கி – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கிசலன் 1
கிட்டு 1
கிடக்கும் 3
கிடத்தி 2
கிடத்திட 1
கிடத்தியது 1
கிடந்த 25
கிடந்தவர்க்கு 1
கிடந்தவை 1
கிடந்தன 5
கிடந்தனர் 1
கிடந்தனன் 1
கிடந்தார் 1
கிடந்தான் 1
கிடந்து 23
கிடி 1
கிடுகிடென 2
கிடுகில் 1
கிடுகு 3
கிடுகை 1
கிடை 2
கிடைத்து 2
கிடைப்ப 1
கிடைப்பதற்கு 2
கிடைப்பதற்கே 1
கிண்கிணிகள் 1
கிண்கிணியும் 2
கிண்டு 1
கிணற்று 1
கிணை 1
கிரி 9
கிருமி 1
கிலத்து 1
கிலம் 1
கிலுத்தங்கள் 1
கிழக்கு 1
கிழங்கு 1
கிழங்கோடு 1
கிழத்தி 2
கிழமை 1
கிழமையின் 1
கிழவர் 2
கிழவி 2
கிழி 7
கிழித்த 2
கிழித்து 17
கிழிந்த 1
கிழிபட்ட 1
கிழிபட்டு 2
கிழிபட 2
கிள்ளி 1
கிள்ளை 2
கிள்ளைகள் 1
கிள்ளையும் 1
கிளக்கல் 1
கிளக்கும் 1
கிளத்துகிற்பேன் 1
கிளந்தவை 1
கிளப்ப 1
கிளம்ப 2
கிளர் 39
கிளர்க்க 1
கிளர்த்த 2
கிளர்த்தலும் 1
கிளர்த்து 1
கிளர்ந்த 5
கிளர்ந்தன 1
கிளர்ப்ப 4
கிளர்ப்பினால் 1
கிளவியால் 1
கிளவியொடு 1
கிளி 12
கிளிகள் 1
கிளிகாள் 1
கிளியே 1
கிளியோடு 1
கிளை 8
கிளைகள் 1
கிளைத்த 7
கிளைத்தது 2
கிளைத்தன 1
கிளைத்து 5
கிளைப்பார் 1
கிளையரை 1
கிளையோ 1
கின்னர 1
கின்னரத்து 2
கின்னரம் 2

கிசலன் (1)

கீழ் வினை இலை என கிசலன் கூறினான் – தேம்பா:25 40/4

மேல்


கிட்டு (1)

கிட்டு இலால் காண்கு இலால் கேட்கு இலால் அது – தேம்பா:28 47/3

மேல்


கிடக்கும் (3)

வான் மேல் வைத்த சுடர் கிடக்கும் வண்ண வடிவு என்பார் – தேம்பா:3 61/1
ஆனவரை வேறு எண்ணி அழல் கிடக்கும் வெறி வேறு ஆய் – தேம்பா:28 75/3
கிடக்கும் நேர் நெறி செல்லாரோ கேள்வியர் என்றான் சூசை – தேம்பா:29 5/4

மேல்


கிடத்தி (2)

வை வாய் மணி ஆழி இட்டு பைம் பூ மலர் கிடத்தி
மொய் வாய் கடல் உலகின் திலதம் என்பார் முகம் கண்டார் – தேம்பா:3 60/3,4
அடி வினை என்று கீழ் கிடத்தி அஞ்சிய – தேம்பா:36 119/3

மேல்


கிடத்திட (1)

கேட்பது ஓர் வினை கிடத்திட பயன் இலா ஆசை – தேம்பா:23 87/3

மேல்


கிடத்தியது (1)

எல் பொதிர் நிதி கால் அமைந்த போதிகையாய் இன மணி கிடத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/3

மேல்


கிடந்த (25)

ஓலைகள் கிடந்த நீள் கமுகொடும் பனை – தேம்பா:1 37/1
மடல் கிடந்த கள் வார் மலர் மானுவான் – தேம்பா:4 57/4
உறை கிடந்த விண் வேந்து உயிர் உண்பல் என்று – தேம்பா:13 29/1
உறை கிடந்த அயில் ஓங்கு அரசை பகைத்து – தேம்பா:13 29/2
உறை கிடந்த கடல் பறைக்கு ஓர் குணில் – தேம்பா:13 29/3
புண் நிகழ் கிடந்த நாடு பொருவு_இலா வருந்திற்று அன்றே – தேம்பா:14 31/4
அரி சுமந்த அணை கிடந்த அன்னை சூழ் – தேம்பா:17 43/2
முழையின் கிடந்த இ முனியும் முரிக்க கொணர்-மின் என விட்ட – தேம்பா:19 29/2
ஏர் விளை முகத்து இடம் கிடந்த இ நெறி – தேம்பா:19 38/2
வலம் பட கிடந்த அ வழியும் முன் நிலை – தேம்பா:19 39/1
கரை கிடந்த இவர் காட்டு அருள் அன்ன – தேம்பா:21 16/1
நிரை கிடந்த நிழல் நீள் தரு எல்லாம் – தேம்பா:21 16/2
விரை கிடந்த மலர் விள்ளிய-காலை – தேம்பா:21 16/3
மண் உற கிடந்த நான் வரைவு இலா வளம் – தேம்பா:26 133/1
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பில் புண்ணியம் ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:28 6/1
செறி குலாய் கிடந்த காமம் செரு பட நடுவில் பட்ட – தேம்பா:28 6/2
வெறி குலாய் கிடந்த மாலை விகன்று என நெஞ்சம் சோர – தேம்பா:28 6/3
நெறி குலாய் கிடந்த சீல நிலை விழைந்து உரைக்கலுற்றான் – தேம்பா:28 6/4
கரை கிடந்த மா வழை மகிள் சண்பகம் கமழ் கா – தேம்பா:29 98/2
கனம் கிடந்து என கரி கிடந்த காடும் போய் – தேம்பா:30 48/3
பொய் இலா உயிராய் அன்பு உள் புக்கு என கிடந்த யாக்கை – தேம்பா:34 20/2
துய் கிடந்த உடலை போர்த்த துகில் படம் நீக்கினானே – தேம்பா:35 41/4
விரை கிடந்த வெற்பு ஏறி விண் வேந்தனும் – தேம்பா:36 7/1
கரை கிடந்த கடல் கடந்த இன்புற – தேம்பா:36 7/2
சுரை கிடந்த சொல் ஆசி தந்தான் அரோ – தேம்பா:36 7/4

மேல்


கிடந்தவர்க்கு (1)

நிரை கிடந்தவர்க்கு உரைத்து என நாவகன் நெஞ்சில் – தேம்பா:29 98/3

மேல்


கிடந்தவை (1)

புரை கிடந்தவை பற்றி மா முனி இவை புகன்றான் – தேம்பா:29 98/4

மேல்


கிடந்தன (5)

சோலைகள் கிடந்தன தொகுக்கும் வண்ணமோ – தேம்பா:1 37/4
சூழ் கடல் தீவுகள் என்று கிடந்தன துஞ்சிய தோல் இனமே – தேம்பா:15 102/4
நுரை கிடந்தன கள் நுண் மணல் ஆர்ந்தே – தேம்பா:21 16/4
புனம் கிடந்தன பரப்பு அகன்று போய் துளி – தேம்பா:30 48/2
வனம் கிடந்தன வழி மருவிற்று ஆயதே – தேம்பா:30 48/4

மேல்


கிடந்தனர் (1)

நிரை கிடந்தனர் ஆகுலம் நீத்து அற – தேம்பா:36 7/3

மேல்


கிடந்தனன் (1)

முன்பு என்போடு ஒன்று பட கிடந்தனன் நான் உயிர்பட இ முயல் கொண்டாயோ – தேம்பா:8 9/4

மேல்


கிடந்தார் (1)

கானம் உறு காய்ந்த சுரம் அ கடை கிடந்தார்
ஈனம் உறு நாடு அடைதல் வேண்டும் இனி-கொல்லோ – தேம்பா:14 8/3,4

மேல்


கிடந்தான் (1)

போழ்ந்த ஈர் உயிர் போல் கிடந்தான் அரோ – தேம்பா:26 87/4

மேல்


கிடந்து (23)

விரை கிடந்து அசை வீ உமிழ் மதுவினால் பெருகி – தேம்பா:1 7/1
நிரை கிடந்து எழும் சோலையும் கழனியும் நிறைப்ப – தேம்பா:1 7/2
வரை கிடந்து இழி வளம் புனல் எங்கணும் உலவல் – தேம்பா:1 7/3
திரை கிடந்து உயிர் சீர்த்து உறுப்பு உலாவிய போன்றே – தேம்பா:1 7/4
உடல் கிடந்து உடலம் கடந்தான் எனா – தேம்பா:4 57/1
மிடல் கிடந்து உயர் வீடு உள இன்பு அது – தேம்பா:4 57/2
கடல் கிடந்து கனிந்த களிப்பு உறீஇ – தேம்பா:4 57/3
பிணி கலத்து-இடை கிடந்து உறை குழவி தன் பெயரை – தேம்பா:11 87/3
உறை கிடந்து அன ஒண் பிறை தோற்றமே – தேம்பா:13 29/4
கடலொடு தீவு கிடந்து அன காட்சியதே – தேம்பா:15 66/4
வந்து அதில் கிடந்து நோற்ற வண்ணமே ஒழுகல் வேண்டா – தேம்பா:28 18/2
பால் செய் கடல் கிடந்து நுரை சூழ் பவள கட்டை என – தேம்பா:29 50/1
வரை கிடந்து இன மணி கொழித்து ஒழுகிய நதி சூழ் – தேம்பா:29 98/1
தனம் கிடந்து என கிளி தாங்கு இலா தினை – தேம்பா:30 48/1
கனம் கிடந்து என கரி கிடந்த காடும் போய் – தேம்பா:30 48/3
விரை கிடந்து அலர்ந்த பைம் பூ வெம் தழல் பட்டதே போல் – தேம்பா:33 6/1
நரை கிடந்து இரிந்த மூப்பின் நைந்து உடல் தளர்ந்து வாட – தேம்பா:33 6/2
வரை கிடந்து அதிர்ந்து மல்கும் வாரியின் மலிந்த நோய்கள் – தேம்பா:33 6/3
சிரை கிடந்து இழுத்து என்பு எல்லாம் சினம் கொடு குடைவ தாம்-ஆல் – தேம்பா:33 6/4
கிடந்து மின் பிழம்பு உக கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:35 3/4
மெய் கிடந்து உறைந்த அங்கண் விரையில் ஓர் கணத்தில் சென்று – தேம்பா:35 41/1
பொய் கிடந்து அமைந்த பாவம் போக்க தன் உடலில் பாய்ந்த – தேம்பா:35 41/2
நெய் கிடந்து அடைந்த காயம் நின்ற அ அவை முன் காட்ட – தேம்பா:35 41/3

மேல்


கிடி (1)

மதம் மிக கரி என ஒலி இட அவன் மருளி முள் கிரி கிடி உரு நிகருவான் – தேம்பா:15 162/4

மேல்


கிடுகிடென (2)

கிடுகிடென பார் உலகம் நடுங்கி ஆட கிளர் துயர் கொண்டு உயிர் அனைத்தும் மாழ்கும் அன்றே – தேம்பா:11 41/4
கிடுகில் வரும் வாளி புடை விலக அழல் மீது எழுக கிடுகிடென மாரி பொழி நாளில் – தேம்பா:15 120/2

மேல்


கிடுகில் (1)

கிடுகில் வரும் வாளி புடை விலக அழல் மீது எழுக கிடுகிடென மாரி பொழி நாளில் – தேம்பா:15 120/2

மேல்


கிடுகு (3)

அழல கிடுகு அழல புதை அழல படை எவையும் – தேம்பா:14 54/3
புரை மேல் மிதக்க ஆமை புரையில் கிடுகு மிதக்க – தேம்பா:14 68/2
தோளோடு குரிசில் ஏந்தும் சுடர்ந்த பொன் கிடுகு நீண்ட – தேம்பா:15 88/3

மேல்


கிடுகை (1)

நூறு கை வடியாள் வீச நூறு கை கிடுகை ஏந்த – தேம்பா:20 49/3

மேல்


கிடை (2)

ஒளிர் பூண்-இடை மணி நேர் உடல் உருவே கிடை உயிர் நேர் – தேம்பா:2 70/2
முன் தவழ் திரு ஒளி முகிழ்த்த ஐ வில் கிடை
பின் தவழ் அணி கொடு வியவர் பெற்றியால் – தேம்பா:36 124/2,3

மேல்


கிடைத்து (2)

கிலத்து இயல்பால் கிளைத்தன இ கேதம் எல்லாம் கிடைத்து உளைய – தேம்பா:10 73/3
கிடைப்பதற்கு அரியது ஓர் பொருள் கிடைத்து எனா – தேம்பா:29 124/2

மேல்


கிடைப்ப (1)

கிடைப்பதற்கு உரி துணை கிடைப்ப கேட்கிலன் – தேம்பா:5 52/2

மேல்


கிடைப்பதற்கு (2)

கிடைப்பதற்கு உரி துணை கிடைப்ப கேட்கிலன் – தேம்பா:5 52/2
கிடைப்பதற்கு அரியது ஓர் பொருள் கிடைத்து எனா – தேம்பா:29 124/2

மேல்


கிடைப்பதற்கே (1)

கிடைப்பதற்கே உறவு கிளை தேடும் பாலால் கிளர் நிரப்பில் – தேம்பா:10 62/2

மேல்


கிண்கிணிகள் (1)

சே நலம் எழ பொன் ஆழி சிலம்பு கிண்கிணிகள் பூட்டி – தேம்பா:21 10/3

மேல்


கிண்கிணியும் (2)

பெய் வாய் கிண்கிணியும் சிலம்பும் ஆர்ப்ப பெய்து சுடர் – தேம்பா:3 60/2
பைம்பொன் சிலம்பும் பல கிண்கிணியும் படர்ந்த – தேம்பா:5 80/2

மேல்


கிண்டு (1)

கிண்டு என எழுந்த சீற்றம் கிளைத்து எரி இடியின் பாய்ந்தான் – தேம்பா:29 109/4

மேல்


கிணற்று (1)

இப்பால் வரைந்த கிணற்று ஆணரனை இட்டன பின் – தேம்பா:20 63/1

மேல்


கிணை (1)

கிணை நிலை முரசம் ஆர்ப்ப கீத யாழ் தெளிப்ப வேளில் – தேம்பா:16 1/1

மேல்


கிரி (9)

திரு தகு புய கிரி வளர வீக்குபு செரு களம் உழக்கு இவன் உலவல் நோக்கிய – தேம்பா:15 73/1
முளைத்தன பொறி சிறகு உடைய தேர் கிரி முனை கொடு பறப்பு என நடவு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 77/2
கிரி நின்று இழி புலி என்று எரி கிளர் வெம் சின இகுலன் – தேம்பா:15 150/1
மதம் மிக கரி என ஒலி இட அவன் மருளி முள் கிரி கிடி உரு நிகருவான் – தேம்பா:15 162/4
கிரி ஏகுக ஏகு இல கேழ் கிளி வாசி பாயும் – தேம்பா:16 21/3
சுனை வரும் சுருதி கிரி நீங்கினார் – தேம்பா:18 43/4
வல அகம் கிரி வைத்து நடந்து போய் – தேம்பா:30 97/1
வெண்ணை கிரி வெந்தன போல் அழுது என் – தேம்பா:31 55/1
வால் மணி பூத்தது ஓர் மரகத கிரி
நீல் மணி எருத்து உயர் சுமந்து நின்றவே – தேம்பா:36 120/3,4

மேல்


கிருமி (1)

நேர் அற நீங்கி கிருமி தீண்டிய காய் நிகர்த்த பற்று எஞ்சினர் அல்லால் – தேம்பா:18 40/2

மேல்


கிலத்து (1)

கிலத்து இயல்பால் கிளைத்தன இ கேதம் எல்லாம் கிடைத்து உளைய – தேம்பா:10 73/3

மேல்


கிலம் (1)

சலம் செய்வார் கிலம் செய்யார் வணிகர் ஆக்கம் வரல் வெஃகி – தேம்பா:10 70/2

மேல்


கிலுத்தங்கள் (1)

தணித்த பூண் ஒள் கலம் சவி கிலுத்தங்கள்
பணித்த பூம் புகை குழல் படிய சூடுவார் – தேம்பா:1 54/3,4

மேல்


கிழக்கு (1)

ஆர் விளைவு உற வட கிழக்கு அமைத்தவே – தேம்பா:36 126/4

மேல்


கிழங்கு (1)

இடை வளர் கனிகளோடு இளம் கிழங்கு உணும் – தேம்பா:20 124/3

மேல்


கிழங்கோடு (1)

உய்ய நீள் கிழங்கோடு உயர் தீம் கனி – தேம்பா:26 153/1

மேல்


கிழத்தி (2)

கோட்பது அரும் குண கிழத்தி கொழுநன் உளத்து எழ சொல்லி – தேம்பா:10 10/2
வெள்ளம் கெட மல்கு அருள் சேர் வியன் வான் கிழத்தி நிழலால் – தேம்பா:10 54/3

மேல்


கிழமை (1)

குலத்து இயல்பால் கிழமை நிலை திரிகும் என்றார் குறை கிளர் என் – தேம்பா:10 73/2

மேல்


கிழமையின் (1)

கேழ் பட மலர்ந்த சோலை கிழமையின் எழுவிற்று அன்றோ – தேம்பா:30 1/4

மேல்


கிழவர் (2)

முற்றி ஆம் கிழவர் இவர் அலது அரும் போர் முரண்பட மலை புய வீர – தேம்பா:14 43/3
ஊழ் வளர் புண்ணும் ஆறா ஊழுழி கிழவர் கொண்ட – தேம்பா:29 17/2

மேல்


கிழவி (2)

ஏசு அறை கிழவி தீ எரி முகத்தொடு – தேம்பா:10 84/2
தெருள் தவழ் பகலின் நோக்க சிதைந்த கண் கிழவி இல்லாது – தேம்பா:29 9/1

மேல்


கிழி (7)

கண் கனிந்து உவப்ப தெள் ஆர் கதிர் கிழி பொறித்ததே போல் – தேம்பா:15 180/3
உகிர் கிழி கணிச்சி காட்டி உற்ற அ சவத்தை பாந்தள் – தேம்பா:23 67/2
துகில் கிழி குணுக்கு வேந்தன் சுளித்து அதிர்த்து அதட்டி பாய்ந்த – தேம்பா:23 67/3
சிகி கிழி தடத்த கண்ணான் செப்பலும் விலக்கினானே – தேம்பா:23 67/4
கண்ணை கிழி நீர் கடிது ஓட நெடும் – தேம்பா:31 55/2
புண்ணை கிழி தீயை உள் ஊற்றிய பின் – தேம்பா:31 55/3
விண்ணை கிழி மின் என ஏகினையோ – தேம்பா:31 55/4

மேல்


கிழித்த (2)

என துணுக்கென்று அன்னார் இடித்த கார் கிழித்த ஏறு – தேம்பா:20 115/2
குறிப்பட புணர்ந்த செயிர் அளவு உடற்றி குடைந்து உடல் கிழித்த வாய் புக்கு – தேம்பா:28 88/3

மேல்


கிழித்து (17)

விண் கிழித்து இழி வெள்ள நீர் சிறை செயும் உழுநர் – தேம்பா:5 13/1
மண் கிழித்து உழ வழங்கிய கொழுவினை நீட்டி – தேம்பா:5 13/2
புண் கிழித்து நெய் புனலொடு போர் முகத்து அஞ்சா – தேம்பா:5 13/3
கண் கிழித்து ஒளி கான்ற வேல் ஆக்கின பகையே – தேம்பா:5 13/4
விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
மண் கிழித்து ஒழுகும் புனல் என சீறி மதம் பொழி கரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/3
புண் கிழித்து அடலார் காப்பு அதோ நீயே புரந்து செய் காப்பு அது காப்பே – தேம்பா:6 36/4
கண் செயும் காட்சி காட்டும் கரு உளம் கிழித்து காட்டும் – தேம்பா:7 68/2
சிறை படும் கனல் சிக்கென வாய் கிழித்து
உறை படும் ககனத்து எழ ஓங்கல் போல் – தேம்பா:8 94/1,2
போர் எழும் தன்மை மின்னி புயல் கிழித்து இடிகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:20 51/2
முகில் கிழித்து இடித்த ஏற்றின் முகத்து அழல் கதத்த வேகத்து – தேம்பா:23 67/1
தாவி கண் கிழித்து ஊடு தழல் பொறி – தேம்பா:28 104/3
கண் கிழித்து ஒழுக செம் தீ கதத்தினர் அடித்த பாலால் – தேம்பா:35 23/1
விண் கிழித்து ஒழுகும் மாரி விதப்பு என எந்தை யாக்கை – தேம்பா:35 23/2
புண் கிழித்து ஒழுகும் செந்நீர் புரை வினை மலங்கள் தீர்ப்ப – தேம்பா:35 23/3
மண் கிழித்து ஒழுகு வெள்ளம் மலிவொடு ஆங்கு ஒழுகிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 23/4

மேல்


கிழிந்த (1)

கோது வாய் கிழிந்த புண் மேல் குளும் மருந்து உறழ சொல்வான் – தேம்பா:28 2/4

மேல்


கிழிபட்ட (1)

கெழு வாய் வழி பாய் பரி வாய் வழியும் கிழிபட்ட கனத்து இடி ஒத்து எரி தீ – தேம்பா:24 25/3

மேல்


கிழிபட்டு (2)

ஆறாய் அலை கிழிபட்டு என அதிர்பட்டு உறும் அகடே – தேம்பா:14 58/4
கயல் பாய்ந்து உகள கமலம் கிழிபட்டு
அயல் பாய் ஒளி முத்து அறலோடு ஒழுகி – தேம்பா:22 9/1,2

மேல்


கிழிபட (2)

எவர்க்கும் தாய் என எண் இலா கிழிபட கீறும் – தேம்பா:1 11/2
கேழ்த்த பூ வயல் கிழிபட சிலர் அவண் கீறி – தேம்பா:12 49/1

மேல்


கிள்ளி (1)

உகிர் கொடு ஆய் அலர் கிள்ளி உதிர்த்து எழும் – தேம்பா:10 31/2

மேல்


கிள்ளை (2)

கிள்ளை கண்டு இனைவ போல் கீ என் ஓதையும் – தேம்பா:1 52/2
மடத்து யாது எனும் கிள்ளை வகுத்தன – தேம்பா:11 19/3

மேல்


கிள்ளைகள் (1)

வயல்-கண் பாடலும் மது உண் கிள்ளைகள்
பயில்கள் பாடலும் பாலன் கேட்டு இயைந்து – தேம்பா:4 10/2,3

மேல்


கிள்ளையும் (1)

தேன் மொழி கிள்ளையும் செழும் பொன் பூவையும் – தேம்பா:17 4/1

மேல்


கிளக்கல் (1)

வட்ட நூல் வழாமையோடு மலி நலம் கிளக்கல் உற்றேன் – தேம்பா:2 15/4

மேல்


கிளக்கும் (1)

வண் தமிழ் இனிதின் கேட்ட மட கிளி கிளக்கும் புன் சொல் – தேம்பா:0 6/1

மேல்


கிளத்துகிற்பேன் (1)

கிளி முகத்து இன் கிளவியொடு விரும்பி இங்கண் கிளத்துகிற்பேன் – தேம்பா:13 1/4

மேல்


கிளந்தவை (1)

கேட்டலும் இரங்கி அன்னார் கிளந்தவை மறுத்து நீக்க – தேம்பா:31 84/1

மேல்


கிளப்ப (1)

தரு மணி நரம்பின் மேல் எண் தரும் இசை கிளப்ப வானோர் – தேம்பா:15 182/3

மேல்


கிளம்ப (2)

பொன் அரும் இழையான் நிரை நிரை சுவரில் புடைத்து எழ பல உரு கிளம்ப
உன்ன_அரும் வனப்பின் கிளர் ஒளி வாய்ந்த உயிர் பெற சித்திரம் தீட்டி – தேம்பா:2 44/2,3
கொடி என வெண் முத்து ஆரமே தவழ குடி என மணி உரு கிளம்ப
கடி என பசும்பொன் பரப்பில் வம்பு அலராய் கதிர் மணி பூப்ப மேல் ஒளி வான் – தேம்பா:36 109/2,3

மேல்


கிளர் (39)

ஆவலின் கிளர் நன்று உட்கொண்டு அடிகள்-தம் மனத்தை காக்கும் – தேம்பா:2 11/3
உன்ன_அரும் வனப்பின் கிளர் ஒளி வாய்ந்த உயிர் பெற சித்திரம் தீட்டி – தேம்பா:2 44/3
கிளை ஒலி இசை ஒலி குழல் ஒலி கிளர் பல் – தேம்பா:2 59/2
கேட்ட வாசகம் கிளர் திற நெஞ்சு இடத்து எரியை – தேம்பா:3 19/1
நனை கரு விளைத்து உயர் இடம் இது ஆய் கதிர் நடத்திய திரு கிளர் உலகின் மேல் செல – தேம்பா:4 25/2
கேடு இலாது உலாவு தேறல் கிளர் அரும்பு சூல் உறீஇ – தேம்பா:7 30/2
கேழ் அகம் கை தாவிதனும் மோயிசனும் நீ தெரிந்த கிளர் அன்பு ஆண்மை – தேம்பா:8 11/2
கிடைப்பதற்கே உறவு கிளை தேடும் பாலால் கிளர் நிரப்பில் – தேம்பா:10 62/2
குலத்து இயல்பால் கிழமை நிலை திரிகும் என்றார் குறை கிளர் என் – தேம்பா:10 73/2
காம்பு இல் அம் கிளர் கால் பெயர்ந்தன காலை அங்கு அலர் பேர்ந்தது ஓர் – தேம்பா:10 133/1
ஆம்பலம் கிளர் பூ இரும் சினையாக நின்றன மா தவன் – தேம்பா:10 133/2
சாம்பி அம் கிளர் தாள் துணர் துணை தார் அது என்று அணி ஓகையால் – தேம்பா:10 133/3
ஓம்பி அம் கிளர் வாகை ஒண் குடை ஊச நல் நிழல் நீடினான் – தேம்பா:10 133/4
கிடுகிடென பார் உலகம் நடுங்கி ஆட கிளர் துயர் கொண்டு உயிர் அனைத்தும் மாழ்கும் அன்றே – தேம்பா:11 41/4
நீழ் கிளர் மலரின் தண் பூ நிழல் கிளர் கொம்பில் புல்லி – தேம்பா:12 23/1
நீழ் கிளர் மலரின் தண் பூ நிழல் கிளர் கொம்பில் புல்லி – தேம்பா:12 23/1
கேழ் கிளர் பொறித்த மாமை கெழும் சிறை வகிர்ந்து பேணி – தேம்பா:12 23/2
வாழ் கிளர் அன்பினாலும் மணி கிளர் வனப்பினாலும் – தேம்பா:12 23/3
வாழ் கிளர் அன்பினாலும் மணி கிளர் வனப்பினாலும் – தேம்பா:12 23/3
சூழ் கிளர் காவில் ஒவ்வா துணை புறவு இருந்தது அம்மா – தேம்பா:12 23/4
திரு கிளர் இன்ன தோன்றல் சிலர்க்கு உயிர் சிலர்க்கு கேடாய் – தேம்பா:12 93/1
செரு கிளர் பகைவர் ஏவும் சின கணை குறி என்று ஆவான் – தேம்பா:12 93/2
உரு கிளர் நெஞ்சம் போழ்தற்கு உறுகண் வாள் உருவ பாய்ந்து – தேம்பா:12 93/3
தரு கிளர் தரும தாயே தளர்ந்து இடர் குளிப்பாய் என்றான் – தேம்பா:12 93/4
கீழ் கடல் மேல் கடல் மேல் முடுகி கிளர் ஓதை கிளைத்தது எனா – தேம்பா:15 102/1
கிரி நின்று இழி புலி என்று எரி கிளர் வெம் சின இகுலன் – தேம்பா:15 150/1
காவி அம் கண் கிளர் விளப்பான் இமையா நோக்கி கனிவு ஓங்கி – தேம்பா:20 19/1
பரத்து-இடை கிளர் வினை பரியுமோ என்பார் – தேம்பா:20 125/4
கேழ் முக நகர் அடி கிளர் சிலம்பு என – தேம்பா:22 27/1
ஏர் அகம் கிளர் பதி தங்க ஏகினார் – தேம்பா:22 29/4
கேடு உடை அஞர் என்று எண்ணா கிளர் வயத்து உணர்வின்-பாலால் – தேம்பா:23 10/3
மிடை உற்ற அழல் கிளர் நீத்தம் எனா விரி திக்குகள் முற்றும் எரிந்தன ஆம் – தேம்பா:24 27/4
பொன் முதல் மணி கிளர் புணரி யாவையும் – தேம்பா:24 47/2
கேழ்வார் தட கை வலி காட்டி கிளர் தீ உணர்வின் செருக்கு உளத்து – தேம்பா:26 42/1
பனியே கிளர் பூம் கரத்து ஒல்கி பணிய சிரத்தை கோட்டுகின்றான் – தேம்பா:26 47/3
உரம் கிளர் உறுதிகள் உரைப்ப ஓதினான் – தேம்பா:26 119/4
எதிர் ஆய அருள் கிளர் என் மகனே – தேம்பா:31 57/2
கேட்டு அரற்று இடையர் அரியது ஓர் காட்சி கிளர் ஒளி கண்டதும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/4
அண்டி கிளர் மீன் அடி ஏத்துவ போல் – தேம்பா:36 71/2

மேல்


கிளர்க்க (1)

கிளர்ந்த நல் அறிவினோர்க்கு கிளர்க்க நான் உரைப்பது என்னோ – தேம்பா:21 12/4

மேல்


கிளர்த்த (2)

கண் குடித்தன ஒளி கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:9 90/1
கிடந்து மின் பிழம்பு உக கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:35 3/4

மேல்


கிளர்த்தலும் (1)

புதைத்து இருள் கிளர்த்தலும் புயல் பனித்தலும் – தேம்பா:14 105/1

மேல்


கிளர்த்து (1)

அயில் புவி தன் தீது நீத்து அருள் கிளர்த்து வாழ – தேம்பா:35 49/3

மேல்


கிளர்ந்த (5)

சேண் தொடர் பருதி தன் கதிர் படலின் செறிந்த பல் அணி அணி கிளர்ந்த
பூண் தொடர் அணி ஆர் தனது உரு கண்டு பொருவு_இல் தோற்று உட்கு என சாய – தேம்பா:2 43/2,3
கேதம் ஒன்றியது என கிளர்ந்த அன்பொடும் – தேம்பா:14 79/2
கிளர்ந்த நல் அறிவினோர்க்கு கிளர்க்க நான் உரைப்பது என்னோ – தேம்பா:21 12/4
கிளர்ந்த வெம் பகையை கொன்னே கிளைத்த கோன் கொடுமைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:26 104/3
கிளர்ந்த வான் கொடை கேழ்த்து எழும் ஈகையே – தேம்பா:27 35/4

மேல்


கிளர்ந்தன (1)

கேடு அவிழ்த்த நெஞ்சினர்க்கும் உறுதி செய்யும் கிளர்ந்தன தன் தயாப நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 52/2

மேல்


கிளர்ப்ப (4)

கீண்டு அளாவு அழல் விழிவழி கிளர்ப்ப விட்டு எதிர்ந்தான் – தேம்பா:3 12/4
கீழும் மேலும் என்று உணர்கிலாது உறுப்பு எலாம் கிளர்ப்ப
வாழுமே உயிர் மலிந்து உடல் உலவிய போன்றே – தேம்பா:6 59/3,4
கேழ் ஒளி பழிப்ப அன்ன மனை ஒளி கிளர்ப்ப வானில் – தேம்பா:7 25/3
தாய் என திறம்பா கன்னி தன் உயிர் கிளர்ப்ப தாறு_இல் – தேம்பா:7 27/2

மேல்


கிளர்ப்பினால் (1)

கேழ்வி ஒண் தவன் காட்சி கிளர்ப்பினால்
வாழ்வில் நின்றுழி வாழ்ந்த இவை யாவையும் – தேம்பா:10 122/2,3

மேல்


கிளவியால் (1)

பண் நிற கிளவியால் யான் பழம் பழி களங்கம் தீர்ந்தேன் – தேம்பா:26 100/4

மேல்


கிளவியொடு (1)

கிளி முகத்து இன் கிளவியொடு விரும்பி இங்கண் கிளத்துகிற்பேன் – தேம்பா:13 1/4

மேல்


கிளி (12)

வண் தமிழ் இனிதின் கேட்ட மட கிளி கிளக்கும் புன் சொல் – தேம்பா:0 6/1
குயில் இனத்தொடு கொம்பில் ஆர் கிளி
பயில் இனத்தொடு ஞிமிறும் பாடவே – தேம்பா:1 25/1,2
நிழற்றிய கொம்பில் பேசு நிற கிளி இரண்டும் என்னா – தேம்பா:9 129/2
உரையால் துதி ஒண் கிளி பேசுவன – தேம்பா:11 78/4
கிளி முகத்து இன் கிளவியொடு விரும்பி இங்கண் கிளத்துகிற்பேன் – தேம்பா:13 1/4
கிளி அழ குயில் கேட்டு அழ தேன் உணாது – தேம்பா:13 35/1
மயில் கிளி புறவு பூவை மட அன்னம் குறும்புள் நாரை – தேம்பா:14 116/1
பரு மணி காந்தள் கையால் பயிர் அளி கிளி போல் கீதம் – தேம்பா:15 182/2
கிரி ஏகுக ஏகு இல கேழ் கிளி வாசி பாயும் – தேம்பா:16 21/3
கிளி அழ அழ பூம் பூவை கிளை அழ இரங்கி வீசும் – தேம்பா:26 93/2
மாடக ஆணி ஒவ்வா மட கிளி உணர்த்தும் தீம் சொல் – தேம்பா:27 17/2
தனம் கிடந்து என கிளி தாங்கு இலா தினை – தேம்பா:30 48/1

மேல்


கிளிகள் (1)

பூ-இடை தேன் அளி கொம்பு மலிந்து புகன்ற மடம் கிளிகள்
நா-இடை பா இனம் நங்கையின் நன் கையில் நம்பும் நரம்பு உள யாழ் – தேம்பா:1 70/2,3

மேல்


கிளிகாள் (1)

குயில்காள் கிளிகாள் கொடிகாள் உரையீர் – தேம்பா:30 23/2

மேல்


கிளியே (1)

குயிலே கிளியே வெண் குருகே கோ அனமே – தேம்பா:31 44/1

மேல்


கிளியோடு (1)

கிளியோடு அன்னம் அழ குயில்கள் கெழுமி அழ – தேம்பா:31 45/1

மேல்


கிளை (8)

கிளை ஒலி இசை ஒலி குழல் ஒலி கிளர் பல் – தேம்பா:2 59/2
கிடைப்பதற்கே உறவு கிளை தேடும் பாலால் கிளர் நிரப்பில் – தேம்பா:10 62/2
பல முறையும் மூதுனனை தம்பி ஓர் தூர் பற்றிய பல் கிளை தம்முள் பிரிந்து நிற்கும் – தேம்பா:11 44/3
ஓர் எழு குரலின் ஓதை உரி கிளை தளிர்ப்ப பாகின் – தேம்பா:19 16/2
கிளி அழ அழ பூம் பூவை கிளை அழ இரங்கி வீசும் – தேம்பா:26 93/2
பொன்னும் கெழு மணி பொலிவும் கிளை கடல் – தேம்பா:30 156/3
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/3
படி வணங்கு அரசன் அடி வணங்க எழ விழ மறு படி வணங்க நிமிர் கிளை வணங்க எனை குருசிலர் – தேம்பா:36 102/1

மேல்


கிளைகள் (1)

கிளைகள் ஆர் நிழல் கெழும் பலா கனி எலாம் தீம் தேன் – தேம்பா:25 32/2

மேல்


கிளைத்த (7)

கீறுமை உருவம் காட்டி கிளைத்த தோள் இரு_நூறு ஆக்கி – தேம்பா:20 49/2
பண் கிளைத்த இசையின் பாடல் பணித்த மற்று அரிவையாரும் – தேம்பா:20 50/1
விண் கிளைத்த இடி ஏறு எஞ்ச விபுலை சூழ் நடுங்க ஆர்த்து – தேம்பா:20 50/3
கெலி பட கனி எந்தை கிளைத்த சொல் – தேம்பா:24 65/1
கெழும் சுனை வரம்பில் வைகி கிளைத்த நோய் அழன்ற நெஞ்சான் – தேம்பா:26 96/3
கிளர்ந்த வெம் பகையை கொன்னே கிளைத்த கோன் கொடுமைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:26 104/3
கேள்-மினே கேள்-மின் இன்பம் கிளைத்த சொல் கனிய கேள்-மின் – தேம்பா:36 84/1

மேல்


கிளைத்தது (2)

கீழ் கடல் மேல் கடல் மேல் முடுகி கிளர் ஓதை கிளைத்தது எனா – தேம்பா:15 102/1
கேடு உண்ட திறமும் காட்ட கிளைத்தது ஈங்கு உரைப்பல் கேள்மோ – தேம்பா:17 14/4

மேல்


கிளைத்தன (1)

கிலத்து இயல்பால் கிளைத்தன இ கேதம் எல்லாம் கிடைத்து உளைய – தேம்பா:10 73/3

மேல்


கிளைத்து (5)

கிளைத்து எழும் நயப்பில் தம் சேய் கேட்டு இவர் வேண்டுகின்றார் – தேம்பா:9 125/4
கண் கிளைத்து எழுந்த செம் தீ கதத்த நூறு அரக்கர் ஆகி – தேம்பா:20 50/2
புண் கிளைத்து ஒழுகு நெய்த்தோர் பொழி படை ஏந்தி நின்றார் – தேம்பா:20 50/4
மாறு_இல இயல்பே வேர் இதாய் கிளைத்து வரும் சினை என நூலோர் – தேம்பா:27 156/2
கிண்டு என எழுந்த சீற்றம் கிளைத்து எரி இடியின் பாய்ந்தான் – தேம்பா:29 109/4

மேல்


கிளைப்பார் (1)

கீத வாயில் எங்கும் கிளைப்பார் என்றாள் – தேம்பா:26 38/4

மேல்


கிளையரை (1)

நொந்து உயர் கிளையரை நிவலன் நோக்கி முன் – தேம்பா:27 53/3

மேல்


கிளையோ (1)

கீதம் பாலாய் சுரந்து என தீ கிளையோ வேலோ நச்சு – தேம்பா:28 31/3

மேல்


கின்னர (1)

கேழ் இசை மூவரை வாழ்த்த கின்னர
யாழ் இசை இன் நரம்பு உளரல் என்பவே – தேம்பா:12 35/3,4

மேல்


கின்னரத்து (2)

தெருள் தொடும் இனிய குழல் ஒலி வீணை செறி ஒலி கின்னரத்து ஒலி நல் – தேம்பா:2 47/2
என்பு என்போடு அடிபட கின்னரத்து ஓதை அடிபட சேர் இனத்து இனங்கள் – தேம்பா:8 9/1

மேல்


கின்னரம் (2)

சொல் கலத்து இனிய பாடல் தொடர்ந்த கின்னரம் பண் மற்று அ – தேம்பா:20 36/2
கின்னரம் பயில் யாழ் பொன் மாடக – தேம்பா:29 61/1

மேல்