கட்டுருபன்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

-அதினும் 1
-அது 2
-ஆம் 1
-ஆர் 1
-ஆல் 175
-இடை 159
-இடையே 1
-கண் 35
-கணும் 2
-கணே 2
-கண்ணே 1
-கால் 83
-காலும் 4
-காலை 24
-காலையில் 2
-கொல் 23
-கொலோ 22
-கொல்லோ 30
-தம் 18
-தமில் 1
-தமுள் 1
-தம்மில் 1
-தம்மை 1
-தன் 16
-தனில் 2
-தனை 19
-தன்னால் 1
-தன்னில் 3
-தன்னை 7
-தான் 3
-தானும் 1
-தொறும் 44
-தொறுமே 1
-தோறு 1
-தோறும் 19
-நின்று 4
-பால் 103
-பாலதோ 1
-பாலால் 2
-பாலோ 1
-போதில் 1
-போது 4
-மன்னோ 4
-மாதோ 1
-மின் 95
-மினிர் 1
-மினே 7
-மினோ 2
-வயின் 4
-வாய் 6

-அதினும் (1)

மின் புரிய மீன்-அதினும் மின் ஒளி மிளிர்ந்த – தேம்பா:35 38/1

மேல்


-அது (2)

சேய்-அது மொழி கேட்டு இது நீ செத்து அடைந்த – தேம்பா:35 85/2
நோய்-அது பயன் என்று இரங்கி நொந்து அழுத – தேம்பா:35 85/3

மேல்


-ஆம் (1)

கோட்டிய வினை விதி கோட்டம்-ஆம் அலால் – தேம்பா:27 107/2

மேல்


-ஆர் (1)

தேசிகத்து இணை சீர் வரைத்து ஓதும்-ஆர் – தேம்பா:1 77/4

மேல்


-ஆல் (175)

மேலையார் என மெலிந்து தேம்பும்-ஆல் – தேம்பா:1 19/4
இழை இறா அழகு இளம் புள் பாடும்-ஆல் – தேம்பா:1 23/4
மயில் இனத்தொடு மகளிர் ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:1 25/4
அன்ன பல் சிறை அல்லது இல்லை-ஆல்
பொன்ன நல் சிறை அன்ன புள் உறை – தேம்பா:1 29/2,3
திளைத்த பண்டிகள் நெருங்கி தேயும்-ஆல் – தேம்பா:1 32/4
மேல் எடுத்து ஆரிய கூத்து வீக்கும்-ஆல் – தேம்பா:1 47/4
முலையினார் மன இணை முயன்று அங்கு ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:2 18/4
ஆனொடும் இசையொடும் ஊஞ்சல் ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:2 21/4
கார் ஒலி கடல் ஒலி கலங்க விம்மும்-ஆல் – தேம்பா:2 23/4
பால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் எவணும் பகலவன் பட பகல் செயும்-ஆல் – தேம்பா:2 45/4
விளை ஒலி அலை ஒலி மெலிதர மிகும்-ஆல் – தேம்பா:2 59/4
வீடாதன நெறி மாண் உறீஇ மெலியா நலம் உளது-ஆல் – தேம்பா:2 61/4
கோன் அகத்து இலங்கி அங்கண் குடி என வதிந்ததாம்-ஆல் – தேம்பா:3 34/4
நான்மையால் வழுவா செங்கோல் நல்க உள்ளினன்-ஆல் நாதன் – தேம்பா:3 40/4
இயல்கள் பாடலும் இனிது இயங்கும்-ஆல் – தேம்பா:4 10/4
பால் கலந்திட்ட தெள் நீர் பால் குன்றும் பண்பும் இல்-ஆல்
மேல் கலந்து ஒளிர்ந்த வெய்யோன் வெயிலின் முன் எரித்த தீபம் – தேம்பா:4 41/1,2
மண் அரும் சுடர் மானும் என்று இறைஞ்ச உள்ளினர்-ஆல் – தேம்பா:5 4/4
அஞ்சுக புவி அனைத்துமே தோன்றியது ஆம்-ஆல் – தேம்பா:5 6/4
ஒன்று என்று இவரை மணத்து ஒன்ற உள்ளத்து உள்ளி முடித்தான்-ஆல் – தேம்பா:5 24/4
அணி உற்று எவரும் கடிது அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:5 55/4
இரும் மா மணி ஆலயம் எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:5 56/4
அரு மா முனி அங்கண் அறைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 57/4
கள் உற்ற கனிந்த சொல் உற்றனன்-ஆல் – தேம்பா:5 65/4
கல் நேரிய கன்னிமை காக்குவான்-ஆல் – தேம்பா:5 67/4
நீ செய் சிறை நேர் பொறி காத்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 70/4
கடை ஆவது இலால் கடல் நேரினன்-ஆல் – தேம்பா:5 71/4
முறை வாய் விதி கேட்ப மொழிந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 102/4
மை பட்ட வளன் தனில் அஞ்சினன்-ஆல் – தேம்பா:5 103/4
உறல் ஆம் மணமோ என உள்ளினன்-ஆல் – தேம்பா:5 104/4
புரை தணிவு இன்றி வாழும் முனி புயத்தை அணிந்து கூறினன்-ஆல் – தேம்பா:5 128/4
அடுத்த அனந்த நீதி பல அவிழ்த்தனன் பின்பு கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 130/4
அருத்தி எழும்ப வாழி என அணைத்து விரும்பி ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:5 131/4
வடு குலம் ஒன்று இலாத முனி மனத்தில் உவந்து கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 136/4
கான் வழங்கும் தவ புங்கம் கணித்து அவளை வணங்குவன்-ஆல் – தேம்பா:6 2/4
உள் புலன் தனித்து அடைந்து உவப்பில் ஆளும்-ஆல் – தேம்பா:6 24/4
உடு கொடு அண்டம் இறங்கினது ஒத்தது-ஆல் – தேம்பா:7 47/4
கரு கொண்டாள் வர பவ்வம் நீந்தி நீந்தி கதிர் வெள்ளம் சூழ் எறித்து கனி நின்றார்-ஆல் – தேம்பா:8 47/4
அன்னை விரித்த நிலா உண அ திறல் நானும் விரித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:8 73/4
சூசை எழுந்து உயர் நாயகி தன் துதி தூவி அறைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:8 74/4
விண்ட வான் ஒளி வெம் சுடர் வெல்லும்-ஆல் – தேம்பா:8 86/4
போய் ஏவியதை புகழ் மேல் நின்றாட்கு உரைசெய்தனன்-ஆல்
வாய் ஏவிய பா நிகரா மறைக்கு ஓர் கொழுகொம்பு அன்னான் – தேம்பா:9 30/3,4
பொன்று தம் உயிர் போக்கு இலது உண்பர்-ஆல்
பின்று தம் இறையோன் பெரிது ஊட்டியது – தேம்பா:9 43/2,3
நவி அருந்திய நல் உடல் வாடும்-ஆல் – தேம்பா:9 44/4
கரை செயும் கடை அற்று இனிது உண்பர்-ஆல் – தேம்பா:9 46/4
கோ மகர்க்கு விருந்து எதிர் கொள்வர்-ஆல் – தேம்பா:9 47/4
பொன் தாங்கு பொறை திண் தோள் பொலிந்த உம்பர் தாங்கினர்-ஆல்
மின் தாங்கு மலை தோற்றம் விளங்கு வடிவு ஒத்து எனவே – தேம்பா:10 20/3,4
வாம தீ எழ உள் நிசி மல்கும்-ஆல் – தேம்பா:10 33/4
மண் தோய் துகள் தீர்ந்தவன் தாய் விடவே மனம் ஓங்கினள்-ஆல் – தேம்பா:10 44/4
சோதியினால் அவிர் முகத்தில் உறவோர் கேட்டு துருவினன்-ஆல் – தேம்பா:10 61/4
நெஞ்சு எஞ்சா திருவோரை எவரோ என்னா நீக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:10 63/4
தொழுதாள் அழுதாள் பினை சொற்றுவள்-ஆல் – தேம்பா:11 58/4
பைம்பொன் மேனியர் பரப்பு ஒளி பருகி வில் செயும்-ஆல் – தேம்பா:11 89/4
விரை வாய் தடத்து ஆர்ந்து எதிர் எதிரே விருந்து செய்ய போயினர்-ஆல் – தேம்பா:12 10/4
மருவு இலார் மனம் என மஞ்ஞை ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:12 30/4
அல்லிய மலர் மணம் வாரி கக்கும்-ஆல் – தேம்பா:12 34/4
ஆய்ந்த கண் நாடி வந்தவர் கண்டு ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:12 40/4
புலி நிழல் பட்டு ஏங்கிய மான் போல ஏங்கி புலம்பினன்-ஆல் – தேம்பா:13 6/4
மை சிறைப்பட்ட நாடு மற சிறை நகு ஒத்து ஆம்-ஆல் – தேம்பா:14 37/4
இலது ஆயினும் வரு வாளிகள் படும் அல்லதும் இலை-ஆல்
பல வாளியில் ஒரு வாளியும் பறிப்பார் இலர் உயிர் உண்டு – தேம்பா:14 53/2,3
விட்டு உற்று எழு சரம் விட்டனர் மிசை பட்டு உருவிடும்-ஆல் – தேம்பா:14 62/4
பேர் ஆயின நீர் வலை இட்ட பிரான் நிறை வாரினன்-ஆல் – தேம்பா:14 66/4
பேர் எழும் ஓதையும் பெருகி மாறும்-ஆல் – தேம்பா:14 104/4
ஒண் காபன நாடர் ஒடுங்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 20/4
அஞ்சிலிர் அஞ்சிலிர் என்றனன்-ஆல்
போர் அஞ்சில கை புகழ் எஞ்சிலனே – தேம்பா:15 21/3,4
நெஞ்சு ஆடு இகல் ஆட நினைந்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 22/4
எஞ்சி தொழுது இற்றை இயம்பினர்-ஆல் – தேம்பா:15 25/4
அ நாடர் எலாம் பகை ஆடினர்-ஆல் – தேம்பா:15 26/4
அஞ்சு அஞ்சில மன்னர் அடுத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 27/4
பொது ஈசர் பிரான் பொர எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:15 28/4
ஓவான் எனும் நாமனும் உற்றனன்-ஆல் – தேம்பா:15 29/4
சீர் ஆடிய தேர் மிசை சென்றனன்-ஆல் – தேம்பா:15 30/4
இணையோ தவிர் யாப்பியன் எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:15 31/4
பூசத்தியில் தாபிர் பொலிந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:15 32/4
படை உற்று எமை இன்று பகைத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 34/4
தானை எழும் கடலோடு தலைப்படும்-ஆல் – தேம்பா:15 57/4
அல் உகும் மாரி அகத்தினர் அஞ்சினர்-ஆல் – தேம்பா:15 58/4
மஞ்சு உறையும் சினர் வஞ்சகர் துஞ்சினர்-ஆல் – தேம்பா:15 59/4
உற்று இரி கோல் உயிர் உண்டிலது ஒன்று இலை-ஆல் – தேம்பா:15 60/4
ஆறொடு மாறு உதிர திரை ஆர்ந்தன-ஆல் – தேம்பா:15 61/4
ஆக வரை துகளாக உழக்கின-ஆல் – தேம்பா:15 63/4
கார் எழுந்த இடி இடி எழுந்த ஒலி கடல் எழுந்த அலை மெலியும்-ஆல் – தேம்பா:15 90/4
பணி உடன்ற குயவு உயர் உடன்று படை பட உடன்ற மறை அரசன்-ஆல் – தேம்பா:15 91/4
முன் பொதுளும் பகையார் முரிய கணை மாரி முடுக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 99/4
அருள் தரும் அன்பொடு வெம் கதிர் அம்பு என வல் எதிர் ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:15 107/4
கொல் வாய் உகு கறை தாறு இல கொடி தாய் அமர் எழும்-ஆல் – தேம்பா:15 143/4
கடி முழுங்கின வல முகம் சமர் கனல் சினந்து என விளையும்-ஆல் – தேம்பா:15 151/4
அரி அதட்டிய கரி இனத்து எதிர் அரிகள் உட்கு உறீஇ முறிவர்-ஆல் – தேம்பா:15 152/4
எட்டாயிரம் சேவகரை கடிது ஈட்டினான்-ஆல் – தேம்பா:16 24/4
விழுங்கிய வாய் மோயிசனே வாழ்ந்த வண்ணம் விளம்பு அரிது-ஆல் – தேம்பா:18 15/4
மறை கெழு நல் பயன் உரைத்த இறைவன் இ சொல் வழங்கினன்-ஆல் – தேம்பா:18 17/4
திலம் பட புகுந்து கல் சிலம்பில் செல்லும்-ஆல் – தேம்பா:19 39/4
துணி சாயல் மலர் முகத்து துன்னி ஆசி சொற்றினர்-ஆல் – தேம்பா:20 20/4
இங்கணே உறைந்த போழ்தில் இவை எலாம் வரைவித்தான்-ஆல்
அங்கண் நேர் எழில் பார்த்து அல்லால் அறிகிலேம் அறிதியேல் வெண் – தேம்பா:20 54/2,3
புடம் புனைந்தவர்க்கும் வான் சுடர் ஒளியால் பூமியும் ஒளிர்ந்து என தகும்-ஆல்
படம் புனைந்து என்ன ஆணர் ஆணரன் அ பதி அகத்து எய்திய பின்னர் – தேம்பா:20 68/2,3
பேர் எழும் கதிர் பெற்று விளங்கும்-ஆல்
ஏர் எழும் கதி வீட்டின் இன்னான் உறை – தேம்பா:20 83/2,3
கலியொடு உற்ற ஏழ் ஆண்டு கறிக்கும்-ஆல் – தேம்பா:20 94/4
கரை வளர் கடல்-கணும் கலக்கம் இல்லது-ஆல்
நிரை வளர் உளத்து அருள் நிறைந்த-கால் என்பார் – தேம்பா:20 128/3,4
பால் நெறி உயிர் உண்ணா முன் பகை நெறி சிந்துவார்-ஆல் – தேம்பா:21 4/4
இங்கு அதிர் புனல்-கண் உய்க என்று இரங்கி விட்டு ஏகினார்-ஆல் – தேம்பா:21 6/4
தாளை உண்ட மலர் தன் விழி ஆம்-ஆல் – தேம்பா:21 17/4
துள்ளும் பரி என வந்து எதிர் தொடர்கின்றவை துறும்-ஆல் – தேம்பா:21 26/4
நளி ஆர் அலர் விளையாடின நயம் எல்லையும் இலை-ஆல் – தேம்பா:21 33/4
எண் மேல் எழ நாடு அவண் எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 4/4
வானம் தரு வாழ்வு உக எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 5/4
வனையாதவர் ஆங்கு அடி வைத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:22 6/4
காழ் முக அரவு என கவர் கொண்டு ஓடும்-ஆல் – தேம்பா:22 27/4
விரை உயிர்ப்பொடும் இவர் விளித்தல் போலும்-ஆல் – தேம்பா:22 28/4
வெருவாய் உளை தன் மனம் எரிக்கும் வினை தீர்ப்பதற்கு விளித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:23 5/4
தக்கன வினைகள் கக்க சத்தனாசு உரை கொண்டான்-ஆல் – தேம்பா:23 54/4
நிலை புறம் கண்ட ஆண்டகை முன் நினைத்த பயன் இன்று உளது-ஆல் – தேம்பா:23 78/4
மெய்யை மீட்பதன் பொருட்டு ஒரு விளக்கமும் இலது-ஆல் – தேம்பா:23 80/4
மொய் முகத்து அரு முரண் தொழில் நெடிது காட்டினன்-ஆல் – தேம்பா:23 97/4
பொய் திறத்து அவரை முன் பொருதல் வேண்டும்-ஆல் – தேம்பா:23 119/4
குணிப்பு_அரு நலம் தரும் கொள்கை பேசும்-ஆல்
துணிப்பு_அரும் தம் துயர் துடைக்கல் ஆற்று இலா – தேம்பா:24 53/2,3
விஞ்சினார் தொழில் கொண்டு வாள் வழி வெம் புண் நீர் உக வீவன்-ஆல் – தேம்பா:25 79/4
அருவியாகிய குருதி நெய் மகர் அணை இலாது உகம் விடுவர்-ஆல் – தேம்பா:25 81/4
வாய் முகத்து அரியது ஓர் வருத்தம் இல்லை-ஆல் – தேம்பா:26 21/4
திங்கள் குழவி கோட்டு உருவின் சிறந்து அ தோன்றல் தோன்றினன்-ஆல் – தேம்பா:26 45/4
நுதியில் தோய்ந்த வாள் உயிர் ஈர் நோய் கொண்டு அகன்று போயினர்-ஆல் – தேம்பா:26 49/4
செய்த உதவி பாசம் என திருந்து ஈர் உயிரை விசித்திடும்-ஆல்
பெய்த உதவி கொண்ட சிலர் பேணாது ஒழிந்தால் பிறர் துயரை – தேம்பா:26 51/1,2
எய்த உதவிக்கு அளவு அன்பும் எய்தி பிறரை மேவுவர்-ஆல் – தேம்பா:26 51/4
ஐ அடங்கிய ஆண்டகை நேடும்-ஆல் – தேம்பா:26 146/4
மண்டி வாடிய பூ உடல் மாழ்கும்-ஆல் – தேம்பா:26 152/4
காம்புகின்ற உடல் கனி வாழும்-ஆல் – தேம்பா:26 154/4
கல்லாரும் கற்று உய்ய விரலால் என்னை காட்டுவன்-ஆல் – தேம்பா:26 161/4
இன்னது-ஆல் அருளோன் இரும் வீட்டு-இடை – தேம்பா:26 179/3
புனை முதிர்ந்த சிறை புகுந்து ஓவும்-ஆல் – தேம்பா:27 86/4
எய்த ஆண்டகை கண்டு என்றும் வாழும்-ஆல் – தேம்பா:27 87/4
அரு வகை படும் அல்லலில் வீயும்-ஆல் – தேம்பா:27 88/4
போது மட்டும் பொருந்த வருத்தும்-ஆல் – தேம்பா:27 89/4
மன் விளக்கிய மார்பு அணி ஆகும்-ஆல் – தேம்பா:27 90/4
பல் நல் ஆட்சியின் பாசறை குன்றும்-ஆல் – தேம்பா:27 91/4
கீழ் வினை இல மறை விரும்பி கேட்டி-ஆல் – தேம்பா:27 106/4
நல் தொழிற்கு இதுவும் அன்றி நசைக்கு இணை பயன் உண்டாம்-ஆல்
சில் தொழில் பல நாள் கற்றும் திருந்து இலாரேனும் இன்ன – தேம்பா:28 17/2,3
கால் வளர் ஓட்டமே வெற்றி காக்கும்-ஆல் – தேம்பா:28 46/4
போதின் வாய் வழி பொங்கு அழல் ஊற்றும்-ஆல் – தேம்பா:28 100/4
மேல் வகை துயர் மெய் துயர் ஆகும்-ஆல் – தேம்பா:28 106/4
உள்ளி அன்று ஓதினர்-ஆல் – தேம்பா:28 147/4
தான் இறைவன் அலன் என்ன தளர்ந்து அஞ்சி ஓடினன்-ஆல் – தேம்பா:29 75/4
கொண்ட தீயவர்க்கு அஃது உயிர் கொலும் விடம் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:29 100/4
முனை பகை தன்மைத்து அன்னார் முரிய உற்றது சொல்வாம்-ஆல் – தேம்பா:30 5/4
தண் முழுது அலர்ந்த கான் ததும்பி ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:30 57/4
தொல் உரு தகவனம் சுட அழன்றது-ஆல்
வில் உரு கணவனை விழித்த கண்ணினால் – தேம்பா:30 60/2,3
விரவ நக்க முல்லை விரை காட்டும்-ஆல் – தேம்பா:30 98/4
கண் விளக்கும் பகலினும் செம் கதிர் பரப்ப காட்டினர்-ஆல்
பண் விளக்கும் தே மொழியான் பரிவு அற்று உள் உவந்து உரைத்தான் – தேம்பா:30 118/3,4
குன்றான் தான் சுடர் குன்ற கொழும் கதிர் சூழ் பரப்பினான்-ஆல் – தேம்பா:30 120/4
கண் மேல் அறிவில் இங்கு ஏணி கண்டனன்-ஆல் – தேம்பா:31 9/4
நெஞ்சு ஆர் அருளொடு நினைத்தே வேண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:31 14/4
அன்று ஆர் இடர் ஆற இவற்கும் அவட்கும் அறைந்தனர்-ஆல் – தேம்பா:31 33/4
விளி முகத்து உறும் வெம் துயர் நீங்கும்-ஆல் – தேம்பா:31 70/4
காலின் ஆடிய கால் மணம் ஆடும்-ஆல்
பாலி நாடிய பொன் பறவை குலம் – தேம்பா:32 2/2,3
பாலின் ஆடிய பொற்பு அற பாடும்-ஆல் – தேம்பா:32 2/4
மண் கண் ஆக மலர்ந்து உற காணும்-ஆல் – தேம்பா:32 4/4
விளரி பங்கய மாலையில் விள்ளும்-ஆல் – தேம்பா:32 6/4
ஏவி வந்து மா பகை விளைந்து எங்கணும் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:32 97/4
சிரை கிடந்து இழுத்து என்பு எல்லாம் சினம் கொடு குடைவ தாம்-ஆல் – தேம்பா:33 6/4
தகைத்த பின்பு சினம் கொடு தாக்கும்-ஆல் – தேம்பா:33 16/4
கான் கலந்த தீம் விருந்தை கனிவில் எ நாளும் ஓம்புவள்-ஆல் – தேம்பா:33 25/4
ஓயினும் நீ செய்வது ஓம்பி கேட்டி-ஆல் – தேம்பா:34 9/4
பூசை தரு பூசு புகழ் பூசல் தருவார்-ஆல் – தேம்பா:35 37/4
விடவிடவென வெளி உலகு அலை உலகு-இடை வீரிய ஓதை மயங்கி எழும்-ஆல் – தேம்பா:35 74/4
தாய் அது நமக்கு ஆம் என நோய் தாங்கினள்-ஆல் – தேம்பா:35 85/4
இன்பு அருந்தலில் எல்லை ஒன்று இல்லை-ஆல் – தேம்பா:36 1/4
கந்தாம் வான் கதியின் கரை ஏற்றுவன்-ஆல் – தேம்பா:36 47/4
புனையா உயர் பாடு புனைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:36 55/4
எண்ணம் தவிர் மாட்சியை ஏந்தினன்-ஆல் – தேம்பா:36 56/4
நஞ்சு இட்டு உயிர் ஈறு இட நாடினர்-ஆல் – தேம்பா:36 58/4
ஆண்டான் உயிர் அன்பொடு காத்தனன்-ஆல் – தேம்பா:36 59/4
கைமாறு இடு தன்மை கணித்தனன்-ஆல்
பொய் மாறிய மாண்பு உயர் பூபதியே – தேம்பா:36 60/3,4
காலை கடிய கடிது எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:36 62/4
நிலை நேர் வலி நேர் அரசு அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:36 68/4
அரி பூட்டிய தேர் அரசு அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:36 69/4
பால் ஆய்ந்து என் கோல் நீக்குதல் நீங்கா பயன் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:36 76/4
நிழல் எழுந்த நிலை நிறை அமைந்த அமுது இணை இல நிழல் எழுந்த கொடி வளன் உமிழ்ந்த வரம் இணை இல்-ஆல் – தேம்பா:36 105/4
தகை அணிந்த அருள் மிக வளர்ந்த நலம் அளவு_இல தவம் அணிந்த திரு வளன் உமிழ்ந்த வரம் அளவு_இல்-ஆல் – தேம்பா:36 106/4

மேல்


-இடை (159)

புள் உலாம் விசும்பு-இடை-தொறும் பொரும் படை பொருவ – தேம்பா:1 1/1
பல் நிறத்து அலர்ந்த பூ படர்ந்த கா-இடை
கொன் நிறத்து அலர்ந்து என கொய்து கொய்து தாம் – தேம்பா:1 51/2,3
கா-இடை மா தவர் கந்தம் மலிந்தன கஞ்சம் மிடைந்த அனமே – தேம்பா:1 70/1
பூ-இடை தேன் அளி கொம்பு மலிந்து புகன்ற மடம் கிளிகள் – தேம்பா:1 70/2
நா-இடை பா இனம் நங்கையின் நன் கையில் நம்பும் நரம்பு உள யாழ் – தேம்பா:1 70/3
யா-இடை ஆயினும் என்றும் அரும் தயை எந்தையை வாழ்த்தினவே – தேம்பா:1 70/4
சீர் அணிந்த செழும் தட நாட்டு-இடை
மார் அணிந்து அணி மா மணி மானிய – தேம்பா:1 83/2,3
விண் புலன் அகன்று வாய்த்த வீட்டு-இடை வழங்கு மாட்சி – தேம்பா:2 3/1
பயிற்றிய முகில்-இடை பரந்த பால் மதி – தேம்பா:2 17/1
ஆர்த்தன முகில்-இடை அவிர் வில் மானுமே – தேம்பா:2 20/4
காந்து உறை தசும்பு-இடை கமழும் நீரமும் – தேம்பா:2 28/2
மண்ணிய முடியோ முடியின் மா மணியோ வான்-இடை வயங்கு செம்_சுடரோ – தேம்பா:2 39/1
பண்ணிய அம் மா நகர்-இடை பகலை பழித்து எரி பரந்த ஆலயமே – தேம்பா:2 39/4
இலகு எலா நகரை நிலத்து-இடை பழிக்கும் எருசலேம் என்னும் மா நகரம் – தேம்பா:2 50/4
திரு கொடு மிளிரின தெரு-இடை எறிய – தேம்பா:2 53/3
நளிர் பூ-இடை மது நேர் முக நவியே இடை விழி நேர் – தேம்பா:2 70/1
ஒளிர் பூண்-இடை மணி நேர் உடல் உருவே கிடை உயிர் நேர் – தேம்பா:2 70/2
குளிர் நாடு-இடை புனல் நேர் அற வழியே-இடை குரு நேர் – தேம்பா:2 70/3
குளிர் நாடு-இடை புனல் நேர் அற வழியே-இடை குரு நேர் – தேம்பா:2 70/3
மிளிர் ஊர்-இடை அரசு ஆகையில் மிடை கோ இயல் பகர்வாம் – தேம்பா:2 70/4
மறை வழங்கிய வளம் கொள் நாட்டு-இடை சவூல் ஆண்ட – தேம்பா:3 9/1
எருக்கு வீங்கிய இழிவு உகு நெஞ்சு-இடை அடங்கா – தேம்பா:3 13/2
முதிர் முகத்து-இடை மொய்த்தன நோக்கமே – தேம்பா:4 18/4
கார்-இடை குளித்த மின் போல் கான்-இடை குளிப்ப போகில் – தேம்பா:4 28/1
கார்-இடை குளித்த மின் போல் கான்-இடை குளிப்ப போகில் – தேம்பா:4 28/1
நீர்-இடை குளித்த பேவு நிற நரை குளித்த ஓர் மூப்பன் – தேம்பா:4 28/2
தார்-இடை குளித்த தேன் போல் தயை-இடை குளித்த சொல் கொண்டு – தேம்பா:4 28/3
தார்-இடை குளித்த தேன் போல் தயை-இடை குளித்த சொல் கொண்டு – தேம்பா:4 28/3
ஏர்-இடை குளித்த பாலா இயம்புதி போவது என்றான் – தேம்பா:4 28/4
பிணித்த மனங்கள் வேறும் இல பிரித்த இரண்டு தேகம்-இடை
கணித்த விதங்கள் மாறும் முறை களித்து உயிர் ஒன்றி வாழ்க என – தேம்பா:5 141/2,3
மங்குல்-இடை மாலி என அங்கு நுழைவார் எனினும் – தேம்பா:5 152/1
மீது-இடை ஊர் பானு உடுத்தாள் விளம்பிய சொல் கதிர் வெள்ளம் – தேம்பா:6 16/1
காது-இடை ஊர்ந்து இதய செம் கமலம் முகை மேல் படவே – தேம்பா:6 16/2
தாது-இடை ஊர் அமுது என நீர் தட கண் பெய்து உளம் மலர்ந்து – தேம்பா:6 16/3
போது-இடை ஊர் மண கொடியோன் பொங்கு அருளால் புகல்கின்றான் – தேம்பா:6 16/4
வஞ்சினர் உளம் போல் அளக்க அரிது ஆழ்ந்த வாரணத்து-இடை வழி கீண்டி – தேம்பா:6 37/1
துஞ்சினர் சுகத்தில் இனிது மூ இளையோர் சிகிக்கு-இடை குளிர்ந்து உற தந்தாய் – தேம்பா:6 37/3
நின்று அரும் துணை பெறா நீக்கி கான்-இடை
சென்று அரும் தவம் இனிது என்று தேறினான் – தேம்பா:7 89/3,4
தெளி முகத்து இயம்பிய சீர் இன்று உன்-இடை
துளி முகத்து அமைந்ததால் துதிப்பர் யாருமே – தேம்பா:8 40/3,4
வயமும் இருமையும் அறிவொடு கருணையும் மருவும் இறையவன் ஒரு சிறு மனை-இடை
நயமும் ஒளிமையும் விபவமும் அடையலும் நடவும் அளவையும் இது எனில் வடுவொடு – தேம்பா:8 71/2,3
வாழி விசும்பு-இடை வாழ் உயர் உம்பரின் வாம இராக்கினியே – தேம்பா:8 77/2
இயலாது உனக்கு என்று மறுத்து-இடை வான் பொருள் போக்கிய-கால் – தேம்பா:9 24/3
வான் பொழிந்த இன்பு எய்து இலர் மண்-இடை
தேன் பொழிந்தவை இன்பு என தேடுவார் – தேம்பா:9 42/1,2
வான் நெறி வழங்கும் தன்மை மண்-இடை வழங்கான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 74/4
தன் நிழல் ஒடுங்க நான் தகு மணத்து-இடை
மன் நிழல் எழும் கொடி வகுத்தது ஆம் என்றான் – தேம்பா:9 91/2,3
மன் என மணத்து-இடை அமைந்த மாது போய் – தேம்பா:9 93/1
இருந்து பூ-இடை அவன் பிறந்த எல்லையின் – தேம்பா:9 104/3
வீழ்ந்து வீழ்ந்து அகல் நெற்றி பார்-இடை மேவலோடு உற வீழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/1
உன் புறத்து-இடை ஏந்துக என்று அலர் ஒத்த செம் கரம் நீட்டினாள் – தேம்பா:10 126/4
மீன் அகத்தே மீன்கள் என ஒளிர்ந்து என்னோடு ஓர் வீட்டு-இடை வீற்றிருந்து ஆள எந்தை ஆசி – தேம்பா:11 53/3
திற ஈடும் இலார்-இடை சேர் பயனால் – தேம்பா:11 64/2
பிணி கலத்து-இடை கிடந்து உறை குழவி தன் பெயரை – தேம்பா:11 87/3
பணி கலத்து-இடை படைத்து உலகு உய்ந்து எழ பகர்வாம் – தேம்பா:11 87/4
நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி – தேம்பா:11 109/2
புல்லிய பொழிற்கு-இடை புறப்பட்டு எய்திய – தேம்பா:12 34/1
துடிப்ப ஆமைகள் தூம்பு-இடை தலை சுரித்து ஒளித்தல் – தேம்பா:12 48/3
இற்று யாவையும் இ இளவல் தான் காட்டி எசித்து-இடை சிதறிய வெருவின் – தேம்பா:14 43/1
கை பட்ட படை வீரர் களத்து-இடை முன் இவன் காட்டும் – தேம்பா:15 6/3
சீர் தாவு இ நாட்டு-இடை பரந்து செல்வாய் எல்லாம் திரு செலுத்தும் – தேம்பா:15 9/3
விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/4
மருள் தரு நெஞ்சு-இடை அஞ்சின எஞ்சு இல வஞ்சனர் வெம் சமருக்கு – தேம்பா:15 107/1
கதிர் வினை பழுத்த சூலம் வழி-இடை கதிர் முனர் இருட்டு மாரி என அழிந்து – தேம்பா:15 113/2
கரு முகத்து-இடை மதி நுழைந்து என எதிரவன் கடவிய கரி – தேம்பா:15 156/3
செரு முகத்து-இடை உரம் நுழைந்து உயிர் சிதைய உண்டது திகிரியே – தேம்பா:15 156/4
சேதையோன்-இடை சென்ற வான் தூது உமை பகைத்த – தேம்பா:16 14/2
வேகம் மிக்கு உறீஇ பகல் வேலை ஆற்று-இடை
தாகம் மிக்கு அக்கனின் தன்மை நீர் உண்பார் – தேம்பா:16 27/2,3
வேல் நிகர் வடி வை வாளி வில்-இடை அவன் கோத்து எய்ய – தேம்பா:16 49/1
தனத்து-இடை எழுத்து என ஞான தன்மையான் – தேம்பா:18 10/1
மனத்து-இடை எழுதிய மறையின் நூல் பினர் – தேம்பா:18 10/2
கனத்து-இடை ஒலி எழ கல்லின் தீட்டிய – தேம்பா:18 10/3
புனத்து-இடை குளிர் மலை பொலிவு இஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:18 10/4
அருள் மொய்ப்ப கல்-இடை அம் மறைய தீட்டி அளிப்பல் என்றான் – தேம்பா:18 20/4
கார் தவழ் சினைகள் நீண்ட கா-இடை வதிந்து நின்றார் – தேம்பா:18 25/4
பூ-இடை அளிகள் துஞ்ச பொதும்பு-இடை மயில்கள் துஞ்ச – தேம்பா:18 28/1
பூ-இடை அளிகள் துஞ்ச பொதும்பு-இடை மயில்கள் துஞ்ச – தேம்பா:18 28/1
கோ-இடை அன்னம் துஞ்ச கொம்பு-இடை குயில்கள் துஞ்ச – தேம்பா:18 28/2
கோ-இடை அன்னம் துஞ்ச கொம்பு-இடை குயில்கள் துஞ்ச – தேம்பா:18 28/2
மா-இடை முசுக்கள் துஞ்ச மருள்-இடை இரவு துஞ்ச – தேம்பா:18 28/3
மா-இடை முசுக்கள் துஞ்ச மருள்-இடை இரவு துஞ்ச – தேம்பா:18 28/3
நா-இடை உரைகள் துஞ்ச நலம் எலாம் துஞ்சும் காவே – தேம்பா:18 28/4
பூ-இடை அழ வண்டு பொதும்பு-இடை அழ மஞ்ஞை – தேம்பா:19 5/1
பூ-இடை அழ வண்டு பொதும்பு-இடை அழ மஞ்ஞை – தேம்பா:19 5/1
கா-இடை அழ அம் பூ கடி மலர் தவழ் யாறு – தேம்பா:19 5/2
தாவு-இடை அழ அந்தோ தகாது என அழ யாவும் – தேம்பா:19 5/3
கோ-இடை அரசு ஆள்வோர் கொடு வனம் அருகு உற்றார் – தேம்பா:19 5/4
கண் சிறை படுத்திய நிழல் செய் கா-இடை
மண் சிறை ஒழித்து அற வந்த மூவரை – தேம்பா:20 9/1,2
பிரந்த மானவர் சூழ் நாடி பெஞ்சமின்-இடை கள்வு உண்டு ஆய் – தேம்பா:20 110/3
ஊன் செயும் கோட்டு-இடை உய்வது ஆம் என்பார் – தேம்பா:20 122/4
அடை வளர் வனத்து-இடை அகன்றிலா திரிந்து – தேம்பா:20 124/2
சுரத்து-இடை தழலொடு துறும் புறாக்களும் – தேம்பா:20 125/1
மரத்து-இடை தூங்கி நல் கனி உண் வாவலும் – தேம்பா:20 125/2
உரத்து-இடை துறவரோ உளத்தின் மாண்பு அலால் – தேம்பா:20 125/3
பரத்து-இடை கிளர் வினை பரியுமோ என்பார் – தேம்பா:20 125/4
தரம் தரும் வேகத்து ஓடி நரகு-இடை புதைத்த அன்றே – தேம்பா:22 13/4
தட நடை வளர்ந்த பைம் பூம் தரு-இடை குடியாய் வைகி – தேம்பா:22 20/2
கெட கலி என்னோ மருட்டு உணர்வு என்னோ கேதம் ஒன்று எசித்து-இடை காணேன் – தேம்பா:23 102/4
மதி வளர் உணர்வு அற்று எசித்தனர் முன் நாள் வதை வளர் நரகு-இடை வீழ்ந்தார் – தேம்பா:23 103/1
சுட்டு-இடை நரகுழி புதைத்த சோகு வான் – தேம்பா:24 54/1
நட்டு-இடை தளர்ந்தனர்க்கு உறுதி நல்கலே – தேம்பா:24 54/2
நெட்டு-இடை நெறிகளில் உதவி நேடினர்க்கு – தேம்பா:24 54/3
அட்டு-இடை கரவர் வந்து அமைதல் போலுமே – தேம்பா:24 54/4
குன்ற மார்பு-இடை கொண்ட வெம் கொடுமையை மறைத்து – தேம்பா:25 6/2
இருள் சொரிந்து அடர்ந்த கங்குல்-இடை முகில் இரு கண் கூச – தேம்பா:25 14/1
பூ-இடை குளித்த தேன் போல் புதல்வனாய் தான் சூல் பூண்ட – தேம்பா:26 12/1
கூ-இடை பொது அற்று உற்ற குழவியை மருவ தானே – தேம்பா:26 12/3
பா-இடை புகழின் மிக்க பயன் கொள்வான் என கண்டு உற்றாள் – தேம்பா:26 12/4
பிழை-இடை குளித்த நோய் பெயர்க்கல் ஓர்ந்து வான் – தேம்பா:26 20/1
மழை-இடை குளித்து என வளர்ந்த பல் மலை – தேம்பா:26 20/3
பிணி உடை வரைகளும் பிரிந்த நெட்டு-இடை
கணி உடை நெறிகளும் கடிதின் நீந்தினார் – தேம்பா:26 22/3,4
தகையின் கன்னி வயிற்று-இடை தற்பரன் – தேம்பா:26 31/2
இன்பு உகுத்தது ஓர் இருண்ட கான்-இடை ஒளித்து உறைந்தாள் – தேம்பா:26 59/4
கழுகினால் இமிர் கான்-இடை உடல் தளர்ந்து இருந்தாள் – தேம்பா:26 61/4
களி கொள் தோகைகள் கான்-இடை கண்டனை இலையோ – தேம்பா:26 74/4
தேறு காவல் எசித்து-இடை சேர்ந்து மேய் – தேம்பா:26 77/2
நீங்கு உயர் துளி முத்து ஆக நிறத்த சங்கு-இடை வீழ்ந்து என்றோ – தேம்பா:26 102/2
நீட்டு இடை நெறிகள் நீக்கி நீர்-இடை மலர்ந்த கஞ்சத்து – தேம்பா:26 105/1
ஏட்டு-இடை அன்னம் என்ன ஈன்றனள் கரத்தில் வைகி – தேம்பா:26 105/2
காட்டு-இடை இருந்த தன்மை காண்கிலன் வையம் நீங்கி – தேம்பா:26 105/3
வீட்டு-இடை உவந்த தன்மை விருப்பு எழ வளர்ந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:26 105/4
செருக்கு-இடை கோடு உளம் சிதைக்கும் ஐம்பொறி – தேம்பா:26 122/1
பெருக்கு-இடை பெரும் பகை பெறும் இ யாக்கையை – தேம்பா:26 122/2
மழையின் நீல நிறத்த வனத்து-இடை
மழையின் மின் என வந்திரிவான் அரோ – தேம்பா:26 148/3,4
இன்னது-ஆல் அருளோன் இரும் வீட்டு-இடை
மன்ன நீ செயும் வல் அருள் ஆண்மையே – தேம்பா:26 179/3,4
மனை-இடை இவை எலாம் வழங்கும்-காலையில் – தேம்பா:27 1/1
வினை-இடை விளை செயிர் விலகி ஞாபக – தேம்பா:27 1/3
சினை-இடை மலர்ந்த நல் சீலம் செப்புவாம் – தேம்பா:27 1/4
பூ-இடை புதி மது பூத்த பூ என – தேம்பா:27 3/1
நா-இடை தேன் உக நவின்று உலாவலின் – தேம்பா:27 3/2
பா-இடை புகழ் எழ உம்பர் பாடி மேல் – தேம்பா:27 3/3
கோ-இடை திருவிழா கொள்கைத்து ஆயதே – தேம்பா:27 3/4
பொய்த்த பல் வழி கான்-இடை போதல் போல் – தேம்பா:27 29/1
இருண்ட இரும் கனத்து-இடை எரிந்த மின் என – தேம்பா:28 49/1
தெருண்டு இருந்து இமத்து-இடை காண்-மின் தேறவே – தேம்பா:28 49/4
மொட்டு-இடை மலர்ந்த பொய்கை மொய் திரை கங்கை கான் விள் – தேம்பா:28 69/3
மட்டு-இடை மலர்ந்த சோலை வகுத்து மண் ஒப்ப சொல்வீர் – தேம்பா:28 69/4
அசும்பு-இடை ஒளித்த செம் தீ அறல் என எடுத்தார் யூதர் – தேம்பா:28 152/1
தசும்பு-இடை எடுத்த நீரை சமிதை மேல் தெளித்து வாரி – தேம்பா:28 152/2
விசும்பு-இடை நீங்கி வெய்யோன் வெம் கதிர் பட தீ பற்றி – தேம்பா:28 152/3
சினவு-இடை மருண்ட உள்ளம் தெளிவு அற பொங்கல் வேண்டா – தேம்பா:29 10/1
கனவு-இடை உணர்ந்த காட்சி கனவு இடை அடைந்த பொன் போல் – தேம்பா:29 10/2
மன-இடை எண்ணின் கொன்னே வடு அலால் பயன் ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:29 10/3
தீய உள் ஒளித்து இனியவை முகத்து-இடை தீட்டி – தேம்பா:29 97/1
காய உள் மெலிந்த நெஞ்சார் கருத்து-இடை குளிர தேறி – தேம்பா:30 40/3
நேர் அரும் சுரத்து-இடை நெகிழ்வு இல் ஆயினார் – தேம்பா:30 49/4
மொட்டு-இடை கனை வண்டு இனம் மொய்த்த தண் – தேம்பா:30 93/2
மட்டு-இடை குளிர் காட்டினுள் வான் கதிர் – தேம்பா:30 93/3
இன்ன நகர்-இடை இறக்கும் மரம் தானே – தேம்பா:31 12/2
உன்-இடை இலை-கொல் என்று இவளும் ஓதினாள் – தேம்பா:31 17/1
நின்-இடை இலை-கொல் என்று அவனும் நேடினான் – தேம்பா:31 17/2
என்-இடை இலை என இருவர் சாற்றினார் – தேம்பா:31 17/3
மின்-இடை அசனி பட்டு என வெந்து ஏங்கினார் – தேம்பா:31 17/4
கட்டு-இடை காப்பிய கவிகள் போலவும் – தேம்பா:31 100/2
மட்டு-இடை கமழ் மலர் மாலை போலவும் – தேம்பா:31 100/3
நெட்டு-இடை பழம் பதி நேடி போயினார் – தேம்பா:31 100/4
வெப்பு அப்பால் ஒளி எறிக்கும் வெண் மணி மார்பு-இடை தூங்க வெயில் செய் அன்னார் – தேம்பா:32 88/3
புக்கு அடைந்த பொலிந்த அ நாட்டு-இடை
மிக்கு அடைந்த நலோர் வியப்புற்று எழ – தேம்பா:34 28/1,2
விடவிடவென வெளி உலகு அலை உலகு-இடை வீரிய ஓதை மயங்கி எழும்-ஆல் – தேம்பா:35 74/4
மண்ணை காக்கும் எனை மண்-இடை காத்தலால் – தேம்பா:36 9/3
கடி வினை முகத்து-இடை காட்டி நின்றவே – தேம்பா:36 119/4

மேல்


-இடையே (1)

சீர் அல்லது சிறை இல்லது திரு மா நகர்-இடையே – தேம்பா:2 66/4

மேல்


-கண் (35)

வயல்-கண் பாடலும் மது உண் கிள்ளைகள் – தேம்பா:4 10/2
சீர் ஆரும் கன்னியின்-கண் சேடு அமை ஓர் வானவனை செலுத்தி சொல்வான் – தேம்பா:5 26/4
கானொடு தண் மது மலரின் குளிர செய்தவனும் மண கடியோடு உன்-கண்
வானொடு மண் வணங்கும் தூய் கன்னிமை காப்பதும் அரிதோ மறை பூண்டு உள்ளாய் – தேம்பா:5 37/3,4
துணிக்க அரிது ஆம் விழைவு ஆதல் இளமையின்-கண் தோன்றுதலால் – தேம்பா:6 14/2
கோது என அ இருளை நீத்த கோதை-கண் விரைவில் சென்று – தேம்பா:7 5/2
சேய் என தன்-கண் வந்த தேவனை வணக்கம் செய்து – தேம்பா:7 27/1
கருவினை தெளிகினும் காந்தை-கண் புரை – தேம்பா:7 75/1
மன்றலும் பிழியும் பெய் வாகை சூசை-கண்
சென்று அழுந்திய துயர் தீர்ப்ப சூல் வினை – தேம்பா:7 97/2,3
சீர் விளைந்த நின் மனை-கண் கன்னி அறா தான் மகன் ஆய் திங்கள் ஏழு ஆம் – தேம்பா:8 4/2
சத்து ஆன கடவுள் தரும் தெருளோடு என் அகம் அறிந்த தகைவினாள்-கண்
உத்தான வழி யாது என்று உள களிப்போடு உட்கு எய்தி உளைந்தான் சூசை – தேம்பா:8 19/3,4
உடை நகர்-கண் வாழ் அரசன் வறுமை நாடி உதிப்ப சீர் – தேம்பா:10 75/1
மிடை நகர்-கண் பதி அல்லது என்றோ இன்னார் விலகி எமக்கு – தேம்பா:10 75/2
இடை நகர்-கண் இடம் இன்றி இரிந்த தன்மை இமிழில் இனி – தேம்பா:10 75/3
புடை நகர்-கண் கண்ட முழை புணர போகின் புரிவு என்றான் – தேம்பா:10 75/4
வில் வாய் விண்ட பூம் குழவி-கண் விளை ஞானம் – தேம்பா:11 83/2
காய அமை ஓர் குறை நின்-கண் அமைவது உண்டோ – தேம்பா:12 89/2
தாம் தாம் அ கடி நகர்-கண் தங்கல் உள்ளி நாள்-தொறும் பொன் – தேம்பா:13 2/3
பொய்த்த வழி காட்டு இ பொழில்-கண் மயங்கா புடை வம்-மின் – தேம்பா:20 14/2
சாம்பிய விலையின் பொன்னும் தம்பி-கண் ஒளித்து வைப்ப – தேம்பா:20 109/2
இங்கு அதிர் புனல்-கண் உய்க என்று இரங்கி விட்டு ஏகினார்-ஆல் – தேம்பா:21 6/4
நன்று என்று ஆயினும் நடுக்குற பெத்தில நகர்-கண்
அன்று அங்கு எய்திய அன்னவன் இல்லையால் அகன்றே – தேம்பா:25 30/1,2
தம்-கண் சிறுமை தீர்ந்தது என தகும் காரணம் காணாது உவப்ப – தேம்பா:26 45/3
கான் வழங்கினர்-கண் உளம் தேற்றிட – தேம்பா:26 82/3
தூய் முறை விரும்பி தன்-கண் துணை இலாது அஞ்சி ஏங்கி – தேம்பா:26 95/3
பெரு மணி பேழை சால்பும் பெற்ற மற்று எவையும் தன்-கண்
இரு மணி களிப்பின் கண்டான் இரும் கொடை பயனின் மிக்கான் – தேம்பா:27 69/3,4
மரு மணி சோலை-கண் வைத்து வாழ்க என்றான் – தேம்பா:27 109/4
வாவி-கண் மலி வண்டு உறழ் மொய்த்த பேய் – தேம்பா:28 104/2
சொரிந்த நெடும் பொழில்-கண் மெலிந்து வாடும் துயர் முகமாய் – தேம்பா:29 24/2
பூ நக புள் நக புனல் செய் பொய்கை-கண்
தே நக மலர்ந்த கா சென்று அன்னான் சொலும் – தேம்பா:29 95/1,2
இன்று ஒளித்த சுடரொடு மு சுடராம் நீவிர் இரா இருள்-கண்
நின்று ஒளித்த திறம் என்னோ எம்-கண் தீதின் நிலை தானோ – தேம்பா:30 13/1,2
நின்று ஒளித்த திறம் என்னோ எம்-கண் தீதின் நிலை தானோ – தேம்பா:30 13/2
அற்று என தும்பிகள் அலர்-கண் நட்பினை – தேம்பா:30 58/3
நீள் அரிது யுத்தத்து எஞ்சா நெடிய அம் மலை-கண் நோன்பின் – தேம்பா:30 66/3
தரு கையின் வனைந்த மாலை சாரல்-கண் போயினாரே – தேம்பா:30 125/4
அ மா நகர்-கண் அழுது அன்றே அலையும்-கால் – தேம்பா:31 36/2

மேல்


-கணும் (2)

பூரியர்-கணும் உள பொருள் செய் செல்வம் நீத்து – தேம்பா:10 79/1
கரை வளர் கடல்-கணும் கலக்கம் இல்லது-ஆல் – தேம்பா:20 128/3

மேல்


-கணே (2)

நின்-கணே உயிர் மடியவே நினை நினையவே அகல் நிலையுழி – தேம்பா:25 83/2
தன்-கணே உயிரொடும் இரேன் இனி எனலொடே மகர் தணர்வரே – தேம்பா:25 83/3

மேல்


-கண்ணே (1)

தூள் எழும் புரத்தின்-கண்ணே தூர் எழும் நாணல் மாட்டி – தேம்பா:21 7/3

மேல்


-கால் (83)

நக்கு அளவாய் நயன் கொண்ட நாட்டு நலம் நாடிய-கால்
மக்கள் அவா மேல் நலம் கொள் வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 62/1,2
உலகு உண்டாய-கால் மனு_குல தலையவன் உண்ட – தேம்பா:5 2/1
சென்னி தார் என்று அணிந்து இலங்க சிறுவனாய் நீ அழுது உணும்-கால்
துன்னி தாழ்ந்து தொழ உன் தீம் சுவை ஆர் குதலை சொல் கேட்ப – தேம்பா:5 22/2,3
இருப்ப நான் உணர்-கால் ஆம் என நீ அருள் புரிந்தாய் அன்றோ ஐயா – தேம்பா:5 35/3
இளி செயும் என்று இ மணத்தை ஏவிய-கால் வெரு உற்றேன் – தேம்பா:6 21/1
என்றனன் என்று புகழ்ந்து புகழ்ந்து இவை எண்ணி மகிழ்ந்தன-கால்
நின்றன உம்பர் அடைந்த நிறைந்த நிகர்ந்து இல காட்சி எனா – தேம்பா:8 78/1,2
இயலாது உனக்கு என்று மறுத்து-இடை வான் பொருள் போக்கிய-கால்
மயல் ஆம் என்னா மனம் நொந்து அழுவாள் வானோர்க்கு அரசாள் – தேம்பா:9 24/3,4
மண் காத்த அருள் பரப்பி வழி வரும்-கால் வளைத்து இவரை – தேம்பா:10 19/3
துன்புற்ற-கால் ஒருவர்க்கு இரங்கி செய்த துணை உறுதி – தேம்பா:10 69/1
நல் செய்கை ஒன்றும் இலா அடியன்-தன்னை நண்ணிய-கால்
மல் செய்கை வீங்கு வயத்து உயர்ந்தோனேனும் வருந்தானோ – தேம்பா:10 74/3,4
நோவு அருள் முழை இவர் நுழைந்த-கால் அலர் – தேம்பா:10 87/3
கண்ணே அன்ன பார்ப்பு அன்ன கன்னி கரத்தில் துஞ்சிய-கால்
உள் நேர் உணர்வு உய்த்து உயர் வேதத்து உரை மந்திர வாய் மொழி தவத்தோன் – தேம்பா:10 135/2,3
காமனே களிப்புற்று ஊசல் ஆடிய-கால் கசடு அறும் இவர் வர கண்டு – தேம்பா:12 65/2
வாய்மையோர் புகும்-கால் கோவில் வணக்கு உரி பணியில் வைகும் – தேம்பா:12 73/1
உருக்கும்-கால் உலகு உயிர் எலாம் கெட – தேம்பா:14 13/1
பணி வளர் வான் வில் பெய்-கால் பரப்புவல் என்றான் நாதன் – தேம்பா:14 120/4
கரை மேல் திரண்ட யூதர் கொணர் கதி நூல் பேழை சேர்ந்தன-கால்
நிரை மேல் கீழ் நின்றன திரைகள் நெறி போய் ஓட மேல் வரு நீர் – தேம்பா:15 11/1,2
வாய் எரி கொடும் வேல் தைத்த மார்பினில் பறித்து எய்யும்-கால்
நோய் எரி கையும் சோர்ந்து நுகோதரன் உயிரில் சோர்ந்தான் – தேம்பா:15 85/3,4
ஒண் மா ஒளி கரத்தை நீட்டி வெய்யோன் உதித்தன-கால்
கண் மா இருள் கொண்ட மயக்கம் தீர்ந்த கடும் பகைவர் – தேம்பா:16 52/2,3
ஊண் இகந்தான் துயில் இகந்தான் வானோர் ஒத்து ஆங்கு உறைந்தன-கால்
மாண் இகந்தார் மனம் போல இருண்டு யாவும் மருண்டனவே – தேம்பா:18 13/3,4
கண்ட-கால் இனியனவும் எவர்க்கும் காண்டற்கு அரியனவும் – தேம்பா:18 16/1
உண்ட-கால் ஆங்கு அன்னான் உண்ட இன்பம் உயர் வீட்டை – தேம்பா:18 16/2
கொண்ட-கால் அதற்கு உவமை குணிப்பர் அல்லால் கொங்கு அலர் கோல் – தேம்பா:18 16/3
விண்ட-கால் வரம் பூண்டோய் மதியார் இங்கண் மேதினியார் – தேம்பா:18 16/4
செல்-கால் தளர்ந்து ஓர் வானவனும் சென்று தந்த அடை அருந்தி – தேம்பா:19 34/2
சேய் இருந்து ஐந்திரி தெளித்த-கால் எழீஇ – தேம்பா:20 1/2
பணி சாயல் வரைந்த உரு பலவும் சூழ பார்த்தன-கால்
பிணி சாயல் வாட்டிய மெய் பிணைவின் மாண்பு ஆர் நூறு அடிகள் – தேம்பா:20 20/2,3
பொன் சாயல் அரிது அங்கண் பொறித்த காதை என்றன-கால்
வில் சாயல் கண் கனிய விரும்பி நோக்கி மதி புத்தேள் – தேம்பா:20 29/1,2
கள் உற மலர்ந்த கானம் கண்டு அருகுறும்-கால் வேட்கை – தேம்பா:20 32/2
நறை பட்டு ஆவி செய் நல் அகில் வெந்த-கால்
சிறை பட்டு அ சிறை பட்டு இல தேர் அற – தேம்பா:20 82/1,2
பால் கலந்து உணும் ஏழ் ஆண்டு ஆய் பசி உயிர் உணும்-கால் ஆகி – தேம்பா:20 102/1
நிரை வளர் உளத்து அருள் நிறைந்த-கால் என்பார் – தேம்பா:20 128/4
கடுத்த துன்பு ஆற்றா கண்ணீர் கான்ற-கால் முகத்தை கண்டு – தேம்பா:21 9/3
பல் நாள் துயரில் எண் மடங்காய் பனிப்புற்று ஆர்ப்ப வீழ்ந்தன-கால்
தன் நாடு அயர்வுற்று அயர்ந்து அரசன் தரு-மின் உற்ற கொடிது என்றான் – தேம்பா:23 1/3,4
இலை புறம் கண்டு அலர் உயர்த்தோன் கணவன் என ஈந்தன-கால்
கொலை புறம் கண்ட இகல் குணுங்கிற்கு இவை ஒளிப்ப குறித்தனனே – தேம்பா:23 78/2,3
பால் கலந்த-கால் பருகிய நஞ்சு மீட்பு அரிதே – தேம்பா:23 92/4
நீளவும் கெடாது பிறந்து மாய்ந்திடவும் நின்று நல் கலை துறையுறும்-கால்
மாளவும் மாளா நோயில் தீந்து இறவும் மக்களை வருத்து இன்னா செயும்-கால் – தேம்பா:23 111/2,3
மாளவும் மாளா நோயில் தீந்து இறவும் மக்களை வருத்து இன்னா செயும்-கால்
ஆளவும் செய்வேன் அ துயர் தீர அருச்சனை வழங்கவும் செய்வேன் – தேம்பா:23 111/3,4
அற்றை நான் செயும்-கால் அம் முனி உய்தல் அரியது ஆய் வீழ்ந்த அர்ச்சனை கொண்டு – தேம்பா:23 112/3
புகழ்ச்சி வந்துற்ற-கால் பொலிந்த மாண்பினார் – தேம்பா:23 124/1
புக்கு எலா வெறிகள் சேர்-கால் பொய் கொலை களவு காமம் – தேம்பா:24 7/3
கலித்தலால் எவன் செயும் கடவுள் சார்ந்த-கால்
சலித்தலால் எவன் செயும் பிணித்த தன்மையின் – தேம்பா:24 52/2,3
உலை கொள் அழலின் துயர் கொண்டே ஒளிப்ப எசித்து மேவிய-கால்
அலை கொள் உணர்வோடு அன்பு உணர்ந்தே அருளின் பெயரோன் தனை உணர்ந்தாள் – தேம்பா:26 50/3,4
கலையின் மேன்மையும் காமம் நினைத்த-கால்
உலையின் மேல் வழுது ஒத்து எரிந்து இற்றவே – தேம்பா:26 174/3,4
கொடை தரும் பயனே இஃதேல் குளித்த-கால் கெடும் என்று ஈந்து – தேம்பா:27 79/1
மாறிய இ நிலை உலகில் வழங்கிய-கால் நீதி இதோ வழுவோ கூறாய் – தேம்பா:27 93/2
பார் முகத்து முதல் உடல் புக்கு எம் உயிர்கள் தோன்றிய-கால் பரிவு அற்று எல்லா – தேம்பா:27 95/1
செ விதி இறைவன் முன் சிருட்டித்து ஆய-கால்
உய் விதி இழந்தவர்க்கு உற்றது ஓதுவாம் – தேம்பா:27 108/3,4
உண்ட-கால் உவர்ப்பு உளைப்பு உலப்பு மற்ற நோய் – தேம்பா:27 111/3
முதிர் செய் உணர்வு உற்று அறம் வெஃகி முயல் நல் வினை உணர்-கால்
எதிர் செய் மதி வெண் முகம் கண்டால் எரி பூண் தூங்கி மின்ன – தேம்பா:28 26/1,2
நாதன் மிக்க நீதி வளர் நரகத்து எய்திய-கால்
சாதல் மிக்க இன்பு உண்டார் தாம் ஆங்கு எவன் செய்வார் – தேம்பா:28 34/2,3
கோது என மெலிவன மூப்பு கொண்ட-கால்
ஈது என உணர்கிலாது இன்பம் வேண்டுவர் – தேம்பா:28 51/2,3
கனியவே பொன்றும்-கால் அ கனல் உறாது உவப்பீர் என்ன – தேம்பா:28 60/3
வானவரை உரைக்கும்-கால் வாய்மை அற உணர்ந்தது போல் – தேம்பா:28 75/1
தெளித்த-கால் உரைத்த விஞ்சை சிறப்புற உழுத பூழி – தேம்பா:28 149/1
துளித்த-கால் விதைத்தல் என்ன துணிவுற தெளிந்த வாமன் – தேம்பா:28 149/2
களித்த-கால் உணர்ந்த ஞானம் காய்ந்த கால் சிதையுமோ என்று – தேம்பா:28 149/3
அளித்த-கால் இது என்று ஆய்ந்த அரும் தவன் இனிதின் சொன்னான் – தேம்பா:28 149/4
விண் உறும் கதிர் ஒன்று உண்-கால் வெம் கனல் எரிந்ததே போல் – தேம்பா:28 153/2
அணங்கிய நெஞ்சில் சீற்றம் அழன்று உனை புடைத்த-கால் நீ – தேம்பா:29 116/2
திரை போல் இடர் வந்து திரண்டன-கால்
வரை போன்-மினிர் என்று வகுத்தனையே – தேம்பா:30 33/1,2
பேர் வளர் அன்பின் மிக்கார் பிரியும்-கால் தம்மில் தேறின் – தேம்பா:30 35/1
அரி வளர் அங்கண் கொன்ற ஐம்பொறி புதைத்து பல்-கால்
சொரி வளர் வானும் காணா சோண மா முனிவன் நோற்பான் – தேம்பா:30 69/3,4
பின் உயிர் அளிக்கும்-கால் பெற்று அலாது எனக்கு – தேம்பா:30 114/3
செப்பும்-கால் எமக்கு இரங்கி திரு மைந்தன் மீண்டு உரைத்தான் – தேம்பா:30 116/4
வானில் நின்று இழிந்த வாளால் மன்னவன் பொரும்-கால் வான்-தன் – தேம்பா:30 132/1
பிறந்த-கால் குலமும் செல்வ பெற்றியும் தெரிந்தார் உண்டோ – தேம்பா:30 138/1
இறந்த-கால் இங்கண் தேர்ந்த இயல்புடன் எவரும் வாழ்வார் – தேம்பா:30 138/3
சிறந்த-கால் வேண்டின் வேண்டும் தீது அகன்ற அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 138/4
கழை இடை குளித்த தேன் வடிந்து என்ன கனிந்து இவை வளன் விதித்திடும்-கால்
தழை இடை குளித்த நீல் நிற மேனி தையலார் பொருக்கென ஓடி – தேம்பா:30 140/1,2
முன்னான் இவை இவண் காண்-கால் முற்று உவப்ப – தேம்பா:31 11/1
அம் சேர் அம் சீர் அடை இ தலம் அண்டிய-கால் அடியேற்கு – தேம்பா:31 32/1
அ மா நகர்-கண் அழுது அன்றே அலையும்-கால்
பை மா மலர் பெய் கா வழியில் பரிவு ஓங்க – தேம்பா:31 36/2,3
பொய்யா வரத்தோன் போய் பூங்கா திரியும்-கால்
கையால் நையும் கஞ்சம் என வாடிய தாய் – தேம்பா:31 46/1,2
கடல் ஒத்து உயிர் கெட்டன-கால் அலை கொள் – தேம்பா:31 53/3
இன்பு ஓதம் அமிழ்ந்தி இருந்தன-கால்
உன் போது அவியாது எரி என் உளமே – தேம்பா:31 56/1,2
முகத்தின் தாமம் முகிழ்ந்து என பார்த்த-கால்
அகத்தின் தாமரை உள் அவிழ் கண்ணினான் – தேம்பா:31 69/1,2
நென்னலே இருள் நேரிய-கால் எனது – தேம்பா:31 74/3
படி முடித்து எவர்க்கும் பயன் தர வரும்-கால் பரமன் நீர் சொல்லிய வண்ணத்து – தேம்பா:31 90/1
தீத்தன் கை பணிய படி சேர்ந்த-கால்
தீ தன் கை பனிய படி சேர்ந்தவே – தேம்பா:32 8/3,4
துஞ்சிய-கால் பழி பேய் அமர் வென்று எழ தூய் நெய் பூசல் திறன் தந்து – தேம்பா:32 45/1
தைக்கும் ஓர் அம்பின் பீடை தகை கெட மிகும்-கால் வான் மேல் – தேம்பா:33 9/3
தீய் முகத்து உலகு அழிவு உறும்-கால் அறம் சினந்த – தேம்பா:35 70/1

மேல்


-காலும் (4)

வான் விளை வாழ்வு இழந்து இங்கண் மருண்டு எரி நாம் விழும்-காலும்
தேன் விளை கான் முதல் மகனே தீதுற நாம் செயும்-காலும் – தேம்பா:23 70/1,2
தேன் விளை கான் முதல் மகனே தீதுற நாம் செயும்-காலும்
ஊன் விளை யாக்கையில் உம்மை ஒழிப்பல் என உரைத்து இறைவன் – தேம்பா:23 70/2,3
தொல் வினை இனிய என்று துகளுற தோன்றும்-காலும்
நல் வினை அரிய என்று நலம் கெட தோன்றும்-காலும் – தேம்பா:28 140/1,2
நல் வினை அரிய என்று நலம் கெட தோன்றும்-காலும்
கொல் வினை நிரைய செம் தீ குளிப்ப நல் உணர்வில் தாழ்ந்து – தேம்பா:28 140/2,3

மேல்


-காலை (24)

ஐம்பொறி அன்றி சூழ்ந்த அனைத்துமே பகைத்த-காலை
செம் பொறி பெய்த பைம் பூ சிதைந்து என உளமும் ஏங்கி – தேம்பா:4 31/2,3
துணி நிற தெளிந்தோன் கண்ட தோற்றம் ஈங்கு ஆய்ந்த-காலை
பிணி நிறத்து உருத்த துன்பம் பெருகியே முற்றிற்று அம்மா – தேம்பா:7 61/3,4
ஏர் அணி வலியின் நீதி இறையவன் முனிந்த-காலை
நீர் அணி அரணம் ஆகா நெடு மதிள் அரணம் ஆகா – தேம்பா:14 110/1,2
அ திறத்து அடலோன் நம்மை அமர் செய வெகுண்ட-காலை
கை திறத்து உடன்ற வெள் வேல் கடல் படை அரணம் ஆமோ – தேம்பா:15 52/2,3
நண் பகல் நெற்றி வான் நடக்கும்-காலை ஆழ் – தேம்பா:17 8/1
பணி நிறத்து அருகில் மருவிட விளித்து பணித்தவை அவன் செயும்-காலை
மணி நிறத்து அலர்ந்த ஆணரன் முகத்தில் மயல் நிறத்து அருந்திய நஞ்சால் – தேம்பா:20 71/1,2
நூல் நெறி வழுவா யூதர் நொந்து எசித்து உறைந்த-காலை
கோல் நெறி வளைத்த கோன் அ குலத்தினை பகைத்த தன்மை – தேம்பா:21 4/1,2
விரை கிடந்த மலர் விள்ளிய-காலை
நுரை கிடந்தன கள் நுண் மணல் ஆர்ந்தே – தேம்பா:21 16/3,4
வாள் முகம் புதைத்த நீள் கண் மடந்தையர் கண்ட-காலை
நாண் முகம் புதைத்த பின்றை நாணம் அற்று அதை செய்தோரை – தேம்பா:23 64/2,3
சிறை தவிர்-காலை எய்தலும் விழைவார் செல் கதி எளிது என காட்டி – தேம்பா:23 99/2
தேன் மலி கொடியோன் இன்பம் திளைப்ப உள் சுவைத்த-காலை
கூன் மலி சடத்த பேய்கள் குணித்த போர் தொடங்கிற்று அன்றோ – தேம்பா:24 11/3,4
கொன் முகத்து எரி குணுங்கு இனம் இயற்றிய-காலை
பொன் முகத்து ஒளி புரிசை மா நகரில் ஆயவை நாம் – தேம்பா:25 1/2,3
மாலை ஏந்து இருள் மொய்த்து எங்கும் மல்கிய-காலை கள்வர் – தேம்பா:25 11/1
கோலை ஏந்து எரோதன் நெஞ்சில் கொடிது உணர்ந்து இருண்டு மாழ்ந்த-காலை
ஏந்தலை பேய் சேர்ந்து கடிது உணர்வு அழற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:25 11/3,4
கண் கவர் வனப்பின் தூது கபிரியேல் உரைத்த-காலை
பண் கவர் மொழி நல் கன்னி பயன்பட எலிசபெத்தை – தேம்பா:26 11/1,2
கொலை செய்வான் அமைதியை காத்து இருந்த-காலை கோன் பிறந்த – தேம்பா:26 166/3
ஓகையே உணர்ந்த-காலை உனக்கு அரிது என்-கொல் வேதம் – தேம்பா:27 14/3
உள் நடையால் உவப்பில் இவை ஒழுகும்-காலை
புண் நடையால் மகற்கு அவண் தாய் புலம்பி நோக – தேம்பா:27 61/2,3
வரு சிலர்க்கு இட்ட-காலை வழு அன்றோ என்றான் சூசை – தேம்பா:27 152/4
மருள்பட புகைந்து மண்டி மலிந்த பித்து ஏறும்-காலை
தெருள்பட தெளிந்ததே போல் சீர் இல கனவு காட்டி – தேம்பா:29 14/2,3
விஞ்சிய-காலை பித்து வினையினால் பித்தர் செம்மை – தேம்பா:29 15/1
துஞ்சிய-காலை மெய் போல் தோன்றிய கனவும் ஒன்று ஆம் – தேம்பா:29 15/3
எள் உற எஞ்சும் என் சொல் இயம்பிட துணியும்-காலை – தேம்பா:30 3/4
தார் புனை முரசின் பேழ் வாய் தழங்கு குரல் கேட்ட-காலை
கார் புனை மனை மூது ஊரில் கதத்த காற்று அதிர்ந்து வீச – தேம்பா:36 87/1,2

மேல்


-காலையில் (2)

இருந்த-காலையில் வானவர் இசைத்தலால் தான் உள் – தேம்பா:26 62/1
மனை-இடை இவை எலாம் வழங்கும்-காலையில்
கனை இடை முரசு அதிர் கனலி மா புரம் – தேம்பா:27 1/1,2

மேல்


-கொல் (23)

அறத்தில் துறும் புகழ் ஒள் புகழ் என்றும் அடும் பகை நின்றனர்-கொல்
திறத்தில் துறும் புகழ் வஞ்சனை என்றும் தெளிந்த மனம் சிதைய – தேம்பா:1 71/1,2
கதிர் முகத்து அலர் கஞ்சம்-கொல் கஞ்சம் மேல் – தேம்பா:4 18/1
பொதிர் முகத்து எழும் பொற்பு அளி-கொல் நசை – தேம்பா:4 18/2
கருப்பு விலின் இடை தொடுத்த பசு மலர் கதிர்த்த பகழி-கொல் என அவர் – தேம்பா:5 114/2
கு எழில்-கொல் வான் எழில்-கொல் வவ்வல் அரிது என்று அறைவார் – தேம்பா:5 155/4
கு எழில்-கொல் வான் எழில்-கொல் வவ்வல் அரிது என்று அறைவார் – தேம்பா:5 155/4
கொண்ட தீயவை எண்ணுவர்-கொல் எனா – தேம்பா:10 37/2
தானே உண்டான் இனி-கொல் சமன் ஆக்குவன் நான் என்றாள் – தேம்பா:10 51/4
அழுதாய்-கொல் உளைந்து அயர்வாய்-கொல் எனா – தேம்பா:11 58/3
அழுதாய்-கொல் உளைந்து அயர்வாய்-கொல் எனா – தேம்பா:11 58/3
புண் களிப்ப மருந்து ஆனாய் புண்பட மாள்வாய்-கொல் என புலம்பி நின்றார் – தேம்பா:11 114/4
பொம்மிய துயர்க்கு இறைவ பொன்றுவை-கொல் என்பார் – தேம்பா:12 87/4
இ உலகு உணர்குவார் எவர்-கொல் என்று அருள் – தேம்பா:14 87/3
சுசி முகந்து சுடும் என சரங்கள் தம தொழில் மறந்தன-கொல் என ஒளி – தேம்பா:15 97/1
துஞ்சினர் துளங்குவர்-கொல் என்று உரை துவைத்தான் – தேம்பா:23 47/4
பொருந்த ஆற்றுவர் பூவுலகு உண்டு-கொல் மன்ன – தேம்பா:25 35/2
காது வாய் உரைப்ப ஓர் குரு கண்டான்-கொல் அன்று – தேம்பா:26 126/3
ஓகையே உணர்ந்த-காலை உனக்கு அரிது என்-கொல் வேதம் – தேம்பா:27 14/3
எஞ்சு நஞ்சு அமுது ஆம்-கொல் யாவரும் – தேம்பா:27 31/2
சீர் முகத்து வாழ் அரசர் யாவரும்-கொல் பல் முகத்து சென்றார் என்னில் – தேம்பா:27 95/2
நீர் இறைஞ்சும் தேவன் வலி மிக்கது-கொல் நெடிது எங்கும் – தேம்பா:29 69/2
உன்-இடை இலை-கொல் என்று இவளும் ஓதினாள் – தேம்பா:31 17/1
நின்-இடை இலை-கொல் என்று அவனும் நேடினான் – தேம்பா:31 17/2

மேல்


-கொலோ (22)

புண்ணிய உடலத்து உயிர்-கொலோ முகமோ பொலம் முக கண்-கொலோ யாதோ – தேம்பா:2 39/2
புண்ணிய உடலத்து உயிர்-கொலோ முகமோ பொலம் முக கண்-கொலோ யாதோ – தேம்பா:2 39/2
வாயினும் மடவரல் மறுக்கல் ஆம்-கொலோ
வீயினும் கொடியது இ வினையினால் உளம் – தேம்பா:5 49/2,3
நாட_அரும் கலையால் நவில்வு ஆம்-கொலோ – தேம்பா:7 58/4
பின் உயிர் எனது உடல் பிரிவு இல் ஆம்-கொலோ
உன் உயிர் உய்யலும் எளியதோ என்றான் – தேம்பா:7 88/3,4
மொய் படு பணி இனி முயல்தல் ஆம்-கொலோ
மெய் படும் அடிமை யான் வினை செய்வேன் எனா – தேம்பா:8 24/2,3
கூர்த்த ஆர்வமும் கூறுதல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:8 87/4
நானும் நேர் ஆகி நாணாது கேட்பேன்-கொலோ – தேம்பா:9 3/4
நம்பு அயில் எமக்கு உள நயன் சொல்வு ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 98/4
கை அகத்து அடியனேன் காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 99/4
களி அமை நீர் உக காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 100/4
கண் படு புனலினால் கழுவல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 101/4
தே இனி அடியனென் ஏந்தல் ஆம்-கொலோ
வாயின் என் உயிர் பிரியாமை ஆகுமோ – தேம்பா:9 102/3,4
அளி பட இருத்தி யான் அணிதல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 103/4
வருந்து பூ எழ செயும் வளப்பு எவன்-கொலோ – தேம்பா:9 104/4
நோவதே இனிது என்று உதித்தான்-கொலோ – தேம்பா:11 20/4
எண்ணி வேண்டினும் இகல் செய்வான்-கொலோ – தேம்பா:14 14/4
இக்கு அடங்கில இன்பு அளிப்பாள்-கொலோ – தேம்பா:26 34/4
கோடிய கொம்பில் பூ அதோ படரும் கொடி மலர்-தான்-கொலோ நீரில் – தேம்பா:30 142/1
சுட்டு அவை செயேன்-கொலோ என்று சொன்ன பின் – தேம்பா:31 98/3
காண்டு உளம் கனியாது-கொலோ என்றாள் – தேம்பா:33 18/4
அவர்க்கும் செய்தவை ஈங்கு அளியாய்-கொலோ
உவர்க்கும் வேலை ஒவ்வா அருளோய் என்றாள் – தேம்பா:33 19/3,4

மேல்


-கொல்லோ (30)

கொண்டு உமிழ்ந்து உரைப்ப நூலோர் குறை என கேளார்-கொல்லோ
உண்டு அமிழ்து உமிழ்ந்தால் என்ன உலகு ஒருங்கு ஆள்வாள் சொன்ன – தேம்பா:0 6/2,3
ஊர் முகத்து அஞ்சும் நாவாய் உடை திரு கொணரும்-கொல்லோ
போர் முகத்து எதிரா நீங்கின் புணருமோ விழைந்த வெற்றி – தேம்பா:4 30/2,3
எந்தை ஆக நீ என்றும் இரங்கா முனிவது ஆம்-கொல்லோ – தேம்பா:5 20/4
மருள் அற உணராய்-கொல்லோ மணம் செய பணி செய்து அன்றே – தேம்பா:7 70/3
நினதே என்பாய்-கொல்லோ நிருபற்கு இது என்று உழைத்தான் – தேம்பா:9 22/4
வான் நெறி வழங்கும் தன்மை மண்-இடை வழங்கான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 74/4
தாய் மணி பெயர் பெற்று எம்-பால் தாழ்ந்துறல் உணர்வான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 121/4
எல்லை உளது ஒன்றும் இல வேண்டும் இடர்-கொல்லோ – தேம்பா:14 6/4
இற்று முதல் நாடு அகலல் வேண்டும் இனி-கொல்லோ – தேம்பா:14 7/4
ஈனம் உறு நாடு அடைதல் வேண்டும் இனி-கொல்லோ – தேம்பா:14 8/4
அஞ்சுவான்-கொல்லோ நீதி அணி கலத்து இலங்கு வீரத்து – தேம்பா:14 19/1
எஞ்சுவான்-கொல்லோ ஞாலத்து யாவரும் பனிப்ப ஆண்மை – தேம்பா:14 19/2
விஞ்சுவான்-கொல்லோ என்ன மேவிய எசித்து நாடர் – தேம்பா:14 19/3
பரம் பிரான் வலியை காட்டும் பலவையும் கேளீர்-கொல்லோ – தேம்பா:15 51/4
கூளி திரளோ அடு கூற்றது தோழர்-கொல்லோ
யாளி திரளோ அவிர் கீழ் திசை யாவும் ஆளும் – தேம்பா:16 19/2,3
மொய்யின் வாயால் நிற்பவர்-கொல்லோ முரியாதார் – தேம்பா:23 23/4
இ வினை அனைத்தும் நீக்கி இரங்கு இலான்-கொல்லோ என்ன – தேம்பா:24 8/2
இரிந்த சீறு உயிர் இறத்தலே கொடிது என்பார்-கொல்லோ – தேம்பா:25 36/4
செ வினை உளத்து வந்த திருமகன் விளிந்தான்-கொல்லோ – தேம்பா:25 85/4
பெற்ற நூல் வீர வல்லோய் பிறந்த போது அறிந்தாய்-கொல்லோ
உற்ற நூல் உறும் முன் நீ அஃது உணர்ந்து உனக்கு எளிது என்றாயோ – தேம்பா:28 9/3,4
நாடகம் கண்ட யாரும் நமக்கு எளிது என்பார்-கொல்லோ – தேம்பா:28 15/4
ஓதம்-கொல்லோ இரு செவி ஊடு ஊட்டி உயிர் கொல்வார் – தேம்பா:28 31/4
நன்பு உகுக்கும் நெஞ்சு உருகி இரங்கீர்-கொல்லோ நமக்கு என்பார் – தேம்பா:30 17/4
துப்பும் காய் எரி என்றால் சுடும்-கொல்லோ சொற்றிய ஓர் – தேம்பா:30 116/1
அருள் நாடி அகன்று உறைகின்ற அகமே அருளாய்-கொல்லோ
தெருள் நாயகனே என்றாள் திறம்பா அருவி கண்ணாள் – தேம்பா:31 24/3,4
இறந்தான்-கொல்லோ முதல் ஈறு இல்லோன் தனது ஆர் தயையை – தேம்பா:31 25/1
மறந்தான்-கொல்லோ மறவா அன்போன் கடல் சூழ் வையம் – தேம்பா:31 25/2
துறந்தான்-கொல்லோ உன்னை என்னை துறந்தோன் இதுவே – தேம்பா:31 25/3
அறம்-தான்-கொல்லோ மகனே அறைக என்று அழுதான் வளனே – தேம்பா:31 25/4
ஐ ஆருயிரே அவன் இன்று அளித்தான்-கொல்லோ என்றான் – தேம்பா:31 26/4

மேல்


-தம் (18)

ஆவலின் கிளர் நன்று உட்கொண்டு அடிகள்-தம் மனத்தை காக்கும் – தேம்பா:2 11/3
தந்தை நோக உணர்வு இன்றி தவறா நின்ற பிள்ளைகள்-தம்
சிந்தை நோக பணிந்து அடுத்தால் சினந்த தாதை அகற்றுவனோ – தேம்பா:5 20/1,2
இல்லும் செல்லா நின்றன தன்மைத்து இவர்-தம்-பால் – தேம்பா:9 58/3
நிறை நீத்து எசித்தார் பகை முற்றி நெடு நாள் சிறை செய்து யூதர்கள்-தம்
மிறை நீத்து உயர்ந்த குலம் எல்லாம் விடைத்தார் என்னா விடைத்து இறையோன் – தேம்பா:12 2/1,2
கற்பே அணி என்று ஓம்பி மது கரை ஆம் தண் தார் மாதர்கள்-தம்
பொற்பே கணவர் தமக்கு அல்லால் புறத்து பயனே பயவா போல் – தேம்பா:12 12/1,2
தோய்ந்த கண் நாடி ஒண் மயில்-தம் தோகைகள் – தேம்பா:12 40/2
மேல் நிமிர் நாயகன் விளிப்ப யூதர்-தம்
கோல் நிமிர் மோயிசன் குவட்டில் ஏறினான் – தேம்பா:18 12/3,4
நீள் அரி மதர் கண்ணார்-தம் நெடும் பகை துறத்தல் உள்ளி – தேம்பா:20 31/1
திடம் புனைந்து அமைந்த அறம் தரும் பயனே செய்தவர்க்கு அன்றியும் அவர்-தம்
புடம் புனைந்தவர்க்கும் வான் சுடர் ஒளியால் பூமியும் ஒளிர்ந்து என தகும்-ஆல் – தேம்பா:20 68/1,2
பீள் கையும் இரு கண் புதைத்து அழுது இந்தோ பிரிய நின் தொழும்பனே எம்-தம்
வாள் கையும் புகழும் எஞ்ச இன்று என்னை வழுவுற நினைத்தனன் என்றாள் – தேம்பா:20 77/3,4
பட்டு இலா கடை இலா பாவையார்கள்-தம்
மட்டு இலா உறுப்பு எலாம் வதை செய் நஞ்சு என்றாய் – தேம்பா:28 47/1,2
கார் விளை இடி மொழி கதத்தில் யூதர்-தம்
சீர் விளை மறை நலம் செகுத்து வந்து தன் – தேம்பா:29 65/1,2
கரை நாட்டி அற கடலாம் இவர்-தம் அன்பின் கனிவு உண்டாய் – தேம்பா:30 14/3
மண் விளக்கும் சுடர் அன்னோன் வருத்தம் அற வானவர்-தம்
விண் விளக்கும் கதிர் திரட்டி மேல் வனைந்த ஓர் சிலுவை – தேம்பா:30 118/1,2
பற்று ஆறு கடந்து இரு சீர் பயந்து இணையா புவேமியர்-தம் பதிகள் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/2
உயிர் கடந்து ஒழித்த யாக்கை உறைந்து கல்லறை கண் எம்-தம்
செயிர் கடந்து அளித்த நாதன் செறிந்த அ அவையோர் நாப்பண் – தேம்பா:35 39/2,3
பொன்றாய் எம்மால் பொன்றினை எம்-தம் புரை எல்லாம் – தேம்பா:35 67/2
மக்கள்-தம் மேல் அருத்தி எழீஇ வரையா அன்பான் உரை கொண்டான் – தேம்பா:36 19/4

மேல்


-தமில் (1)

தாயும் ஆய் ஒன்று ஆம் மூவர்-தமில் சுதன்-தன்னை ஈன்றும் – தேம்பா:7 16/2

மேல்


-தமுள் (1)

பேர் இரு படை-தமுள் பிரிந்து சேர்ந்து வெம் – தேம்பா:15 137/2

மேல்


-தம்மில் (1)

என்று ஆய் எளிமை தகவு எய்துதற்கே இருவர்-தம்மில்
பின்றா முறையால் இசலி பெரிது உம்பரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:9 16/2,3

மேல்


-தம்மை (1)

கூன் பிறை எயிற்று மா போல் கொற்றவர் இருவர்-தம்மை
தேன் பிறழ் அலங்கல் மார்பின் சேதையோன் என்ன எண்ணி – தேம்பா:16 40/1,2

மேல்


-தன் (16)

ஆரிய வளன்-தன் காதை அறம் முதல் விளங்க சொல்வாம் – தேம்பா:0 1/4
உண்டார் தெளிவு உண்டார் கடவுள்-தன் தாட்கு உவகை செயும் – தேம்பா:3 54/3
கன்னித்தாய்-தன் கரத்து உன்னை கண்டு உள் உவப்ப உன் மலர் தாள் – தேம்பா:5 22/1
மீன் வழங்கும் முடியாள்-தன் விளம்பு அரிய மாட்சியொடு – தேம்பா:6 2/3
விட்டு ஆவி விழுங்கு அயில் வேல் உடை சேதையோன்-தன்
உள் தாவிய தே அருள் ஊக்கமொடு ஓங்கி ஓர் நான்கு – தேம்பா:16 24/2,3
வலம் கெழு கன்னி-தன்-வாய் மைந்தனே தானும் ஆனான் – தேம்பா:26 10/4
என்-தன் வாய் உறை என் மகவு இன்பு உறீஇ – தேம்பா:26 37/2
தாய் உணர்வால் கருணையன்-தன் தலையை அன்னாள் தர கேட்டு – தேம்பா:26 169/1
கனி முகம் கண்டுழி வெருவி காந்தை-தன்
பனி முகம் கண்டுழி பரிவுற்று ஏங்கினான் – தேம்பா:27 116/1,2
பூதி-தன் அழலை படைத்தனன் என்றால் பொருவ இ இரு தழல் நோக்கின் – தேம்பா:28 87/3
சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4
முன் நாள் உற்ற அரசு இழந்த பேய் அ முனி-தன் மேல் – தேம்பா:29 23/1
நூல் நலமும் அவர் தொழுத நுனித்த ஒரு நாயகன்-தன்
வான் நலமும் ஒன்று எண்ணா வரைவு அறும் தன் கடல் தானை – தேம்பா:29 66/2,3
அல் பொறாது இலங்கும் நின்-தன் அருளினால் உணர்வு உற்றேனே – தேம்பா:29 113/4
வானில் நின்று இழிந்த வாளால் மன்னவன் பொரும்-கால் வான்-தன்
பானில் நின்று இழிந்த வில் போல் படர் சுடர் செய பாய்மா மேல் – தேம்பா:30 132/1,2
காயும் பாவ தன்மையும் நின்-தன் கனி அன்பும் – தேம்பா:35 64/3

மேல்


-தனில் (2)

கண்டு அகம்-தனில் வாழ்ந்து தன் காதலி – தேம்பா:7 56/1
பின்னும் இறைவன் தனில் குணித்த பின் நாள்-தனில் இ உலகு எரிந்து – தேம்பா:19 33/2

மேல்


-தனை (19)

வேல் செயும் போரினால் வெலப்படான்-தனை
சால் செயும் தவத்தினால் வென்ற தன்மையான் – தேம்பா:3 5/1,2
என்றது அண்ணல் கேட்டு இவன்-தனை கொணர்-மின் என்று இசைப்ப – தேம்பா:3 21/1
குணித்து ஆகி கடவுள்-தனை சாட்சி என கூறல் உற்றேன் – தேம்பா:6 20/4
புண் செயும் வை வாள் செய்த புண்-தனை ஆற்றும் தன்மை – தேம்பா:7 68/1
எத்தாலும் நிகர்ப்பு அரிய இ அறத்தி-தனை ஐயம் இதயத்து எண்ணி – தேம்பா:8 19/2
மருள் தரும் இருள்-தனை மாறி சூசை உள் – தேம்பா:8 23/1
அண்ணல் ஆம்-தனை துதி அளவு_இல் பாடினர் – தேம்பா:8 43/4
அளி கொள் அதிபதி-தனை மகவு என அணி அரிய கருவுடன் உலகு இடர் எரி அற – தேம்பா:8 68/2
வான்-தனை காத்தோன் காத்து வளர்ப்பதற்கு உரி கை_தாதை – தேம்பா:9 119/1
பின் தரு யாவையும் உணர்ந்தும் பேர் இறையோன்-தனை தாங்கும் – தேம்பா:10 9/2
பிறை பழித்த பொன் பதத்தால் பிறை மிதித்தாள்-தனை சூழ – தேம்பா:10 17/1
தன்னை ஈன்றன தாய்-தனை நோக்கலோடு – தேம்பா:10 111/1
தனக்கு நேர் இழந்து ஆர் தகவோன்-தனை
நினக்கு நான் இவண் நேர்தலின் மற்று உயிர்க்கு – தேம்பா:10 115/2,3
தாதையான்-தனை நோக்கும் அன்பொடு தாவு உளத்து உலவு இன்பதின் – தேம்பா:10 129/2
வேது அணிந்தன பாலன் வீ அணி வாகையான்-தனை வீக்கலால் – தேம்பா:10 130/1
சட்டம் இட்டு எய்ய சர்ப்பம்-தனை மிதித்திடும் கால் தீண்டி – தேம்பா:12 26/3
கண்ணை வேண்டினும் அளிக்கும் கால்-தனை
எண்ணி வேண்டினும் இகல் செய்வான்-கொலோ – தேம்பா:14 14/3,4
பார் முழுது உண்ணும் கூர்த்த பசி-தனை உண்ணும் அன்னான் – தேம்பா:20 103/1
இட்ட தன் புகழ தன் இறையோன்-தனை
ஒட்ட மீட்டனள் கன்னியும் ஓதியே – தேம்பா:26 39/3,4

மேல்


-தன்னால் (1)

பொறையுழி சிறப்பில் வாய்ந்த புலன் தவிர் காட்சி-தன்னால்
அறை மொழி இனிமை கான்ற அருள் அவிழ் வாயினாளே – தேம்பா:0 8/1,2

மேல்


-தன்னில் (3)

தாம நல் கமழ் நீர் தூற்றி தாழ்ந்து ஒரு பேழை-தன்னில்
வாம நல் துகில் பெய்தே தன் மனம் என திரு தன் சேயின் – தேம்பா:9 132/2,3
வினை ஒன்றும் இன்றி வினை செய்து செய்த வினை-தன்னில் ஒன்றும் விழையாய் – தேம்பா:14 141/1
வரை உமிழ் உயிர்ப்பு என்று அகில் புகை உமிழ்ந்த மாடம் நீள் கோன் நகர்-தன்னில்
சிரை உமிழ் கனி சொல் ஆணரன் சென்று திரு தகும் பூத்திபாற்கு ஆள் ஆய் – தேம்பா:20 67/2,3

மேல்


-தன்னை (7)

தாயும் ஆய் ஒன்று ஆம் மூவர்-தமில் சுதன்-தன்னை ஈன்றும் – தேம்பா:7 16/2
நல் செய்கை ஒன்றும் இலா அடியன்-தன்னை நண்ணிய-கால் – தேம்பா:10 74/3
குரவம் நீள் வேலி கோலும் குடங்கையுள் துஞ்சி-தன்னை
கரவ நீள் பசும் பூ நெற்றி கரும்புகள் நிறுவி ஊக்கி – தேம்பா:12 13/1,2
கதிர் எழும் உருவின் நின் கபிரியேல்-தன்னை நோக்கி – தேம்பா:16 5/1
வான் நிகர் விலங்கல்-தன்னை வான் உரும் அறுத்தால் போல – தேம்பா:16 49/2
போழ் வரு நெஞ்சின் நோக புணர் அறிவு எஞ்சான்-தன்னை
தாழ்வு அரும் உளத்து அ நாதன் தாழ்ந்த பின் உரி தன் மெய்யும் – தேம்பா:29 84/2,3
பல் நாளும் நான் இறப்ப பற்றிய நீள் மரம்-தன்னை
இ நாளும் காணாதால் இடர்க்கு எல்லை இலை என்றான் – தேம்பா:30 117/2,3

மேல்


-தான் (3)

சாதியின் வடிவாய் இங்கண் தனயன் ஆம் இவன்-தான் என்றான் – தேம்பா:14 121/4
கோடிய கொம்பில் பூ அதோ படரும் கொடி மலர்-தான்-கொலோ நீரில் – தேம்பா:30 142/1
அறம்-தான்-கொல்லோ மகனே அறைக என்று அழுதான் வளனே – தேம்பா:31 25/4

மேல்


-தானும் (1)

தாமனும் சிரீத்தான்-தானும் தரும் புகழ் கடந்த வீர – தேம்பா:29 43/2

மேல்


-தொறும் (44)

புள் உலாம் விசும்பு-இடை-தொறும் பொரும் படை பொருவ – தேம்பா:1 1/1
சீர் புறம் கொடு திசை-தொறும் இருள் அற மின்னி – தேம்பா:1 2/2
கொடை என செழும் குன்றொடு வயின்-தொறும் குளிர – தேம்பா:1 3/3
தெள் நுரைத்து எழும் திரை திரள் வயின்-தொறும் புகுந்து – தேம்பா:1 6/2
மல்ல விள் அலர் மலிந்த கான்-தொறும்
புல்ல அன்பு அறா பொருது காரணம் – தேம்பா:1 20/1,2
திரிந்தன வயின்-தொறும் தெளிந்த நண்பகல் – தேம்பா:2 25/3
மீ முறை ஒப்ப நாள்-தொறும் குறை இல வேதியர் அருச்சனை திருத்தும் – தேம்பா:2 49/1
நாள்-தொறும் கனிந்த செம் தேன் நல் கனி அளித்தல் நன்றோ – தேம்பா:4 35/1
மறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் வழு_இல நாள்-தொறும் என்னை வணங்கும் ஆற்றால் – தேம்பா:5 29/2
ஆசை அற்று எழுந்த தவர் போக முற்று இடங்கள்-தொறும் ஆரணத்து அநந்த நயன் ஆய் – தேம்பா:5 145/2
நாள்-தொறும் கரு நன்று வளர்ந்து பொன் – தேம்பா:7 58/1
சால் அரும்பு சூல் அணிந்த சண்பக தண் சினைகள்-தொறும் தவறும் தென்றல் – தேம்பா:8 6/1
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் துளங்குகின்ற தோற்றமே – தேம்பா:11 2/4
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் துளங்குகின்ற தோற்றமே – தேம்பா:11 2/4
பின் அருந்திட பெட்பு உறீஇ நாள்-தொறும்
மின் அருந்திய மெல் அடியாள் கரத்து – தேம்பா:11 15/2,3
புது பட வேந்து உறீஇ பொலி தெரு-தொறும்
சது பட நகர் எலாம் சிறந்த தன்மை போல் – தேம்பா:12 28/1,2
மாரி மல்கிய மதி-தொறும் மு மழை பொய்யா – தேம்பா:12 55/1
தாம் தாம் அ கடி நகர்-கண் தங்கல் உள்ளி நாள்-தொறும் பொன் – தேம்பா:13 2/3
உண்ணிகள் எண்_இல் மொய்ப்ப உழி-தொறும் வெருவும் மொய்த்து – தேம்பா:14 31/3
கான் முகம் புதைத்த கள் மலர் நாட்டில் கலக்கம் உற்று இடம்-தொறும் யாரும் – தேம்பா:14 39/1
நோக்கிய நோக்கம் திசை-தொறும் தீக்க நூக்க_அரும் செருக்கொடு நோக்கி – தேம்பா:14 45/1
மடி முகத்து அழிந்த ஞாலம் வயின்-தொறும் நீத்த வாரி – தேம்பா:14 113/4
ஒழிந்த மாற்றலர் உறைந்த பல் உழி-தொறும் உறைந்து ஆண்டு – தேம்பா:16 11/1
கனி வளர் சினை-தொறும் கரிய யூகங்கள் – தேம்பா:20 10/3
மாண் நெறி சிறந்த நாட்டின் வயின்-தொறும் ஓட்டினானே – தேம்பா:22 12/4
மாலையின் தாமத்து அங்கண் வயின்-தொறும் நிரைப்ப ஈந்த – தேம்பா:22 17/2
கார் இழந்து இழி துளி என நாள்-தொறும் கனவில் – தேம்பா:23 85/1
ஓம்புகின்ற விருந்து உள நாள்-தொறும்
சாம்புகின்ற விண்ணோர் தர தாமரை – தேம்பா:26 154/1,2
உன்ன நாவு அமுது ஊற்று என நாள்-தொறும்
மன்ன நாதனை மாறு_இல வாழ்த்தினான் – தேம்பா:26 183/3,4
கூடிய துயர்க்கு இரு குரவர் நாள்-தொறும்
நீடிய நசை கொடு நிமலனை தொழுது – தேம்பா:27 52/2,3
மன் வயத்து எல்லா நலம் உளன் ஆதல் வயின்-தொறும் வியாபகன் ஆதல் – தேம்பா:27 157/2
அ பொருள்-தொறும் தான் குறுகு இலா முழு நின்று அ பொருள் அழிவில் தான் அழியா – தேம்பா:27 162/2
ஆதலே நாள்-தொறும் இறுக்கல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 41/4
கோட்பு_அரும் எழில் உயிர் குழைய நாள்-தொறும்
மீட்பு_அரும் விளிவு உற விழித்தல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 45/3,4
ஆழ்வர் ஓதையும் அங்கணின் நாள்-தொறும்
தாழ்வர் ஓதையும் செய் துயர் சாற்றவோ – தேம்பா:28 101/3,4
கலித்தன இடை-தொறும் உவமை நீக்கிய களிப்பொடு வனப்பு எழு வனம் அது ஆக்கமே – தேம்பா:30 90/4
வாவியின் வாசமும் மல்கி வாய்-தொறும்
மேவி இன்பு எழ எதிர்எதிர் விருந்து செய்து – தேம்பா:30 146/2,3
இனையவும் பலவும் ஆங்கு இயல நாள்-தொறும்
வனையவும் புவி நிகர் மடிய வான் உலகு – தேம்பா:32 51/1,2
இ வாய் எஞ்சா நாள்-தொறும் அன்னார் இசை பாடி – தேம்பா:34 60/1
தெரு-தொறும் ஒழுங்கின் பாய்ந்த திரு ஒளி பளிங்கு திண்ணை – தேம்பா:36 91/1
பரு-தொறும் பசும்பொன் பாவை பவள நீள் குறட்டில் ஏற்றி – தேம்பா:36 91/2
உரு-தொறும் இரவில் வில் வாய் ஒளி மணி தீபம் மின்ன – தேம்பா:36 91/3
புகை அணிந்த மனை-தொறும் எழுந்த கொடி அளவு_இல பொறி நுகர்ந்த நயம் மனம் நுகர்ந்த நயம் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/2
மண் கவர் சுடர் வாய் மணி தெரு-தொறும் எல் வாய்த்தலும் மற்று அழகு அனைத்தும் – தேம்பா:36 113/2

மேல்


-தொறுமே (1)

களி வரும் என கனை வரும் கனிவன காமர மாலை இடங்கள்-தொறுமே – தேம்பா:35 76/4

மேல்


-தோறு (1)

பொருள் ஆதி என்று பொருள்-தோறும் நின்று பொருள்-தோறு அழிந்து சிதையாய் – தேம்பா:14 140/3

மேல்


-தோறும் (19)

பொன் அன்ன பொலிந்த நகர் புடைகள்-தோறும் புகுந்து இன்னார் – தேம்பா:10 64/1
வேரி மல்கிய விளை புலத்து எனை பகல்-தோறும்
பூரி மல்கிய தொழில் எலாம் பொருந்தி இ மூவர் – தேம்பா:12 55/2,3
ஈட்டு அரும் கனக சாலை இவை முதல் இடங்கள்-தோறும்
வாட்டு அரும் துயர் கொள் நாட்டில் மல்கிய நுணலை ஈட்டம் – தேம்பா:14 30/3,4
பொருள் ஆதி என்று பொருள்-தோறும் நின்று பொருள்-தோறு அழிந்து சிதையாய் – தேம்பா:14 140/3
பாயின இடங்கள்-தோறும் பரப்பினான் பிணத்தின் குப்பை – தேம்பா:17 24/2
சேட்டு இளம் சினைகள்-தோறும் திரு மணி சாயல் பைம் பூ – தேம்பா:20 38/3
சூழ் அக மரங்கள்-தோறும் சூழ் உளைந்து ஈன்றதே போல் – தேம்பா:20 40/1
கான் ஏந்திய காவுகள்-தோறும் மயில் – தேம்பா:22 8/1
கார் தவழ் வரைகள்-தோறும் கடி மலர் பொழில்கள்-தோறும் – தேம்பா:23 13/1
கார் தவழ் வரைகள்-தோறும் கடி மலர் பொழில்கள்-தோறும்
ஏர் தவழ் புரங்கள்-தோறும் எண்ண_அரும் இடங்கள்-தோறும் – தேம்பா:23 13/1,2
ஏர் தவழ் புரங்கள்-தோறும் எண்ண_அரும் இடங்கள்-தோறும் – தேம்பா:23 13/2
ஏர் தவழ் புரங்கள்-தோறும் எண்ண_அரும் இடங்கள்-தோறும்
சீர் தவழ் சிகரத்து ஓங்கி சிறந்த ஆலயங்கள் யாவும் – தேம்பா:23 13/2,3
சடுதியே இடங்கள்-தோறும் ததும்பிய குழவி எல்லாம் – தேம்பா:25 13/2
துவம் அணி மரங்கள்-தோறும் துணர் அணி சுனைகள்-தோறும் – தேம்பா:26 116/3
துவம் அணி மரங்கள்-தோறும் துணர் அணி சுனைகள்-தோறும்
உவம் அணி கானம் கொல்லென்று ஒலித்து ஒலித்து அழுவ போன்றே – தேம்பா:26 116/3,4
சீர்த்து உராய் நாட்கள்-தோறும் தே மொழி வாயால் கூற – தேம்பா:30 4/3
எனை பகல்-தோறும் வீயா இன்பம் உற்று உவந்த போழ்தில் – தேம்பா:30 5/2
வருக்கையின் கனிகள்-தோறும் வானரம் உலவி பாய – தேம்பா:30 125/1
பின்னி அங்கு இடங்கள்-தோறும் பெருக மொய்த்து எவணும் நாற – தேம்பா:36 88/3

மேல்


-நின்று (4)

தேன் கறி கற்று இமிர் வண்டு ஆர் வனத்தின்-நின்று செழு ஞானம் – தேம்பா:26 160/3
மீனில்-நின்று ஒளி மேய் முடியாட்கு அவன் – தேம்பா:33 21/1
வானில்-நின்று இவண் நான் வந்து தேடிய – தேம்பா:33 21/2
ஊனில்-நின்று உறும் துன்பம் நன்று ஆயினும் – தேம்பா:33 21/3

மேல்


-பால் (103)

கறாகறா என ஒர்-பால் காடை புள் இனம் – தேம்பா:1 45/1
ஞறாஞறா என ஒர்-பால் நயந்த தோகைகள் – தேம்பா:1 45/2
பொன் பொதிர் வயிர கால் மிசை பவள போதிகை பொருத்தியது ஒரு-பால்
வில் பொதிர் துகிர் கால் மரகத மணியால் விளங்கிய போதிகை ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/1,2
வில் பொதிர் துகிர் கால் மரகத மணியால் விளங்கிய போதிகை ஒரு-பால்
எல் பொதிர் நிதி கால் அமைந்த போதிகையாய் இன மணி கிடத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/2,3
எல் பொதிர் நிதி கால் அமைந்த போதிகையாய் இன மணி கிடத்தியது ஒரு-பால்
செல் பொதிர் மின்னின் மின்னி முன் நிரையின் செறிந்த பல் மண்டப நிலையே – தேம்பா:2 40/3,4
வான் வளர் வலமை பூத்த மாண்பு இதே இது நின்-பால் ஆம் – தேம்பா:4 43/3
ஆய ஆயின அனைத்தையும் ஆலயத்து ஒரு-பால்
நேயம் ஆருயிர் நேரிய இரவலர்க்கு ஒரு-பால் – தேம்பா:6 64/2,3
நேயம் ஆருயிர் நேரிய இரவலர்க்கு ஒரு-பால்
தூய ஆரியர் விரைந்து அரும் தொடர்பொடு தொகுத்தார் – தேம்பா:6 64/3,4
மொய் அகத்தால் அடும் மற்ற கருவி யாவும் மூ அறு வானவர் ஒரு-பால் கையில் ஏந்தி – தேம்பா:8 60/3
உனதே எனதே இல்லாது இல்லில் ஒரு நாள் பணி-பால்
தனதே என மா தவனே செய்தான் தவறாது இ நன்று – தேம்பா:9 22/1,2
தன்-பால் என தாய் தனையன் இனி வாழ்ந்து உண வேர்த்து உழைத்தல் – தேம்பா:9 29/3
உன்-பால் என ஆண்டகை ஏவினன் என்று உரைசெய்து ஒளிந்தான் – தேம்பா:9 29/4
இல்லும் செல்லா நின்றன தன்மைத்து இவர்-தம்-பால்
சொல்லும் செல்லா உள்நயம் உண்டே தொழுது உண்டார் – தேம்பா:9 58/3,4
தாய் மணி பெயர் பெற்று எம்-பால் தாழ்ந்துறல் உணர்வான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 121/4
காரின்-பால் கடந்த அம் கண் ககனம்-பால் எதிர் இல் ஆளும் – தேம்பா:9 126/1
காரின்-பால் கடந்த அம் கண் ககனம்-பால் எதிர் இல் ஆளும் – தேம்பா:9 126/1
ஓர் என்பான் மனத்துள் சொல்வான் உளத்தின்-பால் வணக்கம் செய்து – தேம்பா:9 126/2
பாரின்-பால் தோன்றும் பாலால் இருவர்-பால் பயந்த சேய் போல் – தேம்பா:9 126/3
பாரின்-பால் தோன்றும் பாலால் இருவர்-பால் பயந்த சேய் போல் – தேம்பா:9 126/3
நீரின்-பால் வறுமைக்கு ஒப்ப நீர் எனை வளர்த்தல் வேண்டும் – தேம்பா:9 126/4
மின்-பால் வெயில் செய் மிடை விண்ணவர் ஈர்_ஐயாயிரர் சூழ்ந்து – தேம்பா:10 57/2
பொன்-பால் உயர் பெத்திலேம் ஆம் பொலி மா புரம் அண்மினரே – தேம்பா:10 57/4
தேன் உலா மழை திளைத்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 104/4
கண் இன் ஓகையின் களித்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 105/4
இன் இன்பு ஆர்ந்தன இனிது ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 106/4
கந்த நல் சுவை கனிவு ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 107/4
பாதையால் களி எய்தி மொய்த்தன பாரோடு உம்பர்கள்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 129/4
நல முறையும் பார்த்து இரு-பால் பகுப்ப வானோர் நம்பி தனது இல்லாளை மகனை தன் தாய் – தேம்பா:11 44/2
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
தன்-பால் என்றே தான் அயர்வு உற்றான் தனை உற்றார் – தேம்பா:11 86/2
இன்பால் எஞ்சா வாழ்வது தம்-பால் என விட்டான் – தேம்பா:11 86/3
மலைத்து அளி இரு-பால் மல்கி மகர யாழ் இசைகள் செய்ய – தேம்பா:12 15/1
படி ஒருங்கு இவர் பயத்த நன்று இயல்பு என ஒரு-பால்
நெடிது ஒருங்கு செந்நெல் வளர்ந்து இவர் தொழுது ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/1,2
நெடிது ஒருங்கு செந்நெல் வளர்ந்து இவர் தொழுது ஒரு-பால்
கடிது ஒருங்கு கை கூப்பு என கதிர் நெறித்து ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/2,3
கடிது ஒருங்கு கை கூப்பு என கதிர் நெறித்து ஒரு-பால்
அடி ஒருங்கு உற வளை தலை விளைந்தன அகணி – தேம்பா:12 52/3,4
கூன் இரும்பினில் குறைத்து அரி பகுத்தனர் ஒரு-பால் – தேம்பா:12 53/4
பறி இன்மை சார்பு இன்மை தன்-பால் இன்மை பரிசு அல்லால் – தேம்பா:13 7/3
ஒப்பு அடை அலைகள் பிரிந்து அகன்று இரு-பால் உயர்ந்து நின்று இடத்து இவர் புக்கு – தேம்பா:14 46/3
கார் தவழும் மின் இனமோ கமல மலர் தடம் ஒரு-பால்
வார் தவழும் புவி சிலம்போ மணி வரன்றி ஒலித்து ஓடி – தேம்பா:15 4/2,3
பார் தவழும் யாறு ஒரு-பால் பணி கை போல் தழுவினவே – தேம்பா:15 4/4
கம் உகும் படர் கதலி கனிகள் நக்கும் கரும்பு ஒரு-பால்
கமுகும் பூகமும் ஆர் கனி முத்து அணிந்த கா ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/1,2
கமுகும் பூகமும் ஆர் கனி முத்து அணிந்த கா ஒரு-பால்
அம் உகும் செம் கமல வாவி ஒரு-பால் அணிசெய்க – தேம்பா:20 16/2,3
அம் உகும் செம் கமல வாவி ஒரு-பால் அணிசெய்க – தேம்பா:20 16/3
ஓர் என்பான் பகை செய்தாலும் உலகின்-பால் கொற்றம் கொண்டேன் – தேம்பா:23 11/1
சீரின்-பால் வணக்கம் கொண்டேன் திரு மணி சிகரம் கொண்டே – தேம்பா:23 11/2
காரின்-பால் மின்னின் மின்னும் கனக ஆலயமும் கொண்டேன் – தேம்பா:23 11/3
பாரின்-பால் இன்று என் ஆண்மை பகை இலா குறைய கண்டேன் – தேம்பா:23 11/4
மறத்து உறும் தீங்கு தன்-பால் வந்த பின் ஆவது உண்டோ – தேம்பா:25 67/2
விண்-பால் முதல் மூ_உலகு அசைக்கும் மிடலின் மிக்கோன் என்னிடத்து – தேம்பா:26 41/1
மண்-பால் தன்னை தொழுது இறைஞ்சும் மக்கட்கே தான் தயை செய்வான் – தேம்பா:26 41/4
வீயினும் கொடிய பேய்கள் வினை செய ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:26 112/2
வீயினும் கொடிய பேய்கள் வினை செய ஒரு-பால் ஓர்-பால்
போயினும் கொடிய தன் மெய் பெரும் பகை செய இ வாயில் – தேம்பா:26 112/2,3
சீரின்-பால் நெறி சிதைவு இலா நடவிய நிலையை – தேம்பா:27 26/2
பாரின்-பால் நலம் படுவ கண்டு இறைஞ்சலே கல்வி – தேம்பா:27 26/3
முன் பிறப்பின் விடங்கம் உற தலைவிதி காரணம் என்றான் முன்-பால் நீதி – தேம்பா:27 96/1
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பில் புண்ணியம் ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:28 6/1
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பில் புண்ணியம் ஒரு-பால் ஓர்-பால்
செறி குலாய் கிடந்த காமம் செரு பட நடுவில் பட்ட – தேம்பா:28 6/1,2
சீரின்-பால் நடவாதார் சினம் காமம் களவு கொலை – தேம்பா:28 82/2
பாரின்-பால் நச்சி அடும் பாவம் முடித்தவர் எல்லாம் – தேம்பா:28 82/3
சூரின்-பால் நரகு எய்தி சோகு இனத்தோடு உளைந்து எரிவார் – தேம்பா:28 82/4
மிடைந்து தாம் தம்முள் துயர் செய ஒரு-பால் மிடைந்தன குணுங்கு இனம் ஒரு-பால் – தேம்பா:28 92/1
மிடைந்து தாம் தம்முள் துயர் செய ஒரு-பால் மிடைந்தன குணுங்கு இனம் ஒரு-பால்
அடைந்து தாம் உடற்றி சீறிய பகையோடு ஆகுல கடல் கரை அனைத்தும் – தேம்பா:28 92/1,2
சொரிவன மழை போல் அழல் விட ஒரு-பால் தோல் உரித்து எரிப்பன ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/1
சொரிவன மழை போல் அழல் விட ஒரு-பால் தோல் உரித்து எரிப்பன ஒரு-பால்
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/1,2
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/2
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால்
கரிவன உடல்கள் துமிப்பன ஒரு-பால் கனல் திரள் ஊட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/2,3
கரிவன உடல்கள் துமிப்பன ஒரு-பால் கனல் திரள் ஊட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/3
கரிவன உடல்கள் துமிப்பன ஒரு-பால் கனல் திரள் ஊட்டுவது ஒரு-பால்
திரிவன உருவால் வெருட்டுவது ஒரு-பால் தேறு இல பகைத்தன பேயே – தேம்பா:28 93/3,4
திரிவன உருவால் வெருட்டுவது ஒரு-பால் தேறு இல பகைத்தன பேயே – தேம்பா:28 93/4
பின்-பால் கொண்ட ஆகுலம் எண்ணார் பிறழாத ஓர் – தேம்பா:28 123/3
வெருள் புரிந்த வெம் சின போர் வினை நின்-பால் என்று இறைஞ்சி – தேம்பா:29 71/3
நீரின்-பால் இரவி மூழ்கி நினைத்தது ஓர் தியானம் விள்ளா – தேம்பா:30 67/1
தேரின்-பால் இரவி மீண்டும் தீர்கிலன் உணர்ந்த காட்சி – தேம்பா:30 67/2
காரின்-பால் உயர்ந்த வீட்டில் கனிந்து உறை காட்சி ஒப்ப – தேம்பா:30 67/3
பாரின்-பால் வரை முகட்டு ஓர் படர் விளக்கு ஆக நிற்பான் – தேம்பா:30 67/4
தப்பும் காசினி அளிக்க சாகுதல் என்-பால் என்ன – தேம்பா:30 116/3
மூ_உலகு அனைத்தும் தாங்கும் முதலவன் ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:34 17/1
மூ_உலகு அனைத்தும் தாங்கும் முதலவன் ஒரு-பால் ஓர்-பால்
தே உலகு அனைத்தும் ஏத்தும் தேவ_தாய் தாங்க சூசை – தேம்பா:34 17/1,2
இருவரும் இரு-பால் ஆசி இட்டு அருள் உரையின் தேற்ற – தேம்பா:34 19/1
தன்-பால் எல்லா நன்று உளன் ஆகி தகை வல்லோன் – தேம்பா:34 55/1
பின்-பால் இல்லாது ஏது உளது உண்டோ பெற அஃதை – தேம்பா:34 55/2
என்-பால் எல்லா நோய் உளன் ஆகி இவண் எய்த – தேம்பா:34 55/3
அன்பிற்கு உண்டோ மாத்திரை ஆக அளவு எம்-பால்
முன்பிற்கு உண்டோ ஓர் பயன் வான் ஆள் முதல்வற்கே – தேம்பா:34 58/1,2
மெய் ஆர் துன்பத்து ஒன்று என உன்-பால் விளைவு உண்டோ – தேம்பா:35 57/2
கோன் பால் நின்-பால் என்று எதிர் இன்றி குறை இன்றி – தேம்பா:35 58/1
வான்-பால் நின்றோய் எங்கணும் நின்றோய் மகிழ்கின்றாய் – தேம்பா:35 58/2
ஊன்-பால் நின்று ஓர் மேனி எடுத்தாய் உயிர் சிந்த – தேம்பா:35 58/3
விளை ஒளி உரு உறீஇ அணி அணி அமரர்கள் வீரியர் ஆக மிடைந்தது ஒரு-பால்
திளை ஒளி மணி அணி அணி முடி கொணர்வன சேடியர் ஆக மலிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/1,2
திளை ஒளி மணி அணி அணி முடி கொணர்வன சேடியர் ஆக மலிந்தது ஒரு-பால்
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/2,3
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால்
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/3,4
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/4
துளி வரு மழை என நிறை வரும் மது மழை தூவிய மாலை நிறைந்தது ஒரு-பால்
அளி வரும் உரை என வளி வரு கவரிகள் ஆடிய மாலை அமைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/1,2
அளி வரும் உரை என வளி வரு கவரிகள் ஆடிய மாலை அமைந்தது ஒரு-பால்
ஒளி வரும் மதி என உயர் வரு கவிகைகள் ஊர் ஒளி மாலை ஒசிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/2,3
ஒளி வரும் மதி என உயர் வரு கவிகைகள் ஊர் ஒளி மாலை ஒசிந்தது ஒரு-பால்
களி வரும் என கனை வரும் கனிவன காமர மாலை இடங்கள்-தொறுமே – தேம்பா:35 76/3,4
அருளில் வீங்கிய ஆண்டகை-பால் வளன் – தேம்பா:36 12/3
நின்-பால் இருந்து உன் பணியால் நான் நில-பால் இறங்கும் வேலை இவன் – தேம்பா:36 23/1
நின்-பால் இருந்து உன் பணியால் நான் நில-பால் இறங்கும் வேலை இவன் – தேம்பா:36 23/1
தன்-பால் இருந்து நீ தந்த தேன் துளிக்கும் பூம் கொடியின் – தேம்பா:36 23/2
மின்-பால் இருந்து நிழல் ஒதுங்க விரும்பி அரிதாய் எனை வளர்த்தான் – தேம்பா:36 23/3
உன்-பால் இருந்து தொழும் வளன் தான் உலகில் நிகரா உள தூயோன் – தேம்பா:36 23/4

மேல்


-பாலதோ (1)

பா நக உணர்வு கேட்டு அறத்தின்-பாலதோ
கூ நக இழிவு அதோ கூறு நீ என்றான் – தேம்பா:29 95/3,4

மேல்


-பாலால் (2)

கேடு உடை அஞர் என்று எண்ணா கிளர் வயத்து உணர்வின்-பாலால்
ஈடு உடை அரசும் பேரும் எடுத்து வீற்றிருந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:23 10/3,4
தன் திறத்து ஊக்கி தேவன் தான் என உணர்ந்த-பாலால்
பின் திறத்து எவரும் அஞ்ச பெரும் சினத்து அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 83/1,2

மேல்


-பாலோ (1)

ஈர்_இரு திசைகள் கூச இயன்ற போர் உரைக்கும்-பாலோ – தேம்பா:16 44/4

மேல்


-போதில் (1)

பொன் விளக்கிய-போதில் அ கொல்லரே – தேம்பா:27 90/1

மேல்


-போது (4)

பூசை செய்து எனை வணங்கு இலாத-போது எனா – தேம்பா:24 51/3
ஊன் முகத்து உதித்த-போது உலகின் தீது இருள் – தேம்பா:25 44/1
போது வாய் மலர்ந்து உரை முதல் புகன்ற-போது
ஏது வாய் மடங்கவும் இனிது உளத்தோடு – தேம்பா:27 8/1,2
போது வாய் மலர்ந்த-போது பொதிர்த்து அளி மிடைதல் போல – தேம்பா:28 2/1

மேல்


-மன்னோ (4)

வெய்யில் உற்று அடைந்த தூதன் விடை மொழி உரைப்பான்-மன்னோ – தேம்பா:7 12/4
மீன் அம் சென்னி சாய்த்து விழைந்து அதற்கு அமைந்தான்-மன்னோ – தேம்பா:12 95/4
தொல் உடை சுருதி மாண்பு இயல் காட்ட தோன்றிய தரு இது ஆம்-மன்னோ – தேம்பா:18 34/4
முறை கெழு வழுவா நீதி முகைத்த நூல் மொழிந்தான்-மன்னோ – தேம்பா:28 8/4

மேல்


-மாதோ (1)

நீர் புறம் கொடு நீல் முகில் முழங்கின-மாதோ – தேம்பா:1 2/4

மேல்


-மின் (95)

தீது அகன்ற அரும் திரு நுகர செல்-மின் என்று – தேம்பா:2 19/2
என்றது அண்ணல் கேட்டு இவன்-தனை கொணர்-மின் என்று இசைப்ப – தேம்பா:3 21/1
உடை உரத்தினை உணர்-மின் என்று இரும் சிரம் கொய்தான் – தேம்பா:3 30/4
துன்றின அனைவரும் துன்-மின் என்று அழைத்து – தேம்பா:5 46/3
உடு கொண்ட சென்னி ஒசித்து ஒல்லை அகல்-மின் என்னா – தேம்பா:5 82/3
ஆங்கு வம்-மின் வம்-மின் என ஆரணம் புனைந்த வடிவு ஆக வந்த மைந்தர் அகலாது – தேம்பா:5 143/1
ஆங்கு வம்-மின் வம்-மின் என ஆரணம் புனைந்த வடிவு ஆக வந்த மைந்தர் அகலாது – தேம்பா:5 143/1
ஈங்கு நில்-மின் நில்-மின் என ஆகம் உண்ட இன்பம் மிக யாரும் வந்து அருந்த வரவே – தேம்பா:5 143/2
ஈங்கு நில்-மின் நில்-மின் என ஆகம் உண்ட இன்பம் மிக யாரும் வந்து அருந்த வரவே – தேம்பா:5 143/2
தாங்கள் வம்-மின் வம்-மின் என யாரும் வந்து மண்டலொடு தாவி முன்பு பின்பு வரலால் – தேம்பா:5 143/3
தாங்கள் வம்-மின் வம்-மின் என யாரும் வந்து மண்டலொடு தாவி முன்பு பின்பு வரலால் – தேம்பா:5 143/3
நீங்கள் நில்-மின் நில்-மின் என மீ முழங்கு எழுந்த நகர் நீடு நின்று நின்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 143/4
நீங்கள் நில்-மின் நில்-மின் என மீ முழங்கு எழுந்த நகர் நீடு நின்று நின்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 143/4
நீர் உலகு உறழ் நெஞ்சிற்கு இ நினைவு அகன்று அகல்-மின் அன்றோ – தேம்பா:7 72/4
எம் பரம் இறைவன் இடும் தீர்வை கேட்ப எழு-மின் என எழுந்திருப்பர் மக்கள் எல்லாம் – தேம்பா:11 42/4
மால் நகத்தே பெற்றோரே வம்-மின் என்னா வர கடலில் மூழ்கு உவப்பின் தொழுவார் நல்லோர் – தேம்பா:11 53/4
மற நெஞ்சீர் போய் திரு என் முகத்து அகன்றே மண்ணையுடன் ஊழி_தீய் போ-மின் என்னா – தேம்பா:11 54/1
நில்லு-மின் நில்-மின் என இடை விடாது நீண்ட கை காட்டுவ போன்றே – தேம்பா:12 59/4
நில்லு-மின் நில்-மின் என இடை விடாது நீண்ட கை காட்டுவ போன்றே – தேம்பா:12 59/4
ஒண் புடை கொடிகாள் நில்லு-மின் நில்-மின் உயிர் அரும் துயர் அற வந்த – தேம்பா:12 60/3
ஒண் புடை கொடிகாள் நில்லு-மின் நில்-மின் உயிர் அரும் துயர் அற வந்த – தேம்பா:12 60/3
வான் நிலா எறிக்கும் மகவினை நோக்க மலர்ந்த பின் வம்-மின் என்று அழைப்ப – தேம்பா:12 71/3
எண் அகன்ற குணத்து இவர் நில்-மின் என்று – தேம்பா:13 26/3
நிலை அடைந்தனர் நீங்கலிர் நில்-மின் என்று – தேம்பா:13 27/3
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் அரசு அஞ்சி ஒருங்கு அகன்று ஏகு-மின் என்பான் – தேம்பா:14 39/4
துன்பு அது நீங்க அரசு உளத்து இகன்று தொழும்பராய் நில்-மின் என்றமையால் – தேம்பா:14 40/2
புக பட்டு அழிக்கும் வினையின் பொலிசை காண்-மின் என்பார் – தேம்பா:14 70/4
அன்னவை கேள்-மின் என்று அணுகி கூறினான் – தேம்பா:14 128/4
இ தலையான் ஆண்மையை வான் எய்தினரே சொல்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 5/4
கலை ஈன்ற சொல் கடந்து காட்டியவை கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 7/4
கொல் வேல் இல்லாது இ நகரை குலைய சிதைத்தல் காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 15/4
சீரிடத்து உரிமை சொல்வேன் செரு பட வம்-மின் என்ன – தேம்பா:15 54/3
ஊன் சுவைத்து உடன்ற போரில் உற்றது சொல்-மின் என்ன – தேம்பா:16 7/3
உன்னி நீர் எவர் சொல்-மின் உற்றது என்றலும் – தேம்பா:18 6/3
தந்தை தாய் வணங்கு-மின் நீர் கொலையே செய்யீர் தவிர் காமம் – தேம்பா:18 22/1
முழையின் கிடந்த இ முனியும் முரிக்க கொணர்-மின் என விட்ட – தேம்பா:19 29/2
கண் சேர் அணி கடந்த கவின் நீர் சொல்-மின் உவந்தது என்றார் – தேம்பா:20 12/4
பொய்த்த வழி காட்டு இ பொழில்-கண் மயங்கா புடை வம்-மின்
துய்த்த அருள் உமிழும் முக நல்லிர் என்று சொற்றி மலர் – தேம்பா:20 14/2,3
சூர் ஏந்தி நிற்பர் எவர் சொல்-மின் என்றான் தொல் உணர்வான் – தேம்பா:20 27/4
முன்னார் மொழி பிறழா மொழிகுதும் நான் கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:20 56/4
ஈறாய் கண்ட கனவு எவன் செய்யும் காண்-மின் எனா – தேம்பா:20 61/2
ஈங்கு பொறித்த முறை காண்-மின் என்றான் இணர் கொடியான் – தேம்பா:20 65/4
பற்றுபு சிறையில் கதும் என பெய்-மின் பகைவரின் கொடியனை என்ன – தேம்பா:20 78/2
இன் நிறத்து இலங்க காண்-மின் நீர் என்ன இவை வளன் இசைத்தவுளி எவரும் – தேம்பா:20 79/3
நல் பட அருளி கேள்-மின் நீர் என்ன நறு மலர் உயர்த்தனன் நவின்றான் – தேம்பா:20 81/4
நேய ஆணரன் கூவும்-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:20 88/4
காம்பிய அவரும் போகில் களவர் கை பிடி-மின் என்ன – தேம்பா:20 109/3
கரந்த நாம் அல்ல என்பார் களவனை கொல்-மின் என்பார் – தேம்பா:20 110/2
சூல் நெறி பிறந்த மாதர் துணிக்கு-மின் என்று தம் தாய் – தேம்பா:21 4/3
நின்று ஒளித்திருந்த பேழை நிமிர்ந்து கண்டு எடு-மின் என்றாள் – தேம்பா:21 8/4
பால் நல முலையினாளை பாலனுக்கு அழை-மின் என்னா – தேம்பா:21 10/1
தன் நாடு அயர்வுற்று அயர்ந்து அரசன் தரு-மின் உற்ற கொடிது என்றான் – தேம்பா:23 1/4
ஐயம் மீட்பதன் பொருட்டு அகத்து அலை நினைவு அகல்-மின்
வையம் மீட்பதன் பொருட்டு எம்மால் மலிந்தன வஞ்ச – தேம்பா:23 80/1,2
கொல்லையில் முளைத்த களை என புல்லர் கொடு முறை கொய்-மின் நீர் என்பேன் – தேம்பா:23 106/4
என்னால் ஆவது இயம்பு-மின் என்றான் – தேம்பா:25 20/4
பின்று இன்று ஆம் தொழில் பேசு-மின் என்றனன் பெருமான் – தேம்பா:25 30/4
வான் உகும் நிறையை நீத்தார் வழுக்கு அது காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:25 86/4
உள்ளி வாழ் வரிகாள் சொல்-மின் உயிர் தனித்தலின் தீது உண்டோ – தேம்பா:26 108/4
புரை இலா வாழ்க என புகல்-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:26 129/4
எழுந்தனன் சொல்லு-மின் வந்தது என்று பின் – தேம்பா:26 136/3
காய் உணர்வான் உள் கலங்கி கொணர்-மின் என்ன கடும் கசடர் – தேம்பா:26 169/3
போற்றி கேள்-மின் நீர் புகை என ஒழி பொருள் ஈகை – தேம்பா:27 28/3
தரு கைம்மாறு இயல் சாற்றிட கேள்-மின் நீர் – தேம்பா:27 36/3
கறவையும் மிக அருள் கா-மின் என்றனன் – தேம்பா:27 59/3
கோதை வாய் விரை செய் மார்பன் கூய்-மின் என்று அவனும் வந்தான் – தேம்பா:27 72/1
மிடை தரும் பொருளின் ஆக்கம் மேவு-மின் என்றான் சூசை – தேம்பா:27 79/2
வேண்டா சொல்லாய் சொல்-மின் என விளம்பி நக்கான் சிவாசிவன் தான் – தேம்பா:27 119/3
தெருண்டு இருந்து இமத்து-இடை காண்-மின் தேறவே – தேம்பா:28 49/4
அடவு உளர் மருள் என் கேள்-மின் அறைகுதும் என்றான் சூசை – தேம்பா:28 63/4
மொய் துணை கொண்டு எரி பீடை முறை மொழிவ கேள்-மின் அரோ – தேம்பா:28 85/4
மெச்சு ஒன்று இட்டு அச்சு இறா முன் வீடு உற ஊர்-மின் பாகீர் – தேம்பா:28 156/4
பொருள் தவழ்கிலதேல் தோன்ற பொருட்டு என்னோ சொல்-மின் என்றாள் – தேம்பா:29 9/4
கார் இறைஞ்சும் உன் நாட்டை கா-மின் என்றான் கடும் சினத்தான் – தேம்பா:29 69/4
பீர் தங்கும் உரு தீ சூளை பெய்-மின் ஈண்டு என்றான் மாதோ – தேம்பா:29 79/4
இ நிலை வியப்பில் பொங்கி ஈண்டு இவண் வம்-மின் என்ன – தேம்பா:29 81/3
செயிர் ஒன்றே முழுதும் ஒருவு-மின் வித்திய செயிரே – தேம்பா:29 99/2
நல் வினை விளைவு காண்-மின் நயப்ப என்று எவரும் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 120/4
வரை என துயரில் போல்-மின் வாருதி நாடி ஓடும் – தேம்பா:30 8/1
திரை என இறைவன் சேர்-மின் தீ என அகல்-மின் தீய – தேம்பா:30 8/2
திரை என இறைவன் சேர்-மின் தீ என அகல்-மின் தீய – தேம்பா:30 8/2
நுரை என வாழ்க்கை காண்-மின் நோய் என உயிரை கா-மின் – தேம்பா:30 8/3
நுரை என வாழ்க்கை காண்-மின் நோய் என உயிரை கா-மின்
கரை என கதியை வெஃகு-மின் கசடு அறு நெறி இது என்றான் – தேம்பா:30 8/3,4
கரை என கதியை வெஃகு-மின் கசடு அறு நெறி இது என்றான் – தேம்பா:30 8/4
ஈண்டு உண்டாம் நமை நினை-மின் என்பார் ஆஅ தகாது என்பார் – தேம்பா:30 18/4
கானகம் அன்னார் நண்ணின் காய் துயர் கா-மின் என்ன – தேம்பா:30 37/2
செம்மையே பேண்-மின் என்னா சென்று மீண்டு எவரும் போனார் – தேம்பா:30 41/4
கன்னிய திரு மலை காண்-மின் அ மலை – தேம்பா:30 103/3
காவி பட்டு ஒளிரும் நீண்ட கண் ஆதி கா-மின் நீர் ஐந்தையும் என்றான் – தேம்பா:30 143/4
நகை எழ உதவும் திறத்து அவை பேணி நவை உறா கா-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:30 144/4
பாது உற கா-மின் என்ன பரமனே பகர்ந்த ஆசி – தேம்பா:34 22/2
கேள்-மினே கேள்-மின் இன்பம் கிளைத்த சொல் கனிய கேள்-மின் – தேம்பா:36 84/1
கேள்-மினே கேள்-மின் இன்பம் கிளைத்த சொல் கனிய கேள்-மின்
வாழ்-மினே பசி நோய் வஞ்சம் மற பகை ஒழிய வாழ்-மின் – தேம்பா:36 84/1,2
வாழ்-மினே பசி நோய் வஞ்சம் மற பகை ஒழிய வாழ்-மின்
பூண்-மினே வியல் வான் வேந்தன் புவி மிசை முடியை சூடல் – தேம்பா:36 84/2,3
பேண்-மினே நகரம் எங்கும் பெரு நகை அணி-மின் ஈண்டே – தேம்பா:36 84/4
வான் அரசு ஆகில் இ பார் வான் உலகு ஆக பூண்-மின்
பான் அரசு ஆகில் கங்குல் பட்டு ஒளி பரவும் அன்றோ – தேம்பா:36 85/1,2

மேல்


-மினிர் (1)

வரை போன்-மினிர் என்று வகுத்தனையே – தேம்பா:30 33/2

மேல்


-மினே (7)

கார் புதைத்த மின் ஒத்து எழ காண்-மினே – தேம்பா:20 85/4
கொண்ட தன்மையின் கோது அற ஆள்-மினே – தேம்பா:20 95/4
தேர்ந்த மா முனி மனம் தேற்ற செல்-மினே – தேம்பா:26 120/4
கேள்-மினே கேள்-மின் இன்பம் கிளைத்த சொல் கனிய கேள்-மின் – தேம்பா:36 84/1
வாழ்-மினே பசி நோய் வஞ்சம் மற பகை ஒழிய வாழ்-மின் – தேம்பா:36 84/2
பூண்-மினே வியல் வான் வேந்தன் புவி மிசை முடியை சூடல் – தேம்பா:36 84/3
பேண்-மினே நகரம் எங்கும் பெரு நகை அணி-மின் ஈண்டே – தேம்பா:36 84/4

மேல்


-மினோ (2)

ஆண்டு யாரும் அளிக்கு-மினோ என்றாள் – தேம்பா:18 54/4
தெண் வழி உவரி சுறவு தன் காதை தெரிகு இலேல் கேள்-மினோ என்றான் – தேம்பா:23 109/4

மேல்


-வயின் (4)

துன் அலர் மலை-வயின் துதைந்த பைம்பொனும் – தேம்பா:2 32/2
வள் வார் முரசு அதிர் மா நகர்-வயின் வாழ்பவர் கொடையை – தேம்பா:2 64/2
வளம் படு என்-வயின் வைகும் நாதனே – தேம்பா:7 95/1
கன்றா நல் கன்னி-வயின் கடவுள் உலகு உதிப்பன் என – தேம்பா:23 77/2

மேல்


-வாய் (6)

ஈட்டிய நலங்கள் குன்றா இறைவனும் என்பான் இ-வாய்
சூட்டிய கருணை நல் நூல் துறை வலோர் அடையும் பாலோ – தேம்பா:9 76/3,4
வறுமையால் உயர்ந்த உம்மை வையம்-வாய் தெரிந்தேன் என்றான் – தேம்பா:9 127/4
வலம் கெழு கன்னி-தன்-வாய் மைந்தனே தானும் ஆனான் – தேம்பா:26 10/4
சாத வாய்மை உன்-வாய் தக உன் புகழ் – தேம்பா:26 38/3
காரிய நலத்து அ இலக்கணம் ஆறும் கடவுள்-வாய் உள என்பார் அவற்று ஒன்று – தேம்பா:27 164/3
தரை-வாய் பூண் ஒக்க எசித்து நாட்டில் தகவு உய்க்கும் – தேம்பா:29 18/3

மேல்