இ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 286
இ-வாய் 1
இஃது 9
இஃதே 5
இஃதேல் 4
இக்கால் 2
இக்கு 17
இக்கும் 1
இகந்தார் 1
இகந்தான் 3
இகந்து 1
இகல் 32
இகல்கின் 1
இகல்வர் 1
இகல்வன 4
இகல்வார் 1
இகல 2
இகலவரின் 1
இகலோர் 1
இகழ்ச்சி 2
இகழ்ச்சியும் 1
இகழ்ச்சியை 1
இகழ்ந்த 1
இகழ்ந்தனை 1
இகழ்ந்தாரும் 1
இகழ்ந்தீர் 1
இகழ்ந்து 3
இகழ்ந்தோய் 1
இகழ்வினோடு 1
இகழ்வு 3
இகழுவர் 1
இகற்கு 2
இகன்ற 1
இகன்றன 2
இகன்று 5
இகுலன் 7
இங்கண் 50
இங்கணில் 1
இங்கணே 1
இங்கிதம் 1
இங்கு 10
இங்கும் 1
இச்சிக்கும் 1
இச்சையால் 2
இசலா 1
இசலி 4
இசறயலை 1
இசிப்பாஞ 1
இசேக்கியல் 1
இசை 84
இசைக்கு 6
இசைக்கும் 1
இசைகள் 9
இசைகளை 1
இசைத்த 12
இசைத்தது 1
இசைத்ததே 1
இசைத்தலால் 1
இசைத்தவுளி 1
இசைத்தி 1
இசைத்து 8
இசைதர 1
இசைந்த 2
இசைந்து 1
இசைப்ப 5
இசைப்படும் 1
இசைப்பது 1
இசைப்பும் 1
இசைபட 1
இசையாய் 1
இசையால் 3
இசையின் 5
இசையும் 2
இசையொடு 2
இசையொடும் 2
இசைவன 1
இஞ்சி 5
இட்ட 14
இட்ட-காலை 1
இட்டது 3
இட்டதே 4
இட்டலும் 2
இட்டன 2
இட்டனர் 1
இட்டனரே 1
இட்டனள் 1
இட்டான் 1
இட்டானே 1
இட்டீர் 2
இட்டு 49
இட்டோம் 1
இட 24
இடங்கர் 1
இடங்கள்-தொறும் 1
இடங்கள்-தொறுமே 1
இடங்கள்-தோறும் 5
இடத்தால் 1
இடத்தில் 4
இடத்திலும் 1
இடத்து 40
இடத்தும் 1
இடது 1
இடம் 35
இடம்-தொறும் 1
இடமும் 2
இடமே 3
இடர் 29
இடர்-கொல்லோ 1
இடர்க்கு 1
இடர்கள் 1
இடரால் 1
இடரும் 1
இடருள் 1
இடலால் 1
இடவும் 1
இடவோ 1
இடறி 1
இடறு 1
இடன் 1
இடஇட 2
இடி 60
இடிக்கு 1
இடிக்கும் 1
இடிக்குவார் 1
இடிகள் 4
இடிகளொடு 2
இடித்த 6
இடித்ததே 1
இடித்தலும் 1
இடித்தன 2
இடித்து 15
இடிந்தே 1
இடிப்ப 2
இடிப்பட 1
இடிப்பான் 1
இடிபட்டு 1
இடிய 1
இடியாதோ 1
இடியாய 1
இடியில் 1
இடியின் 4
இடியினும் 1
இடியொடு 4
இடியொடும் 1
இடு 15
இடுக்கண் 12
இடுக 1
இடுதலின் 1
இடும் 31
இடும்பை 5
இடும்பையொடு 1
இடுவன 1
இடுவார் 5
இடை 73
இடை-தொறும் 1
இடைக்கது 1
இடைக்கு 1
இடைச்சி 1
இடைநின்று 1
இடையர் 2
இடையிடை 3
இடையிடைக்கு 1
இடையிடையே 1
இடையில் 6
இடையின் 2
இடையே 1
இடையொடு 1
இடைவிட்ட 1
இடைவிடா 4
இடைவிடாது 1
இண்டு 1
இண்டை 1
இணங்கல் 1
இணங்கி 4
இணங்கிய 8
இணங்கிலராகில் 1
இணங்கிலாது 1
இணங்கினர் 1
இணங்கும் 1
இணங்குவர் 1
இணர் 9
இணரொடு 1
இணை 100
இணை_அறும் 1
இணை_இலா 2
இணை_இலான் 1
இணைக்கி 1
இணைசெய 1
இணைந்த 1
இணைந்து 5
இணைப்பட 1
இணைய 1
இணையா 13
இணையாத 1
இணையாது 1
இணையும் 1
இணையோ 1
இத்தாலிய 6
இதம் 2
இதய 2
இதயத்தில் 4
இதயத்து 6
இதயம் 3
இதயமே 2
இதழ் 16
இதழ்கள் 1
இதழும் 1
இதழை 1
இதற்கு 1
இதற்கே 1
இதன் 2
இதனை 3
இதாய் 1
இதில் 1
இது 94
இதும் 1
இதுவாய் 1
இதுவும் 1
இதுவே 10
இதுவேல் 4
இதுவோ 4
இதே 22
இதேல் 1
இதேனும் 1
இதை 2
இதோ 30
இந்த 1
இந்திரி 1
இந்து 11
இந்தை 1
இந்தோ 1
இப்பால் 3
இப்புறத்து 1
இப்போ 1
இப 1
இபங்கள் 2
இபத்தின் 1
இபத்து 2
இபம் 4
இம்பர் 2
இம்மை 1
இமத்து-இடை 1
இமன் 1
இமிர் 5
இமிர்ந்து 1
இமிரும் 1
இமிழ் 9
இமிழ்த்த 2
இமிழ்த்தனரே 1
இமிழ்த்து 1
இமிழி 1
இமிழில் 5
இமிழின் 11
இமை 2
இமைக்கு 1
இமைக்கும் 11
இமைத்த 3
இமைத்தல் 1
இமைத்தவன் 1
இமைத்து 1
இமைப்ப 1
இமைப்பில் 2
இமைப்பின் 1
இமைப்பு 3
இமைப்பும் 1
இமையா 5
இமையாது 1
இமையார் 1
இயக்க 1
இயக்கம் 2
இயக்கி 3
இயங்க 3
இயங்கிய 2
இயங்கு 1
இயங்கும்-ஆல் 1
இயம் 2
இயம்ப 1
இயம்பல் 2
இயம்பி 1
இயம்பிட 3
இயம்பிடல் 1
இயம்பிய 3
இயம்பியும் 1
இயம்பிற்றே 1
இயம்பின 2
இயம்பினர் 1
இயம்பினர்-ஆல் 1
இயம்பினார் 1
இயம்பினாள் 1
இயம்பினான் 3
இயம்பீரேல் 1
இயம்பு 2
இயம்பு-மின் 1
இயம்புகின்றான் 1
இயம்புதல் 4
இயம்புதி 1
இயம்புதீர் 1
இயம்புதும் 1
இயம்பும் 2
இயம்புவர் 1
இயம்புவன் 1
இயமற்கு 1
இயல் 36
இயல்கள் 1
இயல்பட 1
இயல்படு 1
இயல்பாய் 1
இயல்பால் 5
இயல்பான் 2
இயல்பில் 2
இயல்பின் 2
இயல்பினால் 1
இயல்பு 25
இயல்புடன் 1
இயல்புற 1
இயல்புறி 1
இயல்பே 1
இயல்பை 1
இயல்பொடு 2
இயல்போ 1
இயல்வது 1
இயல 2
இயலா 2
இயலாத 5
இயலாது 2
இயலால் 2
இயலான் 2
இயலினொடு 1
இயலும் 8
இயலுமோ 1
இயலே 2
இயலோர்க்கு 1
இயற்கு 1
இயற்கை 1
இயற்கையால் 1
இயற்ற 4
இயற்றல் 3
இயற்றலே 1
இயற்றி 12
இயற்றிய 9
இயற்றிய-காலை 1
இயற்றியவை 1
இயற்றினார் 1
இயற்றினான் 2
இயற்றினோய் 1
இயற்றினோன் 1
இயற்று 2
இயற்றுதல் 1
இயற்றும் 16
இயற்றுவேன் 1
இயன்ற 6
இயன்று 9
இயாக்கோபன் 1
இயாப்பு 1
இயாவரும் 1
இயேசு 2
இயை 15
இயைந்த 13
இயைந்தது 1
இயைந்து 9
இயைந்துளான் 1
இயைய 1
இயையின் 1
இயையும் 1
இயோனசு 1
இரக்கம் 6
இரக்கமும் 1
இரக்கு 3
இரங்க 6
இரங்கா 1
இரங்காய் 1
இரங்காயினார் 1
இரங்காயோ 1
இரங்கி 46
இரங்கிய 5
இரங்கியது 1
இரங்கின் 1
இரங்கின 1
இரங்கினர் 1
இரங்கினார் 2
இரங்கினாள் 2
இரங்கினான் 2
இரங்கீர்-கொல்லோ 1
இரங்கு 9
இரங்கும் 1
இரங்குவான் 2
இரட்ட 4
இரட்டி 6
இரட்டிட 1
இரட்டிய 2
இரட்டியும் 1
இரட்டின 6
இரட்டினன் 1
இரட்டினான் 1
இரட்டு 1
இரட்டும் 1
இரண்டாம் 2
இரண்டாய் 1
இரண்டில் 2
இரண்டு 22
இரண்டும் 8
இரணம் 1
இரணமே 1
இரத்த 2
இரத்தம் 8
இரத்தமும் 1
இரத்தமொடு 1
இரத 9
இரதங்கள் 1
இரதத்தால் 1
இரதத்தின் 1
இரதத்து 2
இரதத்தை 1
இரதம் 23
இரதமது 1
இரதமுடன் 1
இரதமும் 5
இரதமே 1
இரந்த 2
இரந்தான் 2
இரந்து 8
இரப்ப 1
இரப்பார் 1
இரப்பார்க்கு 1
இரப்பு 1
இரப்போர் 1
இரப்போர்க்கும் 1
இரபயேல் 1
இரவலர் 6
இரவலர்க்கு 1
இரவி 39
இரவிக்கு 3
இரவிமாபுரம் 1
இரவியின் 3
இரவியும் 1
இரவியே 1
இரவியை 1
இரவில் 9
இரவின் 6
இரவு 19
இரவொடு 1
இரா 28
இராக்கதன் 2
இராக்கினியே 1
இராசிவம் 1
இராது 1
இராயன் 1
இராயனை 1
இராவு 1
இராவும் 1
இரி 5
இரிகின்றனர் 1
இரிகுவர் 1
இரிதர 1
இரிதல் 1
இரிந்த 12
இரிந்தது 1
இரிந்து 13
இரிந்துளி 1
இரிய 7
இரியல் 1
இரியா 1
இரியும் 2
இரிவ 2
இரிவன 1
இரிவார் 2
இரீர் 1
இரீஇ 1
இரு 191
இரு-பால் 5
இரு_நூறு 3
இருக்க 1
இருக்கும் 5
இருக்கை 1
இருக்கையின் 1
இருட்கு 1
இருட்டு 3
இருட்டும் 2
இருண்ட 12
இருண்டதே 1
இருண்டு 9
இருத்த 1
இருத்தல் 2
இருத்தி 7
இருத்திய 1
இருத்தியர் 1
இருத்தியின் 1
இருத்தியே 1
இருத்தியொடு 1
இருத்தினால் 1
இருத்து 1
இருத்தை 1
இருதி 4
இருதுவத்தை 1
இருந்த 10
இருந்த-காலை 1
இருந்த-காலையில் 1
இருந்தது 1
இருந்ததுவே 1
இருந்தன 1
இருந்தன-கால் 1
இருந்தனமே 1
இருந்தனர் 3
இருந்தனையே 1
இருந்தாய் 1
இருந்தார் 2
இருந்தாள் 2
இருந்து 23
இருந்தே 1
இருந்தேன் 1
இருநூறு 1
இருப்ப 9
இருப்பு 4
இருபது 1
இருபற்று 1
இரும் 33
இரும்பால் 1
இரும்பின் 1
இரும்பினில் 1
இரும்பு 4
இருமை 4
இருமையின் 2
இருமையும் 1
இருமையோர் 1
இருவர் 48
இருவர்-தம்மில் 1
இருவர்-தம்மை 1
இருவர்-பால் 1
இருவர்க்கு 1
இருவரினுள் 1
இருவருக்கு 1
இருவரும் 8
இருவரே 1
இருவரேனும் 1
இருவரை 1
இருள் 153
இருள்-கண் 1
இருள்-தனை 1
இருள்பட்டு 1
இருள்பட 1
இருள 1
இருளல் 1
இருளில் 1
இருளிற்று 1
இருளின் 5
இருளினும் 1
இருளும் 8
இருளுற 1
இருளே 2
இருளை 9
இருளொடு 1
இரேன் 1
இரை 7
இரைக்கும் 1
இரைத்த 4
இரைத்தன 1
இரைத்து 1
இரைப்ப 1
இரையை 1
இரையோ 1
இரோமை 1
இரோமையின் 1
இல் 117
இல்-ஆல் 3
இல்ல 1
இல்லதால் 2
இல்லது 9
இல்லது-ஆல் 1
இல்லதும் 3
இல்லதே 2
இல்லதேல் 1
இல்லவட்கு 1
இல்லவள் 1
இல்லவன் 1
இல்லவை 1
இல்லற 2
இல்லறத்தோடு 1
இல்லறம் 2
இல்லன் 1
இல்லன 11
இல்லா 21
இல்லாத 1
இல்லாது 14
இல்லாமை 1
இல்லாமையில் 1
இல்லாமையின் 1
இல்லார் 6
இல்லாராய் 1
இல்லால் 4
இல்லாள் 4
இல்லாளை 2
இல்லான் 9
இல்லிய 2
இல்லில் 1
இல்லீர் 1
இல்லும் 1
இல்லை 30
இல்லை-ஆல் 3
இல்லையால் 2
இல்லையே 5
இல்லோர் 5
இல்லோர்க்கு 2
இல்லோன் 1
இல 309
இலக்கணங்கள் 1
இலக்கணம் 1
இலக்கம் 3
இலக்கனன் 1
இலக 4
இலகி 2
இலகு 5
இலகும் 1
இலங்க 11
இலங்கவும் 1
இலங்கி 8
இலங்கிய 2
இலங்கிற்று 1
இலங்கின 1
இலங்கினாள் 1
இலங்கினான் 1
இலங்கு 15
இலங்கும் 9
இலதாய் 2
இலதால் 2
இலது 14
இலது-ஆல் 1
இலதும் 1
இலதே 2
இலதேல் 4
இலயை 1
இலர் 14
இலராய் 1
இலரியோனே 1
இலரும் 1
இலரே 2
இலள் 2
இலன் 14
இலா 153
இலாத 5
இலாத-போது 1
இலாதான் 1
இலாது 54
இலாதும் 2
இலாமல் 2
இலாமையால் 5
இலாமையானும் 3
இலாமையும் 2
இலாமையே 1
இலாய் 1
இலார் 28
இலார்-இடை 1
இலார்க்கு 4
இலார்க்கே 2
இலாரேனும் 1
இலால் 12
இலாள் 3
இலாற்கு 1
இலான் 22
இலான்-கொல்லோ 1
இலானும் 1
இலீலி 1
இலீலை 1
இலுசி 1
இலெனோ 1
இலேபுவன் 1
இலேம் 3
இலேல் 1
இலை 42
இலை-கொல் 2
இலை-ஆல் 3
இலைகள் 3
இலையும் 2
இலையே 2
இலையோ 5
இலோத்து 1
இலோய் 8
இலோர் 1
இவ்வாறு 13
இவ்வாறே 2
இவ 1
இவட்கு 1
இவண் 41
இவணே 1
இவர் 78
இவர்-தம் 1
இவர்-தம்-பால் 1
இவர்க்கு 7
இவர்க்கும் 1
இவர்க்குள் 1
இவர்கள் 1
இவர்ந்து 3
இவரலின் 2
இவரிய 1
இவரீஇ 1
இவரும் 4
இவரே 1
இவரை 7
இவரோடு 2
இவள் 33
இவளும் 5
இவளை 2
இவற்கு 6
இவற்கும் 1
இவற்று 1
இவற்றை 6
இவற்றொடு 2
இவறல் 1
இவறா 1
இவறான் 1
இவறி 1
இவறிய 1
இவறும் 2
இவன் 52
இவன்-தனை 1
இவன்-தான் 1
இவனால் 1
இவனும் 5
இவனே 2
இவனை 6
இவா 2
இவாவு 1
இவுளி 6
இவுளிகள் 2
இவை 81
இவையே 2
இழந்த 20
இழந்தவர்க்கு 1
இழந்தன 1
இழந்தாய் 1
இழந்திலர் 1
இழந்து 35
இழந்துளி 1
இழந்தே 9
இழந்தோம் 1
இழி 32
இழிதர 1
இழிந்த 14
இழிந்தது 1
இழிந்தான் 1
இழிந்து 10
இழிந்தே 1
இழிபட 1
இழியவும் 1
இழியும் 1
இழிவாக 1
இழிவார் 2
இழிவில் 1
இழிவின் 1
இழிவு 31
இழிவும் 3
இழிவுற 5
இழிவுறும் 2
இழிவொடு 1
இழிவோ 1
இழீஇ 1
இழுக்கு 7
இழுக்குற 3
இழுக்குறாது 1
இழுத்தனள் 1
இழுத்து 5
இழுது 1
இழை 8
இழைத்த 6
இழைத்து 1
இழைந்து 1
இழையாய் 1
இழையார் 2
இழையாள் 1
இழையான் 1
இழையின் 1
இழையும் 1
இள 28
இள_மகன் 1
இளகி 2
இளகும் 2
இளநீர் 1
இளம் 31
இளமை 3
இளமையில் 1
இளமையின்-கண் 1
இளவல் 24
இளவலாக 1
இளவலாய் 6
இளவலும் 2
இளவலை 2
இளவலோய் 1
இளி 6
இளை 2
இளைஞர் 2
இளைஞரை 1
இளைஞனாய் 1
இளைத்த 3
இளைத்தன 2
இளைத்தனர் 1
இளைத்தனன் 1
இளைத்து 1
இளைத்தேன் 1
இளைய 3
இளையோர் 3
இளையோன் 4
இற்ற 2
இற்றது 4
இற்றவே 1
இற்றாய் 2
இற்றான் 1
இற்று 25
இற்றை 12
இறக்கிய 1
இறக்கும் 4
இறகால் 3
இறகு 6
இறகை 1
இறங்கி 6
இறங்கினது 1
இறங்கினாள் 1
இறங்கும் 2
இறத்தல் 7
இறத்தலே 1
இறத்தற்கு 1
இறந்த 9
இறந்த-கால் 1
இறந்தனர் 2
இறந்தார் 1
இறந்தான் 1
இறந்தான்-கொல்லோ 1
இறந்து 17
இறந்தே 1
இறந்தேன் 1
இறப்ப 4
இறப்பது 1
இறப்பதும் 1
இறப்பர் 1
இறப்பன் 1
இறப்பார் 1
இறப்பான் 1
இறப்பு 2
இறவும் 1
இறா 3
இறாது 1
இறால் 5
இறாலினும் 1
இறீஇ 1
இறுக்கல் 1
இறுக்கி 1
இறுக்குவார் 1
இறுக 4
இறுகவும் 1
இறுகி 1
இறுங்கும் 1
இறுத்தி 1
இறுத்திய 1
இறுத்து 1
இறுதல் 1
இறுதலொடு 1
இறுதி 5
இறுப்ப 1
இறும் 2
இறுவது 1
இறுவன 2
இறுவுகின்ற 1
இறை 43
இறைக்கு 2
இறைஞ்ச 11
இறைஞ்சல் 1
இறைஞ்சலே 1
இறைஞ்சவோ 1
இறைஞ்சி 28
இறைஞ்சிட்ட 1
இறைஞ்சிட்டாரே 1
இறைஞ்சிட்டானே 1
இறைஞ்சிய 12
இறைஞ்சினம் 1
இறைஞ்சினள் 1
இறைஞ்சினளே 1
இறைஞ்சினாரே 1
இறைஞ்சினாள் 1
இறைஞ்சினாளே 1
இறைஞ்சினானே 1
இறைஞ்சீர் 1
இறைஞ்சு 5
இறைஞ்சும் 25
இறைஞ்சுவ 1
இறைஞ்சுவதற்கு 1
இறைஞ்சுவார் 2
இறைத்த 1
இறைத்தல் 1
இறைத்தன 2
இறைத்து 4
இறைப்பான் 1
இறைமை 4
இறைமையின் 2
இறைமையை 2
இறைமையோடு 1
இறையது 1
இறையவர் 1
இறையவர்க்கு 1
இறையவற்கு 2
இறையவற்கே 1
இறையவன் 20
இறையவனை 2
இறையவனோடு 1
இறையும் 4
இறையே 2
இறையோய் 2
இறையோன் 47
இறையோன்-தனை 2
இறையோனை 3
இறைவ 5
இறைவர் 4
இறைவராக 1
இறைவரை 1
இறைவற்கு 8
இறைவன் 65
இறைவனது 1
இறைவனாய் 1
இறைவனும் 2
இறைவனை 9
இறைவா 3
இறைவே 1
இன் 59
இன்ப 25
இன்பத்து 10
இன்பதின் 1
இன்பம் 65
இன்பமும் 1
இன்பமே 1
இன்பமோடு 1
இன்பால் 6
இன்பான் 1
இன்பின் 1
இன்பினால் 2
இன்பு 94
இன்பும் 1
இன்புற்று 2
இன்புற 10
இன்புறல் 1
இன்புறி 1
இன்புறீஇ 3
இன்புறும் 6
இன்பொடு 8
இன்போடு 1
இன்மை 14
இன்மையால் 1
இன்மையும் 1
இன்றி 113
இன்றியும் 10
இன்றியே 1
இன்று 49
இன்றும் 4
இன்றே 8
இன்றோ 1
இன்ன 47
இன்னணம் 8
இன்னணமே 2
இன்னது 5
இன்னது-ஆல் 1
இன்னதும் 1
இன்னல் 2
இன்னலும் 1
இன்னலே 1
இன்னவர் 1
இன்னவற்கே 1
இன்னவாய் 2
இன்னவை 9
இன்னா 15
இன்னாட்கு 1
இன்னாது 2
இன்னாமைக்கு 1
இன்னார் 5
இன்னாரும் 1
இன்னாள் 2
இன்னான் 8
இன்னிசை 1
இன்னியம் 1
இன்னும் 5
இன்னே 2
இன 24
இனங்கள் 11
இனங்களும் 1
இனங்களே 1
இனங்களை 2
இனத்தில் 2
இனத்திற்கு 2
இனத்தினுடன் 1
இனத்து 16
இனத்துள் 2
இனத்துளே 1
இனத்தொடு 4
இனத்தோடு 1
இனது 1
இனம் 94
இனமும் 12
இனமே 3
இனமொடும் 1
இனமோ 2
இனவர் 1
இனான் 2
இனி 63
இனி-கொல் 1
இனி-கொல்லோ 2
இனிதாய் 12
இனிதால் 1
இனிதில் 8
இனிதின் 15
இனிதினில் 3
இனிது 101
இனிதே 4
இனிதோ 4
இனிமை 11
இனிமையே 1
இனிய 35
இனியது 6
இனியர் 1
இனியவே 1
இனியவை 2
இனியன 1
இனியனவும் 1
இனியே 3
இனை 2
இனைந்த 2
இனைந்தால் 1
இனைந்தான் 1
இனைந்து 5
இனைந்தேனும் 1
இனைய 13
இனையவும் 5
இனையவே 1
இனையன 4
இனைவ 1
இனைவரும் 2
இனைவன 1

இ (286)

இ புறத்து அலர்கள் கொய் இளைஞர் வாள் முகம் – தேம்பா:1 41/2
இ வழி பின்னர் உண்டோ எருசலேம் நகரை வாழ்த்த – தேம்பா:2 1/4
தான் நக முடியாய் சூடி இ தமனிய நகரம் பூண்ட – தேம்பா:2 5/3
கம் பொனால் வனைந்த தொழிலை இ உலகில் கை விடா காட்டினர் போன்றே – தேம்பா:2 41/4
மருள் தொடும் மதுர பல்லியம் ஒலிப்ப மாகதர் பா ஒலி இசைந்து இ
அருள் தொடும் ஒலிகள் கடல் ஒலி ஒழிக்கும் அரிய இன்பு இரு செவி மாந்த – தேம்பா:2 47/3,4
தந்த இ வரம் இன்னான் தன் சந்ததி முறையில் சேய் ஆய் – தேம்பா:3 39/1
சொல்லின் முகத்து இறையோன் தாளை தாழ்ந்து இ தோன்றல் அறத்து – தேம்பா:3 56/3
அலை உற்று இ பொருளோடு அலையாது உளம் – தேம்பா:4 58/2
இ அரும் குணத்து இரங்கிய இனிய அன்புடைமை – தேம்பா:5 1/1
இ நாள் மனுவாய் அவதரித்து இங்கு எய்தி மிதிக்கில் ஆகாதோ – தேம்பா:5 19/2
இணை தீர்ந்த இ பயன் பேய்க்கு ஒளிப்பதற்கும் அவட்கு இகழ்வு ஆங்கு எய்தாதற்கும் – தேம்பா:5 30/2
ஈர் எழு வயது உள் ஆய் இலங்கு இ மங்கையை – தேம்பா:5 41/1
தெள் ஒளிர்ந்து உயர்ந்த இ தேவ கோயிலின் – தேம்பா:5 48/2
வீயினும் கொடியது இ வினையினால் உளம் – தேம்பா:5 49/3
எள்வார் இல இ கவினால் எமது உள் – தேம்பா:5 98/1
ஓம்பா அணி இ அணி ஓர்ந்த பிரான் – தேம்பா:5 106/2
இ உலகு உள் ஆய பொழுது அ உலகம் ஆவல் உற – தேம்பா:5 154/1
இ எழிலை ஒக்கும் என அ எழிலை ஆக்கினனோ – தேம்பா:5 155/3
வசை அற்ற கன்னிமையின் வளம் காக்க நினைத்தேன் இ
திசை உற்ற காவலன் நீ சேர்ந்து அதனை காக்குதி என்று – தேம்பா:6 15/2,3
இளி செயும் என்று இ மணத்தை ஏவிய-கால் வெரு உற்றேன் – தேம்பா:6 21/1
என இ திசை கொள் வாழ்வு அனைத்தும் என்றாள் பிறை தேய்த்து ஒளிர் பதத்தாள் – தேம்பா:6 48/4
என்று பா வழங்கும் மாரி இ திறத்து உகுத்த பின் – தேம்பா:7 43/1
ஆவி நோய் செய்த இ சூல் ஆய என் வினை அன்றேனும் – தேம்பா:7 71/1
ஓவி நோய் செய்த இ பார் ஒருங்கு எனை விழுங்கும் இன்றே – தேம்பா:7 71/4
நீர் உலகு உறழ் நெஞ்சிற்கு இ நினைவு அகன்று அகல்-மின் அன்றோ – தேம்பா:7 72/4
புல்லோடும் புன்மை அறியாது என்னோ இ திறத்தில் பொலிய செய்தாய் – தேம்பா:8 7/3
முன்பு என்போடு ஒன்று பட கிடந்தனன் நான் உயிர்பட இ முயல் கொண்டாயோ – தேம்பா:8 9/4
இ முறையும் எம் முறையும் கடந்து உயர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 18/4
எத்தாலும் நிகர்ப்பு அரிய இ அறத்தி-தனை ஐயம் இதயத்து எண்ணி – தேம்பா:8 19/2
இ கடல் மான் அரும் இருமை உற்ற நான் – தேம்பா:8 41/2
எ உலகினோரும் உய்ய கருணை உள்ளி இ மடந்தை தனை முதலோன் வனைந்து வானத்து – தேம்பா:8 48/1
இ உலகின் இவள் பிறந்த முதல் நாள் ஆதி இவள் பணி கேட்டு ஆயிரரும் பிரியா முந்நீர் – தேம்பா:8 48/3
ஏவிய ஆறு இவள் பிரியா அன்னார் இ நாள் எழில் முகத்தில் வான் முகத்தை தோன்ற தோன்றி – தேம்பா:8 49/1
இ திறத்தால் வெம் சுடரும் எஞ்ச எஞ்சாது இயல்பு உயர்ந்தாள் இன்பு அருந்தி செயிர் நாம் செய்த – தேம்பா:8 56/1
இ முறையால் ஒன்பது அணி சூழ்ந்து நிற்ப எவர்க்கும் நலம் செய் பொழிலோ முகிலோ பானோ – தேம்பா:8 59/1
தாழ்வார் உயர்வார் என இ தக்கார் தண்மை விழைவார் – தேம்பா:9 17/4
தனதே என மா தவனே செய்தான் தவறாது இ நன்று – தேம்பா:9 22/2
தூய் ஆய் இ நன்று இலதேல் துஞ்சாது உயிர்க்கு ஓர் நிலையோ – தேம்பா:9 25/3
ஒப்பால் அடையா இ பண்பு உடையோர் உடை இ எளிமைக்கு – தேம்பா:9 31/3
ஒப்பால் அடையா இ பண்பு உடையோர் உடை இ எளிமைக்கு – தேம்பா:9 31/3
நீல நல் கடல் சூழ் பாரில் நிகர் அற வலிய ஆர்த்து இ
ஞாலம் நல் தகவில் ஓங்க நாயகன் மனிதன் ஆனான் – தேம்பா:9 75/3,4
இ திறத்து உணர்ந்த காலத்து எந்தை தன் கருணை வீர – தேம்பா:9 95/1
மிகை எலாம் பழித்து இ வாழ்க்கை விழைவு செய் மருளை நீக்க – தேம்பா:9 120/3
ஆய் மணி பெயர் பெற்ற இ கல் ஆசை கொண்டு இங்கண் சேயாய் – தேம்பா:9 121/3
மாடக இசை நேர் இ சொல் மா தவன் சூசை கேட்டே – தேம்பா:9 128/1
உண்ட அமிழ்து உவப்பின் உள்ளத்து ஓங்கும் இ இருவர் தம்முள் – தேம்பா:9 133/2
இ பணி கேட்டு வேதத்து எழில் நுதல் திலதம் ஒப்ப – தேம்பா:10 5/1
கிலத்து இயல்பால் கிளைத்தன இ கேதம் எல்லாம் கிடைத்து உளைய – தேம்பா:10 73/3
இ தலை இவளும் நன்று என்று பேர் ஒலி – தேம்பா:10 76/1
இ திறத்து எழுந்து எல்லை இல்லையே – தேம்பா:10 108/4
இ திறத்திலும் உள் மகிழ்ந்து உறும் இன்பம் எல்லையும் இல்லையே – தேம்பா:10 128/4
அருளே மருளா இ உலகில் அயர்வு மாற அயர்வு இல்லான் – தேம்பா:10 136/3
கருவாய் வந்தோய் இ கருணை கண் கொண்டு எவரும் களித்து அறிய – தேம்பா:10 148/3
தூய பொன்னொடு சூழ் சுடர் பூணும் இ
தேய வேந்தர் தம் செல்வம் ஒன்று இல்லது ஏன் – தேம்பா:11 22/3,4
இல் அதே இல இ வழி வந்தது ஏன் – தேம்பா:11 23/1
எம் பிரான் வலிக்கு இ துணை வேண்டுமோ – தேம்பா:11 26/4
இ காலம் தயை காலம் என்று தோன்றி எளியன் என திரிந்து இனியது எவர்க்கும் கூறி – தேம்பா:11 39/1
முக்காலம் கடந்து உணர்த்து இ சுருதி நல் நூல் மொழிந்து அருளை காட்டிய பின் முதிர்ந்த நீதி – தேம்பா:11 39/2
தூவுகின்ற உடல் எல்லாம் ஒன்றாய் சேர்த்து இ தொல் உலகம் தொடங்கிய நாள் தொடங்கி இங்கண் – தேம்பா:11 43/3
புகை ஆடிய காடு எனும் இ புவியே – தேம்பா:11 65/1
முல்லை தாரார் இ தலை பல் நாள் முறை எஞ்சாது – தேம்பா:11 80/2
இ திறத்திலும் இ தகை ஏந்திய நாமம் – தேம்பா:11 96/1
இ திறத்திலும் இ தகை ஏந்திய நாமம் – தேம்பா:11 96/1
மையும் போவன வகுத்த இ திரு பெயர் வயத்தால் – தேம்பா:11 97/4
தாயும் ஒக்குமே தருமன் அன்பு உய்க்கும் இ நாமம் – தேம்பா:11 98/4
இன்ன இன்புறும் இனிய இ திரு பெயர் தன்னை – தேம்பா:11 99/1
வான மேலவர் வணங்கிய இ பெயர் தன்னால் – தேம்பா:11 100/1
இ மலையின் தொழ தொழ வீழ்ந்து எழுந்து எழுந்து கோ வேந்தை இறைஞ்சிட்டாரே – தேம்பா:11 112/4
பார் ஆழி உடை மூவர் இ மூன்றும் பத மலர் முன் பணிந்து வைத்தார் – தேம்பா:11 113/4
மண் களிப்ப மனு ஆனாய் மனம் வருந்த இ துயர் கொள் வடிவு உற்றாயோ – தேம்பா:11 114/1
தே உலகு நிகர் நயத்து இ மூவரும் எண்_இல ஆசி செலுத்தினாரே – தேம்பா:11 115/4
கோது அணிந்த உலகு அளிக்கும் குணம் வேண்டின் இ துயரோ குளித்தல் வேண்டும் – தேம்பா:11 117/1
ஒன்று ஆன வயத்து உள மூ உலகு அரசற்கு இ திருவோ உலகில் வேண்டும் – தேம்பா:11 118/1
வீங்கு ஒடியா விம்மிதத்து இ விதி கேட்டு புகழ்ந்து இவரை வேந்தர் ஏற்ற – தேம்பா:11 119/1
தேன் கொடியால் இ மகற்கு செகத்து அமைந்த கை_தாதை சிறப்பு உற்றோனும் – தேம்பா:11 119/3
தணிப்பு அரிய இ மூவர் தாள் தொழுது அ மூ அரசர் தணந்து நீங்கி – தேம்பா:11 120/3
ஆனகத்தால் பல்லியம் சூழ் ஆர்த்து எழ இ முறை மூவர் அகன்று போகில் – தேம்பா:11 123/1
இ நீர் அன்னார்க்கு எண்_ஐ நாள் இனிதில் அங்கண் போயின பின் – தேம்பா:12 1/1
அ நீர் முகத்தின் துகள் துடைத்து இ அவனிக்கு எங்கும் பயன் பயப்ப – தேம்பா:12 1/3
பல் பேர் உரு இ மூவர் அலால் பலரும் காணா தோன்றினரே – தேம்பா:12 12/4
பூரி மல்கிய தொழில் எலாம் பொருந்தி இ மூவர் – தேம்பா:12 55/3
ததை நலம் கொணர் இ மூவரை காண தடம் விழி திறந்து என திறந்த – தேம்பா:12 61/3
தேன் வயிறு ஆர் இ பதி நீத்து எசித்து நாட்டை செல்க என்றான் – தேம்பா:13 4/4
ஒல் வினை என கருதும் இ உலகில் உண்டோ – தேம்பா:14 5/4
வெவ் வினை விளைத்து அடும் இ வாழ்வு விடம் என்னா – தேம்பா:14 9/1
ஒல்லென உளைந்து கண் புதைத்து அலறி உடன்ற இ கடவுளோடு எதிர்ப்ப – தேம்பா:14 42/1
அல் என எண்ணாது அரசன் மோயிசனை அழைத்து உமர் இ கணத்து எழுக – தேம்பா:14 42/3
இற்று யாவையும் இ இளவல் தான் காட்டி எசித்து-இடை சிதறிய வெருவின் – தேம்பா:14 43/1
இ படை தொடர புணரி முன் நெருங்க இடை வரும் யூதர் உள் வெருவ – தேம்பா:14 46/1
இ குலத்து இவன் பிறந்து எய்துவான் எனா – தேம்பா:14 81/1
இ உலகு உணர்குவார் எவர்-கொல் என்று அருள் – தேம்பா:14 87/3
கைப்பட்ட எ உலகும் செய்தான் இ நல் காதலனே – தேம்பா:14 93/4
இட்டு அற்றம் இன்றி மனு_குலத்தை ஈன்றான் இ திறத்தான் – தேம்பா:14 96/4
சொல் கலத்து ஏந்து இ காதை தூற்றிய இருவர் உள்ளம் – தேம்பா:14 122/2
வான் ஊறு தீயை ஓர் மாரி ஆக வான் வாரினான் இ மகனே – தேம்பா:14 129/4
இ நூல் திறத்து வடிவாக வீக்கி அடி மேல் இறைஞ்சி அணிய – தேம்பா:14 138/3
இ தலையான் ஆண்மையை வான் எய்தினரே சொல்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 5/4
மலை ஈன்ற இ மணி பூம் புனலிடத்தும் மறை பகைத்த – தேம்பா:15 7/2
கொலை ஈன்ற வேல் வல்லார் குழைந்து அற இ நாட்டிடத்தும் – தேம்பா:15 7/3
சீர் தாவு இ நாட்டு-இடை பரந்து செல்வாய் எல்லாம் திரு செலுத்தும் – தேம்பா:15 9/3
சோர்தான் என்னும் இ நதியை துன்னி யூதர் எய்தினரே – தேம்பா:15 9/4
கொல் வேல் இல்லாது இ நகரை குலைய சிதைத்தல் காண்-மின் என்றான் – தேம்பா:15 15/4
வரம்பு இராது எழுந்து இ நாட்டில் வரும் புனல் நின்ற ஆறும் – தேம்பா:15 51/3
இ திறத்து அனைத்தும் செய்த இறைவன் நம் இறைவன் ஆகி – தேம்பா:15 52/1
பாரிடத்து எதிரா நாதன் பழித்த போது இன்றே இ வேல் – தேம்பா:15 54/2
இ தகவு உற்றது என கடி நக்கு இடி வில் – தேம்பா:15 69/1
என் இ சிலை பனித்து எதிர் உறைகள் நீக்கியும் இழை கொடு அகத்து அணி கவசம் நூக்கியும் – தேம்பா:15 78/1
கோதை வேலினர் கொல்ல வெம் போர் அமைக என இ
பேதையோ பகை பெயர்த்து அட என அயிர்ப்புற்றான் – தேம்பா:16 14/3,4
தாம கவின் இ முடியாரொடு சாய்ந்த காலை – தேம்பா:16 20/1
கண் தாவிய தீ கனல் இ கடல் தானை செல்ல – தேம்பா:16 24/1
சவி மதத்து எழுந்த இ தானை வேண்டுமோ – தேம்பா:16 25/4
ஏம போர் களம் இது என்ன இ ஊர் களரி என்றார் – தேம்பா:16 54/1
இ திறத்தில் இவை எல்லாம் இ நாட்டு இ ஊரிடத்து ஆகி – தேம்பா:17 39/1
இ திறத்தில் இவை எல்லாம் இ நாட்டு இ ஊரிடத்து ஆகி – தேம்பா:17 39/1
இ திறத்தில் இவை எல்லாம் இ நாட்டு இ ஊரிடத்து ஆகி – தேம்பா:17 39/1
விரை நிரை மலர் உரு வேய்ந்த இ பிரான் – தேம்பா:18 7/3
உம்பர இ மலைக்கு உரிமை யாது எனா – தேம்பா:18 8/3
கார் கெழு குவட்டு வான் கலந்த இ வரை – தேம்பா:18 11/2
மறை கெழு நல் பயன் உரைத்த இறைவன் இ சொல் வழங்கினன்-ஆல் – தேம்பா:18 17/4
புன் முகத்து மனு_மகன் இ நாதன் அ நூல் புரிந்தமையால் – தேம்பா:18 23/3
காட்டிய நெறி சென்று ஒழுக மன் உயிர்கள் களிப்பில் இ காவில் இ தருவும் – தேம்பா:18 35/2
காட்டிய நெறி சென்று ஒழுக மன் உயிர்கள் களிப்பில் இ காவில் இ தருவும் – தேம்பா:18 35/2
இன்புற உயிர் செய் இ தரு கனிகள் யாம் உண பிறர் கையில் இரந்து – தேம்பா:18 36/1
பின்பு உற மலர்ந்த இ தரு நொந்த பெற்றி போல் மெலிந்தது மாதோ – தேம்பா:18 36/4
கனத்து எழும் கொம்பர் வாடலே கண்டீர் கருணையோடு இ பிரான் மாக்கள் – தேம்பா:18 37/2
இனத்து எழுந்து எங்கும் இ முறை வழங்கும் என்று இவன் எய்திய முகத்தில் – தேம்பா:18 37/3
நனை முகத்து உவந்து நக்க இ தரு போல் நர தெய்வ குமாரன் ஈங்கு அருளும் – தேம்பா:18 39/1
சூர் அற நிற்பார் இ தரு போன்று இ தோன்றல் செய் உறுதியால் என்றான் – தேம்பா:18 40/4
சூர் அற நிற்பார் இ தரு போன்று இ தோன்றல் செய் உறுதியால் என்றான் – தேம்பா:18 40/4
உம்பரின் சுவை இ கனி உண்டு நீள் – தேம்பா:18 46/1
தீது இடும்பை நண்ணுவர் இ சீறடியை நாடாதால் – தேம்பா:19 20/3
முழையின் கிடந்த இ முனியும் முரிக்க கொணர்-மின் என விட்ட – தேம்பா:19 29/2
இன்னும் இ நாள் நல் உயிர் ஈறு இன்றி இன்ப கடல் நின்றோன் – தேம்பா:19 33/1
பின்னும் இறைவன் தனில் குணித்த பின் நாள்-தனில் இ உலகு எரிந்து – தேம்பா:19 33/2
மின்னும் உருவோடு இ உலகில் விளங்க தோன்றும் மா முனியே – தேம்பா:19 33/4
ஒல்கா தவத்தின் வர தொகையோன் ஒரு நாள் சுடும் இ வனத்திடையே – தேம்பா:19 34/1
துஞ்சா தயையின் வான் விரும்பும் சுவை இ விருந்து ஈந்தவன் யாரே – தேம்பா:19 35/2
ஏர் விளை முகத்து இடம் கிடந்த இ நெறி – தேம்பா:19 38/2
பரவ கதிர் வீசும் முகத்து இ மூவர் படர் பூம் கா – தேம்பா:20 11/1
பொய்த்த வழி காட்டு இ பொழில்-கண் மயங்கா புடை வம்-மின் – தேம்பா:20 14/2
வில் கலத்து அலர்ந்த இ கா விரும்பி வந்தனர் ஆர் என்றான் – தேம்பா:20 36/4
சீர் முகத்து இன்னாது அவற்கு நான் கருத சிந்தையும் இயலுமோ என்று இ
போர் முகத்து ஓடி ஒளித்தனர் வெற்றி புணர்ந்து உய்வார் என்ன உள் தேறி – தேம்பா:20 74/2,3
ஏர் புதைத்த இ ஓவியத்து ஈங்கு அவன் – தேம்பா:20 85/3
வருத்தம் இன்றியும் வாழும் இ நாடு அன்றோ – தேம்பா:20 93/4
அண்ட மன்னன் அளித்த இ காட்சியை – தேம்பா:20 95/3
தணர்ந்த இ மகனும் போகின் தாதை தாய் உய்யார் என்பார் – தேம்பா:20 111/1
பொன் முகத்து அடைந்த இ மூவர் போதலால் – தேம்பா:20 133/2
கை எடுத்து அளித்தது என்று இ கங்கையை கையாறு என்னும் – தேம்பா:21 13/2
இ திறத்து அன்பின் மாட்சி எய்துவர் உண்டோ என்ன – தேம்பா:22 16/3
கொய் வகை திறத்து இ நாளும் குன்று இலா விளங்கிற்று அம்மா – தேம்பா:22 22/4
எண் திக்கு அசைக்கும் ஆணையினான் இ பார் நடுக்கும் சூலத்தான் – தேம்பா:23 8/3
இ திறத்து எவணத்தாரும் எனை நகைத்து இகழ்ச்சி கூற – தேம்பா:23 17/1
வீயினும் கொடிய நெஞ்சீர் விளைந்த இ துயர் வீயாதும் – தேம்பா:23 20/3
எய்யா மாக்கள் தீ உற நானே எளிது இ வாய் – தேம்பா:23 27/1
இ பரிசின் ஆயிர மனத்தவரை ஏய்த்து – தேம்பா:23 44/1
அ பரிசின் இ பொழுது அமைப்பது அரிது ஐயா – தேம்பா:23 44/4
தீ மலி இருள் செறியும் இ திசையில் ஆண்டு – தேம்பா:23 45/3
இ வழி எளிதில் புரை எலாம் தீரும் என்றுளி புரையின் மேல் சாய்ந்து – தேம்பா:23 101/1
உள்ளமேல் சிறப்பு கூற இ குழியோடு ஒத்தது உண்டோ என நகவே இ – தேம்பா:23 110/3
உள்ளமேல் சிறப்பு கூற இ குழியோடு ஒத்தது உண்டோ என நகவே இ
பள்ளமே உறையும் காலை நீர் உரைத்த பழி எலாம் செல்லும் என்றதுவே – தேம்பா:23 110/3,4
இ திறத்து ஆங்கு உறை இரண்டு யூதர்கள் – தேம்பா:23 119/1
மிக்கு எலாம் ஒதுங்கி நீங்க வெகுண்ட இ தன்மை பாரில் – தேம்பா:24 7/2
இ வினை அனைத்தும் நீக்கி இரங்கு இலான்-கொல்லோ என்ன – தேம்பா:24 8/2
இ திறத்தினால் அன்றோ இருள் விரும்பிய – தேம்பா:24 50/1
விரிந்த மன் உயிர் வேண்டி இ பேய் எலாம் – தேம்பா:24 60/2
இருள் கொள் இ நிலத்து எ இடத்து உதிக்குவன் என்னா – தேம்பா:25 5/3
நான் அளிக்கும் இ நாட்டில் மற்றொருவன் வந்து அவற்கே – தேம்பா:25 9/1
மான் அளிக்கும் இ கோன்மை ஈய்ந்து இறைஞ்சவோ வளம் ஊழ்த்து – தேம்பா:25 9/2
ஊன் அளிக்கும் இ உடல் விட நாள் இதோ என வான் – தேம்பா:25 9/3
கோன் அளிக்கும் இ கொள்கையில் தான் மயல் கொண்டான் – தேம்பா:25 9/4
இ கணம் காட்டிய யூதர் மன்னவன் – தேம்பா:25 45/2
மை வினை உணர்ந்த தீய மன்னன் இ திறத்தில் செய்த – தேம்பா:25 85/2
இ வழி எவரும் அஞ்ச இரும் தவன் கையால் பேசி – தேம்பா:26 9/1
மருளால் தளர்ந்த இ அடிமை மனம் தான் இரங்கி பார்த்த தயை – தேம்பா:26 40/3
சொரிந்த சீர் பொறா தன்மை இ நாடு செய் துகளோ – தேம்பா:26 56/1
தளர்ந்த மெய் அவலித்து என்னை தாயும் இ வனத்தில் உய்த்தாள் – தேம்பா:26 104/4
காய் முதிர் கனியின் ஊழ்த்து கனிந்து வீழ் இ மெய் வாட்டி – தேம்பா:26 110/1
போயினும் கொடிய தன் மெய் பெரும் பகை செய இ வாயில் – தேம்பா:26 112/3
பெருக்கு-இடை பெரும் பகை பெறும் இ யாக்கையை – தேம்பா:26 122/2
இ உலகும் ஏத்தாதால் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரோ – தேம்பா:26 143/2
ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே இ கருணை கடலோனை – தேம்பா:26 143/3
சாற்றினான் அரிய தோழன் தழுவினான் அவனும் இ நோய் – தேம்பா:27 67/3
ஆற்றி நான் உவப்ப செய்வேன் அரிக இ கவலை என்றான் – தேம்பா:27 67/4
பின் ஒளி சுடர இ சீர் பெற்றியே கொடையின் மிக்கோய் – தேம்பா:27 76/4
பெற்ற இ பிறப்பின் கொடை எ பிறப்பு – தேம்பா:27 81/2
இரு வகை படும் இ உயிர் விட்டு இடை – தேம்பா:27 88/1
உரிய இ வழி ஒன்று அலது இல்லையால் – தேம்பா:27 92/2
கூறிய இ நிலை உளதேல் குன்று உடலும் உடல் வனப்பும் குறையும் வாழ்வும் – தேம்பா:27 93/1
மாறிய இ நிலை உலகில் வழங்கிய-கால் நீதி இதோ வழுவோ கூறாய் – தேம்பா:27 93/2
தேறிய இ நிலை மிக்கோய் என்று சிவாசிவன் கேட்ப தெளிந்த ஆர்வத்து – தேம்பா:27 93/3
ஓர் முகத்து முன் வினைகள் இன்றி இன்றும் இ விகிர்தம் உளது ஆம் என்றான் – தேம்பா:27 95/4
இ விதி இலை என இயம்பும் ஊழ்வினை – தேம்பா:27 108/1
பேதையாய் பிரிந்த பெண் பிணம் கண்டு இ கனி – தேம்பா:27 113/1
தழீஇயின இ கனி அருந்தின் சாவு இலாது – தேம்பா:27 114/2
கான் ஆர் முள்ளும் கொல் விலங்கும் கடிது இ உலகில் படர்ந்தனவே – தேம்பா:27 120/4
இ நாள் கடவுள் மகன் ஆனான் என்பது உரிய இயல்பு என்றான் – தேம்பா:27 126/4
தேன் ஆர் இ நாடு இறைஞ்சிய பொய் தேவர் ஒளித்த திறம் கண்டேன் – தேம்பா:27 128/3
தாம் செய்த குறையோ இ கால் தளர் உணர்வு எஞ்ச ஐயென்று – தேம்பா:27 147/2
ஆம் செய்த மலர் கொய் இ நாடு அகன்று ஒருங்கு ஒளித்தது என்னோ – தேம்பா:27 147/3
தொல்லையில் பொறித்த எம் நூல் சொன்னவாறு இ நாள் ஆகி – தேம்பா:27 149/3
பொருது இ நூல் ஒழுக்கத்து அஞ்சா போதலே ஆற்றாது என்றான் – தேம்பா:28 7/4
அய்யா உயிர் உய் வகை அரிது உள் அடும் இ பகை வினையால் – தேம்பா:28 22/4
உள்ளே வைகும் இ பகையோடு உடன்பட்டு எ புறமும் – தேம்பா:28 23/1
வருவது அல்லால் இ சமரின் மருளாது எவர் உண்டோ – தேம்பா:28 28/4
தொல்லை இ மருளின் ஊழ்த்த துகள் விட துணிதல் ஒன்றோ – தேம்பா:28 56/1
ஒல்லை இ நசை நீங்காதேல் ஊழலில் வேதல் ஒன்றோ – தேம்பா:28 56/2
எல்லை இ இரண்டில் ஒன்றே இயாவரும் தவிராது என்ன – தேம்பா:28 56/3
வல்லை இ உணர்வில் தேர்தி மாற்றலர் வணங்கும் வேலோய் – தேம்பா:28 56/4
இனியவே கேட்டீர் இ நாள் எய்திய உணர்வின் தாழ்ந்து – தேம்பா:28 60/1
நக்கு அளவு அஃகும் இ சீர் நயத்து அளவு உணர்தல் ஆமோ – தேம்பா:28 71/4
இ துணை கொண்டு உளம் மாழ்கி எய்திய தன் செயிர் செய்யும் – தேம்பா:28 85/1
ஆதி தன் அருள் இ தழலை நல்லவர்க்கும் ஆதர உதவியின் படைத்து – தேம்பா:28 87/1
பூதி-தன் அழலை படைத்தனன் என்றால் பொருவ இ இரு தழல் நோக்கின் – தேம்பா:28 87/3
சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4
எம் தோம் அந்தோ இ பகை ஈட்டிற்று என ஆர்ப்பார் – தேம்பா:28 113/4
ஒன்னார் கண்டு உவப்ப ஒழிந்தது இ நாடு ஒருங்கு என்பாள் – தேம்பா:29 20/4
தூய் நிற தேறல் பாய்ந்து துணர் வயல் விளை இ நாடே – தேம்பா:29 39/2
மண் முழுது அயிலால் காத்தாய் வளம் கொள் இ மறையும் நீத்தால் – தேம்பா:29 47/2
உன் அல்லால் இ உரை செய்து உய்வார் ஆர் உன் அரசன் – தேம்பா:29 68/1
வில் நல்லாய் இ மொழியை விளம்பு என்றான் மறை கோமான் – தேம்பா:29 68/4
இ நிலை வியப்பில் பொங்கி ஈண்டு இவண் வம்-மின் என்ன – தேம்பா:29 81/3
வீறு உயிர் ஆக தேற்றி விண்ணவர் இருவர் இ வாய் – தேம்பா:29 87/2
இ திறத்து உயர் அ வேதம் இகன்றன அரசர் ஈர்_ஆறு – தேம்பா:29 88/1
அண்டம் மீ வரை நெற்றியில் பனி இ அறமே – தேம்பா:29 100/1
சொல் பொறா வெளிற்றின் சொன்ன பொய் உணர்ந்து இமிர் இ வேதத்து – தேம்பா:29 113/2
கனி ஆரும் இ நாடு எரி காயும் என்பார் – தேம்பா:30 32/4
இ புறத்து இனையன இவரும் எல்லையின் – தேம்பா:30 42/1
நேர் அலர் இ கான் துஞ்சும் நெடும் தவத்து அறங்கள் தாமே – தேம்பா:30 62/4
ஆர் நலம் பொலிதல் நோக்கீர் ஆய இ வனப்பும் வாட்டி – தேம்பா:30 63/2
வான் என விளங்க இ கான் வருந்தி என் அடியை வைத்தேன் – தேம்பா:30 75/3
இ குடத்து அனைய தேற்றார் என்றனன் மது பெய் கோலான் – தேம்பா:30 84/4
இ பணி இல்லவட்கு இசைக்கு இலா ஆபிரான் – தேம்பா:30 107/3
தன்னையே காட்டிய தருமன் இ பலிக்கு – தேம்பா:30 109/2
இ நாளும் காணாதால் இடர்க்கு எல்லை இலை என்றான் – தேம்பா:30 117/3
வாழ் அகத்து எவர் இ குன்றில் வைகும் நீர் என்று கேட்ப – தேம்பா:30 129/2
களித்தன முகத்தின் பொய்யா கனிகள் தந்து எழும் இ குன்றத்து – தேம்பா:30 130/1
பார் மீது ஆடிய படர் இ ஆலயமே – தேம்பா:31 10/4
அம் சேர் அம் சீர் அடை இ தலம் அண்டிய-கால் அடியேற்கு – தேம்பா:31 32/1
களி நான் உள் இழந்து அயர கடிது இ
உளி நீயும் இழந்து உறைவாய் மகனோ – தேம்பா:31 50/3,4
இ திறத்து எதிர்த்த காதைகள் பொருந்தி எய்திய நவங்கள் கண்டு அளிப்ப – தேம்பா:31 92/1
வினை செயும் பகை வீழ்த்த நான் தெரிந்த இ மனையே – தேம்பா:32 21/3
நீர் ஆழி கடந்து அங்கண் இ மனை சென்று அடைக்கலமே நிலத்தில் செய்து ஆங்கு – தேம்பா:32 25/3
ஓர் ஆழி இரவியின் இ இல் இலங்க செயும் இத்தாலிய நாடு அன்றோ – தேம்பா:32 25/4
மறை தந்த நெறி நீத்து இ மனைக்கு அழிவு ஆம் என்று இதனை வானோர் ஏந்தி – தேம்பா:32 26/2
நீங்கியது ஓர் வனப்பு இ இல் நிலத்து எல்லை நிகர் இல்லா நேமி தன்னில் – தேம்பா:32 27/3
துடி கோடி சூழ் முழங்க துணை அறும் ஆங்கு இ மனையின் தோற்றம் அன்றோ – தேம்பா:32 28/4
படி சென்ற வீடு என்ன வளம் பெறும் இ மனை என்றான் படர் நூல் வல்லான் – தேம்பா:32 29/4
எண் கடந்த ஏதம் கொண்ட இ உலகு அனைத்தும் காத்து – தேம்பா:32 33/2
தான் செயும் நல் முறையின் தயை காட்டிட தனயன் மீண்டு இ உரை கொண்டான் – தேம்பா:32 39/4
இ திறத்தோர் தமை வேந்தரும் போற்றுப எல்லை இல்லா கலை வல்லோர் – தேம்பா:32 41/1
எஞ்சிய மாக்களும் இ திறத்து ஏழ் வரம் எய்தி குன்றத்து இணை நிற்பார் – தேம்பா:32 45/4
பேர் ஒரு வெள்ளமும் ஓடலில் இ வரம் பிரிந்த ஏழு ஆறு என ஓடி – தேம்பா:32 46/2
நன்று இல்லா வையத்து இ நன்றி செய்வான் யாரே – தேம்பா:32 48/2
இ திறத்து அலர்ந்து இவை இயம்பினான் அரோ – தேம்பா:32 71/4
வாமம் சால் ஓடை நுதல் மா எருத்தம் மீது இங்கண் வரும் இ வேந்தர் – தேம்பா:32 74/1
தொனி வரும் முழக்கத்து இ பார் துணுக்கென பிளந்த வாயால் – தேம்பா:32 91/2
கடியரே உமக்கு உரியது ஓர் கருமம் இ துணையோ – தேம்பா:32 101/3
இ திறத்து அவர் இறத்தல் காண் பலரும் அ மறை செய் – தேம்பா:32 103/1
மெய் திறத்தில் இ வீரம் ஆம் என உளம் தேறி – தேம்பா:32 103/2
நல்லது என்று இவற்கு இ துயர் நல்கினேல் – தேம்பா:33 20/2
வல்ல நந்தனே வந்த இ நோய்கள் நான் – தேம்பா:33 20/3
அடல் கடிந்து இளைத்த நின் ஆக்கை நீக்கி இ
இடன் கடிந்து அங்கண் நீ விரைவில் ஏகு என்றான் – தேம்பா:34 11/3,4
மையம் தோன்றி இ வாய் உரை போக்கினான் – தேம்பா:34 32/4
இன்னவற்கே தூது உற்றேன் இ நாள் உம் சிறை நீங்கி – தேம்பா:34 35/3
ஊன் பொதுளும் குலத்து இ மாண்பு உண்டோ என்று உளம் வியப்ப – தேம்பா:34 36/3
இ காலம் காட்டினையே ஏந்தினையே வளர்த்தனையே – தேம்பா:34 38/3
நனை வரும் கொடியோன் இ உரை கேட்டு நசை கொள் தாய் மகிழ மற்று அங்கண் – தேம்பா:34 46/1
இ வாய் எஞ்சா நாள்-தொறும் அன்னார் இசை பாடி – தேம்பா:34 60/1
இ திறத்து இறைவன் நேர்ந்த இயல்பு இது என்று அறிந்த பேய்கள் – தேம்பா:35 22/1
புக்கு அடங்கு இல நோய் இ வாய் பொறுத்து எமை உள்ளி மாய்ந்தான் – தேம்பா:35 25/4
இன்று நீ உலகம் கூச இ துயர் படவோ அஞ்சி – தேம்பா:35 53/1
விண்டு ஆர் பைம் பூ வாகையன் இ ஆய் மெலிவு எய்த – தேம்பா:35 56/1
நீயோ நாமோ இ வரி வைத்த நிலை என்போம் – தேம்பா:35 65/2
மாயா வஞ்சத்து இ வரி நாம் செய் வரி என்றால் – தேம்பா:35 65/3
ஒற்ற கற்றால் இ வரி ஒன்றே உணர்வு எல்லாம் – தேம்பா:35 66/2
இ நிலை பலவும் பல நாள் இயைந்து அன்னார் – தேம்பா:35 86/1
காய் வினை விலக்கும் வரத்தை இ இரண்டாம் கதிர் மணி காட்டும் மா தவனே – தேம்பா:36 34/4
திரை கொன்ற நயம் கொள் இ உலகிலும் நீ செப்பும் உரை மறுக்கு இலாது என்றும் – தேம்பா:36 41/2
தேன் நிலம் துணர் கொய் இ கொடி தந்தேன் சேர்ந்து உனை அண்டின யாரும் – தேம்பா:36 42/2
பில்கிய நயனில் உம் வயம் காட்ட பிழைத்த இ தொழும்பனை நோக்கி – தேம்பா:36 43/3
வான் அரசு ஆகில் இ பார் வான் உலகு ஆக பூண்-மின் – தேம்பா:36 85/1
இ செவி மதர் கண் கையால் ஈறு இல முகந்து மாந்த – தேம்பா:36 93/1
பொன் மழை கொடையால் இடு எனும் சொல் இ புவனியில் கேட்பது மறுத்தான் – தேம்பா:36 107/4
துணி நிலா கொடியே இ நிழல் கொண்டார் சுடும் துயர்க்கு அஞ்சவோ என்பார் – தேம்பா:36 114/4
இறை அணி முடி கொண்டான் இனி நாம் இ இறைக்கு அணி ஆகுதும் என்பார் – தேம்பா:36 115/4
பொன் நல் கலத்தில் மது பெய் பல் புனையல் கொணர்ந்து இ உரை கொண்டார் – தேம்பா:36 130/4

மேல்


இ-வாய் (1)

ஈட்டிய நலங்கள் குன்றா இறைவனும் என்பான் இ-வாய்
சூட்டிய கருணை நல் நூல் துறை வலோர் அடையும் பாலோ – தேம்பா:9 76/3,4

மேல்


இஃது (9)

இஃது என தனித்து இறை இறைஞ்சி நின்றனன் – தேம்பா:10 90/4
சீனயி மா மலை சிறப்பு இஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:18 9/4
புனத்து-இடை குளிர் மலை பொலிவு இஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:18 10/4
நஞ்சு இதே அமுது இஃது என நாடுதற்கு – தேம்பா:18 50/1
பன்னலும் அரியது ஓர் பாகும் சேர்த்தி இஃது
இன்னலும் பசியும் ஆற்றிடும் என்று ஈந்தனள் – தேம்பா:26 131/2,3
அஞ்சிய உளத்து இஃது எண்ணில் அறிவு இதோ என்றான் சூசை – தேம்பா:29 15/4
மண் தொழும் அரசு செய் வலம் இஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:29 31/4
ஆர் வளர் துயர் கொண்டு இஃது ஆங்கு ஆகி நீடு அகன்று போனார் – தேம்பா:30 35/4
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/3

மேல்


இஃதே (5)

பல் தொழிற்கு எல்லாம் இஃதே பால் எனின் அறத்தின் தூய – தேம்பா:28 17/1
இட்டோம் அந்தோ ஈட்டு அதின் இஃதே பயன் அந்தோ – தேம்பா:28 114/2
தசை உற்று உற்ற யாவரும் இஃதே தவிராது என்று – தேம்பா:28 121/3
மண்டு ஆர் வேட்கை தீ அற இஃதே வழி என்பார் – தேம்பா:28 122/4
பேர் இயல்பு அறிவின் கண்டாய் பிரிதலே வேண்டும் இஃதே
சூர் இயல் துன்பத்து எல்லாம் துன்பமாய் வருத்தும் ஆகில் – தேம்பா:34 14/2,3

மேல்


இஃதேல் (4)

ஊன் தோய் மாக்கள் தம் குணம் இஃதேல் உளைவு என்னோ – தேம்பா:23 28/1
கொடை தரும் பயனே இஃதேல் குளித்த-கால் கெடும் என்று ஈந்து – தேம்பா:27 79/1
இன்பால் கொண்ட பாவம் இயற்றும் இயல்பு இஃதேல்
துன்பால் கொண்ட நோன்பு இனிது என்பார் துகள் மல்கி – தேம்பா:28 123/1,2
நரகம் கொண்ட தீ நிலை இஃதேல் நனி ஓர்ந்தால் – தேம்பா:28 125/1

மேல்


இக்கால் (2)

முன் செய்கை அருள் செய்கை இக்கால் ஆய் பின் முனி செய்கை உலகு அஞ்ச தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 35/4
மல் செய்கை உறுதியினால் இமிழில் இக்கால் மறைய அவை துடையாதால் தோன்றும் அன்றே – தேம்பா:11 47/4

மேல்


இக்கு (17)

ஆலை உளைந்து இழி இக்கு இடும் இன்பம் அவித்து இசை பாடினவே – தேம்பா:1 69/4
இக்கு இச்சிக்கும் நசை என்றாள் எரி வான் நயக்கும் பரிசு அன்னாள் – தேம்பா:6 52/4
எல் ஆரும் கதிர் எறிப்ப இக்கு உமிழும் மலர் கொடியோன் இடத்து சென்றான் – தேம்பா:8 1/4
விண்டு இக்கு ஒழுகி குழல் சூழ் விரை வீசிய தண் தொடைகாள் – தேம்பா:10 46/1
இண்டு இக்கு ஒழுகா நஞ்சு இட்டீர் என்று இவள் உள் சினந்தே – தேம்பா:10 46/3
இடத்து இடத்து அடர்த்தி உற்ற இக்கு உடைத்த இன்பு சொல் – தேம்பா:11 9/1
இக்கு உருவை காட்டிய பூ எழுதும் காவும் சுடும் அன்றோ – தேம்பா:20 24/3
இக்கு அடங்கு மலர் இன்புறல் கண்டார் – தேம்பா:21 15/4
இக்கு அடங்கில இன்பு அளிப்பாள்-கொலோ – தேம்பா:26 34/4
தார் முகத்து இக்கு என முதல் சொல் சாற்றிய – தேம்பா:27 2/3
இற்று எலாம் இயம்பினான் இக்கு உலாம் பதாகையான் – தேம்பா:27 129/1
இக்கு ஒக்கும் மலர் மணி சேர் இழை ஒக்கும் அங்கிலிய தீவு இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/2
எரிந்த வெம் தழல் இக்கு உகும் பனி மலர் என்பார் – தேம்பா:32 102/1
இக்கு உடை இன்பம் அல்லால் எமக்கு இடர் தகாது என்பாரோ – தேம்பா:33 10/3
இக்கு அடைந்த இளம் துணர் வாகையான் – தேம்பா:34 28/4
இக்கு என பொருள் ஒளி இன்பம் மூன்றுமே – தேம்பா:35 11/1
உண்ட இக்கு ஒழுகும் கனி ஒன்றால் உள தீது அடைத்த வான் வாயில் – தேம்பா:36 17/2

மேல்


இக்கும் (1)

இக்கும் ஓர் விளிம்பின் நீவி இட்டு என இயம்பல் என்னோ – தேம்பா:28 54/2

மேல்


இகந்தார் (1)

மாண் இகந்தார் மனம் போல இருண்டு யாவும் மருண்டனவே – தேம்பா:18 13/4

மேல்


இகந்தான் (3)

சேண் இகந்தான் சேண் சென்ற குன்றத்து உச்சி செல்கின்றான் – தேம்பா:18 13/2
ஊண் இகந்தான் துயில் இகந்தான் வானோர் ஒத்து ஆங்கு உறைந்தன-கால் – தேம்பா:18 13/3
ஊண் இகந்தான் துயில் இகந்தான் வானோர் ஒத்து ஆங்கு உறைந்தன-கால் – தேம்பா:18 13/3

மேல்


இகந்து (1)

கோண் இகந்து ஆள் வான் இறைவன் ஏவல் கொண்ட குல கோமான் – தேம்பா:18 13/1

மேல்


இகல் (32)

பொறையினோடு இகல் பொதிர்ந்த பொன் மணி – தேம்பா:1 35/1
உறையினோடு இகல் உவந்து இடும் கொடை – தேம்பா:1 35/2
மறையினோடு இகல் முனிவர் மாண்பு வான் – தேம்பா:1 35/3
முறையினோடு இகல் முயன்ற நாடு எலாம் – தேம்பா:1 35/4
மருந்தோடு இகல் அரிது அன்பு உளம் மலிகின்றன மரபோர் – தேம்பா:2 63/3
ஊக்கத்து ஆக்கிய இகல் உடைத்து உளான் – தேம்பா:4 15/4
வீடு இழந்து இகல் செய் பேய்கள் வினை பகைக்கு அஞ்சி ஓடி – தேம்பா:4 29/1
இகல் பெறு வினை என்றாலும் இறையவற்கு எளியது அன்றோ – தேம்பா:7 14/4
உர இழிவும் அற உயிர் அடும் இகல் அற உறுதி இவள் என உயிர் இவள் என விரி – தேம்பா:8 66/3
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
இகல் அடும் இன்பத்து எவரும் உள் குளிர இளம் கதிர் பரப்பியே போனார் – தேம்பா:12 63/4
எண்ணி வேண்டினும் இகல் செய்வான்-கொலோ – தேம்பா:14 14/4
பண் இகல் இசையால் கோகு பயன் படாது என்ன அன்னான் – தேம்பா:14 31/1
எண் இகல் விடாமை நாதன் ஏவலில் சூரல் ஓங்கி – தேம்பா:14 31/2
இல்லது இலதேல் வினையே இகல் செய்து அவரை கெடுக்க – தேம்பா:14 72/3
எள்ளிய அரசு செய் இகல் பெயர் பட – தேம்பா:14 83/3
நெஞ்சு ஆடு இகல் ஆட நினைந்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 22/4
வகையார்க்கு இகல் செய்திட வந்தனரே – தேம்பா:15 24/4
புருடனினும் விஞ்சு அரிவை அனைய இகல் எண்ணம் இல பொருநன் இவை கண்டு மனம் நோக – தேம்பா:15 121/3
இரைத்த சிலை கால் எரிய ஓர் ஒர் தொடை ஏவினன் இகல் சிலையும் மால் களிறும் அம் பொன் – தேம்பா:15 128/3
உறை முழங்க அவரவர் முழங்க இகல் உழவர் என்று தமர் ஒழி தர – தேம்பா:16 36/2
பிதிர் படும் பொறிகள் சிந்த பிணித்து இகல் நாட்டில் விட்டான் – தேம்பா:17 18/4
கொலை புறம் கண்ட இகல் குணுங்கிற்கு இவை ஒளிப்ப குறித்தனனே – தேம்பா:23 78/3
நோக்கத்து ஓர் உயிர் கொன்றும் இகல் நூறல் – தேம்பா:25 27/2
மாசு இகல் பானு ஒளி கமலம் மாந்தல் போல் – தேம்பா:26 15/2
ஆசு இகல் சூல் அணிந்து அல்கல் நான்கும் ஆய் – தேம்பா:26 15/3
ஏசு இகல் பாய் ஒளி பரப்ப ஏகினார் – தேம்பா:26 15/4
எள்ளே வைகும் பெரும் பகை சூழ்ந்து இகல் செய் முறை அரிதே – தேம்பா:28 23/2
பாடையாய் இகல் உரம் பழக்கும் வாளினான் – தேம்பா:29 57/3
நின்னை பற்றி மாய்ந்து இகல் வெல நினக்கு இனி நிகர் யார் – தேம்பா:32 106/2
இன்றியும் பொறுத்தலோடு இகல் வெல் பொறை – தேம்பா:35 12/3
வியப்போடு வணங்கு இகல் வெம் படை வெல் – தேம்பா:36 50/3

மேல்


இகல்கின் (1)

தவர்க்கும் கடிது ஆம் தகவு உற்று இகல்கின்
தவர்க்கும் கனி நன்று இடும் அன்பு இயலான் – தேம்பா:36 52/1,2

மேல்


இகல்வர் (1)

கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4

மேல்


இகல்வன (4)

அலையினோடு இகல்வன அரிது ஒலி நியமம் – தேம்பா:2 58/1
விலையினோடு இகல்வன விரி அணி மணிகள் – தேம்பா:2 58/2
கலையினோடு இகல்வன கடை இல நயம் ஓர் – தேம்பா:2 58/3
வலையினோடு இகல்வன மலி திரு நகரம் – தேம்பா:2 58/4

மேல்


இகல்வார் (1)

மற்று இகல்வார் மருள்வார் வரையா மடிவார் – தேம்பா:15 60/2

மேல்


இகல (2)

ஆடுவர் அமுதினோடு அலர் மது இகல
பாடுவர் பொருள் நகு பயன் அமை கலை நூல் – தேம்பா:2 52/1,2
இரவி காண் மரை இகல வாய் மலர்ந்து – தேம்பா:4 5/1

மேல்


இகலவரின் (1)

இகலவரின் நால் வகைகள் சிவையொடு அற ஈர்ந்த அளவு எதிர் அமரின் நால் அரசர் வையம் – தேம்பா:15 130/3

மேல்


இகலோர் (1)

தன் தாள் இகலோர் தொழுது ஆம் தகை மேல் – தேம்பா:36 54/1

மேல்


இகழ்ச்சி (2)

இ திறத்து எவணத்தாரும் எனை நகைத்து இகழ்ச்சி கூற – தேம்பா:23 17/1
இகழ்ச்சி வந்து உதிக்கும் என்று எண்ணி போற்றுவார் – தேம்பா:23 124/2

மேல்


இகழ்ச்சியும் (1)

பதி வளர் இறைவற்கு இகழ்ச்சியும் நமக்கு ஓர் பழி வளர் களிப்பும் ஆம் என்றான் – தேம்பா:23 103/4

மேல்


இகழ்ச்சியை (1)

தீய் வரும் இகழ்ச்சியை சிந்தியா பிரான் – தேம்பா:35 13/1

மேல்


இகழ்ந்த (1)

பல் நெடும் பகல் பரமனை பகைப்பவும் இகழ்ந்த
சொல் நெடும் பகை தொடர்ந்தனன் எவரையும் நகைப்பான் – தேம்பா:3 16/3,4

மேல்


இகழ்ந்தனை (1)

தகைத்த வாழ்வொடு தாங்கு அரசு இகழ்ந்தனை என்றான் – தேம்பா:25 37/4

மேல்


இகழ்ந்தாரும் (1)

இகழுவர் என்று இகழ்வு இன்றி அருள் உற்று இன்னார் இகழ்ந்தாரும்
புகழுவர் என்று ஆசி நலம் புகன்று வாழ்த்தி புரை எண்ணா – தேம்பா:10 66/1,2

மேல்


இகழ்ந்தீர் (1)

உண்ணாதும் ஈயாதும் பொருள் ஈட்டிட்டீர் உள பிறர் கைப்பொருள் கொண்டீர் இகழ்ந்தீர் பொய்த்தீர் – தேம்பா:11 50/2

மேல்


இகழ்ந்து (3)

நின்றான் முன்பான் என்றது இகழ்ந்து நிறை நக்கு – தேம்பா:23 29/3
நின்றவன் இகழ்ந்து எனை நிகர்த்த பிணம் நீயோ – தேம்பா:23 48/2
பின் இயல் பொருவா அன்னான் பெருந்தகை இகழ்ந்து பேசும் – தேம்பா:25 61/1

மேல்


இகழ்ந்தோய் (1)

கோ வீற்றிருந்து மகிழ்வோய் நீ குலையா வயத்து ஒப்பு இகழ்ந்தோய் நீ – தேம்பா:10 140/1

மேல்


இகழ்வினோடு (1)

இடிக்குவார் சிலர் இகழ்வினோடு எதிர் உடற்றுவார் சிலர் இணை அடி – தேம்பா:25 80/1

மேல்


இகழ்வு (3)

ஆர்த்த ஓகையான் நகைத்து இகழ்வு அறைந்து அறைந்து அழைப்பான் – தேம்பா:3 14/4
இணை தீர்ந்த இ பயன் பேய்க்கு ஒளிப்பதற்கும் அவட்கு இகழ்வு ஆங்கு எய்தாதற்கும் – தேம்பா:5 30/2
இகழுவர் என்று இகழ்வு இன்றி அருள் உற்று இன்னார் இகழ்ந்தாரும் – தேம்பா:10 66/1

மேல்


இகழுவர் (1)

இகழுவர் என்று இகழ்வு இன்றி அருள் உற்று இன்னார் இகழ்ந்தாரும் – தேம்பா:10 66/1

மேல்


இகற்கு (2)

மாசு இகற்கு வழங்கிய அம்பு இலார் – தேம்பா:1 77/1
மாசு இகற்கு வழங்கிய அன்பினார் – தேம்பா:1 77/2

மேல்


இகன்ற (1)

மை திறத்து இகன்ற யாரும் வையகத்து உய்யார் காளாய் – தேம்பா:29 88/3

மேல்


இகன்றன (2)

என் அல்லால் என் இறைவன் இகன்றன பின் என் இறைவன் – தேம்பா:29 68/2
இ திறத்து உயர் அ வேதம் இகன்றன அரசர் ஈர்_ஆறு – தேம்பா:29 88/1

மேல்


இகன்று (5)

எல் தங்கும் அலையை மாறி இகன்று அகல் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 7/4
துன்பு அது நீங்க அரசு உளத்து இகன்று தொழும்பராய் நில்-மின் என்றமையால் – தேம்பா:14 40/2
ஏர் கெழு கை தாய் நோக இகன்று ஒளி ஒளிக்கும் காவே – தேம்பா:18 26/4
இகன்று அமர் நீந்தும் ஆறும் எஃகினுள் காக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 11/2
எல் பொறா பேதை நானும் இகன்று அதை ஒழித்தல் ஓர்ந்தேன் – தேம்பா:29 113/3

மேல்


இகுலன் (7)

இட சிறை தலைவன் என்று இகுலன் ஆய் வலம் – தேம்பா:15 133/1
இட முகத்து இகுலன் ஆர்த்து எரித்த சூளையின் – தேம்பா:15 138/1
கரிந்த கை கடித்து இடித்து இகுலன் காற்று என – தேம்பா:15 141/2
கடவி திரி கணை தைத்து என களி உற்றனன் இகுலன்
சுட வில் திறல் கணை மட்டு இல தொடை விட்டனன் அவனே – தேம்பா:15 144/3,4
இசை உண்டு உறு கணையும் பட இகுலன் தனு ஒடிய – தேம்பா:15 145/1
சுழல கதை இகுலன் கரி சுழல் தன் கதை பறிபட்டு – தேம்பா:15 149/2
கிரி நின்று இழி புலி என்று எரி கிளர் வெம் சின இகுலன்
கரி நின்று இழிதர மின் தவழ் கனல் மண்டு அசியொடு பாய்ந்து – தேம்பா:15 150/1,2

மேல்


இங்கண் (50)

நாரியார் அழகு காண நாணிய கமலம் இங்கண்
வேரி ஆர் இதழை பூத்து வெறி எறி அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 9/3,4
கான் மேல் வைத்த தவம் இனி நன்று இங்கண் காட்டும் என்பார் – தேம்பா:3 61/2
தேவ அருள் அல்லால் இங்கண் தேடற்கு உரிது ஓர் பயன் உண்டோ – தேம்பா:6 51/1
எண் செயும் உணர்வில் இங்கண் யாது மெய் என்பது அம்மா – தேம்பா:7 68/4
அண்ணற்கு இங்கண் அமைந்த கை_தாதையை – தேம்பா:8 93/1
இல்லார் உண்டோ உண்டிலர் உண்டோ இவை இங்கண்
கல்லார் உண்டோ கண்டவை எண்ணி கரவாதேல் – தேம்பா:9 61/2,3
ஆய் மணி பெயர் பெற்ற இ கல் ஆசை கொண்டு இங்கண் சேயாய் – தேம்பா:9 121/3
தன் செய்கை தளிர்ப்ப தாழ்ந்து இறைவன் இங்கண் தான் மகன் ஆய் – தேம்பா:10 74/2
மல் செய்கை முதிர்ந்து உயர்ந்தோன் இரு கால் இங்கண் வந்து உதிப்பான் என மறையால் அறிந்தேம் அன்பின் – தேம்பா:11 35/1
விண் கனிய கவின் பூண்ட வடிவம் சூட்டி விழைவு இயற்றும் குழவி என இங்கண் தோன்றி – தேம்பா:11 36/3
தூவுகின்ற உடல் எல்லாம் ஒன்றாய் சேர்த்து இ தொல் உலகம் தொடங்கிய நாள் தொடங்கி இங்கண்
தாவுகின்ற மனு_குலத்தோன் ஒருவன் நீங்கா தம் உடலை போர்த்து எழுந்து கலந்து நிற்பார் – தேம்பா:11 43/3,4
முடி உண்ட அரசர் அரசு என மேல் நிற்பான் முருகு முகை முகத்து இங்கண் நிற்கும் இன்னான் – தேம்பா:11 45/4
துன்பால் இங்கண் ஆம் குலைவு எல்லாம் துகள் தீர்த்தோன் – தேம்பா:11 86/1
இங்கண் பா இயாப்பு இசை பயன் விரித்து உரைத்து என்ன – தேம்பா:12 51/1
கிளி முகத்து இன் கிளவியொடு விரும்பி இங்கண் கிளத்துகிற்பேன் – தேம்பா:13 1/4
வினை வேண்டி தான் உள் மெலிந்து அழுதே இங்கண்
எனை வேண்டி மைந்தன் என எய்திய நீ அன்றே – தேம்பா:14 88/3,4
உடல் வண்ணத்து இளவல் என இங்கண் தோன்றி உதித்த பிரான் – தேம்பா:14 92/1
அடல் வண்ணத்து எசித்து அறியும் அல்லால் இங்கண் ஆர் அறிவார் – தேம்பா:14 92/3
சாதியின் வடிவாய் இங்கண் தனயன் ஆம் இவன்-தான் என்றான் – தேம்பா:14 121/4
விண்ட-கால் வரம் பூண்டோய் மதியார் இங்கண் மேதினியார் – தேம்பா:18 16/4
அருள் நீதி வல்லோன் அடி சென்றார் இங்கண்
தெருள் நீதி நீங்கா தார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 18/3,4
உரு புகை வெம் வன சுரம் வந்து உவப்ப இங்கண் சென்றனம் என்று – தேம்பா:20 22/3
மின் நிறத்து இங்கண் எழுதிய மங்கை விளம்பிய மங்கை தான் அங்கண் – தேம்பா:20 79/1
அ திறத்து உணர்ந்த சூழ்ச்சி அருள் பயன் இதுவோ இங்கண்
இ திறத்து அன்பின் மாட்சி எய்துவர் உண்டோ என்ன – தேம்பா:22 16/2,3
வான் விளை வாழ்வு இழந்து இங்கண் மருண்டு எரி நாம் விழும்-காலும் – தேம்பா:23 70/1
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த – தேம்பா:23 71/3
இங்கண் சுடர் ஒத்து அவதரித்த இறைவன் பிறக்கு முன் எவரும் – தேம்பா:26 45/2
விரிந்த நீள் நெறி விளைத்த நோய் கொடு தளர்ந்து இங்கண்
பிரிந்த நாயகன் பெரிது உளைவான் என அழுதாள் – தேம்பா:26 56/3,4
சேக்கையை பரப்பி இங்கண் திருந்திய அறத்தை யாவும் – தேம்பா:26 94/2
பண் நடையால் ஆடல் என பரிவு அற்று இங்கண்
உள் நடையால் உவப்பில் இவை ஒழுகும்-காலை – தேம்பா:27 61/1,2
இங்கண் நாம் அடிகள் என்ன இருவர் தாள் தழுவி வீழ்ந்து – தேம்பா:27 66/3
காதை வாய் மடங்க செய்தாய் கடி புகழ் இங்கண் வித்தி – தேம்பா:27 72/3
பிறந்த கால் உயர் குலமும் சீர் திறமும் தெரிந்து இங்கண் பிறப்பார் இன்றி – தேம்பா:27 101/2
தன் அல்லால் விடை இங்கண் சாற்றுவர் ஆர் சடுதி போய் – தேம்பா:29 68/3
இங்கண் நீர்த்த அடிகளே என்று செப்பினான் – தேம்பா:29 90/4
பின்னிய முறையால் இங்கண் பிணிகள் நாம் பெறல் ஏது என்றான் – தேம்பா:30 133/4
இறந்த-கால் இங்கண் தேர்ந்த இயல்புடன் எவரும் வாழ்வார் – தேம்பா:30 138/3
வருணமே மக்கள் பேதம் வகுத்திடும் இங்கண் அல்லால் – தேம்பா:30 139/1
அம் சேர் எஞ்சா நயன் இங்கண் அகன்றதுவே என்றான் – தேம்பா:31 32/4
விரவிற்கு இங்கண் வைத்து உன்னை மேவி அருள் – தேம்பா:31 41/3
பிறை தந்த கொடி உயர்த்தோர் பின்பு இங்கண் ஆண்டு எவரும் பெரிது அழுங்க – தேம்பா:32 26/1
விருந்து அமர் அமர் செய்கிற்பார் வெற்றியே இங்கண் கொள்வார் – தேம்பா:32 37/2
கான் செய்த மலர் மொய்க்கும் கடி நாடு பல ஆண்டு கசடு அற்று இங்கண்
யான் செய்த மறை நலம் ஓர்ந்து இனி வரும் பின் காலையில் தாம் என்னை சேர்ந்து – தேம்பா:32 72/2,3
வாமம் சால் ஓடை நுதல் மா எருத்தம் மீது இங்கண் வரும் இ வேந்தர் – தேம்பா:32 74/1
சினம் பழுத்து சீறி விரி சிறை சிங்கம் உயர்த்து இங்கண் செல்லும் செல்வர் – தேம்பா:32 79/1
மேன்மையே பொருளால் ஆகி மிக்கு அவை இங்கண் உண்டேல் – தேம்பா:33 3/1
செய்யத்தான் இன்று இங்கண் செலுத்தியது ஓர் தூது அடியேன் – தேம்பா:34 33/3
மிக்கு அடங்கு இல அன்பால் தான் மெய்யொடு மகனாய் இங்கண்
புக்கு அடங்கு இல நோய் இ வாய் பொறுத்து எமை உள்ளி மாய்ந்தான் – தேம்பா:35 25/3,4
படைத்தது இவறி படைத்தானை பகைப்பார் இங்கண் புகார் என்னா – தேம்பா:36 18/3
கோன் நர_தேவன் ஏவல் கொண்ட மா வரத்தோன் இங்கண்
தான் நர_பதியாய் ஒவ்வா தயை தளிர்த்து எம்மை ஆள்வான் – தேம்பா:36 85/3,4

மேல்


இங்கணில் (1)

இருந்து ஓடிய திரு இங்கணில் இனிது அன்புற இடலால் – தேம்பா:2 63/1

மேல்


இங்கணே (1)

இங்கணே உறைந்த போழ்தில் இவை எலாம் வரைவித்தான்-ஆல் – தேம்பா:20 54/2

மேல்


இங்கிதம் (1)

மீது ஊது ஒலி இங்கிதம் மேவு உரையால் – தேம்பா:5 61/3

மேல்


இங்கு (10)

இ நாள் மனுவாய் அவதரித்து இங்கு எய்தி மிதிக்கில் ஆகாதோ – தேம்பா:5 19/2
கடு கொடு இங்கு கடுத்தன தீது அற – தேம்பா:7 47/1
என்னை இங்கு அளித்தோன் வரும் எல்வையின் – தேம்பா:11 31/2
இங்கு அதிர் புனல்-கண் உய்க என்று இரங்கி விட்டு ஏகினார்-ஆல் – தேம்பா:21 6/4
புல் முதல் சிதைந்தது ஓர் பொருள் இங்கு ஆயதோ – தேம்பா:24 47/4
இங்கு எதிர் தோழன் முன் கொணர்ந்த ஈரலை – தேம்பா:27 55/3
பார் நலம் துறந்து இங்கு ஆர்ந்த படிவர் எண் இன்றி வைகி – தேம்பா:30 63/3
கண் மேல் அறிவில் இங்கு ஏணி கண்டனன்-ஆல் – தேம்பா:31 9/4
கொய் வினை ஆகையில் குணுங்கு இங்கு உய்த்த பல் – தேம்பா:35 4/2
மன்ன களிப்போடு இவை ஆகி வான் வாழ்வான் இங்கு அரசு உற்றான் – தேம்பா:36 130/1

மேல்


இங்கும் (1)

இங்கும் அங்கும் எங்கும் ஒன்று என்று நின்று ஒருங்கு உளோய் – தேம்பா:27 133/1

மேல்


இச்சிக்கும் (1)

இக்கு இச்சிக்கும் நசை என்றாள் எரி வான் நயக்கும் பரிசு அன்னாள் – தேம்பா:6 52/4

மேல்


இச்சையால் (2)

இன்பும் இல்லன இச்சையால் வறுமை உள்ளதுவே – தேம்பா:5 14/4
இற்றை ஆகையில் இவை காண இச்சையால்
ஒற்றை ஆழியன் கடல் ஒல்லென்று ஈர்த்து எழ – தேம்பா:8 22/1,2

மேல்


இசலா (1)

நீதே என அ நெறி நின்று ஒழுகற்கு இசலா நின்றார் – தேம்பா:9 20/4

மேல்


இசலி (4)

அணி தகாது உனது என இசலி ஆர்த்த பின் – தேம்பா:1 54/2
தேன் உண்ட உவப்பில் குயில் இரண்டு உண்ட தேன் உமிழ்ந்து என தம்முள் இசலி
பானு உண்ட நிழல் செய் சினை அடுத்து இனிதாய் பாடிய வண்ணமே ஒரு நாள் – தேம்பா:6 44/1,2
பின்றா முறையால் இசலி பெரிது உம்பரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:9 16/3
புனையவும் இரா எலாம் இசலி பொங்கு அலை – தேம்பா:31 23/3

மேல்


இசறயலை (1)

எண்ணத்து ஒழுகும் இசறயலை இரங்கி கைக்கொண்டான் என்றாள் – தேம்பா:26 43/3

மேல்


இசிப்பாஞ (1)

நீல் நலம் கொள் கடல் பிரித்த நிலம் சேர்த்து ஆள் இசிப்பாஞ நிருபர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 83/4

மேல்


இசேக்கியல் (1)

பின்பு இன்போடு உயிர் படவே பெயர்ந்து எழ முன் இசேக்கியல் காண் பெற்றி என்னா – தேம்பா:8 9/3

மேல்


இசை (84)

ஈதலோடு இசை இனிய வாழ்வுகள் – தேம்பா:1 16/1
பால் வளர் சுரும்பு இசை பாட மாம் குயில் – தேம்பா:1 46/2
வள்ளை கொண்டு இனிது இசை மறல பாடினர் – தேம்பா:1 52/3
நா மலி இனிது இசை நாண பாடுவார் – தேம்பா:1 56/4
குழல் மூழ்கும் இசை துவைப்ப கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவே – தேம்பா:1 59/2
ஆலை உளைந்து இழி இக்கு இடும் இன்பம் அவித்து இசை பாடினவே – தேம்பா:1 69/4
பொங்கிட விம்மிய அளி புசித்து இசை
அங்கு இட விம்மிய இன்பம் அ நகர் – தேம்பா:2 26/3,4
கிளை ஒலி இசை ஒலி குழல் ஒலி கிளர் பல் – தேம்பா:2 59/2
பா வீற்று உறை இசை பாடவும் பதம் ஆடவும் படரும் – தேம்பா:2 65/3
மின்னார் இனிது இசை பாடலில் விளை இன்பு அது பெரிதோ – தேம்பா:2 67/1
பா நாணுப இசை ஓதைகள் பகல் நாணுப மணிகள் – தேம்பா:2 69/1
ஏம் என மாண்பு இசை சீமையோன் எனும் – தேம்பா:5 39/3
படர் அற்று இசை பன் எழு காதம் அகன்று – தேம்பா:5 88/3
கூட ஒளி விரி வான உலகினர் கூரு களி இசை கூறி இன்பு – தேம்பா:5 125/3
தூய மலர் மழை தூவி இசை மழை தூவி ஒளி மழை தூவலாய் – தேம்பா:5 126/3
இசை பட ஒன்றி ஈர் அறமும் எவர்க்கும் இலங்கும் ஆடியினர் – தேம்பா:5 140/1
பூசை உற்ற உம்பர் இசை பாடல் உற்று அகன்ற வழி போய் ஒளி தகும் தம் உறையுள் – தேம்பா:5 145/3
இசை உற்ற மதி பதத்தாள் இணை அடி தாழ்ந்து இறைஞ்சினளே – தேம்பா:6 15/4
யாழ் இசை பழிப்ப வானோர் இனிது என பாட ஆங்கும் – தேம்பா:7 25/1
எள்ள யாழ் இசை ஏய்த்தன ஆம் அரோ – தேம்பா:7 48/4
கண் கொடு உண்ட களிப்பினும் ஏழு இசை
பண் கொடு உண்ட செவி பயன் பாடு எனா – தேம்பா:9 57/1,2
கொள்ளும் தன்மைத்து இன் இசை பாட குளிர் தன் கோல் – தேம்பா:9 59/2
மாடக இசை நேர் இ சொல் மா தவன் சூசை கேட்டே – தேம்பா:9 128/1
பண் இன் ஓதையும் பண்ணின் பா இசை
தண் இன் ஓதையும் தாழ்ந்து வாழ்த்தினர் – தேம்பா:10 105/1,2
என்ற காலையில் இன் இசை மகர யாழ் உளரி – தேம்பா:11 101/1
சூழ் இசை மேல் வளி துதைந்து அங்கு ஆடிய – தேம்பா:12 35/1
காழ் இசை தரு தழை கனிய பாடலும் – தேம்பா:12 35/2
கேழ் இசை மூவரை வாழ்த்த கின்னர – தேம்பா:12 35/3
யாழ் இசை இன் நரம்பு உளரல் என்பவே – தேம்பா:12 35/4
பண் விளக்கு இசை பாடி போய் மருதமே சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 45/4
இங்கண் பா இயாப்பு இசை பயன் விரித்து உரைத்து என்ன – தேம்பா:12 51/1
தேன் நலம் பயின்று நறா மழை துளித்து சீர் கெழு தூங்கு இசை திருத்தி – தேம்பா:12 64/1
மீ இசை தளங்கள் யாவரும் காணா மிடைந்து சூழ் வந்து செய் நெறியால் – தேம்பா:12 67/2
போய் இசை பொருள் சேர் நசை எனும் திரையுள் புக்கிலர் மூழ்கிலர் கடந்து – தேம்பா:12 67/3
சேய் இசை சுடர் போன்று அ கடல் நீக்கி செயிர் இருள் சீக்க ஆங்கு உதித்தார் – தேம்பா:12 67/4
ஓசை எழும் வீணை குழல் யாழொடு இசை பாட – தேம்பா:12 83/2
ஒருவர் புகழும் தொடை உணர்ந்த இசை பாட – தேம்பா:12 85/3
ஏர் ஆரும் நிறத்து இனமும் இன்பு உய்த்து ஆரும் இசை இனமும் – தேம்பா:14 94/3
இசை உண்டு உறு கணையும் பட இகுலன் தனு ஒடிய – தேம்பா:15 145/1
தழை என பட உதிரமும் அலையொடு ததைய விட்டு இசை இறையவன் வெகுளி முன் – தேம்பா:15 166/3
தரு மணி நரம்பின் மேல் எண் தரும் இசை கிளப்ப வானோர் – தேம்பா:15 182/3
தேன் ஓர் இசை தளிர்ப்ப தாமும் பாடி செயிர் நீக்க – தேம்பா:16 59/3
ஈனோர் உடல் கொண்டான் நெடிது வாழ்த்தி இசை செய்தார் – தேம்பா:16 59/4
நூல் நிலம் கடந்த அ நுண் புகழ்க்கு இசை
மீன் நிலம் திசையினோர் விரும்பி பாடலின் – தேம்பா:17 11/1,2
மண்டு இசை வளியும் வீச மண்டு இசை கொழுந்து தீயால் – தேம்பா:17 19/2
மண்டு இசை வளியும் வீச மண்டு இசை கொழுந்து தீயால் – தேம்பா:17 19/2
பண்டு இசை பகைவர் நாடும் பழி பழுத்து எரிந்தது அன்றோ – தேம்பா:17 19/4
பாலை யாழ் இசை பாடினர் வீதியுள் – தேம்பா:17 42/3
ஏழ் இசை குழலினோடு இனிய பண் தொனியினோடு இசை விடாத – தேம்பா:19 21/1
ஏழ் இசை குழலினோடு இனிய பண் தொனியினோடு இசை விடாத – தேம்பா:19 21/1
நால் வரும் கல நரம்பு இசை நயந்து எழ நறா நளின வாயால் – தேம்பா:19 25/3
பண் சிறை படுத்து இசை பாடி வாழ்த்தின – தேம்பா:20 9/3
பண் சேர் இசை பறவை பாடி தவம் சேர் பதி சேர்ந்து – தேம்பா:20 12/3
இசை சேர் வனம் சேர்ந்தோம் என்றான் பூம் தாது எழில் கொடியோன் – தேம்பா:20 13/4
பண் கால் இசை படுத்தி பகர்ந்த உரை வளன் கேட்டு – தேம்பா:20 55/1
கொண்ட தேன் இனிது இசை பாடும் கொள்கை போல் – தேம்பா:20 121/2
தேன் நேர் இள குரலோடு இள அளி பா இசை திருக – தேம்பா:21 24/3
பால் நின்று இனிது இசை பாடுளி புகழ் பாடின பரிசே – தேம்பா:21 34/4
தெருள் உலாவும் அவர் பூ அடி சூடி தெள் இயற்றி அவர் பா இசை கூற – தேம்பா:22 1/3
வில்லின் மாரியின் விண்ணவர் நின்று இசை
சொல்லின் மாரியின் தூய் புகழ் பாடியும் – தேம்பா:25 99/1,2
பண் கனிந்த இசை கொடு பாடினர் – தேம்பா:26 83/2
தும்பி தேனொடு தூங்கு இசை யாழ் செய – தேம்பா:26 145/1
கொம்பில் ஆர் குயில் கூவு இசை பாட மேல் – தேம்பா:26 145/2
இசை உற்று உற்ற நூல் விதி சொன்னான் இசை மேலான் – தேம்பா:28 121/4
இசை உற்று உற்ற நூல் விதி சொன்னான் இசை மேலான் – தேம்பா:28 121/4
இடமே மது இன் இசை தாய் அறைவாள் – தேம்பா:31 47/4
வேட்டலும் தன்னை காட்டா மெல் இசை இரங்கு நல் யாழ் – தேம்பா:31 84/2
அரி மணி குரல் யாழ் எடுத்து உளர்ந்து இசை ஏற்றி – தேம்பா:32 13/2
உரி மணி குரல் ஒருப்பட பா இசை கூட்டி – தேம்பா:32 13/3
தேன் உகும் தீம் குரல் யாழ் இசை ஏற்றுபு திரு சேய் நாம புகழ் பாட – தேம்பா:32 47/2
பால் நிகர் இசை கொடு இசைகள் பாடுவார் – தேம்பா:32 59/4
கொண்டு இசை அரசரோடு எழிலி கூந்தலார் – தேம்பா:32 69/2
செண்டு இசை கொடி நலோன் வியந்து செப்பினான் – தேம்பா:32 69/4
சொரிந்த ஓதை தொடர்ந்து இசை பாடலில் – தேம்பா:33 12/3
நேய வண் தவன் நேர் இசை பாடவும் – தேம்பா:33 14/2
இ வாய் எஞ்சா நாள்-தொறும் அன்னார் இசை பாடி – தேம்பா:34 60/1
நெடநெடவென உள குழல் இசை கல இசை நீரிய ஓதை கலந்து கனிய – தேம்பா:35 74/2
நெடநெடவென உள குழல் இசை கல இசை நீரிய ஓதை கலந்து கனிய – தேம்பா:35 74/2
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/4
நினைவு_அரும் உணர்வொடு புகழுவர் புகழ் இசை நேர் இல வாட வருந்தி ஒழியார் – தேம்பா:35 78/3
மெய் செவி இனிய யாழில் விளை இசை மதுவை மேய்ந்து – தேம்பா:36 93/2
துடி வணங்க இசை குழல் வணங்க மிசை அமரர்கள் துதி வணங்க முடிவு_இல வணங்கும் இரு உலகு எலாம் – தேம்பா:36 102/4
குழல் எழுந்த இமிழ் இசை இசைந்த குரல் இணை இல குயில் ஒழிந்த வயிரியர் கனிந்த துதி இணை இல – தேம்பா:36 105/1
பண் கவர் குரலால் பண் இசைக்கு இசை பா பாடலும் ஆடலும் ஒளி மீன் – தேம்பா:36 113/1

மேல்


இசைக்கு (6)

நா மலிந்த இசைக்கு உயர் நாடு அதே – தேம்பா:1 74/4
யாழ் இசைக்கு இவை எலாம் இணர் நறும் கொடியினோன் அறைய நாதன் – தேம்பா:19 21/2
பருகு தேனினை கான்று என பண் இசைக்கு
அருகு தேனினும் இன்பு அளி பாடிய – தேம்பா:26 89/1,2
தவம் அணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு இசைகள் பாட – தேம்பா:26 116/2
இ பணி இல்லவட்கு இசைக்கு இலா ஆபிரான் – தேம்பா:30 107/3
பண் கவர் குரலால் பண் இசைக்கு இசை பா பாடலும் ஆடலும் ஒளி மீன் – தேம்பா:36 113/1

மேல்


இசைக்கும் (1)

எதிர் செய் பா புகழ்ந்து இசைக்கும் தன்மையோ – தேம்பா:10 103/3

மேல்


இசைகள் (9)

பண் கனிந்த நரம்பு உளரி பாண் இசைகள் பாடல் எனா – தேம்பா:1 63/1
நல்கி தீம் சொல் பா இசைகள் நயப்பின் பாடி மின்னின் நிறத்து – தேம்பா:12 11/2
மலைத்து அளி இரு-பால் மல்கி மகர யாழ் இசைகள் செய்ய – தேம்பா:12 15/1
தவம் அணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு இசைகள் பாட – தேம்பா:26 116/2
பின் உளே பிறந்தது ஓர் இசைகள் பாடிய – தேம்பா:30 44/2
ஒலித்தன மட குயில் இசைகள் நீர்த்தலும் ஒளி சிறை புடைத்து எனை பறவை பார்த்தலும் – தேம்பா:30 90/2
பால் நிகர் இசை கொடு இசைகள் பாடுவார் – தேம்பா:32 59/4
பால் நலம் ஒழித்து அமரர் பா இசைகள் பாட – தேம்பா:35 27/1
ஆர்த்தன தேவ வீணை வாய் அமலை ஆர்த்தன இனிய பா இசைகள்
ஆர்த்தன பொலிந்த சோபன வகுளி ஆர்த்தன அதிசய குமுதம் – தேம்பா:36 29/2,3

மேல்


இசைகளை (1)

பண் நிறத்து இசைகளை பாட வானவர் – தேம்பா:26 138/3

மேல்


இசைத்த (12)

அம் பொனால் இசைத்த மணி சுவர் ஏற்றி அரும் தொழில் தச்சரும் நாண – தேம்பா:2 41/2
போல் கலந்து இசைத்த மற்ற புண்ணியம் துறவு வாய்ந்த – தேம்பா:4 41/3
இரு உளத்திற்கு உணர்வு ஒன்றாய் இசைத்த முறை நன்று அறிய – தேம்பா:6 18/2
இழிவு இன்றி உலகு அளிப்ப இருதுவத்தை ஒன்றுபட இசைத்த ஆறும் – தேம்பா:11 111/2
பைம் கயிற்று இசைத்த பொன் தாலி பற்று என – தேம்பா:12 41/1
பிணி திறத்து இசைத்த சொல்லும் பெட்பு எழ கேட்டு தானும் – தேம்பா:20 114/2
பல் நெறி இசைத்த சொல் பயன் கண்டே வளன் – தேம்பா:20 129/1
மெய் எடுத்து இசைத்த நாம விதி இதே என்றான் வானோன் – தேம்பா:21 13/3
அரிகளை இசைத்த தேரின் எழ எழுது அழலு சரம் மைத்தன் ஏவி வருகையில் – தேம்பா:24 32/2
எண்ணினும் அவன் பெயர் இசைத்த நீர்மையான் – தேம்பா:25 48/1
எள்ளிய உள்ளம் கொள் மாசு இசைத்த நூல் பளிங்கில் கண்டு – தேம்பா:28 139/3
காம்பா அணி வில் வீசிய தன் கன்னி துணைவி களித்து இசைத்த
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/2,3

மேல்


இசைத்தது (1)

இலை படு நிழல் கொடு மலரு பூ திரள் இசைத்தது ஓர் பொழிற்கு இணை வனம் இது ஏத்தவோ – தேம்பா:30 87/4

மேல்


இசைத்ததே (1)

பண் கனிந்து இசைத்ததே போல் பாகினும் இனிய சொல்லால் – தேம்பா:15 180/2

மேல்


இசைத்தலால் (1)

இருந்த-காலையில் வானவர் இசைத்தலால் தான் உள் – தேம்பா:26 62/1

மேல்


இசைத்தவுளி (1)

இன் நிறத்து இலங்க காண்-மின் நீர் என்ன இவை வளன் இசைத்தவுளி எவரும் – தேம்பா:20 79/3

மேல்


இசைத்தி (1)

எண்_இலா இளைஞனாய் இசைத்தி நீ என – தேம்பா:25 41/2

மேல்


இசைத்து (8)

கேழ் இசைத்து ஒளிறு தாள் கெழுவ வம்பு அலர் நறா மழையை வாரி – தேம்பா:19 21/3
சூழ் இசைத்து இடை உலாம் தொகை இழந்து அமரரே தொழுது போனார் – தேம்பா:19 21/4
என்றான் ஒத்து இசைத்து இசைப்ப எரி பல பேய் பேய்க்கு அரசன் – தேம்பா:23 77/1
இனைய பலவும் இசைத்து இசைப்ப இன்ப கடல் ஊடு உளம் மூழ்க – தேம்பா:26 44/1
திருந்த நீடு நாள் வாழ்த்தி இசைத்து உறுதியில் சிறந்தாள் – தேம்பா:26 62/4
இனையன பலவும் அன்று இசைத்து மூவரும் – தேம்பா:26 134/1
விதுப்பட உருப்படும் அமரர் பா தொடை விளைத்து இவை இசைத்து அடி தொழுது வாழ்த்துளி – தேம்பா:30 89/1
உனக்கு இசைத்து இனி என் உரைப்பேன் இவண் – தேம்பா:31 71/1

மேல்


இசைதர (1)

இருதி அற எனது அற அறிவு இசைதர இனி அடியனளும் என முயல்வது என உள் – தேம்பா:8 70/3

மேல்


இசைந்த (2)

ஏது இல் நல் முறை இவண் இசைந்த மாட்சியான் – தேம்பா:3 6/4
குழல் எழுந்த இமிழ் இசை இசைந்த குரல் இணை இல குயில் ஒழிந்த வயிரியர் கனிந்த துதி இணை இல – தேம்பா:36 105/1

மேல்


இசைந்து (1)

மருள் தொடும் மதுர பல்லியம் ஒலிப்ப மாகதர் பா ஒலி இசைந்து இ – தேம்பா:2 47/3

மேல்


இசைப்ப (5)

என்றது அண்ணல் கேட்டு இவன்-தனை கொணர்-மின் என்று இசைப்ப
சென்ற அன்ன நல் சேடனை நோக்கலும் நீயோ – தேம்பா:3 21/1,2
மன்றல் நிலை வாகையினோய் அன்று கண்ட மாட்சி நலம் யான் இசைப்ப துணையே நிற்பாய் – தேம்பா:8 45/4
என்றான் ஒத்து இசைத்து இசைப்ப எரி பல பேய் பேய்க்கு அரசன் – தேம்பா:23 77/1
இனைய பலவும் இசைத்து இசைப்ப இன்ப கடல் ஊடு உளம் மூழ்க – தேம்பா:26 44/1
புனைவு_அரும் கன்னி தாய் வரத்து இசைப்ப புகழ்வு_அரும் தேவ சூல் கொண்டு – தேம்பா:34 46/3

மேல்


இசைப்படும் (1)

மதுப்பட இசைப்படும் இனிய பா புகழ் வகுத்தனர் துதித்தனர் தொழுது வாழ்த்தினார் – தேம்பா:30 89/4

மேல்


இசைப்பது (1)

ஈட்டும் நன்றி இசைப்பது பாலதோ – தேம்பா:34 26/2

மேல்


இசைப்பும் (1)

துன்னமும் இசைப்பும் ஒன்று இன்றி தூய் நிறத்து – தேம்பா:27 4/1

மேல்


இசைபட (1)

அன்பு அன்போடு இசைபட நேர் நரம்பு ஓடி வளர் தசை மீது அதளும் போர்த்த – தேம்பா:8 9/2

மேல்


இசையாய் (1)

அ நாள் அன்ன உரைக்கு இசையாய் அன்பு தூண்டும் அரிய நசை – தேம்பா:5 23/2

மேல்


இசையால் (3)

தண் கனிந்த தேன் இசையால் சாற்றலொடு பல நாளும் – தேம்பா:1 63/3
பண் இகல் இசையால் கோகு பயன் படாது என்ன அன்னான் – தேம்பா:14 31/1
புன்னாக வண்டு இசையால் புகழ்ந்து பாட தொழ பொருநர் – தேம்பா:36 100/2

மேல்


இசையின் (5)

பண் கிளைத்த இசையின் பாடல் பணித்த மற்று அரிவையாரும் – தேம்பா:20 50/1
குயில் துணை குயிலும் இன் இசையின் கூத்து எழ – தேம்பா:26 17/2
மண் நரம்பு இசையின் பாடல் மாறி வண்டு இரங்கி விம்ம – தேம்பா:26 97/1
சொல்லிய இசையின் பெட்போ துயரமோ வியப்போ ஏதோ – தேம்பா:26 98/1
உரு வரும் வானோர் சூழ ஒலி குழல் இசையின் பாடி – தேம்பா:34 19/2

மேல்


இசையும் (2)

இன் இசையும் கோல் தேனும் இன் கனியும் கழை பாகும் – தேம்பா:6 10/1
பன் இசையும் பாகு ஊறும் பணி யாழும் மாம் குயிலும் – தேம்பா:6 10/2

மேல்


இசையொடு (2)

பால் மலை மெலிதர இசையொடு பகல் போய் – தேம்பா:2 55/2
வரு அணி இசையொடு மதுர வாய் குரல் – தேம்பா:31 99/2

மேல்


இசையொடும் (2)

ஆனொடும் இசையொடும் ஊஞ்சல் ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:2 21/4
பால் வரும் சுவை வரும் பல நரம்பு இசையொடும் பாடினாரே – தேம்பா:19 25/4

மேல்


இசைவன (1)

அலையின் அலை அலை மிசை இசைவன என அரசர் உருவுடன் அணி அணி நெரிதர – தேம்பா:8 64/1

மேல்


இஞ்சி (5)

கோ உலவு இஞ்சி சூழ்ந்த குவளை நீள் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 8/4
கார் வளர் மின்னின் மின்னி கதிர் வளர் பசும்பொன் இஞ்சி
வார் வளர் முரசம் ஆர்ப்ப மணி வளர் நகரம் வில் செய் – தேம்பா:4 46/1,2
தாம் மலி தவத்தின் இஞ்சி தளர்ந்து இடைக்கது விட்டு எஞ்ச – தேம்பா:24 1/2
பொன் ஆர் உலகு ஒப்ப பசும்பொன் இஞ்சி புகை தவழ – தேம்பா:29 20/1
இன் உயிர்த்து எழும் புகை தேக்கும் இஞ்சி சூழ் – தேம்பா:29 26/2

மேல்


இட்ட (14)

இட்ட நூல் வழாமை ஓடி எல்லை இல் ஓடும் வீதி – தேம்பா:2 15/1
சங்கு இட்ட விம்மிய தரளமோடு இயை – தேம்பா:2 26/1
கொங்கு இட்ட விம்மிய கோதை ஆர் மது – தேம்பா:2 26/2
துதி பழித்து இட்ட நாமம் சொற்றுவாய் கன்னி மாதே – தேம்பா:7 10/4
ஈயும் நீ பரியும் நீ இட்ட என் குறை எலாம் – தேம்பா:9 12/2
ஒன்பது சாபம் நிறை நிறை தொடர உவமியா மதுகையோன் இட்ட
பின்பு அது கணியானோ என சினந்து பெயர்ப்பு அரும் இடுக்கண் உய்த்திட்டான் – தேம்பா:14 40/3,4
பேர் ஆயின நீர் வலை இட்ட பிரான் நிறை வாரினன்-ஆல் – தேம்பா:14 66/4
வான் முகத்து வந்து அன்னம் வட்டம் இட்ட பின் – தேம்பா:22 24/1
தடவி இறுக கடாவி உழுது அன சடை வடுவன் இட்ட காலை எதிர்வன – தேம்பா:24 36/2
இட்ட தன் புகழ தன் இறையோன்-தனை – தேம்பா:26 39/3
கோலம் இட்ட அங்க குடம் ஒத்து அவண் – தேம்பா:27 80/1
தெள் உற கண் முன் இட்ட திரு விளக்கு ஆயிற்று அன்றோ – தேம்பா:28 132/4
அஞ்சேல் எனக்கு உரைமோ அரி கண் இட்ட அஞ்சனம் போல் – தேம்பா:29 51/3
இட கை தொகு விரலால் எதிர் தோள் இட்ட வளை கவ்வி – தேம்பா:29 52/1

மேல்


இட்ட-காலை (1)

வரு சிலர்க்கு இட்ட-காலை வழு அன்றோ என்றான் சூசை – தேம்பா:27 152/4

மேல்


இட்டது (3)

எல்லின் கதிர் திரட்டி திலகம் திங்கட்கு இட்டது போல் – தேம்பா:3 56/1
பக்கிக்கு இட்டது ஓர் இரையோ பயனுள் கலந்த நஞ்சு அதுவோ – தேம்பா:6 52/2
இடம் புனைந்து இட்டது ஓர் இரதத்தால் என்பார் – தேம்பா:30 51/2

மேல்


இட்டதே (4)

தாவு உலகு இருத்த வெள்ளி தாள் தளை இட்டதே போல் – தேம்பா:2 8/3
ஈடு ஒளிப்ப விளக்கு இட்டதே போல் மின்னி எரிவாய் மின் – தேம்பா:18 14/3
பேர் நல மணி குன்று உச்சி பெரு விளக்கு இட்டதே போல் – தேம்பா:27 145/1
கரை உடைத்து அரவு உய்த்து ஓடும் கடல் கரை இட்டதே போல் – தேம்பா:30 39/1

மேல்


இட்டலும் (2)

முகை செய் மேனி தழுவி முத்து இட்டலும்
குகை செய் இன்பு எழ கோலம் இட்டு ஒத்ததே – தேம்பா:10 120/3,4
முத்தம் இட்டலும் நோக்கில் தீட்டலும் உற்ற நீரில் நனைத்தலும் – தேம்பா:10 128/2

மேல்


இட்டன (2)

இப்பால் வரைந்த கிணற்று ஆணரனை இட்டன பின் – தேம்பா:20 63/1
கைகொள் முறைகள் திருந்தலொடு கருணையன் பேர் இட்டன பின் – தேம்பா:26 48/2

மேல்


இட்டனர் (1)

ஏதம் ஒன்று இல வளர் அகலுள் இட்டனர்
பேதம் ஒன்று இல நயன் பெருக ஈட்டினார் – தேம்பா:14 79/3,4

மேல்


இட்டனரே (1)

துன்னு மாண் உடை தூய் திரு நாமம் இட்டனரே – தேம்பா:11 102/4

மேல்


இட்டனள் (1)

பெரியது ஓர் உயிர்ப்பு இட்டனள் பின் தனக்கு – தேம்பா:31 64/2

மேல்


இட்டான் (1)

அஞ்சும் தன்மைத்து எதிர் இறைஞ்சும் அமரர்க்கு உரையாது ஏவல் இட்டான் – தேம்பா:10 149/4

மேல்


இட்டானே (1)

குல முறை இறையும் எண்ணும் கொணர்ந்து இட பணி இட்டானே – தேம்பா:10 4/4

மேல்


இட்டீர் (2)

இண்டு இக்கு ஒழுகா நஞ்சு இட்டீர் என்று இவள் உள் சினந்தே – தேம்பா:10 46/3
எண்ணாது தாய் தந்தை இறைஞ்சீர் கேளீர் எதிர்த்து உடன்று பகைத்தீர் பொய் ஆணை இட்டீர்
கண்ணாது பிறர் மனை போய் காமத்து ஆழ்ந்தீர் கதி வழி எய்தாரொடு தீ நரகில் தாழ்வீர் – தேம்பா:11 50/3,4

மேல்


இட்டு (49)

இட்டு இரட்டின கரும்பு இன்பு ஈன்ற கள் – தேம்பா:1 27/3
வை வாய் மணி ஆழி இட்டு பைம் பூ மலர் கிடத்தி – தேம்பா:3 60/3
இடியாய அணி பொன் வளை இட்டு அணிவாரும் அல்லால் – தேம்பா:5 79/2
திரிய முறை இட்டு ஏவல் கொண்டேனே கொண்ட நயன் தெரியா சீர்க்கே – தேம்பா:8 15/4
கான் ஆரும் வகுளம் பூ மாலை தாள் மேல் களிப்பு எழ இட்டு இறைஞ்சி நின்றார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 57/4
புரிந்த தாமரை பொன் தவிசு இட்டு மின் – தேம்பா:9 55/1
குகை செய் இன்பு எழ கோலம் இட்டு ஒத்ததே – தேம்பா:10 120/4
ஊன் தோய் உடல் கொண்டன அன்பின் உணர்வு இட்டு எனக்கு பணியாயோ – தேம்பா:10 139/4
வல முறையும் கண்டு அலறி தளர்ந்து நோக வானவர் ஈண்டு எவரையும் ஓர் இடத்து இட்டு உய்ப்பார் – தேம்பா:11 44/4
நன்று எழுந்த வினை பயத்தால் விளக்கு இட்டு அன்ன நவை எல்லாம் எல்லார்க்கும் தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 46/4
திங்களை தெளித்து இட்டு என நாமம் பூண் தியங்க – தேம்பா:11 90/2
அடுத்த தென்றல் சாமரை இட்டு அனைய வீசி நறும் பைம் பூ – தேம்பா:12 9/2
இலை தளிர் இரும் பூம் சோலை இடத்தில் இட்டு ஏகி பின்னர் – தேம்பா:12 15/2
துறை தவிர்ந்து இடத்து இட்டு ஏகி துளித்த தேன் முல்லை சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 22/4
சிட்டம் இட்டு எழுதப்பட்ட சிறகு ஒளி செகுப்ப பாறும் – தேம்பா:12 26/1
வட்டம் இட்டு இழிந்து பாய வருகையில் வேடன் வாளி – தேம்பா:12 26/2
சட்டம் இட்டு எய்ய சர்ப்பம்-தனை மிதித்திடும் கால் தீண்டி – தேம்பா:12 26/3
தட்டம் இட்டு அவனும் மாய்ந்தான் தவிர்ந்த கோல் பருந்தும் கொய்தே – தேம்பா:12 26/4
இட்டு அற்றம் இன்றி மனு_குலத்தை ஈன்றான் இ திறத்தான் – தேம்பா:14 96/4
சுரதத்தின் எதிரு வெளிறு என விட்ட கணையில் அது துகள் இட்டு வெளியில் எழ மற்று – தேம்பா:15 115/3
கதம் ஏற்பட வய நெட்டு இரு கதை இட்டு இரு கனல் போல் – தேம்பா:15 146/3
இட்டு அழல் கதத்து எழுந்து ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:16 26/3
மு முகம் பிரித்து மூன்று இட்டு மொய் பகை – தேம்பா:16 30/3
வில்லின் மேல் இவர் செம் புனலின் மை இட்டு மெலிவு அற விளங்கலே செய்வான் – தேம்பா:18 38/4
மை எடுத்து இரைத்த யாறு வலத்தில் இட்டு அவரும் போனார் – தேம்பா:21 13/4
எரி சுமந்து இலங்கி மின்னும் இன மணி நிரைத்து இட்டு ஈர்_ஆறு – தேம்பா:25 16/2
கண் துதைந்த இருள் தீர விளக்கு இட்டு அன்ன கதி காட்டி – தேம்பா:26 162/3
பின்ன மு முறை தொழுது இட்டு பேர் அருள் – தேம்பா:27 4/3
போய் வளர் கோலம் இட்டு அரிவை பொற்பு உறீஇ – தேம்பா:27 54/3
படிய ஓர் கைம்மாறோ சீர் பாதி இட்டு இறைஞ்ச என்றான் – தேம்பா:27 71/4
வரம்பை அகல் பொற்பு இழைத்து ஒன்பான் வாசல் இட்டு இனிது ஓர் – தேம்பா:28 20/3
இக்கும் ஓர் விளிம்பின் நீவி இட்டு என இயம்பல் என்னோ – தேம்பா:28 54/2
கச்சு ஒன்று இட்டு உணர்வோடு ஊக்கம் கட்டி மெய் சகட்டை ஓட்டி – தேம்பா:28 156/1
நச்சு ஒன்று இட்டு ஏத சேற்றுள் நல் உயிர் அச்சு இற்றாய் மற்று – தேம்பா:28 156/2
அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது அழும் பலர் கண்டீர் நல்லோர் – தேம்பா:28 156/3
மெச்சு ஒன்று இட்டு அச்சு இறா முன் வீடு உற ஊர்-மின் பாகீர் – தேம்பா:28 156/4
தீய் முகத்து பொங்கிய பால் தெள் நீர் இட்டு ஆற்றுவர் போல் – தேம்பா:29 67/1
தெளி வளர் அழல் இட்டு ஊதி செற்ற இரும்பு இரத பாலால் – தேம்பா:29 119/1
இவா அன தவ கவட்டை இட்டு இறா விரத தூணின் – தேம்பா:30 71/3
ஆற்றிய தவ செம் தீயில் ஐம்பொறி இரும்பு இட்டு ஊதி – தேம்பா:30 74/1
ஏற்றிய தெருளின் ஞான இரதம் இட்டு ஆய பைம்பொன் – தேம்பா:30 74/2
முழுது அன்னார் உவப்ப ஒரு மூரலை இட்டு இயங்க என – தேம்பா:30 122/2
பருக்கையின் விளங்கும் தெண் நீர் பரப்பும் ஆறு இடத்து இட்டு ஏகி – தேம்பா:30 125/3
இனைய யாவும் இட்டு இமிழில் வந்து உறை பதி அடைந்தார் – தேம்பா:32 11/4
தோடுவார் வெறி தொங்கல் இட்டு ஓடுவார் – தேம்பா:33 13/3
இருவரும் இரு-பால் ஆசி இட்டு அருள் உரையின் தேற்ற – தேம்பா:34 19/1
நஞ்சு இட்டு உயிர் ஈறு இட நாடினர்-ஆல் – தேம்பா:36 58/4
நஞ்சு இட்டு எஞ்சா வஞ்சனை நல்கும் வினை நீக்கி – தேம்பா:36 79/1
அடி என வெள்ளி உருளை பொன் அச்சு இட்டு அவிர்ந்து எழும் மரகத மலையில் – தேம்பா:36 109/1

மேல்


இட்டோம் (1)

இட்டோம் அந்தோ ஈட்டு அதின் இஃதே பயன் அந்தோ – தேம்பா:28 114/2

மேல்


இட (24)

அங்கு இட விம்மிய இன்பம் அ நகர் – தேம்பா:2 26/4
வாய் அடா பிளந்து உயிர்ப்பு இட மறுகி நீ நுண் தூள் – தேம்பா:3 27/3
குல முறை இறையும் எண்ணும் கொணர்ந்து இட பணி இட்டானே – தேம்பா:10 4/4
புலம்பும் ஓதையின் நொந்து என பொன் இட
சிலம்பு மேல் வல சீறடி ஊன்றி வில் – தேம்பா:10 30/1,2
சீக்கி வாழ்வு இட எய்திய சேய் முகம் – தேம்பா:10 116/3
மெய் குலத்து அறிவு இட அன்று மேவினான் – தேம்பா:14 81/4
கதிர் எதிர் உருட்டும் ஆழி அகல்வு இல கருதலர் பதைத்த தானை புறம் இட
எதிர் எதிர் கடுத்த வீர நிசிதரன் இரதம் உயர் உற்று வேக உரையினால் – தேம்பா:15 109/1,2
இட சிறை தலைவன் என்று இகுலன் ஆய் வலம் – தேம்பா:15 133/1
இட முகத்து இகுலன் ஆர்த்து எரித்த சூளையின் – தேம்பா:15 138/1
எதிர் எழுந்து உயர் இரதம் நின்று அமர் இட உடன்றன நிகலனும் – தேம்பா:15 154/1
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட – தேம்பா:15 161/1
மதம் மிக கரி என ஒலி இட அவன் மருளி முள் கிரி கிடி உரு நிகருவான் – தேம்பா:15 162/4
பிழை என படை வகை வகை மடிவன பெருகுதற்கு ஒரு நிகர் இட அளவதோ – தேம்பா:15 166/4
தெரியா நாம் தந்தை தாய் உனையோ தெண்டன் இட
எரி ஆர் சுடர் தொழுதது என பகைத்தார் மூதுனரே – தேம்பா:20 60/1,2
ஆறா சடத்து அன்னார் அவனை இட ஓர்ந்து பினர் – தேம்பா:20 61/3
உரை தரும் புகழோடு இட நாட்டினேன் – தேம்பா:23 36/4
இட விரையின் மைத்தன் மீதில் எழ இடி என முனர் குதித்து வீழ உறுமினான் – தேம்பா:24 36/4
விண்ணின் மேல் எழும் வீடு இட வந்து உனை – தேம்பா:25 96/2
தங்குகின்ற என் குறை தாங்கி நீங்கி வீடு இட
அங்கம் ஒன்றி உற்றியே அங்கு உறாது நான் இவண் – தேம்பா:27 133/2,3
எஞ்சி நோய் இட மாய்த்து என – தேம்பா:27 142/2
இட கை தொகு விரலால் எதிர் தோள் இட்ட வளை கவ்வி – தேம்பா:29 52/1
உய்ய வாய் நமக்கு இட உதித்த நாயகன் – தேம்பா:30 104/3
தெள் நிறத்து ஆசு கொள்ளா நிலை ஆண்மை செய் திரு நெய் பூசல் இட செய்வேன் – தேம்பா:32 43/4
நஞ்சு இட்டு உயிர் ஈறு இட நாடினர்-ஆல் – தேம்பா:36 58/4

மேல்


இடங்கர் (1)

ஊரும் வாய் என்ன அங்கண் உழக்கிய இடங்கர் ஈட்டம் – தேம்பா:2 10/4

மேல்


இடங்கள்-தொறும் (1)

ஆசை அற்று எழுந்த தவர் போக முற்று இடங்கள்-தொறும் ஆரணத்து அநந்த நயன் ஆய் – தேம்பா:5 145/2

மேல்


இடங்கள்-தொறுமே (1)

களி வரும் என கனை வரும் கனிவன காமர மாலை இடங்கள்-தொறுமே – தேம்பா:35 76/4

மேல்


இடங்கள்-தோறும் (5)

ஈட்டு அரும் கனக சாலை இவை முதல் இடங்கள்-தோறும்
வாட்டு அரும் துயர் கொள் நாட்டில் மல்கிய நுணலை ஈட்டம் – தேம்பா:14 30/3,4
பாயின இடங்கள்-தோறும் பரப்பினான் பிணத்தின் குப்பை – தேம்பா:17 24/2
ஏர் தவழ் புரங்கள்-தோறும் எண்ண_அரும் இடங்கள்-தோறும்
சீர் தவழ் சிகரத்து ஓங்கி சிறந்த ஆலயங்கள் யாவும் – தேம்பா:23 13/2,3
சடுதியே இடங்கள்-தோறும் ததும்பிய குழவி எல்லாம் – தேம்பா:25 13/2
பின்னி அங்கு இடங்கள்-தோறும் பெருக மொய்த்து எவணும் நாற – தேம்பா:36 88/3

மேல்


இடத்தால் (1)

வாது இலா இடத்தால் ஆகா மைந்தனே என்றான் சான்றோன் – தேம்பா:4 38/4

மேல்


இடத்தில் (4)

சென்று எழுந்த நல்லோரை முகமன் நோக்கி தீ அலகை இனத்தினுடன் இடத்தில் அஞ்சி – தேம்பா:11 46/2
இலை தளிர் இரும் பூம் சோலை இடத்தில் இட்டு ஏகி பின்னர் – தேம்பா:12 15/2
எப்பால் அனைத்தும் அணுகாத ஓர் இடத்தில் சேர்ந்த மா முனியே – தேம்பா:19 32/4
தள்ளுண்டு எரி வாய் நரகு இடத்தில் சரிந்தோம் என்ன அறிந்தது அலால் – தேம்பா:23 2/2

மேல்


இடத்திலும் (1)

தெள்ளிய இடத்திலும் தெளிந்து நஞ்சு உணல் – தேம்பா:28 39/2

மேல்


இடத்து (40)

புள்ளி மால் வரை பொன் உலகு இடத்து எடுத்து உய்த்தல் – தேம்பா:1 5/1
கேட்ட வாசகம் கிளர் திற நெஞ்சு இடத்து எரியை – தேம்பா:3 19/1
கை வயத்தினால் கருத்து இடத்து உடலின் ஊங்கு ஓங்கும் – தேம்பா:3 20/1
தூயவை பதி வர தொகையின் சூல் இடத்து
ஆயவை அறிந்திலள் அளவு_இல் உள் மகிழ் – தேம்பா:3 51/2,3
ஈடு இழந்து உயர்ந்த குன்றத்து இடத்து நான் ஒளித்தல் உள்ளி – தேம்பா:4 29/3
எல் ஆரும் கதிர் எறிப்ப இக்கு உமிழும் மலர் கொடியோன் இடத்து சென்றான் – தேம்பா:8 1/4
நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3
முந்தை ஆம் முதலினோன் மூ இடத்து ஒருவன் ஆய் – தேம்பா:9 2/1
இடத்து இடத்து அடர்த்தி உற்ற இக்கு உடைத்த இன்பு சொல் – தேம்பா:11 9/1
இடத்து இடத்து அடர்த்தி உற்ற இக்கு உடைத்த இன்பு சொல் – தேம்பா:11 9/1
இடத்து யாவரும் கேட்பது இல் ஆவதோ – தேம்பா:11 19/4
வல முறையும் கண்டு அலறி தளர்ந்து நோக வானவர் ஈண்டு எவரையும் ஓர் இடத்து இட்டு உய்ப்பார் – தேம்பா:11 44/4
துறை தவிர்ந்து இடத்து இட்டு ஏகி துளித்த தேன் முல்லை சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 22/4
ஒப்பு அடை அலைகள் பிரிந்து அகன்று இரு-பால் உயர்ந்து நின்று இடத்து இவர் புக்கு – தேம்பா:14 46/3
வாள் தக விசையோடு ஆபன் வலத்து இடத்து ஒல்கி வீச – தேம்பா:15 87/1
வலம் இடத்து உறும் விசையொடு வளி என வரும் இடத்து எழும் ஒலியொடு கடல் என – தேம்பா:15 160/1
வலம் இடத்து உறும் விசையொடு வளி என வரும் இடத்து எழும் ஒலியொடு கடல் என – தேம்பா:15 160/1
நிலம் இடத்து இடும் வெருவொடும் இடி என நிறை பனித்திடு கணையொடு முகில் என – தேம்பா:15 160/2
பல இடத்து இடு கொலையொடு நமன் என படை முகத்து இவர் இருவரும் நெடிது அமர் – தேம்பா:15 160/3
சலம் இடத்து அடும் வினை என மலிவன சவம் மிதித்து எழும் மலை மிசை மலைகுவார் – தேம்பா:15 160/4
நிலத்து இடத்து அரசர் கை நீதி கோல் என – தேம்பா:19 40/1
வலத்து இடத்து எங்கணும் வழுவு_இலா நடு – தேம்பா:19 40/2
புலத்து இடத்து உறைவழி பொருள் பொய்யா மறை – தேம்பா:19 40/3
நலத்து இடத்து எசித்தனை நல்கும் ஆம் என்றான் – தேம்பா:19 40/4
இருள் கொள் இ நிலத்து எ இடத்து உதிக்குவன் என்னா – தேம்பா:25 5/3
திலம் கலந்த மா செல் இடத்து உறைவதும் எண்ணேல் – தேம்பா:26 67/1
இரவலர் தம் கை வேலி இடத்து அரும் பொருளை வித்தி – தேம்பா:27 75/1
ஆரிய வளப்பின் தன் இடத்து இல்லான் ஆண்டகை அவன் அலன் அன்றோ – தேம்பா:27 164/4
புண் மல்கும் துயர் படுத்தல் புதவு இடத்து பேய் அரசே – தேம்பா:28 81/4
பிரிந்தது என்று ஒழித்த பாவம் பெறும் இடத்து அணுகேல் வேலோய் – தேம்பா:28 151/1
பருக்கையின் விளங்கும் தெண் நீர் பரப்பும் ஆறு இடத்து இட்டு ஏகி – தேம்பா:30 125/3
கொன் வளர் பொருளின் செல்வம் கூ இடத்து எறிந்ததே போல் – தேம்பா:30 134/2
கோதை உண்டு அழிந்த குலம் எனக்கு என்றான் கூ இடத்து இன்னவர் இலை என்று – தேம்பா:31 93/3
மண் இடத்து இருள் அறும் மாலி நாணவும் – தேம்பா:32 53/1
விண் இடத்து உலாவி வில் விளங்கு வேந்தரை – தேம்பா:32 53/2
இடத்து இடத்து அலகு இல் நல்லோர் இறந்து உயிர் எஞ்ச மாய்ந்து – தேம்பா:32 95/1
இடத்து இடத்து அலகு இல் நல்லோர் இறந்து உயிர் எஞ்ச மாய்ந்து – தேம்பா:32 95/1
ஆவலர் உறவோர் அகற்றலில் வெளி மேய்ந்த ஆ அடை குகை இடத்து இறைவன் – தேம்பா:34 47/1
உலகு இடத்து ஓர் என்பான் உரைத்த நூற்படி – தேம்பா:35 7/1
இலகு இடத்து இடர் அறுத்து இயலும் நற்பயன் – தேம்பா:35 7/3

மேல்


இடத்தும் (1)

போல் ஓர் இடத்தும் தேடா பொழுதே தொடரும் புகழே – தேம்பா:9 19/4

மேல்


இடது (1)

அடி அற்ற வலது கையை வதை முற்றி இடது கையில் அணி வட்டமொடு விட எடுத்து – தேம்பா:15 117/1

மேல்


இடம் (35)

பொதிர் செயும் துறவு இடம் போலும் சோலையே – தேம்பா:1 43/4
ஓட நின்று அலைந்து அலைந்து ஒருமித்து ஓர் இடம்
நாடலின் நகைத்து என நனைத்த முல்லை நீடு – தேம்பா:1 48/2,3
தாம் உறை இடம் எலாம் தரும_சாலை ஆய் – தேம்பா:2 37/3
கண்ணிய அளவு அற்று இடம் எலாம் நிறைந்த கடவுள் தான் உறைந்து அருள் காட்ட – தேம்பா:2 39/3
நனை கரு விளைத்து உயர் இடம் இது ஆய் கதிர் நடத்திய திரு கிளர் உலகின் மேல் செல – தேம்பா:4 25/2
மெய் விளை இடம் ஐந்து இன்றி விளங்கிய கடவுள் ஆகி – தேம்பா:9 80/1
இடம் கொடு சூழ்தலும் கண்டுளி இன்பு அலை – தேம்பா:9 89/3
ஊன் செய்த உடலொடு எழ இடம் ஒன்று இல்லை உலகில் எனா – தேம்பா:10 65/3
இடை நகர்-கண் இடம் இன்றி இரிந்த தன்மை இமிழில் இனி – தேம்பா:10 75/3
துயர் இயல் தோன்று இடம் விலங்கு துன் இடம் – தேம்பா:10 83/3
துயர் இயல் தோன்று இடம் விலங்கு துன் இடம்
அயரிய இடம் ஒரு முழை அஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:10 83/3,4
அயரிய இடம் ஒரு முழை அஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:10 83/4
விலங்கு எழும் இடம் எனா வெறுத்த அ முழை – தேம்பா:10 85/3
திறம் செய் காய்ந்த சினத்து இடம் ஏது என்றாள் – தேம்பா:10 117/4
அழல் எடுத்து செய்த துயர் ஆற்ற இறையோன் உறைந்த இடம் அடைந்தார் அன்றோ – தேம்பா:11 109/4
பால் நிலை இடம் மூன்று ஆற்றா பரிசு உடை இவனை காட்ட – தேம்பா:12 19/2
பிழை குலம் அளிப்பவர் பிழைப்பு இடம் இலார் போல் – தேம்பா:14 2/1
அஞ்சினான் எனினும் தேவ அருச்சனைக்கு இடம் செய்யாத – தேம்பா:14 28/1
எண் உக இடம் அற்று அபயர் மா கடல் சூழ்ந்து எய்த கோல் பின்னுற தொடர்ந்தான் – தேம்பா:14 44/4
வலம் ஆயினும் இடம் ஆயினும் வரு வாளிகள் அளவு உண்டு – தேம்பா:14 53/1
தேர் இரண்டு வலம் இடம் இரிந்து அகல அருகு எதிர்ந்து தம்முள் திரியவே – தேம்பா:15 96/1
ஏர் விளை முகத்து இடம் கிடந்த இ நெறி – தேம்பா:19 38/2
தேர் எழும் சுடர் சேர் அ இடம்
பேர் எழும் கதிர் பெற்று விளங்கும்-ஆல் – தேம்பா:20 83/1,2
இடம் கொடு ஆகுவது யாது என இயம்புதீர் என்றான் – தேம்பா:23 81/4
இடம் மாறி உகண்டன வாசியொடும் எரி ஊறிய வெம் கதம் ஆர் விழியால் – தேம்பா:24 24/2
பிறந்த முன் இடம் பெயர்ந்து வந்து எருசலேம் தன்னை – தேம்பா:25 8/1
துறந்த பின் அவன் தொடர்ந்த பல் இடம் தொடர்ந்து அவனை – தேம்பா:25 8/2
இடம் புனைந்து இருள் அற உணர்ந்து இரங்கினார் – தேம்பா:26 118/4
மரு விஞ்சு அகில் பூம் தவிசு இருளே வகை துஞ்சு இடம் என்பார் – தேம்பா:28 27/2
இடம் புனைந்து உணர்ந்த யாவும் எழுதிய நினைவில் தோன்றி – தேம்பா:29 11/2
இடம் புனைந்து இட்டது ஓர் இரதத்தால் என்பார் – தேம்பா:30 51/2
வீங்கு ஒளி தட கை வீரர் வென்றன இடம் அது ஆமே – தேம்பா:30 131/4
வெண் தேர் ஒழுகு இடம் விண்ணோர் ஒழுகுவார் – தேம்பா:30 159/4
கண்டது எ இடம் கண்டது எப்போழ்து என்றாள் – தேம்பா:31 73/4
அடி அடித்து இடம் ஒன்று இன்றி – தேம்பா:35 47/2

மேல்


இடம்-தொறும் (1)

கான் முகம் புதைத்த கள் மலர் நாட்டில் கலக்கம் உற்று இடம்-தொறும் யாரும் – தேம்பா:14 39/1

மேல்


இடமும் (2)

ஒளி முகத்து இடமும் நீர் உலகும் நீறும் என்று – தேம்பா:24 18/1
எண்ணிட இடமும் ஒன்று இன்றி எண் திசை – தேம்பா:32 53/3

மேல்


இடமே (3)

தீது இலா இடமே வேண்டின் சேண் உலகு எய்தல் வேண்டும் – தேம்பா:4 38/1
வெயில் காளம் மறைந்து என மேவு இடமே – தேம்பா:30 23/4
இடமே மது இன் இசை தாய் அறைவாள் – தேம்பா:31 47/4

மேல்


இடர் (29)

இடர் அற்று இழிவு அற்று எழு சீர் அடியாள் – தேம்பா:5 88/4
பொறுமை அறு பகை பொதுளும் பழி அமர் பொதுளும் சினம் இடர் புரை அறா – தேம்பா:5 121/1
தெள்_அரும் இருவருக்கு இடர் செய்தேன் இனி – தேம்பா:7 96/3
அளி கொள் அதிபதி-தனை மகவு என அணி அரிய கருவுடன் உலகு இடர் எரி அற – தேம்பா:8 68/2
காய் இரும் இடர் தீர் கால் ஆய் களித்து என மாரி காலம் – தேம்பா:10 2/2
பூ வீற்றிருந்து நாம் வாழ பூ வந்து இடர் உற்று அழுவோய் நீ – தேம்பா:10 140/3
உடிப்ப மூவரே இடர் உலகு ஒளிக்குவ போன்றே – தேம்பா:12 48/4
தரு கிளர் தரும தாயே தளர்ந்து இடர் குளிப்பாய் என்றான் – தேம்பா:12 93/4
காரணம் தரும் கண் புனல் கண்டு இடர்
பூரணம் தரும் மார்பு புடைத்து எலா – தேம்பா:13 32/2,3
அணி உயிர்க்கு இடர் ஆக மாள்குவான் – தேம்பா:14 15/4
என்பதும் வீர மோயீசன் தன் கை எடுத்து இடர் தீர்ப்பதும் ஒன்றாய் – தேம்பா:14 40/1
கொய்த காய் இடர் கெட குளித்து உள் ஆடினான் – தேம்பா:14 85/4
கண்டு கண் புதைக்குவார் கலங்கி ஆர்த்து இடர்
உண்டு கண் மழையொடும் உமிழ்ந்து விம்முவார் – தேம்பா:14 109/1,2
எந்தை அடி சென்றார் எங்கும் இடர் மொய்த்து உலவ – தேம்பா:19 19/3
சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர்
புனைய உளைவன புகைய வெருவன பொருதல் வெறிது என மெலிவன – தேம்பா:24 43/3,4
தான் முகத்து இடர் தளிர்ப்ப நொந்து இயம்புதல் உற்றான் – தேம்பா:25 38/4
முன் புகா இடர் முயன்ற நீள் நெறிகளை கடந்து – தேம்பா:26 59/2
தாயும் பிள்ளையும் தாவு இடர் நோக்கி உள் – தேம்பா:26 81/3
எரி வளர்ந்து இடர் மாந்தல் எ நாளுமோ – தேம்பா:26 156/2
நோயே பால் உண்டு இடர் கரத்தின் நுடங்க வினையின் விளைவு உற்றோம் – தேம்பா:27 121/4
கரை செய் கடல் மிக்கு இடர் கொண்டு காப்பான் என்னும் மறை என்றான் – தேம்பா:27 125/4
இல்லையே அவ்வாறு அளவு உளது அன்றி இடர் இடும் உரு உடல் என்ன – தேம்பா:27 160/3
திரை போல் இடர் வந்து திரண்டன-கால் – தேம்பா:30 33/1
அன்று ஆர் இடர் ஆற இவற்கும் அவட்கும் அறைந்தனர்-ஆல் – தேம்பா:31 33/4
இக்கு உடை இன்பம் அல்லால் எமக்கு இடர் தகாது என்பாரோ – தேம்பா:33 10/3
மது படும் கொடி வாட்டு இடர் முற்று அற – தேம்பா:33 17/2
இலகு இடத்து இடர் அறுத்து இயலும் நற்பயன் – தேம்பா:35 7/3
தெளி பொதுள ஏகி இடர் தீர்த்த உயிர் மீட்டார் – தேம்பா:35 36/4
மெலிவன உயிர் உணும் அயர்வு அஞர் சிலுகு இடர் பாசறை யாவும் ஒழிந்து மறைய – தேம்பா:35 80/1

மேல்


இடர்-கொல்லோ (1)

எல்லை உளது ஒன்றும் இல வேண்டும் இடர்-கொல்லோ – தேம்பா:14 6/4

மேல்


இடர்க்கு (1)

இ நாளும் காணாதால் இடர்க்கு எல்லை இலை என்றான் – தேம்பா:30 117/3

மேல்


இடர்கள் (1)

உரு அற இடர்கள் நீங்க உரைத்தவை மறுத்து சீற – தேம்பா:14 33/2

மேல்


இடரால் (1)

விரை நாட்டில் அகன்று இடரால் உண்டாம் நஞ்சின் விளைவு என்பார் – தேம்பா:30 14/4

மேல்


இடரும் (1)

வெரு உற அரசன் போக விடை செய இடரும் நீங்கும் – தேம்பா:14 33/1

மேல்


இடருள் (1)

முள் வழியே ஈங்கு இடருள் மூழ்கி அழும் நீ அன்றே – தேம்பா:14 89/4

மேல்


இடலால் (1)

இருந்து ஓடிய திரு இங்கணில் இனிது அன்புற இடலால்
பருந்தோடு உறும் நிழல் என்று உயர் பயன் ஈன்றிடும் எனவே – தேம்பா:2 63/1,2

மேல்


இடவும் (1)

கோ வீற்று உறை தனி நாதனை குறையா புகழ் இடவும்
நா வீற்று உறை கலை ஆயவும் நறு மாண் அறம் செயவும் – தேம்பா:2 65/1,2

மேல்


இடவோ (1)

வான் தோய் அமுது ஒத்த மருந்து இடவோ
ஊன் தோய் உடல் நோய் உறு கைப்பு அயில்வாய் – தேம்பா:11 61/2,3

மேல்


இடறி (1)

துன்ன ஆறு இடறி வீழ்ந்தால் துணைவன் நின்று எடுத்து பின்றாது – தேம்பா:26 115/2

மேல்


இடறு (1)

இன்ன ஆறு ஒருவன் நானே இடறு இலாது ஒழுகும் பாலோ – தேம்பா:26 115/1

மேல்


இடன் (1)

இடன் கடிந்து அங்கண் நீ விரைவில் ஏகு என்றான் – தேம்பா:34 11/4

மேல்


இடஇட (2)

ஒருவர் கவரிகள் இடஇட அணுகுவர் ஒருவர் கவிகைகள் எழ எழ மருகுவர் – தேம்பா:8 69/1
இருள் முதிர்ந்த இரவு எரி முதிர்ந்து சினமொடு துமிந்து கொலை இடஇட
அருள் முதிர்ந்த இறையவன் அனந்த வய அடல் விளங்க அரிது அமர் செய்தார் – தேம்பா:16 34/3,4

மேல்


இடி (60)

பகை செய்வார்க்கு இடி என படிந்து போற்றிய – தேம்பா:3 8/1
தருக்கு வீங்கிய சல உரை இடி என இடிப்பான் – தேம்பா:3 13/4
கரிய விண் இடி கதத்த மின் கொடு விடுத்து அன்ன – தேம்பா:3 15/3
பேர்த்த கோடை நாள் பேர் இடி என உரை செய்தான் – தேம்பா:3 26/4
இடி ஒத்து அலர்ந்த எழில் ஏந்து சிலம்பு இரட்ட – தேம்பா:5 77/1
மின்னி நா இடி வெற்பு ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வது – தேம்பா:10 8/1
கடுகியன இடி சூல் கொள் கரும் கார் மொய்ப்ப கணகணென கடும் செம் தீ மாரி தூவ – தேம்பா:11 41/1
முடுகியன சாப மழை திரளின் விம்ம முகில் கீறி இடி இடித்த இடிகள் தாக்க – தேம்பா:11 41/3
இடி உண்ட முகில் ஒரு-பால் மின்னி விம்ம இகல் முரசும் பல் பறையும் ஒரு-பால் ஆர்ப்ப – தேம்பா:11 45/1
இடி மொய்த்தன எல்வை இரும் கரிகள் – தேம்பா:11 67/1
இடி முகத்து ஊற்றும் மாரி இடைவிடா நால்_பான் நாளும் – தேம்பா:14 113/1
இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான் – தேம்பா:14 131/2
எரி வாய் பிளந்த முகிலே உமிழ்ந்த இடி ஏறு அதிர்ந்து படலான் – தேம்பா:14 132/2
மேகங்கள் வேக இடு மீன்கள் வேக இடி ஏறு வேக மிளிரும் – தேம்பா:14 134/1
கோல் என பரிகள் செல்ல குளிறி வேம் இடி சூல் மேகம் – தேம்பா:15 43/2
சூலொடு சூழ்ந்து சுளித்து இடி மின்னொடு உக – தேம்பா:15 64/3
இ தகவு உற்றது என கடி நக்கு இடி வில் – தேம்பா:15 69/1
கார் எழுந்த இடி இடி எழுந்த ஒலி கடல் எழுந்த அலை மெலியும்-ஆல் – தேம்பா:15 90/4
கார் எழுந்த இடி இடி எழுந்த ஒலி கடல் எழுந்த அலை மெலியும்-ஆல் – தேம்பா:15 90/4
இடி சுமந்த முகிலொடும் எதிர்ந்த முகில் என எதிர்ந்து விடு கணை இருள் – தேம்பா:15 95/2
முதிர் எதிர் கதத்த சோணன் அமர் செய முகில் இடி மறைத்த பூசல் விளையுமே – தேம்பா:15 109/4
இடி உற்ற விசையினொடு எரி ஒத்த இவுளி வரு மலை ஒத்த இரத மிசையான் – தேம்பா:15 114/2
இடி அற்ற முகிலின் ஒலி எழ மற்ற விருதர் நக இடைவிட்ட விசை இல விழ – தேம்பா:15 117/2
கடிய கணை சென்ற விசை கடுகும் இடி மின்னல் இணை கவசம் அற மீதில் அழல் பொங்க – தேம்பா:15 123/1
செல் வாய் உகு இடி ஆர்ப்பொடு சின வாய் உயிர் உண நீள் – தேம்பா:15 143/2
இடி முழங்கின முகிலொடும் கடல் இணை முழங்கின ஒலி எனா – தேம்பா:15 151/1
அதிர் எழுந்து உயர் வரை நடுங்குப அரிது உடன்று என இடி இடித்து – தேம்பா:15 154/3
வரு முகத்து எதிர் நிகலன் நின்று எறி வளை உடன்று உறி இடி முகில் – தேம்பா:15 156/2
கரிய உச்சிய முகிலின் மின்னொடு கனல் உமிழ்ந்து இழி இடி எனா – தேம்பா:15 157/1
நிலம் இடத்து இடும் வெருவொடும் இடி என நிறை பனித்திடு கணையொடு முகில் என – தேம்பா:15 160/2
விரி தரு வலை கவிழ்வன என வெகுள் இடி
எரி தரு கரு முகில் இடை இடை ஒரு கணம் – தேம்பா:15 168/2,3
இடி ஒலி இடியினும் இறும் இரதமது ஒலி – தேம்பா:15 172/2
சிலை ஈன்ற சரத்து இடி கொண்டு எரி ஈன்ற சீற்றத்து – தேம்பா:16 18/3
மனம் உடைந்த பதை பகை உடன்ற படை வய முழங்கி வளர் முகில் இடி
இனம் உடைந்த படி கரி இனங்கள் உயர் பரி இனங்கள் உயர் ஏறினார் – தேம்பா:16 33/3,4
இடி எழுந்த ஒலி முகில் எதிர்ந்தது என இழி முதிர்ந்த மத கரி பொர – தேம்பா:16 35/1
விண் கிளைத்த இடி ஏறு எஞ்ச விபுலை சூழ் நடுங்க ஆர்த்து – தேம்பா:20 50/3
மின் முகத்து இடி என அரற்றி விம்மி மேல் – தேம்பா:20 133/3
இடி வைத்தன கார் இணை தூறினதே – தேம்பா:22 7/4
தொக்கன பிணங்கள் அஞ்ச தொகை_இல இடி போல் ஆர்த்து – தேம்பா:23 54/3
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த – தேம்பா:23 71/3
அழுந்து விண் தரள் இடி அனைய கொம்புகள் – தேம்பா:23 122/1
எழுந்து அழல் இடி ஏறு அன்ன ஏழ் எரி வாய் கொண்டு ஆர்த்து – தேம்பா:24 5/1
கெழு வாய் வழி பாய் பரி வாய் வழியும் கிழிபட்ட கனத்து இடி ஒத்து எரி தீ – தேம்பா:24 25/3
மேகங்கள் மெலிந்து அற வேகும் எனா மேகம் துறுகின்ற இடி வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/1
இடை நின்று சுழன்று எவணும் தழலால் எரிகின்ற இடி என்று சரம் தொடுவார் – தேம்பா:24 30/3
சினமொடும் உடற்றி நீடு கையில் இடி சினை முகில் பறித்து நேமி என எறிந்து – தேம்பா:24 35/1
இட விரையின் மைத்தன் மீதில் எழ இடி என முனர் குதித்து வீழ உறுமினான் – தேம்பா:24 36/4
தெறும் இடி இனத்து வேக இன முகில் திசை திசை அனைத்தும் வேக இரு விழி – தேம்பா:24 37/3
வலி பட கனம் கால் இடி மான ஆர்ப்பு – தேம்பா:24 65/3
செல் முகத்து இடி சினத்து ஒலி முழங்கிய வெம் போர் – தேம்பா:25 1/1
வெருவி மாழ்கிட இடி முழங்கு ஒலி மெலிய மேவலர் உரறவே – தேம்பா:25 81/2
விண் துதைந்த இடி என்ன முழங்கி நீதி வெரு உய்த்து – தேம்பா:26 162/2
கார் முகத்து இடி என கறங்கி வீழ்ந்து உற – தேம்பா:27 2/2
இடி முகத்து உறை தீது என்ன இமிழ் உற பகுத்து வாழ்ந்தார் – தேம்பா:27 78/4
கார் விளை இடி மொழி கதத்தில் யூதர்-தம் – தேம்பா:29 65/1
இடி தழுங்கி வீழ்ந்து அனைய இரு மைந்தர் கரத்து இறந்தான் – தேம்பா:29 76/4
இடி இடித்து எரிந்த விசும்பு எலாம் முழங்க எங்கணும் வெருவினை வீச – தேம்பா:31 90/2
படபடவென மழை இடி ஒலி கடல் ஒலி பாடு என நேரில் ஒழிந்து மெலிய – தேம்பா:35 74/3
கார் பிணி வரை மேல் மின்னி கதித்து இடி முழங்கினால் போல் – தேம்பா:36 83/3
மழை வழங்க இடி ஒலி முழங்கல் நிகர் பல பறை வயின் அடங்கல் ஒலி மிக முழங்க முதலவன் மணி – தேம்பா:36 103/1

மேல்


இடிக்கு (1)

கீண்டு உண்டாம் இடிக்கு அஞ்சும் பிடியை தாங்கும் கெழும் கரியும் – தேம்பா:30 18/2

மேல்


இடிக்கும் (1)

ஒல்லை ஓட்டலும் ஒருவரும் காண்கிலர் இடிக்கும்
செல்லை ஒத்து அன்ன சிலை நுதல் பாய்தலும் அன்னான் – தேம்பா:3 29/2,3

மேல்


இடிக்குவார் (1)

இடிக்குவார் சிலர் இகழ்வினோடு எதிர் உடற்றுவார் சிலர் இணை அடி – தேம்பா:25 80/1

மேல்


இடிகள் (4)

முடுகியன சாப மழை திரளின் விம்ம முகில் கீறி இடி இடித்த இடிகள் தாக்க – தேம்பா:11 41/3
இடிகள் அற வேகு அமரில் எழுது கணையோடு கணை எழுத எதிர்கின்றவருள் உய்ந்தார் – தேம்பா:15 122/4
போர் எழும் தன்மை மின்னி புயல் கிழித்து இடிகள் ஆர்ப்ப – தேம்பா:20 51/2
இடிகள் தவழ் ஓதை மறுத்து எரிந்து அயர்வோர் ஓதை எழ – தேம்பா:28 80/1

மேல்


இடிகளொடு (2)

சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும் – தேம்பா:15 159/1
உறுவன இடிகளொடு உடன் அவை எரிவன – தேம்பா:15 171/4

மேல்


இடித்த (6)

முடுகியன சாப மழை திரளின் விம்ம முகில் கீறி இடி இடித்த இடிகள் தாக்க – தேம்பா:11 41/3
கடை இல சினத்த வாளி எழுவினன் கணம் என இடித்த சோணன் அளவு_இல – தேம்பா:15 111/2
என துணுக்கென்று அன்னார் இடித்த கார் கிழித்த ஏறு – தேம்பா:20 115/2
இடித்த இரு கார் என எதிர்த்து இருவர் தம்மை – தேம்பா:23 51/2
முகில் கிழித்து இடித்த ஏற்றின் முகத்து அழல் கதத்த வேகத்து – தேம்பா:23 67/1
என்னே மற்றது யான் உரைப்பேன் எரி விண்டு இடித்த அசனி – தேம்பா:28 32/1

மேல்


இடித்ததே (1)

கார் எழுந்து இடித்ததே போல் கதத்த பல் பறை ஆர்த்து இன்ன – தேம்பா:15 82/1

மேல்


இடித்தலும் (1)

துதைத்து அடுத்து இடித்தலும் கடல் சுளித்தலும் – தேம்பா:14 105/2

மேல்


இடித்தன (2)

இடித்தன மழை துளி பெருகும் ஆற்றொடும் இணைப்பட நிறைபடும் அருளின் நீத்தம் உள் – தேம்பா:4 26/3
இடித்தன ஏறு என ஆர்ப்பு எழ இன்னணமே எதிர் யூதர் பொர – தேம்பா:15 103/1

மேல்


இடித்து (15)

இடித்து அறா ஒலி எழ திரை எறிந்து உருண்டு இரிவ – தேம்பா:1 4/4
இடித்து முழங்கும் ஏறு அனைய இவற்றை அறிந்த கோதை உளம் – தேம்பா:5 132/1
விள்ளிய கண் பக மின்னி ஆர்த்து இடித்து
அள்ளிய இருள் புவி அனைத்தும் மொய்த்ததே – தேம்பா:14 100/3,4
கரு கனம் இடித்து என வருக தீ கணை கணைக்கு ஒரு கணை பட எழுதி மீட்டு அவர் – தேம்பா:15 76/3
கரிந்த கை கடித்து இடித்து இகுலன் காற்று என – தேம்பா:15 141/2
அதிர் எழுந்து உயர் வரை நடுங்குப அரிது உடன்று என இடி இடித்து
உதிர் எழும் தழல் உமிழ் சரம் கொடு உயிர் விழுங்கினன் எவணுமே – தேம்பா:15 154/3,4
ஊடு ஒளிப்ப ஒல்கி இடித்து உலகம் எல்லாம் ஒலித்தனவே – தேம்பா:18 14/4
மின்னாது இடித்து ஏறு இரிந்து அன்ன வெருவி பதறி பாய்ந்து உருண்டு அன்று – தேம்பா:23 1/1
தெருள் சொரிந்து இடித்து மின்னும் திறத்து உளத்து ஆளும் நாதன் – தேம்பா:25 14/2
இடித்து இடித்து அழற்க நீ விதி அடா என – தேம்பா:27 103/3
இடித்து இடித்து அழற்க நீ விதி அடா என – தேம்பா:27 103/3
வீடு இழந்த தன்மை எரி பிளிர்ந்து இடித்து பிளந்த முகில் – தேம்பா:28 78/2
நாத கார் இடித்து என நைந்து அரற்றினாள் – தேம்பா:29 127/2
இடி இடித்து எரிந்த விசும்பு எலாம் முழங்க எங்கணும் வெருவினை வீச – தேம்பா:31 90/2
கடிது இடித்து எரி கார் ஆசனத்து எழுந்து கதிர் முகத்து இயல்வது நன்றே – தேம்பா:31 90/4

மேல்


இடிந்தே (1)

ஈர்த்து ஆர் உரும் ஒத்து ஒலித்து அதிர இடை விட்டு அரணும் தகர்ந்து இடிந்தே
பார்த்தார் ஒன்னார் பதைத்து அஞ்ச பாய்ந்தார் யூதர் வாள் பசியை – தேம்பா:15 18/2,3

மேல்


இடிப்ப (2)

வார் ஆர் கழல் ஆர்த்து இடிப்ப வருந்தி வெருவி போனார் – தேம்பா:10 43/4
இடிப்ப நீல் நிறத்து உழும் பகடு உரப்பலால் எழு மீன் – தேம்பா:12 48/2

மேல்


இடிப்பட (1)

விண் குடைந்த இடிப்பட மின்னின் நீர் – தேம்பா:36 4/2

மேல்


இடிப்பான் (1)

தருக்கு வீங்கிய சல உரை இடி என இடிப்பான் – தேம்பா:3 13/4

மேல்


இடிபட்டு (1)

ஆர்த்து அனல் இடிபட்டு அனைய நின்றன பின்பு ஆணரன் நாணி நொந்து உரைத்தான் – தேம்பா:20 73/4

மேல்


இடிய (1)

இடிய முகில் மின்னில் இவன் இரதமுடன் ஒல்கி உயிர் இறுதி உற எங்கும் அமர் செய்வான் – தேம்பா:15 123/4

மேல்


இடியாதோ (1)

காக்க பெய் நிறை கார் இடியாதோ – தேம்பா:25 27/4

மேல்


இடியாய (1)

இடியாய அணி பொன் வளை இட்டு அணிவாரும் அல்லால் – தேம்பா:5 79/2

மேல்


இடியில் (1)

பிரதத்தின் இரிய இடை அமர் உற்ற எவரும் மழை பிரிவு உற்ற இடியில் எறிய – தேம்பா:15 115/2

மேல்


இடியின் (4)

மின் உள இடியின் ஆர்த்து அழல் கண் விட்டு அதிர் – தேம்பா:24 14/1
மழையின் வழி வழி இடியின் மலியன படையின் வழி வழி எரி மனத்து – தேம்பா:24 42/3
கார் தங்கும் இடியின் காய்ந்தோன் கடுகி அ யூதர் தம்மை – தேம்பா:29 79/3
கிண்டு என எழுந்த சீற்றம் கிளைத்து எரி இடியின் பாய்ந்தான் – தேம்பா:29 109/4

மேல்


இடியினும் (1)

இடி ஒலி இடியினும் இறும் இரதமது ஒலி – தேம்பா:15 172/2

மேல்


இடியொடு (4)

இருள் தொடும் திசை இடியொடு நடுநடுங்கினவே – தேம்பா:11 94/4
சினை முதிர் இடியொடு செரு முதிர் சினம் எழ – தேம்பா:15 169/2
இடியொடு சினம் முதிர் எரி முகில் எதிர் பொரும் – தேம்பா:15 170/2
இனமொடும் எதிர்த்து கூளி வெருவுற இடியொடு சுழற்றி வீச வடுவனே – தேம்பா:24 35/2

மேல்


இடியொடும் (1)

தூயர் ஓதையும் இடியொடும் கடல் துதையும் ஓதையும் இணை இலா – தேம்பா:25 84/4

மேல்


இடு (15)

மேகங்கள் வேக இடு மீன்கள் வேக இடி ஏறு வேக மிளிரும் – தேம்பா:14 134/1
பொதிர் எதிர் சினத்து மீள முகம் இடு பொருதனர் முடுக்கி வேதம் மலிக என – தேம்பா:15 109/3
எழ விண் திசை உறீஇ மற்றது எதிர் பட்டு இடு கதை மேல் – தேம்பா:15 149/3
பல இடத்து இடு கொலையொடு நமன் என படை முகத்து இவர் இருவரும் நெடிது அமர் – தேம்பா:15 160/3
சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம் – தேம்பா:15 162/3
வீறு வீரன் இயை தாழி நூறி இடு வேலை வேகமுடன் நூறொடு – தேம்பா:16 32/1
அருள் இடு மொழி மறுத்து அழன்ற வாயினான் – தேம்பா:29 59/1
வெருள் இடு பொய் புகழ் விழுங்கும் காதினான் – தேம்பா:29 59/2
பொருள் இடு முடியொடு புன்கண் பூத்தவர் – தேம்பா:29 59/3
திரள் இடு முறை எலாம் சுமந்த சென்னியான் – தேம்பா:29 59/4
நிகர் நீத்து அரசு இடு நீங்கா பகையொடு – தேம்பா:30 160/2
வேல் நேர் நுழைந்த சொல் விளைத்த புண் இடு நீர் – தேம்பா:31 13/1
கைமாறு இடு தன்மை கணித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:36 60/3
மழை வழங்க இவர் மது மலிந்த நறவு இடு மலர் மழை வழங்க அவர் புழுகு இயைந்து கமழ் பல புனல் – தேம்பா:36 103/3
பொன் மழை கொடையால் இடு எனும் சொல் இ புவனியில் கேட்பது மறுத்தான் – தேம்பா:36 107/4

மேல்


இடுக்கண் (12)

இல்லவள் கொழுநனோடு இடுக்கண் எய்தினாள் – தேம்பா:7 82/4
நொந்து தேர் அரும் புவி இடுக்கண் நூக்கு சூல் – தேம்பா:9 94/2
பின்பு அது கணியானோ என சினந்து பெயர்ப்பு அரும் இடுக்கண் உய்த்திட்டான் – தேம்பா:14 40/4
துன்னிய இடுக்கண் அஞ்சேன் சுருதி இது எனக்கு என்று ஓங்கி – தேம்பா:20 52/2
குடி கொண்டான் புற நாட்டில் கூர் இடுக்கண் கொண்டானே – தேம்பா:23 76/3
இற்றை நான் செய்யா ஆண்டவன் விலக்கில் இயன்று உறு நோய் துயர் இடுக்கண்
மற்றை யாவையும் தாம் ஒழிந்த தொல் தேவர் மன சினத்து அயர்ந்தவை என்பேன் – தேம்பா:23 112/1,2
எள் உற தோன்றிய இடுக்கண் ஏது என்பீர் – தேம்பா:26 127/4
தான் நேரா இடுக்கண் உறீஇ தயை உணர்வின் மிக்கோனே – தேம்பா:26 141/2
இனி நுழைந்த இடுக்கண் வருத்துமே – தேம்பா:26 173/4
இயலாத இடுக்கண் இயைந்து இனி நான் – தேம்பா:31 58/3
வென்றனன் என்ன ஏகி விலக்கு_அரும் இடுக்கண் பாரில் – தேம்பா:32 38/3
சிந்து நேர் எனக்கு செய்த சீர் அளவு இடுக்கண் யாவும் – தேம்பா:34 15/3

மேல்


இடுக (1)

ஒவ்வொருவற்கு இடுக என உரைத்தனன் – தேம்பா:16 29/3

மேல்


இடுதலின் (1)

தொடையில் அழல் உற்ற பாணம் இடுதலின் துரகமோடு அறுத்த பாகன் மடிதர – தேம்பா:15 111/3

மேல்


இடும் (31)

உறையினோடு இகல் உவந்து இடும் கொடை – தேம்பா:1 35/2
ஆலை உளைந்து இழி இக்கு இடும் இன்பம் அவித்து இசை பாடினவே – தேம்பா:1 69/4
என் இனிய முறை சூடும் இவள் என ஏக பரன் இடும் ஏவலால் – தேம்பா:5 124/2
அல்லை அறும் நெறி உள்ள முனி முதல் அன்னவரும் இடும் ஆசியால் – தேம்பா:5 127/3
செய் அம் தாமரை திளைப்ப நல் விருந்து இடும் போன்றே – தேம்பா:6 60/4
சுருதி மொழி எழ எனது இறையவன் இவை தொகுதி அற அளவு அற இடும் அளவையில் – தேம்பா:8 70/2
ஊக்கு அணங்கு இடும் தானம் என்று உள்ளுவார் – தேம்பா:9 38/3
எம் பரம் இறைவன் இடும் தீர்வை கேட்ப எழு-மின் என எழுந்திருப்பர் மக்கள் எல்லாம் – தேம்பா:11 42/4
நல் வினை தளிர்ப்ப நலம் யார்க்கும் இடும் நல்லோய் – தேம்பா:14 5/2
நிலம் இடத்து இடும் வெருவொடும் இடி என நிறை பனித்திடு கணையொடு முகில் என – தேம்பா:15 160/2
வில்லொடு வயவரும் மிடல் இடும் அமர் அலது – தேம்பா:15 176/1
உரிய ஓர் தகவு உளத்து இடும் தகுதியால் ஊக்கம் – தேம்பா:16 15/2
கனவு உடைந்த மருள் இரவு அடர்ந்த இருள் கலம் உடைந்த ஒலி சுடர் இடும்
வினவு உடைந்த ஒளி மலி மலிந்த ஒலி வெரு இயன்ற இவை மருளி வெம் – தேம்பா:16 33/1,2
மழை நிகர்ந்த கணை கனை மலிந்த வசி வசி முனிந்த அயில் நுழை இடும்
புழை அகன்ற வழிவழி சிவந்த புனல் புறம் மறைந்த மருள் இரணமே – தேம்பா:16 38/3,4
எண்ணி பத்து அம் கை இடும் எல்வை நட்பும் இயல் பிறப்பும் – தேம்பா:17 32/3
எம் பிரான் இடும் ஏவலின் மீண்டதே – தேம்பா:17 45/4
கண் வழி உற்ற உணர்வின் முன் மாக்கள் காது இடும் உணர்வு எவன் செய்யும் – தேம்பா:23 109/3
அருள் சொரிந்து இடும் மெஞ்ஞானத்து அவிர் கதிர் மின்னி அன்னான் – தேம்பா:25 14/3
துணி உடை உணர்வு இடும் துணிவு உற்று அன்பினால் – தேம்பா:26 22/1
உலை வளர் தீயின் தீய உலைப்பு இடும் பாவம் தீர்ந்து – தேம்பா:26 101/1
என்பு வேண்டினும் இடும் தயை மலர் முகத்து எவர்க்கும் – தேம்பா:27 20/3
தளர்ந்த வாழ்க்கையை தாங்கி இல்லோர்க்கு இடும்
கிளர்ந்த வான் கொடை கேழ்த்து எழும் ஈகையே – தேம்பா:27 35/3,4
எல்லையே இடும் ஓர் காரணம் இறைவற்கு இல்லதால் எல்லையும் இல்லை – தேம்பா:27 160/1
இல்லையே அவ்வாறு அளவு உளது அன்றி இடர் இடும் உரு உடல் என்ன – தேம்பா:27 160/3
ஆவி இழுக்கு இடும் குணுங்கு உவப்ப மூழ்கினாள் – தேம்பா:29 129/4
மதி தள்ளி இடும் அன்பின் பகை நன்று என்றே வழி நடந்தான் – தேம்பா:30 10/4
மின் இடும் வெயில் இடும் மீனின் வில் இடும் – தேம்பா:32 54/4
மின் இடும் வெயில் இடும் மீனின் வில் இடும் – தேம்பா:32 54/4
மின் இடும் வெயில் இடும் மீனின் வில் இடும் – தேம்பா:32 54/4
வண் துளாய் கரத்து ஏந்தி வான் தொழும் அரசு இடும் உணவு – தேம்பா:33 27/3
தவர்க்கும் கனி நன்று இடும் அன்பு இயலான் – தேம்பா:36 52/2

மேல்


இடும்பை (5)

தெருள் நீதி நீங்கா தார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 18/4
சிந்தை மகிழ தாம் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 19/4
தேன் வாழ் அடி சென்றார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 20/2
தீது இடும்பை நண்ணுவர் இ சீறடியை நாடாதால் – தேம்பா:19 20/3
வாது இடும்பை வாழ்க்கை வழுக்கு இவறும் தீயோரே – தேம்பா:19 20/4

மேல்


இடும்பையொடு (1)

குடிகள் தவழ் இடும்பையொடு கொடியது எலாம் மொய்த்து அடர – தேம்பா:28 80/2

மேல்


இடுவன (1)

ஈய்ந்தன வரும் வீட்டு இன்பம் இடுவன கருணை நெஞ்சத்து – தேம்பா:27 18/3

மேல்


இடுவார் (5)

நீர் அல்லதும் அலை இல்லது நிறை வான் பொருள் இடுவார்
போர் அல்லது பகை இல்லது புரி வான் மழை பொழியும் – தேம்பா:2 66/1,2
காசு என்று தேன் துளிக்கும் குமுத மாலை கால் அணியாய் தொழுது இடுவார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 54/4
எ நூல் திறத்தும் இணையாத ஆசி இனிது அன்று பாடி இடுவார் – தேம்பா:14 138/4
தொடை ஒன்று சரம் சதம் ஒன்று இடுவார் துறுகின்ற இரதம் கொடு எதிர்ந்து இரிவார் – தேம்பா:24 30/1
வாழ்ந்தவர்க்கு இடுவார் வயல் பாய்கிலா – தேம்பா:27 34/2

மேல்


இடை (73)

நளிர் பூ-இடை மது நேர் முக நவியே இடை விழி நேர் – தேம்பா:2 70/1
வீயினால் நிகர்ந்த எச்சம் இடை முறை பலவும் போய் ஓர் – தேம்பா:3 38/2
மருங்கு எலாம் இருப்ப உள்ள வாய் அடைத்து இடை விடாது – தேம்பா:4 34/2
போர் ஆறு என்னும் இடை மாக்கள் புரை எல்லாம் – தேம்பா:4 56/1
கருப்பு விலின் இடை தொடுத்த பசு மலர் கதிர்த்த பகழி-கொல் என அவர் – தேம்பா:5 114/2
இடை நகர்-கண் இடம் இன்றி இரிந்த தன்மை இமிழில் இனி – தேம்பா:10 75/3
கொம்பில் ஏறும் இடை துவளும் கொடி – தேம்பா:11 26/3
நில்லு-மின் நில்-மின் என இடை விடாது நீண்ட கை காட்டுவ போன்றே – தேம்பா:12 59/4
இ படை தொடர புணரி முன் நெருங்க இடை வரும் யூதர் உள் வெருவ – தேம்பா:14 46/1
பதைத்து இரைத்து உகப்பு இடை பனிப்புற்று ஓடுவார் – தேம்பா:14 105/4
நாளுற்று அம்பின் கடிது ஓடி நகர் ஏழ் முறை இன்று இடை வளைத்து – தேம்பா:15 17/2
ஈர்த்து ஆர் உரும் ஒத்து ஒலித்து அதிர இடை விட்டு அரணும் தகர்ந்து இடிந்தே – தேம்பா:15 18/2
இடை எக்கணும் உள்ள யாவருமே – தேம்பா:15 34/3
ஐவரும் இடை தூது ஏகி அனைத்தையும் பொது அற்று ஆளும் – தேம்பா:15 45/1
முக முகம் எதிர்த்து வாளி இடை இடை முறை முறை தொடுத்து மீள வய மலை – தேம்பா:15 112/3
முக முகம் எதிர்த்து வாளி இடை இடை முறை முறை தொடுத்து மீள வய மலை – தேம்பா:15 112/3
பிரதத்தின் இரிய இடை அமர் உற்ற எவரும் மழை பிரிவு உற்ற இடியில் எறிய – தேம்பா:15 115/2
தீய் புறம் வளைப்ப நடு வயிர அரண் ஒத்து அபயர் செறிய இடை நின்ற அரசு ஓவான் – தேம்பா:15 125/1
செரு ஆர் களம் இடை ஆடுக திரள் தீ எழ அலறி – தேம்பா:15 147/2
உழை என படை முரிதர அரி என உடறி மொய்த்தன மறையினர் இடை இடை – தேம்பா:15 166/1
உழை என படை முரிதர அரி என உடறி மொய்த்தன மறையினர் இடை இடை
மழை என தொடு கணையொடு பல படை வழி வகுத்து உயிர் அளவு இல அனிலம் முன் – தேம்பா:15 166/1,2
எரி தரு கரு முகில் இடை இடை ஒரு கணம் – தேம்பா:15 168/3
எரி தரு கரு முகில் இடை இடை ஒரு கணம் – தேம்பா:15 168/3
எதிர் எழுந்த பகையவர் உறைந்த இடை இவர் எழுந்து அரவம் இல உறீஇ – தேம்பா:16 31/1
கழை உலர்ந்த வனம் இடை நுழைந்து நுகர் கனல் உடன்ற கதம் எனவும் எமன் – தேம்பா:16 38/2
மட்டு இடை அலந்தையும் மலர் பெய் சோலையும் – தேம்பா:17 7/1
நட்டு இடை அணி வயல் நாடும் குன்றமும் – தேம்பா:17 7/2
நெட்டு இடை நெறிகளும் நீந்தி கான் பொழி – தேம்பா:17 7/3
மொட்டு இடை நிழல் பொழில் முழை கண் எய்தினார் – தேம்பா:17 7/4
கண் கவிழ்ந்த சிகரம் தாங்கு அடுத்த இரு பொன் கம்பம் இடை
கண் கழிந்த சிகை திறத்தோன் நிற்ப நக்கு கதம் காட்டி – தேம்பா:17 37/2,3
சூழ் இசைத்து இடை உலாம் தொகை இழந்து அமரரே தொழுது போனார் – தேம்பா:19 21/4
இழை இடை குளித்த தம் இளவல் ஏந்தினர் – தேம்பா:20 8/1
மழை இடை குளித்த மின் என்ன வந்து பூம் – தேம்பா:20 8/2
தழை இடை குளித்தனர் மலர்ந்த தாது தேன் – தேம்பா:20 8/3
கழை இடை குளித்து இழி கள் ஒத்து ஓடவே – தேம்பா:20 8/4
நெட்டு உயிர்ப்பு உயிர்த்து விம்மி நெய்த்து இடை துவண்டு வாட – தேம்பா:20 46/2
நூறி நான் துமிப்பல் என்ன நுண் இடை அணங்கும் தீம் தேன் – தேம்பா:20 47/2
இடை வளர் கனிகளோடு இளம் கிழங்கு உணும் – தேம்பா:20 124/3
இடை ஆயின பல பூ முகை இனம் நக்கு என மலர – தேம்பா:21 31/3
உன்னாதன யாவையும் உன்னி ஒத்த உருவோடு இடை சூழ்ந்து – தேம்பா:23 9/2
சிரகமாய் இரு மருப்பு இடை பைத்து உயர் செத்த – தேம்பா:23 82/1
இடை உற்ற சத சரம் ஆகி விடும் இடை ஆயிரம் ஆய் வெளியில் படரும் – தேம்பா:24 27/2
இடை உற்ற சத சரம் ஆகி விடும் இடை ஆயிரம் ஆய் வெளியில் படரும் – தேம்பா:24 27/2
உறையோடு கலந்து இரு விண்டு இடை ஊர் உருளோடு திரிந்த இரதம் திரளே – தேம்பா:24 29/2
இடை நின்று சுழன்று எவணும் தழலால் எரிகின்ற இடி என்று சரம் தொடுவார் – தேம்பா:24 30/3
நின்றான் கோட்டம் உணர்ந்து இடை நின்றார் – தேம்பா:25 21/3
மூ இடை புரக்கும் கோன் முன் முதிர் அருள் தூதாய் எய்தி – தேம்பா:26 12/2
உழை இடை குளித்த பல் உறை விண் தாண்டி மின் – தேம்பா:26 20/2
நுழை இடை குளித்து அருள் நுதலி போயினார் – தேம்பா:26 20/4
இடை தயாபமோடு ஈந்த வர தொகை – தேம்பா:26 30/3
நீட்டு இடை நெறிகள் நீக்கி நீர்-இடை மலர்ந்த கஞ்சத்து – தேம்பா:26 105/1
முருக்கு இடை துறவற முயற்சி வேண்டுவர் – தேம்பா:26 122/3
நெருக்கு இடை தோல் உரித்த அரவு நேருவார் – தேம்பா:26 122/4
தேன் குழைய மலர் குழைய இடை கண் கை கால் திறம் குழைய – தேம்பா:26 168/1
கனை இடை முரசு அதிர் கனலி மா புரம் – தேம்பா:27 1/2
இடை வரும் புகழ் என்று உயர் நீர்மையார் – தேம்பா:27 33/2
இரு வகை படும் இ உயிர் விட்டு இடை
வரு வகை படும் மற்று உயிர் தன் வினை – தேம்பா:27 88/1,2
சிட்டு இடை வான் நின்ற உங்கள் தேவர் பொன் உலகம் தன்னில் – தேம்பா:28 69/1
நெட்டு இடை நெறிகள் நீண்ட நெற்றி அம் குன்றம் குன்றா – தேம்பா:28 69/2
கனவு-இடை உணர்ந்த காட்சி கனவு இடை அடைந்த பொன் போல் – தேம்பா:29 10/2
படம் புனைந்து எழுதினால் போல் பகல் இடை இரு கண்ணோடு ஐந்து – தேம்பா:29 11/1
நம்மையே அகன்று போதீர் நட்பு இடை அகலாது அன்பின் – தேம்பா:30 41/3
நெட்டு இடை தடம் பற்பல நீந்தினர் – தேம்பா:30 93/1
பட்டு இடை கடல் பாய்ந்து என போயினார் – தேம்பா:30 93/4
கழை இடை குளித்த தேன் வடிந்து என்ன கனிந்து இவை வளன் விதித்திடும்-கால் – தேம்பா:30 140/1
தழை இடை குளித்த நீல் நிற மேனி தையலார் பொருக்கென ஓடி – தேம்பா:30 140/2
குழை இடை குளித்த குளு மது முகைகள் கொய்து கொய்து இமிழ்த்த ஓர் கண்ணி – தேம்பா:30 140/3
மழை இடை குளித்த மின் என தோன்ற மழை ஒத்தார் அதை கொணர்ந்து உய்த்தார் – தேம்பா:30 140/4
உளி கொண்டு ஓதினும் உலகு இடை வதிந்த நாள் நாதன் – தேம்பா:31 2/3
ஏம் உற்று காத்தன கால் எவன் நில்லா மற்று அடிகள் இடை நீ காய்ந்தால் – தேம்பா:32 31/1
உடல் கடிந்து உடலம் கடிந்தோர் இடை
கடல் கடிந்து கனிந்த சொல் கூற மெய் – தேம்பா:34 23/2,3
மின்ன மீன் அரசு உற்று இடை வேய்ந்து என – தேம்பா:34 27/2
நெட்டு ஒளி மாடத்து உச்சி நேர் இடை விடாது நீல – தேம்பா:36 89/1

மேல்


இடை-தொறும் (1)

கலித்தன இடை-தொறும் உவமை நீக்கிய களிப்பொடு வனப்பு எழு வனம் அது ஆக்கமே – தேம்பா:30 90/4

மேல்


இடைக்கது (1)

தாம் மலி தவத்தின் இஞ்சி தளர்ந்து இடைக்கது விட்டு எஞ்ச – தேம்பா:24 1/2

மேல்


இடைக்கு (1)

விட்ட இடைக்கு இறுகி அன்பு இன்பம் மிக்கவர் – தேம்பா:31 100/1

மேல்


இடைச்சி (1)

இற்று அவிர்ந்த இடைச்சி உணர்ந்த பின் – தேம்பா:11 29/3

மேல்


இடைநின்று (1)

என்று கூறி இளம் முனியோடு இடைநின்று
வாழ்த்திய வானவர் நீங்கினும் – தேம்பா:26 144/1,2

மேல்


இடையர் (2)

ஏவும் பாலால் விண்ணவர் போய் இடையர் வந்து ஏற்றிய ஆறும் – தேம்பா:10 150/1
கேட்டு அரற்று இடையர் அரியது ஓர் காட்சி கிளர் ஒளி கண்டதும் கேட்டேன் – தேம்பா:31 85/4

மேல்


இடையிடை (3)

இருந்த வானவர் இடையிடை விருப்பு எழீஇ தொழுதார் – தேம்பா:11 93/4
இனைய அடையலும் நரக வெறி இனம் இயல இடையிடை அடல் அமர் – தேம்பா:24 43/1
இந்திரி அலை பொங்கு ஒத்தது இடையிடை மொய்ப்ப நின்றான் – தேம்பா:25 17/3

மேல்


இடையிடைக்கு (1)

எரி அதட்டிய கொடிய அத்திரம் இடையிடைக்கு அளவு இல விட – தேம்பா:15 152/2

மேல்


இடையிடையே (1)

எரிவார் உடல் கரிவார் இறந்து இழிவார் இடையிடையே
ஒரு வாளி எய் அரு ஆயின ஒரு வானவன் உரனால் – தேம்பா:14 52/3,4

மேல்


இடையில் (6)

இணை இலாது அற உயர் உவா மலை இடையில் ஓடிய அளவு இலா – தேம்பா:15 153/2
மா இரவு இடையில் தம்மின் மயக்கொடு வீரர் ஓர் நூறு – தேம்பா:16 51/1
அற துணை பெற்றால் பெற்றது அழிவு உண்டோ இடையில் என்றான் – தேம்பா:17 25/4
வாள் அரிது இடையில் பூட்டி வந்து இவண் தனித்து சேர்ந்தான் – தேம்பா:20 31/4
கோன் நிறத்து இடையில் வாய்ந்த கொழும் தரு அணுகி நோக்கி – தேம்பா:20 39/2
கரிந்த கனவு இடையில் கண்டாள் கண்டு கை தொழுதாள் – தேம்பா:29 24/4

மேல்


இடையின் (2)

விளைத்தனர் சின சமர் ஒரு வில் வாய்க்கு உயிர் விடுத்தனர் ஒருப்பட இடையின் நூற்றுவர் – தேம்பா:15 79/4
வெளி முகத்து இடையின் நீறு ஆக வீழ்ந்தவே – தேம்பா:24 18/4

மேல்


இடையே (1)

இடையே நின்று தொடர இனிது எண்_இலர் சால்பு உண்டார் – தேம்பா:14 74/4

மேல்


இடையொடு (1)

இடையொடு வளர்க என்று இள மின் கூட்டி வான் – தேம்பா:27 58/2

மேல்


இடைவிட்ட (1)

இடி அற்ற முகிலின் ஒலி எழ மற்ற விருதர் நக இடைவிட்ட விசை இல விழ – தேம்பா:15 117/2

மேல்


இடைவிடா (4)

இடி முகத்து ஊற்றும் மாரி இடைவிடா நால்_பான் நாளும் – தேம்பா:14 113/1
வெரு கனம் உளத்து உற இடைவிடா சரம் விடுத்தனன் மறைக்கு அரசு ஒரு வில் கோட்டியே – தேம்பா:15 76/4
வளைத்தன தனு புயல் இடைவிடா சர மழை திரள் களிற்று உயர் மலையின் மேல் பட – தேம்பா:15 77/3
எ பொருள் அனைத்தும் எ உலகு அனைத்தும் இடைவிடா நிறை பட நின்றே – தேம்பா:27 162/1

மேல்


இடைவிடாது (1)

கரி அதட்டிய சினம் இரட்டிய கடிய சச்சுதன் இடைவிடாது
எரி அதட்டிய கொடிய அத்திரம் இடையிடைக்கு அளவு இல விட – தேம்பா:15 152/1,2

மேல்


இண்டு (1)

இண்டு இக்கு ஒழுகா நஞ்சு இட்டீர் என்று இவள் உள் சினந்தே – தேம்பா:10 46/3

மேல்


இண்டை (1)

இந்து நேர் நுதல் மீன்கள் நேர் விழி இண்டை நேர் முக நீர்மையால் – தேம்பா:10 124/1

மேல்


இணங்கல் (1)

ஒளிப்பட மன்றல் ஆய வரம் உவப்பில் இணங்கல் ஆகும் முறை – தேம்பா:5 129/2

மேல்


இணங்கி (4)

கல் வழியும் கடந்து அன திண் கன்னி அறா மணத்து இணங்கி கடவுள் தாழ்ந்தாள் – தேம்பா:5 38/4
பேர் திறத்து இணங்கி வாழ்த்தி பெறும் வினை களைக என்ன – தேம்பா:27 77/2
இனைய கேட்டலும் தாயே இது திருவுளம் என இணங்கி
தனையன் ஏற்றினள் தணியா தலைவன் நோய்க்கு இனைந்து அழுது ஆற்றா – தேம்பா:33 23/1,2
களி முகத்து இணங்கி அன்னான் கடவுளை பணியும் வேலை – தேம்பா:34 13/1

மேல்


இணங்கிய (8)

இணங்கிய இருளை சீக்க வெம் கதிர் கொள் இரவி போல் வருதியே எஞ்சாது – தேம்பா:6 42/2
குணத்து இணங்கிய குரு மணி திருந்திய நாமம் – தேம்பா:11 95/3
இணங்கிய இருளை சீக்கும் இரவியே போன்றும் நாதன் – தேம்பா:12 74/2
இணங்கிய வினைகள் தீர்ப்ப பிறந்து இவண் மனு ஆய் காண – தேம்பா:12 74/3
இணங்கிய மலர் கா அங்கண் எரி முகத்து அனுங்கிற்று அன்ன – தேம்பா:18 29/1
எஞ்சு இலாய் எனில் இணங்குவர் இணங்கிய பின்றை – தேம்பா:23 94/2
இணங்கிய முறை கல்லூரி என் வழி ஒழிய தேர்ந்தேன் – தேம்பா:29 116/4
இணங்கிய தன்மைத்து இழி தேன் இணர் ஏற்றி – தேம்பா:35 83/3

மேல்


இணங்கிலராகில் (1)

திண் அம் வாழ்க்கையும் சிதையும் என்று இணங்கிலராகில்
வண்ணம் தீர்ந்து உளம் வளைந்து தீ நசையுற செய்வாய் – தேம்பா:23 96/2,3

மேல்


இணங்கிலாது (1)

தீய் முகத்து இணங்கிலாது இல்லை செம்_சுடர் – தேம்பா:26 21/1

மேல்


இணங்கினர் (1)

மணத்து இணங்கினர் வணங்கலின் மிக்கயேல் உரைப்பான் – தேம்பா:11 95/4

மேல்


இணங்கும் (1)

மண் புலன் இணங்கும் இன்ன மா நகர் இணை என்று ஓதி – தேம்பா:2 3/3

மேல்


இணங்குவர் (1)

எஞ்சு இலாய் எனில் இணங்குவர் இணங்கிய பின்றை – தேம்பா:23 94/2

மேல்


இணர் (9)

இரை வாய் குயில்கள் தீம் குரலும் இணர் வாய் பொழில்கள் பெய் நறவும் – தேம்பா:12 10/2
நறை சுமந்த இணர் குடம் சுமந்த நாள் மலர் – தேம்பா:17 3/2
ஏங்கும் ஓதையை கேட்ட இணர் கொடி – தேம்பா:17 44/3
யாழ் இசைக்கு இவை எலாம் இணர் நறும் கொடியினோன் அறைய நாதன் – தேம்பா:19 21/2
இன்ன வாய் மருதம் ஒத்து இணர் நறா உமிழ் வனத்து இவர்கள் பல் நாள் – தேம்பா:19 22/1
எழு நிலா மணி நிரைத்து எழினி வீழ்த்து இணர் நறா அமளி பாய்த்தி – தேம்பா:19 23/3
ஈங்கு பொறித்த முறை காண்-மின் என்றான் இணர் கொடியான் – தேம்பா:20 65/4
இந்து ஒத்தன உடு ஒத்தன இணர் மற்று உகும் இயலே – தேம்பா:21 32/4
இணங்கிய தன்மைத்து இழி தேன் இணர் ஏற்றி – தேம்பா:35 83/3

மேல்


இணரொடு (1)

இரு மலி உலகு உளரே இணரொடு தொழும் அடியே – தேம்பா:15 185/3

மேல்


இணை (100)

இன்னவை மகளும் தாயும் இணை என நடத்தும் வேளை – தேம்பா:0 11/1
தம் அணி இணை என தார் பிணிக்குவார் – தேம்பா:1 53/4
தேசிகத்து இணை சீர் வரை தோளினார் – தேம்பா:1 77/3
தேசிகத்து இணை சீர் வரைத்து ஓதும்-ஆர் – தேம்பா:1 77/4
தாள் இணை தாங்கிற்று என்ன தாழ வானவரும் மாக்கள் – தேம்பா:2 2/2
மீள் இணை வருந்தி நாடி வியன் நகர் புகழ்வார் ஆரோ – தேம்பா:2 2/4
மண் புலன் இணங்கும் இன்ன மா நகர் இணை என்று ஓதி – தேம்பா:2 3/3
புலையினார் மன இணை வளைவு இல் பொன் அம் கால் – தேம்பா:2 18/1
கலையினார் மன இணை வெளிறு கான்று உக – தேம்பா:2 18/3
முலையினார் மன இணை முயன்று அங்கு ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:2 18/4
இந்து இணை இதழ் அவிழ் இள மது மலரால் – தேம்பா:2 54/1
வந்து இணை எதிர்குவர் மறைகுவர் நகுவார் – தேம்பா:2 54/3
பொறை இணை நகுவனர் புயம் மலி பொருநர் – தேம்பா:2 57/1
உறை இணை நகுவனர் உதவிய கொடையோர் – தேம்பா:2 57/2
துறை இணை நகுவனர் துறுவிய கலையோர் – தேம்பா:2 57/3
தறை இணை நகுவனர் தடம் மலி நகரே – தேம்பா:2 57/4
எண் அரும் சுடர் ஏற்றுவர் இணை என மாக்கள் – தேம்பா:5 4/2
இணை அற்று அகன்ற அருள் பவ்வத்து இனிதின் மூழ்கி உய்வதற்கே – தேம்பா:5 25/2
இணை தீர்ந்த இ பயன் பேய்க்கு ஒளிப்பதற்கும் அவட்கு இகழ்வு ஆங்கு எய்தாதற்கும் – தேம்பா:5 30/2
விருப்பு மலி அன தவத்தில் இணை அற விதித்த விருது என எவருமே – தேம்பா:5 114/4
ஆய்ந்த இறையவன் ஏவு விதி முறை ஆகி இணை என ஆசியால் – தேம்பா:5 117/3
சூசை எழும் ஒளி கோதை எழும் ஒளி சோதி இணை என வேய்தலால் – தேம்பா:5 123/3
இசை உற்ற மதி பதத்தாள் இணை அடி தாழ்ந்து இறைஞ்சினளே – தேம்பா:6 15/4
முன்பின் காசினிக்கு இணை_இலா முயன்றதற்கு அளவோ – தேம்பா:6 71/4
ஏசு அறு காதை பாட இணை அவன் அடி மேல் கொள்வாம் – தேம்பா:7 1/4
வாழ் அகம் கை எனை தூக்கி வகுத்த வரத்து இணை எவன் நான் வகுப்பல் என்றான் – தேம்பா:8 11/4
ஈது உலாம் வடிவம் கொண்டு இணை தீர்ந்த மாட்சிமையாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 16/4
துளி கொள் முகில் என மண மலர் மது மழை சொரிய அடி இணை தொழுகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 68/4
உண் கொடு உண்ட நயத்து இணை உள்ளதோ – தேம்பா:9 57/4
தெண் படும் மலர் இணை முத்தம் சேர்த்தி என் – தேம்பா:9 101/3
கொன் வளர் நசைக்கு இணை கொண்டது இல்லதே – தேம்பா:9 115/4
கோலம் மூடிய அங்க குடத்து இணை
சீலம் மூடிய தீ மனம் கண்டு கார் – தேம்பா:10 35/1,2
மண் புலத்து இணை அற்ற மாது அறை வாய்ந்த சொல் கொடு தேறினன் – தேம்பா:10 127/3
சிலர் தாள் இணை சென்னியில் ஏற்றுவரே – தேம்பா:11 75/1
ஏர் அணிக்கு இணை ஏமம் மேல் திரு பெயர் அணிந்தார் – தேம்பா:11 91/4
விழீஇயின இணை பொறா விளங்க முல்லையே – தேம்பா:12 38/4
திங்கள் நாண் முகத்து இவர்க்கு இணை அல என சினந்தே – தேம்பா:12 51/3
ஏற்றினாள் இளவல் தாளை இணை_அறும் கன்னி தாயை – தேம்பா:12 98/1
எதிர் இலான் பகை இலான் இணை எலாம் இலான் – தேம்பா:13 10/1
திரு சுடரோன் என அ சிறுவன் தாள் இணை
பரு சுடர் பாய்ந்து உற பணிந்து தோன்றினார் – தேம்பா:13 18/3,4
சுருள் தரு மது மலர் இணை அடி தொழுதும் – தேம்பா:14 123/4
பாசத்து இணை பால் மதி ஆழியனாய் – தேம்பா:15 32/3
சுழல் கார் இணை துன்று அபயர் திரளே – தேம்பா:15 39/4
நக படு சின தொடு கரியில் ஊக்குபு நகை தகு மதிக்கு இணை பருதி வாய்த்து இழை – தேம்பா:15 74/3
அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன் – தேம்பா:15 81/3
முனி வெகுண்ட முனிவு இணை புகைந்து முனி முனி வளைந்து விடு முனிவு அறா – தேம்பா:15 92/1
கடிய கணை சென்ற விசை கடுகும் இடி மின்னல் இணை கவசம் அற மீதில் அழல் பொங்க – தேம்பா:15 123/1
தடவி திரி இயமற்கு இணை தட வில் குனி கனையன் – தேம்பா:15 144/1
இடி முழங்கின முகிலொடும் கடல் இணை முழங்கின ஒலி எனா – தேம்பா:15 151/1
இணை இலாது அற உயர் உவா மலை இடையில் ஓடிய அளவு இலா – தேம்பா:15 153/2
இந்து இணை குனி வில் சிந்த ஈர்க்கு அடை பகழி சிந்த – தேம்பா:17 23/1
கந்து இணை கரங்கள் சிந்த கரிய நெய் மூளை சிந்த – தேம்பா:17 23/2
பந்து இணை சிரங்கள் சிந்த பல் உயிர் உடலம் சிந்த – தேம்பா:17 23/3
பொன்னின் நீர் மிளிர் திரு புதல்வன் தாள் இணை
மின்னின் நீரவர் தொழ வீழ்ந்து சூசை உள் – தேம்பா:18 6/1,2
சொல் கலத்து இணை இலா சுவையில் அ தகவினோர் துதியோடு உண்டார் – தேம்பா:19 24/4
இறங்கும் தன்மையில் வந்து இறைஞ்சுவ போல் இணை தன் தாள் – தேம்பா:20 59/3
இடி வைத்தன கார் இணை தூறினதே – தேம்பா:22 7/4
எழுந்து இருவர் வவ்விய மருப்பு இணை கை விள்ளா – தேம்பா:23 53/1
வரு புடையில் மற்ற யாரும் இணை அற வடுவனொடு மைத்தன் வீர அமர் செய்வார் – தேம்பா:24 31/4
உழையின் வழி வழி வெகுளி மலியன உரையின் வழி வழி இணை_இலா – தேம்பா:24 42/4
செய் அகத்து இணை இலான் சிறந்த அன்பொடு – தேம்பா:25 43/2
குன்று இணை இயையின் குன்ற குவவிய தோளினானும் – தேம்பா:25 73/1
இன்று இணை அடியை சூடி விரும்பிய நிலையின் ஊங்கும் – தேம்பா:25 73/2
என்று இணை அற காய்ந்து ஏக எழுந்து இறை கோயில் புக்கான் – தேம்பா:25 73/4
இடிக்குவார் சிலர் இகழ்வினோடு எதிர் உடற்றுவார் சிலர் இணை அடி – தேம்பா:25 80/1
தூயர் ஓதையும் இடியொடும் கடல் துதையும் ஓதையும் இணை இலா – தேம்பா:25 84/4
பதி அகடு இணை இலா சார்மி பாவையே – தேம்பா:27 50/4
ஆதி இலா ஈறும் இலா இணை இன்றி என்றும் உளோன் அமலன் ஒன்றே – தேம்பா:27 94/1
நல் தொழிற்கு இதுவும் அன்றி நசைக்கு இணை பயன் உண்டாம்-ஆல் – தேம்பா:28 17/2
மண் புலத்து இணை ஒன்று இல்லா மனங்களை எண்_இல் நாதன் – தேம்பா:28 62/3
ஏதினால் இணை இலான் எதிர்ந்த யாரையும் – தேம்பா:29 62/3
எயில் காள வனத்து இணை எஞ்ச நல்லோர் – தேம்பா:30 23/3
மு புறத்து இணை இல மூவர் எங்கணும் – தேம்பா:30 42/2
இலை படு நிழல் கொடு மலரு பூ திரள் இசைத்தது ஓர் பொழிற்கு இணை வனம் இது ஏத்தவோ – தேம்பா:30 87/4
கூடும் ஓர் இணை அற்று இலங்கும் நீ ஐயா கூ இல் வாடு இல மலர் அல்லால் – தேம்பா:30 141/3
ஏமம் சால் உலகு இணை மனை மல்கிய கருணை – தேம்பா:31 4/1
தனக்கு எதிர்த்து இணை தான் இலன் ஆகையால் – தேம்பா:31 71/2
ஆசு அறுத்து இணை அற்றனன் ஐயம் அற்று – தேம்பா:31 78/2
எஞ்சிய மாக்களும் இ திறத்து ஏழ் வரம் எய்தி குன்றத்து இணை நிற்பார் – தேம்பா:32 45/4
மடல் கடிந்து எரி பட வாடும் பூ இணை
அடல் கடிந்து இளைத்த நின் ஆக்கை நீக்கி இ – தேம்பா:34 11/2,3
தூய் ஆக மறை வடிவு ஆய தொக்கு இணை வெல் மாட்சிமையாள் – தேம்பா:34 34/1
எல்லை இல்லை என்று அவன் அன்பிற்கு இணை கூற – தேம்பா:34 57/1
நனை வரும் சண்பக நறு நிழற்கு இணை
அனை வரும் குளிர்பட அருள் நிழற்றினோன் – தேம்பா:35 2/1,2
கரை செயும் கடல் இணை கடந்த அன்பினான் – தேம்பா:35 16/4
ஒக்கும் ஓர் இணை_இலான் உளைந்து இரங்குவான் – தேம்பா:35 17/4
என்றனன் கடல் நீர் வெள்ளத்து இணை கடந்து அரிய அன்பான் – தேம்பா:35 20/1
அன்று எழு முடிக்கு இணை அணிந்து தொழு சூசை – தேம்பா:35 35/2
எண் மேல் வைத்த எம் செயிர் ஆர்ஆர் இணை சொல்வார் – தேம்பா:35 60/4
போற்றினான் இணை போக்கிய புகழ் பொழி மாரி – தேம்பா:35 72/1
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/3
கண்ணை காக்கும் இமைக்கு இணை காதலால் – தேம்பா:36 9/2
எல் எழுந்து இணை தோற்று என நாணலின் – தேம்பா:36 15/2
குழல் எழுந்த இமிழ் இசை இசைந்த குரல் இணை இல குயில் ஒழிந்த வயிரியர் கனிந்த துதி இணை இல – தேம்பா:36 105/1
குழல் எழுந்த இமிழ் இசை இசைந்த குரல் இணை இல குயில் ஒழிந்த வயிரியர் கனிந்த துதி இணை இல – தேம்பா:36 105/1
கழல் எழுந்த அணி நக நயந்த நடம் இணை இல கடல் பிரண்டது என மறுகு அடர்ந்த குழு இணை இல – தேம்பா:36 105/2
கழல் எழுந்த அணி நக நயந்த நடம் இணை இல கடல் பிரண்டது என மறுகு அடர்ந்த குழு இணை இல – தேம்பா:36 105/2
அழல் எழுந்த மணி குளிர விண்ட ஒளி இணை இல அருள் அலர்ந்த முகம் நக முயன்ற கொடை இணை இல – தேம்பா:36 105/3
அழல் எழுந்த மணி குளிர விண்ட ஒளி இணை இல அருள் அலர்ந்த முகம் நக முயன்ற கொடை இணை இல – தேம்பா:36 105/3
நிழல் எழுந்த நிலை நிறை அமைந்த அமுது இணை இல நிழல் எழுந்த கொடி வளன் உமிழ்ந்த வரம் இணை இல்-ஆல் – தேம்பா:36 105/4
நிழல் எழுந்த நிலை நிறை அமைந்த அமுது இணை இல நிழல் எழுந்த கொடி வளன் உமிழ்ந்த வரம் இணை இல்-ஆல் – தேம்பா:36 105/4

மேல்


இணை_அறும் (1)

ஏற்றினாள் இளவல் தாளை இணை_அறும் கன்னி தாயை – தேம்பா:12 98/1

மேல்


இணை_இலா (2)

முன்பின் காசினிக்கு இணை_இலா முயன்றதற்கு அளவோ – தேம்பா:6 71/4
உழையின் வழி வழி வெகுளி மலியன உரையின் வழி வழி இணை_இலா – தேம்பா:24 42/4

மேல்


இணை_இலான் (1)

ஒக்கும் ஓர் இணை_இலான் உளைந்து இரங்குவான் – தேம்பா:35 17/4

மேல்


இணைக்கி (1)

இலங்கு ஒளி குரு மணி இணைக்கி பொன் தவழ் – தேம்பா:9 113/1

மேல்


இணைசெய (1)

யான் உரைத்து இணைசெய இயலும் பான்மையோ – தேம்பா:32 64/4

மேல்


இணைந்த (1)

ஏர் முக புதி மணத்து இணைந்த காந்தனும் – தேம்பா:14 108/1

மேல்


இணைந்து (5)

இனத்து இனத்து கடல் தானை இணைந்து வர கோ வேந்தை இறைஞ்ச போகில் – தேம்பா:11 106/3
ஈறு இன்றி வளம் பூத்த இறையோனை இறைஞ்சுவதற்கு இணைந்து போனார் – தேம்பா:11 107/4
எல்லின் வண்ணத்து எரி வாள் தணவாது இணைந்து திரிய – தேம்பா:14 69/2
முடி எழுந்த வரை உயர் பறந்து பொரு முனை இணைந்து இரதம் முனை செய – தேம்பா:16 35/2
மயிலே இணைந்து என் மனம் குளிர்ப்ப அன்னான் கொள் – தேம்பா:31 44/2

மேல்


இணைப்பட (1)

இடித்தன மழை துளி பெருகும் ஆற்றொடும் இணைப்பட நிறைபடும் அருளின் நீத்தம் உள் – தேம்பா:4 26/3

மேல்


இணைய (1)

இல்லற துணைவி குன்றத்து இணைய கற்பு எலிசபெத்தை – தேம்பா:26 1/3

மேல்


இணையா (13)

முன் நாட்கு இணையா முனிவோன் கண்டே முதலோன் சூல் கொள் – தேம்பா:9 21/2
கூற்று அலாது இணையா வேலோன் கூறுவான் படையின் வெள்ளம் – தேம்பா:15 50/3
பார் முகத்து இணையா தீமை பார்த்து உளத்து இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 87/4
நண்பால் இணையா குண தொகையோன் நயந்து எம் ஞான்றும் முறை எஞ்சா – தேம்பா:26 41/3
படி முகத்து இணையா அன்பின் படும் குறை எவர்க்கும் நீக்கி – தேம்பா:27 78/2
இறந்த கால் உயர் வான் மேல் இணையா வாழ்வு உற்று ஆளும் இயல்பு ஒன்று அன்றோ – தேம்பா:27 101/3
என்ன வாய்ந்து இணையா சிறப்பு மெய் இறையோன் இன்று உளன் அன்று இலன் என்னா – தேம்பா:27 159/3
பண்ணோ தேனோ பணிந்து இணையா கனி சொல்லான் – தேம்பா:31 39/2
வடமே இணையா மகவு உள்ளினள் அ – தேம்பா:31 47/3
எரிந்த மீன் விழி தாழ்ந்து இணையா அருள் – தேம்பா:31 75/3
பார் ஆழி ஒன்று இணையா படர் செல்வ நாட்டு இயல் யான் பகர்வது என்ன – தேம்பா:32 25/2
எனை ஈன்ற இணையா இத்தாலிய நாடு அளவு இன்றி இயலும் மாட்சி – தேம்பா:32 30/1
பற்று ஆறு கடந்து இரு சீர் பயந்து இணையா புவேமியர்-தம் பதிகள் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/2

மேல்


இணையாத (1)

எ நூல் திறத்தும் இணையாத ஆசி இனிது அன்று பாடி இடுவார் – தேம்பா:14 138/4

மேல்


இணையாது (1)

தாய் விளை அன்பு இணையாது என பின்பு உற தயையின் மிக்க ஓர் முறை உள்ளி – தேம்பா:32 44/1

மேல்


இணையும் (1)

கறை உற்றது இணையும் இல செயம் உற்ற அரசு படை கடை அற்ற கணை எழுதவே – தேம்பா:15 118/4

மேல்


இணையோ (1)

இணையோ தவிர் யாப்பியன் எய்தினன்-ஆல் – தேம்பா:15 31/4

மேல்


இத்தாலிய (6)

பொன் நாகம் ஒப்ப வளர் புகழ் இத்தாலிய நாட்டு பொலிவு இது அன்றோ – தேம்பா:32 22/4
நிரை வாய் பூம் குடியாக நிமிர் இத்தாலிய நாட்டு நிலை இது அன்றோ – தேம்பா:32 23/4
அருள் ஈன்ற விளக்கு ஆகி அவனி எலாம் ஆளும் இத்தாலிய நாடு அன்றோ – தேம்பா:32 24/4
ஓர் ஆழி இரவியின் இ இல் இலங்க செயும் இத்தாலிய நாடு அன்றோ – தேம்பா:32 25/4
சிறை தந்த விசையோடு போய் தெண் கடலை கடந்து இத்தாலிய நல் நாட்டில் – தேம்பா:32 26/3
எனை ஈன்ற இணையா இத்தாலிய நாடு அளவு இன்றி இயலும் மாட்சி – தேம்பா:32 30/1

மேல்


இதம் (2)

இதம் கலந்து இமைக்கும் முன்னர் இற்று அழித்து ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:14 36/4
இதம் ஏற்பட எயிறு உய்த்தனர் எறி பல் படை இலராய் – தேம்பா:15 146/2

மேல்


இதய (2)

இருள் நீக்கும் துறவு ஆக இதய நசை தூண்டு எனினும் – தேம்பா:6 3/1
காது-இடை ஊர்ந்து இதய செம் கமலம் முகை மேல் படவே – தேம்பா:6 16/2

மேல்


இதயத்தில் (4)

என்று என்றாள் மென் தாளாள் இதயத்தில் தீ பாய்ந்து உள் எரி புண் அன்னாள் – தேம்பா:5 36/1
இனத்தில் எழுந்த ஆர்வம் மிக இதயத்தில் எழுந்த தேறலொடு – தேம்பா:5 135/3
ஏர் அணியே இதயத்தில் இருந்து எனை ஆள் உடை ஆனவளே – தேம்பா:8 76/1
அருள் உலாவும் இதயத்தில் இருந்தே அன்பு இயற்றி அரிதாய் எனை ஆளும் – தேம்பா:22 1/1

மேல்


இதயத்து (6)

எ பொருள் அனைத்திலும் இதயத்து ஓங்கினார் – தேம்பா:6 29/4
எத்தாலும் நிகர்ப்பு அரிய இ அறத்தி-தனை ஐயம் இதயத்து எண்ணி – தேம்பா:8 19/2
ஈது யாவும் உணர்ந்து இதயத்து எழும் – தேம்பா:8 83/1
ஆ வீற்றிராயோ என் இதயத்து அதற்கே உறுதி புரியாயோ – தேம்பா:10 140/4
ஒன்றும் தேறா என் இதயத்து உணர்வின் காட்சி அருளாயோ – தேம்பா:10 145/4
இன்பு அவன் நுகர்ந்து எழ இதயத்து ஆண்டு அறா – தேம்பா:26 125/2

மேல்


இதயம் (3)

என்றுளி கடுத்த அன்பால் இதயம் கூர்ந்து உயிர்த்த செந்நீர் – தேம்பா:7 22/1
எழுந்திருந்து ஐ என இதயம் துண்ணெனா – தேம்பா:8 26/2
ஏனையர் அனைவரும் இதயம் உள் வெரு உறீஇ – தேம்பா:15 175/2

மேல்


இதயமே (2)

விண்ட செம் கமலம் மான் இதயமே ஒளி – தேம்பா:6 33/2
என் கணே உயிர் அமுதமே எனது இதயமே உயிர் இனிமையே – தேம்பா:25 83/1

மேல்


இதழ் (16)

காலை ஒளிர்ந்துளி மொட்டு இதழ் விண்ட கடி கமலம் தவிசின் – தேம்பா:1 69/1
இந்து இணை இதழ் அவிழ் இள மது மலரால் – தேம்பா:2 54/1
கள்ளும் கடியும் பொழி காமர் இதழ்
விள்ளும் செழு வெண் மலர் பூத்தமையால் – தேம்பா:5 105/2,3
காவி விண்ட மன்றல் இதழ் காலும் இன்பம் ஒன்றும் உரை காலுகின்ற நன்றி இயலால் – தேம்பா:5 144/1
வெளி அமை உடு விழி துகிரை வெல் இதழ்
நளி அமை ஆம்பல் வாய் நளினம் நாண் முகம் – தேம்பா:9 100/2,3
விண்ணே புரக்கும் அருள் துஞ்சான் விரி செ இதழ் தாமரை தவிசின் – தேம்பா:10 135/1
செய் இதழ் தாமரை பழித்த சீறடி – தேம்பா:13 9/1
துய் இதழ் துப்பு அவிழ் சுருதி வாயினாள் – தேம்பா:13 9/2
ஐ இதழ் தாரினான் அறைய தீ முனர் – தேம்பா:13 9/3
நொய் இதழ் தாது என நொந்து வாடினாள் – தேம்பா:13 9/4
நூல் வழி உரைத்த தீம் சொல் நொய் இதழ் அவிழ்ந்த தேன் போல் – தேம்பா:20 97/1
உறை சிந்தின இதழ் சிந்தின உயர் சிந்தின உணும் நீர் – தேம்பா:21 29/3
சிரமும் அற்றனர் சிதற வம்பு இதழ் முளரி அற்று என சிறியதோர் – தேம்பா:25 76/3
தெண் அம் சூழியில் செ இதழ் தாமரை பள்ளி – தேம்பா:26 60/1
தகைத்து அக பல் இதழ் பதவில் தார் விழி – தேம்பா:28 50/2
இரவில் குன்றும் இதழ் கஞ்சம் அணி தடமே – தேம்பா:31 41/1

மேல்


இதழ்கள் (1)

கான் வளர் இதழ்கள் வாடி காய்ந்தது என்று உணர்தல் ஆமோ – தேம்பா:7 67/4

மேல்


இதழும் (1)

பல்லும் விழியும் பவளத்து இதழும்
சொல்லும் கனி அம் சொலும் ஒள் நுதல் கொள் – தேம்பா:5 92/1,2

மேல்


இதழை (1)

வேரி ஆர் இதழை பூத்து வெறி எறி அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 9/4

மேல்


இதற்கு (1)

பெற்றியே உன்னால் பெற்றனன் இதற்கு மாறு உளதோ – தேம்பா:32 17/4

மேல்


இதற்கே (1)

எண்ணேன் இதற்கே இனம் செய்து இருந்தாய் நீ என்று ஒடித்தாள் – தேம்பா:10 49/4

மேல்


இதன் (2)

அய்யா பயன் நிற்கு இதன் ஆகுவதோ – தேம்பா:11 69/3
மாறா நலம் செய் இதன் மேல் மாய்ந்தால் அல்லால் வாழ் நாள் – தேம்பா:31 27/3

மேல்


இதனை (3)

பனிய வேய் அலர் செ வாயான் பணித்து மற்று இதனை சொன்னான் – தேம்பா:28 60/4
எழுந்து உற தெளிந்த நெஞ்சான் இதனை மீண்டு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:28 130/4
மறை தந்த நெறி நீத்து இ மனைக்கு அழிவு ஆம் என்று இதனை வானோர் ஏந்தி – தேம்பா:32 26/2

மேல்


இதாய் (1)

மாறு_இல இயல்பே வேர் இதாய் கிளைத்து வரும் சினை என நூலோர் – தேம்பா:27 156/2

மேல்


இதில் (1)

சூழ யார் உண்டோ இதில் உண்டோ துறை என்பார் – தேம்பா:34 56/4

மேல்


இது (94)

போர் இது ஆம் என களித்தனர் போர் பல புனைவார் – தேம்பா:1 14/4
கண்டது அங்கு உள களவு இது ஆம் அரோ – தேம்பா:1 24/4
செ வழி உளத்த தூயோன் தெரிந்த மா நகர் இது என்றால் – தேம்பா:2 1/3
வீதி இது என்ன காட்டி விரித்த நுண் அரு நூல் வேதம் – தேம்பா:2 13/2
நனை கரு விளைத்து உயர் இடம் இது ஆய் கதிர் நடத்திய திரு கிளர் உலகின் மேல் செல – தேம்பா:4 25/2
மன் ஒளி காட்டும் நல்லோய் மறை இது என்றான் சான்றோன் – தேம்பா:4 32/4
சிருங்கு எலா நிலையின் ஊங்கும் திறம் இது என்று அய்யன் சொன்னான் – தேம்பா:4 34/4
வான் வளர் வலமை பூத்த மாண்பு இதே இது நின்-பால் ஆம் – தேம்பா:4 43/3
நீ தூது நடந்த இது நேர் பயனோ – தேம்பா:5 61/4
நெருப்பு விட அது குளிர்ச்சி விடும் இது நிகர்த்த வினை அலது என இவர் – தேம்பா:5 114/3
மீட்பது இனி எந்தை உற வேட்பது செய் வீடு இது எனில் – தேம்பா:5 151/3
சூழு சூல் இது ஆய போது சுடர் எரிந்த வானும் மேல் – தேம்பா:7 29/3
தெண் கதிர் கால் உடு குலமே முடியாய் சூடி தெளி ஞான நிலை இது என சுடாது தண்ணத்து – தேம்பா:8 46/3
நயமும் ஒளிமையும் விபவமும் அடையலும் நடவும் அளவையும் இது எனில் வடுவொடு – தேம்பா:8 71/3
எனதே என்றாள் அமரர்க்கு அரசாள் இது நன்று என்றால் – தேம்பா:9 22/3
நினதே என்பாய்-கொல்லோ நிருபற்கு இது என்று உழைத்தான் – தேம்பா:9 22/4
மண்டு உணா கொணர் மாண்பு இது எனா உண்டார் – தேம்பா:9 48/4
விஞ்சு அவிர் பொன்னில் சீருள் விசித்து இது பசும்பொன் ஆமோ – தேம்பா:9 77/2
ஆறு இது ஒத்து என ஓடிய ஆலையே – தேம்பா:10 25/4
சொல் தவிர்ந்த அருள் தொழில் கால் இது என்று – தேம்பா:11 29/1
திரு முற்று உறை சிந்திய கார் இது என – தேம்பா:11 77/1
பருவத்து இருள் நீக்கிய பானு இது என – தேம்பா:11 77/3
விரை மாறு இல தேன் விளை பூ இது என – தேம்பா:11 78/1
கரை நீத்த அமுதின் கடலே இது என – தேம்பா:11 78/3
உண்டுளி உயிரை தந்த உயர் மலை வனப்பு இது என்றான் – தேம்பா:12 16/4
விதிர் இலா விதி இது என்று இறைஞ்சி வேண்டினர் – தேம்பா:13 10/3
அஞ்சியது ஓர் தன்மை இது என்று அறைவர் என்றான் – தேம்பா:14 10/4
புரிவே காவாதன கால் புரையின் விளைவு இது என்பார் – தேம்பா:14 71/4
பாவிய முறைக்கு இது பயணம் உள்ளினான் – தேம்பா:14 82/4
கல்லிய கருணையின் கருத்து இது ஆம் என – தேம்பா:14 84/2
மிக படு பசி தகு வளை இது ஆய் பல விதத்து உயிர் வெறுத்து உனது உயிர் அலால் பசி – தேம்பா:15 74/1
பசி பட வரின் பசி இனிதில் ஆற்றிய பருக்கை இது என குனி தனுவின் வாய்க்கு ஒரு – தேம்பா:15 75/1
இரப்பு என நிரைத்தன வரம் இது ஆய் கடிது எடுத்து அமர் எதிர்த்தனன் அயர ஓச்சுவான் – தேம்பா:15 80/4
கோல் வரும் விசையின் பாய்ந்து குந்தம் விட்டு உனது இது என்றான் – தேம்பா:15 83/2
உழி அறிந்து எறிக பாராய் உனது இது என்று எறிந்த வை வேல் – தேம்பா:15 84/1
நாமம் ஏய் வலி இது என்ன நல் வினை உலந்த கோமான் – தேம்பா:15 89/3
கடி சுமந்த முகில் என மறைந்து வெளி கடை முடிந்த உகம் இது எனா – தேம்பா:15 95/3
பக முகம் முனைத்த சூலம் உனது இறை பழி இது என கடாவ எழுதினான் – தேம்பா:15 112/4
விரதத்தின் நெடிது உறி உன் உயிர் துய்ப்ப வரமொடு அமர் மழை விழைவு உற்ற மழு இது எனா – தேம்பா:15 115/1
பெரு விலது செய் தொழில் கொல் உவமை இல நின் கடவுள் பெறு வலி இது என்று அலறி ஓவான் – தேம்பா:15 129/2
முனை உதைத்தன அரி என எதிர் இவன் மொழி மறுத்து இது முடி புனைக என மறு – தேம்பா:15 165/2
வேல் முழுது இல கை கொண்ட விளக்கும் காளமும் இது என்றான் – தேம்பா:16 6/4
ஏம போர் களம் இது என்ன இ ஊர் களரி என்றார் – தேம்பா:16 54/1
மன் நல் ஆரணம் இது என்று ஒரு கல் கொள் மு வாசகமே – தேம்பா:18 21/4
சிந்தையாய் இரீர் பிறர் கை பொருளே வெஃகீர் தீங்கு இது என்று – தேம்பா:18 22/3
தொல் உடை சுருதி மாண்பு இயல் காட்ட தோன்றிய தரு இது ஆம்-மன்னோ – தேம்பா:18 34/4
துன்னிய இடுக்கண் அஞ்சேன் சுருதி இது எனக்கு என்று ஓங்கி – தேம்பா:20 52/2
தந்தைக்கு அது காட்டி தம்பி உடையோ இது எனா – தேம்பா:20 64/3
மணர்ந்த எம் செயிர்க்கு இது என்பார் வந்த தீங்கு உரியது என்பார் – தேம்பா:20 111/4
ஈடு உற பயன் இலா வெளிறு இது ஆம் என்பார் – தேம்பா:20 123/4
திரை வளர் மணியும் பொன்னும் சிந்து கையாறு இது என்றான் – தேம்பா:21 3/4
சூட்சியால் நவம் இது ஒன்றே துளங்கு அறத்து உயர்ந்தோரேனும் – தேம்பா:23 18/3
ஈய்ந்த நன்றி இது என்று அவர் சாற்றுவார் – தேம்பா:23 35/4
நிரை தரும் கடன் நீதி இது என்று அவர் – தேம்பா:23 36/2
பாரில் தவழ் மன் உயிர்கள் தம் பரிசு இது அன்றோ – தேம்பா:23 43/4
இது முறை மறையின் நாட்டி இறையவர்க்கு இலீலை என்றேன் – தேம்பா:23 59/4
என் வல தொழில் இது அய்ய இவனும் வந்து அமைத்த யாவும் – தேம்பா:23 65/1
தான் விளை ஆகுல காலம் தான் இது என தோன்றும் அய்யா – தேம்பா:23 70/4
தன் குலத்து இழிவு இது என்று உளம் மருட்டும் சட தொழிற்கு அரிது உண்டோ என்றான் – தேம்பா:23 107/4
எண் வழி தவறி உள்ளிய சூட்சி இது என வெறி எலாம் இரட்ட – தேம்பா:23 109/1
நிறத்து உறும் தொடையில் மார்ப நிகர்ப்பு அரும் நிலை இது அன்றோ – தேம்பா:25 67/4
மெய் வளர் திரு உளத்தின் வினை இது என்று உணர்வில் தேறி – தேம்பா:26 2/3
கூர்ந்து அவை இமிழின் கேட்டு குணம் இது என்று இருவர் வானத்து – தேம்பா:26 14/3
சிவணி வானவன் திருவுளம் இது என தேற்றி – தேம்பா:26 57/2
நனி அவாவிய நாள் இதே இது திருவுளம் ஆய் – தேம்பா:26 65/3
உள் உற திருவுளம் இது என்று ஓர்ந்த பின் – தேம்பா:26 127/1
பேர் இன்பான் உறும் பெரும் பயன் இது என உரைப்பான் – தேம்பா:27 26/4
அடித்து அடித்து உதைத்து இது விதி அடா என – தேம்பா:27 103/2
அளித்த-கால் இது என்று ஆய்ந்த அரும் தவன் இனிதின் சொன்னான் – தேம்பா:28 149/4
வில் பட எதிர்த்து செய் போர் வினை இது நோக்கல் வேண்டா – தேம்பா:28 155/2
அய்ய நன்று இது என அடியை தாழ்ந்து போய் – தேம்பா:29 96/1
ஆ தகாது இது என அகடு அதுக்கினாள் – தேம்பா:29 127/4
கரை என கதியை வெஃகு-மின் கசடு அறு நெறி இது என்றான் – தேம்பா:30 8/4
உண்டார் அவர் போம் உழியோ இது என – தேம்பா:30 26/3
புல் ஓர் அடி போம் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 27/4
மண் வைத்தன மன் அடியே இது என்பார் – தேம்பா:30 28/4
சுருள் வீங்கிய கால் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 29/4
நகை தகு வனத்து உரி வளம் இது ஆக்கலின் நசை கொடு பகைத்தன பொறிகள் மாய்த்துளி – தேம்பா:30 86/2
திகை தகு நலத்து எழு வனம் இது ஆய் புகழ் திளைத்தன கவி தொடை நிகரும் மாட்சியோ – தேம்பா:30 86/4
இலை படு நிழல் கொடு மலரு பூ திரள் இசைத்தது ஓர் பொழிற்கு இணை வனம் இது ஏத்தவோ – தேம்பா:30 87/4
எடுத்தன மலர் பத நலம் இது ஆய் திரள் இருட்டு இரவு ஒளி பகல் அனைய நீர்த்தலும் – தேம்பா:30 88/2
எஞ்சா திருவுளம் இது என்று உளம் தேறி – தேம்பா:31 14/1
பொன் நாகம் ஒப்ப வளர் புகழ் இத்தாலிய நாட்டு பொலிவு இது அன்றோ – தேம்பா:32 22/4
நிரை வாய் பூம் குடியாக நிமிர் இத்தாலிய நாட்டு நிலை இது அன்றோ – தேம்பா:32 23/4
மிக்கு உடை செல்வ வல்லோன் விரும்பிய நன்று இது என்பான் – தேம்பா:33 10/4
தூய் அரும் தயை சூட்சி இது ஆம் என்றான் – தேம்பா:33 22/4
இனைய கேட்டலும் தாயே இது திருவுளம் என இணங்கி – தேம்பா:33 23/1
என் நேர் ஆனானோ அருள் நாளோ இது என்பார் – தேம்பா:34 54/4
இ திறத்து இறைவன் நேர்ந்த இயல்பு இது என்று அறிந்த பேய்கள் – தேம்பா:35 22/1
ஈயும் நீயே என்று அறிவோமே இது அல்லால் – தேம்பா:35 64/2
பேய் முகத்து எனை பெயர்கு இலார்க்கு இயல்பு இது என்று அறிய – தேம்பா:35 70/2
சேய்-அது மொழி கேட்டு இது நீ செத்து அடைந்த – தேம்பா:35 85/2
இன்றே உள்ளோர் அன்று அவர் மாள்வார் இது அல்லால் – தேம்பா:36 74/1
நூல் மேல் முறை நையா தொடுத்த நுண் மண் ஆறு_ஆறு அணி இது என – தேம்பா:36 131/3

மேல்


இதும் (1)

இல்லை இல்லை என்றது பொய்யோ இதும் என்பார் – தேம்பா:34 57/4

மேல்


இதுவாய் (1)

திறம் தகா வாழ்வு இதுவாய் திறம்பா வான் வாழ்வது என தெளிய நாமே – தேம்பா:27 101/1

மேல்


இதுவும் (1)

நல் தொழிற்கு இதுவும் அன்றி நசைக்கு இணை பயன் உண்டாம்-ஆல் – தேம்பா:28 17/2

மேல்


இதுவே (10)

கண் புதைக்கும் இருள் பொழில் கொள் களி கூர்ந்த நாடு இதுவே
களி கூர்ந்த நாடு இதுவேல் கண் கடந்த கவின் நாடி – தேம்பா:1 58/2,3
குழல் மூழ்கும் இசை துவைப்ப கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவே
கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவேல் கோது என கோள் புறத்து இமைப்ப – தேம்பா:1 59/2,3
தட நாகம் தூங்கு அருவி தாவு அழகு ஆர் நாடு இதுவே
தாவு அழகு ஆர் நாடு இதுவேல் தரங்கம் இலாது அருள் பவ்வம் – தேம்பா:1 60/2,3
மிகை தீர்ந்து புறத்து எவர்க்கும் வேட்கை செயும் நாடு இதுவே
வேட்கை செயும் நாடு இதுவேல் விரி காலத்து இமிழ் குன்றா – தேம்பா:1 61/2,3
அன்னாட்கு இதுவே முறையோ என்றான் அவளும் முறை ஈது – தேம்பா:9 21/3
தன் மாண்ட உளத்து இதுவே சார்பு என தான் உணர்ந்தானே – தேம்பா:10 12/4
வென்றோன் எலீய மா முனிவன் விருந்து உண்டு உவந்த வனம் இதுவே – தேம்பா:19 26/4
தடம் கொடு ஆண்டகை தரணியில் உதிப்பனோ இதுவே
மடம் கொடு ஆயின வழுது என வந்த நோய் மறுப்ப – தேம்பா:23 81/2,3
துறந்தான்-கொல்லோ உன்னை என்னை துறந்தோன் இதுவே
அறம்-தான்-கொல்லோ மகனே அறைக என்று அழுதான் வளனே – தேம்பா:31 25/3,4
ஆறா மொய்ம்பால் நான் ஈங்கு ஆண்டு ஓச்சிய கோல் இதுவே
மாறா நலம் செய் இதன் மேல் மாய்ந்தால் அல்லால் வாழ் நாள் – தேம்பா:31 27/2,3

மேல்


இதுவேல் (4)

களி கூர்ந்த நாடு இதுவேல் கண் கடந்த கவின் நாடி – தேம்பா:1 58/3
கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவேல் கோது என கோள் புறத்து இமைப்ப – தேம்பா:1 59/3
தாவு அழகு ஆர் நாடு இதுவேல் தரங்கம் இலாது அருள் பவ்வம் – தேம்பா:1 60/3
வேட்கை செயும் நாடு இதுவேல் விரி காலத்து இமிழ் குன்றா – தேம்பா:1 61/3

மேல்


இதுவோ (4)

எண் பட்டு உயர்ந்த செல்வ அரசே எம் மேல் இரங்கும் தயை இதுவோ – தேம்பா:10 138/4
கணியா அருள் மா கை கருத்து இதுவோ
மணி ஆர் அணியே மறையின் திருவே – தேம்பா:11 66/3,4
புன் தொழில் செய் வலி இதுவோ என்ன நக்கு பொன் கதவம் – தேம்பா:17 28/3
அ திறத்து உணர்ந்த சூழ்ச்சி அருள் பயன் இதுவோ இங்கண் – தேம்பா:22 16/2

மேல்


இதே (22)

வான் வளர் வலமை பூத்த மாண்பு இதே இது நின்-பால் ஆம் – தேம்பா:4 43/3
காடு யாவும் வாசம் ஆரு கனியை ஈனும் நாள் இதே – தேம்பா:7 30/4
நாள் இதே உவப்ப ஞாலம் நசை அமிழ்ந்து இரா அற – தேம்பா:7 31/1
கோள் இதே கடுத்த தீது கொணர் குணுங்கின் நோய் அற – தேம்பா:7 31/2
வாள் இதே பிழைத்த நீச மனு மலிந்த கேடு அற – தேம்பா:7 31/3
பீள் இதே வியப்ப வீடு பெறுவுகின்ற நாமுமே – தேம்பா:7 31/4
சீரியர் வழி இதே என்ன சேண் தள – தேம்பா:10 79/3
ஆவு உண்டாயின ஐயம் இதே இனி – தேம்பா:11 24/2
ஒன்று இலது ஆம் அரு மாய்கை இதே – தேம்பா:11 68/4
நஞ்சு இதே அமுது இஃது என நாடுதற்கு – தேம்பா:18 50/1
வைத்த திரு வீங்கும் எசித்து நாட்டின் வாயில் இதே
பொய்த்த வழி காட்டு இ பொழில்-கண் மயங்கா புடை வம்-மின் – தேம்பா:20 14/1,2
மெய் எடுத்து இசைத்த நாம விதி இதே என்றான் வானோன் – தேம்பா:21 13/3
பின்பு உற வருந்துதீர் பிழைப்பு எமக்கு இதே – தேம்பா:23 117/4
நனி அவாவிய நாள் இதே இது திருவுளம் ஆய் – தேம்பா:26 65/3
கோதையாய் உணாமை என் குணம் இதே என – தேம்பா:27 113/2
பேர் வளர் இறைவற்கு உரு இதே உரிய பிணைவு இல இயல்பு இதே அன்றோ – தேம்பா:27 161/4
பேர் வளர் இறைவற்கு உரு இதே உரிய பிணைவு இல இயல்பு இதே அன்றோ – தேம்பா:27 161/4
புனைய ஆயின புரை வளர் வெளிறு இதே என்றான் – தேம்பா:27 173/4
பனை வளர் நாடு நைந்த பரிசு இதே என்றாள் மூத்தாள் – தேம்பா:29 8/4
ஏர் அணியே என் அன்பே என் அன்பிற்கு இரதம் இதே
சீர் அணியே உயர் வீட்டை திறக்கும் கோல் இதே இன்பத்து – தேம்பா:30 119/1,2
சீர் அணியே உயர் வீட்டை திறக்கும் கோல் இதே இன்பத்து – தேம்பா:30 119/2
தன்னை சேர்ந்த கால் தாழ் வினை விளைவு இதே என்ன – தேம்பா:32 18/3

மேல்


இதேல் (1)

விட நடை வஞ்சத்து அடும் பகை செய்தாள் வினை இதேல் இனிது என பெண்மை – தேம்பா:20 80/3

மேல்


இதேனும் (1)

பொய் வகை செயிர் இதேனும் புகர் இல் ஓர் தம்பி நோக – தேம்பா:20 113/2

மேல்


இதை (2)

வேல் வாய் குருதி பாய்ந்து இறப்ப மெய் கொண்டாயோ இதை அறியா – தேம்பா:10 141/3
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/3

மேல்


இதோ (30)

முறையை பழித்த சிற்றின்பம் மூழ்கும் நசையால் என்றும் இதோ
உறையை பழித்த எண்_இல மன் உயிர்கள் எரி தீ நரகு எய்த – தேம்பா:5 18/2,3
வரலோடு வரும் பயன் மாட்சி இதோ – தேம்பா:5 62/4
கன்னி தாழ் சிரத்தை கோட்டி கடவுள் ஆள் என்னை இதோ
பன்னி ஆயின நின் வாய் சொற்படி எனக்கு ஆக என்றாள் – தேம்பா:7 21/3,4
இளம் படு பேதை யான் தனிக்கில் ஈடு இதோ
உளம் படு துயர் அத்து உறுதி செய்க எனா – தேம்பா:7 95/2,3
விண் கதிர் கால் உரு தோன்றி விண்ணில் நின்றாள் விரத நிலை இதோ என்ன வளர்ந்து தேயும் – தேம்பா:8 46/1
எந்தை யான் இவண் வளர்த்து எற்கு இதோ இயல்பு எனா – தேம்பா:9 2/3
தாறு இலா திரு உற தான் தெரிந்தனன் இதோ – தேம்பா:9 10/4
குற்றத்தால் உலகு இயற்கை பிறழாது அண்ணி கொண்ட பயன் இதோ அந்தோ அந்தோ இன்ப – தேம்பா:11 55/3
பெற்றத்தால் இதோ கெட்டோம் அந்தோ என்று பின் தாம் நச்சு உயிர் பொன்றாது என்றும் வேவார் – தேம்பா:11 55/4
விழுங்கியது என முனை விளைத்த ஈடு இதோ – தேம்பா:24 46/4
ஊன் அளிக்கும் இ உடல் விட நாள் இதோ என வான் – தேம்பா:25 9/3
வீரியர் தொழில் இதோ வெருவி புன்மை சேர் – தேம்பா:25 52/1
நாரியர் தொழில் இதோ நவை இலா மறை – தேம்பா:25 52/2
தெருள் இழந்தாய் இதோ கொடையின் செய்கை என்றாள் – தேம்பா:27 62/2
மாறிய இ நிலை உலகில் வழங்கிய-கால் நீதி இதோ வழுவோ கூறாய் – தேம்பா:27 93/2
நாவில் வீற்றிருந்த நூல் நாடி வாழ்த்த அன்பு இதோ – தேம்பா:27 135/4
மற்றை நாதன் நீர் இதோ என வசிட்டன் நொந்து உரைத்தான் – தேம்பா:27 169/4
மிகை தக துகள் தரும் விழைந்த பொற்பு இதோ – தேம்பா:28 50/4
அஞ்சிய உளத்து இஃது எண்ணில் அறிவு இதோ என்றான் சூசை – தேம்பா:29 15/4
ஆய்ந்த ஓர் நிலை பயன் இதோ என்று ஆர்த்து உணா – தேம்பா:29 128/2
கூடும் ஓர் பயன் இதோ என நக்கான் குழவியாய் தோன்றிய நாதன் – தேம்பா:30 141/2
பாயும் நீருடன் உயிர் பறிப்பவோ இதோ
போயும் நீ அறா துயர் புகுத்தினாய் என்பார் – தேம்பா:31 21/3,4
மருமத்து அழலும் வதை செய்தொடு இதோ
இரு மத்திரி கொண்டு எரி பற்றியதே – தேம்பா:31 54/3,4
ஏது_இல் நாம் அடை மாட்சி இதோ என்பார் – தேம்பா:34 30/4
தூயினான் அடை தோற்றம் இதோ என்பார் – தேம்பா:34 31/4
தொல் பழி பிதா இதோ துடைக்குவேன் என்றான் – தேம்பா:35 19/4
நய நலம் கொள்ள நானே நல்கிய விலை இதோ என்று – தேம்பா:35 42/2
இன்னார் கொணர்ந்து ஈங்கு ஆண்டு உவப்ப இதோ மீட்டு இன்று உன் அடி சேர்த்தேன் – தேம்பா:36 20/4
உள்ளிய துறவின் சொன்ன உரை இதோ என்ன அஞ்சி – தேம்பா:36 81/1
தான் செய்த தவம் செய் அரசு இதோ நாமே தவ பயன் பெற்றனம் என்பார் – தேம்பா:36 116/1

மேல்


இந்த (1)

இந்த நல் முறையால் மைந்தன் இயல்பொடு தேவன் என்பான் – தேம்பா:3 39/3

மேல்


இந்திரி (1)

இந்திரி அலை பொங்கு ஒத்தது இடையிடை மொய்ப்ப நின்றான் – தேம்பா:25 17/3

மேல்


இந்து (11)

இந்து இணை இதழ் அவிழ் இள மது மலரால் – தேம்பா:2 54/1
ஒளி முகத்து இந்து எதிர் இரவி உற்று எனா – தேம்பா:8 40/1
தூய் உலாம் இந்து உலாம் சொக்கு உலாம் பாதமும் – தேம்பா:9 8/1
எதிர் கொள் வெம் சுடர் காண் முழு இந்து எனா – தேம்பா:10 110/3
இந்து நேர் நுதல் மீன்கள் நேர் விழி இண்டை நேர் முக நீர்மையால் – தேம்பா:10 124/1
இந்து இணை குனி வில் சிந்த ஈர்க்கு அடை பகழி சிந்த – தேம்பா:17 23/1
கலை அது இந்து என ஆணரன் கண்டு அறிந்து – தேம்பா:20 87/3
இந்து ஒத்தன உடு ஒத்தன இணர் மற்று உகும் இயலே – தேம்பா:21 32/4
இந்து கீழ் இந்து வந்து இரியல் மானுவார் – தேம்பா:32 67/4
இந்து கீழ் இந்து வந்து இரியல் மானுவார் – தேம்பா:32 67/4
களங்கம் உற்றது கண்டு இந்து தேய்த்து ஒளிறும் கழலினாள் கன்னிமை காத்து – தேம்பா:36 33/1

மேல்


இந்தை (1)

இந்தை நேர் நுதல் தாழ்ந்து இறைஞ்சிட்ட பின் – தேம்பா:10 112/2

மேல்


இந்தோ (1)

பீள் கையும் இரு கண் புதைத்து அழுது இந்தோ பிரிய நின் தொழும்பனே எம்-தம் – தேம்பா:20 77/3

மேல்


இப்பால் (3)

இப்பால் ஏது ஒன்று இல்லாது எல்லாம் உள ஆக்கினனாய் – தேம்பா:9 31/1
இப்பால் வரைந்த கிணற்று ஆணரனை இட்டன பின் – தேம்பா:20 63/1
ஊன் முழுகும் ஒளி முழுகும் உவணியை கொண்டு உவந்து இப்பால் உறைந்த கோமார் – தேம்பா:32 77/3

மேல்


இப்புறத்து (1)

இப்புறத்து இவள் விடுதி என்று அது இழுத்து இழுத்தனள் எரி கதத்து – தேம்பா:25 78/1

மேல்


இப்போ (1)

நோய் உகுப்ப உளத்து அலக்கண் நுழைந்து அறுப்ப மணம் இப்போ நுதல்கிற்பானேன் – தேம்பா:5 35/4

மேல்


இப (1)

கடவும் அழலோடு கடம் வடியு கரி நாண நனி கதறி இப மேல் பொலிய வெம் தீ – தேம்பா:15 126/1

மேல்


இபங்கள் (2)

எழீஇயின கனி பொறா வளை இபங்கள் மேல் – தேம்பா:12 38/3
வண்டு பட்டன இபங்கள் பட்டன அயங்கள் பட்டன வளர்ந்த தேர் – தேம்பா:16 37/1

மேல்


இபத்தின் (1)

நிரப்பு அற நெடும் தேர் போரும் நிண மருப்பு இபத்தின் போரும் – தேம்பா:28 13/1

மேல்


இபத்து (2)

பரப்பின நிண பிணம் எழுக நூற்றுவர் பட தனி இபத்து உயர் திரியு பார்த்திபன் – தேம்பா:15 80/1
கட முகத்து இபத்து உயர் கனையன் சீறினான் – தேம்பா:15 138/4

மேல்


இபம் (4)

கான் திரள் சிந்திய சோலை இபம் செறி கான் மலர் சிந்திய தீம் – தேம்பா:1 65/1
வாவு இபம் கயம் மல்கிய நாள் மலர் – தேம்பா:1 82/1
அரிய சச்சுதன் இபம் இழிந்து அழல் அசி சுழன்று அவன் இரதம் மேல் – தேம்பா:15 157/2
குவி மதத்து இபம் முதல் கொலை படை கடல் – தேம்பா:16 25/2

மேல்


இம்பர் (2)

இம்பர் இன் உயிர் வாழ்வர் என்கோ யான் – தேம்பா:18 46/4
இம்பர் தொழும் சிந்தையவா ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 140/4

மேல்


இம்மை (1)

பெற்றம் தேடேன் நம்பிய இம்மை பெரிது உய்க்கும் – தேம்பா:9 68/3

மேல்


இமத்து-இடை (1)

தெருண்டு இருந்து இமத்து-இடை காண்-மின் தேறவே – தேம்பா:28 49/4

மேல்


இமன் (1)

அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன்
உறுத்து என மறுத்து ஒரு கணையை ஓச்சியும் உரு படு முடி தலை அடியில் வீழ்த்தினான் – தேம்பா:15 81/3,4

மேல்


இமிர் (5)

நொய் அம் தாதுகள் நோவ உள் குடைந்து இமிர் அளிக்கும் – தேம்பா:6 60/3
கழுகினால் இமிர் கான்-இடை உடல் தளர்ந்து இருந்தாள் – தேம்பா:26 61/4
மழையின் ஆர்ப்பு என வண்டு இமிர் நீள் தரு – தேம்பா:26 148/1
தேன் கறி கற்று இமிர் வண்டு ஆர் வனத்தின்-நின்று செழு ஞானம் – தேம்பா:26 160/3
சொல் பொறா வெளிற்றின் சொன்ன பொய் உணர்ந்து இமிர் இ வேதத்து – தேம்பா:29 113/2

மேல்


இமிர்ந்து (1)

கரை வாய் பூம் சுனை பூப்ப கனி யாழ் வண்டு இமிர்ந்து ஒகரம் களி கூர்ந்து ஆடும் – தேம்பா:32 23/2

மேல்


இமிரும் (1)

கேழ்வரும் பதுமம் பெய் தேன் கீடம் உண்டு இமிரும் போல – தேம்பா:29 2/3

மேல்


இமிழ் (9)

வேட்கை செயும் நாடு இதுவேல் விரி காலத்து இமிழ் குன்றா – தேம்பா:1 61/3
இவ்வாறு இமிழ் எல்லையும் இல்லை என – தேம்பா:11 79/1
சொல் கலத்து இமிழ் எழும் தூது உரைத்து என – தேம்பா:20 3/3
இடி முகத்து உறை தீது என்ன இமிழ் உற பகுத்து வாழ்ந்தார் – தேம்பா:27 78/4
காதல் மிக்கு இமிழ் எலாம் கலந்த வாழ்க்கை உண்டு – தேம்பா:27 110/1
தண் வழி இமிழ் அலால் சாவு இலாது மற்று – தேம்பா:27 115/3
நஞ்சு அமிழ்து என்று நீ நக்கினால் இமிழ்
விஞ்சு அமிழ்து ஆகுமோ வினை கொள் நல் உயிர் – தேம்பா:28 40/1,2
வந்தோம் அந்தோ புண் இமிழ் நக்கி வரைவு இன்றி – தேம்பா:28 113/2
குழல் எழுந்த இமிழ் இசை இசைந்த குரல் இணை இல குயில் ஒழிந்த வயிரியர் கனிந்த துதி இணை இல – தேம்பா:36 105/1

மேல்


இமிழ்த்த (2)

என்று கூறினாள் இமிழ்த்த மெய்யோடு உயிர் ஆர்வம் – தேம்பா:26 75/1
குழை இடை குளித்த குளு மது முகைகள் கொய்து கொய்து இமிழ்த்த ஓர் கண்ணி – தேம்பா:30 140/3

மேல்


இமிழ்த்தனரே (1)

எதிர் சூழும் கேடு உணரான் துஞ்ச மயிர் ஈர்ந்து இமிழ்த்தனரே – தேம்பா:17 34/4

மேல்


இமிழ்த்து (1)

ஏற்றினான் உயிரோடு ஆக்கை இமிழ்த்து என அணைத்தான் கண்ணீர் – தேம்பா:27 67/1

மேல்


இமிழி (1)

பல் கலத்து எழுந்த ஓதை பரிவு அற இமிழி கேட்டு – தேம்பா:20 36/3

மேல்


இமிழில் (5)

இடை நகர்-கண் இடம் இன்றி இரிந்த தன்மை இமிழில் இனி – தேம்பா:10 75/3
எள் உடை புற நிலை இமிழில் எய்தினார் – தேம்பா:10 82/4
மல் செய்கை உறுதியினால் இமிழில் இக்கால் மறைய அவை துடையாதால் தோன்றும் அன்றே – தேம்பா:11 47/4
சென்று ஒளி திரையை மாதர் திரளினோடு இமிழில் ஆட – தேம்பா:21 8/3
இனைய யாவும் இட்டு இமிழில் வந்து உறை பதி அடைந்தார் – தேம்பா:32 11/4

மேல்


இமிழின் (11)

பேறு எலாம் கடந்த செல்வ பெற்றியால் இமிழின் கொள்வான் – தேம்பா:9 123/4
இறைவன் நான் அழிவு இல் வீட்டை இருக்கும் ஆறு இமிழின் காட்ட – தேம்பா:9 127/2
பண் ஒன்று பாடல் ஒத்த பயன் எலாம் இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:18 24/1
வேல் வழி மின் கை வேந்தன் வியப்பினோடு இமிழின் கேட்டு – தேம்பா:20 97/2
சேய் என இமிழின் கண்டாள் செறிந்து தன் உளத்தில் தைத்த – தேம்பா:21 11/2
ஏமம் சேர் மனையார் எண்_ஈர்_ஆயிரர் இமிழின் கொண்டோன் – தேம்பா:23 61/3
கூர்ந்து அவை இமிழின் கேட்டு குணம் இது என்று இருவர் வானத்து – தேம்பா:26 14/3
ஓங்கு உயர் இறைவன் சாயும் ஒண் கரத்து இமிழின் சாய்ந்தேன் – தேம்பா:26 102/4
ஒண் தவத்து இறைவன் சூசை உரை விரித்து இமிழின் சொல்வான் – தேம்பா:28 1/4
பண் முழுது ஒழிக்கும் தீம் பா பறவை சூழ் இமிழின் பாட – தேம்பா:30 127/2
ஆய்ந்தே இமிழின் சொன்னவை கேட்டு ஐயன் வான் மேல் பேர் உவகை – தேம்பா:36 27/1

மேல்


இமை (2)

கண் ஒன்று மகனும் தாயும் கண் இமை ஒன்றி காத்த – தேம்பா:18 24/2
காவல் செய் திருமகனும் கண்ணினை காத்த கண் இமை போல் – தேம்பா:33 26/2

மேல்


இமைக்கு (1)

கண்ணை காக்கும் இமைக்கு இணை காதலால் – தேம்பா:36 9/2

மேல்


இமைக்கும் (11)

கார் முகத்து அலரும் முல்லை கடி முகத்து இமைக்கும் வண் கால் – தேம்பா:4 30/1
ஏர் ஆரும் மணி இமைக்கும் எருசலேம் ஆலயத்தில் இருமை வாய்ந்த – தேம்பா:5 26/3
விண் கனிந்த ஒளி இமைக்கும் வெம் சுடரோன் விரித்து உய்க்கும் – தேம்பா:6 17/2
செல் ஆரும் உலகு இமைக்கும் செம் கதிரோன் உரு தோன்றி தேவ வல்லோன் – தேம்பா:8 1/1
வில் ஆரும் மணி இமைக்கும் முடி சூடி தேன் தூற்றும் விரத செ வாய் – தேம்பா:8 1/2
மீது உலாம் தாரகையை விளக்கு இமைக்கும் மகுடம் என வேய்ந்த சென்னி – தேம்பா:8 16/2
புத்து ஆன வளம் எல்லாம் பூண்டு இமைக்கும் இயல்புறி நூல் புலமை நல்லோர் – தேம்பா:8 19/1
நிழல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் முடி வேந்தர் நெட்டு-இடை பல் நெறிகள் நீக்கி – தேம்பா:11 109/2
இதம் கலந்து இமைக்கும் முன்னர் இற்று அழித்து ஆயிற்று அன்றே – தேம்பா:14 36/4
வேய் நிலை வரையை நக்கினால் அ தீ வெந்து கண் இமைக்கும் முன் உருக – தேம்பா:28 86/3
மேய்ந்த கதிர் உயிர்த்து இமைக்கும் விருது என வேல் முன்னி இவண் மிடைந்த வீரர் – தேம்பா:32 75/1

மேல்


இமைத்த (3)

எஞ்சு இலா எழில் இமைத்த நீள் மருதமும் நீக்கி – தேம்பா:1 8/2
எண்_இலா சுடர் என இமைத்த வானவர் – தேம்பா:8 43/1
தெள் நிலவு இமைத்த பொன் மகுட சென்னியார் – தேம்பா:32 60/3

மேல்


இமைத்தல் (1)

கான் தும்மு முக பூம் தேன் உண் கண் கனிந்து இமைத்தல் செய்தாள் – தேம்பா:12 97/4

மேல்


இமைத்தவன் (1)

வரப்பு என அழல் பொறி தவழ மீ சுடர் வனப்பு என இமைத்தவன் அடியின் மேல் கணை – தேம்பா:15 80/3

மேல்


இமைத்து (1)

இருள் பாய்ந்த நிசி பருகும் இரவி என சுடர் வெள்ளம் இமைத்து பைம்பொன் – தேம்பா:32 73/1

மேல்


இமைப்ப (1)

கோடு அரும் சீர் நாடு இதுவேல் கோது என கோள் புறத்து இமைப்ப
வாடு அரும் சீர் மல்கி எழும் வான் உலகம் நாடேமோ – தேம்பா:1 59/3,4

மேல்


இமைப்பில் (2)

ஆயின பல் கோடி அமிழ்ந்தி இமைப்பில் அனைத்தும் – தேம்பா:14 66/3
ஏர் மீது ஏந்தும் படையோடு இமைப்பில் சிதைந்தான் அழிந்தான் – தேம்பா:14 67/4

மேல்


இமைப்பின் (1)

நாட்டம் கண் இமைப்பின் நடிப்பு நடத்து பாய்மா – தேம்பா:16 22/1

மேல்


இமைப்பு (3)

யா முறை அனைத்தும் இன்புற கண்டார் இமைப்பு இலது அயர்வு உறும் அல்லால் – தேம்பா:2 49/3
எண் குடித்து உவந்த கண் இமைப்பு இலாமையும் – தேம்பா:9 90/2
மீன் வரம்பு என மின்னு நீள் விழி மீண்டு இமைப்பு இல காண் வளன் – தேம்பா:10 132/1

மேல்


இமைப்பும் (1)

இன் அரும் கவின் கண்டு அயர்வு உறீஇ உரையும் இமைப்பும் இல் ஆயின மாதோ – தேம்பா:2 44/4

மேல்


இமையா (5)

சுனைகள் கண் குவளை இமையா நோக்க சுனை கரை மேல் – தேம்பா:20 17/2
காவி அம் கண் கிளர் விளப்பான் இமையா நோக்கி கனிவு ஓங்கி – தேம்பா:20 19/1
கொழும் சுனை கண்கள் ஆய குவளைகள் இமையா நோக்க – தேம்பா:26 96/2
பால் கடல் பதுமம் அன்ன படர்ந்த கண் இமையா கேட்டு – தேம்பா:28 128/2
ஆர் அறு நூங்கு அடல் தானை அற்று அற கண் இமையா முன் – தேம்பா:29 74/3

மேல்


இமையாது (1)

மிகை விரிந்த வியப்பு இமையாது இவண் – தேம்பா:36 16/1

மேல்


இமையார் (1)

கண் எனும் இமையார் என்னும் கடி மலர் வாடாது என்னும் – தேம்பா:28 67/3

மேல்


இயக்க (1)

தாயொடு புதல்வன் இரு புடை தாங்கி தகும் துயர் ஆற்றும் அருள் இயக்க
தீயொடு தீந்த தளிர் உடல் நீக்கி சென்று தூது உரைத்தனை என்னா – தேம்பா:36 39/1,2

மேல்


இயக்கம் (2)

நூலோர் இயக்கம் பேசார் நுண் மாண் நுழைகின்ற அறம் கொள் – தேம்பா:9 19/2
தான் புறத்து ஒரு வேறு ஏழ் சுடர் பூண்ட தன்மை ஏழ் மணி ஒளி இயக்கம்
மீன் புறத்து அகற்றும் செல்வ வீட்டு உவகை மிக அளவு இன்றி அம் முடியை – தேம்பா:36 28/2,3

மேல்


இயக்கி (3)

நேர் எழு மிடற்றின் ஓதை நெறிகள் மூன்று இயக்கி கூட்டி – தேம்பா:19 16/3
காத்தான் பிரியா அன்பு இயக்கி கலுழ்ந்தான் கனி நான் சுவை அருந்த – தேம்பா:36 24/3
பருதியே உடுத்து பனி சுடர் இயக்கி பரமனை பயந்த தாய் தன்னை – தேம்பா:36 35/1

மேல்


இயங்க (3)

முழுது அன்னார் உவப்ப ஒரு மூரலை இட்டு இயங்க என – தேம்பா:30 122/2
எல் இயங்க இலங்கு மண் பான்மையே – தேம்பா:32 5/3
எல் இயங்க இலங்கும் விண் பான்மையே – தேம்பா:32 5/4

மேல்


இயங்கிய (2)

பா இயங்கிய யா பயன் சால்பு அரோ – தேம்பா:1 82/4
இன் நிற குளிர் பூ நீழல் இயங்கிய சிறப்பின் போனார் – தேம்பா:19 14/4

மேல்


இயங்கு (1)

உளர் இயங்கு ஒளி சோதி ஒளி எனா – தேம்பா:32 6/2

மேல்


இயங்கும்-ஆல் (1)

இயல்கள் பாடலும் இனிது இயங்கும்-ஆல் – தேம்பா:4 10/4

மேல்


இயம் (2)

தாயும் நீயே தந்தையும் நீ தாவும் நசை நாட்டு இயம் நீயே – தேம்பா:6 56/1
பல் இயம் கனி பாட விண்ணோர் செயும் – தேம்பா:32 5/2

மேல்


இயம்ப (1)

இற்று உறும் அருத்தியில் இயம்பின இயம்ப
பற்று உறும் உணர்ந்த பலவும் பகர்தல் தேற்றா – தேம்பா:14 11/1,2

மேல்


இயம்பல் (2)

யா உலகு அனைத்தும் வாழ்த்தும் இரும் கதை இயம்பல் செய்வாம் – தேம்பா:0 2/4
இக்கும் ஓர் விளிம்பின் நீவி இட்டு என இயம்பல் என்னோ – தேம்பா:28 54/2

மேல்


இயம்பி (1)

இவற்றை இயம்பி மீள மறை இயல்படு மண்டு நீதி பல – தேம்பா:5 139/1

மேல்


இயம்பிட (3)

திற வினா இயம்பிட செறிந்து போயினார் – தேம்பா:10 78/4
பின் இயம்பிட பிழை செயும் தொழில் யாது உண்டோ – தேம்பா:23 86/4
எள் உற எஞ்சும் என் சொல் இயம்பிட துணியும்-காலை – தேம்பா:30 3/4

மேல்


இயம்பிடல் (1)

நோய் வளர் வண்ணம் நூல் வளர் உரையால் நுதலி நான் இயம்பிடல் தேற்றேன் – தேம்பா:28 91/4

மேல்


இயம்பிய (3)

ஈர் அறம் பிரிந்து நோக்கில் இயம்பிய துறவின் மாட்சி – தேம்பா:4 40/1
தெளி முகத்து இயம்பிய சீர் இன்று உன்-இடை – தேம்பா:8 40/3
முன் இயம்பிய முரண் தொழில் யாவையும் நோக்கில் – தேம்பா:23 86/2

மேல்


இயம்பியும் (1)

இற்று எலாம் இயம்பியும் இவை சிவாசிவன் – தேம்பா:27 102/1

மேல்


இயம்பிற்றே (1)

இலகி தகும் மின் போல் நோக்கி உயிர்ப்போடு இயம்பிற்றே – தேம்பா:29 25/4

மேல்


இயம்பின (2)

இற்று உறும் அருத்தியில் இயம்பின இயம்ப – தேம்பா:14 11/1
என்ன இயம்பின கால் – தேம்பா:28 141/1

மேல்


இயம்பினர் (1)

கொன் இயம்பினர் காமம் நாட்டினர் என கூற – தேம்பா:23 86/3

மேல்


இயம்பினர்-ஆல் (1)

எஞ்சி தொழுது இற்றை இயம்பினர்-ஆல் – தேம்பா:15 25/4

மேல்


இயம்பினார் (1)

எண்ணற்கு ஏந்திய ஆசி இயம்பினார்
வண்ண பூ மழை வானவர் வாரியே – தேம்பா:8 93/3,4

மேல்


இயம்பினாள் (1)

ஏங்கினால் என ஏங்கி இயம்பினாள் – தேம்பா:18 44/4

மேல்


இயம்பினான் (3)

இற்று எலாம் இயம்பினான் இக்கு உலாம் பதாகையான் – தேம்பா:27 129/1
இன் உயிர் இலை என அழுது இயம்பினான் – தேம்பா:30 114/4
இ திறத்து அலர்ந்து இவை இயம்பினான் அரோ – தேம்பா:32 71/4

மேல்


இயம்பீரேல் (1)

எயிலே வனமே இயம்பீரேல் போய் அவற்கே – தேம்பா:31 44/3

மேல்


இயம்பு (2)

என் இனம் புரக்கும் நீ இயம்பு என்றான் அரோ – தேம்பா:32 70/4
ஏவல் செய்தனர் வானும் இயம்பு அரும் வியப்புற மாதோ – தேம்பா:33 26/4

மேல்


இயம்பு-மின் (1)

என்னால் ஆவது இயம்பு-மின் என்றான் – தேம்பா:25 20/4

மேல்


இயம்புகின்றான் (1)

இருள் புரிந்த இரவில் சென்று இவை இறைவற்கு இயம்புகின்றான் – தேம்பா:29 71/4

மேல்


இயம்புதல் (4)

மெய் திறத்திலும் விளைந்த நன்று இயம்புதல் பாலோ – தேம்பா:11 96/4
விரக வாயுவு வெடிப்ப நக்கு இயம்புதல் கொண்டான் – தேம்பா:23 82/4
எள் வாய் நாபன் இயம்புதல் உற்றான் – தேம்பா:25 23/4
தான் முகத்து இடர் தளிர்ப்ப நொந்து இயம்புதல் உற்றான் – தேம்பா:25 38/4

மேல்


இயம்புதி (1)

ஏர்-இடை குளித்த பாலா இயம்புதி போவது என்றான் – தேம்பா:4 28/4

மேல்


இயம்புதீர் (1)

இடம் கொடு ஆகுவது யாது என இயம்புதீர் என்றான் – தேம்பா:23 81/4

மேல்


இயம்புதும் (1)

ஈறு பட்டு அனைத்தும் கற்றவர் சொன்னது இயம்புதும் என தொழுது உரைப்பான் – தேம்பா:31 89/2

மேல்


இயம்பும் (2)

எம்பரிலும் நிழற்று மலர் எழில் துசத்தோன் சூழ்ந்தவை நான் இயம்பும் பாலோ – தேம்பா:8 12/3
இ விதி இலை என இயம்பும் ஊழ்வினை – தேம்பா:27 108/1

மேல்


இயம்புவர் (1)

இன்று எங்கு உள்ளன் என்றாயினும் இயம்புவர் இல்லை – தேம்பா:25 30/3

மேல்


இயம்புவன் (1)

என் இயம்புவன் யான் இனி இவர் எலாம் ஒருங்கு – தேம்பா:23 86/1

மேல்


இயமற்கு (1)

தடவி திரி இயமற்கு இணை தட வில் குனி கனையன் – தேம்பா:15 144/1

மேல்


இயல் (36)

ஏர் அணிந்த நகர்க்கு இயல் ஏத்துவாம் – தேம்பா:1 83/4
மிளிர் ஊர்-இடை அரசு ஆகையில் மிடை கோ இயல் பகர்வாம் – தேம்பா:2 70/4
மருள் தகும் இயல் தீர் மாட்சி மதியை மீன் சூழ்ந்ததே போல் – தேம்பா:4 42/3
நிறத்து இயல் நில்லாமை என வெறுத்த சிறிது ஓர் மனையுள் – தேம்பா:5 150/3
அறத்தின் இயல் மாண்பு உரிமை பெற தகவர் புக்கு உறைவார் – தேம்பா:5 150/4
நாடு உறும் களி நம்பி கொள் நட்பு இயல்
நாட_அரும் கலையால் நவில்வு ஆம்-கொலோ – தேம்பா:7 58/3,4
என்னால் ஆமோ என் உயிர் வேந்தே இயல் தம் கை – தேம்பா:9 67/2
இன்னே இரவி காண் அந்தகன் நேர் இயல் கொண்டு இன்னாள் – தேம்பா:10 45/1
உள் நீராடி உயர்ந்தாள் உரு வேறு இயல் வேறு ஆனான் – தேம்பா:10 53/4
துயர் இயல் தோன்று இடம் விலங்கு துன் இடம் – தேம்பா:10 83/3
எல் இயல் பட சுடர் இரவில் தோற்றினார் – தேம்பா:13 19/1
தோள் உற்று உயர் குன்று இயல் குன்றும் சோசுவன் தான் பணித்திட்டான் – தேம்பா:15 17/4
எண்ணி பத்து அம் கை இடும் எல்வை நட்பும் இயல் பிறப்பும் – தேம்பா:17 32/3
தொல் உடை சுருதி மாண்பு இயல் காட்ட தோன்றிய தரு இது ஆம்-மன்னோ – தேம்பா:18 34/4
இயல் ஒத்தன கயம் உள் திரி இறகு ஆர் உயிர் இனமும் – தேம்பா:21 25/3
எதிர் உண்ட பகை ஒன்று இன்றி இயல் உண்டு ஆண்டு ஒருவன் நின்றேன் – தேம்பா:23 12/2
இயல் கடல் கடந்து நான் நீந்தி இன்புறும் – தேம்பா:23 115/3
நூல் இயல் நுணங்கு கேள்வி நோக்கினார் முகத்தை நோக்கார் – தேம்பா:25 58/1
கோல் இயல் கோட கோடி கூறுவர் பகையின் தீயார் – தேம்பா:25 58/2
கால் இயல் நோக்கி ஆடும் கலை கொடி அன்னார் கேட்பின் – தேம்பா:25 58/3
வேல் இயல் பகை இலானும் வேரொடு கெடும் உன் வாழ்க்கை – தேம்பா:25 58/4
பின் இயல் பொருவா அன்னான் பெருந்தகை இகழ்ந்து பேசும் – தேம்பா:25 61/1
தரு கைம்மாறு இயல் சாற்றிட கேள்-மின் நீர் – தேம்பா:27 36/3
என விடை உரைத்த சூசை இயல் பட விரித்து சொன்னான் – தேம்பா:29 10/4
ஏழ்பட வருடம் இவ்வாறு இயல் பட ஒழுகிற்று ஆகி – தேம்பா:30 1/1
இவாவு இயல் அடியின் நீழல் என அடும் கசடு நீங்கா – தேம்பா:30 65/1
அவா இயல் அரிந்த தன்மைத்து அமரர் ஒத்து என கடாம் பெய் – தேம்பா:30 65/2
உவா இயல் முதல் பல் மாவும் உவந்து அவற்கு ஏவல் செய்ய – தேம்பா:30 65/3
தவா இயல் முனிவர்க்கு எல்லாம் தலைவன் என்று ஒளி மிக்கு ஆவான் – தேம்பா:30 65/4
ஒத்து இயல் உயிர் மணி மகன் ஒளித்தலால் – தேம்பா:31 18/2
பார் ஆழி ஒன்று இணையா படர் செல்வ நாட்டு இயல் யான் பகர்வது என்ன – தேம்பா:32 25/2
சூர் இயல் துன்பத்து எல்லாம் துன்பமாய் வருத்தும் ஆகில் – தேம்பா:34 14/3
மெய் காலம் காட்டிய வான் வேந்தன் இயல் விளம்பு என்றார் – தேம்பா:34 38/4
இயல் நலம் தவிர்ந்த மெய் போர்த்திடும் கலை நீக்கி நீங்கா – தேம்பா:35 42/3
அணங்கு இயல் உள்ளம் மலர அ காட்சி – தேம்பா:35 83/2
என்றான் நின்றார் உள் உருக பேர் இயல் வல்லான் – தேம்பா:36 80/4

மேல்


இயல்கள் (1)

இயல்கள் பாடலும் இனிது இயங்கும்-ஆல் – தேம்பா:4 10/4

மேல்


இயல்பட (1)

பொறி உலாம் வழி போக்கு இலது இயல்பட அடக்கி – தேம்பா:1 10/3

மேல்


இயல்படு (1)

இவற்றை இயம்பி மீள மறை இயல்படு மண்டு நீதி பல – தேம்பா:5 139/1

மேல்


இயல்பாய் (1)

இயல்பாய் நிலம் இன்புறி நக்கு எனவே – தேம்பா:22 9/4

மேல்


இயல்பால் (5)

ஏர் விளைத்த பல் கடைச்சியர் குரவை ஆடு இயல்பால்
தேர் விளைத்த ஓர் சிறப்பு எழும் விழா அணி போன்றே – தேம்பா:1 12/3,4
நிலத்து இயல்பால் துளி நல் நீர் திரிந்த தோற்றம் நிகர் என சேர் – தேம்பா:10 73/1
குலத்து இயல்பால் கிழமை நிலை திரிகும் என்றார் குறை கிளர் என் – தேம்பா:10 73/2
கிலத்து இயல்பால் கிளைத்தன இ கேதம் எல்லாம் கிடைத்து உளைய – தேம்பா:10 73/3
நலத்து இயல்பால் தகை நல்லாய் வருந்தி எண்ணால் நகவு ஆனாய் – தேம்பா:10 73/4

மேல்


இயல்பான் (2)

உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் தான் யாரே – தேம்பா:14 89/2
உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் வான் அரசு ஆய் – தேம்பா:14 89/3

மேல்


இயல்பில் (2)

வாளொடு பிரிந்து துன்னி வதிந்து பாய்ந்து இயல்பில் வீச – தேம்பா:15 88/2
சேண் நெறி வழுவா நாய்கனே கண்டு சிறந்த அன்பு இயல்பில் ஓர் மகவின் – தேம்பா:20 69/3

மேல்


இயல்பின் (2)

எ நாள் எல்லாம் கோடாத இயல்பின் சீல மா முனியே – தேம்பா:19 28/4
நோய் என அறுத்து ஒன்று என்னா நுனித்த அன்பு இயல்பின் பல் நாள் – தேம்பா:21 11/3

மேல்


இயல்பினால் (1)

ஏது இலாது ஒழுகல் உள்ளத்து இயல்பினால் ஆகும் அன்றி – தேம்பா:4 38/3

மேல்


இயல்பு (25)

ஏர்ப்பு எழ செய்வோர் இயல்பு மானுமே – தேம்பா:1 22/4
பூ_உலகு இயல்பு அன்று அம் பொன் பொலி மணி நகரம் பொன் ஆர் – தேம்பா:2 8/1
வீயாது ஒளிர் கன்னிமை வீற்று இயல்பு ஆம் – தேம்பா:5 68/4
இ திறத்தால் வெம் சுடரும் எஞ்ச எஞ்சாது இயல்பு உயர்ந்தாள் இன்பு அருந்தி செயிர் நாம் செய்த – தேம்பா:8 56/1
எந்தை யான் இவண் வளர்த்து எற்கு இதோ இயல்பு எனா – தேம்பா:9 2/3
இன்பு அருந்தி நாம் உண்ட விடத்தை தீர்க்க இயல்பு ஆம் கைப்பு என நாமே உண்டால் நன்றே – தேம்பா:11 57/1
படி ஒருங்கு இவர் பயத்த நன்று இயல்பு என ஒரு-பால் – தேம்பா:12 52/1
ஆய்ந்தால் உனது இயல்பு ஈங்கு ஆர் அறிவார் ஆர் உயிரே – தேம்பா:14 90/4
மண்ட வண்மையின் மன்னர் இயல்பு அரோ – தேம்பா:20 95/2
சீத இன்பு இயல்பு ஈங்கு இனி செப்புவாம் – தேம்பா:25 100/4
இறந்த கால் உயர் வான் மேல் இணையா வாழ்வு உற்று ஆளும் இயல்பு ஒன்று அன்றோ – தேம்பா:27 101/3
இனியே வந்த வினை பரியும் இயல்பு ஒன்று இலையோ காண் என்றான் – தேம்பா:27 124/4
இ நாள் கடவுள் மகன் ஆனான் என்பது உரிய இயல்பு என்றான் – தேம்பா:27 126/4
மிக்கதும் தன்னோடு ஒப்பதும் இல்லா மேன்மையே இறைமையின் இயல்பு ஆய் – தேம்பா:27 158/1
பேர் வளர் இறைவற்கு உரு இதே உரிய பிணைவு இல இயல்பு இதே அன்றோ – தேம்பா:27 161/4
சீர் எலாம் ஒருவற்கு இயல்பு என ஆகி சேர்த்திய பலர்க்கு எவன் உண்டு ஆம் – தேம்பா:27 165/1
இரு மஞ்சு அன்ன இருண்டு ஒளிறும் இயல்பு உற்று அவிர் கூந்தல் – தேம்பா:28 27/1
இன்பால் கொண்ட பாவம் இயற்றும் இயல்பு இஃதேல் – தேம்பா:28 123/1
இருள் தவழ் இரவின் நோக்கல் இயல்பு என எவரும் நக்கார் – தேம்பா:29 9/2
ஓர் இயல்பு ஆக உன்னோடு ஓர் என்பான் பணித்த ஏவல் – தேம்பா:34 14/1
பேர் இயல்பு அறிவின் கண்டாய் பிரிதலே வேண்டும் இஃதே – தேம்பா:34 14/2
சீர் இயல்பு இயற்றும் தேவ திருவுளம் நன்றின் நன்றே – தேம்பா:34 14/4
என் உரைத்திடுவது ஓர் இயல்பு உண்டோ என்பான் – தேம்பா:35 6/4
இ திறத்து இறைவன் நேர்ந்த இயல்பு இது என்று அறிந்த பேய்கள் – தேம்பா:35 22/1
பேய் முகத்து எனை பெயர்கு இலார்க்கு இயல்பு இது என்று அறிய – தேம்பா:35 70/2

மேல்


இயல்புடன் (1)

இறந்த-கால் இங்கண் தேர்ந்த இயல்புடன் எவரும் வாழ்வார் – தேம்பா:30 138/3

மேல்


இயல்புற (1)

யாதும் நீர் அஞ்சல் வேண்டா இயல்புற அளிப்பல் என்றான் – தேம்பா:20 116/4

மேல்


இயல்புறி (1)

புத்து ஆன வளம் எல்லாம் பூண்டு இமைக்கும் இயல்புறி நூல் புலமை நல்லோர் – தேம்பா:8 19/1

மேல்


இயல்பே (1)

மாறு_இல இயல்பே வேர் இதாய் கிளைத்து வரும் சினை என நூலோர் – தேம்பா:27 156/2

மேல்


இயல்பை (1)

சால் கலந்த இயல்பை ஏற்றும் தகுதியோ என்றான் பாலன் – தேம்பா:4 41/4

மேல்


இயல்பொடு (2)

இந்த நல் முறையால் மைந்தன் இயல்பொடு தேவன் என்பான் – தேம்பா:3 39/3
எள்ளினது எல்லாம் நீக்கும் இயல்பொடு தாவிதன் தன் – தேம்பா:3 41/2

மேல்


இயல்போ (1)

எஞ்சு பான் இயல்போ எனவோ வளன் – தேம்பா:8 85/3

மேல்


இயல்வது (1)

கடிது இடித்து எரி கார் ஆசனத்து எழுந்து கதிர் முகத்து இயல்வது நன்றே – தேம்பா:31 90/4

மேல்


இயல (2)

இனைய அடையலும் நரக வெறி இனம் இயல இடையிடை அடல் அமர் – தேம்பா:24 43/1
இனையவும் பலவும் ஆங்கு இயல நாள்-தொறும் – தேம்பா:32 51/1

மேல்


இயலா (2)

பாவி அங்கு இயலா பயன் ஆகையால் – தேம்பா:1 82/3
இற்றை எலாமும் இயற்றிய காலை இனத்து இயலா நயம் ஆய் – தேம்பா:8 72/1

மேல்


இயலாத (5)

செகத்து இயலாத சிறப்பு எழு நாயகியை செக நாயகனே – தேம்பா:8 80/1
அகத்து இயலாத அருள் கொடு நோக்கி அருத்தியொடு ஏவியதால் – தேம்பா:8 80/2
முகத்து இயலாத நயத்து நிலா உரு முற்றிய வானவர் சூழ் – தேம்பா:8 80/3
நகத்து இயலாத மணி கலன் ஆர நயத்தொடு சூட்டினரே – தேம்பா:8 80/4
இயலாத இடுக்கண் இயைந்து இனி நான் – தேம்பா:31 58/3

மேல்


இயலாது (2)

இயலாது உனக்கு என்று மறுத்து-இடை வான் பொருள் போக்கிய-கால் – தேம்பா:9 24/3
அ புறத்து இயலாது என்னும் அதற்கு உளத்து உணர்ந்த தன்மை – தேம்பா:23 69/2

மேல்


இயலால் (2)

காவி விண்ட மன்றல் இதழ் காலும் இன்பம் ஒன்றும் உரை காலுகின்ற நன்றி இயலால்
பூவில் இன்பு உமிழ்ந்த உயிர் போகுது என்று நின்ற நரர் பூசை கொண்டு கொண்டு துதியின் – தேம்பா:5 144/1,2
இயலே கடந்தான் இயை அன்பு இயலால்
புயலே கடந்தான் புரி வான் கொடையால் – தேம்பா:36 53/2,3

மேல்


இயலான் (2)

லெயுப்போல்து எனும் நாம வெள் வேல் இயலான் – தேம்பா:36 50/4
தவர்க்கும் கனி நன்று இடும் அன்பு இயலான்
உவர்க்கும் கடல் சூழ் உலகிற்கு உளர் ஆம் – தேம்பா:36 52/2,3

மேல்


இயலினொடு (1)

இயலினொடு நால் வகையும் உவணம் எனும் யூகம் உறி இரணம் முறியாது உறுதி நிற்ப – தேம்பா:15 119/3

மேல்


இயலும் (8)

எம் கை அம் தொழிலனுக்கு இயலும் பான்மையோ – தேம்பா:9 109/4
எப்பால் அனைத்தும் இயலும் தயையால் எதிர்கின்ற எவர்க்கும் – தேம்பா:10 56/2
இனை எலாம் பூசி தேவர்க்கு இயலும் ஓர் விளையாட்டு என்றேன் – தேம்பா:23 58/4
என்னை சேர்ந்த நீ இயலும் இல் இல்லன் ஆயினையோ – தேம்பா:32 18/2
எனை ஈன்ற இணையா இத்தாலிய நாடு அளவு இன்றி இயலும் மாட்சி – தேம்பா:32 30/1
யான் உரைத்து இணைசெய இயலும் பான்மையோ – தேம்பா:32 64/4
கண் கடந்து இயலும் மாமை கண் கடவாமை நோக்கி – தேம்பா:32 90/2
இலகு இடத்து இடர் அறுத்து இயலும் நற்பயன் – தேம்பா:35 7/3

மேல்


இயலுமோ (1)

சீர் முகத்து இன்னாது அவற்கு நான் கருத சிந்தையும் இயலுமோ என்று இ – தேம்பா:20 74/2

மேல்


இயலே (2)

இந்து ஒத்தன உடு ஒத்தன இணர் மற்று உகும் இயலே – தேம்பா:21 32/4
இயலே கடந்தான் இயை அன்பு இயலால் – தேம்பா:36 53/2

மேல்


இயலோர்க்கு (1)

இலக தாவிய மாண்பு இயலோர்க்கு எதிர் – தேம்பா:7 51/3

மேல்


இயற்கு (1)

உன் இயற்கு உள்ளம் கூச ஒருங்கு வெந்து அடலை ஆனார் – தேம்பா:25 61/4

மேல்


இயற்கை (1)

குற்றத்தால் உலகு இயற்கை பிறழாது அண்ணி கொண்ட பயன் இதோ அந்தோ அந்தோ இன்ப – தேம்பா:11 55/3

மேல்


இயற்கையால் (1)

ஏறு காமம் வளர்த்த இயற்கையால்
பாறு பூதி படர் கடல் மூழ்குவார் – தேம்பா:28 98/3,4

மேல்


இயற்ற (4)

எஞ்சினர் உன்னை நம்பிய தன்மைத்து இயற்ற ஒன்று உனக்கு அரிது உண்டோ – தேம்பா:6 37/4
அன்பு அவன் உணர்வின் மேல் இயற்ற ஆண்டகை – தேம்பா:26 125/3
மாழ் வினை இயற்ற நீ வகுத்த அக்கர – தேம்பா:27 106/2
வெப்பு அணி பணி பணிந்து இயற்ற வெய்து என – தேம்பா:30 107/2

மேல்


இயற்றல் (3)

மய்யம் தாவிய மனத்து எழும் அன்பின் நன்று இயற்றல்
நொய் அம் தாதுகள் நோவ உள் குடைந்து இமிர் அளிக்கும் – தேம்பா:6 60/2,3
கை திறத்து இயற்றல் இன்றி கால் திறத்து இரிதல் இன்றி – தேம்பா:33 11/2
கை திறத்து இயற்றல் உள்ளி காய் தழல் தூண்டினால் போல் – தேம்பா:35 22/3

மேல்


இயற்றலே (1)

இன் வளர் உதவியாக இயற்றலே வேண்டும் இன்றே – தேம்பா:29 45/4

மேல்


இயற்றி (12)

இறை வளர் அன்பின் ஓர் உயிர் இயற்றி வெண் – தேம்பா:3 48/2
எ நூல் திறத்தினும் மேல் அடியின் வீழ்ச்சி இனிது இயற்றி
மெய்ந்நூல் திறத்த மறை முறையின் விள்ளா வினை எல்லாம் – தேம்பா:3 58/2,3
கைந்நூல் திறத்து அறவோர் இயற்றி ஆசி கனிந்து உரைத்தார் – தேம்பா:3 58/4
எவர்க்கும் நன்றி இயற்றி இன்னா செயும் – தேம்பா:4 64/3
வார் வளர் முரசின் சாற்றி வளர் சிறப்பு இயற்றி பின்னர் – தேம்பா:20 99/1
அருள் உலாவும் இதயத்தில் இருந்தே அன்பு இயற்றி அரிதாய் எனை ஆளும் – தேம்பா:22 1/1
இருள் உலாவும் உயிர் யாவும் அளிப்ப இன்பு இயற்றி உலகு எய்திய மூவர் – தேம்பா:22 1/2
தெருள் உலாவும் அவர் பூ அடி சூடி தெள் இயற்றி அவர் பா இசை கூற – தேம்பா:22 1/3
எண்ணின் மேல் எழும் சூட்சி இயற்றி நீ – தேம்பா:25 96/1
இன் நிழல் இயற்றி நீ இனிதில் வாழ்க என்றான் – தேம்பா:29 123/4
தாய் வினை இயற்றி யாரும் தமரின் ஊங்கு இனியர் ஆக – தேம்பா:32 36/1
பூ உலகு இயற்றி பின் நாள் பூம் கொடி செல்வ கோமான் – தேம்பா:36 86/2

மேல்


இயற்றிய (9)

இளைத்தன திரு கொடு வளரும் மாட்சியை இயற்றிய முகில் படர் மலையின் ஊக்கமே – தேம்பா:4 24/4
எஞ்சுக பயன் இயற்றிய அறங்களே இன்னா – தேம்பா:5 6/1
எனக்கு ஆவல் இயற்றிய யாரினும் உள் – தேம்பா:5 74/1
அணங்கு இயற்றிய வெம் பழம் பழி கூளிக்கு அரி என வருதியே உன்னை – தேம்பா:6 42/3
இற்றை எலாமும் இயற்றிய காலை இனத்து இயலா நயம் ஆய் – தேம்பா:8 72/1
எல் உமிழ் மூவர் வருகை கண்டு அரசன் இயற்றிய வஞ்சனைக்கு அஞ்சி – தேம்பா:12 59/3
இனைய இயற்றிய நூல் – தேம்பா:28 142/1
மணி கலத்து அமிர்தம் ஏந்திய நெஞ்சான் வையகத்து இயற்றிய யாவும் – தேம்பா:34 50/1
நல் திறம் இயற்றிய தவத்து அரிய நல்லோர் – தேம்பா:35 29/3

மேல்


இயற்றிய-காலை (1)

கொன் முகத்து எரி குணுங்கு இனம் இயற்றிய-காலை
பொன் முகத்து ஒளி புரிசை மா நகரில் ஆயவை நாம் – தேம்பா:25 1/2,3

மேல்


இயற்றியவை (1)

பொருள் உலாவிய எசித்து எனும் நாடு புக்கு இயற்றியவை யான் புகல்கிற்பேன் – தேம்பா:22 1/4

மேல்


இயற்றினார் (1)

ஏர்க்கு அணங்கு எனும் ஈகை இயற்றினார் – தேம்பா:9 32/4

மேல்


இயற்றினான் (2)

கை படு தொழில் எலாம் கனிவொடு இயற்றினான் – தேம்பா:8 24/4
போர் திரள் இயற்றினான் உள் புலத்து எழும் தாகம் ஆற்றா – தேம்பா:17 26/2

மேல்


இயற்றினோய் (1)

யாண்டும் ஒன்று என யாவும் இயற்றினோய்
நீண்டு நொந்து நின் தாதை படும் துயர் – தேம்பா:33 18/2,3

மேல்


இயற்றினோன் (1)

உன்ன வாய் ஆகி வந்த நாள் உளதேல் தோற்றுவித்து இயற்றினோன் உளது ஆம் – தேம்பா:27 159/2

மேல்


இயற்று (2)

எல்வை ஆதரவு இயற்று எதிர் இலா திற கடவுள் – தேம்பா:3 28/2
எனக்கு இயற்று அருள் தாய் இவை சாற்றினாள் – தேம்பா:31 71/4

மேல்


இயற்றுதல் (1)

தவர்க்கும் தாவ அரும் தருமம் என்று இயற்றுதல் போன்றே – தேம்பா:1 11/4

மேல்


இயற்றும் (16)

என் உளம் கொளா கனிவு இயற்றும் அன்பினோய் – தேம்பா:8 33/1
கல் ஆர் உலகு உற்றவர்க்கும் கனி இன்பு இயற்றும் கருணை – தேம்பா:9 28/2
அன்று அரு மா மகவினை தாழ்ந்து அதற்கு இயற்றும் பணி கேட்டாள் – தேம்பா:10 9/4
அலம் செய்வார் போல் உயர் வீடு இயற்றும் நன்றி அமைவதற்கே – தேம்பா:10 70/3
விண் கனிய கவின் பூண்ட வடிவம் சூட்டி விழைவு இயற்றும் குழவி என இங்கண் தோன்றி – தேம்பா:11 36/3
அடைக்கலத்து அடைந்த யூதர்க்கு அடிமை என்று இயற்றும் பீழை – தேம்பா:14 23/2
போரர் போர் இயற்றும் ஆறு புகன்றிடல் அரிய ஆறே – தேம்பா:16 46/4
எண்ணின் மேல் வைத்த உட்கு இயற்றும் மாயமே – தேம்பா:24 48/4
காசையே உதவா பூதி கனல் விளைவு இயற்றும் பேயே – தேம்பா:27 12/4
பின் பிறப்பின் வீற்று இயற்றும் திருவுளமும் தான் என்றால் பிழையோ என்றான் – தேம்பா:27 96/4
செறி படர் விரக நோய் மருந்து என்ன சினந்து அணங்கு இயற்றும் ஆம் கடியே – தேம்பா:28 95/4
எள்ளும் ஆறு இயற்றும் தீவினை செய்யும் இரும் பகை அன்று தோன்றுவதே – தேம்பா:28 96/4
இன்பால் கொண்ட பாவம் இயற்றும் இயல்பு இஃதேல் – தேம்பா:28 123/1
காய் அவை இயற்றும் யாவும் காதலித்து இரியா நிற்பேன் – தேம்பா:32 35/4
சீர் இயல்பு இயற்றும் தேவ திருவுளம் நன்றின் நன்றே – தேம்பா:34 14/4
மனம் பழுத்து இயற்றும் வஞ்சனை நாண வழு இலா வென்றனை என்னா – தேம்பா:36 36/2

மேல்


இயற்றுவேன் (1)

ஏது அளித்து இயற்றுவேன் என் பிதா என்றான் – தேம்பா:35 18/4

மேல்


இயன்ற (6)

ஏற்றிய முறையோடு எந்தை இயன்ற தன் வலிமை காட்ட – தேம்பா:3 42/1
வினவு உடைந்த ஒளி மலி மலிந்த ஒலி வெரு இயன்ற இவை மருளி வெம் – தேம்பா:16 33/2
ஈர்_இரு திசைகள் கூச இயன்ற போர் உரைக்கும்-பாலோ – தேம்பா:16 44/4
எ புறத்து அனைத்தும் முன்னர் இயன்ற தன் கோல் அ நாட்டிற்கு – தேம்பா:23 69/1
ஈடு அடைந்து அரும் தவம் இயன்ற முந்தையார் – தேம்பா:34 10/1
எள் வரும் இழிவு அதே இயன்ற தாழ்ச்சியால் – தேம்பா:35 10/3

மேல்


இயன்று (9)

ஏர் விளை கதி சேர் வழி எனில் பாவம் இயன்று உறும் தடம் அது ஆம் அன்றோ – தேம்பா:23 100/4
இற்றை நான் செய்யா ஆண்டவன் விலக்கில் இயன்று உறு நோய் துயர் இடுக்கண் – தேம்பா:23 112/1
எ திறத்திலும் ஒருங்கு இயன்று நாம் எலாம் – தேம்பா:23 119/3
நூல் இயன்று உளத்து அஞ்சா நுவல்வது ஆய பின் – தேம்பா:25 51/2
மால் இயன்று இறையவன் வதனம் நோக்கியே – தேம்பா:25 51/4
தீங்கு இயன்று ஆய துன்பம் திரிந்து அறம் விளைவு காண – தேம்பா:33 2/1
ஈங்கு இயன்று உதித்த நாதன் எளியன் ஆய் தனக்கு மற்றை – தேம்பா:33 2/2
ஆங்கு இயன்று அமை கை_தாதை அனைத்திலும் அரிய துன்ப – தேம்பா:33 2/3
பாங்கு இயன்று அரசு கொள்ள பல பிணி பட செய்தானே – தேம்பா:33 2/4

மேல்


இயாக்கோபன் (1)

எண் மேல் இழிந்து எழுந்து உலவ இயாக்கோபன்
கண் மேல் அறிவில் இங்கு ஏணி கண்டனன்-ஆல் – தேம்பா:31 9/3,4

மேல்


இயாப்பு (1)

இங்கண் பா இயாப்பு இசை பயன் விரித்து உரைத்து என்ன – தேம்பா:12 51/1

மேல்


இயாவரும் (1)

எல்லை இ இரண்டில் ஒன்றே இயாவரும் தவிராது என்ன – தேம்பா:28 56/3

மேல்


இயேசு (2)

நிதி பழித்து ஒளிர்ந்த தோன்றல் நீய் பயந்து அவற்கு இயேசு
துதி பழித்து இட்ட நாமம் சொற்றுவாய் கன்னி மாதே – தேம்பா:7 10/3,4
பார் விளைந்த துகள் தீர்ப்பான் என இயேசு எனும் நாமம் பகர்வாய் என்றான் – தேம்பா:8 4/4

மேல்


இயை (15)

சங்கு இட்ட விம்மிய தரளமோடு இயை
கொங்கு இட்ட விம்மிய கோதை ஆர் மது – தேம்பா:2 26/1,2
மீது இயை மதி என விளங்கின்றாள் அரோ – தேம்பா:5 40/4
வீறு வீரன் இயை தாழி நூறி இடு வேலை வேகமுடன் நூறொடு – தேம்பா:16 32/1
பந்தோடு இயை மண நீர் களி மடவார் விடு படியே – தேம்பா:21 30/4
இழுக்கு இயை செருக்கு எழ இன்ன யாவையும் – தேம்பா:23 114/1
வழுக்கு இயை களிப்பொடு கேட்ட மன்னவன் – தேம்பா:23 114/2
ஒழுக்கு இயை செவிகளை ஒலுக்கி கொம்பு அசைத்து – தேம்பா:23 114/3
அழுக்கு இயை எயிற்று வாய் அவிழ்த்து கூறினான் – தேம்பா:23 114/4
எரிந்த கூழ் உயிர் என்று இயை மாரியோ – தேம்பா:26 35/2
இரு வகை வழங்கும் காரணம் இன்றி இயை வினை இன்றி நாள் இன்றி – தேம்பா:27 163/1
குன்று இயை அருவி போல கூர்ந்து எழுந்து ஒழுகிற்று ஆகி – தேம்பா:29 118/2
சென்று இயை அன்பும் மார்பும் சென்று ஒன்ற தழுவி சூசை – தேம்பா:29 118/3
அன்று இயை எவரும் தம்முள் அதிசயித்து உவப்பின் மிக்கார் – தேம்பா:29 118/4
கள் அம்பு ஆடு இயை கட்டுரையானும் போய் – தேம்பா:31 77/2
இயலே கடந்தான் இயை அன்பு இயலால் – தேம்பா:36 53/2

மேல்


இயைந்த (13)

எஞ்சும் தன்மைத்து உதவிய தான் இயைந்த தன்மை உலகு உணர்த்த – தேம்பா:10 149/3
எண்மரும் இறைவன் நூலால் இயைந்த நவ்வி ஏறி மீண்டும் – தேம்பா:14 119/1
அணங்கு இயைந்த இலையும் பூவும் அணிந்த அ தருவே தம்மை – தேம்பா:18 29/3
இவா உறீஇ இழிந்த பின்னர் இயைந்த தன் வயத்த மாவை – தேம்பா:20 34/3
இலை புறம் கண்ட கா உள் இயைந்த வாள் ஏந்தி புக்கான் – தேம்பா:20 35/4
எல்லாரும் உய் வழியை காட்ட நான் வந்து இயைந்த நிலை – தேம்பா:26 161/3
பாடலோடு இயைந்த ஆடல் முடவற்கும் இன்பம் பயந்து என கோல் – தேம்பா:26 163/1
கோடலோடு இயைந்த புகர் கொண்டு அன்று ஆண்ட கோமானும் – தேம்பா:26 163/2
ஏற்று_அரும் உணர்வினோய் இயைந்த நூல் நலோர் – தேம்பா:27 105/1
ஏடு இழந்து ஒழுகும் தேன் போல் இயைந்த புல் இன்பம் நக்க – தேம்பா:28 137/2
என கரந்து உறை நலம் இயைந்த நாட்டை ஆள் – தேம்பா:29 55/3
மன்றலோடு இயைந்த மா மரியும் நீக்கலே – தேம்பா:34 12/2
நக வளர்ந்த கலை நக அனந்த மறை வெளிறு அழ நக நிவந்த முயல் நக இயைந்த பொறை பிணி அழ – தேம்பா:36 104/2

மேல்


இயைந்தது (1)

ஒருவரும் இனைவன நினைவு அவன் உடலுடன் ஓர் மகன் ஆக இயைந்தது அறைவார் – தேம்பா:35 77/2

மேல்


இயைந்து (9)

பயில்கள் பாடலும் பாலன் கேட்டு இயைந்து
இயல்கள் பாடலும் இனிது இயங்கும்-ஆல் – தேம்பா:4 10/3,4
கண முடி கன்னி உள்ளம் கனிவு இயைந்து அமைய கஞ்ச – தேம்பா:7 4/2
அருகு இயைந்து அன்புற அறைந்து இறைஞ்சினாள் – தேம்பா:7 83/4
ஆடலோடு இயைந்து ஒழுகி அரிய எல்லா அற தொகையோன் – தேம்பா:26 163/3
வீடலோடு இயைந்து எதிர்க்கும் வினை சால் போத கனி கேட்பான் – தேம்பா:26 163/4
எஞ்சு அமிழ்ந்திய புரை இயைந்து மாழ்கவும் – தேம்பா:28 40/3
இயலாத இடுக்கண் இயைந்து இனி நான் – தேம்பா:31 58/3
இ நிலை பலவும் பல நாள் இயைந்து அன்னார் – தேம்பா:35 86/1
மழை வழங்க இவர் மது மலிந்த நறவு இடு மலர் மழை வழங்க அவர் புழுகு இயைந்து கமழ் பல புனல் – தேம்பா:36 103/3

மேல்


இயைந்துளான் (1)

எ கண் அங்கு அவன் பிறந்து இயைந்துளான் என – தேம்பா:25 45/3

மேல்


இயைய (1)

ஈய்ந்த தீம் கனி இயைய பூத்தலும் – தேம்பா:10 102/2

மேல்


இயையின் (1)

குன்று இணை இயையின் குன்ற குவவிய தோளினானும் – தேம்பா:25 73/1

மேல்


இயையும் (1)

எள்ளல்_இல் மரபினாள் இயையும் மன்றலை – தேம்பா:27 49/3

மேல்


இயோனசு (1)

ஏவியும் தவிர்த்து ஏகிய இயோனசு என்றவனை – தேம்பா:6 69/3

மேல்


இரக்கம் (6)

இருள் கடிந்த இரக்கம் உற்று ஏங்குவான் – தேம்பா:4 63/4
சென்றால் ஆகாதோ இரக்கம் செய்ய குணித்த நாள் எவனே – தேம்பா:5 17/4
எள்_அரும் குணத்து இறை இரக்கம் மீது உறீஇ – தேம்பா:7 96/1
யான் செய்த குறை குணியாது இனிது அளித்தி நினைவினும் ஊங்கு இரக்கம் மிக்கோய் – தேம்பா:8 13/4
துன் உயிர் சேர் இரக்கம் எமக்கு இலது ஏன் என்னா சொலல் உற்றான் – தேம்பா:10 67/4
இன் வளர் இரக்கம் மிக்கு எண்ணி ஓதினான் – தேம்பா:24 45/4

மேல்


இரக்கமும் (1)

வாய் இரக்கமும் அற்று ஆய வடு அடித்து என்பும் தோன்ற – தேம்பா:35 47/3

மேல்


இரக்கு (3)

வளம் ஆளும் திரு மடந்தை வருத்தம் கண்டு இரக்கு உறீஇ வான் – தேம்பா:6 6/1
அயர்வாள் தாயோ என்னா அன்போடு இரக்கு உற்று அம் சேய் – தேம்பா:9 26/1
தூய் இரக்கு ஒழித்த நீசர் தூணினோடு எனை சேர்த்து ஓர் ஐ_ஆயிரத்து_ஒரு_நூற்று_ஐ_மூன்று – தேம்பா:35 47/1

மேல்


இரங்க (6)

இரிந்த பாலனை நோக்கி உள் அதிசயித்து இரங்க
விரிந்த ஆசையால் வேதியர் ஆசியை கூற – தேம்பா:3 25/2,3
ஏங்கு எழும் ஒலியோடு யாவரும் இரங்க இன மணி தவிசின் மேல் எழுந்து – தேம்பா:20 66/1
மீன் உலகு இரங்க ஓர் மிடி கொள் காஞ்சுகம் – தேம்பா:27 5/3
கூகையே ஒளியை வெஃக கொடும் புலி இரங்க செம் தீ – தேம்பா:27 14/1
விள்ளும் காவும் வினை கொண்டு உள் மெலிந்து இரங்க
கொள்ளும் துயரில் கண்டது எலாம் கொழும் தவன் தான் – தேம்பா:31 37/2,3
பின்றா அன்பால் யாரும் இரங்க பெரிது ஏங்கி – தேம்பா:34 53/3

மேல்


இரங்கா (1)

எந்தை ஆக நீ என்றும் இரங்கா முனிவது ஆம்-கொல்லோ – தேம்பா:5 20/4

மேல்


இரங்காய் (1)

முடங்கலே விளை கான் வந்தேன் முற்றவோ இரங்காய் என்றாள் – தேம்பா:20 45/4

மேல்


இரங்காயினார் (1)

கோனும் கோடனை கொண்டு இரங்காயினார் – தேம்பா:13 39/4

மேல்


இரங்காயோ (1)

திறந்தாய் இவை யாவரும் அறிய திறன் செய்து அருள் செய்து இரங்காயோ – தேம்பா:10 147/4

மேல்


இரங்கி (46)

சாம்பா அணி ஆக இரங்கி எந்தை தான் புகழ்ந்த – தேம்பா:3 59/3
உள்ளல் ஆயது அருமை அதோ உள்ளி உள்ளத்து இரங்கி வளன் – தேம்பா:5 16/3
நன்று என்று இரங்கி உலகு அளிப்ப நரன் ஆவதற்கே உதவி இவர் – தேம்பா:5 24/3
உலைவு உற்ற உளத்து அஞ்சி உளைந்து இரங்கி வருந்தினரே – தேம்பா:6 1/4
எந்தை பொதுளும் தாய் வினையால் இரங்கி புரிந்த அருள் ஒன்றே – தேம்பா:6 49/3
சென்ற நிலை கண்டு இரங்கி துணிவும் பாவும் திருத்தி தந்தால் அல்லால் துறை வல் நல் நூல் – தேம்பா:8 45/2
துன்புற்ற-கால் ஒருவர்க்கு இரங்கி செய்த துணை உறுதி – தேம்பா:10 69/1
ஏர் பாய் இரவிக்கு ஒளியோய் நீ எம் மேல் இரங்கி பிறந்தனை நாம் – தேம்பா:10 142/3
கண் களிப்ப உரு ஆனாய் கசடு ஒழிப்ப உள் இரங்கி கலுழ்குவாயோ – தேம்பா:11 114/3
இறந்து நம் உயிர் இரங்கி காக்க வந்து – தேம்பா:14 16/1
வந்து வந்து அருளில் மிக்கான் வருந்தினர்க்கு இரங்கி குன்றின் – தேம்பா:14 24/2
வேல் முகம் தந்த வெம் போர் வெருவவோ இரங்கி நாதன் – தேம்பா:15 41/3
பாங்கு பொறித்த முக பாலனுக்கு அன்று இரங்கி அழும் – தேம்பா:20 65/3
இங்கு அதிர் புனல்-கண் உய்க என்று இரங்கி விட்டு ஏகினார்-ஆல் – தேம்பா:21 6/4
விழுந்து அழல் உளத்து இல்லை என்ன விண்ணவர் இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:24 5/4
இன்ன யாவையும் உளத்து இரங்கி மூவரும் – தேம்பா:24 44/1
பார் முகத்து இணையா தீமை பார்த்து உளத்து இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 87/4
எழு மலர் பகை கால் முன் பட்டு என மகர்க்கு இரங்கி நொந்தார் – தேம்பா:25 89/4
அலங்கு எழு பருவத்து எம்மை அளிப்பதற்கு இரங்கி நாதன் – தேம்பா:26 10/3
மருளால் தளர்ந்த இ அடிமை மனம் தான் இரங்கி பார்த்த தயை – தேம்பா:26 40/3
எண்ணத்து ஒழுகும் இசறயலை இரங்கி கைக்கொண்டான் என்றாள் – தேம்பா:26 43/3
என்று இரங்கி இரங்கிய சேயின் மேல் – தேம்பா:26 86/1
கிளி அழ அழ பூம் பூவை கிளை அழ இரங்கி வீசும் – தேம்பா:26 93/2
எழும் சுனை அகட்டு பாய் நீ இனிது இவற்கு இரங்கி விம்ம – தேம்பா:26 96/1
மண் நரம்பு இசையின் பாடல் மாறி வண்டு இரங்கி விம்ம – தேம்பா:26 97/1
பிரிந்தன புள்ளின் கானில் பெரிது அழுது இரங்கி தேம்ப – தேம்பா:26 107/3
என்றான் சூசை என்று இரங்கி எரி தன் நோய் காட்டி – தேம்பா:28 35/1
விஞ்சிய மாயை ஈர்தல் வேண்டும் என்று இரங்கி சொல்ல – தேம்பா:29 44/3
தாதை நெட்டு உயிர்ப்பினோடு இரங்கி சாற்றினான் – தேம்பா:29 92/1
பதி தள்ளி போவது அறிந்து அயர்வார் என்று உள் பரிந்து இரங்கி
கதி தள்ளி நடு நிற்பார் கயவர் என பின் தேறி வளன் – தேம்பா:30 10/2,3
தேன் அக மலர்ந்த கோலான் தெளி உளத்து இரங்கி ஐயா – தேம்பா:30 37/1
கரை கொன்ற தயை கண்டு கலுழ்ந்து இரங்கி தவத்து இறைவன் – தேம்பா:30 115/1
செப்பும்-கால் எமக்கு இரங்கி திரு மைந்தன் மீண்டு உரைத்தான் – தேம்பா:30 116/4
கேட்டலும் இரங்கி அன்னார் கிளந்தவை மறுத்து நீக்க – தேம்பா:31 84/1
தூயவை இரங்கி காட்ட துன்னி நான் துன்பம் இன்பம் – தேம்பா:32 35/2
மை அறும் ஓர் விளக்கு என்ன வந்து இவண் நான் மனத்து இரங்கி வையத்து ஓதும் – தேம்பா:32 89/2
உன்னை பற்றி நான் உதிரம் தந்து அரசு உற இரங்கி
பின்னை பற்றி நீ தருக என பெரும் தவன் தொழுதான் – தேம்பா:32 106/3,4
எந்தை என்றனை நீ உந்தைக்கு இரங்கி நல் ஆசி தேவ – தேம்பா:34 16/2
இரை செயும் பாவம் என்று இரங்கி விம்முவான் – தேம்பா:35 16/3
வாராயோ எம் மேலும் இரங்கி மனு அல்லல் – தேம்பா:35 59/1
நோய்-அது பயன் என்று இரங்கி நொந்து அழுத – தேம்பா:35 85/3
மன்னா இன்ப வினை ஆற்றா மக்கட்கு இரங்கி மகன் ஆனேன் – தேம்பா:36 20/1
நமர் என்று இரங்கி அன்பு மிக நான் மீட்டு அளித்த நரர் குலமே – தேம்பா:36 21/1
நுமர் என்று இரங்கி அருள் நோக்காய் நூறா பழி பேய் அ குலத்தார் – தேம்பா:36 21/2
தமர் என்று ஆள்வது இனி நன்றோ தயைக்கு என் இனத்திற்கு இரங்கி பேய் – தேம்பா:36 21/3
நிரை கொன்ற நசை கொள் மன் உயிர்க்கு இரங்கி நீ எனை கேட்பவை அளிப்பேன் – தேம்பா:36 41/3

மேல்


இரங்கிய (5)

இ அரும் குணத்து இரங்கிய இனிய அன்புடைமை – தேம்பா:5 1/1
ஐ என தமுள் இரங்கிய தன்மையோடு அ புண் – தேம்பா:6 68/3
என்று இரங்கி இரங்கிய சேயின் மேல் – தேம்பா:26 86/1
இரங்கிய தன்மையின் உதவி ஈந்து அருள் – தேம்பா:26 119/1
இன் உயிர் மெலிய இரங்கிய தன்மைத்து எல்லை ஒன்று இல்லதும் அல்லால் – தேம்பா:34 52/3

மேல்


இரங்கியது (1)

தீங்கு அணை மடவாட்கு இரங்கியது அல்லால் செயிர் நசைக்கு இரங்கு இலாது ஆனான் – தேம்பா:20 75/4

மேல்


இரங்கின் (1)

பொறியை தவிர்த்த மா தவத்தோர் புலம்பற்கு இரங்கின் குறை என்னோ – தேம்பா:5 21/1

மேல்


இரங்கின (1)

வானும் வானொடு மண்ணும் இரங்கின
ஏனும் ஏதும் உணர்கில மாக்களும் – தேம்பா:13 39/2,3

மேல்


இரங்கினர் (1)

சிந்தைக்கு இரங்கினர் போல் சின புலியோ செறித்தது என்றார் – தேம்பா:20 64/4

மேல்


இரங்கினார் (2)

தீயும் தன்மையில் தேம்பி இரங்கினார் – தேம்பா:26 81/4
இடம் புனைந்து இருள் அற உணர்ந்து இரங்கினார் – தேம்பா:26 118/4

மேல்


இரங்கினாள் (2)

என்றலும் கேட்டு உயிர்ப்பு எழ இரங்கினாள்
மன்றலும் மன்றல் செய் வாழ்வும் எற்கு அதே – தேம்பா:5 43/1,2
சால் மூடு தலைவி இரங்கினாள் – தேம்பா:10 35/4

மேல்


இரங்கினான் (2)

ஓங்கு சூசை உளத்தில் இரங்கினான் – தேம்பா:17 44/4
அம்பிய கொடியினோன் அழுது இரங்கினான் – தேம்பா:24 55/4

மேல்


இரங்கீர்-கொல்லோ (1)

நன்பு உகுக்கும் நெஞ்சு உருகி இரங்கீர்-கொல்லோ நமக்கு என்பார் – தேம்பா:30 17/4

மேல்


இரங்கு (9)

எதிர் படும் முடி ஒலி இரங்கு யாழ் ஒலி – தேம்பா:2 24/2
சீத இன்பமோடு இரங்கு தேன் அமிழ்தம் ஈகலும் – தேம்பா:11 10/3
இரங்கு படர் கான் எவையும் நைந்து அழுது இரைக்கும் – தேம்பா:14 1/1
தீங்கு அணை மடவாட்கு இரங்கியது அல்லால் செயிர் நசைக்கு இரங்கு இலாது ஆனான் – தேம்பா:20 75/4
இ வினை அனைத்தும் நீக்கி இரங்கு இலான்-கொல்லோ என்ன – தேம்பா:24 8/2
நின்று இரங்கு கண் நீரோடும் ஆசி தந்து – தேம்பா:26 86/2
நோயினால் இரங்கு உளம் நுழைந்து வெம் சின – தேம்பா:29 34/2
வேட்டலும் தன்னை காட்டா மெல் இசை இரங்கு நல் யாழ் – தேம்பா:31 84/2
இற்றை நாம் நுகர நீ இரங்கு இல் ஆயது ஏன் – தேம்பா:31 97/3

மேல்


இரங்கும் (1)

எண் பட்டு உயர்ந்த செல்வ அரசே எம் மேல் இரங்கும் தயை இதுவோ – தேம்பா:10 138/4

மேல்


இரங்குவான் (2)

இன்புற துயருற இரங்குவான் அரோ – தேம்பா:8 29/4
ஒக்கும் ஓர் இணை_இலான் உளைந்து இரங்குவான் – தேம்பா:35 17/4

மேல்


இரட்ட (4)

நீர் விளைத்த நெல் நிரம்ப என வித்தினர் இரட்ட
ஏர் விளைத்த பல் கடைச்சியர் குரவை ஆடு இயல்பால் – தேம்பா:1 12/2,3
மயில் துணை உலவி வந்து இரட்ட மற்று எலாம் – தேம்பா:1 42/3
இடி ஒத்து அலர்ந்த எழில் ஏந்து சிலம்பு இரட்ட
குடி ஒத்து அலர்ந்த இருள் வைகிய கூந்தல் நல்லார் – தேம்பா:5 77/1,2
எண் வழி தவறி உள்ளிய சூட்சி இது என வெறி எலாம் இரட்ட
விண் வழி அசனி ஒலி எழ நக்கு வெவ் வினை சடக்கலி விளம்பும் – தேம்பா:23 109/1,2

மேல்


இரட்டி (6)

எடுக்கும் நலம் கொள் நாயகனை இரட்டி இறைஞ்சல் ஆயின பின் – தேம்பா:5 136/3
சீர் இறகால் தென்றலும் தண் நிலாவும் கால செழும் பைம்பொன் சாமரை போல் விசித்து இரட்டி
பாரில் தகா வளத்து ஓங்கும் அரசாள் தன் தாள் பணிந்து பணிந்து அருத்தி எழ சூழ்ந்து நின்றார் – தேம்பா:8 61/3,4
ஒல்கி தீண்டின் கண் கனிய ஒளி செய்து ஐயாயிரத்து_இரட்டி – தேம்பா:12 11/3
நா ஐ_ஐ_இரட்டி அடையா வண்ணம் நடுக்குறவே – தேம்பா:16 53/4
தரு எனும் கொடிஞ்சி ஓங்க சமைத்த தேர் இரட்டி கோப – தேம்பா:24 2/2
செரு எனும் கலின பாய்மா தேரினும் இரட்டி ஆசை – தேம்பா:24 2/3

மேல்


இரட்டிட (1)

கொக்கரித்து இரட்டிட குதித்து உவப்ப அறா – தேம்பா:23 123/1

மேல்


இரட்டிய (2)

கரி அதட்டிய சினம் இரட்டிய கடிய சச்சுதன் இடைவிடாது – தேம்பா:15 152/1
அரி இரட்டிய அமர் முகத்து எதிர் அழல் உடற்றிய வதை வளர் – தேம்பா:15 155/2

மேல்


இரட்டியும் (1)

ஓர் அறு_பத்தும் இரட்டியும் ஓர் தொடையால் – தேம்பா:15 70/1

மேல்


இரட்டின (6)

முட்டு இரட்டின முரண் தகர் பெடை – தேம்பா:1 27/1
பெட்டு இரட்டின குயில் மிளிர்ந்த முத்து – தேம்பா:1 27/2
இட்டு இரட்டின கரும்பு இன்பு ஈன்ற கள் – தேம்பா:1 27/3
விட்டு இரட்டின வீ இனங்களே – தேம்பா:1 27/4
எழுந்து விட்டு இரட்டின எரியும் கூசவே – தேம்பா:23 122/4
அல் பதி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அணி குழாத்து இரட்டின கவரி – தேம்பா:36 112/2

மேல்


இரட்டினன் (1)

உரு தகு புயத்து எழ வளையை ஓச்சியும் உருக்கினன் இரட்டினன் உருமில் தாக்கியே – தேம்பா:15 73/4

மேல்


இரட்டினான் (1)

புரம் அணிந்த மற்று எலாம் போட்டு உதைத்து இரட்டினான் – தேம்பா:27 130/4

மேல்


இரட்டு (1)

என்று எழுந்து உவப்பில் ஓங்கி இரட்டு அலை கடலின் நீந்தி – தேம்பா:4 27/1

மேல்


இரட்டும் (1)

மொய் அகத்து இரட்டும் நீர் முடுகி சூழ்ந்து அமர் – தேம்பா:9 99/1

மேல்


இரண்டாம் (2)

எந்தை ஆய்ந்து இரண்டாம் கல் தீட்டி வைத்த ஏழ் விதியே – தேம்பா:18 22/4
காய் வினை விலக்கும் வரத்தை இ இரண்டாம் கதிர் மணி காட்டும் மா தவனே – தேம்பா:36 34/4

மேல்


இரண்டாய் (1)

எதிர் படும் நரிகள் மு_நூறு இவன் பிடித்து இரண்டாய் சேர்த்து – தேம்பா:17 18/2

மேல்


இரண்டில் (2)

புல் உயிரை அடும் வினையும் அறிந்து இரண்டில் புலன் தேற – தேம்பா:18 18/3
எல்லை இ இரண்டில் ஒன்றே இயாவரும் தவிராது என்ன – தேம்பா:28 56/3

மேல்


இரண்டு (22)

பட்ட ஆசை இரண்டு ஈர்த்து உளம் ஓங்க பல யாவும் – தேம்பா:4 54/3
பிணித்த மனங்கள் வேறும் இல பிரித்த இரண்டு தேகம்-இடை – தேம்பா:5 141/2
நனை வரும் இரண்டு பெயர் வனைவு அரும் மணம் பெறலால் – தேம்பா:5 159/3
தேன் உண்ட உவப்பில் குயில் இரண்டு உண்ட தேன் உமிழ்ந்து என தம்முள் இசலி – தேம்பா:6 44/1
ஈர் இறகால் அஞ்சினர் போல் முகத்தை மூட ஈர் இறகால் அடி மூடி மற்று இரண்டு
சீர் இறகால் தென்றலும் தண் நிலாவும் கால செழும் பைம்பொன் சாமரை போல் விசித்து இரட்டி – தேம்பா:8 61/2,3
சவட்டாத அன்பு உரிமை சால்பின் இரண்டு அன்றில் ஒத்தார் – தேம்பா:10 14/4
ஊசல் அம்புலி உற்றது ஒத்தென ஒள் இரண்டு வெண் சாமரை – தேம்பா:10 134/1
சேர் உடம்பு இரண்டு ஒன்றாக சேர்த்துபு தழுவி அன்பின் – தேம்பா:12 79/3
மலை இரண்டு மிசை மலை எழுந்தது என மலி புயங்கள் மிசை தலை எழ – தேம்பா:15 94/1
உலை இரண்டு மிசை அழல் அழன்றது என உயிர் எரிந்த எரி விழி விட – தேம்பா:15 94/2
அலை இரண்டு மிசை எழ முழங்கும் என அதிர் எழுந்து அவுணன் ஒருவன் நீர் – தேம்பா:15 94/3
கலை இரண்டு மிசை அமர் நிகர்ந்து இருவர் களம் நடுங்க அமர் நடவினார் – தேம்பா:15 94/4
தேர் இரண்டு வலம் இடம் இரிந்து அகல அருகு எதிர்ந்து தம்முள் திரியவே – தேம்பா:15 96/1
ஓர் இரண்டு சிலை அளவு இறந்த கணை உக அடைந்து படு கணை இலா – தேம்பா:15 96/2
நேர் இரண்டு படை என எதிர்ந்த சரம் நெறியின் நின்று உரக இனம் என – தேம்பா:15 96/3
ஆர் இரண்டு படை வியவ மண்டி விரி படம் மலர்ந்து மிசை ஆடவே – தேம்பா:15 96/4
கணையின் வாரி முன் அடையல் சாய்வன கறை அளாவிய பிணம் இரண்டு
அணையின் ஏறின குருதி நீர் நிறை அருவி ஓடின எவணுமே – தேம்பா:15 153/3,4
இரண்டு அனல் விசும்பும் என மீண்டு எதிர் எழுந்தார் – தேம்பா:23 52/4
இ திறத்து ஆங்கு உறை இரண்டு யூதர்கள் – தேம்பா:23 119/1
ஈட்டிய அறம் மறம் இரண்டு இல் ஆம் அரோ – தேம்பா:27 107/4
ஆதி ஈறு_இரண்டு இலோய் ஆசு இலோய் அமைந்த மு – தேம்பா:27 132/1
ஈர் அஞ்சு ஆம் வருடத்து இரண்டு ஆண்டு உளான் – தேம்பா:31 68/1

மேல்


இரண்டும் (8)

பேர் அறம் ஆவது அன்றி பிரிவு இலா இரண்டும் தம்முள் – தேம்பா:4 40/2
நஞ்சு அமிர்து இரண்டும் சேர்த்து நஞ்சு நல் அமிர்தம் ஆமோ – தேம்பா:9 77/1
நிழற்றிய கொம்பில் பேசு நிற கிளி இரண்டும் என்னா – தேம்பா:9 129/2
வேட்பது அரும் மணம் மணத்த உயிர் இரண்டும் வேறு ஆகா – தேம்பா:10 10/3
கொடி சுமந்த உயர் குயவு இரண்டும் உயர் கொலை மலிந்த மத கரி எனா – தேம்பா:15 95/1
ஆழ் கடல் மான் அடல் தானை இரண்டும் அதிர்ப்ப அமர் களம் ஓர் – தேம்பா:15 102/2
வையவே ஊழ்த்து வீழ்தல் மருவிய குறி இரண்டும்
கையமே ஆக பூணல் காட்டு அரும் பலவும் நாட்டி – தேம்பா:23 60/2,3
சிகை இலா தலைய என்று சிறுவர் எண்_ஐந்து_இரண்டும் – தேம்பா:25 62/2

மேல்


இரணம் (1)

இயலினொடு நால் வகையும் உவணம் எனும் யூகம் உறி இரணம் முறியாது உறுதி நிற்ப – தேம்பா:15 119/3

மேல்


இரணமே (1)

புழை அகன்ற வழிவழி சிவந்த புனல் புறம் மறைந்த மருள் இரணமே – தேம்பா:16 38/4

மேல்


இரத்த (2)

பருகி எரியை கால் இரத்த பருதி தடத்த விழி கண்ணான் – தேம்பா:23 6/2
மின் வளர் படை முகத்து இரத்த வெள்ளமாய் – தேம்பா:25 53/2

மேல்


இரத்தம் (8)

தேர் எழுந்த செம்_சுடரோன் இருண்டு மாழ்க தெண் கதிர் கால் திங்கள் முகத்து இரத்தம் சேப்ப – தேம்பா:11 40/1
வேல் வழியே இரத்தம் உக அவரை கொன்றீர் வீட்டில் அவர் என்னுடன் வாழ்ந்து உவப்ப தீமை – தேம்பா:11 49/3
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட இருவரும் – தேம்பா:15 110/3
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட மலை முதல் – தேம்பா:24 33/3
துய்த்த வாய் இரத்தம் சொரிய துமித்து – தேம்பா:28 103/3
மருந்து அமர் இரத்தம் சிந்தி மாண்டலில் கொற்றம் கொள்வேன் – தேம்பா:32 37/4
ஊன் அகத்து இரத்தம் பாய உறும் துயர் உரைப்ப பாலோ – தேம்பா:35 43/4
பெய்தது ஓர் மாரி என்ன பெருகி என் இரத்தம் சிந்தி – தேம்பா:35 51/1

மேல்


இரத்தமும் (1)

பாய் இரத்தமும் ஆறு ஓட பழி உரு உடலை நோக்கீர் – தேம்பா:35 47/4

மேல்


இரத்தமொடு (1)

சொரி இரத்தமொடு எரி பிலிற்றிய களி எயிற்று அடல் அதிரும் ஓர் – தேம்பா:15 155/1

மேல்


இரத (9)

ஒற்றை உலாவு இரத கதிர் ஆக உவப்பு அலை மூழ்கினனே – தேம்பா:8 72/4
இடி உற்ற விசையினொடு எரி ஒத்த இவுளி வரு மலை ஒத்த இரத மிசையான் – தேம்பா:15 114/2
பரி அதட்டிய இரத வெற்புகள் பரிகள் அத்திகள் சிதற வெய் – தேம்பா:15 152/3
குருதி மிக்கு உக மலை மிசை துகிர் அது கொடி முளைத்து என உயரிய இரத மேல் – தேம்பா:15 163/1
இருப்பு எனவே மறை உந்தும் இரத மார்பன் வளன் சொன்னான் – தேம்பா:20 22/4
பறையின் ஒலியொடும் இரத உருளொடு பரிகள் கரியொடும் ஒலி எழ – தேம்பா:24 41/2
தெளி வளர் அழல் இட்டு ஊதி செற்ற இரும்பு இரத பாலால் – தேம்பா:29 119/1
வரி இனம் பூட்டிய இரத வையமும் – தேம்பா:32 55/2
கால் உண்டே விசை கடுத்த கால் உண்ட இரத மிசை களித்த அன்னார் – தேம்பா:32 86/3

மேல்


இரதங்கள் (1)

முத்து அகம் நாறு இரதங்கள் முரிந்தனவே – தேம்பா:15 69/4

மேல்


இரதத்தால் (1)

இடம் புனைந்து இட்டது ஓர் இரதத்தால் என்பார் – தேம்பா:30 51/2

மேல்


இரதத்தின் (1)

இரதத்தின் அணியு முடி எரி உற்று மடிய மறை இறை மொய்த்த கணை எழுதினான் – தேம்பா:15 115/4

மேல்


இரதத்து (2)

முடி வான் உறும் இரதத்து உளர் சிரம் அற்று உகும் முடிகள் – தேம்பா:14 56/1
கற்றை ஆர் இரதத்து உயிர் என பகல் செய் கதிர் என கடி ஒளி வடிவம் – தேம்பா:36 110/2

மேல்


இரதத்தை (1)

உறுமி உரும் ஒத்த வீரன் வடுவன் உந்து உயரும் இரதத்தை வாரி முகில் அறர் – தேம்பா:24 37/1

மேல்


இரதம் (23)

மலை ஒத்தன இரதம் திரள் வளி ஒத்தன பரிகள் – தேம்பா:2 68/3
கரியே காவா வளி முன் கடிது ஊர் இரதம் காவா – தேம்பா:14 71/2
இறுத்து என மறைக்கு உயர் இரதம் நீர்த்தனன் இருள் பொறி அகி கொடு இரு நிலா பிறை – தேம்பா:15 81/2
எதிர் எதிர் கடுத்த வீர நிசிதரன் இரதம் உயர் உற்று வேக உரையினால் – தேம்பா:15 109/2
கொடி அற்ற இரதம் அற உரம் அற்ற வலவன் அற அடி அற்ற குதிரை அற மின் – தேம்பா:15 117/3
வடுகி வரும் வாரி விசை மறைய மறையோர் எதிர வய இரதம் யானை பரி வீழ்ந்தே – தேம்பா:15 120/3
நகல மடிவு ஆய பழி அழல உளம் முந்து இரதம் நடவி அதுனீசதன் எதிர்ந்தான் – தேம்பா:15 130/4
எதிர் எழுந்து உயர் இரதம் நின்று அமர் இட உடன்றன நிகலனும் – தேம்பா:15 154/1
அரிய சச்சுதன் இபம் இழிந்து அழல் அசி சுழன்று அவன் இரதம் மேல் – தேம்பா:15 157/2
இரிய அச்சமோடு உளம் உடன்று அவன் இரதம் உந்தினன் நடவினான் – தேம்பா:15 157/4
முடி எழுந்த வரை உயர் பறந்து பொரு முனை இணைந்து இரதம் முனை செய – தேம்பா:16 35/2
உருள் தொடும் இரதம் ஆதி உள படை சிதைத்து மாய்த்தார் – தேம்பா:16 39/4
வெப்பால் இரவி இரதம் என வேய்ந்து குளிர்ப்ப விடும் கதிரின் – தேம்பா:19 32/2
ஒப்பால் மதி தன் இரதம் என உயர் நின்று இழிந்த தேர் ஏறி – தேம்பா:19 32/3
உறையோடு கலந்து இரு விண்டு இடை ஊர் உருளோடு திரிந்த இரதம் திரளே – தேம்பா:24 29/2
தொடை ஒன்று சரம் சதம் ஒன்று இடுவார் துறுகின்ற இரதம் கொடு எதிர்ந்து இரிவார் – தேம்பா:24 30/1
மிடை நின்ற இரதம் கொடு இழிந்து எழுவார் மிலைகின்று புரண்டு புரண்டு உருள்வார் – தேம்பா:24 30/4
பார் அறு நூங்கு இரதம் உகள் பரி கரி வாள் வில் வேல் என்று – தேம்பா:29 74/2
ஏற்றிய தெருளின் ஞான இரதம் இட்டு ஆய பைம்பொன் – தேம்பா:30 74/2
ஏர் அணியே என் அன்பே என் அன்பிற்கு இரதம் இதே – தேம்பா:30 119/1
மலை நேர் இரதம் வளி நேர் பரி வான் – தேம்பா:36 68/1
முடி என சிகரம் வயிர தூண் தாங்க முனி பதிக்கு அமைத்தது ஓர் இரதம் – தேம்பா:36 109/4
அள்ளுற மணி பூம் புகை முகில் சூழ அருள் உற நடந்ததே இரதம் – தேம்பா:36 111/4

மேல்


இரதமது (1)

இடி ஒலி இடியினும் இறும் இரதமது ஒலி – தேம்பா:15 172/2

மேல்


இரதமுடன் (1)

இடிய முகில் மின்னில் இவன் இரதமுடன் ஒல்கி உயிர் இறுதி உற எங்கும் அமர் செய்வான் – தேம்பா:15 123/4

மேல்


இரதமும் (5)

அயமும் வழுவையும் இரதமும் விருதரும் அடையும் நிருபரும் நிகர்_இல மெலி தர – தேம்பா:8 71/1
சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும்
அழல் எழ குனி இரு சிலை முடிவு இல அழல் பனித்து என விடு கணை மழை விழ – தேம்பா:15 159/1,2
கதம் மிக படர் இரதமும் அதிர்குப கழல் புடைத்தனன் அழல் எழ அளவு அற – தேம்பா:15 162/1
துறுவன வலிய கல் துகள் எழ இரதமும்
இறுவன கரி பரி இனம் இனம் மடிவன – தேம்பா:15 171/1,2
வன் நெடும் இரதமும் மணி கொடிஞ்சியும் – தேம்பா:32 54/2

மேல்


இரதமே (1)

இரதமே எழுந்த அ இருவர் தம் புடை – தேம்பா:24 19/2

மேல்


இரந்த (2)

எஞ்சல் ஏது இரந்த இரு மைந்தர் ஈடு இவண் – தேம்பா:24 13/2
வேய்ந்து உண தான் ஊண் இரந்த நீ அல்லால் வேறு யாரே – தேம்பா:32 49/4

மேல்


இரந்தான் (2)

சொரிந்த தான் உணும் துப்பு இரந்தான் அரோ – தேம்பா:31 75/4
பெருகி ஈந்த பிரான் இரந்தான் எனா – தேம்பா:31 79/2

மேல்


இரந்து (8)

சிறுமையார் துயர் சிதைத்து இரந்து ஆயினும் அளித்து – தேம்பா:6 66/1
உறுமை ஆர் முகில் உறை இரந்து உயிர்க்கு எலாம் உகுத்த – தேம்பா:6 66/3
கண் உளோர் வறியோர் என கை இரந்து
எண்ணுள் ஓர் பகல் மூன்று இருந்தார் அரோ – தேம்பா:17 47/3,4
இன்புற உயிர் செய் இ தரு கனிகள் யாம் உண பிறர் கையில் இரந்து
துன்புற போவல் என் என பலரும் சூழ்ந்து தம் காவின் நஞ்சு உகும் காய் – தேம்பா:18 36/1,2
புன் குலத்து உதித்து பொலிசை அற்று எய்தி புறத்து நாட்டு இரந்து சேர்ந்து ஒருவன் – தேம்பா:23 107/1
கை தளர்ந்தனர்க்கு இரந்து தான் அளித்து நோய் கடுத்த – தேம்பா:27 21/1
எ நாடு எ குலம் எ முறை ஒன்று அறியாது இரந்து ஒருவன் – தேம்பா:29 21/1
பொருள் விஞ்சி பொங்கு புரை புணரி இரந்து அவன் கடந்தான் – தேம்பா:34 43/3

மேல்


இரப்ப (1)

இன் உயிர் சேர் துயர் ஆற்றா விரும்பி எங்கு இரிந்து இரப்ப
மன் உயிர் சேர் உறவு எமக்கு சேரா என்னில் வறியர் எனா – தேம்பா:10 67/2,3

மேல்


இரப்பார் (1)

மாட்டு வித்து என வந்து இரப்பார் கரத்து – தேம்பா:9 34/3

மேல்


இரப்பார்க்கு (1)

அடுத்து இரப்பார்க்கு ஆர்வம் உற அளித்த நன்றி அஞர் கடலே – தேம்பா:10 68/1

மேல்


இரப்பு (1)

இரப்பு என நிரைத்தன வரம் இது ஆய் கடிது எடுத்து அமர் எதிர்த்தனன் அயர ஓச்சுவான் – தேம்பா:15 80/4

மேல்


இரப்போர் (1)

கடை தரும் அளவு அற்று அன்னார் களிப்புற இரப்போர் வாழ்க – தேம்பா:27 79/3

மேல்


இரப்போர்க்கும் (1)

ஆர்ந்து அரிது ஒண் மணி தேவாலயத்திற்கும் இரப்போர்க்கும் அளவில் ஈந்தார் – தேம்பா:11 121/4

மேல்


இரபயேல் (1)

பெரு கொடு தேவ பாதம் பெற்ற இரபயேல் என்பேன் – தேம்பா:27 74/2

மேல்


இரவலர் (6)

துறவினால் இரவலர் ஆகி தோன்றினார் – தேம்பா:10 78/1
இன பசை இழந்த தீயோர் இரவலர் தம்மை கண்டு – தேம்பா:19 8/3
இரவலர் உயிராய் பேணி இவர்க்கும் ஓர் உடம்பு என்று ஆனார் – தேம்பா:26 4/4
இரவலர் தம் கை வேலி இடத்து அரும் பொருளை வித்தி – தேம்பா:27 75/1
இரவலர் மாட்சி ஒப்ப ஈடு அறிவு இன்மை காட்டும் – தேம்பா:27 153/1
ஏங்கிய உளத்தில் தேற இரவலர் ஈனர் நால்வர் – தேம்பா:29 42/3

மேல்


இரவலர்க்கு (1)

நேயம் ஆருயிர் நேரிய இரவலர்க்கு ஒரு-பால் – தேம்பா:6 64/3

மேல்


இரவி (39)

வில் தங்கும் இரவி காலும் வெயில் பிழம்பு அனைய நாறி – தேம்பா:2 7/2
மாண் தொடர் இரவி ஆயிரம் என்ன வயங்கும் அ ஆலயம் மாதோ – தேம்பா:2 43/4
இரவி காண் மரை இகல வாய் மலர்ந்து – தேம்பா:4 5/1
இணங்கிய இருளை சீக்க வெம் கதிர் கொள் இரவி போல் வருதியே எஞ்சாது – தேம்பா:6 42/2
மை என களங்கம் உற்று மயங்கும் முன் இரவி நீட்டும் – தேம்பா:7 65/3
ஏர் விளை இரவி நோக்காது இருள் அடைந்து அரற்றி எஞ்சா – தேம்பா:7 69/3
விண் புலன் ஆங்கு இரவி என விண்ணவன் வந்து உளத்து உருவம் வேய தோன்றி – தேம்பா:8 2/3
ஏது அற தெரி தரும் இரவி காட்சியாய் – தேம்பா:8 28/2
இரு கண முடியுடன் இரவி ஆடையாள் – தேம்பா:8 31/4
ஒளி முகத்து இந்து எதிர் இரவி உற்று எனா – தேம்பா:8 40/1
என்று உதிர் இரவி வில் எதிர் திருப்பல் ஆ – தேம்பா:8 42/1
தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும் – தேம்பா:8 46/2
முறை கெழு நூல் வழி அன்ன வெய்யோன் வானின் முடுகு வழி விடா திரியும் இரவி காந்தம் – தேம்பா:8 53/3
இரவின் இருளினும் வடு தரும் இருள் அற இரவி ஒளியினும் ஒளிர் சுடர் இவள் என – தேம்பா:8 66/2
ஏர் உயிர்த்து இரவி போல் எறிந்த வில் திரள் – தேம்பா:9 88/2
இன்னே இரவி காண் அந்தகன் நேர் இயல் கொண்டு இன்னாள் – தேம்பா:10 45/1
இரவில் மீன்களும் இரவி பின்றையும் – தேம்பா:10 101/1
இரவி வேய்ந்த கஞ்சம் ஈன்ற இலகு முத்தம் ஏய்த்து வெல் – தேம்பா:11 8/1
எட்டு நாளும் ஆய் இரவி ஆயிரர் என இரவி – தேம்பா:11 88/3
எட்டு நாளும் ஆய் இரவி ஆயிரர் என இரவி
சிட்டு வான் எழா முன்னர் ஆங்கு அமரரே திளைத்தார் – தேம்பா:11 88/3,4
வசி முகந்து கதிர் அளவு இறந்து இரவி மலியு கங்குல் அட விடும் எனா – தேம்பா:15 97/2
கோடு ஒளிப்ப எழினி என எழிலி மொய்ப்ப குடக்கு இரவி
சேடு ஒளிப்ப இரா அன்ன இருள் சூழ் மண்டி திரண்ட இருள் – தேம்பா:18 14/1,2
எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று – தேம்பா:18 34/1
வெப்பால் இரவி இரதம் என வேய்ந்து குளிர்ப்ப விடும் கதிரின் – தேம்பா:19 32/2
வெம் கண் நேர் இரவி ஒத்த விடலையே நெடு நாள் நோற்ப – தேம்பா:20 54/1
மாண்டு எழுந்து வந்த நவம் மதித்து ஆய்ந்தே அன்று இரவி
ஈண்டு எழுந்து மு மடங்காய் இலங்கி நிசி இருள் அஃகி – தேம்பா:23 72/2,3
நீர் ஆழி அகன்று இரவி தோன்றி மூவர் நீங்கினர் என்று – தேம்பா:30 11/2
நீர் முகத்து இரவி கை நீட்டி பொற்பு உற – தேம்பா:30 50/1
நீரின்-பால் இரவி மூழ்கி நினைத்தது ஓர் தியானம் விள்ளா – தேம்பா:30 67/1
தேரின்-பால் இரவி மீண்டும் தீர்கிலன் உணர்ந்த காட்சி – தேம்பா:30 67/2
வரைத்து அன குரு கதிர் இரவி நீர் கடல் மறுத்து எழ உடு கணம் விழுவ போல் திரை – தேம்பா:30 85/3
அளித்தன தலைவன் நானே அவிர் முகத்து இரவி போன்றீர் – தேம்பா:30 130/4
காலை ஆய் இரவி காண் கஞ்சம் போல் அற – தேம்பா:30 150/2
ஐயம் போக தணிவு ஆம் எனினும் அன்று ஆங்கு இரவி
மையல் போக வரினும் மனமே விளக்கும் சுடர் ஆம் – தேம்பா:31 35/2,3
இருள் பாய்ந்த நிசி பருகும் இரவி என சுடர் வெள்ளம் இமைத்து பைம்பொன் – தேம்பா:32 73/1
மீன் நலம் ஒழித்து இரவி எஞ்ச ஒளி விஞ்ச – தேம்பா:35 27/3
இருள் பொதிர் இரா உண விளங்கு இரவி போன்றே – தேம்பா:35 28/1
ஒண் நிற வாய் இரவி எழீஇ விழைந்த நல் நாள் உதித்ததுவே – தேம்பா:36 94/4
தெள் உற விளங்கி வான் தெரு இரவி திரிவதே போன்று பேர் உவகை – தேம்பா:36 111/2

மேல்


இரவிக்கு (3)

இருளே அணுகா மறைவு அணுகா இரவிக்கு ஒளி ஆம் திரு விழியை – தேம்பா:10 136/1
ஏர் பாய் இரவிக்கு ஒளியோய் நீ எம் மேல் இரங்கி பிறந்தனை நாம் – தேம்பா:10 142/3
இரவிக்கு ஒப்பான் இரு பொழுதும் மலர் மரை தாள் – தேம்பா:31 41/2

மேல்


இரவிமாபுரம் (1)

ஏமம் சூழ் எயில் பொலி இரவிமாபுரம்
நாமம் சூழ் அழகு எழு நகர் அது ஆம் அரோ – தேம்பா:22 25/3,4

மேல்


இரவியின் (3)

இருந்த மா இருள் ஈர்த்த ஓர் இரவியின் முகத்தே – தேம்பா:25 35/4
ஓர் ஆழி இரவியின் இ இல் இலங்க செயும் இத்தாலிய நாடு அன்றோ – தேம்பா:32 25/4
ஒருவரும் இரவியின் ஒளி மிக இவன் எழும் ஓரையின் ஓகை நவின்று தொழுவார் – தேம்பா:35 77/4

மேல்


இரவியும் (1)

எல்லொடு பிரிகு இல இரவியும் அமர் செய – தேம்பா:15 176/2

மேல்


இரவியே (1)

இணங்கிய இருளை சீக்கும் இரவியே போன்றும் நாதன் – தேம்பா:12 74/2

மேல்


இரவியை (1)

இறை தந்த விளக்காக மலை நெற்றி இரவியை போல் இலங்க உய்ப்பார் – தேம்பா:32 26/4

மேல்


இரவில் (9)

இரவில் மீன்களும் இரவி பின்றையும் – தேம்பா:10 101/1
நல் செய்கை நன்றாய் செய்யாமல் செய்த நவையும் ஒளித்து இருள் தேடி இரவில் செய்த – தேம்பா:11 47/2
எல் இயல் பட சுடர் இரவில் தோற்றினார் – தேம்பா:13 19/1
பொதிர் சூழும் பின் இரவில் இன்பத்து அன்னாள் பூ மடி மேல் – தேம்பா:17 34/3
இருள் காட்டி மல்கு இரவில் ஒளித்து எய்தான் இறை என்றீர் – தேம்பா:23 74/3
இருள் புரிந்த இரவில் சென்று இவை இறைவற்கு இயம்புகின்றான் – தேம்பா:29 71/4
நேர் அறு நூல் தெளிவு அறிவின் நீதி வலோன் பகைத்து இரவில்
பார் அறு நூங்கு இரதம் உகள் பரி கரி வாள் வில் வேல் என்று – தேம்பா:29 74/1,2
இரவில் குன்றும் இதழ் கஞ்சம் அணி தடமே – தேம்பா:31 41/1
உரு-தொறும் இரவில் வில் வாய் ஒளி மணி தீபம் மின்ன – தேம்பா:36 91/3

மேல்


இரவின் (6)

இரிந்துளி இருண்டு உறும் இரவின் நாப்பண் இல் – தேம்பா:7 90/3
இரவின் இருளினும் வடு தரும் இருள் அற இரவி ஒளியினும் ஒளிர் சுடர் இவள் என – தேம்பா:8 66/2
மை முறையால் இரவின் நடு மருவ கண்டு வளன் சொல்வான் – தேம்பா:10 72/4
இருள் தவழ் இரவின் நோக்கல் இயல்பு என எவரும் நக்கார் – தேம்பா:29 9/2
கூட்டு அன்னார் அபயர் சூழ கோயிலை இரவின் புக்கான் – தேம்பா:29 85/4
கண் தீண்டி மருட்டிய கார் இரவின் நாப்பண் கரந்தது போல் – தேம்பா:30 9/2

மேல்


இரவு (19)

நூல் மலை மெலிதர நுணி உணர்வு இரவு ஆய் – தேம்பா:2 55/3
ஏற்று உரை உடைத்த கன்னி இரவு எலாம் போக்கினாளே – தேம்பா:7 17/4
இன்ன அரு நிலைமையோடு இரவு எலாம் இனிது – தேம்பா:9 84/1
எஞ்ச தாம் இரவு பகல் என்று அறியாது ஏகுகின்றார் – தேம்பா:10 18/4
மாறு இன்றி இரவு பகல் மல்கு ஒளி கால் ஓர் உடுவே வழியை காட்ட – தேம்பா:11 107/1
கனவு உடைந்த மருள் இரவு அடர்ந்த இருள் கலம் உடைந்த ஒலி சுடர் இடும் – தேம்பா:16 33/1
இருள் முதிர்ந்த இரவு எரி முதிர்ந்து சினமொடு துமிந்து கொலை இடஇட – தேம்பா:16 34/3
மா இரவு இடையில் தம்மின் மயக்கொடு வீரர் ஓர் நூறு – தேம்பா:16 51/1
தூய் இரவு அரசின் சூழ்ந்த சுடிகையோர் மடிந்து மூ_ஐயாயிரர் – தேம்பா:16 51/3
மா-இடை முசுக்கள் துஞ்ச மருள்-இடை இரவு துஞ்ச – தேம்பா:18 28/3
எல் உடை சரங்கள் இரவு அற எழுதி இரவி சேர் உதைய மா மலை போன்று – தேம்பா:18 34/1
தெருள் முகத்து இரவு ஒத்து ஆற்றா சிதைவு உறீஇ வெருவுற்று எஞ்சி – தேம்பா:24 9/3
பருதி முன்னி இரவு அஃக பருவம் இன்றி வனம் பூப்ப – தேம்பா:27 127/1
பார் முகத்து இரவு இருள் படத்தை நீத்து என – தேம்பா:30 50/2
மீ இரவு அரசன் சூழ்ந்த மீன் என முனிவர் ஓர் மூ_ஆயிரர் – தேம்பா:30 68/1
தேய் இரவு அரசின் வெற்றி சிலையின் நாண் முறுக்கின் போல்வான் – தேம்பா:30 68/4
எடுத்தன மலர் பத நலம் இது ஆய் திரள் இருட்டு இரவு ஒளி பகல் அனைய நீர்த்தலும் – தேம்பா:30 88/2
இருளின் முற்றிய இரவு அற கதிர் என எழுந்தான் – தேம்பா:31 6/4
அன்ன தன்மையினாற்கு இரவு ஆவது ஏது – தேம்பா:31 76/1

மேல்


இரவொடு (1)

எல்லோடும் ஒளி பெருகாது இரவொடு இருள் படாது எங்கும் இலங்கும் சோதி – தேம்பா:8 7/1

மேல்


இரா (28)

பேர்த்தன பருதி போய் பெருகும் மா இரா
போர்த்தன இருள் அற தயங்கும் பொன் மணி – தேம்பா:2 20/1,2
நினைக்கு_அரும் உரி தடம் என இரா பகல் நிறுத்திய தவ துணை உதவியால் பல – தேம்பா:4 25/3
நாள் இதே உவப்ப ஞாலம் நசை அமிழ்ந்து இரா அற – தேம்பா:7 31/1
மா இரு ஞாலம் மூடு மாசு இரா அற வில் வீசி – தேம்பா:9 71/1
பாய் இரு சுடரோடு ஒத்தார் பகல் இரா இல வானோர்க்கு ஒன்று – தேம்பா:9 71/2
வஞ்சத்தார் மனம் போல இருண்ட இரா வாட்டும் ஒளி – தேம்பா:10 18/1
ஈன்று இரா அன்று குறுகிற்று என்னவே – தேம்பா:10 98/4
பால் வழி பயனே போன்று பகல் இரா அளவு_இல் தூவி – தேம்பா:12 18/3
கண் முழுது அட்ட இருள் இரா நடுவில் கதத்து அளவு அரும் திறல் மிக்க – தேம்பா:14 41/1
எல் இரா பனிப்ப மாரி எழுந்து இரா கதிரில் பாய்ந்த – தேம்பா:14 111/1
எல் இரா பனிப்ப மாரி எழுந்து இரா கதிரில் பாய்ந்த – தேம்பா:14 111/1
இல் இரா புரிசை ஓங்கும் எயில் இரா புணர்ந்த நாவாய் – தேம்பா:14 111/2
இல் இரா புரிசை ஓங்கும் எயில் இரா புணர்ந்த நாவாய் – தேம்பா:14 111/2
வல் இரா கவிழ்ந்து மூழ்க வரை இரா பெருக்குள் மூழ்கா – தேம்பா:14 111/3
வல் இரா கவிழ்ந்து மூழ்க வரை இரா பெருக்குள் மூழ்கா – தேம்பா:14 111/3
கொல் இரா உயிரும் இல்லா குழைந்து உலகு அழிந்தது அன்றே – தேம்பா:14 111/4
இருள் தரும் ஆதரவாக எதிர்ந்த இரா எனும் மேல் படையை – தேம்பா:15 107/2
சேடு ஒளிப்ப இரா அன்ன இருள் சூழ் மண்டி திரண்ட இருள் – தேம்பா:18 14/2
மை வழி இரா ஒரு மரத்து ஒடுங்கினார் – தேம்பா:19 41/4
பூவில் வீற்றிருந்து இரா பொங்கு அரந்தை பூண்டியோ – தேம்பா:27 135/3
இருள் அடர்ந்த இரா அற – தேம்பா:27 144/1
இற்றை நாள் அளவு இரா இருள் இறாது உலகு உதித்த – தேம்பா:27 169/1
ஒக்க அளவு அகன்று மின் மீன் ஒத்து இரா புறத்து நீக்க – தேம்பா:28 71/1
இன்று ஒளித்த சுடரொடு மு சுடராம் நீவிர் இரா இருள்-கண் – தேம்பா:30 13/1
மீன் சுரக்கும் இரா ஒளித்து போதீர் நம்மை விட்டு என்பார் – தேம்பா:30 15/4
புனையவும் இரா எலாம் இசலி பொங்கு அலை – தேம்பா:31 23/3
நா_மழை பகல் இரா நயந்து நல்குவார் – தேம்பா:34 4/4
இருள் பொதிர் இரா உண விளங்கு இரவி போன்றே – தேம்பா:35 28/1

மேல்


இராக்கதன் (2)

கோலியாற்று எனும் கொடியது ஓர் இராக்கதன் எதிர்த்தான் – தேம்பா:3 10/4
செருக்கு வீங்கிய இராக்கதன் எரி எழ சினந்து – தேம்பா:3 13/3

மேல்


இராக்கினியே (1)

வாழி விசும்பு-இடை வாழ் உயர் உம்பரின் வாம இராக்கினியே
வாழி முகிண்டு இல பூ அனை கன்னிய மாதரை ஆள் அரசே – தேம்பா:8 77/2,3

மேல்


இராசிவம் (1)

கான்று இராசிவம் களிப்ப மாலி எல் – தேம்பா:10 98/3

மேல்


இராது (1)

வரம்பு இராது எழுந்து இ நாட்டில் வரும் புனல் நின்ற ஆறும் – தேம்பா:15 51/3

மேல்


இராயன் (1)

கான் விளங்க உயிர் அளிக்கு கனி இராயன் வாழியே – தேம்பா:7 41/3

மேல்


இராயனை (1)

எண் திக்கில் இராயனை ஏத்தினரே – தேம்பா:36 71/4

மேல்


இராவு (1)

இன்பு உகுக்கும் ஓர் இரு செல் கூறாது அந்தோ இராவு ஒளித்தீர் – தேம்பா:30 17/2

மேல்


இராவும் (1)

மீட்டு அரக்கு ஒளி போய் வருடம் ஈர் அறு முன் வெயில் என இராவும் ஆய் கீதம் – தேம்பா:31 85/3

மேல்


இரி (5)

இவரும் அலது உள அமரரும் அளவு இலாது எரியும் வெளி மிசை இரி பல சுடர் ஒளி – தேம்பா:8 63/1
சிலைத்து இரி சிகிகள் ஆடும் திகிரியின் நலத்தை கண்டார் – தேம்பா:12 15/4
ஐ மறுத்து இரி மயில் ஆடி மற்றையும் – தேம்பா:12 33/2
உற்று இரி கோல் உயிர் உண்டிலது ஒன்று இலை-ஆல் – தேம்பா:15 60/4
என் தன் சிந்தை போல் நிலையாது இரி சிந்தே – தேம்பா:31 38/1

மேல்


இரிகின்றனர் (1)

எரிகின்றன எதிர் யாவதும் இரிகின்றனர் எவரும் – தேம்பா:15 148/2

மேல்


இரிகுவர் (1)

அயர இரிகுவர் குருதி மலி அன அலையுள் முழுகுவர் சினம் மலி – தேம்பா:24 40/3

மேல்


இரிதர (1)

வினை முடுக்கிய பகையவர் இரிதர விசயம் உற்றன களி எழும் இறையவன் – தேம்பா:15 167/1

மேல்


இரிதல் (1)

கை திறத்து இயற்றல் இன்றி கால் திறத்து இரிதல் இன்றி – தேம்பா:33 11/2

மேல்


இரிந்த (12)

இன்னவாய் பகல் நாற்பதும் இரிந்த பின் அண்ணர் – தேம்பா:3 18/1
இரிந்த பாலனை நோக்கி உள் அதிசயித்து இரங்க – தேம்பா:3 25/2
கோ இனம் பொருந்து இனவர் கோள் ஒளிந்து இரிந்த முறை கோசின் நின்று அகன்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 144/4
இடை நகர்-கண் இடம் இன்றி இரிந்த தன்மை இமிழில் இனி – தேம்பா:10 75/3
எஃகு என பாய்ந்து உளம் இரிந்த வான் துயர் – தேம்பா:10 90/1
ஈங்கு எழுந்து எளியன் என்ன இரிந்த நாயகனை வாழ்த்த – தேம்பா:14 21/3
எஞ்ச நொந்து அழ தாய் தந்தை இரிந்த தம் நாளில் வந்த – தேம்பா:20 108/1
இரிந்த சீறு உயிர் இறத்தலே கொடிது என்பார்-கொல்லோ – தேம்பா:25 36/4
நரை கிடந்து இரிந்த மூப்பின் நைந்து உடல் தளர்ந்து வாட – தேம்பா:33 6/2
இரிந்த ஓகையில் ஏந்திய வீணை வாய் – தேம்பா:33 12/2
விண் திக்கு இரிந்த உரும் அன்ன வீழ்ந்த வஞ்ச பேய் வினையால் – தேம்பா:36 17/1
கனம் பழுத்து இரிந்த உரும் என விண்ணின் கடிந்த பேய் கொண்ட தொல் பகையால் – தேம்பா:36 36/1

மேல்


இரிந்தது (1)

இரிந்தது ஆக ஆர்த்து எழுக என வித்தினர் சிலரே – தேம்பா:12 50/4

மேல்


இரிந்து (13)

எல்லை பாய்ந்து இருள் இரிந்து என வீழ்தலும் கண்டார் – தேம்பா:3 29/4
இனத்தில் இரிந்து பேரும் இல இளி பட வந்த வாரி என – தேம்பா:5 137/3
ஈய்ந்த பாகு இனிது இரிந்து எலாம் நிறைந்தன போன்றே – தேம்பா:6 61/4
இன் உயிர் சேர் துயர் ஆற்றா விரும்பி எங்கு இரிந்து இரப்ப – தேம்பா:10 67/2
தார் எழுந்த வம்பு அலரோ மணியோ நாறும் தாரகைகள் அங்கண் விட்டு இரிந்து வீழ்க – தேம்பா:11 40/2
இருள் புரி கங்குல் நாப்பண் இரிந்து அற கடலோன் போக – தேம்பா:13 22/1
தேர் இரண்டு வலம் இடம் இரிந்து அகல அருகு எதிர்ந்து தம்முள் திரியவே – தேம்பா:15 96/1
மின்னாது இடித்து ஏறு இரிந்து அன்ன வெருவி பதறி பாய்ந்து உருண்டு அன்று – தேம்பா:23 1/1
பின்றா வஞ்சத்து அரிது உண்டோ பெயர்க்கும் திறம் காணாது இரிந்து
குன்றா வஞ்சத்து என் வலியும் குணிக்கிலீரோ என சினந்து – தேம்பா:23 3/1,2
இனையவும் பலவும் ஓர்ந்து இரிந்து உறும் துயர் – தேம்பா:31 23/1
எண்_இல குருசிலர் இரிந்து உலாவுவார் – தேம்பா:32 60/4
எண் திசை இரிந்து வந்து இன்ன ஆறு எழில் – தேம்பா:32 69/1
நார் புனை உவப்பில் யாரும் நடந்து இரிந்து எதிர்ந்து ஓயாரே – தேம்பா:36 87/4

மேல்


இரிந்துளி (1)

இரிந்துளி இருண்டு உறும் இரவின் நாப்பண் இல் – தேம்பா:7 90/3

மேல்


இரிய (7)

சூலை உளைந்து ஒளிர் முத்து சொரிந்த வளை குலம் நின்று இரிய
மாலை உறைந்துளி பொன் சிறை வந்து அது தன் கரு என்று அடைகாத்து – தேம்பா:1 69/2,3
அருத்தி கலந்த நீர் இரிய அரற்றி அணைந்து தாழுவளே – தேம்பா:5 134/4
மின் அன்ன விரைந்து இரிய உரும் என்று அன்னார் விடைந்து உடற்ற – தேம்பா:10 64/2
பக படு குறி கையில் எழுக தீய் திரள் பயப்படு சமர் களம் இரிய ஓச்சினான் – தேம்பா:15 74/4
பிரதத்தின் இரிய இடை அமர் உற்ற எவரும் மழை பிரிவு உற்ற இடியில் எறிய – தேம்பா:15 115/2
இரிய அச்சமோடு உளம் உடன்று அவன் இரதம் உந்தினன் நடவினான் – தேம்பா:15 157/4
பொதிர் உண்ட எனது சேனை பொருக்கென இரிய கண்டேன் – தேம்பா:23 12/4

மேல்


இரியல் (1)

இந்து கீழ் இந்து வந்து இரியல் மானுவார் – தேம்பா:32 67/4

மேல்


இரியா (1)

காய் அவை இயற்றும் யாவும் காதலித்து இரியா நிற்பேன் – தேம்பா:32 35/4

மேல்


இரியும் (2)

இரியும் பல குறுகும் பல எதிரும் பல இறகை – தேம்பா:21 28/1
கால் புறத்து ஒளிக்கும் ஆறும் கை புறத்து இரியும் ஆறும் – தேம்பா:28 12/3

மேல்


இரிவ (2)

இடித்து அறா ஒலி எழ திரை எறிந்து உருண்டு இரிவ – தேம்பா:1 4/4
புதைத்தன எயிற்று இரிவ புண் புனல் கடித்தான் – தேம்பா:23 50/4

மேல்


இரிவன (1)

பொழுது இனிது இரிவன பொருவு இல நகரே – தேம்பா:2 56/4

மேல்


இரிவார் (2)

அற்று இழிவார் பிரிவார் அதிர்வார் இரிவார்
மற்று இகல்வார் மருள்வார் வரையா மடிவார் – தேம்பா:15 60/1,2
தொடை ஒன்று சரம் சதம் ஒன்று இடுவார் துறுகின்ற இரதம் கொடு எதிர்ந்து இரிவார்
புடை நின்று மிடைந்து திரிந்து அகல்வார் பொதிர்கின்று புழுங்கி உடன்று எரிவார் – தேம்பா:24 30/1,2

மேல்


இரீர் (1)

சிந்தையாய் இரீர் பிறர் கை பொருளே வெஃகீர் தீங்கு இது என்று – தேம்பா:18 22/3

மேல்


இரீஇ (1)

ஒள் நிற கதிர் முகத்து ஒருவன் போன்று இரீஇ
பண் நிறத்து இசைகளை பாட வானவர் – தேம்பா:26 138/2,3

மேல்


இரு (191)

அருள் தொடும் ஒலிகள் கடல் ஒலி ஒழிக்கும் அரிய இன்பு இரு செவி மாந்த – தேம்பா:2 47/4
வான் மலை மெலிதர வரும் இரு பொழுதே – தேம்பா:2 55/4
பூ வீற்று உறை நகர் ஆங்கு இரு பொழுது ஆயின இனிதால் – தேம்பா:2 65/4
துளி சிறை செயும் முகில் புகும் இரு மலை சுமந்த – தேம்பா:3 11/1
வெளி சிறை செயும் வியன் இரு புயத்து மேல் சிரமே – தேம்பா:3 11/3
துன்று என்று இரு நள் செவி உவப்ப தொடர்பின் கேட்ட வான் இறையோன் – தேம்பா:5 24/2
கூன் தானோ பூ எருத்தம் கோட்டி இரு கை கூப்பி கூறல் உற்றான் – தேம்பா:5 33/4
ஈர்க்கு அடை கணை என இரு செவி புக – தேம்பா:5 47/2
ஏம கதி காட்டும் விழித்த இரு கண் – தேம்பா:5 90/3
கறை ஈர்ந்த எழில் காண எமக்கு இரு கண் – தேம்பா:5 96/2
வாய்ந்த ஒளி இரு வான சுடரினை மானும் இருவரை வாழ்க என – தேம்பா:5 117/1
ஆட இரு உலகு ஆக அளவு_அற வாழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 125/4
ஆய இரு உலகு ஆக அளவு அற வாழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 126/4
வல்லை இரு உலகு ஆக அளவு அற வாழ அரு மணம் ஆயதே – தேம்பா:5 127/4
செ ஒழுகு தேவன் அருள் வவ்வு இரு மைந்தர் இனை – தேம்பா:5 154/2
எழுது மறை ஒன்று எனினும் பழுது இல் இரு கல் எழுத – தேம்பா:5 157/2
கனிய இவை ஓதுதலின் இனிய இரு போதும் உறீஇ – தேம்பா:5 159/2
இரு உளத்திற்கு உணர்வு ஒன்றாய் இசைத்த முறை நன்று அறிய – தேம்பா:6 18/2
அவமே துயர் செய் நான் எனது என்று ஆய இரு பற்று இனிது அறுக்கும் – தேம்பா:6 53/3
பிதிர் வரும் இரு கண் ஆறே பெரும் துயர் ஒழிக்கல் ஆற்றா – தேம்பா:7 63/4
இரு மதி எல்லை நாள் இன்ன ஆறு போய் – தேம்பா:7 74/1
மண் புலனான் இரு செவியால் வான் உரிய இன்பு அருந்த மது சொல் கொண்டான் – தேம்பா:8 2/4
விழுந்து இரு விழும் திரு அடியை வேண்டினான் – தேம்பா:8 26/3
இரு கண முடியுடன் இரவி ஆடையாள் – தேம்பா:8 31/4
அம் பொன் மேல் தவழ் உருக்கொண்டு ஆங்கு உலாம் பேர் அணிகள் இரு தலைவர் என தோன்றினாரே – தேம்பா:8 62/4
மா இரு ஞாலம் மூடு மாசு இரா அற வில் வீசி – தேம்பா:9 71/1
பாய் இரு சுடரோடு ஒத்தார் பகல் இரா இல வானோர்க்கு ஒன்று – தேம்பா:9 71/2
காய் இரு விசும்பின் மாட்சி காட்டிய மனை அது அன்றோ – தேம்பா:9 71/4
பூட்டிய புணர்ச்சி பாலால் புணர் இரு துவங்கள் வேற்று ஆய் – தேம்பா:9 76/1
மீன் நிலாவு இரு விழி மேய்ந்து உள் தேறுவான் – தேம்பா:9 87/4
தூற்றுவான் இரு விழி சொரிந்த மாரியை – தேம்பா:9 117/2
மா இரு ஞாலம் கொண்ட மருட்கு இனைந்து அழுத வானம் – தேம்பா:10 2/1
போய் இரு புடையில் செந்நெல் பொதிர்ந்த மார்கழி நாள் ஐ_ஐந்து – தேம்பா:10 2/3
ஆய் இரு உலகும் ஓங்க ஆண்டகை உதித்தல் ஓர்ந்தான் – தேம்பா:10 2/4
மின்னி நா இடி வெற்பு ஈர்ந்து வேறு இரு கூறு செய்வது – தேம்பா:10 8/1
அப்பால் நடந்தார் அண்டத்து இரு அம் சுடர் ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:10 56/1
எரி மாலை தாங்கு உடலால் பகல் செய் விண்ணோர் இரு புடையில் – தேம்பா:10 59/1
மடுத்து இருப்ப கரை அன்றோ என்று கூப்பி வணங்கி இரு கை – தேம்பா:10 68/2
தாழ்ந்து தாழ்ந்து இரு தாமரை கழல் தாழ்தல் ஆர்தல் இல் தாழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/2
கண் புலத்து உறு மாரியோடு இரு கை தலங்களில் ஏந்தினான் – தேம்பா:10 127/4
மல் செய்கை முதிர்ந்து உயர்ந்தோன் இரு கால் இங்கண் வந்து உதிப்பான் என மறையால் அறிந்தேம் அன்பின் – தேம்பா:11 35/1
பல் செய்கை காட்ட இரு வினையால் யார்க்கும் பயன் தர நீய் முன் உரைத்த வண்ணம் எய்தி – தேம்பா:11 35/3
அன்று இன்னான் இரு வினைக்கும் பயன் உய்த்து எய்தற்கு அரசு ஒக்கும் வடிவு ஒக்க பொலிந்து தோன்ற – தேம்பா:11 56/1
பேர் அணிக்கு இரு தலைவரின் பெற்றியின் தோன்றி – தேம்பா:11 91/2
இருத்தியொடு முலை தழுவும் இளையோர் போல் வாய் பொருத்தி இரு முத்து ஏற்றி – தேம்பா:11 116/3
என்றன கடும் சொல் வாளால் இரு செவி முதல் ஈர்த்து அங்கண் – தேம்பா:12 94/1
தடுப்பு_அரும் மறையின் வாய்மை தவறு இலாது இரு கபோதம் – தேம்பா:12 99/3
இரு சுடரோன் பட ஈர்_ஐயாயிரம் – தேம்பா:13 18/1
வேல் இல்லன வளையோடு இரு மழு இல்லன விரி நீள் – தேம்பா:14 50/2
அடியோடு இரு கரம் அற்று உகும் அழகு உற்ற அவிர் அணிகள் – தேம்பா:14 56/3
ஈர்_இரு தேரினர் ஈர்_அறு யானையினர் – தேம்பா:15 68/1
ஓர் இரு_நூறு உகள் மா உயர் வில்லினர் வந்து – தேம்பா:15 68/2
ஆர் இரு பாலினர் ஆர்த்து இவனை துதைய – தேம்பா:15 68/3
பார் இரு நால் திசை அன்று பதைத்தனவே – தேம்பா:15 68/4
சசி பட அறுத்து இரு பிறைகள் ஆக்கிய சமத்து எரி வளை படை அறவும் நோக்கு இலா – தேம்பா:15 75/3
முருக்கின சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் முறுக்கென வளைத்திட ஒரு கை தாக்கினர் – தேம்பா:15 76/2
திளைத்தன சினத்து இரு புடையின் நூற்றுவர் சிலை கொடு பனித்தன கணைகள் தாக்கலின் – தேம்பா:15 77/1
இறுத்து என மறைக்கு உயர் இரதம் நீர்த்தனன் இருள் பொறி அகி கொடு இரு நிலா பிறை – தேம்பா:15 81/2
தெளி முகத்து எரிந்த மின் போல் தீ எரி இரு வாள் வீசி – தேம்பா:15 86/3
நனி வெகுண்ட கணை குறி தவிர்ந்தது இல நனி எழுந்த பிணம் இரு கரை – தேம்பா:15 92/2
படி சுமந்த பல உயிர் அடங்கல் மருள் பட வளைந்த இரு தனு பொர – தேம்பா:15 95/4
அழல் எழ வளைத்த சாப இரு முகில் அளவு_இல பனித்த பாண மழையொடு – தேம்பா:15 110/1
முடுகி வரும் வேகமுடன் உவண இரு வண் சிறகும் முரிய வரு தாக்கில் அவர் தாக்க – தேம்பா:15 120/1
வருடல் என யூக இரு புடையில் உள யாவும் அற வய விருதர் வீழ்ந்த பினர் மீள – தேம்பா:15 121/1
சுடவும் அழலோடு விடம் வடியும் அயில் நின்று இரு கை துறுவி எதிர் கோ உரம் உரைத்து – தேம்பா:15 126/2
ஊறு பட ஓர் கணை படாது புவி ஊறு பட ஓர் இரு வில் போர் படும் உடன்றே – தேம்பா:15 127/4
ஓர் இரு_நூறு உறழ் ஒரு மு_நூறு உடை – தேம்பா:15 132/1
ஈர் இரு வகை படை ஈட்டினான் பினர் – தேம்பா:15 132/2
பேர் இரு சிறகென பிரித்து அதற்கு வெம் – தேம்பா:15 132/3
போர் இரு வரி என இருவர் போக்கினான் – தேம்பா:15 132/4
உரி இரு வகுப்பில் விட்டு உருமின் முட்டினான் – தேம்பா:15 134/4
பேர் இரு படை-தமுள் பிரிந்து சேர்ந்து வெம் – தேம்பா:15 137/2
போர் இரு முகம் முறிவு இன்றி போர் செய்வார் – தேம்பா:15 137/3
ஓர் இரு புனல் என உதிரம் ஓடவே – தேம்பா:15 137/4
கொன் ஆளியின் இரு மா உயர் கொலை ஈர் எமர் பொருதார் – தேம்பா:15 142/4
வில் வாய் உகு கணை மாரியின் விரி போர் இரு முகமும் – தேம்பா:15 143/3
கதம் ஏற்பட வய நெட்டு இரு கதை இட்டு இரு கனல் போல் – தேம்பா:15 146/3
கதம் ஏற்பட வய நெட்டு இரு கதை இட்டு இரு கனல் போல் – தேம்பா:15 146/3
இரு கார் பல எரி ஏறு உக விளையாடின எனவே – தேம்பா:15 147/1
திரிகின்றன இரு தீ நிகர் திரிகின்றன எவணும் – தேம்பா:15 148/1
எரி எரித்தன உலறும் முள் கழை இரு சுரத்து என அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 155/4
இரு முகத்து எதிர் படைகள் சிந்திட இருவர் வெம் சமர் பெருகலின் – தேம்பா:15 156/1
இரு முகத்து இவை இவரலின் நடு உள எரி முகத்து இரு நிருபரும் எதிர் எதிர் – தேம்பா:15 158/1
இரு முகத்து இவை இவரலின் நடு உள எரி முகத்து இரு நிருபரும் எதிர் எதிர் – தேம்பா:15 158/1
சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும் – தேம்பா:15 159/1
சுழல் எழ திரி இடிகளொடு இரு முகில் சுளி முகத்து என வர இரு இரதமும் – தேம்பா:15 159/1
அழல் எழ குனி இரு சிலை முடிவு இல அழல் பனித்து என விடு கணை மழை விழ – தேம்பா:15 159/2
நிழல் எழ புயலொடு குயில் இனம் என நிரை நிரைத்து எதிர் இரு படை மெலியவே – தேம்பா:15 159/4
பதம் மிக தனு வளையவும் இரு துணி பட மறுத்து அடல் ஒரு சிலை வளையும் முன் – தேம்பா:15 162/2
சிந்தின இரு கழல் சிந்தின தலைமுடி – தேம்பா:15 173/3
இரு மலி உலகு உளரே இணரொடு தொழும் அடியே – தேம்பா:15 185/3
வான் சுவை தகவின் தேவ வாழ்த்து இரு செவியின் வாயால் – தேம்பா:16 7/1
எல் வழங்கிய இரு முடி அரசர் எண் அரிதே – தேம்பா:16 8/4
ஓர் இரு முகிலின் ஒப்ப ஒலித்து இரு தடம் தேர் ஓடி – தேம்பா:16 44/1
ஓர் இரு முகிலின் ஒப்ப ஒலித்து இரு தடம் தேர் ஓடி – தேம்பா:16 44/1
பேர் இரு அசனி ஒத்தார் பெரும் சினத்து உடற்றி ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 44/2
நேர் இரு வய வில் கோலி நேர் அலால் தமில் தாழ்வு இன்றி – தேம்பா:16 44/3
ஈர்_இரு திசைகள் கூச இயன்ற போர் உரைக்கும்-பாலோ – தேம்பா:16 44/4
கண் கவிழ்ந்த சிகரம் தாங்கு அடுத்த இரு பொன் கம்பம் இடை – தேம்பா:17 37/2
சிகை விளைத்த திறம் மிக்கோன் இரு தூண் தன் கை திறத்து ஒடித்து – தேம்பா:17 38/2
கூழ் விளை குலுத்தமும் இறுங்கும் கோத்து இரு
நீழ் விளை நிரைத்த பல் காவும் நீங்கியே – தேம்பா:18 3/2,3
சேண் நெறி தவழ் மலை செல்ல சேர்ந்து இரு
கோள் நெறி உம்பர் வந்து எதிர்கொண்டார் அரோ – தேம்பா:18 5/3,4
மின் அல்லால் நிகர்ப்பு அரிது ஓர் எழுத்தில் தீட்டி விதித்து இரு கல் – தேம்பா:18 21/1
மின் முகத்து பொறித்த அணி இரு கல் ஏந்தி வெம் சுடர் போல் – தேம்பா:18 23/1
தீட்டிய இரு கல் ஏந்தி மோயிசன் போய் திசைகள் நான்கு உரைத்த நல் மறைநூல் – தேம்பா:18 35/1
ஈட்டிய மணி பூம் சினைகளை பரப்பி இரு நிலம் நிழற்றி நின்றதுவே – தேம்பா:18 35/4
தாய் இரு கரத்து எழும் தனயன் போற்றினர் – தேம்பா:20 1/3
போய் இரு புடை நிழல் பொலி செல்வு ஏகினார் – தேம்பா:20 1/4
அள் உற மலி இருள் இரு கண் அட்டதால் – தேம்பா:20 5/2
அலம் புரை முகைத்த தேன் பூ அலர் இரு கரையில் விம்மி – தேம்பா:20 33/2
கீறுமை உருவம் காட்டி கிளைத்த தோள் இரு_நூறு ஆக்கி – தேம்பா:20 49/2
உறங்கும் பொழுது ஈர்_ஐந்து_ஒரு மீனும் இரு சுடரும் – தேம்பா:20 59/2
பீள் கையும் இரு கண் புதைத்து அழுது இந்தோ பிரிய நின் தொழும்பனே எம்-தம் – தேம்பா:20 77/3
பார் முகத்து இரு கண் ஒத்தார் படர் வழி கடந்த பின்னர் – தேம்பா:21 1/3
இரு வாய் உருவும் பேய் இனத்திற்கு இல்லாது எனினும் வேண்டு நிலைக்கு – தேம்பா:23 5/1
மாட்சியால் உயர் அ நாட்டில் வந்து இரு யூதர் கண்ட – தேம்பா:23 18/2
பதைத்த உடல் பத்து_இரு பனைக்கும் உயர் பாய்ந்தான் – தேம்பா:23 50/1
துதைத்த அரி தோர்ப்ப எதிர் துள்ளி இரு காலால் – தேம்பா:23 50/2
இடித்த இரு கார் என எதிர்த்து இருவர் தம்மை – தேம்பா:23 51/2
அழுந்து இரு அடி கொடு அகத்தினை உதைப்ப – தேம்பா:23 53/2
ஈர்_ஏழு வெண் திங்களும் முன் ஈர்_இரு தண் திங்களும் முன் – தேம்பா:23 71/1
சிரகமாய் இரு மருப்பு இடை பைத்து உயர் செத்த – தேம்பா:23 82/1
உள்ளிய வஞ்சனை உதவ அ இரு
தெள்ளிய அறிவினோர் திறம்பு இலா தவம் – தேம்பா:23 118/1,2
என்று அலர் சுடிகை சூடி இரு விசும்பு எங்கும் நிற்பார் – தேம்பா:24 10/3
எஞ்சல் ஏது இரந்த இரு மைந்தர் ஈடு இவண் – தேம்பா:24 13/2
உறையோடு கலந்து இரு விண்டு இடை ஊர் உருளோடு திரிந்த இரதம் திரளே – தேம்பா:24 29/2
இரு புடையில் உற்ற சோகும் ஒலி தர எதிரும் எதிருற்ற யாவும் அற அமர் – தேம்பா:24 31/2
கொடு மலை சுருட்டி ஆய இரு புய குவடு எழ வளைத்த சாப மழை விட – தேம்பா:24 34/2
புடவியை அனைத்தும் வேரோடு அசைவன புதவு அழல் கொளுத்து சூலம் இரு கையில் – தேம்பா:24 36/1
தெறும் இடி இனத்து வேக இன முகில் திசை திசை அனைத்தும் வேக இரு விழி – தேம்பா:24 37/3
அழல இரு விழி அழல மற மனம் அழல இரு செவி அழல வாய் – தேம்பா:24 38/3
அழல இரு விழி அழல மற மனம் அழல இரு செவி அழல வாய் – தேம்பா:24 38/3
அழல அடையலும் அழலும் இருவரும் அழலும் இரு கதையொடு பொர – தேம்பா:24 38/4
திரிவர் உகளுவர் அணுகி அகலுவர் திமிர இரு புயம் உறுமுவர் – தேம்பா:24 39/1
ஓவி நாண ஒருங்கி இரு கால் கொடு – தேம்பா:24 59/3
இருள் சொரிந்து அடர்ந்த கங்குல்-இடை முகில் இரு கண் கூச – தேம்பா:25 14/1
தகை இலா சொன்ன பாலால் சடத்து இரு கரடி பாய்ந்து – தேம்பா:25 62/3
உரைத்த வாய்மை இரு செவி ஊடு இனிது – தேம்பா:26 28/1
எம்மை ஈங்கு அளித்து இரு விசும்பு உயர்ந்த வான் நயங்கள் – தேம்பா:26 55/1
கோன் கலந்த சீர் வாழ்த்து உனக்கு உணர்த்து இரு குருவே – தேம்பா:26 71/4
தான் தனது என்று இரு தகுதி பற்றலும் – தேம்பா:26 128/1
தொழும் தனது இரு கரம் குவித்து தோன்றினான் – தேம்பா:26 136/4
இரு கை மாறு இல ஏழ் கொடை போற்றியே – தேம்பா:27 36/4
ஏம் உற்று மணம் உற்று மீள்வாம் என்ன இரு குரவர் – தேம்பா:27 45/3
கூடிய துயர்க்கு இரு குரவர் நாள்-தொறும் – தேம்பா:27 52/2
இரு மணி படலையின் இருவர் வாழ்ந்து உராய் – தேம்பா:27 57/1
நூல் வழி கொணர்ந்த பித்து நோம் இரு கண்ணில் பூசி – தேம்பா:27 68/1
இரு மணி களிப்பின் கண்டான் இரும் கொடை பயனின் மிக்கான் – தேம்பா:27 69/4
பொடிய ஓர் அளவு அற்று உய்த்தான் புலம்பு உனக்கு இரு கண் தந்தான் – தேம்பா:27 71/3
இரு வகை படும் இ உயிர் விட்டு இடை – தேம்பா:27 88/1
வேறுபடும் மனு_குலமே ஒருப்படுத்தும் இரு கையாம் மிடி வாழ்வு அன்றி – தேம்பா:27 100/2
ஈறுபடு நாளில் வரும் இரு வினை வீயா பயன் பின்பு இல்லை என்பார் – தேம்பா:27 100/4
இரு மணி படலையின் இருவர் சேர்த்து அலர் – தேம்பா:27 109/3
எஞ்சிய எமக்கே வேண்டும் இரு வகை என்ன முன்பான் – தேம்பா:27 150/3
இரு வகை வழங்கும் காரணம் இன்றி இயை வினை இன்றி நாள் இன்றி – தேம்பா:27 163/1
கதிர் செய் குழை வில் வீச இரு கண் செம் தீ பொழிய – தேம்பா:28 26/3
இரு மஞ்சு அன்ன இருண்டு ஒளிறும் இயல்பு உற்று அவிர் கூந்தல் – தேம்பா:28 27/1
ஓதம்-கொல்லோ இரு செவி ஊடு ஊட்டி உயிர் கொல்வார் – தேம்பா:28 31/4
இனையவே பலவும் கூறி இரு விழி குருடர் யானை – தேம்பா:28 70/1
பூதி-தன் அழலை படைத்தனன் என்றால் பொருவ இ இரு தழல் நோக்கின் – தேம்பா:28 87/3
படம் புனைந்து எழுதினால் போல் பகல் இடை இரு கண்ணோடு ஐந்து – தேம்பா:29 11/1
நோய் உடை இரு கண் வெய்யோன் நோக்கு இலா மூடிற்று என்ன – தேம்பா:29 16/1
நின்று பேர் உயிர்ப்பு வீக்கி நீர் மழை இரு கண் தூவி – தேம்பா:29 36/3
எள் ஆர் வினை இரு கண் படம் மேல் கண்டான் இவன் தாதை – தேம்பா:29 49/3
கொள் ஆர் ஆறு இரு பத்து ஆண்டாய் குன்றா குண்ணன் என்பான் – தேம்பா:29 49/4
நுடக்கை முதிர் சுரமி நுவன்றது எல்லாம் நுவன்று இரு தாள் – தேம்பா:29 52/3
இடி தழுங்கி வீழ்ந்து அனைய இரு மைந்தர் கரத்து இறந்தான் – தேம்பா:29 76/4
தொக்கன எவரும் ஓட சூழ் இரு வானோர் தோன்றி – தேம்பா:29 86/3
மேதை கெட்டு இருண்டு இரு விழி கெட்டு எள்ளிய – தேம்பா:29 92/2
குடம் புரை இரு புயம் குழைத்த சாந்தினை – தேம்பா:29 121/1
வான் முகத்து இரு சுடர் மருள தோன்றினார் – தேம்பா:29 126/4
இன்பு உகுக்கும் ஓர் இரு செல் கூறாது அந்தோ இராவு ஒளித்தீர் – தேம்பா:30 17/2
துயர்வார் இரு கண் மழை தூவி அழ – தேம்பா:30 34/2
விள்ளிய அன்பும் உட்கும் வியன் இரு பாயும் பாய்த்தி – தேம்பா:30 82/2
என் நெஞ்சு ஒப்ப இரு பொழுதும் இருள் பொழிலே – தேம்பா:31 40/1
இரவிக்கு ஒப்பான் இரு பொழுதும் மலர் மரை தாள் – தேம்பா:31 41/2
இரு மத்திரி கொண்டு எரி பற்றியதே – தேம்பா:31 54/4
காதையும் தெளிப்ப எனக்கு ஓர் ஊர் இல்லை கலந்து இரு குலத்து உதித்து இல்லை – தேம்பா:31 93/2
பற்று ஆறு கடந்து இரு சீர் பயந்து இணையா புவேமியர்-தம் பதிகள் ஈட்டம் – தேம்பா:32 78/2
உகைத்த ஏவலில் ஓர் இரு போது அது – தேம்பா:33 16/3
சுனைய தாமரை இரு கண் சுட்டு எரி அழல் திரள் உண்டது – தேம்பா:33 23/3
கனிய ஆடுவள் உயிரை காத்த மெய் என இரு பொழுதே – தேம்பா:33 24/2
அணி கலத்து இரு மா மணி என தயையும் அன்புமாய் ஒருப்பட தானே – தேம்பா:34 50/3
என்று எழும் அவாவொடு விழுந்து இரு விழு தாள் – தேம்பா:35 35/1
அயிர் கடந்த இனிய இன்பத்து அங்கணின் இரு நாள் போக்கி – தேம்பா:35 39/1
கோள் அழுந்திய கொள்கையின் விலாவினோடு இரு கை – தேம்பா:35 68/3
ஒளி முகத்து இரு மா சுடரோடு ஒத்து இருவர் – தேம்பா:35 82/1
ஒளி பொதிர்ந்த இரு சுடர் ஒத்து இவர் – தேம்பா:36 13/2
தாயொடு புதல்வன் இரு புடை தாங்கி தகும் துயர் ஆற்றும் அருள் இயக்க – தேம்பா:36 39/1
துடி வணங்க இசை குழல் வணங்க மிசை அமரர்கள் துதி வணங்க முடிவு_இல வணங்கும் இரு உலகு எலாம் – தேம்பா:36 102/4
ஐ அகத்து இரு தலை பறவை ஆகிலம் – தேம்பா:36 122/2

மேல்


இரு-பால் (5)

நல முறையும் பார்த்து இரு-பால் பகுப்ப வானோர் நம்பி தனது இல்லாளை மகனை தன் தாய் – தேம்பா:11 44/2
கொடி உண்ட வான் தளங்கள் ஒரு-பால் முன்ன கோ கணம் போல் மற்று அமரர் இரு-பால் சூழ – தேம்பா:11 45/2
மலைத்து அளி இரு-பால் மல்கி மகர யாழ் இசைகள் செய்ய – தேம்பா:12 15/1
ஒப்பு அடை அலைகள் பிரிந்து அகன்று இரு-பால் உயர்ந்து நின்று இடத்து இவர் புக்கு – தேம்பா:14 46/3
இருவரும் இரு-பால் ஆசி இட்டு அருள் உரையின் தேற்ற – தேம்பா:34 19/1

மேல்


இரு_நூறு (3)

ஓர் இரு_நூறு