ஓ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஓ 1
ஓகனோடும் 1
ஓகை 8
ஓகையனோ 1
ஓகையால் 3
ஓகையாளே 1
ஓகையான் 1
ஓகையில் 5
ஓகையிலே 1
ஓகையின் 5
ஓகையினால் 1
ஓகையே 2
ஓகையொடு 1
ஓகையோடு 1
ஓங்க 25
ஓங்கல் 2
ஓங்கலை 1
ஓங்கவே 1
ஓங்கா 1
ஓங்கி 45
ஓங்கிய 13
ஓங்கியது 1
ஓங்கினதே 1
ஓங்கினள்-ஆல் 1
ஓங்கினன் 1
ஓங்கினார் 3
ஓங்கினாள் 2
ஓங்கினான் 7
ஓங்கினானே 1
ஓங்கினேன் 2
ஓங்கு 28
ஓங்கு_அரும் 1
ஓங்கும் 10
ஓங்குவார் 2
ஓங்குவான் 3
ஓங்குவேன் 1
ஓச்சி 5
ஓச்சிய 3
ஓச்சியும் 2
ஓச்சினன் 1
ஓச்சினான் 1
ஓச்சு 1
ஓச்சும் 2
ஓச்சுவான் 1
ஓசன் 1
ஓசனித்த 1
ஓசனை 1
ஓசை 8
ஓசையே 1
ஓட்டமே 1
ஓட்டலின் 1
ஓட்டலும் 1
ஓட்டலோடு 1
ஓட்டி 5
ஓட்டிய 1
ஓட்டினர் 1
ஓட்டினானே 1
ஓட்டு 3
ஓட 23
ஓடல் 1
ஓடலாய் 1
ஓடலில் 1
ஓடலும் 1
ஓடவும் 1
ஓடவே 2
ஓடா 1
ஓடாதன 1
ஓடி 32
ஓடிடவும் 1
ஓடிய 17
ஓடின 1
ஓடினவே 1
ஓடினன்-ஆல் 1
ஓடினாரை 1
ஓடினால் 2
ஓடு 1
ஓடும் 8
ஓடும்-ஆல் 1
ஓடுவ 1
ஓடுவார் 2
ஓடை 5
ஓடையாய் 1
ஓடையால் 1
ஓடையின் 1
ஓத 9
ஓதம் 7
ஓதம்-கொல்லோ 1
ஓதல் 7
ஓதலால் 1
ஓதலான் 1
ஓதி 18
ஓதிகள் 1
ஓதிமங்காள் 1
ஓதிமம் 7
ஓதிய 8
ஓதியால் 3
ஓதியின் 1
ஓதியினால் 1
ஓதியும் 1
ஓதியே 1
ஓதியை 2
ஓதினர் 1
ஓதினர்-ஆல் 1
ஓதினார் 1
ஓதினார்க்கும் 1
ஓதினாள் 2
ஓதினான் 9
ஓதினும் 1
ஓது 5
ஓதுதலின் 1
ஓதுதி 1
ஓதும் 6
ஓதும்-ஆர் 1
ஓதுவரே 1
ஓதுவாம் 2
ஓதுவாய் 1
ஓதுவாள் 1
ஓதுவான் 4
ஓதுவீர் 1
ஓதை 28
ஓதைகள் 1
ஓதையால் 1
ஓதையின் 2
ஓதையினால் 1
ஓதையினான் 1
ஓதையும் 25
ஓதையே 2
ஓதையை 1
ஓதையொடு 1
ஓம்ப 3
ஓம்பலும் 1
ஓம்பா 2
ஓம்பி 11
ஓம்பிட 1
ஓம்பிய 2
ஓம்பினர் 1
ஓம்பினாய் 1
ஓம்பினாள் 1
ஓம்பினானே 1
ஓம்பு 3
ஓம்புகின்ற 1
ஓம்பும் 5
ஓம்புவள் 1
ஓம்புவள்-ஆல் 1
ஓமையும் 1
ஓய் 4
ஓய்வார் 1
ஓய 3
ஓயா 4
ஓயாத 1
ஓயாரே 1
ஓயின 1
ஓயினும் 1
ஓயும் 2
ஓயேன் 2
ஓர் 486
ஓர்-பால் 7
ஓர்தலால் 1
ஓர்ந்த 9
ஓர்ந்ததே 1
ஓர்ந்தவை 3
ஓர்ந்தாயோ 1
ஓர்ந்தார் 2
ஓர்ந்தால் 1
ஓர்ந்தாள் 2
ஓர்ந்தான் 4
ஓர்ந்து 32
ஓர்ந்துழி 1
ஓர்ந்தே 2
ஓர்ந்தேன் 1
ஓர்வரோ 1
ஓர்வான் 1
ஓரம் 1
ஓருழி 1
ஓரையின் 1
ஓலம் 1
ஓலை 1
ஓலைகள் 2
ஓவ 2
ஓவல் 5
ஓவான் 5
ஓவி 9
ஓவிய 1
ஓவியங்கள் 2
ஓவியத்து 1
ஓவியம் 7
ஓவியமாய் 2
ஓவியமே 1
ஓவிற்று 1
ஓவு 1
ஓவுகின்று 1
ஓவும்-ஆல் 1
ஓளி 1
ஓளியில் 1

ஓ (1)

ஓ முழுது உவந்து உளத்து உருகி ஓங்குவேன் – தேம்பா:9 106/4

மேல்


ஓகனோடும் (1)

ஓகை ஆக ஓகனோடும் ஓங்கு தாயும் வாழ்த்தினாள் – தேம்பா:11 14/4

மேல்


ஓகை (8)

ஓகை கொண்டு ஒலிதர ஒலிக்கும் நாடு எலாம் – தேம்பா:1 49/4
ஓய வினை இனி ஓவல் இல நிலம் ஓகை எழு கடல் ஊடு உலாய் – தேம்பா:5 126/1
எடுத்த பின் உண்ட ஓகை எழ எடுத்த முதிர்ந்த வேத முறை – தேம்பா:5 130/3
ஓடையால் நிகர்த்தன ஓகை சிந்தையான் – தேம்பா:8 36/4
ஆசை எழுந்தன ஓகை அடங்கு இலதாய் அலர் தன் கொடி போல் – தேம்பா:8 74/2
ஓகை ஆக ஓகனோடும் ஓங்கு தாயும் வாழ்த்தினாள் – தேம்பா:11 14/4
ஒருவரும் இரவியின் ஒளி மிக இவன் எழும் ஓரையின் ஓகை நவின்று தொழுவார் – தேம்பா:35 77/4
நயப்பு ஓகை இரோமையின் நாடு இனிது ஆள் – தேம்பா:36 50/2

மேல்


ஓகையனோ (1)

தவம் ஓகையனோ தகவு ஆனவனோ – தேம்பா:5 100/3

மேல்


ஓகையால் (3)

சாம்பி அம் கிளர் தாள் துணர் துணை தார் அது என்று அணி ஓகையால்
ஓம்பி அம் கிளர் வாகை ஒண் குடை ஊச நல் நிழல் நீடினான் – தேம்பா:10 133/3,4
பொய் மறுத்து இவர் என பொலிந்த ஓகையால்
ஐ மறுத்து இரி மயில் ஆடி மற்றையும் – தேம்பா:12 33/1,2
உரைத்த ஓகையால் உலந்தவர் அரசு உறீஇ வான் மேல் – தேம்பா:32 104/3

மேல்


ஓகையாளே (1)

பொய் அகன்று எழுவ தெய்வ பூரண ஓகையாளே
ஐ அகன்று உவப்பின் நாதன் அடைந்து வாழ் நெஞ்சத்தாளே – தேம்பா:7 6/1,2

மேல்


ஓகையான் (1)

ஆர்த்த ஓகையான் நகைத்து இகழ்வு அறைந்து அறைந்து அழைப்பான் – தேம்பா:3 14/4

மேல்


ஓகையில் (5)

தோயும் ஓகையில் துளங்க வையமே – தேம்பா:10 100/4
புரிந்த ஓகையில் பொருவு இலா இவர் அருள் போன்று – தேம்பா:12 50/1
தகை மலி நாடு உறீஇ தளிர்த்த ஓகையில்
பகை மலி கோ மகன் ஆளும் பான்மையை – தேம்பா:30 148/1,2
அளி கொண்டு ஓகையில் அயர்ந்தவை அடைந்தவர் உண்டோ – தேம்பா:31 2/4
இரிந்த ஓகையில் ஏந்திய வீணை வாய் – தேம்பா:33 12/2

மேல்


ஓகையிலே (1)

பணித்தனர் அங்கு யாரும் அறை பழிச்சல் கடந்த ஓகையிலே – தேம்பா:5 141/4

மேல்


ஓகையின் (5)

வாய்ந்த ஓகையின் முறுவல் மானுமே – தேம்பா:10 102/4
கண் இன் ஓகையின் களித்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 105/4
உறவு சேர் தடங்களும் உவந்த ஓகையின்
துறவு சேர் மடங்களும் துணை தணப்பு_அரும் – தேம்பா:18 4/2,3
ஓகையின் நக்கு என எயிறு உடைந்தவே – தேம்பா:30 54/4
சால் செய் ஓகையின் தளிர்த்து உளம் உவப்ப வான் தளங்கள் – தேம்பா:32 12/2

மேல்


ஓகையினால் (1)

நனி ஓகையினால் கூட்டியது ஓர் நறவோ உயிர் செய் மருந்தோ வான் – தேம்பா:6 50/2

மேல்


ஓகையே (2)

உம்பி வான் மயில் ஆடின ஓகையே – தேம்பா:26 145/4
ஓகையே உணர்ந்த-காலை உனக்கு அரிது என்-கொல் வேதம் – தேம்பா:27 14/3

மேல்


ஓகையொடு (1)

பொருத்திய அன்பின் ஓகையொடு புடை துணை நின்ற பேதையரை – தேம்பா:5 134/3

மேல்


ஓகையோடு (1)

ஓகையோடு எவரும் போய் வேறு ஒரு மறை விரும்பி கேட்ப – தேம்பா:29 41/2

மேல்


ஓங்க (25)

விண் கனிந்த இன்பு உண்பார் விழைவு ஓங்க அ நாடே – தேம்பா:1 63/4
ஓர் அறம் ஆக சேர்க்கில் உறுதியும் பயனும் ஓங்க
தேர் அறம் ஆகும் என்றான் செழும் துறை கேள்வி மூத்தோன் – தேம்பா:4 40/3,4
பட்ட ஆசை இரண்டு ஈர்த்து உளம் ஓங்க பல யாவும் – தேம்பா:4 54/3
தேன் வளர் வாகை விண்ட செழு மலர் வாடாது ஓங்க
மீன் வளர் கண்ணின் நல்லாள் விளைந்த தன் கன்னி அம் பூ – தேம்பா:7 67/2,3
தெருள் பரந்த காட்சி உறீஇ உளத்தில் ஓங்க சேண் உறையோர் பாடிய பேர் உவகையால் ஓர் – தேம்பா:8 44/2
முகிலில் தோய் வரை மொய் புயம் ஓங்க நான் – தேம்பா:9 54/3
ஞாலம் நல் தகவில் ஓங்க நாயகன் மனிதன் ஆனான் – தேம்பா:9 75/4
ஆய் இரு உலகும் ஓங்க ஆண்டகை உதித்தல் ஓர்ந்தான் – தேம்பா:10 2/4
கை தலத்தில் எடுத்து மார்பொடு காதல் ஓங்க அணைத்தலும் – தேம்பா:10 128/1
விஞ்சும் தன்மைத்து ஓங்க வளன் விழைவே விளைக்கும் விழி விழித்தான் – தேம்பா:10 149/2
செல்லும் தன்மைத்து ஏழ் மடி ஓங்க தெளி ஞானம் – தேம்பா:11 81/3
மை விண் மேல் ஆள்வோன் தனை ஏந்தும் வளன் ஓங்க
மொய் விண் நேர் உள் தூவிய ஞான முறை எல்லாம் – தேம்பா:11 82/1,2
கண்டுளி உளத்தில் ஓங்க களித்த பூம் கொடியோன் சொல்லும் – தேம்பா:12 16/1
செரு உற சாதி ஓங்க சிந்துரம் முதல் மா எல்லாம் – தேம்பா:14 33/3
வண்ணம் கொள் நாடு உவந்து ஓங்க வரைவு அற்று ஒழுகும் மா நதியே – தேம்பா:15 10/4
காமம் சால் வியப்பில் ஓங்க கண்டு அவை உள்ளி பைம் பூம் – தேம்பா:19 17/1
விரவ கனிவு ஓங்க விருந்து ஓம்பினர் போல் விளம்புகின்றார் – தேம்பா:20 11/4
ஆர் நலம் பொறித்த சீய அணையில் ஆணரன் நின்று ஓங்க
தார் நலம் பொறித்த மார்பில் தழல் சினம் புழங்கினால் போல் – தேம்பா:20 112/2,3
தரு எனும் கொடிஞ்சி ஓங்க சமைத்த தேர் இரட்டி கோப – தேம்பா:24 2/2
அருள் செல்வம் நசைக்கு அளவா யாவரும் கைக்கொண்டு ஓங்க வயமே தந்தான் – தேம்பா:27 98/3
மல் தொழில் பயன்பட்டு ஓங்க மன துணிவு ஒன்றே சால்பு ஆம் – தேம்பா:28 17/4
உள் புலத்து உடலம் இல்லா உயிர் என விழுப்பம் ஓங்க
மண் புலத்து இணை ஒன்று இல்லா மனங்களை எண்_இல் நாதன் – தேம்பா:28 62/2,3
பை மா மலர் பெய் கா வழியில் பரிவு ஓங்க
தம் மா மகனை துருவுகின்றான் தவ வல்லான் – தேம்பா:31 36/3,4
என்று அ தடம் ஓங்க இனைந்து அழுவாள் – தேம்பா:31 60/1
நிந்தை என்று உடை நான் ஓங்க நிமிர்ந்த வான் வியப்ப என்னை – தேம்பா:34 16/1

மேல்


ஓங்கல் (2)

உறை படும் ககனத்து எழ ஓங்கல் போல் – தேம்பா:8 94/2
உருகி ஒழுகும் நஞ்சு உமிழ் மால் ஓங்கல் நெடும் கை துண்டத்தான் – தேம்பா:23 6/3

மேல்


ஓங்கலை (1)

ஓங்கு ஒள் பூகம் நல் முத்து உதிர் ஓங்கலை
தாம் கொள தடம் சாய்ந்து அருகு அண்மினார் – தேம்பா:30 95/3,4

மேல்


ஓங்கவே (1)

இற்றை ஓர்ந்த இல்லோர் உவந்து ஓங்கவே
மற்றை ஓர் பகல் மாந்திட ஒன்று இலர் – தேம்பா:9 52/1,2

மேல்


ஓங்கா (1)

மிடி முகத்து எஞ்சா செல்வம் விளை முகத்து ஓங்கா நீரார் – தேம்பா:27 78/1

மேல்


ஓங்கி (45)

நடவி ஆர் தவத்தில் ஓங்கி நாதனை ஈன்றாள் தாளை – தேம்பா:0 7/3
நேரிய உளத்தில் ஓங்கி நேமி காத்தவனை காத்த – தேம்பா:0 13/2
செல் தங்கும் மலையின் ஓங்கி சேண் உறும் மதிலை சூழ்ந்த – தேம்பா:2 7/3
செய்த வாள் முடியை சூடி சிறந்த ஆசனத்தில் ஓங்கி
பெய்த வான் ஒளியோடு ஆய்ந்த பெரும் தயை பிலிற்றும் செங்கோல் – தேம்பா:3 33/2,3
என்று எழுந்து உவப்பில் ஓங்கி இரட்டு அலை கடலின் நீந்தி – தேம்பா:4 27/1
நீ உகுத்த வணக்கம் என் நினைவு ஓங்கி மூ வயது நிகழா முன்னர் – தேம்பா:5 35/1
அடி செயும் உறுதியால் அகத்தில் ஓங்கி வான் – தேம்பா:5 50/2
கொழும் தூவி கொடு ஓங்கி வளன் தலை மேல் – தேம்பா:5 107/3
உற்ற ஆறு உளத்தில் அறிவு உறாது உற்ற துணிவு ஓங்கி
சொற்ற ஆறு அறியேனேல் துகள் துடைத்த எந்தை வரம் – தேம்பா:6 7/1,2
நசை அற்ற மனம் ஓங்கி நாயகற்கே பலியாக – தேம்பா:6 15/1
விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1
சேர்ந்த தன்மையின் செயிர் அற ஓங்கி வேறு ஆவார் – தேம்பா:6 63/2
மலங்கின அகத்தும் கன்னி மயக்கு உறாது உரன் உற்று ஓங்கி
துலங்கின அகத்து உன் ஏவல் தொடர் நெறி தோற்றுவாய் என்று – தேம்பா:7 8/2,3
எஞ்சிய விழுப்பத்து ஓங்கி இனிது என பாடா நின்றார் – தேம்பா:7 28/4
கலை புறம் காண் அறிவு ஓங்கி கணிக்க_அரிய தன்மையின் தூய் கன்னி மாறா – தேம்பா:8 5/3
வானும் நேராது மாறா வரத்து ஓங்கி வான் – தேம்பா:9 3/1
காட்சியால் ஓங்கி முன் கண்ட யாவும் தரும் – தேம்பா:9 7/2
ஆய் இருவரும் உள் ஓங்கி அமரர் சூழ் பணிந்து நிற்ப – தேம்பா:9 71/3
ஆடக மாடத்து ஓங்கி அரு மணி அணை மீது அம் பொன் – தேம்பா:9 128/2
தேன் நிகர் சொல் செவி மாந்த செழும் தவத்தோன் உளத்து ஓங்கி
மீன் நிகர் பொன் சிவிகையும் மால் வேழமும் பாய் பரிமாவும் – தேம்பா:10 11/1,2
ஊறி நீத்தம் முடுக்கு என ஓங்கி இவர் – தேம்பா:10 25/2
வேறு இன்றி தடம் ஒன்றை மேவிய மூ அரசர் ஒன்றி விழுப்பம் ஓங்கி
காறு இன்றி களிப்புற தம் கருத்து எல்லாம் உணர்ந்து உணர்த்தி கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:11 107/2,3
அருத்தியொடு மனத்து ஓங்கி அனிச்சையில் நொய் அடி சிரம் மேல் அணுகி சேர்த்தி – தேம்பா:11 116/1
நெடிய சூரலை சூழ் ஓங்கி நிருபனோடு எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:14 25/3
எண் இகல் விடாமை நாதன் ஏவலில் சூரல் ஓங்கி
உண்ணிகள் எண்_இல் மொய்ப்ப உழி-தொறும் வெருவும் மொய்த்து – தேம்பா:14 31/2,3
உலை முகந்து அருந்தும் தீய் நெஞ்சு உரு உற சூரல் ஓங்கி
அலை முகந்து அருந்தி ஐ என்று அழல் முகில் ஆர்த்து மின்னி – தேம்பா:14 35/1,2
உள் தாவிய தே அருள் ஊக்கமொடு ஓங்கி ஓர் நான்கு – தேம்பா:16 24/3
செல் அரிது அடலோடு ஓங்கி சிறுவன் ஆய் சிறுமை இன்றி – தேம்பா:17 16/2
கலை வளர் உணர்வின் ஓங்கி கள் உண்டார் தலையின் ஆடி – தேம்பா:18 27/2
ஓங்கி ஆர்வம் உணர்ந்து உடு பூண்டனள் – தேம்பா:18 44/2
விண் சேர் இனம் தானோ மாக்கள் குலமோ விழைவு ஓங்கி
பண் சேர் இசை பறவை பாடி தவம் சேர் பதி சேர்ந்து – தேம்பா:20 12/2,3
காவி அம் கண் கிளர் விளப்பான் இமையா நோக்கி கனிவு ஓங்கி
ஆவி அங்கண் உண்டு எனினும் நெடு நாள் மோனர் அண்டியதால் – தேம்பா:20 19/1,2
துன்னிய இடுக்கண் அஞ்சேன் சுருதி இது எனக்கு என்று ஓங்கி
மன்னிய துணிவில் தோற்ற மண்ணைகள் நரகில் வீழ்க – தேம்பா:20 52/2,3
உருத்தகும் விளைவு ஓங்கி ஏழ் ஆண்டு ஒரு – தேம்பா:20 93/3
இன்னான் இன்ன உரு காட்டி எரி சூழ் பீடத்து எழுந்து ஓங்கி
உன்னாதன யாவையும் உன்னி ஒத்த உருவோடு இடை சூழ்ந்து – தேம்பா:23 9/1,2
சீர் தவழ் சிகரத்து ஓங்கி சிறந்த ஆலயங்கள் யாவும் – தேம்பா:23 13/3
தரங்கம் என ஓங்கி விழி தத்து தழல் தாக்க – தேம்பா:23 49/2
மை வளர் துயர் அற்று ஓங்கி வயது முற்றியராய் நின்றார் – தேம்பா:26 2/4
விண் கவர் அரசாள் ஓங்கி விளைந்த பல் உணர்வும் உற்றாள் – தேம்பா:26 11/4
துனியே தீர்ந்தான் உரை உதவா துள்ளி துதித்தான் உணர்வு ஓங்கி
பனியே கிளர் பூம் கரத்து ஒல்கி பணிய சிரத்தை கோட்டுகின்றான் – தேம்பா:26 47/2,3
உற்று எலாம் சிவாசிவன் ஓங்கி ஓங்கு ஞானம் உள் – தேம்பா:27 129/3
ஈங்கு ஒளித்து உளத்தில் ஓங்கி எதிர் பகை செகுத்து பின் நாள் – தேம்பா:30 131/3
புனையவும் உணர்வில் தெளியவும் ஓங்கி புதிது உயர் பொருப்பு எலாம் பூத்தது – தேம்பா:30 145/2
மெய் வாய் வல்லோன் சூசை உரைப்ப விழைவு ஓங்கி
உவ்வு ஆய் இன்னா நீங்கிய மிக்கோர் உருகு உள்ள – தேம்பா:34 60/2,3
பூண்டாய் புன்கண் பால் என உண்டாய் புரிவு ஓங்கி
மாண்டாய் ஓர் கைம்மாறு வழங்க கடவேமோ – தேம்பா:35 61/3,4

மேல்


ஓங்கிய (13)

உன்னில் தவிரா பயம் ஓங்கிய போல் – தேம்பா:5 58/2
உள்ளும் பொழுதே இவன் ஓங்கிய கோல் – தேம்பா:5 105/1
மேவிய ஆறு ஓங்கிய மார்பு அணிந்து வெய்யோன் வேய்ந்து அனைய அ அணி வேய்ந்து இனிதின் நின்றார் – தேம்பா:8 49/4
என்றான் மென் தாது ஓங்கிய கோலான் இவை கேட்டு ஆங்கு – தேம்பா:9 69/1
பின்பு அருந்தி கேட்டு எவரும் வணங்கி நிற்ப பேர் அறிவு ஓங்கிய சாந்தி தொழுது சொல்வாள் – தேம்பா:11 57/4
பேர ஓங்கிய வெற்பு உச்சி பிளந்த விண் அசனி ஏறு – தேம்பா:14 22/1
ஓதை ஓங்கிய களத்து நெல் தெளித்து எடுத்து உறைந்த – தேம்பா:16 14/1
வாளி திரள் ஓங்கிய தூணி வளர்ந்த தோளார் – தேம்பா:16 19/1
செல்லின் ஓங்கிய இன்ன சிலம்பு மேல் – தேம்பா:18 48/3
காரணம் அறிகிலா கருத்தில் ஓங்கிய
பூரண அருளினால் பொலிந்து இன்பு ஆர் அலை – தேம்பா:26 16/2,3
உருகும் மா தவன் ஓங்கிய ஓதியால் – தேம்பா:26 171/2
மயர்வார் மெலிவார் மனம் ஓங்கிய பின் – தேம்பா:30 34/3
பல்லியம் கனி பாட விண் ஓங்கிய
பல் இயம் கனி பாட விண்ணோர் செயும் – தேம்பா:32 5/1,2

மேல்


ஓங்கியது (1)

ஓங்கியது ஓர் உடல் முகமோ முக கண்ணோ கண் மணியோ ஒளி செய் மார்பில் – தேம்பா:32 27/1

மேல்


ஓங்கினதே (1)

தான் தோய் எனது உள் தடம் ஓங்கினதே – தேம்பா:31 48/4

மேல்


ஓங்கினள்-ஆல் (1)

மண் தோய் துகள் தீர்ந்தவன் தாய் விடவே மனம் ஓங்கினள்-ஆல் – தேம்பா:10 44/4

மேல்


ஓங்கினன் (1)

பெருகு வாய் புனல் பெற்றியோடு ஓங்கினன் வளனே – தேம்பா:32 15/4

மேல்


ஓங்கினார் (3)

எ பொருள் அனைத்திலும் இதயத்து ஓங்கினார் – தேம்பா:6 29/4
கொள்ளும் ஓர் மணம் என குணம் கொண்டு ஓங்கினார் – தேம்பா:6 30/4
ஒக்க வெண் மணல் திண்ணையில் ஓங்கினார் – தேம்பா:30 100/4

மேல்


ஓங்கினாள் (2)

அலை முகந்து உவந்து சூல் அணிந்து உள் ஓங்கினாள் – தேம்பா:3 45/4
தாய் அவள் வியப்பு உறீஇ தளர்வு அற்று ஓங்கினாள் – தேம்பா:3 51/4

மேல்


ஓங்கினான் (7)

ஏறு பேறு கொண்டு இளவல் ஓங்கினான் – தேம்பா:4 14/4
சூழ்ந்த யாவையும் சூழ்ந்து உளத்து ஓங்கினான் – தேம்பா:8 96/4
பெய் அனை அருவி கண் பிளிர்ந்து இன்பு ஓங்கினான் – தேம்பா:10 91/4
வாழ்ந்து வாழ்ந்து உயர் வான் உளோர் மனம் வாய் வியப்புற ஓங்கினான் – தேம்பா:10 125/4
ஓங்கினான் அரும் போராக ஒன்னலர் படைகள் எல்லாம் – தேம்பா:17 21/3
உன் தன் வாய் அருள் ஆண்மையில் ஓங்கினான் – தேம்பா:26 37/4
அடி துதைந்த அகத்து அரிது ஓங்கினான் – தேம்பா:26 150/4

மேல்


ஓங்கினானே (1)

அ வழி கருப்பம் ஆகி அதிசயித்து ஓங்கினானே – தேம்பா:26 9/4

மேல்


ஓங்கினேன் (2)

பயன் கடல் கடந்து என பரிவு அற்று ஓங்கினேன் – தேம்பா:23 115/4
முன்னம் அன்று முகிழ்ந்து என ஓங்கினேன் – தேம்பா:31 76/4

மேல்


ஓங்கு (28)

மருவி ஓங்கு செம் கரங்கள் மாலையில் – தேம்பா:4 5/3
எதிரும் ஒன்னார்க்கு ஓங்கு அரணோ எவரும் அஞ்சும் உரு காட்டி – தேம்பா:6 54/3
கண்ணற்கு ஓங்கு கருத்தொடு போற்றி உள் – தேம்பா:8 93/2
மாட்சியால் ஓங்கு பூ வாகையான் எண்_அரும் – தேம்பா:9 7/1
சூட்சியால் ஓங்கு தன் தூய மா தேவியை – தேம்பா:9 7/3
தாட்சியால் ஓங்கு உளத்து ஓர்ந்ததே சாற்றுவான் – தேம்பா:9 7/4
கோக்கு அணம் கொடு ஓங்கு குலத்தினார் – தேம்பா:9 38/4
சிந்தை ஓங்கு அமரர் அவள் செம் கையில் – தேம்பா:10 112/3
கன்னி ஆய தாயும் ஓங்கு காவலானும் அன்பு உற – தேம்பா:11 12/1
ஓகை ஆக ஓகனோடும் ஓங்கு தாயும் வாழ்த்தினாள் – தேம்பா:11 14/4
ஏந்தி ஓங்கு உளத்து இன்ப நெடும் கடல் – தேம்பா:11 18/1
மறை ஒண் வடிவம் போர்த்து இலங்கி மலர் கோல் ஓங்கு மா தவனும் – தேம்பா:12 4/2
ஓங்கு தம் குணத்து ஒத்த சூழ் நிலத்தில் தாழ் விழுதே – தேம்பா:12 44/2
உறை கிடந்த அயில் ஓங்கு அரசை பகைத்து – தேம்பா:13 29/2
நேர ஓங்கு அடலில் சீற்றம் நெறித்து அருள் வணங்கா சென்னி – தேம்பா:14 22/2
உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் தான் யாரே – தேம்பா:14 89/2
உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் வான் அரசு ஆய் – தேம்பா:14 89/3
ஓங்கு சூசை உளத்தில் இரங்கினான் – தேம்பா:17 44/4
ஓங்கு அணை ஐ என்று ஒழிந்து பாய்ந்து அவன் தன் உடை துகில் சிக்கென பிடித்தாள் – தேம்பா:20 75/2
ஓங்கு_அரும் தொழில் உதவி கொண்டு ஒளித்த வேல் எறிந்த – தேம்பா:23 89/2
ஓங்கு ஒரு வயம் தடுத்து ஒருவிற்று என்னவே – தேம்பா:24 12/4
ஓங்கு உயர் இறைவன் சாயும் ஒண் கரத்து இமிழின் சாய்ந்தேன் – தேம்பா:26 102/4
உற்று எலாம் சிவாசிவன் ஓங்கி ஓங்கு ஞானம் உள் – தேம்பா:27 129/3
ஓங்கு தேவர் பழி என்ன வேந்தற்கு உரைத்து நவ – தேம்பா:29 53/2
ஓங்கு ஒள் பூகம் நல் முத்து உதிர் ஓங்கலை – தேம்பா:30 95/3
ஒன்னார் தொழும் ஓங்கு அயில் ஓங்கு அவை சூழ் – தேம்பா:36 72/3
ஒன்னார் தொழும் ஓங்கு அயில் ஓங்கு அவை சூழ் – தேம்பா:36 72/3
கோலால் ஓங்கு ஆங்காரம் உளத்தே கொள்ளுவான் ஏன் – தேம்பா:36 76/2

மேல்


ஓங்கு_அரும் (1)

ஓங்கு_அரும் தொழில் உதவி கொண்டு ஒளித்த வேல் எறிந்த – தேம்பா:23 89/2

மேல்


ஓங்கும் (10)

கை வயத்தினால் கருத்து இடத்து உடலின் ஊங்கு ஓங்கும்
பொய் வயத்தினான் புகைந்த சொற்கு அஞ்சுவது என்னோ – தேம்பா:3 20/1,2
ஆசு அறும் தரும கன்னி அகடு இனிது ஓங்கும் வண்ணம் – தேம்பா:7 60/2
பாரில் தகா வளத்து ஓங்கும் அரசாள் தன் தாள் பணிந்து பணிந்து அருத்தி எழ சூழ்ந்து நின்றார் – தேம்பா:8 61/4
உண்ட அமிழ்து உவப்பின் உள்ளத்து ஓங்கும் இ இருவர் தம்முள் – தேம்பா:9 133/2
இல் இரா புரிசை ஓங்கும் எயில் இரா புணர்ந்த நாவாய் – தேம்பா:14 111/2
சேமம் சேர் வலியில் ஓங்கும் சிறப்பு எழும் தேவர் என்றேன் – தேம்பா:23 61/4
பூமனும் உணர்வில் தேர்ந்த புரட்டனும் செல்வத்து ஓங்கும்
தாமனும் சிரீத்தான்-தானும் தரும் புகழ் கடந்த வீர – தேம்பா:29 43/1,2
அவ்வியம் அறுத்து அரிது ஓங்கும் ஆபிராம் – தேம்பா:30 112/2
பாங்கு ஒளி துணர் விட்டு ஓங்கும் படர்ந்த பல் காவு கவ்வி – தேம்பா:30 131/1
மெய் திறத்து அற்புத நாவொடு நூல் எலாம் விண் நின்று எய்தி வரத்து ஓங்கும்
அ திறத்து எ திறத்து அற்புத மாட்சியும் அன்னார் காட்டி நிலம் மீட்பார் – தேம்பா:32 41/3,4

மேல்


ஓங்குவார் (2)

பங்கு அது பகர்ந்து உள பகை அற்று ஓங்குவார் – தேம்பா:6 25/4
ஒன்று தம் உளத்து உண்டு இனிது ஓங்குவார் – தேம்பா:9 43/4

மேல்


ஓங்குவான் (3)

நிலை கொள் மாது என நிலம் கண்டு ஓங்குவான் – தேம்பா:4 7/4
கரை செயும் கடலினும் களிப்புற்று ஓங்குவான் – தேம்பா:9 86/4
புனையவும் மா முனி பொருவு அற்று ஓங்குவான் – தேம்பா:32 51/4

மேல்


ஓங்குவேன் (1)

ஓ முழுது உவந்து உளத்து உருகி ஓங்குவேன் – தேம்பா:9 106/4

மேல்


ஓச்சி (5)

அமைந்து அரசு தாவித்து உயர்ந்த கோல் ஓச்சி நாளும் – தேம்பா:7 11/2
பழி எலாம் நீக்கி நீங்கா பகை முதிர் கொடுங்கோல் ஓச்சி
அழிவு எலாம் பயத்த பேய் வென்று அமலனும் மகரும் ஒன்றாய் – தேம்பா:10 3/1,2
பொருள் ஒன்றும் செங்கோல் ஓச்சி பொருநனாய் பொலிந்த போழ்தும் – தேம்பா:20 100/2
பெற பகை செகுக்கும் வை வாள் பெற்றியின் விரதம் ஓச்சி
அற பகை வெறியை வென்று ஆங்கு அயோதரன் நெடிது நோற்பான் – தேம்பா:30 70/3,4
படி அது ஓர் தனி கோல் ஓச்சி பார் எலாம் தாங்கு நானே – தேம்பா:35 48/1

மேல்


ஓச்சிய (3)

உலகு எலாம் வணங்கும் பொது அற தனி கோல் ஓச்சிய இறைவனை வணங்க – தேம்பா:2 50/1
ஆறா மொய்ம்பால் நான் ஈங்கு ஆண்டு ஓச்சிய கோல் இதுவே – தேம்பா:31 27/2
தீது அளித்து ஓச்சிய தீய கோன்மையால் – தேம்பா:35 18/1

மேல்


ஓச்சியும் (2)

உரு தகு புயத்து எழ வளையை ஓச்சியும் உருக்கினன் இரட்டினன் உருமில் தாக்கியே – தேம்பா:15 73/4
உறுத்து என மறுத்து ஒரு கணையை ஓச்சியும் உரு படு முடி தலை அடியில் வீழ்த்தினான் – தேம்பா:15 81/4

மேல்


ஓச்சினன் (1)

விடவும் அழல் மேல் பறிய வெளியில் உயர் பட்ட துணி விழி அகல ஓச்சினன் வில் வல்லோன் – தேம்பா:15 126/4

மேல்


ஓச்சினான் (1)

பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4

மேல்


ஓச்சு (1)

தோல் முதல் உடைமை சால் தொகுத்து அங்கு ஓச்சு செங்கோல் – தேம்பா:14 80/1

மேல்


ஓச்சும் (2)

குன்றா ஒளியே அருள் பரனே குணுங்கு ஈங்கு ஓச்சும் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 17/2
தார் அணியே எங்கணும் நான் ஆண்டு ஓச்சும் செங்கோலே – தேம்பா:30 119/3

மேல்


ஓச்சுவான் (1)

இரப்பு என நிரைத்தன வரம் இது ஆய் கடிது எடுத்து அமர் எதிர்த்தனன் அயர ஓச்சுவான் – தேம்பா:15 80/4

மேல்


ஓசன் (1)

விள்ளிய அலங்கல் ஓசன் விழும் என கையால் தீண்ட – தேம்பா:25 65/3

மேல்


ஓசனித்த (1)

மை திறத்தால் விரி சிறகை ஓசனித்த வண்டு அணுகா சண்பக அம் தொடையை அன்றே – தேம்பா:8 56/3

மேல்


ஓசனை (1)

ஓசனை கமழ் அ குன்றத்து உதய மேல் ஏறினாரே – தேம்பா:30 123/4

மேல்


ஓசை (8)

ஓசை உற்று ஒழுகு அமிர்தம் உடை கடல் என்ன நண்ணி – தேம்பா:0 4/2
ஓசை மிக்க அற தொகையின் பீடத்து உயர் வளர்க – தேம்பா:3 55/3
ஓசை எழு புகழ் ஓதல் எழு கடல் ஓதம் எழும் என வேதியார் – தேம்பா:5 123/1
ஓசை எழுந்து அகல் ஓலம் எறிந்தன வாரி உடன்றல் எனா – தேம்பா:8 74/1
ஓசை எழும் வீணை குழல் யாழொடு இசை பாட – தேம்பா:12 83/2
ஓசை செய் உவரி போல் உரைக்கும் பேய்களே – தேம்பா:24 51/4
ஓசை வரு நீத்தமொடு நீர் பிறழ்வது ஒப்ப – தேம்பா:35 32/1
ஓசை தரு நாமம் ஒரு ஆயிரமும் ஓதி – தேம்பா:35 37/3

மேல்


ஓசையே (1)

ஓசையே கலங்க வீக்கி உழுது பல் புரையே வித்தி – தேம்பா:27 12/2

மேல்


ஓட்டமே (1)

கால் வளர் ஓட்டமே வெற்றி காக்கும்-ஆல் – தேம்பா:28 46/4

மேல்


ஓட்டலின் (1)

பார் எழும் இருட்கு எதிர் பரப்பி ஓட்டலின்
கார் எழும் இருள் எலாம் கரந்த கா அதே – தேம்பா:20 4/3,4

மேல்


ஓட்டலும் (1)

ஒல்லை ஓட்டலும் ஒருவரும் காண்கிலர் இடிக்கும் – தேம்பா:3 29/2

மேல்


ஓட்டலோடு (1)

வெறுத்தன பொறி தவர் முனிவு போல் பிறர் விலக்கு அரும் வடி கணை விசையில் ஓட்டலோடு
இறுத்து என மறைக்கு உயர் இரதம் நீர்த்தனன் இருள் பொறி அகி கொடு இரு நிலா பிறை – தேம்பா:15 81/1,2

மேல்


ஓட்டி (5)

மீன் தனை கசடு என்று ஓட்டி விழி கடந்த ஒளி நிற்பானை – தேம்பா:9 119/3
உளர்ந்த கண் அருவி ஓட்டி உலந்து எனை ஈன்றோன் மாள – தேம்பா:26 104/2
புண் தக வெறிகள் ஓட்டி புரை பொதிர் நாட்டின் மொய்த்த – தேம்பா:27 10/1
தூய் முகத்து அலைகள் ஓட்டி துள்ளி வீழ் அருவி போல – தேம்பா:28 57/2
கச்சு ஒன்று இட்டு உணர்வோடு ஊக்கம் கட்டி மெய் சகட்டை ஓட்டி
நச்சு ஒன்று இட்டு ஏத சேற்றுள் நல் உயிர் அச்சு இற்றாய் மற்று – தேம்பா:28 156/1,2

மேல்


ஓட்டிய (1)

உள்ளம் கெட உள்குடியாய் உறைந்த குணுங்கு ஓட்டிய பின் – தேம்பா:10 54/1

மேல்


ஓட்டினர் (1)

இளைத்தனர் இளைத்து அமர் முரிய ஆர்த்தனர் எதிர்த்தனர் கணை திரள் எழுதி ஓட்டினர்
திளைத்தனர் புடைப்புடை படு புண் வாய் கறை சிதர்த்தனர் சின தொடு சின வில் பூட்டு என – தேம்பா:15 79/1,2

மேல்


ஓட்டினானே (1)

மாண் நெறி சிறந்த நாட்டின் வயின்-தொறும் ஓட்டினானே – தேம்பா:22 12/4

மேல்


ஓட்டு (3)

கடிய வேல் கொடு அ கடி ஓட்டு எனா – தேம்பா:10 38/3
எரிந்த தீ புதைத்து ஓட்டு என இன் ஒளி – தேம்பா:24 60/3
கரி பூட்டிய தேர் கடிது ஓட்டு அரசர் – தேம்பா:36 69/2

மேல்


ஓட (23)

ஓட நின்று அலைந்து அலைந்து ஒருமித்து ஓர் இடம் – தேம்பா:1 48/2
மால் நெடும் படை மருண்டு உளைந்து உளம் முறிந்து ஓட – தேம்பா:3 31/4
ஓதை ஆர்கலி ஓட ஓர் நகை உற்ற பாலகன் ஒண் முக – தேம்பா:10 129/3
வடுகி என பெய்த அழல் திரண்டு ஆங்கு ஓட மண்டு இருண்ட புகை அள்ளும் தன்மை மூய்ப்ப – தேம்பா:11 41/2
ஓட நீள் நீத்தமோடு ஒழிய காண்பரே – தேம்பா:14 106/4
நிரை மேல் கீழ் நின்றன திரைகள் நெறி போய் ஓட மேல் வரு நீர் – தேம்பா:15 11/2
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட இருவரும் – தேம்பா:15 110/3
மூ_ஐயாயிரரும் ஓட யூதர் முடுகி அவர் – தேம்பா:16 53/2
எண் திசை சம்பும் ஓட எண் திசை பொறி தீ சிந்த – தேம்பா:17 19/1
உதிர்த்தனன் உதிர வெள்ளம் ஓட வெம் கத கண் வாயும் – தேம்பா:17 22/3
கதிர் தழல் ஓட ஓடி கத கனத்து உருமின் மிக்கான் – தேம்பா:17 22/4
மற துணை துணை என்று உற்ற வஞ்சகர் ஓட கண்டே – தேம்பா:17 25/3
நீர் திரள் ஓட சால்பின் நிமலனை வாழ்த்தி உண்டான் – தேம்பா:17 26/4
சிலம்பு உரை சிலம்பி ஓட தீம் திரை சுருட்டும் கங்கை – தேம்பா:20 33/3
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட மலை முதல் – தேம்பா:24 33/3
சீர் முகத்து அவன் தன் நாட்டில் சிந்திய குருதி ஓட
ஏர் முகத்து ஒரு மாசு இல்லா இளைஞரை கொல்லும் தன்மை – தேம்பா:25 87/2,3
கடிது அழுங்கி ஓட எதிர் கடுகி நகை உய்த்தாய் என்று – தேம்பா:29 76/3
தொக்கன எவரும் ஓட சூழ் இரு வானோர் தோன்றி – தேம்பா:29 86/3
நூல் வளர் கலனின் தூங்கி நுரை வளர் அருவி ஓட
கால் வளர் உழைகள் பாய காவதம் ஒலிக்கும் குன்றே – தேம்பா:30 124/3,4
கண்ணை கிழி நீர் கடிது ஓட நெடும் – தேம்பா:31 55/2
கொல் நாகம் ஒப்ப மணி கொழித்து அருவி பாய்ந்து ஓட கொழும் செய் வாய்ப்ப – தேம்பா:32 22/3
புண் வழி குருதி ஓட பூ என வாடி வான்_மீன் – தேம்பா:35 45/3
பாய் இரத்தமும் ஆறு ஓட பழி உரு உடலை நோக்கீர் – தேம்பா:35 47/4

மேல்


ஓடல் (1)

மனைவியால் அடி பட்டு ஓடல் மனைவியை தலையில் தாங்கல் – தேம்பா:23 58/2

மேல்


ஓடலாய் (1)

ஆறும் ஆறும் ஒன்று ஓடலாய் தம் உள் – தேம்பா:4 14/1

மேல்


ஓடலில் (1)

பேர் ஒரு வெள்ளமும் ஓடலில் இ வரம் பிரிந்த ஏழு ஆறு என ஓடி – தேம்பா:32 46/2

மேல்


ஓடலும் (1)

எஞ்சு இலா நிறை நீர் இழிந்து ஓடலும்
துஞ்சு இலா விழி தோய் அழல் தூவலும் – தேம்பா:28 105/2,3

மேல்


ஓடவும் (1)

மொய் வழி அருவி முன் உள இழிவில் முடுகி வந்து ஓடவும் நாமோ – தேம்பா:23 101/3

மேல்


ஓடவே (2)

ஓர் இரு புனல் என உதிரம் ஓடவே – தேம்பா:15 137/4
கழை இடை குளித்து இழி கள் ஒத்து ஓடவே – தேம்பா:20 8/4

மேல்


ஓடா (1)

ஓடா அடல் தானை உடை கடலான் – தேம்பா:36 51/4

மேல்


ஓடாதன (1)

ஓடாதன அடல் தானையும் உள கோனொடு நகரம் – தேம்பா:2 61/3

மேல்


ஓடி (32)

இட்ட நூல் வழாமை ஓடி எல்லை இல் ஓடும் வீதி – தேம்பா:2 15/1
வீடு இழந்து இகல் செய் பேய்கள் வினை பகைக்கு அஞ்சி ஓடி
நாடு இழந்து ஒளித்து கானில் நயந்து உறை அறத்தை நாடி – தேம்பா:4 29/1,2
அற்று அற ஓடி தன் வீடு அழன்றதே போல வேட்கை – தேம்பா:4 37/2
ஓதம் அங்கு எழுந்தது என ஊரில் நின்று அடங்கலரும் ஓடி வந்து அடர்ந்து மழை கொள் – தேம்பா:5 146/3
அன்பு அன்போடு இசைபட நேர் நரம்பு ஓடி வளர் தசை மீது அதளும் போர்த்த – தேம்பா:8 9/2
தூசு என்று மலை சூழ்ந்து ஒல் என தாழ் ஓடி துறும் வெள்ளத்து அளவில் தலை நிறுவி பூண்ட – தேம்பா:8 54/3
ஆலம் ஏந்திய ஆனனத்து ஓடி நல் – தேம்பா:10 29/1
அம்பரம் நான்கு ஓடி எழும் கடலும் காரும் அதிர்த்த அரவம் எஞ்சி விஞ்ச காளம் ஊதி – தேம்பா:11 42/3
நூலினும் வழுவா செம்மையின் ஒழுகி நோக்கினும் அகன்று ஒளித்து ஓடி
நூலினும் மலி சீர் சிறப்பு அணி தெருவில் நுண் மணி கொடிஞ்சி வண் தேரும் – தேம்பா:12 62/1,2
நாலோடு_நாலு திசை ஓடி ஓடி நனியாய் நடுங்கி நலிய – தேம்பா:14 135/1
நாலோடு_நாலு திசை ஓடி ஓடி நனியாய் நடுங்கி நலிய – தேம்பா:14 135/1
வார் தவழும் புவி சிலம்போ மணி வரன்றி ஒலித்து ஓடி
பார் தவழும் யாறு ஒரு-பால் பணி கை போல் தழுவினவே – தேம்பா:15 4/3,4
நாளுற்று அம்பின் கடிது ஓடி நகர் ஏழ் முறை இன்று இடை வளைத்து – தேம்பா:15 17/2
ஓர் இரு முகிலின் ஒப்ப ஒலித்து இரு தடம் தேர் ஓடி
பேர் இரு அசனி ஒத்தார் பெரும் சினத்து உடற்றி ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 44/1,2
கதிர் தழல் ஓட ஓடி கத கனத்து உருமின் மிக்கான் – தேம்பா:17 22/4
ஓயின அமர் விட்டு ஓடி உடல் குறை இலரும் உண்டோ – தேம்பா:17 24/4
போர் முகத்து ஓடி ஒளித்தனர் வெற்றி புணர்ந்து உய்வார் என்ன உள் தேறி – தேம்பா:20 74/3
பாங்கு அணை துகிலும் பகை என எறிந்து பகழியும் பின்ற முன் ஓடி
தீங்கு அணை மடவாட்கு இரங்கியது அல்லால் செயிர் நசைக்கு இரங்கு இலாது ஆனான் – தேம்பா:20 75/3,4
தான் மலர் முகத்தில் ஓடி தாதை தாய் தமர்கள் யாரும் – தேம்பா:20 118/1
மெய் செல செல்லும் நன்று ஒத்து எங்கணும் விளைவு உய்த்து ஓடி
பை செல செல்லும் நாக பரிசு என செல்லும் ஆறே – தேம்பா:21 2/3,4
வரை வளர் மாடத்து ஏந்தல் வைகும் மா புரம் கண் ஓடி
திரை வளர் மணியும் பொன்னும் சிந்து கையாறு இது என்றான் – தேம்பா:21 3/3,4
தரம் தரும் வேகத்து ஓடி நரகு-இடை புதைத்த அன்றே – தேம்பா:22 13/4
மணி முகத்து இறைவன் தந்த வரத்து உறைந்தன பேய் ஓடி
துணி முகத்து இவை ஓர்ந்து அன்னார் தொழுதல் விட்டு இருப்ப கண்டேன் – தேம்பா:23 16/3,4
கனமொடும் எரித்த ஏறு துகள் எழ கடல் திரை சுருட்டி ஓடி மெலியவே – தேம்பா:24 35/4
வளி அழ புனல் ஈண்டு ஓடி வந்து அழ வனத்தில் எல்லா – தேம்பா:26 93/3
சொல் ஆரும் மலர் சிந்தும் குன்றத்து உச்சி துறந்து ஓடி
வில் ஆரும் திரை சிந்தும் சோர்தான் என்னும் வெண் நதி கண் – தேம்பா:26 161/1,2
செரு கையின் குருதி போல சிந்து தேன் பெருக்கு உற்று ஓடி
பருக்கையின் விளங்கும் தெண் நீர் பரப்பும் ஆறு இடத்து இட்டு ஏகி – தேம்பா:30 125/2,3
தழை இடை குளித்த நீல் நிற மேனி தையலார் பொருக்கென ஓடி
குழை இடை குளித்த குளு மது முகைகள் கொய்து கொய்து இமிழ்த்த ஓர் கண்ணி – தேம்பா:30 140/2,3
வாடும் ஓர் மலரை சேர்த்திய படலை மாலையை கொணரவோ ஓடி
கூடும் ஓர் பயன் இதோ என நக்கான் குழவியாய் தோன்றிய நாதன் – தேம்பா:30 141/1,2
ஓடி பல துயர் ஓய கடி நகர் – தேம்பா:30 151/3
பேர் ஒரு வெள்ளமும் ஓடலில் இ வரம் பிரிந்த ஏழு ஆறு என ஓடி
தேர் ஒரு நன்றி இல்லாமையில் தீவினை தீக்கும் பாலை என வைகும் – தேம்பா:32 46/2,3
சினம் பழுத்து எதிர்த்த குணுங்கு இனம் ஓடி செல்வ நின் நாம வேற்கு அஞ்ச – தேம்பா:36 36/3

மேல்


ஓடிடவும் (1)

துளி வீசிய மேகம் ஒடுங்கிடவும் சுடரோன் வெருவி கடிது ஓடிடவும்
வளி வீசிய ஊழியில் ஏறோடு வீழ் மழை போல் நிலம் ஆடவும் வீழ்ந்தனவே – தேம்பா:24 28/3,4

மேல்


ஓடிய (17)

இருந்து ஓடிய திரு இங்கணில் இனிது அன்புற இடலால் – தேம்பா:2 63/1
மின்னல் ஓடிய பொன் கலம் மீது ஒரு – தேம்பா:9 51/3
ஆறு இது ஒத்து என ஓடிய ஆலையே – தேம்பா:10 25/4
தூவி ஓடிய வாரி துவற்றொடு – தேம்பா:11 17/1
காவில் ஓடிய முத்து என காதலால் – தேம்பா:11 17/2
நாவில் ஓடிய நல் புகழ் சிந்துவார் – தேம்பா:11 17/3
ஏவி ஓடிய கோல் விழி ஏந்தினார் – தேம்பா:11 17/4
கண்டத்து உயர் பொலி வேந்தொடு கடிது ஓடிய கடையில் – தேம்பா:14 63/3
பெய்த கான் மது மழை பெருக்குற்று ஓடிய
மொய் தகா வெள்ளம் உள் மூழ்கி இன்பு எழ – தேம்பா:14 85/1,2
இணை இலாது அற உயர் உவா மலை இடையில் ஓடிய அளவு இலா – தேம்பா:15 153/2
வந்து ஓடிய ஒரு கோ அனம் மது ஓடிய மலரின் – தேம்பா:21 30/1
வந்து ஓடிய ஒரு கோ அனம் மது ஓடிய மலரின் – தேம்பா:21 30/1
முந்து ஓடிய பெடை மீமிசை முருகு ஆர் துளி முடுக – தேம்பா:21 30/3
வளி கொண்டு ஓடிய மரக்கலம் போயின வழியும் – தேம்பா:31 2/1
ஒளி முகத்து இருள் ஓடிய ஆறு போல் – தேம்பா:31 70/3
ஓடிய மீன் மிதித்து உயர்ந்து வான் நலம் – தேம்பா:34 1/3
மின் ஓடிய வான் மணி ஒப்ப விரி பூம் கொடியோன் தகு மாட்சி – தேம்பா:36 25/3

மேல்


ஓடின (1)

அணையின் ஏறின குருதி நீர் நிறை அருவி ஓடின எவணுமே – தேம்பா:15 153/4

மேல்


ஓடினவே (1)

அ ஆறு உற்றது உரைத்து என்ன அதிர முழங்கி ஓடினவே – தேம்பா:15 12/4

மேல்


ஓடினன்-ஆல் (1)

தான் இறைவன் அலன் என்ன தளர்ந்து அஞ்சி ஓடினன்-ஆல் – தேம்பா:29 75/4

மேல்


ஓடினாரை (1)

நரம் தரும் குலைவின் நைந்து நாடு ஒழிந்து ஓடினாரை
வரம் தரும் தேவராக வணங்கவோ என்ன யாரும் – தேம்பா:23 15/1,2

மேல்


ஓடினால் (2)

ஓடினால் என தொழும் காபிரியல் இன்புற்று உரை உற்றான் – தேம்பா:14 91/4
வழி அறிந்து ஓடினால் போல் வளியினும் முடுகி மார்பில் – தேம்பா:15 84/2

மேல்


ஓடு (1)

களி ஓடு கடத்த கரி திரளே – தேம்பா:15 37/4

மேல்


ஓடும் (8)

இட்ட நூல் வழாமை ஓடி எல்லை இல் ஓடும் வீதி – தேம்பா:2 15/1
செல் ஓடும் வான் வியப்ப சிறுமை எடுத்து அடல் காட்டும் திறலின் மிக்கோய் – தேம்பா:8 7/4
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3
பொறை தவிர்ந்து இழிந்து ஈண்டு ஓடும் புனல் நலம் எதிர் கொண்டு ஆங்கு அ – தேம்பா:12 22/3
அன்று உற்று ஏகின அண்ணலர் ஓடும்
சென்று உற்றே பகை தீர்கிலம் நாமே – தேம்பா:25 25/1,2
வேய் முகத்து இனிமை காட்டி விரைவில் ஓடும் இளமை நம்பேல் – தேம்பா:28 57/3
வரை என துயரில் போல்-மின் வாருதி நாடி ஓடும்
திரை என இறைவன் சேர்-மின் தீ என அகல்-மின் தீய – தேம்பா:30 8/1,2
கரை உடைத்து அரவு உய்த்து ஓடும் கடல் கரை இட்டதே போல் – தேம்பா:30 39/1

மேல்


ஓடும்-ஆல் (1)

காழ் முக அரவு என கவர் கொண்டு ஓடும்-ஆல் – தேம்பா:22 27/4

மேல்


ஓடுவ (1)

அலை வரம்பு அற்று ஓடுவ போல் நகர் எல்லாம் அடர்ந்து உறீஇ வான் – தேம்பா:36 101/1

மேல்


ஓடுவார் (2)

பதைத்து இரைத்து உகப்பு இடை பனிப்புற்று ஓடுவார் – தேம்பா:14 105/4
தோடுவார் வெறி தொங்கல் இட்டு ஓடுவார்
வீடுவார் நயம் செய்குவர் வீடு இலார் – தேம்பா:33 13/3,4

மேல்


ஓடை (5)

கூட நின்று ஓடை தன் குவளை கண் திறந்து – தேம்பா:1 48/1
நாக நீல் நெற்றி தூங்கு நல் மணி ஓடை போன்று – தேம்பா:12 21/1
நாக நெற்றியின் நன் மணி ஓடை போல் – தேம்பா:13 28/1
ஓடை மால் மத கரி உயர்த்த வாகையான் – தேம்பா:29 57/1
வாமம் சால் ஓடை நுதல் மா எருத்தம் மீது இங்கண் வரும் இ வேந்தர் – தேம்பா:32 74/1

மேல்


ஓடையாய் (1)

ஓடையாய் பெரிது ஒலித்து பெயர்ந்த வெள்ளம் ஒழுகிய பின் – தேம்பா:10 58/1

மேல்


ஓடையால் (1)

ஓடையால் நிகர்த்தன ஓகை சிந்தையான் – தேம்பா:8 36/4

மேல்


ஓடையின் (1)

பெற்றியே பெறும் ஓடையின் பெற்ற நாள் – தேம்பா:26 27/2

மேல்


ஓத (9)

உன்னி மருவிய வானம் உளர் துதி ஓத அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 124/4
மண்டு அரும் தவத்து மூத்தோன் வரைவு_இல ஆசி ஓத
பண்டு அருமறையோர் யாரும் பரிவு எழீஇ முகமன் கூற – தேம்பா:12 100/1,2
வீங்கு ஓத நீர் நிலை ஆம் வெய்ய நஞ்சு இன் அமுது ஆம் – தேம்பா:19 19/1
ஈங்கு ஓத ஒப்பு இறந்த எந்தை அடி சென்றால் – தேம்பா:19 19/2
வெளி பட்டு ஓத விளம்புதல் கேள் என்றான் – தேம்பா:20 90/4
பெற்றவர் எவர் எ நாடு பிறந்தது எத்துணை என்று ஓத
விற்றவர் கேட்டு தாளை இறைஞ்ச வீழ்ந்து ஒருவன் சொன்னான் – தேம்பா:20 104/3,4
வளர்ந்த வெண் மதி ஒத்து அன்னான் வளர்ந்து மோயிசன் என்று ஓத
தளர்ந்த தன் குலத்தை ஓம்ப தற்பரன் பணிப்ப அங்கண் – தேம்பா:21 12/1,2
தன் வல தொழில் என்று ஓத தாவு அரும் வலியோன் என்றும் – தேம்பா:23 65/2
வான் நலம் நான் தர தந்தன நூல் மறை வையத்து எங்கும் வகுத்து ஓத
சூல் நலம் கொள் முகில் ஒத்து அவர் ஏகி என் சுருதி பரவு உற்று உலகு ஆள்வேன் – தேம்பா:32 40/3,4

மேல்


ஓதம் (7)

ஓசை எழு புகழ் ஓதல் எழு கடல் ஓதம் எழும் என வேதியார் – தேம்பா:5 123/1
ஓதம் அங்கு எழுந்தது என ஊரில் நின்று அடங்கலரும் ஓடி வந்து அடர்ந்து மழை கொள் – தேம்பா:5 146/3
நீர் முகத்து எழுந்த ஓதம் நேர நொந்து அலைந்த நெஞ்சான் – தேம்பா:7 64/2
சடக்கலி எனும் பேய் மற்று எலாம் களிப்பில் சருக்கொடு கரும் கடல் ஓதம்
பட கலி தளிர்ப்ப உகளி முன் பாய்ந்தான் படர் இருள் முகில் தரும் அசனி – தேம்பா:23 102/1,2
இன்பு ஓதம் அமிழ்ந்தி இருந்தன-கால் – தேம்பா:31 56/1
துன்பு ஓதம் உறிஇ சுழியின் முழுக – தேம்பா:31 56/3
அன்பு ஓதம் அகன்றொடு அகன்றனையோ – தேம்பா:31 56/4

மேல்


ஓதம்-கொல்லோ (1)

ஓதம்-கொல்லோ இரு செவி ஊடு ஊட்டி உயிர் கொல்வார் – தேம்பா:28 31/4

மேல்


ஓதல் (7)

ஓசை எழு புகழ் ஓதல் எழு கடல் ஓதம் எழும் என வேதியார் – தேம்பா:5 123/1
பேர் விளை ஓதல் பெரு மணி தரித்தல் பெரும் சடை நீடுற வளர்த்தல் – தேம்பா:23 100/2
ஓதல் மிக்குழி உணர்வு மிக்கு அனைவரும் தெளிந்தார் – தேம்பா:27 174/4
ஓதல் மிகவே நூல் துறை நீத்த உணர்வோய் என தொழுதான் – தேம்பா:28 33/4
ஓதல் ஒளித்து நரகு – தேம்பா:28 144/3
ஊட்டலும் அனைய தீம் சொல் ஓர் என்பான் ஓதல் உற்றான் – தேம்பா:31 84/4
நளி பொருள் ஓதல் தயை தளிர்த்து அளிப்ப நண்ணும் கால் உரிது அன்றோ என்றான் – தேம்பா:31 91/4

மேல்


ஓதலால் (1)

இன் இறாலினும் கனிந்த இன்ப அம் சொல் ஓதலால்
உன்னம் மேவும் ஈர அன்பு முன்னம் உள் உறாமையால் – தேம்பா:11 12/2,3

மேல்


ஓதலான் (1)

மற்று எலாம் மனத்து உள் ஆய் வான நாதன் ஓதலான்
உற்று எலாம் சிவாசிவன் ஓங்கி ஓங்கு ஞானம் உள் – தேம்பா:27 129/2,3

மேல்


ஓதி (18)

மண் புலன் இணங்கும் இன்ன மா நகர் இணை என்று ஓதி
உள் புலன் கடந்த நாதன் உயர் நகர் புகழும் ஆறே – தேம்பா:2 3/3,4
நீதி நல் முறைகள் ஓதி நீண்டு வீடு எய்தி வாழ – தேம்பா:2 13/1
மீன் ஆரும் ஓதி மிளிர் தோடு என வேய்குகின்றார் – தேம்பா:5 86/2
தான் முக திரு வில் வீசும் தகுதியால் தெளிந்த ஓதி
நூல் முகத்து உமிழ்ந்து தீம் தேன் நுகர்ந்த வாய் மலர்ந்து சொல்வாள் – தேம்பா:9 72/3,4
நன்மை கொண்டே நல் புகழ் ஓதி நடை கொள்வார் – தேம்பா:11 84/4
ஆட்சியின் துணையை நேடி அருமறை உணர்ந்த ஓதி
காட்சியின் துணையோடு அன்னார் கனிந்து உயர்ந்து எவர்க்கும் ஞான – தேம்பா:26 3/2,3
உள்ளிய ஓதி நீத்தம் ஒழுகி வந்து அலகை வஞ்சத்து – தேம்பா:27 13/2
ஈடு அக மரபோன் வான் வீட்டு இன்பு உகும் ஓதி ஓர்ந்தான் – தேம்பா:27 17/4
ஓதி இலா மற்று உயிர்கள் முதல் ஈறு உள்ளன என்ன உரி நூல் ஈது ஆய் – தேம்பா:27 94/3
வான் முழுது இறைஞ்சும் நல் நூல் வழங்கிய ஓதி கேட்க – தேம்பா:28 131/3
பண்டுளி மருள் நீத்து ஓதி பரிந்து அறம் ஆக செய்தார் – தேம்பா:28 157/4
வயல் பொருவு ஒழிந்த நாடு வளன் தரும் ஓதி தன்னால் – தேம்பா:28 158/3
வாய் அணி ஆக ஓதி வகுத்து நீடு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:29 1/4
தொல் நெறி வாமன் நீக்கி சூசை ஆங்கு உணர்த்தும் ஓதி
நல் நெறியாக கொண்ட நவத்தொடு பலவும் ஓர்ந்தே – தேம்பா:29 48/1,2
உளரி அங்கு ஒலி ஓதி உலாவு விண் – தேம்பா:32 6/1
ஆய் அவை விழைந்து வேதத்து அரு நெறி ஓதி சீற்றம் – தேம்பா:32 35/3
ஓசை தரு நாமம் ஒரு ஆயிரமும் ஓதி
பூசை தரு பூசு புகழ் பூசல் தருவார்-ஆல் – தேம்பா:35 37/3,4
நிலை வரம்பு அற்று உம்பர் மிசை பல்லாண்டு ஓதி நிற்ப மறை – தேம்பா:36 101/2

மேல்


ஓதிகள் (1)

உற்றவர் வான் மேல் உய்ப்பன தெய்வ ஓதிகள் நுவலிய வலித்தான் – தேம்பா:27 155/4

மேல்


ஓதிமங்காள் (1)

பள்ளி வாழ் ஓதிமங்காள் பறித்து வாழ் கொடிகாள் கோறல் – தேம்பா:26 108/3

மேல்


ஓதிமம் (7)

தேம் மலி சேக்கை மேல் சிறந்த ஓதிமம்
நா மலி இனிது இசை நாண பாடுவார் – தேம்பா:1 56/3,4
கழனி ஓதிமம் துயில கண்டு வாழ் – தேம்பா:4 9/3
குயில்கள் பாடலும் குழல் ஒப்பு ஓதிமம்
வயல்-கண் பாடலும் மது உண் கிள்ளைகள் – தேம்பா:4 10/1,2
நீக்கி பால் உணும் ஓதிமம் நேருவான் – தேம்பா:4 59/4
ஒளி சிறை ஆக விண் திசை கீண்டி ஓதிமம் பறந்தன வழியும் – தேம்பா:6 41/2
சொரிந்த பால் உண்டு துஞ்சிய ஓதிமம் வெருவி – தேம்பா:12 50/3
களி கொண்டு ஓதிமம் ககன மேல் பறந்தன வழியும் – தேம்பா:31 2/2

மேல்


ஓதிய (8)

நின்று உதிர் பளிங்கு என நிரம்பி ஓதிய
தன் துதி அடங்கலும் தனது நாதனை – தேம்பா:8 42/2,3
நாதன் ஓதிய நல் மறை நாகம் மேல் – தேம்பா:18 45/1
நிதியின் தோய்ந்த அழகு இளையோன் நீர்ப்ப ஆசி ஓதிய பின் – தேம்பா:26 49/1
வாரம் ஒன்று இல மனத்தவர்க்கு ஓதிய மறை என்று – தேம்பா:27 19/2
கனியே உண்டு வந்த வினை கண்ணி கற்றோர் ஓதிய நூல் – தேம்பா:27 124/1
அனைய ஓதிய அரும் பொருள் கை கொளா பொய்யே – தேம்பா:27 173/3
தேசிகத்து உயர் சேடு அமைந்து ஓதிய
தேசிகத்து உயர் சேடனை தேடி நான் – தேம்பா:31 62/1,2
ஒழிவு_அரும் தவ தாவிதற்கு ஓதிய
மொழி வரும்படி முற்று அவன் கோத்திர – தேம்பா:36 10/1,2

மேல்


ஓதியால் (3)

உன்ன_அரும் உவகையோடு உணர்ந்த ஓதியால்
துன்ன_அரும் அருள் புரி சுதனை வாழ்த்தலின் – தேம்பா:9 84/2,3
உருகும் மா தவன் ஓங்கிய ஓதியால்
பருகு வாய்மையின் பால் நலம் பண்பொடு ஆங்கு – தேம்பா:26 171/2,3
அருள் அடர்ந்த இவன் ஓதியால்
மருள் அடர்ந்த பொய் மாய்ந்ததே – தேம்பா:27 144/3,4

மேல்


ஓதியின் (1)

ஒள் நிலாவு அரசு அடி இறைஞ்சி ஓதியின்
தெள் நிலா ஏலியன் மீண்டு செப்பினான் – தேம்பா:25 41/3,4

மேல்


ஓதியினால் (1)

ஓதியினால் உளத்து உயர்ந்தோன் ஒதுங்கும் தன்மைத்து உறையுள் அருள் – தேம்பா:10 61/3

மேல்


ஓதியும் (1)

ஓதியும் விறலும் விம்ம ஒளித்த தன் நகரம் சேர்ந்தான் – தேம்பா:4 45/4

மேல்


ஓதியே (1)

ஒட்ட மீட்டனள் கன்னியும் ஓதியே – தேம்பா:26 39/4

மேல்


ஓதியை (2)

ஓதியை பழித்த பாவத்து உணவு இல சோர்கின்றாரும் – தேம்பா:14 112/3
கொள்கை நீட்டிய கொழும் கதிர் ஓதியை செவியே – தேம்பா:27 166/3

மேல்


ஓதினர் (1)

ஊன் திறத்து இளவலை ஆசி ஓதினர்
கான் திறத்து ஐ_எழு காதம் போயினர் – தேம்பா:19 36/3,4

மேல்


ஓதினர்-ஆல் (1)

உள்ளி அன்று ஓதினர்-ஆல் – தேம்பா:28 147/4

மேல்


ஓதினார் (1)

பண்டு அதே உணர்ந்து பல் பலவும் ஓதினார் – தேம்பா:20 121/4

மேல்


ஓதினார்க்கும் (1)

ஓர்ந்து அரிது ஓர் முறையில் தமக்கு ஒன்று இன்றி மெய் மறையை ஓதினார்க்கும்
ஆர்ந்து அரிது ஒண் மணி தேவாலயத்திற்கும் இரப்போர்க்கும் அளவில் ஈந்தார் – தேம்பா:11 121/3,4

மேல்


ஓதினாள் (2)

மூரியால் துதி முற்று எடுத்து ஓதினாள் – தேம்பா:26 33/4
உன்-இடை இலை-கொல் என்று இவளும் ஓதினாள்
நின்-இடை இலை-கொல் என்று அவனும் நேடினான் – தேம்பா:31 17/1,2

மேல்


ஓதினான் (9)

வேய்ந்த மணம் இனி மேவி முடி தரல் வேத முறை என ஓதினான் – தேம்பா:5 117/4
உரை நிரை வதிந்த நாம் என்ன ஓதினான் – தேம்பா:18 7/4
உலைய வேண்டு இல என்று மற்று ஓதினான் – தேம்பா:20 87/4
இன் வளர் இரக்கம் மிக்கு எண்ணி ஓதினான் – தேம்பா:24 45/4
உன்னி தான் இனிது எந்தை என்று ஓதினான் – தேம்பா:24 62/4
காலியன் என்பவன் கதம் கொடு ஓதினான்
மால் இயன்று இறையவன் வதனம் நோக்கியே – தேம்பா:25 51/3,4
உரம் கிளர் உறுதிகள் உரைப்ப ஓதினான் – தேம்பா:26 119/4
கரிய கங்குல் கனா என ஓதினான் – தேம்பா:27 92/4
முனைய ஓதினான் முனிவனும் மீண்டு இவை மொழிந்தான் – தேம்பா:29 104/4

மேல்


ஓதினும் (1)

உளி கொண்டு ஓதினும் உலகு இடை வதிந்த நாள் நாதன் – தேம்பா:31 2/3

மேல்


ஓது (5)

மீன் ஆர் வானம் பெற்றவன் ஓது விதி பெற்று – தேம்பா:4 47/1
ஓது பேர் உள முப்பதோர் அரசர் வென்று ஒழித்தான் – தேம்பா:16 10/4
ஓது வாய் மலர்ந்தவன் இன்றும் ஓதுவான் – தேம்பா:26 126/4
ஓது வாய் இளவல் இன்று உணர்த்தினான் அரோ – தேம்பா:27 8/4
ஓது வாய் மலர்ந்த நல் நூல் ஒழுகிய அமிர்த தீம் தேன் – தேம்பா:28 2/2

மேல்


ஓதுதலின் (1)

கனிய இவை ஓதுதலின் இனிய இரு போதும் உறீஇ – தேம்பா:5 159/2

மேல்


ஓதுதி (1)

ஏவு உண்டு ஓதுதி ஆய் இழையாய் என்றாள் – தேம்பா:11 24/4

மேல்


ஓதும் (6)

ஓதும் முற்று அருள் உரையினால் எவரும் உள் காம – தேம்பா:6 70/1
கால் நிகர் மூடர்க்கு ஓதும் கலை என போயிற்று அன்றே – தேம்பா:16 49/4
நெஞ்சு இனிதாய் அமுது உமிழ்ந்தே அன்னான் ஓதும் நீதி முறைக்கு – தேம்பா:26 165/3
மருள் ஈன்ற அவா ஒழிப்ப வையகத்தில் நான் உதித்து மறை என்று ஓதும்
தெருள் ஈன்ற நூல் ஒருங்கே திரு விளக்கு என்று ஏற்றி எலா திக்கும் தானே – தேம்பா:32 24/2,3
மை அறும் ஓர் விளக்கு என்ன வந்து இவண் நான் மனத்து இரங்கி வையத்து ஓதும்
பொய் அறும் ஓர் மறை நல் நூல் பொன் சுடரோன் கதிர் பட்ட புவனத்து எங்கும் – தேம்பா:32 89/2,3
அருள் விஞ்சி பகை வெள்ளம் அற கடந்தான் மறை ஓதும்
தெருள் விஞ்சி செயிர் புகையால் தேக்கிய தீது இருள் கடந்தான் – தேம்பா:34 43/1,2

மேல்


ஓதும்-ஆர் (1)

தேசிகத்து இணை சீர் வரைத்து ஓதும்-ஆர் – தேம்பா:1 77/4

மேல்


ஓதுவரே (1)

சிலர் ஆர்வ இரும் திரு ஓதுவரே
சிலர் தீது செயும் பகை செப்புவரே – தேம்பா:11 74/2,3

மேல்


ஓதுவாம் (2)

உய்த்த நல் முறை முற்பட ஓதுவாம் – தேம்பா:27 29/4
உய் விதி இழந்தவர்க்கு உற்றது ஓதுவாம் – தேம்பா:27 108/4

மேல்


ஓதுவாய் (1)

புடம் புகும் தமியனே புரிவது ஓதுவாய் – தேம்பா:9 96/4

மேல்


ஓதுவாள் (1)

காந்தி வேய்ந்தனளை கனிந்து ஓதுவாள்
சாந்தி நாமம் தரித்த குடத்தியே – தேம்பா:11 18/3,4

மேல்


ஓதுவான் (4)

நீதி ஓர் முறை நேர் நெறி ஓதுவான்
வேதியோர் முறை விஞ்சிய மாட்சியான் – தேம்பா:4 61/3,4
ஓது வாய் மலர்ந்தவன் இன்றும் ஓதுவான் – தேம்பா:26 126/4
கடந்து பின் இனியவை கனிய ஓதுவான்
கிடந்து மின் பிழம்பு உக கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:35 3/3,4
திறத்தினால் உளத்து இருள் சிதைப்ப ஓதுவான் – தேம்பா:35 9/4

மேல்


ஓதுவீர் (1)

எத்துணை கொள்பவர் என்ன ஓதுவீர் – தேம்பா:26 123/4

மேல்


ஓதை (28)

ஆர்த்த ஓதை கேட்டு அரக்கன் நின்று அமர்க்கு எதிர் வருக – தேம்பா:3 26/1
என்பு என்போடு அடிபட கின்னரத்து ஓதை அடிபட சேர் இனத்து இனங்கள் – தேம்பா:8 9/1
ஓதை ஆர்கலி ஓட ஓர் நகை உற்ற பாலகன் ஒண் முக – தேம்பா:10 129/3
நொந்து நொந்து அழுத ஓதை நுழைந்து உயர் வானத்து உச்சி – தேம்பா:14 24/1
இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான் – தேம்பா:14 131/2
துடி கோடி கோடி துறும் ஓதை போலு சுடு சூல் அகோர முகிலே – தேம்பா:14 131/3
பட்டு ஈயும் எங்கும் எழ ஓதை பட்ட படர் ஞாலம் முற்றும் நெகிழ – தேம்பா:14 133/1
கீழ் கடல் மேல் கடல் மேல் முடுகி கிளர் ஓதை கிளைத்தது எனா – தேம்பா:15 102/1
ஓதை ஓங்கிய களத்து நெல் தெளித்து எடுத்து உறைந்த – தேம்பா:16 14/1
பாங்கு யாழ் இளகி பரிவு ஓதை கொண்டு – தேம்பா:18 44/3
ஓர் எழு குரலின் ஓதை உரி கிளை தளிர்ப்ப பாகின் – தேம்பா:19 16/2
நேர் எழு மிடற்றின் ஓதை நெறிகள் மூன்று இயக்கி கூட்டி – தேம்பா:19 16/3
பல் கலத்து எழுந்த ஓதை பரிவு அற இமிழி கேட்டு – தேம்பா:20 36/3
குழல் எடுத்து இனிய ஓதை குயில் என குயில நூறும் – தேம்பா:20 41/3
இடிகள் தவழ் ஓதை மறுத்து எரிந்து அயர்வோர் ஓதை எழ – தேம்பா:28 80/1
இடிகள் தவழ் ஓதை மறுத்து எரிந்து அயர்வோர் ஓதை எழ – தேம்பா:28 80/1
தீய் திரள் தளிர்த்த நோயால் தீயவர் புலம்பும் ஓதை
பேய் திரள் தளிர்த்த ஓதை பிளந்த காது உணல் இன்பு என்றோ – தேம்பா:28 135/1,2
பேய் திரள் தளிர்த்த ஓதை பிளந்த காது உணல் இன்பு என்றோ – தேம்பா:28 135/2
பேர் ஆழி ஒத்த நகர் புலம்பும் ஓதை பெரிது அன்றோ – தேம்பா:30 11/4
அனைவரும் புகழும் ஓதை அலையும் நீல் முகிலும் ஆற்றா – தேம்பா:30 80/4
ஓதை பெய் முகில் அறும் உச்சி பீட மேல் – தேம்பா:30 111/3
ஓதை உண்டு எவரும் வியப்பு உறீஇ நக்கு ஆங்கு உணர்ந்தவை ஓர்ந்து போயினரே – தேம்பா:31 93/4
தேன் நிகர் தொனி குழல் திளைத்த ஓதை செய் – தேம்பா:32 59/3
சொரிந்த ஓதை தொடர்ந்து இசை பாடலில் – தேம்பா:33 12/3
வயிர் கடந்து உடன்ற ஓதை வழங்க வில் பரப்பி போனான் – தேம்பா:35 39/4
நெடநெடவென உள குழல் இசை கல இசை நீரிய ஓதை கலந்து கனிய – தேம்பா:35 74/2
விடவிடவென வெளி உலகு அலை உலகு-இடை வீரிய ஓதை மயங்கி எழும்-ஆல் – தேம்பா:35 74/4
பார் பிணி ஒழிய ஓதை படர் முரசு அறைவித்தானே – தேம்பா:36 83/4

மேல்


ஓதைகள் (1)

பா நாணுப இசை ஓதைகள் பகல் நாணுப மணிகள் – தேம்பா:2 69/1

மேல்


ஓதையால் (1)

புறா குறாவுதலொடு புள் பல் ஓதையால்
அறாது உறா உணர்வு உகும் அரங்கம் சோலையே – தேம்பா:1 45/3,4

மேல்


ஓதையின் (2)

புலம்பும் ஓதையின் நொந்து என பொன் இட – தேம்பா:10 30/1
பண் உள் ஓதையின் பனி மொழி மது உக பணித்தான் – தேம்பா:31 8/4

மேல்


ஓதையினால் (1)

போரில் எழுந்து அதிர் போரினை ஆடினர் பொங்கிய ஓதையினால்
மூரி எழுந்த முரண் கரி தூசி முரிந்து துடித்தமையால் – தேம்பா:15 104/1,2

மேல்


ஓதையினான் (1)

களியோடு அகன்றான் என் காவலன் என்ற ஓதையினான் – தேம்பா:31 45/4

மேல்


ஓதையும் (25)

கொள்ளை கண்டு அளி இனம் கூ என் ஓதையும்
கிள்ளை கண்டு இனைவ போல் கீ என் ஓதையும் – தேம்பா:1 52/1,2
கிள்ளை கண்டு இனைவ போல் கீ என் ஓதையும்
வள்ளை கொண்டு இனிது இசை மறல பாடினர் – தேம்பா:1 52/2,3
பண் இன் ஓதையும் பண்ணின் பா இசை – தேம்பா:10 105/1
தண் இன் ஓதையும் தாழ்ந்து வாழ்த்தினர் – தேம்பா:10 105/2
விண் இன் ஓதையும் வழங்க வேட்டு உளம் – தேம்பா:10 105/3
நீர் எழும் ஓதையும் நீர் பெய் ஓதையும் – தேம்பா:14 104/1
நீர் எழும் ஓதையும் நீர் பெய் ஓதையும்
கார் எழும் ஓதையும் கால் செய் ஓதையும் – தேம்பா:14 104/1,2
கார் எழும் ஓதையும் கால் செய் ஓதையும் – தேம்பா:14 104/2
கார் எழும் ஓதையும் கால் செய் ஓதையும்
சூர் எழும் ஓதையும் துதைந்து வீழ் மனை – தேம்பா:14 104/2,3
சூர் எழும் ஓதையும் துதைந்து வீழ் மனை – தேம்பா:14 104/3
பேர் எழும் ஓதையும் பெருகி மாறும்-ஆல் – தேம்பா:14 104/4
தாயர் ஓதையும் மடிதரும் பல தனயர் ஓதையும் உதிரமே – தேம்பா:25 84/1
தாயர் ஓதையும் மடிதரும் பல தனயர் ஓதையும் உதிரமே – தேம்பா:25 84/1
பாயல் ஓதையும் வதை செயும் பல படைகள் ஓதையும் மறம் மலி – தேம்பா:25 84/2
பாயல் ஓதையும் வதை செயும் பல படைகள் ஓதையும் மறம் மலி – தேம்பா:25 84/2
தீயர் ஓதையும் இனைவரும் பல திசையில் ஓதையும் வெருவு உறும் – தேம்பா:25 84/3
தீயர் ஓதையும் இனைவரும் பல திசையில் ஓதையும் வெருவு உறும் – தேம்பா:25 84/3
தூயர் ஓதையும் இடியொடும் கடல் துதையும் ஓதையும் இணை இலா – தேம்பா:25 84/4
தூயர் ஓதையும் இடியொடும் கடல் துதையும் ஓதையும் இணை இலா – தேம்பா:25 84/4
மாழ்வர் ஓதையும் எள் மலி ஆர்ப்பொடு – தேம்பா:28 101/1
சூழ்வர் ஓதையும் சுட்டு எரி ஆழியை – தேம்பா:28 101/2
ஆழ்வர் ஓதையும் அங்கணின் நாள்-தொறும் – தேம்பா:28 101/3
தாழ்வர் ஓதையும் செய் துயர் சாற்றவோ – தேம்பா:28 101/4
பாடிய ஓதையும் வீணை செய் ஓதையும் பகை அற்று உவப்ப எவர் கேளார் – தேம்பா:32 42/1
பாடிய ஓதையும் வீணை செய் ஓதையும் பகை அற்று உவப்ப எவர் கேளார் – தேம்பா:32 42/1

மேல்


ஓதையே (2)

அறா நறா பொழில் ஆர் அழும் ஓதையே – தேம்பா:13 34/4
பறை சுமந்து அடித்து என பாடும் ஓதையே – தேம்பா:17 3/4

மேல்


ஓதையை (1)

ஏங்கும் ஓதையை கேட்ட இணர் கொடி – தேம்பா:17 44/3

மேல்


ஓதையொடு (1)

கனத்தில் எழுந்த ஓதையொடு கனத்தில் எழுந்த கூரலினர் – தேம்பா:5 135/1

மேல்


ஓம்ப (3)

தளர்ந்த தன் குலத்தை ஓம்ப தற்பரன் பணிப்ப அங்கண் – தேம்பா:21 12/2
சேய் வினை புரிவரை சேர்த்தி ஓம்ப ஓர் – தேம்பா:25 54/1
கான் உறை உலகில் நாம் கொள் கசடு அற வரம் தந்து ஓம்ப
மான் உறை வளம் இல்லாராய் வணக்கு உரி தேவர் அல்லார் – தேம்பா:28 65/3,4

மேல்


ஓம்பலும் (1)

இனிய கூறலும் எமர் பிறர் இன்றி ஓம்பலும் உள் – தேம்பா:27 27/2

மேல்


ஓம்பா (2)

ஓம்பா அணி ஆக அனைத்தும் நீக்கி ஒருங்கு உடன் ஓர் – தேம்பா:3 59/2
ஓம்பா அணி இ அணி ஓர்ந்த பிரான் – தேம்பா:5 106/2

மேல்


ஓம்பி (11)

ஓம்பி அம் கிளர் வாகை ஒண் குடை ஊச நல் நிழல் நீடினான் – தேம்பா:10 133/4
கற்பே அணி என்று ஓம்பி மது கரை ஆம் தண் தார் மாதர்கள்-தம் – தேம்பா:12 12/1
தாள் உறு வருத்தம் ஓம்பி தலை விரி கதலி முற்றி – தேம்பா:16 2/1
நிலை செய் நாள் விருந்து ஓம்பி நிருபர் எல்லாம் நின்று உவப்பர் – தேம்பா:26 166/4
வான் முகத்து திருவுளம் என்று ஓம்பி பொன் சால் வரும் கடனை – தேம்பா:27 44/2
தாதை பெய் கண் மழை ஓம்பி தாள் மிசை – தேம்பா:30 111/1
உன் உயிர் தன்னினும் ஓம்பி தாய் மகன் – தேம்பா:34 8/1
ஓயினும் நீ செய்வது ஓம்பி கேட்டி-ஆல் – தேம்பா:34 9/4
உன்னா வண்ணம் அரும் தயை ஓம்பி வழா – தேம்பா:36 44/2
தன்னால் தான் ஆண்டு ஓம்பி நிழற்றும் தயையாற்கே – தேம்பா:36 78/3
பின்றாது ஓம்பி நோய் பசி பேரா பகை பொன்ற – தேம்பா:36 80/1

மேல்


ஓம்பிட (1)

தன்னை ஓம்பிட தந்தையும் தாயும் நீர் – தேம்பா:26 85/4

மேல்


ஓம்பிய (2)

வினாவுடன் அனைவரும் ஓம்பிய அன்பின் – தேம்பா:6 58/3
ஓம்பிய விருந்தில் வைத்த ஒளி மணி கலமும் அன்னார் – தேம்பா:20 109/1

மேல்


ஓம்பினர் (1)

விரவ கனிவு ஓங்க விருந்து ஓம்பினர் போல் விளம்புகின்றார் – தேம்பா:20 11/4

மேல்


ஓம்பினாய் (1)

கருதியே கருத்து கடந்த அன்பு அருளால் காத்து அரிது ஓம்பினாய் என்னா – தேம்பா:36 35/2

மேல்


ஓம்பினாள் (1)

வெய்ய வான் அரசாள் விருந்து ஓம்பினாள் – தேம்பா:26 153/4

மேல்


ஓம்பினானே (1)

விஞ்ச அன்பு உருகி பின்னர் விருந்து இவர்க்கு ஓம்பினானே – தேம்பா:20 108/4

மேல்


ஓம்பு (3)

பணை ஓம்பு அயிலக்கின பாழியினான் – தேம்பா:15 31/3
ஓம்பு உளம் தெளிந்த நூலோர் ஒருங்கு உடன் அழைத்தல் செய்தான் – தேம்பா:25 15/4
பிணி தகு உயிர் ஓம்பு ஆறும் பேசவோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:27 15/4

மேல்


ஓம்புகின்ற (1)

ஓம்புகின்ற விருந்து உள நாள்-தொறும் – தேம்பா:26 154/1

மேல்


ஓம்பும் (5)

அ முறையால் நிகராது எ உயிரும் யாவும் அமுதினும் ஊங்கு இனிது அன்பால் ஓம்பும் தாய் செய் – தேம்பா:8 59/2
கூண்டு உண்டாம் குஞ்சு அகலாது ஓம்பும் பல் புள் குலமும் கார் – தேம்பா:30 18/1
தன் நெஞ்சு ஒப்ப தந்து ஓம்பும் தயை பெருமான் – தேம்பா:31 40/3
நட்டவை ஓம்பும் நீர் என நட்பு ஊட்டினான் – தேம்பா:31 98/4
துன் உயிரை ஓம்பும் அருள் தோன்றி எனை ஆளும் – தேம்பா:35 33/1

மேல்


ஓம்புவள் (1)

உன்னை ஓம்புவள் உன் உயிர்க்கு உயிர் என அளிப்பள் – தேம்பா:26 73/3

மேல்


ஓம்புவள்-ஆல் (1)

கான் கலந்த தீம் விருந்தை கனிவில் எ நாளும் ஓம்புவள்-ஆல் – தேம்பா:33 25/4

மேல்


ஓமையும் (1)

நீர் விளை மாராஅமும் நிழல் செய் ஓமையும்
ஏர் விளை முகத்து இடம் கிடந்த இ நெறி – தேம்பா:19 38/1,2

மேல்


ஓய் (4)

ஓய் வழி பொறாது இறை ஒழிய முன்னினான் – தேம்பா:3 49/4
ஓய் இலாது இற்று எலாம் உற்ற மா மாட்சியாய் – தேம்பா:9 8/4
உண்டு ஓய் இல மெய்ஞ்ஞானத்து உறுதி துணை ஓர் அமரன் – தேம்பா:10 44/3
தருவாய் வந்து ஓய் இல அன்பின் தகவோய் திருவோய் என தொழுதான் – தேம்பா:10 148/4

மேல்


ஓய்வார் (1)

ஓய்வார் நீந்தார் ஊழியும் வேவார் துகள் தீயார் – தேம்பா:28 119/4

மேல்


ஓய (3)

ஓய வினை இனி ஓவல் இல நிலம் ஓகை எழு கடல் ஊடு உலாய் – தேம்பா:5 126/1
ஓடி பல துயர் ஓய கடி நகர் – தேம்பா:30 151/3
ஓய உம்பருள் உம்பன் என்று ஆயினான் – தேம்பா:33 14/4

மேல்


ஓயா (4)

புழுங்கிய வாய் எரி செம் தீ புரிசை சூழ்ந்தால் போன்று ஓயா
தழங்கிய வாய் முகில் மின்னி எண்_ஐ நாளும் தாழ் எவரும் – தேம்பா:18 15/1,2
ஓயா கோல் வழுவோ கடன் என்றான் – தேம்பா:25 28/4
ஓயா அன்பால் உன் வரி என்றால் உரை பொய்யோ – தேம்பா:35 65/4
தோய்ந்தே எவரும் மகிழ்ந்து ஓயா துதிகள் துவைப்ப நன்று என்றான் – தேம்பா:36 27/2

மேல்


ஓயாத (1)

ஓயாத தவத்து உனொடு ஒத்தனன் ஆய் – தேம்பா:5 68/2

மேல்


ஓயாரே (1)

நார் புனை உவப்பில் யாரும் நடந்து இரிந்து எதிர்ந்து ஓயாரே – தேம்பா:36 87/4

மேல்


ஓயின (1)

ஓயின அமர் விட்டு ஓடி உடல் குறை இலரும் உண்டோ – தேம்பா:17 24/4

மேல்


ஓயினும் (1)

ஓயினும் நீ செய்வது ஓம்பி கேட்டி-ஆல் – தேம்பா:34 9/4

மேல்


ஓயும் (2)

உற்ற மீனும் வானும் வானம் உற்ற யாமும் ஓயும் ஈறு – தேம்பா:7 38/1
ஓயும் தன்மையும் ஒன்று இல நகைத்து அடித்து அகற்றி – தேம்பா:32 99/2

மேல்


ஓயேன் (2)

ஓயேன் ஓயேன் என உள் ஊக்கம் காவல் கொண்டாள் – தேம்பா:10 50/4
ஓயேன் ஓயேன் என உள் ஊக்கம் காவல் கொண்டாள் – தேம்பா:10 50/4

மேல்


ஓர் (486)

நேரிய எதிர் ஒப்பு இன்றி நீத்த ஓர் கடவுள் தூய – தேம்பா:0 1/2
தேர் விளைத்த ஓர் சிறப்பு எழும் விழா அணி போன்றே – தேம்பா:1 12/4
அல்லது இல்லது ஓர் அமர் அ நாட்டிலே – தேம்பா:1 20/4
ஓட நின்று அலைந்து அலைந்து ஒருமித்து ஓர் இடம் – தேம்பா:1 48/2
கண் புலன் அகன்றது என்ன கருதி ஓர் உவமை காட்ட – தேம்பா:2 3/2
ஏம் முறை சிறந்தது ஓர் சாலை இல்லையே – தேம்பா:2 37/4
வான் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் இழைத்த மரகதத்து இருள் அற கற்றை – தேம்பா:2 45/1
கால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பவளம் கலந்த முத்து அணி அணி தயங்க – தேம்பா:2 45/2
நீல் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பசும்பொன் நிலை விளக்கு ஆயிரம் வயிர – தேம்பா:2 45/3
பால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் எவணும் பகலவன் பட பகல் செயும்-ஆல் – தேம்பா:2 45/4
கலையினோடு இகல்வன கடை இல நயம் ஓர்
வலையினோடு இகல்வன மலி திரு நகரம் – தேம்பா:2 58/3,4
கோலியாற்று எனும் கொடியது ஓர் இராக்கதன் எதிர்த்தான் – தேம்பா:3 10/4
காய்ந்தது ஓர் பகை கடுத்த தன் பவம் செயின் மீட்டு – தேம்பா:3 22/2
வேய்ந்தது ஓர் படை வேண்டுமோ கடவுளை பகைத்து – தேம்பா:3 22/3
ஆயினான் நடந்த தன்மை ஆண்டகை உவப்பில் ஓர் நாள் – தேம்பா:3 38/1
வீயினால் நிகர்ந்த எச்சம் இடை முறை பலவும் போய் ஓர்
சேயினால் நயப்ப செய்வேன் சிறந்த மூ_உலகில் அன்னான் – தேம்பா:3 38/2,3
இறை வளர் அன்பின் ஓர் உயிர் இயற்றி வெண் – தேம்பா:3 48/2
புரப்ப ஓர் பொது முறை பொறாத தன்மையால் – தேம்பா:3 50/1
கருப்பம் ஓர் எழு மதி கடக்கும் முன் வினை – தேம்பா:3 50/2
பரிப்ப ஓர் சிறப்பு அருள் பயத்தின் சூல் செயிர் – தேம்பா:3 50/3
சொல் ஆர் நிகர் கெட ஓர் வனப்பின் பைம்பொன் சூல் முற்றி – தேம்பா:3 53/1
கண்டார் எவரும் உளத்து உவப்ப மேல் ஓர் கனி இன்பம் – தேம்பா:3 54/1
கோடா வரத்து ஆசி செய் வான் மேல் ஓர் குரல் தோன்றி – தேம்பா:3 57/2
ஓம்பா அணி ஆக அனைத்தும் நீக்கி ஒருங்கு உடன் ஓர்
சாம்பா அணி ஆக இரங்கி எந்தை தான் புகழ்ந்த – தேம்பா:3 59/2,3
நீர்-இடை குளித்த பேவு நிற நரை குளித்த ஓர் மூப்பன் – தேம்பா:4 28/2
ஒருங்கு எலாம் நீக்கல் ஓர் நாள் உறுதியே பகைத்து சூழ் தன் – தேம்பா:4 34/1
ஓர் அறம் உளதேல் ஐயா உரைக்குதி உரைத்த அன்ன – தேம்பா:4 39/3
ஓர் அறம் ஆக சேர்க்கில் உறுதியும் பயனும் ஓங்க – தேம்பா:4 40/3
சுட்டு ஆகுலம் உற்று ஓர் வனம் உற்றான் துகள் தீரா – தேம்பா:4 54/1
விட்டு ஆய் உளது ஓர் ஆண்டகை மேவி வினை தீர்த்தான் – தேம்பா:4 54/4
கோது_இல் ஓர் முறை கொண்டு நடந்த பின் – தேம்பா:4 61/1
ஏது_இல் ஓர் முறை யாரும் நடந்து எழ – தேம்பா:4 61/2
நீதி ஓர் முறை நேர் நெறி ஓதுவான் – தேம்பா:4 61/3
ஒண் அரும் சுடர் ஓர் இறையவன் ஒளித்து எவையும் – தேம்பா:5 4/3
நெஞ்சு எஞ்சாமலும் நெடியது ஓர் நடுக்கு உறா நிற்ப – தேம்பா:5 10/3
ஒன்றாய் ஆளும் அரசே என் உயிர்க்கு ஓர் நிலையே தயை கடலே – தேம்பா:5 17/1
நிந்தை ஆக பிழைத்து எனினும் நினக்கு ஓர் பிள்ளை ஆக எமக்கு – தேம்பா:5 20/3
சீர் ஆரும் கன்னியின்-கண் சேடு அமை ஓர் வானவனை செலுத்தி சொல்வான் – தேம்பா:5 26/4
தான் செய்த ஏவல் என தவறாது ஓர் மணத்து அமைதல் தருமம் என்ன – தேம்பா:5 31/3
மீன் தான் ஓர் முடி சென்னி நிலம் புல்ல முழந்தாளை விரும்பி ஊன்றி – தேம்பா:5 33/2
வான் தான் ஓர் அணி என வெஃகிய கூந்தல் வல தோளின் வயங்கு திங்கள் – தேம்பா:5 33/3
தேனொடு கொல் அரி இனம் ஓர் நாவாய்க்குள் அடக்கினனும் திளைத்த செம் தீ – தேம்பா:5 37/2
உறை யான் பெயர தகும் ஓர் விதி ஏன் – தேம்பா:5 60/4
நாம்பா அணி நம்பியை நல்கிட ஓர்
தேம்பா அணி பூங்கொடி சேர்த்தன் என்றார் – தேம்பா:5 106/3,4
எண்_நாங்கொடும் ஓர் வயது ஏகி மணம் – தேம்பா:5 112/3
உற துணை தந்த பாதம் அது உயிர்க்கு ஓர் அநந்த வீடு எனவே – தேம்பா:5 138/4
நிறத்து இயல் நில்லாமை என வெறுத்த சிறிது ஓர் மனையுள் – தேம்பா:5 150/3
அண்ணும் என இன்ன மணம் எண்ணும் எனும் ஓர் சிலரே – தேம்பா:5 158/4
துன்னியது ஓர் ஆவி பட தூய பளிங்கு ஆசு உறும் என்று – தேம்பா:6 4/2
பெற்ற ஆறு உரைத்து அதற்கு பிரியாத ஓர் கைம்மாறும் – தேம்பா:6 7/3
பின்னை அடைவது ஓர் காவல் பேதை பெற வேண்டியதேல் – தேம்பா:6 11/3
பிணித்து ஆக நசையொடு நான் பெறும் வயது ஓர் ஈர் ஆறு – தேம்பா:6 20/2
களி செயும் என் இறைவற்கு ஓர் கைம்மாறு எது அறிகிலன் யான் – தேம்பா:6 21/4
எள்ளும் ஓர் நவை இலாது எனினும் யாக்கையை – தேம்பா:6 30/1
உள்ளும் ஓர் தவத்தினால் ஒறுத்த தன்மையார் – தேம்பா:6 30/2
விள்ளும் ஓர் மலர் உலை பெய்து வீழும் நீர் – தேம்பா:6 30/3
கொள்ளும் ஓர் மணம் என குணம் கொண்டு ஓங்கினார் – தேம்பா:6 30/4
கான் முகத்து அரிது ஓர் ஓவியம் என்ன கடி மலர் எழுதிய வண்ணம் – தேம்பா:6 39/2
நனி ஓகையினால் கூட்டியது ஓர் நறவோ உயிர் செய் மருந்தோ வான் – தேம்பா:6 50/2
இனி ஓர் உவமை ஈங்கு உண்டோ என்றாள் வழுவா மறை மொழியாள் – தேம்பா:6 50/4
தேவ அருள் அல்லால் இங்கண் தேடற்கு உரிது ஓர் பயன் உண்டோ – தேம்பா:6 51/1
பக்கிக்கு இட்டது ஓர் இரையோ பயனுள் கலந்த நஞ்சு அதுவோ – தேம்பா:6 52/2
தவமே உயிர்க்கு ஓர் துணை என்றான் தவத்தின் பவ்வ கரை கண்டான் – தேம்பா:6 53/4
விதி பழித்து அரிய ஆற்றல் வேய்ந்தது ஓர் கருப்பம் ஆகி – தேம்பா:7 10/2
இன்னவாய் உசாவும் வேலை இளம் பிடி அன்ன ஓர் நல் – தேம்பா:7 19/1
மின் துளி மூன்றும் சேர்ந்து ஓர் மெல் உடல் ஆய் உள் ஆவி – தேம்பா:7 22/2
ஒன்றுளி இறைவன் மைந்தன் ஓர் மனு_மகனும் ஆனான் – தேம்பா:7 22/4
உடுத்த சூலில் அரிதில் தாங்கும் உவமியாத ஓர் விறலியே – தேம்பா:7 39/4
அலகு அற்று ஆயின ஆண்டகை ஓர் மகன் – தேம்பா:7 51/1
துன்பினால் உருகினள் துனியை நீக்கும் ஓர்
இன்பினால் உரம் செய இறைவன் போற்றினாள் – தேம்பா:7 81/3,4
என் உளம் அறிந்த ஓர் எதிர் இல் நாதனே – தேம்பா:7 92/1
அலை புறம் காண் அயிர்ப்பு அகத்தோன் ஐ என கண் விழித்து ஒளி சூழ் அன்றி மற்று ஓர்
நிலை புறம் காண்கிலன் களியும் வெருவும் உறீஇ கடிது எழுந்தான் நிறை நூல் தந்த – தேம்பா:8 5/1,2
பார் ஆழி உரை கொண்டே படைத்தாய் ஓர் குறும் சூரல் பயனை கொண்டே – தேம்பா:8 8/1
விலகு எல்லா நஞ்சினுக்கு ஓர் மருந்து ஆகும் தையல் இவள் விரிந்த வையத்து – தேம்பா:8 17/3
தெருள் பரந்த காட்சி உறீஇ உளத்தில் ஓங்க சேண் உறையோர் பாடிய பேர் உவகையால் ஓர்
உருள் பரந்த சுடர் உடுத்த மேனி தானும் உயிர் சென்ற வழி சென்றால் என்னா சூழ – தேம்பா:8 44/2,3
அ உலகினோர் பிரிந்த அவைகள் ஒன்பான் அவை அவைக்கு ஓர் ஒரு நூறும் பலர் ஓர் நூறும் – தேம்பா:8 48/2
அ உலகினோர் பிரிந்த அவைகள் ஒன்பான் அவை அவைக்கு ஓர் ஒரு நூறும் பலர் ஓர் நூறும் – தேம்பா:8 48/2
வையகத்தார் வடு தீர்ப்ப இவட்கு ஓர் மைந்தன் வந்த பிரான் அருள் புரிந்து வஞ்சம் மிக்கோர் – தேம்பா:8 60/1
ஏர் இறகு ஆறு ஓர் ஒருவர் கொண்டு தோன்றி ஏழ் எழு ஆய் பத்து அணியாய் நின்ற வானோர் – தேம்பா:8 61/1
மூவரும் ஓர் நிகராத பராபரம் ஆம் முதலோன் முயல் ஓர் – தேம்பா:8 79/2
மூவரும் ஓர் நிகராத பராபரம் ஆம் முதலோன் முயல் ஓர்
தாவு அரு மா முறையால் மறையாது உரு ஏந்து தயாபம் எழா – தேம்பா:8 79/2,3
ஆவு அரு மா தவன் ஈது உயர் காண் அளவு ஆம் நயன் ஓர் அளவோ – தேம்பா:8 79/4
உண்ட மா தவன் ஒள் ஒளி உண்டது ஓர்
சண்ட தூய பளிங்கு உயர் தாணு எனா – தேம்பா:8 86/2,3
மேலின் ஆர் வாசமே வீசு பூ விள்ளும் ஓர்
கோலினால் வந்த கோடாத பூம் கொடியை என் – தேம்பா:9 6/1,2
ஈறு இலா செகம் எலாம் ஏத்தும் ஓர் இறையவன் – தேம்பா:9 10/1
பொழுதே தொழுதால் எனக்கே புரி ஓர் பணிவு ஆம் என்னா – தேம்பா:9 14/3
சால் ஓர் பொருளால் நிறை பொன் கலமே தரும் ஓர் தொனியோ – தேம்பா:9 19/1
சால் ஓர் பொருளால் நிறை பொன் கலமே தரும் ஓர் தொனியோ – தேம்பா:9 19/1
போல் ஓர் இடத்தும் தேடா பொழுதே தொடரும் புகழே – தேம்பா:9 19/4
தூய் ஆய் இ நன்று இலதேல் துஞ்சாது உயிர்க்கு ஓர் நிலையோ – தேம்பா:9 25/3
துயர் வாடு அகமே துன்பு அற்று அலர தூது ஏவிய ஓர்
உயர் வானவன் உற்று ஒரு நாள் வளன் அ பணியை செய்ய – தேம்பா:9 26/2,3
மீ ஏவியது ஓர் விதி மேல் விதி ஒன்று உண்டோ இறைவா – தேம்பா:9 30/1
வாய் ஏவிய பா நிகரா மறைக்கு ஓர் கொழுகொம்பு அன்னான் – தேம்பா:9 30/4
மற்றை ஓர் பகல் மாந்திட ஒன்று இலர் – தேம்பா:9 52/2
கற்றை ஓர் பிழம்பு உற்ற உரு காட்டி வான் – தேம்பா:9 52/3
புகலின் தோய் நயத்து ஓர் பொருவு ஒத்ததோ – தேம்பா:9 54/4
எல்லும் செல்லா ஒள் ஒளி ஏந்து ஓர் எழில் உண்டு ஆய் – தேம்பா:9 58/1
செல்லும் செல்லா விண் உறைகின்றோர் சிறிது ஆங்கு ஓர்
இல்லும் செல்லா நின்றன தன்மைத்து இவர்-தம்-பால் – தேம்பா:9 58/2,3
பல் நாள் தன்னால் உள்ளிய இன்பம் பல ஈந்த ஓர்
உன்னா நுண் மா தே அவி தந்து ஆங்கு ஒரு கோடி – தேம்பா:9 64/2,3
மாண்ட ஓர் முனியே கான் வழி உண்ணா மயல் உற்றான் – தேம்பா:9 65/1
ஆண்டு ஓர் அமரன் தந்த ஓர் பிண்டம் அயில்கின்றான் – தேம்பா:9 65/2
ஆண்டு ஓர் அமரன் தந்த ஓர் பிண்டம் அயில்கின்றான் – தேம்பா:9 65/2
நீண்ட ஓர் வழியே நாற்பது நாள் போய் நிகர் அற்றான் – தேம்பா:9 65/3
மீண்டு ஓர் பசி தோன்றாது உயர் குன்றின் மிசை சென்றான் – தேம்பா:9 65/4
நின்னால் ஆம் ஓர் நன்றது வெள்ளம் நெடிது எண்ணல் – தேம்பா:9 67/1
தன்னால் ஆம் ஓர் புன் தொழில் சார்பு என்றவர் வாழாது – தேம்பா:9 67/3
உன்னால் ஆம் ஓர் நல் துணை ஓர்ந்தார் உயிர் வாழ்வார் – தேம்பா:9 67/4
புரு வளர் கதிர்கள் கோலால் பொறித்தது ஓர் படத்தின் சாயல் – தேம்பா:9 79/1
ஓர் என்பான் மனத்துள் சொல்வான் உளத்தின்-பால் வணக்கம் செய்து – தேம்பா:9 126/2
மன்னவன் உலகில் எங்கும் வகுத்தது ஓர் பணி ஈது அன்றோ – தேம்பா:10 6/1
காம தீ எழ ஓர் நகை காட்டினள் – தேம்பா:10 33/1
சுவாது அமைத்த துகள் துடைத்து ஓர் கரை – தேம்பா:10 41/3
உண்டு ஓய் இல மெய்ஞ்ஞானத்து உறுதி துணை ஓர் அமரன் – தேம்பா:10 44/3
பொன்னே மணியே பொலி ஓர் பெயர் கொள் வலைகாள் உம்மால் – தேம்பா:10 45/2
பண்ணே நீ ஓர் முலையாய் கீதம் பாலாய் சுரந்தேன் – தேம்பா:10 49/1
மாடையாய் இலங்கு நகர் வந்து மாற்றி மருவியது ஓர்
பீடை ஆய் உணங்கு அன்னார் வருந்தும் பெற்றி பெரிது எனவே – தேம்பா:10 58/3,4
உனக்கும் ஆகி எனக்கும் ஓர் பிள்ளை ஆய் – தேம்பா:10 115/1
ஓதை ஆர்கலி ஓட ஓர் நகை உற்ற பாலகன் ஒண் முக – தேம்பா:10 129/3
காம்பு இல் அம் கிளர் கால் பெயர்ந்தன காலை அங்கு அலர் பேர்ந்தது ஓர்
ஆம்பலம் கிளர் பூ இரும் சினையாக நின்றன மா தவன் – தேம்பா:10 133/1,2
புண் பட்டு உளையும் நெஞ்சிற்கு ஓர் பொருவா மருந்தே அருள் அன்பே – தேம்பா:10 138/2
என்றும் போற்றப்படுவோய் நீ எங்கும் நிழற்று ஓர் குடையோய் நீ – தேம்பா:10 145/1
முன் துன் பொழுது அற்று உளனோய் நீ முக்காலத்து ஓர் பொழுதோய் நீ – தேம்பா:10 145/2
சென்றான் என்ன மெய் மறந்தே சிறிது ஓர் கால் நின்று உணர்ந்தவை வான் – தேம்பா:10 146/3
உள் நிலாவொடு இன்பு ஓர் மழை தூவினான் – தேம்பா:11 16/4
வேண்டும் ஓர் வினை வேண்டும் என்றால் முடித்து – தேம்பா:11 27/1
ஆண்டும் ஓர் தனி கோல் அரசான் எரி – தேம்பா:11 27/2
தூண்டும் ஓர் சினம் தோன்றுழி அ பகை – தேம்பா:11 27/3
தாண்டும் ஓர் வலி தாங்குவர் யாவரோ – தேம்பா:11 27/4
பீறு வாள் என பின்னை ஓர் ஐயமும் – தேம்பா:11 30/2
பல முறையும் மூதுனனை தம்பி ஓர் தூர் பற்றிய பல் கிளை தம்முள் பிரிந்து நிற்கும் – தேம்பா:11 44/3
வல முறையும் கண்டு அலறி தளர்ந்து நோக வானவர் ஈண்டு எவரையும் ஓர் இடத்து இட்டு உய்ப்பார் – தேம்பா:11 44/4
மீன் அகத்தே மீன்கள் என ஒளிர்ந்து என்னோடு ஓர் வீட்டு-இடை வீற்றிருந்து ஆள எந்தை ஆசி – தேம்பா:11 53/3
உந்து ஆகுப நீ உலகு ஓர் மகனாய் – தேம்பா:11 60/3
விண்ணோர் தொழும் ஓர் தனி வேந்து என நீ – தேம்பா:11 62/2
கண் ஓர் மணியே கனிவு ஆருயிரே – தேம்பா:11 62/4
தேரார் உண்டோ தேர்ந்து அடைவார்க்கு ஓர் சிதைவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/4
அன்பால் அஃகாது ஓர் உயிர் அன்னான் அமுது அன்னான் – தேம்பா:11 86/4
ஐ அற்று ஓர் அறிவு உடை மூ அரசரை தன் தாள் தொழுவான் அழைத்தல் சொல்வாம் – தேம்பா:11 103/4
மாறு இன்றி இரவு பகல் மல்கு ஒளி கால் ஓர் உடுவே வழியை காட்ட – தேம்பா:11 107/1
ஓர் ஆழி உருட்டலின் மூ உலகு ஆளும் தனி மன்னற்கு உரிய மாடை – தேம்பா:11 113/1
தேர்ந்து அரிது ஓர் தெருளுடன் அ செல்வ அரசர் ஈய்ந்த நிறை செம்பொன் யாவும் – தேம்பா:11 121/1
பேர்ந்து அரிது ஓர் பொறை என்ன பேர் அருளோர் மு பாலாய் பிரிதல் செய்தே – தேம்பா:11 121/2
ஓர்ந்து அரிது ஓர் முறையில் தமக்கு ஒன்று இன்றி மெய் மறையை ஓதினார்க்கும் – தேம்பா:11 121/3
தொடுத்த உவப்பில் இன்பு ஒழியா தோன்றிற்று அன்று ஓர் விழா அணியே – தேம்பா:12 9/4
பில்கி தீம் தேன் துளி சுரக்கும் பிணையல் திரள் ஓர் மாரி என – தேம்பா:12 11/1
மல்கி காத்த உம்பர் அலால் வந்தார் அன்று ஓர் எண்_இலரே – தேம்பா:12 11/4
கால் அடி தன்மைத்து ஓர் கார் காண தன் கோட்டில் தந்தே – தேம்பா:12 17/3
ஓர் பகை இவன் கீழ் உள்ள உலவி மேல் பருந்து தானும் – தேம்பா:12 25/1
மெல்லியது ஓர் வளி விருந்து எதிர் கொள – தேம்பா:12 34/2
அம்பு அலர் கன்னி விள்ளாது அளித்தது ஓர் மகவாய் நாதன் – தேம்பா:12 75/3
காய அமை ஓர் குறை நின்-கண் அமைவது உண்டோ – தேம்பா:12 89/2
காரணன் ஓர் மைந்தனை வளர்த்திடு கை_தாதை – தேம்பா:12 91/2
உறை கிடந்த கடல் பறைக்கு ஓர் குணில் – தேம்பா:13 29/3
அஞ்சியது ஓர் தன்மை இது என்று அறைவர் என்றான் – தேம்பா:14 10/4
முந்து நின்று அருணம் மேய்த்த மோயிசன் விளித்து ஓர் சூரல் – தேம்பா:14 24/3
கடியது ஓர் துயர் ஆங்கு உய்த்து என் கத திறல் காட்டுக என்றான் – தேம்பா:14 25/4
வீ இனம் மலர்ந்த நாடு வீந்தது ஓர் பிணத்திற்று ஆமே – தேம்பா:14 32/4
சங்கு அடை பதங்கம் மல்கு இருள் என்னும் சபித்தது ஓர் சாபம் ஒன்பதுவே – தேம்பா:14 38/4
தேன் முகம் புதைத்த மலர் என அங்கு ஓர் சிதைவு இல வாழ்தலை கண்டே – தேம்பா:14 39/3
அலது ஆறு உயிர் உணும் ஓர் சரம் அலது எல்லையும் இலையே – தேம்பா:14 53/4
ஓர் ஆயிர மால் கரிமா ஓர் ஆயிர_நூறு அயமா – தேம்பா:14 66/1
ஓர் ஆயிர மால் கரிமா ஓர் ஆயிர_நூறு அயமா – தேம்பா:14 66/1
ஈர்_ஆயிரம் ஓர் எழு_நூறு உருள் தேர் எரி தும்மிய வேலார் – தேம்பா:14 66/2
ஓர் முகத்து அன்னையும் உலந்த தாதையும் – தேம்பா:14 108/2
புல் அம் கரை வதிந்தனர் புடை அகன்றது ஓர்
நிலம் கரை இலாது ஒரு நிழல் இலாது நீறு – தேம்பா:14 127/1,2
வான் ஊறு தீயை ஓர் மாரி ஆக வான் வாரினான் இ மகனே – தேம்பா:14 129/4
வேர் ஆடிய மூ இலை வேலுடன் ஓர்
சீர் ஆடிய தேர் மிசை சென்றனன்-ஆல் – தேம்பா:15 30/3,4
துணை ஓர் துரகத்து உயர் வாள் சுழல – தேம்பா:15 31/2
தோல் பேர் படை ஓர் தொகை இன்றி வரும் – தேம்பா:15 40/2
ஊன் முகந்து அழன்ற வேலோன் ஓர் நகை சினந்து கொட்டி – தேம்பா:15 41/1
ஓர் இரு_நூறு உகள் மா உயர் வில்லினர் வந்து – தேம்பா:15 68/2
ஓர் அறு_பத்தும் இரட்டியும் ஓர் தொடையால் – தேம்பா:15 70/1
ஓர் அறு_பத்தும் இரட்டியும் ஓர் தொடையால் – தேம்பா:15 70/1
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து – தேம்பா:15 93/1
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து – தேம்பா:15 93/1
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து – தேம்பா:15 93/1
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து – தேம்பா:15 93/1
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/3
போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/3
போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/3
போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/3
போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/3
ஆர் ஓர் சாபம் உளன் ஆயினான் எதிர ஆவி வாழ்வன் என மாழ்குவார் – தேம்பா:15 93/4
ஓர் இரண்டு சிலை அளவு இறந்த கணை உக அடைந்து படு கணை இலா – தேம்பா:15 96/2
உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/4
ஆழ் கடல் மான் அடல் தானை இரண்டும் அதிர்ப்ப அமர் களம் ஓர்
தாழ் கடல் மான் உதிரங்கள் தரங்கம் எழுந்து ததும்ப நிலம் – தேம்பா:15 102/2,3
கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4
கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து – தேம்பா:15 128/2
இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/3
செரு வில் உயிர் தந்து உதிரம் முழுகு நிலை கண்டு இவன் ஓர் சிலையொடு பொர புவியில் ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 129/3
ஓர் இரு_நூறு உறழ் ஒரு மு_நூறு உடை – தேம்பா:15 132/1
ஓர் இரு புனல் என உதிரம் ஓடவே – தேம்பா:15 137/4
சொரி இரத்தமொடு எரி பிலிற்றிய களி எயிற்று அடல் அதிரும் ஓர்
அரி இரட்டிய அமர் முகத்து எதிர் அழல் உடற்றிய வதை வளர் – தேம்பா:15 155/1,2
அரிய ஓர் தொழில் ஆண்டவன் ஏவிய காலை – தேம்பா:16 15/1
உரிய ஓர் தகவு உளத்து இடும் தகுதியால் ஊக்கம் – தேம்பா:16 15/2
புரிய ஓர் மத புகர் முகம் என எழுந்து ஐயம் – தேம்பா:16 15/3
பரிய ஓர் குல படை முகம் பண்ணுக என்றான் – தேம்பா:16 15/4
உள் தாவிய தே அருள் ஊக்கமொடு ஓங்கி ஓர் நான்கு – தேம்பா:16 24/3
ஓர் இரு முகிலின் ஒப்ப ஒலித்து இரு தடம் தேர் ஓடி – தேம்பா:16 44/1
மா இரவு இடையில் தம்மின் மயக்கொடு வீரர் ஓர் நூறு – தேம்பா:16 51/1
தாம தீபமொடு காளம் தந்த சயம் அது ஓர்
வாம பாவை அவை ஏந்தி எந்தை வளம் மறவா – தேம்பா:16 54/2,3
தான் ஓர் களி பெருக்கின் பலவும் சூசை சாற்றிய பின் – தேம்பா:16 59/1
தேன் ஓர் இசை தளிர்ப்ப தாமும் பாடி செயிர் நீக்க – தேம்பா:16 59/3
கதிர் படும் வயலில் செந்நெல் காய்த்தன நாளில் ஓர் நாள் – தேம்பா:17 18/1
முனி பட்டார் பீலி தேயர் மொய் படை இன்றி ஓர் நாள் – தேம்பா:17 20/1
அலை மூழ்கும் சுடர் போய் ஓர் நாள் புக்கான் என்று அறிந்து அன்னார் – தேம்பா:17 27/2
கார் முகத்து மணி கூந்தல் வலை பட்டு ஓர் பூம் கவின் நல்லாள் – தேம்பா:17 29/2
பார் முகத்து பெண்மையின் ஓர் பழியும் கேடும் இலை என்பார் – தேம்பா:17 29/4
விடம் புனைந்த நலம் பொறித்த விலைமாது என்னும் தாலிலை ஓர்
நடம் புனைந்த அரிவையின் மேல் நவை உற்று எஞ்ச நசை வைத்தான் – தேம்பா:17 30/3,4
முன் நாளில் செய்த ஓர் மண்டபத்தில் வைகி முன் கொணர்க என்று – தேம்பா:17 36/3
மண்ணுள் ஓர் மிடி மாண்புற அ நகர் – தேம்பா:17 47/2
எண்ணுள் ஓர் பகல் மூன்று இருந்தார் அரோ – தேம்பா:17 47/4
மின் அல்லால் நிகர்ப்பு அரிது ஓர் எழுத்தில் தீட்டி விதித்து இரு கல் – தேம்பா:18 21/1
ஓர் தவழ் முகைகள் தண் தாது இழிந்த தேன் இனிமை வெஃகி – தேம்பா:18 25/2
செல்லின் மேல் வரையில் வரைந்த நூல் இவன் தான் தீட்ட ஓர் விலங்கலும் ஏறி – தேம்பா:18 38/1
கோட்டிய மனத்தின் தீக்கும் கொடியது ஓர் சுரம் அது அன்றோ – தேம்பா:19 7/4
ஓர் எழு குரலின் ஓதை உரி கிளை தளிர்ப்ப பாகின் – தேம்பா:19 16/2
உன்ன வாய் மகிழ்வு துய்த்து உணவு உணா நினைவும் அற்று ஒழுகி ஓர் நாள் – தேம்பா:19 22/3
பல் நாள் எல்லாம் முறை தவிரா பறந்து ஓர் காகம் உணவு உய்ப்ப – தேம்பா:19 28/2
செழு கொம்பு அன்ன ஊன்றுதற்கு திதியின் நின்ற ஓர் மகனும் – தேம்பா:19 30/2
எப்பால் அனைத்தும் அணுகாத ஓர் இடத்தில் சேர்ந்த மா முனியே – தேம்பா:19 32/4
செல்-கால் தளர்ந்து ஓர் வானவனும் சென்று தந்த அடை அருந்தி – தேம்பா:19 34/2
சூர் விளை கொடியது ஓர் சுரம் அது ஆம் அரோ – தேம்பா:19 38/4
மேவு எலா வனப்பு வாட்டும் வியன்ற ஓர் வெளியுள் சென்றான் – தேம்பா:20 37/4
சேண் நெறி வழுவா நாய்கனே கண்டு சிறந்த அன்பு இயல்பில் ஓர் மகவின் – தேம்பா:20 69/3
ஆர் முகத்து எனக்கு ஓர் ஐயன் ஆம் நாய்கன் அனைத்துமே உனை அலாது அளித்த – தேம்பா:20 74/1
பொழுது எலாம் தனக்கு ஓர் பொழுதாய் எலாம் – தேம்பா:20 92/1
கால் கலந்து ஒழுகும் மாரி கான்ற ஓர் துளியும் இன்றி – தேம்பா:20 102/2
பொய் வகை செயிர் இதேனும் புகர் இல் ஓர் தம்பி நோக – தேம்பா:20 113/2
கூவினுள் தனி நீர்த்து அன்று அ குலத்தில் ஓர் குழவி வேய்ந்தான் – தேம்பா:21 5/4
காலையின் ஏரும் என்று ஓர் கடி நகர் அண்மினாரே – தேம்பா:22 17/4
தன் முகம் புதைத்த பாலால் தயங்கும் ஓர் மரமே அங்கண் – தேம்பா:22 18/3
வடிவொடு பகல் செயும் மாடம் நீங்கி போய் ஓர்
மிடியொடு குறு_மனை விரும்பி புக்கனர் – தேம்பா:22 32/3,4
கண்டான் பலர் ஓர் கடவுள் தனை கருதி வணங்க கண்டான் கண்டு – தேம்பா:23 4/3
உண்டாயின ஓர் காரணமும் உணராது எரி தீ வீழ்ந்து அயர்ந்தான் – தேம்பா:23 4/4
ஓர் என்பான் பகை செய்தாலும் உலகின்-பால் கொற்றம் கொண்டேன் – தேம்பா:23 11/1
பூட்சியால் உளைந்தோர் ஆகி புரியும் ஓர் கருமம் உண்டோ – தேம்பா:23 18/4
வேய்ந்தான் வாய்ந்த ஓர் நல் உரு அன்பின் வினையால் தான் – தேம்பா:23 24/4
ஐ கொண்ட ஓர் நல் தெய்வதம் என்றார் அறிவு அற்றார் – தேம்பா:23 25/4
ஒல்லும் தன்மைத்து ஓர் இறையோனை ஒழிகின்றார் – தேம்பா:23 26/4
இனை எலாம் பூசி தேவர்க்கு இயலும் ஓர் விளையாட்டு என்றேன் – தேம்பா:23 58/4
ஐயமே இன்றி தேவர்க்கு ஆனது ஓர் முறைமை என்றேன் – தேம்பா:23 60/4
தெருள் காட்டி பெத்திலத்து ஓர் சிறுவன் உதித்தனன் என்றேன் – தேம்பா:23 74/2
முடி கொண்டான் மூ உலகு ஓர் மூ விரலால் கொண்டானோ – தேம்பா:23 76/4
ஆற்றாத ஓர் மந்திரத்தின் அலகை இனம் நிலை காணா – தேம்பா:23 79/2
மாற்றாத ஓர் வெருள் கடலை நீந்து அறியா மருண்டு அலைய – தேம்பா:23 79/3
போற்றாத ஓர் துயர் விள்ளா புகைந்து அரசன் புகலுற்றான் – தேம்பா:23 79/4
வேட்பது ஓர் வினை விலக்கினர் மானிடர் ஆயின் – தேம்பா:23 87/1
மீட்பது ஓர் வினை விழைந்து உலகு அழிக்கும் பல் தொழிலை – தேம்பா:23 87/2
கேட்பது ஓர் வினை கிடத்திட பயன் இலா ஆசை – தேம்பா:23 87/3
கோட்பது ஓர் வினை குணிப்ப நாம் கொற்றம் ஆம் என்றான் – தேம்பா:23 87/4
அஞ்சினார் எனில் அமைதி ஓர் முறை என்பாய் வஞ்சத்து – தேம்பா:23 94/1
வெம்பி ஓர் பகை விளைந்த கால் காமமும் விளைவு ஆம் – தேம்பா:23 95/2
செ வழி ஒழிந்த மன் உயிர் கெட ஓர் செயிர் வழி காட்டவோ வேண்டும் – தேம்பா:23 101/2
பதி வளர் இறைவற்கு இகழ்ச்சியும் நமக்கு ஓர் பழி வளர் களிப்பும் ஆம் என்றான் – தேம்பா:23 103/4
அனைவரும் ஓர் அணி ஆக ஆகவம் – தேம்பா:23 120/1
தடம் மாறு இல வண் கர வீரரொடும் சலராசியின் தோன்றியது ஓர் படையே – தேம்பா:24 24/4
புல் முதல் சிதைந்தது ஓர் பொருள் இங்கு ஆயதோ – தேம்பா:24 47/4
ஊன் முகத்தில் ஓர் ஆண்டு உரையாத பின் – தேம்பா:24 61/2
நடு ஒக்கும் தகை நாட்டு அரசர்க்கு ஓர்
வடு ஒக்கும் துயர் வந்தன வேலை – தேம்பா:25 26/1,2
நோக்கத்து ஓர் உயிர் கொன்றும் இகல் நூறல் – தேம்பா:25 27/2
இருந்த மா இருள் ஈர்த்த ஓர் இரவியின் முகத்தே – தேம்பா:25 35/4
பிரிந்தது ஓர் நிலம் பெற கொடும் போர் முகத்து இறப்ப – தேம்பா:25 36/1
மீட்சியும் கோவலர் வியப்ப கண்டது ஓர்
காட்சியும் கடும் வினை கடிந்த சீமையோன் – தேம்பா:25 46/1,2
சேய் வினை புரிவரை சேர்த்தி ஓம்ப ஓர்
தாய் வினை புரிதலே தருமம் ஆம் பகை – தேம்பா:25 54/1,2
அன்னியத்து அவண் ஓர் ஈர்_ஏழ் ஆயிரத்து_ஏழு_நூறும் – தேம்பா:25 61/2
நகையில் ஆற்றிய ஓர் சொல்லால் நடுங்கி ஆர்த்து ஒருங்கு மாய்ந்தார் – தேம்பா:25 62/4
படா விளா முகை எழிலொடு ஓர் கொடி படுவ போல் அவர் விழுவரே – தேம்பா:25 77/4
கார் எழுந்து இருள் காலம் ஓர் காலமோ – தேம்பா:25 92/2
இரவலர் உயிராய் பேணி இவர்க்கும் ஓர் உடம்பு என்று ஆனார் – தேம்பா:26 4/4
ஆர் அற தொகையோன் மைமைக்கு அரியது ஓர் புதல்வன் தோன்ற – தேம்பா:26 5/2
வாய் முகத்து அரியது ஓர் வருத்தம் இல்லை-ஆல் – தேம்பா:26 21/4
கலை கொள் பதத்தாள் பிரியாத ஓர் கருணை விளைத்த அன்பு ஒழியாள் – தேம்பா:26 50/2
திருவின் மிக்கு ஓர் வானவனை செலுத்துகின்றார் அருள் மிக்கார் – தேம்பா:26 53/4
இன்பு உகுத்தது ஓர் இருண்ட கான்-இடை ஒளித்து உறைந்தாள் – தேம்பா:26 59/4
விரை செய் கான் நலம் வெஃகு இல நெடியது ஓர் நெறியில் – தேம்பா:26 72/1
பின்னை ஓர் துணை பெறுவதும் வேண்டுமோ மகனே – தேம்பா:26 73/4
அளி கொள் ஆர்வலர்க்கு அகன்றது ஓர் சேண் இலை வான் மேல் – தேம்பா:26 74/2
ஆயினும் வயது ஓர் நான்கும் ஆகும் முன் தனித்த நானே – தேம்பா:26 112/1
அன்ன ஆறு ஒழுக என்று ஓர் அரும் குரு இல நிற்பேனோ – தேம்பா:26 115/3
காது வாய் உரைப்ப ஓர் குரு கண்டான்-கொல் அன்று – தேம்பா:26 126/3
சுவை எலாம் மலிய ஓர் விருந்து தோற்றினாள் – தேம்பா:26 130/4
பன்னலும் அரியது ஓர் பாகும் சேர்த்தி இஃது – தேம்பா:26 131/2
அனையன உயர்ந்த பல் அமரர் ஓர் கணம் – தேம்பா:26 134/3
நெடிது நேடிய நீரியது ஓர் பொருள் – தேம்பா:26 150/1
விண் அவாவு விண் ஏறும் ஓர் தீமையோ – தேம்பா:26 175/4
மீன் உலகு இரங்க ஓர் மிடி கொள் காஞ்சுகம் – தேம்பா:27 5/3
அருள் திறந்த வாய் அறைந்தவை ஒத்தது ஓர் அன்பின் – தேம்பா:27 25/1
ஓர் என்பான் உலக ஒருங்குடன் படைத்த பின் நீதி – தேம்பா:27 26/1
கனிய சீலமும் காட்டி ஓர் பெரும் விளக்கு ஆனான் – தேம்பா:27 27/4
புரை வளர் வினை என புழுங்கு ஓர் மீன் வர – தேம்பா:27 47/3
செம் கதிர் மதியொடு ஓர் அணையில் சேர்ந்து என – தேம்பா:27 55/1
கொடிய ஓர் வகுலி கொன்றான் கொள் கடன் கொண்டான் பேய்கள் – தேம்பா:27 71/1
கடிய ஓர் கவின் நல்லாளை கடியொடு சேர்த்தான் செல்வம் – தேம்பா:27 71/2
பொடிய ஓர் அளவு அற்று உய்த்தான் புலம்பு உனக்கு இரு கண் தந்தான் – தேம்பா:27 71/3
படிய ஓர் கைம்மாறோ சீர் பாதி இட்டு இறைஞ்ச என்றான் – தேம்பா:27 71/4
கடி பணி பகுந்து ஓர் பாகம் கை கொள்க என்ன போற்றி – தேம்பா:27 73/2
கொடி பணி உலவு மார்பன் குளிர்ப்ப ஓர் முறுவல் காட்டி – தேம்பா:27 73/3
ஓர் திறத்து இன்பம் துன்பம் ஒரு கையால் பகுத்த நாதன் – தேம்பா:27 77/1
ஓர் முகத்து முன் வினைகள் இன்றி இன்றும் இ விகிர்தம் உளது ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 95/4
சலத்து எல்லாம் ஓர் நிலையோ தருக்கு எல்லாம் ஓர் கனியோ தரணி எங்கும் – தேம்பா:27 99/1
சலத்து எல்லாம் ஓர் நிலையோ தருக்கு எல்லாம் ஓர் கனியோ தரணி எங்கும் – தேம்பா:27 99/1
நிலத்து எல்லாம் ஓர் விளைவோ நமக்கு எல்லாம் ஓர் முகமோ நிலையும் பல் ஆய் – தேம்பா:27 99/2
நிலத்து எல்லாம் ஓர் விளைவோ நமக்கு எல்லாம் ஓர் முகமோ நிலையும் பல் ஆய் – தேம்பா:27 99/2
அற்று எலாம் பொறா நுமான் அதற்கு ஓர் ஞாபகம் – தேம்பா:27 102/3
சாதல் மிக்கு உறும் என தகைத்த ஓர் கனி – தேம்பா:27 110/3
மொய்த்தது ஓர் வான் நலம் முரிந்து இழந்து உளம் – தேம்பா:27 112/1
தைத்தது ஓர் பழி விடா சவம் மனு_குலம் – தேம்பா:27 112/2
வைத்து அது ஓர் அளவு_இல வாழுமோ என – தேம்பா:27 112/3
பைத்தது ஓர் அரவு உரு பட வந்து ஆயதே – தேம்பா:27 112/4
மண் நலம் பொறித்தது ஓர் வதனம் வெஃகியே – தேம்பா:27 117/1
பெண் நலம் கொடியது ஓர் பெரு நஞ்சு ஆகி மேல் – தேம்பா:27 117/3
இருதி நாக்கு ஆய் ஓர் நவ மீன் இலங்க இறையோன் அடி வீழ்ச்சி – தேம்பா:27 127/2
கவி மதத்து எழுந்த அ நூல் கடக்கிலாது அலைய ஓர் நாள் – தேம்பா:27 146/2
எல்லை இற்று உயர்ந்த ஓர் நாதன் இவண் வர மற்ற தேவர் – தேம்பா:27 149/1
ஈறு_இல நன்மை நிறைவும் ஓர் குறை முற்று இன்மையும் தொழ தகும் தெய்வம் – தேம்பா:27 156/1
எல்லையே இடும் ஓர் காரணம் இறைவற்கு இல்லதால் எல்லையும் இல்லை – தேம்பா:27 160/1
வல்லையே மிக்க ஓர் அளவு இலாற்கு இல்லை வழங்கும் ஐம்பொறிக்கு உரி வடிவே – தேம்பா:27 160/4
அரு வகை வயத்து ஓர் காரண முதலாய் ஆதியாய் அந்தமாய் நின்றோன் – தேம்பா:27 163/4
நீர் எலாம் இல ஒவ்வொருவற்கு ஒன்று இன்றி நீர்த்த ஓர் இறையும் இல் என்றான் – தேம்பா:27 165/4
வரம்பை அகல் பொற்பு இழைத்து ஒன்பான் வாசல் இட்டு இனிது ஓர்
குரம்பை செய்தான் பெரும் தச்சன் குறை என்பவர் உண்டோ – தேம்பா:28 20/3,4
தெளி முகத்து உறுதி ஓர் துணிவு தேர்ந்து இலான் – தேம்பா:28 53/4
கைக்கும் ஓர் மருந்து பாலர் கனிய உண்டு உயிரும் உண்ண – தேம்பா:28 54/1
இக்கும் ஓர் விளிம்பின் நீவி இட்டு என இயம்பல் என்னோ – தேம்பா:28 54/2
ஒக்கும் ஓர் பழம் புண் ஆற்ற உடன்ற அழல் வேண்டும் என்ன – தேம்பா:28 54/3
வைக்கும் ஓர் அளவில் விஞ்சை மறை நலோன் வகுத்தான் மீண்டே – தேம்பா:28 54/4
ஓர் என்பான் தனை ஏத்தார் ஒன்று ஆம் மெய் சுருதி வழி – தேம்பா:28 82/1
பின்-பால் கொண்ட ஆகுலம் எண்ணார் பிறழாத ஓர்
அன்பால் கொண்ட தீது இனிது என்பார் அது என்பார் – தேம்பா:28 123/3,4
அ நேர் உண்டோ ஓர் பகை காதல் அலது என்பார் – தேம்பா:28 124/2
புனைய ஓர் பூண் உளதோ – தேம்பா:28 142/4
கண் உறும் கனல் அம் காமம் ஓர் கவின் முன் காய்ந்து – தேம்பா:28 153/3
காய்ந்த ஓர் சுரம் மெய் நொந்தார் கடி மலர் சுனைகள் காண்பார் – தேம்பா:29 13/1
வேய்ந்த ஓர் பழியை கொண்டார் வினை பகை முரிய காண்பார் – தேம்பா:29 13/2
தீய்ந்த ஓர் மிடியின் மிக்கார் திரு நலம் மருவ காண்பார் – தேம்பா:29 13/3
வாய்ந்த ஓர் பற்றல் பாலால் வரும் கனவு உருவம் மாதோ – தேம்பா:29 13/4
கள்ளம் காட்டிய ஓர் மறையும் யாரும் கனிந்து உள்ளி – தேம்பா:29 19/3
பெய்த ஓர் மாரியால் பெருகும் வெள்ளம் முன் – தேம்பா:29 28/1
செய்த ஓர் அணை என திளைத்த தீது எலாம் – தேம்பா:29 28/2
கொய்த ஓர் உதவி நீ குணித்து செய்கு இலால் – தேம்பா:29 28/3
எய்த ஓர் பயன் இனி இலை என்றிட்டதே – தேம்பா:29 28/4
ஓர் அறு_நூறு உறழ் மு_நூறு உடை ஐ_ஆயிரர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:29 74/4
நால்வரும் கண்டேன் மற்று ஓர் நவியன் எங்கு என்ன அன்னார் – தேம்பா:29 82/1
ஐ வகை முறை அற அணுகி ஓர் முனி – தேம்பா:29 91/2
மண்ட வாழ்பவர் மருள ஓர் கேடு இலை அன்னார் – தேம்பா:29 100/2
கிடைப்பதற்கு அரியது ஓர் பொருள் கிடைத்து எனா – தேம்பா:29 124/2
தீய்ந்த ஓர் கறல் என கருகி சிந்தை கெட்டு – தேம்பா:29 128/1
ஆய்ந்த ஓர் நிலை பயன் இதோ என்று ஆர்த்து உணா – தேம்பா:29 128/2
காய்ந்த ஓர் சுவா என தனை கடித்து அழல் – தேம்பா:29 128/3
தோய்ந்த ஓர் அரவு என சுருண்டு விம்மினாள் – தேம்பா:29 128/4
இன்பு உகுக்கும் ஓர் இரு செல் கூறாது அந்தோ இராவு ஒளித்தீர் – தேம்பா:30 17/2
எல்லோ விதுவோ உடுவோ இவை ஓர்
வில்லோடு உறும் ஓர் நகையோ விரி நூல் – தேம்பா:30 27/1,2
வில்லோடு உறும் ஓர் நகையோ விரி நூல் – தேம்பா:30 27/2
புல் ஓர் அடி போம் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 27/4
விண் உளே பிறந்தது ஓர் தளத்தின் விண்ணவர் – தேம்பா:30 44/1
பின் உளே பிறந்தது ஓர் இசைகள் பாடிய – தேம்பா:30 44/2
மண் உளே பிறந்தது ஓர் வடுவை மாற்றினர் – தேம்பா:30 44/3
தன் உளே பிறந்தது ஓர் தடத்தின் நண்ணினார் – தேம்பா:30 44/4
இடம் புனைந்து இட்டது ஓர் இரதத்தால் என்பார் – தேம்பா:30 51/2
நண்பு அகம் மலர்ந்த மூவா நடு வனம் சென்று ஓர் நாளில் – தேம்பா:30 61/1
பேர் நலம் பொறித்த கான தேன் பெயர்க்கும் ஓர் ஊற்றது ஆகி – தேம்பா:30 63/1
நீரின்-பால் இரவி மூழ்கி நினைத்தது ஓர் தியானம் விள்ளா – தேம்பா:30 67/1
பாரின்-பால் வரை முகட்டு ஓர் படர் விளக்கு ஆக நிற்பான் – தேம்பா:30 67/4
மீ இரவு அரசன் சூழ்ந்த மீன் என முனிவர் ஓர் மூ_ஆயிரர் – தேம்பா:30 68/1
துறவினால் உடலின் ஆக்கை துறந்தது ஓர் உயிர்கள் ஒப்பார் – தேம்பா:30 81/1
செவ்விய கதியின் வீட்டை சேர்வர் ஓர் இருவர் என்றான் – தேம்பா:30 83/4
இலை படு நிழல் கொடு மலரு பூ திரள் இசைத்தது ஓர் பொழிற்கு இணை வனம் இது ஏத்தவோ – தேம்பா:30 87/4
தகையது ஓர் நெறி செம்மை தகாது உறும் – தேம்பா:30 94/3
கரவ நெஞ்சு உணர் காமம் ஓர் மூரலே – தேம்பா:30 98/1
தக்கது ஓர் பொழில் சாய்ந்து அடி நோய் அற – தேம்பா:30 100/2
ஆக மேல் இருவர் ஓர் பீடம் ஆக்கினர் – தேம்பா:30 108/2
துயர் தந்தால் அரிய ஓர் தொடர்பை தோற்றுவித்து – தேம்பா:30 110/2
மன் உயிர் அளிப்ப நான் மற்று ஓர் வெற்பு மேல் – தேம்பா:30 114/1
துப்பும் காய் எரி என்றால் சுடும்-கொல்லோ சொற்றிய ஓர்
ஒப்பும் காட்டிய பொருளும் ஒன்று எனவோ அவன் நிகராய் – தேம்பா:30 116/1,2
விண் விளக்கும் கதிர் திரட்டி மேல் வனைந்த ஓர் சிலுவை – தேம்பா:30 118/2
குழை இடை குளித்த குளு மது முகைகள் கொய்து கொய்து இமிழ்த்த ஓர் கண்ணி – தேம்பா:30 140/3
வாடும் ஓர் மலரை சேர்த்திய படலை மாலையை கொணரவோ ஓடி – தேம்பா:30 141/1
கூடும் ஓர் பயன் இதோ என நக்கான் குழவியாய் தோன்றிய நாதன் – தேம்பா:30 141/2
கூடும் ஓர் இணை அற்று இலங்கும் நீ ஐயா கூ இல் வாடு இல மலர் அல்லால் – தேம்பா:30 141/3
வாடும் ஓர் மலரும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ மலர் என ஒருத்தி நக்கு உரைத்தாள் – தேம்பா:30 141/4
ஓர் வழி சேர்ந்த பின் உயிர் எங்கு எங்கு என – தேம்பா:31 16/3
விண் ஓர் மலர் போல் வேய்ந்தனனோ இவண் என்றான் – தேம்பா:31 39/4
இனம் ஒத்து இலன் நேர் இலன் ஓர் என்பான் என்றான் – தேம்பா:31 42/4
அரியது ஓர் வினை கேட்டி அந்தோ எனா – தேம்பா:31 64/1
பெரியது ஓர் உயிர்ப்பு இட்டனள் பின் தனக்கு – தேம்பா:31 64/2
உரியது ஓர் நசை ஊங்கு உளம் தூண்டலால் – தேம்பா:31 64/3
சரி அது ஓர் மது போல் உரை சாற்றினாள் – தேம்பா:31 64/4
கற்ற நூல் இல நூல் வல்லோன் கற்க வந்து என சேர்ந்து ஓர் ஒப்பு – தேம்பா:31 83/3
ஊட்டலும் அனைய தீம் சொல் ஓர் என்பான் ஓதல் உற்றான் – தேம்பா:31 84/4
கேட்டு அரற்று இடையர் அரியது ஓர் காட்சி கிளர் ஒளி கண்டதும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/4
காதையும் தெளிப்ப எனக்கு ஓர் ஊர் இல்லை கலந்து இரு குலத்து உதித்து இல்லை – தேம்பா:31 93/2
கனை விளைத்தன களிப்பில் ஓர் ஆயிர நாமம் – தேம்பா:32 14/3
சுரை வாய் பூம் பொழில் காய்ப்ப ஈர் அறமும் மு சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும் – தேம்பா:32 23/3
ஓர் ஆழி உருட்டிய நான் வீற்றிருக்கும் கோயில் எனக்கு உலகில் ஆகி – தேம்பா:32 25/1
ஓர் ஆழி இரவியின் இ இல் இலங்க செயும் இத்தாலிய நாடு அன்றோ – தேம்பா:32 25/4
ஓங்கியது ஓர் உடல் முகமோ முக கண்ணோ கண் மணியோ ஒளி செய் மார்பில் – தேம்பா:32 27/1
தூங்கியது ஓர் பூண் கலனோ சுடர் முடியோ முடி மணியோ சொல்லும் தன்மை – தேம்பா:32 27/2
நீங்கியது ஓர் வனப்பு இ இல் நிலத்து எல்லை நிகர் இல்லா நேமி தன்னில் – தேம்பா:32 27/3
வீங்கியது ஓர் பேரின்ப வீடு அதுவே மேல் வீட்டு வாயில் அஃதே – தேம்பா:32 27/4
முடி கோடி கீழ் பணிய முன் விளக்கு ஓர் கோடி பகல் முற்றி மின்ன – தேம்பா:32 28/3
ஊன் செயும் ஈனம் உற்று எஞ்சிய தன்மையின் உளத்து ஓர் நிலையும் இல மாக்கள் – தேம்பா:32 39/2
தாய் விளை அன்பு இணையாது என பின்பு உற தயையின் மிக்க ஓர் முறை உள்ளி – தேம்பா:32 44/1
தீய் விளை அ பிணி தீர்க்கும் மருந்து என சிறந்த ஓர் தேவ முறை செய்வேன் – தேம்பா:32 44/4
பூ அது கொடியினோன் பொலிய மீட்டு ஓர் நாள் – தேம்பா:32 52/1
ஏமம் சால் அணி தியங்க எறி வேல் கொண்டு அங்கண் பாய் இவுளி மேல் ஓர்
நாமம் சால் வெற்றி தர நண்ணர் தொழும் புலோனிய நல் நாடர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/3,4
ஐ_அறும்_ஓர் வகுப்பு அப்பால் அலகு இல நாட்டு அரசரை தான் அங்கண் காட்டி – தேம்பா:32 89/1
மை அறும் ஓர் விளக்கு என்ன வந்து இவண் நான் மனத்து இரங்கி வையத்து ஓதும் – தேம்பா:32 89/2
பொய் அறும் ஓர் மறை நல் நூல் பொன் சுடரோன் கதிர் பட்ட புவனத்து எங்கும் – தேம்பா:32 89/3
மொய் அறும் ஓர் முறை தானும் முற்று உலவி வழங்கும் என்றான் முருகு சொல்லோன் – தேம்பா:32 89/4
கடியரே உமக்கு உரியது ஓர் கருமம் இ துணையோ – தேம்பா:32 101/3
களிப்ப வானமும் நாய்கன் ஓர் புன்னகை காட்டி – தேம்பா:32 107/1
பான்மையே சூசை புன்கண் பட்டது ஓர் நிலையில் கண்டோம் – தேம்பா:33 3/4
பொய்க்கும் ஓர் இன்பம் மாந்தி புரை எனும் நஞ்சு உட்கொண்டால் – தேம்பா:33 9/1
கைக்கும் ஓர் மருந்து உண்ணாதோ கடுத்த நோய் ஒழியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/2
தைக்கும் ஓர் அம்பின் பீடை தகை கெட மிகும்-கால் வான் மேல் – தேம்பா:33 9/3
மொய்க்கும் ஓர் இன்பம் உள்ளி முற்று எலாம் அவியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/4
உகைத்த ஏவலில் ஓர் இரு போது அது – தேம்பா:33 16/3
தீ அருந்தல் உனக்கு என சீர்த்த ஓர்
தூய் அரும் தயை சூட்சி இது ஆம் என்றான் – தேம்பா:33 22/3,4
மீன் கலந்த நீள் முடியாள் விளைந்த தன் அன்பு கூட்டியது ஓர்
கான் கலந்த தீம் விருந்தை கனிவில் எ நாளும் ஓம்புவள்-ஆல் – தேம்பா:33 25/3,4
மீ மழை பொழிந்து என விண்ணில் பூத்தது ஓர்
பூ_மழை மண மழை பொழி நல் நீர் செயும் – தேம்பா:34 4/1,2
ஓர் இயல்பு ஆக உன்னோடு ஓர் என்பான் பணித்த ஏவல் – தேம்பா:34 14/1
ஓர் இயல்பு ஆக உன்னோடு ஓர் என்பான் பணித்த ஏவல் – தேம்பா:34 14/1
செய்யத்தான் இன்று இங்கண் செலுத்தியது ஓர் தூது அடியேன் – தேம்பா:34 33/3
சேய் ஆக எம் இறையோன் சென்று ஐ_ஐந்து_ஓர் ஆண்டு ஆய் – தேம்பா:34 34/3
ஓர் மர கனியால் வந்த தீது அகற்றி ஒருங்கு மன் உயிர் எலாம் உவப்ப – தேம்பா:34 51/1
கூர் மர சிலுவை தனக்கு ஓர் செங்கோலே கொலு அதே அமளியே என்னா – தேம்பா:34 51/3
முன்பிற்கு உண்டோ ஓர் பயன் வான் ஆள் முதல்வற்கே – தேம்பா:34 58/2
என்பிற்கு உண்டோ வெஃகும் ஓர் நன்றி இவை ஆகி – தேம்பா:34 58/3
ஒப்பு இலான் ஓர் என்பான் என்று உணர்கிலா – தேம்பா:35 5/1
என் உரைத்திடுவது ஓர் இயல்பு உண்டோ என்பான் – தேம்பா:35 6/4
உலகு இடத்து ஓர் என்பான் உரைத்த நூற்படி – தேம்பா:35 7/1
அறத்தினால் வருவதே இன்பம் அல்லது ஓர்
மறத்தினால் வசை வரும் அன்றி வான் நெறி – தேம்பா:35 9/1,2
ஒள் வரும் புகழ் என்பான் உலகில் ஓர் என்பான் – தேம்பா:35 10/4
நக்கும் ஓர் சிறு சுவை நச்சி நீங்கு அலா – தேம்பா:35 17/1
சிக்கும் ஓர் நிறை துயர் சிந்திப்பார் இலா – தேம்பா:35 17/2
தக்கும் ஓர் அறிவு இல தரணி கெட்டது என்று – தேம்பா:35 17/3
ஒக்கும் ஓர் இணை_இலான் உளைந்து இரங்குவான் – தேம்பா:35 17/4
கொலையினால் உயிரை சிந்தா கூறும் ஓர் உரை சால்பேனும் – தேம்பா:35 21/2
மெய் கிடந்து உறைந்த அங்கண் விரையில் ஓர் கணத்தில் சென்று – தேம்பா:35 41/1
தூய் இரக்கு ஒழித்த நீசர் தூணினோடு எனை சேர்த்து ஓர் ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று – தேம்பா:35 47/1
படி அது ஓர் தனி கோல் ஓச்சி பார் எலாம் தாங்கு நானே – தேம்பா:35 48/1
நெடியது ஓர் சிலுவை தாங்கி நீசருள் நீசன் என்ன – தேம்பா:35 48/2
கடியது ஓர் வஞ்சர் நிந்தை கான்று அடித்து உதைப்ப வீழ்ந்து – தேம்பா:35 48/3
கொடியது ஓர் தடத்து உயர்ந்த குன்று மேல் அரிதின் சென்றேன் – தேம்பா:35 48/4
ஓர் அயில் குன்றின் கோட்டில் உலகு எலாம் வெருவி கூச – தேம்பா:35 49/1
பேட்டு யான் திறந்த நெஞ்சில் பெரியது ஓர் வாயில் நோக்கீர் – தேம்பா:35 50/4
பெய்தது ஓர் மாரி என்ன பெருகி என் இரத்தம் சிந்தி – தேம்பா:35 51/1
கொய்தது ஓர் கனியால் கொண்ட குறைகள் தீர்த்து உலகம் காக்க – தேம்பா:35 51/2
செய்தது ஓர் வினை ஈது என்னால் பெய்வதும் இனி யாது உண்டோ – தேம்பா:35 51/3
எய்த ஓர் பயனும் உம்மால் எனக்கு உண்டோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:35 51/4
பெருகவோ ஆற்றவோ ஓர் பேர் உயிர்ப்பு உயிர்த்து சொன்னான் – தேம்பா:35 52/4
பொருள் மிக உன் தோள் என் தோள் பொருந்தி ஓர் மரத்தில் தூங்கி – தேம்பா:35 54/3
உண்டார் உன்னா பீழைகள் மீட்டு ஓர் உரை உற்றார் – தேம்பா:35 56/4
ஊன்-பால் நின்று ஓர் மேனி எடுத்தாய் உயிர் சிந்த – தேம்பா:35 58/3
தேன் பால் நின்ற ஓர் இன்பம் அது என்றாய் திரு வல்லோய் – தேம்பா:35 58/4
மாண்டாய் ஓர் கைம்மாறு வழங்க கடவேமோ – தேம்பா:35 61/4
பின்னை ஓர் கைம்மாறு பிணிக்க கடவேமோ – தேம்பா:35 63/4
பாய் ஓர் செந்நீர் கொண்டு உனது அங்க படம் மீதே – தேம்பா:35 65/1
ஒருவரும் இனைவன நினைவு அவன் உடலுடன் ஓர் மகன் ஆக இயைந்தது அறைவார் – தேம்பா:35 77/2
சொல்லின் ஆசி தந்து ஓர் வரை துன்னினார் – தேம்பா:36 5/4
துடைத்த நோய்க்கு ஓர் மருந்து அன்னான் தொடர் நல் குழு சூழ்வர புக்கான் – தேம்பா:36 18/4
மல்கிய செல்வத்து உரிய ஓர் கடவுள் வழங்கும் ஆள் மூன்றையும் வணங்கி – தேம்பா:36 43/2
பின்றாத ஓர் நசையால் பெயராது அணுகி – தேம்பா:36 48/1
குன்றாத ஓர் அருள் கொள் இவன் நம்பினருள் – தேம்பா:36 48/2
பொன்றாத ஓர் துயர் பூத்து ஒழியா மெலிவின் – தேம்பா:36 48/3
நின்றார் ஓர் ஒருவர் நிலம் மீது உளரோ – தேம்பா:36 48/4
மெய் மாறு உயிர் காத்த வினைக்கு இனி ஓர்
கைமாறு இடு தன்மை கணித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:36 60/2,3
அயிர் செய் இனிது ஓர் உரை ஆய்ந்து அறைவான் – தேம்பா:36 73/3
பொன் பரப்பில் பவள தூண் நிறுத்தி மற்று ஓர் புறம் படிக – தேம்பா:36 95/1
வில் பரப்பி கதிர் பதி போல் வேய்ந்தது ஆங்கு ஓர் மண்டபமே – தேம்பா:36 95/4
நிலை ஈன்ற எழில் காட்ட நிமிர்ந்தது ஓர் சிங்காசனமே – தேம்பா:36 96/4
எரி மாலை மணி மாலை முத்த மாலை இவை ஒருங்கு ஓர்
உரி மாலை தலை கூட்டி கதிர் நீப்பு ஒப்ப பரப்பினரே – தேம்பா:36 99/3,4
முடி என சிகரம் வயிர தூண் தாங்க முனி பதிக்கு அமைத்தது ஓர் இரதம் – தேம்பா:36 109/4
வால் மணி பூத்தது ஓர் மரகத கிரி – தேம்பா:36 120/3
விண் படம் என மணி விளங்க ஓர் ஐ வில் – தேம்பா:36 123/2
உட்பட வளைத்த மா முடி ஓர் வானியாய் – தேம்பா:36 123/3
ஓர் வயிற்று உதித்து அன நால்வர் ஓர் முகத்து – தேம்பா:36 125/2
ஓர் வயிற்று உதித்து அன நால்வர் ஓர் முகத்து – தேம்பா:36 125/2

மேல்


ஓர்-பால் (7)

தேன் உலா மழை திளைத்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 104/4
கண் இன் ஓகையின் களித்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 105/4
இன் இன்பு ஆர்ந்தன இனிது ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 106/4
கந்த நல் சுவை கனிவு ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 107/4
வீயினும் கொடிய பேய்கள் வினை செய ஒரு-பால் ஓர்-பால்
போயினும் கொடிய தன் மெய் பெரும் பகை செய இ வாயில் – தேம்பா:26 112/2,3
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பில் புண்ணியம் ஒரு-பால் ஓர்-பால்
செறி குலாய் கிடந்த காமம் செரு பட நடுவில் பட்ட – தேம்பா:28 6/1,2
மூ_உலகு அனைத்தும் தாங்கும் முதலவன் ஒரு-பால் ஓர்-பால்
தே உலகு அனைத்தும் ஏத்தும் தேவ_தாய் தாங்க சூசை – தேம்பா:34 17/1,2

மேல்


ஓர்தலால் (1)

நன்பினால் உவமியா நங்கை ஓர்தலால்
துன்பினால் உருகினள் துனியை நீக்கும் ஓர் – தேம்பா:7 81/2,3

மேல்


ஓர்ந்த (9)

ஓம்பா அணி இ அணி ஓர்ந்த பிரான் – தேம்பா:5 106/2
செ ஆறு என்று உளத்து ஓர்ந்த சிறிது உரைப்பேனோ என்றாள் – தேம்பா:6 12/4
உளம் கடுத்தவற்றை ஓர்ந்த கபிரியேல் உறுதி சொல்வான் – தேம்பா:7 9/2
இற்றை ஓர்ந்த இல்லோர் உவந்து ஓங்கவே – தேம்பா:9 52/1
ஓர்ந்த தன்மை உழைந்து அழுதால் என – தேம்பா:13 33/2
ஏமம் சால் இன்பத்து ஓர்ந்த இரும் புகழ் தளிர்த்து தேவ – தேம்பா:19 17/3
மல் வினை ஒழிக்க ஓர்ந்த மாயையே இன்றும் எஞ்சா – தேம்பா:20 53/4
உள் உற திருவுளம் இது என்று ஓர்ந்த பின் – தேம்பா:26 127/1
நிரை கொன்ற மனத்தில் ஓர்ந்த நினைவு எலாம் நிரையின் கண்டு – தேம்பா:29 115/2

மேல்


ஓர்ந்ததே (1)

தாட்சியால் ஓங்கு உளத்து ஓர்ந்ததே சாற்றுவான் – தேம்பா:9 7/4

மேல்


ஓர்ந்தவை (3)

ஓர்ந்தவை அறத்தின் ஆட்சிக்கு உரி துணையவற்கும் கூற – தேம்பா:26 14/1
வான் முகத்து அசனியான் மனத்தில் ஓர்ந்தவை
கோன் முகத்து உகந்தனாய் முடிக்கும் கொள்கையான் – தேம்பா:29 33/3,4
எய்த ஓர்ந்தவை இழுக்கு என விடுதி என்று உரைத்தான் – தேம்பா:29 108/3

மேல்


ஓர்ந்தாயோ (1)

அருள் அற வருத்தும் தன்மை அதன் பயன் என ஓர்ந்தாயோ – தேம்பா:7 70/4

மேல்


ஓர்ந்தார் (2)

உன்னால் ஆம் ஓர் நல் துணை ஓர்ந்தார் உயிர் வாழ்வார் – தேம்பா:9 67/4
பின்று என உளத்தில் ஓர்ந்தார் பீடை நீள் புணரி தாழ்ந்தே – தேம்பா:12 94/4

மேல்


ஓர்ந்தால் (1)

நரகம் கொண்ட தீ நிலை இஃதேல் நனி ஓர்ந்தால்
விரகம் கொண்ட தீயை அவிக்கும் வினை என்பார் – தேம்பா:28 125/1,2

மேல்


ஓர்ந்தாள் (2)

துணி மொழி உற்று இறைவனது துணை தாளை பணிந்து இவளும் சொல்லல் ஓர்ந்தாள் – தேம்பா:5 32/4
வான் நலம் சிவணி சூல் கொள் மைமையை அணுகல் ஓர்ந்தாள் – தேம்பா:26 13/4

மேல்


ஓர்ந்தான் (4)

ஆய் இரு உலகும் ஓங்க ஆண்டகை உதித்தல் ஓர்ந்தான் – தேம்பா:10 2/4
நேர் அற கருப்பம் தந்து நெடும் புகழ் அளித்தல் ஓர்ந்தான் – தேம்பா:26 5/4
ஈடு அக மரபோன் வான் வீட்டு இன்பு உகும் ஓதி ஓர்ந்தான் – தேம்பா:27 17/4
தேன் இருந்து அலர் சொல் வானோன் திருமகன் கொல்ல ஓர்ந்தான்
தான் இருந்து ஒழிந்தான் ஈண்டே தாயொடு மகவும் கூட்டி – தேம்பா:30 6/2,3

மேல்


ஓர்ந்து (32)

ஊன் இறைஞ்சிய வேல் என ஓர்ந்து தான் – தேம்பா:4 20/3
கை பட்டு உறல் ஓர்ந்து களித்து எவரும் – தேம்பா:5 103/3
போற்று உரை உரைத்து கேட்ட புதிவினை ஓர்ந்து உசாவி – தேம்பா:7 17/3
பரு மதி மயக்கிய பலவும் ஓர்ந்து தேர் – தேம்பா:7 74/2
ஒளிக்குள் மா தவன் ஓர்ந்து கண்டான் அரோ – தேம்பா:8 84/4
ஓவி மாழ்கிய மன் உயிர் ஓர்ந்து அருள் – தேம்பா:10 114/3
உடற்றி நீ ஒருவாது அருள் ஓர்ந்து கேள் – தேம்பா:11 19/2
குன்றாத அறம் ஒன்றே குணித்து எய்தி மற்று எவையும் கோது என்று ஓர்ந்து
பின்றாத விதி முறையால் பிறந்த பிரான் உமது ஆர்வ பெற்றி ஒன்றே – தேம்பா:11 118/2,3
ஓர்ந்து அரிது ஓர் முறையில் தமக்கு ஒன்று இன்றி மெய் மறையை ஓதினார்க்கும் – தேம்பா:11 121/3
பிறிவு இன்மை ஓர்ந்து உளைந்தான் உளைந்தும் ஈண்டே பிரிவு உற்றான் – தேம்பா:13 7/4
ஆறா சடத்து அன்னார் அவனை இட ஓர்ந்து பினர் – தேம்பா:20 61/3
அருளின் வீங்கு வரம் அஃது என ஓர்ந்து
தெருளின் வீங்கி நறு தீம் கய வாவி – தேம்பா:21 22/1,2
துணி முகத்து இவை ஓர்ந்து அன்னார் தொழுதல் விட்டு இருப்ப கண்டேன் – தேம்பா:23 16/4
பிழை-இடை குளித்த நோய் பெயர்க்கல் ஓர்ந்து வான் – தேம்பா:26 20/1
உடலை நீக்குவது ஓர்ந்து உளத்து ஏங்கினார் – தேம்பா:26 80/4
ஒல்லும் தன்மையை ஓர்ந்து இல மானிடர் – தேம்பா:26 178/1
உருண்டு உருண்டு எறிந்த வெண் தலை அது ஓர்ந்து உளம் – தேம்பா:28 49/3
உண் நோய்க்கு தக பகை ஓர்ந்து உயிர் அடும் தீது உணர் குலமே – தேம்பா:28 76/4
பிறந்தனர் ஓர்ந்து பெறின் – தேம்பா:28 145/2
வெம் பொறி புதவை ஓர்ந்து விளை பகை சிறிது என்று எண்ணேல் – தேம்பா:28 150/2
அணி மொழி இளவல் நன்று என்று அயனம் ஓர்ந்து எவர்க்கும் கூறா – தேம்பா:30 7/3
துனி யார் புரிவு ஓர்ந்து துடைத்திடுவார் – தேம்பா:30 32/2
தூயவும் அரிதில் ஓர்ந்து துறந்து இவண் நெடு நாள் நிற்பாள் – தேம்பா:30 77/4
கருணமே திரியும் குன்றில் கடிது உறை நீரும் ஓர்ந்து
தருணமே காத்து சீலம் தவிர்கிலீர் என்றான் சூசை – தேம்பா:30 139/3,4
இனையவும் பலவும் ஓர்ந்து இரிந்து உறும் துயர் – தேம்பா:31 23/1
கழீஇயின மணியில் அன்னை களித்து இவை ஓர்ந்து போகில் – தேம்பா:31 80/1
கான் முகத்து அலர்ந்த மது மலர் வடிவோய் களிப்ப நீ உரைத்தவை நாம் ஓர்ந்து
ஊன் முகத்து எந்தை உற்றது என்று ஐயம் உற்றனம் ஆயினும் வேத – தேம்பா:31 87/1,2
ஓதை உண்டு எவரும் வியப்பு உறீஇ நக்கு ஆங்கு உணர்ந்தவை ஓர்ந்து போயினரே – தேம்பா:31 93/4
யான் செய்த மறை நலம் ஓர்ந்து இனி வரும் பின் காலையில் தாம் என்னை சேர்ந்து – தேம்பா:32 72/3
துன் நவை யாவையும் துடைத்தல் ஓர்ந்து உளான் – தேம்பா:35 1/4
தம் சிறை ஒழித்து வீட்டின் வளம் தர அருள் ஓர்ந்து ஆசை – தேம்பா:35 26/3
மஞ்சிற்கு எஞ்சாது ஆர் அருள் பெய்த வளம் ஓர்ந்து என் – தேம்பா:36 79/3

மேல்


ஓர்ந்துழி (1)

ஊழ்வினை என்னினும் உரிமை ஓர்ந்துழி
மாழ் வினை இயற்ற நீ வகுத்த அக்கர – தேம்பா:27 106/1,2

மேல்


ஓர்ந்தே (2)

பூ மலி நடுக்கின் கூச புதவு ஒழிந்தன போர் ஓர்ந்தே – தேம்பா:24 1/4
நல் நெறியாக கொண்ட நவத்தொடு பலவும் ஓர்ந்தே
உன் நெறி போதி எம் தாய் உவப்ப நீ செய்வேன் என்ன – தேம்பா:29 48/2,3

மேல்


ஓர்ந்தேன் (1)

எல் பொறா பேதை நானும் இகன்று அதை ஒழித்தல் ஓர்ந்தேன்
அல் பொறாது இலங்கும் நின்-தன் அருளினால் உணர்வு உற்றேனே – தேம்பா:29 113/3,4

மேல்


ஓர்வரோ (1)

உறவினாரினும் உறவு எனினும் ஓர்வரோ
அற வினா அகன்றனர் என்ன அண்டனர் – தேம்பா:10 78/2,3

மேல்


ஓர்வான் (1)

சீர் முகத்து எழுந்து தேர்ந்து சிந்தையில் தேறல் ஓர்வான் – தேம்பா:7 64/4

மேல்


ஓரம் (1)

ஓரம் ஒன்றிய உதவியோடு அன்புறல் உணர்ந்தான் – தேம்பா:27 19/4

மேல்


ஓருழி (1)

உய் வகை இன்றி மற்று ஓருழி அடுத்து உய்வார் என்று – தேம்பா:27 148/1

மேல்


ஓரையின் (1)

ஒருவரும் இரவியின் ஒளி மிக இவன் எழும் ஓரையின் ஓகை நவின்று தொழுவார் – தேம்பா:35 77/4

மேல்


ஓலம் (1)

ஓசை எழுந்து அகல் ஓலம் எறிந்தன வாரி உடன்றல் எனா – தேம்பா:8 74/1

மேல்


ஓலை (1)

ஓலை கதை கேட்டு உணர தொழுதே – தேம்பா:36 62/2

மேல்


ஓலைகள் (2)

ஓலைகள் கிடந்த நீள் கமுகொடும் பனை – தேம்பா:1 37/1
ஒல்லென்று உலகு எங்கணும் ஓலைகள் விட்டு – தேம்பா:36 61/1

மேல்


ஓவ (2)

ஓவ வினை செய்து அதின் ஊங்கும் ஒன்னார் உண்டோ உயிர்க்கு எல்லாம் – தேம்பா:6 51/3
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/2

மேல்


ஓவல் (5)

ஓவல் இற்ற எழில் பூ_மாதே உவந்த நாள் செறிந்த கற்றை – தேம்பா:2 11/1
ஓய வினை இனி ஓவல் இல நிலம் ஓகை எழு கடல் ஊடு உலாய் – தேம்பா:5 126/1
ஓவல் ஆகி வெற்று உடல்கள் ஊரை உற்றல் ஒத்ததே – தேம்பா:11 13/4
ஓவிற்று ஆய் ஓவல் செய்தார்க்கு உளத்து நைந்து அருளின் பேணி – தேம்பா:30 2/2
ஓவல் செய் பிணி மாறா உளைந்த மா தவனை காத்து இருவர் – தேம்பா:33 26/3

மேல்


ஓவான் (5)

ஓவான் எனும் நாமனும் உற்றனன்-ஆல் – தேம்பா:15 29/4
புயலினொடு மாறும் உயர் கரிய கரி மேல் சபலை பொழியும் அயில் ஏந்தி அதில் ஓவான்
பெயரினொடும் ஓவ முனை முடுகு மிடல் வேந்து இவுளி பெல கரி பதாதி உருள் திண் தேர் – தேம்பா:15 119/1,2
தீய் புறம் வளைப்ப நடு வயிர அரண் ஒத்து அபயர் செறிய இடை நின்ற அரசு ஓவான்
காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ – தேம்பா:15 125/1,2
வரைத்த வயிர கவசமும் துணிபட படு பல் வாளி உரம் மூழ்கி விழ ஓவான் – தேம்பா:15 128/4
பெரு விலது செய் தொழில் கொல் உவமை இல நின் கடவுள் பெறு வலி இது என்று அலறி ஓவான்
செரு வில் உயிர் தந்து உதிரம் முழுகு நிலை கண்டு இவன் ஓர் சிலையொடு பொர புவியில் ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 129/2,3

மேல்


ஓவி (9)

ஓவி நோய் செய்த இ பார் ஒருங்கு எனை விழுங்கும் இன்றே – தேம்பா:7 71/4
ஓவி மாழ்கிய மன் உயிர் ஓர்ந்து அருள் – தேம்பா:10 114/3
ஓவி வாட்டிய உன் உடல் புண் பட – தேம்பா:18 52/2
ஓவி ஏங்கி உளைந்து இறை வேண்டினார் – தேம்பா:23 33/1
ஓவி நாண ஒருங்கி இரு கால் கொடு – தேம்பா:24 59/3
ஓவி நோய் செய்த பேய் ஒருங்கு மாய்த்தலால் – தேம்பா:27 51/2
உய்த்த தீ உமிழ்ந்து ஓவி அரற்றுவார் – தேம்பா:28 103/4
ஒளி பொதுளவே நிதியின் ஓவி அழல் வெந்தார் – தேம்பா:35 36/2
என்றார் உள்ளத்து ஓவி இறைஞ்சி எதிர் வீழ்ந்தார் – தேம்பா:35 67/4

மேல்


ஓவிய (1)

ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார் – தேம்பா:35 77/3

மேல்


ஓவியங்கள் (2)

ஓவியங்கள் மோனம் உறீஇ அவை கண்டாரும் ஓவியமாய் – தேம்பா:20 19/3
உலை ஈன்ற தீ உருகும் ஓவியங்கள் என நின்றார் – தேம்பா:30 121/4

மேல்


ஓவியத்து (1)

ஏர் புதைத்த இ ஓவியத்து ஈங்கு அவன் – தேம்பா:20 85/3

மேல்


ஓவியம் (7)

ஓவியம் பொருந்த வெறு ஆய் உடம்பு நின்று உயிர் ஓவுகின்று பின்று செலவே – தேம்பா:5 144/3
கான் முகத்து அரிது ஓர் ஓவியம் என்ன கடி மலர் எழுதிய வண்ணம் – தேம்பா:6 39/2
வான் வரம்பு என வாம ஓவியம் மான நின்றனள் என்று ஒரீஇ – தேம்பா:10 132/2
கண் கனிய பொன் கோலால் அரிதின் தீட்டி கதிர் தவழும் ஓவியம் நல் உயிர் பெற்று அன்ன – தேம்பா:11 36/2
கண் இலான் ஓவியம் வரைந்த காதை போல் – தேம்பா:25 41/1
பகை பட கலந்த வண்ணம் பழுது இல் ஓவியம் தோன்று ஆறும் – தேம்பா:28 16/1
ஓவியம் சிறை விரித்து உவப்பில் ஆட முன் – தேம்பா:30 46/3

மேல்


ஓவியமாய் (2)

ஓவியங்கள் மோனம் உறீஇ அவை கண்டாரும் ஓவியமாய்
மேவி அம் கண் பிறழாது விளைத்த இன்பால் வியப்பவரே – தேம்பா:20 19/3,4
மின் ஆர் கதிர் தெளித்து ஈங்கு ஓவியமாய் வேந்து எழுதி – தேம்பா:20 56/1

மேல்


ஓவியமே (1)

மனக்கு அளவு உளைந்து நாணி வரைந்த ஓவியமே ஒத்தாள் – தேம்பா:7 7/4

மேல்


ஓவிற்று (1)

ஓவிற்று ஆய் ஓவல் செய்தார்க்கு உளத்து நைந்து அருளின் பேணி – தேம்பா:30 2/2

மேல்


ஓவு (1)

ஓவு உண்டு ஆய உரு கொடு என் உளத்து – தேம்பா:11 24/1

மேல்


ஓவுகின்று (1)

ஓவியம் பொருந்த வெறு ஆய் உடம்பு நின்று உயிர் ஓவுகின்று பின்று செலவே – தேம்பா:5 144/3

மேல்


ஓவும்-ஆல் (1)

புனை முதிர்ந்த சிறை புகுந்து ஓவும்-ஆல் – தேம்பா:27 86/4

மேல்


ஓளி (1)

ஓளி திரளோரும் ஒருங்கு திரண்டு உடன்றார் – தேம்பா:16 19/4

மேல்


ஓளியில் (1)

ஓளியில் சொன்ன யாவும் உணர்ந்த மோயிசன் போய் கூற – தேம்பா:14 26/1

மேல்