கா – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கா 45
கா-மின் 7
கா-இடை 5
காக்க 21
காக்கவும் 1
காக்கவோ 1
காக்காது 1
காக்கில் 1
காக்கினும் 1
காக்கு 1
காக்குதலால் 1
காக்குதி 1
காக்குப 1
காக்கும் 13
காக்கும்-ஆல் 1
காக்குவான் 1
காக்குவான்-ஆல் 1
காகம் 3
காகமும் 2
காகை 1
காச 1
காசரன் 1
காசினி 3
காசினிக்கு 1
காசு 14
காசை 3
காசையே 2
காஞ்சிர 2
காஞ்சிரம் 3
காஞ்சிரமோ 1
காஞ்சுகம் 1
காட்சி 45
காட்சி-தன்னால் 1
காட்சிக்கு 2
காட்சியதே 1
காட்சியாய் 1
காட்சியால் 13
காட்சியான் 7
காட்சியில் 2
காட்சியின் 7
காட்சியினால் 4
காட்சியினோடு 1
காட்சியும் 3
காட்சியே 1
காட்சியை 6
காட்சியோடு 1
காட்சியோய் 1
காட்சியோரும் 1
காட்ட 45
காட்டல் 4
காட்டலால் 1
காட்டவோ 1
காட்டா 2
காட்டாய் 1
காட்டி 65
காட்டிட 3
காட்டிய 55
காட்டியவை 1
காட்டிற்று 1
காட்டின் 1
காட்டின 2
காட்டினர் 5
காட்டினர்-ஆல் 1
காட்டினவே 1
காட்டினள் 1
காட்டினன் 1
காட்டினன்-ஆல் 1
காட்டினார் 2
காட்டினான் 4
காட்டினும் 2
காட்டினுள் 1
காட்டினேல் 1
காட்டினையே 1
காட்டு 19
காட்டு-இடை 1
காட்டுக 1
காட்டுகின்ற 1
காட்டுதற்கே 4
காட்டும் 40
காட்டும்-ஆல் 1
காட்டுமே 2
காட்டுவ 1
காட்டுவன்-ஆல் 1
காட்டுவார் 1
காட்டுவாள் 1
காட்டுவான் 1
காடு 5
காடும் 1
காடை 2
காண் 35
காண்-கால் 1
காண்-மின் 10
காண்-மினே 1
காண்கில் 2
காண்கிலர் 1
காண்கிலன் 2
காண்கிலாது 2
காண்கிலார் 1
காண்கிலான் 1
காண்கின் 1
காண்கினும் 1
காண்கு 3
காண்டல் 3
காண்டலன் 1
காண்டலால் 1
காண்டலின் 1
காண்டலும் 6
காண்டற்கு 2
காண்டி 1
காண்டியேல் 1
காண்டு 5
காண்பது 1
காண்பரே 3
காண்பரோ 1
காண்பாய் 3
காண்பார் 11
காண்பாள் 1
காண்பான் 3
காண்பீர் 2
காண்பேன் 1
காண்பேனோ 1
காண்பை 1
காண 35
காணல் 3
காணலால் 1
காணா 10
காணாதால் 1
காணாது 5
காணாதேல் 1
காணாய் 3
காணார் 4
காணான் 1
காணி 4
காணிய 1
காணியார் 2
காணியான் 1
காணியினான் 2
காணியும் 1
காணீர் 1
காணும் 1
காணும்-ஆல் 1
காணுமே 1
காணுளி 1
காணேன் 4
காத்த 19
காத்தல் 1
காத்தலால் 2
காத்தலில் 1
காத்தவனை 1
காத்தன 3
காத்தனன்-ஆல் 2
காத்தனை 2
காத்தாய் 2
காத்தார் 1
காத்தான் 5
காத்திடத்தான் 1
காத்திரம் 1
காத்து 20
காத்துளி 1
காத்தேன் 1
காத்தோர் 1
காத்தோன் 1
காதம் 2
காதரன் 1
காதல் 23
காதலர் 1
காதலன் 4
காதலனே 1
காதலாய் 1
காதலால் 5
காதலி 2
காதலித்து 2
காதலித்தோன் 1
காதலில் 1
காதலின் 1
காதலே 3
காதலோடு 2
காதன் 1
காதில் 1
காதின் 3
காதினான் 1
காது 9
காது-இடை 1
காதை 22
காதைகள் 1
காதையும் 1
காதையே 1
காந்தம் 2
காந்தர் 1
காந்தரி 1
காந்தள் 5
காந்தளின் 1
காந்தளே 1
காந்தளை 1
காந்தன் 1
காந்தனும் 2
காந்தி 5
காந்தியால் 1
காந்தியோடு 1
காந்து 2
காந்தை 4
காந்தை-கண் 1
காந்தை-தன் 1
காந்தையும் 1
காந்தையை 2
காப்ப 2
காப்பதும் 1
காப்பவனை 1
காப்பாய் 1
காப்பார் 2
காப்பான் 3
காப்பிய 2
காப்பு 2
காப்பே 1
காப்போ 4
காபன 1
காபனர் 1
காபனரை 1
காபிரியல் 1
காபிரியேல் 2
காம் 7
காம்பா 2
காம்பிய 1
காம்பு 1
காம்புகின்ற 1
காம 17
காமத்து 5
காமம் 33
காமமும் 1
காமமே 2
காமர் 1
காமர 1
காமரான் 1
காமரு 1
காமனும் 1
காமனே 1
காமுகர் 1
காமும் 1
காமுற்று 1
காய் 44
காய்த்த 3
காய்த்தன 1
காய்த்து 1
காய்தல் 1
காய்ந்த 16
காய்ந்தது 2
காய்ந்ததுவே 1
காய்ந்தன 1
காய்ந்தார் 1
காய்ந்தால் 3
காய்ந்தான் 1
காய்ந்து 10
காய்ந்தேன் 1
காய்ந்தோன் 1
காய்ப்ப 1
காய்ப்பு 1
காய்வரும் 1
காய்வார் 1
காய 6
காயம் 5
காயமும் 1
காயமொடு 1
காயா 1
காயினும் 1
காயும் 5
காயொடு 1
கார் 105
கார்-இடை 1
கார்க்கடை 1
கார்க்கு 1
காரண 1
காரணத்து 2
காரணம் 15
காரணமாய் 2
காரணமும் 2
காரணன் 4
காரணனே 1
காரி 1
காரிடத்து 1
காரிய 1
காரில் 1
காரின் 1
காரின்-பால் 3
காருகம் 1
காரும் 3
காரொடு 2
கால் 168
கால்-தனை 1
கால்வான் 2
கால்வு 1
கால 5
காலத்து 9
காலம் 22
காலமும் 2
காலமே 2
காலமோ 1
காலன் 1
காலால் 2
காலாள் 2
காலியன் 1
காலில் 1
காலிலேய 1
காலின் 5
காலினர் 1
காலினால் 1
காலினும் 1
காலுகின்ற 1
காலும் 13
காலுமே 1
காலுவான் 1
காலே 1
காலை 20
காலையில் 7
காலையின் 2
காலையும் 1
காலொடு 4
காலொடும் 1
காலோடு 1
காவதம் 4
காவல் 10
காவலர் 1
காவலராய் 1
காவலற்கு 1
காவலன் 10
காவலனாய் 1
காவலனே 2
காவலனை 1
காவலனோடு 1
காவலாய் 2
காவலானும் 1
காவலின் 2
காவலினால் 1
காவலும் 1
காவலே 1
காவா 5
காவாத 1
காவாதன 1
காவாது 1
காவி 13
காவியொடு 1
காவில் 11
காவிற்று 1
காவின் 2
காவினுள் 1
காவு 1
காவுகள் 1
காவுகள்-தோறும் 1
காவும் 12
காவே 5
காழ் 7
காழக 2
காழகத்து 2
காள் 1
காள 3
காளம் 8
காளமும் 1
காளமே 1
காளாய் 2
காளை 4
காற்று 3
காற்றும் 1
காறு 2
காறும் 1
கான் 141
கான்-தொறும் 1
கான்-இடை 6
கான்ற 11
கான்ற-கால் 1
கான்றலும் 1
கான்றான் 1
கான்றிய 1
கான்று 15
கான 2
கானக 3
கானகத்து 1
கானகத்தே 1
கானகம் 1
கானத்து 1
கானம் 12
கானமும் 1
கானமே 1
கானில் 9
கானும் 1
கானே 2
கானொடு 4

கா (45)

கா சிலம்புவ களித்த புள் இனம் – தேம்பா:1 26/1
கா முயங்கிய கார் வரை கண்ட கால் – தேம்பா:4 23/2
கா முழுது அளி பட கலிகை விண்டு என – தேம்பா:9 106/2
கா அருள் வனப்பொடு களித்தது ஆம் அரோ – தேம்பா:10 87/4
நெருப்பு அட துமிப்பரை நிழற்றும் கா எனா – தேம்பா:10 89/3
களி நாக்கொடு பல் புள் புகழ கமழ் நாக்கொடு கா மலர் புகழ – தேம்பா:10 144/2
கை மறுத்து அதிசயித்து அலர்ந்த கா எலாம் – தேம்பா:12 33/4
நாக நெற்றியின் நன் மலர் கா அப்பால் – தேம்பா:13 28/3
ஆர்ந்த பைம் தழை கா அழுது ஆயதே – தேம்பா:13 33/4
கான் மறந்தன கா மலர் அன்னதே – தேம்பா:13 36/1
அ தலையார் அ நிழல் கா அகட்டு உறைந்தார் மா தவனும் – தேம்பா:15 5/1
கா ஆரும் மதத்த களிற்றின் உயர் – தேம்பா:15 29/3
இணங்கிய மலர் கா அங்கண் எரி முகத்து அனுங்கிற்று அன்ன – தேம்பா:18 29/1
கார் எழும் இருள் எலாம் கரந்த கா அதே – தேம்பா:20 4/4
கள் உற மலர்ந்த கா கலந்த நீழலோடு – தேம்பா:20 5/1
உள் உற தவம் கனிந்து உறையும் கா அதே – தேம்பா:20 5/4
கார் விளை நிழலொடு கரிய கா அதே – தேம்பா:20 6/4
சூழ் அகத்து இருண்ட கா தோன்றல் தோன்றி அன்பு – தேம்பா:20 7/3
பரவ கதிர் வீசும் முகத்து இ மூவர் படர் பூம் கா
கரவ கடிது ஏக கனிகள் கொய்து அங்கண் திரிந்த – தேம்பா:20 11/1,2
கமுகும் பூகமும் ஆர் கனி முத்து அணிந்த கா ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/2
போகத்தால் விளை நசை தீ பொறாது தண் கா புக்கனம் என்று – தேம்பா:20 23/3
இலை புறம் கண்ட கா உள் இயைந்த வாள் ஏந்தி புக்கான் – தேம்பா:20 35/4
பொன் கலத்து அரிட்டம் ஏந்தி பூத்த கா நுழையும் போழ்தில் – தேம்பா:20 36/1
வில் கலத்து அலர்ந்த இ கா விரும்பி வந்தனர் ஆர் என்றான் – தேம்பா:20 36/4
கா எலாம் முகைத்து பூப்ப கால் எலாம் சவரம் வீச – தேம்பா:20 37/1
தண் கா எழுதியவை சாற்றுதும் என்று உரை கொண்டான் – தேம்பா:20 55/4
கா மலிந்து விழுங்கல் கண்டேன் என்றான் – தேம்பா:20 91/4
கான் மலர் விரி கா அன்ன கடவுள் செய் நிழலில் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:20 118/4
செல் முகத்து எழுந்த கா கடந்து செல்கின்றார் – தேம்பா:20 133/4
பெடை நாணினது என நாள் நறை பிளிர் தாமரை நெடும் கா
கடை நாணின அன்னம் மேவுபு கரவு ஆயின முறை கண்டு – தேம்பா:21 31/1,2
கா மலிந்த மணம் வீசிய தீம் தண் கள் மலிந்த மலர் ஏடினை விள்ள – தேம்பா:22 2/2
கா மலி அலர் கோலானும் கன்னி அம் துணைவியாளும் – தேம்பா:24 1/1
செண்பகம் மலர்ந்த கா திரளும் பொய்கையும் – தேம்பா:26 18/1
கா புரிவு அலர்ந்த நீள் நெறி கடந்து போய் – தேம்பா:26 23/3
விண்ட கா அகன்று உறீஇ விம்முவீர் என்றான் – தேம்பா:27 111/4
தேன் ஆர் அலர் கா இழந்தே தாம் சிந்தை பனிப்ப நாமும் அழ – தேம்பா:27 120/2
தே நக மலர்ந்த கா சென்று அன்னான் சொலும் – தேம்பா:29 95/2
கரை கிடந்த மா வழை மகிள் சண்பகம் கமழ் கா
நிரை கிடந்தவர்க்கு உரைத்து என நாவகன் நெஞ்சில் – தேம்பா:29 98/2,3
கா இற்றாய் எவர்க்கும் நீழல் காத்த மா முனிவன் தானே – தேம்பா:30 2/3
கா உளன் ஆகி என் மேல் கருத்தில் வான் குடியன் வேத – தேம்பா:30 64/1
கான் விளை கா எலாம் களிப்ப அன்று இவர் – தேம்பா:30 147/2
பை மா மலர் பெய் கா வழியில் பரிவு ஓங்க – தேம்பா:31 36/3
வளியோடு அம் கா வருந்தி அழ வளன் அழுவான் – தேம்பா:31 45/3
கார் முகத்து அலர்ந்த முல்லை கா என திரண்ட பல் நோய் – தேம்பா:33 7/3
கா அருள் கமழ் பூம் கொடி நலோய் ஐந்தாம் கடி ஒளி மணி வரம் தந்தேன் – தேம்பா:36 37/4

மேல்


கா-மின் (7)

கறவையும் மிக அருள் கா-மின் என்றனன் – தேம்பா:27 59/3
கார் இறைஞ்சும் உன் நாட்டை கா-மின் என்றான் கடும் சினத்தான் – தேம்பா:29 69/4
நுரை என வாழ்க்கை காண்-மின் நோய் என உயிரை கா-மின்
கரை என கதியை வெஃகு-மின் கசடு அறு நெறி இது என்றான் – தேம்பா:30 8/3,4
கானகம் அன்னார் நண்ணின் காய் துயர் கா-மின் என்ன – தேம்பா:30 37/2
காவி பட்டு ஒளிரும் நீண்ட கண் ஆதி கா-மின் நீர் ஐந்தையும் என்றான் – தேம்பா:30 143/4
நகை எழ உதவும் திறத்து அவை பேணி நவை உறா கா-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:30 144/4
பாது உற கா-மின் என்ன பரமனே பகர்ந்த ஆசி – தேம்பா:34 22/2

மேல்


கா-இடை (5)

பல் நிறத்து அலர்ந்த பூ படர்ந்த கா-இடை
கொன் நிறத்து அலர்ந்து என கொய்து கொய்து தாம் – தேம்பா:1 51/2,3
கா-இடை மா தவர் கந்தம் மலிந்தன கஞ்சம் மிடைந்த அனமே – தேம்பா:1 70/1
கார் தவழ் சினைகள் நீண்ட கா-இடை வதிந்து நின்றார் – தேம்பா:18 25/4
கா-இடை அழ அம் பூ கடி மலர் தவழ் யாறு – தேம்பா:19 5/2
கண் சிறை படுத்திய நிழல் செய் கா-இடை
மண் சிறை ஒழித்து அற வந்த மூவரை – தேம்பா:20 9/1,2

மேல்


காக்க (21)

வவ்வு அழிவு உற்றது என்ன வதிந்து எமை அளித்து காக்க
செ வழி உளத்த தூயோன் தெரிந்த மா நகர் இது என்றால் – தேம்பா:2 1/2,3
கடி செயும் காலையும் கன்னி காக்க நின் – தேம்பா:5 50/1
வசை அற்ற கன்னிமையின் வளம் காக்க நினைத்தேன் இ – தேம்பா:6 15/2
நணித்து ஆகி சாம்தனையும் நறும் கற்பு நலம் காக்க
குணித்து ஆகி கடவுள்-தனை சாட்சி என கூறல் உற்றேன் – தேம்பா:6 20/3,4
தணிக்க_அரும் குணுங்கை வென்று தரணியை புரந்து காக்க
கணிக்க_அரும் வளமை பூத்த கன்னியின் வயிற்றில் தான் ஈங்கு – தேம்பா:7 3/2,3
பார் உலகு அளித்து காக்க பரமனை உயிர்க்கும் தாயே – தேம்பா:7 72/1
தான் செய்த விதி தானோ தரணி காக்க தற்பரன் ஈங்கு – தேம்பா:10 65/2
நீர் ஆழி நிலம் காக்க மாள்வான் எனும் அதற்கு உரிய நெய் கொள் மீறை – தேம்பா:11 113/2
இறந்து நம் உயிர் இரங்கி காக்க வந்து – தேம்பா:14 16/1
வரை நிரை வளர் நலம் காக்க வான் தொழும் – தேம்பா:18 7/2
நீர் கெழு பால் உண்டு அப்பால் நிழன்று தன் தாயை காக்க
ஏர் கெழு கை தாய் நோக இகன்று ஒளி ஒளிக்கும் காவே – தேம்பா:18 26/3,4
என் அலால் பிறர்கள் யார்க்கும் இறைவன் நீ உலகம் காக்க
மன் அலால் எவையும் தந்தேன் வாய்ந்த நூல் வடிவோய் என்றான் – தேம்பா:20 98/3,4
ஐ எடுத்து ஒளிர் அ தோன்றற்கு அன்பு எடுத்து உயிரை காக்க
கை எடுத்து அளித்தது என்று இ கங்கையை கையாறு என்னும் – தேம்பா:21 13/1,2
காக்க பெய் நிறை கார் இடியாதோ – தேம்பா:25 27/4
பூ கையை குவித்து பூவே புரிவொடு காக்க என்று அம் பூம் – தேம்பா:26 94/1
வாகையே குளிர்ப்ப நச்சு மரம் உயிர் காக்க மற்றை – தேம்பா:27 14/2
அலை வைத்த உலகம் காத்தாய் அவிர்ந்த பொன் உலகம் காக்க
கலை வைத்த உணர்வோய் இன்று கருதலே வேண்டும் அன்றோ – தேம்பா:29 37/3,4
உற பகை நுழை வாய் என்று ஐந்து உள் பகை தவமே காக்க
புற பகை பகழி தாங்கும் பொன் பரம் ஆக சீலம் – தேம்பா:30 70/1,2
இன்றோ அன்றோ என்றோ ஒரு நாள் எம்மை காக்க
மென் தோடு ஒன்று ஒள் உடல் வீவு உற வேண்டியதேல் இருவர்க்கு – தேம்பா:31 30/1,2
கடு மரத்து இழிந்த நஞ்சு உள் கடுத்து அடும் வினையை காக்க
நெடு மரத்து இழிந்த தேவ நிலை மருந்து உரியது என்ன – தேம்பா:35 24/1,2
கொய்தது ஓர் கனியால் கொண்ட குறைகள் தீர்த்து உலகம் காக்க
செய்தது ஓர் வினை ஈது என்னால் பெய்வதும் இனி யாது உண்டோ – தேம்பா:35 51/2,3

மேல்


காக்கவும் (1)

தீய் வினை வரு முன் காக்கவும் வந்த தீது நேர்ந்து ஒழிக்கவும் உணர்த்தி – தேம்பா:36 34/3

மேல்


காக்கவோ (1)

அன்ன உயிர் காக்கவோ அயர்வுற்றான் என்றான் – தேம்பா:14 86/4

மேல்


காக்காது (1)

காக்காது உள்ளம் ஐம்பொறி காட்டும் வழி நிற்ப – தேம்பா:4 52/1

மேல்


காக்கில் (1)

போக்க நீடு இறைத்து தன் ஐம்பொறி எனும் வேலி காக்கில்
ஆக்கமாய் பெரும் வீட்டு இன்பம் அண்டம் மேல் விளைக்கும் தானே – தேம்பா:26 111/3,4

மேல்


காக்கினும் (1)

விசை செய் வில் பகை வில் தொழில் காக்கினும்
வசை செய் அ பகை மாற்ற அரிது ஆம் அரோ – தேம்பா:26 177/3,4

மேல்


காக்கு (1)

விண்ணை காக்கு அரசு ஆக விளங்குவாய் – தேம்பா:36 9/4

மேல்


காக்குதலால் (1)

கண் ஆதி எலா பொறி காக்குதலால்
தெண் ஆழியினும் திரைகொள் நசை அற்று – தேம்பா:5 73/2,3

மேல்


காக்குதி (1)

திசை உற்ற காவலன் நீ சேர்ந்து அதனை காக்குதி என்று – தேம்பா:6 15/3

மேல்


காக்குப (1)

தாயினும் அன்பொடு தரணி காக்குப
வீயினும் அன்றி மேல் வீடு உறாது உடல் – தேம்பா:34 9/2,3

மேல்


காக்கும் (13)

ஆவலின் கிளர் நன்று உட்கொண்டு அடிகள்-தம் மனத்தை காக்கும்
காவலின் கது விடாத கனக மா மதிலின் தோற்றம் – தேம்பா:2 11/3,4
நல்லே உயிர் காக்கும் நவின்ற சொலால் – தேம்பா:5 91/4
கண் என தன்னை காக்கும் காவலன் விருப்பம் கண்டு – தேம்பா:9 118/2
எண் புடை காக்கும் அருள் புரி நாதன் இவன் என அமர்த்திடல் போன்றே – தேம்பா:12 60/4
இகன்று அமர் நீந்தும் ஆறும் எஃகினுள் காக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 11/2
காமம் சால் விளை செல்வம் கவர் உங்காரிய நாட்டை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/2
கான் முழுகும் குன்றம் சால் கவவு முடி முராவியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/2
கல்தாறு கடந்த உரத்து கருணை மிகும் சசோனியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/4
கனம் பழுத்து பனி வரை சூழ் கலை மிக்க எத்திறூதியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 79/4
கண் தீண்டி இன்பு உகுக்கும் கவின் தீட்டும் பவோனியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/4
புண்ணை காக்கும் மருந்தினை போன்று உளோய் – தேம்பா:36 9/1
கண்ணை காக்கும் இமைக்கு இணை காதலால் – தேம்பா:36 9/2
மண்ணை காக்கும் எனை மண்-இடை காத்தலால் – தேம்பா:36 9/3

மேல்


காக்கும்-ஆல் (1)

கால் வளர் ஓட்டமே வெற்றி காக்கும்-ஆல் – தேம்பா:28 46/4

மேல்


காக்குவான் (1)

மாயமாய் காக்குவான் என்று அஞ்சலி செய்திட்டானே – தேம்பா:7 16/4

மேல்


காக்குவான்-ஆல் (1)

கல் நேரிய கன்னிமை காக்குவான்-ஆல் – தேம்பா:5 67/4

மேல்


காகம் (3)

பறித்து உண் காகம் தான் உணவு ஈய பரிவு ஈந்தோய் – தேம்பா:9 66/4
பல் நாள் எல்லாம் முறை தவிரா பறந்து ஓர் காகம் உணவு உய்ப்ப – தேம்பா:19 28/2
மேவு உளன் வளர்ந்து எ நாளும் வேண்டும் ஊண் காகம் உய்ப்ப – தேம்பா:30 64/3

மேல்


காகமும் (2)

ஆர்ந்த பொன் வரை அடுத்து உறை காகமும் கருமை – தேம்பா:6 63/3
கடம் புனைந்து அதிர் கைம்மாவும் காகமும் கண்ட பின்பு – தேம்பா:29 11/3

மேல்


காகை (1)

தந்தை காகை கொடு ஈந்தன தன்மையால் – தேம்பா:9 45/3

மேல்


காச (1)

காச மாமையின் காமரு மலர் கொடி தயை தேன் – தேம்பா:27 24/3

மேல்


காசரன் (1)

தேரிசானொடு தேனகன் காசரன் உபரன் – தேம்பா:16 9/3

மேல்


காசினி (3)

கற்ற நூல் பயன் இன்றியும் காசினி
உற்ற நாதனை தாம் உணராமையின் – தேம்பா:21 35/2,3
தப்பும் காசினி அளிக்க சாகுதல் என்-பால் என்ன – தேம்பா:30 116/3
காம் உற்று சீலம் அற காசினி முற்றும் சுழிந்து இறைஞ்சும் கடவுள் எல்லாம் – தேம்பா:32 31/3

மேல்


காசினிக்கு (1)

முன்பின் காசினிக்கு இணை_இலா முயன்றதற்கு அளவோ – தேம்பா:6 71/4

மேல்


காசு (14)

காசு சூழ் தமனிய கம்பலம் திரை – தேம்பா:2 29/2
காசு அறு மேடம் உற்று களித்த பங்குனி நாள் கன்னி – தேம்பா:7 1/2
காவி நோய் செய்த கண்ணாள் காசு உற செய்தாள் என்னில் – தேம்பா:7 71/3
காசு அடை கடல் எழும் கமலம் காலினால் – தேம்பா:7 85/1
காசு என்று தேன் துளிக்கும் குமுத மாலை கால் அணியாய் தொழுது இடுவார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 54/4
காசு அலம்பிய மேனி காட்டிய காதல் வானவர் வீசவே – தேம்பா:10 134/2
காலை வாய்ந்தது காசு அற காசையே – தேம்பா:17 50/4
காசு அனை விருப்பம் பூண்ட கருத்து உனை மறவா வெஃகும் – தேம்பா:20 42/2
கான் முகத்து அலர்ந்த நாடு உலவி காசு அணி – தேம்பா:22 24/3
காசு உலாம் கடலின் நீரும் கார் உலாம் வரையும் சூழ்ந்து – தேம்பா:23 56/1
கனிய இன்பொடு காசு மலிந்த வாய் – தேம்பா:28 102/2
காசு அனை முகைத்த சாந்தம் கலந்த நீள் திமிசு பூத்து – தேம்பா:30 123/2
காசு அறுத்த சங்கு ஏந்திய கையினாள் – தேம்பா:31 78/4
குன்றா மின்னும் காசு ஒளி கொள் மா முடி கொண்டே – தேம்பா:36 74/3

மேல்


காசை (3)

காசை என்றனர் முன் நாள் என் காவல் ஊர் அ ஊர் என்றான் – தேம்பா:17 13/4
மை திறத்தின் கலந்த மதிள் காசை மூது ஊர் மருவுகின்றார் – தேம்பா:17 39/4
தோகையின் எருத்து என துணர் விள் காசை கண்டு – தேம்பா:30 54/1

மேல்


காசையே (2)

காலை வாய்ந்தது காசு அற காசையே – தேம்பா:17 50/4
காசையே உதவா பூதி கனல் விளைவு இயற்றும் பேயே – தேம்பா:27 12/4

மேல்


காஞ்சிர (2)

பாங்கு எழும் காஞ்சிர பழன் விரும்பி உண்டு – தேம்பா:28 43/3
கோலம் விற்பன காஞ்சிர கொள்கையே – தேம்பா:30 96/4

மேல்


காஞ்சிரம் (3)

நஞ்சு எஞ்சா காஞ்சிரம் காய் அழகு என்று எண்ணி நச்சுவர் போல் – தேம்பா:10 63/1
தீய காஞ்சிரம் நட்ட பின் தீம் கனி கொயவோ – தேம்பா:29 102/1
கண் புறத்து எழில் காட்டிய காஞ்சிரம் இனிதோ – தேம்பா:29 107/1

மேல்


காஞ்சிரமோ (1)

நஞ்சின் முற்றிய காஞ்சிரமோ நகை – தேம்பா:10 28/2

மேல்


காஞ்சுகம் (1)

மீன் உலகு இரங்க ஓர் மிடி கொள் காஞ்சுகம்
தான் உலகு அளித்து உறி தரித்து தோன்றினான் – தேம்பா:27 5/3,4

மேல்


காட்சி (45)

மீது அருள் காட்சி பூத்து வேதியர்க்கு ஒளியே போன்றாள் – தேம்பா:0 9/4
கார் அணி பசும்பொன் குன்றின் காட்சி போல் மதிலை சூழ்ந்து – தேம்பா:2 12/1
வான் அகத்து ஒதுங்கி வாழும் வரும் பொருள் காட்டும் காட்சி
கான் அகத்து ஒதுங்கி வைகும் கடி தவத்தோடும் இன்ன – தேம்பா:3 34/2,3
தூய் ஆகம் அறிவு ஆண்மை சுடர் காட்சி வலி அருள் மாண் துணிவு சூழ்ச்சி – தேம்பா:5 27/3
கலையே தரு காட்சி கடந்த அறிவோடு – தேம்பா:5 69/2
கலையின் மேல் எழு காட்சி அடைந்து உளான் – தேம்பா:7 57/4
ஏசு அறும் தவத்தோன் கண்டே எய்திட காட்சி வாளால் – தேம்பா:7 60/3
கண் செயும் காட்சி காட்டும் கரு உளம் கிழித்து காட்டும் – தேம்பா:7 68/2
சூர் விளை காட்சி தந்து துறும் துயர் தந்த கண்ணே – தேம்பா:7 69/2
கற்றை ஆம் கரங்களை நீட்டும் காட்சி போல் – தேம்பா:8 22/3
தெருள் பரந்த காட்சி உறீஇ உளத்தில் ஓங்க சேண் உறையோர் பாடிய பேர் உவகையால் ஓர் – தேம்பா:8 44/2
நின்றன உம்பர் அடைந்த நிறைந்த நிகர்ந்து இல காட்சி எனா – தேம்பா:8 78/2
ஆழ்ந்த காட்சி ஒன்று இன்றியும் அண்டையில் – தேம்பா:8 96/2
களி வளர் தவத்தின் வீட்டில் காட்சி நல் நிலையில் ஞான – தேம்பா:9 124/1
கேழ்வி ஒண் தவன் காட்சி கிளர்ப்பினால் – தேம்பா:10 122/2
ஒன்றும் தேறா என் இதயத்து உணர்வின் காட்சி அருளாயோ – தேம்பா:10 145/4
மேல் நிலத்தினாரின் ஒத்த விரியு காட்சி உற்று உளம் – தேம்பா:11 11/3
பம்பிய காட்சி தோன்றி பறந்து என அன்று வந்தான் – தேம்பா:12 76/4
காட்சி சிறை கொண்டு கண்டேன் கதி நிலையே – தேம்பா:12 81/4
வாமம் சால் காட்சி வாய்ந்த வரும் பொருள் உணர்த்தும் தாயும் – தேம்பா:12 92/3
நூல் நிலம் காட்சி மூத்தோன் நுதலி ஆங்கு உரைத்த சொல்லை – தேம்பா:12 95/1
மெய்ப்பொருள் தெளித்து அவிர் காட்சி மேன்மையான் – தேம்பா:13 12/3
அருள் புரிவு உணர்வு காட்சி அறம் தவம் சுருதி தானம் – தேம்பா:13 22/2
குருடன் ஒரு காட்சி உறின் அதிசயித்து மலை குவடு அதிர ஆர்த்த அசனி ஒத்தான் – தேம்பா:15 121/4
மெய் திறத்து உயர் என் காட்சி மெலிதர ஒன்றும் காணேன் – தேம்பா:23 17/4
தொகை இலா தகவின் காட்சி சுடர் எலிசேய் என்பானை – தேம்பா:25 62/1
கண் புலன் உணர்த்தும் காட்சி கசடர் சொல் உதவி கேளேல் – தேம்பா:25 68/1
கண் பொழி கலுழி போற்றி களிப்பு உகும் காட்சி உற்று – தேம்பா:25 90/1
கண் அழகு ஆம் கண்ணோட்டம் என்ன வீயா காட்சி ஒளி – தேம்பா:27 40/3
கருதி அரசர் மூவர் உற காட்சி அமுதர் கண்டு உவப்ப – தேம்பா:27 127/3
கூர் நலம் தெளிந்த காட்சி கொளீஇ சிலர் குளிர்ப்ப தேறி – தேம்பா:27 145/3
நிறை கெழும் அரிய காட்சி நிலைமையால் உளமும் கண்டு – தேம்பா:28 8/3
கன்றினர் காட்சி உறீஇ – தேம்பா:28 146/2
கனவு-இடை உணர்ந்த காட்சி கனவு இடை அடைந்த பொன் போல் – தேம்பா:29 10/2
தேரின்-பால் இரவி மீண்டும் தீர்கிலன் உணர்ந்த காட்சி
காரின்-பால் உயர்ந்த வீட்டில் கனிந்து உறை காட்சி ஒப்ப – தேம்பா:30 67/2,3
காரின்-பால் உயர்ந்த வீட்டில் கனிந்து உறை காட்சி ஒப்ப – தேம்பா:30 67/3
சீர் மீது ஆடிய காட்சி சிறப்பு உள்ளி – தேம்பா:31 10/1
கற்று ஆரணம் காட்டிய காட்சி அறிந்து அன்றோ உன்னை – தேம்பா:31 29/2
கேட்டு அரற்று இடையர் அரியது ஓர் காட்சி கிளர் ஒளி கண்டதும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/4
எ வழி அனைத்தும் தாவி எல்லையை கடந்த காட்சி
அ வழி அணுகி யாவும் அணுகு முன் முன்னு நூலோன் – தேம்பா:32 32/2,3
நேர் பகை மறுப்ப நேரா நிமிர் நெடும் காட்சி நீரான் – தேம்பா:32 96/4
வெளி முகத்து உற்ற காட்சி மின் என மறைந்து தானே – தேம்பா:34 13/2
அணங்கு இயல் உள்ளம் மலர அ காட்சி
இணங்கிய தன்மைத்து இழி தேன் இணர் ஏற்றி – தேம்பா:35 83/2,3
களி அழுந்திய காட்சி உளோர்களும் – தேம்பா:36 6/1
நின்னோடு இனி யான் என் உரைப்ப நினைவும் கடந்த காட்சி நலோய் – தேம்பா:36 25/4

மேல்


காட்சி-தன்னால் (1)

பொறையுழி சிறப்பில் வாய்ந்த புலன் தவிர் காட்சி-தன்னால்
அறை மொழி இனிமை கான்ற அருள் அவிழ் வாயினாளே – தேம்பா:0 8/1,2

மேல்


காட்சிக்கு (2)

ஆவதும் கடந்த காட்சிக்கு அரும் தவன் ஈசயீயன் – தேம்பா:7 15/1
நா வீற்றிருந்த புகழ் மிக்க நணுகா காட்சிக்கு இறையோய் நீ – தேம்பா:10 140/2

மேல்


காட்சியதே (1)

கடலொடு தீவு கிடந்து அன காட்சியதே – தேம்பா:15 66/4

மேல்


காட்சியாய் (1)

ஏது அற தெரி தரும் இரவி காட்சியாய்
தீது அற தயையில் உன் சிறுவன் தன்மையால் – தேம்பா:8 28/2,3

மேல்


காட்சியால் (13)

நூல் நிலம் காட்சியால் நுனித்த கால் உணர் – தேம்பா:3 44/1
வான் ஒளிர் காட்சியால் வளன் விளங்கி உள் – தேம்பா:6 32/3
ஈய்ந்த போது அருத்தி பின் உற அளிப்பாய் இருள் தவிர் காட்சியால் அனைத்தும் – தேம்பா:6 40/2
ஆசு அடை பொழுது அரிது அமைந்த காட்சியால்
தேசு அடை உளத்தையும் சிதைப்பது ஆம் அரோ – தேம்பா:7 85/3,4
கொண்ட மாட்சி குணிக்க அரும் காட்சியால்
கண்டது ஆம் மறை காட்டிய மாண்பினோய் – தேம்பா:8 89/3,4
காட்சியால் ஓங்கி முன் கண்ட யாவும் தரும் – தேம்பா:9 7/2
எழுந்து உறும் குடத்தியாரும் ஏகி ஆய காட்சியால்
விழுந்து உறும் களிப்பு விஞ்சி வேதநாதன் மேல் பதம் – தேம்பா:11 2/2,3
கான் அயில் மலர் முடிக்கு ஆய காட்சியால்
மீன் அயில் வானினும் மிக புகழ்ந்தன – தேம்பா:18 9/2,3
களி பட கருத்து ஏந்திய காட்சியால்
அளிபட கனிந்து உம்பர் ஒத்து ஆயினான் – தேம்பா:20 84/3,4
தூய தன்மை உளத்து உறும் காட்சியால்
ஆய தன்மையில் ஆவது அறிந்தவன் – தேம்பா:20 88/1,2
களி பட்டு ஏற்றிய தேவன் செய் காட்சியால்
தெளி பட்டு ஈங்கு இவர் தேர் இல கண்டவை – தேம்பா:20 90/2,3
காட்சியால் தெளிந்து பார்க்கில் காரணம் யாதோ நாடி – தேம்பா:23 18/1
வில் உடம்பு என வேய்ந்தன காட்சியால்
கொல் உடம்பிடி கொண்டு குடைந்த புண் – தேம்பா:26 90/2,3

மேல்


காட்சியான் (7)

கோது உலாவிய குறை கொய் காட்சியான்
மூது உலாவு இறை அடைய முன்னினான் – தேம்பா:4 13/3,4
கலை உற்று உள் இருள் நீங்கிய காட்சியான்
அலை உற்று இ பொருளோடு அலையாது உளம் – தேம்பா:4 58/1,2
மருள் கடிந்த மனம் தெளி காட்சியான்
அருள் கடிந்த அசடரை நோக்கலோடு – தேம்பா:4 63/2,3
கண் குடித்தன ஒளி கிளர்த்த காட்சியான்
எண் குடித்து உவந்த கண் இமைப்பு இலாமையும் – தேம்பா:9 90/1,2
கார் அஞ்சா ஒளி காட்டிய காட்சியான்
சீர் எஞ்சா உரை வெல் உயர் சீர்த்தியான் – தேம்பா:31 68/3,4
மெய் திறத்து அனைத்தையும் விழுங்கும் காட்சியான்
அ திறத்து அவர் எவர் என்ன ஆம்பல் வாய் – தேம்பா:32 71/2,3
கிடந்து மின் பிழம்பு உக கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:35 3/4

மேல்


காட்சியில் (2)

காலையில் ஆகையில் ஆகிய காட்சியில் ஆய களிப்பொடு அற – தேம்பா:15 106/2
மருள் திறம் தகா வரும் பலர் காட்சியில் பொலிந்தார் – தேம்பா:27 25/4

மேல்


காட்சியின் (7)

உளைய நூலவர் உற்ற காட்சியின்
திளைய வான் அறிவு எய்தி சீர்த்தனன் – தேம்பா:4 3/3,4
காதல் நின்று இவை காட்சியின் காண்கினும் – தேம்பா:10 123/2
மீன் முகத்து உணர் காட்சியின் மேன்மையான் – தேம்பா:24 61/1
காட்சியின் துணையோடு அன்னார் கனிந்து உயர்ந்து எவர்க்கும் ஞான – தேம்பா:26 3/3
விரிந்த காட்சியின் துணிந்த பின் குழவியை விளித்தாள் – தேம்பா:26 64/4
பின்பு அருந்திய காட்சியின் பெற்றியால் – தேம்பா:36 1/3
பேர் விளை காட்சியின் பிறந்த பாவைகள் – தேம்பா:36 126/1

மேல்


காட்சியினால் (4)

கருள் நீக்கும் கதிர் உயிர்த்த காட்சியினால் உளம் வெருவி – தேம்பா:6 3/3
மின்னிய தாரகை முடியின் விளங்கு அரிய காட்சியினால்
துன்னியது ஓர் ஆவி பட தூய பளிங்கு ஆசு உறும் என்று – தேம்பா:6 4/1,2
பொய்ம்மாறும் காட்சியினால் பொற்பு உயர் எம் கற்பினை யாம் – தேம்பா:6 22/2
மயலே கடந்தான் மலி காட்சியினால் – தேம்பா:36 53/4

மேல்


காட்சியினோடு (1)

துறை கெழு நல் காட்சியினோடு இன்ப பவ்வம் தோய்ந்து உவப்ப – தேம்பா:18 17/3

மேல்


காட்சியும் (3)

காட்சியும் கருத்து எலாம் கடந்த மாயை தன் – தேம்பா:23 116/1
காட்சியும் கடும் வினை கடிந்த சீமையோன் – தேம்பா:25 46/2
கலை வளர் உணர்வும் ஞான காட்சியும் உணராது எய்தி – தேம்பா:26 101/2

மேல்


காட்சியே (1)

காட்டினார் அறிவு அமைந்த காட்சியே – தேம்பா:4 2/4

மேல்


காட்சியை (6)

எண்ணாதன காட்சியை ஈந்து அறைவான் – தேம்பா:5 108/4
மண்ட வெம் கதிர் என மலிந்த காட்சியை
கொண்ட சொல் இறைவனை வாழ்த்தி கூறுவான் – தேம்பா:6 33/3,4
அண்ட மன்னன் அளித்த இ காட்சியை
கொண்ட தன்மையின் கோது அற ஆள்-மினே – தேம்பா:20 95/3,4
தாவு அது உணர் பிரான் தந்த காட்சியை
நாவு அது வருந்தினும் நவிலும் பான்மையோ – தேம்பா:32 52/3,4
அருள் பொதிர் கதிக்கு உரிய காட்சியை அளித்தான் – தேம்பா:35 28/4
காட்சியை அடைந்துளி களிப்பு உளம் அடங்கா – தேம்பா:35 30/1

மேல்


காட்சியோடு (1)

காட்சியோடு உள அற தொகை அனைத்துமே கதிர் செய் – தேம்பா:26 63/1

மேல்


காட்சியோய் (1)

கலை முகந்து அருந்திய புலமை காட்சியோய்
அலை முகந்து அருந்திய அருள் என்று உன் பணி – தேம்பா:13 13/1,2

மேல்


காட்சியோரும் (1)

செவ்விய மதுர சொல்லால் சீரிய காட்சியோரும்
அவ்வியம் அகன்று தேறும் அரும் தவத்தோரும் செய்த – தேம்பா:2 4/2,3

மேல்


காட்ட (45)

இளம் கொடி மாட்சி காட்ட இனிய தன் நாமம் தந்து – தேம்பா:0 10/1
வளம் கொடு நட்பு காட்ட வரைவு இல வரங்கள் ஈந்தாள் – தேம்பா:0 10/2
வருந்திய நசையால் நானும் வரைந்தவை வரைந்து காட்ட
திருந்திய தமிழ் சொல் இல்லால் செவி புலன் கைப்ப நல்லோர் – தேம்பா:0 12/1,2
கண் புலன் அகன்றது என்ன கருதி ஓர் உவமை காட்ட
மண் புலன் இணங்கும் இன்ன மா நகர் இணை என்று ஓதி – தேம்பா:2 3/2,3
கண்ணிய அளவு அற்று இடம் எலாம் நிறைந்த கடவுள் தான் உறைந்து அருள் காட்ட
பண்ணிய அம் மா நகர்-இடை பகலை பழித்து எரி பரந்த ஆலயமே – தேம்பா:2 39/3,4
துன்_அரும் எழில் செய் இன்பு உணும் விழிக்கும் சுருதி நூல் இனிதினில் காட்ட
பொன் அரும் இழையான் நிரை நிரை சுவரில் புடைத்து எழ பல உரு கிளம்ப – தேம்பா:2 44/1,2
காட்ட வாய்மையின் கடந்த வல் கடவுளை நகைப்ப – தேம்பா:3 19/3
ஏற்றிய முறையோடு எந்தை இயன்ற தன் வலிமை காட்ட
போற்றிய வரம் கொடு எங்கும் பொருநனாய் தெரிந்த சூசை – தேம்பா:3 42/1,2
மன்னிய தார் துணையொடும் தன் மனம் காட்ட நாணுவள்ஆம் – தேம்பா:6 4/4
கஞ்சம் சேர் திரு பதத்தால் மிதித்த வெற்றி காட்ட மது கான்ற நறும் தும்பை மாலை – தேம்பா:8 58/3
கணிக்கும் பரிசால் கடவுள் மனுவாய் எளிமை காட்ட
தணிக்கும் பரிசால் தாய் தண் தொழில் செய்யாதால் தகவோ – தேம்பா:9 27/3,4
கரு வழி வந்த நாதன் கலை முதிர் சுருதி காட்ட
உரு வழி தோன்றி மாக்கள் உறவு உற மகன் ஆனானே – தேம்பா:9 81/3,4
இறைவன் நான் அழிவு இல் வீட்டை இருக்கும் ஆறு இமிழின் காட்ட
சிறுமையால் வளம் பெற்று உம் கண் சிறுவன் ஆய் திரு என்று ஈந்த – தேம்பா:9 127/2,3
ஈறும் தவிர்ந்த உன் புகழ் கடல் ஆழ்ந்த எனக்கே கரை காட்ட அருளாயோ – தேம்பா:10 143/4
பல் செய்கை காட்ட இரு வினையால் யார்க்கும் பயன் தர நீய் முன் உரைத்த வண்ணம் எய்தி – தேம்பா:11 35/3
இன்று அன்னான் நீதி முறை பிறழா நேர் சென்று இருபற்று அற்று ஒழுகும் நெறி எவர்க்கும் காட்ட
சென்று இன்னா பயத்த பொருள் புகழ் இன்பு எல்லாம் செகுத்து எம்மை அளிப்பதற்கே எளிய வேடம் – தேம்பா:11 56/2,3
மாறு இன்றி இரவு பகல் மல்கு ஒளி கால் ஓர் உடுவே வழியை காட்ட
வேறு இன்றி தடம் ஒன்றை மேவிய மூ அரசர் ஒன்றி விழுப்பம் ஓங்கி – தேம்பா:11 107/1,2
பால் நிலை இடம் மூன்று ஆற்றா பரிசு உடை இவனை காட்ட
கால் நிலை தோன்றி அ கார் கடல் நிலை பயத்தது என்று – தேம்பா:12 19/2,3
மீன் இரும் கொடி வேந்து தன் அருள் வளம் காட்ட
தேன் இரும் தலை கரும்பு உறழ் ஆடிய செந்நெல் – தேம்பா:12 53/1,2
ஒருவர் அகிலோடு மலர் ஊறு புகை காட்ட
ஒருவர் புகழும் தொடை உணர்ந்த இசை பாட – தேம்பா:12 85/2,3
புனைந்த மா மதுகை காட்ட புணர்ந்த புன் சூரல் கொண்டு – தேம்பா:14 20/2
காத்திரம் காட்ட அன்னார் காட்டிய அரவை தேவ – தேம்பா:14 27/2
மெய் பட்ட வலி காட்ட மிக்கயேலே மொழியுற்றான் – தேம்பா:15 6/4
எல் வேல் வல்லது அல்லது என இறைவன் தான் தன் வலி காட்ட
கொல் வேல் இல்லாது இ நகரை குலைய சிதைத்தல் காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 15/3,4
நாம திறல் காட்ட வைத்தார் என்றான் நவி வானோன் – தேம்பா:16 54/4
கேடு உண்ட திறமும் காட்ட கிளைத்தது ஈங்கு உரைப்பல் கேள்மோ – தேம்பா:17 14/4
சேமம் சால் திறத்து நாதன் சிறுமையின் பெருமை காட்ட
வாமம் சால் மணியின் சென்னி மயிர் புலத்து ஒத்தி தந்த – தேம்பா:17 15/1,2
தொல் உடை சுருதி மாண்பு இயல் காட்ட தோன்றிய தரு இது ஆம்-மன்னோ – தேம்பா:18 34/4
குயின்று எழும் குயில்கள் காட்ட கோது அற மகிழ் பூம் காவில் – தேம்பா:19 11/3
விண் காவலன் அருளால் வினை கொள்ளார் என காட்ட
தண் கா எழுதியவை சாற்றுதும் என்று உரை கொண்டான் – தேம்பா:20 55/3,4
கோன் மலர் அடி முன் காட்ட கோன் தமராக நோக்கி – தேம்பா:20 118/2
எல்லாரும் உய் வழியை காட்ட நான் வந்து இயைந்த நிலை – தேம்பா:26 161/3
சூழ் அகத்து அன்பு காட்ட சூசை வந்தவரை நோக்கி – தேம்பா:30 129/1
தீயவை துடைக்கும் நாதன் செம்மலை காட்ட வேண்டின் – தேம்பா:31 81/3
வான் தந்த நன்னர் வானமே காட்ட வழுக்கு இல நா என நவ மீன் – தேம்பா:31 86/1
தூயவை இரங்கி காட்ட துன்னி நான் துன்பம் இன்பம் – தேம்பா:32 35/2
செ வினை வளர்வு காட்ட திருவுளம் என நல்லோர் கண்டு – தேம்பா:33 4/2
கண் புலம் தவிர் தன் கவின் காட்ட ஈங்கு – தேம்பா:34 29/2
வான் ஒக்க கவின் காட்ட மலர் வதன நலம் கொண்டான் – தேம்பா:34 41/4
விலையினால் உயர் வான் வீட்டு விழுப்பமே எவர்க்கும் காட்ட
அலையினால் உவமியாத அலக்கண் உற்று இறத்தல் நேர்ந்தான் – தேம்பா:35 21/3,4
நெய் கிடந்து அடைந்த காயம் நின்ற அ அவை முன் காட்ட
துய் கிடந்த உடலை போர்த்த துகில் படம் நீக்கினானே – தேம்பா:35 41/3,4
என்னால் ஆய பயன் காட்ட இவனே மக்கட்கு அரசன் எனா – தேம்பா:36 26/3
ஏவி இன்று உனக்கு தந்தது காட்ட இனி இவற்று உரிமை கேள் என்றான் – தேம்பா:36 32/4
பில்கிய நயனில் உம் வயம் காட்ட பிழைத்த இ தொழும்பனை நோக்கி – தேம்பா:36 43/3
நிலை ஈன்ற எழில் காட்ட நிமிர்ந்தது ஓர் சிங்காசனமே – தேம்பா:36 96/4

மேல்


காட்டல் (4)

தான் வளர் தவத்தை கூட்டி தமர்க்கு எலாம் நகரில் காட்டல்
வான் வளர் வலமை பூத்த மாண்பு இதே இது நின்-பால் ஆம் – தேம்பா:4 43/2,3
மை முகம் புதைத்த பொய் அறம் காட்டல் வடு புகும் பெரும் தடம் என்றான் – தேம்பா:23 98/4
அ வழி காட்டல் வேண்டும் என்று உரைத்தான் அறிவு அளவு அரும் கொடும் சடத்தான் – தேம்பா:23 101/4
தூயவர் செல்லும் வீட்டை தொடர் வழி காட்டல் செய்தாய் – தேம்பா:28 129/2

மேல்


காட்டலால் (1)

தேன் நிலத்தினாரை நோக்கு சிறுவன் இன்பு காட்டலால்
மேல் நிலத்தினாரின் ஒத்த விரியு காட்சி உற்று உளம் – தேம்பா:11 11/2,3

மேல்


காட்டவோ (1)

செ வழி ஒழிந்த மன் உயிர் கெட ஓர் செயிர் வழி காட்டவோ வேண்டும் – தேம்பா:23 101/2

மேல்


காட்டா (2)

சரம் தரும் பூவும் சாத்தா சாந்தமும் புகையும் காட்டா
பரம் தரும் கமழ் நீர் ஆட்டா பணிதல் ஒன்றினையும் காணேன் – தேம்பா:23 15/3,4
வேட்டலும் தன்னை காட்டா மெல் இசை இரங்கு நல் யாழ் – தேம்பா:31 84/2

மேல்


காட்டாய் (1)

கற்று அ கட்டா நுண் பொருள் காட்டாய் கலை வல்லோய் – தேம்பா:35 66/4

மேல்


காட்டி (65)

பேர் அணி எவையும் ஈட்டி பின் அவை உவப்பின் காட்டி
பார் அணி பேழை யாரும் பயன்பட திறந்த போன்றே – தேம்பா:2 12/3,4
வீதி இது என்ன காட்டி விரித்த நுண் அரு நூல் வேதம் – தேம்பா:2 13/2
வெள்ளம் காட்டி வளர்ந்து விளங்கினான் – தேம்பா:4 16/4
ஊன் உரு காட்டி வந்த உம்பன் என்று அறிந்து போற்றி – தேம்பா:4 44/1
எதிரும் ஒன்னார்க்கு ஓங்கு அரணோ எவரும் அஞ்சும் உரு காட்டி
கதிரும் இன்பு ஆர் தவம் என்றாள் கருணை பவ்வ கரை இல்லாள் – தேம்பா:6 54/3,4
கற்றை ஓர் பிழம்பு உற்ற உரு காட்டி வான் – தேம்பா:9 52/3
கார் கணம் கதம் காட்டி மலிந்து கால் – தேம்பா:10 22/2
மள்ளம் காட்டி மாழ்ந்தேன் என நாணினாள் – தேம்பா:10 40/4
கள்ளம் கெட மெய்ஞ்ஞானம் காட்டி கடந்து ஏகினும் கான் – தேம்பா:10 54/2
கண் எழுந்த கவின் காட்டி கதிர் பொங்கு நவ மீனை கடவுள் தானே – தேம்பா:11 104/3
மீன் வயிறு ஆர் உரு காட்டி விண்ணோன் எய்தி விரை கொடியோய் – தேம்பா:13 4/2
இற்று யாவையும் இ இளவல் தான் காட்டி எசித்து-இடை சிதறிய வெருவின் – தேம்பா:14 43/1
கோல் கலந்த கண் விருப்பம் குளிர காட்டி கொல் அகத்தாள் – தேம்பா:17 33/1
கண் கழிந்த சிகை திறத்தோன் நிற்ப நக்கு கதம் காட்டி
விண் கழிந்த தெய்வம் அனோய் இன்றே காட்டு உன் மிடல் என்றார் – தேம்பா:17 37/3,4
கையை காட்டி உரைப்பவர் காதையே – தேம்பா:18 51/3
நாகு இளம் தரளம் காட்டி நகை தரு மடந்தை போல – தேம்பா:19 15/2
வாகு இளம் சுடர் செய் மேனி வானவர் காட்டி நின்றார் – தேம்பா:19 15/4
கீறுமை உருவம் காட்டி கிளைத்த தோள் இரு_நூறு ஆக்கி – தேம்பா:20 49/2
நல் வினை பகைத்த பேய்கள் நயமொடு வெருவு காட்டி
மல் வினை ஒழிக்க ஓர்ந்த மாயையே இன்றும் எஞ்சா – தேம்பா:20 53/3,4
தந்தைக்கு அது காட்டி தம்பி உடையோ இது எனா – தேம்பா:20 64/3
கரை வளர் புனலை காட்டி கபிரியேல் தொழுது கூற – தேம்பா:21 3/2
புரந்த அரும் தயையை காட்டி புரை தரும் நரகில் உய்ப்ப – தேம்பா:22 13/1
கூர் நலம் வியந்த பின்னர் கொழும் புகை காட்டி நல் நூல் – தேம்பா:22 19/3
இன்னான் இன்ன உரு காட்டி எரி சூழ் பீடத்து எழுந்து ஓங்கி – தேம்பா:23 9/1
உகிர் கிழி கணிச்சி காட்டி உற்ற அ சவத்தை பாந்தள் – தேம்பா:23 67/2
அருள் காட்டி அவதரித்தான் ஆண்டகையோ அன்று என்றோம் – தேம்பா:23 74/1
தெருள் காட்டி பெத்திலத்து ஓர் சிறுவன் உதித்தனன் என்றேன் – தேம்பா:23 74/2
இருள் காட்டி மல்கு இரவில் ஒளித்து எய்தான் இறை என்றீர் – தேம்பா:23 74/3
வெருள் காட்டி மீண்டு இவை ஆய்ந்து அ மகன் வான் வேந்து என்றான் – தேம்பா:23 74/4
தீய் முகத்து நகை காட்டி சீதாய்வு மறுத்து உரைக்கும் – தேம்பா:23 75/3
சிறை தவிர்-காலை எய்தலும் விழைவார் செல் கதி எளிது என காட்டி
முறை தவிர் அறங்கள் நம்புளி தாமே மூழ்கிய துகளின் ஆழ்ந்து அஞ்சா – தேம்பா:23 99/2,3
ஊன் உகும் கொலையின் தன்மை உளம் பனித்து எஞ்ச காட்டி
வான் உகும் நிறையை நீத்தார் வழுக்கு அது காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:25 86/3,4
கேழ்வார் தட கை வலி காட்டி கிளர் தீ உணர்வின் செருக்கு உளத்து – தேம்பா:26 42/1
கண் துதைந்த இருள் தீர விளக்கு இட்டு அன்ன கதி காட்டி
மண் துதைந்த மன் உயிர்கள் பலவும் உய்க்கும் வரம் கொள்வான் – தேம்பா:26 162/3,4
தெள் உண்ட உணர்வில் காட்டி திருமகன் சொன்னான் மீண்டே – தேம்பா:27 9/4
மாசையே முதல் பல் வாழ்வின் வளர் பயிர் முகத்தை காட்டி
காசையே உதவா பூதி கனல் விளைவு இயற்றும் பேயே – தேம்பா:27 12/3,4
கனிய சீலமும் காட்டி ஓர் பெரும் விளக்கு ஆனான் – தேம்பா:27 27/4
கொடி பணி உலவு மார்பன் குளிர்ப்ப ஓர் முறுவல் காட்டி
துடிப்பு அணி மொழியால் சொன்னான் சுருதி நூல் அமிர்த வாயான் – தேம்பா:27 73/3,4
செய் கறை அற்று உயர் நீதி திறம் காட்டி நெடிது உண்ட தெளியா மையல் – தேம்பா:27 97/3
பொய் வகை முறுவல் காட்டி புகன்றனன் சூசை ஐயம் – தேம்பா:27 148/2
விண்டு அவத்து ஒழியும் மாந்தர் வீடு உற செப்பம் காட்டி
ஒண் தவத்து இறைவன் சூசை உரை விரித்து இமிழின் சொல்வான் – தேம்பா:28 1/3,4
தெள்ளே வைகும் கவின் காட்டி தீம் பால் கலந்த விடம் – தேம்பா:28 23/3
வெருவ நெஞ்சம் உள் கலங்கி விளைந்த புண் காட்டி
வருவது அல்லால் இ சமரின் மருளாது எவர் உண்டோ – தேம்பா:28 28/3,4
என்றான் சூசை என்று இரங்கி எரி தன் நோய் காட்டி
நின்றான் அவனை தழுவி அழல் நிகர்த்த காம் அவிப்ப – தேம்பா:28 35/1,2
வேய் முகத்து இனிமை காட்டி விரைவில் ஓடும் இளமை நம்பேல் – தேம்பா:28 57/3
நீதி தன் மலிந்த சின திறம் காட்டி நெறி தவிர் தீயரை தீக்க – தேம்பா:28 87/2
மின் நேர் ஒல்கி மாறிய இன்ப வினை காட்டி
கொன்னே மாளும் வாழ்வு உயிர் உண்ணும் கொலை என்பார் – தேம்பா:28 124/3,4
தீயவர் செல்லும் செம் தீ தேக்கு இருள் நிலத்தை காட்டி
தூயவர் செல்லும் வீட்டை தொடர் வழி காட்டல் செய்தாய் – தேம்பா:28 129/1,2
தண் உறும் குணம் கொண்டாலும் தழலும் தன் குணத்தை காட்டி
விண் உறும் கதிர் ஒன்று உண்-கால் வெம் கனல் எரிந்ததே போல் – தேம்பா:28 153/1,2
மருள் புறம் கொள் கனாவும் மனம் கடுத்தவற்றை காட்டி
அருள் புறம் கொண்ட தாயே அகன்ற தன் மகவை காண்பாள் – தேம்பா:29 12/2,3
தெருள்பட தெளிந்ததே போல் சீர் இல கனவு காட்டி
வெருள்பட பதைத்து உள் அஞ்சி வினை கொள்வார் பித்தர் அன்றோ – தேம்பா:29 14/3,4
முனி உரு காட்டி யாரோ முறை குலம் ஒன்றும் இல்லான் – தேம்பா:29 40/1
பனி உரு காட்டி தண்ணம் பயத்த அன்பு எழுவ கூறும் – தேம்பா:29 40/2
கனி உரு காட்டி தீம் சொல் கண்ணியால் உளத்தை வீக்கி – தேம்பா:29 40/3
நனி உரு காட்டி வாய்ந்த நால் மறை ஒழிய செய்தான் – தேம்பா:29 40/4
அ திறத்து எ திறத்து அற்புத மாட்சியும் அன்னார் காட்டி நிலம் மீட்பார் – தேம்பா:32 41/4
கண் கடந்த கவின் காட்டி கமழ் கமல கண்ணி அணி களி மார்பு அன்னார் – தேம்பா:32 81/1
ஐ_அறும்_ஓர் வகுப்பு அப்பால் அலகு இல நாட்டு அரசரை தான் அங்கண் காட்டி
மை அறும் ஓர் விளக்கு என்ன வந்து இவண் நான் மனத்து இரங்கி வையத்து ஓதும் – தேம்பா:32 89/1,2
களிப்ப வானமும் நாய்கன் ஓர் புன்னகை காட்டி
அளிப்ப ஆர்வமும் ஆவியும் ஒன்று உற தழுவி – தேம்பா:32 107/1,2
காட்டி யான் உயிரை நீக்கி கடும் பகை நீங்கா நெஞ்சான் – தேம்பா:35 50/2
செம் நிலை வடிவம் காட்டி செலுத்துவரே – தேம்பா:35 86/4
கண் குடைந்த வில் காட்டி போதீர் எனா – தேம்பா:36 4/3
கடி வினை முகத்து-இடை காட்டி நின்றவே – தேம்பா:36 119/4
பெண் உரு காட்டி உள் பெருகும் ஆண்மையில் – தேம்பா:36 128/1
மின்ன கதிர் வாய் உரு காட்டி வியந்து யாரும் கை விதிர்ப்ப – தேம்பா:36 130/3

மேல்


காட்டிட (3)

அருள் தரும் நய நலம் அன்று காட்டிட
இருள் தரும் உலகு இனிது இருளும் தீர்ந்தன – தேம்பா:8 23/2,3
எஞ்சியே மறை காட்டிட எய்தினாய் – தேம்பா:18 50/4
தான் செயும் நல் முறையின் தயை காட்டிட தனயன் மீண்டு இ உரை கொண்டான் – தேம்பா:32 39/4

மேல்


காட்டிய (55)

மு புறத்து எழுதிய முகைகள் காட்டிய
துப்பு உற சித்திர கூடம் சோலையே – தேம்பா:1 41/3,4
பானு அழகே நனி காட்டிய பங்கய நானம் முயங்கு அழகே – தேம்பா:1 67/1
மீன் அழகே நனி காட்டிய விண்டு அவிர் வீ இனம் மண்டு அழகே – தேம்பா:1 67/2
தேன் அழகே நனி காட்டிய தெள் துளி மாரி செறிந்த அழகே – தேம்பா:1 67/3
உள்ளம் காட்டு ஒளி காட்டிய ஒள் முகம் – தேம்பா:4 16/2
அ நாள் எம் மேல் காட்டிய பேர் அன்பு இன்று எண்ணில் ஆகாதோ – தேம்பா:5 19/4
நின்று அன்று ஆயிர கதிரோன் நேர் உரு காட்டிய வானோன் நிகரா கன்னி – தேம்பா:5 36/3
காம்பா அணி காட்டிய கன்னி நலத்து – தேம்பா:5 106/1
பன் ஒளி காட்டிய பாடையோ உரு – தேம்பா:6 31/2
உன் ஒளி காட்டிய உளியனோ உளம் – தேம்பா:6 31/3
தன் ஒளி காட்டிய தவம் அது ஏந்தினார் – தேம்பா:6 31/4
கண்டது ஆம் மறை காட்டிய மாண்பினோய் – தேம்பா:8 89/4
காய் இரு விசும்பின் மாட்சி காட்டிய மனை அது அன்றோ – தேம்பா:9 71/4
மாலை ஆர் உடு காட்டிய வான் எனா – தேம்பா:10 24/3
காசு அலம்பிய மேனி காட்டிய காதல் வானவர் வீசவே – தேம்பா:10 134/2
சென்ற வாய் அருள் காட்டிய சீர் உணர்வு – தேம்பா:11 25/2
முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி – தேம்பா:11 39/2
காத்திரம் காட்ட அன்னார் காட்டிய அரவை தேவ – தேம்பா:14 27/2
நூல் மறை ஆதி சினம் தரும் நூக்கு அரிது ஆம் வலி காட்டிய போர் – தேம்பா:15 108/1
கதிர் சூழும் உதயத்து அன்று ஒன்னார்க்கு எல்லாம் காட்டிய பின் – தேம்பா:17 34/2
காட்டிய நெறி சென்று ஒழுக மன் உயிர்கள் களிப்பில் இ காவில் இ தருவும் – தேம்பா:18 35/2
தீட்டி காட்டிய திவ்விய நூல் புற – தேம்பா:18 49/1
பொய்யை காட்டிய நின்னையும் பொய் அற – தேம்பா:18 51/1
மெய்யை காட்டிய வேதமும் நூக்கினர் – தேம்பா:18 51/2
காட்டிய விரலை தீக்க கண்ட கண் விழியை தீக்க – தேம்பா:19 7/1
நலம் பட காட்டிய சிறியர் நட்பு என – தேம்பா:19 39/2
இக்கு உருவை காட்டிய பூ எழுதும் காவும் சுடும் அன்றோ – தேம்பா:20 24/3
தட நடை நிகரான் இழிவு உறி எஞ்ச சால்பு அவள் அன்பு காட்டிய பின் – தேம்பா:20 80/2
காட்டிய உறுதியும் கதிர் தெளித்து அவண் – தேம்பா:20 130/1
கண்ணின் மேல் வைத்த மாசு என்ன காட்டிய
எண்ணின் மேல் வைத்த உட்கு இயற்றும் மாயமே – தேம்பா:24 48/3,4
திரும்பி தேறலின் காட்டிய திளை நயம் கண்டு – தேம்பா:25 29/3
இ கணம் காட்டிய யூதர் மன்னவன் – தேம்பா:25 45/2
மின்னை காட்டிய வேகத்துற்று ஒல்கி போய் – தேம்பா:25 97/1
கொன்னை காட்டிய கோலம் விரும்பினார் – தேம்பா:25 97/2
அன்பும் அச்சமும் காட்டிய வழி தொடர்ந்து அகல – தேம்பா:26 59/1
சாற்றி காட்டிய தகை நெறி விரும்பி வந்து ஒரு நாள் – தேம்பா:27 28/1
தன் தாரை அம் கண்ணீர் ஆட்டி சாற்றி காட்டிய புண் – தேம்பா:28 35/3
கள்ளம் காட்டிய ஓர் மறையும் யாரும் கனிந்து உள்ளி – தேம்பா:29 19/3
ஆயினான் அருகு போய் அழுது காட்டிய
நோயினால் இரங்கு உளம் நுழைந்து வெம் சின – தேம்பா:29 34/1,2
கண் புறத்து எழில் காட்டிய காஞ்சிரம் இனிதோ – தேம்பா:29 107/1
பொன்னையே காட்டிய தழலை போன்று நோய் – தேம்பா:30 109/1
தன்னையே காட்டிய தருமன் இ பலிக்கு – தேம்பா:30 109/2
மின்னையே காட்டிய மகனை விள்ளினான் – தேம்பா:30 109/4
ஒப்பும் காட்டிய பொருளும் ஒன்று எனவோ அவன் நிகராய் – தேம்பா:30 116/2
கற்று ஆரணம் காட்டிய காட்சி அறிந்து அன்றோ உன்னை – தேம்பா:31 29/2
கார் அஞ்சா ஒளி காட்டிய காட்சியான் – தேம்பா:31 68/3
வீச வாய் மலர்ந்து என நகை காட்டிய விமலன் – தேம்பா:32 19/3
பண் கடந்து இனிய சொல்லான் பகர்ந்து காட்டிய அ கோமார் – தேம்பா:32 90/1
பொன்னை காட்டிய பொறி அழல் போல்வதே அல்லால் – தேம்பா:32 105/1
கொன்னை காட்டிய கொடுமை நொந்து எஞ்ச நல் மறையோடு – தேம்பா:32 105/2
என்னை காட்டிய ஈடு உளோர் பகை வெல்வார் என்றான் – தேம்பா:32 105/3
மின்னை காட்டிய விரி மணி மேக வாகனத்தான் – தேம்பா:32 105/4
மெய் காலம் காட்டிய வான் வேந்தன் இயல் விளம்பு என்றார் – தேம்பா:34 38/4
ஆயதும் அறைந்து அ அவையை காட்டிய தன் – தேம்பா:35 85/1
காட்டிய முகம் நகை கதிர் பொன் பாவைகள் – தேம்பா:36 127/2

மேல்


காட்டியவை (1)

கலை ஈன்ற சொல் கடந்து காட்டியவை கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 7/4

மேல்


காட்டிற்று (1)

கோள் உறு திங்கள் வான் மேல் குளிர் முகம் காட்டிற்று அன்றே – தேம்பா:16 2/4

மேல்


காட்டின் (1)

வேல் வழி குருதி பாய வேந்தனே வெகுளி காட்டின்
கால் வழி தழைகள் என்ன கலங்கிய எவரும் மீண்டு – தேம்பா:29 46/2,3

மேல்


காட்டின (2)

பரவ காட்டின பான்மையில் அங்கணில் – தேம்பா:30 98/2
வனைய வேட்டு உறும் மாண்பொடு காட்டின
அனையன் ஈங்கு கண்டேன் அருள் அன்னை நின் – தேம்பா:31 72/2,3

மேல்


காட்டினர் (5)

கம் பொனால் வனைந்த தொழிலை இ உலகில் கை விடா காட்டினர் போன்றே – தேம்பா:2 41/4
மக்கள் நாதனை மாண்பு எழ காட்டினர் – தேம்பா:10 109/4
புக்கு அடங்கிய புரம் பல சேரும் புடை வளைந்த வழி காட்டினர் வானோர் – தேம்பா:22 3/4
தன்னை காட்டினர் நோய் செயும் தன்மையால் – தேம்பா:25 97/4
கண் கனிந்து களிப்ப மெய் காட்டினர்
பண் கனிந்த இசை கொடு பாடினர் – தேம்பா:26 83/1,2

மேல்


காட்டினர்-ஆல் (1)

கண் விளக்கும் பகலினும் செம் கதிர் பரப்ப காட்டினர்-ஆல்
பண் விளக்கும் தே மொழியான் பரிவு அற்று உள் உவந்து உரைத்தான் – தேம்பா:30 118/3,4

மேல்


காட்டினவே (1)

விழும் வாய் வழி மண் வழி வான் வழியும் வெரு உற்று அழல சமர் காட்டினவே – தேம்பா:24 25/4

மேல்


காட்டினள் (1)

காம தீ எழ ஓர் நகை காட்டினள்
ஈம தீ எழ வெம் சினம் காட்டுவாள் – தேம்பா:10 33/1,2

மேல்


காட்டினன் (1)

உன்னையே காட்டினன் என்று உடை பிதா – தேம்பா:30 109/3

மேல்


காட்டினன்-ஆல் (1)

மொய் முகத்து அரு முரண் தொழில் நெடிது காட்டினன்-ஆல் – தேம்பா:23 97/4

மேல்


காட்டினார் (2)

காட்டினார் அறிவு அமைந்த காட்சியே – தேம்பா:4 2/4
கானமே கழிப்ப நேர் வழியை காட்டினார் – தேம்பா:20 132/4

மேல்


காட்டினான் (4)

கல்லின் தீட்டிய ஆண்டகை காட்டினான் – தேம்பா:18 48/4
மன் நெறி உறுதிகள் வகுத்து காட்டினான் – தேம்பா:20 129/4
அடைப்பதற்கு அரிய அன்பு அருளை காட்டினான் – தேம்பா:29 124/4
கதிர் தரும் முகத்து உக இளவல் காட்டினான் – தேம்பா:30 101/4

மேல்


காட்டினும் (2)

மையை காட்டினும் நூல் என வவ்வரே – தேம்பா:18 51/4
மிகை தகு தலத்து உரு வெருவு காட்டினும் விளைத்தன வரத்து அருள் மலிய வீட்டு உயர் – தேம்பா:30 86/3

மேல்


காட்டினுள் (1)

மட்டு-இடை குளிர் காட்டினுள் வான் கதிர் – தேம்பா:30 93/3

மேல்


காட்டினேல் (1)

மருள் தரு கரு என மாதை காட்டினேல்
இருள் தரு கசடு அது ஆம் இவை ஒளிக்கினேல் – தேம்பா:7 87/1,2

மேல்


காட்டினையே (1)

இ காலம் காட்டினையே ஏந்தினையே வளர்த்தனையே – தேம்பா:34 38/3

மேல்


காட்டு (19)

கள்ளம் காட்டு களங்கம் கடிந்து ஒளிர் – தேம்பா:4 16/1
உள்ளம் காட்டு ஒளி காட்டிய ஒள் முகம் – தேம்பா:4 16/2
தெள்ளம் காட்டு எழில் தீட்டி வரங்கள் தம் – தேம்பா:4 16/3
மீண்டு இவரை காட்டு மறை ஈண்டு அறிதும் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 157/4
கள்ளம் காட்டு குணுங்கு கடிந்த பின் – தேம்பா:10 40/1
உள்ளம் காட்டு பளிங்கு உணர்ந்தால் என – தேம்பா:10 40/2
வெள்ளம் காட்டு வாலாமை விழுங்கு எனா – தேம்பா:10 40/3
கந்தம் நேர் நளிர் தாது நேர் உடல் காட்டு நாதனை அம்புய – தேம்பா:10 124/2
அணிப்பு அரிய நெறி வேறு காட்டு உடு பின் சென்று தமது அகலுள் சேர்ந்தார் – தேம்பா:11 120/4
குரங்கு படர் காட்டு நெறி கொள்ள வலம் உற்றார் – தேம்பா:14 1/4
விண் கழிந்த தெய்வம் அனோய் இன்றே காட்டு உன் மிடல் என்றார் – தேம்பா:17 37/4
பொய்த்த வழி காட்டு இ பொழில்-கண் மயங்கா புடை வம்-மின் – தேம்பா:20 14/2
கரை கிடந்த இவர் காட்டு அருள் அன்ன – தேம்பா:21 16/1
கையமே ஆக பூணல் காட்டு அரும் பலவும் நாட்டி – தேம்பா:23 60/3
பொன்னை காட்டு அழல் போன்று அரிது உன் தயை – தேம்பா:25 97/3
வெள்ளம் காட்டு அழிவும் இனி காண்பேனோ மெலிந்து என்பாள் – தேம்பா:29 19/4
நின் நெஞ்சு ஒப்ப நிறுத்தினையேல் காட்டு என்றான் – தேம்பா:31 40/4
காட்டு அழகு உரு கொடு கலந்து அன்னார் உடன் – தேம்பா:32 63/3
வண் உரு காட்டு பொன் கவசம் மார்பு அணிந்து – தேம்பா:36 128/2

மேல்


காட்டு-இடை (1)

காட்டு-இடை இருந்த தன்மை காண்கிலன் வையம் நீங்கி – தேம்பா:26 105/3

மேல்


காட்டுக (1)

கடியது ஓர் துயர் ஆங்கு உய்த்து என் கத திறல் காட்டுக என்றான் – தேம்பா:14 25/4

மேல்


காட்டுகின்ற (1)

துடக்கு நேர் தடம் செல்லாதால் துயர் அலால் காட்டுகின்ற
கிடக்கும் நேர் நெறி செல்லாரோ கேள்வியர் என்றான் சூசை – தேம்பா:29 5/3,4

மேல்


காட்டுதற்கே (4)

காமம் உடைத்து ஒளி உடுத்து சுடரில் தூய கருத்தில் அமை கன்னி நலம் காட்டுதற்கே
தாமம் உடை தண் தாது மடு உடைத்து சாய்ந்த மது வெள்ளமொடு வாசம் வீசி – தேம்பா:8 50/2,3
கருதி எழில் படுத்திய ஒன்று ஆய எந்தை கண்ணி அமை நேய நலம் காட்டுதற்கே
குருதி எழில் படுத்திய செம் தாது உலாவும் கொழும் தண் தேன் உரோசை எனும் கோதை கொண்டு – தேம்பா:8 51/2,3
கேடு அவிழ்த்த நெஞ்சினர்க்கும் உறுதி செய்யும் கிளர்ந்தன தன் தயாப நலம் காட்டுதற்கே
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/2,3
தேசு என்று குலையா நெஞ்சு உறுதி எஞ்சா செல் அல்லற்கு உயர்ந்த திறம் காட்டுதற்கே
தூசு என்று மலை சூழ்ந்து ஒல் என தாழ் ஓடி துறும் வெள்ளத்து அளவில் தலை நிறுவி பூண்ட – தேம்பா:8 54/2,3

மேல்


காட்டும் (40)

மறை மொழி வாய்மை காட்டும் மாண்பு உடை அறத்தினாளே – தேம்பா:0 8/4
கான் உலகம் காட்டும் நலம் அ கவலை மாற்றுவதோ – தேம்பா:1 62/4
வான் அழகே நனி காட்டும் பளிங்கு என வாவி வழங்கு அழகே – தேம்பா:1 67/4
வான் அகத்து ஒதுங்கி வாழும் வரும் பொருள் காட்டும் காட்சி – தேம்பா:3 34/2
கான் மேல் வைத்த தவம் இனி நன்று இங்கண் காட்டும் என்பார் – தேம்பா:3 61/2
பொன் ஒளி காட்டும் செம் தீ புகை அகில் மணத்தை காட்டும் – தேம்பா:4 32/1
பொன் ஒளி காட்டும் செம் தீ புகை அகில் மணத்தை காட்டும்
மின் ஒளி மணியை காட்டும் வினை செயும் படைக்கல் மாட்சி – தேம்பா:4 32/1,2
மின் ஒளி மணியை காட்டும் வினை செயும் படைக்கல் மாட்சி – தேம்பா:4 32/2
தன் ஒளி காட்டும் துன்ப தகுதியில் குன்றா ஊக்கம் – தேம்பா:4 32/3
மன் ஒளி காட்டும் நல்லோய் மறை இது என்றான் சான்றோன் – தேம்பா:4 32/4
காக்காது உள்ளம் ஐம்பொறி காட்டும் வழி நிற்ப – தேம்பா:4 52/1
ஏம கதி காட்டும் விழித்த இரு கண் – தேம்பா:5 90/3
துன்னலொடு துன்னு பயன் இன்ன மகர் காட்டும் என – தேம்பா:5 156/2
பொழுதும் இவர் பூண் இருமை எழுது மறை காட்டும் என – தேம்பா:5 157/1
வேண்டியது நீதி என மாண்ட மறை காட்டும் இவர் – தேம்பா:5 157/3
பொன் ஒளி காட்டும் எரி பொறிகளோ மணி – தேம்பா:6 31/1
காயும் வினை என்பார் என்றாள் கதிப்பால் காட்டும் கஞ்சனத்தாள் – தேம்பா:6 56/4
பளிங்கு அடுத்தவற்றை காட்டும் பான்மையால் இவள் முகத்தில் – தேம்பா:7 9/1
கண் செயும் காட்சி காட்டும் கரு உளம் கிழித்து காட்டும் – தேம்பா:7 68/2
கண் செயும் காட்சி காட்டும் கரு உளம் கிழித்து காட்டும்
பண் செயும் மொழியாள் மாட்சி பற்றிய துயர்கள் ஆற்ற – தேம்பா:7 68/2,3
செல் ஓடும் வான் வியப்ப சிறுமை எடுத்து அடல் காட்டும் திறலின் மிக்கோய் – தேம்பா:8 7/4
வீடு அவிழ்த்த நலம் காட்டும் வனப்பின் நல்லாள் விரி புவி மன் உயிர்கள் எலாம் இன்புற்று உய்ய – தேம்பா:8 52/1
கனத்து இனத்து தாழ்ந்து ஒளியை கான்று உடுவே அரிய சுரம் காட்டும் அன்றோ – தேம்பா:11 106/4
கை பட்ட படை வீரர் களத்து-இடை முன் இவன் காட்டும்
மெய் பட்ட வலி காட்ட மிக்கயேலே மொழியுற்றான் – தேம்பா:15 6/3,4
வல்லின் தீட்டி வளர் தெய்வ மாட்சி காட்டும் உரு ஆனான் – தேம்பா:15 8/4
பரம் பிரான் வலியை காட்டும் பலவையும் கேளீர்-கொல்லோ – தேம்பா:15 51/4
கணியா நயன் செய் உன் ஆர்வம் காட்டும் கம்பம் என – தேம்பா:16 57/3
ஏர் ஏந்தி வரைந்திட்ட இன்ன காதை காட்டும் என்றான் – தேம்பா:20 28/3
பல் முகம் காட்டும் இன்பம் பற்றலில் திரி தம் நெஞ்சம் – தேம்பா:26 113/2
வில் முகம் காட்டும் நூலோர் வெயில் பளிங்கு இன்றி அன்றோ – தேம்பா:26 113/4
இரவலர் மாட்சி ஒப்ப ஈடு அறிவு இன்மை காட்டும்
புரவலர் சூழ்ந்த வை வேல் பொருநரும் அமைச்சர் தாமும் – தேம்பா:27 153/1,2
வரு வகை காட்டும் மாத்திரை இன்றி வரும் பொருள் என் அளவு இன்றி – தேம்பா:27 163/2
முடவு உளர் பறக்க வெஃகும் முயல் என பித்தர் காட்டும்
அடவு உளர் மருள் என் கேள்-மின் அறைகுதும் என்றான் சூசை – தேம்பா:28 63/3,4
உள் மறைத்து ஒளித்த நன்றி உறும் பயன் காட்டும் என்றான் – தேம்பா:29 7/4
தெருள் புறம் கொண்ட அத்தம் சேர்ந்து அடுத்தவற்றை காட்டும்
மருள் புறம் கொள் கனாவும் மனம் கடுத்தவற்றை காட்டி – தேம்பா:29 12/1,2
வணங்கிய தன்மை காட்டும் மாட்சி கண்டு ஒருங்கு பாவத்து – தேம்பா:29 116/3
கை மறந்து ஒழுகி காதல் கசடு உற பொறிகள் காட்டும்
பொய் மறந்து இன்னாது எல்லாம் போக்கி நல் அறமே பூண்டு – தேம்பா:30 137/2,3
காட்டும் ஆசை களிப்புற நாதன் ஆங்கு – தேம்பா:34 26/1
மு காலம் காட்டும் ஒளி முக விளக்கு ஆம் தவத்தொடு நாம் – தேம்பா:34 38/1
காய் வினை விலக்கும் வரத்தை இ இரண்டாம் கதிர் மணி காட்டும் மா தவனே – தேம்பா:36 34/4

மேல்


காட்டும்-ஆல் (1)

விரவ நக்க முல்லை விரை காட்டும்-ஆல் – தேம்பா:30 98/4

மேல்


காட்டுமே (2)

தேன் அகத்து அலர்ந்த கோல் சிறப்பு காட்டுமே – தேம்பா:12 29/4
கன்னியாய் மகன் பெறு மாட்சி காட்டுமே – தேம்பா:12 30/4

மேல்


காட்டுவ (1)

நில்லு-மின் நில்-மின் என இடை விடாது நீண்ட கை காட்டுவ போன்றே – தேம்பா:12 59/4

மேல்


காட்டுவன்-ஆல் (1)

கல்லாரும் கற்று உய்ய விரலால் என்னை காட்டுவன்-ஆல் – தேம்பா:26 161/4

மேல்


காட்டுவார் (1)

பிணித்த தார் விரலின் மேல் பிறழ காட்டுவார்
அணி தகாது உனது என இசலி ஆர்த்த பின் – தேம்பா:1 54/1,2

மேல்


காட்டுவாள் (1)

ஈம தீ எழ வெம் சினம் காட்டுவாள்
தூம தீ எழ தோன்று இருள் போன்று கண் – தேம்பா:10 33/2,3

மேல்


காட்டுவான் (1)

காய்வரும் குளிர்ப்பவே கருணை காட்டுவான் – தேம்பா:35 13/4

மேல்


காடு (5)

காடு யாவும் வாசம் ஆரு கனியை ஈனும் நாள் இதே – தேம்பா:7 30/4
புகை ஆடிய காடு எனும் இ புவியே – தேம்பா:11 65/1
காடு உற ஒளிக்குதல் கயம் குளிக்குதல் – தேம்பா:20 123/2
செரு விஞ்சு ஒன்னார் கரந்து உயிரை செகுக்கும் காடு அதுவே – தேம்பா:28 27/3
கார் மீது ஆடிய கொடி நீள் மாட நகர் காடு ஆக்கி – தேம்பா:29 72/3

மேல்


காடும் (1)

கனம் கிடந்து என கரி கிடந்த காடும் போய் – தேம்பா:30 48/3

மேல்


காடை (2)

கறாகறா என ஒர்-பால் காடை புள் இனம் – தேம்பா:1 45/1
கறாகறா என காடை கலுழ்ந்தன – தேம்பா:13 34/1

மேல்


காண் (35)

மாலை ஆர் இருள் விரும்பும் மாக்கள் காண்
மேலையார் என மெலிந்து தேம்பும்-ஆல் – தேம்பா:1 19/3,4
இரவி காண் மரை இகல வாய் மலர்ந்து – தேம்பா:4 5/1
துணித்த மா மடந்தை காண் சூழ்ச்சியால் தனை – தேம்பா:7 93/2
அலை புறம் காண் அயிர்ப்பு அகத்தோன் ஐ என கண் விழித்து ஒளி சூழ் அன்றி மற்று ஓர் – தேம்பா:8 5/1
கலை புறம் காண் அறிவு ஓங்கி கணிக்க_அரிய தன்மையின் தூய் கன்னி மாறா – தேம்பா:8 5/3
விலை புறம் காண் மணி என தன் மனை மகன் ஆம் எந்தை தொழ விரும்பி வீழ்ந்தான் – தேம்பா:8 5/4
பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/3
பீள் கடைந்து அழுத்திய கதிர் பிலிற்றல் காண்
தாள் கடைந்து அழுத்திய தாரின் வாகையான் – தேம்பா:8 37/2,3
ஆவு அரு மா தவன் ஈது உயர் காண் அளவு ஆம் நயன் ஓர் அளவோ – தேம்பா:8 79/4
நெஞ்சு வாழ்குப காண் உடல் நீர்மையே – தேம்பா:8 85/4
அன்னையின் திரு ஆனனம் வாடல் காண்
தன்னை உன்னு இல மா தவன் நொந்து மீன் – தேம்பா:9 49/2,3
காண் அ காலத்து ஆக்கை சிவந்தே கடல் அம் கீழ் – தேம்பா:9 70/3
காண் இலாள் வெருவும் களியும் கொடு – தேம்பா:10 42/2
இன்னே இரவி காண் அந்தகன் நேர் இயல் கொண்டு இன்னாள் – தேம்பா:10 45/1
அ புடை விளக்கிட அருத்தி காண் மணி – தேம்பா:10 86/2
எதிர் கொள் வெம் சுடர் காண் முழு இந்து எனா – தேம்பா:10 110/3
மீன் வரம்பு என மின்னு நீள் விழி மீண்டு இமைப்பு இல காண் வளன் – தேம்பா:10 132/1
கண்டனன் கனிந்த கண்ணால் கறவை காண் கன்றின் வெஃகி – தேம்பா:12 77/2
காண் நெறி எய்தி அ கரையின் அண்மினார் – தேம்பா:14 126/4
கடி உற்ற மதுவின் அவர் எரிமத்தின் அரசன் எதிர் கதம் முற்றி முடுகு விசை காண்
அடி உற்ற சுருதி அரசு அனிலத்து விசையில் உறீஇ அமர் முட்ட எதிர் அணுகினான் – தேம்பா:15 114/3,4
பெரியார் உடை செல்வம் காண் சிறியார் பெரும் பகையே – தேம்பா:20 60/3
காண் தகை உரிய பண்பால் கருணையன் அவனை என்பாய் – தேம்பா:26 7/2
முன்னின் மோயிசன் காண் மரம் ஒத்ததே – தேம்பா:26 151/4
இனியே வந்த வினை பரியும் இயல்பு ஒன்று இலையோ காண் என்றான் – தேம்பா:27 124/4
கற்பு அட ஆவி சால்பு காண் என தெளிக வேலோய் – தேம்பா:28 155/4
பள்ளம் காண் அடியே வீழ கண்டேன் பழிப்பு உய்க்கும் – தேம்பா:29 19/2
கொடி காண் மலரும் குளிர் கொம்பர் உயர் – தேம்பா:30 30/2
காலை ஆய் இரவி காண் கஞ்சம் போல் அற – தேம்பா:30 150/2
புண் உளோர் மருந்து ஒத்தன புதல்வன் காண் பொழுதில் – தேம்பா:31 8/3
திரை புறம் காண் கடல் பவள சிலுவை விருது உயர்த்தி இவுளி செலுத்தும் அன்னார் – தேம்பா:32 82/1
புரை புறம் காண் துகிர் கொடியே புணரியில் கொய் சேனுவம் ஆள் பொருநர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 82/2
விரை புறம் காண் தொடை மார்பில் வெண் புறவு கதிர் பரப்ப வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 82/3
வரை புறம் காண் கோ நதி சார் வளம் பெற வாழ் சாவோய மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 82/4
இ திறத்து அவர் இறத்தல் காண் பலரும் அ மறை செய் – தேம்பா:32 103/1
அ காலம் காண் மறைவில் ஆங்கு உரைத்த நாதனை நீ – தேம்பா:34 38/2

மேல்


காண்-கால் (1)

முன்னான் இவை இவண் காண்-கால் முற்று உவப்ப – தேம்பா:31 11/1

மேல்


காண்-மின் (10)

புக பட்டு அழிக்கும் வினையின் பொலிசை காண்-மின் என்பார் – தேம்பா:14 70/4
கொல் வேல் இல்லாது இ நகரை குலைய சிதைத்தல் காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 15/4
ஈறாய் கண்ட கனவு எவன் செய்யும் காண்-மின் எனா – தேம்பா:20 61/2
ஈங்கு பொறித்த முறை காண்-மின் என்றான் இணர் கொடியான் – தேம்பா:20 65/4
இன் நிறத்து இலங்க காண்-மின் நீர் என்ன இவை வளன் இசைத்தவுளி எவரும் – தேம்பா:20 79/3
வான் உகும் நிறையை நீத்தார் வழுக்கு அது காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:25 86/4
தெருண்டு இருந்து இமத்து-இடை காண்-மின் தேறவே – தேம்பா:28 49/4
நல் வினை விளைவு காண்-மின் நயப்ப என்று எவரும் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 120/4
நுரை என வாழ்க்கை காண்-மின் நோய் என உயிரை கா-மின் – தேம்பா:30 8/3
கன்னிய திரு மலை காண்-மின் அ மலை – தேம்பா:30 103/3

மேல்


காண்-மினே (1)

கார் புதைத்த மின் ஒத்து எழ காண்-மினே – தேம்பா:20 85/4

மேல்


காண்கில் (2)

கூறுபடும் திறத்து என்றும் வாழ்ந்து அறவோர் அழ தீயோர் குவவில் காண்கில்
ஈறுபடு நாளில் வரும் இரு வினை வீயா பயன் பின்பு இல்லை என்பார் – தேம்பா:27 100/3,4
ஆண்டு உண்டாம் கான் துறுங்கால் காண்பீர் காண்கில் ஆதரவு அற்று – தேம்பா:30 18/3

மேல்


காண்கிலர் (1)

ஒல்லை ஓட்டலும் ஒருவரும் காண்கிலர் இடிக்கும் – தேம்பா:3 29/2

மேல்


காண்கிலன் (2)

நிலை புறம் காண்கிலன் களியும் வெருவும் உறீஇ கடிது எழுந்தான் நிறை நூல் தந்த – தேம்பா:8 5/2
காட்டு-இடை இருந்த தன்மை காண்கிலன் வையம் நீங்கி – தேம்பா:26 105/3

மேல்


காண்கிலாது (2)

திறம் தகும் சிலர் தேடலின் காண்கிலாது அயர்ந்தான் – தேம்பா:25 8/4
கற்றை நாமும் நம் முந்தையர் காண்கிலாது என்னோ – தேம்பா:27 169/3

மேல்


காண்கிலார் (1)

வல் அகத்து உலகம் ஆள் மகவை காண்கிலார்
கல் அகத்தாரும் உள் கலங்க விம்மினார் – தேம்பா:31 20/3,4

மேல்


காண்கிலான் (1)

காய் ஒளி காண்கிலான் கையில் காண்கின் எல் – தேம்பா:10 77/1

மேல்


காண்கின் (1)

காய் ஒளி காண்கிலான் கையில் காண்கின் எல் – தேம்பா:10 77/1

மேல்


காண்கினும் (1)

காதல் நின்று இவை காட்சியின் காண்கினும்
நாதன் நின்ற நலம் வழியால் உண – தேம்பா:10 123/2,3

மேல்


காண்கு (3)

நீந்தி நீந்தி நிலை கரை காண்கு இலா – தேம்பா:11 18/2
கிட்டு இலால் காண்கு இலால் கேட்கு இலால் அது – தேம்பா:28 47/3
அடுப்பதற்கு அணையும் காண்கு இல மூழ்கி அலைந்து அலைந்து எரிந்து உளைந்து அயர்வா – தேம்பா:28 89/4

மேல்


காண்டல் (3)

கான் நிகர் முள் தடத்து ஏக காண்டல் உளம் பொறுப்பு அரிதே – தேம்பா:10 11/4
புரி மாலை காண்டல் இலா பொலிவான் மாட்சி புலமையினோர் – தேம்பா:10 59/2
உரி மாலை காண்டல் இலா எளிமை போர்த்த உரு தோன்ற – தேம்பா:10 59/3

மேல்


காண்டலன் (1)

காய வெம் துயர் காண்டலன் அ துயர் – தேம்பா:33 14/3

மேல்


காண்டலால் (1)

எழிலில் நஞ்சு உறும் காண்டலால் இன் உயிர் இறக்கும் – தேம்பா:5 8/4

மேல்


காண்டலின் (1)

கதிர் வரு முகத்தின் மாமை காண்டலின் கண்ட கண்ணால் – தேம்பா:7 63/1

மேல்


காண்டலும் (6)

வரை செயும் அளவு அற வழங்கல் காண்டலும்
கரை செயும் கடலினும் களிப்புற்று ஓங்குவான் – தேம்பா:9 86/3,4
போர் முகம் காண்டலும் புனைந்த வாகையின் – தேம்பா:15 136/1
அ கணம் காண்டலும் அரசர் மூவர் வந்து – தேம்பா:25 45/1
கடிது காண்டலும் காதல் களித்து என – தேம்பா:26 150/2
இனைய யாவையும் இன்பு எழ காண்டலும்
நனை அளாவிய வாகை நறும் தவன் – தேம்பா:26 155/1,2
அஞ்சி வீமம் அழுங்கு உரு காண்டலும்
எஞ்சு இலா நிறை நீர் இழிந்து ஓடலும் – தேம்பா:28 105/1,2

மேல்


காண்டற்கு (2)

சூழ் திரை உடுத்த பாரில் தோன்றிய நவத்தை காண்டற்கு
ஆழ் திரை விரைவின் நீக்க ஆதவன் கதித்து தூண்டும் – தேம்பா:7 20/1,2
கண்ட-கால் இனியனவும் எவர்க்கும் காண்டற்கு அரியனவும் – தேம்பா:18 16/1

மேல்


காண்டி (1)

தனி முகம் காண்டி என்று உளத்தில் சாற்றிற்றே – தேம்பா:27 116/4

மேல்


காண்டியேல் (1)

அ முறை அனைத்தும் நன்று ஆக காண்டியேல்
வெம் முறை வெருளொடு வெறுத்தல் வேண்டுமோ – தேம்பா:29 94/3,4

மேல்


காண்டு (5)

கால் தொழும் கடை காரணம் காண்டு இலன் – தேம்பா:7 52/2
ஆயினும் அவனை நீ காண்டு இலாமையால் – தேம்பா:25 49/1
முன்பு காண்டு இல முகை மது மொழி நலம் உரைப்பான் – தேம்பா:27 20/4
பல் உரு காண்டு இல பாவை பான்மையே – தேம்பா:30 60/4
காண்டு உளம் கனியாது-கொலோ என்றாள் – தேம்பா:33 18/4

மேல்


காண்பது (1)

வில் மழை போரில் மீண்டு எதிர் பகைவர் வெம் படை காண்பது மறுத்தோன் – தேம்பா:36 107/3

மேல்


காண்பரே (3)

ஓட நீள் நீத்தமோடு ஒழிய காண்பரே – தேம்பா:14 106/4
புவி கை உண் பெரு கொடு போக காண்பரே – தேம்பா:14 107/4
நீர் முகத்து அமிழ்ந்தி மேல் ஞெமுங்க காண்பரே – தேம்பா:14 108/4

மேல்


காண்பரோ (1)

நீர் அகன்றுளி நிற்பது காண்பரோ
சீர் அடைந்துளி மானிடர் செய் அறம் – தேம்பா:23 30/2,3

மேல்


காண்பாய் (3)

கொம்பில் ஏறிய கொழும் கொடி போல்வது காண்பாய் – தேம்பா:23 95/4
முகைத்து நாடு எலாம் முரண் இல வாழ்வது காண்பாய் – தேம்பா:25 31/4
கம் மழை பொழிய நானே களிப்புற விளைவு காண்பாய்
மை மழை ஆக பேய்கள் வளர்த்த தீ மருளும் நீக்க – தேம்பா:27 11/2,3

மேல்


காண்பார் (11)

திரை மேல் மகர திரள் போல் செரு மா மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 68/4
செல்லின் வண்ணத்து எவணும் திரண்டு மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 69/4
நின்று அலர் தொடைகள் ஏந்தி நிகர்த்த பேய் தோல்வி காண்பார் – தேம்பா:24 10/4
எஞ்சி திண் திறல் எள்ளுறல் காண்பார்
நெஞ்சில் திண் திறல் நேர் மதி வல்லோய் – தேம்பா:25 24/3,4
சடம் புனை கனவில் யானை தலைக்கு மேல் பறக்க காண்பார் – தேம்பா:29 11/4
காய்ந்த ஓர் சுரம் மெய் நொந்தார் கடி மலர் சுனைகள் காண்பார்
வேய்ந்த ஓர் பழியை கொண்டார் வினை பகை முரிய காண்பார் – தேம்பா:29 13/1,2
வேய்ந்த ஓர் பழியை கொண்டார் வினை பகை முரிய காண்பார்
தீய்ந்த ஓர் மிடியின் மிக்கார் திரு நலம் மருவ காண்பார் – தேம்பா:29 13/2,3
தீய்ந்த ஓர் மிடியின் மிக்கார் திரு நலம் மருவ காண்பார்
வாய்ந்த ஓர் பற்றல் பாலால் வரும் கனவு உருவம் மாதோ – தேம்பா:29 13/3,4
செம் சேடு உருவோய் தன் செயிர் ஆர் காண்பார் தெளிந்து என்றான் – தேம்பா:29 51/4
தீய வித்தினர் தீயவை விளைவது காண்பார்
தீய செய்தனர் தீயவர் என்பவர் மருளா – தேம்பா:29 102/2,3
கண் மையின் மற்று யாரும் கண்ட தன் பிழை காண்பார் ஆர் – தேம்பா:30 78/1

மேல்


காண்பாள் (1)

அருள் புறம் கொண்ட தாயே அகன்ற தன் மகவை காண்பாள்
வெருள் புறம் கண்ட பேதை வினை படை எதிர்ப்ப காண்பான் – தேம்பா:29 12/3,4

மேல்


காண்பான் (3)

தன் முகம் படிகம் இன்றி தரணியில் காண்பான் இல்லை – தேம்பா:26 113/1
வெருள் புறம் கண்ட பேதை வினை படை எதிர்ப்ப காண்பான் – தேம்பா:29 12/4
அன்று தீமையே அவன் தனக்கு அமைவது காண்பான் – தேம்பா:29 101/4

மேல்


காண்பீர் (2)

கை என் அ கதிர்கள் மாறி கலங்கலே காண்பீர் என்றான் – தேம்பா:7 65/4
ஆண்டு உண்டாம் கான் துறுங்கால் காண்பீர் காண்கில் ஆதரவு அற்று – தேம்பா:30 18/3

மேல்


காண்பேன் (1)

எதிர்ந்து அன பிள்ளை காண்பேன் என்றனன் மூத்தோன் என்று உள் – தேம்பா:26 8/2

மேல்


காண்பேனோ (1)

வெள்ளம் காட்டு அழிவும் இனி காண்பேனோ மெலிந்து என்பாள் – தேம்பா:29 19/4

மேல்


காண்பை (1)

கம்பு அலர் கண்கள் பூப்ப காண்பை என்று இறைவன் சொன்னான் – தேம்பா:12 75/4

மேல்


காண (35)

வால் வளர் மயில் நடம் காண மற்றை புள் – தேம்பா:1 46/3
நாரியார் அழகு காண நாணிய கமலம் இங்கண் – தேம்பா:2 9/3
கைப்படும் உழைப்பில் உண்டி காண வந்து உதித்த இல்லான் – தேம்பா:3 43/2
கறை ஈர்ந்த எழில் காண எமக்கு இரு கண் – தேம்பா:5 96/2
காண மனம் எழு ஞான ஒளியொடு காமம் அற உறு காதலாய் – தேம்பா:5 116/2
எங்கும் உளர் காண உளம் பொங்கு நசை பூத்து வர – தேம்பா:5 152/2
இற்றை ஆகையில் இவை காண இச்சையால் – தேம்பா:8 22/1
பண் தமிழ் உரைத்ததே போல் பயன் பகர்ந்து இளவல் காண
மண்டு அமிழ்து உகும் அவாவின் மகிழ்வினை உரைப்பர் ஆரோ – தேம்பா:9 133/3,4
விரவின் காண கண் விளக்கல் மானுமே – தேம்பா:10 101/4
கால் அடி தன்மைத்து ஓர் கார் காண தன் கோட்டில் தந்தே – தேம்பா:12 17/3
பினை அது இன்று காண பெற்றனம் என்று சூசை – தேம்பா:12 27/3
ததை நலம் கொணர் இ மூவரை காண தடம் விழி திறந்து என திறந்த – தேம்பா:12 61/3
இணங்கிய வினைகள் தீர்ப்ப பிறந்து இவண் மனு ஆய் காண
வணங்கிய முனிவன் நாளும் வரம் தர வேண்டுவானே – தேம்பா:12 74/3,4
கோள் உற்று ஒளிர் வான் கோன் இவற்றை காண குணக்கில் எழ ஏழாம் – தேம்பா:15 17/1
கரம்பின் ஆர் அடியே காண கடல் திரை பிரிந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/2
தனையனை காண வெஃகி தந்த பின்_மகன் வந்து அல்லால் – தேம்பா:20 106/2
காளை உண்ட வதன கவின் காண
வாளை உண்ட சுனை வாவி மலர்ந்தே – தேம்பா:21 17/2,3
பொன்றா உணர்வில் திறம் காண போவல் யான் என்று ஆர்த்து எசித்தில் – தேம்பா:23 3/3
மீன் உகும் முடியின் தாயும் வெண் மலர் வளனும் காண
ஊன் உகும் கொலையின் தன்மை உளம் பனித்து எஞ்ச காட்டி – தேம்பா:25 86/2,3
குழல் எடுத்து இன்னிசை குயில அரசன் காண குழுச சூழ – தேம்பா:26 167/1
நால் வழி அனைத்தும் தோன்றி நவை அற தொபீயன் காண
மேல் வழி உதவி என்ன விமலன் பின் இவனை தாழ்ந்தான் – தேம்பா:27 68/3,4
கொடிது அழுங்கி எஞ்ச அன்று அ கொலை காண விளியா கோன் – தேம்பா:29 76/2
வினை பகை ஒழிந்த யாரும் மெய் மறை விளைவு காண
எனை பகல்-தோறும் வீயா இன்பம் உற்று உவந்த போழ்தில் – தேம்பா:30 5/1,2
நாள் எழுந்த நுமை காண கடவேம் அந்தோ நாம் என்பார் – தேம்பா:30 16/4
விண் முழுது இறைஞ்சு எழில் காண வேட்கையால் – தேம்பா:30 57/2
மண் முழுது அன்றி வானும் ஆற்று அரும் வனப்பு காண
கண் முழுது உடம்பு உற்று அன்ன கயம் எலாம் பூத்தது அன்றோ – தேம்பா:30 127/3,4
எல்லினை காண மாலைக்கு இருள் குணக்கு எதிர்ந்ததே போல் – தேம்பா:30 128/1
தீங்கு இயன்று ஆய துன்பம் திரிந்து அறம் விளைவு காண
ஈங்கு இயன்று உதித்த நாதன் எளியன் ஆய் தனக்கு மற்றை – தேம்பா:33 2/1,2
கோவலர் காண குழீஇயின வாறும் கோக்கணம் இறைஞ்சிய வாறும் – தேம்பா:34 47/3
மல் திற நல்லோனை மறைவு அற்று இனிது காண
நல் திறம் இயற்றிய தவத்து அரிய நல்லோர் – தேம்பா:35 29/2,3
வில் எழுந்தது காண விரும்பி அன்று – தேம்பா:36 15/1
வான் புறத்து இலகும் செம்_சுடர் காண வந்து என வனைந்த வாள் மகுடம் – தேம்பா:36 28/1
மிகு மணி விழாவை காண விண்ணவர் வந்தது ஒத்தார் – தேம்பா:36 92/4
கான் செய்த கொடியோன் புனை முடி காண கண் பெற்ற பயன் பெற்றாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/2
என்ன காண அ உலகின் இறைவர் மொய்த்தார் என வானோர் – தேம்பா:36 130/2

மேல்


காணல் (3)

காந்தள் மிசை ஒரு தாமரையின் அலர் காணல் என அரு மா தவன் – தேம்பா:5 118/1
கை அகத்து அடியனேன் காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 99/4
களி அமை நீர் உக காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 100/4

மேல்


காணலால் (1)

அன்று நசையொடு நின்ற அனைவரும் அங்கண் அமைவன காணலால்
கன்று மனம் எழ இன்பம் மலி கடல் கன்றி முழுகிய வேலையே – தேம்பா:5 115/1,2

மேல்


காணா (10)

மண் சிறையை ஒழித்தவர் தம் வருத்தம் காணா வழி முடுகி – தேம்பா:10 60/1
குன்றாது ஆங்கு உள செல்வம் இழந்தோம் நொந்தோம் குலைகிற்போம் கரை காணா மருண்டோம் கெட்டோம் – தேம்பா:11 51/2
பல் பேர் உரு இ மூவர் அலால் பலரும் காணா தோன்றினரே – தேம்பா:12 12/4
மீ இசை தளங்கள் யாவரும் காணா மிடைந்து சூழ் வந்து செய் நெறியால் – தேம்பா:12 67/2
போர் எழு வெம் பகை செய்த பொருந்தலரை காணா நாம் – தேம்பா:23 71/2
ஆற்றாத ஓர் மந்திரத்தின் அலகை இனம் நிலை காணா
மாற்றாத ஓர் வெருள் கடலை நீந்து அறியா மருண்டு அலைய – தேம்பா:23 79/2,3
மாறா அருளோடு இன்னணமே மறைந்த திரு எம் மகன் காணா
தேறா வெகுளி அரசு எல்லா சிறுவர் கொல்வான் என்ன உயிர் – தேம்பா:26 52/1,2
கொல் செய் கோல் பாய்ந்த ஆறும் குறி படல் அன்றி காணா
மல் செய்வார் தொழிலை கண்டார் மைந்தர் செய் தொழிலோ என்பார் – தேம்பா:28 10/3,4
சொரி வளர் வானும் காணா சோண மா முனிவன் நோற்பான் – தேம்பா:30 69/4
விழீஇயின உயிரை காணா வெய்துறும் உடலின் சூசை – தேம்பா:31 80/2

மேல்


காணாதால் (1)

இ நாளும் காணாதால் இடர்க்கு எல்லை இலை என்றான் – தேம்பா:30 117/3

மேல்


காணாது (5)

கான் ஊறு நேமி காணாது மூடு காவாத வாரி கழிவு ஆய் – தேம்பா:14 129/1
பின்றா வஞ்சத்து அரிது உண்டோ பெயர்க்கும் திறம் காணாது இரிந்து – தேம்பா:23 3/1
தம்-கண் சிறுமை தீர்ந்தது என தகும் காரணம் காணாது உவப்ப – தேம்பா:26 45/3
காய்வார் ஆர்ப்பார் வீழ்ந்து எரி ஆழ்வார் கரை காணாது
ஓய்வார் நீந்தார் ஊழியும் வேவார் துகள் தீயார் – தேம்பா:28 119/3,4
நையா அன்பால் நாடி காணாது அழுவாள் – தேம்பா:31 46/4

மேல்


காணாதேல் (1)

விடுதியேல் முடியின் வாழ்க்கை விடுத்தனை அவன் காணாதேல்
சடுதியே இடங்கள்-தோறும் ததும்பிய குழவி எல்லாம் – தேம்பா:25 13/1,2

மேல்


காணாய் (3)

ஈசனை கண்டதே போல் இன்பு எழ காணாய் என்றார் – தேம்பா:20 42/4
மறம் ஒன்றே வினை காணாய் வழங்கும் அன்பின் – தேம்பா:27 63/2
நின்று உச்சி நிறுவு அரசர் நினைத்த பகை ஆம் காணாய்
அன்று உச்சி முடி கவிழ அவற்கு ஆங்கு ஆயவை கேண்மோ – தேம்பா:29 73/3,4

மேல்


காணார் (4)

கால் நேர் உள படை கண்டிலர் காணார் விடு கரமும் – தேம்பா:14 60/3
துன் முகம் தம்மில் தாமே துகள்_அற எவரும் காணார்
வில் முகம் காட்டும் நூலோர் வெயில் பளிங்கு இன்றி அன்றோ – தேம்பா:26 113/3,4
விகன்று அமர் காணார் கண்டால் வியந்து உளம் மாழ்வர் அன்றோ – தேம்பா:28 11/4
வானார் வருவது காணார் அனைவரும் – தேம்பா:30 152/2

மேல்


காணான் (1)

குன்றா இறையோன் தயை கடலுள் குளித்தான் நீந்தி கரை காணான்
சென்றான் என்ன மெய் மறந்தே சிறிது ஓர் கால் நின்று உணர்ந்தவை வான் – தேம்பா:10 146/2,3

மேல்


காணி (4)

பல முறை பிரிந்த யாரும் பண்டு உறை காணி ஊர் போய் – தேம்பா:10 4/3
பிணி நிறத்து எழுந்த விரக நோய் ஆற்றா பெண்மையின் காணி ஆம் நாணம் – தேம்பா:20 71/3
கடிகள் தவழ் இருள் தவழ் தீ காணி எனும் அரும் சிறையே – தேம்பா:28 80/4
காவி பட்டு ஒளிரும் கண்ணினார் காணி கற்பு அதே பளிங்கினும் நொய்தாய் – தேம்பா:30 143/1

மேல்


காணிய (1)

பொருளின் காணிய பொற்பு அளிக்கு இன்புறீஇ – தேம்பா:26 157/2

மேல்


காணியார் (2)

அன்பின் காணியார் அன்பொடு வீங்கும் இல்லறம் செய் – தேம்பா:6 71/1
மண் கண் ஆக மலர்ந்த அருள் காணியார்
மண் கண் ஆக மலர்ந்து உற காணும்-ஆல் – தேம்பா:32 4/3,4

மேல்


காணியான் (1)

மெய் வினை உணர்த்துவான் மெய்யின் காணியான் – தேம்பா:35 4/4

மேல்


காணியினான் (2)

அருளின் காணியினான் அருளி சொலும் – தேம்பா:26 157/1
தெருளின் காணியினான் இவை செப்பினான் – தேம்பா:26 157/4

மேல்


காணியும் (1)

பெண் அம் காணியும் பெருமையும் பேர் ஒளி பிறப்பும் – தேம்பா:23 96/1

மேல்


காணீர் (1)

மிகை அரசு ஆகி ஆய வெருவிடும் உருவம் காணீர் – தேம்பா:35 44/4

மேல்


காணும் (1)

கருளின் காணும் மு காலை கடந்து ஒளிர் – தேம்பா:26 157/3

மேல்


காணும்-ஆல் (1)

மண் கண் ஆக மலர்ந்து உற காணும்-ஆல் – தேம்பா:32 4/4

மேல்


காணுமே (1)

கடியில் ஆர் மரம் வளைதல் காணுமே – தேம்பா:1 18/4

மேல்


காணுளி (1)

அடி காணுளி ஆர் உயிர் கண்டது என – தேம்பா:30 30/1

மேல்


காணேன் (4)

பரம் தரும் கமழ் நீர் ஆட்டா பணிதல் ஒன்றினையும் காணேன் – தேம்பா:23 15/4
மெய் திறத்து உயர் என் காட்சி மெலிதர ஒன்றும் காணேன் – தேம்பா:23 17/4
கெட கலி என்னோ மருட்டு உணர்வு என்னோ கேதம் ஒன்று எசித்து-இடை காணேன் – தேம்பா:23 102/4
ஆயவை உரைத்து ஈங்கு உள்ளன் ஆய் அவன் காணேன் என்ன – தேம்பா:31 81/1

மேல்


காத்த (19)

நேரிய உளத்தில் ஓங்கி நேமி காத்தவனை காத்த
வேரி அம் கொடியோன் காதை விளம்ப அ கொடி விள் பைம் பூ – தேம்பா:0 13/2,3
புண் காத்த மருந்து அன்ன பொலி அருள் சேர் மா தவனும் – தேம்பா:10 19/1
விண் காத்த வேந்தனை சூல் வேய்ந்து ஒவ்வா கன்னிகையும் – தேம்பா:10 19/2
மண் காத்த அருள் பரப்பி வழி வரும்-கால் வளைத்து இவரை – தேம்பா:10 19/3
கண் காத்த நிமை என்ன காத்தார் அ ககனத்தார் – தேம்பா:10 19/4
கண்ணே காத்த கனிவால் ஊட்டி காம குழவி – தேம்பா:10 49/2
என்ன நல் உயிர் காத்த மருந்து எனா – தேம்பா:10 119/1
கடுத்த பருதி கதிர் சரங்கள் காத்த வட்டத்து இள முகிலோடு – தேம்பா:12 9/1
மல்கி காத்த உம்பர் அலால் வந்தார் அன்று ஓர் எண்_இலரே – தேம்பா:12 11/4
கண் ஒன்று மகனும் தாயும் கண் இமை ஒன்றி காத்த
மண் ஒன்று பைம் பூம் கோலான் மகவினை வாழ்த்தி யாரும் – தேம்பா:18 24/2,3
சேண் நெறி இறங்கி காத்த தேவராய் தொழுத பேய்கள் – தேம்பா:22 12/3
கான் விளை தவத்தில் ஒவ்வா காத்த மாண்பு இருவரேனும் – தேம்பா:23 19/3
கார் நடந்துளி வாவியை காத்த புள் – தேம்பா:23 30/1
கா இற்றாய் எவர்க்கும் நீழல் காத்த மா முனிவன் தானே – தேம்பா:30 2/3
நூல் நிமிர் தவத்தின் காத்த நொறில் பொறி வேலி கோலி – தேம்பா:30 73/2
கனிய ஆடுவள் உயிரை காத்த மெய் என இரு பொழுதே – தேம்பா:33 24/2
காவல் செய் திருமகனும் கண்ணினை காத்த கண் இமை போல் – தேம்பா:33 26/2
சிறந்து உயிர் அனைத்தும் காத்த திரு மருந்து அன்னோய் என்ன – தேம்பா:35 55/3
மெய் மாறு உயிர் காத்த வினைக்கு இனி ஓர் – தேம்பா:36 60/2

மேல்


காத்தல் (1)

நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர் – தேம்பா:4 34/3

மேல்


காத்தலால் (2)

தாய் வினை செய்து முன் சகோபு காத்தலால்
போய் வினை அறுத்து அருள் பொழிய உள்ளினான் – தேம்பா:14 77/3,4
மண்ணை காக்கும் எனை மண்-இடை காத்தலால்
விண்ணை காக்கு அரசு ஆக விளங்குவாய் – தேம்பா:36 9/3,4

மேல்


காத்தலில் (1)

அம்பரம் நான்கையும் அமரர் காத்தலில்
உம்பர இ மலைக்கு உரிமை யாது எனா – தேம்பா:18 8/2,3

மேல்


காத்தவனை (1)

நேரிய உளத்தில் ஓங்கி நேமி காத்தவனை காத்த – தேம்பா:0 13/2

மேல்


காத்தன (3)

மேழகங்கள் காத்தன கால் மேதினியின் காவலராய் விரி செங்கோலால் – தேம்பா:8 11/1
தன் உயிர் காத்தன தன்மை தன்னிலும் – தேம்பா:14 86/1
ஏம் உற்று காத்தன கால் எவன் நில்லா மற்று அடிகள் இடை நீ காய்ந்தால் – தேம்பா:32 31/1

மேல்


காத்தனன்-ஆல் (2)

நீ செய் சிறை நேர் பொறி காத்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 70/4
ஆண்டான் உயிர் அன்பொடு காத்தனன்-ஆல் – தேம்பா:36 59/4

மேல்


காத்தனை (2)

இன் உயிர் காத்தனை இனி பயன் கொளீஇ – தேம்பா:34 8/2
துளங்கம் முற்றிய செம்_சுடரின் உன் கற்பும் துகள் அற காத்தனை என்னா – தேம்பா:36 33/2

மேல்


காத்தாய் (2)

அலை வைத்த உலகம் காத்தாய் அவிர்ந்த பொன் உலகம் காக்க – தேம்பா:29 37/3
மண் முழுது அயிலால் காத்தாய் வளம் கொள் இ மறையும் நீத்தால் – தேம்பா:29 47/2

மேல்


காத்தார் (1)

கண் காத்த நிமை என்ன காத்தார் அ ககனத்தார் – தேம்பா:10 19/4

மேல்


காத்தான் (5)

புல்லும் பொல்லாங்கு ஈர்த்துபு புக்கு ஐம்பொறி காத்தான் – தேம்பா:4 53/4
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கான்று அவை மதியான் காத்தான்
வடு உண்ட பிறையின் வாளி மறம் உண்ட மதியான் கோத்தான் – தேம்பா:16 41/2,3
கறி பட பகு வாய் புங்கம் கடைத்து அவை அவனும் காத்தான் – தேம்பா:16 42/4
காத்தான் பிரியா அன்பு இயக்கி கலுழ்ந்தான் கனி நான் சுவை அருந்த – தேம்பா:36 24/3
எஞ்சி துஞ்சாது என் உயிர் காத்தான் இவன் என்னா – தேம்பா:36 79/2

மேல்


காத்திடத்தான் (1)

கை திறத்து உயிர் காத்திடத்தான் செய்யும் – தேம்பா:23 31/3

மேல்


காத்திரம் (1)

காத்திரம் காட்ட அன்னார் காட்டிய அரவை தேவ – தேம்பா:14 27/2

மேல்


காத்து (20)

நூலொடு வெல்ல ஐந்து நுண் புலன் அடக்கி காத்து
கோலொடு வழாமை நீதி கொழுந்து சேர் கொழுகொம்பு ஆனான் – தேம்பா:3 36/2,3
இவ்வாறு ஒன்று அருள் புரிந்தே இனிது என்னை காத்து இறையோன் – தேம்பா:6 12/1
மெய்ம்மாறும் செயிர் இன்றி வெய்ய மலர் என காத்து
மைம்மாறும் திரு தகும் தாள் வாழ்த்திடல் நன்றே என்றான் – தேம்பா:6 22/3,4
பவமே பழித்து பூ_வனத்தில் படர்ந்த அணங்கு இற்று உயிர் காத்து
துவமே நயனை பயத்து உய்க்கும் துணை ஏது என்னின் மன் உயிர்க்கு ஈங்கு – தேம்பா:6 53/1,2
மிகை உற்று ஆம் நிலம் காத்து அவன் வேய்தலால் – தேம்பா:7 46/1
வான்-தனை காத்தோன் காத்து வளர்ப்பதற்கு உரி கை_தாதை – தேம்பா:9 119/1
துன்னிய கொடும் கோல் துயர் செய உளைந்து தொல் மறை வழு இல காத்து
மன்னிய வளம் கொள் எருசலேம் என்னும் மா நகர் தோன்றியது அன்றே – தேம்பா:12 58/3,4
மன் உயிர் காத்து அருள் மலி பிரான் தனது – தேம்பா:14 86/2
இன் உயிர் காத்து என ஒளித்து எசித்து போய் – தேம்பா:14 86/3
கான் வளர் நிழல் கொடு எவரும் காத்து என – தேம்பா:22 33/2
கொலை செய்வான் அமைதியை காத்து இருந்த-காலை கோன் பிறந்த – தேம்பா:26 166/3
உடுத்து அன உடல் கொடு உலகு காத்து அருள் ஒளி கெழு நிலத்தினர் தொழுத பார்த்திப – தேம்பா:30 88/1
தருணமே காத்து சீலம் தவிர்கிலீர் என்றான் சூசை – தேம்பா:30 139/4
எண் கடந்த ஏதம் கொண்ட இ உலகு அனைத்தும் காத்து
விண் கடந்து எவரும் வீட்டை மேவுதற்கு உருவாய் தோன்றி – தேம்பா:32 33/2,3
ஓவல் செய் பிணி மாறா உளைந்த மா தவனை காத்து இருவர் – தேம்பா:33 26/3
அய நலம் போர்த்த பார் காத்து அருளொடு இன்று உமக்கு தந்த – தேம்பா:35 42/1
களங்கம் உற்றது கண்டு இந்து தேய்த்து ஒளிறும் கழலினாள் கன்னிமை காத்து
துளங்கம் முற்றிய செம்_சுடரின் உன் கற்பும் துகள் அற காத்தனை என்னா – தேம்பா:36 33/1,2
தூய் வினை உளத்தில் துகள் புகா காத்து சுடர் விளக்கு ஆயினாய் என்னா – தேம்பா:36 34/2
கருதியே கருத்து கடந்த அன்பு அருளால் காத்து அரிது ஓம்பினாய் என்னா – தேம்பா:36 35/2
தீண்டாது என எண் திசை காத்து வழாது – தேம்பா:36 59/3

மேல்


காத்துளி (1)

முடித்தன தவத்து உயிர் இனிது காத்துளி முரண் படு பகை பட அரணின் மாட்சி ஆய் – தேம்பா:4 26/2

மேல்


காத்தேன் (1)

அன்று நான் எசித்து நாட்டை அடைந்து நின் உயிரை காத்தேன்
பொன்று நீ மரத்தில் செந்நீர் புணரி ஆழ்ந்திடவோ வீட்டை – தேம்பா:35 53/2,3

மேல்


காத்தோர் (1)

மின்னி அம்புய கண் ஆதி வென்ற ஐம்பொறியை காத்தோர்
வன்னி அம் பகையின் பொங்கி வஞ்சக வெறிகள் ஆர்த்து – தேம்பா:24 22/1,2

மேல்


காத்தோன் (1)

வான்-தனை காத்தோன் காத்து வளர்ப்பதற்கு உரி கை_தாதை – தேம்பா:9 119/1

மேல்


காதம் (2)

படர் அற்று இசை பன் எழு காதம் அகன்று – தேம்பா:5 88/3
கான் திறத்து ஐ_எழு காதம் போயினர் – தேம்பா:19 36/4

மேல்


காதரன் (1)

காதன் ஆயரன் கலகலன் காதரன் உதுலன் – தேம்பா:16 10/2

மேல்


காதல் (23)

கருத்தில் அணிந்த மாண முனி கழற்கள் பணிந்து காதல் எழ – தேம்பா:5 134/2
காதல் நாயகி களிப்பின் நல்கினாள் – தேம்பா:10 96/4
காதல் நின்று இவை காட்சியின் காண்கினும் – தேம்பா:10 123/2
கை தலத்தில் எடுத்து மார்பொடு காதல் ஓங்க அணைத்தலும் – தேம்பா:10 128/1
காசு அலம்பிய மேனி காட்டிய காதல் வானவர் வீசவே – தேம்பா:10 134/2
உற மேவிய காதல் உள் ஆயினையோ – தேம்பா:11 59/2
போது அளவு காதல் உளம் கோட்டி அன்னாள் புணரியின் ஆழ் – தேம்பா:17 31/2
மேல் கலந்த வலி நிலை எங்கு என்றாள் காதல் வெறுப்பு ஆற்றா – தேம்பா:17 33/3
கள் வாய் ஆளும் மன்னவ காதல்
கொள் வாய் வாய்மொழி கொள்க என மீண்டே – தேம்பா:25 23/2,3
ஊறு காதல் உணர்வினோடு இற்றை ஆம் – தேம்பா:26 77/3
கடிது காண்டலும் காதல் களித்து என – தேம்பா:26 150/2
காதல் மிக்கு இமிழ் எலாம் கலந்த வாழ்க்கை உண்டு – தேம்பா:27 110/1
காதல் மிக்குழி கற்றவும் கைகொடா என்ன – தேம்பா:27 174/3
காதல் செய் நல் சுதை மூழ்கி கதிர் செய் மணி கலன் பெய்து – தேம்பா:28 21/2
காதல் மிகவே கற்ற பல கல்வி எவன் செய்யும் – தேம்பா:28 33/3
காதல் மிக்கு ஆங்கு எவன் செய்யும் கல்வி நலம் என்றாய் – தேம்பா:28 34/1
காதலே பாசம் ஆய் காதல் மிக்கு உளத்து – தேம்பா:28 41/3
காதல் மிக்கு ஆல் கற்றவை கண்ணா கசடு உள்ளத்து – தேம்பா:28 117/1
அ நேர் உண்டோ ஓர் பகை காதல் அலது என்பார் – தேம்பா:28 124/2
காதல் அலாது கடும் – தேம்பா:28 144/1
கை மறந்து ஒழுகி காதல் கசடு உற பொறிகள் காட்டும் – தேம்பா:30 137/2
காதல் உண்டு கருத்தும் உண்டான் அரோ – தேம்பா:36 2/4
வான் நிலம் காதல் ஆம் பிரான் ஆசி வகுத்து அருள் வெள்ளமும் பொழிந்தான் – தேம்பா:36 42/4

மேல்


காதலர் (1)

காவி நோய் செய்த கண் விழைந்து ஏழ் காதலர்
ஓவி நோய் செய்த பேய் ஒருங்கு மாய்த்தலால் – தேம்பா:27 51/1,2

மேல்


காதலன் (4)

கண்ணி தாள் மிசை பெய்துழி காதலன்
விண்ணின் நீர் முகில் மின் என நோக்கலோடு – தேம்பா:11 16/2,3
கதிர் தரும் காதலன் கன்னி தாய் உரத்து – தேம்பா:13 15/1
கான் நலம் தோய் தவத்து ஈன்ற காதலன்
வான் நலம் தோய் மகிழ்வு உய்த்த மைந்தன் ஆய் – தேம்பா:30 105/2,3
கன்னலே கடந்து இன்பம் செய் காதலன்
நென்னலே இருள் நேரிய-கால் எனது – தேம்பா:31 74/2,3

மேல்


காதலனே (1)

கைப்பட்ட எ உலகும் செய்தான் இ நல் காதலனே – தேம்பா:14 93/4

மேல்


காதலாய் (1)

காண மனம் எழு ஞான ஒளியொடு காமம் அற உறு காதலாய்
கோண மரபு அறு ஞான குரு அடி கோதை என அணி கோதையும் – தேம்பா:5 116/2,3

மேல்


காதலால் (5)

இன்பின் காதலால் இன் உயிர் தன்னிலும் எவர்க்கும் – தேம்பா:6 71/2
கை திறத்து எழுந்து இறைஞ்சும் காதலால்
மொய் திறத்து எழும் கடலின் மொய்த்த ஆர்ப்பு – தேம்பா:10 108/2,3
காவில் ஓடிய முத்து என காதலால்
நாவில் ஓடிய நல் புகழ் சிந்துவார் – தேம்பா:11 17/2,3
நிழல் நிகர் நீங்கு இலா நிமிர்ந்த காதலால்
கழல் நிகர் அடி மலர் புல்லி காய் உளம் – தேம்பா:27 7/2,3
கண்ணை காக்கும் இமைக்கு இணை காதலால்
மண்ணை காக்கும் எனை மண்-இடை காத்தலால் – தேம்பா:36 9/2,3

மேல்


காதலி (2)

கண்டு அகம்-தனில் வாழ்ந்து தன் காதலி
கண்டு அகம் தகும் காதை தெரிந்து இலான் – தேம்பா:7 56/1,2
கார் முகத்து உடைந்த ஏறு அன்ன காதலி
சேர் முகத்து உடைந்து தான் கண்டு தேறலால் – தேம்பா:7 78/1,2

மேல்


காதலித்து (2)

கனத்து எழுதி வைத்த மினல் ஒத்த வாழ்க்கை காதலித்து
புனத்து எழுதி வைத்த பொருள் ஒத்து அ வேதம் புறத்து ஒழிந்தார் – தேம்பா:18 19/3,4
காய் அவை இயற்றும் யாவும் காதலித்து இரியா நிற்பேன் – தேம்பா:32 35/4

மேல்


காதலித்தோன் (1)

பொய் ஆர் புரையே துடைப்ப பொன்றல் காதலித்தோன்
ஐ ஆருயிரே அவன் இன்று அளித்தான்-கொல்லோ என்றான் – தேம்பா:31 26/3,4

மேல்


காதலில் (1)

கனை விளை கதம் இல கதம் மலி பகை இல காதலில் ஆர்வம் மலிந்து பெருக – தேம்பா:35 79/1

மேல்


காதலின் (1)

நீத காதலின் மிகு நீர நாவகா – தேம்பா:29 127/3

மேல்


காதலே (3)

காவி வாட்டிய கண் மணி காதலே
ஓவி வாட்டிய உன் உடல் புண் பட – தேம்பா:18 52/1,2
காதலே பாசம் ஆய் கால் கை வீக்குதல் – தேம்பா:28 41/1
காதலே பாசம் ஆய் காதல் மிக்கு உளத்து – தேம்பா:28 41/3

மேல்


காதலோடு (2)

காதலோடு உடல் கடிய நாள் வர – தேம்பா:1 16/3
ஏற்றி காதலோடு இருந்து திரு செல்வரே வினாவ – தேம்பா:27 28/2

மேல்


காதன் (1)

காதன் ஆயரன் கலகலன் காதரன் உதுலன் – தேம்பா:16 10/2

மேல்


காதில் (1)

கூட்டலும் கனி பால் மற்ற குளும் சுவை திரட்டி காதில்
ஊட்டலும் அனைய தீம் சொல் ஓர் என்பான் ஓதல் உற்றான் – தேம்பா:31 84/3,4

மேல்


காதின் (3)

கண் நலாள் உரைத்த சொல் காதின் உள் புக – தேம்பா:7 84/1
முதிர் சூலும் பெண் காதின் மொழியும் நில்லா முறையில் அவள் – தேம்பா:17 34/1
காதின் வாய் கடும் கோல் கடுத்து ஏற்றிய – தேம்பா:28 100/3

மேல்


காதினான் (1)

வெருள் இடு பொய் புகழ் விழுங்கும் காதினான்
பொருள் இடு முடியொடு புன்கண் பூத்தவர் – தேம்பா:29 59/2,3

மேல்


காது (9)

காது அளவு நீண்டு உலவும் களி கண் மாமை கனிந்து உண்ட – தேம்பா:17 31/1
கண் வழி உற்ற உணர்வின் முன் மாக்கள் காது இடும் உணர்வு எவன் செய்யும் – தேம்பா:23 109/3
காது வாய் உரைப்ப ஓர் குரு கண்டான்-கொல் அன்று – தேம்பா:26 126/3
காது வாய் குளிரவும் கனிய சூசை பார்த்து – தேம்பா:27 8/3
தெருள் திறந்த காது அருந்தலின் தெளிவு உகும் சீல – தேம்பா:27 25/2
கரம் அணிந்த சூல வேல் காது அணிந்த குண்டலம் – தேம்பா:27 130/1
காது வாய் அருந்தல் வெஃகி கணம் கொடு எவரும் கேட்ப – தேம்பா:28 2/3
பேய் திரள் தளிர்த்த ஓதை பிளந்த காது உணல் இன்பு என்றோ – தேம்பா:28 135/2
காது உற மகிழ்ந்த பூமி கை கொண்ட நன்றி மூட – தேம்பா:34 22/3

மேல்


காது-இடை (1)

காது-இடை ஊர்ந்து இதய செம் கமலம் முகை மேல் படவே – தேம்பா:6 16/2

மேல்


காதை (22)

ஆரிய வளன்-தன் காதை அறம் முதல் விளங்க சொல்வாம் – தேம்பா:0 1/4
வேரி அம் கொடியோன் காதை விளம்ப அ கொடி விள் பைம் பூ – தேம்பா:0 13/3
ஏசு அறு காதை பாட இணை அவன் அடி மேல் கொள்வாம் – தேம்பா:7 1/4
கண்டு அகம் தகும் காதை தெரிந்து இலான் – தேம்பா:7 56/2
கால் வருந்திய காதை சொல்வாம் அரோ – தேம்பா:7 59/4
சொல் கலத்து ஏந்து இ காதை தூற்றிய இருவர் உள்ளம் – தேம்பா:14 122/2
விண் கனிந்து ஆய காதை விரித்து அடி பணிந்தான் வானோன் – தேம்பா:15 180/4
ஏர் ஏந்தி வரைந்திட்ட இன்ன காதை காட்டும் என்றான் – தேம்பா:20 28/3
பொன் சாயல் அரிது அங்கண் பொறித்த காதை என்றன-கால் – தேம்பா:20 29/1
ஆற்றிய தேவர் காதை அறைகுவர் வெள்குவாரும் – தேம்பா:23 57/3
உடல் விளை ஈன மாக்கள் உணர்கவும் நாணும் காதை
மிடல் விளை களிப்பின் செய்தோர் விண்ணின் வாழ் தேவர் என்ன – தேம்பா:23 63/1,2
சேண் முகம் புதைத்த கோயில் தீட்டிய தேவர் காதை
வாள் முகம் புதைத்த நீள் கண் மடந்தையர் கண்ட-காலை – தேம்பா:23 64/1,2
தெண் வழி உவரி சுறவு தன் காதை தெரிகு இலேல் கேள்-மினோ என்றான் – தேம்பா:23 109/4
கண் இலான் ஓவியம் வரைந்த காதை போல் – தேம்பா:25 41/1
நின்றனன் அவனை நோக்கி நீதி நீத்து உரைத்த காதை
சென்றன எவனும் கூச திசை எலாம் உருமின் சொன்னான் – தேம்பா:25 71/3,4
மண் கவர் கருப்பம் தாங்கி மகிழ்ந்தன காதை கூற – தேம்பா:26 11/3
காதை வாய் மடங்க செய்தாய் கடி புகழ் இங்கண் வித்தி – தேம்பா:27 72/3
காதை வாய் மொழி கண்ணி உளம் கெட – தேம்பா:27 82/3
காதை உள்கொண்டு நீ கலங்கல் நீர்மையோ – தேம்பா:29 92/4
ஆர் பகை காதை கேண்மோ அரும் தவ என்று சொல்வான் – தேம்பா:32 96/3
ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார் – தேம்பா:35 77/3
கண் நின்று ஆயின காதை உரைத்திடுவாம் – தேம்பா:36 49/4

மேல்


காதைகள் (1)

இ திறத்து எதிர்த்த காதைகள் பொருந்தி எய்திய நவங்கள் கண்டு அளிப்ப – தேம்பா:31 92/1

மேல்


காதையும் (1)

காதையும் தெளிப்ப எனக்கு ஓர் ஊர் இல்லை கலந்து இரு குலத்து உதித்து இல்லை – தேம்பா:31 93/2

மேல்


காதையே (1)

கையை காட்டி உரைப்பவர் காதையே
மையை காட்டினும் நூல் என வவ்வரே – தேம்பா:18 51/3,4

மேல்


காந்தம் (2)

முறை கெழு நூல் வழி அன்ன வெய்யோன் வானின் முடுகு வழி விடா திரியும் இரவி காந்தம்
அறை கெழு நூல் வழி தொடை போல் தொடையல் ஆக்கி அருச்சனை செய்து அடி அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 53/3,4
அல் ஒளி பட துளி அளித்த காந்தம் போல் – தேம்பா:31 95/3

மேல்


காந்தர் (1)

கழலில் கால் சிறைபடுத்தும் காந்தர் நீர் – தேம்பா:1 28/3

மேல்


காந்தரி (1)

காமம் சூடிய காந்தரி என்று ஒரு – தேம்பா:10 27/3

மேல்


காந்தள் (5)

காந்தள் மிசை ஒரு தாமரையின் அலர் காணல் என அரு மா தவன் – தேம்பா:5 118/1
காந்தள் நேரிய செம் கரத்து ஏந்தினள் – தேம்பா:10 113/1
பரு மணி காந்தள் கையால் பயிர் அளி கிளி போல் கீதம் – தேம்பா:15 182/2
துணி நிலை பசும் பூம் காந்தள் துணை கையில் தாங்க கண்டான் – தேம்பா:16 4/4
கடி மணி விளங்கவும் கை அம் காந்தள் சூழ் – தேம்பா:32 66/2

மேல்


காந்தளின் (1)

கடியாய் அலர்ந்த ஒளிர் காந்தளின் நேர் கரத்தில் – தேம்பா:5 79/1

மேல்


காந்தளே (1)

ஆடலின் ஆவித்து என்று அலர்ந்த காந்தளே – தேம்பா:1 48/4

மேல்


காந்தளை (1)

கை மறுத்து அதிசயித்து அலர்ந்த காந்தளை
பை மறுத்து அவிழ் அரா என்று பாய் மயில் – தேம்பா:30 53/2,3

மேல்


காந்தன் (1)

காந்தன் விரியு கை நான மலர் மிசை காந்தை கரம் அணிவு ஆகி வான் – தேம்பா:5 118/2

மேல்


காந்தனும் (2)

ஏர் முக புதி மணத்து இணைந்த காந்தனும்
ஓர் முகத்து அன்னையும் உலந்த தாதையும் – தேம்பா:14 108/1,2
கை படங்கு அமரும் தக காந்தனும்
கைப்பு அடங்க மருந்து அக காந்தையும் – தேம்பா:32 7/1,2

மேல்


காந்தி (5)

கலையின் மேல் எழு காந்தி பரந்து அன – தேம்பா:7 57/2
ஏதம் இன்றி மாலி ஈன்ற காந்தி என்று தோன்றலை – தேம்பா:11 10/1
காந்தி வேய்ந்தனளை கனிந்து ஓதுவாள் – தேம்பா:11 18/3
கால மேனி இறந்தனர் காந்தி செய் – தேம்பா:25 91/3
கை அடங்கில காந்தி மின் போன்று புன் – தேம்பா:26 146/1

மேல்


காந்தியால் (1)

கண் தலங்களும் கலங்கு காலும் ஞான காந்தியால்
விண் தலங்கள் அங்கண் நின்ற மீனும் நாண வேய்ந்த சூல் – தேம்பா:7 36/2,3

மேல்


காந்தியோடு (1)

எண் புலம் தவிர் காந்தியோடு எய்தினேன் – தேம்பா:34 29/3

மேல்


காந்து (2)

காந்து உறை தசும்பு-இடை கமழும் நீரமும் – தேம்பா:2 28/2
காந்து ஆம் அ கோயில் விழா அணியின் வெஃகி கனி சேர்வார் – தேம்பா:13 2/4

மேல்


காந்தை (4)

காந்தன் விரியு கை நான மலர் மிசை காந்தை கரம் அணிவு ஆகி வான் – தேம்பா:5 118/2
என்றனன் கருக்கொள் காந்தை எதிர் வர எய்தல் உற்றான் – தேம்பா:7 66/1
கதிர்ந்து எழும் அன்பினான் காந்தை வீழ்கு உறா – தேம்பா:8 32/1
நால்வரும் நால்வர் காந்தை நான்கும் அன்று அறிந்திலாரே – தேம்பா:14 118/4

மேல்


காந்தை-கண் (1)

கருவினை தெளிகினும் காந்தை-கண் புரை – தேம்பா:7 75/1

மேல்


காந்தை-தன் (1)

கனி முகம் கண்டுழி வெருவி காந்தை-தன்
பனி முகம் கண்டுழி பரிவுற்று ஏங்கினான் – தேம்பா:27 116/1,2

மேல்


காந்தையும் (1)

கைப்பு அடங்க மருந்து அக காந்தையும்
செப்பு அடங்க இரும் தவ சேடனும் – தேம்பா:32 7/2,3

மேல்


காந்தையை (2)

பண்டு உலாம் வளம் எலாம் பழித்த காந்தையை
கண்டு உலாம் உரை மது கனிய காலுவான் – தேம்பா:8 38/3,4
தாழ்ந்த காந்தையை கண்ட தவத்தினோன் – தேம்பா:8 96/3

மேல்


காப்ப (2)

பம்மிய வினை பகை பரிந்து உயிர்கள் காப்ப
பொம்மிய துயர்க்கு இறைவ பொன்றுவை-கொல் என்பார் – தேம்பா:12 87/3,4
கான் ஆர் துயர் இவர் காப்ப கடி நகர் – தேம்பா:30 152/3

மேல்


காப்பதும் (1)

வானொடு மண் வணங்கும் தூய் கன்னிமை காப்பதும் அரிதோ மறை பூண்டு உள்ளாய் – தேம்பா:5 37/4

மேல்


காப்பவனை (1)

தான் தந்த நிலை மூ அரசர் கண்டு எழுந்து தரணி காப்பவனை வந்து இறைஞ்ச – தேம்பா:31 86/2

மேல்


காப்பாய் (1)

விண் முழுது இன்று காப்பாய் வேண்டுமேல் அரிது ஒன்று இன்றி – தேம்பா:29 47/3

மேல்


காப்பார் (2)

கடு ஒக்கும் பிணி போல் அது காப்பார்
உடு ஒக்கும் கலை ஒள் ஒளி நீரார் – தேம்பா:25 26/3,4
சாம்பா அணி தம் மைந்தனோடு ஆர் தயையின் காப்பார் என மறைந்தார் – தேம்பா:36 132/4

மேல்


காப்பான் (3)

ஒப்பு அடையா துணை தந்து என் உடை கன்னி காப்பான் என்று – தேம்பா:6 5/1
காய் பதம் கண்டு அரும் கொல்லன் கரும் பொன் காப்பான்
நோய் பதம் கண்டு ஆற்றானோ நுனித்த அன்பின் – தேம்பா:27 65/1,2
கரை செய் கடல் மிக்கு இடர் கொண்டு காப்பான் என்னும் மறை என்றான் – தேம்பா:27 125/4

மேல்


காப்பிய (2)

மண் செய் மாக்களே வளர்த்து என காப்பிய கவிகள் – தேம்பா:27 167/2
கட்டு-இடை காப்பிய கவிகள் போலவும் – தேம்பா:31 100/2

மேல்


காப்பு (2)

புண் கிழித்து அடலார் காப்பு அதோ நீயே புரந்து செய் காப்பு அது காப்பே – தேம்பா:6 36/4
புண் கிழித்து அடலார் காப்பு அதோ நீயே புரந்து செய் காப்பு அது காப்பே – தேம்பா:6 36/4

மேல்


காப்பே (1)

புண் கிழித்து அடலார் காப்பு அதோ நீயே புரந்து செய் காப்பு அது காப்பே – தேம்பா:6 36/4

மேல்


காப்போ (4)

விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1,2
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ
மண் கிழித்து ஒழுகும் புனல் என சீறி மதம் பொழி கரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2,3
மண் கிழித்து ஒழுகும் புனல் என சீறி மதம் பொழி கரி திரள் காப்போ
புண் கிழித்து அடலார் காப்பு அதோ நீயே புரந்து செய் காப்பு அது காப்பே – தேம்பா:6 36/3,4

மேல்


காபன (1)

ஒண் காபன நாடர் ஒடுங்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 20/4

மேல்


காபனர் (1)

அஞ்சி திரி காபனர் வந்து அலறி – தேம்பா:15 25/3

மேல்


காபனரை (1)

வன் முகத்து ஒவ்வா நாதன் வணங்கு காபனரை சீய்க்க – தேம்பா:15 48/3

மேல்


காபிரியல் (1)

ஓடினால் என தொழும் காபிரியல் இன்புற்று உரை உற்றான் – தேம்பா:14 91/4

மேல்


காபிரியேல் (2)

மிக்கயேலொடு காபிரியேல் விழைந்து – தேம்பா:10 109/2
வவ்வு அழிவு ஒழிய தூது வந்த காபிரியேல் சொன்னது – தேம்பா:26 9/3

மேல்


காம் (7)

காம் அலர் பெடை தழீஇ அன்னம் கண்படும் – தேம்பா:1 36/1
எய்யும் கொடு வேளொடு காம் இழிவும் – தேம்பா:5 89/2
காம் உற்று வந்து உணர்ந்த நிலையின் நம்பி கை கூட்டின் – தேம்பா:27 45/2
தீ அளித்த காம் உறீஇ தீது அமிழ்ந்தி மூழ்கி யான் – தேம்பா:27 134/1
கற்றவர் பருக பகர்குவ புகழ்வ காம் உறி கேட்டனர் களிப்ப – தேம்பா:27 155/2
நின்றான் அவனை தழுவி அழல் நிகர்த்த காம் அவிப்ப – தேம்பா:28 35/2
காம் உற்று சீலம் அற காசினி முற்றும் சுழிந்து இறைஞ்சும் கடவுள் எல்லாம் – தேம்பா:32 31/3

மேல்


காம்பா (2)

காம்பா அணி காட்டிய கன்னி நலத்து – தேம்பா:5 106/1
காம்பா அணி வில் வீசிய தன் கன்னி துணைவி களித்து இசைத்த – தேம்பா:36 132/2

மேல்


காம்பிய (1)

காம்பிய அவரும் போகில் களவர் கை பிடி-மின் என்ன – தேம்பா:20 109/3

மேல்


காம்பு (1)

காம்பு இல் அம் கிளர் கால் பெயர்ந்தன காலை அங்கு அலர் பேர்ந்தது ஓர் – தேம்பா:10 133/1

மேல்


காம்புகின்ற (1)

காம்புகின்ற உடல் கனி வாழும்-ஆல் – தேம்பா:26 154/4

மேல்


காம (17)

சீர் முகத்து செயம் தரும் காம வெம் – தேம்பா:4 21/2
காம கனல் ஆற்றின நோக்கிய கண் – தேம்பா:5 90/1
ஓதும் முற்று அருள் உரையினால் எவரும் உள் காம
கோது முற்று அழல் குளிர நீக்குவர் கரம் பிடித்து – தேம்பா:6 70/1,2
காம தீ எழ ஓர் நகை காட்டினள் – தேம்பா:10 33/1
கண்ணே காத்த கனிவால் ஊட்டி காம குழவி – தேம்பா:10 49/2
நிறை தவிர்ந்து உணர்ந்த காம நெறியில் கை பொருளே போன்றும் – தேம்பா:12 22/1
நிறை நெறி நீங்கிய காம நீர் குளித்து – தேம்பா:14 99/2
ஆலோடு மாலும் அழல் ஆலி மண்டி அவியாத காம அசடர் – தேம்பா:14 135/3
காம கடம் ஆர் கரியோ பரியோ கவின் கொள் – தேம்பா:16 20/3
வீங்கிய உயிர்ப்பின் பொங்கிய காம வெம் தழல் வீக்கலும் ஆற்றாது – தேம்பா:20 72/1
கேடு உடை காமம் மூட கெழுமிய தேவர் காம
பீடு உடையார் என்று உன்னல் பெரும் புகழ் பெற்ற ஆண்மை – தேம்பா:23 66/2,3
சொரி காய்ந்த கரி அன்ன காம பவ்வம் தோய்ந்து ஆழ்வான் – தேம்பா:26 164/4
உலை செய் தீ விளை காம துணைவி தேறாது உணர் பகையால் – தேம்பா:26 166/2
அள் உற காம தீயை அவித்த தண் பொய்கை அன்றோ – தேம்பா:28 132/2
புலை விரவு உணர்ந்த காம புணரியில் குளித்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 136/4
மால் வழி தளிர்த்த காம வழி வளர் நிரையம் தந்த – தேம்பா:28 138/2
எரிந்த நின் காம தீயை இற்று அற அவித்தது என்னேல் – தேம்பா:28 151/3

மேல்


காமத்து (5)

கண்ணாது பிறர் மனை போய் காமத்து ஆழ்ந்தீர் கதி வழி எய்தாரொடு தீ நரகில் தாழ்வீர் – தேம்பா:11 50/4
ஆதியை பழித்து காமத்து அசனி பட்டு எரிகின்றாரும் – தேம்பா:14 112/1
திரு தகும் தேவர் என்று செயிர் தகும் நுமது காமத்து
உரு தகும் கதைகள் வீக்கி உளத்து உளை விரக நோயின் – தேம்பா:28 68/1,2
ஆதல் மிக்கு ஆ பற்றிய காமத்து அமிழ்கின்றேம் – தேம்பா:28 117/2
ஏயவும் காமத்து ஆழ்ந்த எசிசிய மரியாள் பின்னர் – தேம்பா:30 77/3

மேல்


காமம் (33)

காண மனம் எழு ஞான ஒளியொடு காமம் அற உறு காதலாய் – தேம்பா:5 116/2
காமம் உடைத்து ஒளி உடுத்து சுடரில் தூய கருத்தில் அமை கன்னி நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 50/2
காமம் சூடிய காந்தரி என்று ஒரு – தேம்பா:10 27/3
நூல் வழியே வந்த மறை நீக்கி காமம் நுழை வழி ஆம் கதை பலவும் சுருதி என்றீர் – தேம்பா:11 49/1
முறை ஒன்று இலாது வரைவு ஒன்று இலாது முறிகின்ற காமம் முதிர – தேம்பா:14 130/3
விண் தீயும் எங்கும் இழி காமம் முற்றி விளை சோதுமத்தர் விரகத்து – தேம்பா:14 133/2
காமம் சால் உருத்த அன்பில் கனிந்து எடுத்து உதித்த பாலால் – தேம்பா:15 181/2
தந்தை தாய் வணங்கு-மின் நீர் கொலையே செய்யீர் தவிர் காமம்
நிந்தையாய் ஊடு இல்லீர் கரவீர் பொய்யீர் நிலை பிறர் இல் – தேம்பா:18 22/1,2
காமம் சால் வியப்பில் ஓங்க கண்டு அவை உள்ளி பைம் பூம் – தேம்பா:19 17/1
காமம் சேர் சங்கத்து ஒன்றில் கடந்த ஆயிரம் ஆண்டு உள்ளோன் – தேம்பா:23 61/2
தன்னையே அழித்து காமம் தணித்தவன் தேவன் என்றேன் – தேம்பா:23 62/3
கூடு உடை மாக்கள் காமம் குணம் என நாடி நாடும் – தேம்பா:23 66/1
கேடு உடை காமம் மூட கெழுமிய தேவர் காம – தேம்பா:23 66/2
காமம் நாடிய கால் அரிது எமக்கு உளது உண்டோ – தேம்பா:23 83/4
கொன் இயம்பினர் காமம் நாட்டினர் என கூற – தேம்பா:23 86/3
நூல் கலந்த வாய் நுனித்த தேன் என தகும் காமம்
சால் கலந்த பா சாற்றவும் கேட்பவும் செய்வாய் – தேம்பா:23 92/2,3
தீய் விளை காமம் அம்பாய் சீற்றமே வயிர வாளாய் – தேம்பா:24 3/1
புக்கு எலா வெறிகள் சேர்-கால் பொய் கொலை களவு காமம்
தொக்கு எலாம் பரந்து மாக்கள் தொகையில் ஆர் உய்வர் என்பார் – தேம்பா:24 7/3,4
மெய்யொடு விளைந்த காமம் விழு மன கேண்மை என்ன – தேம்பா:26 114/2
எரி காய்ந்த இரும்பின் மேல் துளி வீழ்ந்து அன்ன எரி காமம்
புரி காய்ந்த மனத்து உணர்வு உற்று ஒழுகல் செய்யா புகைந்து அழிய – தேம்பா:26 164/1,2
தூய் உணர்வால் வருந்தினும் தான் மறுக்கல் தேற்றா தொடர் காமம்
காய் உணர்வான் உள் கலங்கி கொணர்-மின் என்ன கடும் கசடர் – தேம்பா:26 169/2,3
கலையின் மேன்மையும் காமம் நினைத்த-கால் – தேம்பா:26 174/3
காமம் சால் அருள் வாயாய் கனிய யார்க்கும் உதவுவான் – தேம்பா:27 43/4
கலை வளர் உணர்வின் காமம் காய் முகத்து அனுங்க மாழ்கி – தேம்பா:28 4/2
முது முகத்து உருத்த காமம் முதிர் வினை ஆற்றா நொந்தான் – தேம்பா:28 5/4
செறி குலாய் கிடந்த காமம் செரு பட நடுவில் பட்ட – தேம்பா:28 6/2
சீரின்-பால் நடவாதார் சினம் காமம் களவு கொலை – தேம்பா:28 82/2
ஏறு காமம் வளர்த்த இயற்கையால் – தேம்பா:28 98/3
காவி கண் வழி காமம் உண்டார் என – தேம்பா:28 104/1
அணியும் பாங்கே காமம் அறுத்து ஈங்கு அறம் எய்த – தேம்பா:28 120/1
கண் உறும் கனல் அம் காமம் ஓர் கவின் முன் காய்ந்து – தேம்பா:28 153/3
கரவ நெஞ்சு உணர் காமம் ஓர் மூரலே – தேம்பா:30 98/1
காமம் சால் விளை செல்வம் கவர் உங்காரிய நாட்டை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/2

மேல்


காமமும் (1)

வெம்பி ஓர் பகை விளைந்த கால் காமமும் விளைவு ஆம் – தேம்பா:23 95/2

மேல்


காமமே (2)

காமமே அன்றி நல் நூல் கல்வி ஒன்று அறியா பூண் செய் – தேம்பா:29 117/1
காமமே பறவை தேர் மேல் கசடு எனும் பாலை சேர்ந்தாள் – தேம்பா:30 79/1

மேல்


காமர் (1)

கள்ளும் கடியும் பொழி காமர் இதழ் – தேம்பா:5 105/2

மேல்


காமர (1)

களி வரும் என கனை வரும் கனிவன காமர மாலை இடங்கள்-தொறுமே – தேம்பா:35 76/4

மேல்


காமரான் (1)

கான் உயிர்த்த மலர் முக காமரான் – தேம்பா:31 66/4

மேல்


காமரு (1)

காச மாமையின் காமரு மலர் கொடி தயை தேன் – தேம்பா:27 24/3

மேல்


காமனும் (1)

காமனும் எஞ்ச பைம் பூம் கவின் நலோய் என்று சொன்னாள் – தேம்பா:29 43/4

மேல்


காமனே (1)

காமனே களிப்புற்று ஊசல் ஆடிய-கால் கசடு அறும் இவர் வர கண்டு – தேம்பா:12 65/2

மேல்


காமுகர் (1)

நீர் இழந்து இழி நிறை தவிர் காமுகர் அல்லால் – தேம்பா:23 85/3

மேல்


காமும் (1)

வால் வரும் சேமும் காமும் யாப்பனும் மக்கள் ஆக – தேம்பா:14 118/3

மேல்


காமுற்று (1)

கைம்மாறு இவண் வெஃகா காமுற்று இவை எல்லாம் – தேம்பா:32 50/1

மேல்


காய் (44)

காய் வழி ஆதன் முன் கனிந்து அருந்திய – தேம்பா:3 49/2
விலகு உண்டு ஆய காய் விளைத்த தீது உயிர் எலாம் சிதைப்ப – தேம்பா:5 2/2
காய் கான் செல் என் முந்தையர் உண்_நீர் கனிவு இல்லா – தேம்பா:9 63/1
காய் இரு விசும்பின் மாட்சி காட்டிய மனை அது அன்றோ – தேம்பா:9 71/4
காய் இரும் இடர் தீர் கால் ஆய் களித்து என மாரி காலம் – தேம்பா:10 2/2
நஞ்சு எஞ்சா காஞ்சிரம் காய் அழகு என்று எண்ணி நச்சுவர் போல் – தேம்பா:10 63/1
எடுத்து இருப்ப காய் முகனோடு எள்ளும் தன்மைத்து எவர் எவரும் – தேம்பா:10 68/3
காய் ஒளி காண்கிலான் கையில் காண்கின் எல் – தேம்பா:10 77/1
பாளை வாய் கமுகு பாய் பலவின் காய் அற – தேம்பா:10 81/2
கொய்த காய் இடர் கெட குளித்து உள் ஆடினான் – தேம்பா:14 85/4
காய் அகத்து ஆண்டகை கதத்தை உள்ளினான் – தேம்பா:14 98/4
காய் எரி சீற்றத்து எல்லாம் கண்ட யாப்பியன் ஆர்த்து எய்ய – தேம்பா:15 85/1
காய் முகத்து உறை நீர் போலும் கங்குலின் விளக்கு போலும் – தேம்பா:15 186/1
காய் நிறத்து இலங்க வெண்பொன் கனக நல் கனிகள் காய்த்து – தேம்பா:18 30/3
துன்புற போவல் என் என பலரும் சூழ்ந்து தம் காவின் நஞ்சு உகும் காய்
அன்புற இனிது என்று அருந்து என பல பொய் ஆரணம் எங்கணும் விதித்த – தேம்பா:18 36/2,3
நேர் அற நீங்கி கிருமி தீண்டிய காய் நிகர்த்த பற்று எஞ்சினர் அல்லால் – தேம்பா:18 40/2
காய் வயிறு ஆர்ந்த வாயும் கண்களும் மனமும் போன்றே – தேம்பா:19 9/4
காய் முகனொடும் கஞலி நோக்கிய கதத்தான் – தேம்பா:23 46/2
காலொடு பிணித்த பல் உழுவை காய் கத – தேம்பா:24 15/1
காய் வினை எஞ்சிலா கருத்தினோய் என்றான் – தேம்பா:25 50/4
காய் முகத்து இருள் இலை கழுமும் நீத்தமே – தேம்பா:26 21/2
காய் மணி ஆகும் முன்னர் காய்ந்து என காய்ந்தேன் அந்தோ – தேம்பா:26 106/4
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து கனிந்து வீழ் இ மெய் வாட்டி – தேம்பா:26 110/1
காய் உணர்வான் உள் கலங்கி கொணர்-மின் என்ன கடும் கசடர் – தேம்பா:26 169/3
கழல் நிகர் அடி மலர் புல்லி காய் உளம் – தேம்பா:27 7/3
காய் பதம் கண்டு அரும் கொல்லன் கரும் பொன் காப்பான் – தேம்பா:27 65/1
பூண் தார் அரசன் வளர்த்த மது பொழி காய் உண்பார் என்று அறிந்தும் – தேம்பா:27 119/1
கலை வளர் உணர்வின் காமம் காய் முகத்து அனுங்க மாழ்கி – தேம்பா:28 4/2
காய் முகத்து அதிர் கால் வீச காய் முதல் வீழும் என்றான் – தேம்பா:28 57/4
காய் முகத்து அதிர் கால் வீச காய் முதல் வீழும் என்றான் – தேம்பா:28 57/4
காய் நரகு என்ற போழ்தில் கணம் கொடு நின்றார் சொல்வார் – தேம்பா:28 58/1
காய் நிலை கொண்டு நாரலை நிலையில் காய் கொழுந்து எழுந்து எரி தீயே – தேம்பா:28 86/4
காய் நிலை கொண்டு நாரலை நிலையில் காய் கொழுந்து எழுந்து எரி தீயே – தேம்பா:28 86/4
கைத்த யாவையும் காய் கடுவும் புழு – தேம்பா:28 103/1
காய் அவர் குளிர்ப்ப தண் அம் கருணையோய் என அங்கண் வான் – தேம்பா:28 129/3
காய் அணி ஆக வாய்ந்த காவில் மீண்டு ஒரு நாள் வைகி – தேம்பா:29 1/3
காய் முகத்து கோன் உணர்ந்த கருணையின் நீர் கொண்டு ஆற்றி – தேம்பா:29 67/3
கானகம் அன்னார் நண்ணின் காய் துயர் கா-மின் என்ன – தேம்பா:30 37/2
துப்பும் காய் எரி என்றால் சுடும்-கொல்லோ சொற்றிய ஓர் – தேம்பா:30 116/1
கண் தேர் அழகு உற காய் கான் மலர்வன – தேம்பா:30 159/2
துளி மாரி இழந்துளி காய் சுனையோ – தேம்பா:31 50/1
காய் அவை இயற்றும் யாவும் காதலித்து இரியா நிற்பேன் – தேம்பா:32 35/4
கை திறத்து இயற்றல் உள்ளி காய் தழல் தூண்டினால் போல் – தேம்பா:35 22/3
காய் வினை விலக்கும் வரத்தை இ இரண்டாம் கதிர் மணி காட்டும் மா தவனே – தேம்பா:36 34/4

மேல்


காய்த்த (3)

காயா மரமே அல்லால் காய்த்த சினைகள் நிறுவா – தேம்பா:9 18/1
சேயினை தொழிலினால் காய்த்த திண் கர – தேம்பா:9 102/2
இழுது தன் சுவையின் காய்த்த இரும் கனி சுவைத்து விள்ளான் – தேம்பா:12 78/4

மேல்


காய்த்தன (1)

கதிர் படும் வயலில் செந்நெல் காய்த்தன நாளில் ஓர் நாள் – தேம்பா:17 18/1

மேல்


காய்த்து (1)

காய் நிறத்து இலங்க வெண்பொன் கனக நல் கனிகள் காய்த்து
மீய் நிற தருவின் வண்ணம் மீ வளர் வண்ணம் போன்றே – தேம்பா:18 30/3,4

மேல்


காய்தல் (1)

கறித்து உண் பைம்புல் ஒன்று இல காய்தல் கருதி கார் – தேம்பா:9 66/1

மேல்


காய்ந்த (16)

துன்பு காய்ந்த உயிர் துணை ஆயினான் – தேம்பா:4 65/4
காய்ந்த போது அழல் முன் வை என உன் முன் காய்ந்து எரியாதது உண்டோ கருணை – தேம்பா:6 40/1
காய்ந்த ஆலையின் கரும்பினை முறுக்குதற்கு அளவில் – தேம்பா:6 61/3
திறம் செய் காய்ந்த சினத்து இடம் ஏது என்றாள் – தேம்பா:10 117/4
கானம் உறு காய்ந்த சுரம் அ கடை கிடந்தார் – தேம்பா:14 8/3
எரி காய்ந்த இரும்பின் மேல் துளி வீழ்ந்து அன்ன எரி காமம் – தேம்பா:26 164/1
புரி காய்ந்த மனத்து உணர்வு உற்று ஒழுகல் செய்யா புகைந்து அழிய – தேம்பா:26 164/2
வரி காய்ந்த உணர்வோன் தன் தம்பி இல்லாள் வைத்து மதம் – தேம்பா:26 164/3
சொரி காய்ந்த கரி அன்ன காம பவ்வம் தோய்ந்து ஆழ்வான் – தேம்பா:26 164/4
கை திறத்தால் தேறி உளம் காய்ந்த துன்பம் – தேம்பா:27 64/3
கை வளர் மருத்துவர் அன்றி காய்ந்த நோய் – தேம்பா:28 36/1
களித்த-கால் உணர்ந்த ஞானம் காய்ந்த கால் சிதையுமோ என்று – தேம்பா:28 149/3
காய்ந்த ஓர் சுரம் மெய் நொந்தார் கடி மலர் சுனைகள் காண்பார் – தேம்பா:29 13/1
நஞ்சு இவர் சின்னத்தின் காய்ந்த நபூக்கன் என்ற அரசன் செங்கோல் – தேம்பா:29 77/2
காய்ந்த ஓர் சுவா என தனை கடித்து அழல் – தேம்பா:29 128/3
முற்றி வேம் அழல் பாலையில் காய்ந்த எரி முள்ளின் – தேம்பா:32 17/1

மேல்


காய்ந்தது (2)

காய்ந்தது ஓர் பகை கடுத்த தன் பவம் செயின் மீட்டு – தேம்பா:3 22/2
கான் வளர் இதழ்கள் வாடி காய்ந்தது என்று உணர்தல் ஆமோ – தேம்பா:7 67/4

மேல்


காய்ந்ததுவே (1)

வேம் ஆறு இல வெப்பொடு காய்ந்ததுவே – தேம்பா:31 49/4

மேல்


காய்ந்தன (1)

கரும்பு உலாவிய சாறு இல காய்ந்தன ஆலை – தேம்பா:5 15/1

மேல்


காய்ந்தார் (1)

அரிக்கு ஒன்றும் சீற்றத்து ஒண் தேர் அசல மேல் இருவர் காய்ந்தார் – தேம்பா:16 47/4

மேல்


காய்ந்தால் (3)

காய்ந்தால் உலகு எரிக்கும் கண்ணால் கருணை முகந்து – தேம்பா:14 90/1
கான் நீர் மலர் வனம் காய்ந்தால் என முனர் – தேம்பா:30 157/1
ஏம் உற்று காத்தன கால் எவன் நில்லா மற்று அடிகள் இடை நீ காய்ந்தால்
பூ முற்றும் பெயர்ப்பது அரும் பொருள் உனக்கோ ஆயினும் நீ புகழ்ந்த நாடர் – தேம்பா:32 31/1,2

மேல்


காய்ந்தான் (1)

காய்ந்தான் என்ன கதிர் சரங்கள் கடுகி வீசி கடுத்தனனே – தேம்பா:12 7/4

மேல்


காய்ந்து (10)

காய்ந்த போது அழல் முன் வை என உன் முன் காய்ந்து எரியாதது உண்டோ கருணை – தேம்பா:6 40/1
கால் வரும்படி கம்பலை காய்ந்து உறும் – தேம்பா:7 59/3
காய்ந்து தீந்த குளம் கடி தோண்டு எனா – தேம்பா:9 35/2
காலொடு காய்ந்து அதிர் கார் திரள் ஒத்தனவே – தேம்பா:15 64/4
காய்ந்து ஆர் துன்பம் தீர்ப்ப மகன் தன் கவின் ஒப்ப – தேம்பா:23 24/3
என்று இணை அற காய்ந்து ஏக எழுந்து இறை கோயில் புக்கான் – தேம்பா:25 73/4
காய் மணி ஆகும் முன்னர் காய்ந்து என காய்ந்தேன் அந்தோ – தேம்பா:26 106/4
கண் உறும் கனல் அம் காமம் ஓர் கவின் முன் காய்ந்து
புண் உறும் கசடு உள் ஆக புழுங்கி வெந்து எரியும் அன்றோ – தேம்பா:28 153/3,4
உள்ளம் காய்ந்து உளைய பசும்பொன் கோயில் ஒருங்கு அந்தோ – தேம்பா:29 19/1
சுனை பகை கோடை முற்றி துதைந்த பைம் கூழ் காய்ந்து அன்ன – தேம்பா:30 5/3

மேல்


காய்ந்தேன் (1)

காய் மணி ஆகும் முன்னர் காய்ந்து என காய்ந்தேன் அந்தோ – தேம்பா:26 106/4

மேல்


காய்ந்தோன் (1)

கார் தங்கும் இடியின் காய்ந்தோன் கடுகி அ யூதர் தம்மை – தேம்பா:29 79/3

மேல்


காய்ப்ப (1)

சுரை வாய் பூம் பொழில் காய்ப்ப ஈர் அறமும் மு சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும் – தேம்பா:32 23/3

மேல்


காய்ப்பு (1)

காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ – தேம்பா:15 125/2

மேல்


காய்வரும் (1)

காய்வரும் குளிர்ப்பவே கருணை காட்டுவான் – தேம்பா:35 13/4

மேல்


காய்வார் (1)

காய்வார் ஆர்ப்பார் வீழ்ந்து எரி ஆழ்வார் கரை காணாது – தேம்பா:28 119/3

மேல்


காய (6)

கார் அளாம் கதிர் அளாம் காய வான் உலகமும் – தேம்பா:9 9/2
காய நெற்றி கடந்து உயர் மாடமும் – தேம்பா:11 22/2
காய அமை ஓர் குறை நின்-கண் அமைவது உண்டோ – தேம்பா:12 89/2
காய வெவ் வினை கையருக்கு அஞ்சவோ – தேம்பா:26 181/4
காய உள் மெலிந்த நெஞ்சார் கருத்து-இடை குளிர தேறி – தேம்பா:30 40/3
காய வெம் துயர் காண்டலன் அ துயர் – தேம்பா:33 14/3

மேல்


காயம் (5)

ஊன் ஆர் காயம் பெற்று இவன் உவவோடு உயர் மற்ற – தேம்பா:4 47/3
காயம் உண்டல் எனக்கு என கண்டு உளம் – தேம்பா:33 22/2
நெய் கிடந்து அடைந்த காயம் நின்ற அ அவை முன் காட்ட – தேம்பா:35 41/3
கூர் அயில் ஆணி காயம் கொண்ட கால் கரங்கள் நோக்கீர் – தேம்பா:35 49/4
தாள் அழுந்திய காயம் ஐந்து ஒளிவிட தரித்தான் – தேம்பா:35 68/4

மேல்


காயமும் (1)

காவும் நீழலும் காயமும் உயிரும் போல் பிரியா – தேம்பா:31 7/2

மேல்


காயமொடு (1)

களி முகத்து உயர் காயமொடு ஆர்கலி – தேம்பா:7 44/3

மேல்


காயா (1)

காயா மரமே அல்லால் காய்த்த சினைகள் நிறுவா – தேம்பா:9 18/1

மேல்


காயினும் (1)

காயினும் திரு உளம் கனிவு என்று ஆம் அரோ – தேம்பா:5 49/4

மேல்


காயும் (5)

காயும் வினை என்பார் என்றாள் கதிப்பால் காட்டும் கஞ்சனத்தாள் – தேம்பா:6 56/4
கால் வழி காயும் பூவும் கடியும் என்று இளமை நம்பா – தேம்பா:28 138/1
கனி ஆரும் இ நாடு எரி காயும் என்பார் – தேம்பா:30 32/4
காயும் தன்மையின் கதிர் செயல் போல் வளம் கொள்வார் – தேம்பா:32 99/4
காயும் பாவ தன்மையும் நின்-தன் கனி அன்பும் – தேம்பா:35 64/3

மேல்


காயொடு (1)

காயொடு மரம் தந்தால் போல் கடி துறவு அருமை வெஃகி – தேம்பா:4 36/1

மேல்


கார் (105)

கார் அணி பசும்பொன் குன்றின் காட்சி போல் மதிலை சூழ்ந்து – தேம்பா:2 12/1
கார் ஒலி கடல் ஒலி கலங்க விம்மும்-ஆல் – தேம்பா:2 23/4
கார் அல்லது கறை இல்லது கடி காவலும் அறனால் – தேம்பா:2 66/3
கார் முகத்து அசனி கூச கடுத்த அ அரக்கன் வென்ற – தேம்பா:3 32/1
கார் முகத்து வளைத்தன கார் முகம் – தேம்பா:4 21/1
கார் முகத்து வளைத்தன கார் முகம் – தேம்பா:4 21/1
கா முயங்கிய கார் வரை கண்ட கால் – தேம்பா:4 23/2
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கடி முகத்து இமைக்கும் வண் கால் – தேம்பா:4 30/1
கார் வளர் மின்னின் மின்னி கதிர் வளர் பசும்பொன் இஞ்சி – தேம்பா:4 46/1
கார் ஆரும் வான் உலகும் மண் உலகும் கடி நயக்கும் கருணை கண்ணி – தேம்பா:5 26/2
கொடை ஆகையினால் குளிர் கார் அனையான் – தேம்பா:5 71/2
கார் திரள் மறையா கடலின் உள் மூழ்கா கடை இலாது ஒளிர் பரம் சுடரே – தேம்பா:6 35/1
கார் உலாம் உலகும் ஆங்கு கதிர் உலாம் சுடரை எல்லாம் – தேம்பா:7 13/1
கார் உலாம் உலகும் யாவும் காரணம் ஒன்றும் இன்றி – தேம்பா:7 13/2
கார் முகத்து எழுந்து சூழ கதத்த கால் முகத்தில் பவ்வ – தேம்பா:7 64/1
கார் விளை தாரை ஒப்ப கலுழ்ந்து இனி வருந்துதீரே – தேம்பா:7 69/4
கார் முகத்து உடைந்த ஏறு அன்ன காதலி – தேம்பா:7 78/1
கார் அளாம் கதிர் அளாம் காய வான் உலகமும் – தேம்பா:9 9/2
கறித்து உண் பைம்புல் ஒன்று இல காய்தல் கருதி கார்
மறித்து உண்ணாது எண்ணா உயிர் மாழ்ந்தே மருள் எல்லாம் – தேம்பா:9 66/1,2
கார் எழும் ககனத்து ஊர்ந்த கதிர் பல உதித்தல் தந்தே – தேம்பா:9 73/1
கார் கணம் கதம் காட்டி மலிந்து கால் – தேம்பா:10 22/2
சீலம் மூடிய தீ மனம் கண்டு கார்
நீலம் மூடிய பானொடு நேர் மிடி – தேம்பா:10 35/2,3
பொதிர் செய் கார் இருள் புதைப்ப புக்கல் போல் – தேம்பா:10 99/2
கடுகியன இடி சூல் கொள் கரும் கார் மொய்ப்ப கணகணென கடும் செம் தீ மாரி தூவ – தேம்பா:11 41/1
திரு முற்று உறை சிந்திய கார் இது என – தேம்பா:11 77/1
குழல் எடுத்து மாகதர் தேன் பட பாடி பல்லியம் கார் குரலின் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 109/1
தம் தார் மறைவில் நின்றது என தண் கார் மறைவு உற்று ஒளித்தனனே – தேம்பா:12 8/4
கால் அடி தன்மைத்து ஓர் கார் காண தன் கோட்டில் தந்தே – தேம்பா:12 17/3
கால் நிலை தோன்றி அ கார் கடல் நிலை பயத்தது என்று – தேம்பா:12 19/3
கார் முகம் புதைத்த வெம் கதிர் உதித்தது என்று – தேம்பா:12 32/2
உறை செய் கார் அணி உயர் மலை முலை பொழி பாலாய் – தேம்பா:12 47/1
ஆக்கிய படத்தில் ஆர்த்த கார் முகில் விட்டு அடைத்தனன் மதுகையின் வல்லோன் – தேம்பா:14 45/4
கார் ஆர் ஒலி கடல் ஆர் ஒலி கறை பாய் ஒலி கடிது ஊர் – தேம்பா:14 57/1
எள்ளிய உலகு எலாம் எஞ்ச கார் முகில் – தேம்பா:14 100/2
கார் எழும் ஓதையும் கால் செய் ஓதையும் – தேம்பா:14 104/2
கார் ஒளித்த மின்கள் என கடுகி போய் நெடு நெறியின் – தேம்பா:15 2/3
கார் தவழும் மின் இனமோ கமல மலர் தடம் ஒரு-பால் – தேம்பா:15 4/2
கார் தாவு அசல மேல் பிறந்து கதிர் சால் தும்மு மணி வரன்றி – தேம்பா:15 9/1
ஆர்த்தார் திரண்டார் முடுகுகின்றார் அன்றே ஏழாம் முறை வர கார்
ஈர்த்து ஆர் உரும் ஒத்து ஒலித்து அதிர இடை விட்டு அரணும் தகர்ந்து இடிந்தே – தேம்பா:15 18/1,2
கணையோ வலியோ கதிர் கார் மினலோ – தேம்பா:15 31/1
கார் கீறிய கல் திகிரி குலமோ – தேம்பா:15 36/3
சுழல் கார் இணை துன்று அபயர் திரளே – தேம்பா:15 39/4
காலொடு காய்ந்து அதிர் கார் திரள் ஒத்தனவே – தேம்பா:15 64/4
கார் எழுந்து இடித்ததே போல் கதத்த பல் பறை ஆர்த்து இன்ன – தேம்பா:15 82/1
கார் எழுந்த இடி இடி எழுந்த ஒலி கடல் எழுந்த அலை மெலியும்-ஆல் – தேம்பா:15 90/4
வீறு பட ஆர்த்து நிமிர் கார் முகம் மலிந்த மழை விண் தலமும் மண் தலமும் மொய்ப்ப – தேம்பா:15 127/2
கார் விளை முழக்கமும் காலொடும் கடல் – தேம்பா:15 135/1
கார் முகம் குனி முகத்து எதிர் கண்டான் அரோ – தேம்பா:15 136/4
இரு கார் பல எரி ஏறு உக விளையாடின எனவே – தேம்பா:15 147/1
கார் வென்றன போர் முரசு ஆர்ப்பு ஒலி காள கார் பெய் – தேம்பா:16 23/1
கார் வென்றன போர் முரசு ஆர்ப்பு ஒலி காள கார் பெய் – தேம்பா:16 23/1
கார் திரள் அனைய ஆர்த்த கதத்தொடு கனலும் விம்மி – தேம்பா:17 26/1
கார் முகத்து மணி கூந்தல் வலை பட்டு ஓர் பூம் கவின் நல்லாள் – தேம்பா:17 29/2
கார் கெழு குவட்டு வான் கலந்த இ வரை – தேம்பா:18 11/2
கார் தவழ் சினைகள் நீண்ட கா-இடை வதிந்து நின்றார் – தேம்பா:18 25/4
கார் கெழு முலை தழீஇய கரம் என சினைகள் நீட்டி – தேம்பா:18 26/2
கார் எழு நிசி கோன்மை கடிய வில் ஒளி அம்பால் – தேம்பா:19 1/1
கன பசை இழந்து தாமும் கார் திரள் கனன்று வேக – தேம்பா:19 8/2
கார் எழும் இருள் எலாம் கரந்த கா அதே – தேம்பா:20 4/4
கார் விளை நிழலொடு கரிய கா அதே – தேம்பா:20 6/4
கார் எழும் தன்மை வான் செய் கதிர் புதைத்து இருள வான் மேல் – தேம்பா:20 51/1
கார் ஆர் பின் குழலாள் களித்து ஈன்ற இருவரினுள் – தேம்பா:20 58/3
கார் முகத்து ஒளித்த மின் என ஒல்கி கரந்து உய்யல் கருதினான் மாதோ – தேம்பா:20 74/4
கார் புதைத்த மின் ஒத்து எழ காண்-மினே – தேம்பா:20 85/4
என துணுக்கென்று அன்னார் இடித்த கார் கிழித்த ஏறு – தேம்பா:20 115/2
கார் முகத்து அகன்ற திங்கள் கதிர்செய் போல் தோன்றல் தோன்ற – தேம்பா:21 1/1
இடி வைத்தன கார் இணை தூறினதே – தேம்பா:22 7/4
கார் செயும் குழல் நலம் கவிழ்ந்த கோபுரத்து – தேம்பா:22 26/1
நீர் அகம் பொதிர் மணி நிறத்த கார் என – தேம்பா:22 29/1
கார் தவழ் வரைகள்-தோறும் கடி மலர் பொழில்கள்-தோறும் – தேம்பா:23 13/1
கார் நடந்துளி வாவியை காத்த புள் – தேம்பா:23 30/1
இடித்த இரு கார் என எதிர்த்து இருவர் தம்மை – தேம்பா:23 51/2
காசு உலாம் கடலின் நீரும் கார் உலாம் வரையும் சூழ்ந்து – தேம்பா:23 56/1
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த – தேம்பா:23 71/3
கார் இழந்து இழி துளி என நாள்-தொறும் கனவில் – தேம்பா:23 85/1
கார் அணி வானம் விம்ம காரணம் அறியா மாக்கள் – தேம்பா:24 4/2
சொரி சுமந்திடும் கார் ஒப்ப துளி கையின் சலுமோன் நின்ற – தேம்பா:25 16/1
காக்க பெய் நிறை கார் இடியாதோ – தேம்பா:25 27/4
கார் எழுந்து இருள் காலம் ஓர் காலமோ – தேம்பா:25 92/2
கார் முகத்து மின் கடுகலோடு அழி பொருள் அளித்த – தேம்பா:26 58/2
துளி கொள் கார் முகில் தோன்ற ஈங்கு அகவி வாழ்ந்து ஆடும் – தேம்பா:26 74/3
கார் எழு மின்னல் போலும் கடல் எழும் திரைகள் போலும் – தேம்பா:26 99/2
கார் முகத்து இடி என கறங்கி வீழ்ந்து உற – தேம்பா:27 2/2
போய் வரம்பு ஆய் நீனிவை மா நகரில் கை கார் பொழிந்து இருந்தார் – தேம்பா:27 41/4
கார் திறத்து ஒளிரும் மின் போல் கதிர் எறித்து ஒளிப்ப வானோன் – தேம்பா:27 77/3
மேல் புறத்து எழும் கார் ஒத்த வேழம் மேல் எதிர்த்த போழ்தில் – தேம்பா:28 12/2
சாதல் மிகவே கார் முக வெம் சரத்தின் மழை பனிப்பது – தேம்பா:28 33/1
கார் விளை இடி மொழி கதத்தில் யூதர்-தம் – தேம்பா:29 65/1
கார் இறைஞ்சும் உன் நாட்டை கா-மின் என்றான் கடும் சினத்தான் – தேம்பா:29 69/4
கார் மீது ஆடிய கொடி நீள் மாட நகர் காடு ஆக்கி – தேம்பா:29 72/3
கார் தங்கும் இடியின் காய்ந்தோன் கடுகி அ யூதர் தம்மை – தேம்பா:29 79/3
நாத கார் இடித்து என நைந்து அரற்றினாள் – தேம்பா:29 127/2
கண் தீண்டி மருட்டிய கார் இரவின் நாப்பண் கரந்தது போல் – தேம்பா:30 9/2
கூண்டு உண்டாம் குஞ்சு அகலாது ஓம்பும் பல் புள் குலமும் கார்
கீண்டு உண்டாம் இடிக்கு அஞ்சும் பிடியை தாங்கும் கெழும் கரியும் – தேம்பா:30 18/1,2
மின்னிய கார் குழல் தாங்கி வீழ் புனல் – தேம்பா:30 103/1
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கதிர் முகத்து அலரும் கஞ்சம் – தேம்பா:30 136/1
கார் மீது ஆடிய கொடி கொள் கவின் சிகரத்து – தேம்பா:31 10/2
கார் அஞ்சா ஒளி காட்டிய காட்சியான் – தேம்பா:31 68/3
கடிது இடித்து எரி கார் ஆசனத்து எழுந்து கதிர் முகத்து இயல்வது நன்றே – தேம்பா:31 90/4
கார் உரு என் உடல் மா மலை கோட்டு உயர் கருணை செந்நீர் மழை பெய்ய – தேம்பா:32 46/1
கார் ஒலி ஒளித்து ஒலி கலந்து ஒலித்தவே – தேம்பா:32 58/4
கார் ஒன்று முழக்கத்து அஃதே கதத்து அரசு ஆக எய்த – தேம்பா:32 93/2
கார் முகத்து அலர்ந்த முல்லை கா என திரண்ட பல் நோய் – தேம்பா:33 7/3
கார் பிணி வரை மேல் மின்னி கதித்து இடி முழங்கினால் போல் – தேம்பா:36 83/3
கார் புனை மனை மூது ஊரில் கதத்த காற்று அதிர்ந்து வீச – தேம்பா:36 87/2

மேல்


கார்-இடை (1)

கார்-இடை குளித்த மின் போல் கான்-இடை குளிப்ப போகில் – தேம்பா:4 28/1

மேல்


கார்க்கடை (1)

கார்க்கடை உரும் என முரசம் கால் ஒலி – தேம்பா:5 47/1

மேல்


கார்க்கு (1)

கார்க்கு அணங்கு உறை கான்றலும் போல் அறத்து – தேம்பா:9 32/3

மேல்


காரண (1)

அரு வகை வயத்து ஓர் காரண முதலாய் ஆதியாய் அந்தமாய் நின்றோன் – தேம்பா:27 163/4

மேல்


காரணத்து (2)

கேத காரணத்து இவை சுரமி கேட்டலின் – தேம்பா:29 127/1
கற்றை நாண் முகத்தினோய் பிரிந்த காரணத்து
அற்றை நாள் ஆதியாய் உயிர் அற்று ஆகுலித்து – தேம்பா:31 97/1,2

மேல்


காரணம் (15)

புல்ல அன்பு அறா பொருது காரணம்
இல்லது ஒல்லென குறும்புள் ஈந்த போர் – தேம்பா:1 20/2,3
கார் உலாம் உலகும் யாவும் காரணம் ஒன்றும் இன்றி – தேம்பா:7 13/2
கால் தொழும் கடை காரணம் காண்டு இலன் – தேம்பா:7 52/2
மாறு இலா தயையினால் வந்து காரணம் இலா – தேம்பா:9 10/2
என்னலோடு ஒரு காரணம் இன்றியும் – தேம்பா:9 51/1
நாணி நாணுப நாடிய காரணம்
காண் இலாள் வெருவும் களியும் கொடு – தேம்பா:10 42/1,2
காரணம் தரும் கண் புனல் கண்டு இடர் – தேம்பா:13 32/2
காட்சியால் தெளிந்து பார்க்கில் காரணம் யாதோ நாடி – தேம்பா:23 18/1
கார் அணி வானம் விம்ம காரணம் அறியா மாக்கள் – தேம்பா:24 4/2
காரணம் அறிகிலா கருத்தில் ஓங்கிய – தேம்பா:26 16/2
தம்-கண் சிறுமை தீர்ந்தது என தகும் காரணம் காணாது உவப்ப – தேம்பா:26 45/3
முன் பிறப்பின் விடங்கம் உற தலைவிதி காரணம் என்றான் முன்-பால் நீதி – தேம்பா:27 96/1
ஒக்க அது படைத்த காரணம் இன்றி ஒருங்கு தான் ஆதலும் நிலையே – தேம்பா:27 158/2
எல்லையே இடும் ஓர் காரணம் இறைவற்கு இல்லதால் எல்லையும் இல்லை – தேம்பா:27 160/1
இரு வகை வழங்கும் காரணம் இன்றி இயை வினை இன்றி நாள் இன்றி – தேம்பா:27 163/1

மேல்


காரணமாய் (2)

காரணமாய் ஏது அறியா வையகத்தார் இனிது உளத்தில் களித்து மூழ்கி – தேம்பா:5 28/1
கலை செய் தூய் உயர்வு உரைத்தோன் பிரிதல் சொன்ன காரணமாய்
உலை செய் தீ விளை காம துணைவி தேறாது உணர் பகையால் – தேம்பா:26 166/1,2

மேல்


காரணமும் (2)

உண்டாயின ஓர் காரணமும் உணராது எரி தீ வீழ்ந்து அயர்ந்தான் – தேம்பா:23 4/4
சூர் எழு வெம் காரணமும் தோன்று இலது உட்கு உற்றனமே – தேம்பா:23 71/4

மேல்


காரணன் (4)

காரணன் மகவு என கருப்பம் தாங்கி மெய் – தேம்பா:8 27/3
காரணன் ஓர் மைந்தனை வளர்த்திடு கை_தாதை – தேம்பா:12 91/2
பின் வயத்து இன்றி ஒருங்கு உடன் அனைத்தும் பிறப்பித்த காரணன் ஆதல் – தேம்பா:27 157/3
முன் நேர் இல்லான் காரணன் ஆகி முழுது ஒன்று ஆய் – தேம்பா:34 54/2

மேல்


காரணனே (1)

காரணனே கண்டு அணைத்த கை_தாதையே அருளால் – தேம்பா:34 37/2

மேல்


காரி (1)

காரி வாய் என நிறுவிய கழுகு உயர் காவும் – தேம்பா:12 56/1

மேல்


காரிடத்து (1)

காரிடத்து அசனி கூச கதத்தில் ஆர்த்து ஆபன் மீண்டான் – தேம்பா:15 54/4

மேல்


காரிய (1)

காரிய நலத்து அ இலக்கணம் ஆறும் கடவுள்-வாய் உள என்பார் அவற்று ஒன்று – தேம்பா:27 164/3

மேல்


காரில் (1)

காரில் தவழ் மின்னல் என நேர் கருதி நில்லா – தேம்பா:23 43/3

மேல்


காரின் (1)

காரின் மேல் முழங்க யானை கடலின் மேல் முழங்க திண் தேர் – தேம்பா:15 56/1

மேல்


காரின்-பால் (3)

காரின்-பால் கடந்த அம் கண் ககனம்-பால் எதிர் இல் ஆளும் – தேம்பா:9 126/1
காரின்-பால் மின்னின் மின்னும் கனக ஆலயமும் கொண்டேன் – தேம்பா:23 11/3
காரின்-பால் உயர்ந்த வீட்டில் கனிந்து உறை காட்சி ஒப்ப – தேம்பா:30 67/3

மேல்


காருகம் (1)

கோல் எடுத்து அஞ்சன கோல காருகம்
மேல் எடுத்து ஆரிய கூத்து வீக்கும்-ஆல் – தேம்பா:1 47/3,4

மேல்


காரும் (3)

காரும் நஞ்சு என கனலியும் நஞ்சு என மாரி – தேம்பா:5 9/1
அம்பரம் நான்கு ஓடி எழும் கடலும் காரும் அதிர்த்த அரவம் எஞ்சி விஞ்ச காளம் ஊதி – தேம்பா:11 42/3
கனி வரும் இனைய ஆகி கதம் கொடு கடலும் காரும்
தொனி வரும் முழக்கத்து இ பார் துணுக்கென பிளந்த வாயால் – தேம்பா:32 91/1,2

மேல்


காரொடு (2)

காரொடு நேர் பொருதும் பொறையே பொழி காரொடு கை பொருதும் – தேம்பா:1 68/1
காரொடு நேர் பொருதும் பொறையே பொழி காரொடு கை பொருதும் – தேம்பா:1 68/1

மேல்


கால் (168)

கழலில் கால் சிறைபடுத்தும் காந்தர் நீர் – தேம்பா:1 28/3
கால் நிரைத்து எழும் தளிர் காழகத்து உயர் – தேம்பா:1 40/3
கால் எடுத்து அடுத்து எதிர்த்து ஒளி கலாப நீள் – தேம்பா:1 47/1
புலையினார் மன இணை வளைவு இல் பொன் அம் கால்
தலையின் ஆர் மனவினை தரித்த பூம் கொடி – தேம்பா:2 18/1,2
பணி சுவர் சாலையும் பவள பந்தி கால்
தணி சுவர் சாலையும் தரள கொத்து உடை – தேம்பா:2 38/1,2
பொன் பொதிர் வயிர கால் மிசை பவள போதிகை பொருத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/1
வில் பொதிர் துகிர் கால் மரகத மணியால் விளங்கிய போதிகை ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/2
எல் பொதிர் நிதி கால் அமைந்த போதிகையாய் இன மணி கிடத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/3
கால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பவளம் கலந்த முத்து அணி அணி தயங்க – தேம்பா:2 45/2
முறை வழங்கிய கால் மறை பகைத்தனர் முகில் நின்று – தேம்பா:3 9/2
கறங்கு அடுத்த கால் கழுத்தினை முருக்கி நான் கொன்றேன் – தேம்பா:3 23/3
பிரிந்த கால் ஒலி பெருக ஆங்கு அனைவரும் ஆர்த்தார் – தேம்பா:3 25/4
நூல் நிலம் காட்சியால் நுனித்த கால் உணர் – தேம்பா:3 44/1
அணி பழித்து அணிந்த நல் கருப்பம் ஆய கால்
பிணி பழித்து உறு நயம் பெருகி மேல் எழீஇ – தேம்பா:3 46/2,3
கா முயங்கிய கார் வரை கண்ட கால்
பூ முயங்கு புலம் தரு நீழல் கீழ் – தேம்பா:4 23/2,3
கார் முகத்து அலரும் முல்லை கடி முகத்து இமைக்கும் வண் கால்
ஊர் முகத்து அஞ்சும் நாவாய் உடை திரு கொணரும்-கொல்லோ – தேம்பா:4 30/1,2
கோது இலா வனத்தும் தன்னை கொணர்ந்த கால் விளையும் வெம் போர் – தேம்பா:4 38/2
கார்க்கடை உரும் என முரசம் கால் ஒலி – தேம்பா:5 47/1
மலி பால் ஒளி கால் மதி போவது போல் – தேம்பா:5 87/2
எரி வானில் உலாம் மதி எய்திய கால்
விரி ஆம்பல் விரை சினை விண்டமை போல் – தேம்பா:5 93/3,4
தன் தூவி புடைத்து உயர் தாவிய கால்
வன் தூய் ஒளி வீழ்ந்து வளன் தலை மேல் – தேம்பா:5 110/2,3
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
நோய் ஒத்து ஆய கால் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒத்தார் – தேம்பா:6 67/4
கால் தொழும் கடை காரணம் காண்டு இலன் – தேம்பா:7 52/2
கலையின் மேல் எழு கால் கவினாள் உடை – தேம்பா:7 57/1
கால்வு அரும் பிழி கால் கமழ் வாகையான் – தேம்பா:7 59/1
கால் வரும் பரிசாய் களி மாற மேல் – தேம்பா:7 59/2
கால் வரும்படி கம்பலை காய்ந்து உறும் – தேம்பா:7 59/3
கால் வருந்திய காதை சொல்வாம் அரோ – தேம்பா:7 59/4
கார் முகத்து எழுந்து சூழ கதத்த கால் முகத்தில் பவ்வ – தேம்பா:7 64/1
பிரிவு_அரும் அன்பினர் பிரியும் கால் உறும் – தேம்பா:7 91/1
நேர் விளைந்த நீதி பரன் நெடும் காலத்து உணர்த்த தயை நிகழ்த்தும் கால் ஆய் – தேம்பா:8 4/1
கால் அரும்ப தாது அரும்பி கடி மலர் தேனோடு அரும்பும் கந்தம் என்னா – தேம்பா:8 6/2
மேழகங்கள் காத்தன கால் மேதினியின் காவலராய் விரி செங்கோலால் – தேம்பா:8 11/1
விண் கதிர் கால் உரு தோன்றி விண்ணில் நின்றாள் விரத நிலை இதோ என்ன வளர்ந்து தேயும் – தேம்பா:8 46/1
தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும் – தேம்பா:8 46/2
தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/3
ஒண் கதிர் கால் செம்_சுடரை உடுத்து நின்றாள் உணர்வினும் மேல் நின்று இனிது என் உளத்தில் நின்றாள் – தேம்பா:8 46/4
காசு என்று தேன் துளிக்கும் குமுத மாலை கால் அணியாய் தொழுது இடுவார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 54/4
பெயர்வு ஆயின கால் பிழி வாய் மலரே பிளிர சொல்வான் – தேம்பா:9 26/4
தீய் கால் கல்லே தீம் புனல் கால திரிவார் தம் – தேம்பா:9 63/3
மாண் அ கால் அ புன் மனை வானோர் மனை ஒப்ப – தேம்பா:9 70/1
வான் நிலா எழுந்த தாள் மடந்தை கால் கதிர் – தேம்பா:9 87/3
கங்கை அம் சுழியினில் பட்ட கால் என – தேம்பா:9 109/1
மிழற்றிய வண்ணத்து அன்னார் விருப்பு எனும் எழும் கால் பொங்கி – தேம்பா:9 129/3
செல் செயும் சாபம் நீக்க செம்_சுடர் சாபம் சேர் கால்
கொல் செயும் சாபம் நீக்கி கூ எலாம் உறவு ஆய் பாவத்து – தேம்பா:10 1/1,2
காய் இரும் இடர் தீர் கால் ஆய் களித்து என மாரி காலம் – தேம்பா:10 2/2
இருள் வீங்கும் துகள் துடைத்தோன் பிறக்கும் கால் என இன்னும் – தேம்பா:10 16/2
கார் கணம் கதம் காட்டி மலிந்து கால்
நீர் கணம் கழு வாவி நிறைந்து சூழ் – தேம்பா:10 22/2,3
மஞ்சு தோய் துகில் ஆடி வதிந்த கால்
நெஞ்சு தோய் தகவோர் நெறி எய்தினார் – தேம்பா:10 34/3,4
மின்னே மின்னி பெயும் கால் விழும் போல் விழ ஈர்த்து எறிந்தாள் – தேம்பா:10 45/4
இன்பு உற்ற கால் ஒருவர் மறந்தால் அஃதே இவர்க்கு இறுதி – தேம்பா:10 69/2
பின்பு உற்ற கால் உயர் வான் தரும் வித்து என்பான் பெரிது உவப்ப – தேம்பா:10 69/3
முன்பு உற்ற கால் மொழிவாய் ஞானம் என்று முனி நகைத்தார் – தேம்பா:10 69/4
கதிர் கொள் சேயொடு கண்கள் கலந்த கால்
எதிர் கொள் வெம் சுடர் காண் முழு இந்து எனா – தேம்பா:10 110/2,3
காம்பு இல் அம் கிளர் கால் பெயர்ந்தன காலை அங்கு அலர் பேர்ந்தது ஓர் – தேம்பா:10 133/1
கால் வாய் இலை போல் தியங்கிய என் கருத்திற்கு உணர்வை உணர்த்தாயோ – தேம்பா:10 141/4
சென்றான் என்ன மெய் மறந்தே சிறிது ஓர் கால் நின்று உணர்ந்தவை வான் – தேம்பா:10 146/3
சொல் தவிர்ந்த அருள் தொழில் கால் இது என்று – தேம்பா:11 29/1
மல் செய்கை முதிர்ந்து உயர்ந்தோன் இரு கால் இங்கண் வந்து உதிப்பான் என மறையால் அறிந்தேம் அன்பின் – தேம்பா:11 35/1
பொய் பொதுளும் ஐம்பொறி பின் மனமும் செல்ல போக்கிய கால் பொருள் புகழ் இன்பு எவரும் வெஃகி – தேம்பா:11 38/1
அ காலம் குறுகிய கால் தீர்வை தீர்க்க ஆங்கு இவன் தான் மூ உலகம் கலங்கி கூச – தேம்பா:11 39/3
மிக்கு ஆலம் கால் உருவத்து எய்தா முன்னர் விடும் தூது என்று எய்தும் எலாம் சொல்லும் பாலோ – தேம்பா:11 39/4
தேர் எழுந்த செம்_சுடரோன் இருண்டு மாழ்க தெண் கதிர் கால் திங்கள் முகத்து இரத்தம் சேப்ப – தேம்பா:11 40/1
கால் வழியே வணங்கிய தீ வஞ்சக தேவர் கணத்தொடு நீர் ஊழி_தீ முழுகி வேவீர் – தேம்பா:11 49/4
மாறு இன்றி இரவு பகல் மல்கு ஒளி கால் ஓர் உடுவே வழியை காட்ட – தேம்பா:11 107/1
மந்திர மேல் தூய் ஒளி கால் வாகை என அங்கண் உடு வதிந்து நிற்ப – தேம்பா:11 110/1
கருத்தினொடு கண்ணில் ஒற்றி கண் உகு நீர் முத்து என கால் கழல் போல் மாற்றி – தேம்பா:11 116/2
கால் அடி தன்மைத்து ஓர் கார் காண தன் கோட்டில் தந்தே – தேம்பா:12 17/3
கால் நிலை தோன்றி அ கார் கடல் நிலை பயத்தது என்று – தேம்பா:12 19/3
புளகொடு மதத்தின் சீறி புடைத்த தன் செவி கால் வீச – தேம்பா:12 20/2
சட்டம் இட்டு எய்ய சர்ப்பம்-தனை மிதித்திடும் கால் தீண்டி – தேம்பா:12 26/3
சிறை செய் கால் அது சிலைத்தலே இவர் அடி சேர்ந்தோர் – தேம்பா:12 47/3
முனைந்த கால் இவன் முன் நாளில் முரிந்து எசித்து அஞ்சி வாட – தேம்பா:14 20/3
கை சிறை கடக்கல் தேற்றா கால் சிறை ஆகி எங்கும் – தேம்பா:14 37/2
நீக்கிய பாக்கத்து அகல்வரை தாக்க நெருங்கிய கால் நெடு மறைவை – தேம்பா:14 45/3
கால் இல்லன வடமோடு ஒரு கடை இல் என மடிவார் – தேம்பா:14 50/4
உருள் பூட்டிய நெடும் அச்சு இல உருள் கால் இல உகளி – தேம்பா:14 51/1
கால் நேர் உள படை கண்டிலர் காணார் விடு கரமும் – தேம்பா:14 60/3
புரிவே காவாதன கால் புரையின் விளைவு இது என்பார் – தேம்பா:14 71/4
கால் முதல் இனம் எலாம் கரை_இல் வாழ்ந்ததே – தேம்பா:14 80/4
மிடல் வண்ணத்து எழும் கதத்தில் இவன் தன் நீதி வெகுண்டன கால் – தேம்பா:14 92/4
கூறு உற நான் கூறும் கால் கூற்றும் குன்ற குவிந்த திரு – தேம்பா:14 95/1
உற்று எல்லாம் அழுக்கு உற்றது என்று நாதன் உடன்றன கால்
முற்று எல்லாம் அழிப்ப முனிவு உணர்ந்த தன்மை மொழிகிற்பேன் – தேம்பா:14 97/3,4
கார் எழும் ஓதையும் கால் செய் ஓதையும் – தேம்பா:14 104/2
பார் கீறிய கால் படர் தேர் திரளே – தேம்பா:15 36/4
கால் பேர் படை மா கடல் அ கடை போய் – தேம்பா:15 40/3
கால் என விசையில் தேர்கள் காலொடு பறந்து செல்ல – தேம்பா:15 43/1
யானை எழும் கடல் ஏந்திய தேர் பரி கால்
சேனை எழும் கடல் சென்று செழும் கடல் மேல் – தேம்பா:15 57/1,2
காலொடு கால் பொர நேமி கலந்து உலகின் – தேம்பா:15 62/3
கால் அற கூம்பு கவிழ்ந்து அற நேமி அற – தேம்பா:15 71/2
அறுவன கால் தொடை அம் கை உரம் தலைகள் – தேம்பா:15 72/3
கால் வரும் அழல் பெய் வேலை கவ்வி மீட்டு எறிந்தான் வல்லோன் – தேம்பா:15 83/4
கால் மறையாது கதிர் குணிலோடு கறங்கு கடல் பறையை – தேம்பா:15 108/3
இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/3
துடி முழங்கின தொனி எழுந்து இவர் துறுவி வெம் சமர் பொருத கால்
படி முழங்கின ஒலி நிகர்ந்தில பருபதங்களும் அதிரவே – தேம்பா:15 151/2,3
கரி ஏகுக ஏகு இல கால் கடல் தானை காலாள் – தேம்பா:16 21/1
கால் நிகர் மூடர்க்கு ஓதும் கலை என போயிற்று அன்றே – தேம்பா:16 49/4
கால் ஐ கடவுள் திறல் கண்ட சூசை தகவுற்றான் – தேம்பா:16 55/4
புதை ஒளி பவள கால் பொலிய நீட்டிய – தேம்பா:17 2/1
வருந்தி கையொடு கால் வழங்காதனள் – தேம்பா:17 48/1
கனை வரும் குளிர் கால் சவரம் செய – தேம்பா:18 43/3
கால் வரும் கவரியும் கமழ்வரும் புகையையும் கனிய வாரி – தேம்பா:19 25/2
நின்றோன் வரும் கால் கடந்து உரைக்கும் நிறை சொல் வல்லோன் பா புகழும் – தேம்பா:19 26/3
மன்னும் உயிரோடு உக முடிதல் வரும் கால் அ கால் மீட்டு ஒளியால் – தேம்பா:19 33/3
மன்னும் உயிரோடு உக முடிதல் வரும் கால் அ கால் மீட்டு ஒளியால் – தேம்பா:19 33/3
தன் கலத்து உயிர்த்து அன தண் அம் கால் எதிர் – தேம்பா:20 3/2
கா எலாம் முகைத்து பூப்ப கால் எலாம் சவரம் வீச – தேம்பா:20 37/1
பண் கால் இசை படுத்தி பகர்ந்த உரை வளன் கேட்டு – தேம்பா:20 55/1
கால் கலந்து ஒழுகும் மாரி கான்ற ஓர் துளியும் இன்றி – தேம்பா:20 102/2
பருகி எரியை கால் இரத்த பருதி தடத்த விழி கண்ணான் – தேம்பா:23 6/2
நீரில் தவழ் மொக்குள் என நேர் பொருத கால் முன் – தேம்பா:23 43/1
அனையள் கால் பினிற்று செந்நீர் அணி என நுதலில் பூசல் – தேம்பா:23 58/3
காமம் நாடிய கால் அரிது எமக்கு உளது உண்டோ – தேம்பா:23 83/4
வெம்பி ஓர் பகை விளைந்த கால் காமமும் விளைவு ஆம் – தேம்பா:23 95/2
ஓவி நாண ஒருங்கி இரு கால் கொடு – தேம்பா:24 59/3
வலி பட கனம் கால் இடி மான ஆர்ப்பு – தேம்பா:24 65/3
கால் முகத்து உயர் கல் மலை அனைய வெம் கொடிய – தேம்பா:25 38/1
கால் இயல் நோக்கி ஆடும் கலை கொடி அன்னார் கேட்பின் – தேம்பா:25 58/3
தம் பதி வர கை கூப்பா தருக்கொடு நோக்க கால் முன் – தேம்பா:25 64/2
நூல் கடல் கேள்வி நல்லோன் நுவன்றவை கேட்டு கால் முன் – தேம்பா:25 69/3
எழு மலர் பகை கால் முன் பட்டு என மகர்க்கு இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 89/4
குணித்த கன்னி அனைத்தன கால் குழவிக்கு ஊட்டும் வர தொகையை – தேம்பா:26 46/3
கை அதால் உதவி இல கால் எல்லாம் – தேம்பா:26 153/3
தேன் குழைய மலர் குழைய இடை கண் கை கால் திறம் குழைய – தேம்பா:26 168/1
கால் முகத்து வயிர குன்று ஒப்ப நோயில் கலங்காதான் – தேம்பா:27 44/1
பிறந்த கால் உயர் குலமும் சீர் திறமும் தெரிந்து இங்கண் பிறப்பார் இன்றி – தேம்பா:27 101/2
இறந்த கால் உயர் வான் மேல் இணையா வாழ்வு உற்று ஆளும் இயல்பு ஒன்று அன்றோ – தேம்பா:27 101/3
தாம் செய்த குறையோ இ கால் தளர் உணர்வு எஞ்ச ஐயென்று – தேம்பா:27 147/2
கால் புறத்து ஒளிக்கும் ஆறும் கை புறத்து இரியும் ஆறும் – தேம்பா:28 12/3
துரப்பு அறசர் உளம் மூழ்கி ஊன் நுகர்ந்து ஒளி கால் வேலோய் – தேம்பா:28 13/4
மின்னே துடரா கால் உளதேல் மின் பெண் நசைக்கு இறுதல் – தேம்பா:28 32/2
காதலே பாசம் ஆய் கால் கை வீக்குதல் – தேம்பா:28 41/1
கால் வளர் ஓட்டமே வெற்றி காக்கும்-ஆல் – தேம்பா:28 46/4
காய் முகத்து அதிர் கால் வீச காய் முதல் வீழும் என்றான் – தேம்பா:28 57/4
தானவரை என்னும் கால் தடம் நீங்கி மயல் வேண்டாம் – தேம்பா:28 75/2
தீய் வளர் சுள்ளை புதைத்துளி கால் கை திருப்பவும் நீட்டவும் ஆற்றா – தேம்பா:28 91/3
கால் வழி காயும் பூவும் கடியும் என்று இளமை நம்பா – தேம்பா:28 138/1
என்ன இயம்பின கால்
உன்ன_அரும் இன்பம் உறீஇ – தேம்பா:28 141/1,2
களித்த-கால் உணர்ந்த ஞானம் காய்ந்த கால் சிதையுமோ என்று – தேம்பா:28 149/3
கரிந்தது என்று இருந்த பல் கால் கால் முகத்து எரியும் தீயே – தேம்பா:28 151/4
கரிந்தது என்று இருந்த பல் கால் கால் முகத்து எரியும் தீயே – தேம்பா:28 151/4
கால் வழி தழைகள் என்ன கலங்கிய எவரும் மீண்டு – தேம்பா:29 46/3
கால் செய் நரை மூத்தோன் வெண் தூய் கலை பூம் தவிசு எழுந்து – தேம்பா:29 50/2
கால் திறத்து ஆடிய கலை பதாகை போல் – தேம்பா:29 93/1
துன்பு உகுக்கும் கான் துறும் கால் துணை இல் மஞ்ஞை துயர் கண்டு – தேம்பா:30 17/3
சுருள் வீங்கிய கால் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 29/4
நேர் அலர் மறுத்து செம் தீ நிறைகினும் பல கால் வைகி – தேம்பா:30 62/1
தெள்ளிய வர கால் வீச தியானம் மீகாமன் ஆக – தேம்பா:30 82/3
கால் வளர் உழைகள் பாய காவதம் ஒலிக்கும் குன்றே – தேம்பா:30 124/4
பதி எழுந்த கால் ஆயவை கண்ணிய பாலார் – தேம்பா:31 3/4
நளி பொருள் ஓதல் தயை தளிர்த்து அளிப்ப நண்ணும் கால் உரிது அன்றோ என்றான் – தேம்பா:31 91/4
காலின் ஆடிய கால் மணம் ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:32 2/2
கால் செய் ஆவியின் கவரிகள் கமழ வீசினரே – தேம்பா:32 12/4
தன்னை சேர்ந்த கால் தாழ் வினை விளைவு இதே என்ன – தேம்பா:32 18/3
பொன்னை சேர்ந்த கால் போற்றினான் அன்பு அளவு அற்றான் – தேம்பா:32 18/4
பேச வாய் மலர்ந்து எதிர்த்த கால் பெரும் பயன் விரித்தான் – தேம்பா:32 19/4
ஏம் உற்று காத்தன கால் எவன் நில்லா மற்று அடிகள் இடை நீ காய்ந்தால் – தேம்பா:32 31/1
கால் உண்டே விசை கடுத்த கால் உண்ட இரத மிசை களித்த அன்னார் – தேம்பா:32 86/3
கால் உண்டே விசை கடுத்த கால் உண்ட இரத மிசை களித்த அன்னார் – தேம்பா:32 86/3
கை திறத்து இயற்றல் இன்றி கால் திறத்து இரிதல் இன்றி – தேம்பா:33 11/2
கண் தரும் கரம் தரும் செல்ல கால் தரும் – தேம்பா:35 14/1
கால் நலம் ஒழித்த இறையோன் கடிது அடைந்தான் – தேம்பா:35 27/4
கூர் அயில் ஆணி காயம் கொண்ட கால் கரங்கள் நோக்கீர் – தேம்பா:35 49/4
தம் நிலை செல்லா தரித்த கால் இவண் வீட்டு – தேம்பா:35 86/2
கரை கொன்ற அருள் கொண்டு அ உலகு உறை கால் களிப்பில் உன் உரை மறுக்கிலன் நான் – தேம்பா:36 41/1
கண் கீறின பல் படை கால் ஒளியே – தேம்பா:36 65/4
கால் மணி பட மிதித்து உயர் தம் கை தொழ – தேம்பா:36 120/2

மேல்


கால்-தனை (1)

கண்ணை வேண்டினும் அளிக்கும் கால்-தனை
எண்ணி வேண்டினும் இகல் செய்வான்-கொலோ – தேம்பா:14 14/3,4

மேல்


கால்வான் (2)

மெய் விண்டு அம் பூவாய் வழி கால்வான் வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:11 82/4
விண் நரம்பு அருளின் மார்பன் விழுங்கிய துயர் கால்வான் போல் – தேம்பா:26 97/3

மேல்


கால்வு (1)

கால்வு அரும் பிழி கால் கமழ் வாகையான் – தேம்பா:7 59/1

மேல்


கால (5)

கடல் மடு திறந்து என வரங்கள் கால இன்பு – தேம்பா:8 21/3
சீர் இறகால் தென்றலும் தண் நிலாவும் கால செழும் பைம்பொன் சாமரை போல் விசித்து இரட்டி – தேம்பா:8 61/3
தீய் கால் கல்லே தீம் புனல் கால திரிவார் தம் – தேம்பா:9 63/3
கடித்த உடல் செம் கறையின் மாரி நிறை கால
இடித்த இரு கார் என எதிர்த்து இருவர் தம்மை – தேம்பா:23 51/1,2
கால மேனி இறந்தனர் காந்தி செய் – தேம்பா:25 91/3

மேல்


காலத்து (9)

வேட்கை செயும் நாடு இதுவேல் விரி காலத்து இமிழ் குன்றா – தேம்பா:1 61/3
நேர் விளைந்த நீதி பரன் நெடும் காலத்து உணர்த்த தயை நிகழ்த்தும் கால் ஆய் – தேம்பா:8 4/1
பேண் அ காலத்து ஒள் ஒளி பெற்ற பெரிது என்னா – தேம்பா:9 70/2
காண் அ காலத்து ஆக்கை சிவந்தே கடல் அம் கீழ் – தேம்பா:9 70/3
நாண் அ காலத்து ஆழ் முழுகிற்றே நனி வெய்யோன் – தேம்பா:9 70/4
இ திறத்து உணர்ந்த காலத்து எந்தை தன் கருணை வீர – தேம்பா:9 95/1
அழற்றிய வேனில் காலத்து அருந்திய அமுதை கான்று – தேம்பா:9 129/1
ஆதி நீடு உடன்ற காலத்து அம்புவி கூச செய்த – தேம்பா:25 66/1
ஆயும் காலத்து அஃது அறியோம் நாம் அறியோமே – தேம்பா:35 64/4

மேல்


காலம் (22)

இறுவுகின்ற காலம் ஆக இளவல் நின்ற நாதனை – தேம்பா:7 32/3
காய் இரும் இடர் தீர் கால் ஆய் களித்து என மாரி காலம்
போய் இரு புடையில் செந்நெல் பொதிர்ந்த மார்கழி நாள் ஐ_ஐந்து – தேம்பா:10 2/2,3
தரு முகம் பகல் தருக காலம் ஆய் – தேம்பா:10 93/3
இ காலம் தயை காலம் என்று தோன்றி எளியன் என திரிந்து இனியது எவர்க்கும் கூறி – தேம்பா:11 39/1
இ காலம் தயை காலம் என்று தோன்றி எளியன் என திரிந்து இனியது எவர்க்கும் கூறி – தேம்பா:11 39/1
அ காலம் குறுகிய கால் தீர்வை தீர்க்க ஆங்கு இவன் தான் மூ உலகம் கலங்கி கூச – தேம்பா:11 39/3
பருக்கும் காலம் ஆய் புரந்து பாதுகாத்து – தேம்பா:14 13/3
இருக்கும் காலம் என்று இளவல் ஆயினான் – தேம்பா:14 13/4
ஏற்றாரை ஏற்ற அடு காலம் நீக்கி ஏற்றாரை ஏற்ற இழிந்தே – தேம்பா:14 139/2
முதிர் வினை விளைத்த காலம் என இவன் முதல்வனை நகைத்தன் ஆதி எறி அழல் – தேம்பா:15 113/1
கருத்தகும் புயல் காலம் பொய்யாமையால் – தேம்பா:20 93/2
முன் இருந்தனர் காலம் முடிந்த பின் – தேம்பா:23 37/1
தான் விளை ஆகுல காலம் தான் இது என தோன்றும் அய்யா – தேம்பா:23 70/4
கார் எழுந்து இருள் காலம் ஓர் காலமோ – தேம்பா:25 92/2
முதிர்ந்து அன காலம் சாய்ந்த முகத்திலோ உவப்ப நானே – தேம்பா:26 8/1
சொன்ன குரவர் காலம் அதை துதி நூலோர் முற்பிறப்பு என்றார் – தேம்பா:27 122/1
பின்னே துடரா காலம் இலை பெரும் புண் நீர் ஒழுக – தேம்பா:28 32/3
அழல் தர கனன்ற மஞ்சத்து அழன்று அழன்று ஊழி காலம்
புழல் தர புண்பட்டு அங்கம் பொடி படல் இனிதோ நெஞ்சே – தேம்பா:28 133/3,4
மு காலம் காட்டும் ஒளி முக விளக்கு ஆம் தவத்தொடு நாம் – தேம்பா:34 38/1
அ காலம் காண் மறைவில் ஆங்கு உரைத்த நாதனை நீ – தேம்பா:34 38/2
இ காலம் காட்டினையே ஏந்தினையே வளர்த்தனையே – தேம்பா:34 38/3
மெய் காலம் காட்டிய வான் வேந்தன் இயல் விளம்பு என்றார் – தேம்பா:34 38/4

மேல்


காலமும் (2)

கனை முதிர்ந்த பனிப்பொடு எ காலமும்
புனை முதிர்ந்த சிறை புகுந்து ஓவும்-ஆல் – தேம்பா:27 86/3,4
அன்ன வாய் தன்னை ஆக்கினோன் இல்லாது ஆயின காலமும் இல்லாது – தேம்பா:27 159/1

மேல்


காலமே (2)

முருக்கும் காலமே முடிந்து போய் அருள் – தேம்பா:14 13/2
காலமே மந்திரம் கதைத்தல் வீண் அடா – தேம்பா:20 127/3

மேல்


காலமோ (1)

கார் எழுந்து இருள் காலம் ஓர் காலமோ
பேர் எழும் தயை பெற்று உனை சேர்ந்தனர் – தேம்பா:25 92/2,3

மேல்


காலன் (1)

காலன் ஏந்திய வாள் கவர்ந்து ஈர்ந்து உயிர் – தேம்பா:10 29/3

மேல்


காலால் (2)

விடம் புரை பட்ட காலால் வியன் தரு கெட்டது என்னா – தேம்பா:18 32/2
துதைத்த அரி தோர்ப்ப எதிர் துள்ளி இரு காலால்
உதைத்தனன் உதைப்ப உரும் ஒப்ப அவன் ஆர்த்து – தேம்பா:23 50/2,3

மேல்


காலாள் (2)

கரி ஏகுக ஏகு இல கால் கடல் தானை காலாள்
வரி ஏகுக ஏகு இல வாய்ந்து எழு தேர் தடம் தேர் – தேம்பா:16 21/1,2
உரு எனும் எண்_இல் காலாள் உடைய பேய் படைகள் தோற்றம் – தேம்பா:24 2/4

மேல்


காலியன் (1)

காலியன் என்பவன் கதம் கொடு ஓதினான் – தேம்பா:25 51/3

மேல்


காலில் (1)

அற நெஞ்சாரொடு வானோர் புகழ்ந்து சூழ ஆங்கு இவ தான் வானின் உயர் செல்லும் காலில்
புறம் நெஞ்சு ஈர்ந்து அன துயரோடு இவற்றை கண்ட பொதிர் தீயோர் அயர்ந்து ஏங்கி புலம்பி சீற – தேம்பா:11 54/2,3

மேல்


காலிலேய (1)

நரல் வாய் பண் கீதம் எழும் காலிலேய நாடு உளதே – தேம்பா:27 37/4

மேல்


காலின் (5)

தேசு சூழ் செம் துகிர் திருந்தும் காலின் மேல் – தேம்பா:2 29/1
காலினும் காலின் பாய் பரிமாவும் கடாம் கழி கரிகளும் நெருங்க – தேம்பா:12 62/3
காலின் உம்பரும் சூழ் யாவையும் நீக்கி கதி புரி வேந்தர் போயினரே – தேம்பா:12 62/4
காலின் ஆடிய கான் அலர் ஆடுகள் – தேம்பா:32 2/1
காலின் ஆடிய கால் மணம் ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:32 2/2

மேல்


காலினர் (1)

சுழல் காலினர் கல் திரள் தோளினர் பொன் – தேம்பா:15 39/1

மேல்


காலினால் (1)

காசு அடை கடல் எழும் கமலம் காலினால்
பாசு அடை தளம்பிய பான்மை பாசறை – தேம்பா:7 85/1,2

மேல்


காலினும் (1)

காலினும் காலின் பாய் பரிமாவும் கடாம் கழி கரிகளும் நெருங்க – தேம்பா:12 62/3

மேல்


காலுகின்ற (1)

காவி விண்ட மன்றல் இதழ் காலும் இன்பம் ஒன்றும் உரை காலுகின்ற நன்றி இயலால் – தேம்பா:5 144/1

மேல்


காலும் (13)

வில் தங்கும் இரவி காலும் வெயில் பிழம்பு அனைய நாறி – தேம்பா:2 7/2
சிறை செய்தன காலும் நலம் செயும் நல் – தேம்பா:5 97/3
கன்னி முறையொடு நாயகனை ஒளி காலும் உடு என ஈனுதல் – தேம்பா:5 124/1
அடைத்த அரந்தை காலும் என அரற்றி வருந்தி வாடினளே – தேம்பா:5 133/4
காவி விண்ட மன்றல் இதழ் காலும் இன்பம் ஒன்றும் உரை காலுகின்ற நன்றி இயலால் – தேம்பா:5 144/1
கண் தலங்களும் கலங்கு காலும் ஞான காந்தியால் – தேம்பா:7 36/2
சீது உலாம் கதிர் காலும் திங்கள் உரைத்து ஒளி பாய்ந்த செழும் தண் பூம் தாள் – தேம்பா:8 16/3
முடி கோடி கோடி கதிர் காலும் ஏக முதல் ஏவல் ஆகி அசனி – தேம்பா:14 131/1
விரி வாய் பிளந்த முகில் காலும் அங்கி விளியாது எரிந்து பொழிய – தேம்பா:14 132/4
காலோடு காலும் எரி கந்தகம் செய் கனலால் எரிந்த பலவோடு – தேம்பா:14 135/2
உருளும் உயர் காலும் இல கடவு பல பாகர் இல ஒளிரும் உயர் பாரும் இல பாய்ந்து – தேம்பா:15 124/1
வெருளு பரி காலும் இல அணிகள் ஒரு வேலும் இல விசை உறவில் நாணி இல வெம் போர் – தேம்பா:15 124/3
தீய் வயிறு ஆர்ந்த காலும் செம்_சுடர் கதிரும் செம் தீ – தேம்பா:19 9/1

மேல்


காலுமே (1)

காறும் ஒன்று இல வேக எ காலுமே – தேம்பா:28 107/4

மேல்


காலுவான் (1)

கண்டு உலாம் உரை மது கனிய காலுவான் – தேம்பா:8 38/4

மேல்


காலே (1)

களித்த நாளில் அரும்பும் தென் காலே இனிது ஈங்கு அரும்புதியே – தேம்பா:10 137/1

மேல்


காலை (20)

காலை ஒளிர்ந்துளி மொட்டு இதழ் விண்ட கடி கமலம் தவிசின் – தேம்பா:1 69/1
மண மடல் குவியும் காலை வந்த பங்குனி ஐ_ஐ நாள் – தேம்பா:7 4/3
இற்றை எலாமும் இயற்றிய காலை இனத்து இயலா நயம் ஆய் – தேம்பா:8 72/1
காம்பு இல் அம் கிளர் கால் பெயர்ந்தன காலை அங்கு அலர் பேர்ந்தது ஓர் – தேம்பா:10 133/1
கான் வயிறு ஆர் பூம் கொடியோன் உறங்கும் காலை கதிர் தும்மி – தேம்பா:13 4/1
ஆறா அழல் பெய் அரி அன்னார் ஆறு நாளைக்கு ஒரு காலை
மாறா வரவே மருண்டு ஒன்னார் மனம் உள் பதைப்ப வியப்புற்றார் – தேம்பா:15 16/3,4
தான் முகம் தந்த காலை சயம் நமக்கு அரிதோ என்றான் – தேம்பா:15 41/4
அல் இருள் தோன்றி அடுத்தன காலை அடங்கலும் ஒன்னலரை – தேம்பா:15 105/1
அரிய ஓர் தொழில் ஆண்டவன் ஏவிய காலை
உரிய ஓர் தகவு உளத்து இடும் தகுதியால் ஊக்கம் – தேம்பா:16 15/1,2
தாம கவின் இ முடியாரொடு சாய்ந்த காலை
தூம கண் எரித்து அன தானைகளோ துளித்த – தேம்பா:16 20/1,2
காலை வாய்ந்தது காசு அற காசையே – தேம்பா:17 50/4
வடம் புரை தவத்தை பூண்டோன் மதித்து உளத்து அனுங்கும் காலை
சடம் புரை அனிலம் கையால் தகைத்து என நின்றது அன்றோ – தேம்பா:18 32/3,4
பள்ளமே உறையும் காலை நீர் உரைத்த பழி எலாம் செல்லும் என்றதுவே – தேம்பா:23 110/4
தடவி இறுக கடாவி உழுது அன சடை வடுவன் இட்ட காலை எதிர்வன – தேம்பா:24 36/2
வெவ் வினை விதைத்த காலை வினை விளைவாகும் தன்மை – தேம்பா:25 85/1
கருளின் காணும் மு காலை கடந்து ஒளிர் – தேம்பா:26 157/3
காலை வாய் ஒளி கருத்து எழீஇ அனைவரும் போனார் – தேம்பா:27 175/4
துன்னிய காலை துன்னா தோன்றிய அரிது ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:30 133/2
காலை ஆய் இரவி காண் கஞ்சம் போல் அற – தேம்பா:30 150/2
காலை கடிய கடிது எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:36 62/4

மேல்


காலையில் (7)

என்ற காலையில் இன் இசை மகர யாழ் உளரி – தேம்பா:11 101/1
கண் திறந்து என்ன கதிரவன் முந்நீர் கடிந்து எழும் காலையில் இனிதாய் – தேம்பா:12 70/2
நடு மா கடல் அடை காலையில் நமை ஆள்பவன் நவில் சொல்லொடு – தேம்பா:14 48/2
காலையில் ஆகையில் ஆகிய காட்சியில் ஆய களிப்பொடு அற – தேம்பா:15 106/2
பிரிந்த காலையில் பெரும் துயர் உள்ளி உள் அயர்ந்து – தேம்பா:26 64/3
கரு துணை புரையொடு சனித்த காலையில்
குரு துணை இல் ஆயினான் குருடன் ஆயினான் – தேம்பா:26 124/3,4
யான் செய்த மறை நலம் ஓர்ந்து இனி வரும் பின் காலையில் தாம் என்னை சேர்ந்து – தேம்பா:32 72/3

மேல்


காலையின் (2)

காலையின் ஏரும் என்று ஓர் கடி நகர் அண்மினாரே – தேம்பா:22 17/4
உடைந்த காலையின் உடல் நிலை விழுவது போன்றே – தேம்பா:26 54/4

மேல்


காலையும் (1)

கடி செயும் காலையும் கன்னி காக்க நின் – தேம்பா:5 50/1

மேல்


காலொடு (4)

கால் என விசையில் தேர்கள் காலொடு பறந்து செல்ல – தேம்பா:15 43/1
காலொடு கால் பொர நேமி கலந்து உலகின் – தேம்பா:15 62/3
காலொடு காய்ந்து அதிர் கார் திரள் ஒத்தனவே – தேம்பா:15 64/4
காலொடு பிணித்த பல் உழுவை காய் கத – தேம்பா:24 15/1

மேல்


காலொடும் (1)

கார் விளை முழக்கமும் காலொடும் கடல் – தேம்பா:15 135/1

மேல்


காலோடு (1)

காலோடு காலும் எரி கந்தகம் செய் கனலால் எரிந்த பலவோடு – தேம்பா:14 135/2

மேல்


காவதம் (4)

ஐ_எழு காவதம் ஏகி அப்புறம் – தேம்பா:19 37/1
ஆங்கு ஒரு காவதம் அகல நின்ற பேய் – தேம்பா:24 12/3
நூறு காவதம் மேல் நுகர் சேண் உறை – தேம்பா:26 77/1
கால் வளர் உழைகள் பாய காவதம் ஒலிக்கும் குன்றே – தேம்பா:30 124/4

மேல்


காவல் (10)

பின்னை அடைவது ஓர் காவல் பேதை பெற வேண்டியதேல் – தேம்பா:6 11/3
களி அமைந்து அளித்த பாரில் காவல் என்று ஆள்வான் என்ன – தேம்பா:7 11/3
ஓயேன் ஓயேன் என உள் ஊக்கம் காவல் கொண்டாள் – தேம்பா:10 50/4
கானகத்து ஆர் விலங்கு இனம் அ கந்தரத்துள் புகல் செய்யா காவல் செய்து – தேம்பா:11 123/3
மண் காவல் வழங்கிய சோசுவன் வாய் – தேம்பா:15 20/2
காசை என்றனர் முன் நாள் என் காவல் ஊர் அ ஊர் என்றான் – தேம்பா:17 13/4
தேறு காவல் எசித்து-இடை சேர்ந்து மேய் – தேம்பா:26 77/2
குல நலம் எண்ணா வாய்ந்த குண நலம் உணரா காவல்
இல நலம் விற்கும் மாதர் இழி படும் நினைவு ஈது அன்றோ – தேம்பா:27 151/1,2
காவல் செய் திருமகனும் கண்ணினை காத்த கண் இமை போல் – தேம்பா:33 26/2
மண் மேல் வைத்த காவல் நினக்கே வரைவு இன்றி – தேம்பா:35 60/2

மேல்


காவலர் (1)

காவலர் தன்மைத்து அமரர் சூழ் நிற்ப கங்குலில் பிறந்தன வாறும் – தேம்பா:34 47/2

மேல்


காவலராய் (1)

மேழகங்கள் காத்தன கால் மேதினியின் காவலராய் விரி செங்கோலால் – தேம்பா:8 11/1

மேல்


காவலற்கு (1)

மண் காவலற்கு ஆய முறையில் அறம் மலி நீரார் – தேம்பா:20 55/2

மேல்


காவலன் (10)

கான் இறைஞ்சிய நல் தவ காவலன்
மீன் இறைஞ்சிய மின் விழியார் உரை – தேம்பா:4 20/1,2
துன்னும் உயிரும் தொடர் காவலன் நீ – தேம்பா:5 59/2
பின்னும் உயிர் காவலன் ஆர் பெறவோ – தேம்பா:5 59/4
திசை உற்ற காவலன் நீ சேர்ந்து அதனை காக்குதி என்று – தேம்பா:6 15/3
விண் அம் காவலன் பார்த்து விழைந்து உளத்து – தேம்பா:8 88/3
கண் என தன்னை காக்கும் காவலன் விருப்பம் கண்டு – தேம்பா:9 118/2
விண் காவலன் ஆர் மிடல் அஞ்சினராய் – தேம்பா:15 20/1
விண் காவலன் அருளால் வினை கொள்ளார் என காட்ட – தேம்பா:20 55/3
பூ காவலன் ஆய பொலம் தவனே – தேம்பா:30 31/1
களியோடு அகன்றான் என் காவலன் என்ற ஓதையினான் – தேம்பா:31 45/4

மேல்


காவலனாய் (1)

சூழ் அகம் கண் களி கூர்ந்தேன் இனி உன் தாய் காவலனாய் துணை தந்தே உன் – தேம்பா:8 11/3

மேல்


காவலனே (2)

உனக்கு ஆகுவதற்கு உரி காவலனே – தேம்பா:5 74/4
கடல் வண்ணத்து எ உயிரும் தேற்றல் தரும் காவலனே
தேற்றல் தரும் காவலனை சேர்ந்து அவிர் தன் கமல தாள் – தேம்பா:26 139/2,3

மேல்


காவலனை (1)

தேற்றல் தரும் காவலனை சேர்ந்து அவிர் தன் கமல தாள் – தேம்பா:26 139/3

மேல்


காவலனோடு (1)

கான் உண்ட கொடியோடு ஆரணம் பூண்ட காவலனோடு உயிர் விளக்கும் – தேம்பா:6 44/3

மேல்


காவலாய் (2)

ஐம்_கதவு அடைத்து அதற்கு அறம் நல் காவலாய்
தம் கதவு அடுத்த பல் பொருள் தடுத்து உளத்து – தேம்பா:6 25/1,2
நன்பின் காவலாய் நவை அற நயன் எலாம் நல்கி – தேம்பா:6 71/3

மேல்


காவலானும் (1)

கன்னி ஆய தாயும் ஓங்கு காவலானும் அன்பு உற – தேம்பா:11 12/1

மேல்


காவலின் (2)

காவலின் கது விடாத கனக மா மதிலின் தோற்றம் – தேம்பா:2 11/4
காவலின் நாட்டில் உள்ள கலை நலம் உளத்தில் எள்ளி – தேம்பா:29 114/2

மேல்


காவலினால் (1)

மன காவலினால் மறவா பிரியன – தேம்பா:5 74/2

மேல்


காவலும் (1)

கார் அல்லது கறை இல்லது கடி காவலும் அறனால் – தேம்பா:2 66/3

மேல்


காவலே (1)

நகை எழ எதிர்ந்த இன்பம் ஐம்பொறிகள் நாடலின் காவலே ஆற்றா – தேம்பா:30 144/1

மேல்


காவா (5)

பரியே காவா உயிரை பருகி ஊன் பெய் மருப்பின் – தேம்பா:14 71/1
கரியே காவா வளி முன் கடிது ஊர் இரதம் காவா – தேம்பா:14 71/2
கரியே காவா வளி முன் கடிது ஊர் இரதம் காவா
எரி வேல் காவா எவையும் காவா இறையோன் அருளில் – தேம்பா:14 71/2,3
எரி வேல் காவா எவையும் காவா இறையோன் அருளில் – தேம்பா:14 71/3
எரி வேல் காவா எவையும் காவா இறையோன் அருளில் – தேம்பா:14 71/3

மேல்


காவாத (1)

கான் ஊறு நேமி காணாது மூடு காவாத வாரி கழிவு ஆய் – தேம்பா:14 129/1

மேல்


காவாதன (1)

புரிவே காவாதன கால் புரையின் விளைவு இது என்பார் – தேம்பா:14 71/4

மேல்


காவாது (1)

கரி சேர் மலை வழி காவாது உயிர் அடும் – தேம்பா:30 158/2

மேல்


காவி (13)

காவி விண்ட மன்றல் இதழ் காலும் இன்பம் ஒன்றும் உரை காலுகின்ற நன்றி இயலால் – தேம்பா:5 144/1
காவி உண்ட அருள் கண்ணினார் முகமன் நோக்கலின் ஆங்கு – தேம்பா:6 69/1
காவி நோய் செய்த கண்ணாள் காசு உற செய்தாள் என்னில் – தேம்பா:7 71/3
காவி மேல் கமழ் கஞ்சம் அமைந்து எனா – தேம்பா:10 114/1
காவி வாட்டிய கண் மணி காதலே – தேம்பா:18 52/1
காவி அம் கண் கிளர் விளப்பான் இமையா நோக்கி கனிவு ஓங்கி – தேம்பா:20 19/1
காவி நோய் செய்த கண் விழைந்து ஏழ் காதலர் – தேம்பா:27 51/1
காவி கண் வழி காமம் உண்டார் என – தேம்பா:28 104/1
காவி நோய் செயும் தம் கழற்கு நோய் செயா – தேம்பா:30 47/2
காவி பட்டு ஒளிரும் கண்ணினார் காணி கற்பு அதே பளிங்கினும் நொய்தாய் – தேம்பா:30 143/1
காவி பட்டு ஒளிரும் நீண்ட கண் ஆதி கா-மின் நீர் ஐந்தையும் என்றான் – தேம்பா:30 143/4
காவி தந்த களிப்பு உமிழ் கண்ணினான் – தேம்பா:31 65/3
காவி சேர் வடிவு சேர் களித்த நாட்டமும் – தேம்பா:32 65/2

மேல்


காவியொடு (1)

தேன் காவியொடு உள மற்று அலர் திளை தேறலை உண வந்து – தேம்பா:21 27/1

மேல்


காவில் (11)

காவில் ஓடிய முத்து என காதலால் – தேம்பா:11 17/2
சூழ் கிளர் காவில் ஒவ்வா துணை புறவு இருந்தது அம்மா – தேம்பா:12 23/4
அருந்தினார் முகந்து அவா அற கனி மலி காவில்
பொருந்தினார் முகம் பொலி நகர் புரிசையை கண்டார் – தேம்பா:12 57/3,4
தண் காவில் அடைக்கலமே தா என்று – தேம்பா:15 20/3
காட்டிய நெறி சென்று ஒழுக மன் உயிர்கள் களிப்பில் இ காவில் இ தருவும் – தேம்பா:18 35/2
குயின்று எழும் குயில்கள் காட்ட கோது அற மகிழ் பூம் காவில்
பயின்று எழும் புகழின் மிக்கோர் பணி முகத்து உவந்த பாலை – தேம்பா:19 11/3,4
தேன் ஆர் காவில் நெடு நெறி போய் தீம் சொல் செல் குறைய – தேம்பா:20 15/2
துதி வளர் துறவு வெஃகி துணர் வளர் காவில் வந்தான் – தேம்பா:20 30/4
காய் அணி ஆக வாய்ந்த காவில் மீண்டு ஒரு நாள் வைகி – தேம்பா:29 1/3
கொன் திறத்து எஞ்சி காவில் குனிந்து புல் மேய்ந்து நின்றான் – தேம்பா:29 83/4
காவில் வந்து மான் கடுத்து என மக்களும் அ பேய் – தேம்பா:32 97/3

மேல்


காவிற்று (1)

மின்னி அ நகர் வண்டு ஆர்க்கும் விரி மலர் காவிற்று ஆமே – தேம்பா:36 88/4

மேல்


காவின் (2)

காவின் மீது ஆடிய கனத்தின் ஆர்ப்பு என – தேம்பா:12 39/1
துன்புற போவல் என் என பலரும் சூழ்ந்து தம் காவின் நஞ்சு உகும் காய் – தேம்பா:18 36/2

மேல்


காவினுள் (1)

காவினுள் கொடியின் பூவோ கமல மேல் அன்ன பார்ப்போ – தேம்பா:21 5/1

மேல்


காவு (1)

பாங்கு ஒளி துணர் விட்டு ஓங்கும் படர்ந்த பல் காவு கவ்வி – தேம்பா:30 131/1

மேல்


காவுகள் (1)

கான் வளர் சண்பகம் மலர்ந்த காவுகள்
வான் வளர் துளி நலம் வழங்கும் கொண்டலோ – தேம்பா:1 38/2,3

மேல்


காவுகள்-தோறும் (1)

கான் ஏந்திய காவுகள்-தோறும் மயில் – தேம்பா:22 8/1

மேல்


காவும் (12)

தேன் மலி காவும் கழனியும் நிறைப்ப திரை புரண்டு உலவிய வண்ணம் – தேம்பா:6 43/2
காரி வாய் என நிறுவிய கழுகு உயர் காவும்
நாரி வாய் என நனி நரல் தெங்கு எழும் காவும் – தேம்பா:12 56/1,2
நாரி வாய் என நனி நரல் தெங்கு எழும் காவும்
பூரி வாய் வளை புலவர் போல் அரம்பையின் காவும் – தேம்பா:12 56/2,3
பூரி வாய் வளை புலவர் போல் அரம்பையின் காவும்
வேரி வாய் மலர் காவும் நீத்து அணி நகர் மிடைந்தார் – தேம்பா:12 56/3,4
வேரி வாய் மலர் காவும் நீத்து அணி நகர் மிடைந்தார் – தேம்பா:12 56/4
விண் திசை மலர் தண் காவும் விண் திசை தவழ் நெற்போரும் – தேம்பா:17 19/3
நீழ் விளை நிரைத்த பல் காவும் நீங்கியே – தேம்பா:18 3/3
தேன் வாழ் காவும் மன் உயிரும் தேம்பி வாட மு வருடம் – தேம்பா:19 27/3
இக்கு உருவை காட்டிய பூ எழுதும் காவும் சுடும் அன்றோ – தேம்பா:20 24/3
சாசனை உவப்ப வந்தாய் சாசனை உவப்பின் காவும்
ஈசனை கண்டதே போல் இன்பு எழ காணாய் என்றார் – தேம்பா:20 42/3,4
காவும் நீழலும் காயமும் உயிரும் போல் பிரியா – தேம்பா:31 7/2
விள்ளும் காவும் வினை கொண்டு உள் மெலிந்து இரங்க – தேம்பா:31 37/2

மேல்


காவே (5)

ஏர் கெழு கை தாய் நோக இகன்று ஒளி ஒளிக்கும் காவே – தேம்பா:18 26/4
அலை வளர் ஒலியன் ஆர்க்கும் அலர் முகத்து அலர்ந்த காவே – தேம்பா:18 27/4
நா-இடை உரைகள் துஞ்ச நலம் எலாம் துஞ்சும் காவே – தேம்பா:18 28/4
கண்ணிய நெறி போக கண்டு அழுதன காவே – தேம்பா:19 4/4
கண்ணோ மணியோ கமழ் மது பெய் மலர் காவே
பண்ணோ தேனோ பணிந்து இணையா கனி சொல்லான் – தேம்பா:31 39/1,2

மேல்


காழ் (7)

வந்த நல் சுதை மணம் கொள் காழ் அகில் – தேம்பா:10 107/2
காழ் இசை தரு தழை கனிய பாடலும் – தேம்பா:12 35/2
காழ் விளை பழுவமும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:18 3/4
சிக்குருவை வித்திய பின் திண் காழ் ஆச்சா விளைவு ஆமோ – தேம்பா:20 24/1
காழ் அகம் பிளந்து சாய்ந்த காழக முகிலின் கூந்தல் – தேம்பா:20 40/2
காழ் முக அரவு என கவர் கொண்டு ஓடும்-ஆல் – தேம்பா:22 27/4
காழ் வளர் தருவின் கோட்டம் கைக்கொடு நிமிர்க்கல் ஆற்றா – தேம்பா:29 17/1

மேல்


காழக (2)

காழ் அகம் பிளந்து சாய்ந்த காழக முகிலின் கூந்தல் – தேம்பா:20 40/2
காழக சேற்றுள் தீம் பால் கலந்து என நரை கொள் மூப்பன் – தேம்பா:30 129/3

மேல்


காழகத்து (2)

கால் நிரைத்து எழும் தளிர் காழகத்து உயர் – தேம்பா:1 40/3
காழகத்து அள் இருள் கதர் குளித்து ஒளி – தேம்பா:20 7/1

மேல்


காள் (1)

காள் அணி ஏறி வேல் சாயல் கனிவு உகுத்து உயிர் உண் தீம் சொல் – தேம்பா:20 44/3

மேல்


காள (3)

கார் வென்றன போர் முரசு ஆர்ப்பு ஒலி காள கார் பெய் – தேம்பா:16 23/1
காள ஆசையால் கலங்கிய வெருளினான் உணர்வும் – தேம்பா:25 3/3
எயில் காள வனத்து இணை எஞ்ச நல்லோர் – தேம்பா:30 23/3

மேல்


காளம் (8)

கை முறையும் அளி முறையும் பொழி கனக மாரியினால் கருணை காளம்
இ முறையும் எம் முறையும் கடந்து உயர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 18/3,4
அம்பரம் நான்கு ஓடி எழும் கடலும் காரும் அதிர்த்த அரவம் எஞ்சி விஞ்ச காளம் ஊதி – தேம்பா:11 42/3
பணி நிலை பசும்பொன் காளம் பதி மணி தீபமோடு – தேம்பா:16 4/3
பொதிர் எழும் பவள தூண் மேல் பொன் மணி தீபம் காளம்
எதிர் எழும் அணி பொன் பாவை ஏந்தியது உரைமோ என்ன – தேம்பா:16 5/2,3
கவ்வு ஒரு காளம் மண் கலம் விளக்கு இவை – தேம்பா:16 29/2
தாம தீபமொடு காளம் தந்த சயம் அது ஓர் – தேம்பா:16 54/2
கான் செயும் வனம் சுடும் அமிழ்தும் காளம் ஆம் – தேம்பா:20 122/2
வெயில் காளம் மறைந்து என மேவு இடமே – தேம்பா:30 23/4

மேல்


காளமும் (1)

வேல் முழுது இல கை கொண்ட விளக்கும் காளமும் இது என்றான் – தேம்பா:16 6/4

மேல்


காளமே (1)

கனி நுழைந்த அமுதோடு உணும் காளமே
துனி நுழைந்து துகைத்து உயிர் துய்த்து என – தேம்பா:26 173/1,2

மேல்


காளாய் (2)

வில் வினை வளை கை பற்றி வேறு இருந்து உரைமோ காளாய்
வல் வினை உணர்வின் தோழன் வழங்கு கைம்மாறு ஏது என்றான் – தேம்பா:27 70/3,4
மை திறத்து இகன்ற யாரும் வையகத்து உய்யார் காளாய்
பொய் திறத்து உணர்ந்த தீமை போக்குதி என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:29 88/3,4

மேல்


காளை (4)

காளை உண்ட வதன கவின் காண – தேம்பா:21 17/2
அம் கதிர் நல்லாளொடு காளை ஆங்கு உறீஇ – தேம்பா:27 55/2
வீக்கிய கொடி நலம் ஏய்ந்த காளை உள் – தேம்பா:27 56/3
திங்கள் நாண் அரிவையோடு சென்றனன் காளை என்றாற்கு – தேம்பா:27 66/1

மேல்


காற்று (3)

காற்று என பறந்து ஞாலம் கலக்கு உறீஇ கூச செம் தீ – தேம்பா:15 42/3
கரிந்த கை கடித்து இடித்து இகுலன் காற்று என – தேம்பா:15 141/2
கார் புனை மனை மூது ஊரில் கதத்த காற்று அதிர்ந்து வீச – தேம்பா:36 87/2

மேல்


காற்றும் (1)

புல்லிய கொம்பில் புள்ளும் பூவில் வண்டு இனமும் காற்றும்
இல்லிய புனலும் மற்ற யாவும் வாய் விடாமை கேட்ப – தேம்பா:26 98/2,3

மேல்


காறு (2)

காறு இன்றி களிப்புற தம் கருத்து எல்லாம் உணர்ந்து உணர்த்தி கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:11 107/3
காறு படும் திறத்து இவன் கைப்பொருள் அவற்கே இவற்கு அவன் கை கருமம் வேண்டி – தேம்பா:27 100/1

மேல்


காறும் (1)

காறும் ஒன்று இல வேக எ காலுமே – தேம்பா:28 107/4

மேல்


கான் (141)

கான் வளர் சண்பகம் மலர்ந்த காவுகள் – தேம்பா:1 38/2
நிழல் மூழ்கும் பூம் பொழில் கண் நிறம் மது கான் இன்பம் அலால் – தேம்பா:1 59/1
கான் உலகம் காட்டும் நலம் அ கவலை மாற்றுவதோ – தேம்பா:1 62/4
கான் திரள் சிந்திய சோலை இபம் செறி கான் மலர் சிந்திய தீம் – தேம்பா:1 65/1
கான் திரள் சிந்திய சோலை இபம் செறி கான் மலர் சிந்திய தீம் – தேம்பா:1 65/1
கான் நல கனியினும் கனிந்த யாழொடு – தேம்பா:2 35/1
கான் அகத்து ஒதுங்கி வைகும் கடி தவத்தோடும் இன்ன – தேம்பா:3 34/3
கான் நிலம் தவத்தினால் கருப்பம் ஆயதே – தேம்பா:3 44/4
கான் முகம் புதைத்து அவிழ் கமல பூ என – தேம்பா:3 52/2
கான் மேல் வைத்த தவம் இனி நன்று இங்கண் காட்டும் என்பார் – தேம்பா:3 61/2
கான் இறைஞ்சிய நல் தவ காவலன் – தேம்பா:4 20/1
என்று ஒளித்து என கான் உற ஏகினான் – தேம்பா:4 22/1
அன்று எழுந்து எழுதும் வண்ணத்து அலர்ந்த கான் நுழைந்தான் சூசை – தேம்பா:4 27/4
கான் வளர் தவத்தை கானில் கண்டு எளிது அடைவார் மற்றோர் – தேம்பா:4 43/1
சொல்லும் செல்லா கான் நுழையா தண் துளி தூற்றும் – தேம்பா:4 53/1
எல்லும் செல்லா கான் நகு நல் கான் என உள்ளம் – தேம்பா:4 53/3
எல்லும் செல்லா கான் நகு நல் கான் என உள்ளம் – தேம்பா:4 53/3
கான் செய்த மலர் பதத்தை கண்டு இறைஞ்சி கடவுள் அருள் கருதும் தன்மை – தேம்பா:5 31/2
கான் வைத்து அவிழ்ந்த கடி மாலை கனிந்து சூழ – தேம்பா:5 78/3
கான் ஆரும் வாய்ந்த தவமே கலையாய் வனைந்தார் – தேம்பா:5 86/4
கள் அவிழு கான் அலர்கள் விள்ள அளி வீழ்வது போல – தேம்பா:5 152/4
கான் வழங்கும் தவ புங்கம் கணித்து அவளை வணங்குவன்-ஆல் – தேம்பா:6 2/4
கான் பயிலும் முறுக்கு அவிழ் செம் கமலம் தேன் துளித்தது என – தேம்பா:6 13/1
கான் முகத்து அரிது ஓர் ஓவியம் என்ன கடி மலர் எழுதிய வண்ணம் – தேம்பா:6 39/2
நூல் முகத்து அடங்காத அன்பில் என் தணிமை நோக்கி முள் கான் பொருவு என் உள் – தேம்பா:6 39/3
கான் உண்ட கொடியோடு ஆரணம் பூண்ட காவலனோடு உயிர் விளக்கும் – தேம்பா:6 44/3
கான் விளங்க உயிர் அளிக்கு கனி இராயன் வாழியே – தேம்பா:7 41/3
கான் வளர் இதழ்கள் வாடி காய்ந்தது என்று உணர்தல் ஆமோ – தேம்பா:7 67/4
கான் ஆரும் வகுளம் பூ மாலை தாள் மேல் களிப்பு எழ இட்டு இறைஞ்சி நின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 57/4
கான் உடை தொடையோ கலனோ தகா – தேம்பா:9 41/3
கான் பொழிந்த கனி கடு பாய்ந்த பின் – தேம்பா:9 42/3
கான் சொரிந்த கனி பட பாலொடு – தேம்பா:9 56/1
காய் கான் செல் என் முந்தையர் உண்_நீர் கனிவு இல்லா – தேம்பா:9 63/1
வாய் கான் எல்லாம் பின் செல அ கல் மலிவு உண்டார் – தேம்பா:9 63/4
மாண்ட ஓர் முனியே கான் வழி உண்ணா மயல் உற்றான் – தேம்பா:9 65/1
கான் உரு கொடியோன் சால களிப்புற செவியின் மாந்தி – தேம்பா:9 83/2
கான் நிகர் முள் தடத்து ஏக காண்டல் உளம் பொறுப்பு அரிதே – தேம்பா:10 11/4
கள்ளம் கெட மெய்ஞ்ஞானம் காட்டி கடந்து ஏகினும் கான்
வெள்ளம் கெட மல்கு அருள் சேர் வியன் வான் கிழத்தி நிழலால் – தேம்பா:10 54/2,3
கான் உலா மலர் கந்த மாரியால் – தேம்பா:10 104/3
கான் வரம்பு என விண்ட தாயது கஞ்ச அம் கையில் ஈந்தனன் – தேம்பா:10 132/4
கான் தோய் மலரே உயிர் செய் கனியே – தேம்பா:11 61/4
கான் தோய் மலர் மேல் தேன் துளியோ கதிர் தோய் வளை மேல் முத்து அணியோ – தேம்பா:12 6/1
விரவ நீள் தலையின் வாழை விடும் கனி நக்கி தீம் கான்
பரவ நீள் பல பூங்காவும் படு நெறி போயினாரே – தேம்பா:12 13/3,4
பண்பு அகத்து அனைய நீழல் படர்ந்து கான் படர பூத்து – தேம்பா:12 14/2
கான் பரப்பு அனைத்தையும் கடந்து போயினார் – தேம்பா:12 43/4
கான் நலம் பயின்ற மலர்கள் தோரணத்தின் கதிர் மணி தோரணம் தயங்க – தேம்பா:12 64/3
கான் தவழும் மாலையொடு கல் மணிகள் கண் பூத்து – தேம்பா:12 86/2
கான் நில முகை விண்டு அன்ன கனிந்த புன் முறுவல் கொட்டி – தேம்பா:12 95/3
கான் தும்மு முக பூம் தேன் உண் கண் கனிந்து இமைத்தல் செய்தாள் – தேம்பா:12 97/4
கான் வயிறு ஆர் பூம் கொடியோன் உறங்கும் காலை கதிர் தும்மி – தேம்பா:13 4/1
கான் மறந்தன கா மலர் அன்னதே – தேம்பா:13 36/1
இரங்கு படர் கான் எவையும் நைந்து அழுது இரைக்கும் – தேம்பா:14 1/1
கான் முகம் புதைத்த கள் மலர் நாட்டில் கலக்கம் உற்று இடம்-தொறும் யாரும் – தேம்பா:14 39/1
பெய்த கான் மது மழை பெருக்குற்று ஓடிய – தேம்பா:14 85/1
கான் ஊறு நேமி காணாது மூடு காவாத வாரி கழிவு ஆய் – தேம்பா:14 129/1
கான் ஆர்ந்த மலர் வாவி கடிந்து அன்னார் நெடு நெறி போய் – தேம்பா:15 1/3
கான் நலம் சினந்த தீ கனன்று மேய்ந்து என – தேம்பா:15 139/3
நெட்டு இடை நெறிகளும் நீந்தி கான் பொழி – தேம்பா:17 7/3
கான் நிலம் கொடியினோன் கனி கண்டான் அரோ – தேம்பா:17 11/4
கான் அயில் மலர் முடிக்கு ஆய காட்சியால் – தேம்பா:18 9/2
கான் பயில் மலர் பூத்த கடி வன நெறி போனார் – தேம்பா:19 2/4
கான் வாழ் சுவை தேன் துளி நக்கி கத வாழ் மாறா வாழ்வு ஒழிந்து – தேம்பா:19 27/1
கான் திறத்து ஐ_எழு காதம் போயினர் – தேம்பா:19 36/4
கான் வழங்கிய பொழில் எதிர் கண்டார் அரோ – தேம்பா:20 2/4
கான் ஆர் மலர் முகை கண் விழித்து நோக்கி கனி நகைத்த – தேம்பா:20 15/1
கான் நிறத்து அலர்ந்த சாந்த கடி மரம் என்று நிற்ப – தேம்பா:20 39/3
முடங்கலே விளை கான் வந்தேன் முற்றவோ இரங்காய் என்றாள் – தேம்பா:20 45/4
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து – தேம்பா:20 67/1
கான் மலர் விரி கா அன்ன கடவுள் செய் நிழலில் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:20 118/4
கான் செயும் வனம் சுடும் அமிழ்தும் காளம் ஆம் – தேம்பா:20 122/2
கான் சொரிந்த சுனை கண்டு அருகு உற்றார் – தேம்பா:21 14/4
கான் கலந்த கனிகள் கனிவு உண்டு – தேம்பா:21 19/2
கான் ஏந்திய காவுகள்-தோறும் மயில் – தேம்பா:22 8/1
கான் முகத்து அலர்ந்த நாடு உலவி காசு அணி – தேம்பா:22 24/3
கான் வளர் நிழல் கொடு எவரும் காத்து என – தேம்பா:22 33/2
கான் நேர் நெருங்கி தெங்கு இலை நேர் கழு நீள் சிவந்த தாடியினான் – தேம்பா:23 7/3
கான் விளை தவத்தில் ஒவ்வா காத்த மாண்பு இருவரேனும் – தேம்பா:23 19/3
கான் தோய் பைம் பூம் சோலை எசித்தார் கசடுற்று – தேம்பா:23 28/2
அழன்ற கான் உறி யூதர் அறைந்த தீ – தேம்பா:23 32/2
தேன் விளை கான் முதல் மகனே தீதுற நாம் செயும்-காலும் – தேம்பா:23 70/2
கான் வயிறு ஆர் கனி நலமும் கலந்து அன்று களிப்பு எய்தி – தேம்பா:23 73/2
கான் மலி கொடியின் கன்னி கடி மலர் என கை ஏந்தும் – தேம்பா:24 11/1
கடி நடுக்கிய கள் அவிழ் கான் அலர் – தேம்பா:24 57/1
கான் முகத்து அலர் வாய் கனி விண்டு உரை – தேம்பா:24 61/3
கான் முகத்து அலர் முல்லையார் கண்டதும் கடந்த – தேம்பா:25 7/2
கை வளர் கொடையோடு ஒன்ற கான் வளர் தவத்தின் மிக்கோர் – தேம்பா:26 2/1
நீர் முகத்து நாடு அகன்று கான் ஒளிப்பதே நினைத்தாள் – தேம்பா:26 58/4
எண்ணம் தூவிய வேடனுக்கு அஞ்சி வந்து எரி கான்
கண் அம் பார்ப்பொடு கலுழ்ந்து என மகவொடு கலுழ்வாள் – தேம்பா:26 60/3,4
புலம் கலந்த கான் பொதிர் விலங்கு இன துணை இனிதே – தேம்பா:26 67/4
கான் கலந்த புள் கணம் கனி பாடலும் கதிர் வான் – தேம்பா:26 71/3
விரை செய் கான் நலம் வெஃகு இல நெடியது ஓர் நெறியில் – தேம்பா:26 72/1
கான் வழங்கினர்-கண் உளம் தேற்றிட – தேம்பா:26 82/3
தாய் வளர் அன்பின் மேல் தயை வளர்ந்து கான்
போய் வளர் தவர்க்கு எலாம் திலதம் போன்று உளான் – தேம்பா:26 132/1,2
மீன் கறி கற்ற ஒளி வேற்கு அஞ்சு இல கான் நின்று வெளிப்பட்ட – தேம்பா:26 160/1
கான் உலகு அலரொடு கதிர் விளக்கிய – தேம்பா:27 5/1
கான் ஆர் முள்ளும் கொல் விலங்கும் கடிது இ உலகில் படர்ந்தனவே – தேம்பா:27 120/4
கான் ஆர் கொடி மேல் பூ அனைய கரத்தில் பொலிந்த திருமகனும் – தேம்பா:27 128/1
கான் உயிர்த்த கொடி கையான் – தேம்பா:27 137/2
கான் உறை உலகில் நாம் கொள் கசடு அற வரம் தந்து ஓம்ப – தேம்பா:28 65/3
மொட்டு-இடை மலர்ந்த பொய்கை மொய் திரை கங்கை கான் விள் – தேம்பா:28 69/3
கான் முழுதும் இறைஞ்சும் நோன்பின் கடல் கரை கண்ட நல்லோய் – தேம்பா:28 131/1
கான் இருந்து அலர் கோலோய் முன் கடிந்த நாடு அடைதி என்றான் – தேம்பா:30 6/4
கான் சுரக்கும் இள முல்லை நட்டு பொன்னால் கடை கோலி – தேம்பா:30 15/1
துன்பு உகுக்கும் கான் துறும் கால் துணை இல் மஞ்ஞை துயர் கண்டு – தேம்பா:30 17/3
ஆண்டு உண்டாம் கான் துறுங்கால் காண்பீர் காண்கில் ஆதரவு அற்று – தேம்பா:30 18/3
கான் ஆர் வழி போவம் என கடலும் – தேம்பா:30 20/3
முடி கான் மலரும் முளி நீர் மலரும் – தேம்பா:30 30/3
கடி கான் மலர் அம் கழல் மேல் அணிவார் – தேம்பா:30 30/4
கச்சு அகம் வீக்கினால் போல் கான் நெறி உணர்வு அற்று அன்னார் – தேம்பா:30 38/3
ஏர் முகத்து எழுந்த கான் இலங்கிற்று ஆயதே – தேம்பா:30 50/4
தடம் புனைந்து இவர் வர தழன்ற கான் அலர் – தேம்பா:30 51/3
முன் திறத்து அழன்ற கான் மூவர் கண்டுளி – தேம்பா:30 52/3
தண் முழுது அலர்ந்த கான் ததும்பி ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:30 57/4
நேர் அலர் இ கான் துஞ்சும் நெடும் தவத்து அறங்கள் தாமே – தேம்பா:30 62/4
வேள் அரிது அமர் போர் வென்று வியன்ற கான் எய்தி பேய்கள் – தேம்பா:30 66/1
வான் என விளங்க இ கான் வருந்தி என் அடியை வைத்தேன் – தேம்பா:30 75/3
கனை வரும் திரண்ட தீயின் கனன்ற கான் நோற்று ஈங்கு என்னை – தேம்பா:30 80/3
பாங்கினார் இவர் பாதம் அகன்ற கான்
வீங்கி ஆர் அழல் தொல்லையின் மேய்ந்ததே – தேம்பா:30 92/3,4
கான் நலம் தோய் தவத்து ஈன்ற காதலன் – தேம்பா:30 105/2
கான் விளை கா எலாம் களிப்ப அன்று இவர் – தேம்பா:30 147/2
கான் ஆர் துயர் இவர் காப்ப கடி நகர் – தேம்பா:30 152/3
கான் ஆர் மலர் அடி கண்டார் புகுதுக – தேம்பா:30 152/4
கான் தோய் கொடி வளர் கையான் புகுதுக – தேம்பா:30 153/3
கான் நீர் மலர் வனம் காய்ந்தால் என முனர் – தேம்பா:30 157/1
கண் தேர் அழகு உற காய் கான் மலர்வன – தேம்பா:30 159/2
கான் தோய் தடமே களி கூர்ந்து உனை நேர் – தேம்பா:31 48/2
கான் உயிர்த்த மலர் முக காமரான் – தேம்பா:31 66/4
கான் முகத்து அலர்ந்த மது மலர் வடிவோய் களிப்ப நீ உரைத்தவை நாம் ஓர்ந்து – தேம்பா:31 87/1
காலின் ஆடிய கான் அலர் ஆடுகள் – தேம்பா:32 2/1
கான் உகும் பூம் கொடியோனும் அ தாள் மிசை கமழ் பூ ஏற்றி தொழ தானும் – தேம்பா:32 47/3
கான் செய்த மலர் மொய்க்கும் கடி நாடு பல ஆண்டு கசடு அற்று இங்கண் – தேம்பா:32 72/2
கான் முழுகும் குன்றம் சால் கவவு முடி முராவியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/2
கான் கலந்த தீம் விருந்தை கனிவில் எ நாளும் ஓம்புவள்-ஆல் – தேம்பா:33 25/4
கான் பொதுளும் மலர் வாகை கண்டு உண்ட நயம் பெருகி – தேம்பா:34 36/2
கான் ஒக்க மறை உமிழ கமழ் கமல வாய் கொண்டான் – தேம்பா:34 41/2
கான் உகும் கமல வாயே கடிது அடி மிதிபட்டு அந்தோ – தேம்பா:35 46/3
கான் அரும்பின கை கொடி அரும்பின மலர் பூ – தேம்பா:35 73/1
கான் புறத்து அலர் கோல் சூசை தன் தலை மேல் களிப்பு எழ முதலவன் புனைந்தான் – தேம்பா:36 28/4
கான் நிலம் கொடியின் நீழலில் உய்ய கருணை செய்வேன் என தேவ – தேம்பா:36 42/3
கான் பூத்த வாய் மலர்ந்து உள் குளிர்ப்ப நோக்கும் களி மலர் கண் – தேம்பா:36 98/3
கான் செய்த கொடியோன் புனை முடி காண கண் பெற்ற பயன் பெற்றாம் என்பார் – தேம்பா:36 116/2

மேல்


கான்-தொறும் (1)

மல்ல விள் அலர் மலிந்த கான்-தொறும்
புல்ல அன்பு அறா பொருது காரணம் – தேம்பா:1 20/1,2

மேல்


கான்-இடை (6)

கார்-இடை குளித்த மின் போல் கான்-இடை குளிப்ப போகில் – தேம்பா:4 28/1
நின்று அரும் துணை பெறா நீக்கி கான்-இடை
சென்று அரும் தவம் இனிது என்று தேறினான் – தேம்பா:7 89/3,4
இன்பு உகுத்தது ஓர் இருண்ட கான்-இடை ஒளித்து உறைந்தாள் – தேம்பா:26 59/4
கழுகினால் இமிர் கான்-இடை உடல் தளர்ந்து இருந்தாள் – தேம்பா:26 61/4
களி கொள் தோகைகள் கான்-இடை கண்டனை இலையோ – தேம்பா:26 74/4
பொய்த்த பல் வழி கான்-இடை போதல் போல் – தேம்பா:27 29/1

மேல்


கான்ற (11)

அறை மொழி இனிமை கான்ற அருள் அவிழ் வாயினாளே – தேம்பா:0 8/2
கண் கிழித்து ஒளி கான்ற வேல் ஆக்கின பகையே – தேம்பா:5 13/4
கனியோ கழையோ கழை கான்ற கனிந்த பாகோ கோல் தேனோ – தேம்பா:6 50/1
கஞ்சம் சேர் திரு பதத்தால் மிதித்த வெற்றி காட்ட மது கான்ற நறும் தும்பை மாலை – தேம்பா:8 58/3
சிலை முகந்து அருந்தி கான்ற சீர் என பெய்த ஆலி – தேம்பா:14 35/3
சேய் முகத்து உயிரின் கான்ற செழும் கதிர் தெளிப்ப மாந்தி – தேம்பா:15 186/3
அள் உற வாசம் கான்ற அனிலம் ஆங்கு எதிர் கொண்டானே – தேம்பா:20 32/4
கால் கலந்து ஒழுகும் மாரி கான்ற ஓர் துளியும் இன்றி – தேம்பா:20 102/2
வான் கலந்த உடு மான் மலர் கான்ற
தேன் கலந்த தெளி தீம் கயம் உண்டார் – தேம்பா:21 19/3,4
கடி வைத்தன பூ மலர் கான்ற மது – தேம்பா:22 7/2
பட நடை பொறித்த நச்சு பாந்தளின் உருவில் கான்ற
விட நடை நெடு நாள் யார்க்கும் விடை மொழி கூறிற்று அன்றோ – தேம்பா:22 20/3,4

மேல்


கான்ற-கால் (1)

கடுத்த துன்பு ஆற்றா கண்ணீர் கான்ற-கால் முகத்தை கண்டு – தேம்பா:21 9/3

மேல்


கான்றலும் (1)

கார்க்கு அணங்கு உறை கான்றலும் போல் அறத்து – தேம்பா:9 32/3

மேல்


கான்றான் (1)

கல்லிய கவிர் செ வாயான் கருதிய துயரம் கான்றான் – தேம்பா:26 98/4

மேல்


கான்றிய (1)

தப்பு அப்பால் தீம் கனிகள் தந்து உவக்கும் கான்றிய தீவு அதிபர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/4

மேல்


கான்று (15)

கலையினார் மன இணை வெளிறு கான்று உக – தேம்பா:2 18/3
கடிது போதலில் வான் கதிர் கான்று என – தேம்பா:7 50/2
கண் தகு அம் துளி கான்று களித்தனன் – தேம்பா:7 56/4
நோய் கான்று ஈட்டும் தாகம் அவித்தே நுகர்வு எய்த – தேம்பா:9 63/2
கன்னிய விழி மழை கான்று கான்று உயர் – தேம்பா:9 92/3
கன்னிய விழி மழை கான்று கான்று உயர் – தேம்பா:9 92/3
அழற்றிய வேனில் காலத்து அருந்திய அமுதை கான்று
நிழற்றிய கொம்பில் பேசு நிற கிளி இரண்டும் என்னா – தேம்பா:9 129/1,2
கான்று இராசிவம் களிப்ப மாலி எல் – தேம்பா:10 98/3
கனத்து இனத்து தாழ்ந்து ஒளியை கான்று உடுவே அரிய சுரம் காட்டும் அன்றோ – தேம்பா:11 106/4
கருத்தில் எழும் ஆர்ந்த துயர் கான்று இனைய சொன்னான் – தேம்பா:14 3/4
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கான்று அவை மதியான் காத்தான் – தேம்பா:16 41/2
அன்னான் கொழுந்து விட்டு எரிக்கும் ஆர்ந்த அழல் கான்று ஆர்த்து அறைந்தான் – தேம்பா:23 9/4
பருகு தேனினை கான்று என பண் இசைக்கு – தேம்பா:26 89/1
அருகு கான்று என ஆய்ந்து அறைந்தான் அரோ – தேம்பா:26 171/4
கடியது ஓர் வஞ்சர் நிந்தை கான்று அடித்து உதைப்ப வீழ்ந்து – தேம்பா:35 48/3

மேல்


கான (2)

கவி வரி நிபுடமும் கான கோழியும் – தேம்பா:17 6/2
பேர் நலம் பொறித்த கான தேன் பெயர்க்கும் ஓர் ஊற்றது ஆகி – தேம்பா:30 63/1

மேல்


கானக (3)

கானக துறவு ஆயினர் இன்னணம் கனிவாய் – தேம்பா:6 73/1
கானக தவத்தினோன் மணத்தில் கானொடு – தேம்பா:12 29/3
கானக கொடிய நெஞ்சார் கண்டக முடியை சேர்த்தி – தேம்பா:35 43/2

மேல்


கானகத்து (1)

கானகத்து ஆர் விலங்கு இனம் அ கந்தரத்துள் புகல் செய்யா காவல் செய்து – தேம்பா:11 123/3

மேல்


கானகத்தே (1)

கானகத்தே துயர் உண்டீர் நிந்தை உண்டீர் கசடு அற்றீர் அறம் பூண்டீர் இனி எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 53/2

மேல்


கானகம் (1)

கானகம் அன்னார் நண்ணின் காய் துயர் கா-மின் என்ன – தேம்பா:30 37/2

மேல்


கானத்து (1)

ஆகு இளம் பணி பூம் கானத்து அழகு அணி செய்தால் என்ன – தேம்பா:19 15/3

மேல்


கானம் (12)

தேன் ஆர் கானம் பெற்ற திருந்தும் தெளிவு ஆறாது – தேம்பா:4 47/2
கானம் உறு காய்ந்த சுரம் அ கடை கிடந்தார் – தேம்பா:14 8/3
மண்ணிய வனம் நீங்கி வசு குடி உறை கானம்
கண்ணிய நெறி போக கண்டு அழுதன காவே – தேம்பா:19 4/3,4
பேற்சபை என்னும் கானம் பெற்று உளம் தளரா புக்கார் – தேம்பா:19 6/4
சூட்டிய கொடிய கானம் சுடும் எனில் எனும் வாய் தீக்க – தேம்பா:19 7/2
நோய் வயிறு ஆர்ந்த கானம் நொடை நல மாதர் வஞ்சம் – தேம்பா:19 9/3
போர் முகத்து அழன்ற வீரர் புகைந்து என புகைந்த கானம்
ஏர் முகத்து எழுந்த மூவர் எய்திய வேலை தானும் – தேம்பா:19 10/1,2
வெம் வினை உடன்ற கானம் விரை முகத்து உவந்தது அன்றோ – தேம்பா:19 12/4
கள் உற மலர்ந்த கானம் கண்டு அருகுறும்-கால் வேட்கை – தேம்பா:20 32/2
கொல் வினை அலகை போய் தன் கொள்கையில் கானம் தோன்ற – தேம்பா:20 53/1
உவம் அணி கானம் கொல்லென்று ஒலித்து ஒலித்து அழுவ போன்றே – தேம்பா:26 116/4
அன்று கானம் எலாம் அலர் பூண்டதே – தேம்பா:26 144/4

மேல்


கானமும் (1)

ஊறிய கானமும் உரைத்த சந்தமும் – தேம்பா:2 27/2

மேல்


கானமே (1)

கானமே கழிப்ப நேர் வழியை காட்டினார் – தேம்பா:20 132/4

மேல்


கானில் (9)

சூழ்ந்த பொன் முடியும் கோலும் துறந்து போய் அரிய கானில்
வாழ்ந்த ஒண் தவம் செய் மன்னர் வழங்கினும் அதனை கூட்டி – தேம்பா:3 35/1,2
நாடு இழந்து ஒளித்து கானில் நயந்து உறை அறத்தை நாடி – தேம்பா:4 29/2
கள் உயிர் உயிர்த்த பைம் பூம் கானில் வாழ் தவத்தை நாடல் – தேம்பா:4 33/3
வேயொடு நெருங்கும் கானில் விழைந்து தான் ஒழுகல் நன்றோ – தேம்பா:4 36/2
கான் வளர் தவத்தை கானில் கண்டு எளிது அடைவார் மற்றோர் – தேம்பா:4 43/1
புல் அரிது அகன்ற கானில் புடை துணை இன்றி போகில் – தேம்பா:17 16/3
புனல் பசை இழந்த கானில் பொழி துளி உள்ளி வந்தால் – தேம்பா:19 8/1
பிரிந்தன புள்ளின் கானில் பெரிது அழுது இரங்கி தேம்ப – தேம்பா:26 107/3
செய் முறை அறியேன் கானில் செல் வழி அறியேன் தாய் தன் – தேம்பா:26 109/3

மேல்


கானும் (1)

நறவினால் அலர்ந்த கானும் நலத்தில் வான் உலகு ஒப்பு ஆமே – தேம்பா:30 81/4

மேல்


கானே (2)

கானே உமிழ் பூ கணையாய் கழையே தனுவாய் உருவம் – தேம்பா:10 51/2
சேர் நலம் விரும்பி வானோர் சென்று வான் ஒக்கும் கானே – தேம்பா:30 63/4

மேல்


கானொடு (4)

கானொடு வழிந்த தேன் களித்து மேய்ந்த பின் – தேம்பா:2 21/3
கானொடு தண் மது மலரின் குளிர செய்தவனும் மண கடியோடு உன்-கண் – தேம்பா:5 37/3
கானொடு ஏந்திய நுரை கதுவு அ பூம் துகில் – தேம்பா:9 112/2
கானக தவத்தினோன் மணத்தில் கானொடு
தேன் அகத்து அலர்ந்த கோல் சிறப்பு காட்டுமே – தேம்பா:12 29/3,4

மேல்