உ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உக 33
உகண்ட 1
உகண்டன 1
உகண்டு 1
உகத்தில் 1
உகந்த 1
உகந்தனாய் 1
உகப்பில் 2
உகப்பு 1
உகப்பே 1
உகம் 5
உகள் 3
உகள 2
உகளி 3
உகளும் 2
உகளுவர் 2
உகிர் 5
உகு 7
உகுக்கு 2
உகுக்கும் 6
உகுக்குவம் 1
உகுத்த 10
உகுத்தது 1
உகுத்து 3
உகுப்ப 2
உகும் 44
உகை 1
உகைத்த 1
உங்கள் 1
உங்காரிய 1
உச்சி 19
உச்சிய 1
உச்சியால் 1
உச்சியின் 1
உசாவி 1
உசாவும் 2
உசி 1
உஞ்சல் 1
உஞற்றிய 1
உட்கு 7
உட்கும் 1
உட்குற 1
உட்கொண்டால் 1
உட்கொண்டு 1
உட்கொளா 1
உட்பட்டு 1
உட்பட 2
உட்புலன் 1
உடம் 1
உடம்பாய் 1
உடம்பிடி 1
உடம்பின் 2
உடம்பு 13
உடல் 98
உடல்கள் 4
உடலத்து 2
உடலம் 7
உடலாய் 1
உடலால் 2
உடலில் 1
உடலின் 5
உடலினுள் 1
உடலுடன் 1
உடலும் 3
உடலை 13
உடலொடு 3
உடலோர் 1
உடற்கு 7
உடற்கும் 1
உடற்ற 1
உடற்றலே 1
உடற்றி 5
உடற்றிய 2
உடற்றிற்று 1
உடற்றினும் 1
உடற்றுவார் 1
உடறி 1
உடன் 9
உடன்பட்டு 1
உடன்ற 30
உடன்றல் 1
உடன்றன 2
உடன்றார் 1
உடன்று 21
உடன்றே 1
உடித்தன 1
உடிப்ப 1
உடு 29
உடுக்கள் 3
உடுக்கும் 1
உடுத்த 15
உடுத்தன 1
உடுத்தாள் 1
உடுத்து 10
உடுப்பதற்கு 1
உடுவில் 1
உடுவே 2
உடுவொடு 1
உடுவோ 1
உடை 124
உடைத்த 6
உடைத்தவன் 1
உடைத்து 8
உடைந்த 9
உடைந்தவே 1
உடைந்தார் 1
உடைந்து 6
உடைப்பதற்கு 2
உடைமை 1
உடைய 5
உடையர் 3
உடையவள் 3
உடையவன் 2
உடையன் 1
உடையார் 2
உடையில் 1
உடையினிர் 1
உடையீர் 1
உடையோ 1
உடையோய் 1
உடையோர் 2
உடைவு 1
உடைவு_அரும் 1
உண் 24
உண்-கால் 1
உண்_நீர் 1
உண்கிலர் 1
உண்ட 101
உண்ட-கால் 2
உண்டது 5
உண்டதே 2
உண்டல் 1
உண்டலால் 1
உண்டலும் 1
உண்டனள் 1
உண்டாகி 2
உண்டாம் 6
உண்டாம்-ஆல் 1
உண்டாமே 1
உண்டாய் 3
உண்டாய-கால் 1
உண்டாயின 2
உண்டார் 16
உண்டால் 1
உண்டாள் 1
உண்டான் 3
உண்டானோ 1
உண்டி 3
உண்டியை 1
உண்டிலது 1
உண்டிலர் 1
உண்டீர் 2
உண்டு 97
உண்டு-கொல் 1
உண்டுளி 2
உண்டே 6
உண்டேல் 1
உண்டேன் 1
உண்டோ 79
உண்டோம் 1
உண்டோர் 1
உண்ண 3
உண்ணவும் 1
உண்ணா 3
உண்ணாது 1
உண்ணாதும் 1
உண்ணாதோ 1
உண்ணார் 1
உண்ணான் 1
உண்ணிகள் 2
உண்ணும் 12
உண்ப 1
உண்பர்-ஆல் 2
உண்பல் 1
உண்பார் 7
உண்பாரில் 1
உண்பான் 2
உண்பு 1
உண்மை 5
உண்மையால் 1
உண்மையின் 1
உண்மோ 1
உண 21
உணங்கிய 5
உணங்கு 1
உணர் 17
உணர்-கால் 2
உணர்-மின் 1
உணர்க 3
உணர்கவும் 1
உணர்கில் 1
உணர்கில 1
உணர்கிலராய் 1
உணர்கிலன் 2
உணர்கிலா 2
உணர்கிலாது 2
உணர்கிலாமை 1
உணர்கு 3
உணர்குவார் 1
உணர்குவான் 1
உணர்த்த 3
உணர்த்தமையால் 1
உணர்த்தாயோ 2
உணர்த்தி 7
உணர்த்திய 1
உணர்த்தினான் 2
உணர்த்து 2
உணர்த்தும் 6
உணர்த்துவது 1
உணர்த்துவான் 1
உணர்தல் 2
உணர்தலில் 1
உணர்தலும் 1
உணர்தீர் 1
உணர்ந்த 45
உணர்ந்த-காலை 1
உணர்ந்த-பாலால் 1
உணர்ந்தது 2
உணர்ந்ததே 1
உணர்ந்ததேனும் 1
உணர்ந்தமையால் 1
உணர்ந்தவை 5
உணர்ந்தனம் 1
உணர்ந்தனள் 1
உணர்ந்தார் 1
உணர்ந்தால் 1
உணர்ந்தாள் 4
உணர்ந்தான் 1
உணர்ந்தானே 1
உணர்ந்து 44
உணர்ந்தும் 1
உணர்ந்தே 2
உணர்ந்தோர் 1
உணர்வது 1
உணர்வாய் 1
உணர்வார் 1
உணர்வால் 4
உணர்வான் 2
உணர்வான்-கொல்லோ 1
உணர்வில் 17
உணர்வின் 26
உணர்வின்-பாலால் 1
உணர்வினாய் 1
உணர்வினார்க்கும் 1
உணர்வினால் 1
உணர்வினும் 1
உணர்வினை 2
உணர்வினோடு 1
உணர்வினோய் 1
உணர்வினோற்கே 1
உணர்வினோன் 2
உணர்வு 54
உணர்வு_அரும் 2
உணர்வுகள் 1
உணர்வும் 6
உணர்வுற்றாய் 1
உணர்வுற 1
உணர்வை 2
உணர்வொடு 1
உணர்வோடு 3
உணர்வோய் 5
உணர்வோர் 1
உணர்வோர்க்கும் 1
உணர்வோன் 1
உணர 3
உணரவும் 1
உணரா 14
உணராதவரை 1
உணராதாய் 1
உணராது 5
உணராமையின் 1
உணராய்-கொல்லோ 1
உணரார் 1
உணரான் 2
உணரும் 2
உணல் 2
உணவினை 1
உணவு 18
உணவுகள் 1
உணவும் 1
உணஉண 1
உணா 7
உணாது 4
உணாமை 1
உணு 2
உணும் 23
உணும்-கால் 2
உத்தான 1
உதட்டு 2
உதய 1
உதயத்து 2
உதரம் 2
உதவ 3
உதவா 4
உதவார் 1
உதவி 16
உதவிக்கு 1
உதவிய 6
உதவியாக 1
உதவியால் 1
உதவியின் 1
உதவியோடு 1
உதவிற்று 1
உதவும் 2
உதவுவான் 1
உதவுவேன் 1
உதாரம் 1
உதிக்கும் 5
உதிக்குவன் 2
உதித்த 19
உதித்த-போது 1
உதித்தது 4
உதித்ததுவே 1
உதித்தல் 3
உதித்தலும் 2
உதித்தன 1
உதித்தன-கால் 1
உதித்தனர் 1
உதித்தனன் 1
உதித்தனை 1
உதித்தாய் 1
உதித்தார் 1
உதித்தான் 2
உதித்தான்-கொலோ 1
உதித்தி 1
உதித்து 11
உதித்தேன் 1
உதித்தோன் 2
உதிப்ப 2
உதிப்பது 1
உதிப்பவன் 1
உதிப்பன் 1
உதிப்பனோ 1
உதிப்பான் 1
உதிர் 8
உதிர்த்த 1
உதிர்த்தன 1
உதிர்த்தனன் 1
உதிர்த்து 2
உதிர்ந்த 1
உதிர 5
உதிரங்கள் 1
உதிரத்து 2
உதிரம் 6
உதிரமும் 1
உதிரமே 1
உதுலன் 1
உதை 1
உதைத்தலின் 1
உதைத்தன 2
உதைத்தனன் 2
உதைத்திட 1
உதைத்து 8
உதைப்ப 6
உதைய 1
உந்தரத்தில் 1
உந்தி 3
உந்திய 1
உந்தினன் 1
உந்து 5
உந்தும் 1
உந்தைக்கு 1
உபரன் 1
உபலமே 1
உம் 4
உம்பர் 28
உம்பர்கள்-பால் 1
உம்பர 2
உம்பரம் 2
உம்பரிலும் 1
உம்பரின் 2
உம்பரினும் 1
உம்பரும் 5
உம்பருள் 3
உம்பரை 3
உம்பரையும் 1
உம்பன் 2
உம்பி 2
உம்பியும் 1
உம்மால் 2
உம்மிடத்து 1
உம்முள் 1
உம்மை 3
உமக்கு 6
உமக்கே 1
உமது 4
உமர் 2
உமிழ் 29
உமிழ்கின்ற 1
உமிழ்தல் 1
உமிழ்ந்த 13
உமிழ்ந்ததே 1
உமிழ்ந்தால் 1
உமிழ்ந்து 13
உமிழ்ந்தே 2
உமிழ்வதே 1
உமிழ்வன 1
உமிழ 2
உமிழும் 3
உமிழுவர் 1
உமை 1
உய் 12
உய்க்கும் 13
உய்க 1
உய்த்த 8
உய்த்தல் 1
உய்த்தன 2
உய்த்தனர் 1
உய்த்தாய் 1
உய்த்தார் 2
உய்த்தாள் 1
உய்த்தான் 2
உய்த்திட்டான் 1
உய்த்து 18
உய்த்தே 1
உய்த்தேல் 1
உய்தல் 1
உய்தற்கு 2
உய்தி 1
உய்ந்தார் 1
உய்ந்தால் 1
உய்ந்து 2
உய்ப்ப 7
உய்ப்பன 1
உய்ப்பார் 3
உய்ப்பான் 1
உய்ப்பேன் 1
உய்ப்போர் 1
உய்ய 17
உய்யத்தான் 1
உய்யல் 3
உய்யலும் 1
உய்யா 2
உய்யார் 4
உய்யும் 1
உய்வதற்கு 1
உய்வதற்கே 2
உய்வது 1
உய்வர் 5
உய்வரும் 1
உய்வரே 1
உய்வார் 6
உய்வான் 2
உயர் 201
உயர்க்கும் 1
உயர்த்த 4
உயர்த்தனன் 1
உயர்த்தார் 1
உயர்த்தான் 1
உயர்த்தி 1
உயர்த்திய 1
உயர்த்தினானே 1
உயர்த்து 1
உயர்த்தோர் 1
உயர்த்தோன் 3
உயர்ந்த 39
உயர்ந்தவற்கு 1
உயர்ந்தாய் 1
உயர்ந்தாள் 2
உயர்ந்து 10
உயர்ந்தே 1
உயர்ந்தோய் 2
உயர்ந்தோர் 2
உயர்ந்தோரேனும் 1
உயர்ந்தோன் 6
உயர்ந்தோனேனும் 1
உயர்வாய் 2
உயர்வார் 2
உயர்வு 1
உயர்வோய் 1
உயர்வோர் 1
உயர 4
உயரிய 5
உயரின 1
உயரினாள் 1
உயரினோர் 2
உயரு 1
உயரும் 2
உயருவார் 1
உயல் 1
உயிர் 364
உயிர்-கொலோ 1
உயிர்க்கு 25
உயிர்க்கும் 4
உயிர்கட்கு 2
உயிர்கள் 25
உயிர்த்த 22
உயிர்த்தது 1
உயிர்த்தன 1
உயிர்த்தனன் 1
உயிர்த்தாள் 1
உயிர்த்து 12
உயிர்ப்ப 1
உயிர்ப்பன 1
உயிர்ப்பார் 1
உயிர்ப்பாள் 1
உயிர்ப்பின் 1
உயிர்ப்பினோடு 1
உயிர்ப்பு 14
உயிர்ப்புளி 1
உயிர்ப்பொடு 2
உயிர்ப்பொடும் 1
உயிர்ப்போடு 3
உயிர்பட 1
உயிராக 1
உயிராய் 7
உயிரில் 3
உயிரின் 6
உயிரினும் 1
உயிரினை 1
உயிரும் 14
உயிரே 10
உயிரை 32
உயிரொடும் 1
உயிரோடு 4
உயிரோய் 2
உர 1
உரக 1
உரகத்தின் 1
உரகம் 2
உரகமும் 1
உரத்தில் 2
உரத்தினை 1
உரத்து 4
உரத்து-இடை 1
உரத்தொடு 1
உரப்பலால் 1
உரம் 30
உரமும் 3
உரல் 1
உரவோர் 1
உரறவே 1
உரன் 4
உரனால் 1
உராய் 5
உரி 48
உரிஞ்சி 1
உரிஞ்சிய 1
உரிஞ்சு 1
உரித்த 3
உரித்து 2
உரிது 2
உரிமை 8
உரிமைக்கு 1
உரிமைத்து 1
உரிய 28
உரியது 8
உரியார் 1
உரியோன் 1
உரு 151
உரு-தொறும் 1
உருக்கிய 1
உருக்கினன் 1
உருக்குகின்ற 1
உருக்கும்-கால் 1
உருக்கொடு 2
உருக்கொண்டு 2
உருக 11
உருகாது 2
உருகி 21
உருகிய 2
உருகினள் 1
உருகினான் 1
உருகு 4
உருகும் 7
உருகுவர் 3
உருகுவார் 1
உருகுவாள் 1
உருகுவான் 1
உருகோம் 1
உருட்டலின் 1
உருட்டி 2
உருட்டிட 1
உருட்டிய 2
உருட்டும் 2
உருண்ட 1
உருண்டு 7
உருத்த 5
உருத்தகும் 1
உருத்து 1
உருப்படும் 1
உரும் 18
உருமத்து 1
உருமில் 1
உருமின் 7
உருமு 1
உருமும் 1
உருமொடு 1
உருமோ 2
உருவ 5
உருவத்து 1
உருவம் 12
உருவமாக 1
உருவமுடன் 1
உருவவும் 1
உருவாய் 5
உருவால் 1
உருவாள் 1
உருவான் 1
உருவி 6
உருவிடும்-ஆல் 1
உருவில் 7
உருவின் 5
உருவினால் 1
உருவினை 1
உருவு 1
உருவுடன் 1
உருவும் 8
உருவே 8
உருவை 3
உருவொடு 4
உருவொடும் 1
உருவோடு 2
உருவோய் 2
உருள் 17
உருள்வார் 1
உருளும் 2
உருளுவர் 1
உருளை 1
உருளையும் 1
உருளொடு 2
உருளோடு 1
உரை 112
உரைக்க 1
உரைக்கல் 2
உரைக்கலுற்றான் 1
உரைக்கிலன் 1
உரைக்கிலே 1
உரைக்கின்றோரும் 1
உரைக்கு 3
உரைக்குதி 1
உரைக்கும் 8
உரைக்கும்-கால் 1
உரைக்கும்-பாலோ 1
உரைகள் 8
உரைகொண்டான் 1
உரைசெய்தனன்-ஆல் 1
உரைசெய்து 1
உரைத்த 47
உரைத்த-காலை 1
உரைத்தது 2
உரைத்ததும் 1
உரைத்ததே 1
உரைத்தல் 2
உரைத்தலும் 1
உரைத்தவை 4
உரைத்தன 2
உரைத்தனள் 1
உரைத்தனன் 2
உரைத்தனை 1
உரைத்தார் 5
உரைத்தால் 1
உரைத்தாள் 1
உரைத்தான் 21
உரைத்தி 2
உரைத்திடுவது 1
உரைத்திடுவாம் 1
உரைத்திலாள் 1
உரைத்தீர் 1
உரைத்து 31
உரைத்தே 1
உரைத்தேன் 1
உரைத்தோன் 1
உரைப்ப 21
உரைப்பது 8
உரைப்பர் 1
உரைப்பல் 2
உரைப்பவர் 3
உரைப்பவும் 1
உரைப்பவோ 1
உரைப்பன் 1
உரைப்பான் 8
உரைப்பான்-மன்னோ 1
உரைப்பு 3
உரைப்பேன் 3
உரைப்பேனோ 1
உரைப்போய் 1
உரைமோ 4
உரையா 2
உரையாத 1
உரையாது 1
உரையாதும் 1
உரையாயோ 1
உரையால் 4
உரையில் 3
உரையின் 8
உரையினால் 3
உரையீர் 3
உரையும் 2
உரையே 1
உரையோய் 1
உரையோர் 1
உரோசை 1
உல்லியர் 1
உலக்கம் 1
உலக்கும் 1
உலக 4
உலகத்து 1
உலகத்தை 1
உலகத்தோர் 2
உலகம் 54
உலகமும் 3
உலகமே 1
உலகர் 1
உலகில் 25
உலகில 1
உலகிலும் 1
உலகிற்கு 9
உலகிற்கும் 1
உலகின் 15
உலகின்-பால் 1
உலகினர் 3
உலகினில் 1
உலகினோடு 1
உலகினோர் 3
உலகினோரும் 1
உலகு 142
உலகு-இடை 1
உலகும் 26
உலகை 1
உலகையே 1
உலந்த 4
உலந்தவர் 1
உலந்து 2
உலப்பு 1
உலம்ப 1
உலம்பி 1
உலம்பிற்று 1
உலர்ந்த 1
உலவ 8
உலவல் 2
உலவாயோ 1
உலவி 14
உலவிய 2
உலவு 9
உலவும் 2
உலறும் 1
உலன்ற 1
உலா 5
உலாம் 51
உலாய் 1
உலாவ 1
உலாவலின் 1
உலாவி 3
உலாவிய 13
உலாவியது 1
உலாவு 10
உலாவும் 7
உலாவுவார் 1
உலை 20
உலைக்கினும் 1
உலைந்து 1
உலைப்பு 1
உலைய 1
உலையில் 1
உலையின் 1
உலைவு 2
உலோபம் 1
உவ்வு 2
உவக்கும் 2
உவகை 20
உவகையால் 1
உவகையோடு 2
உவட்டாத 1
உவண 1
உவணம் 1
உவணி 2
உவணிகள் 1
உவணியால் 1
உவணியை 1
உவத்தை 1
உவந்த 15
உவந்தது 4
உவந்ததே 2
உவந்தன 1
உவந்தார் 2
உவந்தான் 1
உவந்து 38
உவப்ப 48
உவப்பதற்கு 1
உவப்பர் 2
உவப்பன் 1
உவப்பார் 1
உவப்பான் 1
உவப்பில் 20
உவப்பின் 16
உவப்பினொடு 1
உவப்பீர் 2
உவப்பு 8
உவப்புற 1
உவப்பொடு 3
உவம் 1
உவமியா 2
உவமியாத 2
உவமை 11
உவமையில் 1
உவமோடு 1
உவர் 1
உவர்க்கும் 4
உவர்ப்பு 2
உவரி 4
உவரில் 1
உவவோடு 1
உவா 9
உழ 1
உழக்கி 1
உழக்கிய 1
உழக்கின-ஆல் 1
உழக்கு 1
உழவர் 4
உழவன் 1
உழற்றலின் 1
உழி 1
உழி-தொறும் 2
உழியே 1
உழியோ 1
உழிவு 1
உழிழ்ந்து 1
உழுத 2
உழுது 7
உழுநர் 2
உழுநனை 1
உழும் 1
உழுவை 5
உழை 6
உழைக்கு 1
உழைகள் 2
உழைகாள் 1
உழைத்த 1
உழைத்தல் 1
உழைத்தான் 2
உழைத்து 4
உழைத்தே 2
உழைந்து 1
உழைப்பில் 1
உழையில் 2
உழையின் 1
உள் 280
உள்_அரும் 1
உள்குடியாய் 1
உள்கொண்டு 1
உள்நயம் 1
உள்ள 14
உள்ளத்து 10
உள்ளதுவே 1
உள்ளதேல் 1
உள்ளதோ 1
உள்ளம் 28
உள்ளமும் 2
உள்ளமேல் 1
உள்ளமொடும் 1
உள்ளல் 1
உள்ளலின் 2
உள்ளவை 1
உள்ளன் 2
உள்ளன 1
உள்ளா 2
உள்ளாய் 1
உள்ளி 37
உள்ளிய 15
உள்ளின் 1
உள்ளினது 1
உள்ளினர்-ஆல் 1
உள்ளினள் 2
உள்ளினன் 1
உள்ளினன்-ஆல் 2
உள்ளினான் 4
உள்ளும் 13
உள்ளுவார் 1
உள்ளுற 1
உள்ளே 2
உள்ளோர் 4
உள்ளோன் 2
உள 91
உளங்கு 1
உளத்த 1
உளத்தான் 1
உளத்தில் 30
உளத்திற்கு 4
உளத்தின் 7
உளத்தின்-பால் 1
உளத்தினார் 1
உளத்தினுள் 1
உளத்தினோர் 1
உளத்து 91
உளத்துள் 1
உளத்தே 1
உளத்தை 4
உளத்தையும் 1
உளத்தோடு 1
உளத்தோன் 1
உளதாய் 1
உளது 13
உளது-ஆல் 2
உளதும் 1
உளதே 2
உளதேல் 6
உளதோ 6
உளம் 162
உளமும் 3
உளமே 3
உளர் 14
உளர்ந்த 3
உளர்ந்து 1
உளரல் 1
உளரலும் 1
உளரி 4
உளரிய 1
உளரும் 1
உளரே 1
உளரோ 1
உளவே 1
உளன் 17
உளனாய் 3
உளனோய் 1
உளாய் 3
உளார் 9
உளான் 18
உளி 5
உளிக்குமே 1
உளியமும் 1
உளியவை 1
உளியனோ 1
உளே 8
உளை 5
உளைகுவர் 2
உளைதியே 1
உளைந்த 2
உளைந்தார் 1
உளைந்தாள் 1
உளைந்தான் 5
உளைந்து 25
உளைந்தும் 1
உளைந்தே 1
உளைந்தோர் 1
உளைப்பு 1
உளைய 11
உளையும் 1
உளைவது 1
உளைவன 1
உளைவாய் 1
உளைவார் 1
உளைவான் 1
உளைவு 1
உளோய் 5
உளோர் 12
உளோர்களும் 1
உளோன் 1
உற்ற 106
உற்றதின் 1
உற்றது 18
உற்றல் 2
உற்றவர் 2
உற்றவர்க்கும் 1
உற்றவை 2
உற்றன 5
உற்றனம் 1
உற்றனமே 1
உற்றனர் 3
உற்றனன் 1
உற்றனன்-ஆல் 2
உற்றனனோ 2
உற்றாம் 1
உற்றாயே 1
உற்றாயோ 1
உற்றார் 20
உற்றாரே 1
உற்றால் 3
உற்றாலும் 1
உற்றாள் 2
உற்றான் 27
உற்றானே 2
உற்றானோ 1
உற்றி 1
உற்றிட்ட 1
உற்றியே 4
உற்றிலமேல் 1
உற்றிலன் 1
உற்று 109
உற்றுழி 1
உற்றே 2
உற்றேன் 7
உற்றேனே 1
உற்றையோர் 1
உற்றோம் 1
உற்றோனும் 1
உற 190
உறங்க 1
உறங்கி 1
உறங்கிய 1
உறங்கினான் 1
உறங்கு 1
உறங்கும் 3
உறல் 10
உறலின் 1
உறவாட 1
உறவாடினம் 1
உறவில் 1
உறவின் 1
உறவினாரினும் 1
உறவினால் 2
உறவினோடு 1
உறவினோர் 1
உறவு 13
உறவும் 1
உறவே 2
உறவையும் 1
உறவோடு 1
உறவோர் 3
உறவோரொடு 1
உறழ் 11
உறழ 1
உறா 14
உறாதாள் 1
உறாது 9
உறாமை 1
உறாமையால் 1
உறி 14
உறின் 3
உறிஇ 1
உறீஇ 93
உறு 33
உறுக்கல் 1
உறுக்குவார் 1
உறுகண் 1
உறுத்த 1
உறுத்திய 1
உறுத்து 1
உறுதி 30
உறுதிகள் 2
உறுதிகளும் 1
உறுதியாக 1
உறுதியால் 5
உறுதியில் 1
உறுதியினால் 1
உறுதியும் 2
உறுதியே 2
உறுப்பு 10
உறுப்பும் 1
உறும் 77
உறும்-கால் 1
உறுமி 3
உறுமினான் 1
உறுமுமே 3
உறுமுவர் 1
உறுமை 1
உறுவன 2
உறுவுகின்ற 1
உறை 98
உறைகள் 1
உறைகின்ற 1
உறைகின்று 1
உறைகின்றோர் 1
உறைந்த 14
உறைந்த-காலை 1
உறைந்தவர் 1
உறைந்தன 1
உறைந்தன-கால் 1
உறைந்தார் 2
உறைந்தாள் 1
உறைந்து 9
உறைந்துளி 1
உறைந்தோன் 1
உறையின் 3
உறையினோடு 1
உறையும் 6
உறையுள் 7
உறையுளாய் 1
உறையை 1
உறையோ 1
உறையோடு 1
உறையோர் 1
உறைவது 1
உறைவதும் 1
உறைவர் 2
உறைவழி 1
உறைவாய் 2
உறைவார் 2
உன் 82
உன்-கண் 1
உன்-பால் 3
உன்-வாய் 1
உன்-இடை 2
உன்ன 13
உன்ன_அரிய 1
உன்ன_அரும் 6
உன்னம் 1
உன்னமும் 2
உன்னல் 1
உன்னலால் 3
உன்னலும் 1
உன்னா 4
உன்னாதன 1
உன்னார் 1
உன்னால் 5
உன்னி 5
உன்னிய 7
உன்னியதால் 1
உன்னில் 1
உன்னின் 1
உன்னினாய் 1
உன்னினாள் 1
உன்னினேனே 1
உன்னு 4
உன்னேல் 1
உன்னை 25
உன்னையே 1
உன்னோடு 3
உனக்கு 23
உனக்கும் 1
உனக்கே 2
உனக்கோ 1
உனது 13
உனதே 1
உனை 17
உனையோ 1
உனொடு 1

உக (33)

கலையினார் மன இணை வெளிறு கான்று உக
முலையினார் மன இணை முயன்று அங்கு ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:2 18/3,4
நஞ்சு உக பகு வாய் அரவு உரு கொடு அ நாளில் – தேம்பா:5 6/3
நகை உற்றால் என நாள் மலர் தேன் உக
முகை உற்று ஆய முறுக்கு அவிழ்ந்து ஆம் அரோ – தேம்பா:7 46/3,4
களி அமை நீர் உக காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 100/4
விஞ்ச தாரணி அறியா வெயில் வெள்ளம் உம்பர் உக
தஞ்சத்து ஆர் தவம் செய்தோர் தகை போல இவர்க்கு இருள் சூழ் – தேம்பா:10 18/2,3
வேல் வழியே இரத்தம் உக அவரை கொன்றீர் வீட்டில் அவர் என்னுடன் வாழ்ந்து உவப்ப தீமை – தேம்பா:11 49/3
சீர் வளர் விழி மலர் சிறந்து முத்து உக
சூர் வளர் மனத்து அவர் துகைத்து உள் ஏங்கினார் – தேம்பா:13 14/3,4
முதிர் தரும் அமிர்து உக முறுவல் கொட்டலால் – தேம்பா:13 15/3
விண் உக ஆர்த்து வீழ் உரும் அன்ன வேந்து மீண்டு உலம்பி ஐ என்ன – தேம்பா:14 44/1
எண் உக இடம் அற்று அபயர் மா கடல் சூழ்ந்து எய்த கோல் பின்னுற தொடர்ந்தான் – தேம்பா:14 44/4
சூலொடு சூழ்ந்து சுளித்து இடி மின்னொடு உக
காலொடு காய்ந்து அதிர் கார் திரள் ஒத்தனவே – தேம்பா:15 64/3,4
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ – தேம்பா:15 93/2
ஓர் இரண்டு சிலை அளவு இறந்த கணை உக அடைந்து படு கணை இலா – தேம்பா:15 96/2
உகம் உக முடித்த நாளின் வளி என உருள் உருள் முடுக்கு சோணன் அலமர – தேம்பா:15 112/1
கொடிய கரு வஞ்சர் உரம் உலவி உறை என்று நிறை குருதி உக விண்டு அனையர் வீழ – தேம்பா:15 123/2
சொல் வாய் உகு சுடு தீயொடு சுளி கண் அழல் உக நீர் – தேம்பா:15 143/1
இரு கார் பல எரி ஏறு உக விளையாடின எனவே – தேம்பா:15 147/1
குருதி மிக்கு உக மலை மிசை துகிர் அது கொடி முளைத்து என உயரிய இரத மேல் – தேம்பா:15 163/1
மன்னும் உயிரோடு உக முடிதல் வரும் கால் அ கால் மீட்டு ஒளியால் – தேம்பா:19 33/3
பனி வளர் பூம் துறை பருகும் தேன் உக
தொனி வளர் யாழ் என பாட தும்பிகள் – தேம்பா:20 10/1,2
தேறினான் சுழற்றும் வாளால் சிதைவு உக முளைத்த சாகி – தேம்பா:20 47/1
வானம் தரு வாழ்வு உக எய்தினர்-ஆல் – தேம்பா:22 5/4
கொலை முகத்தொடு குருதியை தொடர் குழவி துய்த்து உணும் அமுது உக
அலை முகத்து ஒளி அவிழும் முத்தொடும் அவிரும் துப்பு என மருளுமே – தேம்பா:25 75/3,4
புரமும் அற்றனர் கடிகையும் பல புடையில் அற்று உக எவணுமே – தேம்பா:25 76/4
விஞ்சினார் தொழில் கொண்டு வாள் வழி வெம் புண் நீர் உக வீவன்-ஆல் – தேம்பா:25 79/4
முலை அணி சுதர் அகலவே அழும் முலை என சொரி அழுது உக
தலை அணி சுதர் அகலவே கமழ் தலை இருள் கவின் அழி விட – தேம்பா:25 82/1,2
நா-இடை தேன் உக நவின்று உலாவலின் – தேம்பா:27 3/2
கதிர் தரும் முகத்து உக இளவல் காட்டினான் – தேம்பா:30 101/4
நீ உமிழ் நீர் உக நிலைமை யாது என்றாள் – தேம்பா:30 102/4
ஊனில் நின்று இழிந்த செந்நீர் உக கடல் படையை வென்றார் – தேம்பா:30 132/4
நாம் நீர் அழுது உக நம்மை பிரிதர – தேம்பா:30 157/2
பண் உள் ஓதையின் பனி மொழி மது உக பணித்தான் – தேம்பா:31 8/4
கிடந்து மின் பிழம்பு உக கிளர்த்த காட்சியான் – தேம்பா:35 3/4

மேல்


உகண்ட (1)

அற நிமிர்ந்த கொடி அற உயர்ந்த உருள் அற உகண்ட பரி அலவனோடு – தேம்பா:15 98/1

மேல்


உகண்டன (1)

இடம் மாறி உகண்டன வாசியொடும் எரி ஊறிய வெம் கதம் ஆர் விழியால் – தேம்பா:24 24/2

மேல்


உகண்டு (1)

மின் தன் வாய் என மேவி உகண்டு உளத்து – தேம்பா:26 37/3

மேல்


உகத்தில் (1)

உவத்தை உவந்து தாழுகுவர் உகத்தில் உதிர்ந்த மீன் அனையார் – தேம்பா:5 139/4

மேல்


உகந்த (1)

இன் அரும் குணங்கள் தம்மால் இறையவற்கு உகந்த கோமான் – தேம்பா:3 37/2

மேல்


உகந்தனாய் (1)

கோன் முகத்து உகந்தனாய் முடிக்கும் கொள்கையான் – தேம்பா:29 33/4

மேல்


உகப்பில் (2)

உந்து தேர் என நசை உகப்பில் ஏறினள் – தேம்பா:9 94/1
ஒளி கூர்ந்து உயர் தன் ஆசனத்தின் உகப்பில் அருத்தியோடு இருத்தி – தேம்பா:36 22/2

மேல்


உகப்பு (1)

பதைத்து இரைத்து உகப்பு இடை பனிப்புற்று ஓடுவார் – தேம்பா:14 105/4

மேல்


உகப்பே (1)

மேலோர் உகப்பே மேவார் மேவார் தொடர் தம் நிழலை – தேம்பா:9 19/3

மேல்


உகம் (5)

கடி சுமந்த முகில் என மறைந்து வெளி கடை முடிந்த உகம் இது எனா – தேம்பா:15 95/3
உகம் உக முடித்த நாளின் வளி என உருள் உருள் முடுக்கு சோணன் அலமர – தேம்பா:15 112/1
அருவியாகிய குருதி நெய் மகர் அணை இலாது உகம் விடுவர்-ஆல் – தேம்பா:25 81/4
கொலை கொள் தீ உகம் கோடிகள் கோடி போய் – தேம்பா:28 108/3
வாடு இலா வளர் நோய்கள் மலிந்து உகம்
கோடி கோடி பொறுப்பது கொள்கையோ – தேம்பா:28 109/3,4

மேல்


உகள் (3)

ஓர் இரு_நூறு உகள் மா உயர் வில்லினர் வந்து – தேம்பா:15 68/2
நீர் வென்றன தோல் மத நீர் உகள் என்னில் அ சொல் – தேம்பா:16 23/2
பார் அறு நூங்கு இரதம் உகள் பரி கரி வாள் வில் வேல் என்று – தேம்பா:29 74/2

மேல்


உகள (2)

கயல் பாய்ந்து உகள கமலம் கிழிபட்டு – தேம்பா:22 9/1
உள் முழுது அருள் முகத்து உகள தோற்றிய – தேம்பா:30 57/1

மேல்


உகளி (3)

உருள் பூட்டிய நெடும் அச்சு இல உருள் கால் இல உகளி
மருள் பூட்டிய பரிமா இல வரு பாகரும் இல மேல் – தேம்பா:14 51/1,2
பட கலி தளிர்ப்ப உகளி முன் பாய்ந்தான் படர் இருள் முகில் தரும் அசனி – தேம்பா:23 102/2
கயல் பொருது உகளி பாய கலங்கிய குமரி அன்னம் – தேம்பா:28 158/1

மேல்


உகளும் (2)

உள்ளும் படி குறுகும் படி உகளும் படி உளவே – தேம்பா:21 26/3
போர் எல்லை கடந்து உகளும் பொன் கலின மா ஏறி பொலி உம் கோமார் – தேம்பா:32 84/1

மேல்


உகளுவர் (2)

திரிவர் உகளுவர் அணுகி அகலுவர் திமிர இரு புயம் உறுமுவர் – தேம்பா:24 39/1
உயர மத கரி சுழல எறிகுவர் உழுவை உருவொடும் உகளுவர்
பெயர அவர் கவர் வயிர நெடு வரை பிளவ உரம் உழுது எறிகுவர் – தேம்பா:24 40/1,2

மேல்


உகிர் (5)

கோல நல் படலை பைம் பூ கூர் உகிர் விசித்த மாலை – தேம்பா:9 75/1
உகிர் கொடு ஆய் அலர் கிள்ளி உதிர்த்து எழும் – தேம்பா:10 31/2
கூர் பகை உகிர் வவ்வா முன் கொடிய கண் இரையை வவ்வி – தேம்பா:12 25/2
உழை இனங்கள் தமை அட எதிர்ந்த வய உகிர் உடன்ற வரி எனவும் முள் – தேம்பா:16 38/1
உகிர் கிழி கணிச்சி காட்டி உற்ற அ சவத்தை பாந்தள் – தேம்பா:23 67/2

மேல்


உகு (7)

எருக்கு வீங்கிய இழிவு உகு நெஞ்சு-இடை அடங்கா – தேம்பா:3 13/2
கருத்தினொடு கண்ணில் ஒற்றி கண் உகு நீர் முத்து என கால் கழல் போல் மாற்றி – தேம்பா:11 116/2
உடலொடு வேழம் உருண்டு உகு வெம் குருதி – தேம்பா:15 66/3
சொல் வாய் உகு சுடு தீயொடு சுளி கண் அழல் உக நீர் – தேம்பா:15 143/1
செல் வாய் உகு இடி ஆர்ப்பொடு சின வாய் உயிர் உண நீள் – தேம்பா:15 143/2
வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும் – தேம்பா:15 143/3
கொல் வாய் உகு கறை தாறு இல கொடி தாய் அமர் எழும்-ஆல் – தேம்பா:15 143/4

மேல்


உகுக்கு (2)

கதி செய்கின்ற ஈறு அகன்ற கனிவு உகுக்கு வான் மிசை – தேம்பா:7 33/3
வேக இன பரி மேகம் உகுக்கு உரும் ஒத்து – தேம்பா:15 63/3

மேல்


உகுக்கும் (6)

மாய் உகுத்த வாழ்வு உகுக்கும் மணம் இன்றி எம் ஞான்றும் மாறா கன்னியாய் – தேம்பா:5 35/2
அன்பு உகுக்கும் கண்ணீரே அன்பிற்கு ஆற்றா பெரும் தளை என்று – தேம்பா:30 17/1
இன்பு உகுக்கும் ஓர் இரு செல் கூறாது அந்தோ இராவு ஒளித்தீர் – தேம்பா:30 17/2
துன்பு உகுக்கும் கான் துறும் கால் துணை இல் மஞ்ஞை துயர் கண்டு – தேம்பா:30 17/3
நன்பு உகுக்கும் நெஞ்சு உருகி இரங்கீர்-கொல்லோ நமக்கு என்பார் – தேம்பா:30 17/4
கண் தீண்டி இன்பு உகுக்கும் கவின் தீட்டும் பவோனியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/4

மேல்


உகுக்குவம் (1)

நகை உடைத்து உகுக்குவம் என்ன நண்ணி மென் – தேம்பா:30 55/3

மேல்


உகுத்த (10)

நீ உகுத்த வணக்கம் என் நினைவு ஓங்கி மூ வயது நிகழா முன்னர் – தேம்பா:5 35/1
மாய் உகுத்த வாழ்வு உகுக்கும் மணம் இன்றி எம் ஞான்றும் மாறா கன்னியாய் – தேம்பா:5 35/2
உறுமை ஆர் முகில் உறை இரந்து உயிர்க்கு எலாம் உகுத்த
நறுமை ஆர் நளிர் நறு மலர் வாவியே போன்றார் – தேம்பா:6 66/3,4
மிறலினால் உகுத்த பாவம் விலகுவான் விளங்குவான் – தேம்பா:7 40/4
என்று பா வழங்கும் மாரி இ திறத்து உகுத்த பின் – தேம்பா:7 43/1
உள் நிலா உரை வழி உகுத்த பான்மையால் – தேம்பா:9 85/1
நிக முகம் உகுத்த தேரின் நிலை மிசை நெய்யும் அவர் பிடித்த நோழிகையின் அவன் – தேம்பா:15 112/2
ஒள் இலை குவளை கண் விழித்து உகுத்த தேன் – தேம்பா:17 5/2
பொய் திறத்து உகுத்த தீ கனவை பூத்து அவர் – தேம்பா:24 50/3
போர் இறைஞ்சும் வேல் வேந்தன் புகைந்து உகுத்த புண்கண் உறா – தேம்பா:29 69/3

மேல்


உகுத்தது (1)

இன்பு உகுத்தது ஓர் இருண்ட கான்-இடை ஒளித்து உறைந்தாள் – தேம்பா:26 59/4

மேல்


உகுத்து (3)

காள் அணி ஏறி வேல் சாயல் கனிவு உகுத்து உயிர் உண் தீம் சொல் – தேம்பா:20 44/3
உண்ட தேன் அருகு நின்று உகுத்து யாழ் ஒலி – தேம்பா:20 121/1
எள்ளிய கசடு உகுத்து எசித்தில் ஆளவோ – தேம்பா:23 118/4

மேல்


உகுப்ப (2)

நோய் உகுப்ப உளத்து அலக்கண் நுழைந்து அறுப்ப மணம் இப்போ நுதல்கிற்பானேன் – தேம்பா:5 35/4
நெஞ்சம் சேர் நஞ்சு உகுப்ப எடுத்த நாக நெடும் தலையை என் தொடையால் நேரா வல்லாள் – தேம்பா:8 58/2

மேல்


உகும் (44)

அறாது உறா உணர்வு உகும் அரங்கம் சோலையே – தேம்பா:1 45/4
அகம் கலங்க முனை உடன்று அழிவு உகும் குணுங்கு இனம் – தேம்பா:7 35/1
மண்டு அமிழ்து உகும் அவாவின் மகிழ்வினை உரைப்பர் ஆரோ – தேம்பா:9 133/4
வெம் சின கரி மேய்ந்து உகும் வெள்ளிலோ – தேம்பா:10 28/1
முடி வான் உறும் இரதத்து உளர் சிரம் அற்று உகும் முடிகள் – தேம்பா:14 56/1
வடி வாளியொடு உரம் அற்று உகும் வடிவு உற்ற அணி மணிகள் – தேம்பா:14 56/2
அடியோடு இரு கரம் அற்று உகும் அழகு உற்ற அவிர் அணிகள் – தேம்பா:14 56/3
கடிதாய் உலகு ஒழி நாள் உகும் கணம் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 56/4
மேல் மன்னிய வீரியர் வில்லில் உகும்
கோல் முன்னின கொல்லு குளம்பின மேல் – தேம்பா:15 38/1,2
செல் உகும் மாரி என சினம் முற்றிய நீள் – தேம்பா:15 58/1
வில் உகும் மாரி மிடைந்து மிடைந்தனர் வாய் – தேம்பா:15 58/2
சொல் உகும் மாரி சுளித்த முழக்கம் எழீஇ – தேம்பா:15 58/3
அல் உகும் மாரி அகத்தினர் அஞ்சினர்-ஆல் – தேம்பா:15 58/4
மேல் அறம் மேவினன் வில் உகும் மாரி அறா – தேம்பா:15 71/4
தேர் எழுந்த விசை விசை எழுந்த வசி திரள் எழுந்த கணை கணை உகும்
போர் எழுந்த தனு புகை எழுந்து அபயர் பொர எழுந்த வெரு ஒலி மருள் – தேம்பா:15 90/2,3
தான் முகம் செறித்த அன்பின் தகவு உகும் இவன் தான் என்றான் – தேம்பா:15 179/4
துன்புற போவல் என் என பலரும் சூழ்ந்து தம் காவின் நஞ்சு உகும் காய் – தேம்பா:18 36/2
கம் உகும் படர் கதலி கனிகள் நக்கும் கரும்பு ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/1
அம் உகும் செம் கமல வாவி ஒரு-பால் அணிசெய்க – தேம்பா:20 16/3
அம் உகும் சித்திர நல் கூடம் சென்றார் அ தகவார் – தேம்பா:20 16/4
இந்து ஒத்தன உடு ஒத்தன இணர் மற்று உகும் இயலே – தேம்பா:21 32/4
தேன் உகும் எசித்து நாட்டில் சேர்ந்து உறை நாதன் அங்கண் – தேம்பா:25 86/1
மீன் உகும் முடியின் தாயும் வெண் மலர் வளனும் காண – தேம்பா:25 86/2
ஊன் உகும் கொலையின் தன்மை உளம் பனித்து எஞ்ச காட்டி – தேம்பா:25 86/3
வான் உகும் நிறையை நீத்தார் வழுக்கு அது காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:25 86/4
கண் பொழி கலுழி போற்றி களிப்பு உகும் காட்சி உற்று – தேம்பா:25 90/1
ஈடு அக மரபோன் வான் வீட்டு இன்பு உகும் ஓதி ஓர்ந்தான் – தேம்பா:27 17/4
தெருள் திறந்த காது அருந்தலின் தெளிவு உகும் சீல – தேம்பா:27 25/2
இன்னா உகும் அ பணி செய்வது என்னை என்றான் விகரன் என்பான் – தேம்பா:27 118/4
உடலை கொலை செய்து உயிர் உணும் நஞ்சு உகும் பெண் வாய் மொழியே – தேம்பா:28 29/4
உய்ய நன்று உகும் மறை உணர்வு அவா இலா – தேம்பா:29 96/2
சுனை ஈன்ற மலர் வாயான் துளி மது போல் இன்பம் உகும் சொல்லால் சொன்ன – தேம்பா:32 30/2
வான் உகும் வாமையில் தோன்றிய வானவர் மகிழ்ந்து யாவும் மனத்து உள்ளி – தேம்பா:32 47/1
தேன் உகும் தீம் குரல் யாழ் இசை ஏற்றுபு திரு சேய் நாம புகழ் பாட – தேம்பா:32 47/2
கான் உகும் பூம் கொடியோனும் அ தாள் மிசை கமழ் பூ ஏற்றி தொழ தானும் – தேம்பா:32 47/3
ஊன் உகும் ஆக்கையை ஏந்திய நாதனை உணர்ந்து பாட தொடங்கின்றான் – தேம்பா:32 47/4
எரிந்த வெம் தழல் இக்கு உகும் பனி மலர் என்பார் – தேம்பா:32 102/1
முனிய வந்த நோய் முத்தி முற்று உகும் வாழ்வினும் இனிதே – தேம்பா:33 24/4
தேன் உகும் உரையால் யார்க்கும் தெருள் உகும் மருந்து மான – தேம்பா:35 46/1
தேன் உகும் உரையால் யார்க்கும் தெருள் உகும் மருந்து மான – தேம்பா:35 46/1
மீன் உகும் வானோர் ஏத்தும் வேத நூல் உலகில் தந்த – தேம்பா:35 46/2
கான் உகும் கமல வாயே கடிது அடி மிதிபட்டு அந்தோ – தேம்பா:35 46/3
ஊன் உகும் உதிரம் தோய்ந்த உதட்டு அலர் வாடல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 46/4
விண் தாரையின் வேழம் உகும் கடமும் – தேம்பா:36 67/2

மேல்


உகை (1)

அம்பு உகை வில் என அடி வணங்கின – தேம்பா:12 37/1

மேல்


உகைத்த (1)

உகைத்த ஏவலில் ஓர் இரு போது அது – தேம்பா:33 16/3

மேல்


உங்கள் (1)

சிட்டு இடை வான் நின்ற உங்கள் தேவர் பொன் உலகம் தன்னில் – தேம்பா:28 69/1

மேல்


உங்காரிய (1)

காமம் சால் விளை செல்வம் கவர் உங்காரிய நாட்டை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/2

மேல்


உச்சி (19)

கொம்பு அலர் தருவின் உச்சி குவளையே பூத்தல் போன்றும் – தேம்பா:12 75/2
பேர ஓங்கிய வெற்பு உச்சி பிளந்த விண் அசனி ஏறு – தேம்பா:14 22/1
நொந்து நொந்து அழுத ஓதை நுழைந்து உயர் வானத்து உச்சி
வந்து வந்து அருளில் மிக்கான் வருந்தினர்க்கு இரங்கி குன்றின் – தேம்பா:14 24/1,2
மணி வளர் குன்றத்து உச்சி வதிந்த பாறு இழிந்த வேலை – தேம்பா:14 120/2
வளைத்து எழுந்த குடை விரிப்ப வான் உச்சி செம்_சுடரோன் – தேம்பா:15 3/2
மாலை தூண் உச்சி விரித்த நீல மணி படத்து – தேம்பா:16 55/1
சேண் இகந்தான் சேண் சென்ற குன்றத்து உச்சி செல்கின்றான் – தேம்பா:18 13/2
மண் புதைத்து அன மணி வளர் குன்று உச்சி மேல் – தேம்பா:26 19/2
சொல் ஆரும் மலர் சிந்தும் குன்றத்து உச்சி துறந்து ஓடி – தேம்பா:26 161/1
பேர் நல மணி குன்று உச்சி பெரு விளக்கு இட்டதே போல் – தேம்பா:27 145/1
பூசணம் ஆக நச்சு அரவு அணிந்து பூம் தவிசு உச்சி வாழ்க என்ன – தேம்பா:28 94/3
சுதை ஒளி உச்சி ஆடும் சுடர் கொடி மாடத்து ஏகி – தேம்பா:29 35/1
குன்று உச்சி சுடர் பழியா கொளுத்திய புன் விளக்கு அன்றோ – தேம்பா:29 73/1
வென்று உச்சி வான் ஆளும் வேந்தன் எதிர் பூ உலகில் – தேம்பா:29 73/2
நின்று உச்சி நிறுவு அரசர் நினைத்த பகை ஆம் காணாய் – தேம்பா:29 73/3
அன்று உச்சி முடி கவிழ அவற்கு ஆங்கு ஆயவை கேண்மோ – தேம்பா:29 73/4
தேம் கொள் பூ மலி நீள் திமிசு உச்சி மேல் – தேம்பா:30 95/1
ஓதை பெய் முகில் அறும் உச்சி பீட மேல் – தேம்பா:30 111/3
நெட்டு ஒளி மாடத்து உச்சி நேர் இடை விடாது நீல – தேம்பா:36 89/1

மேல்


உச்சிய (1)

கரிய உச்சிய முகிலின் மின்னொடு கனல் உமிழ்ந்து இழி இடி எனா – தேம்பா:15 157/1

மேல்


உச்சியால் (1)

ஆய வான் மணி ஆர்ந்து அணி உச்சியால்
காய நெற்றி கடந்து உயர் மாடமும் – தேம்பா:11 22/1,2

மேல்


உச்சியின் (1)

பேர் நல மணி குன்று உச்சியின் பெயர்ந்து பெருகி வீழ் வெள்ளம் ஒத்து அன்னான் – தேம்பா:34 45/1

மேல்


உசாவி (1)

போற்று உரை உரைத்து கேட்ட புதிவினை ஓர்ந்து உசாவி
ஏற்று உரை உடைத்த கன்னி இரவு எலாம் போக்கினாளே – தேம்பா:7 17/3,4

மேல்


உசாவும் (2)

இன்னவாய் உசாவும் வேலை இளம் பிடி அன்ன ஓர் நல் – தேம்பா:7 19/1
மற்றை எலாமும் மனத்தின் உசாவும் மலர் திரு வாகையினான் – தேம்பா:8 72/2

மேல்


உசி (1)

உசி முகந்து பல முக முனிந்த கணை ஒர் ஓர் அலங்கல் அளவு இல எய்தான் – தேம்பா:15 97/4

மேல்


உஞ்சல் (1)

உஞ்சல் ஆடி வாயின் வாயில் உற்று உரைத்தல் உற்றனர் – தேம்பா:11 4/4

மேல்


உஞற்றிய (1)

கடை என செறி கருணையோடு உஞற்றிய வள்ளர் – தேம்பா:1 3/2

மேல்


உட்கு (7)

பூண் தொடர் அணி ஆர் தனது உரு கண்டு பொருவு_இல் தோற்று உட்கு என சாய – தேம்பா:2 43/3
உத்தான வழி யாது என்று உள களிப்போடு உட்கு எய்தி உளைந்தான் சூசை – தேம்பா:8 19/4
அரி அதட்டிய கரி இனத்து எதிர் அரிகள் உட்கு உறீஇ முறிவர்-ஆல் – தேம்பா:15 152/4
சூர் எழு வெம் காரணமும் தோன்று இலது உட்கு உற்றனமே – தேம்பா:23 71/4
ஒரு புடையில் இற்றை யாவும் இவரலின் உருவமுடன் உட்கு வீச அணி அணி – தேம்பா:24 31/1
எண்ணின் மேல் வைத்த உட்கு இயற்றும் மாயமே – தேம்பா:24 48/4
ஆகையின் மயில் ஒளித்து ஆக உட்கு உறீஇ – தேம்பா:30 54/2

மேல்


உட்கும் (1)

விள்ளிய அன்பும் உட்கும் வியன் இரு பாயும் பாய்த்தி – தேம்பா:30 82/2

மேல்


உட்குற (1)

ஒல்ல கேட்டனர் உட்குற ஆவதை – தேம்பா:11 33/3

மேல்


உட்கொண்டால் (1)

பொய்க்கும் ஓர் இன்பம் மாந்தி புரை எனும் நஞ்சு உட்கொண்டால்
கைக்கும் ஓர் மருந்து உண்ணாதோ கடுத்த நோய் ஒழியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/1,2

மேல்


உட்கொண்டு (1)

ஆவலின் கிளர் நன்று உட்கொண்டு அடிகள்-தம் மனத்தை காக்கும் – தேம்பா:2 11/3

மேல்


உட்கொளா (1)

மறத்து தேர் இல மாக்கள் அது உட்கொளா
புறத்து போக்கிய புரை பெரிது என்பெனோ – தேம்பா:18 47/3,4

மேல்


உட்பட்டு (1)

விண்டு ஆர் ஏறு உட்பட்டு என அன்னான் விரி நல் நூல் – தேம்பா:28 122/1

மேல்


உட்பட (2)

மன்னன் உட்பட வையகம் வாழ்வுற – தேம்பா:20 89/1
உட்பட வளைத்த மா முடி ஓர் வானியாய் – தேம்பா:36 123/3

மேல்


உட்புலன் (1)

புண்ணிய மரபோர் உட்புலன் அயர்வு இலர் போன்றே – தேம்பா:19 4/2

மேல்


உடம் (1)

உடம் புனைந்து அனைத்தும் கேட்டு ஒத்து ஒழுகிலான் வாமன் என்பான் – தேம்பா:28 3/4

மேல்


உடம்பாய் (1)

கொலை ஈன்ற வெற்று உடம்பாய் கூற்றும் இலாது அசைவும் இலாது – தேம்பா:30 121/2

மேல்


உடம்பிடி (1)

கொல் உடம்பிடி கொண்டு குடைந்த புண் – தேம்பா:26 90/3

மேல்


உடம்பின் (2)

இன்ன உடம்பின் துணையாக எழில் பூம் கொடி சாயல் – தேம்பா:28 24/2
தத்திய உயிரில் வெற்று உடம்பின் தன்மையார் – தேம்பா:31 18/4

மேல்


உடம்பு (13)

ஓவியம் பொருந்த வெறு ஆய் உடம்பு நின்று உயிர் ஓவுகின்று பின்று செலவே – தேம்பா:5 144/3
உடம்பு கொள் உனது சேய் உவப்பதற்கு நின் – தேம்பா:9 96/3
பிணிப்பு அரிய உடம்பு உயிரை பிரிந்தால் போல் உள் துயரம் பெருகலோடு – தேம்பா:11 120/2
பார் உடம்பு உயிராய் வந்த பரமனை கரத்தில் ஏந்தி – தேம்பா:12 79/1
ஈர் உடம்பு உயிர் ஒன்று ஆக எழுந்த அன்பு உவப்பின் பொங்கி – தேம்பா:12 79/2
சேர் உடம்பு இரண்டு ஒன்றாக சேர்த்துபு தழுவி அன்பின் – தேம்பா:12 79/3
நேர் உடம்பு எழீஇ வீடு உற்ற நிலைமையின் பாடல் உற்றான் – தேம்பா:12 79/4
சீர் வளர் உயிர் போய் அ ஊர் செத்த உடம்பு ஒத்தது அன்றே – தேம்பா:13 20/4
இரவலர் உயிராய் பேணி இவர்க்கும் ஓர் உடம்பு என்று ஆனார் – தேம்பா:26 4/4
புல் உடம்பு புதைத்தன பேர் உயிர் – தேம்பா:26 90/1
வில் உடம்பு என வேய்ந்தன காட்சியால் – தேம்பா:26 90/2
நல் உடம்பு என தேறி நடந்ததே – தேம்பா:26 90/4
கண் முழுது உடம்பு உற்று அன்ன கயம் எலாம் பூத்தது அன்றோ – தேம்பா:30 127/4

மேல்


உடல் (98)

காதலோடு உடல் கடிய நாள் வர – தேம்பா:1 16/3
ஒளிர் பூண்-இடை மணி நேர் உடல் உருவே கிடை உயிர் நேர் – தேம்பா:2 70/2
வல் கையோடு உனை மாய்த்து உடல் புட்கு இரை ஆக – தேம்பா:3 28/3
உடல் கிடந்து உடலம் கடந்தான் எனா – தேம்பா:4 57/1
என்பு தோல் உடல் போர்த்தது என்று அன்பு உறை – தேம்பா:4 65/2
பேய் செய் சிறை நீத்து அருள் பெற்று உடல் ஆம் – தேம்பா:5 70/2
குடைத்து அழல் புண் துழாவல் என குறைத்து உடல் ஒன்று பேரும் என – தேம்பா:5 133/2
துறவினால் உடல் துறந்தன உயிர் என தோன்றி – தேம்பா:6 58/1
உறவினால் உலகு உயிர் எலாம் உடல் என கொண்டார் – தேம்பா:6 58/4
வாழுமே உயிர் மலிந்து உடல் உலவிய போன்றே – தேம்பா:6 59/4
மின் துளி மூன்றும் சேர்ந்து ஓர் மெல் உடல் ஆய் உள் ஆவி – தேம்பா:7 22/2
பின் உயிர் எனது உடல் பிரிவு இல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:7 88/3
நெஞ்சு வாழ்குப காண் உடல் நீர்மையே – தேம்பா:8 85/4
நவி அருந்திய நல் உடல் வாடும்-ஆல் – தேம்பா:9 44/4
பேர் உயிர் துணை உடல் பெயர்ந்து வான் மிசை – தேம்பா:9 88/1
பொருந்து பூம் திரு உடல் போர்த்து நின் வயிற்று – தேம்பா:9 104/2
பொய் அனை உடல் நிலை மறந்து பொற்பு உறீஇ – தேம்பா:10 91/2
கந்தம் நேர் நளிர் தாது நேர் உடல் காட்டு நாதனை அம்புய – தேம்பா:10 124/2
ஊன் தோய் உடல் கொண்டன அன்பின் உணர்வு இட்டு எனக்கு பணியாயோ – தேம்பா:10 139/4
தூவுகின்ற உடல் எல்லாம் ஒன்றாய் சேர்த்து இ தொல் உலகம் தொடங்கிய நாள் தொடங்கி இங்கண் – தேம்பா:11 43/3
துடித்திடுவார் உடல் பதைப்பார் மோதி வீழ்வார் சுழல்கிற்பார் புரள்வார் நொந்து அழுவார் சோர்வார் – தேம்பா:11 52/1
அடித்திடுவார் உடல் கீறி ஊன் உண்டு ஆற்றார் அயர்ந்து ஏங்கி தயங்குகிற்பார் துயரின் வெள்ளம் – தேம்பா:11 52/3
ஊன் தோய் உடல் நோய் உறு கைப்பு அயில்வாய் – தேம்பா:11 61/3
புண் நோக உடல் துயர் பூத்திடவோ – தேம்பா:11 62/3
உறை ஒண் வடிவம் கொள் முகில் போல் உடல் கொள் இறைவன் ஏந்தினரே – தேம்பா:12 4/4
வான் தோய் முகில் தோய் சுடர் அன்ன மனுவின் உடல் தோய்ந்து உதித்த பிரான் – தேம்பா:12 6/4
எரிவார் உடல் கரிவார் இறந்து இழிவார் இடையிடையே – தேம்பா:14 52/3
கூறாய் உடல் குறைபட்டன குறைபட்டன குருதி – தேம்பா:14 58/3
உடல் உடை இளவலாய் ஒளித்த பான்மையால் – தேம்பா:14 76/3
உடல் வண்ணத்து இளவல் என இங்கண் தோன்றி உதித்த பிரான் – தேம்பா:14 92/1
நீரொடு நூறிய வீறு உடல் நீறிடவும் – தேம்பா:15 61/2
ஆடக முடியின் செல்வன் அதற்கு உடல் கரந்து தந்த – தேம்பா:15 87/2
பிணி உடன்ற அமர் அமர் உடன்ற உடல் உடல் உடன்ற உயிர் பிரி தர – தேம்பா:15 91/3
பிணி உடன்ற அமர் அமர் உடன்ற உடல் உடல் உடன்ற உயிர் பிரி தர – தேம்பா:15 91/3
உரிய நஞ்சு அரவு என இவர்ந்து அவன் உடல் பிளந்து எதிர் படை எலாம் – தேம்பா:15 157/3
சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம் – தேம்பா:15 162/3
உறை புதைத்தன முகில் என உறுமி வில் உடல் புதைத்து எழ விசையினொடு எழுதினான் – தேம்பா:15 164/4
சிந்தின உடல் உயிர் சிந்து எரி நரகு உற – தேம்பா:15 173/4
மாற்றார் உடல் படத்தில் அவர் தம் கையால் வடி உதிரத்து – தேம்பா:16 56/1
ஈனோர் உடல் கொண்டான் நெடிது வாழ்த்தி இசை செய்தார் – தேம்பா:16 59/4
ஓயின அமர் விட்டு ஓடி உடல் குறை இலரும் உண்டோ – தேம்பா:17 24/4
ஓவி வாட்டிய உன் உடல் புண் பட – தேம்பா:18 52/2
நசை சேர் வான் பதியோர் நாமே உடல் சேர் நடலை அறா – தேம்பா:20 13/1
உரம் கடிது குத்தினன் ஒருங்கு உடல் பதைப்ப – தேம்பா:23 49/4
பதைத்த உடல் பத்து_இரு பனைக்கும் உயர் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 50/1
கடித்த உடல் செம் கறையின் மாரி நிறை கால – தேம்பா:23 51/1
துடித்து எழ உடல் குவடு அழல் துற இறுக்கி – தேம்பா:23 51/3
உடல் விளை ஈன மாக்கள் உணர்கவும் நாணும் காதை – தேம்பா:23 63/1
ஊன் அளிக்கும் இ உடல் விட நாள் இதோ என வான் – தேம்பா:25 9/3
உரமும் அற்றனர் நிரை துமிந்து உடல் உதரம் அற்றனர் உயிர் பட – தேம்பா:25 76/2
துப்பு உற தனி மகவு துண்டு துமித்து உடல் குறை எறிகுவான் – தேம்பா:25 78/3
பிடிக்குவார் சிலர் தரையினோடு உடல் புடைக்குவார் சிலர் பிளிர நெய் – தேம்பா:25 80/2
அடிக்குவார் சிலர் அணை கையோடு உடல் துமிக்குவார் சிலர் அணு என – தேம்பா:25 80/3
உடல் உடை கடவுள் தன்னை ஒழிக்குப பகைத்த கோமான் – தேம்பா:25 88/2
உடல் வண்ணத்து ஒளியே உயிரே உயிர்க்கு – தேம்பா:25 98/2
உடைந்த காலையின் உடல் நிலை விழுவது போன்றே – தேம்பா:26 54/4
உவணியால் உயிர் உளைய ஈர்த்த உடல் என உளைந்தே – தேம்பா:26 57/1
கழுகினால் இமிர் கான்-இடை உடல் தளர்ந்து இருந்தாள் – தேம்பா:26 61/4
வாயின் மூழ்கு அலர் வரும் கொடி போல் உடல் சுருண்டும் – தேம்பா:26 76/2
ஆற்று_அரும் பரிவாய் உடல் நாடல் போல் – தேம்பா:26 88/3
ஊக்கம் ஏர் பூட்டி நோன்பால் உடல் செறு உழுது நன்றி – தேம்பா:26 111/1
குரவமே பின்னிய கூறையால் உடல்
கரவ மேல் உடுத்து மென் கமல பாசிதழ் – தேம்பா:26 135/1,2
கூர்ந்த தாய் உடல் நேடிய கொள்கையால் – தேம்பா:26 147/2
மண்டி வாடிய பூ உடல் மாழ்கும்-ஆல் – தேம்பா:26 152/4
காம்புகின்ற உடல் கனி வாழும்-ஆல் – தேம்பா:26 154/4
கூறிய இ நிலை உளதேல் குன்று உடலும் உடல் வனப்பும் குறையும் வாழ்வும் – தேம்பா:27 93/1
பார் முகத்து முதல் உடல் புக்கு எம் உயிர்கள் தோன்றிய-கால் பரிவு அற்று எல்லா – தேம்பா:27 95/1
மரை செய் உடல் கொண்டு அவதரித்து எம் வடு தீர்த்து உயர் வீட்டு எமை உய்ப்ப – தேம்பா:27 125/3
இல்லையே அவ்வாறு அளவு உளது அன்றி இடர் இடும் உரு உடல் என்ன – தேம்பா:27 160/3
பொய்யால் உயிரே கெட மலி பல் புரைகள் மூழ்கி உடல்
மொய்யால் உயிர் கொல் பகை அல்லால் முனைந்தோர் வேண்டுவதோ – தேம்பா:28 22/2,3
குறிப்பட புணர்ந்த செயிர் அளவு உடற்றி குடைந்து உடல் கிழித்த வாய் புக்கு – தேம்பா:28 88/3
உடைந்து பாய் வெள்ளம் முனிவொடு தீயோர் உடல் பதைத்து உளைந்து அதிர்ந்து அலற – தேம்பா:28 92/3
வாச நெய் என்ன உருக்கிய ஈயம் வலித்து உடல் ஒருங்கு உடன் பூசி – தேம்பா:28 94/1
வெறி படர் மலர் பூம் துகில் கொடு பைம் பூ மெல் உடல் நீவுதும் என்ன – தேம்பா:28 95/2
பொறி படர் கொழுந்தின் கனன்ற கூன் இரும்பால் புண்பட உடல் எலாம் கீறி – தேம்பா:28 95/3
ஒளித்த தன் உயிர் உடல் தேடும் ஒத்து அவா – தேம்பா:29 30/1
என்று நாவகனும் கேட்ப எழுந்து கூன் உடல் கோல் ஊன்றி – தேம்பா:29 36/2
போனார் உயிர் பின் உடல் போவது என – தேம்பா:30 20/2
கண் முழுது உடல் பெற கலாப மஞ்ஞைகள் – தேம்பா:30 57/3
இரைத்தன கடல் கலி மெலிய ஆர்த்து உடல் எடுத்து உலகு அளித்தவன் தொழுது சாற்றினார் – தேம்பா:30 85/4
உடுத்து அன உடல் கொடு உலகு காத்து அருள் ஒளி கெழு நிலத்தினர் தொழுத பார்த்திப – தேம்பா:30 88/1
மென் தோடு ஒன்று ஒள் உடல் வீவு உற வேண்டியதேல் இருவர்க்கு – தேம்பா:31 30/2
உடல் ஒத்து இனி நான் உளைய பெயர் ஏன் – தேம்பா:31 53/4
ஓங்கியது ஓர் உடல் முகமோ முக கண்ணோ கண் மணியோ ஒளி செய் மார்பில் – தேம்பா:32 27/1
கார் உரு என் உடல் மா மலை கோட்டு உயர் கருணை செந்நீர் மழை பெய்ய – தேம்பா:32 46/1
மடியவே உடல் மடியுமோ உயிர் என நகைப்பார் – தேம்பா:32 101/4
நரை கிடந்து இரிந்த மூப்பின் நைந்து உடல் தளர்ந்து வாட – தேம்பா:33 6/2
நோய் அருந்தல் இவற்கு என நொந்து உடல்
காயம் உண்டல் எனக்கு என கண்டு உளம் – தேம்பா:33 22/1,2
வீயினும் அன்றி மேல் வீடு உறாது உடல்
ஓயினும் நீ செய்வது ஓம்பி கேட்டி-ஆல் – தேம்பா:34 9/3,4
உடல் கடிந்து உவந்து உயிர் உறையும் நாடு என – தேம்பா:34 11/1
உடல் கடிந்து உடலம் கடிந்தோர் இடை – தேம்பா:34 23/2
பிணி கலத்து எடுத்த உடல் ஒன்றே எல்லா பிறர் உயிர்க்கு உயிர் என கொண்டான் – தேம்பா:34 50/4
மறந்து உயிர் அளிப்ப நொந்தான் வளன் விட உடல் உண்டு ஆனால் – தேம்பா:35 55/4
மண்டு ஆர் துன்பத்து ஆழ் உடல் கொண்ட வடு எல்லாம் – தேம்பா:35 56/2
நலிவன உடல் உணும் மிடி பசி மடி பிணி ஆகுலம் யாவும் அகன்று பெயர – தேம்பா:35 80/2
இன்னான் இன்ன தகவு உளனாய் என்னோடு உடல் கொண்டு ஈங்கு அடைந்தான் – தேம்பா:36 26/1
தீயொடு தீந்த தளிர் உடல் நீக்கி சென்று தூது உரைத்தனை என்னா – தேம்பா:36 39/2
நோயொடு மெலிந்த உடல் கெடும் எல்வை நொந்தவர்க்கு உதவ நீ ஒளியின் – தேம்பா:36 39/3

மேல்


உடல்கள் (4)

ஓவல் ஆகி வெற்று உடல்கள் ஊரை உற்றல் ஒத்ததே – தேம்பா:11 13/4
விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/4
கரிவன உடல்கள் துமிப்பன ஒரு-பால் கனல் திரள் ஊட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/3
உறவினால் அன்பின் மிக்கோர் உயிர்க்கு எலாம் உடல்கள் ஒப்பார் – தேம்பா:30 81/2

மேல்


உடலத்து (2)

புண்ணிய உடலத்து உயிர்-கொலோ முகமோ பொலம் முக கண்-கொலோ யாதோ – தேம்பா:2 39/2
தேற்றார் என வருந்தி துன்பத்து இன்று உன் திரு உடலத்து
ஆற்றா அன்பின் நிலை வரைந்தாயோ என்று அடி பணிந்தான் – தேம்பா:16 56/3,4

மேல்


உடலம் (7)

உடல் கிடந்து உடலம் கடந்தான் எனா – தேம்பா:4 57/1
ஆசு அறு கடவுள் எய்தி அவதரித்து உடலம் போர்த்த – தேம்பா:7 1/3
ஊனொடு ஏந்திய திரு உடலம் சாய்ந்திட – தேம்பா:9 112/3
பந்து இணை சிரங்கள் சிந்த பல் உயிர் உடலம் சிந்த – தேம்பா:17 23/3
எல்லின் மேல் மிளிர் தன் உடலம் ஏடு ஆக இருப்பு அயில் ஆணியால் பொறித்து – தேம்பா:18 38/3
உள் புலத்து உடலம் இல்லா உயிர் என விழுப்பம் ஓங்க – தேம்பா:28 62/2
உடல் கடிந்து உடலம் கடிந்தோர் இடை – தேம்பா:34 23/2

மேல்


உடலாய் (1)

ஒப்பால் அடையா மரபால் உயிராய் உடலாய் துயர் செய் – தேம்பா:10 56/3

மேல்


உடலால் (2)

எரி மாலை தாங்கு உடலால் பகல் செய் விண்ணோர் இரு புடையில் – தேம்பா:10 59/1
ஊன் பயில் உடலால் உறும் கசடு அகற்றி உரிய நல் அற நெறி நிறுத்தி – தேம்பா:36 40/2

மேல்


உடலில் (1)

பொய் கிடந்து அமைந்த பாவம் போக்க தன் உடலில் பாய்ந்த – தேம்பா:35 41/2

மேல்


உடலின் (5)

கை வயத்தினால் கருத்து இடத்து உடலின் ஊங்கு ஓங்கும் – தேம்பா:3 20/1
நிறை தவிர் தீய கயவரும் நரகின் நிலை தவிர்ந்து இன்ப வீடு உடலின்
சிறை தவிர்-காலை எய்தலும் விழைவார் செல் கதி எளிது என காட்டி – தேம்பா:23 99/1,2
துறவினால் உடலின் ஆக்கை துறந்தது ஓர் உயிர்கள் ஒப்பார் – தேம்பா:30 81/1
விழீஇயின உயிரை காணா வெய்துறும் உடலின் சூசை – தேம்பா:31 80/2
தீட்டு அரக்கு உடலின் நாதன் நாம் உவப்ப சிறுவனாய் பிறந்ததும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/2

மேல்


உடலினுள் (1)

சிறை வளர் உடலினுள் செலுத்தினான் அரோ – தேம்பா:3 48/4

மேல்


உடலுடன் (1)

ஒருவரும் இனைவன நினைவு அவன் உடலுடன் ஓர் மகன் ஆக இயைந்தது அறைவார் – தேம்பா:35 77/2

மேல்


உடலும் (3)

கனை முகத்து உலகும் அலகையும் உடலும் கதத்த நால் பகைகள் மொய்ப்பனவே – தேம்பா:18 39/4
கூறிய இ நிலை உளதேல் குன்று உடலும் உடல் வனப்பும் குறையும் வாழ்வும் – தேம்பா:27 93/1
என்றான் தான் அன்பு விசை ஏந்திய தன் உடலும் எழீஇ – தேம்பா:30 120/1

மேல்


உடலை (13)

பொய் என படர் புழை பட குடைந்த புண் உடலை
மெய் என தயை வேர்விடு நெஞ்சினார் நோக்கி – தேம்பா:6 68/1,2
உயர் வினை உணர்கு இலாது உடலை இன் உயிர் – தேம்பா:7 79/1
தாவுகின்ற மனு_குலத்தோன் ஒருவன் நீங்கா தம் உடலை போர்த்து எழுந்து கலந்து நிற்பார் – தேம்பா:11 43/4
கடித்திடுவார் தம் உடலை முனிவார் ஆர்ப்பார் கலுழ்கிற்பார் குருதிகள் தாவிட தாம் தம்மை – தேம்பா:11 52/2
உடலை நீக்குவது ஓர்ந்து உளத்து ஏங்கினார் – தேம்பா:26 80/4
உடலை கொலை செய்து உயிர் உணும் நஞ்சு உகும் பெண் வாய் மொழியே – தேம்பா:28 29/4
உவா என உடலை கைக்கொண்டு ஊக்கம் நல் தோட்டி மாற்றி – தேம்பா:30 71/2
நனி அவாவொடு பிரியா நயந்து செய் ஏவலால் உடலை
முனிய வந்த நோய் முத்தி முற்று உகும் வாழ்வினும் இனிதே – தேம்பா:33 24/3,4
உடலை வாட்டிய தன்மைத்து உயிர் எழ சூசையே – தேம்பா:33 28/3
தூது உற உயிர் போய் மீண்டு தோன்று அளவு உடலை பூவே – தேம்பா:34 22/1
துய் கிடந்த உடலை போர்த்த துகில் படம் நீக்கினானே – தேம்பா:35 41/4
பாய் இரத்தமும் ஆறு ஓட பழி உரு உடலை நோக்கீர் – தேம்பா:35 47/4
தெளி முகத்து இலங்க எடுத்த சீர் உடலை
களி முகத்து அவளே கண்டாள் கண்டு அடி வீழ்ந்து – தேம்பா:35 82/2,3

மேல்


உடலொடு (3)

ஊன் செய்த உடலொடு எழ இடம் ஒன்று இல்லை உலகில் எனா – தேம்பா:10 65/3
உடலொடு வேழம் உருண்டு உகு வெம் குருதி – தேம்பா:15 66/3
ஊன் அருந்திய உடலொடு தோன்றினேன் மிடி நோய் – தேம்பா:32 20/3

மேல்


உடலோர் (1)

அல்லின் வண்ணத்து உடலோர் அணியா திரண்டு பிரியாது – தேம்பா:14 69/1

மேல்


உடற்கு (7)

அன்ன மா திரு நகர் அகத்து உடற்கு உயிர் – தேம்பா:3 1/1
வறிதுற்று ஆம் உடற்கு உயர்ந்த மாட்சியோன் – தேம்பா:4 4/4
ஊன் பொழிந்த உடற்கு இனிது ஏது என்பார் – தேம்பா:9 42/4
உதிர் செயும் கனி போல் வீழ்ந்த உடற்கு நன் முறைகள் யாவும் – தேம்பா:26 91/2
ஈதல் செய் நாறு உடற்கு உயிரை இறுக பிணித்தனனே – தேம்பா:28 21/4
வாடிய உடற்கு உயிர் வாடு இலா வளர்ந்து – தேம்பா:34 1/2
வாட்டிய உடற்கு உயிர் வளர்ந்த மாட்சியை – தேம்பா:36 127/1

மேல்


உடற்கும் (1)

ஆரம் ஒன்றிய அருள் அணி மார்பனே உடற்கும்
ஓரம் ஒன்றிய உதவியோடு அன்புறல் உணர்ந்தான் – தேம்பா:27 19/3,4

மேல்


உடற்ற (1)

மின் அன்ன விரைந்து இரிய உரும் என்று அன்னார் விடைந்து உடற்ற
பின் அன்ன முகில் உறை பெய் அன்ன சூசை பெரிது அழுது – தேம்பா:10 64/2,3

மேல்


உடற்றலே (1)

உள் முழுது அறிவு மாழ்க உடற்றலே வேண்டா என்றான் – தேம்பா:15 49/3

மேல்


உடற்றி (5)

உடற்றி நீ ஒருவாது அருள் ஓர்ந்து கேள் – தேம்பா:11 19/2
பேர் இரு அசனி ஒத்தார் பெரும் சினத்து உடற்றி ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 44/2
சினமொடும் உடற்றி நீடு கையில் இடி சினை முகில் பறித்து நேமி என எறிந்து – தேம்பா:24 35/1
குறிப்பட புணர்ந்த செயிர் அளவு உடற்றி குடைந்து உடல் கிழித்த வாய் புக்கு – தேம்பா:28 88/3
அடைந்து தாம் உடற்றி சீறிய பகையோடு ஆகுல கடல் கரை அனைத்தும் – தேம்பா:28 92/2

மேல்


உடற்றிய (2)

அரி இரட்டிய அமர் முகத்து எதிர் அழல் உடற்றிய வதை வளர் – தேம்பா:15 155/2
வளி முகத்து எழு நதிபதி அலை என வதை உடற்றிய நர_பதி இருவரும் – தேம்பா:15 161/2

மேல்


உடற்றிற்று (1)

நீள் எயிற்று அழலும் கண் தீ நிறைய விட்டு உடற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:14 26/4

மேல்


உடற்றினும் (1)

உலகு யாவும் உடற்றினும் அஞ்சவோ – தேம்பா:26 182/1

மேல்


உடற்றுவார் (1)

இடிக்குவார் சிலர் இகழ்வினோடு எதிர் உடற்றுவார் சிலர் இணை அடி – தேம்பா:25 80/1

மேல்


உடறி (1)

உழை என படை முரிதர அரி என உடறி மொய்த்தன மறையினர் இடை இடை – தேம்பா:15 166/1

மேல்


உடன் (9)

ஓம்பா அணி ஆக அனைத்தும் நீக்கி ஒருங்கு உடன் ஓர் – தேம்பா:3 59/2
உடன் மடு மூழ்கினான் உவந்த சிந்தையான் – தேம்பா:8 21/4
துவரும் உடன் உள பல நிற மலர் அணி தொடையல் மது மழை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:8 63/3
உறுவன இடிகளொடு உடன் அவை எரிவன – தேம்பா:15 171/4
ஓம்பு உளம் தெளிந்த நூலோர் ஒருங்கு உடன் அழைத்தல் செய்தான் – தேம்பா:25 15/4
பின் வயத்து இன்றி ஒருங்கு உடன் அனைத்தும் பிறப்பித்த காரணன் ஆதல் – தேம்பா:27 157/3
வாச நெய் என்ன உருக்கிய ஈயம் வலித்து உடல் ஒருங்கு உடன் பூசி – தேம்பா:28 94/1
காட்டு அழகு உரு கொடு கலந்து அன்னார் உடன்
வீட்டு அழகு அரிவையர் விளங்க கண்டு உளான் – தேம்பா:32 63/3,4
உருவாய் வேய்ந்த என் இறையோன் உடன் மூவரின் பொன் பதத்து அணிய – தேம்பா:36 133/3

மேல்


உடன்பட்டு (1)

உள்ளே வைகும் இ பகையோடு உடன்பட்டு எ புறமும் – தேம்பா:28 23/1

மேல்


உடன்ற (30)

ஒல்லென உளைந்து கண் புதைத்து அலறி உடன்ற இ கடவுளோடு எதிர்ப்ப – தேம்பா:14 42/1
நக பட்டு ஒருங்கே நவைப்பட்டு உடன்ற நண்ணர் கடலுள் – தேம்பா:14 70/2
ஏற்று இனத்து உடன்ற தானை எழுக என்று உயர் தேர் ஏறி – தேம்பா:15 42/2
கை திறத்து உடன்ற வெள் வேல் கடல் படை அரணம் ஆமோ – தேம்பா:15 52/3
அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர் – தேம்பா:15 91/1
அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர் – தேம்பா:15 91/1
அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர் – தேம்பா:15 91/1
மணி உடன்ற தனு தனு உடன்ற கணை கணை உடன்ற கறை மலிதர – தேம்பா:15 91/2
மணி உடன்ற தனு தனு உடன்ற கணை கணை உடன்ற கறை மலிதர – தேம்பா:15 91/2
மணி உடன்ற தனு தனு உடன்ற கணை கணை உடன்ற கறை மலிதர – தேம்பா:15 91/2
பிணி உடன்ற அமர் அமர் உடன்ற உடல் உடல் உடன்ற உயிர் பிரி தர – தேம்பா:15 91/3
பிணி உடன்ற அமர் அமர் உடன்ற உடல் உடல் உடன்ற உயிர் பிரி தர – தேம்பா:15 91/3
பிணி உடன்ற அமர் அமர் உடன்ற உடல் உடல் உடன்ற உயிர் பிரி தர – தேம்பா:15 91/3
பணி உடன்ற குயவு உயர் உடன்று படை பட உடன்ற மறை அரசன்-ஆல் – தேம்பா:15 91/4
பணி உடன்ற குயவு உயர் உடன்று படை பட உடன்ற மறை அரசன்-ஆல் – தேம்பா:15 91/4
அற உடன்ற உரம் அற விடைந்த சிரம் அறம் உலந்த அவுணன் உயிர் அற – தேம்பா:15 98/3
ஊன் முழுது உடன்ற வேலார் ஒருங்கு அழிந்து அற வெம் போரில் – தேம்பா:16 6/3
ஊன் சுவைத்து உடன்ற போரில் உற்றது சொல்-மின் என்ன – தேம்பா:16 7/3
மனம் உடைந்த பதை பகை உடன்ற படை வய முழங்கி வளர் முகில் இடி – தேம்பா:16 33/3
துடி எழுந்த பறை ஒலி முழங்க அமர் தொடர் உடன்ற கொலை அளவதோ – தேம்பா:16 35/4
நிறை நுகர்ந்த மது வெறி முதிர்ந்த நெறியிலர் உடன்ற அமர் நிகர் என – தேம்பா:16 36/3
உழை இனங்கள் தமை அட எதிர்ந்த வய உகிர் உடன்ற வரி எனவும் முள் – தேம்பா:16 38/1
கழை உலர்ந்த வனம் இடை நுழைந்து நுகர் கனல் உடன்ற கதம் எனவும் எமன் – தேம்பா:16 38/2
வெம் வினை உடன்ற கானம் விரை முகத்து உவந்தது அன்றோ – தேம்பா:19 12/4
உருவினால் கலங்க தோன்றி உடன்ற பேய் உளத்தில் அன்னார் – தேம்பா:24 23/3
ஆதி நீடு உடன்ற காலத்து அம்புவி கூச செய்த – தேம்பா:25 66/1
ஒக்கும் ஓர் பழம் புண் ஆற்ற உடன்ற அழல் வேண்டும் என்ன – தேம்பா:28 54/3
உலை வைத்த பொறி செம் தீயோடு உடன்ற வேல் உருவி பாய – தேம்பா:28 134/1
மை திறத்து உடன்ற வஞ்சம் மற பகை இவன் மேல் தீயோர் – தேம்பா:35 22/2
வயிர் கடந்து உடன்ற ஓதை வழங்க வில் பரப்பி போனான் – தேம்பா:35 39/4

மேல்


உடன்றல் (1)

ஓசை எழுந்து அகல் ஓலம் எறிந்தன வாரி உடன்றல் எனா – தேம்பா:8 74/1

மேல்


உடன்றன (2)

உற்று எல்லாம் அழுக்கு உற்றது என்று நாதன் உடன்றன கால் – தேம்பா:14 97/3
எதிர் எழுந்து உயர் இரதம் நின்று அமர் இட உடன்றன நிகலனும் – தேம்பா:15 154/1

மேல்


உடன்றார் (1)

ஓளி திரளோரும் ஒருங்கு திரண்டு உடன்றார் – தேம்பா:16 19/4

மேல்


உடன்று (21)

உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கொல் நசையை கொல்ல – தேம்பா:4 33/1
அகம் கலங்க முனை உடன்று அழிவு உகும் குணுங்கு இனம் – தேம்பா:7 35/1
ஒண் சிறை மொய் அளிகள் அழ முளரி தன் தாது உடன்று அடைப்ப – தேம்பா:10 60/3
போர் எழுந்த கதத்து உடன்று திரைகள் தாவ புயல் பாய்ந்து பொங்கிய நீள் புணரி ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 40/3
எண்ணாது தாய் தந்தை இறைஞ்சீர் கேளீர் எதிர்த்து உடன்று பகைத்தீர் பொய் ஆணை இட்டீர் – தேம்பா:11 50/3
உடை கலத்து இலங்கி செற்றத்து உடன்று இருள் பருகும் நெஞ்சான் – தேம்பா:14 23/1
தாக்கிய தாக்கின் உடன்று உளம் தாக்க சலத்து அடும் மடங்கல் ஏறு அன்னான் – தேம்பா:14 45/2
வெப்பு அடை அரசன் உளத்து உடன்று உலம்ப விருப்புடன் யூதர்கள் போனார் – தேம்பா:14 46/4
புரி வாய் பிளந்த இறையோன் உடன்று புரி சாபம் என்று கடிதே – தேம்பா:14 132/1
ஒரு பட உறவு நன்று என்று உடன்று தாம் செருக்கு உற்று இன்றே – தேம்பா:15 47/1
கோளொடு பரியின் தானும் குதித்து உடன்று ஆபன் தீ போல் – தேம்பா:15 88/1
பணி உடன்ற குயவு உயர் உடன்று படை பட உடன்ற மறை அரசன்-ஆல் – தேம்பா:15 91/4
அதிர் எழுந்து உயர் வரை நடுங்குப அரிது உடன்று என இடி இடித்து – தேம்பா:15 154/3
வரு முகத்து எதிர் நிகலன் நின்று எறி வளை உடன்று உறி இடி முகில் – தேம்பா:15 156/2
இரிய அச்சமோடு உளம் உடன்று அவன் இரதம் உந்தினன் நடவினான் – தேம்பா:15 157/4
ஊன் முகம் செறித்த வெம் போர் உடன்று இவை அனைத்தும் செய்தோன் – தேம்பா:15 179/1
போய் முகம் உடன்று எரி புகைந்து எழுவ திங்கள் – தேம்பா:23 46/3
திரங்கரன் உடன்று திருகும் சினமோடு ஆர்ப்ப – தேம்பா:23 49/3
புடை நின்று மிடைந்து திரிந்து அகல்வார் பொதிர்கின்று புழுங்கி உடன்று எரிவார் – தேம்பா:24 30/2
கொல் அவையே குணுங்கு இனங்கள் கொந்து அழலின் சீறி உடன்று
அல்லவையே செவி கேட்பது அல்லது அடும் துயர் ஆற்ற – தேம்பா:28 84/2,3
உணங்கிய மரத்தில் செம் தீ உடன்று என கொண்ட நாணத்து – தேம்பா:29 116/1

மேல்


உடன்றே (1)

ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4

மேல்


உடித்தன (1)

உடித்தன முதல் கதிர் எழுது கோட்டு உயர் உளத்து இருள் ஒளித்து ஒளி அறிவு நீர்த்தலின் – தேம்பா:4 26/1

மேல்


உடிப்ப (1)

உடிப்ப மூவரே இடர் உலகு ஒளிக்குவ போன்றே – தேம்பா:12 48/4

மேல்


உடு (29)

உளங்கு உடு சூட்டும் சென்னி உடையவள் பரம தாயே – தேம்பா:0 10/4
நீல் நிரைத்து எழுதிய படத்தின் நேர் உடு
மேல் நிரைத்து எழுதிய விசும்பின் தோற்றமோ – தேம்பா:1 40/1,2
செய் வாய் வான் உடு சூழ் குழவி திங்கள் சீர் பொருவ – தேம்பா:3 60/1
வான் உலாவு உடு நடு வழங்கிய – தேம்பா:4 6/2
தூய் உடு உணர்வோய் என்ன சொற்றினான் குரவன் அம்மா – தேம்பா:4 36/4
உடு கொண்ட சென்னி ஒசித்து ஒல்லை அகல்-மின் என்னா – தேம்பா:5 82/3
கன்னி முறையொடு நாயகனை ஒளி காலும் உடு என ஈனுதல் – தேம்பா:5 124/1
உடு குலம் உண்டு சூடினளும் உரு கொடு மன்று வாகையனும் – தேம்பா:5 136/1
உடு கொடு அண்டம் இறங்கினது ஒத்தது-ஆல் – தேம்பா:7 47/4
துன்று அலர் கடுத்து உடு சூட்டு மங்கையும் – தேம்பா:8 35/3
தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/3
புயல் ஆர் உடு ஆர் குழலாள் அவனும் புரி புன்னகையால் – தேம்பா:9 24/2
வெளி அமை உடு விழி துகிரை வெல் இதழ் – தேம்பா:9 100/2
தூய் மணி பெயர் பெற்று அஃகா துளங்கு உடு புறத்து நீக்கி – தேம்பா:9 121/1
மாலை ஆர் உடு காட்டிய வான் எனா – தேம்பா:10 24/3
உற்று அவிர்ந்த உடு முடியாள் உரைத்து – தேம்பா:11 29/2
மந்திர மேல் தூய் ஒளி கால் வாகை என அங்கண் உடு வதிந்து நிற்ப – தேம்பா:11 110/1
அணிப்பு அரிய நெறி வேறு காட்டு உடு பின் சென்று தமது அகலுள் சேர்ந்தார் – தேம்பா:11 120/4
மின்னி ஆர் உடு முடி வேய்ந்த நாயகி – தேம்பா:12 30/3
மணி வளர் முகில் தண் ஊர்தி வான் உடு கொடி தண் திங்கள் – தேம்பா:13 25/1
ஓங்கி ஆர்வம் உணர்ந்து உடு பூண்டனள் – தேம்பா:18 44/2
கேழ் அக உடு கண் மின்னின் கெழு நுசுப்பு அணி தூசு ஏந்தி – தேம்பா:20 40/3
வான் கலந்த உடு மான் மலர் கான்ற – தேம்பா:21 19/3
இந்து ஒத்தன உடு ஒத்தன இணர் மற்று உகும் இயலே – தேம்பா:21 32/4
உடு ஒக்கும் கலை ஒள் ஒளி நீரார் – தேம்பா:25 26/4
வான் முகத்து உடு நவம் வழங்கும் என்று மெய் – தேம்பா:25 44/3
ஆட்சியோடு உடு அம்புலி தொடர்ந்து என தொடர – தேம்பா:26 63/2
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3
மீ அளவு உடு போல் விளங்க கண்டு உவக்கும் – தேம்பா:35 84/3

மேல்


உடுக்கள் (3)

சீது அருள் உடுக்கள் ஊடு திங்களை போல கன்னி – தேம்பா:0 9/1
விண் படும் உடுக்கள் சூழ்ந்த விரை கொடி கன்னி இவ்வாறு – தேம்பா:7 2/3
முடித்த திங்களை தொடுத்து உடுக்கள் உற்றல் ஒத்ததே – தேம்பா:11 9/4

மேல்


உடுக்கும் (1)

உடை ஒக்க நீர் உடுக்கும் உலகு அறிய மன்னவர் வந்து ஒழிந்த பின்னர் – தேம்பா:11 122/1

மேல்


உடுத்த (15)

விளங்கு ஒளி உடுத்த மேனி வெண் மதி மிதித்த பாதம் – தேம்பா:0 10/3
முலையின் நேர் உறீஇ விஞ்சு பால் முடுகலில் உடுத்த
கலையின் நேர் உறீஇ களிப்பொடு சிந்துவ போன்றே – தேம்பா:1 9/3,4
உடுத்த அனந்த ஞான முறை உரைத்து உமிழ்கின்ற மான முனி – தேம்பா:5 130/1
சூழ் திரை உடுத்த பாரில் தோன்றிய நவத்தை காண்டற்கு – தேம்பா:7 20/1
உடுத்த சூலில் அரிதில் தாங்கும் உவமியாத ஓர் விறலியே – தேம்பா:7 39/4
மொய் படும் ஆர் கலி உடுத்த பாரில் நினக்கு அன்னை எனும் முகுளம் கன்னி – தேம்பா:8 14/2
சேது உலாம் கதிர் எறிக்கும் செழு வெய்யோன் தனை உடுத்த செய்ய மேனி – தேம்பா:8 16/1
உருள் பரந்த சுடர் உடுத்த மேனி தானும் உயிர் சென்ற வழி சென்றால் என்னா சூழ – தேம்பா:8 44/3
உடுத்த வண்ணத்து உள் உள பேர் உவகை பொறித்த முகத்து உலகம் – தேம்பா:12 9/3
நிந்தைக்கு அஞ்சாதார் ஆணரன் முன் நீடு உடுத்த
விந்தைக்கு எழுதிய தூசு இற்று உதிரம் மேல் சிதறி – தேம்பா:20 64/1,2
திரை உடுத்த பார் அகட்டு சேண் படர் தாழ் குழி தோண்டி – தேம்பா:28 79/1
கரை உடுத்த கடல் பொங்கி கடந்து எழுவ போல் அலைகொண்டு – தேம்பா:28 79/2
உரை உடுத்த நிகர் கடந்த ஊழி_தீ குடி வைக – தேம்பா:28 79/3
புரை உடுத்த உருக்கொடு பேய் புதைத்து அலறும் நரகு அன்றோ – தேம்பா:28 79/4
ஊன் உரு கழிந்த நீள் தோல் உடுத்த என்பு ஒழுங்கின் தோன்றி – தேம்பா:29 3/2

மேல்


உடுத்தன (1)

உவர்க்கும் வேலை உடுத்தன பார் உறை – தேம்பா:4 64/2

மேல்


உடுத்தாள் (1)

மீது-இடை ஊர் பானு உடுத்தாள் விளம்பிய சொல் கதிர் வெள்ளம் – தேம்பா:6 16/1

மேல்


உடுத்து (10)

உவர்க்கும் தாழ் கடல் உடுத்து அகல் விரி தலை ஞாலம் – தேம்பா:1 11/1
ஒண் கதிர் கால் செம்_சுடரை உடுத்து நின்றாள் உணர்வினும் மேல் நின்று இனிது என் உளத்தில் நின்றாள் – தேம்பா:8 46/4
பூவிய ஆறு அரக்கு ஒளி பெய் துகில் உடுத்து பொழி மது வாடாத மலர் சுடிகை சூடி – தேம்பா:8 49/2
காமம் உடைத்து ஒளி உடுத்து சுடரில் தூய கருத்தில் அமை கன்னி நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 50/2
கொன்னை விரித்த நிலாவின் நிறத்து அவிர் கோலம் உடுத்து எனை ஆள் – தேம்பா:8 73/3
மெய் நீர் உடுத்து ஈங்கு அவதரித்து விள்ளா முகை ஆம் திருமகன் தன் – தேம்பா:12 1/2
கரவ மேல் உடுத்து மென் கமல பாசிதழ் – தேம்பா:26 135/2
உடுத்து அன உடல் கொடு உலகு காத்து அருள் ஒளி கெழு நிலத்தினர் தொழுத பார்த்திப – தேம்பா:30 88/1
பால் செய் ஆவியின் பைம் துகில் உடுத்து ஒளி பரப்பி – தேம்பா:32 12/3
பருதியே உடுத்து பனி சுடர் இயக்கி பரமனை பயந்த தாய் தன்னை – தேம்பா:36 35/1

மேல்


உடுப்பதற்கு (1)

உடுப்பதற்கு அணியும் கலிங்கமும் தீயே உயிர்ப்புளி ஆவியும் தீயே – தேம்பா:28 89/2

மேல்


உடுவில் (1)

வடிவு அணி உடுவில் ஊர் மதியம் மானுவார் – தேம்பா:32 66/4

மேல்


உடுவே (2)

கனத்து இனத்து தாழ்ந்து ஒளியை கான்று உடுவே அரிய சுரம் காட்டும் அன்றோ – தேம்பா:11 106/4
மாறு இன்றி இரவு பகல் மல்கு ஒளி கால் ஓர் உடுவே வழியை காட்ட – தேம்பா:11 107/1

மேல்


உடுவொடு (1)

வான் உலகு உடுவொடு வனைந்த நாயகன் – தேம்பா:27 5/2

மேல்


உடுவோ (1)

எல்லோ விதுவோ உடுவோ இவை ஓர் – தேம்பா:30 27/1

மேல்


உடை (124)

ஓசை உற்று ஒழுகு அமிர்தம் உடை கடல் என்ன நண்ணி – தேம்பா:0 4/2
மறை மொழி வாய்மை காட்டும் மாண்பு உடை அறத்தினாளே – தேம்பா:0 8/4
மாலை மாறிய கற்பு உடை மார்பு உறை – தேம்பா:1 76/3
மாலை மாறிய கற்பு உடை மாண்பர் அரோ – தேம்பா:1 76/4
கோளினை உடை வான் வீட்டை குறுகவும் வழி ஈது என்றால் – தேம்பா:2 2/3
தணி சுவர் சாலையும் தரள கொத்து உடை
மணி சுவர் சாலையும் வளைத்த தேவ மா – தேம்பா:2 38/2,3
உன்ன_அரும் எழில் நலம் உடை பெரும் கவினார் – தேம்பா:2 51/2
வளை ஒலி வளைவு உடை வயிர் ஒலி வளர் பா – தேம்பா:2 59/1
ஒல் செய்வேன் எனா உடை கவண் சுழற்றினன் இளையோன் – தேம்பா:3 28/4
உடை உரத்தினை உணர்-மின் என்று இரும் சிரம் கொய்தான் – தேம்பா:3 30/4
பல்லார் உடை மம்மர் கெட தாய் இன்ப பயன் கொண்டாள் – தேம்பா:3 53/4
ஊர் முகத்து அஞ்சும் நாவாய் உடை திரு கொணரும்-கொல்லோ – தேம்பா:4 30/2
உடை ஞான அறிவால் ஒளி மானம் அருள் – தேம்பா:5 71/3
ஒலி ஆய சிலம்பு உடை மங்கையருள் – தேம்பா:5 87/3
அருப்பு விரை மலர் தளிர்த்து நறு மது அவிழ்த்த வளன் உடை கொடியினை – தேம்பா:5 114/1
உடை தனம் நின்று பேரும் என உயிர்த்தன மைந்தர் பேரும் என – தேம்பா:5 133/1
ஒப்பு அடையா துணை தந்து என் உடை கன்னி காப்பான் என்று – தேம்பா:6 5/1
என்னை உடை இறைவன் அலால் என் உயிரை இனிது அளிப்ப – தேம்பா:6 11/2
தாழு பான்மையோர் தகவு உடை பான்மையோர் என்னா – தேம்பா:6 59/1
நடு கொடு அன்பு உடை நாயகன் தாழ்தலான் – தேம்பா:7 47/2
கலையின் மேல் எழு கால் கவினாள் உடை
கலையின் மேல் எழு காந்தி பரந்து அன – தேம்பா:7 57/1,2
ஈர் அணி தயவுடன் என்னை ஆள் உடை
சீர் அணி அறத்தினாய் செகத்து நாயகி – தேம்பா:8 27/1,2
கூறு_அரும் தகை உடை கோதையார் தமுள் – தேம்பா:8 39/1
நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் – தேம்பா:8 50/1
தாமம் உடை தண் தாது மடு உடைத்து சாய்ந்த மது வெள்ளமொடு வாசம் வீசி – தேம்பா:8 50/3
ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் – தேம்பா:8 50/4
மெலிய நிமலனை மகவு உடையவள் உடை வெயிலின் எழு மடி ஒளி வடி வடிவு அடி – தேம்பா:8 65/3
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் – தேம்பா:8 70/1
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் – தேம்பா:8 70/1
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள் – தேம்பா:8 70/1
ஏர் அணியே இதயத்தில் இருந்து எனை ஆள் உடை ஆனவளே – தேம்பா:8 76/1
ஒப்பால் அடையா இ பண்பு உடையோர் உடை இ எளிமைக்கு – தேம்பா:9 31/3
பானு உடை கொடு பால் மதி பாவலும் – தேம்பா:9 41/1
மீன் உடை குடமும் தனில் வேய்ந்த பின் – தேம்பா:9 41/2
கான் உடை தொடையோ கலனோ தகா – தேம்பா:9 41/3
வான் உடை தளம் வாழ்த்து அரசாட்கு அரோ – தேம்பா:9 41/4
உரு வளர் பருதி தோற்றி உடை தொழில் எஞ்ச நாதன் – தேம்பா:9 79/3
வீயினின் பூளையின் நொய்ய மெய் உடை
சேயினை தொழிலினால் காய்த்த திண் கர – தேம்பா:9 102/1,2
தீய் கலந்த சிதைவு உடை பேதையை – தேம்பா:10 36/3
அவா உடை கடற்கு ஆங்கு அடைத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 41/4
உடை நகர்-கண் வாழ் அரசன் வறுமை நாடி உதிப்ப சீர் – தேம்பா:10 75/1
கள் உடை கயத்து எழும் கமல பொய்கையும் – தேம்பா:10 82/1
புள் உடை கனியினால் பொலிந்த சோலையும் – தேம்பா:10 82/2
உள் உடை புடை கடந்து உளத்தில் உன்னிய – தேம்பா:10 82/3
எள் உடை புற நிலை இமிழில் எய்தினார் – தேம்பா:10 82/4
ஒப்பு உடை உயரினோர் உவந்து புக்க பின் – தேம்பா:10 86/1
துப்பு உடை உரு கொடு சூழ்ந்த வானவர் – தேம்பா:10 86/3
வெப்பு உடை விருப்பொடு விளக்கினார் அரோ – தேம்பா:10 86/4
முதிர் செய் மாண்பு உடை முழையின் தோற்றமே – தேம்பா:10 103/4
துன்புற துணை ஆய் மாண்பு அருள் துற்று மார்பு உடை மா தவன் – தேம்பா:10 126/2
வருந்த மாசு உடை மனு_குலம் புரந்திடல் இவனால் – தேம்பா:11 93/1
துன்னு மாண் உடை தூய் திரு நாமம் இட்டனரே – தேம்பா:11 102/4
ஐ அற்று ஓர் அறிவு உடை மூ அரசரை தன் தாள் தொழுவான் அழைத்தல் சொல்வாம் – தேம்பா:11 103/4
பார் ஆழி உடை மூவர் இ மூன்றும் பத மலர் முன் பணிந்து வைத்தார் – தேம்பா:11 113/4
உடை ஒக்க நீர் உடுக்கும் உலகு அறிய மன்னவர் வந்து ஒழிந்த பின்னர் – தேம்பா:11 122/1
பால் நிலை இடம் மூன்று ஆற்றா பரிசு உடை இவனை காட்ட – தேம்பா:12 19/2
ஊன் தவழும் யாக்கை உடை நாயகனை நோக்க – தேம்பா:12 86/3
உடை கலத்து இலங்கி செற்றத்து உடன்று இருள் பருகும் நெஞ்சான் – தேம்பா:14 23/1
உடை மால் கரிகள் பரிகள் உருள் தேர் உழவர் உள மன் – தேம்பா:14 65/2
கடல் உடை உலகு எலாம் கலங்க இன்னவை – தேம்பா:14 76/1
மிடல் உடை வலியொடு விளங்க செய்தவன் – தேம்பா:14 76/2
உடல் உடை இளவலாய் ஒளித்த பான்மையால் – தேம்பா:14 76/3
அடல் உடை அருள் உணர்வு அமைந்து உளான் அரோ – தேம்பா:14 76/4
இறை நெறி நீங்கிய இன்ன பார் உடை
கறை நெறி நீங்குப கழுவல் உள்ளினான் – தேம்பா:14 99/3,4
ஓர் இரு_நூறு உறழ் ஒரு மு_நூறு உடை
ஈர் இரு வகை படை ஈட்டினான் பினர் – தேம்பா:15 132/1,2
கனை முடுக்கிய கடல் உடை அகல் புவி கடி நடுக்கு உற விரி படை கொலை செய்தான் – தேம்பா:15 167/4
நீளும் கோடணை நிந்தையோடு அழிவு உடை குலத்தோர் – தேம்பா:16 13/3
விட்டு ஆவி விழுங்கு அயில் வேல் உடை சேதையோன்-தன் – தேம்பா:16 24/2
அ நாளில் திறம் சிகையோடு உடை சஞ்சோனும் ஆங்கு அடைந்தான் – தேம்பா:17 36/4
எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று – தேம்பா:18 34/1
அல் உடை பாவ மருள் அற பரமன் அருளிய சுருதி நூல் உதித்த – தேம்பா:18 34/2
செல் உடை அணிந்து எங்கணும் பெயர் சிறந்த சீனயி மா மலை சார்பில் – தேம்பா:18 34/3
தொல் உடை சுருதி மாண்பு இயல் காட்ட தோன்றிய தரு இது ஆம்-மன்னோ – தேம்பா:18 34/4
பெரியார் உடை செல்வம் காண் சிறியார் பெரும் பகையே – தேம்பா:20 60/3
உரியார் ஆவர் என உரைத்தார் நூல் உடை நீரார் – தேம்பா:20 60/4
ஓங்கு அணை ஐ என்று ஒழிந்து பாய்ந்து அவன் தன் உடை துகில் சிக்கென பிடித்தாள் – தேம்பா:20 75/2
தூம்பு உடை தட கை மாவும் துரகமும் தசமும் சாடும் – தேம்பா:20 117/1
கூம்பு உடை கொடிஞ்சி தேரும் கொடி குடை பலவும் போக்கி – தேம்பா:20 117/2
வீம்பு உடை புலமை நீரான் விளித்த தாய் தாதை தம் தாள் – தேம்பா:20 117/3
பீடு உடை வரத்தில் ஒவ்வா பெரும் தகை நாம் வான் வாழ்ந்த – தேம்பா:23 10/1
வீடு உடை பெரும் சீர் மாட்சி விட்டு இழந்து எரி தீ தாழ்ந்தும் – தேம்பா:23 10/2
கேடு உடை அஞர் என்று எண்ணா கிளர் வயத்து உணர்வின்-பாலால் – தேம்பா:23 10/3
ஈடு உடை அரசும் பேரும் எடுத்து வீற்றிருந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:23 10/4
கூடு உடை மாக்கள் காமம் குணம் என நாடி நாடும் – தேம்பா:23 66/1
கேடு உடை காமம் மூட கெழுமிய தேவர் காம – தேம்பா:23 66/2
ஈடு உடை தொழில் என்பாயோ என திரங்கரன் முன் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 66/4
துன்னி ஆர்கலி உடை சூழ்ந்த பார் உளோர் – தேம்பா:24 44/3
வழுக்கு உடை இவை எலாம் வழங்க கேட்டலும் – தேம்பா:25 56/1
இழுக்கு உடை வழு அரசு எய்துவான் என – தேம்பா:25 56/2
ஒழுக்கு உடை ஏலியன் உளத்து நொந்துளான் – தேம்பா:25 56/3
விழுக்கு உடை அரசியல் விரும்பி கூறினான் – தேம்பா:25 56/4
கடல் உடை தரணி யாவும் களித்து இனிது எழ ஈங்கு உற்ற – தேம்பா:25 88/1
உடல் உடை கடவுள் தன்னை ஒழிக்குப பகைத்த கோமான் – தேம்பா:25 88/2
அடல் உடை தன் நாடு எஞ்சல் அடை பெரும் பயனோ நாதன் – தேம்பா:25 88/3
மிடல் உடை திறத்தில் என் ஆம் மேவலர் சூழ்ச்சி என்றார் – தேம்பா:25 88/4
துணி உடை உணர்வு இடும் துணிவு உற்று அன்பினால் – தேம்பா:26 22/1
அணி உடை அலர் அடி வருத்தத்து அஞ்சிலார் – தேம்பா:26 22/2
பிணி உடை வரைகளும் பிரிந்த நெட்டு-இடை – தேம்பா:26 22/3
கணி உடை நெறிகளும் கடிதின் நீந்தினார் – தேம்பா:26 22/4
உடை தயா நிகரும் தவிர்ந்து உள் உணர்வு – தேம்பா:26 30/2
திரை இலா நிலை உடை தேவன் மார்புழி – தேம்பா:26 129/2
புனை அன உடை கதிர் பொதுள சென்றனர் – தேம்பா:26 134/4
ஒல்லும் மாதர் உணர்ந்து உடை ஆசையே – தேம்பா:26 172/4
உடை வரும் பொருள் கள்வர்க்கு ஒளித்து என – தேம்பா:27 33/3
தூம்பு உடை கைய மா துரகம் சாடு உயர் – தேம்பா:27 60/1
கூம்பு உடை தேர் தசம் கொடி குடை கொடு – தேம்பா:27 60/2
வீம்பு உடை மரபினோர் விரைவின் போயினார் – தேம்பா:27 60/4
நோய் உடை இரு கண் வெய்யோன் நோக்கு இலா மூடிற்று என்ன – தேம்பா:29 16/1
தாய் உடை அன்பின் சூசை தந்த நூல் உளத்தில் கொள்ளா – தேம்பா:29 16/2
தீ உடை வெகுளி பொங்க சீறிய சுரமி சாய்ந்து – தேம்பா:29 16/3
போய் உடை வஞ்சம் உள்ளி புகைந்த நெஞ்சு ஆற்றாள் அன்றோ – தேம்பா:29 16/4
ஓர் அறு_நூறு உறழ் மு_நூறு உடை ஐ_ஆயிரர் மாய்ந்தார் – தேம்பா:29 74/4
திரை உடை தொடர்பின் வந்தார் திறன் உணர்கிலராய் நின்றே – தேம்பா:30 39/3
மிகை உடை தகவினார் மெலிவு கண்டுளி – தேம்பா:30 55/1
பகை உடை தகவு இலார் பரிசின் நக்கதோ – தேம்பா:30 55/2
உன்னையே காட்டினன் என்று உடை பிதா – தேம்பா:30 109/3
நூலும் கோடு_அரும் நூல் உடை யாவரும் மடிய – தேம்பா:32 100/2
புக்கு உடை புரைகள் தீர்த்து பொன்றவே உதித்த பின்னர் – தேம்பா:33 10/2
இக்கு உடை இன்பம் அல்லால் எமக்கு இடர் தகாது என்பாரோ – தேம்பா:33 10/3
மிக்கு உடை செல்வ வல்லோன் விரும்பிய நன்று இது என்பான் – தேம்பா:33 10/4
அல்லது அன்பு உடை ஆவருக்கும் ஆகுலம் – தேம்பா:33 20/1
நிந்தை என்று உடை நான் ஓங்க நிமிர்ந்த வான் வியப்ப என்னை – தேம்பா:34 16/1
வானகத்து உவகை செய்யும் வனப்பு உடை சிரத்தை நோக்கீர் – தேம்பா:35 43/1
ஓடா அடல் தானை உடை கடலான் – தேம்பா:36 51/4

மேல்


உடைத்த (6)

ஏற்று உரை உடைத்த கன்னி இரவு எலாம் போக்கினாளே – தேம்பா:7 17/4
உள் படை பாய்ந்து அகன்று உடைத்த புண் எனா – தேம்பா:7 77/1
இடத்து இடத்து அடர்த்தி உற்ற இக்கு உடைத்த இன்பு சொல் – தேம்பா:11 9/1
சிந்தா ஆகுல வேலை உடைத்த செயிர் – தேம்பா:11 60/1
மடை உடைந்த கடல் உடைத்த மயக்கு அடைந்து நெருங்கிற்றே வையம் எல்லாம் – தேம்பா:11 108/4
உடைத்த வண்ணத்து உளத்து எஞ்சா ஒத்த நெறி நின்றார் அல்லால் – தேம்பா:36 18/2

மேல்


உடைத்தவன் (1)

புரை உடைத்தவன் செய் ஏவல் புணர்ந்த நீள் கூலம் ஆக – தேம்பா:30 39/2

மேல்


உடைத்து (8)

ஊக்கத்து ஆக்கிய இகல் உடைத்து உளான் – தேம்பா:4 15/4
உடைத்து அன மன நசை பொறாத உண்மையால் – தேம்பா:8 25/3
காமம் உடைத்து ஒளி உடுத்து சுடரில் தூய கருத்தில் அமை கன்னி நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 50/2
தாமம் உடை தண் தாது மடு உடைத்து சாய்ந்த மது வெள்ளமொடு வாசம் வீசி – தேம்பா:8 50/3
கரை உடைத்து அரவு உய்த்து ஓடும் கடல் கரை இட்டதே போல் – தேம்பா:30 39/1
உரை உடைத்து உயர்ந்த ஞானத்து ஒளி எழீஇ தேறினாரே – தேம்பா:30 39/4
நகை உடைத்து உகுக்குவம் என்ன நண்ணி மென் – தேம்பா:30 55/3
முகை உடைத்து உதிர்த்தன மொய்த்த வண்டு அரோ – தேம்பா:30 55/4

மேல்


உடைந்த (9)

கார் முகத்து உடைந்த ஏறு அன்ன காதலி – தேம்பா:7 78/1
நீர் முகத்து உடைந்த நீள் குரம்பின் நீர்மையால் – தேம்பா:7 78/3
மடை உடைந்த கடல் உடைத்த மயக்கு அடைந்து நெருங்கிற்றே வையம் எல்லாம் – தேம்பா:11 108/4
கனவு உடைந்த மருள் இரவு அடர்ந்த இருள் கலம் உடைந்த ஒலி சுடர் இடும் – தேம்பா:16 33/1
கனவு உடைந்த மருள் இரவு அடர்ந்த இருள் கலம் உடைந்த ஒலி சுடர் இடும் – தேம்பா:16 33/1
வினவு உடைந்த ஒளி மலி மலிந்த ஒலி வெரு இயன்ற இவை மருளி வெம் – தேம்பா:16 33/2
மனம் உடைந்த பதை பகை உடன்ற படை வய முழங்கி வளர் முகில் இடி – தேம்பா:16 33/3
இனம் உடைந்த படி கரி இனங்கள் உயர் பரி இனங்கள் உயர் ஏறினார் – தேம்பா:16 33/4
உடைந்த காலையின் உடல் நிலை விழுவது போன்றே – தேம்பா:26 54/4

மேல்


உடைந்தவே (1)

ஓகையின் நக்கு என எயிறு உடைந்தவே – தேம்பா:30 54/4

மேல்


உடைந்தார் (1)

குன்றா நேர் நெறி கோடி உடைந்தார் – தேம்பா:25 21/4

மேல்


உடைந்து (6)

புலம் எல்லாம் அறிந்தாயேல் புலம்பி மனம் உடைந்து உளைய புகல்கிற்பான் ஏன் – தேம்பா:5 34/4
சேர் முகத்து உடைந்து தான் கண்டு தேறலால் – தேம்பா:7 78/2
சூர் முகத்து உடைந்து உளம் கரைந்து தோன்றினான் – தேம்பா:7 78/4
உடைந்து பாய் வெள்ளம் முனிவொடு தீயோர் உடல் பதைத்து உளைந்து அதிர்ந்து அலற – தேம்பா:28 92/3
உண்டு என வியப்பின் கேட்ப உடைந்து என நாணி பின் உள் – தேம்பா:29 109/3
உருகு வாய் இறால் உடைந்து உமிழ் தேனும் ஆர்ந்து ஒழுகி – தேம்பா:32 15/3

மேல்


உடைப்பதற்கு (2)

உடைப்பதற்கு அரும் துயர் உயிர்த்த வாழ்வுகள் – தேம்பா:5 52/1
உடைப்பதற்கு அரிய இன்பு உளத்தில் உண்டு உளத்து – தேம்பா:29 124/3

மேல்


உடைமை (1)

தோல் முதல் உடைமை சால் தொகுத்து அங்கு ஓச்சு செங்கோல் – தேம்பா:14 80/1

மேல்


உடைய (5)

ஆள் எனை உடைய நாதன் அவனியுள் மனு ஆய் தூய் தன் – தேம்பா:2 2/1
மீன் அடுத்த வீடு உடைய விண்ணவர் – தேம்பா:4 1/3
முளைத்தன பொறி சிறகு உடைய தேர் கிரி முனை கொடு பறப்பு என நடவு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 77/2
உரு எனும் எண்_இல் காலாள் உடைய பேய் படைகள் தோற்றம் – தேம்பா:24 2/4
என்பு உடைய மெய் எல்லாம் ஈந்து உண என்பான் யாரே – தேம்பா:32 49/2

மேல்


உடையர் (3)

அன்பு உடையர் என்பும் அரிந்து அளிப்பார் தன் உயிரோடு – தேம்பா:32 49/1
ஒப்பு அப்பால் உலகு அணி கொள் ஒளி செப்பு ஆம் சிப்புரு தீவு உடையர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/2
உடையர் என்பவர் தூய என் சுருதி நூல் உடையோர் – தேம்பா:32 98/4

மேல்


உடையவள் (3)

உளங்கு உடு சூட்டும் சென்னி உடையவள் பரம தாயே – தேம்பா:0 10/4
மெலிய நிமலனை மகவு உடையவள் உடை வெயிலின் எழு மடி ஒளி வடி வடிவு அடி – தேம்பா:8 65/3
பருதி உடை உடை நலம் மிக அருள் உடை பரமன் அதிபதி ஒரு கரு உடையவள்
சுருதி மொழி எழ எனது இறையவன் இவை தொகுதி அற அளவு அற இடும் அளவையில் – தேம்பா:8 70/1,2

மேல்


உடையவன் (2)

உளம் செயும் அரிய மாட்சி உடையவன் ஆய தன்மை – தேம்பா:0 3/2
என்னை ஆள் உடையவன் ஏவல் இன்மையால் – தேம்பா:8 34/3

மேல்


உடையன் (1)

ஒற்றை நீர் உடையன் நீ என்று ஒற்றை கொம்பு அளித்தேன் என்ன – தேம்பா:23 68/3

மேல்


உடையார் (2)

நோயு முன் எதிர்த்து தாங்க நுனித்த பீடு உடையார் யாரே – தேம்பா:14 117/4
பீடு உடையார் என்று உன்னல் பெரும் புகழ் பெற்ற ஆண்மை – தேம்பா:23 66/3

மேல்


உடையில் (1)

மீய் முகத்து உடையில் தோன்றும் விசும்பு சூழ் வரையில் தூங்கி – தேம்பா:28 57/1

மேல்


உடையினிர் (1)

புகர் நீத்து உடையினிர் என்றே புகழுவார் – தேம்பா:30 160/4

மேல்


உடையீர் (1)

உயிர் ஒன்றே உடையீர் என உயிர் உணும் கூற்றாம் – தேம்பா:29 99/1

மேல்


உடையோ (1)

தந்தைக்கு அது காட்டி தம்பி உடையோ இது எனா – தேம்பா:20 64/3

மேல்


உடையோய் (1)

அருந்தினை என ஆறாம் மணி அளித்தேன் அரும் பொறை அருள் அரசு உடையோய் – தேம்பா:36 38/4

மேல்


உடையோர் (2)

ஒப்பால் அடையா இ பண்பு உடையோர் உடை இ எளிமைக்கு – தேம்பா:9 31/3
உடையர் என்பவர் தூய என் சுருதி நூல் உடையோர் – தேம்பா:32 98/4

மேல்


உடைவு (1)

உடைவு_அரும் கருத்து உணர்ந்த ஆண்மையை – தேம்பா:14 18/3

மேல்


உடைவு_அரும் (1)

உடைவு_அரும் கருத்து உணர்ந்த ஆண்மையை – தேம்பா:14 18/3

மேல்


உண் (24)

வயல்-கண் பாடலும் மது உண் கிள்ளைகள் – தேம்பா:4 10/2
ஐ உண் அலர் கண்டு அளி நீங்கின போல் – தேம்பா:5 89/4
சொல்லே உயிர் உண் எனவே சொலுவார் – தேம்பா:5 91/2
நக்கி கொல்லும் நச்சு அரவோ நயம் செய்து உயிர் உண் கொடுங்கோலோ – தேம்பா:6 52/1
உண் கொடு உண்ட நயத்து இணை உள்ளதோ – தேம்பா:9 57/4
காய் கான் செல் என் முந்தையர் உண்_நீர் கனிவு இல்லா – தேம்பா:9 63/1
கறித்து உண் பைம்புல் ஒன்று இல காய்தல் கருதி கார் – தேம்பா:9 66/1
செறித்து உண் அன்று ஆர் யோகி அவற்கே திளை பல் நாள் – தேம்பா:9 66/3
பறித்து உண் காகம் தான் உணவு ஈய பரிவு ஈந்தோய் – தேம்பா:9 66/4
அன்ன உண் குழவி நகை ஆடினான் – தேம்பா:10 119/4
தூவு உண் தாதுவ தூய் மலர் வாய் திறந்து – தேம்பா:11 24/3
கான் தும்மு முக பூம் தேன் உண் கண் கனிந்து இமைத்தல் செய்தாள் – தேம்பா:12 97/4
புவி கை உண் பெரு கொடு போக காண்பரே – தேம்பா:14 107/4
வஞ்சித்து உயிர் உண் அயில் வவ்வினர் போர் – தேம்பா:15 25/1
ஒன்னாரின் உரத்தில் உலாவி உண் ஊன் – தேம்பா:15 26/1
போக மிக்கு அள்ளி உண் பொருநர் சேர்க்க என்றான் – தேம்பா:16 27/4
காள் அணி ஏறி வேல் சாயல் கனிவு உகுத்து உயிர் உண் தீம் சொல் – தேம்பா:20 44/3
அட்டு உயிர் பசை உண் பேய்கள் அரும் தவம் தவிர்க்க மாயை – தேம்பா:20 46/3
மரத்து-இடை தூங்கி நல் கனி உண் வாவலும் – தேம்பா:20 125/2
உண் நோய்க்கு தக பகை ஓர்ந்து உயிர் அடும் தீது உணர் குலமே – தேம்பா:28 76/4
உண் முழுது உணர்ந்த தன்மை ஒல்லும் என்று இறைஞ்சினாளே – தேம்பா:29 47/4
மழை குலம் பொழியும் மாரி வழங்கு இலா நாளில் உண் நீர் – தேம்பா:32 34/1
பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/3
உண் தரும் களி தரும் உயிர் தரும் தகும் – தேம்பா:35 14/2

மேல்


உண்-கால் (1)

விண் உறும் கதிர் ஒன்று உண்-கால் வெம் கனல் எரிந்ததே போல் – தேம்பா:28 153/2

மேல்


உண்_நீர் (1)

காய் கான் செல் என் முந்தையர் உண்_நீர் கனிவு இல்லா – தேம்பா:9 63/1

மேல்


உண்கிலர் (1)

என்று தம் பசி மாற்றிட உண்கிலர்
பொன்று தம் உயிர் போக்கு இலது உண்பர்-ஆல் – தேம்பா:9 43/1,2

மேல்


உண்ட (101)

உழையில் தாவிய தேறல் உண்ட பின் – தேம்பா:1 23/2
உலகு உண்டாய-கால் மனு_குல தலையவன் உண்ட
விலகு உண்டு ஆய காய் விளைத்த தீது உயிர் எலாம் சிதைப்ப – தேம்பா:5 2/1,2
நல் வாசம் உண்ட நறு நெய் நனி பூசி நானம் – தேம்பா:5 81/1
கொல் வாசம் உண்ட குளிர் பூம் புனல் ஆட்டி வெந்த – தேம்பா:5 81/2
பல் வாசம் உண்ட புகை பாய்ந்து அவிர் பாலின் ஆவி – தேம்பா:5 81/3
வெல் வாசம் உண்ட துகில் ஏந்தினர் வேய்ந்து அடைந்தார் – தேம்பா:5 81/4
விரை தகவு உண்ட வாகையனை விளித்து அகலும் தன் ஊரில் உற – தேம்பா:5 128/2
திரை தகவு உண்ட ஆர்வமொடு திளைத்து அருள் உண்ட ஆசி அறை – தேம்பா:5 128/3
திரை தகவு உண்ட ஆர்வமொடு திளைத்து அருள் உண்ட ஆசி அறை – தேம்பா:5 128/3
எடுத்த பின் உண்ட ஓகை எழ எடுத்த முதிர்ந்த வேத முறை – தேம்பா:5 130/3
ஈங்கு நில்-மின் நில்-மின் என ஆகம் உண்ட இன்பம் மிக யாரும் வந்து அருந்த வரவே – தேம்பா:5 143/2
முகம் மலர்ந்து உவந்து அமரர் குடி அமைந்து உறைந்த நகர் முதிர் அநந்தம் உண்ட முறைகள் – தேம்பா:5 149/3
தெள் அலை சுனை அடுத்து உண்ட சீர்மை போல் – தேம்பா:6 27/4
உண்ட செம் கதிர் உமிழ் அத்தம் ஒத்து அவன் – தேம்பா:6 33/1
தேன் உண்ட உவப்பில் குயில் இரண்டு உண்ட தேன் உமிழ்ந்து என தம்முள் இசலி – தேம்பா:6 44/1
தேன் உண்ட உவப்பில் குயில் இரண்டு உண்ட தேன் உமிழ்ந்து என தம்முள் இசலி – தேம்பா:6 44/1
பானு உண்ட நிழல் செய் சினை அடுத்து இனிதாய் பாடிய வண்ணமே ஒரு நாள் – தேம்பா:6 44/2
கான் உண்ட கொடியோடு ஆரணம் பூண்ட காவலனோடு உயிர் விளக்கும் – தேம்பா:6 44/3
மீன் உண்ட முடியாள் ஞான பல் விதிகள் விளம்பிய முறை உரைப்பு அரிதே – தேம்பா:6 44/4
காவி உண்ட அருள் கண்ணினார் முகமன் நோக்கலின் ஆங்கு – தேம்பா:6 69/1
ஆவி உண்ட சாவு அதை கடிது உமிழ்ந்ததே அமலன் – தேம்பா:6 69/2
தாவி உண்ட பின் தந்தன திமிங்கிலம் போன்றே – தேம்பா:6 69/4
பளிக்கு வேய் செப்பில் உண்ட பருதி சூழ் எறிக்கும் வில்லால் – தேம்பா:7 26/1
ஆழும் ஆழி சூழு பாரில் அரிவை உண்ட தே அருள் – தேம்பா:7 29/2
துதி செய்கின்ற யாரும் உண்ட துகள் துடைத்த நன்றியால் – தேம்பா:7 33/1
உலக்கம் ஆக வீதி தீதர் ஒழுகல் இன்றி உண்ட தோம் – தேம்பா:7 34/2
பொதிர் வரும் அன்பும் ஐய புன்கணும் உளத்து உண்டு உண்ட
முதிர் வரும் துயர செம் தீ முழுதும் அவிப்ப சிந்தி – தேம்பா:7 63/2,3
உண்ட மா தவன் ஒள் ஒளி உண்டது ஓர் – தேம்பா:8 86/2
உண்ட மா மணத்து உன் துணை பூம் கொடி – தேம்பா:8 89/2
கண் கொடு உண்ட களிப்பினும் ஏழு இசை – தேம்பா:9 57/1
பண் கொடு உண்ட செவி பயன் பாடு எனா – தேம்பா:9 57/2
உண் கொடு உண்ட நயத்து இணை உள்ளதோ – தேம்பா:9 57/4
உண்ட அமிழ்து உவப்பின் உள்ளத்து ஓங்கும் இ இருவர் தம்முள் – தேம்பா:9 133/2
உண்ட தீய உளத்தில் உறைந்த பேய் – தேம்பா:10 37/3
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
துடி உண்ட ஒலிக்கொடு சூழ் வெரு உய்த்து ஒல்கி சுடர் தவழும் தூய் முகிலில் பொலிந்து தோன்றி – தேம்பா:11 45/3
முடி உண்ட அரசர் அரசு என மேல் நிற்பான் முருகு முகை முகத்து இங்கண் நிற்கும் இன்னான் – தேம்பா:11 45/4
இன்பு அருந்தி நாம் உண்ட விடத்தை தீர்க்க இயல்பு ஆம் கைப்பு என நாமே உண்டால் நன்றே – தேம்பா:11 57/1
வல் வாய் உண்ட மா தவன் நல் நூல் மறை கூறும் – தேம்பா:11 83/3
வென் பொதுள் உண்ட தழும்பு மிடைந்த பொருந்தலர் மேல் முடுகி – தேம்பா:15 99/3
நீர் முகந்து உண்ட மு_நூறு நின்ற பின் – தேம்பா:16 28/1
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கதம் உண்ட அமலேக்கு எய்தான் – தேம்பா:16 41/1
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கதம் உண்ட அமலேக்கு எய்தான் – தேம்பா:16 41/1
கடு உண்ட எண்_இல் பல்லம் கான்று அவை மதியான் காத்தான் – தேம்பா:16 41/2
வடு உண்ட பிறையின் வாளி மறம் உண்ட மதியான் கோத்தான் – தேம்பா:16 41/3
வடு உண்ட பிறையின் வாளி மறம் உண்ட மதியான் கோத்தான் – தேம்பா:16 41/3
வடு உண்ட பிறையின் வாளி வகுத்து அவை அமலேக்கு ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 41/4
நிலை உண்ட தேரில் செம் தீ நிலை உண்ட மதியான் சீறி – தேம்பா:16 48/1
நிலை உண்ட தேரில் செம் தீ நிலை உண்ட மதியான் சீறி – தேம்பா:16 48/1
சிலை உண்ட பகழி போக்கி திறத்து உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 48/2
சிலை உண்ட பகழி போக்கி திறத்து உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 48/2
மலை உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் மறம் உண்ட விழி தீயோடு – தேம்பா:16 48/3
மலை உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் மறம் உண்ட விழி தீயோடு – தேம்பா:16 48/3
கொலை உண்ட கணை ஒன்று ஏவும் கூற்று உண்ட அமலேக்கு என்பான் – தேம்பா:16 48/4
கொலை உண்ட கணை ஒன்று ஏவும் கூற்று உண்ட அமலேக்கு என்பான் – தேம்பா:16 48/4
தோடு உண்ட மணி பைம் பூம் தார் சூசையே நீயும் திங்கள் – தேம்பா:17 14/1
கோடு உண்ட பதத்தினாளும் குழவியாய் பேணும் நாதன் – தேம்பா:17 14/2
ஈடு உண்ட திறமும் பெண்மை இன்பம் என்று இருட்டும் ஆசை – தேம்பா:17 14/3
கேடு உண்ட திறமும் காட்ட கிளைத்தது ஈங்கு உரைப்பல் கேள்மோ – தேம்பா:17 14/4
இனி திருத்திடல் நன்று என்ன ஈங்கு உண்ட பீலித்தேயர் – தேம்பா:17 17/2
காது அளவு நீண்டு உலவும் களி கண் மாமை கனிந்து உண்ட
போது அளவு காதல் உளம் கோட்டி அன்னாள் புணரியின் ஆழ் – தேம்பா:17 31/1,2
உண்ட-கால் ஆங்கு அன்னான் உண்ட இன்பம் உயர் வீட்டை – தேம்பா:18 16/2
சினை வரும் கனி தீம் சுவை உண்ட பின் – தேம்பா:18 43/1
நாகத்தால் உண்ட மதி நாறா குன்றும் நவை ஒப்ப – தேம்பா:20 23/1
மோகத்தால் உண்ட மனம் முதிர் பல் செல்வம் முரிந்து கெடும் – தேம்பா:20 23/2
உண்ட தேன் அருகு நின்று உகுத்து யாழ் ஒலி – தேம்பா:20 121/1
கோளை உண்ட குழல் மென் கொடி ஈன்ற – தேம்பா:21 17/1
காளை உண்ட வதன கவின் காண – தேம்பா:21 17/2
வாளை உண்ட சுனை வாவி மலர்ந்தே – தேம்பா:21 17/3
தாளை உண்ட மலர் தன் விழி ஆம்-ஆல் – தேம்பா:21 17/4
மெய் வகை திறத்தில் உண்ட விரிந்த பாசிலை நோய் யாவும் – தேம்பா:22 22/3
தெள் உண்ட அமுது ஆர் எசித்து இறைஞ்சும் தேவர் யாமே மேல் வயத்தால் – தேம்பா:23 2/1
கதிர் உண்ட மணியின் சீர்த்து களி உண்ட எசித்து நாட்டில் – தேம்பா:23 12/1
கதிர் உண்ட மணியின் சீர்த்து களி உண்ட எசித்து நாட்டில் – தேம்பா:23 12/1
எதிர் உண்ட பகை ஒன்று இன்றி இயல் உண்டு ஆண்டு ஒருவன் நின்றேன் – தேம்பா:23 12/2
முதிர் உண்ட இறைவராக முயல் உண்ட வணக்கம் கொண்ட – தேம்பா:23 12/3
முதிர் உண்ட இறைவராக முயல் உண்ட வணக்கம் கொண்ட – தேம்பா:23 12/3
பொதிர் உண்ட எனது சேனை பொருக்கென இரிய கண்டேன் – தேம்பா:23 12/4
மெய் உண்ட திறத்த வீரர் விளிவதற்கு அஞ்சுவாரோ – தேம்பா:25 70/1
கை உண்ட பசும்பொன் செங்கோல் கடிதலின் இறத்தல் நன்றே – தேம்பா:25 70/2
நெய் உண்ட படை கொண்டு ஒன்னான் நிறை உயிர் உண்டு நானும் – தேம்பா:25 70/3
மொய் உண்ட மடிவு உற்றாலும் முடியுடன் இனிது மாள்வேன் – தேம்பா:25 70/4
உண்ட பான்மை உவந்து கை ஏந்திய – தேம்பா:26 79/2
நனி நுழைந்த நசை இனிது உண்ட பின் – தேம்பா:26 173/3
கள் உண்ட எசித்து நாட்டில் கடவுளர் ஆக நின்று – தேம்பா:27 9/1
தெள் உண்ட உணர்வில் காட்டி திருமகன் சொன்னான் மீண்டே – தேம்பா:27 9/4
செய் கறை அற்று உயர் நீதி திறம் காட்டி நெடிது உண்ட தெளியா மையல் – தேம்பா:27 97/3
பண் துளி உரையின் சொன்ன பயன் எலாம் உண்ட யாரும் – தேம்பா:28 157/2
உண்ட நஞ்சும் அ உயிர்க்கு அமுது ஆகி மற்று அமிர்தம் – தேம்பா:29 100/3
கூர்த்து உராய் உவப்பின் மூழ்கி கொழுந்தவன் உண்ட ஞானம் – தேம்பா:30 4/1
பயில் உண்ட நரம்பு இளகும் பரிசின் – தேம்பா:30 22/1
உண்ட நல் உயிர் உற்ற நீர் ஒத்த சொல் – தேம்பா:31 73/2
ஊட்டு அரக்கு உண்ட பதுமம் விண்டு உவப்ப ஒளி சுடர் உதித்தது போன்றே – தேம்பா:31 85/1
கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர் – தேம்பா:32 86/1
பால் உண்டே பூம் துகில் தம் பால் உண்ட பார்த்தவர் ஆள் பதியர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/2
கால் உண்டே விசை கடுத்த கால் உண்ட இரத மிசை களித்த அன்னார் – தேம்பா:32 86/3
நூல் உண்டே நீதி வழா நூல் உண்ட நொர்வெற்கர் தலைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/4
அய்யத்தால் ஆசை அத்தால் அயர்வு உண்ட அறவோரே – தேம்பா:34 33/4
கான் பொதுளும் மலர் வாகை கண்டு உண்ட நயம் பெருகி – தேம்பா:34 36/2
உண்ட இக்கு ஒழுகும் கனி ஒன்றால் உள தீது அடைத்த வான் வாயில் – தேம்பா:36 17/2

மேல்


உண்ட-கால் (2)

உண்ட-கால் ஆங்கு அன்னான் உண்ட இன்பம் உயர் வீட்டை – தேம்பா:18 16/2
உண்ட-கால் உவர்ப்பு உளைப்பு உலப்பு மற்ற நோய் – தேம்பா:27 111/3

மேல்


உண்டது (5)

உண்ட மா தவன் ஒள் ஒளி உண்டது ஓர் – தேம்பா:8 86/2
சூழ்ந்து ஆரு தீயின் எரிவாரும் உண்டு சுடு மாரி உண்டது இலை யார் – தேம்பா:14 136/4
செரு முகத்து-இடை உரம் நுழைந்து உயிர் சிதைய உண்டது திகிரியே – தேம்பா:15 156/4
உள் புலம் தழல் உண்டது தான் உணவு உண்ணான் – தேம்பா:25 10/3
சுனைய தாமரை இரு கண் சுட்டு எரி அழல் திரள் உண்டது
அனைய வாடினள் அ நோய் ஆற்றவும் வருந்தினள் மாதோ – தேம்பா:33 23/3,4

மேல்


உண்டதே (2)

விண்டுளி கமழ கஞ்சம் வெம் கதிர் உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/1
விண் துளி முத்தம் ஆக வெள் வளை உண்டதே போல் – தேம்பா:28 157/3

மேல்


உண்டல் (1)

காயம் உண்டல் எனக்கு என கண்டு உளம் – தேம்பா:33 22/2

மேல்


உண்டலால் (1)

நனி வரும் களி நல் உயிர் உண்டலால்
முனி வரும் தழல் முய்த்து எரி பாலையில் – தேம்பா:33 15/2,3

மேல்


உண்டலும் (1)

இனிய உண்டலும் இன்னல் உரைத்தலும் – தேம்பா:28 102/1

மேல்


உண்டனள் (1)

மொய்த்து எரிந்தன சேய் முகத்து ஒளி முற்றும் உண்டனள் செம்_சுடர் – தேம்பா:10 131/3

மேல்


உண்டாகி (2)

ஏர் வளர் குன்றா நன்னர் உண்டாகி எலாம் அனைத்து ஆகி ஒன்று ஆகி – தேம்பா:27 161/2
ஆடிய கடவுள் அன்றி அனைத்துமே படைப்பு உண்டாகி
நீடிய உலகம் மூன்றும் நிமலனாம் ஒருவன் செய்தான் – தேம்பா:28 61/1,2

மேல்


உண்டாம் (6)

விரை நாட்டில் அகன்று இடரால் உண்டாம் நஞ்சின் விளைவு என்பார் – தேம்பா:30 14/4
கூண்டு உண்டாம் குஞ்சு அகலாது ஓம்பும் பல் புள் குலமும் கார் – தேம்பா:30 18/1
கீண்டு உண்டாம் இடிக்கு அஞ்சும் பிடியை தாங்கும் கெழும் கரியும் – தேம்பா:30 18/2
ஆண்டு உண்டாம் கான் துறுங்கால் காண்பீர் காண்கில் ஆதரவு அற்று – தேம்பா:30 18/3
ஈண்டு உண்டாம் நமை நினை-மின் என்பார் ஆஅ தகாது என்பார் – தேம்பா:30 18/4
சென்று ஆங்கு உண்டாம் மாண்பினர் கேட்ப தெளிவு உண்டார் – தேம்பா:34 53/2

மேல்


உண்டாம்-ஆல் (1)

நல் தொழிற்கு இதுவும் அன்றி நசைக்கு இணை பயன் உண்டாம்-ஆல்
சில் தொழில் பல நாள் கற்றும் திருந்து இலாரேனும் இன்ன – தேம்பா:28 17/2,3

மேல்


உண்டாமே (1)

கயம் மிகு அ பெருக்குள் மாண்டு கயற்கு இனம் விருந்து உண்டாமே – தேம்பா:14 115/4

மேல்


உண்டாய் (3)

மொய் அங்கு உண்டாய் வான் இழி நாளின் முரிவு என்னோ – தேம்பா:23 22/3
கரை நாட்டி அற கடலாம் இவர்-தம் அன்பின் கனிவு உண்டாய்
விரை நாட்டில் அகன்று இடரால் உண்டாம் நஞ்சின் விளைவு என்பார் – தேம்பா:30 14/3,4
பூண்டாய் புன்கண் பால் என உண்டாய் புரிவு ஓங்கி – தேம்பா:35 61/3

மேல்


உண்டாய-கால் (1)

உலகு உண்டாய-கால் மனு_குல தலையவன் உண்ட – தேம்பா:5 2/1

மேல்


உண்டாயின (2)

ஆவு உண்டாயின ஐயம் இதே இனி – தேம்பா:11 24/2
உண்டாயின ஓர் காரணமும் உணராது எரி தீ வீழ்ந்து அயர்ந்தான் – தேம்பா:23 4/4

மேல்


உண்டார் (16)

உண்டார் தெளிவு உண்டார் கடவுள்-தன் தாட்கு உவகை செயும் – தேம்பா:3 54/3
உண்டார் தெளிவு உண்டார் கடவுள்-தன் தாட்கு உவகை செயும் – தேம்பா:3 54/3
மண்டு உணா கொணர் மாண்பு இது எனா உண்டார் – தேம்பா:9 48/4
சொல்லும் செல்லா உள்நயம் உண்டே தொழுது உண்டார் – தேம்பா:9 58/4
வாய் கான் எல்லாம் பின் செல அ கல் மலிவு உண்டார் – தேம்பா:9 63/4
இன்னா துன் நோய் ஒன்று இல வாழ்ந்தே இனிது உண்டார் – தேம்பா:9 64/4
இடையே நின்று தொடர இனிது எண்_இலர் சால்பு உண்டார் – தேம்பா:14 74/4
கலை வளர் உணர்வின் ஓங்கி கள் உண்டார் தலையின் ஆடி – தேம்பா:18 27/2
சொல் கலத்து இணை இலா சுவையில் அ தகவினோர் துதியோடு உண்டார் – தேம்பா:19 24/4
தேன் கலந்த தெளி தீம் கயம் உண்டார் – தேம்பா:21 19/4
உண்டார் நிறை இன்பம் உளத்தில் என – தேம்பா:22 10/2
சாதல் மிக்க இன்பு உண்டார் தாம் ஆங்கு எவன் செய்வார் – தேம்பா:28 34/3
காவி கண் வழி காமம் உண்டார் என – தேம்பா:28 104/1
உண்டார் அவர் போம் உழியோ இது என – தேம்பா:30 26/3
சென்று ஆங்கு உண்டாம் மாண்பினர் கேட்ப தெளிவு உண்டார்
பின்றா அன்பால் யாரும் இரங்க பெரிது ஏங்கி – தேம்பா:34 53/2,3
உண்டார் உன்னா பீழைகள் மீட்டு ஓர் உரை உற்றார் – தேம்பா:35 56/4

மேல்


உண்டால் (1)

இன்பு அருந்தி நாம் உண்ட விடத்தை தீர்க்க இயல்பு ஆம் கைப்பு என நாமே உண்டால் நன்றே – தேம்பா:11 57/1

மேல்


உண்டாள் (1)

பண் வழி மொழியினாள் பரிந்து உண்டாள் அது – தேம்பா:27 115/2

மேல்


உண்டான் (3)

தானே உண்டான் இனி-கொல் சமன் ஆக்குவன் நான் என்றாள் – தேம்பா:10 51/4
நீர் திரள் ஓட சால்பின் நிமலனை வாழ்த்தி உண்டான் – தேம்பா:17 26/4
காதல் உண்டு கருத்தும் உண்டான் அரோ – தேம்பா:36 2/4

மேல்


உண்டானோ (1)

புரவி தெண் தீம் புனல் உண்டானோ என்றான் – தேம்பா:31 41/4

மேல்


உண்டி (3)

கைப்படும் உழைப்பில் உண்டி காண வந்து உதித்த இல்லான் – தேம்பா:3 43/2
பொருள் சுரந்து உயிர்க்கு உண்டி பொழிந்தனன் – தேம்பா:10 121/2
உண்டி நாட உறுப்பு உதவா பசி – தேம்பா:26 152/3

மேல்


உண்டியை (1)

என்ன உண்டியை ஈந்து அளித்தேன் அவன் – தேம்பா:31 76/2

மேல்


உண்டிலது (1)

உற்று இரி கோல் உயிர் உண்டிலது ஒன்று இலை-ஆல் – தேம்பா:15 60/4

மேல்


உண்டிலர் (1)

இல்லார் உண்டோ உண்டிலர் உண்டோ இவை இங்கண் – தேம்பா:9 61/2

மேல்


உண்டீர் (2)

கானகத்தே துயர் உண்டீர் நிந்தை உண்டீர் கசடு அற்றீர் அறம் பூண்டீர் இனி எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 53/2
கானகத்தே துயர் உண்டீர் நிந்தை உண்டீர் கசடு அற்றீர் அறம் பூண்டீர் இனி எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 53/2

மேல்


உண்டு (97)

உண்டு அமிழ்து உமிழ்ந்தால் என்ன உலகு ஒருங்கு ஆள்வாள் சொன்ன – தேம்பா:0 6/3
பண்டு அமிழ்து உண்டு யான் புன் பாவொடு கக்க கேட்பார் – தேம்பா:0 6/4
தெள் உலாம் திளை திதைப்ப உண்டு எழுந்து உயர் பரந்து – தேம்பா:1 1/3
உண்டு அகன்ற கன்று உள்ளி மேதிகள் – தேம்பா:1 24/1
புறத்தில் துறும் களி பொன்று இல உண்டு அன பொன் பொழில் பொங்கினவே – தேம்பா:1 71/4
விலகு உண்டு ஆய காய் விளைத்த தீது உயிர் எலாம் சிதைப்ப – தேம்பா:5 2/2
அலகு உண்டு ஆய் இலாது அடும் விடம் குடித்த வாய் வழியால் – தேம்பா:5 2/3
இலகு உண்டு ஆயின எலா உறுப்பு உலவு என உலவு ஆம் – தேம்பா:5 2/4
என்னில் தாழ்வு உண்டு ஆயினும் என் இறைவா அடியேற்கு அருள்க என்பான் – தேம்பா:5 22/4
இருத்திய தந்தை தேவ உளம் என தெருள் உண்டு தேறி உயர் – தேம்பா:5 134/1
உடு குலம் உண்டு சூடினளும் உரு கொடு மன்று வாகையனும் – தேம்பா:5 136/1
தேன் பயிலும் மலர் கொடியோன் செவி இன்பு உண்டு அறைதி என – தேம்பா:6 13/3
பொதிர் வரும் அன்பும் ஐய புன்கணும் உளத்து உண்டு உண்ட – தேம்பா:7 63/2
அலை புறம் கண்ட நெஞ்சே அரந்தை உண்டு உய்யல் உன்னேல் – தேம்பா:7 73/1
தெவ்வின் அகத்து ஊன் உண்டு தீ உமிழ் மால் கரியினும் உள் திறன் சுதீத்தை – தேம்பா:8 10/1
உண்டு உலாம் மகிழ் வினை உளம் பொறாமையின் – தேம்பா:8 38/2
திரு கொண்டு ஆர் ஒளி கொண்ட வானில் வைகி தெளி உணர்வு உண்டு உரு இன்றி அணுவாய் நின்றோர் – தேம்பா:8 47/1
முயலாது ஒன்று உண்டு என்றால் முடுகி முடிப்ப கேட்பாள் – தேம்பா:9 24/1
ஒன்று தம் உளத்து உண்டு இனிது ஓங்குவார் – தேம்பா:9 43/4
எண் கொடு உண்டு அளவு எல்லை_இல் தேவ பல் – தேம்பா:9 57/3
எல்லும் செல்லா ஒள் ஒளி ஏந்து ஓர் எழில் உண்டு ஆய் – தேம்பா:9 58/1
உண்டு ஓய் இல மெய்ஞ்ஞானத்து உறுதி துணை ஓர் அமரன் – தேம்பா:10 44/3
ஓவு உண்டு ஆய உரு கொடு என் உளத்து – தேம்பா:11 24/1
ஏவு உண்டு ஓதுதி ஆய் இழையாய் என்றாள் – தேம்பா:11 24/4
அடித்திடுவார் உடல் கீறி ஊன் உண்டு ஆற்றார் அயர்ந்து ஏங்கி தயங்குகிற்பார் துயரின் வெள்ளம் – தேம்பா:11 52/3
கொலை வளர் புலி பால் உண்டு கொலையொடு வளர்ந்த வேடன் – தேம்பா:12 24/2
சொரிந்த பால் உண்டு துஞ்சிய ஓதிமம் வெருவி – தேம்பா:12 50/3
உண்டு அன உருவில் குன்றா உயர் குணத்து இறைவன் தாளை – தேம்பா:12 77/3
முழுது தன் கண்கள் கையால் முக கவின் முகந்து உண்டு ஆர்வத்து – தேம்பா:12 78/3
வலம் ஆயினும் இடம் ஆயினும் வரு வாளிகள் அளவு உண்டு
இலது ஆயினும் வரு வாளிகள் படும் அல்லதும் இலை-ஆல் – தேம்பா:14 53/1,2
பல வாளியில் ஒரு வாளியும் பறிப்பார் இலர் உயிர் உண்டு
அலது ஆறு உயிர் உணும் ஓர் சரம் அலது எல்லையும் இலையே – தேம்பா:14 53/3,4
உண்டு கண் மழையொடும் உமிழ்ந்து விம்முவார் – தேம்பா:14 109/2
வீழ்ந்து ஆரும் ஏறு படுவாரும் உண்டு வெருவு ஆகம் உண்டு மனையின் – தேம்பா:14 136/1
வீழ்ந்து ஆரும் ஏறு படுவாரும் உண்டு வெருவு ஆகம் உண்டு மனையின் – தேம்பா:14 136/1
தாழ்ந்து ஆரும் ஆவி விடுவாரும் உண்டு தழல் மாடம் உண்டு தகர – தேம்பா:14 136/2
தாழ்ந்து ஆரும் ஆவி விடுவாரும் உண்டு தழல் மாடம் உண்டு தகர – தேம்பா:14 136/2
வாழ்ந்தாரும் ஆகி நெரிவாரும் உண்டு வயின் யாவும் உண்டு வடியா – தேம்பா:14 136/3
வாழ்ந்தாரும் ஆகி நெரிவாரும் உண்டு வயின் யாவும் உண்டு வடியா – தேம்பா:14 136/3
சூழ்ந்து ஆரு தீயின் எரிவாரும் உண்டு சுடு மாரி உண்டது இலை யார் – தேம்பா:14 136/4
தெளியோம் உயிர் உண்டு சினந்து அதிரும் – தேம்பா:15 37/3
குழி அறிந்து இனிதின் மூழ்கி கொன்று உயிர் உண்டு அ நெஞ்சின் – தேம்பா:15 84/3
இசை உண்டு உறு கணையும் பட இகுலன் தனு ஒடிய – தேம்பா:15 145/1
கசை உண்டு உறும் உரமும் பக அளவு ஒன்று இல கணைகள் – தேம்பா:15 145/2
விசை உண்டு உற வளையம் பட விசை அம் தனு வளைய – தேம்பா:15 145/3
வசை உண்டு உற ஒலி பொங்கின மடி வில் முகம் அறவே – தேம்பா:15 145/4
நீர் கெழு பால் உண்டு அப்பால் நிழன்று தன் தாயை காக்க – தேம்பா:18 26/3
உம்பரின் சுவை இ கனி உண்டு நீள் – தேம்பா:18 46/1
வென்றோன் எலீய மா முனிவன் விருந்து உண்டு உவந்த வனம் இதுவே – தேம்பா:19 26/4
ஆவி அங்கண் உண்டு எனினும் நெடு நாள் மோனர் அண்டியதால் – தேம்பா:20 19/2
சொக்கு உருவை உண்டு உண்டு துகளோடு ஆசை வளர்ந்தன பின் – தேம்பா:20 24/2
சொக்கு உருவை உண்டு உண்டு துகளோடு ஆசை வளர்ந்தன பின் – தேம்பா:20 24/2
நிலம் தரும் இனிமை உண்டு நின்றது ஏழு ஆண்டு சேர்த்தான் – தேம்பா:20 101/4
பிரந்த மானவர் சூழ் நாடி பெஞ்சமின்-இடை கள்வு உண்டு ஆய் – தேம்பா:20 110/3
ஊற்று உறை இனிமை அ முனிவர் உண்டு உளார் – தேம்பா:20 120/4
கான் கலந்த கனிகள் கனிவு உண்டு
வான் கலந்த உடு மான் மலர் கான்ற – தேம்பா:21 19/2,3
வள் உண்டு எம்மை சிதைத்து அழித்த வலத்தை அறியோம் மன்ன எனா – தேம்பா:23 2/3
உள் உண்டு உமிழ்ந்த சினத்து அலறி உரை செய்தன அ குணுங்கு இனமே – தேம்பா:23 2/4
எதிர் உண்ட பகை ஒன்று இன்றி இயல் உண்டு ஆண்டு ஒருவன் நின்றேன் – தேம்பா:23 12/2
நீங்கு_அரும் பகை நிறை உயிர் உண்டு என நீயும் – தேம்பா:23 89/3
தாழ் வினை உண்டு என சாற்றுவார் உண்டோ – தேம்பா:25 40/2
நெய் உண்ட படை கொண்டு ஒன்னான் நிறை உயிர் உண்டு நானும் – தேம்பா:25 70/3
எரிந்தன நுதி நச்சு அம்பு உண்டு இரும் புழை புண் போல் நோக – தேம்பா:26 107/2
அண்டி ஆர்ந்து உண்டு ஆங்கு உயிர் வாழ்கினும் – தேம்பா:26 152/2
காதல் மிக்கு இமிழ் எலாம் கலந்த வாழ்க்கை உண்டு
ஆதல் மிக்கு ஆண்டகைக்கு இறை அது ஆகவே – தேம்பா:27 110/1,2
மானா விடம் உண்டு அன்று அன்னார் வான் பேறு இழந்தே வரம் இழந்தே – தேம்பா:27 120/1
நோயே பால் உண்டு இடர் கரத்தின் நுடங்க வினையின் விளைவு உற்றோம் – தேம்பா:27 121/4
கனியே உண்டு வந்த வினை கண்ணி கற்றோர் ஓதிய நூல் – தேம்பா:27 124/1
சீர் எலாம் ஒருவற்கு இயல்பு என ஆகி சேர்த்திய பலர்க்கு எவன் உண்டு ஆம் – தேம்பா:27 165/1
அழலால் சுட சுட்டு உயிர் உண்டு உண்டு ஆற்றா பசி கொள்வார் – தேம்பா:28 30/4
அழலால் சுட சுட்டு உயிர் உண்டு உண்டு ஆற்றா பசி கொள்வார் – தேம்பா:28 30/4
பாங்கு எழும் காஞ்சிர பழன் விரும்பி உண்டு
ஆங்கு எழும் அணங்கு உற வருந்தல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 43/3,4
கைக்கும் ஓர் மருந்து பாலர் கனிய உண்டு உயிரும் உண்ண – தேம்பா:28 54/1
திண் அவர் படைப்பு உண்டு ஆகி தேவர் என்று உரைக்கல் வேண்டா – தேம்பா:28 64/3
நனி அழன்று நஞ்சு உண்டு பகைத்த பேய் – தேம்பா:28 102/3
கேழ்வரும் பதுமம் பெய் தேன் கீடம் உண்டு இமிரும் போல – தேம்பா:29 2/3
மீட்டு அன்னார் இறைஞ்சும் கோயில் மிக்கு அரும் திரு உண்டு என்ன – தேம்பா:29 85/1
கோல் நிமிர் வில்லினன் குளித்து இன்பு உண்டு அலால் – தேம்பா:29 89/3
பேதை மட்டு உண்டு என பிதற்றி பில்கிய – தேம்பா:29 92/3
உண்டு என வியப்பின் கேட்ப உடைந்து என நாணி பின் உள் – தேம்பா:29 109/3
ஒளி வளர் பசும்பொன் ஆதல் உண்டு என உரையின் கேட்டோம் – தேம்பா:29 119/2
உடைப்பதற்கு அரிய இன்பு உளத்தில் உண்டு உளத்து – தேம்பா:29 124/3
தீயவை உணர்ந்தனள் தீய உண்டு எரி – தேம்பா:29 130/1
உரை நாட்டி உண்டு என முன் கதையில் கேட்டேம் ஒண் தவம் செய் – தேம்பா:30 14/2
ஊற்று என வடிந்த தேன் உண்டு மாறலின் – தேம்பா:30 59/3
மெய் குடத்து அமிர்து உண்டு அன்ன விரித்த சொல் செவியின் மாந்தி – தேம்பா:30 84/1
நிலத்து எலாம் விளையும் ஒன்றோ நிலை பல நமக்கும் உண்டு ஆய் – தேம்பா:30 135/2
நஞ்சே இனி உண்டு உண நைந்து அழல்வாய் – தேம்பா:31 59/4
தாதை உண்டு என்னில் தாய் இலை அவனும் தாய் உளது எனில் இலை உதித்த – தேம்பா:31 93/1
கோதை உண்டு அழிந்த குலம் எனக்கு என்றான் கூ இடத்து இன்னவர் இலை என்று – தேம்பா:31 93/3
ஓதை உண்டு எவரும் வியப்பு உறீஇ நக்கு ஆங்கு உணர்ந்தவை ஓர்ந்து போயினரே – தேம்பா:31 93/4
உண்டு வாழ் உயிர்க்கு எல்லாம் உணவு எலாம் அளித்தவன் உண்ப – தேம்பா:33 27/1
மின்னலாய் உனக்கு ஈங்கு என்னால் விளைந்த பல் கசடு உண்டு ஆமே – தேம்பா:34 18/2
சொல் திறம் அகன்ற நயம் உண்டு தொழுகின்றார் – தேம்பா:35 29/4
உரை கடல் கடந்த எழில் உண்டு இலக நீயே – தேம்பா:35 34/1
மறந்து உயிர் அளிப்ப நொந்தான் வளன் விட உடல் உண்டு ஆனால் – தேம்பா:35 55/4
பை மாறுகின்றாய் நிற்கு என எம்மால் பயன் உண்டு ஆய் – தேம்பா:35 62/3
காதல் உண்டு கருத்தும் உண்டான் அரோ – தேம்பா:36 2/4

மேல்


உண்டு-கொல் (1)

பொருந்த ஆற்றுவர் பூவுலகு உண்டு-கொல் மன்ன – தேம்பா:25 35/2

மேல்


உண்டுளி (2)

உண்டுளி உயிரை தந்த உயர் மலை வனப்பு இது என்றான் – தேம்பா:12 16/4
உண்டுளி சகோபு தன் உயர் குலத்தொடும் – தேம்பா:14 78/3

மேல்


உண்டே (6)

சொல்லும் செல்லா உள்நயம் உண்டே தொழுது உண்டார் – தேம்பா:9 58/4
பெய் விண் நீர் உண்டே மலை ஆறாய் பிளிர்வு அன்ன – தேம்பா:11 82/3
கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர் – தேம்பா:32 86/1
பால் உண்டே பூம் துகில் தம் பால் உண்ட பார்த்தவர் ஆள் பதியர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/2
கால் உண்டே விசை கடுத்த கால் உண்ட இரத மிசை களித்த அன்னார் – தேம்பா:32 86/3
நூல் உண்டே நீதி வழா நூல் உண்ட நொர்வெற்கர் தலைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/4

மேல்


உண்டேல் (1)

மேன்மையே பொருளால் ஆகி மிக்கு அவை இங்கண் உண்டேல்
கோன்மையே மனிதர்க்கு ஆகும் குன்றும் அஃது என்று வான் மேல் – தேம்பா:33 3/1,2

மேல்


உண்டேன் (1)

உண்டேன் உயிராய் அன்பு உன் அடியை சூடினேன் – தேம்பா:12 82/2

மேல்


உண்டோ (79)

இ வழி பின்னர் உண்டோ எருசலேம் நகரை வாழ்த்த – தேம்பா:2 1/4
குவ்விய புகழ் பின் உண்டோ கூறவும் மூகை யானே – தேம்பா:2 4/4
வீதியும் எனக்கு ஒன்று உண்டோ வினை அறும் இறையோய் என்ன – தேம்பா:4 45/3
மொய் அகத்தால் உணர்ந்து அடியேன் முயலும் கைம்மாறு உண்டோ – தேம்பா:6 8/4
திரு உளத்திற்கு உணராது ஒன்று ஈங்கு உண்டோ செய் மணத்தோடு – தேம்பா:6 18/1
கரு உளத்திற்கு உணர்வு உண்டோ கருத்து உயர்ந்து தூண்டும் நசை – தேம்பா:6 18/3
எஞ்சினர் உன்னை நம்பிய தன்மைத்து இயற்ற ஒன்று உனக்கு அரிது உண்டோ – தேம்பா:6 37/4
காய்ந்த போது அழல் முன் வை என உன் முன் காய்ந்து எரியாதது உண்டோ கருணை – தேம்பா:6 40/1
ஆய்ந்த போது இருளும் உள்ளமும் கடந்தே அறிகு இலாது ஏது உண்டோ மனு ஆய் – தேம்பா:6 40/3
அருள் கொண்டவர்க்கு அல்லால் உண்டோ ஆவல் கொண்ட உயிர்க்கு நிலை – தேம்பா:6 45/3
நிலை கொண்டேனும் அ நிலையால் நிலைக்கும் பயன் ஒன்று உயிர்க்கு உண்டோ
அலை கொண்டு அவியா மொய் கடல் போன்று அயர்ந்து மயங்கும் மனம் நிலை கொண்டு – தேம்பா:6 47/1,2
இனி ஓர் உவமை ஈங்கு உண்டோ என்றாள் வழுவா மறை மொழியாள் – தேம்பா:6 50/4
தேவ அருள் அல்லால் இங்கண் தேடற்கு உரிது ஓர் பயன் உண்டோ
மேவ நயம் செய் மற்று எவையும் விரும்புகின்ற நசை தானே – தேம்பா:6 51/1,2
ஓவ வினை செய்து அதின் ஊங்கும் ஒன்னார் உண்டோ உயிர்க்கு எல்லாம் – தேம்பா:6 51/3
தெருள் தரு பிரிவு அலால் செய்வது ஏது உண்டோ – தேம்பா:7 87/4
உரிய முறை அறிவு இல்லா யான் கொழுகொம்பு ஆவது உண்டோ உயர் வான் மீதில் – தேம்பா:8 15/2
மீ ஏவியது ஓர் விதி மேல் விதி ஒன்று உண்டோ இறைவா – தேம்பா:9 30/1
என்றார் உண்டோ என் உயிர் மாறாது இனிது ஆள்வோய் – தேம்பா:9 60/4
வல்லார் உண்டோ உன்னை அலாது உன் வலம் நம்பி – தேம்பா:9 61/1
இல்லார் உண்டோ உண்டிலர் உண்டோ இவை இங்கண் – தேம்பா:9 61/2
இல்லார் உண்டோ உண்டிலர் உண்டோ இவை இங்கண் – தேம்பா:9 61/2
கல்லார் உண்டோ கண்டவை எண்ணி கரவாதேல் – தேம்பா:9 61/3
சொல்லார் உண்டோ உன் அருள் வாழ்த்தும் தொடை மிக்கோய் – தேம்பா:9 61/4
பாண் நெறி கடந்தோய் எம்மால் பயன் உனக்கு ஈங்கு ஒன்று உண்டோ
சேண் நெறி கடந்து நம்மை தேடி வந்து உளைவாய் என்றாள் – தேம்பா:9 82/3,4
துடைப்பதற்கே அரும் வறுமையவர்க்கு ஒன்று உண்டோ சுற்றம் அதே – தேம்பா:10 62/4
செல் வாய் நின்ற அம் முழை சென்றார் எவர் உண்டோ
வில் வாய் விண்ட பூம் குழவி-கண் விளை ஞானம் – தேம்பா:11 83/1,2
பார் ஆர் கங்குல் பானு ஒளி முன்னர் பரவு உண்டோ
ஏர் ஆர் வில் செய் மு சுடர் அன்னான் இவரை கண்டு – தேம்பா:11 85/1,2
ஆர் ஆர் உள் ஆர் ஆசு இருள் நீங்காது அவண் உண்டோ
தேரார் உண்டோ தேர்ந்து அடைவார்க்கு ஓர் சிதைவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/3,4
தேரார் உண்டோ தேர்ந்து அடைவார்க்கு ஓர் சிதைவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/4
தேரார் உண்டோ தேர்ந்து அடைவார்க்கு ஓர் சிதைவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/4
காய அமை ஓர் குறை நின்-கண் அமைவது உண்டோ
தூய அமை வீட்டு உவகை தோய்ந்து மனு வாழ்தல் – தேம்பா:12 89/2,3
எண் முழுதும் நீத்த நினது ஆண்மை எதிர் உண்டோ – தேம்பா:14 4/4
ஒல் வினை என கருதும் இ உலகில் உண்டோ – தேம்பா:14 5/4
கொலை முகந்து அருந்தி எங்கும் கொல் உயிர் அளவு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:14 35/4
ஓயின அமர் விட்டு ஓடி உடல் குறை இலரும் உண்டோ – தேம்பா:17 24/4
அற துணை பெற்றால் பெற்றது அழிவு உண்டோ இடையில் என்றான் – தேம்பா:17 25/4
பகை விளைத்த வினை உதைப்ப நிற்பார் உண்டோ பாரில் என – தேம்பா:17 38/1
இ திறத்து அன்பின் மாட்சி எய்துவர் உண்டோ என்ன – தேம்பா:22 16/3
பின்றா வஞ்சத்து அரிது உண்டோ பெயர்க்கும் திறம் காணாது இரிந்து – தேம்பா:23 3/1
பூட்சியால் உளைந்தோர் ஆகி புரியும் ஓர் கருமம் உண்டோ – தேம்பா:23 18/4
திறம் வழங்கு இல சீரும் உண்டோ என்றான் – தேம்பா:23 41/4
காமம் நாடிய கால் அரிது எமக்கு உளது உண்டோ – தேம்பா:23 83/4
முலை வல்லார்களின் முயலினால் முரிவு இலார் உண்டோ – தேம்பா:23 84/4
பின் இயம்பிட பிழை செயும் தொழில் யாது உண்டோ – தேம்பா:23 86/4
தன் குலத்து இழிவு இது என்று உளம் மருட்டும் சட தொழிற்கு அரிது உண்டோ என்றான் – தேம்பா:23 107/4
உள்ளமேல் சிறப்பு கூற இ குழியோடு ஒத்தது உண்டோ என நகவே இ – தேம்பா:23 110/3
உருட்டிய செங்கோல் ஈந்தே உயிர் உய்வர் எவரும் உண்டோ
மருட்டிய பகை முற்றா முன் வளர் திறத்து அடியில் ஈர்ந்து – தேம்பா:25 12/1,2
தாழ் வினை உண்டு என சாற்றுவார் உண்டோ
வாழ்வினை பிறர்க்கு அளித்து அரசன் வாழ்வுற – தேம்பா:25 40/2,3
மறத்து உறும் தீங்கு தன்-பால் வந்த பின் ஆவது உண்டோ
புறத்து உறும் துயர் கண்டு உய்வார் பொலிந்த நூல் புலமை நீரார் – தேம்பா:25 67/2,3
சீர் எழு ஞானத்திற்கும் திரை திரண்டு அலைவது உண்டோ – தேம்பா:26 99/4
உள்ளி வாழ் வரிகாள் சொல்-மின் உயிர் தனித்தலின் தீது உண்டோ – தேம்பா:26 108/4
குரம்பை செய்தான் பெரும் தச்சன் குறை என்பவர் உண்டோ – தேம்பா:28 20/4
வருவது அல்லால் இ சமரின் மருளாது எவர் உண்டோ – தேம்பா:28 28/4
அ நேர் உண்டோ ஓர் பகை காதல் அலது என்பார் – தேம்பா:28 124/2
மன-இடை எண்ணின் கொன்னே வடு அலால் பயன் ஒன்று உண்டோ
என விடை உரைத்த சூசை இயல் பட விரித்து சொன்னான் – தேம்பா:29 10/3,4
அ நாளும் வந்து ஒழிய அக மகிழ்வு ஈங்கு எனக்கு உண்டோ
பல் நாளும் நான் இறப்ப பற்றிய நீள் மரம்-தன்னை – தேம்பா:30 117/1,2
துன்னிய காலை துன்னா தோன்றிய அரிது ஒன்று உண்டோ
கன்னிய குலத்தோர் ஏற்றும் கடவுளை பணிந்த போழ்தே – தேம்பா:30 133/2,3
புலத்து எலாம் ஒல்லும் ஒல்லின் பொருள் இலா குறை ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:30 135/4
பிறந்த-கால் குலமும் செல்வ பெற்றியும் தெரிந்தார் உண்டோ
மறம் தகாது ஒழுகும் சீரால் வான் திரு தகுவது என்றே – தேம்பா:30 138/1,2
வாடும் ஓர் மலரும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ மலர் என ஒருத்தி நக்கு உரைத்தாள் – தேம்பா:30 141/4
அளி கொண்டு ஓகையில் அயர்ந்தவை அடைந்தவர் உண்டோ – தேம்பா:31 2/4
கதி எழுந்த வான் கணங்களும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ
நிதி எழுந்த மேல் நிலம் நிகர் சிறந்த அ மனையின் – தேம்பா:31 3/2,3
மாய்வு_அரும் புரை தீது அல்லால் வழுவும் ஒன்று உண்டோ என்பான் – தேம்பா:33 8/2
ஊன் பொதுளும் குலத்து இ மாண்பு உண்டோ என்று உளம் வியப்ப – தேம்பா:34 36/3
பின் உரைப்பது எவன் உண்டோ பெரும் தவரே என்றான் சூழ் – தேம்பா:34 44/3
பின்-பால் இல்லாது ஏது உளது உண்டோ பெற அஃதை – தேம்பா:34 55/2
சூழ யார் உண்டோ இதில் உண்டோ துறை என்பார் – தேம்பா:34 56/4
சூழ யார் உண்டோ இதில் உண்டோ துறை என்பார் – தேம்பா:34 56/4
அன்பிற்கு உண்டோ மாத்திரை ஆக அளவு எம்-பால் – தேம்பா:34 58/1
முன்பிற்கு உண்டோ ஓர் பயன் வான் ஆள் முதல்வற்கே – தேம்பா:34 58/2
என்பிற்கு உண்டோ வெஃகும் ஓர் நன்றி இவை ஆகி – தேம்பா:34 58/3
பின்பிற்கு உண்டோ மானிடர் ஆசை பெற என்பார் – தேம்பா:34 58/4
மணியே உன் பேர் ஆர்வம் நிகர்ப்ப வல்லர் உண்டோ
பிணியே கொண்டாய் பேர் அரசு ஆகி மனிதர்க்கே – தேம்பா:34 59/2,3
என் உரைத்திடுவது ஓர் இயல்பு உண்டோ என்பான் – தேம்பா:35 6/4
செய்தது ஓர் வினை ஈது என்னால் பெய்வதும் இனி யாது உண்டோ
எய்த ஓர் பயனும் உம்மால் எனக்கு உண்டோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:35 51/3,4
எய்த ஓர் பயனும் உம்மால் எனக்கு உண்டோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:35 51/4
மெய் ஆர் துன்பத்து ஒன்று என உன்-பால் விளைவு உண்டோ
மை ஆர் பெட்பால் தீ வினை செய்த மனு எல்லாம் – தேம்பா:35 57/2,3
பொன்றார் உண்டோ பூதலம் எங்கும் புகழ் விஞ்ச – தேம்பா:36 74/2
நின்றார் உள்ளும் பொன்று உயிர் நீங்காத எவன் உண்டோ – தேம்பா:36 74/4

மேல்


உண்டோம் (1)

குன்றா அன்பால் நம்பின யார் யார் குறை உண்டோம்
என்றார் உண்டோ என் உயிர் மாறாது இனிது ஆள்வோய் – தேம்பா:9 60/3,4

மேல்


உண்டோர் (1)

கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர்
பால் உண்டே பூம் துகில் தம் பால் உண்ட பார்த்தவர் ஆள் பதியர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/1,2

மேல்


உண்ண (3)

உன் அலாத கோவர் இன்பம் உண்ண உற்று அழைத்தனர் – தேம்பா:11 1/4
மண் திக்கு உயிரை சிதைத்து உண்ண வஞ்சம் விளைக்கும் நெஞ்சகத்தான் – தேம்பா:23 8/2
கைக்கும் ஓர் மருந்து பாலர் கனிய உண்டு உயிரும் உண்ண
இக்கும் ஓர் விளிம்பின் நீவி இட்டு என இயம்பல் என்னோ – தேம்பா:28 54/1,2

மேல்


உண்ணவும் (1)

துய் கலந்த நெல் உண்ணவும் ஈயவும் தொகுப்பார் – தேம்பா:1 15/4

மேல்


உண்ணா (3)

மாண்ட ஓர் முனியே கான் வழி உண்ணா மயல் உற்றான் – தேம்பா:9 65/1
பால் நெறி உயிர் உண்ணா முன் பகை நெறி சிந்துவார்-ஆல் – தேம்பா:21 4/4
மெய் மறந்து உணர்வை கொல்லும் வெறி மது உண்ணா கள்வை – தேம்பா:30 137/1

மேல்


உண்ணாது (1)

மறித்து உண்ணாது எண்ணா உயிர் மாழ்ந்தே மருள் எல்லாம் – தேம்பா:9 66/2

மேல்


உண்ணாதும் (1)

உண்ணாதும் ஈயாதும் பொருள் ஈட்டிட்டீர் உள பிறர் கைப்பொருள் கொண்டீர் இகழ்ந்தீர் பொய்த்தீர் – தேம்பா:11 50/2

மேல்


உண்ணாதோ (1)

கைக்கும் ஓர் மருந்து உண்ணாதோ கடுத்த நோய் ஒழியும் என்பான் – தேம்பா:33 9/2

மேல்


உண்ணார் (1)

தன்மை பட்டார் யாவையும் உண்ணார் தரல் செய்யார் – தேம்பா:4 49/2

மேல்


உண்ணான் (1)

உள் புலம் தழல் உண்டது தான் உணவு உண்ணான்
கண் புலம் துயில் கடிந்தது தான் கொலு கடிந்தான் – தேம்பா:25 10/3,4

மேல்


உண்ணிகள் (2)

உண்ணிகள் எண்_இல் மொய்ப்ப உழி-தொறும் வெருவும் மொய்த்து – தேம்பா:14 31/3
வெம் கறை நீகம் உண்ணிகள் ஈக்கள் விலங்கின் நோய் குட்ட நோய் ஆலி – தேம்பா:14 38/3

மேல்


உண்ணும் (12)

துறை அடுத்து அள்ளி உண்ணும் துணிவிலான் என்னை நோக்கில் – தேம்பா:0 5/2
உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கொல் நசையை கொல்ல – தேம்பா:4 33/1
தண் தாதினை தாம் குடைந்து ஊறிய தேன் உண்ணும் தன்மைத்து – தேம்பா:9 23/2
உல்லியர் மயங்க யாரும் உண்ணும் நீர் இன்றி சோர – தேம்பா:14 29/3
விருதின் உய்த்தன பிறை உண்ணும் அரவு என விடு சரத்தொடும் அற விழ மறு கணை – தேம்பா:15 163/3
பார் முழுது உண்ணும் கூர்த்த பசி-தனை உண்ணும் அன்னான் – தேம்பா:20 103/1
பார் முழுது உண்ணும் கூர்த்த பசி-தனை உண்ணும் அன்னான் – தேம்பா:20 103/1
போர் முகத்து ஒன்னார் மார்பில் புதைத்த வேல் உயிர் சால்பு உண்ணும்
சீர் முகத்து அவன் தன் நாட்டில் சிந்திய குருதி ஓட – தேம்பா:25 87/1,2
கரு நஞ்சு அதுவே உயிர் உண்ணும் கடும் கூற்று அது தானே – தேம்பா:28 27/4
தீய் முதிர் உணர்வின் தீய செருக்கொடு எம் உயிரை உண்ணும்
பேய் முதிர் குலம் யாதோ அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் செய்த – தேம்பா:28 59/2,3
கொன்னே மாளும் வாழ்வு உயிர் உண்ணும் கொலை என்பார் – தேம்பா:28 124/4
பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/3

மேல்


உண்ப (1)

உண்டு வாழ் உயிர்க்கு எல்லாம் உணவு எலாம் அளித்தவன் உண்ப
பண்டு தான் உழைத்து உணவு பகுத்தலே செல்வம் என்கேனோ – தேம்பா:33 27/1,2

மேல்


உண்பர்-ஆல் (2)

பொன்று தம் உயிர் போக்கு இலது உண்பர்-ஆல்
பின்று தம் இறையோன் பெரிது ஊட்டியது – தேம்பா:9 43/2,3
கரை செயும் கடை அற்று இனிது உண்பர்-ஆல் – தேம்பா:9 46/4

மேல்


உண்பல் (1)

உறை கிடந்த விண் வேந்து உயிர் உண்பல் என்று – தேம்பா:13 29/1

மேல்


உண்பார் (7)

விண் கனிந்த இன்பு உண்பார் விழைவு ஓங்க அ நாடே – தேம்பா:1 63/4
உழுது உண்பார் உயிர் வாழ்பவர் மற்று எலாம் – தேம்பா:9 36/1
தொழுது உண்பார் எனில் தாம் தொழில் செய்த பின் – தேம்பா:9 36/2
அழுது உண்பார் கொடை கோடல் இல் ஆயின – தேம்பா:9 36/3
தாகம் மிக்கு அக்கனின் தன்மை நீர் உண்பார்
போக மிக்கு அள்ளி உண் பொருநர் சேர்க்க என்றான் – தேம்பா:16 27/3,4
பூண் தார் அரசன் வளர்த்த மது பொழி காய் உண்பார் என்று அறிந்தும் – தேம்பா:27 119/1
நோய் வார் நஞ்சு உண்பார் பசி ஆற்றார் நுகர்வு ஆற்றார் – தேம்பா:28 119/2

மேல்


உண்பாரில் (1)

பொழுது உண்பாரில் யார் என பூசவே – தேம்பா:9 36/4

மேல்


உண்பான் (2)

இன்மை பட்டான் சூசை உழைத்தே இனிது உண்பான்
நன்மை பட்டு ஆர்ந்து ஏற்குநர் உய்வான் நனி ஈவான் – தேம்பா:4 49/3,4
பெரு வினை செய்ய நான் பிரான் உண்பான் எனில் – தேம்பா:9 110/3

மேல்


உண்பு (1)

கடிது மாய்ந்து ஒழிதர கடு உண்பு ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 44/4

மேல்


உண்மை (5)

வில்லை நிகழ்த்திய மெய் மறையின் விதி உண்மை நிகழ்த்திய தூய் – தேம்பா:1 72/2
ஒல்லை உளியவை உள்ளும் முறை செயும் உண்மை உள பரன் ஆசி தந்து – தேம்பா:5 127/1
ஒல் அவை அலைவு உறீஇ வளையும் உண்மை போல் – தேம்பா:7 82/3
கரை கொன்ற கடலின் பொங்கி கதத்து உண்மை உணரா பாலால் – தேம்பா:29 115/1
உண்மை சுருதி கொழுகொம்பு உருவாள் – தேம்பா:30 28/1

மேல்


உண்மையால் (1)

உடைத்து அன மன நசை பொறாத உண்மையால்
அடைத்தன கதவின் வாய் அணுகி நின்றனன் – தேம்பா:8 25/3,4

மேல்


உண்மையின் (1)

உண்மையின் உணர்ந்த ஊக்கம் உளத்து இறகு ஆக எய்தி – தேம்பா:30 78/3

மேல்


உண்மோ (1)

ஒண் வழி ஆடவற்கு உய்த்து உண்மோ என்றாள் – தேம்பா:27 115/4

மேல்


உண (21)

விருந்தோடு உண வருகின்றனர் இலை என்று உளம் மெலிவார் – தேம்பா:2 63/4
அன்னை விரித்த நிலா உண அ திறல் நானும் விரித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:8 73/4
தன்-பால் என தாய் தனையன் இனி வாழ்ந்து உண வேர்த்து உழைத்தல் – தேம்பா:9 29/3
பிதிர் செயும் மருந்து ஆம் கைக்கும் பிணி உண தலையாய் வந்தான் – தேம்பா:9 122/4
மால் கலந்த மனத்து உண மைந்தர் சூழ் – தேம்பா:10 32/3
தெருள் சுரந்த திரை புவி ஆர்ந்து உண
பொருள் சுரந்து உயிர்க்கு உண்டி பொழிந்தனன் – தேம்பா:10 121/1,2
நாதன் நின்ற நலம் வழியால் உண
சீது அணிந்தனள் வா என சென்று உளான் – தேம்பா:10 123/3,4
வழுது ஆயின இன்பு உண நான் மனம் உள் – தேம்பா:11 58/1
தேன் தோய் நயம் நாம் உண ஆம் செயிர் தீர் – தேம்பா:11 61/1
செல் வாய் உகு இடி ஆர்ப்பொடு சின வாய் உயிர் உண நீள் – தேம்பா:15 143/2
இன்புற உயிர் செய் இ தரு கனிகள் யாம் உண பிறர் கையில் இரந்து – தேம்பா:18 36/1
தேன் காவியொடு உள மற்று அலர் திளை தேறலை உண வந்து – தேம்பா:21 27/1
கூம்புகின்ற கரத்தொடு கொண்டு உண
காம்புகின்ற உடல் கனி வாழும்-ஆல் – தேம்பா:26 154/3,4
கொல்லும் வேலினும் கொன்று உயிர் மெய் உண
புல்லும் வீயினும் புன்கண் புகுத்தி மேல் – தேம்பா:26 172/1,2
வீச மா தவன் விளம்பியது உளத்து உண மொய்ப்பார் – தேம்பா:27 24/4
நஞ்சே இனி உண்டு உண நைந்து அழல்வாய் – தேம்பா:31 59/4
மீய் விளை இன்பொடு யாவரும் வாழ்ந்து உண விரும்பி நானே விருந்து ஆவேன் – தேம்பா:32 44/2
என்பு உடைய மெய் எல்லாம் ஈந்து உண என்பான் யாரே – தேம்பா:32 49/2
ஈய்ந்து உண என்று எ உயிர்க்கும் எ உணவும் ஈட்டி இவண் – தேம்பா:32 49/3
வேய்ந்து உண தான் ஊண் இரந்த நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 49/4
இருள் பொதிர் இரா உண விளங்கு இரவி போன்றே – தேம்பா:35 28/1

மேல்


உணங்கிய (5)

உணங்கிய மரத்திற்கு உயிர் வர பெய்த உறை என வருதியே உலகிற்கு – தேம்பா:6 42/1
உணங்கிய மரத்திற்கு ஆர்ந்த உயிர் வரு மாரி போன்றும் – தேம்பா:12 74/1
உணங்கிய தருவை கண்டார் உவந்து தாம் வதிந்த பின்னர் – தேம்பா:18 29/2
உணங்கிய மரத்தில் செம் தீ உடன்று என கொண்ட நாணத்து – தேம்பா:29 116/1
உணங்கிய முல்லைக்கு உயிர் பெய் நீர் துளி போல் – தேம்பா:35 83/1

மேல்


உணங்கு (1)

பீடை ஆய் உணங்கு அன்னார் வருந்தும் பெற்றி பெரிது எனவே – தேம்பா:10 58/4

மேல்


உணர் (17)

நூல் நிலம் காட்சியால் நுனித்த கால் உணர்
மீன் நிலம் கடந்து எலாம் ஆளும் வேந்து தான் – தேம்பா:3 44/1,2
அணி மொழி முற்று உணர் நெஞ்சம் உள் துடிப்ப நெட்டு உயிர்ப்போடு அரற்றி பின்னர் – தேம்பா:5 32/3
அளிப்பட வந்த ஏவல் உணர் அளி பட விண்ட வாகை வளன் – தேம்பா:5 129/1
நினவிற்கு ஊமன் உணர் தூதோ நிசி நாடகர் கொள் கோலம் அதோ – தேம்பா:6 48/3
விள்ளிய உளத்து உணர் வினை முடிக்குவான் – தேம்பா:14 83/4
மெல்லிய உரு கொடு மிடலினோன் உணர்
கல்லிய கருணையின் கருத்து இது ஆம் என – தேம்பா:14 84/1,2
பருதி மொய் கடல் முழுகு என ஒளி முடி பரிய விட்டனன் அறம் உணர் இறைவே – தேம்பா:15 163/4
பழுது இலா உணர் உம்பர நாதன் செய் – தேம்பா:20 92/2
வெம் வினை உணர் பேய் நோக்கும் வினவு என கண்டு நக்கார் – தேம்பா:24 8/4
இருள் முகத்து உவந்து வெற்றி எளிது என உணர் பேய் சோதி – தேம்பா:24 9/2
மீன் முகத்து உணர் காட்சியின் மேன்மையான் – தேம்பா:24 61/1
உலை செய் தீ விளை காம துணைவி தேறாது உணர் பகையால் – தேம்பா:26 166/2
தறியின் சூழ்ந்துழி தடம் உணர் ஒடுங்கு என நசை தாழ் – தேம்பா:27 172/2
உண் நோய்க்கு தக பகை ஓர்ந்து உயிர் அடும் தீது உணர் குலமே – தேம்பா:28 76/4
கரவ நெஞ்சு உணர் காமம் ஓர் மூரலே – தேம்பா:30 98/1
தாவு அது உணர் பிரான் தந்த காட்சியை – தேம்பா:32 52/3
ஆய்வு_அரும் திரியா தேவ அன்பு உணர் நீரார் என்பான் – தேம்பா:33 8/4

மேல்


உணர்-கால் (2)

இருப்ப நான் உணர்-கால் ஆம் என நீ அருள் புரிந்தாய் அன்றோ ஐயா – தேம்பா:5 35/3
முதிர் செய் உணர்வு உற்று அறம் வெஃகி முயல் நல் வினை உணர்-கால்
எதிர் செய் மதி வெண் முகம் கண்டால் எரி பூண் தூங்கி மின்ன – தேம்பா:28 26/1,2

மேல்


உணர்-மின் (1)

உடை உரத்தினை உணர்-மின் என்று இரும் சிரம் கொய்தான் – தேம்பா:3 30/4

மேல்


உணர்க (3)

மொய் கறை அற்று உணர்க என முந்நீர் சூழ் பூதலத்தில் முயலின் மிக்கோன் – தேம்பா:27 97/2
உள்ளா வயத்து உற்றது உரைப்ப போற்றி உணர்க என்றான் – தேம்பா:29 54/4
விஞ்சினனோ கண்டு உணர்க வினை வெம் போர் வேண்டினும் நான் – தேம்பா:29 70/3

மேல்


உணர்கவும் (1)

உடல் விளை ஈன மாக்கள் உணர்கவும் நாணும் காதை – தேம்பா:23 63/1

மேல்


உணர்கில் (1)

பெய் நிறத்து அவன் நாடு என்றும் ஆங்கு உணர்கில் பிழை உனக்கு என்றனன் வேந்தே – தேம்பா:23 108/4

மேல்


உணர்கில (1)

ஏனும் ஏதும் உணர்கில மாக்களும் – தேம்பா:13 39/3

மேல்


உணர்கிலராய் (1)

திரை உடை தொடர்பின் வந்தார் திறன் உணர்கிலராய் நின்றே – தேம்பா:30 39/3

மேல்


உணர்கிலன் (2)

ஒரு மதி உணர்கிலன் உயிர்ப்பு வீங்கி வீங்கு – தேம்பா:7 74/3
வரு வினை உணர்கிலன் வருத்தும் பாசறை – தேம்பா:7 75/2

மேல்


உணர்கிலா (2)

மறம் கொடு கதம் சால் மருட்டிய மனத்தில் வரும் சிதைவு உணர்கிலா கொடியோன் – தேம்பா:14 47/1
ஒப்பு இலான் ஓர் என்பான் என்று உணர்கிலா
துப்பு இலா தேவரை தொழுதல் அந்தகற்கு – தேம்பா:35 5/1,2

மேல்


உணர்கிலாது (2)

கீழும் மேலும் என்று உணர்கிலாது உறுப்பு எலாம் கிளர்ப்ப – தேம்பா:6 59/3
ஈது என உணர்கிலாது இன்பம் வேண்டுவர் – தேம்பா:28 51/3

மேல்


உணர்கிலாமை (1)

மற்று அவர் உணர்கிலாமை மதித்தனன் எவர் நீர் நும்மை – தேம்பா:20 104/2

மேல்


உணர்கு (3)

உயர் வினை உணர்கு இலாது உடலை இன் உயிர் – தேம்பா:7 79/1
மையினால் உணர்கு இலா மருள்கின்றேன் அரோ – தேம்பா:9 97/4
அற்று எல்லாம் உணர்கு இல்லா மக்கள் இன்னா அருந்தும் அவா – தேம்பா:14 97/2

மேல்


உணர்குவார் (1)

இ உலகு உணர்குவார் எவர்-கொல் என்று அருள் – தேம்பா:14 87/3

மேல்


உணர்குவான் (1)

சாற்றுவான் உணர்குவான் மக்கள் தன்மையோ – தேம்பா:9 117/4

மேல்


உணர்த்த (3)

நேர் விளைந்த நீதி பரன் நெடும் காலத்து உணர்த்த தயை நிகழ்த்தும் கால் ஆய் – தேம்பா:8 4/1
எஞ்சும் தன்மைத்து உதவிய தான் இயைந்த தன்மை உலகு உணர்த்த
அஞ்சும் தன்மைத்து எதிர் இறைஞ்சும் அமரர்க்கு உரையாது ஏவல் இட்டான் – தேம்பா:10 149/3,4
மெய்யை தான் உலகு உணர்த்த விருப்பமொடு மனு ஆய விசைய வேந்தன் – தேம்பா:11 103/2

மேல்


உணர்த்தமையால் (1)

வான் வழங்கும் இறையோன் தான் மனம் எழ முன் உணர்த்தமையால்
மீன் வழங்கும் முடியாள்-தன் விளம்பு அரிய மாட்சியொடு – தேம்பா:6 2/2,3

மேல்


உணர்த்தாயோ (2)

கால் வாய் இலை போல் தியங்கிய என் கருத்திற்கு உணர்வை உணர்த்தாயோ – தேம்பா:10 141/4
அளி நாக்கொடு நான் உனை புகழ அறியா மூகை உணர்த்தாயோ – தேம்பா:10 144/4

மேல்


உணர்த்தி (7)

பற்று அற உணர்த்தி உள்ளம் பற்றிய நசையில் வெந்தால் – தேம்பா:4 37/3
காறு இன்றி களிப்புற தம் கருத்து எல்லாம் உணர்ந்து உணர்த்தி கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:11 107/3
உற்றது என்று உணர்த்தி என்றான் உவந்து சட்சதனும் சொன்னான் – தேம்பா:18 33/4
பொய் முகத்து உறும் புரை பல விளையும் ஆறு உணர்த்தி
நை முகத்து உயிர் நவை உறி கேடு உறீஇ அரசன் – தேம்பா:23 97/2,3
நூல் முகத்து உணர்த்தி என்ன நுவன்று இறை ஆசி தந்தான் – தேம்பா:27 16/3
தேறு உயிர் இறைவன் வாழ்த்த திசை எலாம் உணர்த்தி என்ன – தேம்பா:29 87/3
தீய் வினை வரு முன் காக்கவும் வந்த தீது நேர்ந்து ஒழிக்கவும் உணர்த்தி
காய் வினை விலக்கும் வரத்தை இ இரண்டாம் கதிர் மணி காட்டும் மா தவனே – தேம்பா:36 34/3,4

மேல்


உணர்த்திய (1)

மூவரும் உணர்த்திய உறுதி முற்றவும் – தேம்பா:26 137/1

மேல்


உணர்த்தினான் (2)

எண்ணம் தாவு உணர்வு இன்பொடு உணர்த்தினான் – தேம்பா:8 88/4
ஓது வாய் இளவல் இன்று உணர்த்தினான் அரோ – தேம்பா:27 8/4

மேல்


உணர்த்து (2)

முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி – தேம்பா:11 39/2
கோன் கலந்த சீர் வாழ்த்து உனக்கு உணர்த்து இரு குருவே – தேம்பா:26 71/4

மேல்


உணர்த்தும் (6)

பொய் வினை பிரிந்த நயன் மெய்வினை உணர்த்தும் இவர் – தேம்பா:5 158/1
வாமம் சால் காட்சி வாய்ந்த வரும் பொருள் உணர்த்தும் தாயும் – தேம்பா:12 92/3
கண் புலன் உணர்த்தும் காட்சி கசடர் சொல் உதவி கேளேல் – தேம்பா:25 68/1
மாடக ஆணி ஒவ்வா மட கிளி உணர்த்தும் தீம் சொல் – தேம்பா:27 17/2
மது முகத்து உணர்த்தும் நூலால் மனத்து அறம் விரும்பி பின்றை – தேம்பா:28 5/3
தொல் நெறி வாமன் நீக்கி சூசை ஆங்கு உணர்த்தும் ஓதி – தேம்பா:29 48/1

மேல்


உணர்த்துவது (1)

உற்று உறு பொருள்கள் தேர்ந்தே உணர்த்துவது ஒன்று கேண்மோ – தேம்பா:25 59/2

மேல்


உணர்த்துவான் (1)

மெய் வினை உணர்த்துவான் மெய்யின் காணியான் – தேம்பா:35 4/4

மேல்


உணர்தல் (2)

கான் வளர் இதழ்கள் வாடி காய்ந்தது என்று உணர்தல் ஆமோ – தேம்பா:7 67/4
நக்கு அளவு அஃகும் இ சீர் நயத்து அளவு உணர்தல் ஆமோ – தேம்பா:28 71/4

மேல்


உணர்தலில் (1)

கருதி நசையொடு கருதிய உணர்வுகள் கனிய உணர்தலில் அமரர் உள் உயருவார் – தேம்பா:8 70/4

மேல்


உணர்தலும் (1)

தீய் நிலை என்றால் உதவிய இன்ன தீ என உணர்தலும் வேண்டா – தேம்பா:28 86/2

மேல்


உணர்தீர் (1)

உளர்ந்த பல் முயற்சி யாவும் ஒழுங்கின் நீர் உணர்தீர் அன்றே – தேம்பா:21 12/3

மேல்


உணர்ந்த (45)

நீதியும் நெறியும் சொன்ன நிலை எலாம் உணர்ந்த பின்னர் – தேம்பா:4 45/1
என்றவை உணர்ந்த மா தவனும் இன்பொடு – தேம்பா:5 44/1
உன்ன_அரும் துணைவர் என்று உணர்ந்த நாயகன் – தேம்பா:5 54/3
அவற்றை உணர்ந்த போது இருவர் அகத்தில் உயர்ந்து பாத மலர் – தேம்பா:5 139/3
அகம் மலிந்து உணர்ந்த தமிழ் கலை வருந்துகின்ற தொடை அளவின் நின்று அடங்க முறையோ – தேம்பா:5 149/4
தெருள் அற உணர்ந்த ஐயம் செய்த நோய் இனி நீத்து உற்ற – தேம்பா:7 70/2
பழுது உணர்ந்த பனிப்பு அற இற்றை அ – தேம்பா:8 82/2
உன்ன_அரும் உவகையோடு உணர்ந்த ஓதியால் – தேம்பா:9 84/2
இ திறத்து உணர்ந்த காலத்து எந்தை தன் கருணை வீர – தேம்பா:9 95/1
கண் நீர் ஆடி கழுவும் கசடு அற்று உணர்ந்த ஞான – தேம்பா:10 53/1
முன் அன்ன நகர் உதவி உணர்ந்த பாலால் முழுது உளைந்தான் – தேம்பா:10 64/4
இற்று அவிர்ந்த இடைச்சி உணர்ந்த பின் – தேம்பா:11 29/3
நிறை தவிர்ந்து உணர்ந்த காம நெறியில் கை பொருளே போன்றும் – தேம்பா:12 22/1
வினையது விளைவு நோக்காய் வினை பிறர்க்கு உணர்ந்த பாவம் – தேம்பா:12 27/1
ஒருவர் புகழும் தொடை உணர்ந்த இசை பாட – தேம்பா:12 85/3
பற்று உறும் உணர்ந்த பலவும் பகர்தல் தேற்றா – தேம்பா:14 11/2
உடைவு_அரும் கருத்து உணர்ந்த ஆண்மையை – தேம்பா:14 18/3
ஓளியில் சொன்ன யாவும் உணர்ந்த மோயிசன் போய் கூற – தேம்பா:14 26/1
முற்று எல்லாம் அழிப்ப முனிவு உணர்ந்த தன்மை மொழிகிற்பேன் – தேம்பா:14 97/4
உணர்ந்த சொல் கேளேம் என்பார் உயிர் கொல்லா கொன்றேம் என்பார் – தேம்பா:20 111/3
அ திறத்து உணர்ந்த சூழ்ச்சி அருள் பயன் இதுவோ இங்கண் – தேம்பா:22 16/2
அ புறத்து இயலாது என்னும் அதற்கு உளத்து உணர்ந்த தன்மை – தேம்பா:23 69/2
பொய் முகம் புதைத்த வஞ்சனை தொழிலால் புரையுற உணர்ந்த வாய் யாவும் – தேம்பா:23 98/2
துதி வளர் மறையும் உணர்ந்த பின் வீழ்ந்து துகளும் எண் மடங்கு எழ சுடர் வான் – தேம்பா:23 103/3
மை வினை உணர்ந்த தீய மன்னன் இ திறத்தில் செய்த – தேம்பா:25 85/2
ஆட்சியின் துணையை நேடி அருமறை உணர்ந்த ஓதி – தேம்பா:26 3/2
செருவின் மிக்கோன் உணர்ந்த பகை செப்பி சிறுவன் ஒளிக்குப வான் – தேம்பா:26 53/3
ஊக்கமே பிதா உவ்வு தாய் உணர்ந்த மெய்ஞான – தேம்பா:26 69/1
மாது வாய் இருந்த போது உணர்ந்த வான் கலை – தேம்பா:26 126/2
ஊன் முகத்து உறி நான் தேடும் உயிர் என உணர்ந்த நட்பின் – தேம்பா:27 16/2
காம் உற்று வந்து உணர்ந்த நிலையின் நம்பி கை கூட்டின் – தேம்பா:27 45/2
ஒளி முகத்து உரைத்தவை அவன் உணர்ந்த பின் – தேம்பா:28 53/2
தூய் வினை வயத்தோன் செய்த தொழில் கெட உணர்ந்த பாவம் – தேம்பா:28 73/2
புலை விரவு உணர்ந்த காம புணரியில் குளித்தாய் நெஞ்சே – தேம்பா:28 136/4
களித்த-கால் உணர்ந்த ஞானம் காய்ந்த கால் சிதையுமோ என்று – தேம்பா:28 149/3
கனவு-இடை உணர்ந்த காட்சி கனவு இடை அடைந்த பொன் போல் – தேம்பா:29 10/2
இடம் புனைந்து உணர்ந்த யாவும் எழுதிய நினைவில் தோன்றி – தேம்பா:29 11/2
உண் முழுது உணர்ந்த தன்மை ஒல்லும் என்று இறைஞ்சினாளே – தேம்பா:29 47/4
உள் ஆர் வினை முக மேல் உருவும் தன்மைத்து அவன் உணர்ந்த
எள் ஆர் வினை இரு கண் படம் மேல் கண்டான் இவன் தாதை – தேம்பா:29 49/2,3
காய் முகத்து கோன் உணர்ந்த கருணையின் நீர் கொண்டு ஆற்றி – தேம்பா:29 67/3
பொய் திறத்து உணர்ந்த தீமை போக்குதி என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:29 88/4
வெய்ய நெஞ்சு உணர்ந்த தீ வினை முடித்திட – தேம்பா:29 96/3
விண்டு என வீங்கு தோளான் வினா ஒளித்து உணர்ந்த யாவும் – தேம்பா:29 109/1
தேரின்-பால் இரவி மீண்டும் தீர்கிலன் உணர்ந்த காட்சி – தேம்பா:30 67/2
உண்மையின் உணர்ந்த ஊக்கம் உளத்து இறகு ஆக எய்தி – தேம்பா:30 78/3

மேல்


உணர்ந்த-காலை (1)

ஓகையே உணர்ந்த-காலை உனக்கு அரிது என்-கொல் வேதம் – தேம்பா:27 14/3

மேல்


உணர்ந்த-பாலால் (1)

தன் திறத்து ஊக்கி தேவன் தான் என உணர்ந்த-பாலால்
பின் திறத்து எவரும் அஞ்ச பெரும் சினத்து அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 83/1,2

மேல்


உணர்ந்தது (2)

வானவரை உரைக்கும்-கால் வாய்மை அற உணர்ந்தது போல் – தேம்பா:28 75/1
ஈங்கு நீ உரைமோ உணர்ந்தது என்றாற்கு இளையோன் மற்று – தேம்பா:29 53/1

மேல்


உணர்ந்ததே (1)

வில் பொறா வாவல் எல்லை விழுங்குவது உணர்ந்ததே போல் – தேம்பா:29 113/1

மேல்


உணர்ந்ததேனும் (1)

பூம் கெழும் கொடியோன் சொல்லி புரை அற உணர்ந்ததேனும்
ஈங்கு எழுந்து எளியன் என்ன இரிந்த நாயகனை வாழ்த்த – தேம்பா:14 21/2,3

மேல்


உணர்ந்தமையால் (1)

பொழுது உணர்ந்தமையால் புகல் அற்று இனிது – தேம்பா:8 82/3

மேல்


உணர்ந்தவை (5)

அருள் நீக்கும் பொறி செறித்தோன் அஞ்சி உணர்ந்தவை சொல்லான் – தேம்பா:6 3/4
நூல் மலி யோகத்து உணர்ந்தவை பொங்கி நுதலிய இவற்றொடு பலவும் – தேம்பா:6 43/3
அழுது உணர்ந்தவை ஆர் அறைவார் அரோ – தேம்பா:8 82/4
சென்றான் என்ன மெய் மறந்தே சிறிது ஓர் கால் நின்று உணர்ந்தவை வான் – தேம்பா:10 146/3
ஓதை உண்டு எவரும் வியப்பு உறீஇ நக்கு ஆங்கு உணர்ந்தவை ஓர்ந்து போயினரே – தேம்பா:31 93/4

மேல்


உணர்ந்தனம் (1)

பொதி தள்ளி குண பொருவு_இலான் உணர்ந்தனம் என்றார் – தேம்பா:27 168/4

மேல்


உணர்ந்தனள் (1)

தீயவை உணர்ந்தனள் தீய உண்டு எரி – தேம்பா:29 130/1

மேல்


உணர்ந்தார் (1)

துஞ்சுவான் உணர்ந்தார் முன் நாள் சுருதி சேர் கொழுகொம்பு அன்னோய் – தேம்பா:14 19/4

மேல்


உணர்ந்தால் (1)

உள்ளம் காட்டு பளிங்கு உணர்ந்தால் என – தேம்பா:10 40/2

மேல்


உணர்ந்தாள் (4)

பகைத்தன தன்மைத்து என்னையே எண்ணி பணிகுவான் என கொடிது உணர்ந்தாள்
அகைத்தன தன்மைத்து அன்பிற்கும் பகைக்கும் அளவு_இலா பொங்குவர் மடவார் – தேம்பா:20 76/3,4
அலை கொள் உணர்வோடு அன்பு உணர்ந்தே அருளின் பெயரோன் தனை உணர்ந்தாள் – தேம்பா:26 50/4
அவணி ஆர் தனது அரு மகவு ஒளிப்பதும் உணர்ந்தாள் – தேம்பா:26 57/4
உரை வாய் கதிர் வெள்ளம் ஒளிப்ப சுரமி உணர்ந்தாள் – தேம்பா:29 18/4

மேல்


உணர்ந்தான் (1)

ஓரம் ஒன்றிய உதவியோடு அன்புறல் உணர்ந்தான் – தேம்பா:27 19/4

மேல்


உணர்ந்தானே (1)

தன் மாண்ட உளத்து இதுவே சார்பு என தான் உணர்ந்தானே – தேம்பா:10 12/4

மேல்


உணர்ந்து (44)

அறைந்த வாசகம் உணர்ந்து அரிய மா தவர் – தேம்பா:5 45/1
மெய் அகத்தால் அருள் உணர்ந்து வெய்து அரிய துணைவி என – தேம்பா:6 8/2
மொய் அகத்தால் உணர்ந்து அடியேன் முயலும் கைம்மாறு உண்டோ – தேம்பா:6 8/4
அரு வினை தனித்து உணர்ந்து அலக்கண் மூழ்கினான் – தேம்பா:7 75/4
உம்பரிலும் அரிதில் தனை உயர்த்த நிலை அன்பு பட உணர்ந்து உணர்ந்தே – தேம்பா:8 12/1
கம் பரிவு மிக முன்னர் கணித்த அயிர்ப்பு உணர்ந்து உரைப்பான் கனிவின் மீண்டே – தேம்பா:8 12/4
முழுது உணர்ந்து அருள் முற்றிய மா முனி – தேம்பா:8 82/1
ஈது யாவும் உணர்ந்து இதயத்து எழும் – தேம்பா:8 83/1
ஊன் உரு கொண்ட நாதன் உணர்ந்து இறைஞ்சு இருவர் வாழ்த்தி – தேம்பா:9 83/3
பண் என சொன்ன தீம் சொல் பயன் உணர்ந்து அரிய அன்பால் – தேம்பா:9 118/1
ஊக்கி வாழ உணர்ந்து அறம் ஆதியில் – தேம்பா:10 116/1
நண்ணாது நின்றுழி நான் தெரிந்த நீரோ நல் மறை நூல் உணர்ந்து உணராதவரை போன்றீர் – தேம்பா:11 50/1
காறு இன்றி களிப்புற தம் கருத்து எல்லாம் உணர்ந்து உணர்த்தி கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:11 107/3
பேர் பகை உணர்ந்து சூழ பிறர் எலாம் தமை போல் எண்ணி – தேம்பா:12 25/3
ஊன் தும்மு வேல் வாய் பின் நாள் உறும் துயர் உணர்ந்து நொந்து – தேம்பா:12 97/2
மு பொழுது ஒரு பொழுது ஆக முற்று உணர்ந்து
எ பொழுது அனைத்தும் எ பொருள் யாவிலும் – தேம்பா:13 12/1,2
கொல் வினை உணர்ந்து உன் உயிர் கோறல் தனது ஆண்மைக்கு – தேம்பா:14 5/3
அ உலகினர் உணர்ந்து அறிகுவார் அலால் – தேம்பா:14 87/2
அறம் மலிந்த சிலை நிகர் அடங்கல் அற அறம் உணர்ந்து பொரும் அமரினால் – தேம்பா:15 98/4
விரைத்த நிலை சோசுவன் உணர்ந்து ஓர் அறு பத்து இருபது ஐம்பது அரும் வெம் பகழி வேகத்து – தேம்பா:15 128/2
ஓங்கி ஆர்வம் உணர்ந்து உடு பூண்டனள் – தேம்பா:18 44/2
சால் வரும் தயை உணர்ந்து இனிது உணும் பொழுது அரும் தகுதி வானோர் – தேம்பா:19 25/1
உற்றவர் தம்மை தானே உணர்ந்து கண்டு இருப்ப தன்னை – தேம்பா:20 104/1
கண்டு அதே உணர்ந்து என கனிந்து கேட்டன – தேம்பா:20 121/3
பண்டு அதே உணர்ந்து பல் பலவும் ஓதினார் – தேம்பா:20 121/4
நஞ்சு இலா நவை நறுமை என்று உணர்ந்து நிற்பவரோ – தேம்பா:23 94/3
வேகங்கள் உணர்ந்து உளம் வேகும் எனா வேகம் கொடு வெம் திசையோர் பொருவார் – தேம்பா:24 26/4
கோலை ஏந்து எரோதன் நெஞ்சில் கொடிது உணர்ந்து இருண்டு மாழ்ந்த-காலை – தேம்பா:25 11/3
நின்றான் கோட்டம் உணர்ந்து இடை நின்றார் – தேம்பா:25 21/3
உன் அரசு எடுப்ப ஈங்கு உணர்ந்து உற்றான் என – தேம்பா:25 47/3
இடம் புனைந்து இருள் அற உணர்ந்து இரங்கினார் – தேம்பா:26 118/4
ஒல்லும் மாதர் உணர்ந்து உடை ஆசையே – தேம்பா:26 172/4
விள்ளிய கொடியோய் சீல விளைவு உணர்ந்து ஒழுக என்றான் – தேம்பா:27 13/4
திரு மணி கொடியோடு திரும்ப செல உணர்ந்து
அரு மணி குன்று அனான் அமைதி கேட்டனன் – தேம்பா:27 57/3,4
மெய் பொருள் ஞானத்து அனைத்தையும் உணர்ந்து விளை திறன் நீதியால் நடவி – தேம்பா:27 162/3
உற்ற நூல் உறும் முன் நீ அஃது உணர்ந்து உனக்கு எளிது என்றாயோ – தேம்பா:28 9/4
முனிய வேம் அள்ளல் புக்கு முதிர்ந்த நோய் உணர்ந்து கூசின் – தேம்பா:28 60/2
நொடிகள் தவழ் போழ்து பல நூறு ஆண்டு என்று உணர்ந்து அலற – தேம்பா:28 80/3
பொய் திறத்து அரும் செயம் உணர்ந்து போயினான் – தேம்பா:29 63/4
தம் கண் நீர் கடவுளும் மறையும் தாம் உணர்ந்து
அங்கண் நீர்த்து ஒழுக மற்று அருளி கேட்டி ஒன்று – தேம்பா:29 90/2,3
சொல் பொறா வெளிற்றின் சொன்ன பொய் உணர்ந்து இமிர் இ வேதத்து – தேம்பா:29 113/2
நான் என உணர்ந்து மொய்ப்பார் நல் தவத்து உயர்ந்த நீரார் – தேம்பா:30 75/4
தப்பு அடும் உரை உணர்ந்து எவரும் சாய்ந்து போய் – தேம்பா:31 94/1
ஊன் உகும் ஆக்கையை ஏந்திய நாதனை உணர்ந்து பாட தொடங்கின்றான் – தேம்பா:32 47/4

மேல்


உணர்ந்தும் (1)

பின் தரு யாவையும் உணர்ந்தும் பேர் இறையோன்-தனை தாங்கும் – தேம்பா:10 9/2

மேல்


உணர்ந்தே (2)

உம்பரிலும் அரிதில் தனை உயர்த்த நிலை அன்பு பட உணர்ந்து உணர்ந்தே
பொம் பரிவும் பொங்கி எழ தொழுது தொழுது ஆயிரம் நா புகல் கொண்டேனும் – தேம்பா:8 12/1,2
அலை கொள் உணர்வோடு அன்பு உணர்ந்தே அருளின் பெயரோன் தனை உணர்ந்தாள் – தேம்பா:26 50/4

மேல்


உணர்ந்தோர் (1)

கலை வரம்பு அற்று உணர்ந்தோர் தம் கருமம் ஆற்றி மா தவற்கே – தேம்பா:36 101/3

மேல்


உணர்வது (1)

நாதன் மிக்கு உரி நலமும் நல் மறையும் ஈங்கு உணர்வது
ஆதல் மிக்கு உற அவா இருள் உளம் புகா வேண்டும் – தேம்பா:27 174/1,2

மேல்


உணர்வாய் (1)

உள் புறத்து நல்லவையும் அல்லவையும் என்று உணர்வாய் – தேம்பா:29 107/4

மேல்


உணர்வார் (1)

ஒவ்வா எசித்தார் உணர்வார் என மீட்டு உரைத்தான் வானோன் – தேம்பா:14 75/4

மேல்


உணர்வால் (4)

விண் தோய் மாடத்து ஒதுங்கி வினை அற்று உளம் தூண்டு உணர்வால்
கண் தோய் புனல் ஆடினள் தன் கசடே கருதும் தன்மைத்து – தேம்பா:10 44/1,2
தாய் உணர்வால் கருணையன்-தன் தலையை அன்னாள் தர கேட்டு – தேம்பா:26 169/1
தூய் உணர்வால் வருந்தினும் தான் மறுக்கல் தேற்றா தொடர் காமம் – தேம்பா:26 169/2
போய் உணர்வால் பகைத்த முனி தலை கொய்து அங்கண் பொறுத்து உய்ப்பார் – தேம்பா:26 169/4

மேல்


உணர்வான் (2)

சூர் ஏந்தி நிற்பர் எவர் சொல்-மின் என்றான் தொல் உணர்வான் – தேம்பா:20 27/4
காய் உணர்வான் உள் கலங்கி கொணர்-மின் என்ன கடும் கசடர் – தேம்பா:26 169/3

மேல்


உணர்வான்-கொல்லோ (1)

தாய் மணி பெயர் பெற்று எம்-பால் தாழ்ந்துறல் உணர்வான்-கொல்லோ – தேம்பா:9 121/4

மேல்


உணர்வில் (17)

ஏர் முகத்து உணர்வில் தேர்ந்த இளவலோய் என்றான் மூத்தோன் – தேம்பா:4 30/4
எண் செயும் உணர்வில் இங்கண் யாது மெய் என்பது அம்மா – தேம்பா:7 68/4
இருள் அற உணர்வில் தேர்ந்த இரும் திறத்து அரசர் கோவே – தேம்பா:7 70/1
கோண் நிகர் உணர்வில் கை பொருள் தந்து குறும் புகழ் கோடலே சிறிய – தேம்பா:12 69/1
பொன்றா உணர்வில் திறம் காண போவல் யான் என்று ஆர்த்து எசித்தில் – தேம்பா:23 3/3
மெய் வளர் திரு உளத்தின் வினை இது என்று உணர்வில் தேறி – தேம்பா:26 2/3
இறை உணர்வில் பிறழாதார் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 141/4
தெள் உண்ட உணர்வில் காட்டி திருமகன் சொன்னான் மீண்டே – தேம்பா:27 9/4
வீய் வரம்பு ஆம் கோதையினாள் உணர்வில் ஒப்ப விழைந்து இருவர் – தேம்பா:27 41/1
மடை தரும் நிறைவில் தானம் வழங்கும் நல் உணர்வில் தேர்ந்தார் – தேம்பா:27 79/4
வல்லை இ உணர்வில் தேர்தி மாற்றலர் வணங்கும் வேலோய் – தேம்பா:28 56/4
செழும் துறவு இறைவன் சொன்ன தேறிய உணர்வில் தேறி – தேம்பா:28 130/3
கொல் வினை நிரைய செம் தீ குளிப்ப நல் உணர்வில் தாழ்ந்து – தேம்பா:28 140/3
பூமனும் உணர்வில் தேர்ந்த புரட்டனும் செல்வத்து ஓங்கும் – தேம்பா:29 43/1
துய் பட இனிய சொல்லால் சுட்டிய உணர்வில் தேற்றேன் – தேம்பா:29 112/1
புனையவும் உணர்வில் தெளியவும் ஓங்கி புதிது உயர் பொருப்பு எலாம் பூத்தது – தேம்பா:30 145/2
ஒன்றலோடு இனிது இல் என்று உணர்வில் தேறினான் – தேம்பா:34 12/4

மேல்


உணர்வின் (26)

தெருள் தகும் உணர்வின் சான்றோன் சேடனை தழுவி சொல்வான் – தேம்பா:4 42/1
துறை கெழு நூல் வழி அனைத்தும் அடையா ஞான துறை அன்னாள் மாசு அறு நல் உணர்வின் நீர்த்து – தேம்பா:8 53/1
நான் தோய் உணர்வின் உயர்ந்தோய் நீ நரன் என்று ஆக அவதரித்தே – தேம்பா:10 139/3
ஒன்றும் தேறா என் இதயத்து உணர்வின் காட்சி அருளாயோ – தேம்பா:10 145/4
உதிர் இலா மதுகையான் உணர்வின் மேல் நின்றான் – தேம்பா:13 10/2
கலை வளர் உணர்வின் ஓங்கி கள் உண்டார் தலையின் ஆடி – தேம்பா:18 27/2
தெருள் ஒன்றும் உணர்வின் மிக்கோன் திருவுளம் என உள் தேர்ந்தான் – தேம்பா:20 100/4
கண் வழி உற்ற உணர்வின் முன் மாக்கள் காது இடும் உணர்வு எவன் செய்யும் – தேம்பா:23 109/3
கேழ்வார் தட கை வலி காட்டி கிளர் தீ உணர்வின் செருக்கு உளத்து – தேம்பா:26 42/1
ஆக்கம் நல் கனி அருந்தி வாழ்ந்து உணர்வின் மேல் கனிவாய் – தேம்பா:26 70/4
உய் முறை அறியேன் சேர்ந்த உணர்வின் ஒத்து உறுப்பும் இல்லா – தேம்பா:26 109/1
அன்பு அவன் உணர்வின் மேல் இயற்ற ஆண்டகை – தேம்பா:26 125/3
தான் நேரா இடுக்கண் உறீஇ தயை உணர்வின் மிக்கோனே – தேம்பா:26 141/2
தயை உணர்வின் மிக்கோனை தவிர் நசையை தவிர்ந்து உயர்ந்தோர் – தேம்பா:26 141/3
கண்டகம் கொய் தேன் நானே கசடு அறும் உணர்வின் நீயும் – தேம்பா:27 10/2
பொருள் திறம் தகா பொறி நெறி விலகி மெய் உணர்வின்
மருள் திறம் தகா வரும் பலர் காட்சியில் பொலிந்தார் – தேம்பா:27 25/3,4
வல் வினை உணர்வின் தோழன் வழங்கு கைம்மாறு ஏது என்றான் – தேம்பா:27 70/4
தாண்டா உணர்வின் மறை வாயோன் தயவே தளிர்த்து மீண்டு உரைத்தான் – தேம்பா:27 119/4
தீ ஏவிய தீதொடு சனித்து தெளியா உணர்வின் மனம் கலங்க – தேம்பா:27 121/3
கலை வளர் உணர்வின் காமம் காய் முகத்து அனுங்க மாழ்கி – தேம்பா:28 4/2
சுருதி நூல் உயிர் பெற்று அன்ன சுடர் தவத்து உணர்வின் மிக்கோய் – தேம்பா:28 7/1
தீய் முதிர் உணர்வின் தீய செருக்கொடு எம் உயிரை உண்ணும் – தேம்பா:28 59/2
இனியவே கேட்டீர் இ நாள் எய்திய உணர்வின் தாழ்ந்து – தேம்பா:28 60/1
தனி கதிர் உணர்வின் மிக்கோன் தயை உறீஇ மகிழ நோக்கி – தேம்பா:29 111/1
என்று இவை உணர்வின் சொல்லோடு எரி வினை அவிப்ப கண்ணீர் – தேம்பா:29 118/1
கவ்விய உணர்வின் தெப்பம் கண்ணின் நீர் கடலை நீந்தி – தேம்பா:30 83/3

மேல்


உணர்வின்-பாலால் (1)

கேடு உடை அஞர் என்று எண்ணா கிளர் வயத்து உணர்வின்-பாலால்
ஈடு உடை அரசும் பேரும் எடுத்து வீற்றிருந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:23 10/3,4

மேல்


உணர்வினாய் (1)

துறை வனை உணர்வினாய் பணியை சொல் எனா – தேம்பா:9 116/2

மேல்


உணர்வினார்க்கும் (1)

சேண் நெறி உணர்வினார்க்கும் சேண் நிலை ஆக அன்னார் – தேம்பா:30 36/2

மேல்


உணர்வினால் (1)

மின் வளர் உணர்வினால் விளங்கும் மா தவன் – தேம்பா:24 45/2

மேல்


உணர்வினும் (1)

ஒண் கதிர் கால் செம்_சுடரை உடுத்து நின்றாள் உணர்வினும் மேல் நின்று இனிது என் உளத்தில் நின்றாள் – தேம்பா:8 46/4

மேல்


உணர்வினை (2)

ஊறிய கொடிய வஞ்சத்து உணர்வினை ஒளித்து தானே – தேம்பா:25 18/2
வாய் வளர் உணர்வினை வகுத்து கூறினான் – தேம்பா:26 132/4

மேல்


உணர்வினோடு (1)

ஊறு காதல் உணர்வினோடு இற்றை ஆம் – தேம்பா:26 77/3

மேல்


உணர்வினோய் (1)

ஏற்று_அரும் உணர்வினோய் இயைந்த நூல் நலோர் – தேம்பா:27 105/1

மேல்


உணர்வினோற்கே (1)

பணி தகு பயிற்றல் வேண்டா படர்ந்த அன்பு உணர்வினோற்கே
பிணி தகு உயிர் ஓம்பு ஆறும் பேசவோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:27 15/3,4

மேல்


உணர்வினோன் (2)

தூவு_அரும் உணர்வினோன் செவியின் துய்த்த பின் – தேம்பா:26 137/2
மைய நெஞ்சு உணர்வினோன் வளனை அண்டினான் – தேம்பா:29 96/4

மேல்


உணர்வு (54)

அறாது உறா உணர்வு உகும் அரங்கம் சோலையே – தேம்பா:1 45/4
ஆம்பல் வாய் திருந்து உணர்வு அறைந்து பாடுவார் – தேம்பா:1 57/4
நவ்விய உணர்வு உறீஇ எவையும் நாடி உள் – தேம்பா:2 33/3
நூல் மலை மெலிதர நுணி உணர்வு இரவு ஆய் – தேம்பா:2 55/3
அருள் தகும் உணர்வு அன்பு ஊக்கம் அரும் பொறை ஈகை மற்ற – தேம்பா:4 42/2
தந்தை நோக உணர்வு இன்றி தவறா நின்ற பிள்ளைகள்-தம் – தேம்பா:5 20/1
சொன்னவை கொண்டு உணர்வு உரைப்ப துணிந்து துவர் வாய் மலர்ந்தாள் – தேம்பா:6 10/4
இரு உளத்திற்கு உணர்வு ஒன்றாய் இசைத்த முறை நன்று அறிய – தேம்பா:6 18/2
கரு உளத்திற்கு உணர்வு உண்டோ கருத்து உயர்ந்து தூண்டும் நசை – தேம்பா:6 18/3
அங்கு அது கொணர் உணர்வு விட்ட பின் விடை – தேம்பா:6 25/3
தார் மேல் பனியோ நுண் மணல் மேல் தடத்தில் வரைந்த உணர்வு என்றோ – தேம்பா:6 46/3
சொல்லோடும் உணர்வு இன்றி சூழ்ந்த எலா கலை வல்லோய் தொழும் தொழும்பன் – தேம்பா:8 7/2
திரு கொண்டு ஆர் ஒளி கொண்ட வானில் வைகி தெளி உணர்வு உண்டு உரு இன்றி அணுவாய் நின்றோர் – தேம்பா:8 47/1
எண்ணம் தாவு உணர்வு இன்பொடு உணர்த்தினான் – தேம்பா:8 88/4
ஒன்றா நின்றார் வான் சபை உள்ளா உணர்வு உள்ளி – தேம்பா:9 69/2
உவட்டாத பணி முறையால் செல்வது என உணர்வு உற்றார் – தேம்பா:10 14/3
ஆய்ந்த நூல் கடந்து ஆர் உணர்வு எய்தினாள் – தேம்பா:10 113/4
உள் நேர் உணர்வு உய்த்து உயர் வேதத்து உரை மந்திர வாய் மொழி தவத்தோன் – தேம்பா:10 135/3
ஊன் தோய் உடல் கொண்டன அன்பின் உணர்வு இட்டு எனக்கு பணியாயோ – தேம்பா:10 139/4
ஆவும் பாலால் வளன் உணர்வு ஒத்து ஆய தன்மை உரை செய்வாம் – தேம்பா:10 150/4
சென்ற வாய் அருள் காட்டிய சீர் உணர்வு
ஒன்றல் ஆகி உருகிய தாய் புனல் – தேம்பா:11 25/2,3
அருள் புரிவு உணர்வு காட்சி அறம் தவம் சுருதி தானம் – தேம்பா:13 22/2
அடல் உடை அருள் உணர்வு அமைந்து உளான் அரோ – தேம்பா:14 76/4
மட நடை பெண்மை நட்பு என உரைத்தார் வளர் உணர்வு உயரிய நீரார் – தேம்பா:20 80/1
உன் அலால் தெய்வம் அல்லால் உணர்வு_அரும் பயன்கள் சொன்னாய் – தேம்பா:20 98/1
கெட கலி என்னோ மருட்டு உணர்வு என்னோ கேதம் ஒன்று எசித்து-இடை காணேன் – தேம்பா:23 102/4
மதி வளர் உணர்வு அற்று எசித்தனர் முன் நாள் வதை வளர் நரகு-இடை வீழ்ந்தார் – தேம்பா:23 103/1
கண் வழி உற்ற உணர்வின் முன் மாக்கள் காது இடும் உணர்வு எவன் செய்யும் – தேம்பா:23 109/3
மெய் திறத்து உணர்வு அற விளைக்கும் தீமையே – தேம்பா:24 50/4
ஒன்ற நீடு துதிப்ப உணர்வு எலாம் – தேம்பா:24 68/2
ஏந்தலை பேய் சேர்ந்து கடிது உணர்வு அழற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:25 11/4
துணி உடை உணர்வு இடும் துணிவு உற்று அன்பினால் – தேம்பா:26 22/1
உடை தயா நிகரும் தவிர்ந்து உள் உணர்வு
இடை தயாபமோடு ஈந்த வர தொகை – தேம்பா:26 30/2,3
துனியே தீர்ந்தான் உரை உதவா துள்ளி துதித்தான் உணர்வு ஓங்கி – தேம்பா:26 47/2
பெற்றியே உணர்வு அனைத்தையும் பிறக்கு முன் வரம் சால்பு – தேம்பா:26 66/3
புரி காய்ந்த மனத்து உணர்வு உற்று ஒழுகல் செய்யா புகைந்து அழிய – தேம்பா:26 164/2
எழீஇயின உணர்வு உறீஇ இறைவர் மானுவீர் – தேம்பா:27 114/3
தாம் செய்த குறையோ இ கால் தளர் உணர்வு எஞ்ச ஐயென்று – தேம்பா:27 147/2
மெய் வகை உணர்வு நாடி வினாதத்தன் சொன்னான் மீண்டே – தேம்பா:27 148/4
ஓதல் மிக்குழி உணர்வு மிக்கு அனைவரும் தெளிந்தார் – தேம்பா:27 174/4
மெய்யால் உயிரே உணர்வு எய்த மெய்யும் தான் உணரா – தேம்பா:28 22/1
முதிர் செய் உணர்வு உற்று அறம் வெஃகி முயல் நல் வினை உணர்-கால் – தேம்பா:28 26/1
உருவ விட்டால் பல நாளும் உற்ற உணர்வு அழிந்து – தேம்பா:28 28/2
தொகை வழி உணர்வு அரிது எனினும் சூழ்ந்த அ – தேம்பா:28 38/3
என்ன நொந்தார் நொந்து உணர்வு எய்தி எரி அ தீ – தேம்பா:28 126/1
உலகிற்கு அளி செய்தோய் துயரம் பூத்த உணர்வு என்னோ – தேம்பா:29 25/1
அளித்த பல் உணர்வு எலாம் ஆய்ந்து தேறிலள் – தேம்பா:29 30/2
பா நக உணர்வு கேட்டு அறத்தின்-பாலதோ – தேம்பா:29 95/3
உய்ய நன்று உகும் மறை உணர்வு அவா இலா – தேம்பா:29 96/2
அல் பொறாது இலங்கும் நின்-தன் அருளினால் உணர்வு உற்றேனே – தேம்பா:29 113/4
பூவலில் நின்ற மீன் போல் பொலி உணர்வு இன்றி பாவ – தேம்பா:29 114/3
கச்சு அகம் வீக்கினால் போல் கான் நெறி உணர்வு அற்று அன்னார் – தேம்பா:30 38/3
உரை கடந்து உணர்வு_அரும் இறைமை ஒள் முக – தேம்பா:34 6/1
ஒற்ற கற்றால் இ வரி ஒன்றே உணர்வு எல்லாம் – தேம்பா:35 66/2

மேல்


உணர்வு_அரும் (2)

உன் அலால் தெய்வம் அல்லால் உணர்வு_அரும் பயன்கள் சொன்னாய் – தேம்பா:20 98/1
உரை கடந்து உணர்வு_அரும் இறைமை ஒள் முக – தேம்பா:34 6/1

மேல்


உணர்வுகள் (1)

கருதி நசையொடு கருதிய உணர்வுகள் கனிய உணர்தலில் அமரர் உள் உயருவார் – தேம்பா:8 70/4

மேல்


உணர்வும் (6)

நலம் எல்லாம் தந்து தந்த நல் உணர்வும் அறியாயோ நலம் மிக்கோய் உள் – தேம்பா:5 34/3
வாழ்வரே இறைவற்கு ஒத்த வளமையும் உணர்வும் பண்பும் – தேம்பா:9 78/3
போன்று அனைத்து உணர்வும் பூண்டோய் பொலிந்த நின் விருப்பம் நன்றே – தேம்பா:9 119/2
காள ஆசையால் கலங்கிய வெருளினான் உணர்வும்
மாள ஆசையால் மயங்கிய சிந்தையின் கொடியான் – தேம்பா:25 3/3,4
விண் கவர் அரசாள் ஓங்கி விளைந்த பல் உணர்வும் உற்றாள் – தேம்பா:26 11/4
கலை வளர் உணர்வும் ஞான காட்சியும் உணராது எய்தி – தேம்பா:26 101/2

மேல்


உணர்வுற்றாய் (1)

உய்யார் என்று அன்றோ உயிர் சிந்த உணர்வுற்றாய் – தேம்பா:35 57/4

மேல்


உணர்வுற (1)

வலி உலகு உணர்வுற மலர் அடி தொழுதும் – தேம்பா:14 125/4

மேல்


உணர்வை (2)

கால் வாய் இலை போல் தியங்கிய என் கருத்திற்கு உணர்வை உணர்த்தாயோ – தேம்பா:10 141/4
மெய் மறந்து உணர்வை கொல்லும் வெறி மது உண்ணா கள்வை – தேம்பா:30 137/1

மேல்


உணர்வொடு (1)

நினைவு_அரும் உணர்வொடு புகழுவர் புகழ் இசை நேர் இல வாட வருந்தி ஒழியார் – தேம்பா:35 78/3

மேல்


உணர்வோடு (3)

மொய் கொள் உணர்வோடு உரை கொண்டே முதலோன் மேல் வாய் துதி முடித்தான் – தேம்பா:26 48/4
அலை கொள் உணர்வோடு அன்பு உணர்ந்தே அருளின் பெயரோன் தனை உணர்ந்தாள் – தேம்பா:26 50/4
கச்சு ஒன்று இட்டு உணர்வோடு ஊக்கம் கட்டி மெய் சகட்டை ஓட்டி – தேம்பா:28 156/1

மேல்


உணர்வோய் (5)

தூய் உடு உணர்வோய் என்ன சொற்றினான் குரவன் அம்மா – தேம்பா:4 36/4
மீன் வளர் உணர்வோய் என்று மின் என மறைந்தான் சான்றோன் – தேம்பா:4 43/4
கூறும் கலை அற்று உணர்வோய் நீ கூறும் தொனி அற்று உரைப்போய் நீ – தேம்பா:10 143/2
ஓதல் மிகவே நூல் துறை நீத்த உணர்வோய் என தொழுதான் – தேம்பா:28 33/4
கலை வைத்த உணர்வோய் இன்று கருதலே வேண்டும் அன்றோ – தேம்பா:29 37/4

மேல்


உணர்வோர் (1)

ஐ விளை உணர்வோர் அல்லால் அனந்தன் நல் பாதம் சேரார் – தேம்பா:9 80/4

மேல்


உணர்வோர்க்கும் (1)

வென்ற நிலை கொண்ட உணர்வோர்க்கும் பாலோ விண் வியப்ப நீ வியப்ப விருப்பம் மூழ்கி – தேம்பா:8 45/3

மேல்


உணர்வோன் (1)

வரி காய்ந்த உணர்வோன் தன் தம்பி இல்லாள் வைத்து மதம் – தேம்பா:26 164/3

மேல்


உணர (3)

மாசு அடை பூரியர் ஒத்த என் மனம் மலரும் என்று உணர
பாசு அடை பூம் கொடி தந்து பாசறை தீர் உரம் செய்யும் – தேம்பா:6 19/2,3
ஒப்பு ஆறு இல கதை யாவரும் உணர பினர் உரைத்தார் – தேம்பா:14 59/4
ஓலை கதை கேட்டு உணர தொழுதே – தேம்பா:36 62/2

மேல்


உணரவும் (1)

உரம் வல நாதன் தன்னால் உணரவும் செயவும் வல் ஆய் – தேம்பா:27 153/3

மேல்


உணரா (14)

மண மொழி முற்று உணரா முன் மனம் உளைந்து வாடுகின்ற வதனம் மாற – தேம்பா:5 32/1
உலகத்து ஆயினன் என்று உணரா தவத்து – தேம்பா:7 51/2
தாவி நோய் செய்த ஐய தகுதியால் உணரா நானே – தேம்பா:7 71/2
உன்னு தன்மையினால் உணரா வரம் – தேம்பா:8 90/3
சேர் பகை உணரா அ புள் சிறுமை கண்டு இனைந்தான் சூசை – தேம்பா:12 25/4
தரு அறா உணரா நோயால் தளர்ந்து நொந்து இறக்கும் மாதோ – தேம்பா:14 33/4
இருள் மொய்ப்ப மனத்து எழுதி வைத்த நுண்_மாண் எழுத்து உணரா
பொருள் மொய்ப்ப திரிந்து அந்தோ குருட்டால் வீழ்வர் புதவில் எனா – தேம்பா:18 20/2,3
தாய் என உணரா தாயை தனயனை வளர்க்க கூட்ட – தேம்பா:21 11/1
ஒரு கைம்மாறு உணரா கொடை வான் மிசை – தேம்பா:27 36/1
நனியே உணரா பொய் கலந்தே நல் நீர் கடலுள் கலந்தது போல் – தேம்பா:27 124/2
குல நலம் எண்ணா வாய்ந்த குண நலம் உணரா காவல் – தேம்பா:27 151/1
பண் செய் பா அகப்படாத உயர் இறைமையை உணரா
எண் செய் ஈறு_இலா இறைவரை விகற்பித்தார் என்றார் – தேம்பா:27 167/3,4
மெய்யால் உயிரே உணர்வு எய்த மெய்யும் தான் உணரா
பொய்யால் உயிரே கெட மலி பல் புரைகள் மூழ்கி உடல் – தேம்பா:28 22/1,2
கரை கொன்ற கடலின் பொங்கி கதத்து உண்மை உணரா பாலால் – தேம்பா:29 115/1

மேல்


உணராதவரை (1)

நண்ணாது நின்றுழி நான் தெரிந்த நீரோ நல் மறை நூல் உணர்ந்து உணராதவரை போன்றீர் – தேம்பா:11 50/1

மேல்


உணராதாய் (1)

பணி மொழி முற்று உணராதாய் பகல் செய் கண் ஆறு என நீர் பயின்று சேப்ப – தேம்பா:5 32/2

மேல்


உணராது (5)

திரு உளத்திற்கு உணராது ஒன்று ஈங்கு உண்டோ செய் மணத்தோடு – தேம்பா:6 18/1
நீங்கிய அவா உள் பொங்கலின் விழித்த நினைவு உணராது அவன் சேர்ந்தான் – தேம்பா:20 72/4
உண்டாயின ஓர் காரணமும் உணராது எரி தீ வீழ்ந்து அயர்ந்தான் – தேம்பா:23 4/4
கலை வளர் உணர்வும் ஞான காட்சியும் உணராது எய்தி – தேம்பா:26 101/2
கோன் குழைய குழு புகழ உணராது ஆணை கூறினன் வான் – தேம்பா:26 168/3

மேல்


உணராமையின் (1)

உற்ற நாதனை தாம் உணராமையின்
இற்று எலாம் அறிவு இல்லவை செய்தவே – தேம்பா:21 35/3,4

மேல்


உணராய்-கொல்லோ (1)

மருள் அற உணராய்-கொல்லோ மணம் செய பணி செய்து அன்றே – தேம்பா:7 70/3

மேல்


உணரார் (1)

வாணிகர் தொழில் ஆம் ஈங்கு மாறு உணரார் வழங்கும் ஒன்று ஆயிரம் ஆக – தேம்பா:12 69/2

மேல்


உணரான் (2)

சடம் புனைந்து பெண் ஆசை சழக்கில் கோலும் என்று உணரான்
விடம் புனைந்த நலம் பொறித்த விலைமாது என்னும் தாலிலை ஓர் – தேம்பா:17 30/2,3
எதிர் சூழும் கேடு உணரான் துஞ்ச மயிர் ஈர்ந்து இமிழ்த்தனரே – தேம்பா:17 34/4

மேல்


உணரும் (2)

உள் ஒளிந்ததும் எலாம் உணரும் நாதனே – தேம்பா:5 48/4
தான் ஒளிந்து இறைவனை உணரும் தன்மையால் – தேம்பா:6 32/2

மேல்


உணல் (2)

தெள்ளிய இடத்திலும் தெளிந்து நஞ்சு உணல்
உள்ளிய பேதையர் ஒப்ப சிந்தையில் – தேம்பா:28 39/2,3
பேய் திரள் தளிர்த்த ஓதை பிளந்த காது உணல் இன்பு என்றோ – தேம்பா:28 135/2

மேல்


உணவினை (1)

எளிமை கொள் உணவினை எளியன் எம்மொடு – தேம்பா:9 108/3

மேல்


உணவு (18)

அவர்க்கும் தான் உணவு அளித்தலே நோய் செய்வார்க்கு உதவும் – தேம்பா:1 11/3
ஆரும் நஞ்சு என ஆடை நஞ்சு உணவு நஞ்சு அமிர்த – தேம்பா:5 9/3
அன்பு தந்து உணவு அளித்து உணவு ஆம் மழை போன்றார் – தேம்பா:6 65/4
அன்பு தந்து உணவு அளித்து உணவு ஆம் மழை போன்றார் – தேம்பா:6 65/4
எந்தை இன்று உணவு ஈதல் செய்வான் என்றான் – தேம்பா:9 45/4
உற்றையோர் உணவு உய்த்து வழங்கினார் – தேம்பா:9 52/4
ஒன்றாய் நின்றோய் ஈங்கு உயிர் எல்லாம் உணவு ஈய்ந்தோய் – தேம்பா:9 60/2
பறித்து உண் காகம் தான் உணவு ஈய பரிவு ஈந்தோய் – தேம்பா:9 66/4
ஓதியை பழித்த பாவத்து உணவு இல சோர்கின்றாரும் – தேம்பா:14 112/3
உன்ன வாய் மகிழ்வு துய்த்து உணவு உணா நினைவும் அற்று ஒழுகி ஓர் நாள் – தேம்பா:19 22/3
பல் நாள் எல்லாம் முறை தவிரா பறந்து ஓர் காகம் உணவு உய்ப்ப – தேம்பா:19 28/2
உனை அன நாட்டில் போக்கேன் உணவு இனி அளியேன் என்னா – தேம்பா:20 106/3
மறி பட்டான் மீட்க வேண்டும் மறு உணவு அடைய வை வேல் – தேம்பா:20 107/3
உள் புலம் தழல் உண்டது தான் உணவு உண்ணான் – தேம்பா:25 10/3
மெய் முறை அறியேன் மெய்தான் விரும்பிய உணவு நேட – தேம்பா:26 109/2
உண்டு வாழ் உயிர்க்கு எல்லாம் உணவு எலாம் அளித்தவன் உண்ப – தேம்பா:33 27/1
பண்டு தான் உழைத்து உணவு பகுத்தலே செல்வம் என்கேனோ – தேம்பா:33 27/2
வண் துளாய் கரத்து ஏந்தி வான் தொழும் அரசு இடும் உணவு
கொண்டு தான் உயிர் வாழ்ந்த கொள்கையே செல்வம் என்கேனோ – தேம்பா:33 27/3,4

மேல்


உணவுகள் (1)

படுப்பதற்கு அமைந்த பூ அணை தீயே படும் பசிக்கு உணவுகள் தீயே – தேம்பா:28 89/1

மேல்


உணவும் (1)

ஈய்ந்து உண என்று எ உயிர்க்கும் எ உணவும் ஈட்டி இவண் – தேம்பா:32 49/3

மேல்


உணஉண (1)

துயர முகமொடு தசையை உணஉண உதிரம் உமிழுவர் சொரியவே – தேம்பா:24 40/4

மேல்


உணா (7)

விரும்பு தேன் உணா பாடு இல விம்மின குயிலே – தேம்பா:5 15/4
முந்தை ஆய எலீய முனிக்கு உணா
தந்தை காகை கொடு ஈந்தன தன்மையால் – தேம்பா:9 45/2,3
மண்டு உணா கொணர் மாண்பு இது எனா உண்டார் – தேம்பா:9 48/4
வான் சொரிந்த மது கொடு பல் உணா
மீன் சொரிந்த வெயில் கலத்து ஈட்டினார் – தேம்பா:9 56/3,4
உன்ன வாய் மகிழ்வு துய்த்து உணவு உணா நினைவும் அற்று ஒழுகி ஓர் நாள் – தேம்பா:19 22/3
நாதன் மிக்கு உரைத்து உணா நனி விலக்கினான் – தேம்பா:27 110/4
ஆய்ந்த ஓர் நிலை பயன் இதோ என்று ஆர்த்து உணா
காய்ந்த ஓர் சுவா என தனை கடித்து அழல் – தேம்பா:29 128/2,3

மேல்


உணாது (4)

மாலை மேவு வேங்கை பற்றி வண்டு உணாது என மன – தேம்பா:11 3/1
மாலை மேவு வேங்கை பற்றி வண்டு உணாது என மன – தேம்பா:11 3/2
கிளி அழ குயில் கேட்டு அழ தேன் உணாது
அளி அழ சிறை நைந்து அழ ஆ என – தேம்பா:13 35/1,2
சுனைய நீகமே துளி மது உணாது என முன்னோர் – தேம்பா:27 173/1

மேல்


உணாமை (1)

கோதையாய் உணாமை என் குணம் இதே என – தேம்பா:27 113/2

மேல்


உணு (2)

கனலே உணு கண்கள் கலுழ்ந்துதிரே – தேம்பா:5 64/2
கலக்கம் ஒன்றிய வெறிகள் தம் பறழ் கடுகி வந்து உணு கதம் எனா – தேம்பா:25 74/2

மேல்


உணும் (23)

அ புறத்து அமுது உணும் சிறை பொற்பு ஆர்ந்த புள் – தேம்பா:1 41/1
துன்_அரும் எழில் செய் இன்பு உணும் விழிக்கும் சுருதி நூல் இனிதினில் காட்ட – தேம்பா:2 44/1
நீக்கி பால் உணும் ஓதிமம் நேருவான் – தேம்பா:4 59/4
நீலம் ஏந்தி நிறைந்து உணும் கண்ணினாள் – தேம்பா:10 29/4
படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/3
அலது ஆறு உயிர் உணும் ஓர் சரம் அலது எல்லையும் இலையே – தேம்பா:14 53/4
ஒல் வாய் அழலும் ஆற்றாது உணும் நீர் இன்றி உளைந்தார் – தேம்பா:14 73/4
சால் வரும் தயை உணர்ந்து இனிது உணும் பொழுது அரும் தகுதி வானோர் – தேம்பா:19 25/1
பால் கலந்து உணும் ஏழ் ஆண்டு ஆய் பசி உயிர் உணும்-கால் ஆகி – தேம்பா:20 102/1
இடை வளர் கனிகளோடு இளம் கிழங்கு உணும்
முடை வளர் கரடிகள் முனிவரோ என்பார் – தேம்பா:20 124/3,4
உறை சிந்தின இதழ் சிந்தின உயர் சிந்தின உணும் நீர் – தேம்பா:21 29/3
அம்பிய மலர் வாய் கோலான் அகத்து உணும் சுவையின் விள்ளான் – தேம்பா:22 15/4
வான் மலி மகவின் மாமை வடிந்த தேன் உணும் வண்டு ஒப்ப – தேம்பா:24 11/2
கொலை முகத்தொடு குருதியை தொடர் குழவி துய்த்து உணும் அமுது உக – தேம்பா:25 75/3
கனி நுழைந்த அமுதோடு உணும் காளமே – தேம்பா:26 173/1
புண் அவாவு புலால் உணும் குந்தமும் – தேம்பா:26 175/3
வாயே உணும் நஞ்சு உறுப்பு எல்லாம் மருவி வருத்தும் வண்ணம் என – தேம்பா:27 121/1
உடலை கொலை செய்து உயிர் உணும் நஞ்சு உகும் பெண் வாய் மொழியே – தேம்பா:28 29/4
உயிர் ஒன்றே உடையீர் என உயிர் உணும் கூற்றாம் – தேம்பா:29 99/1
சொரிந்த தான் உணும் துப்பு இரந்தான் அரோ – தேம்பா:31 75/4
கோது அளித்து உயிர் உணும் குணுங்கை வெல்லவும் – தேம்பா:35 18/2
மெலிவன உயிர் உணும் அயர்வு அஞர் சிலுகு இடர் பாசறை யாவும் ஒழிந்து மறைய – தேம்பா:35 80/1
நலிவன உடல் உணும் மிடி பசி மடி பிணி ஆகுலம் யாவும் அகன்று பெயர – தேம்பா:35 80/2

மேல்


உணும்-கால் (2)

சென்னி தார் என்று அணிந்து இலங்க சிறுவனாய் நீ அழுது உணும்-கால்
துன்னி தாழ்ந்து தொழ உன் தீம் சுவை ஆர் குதலை சொல் கேட்ப – தேம்பா:5 22/2,3
பால் கலந்து உணும் ஏழ் ஆண்டு ஆய் பசி உயிர் உணும்-கால் ஆகி – தேம்பா:20 102/1

மேல்


உத்தான (1)

உத்தான வழி யாது என்று உள களிப்போடு உட்கு எய்தி உளைந்தான் சூசை – தேம்பா:8 19/4

மேல்


உதட்டு (2)

ஊன் நேர் ஒழுகி பிண குப்பை உதட்டு நாறும் பகு வாயான் – தேம்பா:23 7/2
ஊன் உகும் உதிரம் தோய்ந்த உதட்டு அலர் வாடல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 46/4

மேல்


உதய (1)

ஓசனை கமழ் அ குன்றத்து உதய மேல் ஏறினாரே – தேம்பா:30 123/4

மேல்


உதயத்து (2)

நல் நிலா உதயத்து எந்தை நயப்பு உற வியப்ப வானோர் – தேம்பா:7 21/1
கதிர் சூழும் உதயத்து அன்று ஒன்னார்க்கு எல்லாம் காட்டிய பின் – தேம்பா:17 34/2

மேல்


உதரம் (2)

உரமும் அற்றனர் நிரை துமிந்து உடல் உதரம் அற்றனர் உயிர் பட – தேம்பா:25 76/2
பாங்கு உயர் வரத்தில் என்னை பயந்த தாய் உதரம் நீங்க – தேம்பா:26 102/3

மேல்


உதவ (3)

உள்ளிய வஞ்சனை உதவ அ இரு – தேம்பா:23 118/1
நோயொடு மெலிந்த உடல் கெடும் எல்வை நொந்தவர்க்கு உதவ நீ ஒளியின் – தேம்பா:36 39/3
ஈண்டு ஆங்கு உதவ தனி எய்தி வளன் – தேம்பா:36 59/1

மேல்


உதவா (4)

துனியே தீர்ந்தான் உரை உதவா துள்ளி துதித்தான் உணர்வு ஓங்கி – தேம்பா:26 47/2
உண்டி நாட உறுப்பு உதவா பசி – தேம்பா:26 152/3
காசையே உதவா பூதி கனல் விளைவு இயற்றும் பேயே – தேம்பா:27 12/4
வீமம் சால் குறை எண்ணிக்கை கண் உதவா மெய் எல்லாம் – தேம்பா:27 43/3

மேல்


உதவார் (1)

நரரோ உதவார் நறு மா மணமே – தேம்பா:5 62/3

மேல்


உதவி (16)

கோது இல் நன் உதவி செய் கொழுகொம்பு ஆகி வான் – தேம்பா:3 6/3
நன்று என்று இரங்கி உலகு அளிப்ப நரன் ஆவதற்கே உதவி இவர் – தேம்பா:5 24/3
முன் அன்ன நகர் உதவி உணர்ந்த பாலால் முழுது உளைந்தான் – தேம்பா:10 64/4
ஓங்கு_அரும் தொழில் உதவி கொண்டு ஒளித்த வேல் எறிந்த – தேம்பா:23 89/2
நெட்டு-இடை நெறிகளில் உதவி நேடினர்க்கு – தேம்பா:24 54/3
தேறிய உதவி தேடும் திறத்து என விளம்பல் செய்தான் – தேம்பா:25 18/4
கண் புலன் உணர்த்தும் காட்சி கசடர் சொல் உதவி கேளேல் – தேம்பா:25 68/1
செய்த உதவி பாசம் என திருந்து ஈர் உயிரை விசித்திடும்-ஆல் – தேம்பா:26 51/1
பெய்த உதவி கொண்ட சிலர் பேணாது ஒழிந்தால் பிறர் துயரை – தேம்பா:26 51/2
கொய்த உதவி செய் உரவோர் குன்றா தம் கண் நட்பு உரிமை – தேம்பா:26 51/3
இரங்கிய தன்மையின் உதவி ஈந்து அருள் – தேம்பா:26 119/1
கை அதால் உதவி இல கால் எல்லாம் – தேம்பா:26 153/3
வீழ்ந்தவர்க்கு உதவி இல மேன்மையில் – தேம்பா:27 34/1
மேல் வழி உதவி என்ன விமலன் பின் இவனை தாழ்ந்தான் – தேம்பா:27 68/4
கொய்த ஓர் உதவி நீ குணித்து செய்கு இலால் – தேம்பா:29 28/3
சுருதியே வடிவாய் தோன்றிய தாயின் தொடர்பு அருள் உதவி சார்பு எய்த – தேம்பா:36 35/3

மேல்


உதவிக்கு (1)

எய்த உதவிக்கு அளவு அன்பும் எய்தி பிறரை மேவுவர்-ஆல் – தேம்பா:26 51/4

மேல்


உதவிய (6)

உறை இணை நகுவனர் உதவிய கொடையோர் – தேம்பா:2 57/2
படியின் அனையவர் உதவிய நலம் மலி பரவை இவள் என மொழிகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 67/4
எஞ்சும் தன்மைத்து உதவிய தான் இயைந்த தன்மை உலகு உணர்த்த – தேம்பா:10 149/3
உரம் தரும் உறுதி சொல்லி உதவிய வரங்கள் கேட்டு – தேம்பா:28 66/3
தீய் நிலை என்றால் உதவிய இன்ன தீ என உணர்தலும் வேண்டா – தேம்பா:28 86/2
ஒளித்தன மக்கபேயர்க்கு உதவிய குலத்தினாரை – தேம்பா:30 130/2

மேல்


உதவியாக (1)

இன் வளர் உதவியாக இயற்றலே வேண்டும் இன்றே – தேம்பா:29 45/4

மேல்


உதவியால் (1)

நினைக்கு_அரும் உரி தடம் என இரா பகல் நிறுத்திய தவ துணை உதவியால் பல – தேம்பா:4 25/3

மேல்


உதவியின் (1)

ஆதி தன் அருள் இ தழலை நல்லவர்க்கும் ஆதர உதவியின் படைத்து – தேம்பா:28 87/1

மேல்


உதவியோடு (1)

ஓரம் ஒன்றிய உதவியோடு அன்புறல் உணர்ந்தான் – தேம்பா:27 19/4

மேல்


உதவிற்று (1)

இவ்வாறு எவ்வாறு உள்ளம் கெட எ பொருளோ உதவிற்று
அவ்வாறு அன்னாள் அகற்றி அட்டு ஐம்பொறியை புதைத்து – தேம்பா:10 55/1,2

மேல்


உதவும் (2)

அவர்க்கும் தான் உணவு அளித்தலே நோய் செய்வார்க்கு உதவும்
தவர்க்கும் தாவ அரும் தருமம் என்று இயற்றுதல் போன்றே – தேம்பா:1 11/3,4
நகை எழ உதவும் திறத்து அவை பேணி நவை உறா கா-மின் நீர் என்றான் – தேம்பா:30 144/4

மேல்


உதவுவான் (1)

காமம் சால் அருள் வாயாய் கனிய யார்க்கும் உதவுவான் – தேம்பா:27 43/4

மேல்


உதவுவேன் (1)

ஒல்வதற்கு அரும் பயன் உதவுவேன் எனா – தேம்பா:23 121/3

மேல்


உதாரம் (1)

கற்ற நூலும் வீண் அடா கை உதாரம் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/2

மேல்


உதிக்கும் (5)

கோன்மையால் உயர்ந்த தாவின் கோத்திரத்து உதிக்கும் தெய்வ – தேம்பா:3 40/1
இகழ்ச்சி வந்து உதிக்கும் என்று எண்ணி போற்றுவார் – தேம்பா:23 124/2
நால் முகத்து ஒழிப்பன் என்று உதிக்கும் நாள் தனில் – தேம்பா:25 44/2
தென் நிறத்து ஒழிக்கல் போல் சூல் சிறை அகன்று உதிக்கும் முன்னர் – தேம்பா:26 100/2
பின் நாள் உனது இனத்து உதிக்கும் பிள்ளை அருள் – தேம்பா:31 11/2

மேல்


உதிக்குவன் (2)

இருள் கொள் இ நிலத்து எ இடத்து உதிக்குவன் என்னா – தேம்பா:25 5/3
வெருள் கொள் நெஞ்சு அற வெத்திலத்து உதிக்குவன் என்றார் – தேம்பா:25 5/4

மேல்


உதித்த (19)

கைப்படும் உழைப்பில் உண்டி காண வந்து உதித்த இல்லான் – தேம்பா:3 43/2
மெய் அகத்து உதித்த போது அலரை வென்ற நின் – தேம்பா:9 99/3
மெய் திறத்து எழுந்து உதித்த வேந்தனை – தேம்பா:10 108/1
பிணி குலத்து அகத்து உதித்த பெற்றி ஆய்ந்து வாழ்த்திட – தேம்பா:11 7/2
மின்னு மா மகன் மேனி கொண்டு உதித்த எண் பகல் ஆய் – தேம்பா:11 102/1
வான் தோய் முகில் தோய் சுடர் அன்ன மனுவின் உடல் தோய்ந்து உதித்த பிரான் – தேம்பா:12 6/4
அம்புய மலரின் சாயல் அவதரித்து உதித்த நாதன் – தேம்பா:12 76/2
உடல் வண்ணத்து இளவல் என இங்கண் தோன்றி உதித்த பிரான் – தேம்பா:14 92/1
காமம் சால் உருத்த அன்பில் கனிந்து எடுத்து உதித்த பாலால் – தேம்பா:15 181/2
அல் உடை பாவ மருள் அற பரமன் அருளிய சுருதி நூல் உதித்த
செல் உடை அணிந்து எங்கணும் பெயர் சிறந்த சீனயி மா மலை சார்பில் – தேம்பா:18 34/2,3
நல் குலத்து உதித்த நீர் புற நீச நவ முறை ஒழுகவும் நன்றோ – தேம்பா:23 107/3
செ வினை நாட்ட பாரில் சிறுவனாய் உதித்த நாதன் – தேம்பா:24 8/1
அருள் முகத்து உதித்த நாதன் அவன் என அறியா வண்ணத்து – தேம்பா:24 9/1
ஊக்க வித்தினால் உதித்த மெய்ஞ்ஞானமே மரமாய் – தேம்பா:26 70/1
இற்றை நாள் அளவு இரா இருள் இறாது உலகு உதித்த
அற்றை நாள் உள ஆரணம் எங்கணும் பொழிந்த – தேம்பா:27 169/1,2
உய்ய வாய் நமக்கு இட உதித்த நாயகன் – தேம்பா:30 104/3
தாதை உண்டு என்னில் தாய் இலை அவனும் தாய் உளது எனில் இலை உதித்த
காதையும் தெளிப்ப எனக்கு ஓர் ஊர் இல்லை கலந்து இரு குலத்து உதித்து இல்லை – தேம்பா:31 93/1,2
ஈங்கு இயன்று உதித்த நாதன் எளியன் ஆய் தனக்கு மற்றை – தேம்பா:33 2/2
புக்கு உடை புரைகள் தீர்த்து பொன்றவே உதித்த பின்னர் – தேம்பா:33 10/2

மேல்


உதித்த-போது (1)

ஊன் முகத்து உதித்த-போது உலகின் தீது இருள் – தேம்பா:25 44/1

மேல்


உதித்தது (4)

கார் முகம் புதைத்த வெம் கதிர் உதித்தது என்று – தேம்பா:12 32/2
வில் கொண்ட தரளம் ஒப்ப மீள ஒன்று உதித்தது என்றான் – தேம்பா:20 105/4
அம் கண் படர் வான் செம்_சுடர் முன் அருகே சுங்கன் உதித்தது போல் – தேம்பா:26 45/1
ஊட்டு அரக்கு உண்ட பதுமம் விண்டு உவப்ப ஒளி சுடர் உதித்தது போன்றே – தேம்பா:31 85/1

மேல்


உதித்ததுவே (1)

ஒண் நிற வாய் இரவி எழீஇ விழைந்த நல் நாள் உதித்ததுவே – தேம்பா:36 94/4

மேல்


உதித்தல் (3)

கார் எழும் ககனத்து ஊர்ந்த கதிர் பல உதித்தல் தந்தே – தேம்பா:9 73/1
எல் செயும் கன்னி நீக்கி இளவலாய் உதித்தல் சொல்வாம் – தேம்பா:10 1/4
ஆய் இரு உலகும் ஓங்க ஆண்டகை உதித்தல் ஓர்ந்தான் – தேம்பா:10 2/4

மேல்


உதித்தலும் (2)

மின்னு நீர் நவ மீன் உயர் உதித்தலும் வேந்தன் – தேம்பா:25 4/2
உன்னு நீர் கடந்து உதித்தலும் கேட்டு உளம் மருண்டான் – தேம்பா:25 4/4

மேல்


உதித்தன (1)

உதித்தன கதிர் என உவந்த மாம் குயில் – தேம்பா:1 50/1

மேல்


உதித்தன-கால் (1)

ஒண் மா ஒளி கரத்தை நீட்டி வெய்யோன் உதித்தன-கால்
கண் மா இருள் கொண்ட மயக்கம் தீர்ந்த கடும் பகைவர் – தேம்பா:16 52/2,3

மேல்


உதித்தனர் (1)

உதித்தனர் என்ன ஆயிரம் கதிரோன் உவமையில் தோற்று என ஒளித்து – தேம்பா:12 68/1

மேல்


உதித்தனன் (1)

தெருள் காட்டி பெத்திலத்து ஓர் சிறுவன் உதித்தனன் என்றேன் – தேம்பா:23 74/2

மேல்


உதித்தனை (1)

மண் உளே எழுந்து வந்து மண்ணன் என்று உதித்தனை – தேம்பா:11 5/4

மேல்


உதித்தாய் (1)

நூல் கடலே ஈங்கு உதித்தாய் நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப – தேம்பா:12 80/2

மேல்


உதித்தார் (1)

சேய் இசை சுடர் போன்று அ கடல் நீக்கி செயிர் இருள் சீக்க ஆங்கு உதித்தார் – தேம்பா:12 67/4

மேல்


உதித்தான் (2)

மண் புலன் அளிப்ப நாதன் மைந்தனாய் உதித்தான் என்ன – தேம்பா:25 68/2
ஈனார் எழ வான் வேந்து உதித்தான் என்ன உளத்தில் தேறுகின்றான் – தேம்பா:27 128/4

மேல்


உதித்தான்-கொலோ (1)

நோவதே இனிது என்று உதித்தான்-கொலோ – தேம்பா:11 20/4

மேல்


உதித்தி (1)

அனையன போதா மைந்தனாய் உதித்தி அ மறை வழங்க நோய் உற்றி – தேம்பா:18 41/3

மேல்


உதித்து (11)

சேய் ஆக மனு_குலத்தில் சேர்ந்து உதித்து வையகத்தார் சிதைவை நீக்க – தேம்பா:5 27/1
நொய் என கதிர் உதித்து இருள் என மறைந்ததுவே – தேம்பா:6 68/4
நாதனே அளிப்ப சுங்க நாளையில் உதித்து முன்னோர் – தேம்பா:7 24/3
புல் வினை உளைந்து அழ உதித்து அருள் புரிந்து – தேம்பா:14 5/1
வெள்ளி அன்று உதித்து இருள் படத்தை மேதினி – தேம்பா:17 1/3
புன் குலத்து உதித்து பொலிசை அற்று எய்தி புறத்து நாட்டு இரந்து சேர்ந்து ஒருவன் – தேம்பா:23 107/1
மற்று ஆரோ ஒரு மன்னன் உதித்து ஈங்கு – தேம்பா:25 19/3
காதையும் தெளிப்ப எனக்கு ஓர் ஊர் இல்லை கலந்து இரு குலத்து உதித்து இல்லை – தேம்பா:31 93/2
மருள் ஈன்ற அவா ஒழிப்ப வையகத்தில் நான் உதித்து மறை என்று ஓதும் – தேம்பா:32 24/2
கோட்பது அரும் குணத்து இறையோன் குணக்கு ஒளி போல் நிலத்து உதித்து
வேட்பது அரும் தயை புரிந்து விளங்கும் நிலை யாது என்ன – தேம்பா:34 39/1,2
ஓர் வயிற்று உதித்து அன நால்வர் ஓர் முகத்து – தேம்பா:36 125/2

மேல்


உதித்தேன் (1)

நான் அருந்திட நண்ணி உன் மனை தெரிந்து உதித்தேன் – தேம்பா:32 20/4

மேல்


உதித்தோன் (2)

இளி பட படும் எம் குறை தீர்ப்ப ஈங்கு உதித்தோன்
வெளி பட படும் விழி மழை வழி இழி கருணை – தேம்பா:31 5/2,3
வினை விளைத்தன வெப்பு அற குளு முகத்து உதித்தோன்
தனை விளைத்தன தயை வழி அளவு_அற புகழ்ந்து – தேம்பா:32 14/1,2

மேல்


உதிப்ப (2)

வெறியை தவிர்த்த வயம் கொடு நீ வினை தீர்த்து உதிப்ப தடை என்னோ – தேம்பா:5 21/4
உடை நகர்-கண் வாழ் அரசன் வறுமை நாடி உதிப்ப சீர் – தேம்பா:10 75/1

மேல்


உதிப்பது (1)

நெகிழ்ச்சி வந்து உதிப்பது நினைக்கிலாத பேய் – தேம்பா:23 124/3

மேல்


உதிப்பவன் (1)

ஊன் தந்த உருவொடு ஈங்கு உதிப்பவன் என்று உரைத்தது நீர் அன்றோ என்றான் – தேம்பா:31 86/4

மேல்


உதிப்பன் (1)

கன்றா நல் கன்னி-வயின் கடவுள் உலகு உதிப்பன் என – தேம்பா:23 77/2

மேல்


உதிப்பனோ (1)

தடம் கொடு ஆண்டகை தரணியில் உதிப்பனோ இதுவே – தேம்பா:23 81/2

மேல்


உதிப்பான் (1)

மல் செய்கை முதிர்ந்து உயர்ந்தோன் இரு கால் இங்கண் வந்து உதிப்பான் என மறையால் அறிந்தேம் அன்பின் – தேம்பா:11 35/1

மேல்


உதிர் (8)

உதிர் செயும் பழம் துணர் ஒளி செய் குப்பையால் – தேம்பா:1 43/2
என்று உதிர் இரவி வில் எதிர் திருப்பல் ஆ – தேம்பா:8 42/1
நின்று உதிர் பளிங்கு என நிரம்பி ஓதிய – தேம்பா:8 42/2
உதிர் இலா மதுகையான் உணர்வின் மேல் நின்றான் – தேம்பா:13 10/2
உதிர் எழும் தழல் உமிழ் சரம் கொடு உயிர் விழுங்கினன் எவணுமே – தேம்பா:15 154/4
உதிர் செயும் கனி போல் வீழ்ந்த உடற்கு நன் முறைகள் யாவும் – தேம்பா:26 91/2
ஓங்கு ஒள் பூகம் நல் முத்து உதிர் ஓங்கலை – தேம்பா:30 95/3
உதிர் தரும் மலர் மது ஒப்ப கண்ணின் நீர் – தேம்பா:30 101/3

மேல்


உதிர்த்த (1)

விடுத்த பைம் பனியோ கஞ்சம் விள் முகத்து உதிர்த்த முத்தோ – தேம்பா:21 9/2

மேல்


உதிர்த்தன (1)

முகை உடைத்து உதிர்த்தன மொய்த்த வண்டு அரோ – தேம்பா:30 55/4

மேல்


உதிர்த்தனன் (1)

உதிர்த்தனன் உதிர வெள்ளம் ஓட வெம் கத கண் வாயும் – தேம்பா:17 22/3

மேல்


உதிர்த்து (2)

உகிர் கொடு ஆய் அலர் கிள்ளி உதிர்த்து எழும் – தேம்பா:10 31/2
ஊன் பிறழ் பகழி மாரி உதிர்த்து அரிது அமரின் நேர்ந்தார் – தேம்பா:16 40/4

மேல்


உதிர்ந்த (1)

உவத்தை உவந்து தாழுகுவர் உகத்தில் உதிர்ந்த மீன் அனையார் – தேம்பா:5 139/4

மேல்


உதிர (5)

துப்பு ஆறு என உதிர திரை தொடர் ஆழியின் விரவ – தேம்பா:14 59/2
ஆறொடு மாறு உதிர திரை ஆர்ந்தன-ஆல் – தேம்பா:15 61/4
விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/4
உரைத்த கணை மேல் கணை தடுப்பது தடுப்பு இலதும் ஒண் கவச மேல் உதிர எங்கும் – தேம்பா:15 128/1
உதிர்த்தனன் உதிர வெள்ளம் ஓட வெம் கத கண் வாயும் – தேம்பா:17 22/3

மேல்


உதிரங்கள் (1)

தாழ் கடல் மான் உதிரங்கள் தரங்கம் எழுந்து ததும்ப நிலம் – தேம்பா:15 102/3

மேல்


உதிரத்து (2)

மாற்றார் உடல் படத்தில் அவர் தம் கையால் வடி உதிரத்து
ஏற்றார் அறிந்து ஏற்ற அரிது உன் ஆண்மை எழுதிய பின் – தேம்பா:16 56/1,2
புண் பொழி உதிரத்து ஆவி போக்கிய மகவர் யாரும் – தேம்பா:25 90/2

மேல்


உதிரம் (6)

செரு வில் உயிர் தந்து உதிரம் முழுகு நிலை கண்டு இவன் ஓர் சிலையொடு பொர புவியில் ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 129/3
ஓர் இரு புனல் என உதிரம் ஓடவே – தேம்பா:15 137/4
விந்தைக்கு எழுதிய தூசு இற்று உதிரம் மேல் சிதறி – தேம்பா:20 64/2
துயர முகமொடு தசையை உணஉண உதிரம் உமிழுவர் சொரியவே – தேம்பா:24 40/4
உன்னை பற்றி நான் உதிரம் தந்து அரசு உற இரங்கி – தேம்பா:32 106/3
ஊன் உகும் உதிரம் தோய்ந்த உதட்டு அலர் வாடல் நோக்கீர் – தேம்பா:35 46/4

மேல்


உதிரமும் (1)

தழை என பட உதிரமும் அலையொடு ததைய விட்டு இசை இறையவன் வெகுளி முன் – தேம்பா:15 166/3

மேல்


உதிரமே (1)

தாயர் ஓதையும் மடிதரும் பல தனயர் ஓதையும் உதிரமே
பாயல் ஓதையும் வதை செயும் பல படைகள் ஓதையும் மறம் மலி – தேம்பா:25 84/1,2

மேல்


உதுலன் (1)

காதன் ஆயரன் கலகலன் காதரன் உதுலன்
மாதன் ஆசுரன் மச்சதன் அக்கிசன் மகத்தன் – தேம்பா:16 10/2,3

மேல்


உதை (1)

உதை ஒளி முன்னர் வீழ்ந்த ஒருங்கு இருள் அருந்தும் நெஞ்சாள் – தேம்பா:29 35/4

மேல்


உதைத்தலின் (1)

பின் உள குணுக்கு இனம் பெரிது உதைத்தலின்
முன் உள வெறி எலாம் முழங்கி அ புறம் – தேம்பா:24 14/2,3

மேல்


உதைத்தன (2)

முனை உதைத்தன அரி என எதிர் இவன் மொழி மறுத்து இது முடி புனைக என மறு – தேம்பா:15 165/2
கனை உதைத்தன பிறை என வளைவு உள கணை உதைத்திட நுதலொடு தலை பக – தேம்பா:15 165/3

மேல்


உதைத்தனன் (2)

உரம் தரும் திறத்தில் தம்மை உதைத்தனன் அறியாது எஞ்சி – தேம்பா:22 13/3
உதைத்தனன் உதைப்ப உரும் ஒப்ப அவன் ஆர்த்து – தேம்பா:23 50/3

மேல்


உதைத்திட (1)

கனை உதைத்தன பிறை என வளைவு உள கணை உதைத்திட நுதலொடு தலை பக – தேம்பா:15 165/3

மேல்


உதைத்து (8)

தனை உதைத்து அன தனு முழுது அகல் முனர் சரம் உதைத்து அற எதிர் சரம் எழுதினன் – தேம்பா:15 165/1
தனை உதைத்து அன தனு முழுது அகல் முனர் சரம் உதைத்து அற எதிர் சரம் எழுதினன் – தேம்பா:15 165/1
வினை உதைத்து அன உயிர் விடும் இறையவன் விழ உழைத்து என முரிவன படைகளே – தேம்பா:15 165/4
விழுவான் என உதைத்து வேங்கை அனார் வெகுண்டு அற நூல் – தேம்பா:20 62/3
நண்பு உதைத்து அன நசை சிறை நலம் கொடு – தேம்பா:26 19/3
அடித்து அடித்து உதைத்து இது விதி அடா என – தேம்பா:27 103/2
புரம் அணிந்த மற்று எலாம் போட்டு உதைத்து இரட்டினான் – தேம்பா:27 130/4
மிக்கன சின கொக்கு அன்னான் வியன்ற மார்பு உதைத்து வீழ்த்த – தேம்பா:29 86/2

மேல்


உதைப்ப (6)

தன் அடியை சூழ்ந்து உதைப்ப சுட்ட எரி வீழ்ந்து ஆழ்வானே – தேம்பா:12 82/4
அல்லது இலதேல் வினையே அமர் செய்து உதைப்ப நிற்பார் – தேம்பா:14 72/2
பகை விளைத்த வினை உதைப்ப நிற்பார் உண்டோ பாரில் என – தேம்பா:17 38/1
உதைத்தனன் உதைப்ப உரும் ஒப்ப அவன் ஆர்த்து – தேம்பா:23 50/3
அழுந்து இரு அடி கொடு அகத்தினை உதைப்ப
கழும் திருகு கொம்பு இருவர் கையொடு பெயர்ந்தே – தேம்பா:23 53/2,3
கடியது ஓர் வஞ்சர் நிந்தை கான்று அடித்து உதைப்ப வீழ்ந்து – தேம்பா:35 48/3

மேல்


உதைய (1)

எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று – தேம்பா:18 34/1

மேல்


உந்தரத்தில் (1)

உறை பழித்த மலர் மாரி உந்தரத்தில் பொழிகின்றார் – தேம்பா:10 17/4

மேல்


உந்தி (3)

இருத்தி அகன்ற கேணி அறல் இறைத்த அளவு உந்தி ஊறும் என – தேம்பா:5 131/1
துண்டு பட படும் உந்தி பட படு தூசி கொள் தேர் சுடர் வாள் – தேம்பா:15 101/1
உவா உறீஇ அமைவ நோக்கி உரம் கொடு உந்தி அப்பால் – தேம்பா:20 34/2

மேல்


உந்திய (1)

வான் நின்று அகல் கரை சூழ் நிழல் மரம் உந்திய பறவை – தேம்பா:21 34/2

மேல்


உந்தினன் (1)

இரிய அச்சமோடு உளம் உடன்று அவன் இரதம் உந்தினன் நடவினான் – தேம்பா:15 157/4

மேல்


உந்து (5)

உந்து தேர் என நசை உகப்பில் ஏறினள் – தேம்பா:9 94/1
உந்து ஆகுப நீ உலகு ஓர் மகனாய் – தேம்பா:11 60/3
உள் உற புதிய தென்றல் உந்து வேள் எதிர் கொண்டு அன்ன – தேம்பா:20 32/3
உறுமி உரும் ஒத்த வீரன் வடுவன் உந்து உயரும் இரதத்தை வாரி முகில் அறர் – தேம்பா:24 37/1
உந்து கேழ் மதிய வெண் குடைகள் ஊர்ந்து உயர் – தேம்பா:32 67/1

மேல்


உந்தும் (1)

இருப்பு எனவே மறை உந்தும் இரத மார்பன் வளன் சொன்னான் – தேம்பா:20 22/4

மேல்


உந்தைக்கு (1)

எந்தை என்றனை நீ உந்தைக்கு இரங்கி நல் ஆசி தேவ – தேம்பா:34 16/2

மேல்


உபரன் (1)

தேரிசானொடு தேனகன் காசரன் உபரன்
ஏரிமான் அவன் ஏருசலன் எரிதன் எரிமான் – தேம்பா:16 9/3,4

மேல்


உபலமே (1)

வெடியொடு மழை என விழுவன உபலமே – தேம்பா:15 170/4

மேல்


உம் (4)

சிறுமையால் வளம் பெற்று உம் கண் சிறுவன் ஆய் திரு என்று ஈந்த – தேம்பா:9 127/3
போர் எல்லை கடந்து உகளும் பொன் கலின மா ஏறி பொலி உம் கோமார் – தேம்பா:32 84/1
இன்னவற்கே தூது உற்றேன் இ நாள் உம் சிறை நீங்கி – தேம்பா:34 35/3
பில்கிய நயனில் உம் வயம் காட்ட பிழைத்த இ தொழும்பனை நோக்கி – தேம்பா:36 43/3

மேல்


உம்பர் (28)

கோது அருள் குறை அற்று உம்பர் குழுவினுக்கு எந்தை அண்டம் – தேம்பா:0 9/3
பூசை உற்ற உம்பர் இசை பாடல் உற்று அகன்ற வழி போய் ஒளி தகும் தம் உறையுள் – தேம்பா:5 145/3
மெய்ம்முறையால் ஒளிர்ந்து இறைஞ்சும் ஈர் ஆறு உம்பர் விழைந்து இவள் சூடு ஈர் அறு மீன் போல நின்றார் – தேம்பா:8 59/4
நின்றன உம்பர் அடைந்த நிறைந்த நிகர்ந்து இல காட்சி எனா – தேம்பா:8 78/2
வண்ணம் தீர்ந்து ஒளிர் மாறுகத்து உம்பர் சூழ் – தேம்பா:9 53/2
பொருள் வீங்கும் உம்பர் ஒன்பது_ஆயிரரும் புடை திரிந்து – தேம்பா:10 16/3
விஞ்ச தாரணி அறியா வெயில் வெள்ளம் உம்பர் உக – தேம்பா:10 18/2
பொன் தாங்கு பொறை திண் தோள் பொலிந்த உம்பர் தாங்கினர்-ஆல் – தேம்பா:10 20/3
பொன்ன நாடு துன்னும் உம்பர் பொன் உரு கொடு ஆங்கு போய் – தேம்பா:11 1/2
உம்பரம் ஆள் தனி கோலான் ஏவும் தன்மைத்து உம்பர் பலர் விடும் கணையில் விரைந்து சென்றே – தேம்பா:11 42/2
பழி இன்றி உரு கொடு பற்பல உம்பர் புடை புடை தாள் பணிந்த ஆறும் – தேம்பா:11 111/3
பணிப்பு அரிய குணத்து உம்பர் பரமன் தன் பணி என்ன பயணம் கூற – தேம்பா:11 120/1
மல்கி காத்த உம்பர் அலால் வந்தார் அன்று ஓர் எண்_இலரே – தேம்பா:12 11/4
மண் விளக்கிட வந்த நாதனை புகழ்ந்து உம்பர்
பண் விளக்கு இசை பாடி போய் மருதமே சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 45/3,4
தீய் வினை செய் நாம் மகிழ உம்பர் தொழு செல்வா – தேம்பா:12 88/1
மெய் நூல் திறத்துள் இவை யாவும் இன்பம் மிக உம்பர் கேட்டு விரிவாய் – தேம்பா:14 138/1
கோள் நெறி உம்பர் வந்து எதிர்கொண்டார் அரோ – தேம்பா:18 5/4
அளிபட கனிந்து உம்பர் ஒத்து ஆயினான் – தேம்பா:20 84/4
உறுதி ஆக அன்று ஏவிய உம்பர் கேட்டு – தேம்பா:26 84/2
உளி அழ அழவே தோன்றல் உம்பர் மெய் எடுத்து போனார் – தேம்பா:26 93/4
நவை எலாம் அற பொலி உம்பர் நாயகி – தேம்பா:26 130/3
ஊன் தோய்ந்த துயர் கொண்ட உம்பர் தொழும் கோமானே – தேம்பா:26 140/2
உம்பர் தொழும் கோமானை உள்ளி நெறியுள் பிறழாது – தேம்பா:26 140/3
பா-இடை புகழ் எழ உம்பர் பாடி மேல் – தேம்பா:27 3/3
விண்ணவர் அமரர் உம்பர் மேலினர் அமுதர் அய்யர் – தேம்பா:28 64/1
உரு அணி உம்பர் சூழ் உவந்து பாடி வான் – தேம்பா:31 99/3
துப்பு அப்பால் உரு சிவப்ப தொக்கு உம்பர் என விருதாய் சுடர் மீன் கொண்டார் – தேம்பா:32 88/1
நிலை வரம்பு அற்று உம்பர் மிசை பல்லாண்டு ஓதி நிற்ப மறை – தேம்பா:36 101/2

மேல்


உம்பர்கள்-பால் (1)

பாதையால் களி எய்தி மொய்த்தன பாரோடு உம்பர்கள்-பால் எலாம் – தேம்பா:10 129/4

மேல்


உம்பர (2)

உம்பர இ மலைக்கு உரிமை யாது எனா – தேம்பா:18 8/3
பழுது இலா உணர் உம்பர நாதன் செய் – தேம்பா:20 92/2

மேல்


உம்பரம் (2)

உம்பரம் ஆள் தனி கோலான் ஏவும் தன்மைத்து உம்பர் பலர் விடும் கணையில் விரைந்து சென்றே – தேம்பா:11 42/2
பிரியும் பல குமுறும் பல தொனி உம்பரம் பெறவே – தேம்பா:21 28/4

மேல்


உம்பரிலும் (1)

உம்பரிலும் அரிதில் தனை உயர்த்த நிலை அன்பு பட உணர்ந்து உணர்ந்தே – தேம்பா:8 12/1

மேல்


உம்பரின் (2)

வாழி விசும்பு-இடை வாழ் உயர் உம்பரின் வாம இராக்கினியே – தேம்பா:8 77/2
உம்பரின் சுவை இ கனி உண்டு நீள் – தேம்பா:18 46/1

மேல்


உம்பரினும் (1)

தோய்ந்தான் கடல் தோய்ந்து என உம்பரினும்
வாய்ந்தான் தொழுதான் மது வாகையினான் – தேம்பா:5 111/3,4

மேல்


உம்பரும் (5)

பின்றா முறையால் இசலி பெரிது உம்பரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:9 16/3
குணிக்க உம்பரும் மானிடரும் குணியா கெட்டார் என்னா – தேம்பா:9 27/2
ஒண் தலங்கள் அண்ட உம்பரும் தொழும் பராபரா – தேம்பா:11 6/1
காலின் உம்பரும் சூழ் யாவையும் நீக்கி கதி புரி வேந்தர் போயினரே – தேம்பா:12 62/4
ஒளி அழுந்திய உம்பரும் முன்பு உற – தேம்பா:36 6/2

மேல்


உம்பருள் (3)

தெள் நிற கவினொடு செறிந்த உம்பருள்
ஒள் நிற கதிர் முகத்து ஒருவன் போன்று இரீஇ – தேம்பா:26 138/1,2
உன்னை சேர்ந்த நான் உம்பருள் ஒருவனே ஆனேன் – தேம்பா:32 18/1
ஓய உம்பருள் உம்பன் என்று ஆயினான் – தேம்பா:33 14/4

மேல்


உம்பரை (3)

இலங்கு அரை உயர் மலை என கண்டு உம்பரை
அலம் கரை வாகையான் அழைத்து அஃது ஏது என்றான் – தேம்பா:14 127/3,4
குரங்கிய உம்பரை விளித்து குட்டனுக்கு – தேம்பா:26 119/3
உள்ளும் ஆறு அகன்ற வாழ்வு உய்த்து உம்பரை படைத்த பின்னர் – தேம்பா:28 72/1

மேல்


உம்பரையும் (1)

விரிய உறை உம்பரையும் ஏவலை கொள் பொருவு அற்ற மேன்மையாளை – தேம்பா:8 15/3

மேல்


உம்பன் (2)

ஊன் உரு காட்டி வந்த உம்பன் என்று அறிந்து போற்றி – தேம்பா:4 44/1
ஓய உம்பருள் உம்பன் என்று ஆயினான் – தேம்பா:33 14/4

மேல்


உம்பி (2)

வன்னிய தடத்தில் உம்பி வய சினத்து இறைவன் நீதி – தேம்பா:25 61/3
உம்பி வான் மயில் ஆடின ஓகையே – தேம்பா:26 145/4

மேல்


உம்பியும் (1)

உம்பியும் படர் வழி உவந்து போயினார் – தேம்பா:27 46/4

மேல்


உம்மால் (2)

பொன்னே மணியே பொலி ஓர் பெயர் கொள் வலைகாள் உம்மால்
கொன்னே குழைய பிறரும் குழைந்தேன் என நொந்து அழுதே – தேம்பா:10 45/2,3
எய்த ஓர் பயனும் உம்மால் எனக்கு உண்டோ என்றான் நாதன் – தேம்பா:35 51/4

மேல்


உம்மிடத்து (1)

அஞ்சா திறத்தின் மூ உலகும் ஆண்டு உம்மிடத்து மகன் ஆகி – தேம்பா:19 35/3

மேல்


உம்முள் (1)

பறவையும் நிழலுமாய் உம்முள் பற்று உறீஇ – தேம்பா:27 59/1

மேல்


உம்மை (3)

வறுமையால் உயர்ந்த உம்மை வையம்-வாய் தெரிந்தேன் என்றான் – தேம்பா:9 127/4
ஊன் விளை யாக்கையில் உம்மை ஒழிப்பல் என உரைத்து இறைவன் – தேம்பா:23 70/3
பொன்றா அன்பால் ஆண்டு எனை உம்மை பொலி இன்பம் – தேம்பா:36 80/2

மேல்


உமக்கு (6)

என் அல்லால் இறைமை உளார் உமக்கு இல் ஆவீர் எனை மெய்மை – தேம்பா:18 21/2
பகை எழ முனிந்து பழுது உற எவையும் பருகு அழல் உமக்கு வேண்டாதோ – தேம்பா:30 144/3
கடியரே உமக்கு உரியது ஓர் கருமம் இ துணையோ – தேம்பா:32 101/3
உய்யத்தான் மனு ஆய உயர் கடவுள் உமக்கு இன்பம் – தேம்பா:34 33/2
அய நலம் போர்த்த பார் காத்து அருளொடு இன்று உமக்கு தந்த – தேம்பா:35 42/1
அல்கிய புன்மை வளம்பட செய்தற்கு அருச்சனை உமக்கு என பணிந்தான் – தேம்பா:36 43/4

மேல்


உமக்கே (1)

எஞ்சா திறத்தை அம் முனிக்கு அன்று ஈந்தோன் ஈங்கண் இன்று உமக்கே
துஞ்சா தயையின் வான் விரும்பும் சுவை இ விருந்து ஈந்தவன் யாரே – தேம்பா:19 35/1,2

மேல்


உமது (4)

வேந்தன் உமது உரி தாய முறை உரு மேவி வர எனும் ஆசியோடு – தேம்பா:5 118/3
பின்றாத விதி முறையால் பிறந்த பிரான் உமது ஆர்வ பெற்றி ஒன்றே – தேம்பா:11 118/3
புரி சேர் உமது அடி கண்டோம் பொலிவு உற – தேம்பா:30 158/4
மண் தேர் உமது அடி வந்தே வடு இல – தேம்பா:30 159/3

மேல்


உமர் (2)

அல் என எண்ணாது அரசன் மோயிசனை அழைத்து உமர் இ கணத்து எழுக – தேம்பா:14 42/3
என்னை பற்றி நீ இறந்து உலகு அளிப்ப மற்று உமர் தாம் – தேம்பா:32 106/1

மேல்


உமிழ் (29)

விரை கிடந்து அசை வீ உமிழ் மதுவினால் பெருகி – தேம்பா:1 7/1
அயிற்றிய வெயில் உமிழ் அரிய மா மணி – தேம்பா:2 17/3
முனிய அளி மொய்த்த துணர் குனிய உமிழ் தேறலினும் – தேம்பா:5 159/1
உண்ட செம் கதிர் உமிழ் அத்தம் ஒத்து அவன் – தேம்பா:6 33/1
தலை எழும் வரையோடு உயர்ந்த மற்ற எவையும் தகர்ப்ப வான் ஏறு உமிழ் முகிலே – தேம்பா:6 38/1
தெவ்வின் அகத்து ஊன் உண்டு தீ உமிழ் மால் கரியினும் உள் திறன் சுதீத்தை – தேம்பா:8 10/1
கானே உமிழ் பூ கணையாய் கழையே தனுவாய் உருவம் – தேம்பா:10 51/2
படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/3
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/2
அல் உமிழ் இருளின் இருண்ட நெஞ்சு அவன் செய் அரந்தையின் வெவ் அழல் ஆற்ற – தேம்பா:12 59/1
வில் உமிழ் பசும்பொன் மாடங்கள் நெற்றி விரித்த பூம் கொடிகள் தம் ஈட்டம் – தேம்பா:12 59/2
எல் உமிழ் மூவர் வருகை கண்டு அரசன் இயற்றிய வஞ்சனைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:12 59/3
அருத்தி எழு துன்ப முகில் ஆர்த்து உமிழ் கண் மாரி – தேம்பா:14 3/2
உதிர் எழும் தழல் உமிழ் சரம் கொடு உயிர் விழுங்கினன் எவணுமே – தேம்பா:15 154/4
தேன் முழுது உமிழ் பூம் தண் தார் சேதையோன் மறை பகைத்த – தேம்பா:16 6/2
தேன் சுவைத்து உமிழ் தீம் சொல்லால் செப்புதலுற்றான் வானோன் – தேம்பா:16 7/4
இன்ன வாய் மருதம் ஒத்து இணர் நறா உமிழ் வனத்து இவர்கள் பல் நாள் – தேம்பா:19 22/1
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து – தேம்பா:20 67/1
வரை உமிழ் உயிர்ப்பு என்று அகில் புகை உமிழ்ந்த மாடம் நீள் கோன் நகர்-தன்னில் – தேம்பா:20 67/2
சிரை உமிழ் கனி சொல் ஆணரன் சென்று திரு தகும் பூத்திபாற்கு ஆள் ஆய் – தேம்பா:20 67/3
புரை உமிழ் துயர் நீத்து அற துணை பிரியா புவி நுதல் திலதமாய் வளர்ந்தான் – தேம்பா:20 67/4
உருகி ஒழுகும் நஞ்சு உமிழ் மால் ஓங்கல் நெடும் கை துண்டத்தான் – தேம்பா:23 6/3
தராதரம் தரும் தடத்த தோள் உரும் உமிழ் தனு கை – தேம்பா:25 2/2
தீ உமிழ் உலையில் அம் கோதை தீந்து என – தேம்பா:30 102/1
நோய் உமிழ் நீர் என நுதலி நொந்த தாய் – தேம்பா:30 102/2
வீ உமிழ் தேனினும் விழைந்த தீம் சொலாய் – தேம்பா:30 102/3
நீ உமிழ் நீர் உக நிலைமை யாது என்றாள் – தேம்பா:30 102/4
காவி தந்த களிப்பு உமிழ் கண்ணினான் – தேம்பா:31 65/3
உருகு வாய் இறால் உடைந்து உமிழ் தேனும் ஆர்ந்து ஒழுகி – தேம்பா:32 15/3

மேல்


உமிழ்கின்ற (1)

உடுத்த அனந்த ஞான முறை உரைத்து உமிழ்கின்ற மான முனி – தேம்பா:5 130/1

மேல்


உமிழ்தல் (1)

தேன் தானோ நஞ்சு அதுவோ என விழுங்கலோடு உமிழ்தல் தேற்றா நெஞ்சள் – தேம்பா:5 33/1

மேல்


உமிழ்ந்த (13)

ஒளி தவழ் அசனியை உமிழ்ந்த வில்லினான் – தேம்பா:3 3/1
பூவில் இன்பு உமிழ்ந்த உயிர் போகுது என்று நின்ற நரர் பூசை கொண்டு கொண்டு துதியின் – தேம்பா:5 144/2
முருகு மண்ட மன்றல் மழை அனைய வம்பு உமிழ்ந்த மலர் முடுகுகின்ற மைந்தர் உளமே – தேம்பா:5 147/3
முலை எழும் பயன் நேர் உமிழ்ந்த நீர் குழிவின் முடுகி வந்து இனிது உறைவது போல் – தேம்பா:6 38/2
எரி வாய் பிளந்த முகிலே உமிழ்ந்த இடி ஏறு அதிர்ந்து படலான் – தேம்பா:14 132/2
வில்லின் தீட்டி ஊன் உமிழ்ந்த வேல் சோசுவன் அ குலத்து அரசு ஆய் – தேம்பா:15 8/3
பிறை நுகர்ந்த இருளொடு மயங்கி அவர் பெரிது உமிழ்ந்த உயிர் அளவதோ – தேம்பா:16 36/4
வரை உமிழ் உயிர்ப்பு என்று அகில் புகை உமிழ்ந்த மாடம் நீள் கோன் நகர்-தன்னில் – தேம்பா:20 67/2
உள் உண்டு உமிழ்ந்த சினத்து அலறி உரை செய்தன அ குணுங்கு இனமே – தேம்பா:23 2/4
நிழல் எழுந்த நிலை நிறை அமைந்த அமுது இணை இல நிழல் எழுந்த கொடி வளன் உமிழ்ந்த வரம் இணை இல்-ஆல் – தேம்பா:36 105/4
முகை அணிந்த அணி மது உமிழ்ந்த மணம் அளவு_இல முருகு உமிழ்ந்த சுதை கலவை சிந்துரமும் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/1
முகை அணிந்த அணி மது உமிழ்ந்த மணம் அளவு_இல முருகு உமிழ்ந்த சுதை கலவை சிந்துரமும் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/1
தகை அணிந்த அருள் மிக வளர்ந்த நலம் அளவு_இல தவம் அணிந்த திரு வளன் உமிழ்ந்த வரம் அளவு_இல்-ஆல் – தேம்பா:36 106/4

மேல்


உமிழ்ந்ததே (1)

ஆவி உண்ட சாவு அதை கடிது உமிழ்ந்ததே அமலன் – தேம்பா:6 69/2

மேல்


உமிழ்ந்தால் (1)

உண்டு அமிழ்து உமிழ்ந்தால் என்ன உலகு ஒருங்கு ஆள்வாள் சொன்ன – தேம்பா:0 6/3

மேல்


உமிழ்ந்து (13)

கொண்டு உமிழ்ந்து உரைப்ப நூலோர் குறை என கேளார்-கொல்லோ – தேம்பா:0 6/2
ஒள் நுரைத்து எரி உமிழ்ந்து அவிர் இன மணி வரன்றி – தேம்பா:1 6/1
பதி எழுந்து ஒளிர்ந்த நகர் புகுவர் இன்பு உமிழ்ந்து புவி பரிவொடும் புரந்த இவரே – தேம்பா:5 148/4
தேன் உண்ட உவப்பில் குயில் இரண்டு உண்ட தேன் உமிழ்ந்து என தம்முள் இசலி – தேம்பா:6 44/1
நூல் முகத்து உமிழ்ந்து தீம் தேன் நுகர்ந்த வாய் மலர்ந்து சொல்வாள் – தேம்பா:9 72/4
உண்டு கண் மழையொடும் உமிழ்ந்து விம்முவார் – தேம்பா:14 109/2
கரிய உச்சிய முகிலின் மின்னொடு கனல் உமிழ்ந்து இழி இடி எனா – தேம்பா:15 157/1
பொன் ஆர் மணி குப்பை போன்று நிழல் உமிழ்ந்து இலங்கும் – தேம்பா:20 56/2
சிடாவியன் என்னும் கூளி தீ உமிழ்ந்து உரை முன் கொண்டான் – தேம்பா:23 21/4
வெருள் தரும் குரல் வெம் சின ஏறு உமிழ்ந்து
இருள் தரும் புயல் பெய்தலில் ஏற்றுவார் – தேம்பா:27 30/1,2
மின் ஆர் வேல் ஊன் உமிழ்ந்து ஒழுகும் வேழ மருப்பும் எதிர்த்து – தேம்பா:28 25/1
செறி பட திரண்டு வெளிப்பட கண் வாய் செவிகள் மூக்கு எரி உமிழ்ந்து எரிவார் – தேம்பா:28 88/4
உய்த்த தீ உமிழ்ந்து ஓவி அரற்றுவார் – தேம்பா:28 103/4

மேல்


உமிழ்ந்தே (2)

நெஞ்சு இனிதாய் அமுது உமிழ்ந்தே அன்னான் ஓதும் நீதி முறைக்கு – தேம்பா:26 165/3
நூல் வழி ஒழுகல் விள்ளா நுகர்ந்த நஞ்சு உமிழ்ந்தே உய்தி – தேம்பா:28 138/3

மேல்


உமிழ்வதே (1)

போர்த்து உராய் உமிழ்வதே போல் பெரும் பயன் எவர்க்கும் ஆக – தேம்பா:30 4/2

மேல்


உமிழ்வன (1)

மனமொடு பழுத்த தீயை உமிழ்வன வடிய கணை மைத்தன் ஏவி எழுதினன் – தேம்பா:24 35/3

மேல்


உமிழ (2)

கல் நாகம் நீர் உமிழ கவி நாகம் வெருண்டு அஞ்ச கல் ஊடு ஊர்ந்த – தேம்பா:32 22/2
கான் ஒக்க மறை உமிழ கமழ் கமல வாய் கொண்டான் – தேம்பா:34 41/2

மேல்


உமிழும் (3)

எல் ஆரும் கதிர் எறிப்ப இக்கு உமிழும் மலர் கொடியோன் இடத்து சென்றான் – தேம்பா:8 1/4
மின்னோடு உமிழும் கத வேல் அடலோய் – தேம்பா:15 26/2
துய்த்த அருள் உமிழும் முக நல்லிர் என்று சொற்றி மலர் – தேம்பா:20 14/3

மேல்


உமிழுவர் (1)

துயர முகமொடு தசையை உணஉண உதிரம் உமிழுவர் சொரியவே – தேம்பா:24 40/4

மேல்


உமை (1)

சேதையோன்-இடை சென்ற வான் தூது உமை பகைத்த – தேம்பா:16 14/2

மேல்


உய் (12)

உய் வினை எமக்கு அருள உற்றன பிரானை – தேம்பா:12 90/2
உய் வகை இன்றி அண்ணர் உயிர் இலாது அடி வீழ்ந்து ஏற்றி – தேம்பா:20 113/1
உய் வகை திறத்தில் வாய்ப்ப உயர் வரம் கடவுள் ஈந்த – தேம்பா:22 22/2
உய் வகை தந்த தன்மை உரைப்பவோ மூகை நானே – தேம்பா:26 103/4
உய் முறை அறியேன் சேர்ந்த உணர்வின் ஒத்து உறுப்பும் இல்லா – தேம்பா:26 109/1
எல்லாரும் உய் வழியை காட்ட நான் வந்து இயைந்த நிலை – தேம்பா:26 161/3
உய் விதி இழந்தவர்க்கு உற்றது ஓதுவாம் – தேம்பா:27 108/4
உய் வகை பொருள் ஒன்று இலா – தேம்பா:27 143/4
உய் வகை இன்றி மற்று ஓருழி அடுத்து உய்வார் என்று – தேம்பா:27 148/1
அய்யா உயிர் உய் வகை அரிது உள் அடும் இ பகை வினையால் – தேம்பா:28 22/4
உய் வழி ஒன்று உளதே – தேம்பா:28 143/4
உய் வகை இன்றி வந்து உலைந்து எம் நாட்டு உரி – தேம்பா:29 91/1

மேல்


உய்க்கும் (13)

விண் கனிந்த ஒளி இமைக்கும் வெம் சுடரோன் விரித்து உய்க்கும்
மண் கனிந்த கதிர் இருளை மாற்றும் என இனிது உரைத்த – தேம்பா:6 17/2,3
உலை கொண்டு எரித்தால் போல் நசையை உய்க்கும் துயர் அற்று உள் குளிர – தேம்பா:6 47/3
துவமே நயனை பயத்து உய்க்கும் துணை ஏது என்னின் மன் உயிர்க்கு ஈங்கு – தேம்பா:6 53/2
பெற்றம் தேடேன் நம்பிய இம்மை பெரிது உய்க்கும்
அற்றம் தேடேன் தேடுவன் நீ செய் அருள் என்றான் – தேம்பா:9 68/3,4
மின்னி வீழ் உரும் அன்ன களித்து நோக்கி வெரு உய்க்கும் முகத்து ஆர்த்து விமலன் சொல்வான் – தேம்பா:11 48/1
தீயும் ஒக்குமேல் தீர்த்து அரும் செல் கதி உய்க்கும்
தாயும் ஒக்குமே தருமன் அன்பு உய்க்கும் இ நாமம் – தேம்பா:11 98/3,4
தாயும் ஒக்குமே தருமன் அன்பு உய்க்கும் இ நாமம் – தேம்பா:11 98/4
வீய் வினை செய் மெய் உளைய விண்ணில் எமை உய்க்கும்
தாய் வினை செய் உன் தயையை யார் அறிவர் என்பார் – தேம்பா:12 88/3,4
மையின் வாயால் தம் அறிவு எஞ்ச மயல் உய்க்கும்
மெய்யின் வாயால் ஈனம் மலிந்த வினை மாக்கள் – தேம்பா:23 23/1,2
மெய் ஆம் நாதன் தன்னை மறுத்தே வினை உய்க்கும்
பொய்யா வஞ்சத்து உய்த்தன பொய்யம் பல தேவர் – தேம்பா:23 27/2,3
மண் துதைந்த மன் உயிர்கள் பலவும் உய்க்கும் வரம் கொள்வான் – தேம்பா:26 162/4
தரை-வாய் பூண் ஒக்க எசித்து நாட்டில் தகவு உய்க்கும்
உரை வாய் கதிர் வெள்ளம் ஒளிப்ப சுரமி உணர்ந்தாள் – தேம்பா:29 18/3,4
பள்ளம் காண் அடியே வீழ கண்டேன் பழிப்பு உய்க்கும்
கள்ளம் காட்டிய ஓர் மறையும் யாரும் கனிந்து உள்ளி – தேம்பா:29 19/2,3

மேல்


உய்க (1)

இங்கு அதிர் புனல்-கண் உய்க என்று இரங்கி விட்டு ஏகினார்-ஆல் – தேம்பா:21 6/4

மேல்


உய்த்த (8)

மணி கலத்து அமுது உய்த்து என வணங்கி ஆங்கு உய்த்த
பிணி கலத்து-இடை கிடந்து உறை குழவி தன் பெயரை – தேம்பா:11 87/2,3
உய்த்த நல் முறை முற்பட ஓதுவாம் – தேம்பா:27 29/4
அடி பணி செய்க நாமே அரும் பொருளோடும் உய்த்த
கடி பணி பகுந்து ஓர் பாகம் கை கொள்க என்ன போற்றி – தேம்பா:27 73/1,2
உய்த்த தீ உமிழ்ந்து ஓவி அரற்றுவார் – தேம்பா:28 103/4
வான் நலம் தோய் மகிழ்வு உய்த்த மைந்தன் ஆய் – தேம்பா:30 105/3
கொய் வினை ஆகையில் குணுங்கு இங்கு உய்த்த பல் – தேம்பா:35 4/2
பொய் மாறுகின்றாய் ஆசை விளைக்கும் புரை உய்த்த
மை மாறுகின்றாய் பேய் உரு நாக வயம் நூறி – தேம்பா:35 62/1,2
பொன்னால் நாறு உலகில் புக உய்த்த உயிர் – தேம்பா:36 44/3

மேல்


உய்த்தல் (1)

புள்ளி மால் வரை பொன் உலகு இடத்து எடுத்து உய்த்தல்
உள்ளி வான் விடும் வடம் என தாரைகள் ஒழுக – தேம்பா:1 5/1,2

மேல்


உய்த்தன (2)

விருதின் உய்த்தன பிறை உண்ணும் அரவு என விடு சரத்தொடும் அற விழ மறு கணை – தேம்பா:15 163/3
பொய்யா வஞ்சத்து உய்த்தன பொய்யம் பல தேவர் – தேம்பா:23 27/3

மேல்


உய்த்தனர் (1)

இதம் ஏற்பட எயிறு உய்த்தனர் எறி பல் படை இலராய் – தேம்பா:15 146/2

மேல்


உய்த்தாய் (1)

கடிது அழுங்கி ஓட எதிர் கடுகி நகை உய்த்தாய் என்று – தேம்பா:29 76/3

மேல்


உய்த்தார் (2)

ஏமம் உடை தனி விருது என்று அலர் சுவேத இலீலி எனும் மாலை பதத்து ஒரு நூறு உய்த்தார் – தேம்பா:8 50/4
மழை இடை குளித்த மின் என தோன்ற மழை ஒத்தார் அதை கொணர்ந்து உய்த்தார் – தேம்பா:30 140/4

மேல்


உய்த்தாள் (1)

தளர்ந்த மெய் அவலித்து என்னை தாயும் இ வனத்தில் உய்த்தாள் – தேம்பா:26 104/4

மேல்


உய்த்தான் (2)

மல் தொழில் செய் புயத்து எடுத்து அம் மலை மேல் உய்த்தான் மயிர் திறத்தான் – தேம்பா:17 28/4
பொடிய ஓர் அளவு அற்று உய்த்தான் புலம்பு உனக்கு இரு கண் தந்தான் – தேம்பா:27 71/3

மேல்


உய்த்திட்டான் (1)

பின்பு அது கணியானோ என சினந்து பெயர்ப்பு அரும் இடுக்கண் உய்த்திட்டான் – தேம்பா:14 40/4

மேல்


உய்த்து (18)

பேரும் வாய் உருக்கொண்டு அன்று பேய் குலம் வெரு உய்த்து எய்தி – தேம்பா:2 10/3
உற்றையோர் உணவு உய்த்து வழங்கினார் – தேம்பா:9 52/4
நீர் ஆர் பவள துறையின் நிரை நித்திலம் உய்த்து என்னா – தேம்பா:10 43/1
தன்னை மறந்தாய் நெஞ்சே தழல தழல் கீழ் உலகு உய்த்து
என்னை மறந்தாய் நெஞ்சே இனி முன் விழைந்தது எல்லாம் – தேம்பா:10 52/2,3
உள் நேர் உணர்வு உய்த்து உயர் வேதத்து உரை மந்திர வாய் மொழி தவத்தோன் – தேம்பா:10 135/3
துடி உண்ட ஒலிக்கொடு சூழ் வெரு உய்த்து ஒல்கி சுடர் தவழும் தூய் முகிலில் பொலிந்து தோன்றி – தேம்பா:11 45/3
அன்று இன்னான் இரு வினைக்கும் பயன் உய்த்து எய்தற்கு அரசு ஒக்கும் வடிவு ஒக்க பொலிந்து தோன்ற – தேம்பா:11 56/1
மணி கலத்து அமுது உய்த்து என வணங்கி ஆங்கு உய்த்த – தேம்பா:11 87/2
கடியது ஓர் துயர் ஆங்கு உய்த்து என் கத திறல் காட்டுக என்றான் – தேம்பா:14 25/4
ஏர் ஆரும் நிறத்து இனமும் இன்பு உய்த்து ஆரும் இசை இனமும் – தேம்பா:14 94/3
பொருந்தி கை கொடை உய்த்து அவர் பூ முகம் – தேம்பா:17 48/2
பொன் கலத்து அலர் நறா புனலும் உய்த்து அகில் அலர் புகையும் ஆட்டி – தேம்பா:19 24/2
மெய் செல செல்லும் நன்று ஒத்து எங்கணும் விளைவு உய்த்து ஓடி – தேம்பா:21 2/3
ஆசு உலாம் குடிலத்து அங்கண் அறிவு அற இருளை உய்த்து
மாசு உலாம் தேயம் ஆக்கி வணக்கமே உனக்கு கொண்டேன் – தேம்பா:23 56/3,4
விண் துதைந்த இடி என்ன முழங்கி நீதி வெரு உய்த்து
கண் துதைந்த இருள் தீர விளக்கு இட்டு அன்ன கதி காட்டி – தேம்பா:26 162/2,3
ஒண் வழி ஆடவற்கு உய்த்து உண்மோ என்றாள் – தேம்பா:27 115/4
உள்ளும் ஆறு அகன்ற வாழ்வு உய்த்து உம்பரை படைத்த பின்னர் – தேம்பா:28 72/1
கரை உடைத்து அரவு உய்த்து ஓடும் கடல் கரை இட்டதே போல் – தேம்பா:30 39/1

மேல்


உய்த்தே (1)

அதிரும் ஒலியால் வெருவு உய்த்தே அவனி உவப்ப பெய் முகிலோ – தேம்பா:6 54/2

மேல்


உய்த்தேல் (1)

பொன் நேர் ஒள் பூம் சாயலை வெஃகல் புதவு உய்த்தேல்
அ நேர் உண்டோ ஓர் பகை காதல் அலது என்பார் – தேம்பா:28 124/1,2

மேல்


உய்தல் (1)

அற்றை நான் செயும்-கால் அம் முனி உய்தல் அரியது ஆய் வீழ்ந்த அர்ச்சனை கொண்டு – தேம்பா:23 112/3

மேல்


உய்தற்கு (2)

ஊர் ஆழி நிறுத்தினையே ஒத்த திறத்து இன்று உலகம் உய்தற்கு அன்பின் – தேம்பா:8 8/3
வழுது ஆர்ந்த வையகத்தார் உய்தற்கு ஈவான் மணி கலத்து ஊடு அமுது ஏந்தும் அருள் மொய் மார்போன் – தேம்பா:11 37/4

மேல்


உய்தி (1)

நூல் வழி ஒழுகல் விள்ளா நுகர்ந்த நஞ்சு உமிழ்ந்தே உய்தி
சூல் வழி சனித்த பாவ தொடர்பினோடு ஊழ்த்த நெஞ்சே – தேம்பா:28 138/3,4

மேல்


உய்ந்தார் (1)

இடிகள் அற வேகு அமரில் எழுது கணையோடு கணை எழுத எதிர்கின்றவருள் உய்ந்தார் – தேம்பா:15 122/4

மேல்


உய்ந்தால் (1)

மன் உயிர் உய்ந்தால் ஒழிய ஆங்கு ஒழியா வருத்தமே தனக்கு என நசை கொண்டு – தேம்பா:34 52/2

மேல்


உய்ந்து (2)

பணி கலத்து-இடை படைத்து உலகு உய்ந்து எழ பகர்வாம் – தேம்பா:11 87/4
ஊறு உயிர் உய்ந்து வாழ்நாள் உள் அளவும் ஏத்தினானே – தேம்பா:29 87/4

மேல்


உய்ப்ப (7)

தேற்றாரை ஆற்ற அழுது ஆவி வாழ்தல் தேற்றாரை உய்ப்ப மடிவாய் – தேம்பா:14 139/3
பல் நாள் எல்லாம் முறை தவிரா பறந்து ஓர் காகம் உணவு உய்ப்ப
முன் நாள் இல்லா வரத்து உயர்ந்து முதல்வன் அடி சேர்ந்தான் என்ன – தேம்பா:19 28/2,3
புரந்த அரும் தயையை காட்டி புரை தரும் நரகில் உய்ப்ப
வரம் தரும் தேவர் ஆக வணங்கிய அலகை ஈட்டம் – தேம்பா:22 13/1,2
நால் முகத்து அருளின் ஆக்கம் நாட்டி மேல் கதியில் உய்ப்ப
ஊன் முகத்து உறி நான் தேடும் உயிர் என உணர்ந்த நட்பின் – தேம்பா:27 16/1,2
மரை செய் உடல் கொண்டு அவதரித்து எம் வடு தீர்த்து உயர் வீட்டு எமை உய்ப்ப
கரை செய் கடல் மிக்கு இடர் கொண்டு காப்பான் என்னும் மறை என்றான் – தேம்பா:27 125/3,4
மண்ணோர்க்கு வினை செய்து மன் உயிர்கள் நரகு உய்ப்ப
புண் நோய்க்கு வைத்தன தீ புழுங்கும் என தாம் கதி நீத்த – தேம்பா:28 76/2,3
மேவு உளன் வளர்ந்து எ நாளும் வேண்டும் ஊண் காகம் உய்ப்ப
பாவுளன் என்பான் நீட பறம்பு அடி முழை உள் வாழ்வான் – தேம்பா:30 64/3,4

மேல்


உய்ப்பன (1)

உற்றவர் வான் மேல் உய்ப்பன தெய்வ ஓதிகள் நுவலிய வலித்தான் – தேம்பா:27 155/4

மேல்


உய்ப்பார் (3)

வல முறையும் கண்டு அலறி தளர்ந்து நோக வானவர் ஈண்டு எவரையும் ஓர் இடத்து இட்டு உய்ப்பார் – தேம்பா:11 44/4
போய் உணர்வால் பகைத்த முனி தலை கொய்து அங்கண் பொறுத்து உய்ப்பார் – தேம்பா:26 169/4
இறை தந்த விளக்காக மலை நெற்றி இரவியை போல் இலங்க உய்ப்பார் – தேம்பா:32 26/4

மேல்


உய்ப்பான் (1)

குன்றா வீட்டு உய்ப்பான் மலர் குன்றா கொடி கோமான் – தேம்பா:36 80/3

மேல்


உய்ப்பேன் (1)

அன்ன நவ மறைக்கு கேடு இன்று உய்ப்பேன் அரிது என்று – தேம்பா:29 22/2

மேல்


உய்ப்போர் (1)

பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர்
தோய்ந்த கதிர் எறி மணி கொய் சுவேசிய நாடு இனிது ஆள்வார் தொகுதி ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/3,4

மேல்


உய்ய (17)

போக்காது உள்ளம் உய்ய மெய் ஞானம் புரி ஆண்மை – தேம்பா:4 52/2
துஞ்சிய உயிர்கள் உய்ய தொடர்பொடு ஈங்கு எய்தி ஆர்வம் – தேம்பா:7 28/2
வாழி மைந்தர் உய்ய வந்த வான நாதன் வாழியே – தேம்பா:7 42/1
உய்ய வந்து உலகு உற்றனனோ எனா – தேம்பா:7 53/2
எ உலகினோரும் உய்ய கருணை உள்ளி இ மடந்தை தனை முதலோன் வனைந்து வானத்து – தேம்பா:8 48/1
வீடு அவிழ்த்த நலம் காட்டும் வனப்பின் நல்லாள் விரி புவி மன் உயிர்கள் எலாம் இன்புற்று உய்ய
கேடு அவிழ்த்த நெஞ்சினர்க்கும் உறுதி செய்யும் கிளர்ந்தன தன் தயாப நலம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 52/1,2
சூர் முழுது அழுங்கு மற்ற தொலைத்த நாடு உய்ய எய்தி – தேம்பா:20 103/3
நீள் நெறி கடந்து அங்கு உய்ய நினைத்த வான் பயனை நல்க – தேம்பா:22 12/1
உய்ய நீள் கிழங்கோடு உயர் தீம் கனி – தேம்பா:26 153/1
கல்லாரும் கற்று உய்ய விரலால் என்னை காட்டுவன்-ஆல் – தேம்பா:26 161/4
விரை செய் கொடியோன் விழா அணியின் விரும்பி நோக்கி மீண்டு உய்ய
புரை செய் வினை எம்மால் ஆற்றா பொதிர் அன்பு ஆற்றா அருள் கடவுள் – தேம்பா:27 125/1,2
உய்ய நன்று உகும் மறை உணர்வு அவா இலா – தேம்பா:29 96/2
உய்ய வாய் நமக்கு இட உதித்த நாயகன் – தேம்பா:30 104/3
உய்ய தரணி நானே உலக்கும் சிலுவைக்கு ஒப்பு ஆய் – தேம்பா:31 28/3
வருந்து அலர் யாரும் உய்ய வருந்தி நான் ஒருவன் தெய்வ – தேம்பா:32 37/3
கான் நிலம் கொடியின் நீழலில் உய்ய கருணை செய்வேன் என தேவ – தேம்பா:36 42/3
மருவாய் மணி பூம் வயல் நாடு வடு அற்று உய்ய ஈங்கு உற்றேன் – தேம்பா:36 133/2

மேல்


உய்யத்தான் (1)

உய்யத்தான் மனு ஆய உயர் கடவுள் உமக்கு இன்பம் – தேம்பா:34 33/2

மேல்


உய்யல் (3)

அலை புறம் கண்ட நெஞ்சே அரந்தை உண்டு உய்யல் உன்னேல் – தேம்பா:7 73/1
உன்னி நான் உய்யல் ஆற்றேன் ஒரு நொடி பிரிந்து போகின் – தேம்பா:10 8/2
கார் முகத்து ஒளித்த மின் என ஒல்கி கரந்து உய்யல் கருதினான் மாதோ – தேம்பா:20 74/4

மேல்


உய்யலும் (1)

உன் உயிர் உய்யலும் எளியதோ என்றான் – தேம்பா:7 88/4

மேல்


உய்யா (2)

உய்யா உலகு என்னில் உனக்கு இழிவோ – தேம்பா:11 69/2
உய்யா வண்ணத்து உருகி நகர் தெரு எல்லாம் – தேம்பா:31 46/3

மேல்


உய்யார் (4)

தணர்ந்த இ மகனும் போகின் தாதை தாய் உய்யார் என்பார் – தேம்பா:20 111/1
மீட்பு_அரும் விடம் அதை விழித்து உய்யார் என்றாய் – தேம்பா:28 45/2
மை திறத்து இகன்ற யாரும் வையகத்து உய்யார் காளாய் – தேம்பா:29 88/3
உய்யார் என்று அன்றோ உயிர் சிந்த உணர்வுற்றாய் – தேம்பா:35 57/4

மேல்


உய்யும் (1)

அன்ன வாய் உய்யும் என்ன அவாவொடு நிற்பார் அன்றோ – தேம்பா:7 19/4

மேல்


உய்வதற்கு (1)

சூர் பாய் துகள் அற்று உய்வதற்கு உன் துணை தாள் தொழும் பண்பு உரையாயோ – தேம்பா:10 142/4

மேல்


உய்வதற்கே (2)

இணை அற்று அகன்ற அருள் பவ்வத்து இனிதின் மூழ்கி உய்வதற்கே
தணை அற்று அகன்ற தயை கடவுள் தனி தான் செய்யும் தொழில் எனினும் – தேம்பா:5 25/2,3
வான் தோய்ந்த மகிழ்வு உளனாய் மன் உயிர்கள் உய்வதற்கே
ஊன் தோய்ந்த துயர் கொண்ட உம்பர் தொழும் கோமானே – தேம்பா:26 140/1,2

மேல்


உய்வது (1)

ஊன் செயும் கோட்டு-இடை உய்வது ஆம் என்பார் – தேம்பா:20 122/4

மேல்


உய்வர் (5)

எழுந்து எழும் கரத்தினால் இழிவு இன்று உய்வர் போல் – தேம்பா:8 20/2
மருவி எதிர் வாளி தொட மடிவர் அலது உய்வர் என மருளி எவரும் கடிது அகன்றார் – தேம்பா:15 129/4
இறந்த நாள் உய்வர் அலால் இருந்த நாட்டில் துயர் ஆற்றார் – தேம்பா:20 25/3
தொக்கு எலாம் பரந்து மாக்கள் தொகையில் ஆர் உய்வர் என்பார் – தேம்பா:24 7/4
உருட்டிய செங்கோல் ஈந்தே உயிர் உய்வர் எவரும் உண்டோ – தேம்பா:25 12/1

மேல்


உய்வரும் (1)

உய்வரும் எவர் என வெரு உறீஇ உருகுவார் – தேம்பா:15 177/4

மேல்


உய்வரே (1)

நீக்குகின்று உயிர் நீங்கிலர் உய்வரே – தேம்பா:23 34/4

மேல்


உய்வார் (6)

போர் முகத்து ஓடி ஒளித்தனர் வெற்றி புணர்ந்து உய்வார் என்ன உள் தேறி – தேம்பா:20 74/3
அய்யம் கொண்டால் ஆர் அறிவு எஞ்சி அரிது உய்வார்
மொய் அங்கு உண்டாய் வான் இழி நாளின் முரிவு என்னோ – தேம்பா:23 22/2,3
புறத்து உறும் துயர் கண்டு உய்வார் பொலிந்த நூல் புலமை நீரார் – தேம்பா:25 67/3
உய் வகை இன்றி மற்று ஓருழி அடுத்து உய்வார் என்று – தேம்பா:27 148/1
உன் அல்லால் இ உரை செய்து உய்வார் ஆர் உன் அரசன் – தேம்பா:29 68/1
பார் ஒரு பூம் குளிர் சோலை என்று ஆக்கலும் பரிவு அற்று உய்வார் நரர் என்றான் – தேம்பா:32 46/4

மேல்


உய்வான் (2)

நன்மை பட்டு ஆர்ந்து ஏற்குநர் உய்வான் நனி ஈவான் – தேம்பா:4 49/4
மன் வல தொழிலோன் உன்னால் வரிசை பெற்று உய்வான் என்றான் – தேம்பா:23 65/4

மேல்


உயர் (201)

தெள் உலாம் திளை திதைப்ப உண்டு எழுந்து உயர் பரந்து – தேம்பா:1 1/3
துள்ளி வீழ் உயர் தூங்கிய அருவியின் தோற்றம் – தேம்பா:1 5/4
கால் நிரைத்து எழும் தளிர் காழகத்து உயர்
தேன் நிரைத்து அவிழ் மலர் திளைத்த சோலையே – தேம்பா:1 40/3,4
நாம் மலிந்த நசைக்கு உயர் நாடினும் – தேம்பா:1 74/3
நா மலிந்த இசைக்கு உயர் நாடு அதே – தேம்பா:1 74/4
உள் புலன் கடந்த நாதன் உயர் நகர் புகழும் ஆறே – தேம்பா:2 3/4
நயனினால் உயர் வீடு ஒக்கும் நகரினை ஒக்கும் வீடே – தேம்பா:2 6/4
ஐ அகத்து ஒளிர் வான் பாய்ந்த ஆலயமே அந்தரத்து உயர் தலை சாய்ந்து – தேம்பா:2 42/2
தூண் தொடர் பொலிந்த முகட்டு உயர் விளங்கும் தூய பொன் தகட்டு மேல் படர்ந்த – தேம்பா:2 43/1
கோடாதன உயர் கோலொடு குளிர் மாறு இல குடையும் – தேம்பா:2 61/1
பருந்தோடு உறும் நிழல் என்று உயர் பயன் ஈன்றிடும் எனவே – தேம்பா:2 63/2
கலை ஒத்தன உயர் மாலைகள் கனம் ஒத்தன கரிகள் – தேம்பா:2 68/2
துன் அரும் உயர் வீடு உள்ளோர் துணை என புவியில் வாழ்ந்தான் – தேம்பா:3 37/4
ஓசை மிக்க அற தொகையின் பீடத்து உயர் வளர்க – தேம்பா:3 55/3
நனை கரு விளைத்து உயர் இடம் இது ஆய் கதிர் நடத்திய திரு கிளர் உலகின் மேல் செல – தேம்பா:4 25/2
உடித்தன முதல் கதிர் எழுது கோட்டு உயர் உளத்து இருள் ஒளித்து ஒளி அறிவு நீர்த்தலின் – தேம்பா:4 26/1
ஊன் ஆர் காயம் பெற்று இவன் உவவோடு உயர் மற்ற – தேம்பா:4 47/3
மெய் பட்டு உயர் இன்னான் உளம் மாழ்கா வினை கொள்ளான் – தேம்பா:4 55/4
மிடல் கிடந்து உயர் வீடு உள இன்பு அது – தேம்பா:4 57/2
நிலை உற்று எந்தை நெருங்கு அடி சேர்ந்து உயர்
மலை உற்றான் என மாறுபடான் அரோ – தேம்பா:4 58/3,4
கறை ஆகுலம் அற்று உயர் கன்னியர் ஊடு – தேம்பா:5 60/3
குறை ஈர்ந்து உயர் வான் குடி ஆய இவள் – தேம்பா:5 96/1
தன் தூவி புடைத்து உயர் தாவிய கால் – தேம்பா:5 110/2
இருத்திய தந்தை தேவ உளம் என தெருள் உண்டு தேறி உயர்
கருத்தில் அணிந்த மாண முனி கழற்கள் பணிந்து காதல் எழ – தேம்பா:5 134/1,2
பொய்ம்மாறும் காட்சியினால் பொற்பு உயர் எம் கற்பினை யாம் – தேம்பா:6 22/2
மண் புலன் உளது எலாம் மனம் புகாது உயர்
விண் புலன் முதல் எலாம் ஆளும் வேந்து இவர் – தேம்பா:6 24/2,3
விண் கிழித்து ஓங்கி மின் பயில் கொடிஞ்சி வேய்ந்து உயர் தேர் திரள் காப்போ – தேம்பா:6 36/1
தான் மலி உவப்பின் சாற்றுவான் உயர் வான் தளம் தொழும் தவத்து இறை என்பான் – தேம்பா:6 43/4
ஒன்றாய் எவரும் உரைத்து நிற்ப உயர் வானவர் ஒத்து இவர் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:6 57/4
விஞ்சிய சேயும் வாழ்த்தி விரும்பி வான் வாழ் உயர் வீட்டை – தேம்பா:7 28/3
களி முகத்து உயர் காயமொடு ஆர்கலி – தேம்பா:7 44/3
உயர் வினை உணர்கு இலாது உடலை இன் உயிர் – தேம்பா:7 79/1
வல்ல வள் வளி உருத்து அதிர வான் உயர்
பல்லவ மரமும் மேல் படர் பொன் வல்லியும் – தேம்பா:7 82/1,2
உரிய முறை அறிவு இல்லா யான் கொழுகொம்பு ஆவது உண்டோ உயர் வான் மீதில் – தேம்பா:8 15/2
உலகு எல்லாம் முரிதர நஞ்சு உயிர்த்த கரும் பாந்தள் தலை உயர் மிதித்தே – தேம்பா:8 17/2
பொருள் பரந்த கதிர் எறிக்கும் உருவம் தோன்றி புவி நிலை விட்டு உயர் நின்றாள் உரை மேல் நின்றாள் – தேம்பா:8 44/4
உரு கொண்டார் உயர் நின்ற எந்தை தாய் தன் ஒளி எறிக்கும் மலர் பதத்தை ஏத்தி ஏத்தி – தேம்பா:8 47/2
மாசு என்று மதியம் மிதித்து உயர் தூய் தாளாள் மனம் கலங்க துயர் வரினும் நெருப்பிற்கு அஞ்சா – தேம்பா:8 54/1
நிலையின் உள முரசொடும் உள கருவிகள் நிகர்_இல் உயர் உலகு உள பல கருவிகள் – தேம்பா:8 64/2
மலையின் உயர் இன முகில் அதிர்வன என மலிய முழகின இனியன ஒலியொடு – தேம்பா:8 64/3
கயமும் நடலையும் மலி புவி அருளொடு கனிய அது பொழுது உயர் கதி நிகருமே – தேம்பா:8 71/4
சூசை எழுந்து உயர் நாயகி தன் துதி தூவி அறைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:8 74/4
வாழி விசும்பு-இடை வாழ் உயர் உம்பரின் வாம இராக்கினியே – தேம்பா:8 77/2
சென்ற பிரான் முகமே மறையாது தெளிந்து உயர் கண்டனனே – தேம்பா:8 78/4
ஆவு அரு மா தவன் ஈது உயர் காண் அளவு ஆம் நயன் ஓர் அளவோ – தேம்பா:8 79/4
சண்ட தூய பளிங்கு உயர் தாணு எனா – தேம்பா:8 86/3
பைம் தாள் உயர் தாமரை போல் பிறை மேல் படி பொன் பதத்தாள் – தேம்பா:9 15/1
உயர் வானவன் உற்று ஒரு நாள் வளன் அ பணியை செய்ய – தேம்பா:9 26/3
செல் ஆர் உலகிற்கு உயர் வாழ் எமக்கும் சேல் ஆர் கடல் சூழ் – தேம்பா:9 28/1
விரிந்த வானி விரித்து உயர் வாசனை – தேம்பா:9 55/3
மீண்டு ஓர் பசி தோன்றாது உயர் குன்றின் மிசை சென்றான் – தேம்பா:9 65/4
உரை செயும் மடந்தை வான் உயர் நின்று ஒள் ஒளி – தேம்பா:9 86/2
கன்னிய விழி மழை கான்று கான்று உயர்
துன்னிய புய மலை துளங்க தோன்றினான் – தேம்பா:9 92/3,4
மின் என மிளிர்ந்து உயர் மேவி மீள்கு இலா – தேம்பா:9 93/2
துலங்கு ஒளி படம் உயர் தோன்று இல் ஆயதே – தேம்பா:9 113/4
வெளி வளர் உயர் வான் வேந்தன் விழைந்து உறைந்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:9 124/4
பொன்-பால் உயர் பெத்திலேம் ஆம் பொலி மா புரம் அண்மினரே – தேம்பா:10 57/4
பின்பு உற்ற கால் உயர் வான் தரும் வித்து என்பான் பெரிது உவப்ப – தேம்பா:10 69/3
அலம் செய்வார் போல் உயர் வீடு இயற்றும் நன்றி அமைவதற்கே – தேம்பா:10 70/3
வாழ்ந்து வாழ்ந்து உயர் வான் உளோர் மனம் வாய் வியப்புற ஓங்கினான் – தேம்பா:10 125/4
விண் புலத்து உயர் ஏக ஆணையின் வேந்தர் வேந்து எனும் தேவனை – தேம்பா:10 127/1
உள் நேர் உணர்வு உய்த்து உயர் வேதத்து உரை மந்திர வாய் மொழி தவத்தோன் – தேம்பா:10 135/3
துறந்தாய் எங்கள் சிறை தீர்த்தாய் துகள் பூட்டிய வீட்டு உயர் வாயில் – தேம்பா:10 147/3
உருவாய் வந்தோய் ஒளியாயோ உயர் வான் நிகரே மண் கனிய – தேம்பா:10 148/2
காய நெற்றி கடந்து உயர் மாடமும் – தேம்பா:11 22/2
அற நெஞ்சாரொடு வானோர் புகழ்ந்து சூழ ஆங்கு இவ தான் வானின் உயர் செல்லும் காலில் – தேம்பா:11 54/2
குரு நல் குயில் கொம்பு உயர் கூவுவன – தேம்பா:11 77/4
உண்டுளி உயிரை தந்த உயர் மலை வனப்பு இது என்றான் – தேம்பா:12 16/4
வீங்கு தம் குலம் மெலிவு உறா தாங்கு உயர் நீரார் – தேம்பா:12 44/1
உறை செய் கார் அணி உயர் மலை முலை பொழி பாலாய் – தேம்பா:12 47/1
காரி வாய் என நிறுவிய கழுகு உயர் காவும் – தேம்பா:12 56/1
புதை நல இருள் கொள் முகில் நெடும் கூந்தல் பொறுத்து உயர் கோபுர முகத்தில் – தேம்பா:12 61/2
விண் திறம் துதைந்த பூசனை அன்றே விழிப்பதற்கு அருத்தியோடு உயர் வான் – தேம்பா:12 70/1
பால் நிலா எறிக்கும் பளிங்கு உயர் கோயில் பற்பல சாளர விழிகள் – தேம்பா:12 71/2
உண்டு அன உருவில் குன்றா உயர் குணத்து இறைவன் தாளை – தேம்பா:12 77/3
கதி தள்ளி உயர் வான் ஏற்றும் கனிந்த தம் வேந்தனோடும் – தேம்பா:13 24/1
நொந்து நொந்து அழுத ஓதை நுழைந்து உயர் வானத்து உச்சி – தேம்பா:14 24/1
தோல் இல்லன வசியோடு உயர் கதை இல்லன சுளி வில் – தேம்பா:14 50/3
பொருள் பூட்டிய உயர் கூம்பு இல பொலி நீள் கொடி இல பொன் – தேம்பா:14 51/3
அழி தாரொடு கடல் ஆழியின் அடி வீழ்வன உயர் தேர் – தேம்பா:14 55/1
உள் துற்று எழு பகை ஒத்தன உற விண் திசை உயர் நேர் – தேம்பா:14 62/2
அண்டத்து உயர் உலகு ஆள் இறையவனோடு எவர் பொருவார் – தேம்பா:14 63/1
கண்டத்து உயர் பொலி வேந்தொடு கடிது ஓடிய கடையில் – தேம்பா:14 63/3
சண்டத்து உயர் கரை யூதர்கள் தனி உற்றனர் ஒருங்கே – தேம்பா:14 63/4
மிக பட்டு உயர் வல் இறையோன் விறலால் கரை சேர்ந்தவரே – தேம்பா:14 70/1
உண்டுளி சகோபு தன் உயர் குலத்தொடும் – தேம்பா:14 78/3
வரை கொலும் உயர் திரை மங்குல் பாய்ந்து எழ – தேம்பா:14 103/2
மாடம் நீள் முகட்டு உயர் மரத்தின் கொம்பு உயர் – தேம்பா:14 106/1
மாடம் நீள் முகட்டு உயர் மரத்தின் கொம்பு உயர்
கூடம் நீள் பொருப்பு உயர் குழாம் கொண்டு எய்தினர் – தேம்பா:14 106/1,2
கூடம் நீள் பொருப்பு உயர் குழாம் கொண்டு எய்தினர் – தேம்பா:14 106/2
மன வழி அடைகு இல மரபு உயர் கடவுளை – தேம்பா:14 124/2
மன வழி அடைகு இல மரபு உயர் கடவுள் நின் – தேம்பா:14 124/3
இலங்கு அரை உயர் மலை என கண்டு உம்பரை – தேம்பா:14 127/3
கண் அம் குன்றத்து உயர் நெற்றி களிப்ப பொழிந்த வெள்ளமொடு – தேம்பா:15 10/2
தோள் உற்று உயர் குன்று இயல் குன்றும் சோசுவன் தான் பணித்திட்டான் – தேம்பா:15 17/4
பொருவு_அற்ற விதத்து உயர் பொற்ப நகர் – தேம்பா:15 19/1
கா ஆரும் மதத்த களிற்றின் உயர்
ஓவான் எனும் நாமனும் உற்றனன்-ஆல் – தேம்பா:15 29/3,4
துணை ஓர் துரகத்து உயர் வாள் சுழல – தேம்பா:15 31/2
ஏற்று இனத்து உடன்ற தானை எழுக என்று உயர் தேர் ஏறி – தேம்பா:15 42/2
மாடை எழுந்து உயர் தேர் வரு சோசுவனே – தேம்பா:15 65/4
ஓர் இரு_நூறு உகள் மா உயர் வில்லினர் வந்து – தேம்பா:15 68/2
வளைத்தன தனு புயல் இடைவிடா சர மழை திரள் களிற்று உயர் மலையின் மேல் பட – தேம்பா:15 77/3
பரப்பின நிண பிணம் எழுக நூற்றுவர் பட தனி இபத்து உயர் திரியு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 80/1
இறுத்து என மறைக்கு உயர் இரதம் நீர்த்தனன் இருள் பொறி அகி கொடு இரு நிலா பிறை – தேம்பா:15 81/2
பணி உடன்ற குயவு உயர் உடன்று படை பட உடன்ற மறை அரசன்-ஆல் – தேம்பா:15 91/4
கொடி சுமந்த உயர் குயவு இரண்டும் உயர் கொலை மலிந்த மத கரி எனா – தேம்பா:15 95/1
கொடி சுமந்த உயர் குயவு இரண்டும் உயர் கொலை மலிந்த மத கரி எனா – தேம்பா:15 95/1
துடித்தன குன்றுகள் என்று உயர் தோலொடு துஞ்சுவ தூசிகளே – தேம்பா:15 103/4
எதிர் எதிர் கடுத்த வீர நிசிதரன் இரதம் உயர் உற்று வேக உரையினால் – தேம்பா:15 109/2
கொடை இல தின் மக்கள் நாமம் என உயர் கொடி முழுது ஒழித்து நீற நிசிதரன் – தேம்பா:15 111/1
புயலினொடு மாறும் உயர் கரிய கரி மேல் சபலை பொழியும் அயில் ஏந்தி அதில் ஓவான் – தேம்பா:15 119/1
உருளும் உயர் காலும் இல கடவு பல பாகர் இல ஒளிரும் உயர் பாரும் இல பாய்ந்து – தேம்பா:15 124/1
உருளும் உயர் காலும் இல கடவு பல பாகர் இல ஒளிரும் உயர் பாரும் இல பாய்ந்து – தேம்பா:15 124/1
மருளு சுழி வாசி இல வடிவின் நிமிர் கூம்பும் இல வயிர உயர் தேர் பலவும் நிற்ப – தேம்பா:15 124/2
விடவும் அழல் மேல் பறிய வெளியில் உயர் பட்ட துணி விழி அகல ஓச்சினன் வில் வல்லோன் – தேம்பா:15 126/4
கட முகத்து இபத்து உயர் கனையன் சீறினான் – தேம்பா:15 138/4
கொன் ஆளியின் இரு மா உயர் கொலை ஈர் எமர் பொருதார் – தேம்பா:15 142/4
இணை இலாது அற உயர் உவா மலை இடையில் ஓடிய அளவு இலா – தேம்பா:15 153/2
எதிர் எழுந்து உயர் இரதம் நின்று அமர் இட உடன்றன நிகலனும் – தேம்பா:15 154/1
அதிர் எழுந்து உயர் வரை நடுங்குப அரிது உடன்று என இடி இடித்து – தேம்பா:15 154/3
கறை புதைத்தன விட நுனி வசி மிகு கணை எடுத்து உனது உயர் முடி புனைவல் என்று – தேம்பா:15 164/3
பரி தரு முனர் உயர் பரவின வெளி எலாம் – தேம்பா:15 168/4
உரை இல கலை நிலையே உயர் அறம் அடை உரையே – தேம்பா:15 184/1
மரு மலி மலர் நிழலே மறை மலி உயர் பயனே – தேம்பா:15 185/1
கவி மதத்து உயர் வலி கடவுள் கண்டுளி – தேம்பா:16 25/1
இனம் உடைந்த படி கரி இனங்கள் உயர் பரி இனங்கள் உயர் ஏறினார் – தேம்பா:16 33/4
இனம் உடைந்த படி கரி இனங்கள் உயர் பரி இனங்கள் உயர் ஏறினார் – தேம்பா:16 33/4
முடி எழுந்த வரை உயர் பறந்து பொரு முனை இணைந்து இரதம் முனை செய – தேம்பா:16 35/2
வான் நிலம் கலந்து உயர் மதிளின் பொன் முகம் – தேம்பா:17 11/3
வான் நிரைத்து உயர் மணி மாட நெற்றி கண் – தேம்பா:17 12/3
உண்ட-கால் ஆங்கு அன்னான் உண்ட இன்பம் உயர் வீட்டை – தேம்பா:18 16/2
தேர் எழு சுடர் வெம் போர் செம் கொடி உயர் தோன்ற – தேம்பா:19 1/2
ஒப்பால் மதி தன் இரதம் என உயர் நின்று இழிந்த தேர் ஏறி – தேம்பா:19 32/3
தடம் புனைந்து உயர பூத்திபான் தானும் சால்பு உயர் திரு பயன் அடைந்தான் – தேம்பா:20 68/4
உறை சிந்தின இதழ் சிந்தின உயர் சிந்தின உணும் நீர் – தேம்பா:21 29/3
உய் வகை திறத்தில் வாய்ப்ப உயர் வரம் கடவுள் ஈந்த – தேம்பா:22 22/2
மை திறத்து உயர் என் கோன்மை வசையினோடு அழிய கண்டே – தேம்பா:23 17/2
மெய் திறத்து உயர் என் காட்சி மெலிதர ஒன்றும் காணேன் – தேம்பா:23 17/4
மாட்சியால் உயர் அ நாட்டில் வந்து இரு யூதர் கண்ட – தேம்பா:23 18/2
பதைத்த உடல் பத்து_இரு பனைக்கும் உயர் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 50/1
சிரகமாய் இரு மருப்பு இடை பைத்து உயர் செத்த – தேம்பா:23 82/1
மஞ்சில் வாழ் உயர் வரை பெயர்ந்து இழிந்த கல் போன்றே – தேம்பா:23 94/4
நீர் விளை சிறந்த பல் துறை மூழ்கல் நீர் துளி இறைத்து உயர் வாரல் – தேம்பா:23 100/1
மெய் நிறத்து உயர் தொல் வேதம் அது என்றும் விரி ஒளி மணி முடி வேந்தர் – தேம்பா:23 108/2
வரிகளை அமைத்த தேரின் உயர் எழும் வடுவன் எதிருற்று உலாவ மலைகுவார் – தேம்பா:24 32/4
மன்னு நீர் உயர் மன்னவர் மூவர் வந்து உரைப்ப – தேம்பா:25 4/1
மின்னு நீர் நவ மீன் உயர் உதித்தலும் வேந்தன் – தேம்பா:25 4/2
நூல் முகத்து உயர் சீமையோன் உரைத்ததும் நுதலி – தேம்பா:25 7/3
கால் முகத்து உயர் கல் மலை அனைய வெம் கொடிய – தேம்பா:25 38/1
களி விள்ளா உயர் செல் கதி வாழ்வரே – தேம்பா:25 95/4
எயில் துணை உயர் நகர் அகல் ஏகினார் – தேம்பா:26 17/4
அருளால் உயர் என் உயிர் என்னை அளித்தோன் முகத்திற்கு எழுந்து உவப்ப – தேம்பா:26 40/2
தூங்கு உயர் கனிகள் தீம் பால் தோய வீழ்ந்து என்றோ வானின் – தேம்பா:26 102/1
நீங்கு உயர் துளி முத்து ஆக நிறத்த சங்கு-இடை வீழ்ந்து என்றோ – தேம்பா:26 102/2
பாங்கு உயர் வரத்தில் என்னை பயந்த தாய் உதரம் நீங்க – தேம்பா:26 102/3
ஓங்கு உயர் இறைவன் சாயும் ஒண் கரத்து இமிழின் சாய்ந்தேன் – தேம்பா:26 102/4
நோன்றன அடல் கொடு நூக்கி வான் உயர்
கோன் தனது அருள் நிலை சார்ந்த கொள்கையில் – தேம்பா:26 128/2,3
உய்ய நீள் கிழங்கோடு உயர் தீம் கனி – தேம்பா:26 153/1
இடை வரும் புகழ் என்று உயர் நீர்மையார் – தேம்பா:27 33/2
வந்து உயர் மணி கொடி மன்றல் கேட்டலும் – தேம்பா:27 53/2
நொந்து உயர் கிளையரை நிவலன் நோக்கி முன் – தேம்பா:27 53/3
தூம்பு உடை கைய மா துரகம் சாடு உயர்
கூம்பு உடை தேர் தசம் கொடி குடை கொடு – தேம்பா:27 60/1,2
செய் கறை அற்று உயர் நீதி திறம் காட்டி நெடிது உண்ட தெளியா மையல் – தேம்பா:27 97/3
பிறந்த கால் உயர் குலமும் சீர் திறமும் தெரிந்து இங்கண் பிறப்பார் இன்றி – தேம்பா:27 101/2
இறந்த கால் உயர் வான் மேல் இணையா வாழ்வு உற்று ஆளும் இயல்பு ஒன்று அன்றோ – தேம்பா:27 101/3
மரை செய் உடல் கொண்டு அவதரித்து எம் வடு தீர்த்து உயர் வீட்டு எமை உய்ப்ப – தேம்பா:27 125/3
பண் செய் பா அகப்படாத உயர் இறைமையை உணரா – தேம்பா:27 167/3
புயல் பொருது உயர் வான் வீட்டை புகும் மறுகு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 158/4
இ திறத்து உயர் அ வேதம் இகன்றன அரசர் ஈர்_ஆறு – தேம்பா:29 88/1
உள் உற விண்ணோர்க்கு ஆற்றா உயர் அருள் கடல் ஆம் மைந்தன் – தேம்பா:30 3/1
கொடி காண் மலரும் குளிர் கொம்பர் உயர்
முடி கான் மலரும் முளி நீர் மலரும் – தேம்பா:30 30/2,3
ஒண் பகல் நெற்றி போதில் உயர் திடர் அகட்டில் வேய்ந்த – தேம்பா:30 61/2
மிகை தகு தலத்து உரு வெருவு காட்டினும் விளைத்தன வரத்து அருள் மலிய வீட்டு உயர்
திகை தகு நலத்து எழு வனம் இது ஆய் புகழ் திளைத்தன கவி தொடை நிகரும் மாட்சியோ – தேம்பா:30 86/3,4
சீர் அணியே உயர் வீட்டை திறக்கும் கோல் இதே இன்பத்து – தேம்பா:30 119/2
புனையவும் உணர்வில் தெளியவும் ஓங்கி புதிது உயர் பொருப்பு எலாம் பூத்தது – தேம்பா:30 145/2
வையத்து அடி வைத்து உயர் வான் மன்னன் கையில் சாய – தேம்பா:31 28/1
மனம் ஒத்து உயர் மா மலையே நீ தலையில் அணி – தேம்பா:31 42/1
தேசிகத்து உயர் சேடு அமைந்து ஓதிய – தேம்பா:31 62/1
தேசிகத்து உயர் சேடனை தேடி நான் – தேம்பா:31 62/2
தேசிகத்து உயர் செம் கலையாள் அரோ – தேம்பா:31 62/4
சீர் எஞ்சா உரை வெல் உயர் சீர்த்தியான் – தேம்பா:31 68/4
உற்றியே என ஒழுக்கம் ஒன்று இல்ல நான் உயர் வான் – தேம்பா:32 17/3
கார் உரு என் உடல் மா மலை கோட்டு உயர் கருணை செந்நீர் மழை பெய்ய – தேம்பா:32 46/1
உந்து கேழ் மதிய வெண் குடைகள் ஊர்ந்து உயர்
வந்து கீழ் அணி வரும் மணி முகத்து ஒளி – தேம்பா:32 67/1,2
உன்னலால் ஆசி செய்க என்று உயர் தவன் தொழுது நின்றான் – தேம்பா:34 18/4
உய்யத்தான் மனு ஆய உயர் கடவுள் உமக்கு இன்பம் – தேம்பா:34 33/2
சூர் மரத்து உயர் தான் இளமையில் தொடங்கி சுகம் என துயில் கொள்வான் அம்மா – தேம்பா:34 51/4
விலையினால் உயர் வான் வீட்டு விழுப்பமே எவர்க்கும் காட்ட – தேம்பா:35 21/3
உன் உயிர் அளித்து எமை அளிப்ப உயர் வீட்டை – தேம்பா:35 33/3
ஆட்டியால் அமைந்த தீமை அகற்றி மீது உயர் வீட்டு ஆறு – தேம்பா:35 50/1
ஒளி வரும் மதி என உயர் வரு கவிகைகள் ஊர் ஒளி மாலை ஒசிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 76/3
ஒளி கூர்ந்து உயர் தன் ஆசனத்தின் உகப்பில் அருத்தியோடு இருத்தி – தேம்பா:36 22/2
நல்கிய ஆசி நயத்து உயர் சூசை நறுமையின் பிரிவு இலாது ஒன்றாய் – தேம்பா:36 43/1
ஒன்றாய் உலகு ஆள் உயர் வான் இறையோன் – தேம்பா:36 54/2
குன்றா நிறை வேட்டு உயர் கொள்கையினான் – தேம்பா:36 54/4
புனையா உயர் பாடு புனைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:36 55/4
பொய் மாறிய மாண்பு உயர் பூபதியே – தேம்பா:36 60/4
ஊன் செய்த பிறப்பில் உரு இல வானோர்க்கு உயர் பயன் பெற்றனை என்பார் – தேம்பா:36 116/3
கால் மணி பட மிதித்து உயர் தம் கை தொழ – தேம்பா:36 120/2
நீல் மணி எருத்து உயர் சுமந்து நின்றவே – தேம்பா:36 120/4
மெய் அக தவத்து அரசு உயர் விளங்கினான் – தேம்பா:36 122/4

மேல்


உயர்க்கும் (1)

மெய்யை தான் அறியாயோ விரை உயர்க்கும் மலர் வாடா விருது நல்லோய் – தேம்பா:8 3/4

மேல்


உயர்த்த (4)

குவ்வின் அகத்து எனை உயர்த்த குணம் கண்டே இனி யாது கூறுகிற்பேன் – தேம்பா:8 10/4
உம்பரிலும் அரிதில் தனை உயர்த்த நிலை அன்பு பட உணர்ந்து உணர்ந்தே – தேம்பா:8 12/1
தொடு மலை உயர்த்த நேமி உருவவும் துறு விசையின் மைத்தன் ஏவு கணையொடு – தேம்பா:24 34/3
ஓடை மால் மத கரி உயர்த்த வாகையான் – தேம்பா:29 57/1

மேல்


உயர்த்தனன் (1)

நல் பட அருளி கேள்-மின் நீர் என்ன நறு மலர் உயர்த்தனன் நவின்றான் – தேம்பா:20 81/4

மேல்


உயர்த்தார் (1)

மணியால் தவழ் சுடர் செய் தூண் மனன் ஆர வைத்து உயர்த்தார்
கணியா நயன் செய் உன் ஆர்வம் காட்டும் கம்பம் என – தேம்பா:16 57/2,3

மேல்


உயர்த்தான் (1)

தாழ்வார் உயர்த்தான் பசித்து அயர்வார் சால நிறைத்தான் திரு மல்கி – தேம்பா:26 42/3

மேல்


உயர்த்தி (1)

திரை புறம் காண் கடல் பவள சிலுவை விருது உயர்த்தி இவுளி செலுத்தும் அன்னார் – தேம்பா:32 82/1

மேல்


உயர்த்திய (1)

எங்களை தெளித்து உயர்த்திய இறைவ என்று இறைஞ்சி – தேம்பா:11 90/3

மேல்


உயர்த்தினானே (1)

எஞ்சு அழி மனுவின் தன்மை இறைமையோடு உயர்த்தினானே – தேம்பா:9 77/4

மேல்


உயர்த்து (1)

சினம் பழுத்து சீறி விரி சிறை சிங்கம் உயர்த்து இங்கண் செல்லும் செல்வர் – தேம்பா:32 79/1

மேல்


உயர்த்தோர் (1)

பிறை தந்த கொடி உயர்த்தோர் பின்பு இங்கண் ஆண்டு எவரும் பெரிது அழுங்க – தேம்பா:32 26/1

மேல்


உயர்த்தோன் (3)

தேன் செய்த உயர்த்தோன் அரற்றி விம்மி திரிவான் ஆம் – தேம்பா:10 65/4
கொடி ஒக்க மலர் உயர்த்தோன் குழவி எடுத்து அரும் புகழ் செய் குழுவிற்கு அஞ்சி – தேம்பா:11 122/2
இலை புறம் கண்டு அலர் உயர்த்தோன் கணவன் என ஈந்தன-கால் – தேம்பா:23 78/2

மேல்


உயர்ந்த (39)

புடவியால் உவமை நீத்த புகழ் வரத்து உயர்ந்த கன்னி – தேம்பா:0 7/2
கோன்மையால் உயர்ந்த தாவின் கோத்திரத்து உதிக்கும் தெய்வ – தேம்பா:3 40/1
வறிதுற்று ஆம் உடற்கு உயர்ந்த மாட்சியோன் – தேம்பா:4 4/4
ஈடு இழந்து உயர்ந்த குன்றத்து இடத்து நான் ஒளித்தல் உள்ளி – தேம்பா:4 29/3
தோடு இழந்து ஏகுது என்றான் துணை இழந்து உயர்ந்த பாலன் – தேம்பா:4 29/4
தெள் ஒளிர்ந்து உயர்ந்த இ தேவ கோயிலின் – தேம்பா:5 48/2
தலை எழும் வரையோடு உயர்ந்த மற்ற எவையும் தகர்ப்ப வான் ஏறு உமிழ் முகிலே – தேம்பா:6 38/1
கனிக்கு அளவு உயர்ந்த கோடு வளையும் போல் கருணை ஆர்ந்த – தேம்பா:7 7/1
வளம் கடுத்து உயர்ந்த மாதே மயக்கு உற வருந்துவானேன் – தேம்பா:7 9/4
அமைந்து அரசு தாவித்து உயர்ந்த கோல் ஓச்சி நாளும் – தேம்பா:7 11/2
மீ அகன்று உயர்ந்த மாண்பாள் விளங்கவே உலகம் மூன்றும் – தேம்பா:7 23/1
இலகு எல்லாம் முயன்று உயர்ந்த எந்தை மடிவு இன்றி வகுத்து இனிதின் செய்த – தேம்பா:8 17/1
இ முறையும் எம் முறையும் கடந்து உயர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 18/4
தேசு என்று குலையா நெஞ்சு உறுதி எஞ்சா செல் அல்லற்கு உயர்ந்த திறம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 54/2
வானாரும் நடுக்கு உற்று வணங்கும் தேவ வரத்து உயர்ந்த வான் அரசாள் நவை நாம் மாறா – தேம்பா:8 57/1
ஒளி பட உயர்ந்த பேறு ஒன்றும் இன்றியும் – தேம்பா:9 103/1
வறுமையால் உயர்ந்த உம்மை வையம்-வாய் தெரிந்தேன் என்றான் – தேம்பா:9 127/4
பொதிர் செய் மாட்சி கொண்டு உயர்ந்த பூ எலாம் – தேம்பா:10 103/1
எண் பட்டு உயர்ந்த செல்வ அரசே எம் மேல் இரங்கும் தயை இதுவோ – தேம்பா:10 138/4
மிறை நீத்து உயர்ந்த குலம் எல்லாம் விடைத்தார் என்னா விடைத்து இறையோன் – தேம்பா:12 2/2
மேய்மையோடு உயர்ந்த வேதம் மேல் படர் கொழுகொம்பு அன்னான் – தேம்பா:12 73/3
படி முகத்து எழுந்த வாரி பருப்பதத்து உயர்ந்த எல்லா – தேம்பா:14 113/2
முரி வாய் பிளந்த முகில் தாவு உயர்ந்த முடி மாடம் எங்கும் முரிய – தேம்பா:14 132/3
தெண் அம் தண் நீர் மேய்ந்து உயர்ந்த செல்லே மின்னி திரண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:15 10/1
அற நிமிர்ந்த கொடி அற உயர்ந்த உருள் அற உகண்ட பரி அலவனோடு – தேம்பா:15 98/1
நாமம் சால் உயர்ந்த வீர நாயகன் எளிய கோலம் – தேம்பா:15 181/1
நலம் தரு மணி செய் பைம்பொன் நல் தவிசு உயர்ந்த தானும் – தேம்பா:20 101/2
தேர்ந்தவை உயர்ந்த கேள்வி செறிந்த அருள் புலமையோனும் – தேம்பா:26 14/2
எம்மை ஈங்கு அளித்து இரு விசும்பு உயர்ந்த வான் நயங்கள் – தேம்பா:26 55/1
நீக்கம் முற்றியே மகிழ்வு பூத்து உயர்ந்த வான் நிலை வீட்டு – தேம்பா:26 70/3
அனையன உயர்ந்த பல் அமரர் ஓர் கணம் – தேம்பா:26 134/3
எல்லை இற்று உயர்ந்த ஓர் நாதன் இவண் வர மற்ற தேவர் – தேம்பா:27 149/1
புனையவே உயர்ந்த வானோர் புன்மையில் வளைதல் நன்றோ – தேம்பா:28 70/4
உரை உடைத்து உயர்ந்த ஞானத்து ஒளி எழீஇ தேறினாரே – தேம்பா:30 39/4
காரின்-பால் உயர்ந்த வீட்டில் கனிந்து உறை காட்சி ஒப்ப – தேம்பா:30 67/3
நான் என உணர்ந்து மொய்ப்பார் நல் தவத்து உயர்ந்த நீரார் – தேம்பா:30 75/4
தட வானில் உயர்ந்த தளங்கள் தணிந்து மொழிந்தனிரே – தேம்பா:31 31/2
கொடியது ஓர் தடத்து உயர்ந்த குன்று மேல் அரிதின் சென்றேன் – தேம்பா:35 48/4
நக வளர்ந்த நயம் நக அலர்ந்த தயை பகை அழ நக முதிர்ந்த வளம் நக உயர்ந்த களி துயர் அழ – தேம்பா:36 104/3

மேல்


உயர்ந்தவற்கு (1)

உற்றியே உரைக்கு உயர்ந்தவற்கு உவகை செய் அருளோய் – தேம்பா:26 66/4

மேல்


உயர்ந்தாய் (1)

பொன் ஒளி சுடர செய் தீ புரை அறத்து உயர்ந்தாய் என்ன – தேம்பா:27 76/1

மேல்


உயர்ந்தாள் (2)

இ திறத்தால் வெம் சுடரும் எஞ்ச எஞ்சாது இயல்பு உயர்ந்தாள் இன்பு அருந்தி செயிர் நாம் செய்த – தேம்பா:8 56/1
உள் நீராடி உயர்ந்தாள் உரு வேறு இயல் வேறு ஆனான் – தேம்பா:10 53/4

மேல்


உயர்ந்து (10)

ஏது இல வரத்து உயர்ந்து இலங்கு மீன்களுள் – தேம்பா:5 40/3
அவற்றை உணர்ந்த போது இருவர் அகத்தில் உயர்ந்து பாத மலர் – தேம்பா:5 139/3
கரு உளத்திற்கு உணர்வு உண்டோ கருத்து உயர்ந்து தூண்டும் நசை – தேம்பா:6 18/3
வாழும் வான் உளோர் யாமும் மருவு நன்றி மேல் உயர்ந்து
ஆழும் ஆழி சூழு பாரில் அரிவை உண்ட தே அருள் – தேம்பா:7 29/1,2
விறலியால் உயிர்த்த பாலன் விறலினால் உயர்ந்து அரா – தேம்பா:7 40/1
உன்னலால் உளம் உயர்ந்து இன்பு அறாது உருகுவான் – தேம்பா:9 1/2
ஒப்பு அடை அலைகள் பிரிந்து அகன்று இரு-பால் உயர்ந்து நின்று இடத்து இவர் புக்கு – தேம்பா:14 46/3
முன் நாள் இல்லா வரத்து உயர்ந்து முதல்வன் அடி சேர்ந்தான் என்ன – தேம்பா:19 28/3
காட்சியின் துணையோடு அன்னார் கனிந்து உயர்ந்து எவர்க்கும் ஞான – தேம்பா:26 3/3
ஓடிய மீன் மிதித்து உயர்ந்து வான் நலம் – தேம்பா:34 1/3

மேல்


உயர்ந்தே (1)

பணிந்தனர் புகழ்ந்தனர் பதம் தனில் உயர்ந்தே
தணிந்தனர் தணிந்து இல நலங்களில் தயங்க – தேம்பா:35 31/1,2

மேல்


உயர்ந்தோய் (2)

நான் தோய் உணர்வின் உயர்ந்தோய் நீ நரன் என்று ஆக அவதரித்தே – தேம்பா:10 139/3
நூல் வாய் புகழ் மேல் உயர்ந்தோய் நீ நோய் வாய் மருந்தின் கனிவோய் நீ – தேம்பா:10 141/1

மேல்


உயர்ந்தோர் (2)

சூழ்வார் சிதைத்தான் வயத்து உயர்ந்தோர் துகள் செய் நிவப்பின நூக்குகின்றான் – தேம்பா:26 42/2
தயை உணர்வின் மிக்கோனை தவிர் நசையை தவிர்ந்து உயர்ந்தோர்
இறை உணர்வில் பிறழாதார் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 141/3,4

மேல்


உயர்ந்தோரேனும் (1)

சூட்சியால் நவம் இது ஒன்றே துளங்கு அறத்து உயர்ந்தோரேனும்
பூட்சியால் உளைந்தோர் ஆகி புரியும் ஓர் கருமம் உண்டோ – தேம்பா:23 18/3,4

மேல்


உயர்ந்தோன் (6)

ஓதியினால் உளத்து உயர்ந்தோன் ஒதுங்கும் தன்மைத்து உறையுள் அருள் – தேம்பா:10 61/3
மல் செய்கை முதிர்ந்து உயர்ந்தோன் இரு கால் இங்கண் வந்து உதிப்பான் என மறையால் அறிந்தேம் அன்பின் – தேம்பா:11 35/1
மைத்து அலை ஆர் முகில் உலகின் வான் உலகின் மேல் உயர்ந்தோன்
மொய்த்து அலை ஆர் உலகு எய்தி முற்று எளியன் உரு கொண்டான் – தேம்பா:15 5/2,3
போர் முகத்து நிகர் இன்றி பொலிந்த வெற்றி புனைந்து உயர்ந்தோன்
கார் முகத்து மணி கூந்தல் வலை பட்டு ஓர் பூம் கவின் நல்லாள் – தேம்பா:17 29/1,2
தகை தீர்ந்த தீ அரசன் குழைய குன்றா தவத்து உயர்ந்தோன்
மிகை தீர்ந்த செல் கதி சேர்ந்து உவப்பான் என்றான் வினை தீர்ப்பான் – தேம்பா:26 170/3,4
தன் பிறப்பின் அன்பு உயர்ந்தோன் வேறு பட விதி எழுதல் தயவே என்ன – தேம்பா:27 96/2

மேல்


உயர்ந்தோனேனும் (1)

மல் செய்கை வீங்கு வயத்து உயர்ந்தோனேனும் வருந்தானோ – தேம்பா:10 74/4

மேல்


உயர்வாய் (2)

நிரை செய் சீர் கெழு நிமலனை நேடல் கற்று உயர்வாய் – தேம்பா:26 72/4
மீன் அளித்த விசும்பு உயர்வாய் என்றான் – தேம்பா:36 11/4

மேல்


உயர்வார் (2)

தாழ்வார் உயர்வார் என இ தக்கார் தண்மை விழைவார் – தேம்பா:9 17/4
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/3

மேல்


உயர்வு (1)

கலை செய் தூய் உயர்வு உரைத்தோன் பிரிதல் சொன்ன காரணமாய் – தேம்பா:26 166/1

மேல்


உயர்வோய் (1)

அனை ஒன்றும் இன்றி உயர்வோய் யார் உன் அரு வீர ஆண்மை அறிவார் – தேம்பா:14 141/4

மேல்


உயர்வோர் (1)

சொல் கலத்தில் உயர்வோர் சுவை மாந்த – தேம்பா:21 18/1

மேல்


உயர (4)

தடவி ஆர்வு உயர போற்றி தகவு அடைந்து இருந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:0 7/4
குன்று எழுந்த செம்_சுடர் போல் முகில் மேல் தோன்றும் குண தொகையோன் வலத்து இறைஞ்சி உயர வானோர் – தேம்பா:11 46/1
தடம் புனைந்து உயர பூத்திபான் தானும் சால்பு உயர் திரு பயன் அடைந்தான் – தேம்பா:20 68/4
உயர மத கரி சுழல எறிகுவர் உழுவை உருவொடும் உகளுவர் – தேம்பா:24 40/1

மேல்


உயரிய (5)

தூ நிறத்து உயரிய தூரியத்து இனம் – தேம்பா:1 44/2
உயரிய வரை பகிர் உறுப்பு போன்று என – தேம்பா:10 83/1
குருதி மிக்கு உக மலை மிசை துகிர் அது கொடி முளைத்து என உயரிய இரத மேல் – தேம்பா:15 163/1
மட நடை பெண்மை நட்பு என உரைத்தார் வளர் உணர்வு உயரிய நீரார் – தேம்பா:20 80/1
துறவினால் உயரிய விரதம் சூழ்ந்த பின் – தேம்பா:26 121/2

மேல்


உயரின (1)

கலையின் உயரின தொடை தொடை தொடர்வன கனிய இன எனது உரை அடை கருமமோ – தேம்பா:8 64/4

மேல்


உயரினாள் (1)

பன்னலால் அடைவு_அரும் பண்பு அடைந்து உயரினாள்
துன்னலால் அடை நயன் சூழ்ந்த மா தவ நலோன் – தேம்பா:9 1/3,4

மேல்


உயரினோர் (2)

ஒப்பு உடை உயரினோர் உவந்து புக்க பின் – தேம்பா:10 86/1
அறத்து அளவு உயரினோர் அழிவுற்று எஞ்சிட – தேம்பா:24 20/2

மேல்


உயரு (1)

கொடுத்த வரங்களால் உயரு குணத்து வணங்கும் மா வரனை – தேம்பா:5 130/2

மேல்


உயரும் (2)

வீயாது உயரும் வளி நேர் வெகுளா வளையும் தருவே – தேம்பா:9 18/4
உறுமி உரும் ஒத்த வீரன் வடுவன் உந்து உயரும் இரதத்தை வாரி முகில் அறர் – தேம்பா:24 37/1

மேல்


உயருவார் (1)

கருதி நசையொடு கருதிய உணர்வுகள் கனிய உணர்தலில் அமரர் உள் உயருவார் – தேம்பா:8 70/4

மேல்


உயல் (1)

உயல் ஆம் வழி ஒன்று உளதேல் உரையீர் – தேம்பா:31 58/4

மேல்


உயிர் (364)

திரை கிடந்து உயிர் சீர்த்து உறுப்பு உலாவிய போன்றே – தேம்பா:1 7/4
வான் உலகம் நாடேமேல் மன் உயிர் மன் நயன் வெஃக – தேம்பா:1 62/3
உன்ன_அரும் வனப்பின் கிளர் ஒளி வாய்ந்த உயிர் பெற சித்திரம் தீட்டி – தேம்பா:2 44/3
ஒளிர் பூண்-இடை மணி நேர் உடல் உருவே கிடை உயிர் நேர் – தேம்பா:2 70/2
அன்ன மா திரு நகர் அகத்து உடற்கு உயிர்
என்ன மா தாவிதன் இனிதில் வீற்றிருந்து – தேம்பா:3 1/1,2
இறை வளர் அன்பின் ஓர் உயிர் இயற்றி வெண் – தேம்பா:3 48/2
முடித்தன தவத்து உயிர் இனிது காத்துளி முரண் படு பகை பட அரணின் மாட்சி ஆய் – தேம்பா:4 26/2
உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கொல் நசையை கொல்ல – தேம்பா:4 33/1
தெள் உயிர் மருட்டும் செல்வ திரள் துறந்து ஒருங்கு நீங்கி – தேம்பா:4 33/2
கள் உயிர் உயிர்த்த பைம் பூம் கானில் வாழ் தவத்தை நாடல் – தேம்பா:4 33/3
எள் உயிர் தெளிக்கும் வண்ணம் என்பரே என்றான் சேடன் – தேம்பா:4 33/4
அன்பு வாய்ந்த உயிர் நிலை அஃது இலார்க்கு – தேம்பா:4 65/1
துன்பு காய்ந்த உயிர் துணை ஆயினான் – தேம்பா:4 65/4
விலகு உண்டு ஆய காய் விளைத்த தீது உயிர் எலாம் சிதைப்ப – தேம்பா:5 2/2
புறம் ஒழித்தனர் புணர் உயிர் ஒழித்தனர் சிதடர் – தேம்பா:5 5/4
எழிலில் நஞ்சு உறும் காண்டலால் இன் உயிர் இறக்கும் – தேம்பா:5 8/4
பின்னும் உயிர் காவலன் ஆர் பெறவோ – தேம்பா:5 59/4
சொல்லே உயிர் உண் எனவே சொலுவார் – தேம்பா:5 91/2
நல்லே உயிர் காக்கும் நவின்ற சொலால் – தேம்பா:5 91/4
வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர் – தேம்பா:5 120/2
வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர் – தேம்பா:5 120/2
வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர் – தேம்பா:5 120/2
வாழி எமது உயிர் வாழி உலகு உயிர் வாழி உயிர் உயிர் போலுவீர் – தேம்பா:5 120/2
பெடை தணர் அன்றில் வாடும் என பெயர்த்து உயிர் நின்ற தேகம் என – தேம்பா:5 133/3
கணித்த விதங்கள் மாறும் முறை களித்து உயிர் ஒன்றி வாழ்க என – தேம்பா:5 141/3
பூவில் இன்பு உமிழ்ந்த உயிர் போகுது என்று நின்ற நரர் பூசை கொண்டு கொண்டு துதியின் – தேம்பா:5 144/2
ஓவியம் பொருந்த வெறு ஆய் உடம்பு நின்று உயிர் ஓவுகின்று பின்று செலவே – தேம்பா:5 144/3
நளி செயும் என் உயிர் நாதன் நவை அறும் நின் கன்னிமையால் – தேம்பா:6 21/2
சூர் திரள் பயக்கும் நோய் திரள் துடைத்து துகள் துடைத்து உயிர் தரும் அமுதே – தேம்பா:6 35/4
வேய்ந்த போது அன்றே என் உயிர் இன்ப வேலையில் மூழ்குப செய்வாய் – தேம்பா:6 40/4
உணங்கிய மரத்திற்கு உயிர் வர பெய்த உறை என வருதியே உலகிற்கு – தேம்பா:6 42/1
கான் உண்ட கொடியோடு ஆரணம் பூண்ட காவலனோடு உயிர் விளக்கும் – தேம்பா:6 44/3
நனி ஓகையினால் கூட்டியது ஓர் நறவோ உயிர் செய் மருந்தோ வான் – தேம்பா:6 50/2
நக்கி கொல்லும் நச்சு அரவோ நயம் செய்து உயிர் உண் கொடுங்கோலோ – தேம்பா:6 52/1
பவமே பழித்து பூ_வனத்தில் படர்ந்த அணங்கு இற்று உயிர் காத்து – தேம்பா:6 53/1
தீயும் நசை தீர் நசை நீயே செல்வம் நீயே உயிர் இனிதின் – தேம்பா:6 56/2
துறவினால் உடல் துறந்தன உயிர் என தோன்றி – தேம்பா:6 58/1
உறவினால் உலகு உயிர் எலாம் உடல் என கொண்டார் – தேம்பா:6 58/4
வாழுமே உயிர் மலிந்து உடல் உலவிய போன்றே – தேம்பா:6 59/4
நோய் ஒத்து ஆய கால் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒத்தார் – தேம்பா:6 67/4
இன்பின் காதலால் இன் உயிர் தன்னிலும் எவர்க்கும் – தேம்பா:6 71/2
தாய் என திறம்பா கன்னி தன் உயிர் கிளர்ப்ப தாறு_இல் – தேம்பா:7 27/2
கான் விளங்க உயிர் அளிக்கு கனி இராயன் வாழியே – தேம்பா:7 41/3
உருகினான் மெலிந்து உயிர் ஊசல் ஆட நோய் – தேம்பா:7 76/2
உயர் வினை உணர்கு இலாது உடலை இன் உயிர்
பெயர் வினை போன்று தன் தலைவன் பேர் உளத்து – தேம்பா:7 79/1,2
என் உயிர் அதனின் ஊங்கு இனிய பொன் தொடி – தேம்பா:7 88/1
தன் உயிர் பிரிந்து யான் தனித்து போயின – தேம்பா:7 88/2
பின் உயிர் எனது உடல் பிரிவு இல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:7 88/3
உன் உயிர் உய்யலும் எளியதோ என்றான் – தேம்பா:7 88/4
பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/3
உருள் பரந்த சுடர் உடுத்த மேனி தானும் உயிர் சென்ற வழி சென்றால் என்னா சூழ – தேம்பா:8 44/3
அரவின் உருவொடு கடி விடு விடம் அற அரிதில் உயிர் தரும் இனிது அமுது இவள் என – தேம்பா:8 66/1
உர இழிவும் அற உயிர் அடும் இகல் அற உறுதி இவள் என உயிர் இவள் என விரி – தேம்பா:8 66/3
உர இழிவும் அற உயிர் அடும் இகல் அற உறுதி இவள் என உயிர் இவள் என விரி – தேம்பா:8 66/3
கடியின் நெடிது அமர் எழ உயிர் மெலிகுவர் கவலை அடைகுவர் மகர் இல உளைகுவர் – தேம்பா:8 67/1
நீ ஒரு தாய் ஒரு தாதையும் நீ உயிர் நீ எவை ஆகிலும் நீ – தேம்பா:8 75/1
ஆரணியே கருணாகரியே உயிர் யாவும் அளித்த அமுது ஆர் – தேம்பா:8 76/3
தன் உயிர் ஆம் என உன்னு தயாபமொடு எண்ணிய மூ உலகு ஆர் – தேம்பா:8 81/1
மன் உயிர் யாவையும் உள்ளினள் ஆள் ஒரு மன் அரசாள் இவள் என்று – தேம்பா:8 81/2
என் உயிர் ஆள்பவன் மின்னிய மீன் ஒளி எண்_இல ஏவி உலாம் – தேம்பா:8 81/3
மின் உயிர் ஆகிய சென்னியின் மீது ஒரு மின்_முடி சூடினனே – தேம்பா:8 81/4
அற படும் தவன் அன்பு மிகுந்து உயிர்
புற படும் பரன் போதல் இருத்து இலால் – தேம்பா:8 94/3,4
இருத்தி வாழ் உயிர் ஏவி உள் தூண்டிய – தேம்பா:8 95/1
தோய்ந்து உலாம் அருளால் தொழில் செய்து உயிர்
வாய்ந்து வாழவும் ஈகை வழங்குவார் – தேம்பா:9 35/3,4
உழுது உண்பார் உயிர் வாழ்பவர் மற்று எலாம் – தேம்பா:9 36/1
பொன்று தம் உயிர் போக்கு இலது உண்பர்-ஆல் – தேம்பா:9 43/2
ஒன்றாய் நின்றோய் ஈங்கு உயிர் எல்லாம் உணவு ஈய்ந்தோய் – தேம்பா:9 60/2
என்றார் உண்டோ என் உயிர் மாறாது இனிது ஆள்வோய் – தேம்பா:9 60/4
மறித்து உண்ணாது எண்ணா உயிர் மாழ்ந்தே மருள் எல்லாம் – தேம்பா:9 66/2
என்னால் ஆமோ என் உயிர் வேந்தே இயல் தம் கை – தேம்பா:9 67/2
உன்னால் ஆம் ஓர் நல் துணை ஓர்ந்தார் உயிர் வாழ்வார் – தேம்பா:9 67/4
பேர் உயிர் துணை உடல் பெயர்ந்து வான் மிசை – தேம்பா:9 88/1
வாயின் என் உயிர் பிரியாமை ஆகுமோ – தேம்பா:9 102/4
யான் அலங்கு உயிர் விடல் இனியது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 107/4
வெப்பு அணி உயிர் உலாவும் வெய்து உறல் ஆற்ற மொய் கொள் – தேம்பா:10 5/3
வேட்பது அரும் மணம் மணத்த உயிர் இரண்டும் வேறு ஆகா – தேம்பா:10 10/3
ஆனது ஆருயிர் உயிர் ஆகுலம் மாறவே – தேம்பா:10 21/4
காலன் ஏந்திய வாள் கவர்ந்து ஈர்ந்து உயிர்
நீலம் ஏந்தி நிறைந்து உணும் கண்ணினாள் – தேம்பா:10 29/3,4
தன் உயிர் சேர் துயர் கண்டு மகிழ்ந்த நல்லோன் தன் உயிரின் – தேம்பா:10 67/1
இன் உயிர் சேர் துயர் ஆற்றா விரும்பி எங்கு இரிந்து இரப்ப – தேம்பா:10 67/2
மன் உயிர் சேர் உறவு எமக்கு சேரா என்னில் வறியர் எனா – தேம்பா:10 67/3
துன் உயிர் சேர் இரக்கம் எமக்கு இலது ஏன் என்னா சொலல் உற்றான் – தேம்பா:10 67/4
ஓவி மாழ்கிய மன் உயிர் ஓர்ந்து அருள் – தேம்பா:10 114/3
என்ன நல் உயிர் காத்த மருந்து எனா – தேம்பா:10 119/1
அன்பு உற கடல் என்று எலா உயிர் ஆண்டு அளித்து அருள் நாயகி – தேம்பா:10 126/1
மண் பட்டு அலையும் கடல் அன்ன மருள் என் நெஞ்சிற்கு உயிர் நிலையே – தேம்பா:10 138/3
பிறந்தாய் உலகிற்கு உயிர் அன்னோய் பிறந்து எம் துயரும் எம் பகையும் – தேம்பா:10 147/2
விஞ்ச இன்பம் நெஞ்சு அடங்கு இல் மேவல் ஆர்ந்த தம் உயிர்
உஞ்சல் ஆடி வாயின் வாயில் உற்று உரைத்தல் உற்றனர் – தேம்பா:11 4/3,4
கண் கனிய பொன் கோலால் அரிதின் தீட்டி கதிர் தவழும் ஓவியம் நல் உயிர் பெற்று அன்ன – தேம்பா:11 36/2
கிடுகிடென பார் உலகம் நடுங்கி ஆட கிளர் துயர் கொண்டு உயிர் அனைத்தும் மாழ்கும் அன்றே – தேம்பா:11 41/4
பெற்றத்தால் இதோ கெட்டோம் அந்தோ என்று பின் தாம் நச்சு உயிர் பொன்றாது என்றும் வேவார் – தேம்பா:11 55/4
கான் தோய் மலரே உயிர் செய் கனியே – தேம்பா:11 61/4
அன்பால் அஃகாது ஓர் உயிர் அன்னான் அமுது அன்னான் – தேம்பா:11 86/4
நோயும் ஒக்குமேல் நுகர்ந்து உயிர் தரும் மருந்து ஒக்கும் – தேம்பா:11 98/1
ஞானமே பயில் நன்று எலாம் மிகுத்து உயிர் பிரிதல் – தேம்பா:11 100/3
ஆல் அடி நிழற்றும் பொச்சை அன்று உயிர் தந்தது என்றான் – தேம்பா:12 17/4
ஒண் புடை கொடிகாள் நில்லு-மின் நில்-மின் உயிர் அரும் துயர் அற வந்த – தேம்பா:12 60/3
உணங்கிய மரத்திற்கு ஆர்ந்த உயிர் வரு மாரி போன்றும் – தேம்பா:12 74/1
நம்பிய இன்ன வாய்மை நல் உயிர் ஆக நின்றான் – தேம்பா:12 76/1
ஈர் உடம்பு உயிர் ஒன்று ஆக எழுந்த அன்பு உவப்பின் பொங்கி – தேம்பா:12 79/2
பூட்சி சிறை கொண்ட புல் என் உயிர் போய் உன் – தேம்பா:12 81/3
கண்டேன் கதி நிலையே கண்டு உயிர் என் பூண்பல் இனி – தேம்பா:12 82/1
வெம் வினை அறுத்து உயிர் விளைத்த கனி ஆக – தேம்பா:12 90/1
திரு கிளர் இன்ன தோன்றல் சிலர்க்கு உயிர் சிலர்க்கு கேடாய் – தேம்பா:12 93/1
சீர் வளர் உயிர் போய் அ ஊர் செத்த உடம்பு ஒத்தது அன்றே – தேம்பா:13 20/4
உறை கிடந்த விண் வேந்து உயிர் உண்பல் என்று – தேம்பா:13 29/1
கொல் வினை உணர்ந்து உன் உயிர் கோறல் தனது ஆண்மைக்கு – தேம்பா:14 5/3
துஞ்சிய நிலத்தில் உயிர் தோன்றி வினை நீக்கி – தேம்பா:14 10/2
உருக்கும்-கால் உலகு உயிர் எலாம் கெட – தேம்பா:14 13/1
இறந்து நம் உயிர் இரங்கி காக்க வந்து – தேம்பா:14 16/1
நஞ்சினால் உயிர் அருந்தும் நால் படைக்கு – தேம்பா:14 17/1
கொலை முகந்து அருந்தி எங்கும் கொல் உயிர் அளவு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:14 35/4
எண் முழுது இன்றி இறந்து உயிர் செகுப்ப எசித்து நாடு எங்கணும் கொன்றான் – தேம்பா:14 41/4
பல வாளியில் ஒரு வாளியும் பறிப்பார் இலர் உயிர் உண்டு – தேம்பா:14 53/3
அலது ஆறு உயிர் உணும் ஓர் சரம் அலது எல்லையும் இலையே – தேம்பா:14 53/4
பண்டுளி அனைத்திலும் பசி பரந்து உயிர்
உண்டுளி சகோபு தன் உயர் குலத்தொடும் – தேம்பா:14 78/2,3
தன் உயிர் காத்தன தன்மை தன்னிலும் – தேம்பா:14 86/1
மன் உயிர் காத்து அருள் மலி பிரான் தனது – தேம்பா:14 86/2
இன் உயிர் காத்து என ஒளித்து எசித்து போய் – தேம்பா:14 86/3
அன்ன உயிர் காக்கவோ அயர்வுற்றான் என்றான் – தேம்பா:14 86/4
மலி உலகு உயிர் உற மகவு உரு வடிவனை – தேம்பா:14 125/2
மலி உலகு உயிர் உற மகவு உரு வடிவ நின் – தேம்பா:14 125/3
வஞ்சித்து உயிர் உண் அயில் வவ்வினர் போர் – தேம்பா:15 25/1
தெளியோம் உயிர் உண்டு சினந்து அதிரும் – தேம்பா:15 37/3
சீர் பெற ஆசையானும் செகுத்து உயிர் வித்தி கொள்ளும் – தேம்பா:15 46/2
உற்று இரி கோல் உயிர் உண்டிலது ஒன்று இலை-ஆல் – தேம்பா:15 60/4
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி – தேம்பா:15 74/1
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி – தேம்பா:15 74/1
விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4
குழி அறிந்து இனிதின் மூழ்கி கொன்று உயிர் உண்டு அ நெஞ்சின் – தேம்பா:15 84/3
பிணி உடன்ற அமர் அமர் உடன்ற உடல