ஏ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏக 10
ஏகம் 1
ஏகல் 3
ஏகலும் 1
ஏகன் 2
ஏகா 1
ஏகி 20
ஏகிய 2
ஏகில 1
ஏகின 1
ஏகினர் 2
ஏகினரே 1
ஏகினார் 15
ஏகினார்-ஆல் 1
ஏகினாரே 1
ஏகினான் 2
ஏகினும் 1
ஏகினையோ 2
ஏகு 8
ஏகு-மின் 1
ஏகுக 5
ஏகுகின்றார் 1
ஏகுகின்றான் 1
ஏகுதற்கு 1
ஏகுது 1
ஏகுதும் 1
ஏகுபு 1
ஏகுவாய் 1
ஏகுவார் 3
ஏகுவான் 1
ஏகையின் 1
ஏங்க 4
ஏங்கி 18
ஏங்கிய 3
ஏங்கினார் 4
ஏங்கினால் 1
ஏங்கினாள் 1
ஏங்கினான் 2
ஏங்கு 2
ஏங்குதல் 1
ஏங்கும் 2
ஏங்குவான் 2
ஏங்குவேன் 1
ஏசு 8
ஏட்டு-இடை 1
ஏடினை 1
ஏடு 8
ஏணி 2
ஏணியும் 1
ஏணியை 1
ஏத்த 3
ஏத்தவோ 1
ஏத்தாதால் 1
ஏத்தார் 1
ஏத்தான் 1
ஏத்தி 7
ஏத்திய 1
ஏத்தினரே 1
ஏத்தினார் 2
ஏத்தினாள் 2
ஏத்தினான் 2
ஏத்தினானே 1
ஏத்து 1
ஏத்துப 1
ஏத்தும் 6
ஏத்துவ 1
ஏத்துவாம் 1
ஏத 1
ஏதம் 8
ஏதமே 2
ஏதில் 1
ஏதின் 1
ஏதினால் 1
ஏது 41
ஏது_இல் 2
ஏதும் 2
ஏதோ 4
ஏந்த 5
ஏந்தல் 3
ஏந்தலின் 1
ஏந்தலை 1
ஏந்தி 53
ஏந்திய 42
ஏந்தியது 1
ஏந்தினர் 5
ஏந்தினரே 1
ஏந்தினவே 1
ஏந்தினள் 2
ஏந்தினன்-ஆல் 1
ஏந்தினனும் 1
ஏந்தினார் 4
ஏந்தினாள் 1
ஏந்தினான் 2
ஏந்தினையே 1
ஏந்து 21
ஏந்துக 1
ஏந்துபு 4
ஏந்தும் 21
ஏபிரன் 1
ஏம் 5
ஏம 3
ஏமம் 11
ஏமமே 1
ஏய் 2
ஏய்க்க 1
ஏய்க்கும் 3
ஏய்த்த 2
ஏய்த்தது 1
ஏய்த்தன 1
ஏய்த்து 4
ஏய்ந்த 3
ஏய்ந்து 1
ஏய்ப்பு 1
ஏயவும் 1
ஏர் 59
ஏர்-இடை 1
ஏர்க்கு 1
ஏர்ப்பு 1
ஏராய் 2
ஏரிம 1
ஏரிமான் 1
ஏருசலன் 1
ஏரும் 1
ஏரொடு 1
ஏலம் 1
ஏலா 1
ஏலியன் 4
ஏலினால் 1
ஏலுமோ 1
ஏலுவதோ 1
ஏவ 3
ஏவல் 23
ஏவலால் 9
ஏவலில் 2
ஏவலின் 1
ஏவலினால் 3
ஏவலை 1
ஏவலொடு 1
ஏவி 13
ஏவிய 14
ஏவிய-கால் 1
ஏவியதால் 1
ஏவியது 1
ஏவியதே 1
ஏவியதை 1
ஏவியும் 2
ஏவின 1
ஏவினன் 3
ஏவினன்-ஆல் 2
ஏவினான் 1
ஏவினானே 2
ஏவு 3
ஏவுகின்ற 2
ஏவும் 6
ஏழ் 37
ஏழ்பட 1
ஏழ்வரும் 1
ஏழாம் 3
ஏழாய் 1
ஏழு 9
ஏழும் 1
ஏற்குநர் 1
ஏற்குநர்க்கு 1
ஏற்பட 4
ஏற்ற 6
ஏற்றல் 1
ஏற்றலும் 2
ஏற்றார் 1
ஏற்றாரை 2
ஏற்றி 25
ஏற்றிய 9
ஏற்றின் 2
ஏற்றினர் 1
ஏற்றினள் 1
ஏற்றினார் 1
ஏற்றினாள் 1
ஏற்றினான் 4
ஏற்று 11
ஏற்று_அரும் 4
ஏற்றுதல் 1
ஏற்றுபு 2
ஏற்றும் 6
ஏற்றுவது 1
ஏற்றுவர் 1
ஏற்றுவரே 1
ஏற்றுவன்-ஆல் 1
ஏற்றுவார் 1
ஏற்றுவான் 2
ஏற 1
ஏறவும் 1
ஏறான் 1
ஏறி 12
ஏறிய 1
ஏறின 1
ஏறினர் 1
ஏறினள் 1
ஏறினார் 7
ஏறினாரே 1
ஏறினான் 2
ஏறினேன் 1
ஏறு 35
ஏறும் 3
ஏறும்-காலை 1
ஏறோடு 1
ஏன் 28
ஏனலும் 1
ஏனும் 3
ஏனை 1
ஏனையர் 1

ஏக (10)

என் இனிய முறை சூடும் இவள் என ஏக பரன் இடும் ஏவலால் – தேம்பா:5 124/2
கான் நிகர் முள் தடத்து ஏக காண்டல் உளம் பொறுப்பு அரிதே – தேம்பா:10 11/4
விண் புலத்து உயர் ஏக ஆணையின் வேந்தர் வேந்து எனும் தேவனை – தேம்பா:10 127/1
ஏகு ஆணை ஏக எங்கும் ஏகன் ஆகி ஆள்பவன் – தேம்பா:11 14/1
முடி கோடி கோடி கதிர் காலும் ஏக முதல் ஏவல் ஆகி அசனி – தேம்பா:14 131/1
ஈட்டம் கட மாரி வழங்க முன் ஏக விட்டார் – தேம்பா:16 22/4
கரவ கடிது ஏக கனிகள் கொய்து அங்கண் திரிந்த – தேம்பா:20 11/2
என்று இணை அற காய்ந்து ஏக எழுந்து இறை கோயில் புக்கான் – தேம்பா:25 73/4
ஏக ஏக அரும் துயர் எஞ்சு இலா – தேம்பா:28 112/3
ஏக ஏக அரும் துயர் எஞ்சு இலா – தேம்பா:28 112/3

மேல்


ஏகம் (1)

ஏகம் அறுத்தலின் ஆணை என புயல் பாய் – தேம்பா:15 63/2

மேல்


ஏகல் (3)

என் நகர்க்கு இறையும் எண்ணும் ஈவதற்கு ஏகல் வேண்டும் – தேம்பா:10 6/3
இன்ன நாள் சிறை தீர் தனி மகனை இவரும் நேர்தற்கு ஏகல் உற்றார் – தேம்பா:12 3/4
ஆர்ந்து அவை சூழ நீண்ட அதர் கடந்து ஏகல் உற்றார் – தேம்பா:26 14/4

மேல்


ஏகலும் (1)

யாப்பு உரி அன்பினார் ஐயென்று ஏகலும்
தூ புரி முத்து அணி தோன்ற சூழ் முகை – தேம்பா:26 23/1,2

மேல்


ஏகன் (2)

ஏகு ஆணை ஏக எங்கும் ஏகன் ஆகி ஆள்பவன் – தேம்பா:11 14/1
ஒரு நாதன் என்று தனி ஏகன் நின்றும் ஒரு மூவர் என்று பெயர் ஆய் – தேம்பா:14 140/1

மேல்


ஏகா (1)

மையால் குன்றா வெம் வனம் ஏகா மனை நின்றான் – தேம்பா:4 51/4

மேல்


ஏகி (20)

எண்_நாங்கொடும் ஓர் வயது ஏகி மணம் – தேம்பா:5 112/3
ஈறு இலாமல் ஏகி மூடர் ஈங்கு தேடு சீர் எலாம் – தேம்பா:7 37/1
எழுந்து உறும் குடத்தியாரும் ஏகி ஆய காட்சியால் – தேம்பா:11 2/2
சுழல் எடுத்து முகில் தலை ஈர் கொடி நகரை கடந்து ஏகி சோகு இனங்கள் – தேம்பா:11 109/3
கண்ணும் கையும் அருள் புரிய கருணை கடலோன் புறத்து ஏகி
மண்ணும் விண்ணும் உவந்த நிலை வகுத்ததற்கு ஆற்றா பா நிலையே – தேம்பா:12 5/3,4
இலை தளிர் இரும் பூம் சோலை இடத்தில் இட்டு ஏகி பின்னர் – தேம்பா:12 15/2
துறை தவிர்ந்து இடத்து இட்டு ஏகி துளித்த தேன் முல்லை சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 22/4
ஊர் வளர் அசைவும் இல்லா உறங்கிய சாமத்து ஏகி
சீர் வளர் உயிர் போய் அ ஊர் செத்த உடம்பு ஒத்தது அன்றே – தேம்பா:13 20/3,4
ஐவரும் இடை தூது ஏகி அனைத்தையும் பொது அற்று ஆளும் – தேம்பா:15 45/1
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
ஐ_எழு காவதம் ஏகி அப்புறம் – தேம்பா:19 37/1
பூ மலிந்த நெறி மூவரும் ஏகி புரை மலிந்த வினை தீர்க்குவ போனார் – தேம்பா:22 2/4
பார் அகம் குளிர்ப்ப வான் பயன் பெய்து ஏகி அன்பு – தேம்பா:22 29/2
சுதை ஒளி உச்சி ஆடும் சுடர் கொடி மாடத்து ஏகி
புதை ஒளி பரப்பி நாறும் பொன் மணி தவிசில் சாய்ந்த – தேம்பா:29 35/1,2
பொருள் வீங்கிய போதகன் ஏகி மலர் – தேம்பா:30 29/3
பருக்கையின் விளங்கும் தெண் நீர் பரப்பும் ஆறு இடத்து இட்டு ஏகி
தரு கையின் வனைந்த மாலை சாரல்-கண் போயினாரே – தேம்பா:30 125/3,4
வென்றனன் என்ன ஏகி விலக்கு_அரும் இடுக்கண் பாரில் – தேம்பா:32 38/3
சூல் நலம் கொள் முகில் ஒத்து அவர் ஏகி என் சுருதி பரவு உற்று உலகு ஆள்வேன் – தேம்பா:32 40/4
மெய் இலார் நாட்டில் தூது விளம்ப மெய் உயிர் விட்டு ஏகி
பொய் இலா உயிராய் அன்பு உள் புக்கு என கிடந்த யாக்கை – தேம்பா:34 20/1,2
தெளி பொதுள ஏகி இடர் தீர்த்த உயிர் மீட்டார் – தேம்பா:35 36/4

மேல்


ஏகிய (2)

ஏவியும் தவிர்த்து ஏகிய இயோனசு என்றவனை – தேம்பா:6 69/3
ஏவிய விதியினோர் இவன் அங்கு ஏகிய
தூவிய முகில் என தோன்றுவான் என்றார் – தேம்பா:14 82/2,3

மேல்


ஏகில (1)

வாசத்து அலர் பூம் வயல் ஏகில நல் – தேம்பா:15 32/1

மேல்


ஏகின (1)

அன்று உற்று ஏகின அண்ணலர் ஓடும் – தேம்பா:25 25/1

மேல்


ஏகினர் (2)

ஏவல் ஆகி மூவரை இறைஞ்சி ஏங்கி ஏகினர்
ஆவல் ஆகி ஆங்கு வைத்த ஆவி அல்லது இல்லதால் – தேம்பா:11 13/1,2
பெற்றியார் அறு_நூறாயிரர் கடல் சேர் பெரும் சுரத்து ஏகினர் அன்றே – தேம்பா:14 43/4

மேல்


ஏகினரே (1)

சூர் ஒளித்த வானவர் தீம் சொல் ஆட ஏகினரே – தேம்பா:15 2/4

மேல்


ஏகினார் (15)

ஆரிய முகத்து உறை அங்கண் ஏகினார்
நீரிய முகில் என அ படத்தை நீக்கலால் – தேம்பா:13 11/2,3
உளி அழ தகவோர் அழ ஏகினார் – தேம்பா:13 35/4
தள்ளி அம் முகம் தர தடம் கொண்டு ஏகினார் – தேம்பா:17 1/4
இன் தெளித்து எழுதிய இவர் அன்று ஏகினார் – தேம்பா:18 2/4
போய் இரு புடை நிழல் பொலி செல்வு ஏகினார் – தேம்பா:20 1/4
நனி வளர் ஆரிய நடம் செய்து ஏகினார் – தேம்பா:20 10/4
முறிவு இல் ஆசி மொழிந்து எழுந்து ஏகினார் – தேம்பா:21 36/4
ஏர் அகம் கிளர் பதி தங்க ஏகினார் – தேம்பா:22 29/4
ஏசு இகல் பாய் ஒளி பரப்ப ஏகினார் – தேம்பா:26 15/4
வாரணம் நீந்தி உள் மகிழ ஏகினார் – தேம்பா:26 16/4
எயில் துணை உயர் நகர் அகல் ஏகினார் – தேம்பா:26 17/4
நொய் சுடர் அலர் தடம் நொய்து என்று ஏகினார்
மு சுடர் நடந்து என நடந்த மூவரே – தேம்பா:30 56/3,4
குலவ முல்லை நிலம் கொள ஏகினார் – தேம்பா:30 97/4
ஏவி இன்பு உற இவர் ஏகினார் அரோ – தேம்பா:30 146/4
ஈர நீரர் எழீஇ தடம் ஏகினார் – தேம்பா:32 9/4

மேல்


ஏகினார்-ஆல் (1)

இங்கு அதிர் புனல்-கண் உய்க என்று இரங்கி விட்டு ஏகினார்-ஆல் – தேம்பா:21 6/4

மேல்


ஏகினாரே (1)

கொண்டு அரும் தகவினோர் பொன் கோயில் நின்று ஏகினாரே – தேம்பா:12 100/4

மேல்


ஏகினான் (2)

என்று ஒளித்து என கான் உற ஏகினான்
குன்று ஒளித்த குரு மணி சாயலான் – தேம்பா:4 22/1,2
ஏர் முகத்து இளவல் அன்று அடி வைத்து ஏகினான் – தேம்பா:27 2/4

மேல்


ஏகினும் (1)

கள்ளம் கெட மெய்ஞ்ஞானம் காட்டி கடந்து ஏகினும் கான் – தேம்பா:10 54/2

மேல்


ஏகினையோ (2)

மன்ன சவியோய் வனம் ஏகினையோ – தேம்பா:31 51/4
விண்ணை கிழி மின் என ஏகினையோ – தேம்பா:31 55/4

மேல்


ஏகு (8)

அணை தீர்ந்த அருள் கன்னி ஆம் என ஏகு என்று இறையோன் அனுப்புகின்றான் – தேம்பா:5 30/4
தொகுத்தனர் எங்கும் யாரும் இல துணை பட ஒன்றி ஏகு அணிகள் – தேம்பா:5 142/3
ஏகு ஆணை ஏக எங்கும் ஏகன் ஆகி ஆள்பவன் – தேம்பா:11 14/1
கரி ஏகுக ஏகு இல கால் கடல் தானை காலாள் – தேம்பா:16 21/1
வரி ஏகுக ஏகு இல வாய்ந்து எழு தேர் தடம் தேர் – தேம்பா:16 21/2
கிரி ஏகுக ஏகு இல கேழ் கிளி வாசி பாயும் – தேம்பா:16 21/3
பரி ஏகுக ஏகு இல தோல் படர் வெள்ளம் மட்டோ – தேம்பா:16 21/4
இடன் கடிந்து அங்கண் நீ விரைவில் ஏகு என்றான் – தேம்பா:34 11/4

மேல்


ஏகு-மின் (1)

ஊன் முகம் புதைத்த வேல் அரசு அஞ்சி ஒருங்கு அகன்று ஏகு-மின் என்பான் – தேம்பா:14 39/4

மேல்


ஏகுக (5)

தந்து நின் குலம் கொல் கோன் கண் சடுதி தூது ஏகுக என்றான் – தேம்பா:14 24/4
கரி ஏகுக ஏகு இல கால் கடல் தானை காலாள் – தேம்பா:16 21/1
வரி ஏகுக ஏகு இல வாய்ந்து எழு தேர் தடம் தேர் – தேம்பா:16 21/2
கிரி ஏகுக ஏகு இல கேழ் கிளி வாசி பாயும் – தேம்பா:16 21/3
பரி ஏகுக ஏகு இல தோல் படர் வெள்ளம் மட்டோ – தேம்பா:16 21/4

மேல்


ஏகுகின்றார் (1)

எஞ்ச தாம் இரவு பகல் என்று அறியாது ஏகுகின்றார் – தேம்பா:10 18/4

மேல்


ஏகுகின்றான் (1)

இவ்வாறு இளவல் என்ன ஒளித்து அ நாடு ஏகுகின்றான்
செ ஆறு உளத்தோன் பயந்து அ திசை தேடுவனோ என்னா – தேம்பா:14 75/2,3

மேல்


ஏகுதற்கு (1)

இரும் தடத்து ஏகுதற்கு எழுந்து போயினார் – தேம்பா:13 17/4

மேல்


ஏகுது (1)

தோடு இழந்து ஏகுது என்றான் துணை இழந்து உயர்ந்த பாலன் – தேம்பா:4 29/4

மேல்


ஏகுதும் (1)

வாட்பது அரும் நயத்து இருவர் மா நகர்க்கு ஏகுதும் என்றாள் – தேம்பா:10 10/4

மேல்


ஏகுபு (1)

முழுக ஏகுபு மொய் வனம் நீங்கினார் – தேம்பா:30 91/4

மேல்


ஏகுவாய் (1)

ஆய் அடா உலகு அப்புறத்து ஏகுவாய் என்றான் – தேம்பா:3 27/4

மேல்


ஏகுவார் (3)

மின் நிறத்து அடவி சூழ் விரும்பி ஏகுவார் – தேம்பா:1 51/4
யூகம் ஒத்து அணி அணி உலவி ஏகுவார் – தேம்பா:32 61/4
இன் நிறத்து உரு சிலர் ஏந்தி ஏகுவார் – தேம்பா:32 62/4

மேல்


ஏகுவான் (1)

அண்ணி ஆய் அவள் உறை அரங்குள் ஏகுவான் – தேம்பா:9 85/4

மேல்


ஏகையின் (1)

ஏகையின் வண்டு கண்டு இளைய முல்லைகள் – தேம்பா:30 54/3

மேல்


ஏங்க (4)

வளி முகத்தின் விளக்கு அன்ன மயங்கி ஏங்க வந்தவை யான் – தேம்பா:13 1/3
பிணை நிலை கரிகள் சீற பிரி நிலை கறவை ஏங்க
பணை நிலை புரவி ஆல படர் ஒலி களரி மூதூர் – தேம்பா:16 1/2,3
மு பகல் இவர் இவ்வாறே முற்றிய துயர் கொண்டு ஏங்க
ஒப்பு அகல் மாட்சி பாலன் ஒளி மணி கோவில் தன்னில் – தேம்பா:31 82/1,2
பின் நேர் இல்லான் தான் மனு ஆகி பெரிது ஏங்க
என் நேர் ஆனானோ அருள் நாளோ இது என்பார் – தேம்பா:34 54/3,4

மேல்


ஏங்கி (18)

செம் பொறி பெய்த பைம் பூ சிதைந்து என உளமும் ஏங்கி
வெம் பொறி ஆக ஆற்றா வேட்கையே என்றான் சூசை – தேம்பா:4 31/3,4
இன்னான் இன்ன யாவும் உரைத்து ஏங்கி ஏங்கி அழுகின்ற – தேம்பா:5 23/1
இன்னான் இன்ன யாவும் உரைத்து ஏங்கி ஏங்கி அழுகின்ற – தேம்பா:5 23/1
எனவே உளம் ஏங்கி அறாது அழுவாள் – தேம்பா:5 64/3
ஏவல் ஆகி மூவரை இறைஞ்சி ஏங்கி ஏகினர் – தேம்பா:11 13/1
அடித்திடுவார் உடல் கீறி ஊன் உண்டு ஆற்றார் அயர்ந்து ஏங்கி தயங்குகிற்பார் துயரின் வெள்ளம் – தேம்பா:11 52/3
புறம் நெஞ்சு ஈர்ந்து அன துயரோடு இவற்றை கண்ட பொதிர் தீயோர் அயர்ந்து ஏங்கி புலம்பி சீற – தேம்பா:11 54/3
புலி நிழல் பட்டு ஏங்கிய மான் போல ஏங்கி புலம்பினன்-ஆல் – தேம்பா:13 6/4
தனம் பழுத்து அமலேக்கு ஏங்கி தன் உயிர் உயிர்க்கும் வேலை – தேம்பா:16 50/1
தீ வை வேல் ஆடா வெருவி ஏங்கி திறம் குழைந்து அ – தேம்பா:16 53/1
ஏங்கினால் என ஏங்கி இயம்பினாள் – தேம்பா:18 44/4
தொழுவான் நனி துதிப்பான் சுழன்று ஏங்கி விம்முவன் ஆம் – தேம்பா:20 62/2
ஓவி ஏங்கி உளைந்து இறை வேண்டினார் – தேம்பா:23 33/1
எள்ளிய குணுங்கு இனம் ஏங்கி விம்மவும் – தேம்பா:24 21/2
அழும் மலர் தடம் ஒத்து அ நாட்டு அன்னைமார் அழு நோய்க்கு ஏங்கி
செழு மலர் கொடிகள் ஈன்ற தேன் முகை முகிழா முன்னர் – தேம்பா:25 89/2,3
தூய் முறை விரும்பி தன்-கண் துணை இலாது அஞ்சி ஏங்கி
தீய் முறை அழல் நெஞ்சு ஒத்த திரை சுனை தனித்து சென்றான் – தேம்பா:26 95/3,4
ஏங்கி ஆகுல தீயில் எரிந்து என – தேம்பா:30 92/2
பின்றா அன்பால் யாரும் இரங்க பெரிது ஏங்கி
நின்றார் ஒன்றாய் ஆர் புகழ் மாலை நிறை சொன்னார் – தேம்பா:34 53/3,4

மேல்


ஏங்கிய (3)

புலி நிழல் பட்டு ஏங்கிய மான் போல ஏங்கி புலம்பினன்-ஆல் – தேம்பா:13 6/4
ஏங்கிய தன்மை விரை கமழ் மது பெய் இள முகை சேக்கையில் சாய்ந்து – தேம்பா:20 72/2
ஏங்கிய உளத்தில் தேற இரவலர் ஈனர் நால்வர் – தேம்பா:29 42/3

மேல்


ஏங்கினார் (4)

சூர் வளர் மனத்து அவர் துகைத்து உள் ஏங்கினார் – தேம்பா:13 14/4
எரி சுமந்த கணார் அழுது ஏங்கினார் – தேம்பா:17 43/4
உடலை நீக்குவது ஓர்ந்து உளத்து ஏங்கினார் – தேம்பா:26 80/4
மின்-இடை அசனி பட்டு என வெந்து ஏங்கினார் – தேம்பா:31 17/4

மேல்


ஏங்கினால் (1)

ஏங்கினால் என ஏங்கி இயம்பினாள் – தேம்பா:18 44/4

மேல்


ஏங்கினாள் (1)

பண் குடைந்த சொலாள் பணிந்து ஏங்கினாள் – தேம்பா:36 4/4

மேல்


ஏங்கினான் (2)

உருகு வான இளையோன் உளத்து ஏங்கினான் – தேம்பா:26 89/4
பனி முகம் கண்டுழி பரிவுற்று ஏங்கினான்
துனி முகம் கண்ட பேய் துறக்கின் மாது இறீஇ – தேம்பா:27 116/2,3

மேல்


ஏங்கு (2)

ஏங்கு எழும் ஒலியோடு யாவரும் இரங்க இன மணி தவிசின் மேல் எழுந்து – தேம்பா:20 66/1
இறுதி ஆக நின்று ஏங்கு உயிர் தேறி உள் – தேம்பா:26 84/3

மேல்


ஏங்குதல் (1)

பண் தீண்டில் ஏங்குதல் போல் அன்பும் பூசல் பரவும் எனா – தேம்பா:30 9/1

மேல்


ஏங்கும் (2)

ஏங்கும் ஓதையை கேட்ட இணர் கொடி – தேம்பா:17 44/3
பண் நரம்பு இளகி ஏங்கும் பரிசொடு விம்மி சொல்வான் – தேம்பா:26 97/4

மேல்


ஏங்குவான் (2)

ஏங்குவான் எவன் எதிர்ந்த அ அரக்கனை வென்றால் – தேம்பா:3 17/3
இருள் கடிந்த இரக்கம் உற்று ஏங்குவான் – தேம்பா:4 63/4

மேல்


ஏங்குவேன் (1)

அனைய யாவும் அறிந்து அகத்து ஏங்குவேன்
நனை அலர்ந்து என ஈன்ற நின் நந்தனன் – தேம்பா:31 63/2,3

மேல்


ஏசு (8)

நின் ஏசு இல கன்னி நினைத்த விதத்து – தேம்பா:5 67/2
ஏதம் அங்கு ஒழிந்தது என நோவு அணங்கு ஒழிந்து நிறை ஏசு இல் இன்பு அடைந்து கடவுள் – தேம்பா:5 146/1
ஏசு அறு காதை பாட இணை அவன் அடி மேல் கொள்வாம் – தேம்பா:7 1/4
ஏசு அறும் தவத்தோன் கண்டே எய்திட காட்சி வாளால் – தேம்பா:7 60/3
ஏசு அறை கிழவி தீ எரி முகத்தொடு – தேம்பா:10 84/2
ஏசு இகல் பாய் ஒளி பரப்ப ஏகினார் – தேம்பா:26 15/4
ஏசு இல மகிழ்வு உறல் இருவர் சால்பு என – தேம்பா:30 113/3
ஏசு அறுத்த நின் தன் மகன் என்றனள் – தேம்பா:31 78/3

மேல்


ஏட்டு-இடை (1)

ஏட்டு-இடை அன்னம் என்ன ஈன்றனள் கரத்தில் வைகி – தேம்பா:26 105/2

மேல்


ஏடினை (1)

கா மலிந்த மணம் வீசிய தீம் தண் கள் மலிந்த மலர் ஏடினை விள்ள – தேம்பா:22 2/2

மேல்


ஏடு (8)

ஏடு ஆடி வடிந்த இளம் கனி தேன் – தேம்பா:5 95/3
எல்லின் மேல் மிளிர் தன் உடலம் ஏடு ஆக இருப்பு அயில் ஆணியால் பொறித்து – தேம்பா:18 38/3
சேற்று உறை தாமரை விரி செ ஏடு வான் – தேம்பா:20 120/1
தன் மலர் கரத்தால் சூட்டி சாய் பகலொடு குவ்வு ஏடு
துன் மலர் கமல கையை தொழ குவித்து இறைஞ்சிட்டானே – தேம்பா:26 92/3,4
ஏடு இழந்து ஒழுகும் தேன் போல் இயைந்த புல் இன்பம் நக்க – தேம்பா:28 137/2
ஏழ்வரும் கதிரை துய்ப்ப ஏடு அவிழ் கமலம் போல – தேம்பா:29 2/1
விஞ்சு ஏடு அவிழ் வீ அனை விள் முகனை – தேம்பா:31 59/2
இலை புறம்கொளீஇ ஏடு அவிழ் கொடி நலோன் எழுந்து எம் – தேம்பா:35 71/3

மேல்


ஏணி (2)

கண் மேல் அறிவில் இங்கு ஏணி கண்டனன்-ஆல் – தேம்பா:31 9/4
பொய் அற்ற அரும் தவன் முன் பொலிய கண்ட ஏணி
உய்ய தரணி நானே உலக்கும் சிலுவைக்கு ஒப்பு ஆய் – தேம்பா:31 28/2,3

மேல்


ஏணியும் (1)

அன்ன பிள்ளை நான் அன்ன ஏணியும் நான் – தேம்பா:31 12/1

மேல்


ஏணியை (1)

துய் அகத்து எழிலோர் இழிந்து எழுந்து உலவ தோன்றிய ஏணியை போன்றே – தேம்பா:2 42/4

மேல்


ஏத்த (3)

வெல்லும் தன்மைத்து ஐயனை ஏத்த விரி பார் மேல் – தேம்பா:23 26/2
வான் தோய் மின் போல் ஒல்குபு நின் தாள் வலி ஏத்த
நான் தோய் வஞ்சம் சால்பு என சொன்னான் நவை மிக்கான் – தேம்பா:23 28/3,4
தாராயோ இன்று உன் தயை ஏத்த தகவு அன்றோ – தேம்பா:35 59/4

மேல்


ஏத்தவோ (1)

இலை படு நிழல் கொடு மலரு பூ திரள் இசைத்தது ஓர் பொழிற்கு இணை வனம் இது ஏத்தவோ – தேம்பா:30 87/4

மேல்


ஏத்தாதால் (1)

இ உலகும் ஏத்தாதால் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரோ – தேம்பா:26 143/2

மேல்


ஏத்தார் (1)

ஓர் என்பான் தனை ஏத்தார் ஒன்று ஆம் மெய் சுருதி வழி – தேம்பா:28 82/1

மேல்


ஏத்தான் (1)

ஏத்தான் உளைந்தான் வேர்த்து உழைத்தான் எட்டா கருணை கரை கண்டான் – தேம்பா:36 24/4

மேல்


ஏத்தி (7)

உரு கொண்டார் உயர் நின்ற எந்தை தாய் தன் ஒளி எறிக்கும் மலர் பதத்தை ஏத்தி ஏத்தி – தேம்பா:8 47/2
உரு கொண்டார் உயர் நின்ற எந்தை தாய் தன் ஒளி எறிக்கும் மலர் பதத்தை ஏத்தி ஏத்தி
மரு கொண்டு ஆர் மது மலரை தூவி தூவி மது தொடையால் மண்டு புகழ் பாடி பாடி – தேம்பா:8 47/2,3
தடாவிய சரணம் ஏத்தி தரணி யாவையும் ஏய்த்து ஏய்க்க – தேம்பா:23 21/2
பொன்றா இன்னா பூண் அரசு ஏத்தி புகல் உற்றான் – தேம்பா:23 29/4
என்ற நாதனை ஏத்தி வியப்பு உளத்து – தேம்பா:24 68/1
நின்னை ஏத்தி நல் நெறி நிற்ப அறியோமே – தேம்பா:35 63/3
மின் நாக மணி மார்பன் மிளிர் தாள் ஏத்தி விரைந்து உற்றான் – தேம்பா:36 100/4

மேல்


ஏத்திய (1)

ஏற்று_அரும் குணத்து ஏத்திய நாதனும் – தேம்பா:26 32/1

மேல்


ஏத்தினரே (1)

எண் திக்கில் இராயனை ஏத்தினரே – தேம்பா:36 71/4

மேல்


ஏத்தினார் (2)

எல்லின் மாரியின் ஒள் அடி ஏத்தினார் – தேம்பா:25 99/4
எழீஇயின திரு விளக்கு என நின்று ஏத்தினார்
குழீஇயின நலோர் எலாம் குழாம் குழாம் கொடே – தேம்பா:29 125/3,4

மேல்


ஏத்தினாள் (2)

யாணர் ஒளியொடு சாயு பிறை நுதல் ஈசன் அடி உற ஏத்தினாள் – தேம்பா:5 116/4
என்று அலர் கரம் எடுத்து இவனை ஏத்தினாள்
மன்று அலர் உயிர்த்த வெண் வாகையாளனும் – தேம்பா:8 35/1,2

மேல்


ஏத்தினான் (2)

தொகையின் அங்கு அவன் தாள் தொழுது ஏத்தினான் – தேம்பா:26 31/4
இனத்துளே திரு தாள் அடைந்து ஏத்தினான் – தேம்பா:26 149/4

மேல்


ஏத்தினானே (1)

ஊறு உயிர் உய்ந்து வாழ்நாள் உள் அளவும் ஏத்தினானே – தேம்பா:29 87/4

மேல்


ஏத்து (1)

இன்பால் வான் ஏத்து இவளை நீ ஏற்றுதல் நன்று அன்றோ – தேம்பா:9 29/1

மேல்


ஏத்துப (1)

பொய் திறத்து ஆய்ந்த தம் நூல் மறுத்து ஏத்துப புவனம் யாவும் வியந்து அஞ்ச – தேம்பா:32 41/2

மேல்


ஏத்தும் (6)

ஈறு இலா செகம் எலாம் ஏத்தும் ஓர் இறையவன் – தேம்பா:9 10/1
கொய்யா வண்ணத்து எங்கணும் ஏத்தும் குழு கண்டாய் – தேம்பா:23 27/4
அ உலகும் உவந்து ஏத்தும் ஆன்ற குண தொகையோனை – தேம்பா:26 143/1
எ சகம் அனைத்தும் ஏத்தும் இளவல் செய் ஆசி தன்னால் – தேம்பா:30 38/2
தே உலகு அனைத்தும் ஏத்தும் தேவ_தாய் தாங்க சூசை – தேம்பா:34 17/2
மீன் உகும் வானோர் ஏத்தும் வேத நூல் உலகில் தந்த – தேம்பா:35 46/2

மேல்


ஏத்துவ (1)

அண்டி கிளர் மீன் அடி ஏத்துவ போல் – தேம்பா:36 71/2

மேல்


ஏத்துவாம் (1)

ஏர் அணிந்த நகர்க்கு இயல் ஏத்துவாம் – தேம்பா:1 83/4

மேல்


ஏத (1)

நச்சு ஒன்று இட்டு ஏத சேற்றுள் நல் உயிர் அச்சு இற்றாய் மற்று – தேம்பா:28 156/2

மேல்


ஏதம் (8)

கொல் ஏதம் இலா குதலை சொல் நல்லாள் – தேம்பா:5 91/3
ஏதம் அங்கு ஒழிந்தது என நோவு அணங்கு ஒழிந்து நிறை ஏசு இல் இன்பு அடைந்து கடவுள் – தேம்பா:5 146/1
தூய மா கன்னிக்கு ஏதம் தோன்று இலா சுடரின் ஊங்கு – தேம்பா:7 16/3
ஏதம் இன்றி மாலி ஈன்ற காந்தி என்று தோன்றலை – தேம்பா:11 10/1
ஏதம் ஒன்று இல வளர் அகலுள் இட்டனர் – தேம்பா:14 79/3
இன்புற பால் கலந்து ஏதம் ஊட்டுதீர் – தேம்பா:23 117/1
ஏதம் கொண்டார் எண்ணுவர் மற்று எண்ணும் பாங்கு அரிதே – தேம்பா:28 31/2
எண் கடந்த ஏதம் கொண்ட இ உலகு அனைத்தும் காத்து – தேம்பா:32 33/2

மேல்


ஏதமே (2)

ஏதமே விளைத்த ஆதன் இழிவு ஒழித்து உயிர்கள் யாவும் – தேம்பா:7 24/2
ஏதமே தீர்க்குவான் ஈங்கு நாடிய பிரான் – தேம்பா:9 4/2

மேல்


ஏதில் (1)

ஏதில் ஏபிரன் இலக்கனன் எகிலன் சிமோரன் – தேம்பா:16 10/1

மேல்


ஏதின் (1)

ஏதின் நீ இறைஞ்சும் வேதத்து இவை எலாம் புரிந்த நாதன் – தேம்பா:25 66/3

மேல்


ஏதினால் (1)

ஏதினால் இணை இலான் எதிர்ந்த யாரையும் – தேம்பா:29 62/3

மேல்


ஏது (41)

சொல்லின் மாரி சொரிந்து என ஏது இலா – தேம்பா:1 81/3
ஏது அகன்று அணி குலத்து இலங்கு மாடங்கள் – தேம்பா:2 19/3
ஏது இல் நல் முறை இவண் இசைந்த மாட்சியான் – தேம்பா:3 6/4
ஏது இலாது ஒழுகல் உள்ளத்து இயல்பினால் ஆகும் அன்றி – தேம்பா:4 38/3
ஏது_இல் ஓர் முறை யாரும் நடந்து எழ – தேம்பா:4 61/2
காரணமாய் ஏது அறியா வையகத்தார் இனிது உளத்தில் களித்து மூழ்கி – தேம்பா:5 28/1
ஏது இல வரத்து உயர்ந்து இலங்கு மீன்களுள் – தேம்பா:5 40/3
முறை செய்தன ஏது எனவே மொழிவார் – தேம்பா:5 97/4
ஏந்த மறை முறை ஏது இல் முடிதர ஏது இல் அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 118/4
ஏந்த மறை முறை ஏது இல் முடிதர ஏது இல் அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 118/4
ஆய்ந்த போது இருளும் உள்ளமும் கடந்தே அறிகு இலாது ஏது உண்டோ மனு ஆய் – தேம்பா:6 40/3
துவமே நயனை பயத்து உய்க்கும் துணை ஏது என்னின் மன் உயிர்க்கு ஈங்கு – தேம்பா:6 53/2
மய்யல் அற்று அழிவு_இல் கன்னி மைந்தனை பெறுதல் ஏது என்று – தேம்பா:7 12/2
ஏது இலா ஒளி ஏழ் மடங்கு ஆயதே – தேம்பா:7 45/4
பெருகிய துயர் செயும் பிணிகள் ஏது ஐயா – தேம்பா:7 83/2
மருகிய அடிமை யான் வனைவது ஏது எனா – தேம்பா:7 83/3
தெருள் தரு பிரிவு அலால் செய்வது ஏது உண்டோ – தேம்பா:7 87/4
ஏது அற தெரி தரும் இரவி காட்சியாய் – தேம்பா:8 28/2
இப்பால் ஏது ஒன்று இல்லாது எல்லாம் உள ஆக்கினனாய் – தேம்பா:9 31/1
ஊன் பொழிந்த உடற்கு இனிது ஏது என்பார் – தேம்பா:9 42/4
ஏது இலா நிசிக்கு இருத்தை மூ_ஐந்து ஆய் – தேம்பா:10 96/2
திறம் செய் காய்ந்த சினத்து இடம் ஏது என்றாள் – தேம்பா:10 117/4
அலம் கரை வாகையான் அழைத்து அஃது ஏது என்றான் – தேம்பா:14 127/4
அஞ்சல் ஏது அ புறத்து அணுகு இலா திறத்து – தேம்பா:24 13/1
எஞ்சல் ஏது இரந்த இரு மைந்தர் ஈடு இவண் – தேம்பா:24 13/2
விஞ்சல் ஏது உலகு எலாம் வென்ற வஞ்சனை – தேம்பா:24 13/3
துஞ்சல் ஏது என வெறி சுளித்து சீறின – தேம்பா:24 13/4
உறவின் ஆசையின் அயர்ந்து உளைவது ஏது என்பீர் – தேம்பா:26 121/4
எள் உற தோன்றிய இடுக்கண் ஏது என்பீர் – தேம்பா:26 127/4
ஏது வாய் மடங்கவும் இனிது உளத்தோடு – தேம்பா:27 8/2
வல் வினை உணர்வின் தோழன் வழங்கு கைம்மாறு ஏது என்றான் – தேம்பா:27 70/4
பின்னிய முறையால் இங்கண் பிணிகள் நாம் பெறல் ஏது என்றான் – தேம்பா:30 133/4
பகை எழ ஐந்தும் பரமனே முன் நாள் படைத்து எமக்கு அளித்தது ஏது என்றாள் – தேம்பா:30 144/2
தாய் உலாவியது ஏது என அண்மினாள் – தேம்பா:31 61/4
அன்ன தன்மையினாற்கு இரவு ஆவது ஏது
என்ன உண்டியை ஈந்து அளித்தேன் அவன் – தேம்பா:31 76/1,2
தாம் உற்று போற்றுவராம் பின்பு உரைத்த தகுதி உறும் தடம் ஏது என்றான் – தேம்பா:32 31/4
பொன்னின் அங்கு அண்ட மேல் போவது ஏது எனா – தேம்பா:32 70/3
ஏது_இல் நாம் அடை மாட்சி இதோ என்பார் – தேம்பா:34 30/4
உன் உயிர் வருந்த உரைப்பது ஏது என்ன உளத்தில் நைந்து அரும் தவன் நொந்தான் – தேம்பா:34 52/4
பின்-பால் இல்லாது ஏது உளது உண்டோ பெற அஃதை – தேம்பா:34 55/2
ஏது அளித்து இயற்றுவேன் என் பிதா என்றான் – தேம்பா:35 18/4

மேல்


ஏது_இல் (2)

ஏது_இல் ஓர் முறை யாரும் நடந்து எழ – தேம்பா:4 61/2
ஏது_இல் நாம் அடை மாட்சி இதோ என்பார் – தேம்பா:34 30/4

மேல்


ஏதும் (2)

ஏனும் ஏதும் உணர்கில மாக்களும் – தேம்பா:13 39/3
ஏதும் ஈர் உயிர் சாகி என்கோ யான் – தேம்பா:18 45/4

மேல்


ஏதோ (4)

கலை கொண்டவரும் ஈங்கு ஏதோ கண்டார் என்றான் பொறி செறித்தான் – தேம்பா:6 47/4
ஏர் ஆர் துவர் வாய் முறுவல் இலங்க நின்றாள் ஏதோ
சூர் ஆர் முகத்தோடு உரையா துறந்தாள் என்று ஆங்கு உறைந்தார் – தேம்பா:10 43/2,3
சொல்லிய இசையின் பெட்போ துயரமோ வியப்போ ஏதோ
புல்லிய கொம்பில் புள்ளும் பூவில் வண்டு இனமும் காற்றும் – தேம்பா:26 98/1,2
அளி கூர்ந்து ஏதோ என் மகனே அமைவ கேள் என்று அவன் கூற – தேம்பா:36 22/3

மேல்


ஏந்த (5)

ஏந்த மறை முறை ஏது இல் முடிதர ஏது இல் அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 118/4
ஏந்த மார்பில் இறுகவும் சேர்த்தனள் – தேம்பா:10 113/2
பால் ஐ கதிர் மதியம் தீபம் ஏந்த பணி தூண் மேல் – தேம்பா:16 55/3
நூறு கை வடியாள் வீச நூறு கை கிடுகை ஏந்த
சீறு நெய் எயிற்று நீள் கூன் திங்களே தோன்ற நின்றாள் – தேம்பா:20 49/3,4
பான் இறைவன் செக்கர் வான் பந்தல் கீழ் விளக்கு ஏந்த
ஈன் இறைவன் அறு தானை இற்று அழிந்த நிலை கண்டான் – தேம்பா:29 75/1,2

மேல்


ஏந்தல் (3)

ஏந்தல் ஈர் அடி இறைஞ்சிய இளவலும் அறைவான் – தேம்பா:3 22/1
தே இனி அடியனென் ஏந்தல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 102/3
வரை வளர் மாடத்து ஏந்தல் வைகும் மா புரம் கண் ஓடி – தேம்பா:21 3/3

மேல்


ஏந்தலின் (1)

ஏர் வளர் அடி பணிந்து இளவல் ஏந்தலின்
நீர் வளர் குவளை தேன் துளித்தல் நேர் அவன் – தேம்பா:13 14/1,2

மேல்


ஏந்தலை (1)

ஏந்தலை பேய் சேர்ந்து கடிது உணர்வு அழற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:25 11/4

மேல்


ஏந்தி (53)

வில்லின் முகத்து இன் தாய் மகனை ஏந்தி விழைவு உற்ற – தேம்பா:3 56/2
கைம்முறையாம் என பணி பொன் சுடிகை ஆரம் கண்டிகையோடு இன கலன் எண் இல்லாது ஏந்தி
மெய்ம்முறையால் ஒளிர்ந்து இறைஞ்சும் ஈர் ஆறு உம்பர் விழைந்து இவள் சூடு ஈர் அறு மீன் போல நின்றார் – தேம்பா:8 59/3,4
மொய் அகத்தால் அடும் மற்ற கருவி யாவும் மூ அறு வானவர் ஒரு-பால் கையில் ஏந்தி
மெய் அகத்தாள் உள் உருக முன்னர் நின்றார் விளம்பு அரிய எந்தை தயை வாழ்த்தி நின்றார் – தேம்பா:8 60/3,4
மீனும் நேராது மெல் ஆக்கை கண்டு ஏந்தி ஊர் – தேம்பா:9 3/2
நீலம் ஏந்தி நிறைந்து உணும் கண்ணினாள் – தேம்பா:10 29/4
ஏந்தி ஓங்கு உளத்து இன்ப நெடும் கடல் – தேம்பா:11 18/1
சண்பக பூம் பந்து ஒத்த தனையனை ஏந்தி போய் தம் – தேம்பா:12 14/1
விதித்த நன் மறையின் நாதனை ஏந்தி விருப்பொடு சிறு மனை புக்கார் – தேம்பா:12 68/4
கொண்டு இறந்து இருவர் கோது_அறு பலியாய் குழவியை ஏந்தி எய்தினரே – தேம்பா:12 70/4
பார் உடம்பு உயிராய் வந்த பரமனை கரத்தில் ஏந்தி
ஈர் உடம்பு உயிர் ஒன்று ஆக எழுந்த அன்பு உவப்பின் பொங்கி – தேம்பா:12 79/1,2
அண்டரும் புடையில் சூழ அணி முகை மகவை ஏந்தி
கொண்டு அரும் தகவினோர் பொன் கோயில் நின்று ஏகினாரே – தேம்பா:12 100/3,4
அரங்கு படர் வான் தொழும் அருள் குழவி ஏந்தி
குரங்கு படர் காட்டு நெறி கொள்ள வலம் உற்றார் – தேம்பா:14 1/3,4
பொன் கலத்து ஏந்தி தந்த பொழி அமுது அனைய வானோன் – தேம்பா:14 122/1
பார் ஒளித்த நாதன் அடி பணிந்து ஏந்தி துயர்க்கு எஞ்சா – தேம்பா:15 2/2
வீறு ஆம் மதில் சூழ் கொணர்ந்து ஒரு சொல் விளம்பா வெல் வேல் ஏந்தி விரைந்து – தேம்பா:15 16/2
நீர் எழும் திரையின் பொங்கி ஞெகிழி வேல் ஏந்தி நின்றான் – தேம்பா:15 82/4
புயலினொடு மாறும் உயர் கரிய கரி மேல் சபலை பொழியும் அயில் ஏந்தி அதில் ஓவான் – தேம்பா:15 119/1
போய் புறம் அழித்து நுழை தருமன் எதிர் வந்து அசனி பொருவும் அயில் ஏந்தி நணுகின்றான் – தேம்பா:15 125/4
மரு மணி தொடை யாழ் ஏந்தி மரகத மணி தாள் வைத்த – தேம்பா:15 182/1
வாம பாவை அவை ஏந்தி எந்தை வளம் மறவா – தேம்பா:16 54/3
மின் முகத்து பொறித்த அணி இரு கல் ஏந்தி வெம் சுடர் போல் – தேம்பா:18 23/1
தீட்டிய இரு கல் ஏந்தி மோயிசன் போய் திசைகள் நான்கு உரைத்த நல் மறைநூல் – தேம்பா:18 35/1
ஊன் பயில் உரு நாதன் ஒளி அடி தொழுது ஏந்தி
கான் பயில் மலர் பூத்த கடி வன நெறி போனார் – தேம்பா:19 2/3,4
போர் ஏந்தி பகைத்தன போல் புணரி பல் நாள் புடை புடைப்ப – தேம்பா:20 27/1
வார் ஏந்தி முகில் புதைத்த வயிர குன்றும் குன்றும் அன்றோ – தேம்பா:20 27/2
தார் ஏந்தி வசை ஏந்தும் சடத்த மண்ணோர் தளிர்த்த பகை – தேம்பா:20 27/3
சூர் ஏந்தி நிற்பர் எவர் சொல்-மின் என்றான் தொல் உணர்வான் – தேம்பா:20 27/4
நீர் ஏந்தி மலர் மிதக்கும் நிகரா வல்லோன் கை அருளின் – தேம்பா:20 28/1
சீர் ஏந்தி எவர் நில்லார் தெறுநர் தெவ்வும் திரு பயத்தால் – தேம்பா:20 28/2
ஏர் ஏந்தி வரைந்திட்ட இன்ன காதை காட்டும் என்றான் – தேம்பா:20 28/3
பார் ஏந்தி அணி திலதம் என நல் சீல படலையினான் – தேம்பா:20 28/4
இலை புறம் கண்ட கா உள் இயைந்த வாள் ஏந்தி புக்கான் – தேம்பா:20 35/4
பொன் கலத்து அரிட்டம் ஏந்தி பூத்த கா நுழையும் போழ்தில் – தேம்பா:20 36/1
கேழ் அக உடு கண் மின்னின் கெழு நுசுப்பு அணி தூசு ஏந்தி
வாழ் அகம் மலர்ந்த நூறு மாதரே வருவ கண்டான் – தேம்பா:20 40/3,4
புண் கிளைத்து ஒழுகு நெய்த்தோர் பொழி படை ஏந்தி நின்றார் – தேம்பா:20 50/4
நான் சொரிந்த நவை தீர் மகவு ஏந்தி
கான் சொரிந்த சுனை கண்டு அருகு உற்றார் – தேம்பா:21 14/3,4
வாய் விளை பொய் நீள் கோலாய் மடி நெடும் கதையாய் ஏந்தி
பேய் விளை சமரில் கைக்கொள் பெரும் படைக்கலங்கள் அன்றோ – தேம்பா:24 3/3,4
நின்று அலர் தொடைகள் ஏந்தி நிகர்த்த பேய் தோல்வி காண்பார் – தேம்பா:24 10/4
வில் திறத்து வியன் தவம் ஏந்தி அம்பின் – தேம்பா:24 56/3
தேறு அடி அடிகள் ஏந்தி செல்ல மற்று எவரும் எண்_ஐ_நூறு – தேம்பா:25 63/2
பணித்த கமல செம் கரத்தில் பயந்த மகவை ஏந்தி அருள் – தேம்பா:26 46/2
பெய் கறை அற்று ஒளி மொய் பெரும் சுருதி விளக்கு ஏந்தி பெரியோன் சொன்னான் – தேம்பா:27 97/4
வாள் அரிது ஏந்தி வெல்வான் வரம் கொள் அந்தோனி என்பான் – தேம்பா:30 66/4
வில்லினை சுமந்த கையால் வேடரும் தழை தூசு ஏந்தி
அல்லினை போல் நல்லாரும் அடைந்து அரிது அருள் மீ கூற – தேம்பா:30 128/2,3
மறை தந்த நெறி நீத்து இ மனைக்கு அழிவு ஆம் என்று இதனை வானோர் ஏந்தி
சிறை தந்த விசையோடு போய் தெண் கடலை கடந்து இத்தாலிய நல் நாட்டில் – தேம்பா:32 26/2,3
இன் நிறத்து உரு சிலர் ஏந்தி ஏகுவார் – தேம்பா:32 62/4
பொருள் பாய்ந்த முடி சூடி ஆகிலப்புள் விருது ஏந்தி பொலிந்து ஆங்கு உள்ளோர் – தேம்பா:32 73/2
மீன் முழுகும் கொடி திண் தேர் மீ வரிமா விருது ஏந்தி வேய்ந்த வேந்தர் – தேம்பா:32 77/1
சொல் தாறு கடந்த சினம் சூட்டு ஆளி ஏந்தி அவண் தோன்றும் மன்னர் – தேம்பா:32 78/3
வண் துளாய் கரத்து ஏந்தி வான் தொழும் அரசு இடும் உணவு – தேம்பா:33 27/3
மீன் பூத்த பூம் கொடியோடு ஏந்தி கண்டார் வினை தீர்ப்ப – தேம்பா:36 98/2
ஏர் விளை தாயொடு இன் அமிர்தம் ஏந்தி எல் – தேம்பா:36 126/3
தேம்பாய் மணி தேன் மலர் சேர்த்த தேம்பாவணியை தொழுது ஏந்தி
மருவாய் மணி பூம் வயல் நாடு வடு அற்று உய்ய ஈங்கு உற்றேன் – தேம்பா:36 133/1,2

மேல்


ஏந்திய (42)

எண்ணற்கு ஏந்திய ஆசி இயம்பினார் – தேம்பா:8 93/3
தேனொடு ஏந்திய மலர் பதத்தில் சேர்த்திட – தேம்பா:9 112/1
கானொடு ஏந்திய நுரை கதுவு அ பூம் துகில் – தேம்பா:9 112/2
ஊனொடு ஏந்திய திரு உடலம் சாய்ந்திட – தேம்பா:9 112/3
மீனொடு ஏந்திய அணை வேய்ந்து இல் ஆயதே – தேம்பா:9 112/4
ஆலம் ஏந்திய ஆனனத்து ஓடி நல் – தேம்பா:10 29/1
கோலம் ஏந்திய கோள் என வேய்ந்து கொல் – தேம்பா:10 29/2
காலன் ஏந்திய வாள் கவர்ந்து ஈர்ந்து உயிர் – தேம்பா:10 29/3
எல்லை தாராய் ஏந்திய எந்தை தொழ அம் பூ – தேம்பா:11 80/3
இ திறத்திலும் இ தகை ஏந்திய நாமம் – தேம்பா:11 96/1
கரை வாய் பொய்கை மலர் கரத்தில் கனிந்து ஏந்திய தீம் தேன் மணமும் – தேம்பா:12 10/3
புதி தனம் இழைத்த மணி கலத்து உயிரை புரி அமுது ஏந்திய போன்றே – தேம்பா:12 68/3
புண் முழுதும் ஏந்திய புலால் அயிலனோடு – தேம்பா:14 4/2
யானை எழும் கடல் ஏந்திய தேர் பரி கால் – தேம்பா:15 57/1
எல்லினை நோக்கி எழுந்த மன திறல் ஏந்திய சோசுவனே – தேம்பா:15 105/3
இனையன கேட்ட இரும் தவத்து இறைவன் ஏந்திய மகவினை நோக்கி – தேம்பா:18 41/1
ஏர் விளை எசித்து நாட்டு அருகில் ஏந்திய
தார் விளை குழல் என கமழ் தண் தாது அவிழ் – தேம்பா:20 6/2,3
களி பட கருத்து ஏந்திய காட்சியால் – தேம்பா:20 84/3
ஈய்ந்த நல் வரத்து ஏந்திய வாவி நின்று – தேம்பா:21 37/1
கான் ஏந்திய காவுகள்-தோறும் மயில் – தேம்பா:22 8/1
மீன் ஏந்திய தோகை விரித்து உலவி – தேம்பா:22 8/2
ஊன் ஏந்திய நாதன் உற பறவை – தேம்பா:22 8/3
தேன் ஏந்திய தீம் புகழ் பாடுவன – தேம்பா:22 8/4
எல்லின் மாரியும் ஏந்திய வான் புகழ் – தேம்பா:24 66/1
எந்தை நீ தவத்து ஏந்திய வில்லினால் – தேம்பா:24 67/1
உருவி ஏந்திய உவணி மின் விழி உருவ வெய்து உறீஇ உளை உளம் – தேம்பா:25 81/1
இரைத்த ஆண்மையில் ஏந்திய சூல் உறை – தேம்பா:26 28/2
உண்ட பான்மை உவந்து கை ஏந்திய
அண்ட நாதனை வாழ்த்தி இன்பு ஆழ்ந்தனர் – தேம்பா:26 79/2,3
என்றான் தான் அன்பு விசை ஏந்திய தன் உடலும் எழீஇ – தேம்பா:30 120/1
கதிர் ஆய மணி கலம் ஏந்திய பால் – தேம்பா:31 57/1
காசு அறுத்த சங்கு ஏந்திய கையினாள் – தேம்பா:31 78/4
ஊன் உகும் ஆக்கையை ஏந்திய நாதனை உணர்ந்து பாட தொடங்கின்றான் – தேம்பா:32 47/4
நெய் ஒக்க கதிர் தும்மும் நீடிய வாள் ஏந்திய அ நிருபர் தாமே – தேம்பா:32 80/3
இரிந்த ஓகையில் ஏந்திய வீணை வாய் – தேம்பா:33 12/2
மணி கலத்து அமிர்தம் ஏந்திய நெஞ்சான் வையகத்து இயற்றிய யாவும் – தேம்பா:34 50/1
என்றான் மென் தாது ஏந்திய கையான் இவை எல்லாம் – தேம்பா:34 53/1
எவர்க்கும் தயை ஏந்திய தாதை இனான் – தேம்பா:36 52/4
நீர் ஏந்திய நித்தில நீள் குடையும் – தேம்பா:36 66/1
சீர் ஏந்திய செய் பவள குடையும் – தேம்பா:36 66/2
நேர் ஏந்திய நீல மணி குடையும் – தேம்பா:36 66/3
ஏர் ஏந்திய நல் இருள் ஏந்தினவே – தேம்பா:36 66/4
உயிர் செய் அமிர்து ஏந்திய மார்பு உரியோன் – தேம்பா:36 73/4

மேல்


ஏந்தியது (1)

எதிர் எழும் அணி பொன் பாவை ஏந்தியது உரைமோ என்ன – தேம்பா:16 5/3

மேல்


ஏந்தினர் (5)

மாலியால் கதிர் வகுத்த வாள் ஏந்தினர் நாப்பண் – தேம்பா:3 10/2
வெல் வாசம் உண்ட துகில் ஏந்தினர் வேய்ந்து அடைந்தார் – தேம்பா:5 81/4
ஒக்க ஏந்தினர் ஒக்கவும் தாய் முனர் – தேம்பா:10 109/3
கோள் நெறி ஒளி முக குழவி ஏந்தினர்
சேண் நெறி கடந்து போய் தெளிந்த வாவியை – தேம்பா:14 126/2,3
இழை இடை குளித்த தம் இளவல் ஏந்தினர்
மழை இடை குளித்த மின் என்ன வந்து பூம் – தேம்பா:20 8/1,2

மேல்


ஏந்தினரே (1)

உறை ஒண் வடிவம் கொள் முகில் போல் உடல் கொள் இறைவன் ஏந்தினரே – தேம்பா:12 4/4

மேல்


ஏந்தினவே (1)

ஏர் ஏந்திய நல் இருள் ஏந்தினவே – தேம்பா:36 66/4

மேல்


ஏந்தினள் (2)

காந்தள் நேரிய செம் கரத்து ஏந்தினள்
ஏந்த மார்பில் இறுகவும் சேர்த்தனள் – தேம்பா:10 113/1,2
ஆவி ஆம் மகவு அம் கையில் ஏந்தினள்
ஓவி மாழ்கிய மன் உயிர் ஓர்ந்து அருள் – தேம்பா:10 114/2,3

மேல்


ஏந்தினன்-ஆல் (1)

எண்ணம் தவிர் மாட்சியை ஏந்தினன்-ஆல் – தேம்பா:36 56/4

மேல்


ஏந்தினனும் (1)

தேன் கொடியை ஏந்தினனும் பூம் கொடியை வென்றவளும் – தேம்பா:5 160/1

மேல்


ஏந்தினார் (4)

தன் ஒளி காட்டிய தவம் அது ஏந்தினார் – தேம்பா:6 31/4
எங்கும் முற்றிய மாண்பு இவர் ஏந்தினார் – தேம்பா:9 39/4
ஏவி ஓடிய கோல் விழி ஏந்தினார் – தேம்பா:11 17/4
புள் பட பறந்த வான் பொருநர் ஏந்தினார் – தேம்பா:36 123/4

மேல்


ஏந்தினாள் (1)

உலை முகந்து அரும் தழற்கு உருகி ஏந்தினாள் – தேம்பா:13 13/4

மேல்


ஏந்தினான் (2)

எதிர்ந்து எழுக என மலர் கரம் கொடு ஏந்தினான்
விதிர்ந்து எழு தாழ்ச்சியால் மீண்டும் வீழ்ந்தனள் – தேம்பா:8 32/2,3
கண் புலத்து உறு மாரியோடு இரு கை தலங்களில் ஏந்தினான் – தேம்பா:10 127/4

மேல்


ஏந்தினையே (1)

இ காலம் காட்டினையே ஏந்தினையே வளர்த்தனையே – தேம்பா:34 38/3

மேல்


ஏந்து (21)

இடி ஒத்து அலர்ந்த எழில் ஏந்து சிலம்பு இரட்ட – தேம்பா:5 77/1
தேன் வழங்கும் பூம் துறை ஆம் செழு வாகை ஏந்து தவன் – தேம்பா:6 2/1
வெம் பொன் மேல் கதிர்ந்த வை வேல் கையில் ஏந்து மிக்கயலும் கபிரியல் ஆம் திரு வல்லோனும் – தேம்பா:8 62/3
தாவு அரு மா முறையால் மறையாது உரு ஏந்து தயாபம் எழா – தேம்பா:8 79/3
எல்லும் செல்லா ஒள் ஒளி ஏந்து ஓர் எழில் உண்டு ஆய் – தேம்பா:9 58/1
என்று அரு மா மறை வடிவம் ஏந்து தவன் இவை கூற – தேம்பா:10 9/1
எண் உளே அடங்கல் இன்றி ஏந்து மாட்சி பூண்டு வான் – தேம்பா:11 5/1
சுருதி ஏந்து சுதன் துமிப்பேன் என – தேம்பா:13 37/1
கருதி ஏந்து குரோதம் கதித்து என – தேம்பா:13 37/2
பருதி ஏந்து படம் படரா முனர் – தேம்பா:13 37/3
குருதி ஏந்து குணக்கு சிவந்ததே – தேம்பா:13 37/4
ஈய்ந்தால் அவா அவிக்கும் ஏந்து அருளான் தான் யாரோ – தேம்பா:14 90/2
ஈய்ந்தால் அவா அவிக்கும் ஏந்து அருளான் நீ அன்றோ – தேம்பா:14 90/3
சொல் கலத்து ஏந்து இ காதை தூற்றிய இருவர் உள்ளம் – தேம்பா:14 122/2
எல் கலத்து ஏந்து தேவ இளவலை பாடினாளே – தேம்பா:14 122/4
அணி சாயல் ஈர் அறம் சேர்த்து அணிந்த மார்பு ஏந்து அரும் தவத்தோன் – தேம்பா:20 20/1
மாலை ஏந்து இருள் மொய்த்து எங்கும் மல்கிய-காலை கள்வர் – தேம்பா:25 11/1
கோலை ஏந்து எரோதன் நெஞ்சில் கொடிது உணர்ந்து இருண்டு மாழ்ந்த-காலை – தேம்பா:25 11/3
மண் கனிய மனு ஆகி மணி கலத்து ஏந்து அமுது அன்னோன் – தேம்பா:26 142/2
மணி கலத்து ஏந்து அமுது அன்னோன் மணி குடை கீழ் ஒதுங்கினர் அன்பு – தேம்பா:26 142/3
அணி கலத்து ஏந்து அடி பெயரார் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 142/4

மேல்


ஏந்துக (1)

உன் புறத்து-இடை ஏந்துக என்று அலர் ஒத்த செம் கரம் நீட்டினாள் – தேம்பா:10 126/4

மேல்


ஏந்துபு (4)

தூமம் சூடிய தூய் துகில் ஏந்துபு
தாமம் சூடிய தாரொடு பூண் மலி – தேம்பா:10 27/1,2
வேலை ஏந்துபு வெம் கோறல் விளைப்பது போல கோடும் – தேம்பா:25 11/2
வேக வேல் விறகு அழல் மெய்யன் ஏந்துபு
சாகவே பலி எவண் என்று சாற்றினான் – தேம்பா:30 108/3,4
ஏர் வயின் கரத்து அணி எண்_இல் ஏந்துபு
நேர் வயின் தென்கிழக்கு இறைஞ்சி நின்றவே – தேம்பா:36 125/3,4

மேல்


ஏந்தும் (21)

வழுது ஆர்ந்த வையகத்தார் உய்தற்கு ஈவான் மணி கலத்து ஊடு அமுது ஏந்தும் அருள் மொய் மார்போன் – தேம்பா:11 37/4
அன்பு அருந்தி அமுது ஏந்தும் மணி கலத்தின் அன்னான் என்று இறைஞ்சினள் தாய் துயர் முன் இன்பம் – தேம்பா:11 57/3
மை விண் மேல் ஆள்வோன் தனை ஏந்தும் வளன் ஓங்க – தேம்பா:11 82/1
எண்ணும் எள்ளும் நீத்த குணத்து இருமை ஏந்தும் எனை ஆள்வான் – தேம்பா:12 5/2
துகிலொடும் ஏந்தும் குழவி அம் முகிலுள் தோன்றிய மதி என தோன்றி – தேம்பா:12 63/3
சொல்லிய விசையில் ஏந்தும் சூரலை சுழற்றி நிற்ப – தேம்பா:14 29/1
போர் மீது ஏந்தும் புரவி கரி தேர் பொருநர் பொருவா – தேம்பா:14 67/1
சீர் மீது ஏந்தும் செருக்கு உற்று எவையும் தெளியா நெஞ்சில் – தேம்பா:14 67/2
நேர் மீது ஏந்தும் திறன் கொள் நிமலற்கு அஞ்சா கொடுங்கோன் – தேம்பா:14 67/3
ஏர் மீது ஏந்தும் படையோடு இமைப்பில் சிதைந்தான் அழிந்தான் – தேம்பா:14 67/4
தன் கலத்து ஏந்தும் இன்பம் சால்பினால் அன்னை தன் கை – தேம்பா:14 122/3
எல் ஏர் எரிக்கோ என்னும் நகர் ஏந்தும் கன்னி அம் புரிசை – தேம்பா:15 14/2
தோளோடு குரிசில் ஏந்தும் சுடர்ந்த பொன் கிடுகு நீண்ட – தேம்பா:15 88/3
வான் பயில் மதி ஏந்தும் வடி வடிவு அடியாளும் – தேம்பா:19 2/1
தார் ஏந்தி வசை ஏந்தும் சடத்த மண்ணோர் தளிர்த்த பகை – தேம்பா:20 27/3
தலை ஒருங்கு மிசை தன் கரம் ஏந்தும்
நிலை ஒருங்கு சுனை நீரிய தோற்றம் – தேம்பா:21 23/3,4
கான் மலி கொடியின் கன்னி கடி மலர் என கை ஏந்தும்
வான் மலி மகவின் மாமை வடிந்த தேன் உணும் வண்டு ஒப்ப – தேம்பா:24 11/1,2
ஈட்டமும் வேறும் ஆய் ஏந்தும் வேல் எலாம் – தேம்பா:24 17/1
ஈர் அற படலை கண்ணி ஏந்தும் இவர்க்கு இறைவன் அ நாள் – தேம்பா:26 5/3
தேன் பொதுளும் கனி தீம் சொல் தெளி பயன் கேட்டு அவன் ஏந்தும்
கான் பொதுளும் மலர் வாகை கண்டு உண்ட நயம் பெருகி – தேம்பா:34 36/1,2
நளி கூர்ந்து ஆற்றா அருள் ஏந்தும் நளின நெஞ்சான் மீட்டு உரைத்தான் – தேம்பா:36 22/4

மேல்


ஏபிரன் (1)

ஏதில் ஏபிரன் இலக்கனன் எகிலன் சிமோரன் – தேம்பா:16 10/1

மேல்


ஏம் (5)

ஏம் முறை சிறந்தது ஓர் சாலை இல்லையே – தேம்பா:2 37/4
ஏம் என மாண்பு இசை சீமையோன் எனும் – தேம்பா:5 39/3
ஏம் அகத்து அருள் நாயகன் ஏவியும் – தேம்பா:9 47/1
ஏம் உற்று மணம் உற்று மீள்வாம் என்ன இரு குரவர் – தேம்பா:27 45/3
ஏம் உற்று காத்தன கால் எவன் நில்லா மற்று அடிகள் இடை நீ காய்ந்தால் – தேம்பா:32 31/1

மேல்


ஏம (3)

எரி இன மணி செறி ஏம தேர்களும் – தேம்பா:2 22/3
ஏம கதி காட்டும் விழித்த இரு கண் – தேம்பா:5 90/3
ஏம போர் களம் இது என்ன இ ஊர் களரி என்றார் – தேம்பா:16 54/1

மேல்


ஏமம் (11)

ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் – தேம்பா:8 50/4
ஏர் அணிக்கு இணை ஏமம் மேல் திரு பெயர் அணிந்தார் – தேம்பா:11 91/4
ஏமம் சால் இன்பத்து அங்கண் இன்னவை ஆகி மூத்தோன் – தேம்பா:12 92/1
போற்றலால் உளத்தில் ஏமம் பொங்குபு மருளல் வேண்டா – தேம்பா:15 50/4
ஏமம் சால் இன்பம் மூழ்கி இருவரும் வியப்பின் மிக்கார் – தேம்பா:15 181/4
ஏமம் சால் இன்பத்து ஓர்ந்த இரும் புகழ் தளிர்த்து தேவ – தேம்பா:19 17/3
ஏமம் சூழ் எயில் பொலி இரவிமாபுரம் – தேம்பா:22 25/3
ஏமம் சேர் மனையார் எண்_ஈர்_ஆயிரர் இமிழின் கொண்டோன் – தேம்பா:23 61/3
ஏமம் சால் ஈதலில் தாம் இல்லோர் ஆனார் தாதையும் நோய் – தேம்பா:27 43/1
ஏமம் சால் உலகு இணை மனை மல்கிய கருணை – தேம்பா:31 4/1
ஏமம் சால் அணி தியங்க எறி வேல் கொண்டு அங்கண் பாய் இவுளி மேல் ஓர் – தேம்பா:32 74/3

மேல்


ஏமமே (1)

ஏமமே தானும் நீங்கி இருவர் ஈர் ஊழி_தீ போல் – தேம்பா:15 89/1

மேல்


ஏய் (2)

நாமம் ஏய் வலி இது என்ன நல் வினை உலந்த கோமான் – தேம்பா:15 89/3
வாமம் ஏய் முடியின் சென்னி வாளொடு வீழ்த்தினானே – தேம்பா:15 89/4

மேல்


ஏய்க்க (1)

தடாவிய சரணம் ஏத்தி தரணி யாவையும் ஏய்த்து ஏய்க்க
படா வியந்தரத்துள் வஞ்சம் பழுத்த கூர் அறிவின் வல்லான் – தேம்பா:23 21/2,3

மேல்


ஏய்க்கும் (3)

வான் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் வடிவொடு வானவன் சடுதி வந்து அ கன்னி – தேம்பா:5 31/1
பாடகம் ஒளிர்ந்து ஈங்கு ஆளும் பார்த்திபர் செல்வம் ஏய்க்கும்
கோடு அகல் எமது இல்லாமை குணம் என கூறினானே – தேம்பா:9 128/3,4
மீன் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் மேனியொடு ஆங்கு ஒளி செய் அ வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 72/1

மேல்


ஏய்த்த (2)

மீன் விளங்கல் ஏய்த்த முத்து வேய்ந்த சிப்பி வாழியே – தேம்பா:7 41/2
பம்பிய புரை புனைந்து ஏய்த்த பார் உளோர் – தேம்பா:24 55/2

மேல்


ஏய்த்தது (1)

மை திறத்து உயிர் ஏய்த்தது வண்மையோ – தேம்பா:23 31/1

மேல்


ஏய்த்தன (1)

எள்ள யாழ் இசை ஏய்த்தன ஆம் அரோ – தேம்பா:7 48/4

மேல்


ஏய்த்து (4)

இரவி வேய்ந்த கஞ்சம் ஈன்ற இலகு முத்தம் ஏய்த்து வெல் – தேம்பா:11 8/1
தடாவிய சரணம் ஏத்தி தரணி யாவையும் ஏய்த்து ஏய்க்க – தேம்பா:23 21/2
மெய் திறத்து இறையோன் விறல் ஏய்த்து என – தேம்பா:23 31/2
இ பரிசின் ஆயிர மனத்தவரை ஏய்த்து
மை பரிசின் எம் குடில மாயை அடல் பொய்யா – தேம்பா:23 44/1,2

மேல்


ஏய்ந்த (3)

வீக்கிய கொடி நலம் ஏய்ந்த காளை உள் – தேம்பா:27 56/3
வேய் அணி ஆக ஏய்ந்த வேத நூல் துஞ்சு மார்பன் – தேம்பா:29 1/2
வினை ஈன்ற வியப்புடன் உள் மிக ஏய்ந்த ஐயம் அற வினவி தண் தேன் – தேம்பா:32 30/3

மேல்


ஏய்ந்து (1)

கை படு நன்று உளம் ஏய்ந்து கைம்மாறாய் நன்று செயும் – தேம்பா:6 9/3

மேல்


ஏய்ப்பு (1)

ஏய்ப்பு உற அவித்தது என எரியை விழி வாய் பொழிய இழியும் மத மால் களிறு தூண்டி – தேம்பா:15 125/3

மேல்


ஏயவும் (1)

ஏயவும் காமத்து ஆழ்ந்த எசிசிய மரியாள் பின்னர் – தேம்பா:30 77/3

மேல்


ஏர் (59)

ஏர் விளைத்த பல் கடைச்சியர் குரவை ஆடு இயல்பால் – தேம்பா:1 12/3
ஏர் அணிந்த நகர்க்கு இயல் ஏத்துவாம் – தேம்பா:1 83/4
ஏர் முகத்து எதிராது ஒளித்தான் என்றான் – தேம்பா:4 21/4
ஏர் முகத்து உணர்வில் தேர்ந்த இளவலோய் என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:4 30/4
ஏர் ஆரும் மணி இமைக்கும் எருசலேம் ஆலயத்தில் இருமை வாய்ந்த – தேம்பா:5 26/3
ஏர் விளை இரவி நோக்காது இருள் அடைந்து அரற்றி எஞ்சா – தேம்பா:7 69/3
ஏர் இறகு ஆறு ஓர் ஒருவர் கொண்டு தோன்றி ஏழ் எழு ஆய் பத்து அணியாய் நின்ற வானோர் – தேம்பா:8 61/1
ஏர் அணியே இதயத்தில் இருந்து எனை ஆள் உடை ஆனவளே – தேம்பா:8 76/1
ஏர் உலாம் அடியினாள் எய்தி எய்திய நலம் – தேம்பா:9 5/3
ஏர் அளாம் முறைமை ஈங்கு இன்று கண்டனன் யான் – தேம்பா:9 9/4
ஏர் தோய் மின் ஆர் பொன் சிறை அம் புள் இனம் எல்லாம் – தேம்பா:9 62/2
ஏர் எழும் மணியும் பூவும் இனிய தீம் கனியும் மற்ற – தேம்பா:9 73/2
ஏர் உயிர்த்து இரவி போல் எறிந்த வில் திரள் – தேம்பா:9 88/2
ஏர் ஆர் துவர் வாய் முறுவல் இலங்க நின்றாள் ஏதோ – தேம்பா:10 43/2
ஏர் பாய் இரவிக்கு ஒளியோய் நீ எம் மேல் இரங்கி பிறந்தனை நாம் – தேம்பா:10 142/3
ஏர் ஆர் வில் செய் மு சுடர் அன்னான் இவரை கண்டு – தேம்பா:11 85/2
ஏர் அணிக்கு இணை ஏமம் மேல் திரு பெயர் அணிந்தார் – தேம்பா:11 91/4
ஏர் முகம் புதைத்த வில் இவர் செய்து எய்தலால் – தேம்பா:12 32/1
ஏர் வளர் அடி பணிந்து இளவல் ஏந்தலின் – தேம்பா:13 14/1
ஏர் மீது ஏந்தும் படையோடு இமைப்பில் சிதைந்தான் அழிந்தான் – தேம்பா:14 67/4
ஏர் ஆரும் நிறத்து இனமும் இன்பு உய்த்து ஆரும் இசை இனமும் – தேம்பா:14 94/3
ஏர் முக புதி மணத்து இணைந்த காந்தனும் – தேம்பா:14 108/1
ஏர் அணி வலியின் நீதி இறையவன் முனிந்த-காலை – தேம்பா:14 110/1
எல் ஏர் எரிக்கோ என்னும் நகர் ஏந்தும் கன்னி அம் புரிசை – தேம்பா:15 14/2
ஏர் ஆடிய ஏரிம நாட்டு இறையோன் – தேம்பா:15 30/1
ஏர் முகத்து வயம் குழைய சிதைந்த தன்மை இனி கேட்டோர் – தேம்பா:17 29/3
ஏர் கெழு மணி வளர் எசித்து நீக்கலின் – தேம்பா:18 11/1
ஏர் கெழு கை தாய் நோக இகன்று ஒளி ஒளிக்கும் காவே – தேம்பா:18 26/4
ஏர் முகத்து எழுந்த மூவர் எய்திய வேலை தானும் – தேம்பா:19 10/2
ஏர் விளை முகத்து இடம் கிடந்த இ நெறி – தேம்பா:19 38/2
ஏர் விளை எசித்து நாட்டு அருகில் ஏந்திய – தேம்பா:20 6/2
ஏர் ஏந்தி வரைந்திட்ட இன்ன காதை காட்டும் என்றான் – தேம்பா:20 28/3
ஏர் ஆர் மூதுனன் ஆய் ஆணரன் என்ற இவன் தானே – தேம்பா:20 58/4
ஏர் எழும் கதி வீட்டின் இன்னான் உறை – தேம்பா:20 83/3
ஏர் புதைத்த இ ஓவியத்து ஈங்கு அவன் – தேம்பா:20 85/3
இலை ஒருங்கு விரி ஏர் அலர் ஆட – தேம்பா:21 23/2
ஏர் செயும் முகம் மலர்ந்து எயிலின் தூசு மேல் – தேம்பா:22 26/2
ஏர் அகம் கிளர் பதி தங்க ஏகினார் – தேம்பா:22 29/4
ஏர் வளர் முகத்தினும் இலங்கும் மாண்பினோர் – தேம்பா:22 30/4
ஏர் தவழ் புரங்கள்-தோறும் எண்ண_அரும் இடங்கள்-தோறும் – தேம்பா:23 13/2
ஏர் விளை கதி சேர் வழி எனில் பாவம் இயன்று உறும் தடம் அது ஆம் அன்றோ – தேம்பா:23 100/4
ஏர் முகத்து ஒரு மாசு இல்லா இளைஞரை கொல்லும் தன்மை – தேம்பா:25 87/3
ஊக்கம் ஏர் பூட்டி நோன்பால் உடல் செறு உழுது நன்றி – தேம்பா:26 111/1
ஏர் முகத்து இளவல் அன்று அடி வைத்து ஏகினான் – தேம்பா:27 2/4
ஆசை ஏர் ஆக பூட்டி அறிவு அழித்து உளம் சேறு ஆக்கி – தேம்பா:27 12/1
ஏர் செல்வத்து அன்னம் என்பாள் ஈன்ற நம்பி தயோதரனே – தேம்பா:27 39/3
ஏர் வளர் குன்றா நன்னர் உண்டாகி எலாம் அனைத்து ஆகி ஒன்று ஆகி – தேம்பா:27 161/2
ஏர் எலாம் உள பல் தேவர் வேறு ஆக இவற்கு உளது ஒன்று அவற்கு இலதாய் – தேம்பா:27 165/3
ஏர் விளை மணியின் சாயல் எண்ணிய அளவில் சொல்லும் – தேம்பா:28 14/1
ஏர் தங்கும் உருவ தேவர் இறைஞ்சு இலேம் என்ன மூவர் – தேம்பா:29 79/2
ஏர் முகத்து எழுந்த கான் இலங்கிற்று ஆயதே – தேம்பா:30 50/4
ஏர் பொருள் நாணம் நாடு இல் இருத்தல் பெண் தொழில் அது ஆகி – தேம்பா:30 76/2
ஏர் அணியே என் அன்பே என் அன்பிற்கு இரதம் இதே – தேம்பா:30 119/1
ஏர் மீது ஆடிய எரி வாய் மணி குயிற்றி – தேம்பா:31 10/3
ஏர் வழி மாதருள் இவள் சென்று ஆடவர் – தேம்பா:31 16/1
ஏர் நல புதல்வற்கு உற்றவை அறைதி என்றனள் அன்னமை என்பாள் – தேம்பா:34 45/4
ஏர் ஏந்திய நல் இருள் ஏந்தினவே – தேம்பா:36 66/4
ஏர் வயின் கரத்து அணி எண்_இல் ஏந்துபு – தேம்பா:36 125/3
ஏர் விளை தாயொடு இன் அமிர்தம் ஏந்தி எல் – தேம்பா:36 126/3

மேல்


ஏர்-இடை (1)

ஏர்-இடை குளித்த பாலா இயம்புதி போவது என்றான் – தேம்பா:4 28/4

மேல்


ஏர்க்கு (1)

ஏர்க்கு அணங்கு எனும் ஈகை இயற்றினார் – தேம்பா:9 32/4

மேல்


ஏர்ப்பு (1)

ஏர்ப்பு எழ செய்வோர் இயல்பு மானுமே – தேம்பா:1 22/4

மேல்


ஏராய் (2)

பொழுது ஆர்ந்த வஞ்சகத்தார் பகை செய்து ஆர்ப்ப பொறை ஏராய் பூட்டி செம்_புனல் சேறு ஆக – தேம்பா:11 37/2
பூட்டு அரும் ஏராய் பூட்டி புரை நசை சேற்றுள் செல்லா – தேம்பா:30 72/3

மேல்


ஏரிம (1)

ஏர் ஆடிய ஏரிம நாட்டு இறையோன் – தேம்பா:15 30/1

மேல்


ஏரிமான் (1)

ஏரிமான் அவன் ஏருசலன் எரிதன் எரிமான் – தேம்பா:16 9/4

மேல்


ஏருசலன் (1)

ஏரிமான் அவன் ஏருசலன் எரிதன் எரிமான் – தேம்பா:16 9/4

மேல்


ஏரும் (1)

காலையின் ஏரும் என்று ஓர் கடி நகர் அண்மினாரே – தேம்பா:22 17/4

மேல்


ஏரொடு (1)

ஏரொடு கொண்ட முத்து இலங்கும் தன்மையோ – தேம்பா:3 47/2

மேல்


ஏலம் (1)

ஏலம் விற்பன வெற்பு அடி ஈட்டிய – தேம்பா:30 96/3

மேல்


ஏலா (1)

கருத்து உறும் எல்லைக்கு ஏலா கவின் நகர் கேழ்த்தது அன்றே – தேம்பா:36 91/4

மேல்


ஏலியன் (4)

நூல் முகத்து உரை ஏலியன் நுவன்றவை கேட்டு – தேம்பா:25 38/3
தெள் நிலா ஏலியன் மீண்டு செப்பினான் – தேம்பா:25 41/4
ஏலியன் என்பவன் இவை எலாம் மறை – தேம்பா:25 51/1
ஒழுக்கு உடை ஏலியன் உளத்து நொந்துளான் – தேம்பா:25 56/3

மேல்


ஏலினால் (1)

ஏலினால் மேவு சீர் ஆயது என்று எண்ணுவான் – தேம்பா:9 6/4

மேல்


ஏலுமோ (1)

இனம் செயும் பயன் பட ஈட்டல் ஏலுமோ – தேம்பா:28 37/4

மேல்


ஏலுவதோ (1)

என்னால் ஈங்கு அளவு ஏற்றுவது ஏலுவதோ – தேம்பா:36 44/4

மேல்


ஏவ (3)

கறி பட பகு வாய் புங்கம் கதத்துடன் இவனும் ஏவ
கறி பட பகு வாய் புங்கம் கடைத்து அவை அவனும் காத்தான் – தேம்பா:16 42/3,4
பறந்தது என்னினும் பற்றி மொய்த்து அடுக என்று ஏவ
திறம் தகும் சிலர் தேடலின் காண்கிலாது அயர்ந்தான் – தேம்பா:25 8/3,4
கேட்டு அ நாட்டு அரசன் ஏவ எல்லியோதுரன் போய் கேழ்த்த – தேம்பா:29 85/2

மேல்


ஏவல் (23)

தான் செய்த ஏவல் என தவறாது ஓர் மணத்து அமைதல் தருமம் என்ன – தேம்பா:5 31/3
நனி வர அருள் புரி நாதன் ஏவல் ஆல் – தேம்பா:5 42/3
அளிப்பட வந்த ஏவல் உணர் அளி பட விண்ட வாகை வளன் – தேம்பா:5 129/1
துலங்கின அகத்து உன் ஏவல் தொடர் நெறி தோற்றுவாய் என்று – தேம்பா:7 8/3
என்றலும் கபிரியேற்கு ஏவல் செய்து அறா – தேம்பா:7 97/1
திரிய முறை இட்டு ஏவல் கொண்டேனே கொண்ட நயன் தெரியா சீர்க்கே – தேம்பா:8 15/4
என்னை ஆள் உடையவன் ஏவல் இன்மையால் – தேம்பா:8 34/3
யான் அகத்து உற்றிலன் ஏவல் கொண்டேன் நினை – தேம்பா:9 11/2
முன்னி நான் அடை நோய் நீக்க முதல்வன் கேட்டு அவன் செய் ஏவல்
பன்னி நான் செய்வது என்னோ பகர்தியே என்றான் சூசை – தேம்பா:10 8/3,4
மெய் அனை உளம் வளர்ந்து ஏவல் மேவி விண் – தேம்பா:10 91/3
அஞ்சும் தன்மைத்து எதிர் இறைஞ்சும் அமரர்க்கு உரையாது ஏவல் இட்டான் – தேம்பா:10 149/4
ஏவல் ஆகி மூவரை இறைஞ்சி ஏங்கி ஏகினர் – தேம்பா:11 13/1
முடி கோடி கோடி கதிர் காலும் ஏக முதல் ஏவல் ஆகி அசனி – தேம்பா:14 131/1
கோண் இகந்து ஆள் வான் இறைவன் ஏவல் கொண்ட குல கோமான் – தேம்பா:18 13/1
கை கண்டு ஏவல் செய்பவர் தாதை கடிது உற்ற – தேம்பா:23 25/1
அடி அகல நாதன் நுவன்று தான் செய்த ஏவல்
ஆறு அடி ஆர்க்கும் தாரோய் ஆரணத்து அறிதி அன்றோ – தேம்பா:25 63/3,4
தும்மி அ ஏவல் செய்தோர் தொகு உயிர் நக்கி கோறி – தேம்பா:29 80/2
புரை உடைத்தவன் செய் ஏவல் புணர்ந்த நீள் கூலம் ஆக – தேம்பா:30 39/2
உவா இயல் முதல் பல் மாவும் உவந்து அவற்கு ஏவல் செய்ய – தேம்பா:30 65/3
ஏவல் செய்தனர் வானும் இயம்பு அரும் வியப்புற மாதோ – தேம்பா:33 26/4
ஓர் இயல்பு ஆக உன்னோடு ஓர் என்பான் பணித்த ஏவல்
பேர் இயல்பு அறிவின் கண்டாய் பிரிதலே வேண்டும் இஃதே – தேம்பா:34 14/1,2
முன் தான் தொழுது ஏவல் முடித்தலின் ஆம் – தேம்பா:36 54/3
கோன் நர_தேவன் ஏவல் கொண்ட மா வரத்தோன் இங்கண் – தேம்பா:36 85/3

மேல்


ஏவலால் (9)

என் இனிய முறை சூடும் இவள் என ஏக பரன் இடும் ஏவலால்
துன்னி இவள் துணை ஆக மணம் அமை போதில் இவன் உள தூய கற்பு – தேம்பா:5 124/2,3
மெய் கொள் நாயகி மேவி உள் ஏவலால்
மை கொள் சோகு பழம் பதி மாற்றி வாய் – தேம்பா:10 39/2,3
உள்ளிய வாய் செய உளத்தின் ஏவலால்
எள்ளிய உலகு எலாம் எஞ்ச கார் முகில் – தேம்பா:14 100/1,2
எம் பர நாயகன் ஏவலால் உலகு – தேம்பா:18 8/1
தழன்ற சொற்கு இறையோன் தரும் ஏவலால்
சுழன்று அரா உயிர் துய்த்தன சால்பு அரோ – தேம்பா:23 32/3,4
என் இரும் தனி சூட்சியின் ஏவலால்
மன் இருந்தன மந்திரம் ஆக்கினார் – தேம்பா:23 37/3,4
இன் வளர் தயை மலி இறைவன் ஏவலால்
மின் வளர் படை முகத்து இரத்த வெள்ளமாய் – தேம்பா:25 53/1,2
வான் வழங்கு அரசாள் வகுத்து ஏவலால்
தேன் வழங்கு மலர் சினை நீடிய – தேம்பா:26 82/1,2
நனி அவாவொடு பிரியா நயந்து செய் ஏவலால் உடலை – தேம்பா:33 24/3

மேல்


ஏவலில் (2)

எண் இகல் விடாமை நாதன் ஏவலில் சூரல் ஓங்கி – தேம்பா:14 31/2
உகைத்த ஏவலில் ஓர் இரு போது அது – தேம்பா:33 16/3

மேல்


ஏவலின் (1)

எம் பிரான் இடும் ஏவலின் மீண்டதே – தேம்பா:17 45/4

மேல்


ஏவலினால் (3)

எல் வழியும் கடந்த அறிவான் ஏவலினால் இன்னல் உறாது என்ன வானோன் – தேம்பா:5 38/3
குரு மா முனி கூறிய ஏவலினால்
மருவா நசை ஆ மணமும் தவிர்கின்ற – தேம்பா:5 56/1,2
என் ஏவலினால் துணை எய்தினனே – தேம்பா:5 67/3

மேல்


ஏவலை (1)

விரிய உறை உம்பரையும் ஏவலை கொள் பொருவு அற்ற மேன்மையாளை – தேம்பா:8 15/3

மேல்


ஏவலொடு (1)

புகல் அனைய வாடு அரிய கொடிய கணை ஏவலொடு புரவு கரி தேர் விரி பதாதி – தேம்பா:15 130/2

மேல்


ஏவி (13)

வான் வளர் நாதன் ஏவி மணம் செய நானே பூத்த – தேம்பா:7 67/1
என் உயிர் ஆள்பவன் மின்னிய மீன் ஒளி எண்_இல ஏவி உலாம் – தேம்பா:8 81/3
இருத்தி வாழ் உயிர் ஏவி உள் தூண்டிய – தேம்பா:8 95/1
ஏவி ஓடிய கோல் விழி ஏந்தினார் – தேம்பா:11 17/4
பரிக்கு ஒன்றும் ஒன்ற ஏவி பக படு பரிகள் வீழ்க – தேம்பா:16 47/3
ஏவி மோயீசன் ஈண்டு ஒரு பாந்தளை – தேம்பா:23 33/3
அரிகளை இசைத்த தேரின் எழ எழுது அழலு சரம் மைத்தன் ஏவி வருகையில் – தேம்பா:24 32/2
மனமொடு பழுத்த தீயை உமிழ்வன வடிய கணை மைத்தன் ஏவி எழுதினன் – தேம்பா:24 35/3
தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஆங்காரம் சிலர் உறீஇ இறைவன் ஏவி
கொள்ளும் ஆறு அகன்ற தீய்மை குணித்த அளவு உரைத்த சாபத்து – தேம்பா:28 72/2,3
ஏவி இன்பு உற இவர் ஏகினார் அரோ – தேம்பா:30 146/4
ஏவி வந்து மா பகை விளைந்து எங்கணும் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:32 97/4
அ திறத்தினரை ஏவி அரும் பகை முற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 22/4
ஏவி இன்று உனக்கு தந்தது காட்ட இனி இவற்று உரிமை கேள் என்றான் – தேம்பா:36 32/4

மேல்


ஏவிய (14)

வில் ஏவிய கோல் விழியார் அறை தீம் – தேம்பா:5 91/1
ஏவிய ஆறு இவள் பிரியா அன்னார் இ நாள் எழில் முகத்தில் வான் முகத்தை தோன்ற தோன்றி – தேம்பா:8 49/1
துயர் வாடு அகமே துன்பு அற்று அலர தூது ஏவிய ஓர் – தேம்பா:9 26/2
வாய் ஏவிய பா நிகரா மறைக்கு ஓர் கொழுகொம்பு அன்னான் – தேம்பா:9 30/4
கரும்பு வில் ஏவிய வெம் கணையாய் மனமே கருக – தேம்பா:10 47/2
தேரி அங்கு ஏவிய பணியை செப்பினான் – தேம்பா:13 8/4
ஏவிய விதியினோர் இவன் அங்கு ஏகிய – தேம்பா:14 82/2
அரிய ஓர் தொழில் ஆண்டவன் ஏவிய காலை – தேம்பா:16 15/1
வேள் கடைந்து அழுத்தி ஏவிய கணையால் விருப்பு உறீஇ கற்பு எழில் சோர – தேம்பா:20 70/3
உறுதி ஆக அன்று ஏவிய உம்பர் கேட்டு – தேம்பா:26 84/2
அன்னை ஏவிய அண்ணலரே இனிது – தேம்பா:26 85/1
என்னை ஆண்டகை தன் பதத்து ஏவிய
பின்னை பேர்கில பெற்றியோடு என் மகன் – தேம்பா:26 85/2,3
ஏவிய முறை அதின் பித்தும் ஈரலும் – தேம்பா:27 48/2
தீ ஏவிய தீதொடு சனித்து தெளியா உணர்வின் மனம் கலங்க – தேம்பா:27 121/3

மேல்


ஏவிய-கால் (1)

இளி செயும் என்று இ மணத்தை ஏவிய-கால் வெரு உற்றேன் – தேம்பா:6 21/1

மேல்


ஏவியதால் (1)

அகத்து இயலாத அருள் கொடு நோக்கி அருத்தியொடு ஏவியதால்
முகத்து இயலாத நயத்து நிலா உரு முற்றிய வானவர் சூழ் – தேம்பா:8 80/2,3

மேல்


ஏவியது (1)

மீ ஏவியது ஓர் விதி மேல் விதி ஒன்று உண்டோ இறைவா – தேம்பா:9 30/1

மேல்


ஏவியதே (1)

நீ ஏவியதே நான் மேவிய நீதி என தொழுதே – தேம்பா:9 30/2

மேல்


ஏவியதை (1)

போய் ஏவியதை புகழ் மேல் நின்றாட்கு உரைசெய்தனன்-ஆல் – தேம்பா:9 30/3

மேல்


ஏவியும் (2)

ஏவியும் தவிர்த்து ஏகிய இயோனசு என்றவனை – தேம்பா:6 69/3
ஏம் அகத்து அருள் நாயகன் ஏவியும்
சேம் அகத்து அருள் தேறு நல்லோர் பல – தேம்பா:9 47/1,2

மேல்


ஏவின (1)

அன்ன நாள் சிறையை தீர்த்த பிரான் அவர்க்கு ஏவின பாலால் எவர்க்கும் – தேம்பா:12 3/3

மேல்


ஏவினன் (3)

ஏவினன் அநந்தன் என ஆவி அறைவார் சிலரே – தேம்பா:5 156/4
உன்-பால் என ஆண்டகை ஏவினன் என்று உரைசெய்து ஒளிந்தான் – தேம்பா:9 29/4
இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/3

மேல்


ஏவினன்-ஆல் (2)

அருத்தி எழும்ப வாழி என அணைத்து விரும்பி ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:5 131/4
அருள் தரும் அன்பொடு வெம் கதிர் அம்பு என வல் எதிர் ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:15 107/4

மேல்


ஏவினான் (1)

கரு வினை சாபமாய் கடவுள் ஏவினான்
பெரு வினை செய்ய நான் பிரான் உண்பான் எனில் – தேம்பா:9 110/2,3

மேல்


ஏவினானே (2)

வவ்வு உலகின் தமது அரசி ஆக சூழ வான் இறையோன் அன்பு புரிந்து ஏவினானே – தேம்பா:8 48/4
மன் வளர் தேவன் ஆக வணங்க என்று ஏவினானே – தேம்பா:29 78/4

மேல்


ஏவு (3)

ஆய்ந்த இறையவன் ஏவு விதி முறை ஆகி இணை என ஆசியால் – தேம்பா:5 117/3
ஏவு உண்டு ஓதுதி ஆய் இழையாய் என்றாள் – தேம்பா:11 24/4
தொடு மலை உயர்த்த நேமி உருவவும் துறு விசையின் மைத்தன் ஏவு கணையொடு – தேம்பா:24 34/3

மேல்


ஏவுகின்ற (2)

ஏவுகின்ற வயத்து உள்ள உலகம் மூன்றும் எழில் பட முன் ஒன்றும் இலாது உள ஆக்கின்றோன் – தேம்பா:11 43/1
வான் இருந்து எவணும் ஆள்வோன் வளனிடத்து ஏவுகின்ற
தேன் இருந்து அலர் சொல் வானோன் திருமகன் கொல்ல ஓர்ந்தான் – தேம்பா:30 6/1,2

மேல்


ஏவும் (6)

ஏவும் பாலால் விண்ணவர் போய் இடையர் வந்து ஏற்றிய ஆறும் – தேம்பா:10 150/1
உம்பரம் ஆள் தனி கோலான் ஏவும் தன்மைத்து உம்பர் பலர் விடும் கணையில் விரைந்து சென்றே – தேம்பா:11 42/2
செரு கிளர் பகைவர் ஏவும் சின கணை குறி என்று ஆவான் – தேம்பா:12 93/2
கொலை உண்ட கணை ஒன்று ஏவும் கூற்று உண்ட அமலேக்கு என்பான் – தேம்பா:16 48/4
புரந்த அரும் குணம் தன் பாலாய் புகன்று அவன் ஏவும் தன்மைத்து – தேம்பா:28 66/2
விள்ளிய கொடியோன் ஏவும் விடை பணி நீ தந்து எம்மை – தேம்பா:36 81/3

மேல்


ஏழ் (37)

ஏது இலா ஒளி ஏழ் மடங்கு ஆயதே – தேம்பா:7 45/4
ஏர் இறகு ஆறு ஓர் ஒருவர் கொண்டு தோன்றி ஏழ் எழு ஆய் பத்து அணியாய் நின்ற வானோர் – தேம்பா:8 61/1
செல்லும் தன்மைத்து ஏழ் மடி ஓங்க தெளி ஞானம் – தேம்பா:11 81/3
நாளுற்று அம்பின் கடிது ஓடி நகர் ஏழ் முறை இன்று இடை வளைத்து – தேம்பா:15 17/2
எந்தை ஆய்ந்து இரண்டாம் கல் தீட்டி வைத்த ஏழ் விதியே – தேம்பா:18 22/4
ஏழ் இசை குழலினோடு இனிய பண் தொனியினோடு இசை விடாத – தேம்பா:19 21/1
பூ மலிந்து பொழில் கணின் மேய்ந்த ஏழ்
ஆ மலிந்தது கண்டது அ ஆ எலாம் – தேம்பா:20 91/1,2
ஈ மலிந்து மெலிந்த பின் ஏழ் பசு – தேம்பா:20 91/3
பருத்தது என்று முன் பார்த்த ஏழ் ஆ எனில் – தேம்பா:20 93/1
உருத்தகும் விளைவு ஓங்கி ஏழ் ஆண்டு ஒரு – தேம்பா:20 93/3
மெலிவொடு உற்ற பின் ஏழ் நிரை வேய்ந்து தாம் – தேம்பா:20 94/1
மலிவொடு உற்ற முன் ஏழ் நிரை மாந்தலால் – தேம்பா:20 94/2
பொலிவொடு உற்ற ஏழ் ஆண்டு உள பூரியை – தேம்பா:20 94/3
கலியொடு உற்ற ஏழ் ஆண்டு கறிக்கும்-ஆல் – தேம்பா:20 94/4
பால் கலந்து உணும் ஏழ் ஆண்டு ஆய் பசி உயிர் உணும்-கால் ஆகி – தேம்பா:20 102/1
ஏழ் முகம் பிரிந்த நீல் என்னும் தீம் புனல் – தேம்பா:22 27/2
கூழ் முக நிலம் கெட பேய் முன் கொண்ட ஏழ்
காழ் முக அரவு என கவர் கொண்டு ஓடும்-ஆல் – தேம்பா:22 27/3,4
திருகி மேட மருப்பு ஈர் ஏழ் செறி செம் சடை நீட்டு ஏழ் சிரத்தான் – தேம்பா:23 6/1
திருகி மேட மருப்பு ஈர் ஏழ் செறி செம் சடை நீட்டு ஏழ் சிரத்தான் – தேம்பா:23 6/1
தீ மலி குணுங்கு எலாம் ஏழ் செயிர்க்கு உரி அணிகள் ஏழாய் – தேம்பா:24 1/3
எழுந்து அழல் இடி ஏறு அன்ன ஏழ் எரி வாய் கொண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:24 5/1
அன்னியத்து அவண் ஓர் ஈர்_ஏழ் ஆயிரத்து_ஏழு_நூறும் – தேம்பா:25 61/2
இரு கை மாறு இல ஏழ் கொடை போற்றியே – தேம்பா:27 36/4
காவி நோய் செய்த கண் விழைந்து ஏழ் காதலர் – தேம்பா:27 51/1
ஏழ் வரும் வருடத்து இவ்வாறு இழிபட விலங்கின் சாயல் – தேம்பா:29 84/1
எழுக என்றனன் ஏழ் உலகு ஆள்பவன் – தேம்பா:30 91/1
ஏழ் யாக்கையோடு ஈங்கு இரும் அருள் எழும் தன்மை – தேம்பா:31 1/3
அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3
அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3
நேடிய நன்று உற உற்றவை நீங்கு இல நிலையே பெற ஏழ் வரம் ஈவேன் – தேம்பா:32 42/4
எஞ்சிய மாக்களும் இ திறத்து ஏழ் வரம் எய்தி குன்றத்து இணை நிற்பார் – தேம்பா:32 45/4
மீய் விளை தலை ஏழ் கொம்பு ஏழ் விரி சிறை சற்பம் ஏறி – தேம்பா:32 92/3
மீய் விளை தலை ஏழ் கொம்பு ஏழ் விரி சிறை சற்பம் ஏறி – தேம்பா:32 92/3
தான் புறத்து ஒரு வேறு ஏழ் சுடர் பூண்ட தன்மை ஏழ் மணி ஒளி இயக்கம் – தேம்பா:36 28/2
தான் புறத்து ஒரு வேறு ஏழ் சுடர் பூண்ட தன்மை ஏழ் மணி ஒளி இயக்கம் – தேம்பா:36 28/2
தூவி மின் பிலிற்றும் சுடிகை சூழ் பயிற்றி துளங்கும் ஏழ் மணிகளோ உன்னை – தேம்பா:36 32/2
மேவி நின்றவர்க்கு வேண்டுவ வெறுப்ப விரும்பி நீ அளிக்கும் ஏழ் வரங்கள் – தேம்பா:36 32/3

மேல்


ஏழ்பட (1)

ஏழ்பட வருடம் இவ்வாறு இயல் பட ஒழுகிற்று ஆகி – தேம்பா:30 1/1

மேல்


ஏழ்வரும் (1)

ஏழ்வரும் கதிரை துய்ப்ப ஏடு அவிழ் கமலம் போல – தேம்பா:29 2/1

மேல்


ஏழாம் (3)

மணம் முடித்து ஏழாம் திங்கள் வளர்ந்து தேய்ந்து ஒழுகா முன்னர் – தேம்பா:7 4/1
கோள் உற்று ஒளிர் வான் கோன் இவற்றை காண குணக்கில் எழ ஏழாம்
நாளுற்று அம்பின் கடிது ஓடி நகர் ஏழ் முறை இன்று இடை வளைத்து – தேம்பா:15 17/1,2
ஆர்த்தார் திரண்டார் முடுகுகின்றார் அன்றே ஏழாம் முறை வர கார் – தேம்பா:15 18/1

மேல்


ஏழாய் (1)

தீ மலி குணுங்கு எலாம் ஏழ் செயிர்க்கு உரி அணிகள் ஏழாய்
பூ மலி நடுக்கின் கூச புதவு ஒழிந்தன போர் ஓர்ந்தே – தேம்பா:24 1/3,4

மேல்


ஏழு (9)

சீர் விளைந்த நின் மனை-கண் கன்னி அறா தான் மகன் ஆய் திங்கள் ஏழு ஆம் – தேம்பா:8 4/2
கண் கொடு உண்ட களிப்பினும் ஏழு இசை – தேம்பா:9 57/1
புரவின் ஏழு மடங்கு ஒளிர்ந்து அ பொற்பினை – தேம்பா:10 101/3
நிலம் தரும் இனிமை உண்டு நின்றது ஏழு ஆண்டு சேர்த்தான் – தேம்பா:20 101/4
ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1
அன்னியத்து அவண் ஓர் ஈர்_ஏழ் ஆயிரத்து_ஏழு_நூறும் – தேம்பா:25 61/2
ஐம்பதின்_ஆயிரத்து_ஏழு அமைந்த பத்து ஒருங்கு வீழ்ந்தார் – தேம்பா:25 64/4
பேர் ஒரு வெள்ளமும் ஓடலில் இ வரம் பிரிந்த ஏழு ஆறு என ஓடி – தேம்பா:32 46/2
வளி வளர் ஆடி ஏழு போய் மீண்டு வந்து நாடு அடைந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 49/3

மேல்


ஏழும் (1)

சுரை வாய் பூம் பொழில் காய்ப்ப ஈர் அறமும் மு சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும்
நிரை வாய் பூம் குடியாக நிமிர் இத்தாலிய நாட்டு நிலை இது அன்றோ – தேம்பா:32 23/3,4

மேல்


ஏற்குநர் (1)

நன்மை பட்டு ஆர்ந்து ஏற்குநர் உய்வான் நனி ஈவான் – தேம்பா:4 49/4

மேல்


ஏற்குநர்க்கு (1)

கை கலந்து அடுத்து ஏற்குநர்க்கு அளித்த பின் களித்து – தேம்பா:1 15/3

மேல்


ஏற்பட (4)

பதம் ஏற்பட பவளத்தொடு பதி முத்து என இருவர் – தேம்பா:15 146/1
இதம் ஏற்பட எயிறு உய்த்தனர் எறி பல் படை இலராய் – தேம்பா:15 146/2
கதம் ஏற்பட வய நெட்டு இரு கதை இட்டு இரு கனல் போல் – தேம்பா:15 146/3
மதம் ஏற்பட உறும் அத்திகள் மறல தமுள் விடுவார் – தேம்பா:15 146/4

மேல்


ஏற்ற (6)

ஏற்ற அரசு இனம் இனிது இருக்கும் சாலையும் – தேம்பா:2 36/3
வீங்கு ஒடியா விம்மிதத்து இ விதி கேட்டு புகழ்ந்து இவரை வேந்தர் ஏற்ற
பூங்கொடியாய் அழிவு இன்றி பூ அனைய மகவு ஈன்ற பொருவு_இல் தாயும் – தேம்பா:11 119/1,2
ஏற்றாரை ஏற்ற அடு காலம் நீக்கி ஏற்றாரை ஏற்ற இழிந்தே – தேம்பா:14 139/2
ஏற்றாரை ஏற்ற அடு காலம் நீக்கி ஏற்றாரை ஏற்ற இழிந்தே – தேம்பா:14 139/2
ஏற்றார் அறிந்து ஏற்ற அரிது உன் ஆண்மை எழுதிய பின் – தேம்பா:16 56/2
வீட்டு அரு நாட்டிற்கு ஏற்ற விழு பொருள் ஆக நாடி – தேம்பா:30 72/1

மேல்


ஏற்றல் (1)

ஏற்றல் தரும் சிந்தையவர் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 139/4

மேல்


ஏற்றலும் (2)

கல்லை ஏற்றலும் கவணினை சுழற்றலும் அ கல் – தேம்பா:3 29/1
வசி பட வளைத்தன விசிகம் ஏற்றலும் வயப்பட வகுத்தலும் அறிகு இலா கழு – தேம்பா:15 75/2

மேல்


ஏற்றார் (1)

ஏற்றார் அறிந்து ஏற்ற அரிது உன் ஆண்மை எழுதிய பின் – தேம்பா:16 56/2

மேல்


ஏற்றாரை (2)

ஏற்றாரை ஏற்ற அடு காலம் நீக்கி ஏற்றாரை ஏற்ற இழிந்தே – தேம்பா:14 139/2
ஏற்றாரை ஏற்ற அடு காலம் நீக்கி ஏற்றாரை ஏற்ற இழிந்தே – தேம்பா:14 139/2

மேல்


ஏற்றி (25)

அம் பொனால் இசைத்த மணி சுவர் ஏற்றி அரும் தொழில் தச்சரும் நாண – தேம்பா:2 41/2
சூசை என்று அவனை ஏற்றி எந்தை தொழுகின்றாள் – தேம்பா:3 55/4
செறிவுற்று ஆசையின் தெய்வம் ஏற்றி வில் – தேம்பா:4 4/2
இருத்தியொடு முலை தழுவும் இளையோர் போல் வாய் பொருத்தி இரு முத்து ஏற்றி
வருத்தினொடு மனத்து இன்ப மகிழ்வு எல்லை இல்லை என வரைவு_இல் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:11 116/3,4
நறை ஒண் வடிவு அம் துணர் பதத்தை நண்ணி ஏற்றி ஆசியை கேட்டு – தேம்பா:12 4/3
தொழுது தன் உளத்து இன்பு ஆற்றா துணை அடி மலரை ஏற்றி
அழுது தன் கண்ணீர் ஆட்டி அருள் கொழும் துகிலின் நீவி – தேம்பா:12 78/1,2
ஒருவர் அடி ஏற்றி மலர் ஒள் ஒலியல் சூட – தேம்பா:12 85/1
மண் மருவு இனங்கள் விண் மேல் மருவு இனம் விடாமை ஏற்றி
விண் மருவு அமலன் தானே விரும்பி மீகாமன் ஆய் பார் – தேம்பா:14 119/2,3
மெய் பட்ட மறை முதலோன் மெல் அடியை பணிந்து ஏற்றி
கை பட்ட படை வீரர் களத்து-இடை முன் இவன் காட்டும் – தேம்பா:15 6/2,3
கொன்றோன் உளம் பற்று இருள் புக்கா குன்றா சீல விளக்கு ஏற்றி
நின்றோன் வரும் கால் கடந்து உரைக்கும் நிறை சொல் வல்லோன் பா புகழும் – தேம்பா:19 26/2,3
நீர் வளர் தவிசின் ஏற்றி நிரையின் ஈங்கு எழுதப்பட்ட – தேம்பா:20 99/3
புணர்ந்த எம் கொடுமையால் முன் புலம்பி ஆணரன் கை ஏற்றி
உணர்ந்த சொல் கேளேம் என்பார் உயிர் கொல்லா கொன்றேம் என்பார் – தேம்பா:20 111/2,3
உய் வகை இன்றி அண்ணர் உயிர் இலாது அடி வீழ்ந்து ஏற்றி
பொய் வகை செயிர் இதேனும் புகர் இல் ஓர் தம்பி நோக – தேம்பா:20 113/1,2
ஈனமே ஒழித்தி என்று எவரும் ஏற்றி அ – தேம்பா:20 132/3
ஏற்றி காதலோடு இருந்து திரு செல்வரே வினாவ – தேம்பா:27 28/2
மின் உயிர்த்து எரி விளக்கு ஏற்றி வெந்து அகில் – தேம்பா:29 26/1
ஈட்டு அரும் சீல குப்பை ஏற்றி நல் உயிரோடு ஆக்கை – தேம்பா:30 72/2
அரி மணி குரல் யாழ் எடுத்து உளர்ந்து இசை ஏற்றி
உரி மணி குரல் ஒருப்பட பா இசை கூட்டி – தேம்பா:32 13/2,3
தெருள் ஈன்ற நூல் ஒருங்கே திரு விளக்கு என்று ஏற்றி எலா திக்கும் தானே – தேம்பா:32 24/3
கான் உகும் பூம் கொடியோனும் அ தாள் மிசை கமழ் பூ ஏற்றி தொழ தானும் – தேம்பா:32 47/3
இணங்கிய தன்மைத்து இழி தேன் இணர் ஏற்றி
வணங்கிய இன்பம் கடல் நீர் வளம் ஆற்றா – தேம்பா:35 83/3,4
வார் பிணி முரசும் யானை வளர் எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – தேம்பா:36 83/1
பரு-தொறும் பசும்பொன் பாவை பவள நீள் குறட்டில் ஏற்றி
உரு-தொறும் இரவில் வில் வாய் ஒளி மணி தீபம் மின்ன – தேம்பா:36 91/2,3
கல் பரப்பி சுவர் ஏற்றி கவிழ்ந்து வான் போல் கதிர் மணியின் – தேம்பா:36 95/2
மலை ஈன்ற இன மணியால் குறட்டை ஏற்றி வானோர் சேர் – தேம்பா:36 96/3

மேல்


ஏற்றிய (9)

ஏற்றிய முறையோடு எந்தை இயன்ற தன் வலிமை காட்ட – தேம்பா:3 42/1
ஏவும் பாலால் விண்ணவர் போய் இடையர் வந்து ஏற்றிய ஆறும் – தேம்பா:10 150/1
சிலர் ஏற்றிய சே அடி நீவுவரே – தேம்பா:11 75/2
ஏற்றிய தெய்வம் தானும் எம் படை ஆண்மை நும்மை – தேம்பா:15 53/3
களி பட்டு ஏற்றிய தேவன் செய் காட்சியால் – தேம்பா:20 90/2
வய்யம் கொண்டார் ஏற்றிய கோலின் வலி கொண்டாய் – தேம்பா:23 22/4
ஏற்றிய தேவர் எண்ணில் எண்ணுவர் கலங்கு வாரும் – தேம்பா:23 57/1
காதின் வாய் கடும் கோல் கடுத்து ஏற்றிய
போதின் வாய் வழி பொங்கு அழல் ஊற்றும்-ஆல் – தேம்பா:28 100/3,4
ஏற்றிய தெருளின் ஞான இரதம் இட்டு ஆய பைம்பொன் – தேம்பா:30 74/2

மேல்


ஏற்றின் (2)

முகில் கிழித்து இடித்த ஏற்றின் முகத்து அழல் கதத்த வேகத்து – தேம்பா:23 67/1
அயர்வார் உரும் ஏற்றின் அரற்றினராய் – தேம்பா:30 34/1

மேல்


ஏற்றினர் (1)

மற்றை யாவரும் சூழ் மன்னனோடு இறைஞ்ச மறையவர் ஏற்றினர் தொழுதே – தேம்பா:36 110/4

மேல்


ஏற்றினள் (1)

தனையன் ஏற்றினள் தணியா தலைவன் நோய்க்கு இனைந்து அழுது ஆற்றா – தேம்பா:33 23/2

மேல்


ஏற்றினார் (1)

முந்தை தோன்றலை தந்து முன் ஏற்றினார் – தேம்பா:10 112/4

மேல்


ஏற்றினாள் (1)

ஏற்றினாள் இளவல் தாளை இணை_அறும் கன்னி தாயை – தேம்பா:12 98/1

மேல்


ஏற்றினான் (4)

அழுந்து எழும் துணர் அடி அரற்றி ஏற்றினான் – தேம்பா:8 20/4
திறத்தில் அற தொடை ஏற்றினான் – தேம்பா:24 56/4
ஏற்றினான் உயிரோடு ஆக்கை இமிழ்த்து என அணைத்தான் கண்ணீர் – தேம்பா:27 67/1
ஏற்றினான் அடி ஏற்றுபு தழுவினான் ஆசை – தேம்பா:35 72/3

மேல்


ஏற்று (11)

சுளித்த மள்ளர்கள் தூண்டும் ஏற்று இனம் – தேம்பா:1 32/3
ஏற்று_அரும் துதி ஒல் ஒலி அல்லதும் எள் அதும் இல்லை எனா – தேம்பா:1 73/3
ஏற்று உரை உடைத்த கன்னி இரவு எலாம் போக்கினாளே – தேம்பா:7 17/4
விண் முழுதும் ஏற்று தனி வீர முதலோனே – தேம்பா:14 4/1
ஏற்று இனத்து உடன்ற தானை எழுக என்று உயர் தேர் ஏறி – தேம்பா:15 42/2
மரு தகு தடத்து அணி எகில நாட்டினை வயப்பட அளித்தன அரசன் ஏற்று எரி – தேம்பா:15 73/2
விண் திக்கு இழந்த பழி உளத்தான் வியன் தீ குடி ஏற்று அரும் கதத்தான் – தேம்பா:23 8/1
ஏற்று_அரும் குணத்து ஏத்திய நாதனும் – தேம்பா:26 32/1
ஏற்று_அரும் துணை ஆக எழுந்து உயிர் – தேம்பா:26 88/2
ஏற்று_அரும் உணர்வினோய் இயைந்த நூல் நலோர் – தேம்பா:27 105/1
ஏற்று அரசு இனம் கொணர் இறை கொள் கையினான் – தேம்பா:29 56/3

மேல்


ஏற்று_அரும் (4)

ஏற்று_அரும் துதி ஒல் ஒலி அல்லதும் எள் அதும் இல்லை எனா – தேம்பா:1 73/3
ஏற்று_அரும் குணத்து ஏத்திய நாதனும் – தேம்பா:26 32/1
ஏற்று_அரும் துணை ஆக எழுந்து உயிர் – தேம்பா:26 88/2
ஏற்று_அரும் உணர்வினோய் இயைந்த நூல் நலோர் – தேம்பா:27 105/1

மேல்


ஏற்றுதல் (1)

இன்பால் வான் ஏத்து இவளை நீ ஏற்றுதல் நன்று அன்றோ – தேம்பா:9 29/1

மேல்


ஏற்றுபு (2)

தேன் உகும் தீம் குரல் யாழ் இசை ஏற்றுபு திரு சேய் நாம புகழ் பாட – தேம்பா:32 47/2
ஏற்றினான் அடி ஏற்றுபு தழுவினான் ஆசை – தேம்பா:35 72/3

மேல்


ஏற்றும் (6)

சால் கலந்த இயல்பை ஏற்றும் தகுதியோ என்றான் பாலன் – தேம்பா:4 41/4
கதி தள்ளி உயர் வான் ஏற்றும் கனிந்த தம் வேந்தனோடும் – தேம்பா:13 24/1
புள் முழுது ஏற்றும் வேலோன் பொருநரும் சினந்து நக்கார் – தேம்பா:15 49/4
வான் வாழ் அமரர் வணங்கி தலை ஏற்றும்
தேன் வாழ் அடி சென்றார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 20/1,2
பணியும் பாங்கோடு ஒன்னலர் ஏற்றும் பரிசு அன்னோய் – தேம்பா:28 120/4
கன்னிய குலத்தோர் ஏற்றும் கடவுளை பணிந்த போழ்தே – தேம்பா:30 133/3

மேல்


ஏற்றுவது (1)

என்னால் ஈங்கு அளவு ஏற்றுவது ஏலுவதோ – தேம்பா:36 44/4

மேல்


ஏற்றுவர் (1)

எண் அரும் சுடர் ஏற்றுவர் இணை என மாக்கள் – தேம்பா:5 4/2

மேல்


ஏற்றுவரே (1)

சிலர் தாள் இணை சென்னியில் ஏற்றுவரே
சிலர் ஏற்றிய சே அடி நீவுவரே – தேம்பா:11 75/1,2

மேல்


ஏற்றுவன்-ஆல் (1)

கந்தாம் வான் கதியின் கரை ஏற்றுவன்-ஆல் – தேம்பா:36 47/4

மேல்


ஏற்றுவார் (1)

இருள் தரும் புயல் பெய்தலில் ஏற்றுவார்
மருள் தரும் புகார் மல்கினும் மாறு இலா – தேம்பா:27 30/2,3

மேல்


ஏற்றுவான் (2)

சிறை வனை வயிற்று உறை சேயை ஏற்றுவான் – தேம்பா:9 116/4
ஏற்றுவான் அன்பின் உள் உருகி இன்பு உற – தேம்பா:9 117/1

மேல்


ஏற (1)

தாழு பூமி ஏற ஆய தகவு வாடு இல் ஆவதே – தேம்பா:7 29/4

மேல்


ஏறவும் (1)

வையகத்து உள்ளோர் ஏறவும் விரும்பி வானவர் இழியவும் வழி என்று – தேம்பா:2 42/1

மேல்


ஏறான் (1)

நால் கடல் தானை ஏறான் நவை அறுத்து எழுந்து சொன்னான் – தேம்பா:28 128/4

மேல்


ஏறி (12)

கொய்த வாள் முடி திரண்ட குப்பைகள் ஏறி வெய்யில் – தேம்பா:3 33/1
மடி நல முயல் மான் கேழல் மரை கவி பலவும் ஏறி
கடி நலம் சோர்ந்து மூழ்கும் களிற்றொடும் அவையும் மூழ்க – தேம்பா:14 114/2,3
எண்மரும் இறைவன் நூலால் இயைந்த நவ்வி ஏறி மீண்டும் – தேம்பா:14 119/1
ஏற்று இனத்து உடன்ற தானை எழுக என்று உயர் தேர் ஏறி
காற்று என பறந்து ஞாலம் கலக்கு உறீஇ கூச செம் தீ – தேம்பா:15 42/2,3
செல்லின் மேல் வரையில் வரைந்த நூல் இவன் தான் தீட்ட ஓர் விலங்கலும் ஏறி
கல்லின் மேல் வரைந்த எழுத்து ஒழிந்து ஆக கண்டு அரும் தயையின் அ சுருதி – தேம்பா:18 38/1,2
ஒப்பால் மதி தன் இரதம் என உயர் நின்று இழிந்த தேர் ஏறி
எப்பால் அனைத்தும் அணுகாத ஓர் இடத்தில் சேர்ந்த மா முனியே – தேம்பா:19 32/3,4
காள் அணி ஏறி வேல் சாயல் கனிவு உகுத்து உயிர் உண் தீம் சொல் – தேம்பா:20 44/3
உள்ளிய தவ நவ்வு ஏறி ஊக்கம் நீள் மரத்தை நாட்டி – தேம்பா:30 82/1
மீன் நலம் கொள் மணி திண் தோள் வீங்கி அரி தேர் ஏறி வேய்ந்து ஆங்கு அன்னார் – தேம்பா:32 83/1
போர் எல்லை கடந்து உகளும் பொன் கலின மா ஏறி பொலி உம் கோமார் – தேம்பா:32 84/1
மீய் விளை தலை ஏழ் கொம்பு ஏழ் விரி சிறை சற்பம் ஏறி
வாய் விளை அழல் விட்டு ஆர்ப்ப மண் பிளந்து எழுந்தது அன்றே – தேம்பா:32 92/3,4
விரை கிடந்த வெற்பு ஏறி விண் வேந்தனும் – தேம்பா:36 7/1

மேல்


ஏறிய (1)

கொம்பில் ஏறிய கொழும் கொடி போல்வது காண்பாய் – தேம்பா:23 95/4

மேல்


ஏறின (1)

அணையின் ஏறின குருதி நீர் நிறை அருவி ஓடின எவணுமே – தேம்பா:15 153/4

மேல்


ஏறினர் (1)

நாக மேல் ஏறினர் நாதற்கு அ பலி – தேம்பா:30 108/1

மேல்


ஏறினள் (1)

உந்து தேர் என நசை உகப்பில் ஏறினள்
நொந்து தேர் அரும் புவி இடுக்கண் நூக்கு சூல் – தேம்பா:9 94/1,2

மேல்


ஏறினார் (7)

இனம் உடைந்த படி கரி இனங்கள் உயர் பரி இனங்கள் உயர் ஏறினார் – தேம்பா:16 33/4
விண் பகலவன் என வெற்பின் ஏறினார் – தேம்பா:26 18/4
விண் புதைத்து அன மினின் விரைவுற்று ஏறினார் – தேம்பா:26 19/4
நளி பொதிர்ந்த நயம் கொடு ஏறினார் – தேம்பா:36 13/4
கோன் வழங்கு வளம் கொடு ஏறினார் – தேம்பா:36 14/4
சொல் எழுந்த சுடர் கொடு ஏறினார் – தேம்பா:36 15/4
வகை விரிந்த வில் வாகனத்து ஏறினார் – தேம்பா:36 16/4

மேல்


ஏறினாரே (1)

ஓசனை கமழ் அ குன்றத்து உதய மேல் ஏறினாரே – தேம்பா:30 123/4

மேல்


ஏறினான் (2)

கோல் நிமிர் மோயிசன் குவட்டில் ஏறினான் – தேம்பா:18 12/4
மருளில் வீங்கிய வையம் விட்டு ஏறினான் – தேம்பா:36 12/4

மேல்


ஏறினேன் (1)

ஆசு எனும் பெரும் கடல் ஆழ்ந்து நீந்தி ஏறினேன்
தேசு எனும் பெரும் கதிர் செய்து எறித்த சோதியோய் – தேம்பா:27 136/1,2

மேல்


ஏறு (35)

மொய் முனர் பின்று இலா முரண் கொடு ஏறு எனா – தேம்பா:3 4/1
ஏறு பேறு கொண்டு இளவல் ஓங்கினான் – தேம்பா:4 14/4
இடித்து முழங்கும் ஏறு அனைய இவற்றை அறிந்த கோதை உளம் – தேம்பா:5 132/1
தலை எழும் வரையோடு உயர்ந்த மற்ற எவையும் தகர்ப்ப வான் ஏறு உமிழ் முகிலே – தேம்பா:6 38/1
கார் முகத்து உடைந்த ஏறு அன்ன காதலி – தேம்பா:7 78/1
ஏறு பாய் ஒலி எருமை நீர் பாய் ஒலி கரும்பின் – தேம்பா:12 46/2
பேர ஓங்கிய வெற்பு உச்சி பிளந்த விண் அசனி ஏறு
நேர ஓங்கு அடலில் சீற்றம் நெறித்து அருள் வணங்கா சென்னி – தேம்பா:14 22/1,2
தாக்கிய தாக்கின் உடன்று உளம் தாக்க சலத்து அடும் மடங்கல் ஏறு அன்னான் – தேம்பா:14 45/2
எரி வாய் பிளந்த முகிலே உமிழ்ந்த இடி ஏறு அதிர்ந்து படலான் – தேம்பா:14 132/2
மேகங்கள் வேக இடு மீன்கள் வேக இடி ஏறு வேக மிளிரும் – தேம்பா:14 134/1
வீழ்ந்து ஆரும் ஏறு படுவாரும் உண்டு வெருவு ஆகம் உண்டு மனையின் – தேம்பா:14 136/1
ஏறு ஆர் ஒலி போல் பல் பறை ஆர்த்து இறைவன் பணியால் மறை பேழை – தேம்பா:15 16/1
இடித்தன ஏறு என ஆர்ப்பு எழ இன்னணமே எதிர் யூதர் பொர – தேம்பா:15 103/1
இரு கார் பல எரி ஏறு உக விளையாடின எனவே – தேம்பா:15 147/1
துதியால் நிகரா வலியான் சுடும் ஏறு வில்லான் – தேம்பா:16 17/1
ஏறு நூறுமொடு நூறு தாரை ஒலி ஈறு இலாதும் எழ வானின் மேல் – தேம்பா:16 32/3
சீறும் ஏறு பல கோடி கோடி அதிர் சீரின் நாலு திசை கூசவே – தேம்பா:16 32/4
கனம் பழுத்து இழி ஏறு ஒத்த கணையொடும் உயிரும் போக்கி – தேம்பா:16 50/3
தாங்கினான் அரி ஏறு அன்ன தாக்கினான் பகைவர் மாள்க – தேம்பா:17 21/4
கதி வளர் வளி முன் பாய்மா கடந்த போர் முகத்து ஏறு அன்னான் – தேம்பா:20 30/2
மடங்கல் ஏறு உன்னை என்றார் மடங்கலின் கொடியன் ஆனாய் – தேம்பா:20 45/1
விண் கிளைத்த இடி ஏறு எஞ்ச விபுலை சூழ் நடுங்க ஆர்த்து – தேம்பா:20 50/3
பரந்த மா முகில் விட்ட ஏறு பட்டு என மயங்கி நின்றார் – தேம்பா:20 110/4
என துணுக்கென்று அன்னார் இடித்த கார் கிழித்த ஏறு
பட்டு என உயிர் பட்டால் போல் பாசறை குளிப்ப இன் நீர் – தேம்பா:20 115/2,3
மின்னாது இடித்து ஏறு இரிந்து அன்ன வெருவி பதறி பாய்ந்து உருண்டு அன்று – தேம்பா:23 1/1
தேரில் தவழ் சித்தி என ஏறு திளை சீற்ற – தேம்பா:23 43/2
எழுந்து அழல் இடி ஏறு அன்ன ஏழ் எரி வாய் கொண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:24 5/1
கனமொடும் எரித்த ஏறு துகள் எழ கடல் திரை சுருட்டி ஓடி மெலியவே – தேம்பா:24 35/4
வெருவின் மிக்கோர் ஒலித்தது எலாம் விண் ஏறு என்பார் அன்ன மறை – தேம்பா:26 53/1
வெருள் தரும் குரல் வெம் சின ஏறு உமிழ்ந்து – தேம்பா:27 30/1
புள் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டு புழங்கிய களிற்று ஏறு அன்னோய் – தேம்பா:28 55/1
ஏறு காமம் வளர்த்த இயற்கையால் – தேம்பா:28 98/3
விண்டு ஆர் ஏறு உட்பட்டு என அன்னான் விரி நல் நூல் – தேம்பா:28 122/1
புக்கன அளவில் வானில் பொன் பரத்து ஒருவன் ஏறு
மிக்கன சின கொக்கு அன்னான் வியன்ற மார்பு உதைத்து வீழ்த்த – தேம்பா:29 86/1,2
பரி பூட்டிய தேர் பல ஏறு அரசர் – தேம்பா:36 69/1

மேல்


ஏறும் (3)

பொருத்தி அமைந்த தேவ அருள் புணர்த்த அறம் கொடு ஏறும் அது – தேம்பா:5 131/2
கொம்பில் ஏறும் இடை துவளும் கொடி – தேம்பா:11 26/3
விண் அவாவு விண் ஏறும் ஓர் தீமையோ – தேம்பா:26 175/4

மேல்


ஏறும்-காலை (1)

மருள்பட புகைந்து மண்டி மலிந்த பித்து ஏறும்-காலை
தெருள்பட தெளிந்ததே போல் சீர் இல கனவு காட்டி – தேம்பா:29 14/2,3

மேல்


ஏறோடு (1)

வளி வீசிய ஊழியில் ஏறோடு வீழ் மழை போல் நிலம் ஆடவும் வீழ்ந்தனவே – தேம்பா:24 28/4

மேல்


ஏன் (28)

புலம் எல்லாம் அறிந்தாயேல் புலம்பி மனம் உடைந்து உளைய புகல்கிற்பான் ஏன் – தேம்பா:5 34/4
உறை யான் பெயர தகும் ஓர் விதி ஏன் – தேம்பா:5 60/4
கொன்னே குலையேல் குலையேல் குழைவு ஏன்
நின் ஏசு இல கன்னி நினைத்த விதத்து – தேம்பா:5 67/1,2
அய்யத்தால் அகத்து அலக்கண் நுழைந்து அறுப்ப அலைவான் ஏன் அழிவு_இல் கன்னி – தேம்பா:8 3/2
துன் உயிர் சேர் இரக்கம் எமக்கு இலது ஏன் என்னா சொலல் உற்றான் – தேம்பா:10 67/4
செல்லும் வீர வெம் சேனை இல் ஆயது ஏன் – தேம்பா:11 21/4
தேய வேந்தர் தம் செல்வம் ஒன்று இல்லது ஏன் – தேம்பா:11 22/4
இல் அதே இல இ வழி வந்தது ஏன்
செல்ல வான் வழி செய்ய வந்தான் எனில் – தேம்பா:11 23/1,2
வனைந்த யாவையும் நினக்கு ஏன் வகுத்து யான் உரைப்பல் என்றான் – தேம்பா:14 20/4
வகை வழி அறிதி நீ அறிந்தும் மாழ்கல் ஏன் – தேம்பா:28 38/4
எள்ளிய வினை உளத்து இவறல் ஆயது ஏன் – தேம்பா:28 39/4
நெஞ்சு அமிழ்ந்திய நசை நீக்கு இல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 40/4
ஆதலே நாள்-தொறும் இறுக்கல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 41/4
அந்து இல நசைக்கு அறல் ஈட்டல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 42/4
ஆங்கு எழும் அணங்கு உற வருந்தல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 43/4
கடிது மாய்ந்து ஒழிதர கடு உண்பு ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 44/4
மீட்பு_அரும் விளிவு உற விழித்தல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 45/4
எள் உற திறப்பது ஏன் எரிசெய் வேலினோய் – தேம்பா:28 48/4
நிரை கொன்ற மன் உயிர்கள் நீ அளிப்ப இறப்பான் ஏன்
திரை கொன்ற அருள் விளைக்கும் திரு வல்லோய் என்று அழுதான் – தேம்பா:30 115/3,4
துயர் ஏன் அஞர் ஏன் உளம் ஆழ்ந்து உறு தொல் நய மா கடலின் – தேம்பா:31 34/1
துயர் ஏன் அஞர் ஏன் உளம் ஆழ்ந்து உறு தொல் நய மா கடலின் – தேம்பா:31 34/1
மயர் ஏன் மயர் ஏன் வளனே மரியே மருள் நெஞ்சு உருகி – தேம்பா:31 34/3
மயர் ஏன் மயர் ஏன் வளனே மரியே மருள் நெஞ்சு உருகி – தேம்பா:31 34/3
உடல் ஒத்து இனி நான் உளைய பெயர் ஏன் – தேம்பா:31 53/4
இற்றை நாம் நுகர நீ இரங்கு இல் ஆயது ஏன்
மற்றை நாள் ஒன்றின் நாம் வாழவோ என்றாள் – தேம்பா:31 97/3,4
இருள் மிக முகில் சூழ் குன்றத்து இருவர் வீதலும் வேண்டாது ஏன் – தேம்பா:35 54/4
இறந்து உயிர் அளித்த போதும் என்னையும் துணை வேண்டாது ஏன்
சிறந்து உயிர் அனைத்தும் காத்த திரு மருந்து அன்னோய் என்ன – தேம்பா:35 55/2,3
கோலால் ஓங்கு ஆங்காரம் உளத்தே கொள்ளுவான் ஏன்
சேல் ஆர் முந்நீர் சூழ் புவி ஆண்டே செயிர் மொய்க்கும் – தேம்பா:36 76/2,3

மேல்


ஏனலும் (1)

சூழ் விளை ஏனலும் பரியும் தோரையும் – தேம்பா:18 3/1

மேல்


ஏனும் (3)

ஆசை உற்று ஊமன் ஏனும் அரும் கதை அறையல் உற்றேன் – தேம்பா:0 4/4
சாற்றிய கோத்திரத்தின் தலைமுறை வழுவாது ஏனும்
மாற்றிய திரு ஒன்று இன்றி வறுமையான் பிறக்க செய்தான் – தேம்பா:3 42/3,4
ஏனும் ஏதும் உணர்கில மாக்களும் – தேம்பா:13 39/3

மேல்


ஏனை (1)

ஏனை எழும் கடல் மோதல் என பகைவர் – தேம்பா:15 57/3

மேல்


ஏனையர் (1)

ஏனையர் அனைவரும் இதயம் உள் வெரு உறீஇ – தேம்பா:15 175/2

மேல்