ஒ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஒக்க 27
ஒக்கவும் 1
ஒக்கு 1
ஒக்கும் 60
ஒக்குமே 1
ஒக்குமேல் 3
ஒகரம் 1
ஒசித்து 1
ஒசிந்தது 1
ஒசிந்தாள் 1
ஒசிந்து 2
ஒட்ட 2
ஒட்டின 1
ஒடித்தாள் 1
ஒடித்து 1
ஒடிய 2
ஒடியா 2
ஒடு 2
ஒடுக்கிய 1
ஒடுக்கினான் 1
ஒடுங்க 1
ஒடுங்கல் 1
ஒடுங்கலால் 1
ஒடுங்கி 2
ஒடுங்கிடவும் 1
ஒடுங்கினர்-ஆல் 1
ஒடுங்கினார் 1
ஒடுங்கு 1
ஒண் 52
ஒத்த 38
ஒத்தது 5
ஒத்தது-ஆல் 1
ஒத்ததே 4
ஒத்ததோ 1
ஒத்தவியான் 1
ஒத்தவே 3
ஒத்தன 23
ஒத்தனர் 3
ஒத்தனவே 1
ஒத்தனன் 2
ஒத்தனனோ 1
ஒத்தாய் 1
ஒத்தார் 12
ஒத்தால் 1
ஒத்தாள் 7
ஒத்தான் 9
ஒத்தி 1
ஒத்தீர் 1
ஒத்து 82
ஒத்தென 1
ஒத்தே 1
ஒதுக்கல் 1
ஒதுக்கி 1
ஒதுங்க 1
ஒதுங்கி 6
ஒதுங்கினர் 1
ஒதுங்கும் 1
ஒப்ப 44
ஒப்பதும் 1
ஒப்பனை 2
ஒப்பாக 1
ஒப்பார் 3
ஒப்பால் 3
ஒப்பான் 1
ஒப்பு 32
ஒப்பும் 2
ஒர் 3
ஒர்-பால் 2
ஒரீஇ 1
ஒரு 131
ஒரு-பால் 37
ஒரு_மூன்றில் 1
ஒருங்கி 1
ஒருங்கு 66
ஒருங்குடன் 1
ஒருங்கும் 10
ஒருங்கே 9
ஒருத்தி 1
ஒருப்பட்டு 1
ஒருப்பட 6
ஒருப்படுத்தும் 1
ஒருமித்து 1
ஒருவர் 17
ஒருவர்க்கு 1
ஒருவரும் 6
ஒருவவோ 1
ஒருவற்கு 1
ஒருவன் 35
ஒருவனாய் 1
ஒருவனே 1
ஒருவனை 1
ஒருவாது 1
ஒருவி 1
ஒருவிற்று 1
ஒருவீரேல் 1
ஒருவு-மின் 1
ஒருவுக 1
ஒரோர் 1
ஒல் 6
ஒல்கா 3
ஒல்காது 1
ஒல்கி 13
ஒல்கியும் 1
ஒல்கின 1
ஒல்குபு 1
ஒல்ல 1
ஒல்லற்கு 1
ஒல்லிய 1
ஒல்லின் 1
ஒல்லும் 9
ஒல்லென்று 2
ஒல்லென 5
ஒல்லே 1
ஒல்லை 6
ஒல்லையில் 3
ஒல்வதற்கு 2
ஒலி 163
ஒலிக்கும் 3
ஒலிக்கொடு 1
ஒலிகள் 1
ஒலித்த 1
ஒலித்தது 1
ஒலித்தலால் 1
ஒலித்தவே 1
ஒலித்தன 1
ஒலித்தனவே 1
ஒலித்து 6
ஒலிதர 1
ஒலிப்ப 1
ஒலியல் 1
ஒலியன் 1
ஒலியால் 1
ஒலியும் 1
ஒலியே 2
ஒலியொடு 3
ஒலியொடும் 4
ஒலியோடு 1
ஒலுக்கி 2
ஒவ்வா 19
ஒவ்வாத 1
ஒவ்வு 1
ஒவ்வொரு 1
ஒவ்வொருவற்கு 2
ஒவ்வோர் 1
ஒழி 8
ஒழிக்க 1
ஒழிக்கல் 2
ஒழிக்கவும் 1
ஒழிக்குதல் 1
ஒழிக்குப 1
ஒழிக்கும் 4
ஒழிகின்றார் 1
ஒழித்த 8
ஒழித்தல் 1
ஒழித்தலோ 1
ஒழித்தவர் 1
ஒழித்தனர் 7
ஒழித்தான் 2
ஒழித்தி 1
ஒழித்திட 1
ஒழித்திலர் 1
ஒழித்து 16
ஒழிதர 1
ஒழிதரும் 1
ஒழிந்த 12
ஒழிந்தது 3
ஒழிந்தன 2
ஒழிந்தார் 2
ஒழிந்தால் 2
ஒழிந்தாள் 1
ஒழிந்தான் 2
ஒழிந்தீர் 1
ஒழிந்து 16
ஒழிப்ப 6
ஒழிப்பல் 1
ஒழிப்பன் 1
ஒழிப்பேன் 1
ஒழிய 11
ஒழியவோ 1
ஒழியா 6
ஒழியாதால் 1
ஒழியாது 2
ஒழியார் 1
ஒழியாள் 1
ஒழியும் 8
ஒழியேம் 1
ஒழிவு 2
ஒழிவு_அரும் 1
ஒழுக்க 4
ஒழுக்கத்தால் 1
ஒழுக்கத்து 1
ஒழுக்கம் 1
ஒழுக்கு 2
ஒழுக 11
ஒழுகல் 8
ஒழுகலோ 1
ஒழுகவும் 1
ஒழுகவே 1
ஒழுகற்கு 1
ஒழுகா 2
ஒழுகி 14
ஒழுகிய 6
ஒழுகில் 1
ஒழுகிலான் 1
ஒழுகிற்று 4
ஒழுகினால் 1
ஒழுகு 7
ஒழுகுதல் 1
ஒழுகும் 24
ஒழுகும்-காலை 1
ஒழுகுவார் 1
ஒழுகுவாரில் 1
ஒழுங்கிய 1
ஒழுங்கின் 5
ஒள் 36
ஒளி 283
ஒளிக்க 1
ஒளிக்கினேல் 1
ஒளிக்குதல் 1
ஒளிக்குதும் 1
ஒளிக்குப 1
ஒளிக்குபு 1
ஒளிக்கும் 3
ஒளிக்குவ 1
ஒளிக்குள் 1
ஒளிகள் 2
ஒளிகொள் 1
ஒளிசெய் 1
ஒளித்த 28
ஒளித்தது 2
ஒளித்ததுவே 1
ஒளித்தல் 3
ஒளித்தலால் 1
ஒளித்தலின் 1
ஒளித்தவற்கு 1
ஒளித்தவன் 1
ஒளித்தன 2
ஒளித்தனர் 1
ஒளித்தனன் 1
ஒளித்தனனே 1
ஒளித்தார் 1
ஒளித்தான் 2
ஒளித்திடும் 1
ஒளித்தியேல் 1
ஒளித்திருந்த 1
ஒளித்தீர் 2
ஒளித்து 30
ஒளித்துளி 1
ஒளிந்ததும் 1
ஒளிந்தான் 1
ஒளிந்து 3
ஒளிப்ப 15
ஒளிப்பட 2
ஒளிப்பதற்கும் 1
ஒளிப்பதும் 1
ஒளிப்பதே 1
ஒளிப்பவோ 1
ஒளிப்பனோ 1
ஒளிப்பாயோ 1
ஒளிபட்டு 1
ஒளிபட 1
ஒளிமையும் 1
ஒளியவன் 1
ஒளியாயோ 1
ஒளியால் 2
ஒளியின் 3
ஒளியினும் 1
ஒளியும் 2
ஒளியே 5
ஒளியை 5
ஒளியொடு 7
ஒளியோடு 1
ஒளியோய் 1
ஒளிர் 35
ஒளிர்ந்த 8
ஒளிர்ந்தது 1
ஒளிர்ந்து 7
ஒளிர்ந்துளி 1
ஒளிர 1
ஒளிரு 1
ஒளிரும் 5
ஒளிவிட 1
ஒளிவு 1
ஒளிறு 2
ஒளிறும் 5
ஒற்ற 1
ஒற்றர் 2
ஒற்றி 1
ஒற்றை 10
ஒறுத்த 1
ஒறுத்தற்கு 1
ஒறுப்பேன் 1
ஒன்பது 3
ஒன்பது_ஆயிரரும் 1
ஒன்பதுவே 1
ஒன்பான் 5
ஒன்ற 7
ஒன்றல் 1
ஒன்றலும் 1
ஒன்றலோடு 1
ஒன்றா 2
ஒன்றாக 1
ஒன்றாய் 19
ஒன்றால் 1
ஒன்றி 6
ஒன்றிய 5
ஒன்றியது 1
ஒன்றில் 1
ஒன்றின் 1
ஒன்றினை 3
ஒன்றினையும் 1
ஒன்று 169
ஒன்றுபட 2
ஒன்றுபடல் 1
ஒன்றும் 36
ஒன்றுவான் 1
ஒன்றுளி 1
ஒன்றே 24
ஒன்றை 4
ஒன்றையும் 1
ஒன்றோ 9
ஒன்றோடு 1
ஒன்னலர் 5
ஒன்னலரை 1
ஒன்னலார் 1
ஒன்னார் 20
ஒன்னார்க்கு 3
ஒன்னாரின் 1
ஒன்னான் 1

ஒக்க (27)

சொக்கு அவிழும் வான் உலகர் ஒக்க நசை தூண்ட உறீஇ – தேம்பா:5 151/2
புக்கு இற்று ஒக்க யாவும் அற பொறி தீ ஒளி என்று எரிப்பதுவோ – தேம்பா:6 52/3
ஒக்க ஏந்தினர் ஒக்கவும் தாய் முனர் – தேம்பா:10 109/3
அன்று இன்னான் இரு வினைக்கும் பயன் உய்த்து எய்தற்கு அரசு ஒக்கும் வடிவு ஒக்க பொலிந்து தோன்ற – தேம்பா:11 56/1
உடை ஒக்க நீர் உடுக்கும் உலகு அறிய மன்னவர் வந்து ஒழிந்த பின்னர் – தேம்பா:11 122/1
கொடி ஒக்க மலர் உயர்த்தோன் குழவி எடுத்து அரும் புகழ் செய் குழுவிற்கு அஞ்சி – தேம்பா:11 122/2
மிடி ஒக்க எளிமை உற வெயில் ஆர்ந்த கதிர் கரக்கும் விகத்தன் போல – தேம்பா:11 122/3
கடல் ஒக்க பெத்திலையேம் கடி நகருள் சிறு வீட்டில் கரந்து புக்கார் – தேம்பா:11 122/4
பிறந்த நாள் துயர் ஒக்க பிறந்து பேரா துணை வைகி – தேம்பா:20 25/1
பாங்கு அணை மரம் கொய்து ஒக்க பகைத்த சாசனையும் கொல்வாய் – தேம்பா:20 48/2
ஒக்க அது படைத்த காரணம் இன்றி ஒருங்கு தான் ஆதலும் நிலையே – தேம்பா:27 158/2
ஒக்க அளவு அகன்று மின் மீன் ஒத்து இரா புறத்து நீக்க – தேம்பா:28 71/1
தரை-வாய் பூண் ஒக்க எசித்து நாட்டில் தகவு உய்க்கும் – தேம்பா:29 18/3
ஒக்க வெண் மணல் திண்ணையில் ஓங்கினார் – தேம்பா:30 100/4
மை ஒக்க மின்னல் என மத கரி மீது ஒளி வயிர மணி குன்று அன்னார் – தேம்பா:32 80/1
பொய் ஒக்க வளர் கருப்பம் பொழில் மொய்க்கும் சசீலியம் ஆள் பொருநர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/2
நெய் ஒக்க கதிர் தும்மும் நீடிய வாள் ஏந்திய அ நிருபர் தாமே – தேம்பா:32 80/3
மெய் ஒக்க திருவொடு அறம் விசித்து ஒளிகொள் நாப்புலி ஆள் வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/4
புக்கு ஒக்கும் புயல் ஒக்க பொழி மத மால் களிறு ஒக்கும் பொலி கோல் அன்னார் – தேம்பா:32 85/3
மீன் ஒக்க பாவ இருள் விலக மிளிர் விழி கொண்டான் – தேம்பா:34 41/1
கான் ஒக்க மறை உமிழ கமழ் கமல வாய் கொண்டான் – தேம்பா:34 41/2
தேன் ஒக்க துயர் கைப்பு சிதைப்ப இனிது உரை கொண்டான் – தேம்பா:34 41/3
வான் ஒக்க கவின் காட்ட மலர் வதன நலம் கொண்டான் – தேம்பா:34 41/4
தாயே ஒக்க அரும் தயை ஒக்கும் அறா – தேம்பா:36 45/1
நோயே ஒக்க மருந்தினை ஒக்கும் நுழை – தேம்பா:36 45/2
பேயே ஒக்க அரண் பிணைவு ஒக்கும் உயிர் – தேம்பா:36 45/3
மீயே ஒக்க விடா துணை ஒக்கும் இவன் – தேம்பா:36 45/4

மேல்


ஒக்கவும் (1)

ஒக்க ஏந்தினர் ஒக்கவும் தாய் முனர் – தேம்பா:10 109/3

மேல்


ஒக்கு (1)

ஒக்கு உருவை ஒழித்து நசை ஒழியும் என்றான் மலர் கொடியான் – தேம்பா:20 24/4

மேல்


ஒக்கும் (60)

பயனினால் மறை_நூல் ஒக்கும் பகலினை மணியால் ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/1
பயனினால் மறை_நூல் ஒக்கும் பகலினை மணியால் ஒக்கும்
வியனினால் உலகம் ஒக்கும் வேலியால் கன்னி ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/1,2
வியனினால் உலகம் ஒக்கும் வேலியால் கன்னி ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/2
வியனினால் உலகம் ஒக்கும் வேலியால் கன்னி ஒக்கும்
முயலினால் அலையை ஒக்கும் முனி முனிவு ஒன்னார்க்கு ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/2,3
முயலினால் அலையை ஒக்கும் முனி முனிவு ஒன்னார்க்கு ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/3
முயலினால் அலையை ஒக்கும் முனி முனிவு ஒன்னார்க்கு ஒக்கும்
நயனினால் உயர் வீடு ஒக்கும் நகரினை ஒக்கும் வீடே – தேம்பா:2 6/3,4
நயனினால் உயர் வீடு ஒக்கும் நகரினை ஒக்கும் வீடே – தேம்பா:2 6/4
நயனினால் உயர் வீடு ஒக்கும் நகரினை ஒக்கும் வீடே – தேம்பா:2 6/4
பிறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் பெருகும் வயது ஒரு_மூன்றில் கோயில் சேர்ந்து – தேம்பா:5 29/1
மறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் வழு_இல நாள்-தொறும் என்னை வணங்கும் ஆற்றால் – தேம்பா:5 29/2
பொறை ஒக்கும் துணை அன்னாள் பூவனத்தில் நிற்பவருள் பொலிந்த வானோர் – தேம்பா:5 29/3
முறை ஒக்கும் நிலை அன்னாள் முற்றி வளர் வரத்து அங்கண் முதிர்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 29/4
தீ ஒக்கும் வனம் தெளியாத தவம் – தேம்பா:5 72/1
தாய் ஒக்கும் அருள் தகை வென்ற தயை – தேம்பா:5 72/2
மீ ஒக்கும் அவர்க்கு உரி மேதை உளன் – தேம்பா:5 72/3
நீ ஒக்கும் நிலைக்கு உரி நீர்மையினான் – தேம்பா:5 72/4
இ எழிலை ஒக்கும் என அ எழிலை ஆக்கினனோ – தேம்பா:5 155/3
மொய் முறையால் கடல் ஒக்கும் நகரம் எல்லாம் முடுகிய பின் – தேம்பா:10 72/3
அன்று இன்னான் இரு வினைக்கும் பயன் உய்த்து எய்தற்கு அரசு ஒக்கும் வடிவு ஒக்க பொலிந்து தோன்ற – தேம்பா:11 56/1
பொருந்தல் ஆம் என புரவலன் என்று ஒக்கும் நாமம் – தேம்பா:11 93/2
நோயும் ஒக்குமேல் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒக்கும்
பேயும் ஒக்குமேல் வெற்றியை பெறும் படை ஒக்கும் – தேம்பா:11 98/1,2
பேயும் ஒக்குமேல் வெற்றியை பெறும் படை ஒக்கும்
தீயும் ஒக்குமேல் தீர்த்து அரும் செல் கதி உய்க்கும் – தேம்பா:11 98/2,3
நச்சு அரவு ஒக்கும் வாளி நடுக்குற மதியான் தூவ – தேம்பா:16 43/1
நச்சு அரவு ஒக்கும் வாளி நவிழ்த்து அவை விலக்கி மீட்டு – தேம்பா:16 43/2
நடு ஒக்கும் தகை நாட்டு அரசர்க்கு ஓர் – தேம்பா:25 26/1
வடு ஒக்கும் துயர் வந்தன வேலை – தேம்பா:25 26/2
கடு ஒக்கும் பிணி போல் அது காப்பார் – தேம்பா:25 26/3
உடு ஒக்கும் கலை ஒள் ஒளி நீரார் – தேம்பா:25 26/4
தீ ஒக்கும் துயர் தீக்கு உளத்து இழி மழை ஒக்கும் – தேம்பா:27 23/1
தீ ஒக்கும் துயர் தீக்கு உளத்து இழி மழை ஒக்கும்
நோய் ஒக்கும் கடை நுனிந்த நல் மருந்து ஒக்கும் இருளை – தேம்பா:27 23/1,2
நோய் ஒக்கும் கடை நுனிந்த நல் மருந்து ஒக்கும் இருளை – தேம்பா:27 23/2
நோய் ஒக்கும் கடை நுனிந்த நல் மருந்து ஒக்கும் இருளை – தேம்பா:27 23/2
பேய் ஒக்கும் கடை பெயர்த்து உளத்து ஒளி விளக்கு ஒக்கும் – தேம்பா:27 23/3
பேய் ஒக்கும் கடை பெயர்த்து உளத்து ஒளி விளக்கு ஒக்கும்
தாய் ஒக்கும் பயன் தரு மறை ஒக்கும் தன் தயவே – தேம்பா:27 23/3,4
தாய் ஒக்கும் பயன் தரு மறை ஒக்கும் தன் தயவே – தேம்பா:27 23/4
தாய் ஒக்கும் பயன் தரு மறை ஒக்கும் தன் தயவே – தேம்பா:27 23/4
ஒக்கும் ஓர் பழம் புண் ஆற்ற உடன்ற அழல் வேண்டும் என்ன – தேம்பா:28 54/3
சேர் நலம் விரும்பி வானோர் சென்று வான் ஒக்கும் கானே – தேம்பா:30 63/4
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார் – தேம்பா:32 85/1
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார் – தேம்பா:32 85/1
இக்கு ஒக்கும் மலர் மணி சேர் இழை ஒக்கும் அங்கிலிய தீவு இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/2
இக்கு ஒக்கும் மலர் மணி சேர் இழை ஒக்கும் அங்கிலிய தீவு இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/2
புக்கு ஒக்கும் புயல் ஒக்க பொழி மத மால் களிறு ஒக்கும் பொலி கோல் அன்னார் – தேம்பா:32 85/3
புக்கு ஒக்கும் புயல் ஒக்க பொழி மத மால் களிறு ஒக்கும் பொலி கோல் அன்னார் – தேம்பா:32 85/3
திக்கு ஒக்கும் செல்வம் எலாம் திரண்டு ஒக்கும் ஈர்லாந்த தீவார் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/4
திக்கு ஒக்கும் செல்வம் எலாம் திரண்டு ஒக்கும் ஈர்லாந்த தீவார் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/4
நோய் ஒக்கும் அவர்க்கு இன்பம் நுனித்த உயிர் மருந்து ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/1
நோய் ஒக்கும் அவர்க்கு இன்பம் நுனித்த உயிர் மருந்து ஒக்கும்
தீ ஒக்கும் புரையார்க்கே சீதம் ஒக்கும் புயல் ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/1,2
தீ ஒக்கும் புரையார்க்கே சீதம் ஒக்கும் புயல் ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/2
தீ ஒக்கும் புரையார்க்கே சீதம் ஒக்கும் புயல் ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/2
தீ ஒக்கும் புரையார்க்கே சீதம் ஒக்கும் புயல் ஒக்கும்
வீ ஒக்கும் வடிவத்தால் வியன் தயையால் கடல் ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/2,3
வீ ஒக்கும் வடிவத்தால் வியன் தயையால் கடல் ஒக்கும் – தேம்பா:34 40/3
வீ ஒக்கும் வடிவத்தால் வியன் தயையால் கடல் ஒக்கும்
தாய் ஒக்கும் தாதை ஒக்கும் சகத்து எங்கும் அ திருவோன் – தேம்பா:34 40/3,4
தாய் ஒக்கும் தாதை ஒக்கும் சகத்து எங்கும் அ திருவோன் – தேம்பா:34 40/4
தாய் ஒக்கும் தாதை ஒக்கும் சகத்து எங்கும் அ திருவோன் – தேம்பா:34 40/4
ஒக்கும் ஓர் இணை_இலான் உளைந்து இரங்குவான் – தேம்பா:35 17/4
தாயே ஒக்க அரும் தயை ஒக்கும் அறா – தேம்பா:36 45/1
நோயே ஒக்க மருந்தினை ஒக்கும் நுழை – தேம்பா:36 45/2
பேயே ஒக்க அரண் பிணைவு ஒக்கும் உயிர் – தேம்பா:36 45/3
மீயே ஒக்க விடா துணை ஒக்கும் இவன் – தேம்பா:36 45/4

மேல்


ஒக்குமே (1)

தாயும் ஒக்குமே தருமன் அன்பு உய்க்கும் இ நாமம் – தேம்பா:11 98/4

மேல்


ஒக்குமேல் (3)

நோயும் ஒக்குமேல் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒக்கும் – தேம்பா:11 98/1
பேயும் ஒக்குமேல் வெற்றியை பெறும் படை ஒக்கும் – தேம்பா:11 98/2
தீயும் ஒக்குமேல் தீர்த்து அரும் செல் கதி உய்க்கும் – தேம்பா:11 98/3

மேல்


ஒகரம் (1)

கரை வாய் பூம் சுனை பூப்ப கனி யாழ் வண்டு இமிர்ந்து ஒகரம் களி கூர்ந்து ஆடும் – தேம்பா:32 23/2

மேல்


ஒசித்து (1)

உடு கொண்ட சென்னி ஒசித்து ஒல்லை அகல்-மின் என்னா – தேம்பா:5 82/3

மேல்


ஒசிந்தது (1)

ஒளி வரும் மதி என உயர் வரு கவிகைகள் ஊர் ஒளி மாலை ஒசிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/3

மேல்


ஒசிந்தாள் (1)

வள்ளம் கெட உள் வரம் எய்திய அம் மடந்தை ஒசிந்தாள் – தேம்பா:10 54/4

மேல்


ஒசிந்து (2)

ஆம் சினை ஒசிந்து இனிது அலம்பும் தன்மை போல் – தேம்பா:17 10/2
தகு மணி நிரைத்து வாய்த்த சாளரத்து ஒசிந்து நோக்க – தேம்பா:36 92/2

மேல்


ஒட்ட (2)

பைம்பொனால் இழைத்த சிகரம் வான் ஒட்ட பட்டு என அ உலகத்தோர் – தேம்பா:2 41/3
ஒட்ட மீட்டனள் கன்னியும் ஓதியே – தேம்பா:26 39/4

மேல்


ஒட்டின (1)

துளி ஆர் முகில் உற மீ விசை துற ஒட்டின பலவும் – தேம்பா:21 33/3

மேல்


ஒடித்தாள் (1)

எண்ணேன் இதற்கே இனம் செய்து இருந்தாய் நீ என்று ஒடித்தாள் – தேம்பா:10 49/4

மேல்


ஒடித்து (1)

சிகை விளைத்த திறம் மிக்கோன் இரு தூண் தன் கை திறத்து ஒடித்து
நகை விளைத்த மேல் சிகரம் வீழ்த்தி எண்_இல் நள்ளரொடு – தேம்பா:17 38/2,3

மேல்


ஒடிய (2)

வளைத்தனர் வளைத்த வில் ஒடிய மீட்டு ஒரு வய சிலை பிடித்தனர் முனியு தாக்கு என – தேம்பா:15 79/3
இசை உண்டு உறு கணையும் பட இகுலன் தனு ஒடிய
கசை உண்டு உறும் உரமும் பக அளவு ஒன்று இல கணைகள் – தேம்பா:15 145/1,2

மேல்


ஒடியா (2)

வீங்கு ஒடியா விம்மிதத்து இ விதி கேட்டு புகழ்ந்து இவரை வேந்தர் ஏற்ற – தேம்பா:11 119/1
ஆங்கு ஒடியா உறுதி சொல் அருத்தியினால் இருத்தியர் போல் அயனம் உன்னார் – தேம்பா:11 119/4

மேல்


ஒடு (2)

முருடு ஒடு பம்பை ஒலி வயிர் ஒலி வன் முரசொடு வளை ஒலி ஒலித்த – தேம்பா:2 47/1
திளைத்தன மிறை கொடு நசையும் நீத்து அவை செகுத்து ஒடு புதைத்திட உரியது ஆய் பொருவு – தேம்பா:4 24/3

மேல்


ஒடுக்கிய (1)

உள் புலன் அழற்றும் சீற்றம் ஒடுக்கிய சீலம் உள்ளி – தேம்பா:15 44/2

மேல்


ஒடுக்கினான் (1)

பூவில் தேய்த்தது போல ஒடுக்கினான் – தேம்பா:24 59/4

மேல்


ஒடுங்க (1)

தன் நிழல் ஒடுங்க நான் தகு மணத்து-இடை – தேம்பா:9 91/2

மேல்


ஒடுங்கல் (1)

மல் பட வெற்றி வேண்டின் மருள் படாது ஒடுங்கல் வேண்டும் – தேம்பா:28 155/3

மேல்


ஒடுங்கலால் (1)

வாகை கொண்டார் என மயில் ஒடுங்கலால்
சாகை கொண்டு எனைய புள் சிரித்த தன்மை போல் – தேம்பா:1 49/2,3

மேல்


ஒடுங்கி (2)

நீர் அணி உலகம் ஆட நெடும் கடல் ஒடுங்கி பொங்க – தேம்பா:24 4/1
ஆவிற்று ஆய் தெய்வ மைந்தன் அருள் நிழற்கு ஒடுங்கி வாழ்வான் – தேம்பா:30 2/4

மேல்


ஒடுங்கிடவும் (1)

துளி வீசிய மேகம் ஒடுங்கிடவும் சுடரோன் வெருவி கடிது ஓடிடவும் – தேம்பா:24 28/3

மேல்


ஒடுங்கினர்-ஆல் (1)

ஒண் காபன நாடர் ஒடுங்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 20/4

மேல்


ஒடுங்கினார் (1)

மை வழி இரா ஒரு மரத்து ஒடுங்கினார் – தேம்பா:19 41/4

மேல்


ஒடுங்கு (1)

தறியின் சூழ்ந்துழி தடம் உணர் ஒடுங்கு என நசை தாழ் – தேம்பா:27 172/2

மேல்


ஒண் (52)

பாய்ந்த பூக ஒண் பழம் பெய் பண்டியும் – தேம்பா:1 30/3
வாழ்ந்த ஒண் தவம் செய் மன்னர் வழங்கினும் அதனை கூட்டி – தேம்பா:3 35/2
ஒண் அரும் சுடர் ஓர் இறையவன் ஒளித்து எவையும் – தேம்பா:5 4/3
மறையை பழித்த பொய் மதங்கள் மருட்டும் வினையால் ஒண் தவத்தின் – தேம்பா:5 18/1
மன்னரது மன்னன் இனிது உன்ன_அரிய ஒண் தவமே – தேம்பா:5 156/1
இருள் பரந்த ஐயமொடு துயரும் நீக்கி இன்பு அலையில் மூழ்கிய ஒண் தவத்தின் மிக்கோன் – தேம்பா:8 44/1
ஒண் கதிர் கால் செம்_சுடரை உடுத்து நின்றாள் உணர்வினும் மேல் நின்று இனிது என் உளத்தில் நின்றாள் – தேம்பா:8 46/4
ஒண் தாது அவிழ் பூம் கொடியோன் உறங்கு இன்று அவள் தாமரை கண் – தேம்பா:9 23/3
உள்ளும் தன்மைத்து ஒண் கொடி கொண்டான் உரை கொண்டான் – தேம்பா:9 59/4
ஒளி அமை பிறை நுதல் புருவத்து ஒண் சிலை – தேம்பா:9 100/1
ஒண் சிறை மொய் அளிகள் அழ முளரி தன் தாது உடன்று அடைப்ப – தேம்பா:10 60/3
அய்யனை இறைஞ்சிய அமையத்து ஒண் தவன் – தேம்பா:10 91/1
கேழ்வி ஒண் தவன் காட்சி கிளர்ப்பினால் – தேம்பா:10 122/2
ஓதை ஆர்கலி ஓட ஓர் நகை உற்ற பாலகன் ஒண் முக – தேம்பா:10 129/3
சீது அணிந்தன மேகம் ஒண் சுடர் செவ்வி மூடிய போலுமே – தேம்பா:10 130/4
ஓம்பி அம் கிளர் வாகை ஒண் குடை ஊச நல் நிழல் நீடினான் – தேம்பா:10 133/4
ஒண் தலங்கள் அண்ட உம்பரும் தொழும் பராபரா – தேம்பா:11 6/1
உரையால் துதி ஒண் கிளி பேசுவன – தேம்பா:11 78/4
ஒண் எழுந்த திரு மகற்கே உரி கொடி ஆம் என மறையோர் உரைத்த வண்ணம் – தேம்பா:11 104/2
ஆர்ந்து அரிது ஒண் மணி தேவாலயத்திற்கும் இரப்போர்க்கும் அளவில் ஈந்தார் – தேம்பா:11 121/4
பிறை ஒண் வடிவம் தேய்த்து ஒளி சூழ் பிலிற்றும் அனிச்ச பதத்தாளும் – தேம்பா:12 4/1
மறை ஒண் வடிவம் போர்த்து இலங்கி மலர் கோல் ஓங்கு மா தவனும் – தேம்பா:12 4/2
நறை ஒண் வடிவு அம் துணர் பதத்தை நண்ணி ஏற்றி ஆசியை கேட்டு – தேம்பா:12 4/3
உறை ஒண் வடிவம் கொள் முகில் போல் உடல் கொள் இறைவன் ஏந்தினரே – தேம்பா:12 4/4
ஒண் பகல் தகைத்த மேகத்து உறை மருட்டிடும் வீழ் தேனே – தேம்பா:12 14/4
தோய்ந்த கண் நாடி ஒண் மயில்-தம் தோகைகள் – தேம்பா:12 40/2
ஒண் புடை கொடிகாள் நில்லு-மின் நில்-மின் உயிர் அரும் துயர் அற வந்த – தேம்பா:12 60/3
ஒண் அகன்ற கை நீட்டினது ஒத்தவே – தேம்பா:13 26/4
உறை கிடந்து அன ஒண் பிறை தோற்றமே – தேம்பா:13 29/4
ஒண் காபன நாடர் ஒடுங்கினர்-ஆல் – தேம்பா:15 20/4
உரைத்த கணை மேல் கணை தடுப்பது தடுப்பு இலதும் ஒண் கவச மேல் உதிர எங்கும் – தேம்பா:15 128/1
அரிக்கு ஒன்றும் சீற்றத்து ஒண் தேர் அசல மேல் இருவர் காய்ந்தார் – தேம்பா:16 47/4
ஒண் மா ஒளி கரத்தை நீட்டி வெய்யோன் உதித்தன-கால் – தேம்பா:16 52/2
ஒண் பகல் ஒத்து ஒளிர்ந்து உவந்து வைகினார் – தேம்பா:17 8/4
மணி முக குயில் இனம் மகிழ்ந்து பாட ஒண்
பிணி முகத்து இனம் சிறை பிரித்து அங்கு ஆடலின் – தேம்பா:17 9/2,3
எல்லின் ஒண் மறை இற்று ஒழிந்தார் என – தேம்பா:18 48/2
ஒண் சிறை புடைத்த புள் உவந்த ஈட்டமே – தேம்பா:20 9/4
தூமம் நாடிய உருவும் ஒண் கோயிலும் துகள் ஆய் – தேம்பா:23 83/1
ஓங்கு உயர் இறைவன் சாயும் ஒண் கரத்து இமிழின் சாய்ந்தேன் – தேம்பா:26 102/4
நிழல் எடுத்து ஒண் மணி மின்ன நிருபன் பாவ நிலை மகளே – தேம்பா:26 167/2
கழல் எடுத்து ஒண் சிலம்பு ஆர்ப்ப கனத்து மின் போல் ஆடுகிற்பாள் – தேம்பா:26 167/4
ஒண் வழி ஆடவற்கு உய்த்து உண்மோ என்றாள் – தேம்பா:27 115/4
உற்ற கோலம் வீண் அடா ஒண் தவங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/1
ஒண் தவத்து இறைவன் சூசை உரை விரித்து இமிழின் சொல்வான் – தேம்பா:28 1/4
உரை நாட்டி உண்டு என முன் கதையில் கேட்டேம் ஒண் தவம் செய் – தேம்பா:30 14/2
உருள் தேர் வழி ஒண் கொடி ஆடும் என – தேம்பா:30 25/1
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் உயர் திடர் அகட்டில் வேய்ந்த – தேம்பா:30 61/2
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் ஒத்து ஒளிர் மூவர் போனார் – தேம்பா:30 126/4
ஒப்பு அடும் ஒளி மணி பதித்த ஒண் துகிர் – தேம்பா:31 94/3
ஒண் வழி கடந்த என் கண் ஒளி ஒழிந்து இருளல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 45/4
ஒண் நிற வாய் இரவி எழீஇ விழைந்த நல் நாள் உதித்ததுவே – தேம்பா:36 94/4
ஒண் உரு தொடை கொணர் பொறையும் ஊக்கமும் – தேம்பா:36 128/3

மேல்


ஒத்த (38)

மாசு அடை பூரியர் ஒத்த என் மனம் மலரும் என்று உணர – தேம்பா:6 19/2
தீ ஒத்த ஆகுலம் தீர்த்து உளம் குளிர வண் முகில் ஆய் – தேம்பா:6 67/2
பேறு இலாத மனுவொடு ஒத்த பிணி அருந்த உற்று உளான் – தேம்பா:7 37/4
ஊர் ஆழி நிறுத்தினையே ஒத்த திறத்து இன்று உலகம் உய்தற்கு அன்பின் – தேம்பா:8 8/3
வாழ்வரே இறைவற்கு ஒத்த வளமையும் உணர்வும் பண்பும் – தேம்பா:9 78/3
உன் புறத்து-இடை ஏந்துக என்று அலர் ஒத்த செம் கரம் நீட்டினாள் – தேம்பா:10 126/4
மேல் நிலத்தினாரின் ஒத்த விரியு காட்சி உற்று உளம் – தேம்பா:11 11/3
மின்ன மாரி தூவல் ஒத்த வீழும் நாட்ட மாரியே – தேம்பா:11 12/4
வான் தோய் அமுது ஒத்த மருந்து இடவோ – தேம்பா:11 61/2
சண்பக பூம் பந்து ஒத்த தனையனை ஏந்தி போய் தம் – தேம்பா:12 14/1
ஓங்கு தம் குணத்து ஒத்த சூழ் நிலத்தில் தாழ் விழுதே – தேம்பா:12 44/2
மஞ்சு பதி கொண்ட மலை ஒத்த பைம் பூ மணி புகை சூழ் – தேம்பா:13 3/2
இடி உற்ற விசையினொடு எரி ஒத்த இவுளி வரு மலை ஒத்த இரத மிசையான் – தேம்பா:15 114/2
இடி உற்ற விசையினொடு எரி ஒத்த இவுளி வரு மலை ஒத்த இரத மிசையான் – தேம்பா:15 114/2
பிறை ஒத்த எயிறும் இல கயவு அற்ற பரியும் இல பிரிவுற்ற உருளையும் இலா – தேம்பா:15 118/2
கனம் பழுத்து இழி ஏறு ஒத்த கணையொடும் உயிரும் போக்கி – தேம்பா:16 50/3
கனத்து எழுதி வைத்த மினல் ஒத்த வாழ்க்கை காதலித்து – தேம்பா:18 19/3
பண் ஒன்று பாடல் ஒத்த பயன் எலாம் இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:18 24/1
தன் தோல் உரித்த பாம்பு ஒத்த தவத்தின் வாளால் பொறி ஐந்தும் – தேம்பா:19 26/1
வெம் கண் நேர் இரவி ஒத்த விடலையே நெடு நாள் நோற்ப – தேம்பா:20 54/1
உன்னாதன யாவையும் உன்னி ஒத்த உருவோடு இடை சூழ்ந்து – தேம்பா:23 9/2
புழு வாய் வழி கண் வழி கை வழியும் புனல் ஒத்த எரி திரள் ஊற்று உற நீள் – தேம்பா:24 25/1
உறுமி உரும் ஒத்த வீரன் வடுவன் உந்து உயரும் இரதத்தை வாரி முகில் அறர் – தேம்பா:24 37/1
சிந்திரி மலை மேல் ஆடும் செழும் கொடி ஒத்த நெஞ்சான் – தேம்பா:25 17/4
தீய் முறை அழல் நெஞ்சு ஒத்த திரை சுனை தனித்து சென்றான் – தேம்பா:26 95/4
மேல் புறத்து எழும் கார் ஒத்த வேழம் மேல் எதிர்த்த போழ்தில் – தேம்பா:28 12/2
மெய் ஆர் நல் நூல் வேதம் நகைத்து விழைவு ஒத்த
மை ஆர் புன் நூல் பல் கதை எண்ணி வடு மல்க – தேம்பா:28 118/1,2
மது கலத்து அலர் பூ வாயான் வழிந்த தேன் ஒத்த சொல்லால் – தேம்பா:28 127/1
வேல் முகத்து ஒத்த நல் வீர நாவகன் – தேம்பா:29 126/1
புண் தீண்டி ஆற்றும் மருந்து ஒத்த நீரார் போதல் உற்றார் – தேம்பா:30 9/4
பேர் ஆழி ஒத்த நகர் புலம்பும் ஓதை பெரிது அன்றோ – தேம்பா:30 11/4
குன்று ஒளித்து அகல் கதிர் ஒத்த கொள்கையான் – தேம்பா:31 19/1
உண்ட நல் உயிர் உற்ற நீர் ஒத்த சொல் – தேம்பா:31 73/2
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார் – தேம்பா:32 85/1
பார் ஒன்றும் திசைகள் எஞ்ச படர்ந்ததற்கு ஒத்த வீரர் – தேம்பா:32 93/3
உள் புலம் தகும் தகவு ஒத்த மாட்சியான் – தேம்பா:34 2/2
உடைத்த வண்ணத்து உளத்து எஞ்சா ஒத்த நெறி நின்றார் அல்லால் – தேம்பா:36 18/2
விளங்க முன் பதித்த முதல் மணி தந்தேன் வெண் கொடி ஒத்த உள தூயோய் – தேம்பா:36 33/4

மேல்


ஒத்தது (5)

துய்த்து எரிந்தன திங்கள் தேறிய தோற்றம் ஒத்தது இலங்கினாள் – தேம்பா:10 131/4
சீர் வளர் உயிர் போய் அ ஊர் செத்த உடம்பு ஒத்தது அன்றே – தேம்பா:13 20/4
உள்ளமேல் சிறப்பு கூற இ குழியோடு ஒத்தது உண்டோ என நகவே இ – தேம்பா:23 110/3
இந்திரி அலை பொங்கு ஒத்தது இடையிடை மொய்ப்ப நின்றான் – தேம்பா:25 17/3
அருள் திறந்த வாய் அறைந்தவை ஒத்தது ஓர் அன்பின் – தேம்பா:27 25/1

மேல்


ஒத்தது-ஆல் (1)

உடு கொடு அண்டம் இறங்கினது ஒத்தது-ஆல் – தேம்பா:7 47/4

மேல்


ஒத்ததே (4)

குகை செய் இன்பு எழ கோலம் இட்டு ஒத்ததே – தேம்பா:10 120/4
முடித்த திங்களை தொடுத்து உடுக்கள் உற்றல் ஒத்ததே – தேம்பா:11 9/4
ஓவல் ஆகி வெற்று உடல்கள் ஊரை உற்றல் ஒத்ததே – தேம்பா:11 13/4
முன்னின் மோயிசன் காண் மரம் ஒத்ததே – தேம்பா:26 151/4

மேல்


ஒத்ததோ (1)

புகலின் தோய் நயத்து ஓர் பொருவு ஒத்ததோ – தேம்பா:9 54/4

மேல்


ஒத்தவியான் (1)

நிலம் உறை பகையை சீக்கி நிகர்_இல் ஒத்தவியான் என்பான் – தேம்பா:10 4/1

மேல்


ஒத்தவே (3)

ஒண் அகன்ற கை நீட்டினது ஒத்தவே – தேம்பா:13 26/4
உலைவு அடைந்து கை கூப்பியது ஒத்தவே – தேம்பா:13 27/4
சிதம் மிடைந்து அலர் சேடு கண் ஒத்தவே – தேம்பா:13 30/4

மேல்


ஒத்தன (23)

சிலை ஒத்தன நுதலார் மன சிறை ஒத்தன மதில்கள் – தேம்பா:2 68/1
சிலை ஒத்தன நுதலார் மன சிறை ஒத்தன மதில்கள் – தேம்பா:2 68/1
கலை ஒத்தன உயர் மாலைகள் கனம் ஒத்தன கரிகள் – தேம்பா:2 68/2
கலை ஒத்தன உயர் மாலைகள் கனம் ஒத்தன கரிகள் – தேம்பா:2 68/2
மலை ஒத்தன இரதம் திரள் வளி ஒத்தன பரிகள் – தேம்பா:2 68/3
மலை ஒத்தன இரதம் திரள் வளி ஒத்தன பரிகள் – தேம்பா:2 68/3
அலை ஒத்தன கடை வீதிகள் அலை ஒத்தனர் அபயர் – தேம்பா:2 68/4
ஊடு ஆடி உவந்த அளி ஒத்தன ஆம் – தேம்பா:5 95/4
ஒழி பாயொடு கவிழ்கின்றன உரு ஒத்தன மதமே – தேம்பா:14 55/2
எழில் வான் உற அலை புக்கன இருள் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 55/4
கடிதாய் உலகு ஒழி நாள் உகும் கணம் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 56/4
உள் துற்று எழு பகை ஒத்தன உற விண் திசை உயர் நேர் – தேம்பா:14 62/2
கயல் ஒத்தன விழி உற்றன களி மாதர்கள் கரு விண் – தேம்பா:21 25/1
புயல் ஒத்தன திரையுள் களி விளையாடின புரை கண்டு – தேம்பா:21 25/2
இயல் ஒத்தன கயம் உள் திரி இறகு ஆர் உயிர் இனமும் – தேம்பா:21 25/3
பந்து ஒத்தன பனி முற்று அலர் பறவை குலம் எறிய – தேம்பா:21 32/1
சந்து ஒத்தன மதுர துளி சரிய புயல் தரும் நீர் – தேம்பா:21 32/2
சிந்து ஒத்தன சிதறி பினர் தெளி அ தடம் அதன் ஊடு – தேம்பா:21 32/3
இந்து ஒத்தன உடு ஒத்தன இணர் மற்று உகும் இயலே – தேம்பா:21 32/4
இந்து ஒத்தன உடு ஒத்தன இணர் மற்று உகும் இயலே – தேம்பா:21 32/4
புண் உளோர் மருந்து ஒத்தன புதல்வன் காண் பொழுதில் – தேம்பா:31 8/3
ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்தன அன்பு உளதேல் மகன் நீய் பிரியாது – தேம்பா:31 30/3
கோல் நலம் இன்றியும் ஈங்கு எனக்கு ஒத்தன குறும் பாட்டு இல்லோர் தமை தேர்ந்து – தேம்பா:32 40/2

மேல்


ஒத்தனர் (3)

அலை ஒத்தன கடை வீதிகள் அலை ஒத்தனர் அபயர் – தேம்பா:2 68/4
பேய் ஒத்தால் அதை பெயர்க்க அணி ஒத்தனர் பெயரா – தேம்பா:6 67/3
வான் அரும்பின வடிவு மீன் ஒத்தனர் வயங்கும் – தேம்பா:35 73/3

மேல்


ஒத்தனவே (1)

காலொடு காய்ந்து அதிர் கார் திரள் ஒத்தனவே – தேம்பா:15 64/4

மேல்


ஒத்தனன் (2)

கல் நெடும் குவடு ஒத்தனன் செருக்கு எழ கடுத்து – தேம்பா:3 16/2
ஓயாத தவத்து உனொடு ஒத்தனன் ஆய் – தேம்பா:5 68/2

மேல்


ஒத்தனனோ (1)

உவமோடு இறையோன் உளம் ஒத்தனனோ
தவம் ஓகையனோ தகவு ஆனவனோ – தேம்பா:5 100/2,3

மேல்


ஒத்தாய் (1)

திருந்தினை பொறையின் உள் முறை எல்லாம் திரு மணி குன்று ஒத்தாய் என்னா – தேம்பா:36 38/2

மேல்


ஒத்தார் (12)

நோய் ஒத்து ஆய கால் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒத்தார் – தேம்பா:6 67/4
பாய் இரு சுடரோடு ஒத்தார் பகல் இரா இல வானோர்க்கு ஒன்று – தேம்பா:9 71/2
மீன் உரு கொடு வில் வீச வேத நல் திலதம் ஒத்தார் – தேம்பா:9 83/4
சவட்டாத அன்பு உரிமை சால்பின் இரண்டு அன்றில் ஒத்தார் – தேம்பா:10 14/4
பேர் இரு அசனி ஒத்தார் பெரும் சினத்து உடற்றி ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 44/2
பார் முகத்து இரு கண் ஒத்தார் படர் வழி கடந்த பின்னர் – தேம்பா:21 1/3
பரவு அலர் மலர்ந்த சோலை படர்ந்த தண் நிழலோடு ஒத்தார்
கர அலர் மலர்ந்து நல்கும் கனிந்த தேன் எவர்க்கும் ஊட்டி – தேம்பா:26 4/1,2
வாமனும் பலரும் சேர்ந்து மாரி நாள் வெள்ளம் ஒத்தார்
காமனும் எஞ்ச பைம் பூம் கவின் நலோய் என்று சொன்னாள் – தேம்பா:29 43/3,4
தீய பட்டனர் தேவர் ஒத்தார் எனப்படுவார் – தேம்பா:29 102/4
மழை இடை குளித்த மின் என தோன்ற மழை ஒத்தார் அதை கொணர்ந்து உய்த்தார் – தேம்பா:30 140/4
வேய் இனம் அழிப்ப புக்க வெம் தழல் கதத்தில் ஒத்தார் – தேம்பா:32 94/4
மிகு மணி விழாவை காண விண்ணவர் வந்தது ஒத்தார் – தேம்பா:36 92/4

மேல்


ஒத்தால் (1)

பேய் ஒத்தால் அதை பெயர்க்க அணி ஒத்தனர் பெயரா – தேம்பா:6 67/3

மேல்


ஒத்தாள் (7)

மனக்கு அளவு உளைந்து நாணி வரைந்த ஓவியமே ஒத்தாள் – தேம்பா:7 7/4
தேன் உரு கோதை ஒத்தாள் செப்பிய கனிந்த தீம் சொல் – தேம்பா:9 83/1
தலம் புனைந்த மின் சாயல் ஒத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 30/4
குரு முகம் கொளும் குணக்கு ஒத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 93/4
பொலி நிழல் பட்டு அலர் பூம் கொம்பு ஒத்தாள் நொய்வும் புரை வினையால் – தேம்பா:13 6/2
வேள் அணி திலதம் ஒத்தாள் வீணை நல் குரலில் சொன்னாள் – தேம்பா:20 44/4
கோள் கடைந்து அழுத்தி கொழும் சுதை கோலம் கொண்ட மண் பாவையோடு ஒத்தாள் – தேம்பா:20 70/4

மேல்


ஒத்தான் (9)

தேன் உரு கோதை ஒத்தான் திளைத்த இன்பு உருகி மூழ்கி – தேம்பா:4 44/2
பான் உரு சுமந்து நாறும் பவள நல் மதலை ஒத்தான் – தேம்பா:4 44/4
தேர் வளர் பருதி ஒத்தான் சென்று புக்கு உவப்ப யாரும் – தேம்பா:4 46/3
பார் வளர் திலகம் ஒத்தான் பழிப்பு அற விளங்கினானே – தேம்பா:4 46/4
குருடன் ஒரு காட்சி உறின் அதிசயித்து மலை குவடு அதிர ஆர்த்த அசனி ஒத்தான் – தேம்பா:15 121/4
விரவ மேவியர்க்கு எலாம் விளக்கு ஒத்தான் அரோ – தேம்பா:26 135/4
நண்ணு அழகு ஆம் தவ விளக்கு உள் எறிப்ப கண்டான் நடந்து ஒத்தான் – தேம்பா:27 40/4
செல் நெறி அசனி ஒத்தான் சிந்தையில் பொங்குகின்றன் – தேம்பா:29 48/4
மண் கடந்த அமரர் ஒத்தான் மது கடந்து அலர்ந்த கோலான் – தேம்பா:32 90/4

மேல்


ஒத்தி (1)

வாமம் சால் மணியின் சென்னி மயிர் புலத்து ஒத்தி தந்த – தேம்பா:17 15/2

மேல்


ஒத்தீர் (1)

குன்று ஒளித்த மணி ஒத்தீர் அந்தோ என்ன குழைந்து அலறி – தேம்பா:30 13/3

மேல்


ஒத்து (82)

செல்லை ஒத்து அன்ன சிலை நுதல் பாய்தலும் அன்னான் – தேம்பா:3 29/3
இடி ஒத்து அலர்ந்த எழில் ஏந்து சிலம்பு இரட்ட – தேம்பா:5 77/1
குடி ஒத்து அலர்ந்த இருள் வைகிய கூந்தல் நல்லார் – தேம்பா:5 77/2
முடி ஒத்து அலர்ந்த மதி நாண முதிர்ந்த பைம்பொன் – தேம்பா:5 77/3
தொடி ஒத்து அலர்ந்த கொடி வேய்துப சூழ்ந்து அடைந்தார் – தேம்பா:5 77/4
பானு ஒளி விழுங்கிய பளிங்கு ஒத்து ஆயினான் – தேம்பா:6 32/4
உண்ட செம் கதிர் உமிழ் அத்தம் ஒத்து அவன் – தேம்பா:6 33/1
ஒன்றாய் எவரும் உரைத்து நிற்ப உயர் வானவர் ஒத்து இவர் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:6 57/4
தாய் ஒத்து ஆர்வொடு தரித்திரர்க்கு அனைத்துமே ஆகி – தேம்பா:6 67/1
நோய் ஒத்து ஆய கால் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒத்தார் – தேம்பா:6 67/4
ஒளி முகத்து உள யாவும் உவந்தது ஒத்து
அளி முகத்து அமலன் மனு ஆயின – தேம்பா:7 44/1,2
உள் அளாம் மகிழ்வு ஒத்து இனி பாடலால் – தேம்பா:7 48/3
நீர் விளை கடலோடு ஒத்து நெஞ்சு அலைந்து உருக பின்றா – தேம்பா:7 69/1
உற்ற அழல் பட்டது ஒத்து உள் திகைத்து ஒப்பு இலாது – தேம்பா:9 13/3
அப்பு ஆர்கலி சூழ் உலகு ஆள் அரசர் தகவு ஒத்து உளதோ – தேம்பா:9 31/4
மின் தாங்கு மலை தோற்றம் விளங்கு வடிவு ஒத்து எனவே – தேம்பா:10 20/4
ஆறு இது ஒத்து என ஓடிய ஆலையே – தேம்பா:10 25/4
அப்பால் நடந்தார் அண்டத்து இரு அம் சுடர் ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:10 56/1
ஒத்து எரிந்தன கண் களிப்பு எழ உற்று நோக்கிய நோக்கு அறா – தேம்பா:10 131/2
ஆவும் பாலால் வளன் உணர்வு ஒத்து ஆய தன்மை உரை செய்வாம் – தேம்பா:10 150/4
மண் கனிய பொன் பொழிந்த மழை ஒத்து ஆர்வம் வழங்க உரி பொழுது என இன்று இறங்கி சேய் ஆய் – தேம்பா:11 36/1
மை சிறைப்பட்ட நாடு மற சிறை நகு ஒத்து ஆம்-ஆல் – தேம்பா:14 37/4
பட்டு உற்று எழு முகில் ஒத்து எழு பகழி திரள் விடுவார் – தேம்பா:14 62/3
ஈர்த்து ஆர் உரும் ஒத்து ஒலித்து அதிர இடை விட்டு அரணும் தகர்ந்து இடிந்தே – தேம்பா:15 18/2
வேக இன பரி மேகம் உகுக்கு உரும் ஒத்து
ஆக வரை துகளாக உழக்கின-ஆல் – தேம்பா:15 63/3,4
படலொடு மேகம் மலிந்த பருப்பதம் ஒத்து
உடலொடு வேழம் உருண்டு உகு வெம் குருதி – தேம்பா:15 66/2,3
தீய் புறம் வளைப்ப நடு வயிர அரண் ஒத்து அபயர் செறிய இடை நின்ற அரசு ஓவான் – தேம்பா:15 125/1
ஒண் பகல் ஒத்து ஒளிர்ந்து உவந்து வைகினார் – தேம்பா:17 8/4
திரி சுமந்து இல தீபம் ஒத்து ஆவி போய் – தேம்பா:17 43/1
ஊண் இகந்தான் துயில் இகந்தான் வானோர் ஒத்து ஆங்கு உறைந்தன-கால் – தேம்பா:18 13/3
புனத்து எழுதி வைத்த பொருள் ஒத்து அ வேதம் புறத்து ஒழிந்தார் – தேம்பா:18 19/4
இன்ன வாய் மருதம் ஒத்து இணர் நறா உமிழ் வனத்து இவர்கள் பல் நாள் – தேம்பா:19 22/1
கழை இடை குளித்து இழி கள் ஒத்து ஓடவே – தேம்பா:20 8/4
அளிபட கனிந்து உம்பர் ஒத்து ஆயினான் – தேம்பா:20 84/4
கார் புதைத்த மின் ஒத்து எழ காண்-மினே – தேம்பா:20 85/4
அல் நவத்து எழும் எல்லை ஒத்து ஆணரன் – தேம்பா:20 89/2
ஒளிபட்டு ஒள் பளிங்கு ஒத்து இழிவு இன்றி நீ – தேம்பா:20 90/1
மெய் செல செல்லும் நன்று ஒத்து எங்கணும் விளைவு உய்த்து ஓடி – தேம்பா:21 2/3
வளர்ந்த வெண் மதி ஒத்து அன்னான் வளர்ந்து மோயிசன் என்று ஓத – தேம்பா:21 12/1
தூங்கா ஒலி முரசு ஒத்து எழு தொனியில் தம்முள் தொடர் போர் – தேம்பா:21 27/3
அரங்கவும் இவற்கு அவன் அவற்கு இவன் எள் ஒத்து
தரங்கம் என ஓங்கி விழி தத்து தழல் தாக்க – தேம்பா:23 49/1,2
என்றான் ஒத்து இசைத்து இசைப்ப எரி பல பேய் பேய்க்கு அரசன் – தேம்பா:23 77/1
தெருள் முகத்து இரவு ஒத்து ஆற்றா சிதைவு உறீஇ வெருவுற்று எஞ்சி – தேம்பா:24 9/3
கெழு வாய் வழி பாய் பரி வாய் வழியும் கிழிபட்ட கனத்து இடி ஒத்து எரி தீ – தேம்பா:24 25/3
சுரும்பின் தேக்கிய மற்றவர் ஒத்து உரை சொன்னார் – தேம்பா:25 29/4
அழும் மலர் தடம் ஒத்து அ நாட்டு அன்னைமார் அழு நோய்க்கு ஏங்கி – தேம்பா:25 89/2
விட்ட வெண் பளிங்கு ஒத்து இவள் மேவலோடு – தேம்பா:26 39/2
இங்கண் சுடர் ஒத்து அவதரித்த இறைவன் பிறக்கு முன் எவரும் – தேம்பா:26 45/2
உய் முறை அறியேன் சேர்ந்த உணர்வின் ஒத்து உறுப்பும் இல்லா – தேம்பா:26 109/1
உலையின் மேல் வழுது ஒத்து எரிந்து இற்றவே – தேம்பா:26 174/4
கோலம் இட்ட அங்க குடம் ஒத்து அவண் – தேம்பா:27 80/1
வைகறை ஒத்து அள் இருளும் ஒளியும் இல் சிவாசிவன் உள் மயங்கி நிற்ப – தேம்பா:27 97/1
மறம் தகா நல்வினை நாம் செய் அளவு ஒத்து அன்று எவர்க்கும் வழங்கும் என்றான் – தேம்பா:27 101/4
உடம் புனைந்து அனைத்தும் கேட்டு ஒத்து ஒழுகிலான் வாமன் என்பான் – தேம்பா:28 3/4
ஒன்னார் வெம் போர் கடந்து உரும் ஒத்து உள்ளத்து அஞ்சா நான் – தேம்பா:28 25/2
ஒக்க அளவு அகன்று மின் மீன் ஒத்து இரா புறத்து நீக்க – தேம்பா:28 71/1
எல் வரும் ஒத்து எவணும் – தேம்பா:28 148/3
ஒளித்த தன் உயிர் உடல் தேடும் ஒத்து அவா – தேம்பா:29 30/1
நூல் முகத்து ஒத்து என நோக்கி வாமனும் – தேம்பா:29 126/2
ஈர் ஆழி உள் கவிழ்ந்த கலம் ஒத்து அந்தோ என்று அலறி – தேம்பா:30 11/3
அவா இயல் அரிந்த தன்மைத்து அமரர் ஒத்து என கடாம் பெய் – தேம்பா:30 65/2
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் ஒத்து ஒளிர் மூவர் போனார் – தேம்பா:30 126/4
ஒத்து இயல் உயிர் மணி மகன் ஒளித்தலால் – தேம்பா:31 18/2
மனம் ஒத்து உயர் மா மலையே நீ தலையில் அணி – தேம்பா:31 42/1
கனம் ஒத்து இருள் என் மனம் கரிய கனைத்து இழி உன் – தேம்பா:31 42/2
புனம் ஒத்து இழி சீர் துறந்து உன் கண் புக்கனனோ – தேம்பா:31 42/3
இனம் ஒத்து இலன் நேர் இலன் ஓர் என்பான் என்றான் – தேம்பா:31 42/4
மடல் ஒத்து அடி வாட நடந்து செலேல் – தேம்பா:31 53/1
கடல் ஒத்து உயிர் கெட்டன-கால் அலை கொள் – தேம்பா:31 53/3
உடல் ஒத்து இனி நான் உளைய பெயர் ஏன் – தேம்பா:31 53/4
புள் அம்பு ஆடியது ஒத்து அவன் பூ முகம் – தேம்பா:31 77/3
உழை குலம் கண்டு வீழும் ஒத்து எலா துகள் மேல் வீழ – தேம்பா:32 34/2
சூல் நலம் கொள் முகில் ஒத்து அவர் ஏகி என் சுருதி பரவு உற்று உலகு ஆள்வேன் – தேம்பா:32 40/4
ஆடிய நூல் மறை ஒத்து அற நல் நெறி அன்னார் நீங்கா ஒழுக்கத்தால் – தேம்பா:32 42/2
மேகம் ஒத்து இழி மத வேழம் மீ சிலர் – தேம்பா:32 61/1
நாகம் ஒத்து எழுந்த தேர் நவிரம் மீ சிலர் – தேம்பா:32 61/2
ஆகம் ஒத்து அகன்று பாய் அயங்கள் மீ சிலர் – தேம்பா:32 61/3
யூகம் ஒத்து அணி அணி உலவி ஏகுவார் – தேம்பா:32 61/4
பண் தீண்டி எழும் குரலின் பாடினர் சூழ் வர வானோர் பரிசு ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:32 87/3
பேர் நல மணி குன்று உச்சியின் பெயர்ந்து பெருகி வீழ் வெள்ளம் ஒத்து அன்னான் – தேம்பா:34 45/1
ஒளி முகத்து இரு மா சுடரோடு ஒத்து இருவர் – தேம்பா:35 82/1
ஒளி பொதிர்ந்த இரு சுடர் ஒத்து இவர் – தேம்பா:36 13/2

மேல்


ஒத்தென (1)

ஊசல் அம்புலி உற்றது ஒத்தென ஒள் இரண்டு வெண் சாமரை – தேம்பா:10 134/1

மேல்


ஒத்தே (1)

அளம் செயும் தமிழ் சொல்லானும் அவன் வளன் என்பது ஒத்தே – தேம்பா:0 3/4

மேல்


ஒதுக்கல் (1)

ஒதுக்கல் அற்று அருவி கண்ணீர் உயிர்த்தனன் வாமன் மாதோ – தேம்பா:28 127/4

மேல்


ஒதுக்கி (1)

செறி உலாம் புனல் சிறை செய்து பயன்பட ஒதுக்கி
வெறி உலாம் மலர் மிடைந்து அகல் வயல் வழி விடுவார் – தேம்பா:1 10/1,2

மேல்


ஒதுங்க (1)

மின்-பால் இருந்து நிழல் ஒதுங்க விரும்பி அரிதாய் எனை வளர்த்தான் – தேம்பா:36 23/3

மேல்


ஒதுங்கி (6)

பூ உலகு எய்தி அன்ன பூ_நிழற்கு ஒதுங்கி சாய்ந்த – தேம்பா:0 2/3
வான் அகத்து ஒதுங்கி வாழும் வரும் பொருள் காட்டும் காட்சி – தேம்பா:3 34/2
கான் அகத்து ஒதுங்கி வைகும் கடி தவத்தோடும் இன்ன – தேம்பா:3 34/3
விண் தோய் மாடத்து ஒதுங்கி வினை அற்று உளம் தூண்டு உணர்வால் – தேம்பா:10 44/1
செ ஆறு அடிகள் தம் பொறி போல் சிதறாது ஒதுங்கி நின்ற திரை – தேம்பா:15 12/2
மிக்கு எலாம் ஒதுங்கி நீங்க வெகுண்ட இ தன்மை பாரில் – தேம்பா:24 7/2

மேல்


ஒதுங்கினர் (1)

மணி கலத்து ஏந்து அமுது அன்னோன் மணி குடை கீழ் ஒதுங்கினர் அன்பு – தேம்பா:26 142/3

மேல்


ஒதுங்கும் (1)

ஓதியினால் உளத்து உயர்ந்தோன் ஒதுங்கும் தன்மைத்து உறையுள் அருள் – தேம்பா:10 61/3

மேல்


ஒப்ப (44)

மீ முறை ஒப்ப நாள்-தொறும் குறை இல வேதியர் அருச்சனை திருத்தும் – தேம்பா:2 49/1
பேர் அணியாய் பிறை மிதித்து முடி ஒப்ப மீன் சூடி பிறந்து வேய்ந்தாள் – தேம்பா:5 28/4
புண் கனிந்த மருந்து ஒப்ப பொங்கு கருணாகரியே – தேம்பா:6 17/1
தேன் முகத்து அவிழ்ந்த பூம் பொழில் ஒப்ப திருத்திய நினது அருட்கு அளவோ – தேம்பா:6 39/4
இருள் புறம் கண்ட பாரிற்கு எரி விளக்கு ஒப்ப நின்றாள் – தேம்பா:7 18/4
கார் விளை தாரை ஒப்ப கலுழ்ந்து இனி வருந்துதீரே – தேம்பா:7 69/4
மாண் அ கால் அ புன் மனை வானோர் மனை ஒப்ப
பேண் அ காலத்து ஒள் ஒளி பெற்ற பெரிது என்னா – தேம்பா:9 70/1,2
நீரின்-பால் வறுமைக்கு ஒப்ப நீர் எனை வளர்த்தல் வேண்டும் – தேம்பா:9 126/4
இ பணி கேட்டு வேதத்து எழில் நுதல் திலதம் ஒப்ப
ஒப்பு அணி கடந்த சூசை உளத்து அழல் புகுத்தினால் போல் – தேம்பா:10 5/1,2
களி முகத்தின் இவை ஆகி பைம் பூ மேய்ந்த கனல் ஒப்ப
சுளி முகத்தின் உற்ற துயர் உள்ளம் வாட்டி துகைத்து அன்னார் – தேம்பா:13 1/1,2
முழவு எழும் தொனி ஒப்ப முந்நீர் ஒலி – தேம்பா:13 38/1
சிரகத்தின் உழுவை முகன் உரும் ஒப்ப உறுமி மதி தெளிவுற்ற வளை விட எடுத்து – தேம்பா:15 116/1
உரகத்தின் எயிறு படு மதி ஒப்ப விரலில் உள ஒளி உற்ற வளை எறியும் முன் – தேம்பா:15 116/2
ஓர் இரு முகிலின் ஒப்ப ஒலித்து இரு தடம் தேர் ஓடி – தேம்பா:16 44/1
நாகத்தால் உண்ட மதி நாறா குன்றும் நவை ஒப்ப
மோகத்தால் உண்ட மனம் முதிர் பல் செல்வம் முரிந்து கெடும் – தேம்பா:20 23/1,2
வில் கொண்ட தரளம் ஒப்ப மீள ஒன்று உதித்தது என்றான் – தேம்பா:20 105/4
காய்ந்து ஆர் துன்பம் தீர்ப்ப மகன் தன் கவின் ஒப்ப
வேய்ந்தான் வாய்ந்த ஓர் நல் உரு அன்பின் வினையால் தான் – தேம்பா:23 24/3,4
உதைத்தனன் உதைப்ப உரும் ஒப்ப அவன் ஆர்த்து – தேம்பா:23 50/3
போற்றிய தேவர் ஒப்ப புரிகுவர் புகர் கொள்வாரும் – தேம்பா:23 57/2
மீன் வயிறு ஆர் உலகு ஒப்ப மேதினி அன்று எழ கண்டோம் – தேம்பா:23 73/4
வான் மலி மகவின் மாமை வடிந்த தேன் உணும் வண்டு ஒப்ப
தேன் மலி கொடியோன் இன்பம் திளைப்ப உள் சுவைத்த-காலை – தேம்பா:24 11/2,3
சொரி சுமந்திடும் கார் ஒப்ப துளி கையின் சலுமோன் நின்ற – தேம்பா:25 16/1
சூடக மகளிர் ஒப்ப சொன்னவை பொய்யா சீலத்து – தேம்பா:27 17/3
வீய் வரம்பு ஆம் கோதையினாள் உணர்வில் ஒப்ப விழைந்து இருவர் – தேம்பா:27 41/1
கால் முகத்து வயிர குன்று ஒப்ப நோயில் கலங்காதான் – தேம்பா:27 44/1
இரவலர் மாட்சி ஒப்ப ஈடு அறிவு இன்மை காட்டும் – தேம்பா:27 153/1
உள்ளிய பேதையர் ஒப்ப சிந்தையில் – தேம்பா:28 39/3
மட்டு-இடை மலர்ந்த சோலை வகுத்து மண் ஒப்ப சொல்வீர் – தேம்பா:28 69/4
மின்ன விண்ணில் வீழ் துளி ஒப்ப விழி நீரார் – தேம்பா:28 126/4
பொன் ஆர் உலகு ஒப்ப பசும்பொன் இஞ்சி புகை தவழ – தேம்பா:29 20/1
விள்ளா அரும்பு ஒப்ப விளை நல் நாகின் வேல் கடல் முன் – தேம்பா:29 54/1
காரின்-பால் உயர்ந்த வீட்டில் கனிந்து உறை காட்சி ஒப்ப
பாரின்-பால் வரை முகட்டு ஓர் படர் விளக்கு ஆக நிற்பான் – தேம்பா:30 67/3,4
உதிர் தரும் மலர் மது ஒப்ப கண்ணின் நீர் – தேம்பா:30 101/3
உலை புறங்கண்ட தீ ஒப்ப செப்பினான் – தேம்பா:30 106/4
ஒளி பட படும் கேவணம் நிறை மணி ஒப்ப
இளி பட படும் எம் குறை தீர்ப்ப ஈங்கு உதித்தோன் – தேம்பா:31 5/1,2
என் நெஞ்சு ஒப்ப இரு பொழுதும் இருள் பொழிலே – தேம்பா:31 40/1
உன் நெஞ்சு ஒப்ப உயிர் எல்லாம் நிழற்றி அருள் – தேம்பா:31 40/2
தன் நெஞ்சு ஒப்ப தந்து ஓம்பும் தயை பெருமான் – தேம்பா:31 40/3
நின் நெஞ்சு ஒப்ப நிறுத்தினையேல் காட்டு என்றான் – தேம்பா:31 40/4
கொல் நாகம் ஒப்ப மணி கொழித்து அருவி பாய்ந்து ஓட கொழும் செய் வாய்ப்ப – தேம்பா:32 22/3
பொன் நாகம் ஒப்ப வளர் புகழ் இத்தாலிய நாட்டு பொலிவு இது அன்றோ – தேம்பா:32 22/4
ஓசை வரு நீத்தமொடு நீர் பிறழ்வது ஒப்ப
சூசை வரு நாதன் ஒளி தோன்றலில் அடங்கா – தேம்பா:35 32/1,2
மின் ஓடிய வான் மணி ஒப்ப விரி பூம் கொடியோன் தகு மாட்சி – தேம்பா:36 25/3
உரி மாலை தலை கூட்டி கதிர் நீப்பு ஒப்ப பரப்பினரே – தேம்பா:36 99/4

மேல்


ஒப்பதும் (1)

மிக்கதும் தன்னோடு ஒப்பதும் இல்லா மேன்மையே இறைமையின் இயல்பு ஆய் – தேம்பா:27 158/1

மேல்


ஒப்பனை (2)

ஒரு வகை படும் ஒப்பனை தீ உலகு – தேம்பா:27 88/3
ஊது கொந்து அழல் ஒப்பனை செய்து என – தேம்பா:27 89/2

மேல்


ஒப்பாக (1)

மாது உலாவிய மாட்சி ஒப்பாக விள் – தேம்பா:7 45/3

மேல்


ஒப்பார் (3)

துறவினால் உடலின் ஆக்கை துறந்தது ஓர் உயிர்கள் ஒப்பார்
உறவினால் அன்பின் மிக்கோர் உயிர்க்கு எலாம் உடல்கள் ஒப்பார் – தேம்பா:30 81/1,2
உறவினால் அன்பின் மிக்கோர் உயிர்க்கு எலாம் உடல்கள் ஒப்பார்
அறவினா எழீஇய தன்மைத்து அருள் மலி அமரர் ஒப்பார் – தேம்பா:30 81/2,3
அறவினா எழீஇய தன்மைத்து அருள் மலி அமரர் ஒப்பார்
நறவினால் அலர்ந்த கானும் நலத்தில் வான் உலகு ஒப்பு ஆமே – தேம்பா:30 81/3,4

மேல்


ஒப்பால் (3)

ஒப்பால் அடையா இ பண்பு உடையோர் உடை இ எளிமைக்கு – தேம்பா:9 31/3
ஒப்பால் அடையா மரபால் உயிராய் உடலாய் துயர் செய் – தேம்பா:10 56/3
ஒப்பால் மதி தன் இரதம் என உயர் நின்று இழிந்த தேர் ஏறி – தேம்பா:19 32/3

மேல்


ஒப்பான் (1)

இரவிக்கு ஒப்பான் இரு பொழுதும் மலர் மரை தாள் – தேம்பா:31 41/2

மேல்


ஒப்பு (32)

நேரிய எதிர் ஒப்பு இன்றி நீத்த ஓர் கடவுள் தூய – தேம்பா:0 1/2
உறை வழங்கிய ஒப்பு என சர மழை வழங்கி – தேம்பா:3 9/3
ஊட்டினார் அருள் முடியின் ஒப்பு என – தேம்பா:4 2/1
குயில்கள் பாடலும் குழல் ஒப்பு ஓதிமம் – தேம்பா:4 10/1
ஈறு ஒப்பு அளவு ஆதி யாவும் இலாது – தேம்பா:5 76/1
ஆறு ஒப்பு இல நீர்மையினான் அருள் உள் – தேம்பா:5 76/2
தேறு ஒப்பு இல ஊக்கமொடும் தெருளாள் – தேம்பா:5 76/3
நூறு ஒப்பு இல தோழியர் நோக்கினளே – தேம்பா:5 76/4
துப்பு ஒளிறு செம்_சுடரோடு ஒப்பு ஒளிறும் ஒள் மதியம் – தேம்பா:5 155/1
ஒப்பு அடையா துணை தந்து என் உடை கன்னி காப்பான் என்று – தேம்பா:6 5/1
உற்ற அழல் பட்டது ஒத்து உள் திகைத்து ஒப்பு இலாது – தேம்பா:9 13/3
உரை செயும் பொழுது ஒப்பு இல பாடிய – தேம்பா:9 46/1
ஒப்பு அணி கடந்த சூசை உளத்து அழல் புகுத்தினால் போல் – தேம்பா:10 5/2
உவா அமர்த்திய அங்குசம் ஒப்பு என – தேம்பா:10 41/1
ஒப்பு உடை உயரினோர் உவந்து புக்க பின் – தேம்பா:10 86/1
கோ வீற்றிருந்து மகிழ்வோய் நீ குலையா வயத்து ஒப்பு இகழ்ந்தோய் நீ – தேம்பா:10 140/1
விண் தலம் கலந்து இலங்கு வெண் களங்கன் ஒப்பு எனா – தேம்பா:11 6/2
ஒப்பு அடை அலைகள் பிரிந்து அகன்று இரு-பால் உயர்ந்து நின்று இடத்து இவர் புக்கு – தேம்பா:14 46/3
ஒப்பு ஆறு இல கதை யாவரும் உணர பினர் உரைத்தார் – தேம்பா:14 59/4
மண் முழுது அன்றி வானும் வணங்கும் ஒப்பு எதிர் ஈறு இன்றி – தேம்பா:15 49/1
ஈங்கு ஓத ஒப்பு இறந்த எந்தை அடி சென்றால் – தேம்பா:19 19/2
ஒப்பு உற துணை இல உவகை செய்து எசித்து – தேம்பா:30 42/3
நறவினால் அலர்ந்த கானும் நலத்தில் வான் உலகு ஒப்பு ஆமே – தேம்பா:30 81/4
உய்ய தரணி நானே உலக்கும் சிலுவைக்கு ஒப்பு ஆய் – தேம்பா:31 28/3
உருமத்து அழலும் தழல் ஒப்பு அற நீ – தேம்பா:31 54/2
ஒப்பு அகல் மாட்சி பாலன் ஒளி மணி கோவில் தன்னில் – தேம்பா:31 82/2
கற்ற நூல் இல நூல் வல்லோன் கற்க வந்து என சேர்ந்து ஓர் ஒப்பு
அற்ற நூற்படி தான் உற்றது அல்ல என்று அறைய கேட்டான் – தேம்பா:31 83/3,4
ஒப்பு அடும் ஒளி மணி பதித்த ஒண் துகிர் – தேம்பா:31 94/3
ஒப்பு அப்பால் உலகு அணி கொள் ஒளி செப்பு ஆம் சிப்புரு தீவு உடையர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/2
அன்பால் எல்லா ஒப்பு இலன் ஆய அரசு தான் என்பார் – தேம்பா:34 55/4
தொல்லை இல்லை என்று உள நாளும் தொடர் தீது ஒப்பு
இல்லை இல்லை என்றது பொய்யோ இதும் என்பார் – தேம்பா:34 57/3,4
ஒப்பு இலான் ஓர் என்பான் என்று உணர்கிலா – தேம்பா:35 5/1

மேல்


ஒப்பும் (2)

ஒப்பும் காட்டிய பொருளும் ஒன்று எனவோ அவன் நிகராய் – தேம்பா:30 116/2
பின்பு உரிய ஒப்பும் இல பேர் உவகை பேராத – தேம்பா:35 38/3

மேல்


ஒர் (3)

அரிய மறை கொழுந்து என மேல் படர் தர ஈங்கு ஒர் கொழுகொம்பு அன்னவட்கே – தேம்பா:8 15/1
உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/4
இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/3

மேல்


ஒர்-பால் (2)

கறாகறா என ஒர்-பால் காடை புள் இனம் – தேம்பா:1 45/1
ஞறாஞறா என ஒர்-பால் நயந்த தோகைகள் – தேம்பா:1 45/2

மேல்


ஒரீஇ (1)

வான் வரம்பு என வாம ஓவியம் மான நின்றனள் என்று ஒரீஇ
தேன் வரம்பு என இன்பு தேறிய ஆவி ஆயின சேயனை – தேம்பா:10 132/2,3

மேல்


ஒரு (131)

சிந்தனை நயனொடு செலும் ஒரு பொழுதே – தேம்பா:2 54/4
ஒளி சிறை செயும் ஒரு கரும் பருவதம் என்னா – தேம்பா:3 11/2
நீரொடும் ஐந்து தம் பகையை நீத்து ஒரு
சீரொடு வேற்று இல சிறந்த சூல் அதே – தேம்பா:3 47/3,4
பிறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் பெருகும் வயது ஒரு_மூன்றில் கோயில் சேர்ந்து – தேம்பா:5 29/1
பறைந்தது ஆகையில் ஒரு பழுது உறாது என்றார் – தேம்பா:5 45/4
மருள் நெஞ்சு ஒரு வஞ்சனை அஞ்சியதோ – தேம்பா:5 66/2
பண் ஆவி ஆய குரலாட்கு ஒரு பாங்கு நன்றோ – தேம்பா:5 84/4
பெறல் ஆக எனக்கு ஒரு பேறு உளதோ – தேம்பா:5 104/2
காந்தள் மிசை ஒரு தாமரையின் அலர் காணல் என அரு மா தவன் – தேம்பா:5 118/1
பானு உண்ட நிழல் செய் சினை அடுத்து இனிதாய் பாடிய வண்ணமே ஒரு நாள் – தேம்பா:6 44/2
நோவதும் இன்றி கன்னி ஒரு மகவு உயிர்ப்பாள் என்ன – தேம்பா:7 15/2
ஒரு மதி உணர்கிலன் உயிர்ப்பு வீங்கி வீங்கு – தேம்பா:7 74/3
அ உலகினோர் பிரிந்த அவைகள் ஒன்பான் அவை அவைக்கு ஓர் ஒரு நூறும் பலர் ஓர் நூறும் – தேம்பா:8 48/2
ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் – தேம்பா:8 50/4
பருதி எழில் படுத்திய சீறடியை போற்றி பணி ஆக முன் படைத்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 51/4
தோடு அவிழ்த்த விரை கமலம் மாலை மாற்றி சூடிய தாள் தொழுகின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 52/4
அறை கெழு நூல் வழி தொடை போல் தொடையல் ஆக்கி அருச்சனை செய்து அடி அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 53/4
காசு என்று தேன் துளிக்கும் குமுத மாலை கால் அணியாய் தொழுது இடுவார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 54/4
விண் பொதுளும் நலம் தொடுத்த மாலையாக விழுந்து இறைஞ்சி கொணர்ந்தனரே ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 55/4
மெய் திறத்தால் மறை தொடுத்த தொடையல் என்னா விசித்து அணிந்தார் தாள் வணங்கி ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 56/4
கான் ஆரும் வகுளம் பூ மாலை தாள் மேல் களிப்பு எழ இட்டு இறைஞ்சி நின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 57/4
பஞ்சம் சேர் உவப்பினொடு பைம்பொன் சேர்ந்த பதத்து அணியாய் தொழுது அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 58/4
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் – தேம்பா:8 70/1
வயமும் இருமையும் அறிவொடு கருணையும் மருவும் இறையவன் ஒரு சிறு மனை-இடை – தேம்பா:8 71/2
நீ ஒரு தாய் ஒரு தாதையும் நீ உயிர் நீ எவை ஆகிலும் நீ – தேம்பா:8 75/1
நீ ஒரு தாய் ஒரு தாதையும் நீ உயிர் நீ எவை ஆகிலும் நீ – தேம்பா:8 75/1
மன் உயிர் யாவையும் உள்ளினள் ஆள் ஒரு மன் அரசாள் இவள் என்று – தேம்பா:8 81/2
மின் உயிர் ஆகிய சென்னியின் மீது ஒரு மின்_முடி சூடினனே – தேம்பா:8 81/4
பல் நாட்கு ஒரு நாள் மனையாள் மனையை பரிவாய் விளக்க – தேம்பா:9 21/1
உனதே எனதே இல்லாது இல்லில் ஒரு நாள் பணி-பால் – தேம்பா:9 22/1
உயர் வானவன் உற்று ஒரு நாள் வளன் அ பணியை செய்ய – தேம்பா:9 26/3
என்னலோடு ஒரு காரணம் இன்றியும் – தேம்பா:9 51/1
மின்னல் ஓடிய பொன் கலம் மீது ஒரு
பன்னலோடு அடையா பயன் கண்டு உளார் – தேம்பா:9 51/3,4
உன்னா நுண் மா தே அவி தந்து ஆங்கு ஒரு கோடி – தேம்பா:9 64/3
தாம நல் கமழ் நீர் தூற்றி தாழ்ந்து ஒரு பேழை-தன்னில் – தேம்பா:9 132/2
உழிவு எலாம் முனைவு அற்று எங்கும் ஒரு குடை நிழற்றிற்று அன்றே – தேம்பா:10 3/4
உன்னி நான் உய்யல் ஆற்றேன் ஒரு நொடி பிரிந்து போகின் – தேம்பா:10 8/2
ஆண்டகை ஆர் அருள் சாரார்க்கு அல்லது ஒரு துயர் சாரா – தேம்பா:10 13/2
காமம் சூடிய காந்தரி என்று ஒரு
நாமம் சூடிய நாரியை கண்டுளார் – தேம்பா:10 27/3,4
வவ்வு ஆறு ஒரு மாறு இன்றி பல நாள் வானோர்க்கு அரசாள் – தேம்பா:10 55/3
அயரிய இடம் ஒரு முழை அஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:10 83/4
ஒரு முகம் செறி ஒளிகள் ஆயிரம் – தேம்பா:10 93/2
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/2
மு பொழுது ஒரு பொழுது ஆக முற்று உணர்ந்து – தேம்பா:13 12/1
கால் இல்லன வடமோடு ஒரு கடை இல் என மடிவார் – தேம்பா:14 50/4
ஒரு வாளி எய் அரு ஆயின ஒரு வானவன் உரனால் – தேம்பா:14 52/4
ஒரு வாளி எய் அரு ஆயின ஒரு வானவன் உரனால் – தேம்பா:14 52/4
பல வாளியில் ஒரு வாளியும் பறிப்பார் இலர் உயிர் உண்டு – தேம்பா:14 53/3
அவ்வாறு ஒரு சூரலை கொண்டு அவை யாவையும் செய்தவனோ – தேம்பா:14 75/1
நிலம் கரை இலாது ஒரு நிழல் இலாது நீறு – தேம்பா:14 127/2
ஒரு நாதன் என்று தனி ஏகன் நின்றும் ஒரு மூவர் என்று பெயர் ஆய் – தேம்பா:14 140/1
ஒரு நாதன் என்று தனி ஏகன் நின்றும் ஒரு மூவர் என்று பெயர் ஆய் – தேம்பா:14 140/1
வீறு ஆம் மதில் சூழ் கொணர்ந்து ஒரு சொல் விளம்பா வெல் வேல் ஏந்தி விரைந்து – தேம்பா:15 16/2
ஆறா அழல் பெய் அரி அன்னார் ஆறு நாளைக்கு ஒரு காலை – தேம்பா:15 16/3
ஒரு பட உறவு நன்று என்று உடன்று தாம் செருக்கு உற்று இன்றே – தேம்பா:15 47/1
பசி பட வரின் பசி இனிதில் ஆற்றிய பருக்கை இது என குனி தனுவின் வாய்க்கு ஒரு
வசி பட வளைத்தன விசிகம் ஏற்றலும் வயப்பட வகுத்தலும் அறிகு இலா கழு – தேம்பா:15 75/1,2
முருக்கின சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் முறுக்கென வளைத்திட ஒரு கை தாக்கினர் – தேம்பா:15 76/2
கரு கனம் இடித்து என வருக தீ கணை கணைக்கு ஒரு கணை பட எழுதி மீட்டு அவர் – தேம்பா:15 76/3
வெரு கனம் உளத்து உற இடைவிடா சரம் விடுத்தனன் மறைக்கு அரசு ஒரு வில் கோட்டியே – தேம்பா:15 76/4
வளைத்தனர் வளைத்த வில் ஒடிய மீட்டு ஒரு வய சிலை பிடித்தனர் முனியு தாக்கு என – தேம்பா:15 79/3
விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4
உறுத்து என மறுத்து ஒரு கணையை ஓச்சியும் உரு படு முடி தலை அடியில் வீழ்த்தினான் – தேம்பா:15 81/4
மாலையில் மாலி பெயர்ந்து அகலாது வதிந்து அவண் நின்று ஒரு நாள் – தேம்பா:15 106/1
நரகத்தின் வெருவு விடு தருமத்து விசயன் ஒரு நகை உற்ற பிறை எழுதினான் – தேம்பா:15 116/3
குருடன் ஒரு காட்சி உறின் அதிசயித்து மலை குவடு அதிர ஆர்த்த அசனி ஒத்தான் – தேம்பா:15 121/4
முடிகள் அற முங்கம் அற அணிகள் அற மள்ளர் அற முனையும் ஒரு சோசுவனொடு ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 122/3
வெருளு பரி காலும் இல அணிகள் ஒரு வேலும் இல விசை உறவில் நாணி இல வெம் போர் – தேம்பா:15 124/3
ஓர் இரு_நூறு உறழ் ஒரு மு_நூறு உடை – தேம்பா:15 132/1
ஒரு முகத்தினும் நிகர் இல முரிவு இல உரை முகத்து அடை அளவு இல அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 158/4
பதம் மிக தனு வளையவும் இரு துணி பட மறுத்து அடல் ஒரு சிலை வளையும் முன் – தேம்பா:15 162/2
பிழை என படை வகை வகை மடிவன பெருகுதற்கு ஒரு நிகர் இட அளவதோ – தேம்பா:15 166/4
எரி தரு கரு முகில் இடை இடை ஒரு கணம் – தேம்பா:15 168/3
கைவரும் ஒரு சிலை கனை எழ வளை முகத்து – தேம்பா:15 177/1
ஐவரும் ஒரு பகல் அழியின பினர் இனி – தேம்பா:15 177/2
வவ்வு ஒரு வேல் இல மாங்குல் நாப்பணில் – தேம்பா:16 29/1
கவ்வு ஒரு காளம் மண் கலம் விளக்கு இவை – தேம்பா:16 29/2
செ ஒரு திருவிளையாட்டு தேவனே – தேம்பா:16 29/4
மன் நல் ஆரணம் இது என்று ஒரு கல் கொள் மு வாசகமே – தேம்பா:18 21/4
உழையில் ஒரு மூ_ஐம்பது வேல் உழவர் ஒருங்கும் வாய் மொழியால் – தேம்பா:19 29/3
ஒல்கா தவத்தின் வர தொகையோன் ஒரு நாள் சுடும் இ வனத்திடையே – தேம்பா:19 34/1
மை வழி இரா ஒரு மரத்து ஒடுங்கினார் – தேம்பா:19 41/4
உறங்கும் பொழுது ஈர்_ஐந்து_ஒரு மீனும் இரு சுடரும் – தேம்பா:20 59/2
உருத்தகும் விளைவு ஓங்கி ஏழ் ஆண்டு ஒரு
வருத்தம் இன்றியும் வாழும் இ நாடு அன்றோ – தேம்பா:20 93/3,4
வந்து ஓடிய ஒரு கோ அனம் மது ஓடிய மலரின் – தேம்பா:21 30/1
மேல் நின்று ஒரு நடம் நோக்கினர் விரி வண் புகழ் ஒலி போல் – தேம்பா:21 34/1
ஏவி மோயீசன் ஈண்டு ஒரு பாந்தளை – தேம்பா:23 33/3
ஆக்குகின்ற அரா ஒரு கம்ப மேல் – தேம்பா:23 34/1
எஞ்சினன் இளைத்தனன் இளைத்த ஒரு கைமைக்கு – தேம்பா:23 47/2
மெய்யை மீட்பதன் பொருட்டு ஒரு விளக்கமும் இலது-ஆல் – தேம்பா:23 80/4
ஈங்கு ஒரு விழா அணி என்ன மூவரே – தேம்பா:24 12/1
வீங்கு ஒரு மகிழ்வு அருள் சுவை விள்ளாமையில் – தேம்பா:24 12/2
ஆங்கு ஒரு காவதம் அகல நின்ற பேய் – தேம்பா:24 12/3
ஓங்கு ஒரு வயம் தடுத்து ஒருவிற்று என்னவே – தேம்பா:24 12/4
ஒரு புடையில் இற்றை யாவும் இவரலின் உருவமுடன் உட்கு வீச அணி அணி – தேம்பா:24 31/1
மற்று ஆரோ ஒரு மன்னன் உதித்து ஈங்கு – தேம்பா:25 19/3
கடாவினான் உருவு ஒரு வை வாள் வழி கடிதில் ஈர் உயிர் பட மது – தேம்பா:25 77/3
புன்கணே உயிர் பருகவே ஒரு புனல் அறா விழி பொழியுமே – தேம்பா:25 83/4
ஏர் முகத்து ஒரு மாசு இல்லா இளைஞரை கொல்லும் தன்மை – தேம்பா:25 87/3
மற்று யாது யான் வகுப்பது உன் வயது ஒரு நான்கு – தேம்பா:26 66/1
நோக்கமே ஒரு நுசுப்பு அறா தோழனா தயையின் – தேம்பா:26 69/2
சாற்றி காட்டிய தகை நெறி விரும்பி வந்து ஒரு நாள் – தேம்பா:27 28/1
ஒரு கைம்மாறு உணரா கொடை வான் மிசை – தேம்பா:27 36/1
வாடிய ஒரு மகள் வளர்ச்சி கண்டு உளம் – தேம்பா:27 52/1
ஓர் திறத்து இன்பம் துன்பம் ஒரு கையால் பகுத்த நாதன் – தேம்பா:27 77/1
ஒரு வகை படும் ஒப்பனை தீ உலகு – தேம்பா:27 88/3
தான் முகத்து ஒரு நகை தரும் சிவாசிவன் – தேம்பா:27 104/2
பால் முகத்து ஒரு மொழி பகர்வ கேள் என்றான் – தேம்பா:27 104/4
மண்டபத்து ஒரு நாள் வைகி மது நலம் பொழி வாய் கஞ்சம் – தேம்பா:28 1/2
காய் அணி ஆக வாய்ந்த காவில் மீண்டு ஒரு நாள் வைகி – தேம்பா:29 1/3
நாவகன் என்னும் நல் நாம வேல் ஒரு
சேவகன் உறுதியால் செயம் கொள்வாம் அரோ – தேம்பா:29 32/3,4
ஓகையோடு எவரும் போய் வேறு ஒரு மறை விரும்பி கேட்ப – தேம்பா:29 41/2
நூல் நலமும் அவர் தொழுத நுனித்த ஒரு நாயகன்-தன் – தேம்பா:29 66/2
சொல் திறத்து ஒரு கணத்து உலகம் தோற்றி முன் – தேம்பா:30 52/1
முழுது அன்னார் உவப்ப ஒரு மூரலை இட்டு இயங்க என – தேம்பா:30 122/2
இன்றோ அன்றோ என்றோ ஒரு நாள் எம்மை காக்க – தேம்பா:31 30/1
போய் உலாவிய போழ்து ஒரு கோதையாள் – தேம்பா:31 61/2
ஒல்லிய தன்மைத்து எளியனாய் தோன்றி ஒரு மரத்து இறப்பது அ வேதத்து – தேம்பா:31 88/3
பேர் ஒரு வெள்ளமும் ஓடலில் இ வரம் பிரிந்த ஏழு ஆறு என ஓடி – தேம்பா:32 46/2
தேர் ஒரு நன்றி இல்லாமையில் தீவினை தீக்கும் பாலை என வைகும் – தேம்பா:32 46/3
பார் ஒரு பூம் குளிர் சோலை என்று ஆக்கலும் பரிவு அற்று உய்வார் நரர் என்றான் – தேம்பா:32 46/4
இறைக்கு ஒரு தாதை ஆக எழுந்து எலா அறங்கள் பூத்து – தேம்பா:33 5/1
மறைக்கு ஒரு கொழுகொம்பு அன்னான் வருந்தி நோயுற்ற பாலால் – தேம்பா:33 5/2
பொறைக்கு ஒரு நிலை சார்பு அல்லால் புலம்பி நாம் எய்தும் பீடை – தேம்பா:33 5/3
முறைக்கு ஒரு மருந்தும் ஆகி முற்றும் நாம் உவப்ப நொந்தான் – தேம்பா:33 5/4
அக முகத்து ஒரு மறைவு இன்றி அன்று ஒளி – தேம்பா:34 5/3
மீதில் ஈறு உயிர் ஆக விளிந்து ஒரு
தீது இலா கதி வாயில் திறந்த பின் – தேம்பா:34 30/2,3
ஓசை தரு நாமம் ஒரு ஆயிரமும் ஓதி – தேம்பா:35 37/3
தூய் இரக்கு ஒழித்த நீசர் தூணினோடு எனை சேர்த்து ஓர் ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று – தேம்பா:35 47/1
தான் புறத்து ஒரு வேறு ஏழ் சுடர் பூண்ட தன்மை ஏழ் மணி ஒளி இயக்கம் – தேம்பா:36 28/2
வஞ்சித்து வெல்வாம் என வந்து ஒரு நாள் – தேம்பா:36 58/3
சிங்காசன மேல் ஒரு சிங்கம் என – தேம்பா:36 70/3

மேல்


ஒரு-பால் (37)

பொன் பொதிர் வயிர கால் மிசை பவள போதிகை பொருத்தியது ஒரு-பால்
வில் பொதிர் துகிர் கால் மரகத மணியால் விளங்கிய போதிகை ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/1,2
வில் பொதிர் துகிர் கால் மரகத மணியால் விளங்கிய போதிகை ஒரு-பால்
எல் பொதிர் நிதி கால் அமைந்த போதிகையாய் இன மணி கிடத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/2,3
எல் பொதிர் நிதி கால் அமைந்த போதிகையாய் இன மணி கிடத்தியது ஒரு-பால்
செல் பொதிர் மின்னின் மின்னி முன் நிரையின் செறிந்த பல் மண்டப நிலையே – தேம்பா:2 40/3,4
ஆய ஆயின அனைத்தையும் ஆலயத்து ஒரு-பால்
நேயம் ஆருயிர் நேரிய இரவலர்க்கு ஒரு-பால் – தேம்பா:6 64/2,3
நேயம் ஆருயிர் நேரிய இரவலர்க்கு ஒரு-பால்
தூய ஆரியர் விரைந்து அரும் தொடர்பொடு தொகுத்தார் – தேம்பா:6 64/3,4
மொய் அகத்தால் அடும் மற்ற கருவி யாவும் மூ அறு வானவர் ஒரு-பால் கையில் ஏந்தி – தேம்பா:8 60/3
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
படி ஒருங்கு இவர் பயத்த நன்று இயல்பு என ஒரு-பால்
நெடிது ஒருங்கு செந்நெல் வளர்ந்து இவர் தொழுது ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/1,2
நெடிது ஒருங்கு செந்நெல் வளர்ந்து இவர் தொழுது ஒரு-பால்
கடிது ஒருங்கு கை கூப்பு என கதிர் நெறித்து ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/2,3
கடிது ஒருங்கு கை கூப்பு என கதிர் நெறித்து ஒரு-பால்
அடி ஒருங்கு உற வளை தலை விளைந்தன அகணி – தேம்பா:12 52/3,4
கூன் இரும்பினில் குறைத்து அரி பகுத்தனர் ஒரு-பால் – தேம்பா:12 53/4
கார் தவழும் மின் இனமோ கமல மலர் தடம் ஒரு-பால்
வார் தவழும் புவி சிலம்போ மணி வரன்றி ஒலித்து ஓடி – தேம்பா:15 4/2,3
பார் தவழும் யாறு ஒரு-பால் பணி கை போல் தழுவினவே – தேம்பா:15 4/4
கம் உகும் படர் கதலி கனிகள் நக்கும் கரும்பு ஒரு-பால்
கமுகும் பூகமும் ஆர் கனி முத்து அணிந்த கா ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/1,2
கமுகும் பூகமும் ஆர் கனி முத்து அணிந்த கா ஒரு-பால்
அம் உகும் செம் கமல வாவி ஒரு-பால் அணிசெய்க – தேம்பா:20 16/2,3
அம் உகும் செம் கமல வாவி ஒரு-பால் அணிசெய்க – தேம்பா:20 16/3
வீயினும் கொடிய பேய்கள் வினை செய ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:26 112/2
பொறி குலாய் கிடந்த மார்பில் புண்ணியம் ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:28 6/1
மிடைந்து தாம் தம்முள் துயர் செய ஒரு-பால் மிடைந்தன குணுங்கு இனம் ஒரு-பால் – தேம்பா:28 92/1
மிடைந்து தாம் தம்முள் துயர் செய ஒரு-பால் மிடைந்தன குணுங்கு இனம் ஒரு-பால்
அடைந்து தாம் உடற்றி சீறிய பகையோடு ஆகுல கடல் கரை அனைத்தும் – தேம்பா:28 92/1,2
சொரிவன மழை போல் அழல் விட ஒரு-பால் தோல் உரித்து எரிப்பன ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/1
சொரிவன மழை போல் அழல் விட ஒரு-பால் தோல் உரித்து எரிப்பன ஒரு-பால்
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/1,2
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/2
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால்
கரிவன உடல்கள் துமிப்பன ஒரு-பால் கனல் திரள் ஊட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/2,3
கரிவன உடல்கள் துமிப்பன ஒரு-பால் கனல் திரள் ஊட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/3
கரிவன உடல்கள் துமிப்பன ஒரு-பால் கனல் திரள் ஊட்டுவது ஒரு-பால்
திரிவன உருவால் வெருட்டுவது ஒரு-பால் தேறு இல பகைத்தன பேயே – தேம்பா:28 93/3,4
திரிவன உருவால் வெருட்டுவது ஒரு-பால் தேறு இல பகைத்தன பேயே – தேம்பா:28 93/4
மூ_உலகு அனைத்தும் தாங்கும் முதலவன் ஒரு-பால் ஓர்-பால் – தேம்பா:34 17/1
விளை ஒளி உரு உறீஇ அணி அணி அமரர்கள் வீரியர் ஆக மிடைந்தது ஒரு-பால்
திளை ஒளி மணி அணி அணி முடி கொணர்வன சேடியர் ஆக மலிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/1,2
திளை ஒளி மணி அணி அணி முடி கொணர்வன சேடியர் ஆக மலிந்தது ஒரு-பால்
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/2,3
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால்
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/3,4
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/4
துளி வரு மழை என நிறை வரும் மது மழை தூவிய மாலை நிறைந்தது ஒரு-பால்
அளி வரும் உரை என வளி வரு கவரிகள் ஆடிய மாலை அமைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/1,2
அளி வரும் உரை என வளி வரு கவரிகள் ஆடிய மாலை அமைந்தது ஒரு-பால்
ஒளி வரும் மதி என உயர் வரு கவிகைகள் ஊர் ஒளி மாலை ஒசிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/2,3
ஒளி வரும் மதி என உயர் வரு கவிகைகள் ஊர் ஒளி மாலை ஒசிந்தது ஒரு-பால்
களி வரும் என கனை வரும் கனிவன காமர மாலை இடங்கள்-தொறுமே – தேம்பா:35 76/3,4

மேல்


ஒரு_மூன்றில் (1)

பிறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் பெருகும் வயது ஒரு_மூன்றில் கோயில் சேர்ந்து – தேம்பா:5 29/1

மேல்


ஒருங்கி (1)

ஓவி நாண ஒருங்கி இரு கால் கொடு – தேம்பா:24 59/3

மேல்


ஒருங்கு (66)

உண்டு அமிழ்து உமிழ்ந்தால் என்ன உலகு ஒருங்கு ஆள்வாள் சொன்ன – தேம்பா:0 6/3
ஊக்கம் மாண்பினர் ஒருங்கு அவை ஒழிக்குதல் போன்றே – தேம்பா:1 13/4
உளைந்து அளித்த முத்து ஒருங்கு மற்று எலாம் – தேம்பா:1 34/2
உரிய போர் செய ஒருங்கு தந்தனன் அவற்றொடுதான் – தேம்பா:3 24/3
ஓம்பா அணி ஆக அனைத்தும் நீக்கி ஒருங்கு உடன் ஓர் – தேம்பா:3 59/2
தெள் உயிர் மருட்டும் செல்வ திரள் துறந்து ஒருங்கு நீங்கி – தேம்பா:4 33/2
ஒருங்கு எலாம் நீக்கல் ஓர் நாள் உறுதியே பகைத்து சூழ் தன் – தேம்பா:4 34/1
ஓவி நோய் செய்த இ பார் ஒருங்கு எனை விழுங்கும் இன்றே – தேம்பா:7 71/4
உலை புறம் கண்ட செம் தீ ஒருங்கு மூழ்குதி இன்று என்ன – தேம்பா:7 73/2
படி ஒருங்கு இவர் பயத்த நன்று இயல்பு என ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/1
நெடிது ஒருங்கு செந்நெல் வளர்ந்து இவர் தொழுது ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/2
கடிது ஒருங்கு கை கூப்பு என கதிர் நெறித்து ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/3
அடி ஒருங்கு உற வளை தலை விளைந்தன அகணி – தேம்பா:12 52/4
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் அரசு அஞ்சி ஒருங்கு அகன்று ஏகு-மின் என்பான் – தேம்பா:14 39/4
வல் என எவரோ மற்று எமை ஒருங்கு மடிப்பனோ என உளத்து அஞ்சி – தேம்பா:14 42/2
சொல் என இரைப்ப அனைவரும் உவந்து துணுக்கென எழுந்து ஒருங்கு அகன்றார் – தேம்பா:14 42/4
வெருவுற்ற வியப்பில் ஒருங்கு எவரும் – தேம்பா:15 19/3
ஊன் முழுது உடன்ற வேலார் ஒருங்கு அழிந்து அற வெம் போரில் – தேம்பா:16 6/3
ஓளி திரளோரும் ஒருங்கு திரண்டு உடன்றார் – தேம்பா:16 19/4
மீ வை வாளி தொடுத்து ஒருங்கு மாய்த்தார் வியந்து எவரும் – தேம்பா:16 53/3
கூறினாள் ஒருங்கு கையால் கொழும் தரு தழுவினாளே – தேம்பா:20 47/4
அழுவான் அடி விழுவான் அயர்ந்து ஒருங்கு கை கூப்பி – தேம்பா:20 62/1
அலை ஒருங்கு தமுள் ஆடிய பாலால் – தேம்பா:21 23/1
இலை ஒருங்கு விரி ஏர் அலர் ஆட – தேம்பா:21 23/2
தலை ஒருங்கு மிசை தன் கரம் ஏந்தும் – தேம்பா:21 23/3
நிலை ஒருங்கு சுனை நீரிய தோற்றம் – தேம்பா:21 23/4
தான் நேர் இல மாசு ஒருங்கு அனைத்தும் தரித்த குரக்கு முக வடிவான் – தேம்பா:23 7/4
வஞ்சினர் ஒருங்கு தொழு மன் அரச மாயை – தேம்பா:23 47/1
உரம் கடிது குத்தினன் ஒருங்கு உடல் பதைப்ப – தேம்பா:23 49/4
என் இயம்புவன் யான் இனி இவர் எலாம் ஒருங்கு
முன் இயம்பிய முரண் தொழில் யாவையும் நோக்கில் – தேம்பா:23 86/1,2
எ திறத்திலும் ஒருங்கு இயன்று நாம் எலாம் – தேம்பா:23 119/3
அன்ன யாவையும் ஒருங்கு அறிந்தில் ஆயினார் – தேம்பா:24 44/4
அடுதியே ஒருங்கு தானும் ஆவி அற்று இறப்பன் இல்லால் – தேம்பா:25 13/3
ஓம்பு உளம் தெளிந்த நூலோர் ஒருங்கு உடன் அழைத்தல் செய்தான் – தேம்பா:25 15/4
தந்திரிமாரும் தானை தலைவரும் ஒருங்கு கூடி – தேம்பா:25 17/2
உற்றான் என்றது ஒருங்கு உலகு எல்லாம் – தேம்பா:25 19/4
புல்லும் அ சுளை ஒருங்கு ஒழிப்பேன் என பொருநன் – தேம்பா:25 33/2
ஒல்லும் நீர்மையில் ஒருங்கு அடல் குழவிகள் என்றான் – தேம்பா:25 33/4
ஊறிய அழலின் வெள்ளத்து ஒருங்கு ஐயைம்பதவர் வெந்தார் – தேம்பா:25 60/4
உன் இயற்கு உள்ளம் கூச ஒருங்கு வெந்து அடலை ஆனார் – தேம்பா:25 61/4
நகையில் ஆற்றிய ஓர் சொல்லால் நடுங்கி ஆர்த்து ஒருங்கு மாய்ந்தார் – தேம்பா:25 62/4
ஐம்பதின்_ஆயிரத்து_ஏழு அமைந்த பத்து ஒருங்கு வீழ்ந்தார் – தேம்பா:25 64/4
உள் புலன் தெளிந்து அன்னானை ஒருங்கு நீ தொழுதி பின்னர் – தேம்பா:25 68/3
உன் திணை எங்கும் வேரோடு உன் பகை ஒருங்கு தீர்ப்பேன் – தேம்பா:25 73/3
ஓவி நோய் செய்த பேய் ஒருங்கு மாய்த்தலால் – தேம்பா:27 51/2
உள் நலம் கெட ஒருங்கு உலகு எலாம் கெட – தேம்பா:27 117/2
இங்கும் அங்கும் எங்கும் ஒன்று என்று நின்று ஒருங்கு உளோய் – தேம்பா:27 133/1
ஆம் செய்த மலர் கொய் இ நாடு அகன்று ஒருங்கு ஒளித்தது என்னோ – தேம்பா:27 147/3
ஒல்லையில் தளர்ந்த வண்ணத்து ஒருங்கு ஒளித்து அகலும் என்ன – தேம்பா:27 149/2
பின் வயத்து இன்றி ஒருங்கு உடன் அனைத்தும் பிறப்பித்த காரணன் ஆதல் – தேம்பா:27 157/3
ஒக்க அது படைத்த காரணம் இன்றி ஒருங்கு தான் ஆதலும் நிலையே – தேம்பா:27 158/2
வாச நெய் என்ன உருக்கிய ஈயம் வலித்து உடல் ஒருங்கு உடன் பூசி – தேம்பா:28 94/1
உள்ளம் காய்ந்து உளைய பசும்பொன் கோயில் ஒருங்கு அந்தோ – தேம்பா:29 19/1
ஒன்னார் கண்டு உவப்ப ஒழிந்தது இ நாடு ஒருங்கு என்பாள் – தேம்பா:29 20/4
உதை ஒளி முன்னர் வீழ்ந்த ஒருங்கு இருள் அருந்தும் நெஞ்சாள் – தேம்பா:29 35/4
தீய் நிற கரிந்து வாட தேவரை ஒருங்கு நீக்கி – தேம்பா:29 39/3
வணங்கிய தன்மை காட்டும் மாட்சி கண்டு ஒருங்கு பாவத்து – தேம்பா:29 116/3
வான் பொதுளும் வரத்தோனை வணங்கின்றார் ஒருங்கு அன்னார் – தேம்பா:34 36/4
வினை வரும் ஐயம் உற்ற ஆறும் அதனை விட்ட ஆறும் ஒருங்கு எலாம் உரைத்தான் – தேம்பா:34 46/4
மின் விளை ஒளிசெய் திருமகன் முகத்தில் வீழ்ந்து ஒருங்கு ஒழிந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 48/4
ஓர் மர கனியால் வந்த தீது அகற்றி ஒருங்கு மன் உயிர் எலாம் உவப்ப – தேம்பா:34 51/1
கலையினால் அளக்கல் ஆற்றா கசடு எலாம் ஒருங்கு தீர்ப்ப – தேம்பா:35 21/1
கொடு மரத்து அறைவுண்டு எம்மை குணித்து இறந்து ஒருங்கு தீர்த்தான் – தேம்பா:35 24/4
சினை விளை இழிவு இல அழிவு இல ஒழிவு இல சீரிய யோகம் ஒருங்கு விளைய – தேம்பா:35 79/3
உன்னோடு ஒன்றாய் மூ_உலகம் ஒருங்கு நிழற்றும் வயத்து எனக்கும் – தேம்பா:36 25/1
எரி மாலை மணி மாலை முத்த மாலை இவை ஒருங்கு ஓர் – தேம்பா:36 99/3

மேல்


ஒருங்குடன் (1)

ஓர் என்பான் உலக ஒருங்குடன் படைத்த பின் நீதி – தேம்பா:27 26/1

மேல்


ஒருங்கும் (10)

உழையில் ஒரு மூ_ஐம்பது வேல் உழவர் ஒருங்கும் வாய் மொழியால் – தேம்பா:19 29/3
புலம்பு உரை கேட்டு நண்ணி பூம் பொழில் ஒருங்கும் சூழ்ந்து ஈர் – தேம்பா:20 33/1
விழுந்து விண் தரள் கெட வெறி ஒருங்கும் ஆர்ப்பு – தேம்பா:23 122/3
மருள் முகத்து எரியில் வீழ்ந்து மாள்வன ஒருங்கும் என்பார் – தேம்பா:24 9/4
தூய் இனம் ஒருங்கும் கோற சூழ் எங்கும் அரவம் பொங்கி – தேம்பா:32 94/3
தீது ஒருங்கும் மலிபு அறியா திளை அருள் ஆர் நெஞ்சத்தான் – தேம்பா:34 42/1
கோது ஒருங்கும் குறை ஒருங்கும் குறைத்து ஒழிக்கும் புயல் கரத்தான் – தேம்பா:34 42/2
கோது ஒருங்கும் குறை ஒருங்கும் குறைத்து ஒழிக்கும் புயல் கரத்தான் – தேம்பா:34 42/2
நீது ஒருங்கும் தோற்றுவிக்கும் நெறி வழுவா அற பதத்தான் – தேம்பா:34 42/3
வாது ஒருங்கும் சிதைத்து அலகை வெல் நாம வய வேலான் – தேம்பா:34 42/4

மேல்


ஒருங்கே (9)

ஒருவர் வியப்போடு உருக வாழுவர் ஒருங்கே – தேம்பா:12 85/4
சண்டத்து உயர் கரை யூதர்கள் தனி உற்றனர் ஒருங்கே – தேம்பா:14 63/4
நக பட்டு ஒருங்கே நவைப்பட்டு உடன்ற நண்ணர் கடலுள் – தேம்பா:14 70/2
துளி பட படும் சுட்டு எரி துகள் துயர் ஒருங்கே – தேம்பா:31 5/4
தெருள் ஈன்ற நூல் ஒருங்கே திரு விளக்கு என்று ஏற்றி எலா திக்கும் தானே – தேம்பா:32 24/3
புடையர் என்பவர் புரை துயர் இழிவு நோய் ஒருங்கே
உடையர் என்பவர் தூய என் சுருதி நூல் உடையோர் – தேம்பா:32 98/3,4
பணி கலத்து உரைப்பது என் இனி யானே பகர்வதும் செய்வதும் ஒருங்கே
அணி கலத்து இரு மா மணி என தயையும் அன்புமாய் ஒருப்பட தானே – தேம்பா:34 50/2,3
அணிந்தனர் அரும் துதி அவிழ்ந்தனர் ஒருங்கே – தேம்பா:35 31/4
மின் ஆர் விண்ணும் மண்ணும் ஒருங்கே வினை தீர்ப்ப – தேம்பா:36 78/2

மேல்


ஒருத்தி (1)

வாடும் ஓர் மலரும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ மலர் என ஒருத்தி நக்கு உரைத்தாள் – தேம்பா:30 141/4

மேல்


ஒருப்பட்டு (1)

பின் நாளில் பகைத்தன நாடு ஒருப்பட்டு ஒன்னார் பெரிது உவந்து – தேம்பா:17 36/2

மேல்


ஒருப்பட (6)

விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4
பொய் நிறத்து உரைத்தது இழிவுற வெளி ஆய் பூதலத்து ஒருப்பட பிறந்து – தேம்பா:23 108/1
நால் கடல் ஒருப்பட நடுங்க நால் திசை – தேம்பா:29 64/2
சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட – தேம்பா:30 89/2
உரி மணி குரல் ஒருப்பட பா இசை கூட்டி – தேம்பா:32 13/3
அணி கலத்து இரு மா மணி என தயையும் அன்புமாய் ஒருப்பட தானே – தேம்பா:34 50/3

மேல்


ஒருப்படுத்தும் (1)

வேறுபடும் மனு_குலமே ஒருப்படுத்தும் இரு கையாம் மிடி வாழ்வு அன்றி – தேம்பா:27 100/2

மேல்


ஒருமித்து (1)

ஓட நின்று அலைந்து அலைந்து ஒருமித்து ஓர் இடம் – தேம்பா:1 48/2

மேல்


ஒருவர் (17)

ஏர் இறகு ஆறு ஓர் ஒருவர் கொண்டு தோன்றி ஏழ் எழு ஆய் பத்து அணியாய் நின்ற வானோர் – தேம்பா:8 61/1
ஒருவர் கவரிகள் இடஇட அணுகுவர் ஒருவர் கவிகைகள் எழ எழ மருகுவர் – தேம்பா:8 69/1
ஒருவர் கவரிகள் இடஇட அணுகுவர் ஒருவர் கவிகைகள் எழ எழ மருகுவர் – தேம்பா:8 69/1
ஒருவர் பணிவிடை முடிதர விழைகுவர் ஒருவர் இறையவன் விடை மொழி கொணர்குவர் – தேம்பா:8 69/2
ஒருவர் பணிவிடை முடிதர விழைகுவர் ஒருவர் இறையவன் விடை மொழி கொணர்குவர் – தேம்பா:8 69/2
ஒருவர் எழுதிய முக எழில் கருதுவர் ஒருவர் அதிசயம் உறி இனிது உருகுவர் – தேம்பா:8 69/3
ஒருவர் எழுதிய முக எழில் கருதுவர் ஒருவர் அதிசயம் உறி இனிது உருகுவர் – தேம்பா:8 69/3
ஒருவர் புகழிட நிகர்_இல மெலிகுவர் ஒருவர் புகழுவர் பணிகுவர் எவருமே – தேம்பா:8 69/4
ஒருவர் புகழிட நிகர்_இல மெலிகுவர் ஒருவர் புகழுவர் பணிகுவர் எவருமே – தேம்பா:8 69/4
இன்பு உற்ற கால் ஒருவர் மறந்தால் அஃதே இவர்க்கு இறுதி – தேம்பா:10 69/2
ஒருவர் அடி ஏற்றி மலர் ஒள் ஒலியல் சூட – தேம்பா:12 85/1
ஒருவர் அகிலோடு மலர் ஊறு புகை காட்ட – தேம்பா:12 85/2
ஒருவர் புகழும் தொடை உணர்ந்த இசை பாட – தேம்பா:12 85/3
ஒருவர் வியப்போடு உருக வாழுவர் ஒருங்கே – தேம்பா:12 85/4
ஊர் எலாம் ஒருவன் ஆள் அரசு ஆய் மற்று ஒருவர் கேட்டு ஒழுகுதல் அரசோ – தேம்பா:27 165/2
அ திறத்தில் அங்கு ஒருவர் மாய்ந்து ஆயிரர் தெளிந்து – தேம்பா:32 103/3
நின்றார் ஓர் ஒருவர் நிலம் மீது உளரோ – தேம்பா:36 48/4

மேல்


ஒருவர்க்கு (1)

துன்புற்ற-கால் ஒருவர்க்கு இரங்கி செய்த துணை உறுதி – தேம்பா:10 69/1

மேல்


ஒருவரும் (6)

ஒல்லை ஓட்டலும் ஒருவரும் காண்கிலர் இடிக்கும் – தேம்பா:3 29/2
ஒருவரும் செயிர் உரைப்பவும் கேட்பவும் செய்தால் – தேம்பா:23 93/1
ஒருவரும் உள பல உலகு உள அதிபதி ஊழ் உள ஊழின் அறைந்து புகழ்வார் – தேம்பா:35 77/1
ஒருவரும் இனைவன நினைவு அவன் உடலுடன் ஓர் மகன் ஆக இயைந்தது அறைவார் – தேம்பா:35 77/2
ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார் – தேம்பா:35 77/3
ஒருவரும் இரவியின் ஒளி மிக இவன் எழும் ஓரையின் ஓகை நவின்று தொழுவார் – தேம்பா:35 77/4

மேல்


ஒருவவோ (1)

ஒல்லையில் நெடு நாள் தவ பயன் பேதை உரைகள் கேட்டு ஒருவவோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/3

மேல்


ஒருவற்கு (1)

சீர் எலாம் ஒருவற்கு இயல்பு என ஆகி சேர்த்திய பலர்க்கு எவன் உண்டு ஆம் – தேம்பா:27 165/1

மேல்


ஒருவன் (35)

கூர்த்த போர் செய கூடினர்க்கு ஒருவன் வந்து எய்தி – தேம்பா:3 14/1
மேன்மையால் ஒருவன் அன்றி விபுலையில் பிறக்கும் மாக்கள் – தேம்பா:3 40/2
முந்தை ஆம் முதலினோன் மூ இடத்து ஒருவன் ஆய் – தேம்பா:9 2/1
கூட்டிய ஒருவன் ஆய குணத்தவன் மனுவும் என்பான் – தேம்பா:9 76/2
வல முறை ஒருவன் ஆண்ட வளமையால் செருக்குற்று எங்கும் – தேம்பா:10 4/2
தாவுகின்ற மனு_குலத்தோன் ஒருவன் நீங்கா தம் உடலை போர்த்து எழுந்து கலந்து நிற்பார் – தேம்பா:11 43/4
மா கடல் மிசை வானவன் அரு ஆயின ஒருவன்
வடு மா கடல் எனும் தானையை மதியா வதை வகுத்தான் – தேம்பா:14 48/3,4
போற்றிய தேவர் நீக்கி புதுப்பட ஒருவன் போற்ற – தேம்பா:15 53/1
தனி சிலை வளைத்தன ஒருவன் ஆக்கிய சய சமர் நலத்தினை வெருவ நோக்கினர் – தேம்பா:15 78/3
அலை இரண்டு மிசை எழ முழங்கும் என அதிர் எழுந்து அவுணன் ஒருவன் நீர் – தேம்பா:15 94/3
சுளி முகத்து எழு வயவரும் முரிவு இல துணை அற சமர் பொருதலின் ஒருவன் வந்து – தேம்பா:15 161/3
புற துணை கடந்த வல்லோன் போர்க்களத்து ஒருவன் நின்று – தேம்பா:17 25/1
விற்றவர் கேட்டு தாளை இறைஞ்ச வீழ்ந்து ஒருவன் சொன்னான் – தேம்பா:20 104/4
அனையன செல்வன் கூறி அழுங்கி மற்று ஒருவன் போனான் – தேம்பா:20 106/4
அணி முகத்து ஒருவன் செய்த அறம் உலகு அளித்தது என்றான் – தேம்பா:20 119/4
எதிர் உண்ட பகை ஒன்று இன்றி இயல் உண்டு ஆண்டு ஒருவன் நின்றேன் – தேம்பா:23 12/2
புன் குலத்து உதித்து பொலிசை அற்று எய்தி புறத்து நாட்டு இரந்து சேர்ந்து ஒருவன்
சொல் குலத்து இழிவின் பிதற்றிய கதைகள் சுருதியோ நூல் மலி நாட்டில் – தேம்பா:23 107/1,2
வென்றனன் ஒருவன் தானை மிடல் தலை மலக்கன் என்பான் – தேம்பா:25 71/2
ஆய் முதிர் உவப்பில் உள்ளத்து ஆண்டகை ஒருவன் ஆள – தேம்பா:26 110/3
இன்ன ஆறு ஒருவன் நானே இடறு இலாது ஒழுகும் பாலோ – தேம்பா:26 115/1
ஒள் நிற கதிர் முகத்து ஒருவன் போன்று இரீஇ – தேம்பா:26 138/2
சேய் பதம் கண்டு ஈண்டு ஒருவன் தூது சென்றான் – தேம்பா:27 65/4
உரு மணி குன்று அனான் ஒருவன் ஆண் அலால் – தேம்பா:27 109/1
இல நலம் புணர் மெய் நாதன் மரபு உறாது ஒருவன் அன்றி – தேம்பா:27 151/3
தக்கதும் தன்னால் அன்றி மற்று ஒருவன் நட கையால் வரின் வழு என்ன – தேம்பா:27 158/3
திரு வகை பொறித்த வீற்று வீற்று அனைத்தும் செய்து அளித்து அழிப்ப வல் ஒருவன்
அரு வகை வயத்து ஓர் காரண முதலாய் ஆதியாய் அந்தமாய் நின்றோன் – தேம்பா:27 163/3,4
ஊர் எலாம் ஒருவன் ஆள் அரசு ஆய் மற்று ஒருவர் கேட்டு ஒழுகுதல் அரசோ – தேம்பா:27 165/2
நீடிய உலகம் மூன்றும் நிமலனாம் ஒருவன் செய்தான் – தேம்பா:28 61/2
கொன் ஆர் முனி வேடத்து ஒருவன் மாயை கொடும் சொல்லால் – தேம்பா:29 20/3
எ நாடு எ குலம் எ முறை ஒன்று அறியாது இரந்து ஒருவன்
சொல் நாடினன் அஃதே சுருதியாக தொடர்ந்து எண்ணி – தேம்பா:29 21/1,2
கள் ஆர் மலர் மணமோ கனல் ஆர் புகையோ கடுத்து ஒருவன்
உள் ஆர் வினை முக மேல் உருவும் தன்மைத்து அவன் உணர்ந்த – தேம்பா:29 49/1,2
புக்கன அளவில் வானில் பொன் பரத்து ஒருவன் ஏறு – தேம்பா:29 86/1
புல் வினை புல்லா நோற்ற புலமையோன் ஒருவன் செய்த – தேம்பா:29 120/2
வருந்து அலர் யாரும் உய்ய வருந்தி நான் ஒருவன் தெய்வ – தேம்பா:32 37/3
தெண் அம் கடல் சேர்ந்த செகத்து ஒருவன்
எண்ணம் தவிர் மாட்சியை ஏந்தினன்-ஆல் – தேம்பா:36 56/3,4

மேல்


ஒருவனாய் (1)

வையகத்து ஒருவனாய் வாய்ந்த மு தொழில் – தேம்பா:25 43/1

மேல்


ஒருவனே (1)

உன்னை சேர்ந்த நான் உம்பருள் ஒருவனே ஆனேன் – தேம்பா:32 18/1

மேல்


ஒருவனை (1)

உறைந்த யாவரையும் விளித்து ஒருவனை பிரான் – தேம்பா:5 45/3

மேல்


ஒருவாது (1)

உடற்றி நீ ஒருவாது அருள் ஓர்ந்து கேள் – தேம்பா:11 19/2

மேல்


ஒருவி (1)

ஒள் கை நீட்டி அல் ஒருவி வெம் சுடர் எழுந்து ஒளிர – தேம்பா:27 166/1

மேல்


ஒருவிற்று (1)

ஓங்கு ஒரு வயம் தடுத்து ஒருவிற்று என்னவே – தேம்பா:24 12/4

மேல்


ஒருவீரேல் (1)

வேறு பட்டு எதிர்த்த மாற்றம் ஒன்று ஆக வெளிற்று இளம் சொல் ஒருவீரேல்
ஈறு பட்டு அனைத்தும் கற்றவர் சொன்னது இயம்புதும் என தொழுது உரைப்பான் – தேம்பா:31 89/1,2

மேல்


ஒருவு-மின் (1)

செயிர் ஒன்றே முழுதும் ஒருவு-மின் வித்திய செயிரே – தேம்பா:29 99/2

மேல்


ஒருவுக (1)

கை பொதுளும் கனி விடம் என்று ஒருவுக என்றான் கனிவு என்ன தான் அருந்தி பொன்றல் போல – தேம்பா:11 38/3

மேல்


ஒரோர் (1)

ஈர்_அறு பேர் பிணம் இற்றது ஒரோர் கணையால் – தேம்பா:15 70/4

மேல்


ஒல் (6)

ஏற்று_அரும் துதி ஒல் ஒலி அல்லதும் எள் அதும் இல்லை எனா – தேம்பா:1 73/3
ஒல் செய்வேன் எனா உடை கவண் சுழற்றினன் இளையோன் – தேம்பா:3 28/4
ஒல் அவை அலைவு உறீஇ வளையும் உண்மை போல் – தேம்பா:7 82/3
தூசு என்று மலை சூழ்ந்து ஒல் என தாழ் ஓடி துறும் வெள்ளத்து அளவில் தலை நிறுவி பூண்ட – தேம்பா:8 54/3
ஒல் வினை என கருதும் இ உலகில் உண்டோ – தேம்பா:14 5/4
ஒல் வாய் அழலும் ஆற்றாது உணும் நீர் இன்றி உளைந்தார் – தேம்பா:14 73/4

மேல்


ஒல்கா (3)

ஒல்கா தவத்தின் வர தொகையோன் ஒரு நாள் சுடும் இ வனத்திடையே – தேம்பா:19 34/1
நான் விளை வஞ்சத்து ஒல்கா நஞ்சு என இன்பம் வெஃகா – தேம்பா:23 19/1
கூறிய உரைகள் கோட்டி குணித்தவை முடித்தற்கு ஒல்கா
தேறிய உதவி தேடும் திறத்து என விளம்பல் செய்தான் – தேம்பா:25 18/3,4

மேல்


ஒல்காது (1)

கலை ஈன்ற முறை ஒல்காது அங்கண் நாப்பண் கதிர் பொன்னால் – தேம்பா:36 96/1

மேல்


ஒல்கி (13)

கனவில் பிடித்த தனம் என்றோ கனம் நின்று ஒல்கி பாய்ந்த மின்னோ – தேம்பா:6 48/1
துடி உண்ட ஒலிக்கொடு சூழ் வெரு உய்த்து ஒல்கி சுடர் தவழும் தூய் முகிலில் பொலிந்து தோன்றி – தேம்பா:11 45/3
ஒல்கி தீண்டின் கண் கனிய ஒளி செய்து ஐயாயிரத்து_இரட்டி – தேம்பா:12 11/3
வாள் தக விசையோடு ஆபன் வலத்து இடத்து ஒல்கி வீச – தேம்பா:15 87/1
இடிய முகில் மின்னில் இவன் இரதமுடன் ஒல்கி உயிர் இறுதி உற எங்கும் அமர் செய்வான் – தேம்பா:15 123/4
ஊடு ஒளிப்ப ஒல்கி இடித்து உலகம் எல்லாம் ஒலித்தனவே – தேம்பா:18 14/4
பான் நிறத்து இனிய பண் சேர் பாடல் கேட்டு ஒல்கி பார்த்தான் – தேம்பா:20 39/4
கார் முகத்து ஒளித்த மின் என ஒல்கி கரந்து உய்யல் கருதினான் மாதோ – தேம்பா:20 74/4
மின்னை காட்டிய வேகத்துற்று ஒல்கி போய் – தேம்பா:25 97/1
பனியே கிளர் பூம் கரத்து ஒல்கி பணிய சிரத்தை கோட்டுகின்றான் – தேம்பா:26 47/3
பேர்ந்த பேர் உயிரை பெற ஒல்கி நோய் – தேம்பா:26 147/1
கெட்டோம் அந்தோ மின் என ஒல்கி கெடும் நன்றி – தேம்பா:28 114/1
மின் நேர் ஒல்கி மாறிய இன்ப வினை காட்டி – தேம்பா:28 124/3

மேல்


ஒல்கியும் (1)

மீயின் மூழ்கின மின் என ஒல்கியும் குழவி – தேம்பா:26 76/3

மேல்


ஒல்கின (1)

வான் மின் என ஒல்கின வாவின போர் – தேம்பா:15 38/3

மேல்


ஒல்குபு (1)

வான் தோய் மின் போல் ஒல்குபு நின் தாள் வலி ஏத்த – தேம்பா:23 28/3

மேல்


ஒல்ல (1)

ஒல்ல கேட்டனர் உட்குற ஆவதை – தேம்பா:11 33/3

மேல்


ஒல்லற்கு (1)

இருந்து அமர் சிறுவர் யாரும் எவனையும் நீங்காது ஒல்லற்கு
அரும் தமர் பிறர் என்று எண்ணாது அடுதியே சடுதி என்றான் – தேம்பா:25 72/3,4

மேல்


ஒல்லிய (1)

ஒல்லிய தன்மைத்து எளியனாய் தோன்றி ஒரு மரத்து இறப்பது அ வேதத்து – தேம்பா:31 88/3

மேல்


ஒல்லின் (1)

புலத்து எலாம் ஒல்லும் ஒல்லின் பொருள் இலா குறை ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:30 135/4

மேல்


ஒல்லும் (9)

சாற்ற வருந்தினும் ஒல்லும் அரும் தமிழும் சமம் அல்லதுவே – தேம்பா:1 73/4
ஒல்லும் ஆழி உருட்டிட கோன் துணை – தேம்பா:11 21/3
ஒல்லும் தன்மைத்து ஒள் அறம் உற்றே கதி உற்றார் – தேம்பா:11 81/4
ஒல்லும் தன்மைத்து ஓர் இறையோனை ஒழிகின்றார் – தேம்பா:23 26/4
ஒல்லும் நீர்மையில் ஒருங்கு அடல் குழவிகள் என்றான் – தேம்பா:25 33/4
ஒல்லும் மாதர் உணர்ந்து உடை ஆசையே – தேம்பா:26 172/4
ஒல்லும் தன்மையை ஓர்ந்து இல மானிடர் – தேம்பா:26 178/1
உண் முழுது உணர்ந்த தன்மை ஒல்லும் என்று இறைஞ்சினாளே – தேம்பா:29 47/4
புலத்து எலாம் ஒல்லும் ஒல்லின் பொருள் இலா குறை ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:30 135/4

மேல்


ஒல்லென்று (2)

ஒற்றை ஆழியன் கடல் ஒல்லென்று ஈர்த்து எழ – தேம்பா:8 22/2
ஒல்லென்று உலகு எங்கணும் ஓலைகள் விட்டு – தேம்பா:36 61/1

மேல்


ஒல்லென (5)

இல்லது ஒல்லென குறும்புள் ஈந்த போர் – தேம்பா:1 20/3
மாலை சூழ் வழி ஒல்லென வந்து பாய்ந்து – தேம்பா:10 23/2
ஒல்லென உளைந்து கண் புதைத்து அலறி உடன்ற இ கடவுளோடு எதிர்ப்ப – தேம்பா:14 42/1
ஒவ்வா மறையை தொழும் தன்மைத்து உவந்து ஒல்லென வீழ்ந்து உலகு அறிய – தேம்பா:15 12/3
ஒல்லென அருவி நீர் ஒழுகும் கண்ணினாள் – தேம்பா:29 29/4

மேல்


ஒல்லே (1)

ஒல்லே வெல்ல போயின போது உரை உற்று அறைந்தான் சோசுவனே – தேம்பா:15 14/4

மேல்


ஒல்லை (6)

ஒல்லை நிகழ்த்திய ஒள் அறம் ஒன்றிய உள்ளம் நிகழ்த்திய சீர் – தேம்பா:1 72/3
ஒல்லை ஓட்டலும் ஒருவரும் காண்கிலர் இடிக்கும் – தேம்பா:3 29/2
உடு கொண்ட சென்னி ஒசித்து ஒல்லை அகல்-மின் என்னா – தேம்பா:5 82/3
ஒல்லை உளியவை உள்ளும் முறை செயும் உண்மை உள பரன் ஆசி தந்து – தேம்பா:5 127/1
ஒல்லை உள நம் துயர் ஒழித்திட நினக்கே – தேம்பா:14 6/3
ஒல்லை இ நசை நீங்காதேல் ஊழலில் வேதல் ஒன்றோ – தேம்பா:28 56/2

மேல்


ஒல்லையில் (3)

ஒல்லையில் நெடு நாள் தவ பயன் பேதை உரைகள் கேட்டு ஒருவவோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/3
ஒல்லையில் தளர்ந்த வண்ணத்து ஒருங்கு ஒளித்து அகலும் என்ன – தேம்பா:27 149/2
ஒல்லையில் வரும் பொழுது ஒன்று இலோய் எலாம் – தேம்பா:31 22/2

மேல்


ஒல்வதற்கு (2)

ஒல்வதற்கு அரும் உளம் உனக்கு அமைந்து பா முகத்தில் – தேம்பா:23 90/3
ஒல்வதற்கு அரும் பயன் உதவுவேன் எனா – தேம்பா:23 121/3

மேல்


ஒலி (163)

வார் புறம் கொடு வளர் முரசு ஒலி என அதிர்ந்து – தேம்பா:1 2/3
இடித்து அறா ஒலி எழ திரை எறிந்து உருண்டு இரிவ – தேம்பா:1 4/4
தேன் வளர் ஒலி கொடு தேன் பெய் சோலையே – தேம்பா:1 38/4
ஏற்று_அரும் துதி ஒல் ஒலி அல்லதும் எள் அதும் இல்லை எனா – தேம்பா:1 73/3
பேர் ஒலி முரசு ஒலி பிளிர்ந்த சங்கு ஒலி – தேம்பா:2 23/1
பேர் ஒலி முரசு ஒலி பிளிர்ந்த சங்கு ஒலி – தேம்பா:2 23/1
பேர் ஒலி முரசு ஒலி பிளிர்ந்த சங்கு ஒலி
தேர் ஒலி மத மழை சிதறி யானைகள் – தேம்பா:2 23/1,2
தேர் ஒலி மத மழை சிதறி யானைகள் – தேம்பா:2 23/2
ஊர் ஒலி இவுளிகள் ஒலி மயங்கி மேல் – தேம்பா:2 23/3
ஊர் ஒலி இவுளிகள் ஒலி மயங்கி மேல் – தேம்பா:2 23/3
கார் ஒலி கடல் ஒலி கலங்க விம்மும்-ஆல் – தேம்பா:2 23/4
கார் ஒலி கடல் ஒலி கலங்க விம்மும்-ஆல் – தேம்பா:2 23/4
பொதிர் படும் மணி ஒலி பொருநர் சாய்தலோடு – தேம்பா:2 24/1
எதிர் படும் முடி ஒலி இரங்கு யாழ் ஒலி – தேம்பா:2 24/2
எதிர் படும் முடி ஒலி இரங்கு யாழ் ஒலி
கதிர் படும் சிலம்பு ஒலி கழல் குலாவு ஒலி – தேம்பா:2 24/2,3
கதிர் படும் சிலம்பு ஒலி கழல் குலாவு ஒலி – தேம்பா:2 24/3
கதிர் படும் சிலம்பு ஒலி கழல் குலாவு ஒலி
அதிர் படும் வெருவு அற இனிதில் ஆர்த்தன – தேம்பா:2 24/3,4
மேல் நலம் என ஒலி விம்மும் சாலையும் – தேம்பா:2 35/4
முருடு ஒடு பம்பை ஒலி வயிர் ஒலி வன் முரசொடு வளை ஒலி ஒலித்த – தேம்பா:2 47/1
முருடு ஒடு பம்பை ஒலி வயிர் ஒலி வன் முரசொடு வளை ஒலி ஒலித்த – தேம்பா:2 47/1
முருடு ஒடு பம்பை ஒலி வயிர் ஒலி வன் முரசொடு வளை ஒலி ஒலித்த – தேம்பா:2 47/1
தெருள் தொடும் இனிய குழல் ஒலி வீணை செறி ஒலி கின்னரத்து ஒலி நல் – தேம்பா:2 47/2
தெருள் தொடும் இனிய குழல் ஒலி வீணை செறி ஒலி கின்னரத்து ஒலி நல் – தேம்பா:2 47/2
தெருள் தொடும் இனிய குழல் ஒலி வீணை செறி ஒலி கின்னரத்து ஒலி நல் – தேம்பா:2 47/2
மருள் தொடும் மதுர பல்லியம் ஒலிப்ப மாகதர் பா ஒலி இசைந்து இ – தேம்பா:2 47/3
அருள் தொடும் ஒலிகள் கடல் ஒலி ஒழிக்கும் அரிய இன்பு இரு செவி மாந்த – தேம்பா:2 47/4
அலையினோடு இகல்வன அரிது ஒலி நியமம் – தேம்பா:2 58/1
வளை ஒலி வளைவு உடை வயிர் ஒலி வளர் பா – தேம்பா:2 59/1
வளை ஒலி வளைவு உடை வயிர் ஒலி வளர் பா – தேம்பா:2 59/1
கிளை ஒலி இசை ஒலி குழல் ஒலி கிளர் பல் – தேம்பா:2 59/2
கிளை ஒலி இசை ஒலி குழல் ஒலி கிளர் பல் – தேம்பா:2 59/2
கிளை ஒலி இசை ஒலி குழல் ஒலி கிளர் பல் – தேம்பா:2 59/2
துளை ஒலி நலம் ஒலி துறுவலொடு இனிதாய் – தேம்பா:2 59/3
துளை ஒலி நலம் ஒலி துறுவலொடு இனிதாய் – தேம்பா:2 59/3
விளை ஒலி அலை ஒலி மெலிதர மிகும்-ஆல் – தேம்பா:2 59/4
விளை ஒலி அலை ஒலி மெலிதர மிகும்-ஆல் – தேம்பா:2 59/4
பிரிந்த கால் ஒலி பெருக ஆங்கு அனைவரும் ஆர்த்தார் – தேம்பா:3 25/4
கன்றின முரசு ஒலி கறங்க தாவிதன் – தேம்பா:5 46/2
கார்க்கடை உரும் என முரசம் கால் ஒலி
ஈர்க்கு அடை கணை என இரு செவி புக – தேம்பா:5 47/1,2
குணில் உற்று ஒலி உற்று அகல் கோ முரசின் – தேம்பா:5 55/1
மீது ஊது ஒலி இங்கிதம் மேவு உரையால் – தேம்பா:5 61/3
ஒலி ஆய சிலம்பு உடை மங்கையருள் – தேம்பா:5 87/3
என்ற ஊடு ஒலி ஆய் இள வெண் புறவும் – தேம்பா:5 110/1
முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1
முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1
முடுகு முரசு ஒலி முடுகு முழவு ஒலி முடுகு முருடு ஒலி முடிவு இலா – தேம்பா:5 119/1
கடுகு பறை ஒலி கடுகு கலம் ஒலி கடுகு கடம் ஒலி கனிவு எழா – தேம்பா:5 119/2
கடுகு பறை ஒலி கடுகு கலம் ஒலி கடுகு கடம் ஒலி கனிவு எழா – தேம்பா:5 119/2
கடுகு பறை ஒலி கடுகு கலம் ஒலி கடுகு கடம் ஒலி கனிவு எழா – தேம்பா:5 119/2
தொடுகு குழல் ஒலி தொடுகு குரல் ஒலி தொடுகு துதி ஒலி தொடுதலால் – தேம்பா:5 119/3
தொடுகு குழல் ஒலி தொடுகு குரல் ஒலி தொடுகு துதி ஒலி தொடுதலால் – தேம்பா:5 119/3
தொடுகு குழல் ஒலி தொடுகு குரல் ஒலி தொடுகு துதி ஒலி தொடுதலால் – தேம்பா:5 119/3
படுகு முகில் ஒலி படுகு கடல் ஒலி படுதல் இல மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 119/4
படுகு முகில் ஒலி படுகு கடல் ஒலி படுதல் இல மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 119/4
ஒலி அதிர முடி முடியொடும் அடிபட உவகை எழ விழ அணி தொடை அசைவொடு – தேம்பா:8 65/1
போர் கணம் கடுத்தால் என பொங்கு ஒலி
கார் கணம் கதம் காட்டி மலிந்து கால் – தேம்பா:10 22/1,2
இ தலை இவளும் நன்று என்று பேர் ஒலி
மொய்த்து அலை பெரும் கடல் நிகர் முற்று ஊர் கடந்து – தேம்பா:10 76/1,2
அம்பு கை ஒலி என ஆர்ப்ப வண்டு அரோ – தேம்பா:12 37/4
ஆறு பாய் ஒலி அடல் தகர் பாய் ஒலி நெறி கொம்பு – தேம்பா:12 46/1
ஆறு பாய் ஒலி அடல் தகர் பாய் ஒலி நெறி கொம்பு – தேம்பா:12 46/1
ஏறு பாய் ஒலி எருமை நீர் பாய் ஒலி கரும்பின் – தேம்பா:12 46/2
ஏறு பாய் ஒலி எருமை நீர் பாய் ஒலி கரும்பின் – தேம்பா:12 46/2
சாறு பாய் ஒலி சங்கு ஒலி வயிர் ஒலி மற்ற – தேம்பா:12 46/3
சாறு பாய் ஒலி சங்கு ஒலி வயிர் ஒலி மற்ற – தேம்பா:12 46/3
சாறு பாய் ஒலி சங்கு ஒலி வயிர் ஒலி மற்ற – தேம்பா:12 46/3
மாறு பாய் ஒலி மயக்கு உறீஇ எதிர்கொண்டு ஆர்த்தனவே – தேம்பா:12 46/4
விடும் திரை கொழித்த விம் ஒலி போன்ற விற்பவர் கொள்பவர் ஒலியும் – தேம்பா:12 66/1
பல்லியம் கடல் ஒலி பட முழக்கினார் – தேம்பா:13 19/2
முழவு எழும் தொனி ஒப்ப முந்நீர் ஒலி
எழ எழுந்து பொர கதிர் எய் சரம் – தேம்பா:13 38/1,2
கார் ஆர் ஒலி கடல் ஆர் ஒலி கறை பாய் ஒலி கடிது ஊர் – தேம்பா:14 57/1
கார் ஆர் ஒலி கடல் ஆர் ஒலி கறை பாய் ஒலி கடிது ஊர் – தேம்பா:14 57/1
கார் ஆர் ஒலி கடல் ஆர் ஒலி கறை பாய் ஒலி கடிது ஊர் – தேம்பா:14 57/1
தேர் ஆர் ஒலி கரி ஆர் ஒலி பரி ஆர் ஒலி சிதறும் – தேம்பா:14 57/2
தேர் ஆர் ஒலி கரி ஆர் ஒலி பரி ஆர் ஒலி சிதறும் – தேம்பா:14 57/2
தேர் ஆர் ஒலி கரி ஆர் ஒலி பரி ஆர் ஒலி சிதறும் – தேம்பா:14 57/2
போரார் ஒலி முரசு ஆர் ஒலி புகைவார் ஒலி புரை செய் – தேம்பா:14 57/3
போரார் ஒலி முரசு ஆர் ஒலி புகைவார் ஒலி புரை செய் – தேம்பா:14 57/3
போரார் ஒலி முரசு ஆர் ஒலி புகைவார் ஒலி புரை செய் – தேம்பா:14 57/3
நேரார் ஒலி மடிவார் ஒலி நிறை பார் ஒலி நிகரா – தேம்பா:14 57/4
நேரார் ஒலி மடிவார் ஒலி நிறை பார் ஒலி நிகரா – தேம்பா:14 57/4
நேரார் ஒலி மடிவார் ஒலி நிறை பார் ஒலி நிகரா – தேம்பா:14 57/4
ஏறு ஆர் ஒலி போல் பல் பறை ஆர்த்து இறைவன் பணியால் மறை பேழை – தேம்பா:15 16/1
மேல் வரும் நிரையின் சாய்ந்து விலகி நின்று ஒலி கொண்டு உற்ற – தேம்பா:15 83/3
போர் எழுந்த தனு புகை எழுந்து அபயர் பொர எழுந்த வெரு ஒலி மருள் – தேம்பா:15 90/3
கார் எழுந்த இடி இடி எழுந்த ஒலி கடல் எழுந்த அலை மெலியும்-ஆல் – தேம்பா:15 90/4
மின் பொதுளும் புயல் ஆர்ப்பு மெலிந்திட வீங்கு ஒலி யூதர் எழீஇ – தேம்பா:15 99/2
இடி அற்ற முகிலின் ஒலி எழ மற்ற விருதர் நக இடைவிட்ட விசை இல விழ – தேம்பா:15 117/2
வசை உண்டு உற ஒலி பொங்கின மடி வில் முகம் அறவே – தேம்பா:15 145/4
இடி முழங்கின முகிலொடும் கடல் இணை முழங்கின ஒலி எனா – தேம்பா:15 151/1
படி முழங்கின ஒலி நிகர்ந்தில பருபதங்களும் அதிரவே – தேம்பா:15 151/3
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/2
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/2
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/2
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/2
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி
செரு முகத்து இவை மருளிய வெருவொடு சிலை வளைத்து ஒலி எழ விழும் மழை ஒலி – தேம்பா:15 158/2,3
செரு முகத்து இவை மருளிய வெருவொடு சிலை வளைத்து ஒலி எழ விழும் மழை ஒலி – தேம்பா:15 158/3
செரு முகத்து இவை மருளிய வெருவொடு சிலை வளைத்து ஒலி எழ விழும் மழை ஒலி
ஒரு முகத்தினும் நிகர் இல முரிவு இல உரை முகத்து அடை அளவு இல அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 158/3,4
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட – தேம்பா:15 161/1
மதம் மிக கரி என ஒலி இட அவன் மருளி முள் கிரி கிடி உரு நிகருவான் – தேம்பா:15 162/4
முனை முதிர் படை எழ முரசு அதிர் ஒலி என – தேம்பா:15 169/1
கடி ஒலி எழ விழு கல்லின் உறை படும் ஒலி – தேம்பா:15 172/1
கடி ஒலி எழ விழு கல்லின் உறை படும் ஒலி
இடி ஒலி இடியினும் இறும் இரதமது ஒலி – தேம்பா:15 172/1,2
இடி ஒலி இடியினும் இறும் இரதமது ஒலி – தேம்பா:15 172/2
இடி ஒலி இடியினும் இறும் இரதமது ஒலி
மடி கரி எழும் ஒலி மடி பரி எழும் ஒலி – தேம்பா:15 172/2,3
மடி கரி எழும் ஒலி மடி பரி எழும் ஒலி – தேம்பா:15 172/3
மடி கரி எழும் ஒலி மடி பரி எழும் ஒலி
முடிவு இல விளிகுவர் முதிர் ஒலி நிகர் இல – தேம்பா:15 172/3,4
முடிவு இல விளிகுவர் முதிர் ஒலி நிகர் இல – தேம்பா:15 172/4
பணை நிலை புரவி ஆல படர் ஒலி களரி மூதூர் – தேம்பா:16 1/3
கார் வென்றன போர் முரசு ஆர்ப்பு ஒலி காள கார் பெய் – தேம்பா:16 23/1
ஏறு நூறுமொடு நூறு தாரை ஒலி ஈறு இலாதும் எழ வானின் மேல் – தேம்பா:16 32/3
கனவு உடைந்த மருள் இரவு அடர்ந்த இருள் கலம் உடைந்த ஒலி சுடர் இடும் – தேம்பா:16 33/1
வினவு உடைந்த ஒளி மலி மலிந்த ஒலி வெரு இயன்ற இவை மருளி வெம் – தேம்பா:16 33/2
இடி எழுந்த ஒலி முகில் எதிர்ந்தது என இழி முதிர்ந்த மத கரி பொர – தேம்பா:16 35/1
துடி எழுந்த பறை ஒலி முழங்க அமர் தொடர் உடன்ற கொலை அளவதோ – தேம்பா:16 35/4
பூ மொழி தும்பியும் மருளி பொங்கு ஒலி
நா மொழி கீதம் போல் நரல போயினார் – தேம்பா:17 4/3,4
கனத்து-இடை ஒலி எழ கல்லின் தீட்டிய – தேம்பா:18 10/3
உண்ட தேன் அருகு நின்று உகுத்து யாழ் ஒலி
கொண்ட தேன் இனிது இசை பாடும் கொள்கை போல் – தேம்பா:20 121/1,2
ஆங்கு ஆயின அளி பற்பல அரவத்து ஒலி அதிர – தேம்பா:21 27/2
தூங்கா ஒலி முரசு ஒத்து எழு தொனியில் தம்முள் தொடர் போர் – தேம்பா:21 27/3
பறை சிந்தின ஒலி சிந்தின பகை சிந்தின பறவை – தேம்பா:21 29/1
மேல் நின்று ஒரு நடம் நோக்கினர் விரி வண் புகழ் ஒலி போல் – தேம்பா:21 34/1
வார் வளர் முரசு ஒலி வழங்க புக்கனர் – தேம்பா:22 30/3
விண் வழி அசனி ஒலி எழ நக்கு வெவ் வினை சடக்கலி விளம்பும் – தேம்பா:23 109/2
மஞ்சொடு கடல் ஒலி மயங்க ஆர்த்த பேய் – தேம்பா:23 113/1
இரு புடையில் உற்ற சோகும் ஒலி தர எதிரும் எதிருற்ற யாவும் அற அமர் – தேம்பா:24 31/2
முறை_இல் ஒலியொடு முரசு முருடொடு முழவு கடமொடும் ஒலி எழும் – தேம்பா:24 41/1
பறையின் ஒலியொடும் இரத உருளொடு பரிகள் கரியொடும் ஒலி எழ – தேம்பா:24 41/2
உறையின் ஒலியொடும் முகிலின் ஒலியொடும் உவரி ஒலி மெலிவன எனா – தேம்பா:24 41/4
செல் திறத்து ஒலி சீறிய பேய் கெட – தேம்பா:24 56/2
ஒலி பட கனல் ஊடு உற வீழ்ந்ததே – தேம்பா:24 65/4
செல் முகத்து இடி சினத்து ஒலி முழங்கிய வெம் போர் – தேம்பா:25 1/1
வள் வாய் மா முரசு ஆர்ப்பு ஒலி மாறா – தேம்பா:25 23/1
புல கதம் பொதிர் அரி இனம் கொடும் புலி இனம் கொடிது ஒலி எழ – தேம்பா:25 74/1
வெருவி மாழ்கிட இடி முழங்கு ஒலி மெலிய மேவலர் உரறவே – தேம்பா:25 81/2
வில் நரம்பு ஒலி கணை வினையின கைமையார் – தேம்பா:29 61/3
துன்னரம் பயில் ஒலி சுவை என்று ஆவுவான் – தேம்பா:29 61/4
வளை கொள் ஒலி எழ வயிர் கொள் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/1
வளை கொள் ஒலி எழ வயிர் கொள் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/1
துளை கொள் குழலொடு தொனி யாழ் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/2
உளை கொள் முரசொடு பலவும் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/3
இளை கொள் ஒலி நகர் எதிர்கொண்டு உறுமுமே – தேம்பா:30 155/4
உளரி அங்கு ஒலி ஓதி உலாவு விண் – தேம்பா:32 6/1
பேர் ஒலி முரசொடு பிறங்கும் பல்லியத்து – தேம்பா:32 58/1
ஆர் ஒலி பரி ஒலி அதிர் கைம்மா ஒலி – தேம்பா:32 58/2
ஆர் ஒலி பரி ஒலி அதிர் கைம்மா ஒலி – தேம்பா:32 58/2
ஆர் ஒலி பரி ஒலி அதிர் கைம்மா ஒலி
தேர் ஒலி கொடி ஒலி தியங்கும் பூண் ஒலி – தேம்பா:32 58/2,3
தேர் ஒலி கொடி ஒலி தியங்கும் பூண் ஒலி – தேம்பா:32 58/3
தேர் ஒலி கொடி ஒலி தியங்கும் பூண் ஒலி – தேம்பா:32 58/3
தேர் ஒலி கொடி ஒலி தியங்கும் பூண் ஒலி
கார் ஒலி ஒளித்து ஒலி கலந்து ஒலித்தவே – தேம்பா:32 58/3,4
கார் ஒலி ஒளித்து ஒலி கலந்து ஒலித்தவே – தேம்பா:32 58/4
கார் ஒலி ஒளித்து ஒலி கலந்து ஒலித்தவே – தேம்பா:32 58/4
உரு வரும் வானோர் சூழ ஒலி குழல் இசையின் பாடி – தேம்பா:34 19/2
மொடமொடவென இன முரசு ஒலி முழவு ஒலி மோதிய யாவும் முழங்கி அதிர – தேம்பா:35 74/1
மொடமொடவென இன முரசு ஒலி முழவு ஒலி மோதிய யாவும் முழங்கி அதிர – தேம்பா:35 74/1
படபடவென மழை இடி ஒலி கடல் ஒலி பாடு என நேரில் ஒழிந்து மெலிய – தேம்பா:35 74/3
படபடவென மழை இடி ஒலி கடல் ஒலி பாடு என நேரில் ஒழிந்து மெலிய – தேம்பா:35 74/3
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/4
ஆர்த்தன தேவ மகிழ்வு ஒலி அரவம் ஆர்த்தன தொடர் துதி துழனி – தேம்பா:36 29/1
வயிர் செய் ஒலி மற்று ஒலி மாறிய பின் – தேம்பா:36 73/1
வயிர் செய் ஒலி மற்று ஒலி மாறிய பின் – தேம்பா:36 73/1
முடி வணங்க மலர் மழை வணங்க விரி கொடி குடை முனர் வணங்க முரசு ஒலி வணங்க முழவொடும் எனை – தேம்பா:36 102/3
மழை வழங்க இடி ஒலி முழங்கல் நிகர் பல பறை வயின் அடங்கல் ஒலி மிக முழங்க முதலவன் மணி – தேம்பா:36 103/1
மழை வழங்க இடி ஒலி முழங்கல் நிகர் பல பறை வயின் அடங்கல் ஒலி மிக முழங்க முதலவன் மணி – தேம்பா:36 103/1

மேல்


ஒலிக்கும் (3)

ஓகை கொண்டு ஒலிதர ஒலிக்கும் நாடு எலாம் – தேம்பா:1 49/4
இன்னியம் ஒலிக்கும் கோயில் இவை இவர்ந்து அங்கண் வைகும் – தேம்பா:12 96/1
கால் வளர் உழைகள் பாய காவதம் ஒலிக்கும் குன்றே – தேம்பா:30 124/4

மேல்


ஒலிக்கொடு (1)

துடி உண்ட ஒலிக்கொடு சூழ் வெரு உய்த்து ஒல்கி சுடர் தவழும் தூய் முகிலில் பொலிந்து தோன்றி – தேம்பா:11 45/3

மேல்


ஒலிகள் (1)

அருள் தொடும் ஒலிகள் கடல் ஒலி ஒழிக்கும் அரிய இன்பு இரு செவி மாந்த – தேம்பா:2 47/4

மேல்


ஒலித்த (1)

முருடு ஒடு பம்பை ஒலி வயிர் ஒலி வன் முரசொடு வளை ஒலி ஒலித்த
தெருள் தொடும் இனிய குழல் ஒலி வீணை செறி ஒலி கின்னரத்து ஒலி நல் – தேம்பா:2 47/1,2

மேல்


ஒலித்தது (1)

வெருவின் மிக்கோர் ஒலித்தது எலாம் விண் ஏறு என்பார் அன்ன மறை – தேம்பா:26 53/1

மேல்


ஒலித்தலால் (1)

ஒலித்தலால் எவன் செயும் உவரி பேய் இனம் – தேம்பா:24 52/1

மேல்


ஒலித்தவே (1)

கார் ஒலி ஒளித்து ஒலி கலந்து ஒலித்தவே – தேம்பா:32 58/4

மேல்


ஒலித்தன (1)

ஒலித்தன மட குயில் இசைகள் நீர்த்தலும் ஒளி சிறை புடைத்து எனை பறவை பார்த்தலும் – தேம்பா:30 90/2

மேல்


ஒலித்தனவே (1)

ஊடு ஒளிப்ப ஒல்கி இடித்து உலகம் எல்லாம் ஒலித்தனவே – தேம்பா:18 14/4

மேல்


ஒலித்து (6)

ஓடையாய் பெரிது ஒலித்து பெயர்ந்த வெள்ளம் ஒழுகிய பின் – தேம்பா:10 58/1
வார் தவழும் புவி சிலம்போ மணி வரன்றி ஒலித்து ஓடி – தேம்பா:15 4/3
ஈர்த்து ஆர் உரும் ஒத்து ஒலித்து அதிர இடை விட்டு அரணும் தகர்ந்து இடிந்தே – தேம்பா:15 18/2
ஓர் இரு முகிலின் ஒப்ப ஒலித்து இரு தடம் தேர் ஓடி – தேம்பா:16 44/1
உவம் அணி கானம் கொல்லென்று ஒலித்து ஒலித்து அழுவ போன்றே – தேம்பா:26 116/4
உவம் அணி கானம் கொல்லென்று ஒலித்து ஒலித்து அழுவ போன்றே – தேம்பா:26 116/4

மேல்


ஒலிதர (1)

ஓகை கொண்டு ஒலிதர ஒலிக்கும் நாடு எலாம் – தேம்பா:1 49/4

மேல்


ஒலிப்ப (1)

மருள் தொடும் மதுர பல்லியம் ஒலிப்ப மாகதர் பா ஒலி இசைந்து இ – தேம்பா:2 47/3

மேல்


ஒலியல் (1)

ஒருவர் அடி ஏற்றி மலர் ஒள் ஒலியல் சூட – தேம்பா:12 85/1

மேல்


ஒலியன் (1)

அலை வளர் ஒலியன் ஆர்க்கும் அலர் முகத்து அலர்ந்த காவே – தேம்பா:18 27/4

மேல்


ஒலியால் (1)

அதிரும் ஒலியால் வெருவு உய்த்தே அவனி உவப்ப பெய் முகிலோ – தேம்பா:6 54/2

மேல்


ஒலியும் (1)

விடும் திரை கொழித்த விம் ஒலி போன்ற விற்பவர் கொள்பவர் ஒலியும்
நெடும் திரை கொழித்த திரு திரள் போன்ற நிதியொடு நிற மணி பலவும் – தேம்பா:12 66/1,2

மேல்


ஒலியே (2)

சீதம் அங்கு அதிர்ந்தது என வாய் மலர்ந்து அறைந்த புகழ் சேண் அழுந்த மண்டும் ஒலியே – தேம்பா:5 146/4
மின்னும் கரு முகில் ஒலியே மெலி தர – தேம்பா:30 156/2

மேல்


ஒலியொடு (3)

மலையின் உயர் இன முகில் அதிர்வன என மலிய முழகின இனியன ஒலியொடு
கலையின் உயரின தொடை தொடை தொடர்வன கனிய இன எனது உரை அடை கருமமோ – தேம்பா:8 64/3,4
வலம் இடத்து உறும் விசையொடு வளி என வரும் இடத்து எழும் ஒலியொடு கடல் என – தேம்பா:15 160/1
முறை_இல் ஒலியொடு முரசு முருடொடு முழவு கடமொடும் ஒலி எழும் – தேம்பா:24 41/1

மேல்


ஒலியொடும் (4)

பறையின் ஒலியொடும் இரத உருளொடு பரிகள் கரியொடும் ஒலி எழ – தேம்பா:24 41/2
கறையின் ஒலியொடும் உவணி அயிலொடு கதைகள் சிலையொடு சிலை பொழி – தேம்பா:24 41/3
உறையின் ஒலியொடும் முகிலின் ஒலியொடும் உவரி ஒலி மெலிவன எனா – தேம்பா:24 41/4
உறையின் ஒலியொடும் முகிலின் ஒலியொடும் உவரி ஒலி மெலிவன எனா – தேம்பா:24 41/4

மேல்


ஒலியோடு (1)

ஏங்கு எழும் ஒலியோடு யாவரும் இரங்க இன மணி தவிசின் மேல் எழுந்து – தேம்பா:20 66/1

மேல்


ஒலுக்கி (2)

ஒழுக்கு இயை செவிகளை ஒலுக்கி கொம்பு அசைத்து – தேம்பா:23 114/3
ஒழுங்கிய மருப்பினை ஒலுக்கி எந்தையான் – தேம்பா:24 46/1

மேல்


ஒவ்வா (19)

நூல் நக துளங்கு கேள்வி நுண் அறிவாளர்க்கு ஒவ்வா
வான் அகத்து ஒதுங்கி வாழும் வரும் பொருள் காட்டும் காட்சி – தேம்பா:3 34/1,2
விண் காத்த வேந்தனை சூல் வேய்ந்து ஒவ்வா கன்னிகையும் – தேம்பா:10 19/2
சூழ் கிளர் காவில் ஒவ்வா துணை புறவு இருந்தது அம்மா – தேம்பா:12 23/4
ஒவ்வா எசித்தார் உணர்வார் என மீட்டு உரைத்தான் வானோன் – தேம்பா:14 75/4
ஒவ்வா மறையை தொழும் தன்மைத்து உவந்து ஒல்லென வீழ்ந்து உலகு அறிய – தேம்பா:15 12/3
வன் முகத்து ஒவ்வா நாதன் வணங்கு காபனரை சீய்க்க – தேம்பா:15 48/3
பீடு உடை வரத்தில் ஒவ்வா பெரும் தகை நாம் வான் வாழ்ந்த – தேம்பா:23 10/1
கான் விளை தவத்தில் ஒவ்வா காத்த மாண்பு இருவரேனும் – தேம்பா:23 19/3
அலை வளர் உலகில ஒவ்வா அதிசயத்து என் தாய் வையின் – தேம்பா:26 101/3
நாடக அரசன் ஒவ்வா நவி கனி எட்டி ஒவ்வா – தேம்பா:27 17/1
நாடக அரசன் ஒவ்வா நவி கனி எட்டி ஒவ்வா
மாடக ஆணி ஒவ்வா மட கிளி உணர்த்தும் தீம் சொல் – தேம்பா:27 17/1,2
மாடக ஆணி ஒவ்வா மட கிளி உணர்த்தும் தீம் சொல் – தேம்பா:27 17/2
சீர் செல்வத்து அருள் செல்வம் சேர்த்தி ஒவ்வா திரு மிக்கோன் – தேம்பா:27 39/1
புறம் ஒன்றே ஒவ்வா கருணை பொலிவோன் என்றான் – தேம்பா:27 63/4
மண் முழுது இவர் தீது ஒவ்வா மலி துயர் நிரையம் சேர்வாய் – தேம்பா:28 55/4
மண் எனும் பதியோர்க்கு அன்றி வானவர்க்கு ஒவ்வா பால் ஆய் – தேம்பா:28 67/2
எ திறத்தாலும் ஒவ்வா இருமையின் பொலிந்தான் சூசை – தேம்பா:33 11/4
உவர்க்கும் வேலை ஒவ்வா அருளோய் என்றாள் – தேம்பா:33 19/4
தான் நர_பதியாய் ஒவ்வா தயை தளிர்த்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:36 85/4

மேல்


ஒவ்வாத (1)

அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3

மேல்


ஒவ்வு (1)

ஒவ்வு ஆறு ஒன்று இல நன்மை உற்றதின் கைம்மாறு ஆக – தேம்பா:6 12/3

மேல்


ஒவ்வொரு (1)

உறைவார் கையிலே தனி ஒவ்வொரு கோல் – தேம்பா:5 102/2

மேல்


ஒவ்வொருவற்கு (2)

ஒவ்வொருவற்கு இடுக என உரைத்தனன் – தேம்பா:16 29/3
நீர் எலாம் இல ஒவ்வொருவற்கு ஒன்று இன்றி நீர்த்த ஓர் இறையும் இல் என்றான் – தேம்பா:27 165/4

மேல்


ஒவ்வோர் (1)

குல்லையே நின்று ஒவ்வோர் உறுப்பு எல்லை கொண்டன இல்லதேல் வடிவும் – தேம்பா:27 160/2

மேல்


ஒழி (8)

பூ முழுது ஒழி நகை புரிதல் கண்டதேல் – தேம்பா:9 106/3
ஒழி பாயொடு கவிழ்கின்றன உரு ஒத்தன மதமே – தேம்பா:14 55/2
கடிதாய் உலகு ஒழி நாள் உகும் கணம் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 56/4
உறை முழங்க அவரவர் முழங்க இகல் உழவர் என்று தமர் ஒழி தர – தேம்பா:16 36/2
மின்னல் நேர் ஒழி இன்பம் விரும்பிய – தேம்பா:26 179/1
போற்றி கேள்-மின் நீர் புகை என ஒழி பொருள் ஈகை – தேம்பா:27 28/3
மின் நிழல் என மிளிர்ந்து ஒழி வெறுக்கை செய் – தேம்பா:29 123/1
துன்னும் திரை அலை தொனியே ஒழி தர – தேம்பா:30 156/1

மேல்


ஒழிக்க (1)

மல் வினை ஒழிக்க ஓர்ந்த மாயையே இன்றும் எஞ்சா – தேம்பா:20 53/4

மேல்


ஒழிக்கல் (2)

பிதிர் வரும் இரு கண் ஆறே பெரும் துயர் ஒழிக்கல் ஆற்றா – தேம்பா:7 63/4
தென் நிறத்து ஒழிக்கல் போல் சூல் சிறை அகன்று உதிக்கும் முன்னர் – தேம்பா:26 100/2

மேல்


ஒழிக்கவும் (1)

தீய் வினை வரு முன் காக்கவும் வந்த தீது நேர்ந்து ஒழிக்கவும் உணர்த்தி – தேம்பா:36 34/3

மேல்


ஒழிக்குதல் (1)

ஊக்கம் மாண்பினர் ஒருங்கு அவை ஒழிக்குதல் போன்றே – தேம்பா:1 13/4

மேல்


ஒழிக்குப (1)

உடல் உடை கடவுள் தன்னை ஒழிக்குப பகைத்த கோமான் – தேம்பா:25 88/2

மேல்


ஒழிக்கும் (4)

அருள் தொடும் ஒலிகள் கடல் ஒலி ஒழிக்கும் அரிய இன்பு இரு செவி மாந்த – தேம்பா:2 47/4
பண் முழுது ஒழிக்கும் தீம் பா பறவை சூழ் இமிழின் பாட – தேம்பா:30 127/2
பொருள் ஈன்ற பெரும் செல்வ பொலிவு ஒழிக்கும் வளம் புணர புகன்ற நாடு – தேம்பா:32 24/1
கோது ஒருங்கும் குறை ஒருங்கும் குறைத்து ஒழிக்கும் புயல் கரத்தான் – தேம்பா:34 42/2

மேல்


ஒழிகின்றார் (1)

ஒல்லும் தன்மைத்து ஓர் இறையோனை ஒழிகின்றார் – தேம்பா:23 26/4

மேல்


ஒழித்த (8)

பால் நலம் ஒழித்த பா பாடி ஆடி விண் – தேம்பா:2 35/3
தாழ்ந்த பண்பு ஒழித்த இன்ன தரும கோன் அரிதின் செய்தான் – தேம்பா:3 35/4
பிரிந்தது என்று ஒழித்த பாவம் பெறும் இடத்து அணுகேல் வேலோய் – தேம்பா:28 151/1
தேன் நலம் ஒழித்த பெரும் இன்பம் முனர் செல்ல – தேம்பா:35 27/2
கால் நலம் ஒழித்த இறையோன் கடிது அடைந்தான் – தேம்பா:35 27/4
உயிர் கடந்து ஒழித்த யாக்கை உறைந்து கல்லறை கண் எம்-தம் – தேம்பா:35 39/2
விண் வழி ஒழித்த தீது விலகுவான் கொடியர் கையால் – தேம்பா:35 45/2
தூய் இரக்கு ஒழித்த நீசர் தூணினோடு எனை சேர்த்து ஓர் ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று – தேம்பா:35 47/1

மேல்


ஒழித்தல் (1)

எல் பொறா பேதை நானும் இகன்று அதை ஒழித்தல் ஓர்ந்தேன் – தேம்பா:29 113/3

மேல்


ஒழித்தலோ (1)

மன் உயிர் ஒழித்தலோ வடு இலாது என்றான் – தேம்பா:25 39/4

மேல்


ஒழித்தவர் (1)

மண் சிறையை ஒழித்தவர் தம் வருத்தம் காணா வழி முடுகி – தேம்பா:10 60/1

மேல்


ஒழித்தனர் (7)

மறம் ஒழித்திலர் மறை முறை ஒழித்தனர் இறைவன் – தேம்பா:5 5/1
திறம் ஒழித்தனர் செய் முறை ஒழித்தனர் சிறந்த – தேம்பா:5 5/2
திறம் ஒழித்தனர் செய் முறை ஒழித்தனர் சிறந்த – தேம்பா:5 5/2
அறம் ஒழித்தனர் அறிவு ஒழித்தனர் நலம் யாவும் – தேம்பா:5 5/3
அறம் ஒழித்தனர் அறிவு ஒழித்தனர் நலம் யாவும் – தேம்பா:5 5/3
புறம் ஒழித்தனர் புணர் உயிர் ஒழித்தனர் சிதடர் – தேம்பா:5 5/4
புறம் ஒழித்தனர் புணர் உயிர் ஒழித்தனர் சிதடர் – தேம்பா:5 5/4

மேல்


ஒழித்தான் (2)

ஓது பேர் உள முப்பதோர் அரசர் வென்று ஒழித்தான் – தேம்பா:16 10/4
முன் உரைப்ப எடுத்த நிலை முற்று ஒழித்தான் கடந்து என்றால் – தேம்பா:34 44/2

மேல்


ஒழித்தி (1)

ஈனமே ஒழித்தி என்று எவரும் ஏற்றி அ – தேம்பா:20 132/3

மேல்


ஒழித்திட (1)

ஒல்லை உள நம் துயர் ஒழித்திட நினக்கே – தேம்பா:14 6/3

மேல்


ஒழித்திலர் (1)

மறம் ஒழித்திலர் மறை முறை ஒழித்தனர் இறைவன் – தேம்பா:5 5/1

மேல்


ஒழித்து (16)

அவ்வியம் ஒழித்து அருள் அளிக்கும் மா மறை – தேம்பா:2 33/1
ஏதமே விளைத்த ஆதன் இழிவு ஒழித்து உயிர்கள் யாவும் – தேம்பா:7 24/2
இழிவு எலாம் ஒழித்து வீக்க இளவலாய் பிறப்ப நாதன் – தேம்பா:10 3/3
கொடை இல தின் மக்கள் நாமம் என உயர் கொடி முழுது ஒழித்து நீற நிசிதரன் – தேம்பா:15 111/1
ஒழித்து என சுடர் நீர் மூழ்க உலகு இருள் போர்ப்ப கஞ்சம் – தேம்பா:15 187/1
மண் சிறை ஒழித்து அற வந்த மூவரை – தேம்பா:20 9/2
ஒக்கு உருவை ஒழித்து நசை ஒழியும் என்றான் மலர் கொடியான் – தேம்பா:20 24/4
புனம் செயும் பங்கமே புனம் ஒழித்து என – தேம்பா:28 37/1
எவர்க்கும் நோய் ஒழித்து இன் உயிர் ஈய வந்து – தேம்பா:33 19/2
முன் பழி ஒழித்து நின் முனிவை ஆற்றிட – தேம்பா:35 19/1
எம் சிறை ஒழித்து தான் தன் இன் உயிர் தந்து யாக்கை – தேம்பா:35 26/1
அம் சிறை ஒழித்து வாய்ந்த ஆவியால் முந்தையோர்கள் – தேம்பா:35 26/2
தம் சிறை ஒழித்து வீட்டின் வளம் தர அருள் ஓர்ந்து ஆசை – தேம்பா:35 26/3
பால் நலம் ஒழித்து அமரர் பா இசைகள் பாட – தேம்பா:35 27/1
மீன் நலம் ஒழித்து இரவி எஞ்ச ஒளி விஞ்ச – தேம்பா:35 27/3
பகை அரசு ஒழித்து ஒன்றாய் நான் படைத்து அளித்து அழிப்ப வல்ல – தேம்பா:35 44/1

மேல்


ஒழிதர (1)

கடிது மாய்ந்து ஒழிதர கடு உண்பு ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 44/4

மேல்


ஒழிதரும் (1)

உலை முக கனல் எரி கதத்தனர் உவணிகள் கொடு ஒழிதரும்
கொலை முகத்தொடு குருதியை தொடர் குழவி துய்த்து உணும் அமுது உக – தேம்பா:25 75/2,3

மேல்


ஒழிந்த (12)

உடை ஒக்க நீர் உடுக்கும் உலகு அறிய மன்னவர் வந்து ஒழிந்த பின்னர் – தேம்பா:11 122/1
ஒழிந்த மாற்றலர் உறைந்த பல் உழி-தொறும் உறைந்து ஆண்டு – தேம்பா:16 11/1
அற்றது என்று அலைந்த சாகி அனிலம் அற்று ஒழிந்த போது – தேம்பா:18 33/1
உன்னிய தவத்தை பேண ஒழிந்த தீ இனிமை வெஃகேன் – தேம்பா:20 52/1
முன் நெறி ஒழிந்த அ முனிவர் யாவரும் – தேம்பா:20 129/2
சீர் நலம் ஒழிந்த அன்னார் தேவன் என்று இறைஞ்சினாரே – தேம்பா:22 19/4
செ வழி ஒழிந்த மன் உயிர் கெட ஓர் செயிர் வழி காட்டவோ வேண்டும் – தேம்பா:23 101/2
மற்றை யாவையும் தாம் ஒழிந்த தொல் தேவர் மன சினத்து அயர்ந்தவை என்பேன் – தேம்பா:23 112/2
வயல் பொருவு ஒழிந்த நாடு வளன் தரும் ஓதி தன்னால் – தேம்பா:28 158/3
வினை பகை ஒழிந்த யாரும் மெய் மறை விளைவு காண – தேம்பா:30 5/1
குழல் எழுந்த இமிழ் இசை இசைந்த குரல் இணை இல குயில் ஒழிந்த வயிரியர் கனிந்த துதி இணை இல – தேம்பா:36 105/1
நகை அணிந்த நகர் நனி குவிந்த பயன் அளவு_இல நவை கொணர்ந்த வினை அற ஒழிந்த குறை அளவு_இல – தேம்பா:36 106/3

மேல்


ஒழிந்தது (3)

ஏதம் அங்கு ஒழிந்தது என நோவு அணங்கு ஒழிந்து நிறை ஏசு இல் இன்பு அடைந்து கடவுள் – தேம்பா:5 146/1
தனி வெகுண்ட நர_பதி பொழிந்த சர மழை ஒழிந்தது இல தணிவு இலா – தேம்பா:15 92/4
ஒன்னார் கண்டு உவப்ப ஒழிந்தது இ நாடு ஒருங்கு என்பாள் – தேம்பா:29 20/4

மேல்


ஒழிந்தன (2)

பூ மலி நடுக்கின் கூச புதவு ஒழிந்தன போர் ஓர்ந்தே – தேம்பா:24 1/4
மின் விளை ஒளிசெய் திருமகன் முகத்தில் வீழ்ந்து ஒருங்கு ஒழிந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 48/4

மேல்


ஒழிந்தார் (2)

புனத்து எழுதி வைத்த பொருள் ஒத்து அ வேதம் புறத்து ஒழிந்தார் – தேம்பா:18 19/4
எல்லின் ஒண் மறை இற்று ஒழிந்தார் என – தேம்பா:18 48/2

மேல்


ஒழிந்தால் (2)

துப்பால் ஈங்கு ஒழிந்தால் துறும் பொலிசை யாது இவர்க்கு – தேம்பா:20 63/3
பெய்த உதவி கொண்ட சிலர் பேணாது ஒழிந்தால் பிறர் துயரை – தேம்பா:26 51/2

மேல்


ஒழிந்தாள் (1)

அளி முகத்து இறைஞ்சி அயின்ற நோய் ஒழிந்தாள் – தேம்பா:35 82/4

மேல்


ஒழிந்தான் (2)

மிகை விளைத்த தானும் தன் வினை பட்டு ஒன்னார் வென்று ஒழிந்தான் – தேம்பா:17 38/4
தான் இருந்து ஒழிந்தான் ஈண்டே தாயொடு மகவும் கூட்டி – தேம்பா:30 6/3

மேல்


ஒழிந்தீர் (1)

கூர் நலம் பொறித்த அன்பின் கொடுத்த நன்று ஒழிந்தீர் என்றான் – தேம்பா:20 112/4

மேல்


ஒழிந்து (16)

எள் ஒழிந்து உனது தாள் இறைஞ்சி நாள் எலாம் – தேம்பா:5 48/1
ஏதம் அங்கு ஒழிந்தது என நோவு அணங்கு ஒழிந்து நிறை ஏசு இல் இன்பு அடைந்து கடவுள் – தேம்பா:5 146/1
உறுவன யாரும் ஒழிந்து நடந்தனனே – தேம்பா:15 72/4
மனத்து எழும் சுருதி மெலிந்தன அளவில் வனப்பு எலாம் ஒழிந்து தான் மெலிய – தேம்பா:18 37/1
கல்லின் மேல் வரைந்த எழுத்து ஒழிந்து ஆக கண்டு அரும் தயையின் அ சுருதி – தேம்பா:18 38/2
கான் வாழ் சுவை தேன் துளி நக்கி கத வாழ் மாறா வாழ்வு ஒழிந்து
வான் வாழ் இறையோன் தனை மறுத்து வசை பல் தேவர் தொழ கண்டு – தேம்பா:19 27/1,2
ஓங்கு அணை ஐ என்று ஒழிந்து பாய்ந்து அவன் தன் உடை துகில் சிக்கென பிடித்தாள் – தேம்பா:20 75/2
முன் பட உரைத்த தன்மையின் அல்லோ முழுவதும் நாடு ஒழிந்து அல்லால் – தேம்பா:20 81/1
அவ்வியம் ஒழிந்து அவர் அசைவு தீர்ந்தனர் – தேம்பா:20 131/1
நரம் தரும் குலைவின் நைந்து நாடு ஒழிந்து ஓடினாரை – தேம்பா:23 15/1
உள்ளிய சமர் எலாம் ஒழிந்து உளம் கெட – தேம்பா:24 21/1
பகைத்த வெம் பசி பரிந்து அற மலை ஒழிந்து ஒழுகி – தேம்பா:25 37/1
தோகையோடு ஒழிந்து வீழ்ந்த துணை மயில் என்ன கோயில் – தேம்பா:29 41/3
ஒண் வழி கடந்த என் கண் ஒளி ஒழிந்து இருளல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 45/4
படபடவென மழை இடி ஒலி கடல் ஒலி பாடு என நேரில் ஒழிந்து மெலிய – தேம்பா:35 74/3
மெலிவன உயிர் உணும் அயர்வு அஞர் சிலுகு இடர் பாசறை யாவும் ஒழிந்து மறைய – தேம்பா:35 80/1

மேல்


ஒழிப்ப (6)

கண் களிப்ப உரு ஆனாய் கசடு ஒழிப்ப உள் இரங்கி கலுழ்குவாயோ – தேம்பா:11 114/3
தொக்கு அடங்கிய எசித்து உயிர் யாவும் துகள் ஒழிப்ப அவண் எய்திய நாதன் – தேம்பா:22 3/2
ஒளி பொருள் இன்பம் வெஃகிய வினையால் உயிர் கெட நுழைந்த தீது ஒழிப்ப
விளி பொருள் இவை என்று எளிமையே பொறையே வெறுமையே மெய் திரு என்ன – தேம்பா:31 91/1,2
மருள் ஈன்ற அவா ஒழிப்ப வையகத்தில் நான் உதித்து மறை என்று ஓதும் – தேம்பா:32 24/2
தகை அரசு ஆகி மாக்கள் தம் செருக்கு ஒழிப்ப என்னை – தேம்பா:35 44/2
மா முரசு ஒழிப்ப சொல்லும் வளன் முடி பத்தாம் நாளில் – தேம்பா:36 82/2

மேல்


ஒழிப்பல் (1)

ஊன் விளை யாக்கையில் உம்மை ஒழிப்பல் என உரைத்து இறைவன் – தேம்பா:23 70/3

மேல்


ஒழிப்பன் (1)

நால் முகத்து ஒழிப்பன் என்று உதிக்கும் நாள் தனில் – தேம்பா:25 44/2

மேல்


ஒழிப்பேன் (1)

புல்லும் அ சுளை ஒருங்கு ஒழிப்பேன் என பொருநன் – தேம்பா:25 33/2

மேல்


ஒழிய (11)

ஓய் வழி பொறாது இறை ஒழிய முன்னினான் – தேம்பா:3 49/4
ஓட நீள் நீத்தமோடு ஒழிய காண்பரே – தேம்பா:14 106/4
ஊன் ஊறு சோதுமத்தாரது ஐந்தும் ஊர் உற்ற பாவம் ஒழிய
வான் ஊறு தீயை ஓர் மாரி ஆக வான் வாரினான் இ மகனே – தேம்பா:14 129/3,4
வவ்வு அழிவு ஒழிய தூது வந்த காபிரியேல் சொன்னது – தேம்பா:26 9/3
நனி உரு காட்டி வாய்ந்த நால் மறை ஒழிய செய்தான் – தேம்பா:29 40/4
துனி கதிர் ஒழிய வீழ்ந்து துணை அடி தொழுது சொன்னான் – தேம்பா:29 111/4
இணங்கிய முறை கல்லூரி என் வழி ஒழிய தேர்ந்தேன் – தேம்பா:29 116/4
அ நாளும் வந்து ஒழிய அக மகிழ்வு ஈங்கு எனக்கு உண்டோ – தேம்பா:30 117/1
மன் உயிர் உய்ந்தால் ஒழிய ஆங்கு ஒழியா வருத்தமே தனக்கு என நசை கொண்டு – தேம்பா:34 52/2
பார் பிணி ஒழிய ஓதை படர் முரசு அறைவித்தானே – தேம்பா:36 83/4
வாழ்-மினே பசி நோய் வஞ்சம் மற பகை ஒழிய வாழ்-மின் – தேம்பா:36 84/2

மேல்


ஒழியவோ (1)

ஊறி நான் தெரிந்த சாந்தம் ஒழியவோ செய்வாய் என்று – தேம்பா:20 47/3

மேல்


ஒழியா (6)

தொடுத்த உவப்பில் இன்பு ஒழியா தோன்றிற்று அன்று ஓர் விழா அணியே – தேம்பா:12 9/4
அரை ஒழியா முனர் அகன்று யாண்டையும் – தேம்பா:14 101/3
வீடு இழந்த தீ இனமே விளைந்த செருக்கு உளத்து ஒழியா
வீடு இழந்த தன்மை எரி பிளிர்ந்து இடித்து பிளந்த முகில் – தேம்பா:28 78/1,2
மன் உயிர் உய்ந்தால் ஒழிய ஆங்கு ஒழியா வருத்தமே தனக்கு என நசை கொண்டு – தேம்பா:34 52/2
நொந்தால் ஆதரவு ஆம் உறு நோய் ஒழியா
வந்தால் நாள் ஒளிவு அன்று மருங்கில் உறீஇ – தேம்பா:36 47/1,2
பொன்றாத ஓர் துயர் பூத்து ஒழியா மெலிவின் – தேம்பா:36 48/3

மேல்


ஒழியாதால் (1)

அ துணை கொண்டு ஒழியாதால் அலைந்து அலைந்து உள் துயர் பொங்க – தேம்பா:28 85/2

மேல்


ஒழியாது (2)

உற்றது என்னினும் புக்கு ஒழியாது உயிர் – தேம்பா:27 81/3
விடைந்து பாய் வெறிகள் படுத்திய பீடை விட்டு ஒழியாது எரிந்து உளைவார் – தேம்பா:28 92/4

மேல்


ஒழியார் (1)

நினைவு_அரும் உணர்வொடு புகழுவர் புகழ் இசை நேர் இல வாட வருந்தி ஒழியார்
புனைவு_அரும் அழகு உள முக முகை அயிலுவர் பூகதர் பூசை புணர்ந்து பிரியார் – தேம்பா:35 78/3,4

மேல்


ஒழியாள் (1)

கலை கொள் பதத்தாள் பிரியாத ஓர் கருணை விளைத்த அன்பு ஒழியாள்
உலை கொள் அழலின் துயர் கொண்டே ஒளிப்ப எசித்து மேவிய-கால் – தேம்பா:26 50/2,3

மேல்


ஒழியும் (8)

கொடிது நோய் ஒழியும் குணத்து அன்று அணி – தேம்பா:7 50/3
ஒக்கு உருவை ஒழித்து நசை ஒழியும் என்றான் மலர் கொடியான் – தேம்பா:20 24/4
பறந்த நாள் கூண்டு ஒழியும் பறவை என்றான் அதிட்டன் என்பான் – தேம்பா:20 25/4
பார் மேல் எழு நீள் இருள்பட்டு ஒழியும்
சீர் மேல் எழு மூவர்கள் சிந்து அருளால் – தேம்பா:22 11/2,3
விண்டு அவத்து ஒழியும் மாந்தர் வீடு உற செப்பம் காட்டி – தேம்பா:28 1/3
ஆவி பட்டு அழுக்கு உற்று ஒழியும் என்று அறைவர் அரிய நூல் புலமையோர் என்றாள் – தேம்பா:30 143/2
ஆவி பட்டு ஒழியும் கற்பு அதே ஆகில் ஆண்மை கொண்டு உறுதியே நிற்ப – தேம்பா:30 143/3
கைக்கும் ஓர் மருந்து உண்ணாதோ கடுத்த நோய் ஒழியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/2

மேல்


ஒழியேம் (1)

புரந்த நாடு ஒழியேம் என்பார் பொதி எலாம் நோக்கீர் என்பார் – தேம்பா:20 110/1

மேல்


ஒழிவு (2)

சினை விளை இழிவு இல அழிவு இல ஒழிவு இல சீரிய யோகம் ஒருங்கு விளைய – தேம்பா:35 79/3
ஒழிவு_அரும் தவ தாவிதற்கு ஓதிய – தேம்பா:36 10/1

மேல்


ஒழிவு_அரும் (1)

ஒழிவு_அரும் தவ தாவிதற்கு ஓதிய – தேம்பா:36 10/1

மேல்


ஒழுக்க (4)

ஒளி வளர் கதவு சேர்த்தி ஒழுக்க நல் தாளை பூட்டி – தேம்பா:9 124/2
நிறை மலர் ஒழுக்க தாள் கீழ் நித்தில பரப்பில் தூய – தேம்பா:19 13/1
வீக்க மேல் விரத செந்நெல் வித்தி நல் ஒழுக்க நீரை – தேம்பா:26 111/2
மேல் நிமிர் ஒழுக்க நீரை விட்டு அருள் மணலை பாய்த்தி – தேம்பா:30 73/3

மேல்


ஒழுக்கத்தால் (1)

ஆடிய நூல் மறை ஒத்து அற நல் நெறி அன்னார் நீங்கா ஒழுக்கத்தால்
கோடிய உள்ளமும் இன்பு உறீஇ சொன்னது உள் கொண்டு குன்றா தெளிவு எய்தி – தேம்பா:32 42/2,3

மேல்


ஒழுக்கத்து (1)

பொருது இ நூல் ஒழுக்கத்து அஞ்சா போதலே ஆற்றாது என்றான் – தேம்பா:28 7/4

மேல்


ஒழுக்கம் (1)

உற்றியே என ஒழுக்கம் ஒன்று இல்ல நான் உயர் வான் – தேம்பா:32 17/3

மேல்


ஒழுக்கு (2)

ஒழுக்கு இயை செவிகளை ஒலுக்கி கொம்பு அசைத்து – தேம்பா:23 114/3
ஒழுக்கு உடை ஏலியன் உளத்து நொந்துளான் – தேம்பா:25 56/3

மேல்


ஒழுக (11)

உள்ளி வான் விடும் வடம் என தாரைகள் ஒழுக
வெள்ளி நீள் தொடர் விசித்து அதை பிடித்து என சூழ – தேம்பா:1 5/2,3
ஊன் நெடும் திரை ஒழுக ஆங்கு அனைவரும் கூச – தேம்பா:3 31/2
காட்டிய நெறி சென்று ஒழுக மன் உயிர்கள் களிப்பில் இ காவில் இ தருவும் – தேம்பா:18 35/2
மீன் நிறத்து அலர்ந்த பைம் பூ விரை நிறத்து ஒழுக தீம் தேன் – தேம்பா:20 39/1
அன்ன ஆறு ஒழுக என்று ஓர் அரும் குரு இல நிற்பேனோ – தேம்பா:26 115/3
அடல் வண்ணத்து அருள் வெள்ளம் ஆர்ந்து ஒழுக மல்கி எழும் – தேம்பா:26 139/1
விள்ளிய கொடியோய் சீல விளைவு உணர்ந்து ஒழுக என்றான் – தேம்பா:27 13/4
பின்னே துடரா காலம் இலை பெரும் புண் நீர் ஒழுக
அன்னே அறிவேன் நான் அல்லால் அறியாய் பொறி வென்றோய் – தேம்பா:28 32/3,4
அங்கண் நீர்த்து ஒழுக மற்று அருளி கேட்டி ஒன்று – தேம்பா:29 90/3
ஒழுக மூவரும் உள் உவப்பின் கடல் – தேம்பா:30 91/3
கண் கிழித்து ஒழுக செம் தீ கதத்தினர் அடித்த பாலால் – தேம்பா:35 23/1

மேல்


ஒழுகல் (8)

நிறை மொழி மாந்தர் பூத்த நீர்மையோடு ஒழுகல் செய்து – தேம்பா:0 8/3
வேயொடு நெருங்கும் கானில் விழைந்து தான் ஒழுகல் நன்றோ – தேம்பா:4 36/2
ஏது இலாது ஒழுகல் உள்ளத்து இயல்பினால் ஆகும் அன்றி – தேம்பா:4 38/3
உலக்கம் ஆக வீதி தீதர் ஒழுகல் இன்றி உண்ட தோம் – தேம்பா:7 34/2
புரி காய்ந்த மனத்து உணர்வு உற்று ஒழுகல் செய்யா புகைந்து அழிய – தேம்பா:26 164/2
மற்ற நூல் போல வாய்ந்த மறை நெறி ஒழுகல் வில்லால் – தேம்பா:28 9/2
வந்து அதில் கிடந்து நோற்ற வண்ணமே ஒழுகல் வேண்டா – தேம்பா:28 18/2
நூல் வழி ஒழுகல் விள்ளா நுகர்ந்த நஞ்சு உமிழ்ந்தே உய்தி – தேம்பா:28 138/3

மேல்


ஒழுகலோ (1)

உள்ளிய நவ நூல் எண்ணி ஒழுகலோ உறுதி என்றாள் – தேம்பா:29 4/4

மேல்


ஒழுகவும் (1)

நல் குலத்து உதித்த நீர் புற நீச நவ முறை ஒழுகவும் நன்றோ – தேம்பா:23 107/3

மேல்


ஒழுகவே (1)

உள் முழுது இருள் அற்று ஊக்கத்து ஒழுகவே துணிந்தால் அல்லால் – தேம்பா:28 55/3

மேல்


ஒழுகற்கு (1)

நீதே என அ நெறி நின்று ஒழுகற்கு இசலா நின்றார் – தேம்பா:9 20/4

மேல்


ஒழுகா (2)

மணம் முடித்து ஏழாம் திங்கள் வளர்ந்து தேய்ந்து ஒழுகா முன்னர் – தேம்பா:7 4/1
இண்டு இக்கு ஒழுகா நஞ்சு இட்டீர் என்று இவள் உள் சினந்தே – தேம்பா:10 46/3

மேல்


ஒழுகி (14)

விண் புதைத்த மலர் பணை வாய் விரை குளித்த தேன் ஒழுகி
கண் புதைக்கும் இருள் பொழில் கொள் களி கூர்ந்த நாடு இதுவே – தேம்பா:1 58/1,2
விண்டு இக்கு ஒழுகி குழல் சூழ் விரை வீசிய தண் தொடைகாள் – தேம்பா:10 46/1
நூலினும் வழுவா செம்மையின் ஒழுகி நோக்கினும் அகன்று ஒளித்து ஓடி – தேம்பா:12 62/1
நறை மலர் பரப்பினால் போல் நளிர்பட ஒழுகி சூழ – தேம்பா:19 13/2
உன்ன வாய் மகிழ்வு துய்த்து உணவு உணா நினைவும் அற்று ஒழுகி ஓர் நாள் – தேம்பா:19 22/3
வேள் நெறி ஒழுகி தான் முன் விழைந்த சாசனையின் சாயல் – தேம்பா:20 43/3
அயல் பாய் ஒளி முத்து அறலோடு ஒழுகி
வயல் பாய்ந்து நெல் முத்தமொடே மருளி – தேம்பா:22 9/2,3
ஊன் நேர் ஒழுகி பிண குப்பை உதட்டு நாறும் பகு வாயான் – தேம்பா:23 7/2
பகைத்த வெம் பசி பரிந்து அற மலை ஒழிந்து ஒழுகி
முகைத்த பல் மலர் முருக்கிய நீத்தமும் கொடிதோ – தேம்பா:25 37/1,2
ஆடலோடு இயைந்து ஒழுகி அரிய எல்லா அற தொகையோன் – தேம்பா:26 163/3
உள்ளிய ஓதி நீத்தம் ஒழுகி வந்து அலகை வஞ்சத்து – தேம்பா:27 13/2
மதி தள்ளி பலர் வாரியோடு இழிவுற ஒழுகி
கதி தள்ளி கெடும் கடவுளர் இறைஞ்சினம் இன்னே – தேம்பா:27 168/2,3
கை மறந்து ஒழுகி காதல் கசடு உற பொறிகள் காட்டும் – தேம்பா:30 137/2
உருகு வாய் இறால் உடைந்து உமிழ் தேனும் ஆர்ந்து ஒழுகி
பெருகு வாய் புனல் பெற்றியோடு ஓங்கினன் வளனே – தேம்பா:32 15/3,4

மேல்


ஒழுகிய (6)

தலை முகந்து ஒழுகிய குலம் சகோபு அவன் – தேம்பா:3 45/2
ஓடையாய் பெரிது ஒலித்து பெயர்ந்த வெள்ளம் ஒழுகிய பின் – தேம்பா:10 58/1
மேல் நிரைத்து ஒழுகிய வெள்ளி ஆறு என – தேம்பா:17 12/2
எல்லை_இல் முன்னோர் ஒழுகிய நெறியே இழிவுறும் பழுது அதோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/2
ஓது வாய் மலர்ந்த நல் நூல் ஒழுகிய அமிர்த தீம் தேன் – தேம்பா:28 2/2
வரை கிடந்து இன மணி கொழித்து ஒழுகிய நதி சூழ் – தேம்பா:29 98/1

மேல்


ஒழுகில் (1)

நூல் நேர பாய் நெடிய மறுகிற்கு எல்லாம் நொந்து ஒழுகில்
கோன் நேர பாவிய கையிறையும் எண்ணும் கொடுத்தனரே – தேம்பா:10 71/3,4

மேல்


ஒழுகிலான் (1)

உடம் புனைந்து அனைத்தும் கேட்டு ஒத்து ஒழுகிலான் வாமன் என்பான் – தேம்பா:28 3/4

மேல்


ஒழுகிற்று (4)

உளிக்குமே மணமும் வில்லும் ஒளி முகத்து ஒழுகிற்று அம்மா – தேம்பா:7 26/4
குன்று இயை அருவி போல கூர்ந்து எழுந்து ஒழுகிற்று ஆகி – தேம்பா:29 118/2
ஏழ்பட வருடம் இவ்வாறு இயல் பட ஒழுகிற்று ஆகி – தேம்பா:30 1/1
மண் கிழித்து ஒழுகு வெள்ளம் மலிவொடு ஆங்கு ஒழுகிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 23/4

மேல்


ஒழுகினால் (1)

ஒழுகினால் என உளம் மெலிந்து அரும் துயர் கடலில் – தேம்பா:26 61/2

மேல்


ஒழுகு (7)

ஓசை உற்று ஒழுகு அமிர்தம் உடை கடல் என்ன நண்ணி – தேம்பா:0 4/2
செ ஒழுகு தேவன் அருள் வவ்வு இரு மைந்தர் இனை – தேம்பா:5 154/2
துருவினேன் என சூழ்ந்து ஒழுகு என்றனன் – தேம்பா:8 91/4
புண் கிளைத்து ஒழுகு நெய்த்தோர் பொழி படை ஏந்தி நின்றார் – தேம்பா:20 50/4
வெண் தேர் ஒழுகு இடம் விண்ணோர் ஒழுகுவார் – தேம்பா:30 159/4
வரை கடந்து ஒழுகு ஒளி மகிழ்ச்சி நீத்தம் உள் – தேம்பா:34 6/2
மண் கிழித்து ஒழுகு வெள்ளம் மலிவொடு ஆங்கு ஒழுகிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 23/4

மேல்


ஒழுகுதல் (1)

ஊர் எலாம் ஒருவன் ஆள் அரசு ஆய் மற்று ஒருவர் கேட்டு ஒழுகுதல் அரசோ – தேம்பா:27 165/2

மேல்


ஒழுகும் (24)

மண் கிழித்து ஒழுகும் புனல் என சீறி மதம் பொழி கரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/3
மண் பொதுளும் சேற்று ஒழுகும் கதிர் சேறு ஆகா வண்ணம் என கதிர் கலங்கின் கலங்கா நெஞ்சாள் – தேம்பா:8 55/1
முள் பொதுளும் மணம் பொதுளும் நொய் அம் தாது முருகு ஒழுகும் முகை விண்ட செம் செவ்வந்தி – தேம்பா:8 55/3
கண்ட நாயகன் கண் ஒழுகும் கதிர் – தேம்பா:8 86/1
இன்று அன்னான் நீதி முறை பிறழா நேர் சென்று இருபற்று அற்று ஒழுகும் நெறி எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:11 56/2
சிறை நீத்து யூதர் அமுது ஒழுகும் திரு நாடு அமைத்தி அருள் செய்தான் – தேம்பா:12 2/4
முன் நாள் செய்த அருள் மறவா முறை கொண்டு ஒழுகும் தன்மை என – தேம்பா:12 3/1
வண்ணம் கொள் நாடு உவந்து ஓங்க வரைவு அற்று ஒழுகும் மா நதியே – தேம்பா:15 10/4
கால் கலந்து ஒழுகும் மாரி கான்ற ஓர் துளியும் இன்றி – தேம்பா:20 102/2
தாது நீர் ஒழுகும் சாகி தனை கொய்வார் நிழற்றும் போல – தேம்பா:20 116/3
உருகி ஒழுகும் நஞ்சு உமிழ் மால் ஓங்கல் நெடும் கை துண்டத்தான் – தேம்பா:23 6/3
எண்ணத்து ஒழுகும் இசறயலை இரங்கி கைக்கொண்டான் என்றாள் – தேம்பா:26 43/3
இன்ன ஆறு ஒருவன் நானே இடறு இலாது ஒழுகும் பாலோ – தேம்பா:26 115/1
என்ன ஆறு ஒழுகும் வெள்ளத்து இள முனி அழுது சொன்னான் – தேம்பா:26 115/4
வால் புறத்து ஒழுகும் ஆறும் வாய் உரை வழங்கும் ஆறோ – தேம்பா:28 12/4
மின் ஆர் வேல் ஊன் உமிழ்ந்து ஒழுகும் வேழ மருப்பும் எதிர்த்து – தேம்பா:28 25/1
ஏடு இழந்து ஒழுகும் தேன் போல் இயைந்த புல் இன்பம் நக்க – தேம்பா:28 137/2
ஒல்லென அருவி நீர் ஒழுகும் கண்ணினாள் – தேம்பா:29 29/4
மறம் தகாது ஒழுகும் சீரால் வான் திரு தகுவது என்றே – தேம்பா:30 138/2
தீய் வினை நோயும் சாவும் தீர்த்து நான் ஒழுகும் வேலை – தேம்பா:32 36/2
எண் கடந்த நிரை தீம் பால் இனிது ஒழுகும் பார்ம நிலத்து இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/4
விண் கிழித்து ஒழுகும் மாரி விதப்பு என எந்தை யாக்கை – தேம்பா:35 23/2
புண் கிழித்து ஒழுகும் செந்நீர் புரை வினை மலங்கள் தீர்ப்ப – தேம்பா:35 23/3
உண்ட இக்கு ஒழுகும் கனி ஒன்றால் உள தீது அடைத்த வான் வாயில் – தேம்பா:36 17/2

மேல்


ஒழுகும்-காலை (1)

உள் நடையால் உவப்பில் இவை ஒழுகும்-காலை
புண் நடையால் மகற்கு அவண் தாய் புலம்பி நோக – தேம்பா:27 61/2,3

மேல்


ஒழுகுவார் (1)

வெண் தேர் ஒழுகு இடம் விண்ணோர் ஒழுகுவார் – தேம்பா:30 159/4

மேல்


ஒழுகுவாரில் (1)

பீடு இழந்து ஒழுகுவாரில் பேதையர் இல்லை நெஞ்சே – தேம்பா:28 137/4

மேல்


ஒழுங்கிய (1)

ஒழுங்கிய மருப்பினை ஒலுக்கி எந்தையான் – தேம்பா:24 46/1

மேல்


ஒழுங்கின் (5)

மோட்டு இளம் தேறல் தூவி முகை தரு ஒழுங்கின் சூழ – தேம்பா:20 38/1
மணி முகத்து எழுதப்பட்ட வளம் கதை ஒழுங்கின் நோக்கீர் – தேம்பா:20 119/2
உளர்ந்த பல் முயற்சி யாவும் ஒழுங்கின் நீர் உணர்தீர் அன்றே – தேம்பா:21 12/3
ஊன் உரு கழிந்த நீள் தோல் உடுத்த என்பு ஒழுங்கின் தோன்றி – தேம்பா:29 3/2
தெரு-தொறும் ஒழுங்கின் பாய்ந்த திரு ஒளி பளிங்கு திண்ணை – தேம்பா:36 91/1

மேல்


ஒள் (36)

ஒள் நுரைத்து எரி உமிழ்ந்து அவிர் இன மணி வரன்றி – தேம்பா:1 6/1
நோக்க இன்பு உளம் நுகர ஒள் முளரியோடு ஆம்பல் – தேம்பா:1 13/1
துதித்து என பாட ஒள் அனம் தன் தூய் நடை – தேம்பா:1 50/2
தணித்த பூண் ஒள் கலம் சவி கிலுத்தங்கள் – தேம்பா:1 54/3
அறத்தில் துறும் புகழ் ஒள் புகழ் என்றும் அடும் பகை நின்றனர்-கொல் – தேம்பா:1 71/1
ஒல்லை நிகழ்த்திய ஒள் அறம் ஒன்றிய உள்ளம் நிகழ்த்திய சீர் – தேம்பா:1 72/3
வானகம் நக ஒள் மாட்சி வகுத்து உரைப்பு அரிய ஆறே – தேம்பா:2 5/4
உள்ளம் காட்டு ஒளி காட்டிய ஒள் முகம் – தேம்பா:4 16/2
மெய்யால் குன்றாது ஒள் தவம் மாறா வினை ஆண்மை – தேம்பா:4 51/1
சொல்லும் கனி அம் சொலும் ஒள் நுதல் கொள் – தேம்பா:5 92/2
துப்பு ஒளிறு செம்_சுடரோடு ஒப்பு ஒளிறும் ஒள் மதியம் – தேம்பா:5 155/1
ஒள் நிலாவு இவர் பதம் உவந்து சூடினர் – தேம்பா:8 43/3
உண்ட மா தவன் ஒள் ஒளி உண்டது ஓர் – தேம்பா:8 86/2
எல்லும் செல்லா ஒள் ஒளி ஏந்து ஓர் எழில் உண்டு ஆய் – தேம்பா:9 58/1
பேண் அ காலத்து ஒள் ஒளி பெற்ற பெரிது என்னா – தேம்பா:9 70/2
உரை செயும் மடந்தை வான் உயர் நின்று ஒள் ஒளி – தேம்பா:9 86/2
பொன்னின் ஒள் உரு பொருந்தி பூணொடு – தேம்பா:10 106/1
மின்னின் ஒள் நுதல் மின்னி வீழ்தர – தேம்பா:10 106/2
ஊசல் அம்புலி உற்றது ஒத்தென ஒள் இரண்டு வெண் சாமரை – தேம்பா:10 134/1
ஒல்லும் தன்மைத்து ஒள் அறம் உற்றே கதி உற்றார் – தேம்பா:11 81/4
ஒருவர் அடி ஏற்றி மலர் ஒள் ஒலியல் சூட – தேம்பா:12 85/1
ஒள் இலை குவளை கண் விழித்து உகுத்த தேன் – தேம்பா:17 5/2
ஒளிபட்டு ஒள் பளிங்கு ஒத்து இழிவு இன்றி நீ – தேம்பா:20 90/1
உடு ஒக்கும் கலை ஒள் ஒளி நீரார் – தேம்பா:25 26/4
ஒள் நிலாவு அரசு அடி இறைஞ்சி ஓதியின் – தேம்பா:25 41/3
எல்லின் மாரியின் ஒள் அடி ஏத்தினார் – தேம்பா:25 99/4
ஒள் நிற கதிர் முகத்து ஒருவன் போன்று இரீஇ – தேம்பா:26 138/2
பிறங்கு ஒள் ஈடு உறு பெற்றியால் – தேம்பா:27 140/2
ஒள் கை நீட்டி அல் ஒருவி வெம் சுடர் எழுந்து ஒளிர – தேம்பா:27 166/1
பொன் நேர் ஒள் பூம் சாயலை வெஃகல் புதவு உய்த்தேல் – தேம்பா:28 124/1
தூங்கு ஒள் வாவல் இறால் அற தூய் மடல் – தேம்பா:30 95/2
ஓங்கு ஒள் பூகம் நல் முத்து உதிர் ஓங்கலை – தேம்பா:30 95/3
மென் தோடு ஒன்று ஒள் உடல் வீவு உற வேண்டியதேல் இருவர்க்கு – தேம்பா:31 30/2
ஒள் நிலவு எறித்த பூண் உலாவும் மார்பினார் – தேம்பா:32 60/2
உரை கடந்து உணர்வு_அரும் இறைமை ஒள் முக – தேம்பா:34 6/1
ஒள் வரும் புகழ் என்பான் உலகில் ஓர் என்பான் – தேம்பா:35 10/4

மேல்


ஒளி (283)

விளங்கு ஒளி உடுத்த மேனி வெண் மதி மிதித்த பாதம் – தேம்பா:0 10/3
உதிர் செயும் பழம் துணர் ஒளி செய் குப்பையால் – தேம்பா:1 43/2
கால் எடுத்து அடுத்து எதிர்த்து ஒளி கலாப நீள் – தேம்பா:1 47/1
பிழை தலை அறுத்து ஒளி பிளிர வெள்ளி அம் – தேம்பா:2 16/3
பொருந்தலர் உரத்து ஒளி புசித்த வாளொடும் – தேம்பா:2 30/1
உன்ன_அரும் வனப்பின் கிளர் ஒளி வாய்ந்த உயிர் பெற சித்திரம் தீட்டி – தேம்பா:2 44/3
ஒளி தவழ் அசனியை உமிழ்ந்த வில்லினான் – தேம்பா:3 3/1
சேல் செயும் புணரி சூழ் செகத்தில் நின்று ஒளி
மேல் செயும் வானவர் விழைந்த பான்மையான் – தேம்பா:3 5/3,4
ஒளி சிறை செயும் ஒரு கரும் பருவதம் என்னா – தேம்பா:3 11/2
விரி அளாவு ஒளி வேலொடு தனது பல் கருவி – தேம்பா:3 24/2
பணி பழித்து ஒளி முகம் பொறித்த பான்மையே – தேம்பா:3 46/4
தான் முகம் புதைத்து ஒளி தயங்கும் தாய் அரோ – தேம்பா:3 52/4
உள்ளம் காட்டு ஒளி காட்டிய ஒள் முகம் – தேம்பா:4 16/2
உடித்தன முதல் கதிர் எழுது கோட்டு உயர் உளத்து இருள் ஒளித்து ஒளி அறிவு நீர்த்தலின் – தேம்பா:4 26/1
பொன் ஒளி காட்டும் செம் தீ புகை அகில் மணத்தை காட்டும் – தேம்பா:4 32/1
மின் ஒளி மணியை காட்டும் வினை செயும் படைக்கல் மாட்சி – தேம்பா:4 32/2
தன் ஒளி காட்டும் துன்ப தகுதியில் குன்றா ஊக்கம் – தேம்பா:4 32/3
மன் ஒளி காட்டும் நல்லோய் மறை இது என்றான் சான்றோன் – தேம்பா:4 32/4
கண் கிழித்து ஒளி கான்ற வேல் ஆக்கின பகையே – தேம்பா:5 13/4
பிறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் பெருகும் வயது ஒரு_மூன்றில் கோயில் சேர்ந்து – தேம்பா:5 29/1
மறை ஒக்கும் ஒளி அன்னாள் வழு_இல நாள்-தொறும் என்னை வணங்கும் ஆற்றால் – தேம்பா:5 29/2
உலகு எல்லாம் புரக்கும் அருள் கொடையோனே உரு இல்லாது ஒளி வல்லோனே – தேம்பா:5 34/1
உடை ஞான அறிவால் ஒளி மானம் அருள் – தேம்பா:5 71/3
மலி பால் ஒளி கால் மதி போவது போல் – தேம்பா:5 87/2
வன் தூய் ஒளி வீழ்ந்து வளன் தலை மேல் – தேம்பா:5 110/3
வேய்ந்தான் ஒளி வேந்து என வேய்ந்தது எலாம் – தேம்பா:5 111/1
வாய்ந்த ஒளி இரு வான சுடரினை மானும் இருவரை வாழ்க என – தேம்பா:5 117/1
சூசை எழும் ஒளி கோதை எழும் ஒளி சோதி இணை என வேய்தலால் – தேம்பா:5 123/3
சூசை எழும் ஒளி கோதை எழும் ஒளி சோதி இணை என வேய்தலால் – தேம்பா:5 123/3
கன்னி முறையொடு நாயகனை ஒளி காலும் உடு என ஈனுதல் – தேம்பா:5 124/1
கூட ஒளி விரி வான உலகினர் கூரு களி இசை கூறி இன்பு – தேம்பா:5 125/3
தூய மலர் மழை தூவி இசை மழை தூவி ஒளி மழை தூவலாய் – தேம்பா:5 126/3
பகுத்தனர் அங்கு ஞான ஒளி பரப்பி நடந்து போயினரே – தேம்பா:5 142/4
பூசை உற்ற உம்பர் இசை பாடல் உற்று அகன்ற வழி போய் ஒளி தகும் தம் உறையுள் – தேம்பா:5 145/3
விண் கனிந்த ஒளி இமைக்கும் வெம் சுடரோன் விரித்து உய்க்கும் – தேம்பா:6 17/2
பொன் ஒளி காட்டும் எரி பொறிகளோ மணி – தேம்பா:6 31/1
பன் ஒளி காட்டிய பாடையோ உரு – தேம்பா:6 31/2
உன் ஒளி காட்டிய உளியனோ உளம் – தேம்பா:6 31/3
தன் ஒளி காட்டிய தவம் அது ஏந்தினார் – தேம்பா:6 31/4
மீன் ஒளி விழுங்கிய மேகம் போல் நசை – தேம்பா:6 32/1
பானு ஒளி விழுங்கிய பளிங்கு ஒத்து ஆயினான் – தேம்பா:6 32/4
விண்ட செம் கமலம் மான் இதயமே ஒளி
மண்ட வெம் கதிர் என மலிந்த காட்சியை – தேம்பா:6 33/2,3
கண் கிழித்து ஒளி பாய் வாள் திரள் காப்போ கால் தவிர் பரி திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/2
ஒளி சிறை ஆக விண் திசை கீண்டி ஓதிமம் பறந்தன வழியும் – தேம்பா:6 41/2
புக்கு இற்று ஒக்க யாவும் அற பொறி தீ ஒளி என்று எரிப்பதுவோ – தேம்பா:6 52/3
தெருள் புறம் கண்ட மீனின் திரு முகத்து ஒளி வில் வீச – தேம்பா:7 18/3
கீழ் திரை கவிந்த வானம் கேழ் ஒளி சிவந்தது அன்றோ – தேம்பா:7 20/4
கேழ் ஒளி பழிப்ப அன்ன மனை ஒளி கிளர்ப்ப வானில் – தேம்பா:7 25/3
கேழ் ஒளி பழிப்ப அன்ன மனை ஒளி கிளர்ப்ப வானில் – தேம்பா:7 25/3
உளிக்குமே மணமும் வில்லும் ஒளி முகத்து ஒழுகிற்று அம்மா – தேம்பா:7 26/4
ஒளி முகத்து உள யாவும் உவந்தது ஒத்து – தேம்பா:7 44/1
ஏது இலா ஒளி ஏழ் மடங்கு ஆயதே – தேம்பா:7 45/4
முரிந்துளி துணிவு இல் ஆம் என முடங்கு ஒளி
இரிந்துளி இருண்டு உறும் இரவின் நாப்பண் இல் – தேம்பா:7 90/2,3
அலை புறம் காண் அயிர்ப்பு அகத்தோன் ஐ என கண் விழித்து ஒளி சூழ் அன்றி மற்று ஓர் – தேம்பா:8 5/1
எல்லோடும் ஒளி பெருகாது இரவொடு இருள் படாது எங்கும் இலங்கும் சோதி – தேம்பா:8 7/1
சீது உலாம் கதிர் காலும் திங்கள் உரைத்து ஒளி பாய்ந்த செழும் தண் பூம் தாள் – தேம்பா:8 16/3
பீடையால் வற்றிய உளத்தில் பேர் ஒளி
ஆடையாள் உரையினால் அரிது இன்பு ஆழ்ந்தனன் – தேம்பா:8 36/1,2
ஒளி முகத்து இந்து எதிர் இரவி உற்று எனா – தேம்பா:8 40/1
திரு கொண்டு ஆர் ஒளி கொண்ட வானில் வைகி தெளி உணர்வு உண்டு உரு இன்றி அணுவாய் நின்றோர் – தேம்பா:8 47/1
உரு கொண்டார் உயர் நின்ற எந்தை தாய் தன் ஒளி எறிக்கும் மலர் பதத்தை ஏத்தி ஏத்தி – தேம்பா:8 47/2
பூவிய ஆறு அரக்கு ஒளி பெய் துகில் உடுத்து பொழி மது வாடாத மலர் சுடிகை சூடி – தேம்பா:8 49/2
காமம் உடைத்து ஒளி உடுத்து சுடரில் தூய கருத்தில் அமை கன்னி நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 50/2
இவரும் அலது உள அமரரும் அளவு இலாது எரியும் வெளி மிசை இரி பல சுடர் ஒளி
கவரும் முடிகளும் நவமணி அணியொடு ககன எழில் அணி பணிகளும் மிக ஒளி – தேம்பா:8 63/1,2
கவரும் முடிகளும் நவமணி அணியொடு ககன எழில் அணி பணிகளும் மிக ஒளி
துவரும் உடன் உள பல நிற மலர் அணி தொடையல் மது மழை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:8 63/2,3
மெலிய நிமலனை மகவு உடையவள் உடை வெயிலின் எழு மடி ஒளி வடி வடிவு அடி – தேம்பா:8 65/3
ஒளி கொள் உலகமும் முதலிய உள பல உலகு பொது அற அனையவும் நடவிய – தேம்பா:8 68/1
நீய் கனிவு ஆர் கடல் நீ ஒளி ஆர் சுடர் நீ அருள் ஆர் முகில் நீ – தேம்பா:8 75/2
என் உயிர் ஆள்பவன் மின்னிய மீன் ஒளி எண்_இல ஏவி உலாம் – தேம்பா:8 81/3
உண்ட மா தவன் ஒள் ஒளி உண்டது ஓர் – தேம்பா:8 86/2
விண்ட வான் ஒளி வெம் சுடர் வெல்லும்-ஆல் – தேம்பா:8 86/4
சேய் ஆய் எளிமைக்கு ஒளி ஆக்குதற்கே சென்றாய் திருவோய் – தேம்பா:9 25/1
எல்லும் செல்லா ஒள் ஒளி ஏந்து ஓர் எழில் உண்டு ஆய் – தேம்பா:9 58/1
அள்ளும் தன்மைத்து ஆர்ந்த ஒளி வானோர் அரிது என் பா – தேம்பா:9 59/1
பேண் அ காலத்து ஒள் ஒளி பெற்ற பெரிது என்னா – தேம்பா:9 70/2
உரை செயும் மடந்தை வான் உயர் நின்று ஒள் ஒளி
வரை செயும் அளவு அற வழங்கல் காண்டலும் – தேம்பா:9 86/2,3
கண் குடித்தன ஒளி கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:9 90/1
ஒளி அமை பிறை நுதல் புருவத்து ஒண் சிலை – தேம்பா:9 100/1
ஒளி பட உயர்ந்த பேறு ஒன்றும் இன்றியும் – தேம்பா:9 103/1
இலங்கு ஒளி குரு மணி இணைக்கி பொன் தவழ் – தேம்பா:9 113/1
அலங்கு ஒளி சாமரை அமைந்து இல் ஆயதே – தேம்பா:9 113/2
விலங்கு ஒளி பரப்பு உற விரித்து நல் பகல் – தேம்பா:9 113/3
துலங்கு ஒளி படம் உயர் தோன்று இல் ஆயதே – தேம்பா:9 113/4
மீன் தனை கசடு என்று ஓட்டி விழி கடந்த ஒளி நிற்பானை – தேம்பா:9 119/3
ஒளி வளர் கதவு சேர்த்தி ஒழுக்க நல் தாளை பூட்டி – தேம்பா:9 124/2
வஞ்சத்தார் மனம் போல இருண்ட இரா வாட்டும் ஒளி
விஞ்ச தாரணி அறியா வெயில் வெள்ளம் உம்பர் உக – தேம்பா:10 18/1,2
பானு அளாவுழி பாய் இருள் நீத்து ஒளி
தான் அளாவிய தன்மையின் ஆயினார் – தேம்பா:10 21/1,2
அ தலை இருமையோர் அமரர் செய் ஒளி
மைத்து அலை நடு நிசி மயங்க போயினார் – தேம்பா:10 76/3,4
காய் ஒளி காண்கிலான் கையில் காண்கின் எல் – தேம்பா:10 77/1
தோய் ஒளி மணி நலம் தோன்றுமோ இவர் – தேம்பா:10 77/2
ஆய் ஒளி தெரிவதோ அறிவு இலார்க்கு எனா – தேம்பா:10 77/3
வேய் ஒளி அமரர் சூழ் விரிப்ப போயினார் – தேம்பா:10 77/4
போய் படா ஒளி படரும் போன்று தாய் – தேம்பா:10 95/2
போன்று வாவு தேர் முடுக்கி போய் ஒளி
கான்று இராசிவம் களிப்ப மாலி எல் – தேம்பா:10 98/2,3
மொய்த்து எரிந்தன சேய் முகத்து ஒளி முற்றும் உண்டனள் செம்_சுடர் – தேம்பா:10 131/3
இருளே அணுகா மறைவு அணுகா இரவிக்கு ஒளி ஆம் திரு விழியை – தேம்பா:10 136/1
ஒளி நாக்கொடு வான் சுடர் புகழ ஒளி நாக்கொடு பல் மணி புகழ – தேம்பா:10 144/1
ஒளி நாக்கொடு வான் சுடர் புகழ ஒளி நாக்கொடு பல் மணி புகழ – தேம்பா:10 144/1
தூவும் பாலால் ஒளி பகலில் துளங்கு மீன் தோன்றிய ஆறும் – தேம்பா:10 150/2
முடியா ஒளி முற்றிய செம்_சுடரே – தேம்பா:11 70/2
பார் ஆர் கங்குல் பானு ஒளி முன்னர் பரவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/1
பைம்பொன் மேனியர் பரப்பு ஒளி பருகி வில் செயும்-ஆல் – தேம்பா:11 89/4
மாறு இன்றி இரவு பகல் மல்கு ஒளி கால் ஓர் உடுவே வழியை காட்ட – தேம்பா:11 107/1
மந்திர மேல் தூய் ஒளி கால் வாகை என அங்கண் உடு வதிந்து நிற்ப – தேம்பா:11 110/1
பிறை ஒண் வடிவம் தேய்த்து ஒளி சூழ் பிலிற்றும் அனிச்ச பதத்தாளும் – தேம்பா:12 4/1
வேய்ந்தான் அன்னான் என வானின் விழி போல் வேய்ந்தான் ஒளி வேந்தன் – தேம்பா:12 7/1
ஒல்கி தீண்டின் கண் கனிய ஒளி செய்து ஐயாயிரத்து_இரட்டி – தேம்பா:12 11/3
சிட்டம் இட்டு எழுதப்பட்ட சிறகு ஒளி செகுப்ப பாறும் – தேம்பா:12 26/1
விண் விளக்கு ஒளி வேந்தனை பொற்புற தெளித்து – தேம்பா:12 45/1
அப்பு அடை கடலை மோயிசன் பிரம்பால் அடித்தலின் பளிங்கு ஒளி சுவர்கள் – தேம்பா:14 46/2
மை குலத்து ஒளி நலம் வகுப்ப போய் அவண் – தேம்பா:14 81/3
கோள் நெறி ஒளி முக குழவி ஏந்தினர் – தேம்பா:14 126/2
மாகங்கள் வேக ஒளி வேந்தன் வேக மனம் அஞ்சி மேகம் மறைய – தேம்பா:14 134/2
சுசி முகந்து சுடும் என சரங்கள் தம தொழில் மறந்தன-கொல் என ஒளி
வசி முகந்து கதிர் அளவு இறந்து இரவி மலியு கங்குல் அட விடும் எனா – தேம்பா:15 97/1,2
வெல்லிட எல்வை இலாது ஒளி வேந்தன் இழிந்து அலை வீழும் எனா – தேம்பா:15 105/2
உரகத்தின் எயிறு படு மதி ஒப்ப விரலில் உள ஒளி உற்ற வளை எறியும் முன் – தேம்பா:15 116/2
பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/4
அழிந்த பான்மையால் அடல் அழிந்து ஒளி அழிந்து அழிந்தார் – தேம்பா:16 11/4
மீன் முகந்து ஒளி விரி மணி முடி பல அரசர் – தேம்பா:16 16/2
வாகை மிக்கு ஒளி எனக்கு ஆக மற்று நாள் – தேம்பா:16 27/1
செம் முகம் புதைத்து ஒளி சிகன்ற பின் செயல் – தேம்பா:16 30/1
கதிர் எழுந்த சுடர் ஒளி மறைந்து பிசை கவழுகின்ற பல கலமொடு – தேம்பா:16 31/2
வினவு உடைந்த ஒளி மலி மலிந்த ஒலி வெரு இயன்ற இவை மருளி வெம் – தேம்பா:16 33/2
ஒண் மா ஒளி கரத்தை நீட்டி வெய்யோன் உதித்தன-கால் – தேம்பா:16 52/2
புதை ஒளி பவள கால் பொலிய நீட்டிய – தேம்பா:17 2/1
ததை ஒளி மரகத படத்து தைத்து இருள் – தேம்பா:17 2/2
வதை ஒளி பல மணி மான வாய் எலாம் – தேம்பா:17 2/3
துதை ஒளி பல மலர் சோலை வண்ணமே – தேம்பா:17 2/4
கோபுர மணி ஒளி குன்ற பேர் அகழ் – தேம்பா:18 1/1
திரை நிரை மணி கொழித்து ஒளி செய் சேண் செலும் – தேம்பா:18 7/1
உறை கெழு நல் கனத்து உலகம் கடந்து நிற்ப ஒளி அணி வான் – தேம்பா:18 17/2
ஏர் கெழு கை தாய் நோக இகன்று ஒளி ஒளிக்கும் காவே – தேம்பா:18 26/4
இன் ஒளி மகவே நினை பகைக்கினும் நீ ஈந்த நூல் பகைக்கினும் கயவர் – தேம்பா:18 42/1
பொன் ஒளி சுடர சுடும் தழல் அனை அ புன்கணால் பொலிவுற பெருகி – தேம்பா:18 42/2
நின் ஒளி குன்றா நின் மறை குன்றா நினைத்த நின் அருள் தொழில் முடிப்பாய் – தேம்பா:18 42/3
மன் ஒளி மதுகையோய் என கண்ணீர் மலர் அடிக்கு அணி என புனைந்தான் – தேம்பா:18 42/4
அணி நிறத்த சினை படத்து ஆர் ஒளி
மணி நிறத்து அலர் பந்தரில் வந்து பேர் – தேம்பா:18 56/1,2
கார் எழு நிசி கோன்மை கடிய வில் ஒளி அம்பால் – தேம்பா:19 1/1
ஊன் பயில் உரு நாதன் ஒளி அடி தொழுது ஏந்தி – தேம்பா:19 2/3
அ வழி நடந்து ஒளி அரசன் தாழ்ந்து போய் – தேம்பா:19 41/2
மெய் வழி ஒளி தர சூழ்ந்த விண்ணவர் – தேம்பா:19 41/3
காழகத்து அள் இருள் கதர் குளித்து ஒளி
வாழ் அகத்து எழுந்த மா மதி புத்தேள் எனா – தேம்பா:20 7/1,2
ஒளி பட பசும்பொன் உலை பெய்து என – தேம்பா:20 84/1
நீர் புதைத்து ஒளி நேமி எழுந்து அவிர் – தேம்பா:20 85/1
ஓம்பிய விருந்தில் வைத்த ஒளி மணி கலமும் அன்னார் – தேம்பா:20 109/1
வான மேல் எழுந்து ஒளி வழங்கிற்று ஆய பின் – தேம்பா:20 132/2
அன்று ஒளி திங்கள் நாண அம் கதிர் முகத்து நல்லாள் – தேம்பா:21 8/1
சென்று ஒளி திரையை மாதர் திரளினோடு இமிழில் ஆட – தேம்பா:21 8/3
அயல் பாய் ஒளி முத்து அறலோடு ஒழுகி – தேம்பா:22 9/2
கொன் ஒளி திறத்தின் நின்ற குணுக்கு இனம் நரகில் வீழ – தேம்பா:22 14/1
பொன் ஒளி கோயில் யாவும் பொதிர் மணி உருவும் தேரும் – தேம்பா:22 14/2
மின் ஒளி சாயல் கெட்டு வீழவும் கண்ட யாரும் – தேம்பா:22 14/3
மன் ஒளி திறத்த நாதன் வழி உறா வியந்து நின்றார் – தேம்பா:22 14/4
நால் முகத்து ஒளி நடு நகர் சென்றார் அரோ – தேம்பா:22 24/4
குன்ற வெறி கொள் ஒளி குணுங்கு என முளைத்தாய் – தேம்பா:23 48/3
பெண் அம் காணியும் பெருமையும் பேர் ஒளி பிறப்பும் – தேம்பா:23 96/1
மெய் நிறத்து உயர் தொல் வேதம் அது என்றும் விரி ஒளி மணி முடி வேந்தர் – தேம்பா:23 108/2
ஒளி முகத்து இடமும் நீர் உலகும் நீறும் என்று – தேம்பா:24 18/1
எரிந்த தீ புதைத்து ஓட்டு என இன் ஒளி
சொரிந்த பூ முக தோன்றலை வேண்டினான் – தேம்பா:24 60/3,4
பொன் முகத்து ஒளி புரிசை மா நகரில் ஆயவை நாம் – தேம்பா:25 1/3
உடு ஒக்கும் கலை ஒள் ஒளி நீரார் – தேம்பா:25 26/4
மண் அளவு ஒளி புகழ் மருவும் மன்னவ – தேம்பா:25 42/1
விண் அளவு ஒளி மறை விளம்ப கேட்டியால் – தேம்பா:25 42/4
அலை முகத்து ஒளி அவிழும் முத்தொடும் அவிரும் துப்பு என மருளுமே – தேம்பா:25 75/4
மாசு இகல் பானு ஒளி கமலம் மாந்தல் போல் – தேம்பா:26 15/2
ஏசு இகல் பாய் ஒளி பரப்ப ஏகினார் – தேம்பா:26 15/4
வாரியால் புரண்டு அன்னையும் மல்கு ஒளி
மூரியால் துதி முற்று எடுத்து ஓதினாள் – தேம்பா:26 33/3,4
தே வரும் தெளிவு ஒளி துய்த்து தேறினான் – தேம்பா:26 137/4
மீன் கறி கற்ற ஒளி வேற்கு அஞ்சு இல கான் நின்று வெளிப்பட்ட – தேம்பா:26 160/1
உரு வளர் மதியொடும் ஒளி வளர்ந்து அன – தேம்பா:27 6/1
அ மழை குளிர்ப்பது அன்றி அகத்து ஒளி விளக்கு அது ஆமே – தேம்பா:27 11/4
பேய் ஒக்கும் கடை பெயர்த்து உளத்து ஒளி விளக்கு ஒக்கும் – தேம்பா:27 23/3
பேர் செல்வத்து ஒளி கொடை கை தொபீயன் என்பான் பிறழா கற்பு – தேம்பா:27 39/2
கண் அழகு ஆம் கண்ணோட்டம் என்ன வீயா காட்சி ஒளி
நண்ணு அழகு ஆம் தவ விளக்கு உள் எறிப்ப கண்டான் நடந்து ஒத்தான் – தேம்பா:27 40/3,4
திரு மணி குன்றின் சாயல் சிறுவனும் ஒளி மீன் பூத்து – தேம்பா:27 69/1
பொன் ஒளி சுடர செய் தீ புரை அறத்து உயர்ந்தாய் என்ன – தேம்பா:27 76/1
உன் ஒளி சுடர துன்பத்து உளைதியே துன்பம் தாங்கி – தேம்பா:27 76/2
மன் ஒளி சுடர நெஞ்சின் மயக்கு இலா பொலிந்தாய் என்ன – தேம்பா:27 76/3
பின் ஒளி சுடர இ சீர் பெற்றியே கொடையின் மிக்கோய் – தேம்பா:27 76/4
பெய் கறை அற்று ஒளி மொய் பெரும் சுருதி விளக்கு ஏந்தி பெரியோன் சொன்னான் – தேம்பா:27 97/4
தெருள் அடர்ந்த ஒளி சென்று என – தேம்பா:27 144/2
காலை வாய் ஒளி கருத்து எழீஇ அனைவரும் போனார் – தேம்பா:27 175/4
துரப்பு அறசர் உளம் மூழ்கி ஊன் நுகர்ந்து ஒளி கால் வேலோய் – தேம்பா:28 13/4
ஒளி முகத்து உரைத்தவை அவன் உணர்ந்த பின் – தேம்பா:28 53/2
நூல் முகத்து உரை நலம் நுதல்கிலான் ஒளி
வேல் முகத்து எரிந்த முன் வெகுளி நீதியான் – தேம்பா:29 33/1,2
சுதை ஒளி உச்சி ஆடும் சுடர் கொடி மாடத்து ஏகி – தேம்பா:29 35/1
புதை ஒளி பரப்பி நாறும் பொன் மணி தவிசில் சாய்ந்த – தேம்பா:29 35/2
ததை ஒளி வை வேல் வல்லோன் தாள் முனர் அழுது வீழ்ந்தாள் – தேம்பா:29 35/3
உதை ஒளி முன்னர் வீழ்ந்த ஒருங்கு இருள் அருந்தும் நெஞ்சாள் – தேம்பா:29 35/4
விண் புறத்து எரி மின் ஒளி விரும்பிலன் ஆகி – தேம்பா:29 107/3
ஒளி வளர் பசும்பொன் ஆதல் உண்டு என உரையின் கேட்டோம் – தேம்பா:29 119/2
உரை உடைத்து உயர்ந்த ஞானத்து ஒளி எழீஇ தேறினாரே – தேம்பா:30 39/4
தவா இயல் முனிவர்க்கு எல்லாம் தலைவன் என்று ஒளி மிக்கு ஆவான் – தேம்பா:30 65/4
உடுத்து அன உடல் கொடு உலகு காத்து அருள் ஒளி கெழு நிலத்தினர் தொழுத பார்த்திப – தேம்பா:30 88/1
எடுத்தன மலர் பத நலம் இது ஆய் திரள் இருட்டு இரவு ஒளி பகல் அனைய நீர்த்தலும் – தேம்பா:30 88/2
ஒலித்தன மட குயில் இசைகள் நீர்த்தலும் ஒளி சிறை புடைத்து எனை பறவை பார்த்தலும் – தேம்பா:30 90/2
பாங்கு ஒளி துணர் விட்டு ஓங்கும் படர்ந்த பல் காவு கவ்வி – தேம்பா:30 131/1
வீங்கு ஒளி தட கை வீரர் வென்றன இடம் அது ஆமே – தேம்பா:30 131/4
ஒளி பட படும் கேவணம் நிறை மணி ஒப்ப – தேம்பா:31 5/1
தன்னால் உனக்கு ஒளி தளிர்ப்ப கண்டது எலாம் – தேம்பா:31 11/3
சினையவும் பொறாது ஒளி திரையில் தாழ்ந்து இருள் – தேம்பா:31 23/2
மெய்யன் போக ஒளி போய் விழி போயிற்று என்று அழுதார் – தேம்பா:31 35/4
கார் அஞ்சா ஒளி காட்டிய காட்சியான் – தேம்பா:31 68/3
ஒளி முகத்து இருள் ஓடிய ஆறு போல் – தேம்பா:31 70/3
ஒப்பு அகல் மாட்சி பாலன் ஒளி மணி கோவில் தன்னில் – தேம்பா:31 82/2
ஊட்டு அரக்கு உண்ட பதுமம் விண்டு உவப்ப ஒளி சுடர் உதித்தது போன்றே – தேம்பா:31 85/1
மீட்டு அரக்கு ஒளி போய் வருடம் ஈர் அறு முன் வெயில் என இராவும் ஆய் கீதம் – தேம்பா:31 85/3
கேட்டு அரற்று இடையர் அரியது ஓர் காட்சி கிளர் ஒளி கண்டதும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/4
ஒளி பொருள் இன்பம் வெஃகிய வினையால் உயிர் கெட நுழைந்த தீது ஒழிப்ப – தேம்பா:31 91/1
ஒப்பு அடும் ஒளி மணி பதித்த ஒண் துகிர் – தேம்பா:31 94/3
எல் ஒளி பட மலர் கஞ்சமே என – தேம்பா:31 95/1
வில் ஒளி முகத்து முன் விண்டு அலர்ந்து உளம் – தேம்பா:31 95/2
அல் ஒளி பட துளி அளித்த காந்தம் போல் – தேம்பா:31 95/3
செல் ஒளி விழியினார் அழுது சேர்கின்றார் – தேம்பா:31 95/4
சேது அகம் தரும் செ ஒளி நீத்த வான் – தேம்பா:32 3/3
உளர் இயங்கு ஒளி சோதி ஒளி எனா – தேம்பா:32 6/2
உளர் இயங்கு ஒளி சோதி ஒளி எனா – தேம்பா:32 6/2
பால் செய் ஆவியின் பைம் துகில் உடுத்து ஒளி பரப்பி – தேம்பா:32 12/3
ஓங்கியது ஓர் உடல் முகமோ முக கண்ணோ கண் மணியோ ஒளி செய் மார்பில் – தேம்பா:32 27/1
துயில் அகல் ஒளி மணி தொடுத்த பான்மையால் – தேம்பா:32 57/3
தோட்டு அழகு அலர்ந்த பூம் தொடை தொடுத்து ஒளி
தீட்டு அழகு அமர்ந்த பூண் தியங்கி செம்_சுடர் – தேம்பா:32 63/1,2
மீன் உரைத்து ஒளி மணி மேனி மாமையும் – தேம்பா:32 64/3
வந்து கீழ் அணி வரும் மணி முகத்து ஒளி
சிந்து கேழ் இன மணி திளை பொன் பாவையார் – தேம்பா:32 67/2,3
மீன் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் மேனியொடு ஆங்கு ஒளி செய் அ வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 72/1
ஊன் முழுகும் ஒளி முழுகும் உவணியை கொண்டு உவந்து இப்பால் உறைந்த கோமார் – தேம்பா:32 77/3
மை ஒக்க மின்னல் என மத கரி மீது ஒளி வயிர மணி குன்று அன்னார் – தேம்பா:32 80/1
ஒப்பு அப்பால் உலகு அணி கொள் ஒளி செப்பு ஆம் சிப்புரு தீவு உடையர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/2
வெப்பு அப்பால் ஒளி எறிக்கும் வெண் மணி மார்பு-இடை தூங்க வெயில் செய் அன்னார் – தேம்பா:32 88/3
மீனில்-நின்று ஒளி மேய் முடியாட்கு அவன் – தேம்பா:33 21/1
அக முகத்து ஒரு மறைவு இன்றி அன்று ஒளி
முக முகத்து இறைமையை முழுதும் கண்டுளான் – தேம்பா:34 5/3,4
வரை கடந்து ஒழுகு ஒளி மகிழ்ச்சி நீத்தம் உள் – தேம்பா:34 6/2
ஒளி முகத்து இலங்கி சூழ உவப்புற மகனும் தாயும் – தேம்பா:34 13/3
நை இலா துயில் கொண்டு என்ன நளி ஒளி வீசிற்று அம்மா – தேம்பா:34 20/4
மு காலம் காட்டும் ஒளி முக விளக்கு ஆம் தவத்தொடு நாம் – தேம்பா:34 38/1
கோட்பது அரும் குணத்து இறையோன் குணக்கு ஒளி போல் நிலத்து உதித்து – தேம்பா:34 39/1
மின் உரைப்ப ஒளி எறிக்கும் மெய் சுருதி விளக்கு அன்னான் – தேம்பா:34 44/4
ஒளி வளர் பிறை போல் வளர்ந்து அவன் மலர் தாள் ஊன்றி முன் நடந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 49/1
இக்கு என பொருள் ஒளி இன்பம் மூன்றுமே – தேம்பா:35 11/1
மீன் நலம் ஒழித்து இரவி எஞ்ச ஒளி விஞ்ச – தேம்பா:35 27/3
மருள் பொதிர் அவா அமர் மனத்து ஒளி வயங்க – தேம்பா:35 28/2
ஆட்சியை அடைந்து ஒளி அடைந்து அருள் அடைந்தார் – தேம்பா:35 30/4
சூசை வரு நாதன் ஒளி தோன்றலில் அடங்கா – தேம்பா:35 32/2
ஒளி பொதுளவே நிதியின் ஓவி அழல் வெந்தார் – தேம்பா:35 36/2
மின் புரிய மீன்-அதினும் மின் ஒளி மிளிர்ந்த – தேம்பா:35 38/1
ஒண் வழி கடந்த என் கண் ஒளி ஒழிந்து இருளல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 45/4
மண் விளக்கிய மணி ஒளிப்ப ஒளி அணி தயங்க – தேம்பா:35 69/2
அலை புறம்கொளீஇ ஆதவன் எழுந்து ஒளி முகத்தின் – தேம்பா:35 71/1
விளை ஒளி உரு உறீஇ அணி அணி அமரர்கள் வீரியர் ஆக மிடைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/1
திளை ஒளி மணி அணி அணி முடி கொணர்வன சேடியர் ஆக மலிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/2
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/3
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/4
ஒளி வரும் மதி என உயர் வரு கவிகைகள் ஊர் ஒளி மாலை ஒசிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/3
ஒளி வரும் மதி என உயர் வரு கவிகைகள் ஊர் ஒளி மாலை ஒசிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/3
ஒருவரும் இரவியின் ஒளி மிக இவன் எழும் ஓரையின் ஓகை நவின்று தொழுவார் – தேம்பா:35 77/4
ஒளி முகத்து இரு மா சுடரோடு ஒத்து இருவர் – தேம்பா:35 82/1
ஒளி அழுந்திய உம்பரும் முன்பு உற – தேம்பா:36 6/2
ஒளி பொதிர்ந்த இரு சுடர் ஒத்து இவர் – தேம்பா:36 13/2
ஒளி கூர்ந்து உயர் தன் ஆசனத்தின் உகப்பில் அருத்தியோடு இருத்தி – தேம்பா:36 22/2
தான் புறத்து ஒரு வேறு ஏழ் சுடர் பூண்ட தன்மை ஏழ் மணி ஒளி இயக்கம் – தேம்பா:36 28/2
ஆர்த்தன உவப்பில் ஆர் ஒளி மகுடம் அரும் தவற்கு அருள் சுதன் புனைந்தான் – தேம்பா:36 29/4
நீர்த்தன இன்பத்து அணிய மா தவற்கே நேயனும் ஒளி முடி புனைந்தான் – தேம்பா:36 30/4
புனைந்த மா மகுடம் பொழி ஒளி பெருகி பொன் பதம் பாய்ந்து உற போற்றி – தேம்பா:36 31/1
கா அருள் கமழ் பூம் கொடி நலோய் ஐந்தாம் கடி ஒளி மணி வரம் தந்தேன் – தேம்பா:36 37/4
விண் நின்ற ஆர் ஒளி விஞ்சிய மா முடி சூழ் – தேம்பா:36 49/2
எல் என்று ஒளி மேவிய தன் குடை கீழ் – தேம்பா:36 61/2
மங்கா ஒளி மன்னன் எழுந்தனனே – தேம்பா:36 70/4
குன்றா மின்னும் காசு ஒளி கொள் மா முடி கொண்டே – தேம்பா:36 74/3
மின் ஆர் மன்னர் கோல் ஒளி அஞ்சா விரியா பூ – தேம்பா:36 75/3
பான் அரசு ஆகில் கங்குல் பட்டு ஒளி பரவும் அன்றோ – தேம்பா:36 85/2
நெட்டு ஒளி மாடத்து உச்சி நேர் இடை விடாது நீல – தேம்பா:36 89/1
பட்டு ஒளி பந்தர் பாய்த்தி பத்தியின் பயிற்றி கோத்த – தேம்பா:36 89/2
கட்டு ஒளி மணிகள் நாற கதிர் பகற்கு அஞ்சா மின் மீன் – தேம்பா:36 89/3
விட்டு ஒளி பூத்த வான் போல் வியென்ன மா நகரம் அன்றே – தேம்பா:36 89/4
தம் பொடி மிதித்தல் ஆகும் தகும் ஒளி தெருவின் தோற்றம் – தேம்பா:36 90/4
தெரு-தொறும் ஒழுங்கின் பாய்ந்த திரு ஒளி பளிங்கு திண்ணை – தேம்பா:36 91/1
உரு-தொறும் இரவில் வில் வாய் ஒளி மணி தீபம் மின்ன – தேம்பா:36 91/3
உலை ஈன்ற அரி மு_நான்கு எருத்தின் தாங்க ஒளி அல்கா – தேம்பா:36 96/2
அழல் எழுந்த மணி குளிர விண்ட ஒளி இணை இல அருள் அலர்ந்த முகம் நக முயன்ற கொடை இணை இல – தேம்பா:36 105/3
நெய் விளை சுடர் வாய் திரு மணி தீபம் நிறைந்து ஒளி மணிகளோடு எறிப்ப – தேம்பா:36 108/2
கடி என பசும்பொன் பரப்பில் வம்பு அலராய் கதிர் மணி பூப்ப மேல் ஒளி வான் – தேம்பா:36 109/3
கற்றை ஆர் இரதத்து உயிர் என பகல் செய் கதிர் என கடி ஒளி வடிவம் – தேம்பா:36 110/2
பண் கவர் குரலால் பண் இசைக்கு இசை பா பாடலும் ஆடலும் ஒளி மீன் – தேம்பா:36 113/1
அணி நிலா பிறையை மிதித்து எழுந்து ஒளி செய் அடி நல்லாட்கு அன்றியே அன்னாள் – தேம்பா:36 114/2
முன் தவழ் திரு ஒளி முகிழ்த்த ஐ வில் கிடை – தேம்பா:36 124/2

மேல்


ஒளிக்க (1)

அணி திறத்து இலங்கு மார்பில் அன்பினை ஒளிக்க ஆற்றா – தேம்பா:20 114/3

மேல்


ஒளிக்கினேல் (1)

இருள் தரு கசடு அது ஆம் இவை ஒளிக்கினேல்
அருள் தரு மறை முறை அழித்தல் ஆம் இனி – தேம்பா:7 87/2,3

மேல்


ஒளிக்குதல் (1)

காடு உற ஒளிக்குதல் கயம் குளிக்குதல் – தேம்பா:20 123/2

மேல்


ஒளிக்குதும் (1)

ஈறாய் மாள்வான் கருணையனோ எய்தி அவனை ஒளிக்குதும் என்று – தேம்பா:26 52/3

மேல்


ஒளிக்குப (1)

செருவின் மிக்கோன் உணர்ந்த பகை செப்பி சிறுவன் ஒளிக்குப வான் – தேம்பா:26 53/3

மேல்


ஒளிக்குபு (1)

மிக்கு அடங்கிய திறம் தரு வேந்தன் வெருவினால் என ஒளிக்குபு வந்து – தேம்பா:22 3/1

மேல்


ஒளிக்கும் (3)

மோட்டு அம் கண் ஒளிக்கும் எனா மதம் முற்று யானை – தேம்பா:16 22/3
ஏர் கெழு கை தாய் நோக இகன்று ஒளி ஒளிக்கும் காவே – தேம்பா:18 26/4
கால் புறத்து ஒளிக்கும் ஆறும் கை புறத்து இரியும் ஆறும் – தேம்பா:28 12/3

மேல்


ஒளிக்குவ (1)

உடிப்ப மூவரே இடர் உலகு ஒளிக்குவ போன்றே – தேம்பா:12 48/4

மேல்


ஒளிக்குள் (1)

ஒளிக்குள் மா தவன் ஓர்ந்து கண்டான் அரோ – தேம்பா:8 84/4

மேல்


ஒளிகள் (2)

ஒரு முகம் செறி ஒளிகள் ஆயிரம் – தேம்பா:10 93/2
நீள் அணி தயங்கி நாற நிற துகில் ஒளிகள் விம்ம – தேம்பா:20 44/2

மேல்


ஒளிகொள் (1)

மெய் ஒக்க திருவொடு அறம் விசித்து ஒளிகொள் நாப்புலி ஆள் வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/4

மேல்


ஒளிசெய் (1)

மின் விளை ஒளிசெய் திருமகன் முகத்தில் வீழ்ந்து ஒருங்கு ஒழிந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 48/4

மேல்


ஒளித்த (28)

குன்று ஒளித்த குரு மணி சாயலான் – தேம்பா:4 22/2
கன்று ஒளித்த கறவை கனைத்து என – தேம்பா:4 22/3
ஓதியும் விறலும் விம்ம ஒளித்த தன் நகரம் சேர்ந்தான் – தேம்பா:4 45/4
கருத்தில் ஒளித்த போது பசும் கலத்தில் ஒளித்த நீர் அது அறிந்து – தேம்பா:5 131/3
கருத்தில் ஒளித்த போது பசும் கலத்தில் ஒளித்த நீர் அது அறிந்து – தேம்பா:5 131/3
உடல் உடை இளவலாய் ஒளித்த பான்மையால் – தேம்பா:14 76/3
தனை வேண்டி போய் ஒளித்த தன்மை பிறர் கொள் – தேம்பா:14 88/1
நீர் ஒளித்த சுடர் எழு முன் நின்று எழுந்த நிறை நீரார் – தேம்பா:15 2/1
பார் ஒளித்த நாதன் அடி பணிந்து ஏந்தி துயர்க்கு எஞ்சா – தேம்பா:15 2/2
கார் ஒளித்த மின்கள் என கடுகி போய் நெடு நெறியின் – தேம்பா:15 2/3
சூர் ஒளித்த வானவர் தீம் சொல் ஆட ஏகினரே – தேம்பா:15 2/4
கன்று ஒளித்த கறவையின் இன்னணம் – தேம்பா:18 55/1
நன்று ஒளித்த நமக்கு இனைந்து ஆய் கதிர் – தேம்பா:18 55/2
என்று ஒளித்த மனத்தின் இருண்டதே – தேம்பா:18 55/4
கார் முகத்து ஒளித்த மின் என ஒல்கி கரந்து உய்யல் கருதினான் மாதோ – தேம்பா:20 74/4
ஓங்கு_அரும் தொழில் உதவி கொண்டு ஒளித்த வேல் எறிந்த – தேம்பா:23 89/2
தேன் ஆர் இ நாடு இறைஞ்சிய பொய் தேவர் ஒளித்த திறம் கண்டேன் – தேம்பா:27 128/3
மரு ஒளித்த மலர் கணால் – தேம்பா:27 139/2
திரு ஒளித்த தெருள் கொடு – தேம்பா:27 139/3
பொரு ஒளித்த அருள் போக்கினான் – தேம்பா:27 139/4
அசும்பு-இடை ஒளித்த செம் தீ அறல் என எடுத்தார் யூதர் – தேம்பா:28 152/1
உள் மறைத்து ஒளித்த நன்றி உறும் பயன் காட்டும் என்றான் – தேம்பா:29 7/4
ஒளித்த தன் உயிர் உடல் தேடும் ஒத்து அவா – தேம்பா:29 30/1
இன்று ஒளித்த சுடரொடு மு சுடராம் நீவிர் இரா இருள்-கண் – தேம்பா:30 13/1
நின்று ஒளித்த திறம் என்னோ எம்-கண் தீதின் நிலை தானோ – தேம்பா:30 13/2
குன்று ஒளித்த மணி ஒத்தீர் அந்தோ என்ன குழைந்து அலறி – தேம்பா:30 13/3
கன்று ஒளித்த கறவை அனார் உளைந்து விம்மி கலுழ்கின்றார் – தேம்பா:30 13/4
சூர் வளர் தன்மைத்து உள்ளம் சுடும் என ஒளித்த மூவர் – தேம்பா:30 35/3

மேல்


ஒளித்தது (2)

உன்னை யான் சூல் வினை ஒளித்தது ஆம் என்றாள் – தேம்பா:8 34/4
ஆம் செய்த மலர் கொய் இ நாடு அகன்று ஒருங்கு ஒளித்தது என்னோ – தேம்பா:27 147/3

மேல்


ஒளித்ததுவே (1)

வான் ஆர்ந்த கதிர் சாய்ந்து வாருதி நீர் ஒளித்ததுவே – தேம்பா:15 1/4

மேல்


ஒளித்தல் (3)

ஈடு இழந்து உயர்ந்த குன்றத்து இடத்து நான் ஒளித்தல் உள்ளி – தேம்பா:4 29/3
துடிப்ப ஆமைகள் தூம்பு-இடை தலை சுரித்து ஒளித்தல்
உடிப்ப மூவரே இடர் உலகு ஒளிக்குவ போன்றே – தேம்பா:12 48/3,4
குய்யமே விழியா தாங்கல் குய்யத்துள் ஒளித்தல் கோசம் – தேம்பா:23 60/1

மேல்


ஒளித்தலால் (1)

ஒத்து இயல் உயிர் மணி மகன் ஒளித்தலால்
நித்திய நய நலம் நீங்கி வாடினார் – தேம்பா:31 18/2,3

மேல்


ஒளித்தலின் (1)

நின்று ஒளித்தலின் நேமியும் மெய்ம்மறை – தேம்பா:18 55/3

மேல்


ஒளித்தவற்கு (1)

அன்று ஒளித்தவற்கு ஆர்த்து அழ யாருமே – தேம்பா:4 22/4

மேல்


ஒளித்தவன் (1)

அன்று ஒளித்தவன் தனை தேடற்கு ஆங்கு வேண்டும் – தேம்பா:31 19/2

மேல்


ஒளித்தன (2)

ஒளித்தன மக்கபேயர்க்கு உதவிய குலத்தினாரை – தேம்பா:30 130/2
என்று ஒளித்தன உயிர் யாக்கை மீண்டு உறீஇ – தேம்பா:31 19/3

மேல்


ஒளித்தனர் (1)

போர் முகத்து ஓடி ஒளித்தனர் வெற்றி புணர்ந்து உய்வார் என்ன உள் தேறி – தேம்பா:20 74/3

மேல்


ஒளித்தனன் (1)

நகைத்தன தன்மைத்து ஒளித்தனன் என்று நசை கெட பெரும் பகை வீங்கி – தேம்பா:20 76/1

மேல்


ஒளித்தனனே (1)

தம் தார் மறைவில் நின்றது என தண் கார் மறைவு உற்று ஒளித்தனனே – தேம்பா:12 8/4

மேல்


ஒளித்தார் (1)

அணங்கு மின் என ஆங்கு ஒளித்தார் அரோ – தேம்பா:17 49/4

மேல்


ஒளித்தான் (2)

ஏர் முகத்து எதிராது ஒளித்தான் என்றான் – தேம்பா:4 21/4
அதிர்ந்து அன துயரில் ஊமை ஆதி என்று ஒளித்தான் வானோன் – தேம்பா:26 8/4

மேல்


ஒளித்திடும் (1)

குன்று ஒளித்திடும் திண் தோளின் கோன் இனிது ஈன்ற கோதை – தேம்பா:21 8/2

மேல்


ஒளித்தியேல் (1)

தீங்கு அரும் படை ஒளித்தியேல் செயிர் புக வெல்வாய் – தேம்பா:23 89/4

மேல்


ஒளித்திருந்த (1)

நின்று ஒளித்திருந்த பேழை நிமிர்ந்து கண்டு எடு-மின் என்றாள் – தேம்பா:21 8/4

மேல்


ஒளித்தீர் (2)

கை மறுத்தீர் போய் ஒளித்தீர் அந்தோ என்ன கை மறுத்து – தேம்பா:30 12/3
இன்பு உகுக்கும் ஓர் இரு செல் கூறாது அந்தோ இராவு ஒளித்தீர்
துன்பு உகுக்கும் கான் துறும் கால் துணை இல் மஞ்ஞை துயர் கண்டு – தேம்பா:30 17/2,3

மேல்


ஒளித்து (30)

என்று ஒளித்து என கான் உற ஏகினான் – தேம்பா:4 22/1
உடித்தன முதல் கதிர் எழுது கோட்டு உயர் உளத்து இருள் ஒளித்து ஒளி அறிவு நீர்த்தலின் – தேம்பா:4 26/1
நாடு இழந்து ஒளித்து கானில் நயந்து உறை அறத்தை நாடி – தேம்பா:4 29/2
ஒண் அரும் சுடர் ஓர் இறையவன் ஒளித்து எவையும் – தேம்பா:5 4/3
புரிவு_அரும் துயர்கள் கண் உறல் பொறாது ஒளித்து
எரி வரும் பருதி போய் ஐயம் எய்தினோன் – தேம்பா:7 91/2,3
நல் செய்கை நன்றாய் செய்யாமல் செய்த நவையும் ஒளித்து இருள் தேடி இரவில் செய்த – தேம்பா:11 47/2
நூலினும் வழுவா செம்மையின் ஒழுகி நோக்கினும் அகன்று ஒளித்து ஓடி – தேம்பா:12 62/1
உதித்தனர் என்ன ஆயிரம் கதிரோன் உவமையில் தோற்று என ஒளித்து
குதித்தனன் கரும் தண் புணரியுள் புதைப்ப கோதையும் கொடும் தவத்தவனும் – தேம்பா:12 68/1,2
இவ்வாறு இளவல் என்ன ஒளித்து அ நாடு ஏகுகின்றான் – தேம்பா:14 75/2
உள்ளிய அருள் நலம் ஒளித்து செய்குவான் – தேம்பா:14 83/1
இன் உயிர் காத்து என ஒளித்து எசித்து போய் – தேம்பா:14 86/3
சாம்பிய விலையின் பொன்னும் தம்பி-கண் ஒளித்து வைப்ப – தேம்பா:20 109/2
விதுமுறை குனிவிற்கு அஞ்சி வென் தர ஒளித்து நாணல் – தேம்பா:23 59/3
இருள் காட்டி மல்கு இரவில் ஒளித்து எய்தான் இறை என்றீர் – தேம்பா:23 74/3
ஊறிய கொடிய வஞ்சத்து உணர்வினை ஒளித்து தானே – தேம்பா:25 18/2
நாட்டம் வாய் உறு நயம் ஒளித்து அரசு உரை நவிலான் – தேம்பா:25 34/3
இன்பு உகுத்தது ஓர் இருண்ட கான்-இடை ஒளித்து உறைந்தாள் – தேம்பா:26 59/4
உடை வரும் பொருள் கள்வர்க்கு ஒளித்து என – தேம்பா:27 33/3
உரு ஒளித்து உறை நாயகன் – தேம்பா:27 139/1
ஒல்லையில் தளர்ந்த வண்ணத்து ஒருங்கு ஒளித்து அகலும் என்ன – தேம்பா:27 149/2
ஓதல் ஒளித்து நரகு – தேம்பா:28 144/3
தீய உள் ஒளித்து இனியவை முகத்து-இடை தீட்டி – தேம்பா:29 97/1
விண்டு என வீங்கு தோளான் வினா ஒளித்து உணர்ந்த யாவும் – தேம்பா:29 109/1
மீன் சுரக்கும் இரா ஒளித்து போதீர் நம்மை விட்டு என்பார் – தேம்பா:30 15/4
ஆகையின் மயில் ஒளித்து ஆக உட்கு உறீஇ – தேம்பா:30 54/2
ஆங்கு ஒளித்து அலர்ந்த பொய்கை அடுத்து அகல் பரப்பு நோக்கீர் – தேம்பா:30 131/2
ஈங்கு ஒளித்து உளத்தில் ஓங்கி எதிர் பகை செகுத்து பின் நாள் – தேம்பா:30 131/3
குன்று ஒளித்து அகல் கதிர் ஒத்த கொள்கையான் – தேம்பா:31 19/1
கார் ஒலி ஒளித்து ஒலி கலந்து ஒலித்தவே – தேம்பா:32 58/4
மை திறத்து ஒளித்து எதிர் வருவது ஆதியே – தேம்பா:32 71/1

மேல்


ஒளித்துளி (1)

கன்று ஒளித்துளி கரை கறவை மானினார் – தேம்பா:31 19/4

மேல்


ஒளிந்ததும் (1)

உள் ஒளிந்ததும் எலாம் உணரும் நாதனே – தேம்பா:5 48/4

மேல்


ஒளிந்தான் (1)

உன்-பால் என ஆண்டகை ஏவினன் என்று உரைசெய்து ஒளிந்தான் – தேம்பா:9 29/4

மேல்


ஒளிந்து (3)

நள் ஒளிந்து இருப்ப என் நசை அறிந்து உளாய் – தேம்பா:5 48/3
கோ இனம் பொருந்து இனவர் கோள் ஒளிந்து இரிந்த முறை கோசின் நின்று அகன்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 144/4
தான் ஒளிந்து இறைவனை உணரும் தன்மையால் – தேம்பா:6 32/2

மேல்


ஒளிப்ப (15)

தண் சிறை செய் கடல் மூழ்கி பருதி அங்கண் தாழ்ந்து ஒளிப்ப
ஒண் சிறை மொய் அளிகள் அழ முளரி தன் தாது உடன்று அடைப்ப – தேம்பா:10 60/2,3
கோடு ஒளிப்ப எழினி என எழிலி மொய்ப்ப குடக்கு இரவி – தேம்பா:18 14/1
சேடு ஒளிப்ப இரா அன்ன இருள் சூழ் மண்டி திரண்ட இருள் – தேம்பா:18 14/2
ஈடு ஒளிப்ப விளக்கு இட்டதே போல் மின்னி எரிவாய் மின் – தேம்பா:18 14/3
ஊடு ஒளிப்ப ஒல்கி இடித்து உலகம் எல்லாம் ஒலித்தனவே – தேம்பா:18 14/4
பம்பிய முகத்தின் முன்னர் பதைப்ப வீழ்ந்து ஒளிப்ப நோக்கி – தேம்பா:22 15/3
பொய் திறத்து அரசற்கு அஞ்சி போதல் போல் ஒளிப்ப எய்தி – தேம்பா:22 16/1
கொலை புறம் கண்ட இகல் குணுங்கிற்கு இவை ஒளிப்ப குறித்தனனே – தேம்பா:23 78/3
உலை கொள் அழலின் துயர் கொண்டே ஒளிப்ப எசித்து மேவிய-கால் – தேம்பா:26 50/3
கார் திறத்து ஒளிரும் மின் போல் கதிர் எறித்து ஒளிப்ப வானோன் – தேம்பா:27 77/3
அ நாட்டு ஒளிப்ப திருவுளம் என்று அறிந்த சூசை மறை நூலோர் – தேம்பா:27 126/2
உரை வாய் கதிர் வெள்ளம் ஒளிப்ப சுரமி உணர்ந்தாள் – தேம்பா:29 18/4
விண் பகல் ஒளிப்ப சூழ்ந்து விழைந்து இவர் எவரும் பேணும் – தேம்பா:30 126/2
மண் விளக்கிய மணி ஒளிப்ப ஒளி அணி தயங்க – தேம்பா:35 69/2
கை விளை கொடையின் பொழுது எலாம் இனிதின் கடிந்து வெம் கதிர் கடிந்து ஒளிப்ப
நெய் விளை சுடர் வாய் திரு மணி தீபம் நிறைந்து ஒளி மணிகளோடு எறிப்ப – தேம்பா:36 108/1,2

மேல்


ஒளிப்பட (2)

ஒளிப்பட மன்றல் ஆய வரம் உவப்பில் இணங்கல் ஆகும் முறை – தேம்பா:5 129/2
பொன் உரைத்து ஒளிப்பட புனைந்த பாவைகள் – தேம்பா:35 6/3

மேல்


ஒளிப்பதற்கும் (1)

இணை தீர்ந்த இ பயன் பேய்க்கு ஒளிப்பதற்கும் அவட்கு இகழ்வு ஆங்கு எய்தாதற்கும் – தேம்பா:5 30/2

மேல்


ஒளிப்பதும் (1)

அவணி ஆர் தனது அரு மகவு ஒளிப்பதும் உணர்ந்தாள் – தேம்பா:26 57/4

மேல்


ஒளிப்பதே (1)

நீர் முகத்து நாடு அகன்று கான் ஒளிப்பதே நினைத்தாள் – தேம்பா:26 58/4

மேல்


ஒளிப்பவோ (1)

பூம் கணையாய் என் நெஞ்சம் ஈர்த்தன பின் புகர் விழி ஒளிப்பவோ என்னா – தேம்பா:20 75/1

மேல்


ஒளிப்பனோ (1)

ஒளிப்பனோ தழுவிய உவப்பின் முத்தமும் – தேம்பா:9 105/3

மேல்


ஒளிப்பாயோ (1)

குருவாய் வந்தோய் ஒளிப்பாயோ கோது ஆர் இருள் தீர் வெம் சுடரின் – தேம்பா:10 148/1

மேல்


ஒளிபட்டு (1)

ஒளிபட்டு ஒள் பளிங்கு ஒத்து இழிவு இன்றி நீ – தேம்பா:20 90/1

மேல்


ஒளிபட (1)

திற கடல் நீயே திரு கடல் நீயே திருந்து உளம் ஒளிபட ஞான – தேம்பா:6 34/2

மேல்


ஒளிமையும் (1)

நயமும் ஒளிமையும் விபவமும் அடையலும் நடவும் அளவையும் இது எனில் வடுவொடு – தேம்பா:8 71/3

மேல்


ஒளியவன் (1)

பொருள் தரும் ஒளியவன் பொலிந்து சேரவே – தேம்பா:8 23/4

மேல்


ஒளியாயோ (1)

உருவாய் வந்தோய் ஒளியாயோ உயர் வான் நிகரே மண் கனிய – தேம்பா:10 148/2

மேல்


ஒளியால் (2)

மன்னும் உயிரோடு உக முடிதல் வரும் கால் அ கால் மீட்டு ஒளியால்
மின்னும் உருவோடு இ உலகில் விளங்க தோன்றும் மா முனியே – தேம்பா:19 33/3,4
புடம் புனைந்தவர்க்கும் வான் சுடர் ஒளியால் பூமியும் ஒளிர்ந்து என தகும்-ஆல் – தேம்பா:20 68/2

மேல்


ஒளியின் (3)

பாய் அகன்று ஒளியின் சான்றோன் படர் இருள் நீக்கு முன்னர் – தேம்பா:7 23/3
விண் பொழி ஒளியின் வாழ்ந்து வினை அறும் கதியில் கண்டு – தேம்பா:25 90/3
நோயொடு மெலிந்த உடல் கெடும் எல்வை நொந்தவர்க்கு உதவ நீ ஒளியின்
வாயொடு மலர்ந்த கடை மணி வரமே வகுத்தது ஆம் வான் தொழும் மரபோய் – தேம்பா:36 39/3,4

மேல்


ஒளியினும் (1)

இரவின் இருளினும் வடு தரும் இருள் அற இரவி ஒளியினும் ஒளிர் சுடர் இவள் என – தேம்பா:8 66/2

மேல்


ஒளியும் (2)

அறத்து உறும் தகையும் செங்கோல் ஆண்மையும் ஒளியும் நீங்க – தேம்பா:25 67/1
வைகறை ஒத்து அள் இருளும் ஒளியும் இல் சிவாசிவன் உள் மயங்கி நிற்ப – தேம்பா:27 97/1

மேல்


ஒளியே (5)

மீது அருள் காட்சி பூத்து வேதியர்க்கு ஒளியே போன்றாள் – தேம்பா:0 9/4
குன்றா ஒளியே அருள் பரனே குணுங்கு ஈங்கு ஓச்சும் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 17/2
வேல் வழி ஒளியே போன்று மின்னி ஆர்த்து இறைவன் அன்பின் – தேம்பா:12 18/2
உடல் வண்ணத்து ஒளியே உயிரே உயிர்க்கு – தேம்பா:25 98/2
கண் கீறின பல் படை கால் ஒளியே – தேம்பா:36 65/4

மேல்


ஒளியை (5)

திங்களை உரிஞ்சு ஒளியை மங்கு அரிய தாளின் நலாள் – தேம்பா:5 153/1
நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் – தேம்பா:8 50/1
கனத்து இனத்து தாழ்ந்து ஒளியை கான்று உடுவே அரிய சுரம் காட்டும் அன்றோ – தேம்பா:11 106/4
பொன் முகத்து ஒளியை தும்மும் பூம் சுதை உருவம் பூண்ட – தேம்பா:23 14/1
கூகையே ஒளியை வெஃக கொடும் புலி இரங்க செம் தீ – தேம்பா:27 14/1

மேல்


ஒளியொடு (7)

காண மனம் எழு ஞான ஒளியொடு காமம் அற உறு காதலாய் – தேம்பா:5 116/2
யாணர் ஒளியொடு சாயு பிறை நுதல் ஈசன் அடி உற ஏத்தினாள் – தேம்பா:5 116/4
நிறையும் ஒளியொடு திருவும் நயமொடு நிதியும் நனியொடு நெறி வழா – தேம்பா:5 122/1
அற்றை ஆர் ஒளியொடு சிவந்தது ஐந்திரி – தேம்பா:8 22/4
பூண் எறி ஒளியொடு புடை விண்ணோர் வர – தேம்பா:18 5/1
மல் தொழில் ஒளியொடு வஞ்சம் கோடிய – தேம்பா:25 55/2
பொலிவன பல நலம் மருகுவ ஒளியொடு பூதல மீதில் எழுந்தது இறையே – தேம்பா:35 80/4

மேல்


ஒளியோடு (1)

பெய்த வான் ஒளியோடு ஆய்ந்த பெரும் தயை பிலிற்றும் செங்கோல் – தேம்பா:3 33/3

மேல்


ஒளியோய் (1)

ஏர் பாய் இரவிக்கு ஒளியோய் நீ எம் மேல் இரங்கி பிறந்தனை நாம் – தேம்பா:10 142/3

மேல்


ஒளிர் (35)

போர் புறம் கொடு பொருந்தலர் உரத்தில் தேய்த்து ஒளிர் வேல் – தேம்பா:1 2/1
சூலை உளைந்து ஒளிர் முத்து சொரிந்த வளை குலம் நின்று இரிய – தேம்பா:1 69/2
ஐ அகத்து ஒளிர் வான் பாய்ந்த ஆலயமே அந்தரத்து உயர் தலை சாய்ந்து – தேம்பா:2 42/2
ஒளிர் பூண்-இடை மணி நேர் உடல் உருவே கிடை உயிர் நேர் – தேம்பா:2 70/2
கள்ளம் காட்டு களங்கம் கடிந்து ஒளிர்
உள்ளம் காட்டு ஒளி காட்டிய ஒள் முகம் – தேம்பா:4 16/1,2
குரு மா மணியால் ஒளிர் கோயிலினுள் – தேம்பா:5 57/1
பொருவாது ஒளிர் பூம் கொடியை கொணர்வான் – தேம்பா:5 57/3
வீயாது ஒளிர் கன்னிமை வீற்று இயல்பு ஆம் – தேம்பா:5 68/4
வான் வைத்து அவிழ்ந்த மலர் போல் ஒளிர் மீன்கள் மான – தேம்பா:5 78/1
கடியாய் அலர்ந்த ஒளிர் காந்தளின் நேர் கரத்தில் – தேம்பா:5 79/1
அலின் ஆர் ஒளிர் ஆரிய தாரகையுள் – தேம்பா:5 87/1
மெய் பட்டு எதிர் அற்று ஒளிர் மின் கொடியை – தேம்பா:5 103/2
தண் ஆம் கலை தேய்த்து ஒளிர் தாள் கொடியை – தேம்பா:5 112/2
வான் ஒளிர் காட்சியால் வளன் விளங்கி உள் – தேம்பா:6 32/3
கார் திரள் மறையா கடலின் உள் மூழ்கா கடை இலாது ஒளிர் பரம் சுடரே – தேம்பா:6 35/1
என இ திசை கொள் வாழ்வு அனைத்தும் என்றாள் பிறை தேய்த்து ஒளிர் பதத்தாள் – தேம்பா:6 48/4
பொருள் தொடும் அருமறை வடிவம் போன்று ஒளிர்
அருள் தொடும் மடவரல் அகத்தில் இன்புற – தேம்பா:8 30/1,2
இரவின் இருளினும் வடு தரும் இருள் அற இரவி ஒளியினும் ஒளிர் சுடர் இவள் என – தேம்பா:8 66/2
வண்ணம் தீர்ந்து ஒளிர் மாறுகத்து உம்பர் சூழ் – தேம்பா:9 53/2
விண் புடை தீண்டி மின் மணி கோட்டின் மீது ஒளிர் பதாகை நின்று ஆடல் – தேம்பா:12 60/2
வில்லின் வண்ணத்து ஒளிர் தெண் திரை மேல் மிளிர் மின்னொடு மேய் – தேம்பா:14 69/3
தன வழி ஒளிர் அருள் தரும் அடி தொழுதும் – தேம்பா:14 124/4
கோள் உற்று ஒளிர் வான் கோன் இவற்றை காண குணக்கில் எழ ஏழாம் – தேம்பா:15 17/1
ஊற்று என சுடரை பில்கி ஒளிர் படை படர்ந்தது அன்றே – தேம்பா:15 42/4
மாசை கொண்டு ஒளிர் குன்று அன்ன வயங்கும் அ நகரை முன்னோர் – தேம்பா:17 13/3
ஐ எடுத்து ஒளிர் அ தோன்றற்கு அன்பு எடுத்து உயிரை காக்க – தேம்பா:21 13/1
மீன் சொரிந்த முடி வேய்ந்து ஒளிர் தாயும் – தேம்பா:21 14/1
வில் கலத்தில் ஒளிர் பூ விரி தாது – தேம்பா:21 18/3
பணி நிறத்த ஒளிர் பாணியின் நல்லாள் – தேம்பா:21 20/3
உரை உயிர்ப்பு உறாது என ஒளிர் கை நீட்டியே – தேம்பா:22 28/3
கலை புறம் கண்டு ஒளிர் ஞானம் கடந்த இறையோன் கன்னி தாய்க்கு – தேம்பா:23 78/1
கருளின் காணும் மு காலை கடந்து ஒளிர்
தெருளின் காணியினான் இவை செப்பினான் – தேம்பா:26 157/3,4
பொன் வயத்து ஒளிர் வான் முதல் எலா உலகும் போற்றும் மெய் இறைமையின் நிலையே – தேம்பா:27 157/4
சுடும் செம் தீயினும் சுட்டு ஒளிர் நிதி இனிது அன்றோ – தேம்பா:29 103/2
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் ஒத்து ஒளிர் மூவர் போனார் – தேம்பா:30 126/4

மேல்


ஒளிர்ந்த (8)

மேல் கலந்து ஒளிர்ந்த வெய்யோன் வெயிலின் முன் எரித்த தீபம் – தேம்பா:4 41/2
விதி எழுந்து ஒளிர்ந்த மறை வடிவு அணிந்து அநந்த தவன் விருது அணிந்து அடைந்தது என வான் – தேம்பா:5 148/1
மதி எழுந்து ஒளிர்ந்த அடி மரி எழுந்து அடைந்தாள் என மனம் எழுந்து உவந்த முறையால் – தேம்பா:5 148/2
நிதி எழுந்து ஒளிர்ந்த உலகு உளர் எழுந்து அடர்ந்து வர நிறைய மண்டுகின்ற நசை செய் – தேம்பா:5 148/3
பதி எழுந்து ஒளிர்ந்த நகர் புகுவர் இன்பு உமிழ்ந்து புவி பரிவொடும் புரந்த இவரே – தேம்பா:5 148/4
நிதி பழித்து ஒளிர்ந்த தோன்றல் நீய் பயந்து அவற்கு இயேசு – தேம்பா:7 10/3
துறு வாமத்து ஒளிர்ந்த நவ சுற்கையொடு உள் அறிவு எய்தி தொய்யல் உற்றார் – தேம்பா:11 105/4
எல்லின் தீட்டி ஒளிர்ந்த முகத்து எழு மோயிசன் செல் கதி சேர்ந்து – தேம்பா:15 8/2

மேல்


ஒளிர்ந்தது (1)

மாசை உற்று உருண்ட உருள் தேர் உருட்டி வந்த வழி மாசை உற்று ஒளிர்ந்தது அனைய – தேம்பா:5 145/1

மேல்


ஒளிர்ந்து (7)

தெள் ஒளிர்ந்து உயர்ந்த இ தேவ கோயிலின் – தேம்பா:5 48/2
மெய்ம்முறையால் ஒளிர்ந்து இறைஞ்சும் ஈர் ஆறு உம்பர் விழைந்து இவள் சூடு ஈர் அறு மீன் போல நின்றார் – தேம்பா:8 59/4
பாடகம் ஒளிர்ந்து ஈங்கு ஆளும் பார்த்திபர் செல்வம் ஏய்க்கும் – தேம்பா:9 128/3
புரவின் ஏழு மடங்கு ஒளிர்ந்து அ பொற்பினை – தேம்பா:10 101/3
மீன் அகத்தே மீன்கள் என ஒளிர்ந்து என்னோடு ஓர் வீட்டு-இடை வீற்றிருந்து ஆள எந்தை ஆசி – தேம்பா:11 53/3
ஒண் பகல் ஒத்து ஒளிர்ந்து உவந்து வைகினார் – தேம்பா:17 8/4
புடம் புனைந்தவர்க்கும் வான் சுடர் ஒளியால் பூமியும் ஒளிர்ந்து என தகும்-ஆல் – தேம்பா:20 68/2

மேல்


ஒளிர்ந்துளி (1)

காலை ஒளிர்ந்துளி மொட்டு இதழ் விண்ட கடி கமலம் தவிசின் – தேம்பா:1 69/1

மேல்


ஒளிர (1)

ஒள் கை நீட்டி அல் ஒருவி வெம் சுடர் எழுந்து ஒளிர
அள் கை நீட்டிய அம்புயம் அ கதிர் அருந்தும் – தேம்பா:27 166/1,2

மேல்


ஒளிரு (1)

விண் எழுந்த வெண் மதியம் மிதித்து ஒளிரு மெல் அடியாள் விரும்பி ஈன்ற – தேம்பா:11 104/1

மேல்


ஒளிரும் (5)

செய் பட்டு ஒளிரும் செம் கதிர் மாசு ஆய் சிதைவு ஆமோ – தேம்பா:4 55/2
உருளும் உயர் காலும் இல கடவு பல பாகர் இல ஒளிரும் உயர் பாரும் இல பாய்ந்து – தேம்பா:15 124/1
கார் திறத்து ஒளிரும் மின் போல் கதிர் எறித்து ஒளிப்ப வானோன் – தேம்பா:27 77/3
காவி பட்டு ஒளிரும் கண்ணினார் காணி கற்பு அதே பளிங்கினும் நொய்தாய் – தேம்பா:30 143/1
காவி பட்டு ஒளிரும் நீண்ட கண் ஆதி கா-மின் நீர் ஐந்தையும் என்றான் – தேம்பா:30 143/4

மேல்


ஒளிவிட (1)

தாள் அழுந்திய காயம் ஐந்து ஒளிவிட தரித்தான் – தேம்பா:35 68/4

மேல்


ஒளிவு (1)

வந்தால் நாள் ஒளிவு அன்று மருங்கில் உறீஇ – தேம்பா:36 47/2

மேல்


ஒளிறு (2)

துப்பு ஒளிறு செம்_சுடரோடு ஒப்பு ஒளிறும் ஒள் மதியம் – தேம்பா:5 155/1
கேழ் இசைத்து ஒளிறு தாள் கெழுவ வம்பு அலர் நறா மழையை வாரி – தேம்பா:19 21/3

மேல்


ஒளிறும் (5)

துப்பு ஒளிறு செம்_சுடரோடு ஒப்பு ஒளிறும் ஒள் மதியம் – தேம்பா:5 155/1
வடம் புனைந்து ஒளிறும் மார்பின் வடு புனைந்து இருண்ட நெஞ்சோடு – தேம்பா:28 3/3
ஆடகம் ஒளிறும் ஆணி அலமர திண் கொண்டு எங்கும் – தேம்பா:28 15/1
இரு மஞ்சு அன்ன இருண்டு ஒளிறும் இயல்பு உற்று அவிர் கூந்தல் – தேம்பா:28 27/1
களங்கம் உற்றது கண்டு இந்து தேய்த்து ஒளிறும் கழலினாள் கன்னிமை காத்து – தேம்பா:36 33/1

மேல்


ஒற்ற (1)

ஒற்ற கற்றால் இ வரி ஒன்றே உணர்வு எல்லாம் – தேம்பா:35 66/2

மேல்


ஒற்றர் (2)

கோலை பொருவ கடுகு ஒற்றர் கொணர் – தேம்பா:36 62/1
மெய் விளை ஒற்றர் உரைப்ப ஈண்டு அரசன் விரி மணி தேர் எழ என்றான் – தேம்பா:36 108/4

மேல்


ஒற்றி (1)

கருத்தினொடு கண்ணில் ஒற்றி கண் உகு நீர் முத்து என கால் கழல் போல் மாற்றி – தேம்பா:11 116/2

மேல்


ஒற்றை (10)

ஒற்றை ஆழியன் கடல் ஒல்லென்று ஈர்த்து எழ – தேம்பா:8 22/2
ஒற்றை உலாவு இரத கதிர் ஆக உவப்பு அலை மூழ்கினனே – தேம்பா:8 72/4
சோரி எழும் துமிதம் படவோ சுடர சுழல் ஒற்றை உருள் – தேம்பா:15 104/3
ஒற்றை நீர் உடையன் நீ என்று ஒற்றை கொம்பு அளித்தேன் என்ன – தேம்பா:23 68/3
ஒற்றை நீர் உடையன் நீ என்று ஒற்றை கொம்பு அளித்தேன் என்ன – தேம்பா:23 68/3
ஒற்றை ஆழியின் நீ ஆளுவாய் என்ன உரைத்தனன் சடக்கலி மாதோ – தேம்பா:23 112/4
தொடை உற்ற எயிற்று அழல் ஈட்டிய பேய் தொட ஒற்றை சரத்தை அடல் தனு கோத்து – தேம்பா:24 27/1
ஆழ்ந்த துன்பு உளத்து ஆற்றிலன் ஒற்றை வாள் – தேம்பா:26 87/3
ஒற்றை ஆம் ஆழி தேர் நலம் நாண ஒற்றை நல் மாமையில் வனைந்த – தேம்பா:36 110/1
ஒற்றை ஆம் ஆழி தேர் நலம் நாண ஒற்றை நல் மாமையில் வனைந்த – தேம்பா:36 110/1

மேல்


ஒறுத்த (1)

உள்ளும் ஓர் தவத்தினால் ஒறுத்த தன்மையார் – தேம்பா:6 30/2

மேல்


ஒறுத்தற்கு (1)

தீயே கொணர்ந்தீர் என உள் சிறை செய்து ஒறுப்பேன் ஒறுத்தற்கு
ஓயேன் ஓயேன் என உள் ஊக்கம் காவல் கொண்டாள் – தேம்பா:10 50/3,4

மேல்


ஒறுப்பேன் (1)

தீயே கொணர்ந்தீர் என உள் சிறை செய்து ஒறுப்பேன் ஒறுத்தற்கு – தேம்பா:10 50/3

மேல்


ஒன்பது (3)

இ முறையால் ஒன்பது அணி சூழ்ந்து நிற்ப எவர்க்கும் நலம் செய் பொழிலோ முகிலோ பானோ – தேம்பா:8 59/1
பொருள் வீங்கும் உம்பர் ஒன்பது_ஆயிரரும் புடை திரிந்து – தேம்பா:10 16/3
ஒன்பது சாபம் நிறை நிறை தொடர உவமியா மதுகையோன் இட்ட – தேம்பா:14 40/3

மேல்


ஒன்பது_ஆயிரரும் (1)

பொருள் வீங்கும் உம்பர் ஒன்பது_ஆயிரரும் புடை திரிந்து – தேம்பா:10 16/3

மேல்


ஒன்பதுவே (1)

சங்கு அடை பதங்கம் மல்கு இருள் என்னும் சபித்தது ஓர் சாபம் ஒன்பதுவே – தேம்பா:14 38/4

மேல்


ஒன்பான் (5)

அ உலகினோர் பிரிந்த அவைகள் ஒன்பான் அவை அவைக்கு ஓர் ஒரு நூறும் பலர் ஓர் நூறும் – தேம்பா:8 48/2
வரம்பை அகல் பொற்பு இழைத்து ஒன்பான் வாசல் இட்டு இனிது ஓர் – தேம்பா:28 20/3
சுக முகத்து இன்ன ஆய் தொடர் ஒன்பான் பகல் – தேம்பா:34 5/1
தே உலகு உரிய வண்ணம் திருவிழா ஒன்பான் நாளின் – தேம்பா:36 86/1
விண் நிற வாய் மலர்ந்து இவ்வாறு ஒன்பான் நாளும் விழா அணி கண்டு – தேம்பா:36 94/3

மேல்


ஒன்ற (7)

ஒன்று என்று இவரை மணத்து ஒன்ற உள்ளத்து உள்ளி முடித்தான்-ஆல் – தேம்பா:5 24/4
பரிக்கு ஒன்றும் ஒன்ற ஏவி பக படு பரிகள் வீழ்க – தேம்பா:16 47/3
ஒன்ற நீடு துதிப்ப உணர்வு எலாம் – தேம்பா:24 68/2
கை வளர் கொடையோடு ஒன்ற கான் வளர் தவத்தின் மிக்கோர் – தேம்பா:26 2/1
அழுந்து உற தழுவி மெய்யோடு ஆர்வமும் உயிரும் ஒன்ற
செழும் துறவு இறைவன் சொன்ன தேறிய உணர்வில் தேறி – தேம்பா:28 130/2,3
பண் ஒன்று பாடல் ஒன்ற பகர்வு ஒன்றும் செய்கை நன்றே – தேம்பா:29 110/1
சென்று இயை அன்பும் மார்பும் சென்று ஒன்ற தழுவி சூசை – தேம்பா:29 118/3

மேல்


ஒன்றல் (1)

ஒன்றல் ஆகி உருகிய தாய் புனல் – தேம்பா:11 25/3

மேல்


ஒன்றலும் (1)

ஒன்றலும் ஆம் இறை உரைக்கிலே என்றாள் – தேம்பா:5 43/4

மேல்


ஒன்றலோடு (1)

ஒன்றலோடு இனிது இல் என்று உணர்வில் தேறினான் – தேம்பா:34 12/4

மேல்


ஒன்றா (2)

ஒன்றா நின்றார் வான் சபை உள்ளா உணர்வு உள்ளி – தேம்பா:9 69/2
ஒன்றா உரை கொண்டு புலம்பினர் உள் துயர் கண்டதனால் – தேம்பா:31 33/2

மேல்


ஒன்றாக (1)

சேர் உடம்பு இரண்டு ஒன்றாக சேர்த்துபு தழுவி அன்பின் – தேம்பா:12 79/3

மேல்


ஒன்றாய் (19)

வான் ஆர் மானம் பெற்று அறம் ஒன்றாய் வனைகின்றான் – தேம்பா:4 47/4
ஒன்றாய் ஆளும் அரசே என் உயிர்க்கு ஓர் நிலையே தயை கடலே – தேம்பா:5 17/1
மீனொடு மின் சுடர் எல்லாம் வெல் அறிவு உற்று அயர்வானேன் வெருவாது ஒன்றாய்
தேனொடு கொல் அரி இனம் ஓர் நாவாய்க்குள் அடக்கினனும் திளைத்த செம் தீ – தேம்பா:5 37/1,2
இரு உளத்திற்கு உணர்வு ஒன்றாய் இசைத்த முறை நன்று அறிய – தேம்பா:6 18/2
ஒன்றாய் எவரும் உரைத்து நிற்ப உயர் வானவர் ஒத்து இவர் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:6 57/4
ஒன்றாய் நின்றோய் ஈங்கு உயிர் எல்லாம் உணவு ஈய்ந்தோய் – தேம்பா:9 60/2
அழிவு எலாம் பயத்த பேய் வென்று அமலனும் மகரும் ஒன்றாய்
இழிவு எலாம் ஒழித்து வீக்க இளவலாய் பிறப்ப நாதன் – தேம்பா:10 3/2,3
தூவுகின்ற உடல் எல்லாம் ஒன்றாய் சேர்த்து இ தொல் உலகம் தொடங்கிய நாள் தொடங்கி இங்கண் – தேம்பா:11 43/3
ஆய் அரும் உறவினோடு ஆவும் மானும் ஒன்றாய்
அரும் அறிவு என அமர்ந்து நோக்கலின் – தேம்பா:12 36/2,3
என்பதும் வீர மோயீசன் தன் கை எடுத்து இடர் தீர்ப்பதும் ஒன்றாய்
துன்பு அது நீங்க அரசு உளத்து இகன்று தொழும்பராய் நில்-மின் என்றமையால் – தேம்பா:14 40/1,2
போரிடத்து அஞ்சி தூது புகலவோ வந்தேன் ஒன்றாய்
பாரிடத்து எதிரா நாதன் பழித்த போது இன்றே இ வேல் – தேம்பா:15 54/1,2
சீர் முகம் கோடலும் சேர்ந்து ஒன்றாய் புகழ் – தேம்பா:15 136/2
சொன்ன முறையில் ஈர் உலகும் தொடர்ந்து ஒன்றாய்
மன்ன மகிழ்வு உற மாள்வேன் நான் என்றான் – தேம்பா:31 12/3,4
நின்றார் ஒன்றாய் ஆர் புகழ் மாலை நிறை சொன்னார் – தேம்பா:34 53/4
பகை அரசு ஒழித்து ஒன்றாய் நான் படைத்து அளித்து அழிப்ப வல்ல – தேம்பா:35 44/1
உன்னோடு ஒன்றாய் மூ_உலகம் ஒருங்கு நிழற்றும் வயத்து எனக்கும் – தேம்பா:36 25/1
நல்கிய ஆசி நயத்து உயர் சூசை நறுமையின் பிரிவு இலாது ஒன்றாய்
மல்கிய செல்வத்து உரிய ஓர் கடவுள் வழங்கும் ஆள் மூன்றையும் வணங்கி – தேம்பா:36 43/1,2
ஒன்றாய் உலகு ஆள் உயர் வான் இறையோன் – தேம்பா:36 54/2
மேலார் கீழார் யாவரும் ஒன்றாய் விளிவாரேல் – தேம்பா:36 76/1

மேல்


ஒன்றால் (1)

உண்ட இக்கு ஒழுகும் கனி ஒன்றால் உள தீது அடைத்த வான் வாயில் – தேம்பா:36 17/2

மேல்


ஒன்றி (6)

இசை பட ஒன்றி ஈர் அறமும் எவர்க்கும் இலங்கும் ஆடியினர் – தேம்பா:5 140/1
கணித்த விதங்கள் மாறும் முறை களித்து உயிர் ஒன்றி வாழ்க என – தேம்பா:5 141/3
தொகுத்தனர் எங்கும் யாரும் இல துணை பட ஒன்றி ஏகு அணிகள் – தேம்பா:5 142/3
வேறு இன்றி தடம் ஒன்றை மேவிய மூ அரசர் ஒன்றி விழுப்பம் ஓங்கி – தேம்பா:11 107/2
கண் ஒன்று மகனும் தாயும் கண் இமை ஒன்றி காத்த – தேம்பா:18 24/2
அங்கம் ஒன்றி உற்றியே அங்கு உறாது நான் இவண் – தேம்பா:27 133/3

மேல்


ஒன்றிய (5)

ஒல்லை நிகழ்த்திய ஒள் அறம் ஒன்றிய உள்ளம் நிகழ்த்திய சீர் – தேம்பா:1 72/3
மின்னை ஒன்றிய வேடம் எடுத்து அவன் – தேம்பா:11 31/3
கலக்கம் ஒன்றிய வெறிகள் தம் பறழ் கடுகி வந்து உணு கதம் எனா – தேம்பா:25 74/2
ஆரம் ஒன்றிய அருள் அணி மார்பனே உடற்கும் – தேம்பா:27 19/3
ஓரம் ஒன்றிய உதவியோடு அன்புறல் உணர்ந்தான் – தேம்பா:27 19/4

மேல்


ஒன்றியது (1)

கேதம் ஒன்றியது என கிளர்ந்த அன்பொடும் – தேம்பா:14 79/2

மேல்


ஒன்றில் (1)

காமம் சேர் சங்கத்து ஒன்றில் கடந்த ஆயிரம் ஆண்டு உள்ளோன் – தேம்பா:23 61/2

மேல்


ஒன்றின் (1)

மற்றை நாள் ஒன்றின் நாம் வாழவோ என்றாள் – தேம்பா:31 97/4

மேல்


ஒன்றினை (3)

தந்தது ஒன்றினை தாமும் நிறை குறை – தேம்பா:9 37/2
வெல்வதற்கு அரு நாணம் அது ஒன்றினை வென்றால் – தேம்பா:23 90/2
ஊற்றும் நீர் ஒன்றினை உவப்பு என்று ஆடுவான் – தேம்பா:29 60/4

மேல்


ஒன்றினையும் (1)

பரம் தரும் கமழ் நீர் ஆட்டா பணிதல் ஒன்றினையும் காணேன் – தேம்பா:23 15/4

மேல்


ஒன்று (169)

கூர் விளைத்து அருள் குரு விதி போன்று ஒன்று கோடி – தேம்பா:1 12/1
கோல் அன்பொடு தழுவும் குடி குறை ஒன்று இல நகரின் – தேம்பா:2 62/3
உரியது ஒன்று இலா உருவினை கண்டுளி வெருவி – தேம்பா:3 15/2
போர் முகத்து எதிர் ஒன்று இல்லான் பொழி மறை பழித்த யாரும் – தேம்பா:3 32/3
மாற்றிய திரு ஒன்று இன்றி வறுமையான் பிறக்க செய்தான் – தேம்பா:3 42/4
ஆறும் ஆறும் ஒன்று ஓடலாய் தம் உள் – தேம்பா:4 14/1
சாறு தாறும் ஒன்று இன்றி தான் வளத்து – தேம்பா:4 14/3
வீதியும் எனக்கு ஒன்று உண்டோ வினை அறும் இறையோய் என்ன – தேம்பா:4 45/3
வேய்ந்து ஆர்ந்து ஒன்றும் வான் பொருள் விஞ்ச விழைவோடு ஒன்று
ஈய்ந்தால் ஒன்றே கோடி பயக்கும் எனில் அன்பால் – தேம்பா:4 50/1,2
ஒன்று என்று இவரை மணத்து ஒன்ற உள்ளத்து உள்ளி முடித்தான்-ஆல் – தேம்பா:5 24/4
குடைத்து அழல் புண் துழாவல் என குறைத்து உடல் ஒன்று பேரும் என – தேம்பா:5 133/2
வடு குலம் ஒன்று இலாத முனி மனத்தில் உவந்து கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 136/4
எழுது மறை ஒன்று எனினும் பழுது இல் இரு கல் எழுத – தேம்பா:5 157/2
இவ்வாறு ஒன்று அருள் புரிந்தே இனிது என்னை காத்து இறையோன் – தேம்பா:6 12/1
வவ்வு ஆறு ஒன்று இல யாரும் மலி நன்றி யாவினும் நான் – தேம்பா:6 12/2
ஒவ்வு ஆறு ஒன்று இல நன்மை உற்றதின் கைம்மாறு ஆக – தேம்பா:6 12/3
திரு உளத்திற்கு உணராது ஒன்று ஈங்கு உண்டோ செய் மணத்தோடு – தேம்பா:6 18/1
எஞ்சினர் உன்னை நம்பிய தன்மைத்து இயற்ற ஒன்று உனக்கு அரிது உண்டோ – தேம்பா:6 37/4
நிலை கொண்டேனும் அ நிலையால் நிலைக்கும் பயன் ஒன்று உயிர்க்கு உண்டோ – தேம்பா:6 47/1
தாயும் ஆய் ஒன்று ஆம் மூவர்-தமில் சுதன்-தன்னை ஈன்றும் – தேம்பா:7 16/2
ஆய் அகன்று ஒன்று நீத்து ஐயாயிரத்து இருநூறு ஆண்டில் – தேம்பா:7 23/2
பதி செய்கின்று வாழ ஒன்று பரிசு இலக்கம் ஆகுமோ – தேம்பா:7 33/4
முன்பு என்போடு ஒன்று பட கிடந்தனன் நான் உயிர்பட இ முயல் கொண்டாயோ – தேம்பா:8 9/4
கருதி எழில் படுத்திய ஒன்று ஆய எந்தை கண்ணி அமை நேய நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 51/2
அ திறத்தால் வந்த தவம் செயிர் ஒன்று இன்றி அரிது உலகம் அதிசயிப்ப நோற்றாள் என்னா – தேம்பா:8 56/2
கருவி ஒன்று இல கன்னி பயந்தினும் – தேம்பா:8 91/1
ஆழ்ந்த காட்சி ஒன்று இன்றியும் அண்டையில் – தேம்பா:8 96/2
பழுதே தவிர் சூல் பயனால் பரமன் என்னோடு ஒன்று ஆம் – தேம்பா:9 14/2
முயலாது ஒன்று உண்டு என்றால் முடுகி முடிப்ப கேட்பாள் – தேம்பா:9 24/1
மீ ஏவியது ஓர் விதி மேல் விதி ஒன்று உண்டோ இறைவா – தேம்பா:9 30/1
இப்பால் ஏது ஒன்று இல்லாது எல்லாம் உள ஆக்கினனாய் – தேம்பா:9 31/1
முப்பால் ஒன்று ஆம் முந்தைக்கு உரி மாண் முறையோடு அருகு உற்று – தேம்பா:9 31/2
ஒன்று தம் உளத்து உண்டு இனிது ஓங்குவார் – தேம்பா:9 43/4
அவி அருந்தல் அல்லாது அருந்த ஒன்று இலா – தேம்பா:9 44/3
பின்னை ஒன்று இல பிற்பகல் பேர் எழில் – தேம்பா:9 49/1
உன்ன_அரும் சுவை ஒன்று இலது ஈதலும் – தேம்பா:9 50/3
மற்றை ஓர் பகல் மாந்திட ஒன்று இலர் – தேம்பா:9 52/2
இன்னா துன் நோய் ஒன்று இல வாழ்ந்தே இனிது உண்டார் – தேம்பா:9 64/4
கறித்து உண் பைம்புல் ஒன்று இல காய்தல் கருதி கார் – தேம்பா:9 66/1
பாய் இரு சுடரோடு ஒத்தார் பகல் இரா இல வானோர்க்கு ஒன்று
ஆய் இருவரும் உள் ஓங்கி அமரர் சூழ் பணிந்து நிற்ப – தேம்பா:9 71/2,3
பாண் நெறி கடந்தோய் எம்மால் பயன் உனக்கு ஈங்கு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:9 82/3
கோணி ஒன்று உரையா குழு நீங்கினாள் – தேம்பா:10 42/4
துடைப்பதற்கே அரும் வறுமையவர்க்கு ஒன்று உண்டோ சுற்றம் அதே – தேம்பா:10 62/4
ஊன் செய்த உடலொடு எழ இடம் ஒன்று இல்லை உலகில் எனா – தேம்பா:10 65/3
பகை செய் நெஞ்சமும் பற்றலும் ஒன்று உற – தேம்பா:10 120/2
பாதம் ஒன்று சோமன் ஈன்ற பால் நிலாவை மானுமே – தேம்பா:11 10/4
தேய வேந்தர் தம் செல்வம் ஒன்று இல்லது ஏன் – தேம்பா:11 22/4
ஒன்று இலது ஆம் அரு மாய்கை இதே – தேம்பா:11 68/4
மேவு அலகும் ஒன்று இன்றி வெள்ளம் என வரங்கள் எலாம் மிடைய தந்தே – தேம்பா:11 115/3
ஒன்று ஆன வயத்து உள மூ உலகு அரசற்கு இ திருவோ உலகில் வேண்டும் – தேம்பா:11 118/1
ஓர்ந்து அரிது ஓர் முறையில் தமக்கு ஒன்று இன்றி மெய் மறையை ஓதினார்க்கும் – தேம்பா:11 121/3
வாணிகர் தொழில் ஆம் ஈங்கு மாறு உணரார் வழங்கும் ஒன்று ஆயிரம் ஆக – தேம்பா:12 69/2
வீக்கிய துவங்கட்கு ஒன்று ஆம் மெய்யனை வினையின் தீய்மை – தேம்பா:12 72/3
ஈர் உடம்பு உயிர் ஒன்று ஆக எழுந்த அன்பு உவப்பின் பொங்கி – தேம்பா:12 79/2
கொலை முகந்து அருந்தி எங்கும் கொல் உயிர் அளவு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:14 35/4
சிதம் கலந்து அலர்ந்த நாட்டில் சிறு புல் ஒன்று இன்றி யாவும் – தேம்பா:14 36/3
வேதம் ஒன்று அறிந்திலார் வேதம் கொள் குலம் – தேம்பா:14 79/1
ஏதம் ஒன்று இல வளர் அகலுள் இட்டனர் – தேம்பா:14 79/3
பேதம் ஒன்று இல நயன் பெருக ஈட்டினார் – தேம்பா:14 79/4
பயில் துளி விடாமையானும் பருக ஒன்று இலாமையானும் – தேம்பா:14 116/3
மறை ஒன்று இலாது தவம் ஒன்று இலாது மருள்கின்ற சீலம் மடிய – தேம்பா:14 130/1
மறை ஒன்று இலாது தவம் ஒன்று இலாது மருள்கின்ற சீலம் மடிய – தேம்பா:14 130/1
நிறை ஒன்று இலாது நிரை ஒன்று இலாது நெகிழ்கின்ற நீதி அகல – தேம்பா:14 130/2
நிறை ஒன்று இலாது நிரை ஒன்று இலாது நெகிழ்கின்ற நீதி அகல – தேம்பா:14 130/2
முறை ஒன்று இலாது வரைவு ஒன்று இலாது முறிகின்ற காமம் முதிர – தேம்பா:14 130/3
முறை ஒன்று இலாது வரைவு ஒன்று இலாது முறிகின்ற காமம் முதிர – தேம்பா:14 130/3
சிறை ஒன்று இலாது சிதைகின்ற நாடு திளைகின்ற தீயின் இரை ஆம் – தேம்பா:14 130/4
தேன் முகம் தந்து கொல்லும் தீ வினை பகை ஒன்று அன்றி – தேம்பா:15 41/2
வேற்று அலாது அவரும் நீரும் விரும்பி ஒன்று ஆய போழ்தில் – தேம்பா:15 50/1
உற்று இரி கோல் உயிர் உண்டிலது ஒன்று இலை-ஆல் – தேம்பா:15 60/4
படு கணை அல்லது பட்டிலது ஒன்று இலதால் – தேம்பா:15 67/1
கசை உண்டு உறும் உரமும் பக அளவு ஒன்று இல கணைகள் – தேம்பா:15 145/2
கொலை உண்ட கணை ஒன்று ஏவும் கூற்று உண்ட அமலேக்கு என்பான் – தேம்பா:16 48/4
பண் ஒன்று பாடல் ஒத்த பயன் எலாம் இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:18 24/1
கண் ஒன்று மகனும் தாயும் கண் இமை ஒன்றி காத்த – தேம்பா:18 24/2
மண் ஒன்று பைம் பூம் கோலான் மகவினை வாழ்த்தி யாரும் – தேம்பா:18 24/3
விண் ஒன்று வெற்பு வேத வெற்பு என வணங்கி சேர்ந்தார் – தேம்பா:18 24/4
பின் கொண்ட நல்லாள் தந்த பிள்ளை ஒன்று அகன்றான் பின்னர் – தேம்பா:20 105/3
வில் கொண்ட தரளம் ஒப்ப மீள ஒன்று உதித்தது என்றான் – தேம்பா:20 105/4
நோய் என அறுத்து ஒன்று என்னா நுனித்த அன்பு இயல்பின் பல் நாள் – தேம்பா:21 11/3
கொழும் தன முகத்து நாதன் குறுக ஒன்று அறியா செம் தீ – தேம்பா:22 21/1
எதிர் உண்ட பகை ஒன்று இன்றி இயல் உண்டு ஆண்டு ஒருவன் நின்றேன் – தேம்பா:23 12/2
ஆய்ந்து ஆய்ந்து எல்லாம் நீ அறியாது ஒன்று அறைவேனோ – தேம்பா:23 24/1
கெட கலி என்னோ மருட்டு உணர்வு என்னோ கேதம் ஒன்று எசித்து-இடை காணேன் – தேம்பா:23 102/4
தொடை ஒன்று சரம் சதம் ஒன்று இடுவார் துறுகின்ற இரதம் கொடு எதிர்ந்து இரிவார் – தேம்பா:24 30/1
தொடை ஒன்று சரம் சதம் ஒன்று இடுவார் துறுகின்ற இரதம் கொடு எதிர்ந்து இரிவார் – தேம்பா:24 30/1
சுளைகள் ஆயிரம் தரவும் ஒன்று உயிர் அடும் விடம் ஆம் – தேம்பா:25 32/3
உற்று உறு பொருள்கள் தேர்ந்தே உணர்த்துவது ஒன்று கேண்மோ – தேம்பா:25 59/2
இலக்கம் ஒன்று இல சிறுவர் பொன்றிட இறைவன் என்றவை அயர்குவார் – தேம்பா:25 74/4
துன்னமும் இசைப்பும் ஒன்று இன்றி தூய் நிறத்து – தேம்பா:27 4/1
ஈரம் ஒன்று இல இறைத்தன பயன் இல விரை ஆம் – தேம்பா:27 19/1
வாரம் ஒன்று இல மனத்தவர்க்கு ஓதிய மறை என்று – தேம்பா:27 19/2
உரிய இ வழி ஒன்று அலது இல்லையால் – தேம்பா:27 92/2
குலத்து எல்லாம் பொது நின்று குன்றா சீர் அறம் ஒன்றே குறை ஒன்று இன்றி – தேம்பா:27 99/3
புலத்து எல்லாம் ஆகும் எனின் புற விகிர்தம் ஒன்று எண்ணார் புலமை மிக்கோர் – தேம்பா:27 99/4
இறந்த கால் உயர் வான் மேல் இணையா வாழ்வு உற்று ஆளும் இயல்பு ஒன்று அன்றோ – தேம்பா:27 101/3
இனியே வந்த வினை பரியும் இயல்பு ஒன்று இலையோ காண் என்றான் – தேம்பா:27 124/4
கோது இலோய் எதிர்ப்பு இலோய் கோ வணங்கும் ஒன்று உளோய் – தேம்பா:27 132/3
இங்கும் அங்கும் எங்கும் ஒன்று என்று நின்று ஒருங்கு உளோய் – தேம்பா:27 133/1
உய் வகை பொருள் ஒன்று இலா – தேம்பா:27 143/4
விஞ்சிய வயத்து ஒன்று ஆகி வென்றன கடவுள் தானோ – தேம்பா:27 150/1
ஏர் வளர் குன்றா நன்னர் உண்டாகி எலாம் அனைத்து ஆகி ஒன்று ஆகி – தேம்பா:27 161/2
நீரிய முறையில் உளன் அவன் தேவன் நீங்கில் ஒன்று அவன் அலன் ஆகி – தேம்பா:27 164/2
காரிய நலத்து அ இலக்கணம் ஆறும் கடவுள்-வாய் உள என்பார் அவற்று ஒன்று
ஆரிய வளப்பின் தன் இடத்து இல்லான் ஆண்டகை அவன் அலன் அன்றோ – தேம்பா:27 164/3,4
ஏர் எலாம் உள பல் தேவர் வேறு ஆக இவற்கு உளது ஒன்று அவற்கு இலதாய் – தேம்பா:27 165/3
நீர் எலாம் இல ஒவ்வொருவற்கு ஒன்று இன்றி நீர்த்த ஓர் இறையும் இல் என்றான் – தேம்பா:27 165/4
வாடிய குறை ஒன்று இன்றி வனப்பு உற முடித்தது அன்றோ – தேம்பா:28 61/4
மண் புலத்து இணை ஒன்று இல்லா மனங்களை எண்_இல் நாதன் – தேம்பா:28 62/3
நண் அவர் வணங்கும் தேவ நாயகன் துணை அற்று ஒன்று ஆம் – தேம்பா:28 64/4
வரம் தரும் தன்மைத்து எல்லா வையகத்து ஒன்று ஆம் நாதன் – தேம்பா:28 66/1
ஓர் என்பான் தனை ஏத்தார் ஒன்று ஆம் மெய் சுருதி வழி – தேம்பா:28 82/1
நல்லவையே ஒன்று உரைக்கும் நல் துணை அற்று இருப்பு அரிதே – தேம்பா:28 84/4
ஈறும் ஒன்று இல இன்னணம் தீயரே – தேம்பா:28 107/1
மாறும் ஒன்று இல மாழ்கி அழுங்கு உளம் – தேம்பா:28 107/2
தேறும் ஒன்று இல தீ கடல் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 107/3
காறும் ஒன்று இல வேக எ காலுமே – தேம்பா:28 107/4
நல்லது ஒன்று இல ஆகுலம் நல்கியது – தேம்பா:28 111/1
அல்லது ஒன்று இல அவாவிய மேல் கதி – தேம்பா:28 111/2
செல் அது ஒன்று இல தீவினை செய் பகை – தேம்பா:28 111/3
வெல் அது ஒன்று இல யாண்டையும் வேகுவார் – தேம்பா:28 111/4
உய் வழி ஒன்று உளதே – தேம்பா:28 143/4
விண் உறும் கதிர் ஒன்று உண்-கால் வெம் கனல் எரிந்ததே போல் – தேம்பா:28 153/2
கச்சு ஒன்று இட்டு உணர்வோடு ஊக்கம் கட்டி மெய் சகட்டை ஓட்டி – தேம்பா:28 156/1
நச்சு ஒன்று இட்டு ஏத சேற்றுள் நல் உயிர் அச்சு இற்றாய் மற்று – தேம்பா:28 156/2
அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது அழும் பலர் கண்டீர் நல்லோர் – தேம்பா:28 156/3
மெச்சு ஒன்று இட்டு அச்சு இறா முன் வீடு உற ஊர்-மின் பாகீர் – தேம்பா:28 156/4
மன-இடை எண்ணின் கொன்னே வடு அலால் பயன் ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:29 10/3
துஞ்சிய-காலை மெய் போல் தோன்றிய கனவும் ஒன்று ஆம் – தேம்பா:29 15/3
எ நாடு எ குலம் எ முறை ஒன்று அறியாது இரந்து ஒருவன் – தேம்பா:29 21/1
விண் முழுது இன்று காப்பாய் வேண்டுமேல் அரிது ஒன்று இன்றி – தேம்பா:29 47/3
சீலம் ஒன்று இலது அவை செறிந்த நெஞ்சினான் – தேம்பா:29 58/4
வான் நலமும் ஒன்று எண்ணா வரைவு அறும் தன் கடல் தானை – தேம்பா:29 66/3
வேல் நலம் ஒன்று ஊன்றிய சொல் வெடித்தான் தூது உரைகொண்டான் – தேம்பா:29 66/4
சீர் தங்கும் வயத்து ஒன்று ஆம் எம் தேவனை அன்றி மற்ற – தேம்பா:29 79/1
அங்கண் நீர்த்து ஒழுக மற்று அருளி கேட்டி ஒன்று
இங்கண் நீர்த்த அடிகளே என்று செப்பினான் – தேம்பா:29 90/3,4
பண் ஒன்று பாடல் ஒன்ற பகர்வு ஒன்றும் செய்கை நன்றே – தேம்பா:29 110/1
கண் ஒன்று கதத்தின் சீறி கன்னம் மேல் புடைத்தான் அன்னான் – தேம்பா:29 110/3
விண் ஒன்று மதியின் சூசை மிக மகிழ்ந்து இலங்கி நின்றான் – தேம்பா:29 110/4
காமமே அன்றி நல் நூல் கல்வி ஒன்று அறியா பூண் செய் – தேம்பா:29 117/1
நாமமே அன்றி நானும் நயப்ப ஒன்று உரைக்கல் தேற்றேன் – தேம்பா:29 117/4
யான் எனது என்னும் பற்றல் யாவும் அற்று எண் ஒன்று இன்றி – தேம்பா:30 75/2
ஒப்பும் காட்டிய பொருளும் ஒன்று எனவோ அவன் நிகராய் – தேம்பா:30 116/2
துன்னிய காலை துன்னா தோன்றிய அரிது ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:30 133/2
புலத்து எலாம் ஒல்லும் ஒல்லின் பொருள் இலா குறை ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:30 135/4
பார் முகத்து ஆசு ஒன்று அல்லால் பயன்படாது இல்லை ஒன்றே – தேம்பா:30 136/4
ஆழி சூழ் உலகு அனைத்திலும் ஆழி ஒன்று உருட்டி – தேம்பா:31 1/1
ஒல்லையில் வரும் பொழுது ஒன்று இலோய் எலாம் – தேம்பா:31 22/2
மென் தோடு ஒன்று ஒள் உடல் வீவு உற வேண்டியதேல் இருவர்க்கு – தேம்பா:31 30/2
ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்தன அன்பு உளதேல் மகன் நீய் பிரியாது – தேம்பா:31 30/3
உன் தோள் என் தோள் மரம் ஒன்று உறல் ஆகாதோ என்றான் – தேம்பா:31 30/4
உயல் ஆம் வழி ஒன்று உளதேல் உரையீர் – தேம்பா:31 58/4
வேறு பட்டு எதிர்த்த மாற்றம் ஒன்று ஆக வெளிற்று இளம் சொல் ஒருவீரேல் – தேம்பா:31 89/1
புனை அனை அன்பு உயிர் புணர்ந்து ஒன்று ஆகவும் – தேம்பா:31 96/3
உற்றியே என ஒழுக்கம் ஒன்று இல்ல நான் உயர் வான் – தேம்பா:32 17/3
பார் ஆழி ஒன்று இணையா படர் செல்வ நாட்டு இயல் யான் பகர்வது என்ன – தேம்பா:32 25/2
ஒன்று இல்லாது எல்லாம் உள ஆக்கினோன் அல்லால் – தேம்பா:32 48/1
எண்ணிட இடமும் ஒன்று இன்றி எண் திசை – தேம்பா:32 53/3
துன் நெடும் கொடிகளும் தொகுதி ஒன்று இல்லா – தேம்பா:32 54/3
கார் ஒன்று முழக்கத்து அஃதே கதத்து அரசு ஆக எய்த – தேம்பா:32 93/2
ஓயும் தன்மையும் ஒன்று இல நகைத்து அடித்து அகற்றி – தேம்பா:32 99/2
அளிப்ப ஆர்வமும் ஆவியும் ஒன்று உற தழுவி – தேம்பா:32 107/2
மாய்வு_அரும் புரை தீது அல்லால் வழுவும் ஒன்று உண்டோ என்பான் – தேம்பா:33 8/2
யாண்டும் ஒன்று என யாவும் இயற்றினோய் – தேம்பா:33 18/2
இன் உயிர் மெலிய இரங்கிய தன்மைத்து எல்லை ஒன்று இல்லதும் அல்லால் – தேம்பா:34 52/3
முன் நேர் இல்லான் காரணன் ஆகி முழுது ஒன்று ஆய் – தேம்பா:34 54/2
அந்தம் ஒன்று இலா மலி அல்லல் ஆக்கலும் – தேம்பா:35 15/2
அடி அடித்து இடம் ஒன்று இன்றி – தேம்பா:35 47/2
மெய் ஆர் துன்பத்து ஒன்று என உன்-பால் விளைவு உண்டோ – தேம்பா:35 57/2
இன்பு அருந்தலில் எல்லை ஒன்று இல்லை-ஆல் – தேம்பா:36 1/4

மேல்


ஒன்றுபட (2)

இழிவு இன்றி உலகு அளிப்ப இருதுவத்தை ஒன்றுபட இசைத்த ஆறும் – தேம்பா:11 111/2
மண் முழுதும் ஒன்றுபட மல்கி அமர் செய்தால் – தேம்பா:14 4/3

மேல்


ஒன்றுபடல் (1)

புண் ஒன்றுபடல் நன்று என்றாய் புண் படுக என்ன எள்ளி – தேம்பா:29 110/2

மேல்


ஒன்றும் (36)

வேய்ந்து ஆர்ந்து ஒன்றும் வான் பொருள் விஞ்ச விழைவோடு ஒன்று – தேம்பா:4 50/1
வாய்ந்தான் ஒன்றும் தன் வறுமைக்கே மலிவு ஈகல் – தேம்பா:4 50/3
ஆய்ந்தால் ஒன்றும் வான் புகழ் கூறல் அரிது அன்றோ – தேம்பா:4 50/4
காவி விண்ட மன்றல் இதழ் காலும் இன்பம் ஒன்றும் உரை காலுகின்ற நன்றி இயலால் – தேம்பா:5 144/1
கார் உலாம் உலகும் யாவும் காரணம் ஒன்றும் இன்றி – தேம்பா:7 13/2
ஒளி பட உயர்ந்த பேறு ஒன்றும் இன்றியும் – தேம்பா:9 103/1
நல் செய்கை ஒன்றும் இலா அடியன்-தன்னை நண்ணிய-கால் – தேம்பா:10 74/3
ஒன்றும் தேறா என் இதயத்து உணர்வின் காட்சி அருளாயோ – தேம்பா:10 145/4
ஏவுகின்ற வயத்து உள்ள உலகம் மூன்றும் எழில் பட முன் ஒன்றும் இலாது உள ஆக்கின்றோன் – தேம்பா:11 43/1
குல முறையும் இன முறையும் ஒன்றும் பாரா குண தொகையால் வேறுபட வினையை செய்த – தேம்பா:11 44/1
எல்லை உளது ஒன்றும் இல வேண்டும் இடர்-கொல்லோ – தேம்பா:14 6/4
பட்ட நோய் ஒன்றும் இன்றி பரிவு அற யூதர் வாழ்ந்தே – தேம்பா:14 34/4
வினை ஒன்றும் இன்றி வினை செய்து செய்த வினை-தன்னில் ஒன்றும் விழையாய் – தேம்பா:14 141/1
வினை ஒன்றும் இன்றி வினை செய்து செய்த வினை-தன்னில் ஒன்றும் விழையாய் – தேம்பா:14 141/1
நினைவு ஒன்றும் இன்றி மறவு ஒன்றும் இன்றி நிகிலம் தெரிந்த நிலவு ஆய் – தேம்பா:14 141/2
நினைவு ஒன்றும் இன்றி மறவு ஒன்றும் இன்றி நிகிலம் தெரிந்த நிலவு ஆய் – தேம்பா:14 141/2
முனைவு ஒன்றும் இன்றி முனிவாய் முனிந்தும் முதிர்கின்ற அன்பு முயல்வாய் – தேம்பா:14 141/3
அனை ஒன்றும் இன்றி உயர்வோய் யார் உன் அரு வீர ஆண்மை அறிவார் – தேம்பா:14 141/4
எரிக்கு ஒன்றும் சின கண் சேப்ப இரைத்த வில் குனிய வாங்கி – தேம்பா:16 47/1
கரிக்கு ஒன்றும் கதத்த வீரர் கடுத்து இளம் பிறையின் வாளி – தேம்பா:16 47/2
பரிக்கு ஒன்றும் ஒன்ற ஏவி பக படு பரிகள் வீழ்க – தேம்பா:16 47/3
அரிக்கு ஒன்றும் சீற்றத்து ஒண் தேர் அசல மேல் இருவர் காய்ந்தார் – தேம்பா:16 47/4
மற்றது என்று ஒன்றும் குன்றா வனப்பு எழீஇ இலங்க சூசை – தேம்பா:18 33/3
அருள் ஒன்றும் சார்ந்த நல்லோன் அரும் சிறை பட்ட போழ்தும் – தேம்பா:20 100/1
பொருள் ஒன்றும் செங்கோல் ஓச்சி பொருநனாய் பொலிந்த போழ்தும் – தேம்பா:20 100/2
மருள் ஒன்றும் புலம்பல் தானும் மகிழ்வும் உள் தோன்றல் இன்றி – தேம்பா:20 100/3
தெருள் ஒன்றும் உணர்வின் மிக்கோன் திருவுளம் என உள் தேர்ந்தான் – தேம்பா:20 100/4
மெய் திறத்து உயர் என் காட்சி மெலிதர ஒன்றும் காணேன் – தேம்பா:23 17/4
நோயின் மூழ்கினன் நுரை என கரைந்து ஒன்றும் நுவலான் – தேம்பா:26 76/4
வில் என உரு என ஒன்றும் வேய்ந்து இலாது – தேம்பா:29 29/2
முனி உரு காட்டி யாரோ முறை குலம் ஒன்றும் இல்லான் – தேம்பா:29 40/1
பண் ஒன்று பாடல் ஒன்ற பகர்வு ஒன்றும் செய்கை நன்றே – தேம்பா:29 110/1
ஆவதும் ஆயதும் ஒன்றும் ஆய் எலாம் – தேம்பா:32 52/2
நேர் ஒன்றும் இலது இவ்வாறே நினைப்பினும் பனிப்ப உள்ளம் – தேம்பா:32 93/1
பார் ஒன்றும் திசைகள் எஞ்ச படர்ந்ததற்கு ஒத்த வீரர் – தேம்பா:32 93/3
சீர் ஒன்றும் அலகு இல்லாத சேவகர் மருங்கின் சென்றார் – தேம்பா:32 93/4

மேல்


ஒன்றுவான் (1)

ஒன்றுவான் அழுந்துற நனி தழுவினாள் தழுவி – தேம்பா:26 75/2

மேல்


ஒன்றுளி (1)

ஒன்றுளி இறைவன் மைந்தன் ஓர் மனு_மகனும் ஆனான் – தேம்பா:7 22/4

மேல்


ஒன்றே (24)

ஈய்ந்தால் ஒன்றே கோடி பயக்கும் எனில் அன்பால் – தேம்பா:4 50/2
கணிக்க அரிது ஆம் அருள் புரிந்த கடவுள் ஒன்றே மனம் சேர – தேம்பா:6 14/3
எந்தை பொதுளும் தாய் வினையால் இரங்கி புரிந்த அருள் ஒன்றே
நந்தை பொதுளும் நசை நிறைய நயக்கும் என்றான் மறை வடிவான் – தேம்பா:6 49/3,4
குன்றாத அறம் ஒன்றே குணித்து எய்தி மற்று எவையும் கோது என்று ஓர்ந்து – தேம்பா:11 118/2
பின்றாத விதி முறையால் பிறந்த பிரான் உமது ஆர்வ பெற்றி ஒன்றே
பொன்றாத பொற்பு என கொண்டு உவப்பன் என புகன்று ஆசி புரிந்தான் சூசை – தேம்பா:11 118/3,4
சூட்சியால் நவம் இது ஒன்றே துளங்கு அறத்து உயர்ந்தோரேனும் – தேம்பா:23 18/3
தூமம் சால் மூடிய கண் குருடன் ஆனான் துகள் ஒன்றே
வீமம் சால் குறை எண்ணிக்கை கண் உதவா மெய் எல்லாம் – தேம்பா:27 43/2,3
அறம் ஒன்றே பயன் பேதாய் அஞர் தீது அல்ல – தேம்பா:27 63/1
மறம் ஒன்றே வினை காணாய் வழங்கும் அன்பின் – தேம்பா:27 63/2
திறம் ஒன்றே நயம் பீடை சேர்த்தி ஈவான் – தேம்பா:27 63/3
புறம் ஒன்றே ஒவ்வா கருணை பொலிவோன் என்றான் – தேம்பா:27 63/4
ஆதி இலா ஈறும் இலா இணை இன்றி என்றும் உளோன் அமலன் ஒன்றே
பேதி இலா வானவரும் எம் உயிரும் படைப்புண்ட பின் ஈறு இல்லா – தேம்பா:27 94/1,2
குலத்து எல்லாம் பொது நின்று குன்றா சீர் அறம் ஒன்றே குறை ஒன்று இன்றி – தேம்பா:27 99/3
மல் தொழில் பயன்பட்டு ஓங்க மன துணிவு ஒன்றே சால்பு ஆம் – தேம்பா:28 17/4
எல்லை இ இரண்டில் ஒன்றே இயாவரும் தவிராது என்ன – தேம்பா:28 56/3
உயிர் ஒன்றே உடையீர் என உயிர் உணும் கூற்றாம் – தேம்பா:29 99/1
செயிர் ஒன்றே முழுதும் ஒருவு-மின் வித்திய செயிரே – தேம்பா:29 99/2
துயர் ஒன்றே விளைத்து அடும் என சூழ்ந்துளி துகள் தன் – தேம்பா:29 99/3
பெயர் ஒன்றே பெறல் அஞ்சுவர் பெருந்தகை நீரார் – தேம்பா:29 99/4
பொன்றும் யாவுமே புரை செயும் பகை ஒன்றே பொன்றா – தேம்பா:29 101/1
பார் முகத்து ஆசு ஒன்று அல்லால் பயன்படாது இல்லை ஒன்றே – தேம்பா:30 136/4
மே உலகு உள்ளி யாக்கை விடும் உயிர் தனை அன்பு ஒன்றே
பூ உலகு இருத்தினால் போல் பூம் கரம் கூப்பி நின்றான் – தேம்பா:34 17/3,4
பிணி கலத்து எடுத்த உடல் ஒன்றே எல்லா பிறர் உயிர்க்கு உயிர் என கொண்டான் – தேம்பா:34 50/4
ஒற்ற கற்றால் இ வரி ஒன்றே உணர்வு எல்லாம் – தேம்பா:35 66/2

மேல்


ஒன்றை (4)

வேறு இன்றி தடம் ஒன்றை மேவிய மூ அரசர் ஒன்றி விழுப்பம் ஓங்கி – தேம்பா:11 107/2
சிந்தையில் சான்றோர் எள்ளும் தீ வினை ஒன்றை நீக்கி – தேம்பா:28 18/3
பின் வளர் இழிவு எண்ணாத பேதமை திறத்து அது ஒன்றை
மன் வளர் தேவன் ஆக வணங்க என்று ஏவினானே – தேம்பா:29 78/3,4
மை வளர்ந்து உள வஞ்சகர் மெய் ஒன்றை ஊன்றி – தேம்பா:29 105/2

மேல்


ஒன்றையும் (1)

ஒன்றையும் தாங்கினான் உலகம் தாங்கினான் – தேம்பா:35 12/4

மேல்


ஒன்றோ (9)

வாவியுள் பதும மொட்டோ வான் உலாம் கோளின் ஒன்றோ
கூவினுள் தனி நீர்த்து அன்று அ குலத்தில் ஓர் குழவி வேய்ந்தான் – தேம்பா:21 5/3,4
தொல்லை இ மருளின் ஊழ்த்த துகள் விட துணிதல் ஒன்றோ
ஒல்லை இ நசை நீங்காதேல் ஊழலில் வேதல் ஒன்றோ – தேம்பா:28 56/1,2
ஒல்லை இ நசை நீங்காதேல் ஊழலில் வேதல் ஒன்றோ
எல்லை இ இரண்டில் ஒன்றே இயாவரும் தவிராது என்ன – தேம்பா:28 56/2,3
நசை உற்று உற்ற தீது அற நொந்தே நடை ஒன்றோ
வசை உற்று உற்ற தீ உறீஇ என்றும் வயா ஒன்றோ – தேம்பா:28 121/1,2
வசை உற்று உற்ற தீ உறீஇ என்றும் வயா ஒன்றோ
தசை உற்று உற்ற யாவரும் இஃதே தவிராது என்று – தேம்பா:28 121/2,3
சலத்து எலா நிலையும் ஒன்றோ தருக்கு எலாம் கனியும் ஒன்றோ – தேம்பா:30 135/1
சலத்து எலா நிலையும் ஒன்றோ தருக்கு எலாம் கனியும் ஒன்றோ
நிலத்து எலாம் விளையும் ஒன்றோ நிலை பல நமக்கும் உண்டு ஆய் – தேம்பா:30 135/1,2
நிலத்து எலாம் விளையும் ஒன்றோ நிலை பல நமக்கும் உண்டு ஆய் – தேம்பா:30 135/2
தீய் விளை நரக பேயோ அவற்றினும் தீயது ஒன்றோ
மீய் விளை தலை ஏழ் கொம்பு ஏழ் விரி சிறை சற்பம் ஏறி – தேம்பா:32 92/2,3

மேல்


ஒன்றோடு (1)

ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்தன அன்பு உளதேல் மகன் நீய் பிரியாது – தேம்பா:31 30/3

மேல்


ஒன்னலர் (5)

நோய் எழ பகை நுதலும் ஒன்னலர்
வாய் எழ செயும் வணக்கம் மானுமே – தேம்பா:1 21/3,4
ஒன்னலர் இறை கொணர்ந்து உற்ற அம் பொனும் – தேம்பா:2 32/1
களைய முழங்கின வெம் படை ஒன்னலர் களைய முழங்கினரே – தேம்பா:15 100/4
ஓங்கினான் அரும் போராக ஒன்னலர் படைகள் எல்லாம் – தேம்பா:17 21/3
பணியும் பாங்கோடு ஒன்னலர் ஏற்றும் பரிசு அன்னோய் – தேம்பா:28 120/4

மேல்


ஒன்னலரை (1)

அல் இருள் தோன்றி அடுத்தன காலை அடங்கலும் ஒன்னலரை
வெல்லிட எல்வை இலாது ஒளி வேந்தன் இழிந்து அலை வீழும் எனா – தேம்பா:15 105/1,2

மேல்


ஒன்னலார் (1)

ஒன்னலார் வெரு உற உவந்து பாவலர் – தேம்பா:3 1/3

மேல்


ஒன்னார் (20)

மெய் முனர் பொய் என வெருவு ஒன்னார் இவன் – தேம்பா:3 4/2
நீல் நெடும் பொறை நிகர் தலை தூக்கினான் ஒன்னார்
மால் நெடும் படை மருண்டு உளைந்து உளம் முறிந்து ஓட – தேம்பா:3 31/3,4
ஓவ வினை செய்து அதின் ஊங்கும் ஒன்னார் உண்டோ உயிர்க்கு எல்லாம் – தேம்பா:6 51/3
குறை நீத்து எல்லா தலை மகரை குலைய ஒன்னார் தான் கொன்று – தேம்பா:12 2/3
மாறா வரவே மருண்டு ஒன்னார் மனம் உள் பதைப்ப வியப்புற்றார் – தேம்பா:15 16/4
பார்த்தார் ஒன்னார் பதைத்து அஞ்ச பாய்ந்தார் யூதர் வாள் பசியை – தேம்பா:15 18/3
கல் தொழில் செய் வாய் கதவம் அடைத்தது என்ன கண்டு ஒன்னார்
புன் தொழில் செய் வலி இதுவோ என்ன நக்கு பொன் கதவம் – தேம்பா:17 28/2,3
பின் நாளில் பகைத்தன நாடு ஒருப்பட்டு ஒன்னார் பெரிது உவந்து – தேம்பா:17 36/2
மிகை விளைத்த தானும் தன் வினை பட்டு ஒன்னார் வென்று ஒழிந்தான் – தேம்பா:17 38/4
போர் முகத்து ஒன்னார் மார்பில் புதைத்த வேல் உயிர் சால்பு உண்ணும் – தேம்பா:25 87/1
ஒன்னார் வெம் போர் கடந்து உரும் ஒத்து உள்ளத்து அஞ்சா நான் – தேம்பா:28 25/2
செரு விஞ்சு ஒன்னார் கரந்து உயிரை செகுக்கும் காடு அதுவே – தேம்பா:28 27/3
ஒன்னார் கண்டு உவப்ப ஒழிந்தது இ நாடு ஒருங்கு என்பாள் – தேம்பா:29 20/4
சிந்து அழலுடன் நின் ஒன்னார் சிதைத்தனை தேவர்க்கு உற்ற – தேம்பா:29 38/3
கொந்து அழல் ஒன்னார் தம்மை கொன்று இனி வெல்வாய் அன்றோ – தேம்பா:29 38/4
மொய் மலிந்துளி முழுது ஒன்னார் இறைஞ்சிய வேலோய் – தேம்பா:29 105/4
ஒன்னார் மனம் நேர் வனம் சேர உற்ற வழி – தேம்பா:31 43/3
வாய்ந்த கதிர் படை ஒன்னார் வணங்கு அயில் கொள் பாவரர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/2
ஒன்னார் தொழும் ஓங்கு அயில் ஓங்கு அவை சூழ் – தேம்பா:36 72/3
ஒன்னார் அஞ்சும் வண் சிலை அஞ்சா உரி நல் நூல் – தேம்பா:36 75/1

மேல்


ஒன்னார்க்கு (3)

முயலினால் அலையை ஒக்கும் முனி முனிவு ஒன்னார்க்கு ஒக்கும் – தேம்பா:2 6/3
எதிரும் ஒன்னார்க்கு ஓங்கு அரணோ எவரும் அஞ்சும் உரு காட்டி – தேம்பா:6 54/3
கதிர் சூழும் உதயத்து அன்று ஒன்னார்க்கு எல்லாம் காட்டிய பின் – தேம்பா:17 34/2

மேல்


ஒன்னாரின் (1)

ஒன்னாரின் உரத்தில் உலாவி உண் ஊன் – தேம்பா:15 26/1

மேல்


ஒன்னான் (1)

நெய் உண்ட படை கொண்டு ஒன்னான் நிறை உயிர் உண்டு நானும் – தேம்பா:25 70/3

மேல்