ஈ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈ 2
ஈக்கள் 1
ஈக 2
ஈகல் 1
ஈகலும் 1
ஈகுவான் 2
ஈகை 4
ஈகையில் 1
ஈகையே 1
ஈகையோடு 1
ஈங்கண் 1
ஈங்கு 101
ஈசயீயன் 1
ஈசர் 1
ஈசன் 3
ஈசனை 1
ஈட்ட 1
ஈட்டம் 41
ஈட்டமும் 3
ஈட்டமே 3
ஈட்டல் 3
ஈட்டலும் 1
ஈட்டி 4
ஈட்டிட்டீர் 1
ஈட்டிய 10
ஈட்டியால் 1
ஈட்டியே 1
ஈட்டிற்று 1
ஈட்டினார் 2
ஈட்டினான் 2
ஈட்டினான்-ஆல் 1
ஈட்டு 5
ஈட்டுபு 1
ஈட்டும் 2
ஈடு 22
ஈடும் 5
ஈண்டில் 1
ஈண்டு 14
ஈண்டே 5
ஈதல் 4
ஈதலில் 1
ஈதலும் 1
ஈதலோடு 1
ஈதி 1
ஈது 15
ஈதே 1
ஈதோ 1
ஈந்த 9
ஈந்தவன் 1
ஈந்தன 2
ஈந்தன-கால் 1
ஈந்தனள் 1
ஈந்தனன் 1
ஈந்தனனேல் 1
ஈந்தார் 1
ஈந்தாள் 1
ஈந்தான் 1
ஈந்து 14
ஈந்தே 2
ஈந்தோய் 1
ஈந்தோன் 1
ஈம 1
ஈமம் 1
ஈய்ந்த 9
ஈய்ந்தன 1
ஈய்ந்தால் 3
ஈய்ந்து 2
ஈய்ந்துளாய் 1
ஈய்ந்தே 1
ஈய்ந்தோய் 1
ஈய 4
ஈயம் 1
ஈயவும் 2
ஈயாதும் 1
ஈயும் 3
ஈயுமே 1
ஈர் 66
ஈர்_அறு 2
ஈர்_ஆயிரம் 1
ஈர்_ஆறு 2
ஈர்_இரு 3
ஈர்_ஏழ் 1
ஈர்_ஏழு 1
ஈர்_ஐந்து 1
ஈர்_ஐந்து_ஒரு 1
ஈர்_ஐந்தும் 1
ஈர்_ஐயாயிரம் 3
ஈர்_ஐயாயிரர் 2
ஈர்க்கு 3
ஈர்கிலமேல் 1
ஈர்த்த 2
ஈர்த்தலால் 1
ஈர்த்தன 1
ஈர்த்து 8
ஈர்த்துபு 2
ஈர்தல் 1
ஈர்ந்த 3
ஈர்ந்தனன் 1
ஈர்ந்தான் 4
ஈர்ந்து 10
ஈர்லாந்த 1
ஈர 8
ஈரம் 7
ஈரலும் 1
ஈரலை 1
ஈரும் 2
ஈவதற்கு 1
ஈவதே 1
ஈவரே 1
ஈவான் 4
ஈவேன் 2
ஈறாக 1
ஈறாய் 2
ஈறு 29
ஈறு_இரண்டு 1
ஈறு_இல 1
ஈறு_இலா 1
ஈறுபடு 1
ஈறும் 5
ஈன் 1
ஈன்ற 64
ஈன்றதே 1
ஈன்றன 2
ஈன்றனள் 5
ஈன்றாட்கும் 1
ஈன்றாலும் 1
ஈன்றாள் 2
ஈன்றான் 1
ஈன்றிடும் 1
ஈன்று 2
ஈன்றும் 2
ஈன்றோன் 1
ஈன 1
ஈனம் 6
ஈனமே 1
ஈனர் 1
ஈனல் 1
ஈனார் 1
ஈனினும் 1
ஈனுதல் 1
ஈனும் 3
ஈனோர் 1

ஈ (2)

ஈ இனம் எண்ணும் ஈறும் இன்றியே எவணும் மொய்த்து – தேம்பா:14 32/3
ஈ மலிந்து மெலிந்த பின் ஏழ் பசு – தேம்பா:20 91/3

மேல்


ஈக்கள் (1)

வெம் கறை நீகம் உண்ணிகள் ஈக்கள் விலங்கின் நோய் குட்ட நோய் ஆலி – தேம்பா:14 38/3

மேல்


ஈக (2)

சொரிந்த தன்மை வர தொகை ஈக நீ – தேம்பா:26 35/3
புல்ல அன்புடன் ஈக என போற்றினாள் – தேம்பா:33 20/4

மேல்


ஈகல் (1)

வாய்ந்தான் ஒன்றும் தன் வறுமைக்கே மலிவு ஈகல்
ஆய்ந்தால் ஒன்றும் வான் புகழ் கூறல் அரிது அன்றோ – தேம்பா:4 50/3,4

மேல்


ஈகலும் (1)

சீத இன்பமோடு இரங்கு தேன் அமிழ்தம் ஈகலும்
பாதம் ஒன்று சோமன் ஈன்ற பால் நிலாவை மானுமே – தேம்பா:11 10/3,4

மேல்


ஈகுவான் (2)

மாறு இலாது நீடு வாழ்வு வான நாதன் ஈகுவான்
பேறு இலாத மனுவொடு ஒத்த பிணி அருந்த உற்று உளான் – தேம்பா:7 37/3,4
விண்ணை வேண்டினும் விரும்பி ஈகுவான்
கண்ணை வேண்டினும் அளிக்கும் கால்-தனை – தேம்பா:14 14/2,3

மேல்


ஈகை (4)

அருள் தகும் உணர்வு அன்பு ஊக்கம் அரும் பொறை ஈகை மற்ற – தேம்பா:4 42/2
ஏர்க்கு அணங்கு எனும் ஈகை இயற்றினார் – தேம்பா:9 32/4
வாய்ந்து வாழவும் ஈகை வழங்குவார் – தேம்பா:9 35/4
போற்றி கேள்-மின் நீர் புகை என ஒழி பொருள் ஈகை
ஆற்றி கேடு இல அமர் பயன் கூறுதும் என்றான் – தேம்பா:27 28/3,4

மேல்


ஈகையில் (1)

விஞ்சும் ஈகையில் வீண் புகழ் கோடலே – தேம்பா:27 32/1

மேல்


ஈகையே (1)

கிளர்ந்த வான் கொடை கேழ்த்து எழும் ஈகையே – தேம்பா:27 35/4

மேல்


ஈகையோடு (1)

ஈகையோடு இனி எம் தேவர் என்று அழுது உரை சோர்ந்தாளே – தேம்பா:29 41/4

மேல்


ஈங்கண் (1)

எஞ்சா திறத்தை அம் முனிக்கு அன்று ஈந்தோன் ஈங்கண் இன்று உமக்கே – தேம்பா:19 35/1

மேல்


ஈங்கு (101)

குன்றா ஒளியே அருள் பரனே குணுங்கு ஈங்கு ஓச்சும் கொடுங்கோன்மை – தேம்பா:5 17/2
தறையை பழித்த பேய் இனங்கள் தவிராது ஈங்கு ஆள்வது நன்றோ – தேம்பா:5 18/4
ஈங்கு ஆய யாவும் இழிவு என்று விரைந்து அகன்றாள் – தேம்பா:5 83/4
ஈங்கு நில்-மின் நில்-மின் என ஆகம் உண்ட இன்பம் மிக யாரும் வந்து அருந்த வரவே – தேம்பா:5 143/2
திரு உளத்திற்கு உணராது ஒன்று ஈங்கு உண்டோ செய் மணத்தோடு – தேம்பா:6 18/1
வான் முகத்து எழுந்து ஈங்கு உலகையே நோக்கி மாலி தன் செழும் கதிர் கோலால் – தேம்பா:6 39/1
கலை கொண்டவரும் ஈங்கு ஏதோ கண்டார் என்றான் பொறி செறித்தான் – தேம்பா:6 47/4
இனி ஓர் உவமை ஈங்கு உண்டோ என்றாள் வழுவா மறை மொழியாள் – தேம்பா:6 50/4
துவமே நயனை பயத்து உய்க்கும் துணை ஏது என்னின் மன் உயிர்க்கு ஈங்கு
அவமே துயர் செய் நான் எனது என்று ஆய இரு பற்று இனிது அறுக்கும் – தேம்பா:6 53/2,3
கணிக்க_அரும் வளமை பூத்த கன்னியின் வயிற்றில் தான் ஈங்கு
அணிக்க_அரு முறையால் மைந்தன் ஆக உள் கருத்து உற்றானே – தேம்பா:7 3/3,4
மதி பழித்து இலங்கு சங்கின் வாய்ந்த சூல் பழித்து ஈங்கு உள்ள – தேம்பா:7 10/1
துஞ்சிய உயிர்கள் உய்ய தொடர்பொடு ஈங்கு எய்தி ஆர்வம் – தேம்பா:7 28/2
ஈறு இலாமல் ஏகி மூடர் ஈங்கு தேடு சீர் எலாம் – தேம்பா:7 37/1
துணி நிற தெளிந்தோன் கண்ட தோற்றம் ஈங்கு ஆய்ந்த-காலை – தேம்பா:7 61/3
அரிய மறை கொழுந்து என மேல் படர் தர ஈங்கு ஒர் கொழுகொம்பு அன்னவட்கே – தேம்பா:8 15/1
ஏதமே தீர்க்குவான் ஈங்கு நாடிய பிரான் – தேம்பா:9 4/2
ஏர் அளாம் முறைமை ஈங்கு இன்று கண்டனன் யான் – தேம்பா:9 9/4
ஒன்றாய் நின்றோய் ஈங்கு உயிர் எல்லாம் உணவு ஈய்ந்தோய் – தேம்பா:9 60/2
பாண் நெறி கடந்தோய் எம்மால் பயன் உனக்கு ஈங்கு ஒன்று உண்டோ – தேம்பா:9 82/3
விதி வளர் தகுதி மா விமலற்கு ஈங்கு உரி – தேம்பா:9 111/3
பொதிர் செயும் திருவோன் ஈங்கு புன் திரு நேடான் அன்றோ – தேம்பா:9 122/2
பாடகம் ஒளிர்ந்து ஈங்கு ஆளும் பார்த்திபர் செல்வம் ஏய்க்கும் – தேம்பா:9 128/3
தான் செய்த விதி தானோ தரணி காக்க தற்பரன் ஈங்கு
ஊன் செய்த உடலொடு எழ இடம் ஒன்று இல்லை உலகில் எனா – தேம்பா:10 65/2,3
அணிவு அரும் குணத்தில் ஈங்கு அமலன் நாடிய – தேம்பா:10 88/2
எதிர் செய் ஆதி ஈங்கு இலங்கினான் அரோ – தேம்பா:10 99/4
களித்த நாளில் அரும்பும் தென் காலே இனிது ஈங்கு அரும்புதியே – தேம்பா:10 137/1
மாலை ஆக ஈங்கு வந்து வாசம் ஆரும் முல்லையார் – தேம்பா:11 3/4
சுற்றத்தார் வேண்டும் அன்றோ மறை உள் கொள்ளா சுற்றத்தோடு ஈங்கு அந்தோ என்றும் வேவோம் – தேம்பா:11 55/1
மறம் மேவினர் கை வசம் ஆகுப ஈங்கு
உற மேவிய காதல் உள் ஆயினையோ – தேம்பா:11 59/1,2
மெய் நீர் உடுத்து ஈங்கு அவதரித்து விள்ளா முகை ஆம் திருமகன் தன் – தேம்பா:12 1/2
வாணிகர் தொழில் ஆம் ஈங்கு மாறு உணரார் வழங்கும் ஒன்று ஆயிரம் ஆக – தேம்பா:12 69/2
நூல் கடலே ஈங்கு உதித்தாய் நும் மலர் கண் முத்து அரும்ப – தேம்பா:12 80/2
புனை தீர்ப்ப ஈங்கு மனு பூட்சி சிறை கொண்டாய் – தேம்பா:12 81/2
ஈங்கு எழுந்து எளியன் என்ன இரிந்த நாயகனை வாழ்த்த – தேம்பா:14 21/3
முள் வழியே ஈங்கு இடருள் மூழ்கி அழும் நீ அன்றே – தேம்பா:14 89/4
ஆய்ந்தால் உனது இயல்பு ஈங்கு ஆர் அறிவார் ஆர் உயிரே – தேம்பா:14 90/4
அலை ஈன்ற முத்து என ஈங்கு அயர்வுற்றோன் முன் நாளில் – தேம்பா:15 7/1
வான் முகம் செறித்த வாழ்க்கை வகுப்ப ஈங்கு இளவலாக – தேம்பா:15 179/2
கேடு உண்ட திறமும் காட்ட கிளைத்தது ஈங்கு உரைப்பல் கேள்மோ – தேம்பா:17 14/4
இனி திருத்திடல் நன்று என்ன ஈங்கு உண்ட பீலித்தேயர் – தேம்பா:17 17/2
நனை முகத்து உவந்து நக்க இ தரு போல் நர தெய்வ குமாரன் ஈங்கு அருளும் – தேம்பா:18 39/1
தாண்டி மாற்றுவர் ஈங்கு இல தாரணி – தேம்பா:18 54/3
ஈங்கு ஓத ஒப்பு இறந்த எந்தை அடி சென்றால் – தேம்பா:19 19/2
ஈங்கு அணை கொடுமை கற்றேன் என்று வாள் வீசினானே – தேம்பா:20 48/4
மின் ஆர் கதிர் தெளித்து ஈங்கு ஓவியமாய் வேந்து எழுதி – தேம்பா:20 56/1
துப்பால் ஈங்கு ஒழிந்தால் துறும் பொலிசை யாது இவர்க்கு – தேம்பா:20 63/3
ஈங்கு பொறித்த முறை காண்-மின் என்றான் இணர் கொடியான் – தேம்பா:20 65/4
ஏர் புதைத்த இ ஓவியத்து ஈங்கு அவன் – தேம்பா:20 85/3
தெளி பட்டு ஈங்கு இவர் தேர் இல கண்டவை – தேம்பா:20 90/3
நீர் வளர் தவிசின் ஏற்றி நிரையின் ஈங்கு எழுதப்பட்ட – தேம்பா:20 99/3
ஈங்கு ஒரு விழா அணி என்ன மூவரே – தேம்பா:24 12/1
கல் முதல் ஈங்கு எலாம் கனன்று சுட்டு எனா – தேம்பா:24 47/3
மற்று ஆரோ ஒரு மன்னன் உதித்து ஈங்கு
உற்றான் என்றது ஒருங்கு உலகு எல்லாம் – தேம்பா:25 19/3,4
அன்னான் ஈங்கு உளன் என்று அறைவாரை – தேம்பா:25 20/1
திளைகள் ஆர் கனி சேர்கில் ஈங்கு எவன் செய்வாய் என்றான் – தேம்பா:25 32/4
வரிந்த கோலொடு நாடு கொள் வழு அற சில ஈங்கு
இரிந்த சீறு உயிர் இறத்தலே கொடிது என்பார்-கொல்லோ – தேம்பா:25 36/3,4
உன் அரசு எடுப்ப ஈங்கு உணர்ந்து உற்றான் என – தேம்பா:25 47/3
கடல் உடை தரணி யாவும் களித்து இனிது எழ ஈங்கு உற்ற – தேம்பா:25 88/1
அஞ்சினால் என ஈங்கு வந்து அண்மினாய் – தேம்பா:25 94/1
எஞ்சினார் இவர்க்கு ஈங்கு அருள் ஈய்ந்துளாய் – தேம்பா:25 94/2
சீத இன்பு இயல்பு ஈங்கு இனி செப்புவாம் – தேம்பா:25 100/4
எம்மை ஈங்கு அளித்து இரு விசும்பு உயர்ந்த வான் நயங்கள் – தேம்பா:26 55/1
அன்னை ஈங்கு தன் அருளொடு நிழற்றிய தன்மைத்து – தேம்பா:26 73/2
துளி கொள் கார் முகில் தோன்ற ஈங்கு அகவி வாழ்ந்து ஆடும் – தேம்பா:26 74/3
ஏற்றல் தரும் சிந்தையவர் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 139/4
இம்பர் தொழும் சிந்தையவா ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 140/4
இறை உணர்வில் பிறழாதார் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 141/4
அணி கலத்து ஏந்து அடி பெயரார் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 142/4
இ உலகும் ஏத்தாதால் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரோ – தேம்பா:26 143/2
ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே இ கருணை கடலோனை – தேம்பா:26 143/3
அன்ன தீ உறை அ உயிர்க்கு ஈங்கு நம் – தேம்பா:27 91/3
செவி மத தீம் சொல் வெஃகி செல்க ஈங்கு அடிகள் என்றார் – தேம்பா:27 146/4
நாதன் மிக்கு உரி நலமும் நல் மறையும் ஈங்கு உணர்வது – தேம்பா:27 174/1
தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஈங்கு அவனவன் செய்த செயிர் அளவு ஆகுலித்து அங்கண் – தேம்பா:28 96/3
அந்தோ அந்தோ வீட்டை இழந்து ஈங்கு அழல் மூழ்க – தேம்பா:28 113/1
அணியும் பாங்கே காமம் அறுத்து ஈங்கு அறம் எய்த – தேம்பா:28 120/1
பொன் வளர் உலக தேவர் பொருந்தி ஈங்கு உனக்கு தந்த – தேம்பா:29 45/1
ஈங்கு நீ உரைமோ உணர்ந்தது என்றாற்கு இளையோன் மற்று – தேம்பா:29 53/1
கனை வரும் திரண்ட தீயின் கனன்ற கான் நோற்று ஈங்கு என்னை – தேம்பா:30 80/3
அ நாளும் வந்து ஒழிய அக மகிழ்வு ஈங்கு எனக்கு உண்டோ – தேம்பா:30 117/1
ஈங்கு ஒளித்து உளத்தில் ஓங்கி எதிர் பகை செகுத்து பின் நாள் – தேம்பா:30 131/3
வாடும் ஓர் மலரும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ மலர் என ஒருத்தி நக்கு உரைத்தாள் – தேம்பா:30 141/4
ஏழ் யாக்கையோடு ஈங்கு இரும் அருள் எழும் தன்மை – தேம்பா:31 1/3
கதி எழுந்த வான் கணங்களும் அன்றி ஈங்கு உண்டோ – தேம்பா:31 3/2
இளி பட படும் எம் குறை தீர்ப்ப ஈங்கு உதித்தோன் – தேம்பா:31 5/2
ஆறா மொய்ம்பால் நான் ஈங்கு ஆண்டு ஓச்சிய கோல் இதுவே – தேம்பா:31 27/2
அனையன் ஈங்கு கண்டேன் அருள் அன்னை நின் – தேம்பா:31 72/3
ஆயவை உரைத்து ஈங்கு உள்ளன் ஆய் அவன் காணேன் என்ன – தேம்பா:31 81/1
ஊன் தந்த உருவொடு ஈங்கு உதிப்பவன் என்று உரைத்தது நீர் அன்றோ என்றான் – தேம்பா:31 86/4
கோல் நலம் இன்றியும் ஈங்கு எனக்கு ஒத்தன குறும் பாட்டு இல்லோர் தமை தேர்ந்து – தேம்பா:32 40/2
நெஞ்சு அருள் கொண்டு ஈங்கு இறக்கும் நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 50/4
ஈங்கு இயன்று உதித்த நாதன் எளியன் ஆய் தனக்கு மற்றை – தேம்பா:33 2/2
அவர்க்கும் செய்தவை ஈங்கு அளியாய்-கொலோ – தேம்பா:33 19/3
மின்னலாய் உனக்கு ஈங்கு என்னால் விளைந்த பல் கசடு உண்டு ஆமே – தேம்பா:34 18/2
கண் புலம் தவிர் தன் கவின் காட்ட ஈங்கு
எண் புலம் தவிர் காந்தியோடு எய்தினேன் – தேம்பா:34 29/2,3
மன்னவற்கே கை_தாதை வரம் உளன் ஆய் ஈங்கு அடியேன் – தேம்பா:34 35/2
இன்னார் கொணர்ந்து ஈங்கு ஆண்டு உவப்ப இதோ மீட்டு இன்று உன் அடி சேர்த்தேன் – தேம்பா:36 20/4
அமர் என்று அவர் வென்று ஈங்கு எம்மோடு ஆள அருள் செய்க என தொழுதான் – தேம்பா:36 21/4
இன்னான் இன்ன தகவு உளனாய் என்னோடு உடல் கொண்டு ஈங்கு அடைந்தான் – தேம்பா:36 26/1
என்னால் ஈங்கு அளவு ஏற்றுவது ஏலுவதோ – தேம்பா:36 44/4
மருவாய் மணி பூம் வயல் நாடு வடு அற்று உய்ய ஈங்கு உற்றேன் – தேம்பா:36 133/2

மேல்


ஈசயீயன் (1)

ஆவதும் கடந்த காட்சிக்கு அரும் தவன் ஈசயீயன்
நோவதும் இன்றி கன்னி ஒரு மகவு உயிர்ப்பாள் என்ன – தேம்பா:7 15/1,2

மேல்


ஈசர் (1)

பொது ஈசர் பிரான் பொர எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:15 28/4

மேல்


ஈசன் (3)

யாணர் ஒளியொடு சாயு பிறை நுதல் ஈசன் அடி உற ஏத்தினாள் – தேம்பா:5 116/4
களிப்பட நின்ற ஈசன் அடி கருத்தில் அணிந்து தாழுவனே – தேம்பா:5 129/4
நசை பட நின்ற ஈசன் அடி நயப்பில் வணங்க வீழும் முறை – தேம்பா:5 140/2

மேல்


ஈசனை (1)

ஈசனை கண்டதே போல் இன்பு எழ காணாய் என்றார் – தேம்பா:20 42/4

மேல்


ஈட்ட (1)

மண் மேல் வைத்த வாழ்வினை ஈட்ட மலிகள் வாய் – தேம்பா:28 115/3

மேல்


ஈட்டம் (41)

ஊரும் வாய் என்ன அங்கண் உழக்கிய இடங்கர் ஈட்டம் – தேம்பா:2 10/4
மிடை அடைந்த மணி குயிற்றி வெயில் எறிக்கும் பொன் கொடிஞ்சி மின் தேர் ஈட்டம்
குடை அடைந்த பரிகளொடு குன்று அருவி மதம் மாறா கும்பி ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/1,2
குடை அடைந்த பரிகளொடு குன்று அருவி மதம் மாறா கும்பி ஈட்டம்
படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/2,3
படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம்
மடை உடைந்த கடல் உடைத்த மயக்கு அடைந்து நெருங்கிற்றே வையம் எல்லாம் – தேம்பா:11 108/3,4
வில் உமிழ் பசும்பொன் மாடங்கள் நெற்றி விரித்த பூம் கொடிகள் தம் ஈட்டம்
எல் உமிழ் மூவர் வருகை கண்டு அரசன் இயற்றிய வஞ்சனைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:12 59/2,3
வாட்டு அரும் துயர் கொள் நாட்டில் மல்கிய நுணலை ஈட்டம் – தேம்பா:14 30/4
ஈட்டம் கட மாரி வழங்க முன் ஏக விட்டார் – தேம்பா:16 22/4
வரம் தரும் தேவர் ஆக வணங்கிய அலகை ஈட்டம்
உரம் தரும் திறத்தில் தம்மை உதைத்தனன் அறியாது எஞ்சி – தேம்பா:22 13/2,3
கோல நீர் கடலாம் அ நகர் நீத்து ஈட்டம் கொடு தொடர்ந்தார் – தேம்பா:30 19/4
மீன் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் மேனியொடு ஆங்கு ஒளி செய் அ வேந்தர் ஈட்டம்
கான் செய்த மலர் மொய்க்கும் கடி நாடு பல ஆண்டு கசடு அற்று இங்கண் – தேம்பா:32 72/1,2
அருள் பாய்ந்த இரோமை நாடு ஆண்டு அளிக்கும் பல் அரசர்க்கரசர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 73/4
காமம் சால் விளை செல்வம் கவர் உங்காரிய நாட்டை காக்கும் ஈட்டம்
ஏமம் சால் அணி தியங்க எறி வேல் கொண்டு அங்கண் பாய் இவுளி மேல் ஓர் – தேம்பா:32 74/2,3
நாமம் சால் வெற்றி தர நண்ணர் தொழும் புலோனிய நல் நாடர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 74/4
வாய்ந்த கதிர் படை ஒன்னார் வணங்கு அயில் கொள் பாவரர் தம் மன்னர் ஈட்டம்
பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/2,3
தோய்ந்த கதிர் எறி மணி கொய் சுவேசிய நாடு இனிது ஆள்வார் தொகுதி ஈட்டம் – தேம்பா:32 75/4
மை பரந்த நிழல் சோலை மது மலர் கொய் தானியம் ஆள் மன்னர் ஈட்டம்
மெய் பரந்த கலன் மின்ன மீன் பரந்த விசும்பு உளர் போல் வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 76/2,3
ஐ பரந்த வெற்பு அருவி அதிர்ந்து அரி கொய் ஆச்சிய நாட்டு அரசர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 76/4
கான் முழுகும் குன்றம் சால் கவவு முடி முராவியமே காக்கும் ஈட்டம்
ஊன் முழுகும் ஒளி முழுகும் உவணியை கொண்டு உவந்து இப்பால் உறைந்த கோமார் – தேம்பா:32 77/2,3
தேன் முழுகும் பூம் பொழில் வாய் சிலீமுகம் ஆர் சிலேசியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 77/4
பற்று ஆறு கடந்து இரு சீர் பயந்து இணையா புவேமியர்-தம் பதிகள் ஈட்டம்
சொல் தாறு கடந்த சினம் சூட்டு ஆளி ஏந்தி அவண் தோன்றும் மன்னர் – தேம்பா:32 78/2,3
கல்தாறு கடந்த உரத்து கருணை மிகும் சசோனியமே காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/4
தனம் பழுத்து திரு வாய்ப்ப தாழ் கடல் சூழ் வினேசியர் தம் தலைவர் ஈட்டம்
மனம் பழுத்து களி ஆர்ந்த வடிவு உற்று ஆங்கு இவுளி மிசை வாய்ந்த மன்னர் – தேம்பா:32 79/2,3
கனம் பழுத்து பனி வரை சூழ் கலை மிக்க எத்திறூதியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 79/4
பொய் ஒக்க வளர் கருப்பம் பொழில் மொய்க்கும் சசீலியம் ஆள் பொருநர் ஈட்டம்
நெய் ஒக்க கதிர் தும்மும் நீடிய வாள் ஏந்திய அ நிருபர் தாமே – தேம்பா:32 80/2,3
மெய் ஒக்க திருவொடு அறம் விசித்து ஒளிகொள் நாப்புலி ஆள் வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 80/4
பண் கடந்த குரல் அன்னம் கண்படும் வயல் கொய் மாந்துவம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம்
விண் கடந்த பூம் கொடியை விரித்து ஆர்க்கும் தேர் நடவி மிளிர செல்வோர் – தேம்பா:32 81/2,3
எண் கடந்த நிரை தீம் பால் இனிது ஒழுகும் பார்ம நிலத்து இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 81/4
புரை புறம் காண் துகிர் கொடியே புணரியில் கொய் சேனுவம் ஆள் பொருநர் ஈட்டம்
விரை புறம் காண் தொடை மார்பில் வெண் புறவு கதிர் பரப்ப வேய்ந்த அன்னார் – தேம்பா:32 82/2,3
வரை புறம் காண் கோ நதி சார் வளம் பெற வாழ் சாவோய மன்னர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 82/4
வான் நலம் கொள் படம் உயிர் பெற்று என்ன வளர் கல்லியம் ஆள் மன்னர் ஈட்டம்
தேன் நலம் கொள் அலங்கல் வேல் சேவகர் சூழ்ந்து தாங்கு உலவும் திண் தேர் செல்வார் – தேம்பா:32 83/2,3
நீல் நலம் கொள் கடல் பிரித்த நிலம் சேர்த்து ஆள் இசிப்பாஞ நிருபர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 83/4
சேர் எல்லை வாழ்வு உற சீர் எல்லை இல விபெரியம் ஆள் செல்வர் ஈட்டம்
நேர் எல்லை இல்லை என நிமிர் கவிகை நெடும் செங்கோல் கொற்ற மன்னர் – தேம்பா:32 84/2,3
பார் எல்லை அல்லது இல படர் இலுசி தானியம் ஆள் பரிவோர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 84/4
இக்கு ஒக்கும் மலர் மணி சேர் இழை ஒக்கும் அங்கிலிய தீவு இறைவர் ஈட்டம்
புக்கு ஒக்கும் புயல் ஒக்க பொழி மத மால் களிறு ஒக்கும் பொலி கோல் அன்னார் – தேம்பா:32 85/2,3
திக்கு ஒக்கும் செல்வம் எலாம் திரண்டு ஒக்கும் ஈர்லாந்த தீவார் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/4
பால் உண்டே பூம் துகில் தம் பால் உண்ட பார்த்தவர் ஆள் பதியர் ஈட்டம்
கால் உண்டே விசை கடுத்த கால் உண்ட இரத மிசை களித்த அன்னார் – தேம்பா:32 86/2,3
நூல் உண்டே நீதி வழா நூல் உண்ட நொர்வெற்கர் தலைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 86/4
மண் தீண்டி உலாம் கடல் சார் வயம் எஞ்சா பிறூசியர் தம் மன்னர் ஈட்டம்
பண் தீண்டி எழும் குரலின் பாடினர் சூழ் வர வானோர் பரிசு ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:32 87/2,3
கண் தீண்டி இன்பு உகுக்கும் கவின் தீட்டும் பவோனியரை காக்கும் ஈட்டம் – தேம்பா:32 87/4
ஒப்பு அப்பால் உலகு அணி கொள் ஒளி செப்பு ஆம் சிப்புரு தீவு உடையர் ஈட்டம்
வெப்பு அப்பால் ஒளி எறிக்கும் வெண் மணி மார்பு-இடை தூங்க வெயில் செய் அன்னார் – தேம்பா:32 88/2,3
தப்பு அப்பால் தீம் கனிகள் தந்து உவக்கும் கான்றிய தீவு அதிபர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/4

மேல்


ஈட்டமும் (3)

படும் திரை கொழித்த மயங்கு அலை போன்ற பரி கரி ஈட்டமும் அமைவின் – தேம்பா:12 66/3
ஈட்டமும் வேறும் ஆய் ஏந்தும் வேல் எலாம் – தேம்பா:24 17/1
இனைவரும் பலரும் எண்_இல் ஈட்டமும் வேறும் ஆகி – தேம்பா:30 80/1

மேல்


ஈட்டமே (3)

விளைத்தன களத்து-இடை உதிர நீத்தம் உள் விறல் கயல் என குறை உடல்கள் ஈட்டமே – தேம்பா:15 77/4
ஒண் சிறை புடைத்த புள் உவந்த ஈட்டமே – தேம்பா:20 9/4
கலி பட கலங்கி கடி ஈட்டமே
வலி பட கனம் கால் இடி மான ஆர்ப்பு – தேம்பா:24 65/2,3

மேல்


ஈட்டல் (3)

ஈட்டல் ஆம் என எழுந்து உளம் நினைந்தவை ஆக்கி – தேம்பா:3 19/2
இனம் செயும் பயன் பட ஈட்டல் ஏலுமோ – தேம்பா:28 37/4
அந்து இல நசைக்கு அறல் ஈட்டல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 42/4

மேல்


ஈட்டலும் (1)

மலிந்த ஆண்டினில் ஈட்டலும் மற்று அவை – தேம்பா:20 96/1

மேல்


ஈட்டி (4)

பேர் அணி எவையும் ஈட்டி பின் அவை உவப்பின் காட்டி – தேம்பா:2 12/3
தூண்டல் ஆம் என சுளித்த நீள் ஈட்டி கை தாங்கி – தேம்பா:3 12/3
மாறு உற நீள் நிலத்து உயிரும் எண் அற்று ஈட்டி வகுத்தனனே – தேம்பா:14 95/4
ஈய்ந்து உண என்று எ உயிர்க்கும் எ உணவும் ஈட்டி இவண் – தேம்பா:32 49/3

மேல்


ஈட்டிட்டீர் (1)

உண்ணாதும் ஈயாதும் பொருள் ஈட்டிட்டீர் உள பிறர் கைப்பொருள் கொண்டீர் இகழ்ந்தீர் பொய்த்தீர் – தேம்பா:11 50/2

மேல்


ஈட்டிய (10)

போய தாதையர் ஈட்டிய பொருள் எலாம் பொறை என்று – தேம்பா:6 64/1
ஈட்டிய நலங்கள் குன்றா இறைவனும் என்பான் இ-வாய் – தேம்பா:9 76/3
இற்று எல்லாம் கலை முகந்த கற்றோர் எஞ்ச ஈட்டிய பின் – தேம்பா:14 97/1
நிரப்பின சிலை கொடு தொடையொடு ஈட்டிய நெறி கணை தடுத்தன கவசம் மேல் பட – தேம்பா:15 80/2
ஈட்டிய மணி பூம் சினைகளை பரப்பி இரு நிலம் நிழற்றி நின்றதுவே – தேம்பா:18 35/4
ஈட்டிய அழலை எண்ணில் எண்ணிய மனத்தை தீக்க – தேம்பா:19 7/3
தொடை உற்ற எயிற்று அழல் ஈட்டிய பேய் தொட ஒற்றை சரத்தை அடல் தனு கோத்து – தேம்பா:24 27/1
ஈட்டிய அறம் மறம் இரண்டு இல் ஆம் அரோ – தேம்பா:27 107/4
ஏலம் விற்பன வெற்பு அடி ஈட்டிய
கோலம் விற்பன காஞ்சிர கொள்கையே – தேம்பா:30 96/3,4
ஈட்டிய கனி கொணர்ந்து என தென்மேல் திசை – தேம்பா:36 127/3

மேல்


ஈட்டியால் (1)

ஈட்டியால் விலாவை தாக்கி அடைக்கலம் எவர்க்கும் செய்ய – தேம்பா:35 50/3

மேல்


ஈட்டியே (1)

புண்ணின் மேல் எழும் தீ பொறி ஈட்டியே – தேம்பா:25 96/4

மேல்


ஈட்டிற்று (1)

எம் தோம் அந்தோ இ பகை ஈட்டிற்று என ஆர்ப்பார் – தேம்பா:28 113/4

மேல்


ஈட்டினார் (2)

மீன் சொரிந்த வெயில் கலத்து ஈட்டினார் – தேம்பா:9 56/4
பேதம் ஒன்று இல நயன் பெருக ஈட்டினார் – தேம்பா:14 79/4

மேல்


ஈட்டினான் (2)

நன்று பெய் வரம் எலாம் நாதன் ஈட்டினான் – தேம்பா:5 53/4
ஈர் இரு வகை படை ஈட்டினான் பினர் – தேம்பா:15 132/2

மேல்


ஈட்டினான்-ஆல் (1)

எட்டாயிரம் சேவகரை கடிது ஈட்டினான்-ஆல் – தேம்பா:16 24/4

மேல்


ஈட்டு (5)

இன் நிற பிறை கதிர் திரட்டி ஈட்டு எனா – தேம்பா:1 51/1
ஈட்டு வான் பொருள் எண்_இலது ஆம் அரோ – தேம்பா:9 34/4
ஈட்டு அரும் கனக சாலை இவை முதல் இடங்கள்-தோறும் – தேம்பா:14 30/3
இட்டோம் அந்தோ ஈட்டு அதின் இஃதே பயன் அந்தோ – தேம்பா:28 114/2
ஈட்டு அரும் சீல குப்பை ஏற்றி நல் உயிரோடு ஆக்கை – தேம்பா:30 72/2

மேல்


ஈட்டுபு (1)

தகை தகு வனப்பு எழ மணிகள் ஈட்டுபு தளிர்த்தன திரு தகு நகரின் வாழ்க்கையும் – தேம்பா:30 86/1

மேல்


ஈட்டும் (2)

நோய் கான்று ஈட்டும் தாகம் அவித்தே நுகர்வு எய்த – தேம்பா:9 63/2
ஈட்டும் நன்றி இசைப்பது பாலதோ – தேம்பா:34 26/2

மேல்


ஈடு (22)

ஈடு இழந்து உயர்ந்த குன்றத்து இடத்து நான் ஒளித்தல் உள்ளி – தேம்பா:4 29/3
ஈடு உறும் உளதும் உள்ளும் ஈதல் செய் துறவே என்பார் – தேம்பா:4 35/3
ஈடு இலாது ஞாலம் மேவும் இழிவு அமைந்த நோய் அற – தேம்பா:7 30/3
இளம் படு பேதை யான் தனிக்கில் ஈடு இதோ – தேம்பா:7 95/2
நம்பினார் தனி நல் செய்கை ஈடு இலார் பை – தேம்பா:11 26/2
அஞ்சு இலான் அறிவு அருள் வல் ஆண்மை ஈடு
எஞ்சு இலான் என இறைஞ்சி கூறினாள் – தேம்பா:14 17/2,3
ஈடு உண்ட திறமும் பெண்மை இன்பம் என்று இருட்டும் ஆசை – தேம்பா:17 14/3
ஈடு ஒளிப்ப விளக்கு இட்டதே போல் மின்னி எரிவாய் மின் – தேம்பா:18 14/3
ஈண்டில் ஆக்கிய ஈடு உள நின் அருள் – தேம்பா:18 54/2
ஈடு உற பயன் இலா வெளிறு இது ஆம் என்பார் – தேம்பா:20 123/4
ஈடு உடை அரசும் பேரும் எடுத்து வீற்றிருந்தேன் அன்றோ – தேம்பா:23 10/4
ஈடு உடை தொழில் என்பாயோ என திரங்கரன் முன் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 66/4
எஞ்சல் ஏது இரந்த இரு மைந்தர் ஈடு இவண் – தேம்பா:24 13/2
விழுங்கியது என முனை விளைத்த ஈடு இதோ – தேம்பா:24 46/4
ஈடு அக மரபோன் வான் வீட்டு இன்பு உகும் ஓதி ஓர்ந்தான் – தேம்பா:27 17/4
பிறங்கு ஒள் ஈடு உறு பெற்றியால் – தேம்பா:27 140/2
இரவலர் மாட்சி ஒப்ப ஈடு அறிவு இன்மை காட்டும் – தேம்பா:27 153/1
என்னை காட்டிய ஈடு உளோர் பகை வெல்வார் என்றான் – தேம்பா:32 105/3
ஈடு அடைந்து அரும் தவம் இயன்ற முந்தையார் – தேம்பா:34 10/1
எஞ்சி தகு போர் வெல ஈடு இலதால் – தேம்பா:36 58/2
ஈடு ஆடா தன்மைத்து எமை அன்னான் இனி ஆள்வான் – தேம்பா:36 77/4
எ செவி மிக்கது என்பது ஈடு இலா வியந்து நிற்பார் – தேம்பா:36 93/4

மேல்


ஈடும் (5)

அற ஈடும் இலார் அறிவு ஈடும் இலார் – தேம்பா:11 64/1
அற ஈடும் இலார் அறிவு ஈடும் இலார் – தேம்பா:11 64/1
திற ஈடும் இலார்-இடை சேர் பயனால் – தேம்பா:11 64/2
உறவு ஈடும் இலா உறை வீடும் இலா – தேம்பா:11 64/3
புற ஈடும் இலா பிணி பூத்து அழுவாய் – தேம்பா:11 64/4

மேல்


ஈண்டில் (1)

ஈண்டில் ஆக்கிய ஈடு உள நின் அருள் – தேம்பா:18 54/2

மேல்


ஈண்டு (14)

மீண்டு இவரை காட்டு மறை ஈண்டு அறிதும் என்று அறைவார் – தேம்பா:5 157/4
வல முறையும் கண்டு அலறி தளர்ந்து நோக வானவர் ஈண்டு எவரையும் ஓர் இடத்து இட்டு உய்ப்பார் – தேம்பா:11 44/4
பொறை தவிர்ந்து இழிந்து ஈண்டு ஓடும் புனல் நலம் எதிர் கொண்டு ஆங்கு அ – தேம்பா:12 22/3
சிலை வளர் கொலை ஈண்டு உள்ளி சிலை வளைத்து அணுகி சேர்ந்தான் – தேம்பா:12 24/4
ஏவி மோயீசன் ஈண்டு ஒரு பாந்தளை – தேம்பா:23 33/3
ஈண்டு அ அர்ச்சனை பற்பலர் விட்டு இலார் – தேம்பா:23 40/4
ஈண்டு எழுந்து மு மடங்காய் இலங்கி நிசி இருள் அஃகி – தேம்பா:23 72/3
வளி அழ புனல் ஈண்டு ஓடி வந்து அழ வனத்தில் எல்லா – தேம்பா:26 93/3
சேய் பதம் கண்டு ஈண்டு ஒருவன் தூது சென்றான் – தேம்பா:27 65/4
பீர் தங்கும் உரு தீ சூளை பெய்-மின் ஈண்டு என்றான் மாதோ – தேம்பா:29 79/4
இ நிலை வியப்பில் பொங்கி ஈண்டு இவண் வம்-மின் என்ன – தேம்பா:29 81/3
ஈண்டு உண்டாம் நமை நினை-மின் என்பார் ஆஅ தகாது என்பார் – தேம்பா:30 18/4
ஈண்டு ஆங்கு உதவ தனி எய்தி வளன் – தேம்பா:36 59/1
மெய் விளை ஒற்றர் உரைப்ப ஈண்டு அரசன் விரி மணி தேர் எழ என்றான் – தேம்பா:36 108/4

மேல்


ஈண்டே (5)

பிறிவு இன்மை ஓர்ந்து உளைந்தான் உளைந்தும் ஈண்டே பிரிவு உற்றான் – தேம்பா:13 7/4
கூறிய அபீரோன் தாத்தான் கோரன் என்றவரை ஈண்டே
கீறிய புவி விழுங்கி கேடுற அவரை சார்ந்தோர் – தேம்பா:25 60/2,3
தான் இருந்து ஒழிந்தான் ஈண்டே தாயொடு மகவும் கூட்டி – தேம்பா:30 6/3
கோல் முகத்து ஈண்டே சாதல் குணம் என பல நாள் வெம் நோய் – தேம்பா:33 1/3
பேண்-மினே நகரம் எங்கும் பெரு நகை அணி-மின் ஈண்டே – தேம்பா:36 84/4

மேல்


ஈதல் (4)

ஈடு உறும் உளதும் உள்ளும் ஈதல் செய் துறவே என்பார் – தேம்பா:4 35/3
பொய் அகற்று ஆய்_இழை உன்னை புன்மை அற எனக்கு ஈதல்
மொய் அகத்தால் உணர்ந்து அடியேன் முயலும் கைம்மாறு உண்டோ – தேம்பா:6 8/3,4
எந்தை இன்று உணவு ஈதல் செய்வான் என்றான் – தேம்பா:9 45/4
ஈதல் செய் நாறு உடற்கு உயிரை இறுக பிணித்தனனே – தேம்பா:28 21/4

மேல்


ஈதலில் (1)

ஏமம் சால் ஈதலில் தாம் இல்லோர் ஆனார் தாதையும் நோய் – தேம்பா:27 43/1

மேல்


ஈதலும் (1)

உன்ன_அரும் சுவை ஒன்று இலது ஈதலும்
அன்ன வண் தயையோற்கு அரிதோ என்றாள் – தேம்பா:9 50/3,4

மேல்


ஈதலோடு (1)

ஈதலோடு இசை இனிய வாழ்வுகள் – தேம்பா:1 16/1

மேல்


ஈதி (1)

எண் கடந்து அரிய இன்பம் ஈதி என்று அடியை போற்றி – தேம்பா:32 90/3

மேல்


ஈது (15)

கோளினை உடை வான் வீட்டை குறுகவும் வழி ஈது என்றால் – தேம்பா:2 2/3
ஈது உலாம் வடிவம் கொண்டு இணை தீர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 16/4
ஆவு அரு மா தவன் ஈது உயர் காண் அளவு ஆம் நயன் ஓர் அளவோ – தேம்பா:8 79/4
ஈது யாவும் உணர்ந்து இதயத்து எழும் – தேம்பா:8 83/1
அன்னாட்கு இதுவே முறையோ என்றான் அவளும் முறை ஈது
இன்னாட்கு இறை ஆம் நினக்கோ என அ தொழிலை முயன்றாள் – தேம்பா:9 21/3,4
மன்னவன் உலகில் எங்கும் வகுத்தது ஓர் பணி ஈது அன்றோ – தேம்பா:10 6/1
தெள்ளிய அமைதி ஈது என்று தீ உளத்து – தேம்பா:14 83/2
புரை தரும் தடம் ஈது என புக்கு நான் – தேம்பா:23 36/1
கெடுதியே என பேய் கோவும் கேடுற நன்று ஈது என்றான் – தேம்பா:25 13/4
ஓதி இலா மற்று உயிர்கள் முதல் ஈறு உள்ளன என்ன உரி நூல் ஈது ஆய் – தேம்பா:27 94/3
கூன் முகத்து அடும் விதி கொடுமை ஈது என – தேம்பா:27 104/1
இல நலம் விற்கும் மாதர் இழி படும் நினைவு ஈது அன்றோ – தேம்பா:27 151/2
மற்றவர் இனிது ஈது அடிகளே என்ன மலர் மது வாயினன் அருளி – தேம்பா:27 155/1
ஈது என உணர்கிலாது இன்பம் வேண்டுவர் – தேம்பா:28 51/3
செய்தது ஓர் வினை ஈது என்னால் பெய்வதும் இனி யாது உண்டோ – தேம்பா:35 51/3

மேல்


ஈதே (1)

ஈதே மறை_நூல் என்னா அறைதற்கு இறையோன் வந்த அ – தேம்பா:9 20/1

மேல்


ஈதோ (1)

பணியே நின்றாய் உன் தயை ஈதோ பரிசு என்பார் – தேம்பா:34 59/4

மேல்


ஈந்த (9)

இல்லது ஒல்லென குறும்புள் ஈந்த போர் – தேம்பா:1 20/3
பல் நாள் தன்னால் உள்ளிய இன்பம் பல ஈந்த ஓர் – தேம்பா:9 64/2
சிறுமையால் வளம் பெற்று உம் கண் சிறுவன் ஆய் திரு என்று ஈந்த
வறுமையால் உயர்ந்த உம்மை வையம்-வாய் தெரிந்தேன் என்றான் – தேம்பா:9 127/3,4
விழி இன்றி இறை ஈந்த மேதையினால் அறிந்து உளத்து வியப்பு உற்றாரே – தேம்பா:11 111/4
இன் ஒளி மகவே நினை பகைக்கினும் நீ ஈந்த நூல் பகைக்கினும் கயவர் – தேம்பா:18 42/1
மாலையின் தாமத்து அங்கண் வயின்-தொறும் நிரைப்ப ஈந்த
வேலையின் நிறைந்த நன்றி விளைத்து நாடு உலவி போன – தேம்பா:22 17/2,3
உய் வகை திறத்தில் வாய்ப்ப உயர் வரம் கடவுள் ஈந்த
மெய் வகை திறத்தில் உண்ட விரிந்த பாசிலை நோய் யாவும் – தேம்பா:22 22/2,3
இடை தயாபமோடு ஈந்த வர தொகை – தேம்பா:26 30/3
பெருகி ஈந்த பிரான் இரந்தான் எனா – தேம்பா:31 79/2

மேல்


ஈந்தவன் (1)

துஞ்சா தயையின் வான் விரும்பும் சுவை இ விருந்து ஈந்தவன் யாரே – தேம்பா:19 35/2

மேல்


ஈந்தன (2)

இருள் தொடு துயர் அகன்று அறிவை ஈந்தன
தெருள் தொடும் இறைவனை சிறந்து போற்றினாள் – தேம்பா:8 30/3,4
தந்தை காகை கொடு ஈந்தன தன்மையால் – தேம்பா:9 45/3

மேல்


ஈந்தன-கால் (1)

இலை புறம் கண்டு அலர் உயர்த்தோன் கணவன் என ஈந்தன-கால்
கொலை புறம் கண்ட இகல் குணுங்கிற்கு இவை ஒளிப்ப குறித்தனனே – தேம்பா:23 78/2,3

மேல்


ஈந்தனள் (1)

இன்னலும் பசியும் ஆற்றிடும் என்று ஈந்தனள்
உன்னலும் அரிது அருள் உருத்த நெஞ்சினாள் – தேம்பா:26 131/3,4

மேல்


ஈந்தனன் (1)

கான் வரம்பு என விண்ட தாயது கஞ்ச அம் கையில் ஈந்தனன் – தேம்பா:10 132/4

மேல்


ஈந்தனனேல் (1)

இறை ஈந்தனனேல் இனிது என்று அறைவார் – தேம்பா:5 96/4

மேல்


ஈந்தார் (1)

ஆர்ந்து அரிது ஒண் மணி தேவாலயத்திற்கும் இரப்போர்க்கும் அளவில் ஈந்தார் – தேம்பா:11 121/4

மேல்


ஈந்தாள் (1)

வளம் கொடு நட்பு காட்ட வரைவு இல வரங்கள் ஈந்தாள்
விளங்கு ஒளி உடுத்த மேனி வெண் மதி மிதித்த பாதம் – தேம்பா:0 10/2,3

மேல்


ஈந்தான் (1)

அளம் ஆளும் மலர் கொடியோன் ஆய்ந்து அறைய துணிவு ஈந்தான் – தேம்பா:6 6/4

மேல்


ஈந்து (14)

முறை ஈந்து அலது ஆயிர கண் முதல் ஆம் – தேம்பா:5 96/3
இறை வாய் முறை என்று அதை ஈந்து எவரும் – தேம்பா:5 102/3
எண்ணாதன காட்சியை ஈந்து அறைவான் – தேம்பா:5 108/4
தேன் செய்த மலர் ஈந்து சிறந்த மணம் கூட்டி நினை சேய் என்று ஈனும் – தேம்பா:8 13/2
ஈந்து தாமும் இல்லார் என ஆய பின் – தேம்பா:9 35/1
விரை செயும் கனி ஈந்து விருந்து எனா – தேம்பா:9 46/3
எனக்கு நேர் அருள் ஈந்து அளிப்பாய் என்றாள் – தேம்பா:10 115/4
வல் உயிரை ஈந்து உரி வேண்டுதல் வேண்டாமை வகுத்தனனே – தேம்பா:18 18/4
இரங்கிய தன்மையின் உதவி ஈந்து அருள் – தேம்பா:26 119/1
கொடை தரும் பயனே இஃதேல் குளித்த-கால் கெடும் என்று ஈந்து
மிடை தரும் பொருளின் ஆக்கம் மேவு-மின் என்றான் சூசை – தேம்பா:27 79/1,2
என்ன உண்டியை ஈந்து அளித்தேன் அவன் – தேம்பா:31 76/2
புண் நிறத்து ஆர் புரை போக்கி உள் தே அருள் பொழி நீராடல் முதற்கு ஈந்து
தண் நிறத்து எய்தினும் உள் சுடும் ஆசையில் தவறி மீண்டே தளர்ந்து உள்ளம் – தேம்பா:32 43/2,3
என்பு உடைய மெய் எல்லாம் ஈந்து உண என்பான் யாரே – தேம்பா:32 49/2
நோன்மையே அரசு ஈந்து அங்கண் நுண்தகை மேன்மை ஆகும் – தேம்பா:33 3/3

மேல்


ஈந்தே (2)

உருட்டிய செங்கோல் ஈந்தே உயிர் உய்வர் எவரும் உண்டோ – தேம்பா:25 12/1
விஞ்சிய மா இருள் நீக்கு விளக்கு என விதி செய் அத்தர் விளைவு ஈந்தே
அஞ்சிய கோது இல வாழவும் மன்றலை அருள் செய் யாக்கை என செய்வேன் – தேம்பா:32 45/2,3

மேல்


ஈந்தோய் (1)

பறித்து உண் காகம் தான் உணவு ஈய பரிவு ஈந்தோய் – தேம்பா:9 66/4

மேல்


ஈந்தோன் (1)

எஞ்சா திறத்தை அம் முனிக்கு அன்று ஈந்தோன் ஈங்கண் இன்று உமக்கே – தேம்பா:19 35/1

மேல்


ஈம (1)

ஈம தீ எழ வெம் சினம் காட்டுவாள் – தேம்பா:10 33/2

மேல்


ஈமம் (1)

ஈமம் சேர் மாலை ஆக இழி பட கழுதை சேர்ந்தோன் – தேம்பா:23 61/1

மேல்


ஈய்ந்த (9)

ஈய்ந்த போது அருத்தி பின் உற அளிப்பாய் இருள் தவிர் காட்சியால் அனைத்தும் – தேம்பா:6 40/2
ஈய்ந்த பாகு இனிது இரிந்து எலாம் நிறைந்தன போன்றே – தேம்பா:6 61/4
ஈய்ந்த தீம் கனி இயைய பூத்தலும் – தேம்பா:10 102/2
தேர்ந்து அரிது ஓர் தெருளுடன் அ செல்வ அரசர் ஈய்ந்த நிறை செம்பொன் யாவும் – தேம்பா:11 121/1
ஈய்ந்த கள் நாடி வண்டு யாழ் செய்து ஆர் நிழல் – தேம்பா:12 40/1
ஈய்ந்த தன்மை உளது இன்றும் அது எஞ்சா – தேம்பா:21 21/4
ஈய்ந்த நல் வரத்து ஏந்திய வாவி நின்று – தேம்பா:21 37/1
ஈய்ந்த நன்றி இது என்று அவர் சாற்றுவார் – தேம்பா:23 35/4
கொன் சுடர பொன் புதையா விளங்க ஈய்ந்த கொடை மிக்கோர் – தேம்பா:27 42/2

மேல்


ஈய்ந்தன (1)

ஈய்ந்தன வரும் வீட்டு இன்பம் இடுவன கருணை நெஞ்சத்து – தேம்பா:27 18/3

மேல்


ஈய்ந்தால் (3)

ஈய்ந்தால் ஒன்றே கோடி பயக்கும் எனில் அன்பால் – தேம்பா:4 50/2
ஈய்ந்தால் அவா அவிக்கும் ஏந்து அருளான் தான் யாரோ – தேம்பா:14 90/2
ஈய்ந்தால் அவா அவிக்கும் ஏந்து அருளான் நீ அன்றோ – தேம்பா:14 90/3

மேல்


ஈய்ந்து (2)

மான் அளிக்கும் இ கோன்மை ஈய்ந்து இறைஞ்சவோ வளம் ஊழ்த்து – தேம்பா:25 9/2
ஈய்ந்து உண என்று எ உயிர்க்கும் எ உணவும் ஈட்டி இவண் – தேம்பா:32 49/3

மேல்


ஈய்ந்துளாய் (1)

எஞ்சினார் இவர்க்கு ஈங்கு அருள் ஈய்ந்துளாய்
துஞ்சினார் என ஆங்கு அவர் தோன்றி வாழ் – தேம்பா:25 94/2,3

மேல்


ஈய்ந்தே (1)

ஈய்ந்தே மீளா அன்பு அருளால் எழுக என்று இறுக தழுவினனே – தேம்பா:36 27/4

மேல்


ஈய்ந்தோய் (1)

ஒன்றாய் நின்றோய் ஈங்கு உயிர் எல்லாம் உணவு ஈய்ந்தோய்
குன்றா அன்பால் நம்பின யார் யார் குறை உண்டோம் – தேம்பா:9 60/2,3

மேல்


ஈய (4)

வாழி நன்மை ஈய இன்மை மலி தயாபன் வாழியே – தேம்பா:7 42/2
பறித்து உண் காகம் தான் உணவு ஈய பரிவு ஈந்தோய் – தேம்பா:9 66/4
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/2
எவர்க்கும் நோய் ஒழித்து இன் உயிர் ஈய வந்து – தேம்பா:33 19/2

மேல்


ஈயம் (1)

வாச நெய் என்ன உருக்கிய ஈயம் வலித்து உடல் ஒருங்கு உடன் பூசி – தேம்பா:28 94/1

மேல்


ஈயவும் (2)

துய் கலந்த நெல் உண்ணவும் ஈயவும் தொகுப்பார் – தேம்பா:1 15/4
என்பு தந்தினும் இனிது என ஈயவும் உழைத்தே – தேம்பா:6 65/3

மேல்


ஈயாதும் (1)

உண்ணாதும் ஈயாதும் பொருள் ஈட்டிட்டீர் உள பிறர் கைப்பொருள் கொண்டீர் இகழ்ந்தீர் பொய்த்தீர் – தேம்பா:11 50/2

மேல்


ஈயும் (3)

ஈயும் நீ பரியும் நீ இட்ட என் குறை எலாம் – தேம்பா:9 12/2
பட்டு ஈயும் எங்கும் எழ ஓதை பட்ட படர் ஞாலம் முற்றும் நெகிழ – தேம்பா:14 133/1
ஈயும் நீயே என்று அறிவோமே இது அல்லால் – தேம்பா:35 64/2

மேல்


ஈயுமே (1)

எண் தலங்கள் எங்கும் நன்றி ஈறு இலாமல் ஈயுமே – தேம்பா:7 36/4

மேல்


ஈர் (66)

ஏந்தல் ஈர் அடி இறைஞ்சிய இளவலும் அறைவான் – தேம்பா:3 22/1
ஈர் அறம் வழங்கும் வண்ணத்து யாவையும் துறந்த தன்மை – தேம்பா:4 39/1
ஈர் அறம் பிரிந்து நோக்கில் இயம்பிய துறவின் மாட்சி – தேம்பா:4 40/1
ஈர் ஆறு என்னும் ஆண்டு உளன் என்றும் இனிது இன்னா – தேம்பா:4 56/3
ஈர் எழு வயது உள் ஆய் இலங்கு இ மங்கையை – தேம்பா:5 41/1
வண் ஆம் கவின் ஆர் வயது ஈர் எழு கொள் – தேம்பா:5 112/1
இசை பட ஒன்றி ஈர் அறமும் எவர்க்கும் இலங்கும் ஆடியினர் – தேம்பா:5 140/1
சுசைப்பு அவன் முன் தன் ஈர் அடிகள் துடைத்து வணங்கவே கனவில் – தேம்பா:5 140/3
அரிய கொழுகொம்பு அனையர் புரிய அரிது ஈர் அறமும் – தேம்பா:5 160/3
பிணித்து ஆக நசையொடு நான் பெறும் வயது ஓர் ஈர் ஆறு – தேம்பா:6 20/2
மெய்யும் உயிரும் நீ என்றான் விளங்கு ஈர் அற கண்ணாடியினான் – தேம்பா:6 55/4
எண் படும் அளவு அற்று ஆய்ந்த ஈர் அறம் புனைந்த நாளில் – தேம்பா:7 2/4
ஈர் உலகு இறைஞ்சும் அன்னாள் என் மண துணைவி ஆமோ – தேம்பா:7 72/3
ஈர் அணி தயவுடன் என்னை ஆள் உடை – தேம்பா:8 27/1
மெய்ம்முறையால் ஒளிர்ந்து இறைஞ்சும் ஈர் ஆறு உம்பர் விழைந்து இவள் சூடு ஈர் அறு மீன் போல நின்றார் – தேம்பா:8 59/4
மெய்ம்முறையால் ஒளிர்ந்து இறைஞ்சும் ஈர் ஆறு உம்பர் விழைந்து இவள் சூடு ஈர் அறு மீன் போல நின்றார் – தேம்பா:8 59/4
ஈர் இறகால் அஞ்சினர் போல் முகத்தை மூட ஈர் இறகால் அடி மூடி மற்று இரண்டு – தேம்பா:8 61/2
ஈர் இறகால் அஞ்சினர் போல் முகத்தை மூட ஈர் இறகால் அடி மூடி மற்று இரண்டு – தேம்பா:8 61/2
மின்-பால் வெயில் செய் மிடை விண்ணவர் ஈர்_ஐயாயிரர் சூழ்ந்து – தேம்பா:10 57/2
எல் என சுடர் அவிழ் ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:10 80/1
சுழல் எடுத்து முகில் தலை ஈர் கொடி நகரை கடந்து ஏகி சோகு இனங்கள் – தேம்பா:11 109/3
ஈர் உடம்பு உயிர் ஒன்று ஆக எழுந்த அன்பு உவப்பின் பொங்கி – தேம்பா:12 79/2
இரு சுடரோன் பட ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:13 18/1
இருத்தி எழு வான் அரசன் ஈர் அடி நனைப்ப – தேம்பா:14 3/1
ஈர்_ஆயிரம் ஓர் எழு_நூறு உருள் தேர் எரி தும்மிய வேலார் – தேம்பா:14 66/2
ஈர்_இரு தேரினர் ஈர்_அறு யானையினர் – தேம்பா:15 68/1
ஈர்_இரு தேரினர் ஈர்_அறு யானையினர் – தேம்பா:15 68/1
ஈர்_அறு பேர் பிணம் இற்றது ஒரோர் கணையால் – தேம்பா:15 70/4
ஏமமே தானும் நீங்கி இருவர் ஈர் ஊழி_தீ போல் – தேம்பா:15 89/1
ஈர் இரு வகை படை ஈட்டினான் பினர் – தேம்பா:15 132/2
கொன் ஆளியின் இரு மா உயர் கொலை ஈர் எமர் பொருதார் – தேம்பா:15 142/4
இட்டு அழல் கதத்து எழுந்து ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:16 26/3
ஈர்_இரு திசைகள் கூச இயன்ற போர் உரைக்கும்-பாலோ – தேம்பா:16 44/4
ஏதும் ஈர் உயிர் சாகி என்கோ யான் – தேம்பா:18 45/4
ஈர் எழு வகுப்பில் தேர்ந்த இன மணி நல் யாழ் வாங்கி – தேம்பா:19 16/1
அணி சாயல் ஈர் அறம் சேர்த்து அணிந்த மார்பு ஏந்து அரும் தவத்தோன் – தேம்பா:20 20/1
புலம்பு உரை கேட்டு நண்ணி பூம் பொழில் ஒருங்கும் சூழ்ந்து ஈர்
அலம் புரை முகைத்த தேன் பூ அலர் இரு கரையில் விம்மி – தேம்பா:20 33/1,2
தார் ஆர் அணங்கு அளித்த தனயரும் ஈர்_ஐந்து பினர் – தேம்பா:20 58/2
உறங்கும் பொழுது ஈர்_ஐந்து_ஒரு மீனும் இரு சுடரும் – தேம்பா:20 59/2
முன் கொண்ட குழலாள் ஈன்ற முளைகள் ஈர்_ஐந்தும் ஆனோம் – தேம்பா:20 105/2
ஈனம் தவிர் ஈர் அறம் ஈரம் அருள் – தேம்பா:22 5/1
திருகி மேட மருப்பு ஈர் ஏழ் செறி செம் சடை நீட்டு ஏழ் சிரத்தான் – தேம்பா:23 6/1
ஏமம் சேர் மனையார் எண்_ஈர்_ஆயிரர் இமிழின் கொண்டோன் – தேம்பா:23 61/3
ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1
ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1
எரி சுமந்து இலங்கி மின்னும் இன மணி நிரைத்து இட்டு ஈர்_ஆறு – தேம்பா:25 16/2
அன்னியத்து அவண் ஓர் ஈர்_ஏழ் ஆயிரத்து_ஏழு_நூறும் – தேம்பா:25 61/2
கடாவினான் உருவு ஒரு வை வாள் வழி கடிதில் ஈர் உயிர் பட மது – தேம்பா:25 77/3
ஈர் அற படலை கண்ணி ஏந்தும் இவர்க்கு இறைவன் அ நாள் – தேம்பா:26 5/3
நுதியில் தோய்ந்த வாள் உயிர் ஈர் நோய் கொண்டு அகன்று போயினர்-ஆல் – தேம்பா:26 49/4
செய்த உதவி பாசம் என திருந்து ஈர் உயிரை விசித்திடும்-ஆல் – தேம்பா:26 51/1
போழ்ந்த ஈர் உயிர் போல் கிடந்தான் அரோ – தேம்பா:26 87/4
இ திறத்து உயர் அ வேதம் இகன்றன அரசர் ஈர்_ஆறு – தேம்பா:29 88/1
ஈர் ஆழி உள் கவிழ்ந்த கலம் ஒத்து அந்தோ என்று அலறி – தேம்பா:30 11/3
மெய் மறுத்து ஈர் துயர் ஆற்றாது உயிர் நீத்து அன்ன மெய் மறந்தார் – தேம்பா:30 12/4
வரை ஈர் புனலே மழை ஈர் வரையே – தேம்பா:30 24/1
வரை ஈர் புனலே மழை ஈர் வரையே – தேம்பா:30 24/1
அருள் வீங்கிய மார்பு அணி ஈர் அறனே – தேம்பா:30 29/1
ஆயினர் அருத்தியோடு ஈர்_ஐயாயிரர் – தேம்பா:30 43/3
சொன்ன முறையில் ஈர் உலகும் தொடர்ந்து ஒன்றாய் – தேம்பா:31 12/3
ஈர் அஞ்சு ஆம் வருடத்து இரண்டு ஆண்டு உளான் – தேம்பா:31 68/1
மீட்டு அரக்கு ஒளி போய் வருடம் ஈர் அறு முன் வெயில் என இராவும் ஆய் கீதம் – தேம்பா:31 85/3
சுரை வாய் பூம் பொழில் காய்ப்ப ஈர் அறமும் மு சீரும் சுகம் ஓர் ஏழும் – தேம்பா:32 23/3
விலகிட துகள் எலாம் விலகி ஈர் அறம் – தேம்பா:35 7/2
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/4
தண் வாய் கொடியோன் இன்னணம் தன் தவத்து ஈர் உலகின் அரசு எய்தி – தேம்பா:36 129/1

மேல்


ஈர்_அறு (2)

ஈர்_இரு தேரினர் ஈர்_அறு யானையினர் – தேம்பா:15 68/1
ஈர்_அறு பேர் பிணம் இற்றது ஒரோர் கணையால் – தேம்பா:15 70/4

மேல்


ஈர்_ஆயிரம் (1)

ஈர்_ஆயிரம் ஓர் எழு_நூறு உருள் தேர் எரி தும்மிய வேலார் – தேம்பா:14 66/2

மேல்


ஈர்_ஆறு (2)

எரி சுமந்து இலங்கி மின்னும் இன மணி நிரைத்து இட்டு ஈர்_ஆறு
அரி சுமந்து எழுந்த பைம்பொன் ஆசனத்து இருந்து தோன்றி – தேம்பா:25 16/2,3
இ திறத்து உயர் அ வேதம் இகன்றன அரசர் ஈர்_ஆறு
அ திறத்து இழி பட்டு எஞ்ச அறிது நான் அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 88/1,2

மேல்


ஈர்_இரு (3)

ஈர்_இரு தேரினர் ஈர்_அறு யானையினர் – தேம்பா:15 68/1
ஈர்_இரு திசைகள் கூச இயன்ற போர் உரைக்கும்-பாலோ – தேம்பா:16 44/4
ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1

மேல்


ஈர்_ஏழ் (1)

அன்னியத்து அவண் ஓர் ஈர்_ஏழ் ஆயிரத்து_ஏழு_நூறும் – தேம்பா:25 61/2

மேல்


ஈர்_ஏழு (1)

ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1

மேல்


ஈர்_ஐந்து (1)

தார் ஆர் அணங்கு அளித்த தனயரும் ஈர்_ஐந்து பினர் – தேம்பா:20 58/2

மேல்


ஈர்_ஐந்து_ஒரு (1)

உறங்கும் பொழுது ஈர்_ஐந்து_ஒரு மீனும் இரு சுடரும் – தேம்பா:20 59/2

மேல்


ஈர்_ஐந்தும் (1)

முன் கொண்ட குழலாள் ஈன்ற முளைகள் ஈர்_ஐந்தும் ஆனோம் – தேம்பா:20 105/2

மேல்


ஈர்_ஐயாயிரம் (3)

எல் என சுடர் அவிழ் ஈர்_ஐயாயிரம்
வில் என கவின் உரு விரி விண்ணோர் உறீஇ – தேம்பா:10 80/1,2
இரு சுடரோன் பட ஈர்_ஐயாயிரம்
குரு சுடர் மேனியை கொண்ட வானவர் – தேம்பா:13 18/1,2
இட்டு அழல் கதத்து எழுந்து ஈர்_ஐயாயிரம்
கண் தழல் திறலினோர் கனி நின்றார் அரோ – தேம்பா:16 26/3,4

மேல்


ஈர்_ஐயாயிரர் (2)

மின்-பால் வெயில் செய் மிடை விண்ணவர் ஈர்_ஐயாயிரர் சூழ்ந்து – தேம்பா:10 57/2
ஆயினர் அருத்தியோடு ஈர்_ஐயாயிரர்
தூயினர் துயர்க்கு அற தொடர்பின் போயினார் – தேம்பா:30 43/3,4

மேல்


ஈர்க்கு (3)

வளைத்தன தனு கொடு எழுவும் ஈர்க்கு அடைவடி கணை வினைப்பட வினையை ஆக்கிய – தேம்பா:4 24/1
ஈர்க்கு அடை கணை என இரு செவி புக – தேம்பா:5 47/2
இந்து இணை குனி வில் சிந்த ஈர்க்கு அடை பகழி சிந்த – தேம்பா:17 23/1

மேல்


ஈர்கிலமேல் (1)

இன்று உற்று ஈர்கிலமேல் பழி வெள்ளம் – தேம்பா:25 25/3

மேல்


ஈர்த்த (2)

இருந்த மா இருள் ஈர்த்த ஓர் இரவியின் முகத்தே – தேம்பா:25 35/4
உவணியால் உயிர் உளைய ஈர்த்த உடல் என உளைந்தே – தேம்பா:26 57/1

மேல்


ஈர்த்தலால் (1)

முடியொடு பொதிர் மணி முனிந்து அங்கு ஈர்த்தலால்
வடிவொடு பகல் செயும் மாடம் நீங்கி போய் ஓர் – தேம்பா:22 32/2,3

மேல்


ஈர்த்தன (1)

பூம் கணையாய் என் நெஞ்சம் ஈர்த்தன பின் புகர் விழி ஒளிப்பவோ என்னா – தேம்பா:20 75/1

மேல்


ஈர்த்து (8)

பட்ட ஆசை இரண்டு ஈர்த்து உளம் ஓங்க பல யாவும் – தேம்பா:4 54/3
ஒற்றை ஆழியன் கடல் ஒல்லென்று ஈர்த்து எழ – தேம்பா:8 22/2
மின்னே மின்னி பெயும் கால் விழும் போல் விழ ஈர்த்து எறிந்தாள் – தேம்பா:10 45/4
என்றன கடும் சொல் வாளால் இரு செவி முதல் ஈர்த்து அங்கண் – தேம்பா:12 94/1
ஈர்த்து ஆர் உரும் ஒத்து ஒலித்து அதிர இடை விட்டு அரணும் தகர்ந்து இடிந்தே – தேம்பா:15 18/2
என்ன வஞ்சனைகள் பலவும் கூறி ஈர்த்து அற நான் – தேம்பா:29 22/1
இனி யார் உயிர் தேற்றுவர் ஈர்த்து உயிர் கொல் – தேம்பா:30 32/1
எல்லின் வேந்து அகன்று ஆம் இருள் ஈர்த்து அவிர் – தேம்பா:36 5/1

மேல்


ஈர்த்துபு (2)

விளைத்தன நசை கொடு விளையும் நோய் திரள் விட பகை பகைத்தன பொறிகள் ஈர்த்துபு
திளைத்தன மிறை கொடு நசையும் நீத்து அவை செகுத்து ஒடு புதைத்திட உரியது ஆய் பொருவு – தேம்பா:4 24/2,3
புல்லும் பொல்லாங்கு ஈர்த்துபு புக்கு ஐம்பொறி காத்தான் – தேம்பா:4 53/4

மேல்


ஈர்தல் (1)

விஞ்சிய மாயை ஈர்தல் வேண்டும் என்று இரங்கி சொல்ல – தேம்பா:29 44/3

மேல்


ஈர்ந்த (3)

கறை ஈர்ந்த எழில் காண எமக்கு இரு கண் – தேம்பா:5 96/2
தேசு அறும் நெஞ்சம் ஈர்ந்த செல்லலோடு ஐயம் கொண்டான் – தேம்பா:7 60/4
இகலவரின் நால் வகைகள் சிவையொடு அற ஈர்ந்த அளவு எதிர் அமரின் நால் அரசர் வையம் – தேம்பா:15 130/3

மேல்


ஈர்ந்தனன் (1)

அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன் – தேம்பா:15 81/3

மேல்


ஈர்ந்தான் (4)

வடு உண்ட பிறையின் வாளி வகுத்து அவை அமலேக்கு ஈர்ந்தான் – தேம்பா:16 41/4
பை மணி தேரின் சித்தி பகழியால் அமலேக்கு ஈர்ந்தான்
மை மணி தேரின் சித்தி வாளியால் மதியான் அற்றான் – தேம்பா:16 45/1,2
சிலை உண்ட பகழி போக்கி திறத்து உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான்
மலை உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் மறம் உண்ட விழி தீயோடு – தேம்பா:16 48/2,3
மலை உண்ட கவசம் ஈர்ந்தான் மறம் உண்ட விழி தீயோடு – தேம்பா:16 48/3

மேல்


ஈர்ந்து (10)

குறை ஈர்ந்து உயர் வான் குடி ஆய இவள் – தேம்பா:5 96/1
மின்னி நா இடி வெற்பு ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வது – தேம்பா:10 8/1
காலன் ஏந்திய வாள் கவர்ந்து ஈர்ந்து உயிர் – தேம்பா:10 29/3
புறம் நெஞ்சு ஈர்ந்து அன துயரோடு இவற்றை கண்ட பொதிர் தீயோர் அயர்ந்து ஏங்கி புலம்பி சீற – தேம்பா:11 54/3
திற நெஞ்சு ஈர்ந்து என புவி உள் பிளந்த வாயில் திரண்டு உருண்டு ஆர்த்து அலறி தீ நரகில் வீழ்வார் – தேம்பா:11 54/4
கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4
எதிர் சூழும் கேடு உணரான் துஞ்ச மயிர் ஈர்ந்து இமிழ்த்தனரே – தேம்பா:17 34/4
மருட்டிய பகை முற்றா முன் வளர் திறத்து அடியில் ஈர்ந்து
தெருட்டிய நீரார் கோன்மை திறம் பெற தாயும் மேவார் – தேம்பா:25 12/2,3
புண் துதைந்த தீ அன்ன சுடும் சொல் வாளால் புரை ஈர்ந்து
விண் துதைந்த இடி என்ன முழங்கி நீதி வெரு உய்த்து – தேம்பா:26 162/1,2
அள்ளிய வினை நீர் ஈர்ந்து ஊர்ந்து அரிதில் வீட்டு உலகில் சேர்வார் – தேம்பா:30 82/4

மேல்


ஈர்லாந்த (1)

திக்கு ஒக்கும் செல்வம் எலாம் திரண்டு ஒக்கும் ஈர்லாந்த தீவார் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/4

மேல்


ஈர (8)

மண் தலங்கள் எங்கும் யாரும் வாழ ஈர வெண் குடை – தேம்பா:11 6/3
உன்னம் மேவும் ஈர அன்பு முன்னம் உள் உறாமையால் – தேம்பா:11 12/3
ஆய் முகத்து தேறி அயிர்ப்பு அற ஈர உரை வலித்தான் – தேம்பா:29 67/4
சுரை ஈர மலர் தொடை சூழ் பொழிலே – தேம்பா:30 24/3
ஈர நீர் அவிழ துணரே வரை – தேம்பா:32 9/1
ஈர நீர விழ திரையே வனத்து – தேம்பா:32 9/2
ஈர நீர எழ சிகியே அறத்து – தேம்பா:32 9/3
ஈர நீரர் எழீஇ தடம் ஏகினார் – தேம்பா:32 9/4

மேல்


ஈரம் (7)

ஈனம் தவிர் ஈர் அறம் ஈரம் அருள் – தேம்பா:22 5/1
ஈரம் ஒன்று இல இறைத்தன பயன் இல விரை ஆம் – தேம்பா:27 19/1
விரை ஈரம் அறா விரி பூம் தடமே – தேம்பா:30 24/2
இன்பு ஈரம் அருந்தி இருந்தனையே – தேம்பா:31 52/1
அன்பு ஈரம் அகன்றொடு அகன்றனையோ – தேம்பா:31 52/2
முன்பு ஈரம் உலாம் முளரி துணரே – தேம்பா:31 52/3
பின்பு ஈரம் இலாது அது பேர்குவதோ – தேம்பா:31 52/4

மேல்


ஈரலும் (1)

ஏவிய முறை அதின் பித்தும் ஈரலும்
தீவிய மருந்து என எடுத்து செல்வு அயர்ந்து – தேம்பா:27 48/2,3

மேல்


ஈரலை (1)

இங்கு எதிர் தோழன் முன் கொணர்ந்த ஈரலை
பொங்கு அதிர்வு எழ புகைத்து எரித்து போக்கினான் – தேம்பா:27 55/3,4

மேல்


ஈரும் (2)

ஈரும் வாள் எயிற்றின் கூன் வெண் இளம் பிறை தோன்ற ஊனை – தேம்பா:2 10/1
கடம் மாறு இல வெம் சின வேழமொடும் கனம் ஈரும் கொடிஞ்சி விமானமொடும் – தேம்பா:24 24/1

மேல்


ஈவதற்கு (1)

என் நகர்க்கு இறையும் எண்ணும் ஈவதற்கு ஏகல் வேண்டும் – தேம்பா:10 6/3

மேல்


ஈவதே (1)

ஈவதே நசை பின்ற அளித்திடும் – தேம்பா:11 20/2

மேல்


ஈவரே (1)

மிடை வரும் கொடை வேய்ந்து இல ஈவரே – தேம்பா:27 33/4

மேல்


ஈவான் (4)

நன்மை பட்டு ஆர்ந்து ஏற்குநர் உய்வான் நனி ஈவான் – தேம்பா:4 49/4
வழுது ஆர்ந்த வையகத்தார் உய்தற்கு ஈவான் மணி கலத்து ஊடு அமுது ஏந்தும் அருள் மொய் மார்போன் – தேம்பா:11 37/4
துன்பு அருந்தி தான் மருந்து நமக்கே ஆகி துயர் துய்த்த பயன் எல்லாம் நமக்கே ஈவான்
அன்பு அருந்தி அமுது ஏந்தும் மணி கலத்தின் அன்னான் என்று இறைஞ்சினள் தாய் துயர் முன் இன்பம் – தேம்பா:11 57/2,3
திறம் ஒன்றே நயம் பீடை சேர்த்தி ஈவான்
புறம் ஒன்றே ஒவ்வா கருணை பொலிவோன் என்றான் – தேம்பா:27 63/3,4

மேல்


ஈவேன் (2)

மீன் குழைய கவின் மகளே கேட்டது ஈவேன் விழைந்து என்பான் – தேம்பா:26 168/4
நேடிய நன்று உற உற்றவை நீங்கு இல நிலையே பெற ஏழ் வரம் ஈவேன் – தேம்பா:32 42/4

மேல்


ஈறாக (1)

ஈறாக வருந்தினனே என்றான் அன்றோ என்றாள் – தேம்பா:31 27/4

மேல்


ஈறாய் (2)

ஈறாய் கண்ட கனவு எவன் செய்யும் காண்-மின் எனா – தேம்பா:20 61/2
ஈறாய் மாள்வான் கருணையனோ எய்தி அவனை ஒளிக்குதும் என்று – தேம்பா:26 52/3

மேல்


ஈறு (29)

ஈறு ஒப்பு அளவு ஆதி யாவும் இலாது – தேம்பா:5 76/1
கதி செய்கின்ற ஈறு அகன்ற கனிவு உகுக்கு வான் மிசை – தேம்பா:7 33/3
எண் தலங்கள் எங்கும் நன்றி ஈறு இலாமல் ஈயுமே – தேம்பா:7 36/4
ஈறு இலாமல் ஏகி மூடர் ஈங்கு தேடு சீர் எலாம் – தேம்பா:7 37/1
உற்ற மீனும் வானும் வானம் உற்ற யாமும் ஓயும் ஈறு
அற்ற ஆசையோடு கூசு அதிர்ப்பில் வாழ்த்தும் நாதனை – தேம்பா:7 38/1,2
ஈறு இலா செகம் எலாம் ஏத்தும் ஓர் இறையவன் – தேம்பா:9 10/1
ஈறு வாய் இல எந்தையின் அன்னையே – தேம்பா:11 30/4
ஈறு இன்றி வளம் பூத்த இறையோனை இறைஞ்சுவதற்கு இணைந்து போனார் – தேம்பா:11 107/4
பெற்று முதல் ஈறு இல பெரும் தகையை மண் மேல் – தேம்பா:14 7/2
மண் முழுது அன்றி வானும் வணங்கும் ஒப்பு எதிர் ஈறு இன்றி – தேம்பா:15 49/1
ஏறு நூறுமொடு நூறு தாரை ஒலி ஈறு இலாதும் எழ வானின் மேல் – தேம்பா:16 32/3
இன்னும் இ நாள் நல் உயிர் ஈறு இன்றி இன்ப கடல் நின்றோன் – தேம்பா:19 33/1
ஈறு அடி இல்லான் குன்றத்து எழுதிய மறை கல் பேழை – தேம்பா:25 63/1
தீதின் நீ உயிர் ஈறு ஆக தேடுகின்றவனே அன்றோ – தேம்பா:25 66/4
இன்ன பின் கதி ஈறு உளதாய் இறந்து – தேம்பா:27 91/2
பேதி இலா வானவரும் எம் உயிரும் படைப்புண்ட பின் ஈறு இல்லா – தேம்பா:27 94/2
ஓதி இலா மற்று உயிர்கள் முதல் ஈறு உள்ளன என்ன உரி நூல் ஈது ஆய் – தேம்பா:27 94/3
ஆதி ஈறு_இரண்டு இலோய் ஆசு இலோய் அமைந்த மு – தேம்பா:27 132/1
ஈறு_இல நன்மை நிறைவும் ஓர் குறை முற்று இன்மையும் தொழ தகும் தெய்வம் – தேம்பா:27 156/1
எண் செய் ஈறு_இலா இறைவரை விகற்பித்தார் என்றார் – தேம்பா:27 167/4
ஈறு ஆ கொண்டேம் தீ நரகு அந்தோ எரிகின்றேம் – தேம்பா:28 116/3
ஈறு உயிர் ஆக நிற்ப இனைந்து இரும் குரவன் வேண்டி – தேம்பா:29 87/1
இறந்தான்-கொல்லோ முதல் ஈறு இல்லோன் தனது ஆர் தயையை – தேம்பா:31 25/1
ஈறு பட்டு அனைத்தும் கற்றவர் சொன்னது இயம்புதும் என தொழுது உரைப்பான் – தேம்பா:31 89/2
ஆதி ஈறு இலா நாயகன் அம் புவி – தேம்பா:34 30/1
மீதில் ஈறு உயிர் ஆக விளிந்து ஒரு – தேம்பா:34 30/2
இற்றான் உயிர் ஈறு உற எய்திய நோய் – தேம்பா:36 57/2
நஞ்சு இட்டு உயிர் ஈறு இட நாடினர்-ஆல் – தேம்பா:36 58/4
இ செவி மதர் கண் கையால் ஈறு இல முகந்து மாந்த – தேம்பா:36 93/1

மேல்


ஈறு_இரண்டு (1)

ஆதி ஈறு_இரண்டு இலோய் ஆசு இலோய் அமைந்த மு – தேம்பா:27 132/1

மேல்


ஈறு_இல (1)

ஈறு_இல நன்மை நிறைவும் ஓர் குறை முற்று இன்மையும் தொழ தகும் தெய்வம் – தேம்பா:27 156/1

மேல்


ஈறு_இலா (1)

எண் செய் ஈறு_இலா இறைவரை விகற்பித்தார் என்றார் – தேம்பா:27 167/4

மேல்


ஈறுபடு (1)

ஈறுபடு நாளில் வரும் இரு வினை வீயா பயன் பின்பு இல்லை என்பார் – தேம்பா:27 100/4

மேல்


ஈறும் (5)

ஈறும் தவிர்ந்த உன் புகழ் கடல் ஆழ்ந்த எனக்கே கரை காட்ட அருளாயோ – தேம்பா:10 143/4
ஈ இனம் எண்ணும் ஈறும் இன்றியே எவணும் மொய்த்து – தேம்பா:14 32/3
அருளும் இவர் ஈறும் இல நடுவை அணி பேரணியும் அழிய முனை சோசுவன் உள் நுழைந்தான் – தேம்பா:15 124/4
ஆதி இலா ஈறும் இலா இணை இன்றி என்றும் உளோன் அமலன் ஒன்றே – தேம்பா:27 94/1
ஈறும் ஒன்று இல இன்னணம் தீயரே – தேம்பா:28 107/1

மேல்


ஈன் (1)

ஈன் இறைவன் அறு தானை இற்று அழிந்த நிலை கண்டான் – தேம்பா:29 75/2

மேல்


ஈன்ற (64)

இட்டு இரட்டின கரும்பு இன்பு ஈன்ற கள் – தேம்பா:1 27/3
மின்னல் நேரும் அன்னை ஈன்ற வேதநாதனை தொழ – தேம்பா:11 1/3
இரவி வேய்ந்த கஞ்சம் ஈன்ற இலகு முத்தம் ஏய்த்து வெல் – தேம்பா:11 8/1
புரவில் வேய்ந்த சேயை ஈன்ற பொருவு_இல் அன்னை வாழுதி – தேம்பா:11 8/2
ஏதம் இன்றி மாலி ஈன்ற காந்தி என்று தோன்றலை – தேம்பா:11 10/1
பாதம் ஒன்று சோமன் ஈன்ற பால் நிலாவை மானுமே – தேம்பா:11 10/4
கட்டு வாய் விளா கன்னி தன் மகவினை ஈன்ற
எட்டு நாளும் ஆய் இரவி ஆயிரர் என இரவி – தேம்பா:11 88/2,3
விண் எழுந்த வெண் மதியம் மிதித்து ஒளிரு மெல் அடியாள் விரும்பி ஈன்ற
ஒண் எழுந்த திரு மகற்கே உரி கொடி ஆம் என மறையோர் உரைத்த வண்ணம் – தேம்பா:11 104/1,2
பூங்கொடியாய் அழிவு இன்றி பூ அனைய மகவு ஈன்ற பொருவு_இல் தாயும் – தேம்பா:11 119/2
எ வினையும் அற்ற முறை ஈன்ற அருள் தாயே – தேம்பா:12 90/3
சால் வரும் மாட்சி நோவன் தானும் தான் தவத்தில் ஈன்ற
வால் வரும் சேமும் காமும் யாப்பனும் மக்கள் ஆக – தேம்பா:14 118/2,3
அலை ஈன்ற முத்து என ஈங்கு அயர்வுற்றோன் முன் நாளில் – தேம்பா:15 7/1
மலை ஈன்ற இ மணி பூம் புனலிடத்தும் மறை பகைத்த – தேம்பா:15 7/2
கொலை ஈன்ற வேல் வல்லார் குழைந்து அற இ நாட்டிடத்தும் – தேம்பா:15 7/3
கலை ஈன்ற சொல் கடந்து காட்டியவை கேள்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 7/4
மலை ஈன்ற மணி புயம் மா புலி ஈன்ற மார்பம் – தேம்பா:16 18/1
மலை ஈன்ற மணி புயம் மா புலி ஈன்ற மார்பம் – தேம்பா:16 18/1
கொலை ஈன்ற கரம் கொடிது ஈன்ற அழல் கொடும் கண் – தேம்பா:16 18/2
கொலை ஈன்ற கரம் கொடிது ஈன்ற அழல் கொடும் கண் – தேம்பா:16 18/2
சிலை ஈன்ற சரத்து இடி கொண்டு எரி ஈன்ற சீற்றத்து – தேம்பா:16 18/3
சிலை ஈன்ற சரத்து இடி கொண்டு எரி ஈன்ற சீற்றத்து – தேம்பா:16 18/3
அலை ஈன்ற படை திரளோடு அமலேக்கு எதிர்த்தான் – தேம்பா:16 18/4
அள் இலை கமல மேல் அணி சங்கு ஈன்ற முத்து – தேம்பா:17 5/1
பார் கெழு மடந்தை ஈன்ற படர்தரு கை தாய் ஆம் வான் – தேம்பா:18 26/1
கார் ஆர் பின் குழலாள் களித்து ஈன்ற இருவரினுள் – தேம்பா:20 58/3
முன் கொண்ட குழலாள் ஈன்ற முளைகள் ஈர்_ஐந்தும் ஆனோம் – தேம்பா:20 105/2
இனையன கேட்டு தன்னை ஈன்றனள் பின்னர் ஈன்ற
தனையனை காண வெஃகி தந்த பின்_மகன் வந்து அல்லால் – தேம்பா:20 106/1,2
வாள் எழும் கணினாள் ஈன்ற வண்ண நல் குழவி நின்றான் – தேம்பா:21 7/4
குன்று ஒளித்திடும் திண் தோளின் கோன் இனிது ஈன்ற கோதை – தேம்பா:21 8/2
கோளை உண்ட குழல் மென் கொடி ஈன்ற
காளை உண்ட வதன கவின் காண – தேம்பா:21 17/1,2
என்றலொடு நொந்து முகில் ஈன்ற உரும் என்னா – தேம்பா:23 48/1
அன்று ஆவற்கு ஈன்ற மகன் ஆண்டகையோ அன்று என்றான் – தேம்பா:23 77/4
செழு மலர் கொடிகள் ஈன்ற தேன் முகை முகிழா முன்னர் – தேம்பா:25 89/3
கனிய ஈன்ற நான் கருதிய செல் கதி செல்ல – தேம்பா:26 65/2
முரல் வாய் சங்கு உளைந்து ஈன்ற முத்தும் செந்நெல் முத்தும் உறழ் – தேம்பா:27 37/1
ஏர் செல்வத்து அன்னம் என்பாள் ஈன்ற நம்பி தயோதரனே – தேம்பா:27 39/3
புதி அகடு ஆர் அணி பொற்பில் ஈன்ற அ – தேம்பா:27 50/3
கரை வாய் சங்கங்கள் கதிர் முத்து ஈன்ற கடல் சூழும் – தேம்பா:29 18/2
நூல் செய் புலம் மிக்கோன் நுனித்த அன்பின் நோன்று ஈன்ற
வேல் செய் திற நம்பி வினை கண்டு அற்க என விளித்தான் – தேம்பா:29 50/3,4
எரி வளர் உலை கொன்று ஈன்ற இலை பலியாக மாறி – தேம்பா:30 69/2
கான் நலம் தோய் தவத்து ஈன்ற காதலன் – தேம்பா:30 105/2
அலை ஈன்ற செம்_சுடர் போல் ஆங்கு எழும் சேய் உயிர் செல்ல – தேம்பா:30 121/1
கொலை ஈன்ற வெற்று உடம்பாய் கூற்றும் இலாது அசைவும் இலாது – தேம்பா:30 121/2
இலை ஈன்ற பூம் கொடி கொள் எழும் தவனும் தாயும் அழுது – தேம்பா:30 121/3
உலை ஈன்ற தீ உருகும் ஓவியங்கள் என நின்றார் – தேம்பா:30 121/4
நனை அலர்ந்து என ஈன்ற நின் நந்தனன் – தேம்பா:31 63/3
விரை வாய் பூம் தாழை உலாம் வெள் வளை ஈன்ற பூ வயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன்ற – தேம்பா:32 23/1
விரை வாய் பூம் தாழை உலாம் வெள் வளை ஈன்ற பூ வயல் ஊர்ந்து மிளிர் முத்து ஈன்ற
கரை வாய் பூம் சுனை பூப்ப கனி யாழ் வண்டு இமிர்ந்து ஒகரம் களி கூர்ந்து ஆடும் – தேம்பா:32 23/1,2
பொருள் ஈன்ற பெரும் செல்வ பொலிவு ஒழிக்கும் வளம் புணர புகன்ற நாடு – தேம்பா:32 24/1
மருள் ஈன்ற அவா ஒழிப்ப வையகத்தில் நான் உதித்து மறை என்று ஓதும் – தேம்பா:32 24/2
தெருள் ஈன்ற நூல் ஒருங்கே திரு விளக்கு என்று ஏற்றி எலா திக்கும் தானே – தேம்பா:32 24/3
அருள் ஈன்ற விளக்கு ஆகி அவனி எலாம் ஆளும் இத்தாலிய நாடு அன்றோ – தேம்பா:32 24/4
எனை ஈன்ற இணையா இத்தாலிய நாடு அளவு இன்றி இயலும் மாட்சி – தேம்பா:32 30/1
சுனை ஈன்ற மலர் வாயான் துளி மது போல் இன்பம் உகும் சொல்லால் சொன்ன – தேம்பா:32 30/2
வினை ஈன்ற வியப்புடன் உள் மிக ஏய்ந்த ஐயம் அற வினவி தண் தேன் – தேம்பா:32 30/3
நனை ஈன்ற நறும் கொடியோன் நளினம் அடும் தாள் தொழுதே நவின்றான் மாதோ – தேம்பா:32 30/4
தாய் ஆக கன்னியும் ஆய் தாரணி மேல் அரிது ஈன்ற
சேய் ஆக எம் இறையோன் சென்று ஐ_ஐந்து_ஓர் ஆண்டு ஆய் – தேம்பா:34 34/2,3
ஆர் நல தவத்தோர் களிப்புறீஇ நிற்ப அன்பு மிக்கு என் மகள் ஈன்ற
ஏர் நல புதல்வற்கு உற்றவை அறைதி என்றனள் அன்னமை என்பாள் – தேம்பா:34 45/3,4
தே அருள் திளைத்த நிரப்பினால் கன்னி சினையை உற்று ஈனினும் ஈன்ற
மேவு அருள் மகவை மகன் என இனிதாய் விருப்பொடு வளர்த்தனை என்னா – தேம்பா:36 37/1,2
கலை ஈன்ற முறை ஒல்காது அங்கண் நாப்பண் கதிர் பொன்னால் – தேம்பா:36 96/1
உலை ஈன்ற அரி மு_நான்கு எருத்தின் தாங்க ஒளி அல்கா – தேம்பா:36 96/2
மலை ஈன்ற இன மணியால் குறட்டை ஏற்றி வானோர் சேர் – தேம்பா:36 96/3
நிலை ஈன்ற எழில் காட்ட நிமிர்ந்தது ஓர் சிங்காசனமே – தேம்பா:36 96/4
மணி நிலா பிறை போல் ஈன்ற தன் தேவ மகற்கும் அன்பு அருள் நிழல் செய்த – தேம்பா:36 114/3

மேல்


ஈன்றதே (1)

சூழ் அக மரங்கள்-தோறும் சூழ் உளைந்து ஈன்றதே போல் – தேம்பா:20 40/1

மேல்


ஈன்றன (2)

தன்னை ஈன்றன தாய்-தனை நோக்கலோடு – தேம்பா:10 111/1
தந்தை ஈன்றன தாயும் தன் சேயனை – தேம்பா:10 112/1

மேல்


ஈன்றனள் (5)

நிலவு மூன்றினும் நிறப்ப ஈன்றனள் – தேம்பா:10 94/4
பொதிர் கொள் பூ மணம் போல் மகவு ஈன்றனள்
கதிர் கொள் சேயொடு கண்கள் கலந்த கால் – தேம்பா:10 110/1,2
இனையன கேட்டு தன்னை ஈன்றனள் பின்னர் ஈன்ற – தேம்பா:20 106/1
ஏட்டு-இடை அன்னம் என்ன ஈன்றனள் கரத்தில் வைகி – தேம்பா:26 105/2
தனையர் ஈன்றனள் நான் என தாய் படும் – தேம்பா:31 63/1

மேல்


ஈன்றாட்கும் (1)

என்னோடு என்னை கன்னி வழாது ஈன்றாட்கும் தான் நிழல் செய்த – தேம்பா:36 25/2

மேல்


ஈன்றாலும் (1)

துணை தீர்ந்து கன்னி எனை ஈன்றாலும் உறும் துயரில் துணை ஆதற்கும் அ – தேம்பா:5 30/1

மேல்


ஈன்றாள் (2)

நடவி ஆர் தவத்தில் ஓங்கி நாதனை ஈன்றாள் தாளை – தேம்பா:0 7/3
ஆசை மிக்க கனி ஈன்றாள் கற்றோர் அரும் தொடைப்பா – தேம்பா:3 55/2

மேல்


ஈன்றான் (1)

இட்டு அற்றம் இன்றி மனு_குலத்தை ஈன்றான் இ திறத்தான் – தேம்பா:14 96/4

மேல்


ஈன்றிடும் (1)

பருந்தோடு உறும் நிழல் என்று உயர் பயன் ஈன்றிடும் எனவே – தேம்பா:2 63/2

மேல்


ஈன்று (2)

ஈன்று இரா அன்று குறுகிற்று என்னவே – தேம்பா:10 98/4
அழிவு இன்றி கன்னி தாய் அரிதில் அவண் திரு மகவு ஈன்று அளித்த ஆறும் – தேம்பா:11 111/1

மேல்


ஈன்றும் (2)

சீர் உலாம் வயத்த நாதன் செய்தலின் மகவை ஈன்றும்
சீர் உலாம் கன்னி ஆதல் சேர்த்தலே அரிது என்பாயோ – தேம்பா:7 13/3,4
தாயும் ஆய் ஒன்று ஆம் மூவர்-தமில் சுதன்-தன்னை ஈன்றும்
தூய மா கன்னிக்கு ஏதம் தோன்று இலா சுடரின் ஊங்கு – தேம்பா:7 16/2,3

மேல்


ஈன்றோன் (1)

உளர்ந்த கண் அருவி ஓட்டி உலந்து எனை ஈன்றோன் மாள – தேம்பா:26 104/2

மேல்


ஈன (1)

உடல் விளை ஈன மாக்கள் உணர்கவும் நாணும் காதை – தேம்பா:23 63/1

மேல்


ஈனம் (6)

ஈனம் கொண்டார் உள் வலி கொள்வான் இவை கொண்டான் – தேம்பா:4 48/4
ஈனம் உறு நாடு அடைதல் வேண்டும் இனி-கொல்லோ – தேம்பா:14 8/4
ஈனம் தவிர் ஈர் அறம் ஈரம் அருள் – தேம்பா:22 5/1
மெய்யின் வாயால் ஈனம் மலிந்த வினை மாக்கள் – தேம்பா:23 23/2
மெய் வகை திறத்தில் ஈனம் விளைந்து உளம் தெளியா மாக்கள் – தேம்பா:24 6/2
ஊன் செயும் ஈனம் உற்று எஞ்சிய தன்மையின் உளத்து ஓர் நிலையும் இல மாக்கள் – தேம்பா:32 39/2

மேல்


ஈனமே (1)

ஈனமே ஒழித்தி என்று எவரும் ஏற்றி அ – தேம்பா:20 132/3

மேல்


ஈனர் (1)

ஏங்கிய உளத்தில் தேற இரவலர் ஈனர் நால்வர் – தேம்பா:29 42/3

மேல்


ஈனல் (1)

பகல் பெறு கன்னியாய் நீ பழுது இலா சிறுவன் ஈனல்
இகல் பெறு வினை என்றாலும் இறையவற்கு எளியது அன்றோ – தேம்பா:7 14/3,4

மேல்


ஈனார் (1)

ஈனார் எழ வான் வேந்து உதித்தான் என்ன உளத்தில் தேறுகின்றான் – தேம்பா:27 128/4

மேல்


ஈனினும் (1)

தே அருள் திளைத்த நிரப்பினால் கன்னி சினையை உற்று ஈனினும் ஈன்ற – தேம்பா:36 37/1

மேல்


ஈனுதல் (1)

கன்னி முறையொடு நாயகனை ஒளி காலும் உடு என ஈனுதல்
என் இனிய முறை சூடும் இவள் என ஏக பரன் இடும் ஏவலால் – தேம்பா:5 124/1,2

மேல்


ஈனும் (3)

குணிக்க அரிது ஆம் இருள் ஈனும் கோது இனிமை நசை வெறுத்தேன் – தேம்பா:6 14/4
காடு யாவும் வாசம் ஆரு கனியை ஈனும் நாள் இதே – தேம்பா:7 30/4
தேன் செய்த மலர் ஈந்து சிறந்த மணம் கூட்டி நினை சேய் என்று ஈனும்
மீன் செய்த முடியாளை தந்து தந்த நயன் அறியா வினை பயத்தால் – தேம்பா:8 13/2,3

மேல்


ஈனோர் (1)

ஈனோர் உடல் கொண்டான் நெடிது வாழ்த்தி இசை செய்தார் – தேம்பா:16 59/4

மேல்