எ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 60
எஃகாய் 1
எஃகினுள் 1
எஃகு 1
எக்கணும் 1
எக்கரித்து 1
எகில 1
எகிலன் 1
எங்கணான் 1
எங்கணும் 30
எங்கள் 2
எங்களை 1
எங்கு 7
எங்கும் 55
எச்சம் 1
எசிசிய 1
எசித்தனர் 3
எசித்தனை 1
எசித்தார் 6
எசித்திடத்து 1
எசித்தில் 2
எசித்தினை 1
எசித்து 28
எசித்து-இடை 3
எசைக்கீயன் 1
எஞ்ச 33
எஞ்சல் 2
எஞ்சா 38
எஞ்சாதான் 1
எஞ்சாது 5
எஞ்சாமலும் 2
எஞ்சாமையின் 2
எஞ்சான் 1
எஞ்சான்-தன்னை 1
எஞ்சி 17
எஞ்சிட 1
எஞ்சிய 8
எஞ்சியவோ 1
எஞ்சியே 1
எஞ்சிலனே 1
எஞ்சிலா 2
எஞ்சினர் 2
எஞ்சினன் 1
எஞ்சினார் 1
எஞ்சினான் 1
எஞ்சு 14
எஞ்சுக 3
எஞ்சும் 3
எஞ்சுவார் 1
எஞ்சுவான் 1
எஞ்சுவான்-கொல்லோ 1
எஞ்ஞான்றும் 10
எட்டா 1
எட்டாம் 1
எட்டாயிரம் 1
எட்டி 1
எட்டு 2
எட்டு_எட்டும் 1
எட்டும் 1
எடு 1
எடு-மின் 1
எடுக்கும் 1
எடுத்த 9
எடுத்தன 1
எடுத்தனர் 1
எடுத்தனை 1
எடுத்தாய் 1
எடுத்தார் 1
எடுத்திட 1
எடுத்து 59
எடுப்ப 1
எடுப்பு 1
எடுப்பு_அரும் 1
எண் 85
எண்_நாங்கொடும் 1
எண்_அரும் 1
எண்_இல் 11
எண்_இல 6
எண்_இலது 1
எண்_இலர் 2
எண்_இலரே 1
எண்_இலா 4
எண்_இலார் 1
எண்_ஈர்_ஆயிரர் 1
எண்_ஐ 2
எண்_ஐ_நூறு 1
எண்_ஐந்து_இரண்டும் 1
எண்ண 1
எண்ண_அரும் 1
எண்ணத்து 1
எண்ணம் 6
எண்ணல் 2
எண்ணலால் 1
எண்ணலோடு 1
எண்ணவோ 1
எண்ணற்கு 1
எண்ணா 11
எண்ணாத 1
எண்ணாதன 1
எண்ணாது 4
எண்ணார் 3
எண்ணால் 1
எண்ணான் 1
எண்ணி 28
எண்ணிக்கை 1
எண்ணிட 1
எண்ணிய 5
எண்ணியும் 1
எண்ணில் 5
எண்ணின் 3
எண்ணினும் 1
எண்ணும் 7
எண்ணுவது 2
எண்ணுவர் 2
எண்ணுவர்-கொல் 1
எண்ணுவான் 1
எண்ணுள் 1
எண்ணேல் 2
எண்ணேன் 1
எண்ணேனே 1
எண்மரும் 1
எத்தாலும் 1
எத்திறூதியரை 1
எத்துணை 2
எதிர் 107
எதிர்க்கும் 1
எதிர்கின்ற 1
எதிர்கின்றவருள் 1
எதிர்குவர் 1
எதிர்கொண்டார் 1
எதிர்கொண்டு 5
எதிர்த்த 10
எதிர்த்தனர் 2
எதிர்த்தனன் 1
எதிர்த்தார் 2
எதிர்த்தான் 3
எதிர்த்து 14
எதிர்ந்த 11
எதிர்ந்தது 1
எதிர்ந்ததே 1
எதிர்ந்தனர் 1
எதிர்ந்தான் 2
எதிர்ந்து 7
எதிர்ந்தோன் 1
எதிர்ப்ப 5
எதிர்ப்பட்டு 1
எதிர்ப்பில் 1
எதிர்ப்பு 1
எதிர்பட 1
எதிர்வன 1
எதிர 2
எதிரவன் 1
எதிரா 2
எதிராது 1
எதிரினும் 1
எதிரு 1
எதிரும் 3
எதிருற்ற 1
எதிருற்று 1
எதிர்எதிர் 1
எதிரே 1
எது 1
எதுவும் 1
எந்திரமே 1
எந்தை 51
எந்தையரும் 1
எந்தையால் 1
எந்தையான் 1
எந்தையின் 1
எந்தையை 1
எப்பால் 2
எப்பொழுதும் 1
எப்போழ்து 1
எபுசேயரும் 1
எம் 51
எம்-கண் 1
எம்-தம் 3
எம்-பால் 2
எம்பரிலும் 1
எம்மால் 6
எம்மை 10
எம்மொடு 1
எம்மோடு 1
எம 1
எமக்கு 17
எமக்கும் 1
எமக்கே 1
எமது 8
எமர் 3
எமன் 1
எமை 14
எய் 3
எய்த 22
எய்தல் 2
எய்தலால் 4
எய்தலும் 1
எய்தற்கு 1
எய்தா 2
எய்தாதற்கும் 1
எய்தாரொடு 1
எய்தான் 4
எய்தி 56
எய்திட 1
எய்திய 25
எய்திய-கால் 1
எய்தியே 1
எய்திலர் 1
எய்தினர் 2
எய்தினர்-ஆல் 3
எய்தினரே 4
எய்தினன்-ஆல் 3
எய்தினனே 1
எய்தினாய் 1
எய்தினார் 9
எய்தினாள் 2
எய்தினான் 6
எய்தினும் 1
எய்தினேன் 1
எய்தினையோ 1
எய்தினோன் 1
எய்து 2
எய்துதற்கே 1
எய்துப 2
எய்தும் 3
எய்துவ 1
எய்துவர் 1
எய்துவரோ 1
எய்துவன் 1
எய்துவார் 1
எய்துவான் 2
எய்ய 3
எய்யா 1
எய்யும் 1
எய்யும்-கால் 1
எயில் 5
எயிலின் 2
எயிலே 1
எயிற்றின் 1
எயிற்று 12
எயிறு 4
எயிறுகள் 1
எயிறும் 1
எரி 142
எரிக்கு 1
எரிக்கும் 4
எரிக்கோ 1
எரிக்கோன் 1
எரிகளை 1
எரிகின்ற 2
எரிகின்றன 1
எரிகின்றாரும் 1
எரிகின்றேம் 1
எரிகுவர் 1
எரிசெய் 1
எரித்த 5
எரித்தன 1
எரித்தால் 1
எரித்து 2
எரிதன் 1
எரிந்த 20
எரிந்தது 1
எரிந்ததே 1
எரிந்தன 8
எரிந்து 10
எரிந்தேன் 2
எரிப்பதுவோ 1
எரிப்பன 1
எரிமத்தின் 1
எரிமான் 1
எரிய 1
எரியாதது 1
எரியில் 1
எரியு 1
எரியும் 5
எரியுழி 1
எரியை 3
எரியொடு 1
எரியோடு 1
எரிவர் 1
எரிவன 2
எரிவாய் 1
எரிவார் 5
எரிவாரும் 1
எருக்கு 1
எருசல 2
எருசலேம் 6
எருத்தம் 2
எருத்தின் 3
எருத்து 3
எருமு 1
எருமை 1
எரோதன் 3
எல் 32
எல்லா 14
எல்லாம் 100
எல்லார்க்கும் 1
எல்லாரும் 1
எல்லியோதுரன் 1
எல்லின் 8
எல்லினை 2
எல்லும் 2
எல்லை 33
எல்லை_இல் 4
எல்லைக்கு 1
எல்லையின் 3
எல்லையும் 5
எல்லையே 1
எல்லையை 1
எல்லொடு 1
எல்லோ 1
எல்லோடும் 1
எல்வை 6
எல்வையில் 1
எல்வையின் 1
எலா 24
எலாம் 292
எலாமும் 2
எலாரும் 3
எலிசபெத்தை 4
எலிசபெற்கும் 1
எலிசேய் 1
எலீய 2
எவ்வாறு 1
எவண் 3
எவணத்தாரும் 1
எவணும் 10
எவணுமே 3
எவமம் 1
எவர் 19
எவர்-கொல் 1
எவர்க்கும் 36
எவரும் 70
எவருமே 4
எவரையும் 3
எவரோ 4
எவன் 18
எவன்-கொலோ 1
எவனும் 1
எவனே 1
எவனையும் 1
எவனோ 1
எவேயரும் 1
எவை 1
எவையும் 22
எவையோ 1
எழ 168
எழஎழ 1
எழா 4
எழில் 58
எழில்-கொல் 2
எழிலி 2
எழிலில் 1
எழிலை 4
எழிலொடு 1
எழிலோர் 1
எழினி 2
எழீஇ 37
எழீஇய 3
எழீஇயின 4
எழீஇயினான் 1
எழு 87
எழு-மின் 1
எழு_நூறு 1
எழுக 12
எழுகும் 1
எழுத்தில் 1
எழுத்து 4
எழுத 2
எழுதப்பட்ட 4
எழுதல் 1
எழுதவே 1
எழுதி 15
எழுதிய 20
எழுதியது 1
எழுதியவை 1
எழுதினன் 2
எழுதினால் 2
எழுதினான் 4
எழுது 7
எழுதும் 4
எழுந்த 101
எழுந்தது 10
எழுந்தன 2
எழுந்தனள் 1
எழுந்தனளே 1
எழுந்தனன் 2
எழுந்தனனே 1
எழுந்தார் 1
எழுந்தான் 4
எழுந்திருந்து 1
எழுந்திருப்பர் 1
எழுந்து 102
எழுப்பி 1
எழும் 159
எழும்-ஆல் 2
எழும்ப 1
எழுமே 2
எழுவ 5
எழுவார் 2
எழுவிற்று 1
எழுவினன் 1
எழுவும் 1
எள் 14
எள்_அரும் 1
எள்வார் 1
எள்ள 1
எள்ளல் 2
எள்ளல்_இல் 1
எள்ளலை 1
எள்ளா 1
எள்ளாது 1
எள்ளி 3
எள்ளிய 10
எள்ளினது 1
எள்ளினர் 1
எள்ளுண்ட 1
எள்ளும் 6
எள்ளுவர் 1
எள்ளுறல் 1
எள்ளே 1
எளி 1
எளிதில் 1
எளிது 7
எளிதே 2
எளிமை 11
எளிமைக்கு 2
எளிமையே 1
எளிய 4
எளியது 1
எளியதோ 1
எளியன் 6
எளியனாய் 1
எற்கு 3
எறி 18
எறிக்கும் 13
எறிக 1
எறிகுவர் 2
எறிகுவான் 1
எறித்த 4
எறித்து 2
எறிதருமே 1
எறிந்த 9
எறிந்ததே 1
எறிந்தன 1
எறிந்தாள் 2
எறிந்தான் 1
எறிந்து 5
எறிப்ப 4
எறிய 4
எறியும் 1
எறிவார் 1
என் 181
என்-கொல் 1
என்-தன் 1
என்-பால் 2
என்-வயின் 1
என்-இடை 1
என்கேனோ 4
என்கோ 4
என்ப 3
என்பதில் 1
என்பது 8
என்பதும் 3
என்பரே 1
என்பவர் 7
என்பவற்கே 1
என்பவன் 3
என்பவே 2
என்பவோ 2
என்பாய் 6
என்பாய்-கொல்லோ 1
என்பாயோ 2
என்பார் 95
என்பார்-கொல்லோ 2
என்பாரோ 1
என்பாள் 10
என்பாற்கு 1
என்பான் 50
என்பானே 1
என்பானை 1
என்பிற்கு 1
என்பின் 2
என்பீர் 6
என்பு 8
என்பும் 3
என்புளி 1
என்பெனோ 2
என்பேன் 6
என்போடு 2
என்போம் 1
என்போன் 1
என்ற 16
என்றது 7
என்றதுவே 1
என்றமையால் 1
என்றலும் 4
என்றலொடு 1
என்றலோடு 1
என்றவர் 1
என்றவரை 1
என்றவனை 1
என்றவனொடு 1
என்றவை 3
என்றன 1
என்றன-கால் 1
என்றனம் 1
என்றனர் 2
என்றனள் 3
என்றனன் 15
என்றனன்-ஆல் 1
என்றனை 1
என்றனையோ 1
என்றாய் 13
என்றாயினும் 1
என்றாயோ 1
என்றார் 40
என்றால் 18
என்றாலும் 4
என்றாள் 58
என்றாற்கு 2
என்றான் 279
என்றிட்டதே 1
என்றிட்டு 1
என்றீர் 3
என்று 479
என்றும் 23
என்றுளி 2
என்றே 8
என்றேன் 9
என்றோ 12
என்றோம் 3
என்ன 206
என்னலோடு 1
என்னவே 3
என்னா 60
என்னால் 8
என்னான் 1
என்னிடத்து 1
என்னில் 11
என்னின் 2
என்னினும் 3
என்னுடன் 1
என்னும் 39
என்னே 1
என்னேல் 2
என்னை 37
என்னையும் 1
என்னையே 3
என்னோ 34
என்னோடு 5
என 1207
எனக்கு 32
எனக்கும் 2
எனக்கே 2
எனது 16
எனதே 2
எனப்படுவார் 1
எனலும் 1
எனலே 1
எனலொடே 1
எனவும் 2
எனவே 17
எனவோ 7
எனா 120
எனில் 14
எனின் 6
எனினும் 15
எனும் 56
எனை 41
எனைய 1
எனையவர் 1
எனையனோ 1
எனையும் 2
எனோ 3

எ (60)

பா மழை திரளும் கன்னியர் இனிய பா மழை திரளும் எ ஞான்றும் – தேம்பா:2 48/3
எ நூல் திறத்தினும் மேல் அடியின் வீழ்ச்சி இனிது இயற்றி – தேம்பா:3 58/2
வீயாத வரம் கொடு பெற்று எ உலகும் வியப்பு எய்த வேய்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 27/4
சொல் வழியும் உள் வழியும் தொடர்ந்து அடங்காது எ உவமை தொகுதி யாவும் – தேம்பா:5 38/1
எ பொருள் அனைத்திலும் இதயத்து ஓங்கினார் – தேம்பா:6 29/4
அளிக்குமே போலும் வாய்ந்த அன்ன மா கன்னி மாட்டு எ
உளிக்குமே மணமும் வில்லும் ஒளி முகத்து ஒழுகிற்று அம்மா – தேம்பா:7 26/3,4
எ உலகினோரும் உய்ய கருணை உள்ளி இ மடந்தை தனை முதலோன் வனைந்து வானத்து – தேம்பா:8 48/1
அ முறையால் நிகராது எ உயிரும் யாவும் அமுதினும் ஊங்கு இனிது அன்பால் ஓம்பும் தாய் செய் – தேம்பா:8 59/2
இவ்வாறு எவ்வாறு உள்ளம் கெட எ பொருளோ உதவிற்று – தேம்பா:10 55/1
கோல் வாய் கோடா நீதி நெறி கொண்டு எ உலகும் புரந்தோய் நீ – தேம்பா:10 141/2
துஞ்சும் தன்மைத்து எ உலகும் துணை அற்று ஆள்வோன் இவை கேட்டு – தேம்பா:10 149/1
என்றான் ஆர்த்து அசனி அனான் என்ற தன்மைத்து எ உலகும் அதிர்த்து அஞ்ச ஆர்ப்பார் அன்னார் – தேம்பா:11 51/1
எ வினையும் அற்ற முறை ஈன்ற அருள் தாயே – தேம்பா:12 90/3
எ பொழுது அனைத்தும் எ பொருள் யாவிலும் – தேம்பா:13 12/2
எ பொழுது அனைத்தும் எ பொருள் யாவிலும் – தேம்பா:13 12/2
எ வினை தொலைக்கு அடைதல் வேண்டும் இனி ஐயா – தேம்பா:14 9/4
கடல் வண்ணத்து எ குணமும் உளனாய் முன் நாள் கடு நீதி – தேம்பா:14 92/2
கைப்பட்ட எ உலகும் செய்தான் இ நல் காதலனே – தேம்பா:14 93/4
எ நூல் திறத்தும் இணையாத ஆசி இனிது அன்று பாடி இடுவார் – தேம்பா:14 138/4
ஆளும் கோன் இல அடல் படை வீரரும் இல எ
நாளும் கோடிய கோல் பொறை சுமந்து இறை பிறர்க்கு – தேம்பா:16 13/1,2
எ நாள் எல்லாம் கோடாத இயல்பின் சீல மா முனியே – தேம்பா:19 28/4
பின்பு மிக அருள் மூத்தோன் பெயர்ந்த நாடு எ நாடு என்றான் – தேம்பா:20 21/4
பெற்றவர் எவர் எ நாடு பிறந்தது எத்துணை என்று ஓத – தேம்பா:20 104/3
எ புறத்து அனைத்தும் முன்னர் இயன்ற தன் கோல் அ நாட்டிற்கு – தேம்பா:23 69/1
எ திறத்திலும் ஒருங்கு இயன்று நாம் எலாம் – தேம்பா:23 119/3
இருள் கொள் இ நிலத்து எ இடத்து உதிக்குவன் என்னா – தேம்பா:25 5/3
எ கண் அங்கு அவன் பிறந்து இயைந்துளான் என – தேம்பா:25 45/3
கடல் வண்ணத்து எ உயிரும் தேற்றல் தரும் காவலனே – தேம்பா:26 139/2
எரி வளர்ந்து இடர் மாந்தல் எ நாளுமோ – தேம்பா:26 156/2
பெற்ற இ பிறப்பின் கொடை எ பிறப்பு – தேம்பா:27 81/2
என்பு இறந்த பின் எ வழி வீயும் என்று – தேம்பா:27 84/3
கனை முதிர்ந்த பனிப்பொடு எ காலமும் – தேம்பா:27 86/3
எ நாட்டு எ நாள் எ குலத்தே இறையோன் பிறப்பான் என அன்னான் – தேம்பா:27 126/1
எ நாட்டு எ நாள் எ குலத்தே இறையோன் பிறப்பான் என அன்னான் – தேம்பா:27 126/1
எ நாட்டு எ நாள் எ குலத்தே இறையோன் பிறப்பான் என அன்னான் – தேம்பா:27 126/1
எ பொருள் அனைத்தும் எ உலகு அனைத்தும் இடைவிடா நிறை பட நின்றே – தேம்பா:27 162/1
எ பொருள் அனைத்தும் எ உலகு அனைத்தும் இடைவிடா நிறை பட நின்றே – தேம்பா:27 162/1
உள்ளே வைகும் இ பகையோடு உடன்பட்டு எ புறமும் – தேம்பா:28 23/1
தீய் நரகு என்பது அல்லால் தீ நரகு எ நாடு எ பால் – தேம்பா:28 58/2
தீய் நரகு என்பது அல்லால் தீ நரகு எ நாடு எ பால் – தேம்பா:28 58/2
காறும் ஒன்று இல வேக எ காலுமே – தேம்பா:28 107/4
எ நாடு எ குலம் எ முறை ஒன்று அறியாது இரந்து ஒருவன் – தேம்பா:29 21/1
எ நாடு எ குலம் எ முறை ஒன்று அறியாது இரந்து ஒருவன் – தேம்பா:29 21/1
எ நாடு எ குலம் எ முறை ஒன்று அறியாது இரந்து ஒருவன் – தேம்பா:29 21/1
வாள் எழுந்த புழை புழுங்கும் பெரும் புண் ஆறி மகிழ்வதற்கு எ
நாள் எழுந்த நுமை காண கடவேம் அந்தோ நாம் என்பார் – தேம்பா:30 16/3,4
எ சகம் அனைத்தும் ஏத்தும் இளவல் செய் ஆசி தன்னால் – தேம்பா:30 38/2
மேவு உளன் வளர்ந்து எ நாளும் வேண்டும் ஊண் காகம் உய்ப்ப – தேம்பா:30 64/3
அவா என மதத்தின் சீற்றத்து அறிவு என் எ பாகன் வீழ்த்த – தேம்பா:30 71/1
கண்டது எ இடம் கண்டது எப்போழ்து என்றாள் – தேம்பா:31 73/4
அ திறத்து எவரும் தாம் தமை நோக்கி அதிசயித்து எவர் மகன் எ ஊர் – தேம்பா:31 92/3
எ திறத்து உரிய குலத்தன் நீ என்றார் இளவலும் மறைவுற சொன்னான் – தேம்பா:31 92/4
எ வழி அனைத்தும் தாவி எல்லையை கடந்த காட்சி – தேம்பா:32 32/2
அ திறத்து எ திறத்து அற்புத மாட்சியும் அன்னார் காட்டி நிலம் மீட்பார் – தேம்பா:32 41/4
ஈய்ந்து உண என்று எ உயிர்க்கும் எ உணவும் ஈட்டி இவண் – தேம்பா:32 49/3
ஈய்ந்து உண என்று எ உயிர்க்கும் எ உணவும் ஈட்டி இவண் – தேம்பா:32 49/3
வேலும் கோலும் மற்று அரும் படை கொடு மிக வெகுண்டு எ
பாலும் கோது இலர் குருதியோடு உயிர் நலம் பறிப்பார் – தேம்பா:32 100/3,4
எ திறத்தாலும் ஒவ்வா இருமையின் பொலிந்தான் சூசை – தேம்பா:33 11/4
கான் கலந்த தீம் விருந்தை கனிவில் எ நாளும் ஓம்புவள்-ஆல் – தேம்பா:33 25/4
வானகம் முதல் எ உலகும் வாழ்ந்து உவப்ப – தேம்பா:35 81/1
எ செவி மிக்கது என்பது ஈடு இலா வியந்து நிற்பார் – தேம்பா:36 93/4

மேல்


எஃகாய் (1)

நோய் விளை குரோதம் வேலாய் நொறி கரத்து உலோபம் எஃகாய்
வாய் விளை பொய் நீள் கோலாய் மடி நெடும் கதையாய் ஏந்தி – தேம்பா:24 3/2,3

மேல்


எஃகினுள் (1)

இகன்று அமர் நீந்தும் ஆறும் எஃகினுள் காக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 11/2

மேல்


எஃகு (1)

எஃகு என பாய்ந்து உளம் இரிந்த வான் துயர் – தேம்பா:10 90/1

மேல்


எக்கணும் (1)

இடை எக்கணும் உள்ள யாவருமே – தேம்பா:15 34/3

மேல்


எக்கரித்து (1)

எக்கரித்து அழல் துளி இறைத்து இறைத்தன – தேம்பா:23 123/3

மேல்


எகில (1)

மரு தகு தடத்து அணி எகில நாட்டினை வயப்பட அளித்தன அரசன் ஏற்று எரி – தேம்பா:15 73/2

மேல்


எகிலன் (1)

ஏதில் ஏபிரன் இலக்கனன் எகிலன் சிமோரன் – தேம்பா:16 10/1

மேல்


எங்கணான் (1)

எங்கணான் நம்பி என்றார் எழும் விரைவு இவரும் சென்றே – தேம்பா:27 66/2

மேல்


எங்கணும் (30)

வரை கிடந்து இழி வளம் புனல் எங்கணும் உலவல் – தேம்பா:1 7/3
முட்டு ஆசையை உற்று எங்கணும் உற்றால் முனி தானோ – தேம்பா:4 54/2
பிடித்த வஞ்சனால் பெருகியது எங்கணும் மருளே – தேம்பா:5 3/4
நீலம் முற்றிய நெடும் வரை எங்கணும் குளிர – தேம்பா:6 72/3
மடு கொடு எங்கணும் பூ மலர் வண்ணமே – தேம்பா:7 47/3
தேறி எங்கணும் செய் தயை நேர நல் – தேம்பா:10 25/3
வான் பரப்பு என விரி வனத்தில் எங்கணும்
தேன் பரப்பு என குளிர் செலவை சென்று செல் – தேம்பா:12 43/2,3
எண் முழுது இன்றி இறந்து உயிர் செகுப்ப எசித்து நாடு எங்கணும் கொன்றான் – தேம்பா:14 41/4
நால் நேர் உள திசை எங்கணும் நானா படை நணுக – தேம்பா:14 60/1
புரை கொலும் முழக்கு எழீஇ புவனம் எங்கணும்
உரை கொலும் நடுக்கு உறீஇ உலம்பிற்று ஆயதே – தேம்பா:14 103/3,4
செல் உடை அணிந்து எங்கணும் பெயர் சிறந்த சீனயி மா மலை சார்பில் – தேம்பா:18 34/3
அன்புற இனிது என்று அருந்து என பல பொய் ஆரணம் எங்கணும் விதித்த – தேம்பா:18 36/3
அடர பொன்று இல ஆரணம் எங்கணும்
தொடர பொம்மி வளர்ந்து விளங்குமே – தேம்பா:18 53/3,4
வலத்து இடத்து எங்கணும் வழுவு_இலா நடு – தேம்பா:19 40/2
மெய் செல செல்லும் நன்று ஒத்து எங்கணும் விளைவு உய்த்து ஓடி – தேம்பா:21 2/3
சென்றான் சிதைவு எங்கணும் சிந்த சிந்தை சிந்தா கொடும் கோனே – தேம்பா:23 3/4
கொய்யா வண்ணத்து எங்கணும் ஏத்தும் குழு கண்டாய் – தேம்பா:23 27/4
இளி முகத்து எங்கணும் எரி செம் தீ எழ – தேம்பா:24 18/2
நேர்ந்த நாதனை எங்கணும் நேடுவான் – தேம்பா:26 147/4
அற்றை நாள் உள ஆரணம் எங்கணும் பொழிந்த – தேம்பா:27 169/2
சால் வகை புதவு எங்கணும் சாற்று உரை – தேம்பா:28 106/3
மு புறத்து இணை இல மூவர் எங்கணும்
ஒப்பு உற துணை இல உவகை செய்து எசித்து – தேம்பா:30 42/2,3
தார் அணியே எங்கணும் நான் ஆண்டு ஓச்சும் செங்கோலே – தேம்பா:30 119/3
எல்லை_இல் எங்கணும் இருந்து அடங்கு இலோய் – தேம்பா:31 22/1
இடி இடித்து எரிந்த விசும்பு எலாம் முழங்க எங்கணும் வெருவினை வீச – தேம்பா:31 90/2
கூவில் வந்து நான் குணுங்கு அரசு எங்கணும் பறிப்ப – தேம்பா:32 97/1
ஏவி வந்து மா பகை விளைந்து எங்கணும் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:32 97/4
தாய் வரும் அருளினால் தரணி எங்கணும்
போய் வரும் துயர் அற புதுமை ஆக்கி உள் – தேம்பா:35 13/2,3
வான்-பால் நின்றோய் எங்கணும் நின்றோய் மகிழ்கின்றாய் – தேம்பா:35 58/2
ஒல்லென்று உலகு எங்கணும் ஓலைகள் விட்டு – தேம்பா:36 61/1

மேல்


எங்கள் (2)

துறந்தாய் எங்கள் சிறை தீர்த்தாய் துகள் பூட்டிய வீட்டு உயர் வாயில் – தேம்பா:10 147/3
ஐயா இவ்வாறு எங்கள் பொருட்டால் அயர்வுற்றாய் – தேம்பா:35 57/1

மேல்


எங்களை (1)

எங்களை தெளித்து உயர்த்திய இறைவ என்று இறைஞ்சி – தேம்பா:11 90/3

மேல்


எங்கு (7)

இன் உயிர் சேர் துயர் ஆற்றா விரும்பி எங்கு இரிந்து இரப்ப – தேம்பா:10 67/2
மேல் கலந்த வலி நிலை எங்கு என்றாள் காதல் வெறுப்பு ஆற்றா – தேம்பா:17 33/3
இன்று எங்கு உள்ளன் என்றாயினும் இயம்புவர் இல்லை – தேம்பா:25 30/3
நால்வரும் கண்டேன் மற்று ஓர் நவியன் எங்கு என்ன அன்னார் – தேம்பா:29 82/1
ஆடிய பூவோ வாடு இல மலர் எங்கு ஆவது என்று அறைதி நீ என்றாள் – தேம்பா:30 142/2
ஓர் வழி சேர்ந்த பின் உயிர் எங்கு எங்கு என – தேம்பா:31 16/3
ஓர் வழி சேர்ந்த பின் உயிர் எங்கு எங்கு என – தேம்பா:31 16/3

மேல்


எங்கும் (55)

போற்றிய வரம் கொடு எங்கும் பொருநனாய் தெரிந்த சூசை – தேம்பா:3 42/2
ஐ படும் விசும்பொடு எங்கும் அரசனாய் வணங்க செய்தான் – தேம்பா:3 43/4
அள்ளல் ஆய இருள் மொய்ப்ப அவனி எங்கும் மொய்த்தன தீது – தேம்பா:5 16/2
தொகுத்தனர் எங்கும் யாரும் இல துணை பட ஒன்றி ஏகு அணிகள் – தேம்பா:5 142/3
எங்கும் உளர் காண உளம் பொங்கு நசை பூத்து வர – தேம்பா:5 152/2
வீழ் உறை பழிப்ப எங்கும் விழு நயன் பொழிந்தது அன்றோ – தேம்பா:7 25/4
மண் தலம் களங்கம் எங்கும் வாரி மாறும் வாள்_முகன் – தேம்பா:7 36/1
எண் தலங்கள் எங்கும் நன்றி ஈறு இலாமல் ஈயுமே – தேம்பா:7 36/4
எல்லோடும் ஒளி பெருகாது இரவொடு இருள் படாது எங்கும் இலங்கும் சோதி – தேம்பா:8 7/1
எங்கும் முற்றிய மாண்பு இவர் ஏந்தினார் – தேம்பா:9 39/4
உழிவு எலாம் முனைவு அற்று எங்கும் ஒரு குடை நிழற்றிற்று அன்றே – தேம்பா:10 3/4
வல முறை ஒருவன் ஆண்ட வளமையால் செருக்குற்று எங்கும்
பல முறை பிரிந்த யாரும் பண்டு உறை காணி ஊர் போய் – தேம்பா:10 4/2,3
மன்னவன் உலகில் எங்கும் வகுத்தது ஓர் பணி ஈது அன்றோ – தேம்பா:10 6/1
என்றும் போற்றப்படுவோய் நீ எங்கும் நிழற்று ஓர் குடையோய் நீ – தேம்பா:10 145/1
மண் தலங்கள் எங்கும் யாரும் வாழ ஈர வெண் குடை – தேம்பா:11 6/3
ஏகு ஆணை ஏக எங்கும் ஏகன் ஆகி ஆள்பவன் – தேம்பா:11 14/1
அ நீர் முகத்தின் துகள் துடைத்து இ அவனிக்கு எங்கும் பயன் பயப்ப – தேம்பா:12 1/3
அணி வளர் குடை கொண்டு எங்கும் அருள் நிழல் மன்னன் போக – தேம்பா:13 25/2
கொலை முகந்து அருந்தி எங்கும் கொல் உயிர் அளவு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:14 35/4
கதம் கலந்து அசைத்த சாதி கடுகிய பதங்கம் எங்கும்
சிதம் கலந்து அலர்ந்த நாட்டில் சிறு புல் ஒன்று இன்றி யாவும் – தேம்பா:14 36/2,3
கை சிறை கடக்கல் தேற்றா கால் சிறை ஆகி எங்கும்
மெய் சிறைப்பட்ட யாரும் வெருவி ஆர்த்து அலறி நோக – தேம்பா:14 37/2,3
முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய – தேம்பா:14 132/3
பட்டு ஈயும் எங்கும் எழ ஓதை பட்ட படர் ஞாலம் முற்றும் நெகிழ – தேம்பா:14 133/1
விண் தீயும் எங்கும் இழி காமம் முற்றி விளை சோதுமத்தர் விரகத்து – தேம்பா:14 133/2
உள் தீயும் எங்கும் வெருவோடும் உற்ற உள வேகம் முற்றி உருகும் – தேம்பா:14 133/3
கண் தீயும் எங்கும் விரவே கலந்து கடி மாகம் மொய்ப்ப எழுமே – தேம்பா:14 133/4
குரு ஆகி வந்து தணவாது அகன்று குறுகாதும் எங்கும் உளன் ஆய் – தேம்பா:14 140/2
இடிய முகில் மின்னில் இவன் இரதமுடன் ஒல்கி உயிர் இறுதி உற எங்கும் அமர் செய்வான் – தேம்பா:15 123/4
உரைத்த கணை மேல் கணை தடுப்பது தடுப்பு இலதும் ஒண் கவச மேல் உதிர எங்கும்
விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து – தேம்பா:15 128/1,2
வாள் உறு கதிரால் எங்கும் மல்கிய இருளை போழ்ந்து – தேம்பா:16 2/3
இனத்து எழுந்து எங்கும் இ முறை வழங்கும் என்று இவன் எய்திய முகத்தில் – தேம்பா:18 37/3
வேர் அற அடித்த வளி என எங்கும் விளைத்த பல் பகை இவன் அருளால் – தேம்பா:18 40/1
பார் எழு களம் எங்கும் பறவைகள் முரசு ஆர்ப்ப – தேம்பா:19 1/3
எந்தை அடி சென்றார் எங்கும் இடர் மொய்த்து உலவ – தேம்பா:19 19/3
மடையொடு பாய்ந்த நன்றின் வரைவு_இல நீத்தம் எங்கும்
தொடையொடு வளர்ந்த பா போல் தொடர்பு அறா வழங்கிற்று அன்றோ – தேம்பா:22 23/3,4
என்று அலர் சுடிகை சூடி இரு விசும்பு எங்கும் நிற்பார் – தேம்பா:24 10/3
மாலை ஏந்து இருள் மொய்த்து எங்கும் மல்கிய-காலை கள்வர் – தேம்பா:25 11/1
விருந்து அமர் அசனி வேலோய் விரிந்த என் நாட்டில் எங்கும்
இருந்து அமர் சிறுவர் யாரும் எவனையும் நீங்காது ஒல்லற்கு – தேம்பா:25 72/2,3
உன் திணை எங்கும் வேரோடு உன் பகை ஒருங்கு தீர்ப்பேன் – தேம்பா:25 73/3
கீத வாயில் எங்கும் கிளைப்பார் என்றாள் – தேம்பா:26 38/4
அணி தகு உருவில் எங்கும் அனலியே விளக்கும் ஆறும் – தேம்பா:27 15/1
சலத்து எல்லாம் ஓர் நிலையோ தருக்கு எல்லாம் ஓர் கனியோ தரணி எங்கும்
நிலத்து எல்லாம் ஓர் விளைவோ நமக்கு எல்லாம் ஓர் முகமோ நிலையும் பல் ஆய் – தேம்பா:27 99/1,2
இங்கும் அங்கும் எங்கும் ஒன்று என்று நின்று ஒருங்கு உளோய் – தேம்பா:27 133/1
குவி மதத்து அயிர்ப்பில் கற்றோர் குழாம் குழாம் நகரத்து எங்கும்
கவி மதத்து எழுந்த அ நூல் கடக்கிலாது அலைய ஓர் நாள் – தேம்பா:27 146/1,2
ஆடகம் ஒளிறும் ஆணி அலமர திண் கொண்டு எங்கும்
மாடக நரம்பை நோண்டி மாத்திரை நிறைய வீக்கி – தேம்பா:28 15/1,2
நீர் இறைஞ்சும் தேவன் வலி மிக்கது-கொல் நெடிது எங்கும்
போர் இறைஞ்சும் வேல் வேந்தன் புகைந்து உகுத்த புண்கண் உறா – தேம்பா:29 69/2,3
நெஞ்சு இவர் செருக்கின் கோட நீண்ட நாட்டு எங்கும் யூதர் – தேம்பா:29 77/3
நூல் முகத்து அரசர் இறைஞ்ச வந்து எங்கும் நுதல்வு_அரும் ஆண்மையில் ஆள்வான் – தேம்பா:31 87/3
வான் நலம் நான் தர தந்தன நூல் மறை வையத்து எங்கும் வகுத்து ஓத – தேம்பா:32 40/3
பொய் அறும் ஓர் மறை நல் நூல் பொன் சுடரோன் கதிர் பட்ட புவனத்து எங்கும்
மொய் அறும் ஓர் முறை தானும் முற்று உலவி வழங்கும் என்றான் முருகு சொல்லோன் – தேம்பா:32 89/3,4
நனி வரும் புகை மொய்த்து எங்கும் நடுக்கு இருள் பரவ செம் தீ – தேம்பா:32 91/3
தூய் இனம் ஒருங்கும் கோற சூழ் எங்கும் அரவம் பொங்கி – தேம்பா:32 94/3
தாய் ஒக்கும் தாதை ஒக்கும் சகத்து எங்கும் அ திருவோன் – தேம்பா:34 40/4
பொன்றார் உண்டோ பூதலம் எங்கும் புகழ் விஞ்ச – தேம்பா:36 74/2
பேண்-மினே நகரம் எங்கும் பெரு நகை அணி-மின் ஈண்டே – தேம்பா:36 84/4

மேல்


எச்சம் (1)

வீயினால் நிகர்ந்த எச்சம் இடை முறை பலவும் போய் ஓர் – தேம்பா:3 38/2

மேல்


எசிசிய (1)

ஏயவும் காமத்து ஆழ்ந்த எசிசிய மரியாள் பின்னர் – தேம்பா:30 77/3

மேல்


எசித்தனர் (3)

அண்டுளி எசித்தனர் அருள் செய்தார் அரோ – தேம்பா:14 78/4
மதி வளர் உணர்வு அற்று எசித்தனர் முன் நாள் வதை வளர் நரகு-இடை வீழ்ந்தார் – தேம்பா:23 103/1
அரிந்த நோய் கெட எசித்தனர் ஆற்றிய அறனோ – தேம்பா:26 56/2

மேல்


எசித்தனை (1)

நலத்து இடத்து எசித்தனை நல்கும் ஆம் என்றான் – தேம்பா:19 40/4

மேல்


எசித்தார் (6)

நிறை நீத்து எசித்தார் பகை முற்றி நெடு நாள் சிறை செய்து யூதர்கள்-தம் – தேம்பா:12 2/1
அலி நிழல் பட்டு எரி எசித்தார் நாட்டின் சேணும் ஆய்ந்த வளன் – தேம்பா:13 6/3
ஒவ்வா எசித்தார் உணர்வார் என மீட்டு உரைத்தான் வானோன் – தேம்பா:14 75/4
கான் தோய் பைம் பூம் சோலை எசித்தார் கசடுற்று – தேம்பா:23 28/2
பொய் வகை சடத்து நான் புகுந்து எசித்தார் புரையுற அவன் மொழி பழித்து – தேம்பா:23 104/3
நதி தள்ளி நீந்து அறியா சுழி பட்டார் போல் நைந்து எசித்தார்
பதி தள்ளி போவது அறிந்து அயர்வார் என்று உள் பரிந்து இரங்கி – தேம்பா:30 10/1,2

மேல்


எசித்திடத்து (1)

இன் விளை நாடும் இனமும் நீத்து இழந்தே எசித்திடத்து எய்திய ஆறும் – தேம்பா:34 48/2

மேல்


எசித்தில் (2)

பொன்றா உணர்வில் திறம் காண போவல் யான் என்று ஆர்த்து எசித்தில்
சென்றான் சிதைவு எங்கணும் சிந்த சிந்தை சிந்தா கொடும் கோனே – தேம்பா:23 3/3,4
எள்ளிய கசடு உகுத்து எசித்தில் ஆளவோ – தேம்பா:23 118/4

மேல்


எசித்தினை (1)

நிழன்ற சோலை எசித்தினை நீக்கி வந்து – தேம்பா:23 32/1

மேல்


எசித்து (28)

தேன் வயிறு ஆர் இ பதி நீத்து எசித்து நாட்டை செல்க என்றான் – தேம்பா:13 4/4
விஞ்சுவான்-கொல்லோ என்ன மேவிய எசித்து நாடர் – தேம்பா:14 19/3
முனைந்த கால் இவன் முன் நாளில் முரிந்து எசித்து அஞ்சி வாட – தேம்பா:14 20/3
எண் முழுது இன்றி இறந்து உயிர் செகுப்ப எசித்து நாடு எங்கணும் கொன்றான் – தேம்பா:14 41/4
தீய் வினை செய்த போது எசித்து சீர் கெட – தேம்பா:14 77/1
இன் உயிர் காத்து என ஒளித்து எசித்து போய் – தேம்பா:14 86/3
அடல் வண்ணத்து எசித்து அறியும் அல்லால் இங்கண் ஆர் அறிவார் – தேம்பா:14 92/3
பிரம்பினால் எசித்து நாட்டில் பெரும் துயர் விளைந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/1
ஏர் கெழு மணி வளர் எசித்து நீக்கலின் – தேம்பா:18 11/1
ஏர் விளை எசித்து நாட்டு அருகில் ஏந்திய – தேம்பா:20 6/2
மிசை சேர் பிரான் பணியால் எசித்து நேடி விரும்பிய புள் – தேம்பா:20 13/3
வைத்த திரு வீங்கும் எசித்து நாட்டின் வாயில் இதே – தேம்பா:20 14/1
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து – தேம்பா:20 67/1
நூல் நெறி வழுவா யூதர் நொந்து எசித்து உறைந்த-காலை – தேம்பா:21 4/1
பொருள் உலாவிய எசித்து எனும் நாடு புக்கு இயற்றியவை யான் புகல்கிற்பேன் – தேம்பா:22 1/4
தொக்கு அடங்கிய எசித்து உயிர் யாவும் துகள் ஒழிப்ப அவண் எய்திய நாதன் – தேம்பா:22 3/2
இன்னா விளைக்கும் பேய் இனங்கள் எசித்து நீங்கி தீ நிரயம் – தேம்பா:23 1/2
தெள் உண்ட அமுது ஆர் எசித்து இறைஞ்சும் தேவர் யாமே மேல் வயத்தால் – தேம்பா:23 2/1
கதிர் உண்ட மணியின் சீர்த்து களி உண்ட எசித்து நாட்டில் – தேம்பா:23 12/1
சேம நாடு என் அ செழும் எசித்து இழந்தன சிதைவால் – தேம்பா:23 83/2
நனை வரும் எசித்து எலாம் நயப்ப வெல்லுவாம் – தேம்பா:23 120/4
தேன் உகும் எசித்து நாட்டில் சேர்ந்து உறை நாதன் அங்கண் – தேம்பா:25 86/1
உலை கொள் அழலின் துயர் கொண்டே ஒளிப்ப எசித்து மேவிய-கால் – தேம்பா:26 50/3
வடம் புனைந்து என புனை மறை நல்லோர் எசித்து
இடம் புனைந்து இருள் அற உணர்ந்து இரங்கினார் – தேம்பா:26 118/3,4
கள் உண்ட எசித்து நாட்டில் கடவுளர் ஆக நின்று – தேம்பா:27 9/1
தரை-வாய் பூண் ஒக்க எசித்து நாட்டில் தகவு உய்க்கும் – தேம்பா:29 18/3
ஒப்பு உற துணை இல உவகை செய்து எசித்து
அ புறத்து அமரர் சூழ் அணுகி போயினார் – தேம்பா:30 42/3,4
அன்று நான் எசித்து நாட்டை அடைந்து நின் உயிரை காத்தேன் – தேம்பா:35 53/2

மேல்


எசித்து-இடை (3)

இற்று யாவையும் இ இளவல் தான் காட்டி எசித்து-இடை சிதறிய வெருவின் – தேம்பா:14 43/1
கெட கலி என்னோ மருட்டு உணர்வு என்னோ கேதம் ஒன்று எசித்து-இடை காணேன் – தேம்பா:23 102/4
தேறு காவல் எசித்து-இடை சேர்ந்து மேய் – தேம்பா:26 77/2

மேல்


எசைக்கீயன் (1)

மாண்ட கோன் எசைக்கீயன் மனம் பொறா – தேம்பா:23 40/2

மேல்


எஞ்ச (33)

கூன் உரு பிறையும் எஞ்ச கொழும் கதிர் முகத்தில் வீச – தேம்பா:4 44/3
இ திறத்தால் வெம் சுடரும் எஞ்ச எஞ்சாது இயல்பு உயர்ந்தாள் இன்பு அருந்தி செயிர் நாம் செய்த – தேம்பா:8 56/1
உரு வளர் பருதி தோற்றி உடை தொழில் எஞ்ச நாதன் – தேம்பா:9 79/3
எஞ்ச தாம் இரவு பகல் என்று அறியாது ஏகுகின்றார் – தேம்பா:10 18/4
விண் களிப்ப உவப்பு ஆனாய் வெயில் வடிவம் மறைந்து எஞ்ச மிடி கொள்வாயோ – தேம்பா:11 114/2
வான் முகம் புதைத்த முகில் முழக்கு எஞ்ச மயங்கி ஆர்த்து அலற மற்று யூதர் – தேம்பா:14 39/2
இற்று எல்லாம் கலை முகந்த கற்றோர் எஞ்ச ஈட்டிய பின் – தேம்பா:14 97/1
எள்ளிய உலகு எலாம் எஞ்ச கார் முகில் – தேம்பா:14 100/2
நடம் புனைந்த அரிவையின் மேல் நவை உற்று எஞ்ச நசை வைத்தான் – தேம்பா:17 30/4
விண் கிளைத்த இடி ஏறு எஞ்ச விபுலை சூழ் நடுங்க ஆர்த்து – தேம்பா:20 50/3
பூட்கையும் எஞ்ச கொடிய வெம் சினத்தாள் புருடன் முன் குழல் நலம் சிந்தி – தேம்பா:20 77/2
வாள் கையும் புகழும் எஞ்ச இன்று என்னை வழுவுற நினைத்தனன் என்றாள் – தேம்பா:20 77/4
தட நடை நிகரான் இழிவு உறி எஞ்ச சால்பு அவள் அன்பு காட்டிய பின் – தேம்பா:20 80/2
நூல் கலந்து உரைத்த வண்ணம் நொந்து உயிர் எவையும் எஞ்ச
சேல் கலந்து இழி நீர் நாட்டில் சேர்த்தவை வகுத்தல் செய்தான் – தேம்பா:20 102/3,4
எஞ்ச நொந்து அழ தாய் தந்தை இரிந்த தம் நாளில் வந்த – தேம்பா:20 108/1
மையின் வாயால் தம் அறிவு எஞ்ச மயல் உய்க்கும் – தேம்பா:23 23/1
வெல தொழில் எஞ்ச அஞ்சி விதவையின் இளைத்தேன் என்றான் – தேம்பா:23 55/1
தாம் மலி தவத்தின் இஞ்சி தளர்ந்து இடைக்கது விட்டு எஞ்ச
தீ மலி குணுங்கு எலாம் ஏழ் செயிர்க்கு உரி அணிகள் ஏழாய் – தேம்பா:24 1/2,3
ஊன் உகும் கொலையின் தன்மை உளம் பனித்து எஞ்ச காட்டி – தேம்பா:25 86/3
முன் ஆர் நிற்பார் என்று எவரும் மொழிந்து பனிக்கும் உளத்து எஞ்ச
அன்னார் அன்று அ கனி அருந்தி அழிவார் என்ன அறிந்து இறையோன் – தேம்பா:27 118/2,3
தாம் செய்த குறையோ இ கால் தளர் உணர்வு எஞ்ச ஐயென்று – தேம்பா:27 147/2
காமனும் எஞ்ச பைம் பூம் கவின் நலோய் என்று சொன்னாள் – தேம்பா:29 43/4
கொடிது அழுங்கி எஞ்ச அன்று அ கொலை காண விளியா கோன் – தேம்பா:29 76/2
அ திறத்து இழி பட்டு எஞ்ச அறிது நான் அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 88/2
தாள் எழுந்த கஞ்சம் எஞ்ச கதிர் போய் நாளை தான் உவப்ப – தேம்பா:30 16/1
நீல நீர் கடல் அரவும் எஞ்ச எஞ்சி நெடிது அழுதார் – தேம்பா:30 19/2
எயில் காள வனத்து இணை எஞ்ச நல்லோர் – தேம்பா:30 23/3
இன்று என் சிந்தை எஞ்ச இவண் அருள் கடலோன் – தேம்பா:31 38/3
பார் ஒன்றும் திசைகள் எஞ்ச படர்ந்ததற்கு ஒத்த வீரர் – தேம்பா:32 93/3
இடத்து இடத்து அலகு இல் நல்லோர் இறந்து உயிர் எஞ்ச மாய்ந்து – தேம்பா:32 95/1
பேர் பகை எஞ்ச எஞ்சா பெருமையோர் வாய்ப்ப கண்டு – தேம்பா:32 96/1
கொன்னை காட்டிய கொடுமை நொந்து எஞ்ச நல் மறையோடு – தேம்பா:32 105/2
மீன் நலம் ஒழித்து இரவி எஞ்ச ஒளி விஞ்ச – தேம்பா:35 27/3

மேல்


எஞ்சல் (2)

எஞ்சல் ஏது இரந்த இரு மைந்தர் ஈடு இவண் – தேம்பா:24 13/2
அடல் உடை தன் நாடு எஞ்சல் அடை பெரும் பயனோ நாதன் – தேம்பா:25 88/3

மேல்


எஞ்சா (38)

மூ உலகு அனைத்தும் எஞ்சா முறையொடு நிழற்றும் நாதன் – தேம்பா:0 2/2
பீள் வளர் பருவத்து எஞ்சா பெரும் துயர் வளர்ந்து மிக்கு ஆய் – தேம்பா:7 62/2
ஏர் விளை இரவி நோக்காது இருள் அடைந்து அரற்றி எஞ்சா
கார் விளை தாரை ஒப்ப கலுழ்ந்து இனி வருந்துதீரே – தேம்பா:7 69/3,4
தேசு என்று குலையா நெஞ்சு உறுதி எஞ்சா செல் அல்லற்கு உயர்ந்த திறம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 54/2
நஞ்சு எஞ்சா காஞ்சிரம் காய் அழகு என்று எண்ணி நச்சுவர் போல் – தேம்பா:10 63/1
விஞ்சு எஞ்சா வினை பயக்கும் பொருளே வெஃகி விழி கடந்த – தேம்பா:10 63/2
மஞ்சு எஞ்சா அருள் செல்வம் எண்ணா மூடர் வறியர் எனா – தேம்பா:10 63/3
நெஞ்சு எஞ்சா திருவோரை எவரோ என்னா நீக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:10 63/4
இன்பால் எஞ்சா வாழ்வது தம்-பால் என விட்டான் – தேம்பா:11 86/3
பண்டுளி அனைத்தும் எஞ்சா பசி சினந்து உயிர்கள் யாவும் – தேம்பா:12 16/3
நெஞ்சு பதி கொண்ட அருள் எஞ்சா நீரார் நிறைந்து ஐம் நாள் – தேம்பா:13 3/1
பார் ஒளித்த நாதன் அடி பணிந்து ஏந்தி துயர்க்கு எஞ்சா
கார் ஒளித்த மின்கள் என கடுகி போய் நெடு நெறியின் – தேம்பா:15 2/2,3
எஞ்சா உறவு ஆயினர் என்று உள மற்று – தேம்பா:15 22/1
பால் கலந்த நஞ்சு அன்ன பணி தீம் சொல்லால் பகைக்கு எஞ்சா
மேல் கலந்த வலி நிலை எங்கு என்றாள் காதல் வெறுப்பு ஆற்றா – தேம்பா:17 33/2,3
எஞ்சா திறத்தை அம் முனிக்கு அன்று ஈந்தோன் ஈங்கண் இன்று உமக்கே – தேம்பா:19 35/1
மல் வினை ஒழிக்க ஓர்ந்த மாயையே இன்றும் எஞ்சா – தேம்பா:20 53/4
ஈய்ந்த தன்மை உளது இன்றும் அது எஞ்சா – தேம்பா:21 21/4
மெய் எஞ்சா உரை வியந்து கேட்டு அலகைகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:23 88/1
மை எஞ்சா வரை வரையினை தழுவிய வண்ணம் – தேம்பா:23 88/2
பொய் எஞ்சா இறை புகன்றவன் பொறை புயம் தழுவி – தேம்பா:23 88/3
மொய் எஞ்சா நிறை வஞ்சக முயல்வினை மொழிந்தான் – தேம்பா:23 88/4
நண்பால் இணையா குண தொகையோன் நயந்து எம் ஞான்றும் முறை எஞ்சா
மண்-பால் தன்னை தொழுது இறைஞ்சும் மக்கட்கே தான் தயை செய்வான் – தேம்பா:26 41/3,4
கரவு அலர் முகத்து இல்லோர் தம் கை கொளும் கொடை வித்து எஞ்சா – தேம்பா:27 75/4
மிடி முகத்து எஞ்சா செல்வம் விளை முகத்து ஓங்கா நீரார் – தேம்பா:27 78/1
நீள் அரிது யுத்தத்து எஞ்சா நெடிய அம் மலை-கண் நோன்பின் – தேம்பா:30 66/3
நனை வரும் பொழிலின் நிற்பார் நயப்பொடு நெடுங்கால் எஞ்சா
கனை வரும் திரண்ட தீயின் கனன்ற கான் நோற்று ஈங்கு என்னை – தேம்பா:30 80/2,3
எரி சேர் சுர வழி எஞ்சா மதம் இழி – தேம்பா:30 158/1
எஞ்சா திருவுளம் இது என்று உளம் தேறி – தேம்பா:31 14/1
அம் சேர் எஞ்சா நயன் இங்கண் அகன்றதுவே என்றான் – தேம்பா:31 32/4
நீர் எஞ்சா அருளால் நிறை மாட்சியான் – தேம்பா:31 68/2
சீர் எஞ்சா உரை வெல் உயர் சீர்த்தியான் – தேம்பா:31 68/4
மண் தீண்டி உலாம் கடல் சார் வயம் எஞ்சா பிறூசியர் தம் மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/2
பேர் பகை எஞ்ச எஞ்சா பெருமையோர் வாய்ப்ப கண்டு – தேம்பா:32 96/1
நால் முகத்து உறு நோய்க்கு எஞ்சா நயத்து அமைவு அரிது என்கேனோ – தேம்பா:33 1/2
மொய் வினை கொண்டு உள் எஞ்சா முற்று இவண் திலதம் ஆனான் – தேம்பா:33 4/4
இ வாய் எஞ்சா நாள்-தொறும் அன்னார் இசை பாடி – தேம்பா:34 60/1
உடைத்த வண்ணத்து உளத்து எஞ்சா ஒத்த நெறி நின்றார் அல்லால் – தேம்பா:36 18/2
நஞ்சு இட்டு எஞ்சா வஞ்சனை நல்கும் வினை நீக்கி – தேம்பா:36 79/1

மேல்


எஞ்சாதான் (1)

நீர் முகத்து அசையா குன்றோ நெடும் பிணி முகத்து எஞ்சாதான்
கார் முகத்து அலர்ந்த முல்லை கா என திரண்ட பல் நோய் – தேம்பா:33 7/2,3

மேல்


எஞ்சாது (5)

இணங்கிய இருளை சீக்க வெம் கதிர் கொள் இரவி போல் வருதியே எஞ்சாது
அணங்கு இயற்றிய வெம் பழம் பழி கூளிக்கு அரி என வருதியே உன்னை – தேம்பா:6 42/2,3
இ திறத்தால் வெம் சுடரும் எஞ்ச எஞ்சாது இயல்பு உயர்ந்தாள் இன்பு அருந்தி செயிர் நாம் செய்த – தேம்பா:8 56/1
வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது
உம்பரம் ஆள் தனி கோலான் ஏவும் தன்மைத்து உம்பர் பலர் விடும் கணையில் விரைந்து சென்றே – தேம்பா:11 42/1,2
முல்லை தாரார் இ தலை பல் நாள் முறை எஞ்சாது
எல்லை தாராய் ஏந்திய எந்தை தொழ அம் பூ – தேம்பா:11 80/2,3
மஞ்சிற்கு எஞ்சாது ஆர் அருள் பெய்த வளம் ஓர்ந்து என் – தேம்பா:36 79/3

மேல்


எஞ்சாமலும் (2)

நெஞ்சு எஞ்சாமலும் நெடியது ஓர் நடுக்கு உறா நிற்ப – தேம்பா:5 10/3
மஞ்சு எஞ்சாமலும் மருண்டு இருண்டு அழிந்தன உலகம் – தேம்பா:5 10/4

மேல்


எஞ்சாமையின் (2)

நஞ்சு எஞ்சாமையின் நடு நெறி தவிர்தலோடு இன்னா – தேம்பா:5 10/1
விஞ்சு எஞ்சாமையின் சிறுமை நோய் துயர் பிணி மிடைந்து – தேம்பா:5 10/2

மேல்


எஞ்சான் (1)

சோதியின் வடிவாய் ஞானம் தொடர் குணத்து எஞ்சான் கோப – தேம்பா:14 121/1

மேல்


எஞ்சான்-தன்னை (1)

போழ் வரு நெஞ்சின் நோக புணர் அறிவு எஞ்சான்-தன்னை
தாழ்வு அரும் உளத்து அ நாதன் தாழ்ந்த பின் உரி தன் மெய்யும் – தேம்பா:29 84/2,3

மேல்


எஞ்சி (17)

அம்பரம் நான்கு ஓடி எழும் கடலும் காரும் அதிர்த்த அரவம் எஞ்சி விஞ்ச காளம் ஊதி – தேம்பா:11 42/3
மேல் அடி மழையும் இன்றி மெலிந்து உலகு எஞ்சி நிற்ப – தேம்பா:12 17/2
துடைக்கல் அற்று எவரும் எஞ்சி தொறும்தொறும் அழுத கண்ணீர் – தேம்பா:14 23/3
வீதியின் வடிவாய் நீத்தம் விட்டு உலகு அஞ்சி எஞ்சி
நீதியின் வடிவாய் நின்ற நிமலனே கருணை பூத்த – தேம்பா:14 121/2,3
எஞ்சி தொழுது இற்றை இயம்பினர்-ஆல் – தேம்பா:15 25/4
உன்னினாள் கொலை நட்பில் வஞ்சித்தாள் என்று உளத்து எஞ்சி
துன்னினார் பழம் பழியார் உவப்பில் ஆர்த்து சுடு நகை சொல் – தேம்பா:17 35/2,3
உரம் தரும் திறத்தில் தம்மை உதைத்தனன் அறியாது எஞ்சி
தரம் தரும் வேகத்து ஓடி நரகு-இடை புதைத்த அன்றே – தேம்பா:22 13/3,4
அய்யம் கொண்டால் ஆர் அறிவு எஞ்சி அரிது உய்வார் – தேம்பா:23 22/2
தெருள் முகத்து இரவு ஒத்து ஆற்றா சிதைவு உறீஇ வெருவுற்று எஞ்சி
மருள் முகத்து எரியில் வீழ்ந்து மாள்வன ஒருங்கும் என்பார் – தேம்பா:24 9/3,4
எஞ்சி திண் திறல் எள்ளுறல் காண்பார் – தேம்பா:25 24/3
எஞ்சி நோய் இட மாய்த்து என – தேம்பா:27 142/2
துஞ்சிய கனவில் தெய்வம் துயர் முதிர்ந்து எஞ்சி தோன்றி – தேம்பா:29 44/1
கொன் திறத்து எஞ்சி காவில் குனிந்து புல் மேய்ந்து நின்றான் – தேம்பா:29 83/4
நீல நீர் கடல் அரவும் எஞ்ச எஞ்சி நெடிது அழுதார் – தேம்பா:30 19/2
பிழை குலம் ஆக மாக்கள் பேர் உயிர் வினை கொண்டு எஞ்சி
தழை குலம் வளி நாள் வீழும் தன்மையே நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:32 34/3,4
எஞ்சி தகு போர் வெல ஈடு இலதால் – தேம்பா:36 58/2
எஞ்சி துஞ்சாது என் உயிர் காத்தான் இவன் என்னா – தேம்பா:36 79/2

மேல்


எஞ்சிட (1)

அறத்து அளவு உயரினோர் அழிவுற்று எஞ்சிட
திறத்து அளவு அறிவு உள பேய்கள் செய்த தீ – தேம்பா:24 20/2,3

மேல்


எஞ்சிய (8)

எஞ்சிய விழுப்பத்து ஓங்கி இனிது என பாடா நின்றார் – தேம்பா:7 28/4
எஞ்சிய நலம் தருவை என்று அறிவர் யாரே – தேம்பா:14 10/3
எஞ்சிய எமக்கே வேண்டும் இரு வகை என்ன முன்பான் – தேம்பா:27 150/3
இருள்பட புகை மொய்த்து என்ன எஞ்சிய அறிவு குன்றும் – தேம்பா:29 14/1
எஞ்சிய நினைவு உற்று ஆயாது இழிவு உற பிதற்றும் சொல்லும் – தேம்பா:29 15/2
எஞ்சிய பின்னர் நின்னை எண்ணி உள் தேறினேனே – தேம்பா:29 44/4
ஊன் செயும் ஈனம் உற்று எஞ்சிய தன்மையின் உளத்து ஓர் நிலையும் இல மாக்கள் – தேம்பா:32 39/2
எஞ்சிய மாக்களும் இ திறத்து ஏழ் வரம் எய்தி குன்றத்து இணை நிற்பார் – தேம்பா:32 45/4

மேல்


எஞ்சியவோ (1)

தருமம் செறி தஞ்சமும் எஞ்சியவோ – தேம்பா:5 66/4

மேல்


எஞ்சியே (1)

எஞ்சியே மறை காட்டிட எய்தினாய் – தேம்பா:18 50/4

மேல்


எஞ்சிலனே (1)

போர் அஞ்சில கை புகழ் எஞ்சிலனே – தேம்பா:15 21/4

மேல்


எஞ்சிலா (2)

தூய் வினை எஞ்சிலா துதியின் வாழ்வரே – தேம்பா:25 50/3
காய் வினை எஞ்சிலா கருத்தினோய் என்றான் – தேம்பா:25 50/4

மேல்


எஞ்சினர் (2)

எஞ்சினர் உன்னை நம்பிய தன்மைத்து இயற்ற ஒன்று உனக்கு அரிது உண்டோ – தேம்பா:6 37/4
நேர் அற நீங்கி கிருமி தீண்டிய காய் நிகர்த்த பற்று எஞ்சினர் அல்லால் – தேம்பா:18 40/2

மேல்


எஞ்சினன் (1)

எஞ்சினன் இளைத்தனன் இளைத்த ஒரு கைமைக்கு – தேம்பா:23 47/2

மேல்


எஞ்சினார் (1)

எஞ்சினார் இவர்க்கு ஈங்கு அருள் ஈய்ந்துளாய் – தேம்பா:25 94/2

மேல்


எஞ்சினான் (1)

இறை பதி அடியினன் நொந்து அன்று எஞ்சினான் – தேம்பா:15 131/4

மேல்


எஞ்சு (14)

எஞ்சு இலா எழில் இமைத்த நீள் மருதமும் நீக்கி – தேம்பா:1 8/2
அருள் எஞ்சு இல நெஞ்சு அவிரும் சுதையே – தேம்பா:5 66/1
எஞ்சு பான் இயல்போ எனவோ வளன் – தேம்பா:8 85/3
எஞ்சு அழி மனுவின் தன்மை இறைமையோடு உயர்த்தினானே – தேம்பா:9 77/4
எஞ்சு இலான் என இறைஞ்சி கூறினாள் – தேம்பா:14 17/3
எஞ்சு இலா துயரத்து ஆழ்வாய் என்று மோயிசன் சொல்கின்றான் – தேம்பா:14 28/4
எஞ்சு உறை விஞ்சிய குஞ்சரம் இற்றது அதின் – தேம்பா:15 59/3
மருள் தரு நெஞ்சு-இடை அஞ்சின எஞ்சு இல வஞ்சனர் வெம் சமருக்கு – தேம்பா:15 107/1
எஞ்சு இலாய் எனில் இணங்குவர் இணங்கிய பின்றை – தேம்பா:23 94/2
எஞ்சு நஞ்சு அமுது ஆம்-கொல் யாவரும் – தேம்பா:27 31/2
எஞ்சு வாணிகர் புன் தொழில் என்று அலால் – தேம்பா:27 32/2
எஞ்சு அமிழ்ந்திய புரை இயைந்து மாழ்கவும் – தேம்பா:28 40/3
எஞ்சு இலா நிறை நீர் இழிந்து ஓடலும் – தேம்பா:28 105/2
ஏக ஏக அரும் துயர் எஞ்சு இலா – தேம்பா:28 112/3

மேல்


எஞ்சுக (3)

எஞ்சுக பயன் இயற்றிய அறங்களே இன்னா – தேம்பா:5 6/1
மஞ்சு எஞ்சுக மா முரசு ஆர்ப்ப அரா – தேம்பா:15 27/1
நஞ்சு எஞ்சுக எய் படை ஞாஞ்சிலொடு – தேம்பா:15 27/2

மேல்


எஞ்சும் (3)

எஞ்சும் தன்மைத்து உதவிய தான் இயைந்த தன்மை உலகு உணர்த்த – தேம்பா:10 149/3
விலை வளர் மகளிர் போரில் வீரம் அற்று எஞ்சும் நெஞ்சான் – தேம்பா:28 4/4
எள் உற எஞ்சும் என் சொல் இயம்பிட துணியும்-காலை – தேம்பா:30 3/4

மேல்


எஞ்சுவார் (1)

எஞ்சுவார் அவனை இறைஞ்சுவார் – தேம்பா:11 32/2

மேல்


எஞ்சுவான் (1)

யாவரும் கடிது அஞ்சலொடு எஞ்சுவான்
மீ வரும் துளி மேதினி மொய்த்ததும் – தேம்பா:11 28/1,2

மேல்


எஞ்சுவான்-கொல்லோ (1)

எஞ்சுவான்-கொல்லோ ஞாலத்து யாவரும் பனிப்ப ஆண்மை – தேம்பா:14 19/2

மேல்


எஞ்ஞான்றும் (10)

பார் முகத்து அதற்கு எஞ்ஞான்றும் பரிந்திட வகை செய்தானே – தேம்பா:3 32/4
மருள் நீக்கும் கோல் தொடி தன் வாள் முகத்தால் எஞ்ஞான்றும்
கருள் நீக்கும் கதிர் உயிர்த்த காட்சியினால் உளம் வெருவி – தேம்பா:6 3/2,3
குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/4
கானகத்தே துயர் உண்டீர் நிந்தை உண்டீர் கசடு அற்றீர் அறம் பூண்டீர் இனி எஞ்ஞான்றும்
மீன் அகத்தே மீன்கள் என ஒளிர்ந்து என்னோடு ஓர் வீட்டு-இடை வீற்றிருந்து ஆள எந்தை ஆசி – தேம்பா:11 53/2,3
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும்
கானகத்து ஆர் விலங்கு இனம் அ கந்தரத்துள் புகல் செய்யா காவல் செய்து – தேம்பா:11 123/2,3
பொருந்தலர் தடிந்து எஞ்ஞான்றும் புள் இனம் இனிது மாந்த – தேம்பா:25 72/1
தடம் புனைந்து உறைந்து எஞ்ஞான்றும் சைவலம் சிவை கொள்ளா போல் – தேம்பா:28 3/2
அலை விரவு ஊழல் வைகி அரவின் நஞ்சு அயின்று எஞ்ஞான்றும்
கொலை விரவு ஊழி செம் தீ குளித்தலே இனியது என்றோ – தேம்பா:28 136/1,2
பொருந்தலர் தடிந்து வீழ்த்து புள் குலத்து இனிது எஞ்ஞான்றும்
விருந்து அமர் அமர் செய்கிற்பார் வெற்றியே இங்கண் கொள்வார் – தேம்பா:32 37/1,2
வான் செய்த மறை முறையின் மனம் வழுவாது எஞ்ஞான்றும் வான் வீட்டு ஆள்வார் – தேம்பா:32 72/4

மேல்


எட்டா (1)

ஏத்தான் உளைந்தான் வேர்த்து உழைத்தான் எட்டா கருணை கரை கண்டான் – தேம்பா:36 24/4

மேல்


எட்டாம் (1)

மெய் கொள் மறை நூல் நெறி வழுவா விளைந்த உவப்பில் எட்டாம் நாள் – தேம்பா:26 48/1

மேல்


எட்டாயிரம் (1)

எட்டாயிரம் சேவகரை கடிது ஈட்டினான்-ஆல் – தேம்பா:16 24/4

மேல்


எட்டி (1)

நாடக அரசன் ஒவ்வா நவி கனி எட்டி ஒவ்வா – தேம்பா:27 17/1

மேல்


எட்டு (2)

எட்டு நாளும் ஆய் இரவி ஆயிரர் என இரவி – தேம்பா:11 88/3
அரிய வேதம் எட்டு_எட்டும் எண் ஆகமத்து – தேம்பா:27 92/1

மேல்


எட்டு_எட்டும் (1)

அரிய வேதம் எட்டு_எட்டும் எண் ஆகமத்து – தேம்பா:27 92/1

மேல்


எட்டும் (1)

அரிய வேதம் எட்டு_எட்டும் எண் ஆகமத்து – தேம்பா:27 92/1

மேல்


எடு (1)

வேலொடு வாள் எடு வீரர்கள் மேல் அதிர – தேம்பா:15 64/1

மேல்


எடு-மின் (1)

நின்று ஒளித்திருந்த பேழை நிமிர்ந்து கண்டு எடு-மின் என்றாள் – தேம்பா:21 8/4

மேல்


எடுக்கும் (1)

எடுக்கும் நலம் கொள் நாயகனை இரட்டி இறைஞ்சல் ஆயின பின் – தேம்பா:5 136/3

மேல்


எடுத்த (9)

எடுத்த பின் உண்ட ஓகை எழ எடுத்த முதிர்ந்த வேத முறை – தேம்பா:5 130/3
எடுத்த பின் உண்ட ஓகை எழ எடுத்த முதிர்ந்த வேத முறை – தேம்பா:5 130/3
நெஞ்சம் சேர் நஞ்சு உகுப்ப எடுத்த நாக நெடும் தலையை என் தொடையால் நேரா வல்லாள் – தேம்பா:8 58/2
எடுத்த மஞ்சிகத்துள் நோக்கி இள மதி முகத்தில் தண்ணீர் – தேம்பா:21 9/1
உருவாய் தோன்ற உள வயத்தால் உரு ஆங்கு எடுத்த கடிக்கு அரசன் – தேம்பா:23 5/2
தசும்பு-இடை எடுத்த நீரை சமிதை மேல் தெளித்து வாரி – தேம்பா:28 152/2
முன் உரைப்ப எடுத்த நிலை முற்று ஒழித்தான் கடந்து என்றால் – தேம்பா:34 44/2
பிணி கலத்து எடுத்த உடல் ஒன்றே எல்லா பிறர் உயிர்க்கு உயிர் என கொண்டான் – தேம்பா:34 50/4
தெளி முகத்து இலங்க எடுத்த சீர் உடலை – தேம்பா:35 82/2

மேல்


எடுத்தன (1)

எடுத்தன மலர் பத நலம் இது ஆய் திரள் இருட்டு இரவு ஒளி பகல் அனைய நீர்த்தலும் – தேம்பா:30 88/2

மேல்


எடுத்தனர் (1)

எரி மணி புகை எடுத்தனர் மலர் மழை பொழிந்தார் – தேம்பா:32 13/1

மேல்


எடுத்தனை (1)

குறை எடுத்தனை என்று அன்னார் கொடும் சினத்து உறுக்கல் நன்றோ – தேம்பா:0 5/3

மேல்


எடுத்தாய் (1)

ஊன்-பால் நின்று ஓர் மேனி எடுத்தாய் உயிர் சிந்த – தேம்பா:35 58/3

மேல்


எடுத்தார் (1)

அசும்பு-இடை ஒளித்த செம் தீ அறல் என எடுத்தார் யூதர் – தேம்பா:28 152/1

மேல்


எடுத்திட (1)

உள் புலத்து வணக்கம் மிக்கு உற உற்று எடுத்திட நாணினான் – தேம்பா:10 127/2

மேல்


எடுத்து (59)

பறை எடுத்து உலகம் கேட்ப பழித்து எனை நகைத்தல் நன்றோ – தேம்பா:0 5/4
புள்ளி மால் வரை பொன் உலகு இடத்து எடுத்து உய்த்தல் – தேம்பா:1 5/1
கால் எடுத்து அடுத்து எதிர்த்து ஒளி கலாப நீள் – தேம்பா:1 47/1
வால் எடுத்து பக மாற மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:1 47/2
கோல் எடுத்து அஞ்சன கோல காருகம் – தேம்பா:1 47/3
மேல் எடுத்து ஆரிய கூத்து வீக்கும்-ஆல் – தேம்பா:1 47/4
தெரிந்த வாய்ந்த ஐம் சிலையொடு கவண் எடுத்து எவரும் – தேம்பா:3 25/1
கலை எழும் பயனால் தாழ்குவர் எடுத்து களிபட கருணையே செய்வாய் – தேம்பா:6 38/4
செல் ஓடும் வான் வியப்ப சிறுமை எடுத்து அடல் காட்டும் திறலின் மிக்கோய் – தேம்பா:8 7/4
என்று அலர் கரம் எடுத்து இவனை ஏத்தினாள் – தேம்பா:8 35/1
புடம் கொடு கடல் பெருக்கு எடுத்து உள் புக்கு உளான் – தேம்பா:9 89/4
துகில் கலாபம் உள் தோன்ற விளிம்பு எடுத்து
உகிர் கொடு ஆய் அலர் கிள்ளி உதிர்த்து எழும் – தேம்பா:10 31/1,2
எடுத்து இருப்ப காய் முகனோடு எள்ளும் தன்மைத்து எவர் எவரும் – தேம்பா:10 68/3
கை தலத்தில் எடுத்து மார்பொடு காதல் ஓங்க அணைத்தலும் – தேம்பா:10 128/1
மின்னை ஒன்றிய வேடம் எடுத்து அவன் – தேம்பா:11 31/3
அகடு வைத்த வால் மணியினால் அழகு எடுத்து அழுத்தி – தேம்பா:11 92/3
குழல் எடுத்து மாகதர் தேன் பட பாடி பல்லியம் கார் குரலின் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 109/1
நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி – தேம்பா:11 109/2
சுழல் எடுத்து முகில் தலை ஈர் கொடி நகரை கடந்து ஏகி சோகு இனங்கள் – தேம்பா:11 109/3
அழல் எடுத்து செய்த துயர் ஆற்ற இறையோன் உறைந்த இடம் அடைந்தார் அன்றோ – தேம்பா:11 109/4
கொடி ஒக்க மலர் உயர்த்தோன் குழவி எடுத்து அரும் புகழ் செய் குழுவிற்கு அஞ்சி – தேம்பா:11 122/2
வாள் எயிற்று அடும் செம் பாந்தள் வடிவு எடுத்து எழுந்து அங்கு ஆடி – தேம்பா:14 26/3
என்பதும் வீர மோயீசன் தன் கை எடுத்து இடர் தீர்ப்பதும் ஒன்றாய் – தேம்பா:14 40/1
இரப்பு என நிரைத்தன வரம் இது ஆய் கடிது எடுத்து அமர் எதிர்த்தனன் அயர ஓச்சுவான் – தேம்பா:15 80/4
சிரகத்தின் உழுவை முகன் உரும் ஒப்ப உறுமி மதி தெளிவுற்ற வளை விட எடுத்து
உரகத்தின் எயிறு படு மதி ஒப்ப விரலில் உள ஒளி உற்ற வளை எறியும் முன் – தேம்பா:15 116/1,2
அடி அற்ற வலது கையை வதை முற்றி இடது கையில் அணி வட்டமொடு விட எடுத்து
இடி அற்ற முகிலின் ஒலி எழ மற்ற விருதர் நக இடைவிட்ட விசை இல விழ – தேம்பா:15 117/1,2
நீறு பட நெட்டு அயில் துணித்த அரசனோடு இவனும் நீள் தனு எடுத்து எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:15 127/1
கறை புதைத்தன விட நுனி வசி மிகு கணை எடுத்து உனது உயர் முடி புனைவல் என்று – தேம்பா:15 164/3
காமம் சால் உருத்த அன்பில் கனிந்து எடுத்து உதித்த பாலால் – தேம்பா:15 181/2
ஓதை ஓங்கிய களத்து நெல் தெளித்து எடுத்து உறைந்த – தேம்பா:16 14/1
மல் தொழில் செய் புயத்து எடுத்து அம் மலை மேல் உய்த்தான் மயிர் திறத்தான் – தேம்பா:17 28/4
நிழல் எடுத்து உலவு விண்மீன் நிறை மதி சூழ்ந்ததே போல் – தேம்பா:20 41/1
அழல் எடுத்து எரிக்கும் கண்ணார் அரசனை வளைத்து வீணை – தேம்பா:20 41/2
குழல் எடுத்து இனிய ஓதை குயில் என குயில நூறும் – தேம்பா:20 41/3
கழல் எடுத்து ஆடி பாடி கனிவு எடுத்து இனைய சொன்னார் – தேம்பா:20 41/4
கழல் எடுத்து ஆடி பாடி கனிவு எடுத்து இனைய சொன்னார் – தேம்பா:20 41/4
விப்பாம் என எடுத்து விற்று அளித்தார் அ கொடியார் – தேம்பா:20 63/4
ஐ எடுத்து ஒளிர் அ தோன்றற்கு அன்பு எடுத்து உயிரை காக்க – தேம்பா:21 13/1
ஐ எடுத்து ஒளிர் அ தோன்றற்கு அன்பு எடுத்து உயிரை காக்க – தேம்பா:21 13/1
கை எடுத்து அளித்தது என்று இ கங்கையை கையாறு என்னும் – தேம்பா:21 13/2
மெய் எடுத்து இசைத்த நாம விதி இதே என்றான் வானோன் – தேம்பா:21 13/3
மை எடுத்து இரைத்த யாறு வலத்தில் இட்டு அவரும் போனார் – தேம்பா:21 13/4
ஈடு உடை அரசும் பேரும் எடுத்து வீற்றிருந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:23 10/4
தாங்க_அரும் பொறை தறை மடுத்து எடுத்து என வஞ்சத்து – தேம்பா:23 89/1
அட கலி எடுத்து ஆர்த்து அறிவு அறை போக்கி அழல் அறை அலகைகாள் நெஞ்சம் – தேம்பா:23 102/3
சூழ் வினை அறிந்த வானோன் சொல் எடுத்து அஞ்சேல் அஞ்சேல் – தேம்பா:26 6/3
மூரியால் துதி முற்று எடுத்து ஓதினாள் – தேம்பா:26 33/4
சீர் முகத்த தன் சேய் எடுத்து அரும் தவம் உள்ளி – தேம்பா:26 58/3
உளி அழ அழவே தோன்றல் உம்பர் மெய் எடுத்து போனார் – தேம்பா:26 93/4
துன்ன ஆறு இடறி வீழ்ந்தால் துணைவன் நின்று எடுத்து பின்றாது – தேம்பா:26 115/2
குழல் எடுத்து இன்னிசை குயில அரசன் காண குழுச சூழ – தேம்பா:26 167/1
நிழல் எடுத்து ஒண் மணி மின்ன நிருபன் பாவ நிலை மகளே – தேம்பா:26 167/2
அழல் எடுத்து இன்பு என சுடும் வேல் கண்ணால் நோக்கி அறம் அழிய – தேம்பா:26 167/3
கழல் எடுத்து ஒண் சிலம்பு ஆர்ப்ப கனத்து மின் போல் ஆடுகிற்பாள் – தேம்பா:26 167/4
தீவிய மருந்து என எடுத்து செல்வு அயர்ந்து – தேம்பா:27 48/3
விழுந்து உற எடுத்து உள் தாபம் விளைத்த கண் கலுழி போற்றி – தேம்பா:28 130/1
இரைத்தன கடல் கலி மெலிய ஆர்த்து உடல் எடுத்து உலகு அளித்தவன் தொழுது சாற்றினார் – தேம்பா:30 85/4
அரி மணி குரல் யாழ் எடுத்து உளர்ந்து இசை ஏற்றி – தேம்பா:32 13/2
வீய் முகத்து இவண் விட்ட மெய் எடுத்து எழுக என்றான் – தேம்பா:35 70/4

மேல்


எடுப்ப (1)

உன் அரசு எடுப்ப ஈங்கு உணர்ந்து உற்றான் என – தேம்பா:25 47/3

மேல்


எடுப்பு (1)

எடுப்பு_அரும் இன்ன யாவும் இன்பமும் துயரும் ஆக – தேம்பா:12 99/1

மேல்


எடுப்பு_அரும் (1)

எடுப்பு_அரும் இன்ன யாவும் இன்பமும் துயரும் ஆக – தேம்பா:12 99/1

மேல்


எண் (85)

எவர்க்கும் தாய் என எண் இலா கிழிபட கீறும் – தேம்பா:1 11/2
எண் அரும் சுடர் ஏற்றுவர் இணை என மாக்கள் – தேம்பா:5 4/2
உறையை பழித்த எண்_இல மன் உயிர்கள் எரி தீ நரகு எய்த – தேம்பா:5 18/3
எண்_நாங்கொடும் ஓர் வயது ஏகி மணம் – தேம்பா:5 112/3
எண் படும் அளவு அற்று ஆய்ந்த ஈர் அறம் புனைந்த நாளில் – தேம்பா:7 2/4
வையகம் வைகும் வாய்ந்த மாதருள் எண்_இல் ஆசி – தேம்பா:7 6/3
எண் தலங்கள் எங்கும் நன்றி ஈறு இலாமல் ஈயுமே – தேம்பா:7 36/4
எண் செயும் உணர்வில் இங்கண் யாது மெய் என்பது அம்மா – தேம்பா:7 68/4
எண்_இலா சுடர் என இமைத்த வானவர் – தேம்பா:8 43/1
கைம்முறையாம் என பணி பொன் சுடிகை ஆரம் கண்டிகையோடு இன கலன் எண் இல்லாது ஏந்தி – தேம்பா:8 59/3
என் உயிர் ஆள்பவன் மின்னிய மீன் ஒளி எண்_இல ஏவி உலாம் – தேம்பா:8 81/3
மாட்சியால் ஓங்கு பூ வாகையான் எண்_அரும் – தேம்பா:9 7/1
ஈட்டு வான் பொருள் எண்_இலது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 34/4
எண் கொடு உண்டு அளவு எல்லை_இல் தேவ பல் – தேம்பா:9 57/3
எண்_இலா வரத்தவன் எண்_இலா முறை – தேம்பா:9 85/3
எண்_இலா வரத்தவன் எண்_இலா முறை – தேம்பா:9 85/3
எண் குடித்து உவந்த கண் இமைப்பு இலாமையும் – தேம்பா:9 90/2
வான் உலா வனப்பு எண்_இல் வானவர் – தேம்பா:10 104/1
எண் பட்டு உயர்ந்த செல்வ அரசே எம் மேல் இரங்கும் தயை இதுவோ – தேம்பா:10 138/4
எண் உளே அடங்கல் இன்றி ஏந்து மாட்சி பூண்டு வான் – தேம்பா:11 5/1
மின்னு மா மகன் மேனி கொண்டு உதித்த எண் பகல் ஆய் – தேம்பா:11 102/1
தே உலகு நிகர் நயத்து இ மூவரும் எண்_இல ஆசி செலுத்தினாரே – தேம்பா:11 115/4
இ நீர் அன்னார்க்கு எண்_ஐ நாள் இனிதில் அங்கண் போயின பின் – தேம்பா:12 1/1
மல்கி காத்த உம்பர் அலால் வந்தார் அன்று ஓர் எண்_இலரே – தேம்பா:12 11/4
எண் புடை காக்கும் அருள் புரி நாதன் இவன் என அமர்த்திடல் போன்றே – தேம்பா:12 60/4
தேன் தாம திருமகன் நேர்ந்து இன்னும் எண் நாள் செல அன்னார் – தேம்பா:13 2/2
எண் அகன்ற குணத்து இவர் நில்-மின் என்று – தேம்பா:13 26/3
எண் முழுதும் நீத்த நினது ஆண்மை எதிர் உண்டோ – தேம்பா:14 4/4
எண் இகல் விடாமை நாதன் ஏவலில் சூரல் ஓங்கி – தேம்பா:14 31/2
உண்ணிகள் எண்_இல் மொய்ப்ப உழி-தொறும் வெருவும் மொய்த்து – தேம்பா:14 31/3
எண் முழுது இன்றி இறந்து உயிர் செகுப்ப எசித்து நாடு எங்கணும் கொன்றான் – தேம்பா:14 41/4
எண் உக இடம் அற்று அபயர் மா கடல் சூழ்ந்து எய்த கோல் பின்னுற தொடர்ந்தான் – தேம்பா:14 44/4
இடையே நின்று தொடர இனிது எண்_இலர் சால்பு உண்டார் – தேம்பா:14 74/4
மாறு உற நீள் நிலத்து உயிரும் எண் அற்று ஈட்டி வகுத்தனனே – தேம்பா:14 95/4
எண் முழுது இழந்த சீலத்து இறைவனை தொழுதல் தீதோ – தேம்பா:15 49/2
தரு மணி நரம்பின் மேல் எண் தரும் இசை கிளப்ப வானோர் – தேம்பா:15 182/3
எல் வழங்கிய இரு முடி அரசர் எண் அரிதே – தேம்பா:16 8/4
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கதம் உண்ட அமலேக்கு எய்தான் – தேம்பா:16 41/1
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கான்று அவை மதியான் காத்தான் – தேம்பா:16 41/2
எண் திசை சம்பும் ஓட எண் திசை பொறி தீ சிந்த – தேம்பா:17 19/1
எண் திசை சம்பும் ஓட எண் திசை பொறி தீ சிந்த – தேம்பா:17 19/1
இனி பட்டான் என்று சீறி எண்_இலார் அவனை சூழ்ந்து – தேம்பா:17 20/3
விதிர்த்தனன் அரிய தண்டம் வீசினன் எண்_இல் ஆவி – தேம்பா:17 22/2
நகை விளைத்த மேல் சிகரம் வீழ்த்தி எண்_இல் நள்ளரொடு – தேம்பா:17 38/3
தழங்கிய வாய் முகில் மின்னி எண்_ஐ நாளும் தாழ் எவரும் – தேம்பா:18 15/2
எண் மேல் எழ நாடு அவண் எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 4/4
பல் நாள் துயரில் எண் மடங்காய் பனிப்புற்று ஆர்ப்ப வீழ்ந்தன-கால் – தேம்பா:23 1/3
எண் திக்கு அசைக்கும் ஆணையினான் இ பார் நடுக்கும் சூலத்தான் – தேம்பா:23 8/3
ஏமம் சேர் மனையார் எண்_ஈர்_ஆயிரர் இமிழின் கொண்டோன் – தேம்பா:23 61/3
துதி வளர் மறையும் உணர்ந்த பின் வீழ்ந்து துகளும் எண் மடங்கு எழ சுடர் வான் – தேம்பா:23 103/3
எண் வழி தவறி உள்ளிய சூட்சி இது என வெறி எலாம் இரட்ட – தேம்பா:23 109/1
உரு எனும் எண்_இல் காலாள் உடைய பேய் படைகள் தோற்றம் – தேம்பா:24 2/4
எண்_இலா இளைஞனாய் இசைத்தி நீ என – தேம்பா:25 41/2
சிகை இலா தலைய என்று சிறுவர் எண்_ஐந்து_இரண்டும் – தேம்பா:25 62/2
தேறு அடி அடிகள் ஏந்தி செல்ல மற்று எவரும் எண்_ஐ_நூறு – தேம்பா:25 63/2
என்ன மா தவன் எண் அகன்று இன்புறீஇ – தேம்பா:26 183/1
அரிய வேதம் எட்டு_எட்டும் எண் ஆகமத்து – தேம்பா:27 92/1
விண் செய் வெம் சுடர் விலக எண்_இல சுடர் தீபம் – தேம்பா:27 167/1
எண் செய் ஈறு_இலா இறைவரை விகற்பித்தார் என்றார் – தேம்பா:27 167/4
மண் புலத்து இணை ஒன்று இல்லா மனங்களை எண்_இல் நாதன் – தேம்பா:28 62/3
நாட்டு அன்னார் வெருவி நைய நண்ணி எண்_இல கொல் வேங்கை – தேம்பா:29 85/3
பார் நலம் துறந்து இங்கு ஆர்ந்த படிவர் எண் இன்றி வைகி – தேம்பா:30 63/3
யான் எனது என்னும் பற்றல் யாவும் அற்று எண் ஒன்று இன்றி – தேம்பா:30 75/2
இனைவரும் பலரும் எண்_இல் ஈட்டமும் வேறும் ஆகி – தேம்பா:30 80/1
எண் மேல் இழிந்து எழுந்து உலவ இயாக்கோபன் – தேம்பா:31 9/3
எண் கண் ஆடிய சந்திரன் இன்றி மீன் – தேம்பா:32 4/2
எண் கடந்த ஏதம் கொண்ட இ உலகு அனைத்தும் காத்து – தேம்பா:32 33/2
எண்ணிட இடமும் ஒன்று இன்றி எண் திசை – தேம்பா:32 53/3
எண்_இல குருசிலர் இரிந்து உலாவுவார் – தேம்பா:32 60/4
எண் திசை இரிந்து வந்து இன்ன ஆறு எழில் – தேம்பா:32 69/1
எண் கடந்த நிரை தீம் பால் இனிது ஒழுகும் பார்ம நிலத்து இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/4
எண் கடந்து அரிய இன்பம் ஈதி என்று அடியை போற்றி – தேம்பா:32 90/3
படப்பட சிலர் எண் இன்றி பலர் எதிர்த்து உவப்பில் ஆவி – தேம்பா:32 95/3
நீடிய பிணிகள் எண் வருடம் நீங்கு இலா – தேம்பா:34 1/1
எண் புலம் தவிர் காந்தியோடு எய்தினேன் – தேம்பா:34 29/3
எல் பிழம்பு எறித்த வானோர் எண்_இலர் முனர் போய் பாட – தேம்பா:35 40/1
எண் மேல் வைத்த எம் செயிர் ஆர்ஆர் இணை சொல்வார் – தேம்பா:35 60/4
எண் திக்கு உறை மன் உயிர்க்கு எல்லாம் எந்தை அன்றோ திறந்திட்டான் – தேம்பா:36 17/4
எண் என்று ஆயின திக்கு இவை யாவும் உற – தேம்பா:36 49/1
தீண்டாது என எண் திசை காத்து வழாது – தேம்பா:36 59/3
எண் திக்கில் இராயனை ஏத்தினரே – தேம்பா:36 71/4
விண் கனிய எண் கனிய திரு வில் வீசி வேய்ந்தது அன்றே – தேம்பா:36 97/4
எண் கவர் தயையின் பார்த்து என சூசை விழித்த கண் வினை அருள் அளவோ – தேம்பா:36 113/4
வெம் மணி உரு கொடு வேய்ந்து எண் விண்ணவர் – தேம்பா:36 121/2
ஏர் வயின் கரத்து அணி எண்_இல் ஏந்துபு – தேம்பா:36 125/3

மேல்


எண்_நாங்கொடும் (1)

எண்_நாங்கொடும் ஓர் வயது ஏகி மணம் – தேம்பா:5 112/3

மேல்


எண்_அரும் (1)

மாட்சியால் ஓங்கு பூ வாகையான் எண்_அரும்
காட்சியால் ஓங்கி முன் கண்ட யாவும் தரும் – தேம்பா:9 7/1,2

மேல்


எண்_இல் (11)

வையகம் வைகும் வாய்ந்த மாதருள் எண்_இல் ஆசி – தேம்பா:7 6/3
வான் உலா வனப்பு எண்_இல் வானவர் – தேம்பா:10 104/1
உண்ணிகள் எண்_இல் மொய்ப்ப உழி-தொறும் வெருவும் மொய்த்து – தேம்பா:14 31/3
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கதம் உண்ட அமலேக்கு எய்தான் – தேம்பா:16 41/1
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கான்று அவை மதியான் காத்தான் – தேம்பா:16 41/2
விதிர்த்தனன் அரிய தண்டம் வீசினன் எண்_இல் ஆவி – தேம்பா:17 22/2
நகை விளைத்த மேல் சிகரம் வீழ்த்தி எண்_இல் நள்ளரொடு – தேம்பா:17 38/3
உரு எனும் எண்_இல் காலாள் உடைய பேய் படைகள் தோற்றம் – தேம்பா:24 2/4
மண் புலத்து இணை ஒன்று இல்லா மனங்களை எண்_இல் நாதன் – தேம்பா:28 62/3
இனைவரும் பலரும் எண்_இல் ஈட்டமும் வேறும் ஆகி – தேம்பா:30 80/1
ஏர் வயின் கரத்து அணி எண்_இல் ஏந்துபு – தேம்பா:36 125/3

மேல்


எண்_இல (6)

உறையை பழித்த எண்_இல மன் உயிர்கள் எரி தீ நரகு எய்த – தேம்பா:5 18/3
என் உயிர் ஆள்பவன் மின்னிய மீன் ஒளி எண்_இல ஏவி உலாம் – தேம்பா:8 81/3
தே உலகு நிகர் நயத்து இ மூவரும் எண்_இல ஆசி செலுத்தினாரே – தேம்பா:11 115/4
விண் செய் வெம் சுடர் விலக எண்_இல சுடர் தீபம் – தேம்பா:27 167/1
நாட்டு அன்னார் வெருவி நைய நண்ணி எண்_இல கொல் வேங்கை – தேம்பா:29 85/3
எண்_இல குருசிலர் இரிந்து உலாவுவார் – தேம்பா:32 60/4

மேல்


எண்_இலது (1)

ஈட்டு வான் பொருள் எண்_இலது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 34/4

மேல்


எண்_இலர் (2)

இடையே நின்று தொடர இனிது எண்_இலர் சால்பு உண்டார் – தேம்பா:14 74/4
எல் பிழம்பு எறித்த வானோர் எண்_இலர் முனர் போய் பாட – தேம்பா:35 40/1

மேல்


எண்_இலரே (1)

மல்கி காத்த உம்பர் அலால் வந்தார் அன்று ஓர் எண்_இலரே – தேம்பா:12 11/4

மேல்


எண்_இலா (4)

எண்_இலா சுடர் என இமைத்த வானவர் – தேம்பா:8 43/1
எண்_இலா வரத்தவன் எண்_இலா முறை – தேம்பா:9 85/3
எண்_இலா வரத்தவன் எண்_இலா முறை – தேம்பா:9 85/3
எண்_இலா இளைஞனாய் இசைத்தி நீ என – தேம்பா:25 41/2

மேல்


எண்_இலார் (1)

இனி பட்டான் என்று சீறி எண்_இலார் அவனை சூழ்ந்து – தேம்பா:17 20/3

மேல்


எண்_ஈர்_ஆயிரர் (1)

ஏமம் சேர் மனையார் எண்_ஈர்_ஆயிரர் இமிழின் கொண்டோன் – தேம்பா:23 61/3

மேல்


எண்_ஐ (2)

இ நீர் அன்னார்க்கு எண்_ஐ நாள் இனிதில் அங்கண் போயின பின் – தேம்பா:12 1/1
தழங்கிய வாய் முகில் மின்னி எண்_ஐ நாளும் தாழ் எவரும் – தேம்பா:18 15/2

மேல்


எண்_ஐ_நூறு (1)

தேறு அடி அடிகள் ஏந்தி செல்ல மற்று எவரும் எண்_ஐ_நூறு
அடி அகல நாதன் நுவன்று தான் செய்த ஏவல் – தேம்பா:25 63/2,3

மேல்


எண்_ஐந்து_இரண்டும் (1)

சிகை இலா தலைய என்று சிறுவர் எண்_ஐந்து_இரண்டும்
தகை இலா சொன்ன பாலால் சடத்து இரு கரடி பாய்ந்து – தேம்பா:25 62/2,3

மேல்


எண்ண (1)

ஏர் தவழ் புரங்கள்-தோறும் எண்ண_அரும் இடங்கள்-தோறும் – தேம்பா:23 13/2

மேல்


எண்ண_அரும் (1)

ஏர் தவழ் புரங்கள்-தோறும் எண்ண_அரும் இடங்கள்-தோறும் – தேம்பா:23 13/2

மேல்


எண்ணத்து (1)

எண்ணத்து ஒழுகும் இசறயலை இரங்கி கைக்கொண்டான் என்றாள் – தேம்பா:26 43/3

மேல்


எண்ணம் (6)

எண்ணம் தாவு உணர்வு இன்பொடு உணர்த்தினான் – தேம்பா:8 88/4
எண்ணம் தீர்ந்த எழில் கொடு வெண் நிலா – தேம்பா:9 53/1
எண்ணம் கடிய எரிந்தேன் எரிந்தேன் என்னா எறிந்தாள் – தேம்பா:10 48/4
புருடனினும் விஞ்சு அரிவை அனைய இகல் எண்ணம் இல பொருநன் இவை கண்டு மனம் நோக – தேம்பா:15 121/3
எண்ணம் தூவிய வேடனுக்கு அஞ்சி வந்து எரி கான் – தேம்பா:26 60/3
எண்ணம் தவிர் மாட்சியை ஏந்தினன்-ஆல் – தேம்பா:36 56/4

மேல்


எண்ணல் (2)

நின்னால் ஆம் ஓர் நன்றது வெள்ளம் நெடிது எண்ணல்
என்னால் ஆமோ என் உயிர் வேந்தே இயல் தம் கை – தேம்பா:9 67/1,2
வீயா புண்டரிகம் என எண்ணல்
ஆயா பேதைமை ஆம் பகை கோறல் – தேம்பா:25 28/2,3

மேல்


எண்ணலால் (1)

எண்ணலால் அரும் துயர் எய்தி சூசை உள் – தேம்பா:7 84/3

மேல்


எண்ணலோடு (1)

மறை படல் தகவு என மனத்தில் எண்ணலோடு
அறை பட திரு உளம் அறிந்து இலாமையால் – தேம்பா:7 80/2,3

மேல்


எண்ணவோ (1)

கொன் அரசு இழிவு உற குழைந்து உள் எண்ணவோ – தேம்பா:25 47/4

மேல்


எண்ணற்கு (1)

எண்ணற்கு ஏந்திய ஆசி இயம்பினார் – தேம்பா:8 93/3

மேல்


எண்ணா (11)

மறித்து உண்ணாது எண்ணா உயிர் மாழ்ந்தே மருள் எல்லாம் – தேம்பா:9 66/2
மஞ்சு எஞ்சா அருள் செல்வம் எண்ணா மூடர் வறியர் எனா – தேம்பா:10 63/3
புகழுவர் என்று ஆசி நலம் புகன்று வாழ்த்தி புரை எண்ணா
நிகழுவரே நெகிழுவரே வணங்கி கேட்கின் நிந்தை உறீஇ – தேம்பா:10 66/2,3
கேடு உடை அஞர் என்று எண்ணா கிளர் வயத்து உணர்வின்-பாலால் – தேம்பா:23 10/3
குல நலம் எண்ணா வாய்ந்த குண நலம் உணரா காவல் – தேம்பா:27 151/1
விண் மேல் வைத்த வான் திரு எண்ணா வெருள் வீங்கி – தேம்பா:28 115/2
ஆய்வார் எண்ணா நல் அறம் நிந்தித்து அழிவு உற்றார் – தேம்பா:28 119/1
வான் நலமும் ஒன்று எண்ணா வரைவு அறும் தன் கடல் தானை – தேம்பா:29 66/3
மருள் புரிந்த மனத்து எண்ணா மன்னன் அருள் மறுத்தாயே – தேம்பா:29 71/2
போர் மீது ஆடிய சேனை பொலிவு எண்ணா மறுத்தானோ – தேம்பா:29 72/2
வந்த தன் துயர் எலாம் மனத்து எண்ணா பொறை – தேம்பா:35 15/3

மேல்


எண்ணாத (1)

பின் வளர் இழிவு எண்ணாத பேதமை திறத்து அது ஒன்றை – தேம்பா:29 78/3

மேல்


எண்ணாதன (1)

எண்ணாதன காட்சியை ஈந்து அறைவான் – தேம்பா:5 108/4

மேல்


எண்ணாது (4)

எண்ணாது தாய் தந்தை இறைஞ்சீர் கேளீர் எதிர்த்து உடன்று பகைத்தீர் பொய் ஆணை இட்டீர் – தேம்பா:11 50/3
அல் என எண்ணாது அரசன் மோயிசனை அழைத்து உமர் இ கணத்து எழுக – தேம்பா:14 42/3
தெள்ளிய மரபினோர் செரு எண்ணாது உளம் – தேம்பா:24 21/3
அரும் தமர் பிறர் என்று எண்ணாது அடுதியே சடுதி என்றான் – தேம்பா:25 72/4

மேல்


எண்ணார் (3)

குய்யம் கொண்டார் கண்டவை எண்ணி குறை எண்ணார்
அய்யம் கொண்டால் ஆர் அறிவு எஞ்சி அரிது உய்வார் – தேம்பா:23 22/1,2
புலத்து எல்லாம் ஆகும் எனின் புற விகிர்தம் ஒன்று எண்ணார் புலமை மிக்கோர் – தேம்பா:27 99/4
பின்-பால் கொண்ட ஆகுலம் எண்ணார் பிறழாத ஓர் – தேம்பா:28 123/3

மேல்


எண்ணால் (1)

நலத்து இயல்பால் தகை நல்லாய் வருந்தி எண்ணால் நகவு ஆனாய் – தேம்பா:10 73/4

மேல்


எண்ணான் (1)

எண்ணான் இவறான் எனை நீங்கும் எலாம் – தேம்பா:5 73/4

மேல்


எண்ணி (28)

எல்லை இல நயம் உள்ளும் அமரரும் எண்ணி அறைவன ஆசியோடு – தேம்பா:5 127/2
எத்தாலும் நிகர்ப்பு அரிய இ அறத்தி-தனை ஐயம் இதயத்து எண்ணி
சத்து ஆன கடவுள் தரும் தெருளோடு என் அகம் அறிந்த தகைவினாள்-கண் – தேம்பா:8 19/2,3
என்றனன் என்று புகழ்ந்து புகழ்ந்து இவை எண்ணி மகிழ்ந்தன-கால் – தேம்பா:8 78/1
இன்ன யாவையும் உளத்து எண்ணி எண்ணிய நிலைக்கு – தேம்பா:9 1/1
கல்லார் உண்டோ கண்டவை எண்ணி கரவாதேல் – தேம்பா:9 61/3
நஞ்சு எஞ்சா காஞ்சிரம் காய் அழகு என்று எண்ணி நச்சுவர் போல் – தேம்பா:10 63/1
வன்னி வீழ்ந்து எரி வஞ்ச பேய்கள் தம்மை வர கடவுள் என்று எண்ணி தொழுதது என்னோ – தேம்பா:11 48/4
பேர் பகை உணர்ந்து சூழ பிறர் எலாம் தமை போல் எண்ணி
சேர் பகை உணரா அ புள் சிறுமை கண்டு இனைந்தான் சூசை – தேம்பா:12 25/3,4
எண்ணி வேண்டினும் இகல் செய்வான்-கொலோ – தேம்பா:14 14/4
பிடி நலம் தழுவி நீந்தும் பெரும் கரி வரை என்று எண்ணி
மடி நல முயல் மான் கேழல் மரை கவி பலவும் ஏறி – தேம்பா:14 114/1,2
தேன் பிறழ் அலங்கல் மார்பின் சேதையோன் என்ன எண்ணி
வான் பிறை உறழ் வில் வாங்கி மறம் கொடு மயங்கி தம் மேல் – தேம்பா:16 40/2,3
எண்ணி பத்து அம் கை இடும் எல்வை நட்பும் இயல் பிறப்பும் – தேம்பா:17 32/3
நட்டு உயிர்ப்பன என்று எண்ணி நர_பதி தேறினானே – தேம்பா:20 46/4
பகைத்தன தன்மைத்து என்னையே எண்ணி பணிகுவான் என கொடிது உணர்ந்தாள் – தேம்பா:20 76/3
கண்டது எண்ணி கலக்கம் அற்று ஆற்றலே – தேம்பா:20 95/1
குய்யம் கொண்டார் கண்டவை எண்ணி குறை எண்ணார் – தேம்பா:23 22/1
இகழ்ச்சி வந்து உதிக்கும் என்று எண்ணி போற்றுவார் – தேம்பா:23 124/2
இன் வளர் இரக்கம் மிக்கு எண்ணி ஓதினான் – தேம்பா:24 45/4
பின் நாள் ஆயின பெற்றியை எண்ணி
என்னால் ஆவது இயம்பு-மின் என்றான் – தேம்பா:25 20/3,4
முன் ஆர் நிற்பார் என்று எண்ணி முரிந்து உள் குழைகிற்பேன் – தேம்பா:28 25/4
ஆனவரை வேறு எண்ணி அழல் கிடக்கும் வெறி வேறு ஆய் – தேம்பா:28 75/3
இலைகள் எண்ணி முகில் துளி எண்ணி நீர் – தேம்பா:28 110/1
இலைகள் எண்ணி முகில் துளி எண்ணி நீர் – தேம்பா:28 110/1
மை ஆர் புன் நூல் பல் கதை எண்ணி வடு மல்க – தேம்பா:28 118/2
வீய் திரள் தளிர்த்த தேன் போல் விளம்பிய சொல் என்று எண்ணி
போய் திரள் தளிர்த்த பொய்யின் போழ்ந்த வாய் விழைந்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 135/3,4
உள்ளிய நவ நூல் எண்ணி ஒழுகலோ உறுதி என்றாள் – தேம்பா:29 4/4
சொல் நாடினன் அஃதே சுருதியாக தொடர்ந்து எண்ணி
முன் நாள் துணை இல்லா வாமன் தானும் முயங்குகின்ற – தேம்பா:29 21/2,3
எஞ்சிய பின்னர் நின்னை எண்ணி உள் தேறினேனே – தேம்பா:29 44/4

மேல்


எண்ணிக்கை (1)

வீமம் சால் குறை எண்ணிக்கை கண் உதவா மெய் எல்லாம் – தேம்பா:27 43/3

மேல்


எண்ணிட (1)

எண்ணிட இடமும் ஒன்று இன்றி எண் திசை – தேம்பா:32 53/3

மேல்


எண்ணிய (5)

தன் உயிர் ஆம் என உன்னு தயாபமொடு எண்ணிய மூ உலகு ஆர் – தேம்பா:8 81/1
இன்ன யாவையும் உளத்து எண்ணி எண்ணிய நிலைக்கு – தேம்பா:9 1/1
ஈட்டிய அழலை எண்ணில் எண்ணிய மனத்தை தீக்க – தேம்பா:19 7/3
ஏர் விளை மணியின் சாயல் எண்ணிய அளவில் சொல்லும் – தேம்பா:28 14/1
இன்று தீமையை இவன் பிறர்க்கு எண்ணிய தன்மைத்து – தேம்பா:29 101/3

மேல்


எண்ணியும் (1)

அலை கொள் நுண் மணல் எண்ணியும் அத்துணை – தேம்பா:28 110/2

மேல்


எண்ணில் (5)

அ நாள் எம் மேல் காட்டிய பேர் அன்பு இன்று எண்ணில் ஆகாதோ – தேம்பா:5 19/4
மதியான் எனும் மா பெயரான் வரையாத எண்ணில்
பதியாத படை கடல் பண்ணி அதிர்ந்து எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 17/3,4
ஈட்டிய அழலை எண்ணில் எண்ணிய மனத்தை தீக்க – தேம்பா:19 7/3
ஏற்றிய தேவர் எண்ணில் எண்ணுவர் கலங்கு வாரும் – தேம்பா:23 57/1
அஞ்சிய உளத்து இஃது எண்ணில் அறிவு இதோ என்றான் சூசை – தேம்பா:29 15/4

மேல்


எண்ணின் (3)

எண்ணின் மேல் வைத்த உட்கு இயற்றும் மாயமே – தேம்பா:24 48/4
எண்ணின் மேல் எழும் சூட்சி இயற்றி நீ – தேம்பா:25 96/1
மன-இடை எண்ணின் கொன்னே வடு அலால் பயன் ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:29 10/3

மேல்


எண்ணினும் (1)

எண்ணினும் அவன் பெயர் இசைத்த நீர்மையான் – தேம்பா:25 48/1

மேல்


எண்ணும் (7)

அண்ணும் என இன்ன மணம் எண்ணும் எனும் ஓர் சிலரே – தேம்பா:5 158/4
குல முறை இறையும் எண்ணும் கொணர்ந்து இட பணி இட்டானே – தேம்பா:10 4/4
என் நகர்க்கு இறையும் எண்ணும் ஈவதற்கு ஏகல் வேண்டும் – தேம்பா:10 6/3
கோன் நேர பாவிய கையிறையும் எண்ணும் கொடுத்தனரே – தேம்பா:10 71/4
எண்ணும் எள்ளும் நீத்த குணத்து இருமை ஏந்தும் எனை ஆள்வான் – தேம்பா:12 5/2
ஈ இனம் எண்ணும் ஈறும் இன்றியே எவணும் மொய்த்து – தேம்பா:14 32/3
ஏதம் கொண்டார் எண்ணுவர் மற்று எண்ணும் பாங்கு அரிதே – தேம்பா:28 31/2

மேல்


எண்ணுவது (2)

பல் நாள் உலகம் கொண்ட பழி பகையை எண்ணுவது நன்றோ – தேம்பா:5 19/3
சீர் இழந்து இழி செயிரினார் எண்ணுவது அரிதோ – தேம்பா:23 85/4

மேல்


எண்ணுவர் (2)

ஏற்றிய தேவர் எண்ணில் எண்ணுவர் கலங்கு வாரும் – தேம்பா:23 57/1
ஏதம் கொண்டார் எண்ணுவர் மற்று எண்ணும் பாங்கு அரிதே – தேம்பா:28 31/2

மேல்


எண்ணுவர்-கொல் (1)

கொண்ட தீயவை எண்ணுவர்-கொல் எனா – தேம்பா:10 37/2

மேல்


எண்ணுவான் (1)

ஏலினால் மேவு சீர் ஆயது என்று எண்ணுவான் – தேம்பா:9 6/4

மேல்


எண்ணுள் (1)

எண்ணுள் ஓர் பகல் மூன்று இருந்தார் அரோ – தேம்பா:17 47/4

மேல்


எண்ணேல் (2)

திலம் கலந்த மா செல் இடத்து உறைவதும் எண்ணேல்
அலம் கலந்த தேன் அனைய தீம் சொல்லொடு வஞ்ச – தேம்பா:26 67/1,2
வெம் பொறி புதவை ஓர்ந்து விளை பகை சிறிது என்று எண்ணேல்
பைம் பொறி பாந்தள் தன் கூர் பல் பட மத நீர் குன்றின் – தேம்பா:28 150/2,3

மேல்


எண்ணேன் (1)

எண்ணேன் இதற்கே இனம் செய்து இருந்தாய் நீ என்று ஒடித்தாள் – தேம்பா:10 49/4

மேல்


எண்ணேனே (1)

நான் அவரை மறை விதித்த நல் நூலால் எண்ணேனே – தேம்பா:28 75/4

மேல்


எண்மரும் (1)

எண்மரும் இறைவன் நூலால் இயைந்த நவ்வி ஏறி மீண்டும் – தேம்பா:14 119/1

மேல்


எத்தாலும் (1)

எத்தாலும் நிகர்ப்பு அரிய இ அறத்தி-தனை ஐயம் இதயத்து எண்ணி – தேம்பா:8 19/2

மேல்


எத்திறூதியரை (1)

கனம் பழுத்து பனி வரை சூழ் கலை மிக்க எத்திறூதியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 79/4

மேல்


எத்துணை (2)

பெற்றவர் எவர் எ நாடு பிறந்தது எத்துணை என்று ஓத – தேம்பா:20 104/3
எத்துணை கொள்பவர் என்ன ஓதுவீர் – தேம்பா:26 123/4

மேல்


எதிர் (107)

நேரிய எதிர் ஒப்பு இன்றி நீத்த ஓர் கடவுள் தூய – தேம்பா:0 1/2
வள் நுரைத்து எதிர் வதிந்த எலாம் சாய்த்து அவை கொடு போய் – தேம்பா:1 6/3
அஞ்சு இலா எதிர் அடுக்கிய கல் எலாம் கடந்தே – தேம்பா:1 8/1
எதிர் படும் முடி ஒலி இரங்கு யாழ் ஒலி – தேம்பா:2 24/2
ஆர்த்த ஓதை கேட்டு அரக்கன் நின்று அமர்க்கு எதிர் வருக – தேம்பா:3 26/1
நீ அடா எதிர் நிற்பதோ மதம் பொழி கரி மேல் – தேம்பா:3 27/1
எல்வை ஆதரவு இயற்று எதிர் இலா திற கடவுள் – தேம்பா:3 28/2
போர் முகத்து எதிர் ஒன்று இல்லான் பொழி மறை பழித்த யாரும் – தேம்பா:3 32/3
நிதி முகத்து எதிர் மூடிய நீண்ட கண் – தேம்பா:4 19/3
மதி முகத்து எதிர் தாமரை மானுமே – தேம்பா:4 19/4
மெய் பட்டு எதிர் அற்று ஒளிர் மின் கொடியை – தேம்பா:5 103/2
தடுத்த வீர எதிர் இலாது தகவில் தாங்கு பரமனை – தேம்பா:7 39/3
இலக தாவிய மாண்பு இயலோர்க்கு எதிர்
விலக தாவிய மீ களி கூர்ந்ததே – தேம்பா:7 51/3,4
என்றனன் கருக்கொள் காந்தை எதிர் வர எய்தல் உற்றான் – தேம்பா:7 66/1
என் உளம் அறிந்த ஓர் எதிர் இல் நாதனே – தேம்பா:7 92/1
ஒளி முகத்து இந்து எதிர் இரவி உற்று எனா – தேம்பா:8 40/1
என்று உதிர் இரவி வில் எதிர் திருப்பல் ஆ – தேம்பா:8 42/1
கோ மகர்க்கு விருந்து எதிர் கொள்வர்-ஆல் – தேம்பா:9 47/4
காரின்-பால் கடந்த அம் கண் ககனம்-பால் எதிர் இல் ஆளும் – தேம்பா:9 126/1
எதிர் தரும் பொருவு இன்றி இன்பு உற – தேம்பா:10 92/3
எதிர் செய் ஆதி ஈங்கு இலங்கினான் அரோ – தேம்பா:10 99/4
எதிர் செய் பா புகழ்ந்து இசைக்கும் தன்மையோ – தேம்பா:10 103/3
எதிர் கொள் வெம் சுடர் காண் முழு இந்து எனா – தேம்பா:10 110/3
அஞ்சும் தன்மைத்து எதிர் இறைஞ்சும் அமரர்க்கு உரையாது ஏவல் இட்டான் – தேம்பா:10 149/4
விரை வாய் தடத்து ஆர்ந்து எதிர் எதிரே விருந்து செய்ய போயினர்-ஆல் – தேம்பா:12 10/4
பொறை தவிர்ந்து இழிந்து ஈண்டு ஓடும் புனல் நலம் எதிர் கொண்டு ஆங்கு அ – தேம்பா:12 22/3
மெல்லியது ஓர் வளி விருந்து எதிர் கொள – தேம்பா:12 34/2
எதிர் இலான் பகை இலான் இணை எலாம் இலான் – தேம்பா:13 10/1
எதிர் தரும் விழி கலந்து இனிதின் சாய்ந்தனன் – தேம்பா:13 15/2
எண் முழுதும் நீத்த நினது ஆண்மை எதிர் உண்டோ – தேம்பா:14 4/4
சிரம் அற்றனர் படை விட்டு எதிர் செரு உற்றனர் தெரியார் – தேம்பா:14 49/4
இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான் – தேம்பா:14 131/2
கண் புலன் அழலை தும்ம கதத்து எதிர் கடலை கண்டான் – தேம்பா:15 44/1
மண் முழுது அன்றி வானும் வணங்கும் ஒப்பு எதிர் ஈறு இன்றி – தேம்பா:15 49/1
என் இ சிலை பனித்து எதிர் உறைகள் நீக்கியும் இழை கொடு அகத்து அணி கவசம் நூக்கியும் – தேம்பா:15 78/1
வார் எழுந்த முரசு எதிர் எழுந்த பரி மதம் எழுந்த கரி வளியினும் – தேம்பா:15 90/1
இடித்தன ஏறு என ஆர்ப்பு எழ இன்னணமே எதிர் யூதர் பொர – தேம்பா:15 103/1
அருள் தரும் அன்பொடு வெம் கதிர் அம்பு என வல் எதிர் ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:15 107/4
கதிர் எதிர் உருட்டும் ஆழி அகல்வு இல கருதலர் பதைத்த தானை புறம் இட – தேம்பா:15 109/1
எதிர் எதிர் கடுத்த வீர நிசிதரன் இரதம் உயர் உற்று வேக உரையினால் – தேம்பா:15 109/2
எதிர் எதிர் கடுத்த வீர நிசிதரன் இரதம் உயர் உற்று வேக உரையினால் – தேம்பா:15 109/2
பொதிர் எதிர் சினத்து மீள முகம் இடு பொருதனர் முடுக்கி வேதம் மலிக என – தேம்பா:15 109/3
முதிர் எதிர் கதத்த சோணன் அமர் செய முகில் இடி மறைத்த பூசல் விளையுமே – தேம்பா:15 109/4
எதிர் வினை விளைத்த சோணன் எறி கணை இழிவுற உரைத்த வாயில் நிறைவன – தேம்பா:15 113/3
கடி உற்ற மதுவின் அவர் எரிமத்தின் அரசன் எதிர் கதம் முற்றி முடுகு விசை காண் – தேம்பா:15 114/3
அடி உற்ற சுருதி அரசு அனிலத்து விசையில் உறீஇ அமர் முட்ட எதிர் அணுகினான் – தேம்பா:15 114/4
இறை உற்ற இறுதலொடு வெருவுற்ற படை முடுகி எதிர் உற்ற கரி மதம் இலா – தேம்பா:15 118/1
போய் புறம் அழித்து நுழை தருமன் எதிர் வந்து அசனி பொருவும் அயில் ஏந்தி நணுகின்றான் – தேம்பா:15 125/4
சுடவும் அழலோடு விடம் வடியும் அயில் நின்று இரு கை துறுவி எதிர் கோ உரம் உரைத்து – தேம்பா:15 126/2
மருவி எதிர் வாளி தொட மடிவர் அலது உய்வர் என மருளி எவரும் கடிது அகன்றார் – தேம்பா:15 129/4
அகல அவர் யூதர் எதிர் அகலம் உற வந்து அரிகர் அகலம் உலவ சுருதி வாய்மை – தேம்பா:15 130/1
இகலவரின் நால் வகைகள் சிவையொடு அற ஈர்ந்த அளவு எதிர் அமரின் நால் அரசர் வையம் – தேம்பா:15 130/3
கார் முகம் குனி முகத்து எதிர் கண்டான் அரோ – தேம்பா:15 136/4
வரிந்த வில் கனையனை நோக்கி வந்து எதிர்
சொரிந்த மு மத கரி தூண்டினான் அரோ – தேம்பா:15 141/3,4
எரிகின்றன எதிர் யாவதும் இரிகின்றனர் எவரும் – தேம்பா:15 148/2
பிரிகின்றன எதிர் சீறின பிளிர்கின்றன அழலை – தேம்பா:15 148/3
எழ விண் திசை உறீஇ மற்றது எதிர் பட்டு இடு கதை மேல் – தேம்பா:15 149/3
அரி அதட்டிய கரி இனத்து எதிர் அரிகள் உட்கு உறீஇ முறிவர்-ஆல் – தேம்பா:15 152/4
எதிர் எழுந்து உயர் இரதம் நின்று அமர் இட உடன்றன நிகலனும் – தேம்பா:15 154/1
அரி இரட்டிய அமர் முகத்து எதிர் அழல் உடற்றிய வதை வளர் – தேம்பா:15 155/2
வரி எதிர்த்து என வலிய சச்சுதன் வரு முகத்து எதிர் நிகலன் வந்து – தேம்பா:15 155/3
இரு முகத்து எதிர் படைகள் சிந்திட இருவர் வெம் சமர் பெருகலின் – தேம்பா:15 156/1
வரு முகத்து எதிர் நிகலன் நின்று எறி வளை உடன்று உறி இடி முகில் – தேம்பா:15 156/2
உரிய நஞ்சு அரவு என இவர்ந்து அவன் உடல் பிளந்து எதிர் படை எலாம் – தேம்பா:15 157/3
இரு முகத்து இவை இவரலின் நடு உள எரி முகத்து இரு நிருபரும் எதிர் எதிர் – தேம்பா:15 158/1
இரு முகத்து இவை இவரலின் நடு உள எரி முகத்து இரு நிருபரும் எதிர் எதிர்
பொரு முகத்து எழும் முரசு ஒலி வளை ஒலி புரவி மிக்க ஒலி கரி ஒலி குயவு ஒலி – தேம்பா:15 158/1,2
நிழல் எழ புயலொடு குயில் இனம் என நிரை நிரைத்து எதிர் இரு படை மெலியவே – தேம்பா:15 159/4
தனை உதைத்து அன தனு முழுது அகல் முனர் சரம் உதைத்து அற எதிர் சரம் எழுதினன் – தேம்பா:15 165/1
முனை உதைத்தன அரி என எதிர் இவன் மொழி மறுத்து இது முடி புனைக என மறு – தேம்பா:15 165/2
இடியொடு சினம் முதிர் எரி முகில் எதிர் பொரும் – தேம்பா:15 170/2
எதிர் எழும் அணி பொன் பாவை ஏந்தியது உரைமோ என்ன – தேம்பா:16 5/3
எதிர் எழுந்த பகையவர் உறைந்த இடை இவர் எழுந்து அரவம் இல உறீஇ – தேம்பா:16 31/1
எதிர் படும் நரிகள் மு_நூறு இவன் பிடித்து இரண்டாய் சேர்த்து – தேம்பா:17 18/2
எதிர் சூழும் கேடு உணரான் துஞ்ச மயிர் ஈர்ந்து இமிழ்த்தனரே – தேம்பா:17 34/4
நண்ணிய பொருள் நீங்கி நல்குரவு எதிர் உற்ற – தேம்பா:19 4/1
கான் வழங்கிய பொழில் எதிர் கண்டார் அரோ – தேம்பா:20 2/4
தன் கலத்து உயிர்த்து அன தண் அம் கால் எதிர்
சொல் கலத்து இமிழ் எழும் தூது உரைத்து என – தேம்பா:20 3/2,3
பார் எழும் இருட்கு எதிர் பரப்பி ஓட்டலின் – தேம்பா:20 4/3
உள் உற புதிய தென்றல் உந்து வேள் எதிர் கொண்டு அன்ன – தேம்பா:20 32/3
அள் உற வாசம் கான்ற அனிலம் ஆங்கு எதிர் கொண்டானே – தேம்பா:20 32/4
துள்ளும் பரி என வந்து எதிர் தொடர்கின்றவை துறும்-ஆல் – தேம்பா:21 26/4
எதிர் உண்ட பகை ஒன்று இன்றி இயல் உண்டு ஆண்டு ஒருவன் நின்றேன் – தேம்பா:23 12/2
தேய் முக எயிற்று எதிர் திரங்கரன் உரைத்தான் – தேம்பா:23 46/4
துதைத்த அரி தோர்ப்ப எதிர் துள்ளி இரு காலால் – தேம்பா:23 50/2
இரண்டு அனல் விசும்பும் என மீண்டு எதிர் எழுந்தார் – தேம்பா:23 52/4
முரிவர் எரிகுவர் முனிய அதிர்குவர் முனையில் எதிர் இலர் முனைவரே – தேம்பா:24 39/4
இடிக்குவார் சிலர் இகழ்வினோடு எதிர் உடற்றுவார் சிலர் இணை அடி – தேம்பா:25 80/1
மின் எதிர் விளக்கு என விரிந்து வில் செய – தேம்பா:26 24/1
பொன் எதிர் மணி என புரிந்த அன்பினால் – தேம்பா:26 24/2
தன் எதிர் இலார்க்கு முன் சக்கரீயனும் – தேம்பா:26 24/3
துன் எதிர் துணைவியும் தொழுது எதிர்ந்தனர் – தேம்பா:26 24/4
இங்கு எதிர் தோழன் முன் கொணர்ந்த ஈரலை – தேம்பா:27 55/3
எதிர் செய் மதி வெண் முகம் கண்டால் எரி பூண் தூங்கி மின்ன – தேம்பா:28 26/2
இட கை தொகு விரலால் எதிர் தோள் இட்ட வளை கவ்வி – தேம்பா:29 52/1
தீது உளார் தனக்கு எதிர் என்று சேர்க்கிலான் – தேம்பா:29 62/2
வென்று உச்சி வான் ஆளும் வேந்தன் எதிர் பூ உலகில் – தேம்பா:29 73/2
கடிது அழுங்கி ஓட எதிர் கடுகி நகை உய்த்தாய் என்று – தேம்பா:29 76/3
திகை அணிந்த சிலம்பு எதிர் எய்தினார் – தேம்பா:30 99/4
எதிர் தரும் மோரியம் என்னும் வெற்பு கண்டு – தேம்பா:30 101/2
துன்னிய கலை என சூட்டி ஆங்கு எதிர்
கன்னிய திரு மலை காண்-மின் அ மலை – தேம்பா:30 103/2,3
ஈங்கு ஒளித்து உளத்தில் ஓங்கி எதிர் பகை செகுத்து பின் நாள் – தேம்பா:30 131/3
என்னும் திரு நகர் எதிர் கொண்டு உறுமுமே – தேம்பா:30 156/4
எதிர் ஆய அருள் கிளர் என் மகனே – தேம்பா:31 57/2
மை திறத்து ஒளித்து எதிர் வருவது ஆதியே – தேம்பா:32 71/1
கோன் பால் நின்-பால் என்று எதிர் இன்றி குறை இன்றி – தேம்பா:35 58/1
என்றார் உள்ளத்து ஓவி இறைஞ்சி எதிர் வீழ்ந்தார் – தேம்பா:35 67/4
வில் மழை போரில் மீண்டு எதிர் பகைவர் வெம் படை காண்பது மறுத்தோன் – தேம்பா:36 107/3

மேல்


எதிர்க்கும் (1)

வீடலோடு இயைந்து எதிர்க்கும் வினை சால் போத கனி கேட்பான் – தேம்பா:26 163/4

மேல்


எதிர்கின்ற (1)

எப்பால் அனைத்தும் இயலும் தயையால் எதிர்கின்ற எவர்க்கும் – தேம்பா:10 56/2

மேல்


எதிர்கின்றவருள் (1)

இடிகள் அற வேகு அமரில் எழுது கணையோடு கணை எழுத எதிர்கின்றவருள் உய்ந்தார் – தேம்பா:15 122/4

மேல்


எதிர்குவர் (1)

வந்து இணை எதிர்குவர் மறைகுவர் நகுவார் – தேம்பா:2 54/3

மேல்


எதிர்கொண்டார் (1)

கோள் நெறி உம்பர் வந்து எதிர்கொண்டார் அரோ – தேம்பா:18 5/4

மேல்


எதிர்கொண்டு (5)

மாறு பாய் ஒலி மயக்கு உறீஇ எதிர்கொண்டு ஆர்த்தனவே – தேம்பா:12 46/4
குரவ துகில் குளித்த குரம்பை முனிவர் எதிர்கொண்டு
விரவ கனிவு ஓங்க விருந்து ஓம்பினர் போல் விளம்புகின்றார் – தேம்பா:20 11/3,4
நீர் முகத்து அரும் பொன் சிந்தும் நெடும் புனல் எதிர்கொண்டு உற்றார் – தேம்பா:21 1/4
உறவே என நகர் எதிர்கொண்டு உறுமுமே – தேம்பா:30 154/4
இளை கொள் ஒலி நகர் எதிர்கொண்டு உறுமுமே – தேம்பா:30 155/4

மேல்


எதிர்த்த (10)

நிழல் எழ மறைத்த வானம் வெரு உற நிறை நிறை எதிர்த்த தானை முரிதர – தேம்பா:15 110/2
வெள்ள மேல் எதிர்த்த இளம் சுறா கூவல் விழ எவண் நீ என குழி மீன் – தேம்பா:23 110/1
நிழல் எழ மருட்டு வானம் இருளுற நிரை எதிர்த்த கூளி அணி அணி – தேம்பா:24 33/2
மேல் புறத்து எழும் கார் ஒத்த வேழம் மேல் எதிர்த்த போழ்தில் – தேம்பா:28 12/2
கோல் வளர் போர் வெலும் எதிர்த்த கோல் இவண் – தேம்பா:28 46/3
வேறு பட்டு எதிர்த்த மாற்றம் ஒன்று ஆக வெளிற்று இளம் சொல் ஒருவீரேல் – தேம்பா:31 89/1
இ திறத்து எதிர்த்த காதைகள் பொருந்தி எய்திய நவங்கள் கண்டு அளிப்ப – தேம்பா:31 92/1
பேச வாய் மலர்ந்து எதிர்த்த கால் பெரும் பயன் விரித்தான் – தேம்பா:32 19/4
நோய் விளை சினம் கொடு ஆவி நுகர வந்து எதிர்த்த கூற்றோ – தேம்பா:32 92/1
சினம் பழுத்து எதிர்த்த குணுங்கு இனம் ஓடி செல்வ நின் நாம வேற்கு அஞ்ச – தேம்பா:36 36/3

மேல்


எதிர்த்தனர் (2)

இளைத்தனர் இளைத்து அமர் முரிய ஆர்த்தனர் எதிர்த்தனர் கணை திரள் எழுதி ஓட்டினர் – தேம்பா:15 79/1
பட முகத்து எதிர்த்தனர் முரிய பார்த்து மால் – தேம்பா:15 138/3

மேல்


எதிர்த்தனன் (1)

இரப்பு என நிரைத்தன வரம் இது ஆய் கடிது எடுத்து அமர் எதிர்த்தனன் அயர ஓச்சுவான் – தேம்பா:15 80/4

மேல்


எதிர்த்தார் (2)

பொறை வழங்கிய பிலித்தையர் போர் செய எதிர்த்தார் – தேம்பா:3 9/4
கருடன் அகல் மார்பு உலவு கணையில் அவர் மாற்று அரசு கரியில் உறை பேரணி எதிர்த்தார்
புருடனினும் விஞ்சு அரிவை அனைய இகல் எண்ணம் இல பொருநன் இவை கண்டு மனம் நோக – தேம்பா:15 121/2,3

மேல்


எதிர்த்தான் (3)

கோலியாற்று எனும் கொடியது ஓர் இராக்கதன் எதிர்த்தான் – தேம்பா:3 10/4
பதியாத படை கடல் பண்ணி அதிர்ந்து எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 17/4
அலை ஈன்ற படை திரளோடு அமலேக்கு எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 18/4

மேல்


எதிர்த்து (14)

கால் எடுத்து அடுத்து எதிர்த்து ஒளி கலாப நீள் – தேம்பா:1 47/1
எண்ணாது தாய் தந்தை இறைஞ்சீர் கேளீர் எதிர்த்து உடன்று பகைத்தீர் பொய் ஆணை இட்டீர் – தேம்பா:11 50/3
நோயு முன் எதிர்த்து தாங்க நுனித்த பீடு உடையார் யாரே – தேம்பா:14 117/4
நீர் ஓர் வாரி முனர் நீள் ஓர் கூலம் என நீல் ஓர் மேனியர் ஓர் நூறு எதிர்த்து
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/1,2
முக முகம் எதிர்த்து வாளி இடை இடை முறை முறை தொடுத்து மீள வய மலை – தேம்பா:15 112/3
வரி எதிர்த்து என வலிய சச்சுதன் வரு முகத்து எதிர் நிகலன் வந்து – தேம்பா:15 155/3
இடித்த இரு கார் என எதிர்த்து இருவர் தம்மை – தேம்பா:23 51/2
இனமொடும் எதிர்த்து கூளி வெருவுற இடியொடு சுழற்றி வீச வடுவனே – தேம்பா:24 35/2
மின் ஆர் வேல் ஊன் உமிழ்ந்து ஒழுகும் வேழ மருப்பும் எதிர்த்து
ஒன்னார் வெம் போர் கடந்து உரும் ஒத்து உள்ளத்து அஞ்சா நான் – தேம்பா:28 25/1,2
வில் பட எதிர்த்து செய் போர் வினை இது நோக்கல் வேண்டா – தேம்பா:28 155/2
நீல் கடல் எதிர்த்து என நினைப்பின் எய்தினான் – தேம்பா:29 64/3
தனக்கு எதிர்த்து இணை தான் இலன் ஆகையால் – தேம்பா:31 71/2
நினக்கு எதிர்த்து நின்றால் அறிவாய் என – தேம்பா:31 71/3
படப்பட சிலர் எண் இன்றி பலர் எதிர்த்து உவப்பில் ஆவி – தேம்பா:32 95/3

மேல்


எதிர்ந்த (11)

ஏங்குவான் எவன் எதிர்ந்த அ அரக்கனை வென்றால் – தேம்பா:3 17/3
களி முகத்து அரசன் ஆர்ப்ப கத முகத்து எதிர்ந்த ஆபன் – தேம்பா:15 86/1
இடி சுமந்த முகிலொடும் எதிர்ந்த முகில் என எதிர்ந்து விடு கணை இருள் – தேம்பா:15 95/2
நேர் இரண்டு படை என எதிர்ந்த சரம் நெறியின் நின்று உரக இனம் என – தேம்பா:15 96/3
அற எதிர்ந்த சிலை அற முனைந்த கரம் அற அணிந்த கழல் கழல்களோடு – தேம்பா:15 98/2
இருள் தரும் ஆதரவாக எதிர்ந்த இரா எனும் மேல் படையை – தேம்பா:15 107/2
போய் முகத்து எதிர்ந்த நாடு புக்கு நீள் நெறியே போனார் – தேம்பா:15 186/4
கடி எழுந்த திரை எறி சினந்த கடல் என எதிர்ந்த கதி இவுளிகள் – தேம்பா:16 35/3
உழை இனங்கள் தமை அட எதிர்ந்த வய உகிர் உடன்ற வரி எனவும் முள் – தேம்பா:16 38/1
ஏதினால் இணை இலான் எதிர்ந்த யாரையும் – தேம்பா:29 62/3
நகை எழ எதிர்ந்த இன்பம் ஐம்பொறிகள் நாடலின் காவலே ஆற்றா – தேம்பா:30 144/1

மேல்


எதிர்ந்தது (1)

இடி எழுந்த ஒலி முகில் எதிர்ந்தது என இழி முதிர்ந்த மத கரி பொர – தேம்பா:16 35/1

மேல்


எதிர்ந்ததே (1)

எல்லினை காண மாலைக்கு இருள் குணக்கு எதிர்ந்ததே போல் – தேம்பா:30 128/1

மேல்


எதிர்ந்தனர் (1)

துன் எதிர் துணைவியும் தொழுது எதிர்ந்தனர் – தேம்பா:26 24/4

மேல்


எதிர்ந்தான் (2)

கீண்டு அளாவு அழல் விழிவழி கிளர்ப்ப விட்டு எதிர்ந்தான் – தேம்பா:3 12/4
நகல மடிவு ஆய பழி அழல உளம் முந்து இரதம் நடவி அதுனீசதன் எதிர்ந்தான் – தேம்பா:15 130/4

மேல்


எதிர்ந்து (7)

மறம் கடுத்து அதிர் வல்லியத்து இனங்களும் எதிர்ந்து
கறங்கு அடுத்த கால் கழுத்தினை முருக்கி நான் கொன்றேன் – தேம்பா:3 23/2,3
எதிர்ந்து எழுக என மலர் கரம் கொடு ஏந்தினான் – தேம்பா:8 32/2
இடி சுமந்த முகிலொடும் எதிர்ந்த முகில் என எதிர்ந்து விடு கணை இருள் – தேம்பா:15 95/2
தேர் இரண்டு வலம் இடம் இரிந்து அகல அருகு எதிர்ந்து தம்முள் திரியவே – தேம்பா:15 96/1
தொடை ஒன்று சரம் சதம் ஒன்று இடுவார் துறுகின்ற இரதம் கொடு எதிர்ந்து இரிவார் – தேம்பா:24 30/1
எதிர்ந்து அன பிள்ளை காண்பேன் என்றனன் மூத்தோன் என்று உள் – தேம்பா:26 8/2
நார் புனை உவப்பில் யாரும் நடந்து இரிந்து எதிர்ந்து ஓயாரே – தேம்பா:36 87/4

மேல்


எதிர்ந்தோன் (1)

மனம் பழுத்து எதிர்ந்தோன் சென்னி வலித்து அறுத்து இருவர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:16 50/4

மேல்


எதிர்ப்ப (5)

ஒல்லென உளைந்து கண் புதைத்து அலறி உடன்ற இ கடவுளோடு எதிர்ப்ப
வல் என எவரோ மற்று எமை ஒருங்கு மடிப்பனோ என உளத்து அஞ்சி – தேம்பா:14 42/1,2
நூல் வரும் மறையை வாழ்த்தி நுகோதரன் எதிர்ப்ப கண்டு – தேம்பா:15 83/1
கொல் அரி எதிர்ப்ப கையால் கொறி என வகிர்ந்து கொல்வான் – தேம்பா:17 16/4
வெருள் புறம் கண்ட பேதை வினை படை எதிர்ப்ப காண்பான் – தேம்பா:29 12/4
திரிந்த வண்ணம் தான் இறைஞ்சும் தெய்வம் சென்று எதிர்ப்ப
கரிந்த கனவு இடையில் கண்டாள் கண்டு கை தொழுதாள் – தேம்பா:29 24/3,4

மேல்


எதிர்ப்பட்டு (1)

நேர்த்த ஆசையின் கண் எதிர்ப்பட்டு எழும் – தேம்பா:8 87/3

மேல்


எதிர்ப்பில் (1)

தனையர் அருளால் தெளிந்து எதிர்ப்பில் தாயார் இவ்வாறு அன்று உவந்தார் – தேம்பா:26 44/2

மேல்


எதிர்ப்பு (1)

கோது இலோய் எதிர்ப்பு இலோய் கோ வணங்கும் ஒன்று உளோய் – தேம்பா:27 132/3

மேல்


எதிர்பட (1)

எழீஇயின நகரில் சேர்ந்து ஆங்கு எதிர்பட உயிர்ப்பு வீக்கி – தேம்பா:31 80/3

மேல்


எதிர்வன (1)

தடவி இறுக கடாவி உழுது அன சடை வடுவன் இட்ட காலை எதிர்வன
நடவிய வயத்த தேரும் வெறி இனம் நகுவ அழல் பற்றி நீற முகில் புழை – தேம்பா:24 36/2,3

மேல்


எதிர (2)

ஆர் ஓர் சாபம் உளன் ஆயினான் எதிர ஆவி வாழ்வன் என மாழ்குவார் – தேம்பா:15 93/4
வடுகி வரும் வாரி விசை மறைய மறையோர் எதிர வய இரதம் யானை பரி வீழ்ந்தே – தேம்பா:15 120/3

மேல்


எதிரவன் (1)

கரு முகத்து-இடை மதி நுழைந்து என எதிரவன் கடவிய கரி – தேம்பா:15 156/3

மேல்


எதிரா (2)

போர் முகத்து எதிரா நீங்கின் புணருமோ விழைந்த வெற்றி – தேம்பா:4 30/3
பாரிடத்து எதிரா நாதன் பழித்த போது இன்றே இ வேல் – தேம்பா:15 54/2

மேல்


எதிராது (1)

ஏர் முகத்து எதிராது ஒளித்தான் என்றான் – தேம்பா:4 21/4

மேல்


எதிரினும் (1)

மெலியவர் எதிரினும் வெகுளிய பல நவை – தேம்பா:15 178/2

மேல்


எதிரு (1)

சுரதத்தின் எதிரு வெளிறு என விட்ட கணையில் அது துகள் இட்டு வெளியில் எழ மற்று – தேம்பா:15 115/3

மேல்


எதிரும் (3)

எதிரும் ஒன்னார்க்கு ஓங்கு அரணோ எவரும் அஞ்சும் உரு காட்டி – தேம்பா:6 54/3
இரியும் பல குறுகும் பல எதிரும் பல இறகை – தேம்பா:21 28/1
இரு புடையில் உற்ற சோகும் ஒலி தர எதிரும் எதிருற்ற யாவும் அற அமர் – தேம்பா:24 31/2

மேல்


எதிருற்ற (1)

இரு புடையில் உற்ற சோகும் ஒலி தர எதிரும் எதிருற்ற யாவும் அற அமர் – தேம்பா:24 31/2

மேல்


எதிருற்று (1)

வரிகளை அமைத்த தேரின் உயர் எழும் வடுவன் எதிருற்று உலாவ மலைகுவார் – தேம்பா:24 32/4

மேல்


எதிர்எதிர் (1)

மேவி இன்பு எழ எதிர்எதிர் விருந்து செய்து – தேம்பா:30 146/3

மேல்


எதிரே (1)

விரை வாய் தடத்து ஆர்ந்து எதிர் எதிரே விருந்து செய்ய போயினர்-ஆல் – தேம்பா:12 10/4

மேல்


எது (1)

களி செயும் என் இறைவற்கு ஓர் கைம்மாறு எது அறிகிலன் யான் – தேம்பா:6 21/4

மேல்


எதுவும் (1)

அற்று உறும் அழும் தொழில் அலால் எதுவும் ஆற்றான் – தேம்பா:14 11/4

மேல்


எந்திரமே (1)

எந்திரமே பொருக்கென நின்று இழிந்து அருத்தி எழுந்து உவந்து உள் இறைஞ்சி புக்கார் – தேம்பா:11 110/4

மேல்


எந்தை (51)

கோது அருள் குறை அற்று உம்பர் குழுவினுக்கு எந்தை அண்டம் – தேம்பா:0 9/3
எல்லை நிகழ்த்திய எல் என எல்லை_இல் எந்தை நிகழ்த்திய நூல் – தேம்பா:1 72/1
ஏற்றிய முறையோடு எந்தை இயன்ற தன் வலிமை காட்ட – தேம்பா:3 42/1
சூசை என்று அவனை ஏற்றி எந்தை தொழுகின்றாள் – தேம்பா:3 55/4
சாம்பா அணி ஆக இரங்கி எந்தை தான் புகழ்ந்த – தேம்பா:3 59/3
நிலை உற்று எந்தை நெருங்கு அடி சேர்ந்து உயர் – தேம்பா:4 58/3
எந்தை ஆக நீ என்றும் இரங்கா முனிவது ஆம்-கொல்லோ – தேம்பா:5 20/4
வீங்கு ஆய ஆர கலனோ மிளிராது எந்தை
பாங்கு ஆய பாதம் பணியே அழகே அது அல்லால் – தேம்பா:5 83/2,3
அணி தக எந்தை கூற இனிது அளி தக மன்றல் ஆதலொடும் – தேம்பா:5 141/1
தகவு அடைந்த எந்தை திரு அடிகள் அங்கு இலங்க வழி தர வரம் கொள் அங்கண் இருவர் – தேம்பா:5 149/1
மீட்பது இனி எந்தை உற வேட்பது செய் வீடு இது எனில் – தேம்பா:5 151/3
சொற்ற ஆறு அறியேனேல் துகள் துடைத்த எந்தை வரம் – தேம்பா:6 7/2
எந்தை பொதுளும் தாய் வினையால் இரங்கி புரிந்த அருள் ஒன்றே – தேம்பா:6 49/3
தனிலோ வழங்கும் அமுது என்றால் தகுமோ எந்தை அருட்கு இவையே – தேம்பா:6 50/3
மொய்யும் துறவே எந்தை அடி முறைகொண்டு அடைய வழி என்றால் – தேம்பா:6 55/1
நல் நிலா உதயத்து எந்தை நயப்பு உற வியப்ப வானோர் – தேம்பா:7 21/1
விலை புறம் காண் மணி என தன் மனை மகன் ஆம் எந்தை தொழ விரும்பி வீழ்ந்தான் – தேம்பா:8 5/4
இலகு எல்லாம் முயன்று உயர்ந்த எந்தை மடிவு இன்றி வகுத்து இனிதின் செய்த – தேம்பா:8 17/1
உரு கொண்டார் உயர் நின்ற எந்தை தாய் தன் ஒளி எறிக்கும் மலர் பதத்தை ஏத்தி ஏத்தி – தேம்பா:8 47/2
கருதி எழில் படுத்திய ஒன்று ஆய எந்தை கண்ணி அமை நேய நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 51/2
மெய் அகத்தாள் உள் உருக முன்னர் நின்றார் விளம்பு அரிய எந்தை தயை வாழ்த்தி நின்றார் – தேம்பா:8 60/4
எந்தை யான் இவண் வளர்த்து எற்கு இதோ இயல்பு எனா – தேம்பா:9 2/3
எந்தை இன்று உணவு ஈதல் செய்வான் என்றான் – தேம்பா:9 45/4
சூல் நெறி நர_தேவு ஆகி தோன்றிய பின்னர் எந்தை
பால் நெறி பெருகும் இன்ப பரவை நாம் மூழ்கல் தந்து – தேம்பா:9 74/2,3
இ திறத்து உணர்ந்த காலத்து எந்தை தன் கருணை வீர – தேம்பா:9 95/1
விளைத்து எழும் தயையின் எந்தை விளம்ப வேண்டுதல் நன்று என்றாள் – தேம்பா:9 125/3
என்ற வாசகம் எந்தை மனு_குலம் – தேம்பா:11 25/1
மீன் அகத்தே மீன்கள் என ஒளிர்ந்து என்னோடு ஓர் வீட்டு-இடை வீற்றிருந்து ஆள எந்தை ஆசி – தேம்பா:11 53/3
எல்லை தாராய் ஏந்திய எந்தை தொழ அம் பூ – தேம்பா:11 80/3
வாம பாவை அவை ஏந்தி எந்தை வளம் மறவா – தேம்பா:16 54/3
எந்தை ஆய்ந்து இரண்டாம் கல் தீட்டி வைத்த ஏழ் விதியே – தேம்பா:18 22/4
அறத்து செ வழி ஆரணம் எந்தை கை – தேம்பா:18 47/1
நெஞ்சிலே அருள் நேரிய எந்தை நீ – தேம்பா:18 50/3
ஈங்கு ஓத ஒப்பு இறந்த எந்தை அடி சென்றால் – தேம்பா:19 19/2
எந்தை அடி சென்றார் எங்கும் இடர் மொய்த்து உலவ – தேம்பா:19 19/3
உன்னி தான் இனிது எந்தை என்று ஓதினான் – தேம்பா:24 62/4
எந்தை நீ எனை என்றனையோ என்றான் – தேம்பா:24 63/4
கெலி பட கனி எந்தை கிளைத்த சொல் – தேம்பா:24 65/1
எந்தை நீ தவத்து ஏந்திய வில்லினால் – தேம்பா:24 67/1
பொய் வகை அன்றி பேறு புணர்கிலன் ஆகி எந்தை
மெய் வகை தெளிந்த ஞானம் விளைத்த பல் வரங்கள் தந்தே – தேம்பா:26 103/2,3
தாய் பதம் கண்ட எந்தை என சாற்றும் வேலை – தேம்பா:27 65/3
மண் மேல் அடியை வைத்து எந்தை வல கையால் – தேம்பா:31 9/1
ஊன் முகத்து எந்தை உற்றது என்று ஐயம் உற்றனம் ஆயினும் வேத – தேம்பா:31 87/2
அட்டு அவை புதைத்து என அருளி எந்தை தான் – தேம்பா:31 98/2
எந்தை என்றனை நீ உந்தைக்கு இரங்கி நல் ஆசி தேவ – தேம்பா:34 16/2
என் உரைப்பது இனி யானே எந்தை மனு ஆயுளி நீர் – தேம்பா:34 44/1
ஆழ நாமும் தாழ்ந்து உறின் எந்தை அருள் ஆழி – தேம்பா:34 56/3
விண் கிழித்து ஒழுகும் மாரி விதப்பு என எந்தை யாக்கை – தேம்பா:35 23/2
வடு மர கனியால் மாக்கட்கு அமைந்த தொல் பழியை எந்தை
கொடு மரத்து அறைவுண்டு எம்மை குணித்து இறந்து ஒருங்கு தீர்த்தான் – தேம்பா:35 24/3,4
கண் விளக்கிய கவின் மனம் விளக்க நின்று எந்தை
பண் விளக்கிய பணி மது பணி மொழி பகர்ந்தான் – தேம்பா:35 69/3,4
எண் திக்கு உறை மன் உயிர்க்கு எல்லாம் எந்தை அன்றோ திறந்திட்டான் – தேம்பா:36 17/4

மேல்


எந்தையரும் (1)

இன்னாரும் எவேயரும் எந்தையரும்
பொன் நாடு அமுறேயரும் வண் புகழ் சேர் – தேம்பா:15 33/1,2

மேல்


எந்தையால் (1)

எந்தையால் கதி எய்துப நம்பிய – தேம்பா:34 24/3

மேல்


எந்தையான் (1)

ஒழுங்கிய மருப்பினை ஒலுக்கி எந்தையான்
மழுங்கிய வயத்த பேய் வஞ்சம் மாறு இலா – தேம்பா:24 46/1,2

மேல்


எந்தையின் (1)

ஈறு வாய் இல எந்தையின் அன்னையே – தேம்பா:11 30/4

மேல்


எந்தையை (1)

யா-இடை ஆயினும் என்றும் அரும் தயை எந்தையை வாழ்த்தினவே – தேம்பா:1 70/4

மேல்


எப்பால் (2)

எப்பால் அனைத்தும் இயலும் தயையால் எதிர்கின்ற எவர்க்கும் – தேம்பா:10 56/2
எப்பால் அனைத்தும் அணுகாத ஓர் இடத்தில் சேர்ந்த மா முனியே – தேம்பா:19 32/4

மேல்


எப்பொழுதும் (1)

எப்பொழுதும் மீ திரிய அப்பொழுதில் ஆண்டகையும் – தேம்பா:5 155/2

மேல்


எப்போழ்து (1)

கண்டது எ இடம் கண்டது எப்போழ்து என்றாள் – தேம்பா:31 73/4

மேல்


எபுசேயரும் (1)

நல் நாடு எபுசேயரும் நச்சு அயில் வேல் – தேம்பா:15 33/3

மேல்


எம் (51)

அ நாள் எம் மேல் காட்டிய பேர் அன்பு இன்று எண்ணில் ஆகாதோ – தேம்பா:5 19/4
மாய் உகுத்த வாழ்வு உகுக்கும் மணம் இன்றி எம் ஞான்றும் மாறா கன்னியாய் – தேம்பா:5 35/2
திரு எம் சரண் அஞ்சலியும் செயும் நின் – தேம்பா:5 66/3
பருகு ஆயின எம் விழி பார்த்தலின் நாம் – தேம்பா:5 99/2
பொய்ம்மாறும் காட்சியினால் பொற்பு உயர் எம் கற்பினை யாம் – தேம்பா:6 22/2
இ முறையும் எம் முறையும் கடந்து உயர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 18/4
கோள் நெறி கடந்த ஞானம் கூறி எம் உயிர்கள் வாழ – தேம்பா:9 82/1
எம் கை அம் தொழிலனுக்கு இயலும் பான்மையோ – தேம்பா:9 109/4
மாறு எலாம் கடந்த அன்பால் வணக்கம் உள் புரிந்தால் எம் சேய் – தேம்பா:9 123/3
பொன் மாண்ட முடி தாவின் பொலிவு அமைந்த எம் குலத்தோர் – தேம்பா:10 12/2
எண் பட்டு உயர்ந்த செல்வ அரசே எம் மேல் இரங்கும் தயை இதுவோ – தேம்பா:10 138/4
ஏர் பாய் இரவிக்கு ஒளியோய் நீ எம் மேல் இரங்கி பிறந்தனை நாம் – தேம்பா:10 142/3
பிறந்தாய் உலகிற்கு உயிர் அன்னோய் பிறந்து எம் துயரும் எம் பகையும் – தேம்பா:10 147/2
பிறந்தாய் உலகிற்கு உயிர் அன்னோய் பிறந்து எம் துயரும் எம் பகையும் – தேம்பா:10 147/2
எம் பிரான் வலிக்கு இ துணை வேண்டுமோ – தேம்பா:11 26/4
எம் பரம் இறைவன் இடும் தீர்வை கேட்ப எழு-மின் என எழுந்திருப்பர் மக்கள் எல்லாம் – தேம்பா:11 42/4
எம் மலர் கண் முத்து அரும்ப இன்று வினை தீர்த்தாய் – தேம்பா:12 80/4
நின்றன இருவர் நோக நிலத்தில் எம் வினைகள் தீர்ப்ப – தேம்பா:12 94/2
ஏற்றிய தெய்வம் தானும் எம் படை ஆண்மை நும்மை – தேம்பா:15 53/3
எம் பிரான் இடும் ஏவலின் மீண்டதே – தேம்பா:17 45/4
எம் பர நாயகன் ஏவலால் உலகு – தேம்பா:18 8/1
புணர்ந்த எம் கொடுமையால் முன் புலம்பி ஆணரன் கை ஏற்றி – தேம்பா:20 111/2
மணர்ந்த எம் செயிர்க்கு இது என்பார் வந்த தீங்கு உரியது என்பார் – தேம்பா:20 111/4
மை பரிசின் எம் குடில மாயை அடல் பொய்யா – தேம்பா:23 44/2
நண்பால் இணையா குண தொகையோன் நயந்து எம் ஞான்றும் முறை எஞ்சா – தேம்பா:26 41/3
மாறா அருளோடு இன்னணமே மறைந்த திரு எம் மகன் காணா – தேம்பா:26 52/1
இன் விளக்கிய அ உயிர் எம் பிரான் – தேம்பா:27 90/3
பேதி இலா வானவரும் எம் உயிரும் படைப்புண்ட பின் ஈறு இல்லா – தேம்பா:27 94/2
நீதி இலா நவையுறும் முன் முதல் படைப்பு எம் உயிர் கொண்ட நிலைமை என்னோ – தேம்பா:27 94/4
பார் முகத்து முதல் உடல் புக்கு எம் உயிர்கள் தோன்றிய-கால் பரிவு அற்று எல்லா – தேம்பா:27 95/1
மரை செய் உடல் கொண்டு அவதரித்து எம் வடு தீர்த்து உயர் வீட்டு எமை உய்ப்ப – தேம்பா:27 125/3
தொல்லையில் பொறித்த எம் நூல் சொன்னவாறு இ நாள் ஆகி – தேம்பா:27 149/3
தீய் முதிர் உணர்வின் தீய செருக்கொடு எம் உயிரை உண்ணும் – தேம்பா:28 59/2
எம் தோம் அந்தோ இ பகை ஈட்டிற்று என ஆர்ப்பார் – தேம்பா:28 113/4
ஈகையோடு இனி எம் தேவர் என்று அழுது உரை சோர்ந்தாளே – தேம்பா:29 41/4
உன் நெறி போதி எம் தாய் உவப்ப நீ செய்வேன் என்ன – தேம்பா:29 48/3
பார் இறைஞ்சும் தேவர்கள் எம் படை முகத்து துஞ்சினரோ – தேம்பா:29 69/1
சீர் தங்கும் வயத்து ஒன்று ஆம் எம் தேவனை அன்றி மற்ற – தேம்பா:29 79/1
மேல் வரும் திறத்து எம் தேவன் விட்ட விண்ணவன் தான் என்றார் – தேம்பா:29 82/2
உய் வகை இன்றி வந்து உலைந்து எம் நாட்டு உரி – தேம்பா:29 91/1
நீக்காது உனை நேடிய எம் தொடர்பை – தேம்பா:30 31/2
இளி பட படும் எம் குறை தீர்ப்ப ஈங்கு உதித்தோன் – தேம்பா:31 5/2
தீயும் நீ பொறுப்பவன் சிறுவ எம் விழி – தேம்பா:31 21/2
தொல்லையில் அறிந்து உளோய் துதைந்த எம் துயர் – தேம்பா:31 22/3
சேய் ஆக எம் இறையோன் சென்று ஐ_ஐந்து_ஓர் ஆண்டு ஆய் – தேம்பா:34 34/3
களி வளர் உவப்பில் எம் வினை தீர கனிந்த சொல் தொடங்கிய ஆறும் – தேம்பா:34 49/2
சிக்கென தாங்கி எம் செயிரை தாங்கினான் – தேம்பா:35 11/4
எம் சிறை ஒழித்து தான் தன் இன் உயிர் தந்து யாக்கை – தேம்பா:35 26/1
வாராயோ எம் மேலும் இரங்கி மனு அல்லல் – தேம்பா:35 59/1
எண் மேல் வைத்த எம் செயிர் ஆர்ஆர் இணை சொல்வார் – தேம்பா:35 60/4
இலை புறம்கொளீஇ ஏடு அவிழ் கொடி நலோன் எழுந்து எம்
நிலை புறம்கொளீஇ நிமலனை தொழுது முன் நின்றான் – தேம்பா:35 71/3,4

மேல்


எம்-கண் (1)

நின்று ஒளித்த திறம் என்னோ எம்-கண் தீதின் நிலை தானோ – தேம்பா:30 13/2

மேல்


எம்-தம் (3)

பீள் கையும் இரு கண் புதைத்து அழுது இந்தோ பிரிய நின் தொழும்பனே எம்-தம்
வாள் கையும் புகழும் எஞ்ச இன்று என்னை வழுவுற நினைத்தனன் என்றாள் – தேம்பா:20 77/3,4
உயிர் கடந்து ஒழித்த யாக்கை உறைந்து கல்லறை கண் எம்-தம்
செயிர் கடந்து அளித்த நாதன் செறிந்த அ அவையோர் நாப்பண் – தேம்பா:35 39/2,3
பொன்றாய் எம்மால் பொன்றினை எம்-தம் புரை எல்லாம் – தேம்பா:35 67/2

மேல்


எம்-பால் (2)

தாய் மணி பெயர் பெற்று எம்-பால் தாழ்ந்துறல் உணர்வான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 121/4
அன்பிற்கு உண்டோ மாத்திரை ஆக அளவு எம்-பால்
முன்பிற்கு உண்டோ ஓர் பயன் வான் ஆள் முதல்வற்கே – தேம்பா:34 58/1,2

மேல்


எம்பரிலும் (1)

எம்பரிலும் நிழற்று மலர் எழில் துசத்தோன் சூழ்ந்தவை நான் இயம்பும் பாலோ – தேம்பா:8 12/3

மேல்


எம்மால் (6)

பாண் நெறி கடந்தோய் எம்மால் பயன் உனக்கு ஈங்கு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:9 82/3
வையம் மீட்பதன் பொருட்டு எம்மால் மலிந்தன வஞ்ச – தேம்பா:23 80/2
புரை செய் வினை எம்மால் ஆற்றா பொதிர் அன்பு ஆற்றா அருள் கடவுள் – தேம்பா:27 125/2
பை மாறுகின்றாய் நிற்கு என எம்மால் பயன் உண்டு ஆய் – தேம்பா:35 62/3
முற்ற கற்பார் ஆயினும் எம்மால் முழுது ஆகா – தேம்பா:35 66/3
பொன்றாய் எம்மால் பொன்றினை எம்-தம் புரை எல்லாம் – தேம்பா:35 67/2

மேல்


எம்மை (10)

வெளி வளர் உயர் வான் வேந்தன் விழைந்து உறைந்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:9 124/4
முன் செய்கை பயத்த துயர் அகற்றி எம்மை முயன்று அளிக்கும் – தேம்பா:10 74/1
சென்று இன்னா பயத்த பொருள் புகழ் இன்பு எல்லாம் செகுத்து எம்மை அளிப்பதற்கே எளிய வேடம் – தேம்பா:11 56/3
வள் உண்டு எம்மை சிதைத்து அழித்த வலத்தை அறியோம் மன்ன எனா – தேம்பா:23 2/3
அலங்கு எழு பருவத்து எம்மை அளிப்பதற்கு இரங்கி நாதன் – தேம்பா:26 10/3
எம்மை ஈங்கு அளித்து இரு விசும்பு உயர்ந்த வான் நயங்கள் – தேம்பா:26 55/1
இன்றோ அன்றோ என்றோ ஒரு நாள் எம்மை காக்க – தேம்பா:31 30/1
கொடு மரத்து அறைவுண்டு எம்மை குணித்து இறந்து ஒருங்கு தீர்த்தான் – தேம்பா:35 24/4
விள்ளிய கொடியோன் ஏவும் விடை பணி நீ தந்து எம்மை
அள்ளிய குறை தீர்த்து ஆள்வது அமைதி என்று உவப்பின் நேர்ந்தார் – தேம்பா:36 81/3,4
தான் நர_பதியாய் ஒவ்வா தயை தளிர்த்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:36 85/4

மேல்


எம்மொடு (1)

எளிமை கொள் உணவினை எளியன் எம்மொடு
நளிமை கொள் கருணையால் நுகர்வது ஆவனோ – தேம்பா:9 108/3,4

மேல்


எம்மோடு (1)

அமர் என்று அவர் வென்று ஈங்கு எம்மோடு ஆள அருள் செய்க என தொழுதான் – தேம்பா:36 21/4

மேல்


எம (1)

சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட – தேம்பா:30 89/2

மேல்


எமக்கு (17)

நிந்தை ஆக பிழைத்து எனினும் நினக்கு ஓர் பிள்ளை ஆக எமக்கு
எந்தை ஆக நீ என்றும் இரங்கா முனிவது ஆம்-கொல்லோ – தேம்பா:5 20/3,4
கறை ஈர்ந்த எழில் காண எமக்கு இரு கண் – தேம்பா:5 96/2
நம்பு அயில் எமக்கு உள நயன் சொல்வு ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 98/4
மன் உயிர் சேர் உறவு எமக்கு சேரா என்னில் வறியர் எனா – தேம்பா:10 67/3
துன் உயிர் சேர் இரக்கம் எமக்கு இலது ஏன் என்னா சொலல் உற்றான் – தேம்பா:10 67/4
மிடை நகர்-கண் பதி அல்லது என்றோ இன்னார் விலகி எமக்கு
இடை நகர்-கண் இடம் இன்றி இரிந்த தன்மை இமிழில் இனி – தேம்பா:10 75/2,3
உய் வினை எமக்கு அருள உற்றன பிரானை – தேம்பா:12 90/2
மாற்றலார் எமக்கு என்று அன்ன மன்னவர் உரைப்ப மீட்டும் – தேம்பா:15 50/2
காமம் நாடிய கால் அரிது எமக்கு உளது உண்டோ – தேம்பா:23 83/4
பின்பு உற வருந்துதீர் பிழைப்பு எமக்கு இதே – தேம்பா:23 117/4
தன் அரசு எமக்கு எலாம் தர வந்தான் பகைத்து – தேம்பா:25 47/2
முன்னம் அவரால் எமக்கு உற்ற முதிய வினை ஊழ்வினை என்றார் – தேம்பா:27 122/2
அனைய எமக்கு அளவோ – தேம்பா:28 142/2
செப்பும்-கால் எமக்கு இரங்கி திரு மைந்தன் மீண்டு உரைத்தான் – தேம்பா:30 116/4
பகை எழ ஐந்தும் பரமனே முன் நாள் படைத்து எமக்கு அளித்தது ஏது என்றாள் – தேம்பா:30 144/2
வென்றி செய்வான் எமக்கு நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 48/4
இக்கு உடை இன்பம் அல்லால் எமக்கு இடர் தகாது என்பாரோ – தேம்பா:33 10/3

மேல்


எமக்கும் (1)

செல் ஆர் உலகிற்கு உயர் வாழ் எமக்கும் சேல் ஆர் கடல் சூழ் – தேம்பா:9 28/1

மேல்


எமக்கே (1)

எஞ்சிய எமக்கே வேண்டும் இரு வகை என்ன முன்பான் – தேம்பா:27 150/3

மேல்


எமது (8)

எள்வார் இல இ கவினால் எமது உள் – தேம்பா:5 98/1
உருகாது அளி உற்றிலமேல் எமது உள் – தேம்பா:5 99/3
வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர் – தேம்பா:5 120/2
வளி கொள் கவரமும் நிழல் தரு கவிகையும் மருவும் எமது அரசியும் இவள் என அருள் – தேம்பா:8 68/3
கோடு அகல் எமது இல்லாமை குணம் என கூறினானே – தேம்பா:9 128/4
அறம் செய் தான் எமது ஆர் துகள் மூடலின் – தேம்பா:10 117/3
தப்பு இல எமது இறை தப்பு இல அமர் செய – தேம்பா:15 174/4
இற்றை நீ செய்த போதே எமது பேர் இனத்து கோன் நான் – தேம்பா:23 68/1

மேல்


எமர் (3)

கொன் ஆளியின் இரு மா உயர் கொலை ஈர் எமர் பொருதார் – தேம்பா:15 142/4
இனிய கூறலும் எமர் பிறர் இன்றி ஓம்பலும் உள் – தேம்பா:27 27/2
நோயும் துன்பமும் நுகர்ந்து எமர் யாவரும் செம்பொன் – தேம்பா:32 99/3

மேல்


எமன் (1)

கழை உலர்ந்த வனம் இடை நுழைந்து நுகர் கனல் உடன்ற கதம் எனவும் எமன்
மழை நிகர்ந்த கணை கனை மலிந்த வசி வசி முனிந்த அயில் நுழை இடும் – தேம்பா:16 38/2,3

மேல்


எமை (14)

வவ்வு அழிவு உற்றது என்ன வதிந்து எமை அளித்து காக்க – தேம்பா:2 1/2
சாபம் உற்றுழி சாபம் தீர்த்து எமை
ஆபதத்து இறை அளிப்ப தாய் மடி – தேம்பா:10 97/2,3
வீய் வினை செய் மெய் உளைய விண்ணில் எமை உய்க்கும் – தேம்பா:12 88/3
வல் என எவரோ மற்று எமை ஒருங்கு மடிப்பனோ என உளத்து அஞ்சி – தேம்பா:14 42/2
படை உற்று எமை இன்று பகைத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 34/4
மரை செய் உடல் கொண்டு அவதரித்து எம் வடு தீர்த்து உயர் வீட்டு எமை உய்ப்ப – தேம்பா:27 125/3
ஊன் அவர் எமை பகைத்தால் வறும் சிதைவு அளவோ என்று ஆங்கு – தேம்பா:28 74/3
நோக்காது எமை நூக்குபு போதி என்பார் – தேம்பா:30 31/4
வல்லையில் அறாது எமை மறந்தியோ என்பார் – தேம்பா:31 22/4
மீயின் ஆம் கதி வீட்டு எமை சேர்த்திட – தேம்பா:34 31/3
புக்கு அடங்கு இல நோய் இ வாய் பொறுத்து எமை உள்ளி மாய்ந்தான் – தேம்பா:35 25/4
உன் உயிர் அளித்து எமை அளிப்ப உயர் வீட்டை – தேம்பா:35 33/3
ஈடு ஆடா தன்மைத்து எமை அன்னான் இனி ஆள்வான் – தேம்பா:36 77/4
தெள்ளிய வான் மேல் ஆள்வோன் சென்று எமை ஆளல் நன்றேல் – தேம்பா:36 81/2

மேல்


எய் (3)

எழ எழுந்து பொர கதிர் எய் சரம் – தேம்பா:13 38/2
ஒரு வாளி எய் அரு ஆயின ஒரு வானவன் உரனால் – தேம்பா:14 52/4
நஞ்சு எஞ்சுக எய் படை ஞாஞ்சிலொடு – தேம்பா:15 27/2

மேல்


எய்த (22)

எய்த வான் இறையோன் ஆண்மை எய்தியே அரசன் ஆனான் – தேம்பா:3 33/4
உறையை பழித்த எண்_இல மன் உயிர்கள் எரி தீ நரகு எய்த
தறையை பழித்த பேய் இனங்கள் தவிராது ஈங்கு ஆள்வது நன்றோ – தேம்பா:5 18/3,4
பல் நாள் துன்னாத அருள் புரிய பரமன் எய்த வேண்டினளே – தேம்பா:5 23/4
வீயாத வரம் கொடு பெற்று எ உலகும் வியப்பு எய்த வேய்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 27/4
வாரணமாய் இன்பு எய்த தலைவி என வான் தளங்கள் வகுப்பு யாவும் – தேம்பா:5 28/2
உள் புலனால் அறிவு அமைந்து உள் உருக்குகின்ற துயர் நீக்கி உவகை எய்த
விண் புலன் ஆங்கு இரவி என விண்ணவன் வந்து உளத்து உருவம் வேய தோன்றி – தேம்பா:8 2/2,3
நோய் கான்று ஈட்டும் தாகம் அவித்தே நுகர்வு எய்த
தீய் கால் கல்லே தீம் புனல் கால திரிவார் தம் – தேம்பா:9 63/2,3
எண் உக இடம் அற்று அபயர் மா கடல் சூழ்ந்து எய்த கோல் பின்னுற தொடர்ந்தான் – தேம்பா:14 44/4
வாள் நெறி பழித்த நீள் கண் மடந்தையே புறப்பட்டு எய்த
வேள் நெறி ஒழுகி தான் முன் விழைந்த சாசனையின் சாயல் – தேம்பா:20 43/2,3
எய்த உதவிக்கு அளவு அன்பும் எய்தி பிறரை மேவுவர்-ஆல் – தேம்பா:26 51/4
திரு கொடு புகழ் நீ எய்த செலுத்தினான் என்னை நாதன் – தேம்பா:27 74/4
எய்த ஆண்டகை கண்டு என்றும் வாழும்-ஆல் – தேம்பா:27 87/4
மெய்யால் உயிரே உணர்வு எய்த மெய்யும் தான் உணரா – தேம்பா:28 22/1
அணியும் பாங்கே காமம் அறுத்து ஈங்கு அறம் எய்த
துணியும் பாங்கே நிற்கு அரிது என்றாய் சுடும் ஊழற்கு – தேம்பா:28 120/1,2
துன்ன வாழ்ந்தார் நல் அறம் எய்த துணிவு உற்றார் – தேம்பா:28 126/3
எய்த ஓர் பயன் இனி இலை என்றிட்டதே – தேம்பா:29 28/4
எய்த ஓர்ந்தவை இழுக்கு என விடுதி என்று உரைத்தான் – தேம்பா:29 108/3
கார் ஒன்று முழக்கத்து அஃதே கதத்து அரசு ஆக எய்த
பார் ஒன்றும் திசைகள் எஞ்ச படர்ந்ததற்கு ஒத்த வீரர் – தேம்பா:32 93/2,3
என்-பால் எல்லா நோய் உளன் ஆகி இவண் எய்த
அன்பால் எல்லா ஒப்பு இலன் ஆய அரசு தான் என்பார் – தேம்பா:34 55/3,4
எய்த ஓர் பயனும் உம்மால் எனக்கு உண்டோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:35 51/4
விண்டு ஆர் பைம் பூ வாகையன் இ ஆய் மெலிவு எய்த
மண்டு ஆர் துன்பத்து ஆழ் உடல் கொண்ட வடு எல்லாம் – தேம்பா:35 56/1,2
சுருதியே வடிவாய் தோன்றிய தாயின் தொடர்பு அருள் உதவி சார்பு எய்த
தருதியே என மூன்றாம் மணி தந்தேன் தயை கடல் கடந்து அருள் மிக்கோய் – தேம்பா:36 35/3,4

மேல்


எய்தல் (2)

தீது இலா இடமே வேண்டின் சேண் உலகு எய்தல் வேண்டும் – தேம்பா:4 38/1
என்றனன் கருக்கொள் காந்தை எதிர் வர எய்தல் உற்றான் – தேம்பா:7 66/1

மேல்


எய்தலால் (4)

கண்டு அகன்ற கனிந்த இன்பு எய்தலால்
கண் தகு அம் துளி கான்று களித்தனன் – தேம்பா:7 56/3,4
பாலின் நான் எய்தலால் பான் உலாம் நாடரே – தேம்பா:9 6/3
விது பட முகத்து வான் வேந்தன் எய்தலால்
மது பட மலர்ந்தன முல்லை வாய் எலாம் – தேம்பா:12 28/3,4
ஏர் முகம் புதைத்த வில் இவர் செய்து எய்தலால்
கார் முகம் புதைத்த வெம் கதிர் உதித்தது என்று – தேம்பா:12 32/1,2

மேல்


எய்தலும் (1)

சிறை தவிர்-காலை எய்தலும் விழைவார் செல் கதி எளிது என காட்டி – தேம்பா:23 99/2

மேல்


எய்தற்கு (1)

அன்று இன்னான் இரு வினைக்கும் பயன் உய்த்து எய்தற்கு அரசு ஒக்கும் வடிவு ஒக்க பொலிந்து தோன்ற – தேம்பா:11 56/1

மேல்


எய்தா (2)

மிக்கு ஆலம் கால் உருவத்து எய்தா முன்னர் விடும் தூது என்று எய்தும் எலாம் சொல்லும் பாலோ – தேம்பா:11 39/4
விம்மிய இருள் புகை விளைத்த நரகு எய்தா
பம்மிய வினை பகை பரிந்து உயிர்கள் காப்ப – தேம்பா:12 87/2,3

மேல்


எய்தாதற்கும் (1)

இணை தீர்ந்த இ பயன் பேய்க்கு ஒளிப்பதற்கும் அவட்கு இகழ்வு ஆங்கு எய்தாதற்கும்
அணை தீர்ந்த துணை அளிப்பேன் இவை கூறா மண தூதாய் வான் விட்டு அங்கண் – தேம்பா:5 30/2,3

மேல்


எய்தாரொடு (1)

கண்ணாது பிறர் மனை போய் காமத்து ஆழ்ந்தீர் கதி வழி எய்தாரொடு தீ நரகில் தாழ்வீர் – தேம்பா:11 50/4

மேல்


எய்தான் (4)

உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/4
முடி அற்ற சிரமும் அற முனை உற்ற பகைவன் அற முடிவு அற்ற கணை அரசு எய்தான் – தேம்பா:15 117/4
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கதம் உண்ட அமலேக்கு எய்தான்
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கான்று அவை மதியான் காத்தான் – தேம்பா:16 41/1,2
இருள் காட்டி மல்கு இரவில் ஒளித்து எய்தான் இறை என்றீர் – தேம்பா:23 74/3

மேல்


எய்தி (56)

பூ உலகு எய்தி அன்ன பூ_நிழற்கு ஒதுங்கி சாய்ந்த – தேம்பா:0 2/3
பேரும் வாய் உருக்கொண்டு அன்று பேய் குலம் வெரு உய்த்து எய்தி
ஊரும் வாய் என்ன அங்கண் உழக்கிய இடங்கர் ஈட்டம் – தேம்பா:2 10/3,4
நீதி நல் முறைகள் ஓதி நீண்டு வீடு எய்தி வாழ – தேம்பா:2 13/1
கூர்த்த போர் செய கூடினர்க்கு ஒருவன் வந்து எய்தி
சீர்த்த நான் அவன் சிறந்த போர் தனித்தனி தாக்க – தேம்பா:3 14/1,2
துன்ன ஆசையால் தொடர்ந்து இள தாவிதன் எய்தி
அன்ன யாவையும் அஞ்சினர் அறைதலும் கேட்டான் – தேம்பா:3 18/3,4
முன் அரும் தவத்தோர் கொண்ட முறை தவிர் வரங்கள் எய்தி
துன் அரும் உயர் வீடு உள்ளோர் துணை என புவியில் வாழ்ந்தான் – தேம்பா:3 37/3,4
திளைய வான் அறிவு எய்தி சீர்த்தனன் – தேம்பா:4 3/4
சேர் ஆறு என்னும் இன்பம் எலாம் தீர் தெளிவு எய்தி
ஈர் ஆறு என்னும் ஆண்டு உளன் என்றும் இனிது இன்னா – தேம்பா:4 56/2,3
அ அரும் குண தவன் விருப்பு எய்தி நொந்து அயர்வான் – தேம்பா:5 1/4
இ நாள் மனுவாய் அவதரித்து இங்கு எய்தி மிதிக்கில் ஆகாதோ – தேம்பா:5 19/2
வான் ஆரும் எய்தி அறமே மணி என்று அணிந்தார் – தேம்பா:5 86/1
ஆசு அறு கடவுள் எய்தி அவதரித்து உடலம் போர்த்த – தேம்பா:7 1/3
துஞ்சிய உயிர்கள் உய்ய தொடர்பொடு ஈங்கு எய்தி ஆர்வம் – தேம்பா:7 28/2
எண்ணலால் அரும் துயர் எய்தி சூசை உள் – தேம்பா:7 84/3
வவ்வி அக துணிவு எய்தி வாளால் இற்றது கேட்டு உன் வலி புகழ்ந்தேன் – தேம்பா:8 10/3
பொய்ப்படு ஆகுலம் எய்தி போய் இவள் நல் புடை அகல உன்னினேனே – தேம்பா:8 14/4
உத்தான வழி யாது என்று உள களிப்போடு உட்கு எய்தி உளைந்தான் சூசை – தேம்பா:8 19/4
ஏர் உலாம் அடியினாள் எய்தி எய்திய நலம் – தேம்பா:9 5/3
பாதையால் களி எய்தி மொய்த்தன பாரோடு உம்பர்கள்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 129/4
பல் செய்கை காட்ட இரு வினையால் யார்க்கும் பயன் தர நீய் முன் உரைத்த வண்ணம் எய்தி
முன் செய்கை அருள் செய்கை இக்கால் ஆய் பின் முனி செய்கை உலகு அஞ்ச தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 35/3,4
புல்லும் தன்மை தண்பட உள்ளம் பொலிவு எய்தி
செல்லும் தன்மைத்து ஏழ் மடி ஓங்க தெளி ஞானம் – தேம்பா:11 81/2,3
துறு வாமத்து ஒளிர்ந்த நவ சுற்கையொடு உள் அறிவு எய்தி தொய்யல் உற்றார் – தேம்பா:11 105/4
தனத்து இனத்து துணிவு எய்தி தாரகையை கொடி கொண்ட தரணி வேந்தை – தேம்பா:11 106/1
குன்றாத அறம் ஒன்றே குணித்து எய்தி மற்று எவையும் கோது என்று ஓர்ந்து – தேம்பா:11 118/2
இலை வளர் நிழல் பூங்காவில் எய்தி அ பறவை கண்டே – தேம்பா:12 24/3
விண்டன மலர் போல் விண்ட விரும்பினான் வெய்தென்று எய்தி
கண்டனன் கனிந்த கண்ணால் கறவை காண் கன்றின் வெஃகி – தேம்பா:12 77/1,2
வினை தீர்ப்ப எய்தி வினை கொண்டாய் பாவ – தேம்பா:12 81/1
மீன் வயிறு ஆர் உரு காட்டி விண்ணோன் எய்தி விரை கொடியோய் – தேம்பா:13 4/2
விழ எழுந்த வெய்யோன் சிவந்து எய்தி வான் – தேம்பா:13 38/3
காண் நெறி எய்தி அ கரையின் அண்மினார் – தேம்பா:14 126/4
மொய்த்து அலை ஆர் உலகு எய்தி முற்று எளியன் உரு கொண்டான் – தேம்பா:15 5/3
வினை முகத்து எழீஇய மறை வனப்பு எய்தி வெகுண்ட நால் திசை வளி எழுந்து – தேம்பா:18 39/2
சூர் முழுது அழுங்கு மற்ற தொலைத்த நாடு உய்ய எய்தி
தார் முழுது இலங்கு மார்பன் தமையர் ஆங்கு இருவர் உற்றார் – தேம்பா:20 103/3,4
தான் நல மாடத்து எய்தி தையலார் கமழ் நீர் ஆட்டி – தேம்பா:21 10/2
பொய் திறத்து அரசற்கு அஞ்சி போதல் போல் ஒளிப்ப எய்தி
அ திறத்து உணர்ந்த சூழ்ச்சி அருள் பயன் இதுவோ இங்கண் – தேம்பா:22 16/1,2
கான் வயிறு ஆர் கனி நலமும் கலந்து அன்று களிப்பு எய்தி
வான் வயிறு ஆர் சுவை அமிர்தம் மண் உலகில் தொக்கது என – தேம்பா:23 73/2,3
வீய் முகத்து வியப்பு எய்தி விளம்பியதே திடம் என்றான் – தேம்பா:23 75/2
மெய் முகம் புதைத்த நூல் விளக்கு எய்தி விளங்கினேல் பயன் இலாது அன்றோ – தேம்பா:23 98/3
புன் குலத்து உதித்து பொலிசை அற்று எய்தி புறத்து நாட்டு இரந்து சேர்ந்து ஒருவன் – தேம்பா:23 107/1
மூ இடை புரக்கும் கோன் முன் முதிர் அருள் தூதாய் எய்தி
கூ-இடை பொது அற்று உற்ற குழவியை மருவ தானே – தேம்பா:26 12/2,3
எய்த உதவிக்கு அளவு அன்பும் எய்தி பிறரை மேவுவர்-ஆல் – தேம்பா:26 51/4
ஈறாய் மாள்வான் கருணையனோ எய்தி அவனை ஒளிக்குதும் என்று – தேம்பா:26 52/3
கலை வளர் உணர்வும் ஞான காட்சியும் உணராது எய்தி
அலை வளர் உலகில ஒவ்வா அதிசயத்து என் தாய் வையின் – தேம்பா:26 101/2,3
தேன் முகத்து மலர் தன் நாட்டு எய்தி கொள்ள சேர் இனத்துள் – தேம்பா:27 44/3
சூரின்-பால் நரகு எய்தி சோகு இனத்தோடு உளைந்து எரிவார் – தேம்பா:28 82/4
நாதன் மிக்கு ஆம் நீதி வளர்த்த நரகு எய்தி
சாதல் மிக்கு ஆ வேகுதும் என்றே தளர்கிற்பார் – தேம்பா:28 117/3,4
பொய் ஆர் மை ஆர் தேவரோடு அந்தோ புதவு எய்தி
மொய் ஆர் தீயில் மூழ்கினம் என்று உள் முரிகிற்பார் – தேம்பா:28 118/3,4
என்ன நொந்தார் நொந்து உணர்வு எய்தி எரி அ தீ – தேம்பா:28 126/1
பைம் நிலை மலரின் மூவர் பனி முகத்து எய்தி நின்றார் – தேம்பா:29 81/4
வேள் அரிது அமர் போர் வென்று வியன்ற கான் எய்தி பேய்கள் – தேம்பா:30 66/1
உண்மையின் உணர்ந்த ஊக்கம் உளத்து இறகு ஆக எய்தி
பெண்மையின் போர்வை நாணம் பிரிவு இலள் போர்த்து நிற்பாள் – தேம்பா:30 78/3,4
மெய் திறத்து அற்புத நாவொடு நூல் எலாம் விண் நின்று எய்தி வரத்து ஓங்கும் – தேம்பா:32 41/3
கோடிய உள்ளமும் இன்பு உறீஇ சொன்னது உள் கொண்டு குன்றா தெளிவு எய்தி
நேடிய நன்று உற உற்றவை நீங்கு இல நிலையே பெற ஏழ் வரம் ஈவேன் – தேம்பா:32 42/3,4
எஞ்சிய மாக்களும் இ திறத்து ஏழ் வரம் எய்தி குன்றத்து இணை நிற்பார் – தேம்பா:32 45/4
ஈண்டு ஆங்கு உதவ தனி எய்தி வளன் – தேம்பா:36 59/1
தண் வாய் கொடியோன் இன்னணம் தன் தவத்து ஈர் உலகின் அரசு எய்தி
மண் வாய் இன்ன நிலை பெற்று மணி வாய் முகத்து வீற்றிருக்க – தேம்பா:36 129/1,2

மேல்


எய்திட (1)

ஏசு அறும் தவத்தோன் கண்டே எய்திட காட்சி வாளால் – தேம்பா:7 60/3

மேல்


எய்திய (25)

இன்ன அரு முறைக்கு இவர் இருவர் எய்திய
துன்ன_அரும் வரங்களால் துணை இலார் தமுள் – தேம்பா:5 54/1,2
இறையோன் அடி எய்திய வானவரே – தேம்பா:5 60/1
எரி வானில் உலாம் மதி எய்திய கால் – தேம்பா:5 93/3
குன்றா வியப்போடு எய்திய வான் கொண்ட தளமும் பொங்கு உவப்பின் – தேம்பா:6 57/2
ஏர் உலாம் அடியினாள் எய்தி எய்திய நலம் – தேம்பா:9 5/3
வள்ளம் கெட உள் வரம் எய்திய அம் மடந்தை ஒசிந்தாள் – தேம்பா:10 54/4
வீதியினால் எய்திய நோய் ஆற்ற வெஃகி வெயில் மிடைந்த – தேம்பா:10 61/2
சீக்கி வாழ்வு இட எய்திய சேய் முகம் – தேம்பா:10 116/3
மேவும் பாலால் விரைந்து இறைஞ்ச வேந்தர் மூன்று எய்திய ஆறும் – தேம்பா:10 150/3
புல்லிய பொழிற்கு-இடை புறப்பட்டு எய்திய
மெல்லியது ஓர் வளி விருந்து எதிர் கொள – தேம்பா:12 34/1,2
எனை வேண்டி மைந்தன் என எய்திய நீ அன்றே – தேம்பா:14 88/4
பான் அயில் உரு கொடு பரமன் எய்திய
கான் அயில் மலர் முடிக்கு ஆய காட்சியால் – தேம்பா:18 9/1,2
இனத்து எழுந்து எங்கும் இ முறை வழங்கும் என்று இவன் எய்திய முகத்தில் – தேம்பா:18 37/3
ஏர் முகத்து எழுந்த மூவர் எய்திய வேலை தானும் – தேம்பா:19 10/2
படம் புனைந்து என்ன ஆணர் ஆணரன் அ பதி அகத்து எய்திய பின்னர் – தேம்பா:20 68/3
இருள் உலாவும் உயிர் யாவும் அளிப்ப இன்பு இயற்றி உலகு எய்திய மூவர் – தேம்பா:22 1/2
தொக்கு அடங்கிய எசித்து உயிர் யாவும் துகள் ஒழிப்ப அவண் எய்திய நாதன் – தேம்பா:22 3/2
அன்று அங்கு எய்திய அன்னவன் இல்லையால் அகன்றே – தேம்பா:25 30/2
உருவின் மிக்கோன் எய்திய அன்பு உரிமைக்கு அஞ்சி மறுத்தமையால் – தேம்பா:26 53/2
இனியவே கேட்டீர் இ நாள் எய்திய உணர்வின் தாழ்ந்து – தேம்பா:28 60/1
இ துணை கொண்டு உளம் மாழ்கி எய்திய தன் செயிர் செய்யும் – தேம்பா:28 85/1
ஐயன் போக அவர் எய்திய ஆகுலம் அ சொல்லால் – தேம்பா:31 35/1
இ திறத்து எதிர்த்த காதைகள் பொருந்தி எய்திய நவங்கள் கண்டு அளிப்ப – தேம்பா:31 92/1
இன் விளை நாடும் இனமும் நீத்து இழந்தே எசித்திடத்து எய்திய ஆறும் – தேம்பா:34 48/2
இற்றான் உயிர் ஈறு உற எய்திய நோய் – தேம்பா:36 57/2

மேல்


எய்திய-கால் (1)

நாதன் மிக்க நீதி வளர் நரகத்து எய்திய-கால்
சாதல் மிக்க இன்பு உண்டார் தாம் ஆங்கு எவன் செய்வார் – தேம்பா:28 34/2,3

மேல்


எய்தியே (1)

எய்த வான் இறையோன் ஆண்மை எய்தியே அரசன் ஆனான் – தேம்பா:3 33/4

மேல்


எய்திலர் (1)

இன்னது என்று கண்டு எய்திலர் ஆயினார் – தேம்பா:20 86/4

மேல்


எய்தினர் (2)

கூடம் நீள் பொருப்பு உயர் குழாம் கொண்டு எய்தினர்
தேட நீள் நாள் உளைந்து அடுத்த சீர் எலாம் – தேம்பா:14 106/2,3
திகை அது எய்தினர் செம்மை உளத்தினார் – தேம்பா:30 94/4

மேல்


எய்தினர்-ஆல் (3)

எண் மேல் எழ நாடு அவண் எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 4/4
வானம் தரு வாழ்வு உக எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 5/4
காலை கடிய கடிது எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:36 62/4

மேல்


எய்தினரே (4)

கொண்டு இறந்து இருவர் கோது_அறு பலியாய் குழவியை ஏந்தி எய்தினரே – தேம்பா:12 70/4
இ தலையான் ஆண்மையை வான் எய்தினரே சொல்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 5/4
சோர்தான் என்னும் இ நதியை துன்னி யூதர் எய்தினரே – தேம்பா:15 9/4
புரை மேல் களித்த யூதர் எல்லாம் போய் அ கரை சேர்ந்து எய்தினரே – தேம்பா:15 11/4

மேல்


எய்தினன்-ஆல் (3)

இரும் மா மணி ஆலயம் எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:5 56/4
பொது ஈசர் பிரான் பொர எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:15 28/4
இணையோ தவிர் யாப்பியன் எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:15 31/4

மேல்


எய்தினனே (1)

என் ஏவலினால் துணை எய்தினனே
கல் நேரிய கன்னிமை காக்குவான்-ஆல் – தேம்பா:5 67/3,4

மேல்


எய்தினாய் (1)

எஞ்சியே மறை காட்டிட எய்தினாய் – தேம்பா:18 50/4

மேல்


எய்தினார் (9)

நெஞ்சு தோய் தகவோர் நெறி எய்தினார் – தேம்பா:10 34/4
எள் உடை புற நிலை இமிழில் எய்தினார் – தேம்பா:10 82/4
மொட்டு இடை நிழல் பொழில் முழை கண் எய்தினார் – தேம்பா:17 7/4
வலம் குன்றாதவர் மா நகர் எய்தினார் – தேம்பா:17 40/4
அற துறை புலம் ஆயினர் எய்தினார் – தேம்பா:17 41/4
மீன் வழங்கு விண்ணோர் விரைந்து எய்தினார் – தேம்பா:26 82/4
ஆவிய நாட்டு எழில் அணுகி எய்தினார் – தேம்பா:27 48/4
திகை அணிந்த சிலம்பு எதிர் எய்தினார் – தேம்பா:30 99/4
விண் புலம் தணந்தனர் விளிப்ப எய்தினார் – தேம்பா:34 2/4

மேல்


எய்தினாள் (2)

இல்லவள் கொழுநனோடு இடுக்கண் எய்தினாள் – தேம்பா:7 82/4
ஆய்ந்த நூல் கடந்து ஆர் உணர்வு எய்தினாள் – தேம்பா:10 113/4

மேல்


எய்தினான் (6)

கலை கலைக்கு உரி கருத்தும் எய்தினான் – தேம்பா:4 11/4
பாய் அருள் கொணர் பற்றுதல் எய்தினான் – தேம்பா:4 60/4
படைத்த நாதன் அருள் பயன் எய்தினான் – தேம்பா:26 30/4
நீல் கடல் எதிர்த்து என நினைப்பின் எய்தினான்
நூல் கடல் வேந்து உறை நகரை நோக்கினான் – தேம்பா:29 64/3,4
இன்னலே அற என் மனை எய்தினான் – தேம்பா:31 74/4
அடல் கடிந்த தன் ஆவியோடு எய்தினான் – தேம்பா:34 23/4

மேல்


எய்தினும் (1)

தண் நிறத்து எய்தினும் உள் சுடும் ஆசையில் தவறி மீண்டே தளர்ந்து உள்ளம் – தேம்பா:32 43/3

மேல்


எய்தினேன் (1)

எண் புலம் தவிர் காந்தியோடு எய்தினேன்
விண் புலம் தவிர் விண்ணவனோ என்பார் – தேம்பா:34 29/3,4

மேல்


எய்தினையோ (1)

பிணி ஆசையில் எய்தினையோ பிணியே – தேம்பா:11 66/1

மேல்


எய்தினோன் (1)

எரி வரும் பருதி போய் ஐயம் எய்தினோன்
முரி வரும் சிந்தை போல் இருளும் மொய்த்ததே – தேம்பா:7 91/3,4

மேல்


எய்து (2)

வான் பொழிந்த இன்பு எய்து இலர் மண்-இடை – தேம்பா:9 42/1
எரி பூட்டிய தேர் மிசை எய்து அரசர் – தேம்பா:36 69/3

மேல்


எய்துதற்கே (1)

என்று ஆய் எளிமை தகவு எய்துதற்கே இருவர்-தம்மில் – தேம்பா:9 16/2

மேல்


எய்துப (2)

அறைய வாய்மையர் எய்துப ஆண்மையோ – தேம்பா:4 66/4
எந்தையால் கதி எய்துப நம்பிய – தேம்பா:34 24/3

மேல்


எய்தும் (3)

சிந்தை பொதுளும் என்று அடைந்தால் சிந்தை வருந்த வெறுப்பு எய்தும்
எந்தை பொதுளும் தாய் வினையால் இரங்கி புரிந்த அருள் ஒன்றே – தேம்பா:6 49/2,3
மிக்கு ஆலம் கால் உருவத்து எய்தா முன்னர் விடும் தூது என்று எய்தும் எலாம் சொல்லும் பாலோ – தேம்பா:11 39/4
பொறைக்கு ஒரு நிலை சார்பு அல்லால் புலம்பி நாம் எய்தும் பீடை – தேம்பா:33 5/3

மேல்


எய்துவ (1)

இன் தெளித்து எவரும் நசை எய்துவ
பொன் தெளித்து எழுதும் பட பொற்பினான் – தேம்பா:4 17/1,2

மேல்


எய்துவர் (1)

இ திறத்து அன்பின் மாட்சி எய்துவர் உண்டோ என்ன – தேம்பா:22 16/3

மேல்


எய்துவரோ (1)

தீயார் செல்வத்து அல்லால் தெருளோர் செருக்கு எய்துவரோ
பாயா நெகிழும் பணியாதன வில் பணித்த சரமே – தேம்பா:9 18/2,3

மேல்


எய்துவன் (1)

எவனோ அவள் எய்துவன் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 100/4

மேல்


எய்துவார் (1)

தீது என விளைத்த பின் தீயது எய்துவார் – தேம்பா:28 51/4

மேல்


எய்துவான் (2)

இ குலத்து இவன் பிறந்து எய்துவான் எனா – தேம்பா:14 81/1
இழுக்கு உடை வழு அரசு எய்துவான் என – தேம்பா:25 56/2

மேல்


எய்ய (3)

சட்டம் இட்டு எய்ய சர்ப்பம்-தனை மிதித்திடும் கால் தீண்டி – தேம்பா:12 26/3
காய் எரி சீற்றத்து எல்லாம் கண்ட யாப்பியன் ஆர்த்து எய்ய
தீ எரி அசனி ஊழ்த்து சினந்து வீழ் விசையில் வீழ்ந்த – தேம்பா:15 85/1,2
வேல் நிகர் வடி வை வாளி வில்-இடை அவன் கோத்து எய்ய
வான் நிகர் விலங்கல்-தன்னை வான் உரும் அறுத்தால் போல – தேம்பா:16 49/1,2

மேல்


எய்யா (1)

எய்யா மாக்கள் தீ உற நானே எளிது இ வாய் – தேம்பா:23 27/1

மேல்


எய்யும் (1)

எய்யும் கொடு வேளொடு காம் இழிவும் – தேம்பா:5 89/2

மேல்


எய்யும்-கால் (1)

வாய் எரி கொடும் வேல் தைத்த மார்பினில் பறித்து எய்யும்-கால்
நோய் எரி கையும் சோர்ந்து நுகோதரன் உயிரில் சோர்ந்தான் – தேம்பா:15 85/3,4

மேல்


எயில் (5)

இல் இரா புரிசை ஓங்கும் எயில் இரா புணர்ந்த நாவாய் – தேம்பா:14 111/2
ஏமம் சூழ் எயில் பொலி இரவிமாபுரம் – தேம்பா:22 25/3
எயில் துணை உயர் நகர் அகல் ஏகினார் – தேம்பா:26 17/4
பூ புரி எயில் நலம் பொலிய நோக்கினார் – தேம்பா:26 23/4
எயில் காள வனத்து இணை எஞ்ச நல்லோர் – தேம்பா:30 23/3

மேல்


எயிலின் (2)

பைம் பொறி எயிலின் வாய் படிய பூட்டி உள் – தேம்பா:20 126/2
ஏர் செயும் முகம் மலர்ந்து எயிலின் தூசு மேல் – தேம்பா:22 26/2

மேல்


எயிலே (1)

எயிலே வனமே இயம்பீரேல் போய் அவற்கே – தேம்பா:31 44/3

மேல்


எயிற்றின் (1)

ஈரும் வாள் எயிற்றின் கூன் வெண் இளம் பிறை தோன்ற ஊனை – தேம்பா:2 10/1

மேல்


எயிற்று (12)

உலை வளர் எரி செம் கண்ணான் ஊன் எயிற்று ஊற்று வாயான் – தேம்பா:12 24/1
வாள் எயிற்று அடும் செம் பாந்தள் வடிவு எடுத்து எழுந்து அங்கு ஆடி – தேம்பா:14 26/3
நீள் எயிற்று அழலும் கண் தீ நிறைய விட்டு உடற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:14 26/4
சொரி இரத்தமொடு எரி பிலிற்றிய களி எயிற்று அடல் அதிரும் ஓர் – தேம்பா:15 155/1
கூன் பிறை எயிற்று மா போல் கொற்றவர் இருவர்-தம்மை – தேம்பா:16 40/1
சீறு நெய் எயிற்று நீள் கூன் திங்களே தோன்ற நின்றாள் – தேம்பா:20 49/4
பெருகி அழலோடு ஊன் பிளிரும் பிறை கூன் எயிற்று வாய் உருவான் – தேம்பா:23 6/4
தேய் முக எயிற்று எதிர் திரங்கரன் உரைத்தான் – தேம்பா:23 46/4
புதைத்தன எயிற்று இரிவ புண் புனல் கடித்தான் – தேம்பா:23 50/4
அழுக்கு இயை எயிற்று வாய் அவிழ்த்து கூறினான் – தேம்பா:23 114/4
நக்கரித்து எயிற்று எரி நதுத்த பேய் எலாம் – தேம்பா:23 123/4
தொடை உற்ற எயிற்று அழல் ஈட்டிய பேய் தொட ஒற்றை சரத்தை அடல் தனு கோத்து – தேம்பா:24 27/1

மேல்


எயிறு (4)

உரகத்தின் எயிறு படு மதி ஒப்ப விரலில் உள ஒளி உற்ற வளை எறியும் முன் – தேம்பா:15 116/2
இதம் ஏற்பட எயிறு உய்த்தனர் எறி பல் படை இலராய் – தேம்பா:15 146/2
எரிகின்ற இழி கதை முன் விழ எயிறு உள் உரம் உருவி – தேம்பா:15 150/3
ஓகையின் நக்கு என எயிறு உடைந்தவே – தேம்பா:30 54/4

மேல்


எயிறுகள் (1)

எரிகளை நகைத்த கோபம் எரி நெடிது எயிறுகள் துதைத்த சீய முகமொடு – தேம்பா:24 32/3

மேல்


எயிறும் (1)

பிறை ஒத்த எயிறும் இல கயவு அற்ற பரியும் இல பிரிவுற்ற உருளையும் இலா – தேம்பா:15 118/2

மேல்


எரி (142)

ஒள் நுரைத்து எரி உமிழ்ந்து அவிர் இன மணி வரன்றி – தேம்பா:1 6/1
யா நிகர் அனைத்தும் நீக்கும் எரி மணி கோபுரத்தின் – தேம்பா:2 14/2
எரி இன மணி செறி ஏம தேர்களும் – தேம்பா:2 22/3
பண்ணிய அம் மா நகர்-இடை பகலை பழித்து எரி பரந்த ஆலயமே – தேம்பா:2 39/4
தீ எரி வாய்ந்த குரு மணி ஆதி செறிந்த பல் மணிகளும் அகன்ற – தேம்பா:2 46/1
வாய் எரி விளக்கின் தொகுதியும் மல்கி வயின்வயின் எரிந்த பைம்பொன்னும் – தேம்பா:2 46/2
ஆய் எரி திரண்டு விழித்த கண் கூச அகில் முதல் நறும் புகை நாளும் – தேம்பா:2 46/3
மீ எரி சுடரை இள முகில் மூடி வேய்ந்து என குளிர வேய்ந்தனவே – தேம்பா:2 46/4
இன்ன அரு நகர் அமை எரி மணி இழையின் – தேம்பா:2 51/1
செருக்கு வீங்கிய இராக்கதன் எரி எழ சினந்து – தேம்பா:3 13/3
செல்லும் செல்லா தீ எரி கற்றை திளை வேந்தன் – தேம்பா:4 53/2
பொறையது ஆண்மையினோடு எரி பூண் எனா – தேம்பா:4 66/1
உறையை பழித்த எண்_இல மன் உயிர்கள் எரி தீ நரகு எய்த – தேம்பா:5 18/3
என்று என்றாள் மென் தாளாள் இதயத்தில் தீ பாய்ந்து உள் எரி புண் அன்னாள் – தேம்பா:5 36/1
எரி வானில் உலாம் மதி எய்திய கால் – தேம்பா:5 93/3
பொன் ஒளி காட்டும் எரி பொறிகளோ மணி – தேம்பா:6 31/1
இக்கு இச்சிக்கும் நசை என்றாள் எரி வான் நயக்கும் பரிசு அன்னாள் – தேம்பா:6 52/4
இருள் புறம் கண்ட பாரிற்கு எரி விளக்கு ஒப்ப நின்றாள் – தேம்பா:7 18/4
எரி வரும் பருதி போய் ஐயம் எய்தினோன் – தேம்பா:7 91/3
அளி கொள் அதிபதி-தனை மகவு என அணி அரிய கருவுடன் உலகு இடர் எரி அற – தேம்பா:8 68/2
தான் இழுக்குறாது எரி மதியம் தாங்கிய – தேம்பா:9 114/1
மீன் இழுக்குற எரி பசும்பொன் வெற்பு எனா – தேம்பா:9 114/2
வான் இழுக்குற எரி மணி சிங்காசனம் – தேம்பா:9 114/3
பான் இழுக்குற எரி பாலற்கு இல்லதே – தேம்பா:9 114/4
எரி மாலை தாங்கு உடலால் பகல் செய் விண்ணோர் இரு புடையில் – தேம்பா:10 59/1
ஏசு அறை கிழவி தீ எரி முகத்தொடு – தேம்பா:10 84/2
ஆண்டும் ஓர் தனி கோல் அரசான் எரி
தூண்டும் ஓர் சினம் தோன்றுழி அ பகை – தேம்பா:11 27/2,3
வன்னி வீழ்ந்து எரி வஞ்ச பேய்கள் தம்மை வர கடவுள் என்று எண்ணி தொழுதது என்னோ – தேம்பா:11 48/4
பின்றாது ஆர்த்து எரி வேவோம் அந்தோ அந்தோ பேறு இல்லார் குலம் இல்லார் அவரை என்றோம் – தேம்பா:11 51/3
குடித்திடுவார் தீ கடலை நீந்தார் நீந்தார் குன்றாது எஞ்ஞான்றும் எரி பொன்றா வேவார் – தேம்பா:11 52/4
செற்றத்தால் முந்தையர் தீ வழியை நீங்கா சிதைந்து இவரோடு அடர்ந்து எரி தீ ஆழ்ந்தோம் அந்தோ – தேம்பா:11 55/2
உலை வளர் எரி செம் கண்ணான் ஊன் எயிற்று ஊற்று வாயான் – தேம்பா:12 24/1
தன் அடியை சூழ்ந்து உதைப்ப சுட்ட எரி வீழ்ந்து ஆழ்வானே – தேம்பா:12 82/4
தீய அமை தீயர் எரி சென்று எரிவர் என்றால் – தேம்பா:12 89/1
அலி நிழல் பட்டு எரி எசித்தார் நாட்டின் சேணும் ஆய்ந்த வளன் – தேம்பா:13 6/3
நெஞ்சினான் கொடுமை ஆற்ற நீர் எரி கமலத்து அன்னம் – தேம்பா:14 28/2
ஈர்_ஆயிரம் ஓர் எழு_நூறு உருள் தேர் எரி தும்மிய வேலார் – தேம்பா:14 66/2
எல்லின் வண்ணத்து எரி வாள் தணவாது இணைந்து திரிய – தேம்பா:14 69/2
எரி வேல் காவா எவையும் காவா இறையோன் அருளில் – தேம்பா:14 71/3
எல் வாய் முகிலும் அல் வாய் எரி தூண் உருவும் இவர் முன் – தேம்பா:14 73/2
செல் ஆய் இவர் சென்று எரி வாய் திளைத்த பாலை திணை வாய் – தேம்பா:14 73/3
இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான் – தேம்பா:14 131/2
எரி வாய் பிளந்த முகிலே உமிழ்ந்த இடி ஏறு அதிர்ந்து படலான் – தேம்பா:14 132/2
காலோடு காலும் எரி கந்தகம் செய் கனலால் எரிந்த பலவோடு – தேம்பா:14 135/2
மரு தகு தடத்து அணி எகில நாட்டினை வயப்பட அளித்தன அரசன் ஏற்று எரி
கரு தகு முகில் குரல் மெலிய ஆர்த்தன கதத்தொடு கடுத்தன களிறு போக்கியும் – தேம்பா:15 73/2,3
சசி பட அறுத்து இரு பிறைகள் ஆக்கிய சமத்து எரி வளை படை அறவும் நோக்கு இலா – தேம்பா:15 75/3
காய் எரி சீற்றத்து எல்லாம் கண்ட யாப்பியன் ஆர்த்து எய்ய – தேம்பா:15 85/1
தீ எரி அசனி ஊழ்த்து சினந்து வீழ் விசையில் வீழ்ந்த – தேம்பா:15 85/2
வாய் எரி கொடும் வேல் தைத்த மார்பினில் பறித்து எய்யும்-கால் – தேம்பா:15 85/3
நோய் எரி கையும் சோர்ந்து நுகோதரன் உயிரில் சோர்ந்தான் – தேம்பா:15 85/4
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி – தேம்பா:15 86/3
உலை இரண்டு மிசை அழல் அழன்றது என உயிர் எரிந்த எரி விழி விட – தேம்பா:15 94/2
இடி உற்ற விசையினொடு எரி ஒத்த இவுளி வரு மலை ஒத்த இரத மிசையான் – தேம்பா:15 114/2
இரதத்தின் அணியு முடி எரி உற்று மடிய மறை இறை மொய்த்த கணை எழுதினான் – தேம்பா:15 115/4
எரி கெட சினந்த வில் எறிந்த மாரி முன் – தேம்பா:15 140/1
இரு கார் பல எரி ஏறு உக விளையாடின எனவே – தேம்பா:15 147/1
கிரி நின்று இழி புலி என்று எரி கிளர் வெம் சின இகுலன் – தேம்பா:15 150/1
எரி அதட்டிய கொடிய அத்திரம் இடையிடைக்கு அளவு இல விட – தேம்பா:15 152/2
கதிர் எழுந்து எரி கனல் அழுந்திய கதம் மலிந்து அடும் உழுவை பாய்ந்து – தேம்பா:15 154/2
சொரி இரத்தமொடு எரி பிலிற்றிய களி எயிற்று அடல் அதிரும் ஓர் – தேம்பா:15 155/1
எரி எரித்தன உலறும் முள் கழை இரு சுரத்து என அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 155/4
இரு முகத்து இவை இவரலின் நடு உள எரி முகத்து இரு நிருபரும் எதிர் எதிர் – தேம்பா:15 158/1
எரி தரு கரு முகில் இடை இடை ஒரு கணம் – தேம்பா:15 168/3
இடியொடு சினம் முதிர் எரி முகில் எதிர் பொரும் – தேம்பா:15 170/2
சிந்தின உடல் உயிர் சிந்து எரி நரகு உற – தேம்பா:15 173/4
சிலை ஈன்ற சரத்து இடி கொண்டு எரி ஈன்ற சீற்றத்து – தேம்பா:16 18/3
இருள் முதிர்ந்த இரவு எரி முதிர்ந்து சினமொடு துமிந்து கொலை இடஇட – தேம்பா:16 34/3
பொதிர் படும் வாலில் வாலை புணர்த்தலோடு எரி தீ பந்தம் – தேம்பா:17 18/3
மின்னினால் என எரி கண் விழித்து யாக்கை விடல் தேற்றான் – தேம்பா:17 35/1
எரி சுமந்த கணார் அழுது ஏங்கினார் – தேம்பா:17 43/4
புழுங்கிய வாய் எரி செம் தீ புரிசை சூழ்ந்தால் போன்று ஓயா – தேம்பா:18 15/1
இணங்கிய மலர் கா அங்கண் எரி முகத்து அனுங்கிற்று அன்ன – தேம்பா:18 29/1
எரி ஆர் சுடர் தொழுதது என பகைத்தார் மூதுனரே – தேம்பா:20 60/2
மண் மேல் எரி கோடை வரும் துளியோ – தேம்பா:22 4/2
தள்ளுண்டு எரி வாய் நரகு இடத்தில் சரிந்தோம் என்ன அறிந்தது அலால் – தேம்பா:23 2/2
உண்டாயின ஓர் காரணமும் உணராது எரி தீ வீழ்ந்து அயர்ந்தான் – தேம்பா:23 4/4
இன்னான் இன்ன உரு காட்டி எரி சூழ் பீடத்து எழுந்து ஓங்கி – தேம்பா:23 9/1
வீடு உடை பெரும் சீர் மாட்சி விட்டு இழந்து எரி தீ தாழ்ந்தும் – தேம்பா:23 10/2
போய் முகம் உடன்று எரி புகைந்து எழுவ திங்கள் – தேம்பா:23 46/3
வான் விளை வாழ்வு இழந்து இங்கண் மருண்டு எரி நாம் விழும்-காலும் – தேம்பா:23 70/1
என்றான் ஒத்து இசைத்து இசைப்ப எரி பல பேய் பேய்க்கு அரசன் – தேம்பா:23 77/1
மறை தவிர் அறத்தால் வீடு உற உள்ளி மாய்ந்து எரி நரகிடை வீழ்வார் – தேம்பா:23 99/4
நக்கரித்து எயிற்று எரி நதுத்த பேய் எலாம் – தேம்பா:23 123/4
எழுந்து அழல் இடி ஏறு அன்ன ஏழ் எரி வாய் கொண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:24 5/1
இளி முகத்து எங்கணும் எரி செம் தீ எழ – தேம்பா:24 18/2
இடம் மாறி உகண்டன வாசியொடும் எரி ஊறிய வெம் கதம் ஆர் விழியால் – தேம்பா:24 24/2
புழு வாய் வழி கண் வழி கை வழியும் புனல் ஒத்த எரி திரள் ஊற்று உற நீள் – தேம்பா:24 25/1
கெழு வாய் வழி பாய் பரி வாய் வழியும் கிழிபட்ட கனத்து இடி ஒத்து எரி தீ – தேம்பா:24 25/3
எரிகளை நகைத்த கோபம் எரி நெடிது எயிறுகள் துதைத்த சீய முகமொடு – தேம்பா:24 32/3
இறும் எரி அழற்றி வேக எரி மழை என விழும் சினத்த சீய வதனனே – தேம்பா:24 37/4
இறும் எரி அழற்றி வேக எரி மழை என விழும் சினத்த சீய வதனனே – தேம்பா:24 37/4
மழையின் வழி வழி இடியின் மலியன படையின் வழி வழி எரி மனத்து – தேம்பா:24 42/3
சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர் – தேம்பா:24 43/3
வெருவின் மா கடல் மூழ்கி விழுந்து எரி
இருளின் மா கடல் மூழ்கின என்னவே – தேம்பா:24 64/3,4
கொன் முகத்து எரி குணுங்கு இனம் இயற்றிய-காலை – தேம்பா:25 1/2
எரி சுமந்து இலங்கி மின்னும் இன மணி நிரைத்து இட்டு ஈர்_ஆறு – தேம்பா:25 16/2
உலை முக கனல் எரி கதத்தனர் உவணிகள் கொடு ஒழிதரும் – தேம்பா:25 75/2
இப்புறத்து இவள் விடுதி என்று அது இழுத்து இழுத்தனள் எரி கதத்து – தேம்பா:25 78/1
எண்ணம் தூவிய வேடனுக்கு அஞ்சி வந்து எரி கான் – தேம்பா:26 60/3
எரி வளர்ந்து இடர் மாந்தல் எ நாளுமோ – தேம்பா:26 156/2
எரி காய்ந்த இரும்பின் மேல் துளி வீழ்ந்து அன்ன எரி காமம் – தேம்பா:26 164/1
எரி காய்ந்த இரும்பின் மேல் துளி வீழ்ந்து அன்ன எரி காமம் – தேம்பா:26 164/1
எதிர் செய் மதி வெண் முகம் கண்டால் எரி பூண் தூங்கி மின்ன – தேம்பா:28 26/2
பொதிர் செய் எரி முன் மெழுகு என உள் புலன் நைந்து உருகும் அன்றோ – தேம்பா:28 26/4
என்னே மற்றது யான் உரைப்பேன் எரி விண்டு இடித்த அசனி – தேம்பா:28 32/1
என்றான் சூசை என்று இரங்கி எரி தன் நோய் காட்டி – தேம்பா:28 35/1
வீடு இழந்த தன்மை எரி பிளிர்ந்து இடித்து பிளந்த முகில் – தேம்பா:28 78/2
மொய் துணை கொண்டு எரி பீடை முறை மொழிவ கேள்-மின் அரோ – தேம்பா:28 85/4
காய் நிலை கொண்டு நாரலை நிலையில் காய் கொழுந்து எழுந்து எரி தீயே – தேம்பா:28 86/4
செறி பட திரண்டு வெளிப்பட கண் வாய் செவிகள் மூக்கு எரி உமிழ்ந்து எரிவார் – தேம்பா:28 88/4
பூளையின் நொய் அம் குரம்பையர் பிறழா புதவு எரி புதைத்து வெந்து எரிவார் – தேம்பா:28 90/4
கோசர நீர் என்று அழல் புனல் ஆட்டி கொந்து எரி சய மெய்ப்பை போர்த்து – தேம்பா:28 94/2
சூழ்வர் ஓதையும் சுட்டு எரி ஆழியை – தேம்பா:28 101/2
காய்வார் ஆர்ப்பார் வீழ்ந்து எரி ஆழ்வார் கரை காணாது – தேம்பா:28 119/3
என்ன நொந்தார் நொந்து உணர்வு எய்தி எரி அ தீ – தேம்பா:28 126/1
இறந்தனர் வேகும் எரி
பிறந்தனர் ஓர்ந்து பெறின் – தேம்பா:28 145/1,2
மின் உயிர்த்து எரி விளக்கு ஏற்றி வெந்து அகில் – தேம்பா:29 26/1
இனைய சாற்றலும் எரி நெஞ்சான் வியப்புற நினைத்தது – தேம்பா:29 104/1
விண் புறத்து எரி மின் ஒளி விரும்பிலன் ஆகி – தேம்பா:29 107/3
கிண்டு என எழுந்த சீற்றம் கிளைத்து எரி இடியின் பாய்ந்தான் – தேம்பா:29 109/4
என்று இவை உணர்வின் சொல்லோடு எரி வினை அவிப்ப கண்ணீர் – தேம்பா:29 118/1
நாவு இழுத்து இறந்து எரி நரகில் தான் தொழும் – தேம்பா:29 129/3
தீயவை உணர்ந்தனள் தீய உண்டு எரி
போய் அவை புகழ்ந்த நூல் புதைப்ப உள்ளிய – தேம்பா:29 130/1,2
கனி ஆரும் இ நாடு எரி காயும் என்பார் – தேம்பா:30 32/4
எரி வளர் உலை கொன்று ஈன்ற இலை பலியாக மாறி – தேம்பா:30 69/2
துப்பும் காய் எரி என்றால் சுடும்-கொல்லோ சொற்றிய ஓர் – தேம்பா:30 116/1
எரி சேர் சுர வழி எஞ்சா மதம் இழி – தேம்பா:30 158/1
துளி பட படும் சுட்டு எரி துகள் துயர் ஒருங்கே – தேம்பா:31 5/4
ஏர் மீது ஆடிய எரி வாய் மணி குயிற்றி – தேம்பா:31 10/3
இரு மத்திரி கொண்டு எரி பற்றியதே – தேம்பா:31 54/4
உன் போது அவியாது எரி என் உளமே – தேம்பா:31 56/2
கடிது இடித்து எரி கார் ஆசனத்து எழுந்து கதிர் முகத்து இயல்வது நன்றே – தேம்பா:31 90/4
எரி மணி புகை எடுத்தனர் மலர் மழை பொழிந்தார் – தேம்பா:32 13/1
முற்றி வேம் அழல் பாலையில் காய்ந்த எரி முள்ளின் – தேம்பா:32 17/1
தீயவை விழைந்த மாக்கள் தீய் எரி வீழ்வர் என்னா – தேம்பா:32 35/1
முனி வரும் தழல் முய்த்து எரி பாலையில் – தேம்பா:33 15/3
சுனைய தாமரை இரு கண் சுட்டு எரி அழல் திரள் உண்டது – தேம்பா:33 23/3
மடல் கடிந்து எரி பட வாடும் பூ இணை – தேம்பா:34 11/2
தனம் பழுத்து எரி நாலாம் மணி வரமே தந்தது ஆம் வெற்றி அம் கொடியோய் – தேம்பா:36 36/4
எரி பூட்டிய தேர் மிசை எய்து அரசர் – தேம்பா:36 69/3
எரி மாலை மணி மாலை முத்த மாலை இவை ஒருங்கு ஓர் – தேம்பா:36 99/3
பொன் பதி சுடர்கள் குழாத்து எரி மணி வாய் பூப்ப நண்பகல் விளக்கு அளவோ – தேம்பா:36 112/4

மேல்


எரிக்கு (1)

எரிக்கு ஒன்றும் சின கண் சேப்ப இரைத்த வில் குனிய வாங்கி – தேம்பா:16 47/1

மேல்


எரிக்கும் (4)

காய்ந்தால் உலகு எரிக்கும் கண்ணால் கருணை முகந்து – தேம்பா:14 90/1
அழல் எடுத்து எரிக்கும் கண்ணார் அரசனை வளைத்து வீணை – தேம்பா:20 41/2
வெருவாய் உளை தன் மனம் எரிக்கும் வினை தீர்ப்பதற்கு விளித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:23 5/4
அன்னான் கொழுந்து விட்டு எரிக்கும் ஆர்ந்த அழல் கான்று ஆர்த்து அறைந்தான் – தேம்பா:23 9/4

மேல்


எரிக்கோ (1)

எல் ஏர் எரிக்கோ என்னும் நகர் ஏந்தும் கன்னி அம் புரிசை – தேம்பா:15 14/2

மேல்


எரிக்கோன் (1)

தோரன் யாக்கனன் சுடர் முடி இலேபுவன் எரிக்கோன்
தேரிசானொடு தேனகன் காசரன் உபரன் – தேம்பா:16 9/2,3

மேல்


எரிகளை (1)

எரிகளை நகைத்த கோபம் எரி நெடிது எயிறுகள் துதைத்த சீய முகமொடு – தேம்பா:24 32/3

மேல்


எரிகின்ற (2)

எரிகின்ற இழி கதை முன் விழ எயிறு உள் உரம் உருவி – தேம்பா:15 150/3
இடை நின்று சுழன்று எவணும் தழலால் எரிகின்ற இடி என்று சரம் தொடுவார் – தேம்பா:24 30/3

மேல்


எரிகின்றன (1)

எரிகின்றன எதிர் யாவதும் இரிகின்றனர் எவரும் – தேம்பா:15 148/2

மேல்


எரிகின்றாரும் (1)

ஆதியை பழித்து காமத்து அசனி பட்டு எரிகின்றாரும்
நீதியை பழித்து எள்ளி நீந்தி நைந்து அமிழ்ந்துவாரும் – தேம்பா:14 112/1,2

மேல்


எரிகின்றேம் (1)

ஈறு ஆ கொண்டேம் தீ நரகு அந்தோ எரிகின்றேம்
மாறா கொண்டேம் பேய் பகை என்றே மருள்கிற்பார் – தேம்பா:28 116/3,4

மேல்


எரிகுவர் (1)

முரிவர் எரிகுவர் முனிய அதிர்குவர் முனையில் எதிர் இலர் முனைவரே – தேம்பா:24 39/4

மேல்


எரிசெய் (1)

எள் உற திறப்பது ஏன் எரிசெய் வேலினோய் – தேம்பா:28 48/4

மேல்


எரித்த (5)

மேல் கலந்து ஒளிர்ந்த வெய்யோன் வெயிலின் முன் எரித்த தீபம் – தேம்பா:4 41/2
இட முகத்து இகுலன் ஆர்த்து எரித்த சூளையின் – தேம்பா:15 138/1
மழையின் கனலை வான் பொழிய வைது என்று எரித்த மா முனியே – தேம்பா:19 29/4
கனமொடும் எரித்த ஏறு துகள் எழ கடல் திரை சுருட்டி ஓடி மெலியவே – தேம்பா:24 35/4
புது கலத்து எரித்த தீம் பால் பொங்கல் போல் உளத்தில் பொங்கி – தேம்பா:28 127/3

மேல்


எரித்தன (1)

எரி எரித்தன உலறும் முள் கழை இரு சுரத்து என அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 155/4

மேல்


எரித்தால் (1)

உலை கொண்டு எரித்தால் போல் நசையை உய்க்கும் துயர் அற்று உள் குளிர – தேம்பா:6 47/3

மேல்


எரித்து (2)

தூம கண் எரித்து அன தானைகளோ துளித்த – தேம்பா:16 20/2
பொங்கு அதிர்வு எழ புகைத்து எரித்து போக்கினான் – தேம்பா:27 55/4

மேல்


எரிதன் (1)

ஏரிமான் அவன் ஏருசலன் எரிதன் எரிமான் – தேம்பா:16 9/4

மேல்


எரிந்த (20)

வாய் எரி விளக்கின் தொகுதியும் மல்கி வயின்வயின் எரிந்த பைம்பொன்னும் – தேம்பா:2 46/2
சூழு சூல் இது ஆய போது சுடர் எரிந்த வானும் மேல் – தேம்பா:7 29/3
எரிந்த மீனொடு தேன் இழி பூம் துகள் – தேம்பா:9 55/2
சூல் முகத்து எரிந்த மேகம் சுடர்ந்து இருள் அற சூழ் மின்னும் – தேம்பா:9 72/1
வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது – தேம்பா:11 42/1
காலோடு காலும் எரி கந்தகம் செய் கனலால் எரிந்த பலவோடு – தேம்பா:14 135/2
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி – தேம்பா:15 86/3
உலை இரண்டு மிசை அழல் அழன்றது என உயிர் எரிந்த எரி விழி விட – தேம்பா:15 94/2
எரிந்த தீ புதைத்து ஓட்டு என இன் ஒளி – தேம்பா:24 60/3
எரிந்த கூழ் உயிர் என்று இயை மாரியோ – தேம்பா:26 35/2
கொந்து என எரிந்த தீ தூண்டி கொண்டு நீ – தேம்பா:28 42/3
இருண்ட இரும் கனத்து-இடை எரிந்த மின் என – தேம்பா:28 49/1
கடுப்பதற்கு எரிந்த தீ புனல் ஆட்டி கனல் கடல் நீங்கு இல நீந்தி – தேம்பா:28 89/3
எரிந்த நின் காம தீயை இற்று அற அவித்தது என்னேல் – தேம்பா:28 151/3
வேல் முகத்து எரிந்த முன் வெகுளி நீதியான் – தேம்பா:29 33/2
வம்மிய புகையின் சூளை வாய் அங்காந்து எரிந்த செம் தீ – தேம்பா:29 80/1
எரிந்த மீன் விழி தாழ்ந்து இணையா அருள் – தேம்பா:31 75/3
இடி இடித்து எரிந்த விசும்பு எலாம் முழங்க எங்கணும் வெருவினை வீச – தேம்பா:31 90/2
எரிந்த வெம் தழல் இக்கு உகும் பனி மலர் என்பார் – தேம்பா:32 102/1
நீது அளித்து எரிந்த நின் வெகுளி நீக்கவும் – தேம்பா:35 18/3

மேல்


எரிந்தது (1)

பண்டு இசை பகைவர் நாடும் பழி பழுத்து எரிந்தது அன்றோ – தேம்பா:17 19/4

மேல்


எரிந்ததே (1)

விண் உறும் கதிர் ஒன்று உண்-கால் வெம் கனல் எரிந்ததே போல் – தேம்பா:28 153/2

மேல்


எரிந்தன (8)

எரிந்தன கலனொடும் இரும் பொன் மா முடி – தேம்பா:2 25/2
தத்து எரிந்தன மீன்கள் சூடிய தன்ம நாயகி தன் முகத்து – தேம்பா:10 131/1
ஒத்து எரிந்தன கண் களிப்பு எழ உற்று நோக்கிய நோக்கு அறா – தேம்பா:10 131/2
மொய்த்து எரிந்தன சேய் முகத்து ஒளி முற்றும் உண்டனள் செம்_சுடர் – தேம்பா:10 131/3
துய்த்து எரிந்தன திங்கள் தேறிய தோற்றம் ஒத்தது இலங்கினாள் – தேம்பா:10 131/4
இறுவன தாரொடு எரிந்தன இன்னது எலாம் – தேம்பா:15 72/2
மிடை உற்ற அழல் கிளர் நீத்தம் எனா விரி திக்குகள் முற்றும் எரிந்தன ஆம் – தேம்பா:24 27/4
எரிந்தன நுதி நச்சு அம்பு உண்டு இரும் புழை புண் போல் நோக – தேம்பா:26 107/2

மேல்


எரிந்து (10)

விரி வாய் பிளந்த முகில் காலும் அங்கி விளியாது எரிந்து பொழிய – தேம்பா:14 132/4
திதி யாவும் எரிந்து கெட தழல் திக்கு கண்ணான் – தேம்பா:16 17/2
பின்னும் இறைவன் தனில் குணித்த பின் நாள்-தனில் இ உலகு எரிந்து
மன்னும் உயிரோடு உக முடிதல் வரும் கால் அ கால் மீட்டு ஒளியால் – தேம்பா:19 33/2,3
உலையின் மேல் வழுது ஒத்து எரிந்து இற்றவே – தேம்பா:26 174/4
கொந்து என விரக நோய் கொழுந்து விட்டு எரிந்து
அந்து இல அழல் அவிப்பு அரியது ஆம் என்றாய் – தேம்பா:28 42/1,2
இடிகள் தவழ் ஓதை மறுத்து எரிந்து அயர்வோர் ஓதை எழ – தேம்பா:28 80/1
பொறி பட புழுங்கி கொழுந்து விட்டு எரிந்து புகை திரள் இருண்டு எழ மண்டி – தேம்பா:28 88/1
அடுப்பதற்கு அணையும் காண்கு இல மூழ்கி அலைந்து அலைந்து எரிந்து உளைந்து அயர்வா – தேம்பா:28 89/4
விடைந்து பாய் வெறிகள் படுத்திய பீடை விட்டு ஒழியாது எரிந்து உளைவார் – தேம்பா:28 92/4
ஏங்கி ஆகுல தீயில் எரிந்து என – தேம்பா:30 92/2

மேல்


எரிந்தேன் (2)

எண்ணம் கடிய எரிந்தேன் எரிந்தேன் என்னா எறிந்தாள் – தேம்பா:10 48/4
எண்ணம் கடிய எரிந்தேன் எரிந்தேன் என்னா எறிந்தாள் – தேம்பா:10 48/4

மேல்


எரிப்பதுவோ (1)

புக்கு இற்று ஒக்க யாவும் அற பொறி தீ ஒளி என்று எரிப்பதுவோ
இக்கு இச்சிக்கும் நசை என்றாள் எரி வான் நயக்கும் பரிசு அன்னாள் – தேம்பா:6 52/3,4

மேல்


எரிப்பன (1)

சொரிவன மழை போல் அழல் விட ஒரு-பால் தோல் உரித்து எரிப்பன ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/1

மேல்


எரிமத்தின் (1)

கடி உற்ற மதுவின் அவர் எரிமத்தின் அரசன் எதிர் கதம் முற்றி முடுகு விசை காண் – தேம்பா:15 114/3

மேல்


எரிமான் (1)

ஏரிமான் அவன் ஏருசலன் எரிதன் எரிமான் – தேம்பா:16 9/4

மேல்


எரிய (1)

இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/3

மேல்


எரியாதது (1)

காய்ந்த போது அழல் முன் வை என உன் முன் காய்ந்து எரியாதது உண்டோ கருணை – தேம்பா:6 40/1

மேல்


எரியில் (1)

மருள் முகத்து எரியில் வீழ்ந்து மாள்வன ஒருங்கும் என்பார் – தேம்பா:24 9/4

மேல்


எரியு (1)

தும்மிய பொறி சுடர் துதைந்து எரியு செம் தீ – தேம்பா:12 87/1

மேல்


எரியும் (5)

இவரும் அலது உள அமரரும் அளவு இலாது எரியும் வெளி மிசை இரி பல சுடர் ஒளி – தேம்பா:8 63/1
எழுந்து விட்டு இரட்டின எரியும் கூசவே – தேம்பா:23 122/4
கறையோடு மிடைந்து எரியும் தழல கதமோடு சரம் தொடு வெம் சமரே – தேம்பா:24 29/4
கரிந்தது என்று இருந்த பல் கால் கால் முகத்து எரியும் தீயே – தேம்பா:28 151/4
புண் உறும் கசடு உள் ஆக புழுங்கி வெந்து எரியும் அன்றோ – தேம்பா:28 153/4

மேல்


எரியுழி (1)

எள்ளும் ஆறு அகன்ற வானோர் எரியுழி பேய்கள் ஆனார் – தேம்பா:28 72/4

மேல்


எரியை (3)

கேட்ட வாசகம் கிளர் திற நெஞ்சு இடத்து எரியை
ஈட்டல் ஆம் என எழுந்து உளம் நினைந்தவை ஆக்கி – தேம்பா:3 19/1,2
ஏய்ப்பு உற அவித்தது என எரியை விழி வாய் பொழிய இழியும் மத மால் களிறு தூண்டி – தேம்பா:15 125/3
பருகி எரியை கால் இரத்த பருதி தடத்த விழி கண்ணான் – தேம்பா:23 6/2

மேல்


எரியொடு (1)

உரு கொடு மிளிருவர் எரியொடு மண நீர் – தேம்பா:2 53/2

மேல்


எரியோடு (1)

இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான் – தேம்பா:14 131/2

மேல்


எரிவர் (1)

தீய அமை தீயர் எரி சென்று எரிவர் என்றால் – தேம்பா:12 89/1

மேல்


எரிவன (2)

உறுவன இடிகளொடு உடன் அவை எரிவன – தேம்பா:15 171/4
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/2

மேல்


எரிவாய் (1)

ஈடு ஒளிப்ப விளக்கு இட்டதே போல் மின்னி எரிவாய் மின் – தேம்பா:18 14/3

மேல்


எரிவார் (5)

எரிவார் உடல் கரிவார் இறந்து இழிவார் இடையிடையே – தேம்பா:14 52/3
புடை நின்று மிடைந்து திரிந்து அகல்வார் பொதிர்கின்று புழுங்கி உடன்று எரிவார்
இடை நின்று சுழன்று எவணும் தழலால் எரிகின்ற இடி என்று சரம் தொடுவார் – தேம்பா:24 30/2,3
சூரின்-பால் நரகு எய்தி சோகு இனத்தோடு உளைந்து எரிவார் – தேம்பா:28 82/4
செறி பட திரண்டு வெளிப்பட கண் வாய் செவிகள் மூக்கு எரி உமிழ்ந்து எரிவார் – தேம்பா:28 88/4
பூளையின் நொய் அம் குரம்பையர் பிறழா புதவு எரி புதைத்து வெந்து எரிவார் – தேம்பா:28 90/4

மேல்


எரிவாரும் (1)

சூழ்ந்து ஆரு தீயின் எரிவாரும் உண்டு சுடு மாரி உண்டது இலை யார் – தேம்பா:14 136/4

மேல்


எருக்கு (1)

எருக்கு வீங்கிய இழிவு உகு நெஞ்சு-இடை அடங்கா – தேம்பா:3 13/2

மேல்


எருசல (2)

மது வீசும் எருசல மண்டிலம் ஆள் – தேம்பா:15 28/2
பொருளின் முற்றிய புரிசை சூழ் எருசல நகரில் – தேம்பா:31 6/2

மேல்


எருசலேம் (6)

இ வழி பின்னர் உண்டோ எருசலேம் நகரை வாழ்த்த – தேம்பா:2 1/4
இலகு எலா நகரை நிலத்து-இடை பழிக்கும் எருசலேம் என்னும் மா நகரம் – தேம்பா:2 50/4
ஏர் ஆரும் மணி இமைக்கும் எருசலேம் ஆலயத்தில் இருமை வாய்ந்த – தேம்பா:5 26/3
மன்னிய வளம் கொள் எருசலேம் என்னும் மா நகர் தோன்றியது அன்றே – தேம்பா:12 58/4
எரோதன் என்று அரும் சடத்த கோன் எருசலேம் ஆண்டான் – தேம்பா:25 2/4
பிறந்த முன் இடம் பெயர்ந்து வந்து எருசலேம் தன்னை – தேம்பா:25 8/1

மேல்


எருத்தம் (2)

கூன் தானோ பூ எருத்தம் கோட்டி இரு கை கூப்பி கூறல் உற்றான் – தேம்பா:5 33/4
வாமம் சால் ஓடை நுதல் மா எருத்தம் மீது இங்கண் வரும் இ வேந்தர் – தேம்பா:32 74/1

மேல்


எருத்தின் (3)

கேடக விளிம்பில் பட்டு கீழ் சரிந்து எருத்தின் மூழ்கி – தேம்பா:15 87/3
போர் வளர் சேனை சூழ புகர் முகத்து எருத்தின் பைம்பொன் – தேம்பா:20 99/2
உலை ஈன்ற அரி மு_நான்கு எருத்தின் தாங்க ஒளி அல்கா – தேம்பா:36 96/2

மேல்


எருத்து (3)

தோகையின் எருத்து என துணர் விள் காசை கண்டு – தேம்பா:30 54/1
வார் பிணி முரசும் யானை வளர் எருத்து ஏற்றி பைம்பொன் – தேம்பா:36 83/1
நீல் மணி எருத்து உயர் சுமந்து நின்றவே – தேம்பா:36 120/4

மேல்


எருமு (1)

பணி முகத்து உயிர்கள் கேடாய் பண்டுளி எருமு போற்றி – தேம்பா:23 16/1

மேல்


எருமை (1)

ஏறு பாய் ஒலி எருமை நீர் பாய் ஒலி கரும்பின் – தேம்பா:12 46/2

மேல்


எரோதன் (3)

கன்னிய புரிசை சூழ் தர தோன்றி கசடுறும் எரோதன் என்ற அரசன் – தேம்பா:12 58/2
எரோதன் என்று அரும் சடத்த கோன் எருசலேம் ஆண்டான் – தேம்பா:25 2/4
கோலை ஏந்து எரோதன் நெஞ்சில் கொடிது உணர்ந்து இருண்டு மாழ்ந்த-காலை – தேம்பா:25 11/3

மேல்


எல் (32)

எல்லை நிகழ்த்திய எல் என எல்லை_இல் எந்தை நிகழ்த்திய நூல் – தேம்பா:1 72/1
இருள் அகன்று அவிர் எல் வினை போல் எலா – தேம்பா:1 79/1
எல் தங்கும் அலையை மாறி இகன்று அகல் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 7/4
எல் பொதிர் நிதி கால் அமைந்த போதிகையாய் இன மணி கிடத்தியது ஒரு-பால் – தேம்பா:2 40/3
எல் ஆர் முகத்து இலங்கி பிறந்த தோன்றல் எழில் கண்டு – தேம்பா:3 53/3
எல் வழியும் கடந்த அறிவான் ஏவலினால் இன்னல் உறாது என்ன வானோன் – தேம்பா:5 38/3
எல் ஆரும் கதிர் எறிப்ப இக்கு உமிழும் மலர் கொடியோன் இடத்து சென்றான் – தேம்பா:8 1/4
எல் செயும் கன்னி நீக்கி இளவலாய் உதித்தல் சொல்வாம் – தேம்பா:10 1/4
காய் ஒளி காண்கிலான் கையில் காண்கின் எல்
தோய் ஒளி மணி நலம் தோன்றுமோ இவர் – தேம்பா:10 77/1,2
எல் என சுடர் அவிழ் ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:10 80/1
கான்று இராசிவம் களிப்ப மாலி எல்
ஈன்று இரா அன்று குறுகிற்று என்னவே – தேம்பா:10 98/3,4
எல் உமிழ் மூவர் வருகை கண்டு அரசன் இயற்றிய வஞ்சனைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:12 59/3
எல் இயல் பட சுடர் இரவில் தோற்றினார் – தேம்பா:13 19/1
எல் வாய் முகிலும் அல் வாய் எரி தூண் உருவும் இவர் முன் – தேம்பா:14 73/2
எல் இரா பனிப்ப மாரி எழுந்து இரா கதிரில் பாய்ந்த – தேம்பா:14 111/1
எல் கலத்து ஏந்து தேவ இளவலை பாடினாளே – தேம்பா:14 122/4
எல் ஏர் எரிக்கோ என்னும் நகர் ஏந்தும் கன்னி அம் புரிசை – தேம்பா:15 14/2
எல் வேல் வல்லது அல்லது என இறைவன் தான் தன் வலி காட்ட – தேம்பா:15 15/3
எல் வழங்கிய இரு முடி அரசர் எண் அரிதே – தேம்பா:16 8/4
எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று – தேம்பா:18 34/1
எல் கொண்ட கனய நாட்டில் யூதர் நாம் யாக்கோபு என்பான் – தேம்பா:20 105/1
ஆர் அகம் துகைத்து இவர் நடந்து எல் ஐம்பது ஆய் – தேம்பா:22 29/3
எல் வரும் ஒத்து எவணும் – தேம்பா:28 148/3
எல் பொறா பேதை நானும் இகன்று அதை ஒழித்தல் ஓர்ந்தேன் – தேம்பா:29 113/3
எல் ஒளி பட மலர் கஞ்சமே என – தேம்பா:31 95/1
எல் இயங்க இலங்கு மண் பான்மையே – தேம்பா:32 5/3
எல் இயங்க இலங்கும் விண் பான்மையே – தேம்பா:32 5/4
எல் பிழம்பு எறித்த வானோர் எண்_இலர் முனர் போய் பாட – தேம்பா:35 40/1
எல் எழுந்து இணை தோற்று என நாணலின் – தேம்பா:36 15/2
எல் என்று ஒளி மேவிய தன் குடை கீழ் – தேம்பா:36 61/2
மண் கவர் சுடர் வாய் மணி தெரு-தொறும் எல் வாய்த்தலும் மற்று அழகு அனைத்தும் – தேம்பா:36 113/2
ஏர் விளை தாயொடு இன் அமிர்தம் ஏந்தி எல்
ஆர் விளைவு உற வட கிழக்கு அமைத்தவே – தேம்பா:36 126/3,4

மேல்


எல்லா (14)

விலகு எல்லா நஞ்சினுக்கு ஓர் மருந்து ஆகும் தையல் இவள் விரிந்த வையத்து – தேம்பா:8 17/3
வேறு எல்லா திருவே வைகும் விழு தவத்து இறைவ நாமே – தேம்பா:9 123/2
குறை நீத்து எல்லா தலை மகரை குலைய ஒன்னார் தான் கொன்று – தேம்பா:12 2/3
படி முகத்து எழுந்த வாரி பருப்பதத்து உயர்ந்த எல்லா
முடி முகத்து எழுந்து மூ_ஐ முழத்து எழீஇ எவரும் மாண்டு – தேம்பா:14 113/2,3
தேறா வெகுளி அரசு எல்லா சிறுவர் கொல்வான் என்ன உயிர் – தேம்பா:26 52/2
வளி அழ புனல் ஈண்டு ஓடி வந்து அழ வனத்தில் எல்லா
உளி அழ அழவே தோன்றல் உம்பர் மெய் எடுத்து போனார் – தேம்பா:26 93/3,4
ஆடலோடு இயைந்து ஒழுகி அரிய எல்லா அற தொகையோன் – தேம்பா:26 163/3
பார் முகத்து முதல் உடல் புக்கு எம் உயிர்கள் தோன்றிய-கால் பரிவு அற்று எல்லா
சீர் முகத்து வாழ் அரசர் யாவரும்-கொல் பல் முகத்து சென்றார் என்னில் – தேம்பா:27 95/1,2
மன் வயத்து எல்லா நலம் உளன் ஆதல் வயின்-தொறும் வியாபகன் ஆதல் – தேம்பா:27 157/2
வரம் தரும் தன்மைத்து எல்லா வையகத்து ஒன்று ஆம் நாதன் – தேம்பா:28 66/1
பிணி கலத்து எடுத்த உடல் ஒன்றே எல்லா பிறர் உயிர்க்கு உயிர் என கொண்டான் – தேம்பா:34 50/4
தன்-பால் எல்லா நன்று உளன் ஆகி தகை வல்லோன் – தேம்பா:34 55/1
என்-பால் எல்லா நோய் உளன் ஆகி இவண் எய்த – தேம்பா:34 55/3
அன்பால் எல்லா ஒப்பு இலன் ஆய அரசு தான் என்பார் – தேம்பா:34 55/4

மேல்


எல்லாம் (100)

உள்ளினது எல்லாம் உள்ளும் உறுதியால் ஆக்க வல்லோன் – தேம்பா:3 41/1
எள்ளினது எல்லாம் நீக்கும் இயல்பொடு தாவிதன் தன் – தேம்பா:3 41/2
மெய்ந்நூல் திறத்த மறை முறையின் விள்ளா வினை எல்லாம்
கைந்நூல் திறத்து அறவோர் இயற்றி ஆசி கனிந்து உரைத்தார் – தேம்பா:3 58/3,4
போர் ஆறு என்னும் இடை மாக்கள் புரை எல்லாம்
சேர் ஆறு என்னும் இன்பம் எலாம் தீர் தெளிவு எய்தி – தேம்பா:4 56/1,2
உலகு எல்லாம் புரக்கும் அருள் கொடையோனே உரு இல்லாது ஒளி வல்லோனே – தேம்பா:5 34/1
நலம் எல்லாம் தந்து தந்த நல் உணர்வும் அறியாயோ நலம் மிக்கோய் உள் – தேம்பா:5 34/3
புலம் எல்லாம் அறிந்தாயேல் புலம்பி மனம் உடைந்து உளைய புகல்கிற்பான் ஏன் – தேம்பா:5 34/4
மீனொடு மின் சுடர் எல்லாம் வெல் அறிவு உற்று அயர்வானேன் வெருவாது ஒன்றாய் – தேம்பா:5 37/1
அலைவு உற்ற உயிர்க்கு எல்லாம் ஆதரவு ஆம் திரு மணத்தால் – தேம்பா:6 1/2
ஓவ வினை செய்து அதின் ஊங்கும் ஒன்னார் உண்டோ உயிர்க்கு எல்லாம்
பாவம் மலிதற்கு என்று உரைத்தான் பகை பேய் நடுக்கும் பரிசு அன்னான் – தேம்பா:6 51/3,4
கார் உலாம் உலகும் ஆங்கு கதிர் உலாம் சுடரை எல்லாம்
கார் உலாம் உலகும் யாவும் காரணம் ஒன்றும் இன்றி – தேம்பா:7 13/1,2
துன்னி வாழ் அமரர் யாரும் துகள் தவிர்ந்து உலகம் எல்லாம்
அன்ன வாய் உய்யும் என்ன அவாவொடு நிற்பார் அன்றோ – தேம்பா:7 19/3,4
இலகு எல்லாம் முயன்று உயர்ந்த எந்தை மடிவு இன்றி வகுத்து இனிதின் செய்த – தேம்பா:8 17/1
உலகு எல்லாம் முரிதர நஞ்சு உயிர்த்த கரும் பாந்தள் தலை உயர் மிதித்தே – தேம்பா:8 17/2
புத்து ஆன வளம் எல்லாம் பூண்டு இமைக்கும் இயல்புறி நூல் புலமை நல்லோர் – தேம்பா:8 19/1
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3
விண்டு ஆகுதல் முன் விழையும் பணியே எல்லாம் முயல்வான் – தேம்பா:9 23/4
இப்பால் ஏது ஒன்று இல்லாது எல்லாம் உள ஆக்கினனாய் – தேம்பா:9 31/1
விள்ளும் தன்மைத்து ஊறிய தேன் போல் வினை எல்லாம்
உள்ளும் தன்மைத்து ஒண் கொடி கொண்டான் உரை கொண்டான் – தேம்பா:9 59/3,4
ஒன்றாய் நின்றோய் ஈங்கு உயிர் எல்லாம் உணவு ஈய்ந்தோய் – தேம்பா:9 60/2
ஏர் தோய் மின் ஆர் பொன் சிறை அம் புள் இனம் எல்லாம்
சீர் தோய் தம் நா நின் புகழ் பாட செயிர் இன்றி – தேம்பா:9 62/2,3
வாய் கான் எல்லாம் பின் செல அ கல் மலிவு உண்டார் – தேம்பா:9 63/4
மறித்து உண்ணாது எண்ணா உயிர் மாழ்ந்தே மருள் எல்லாம்
செறித்து உண் அன்று ஆர் யோகி அவற்கே திளை பல் நாள் – தேம்பா:9 66/2,3
மூன்று அனைத்து உலகம் எல்லாம் முயன்று செய் வணக்கம் சால்போ – தேம்பா:9 119/4
என்னை மறந்தாய் நெஞ்சே இனி முன் விழைந்தது எல்லாம்
பின்னை மறப்பாய் நெஞ்சே என்னா பெரிது ஆர்த்து அழுதாள் – தேம்பா:10 52/3,4
நூல் நேர பாய் நெடிய மறுகிற்கு எல்லாம் நொந்து ஒழுகில் – தேம்பா:10 71/3
மொய் முறையால் கடல் ஒக்கும் நகரம் எல்லாம் முடுகிய பின் – தேம்பா:10 72/3
கிலத்து இயல்பால் கிளைத்தன இ கேதம் எல்லாம் கிடைத்து உளைய – தேம்பா:10 73/3
வெம் பர மா சினத்து எரிந்த மண்ணோர் எல்லாம் வெண் பலி ஆயின பின்னர் வயத்திற்கு எஞ்சாது – தேம்பா:11 42/1
எம் பரம் இறைவன் இடும் தீர்வை கேட்ப எழு-மின் என எழுந்திருப்பர் மக்கள் எல்லாம் – தேம்பா:11 42/4
தூவுகின்ற உடல் எல்லாம் ஒன்றாய் சேர்த்து இ தொல் உலகம் தொடங்கிய நாள் தொடங்கி இங்கண் – தேம்பா:11 43/3
நன்று எழுந்த வினை பயத்தால் விளக்கு இட்டு அன்ன நவை எல்லாம் எல்லார்க்கும் தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 46/4
சென்று இன்னா பயத்த பொருள் புகழ் இன்பு எல்லாம் செகுத்து எம்மை அளிப்பதற்கே எளிய வேடம் – தேம்பா:11 56/3
துன்பு அருந்தி தான் மருந்து நமக்கே ஆகி துயர் துய்த்த பயன் எல்லாம் நமக்கே ஈவான் – தேம்பா:11 57/2
மொய் விண் நேர் உள் தூவிய ஞான முறை எல்லாம்
பெய் விண் நீர் உண்டே மலை ஆறாய் பிளிர்வு அன்ன – தேம்பா:11 82/2,3
துன்பால் இங்கண் ஆம் குலைவு எல்லாம் துகள் தீர்த்தோன் – தேம்பா:11 86/1
காறு இன்றி களிப்புற தம் கருத்து எல்லாம் உணர்ந்து உணர்த்தி கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:11 107/3
மடை உடைந்த கடல் உடைத்த மயக்கு அடைந்து நெருங்கிற்றே வையம் எல்லாம் – தேம்பா:11 108/4
மிறை நீத்து உயர்ந்த குலம் எல்லாம் விடைத்தார் என்னா விடைத்து இறையோன் – தேம்பா:12 2/2
கன்னிய மாதர்க்கு எல்லாம் கனிந்த கை தாயாய் மீன் செய் – தேம்பா:12 96/2
செரு உற சாதி ஓங்க சிந்துரம் முதல் மா எல்லாம்
தரு அறா உணரா நோயால் தளர்ந்து நொந்து இறக்கும் மாதோ – தேம்பா:14 33/3,4
இற்று எல்லாம் கலை முகந்த கற்றோர் எஞ்ச ஈட்டிய பின் – தேம்பா:14 97/1
அற்று எல்லாம் உணர்கு இல்லா மக்கள் இன்னா அருந்தும் அவா – தேம்பா:14 97/2
உற்று எல்லாம் அழுக்கு உற்றது என்று நாதன் உடன்றன கால் – தேம்பா:14 97/3
முற்று எல்லாம் அழிப்ப முனிவு உணர்ந்த தன்மை மொழிகிற்பேன் – தேம்பா:14 97/4
சீர் தாவு இ நாட்டு-இடை பரந்து செல்வாய் எல்லாம் திரு செலுத்தும் – தேம்பா:15 9/3
புரை மேல் களித்த யூதர் எல்லாம் போய் அ கரை சேர்ந்து எய்தினரே – தேம்பா:15 11/4
காய் எரி சீற்றத்து எல்லாம் கண்ட யாப்பியன் ஆர்த்து எய்ய – தேம்பா:15 85/1
மறந்த மெய் உருக மங்குல் எல்லாம் வழி வருத்தம் – தேம்பா:16 60/3
ஓங்கினான் அரும் போராக ஒன்னலர் படைகள் எல்லாம்
தாங்கினான் அரி ஏறு அன்ன தாக்கினான் பகைவர் மாள்க – தேம்பா:17 21/3,4
கதிர் சூழும் உதயத்து அன்று ஒன்னார்க்கு எல்லாம் காட்டிய பின் – தேம்பா:17 34/2
இ திறத்தில் இவை எல்லாம் இ நாட்டு இ ஊரிடத்து ஆகி – தேம்பா:17 39/1
ஊடு ஒளிப்ப ஒல்கி இடித்து உலகம் எல்லாம் ஒலித்தனவே – தேம்பா:18 14/4
அ நாள் எல்லாம் தான் நுழை வாய் அசல முழையுள் புக்கு உறைந்த – தேம்பா:19 28/1
பல் நாள் எல்லாம் முறை தவிரா பறந்து ஓர் காகம் உணவு உய்ப்ப – தேம்பா:19 28/2
எ நாள் எல்லாம் கோடாத இயல்பின் சீல மா முனியே – தேம்பா:19 28/4
நிரை கிடந்த நிழல் நீள் தரு எல்லாம்
விரை கிடந்த மலர் விள்ளிய-காலை – தேம்பா:21 16/2,3
ஆய்ந்து ஆய்ந்து எல்லாம் நீ அறியாது ஒன்று அறைவேனோ – தேம்பா:23 24/1
சடுதியே இடங்கள்-தோறும் ததும்பிய குழவி எல்லாம்
அடுதியே ஒருங்கு தானும் ஆவி அற்று இறப்பன் இல்லால் – தேம்பா:25 13/2,3
உற்றான் என்றது ஒருங்கு உலகு எல்லாம் – தேம்பா:25 19/4
ஊக்கத்து அஞ்சுவையோ உலகு எல்லாம்
காக்க பெய் நிறை கார் இடியாதோ – தேம்பா:25 27/3,4
கை அதால் உதவி இல கால் எல்லாம்
வெய்ய வான் அரசாள் விருந்து ஓம்பினாள் – தேம்பா:26 153/3,4
நிலை செய் நாள் விருந்து ஓம்பி நிருபர் எல்லாம் நின்று உவப்பர் – தேம்பா:26 166/4
வீமம் சால் குறை எண்ணிக்கை கண் உதவா மெய் எல்லாம்
காமம் சால் அருள் வாயாய் கனிய யார்க்கும் உதவுவான் – தேம்பா:27 43/3,4
சலத்து எல்லாம் ஓர் நிலையோ தருக்கு எல்லாம் ஓர் கனியோ தரணி எங்கும் – தேம்பா:27 99/1
சலத்து எல்லாம் ஓர் நிலையோ தருக்கு எல்லாம் ஓர் கனியோ தரணி எங்கும் – தேம்பா:27 99/1
நிலத்து எல்லாம் ஓர் விளைவோ நமக்கு எல்லாம் ஓர் முகமோ நிலையும் பல் ஆய் – தேம்பா:27 99/2
நிலத்து எல்லாம் ஓர் விளைவோ நமக்கு எல்லாம் ஓர் முகமோ நிலையும் பல் ஆய் – தேம்பா:27 99/2
குலத்து எல்லாம் பொது நின்று குன்றா சீர் அறம் ஒன்றே குறை ஒன்று இன்றி – தேம்பா:27 99/3
புலத்து எல்லாம் ஆகும் எனின் புற விகிர்தம் ஒன்று எண்ணார் புலமை மிக்கோர் – தேம்பா:27 99/4
வாயே உணும் நஞ்சு உறுப்பு எல்லாம் மருவி வருத்தும் வண்ணம் என – தேம்பா:27 121/1
அரிந்தாய் உளத்தின் மருள் எல்லாம் அழுதே உயிரே ஊட்டி அருள் – தேம்பா:27 123/3
பல் தொழிற்கு எல்லாம் இஃதே பால் எனின் அறத்தின் தூய – தேம்பா:28 17/1
நிழலால் கலன் கொண்டு இருள் மொய்ப்பார் நிறை தம் உறுப்பு எல்லாம்
அழலால் சுட சுட்டு உயிர் உண்டு உண்டு ஆற்றா பசி கொள்வார் – தேம்பா:28 30/3,4
பாரின்-பால் நச்சி அடும் பாவம் முடித்தவர் எல்லாம்
சூரின்-பால் நரகு எய்தி சோகு இனத்தோடு உளைந்து எரிவார் – தேம்பா:28 82/3,4
நுடக்கை முதிர் சுரமி நுவன்றது எல்லாம் நுவன்று இரு தாள் – தேம்பா:29 52/3
தவா இயல் முனிவர்க்கு எல்லாம் தலைவன் என்று ஒளி மிக்கு ஆவான் – தேம்பா:30 65/4
பொய் மறந்து இன்னாது எல்லாம் போக்கி நல் அறமே பூண்டு – தேம்பா:30 137/3
உன் நெஞ்சு ஒப்ப உயிர் எல்லாம் நிழற்றி அருள் – தேம்பா:31 40/2
உய்யா வண்ணத்து உருகி நகர் தெரு எல்லாம்
நையா அன்பால் நாடி காணாது அழுவாள் – தேம்பா:31 46/3,4
அடி சென்ற வீடு என்ன ஆசை எழுந்து அனைவரும் போய் அவனி எல்லாம்
குடி சென்ற வீடு என்ன கொழு மணி பொன் பூம் தொடைகள் குவித்து போற்ற – தேம்பா:32 29/2,3
காம் உற்று சீலம் அற காசினி முற்றும் சுழிந்து இறைஞ்சும் கடவுள் எல்லாம்
தாம் உற்று போற்றுவராம் பின்பு உரைத்த தகுதி உறும் தடம் ஏது என்றான் – தேம்பா:32 31/3,4
ஒன்று இல்லாது எல்லாம் உள ஆக்கினோன் அல்லால் – தேம்பா:32 48/1
என்பு உடைய மெய் எல்லாம் ஈந்து உண என்பான் யாரே – தேம்பா:32 49/2
கைம்மாறு இவண் வெஃகா காமுற்று இவை எல்லாம்
மெய் மாறு எனக்கு அளிப்ப விஞ்சு அருள் கொண்டேன் யாரே – தேம்பா:32 50/1,2
சிரை கிடந்து இழுத்து என்பு எல்லாம் சினம் கொடு குடைவ தாம்-ஆல் – தேம்பா:33 6/4
உண்டு வாழ் உயிர்க்கு எல்லாம் உணவு எலாம் அளித்தவன் உண்ப – தேம்பா:33 27/1
சூர் இயல் துன்பத்து எல்லாம் துன்பமாய் வருத்தும் ஆகில் – தேம்பா:34 14/3
என்றான் மென் தாது ஏந்திய கையான் இவை எல்லாம்
சென்று ஆங்கு உண்டாம் மாண்பினர் கேட்ப தெளிவு உண்டார் – தேம்பா:34 53/1,2
மண்டு ஆர் துன்பத்து ஆழ் உடல் கொண்ட வடு எல்லாம்
கண்டு ஆராய்ந்தார் கண்டுளி யாரும் கலுழ்கின்றார் – தேம்பா:35 56/2,3
மை ஆர் பெட்பால் தீ வினை செய்த மனு எல்லாம்
உய்யார் என்று அன்றோ உயிர் சிந்த உணர்வுற்றாய் – தேம்பா:35 57/3,4
பாராயோ வெம் பேய் இனம் வென்றே பகை எல்லாம்
தீராயோ என்றோம் நசையின் மேல் சிறை தீர்த்தாய் – தேம்பா:35 59/2,3
ஒற்ற கற்றால் இ வரி ஒன்றே உணர்வு எல்லாம்
முற்ற கற்பார் ஆயினும் எம்மால் முழுது ஆகா – தேம்பா:35 66/2,3
பொன்றாய் எம்மால் பொன்றினை எம்-தம் புரை எல்லாம்
வென்றாய் வென்றாய் நின் அருள் மிக்காய் பெரிது அன்றோ – தேம்பா:35 67/2,3
எண் திக்கு உறை மன் உயிர்க்கு எல்லாம் எந்தை அன்றோ திறந்திட்டான் – தேம்பா:36 17/4
அடைத்த வாயில் திறந்தானை அணுகி அணுகும் அணங்கு எல்லாம்
உடைத்த வண்ணத்து உளத்து எஞ்சா ஒத்த நெறி நின்றார் அல்லால் – தேம்பா:36 18/1,2
பூத்தான் அரிய வரம் எல்லாம் புவனத்து என் தாய் உற்ற துயர் – தேம்பா:36 24/1
திருந்தினை பொறையின் உள் முறை எல்லாம் திரு மணி குன்று ஒத்தாய் என்னா – தேம்பா:36 38/2
தெண் நிற வாய் பூம் புகையுள் மணி வில் வீசும் தெரு எல்லாம்
விண் நிற வாய் மலர்ந்து இவ்வாறு ஒன்பான் நாளும் விழா அணி கண்டு – தேம்பா:36 94/2,3
அலை வரம்பு அற்று ஓடுவ போல் நகர் எல்லாம் அடர்ந்து உறீஇ வான் – தேம்பா:36 101/1

மேல்


எல்லார்க்கும் (1)

நன்று எழுந்த வினை பயத்தால் விளக்கு இட்டு அன்ன நவை எல்லாம் எல்லார்க்கும் தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 46/4

மேல்


எல்லாரும் (1)

எல்லாரும் உய் வழியை காட்ட நான் வந்து இயைந்த நிலை – தேம்பா:26 161/3

மேல்


எல்லியோதுரன் (1)

கேட்டு அ நாட்டு அரசன் ஏவ எல்லியோதுரன் போய் கேழ்த்த – தேம்பா:29 85/2

மேல்


எல்லின் (8)

எல்லின் கதிர் திரட்டி திலகம் திங்கட்கு இட்டது போல் – தேம்பா:3 56/1
எல்லின் வண்ணத்து எரி வாள் தணவாது இணைந்து திரிய – தேம்பா:14 69/2
எல்லின் தீட்டி ஒளிர்ந்த முகத்து எழு மோயிசன் செல் கதி சேர்ந்து – தேம்பா:15 8/2
எல்லின் மேல் மிளிர் தன் உடலம் ஏடு ஆக இருப்பு அயில் ஆணியால் பொறித்து – தேம்பா:18 38/3
எல்லின் ஒண் மறை இற்று ஒழிந்தார் என – தேம்பா:18 48/2
எல்லின் மாரியும் ஏந்திய வான் புகழ் – தேம்பா:24 66/1
எல்லின் மாரியின் ஒள் அடி ஏத்தினார் – தேம்பா:25 99/4
எல்லின் வேந்து அகன்று ஆம் இருள் ஈர்த்து அவிர் – தேம்பா:36 5/1

மேல்


எல்லினை (2)

எல்லினை நோக்கி எழுந்த மன திறல் ஏந்திய சோசுவனே – தேம்பா:15 105/3
எல்லினை காண மாலைக்கு இருள் குணக்கு எதிர்ந்ததே போல் – தேம்பா:30 128/1

மேல்


எல்லும் (2)

எல்லும் செல்லா கான் நகு நல் கான் என உள்ளம் – தேம்பா:4 53/3
எல்லும் செல்லா ஒள் ஒளி ஏந்து ஓர் எழில் உண்டு ஆய் – தேம்பா:9 58/1

மேல்


எல்லை (33)

எல்லை நிகழ்த்திய எல் என எல்லை_இல் எந்தை நிகழ்த்திய நூல் – தேம்பா:1 72/1
எல்லை நிகழ்த்திய எல் என எல்லை_இல் எந்தை நிகழ்த்திய நூல் – தேம்பா:1 72/1
இட்ட நூல் வழாமை ஓடி எல்லை இல் ஓடும் வீதி – தேம்பா:2 15/1
எல்லை பாய்ந்து இருள் இரிந்து என வீழ்தலும் கண்டார் – தேம்பா:3 29/4
எல்லை இல நயம் உள்ளும் அமரரும் எண்ணி அறைவன ஆசியோடு – தேம்பா:5 127/2
இரு மதி எல்லை நாள் இன்ன ஆறு போய் – தேம்பா:7 74/1
பைம்பொன் மேல் பயிற்றிய மா மணியால் எல்லை பாய் மகுடம் புனைந்து அலகை முனைந்து வென்ற – தேம்பா:8 62/2
எண் கொடு உண்டு அளவு எல்லை_இல் தேவ பல் – தேம்பா:9 57/3
இ திறத்து எழுந்து எல்லை இல்லையே – தேம்பா:10 108/4
வெல்ல கேட்பு_அரும் வெம் சினத்து எல்லை நாள் – தேம்பா:11 33/2
எல்லை தாராய் ஏந்திய எந்தை தொழ அம் பூ – தேம்பா:11 80/3
வருத்தினொடு மனத்து இன்ப மகிழ்வு எல்லை இல்லை என வரைவு_இல் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:11 116/4
எல்லை உளது ஒன்றும் இல வேண்டும் இடர்-கொல்லோ – தேம்பா:14 6/4
செல்வேம் செல்வ நகர் தகர்ப்ப செல்ல செல்லும் எல்லை செலும் – தேம்பா:15 15/1
அல் நவத்து எழும் எல்லை ஒத்து ஆணரன் – தேம்பா:20 89/2
எல்லை_இல் முன்னோர் ஒழுகிய நெறியே இழிவுறும் பழுது அதோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/2
எல்லை இற்று உயர்ந்த ஓர் நாதன் இவண் வர மற்ற தேவர் – தேம்பா:27 149/1
குல்லையே நின்று ஒவ்வோர் உறுப்பு எல்லை கொண்டன இல்லதேல் வடிவும் – தேம்பா:27 160/2
எல்லை இ இரண்டில் ஒன்றே இயாவரும் தவிராது என்ன – தேம்பா:28 56/3
வில் பொறா வாவல் எல்லை விழுங்குவது உணர்ந்ததே போல் – தேம்பா:29 113/1
இ நாளும் காணாதால் இடர்க்கு எல்லை இலை என்றான் – தேம்பா:30 117/3
எல்லை_இல் எங்கணும் இருந்து அடங்கு இலோய் – தேம்பா:31 22/1
நீங்கியது ஓர் வனப்பு இ இல் நிலத்து எல்லை நிகர் இல்லா நேமி தன்னில் – தேம்பா:32 27/3
இ திறத்தோர் தமை வேந்தரும் போற்றுப எல்லை இல்லா கலை வல்லோர் – தேம்பா:32 41/1
போர் எல்லை கடந்து உகளும் பொன் கலின மா ஏறி பொலி உம் கோமார் – தேம்பா:32 84/1
சேர் எல்லை வாழ்வு உற சீர் எல்லை இல விபெரியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/2
சேர் எல்லை வாழ்வு உற சீர் எல்லை இல விபெரியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/2
நேர் எல்லை இல்லை என நிமிர் கவிகை நெடும் செங்கோல் கொற்ற மன்னர் – தேம்பா:32 84/3
பார் எல்லை அல்லது இல படர் இலுசி தானியம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/4
இன் உயிர் மெலிய இரங்கிய தன்மைத்து எல்லை ஒன்று இல்லதும் அல்லால் – தேம்பா:34 52/3
எல்லை இல்லை என்று அவன் அன்பிற்கு இணை கூற – தேம்பா:34 57/1
இன்பு உரிய தொல்லை இலை எல்லை இலை அன்றே – தேம்பா:35 38/4
இன்பு அருந்தலில் எல்லை ஒன்று இல்லை-ஆல் – தேம்பா:36 1/4

மேல்


எல்லை_இல் (4)

எல்லை நிகழ்த்திய எல் என எல்லை_இல் எந்தை நிகழ்த்திய நூல் – தேம்பா:1 72/1
எண் கொடு உண்டு அளவு எல்லை_இல் தேவ பல் – தேம்பா:9 57/3
எல்லை_இல் முன்னோர் ஒழுகிய நெறியே இழிவுறும் பழுது அதோ என்பேன் – தேம்பா:23 106/2
எல்லை_இல் எங்கணும் இருந்து அடங்கு இலோய் – தேம்பா:31 22/1

மேல்


எல்லைக்கு (1)

கருத்து உறும் எல்லைக்கு ஏலா கவின் நகர் கேழ்த்தது அன்றே – தேம்பா:36 91/4

மேல்


எல்லையின் (3)

இருந்து பூ-இடை அவன் பிறந்த எல்லையின்
வருந்து பூ எழ செயும் வளப்பு எவன்-கொலோ – தேம்பா:9 104/3,4
இன்றே நினை எள்ளினர் எல்லையின் நாள் – தேம்பா:11 72/1
இ புறத்து இனையன இவரும் எல்லையின்
மு புறத்து இணை இல மூவர் எங்கணும் – தேம்பா:30 42/1,2

மேல்


எல்லையும் (5)

இ திறத்திலும் உள் மகிழ்ந்து உறும் இன்பம் எல்லையும் இல்லையே – தேம்பா:10 128/4
இவ்வாறு இமிழ் எல்லையும் இல்லை என – தேம்பா:11 79/1
அலது ஆறு உயிர் உணும் ஓர் சரம் அலது எல்லையும் இலையே – தேம்பா:14 53/4
நளி ஆர் அலர் விளையாடின நயம் எல்லையும் இலை-ஆல் – தேம்பா:21 33/4
எல்லையே இடும் ஓர் காரணம் இறைவற்கு இல்லதால் எல்லையும் இல்லை – தேம்பா:27 160/1

மேல்


எல்லையே (1)

எல்லையே இடும் ஓர் காரணம் இறைவற்கு இல்லதால் எல்லையும் இல்லை – தேம்பா:27 160/1

மேல்


எல்லையை (1)

எ வழி அனைத்தும் தாவி எல்லையை கடந்த காட்சி – தேம்பா:32 32/2

மேல்


எல்லொடு (1)

எல்லொடு பிரிகு இல இரவியும் அமர் செய – தேம்பா:15 176/2

மேல்


எல்லோ (1)

எல்லோ விதுவோ உடுவோ இவை ஓர் – தேம்பா:30 27/1

மேல்


எல்லோடும் (1)

எல்லோடும் ஒளி பெருகாது இரவொடு இருள் படாது எங்கும் இலங்கும் சோதி – தேம்பா:8 7/1

மேல்


எல்வை (6)

எல்வை ஆதரவு இயற்று எதிர் இலா திற கடவுள் – தேம்பா:3 28/2
இடி மொய்த்தன எல்வை இரும் கரிகள் – தேம்பா:11 67/1
இவ்வாறு அ ஆறு அவர் கடந்த எல்வை எவரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:15 12/1
வெல்லிட எல்வை இலாது ஒளி வேந்தன் இழிந்து அலை வீழும் எனா – தேம்பா:15 105/2
எண்ணி பத்து அம் கை இடும் எல்வை நட்பும் இயல் பிறப்பும் – தேம்பா:17 32/3
நோயொடு மெலிந்த உடல் கெடும் எல்வை நொந்தவர்க்கு உதவ நீ ஒளியின் – தேம்பா:36 39/3

மேல்


எல்வையில் (1)

தேனில் அம் கருணையால் தெளிந்த எல்வையில்
கான் நிலம் தவத்தினால் கருப்பம் ஆயதே – தேம்பா:3 44/3,4

மேல்


எல்வையின் (1)

என்னை இங்கு அளித்தோன் வரும் எல்வையின்
மின்னை ஒன்றிய வேடம் எடுத்து அவன் – தேம்பா:11 31/2,3

மேல்


எலா (24)

இருள் அகன்று அவிர் எல் வினை போல் எலா
இருள் அகன்று அவிர் இல் வினையோர் தமுள் – தேம்பா:1 79/1,2
விலகு எலா நயங்கள் தாங்கிய குடிகள் விழைவொடு வதிந்தன தன்மைத்து – தேம்பா:2 50/3
இலகு எலா நகரை நிலத்து-இடை பழிக்கும் எருசலேம் என்னும் மா நகரம் – தேம்பா:2 50/4
சிருங்கு எலா நிலையின் ஊங்கும் திறம் இது என்று அய்யன் சொன்னான் – தேம்பா:4 34/4
இலகு உண்டு ஆயின எலா உறுப்பு உலவு என உலவு ஆம் – தேம்பா:5 2/4
கண் ஆதி எலா பொறி காக்குதலால் – தேம்பா:5 73/2
வள்ள வாய் இள மாம் குயிலோடு எலா
புள் அவாவு உவப்பில் புகழ்ந்தால் என – தேம்பா:7 48/1,2
சொல்லோடும் உணர்வு இன்றி சூழ்ந்த எலா கலை வல்லோய் தொழும் தொழும்பன் – தேம்பா:8 7/2
அன்பு உற கடல் என்று எலா உயிர் ஆண்டு அளித்து அருள் நாயகி – தேம்பா:10 126/1
பூரணம் தரும் மார்பு புடைத்து எலா
வாரணம் தரும் வான் உற கூக்குரல் – தேம்பா:13 32/3,4
வளி அழ துயர் மல்கி வனத்து எலா
உளி அழ தகவோர் அழ ஏகினார் – தேம்பா:13 35/3,4
மேவு எலா வனப்பு வாட்டும் வியன்ற ஓர் வெளியுள் சென்றான் – தேம்பா:20 37/4
வலம் தரு செல்வத்து அன்பும் வளர்ந்து எலா உயிர்கள் பேணி – தேம்பா:20 101/3
அணி முகத்து அலர்ந்த சாகி அரிது எலா பிணிகள் தீர்ப்ப – தேம்பா:23 16/2
புக்கு எலா வெறிகள் சேர்-கால் பொய் கொலை களவு காமம் – தேம்பா:24 7/3
வருந்த வெந்து எலா மகரையும் துமித்தனன் என கேட்டு – தேம்பா:26 62/2
நிரை எலா நயன் அடை கடல் நீர்மையால் – தேம்பா:26 129/1
பொன் வயத்து ஒளிர் வான் முதல் எலா உலகும் போற்றும் மெய் இறைமையின் நிலையே – தேம்பா:27 157/4
சலத்து எலா நிலையும் ஒன்றோ தருக்கு எலாம் கனியும் ஒன்றோ – தேம்பா:30 135/1
தெருள் ஈன்ற நூல் ஒருங்கே திரு விளக்கு என்று ஏற்றி எலா திக்கும் தானே – தேம்பா:32 24/3
உழை குலம் கண்டு வீழும் ஒத்து எலா துகள் மேல் வீழ – தேம்பா:32 34/2
இறைக்கு ஒரு தாதை ஆக எழுந்து எலா அறங்கள் பூத்து – தேம்பா:33 5/1
தரை கடந்து என அரும் தவன் குளித்து எலா
கரை கடந்து உறு நயம் கருதும் தன்மையோ – தேம்பா:34 6/3,4
மண் திக்கில் எலா முடி மன்னவர் வந்து – தேம்பா:36 71/3

மேல்


எலாம் (292)

குடித்த நீர் எலாம் கொப்புளித்து அமுது என அருவி – தேம்பா:1 4/3
வள் நுரைத்து எதிர் வதிந்த எலாம் சாய்த்து அவை கொடு போய் – தேம்பா:1 6/3
அஞ்சு இலா எதிர் அடுக்கிய கல் எலாம் கடந்தே – தேம்பா:1 8/1
விஞ்சையார் எலாம் வெறுத்து வீடு இவறிய போன்றே – தேம்பா:1 8/4
அலையின் நேர் உறல் அவனி தன் மகர்க்கு எலாம் ஊட்டி – தேம்பா:1 9/2
நீக்கு அலாது எலாம் நீர்_மலர் களை என கட்டல் – தேம்பா:1 13/2
மறமொடு ஆகுலம் மலிந்த தீது எலாம்
புறமொடு ஆகையின் பொருவு இலா வளர் – தேம்பா:1 17/1,2
நா சிலம்புவ சிலம்பும் நாடு எலாம் – தேம்பா:1 26/4
களித்த நாடு எலாம் கசடு இல் வாழ்வு உற – தேம்பா:1 32/2
தோய்ந்த வாய் எலாம் இனிமை தோய்ந்தன – தேம்பா:1 33/4
உளைந்து அளித்த முத்து ஒருங்கு மற்று எலாம்
திளைந்து அளித்தலின் திரு என்று ஆண்டகை – தேம்பா:1 34/2,3
முறையினோடு இகல் முயன்ற நாடு எலாம் – தேம்பா:1 35/4
மயில் துணை உலவி வந்து இரட்ட மற்று எலாம்
பயில் துணை களி மண பந்தர் சோலையே – தேம்பா:1 42/3,4
ஓகை கொண்டு ஒலிதர ஒலிக்கும் நாடு எலாம் – தேம்பா:1 49/4
ஐ மணி பவளம் முத்து அம் பொன் இற்று எலாம்
பம்மு அணி பெற அரும் படலை கோத்து என – தேம்பா:1 53/1,2
பொம்மு அணி மலர் எலாம் புணர் பொன் நூலினால் – தேம்பா:1 53/3
மறத்தில் துறும் களி துன்பு என வந்து மயங்கி வழங்கும் எலாம்
புறத்தில் துறும் களி பொன்று இல உண்டு அன பொன் பொழில் பொங்கினவே – தேம்பா:1 71/3,4
பூமலிந்த பொருத்த அரும் பொற்பு எலாம்
பூமலிந்து பொருந்திய பொற்பினால் – தேம்பா:1 74/1,2
வாயும் முத்தம் மலிந்தன வாய் எலாம் – தேம்பா:1 80/4
நெரியின நெருங்குப நெரிந்த வாய் எலாம் – தேம்பா:2 22/4
புரிந்தன புரி எலாம் பொருவு_இல் வாழவே – தேம்பா:2 25/4
இன் அலர் நிதி எலாம் இருக்கும் மாடமும் – தேம்பா:2 32/4
தாம் உறை இடம் எலாம் தரும_சாலை ஆய் – தேம்பா:2 37/3
கண்ணிய அளவு அற்று இடம் எலாம் நிறைந்த கடவுள் தான் உறைந்து அருள் காட்ட – தேம்பா:2 39/3
உலகு எலாம் வணங்கும் பொது அற தனி கோல் ஓச்சிய இறைவனை வணங்க – தேம்பா:2 50/1
அலகு எலாம் கடந்து பழுது அற பயத்த அற நெறி அருமையால் உவமை – தேம்பா:2 50/2
நீதி நல் முறை எலாம் நிறைந்த நீள் தவம் – தேம்பா:3 6/1
தேன் நலம் இனிதினில் திளைந்து நாடு எலாம்
மீன் நலம் பயின்ற வான் வியப்ப வாழ்ந்ததே – தேம்பா:3 7/3,4
வேலியால் கது விடா திரு நகர் எலாம் நடுங்க – தேம்பா:3 10/1
மீன் நிலம் கடந்து எலாம் ஆளும் வேந்து தான் – தேம்பா:3 44/2
கோன் அடுத்த நல் குணத்த சீர் எலாம்
மீன் அடுத்த வீடு உடைய விண்ணவர் – தேம்பா:4 1/2,3
ஒருங்கு எலாம் நீக்கல் ஓர் நாள் உறுதியே பகைத்து சூழ் தன் – தேம்பா:4 34/1
மருங்கு எலாம் இருப்ப உள்ள வாய் அடைத்து இடை விடாது – தேம்பா:4 34/2
நெருங்கு எலாம் நுழையா காத்தல் நெடும் பயன் பயத்த நீள் போர் – தேம்பா:4 34/3
தான் வளர் தவத்தை கூட்டி தமர்க்கு எலாம் நகரில் காட்டல் – தேம்பா:4 43/2
நீதியும் நெறியும் சொன்ன நிலை எலாம் உணர்ந்த பின்னர் – தேம்பா:4 45/1
சேர் ஆறு என்னும் இன்பம் எலாம் தீர் தெளிவு எய்தி – தேம்பா:4 56/2
தூக்கி பார்த்தனன் தோன்றிய தீது எலாம்
போக்கி பாய் பயன் பூத்து கலந்த நீர் – தேம்பா:4 59/2,3
விலகு உண்டு ஆய காய் விளைத்த தீது உயிர் எலாம் சிதைப்ப – தேம்பா:5 2/2
துன்னின் நஞ்சு உறும் துன்னிய திசை எலாம் அன்றோ – தேம்பா:5 7/4
எள் ஒழிந்து உனது தாள் இறைஞ்சி நாள் எலாம்
தெள் ஒளிர்ந்து உயர்ந்த இ தேவ கோயிலின் – தேம்பா:5 48/1,2
உள் ஒளிந்ததும் எலாம் உணரும் நாதனே – தேம்பா:5 48/4
நன்று பெய் வரம் எலாம் நாதன் ஈட்டினான் – தேம்பா:5 53/4
சுழல் ஆயின என் துயர் நாளும் எலாம்
புழல் ஆயின புண் நுழைய பொதுளும் – தேம்பா:5 63/2,3
எண்ணான் இவறான் எனை நீங்கும் எலாம் – தேம்பா:5 73/4
வேய்ந்தான் ஒளி வேந்து என வேய்ந்தது எலாம்
ஆய்ந்தான் அருளே அளிய அமுதே – தேம்பா:5 111/1,2
வெப்பு அடையா மனம் குளிர விதித்தது எலாம் வெளியாகும் – தேம்பா:6 5/3
மண் புலன் உளது எலாம் மனம் புகாது உயர் – தேம்பா:6 24/2
விண் புலன் முதல் எலாம் ஆளும் வேந்து இவர் – தேம்பா:6 24/3
கோல் திருந்தினர்க்கு எலாம் கோன் என்பான் பணி – தேம்பா:6 28/1
பொய்யும் இருளும் பொதிர்ந்தது எலாம் போக்கும் துறவோ குறை என்பார் – தேம்பா:6 55/2
உறவினால் உலகு உயிர் எலாம் உடல் என கொண்டார் – தேம்பா:6 58/4
கீழும் மேலும் என்று உணர்கிலாது உறுப்பு எலாம் கிளர்ப்ப – தேம்பா:6 59/3
ஈய்ந்த பாகு இனிது இரிந்து எலாம் நிறைந்தன போன்றே – தேம்பா:6 61/4
போய தாதையர் ஈட்டிய பொருள் எலாம் பொறை என்று – தேம்பா:6 64/1
உறுமை ஆர் முகில் உறை இரந்து உயிர்க்கு எலாம் உகுத்த – தேம்பா:6 66/3
நன்பின் காவலாய் நவை அற நயன் எலாம் நல்கி – தேம்பா:6 71/3
ஏற்று உரை உடைத்த கன்னி இரவு எலாம் போக்கினாளே – தேம்பா:7 17/4
ஈறு இலாமல் ஏகி மூடர் ஈங்கு தேடு சீர் எலாம்
சேறு இலாத செறுவில் விட்ட சிதடர் செந்நெல் வித்து அதே – தேம்பா:7 37/1,2
திறலினால் மிதித்து கூளி சிரம் எலாம் நெரித்து அடும் – தேம்பா:7 40/3
வைய நாயகன் வையத்தார் எலாம்
உய்ய வந்து உலகு உற்றனனோ எனா – தேம்பா:7 53/1,2
அணி நிற படலை ஆக அறம் எலாம் சேர்த்த தன்மை – தேம்பா:7 61/2
குணித்த யா நினைவையும் குறை இல் கோது எலாம்
துணித்த மா மடந்தை காண் சூழ்ச்சியால் தனை – தேம்பா:7 93/1,2
கை படு தொழில் எலாம் கனிவொடு இயற்றினான் – தேம்பா:8 24/4
பண்டு உலாம் வளம் எலாம் பழித்த காந்தையை – தேம்பா:8 38/3
வீடு அவிழ்த்த நலம் காட்டும் வனப்பின் நல்லாள் விரி புவி மன் உயிர்கள் எலாம் இன்புற்று உய்ய – தேம்பா:8 52/1
வேதமே வேடமாய் வேய்ந்த மா தவர் எலாம்
ஏதமே தீர்க்குவான் ஈங்கு நாடிய பிரான் – தேம்பா:9 4/1,2
ஓய் இலாது இற்று எலாம் உற்ற மா மாட்சியாய் – தேம்பா:9 8/4
ஈறு இலா செகம் எலாம் ஏத்தும் ஓர் இறையவன் – தேம்பா:9 10/1
தாயும் நீ தலைவி நீ தாழ்வு இலா தயவு எலாம்
ஈயும் நீ பரியும் நீ இட்ட என் குறை எலாம் – தேம்பா:9 12/1,2
ஈயும் நீ பரியும் நீ இட்ட என் குறை எலாம்
தேயும் நீ கருணை ஆம் சேயொடு அன்பு அலையினுள் – தேம்பா:9 12/2,3
உழுது உண்பார் உயிர் வாழ்பவர் மற்று எலாம்
தொழுது உண்பார் எனில் தாம் தொழில் செய்த பின் – தேம்பா:9 36/1,2
திரு வளர் தயையின் சார்பு சீர் எலாம் பயக்கும் அன்றோ – தேம்பா:9 79/4
இன்ன அரு நிலைமையோடு இரவு எலாம் இனிது – தேம்பா:9 84/1
அளிப்பனோ உலகு எலாம் அளித்த நாதனே – தேம்பா:9 105/4
பகை எலாம் பழித்து யாவும் படைத்து அளித்து அழிப்போனேனும் – தேம்பா:9 120/1
தகை எலாம் பழித்த பாவம் தாங்கிய உலகம் தாங்கு – தேம்பா:9 120/2
மிகை எலாம் பழித்து இ வாழ்க்கை விழைவு செய் மருளை நீக்க – தேம்பா:9 120/3
நகை எலாம் பழித்து தண்மை நல்கிய வறுமை தேர்ந்தான் – தேம்பா:9 120/4
ஆறு எலாம் கடலுள் வைகும் அரிய தூய் அறத்தின் உள்ளும் – தேம்பா:9 123/1
மாறு எலாம் கடந்த அன்பால் வணக்கம் உள் புரிந்தால் எம் சேய் – தேம்பா:9 123/3
பேறு எலாம் கடந்த செல்வ பெற்றியால் இமிழின் கொள்வான் – தேம்பா:9 123/4
கொல் செயும் சாபம் நீக்கி கூ எலாம் உறவு ஆய் பாவத்து – தேம்பா:10 1/2
பழி எலாம் நீக்கி நீங்கா பகை முதிர் கொடுங்கோல் ஓச்சி – தேம்பா:10 3/1
அழிவு எலாம் பயத்த பேய் வென்று அமலனும் மகரும் ஒன்றாய் – தேம்பா:10 3/2
இழிவு எலாம் ஒழித்து வீக்க இளவலாய் பிறப்ப நாதன் – தேம்பா:10 3/3
உழிவு எலாம் முனைவு அற்று எங்கும் ஒரு குடை நிழற்றிற்று அன்றே – தேம்பா:10 3/4
போன வாயில் எலாம் புரை நீத்து அருள் – தேம்பா:10 21/3
சீர் கணம் கொடு சீர்த்தன நாடு எலாம் – தேம்பா:10 22/4
மொய் கொள் நீரொடு மூ உலகிற்கு எலாம்
மெய் கொள் நாயகி மேவி உள் ஏவலால் – தேம்பா:10 39/1,2
பிதிர் செய் பேய் எலாம் பெயர்ந்து தீ உற – தேம்பா:10 99/3
பொதிர் செய் மாட்சி கொண்டு உயர்ந்த பூ எலாம்
கதிர் செய் வானம் நேர் களித்தது ஆம் எனில் – தேம்பா:10 103/1,2
தேன் உலா மழை திளைத்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 104/4
கண் இன் ஓகையின் களித்து ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 105/4
இன் இன்பு ஆர்ந்தன இனிது ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 106/4
கந்த நல் சுவை கனிவு ஓர்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 107/4
பாதையால் களி எய்தி மொய்த்தன பாரோடு உம்பர்கள்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 129/4
புண் கனிய குளிர்ந்து ஆற்றும் மருந்து போன்றான் புலவர் எலாம் வருந்தினும் தம் புகழின் மிக்கோன் – தேம்பா:11 36/4
மிக்கு ஆலம் கால் உருவத்து எய்தா முன்னர் விடும் தூது என்று எய்தும் எலாம் சொல்லும் பாலோ – தேம்பா:11 39/4
தன் செய்கை யாவும் அன்றே நடுங்கி கூச தரணி எலாம் முற்று அறிய தவம் பயக்கும் – தேம்பா:11 47/3
மை திறத்தில் உள் மயங்கிய சிதைவு எலாம் கடிந்து – தேம்பா:11 96/3
துன்ன இன்புறும் துன்னிய திசை எலாம் அன்றோ – தேம்பா:11 99/4
ஞானமே பயில் நன்று எலாம் மிகுத்து உயிர் பிரிதல் – தேம்பா:11 100/3
மேவு அலகும் ஒன்று இன்றி வெள்ளம் என வரங்கள் எலாம் மிடைய தந்தே – தேம்பா:11 115/3
கோல் வழி படமே போன்று கூ எலாம் கேழ்த்தது என்றான் – தேம்பா:12 18/4
ஊன் நிலை குழவி தோன்றி உலகு எலாம் அளிக்கும் அன்பின் – தேம்பா:12 19/1
பேர் பகை உணர்ந்து சூழ பிறர் எலாம் தமை போல் எண்ணி – தேம்பா:12 25/3
சது பட நகர் எலாம் சிறந்த தன்மை போல் – தேம்பா:12 28/2
மது பட மலர்ந்தன முல்லை வாய் எலாம் – தேம்பா:12 28/4
மீன் நக தரு எலாம் முகைகள் விள்ளலே – தேம்பா:12 29/2
கை மறுத்து அதிசயித்து அலர்ந்த கா எலாம் – தேம்பா:12 33/4
அங்கண் ஆம்பலோடு அலர் எலாம் களை என பறிப்பார் – தேம்பா:12 51/4
பூரி மல்கிய தொழில் எலாம் பொருந்தி இ மூவர் – தேம்பா:12 55/3
எதிர் இலான் பகை இலான் இணை எலாம் இலான் – தேம்பா:13 10/1
நல் வினை உலந்த போழ்தின் நலம் எலாம் அகல்தல் போல – தேம்பா:13 21/1
உருக்கும்-கால் உலகு உயிர் எலாம் கெட – தேம்பா:14 13/1
தணி உயிர்க்கு எலாம் உறுதி தந்து தன் – தேம்பா:14 15/3
கடல் உடை உலகு எலாம் கலங்க இன்னவை – தேம்பா:14 76/1
கால் முதல் இனம் எலாம் கரை_இல் வாழ்ந்ததே – தேம்பா:14 80/4
எள்ளிய உலகு எலாம் எஞ்ச கார் முகில் – தேம்பா:14 100/2
பாறொடு பாறு என பொருது பார் எலாம்
பாறொடு பாறு நீர் படர்ந்து மொய்த்ததே – தேம்பா:14 102/3,4
தேட நீள் நாள் உளைந்து அடுத்த சீர் எலாம்
ஓட நீள் நீத்தமோடு ஒழிய காண்பரே – தேம்பா:14 106/3,4
வல்லே வளர் வேல் யூதர் எலாம் மகிழ கண்டு ஆர்த்து அம்பு விசை – தேம்பா:15 14/3
அஞ்சா மறம் ஆர் பல நாடர் எலாம்
நஞ்சு ஆடிய நாணி வில் வவ்வி அறா – தேம்பா:15 22/2,3
அ நாடர் எலாம் பகை ஆடினர்-ஆல் – தேம்பா:15 26/4
இறுவன தாரொடு எரிந்தன இன்னது எலாம்
அறுவன கால் தொடை அம் கை உரம் தலைகள் – தேம்பா:15 72/2,3
கரி கெட படை எலாம் கலங்கி போர் கெட – தேம்பா:15 140/3
பணையில் ஆடிய பரிகள் யானைகள் பரவு தேர்களும் இவை எலாம்
இணை இலாது அற உயர் உவா மலை இடையில் ஓடிய அளவு இலா – தேம்பா:15 153/1,2
உரிய நஞ்சு அரவு என இவர்ந்து அவன் உடல் பிளந்து எதிர் படை எலாம்
இரிய அச்சமோடு உளம் உடன்று அவன் இரதம் உந்தினன் நடவினான் – தேம்பா:15 157/3,4
சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம்
மதம் மிக கரி என ஒலி இட அவன் மருளி முள் கிரி கிடி உரு நிகருவான் – தேம்பா:15 162/3,4
பரி தரு முனர் உயர் பரவின வெளி எலாம் – தேம்பா:15 168/4
வதை ஒளி பல மணி மான வாய் எலாம்
துதை ஒளி பல மலர் சோலை வண்ணமே – தேம்பா:17 2/3,4
பண் ஒன்று பாடல் ஒத்த பயன் எலாம் இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:18 24/1
நா-இடை உரைகள் துஞ்ச நலம் எலாம் துஞ்சும் காவே – தேம்பா:18 28/4
மனத்து எழும் சுருதி மெலிந்தன அளவில் வனப்பு எலாம் ஒழிந்து தான் மெலிய – தேம்பா:18 37/1
தனத்து எழு மலரும் கனிகளும் பூத்து தரு எலாம் உவந்தது கண்டீர் – தேம்பா:18 37/4
யாழ் இசைக்கு இவை எலாம் இணர் நறும் கொடியினோன் அறைய நாதன் – தேம்பா:19 21/2
பிழையின் கொடும் கோன் துறவர் எலாம் பின்றா சினத்து கொன்ற பினர் – தேம்பா:19 29/1
கார் எழும் இருள் எலாம் கரந்த கா அதே – தேம்பா:20 4/4
கா எலாம் முகைத்து பூப்ப கால் எலாம் சவரம் வீச – தேம்பா:20 37/1
கா எலாம் முகைத்து பூப்ப கால் எலாம் சவரம் வீச – தேம்பா:20 37/1
பூ எலாம் நறும் தேன் தூவ புள் எலாம் விளித்து பாட – தேம்பா:20 37/2
பூ எலாம் நறும் தேன் தூவ புள் எலாம் விளித்து பாட – தேம்பா:20 37/2
கூ எலாம் நிகரா வண்ண கோல நீள் நெறி போய் அப்பால் – தேம்பா:20 37/3
இங்கணே உறைந்த போழ்தில் இவை எலாம் வரைவித்தான்-ஆல் – தேம்பா:20 54/2
மாண் நெறி வழுவா திருந்திய செல்வம் மனை எலாம் அவன் கையில் பணித்தான் – தேம்பா:20 69/4
கூர்த்து அனல் பொங்கி முகம் எலாம் சிவந்து குயிலினும் குழலினும் இனிதாய் – தேம்பா:20 73/2
ஆ மலிந்தது கண்டது அ ஆ எலாம்
ஈ மலிந்து மெலிந்த பின் ஏழ் பசு – தேம்பா:20 91/2,3
பொழுது எலாம் தனக்கு ஓர் பொழுதாய் எலாம் – தேம்பா:20 92/1
பொழுது எலாம் தனக்கு ஓர் பொழுதாய் எலாம்
பழுது இலா உணர் உம்பர நாதன் செய் – தேம்பா:20 92/1,2
பொலம் தரு வளர்ந்த தன்மை புடை எலாம் நிழற்றும் போல – தேம்பா:20 101/1
புரந்த நாடு ஒழியேம் என்பார் பொதி எலாம் நோக்கீர் என்பார் – தேம்பா:20 110/1
இற்று எலாம் அறிவு இல்லவை செய்தவே – தேம்பா:21 35/4
மேல் வழி வளம் எலாம் விளைய புக்கனர் – தேம்பா:22 31/4
பொருவா உருமின் ஆர்த்து அலறி பொருக்கென்று அலகை பொருநர் எலாம்
வெருவாய் உளை தன் மனம் எரிக்கும் வினை தீர்ப்பதற்கு விளித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:23 5/3,4
இனை எலாம் பூசி தேவர்க்கு இயலும் ஓர் விளையாட்டு என்றேன் – தேம்பா:23 58/4
ஆண்டு எழுந்து வையம் எலாம் அழகு உறி கேழ்த்தது கண்டோம் – தேம்பா:23 72/4
என் இயம்புவன் யான் இனி இவர் எலாம் ஒருங்கு – தேம்பா:23 86/1
தண் அம் வேர் கெடின் தரு எலாம் சாய்தலும் அரிதோ – தேம்பா:23 96/4
இ வழி எளிதில் புரை எலாம் தீரும் என்றுளி புரையின் மேல் சாய்ந்து – தேம்பா:23 101/1
சடக்கலி எனும் பேய் மற்று எலாம் களிப்பில் சருக்கொடு கரும் கடல் ஓதம் – தேம்பா:23 102/1
எண் வழி தவறி உள்ளிய சூட்சி இது என வெறி எலாம் இரட்ட – தேம்பா:23 109/1
பள்ளமே உறையும் காலை நீர் உரைத்த பழி எலாம் செல்லும் என்றதுவே – தேம்பா:23 110/4
காட்சியும் கருத்து எலாம் கடந்த மாயை தன் – தேம்பா:23 116/1
எ திறத்திலும் ஒருங்கு இயன்று நாம் எலாம்
பொய் திறத்து அவரை முன் பொருதல் வேண்டும்-ஆல் – தேம்பா:23 119/3,4
நனை வரும் எசித்து எலாம் நயப்ப வெல்லுவாம் – தேம்பா:23 120/4
வெல்வதற்கு அரும் சமர் வினை செய்வார்க்கு எலாம்
ஒல்வதற்கு அரும் பயன் உதவுவேன் எனா – தேம்பா:23 121/2,3
நக்கரித்து எயிற்று எரி நதுத்த பேய் எலாம் – தேம்பா:23 123/4
தீ மலி குணுங்கு எலாம் ஏழ் செயிர்க்கு உரி அணிகள் ஏழாய் – தேம்பா:24 1/3
திக்கு எலாம் நடுங்கி ஞானம் தெருள் தவம் அறத்தின் சீலம் – தேம்பா:24 7/1
மிக்கு எலாம் ஒதுங்கி நீங்க வெகுண்ட இ தன்மை பாரில் – தேம்பா:24 7/2
தொக்கு எலாம் பரந்து மாக்கள் தொகையில் ஆர் உய்வர் என்பார் – தேம்பா:24 7/4
விஞ்சல் ஏது உலகு எலாம் வென்ற வஞ்சனை – தேம்பா:24 13/3
முன் உள வெறி எலாம் முழங்கி அ புறம் – தேம்பா:24 14/3
ஈட்டமும் வேறும் ஆய் ஏந்தும் வேல் எலாம்
வாட்டமும் வெருவும் ஆய் வையம் ஆட உள் – தேம்பா:24 17/1,2
சுளி முகத்து அதிர்ந்த பேய் தொடுத்த வேல் எலாம்
வெளி முகத்து இடையின் நீறு ஆக வீழ்ந்தவே – தேம்பா:24 18/3,4
பிரதமே வெறியுற பிதிர்ந்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 19/4
உள்ளிய சமர் எலாம் ஒழிந்து உளம் கெட – தேம்பா:24 21/1
புழுங்கிய கடை யுகம் பொருவ பார் எலாம்
விழுங்கியது என முனை விளைத்த ஈடு இதோ – தேம்பா:24 46/3,4
கல் முதல் ஈங்கு எலாம் கனன்று சுட்டு எனா – தேம்பா:24 47/3
தேற்று அரும் அழிவு உறீஇ சிதையும் பார் எலாம் – தேம்பா:24 49/4
படி நடுக்கிய வெம் பழி பேய் எலாம்
அடி நடுக்கிய ஆண்மையின் நோக்கினான் – தேம்பா:24 57/3,4
போக்கினான் கடி போக்கிய வேல் எலாம்
நீக்கினான் நிமிர் வச்சிர நெஞ்சினான் – தேம்பா:24 58/3,4
தூவினால் என கெட்டு அதிர் சோகு எலாம்
ஓவி நாண ஒருங்கி இரு கால் கொடு – தேம்பா:24 59/2,3
விரிந்த மன் உயிர் வேண்டி இ பேய் எலாம்
எரிந்த தீ புதைத்து ஓட்டு என இன் ஒளி – தேம்பா:24 60/2,3
முந்தை நீ உள மூ_உலகிற்கு எலாம்
தந்தை நீ தனி கன்னி தனயன் நீ – தேம்பா:24 63/2,3
ஒன்ற நீடு துதிப்ப உணர்வு எலாம்
குன்ற ஆசியை கூறினன் கூளியை – தேம்பா:24 68/2,3
முகைத்து நாடு எலாம் முரண் இல வாழ்வது காண்பாய் – தேம்பா:25 31/4
கிளைகள் ஆர் நிழல் கெழும் பலா கனி எலாம் தீம் தேன் – தேம்பா:25 32/2
தன் அரசு எமக்கு எலாம் தர வந்தான் பகைத்து – தேம்பா:25 47/2
தீயினும் கொடும் வினை தெரிந்து சேய் எலாம்
வீயினும் நலது என விரும்பி செய்யவோ – தேம்பா:25 49/3,4
ஏலியன் என்பவன் இவை எலாம் மறை – தேம்பா:25 51/1
வழுக்கு உடை இவை எலாம் வழங்க கேட்டலும் – தேம்பா:25 56/1
ஏதின் நீ இறைஞ்சும் வேதத்து இவை எலாம் புரிந்த நாதன் – தேம்பா:25 66/3
சென்றன எவனும் கூச திசை எலாம் உருமின் சொன்னான் – தேம்பா:25 71/4
வெருவின் மிக்கோர் ஒலித்தது எலாம் விண் ஏறு என்பார் அன்ன மறை – தேம்பா:26 53/1
தடம் புனைந்து இள முனி சாற்றுகின்ற எலாம்
வடம் புனைந்து என புனை மறை நல்லோர் எசித்து – தேம்பா:26 118/2,3
இவை எலாம் இளம் தவற்கு இளம் பிரான் உரைத்து – தேம்பா:26 130/1
அவை எலாம் வணக்கொடும் அமரர் கேட்டலின் – தேம்பா:26 130/2
நவை எலாம் அற பொலி உம்பர் நாயகி – தேம்பா:26 130/3
சுவை எலாம் மலிய ஓர் விருந்து தோற்றினாள் – தேம்பா:26 130/4
போய் வளர் தவர்க்கு எலாம் திலதம் போன்று உளான் – தேம்பா:26 132/2
விரவ மேவியர்க்கு எலாம் விளக்கு ஒத்தான் அரோ – தேம்பா:26 135/4
அன்று கானம் எலாம் அலர் பூண்டதே – தேம்பா:26 144/4
மனை-இடை இவை எலாம் வழங்கும்-காலையில் – தேம்பா:27 1/1
பேய் வளர் வினை எலாம் பெயர்ப்பன் நான் என – தேம்பா:27 54/1
உறவையும் மறக்கினும் உவந்து இல்லோர்க்கு எலாம்
கறவையும் மிக அருள் கா-மின் என்றனன் – தேம்பா:27 59/2,3
நல் வினை விளைவு கண்ட நகர் எலாம் நயப்ப தோன்றல் – தேம்பா:27 70/1
பல் வினை வழியில் ஆய பயன் எலாம் பணிப்ப தாதை – தேம்பா:27 70/2
இற்று எலாம் இயம்பியும் இவை சிவாசிவன் – தேம்பா:27 102/1
முற்று எலாம் விதி விதி முயலின் ஆம் என – தேம்பா:27 102/2
அற்று எலாம் பொறா நுமான் அதற்கு ஓர் ஞாபகம் – தேம்பா:27 102/3
உற்று எலாம் தீர்ப்பல் என்று உரைத்து எழீஇயினான் – தேம்பா:27 102/4
காதல் மிக்கு இமிழ் எலாம் கலந்த வாழ்க்கை உண்டு – தேம்பா:27 110/1
உள் நலம் கெட ஒருங்கு உலகு எலாம் கெட – தேம்பா:27 117/2
இற்று எலாம் இயம்பினான் இக்கு உலாம் பதாகையான் – தேம்பா:27 129/1
மற்று எலாம் மனத்து உள் ஆய் வான நாதன் ஓதலான் – தேம்பா:27 129/2
உற்று எலாம் சிவாசிவன் ஓங்கி ஓங்கு ஞானம் உள் – தேம்பா:27 129/3
பெற்று எலாம் வெறுத்தனன் பீலி பெற்ற பாணியான் – தேம்பா:27 129/4
புரம் அணிந்த மற்று எலாம் போட்டு உதைத்து இரட்டினான் – தேம்பா:27 130/4
போது இலோய் உறுப்பு இலோய் பொற்பு எலாம் அணிந்து உளோய் – தேம்பா:27 132/2
நீதி ஆதி நீர் எலாம் நீர்த்து அணிந்த நாதனே – தேம்பா:27 132/4
ஏர் வளர் குன்றா நன்னர் உண்டாகி எலாம் அனைத்து ஆகி ஒன்று ஆகி – தேம்பா:27 161/2
சீர் எலாம் ஒருவற்கு இயல்பு என ஆகி சேர்த்திய பலர்க்கு எவன் உண்டு ஆம் – தேம்பா:27 165/1
ஊர் எலாம் ஒருவன் ஆள் அரசு ஆய் மற்று ஒருவர் கேட்டு ஒழுகுதல் அரசோ – தேம்பா:27 165/2
ஏர் எலாம் உள பல் தேவர் வேறு ஆக இவற்கு உளது ஒன்று அவற்கு இலதாய் – தேம்பா:27 165/3
நீர் எலாம் இல ஒவ்வொருவற்கு ஒன்று இன்றி நீர்த்த ஓர் இறையும் இல் என்றான் – தேம்பா:27 165/4
புனை செய் ஆசையின் பொறி தளர்ந்து அறிவு எலாம் மயங்க – தேம்பா:27 171/2
சூல் புறத்து அழல மின்னி சூழ் எலாம் அதிர்ப்ப ஆர்த்து – தேம்பா:28 12/1
தொகை பட பழகா தன்மை தொழில் எலாம் அரிய அன்றோ – தேம்பா:28 16/4
மட்டு இலா உறுப்பு எலாம் வதை செய் நஞ்சு என்றாய் – தேம்பா:28 47/2
குடிகள் தவழ் இடும்பையொடு கொடியது எலாம் மொய்த்து அடர – தேம்பா:28 80/2
நெறி பட சுடரா சுடச்சுட செம் தீ நீறும் ஆகாது எலாம் வெந்து – தேம்பா:28 88/2
பொறி படர் கொழுந்தின் கனன்ற கூன் இரும்பால் புண்பட உடல் எலாம் கீறி – தேம்பா:28 95/3
பண் துளி உரையின் சொன்ன பயன் எலாம் உண்ட யாரும் – தேம்பா:28 157/2
செய்த ஓர் அணை என திளைத்த தீது எலாம்
கொய்த ஓர் உதவி நீ குணித்து செய்கு இலால் – தேம்பா:29 28/2,3
அளித்த பல் உணர்வு எலாம் ஆய்ந்து தேறிலள் – தேம்பா:29 30/2
மாற்று அரசு இனம் எலாம் வணங்கும் வாகையான் – தேம்பா:29 56/1
ஆற்று அரசு இனம் எலாம் நடுக்கும் ஆணையான் – தேம்பா:29 56/4
திரள் இடு முறை எலாம் சுமந்த சென்னியான் – தேம்பா:29 59/4
ஆற்று நீர் அலையின் நீ அலந்தை நீர் எலாம்
சேற்று நீர் உவர் குழைவு என செகுத்து அவன் – தேம்பா:29 60/1,2
தேறு உயிர் இறைவன் வாழ்த்த திசை எலாம் உணர்த்தி என்ன – தேம்பா:29 87/3
மை வகை மொழியொடு மருட்டி நாடு எலாம்
பொய் வகை அழிப்பது பொறுப்பவோ என்றான் – தேம்பா:29 91/3,4
நிரை கொன்ற மனத்தில் ஓர்ந்த நினைவு எலாம் நிரையின் கண்டு – தேம்பா:29 115/2
குழீஇயின நலோர் எலாம் குழாம் குழாம் கொடே – தேம்பா:29 125/4
வல் உரு தகவினார் கடந்த வாய் எலாம்
தொல் உரு தகவனம் சுட அழன்றது-ஆல் – தேம்பா:30 60/1,2
உறவினால் அன்பின் மிக்கோர் உயிர்க்கு எலாம் உடல்கள் ஒப்பார் – தேம்பா:30 81/2
கூசின உலகு எலாம் களிப்ப கோது அறுத்து – தேம்பா:30 113/2
கண் முழுது உடம்பு உற்று அன்ன கயம் எலாம் பூத்தது அன்றோ – தேம்பா:30 127/4
பன்னிய படலையாய் மேல் பண்பு எலாம் அடைந்த நாதன் – தேம்பா:30 133/1
சலத்து எலா நிலையும் ஒன்றோ தருக்கு எலாம் கனியும் ஒன்றோ – தேம்பா:30 135/1
நிலத்து எலாம் விளையும் ஒன்றோ நிலை பல நமக்கும் உண்டு ஆய் – தேம்பா:30 135/2
குலத்து எலாம் பொதுவாய் நிற்கும் கொழும் தகவு அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 135/3
புலத்து எலாம் ஒல்லும் ஒல்லின் பொருள் இலா குறை ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:30 135/4
புனையவும் உணர்வில் தெளியவும் ஓங்கி புதிது உயர் பொருப்பு எலாம் பூத்தது – தேம்பா:30 145/2
கான் விளை கா எலாம் களிப்ப அன்று இவர் – தேம்பா:30 147/2
நாமம் சால் அருள் நாடு எலாம் வெள்ளமாய் மொய்ப்ப – தேம்பா:31 4/3
தன்னால் உனக்கு ஒளி தளிர்ப்ப கண்டது எலாம்
அன்னான் முடிக்குவன் என்றான் அன்று இறையோன் – தேம்பா:31 11/3,4
ஒல்லையில் வரும் பொழுது ஒன்று இலோய் எலாம்
தொல்லையில் அறிந்து உளோய் துதைந்த எம் துயர் – தேம்பா:31 22/2,3
புனையவும் இரா எலாம் இசலி பொங்கு அலை – தேம்பா:31 23/3
கொள்ளும் துயரில் கண்டது எலாம் கொழும் தவன் தான் – தேம்பா:31 37/3
பருகி வாழ் உயிர் பற்றிய ஊண் எலாம்
பெருகி ஈந்த பிரான் இரந்தான் எனா – தேம்பா:31 79/1,2
இடி இடித்து எரிந்த விசும்பு எலாம் முழங்க எங்கணும் வெருவினை வீச – தேம்பா:31 90/2
பட்டவை அறிந்து இனைந்தேனும் பற்று எலாம்
அட்டு அவை புதைத்து என அருளி எந்தை தான் – தேம்பா:31 98/1,2
சீத மாலை செறிந்தன மேல் எலாம்
சீத மாலை செறிந்தன கீழ் எலாம் – தேம்பா:32 10/3,4
சீத மாலை செறிந்தன கீழ் எலாம் – தேம்பா:32 10/4
அருள் ஈன்ற விளக்கு ஆகி அவனி எலாம் ஆளும் இத்தாலிய நாடு அன்றோ – தேம்பா:32 24/4
என்றனன் இளவல் என்ன இவை எலாம் சூசை கேட்டு – தேம்பா:32 38/1
மெய் திறத்து அற்புத நாவொடு நூல் எலாம் விண் நின்று எய்தி வரத்து ஓங்கும் – தேம்பா:32 41/3
ஆவதும் ஆயதும் ஒன்றும் ஆய் எலாம்
தாவு அது உணர் பிரான் தந்த காட்சியை – தேம்பா:32 52/2,3
திக்கு ஒக்கும் செல்வம் எலாம் திரண்டு ஒக்கும் ஈர்லாந்த தீவார் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/4
நாய் இனம் என்ன சீறி நலது எலாம் பகைத்த அன்னார் – தேம்பா:32 94/1
பூவில் வந்து தான் நமர் எலாம் பகைத்து அதிர் புலிகள் – தேம்பா:32 97/2
தாயும் தந்தையும் தமர் எலாம் பகை செய என்றும் – தேம்பா:32 99/1
மொய்க்கும் ஓர் இன்பம் உள்ளி முற்று எலாம் அவியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/4
உண்டு வாழ் உயிர்க்கு எல்லாம் உணவு எலாம் அளித்தவன் உண்ப – தேம்பா:33 27/1
வினை வரும் ஐயம் உற்ற ஆறும் அதனை விட்ட ஆறும் ஒருங்கு எலாம் உரைத்தான் – தேம்பா:34 46/4
ஓர் மர கனியால் வந்த தீது அகற்றி ஒருங்கு மன் உயிர் எலாம் உவப்ப – தேம்பா:34 51/1
விலகிட துகள் எலாம் விலகி ஈர் அறம் – தேம்பா:35 7/2
புக்கு என புரை எலாம் புவி புகுந்தன – தேம்பா:35 11/2
வந்த தன் துயர் எலாம் மனத்து எண்ணா பொறை – தேம்பா:35 15/3
கலையினால் அளக்கல் ஆற்றா கசடு எலாம் ஒருங்கு தீர்ப்ப – தேம்பா:35 21/1
மன் உயிர் எலாம் உற வருத்தம் உறீஇ மாய்ந்தாய் – தேம்பா:35 33/4
படி அது ஓர் தனி கோல் ஓச்சி பார் எலாம் தாங்கு நானே – தேம்பா:35 48/1
ஓர் அயில் குன்றின் கோட்டில் உலகு எலாம் வெருவி கூச – தேம்பா:35 49/1
வான் வழங்கு தளங்கள் வகுப்பு எலாம்
மீன் வழங்கும் உரு கொடு வேய்ந்து உறீஇ – தேம்பா:36 14/1,2
முன் நாள் பிதா நீ பணித்தது எலாம் முடித்தேன் பகை பேய் வென்றேன் வென்று – தேம்பா:36 20/3
போக்கி அம் புவி பூத்தன புன்கண் எலாம்
நீக்கி இன்ப நிழல் கொடியால் பரிவான் – தேம்பா:36 46/3,4
துடி வணங்க இசை குழல் வணங்க மிசை அமரர்கள் துதி வணங்க முடிவு_இல வணங்கும் இரு உலகு எலாம் – தேம்பா:36 102/4
நக வளர்ந்த நரர் நக மகிழ்ந்து அமரர் வெறி அழ நக நலங்கள் நக நகம் எழுந்தது அழ நரகு எலாம் – தேம்பா:36 104/4
கை விளை கொடையின் பொழுது எலாம் இனிதின் கடிந்து வெம் கதிர் கடிந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:36 108/1
மண் பட உலகு எலாம் விற்ப வாய்த்தன – தேம்பா:36 123/1

மேல்


எலாமும் (2)

இற்றை எலாமும் இயற்றிய காலை இனத்து இயலா நயம் ஆய் – தேம்பா:8 72/1
மற்றை எலாமும் மனத்தின் உசாவும் மலர் திரு வாகையினான் – தேம்பா:8 72/2

மேல்


எலாரும் (3)

திரு மாதினை வேட்டும் எலாரும் உற – தேம்பா:5 57/2
மாலோடு மாலும் மிக மாழ்கி வெந்து மதியாது எலாரும் மடிவார் – தேம்பா:14 135/4
வேலை படை வேந்தர் எலாரும் எழீஇ – தேம்பா:36 62/3

மேல்


எலிசபெத்தை (4)

இல்லற துணைவி குன்றத்து இணைய கற்பு எலிசபெத்தை
சொல் அற துணையாய் தம்முள் துணை புறத்து இன்றி நின்றார் – தேம்பா:26 1/3,4
பண் கவர் மொழி நல் கன்னி பயன்பட எலிசபெத்தை
மண் கவர் கருப்பம் தாங்கி மகிழ்ந்தன காதை கூற – தேம்பா:26 11/2,3
அடைந்த வானவன் அறைந்தவை கேட்டு எலிசபெத்தை
குடைந்த நோய் உளம் கொடும் தழல் குடித்து என கொண்ட – தேம்பா:26 54/1,2
நடலை ஆக நைந்து எலிசபெத்தை தன் – தேம்பா:26 80/3

மேல்


எலிசபெற்கும் (1)

மகன் பெறும் வயது முற்றி மைமை ஆம் எலிசபெற்கும்
தகல் பெறு கருப்பம் ஆகி தவன்ற வெண் திங்கள் ஆறு ஆய் – தேம்பா:7 14/1,2

மேல்


எலிசேய் (1)

தொகை இலா தகவின் காட்சி சுடர் எலிசேய் என்பானை – தேம்பா:25 62/1

மேல்


எலீய (2)

முந்தை ஆய எலீய முனிக்கு உணா – தேம்பா:9 45/2
வென்றோன் எலீய மா முனிவன் விருந்து உண்டு உவந்த வனம் இதுவே – தேம்பா:19 26/4

மேல்


எவ்வாறு (1)

இவ்வாறு எவ்வாறு உள்ளம் கெட எ பொருளோ உதவிற்று – தேம்பா:10 55/1

மேல்


எவண் (3)

வெள்ள மேல் எதிர்த்த இளம் சுறா கூவல் விழ எவண் நீ என குழி மீன் – தேம்பா:23 110/1
சாகவே பலி எவண் என்று சாற்றினான் – தேம்பா:30 108/4
மீன் தந்த வழி வந்து எவண் அவன் என்ன விளங்கிய பெத்திலம் தன்னில் – தேம்பா:31 86/3

மேல்


எவணத்தாரும் (1)

இ திறத்து எவணத்தாரும் எனை நகைத்து இகழ்ச்சி கூற – தேம்பா:23 17/1

மேல்


எவணும் (10)

பால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் எவணும் பகலவன் பட பகல் செயும்-ஆல் – தேம்பா:2 45/4
ஈ இனம் எண்ணும் ஈறும் இன்றியே எவணும் மொய்த்து – தேம்பா:14 32/3
செல்லின் வண்ணத்து எவணும் திரண்டு மிதக்க காண்பார் – தேம்பா:14 69/4
திரிகின்றன இரு தீ நிகர் திரிகின்றன எவணும்
எரிகின்றன எதிர் யாவதும் இரிகின்றனர் எவரும் – தேம்பா:15 148/1,2
அடி வைத்தன அன்பினொடு ஆங்கு எவணும்
கடி வைத்தன பூ மலர் கான்ற மது – தேம்பா:22 7/1,2
இடை நின்று சுழன்று எவணும் தழலால் எரிகின்ற இடி என்று சரம் தொடுவார் – தேம்பா:24 30/3
எல் வரும் ஒத்து எவணும்
சொல் வரு தோற்றம் அதே – தேம்பா:28 148/3,4
வான் இருந்து எவணும் ஆள்வோன் வளனிடத்து ஏவுகின்ற – தேம்பா:30 6/1
அருள் தேர் வழி ஆயினரை எவணும்
பொருள் தேர் வழி தேடினர் போல் துறுவார் – தேம்பா:30 25/3,4
பின்னி அங்கு இடங்கள்-தோறும் பெருக மொய்த்து எவணும் நாற – தேம்பா:36 88/3

மேல்


எவணுமே (3)

அணையின் ஏறின குருதி நீர் நிறை அருவி ஓடின எவணுமே – தேம்பா:15 153/4
உதிர் எழும் தழல் உமிழ் சரம் கொடு உயிர் விழுங்கினன் எவணுமே – தேம்பா:15 154/4
புரமும் அற்றனர் கடிகையும் பல புடையில் அற்று உக எவணுமே – தேம்பா:25 76/4

மேல்


எவமம் (1)

கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4

மேல்


எவர் (19)

எடுத்து இருப்ப காய் முகனோடு எள்ளும் தன்மைத்து எவர் எவரும் – தேம்பா:10 68/3
செல் வாய் நின்ற அம் முழை சென்றார் எவர் உண்டோ – தேம்பா:11 83/1
அண்டத்து உயர் உலகு ஆள் இறையவனோடு எவர் பொருவார் – தேம்பா:14 63/1
வேல் பேர் படையோய் எவர் வெல்வர் என்றார் – தேம்பா:15 40/4
இனி சிலை அமர்க்கு அரசு இவனை நீத்து எவர் என சிலர் வியப்பு உறி அளவு_இல் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:15 78/4
உய்வரும் எவர் என வெரு உறீஇ உருகுவார் – தேம்பா:15 177/4
பொலி அவர் எவர் என அளவு இல புகழுவர் – தேம்பா:15 178/4
சேம கடி தேர் திரளோ எவர் செப்ப வல்லார் – தேம்பா:16 20/4
உன்னி நீர் எவர் சொல்-மின் உற்றது என்றலும் – தேம்பா:18 6/3
சூர் ஏந்தி நிற்பர் எவர் சொல்-மின் என்றான் தொல் உணர்வான் – தேம்பா:20 27/4
சீர் ஏந்தி எவர் நில்லார் தெறுநர் தெவ்வும் திரு பயத்தால் – தேம்பா:20 28/2
மற்று அவர் உணர்கிலாமை மதித்தனன் எவர் நீர் நும்மை – தேம்பா:20 104/2
பெற்றவர் எவர் எ நாடு பிறந்தது எத்துணை என்று ஓத – தேம்பா:20 104/3
அனையர் இனிது ஆங்கு உறைந்து உற்றது அனைத்தும் அறைதற்கு எவர் பாலார் – தேம்பா:26 44/4
வருவது அல்லால் இ சமரின் மருளாது எவர் உண்டோ – தேம்பா:28 28/4
வாழ் அகத்து எவர் இ குன்றில் வைகும் நீர் என்று கேட்ப – தேம்பா:30 129/2
அ திறத்து எவரும் தாம் தமை நோக்கி அதிசயித்து எவர் மகன் எ ஊர் – தேம்பா:31 92/3
பாடிய ஓதையும் வீணை செய் ஓதையும் பகை அற்று உவப்ப எவர் கேளார் – தேம்பா:32 42/1
அ திறத்து அவர் எவர் என்ன ஆம்பல் வாய் – தேம்பா:32 71/3

மேல்


எவர்-கொல் (1)

இ உலகு உணர்குவார் எவர்-கொல் என்று அருள் – தேம்பா:14 87/3

மேல்


எவர்க்கும் (36)

எவர்க்கும் தாய் என எண் இலா கிழிபட கீறும் – தேம்பா:1 11/2
மிகை தீர்ந்து புறத்து எவர்க்கும் வேட்கை செயும் நாடு இதுவே – தேம்பா:1 61/2
எவர்க்கும் நன்றி இயற்றி இன்னா செயும் – தேம்பா:4 64/3
இசை பட ஒன்றி ஈர் அறமும் எவர்க்கும் இலங்கும் ஆடியினர் – தேம்பா:5 140/1
இன்பின் காதலால் இன் உயிர் தன்னிலும் எவர்க்கும்
நன்பின் காவலாய் நவை அற நயன் எலாம் நல்கி – தேம்பா:6 71/2,3
இ முறையால் ஒன்பது அணி சூழ்ந்து நிற்ப எவர்க்கும் நலம் செய் பொழிலோ முகிலோ பானோ – தேம்பா:8 59/1
எப்பால் அனைத்தும் இயலும் தயையால் எதிர்கின்ற எவர்க்கும்
ஒப்பால் அடையா மரபால் உயிராய் உடலாய் துயர் செய் – தேம்பா:10 56/2,3
இ காலம் தயை காலம் என்று தோன்றி எளியன் என திரிந்து இனியது எவர்க்கும் கூறி – தேம்பா:11 39/1
இன்று அன்னான் நீதி முறை பிறழா நேர் சென்று இருபற்று அற்று ஒழுகும் நெறி எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:11 56/2
அன்ன நாள் சிறையை தீர்த்த பிரான் அவர்க்கு ஏவின பாலால் எவர்க்கும்
இன்ன நாள் சிறை தீர் தனி மகனை இவரும் நேர்தற்கு ஏகல் உற்றார் – தேம்பா:12 3/3,4
தெளி முகத்து எவர்க்கும் தோன்ற தெளிக்குவாய் என்ன கேட்டு – தேம்பா:15 55/3
கண்ட-கால் இனியனவும் எவர்க்கும் காண்டற்கு அரியனவும் – தேம்பா:18 16/1
குறைபட்டார் எவர்க்கும் குறை ஆற்றினான் – தேம்பா:20 82/4
திருந்த ஆய்ந்து அறம் திறம்பு இலா செய்யினும் எவர்க்கும்
பொருந்த ஆற்றுவர் பூவுலகு உண்டு-கொல் மன்ன – தேம்பா:25 35/1,2
காட்சியின் துணையோடு அன்னார் கனிந்து உயர்ந்து எவர்க்கும் ஞான – தேம்பா:26 3/3
கர அலர் மலர்ந்து நல்கும் கனிந்த தேன் எவர்க்கும் ஊட்டி – தேம்பா:26 4/2
துதியில் தோய்ந்த உரை எவர்க்கும் சுவையின் கனிந்து கனி கூறி – தேம்பா:26 49/2
ஆய்ந்தன எவர்க்கும் சூசை அறைகுப வலித்தான் அன்றோ – தேம்பா:27 18/4
என்பு வேண்டினும் இடும் தயை மலர் முகத்து எவர்க்கும்
முன்பு காண்டு இல முகை மது மொழி நலம் உரைப்பான் – தேம்பா:27 20/3,4
பொய் தளர்ந்தனர் புலன் உற விளக்கு என எவர்க்கும்
மை தளர்ந்தன மனத்து உரி துணை என ஆனான் – தேம்பா:27 21/3,4
நோய் வரம்பு ஆம் மிடி எவர்க்கும் செகுத்த பின்னர் நுனித்து அகன்று – தேம்பா:27 41/3
படி முகத்து இணையா அன்பின் படும் குறை எவர்க்கும் நீக்கி – தேம்பா:27 78/2
மறம் தகா நல்வினை நாம் செய் அளவு ஒத்து அன்று எவர்க்கும் வழங்கும் என்றான் – தேம்பா:27 101/4
கேழ் வரு முடியும் பெற்று கெழும் விளக்கு எவர்க்கும் ஆனான் – தேம்பா:29 84/4
தம் முறை எவர்க்கும் நீர் தகுதியாய் பொது – தேம்பா:29 94/1
கா இற்றாய் எவர்க்கும் நீழல் காத்த மா முனிவன் தானே – தேம்பா:30 2/3
போர்த்து உராய் உமிழ்வதே போல் பெரும் பயன் எவர்க்கும் ஆக – தேம்பா:30 4/2
அணி மொழி இளவல் நன்று என்று அயனம் ஓர்ந்து எவர்க்கும் கூறா – தேம்பா:30 7/3
படி முடித்து எவர்க்கும் பயன் தர வரும்-கால் பரமன் நீர் சொல்லிய வண்ணத்து – தேம்பா:31 90/1
தெளி பொருள் மறையாய் பயிற்ற வந்தவன் தான் திரு வெறுத்து எளியன் உற்று எவர்க்கும்
நளி பொருள் ஓதல் தயை தளிர்த்து அளிப்ப நண்ணும் கால் உரிது அன்றோ என்றான் – தேம்பா:31 91/3,4
எவர்க்கும் நோய் ஒழித்து இன் உயிர் ஈய வந்து – தேம்பா:33 19/2
தந்த நன்று எவர்க்கும் ஆய் தனக்கு யாவரும் – தேம்பா:35 15/1
விலையினால் உயர் வான் வீட்டு விழுப்பமே எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:35 21/3
ஈட்டியால் விலாவை தாக்கி அடைக்கலம் எவர்க்கும் செய்ய – தேம்பா:35 50/3
எவர்க்கும் தயை ஏந்திய தாதை இனான் – தேம்பா:36 52/4
நல் மழை நெய் பால் அமுது அளித்து எவர்க்கும் நசை அற வான் பொருள் வழங்கி – தேம்பா:36 107/2

மேல்


எவரும் (70)

அன்னவை எவரும் கேட்ப அவை வரைக என்றாள் தாயும் – தேம்பா:0 11/3
தாங்குவார் இலா சாற்றிய உரைகள் கேட்டு எவரும்
நீங்குவார் என நிருபனும் அயரு தன் நெஞ்சிற்கு – தேம்பா:3 17/1,2
தெரிந்த வாய்ந்த ஐம் சிலையொடு கவண் எடுத்து எவரும்
இரிந்த பாலனை நோக்கி உள் அதிசயித்து இரங்க – தேம்பா:3 25/1,2
கண்டார் எவரும் உளத்து உவப்ப மேல் ஓர் கனி இன்பம் – தேம்பா:3 54/1
இன் தெளித்து எவரும் நசை எய்துவ – தேம்பா:4 17/1
அணி உற்று எவரும் கடிது அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:5 55/4
அரிதாய் மடவாள் வர ஆங்கு எவரும்
பரிவாய் விழி விண்டனர் பார்க்குதலும் – தேம்பா:5 93/1,2
இரும் ஊக்கமும் ஆக்கமும் ஆங்கு எவரும்
கருதா வழி கண் வழி மேய்ந்து மனம் – தேம்பா:5 94/2,3
இறை வாய் முறை என்று அதை ஈந்து எவரும்
முறை வாய் விதி கேட்ப மொழிந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 102/3,4
கை பட்டு உறல் ஓர்ந்து களித்து எவரும்
மை பட்ட வளன் தனில் அஞ்சினன்-ஆல் – தேம்பா:5 103/3,4
எதிரும் ஒன்னார்க்கு ஓங்கு அரணோ எவரும் அஞ்சும் உரு காட்டி – தேம்பா:6 54/3
ஒன்றாய் எவரும் உரைத்து நிற்ப உயர் வானவர் ஒத்து இவர் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:6 57/4
கூர்ந்த நன்மையை கூறிய பயனினால் எவரும்
சேர்ந்த தன்மையின் செயிர் அற ஓங்கி வேறு ஆவார் – தேம்பா:6 63/1,2
ஓதும் முற்று அருள் உரையினால் எவரும் உள் காம – தேம்பா:6 70/1
மன்னி யாம் எவரும் வாழ்க வந்த வானவனை நோக்கி – தேம்பா:7 21/2
எடுத்து இருப்ப காய் முகனோடு எள்ளும் தன்மைத்து எவர் எவரும்
கடுத்து இருப்ப கண் அருவி கடுக நொந்தான் கடி கொடியான் – தேம்பா:10 68/3,4
கருவாய் வந்தோய் இ கருணை கண் கொண்டு எவரும் களித்து அறிய – தேம்பா:10 148/3
பொய் பொதுளும் ஐம்பொறி பின் மனமும் செல்ல போக்கிய கால் பொருள் புகழ் இன்பு எவரும் வெஃகி – தேம்பா:11 38/1
பின்பு அருந்தி கேட்டு எவரும் வணங்கி நிற்ப பேர் அறிவு ஓங்கிய சாந்தி தொழுது சொல்வாள் – தேம்பா:11 57/4
அழுவார் எவரும் அயர்வார் எவரும் – தேம்பா:11 71/1
அழுவார் எவரும் அயர்வார் எவரும்
தொழுவார் புகழ்வார் துணர் மெல் அடி மேல் – தேம்பா:11 71/1,2
இகல் அடும் இன்பத்து எவரும் உள் குளிர இளம் கதிர் பரப்பியே போனார் – தேம்பா:12 63/4
போற்றினாள் இருவர் மாட்சி புடையில் வந்து எவரும் கேட்ப – தேம்பா:12 98/2
துடைக்கல் அற்று எவரும் எஞ்சி தொறும்தொறும் அழுத கண்ணீர் – தேம்பா:14 23/3
நெடிய சூரலை சூழ் ஓங்கி நிருபனோடு எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:14 25/3
முடி முகத்து எழுந்து மூ_ஐ முழத்து எழீஇ எவரும் மாண்டு – தேம்பா:14 113/3
இவ்வாறு அ ஆறு அவர் கடந்த எல்வை எவரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:15 12/1
வாள் உற்று எவரும் வான் அதிர வாய் விட்டு ஆர்த்து வருக என – தேம்பா:15 17/3
வெருவுற்ற வியப்பில் ஒருங்கு எவரும்
தரு உற்ற பிரான் அடி தாழ்ந்தனரே – தேம்பா:15 19/3,4
பிரதத்தின் இரிய இடை அமர் உற்ற எவரும் மழை பிரிவு உற்ற இடியில் எறிய – தேம்பா:15 115/2
நீறு பட நெட்டு அயில் துணித்த அரசனோடு இவனும் நீள் தனு எடுத்து எவரும் அஞ்ச – தேம்பா:15 127/1
மருவி எதிர் வாளி தொட மடிவர் அலது உய்வர் என மருளி எவரும் கடிது அகன்றார் – தேம்பா:15 129/4
எரிகின்றன எதிர் யாவதும் இரிகின்றனர் எவரும்
பிரிகின்றன எதிர் சீறின பிளிர்கின்றன அழலை – தேம்பா:15 148/2,3
மீ வை வாளி தொடுத்து ஒருங்கு மாய்த்தார் வியந்து எவரும்
நா ஐ_ஐ_இரட்டி அடையா வண்ணம் நடுக்குறவே – தேம்பா:16 53/3,4
சிந்தனை எவரும் சிந்த சிந்தின குருதி சிந்தே – தேம்பா:17 23/4
தழங்கிய வாய் முகில் மின்னி எண்_ஐ நாளும் தாழ் எவரும்
அழுங்கிய வாய் மெலிந்து அஞ்ச இறைவன் தாள் சேர்ந்து ஆர்ந்து அமிர்தம் – தேம்பா:18 15/2,3
இன் நிறத்து இலங்க காண்-மின் நீர் என்ன இவை வளன் இசைத்தவுளி எவரும்
சொல் நிறத்து அழன்று பெண்மையை பெண்மை சொற்றிலீர் கொடியதே என்றார் – தேம்பா:20 79/3,4
ஈனமே ஒழித்தி என்று எவரும் ஏற்றி அ – தேம்பா:20 132/3
கண்டார் எவரும் கனி கண் வழியால் – தேம்பா:22 10/1
கான் வளர் நிழல் கொடு எவரும் காத்து என – தேம்பா:22 33/2
உருட்டிய செங்கோல் ஈந்தே உயிர் உய்வர் எவரும் உண்டோ – தேம்பா:25 12/1
தேறு அடி அடிகள் ஏந்தி செல்ல மற்று எவரும் எண்_ஐ_நூறு – தேம்பா:25 63/2
இ வழி எவரும் அஞ்ச இரும் தவன் கையால் பேசி – தேம்பா:26 9/1
பொருளால எவரும் முறை முறையால் புகழுற்று என்னை செல்வி என்பார் – தேம்பா:26 40/4
இங்கண் சுடர் ஒத்து அவதரித்த இறைவன் பிறக்கு முன் எவரும்
தம்-கண் சிறுமை தீர்ந்தது என தகும் காரணம் காணாது உவப்ப – தேம்பா:26 45/2,3
துன் முகம் தம்மில் தாமே துகள்_அற எவரும் காணார் – தேம்பா:26 113/3
நீக்கிய நிலையின் ஆங்கு எவரும் நீர்த்து எழ – தேம்பா:27 56/2
பிறப்பதும் பிறந்தார் எவரும் பினர் – தேம்பா:27 83/1
முன் ஆர் நிற்பார் என்று எவரும் மொழிந்து பனிக்கும் உளத்து எஞ்ச – தேம்பா:27 118/2
காது வாய் அருந்தல் வெஃகி கணம் கொடு எவரும் கேட்ப – தேம்பா:28 2/3
என்றனர் என்று எவரும்
கன்றினர் காட்சி உறீஇ – தேம்பா:28 146/1,2
இருள் தவழ் இரவின் நோக்கல் இயல்பு என எவரும் நக்கார் – தேம்பா:29 9/2
ஓகையோடு எவரும் போய் வேறு ஒரு மறை விரும்பி கேட்ப – தேம்பா:29 41/2
கால் வழி தழைகள் என்ன கலங்கிய எவரும் மீண்டு – தேம்பா:29 46/3
துஞ்சினரோ மற்று எவரும் தொழும் தேவர் நும் படை முன் – தேம்பா:29 70/1
பின் திறத்து எவரும் அஞ்ச பெரும் சினத்து அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 83/2
தொக்கன எவரும் ஓட சூழ் இரு வானோர் தோன்றி – தேம்பா:29 86/3
அன்று இயை எவரும் தம்முள் அதிசயித்து உவப்பின் மிக்கார் – தேம்பா:29 118/4
நல் வினை விளைவு காண்-மின் நயப்ப என்று எவரும் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 120/4
செம்மையே பேண்-மின் என்னா சென்று மீண்டு எவரும் போனார் – தேம்பா:30 41/4
விண் பகல் ஒளிப்ப சூழ்ந்து விழைந்து இவர் எவரும் பேணும் – தேம்பா:30 126/2
இறந்த-கால் இங்கண் தேர்ந்த இயல்புடன் எவரும் வாழ்வார் – தேம்பா:30 138/3
இனையவும் பலவும் கூறிய தன்மைத்து எவரும் வேறாய் மன ஊக்கம் – தேம்பா:30 145/1
கொடி பிடித்து அமரர் முன்ன மற்ற எவரும் குழைந்து சூழ் இறைஞ்ச வான் அரசாய் – தேம்பா:31 90/3
அ திறத்து எவரும் தாம் தமை நோக்கி அதிசயித்து எவர் மகன் எ ஊர் – தேம்பா:31 92/3
ஓதை உண்டு எவரும் வியப்பு உறீஇ நக்கு ஆங்கு உணர்ந்தவை ஓர்ந்து போயினரே – தேம்பா:31 93/4
தப்பு அடும் உரை உணர்ந்து எவரும் சாய்ந்து போய் – தேம்பா:31 94/1
பிறை தந்த கொடி உயர்த்தோர் பின்பு இங்கண் ஆண்டு எவரும் பெரிது அழுங்க – தேம்பா:32 26/1
விண் கடந்து எவரும் வீட்டை மேவுதற்கு உருவாய் தோன்றி – தேம்பா:32 33/3
தோய்ந்தே எவரும் மகிழ்ந்து ஓயா துதிகள் துவைப்ப நன்று என்றான் – தேம்பா:36 27/2

மேல்


எவருமே (4)

முடிய வரு மணம் உரிய துணை இவன் முறையின் மொழிகுவர் எவருமே – தேம்பா:5 113/4
விருப்பு மலி அன தவத்தில் இணை அற விதித்த விருது என எவருமே – தேம்பா:5 114/4
ஒருவர் புகழிட நிகர்_இல மெலிகுவர் ஒருவர் புகழுவர் பணிகுவர் எவருமே – தேம்பா:8 69/4
தடிக்குவார் சிலர் தறிக்குவார் சிலர் தணிக்குவார் உயிர் எவருமே – தேம்பா:25 80/4

மேல்


எவரையும் (3)

சொல் நெடும் பகை தொடர்ந்தனன் எவரையும் நகைப்பான் – தேம்பா:3 16/4
வல முறையும் கண்டு அலறி தளர்ந்து நோக வானவர் ஈண்டு எவரையும் ஓர் இடத்து இட்டு உய்ப்பார் – தேம்பா:11 44/4
தொக்கு அணி வேட முனிவரன் என நான் தோன்றி ஆங்கு எவரையும் வெல்வேன் – தேம்பா:23 105/4

மேல்


எவரோ (4)

நெஞ்சு எஞ்சா திருவோரை எவரோ என்னா நீக்கினர்-ஆல் – தேம்பா:10 63/4
வல் என எவரோ மற்று எமை ஒருங்கு மடிப்பனோ என உளத்து அஞ்சி – தேம்பா:14 42/2
திறம் கொடு சினமும் ஆசையும் பெருக சேர் இழிவு அறிகுவர் எவரோ – தேம்பா:14 47/4
மை வகை சமரில் நிற்பர் வையகத்து எவரோ என்பார் – தேம்பா:24 6/4

மேல்


எவன் (18)

ஏங்குவான் எவன் எதிர்ந்த அ அரக்கனை வென்றால் – தேம்பா:3 17/3
வென்ற திண்மையான் வெகுளி முன் நீய் எவன் என்றான் – தேம்பா:3 21/4
வாய்ந்த ஆண்மையை மறுத்தனை எவன் வெலான் அய்யா – தேம்பா:3 22/4
வாழ் அகம் கை எனை தூக்கி வகுத்த வரத்து இணை எவன் நான் வகுப்பல் என்றான் – தேம்பா:8 11/4
மங்குல் முட்டிய மாடம் எவன் செயும் – தேம்பா:9 39/1
ஈறாய் கண்ட கனவு எவன் செய்யும் காண்-மின் எனா – தேம்பா:20 61/2
கண் வழி உற்ற உணர்வின் முன் மாக்கள் காது இடும் உணர்வு எவன் செய்யும் – தேம்பா:23 109/3
ஒலித்தலால் எவன் செயும் உவரி பேய் இனம் – தேம்பா:24 52/1
கலித்தலால் எவன் செயும் கடவுள் சார்ந்த-கால் – தேம்பா:24 52/2
சலித்தலால் எவன் செயும் பிணித்த தன்மையின் – தேம்பா:24 52/3
திளைகள் ஆர் கனி சேர்கில் ஈங்கு எவன் செய்வாய் என்றான் – தேம்பா:25 32/4
சீர் எலாம் ஒருவற்கு இயல்பு என ஆகி சேர்த்திய பலர்க்கு எவன் உண்டு ஆம் – தேம்பா:27 165/1
காதல் மிகவே கற்ற பல கல்வி எவன் செய்யும் – தேம்பா:28 33/3
காதல் மிக்கு ஆங்கு எவன் செய்யும் கல்வி நலம் என்றாய் – தேம்பா:28 34/1
சாதல் மிக்க இன்பு உண்டார் தாம் ஆங்கு எவன் செய்வார் – தேம்பா:28 34/3
ஏம் உற்று காத்தன கால் எவன் நில்லா மற்று அடிகள் இடை நீ காய்ந்தால் – தேம்பா:32 31/1
பின் உரைப்பது எவன் உண்டோ பெரும் தவரே என்றான் சூழ் – தேம்பா:34 44/3
நின்றார் உள்ளும் பொன்று உயிர் நீங்காத எவன் உண்டோ – தேம்பா:36 74/4

மேல்


எவன்-கொலோ (1)

வருந்து பூ எழ செயும் வளப்பு எவன்-கொலோ – தேம்பா:9 104/4

மேல்


எவனும் (1)

சென்றன எவனும் கூச திசை எலாம் உருமின் சொன்னான் – தேம்பா:25 71/4

மேல்


எவனே (1)

சென்றால் ஆகாதோ இரக்கம் செய்ய குணித்த நாள் எவனே – தேம்பா:5 17/4

மேல்


எவனையும் (1)

இருந்து அமர் சிறுவர் யாரும் எவனையும் நீங்காது ஒல்லற்கு – தேம்பா:25 72/3

மேல்


எவனோ (1)

எவனோ அவள் எய்துவன் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 100/4

மேல்


எவேயரும் (1)

இன்னாரும் எவேயரும் எந்தையரும் – தேம்பா:15 33/1

மேல்


எவை (1)

நீ ஒரு தாய் ஒரு தாதையும் நீ உயிர் நீ எவை ஆகிலும் நீ – தேம்பா:8 75/1

மேல்


எவையும் (22)

ஆன் திரள் சிந்திய சீர் எவையும் செறி ஆர் பொழில் சிந்தியதே – தேம்பா:1 65/4
பேர் அணி எவையும் ஈட்டி பின் அவை உவப்பின் காட்டி – தேம்பா:2 12/3
நவ்விய உணர்வு உறீஇ எவையும் நாடி உள் – தேம்பா:2 33/3
ஒண் அரும் சுடர் ஓர் இறையவன் ஒளித்து எவையும்
மண் அரும் சுடர் மானும் என்று இறைஞ்ச உள்ளினர்-ஆல் – தேம்பா:5 4/3,4
நீரும் நஞ்சு என நேமி கொள் எவையும் நஞ்சு எனவே – தேம்பா:5 9/4
தலை எழும் வரையோடு உயர்ந்த மற்ற எவையும் தகர்ப்ப வான் ஏறு உமிழ் முகிலே – தேம்பா:6 38/1
பொருள் கொண்டு எவையும் ஆக்கினன் அ பொருளில் குன்றா புகுந்துளன் ஆய் – தேம்பா:6 45/1
மேவ நயம் செய் மற்று எவையும் விரும்புகின்ற நசை தானே – தேம்பா:6 51/2
தேன் ஆரும் மலர் இனத்துள் புன்மை கொண்டு தேறலொடும் மணத்தினொடும் எவையும் வெல்லும் – தேம்பா:8 57/3
சீர் எழும் பொறித்த மாமை திளைத்தன எவையும் தந்த – தேம்பா:9 73/3
குன்றாத அறம் ஒன்றே குணித்து எய்தி மற்று எவையும் கோது என்று ஓர்ந்து – தேம்பா:11 118/2
இரங்கு படர் கான் எவையும் நைந்து அழுது இரைக்கும் – தேம்பா:14 1/1
அழல கிடுகு அழல புதை அழல படை எவையும்
அழல குடை அழல கொடி அழல் அத்திரம் விடவே – தேம்பா:14 54/3,4
சீர் மீது ஏந்தும் செருக்கு உற்று எவையும் தெளியா நெஞ்சில் – தேம்பா:14 67/2
எரி வேல் காவா எவையும் காவா இறையோன் அருளில் – தேம்பா:14 71/3
நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
மன் அலால் எவையும் தந்தேன் வாய்ந்த நூல் வடிவோய் என்றான் – தேம்பா:20 98/4
நூல் கலந்து உரைத்த வண்ணம் நொந்து உயிர் எவையும் எஞ்ச – தேம்பா:20 102/3
பெரு மணி பேழை சால்பும் பெற்ற மற்று எவையும் தன்-கண் – தேம்பா:27 69/3
கோடியது எவையும் கோதால் கோடியது அன்றி முற்பால் – தேம்பா:28 61/3
பகை எழ முனிந்து பழுது உற எவையும் பருகு அழல் உமக்கு வேண்டாதோ – தேம்பா:30 144/3
புறமே மொழி நலம் எவையும் புகுதுக – தேம்பா:30 154/3

மேல்


எவையோ (1)

விளியோடு அதிர் கூற்று இனமோ எவையோ
தெளியோம் உயிர் உண்டு சினந்து அதிரும் – தேம்பா:15 37/2,3

மேல்


எழ (168)

இடித்து அறா ஒலி எழ திரை எறிந்து உருண்டு இரிவ – தேம்பா:1 4/4
ஆலை ஆர் புகை முகில் என்று ஆர்ப்பு எழ
சோலை ஆர் மயில் துள்ள மாம் குயில் – தேம்பா:1 19/1,2
தீ எழ தகர் சினந்து தாக்குப – தேம்பா:1 21/1
மீ எழ துகள் விரைந்து பின் உறல் – தேம்பா:1 21/2
நோய் எழ பகை நுதலும் ஒன்னலர் – தேம்பா:1 21/3
வாய் எழ செயும் வணக்கம் மானுமே – தேம்பா:1 21/4
வேர்ப்பு எழ கயல் விழியர் கை வளை – தேம்பா:1 22/1
ஆர்ப்பு எழ கடை தயிரில் ஆய நெய் – தேம்பா:1 22/2
கூர்ப்பு எழ துயர் குறுக மேல் அறம் – தேம்பா:1 22/3
ஏர்ப்பு எழ செய்வோர் இயல்பு மானுமே – தேம்பா:1 22/4
பொன் அரும் இழையான் நிரை நிரை சுவரில் புடைத்து எழ பல உரு கிளம்ப – தேம்பா:2 44/2
செருக்கு வீங்கிய இராக்கதன் எரி எழ சினந்து – தேம்பா:3 13/3
கல் நெடும் குவடு ஒத்தனன் செருக்கு எழ கடுத்து – தேம்பா:3 16/2
குடித்தன மனத்து எழ உறுதி ஆக்கிய குணத்து அருள் குடி தகும் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 26/4
ஏது_இல் ஓர் முறை யாரும் நடந்து எழ
நீதி ஓர் முறை நேர் நெறி ஓதுவான் – தேம்பா:4 61/2,3
என்றலும் கேட்டு உயிர்ப்பு எழ இரங்கினாள் – தேம்பா:5 43/1
நிலையே நெறியே எழ நீ அறைவேன் – தேம்பா:5 69/4
கன்று மனம் எழ இன்பம் மலி கடல் கன்றி முழுகிய வேலையே – தேம்பா:5 115/2
எடுத்த பின் உண்ட ஓகை எழ எடுத்த முதிர்ந்த வேத முறை – தேம்பா:5 130/3
கருத்தில் அணிந்த மாண முனி கழற்கள் பணிந்து காதல் எழ
பொருத்திய அன்பின் ஓகையொடு புடை துணை நின்ற பேதையரை – தேம்பா:5 134/2,3
வான் வழங்கும் இறையோன் தான் மனம் எழ முன் உணர்த்தமையால் – தேம்பா:6 2/2
நன்று அழுந்து உவப்பு எழ நவில்குவாய் என்றான் – தேம்பா:7 97/4
பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/3
பொம் பரிவும் பொங்கி எழ தொழுது தொழுது ஆயிரம் நா புகல் கொண்டேனும் – தேம்பா:8 12/2
ஒற்றை ஆழியன் கடல் ஒல்லென்று ஈர்த்து எழ
கற்றை ஆம் கரங்களை நீட்டும் காட்சி போல் – தேம்பா:8 22/2,3
கான் ஆரும் வகுளம் பூ மாலை தாள் மேல் களிப்பு எழ இட்டு இறைஞ்சி நின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 57/4
பாரில் தகா வளத்து ஓங்கும் அரசாள் தன் தாள் பணிந்து பணிந்து அருத்தி எழ சூழ்ந்து நின்றார் – தேம்பா:8 61/4
துவரும் உடன் உள பல நிற மலர் அணி தொடையல் மது மழை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:8 63/3
ஒலி அதிர முடி முடியொடும் அடிபட உவகை எழ விழ அணி தொடை அசைவொடு – தேம்பா:8 65/1
கடியின் நெடிது அமர் எழ உயிர் மெலிகுவர் கவலை அடைகுவர் மகர் இல உளைகுவர் – தேம்பா:8 67/1
ஒருவர் கவரிகள் இடஇட அணுகுவர் ஒருவர் கவிகைகள் எழ எழ மருகுவர் – தேம்பா:8 69/1
ஒருவர் கவரிகள் இடஇட அணுகுவர் ஒருவர் கவிகைகள் எழ எழ மருகுவர் – தேம்பா:8 69/1
சுருதி மொழி எழ எனது இறையவன் இவை தொகுதி அற அளவு அற இடும் அளவையில் – தேம்பா:8 70/2
தன் தனது ஆசை தணந்த தவன் தகை தாங்கிய மார்பில் எழ
சென்ற பிரான் முகமே மறையாது தெளிந்து உயர் கண்டனனே – தேம்பா:8 78/3,4
உறை படும் ககனத்து எழ ஓங்கல் போல் – தேம்பா:8 94/2
புவி அருந்திய புன் மிடி ஊங்கு எழ
செவி அருந்திய கேள்வியார் தே அருள் – தேம்பா:9 44/1,2
வருந்து பூ எழ செயும் வளப்பு எவன்-கொலோ – தேம்பா:9 104/4
கோட்பது அரும் குண கிழத்தி கொழுநன் உளத்து எழ சொல்லி – தேம்பா:10 10/2
குவட்டு ஆய வெள்ள நிகர் கூர்த்து உவகை பெருகி எழ
துவட்டாத தூய் தவனும் துணைவி எனும் ஆய் இழையும் – தேம்பா:10 14/1,2
காம தீ எழ ஓர் நகை காட்டினள் – தேம்பா:10 33/1
ஈம தீ எழ வெம் சினம் காட்டுவாள் – தேம்பா:10 33/2
தூம தீ எழ தோன்று இருள் போன்று கண் – தேம்பா:10 33/3
வாம தீ எழ உள் நிசி மல்கும்-ஆல் – தேம்பா:10 33/4
ஊன் செய்த உடலொடு எழ இடம் ஒன்று இல்லை உலகில் எனா – தேம்பா:10 65/3
கதிர் செய் தேர் எழ கடிய கோல் நிசி – தேம்பா:10 99/1
துன் இன்பு உள் எழ தொழுது போற்றலின் – தேம்பா:10 106/3
மக்கள் நாதனை மாண்பு எழ காட்டினர் – தேம்பா:10 109/4
குகை செய் இன்பு எழ கோலம் இட்டு ஒத்ததே – தேம்பா:10 120/4
ஒத்து எரிந்தன கண் களிப்பு எழ உற்று நோக்கிய நோக்கு அறா – தேம்பா:10 131/2
பணி கலத்து-இடை படைத்து உலகு உய்ந்து எழ பகர்வாம் – தேம்பா:11 87/4
ஆனகத்தால் பல்லியம் சூழ் ஆர்த்து எழ இ முறை மூவர் அகன்று போகில் – தேம்பா:11 123/1
ஆயரும் உலவு தீம் குழலின் ஆர்ப்பு எழ
ஆய் அரும் உறவினோடு ஆவும் மானும் ஒன்றாய் – தேம்பா:12 36/1,2
எழ எழுந்து பொர கதிர் எய் சரம் – தேம்பா:13 38/2
குரை மேல் எழ உள் குளித்து ஆழ்ந்து கொடும் பகைவர் மடிந்தார் – தேம்பா:14 64/4
மொய் தகா வெள்ளம் உள் மூழ்கி இன்பு எழ
பொய் தகா சுருதி நூல் பூத்த வாகையான் – தேம்பா:14 85/2,3
வரை கொலும் உயர் திரை மங்குல் பாய்ந்து எழ
புரை கொலும் முழக்கு எழீஇ புவனம் எங்கணும் – தேம்பா:14 103/2,3
பட்டு ஈயும் எங்கும் எழ ஓதை பட்ட படர் ஞாலம் முற்றும் நெகிழ – தேம்பா:14 133/1
கோள் உற்று ஒளிர் வான் கோன் இவற்றை காண குணக்கில் எழ ஏழாம் – தேம்பா:15 17/1
உரு தகு புயத்து எழ வளையை ஓச்சியும் உருக்கினன் இரட்டினன் உருமில் தாக்கியே – தேம்பா:15 73/4
வளி முகத்து அன்ன தூளி மலிந்து எழ உழக்கி பாய்ந்தார் – தேம்பா:15 86/4
தொனி வெகுண்ட நதி என எழுந்த கறை துணை எழுந்த கரையொடும் எழ
தனி வெகுண்ட நர_பதி பொழிந்த சர மழை ஒழிந்தது இல தணிவு இலா – தேம்பா:15 92/3,4
மலை இரண்டு மிசை மலை எழுந்தது என மலி புயங்கள் மிசை தலை எழ
உலை இரண்டு மிசை அழல் அழன்றது என உயிர் எரிந்த எரி விழி விட – தேம்பா:15 94/1,2
அலை இரண்டு மிசை எழ முழங்கும் என அதிர் எழுந்து அவுணன் ஒருவன் நீர் – தேம்பா:15 94/3
இடித்தன ஏறு என ஆர்ப்பு எழ இன்னணமே எதிர் யூதர் பொர – தேம்பா:15 103/1
அழல் எழ வளைத்த சாப இரு முகில் அளவு_இல பனித்த பாண மழையொடு – தேம்பா:15 110/1
நிழல் எழ மறைத்த வானம் வெரு உற நிறை நிறை எதிர்த்த தானை முரிதர – தேம்பா:15 110/2
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட இருவரும் – தேம்பா:15 110/3
சுழல் எழ உருத்த வாரி என அமர் தொடு முறை உரைக்க நூலின் அளவதோ – தேம்பா:15 110/4
சுரதத்தின் எதிரு வெளிறு என விட்ட கணையில் அது துகள் இட்டு வெளியில் எழ மற்று – தேம்பா:15 115/3
இடி அற்ற முகிலின் ஒலி எழ மற்ற விருதர் நக இடைவிட்ட விசை இல விழ – தேம்பா:15 117/2
மாறு பட முட்டு சரம் மாறுபடுகின்ற விசை வன்னி எழ மின்னி விழி கூச – தேம்பா:15 127/3
செரு ஆர் களம் இடை ஆடுக திரள் தீ எழ அலறி – தேம்பா:15 147/2
எழ விண் திசை உறீஇ மற்றது எதிர் பட்டு இடு கதை மேல் – தேம்பா:15 149/3
செரு முகத்து இவை மருளிய வெருவொடு சிலை வளைத்து ஒலி எழ விழும் மழை ஒலி – தேம்பா:15 158/3
சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும் – தேம்பா:15 159/1
அழல் எழ குனி இரு சிலை முடிவு இல அழல் பனித்து என விடு கணை மழை விழ – தேம்பா:15 159/2
புழல் எழ படு கணி கணை வழி வழி புனல் என கறை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:15 159/3
புழல் எழ படு கணி கணை வழி வழி புனல் என கறை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:15 159/3
நிழல் எழ புயலொடு குயில் இனம் என நிரை நிரைத்து எதிர் இரு படை மெலியவே – தேம்பா:15 159/4
கதம் மிக படர் இரதமும் அதிர்குப கழல் புடைத்தனன் அழல் எழ அளவு அற – தேம்பா:15 162/1
கருதி மிக்கு உறு நிலை பல பயன் இல கதறி நிற்பவன் விழி வழி அழல் எழ
விருதின் உய்த்தன பிறை உண்ணும் அரவு என விடு சரத்தொடும் அற விழ மறு கணை – தேம்பா:15 163/2,3
நறை புதைத்தன சிகழிகை மெலிதர நனி உரத்து அழல் எழ மிகு வெகுளியின் – தேம்பா:15 164/2
உறை புதைத்தன முகில் என உறுமி வில் உடல் புதைத்து எழ விசையினொடு எழுதினான் – தேம்பா:15 164/4
முனை முதிர் படை எழ முரசு அதிர் ஒலி என – தேம்பா:15 169/1
சினை முதிர் இடியொடு செரு முதிர் சினம் எழ
கனை முதிர் அரவொடு கரு முகில் பரவலின் – தேம்பா:15 169/2,3
துறுவன வலிய கல் துகள் எழ இரதமும் – தேம்பா:15 171/1
கடி ஒலி எழ விழு கல்லின் உறை படும் ஒலி – தேம்பா:15 172/1
கைவரும் ஒரு சிலை கனை எழ வளை முகத்து – தேம்பா:15 177/1
நோய் முகத்து உலன்ற நெஞ்சார் நுனித்து எழ இவை அங்கு ஆகி – தேம்பா:15 186/2
ஏறு நூறுமொடு நூறு தாரை ஒலி ஈறு இலாதும் எழ வானின் மேல் – தேம்பா:16 32/3
பள்ளி அம் தாமரை பறவை ஆர்ப்பு எழ
தெள்ளி அம் வைகறை தெளிப்ப வாரணம் – தேம்பா:17 1/1,2
நள் இலை புறத்து இழீஇ நழுவ புள் எழ
கள் இலை கொழும் தடம் கடந்து போயினார் – தேம்பா:17 5/3,4
நலம் குன்றா நகர் நாடு நயந்து எழ
வலம் குன்றாதவர் மா நகர் எய்தினார் – தேம்பா:17 40/3,4
கனத்து-இடை ஒலி எழ கல்லின் தீட்டிய – தேம்பா:18 10/3
நால் வரும் கல நரம்பு இசை நயந்து எழ நறா நளின வாயால் – தேம்பா:19 25/3
அலை புறங்கண்ட கங்கை அரவு எழ அளவு_இல் விம்மி – தேம்பா:20 35/2
ஈசனை கண்டதே போல் இன்பு எழ காணாய் என்றார் – தேம்பா:20 42/4
நாறு செம் மணியின் சாயல் நயப்பு எழ நின்றாள் கொண்மூ – தேம்பா:20 49/1
கார் புதைத்த மின் ஒத்து எழ காண்-மினே – தேம்பா:20 85/4
நால் வழி அணிகள் பூட்டி நயப்பு எழ தழுவினானே – தேம்பா:20 97/4
பிணி திறத்து இசைத்த சொல்லும் பெட்பு எழ கேட்டு தானும் – தேம்பா:20 114/2
வெம் பொறி எழ தமை வெட்டி வீழ்த்து எனா – தேம்பா:20 126/3
புரை வளர் பகை நமை புழுங்கி போர் எழ
விரை வளர் வனத்திலும் வினை செய்து உள் சுடும் – தேம்பா:20 128/1,2
சே நலம் எழ பொன் ஆழி சிலம்பு கிண்கிணிகள் பூட்டி – தேம்பா:21 10/3
எண் மேல் எழ நாடு அவண் எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 4/4
துடித்து எழ உடல் குவடு அழல் துற இறுக்கி – தேம்பா:23 51/3
மீன் வயிறு ஆர் உலகு ஒப்ப மேதினி அன்று எழ கண்டோம் – தேம்பா:23 73/4
துதி வளர் மறையும் உணர்ந்த பின் வீழ்ந்து துகளும் எண் மடங்கு எழ சுடர் வான் – தேம்பா:23 103/3
விண் வழி அசனி ஒலி எழ நக்கு வெவ் வினை சடக்கலி விளம்பும் – தேம்பா:23 109/2
இழுக்கு இயை செருக்கு எழ இன்ன யாவையும் – தேம்பா:23 114/1
இளி முகத்து எங்கணும் எரி செம் தீ எழ
சுளி முகத்து அதிர்ந்த பேய் தொடுத்த வேல் எலாம் – தேம்பா:24 18/2,3
தரு புடையில் முற்றி வேகும் அழல் எழ தகுதி இல கற்ற மாய வினையொடு – தேம்பா:24 31/3
அரிகளை இசைத்த தேரின் எழ எழுது அழலு சரம் மைத்தன் ஏவி வருகையில் – தேம்பா:24 32/2
அழல் எழ வளைத்த சாபம் நிமிர் இல அரை நொடி முடித்து இலாது விடு கணை – தேம்பா:24 33/1
நிழல் எழ மருட்டு வானம் இருளுற நிரை எதிர்த்த கூளி அணி அணி – தேம்பா:24 33/2
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட மலை முதல் – தேம்பா:24 33/3
சுழல் எழ உயிர்ப்பு வீசி மெலிவு இல சுனக முகன் முட்டி நீடு முனைகுவான் – தேம்பா:24 33/4
கொடு மலை சுருட்டி ஆய இரு புய குவடு எழ வளைத்த சாப மழை விட – தேம்பா:24 34/2
கனமொடும் எரித்த ஏறு துகள் எழ கடல் திரை சுருட்டி ஓடி மெலியவே – தேம்பா:24 35/4
இட விரையின் மைத்தன் மீதில் எழ இடி என முனர் குதித்து வீழ உறுமினான் – தேம்பா:24 36/4
சொரிவர் உளைகுவர் சுழலும் கதையொடு சுசியின் வெருளுவர் தொனி எழ
முரிவர் எரிகுவர் முனிய அதிர்குவர் முனையில் எதிர் இலர் முனைவரே – தேம்பா:24 39/3,4
பறையின் ஒலியொடும் இரத உருளொடு பரிகள் கரியொடும் ஒலி எழ
கறையின் ஒலியொடும் உவணி அயிலொடு கதைகள் சிலையொடு சிலை பொழி – தேம்பா:24 41/2,3
சிந்தை நீடு எழ சீர்த்து இவை கேட்டனன் – தேம்பா:24 63/1
கோன் முகத்து அஞர் குவிந்து எழ வெருவினை கொண்டான் – தேம்பா:25 7/4
புல கதம் பொதிர் அரி இனம் கொடும் புலி இனம் கொடிது ஒலி எழ
கலக்கம் ஒன்றிய வெறிகள் தம் பறழ் கடுகி வந்து உணு கதம் எனா – தேம்பா:25 74/1,2
கடல் உடை தரணி யாவும் களித்து இனிது எழ ஈங்கு உற்ற – தேம்பா:25 88/1
கோலம் மேவு உரு கொண்டு எழ நல்கினாய் – தேம்பா:25 91/4
குயில் துணை குயிலும் இன் இசையின் கூத்து எழ
மயில் துணை ஆடிய பொழில் வளைத்த நீள் – தேம்பா:26 17/2,3
வண்ணம் பார்ப்பொடு மகிழ்வு எழ துஞ்சிய அன்னம் – தேம்பா:26 60/2
அரிந்தது இல்லை என்று அன்பு எழ கண்டனர் – தேம்பா:26 78/4
வீட்டு-இடை உவந்த தன்மை விருப்பு எழ வளர்ந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:26 105/4
இன்பு அவன் நுகர்ந்து எழ இதயத்து ஆண்டு அறா – தேம்பா:26 125/2
விண் நிற களிப்பு எழ விரும்பி பாடினான் – தேம்பா:26 138/4
இனைய யாவையும் இன்பு எழ காண்டலும் – தேம்பா:26 155/1
பா-இடை புகழ் எழ உம்பர் பாடி மேல் – தேம்பா:27 3/3
பொங்கு அதிர்வு எழ புகைத்து எரித்து போக்கினான் – தேம்பா:27 55/4
நீக்கிய நிலையின் ஆங்கு எவரும் நீர்த்து எழ
வீக்கிய கொடி நலம் ஏய்ந்த காளை உள் – தேம்பா:27 56/2,3
ஈனார் எழ வான் வேந்து உதித்தான் என்ன உளத்தில் தேறுகின்றான் – தேம்பா:27 128/4
இடிகள் தவழ் ஓதை மறுத்து எரிந்து அயர்வோர் ஓதை எழ
குடிகள் தவழ் இடும்பையொடு கொடியது எலாம் மொய்த்து அடர – தேம்பா:28 80/1,2
பொறி பட புழுங்கி கொழுந்து விட்டு எரிந்து புகை திரள் இருண்டு எழ மண்டி – தேம்பா:28 88/1
அயல் பொரு சேவலோடும் அதிர்ந்து எழ சாய்ந்த செந்நெல் – தேம்பா:28 158/2
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3
தகை தகு வனப்பு எழ மணிகள் ஈட்டுபு தளிர்த்தன திரு தகு நகரின் வாழ்க்கையும் – தேம்பா:30 86/1
விடுத்தன கடல் திரை நிலையின் வாய்த்தலும் விருப்பு எழ அடுத்த நின் அடியின் ஆக்கமே – தேம்பா:30 88/4
பொலித்தன விழி தழை விரிய நோக்கிய பொறி கெழு மயில் திரள் அரிய கூத்து எழ
கலித்தன இடை-தொறும் உவமை நீக்கிய களிப்பொடு வனப்பு எழு வனம் அது ஆக்கமே – தேம்பா:30 90/3,4
நகை எழ எதிர்ந்த இன்பம் ஐம்பொறிகள் நாடலின் காவலே ஆற்றா – தேம்பா:30 144/1
பகை எழ ஐந்தும் பரமனே முன் நாள் படைத்து எமக்கு அளித்தது ஏது என்றாள் – தேம்பா:30 144/2
பகை எழ முனிந்து பழுது உற எவையும் பருகு அழல் உமக்கு வேண்டாதோ – தேம்பா:30 144/3
நகை எழ உதவும் திறத்து அவை பேணி நவை உறா கா-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:30 144/4
மேவி இன்பு எழ எதிர்எதிர் விருந்து செய்து – தேம்பா:30 146/3
தான் விளை திரு எழ தகும் தம் நாடு உறீஇ – தேம்பா:30 147/3
பாலை ஆய் மலர்ந்து எழ பற்றி அண்டினார் – தேம்பா:30 150/4
வளை கொள் ஒலி எழ வயிர் கொள் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/1
வளை கொள் ஒலி எழ வயிர் கொள் ஒலி எழ
துளை கொள் குழலொடு தொனி யாழ் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/1,2
துளை கொள் குழலொடு தொனி யாழ் ஒலி எழ
உளை கொள் முரசொடு பலவும் ஒலி எழ – தேம்பா:30 155/2,3
உளை கொள் முரசொடு பலவும் ஒலி எழ
இளை கொள் ஒலி நகர் எதிர்கொண்டு உறுமுமே – தேம்பா:30 155/3,4
உன் தன் சிந்தை எழ உற்றானோ என்றான் – தேம்பா:31 38/4
ஈர நீர எழ சிகியே அறத்து – தேம்பா:32 9/3
துஞ்சிய-கால் பழி பேய் அமர் வென்று எழ தூய் நெய் பூசல் திறன் தந்து – தேம்பா:32 45/1
உடலை வாட்டிய தன்மைத்து உயிர் எழ சூசையே – தேம்பா:33 28/3
மிக்கு அடைந்த நலோர் வியப்புற்று எழ
சொக்கு அடைந்த உரு கொடு தோன்றினான் – தேம்பா:34 28/2,3
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/4
புனை விளை நலம் உறீஇ உலகு எழ நிகர் இல பூதலம் மீதில் எழுந்தது இறையே – தேம்பா:35 79/4
தூவி மீ எழ சூசையை நோக்கி உள் – தேம்பா:36 8/3
கான் புறத்து அலர் கோல் சூசை தன் தலை மேல் களிப்பு எழ முதலவன் புனைந்தான் – தேம்பா:36 28/4
கூடு ஆர் பறவை குலம் அஞ்சி எழ
கூடு ஆர் படையால் புவி கூசினதே – தேம்பா:36 64/3,4
படி வணங்கு அரசன் அடி வணங்க எழ விழ மறு படி வணங்க நிமிர் கிளை வணங்க எனை குருசிலர் – தேம்பா:36 102/1
மெய் விளை ஒற்றர் உரைப்ப ஈண்டு அரசன் விரி மணி தேர் எழ என்றான் – தேம்பா:36 108/4

மேல்


எழஎழ (1)

சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர் – தேம்பா:24 43/3

மேல்


எழா (4)

கடுகு பறை ஒலி கடுகு கலம் ஒலி கடுகு கடம் ஒலி கனிவு எழா
தொடுகு குழல் ஒலி தொடுகு குரல் ஒலி தொடுகு துதி ஒலி தொடுதலால் – தேம்பா:5 119/2,3
நாட நய நலம் நாடும் அளவுடன் ஆகி நகரொடு நாடு எழா
கூட ஒளி விரி வான உலகினர் கூரு களி இசை கூறி இன்பு – தேம்பா:5 125/2,3
தாவு அரு மா முறையால் மறையாது உரு ஏந்து தயாபம் எழா
ஆவு அரு மா தவன் ஈது உயர் காண் அளவு ஆம் நயன் ஓர் அளவோ – தேம்பா:8 79/3,4
சிட்டு வான் எழா முன்னர் ஆங்கு அமரரே திளைத்தார் – தேம்பா:11 88/4

மேல்


எழில் (58)

எஞ்சு இலா எழில் இமைத்த நீள் மருதமும் நீக்கி – தேம்பா:1 8/2
ஓவல் இற்ற எழில் பூ_மாதே உவந்த நாள் செறிந்த கற்றை – தேம்பா:2 11/1
துன்_அரும் எழில் செய் இன்பு உணும் விழிக்கும் சுருதி நூல் இனிதினில் காட்ட – தேம்பா:2 44/1
உன்ன_அரும் எழில் நலம் உடை பெரும் கவினார் – தேம்பா:2 51/2
எழுது இனிது உரு என எழில் நலர் இழிவு ஆர் – தேம்பா:2 56/1
எல் ஆர் முகத்து இலங்கி பிறந்த தோன்றல் எழில் கண்டு – தேம்பா:3 53/3
தெள்ளம் காட்டு எழில் தீட்டி வரங்கள் தம் – தேம்பா:4 16/3
மின் தெளித்து எழுதி கதிர் வீசு எழில்
கொன் தெளித்து என ஆசையின் கோடு இலான் – தேம்பா:4 17/3,4
பிதிர் முகத்து இழையார் இவன் பேர் எழில்
முதிர் முகத்து-இடை மொய்த்தன நோக்கமே – தேம்பா:4 18/3,4
இடி ஒத்து அலர்ந்த எழில் ஏந்து சிலம்பு இரட்ட – தேம்பா:5 77/1
வீடு ஆடி விளங்கு எழில் வேய்ந்த முகத்து – தேம்பா:5 95/1
கறை ஈர்ந்த எழில் காண எமக்கு இரு கண் – தேம்பா:5 96/2
பேர்ந்து அ பொன் வரை பேர் எழில் பிளிர்ந்தன போன்றே – தேம்பா:6 63/4
முடி துளவு எழில் முற்றின ஞாலமே – தேம்பா:7 50/4
எம்பரிலும் நிழற்று மலர் எழில் துசத்தோன் சூழ்ந்தவை நான் இயம்பும் பாலோ – தேம்பா:8 12/3
ஏவிய ஆறு இவள் பிரியா அன்னார் இ நாள் எழில் முகத்தில் வான் முகத்தை தோன்ற தோன்றி – தேம்பா:8 49/1
இருதி எழில் படுத்திய வான் வரத்து வல்லாள் இவர் வானோர் நிலை கடந்த அன்பு விஞ்ச – தேம்பா:8 51/1
கருதி எழில் படுத்திய ஒன்று ஆய எந்தை கண்ணி அமை நேய நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 51/2
குருதி எழில் படுத்திய செம் தாது உலாவும் கொழும் தண் தேன் உரோசை எனும் கோதை கொண்டு – தேம்பா:8 51/3
பருதி எழில் படுத்திய சீறடியை போற்றி பணி ஆக முன் படைத்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 51/4
கவரும் முடிகளும் நவமணி அணியொடு ககன எழில் அணி பணிகளும் மிக ஒளி – தேம்பா:8 63/2
ஒருவர் எழுதிய முக எழில் கருதுவர் ஒருவர் அதிசயம் உறி இனிது உருகுவர் – தேம்பா:8 69/3
பின்னை ஒன்று இல பிற்பகல் பேர் எழில்
அன்னையின் திரு ஆனனம் வாடல் காண் – தேம்பா:9 49/1,2
எண்ணம் தீர்ந்த எழில் கொடு வெண் நிலா – தேம்பா:9 53/1
எல்லும் செல்லா ஒள் ஒளி ஏந்து ஓர் எழில் உண்டு ஆய் – தேம்பா:9 58/1
இ பணி கேட்டு வேதத்து எழில் நுதல் திலதம் ஒப்ப – தேம்பா:10 5/1
விஞ்சி வெற்று எழில் பாவையின் வேடமோ – தேம்பா:10 28/3
நெஞ்சின் நல் தகை நீத்த எழில் நாரியே – தேம்பா:10 28/4
ஏவுகின்ற வயத்து உள்ள உலகம் மூன்றும் எழில் பட முன் ஒன்றும் இலாது உள ஆக்கின்றோன் – தேம்பா:11 43/1
எழில் வான் உற அலை புக்கன இருள் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 55/4
வில் கலத்து எழில் நலோர் விளிப்ப வீசியே – தேம்பா:20 3/4
சீர் விளை புவி எழில் முகத்தின் சீர்மையால் – தேம்பா:20 6/1
இசை சேர் வனம் சேர்ந்தோம் என்றான் பூம் தாது எழில் கொடியோன் – தேம்பா:20 13/4
அங்கண் நேர் எழில் பார்த்து அல்லால் அறிகிலேம் அறிதியேல் வெண் – தேம்பா:20 54/3
வேள் கடைந்து அழுத்தி ஏவிய கணையால் விருப்பு உறீஇ கற்பு எழில் சோர – தேம்பா:20 70/3
மணி நிறத்த எழில் மைந்தனை மூடும் – தேம்பா:21 20/1
பொன் முகம் புதைத்த வாயில் புறத்து எழில் பொழிந்தது அன்றோ – தேம்பா:22 18/4
பின் இருந்தனர் பேர் எழில் பாந்தளுக்கு – தேம்பா:23 37/2
நம்பியோடு எழில் நல் மண துணைவியும் தம்முள் – தேம்பா:23 95/1
ஆவிய நாட்டு எழில் அணுகி எய்தினார் – தேம்பா:27 48/4
இன்ன உடம்பின் துணையாக எழில் பூம் கொடி சாயல் – தேம்பா:28 24/2
பாங்கு எழும் எழில் நலம் பயந்த இன்பினால் – தேம்பா:28 43/1
கோட்பு_அரும் எழில் என கோதையார் முகம் – தேம்பா:28 45/1
கோட்பு_அரும் எழில் உயிர் குழைய நாள்-தொறும் – தேம்பா:28 45/3
போது என மலர்ந்து எழில் போதின் வாடி அ – தேம்பா:28 51/1
கண் புறத்து எழில் காட்டிய காஞ்சிரம் இனிதோ – தேம்பா:29 107/1
படம் புரை அருள் எழில் பரப்பினாற்கு இவை – தேம்பா:29 121/3
பல் திறத்து எழில் நலம் படைத்த பான்மையால் – தேம்பா:30 52/2
விண் முழுது இறைஞ்சு எழில் காண வேட்கையால் – தேம்பா:30 57/2
புக்க யாவரும் போக்கு அரிதாய் எழில்
தக்கது ஓர் பொழில் சாய்ந்து அடி நோய் அற – தேம்பா:30 100/1,2
வான் தோய் எழில் தோய் மது மாறு இல பூ – தேம்பா:31 48/3
தாம் மாறு இல தாது எழில் கொய்தனரோ – தேம்பா:31 49/2
தீத்து அன்பு அள்ளி ஐ நீத்து எழில் சேய் உயிர் – தேம்பா:32 8/2
நனை செயும் கடி நறை வனத்து எழில் என நண்ணி – தேம்பா:32 21/2
தொடி மணி இலங்கவும் எழில் முகத்தினார் – தேம்பா:32 66/3
எண் திசை இரிந்து வந்து இன்ன ஆறு எழில்
கொண்டு இசை அரசரோடு எழிலி கூந்தலார் – தேம்பா:32 69/1,2
உரை கடல் கடந்த எழில் உண்டு இலக நீயே – தேம்பா:35 34/1
நிலை ஈன்ற எழில் காட்ட நிமிர்ந்தது ஓர் சிங்காசனமே – தேம்பா:36 96/4

மேல்


எழில்-கொல் (2)

கு எழில்-கொல் வான் எழில்-கொல் வவ்வல் அரிது என்று அறைவார் – தேம்பா:5 155/4
கு எழில்-கொல் வான் எழில்-கொல் வவ்வல் அரிது என்று அறைவார் – தேம்பா:5 155/4

மேல்


எழிலி (2)

கோடு ஒளிப்ப எழினி என எழிலி மொய்ப்ப குடக்கு இரவி – தேம்பா:18 14/1
கொண்டு இசை அரசரோடு எழிலி கூந்தலார் – தேம்பா:32 69/2

மேல்


எழிலில் (1)

எழிலில் நஞ்சு உறும் காண்டலால் இன் உயிர் இறக்கும் – தேம்பா:5 8/4

மேல்


எழிலை (4)

இ எழிலை ஒக்கும் என அ எழிலை ஆக்கினனோ – தேம்பா:5 155/3
இ எழிலை ஒக்கும் என அ எழிலை ஆக்கினனோ – தேம்பா:5 155/3
பட நடை எழிலை விரும்பிலீர் என்ன பாணிக மா முனி சொன்னான் – தேம்பா:20 80/4
கோடு இழந்து அழியும் பைம் பூம் கொள்கை வாடு எழிலை பேணி – தேம்பா:28 137/1

மேல்


எழிலொடு (1)

படா விளா முகை எழிலொடு ஓர் கொடி படுவ போல் அவர் விழுவரே – தேம்பா:25 77/4

மேல்


எழிலோர் (1)

துய் அகத்து எழிலோர் இழிந்து எழுந்து உலவ தோன்றிய ஏணியை போன்றே – தேம்பா:2 42/4

மேல்


எழினி (2)

கோடு ஒளிப்ப எழினி என எழிலி மொய்ப்ப குடக்கு இரவி – தேம்பா:18 14/1
எழு நிலா மணி நிரைத்து எழினி வீழ்த்து இணர் நறா அமளி பாய்த்தி – தேம்பா:19 23/3

மேல்


எழீஇ (37)

பிணி பழித்து உறு நயம் பெருகி மேல் எழீஇ
பணி பழித்து ஒளி முகம் பொறித்த பான்மையே – தேம்பா:3 46/3,4
அறிவுற்று ஆகையின் அலர் செங்கை எழீஇ
செறிவுற்று ஆசையின் தெய்வம் ஏற்றி வில் – தேம்பா:4 4/1,2
திதி வளர் உவப்பு எழீஇ அமரர் செய் புகழ் – தேம்பா:9 111/2
வீரியர் விருப்பு எழீஇ விளம்பி போயினார் – தேம்பா:10 79/4
செல் என களிப்பு எழீஇ சிறந்து போயினார் – தேம்பா:10 80/4
தாபதத்து எழீஇ தரையில் தோன்றினான் – தேம்பா:10 97/4
நகை செய் தன்மையின் நம்பு எழீஇ தாய் துகள் – தேம்பா:10 120/1
பை நாகம் எனா பல மின்னல் எழீஇ
கை நாகம் எனா கடிது ஆர்த்து நிறை – தேம்பா:11 63/1,2
இருந்த வானவர் இடையிடை விருப்பு எழீஇ தொழுதார் – தேம்பா:11 93/4
மை மறுத்து உளத்து எழீஇ மகிழ்ந்து பாடவே – தேம்பா:12 33/3
நேர் உடம்பு எழீஇ வீடு உற்ற நிலைமையின் பாடல் உற்றான் – தேம்பா:12 79/4
பண்டு அருமறையோர் யாரும் பரிவு எழீஇ முகமன் கூற – தேம்பா:12 100/2
கரை கொலும் கடல் எழீஇ கழறி வாங்கிய – தேம்பா:14 103/1
புரை கொலும் முழக்கு எழீஇ புவனம் எங்கணும் – தேம்பா:14 103/3
முடி முகத்து எழுந்து மூ_ஐ முழத்து எழீஇ எவரும் மாண்டு – தேம்பா:14 113/3
பாண் நெறி பலவையும் பகர்ந்து உவப்பு எழீஇ
கோள் நெறி ஒளி முக குழவி ஏந்தினர் – தேம்பா:14 126/1,2
சொல் உகும் மாரி சுளித்த முழக்கம் எழீஇ
அல் உகும் மாரி அகத்தினர் அஞ்சினர்-ஆல் – தேம்பா:15 58/3,4
தோலொடு தோல் பொர மீமிசை துள்ளி எழீஇ
கோலொடு கோல் பொரு கொள்கையின் வாசி பொர – தேம்பா:15 62/1,2
மின் பொதுளும் புயல் ஆர்ப்பு மெலிந்திட வீங்கு ஒலி யூதர் எழீஇ
வென் பொதுள் உண்ட தழும்பு மிடைந்த பொருந்தலர் மேல் முடுகி – தேம்பா:15 99/2,3
மற்றது என்று ஒன்றும் குன்றா வனப்பு எழீஇ இலங்க சூசை – தேம்பா:18 33/3
மேல் சபையாக வானோர் விருப்பு எழீஇ மருங்கில் சூழ – தேம்பா:19 6/1
சேய் இருந்து ஐந்திரி தெளித்த-கால் எழீஇ
தாய் இரு கரத்து எழும் தனயன் போற்றினர் – தேம்பா:20 1/2,3
தெள் உற உளத்து எழீஇ திளைத்த ஞாபகம் – தேம்பா:20 5/3
மெய் அடங்கிய பேர் உயிர் மேல் எழீஇ
பொய் அடங்கிய ஐம்பொறி நீக்கி வான் – தேம்பா:26 146/2,3
சோலை வாய் பறை துவைத்த புள் களிப்பு எழீஇ சுடர் போய் – தேம்பா:27 175/1
காலை வாய் ஒளி கருத்து எழீஇ அனைவரும் போனார் – தேம்பா:27 175/4
உரை உடைத்து உயர்ந்த ஞானத்து ஒளி எழீஇ தேறினாரே – தேம்பா:30 39/4
மேதை பெய் திறத்து எழீஇ விழு கை கூப்பினான் – தேம்பா:30 111/4
என்றான் தான் அன்பு விசை ஏந்திய தன் உடலும் எழீஇ
சென்றான் தான் அ சிலுவை திரு மார்பில் சேர்த்து அணைத்தான் – தேம்பா:30 120/1,2
தீ தன் பள்ளியை நீத்து எழீஇ செய் துயில் – தேம்பா:32 8/1
ஈர நீரர் எழீஇ தடம் ஏகினார் – தேம்பா:32 9/4
சொல் மலை பழித்து எழீஇ தோன்றும் மங்கையர் – தேம்பா:32 68/3
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார் – தேம்பா:32 85/1
மக்கள்-தம் மேல் அருத்தி எழீஇ வரையா அன்பான் உரை கொண்டான் – தேம்பா:36 19/4
அனையான் அவியாத அருத்தி எழீஇ
நனை ஆர் கொடியோனை நயந்து அணுகி – தேம்பா:36 55/1,2
வேலை படை வேந்தர் எலாரும் எழீஇ
காலை கடிய கடிது எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:36 62/3,4
ஒண் நிற வாய் இரவி எழீஇ விழைந்த நல் நாள் உதித்ததுவே – தேம்பா:36 94/4

மேல்


எழீஇய (3)

வினை முகத்து எழீஇய மறை வனப்பு எய்தி வெகுண்ட நால் திசை வளி எழுந்து – தேம்பா:18 39/2
நீர்த்து உராய் எழீஇய அ நாடு நிகர்_இல கேழ்த்தது அம்மா – தேம்பா:30 4/4
அறவினா எழீஇய தன்மைத்து அருள் மலி அமரர் ஒப்பார் – தேம்பா:30 81/3

மேல்


எழீஇயின (4)

எழீஇயின கனி பொறா வளை இபங்கள் மேல் – தேம்பா:12 38/3
எழீஇயின உணர்வு உறீஇ இறைவர் மானுவீர் – தேம்பா:27 114/3
எழீஇயின திரு விளக்கு என நின்று ஏத்தினார் – தேம்பா:29 125/3
எழீஇயின நகரில் சேர்ந்து ஆங்கு எதிர்பட உயிர்ப்பு வீக்கி – தேம்பா:31 80/3

மேல்


எழீஇயினான் (1)

உற்று எலாம் தீர்ப்பல் என்று உரைத்து எழீஇயினான் – தேம்பா:27 102/4

மேல்


எழு (87)

கருப்பம் ஓர் எழு மதி கடக்கும் முன் வினை – தேம்பா:3 50/2
ஈர் எழு வயது உள் ஆய் இலங்கு இ மங்கையை – தேம்பா:5 41/1
நேர் எழு துணை மணம் முகிப்ப நீர்த்த தன் – தேம்பா:5 41/2
சீர் எழு குலத்தினுள் தெரிந்து அ மாட்சியான் – தேம்பா:5 41/3
பேர் எழு மணம் கொடு பிணிக்குவாய் என்றான் – தேம்பா:5 41/4
படர் அற்று இசை பன் எழு காதம் அகன்று – தேம்பா:5 88/3
இடர் அற்று இழிவு அற்று எழு சீர் அடியாள் – தேம்பா:5 88/4
வண் ஆம் கவின் ஆர் வயது ஈர் எழு கொள் – தேம்பா:5 112/1
காண மனம் எழு ஞான ஒளியொடு காமம் அற உறு காதலாய் – தேம்பா:5 116/2
ஓசை எழு புகழ் ஓதல் எழு கடல் ஓதம் எழும் என வேதியார் – தேம்பா:5 123/1
ஓசை எழு புகழ் ஓதல் எழு கடல் ஓதம் எழும் என வேதியார் – தேம்பா:5 123/1
பூசை எழு துதி தூபம் எழு புகை போதும் எழு வெறி போழ்து இலா – தேம்பா:5 123/2
பூசை எழு துதி தூபம் எழு புகை போதும் எழு வெறி போழ்து இலா – தேம்பா:5 123/2
பூசை எழு துதி தூபம் எழு புகை போதும் எழு வெறி போழ்து இலா – தேம்பா:5 123/2
ஆசை எழு நயம் ஆய எழு திரை ஆழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 123/4
ஆசை எழு நயம் ஆய எழு திரை ஆழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 123/4
ஓய வினை இனி ஓவல் இல நிலம் ஓகை எழு கடல் ஊடு உலாய் – தேம்பா:5 126/1
அருந்தினார் முகத்து எழு நய கடலின் ஆழ்ந்து அகல்வார் – தேம்பா:6 62/4
கலையின் மேல் எழு கால் கவினாள் உடை – தேம்பா:7 57/1
கலையின் மேல் எழு காந்தி பரந்து அன – தேம்பா:7 57/2
கலையின் மேல் எழு காட்சி அடைந்து உளான் – தேம்பா:7 57/4
விதிர்ந்து எழு தாழ்ச்சியால் மீண்டும் வீழ்ந்தனள் – தேம்பா:8 32/3
பொதிர்ந்து எழு வரங்களால் பொங்கு மாட்சியாள் – தேம்பா:8 32/4
ஏர் இறகு ஆறு ஓர் ஒருவர் கொண்டு தோன்றி ஏழ் எழு ஆய் பத்து அணியாய் நின்ற வானோர் – தேம்பா:8 61/1
மெலிய நிமலனை மகவு உடையவள் உடை வெயிலின் எழு மடி ஒளி வடி வடிவு அடி – தேம்பா:8 65/3
செகத்து இயலாத சிறப்பு எழு நாயகியை செக நாயகனே – தேம்பா:8 80/1
ஆர் அணிக்கு எழு மிக்கயேல் கபிரியேல் அன்ன – தேம்பா:11 91/1
இடிப்ப நீல் நிறத்து உழும் பகடு உரப்பலால் எழு மீன் – தேம்பா:12 48/2
இருத்தி எழு வான் அரசன் ஈர் அடி நனைப்ப – தேம்பா:14 3/1
அருத்தி எழு துன்ப முகில் ஆர்த்து உமிழ் கண் மாரி – தேம்பா:14 3/2
திருத்தி எழு மா தவன் உளைந்து உளை உள் தேற்றா – தேம்பா:14 3/3
கண் துற்று எழு கனல் துற்றிய கதம் முற்றிய கயவர் – தேம்பா:14 62/1
உள் துற்று எழு பகை ஒத்தன உற விண் திசை உயர் நேர் – தேம்பா:14 62/2
பட்டு உற்று எழு முகில் ஒத்து எழு பகழி திரள் விடுவார் – தேம்பா:14 62/3
பட்டு உற்று எழு முகில் ஒத்து எழு பகழி திரள் விடுவார் – தேம்பா:14 62/3
விட்டு உற்று எழு சரம் விட்டனர் மிசை பட்டு உருவிடும்-ஆல் – தேம்பா:14 62/4
ஈர்_ஆயிரம் ஓர் எழு_நூறு உருள் தேர் எரி தும்மிய வேலார் – தேம்பா:14 66/2
நீர் ஒளித்த சுடர் எழு முன் நின்று எழுந்த நிறை நீரார் – தேம்பா:15 2/1
எல்லின் தீட்டி ஒளிர்ந்த முகத்து எழு மோயிசன் செல் கதி சேர்ந்து – தேம்பா:15 8/2
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட – தேம்பா:15 161/1
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட – தேம்பா:15 161/1
வளி முகத்து எழு நதிபதி அலை என வதை உடற்றிய நர_பதி இருவரும் – தேம்பா:15 161/2
சுளி முகத்து எழு வயவரும் முரிவு இல துணை அற சமர் பொருதலின் ஒருவன் வந்து – தேம்பா:15 161/3
இளி முகத்து எழு சிறை முரிவன என இள மதி பிறை முடியினன் அலறினான் – தேம்பா:15 161/4
வரி ஏகுக ஏகு இல வாய்ந்து எழு தேர் தடம் தேர் – தேம்பா:16 21/2
தனத்து எழு மலரும் கனிகளும் பூத்து தரு எலாம் உவந்தது கண்டீர் – தேம்பா:18 37/4
கார் எழு நிசி கோன்மை கடிய வில் ஒளி அம்பால் – தேம்பா:19 1/1
தேர் எழு சுடர் வெம் போர் செம் கொடி உயர் தோன்ற – தேம்பா:19 1/2
பார் எழு களம் எங்கும் பறவைகள் முரசு ஆர்ப்ப – தேம்பா:19 1/3
போர் எழு பொழுதாக புலரி வந்து இவர் போனார் – தேம்பா:19 1/4
ஈர் எழு வகுப்பில் தேர்ந்த இன மணி நல் யாழ் வாங்கி – தேம்பா:19 16/1
ஓர் எழு குரலின் ஓதை உரி கிளை தளிர்ப்ப பாகின் – தேம்பா:19 16/2
நேர் எழு மிடற்றின் ஓதை நெறிகள் மூன்று இயக்கி கூட்டி – தேம்பா:19 16/3
பார் எழு நடங்கள் வாட்ட பாடினர் சிறப்பின் வானோர் – தேம்பா:19 16/4
எழு நிலா மணி நிரைத்து எழினி வீழ்த்து இணர் நறா அமளி பாய்த்தி – தேம்பா:19 23/3
எழு கொம்பு அன்ன அ மகனை எழுப்பி தந்த மா முனியே – தேம்பா:19 30/4
கான் திறத்து ஐ_எழு காதம் போயினர் – தேம்பா:19 36/4
ஐ_எழு காவதம் ஏகி அப்புறம் – தேம்பா:19 37/1
கை எழு சூலத்து கவர்க்கும் மு நெறி – தேம்பா:19 37/2
பொய் எழு வழி என போதல் கண்டுளி – தேம்பா:19 37/3
மெய் எழு மிக்கயேல் விளம்பினான் அரோ – தேம்பா:19 37/4
தூங்கு எழு நுரை அம் பூம் துகில் குழைய துளி மது புயல் குழல் குழைய – தேம்பா:20 66/2
பாங்கு எழு மணிகள் குழைய வாய் குழைய பதும வாள் முக நலம் குழைய – தேம்பா:20 66/3
தூங்கா ஒலி முரசு ஒத்து எழு தொனியில் தம்முள் தொடர் போர் – தேம்பா:21 27/3
விண் மேல் எழு வைகறை வெம் கதிரோ – தேம்பா:22 4/1
நீர் மேல் எழு மாலி நெடும் கதிர் முன் – தேம்பா:22 11/1
பார் மேல் எழு நீள் இருள்பட்டு ஒழியும் – தேம்பா:22 11/2
சீர் மேல் எழு மூவர்கள் சிந்து அருளால் – தேம்பா:22 11/3
சூர் மேல் எழு தீது துடைத்தனரே – தேம்பா:22 11/4
நாமம் சூழ் அழகு எழு நகர் அது ஆம் அரோ – தேம்பா:22 25/4
போர் எழு வெம் பகை செய்த பொருந்தலரை காணா நாம் – தேம்பா:23 71/2
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த – தேம்பா:23 71/3
சூர் எழு வெம் காரணமும் தோன்று இலது உட்கு உற்றனமே – தேம்பா:23 71/4
சிலை வல்லார்களும் சிறப்பு எழு நெடும் புகழ் திளை நூல் – தேம்பா:23 84/1
கற்றார் கல்வி கடந்து எழு நாட்டில் – தேம்பா:25 19/2
நூல் முகத்து எழு மறை நுவல்வது ஆய்ந்துளாய் – தேம்பா:25 44/4
எழு மலர் பகை கால் முன் பட்டு என மகர்க்கு இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 89/4
மண்ணின் மேல் எழு மாக்கள் பகைப்பரோ – தேம்பா:25 96/3
இலங்கு எழு விசும்பின் வெண் கோட்டு இளம் பிறை குழவி போல – தேம்பா:26 10/1
அலங்கு எழு பருவத்து எம்மை அளிப்பதற்கு இரங்கி நாதன் – தேம்பா:26 10/3
கார் எழு மின்னல் போலும் கடல் எழும் திரைகள் போலும் – தேம்பா:26 99/2
சீர் எழு ஞானத்திற்கும் திரை திரண்டு அலைவது உண்டோ – தேம்பா:26 99/4
படம் புனைந்து எழுதப்பட்ட பங்கயம் எழு வாய் பைம் பூம் – தேம்பா:28 3/1
திகை தகு நலத்து எழு வனம் இது ஆய் புகழ் திளைத்தன கவி தொடை நிகரும் மாட்சியோ – தேம்பா:30 86/4
கலித்தன இடை-தொறும் உவமை நீக்கிய களிப்பொடு வனப்பு எழு வனம் அது ஆக்கமே – தேம்பா:30 90/4
அன்று எழு முடிக்கு இணை அணிந்து தொழு சூசை – தேம்பா:35 35/2
மேவி மீ எழு முன் விரை தாமரை – தேம்பா:36 8/1

மேல்


எழு-மின் (1)

எம் பரம் இறைவன் இடும் தீர்வை கேட்ப எழு-மின் என எழுந்திருப்பர் மக்கள் எல்லாம் – தேம்பா:11 42/4

மேல்


எழு_நூறு (1)

ஈர்_ஆயிரம் ஓர் எழு_நூறு உருள் தேர் எரி தும்மிய வேலார் – தேம்பா:14 66/2

மேல்


எழுக (12)

எதிர்ந்து எழுக என மலர் கரம் கொடு ஏந்தினான் – தேம்பா:8 32/2
இரிந்தது ஆக ஆர்த்து எழுக என வித்தினர் சிலரே – தேம்பா:12 50/4
அல் என எண்ணாது அரசன் மோயிசனை அழைத்து உமர் இ கணத்து எழுக
சொல் என இரைப்ப அனைவரும் உவந்து துணுக்கென எழுந்து ஒருங்கு அகன்றார் – தேம்பா:14 42/3,4
ஏற்று இனத்து உடன்ற தானை எழுக என்று உயர் தேர் ஏறி – தேம்பா:15 42/2
வளி முகத்து அழலின் பொங்கி வய படை எழுக என்றான் – தேம்பா:15 55/4
பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4
பரப்பின நிண பிணம் எழுக நூற்றுவர் பட தனி இபத்து உயர் திரியு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 80/1
கிடுகில் வரும் வாளி புடை விலக அழல் மீது எழுக கிடுகிடென மாரி பொழி நாளில் – தேம்பா:15 120/2
எழுக என்றனன் ஏழ் உலகு ஆள்பவன் – தேம்பா:30 91/1
வீய் முகத்து இவண் விட்ட மெய் எடுத்து எழுக என்றான் – தேம்பா:35 70/4
ஈய்ந்தே மீளா அன்பு அருளால் எழுக என்று இறுக தழுவினனே – தேம்பா:36 27/4
மேவு உலகு எழுக என்ன வியல் முரசு அதிர்ப்ப சொன்னான் – தேம்பா:36 86/4

மேல்


எழுகும் (1)

கலையின் மேல் எழுகும் களியோடு அரும் – தேம்பா:7 57/3

மேல்


எழுத்தில் (1)

மின் அல்லால் நிகர்ப்பு அரிது ஓர் எழுத்தில் தீட்டி விதித்து இரு கல் – தேம்பா:18 21/1

மேல்


எழுத்து (4)

செம்பொனால் அம் பொன் மேல் எழுத்து அரிதின் தீட்டிய அழகு என தெளிந்த – தேம்பா:2 41/1
தனத்து-இடை எழுத்து என ஞான தன்மையான் – தேம்பா:18 10/1
இருள் மொய்ப்ப மனத்து எழுதி வைத்த நுண்_மாண் எழுத்து உணரா – தேம்பா:18 20/2
கல்லின் மேல் வரைந்த எழுத்து ஒழிந்து ஆக கண்டு அரும் தயையின் அ சுருதி – தேம்பா:18 38/2

மேல்


எழுத (2)

எழுது மறை ஒன்று எனினும் பழுது இல் இரு கல் எழுத
வேண்டியது நீதி என மாண்ட மறை காட்டும் இவர் – தேம்பா:5 157/2,3
இடிகள் அற வேகு அமரில் எழுது கணையோடு கணை எழுத எதிர்கின்றவருள் உய்ந்தார் – தேம்பா:15 122/4

மேல்


எழுதப்பட்ட (4)

சிட்டம் இட்டு எழுதப்பட்ட சிறகு ஒளி செகுப்ப பாறும் – தேம்பா:12 26/1
நீர் வளர் தவிசின் ஏற்றி நிரையின் ஈங்கு எழுதப்பட்ட
சீர் வளர் வண்ணத்து அங்கண் சிதைவு இலான் தோன்றினானே – தேம்பா:20 99/3,4
மணி முகத்து எழுதப்பட்ட வளம் கதை ஒழுங்கின் நோக்கீர் – தேம்பா:20 119/2
படம் புனைந்து எழுதப்பட்ட பங்கயம் எழு வாய் பைம் பூம் – தேம்பா:28 3/1

மேல்


எழுதல் (1)

தன் பிறப்பின் அன்பு உயர்ந்தோன் வேறு பட விதி எழுதல் தயவே என்ன – தேம்பா:27 96/2

மேல்


எழுதவே (1)

கறை உற்றது இணையும் இல செயம் உற்ற அரசு படை கடை அற்ற கணை எழுதவே – தேம்பா:15 118/4

மேல்


எழுதி (15)

மின் தெளித்து எழுதி கதிர் வீசு எழில் – தேம்பா:4 17/3
நானே எழுதி நாமம் வேள் என்றேன் என் உயிரை – தேம்பா:10 51/3
கரு கனம் இடித்து என வருக தீ கணை கணைக்கு ஒரு கணை பட எழுதி மீட்டு அவர் – தேம்பா:15 76/3
இளைத்தனர் இளைத்து அமர் முரிய ஆர்த்தனர் எதிர்த்தனர் கணை திரள் எழுதி ஓட்டினர் – தேம்பா:15 79/1
தனத்து எழுதி வைத்தது என உறுதி ஞான தகுதியின் நான் – தேம்பா:18 19/1
மனத்து எழுதி வைத்த மறை மறைய தீமை மல்கியதால் – தேம்பா:18 19/2
கனத்து எழுதி வைத்த மினல் ஒத்த வாழ்க்கை காதலித்து – தேம்பா:18 19/3
புனத்து எழுதி வைத்த பொருள் ஒத்து அ வேதம் புறத்து ஒழிந்தார் – தேம்பா:18 19/4
இருள் மொய்ப்ப மனத்து எழுதி வைத்த நுண்_மாண் எழுத்து உணரா – தேம்பா:18 20/2
எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று – தேம்பா:18 34/1
நனைகள் தெளித்து எழுதி வனைந்த கூடம் நடு வதிந்தார் – தேம்பா:20 17/4
மின் ஆர் கதிர் தெளித்து ஈங்கு ஓவியமாய் வேந்து எழுதி
பொன் ஆர் மணி குப்பை போன்று நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் – தேம்பா:20 56/1,2
கல் நிறத்து அரியின் கொடியரே சிறை செய் கசடு இல ஆணரன் எழுதி
இன் நிறத்து இலங்க காண்-மின் நீர் என்ன இவை வளன் இசைத்தவுளி எவரும் – தேம்பா:20 79/2,3
மின்ன எழுதி சுரி குழலார் மிளிர்ந்த இனம் செய்தான் – தேம்பா:28 24/3
படமே எழுதி படர் பங்கயம் நீள் – தேம்பா:31 47/1

மேல்


எழுதிய (20)

நீல் நிரைத்து எழுதிய படத்தின் நேர் உடு – தேம்பா:1 40/1
மேல் நிரைத்து எழுதிய விசும்பின் தோற்றமோ – தேம்பா:1 40/2
மு புறத்து எழுதிய முகைகள் காட்டிய – தேம்பா:1 41/3
கான் முகத்து அரிது ஓர் ஓவியம் என்ன கடி மலர் எழுதிய வண்ணம் – தேம்பா:6 39/2
வருந்தினார் முகத்து எழுதிய வருத்தமே கண்டால் – தேம்பா:6 62/1
ஒருவர் எழுதிய முக எழில் கருதுவர் ஒருவர் அதிசயம் உறி இனிது உருகுவர் – தேம்பா:8 69/3
ஏற்றார் அறிந்து ஏற்ற அரிது உன் ஆண்மை எழுதிய பின் – தேம்பா:16 56/2
மின் தெளித்து எழுதிய செல்வம் விட்டு என – தேம்பா:18 2/2
பொன் தெளித்து எழுதிய புரமும் நாடும் விட்டு – தேம்பா:18 2/3
இன் தெளித்து எழுதிய இவர் அன்று ஏகினார் – தேம்பா:18 2/4
மனத்து-இடை எழுதிய மறையின் நூல் பினர் – தேம்பா:18 10/2
நீட்டிய சிவை விட்டு உறை முகில் நக்கி நிகர்ப்பு அரிது எழுதிய மாமை – தேம்பா:18 35/3
விந்தைக்கு எழுதிய தூசு இற்று உதிரம் மேல் சிதறி – தேம்பா:20 64/2
ஆங்கு எழுதிய பொன் சாயலாள் ஆர் என்று அதிட்டன் கேட்டு இவை வளன் சொன்னான் – தேம்பா:20 66/4
மின் நிறத்து இங்கண் எழுதிய மங்கை விளம்பிய மங்கை தான் அங்கண் – தேம்பா:20 79/1
ஈறு அடி இல்லான் குன்றத்து எழுதிய மறை கல் பேழை – தேம்பா:25 63/1
படம் புனைந்து எழுதிய பாங்கின் பங்கய – தேம்பா:26 118/1
இடம் புனைந்து உணர்ந்த யாவும் எழுதிய நினைவில் தோன்றி – தேம்பா:29 11/2
மெய் நினைந்து பொய் விளைத்து எழுதிய படம் போல – தேம்பா:29 105/1
படம் புனைந்து எழுதிய பரப்பிற்று ஆயதே – தேம்பா:30 51/4

மேல்


எழுதியது (1)

கொன் தெளித்து எழுதியது என நல் கொள்கையார் – தேம்பா:18 2/1

மேல்


எழுதியவை (1)

தண் கா எழுதியவை சாற்றுதும் என்று உரை கொண்டான் – தேம்பா:20 55/4

மேல்


எழுதினன் (2)

தனை உதைத்து அன தனு முழுது அகல் முனர் சரம் உதைத்து அற எதிர் சரம் எழுதினன்
முனை உதைத்தன அரி என எதிர் இவன் மொழி மறுத்து இது முடி புனைக என மறு – தேம்பா:15 165/1,2
மனமொடு பழுத்த தீயை உமிழ்வன வடிய கணை மைத்தன் ஏவி எழுதினன்
கனமொடும் எரித்த ஏறு துகள் எழ கடல் திரை சுருட்டி ஓடி மெலியவே – தேம்பா:24 35/3,4

மேல்


எழுதினால் (2)

செம்பொன் மேல் பசும்பொன்னால் எழுதினால் போல் திண் கவச மேல் அணிகள் தியங்கி தோன்ற – தேம்பா:8 62/1
படம் புனைந்து எழுதினால் போல் பகல் இடை இரு கண்ணோடு ஐந்து – தேம்பா:29 11/1

மேல்


எழுதினான் (4)

பக முகம் முனைத்த சூலம் உனது இறை பழி இது என கடாவ எழுதினான் – தேம்பா:15 112/4
இரதத்தின் அணியு முடி எரி உற்று மடிய மறை இறை மொய்த்த கணை எழுதினான் – தேம்பா:15 115/4
நரகத்தின் வெருவு விடு தருமத்து விசயன் ஒரு நகை உற்ற பிறை எழுதினான்
விரதத்தின் விளையு வினை விசையுற்ற கணையினொடு விழ வட்டமொடு கரமுமே – தேம்பா:15 116/3,4
உறை புதைத்தன முகில் என உறுமி வில் உடல் புதைத்து எழ விசையினொடு எழுதினான் – தேம்பா:15 164/4

மேல்


எழுது (7)

கோடு அணி எழுது அரும் கோல போதொடு – தேம்பா:1 39/3
எழுது இனிது உரு என எழில் நலர் இழிவு ஆர் – தேம்பா:2 56/1
உடித்தன முதல் கதிர் எழுது கோட்டு உயர் உளத்து இருள் ஒளித்து ஒளி அறிவு நீர்த்தலின் – தேம்பா:4 26/1
பொழுதும் இவர் பூண் இருமை எழுது மறை காட்டும் என – தேம்பா:5 157/1
எழுது மறை ஒன்று எனினும் பழுது இல் இரு கல் எழுத – தேம்பா:5 157/2
இடிகள் அற வேகு அமரில் எழுது கணையோடு கணை எழுத எதிர்கின்றவருள் உய்ந்தார் – தேம்பா:15 122/4
அரிகளை இசைத்த தேரின் எழ எழுது அழலு சரம் மைத்தன் ஏவி வருகையில் – தேம்பா:24 32/2

மேல்


எழுதும் (4)

பொன் தெளித்து எழுதும் பட பொற்பினான் – தேம்பா:4 17/2
அன்று எழுந்து எழுதும் வண்ணத்து அலர்ந்த கான் நுழைந்தான் சூசை – தேம்பா:4 27/4
இக்கு உருவை காட்டிய பூ எழுதும் காவும் சுடும் அன்றோ – தேம்பா:20 24/3
புகன்ற அம்பு எழுதும் ஆறும் பொருது அவை விலக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 11/1

மேல்