அ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 305
அஃக 1
அஃகா 1
அஃகாது 1
அஃகி 3
அஃகு 1
அஃகும் 1
அஃது 9
அஃதே 4
அஃதை 1
அக்கர 1
அக்கனின் 1
அக்கி 1
அக்கிசன் 1
அக்கு 3
அக 17
அகட்டில் 1
அகட்டு 4
அகடு 8
அகடே 1
அகணி 1
அகத்தாரும் 1
அகத்தால் 4
அகத்தாள் 2
அகத்தில் 4
அகத்தின் 1
அகத்தினர் 1
அகத்தினான் 1
அகத்தினில் 1
அகத்தினை 1
அகத்து 57
அகத்தும் 2
அகத்துள் 2
அகத்தே 1
அகத்தை 1
அகத்தோன் 1
அகப்பட்டு 1
அகப்படாத 1
அகம் 26
அகம்-தனில் 1
அகமும் 1
அகமே 2
அகல் 38
அகல்-மின் 4
அகல்தல் 1
அகல்வரை 1
அகல்வார் 2
அகல்வு 1
அகல 9
அகலம் 4
அகலல் 1
அகலவும் 1
அகலவே 4
அகலா 1
அகலாது 4
அகலினும் 1
அகலுதற்கு 1
அகலுது 1
அகலும் 5
அகலுவர் 1
அகலுள் 2
அகவ 2
அகவி 3
அகழ் 2
அகழி 5
அகழியை 1
அகற்றலில் 1
அகற்றி 10
அகற்றினார் 4
அகற்றினான் 1
அகற்று 1
அகற்றுதி 1
அகற்றும் 1
அகற்றுவனோ 1
அகன்ற 35
அகன்றது 3
அகன்றதுவே 1
அகன்றனர் 1
அகன்றனரே 1
அகன்றனள் 1
அகன்றனனே 1
அகன்றனையோ 2
அகன்றார் 4
அகன்றாள் 1
அகன்றான் 3
அகன்றிலா 1
அகன்று 58
அகன்றுளி 1
அகன்றே 3
அகன்றொடு 2
அகி 2
அகில் 19
அகிலில் 1
அகிலோடு 1
அகீதத்தன் 1
அகைத்தன 1
அகைப்பார் 1
அகோர 1
அங்க 4
அங்கண் 73
அங்கணார் 1
அங்கணில் 2
அங்கணின் 2
அங்கம் 2
அங்களை 1
அங்கனை 1
அங்காந்து 2
அங்கி 1
அங்கிலிய 1
அங்கு 46
அங்குசம் 1
அங்கும் 1
அங்கை 1
அச்சமும் 1
அச்சமோடு 1
அச்சு 6
அசடர் 3
அசடரை 2
அசரீயன் 1
அசல 3
அசனி 22
அசனிகள் 1
அசனியான் 1
அசனியின் 1
அசனியை 2
அசி 1
அசியொடு 1
அசியோடு 1
அசீரியம் 1
அசும்பில் 1
அசும்பு-இடை 1
அசுரர் 1
அசை 4
அசைக்கும் 2
அசைத்த 1
அசைத்து 1
அசைய 1
அசையவும் 1
அசையா 1
அசையால் 1
அசைவன 1
அசைவு 2
அசைவும் 2
அசைவொடு 1
அசோரன் 1
அஞ்ச 20
அஞ்சம் 2
அஞ்சமோடு 1
அஞ்சல் 2
அஞ்சலால் 1
அஞ்சலி 2
அஞ்சலியும் 1
அஞ்சலொடு 1
அஞ்சவோ 5
அஞ்சன 1
அஞ்சனம் 1
அஞ்சா 19
அஞ்சாதார் 1
அஞ்சி 29
அஞ்சிய 8
அஞ்சியது 1
அஞ்சியதோ 1
அஞ்சியே 1
அஞ்சில 3
அஞ்சிலனாய் 1
அஞ்சிலார் 1
அஞ்சிலான் 1
அஞ்சிலிர் 2
அஞ்சின 3
அஞ்சினர் 4
அஞ்சினர்-ஆல் 1
அஞ்சினராய் 1
அஞ்சினரோ 1
அஞ்சினன் 1
அஞ்சினன்-ஆல் 1
அஞ்சினனோ 1
அஞ்சினார் 5
அஞ்சினால் 1
அஞ்சினான் 1
அஞ்சினானே 1
அஞ்சினிர் 1
அஞ்சு 7
அஞ்சு_ஏழ் 2
அஞ்சுக 6
அஞ்சும் 5
அஞ்சுவது 1
அஞ்சுவர் 1
அஞ்சுவார் 3
அஞ்சுவாரோ 1
அஞ்சுவான்-கொல்லோ 1
அஞ்சுவையோ 1
அஞ்சேல் 5
அஞ்சேன் 3
அஞ்சொடு 1
அஞர் 11
அஞரில் 1
அட்ட 2
அட்டதால் 1
அட்டு 10
அட்டு-இடை 1
அட 11
அடக்கல் 1
அடக்கலால் 1
அடக்கலின் 1
அடக்கி 8
அடக்கினனும் 1
அடக்கினாரே 1
அடக்குபு 1
அடங்க 4
அடங்கல் 4
அடங்கலரும் 1
அடங்கலும் 3
அடங்கா 5
அடங்காத 1
அடங்காதான் 1
அடங்காது 1
அடங்கிய 7
அடங்கில 3
அடங்கிலும் 2
அடங்கு 10
அடர் 2
அடர்த்தி 1
அடர்ந்த 8
அடர்ந்து 7
அடர 2
அடரா 1
அடரும் 3
அடல் 33
அடலார் 1
அடலால் 1
அடலில் 1
அடலின் 1
அடலை 2
அடலோடு 1
அடலோய் 2
அடலோன் 1
அடவி 2
அடவியால் 1
அடவியில் 1
அடவு 1
அடா 22
அடி 150
அடிக்கு 1
அடிக்குவார் 1
அடிகள் 11
அடிகள்-தம் 1
அடிகளே 2
அடித்த 3
அடித்ததே 1
அடித்தலின் 1
அடித்திடுவார் 1
அடித்து 10
அடிபட 3
அடிமை 4
அடியன்-தன்னை 1
அடியனளும் 1
அடியனென் 1
அடியனேன் 1
அடியாட்கு 1
அடியால் 1
அடியாள் 8
அடியாளும் 1
அடியில் 7
அடியின் 4
அடியினன் 1
அடியினால் 1
அடியினாள் 2
அடியுண்டு 1
அடியே 4
அடியேற்கு 2
அடியேன் 5
அடியேனை 1
அடியை 12
அடியொடு 1
அடியோடு 1
அடு 5
அடுக்கி 2
அடுக்கிய 1
அடுக்கு 1
அடுக 1
அடுத்த 13
அடுத்தவற்றை 2
அடுத்தவை 1
அடுத்தன 1
அடுத்தனர் 1
அடுத்தனர்-ஆல் 1
அடுத்தால் 1
அடுத்து 15
அடுதியே 2
அடுப்பதற்கு 1
அடும் 41
அடை 47
அடைக்கலத்து 1
அடைக்கலம் 4
அடைக்கலமாய் 1
அடைக்கலமே 2
அடைக்கலான் 1
அடைகாத்து 1
அடைகினும் 1
அடைகு 2
அடைகுவர் 1
அடைத்த 3
அடைத்தது 1
அடைத்தன 1
அடைத்தனன் 1
அடைத்தாள் 1
அடைத்து 5
அடைதல் 2
அடைதி 1
அடைந்த 24
அடைந்தது 1
அடைந்தவர் 2
அடைந்தன 3
அடைந்தனர் 1
அடைந்தாய் 1
அடைந்தார் 9
அடைந்தால் 2
அடைந்தாள் 1
அடைந்தான் 7
அடைந்து 31
அடைந்துளி 3
அடைப்ப 2
அடைப்பதற்கு 1
அடைப்பதற்கே 1
அடைய 5
அடையல் 1
அடையலும் 3
அடையா 13
அடையும் 3
அடைவடி 1
அடைவது 2
அடைவரோ 1
அடைவார் 1
அடைவார்க்கு 1
அடைவு 2
அடைவு_அரும் 2
அண்ட 5
அண்டத்து 2
அண்டம் 4
அண்டர் 1
அண்டரும் 1
அண்டனர் 1
அண்டா 1
அண்டாதன 1
அண்டி 4
அண்டிய 1
அண்டிய-கால் 1
அண்டியதால் 1
அண்டின 1
அண்டினர்-ஆல் 3
அண்டினார் 1
அண்டினான் 1
அண்டுளி 1
அண்டையில் 1
அண்ண 1
அண்ணர் 2
அண்ணல் 2
அண்ணலர் 1
அண்ணலரே 1
அண்ணற்கு 1
அண்ணி 4
அண்ணும் 1
அண்ணுவார் 1
அண்மினரே 1
அண்மினாய் 1
அண்மினார் 2
அண்மினாரே 1
அண்மினாள் 1
அணங்கான் 1
அணங்கிய 1
அணங்கில் 1
அணங்கினை 1
அணங்கு 25
அணங்கும் 1
அணங்குமே 1
அணங்கையார் 1
அணம் 1
அணி 243
அணி-மின் 1
அணிக்க 2
அணிக்க_அரு 1
அணிக்கல 1
அணிக்கு 4
அணிகள் 9
அணிகளே 1
அணிகுவர் 1
அணிசெய்க 1
அணித்து 1
அணிதல் 2
அணிந்த 48
அணிந்ததற்கே 1
அணிந்தது 1
அணிந்தன 4
அணிந்தனர் 1
அணிந்தனள் 1
அணிந்தாயோ 2
அணிந்தார் 5
அணிந்தாள் 1
அணிந்தான் 2
அணிந்து 20
அணிந்தேன் 1
அணிப்பு 1
அணிய 4
அணியா 1
அணியாக 1
அணியாய் 8
அணியில் 1
அணியின் 6
அணியு 2
அணியும் 6
அணியே 12
அணியொடு 1
அணியோ 2
அணிவார் 2
அணிவாரும் 1
அணிவு 2
அணு 2
அணுகல் 2
அணுகா 4
அணுகாத 1
அணுகான் 1
அணுகி 18
அணுகியே 1
அணுகின் 1
அணுகினார் 1
அணுகினாரே 2
அணுகினான் 1
அணுகு 3
அணுகுதீர் 1
அணுகும் 3
அணுகுவர் 2
அணுகேல் 1
அணுவாய் 1
அணை 21
அணைகுபு 1
அணைகுவர் 1
அணைத்த 2
அணைத்தலும் 1
அணைத்தான் 2
அணைத்து 1
அணைந்து 1
அணையல் 1
அணையில் 2
அணையின் 1
அணையும் 1
அத்தம் 3
அத்தர் 1
அத்தனம் 1
அத்தனாது 1
அத்தாணி 1
அத்தால் 1
அத்திகள் 2
அத்தியின் 1
அத்திரம் 2
அத்திரி 1
அத்து 1
அத்துணை 2
அதட்டி 2
அதட்டிய 4
அதர் 4
அதளும் 1
அதற்கு 11
அதற்கே 2
அதன் 7
அதனின் 1
அதனை 10
அதால் 1
அதிசய 1
அதிசயத்து 1
அதிசயம் 1
அதிசயித்த 1
அதிசயித்து 9
அதிசயிப்ப 3
அதிட்டன் 3
அதிட்டனும் 2
அதிபதி 2
அதிபதி-தனை 1
அதிபர் 1
அதிர் 21
அதிர்குப 1
அதிர்குவர் 1
அதிர்த்த 1
அதிர்த்தனன் 1
அதிர்த்து 2
அதிர்ந்த 1
அதிர்ந்தது 1
அதிர்ந்து 10
அதிர்ப்ப 3
அதிர்ப்பில் 1
அதிர்பட்டு 1
அதிர்வன 1
அதிர்வார் 1
அதிர்வு 1
அதிர 11
அதிரவே 1
அதிரும் 4
அதில் 3
அதின் 9
அது 95
அதுக்கினாள் 1
அதும் 2
அதுவே 6
அதுவோ 4
அதுனீசதன் 2
அதே 28
அதேல் 1
அதை 15
அதோ 18
அந்த 1
அந்தகற்கு 1
அந்தகன் 2
அந்தணர்க்கு 1
அந்தம் 2
அந்தமாய் 1
அந்தர 3
அந்தரத்து 1
அந்தரம் 4
அந்து 2
அந்தோ 36
அந்தோனி 1
அநந்த 4
அநந்தம் 2
அநந்தன் 2
அப்படி 1
அப்பால் 16
அப்பில் 1
அப்பு 4
அப்புறத்து 2
அப்புறம் 3
அப்பொழுதில் 1
அப்பொழுது 1
அபயர் 8
அபயரும் 1
அபயவர் 1
அபிரம் 1
அபீரோன் 1
அபையர் 1
அம் 158
அம்பர் 1
அம்பரம் 2
அம்பாய் 1
அம்பால் 1
அம்பிய 2
அம்பின் 4
அம்பினர் 1
அம்பினால் 1
அம்பு 15
அம்புகள் 1
அம்புய 4
அம்புயம் 2
அம்புலி 3
அம்புவி 1
அம்மா 12
அம்மையே 1
அமர் 58
அமர்க்கு 2
அமர்க 1
அமர்த்திடல் 1
அமர்த்திய 1
அமர்ந்த 3
அமர்ந்து 1
அமரர் 35
அமரர்க்கு 3
அமரர்கள் 2
அமரரும் 4
அமரரே 3
அமரன் 3
அமரில் 1
அமரின் 2
அமரினால் 1
அமரும் 1
அமலன் 9
அமலனும் 1
அமலேக்கு 9
அமலை 2
அமளி 1
அமளியில் 1
அமளியே 1
அமான 1
அமிர்த 4
அமிர்தத்து 1
அமிர்தம் 14
அமிர்தமே 1
அமிர்தமொடு 1
அமிர்து 6
அமிழ்கின்றேம் 1
அமிழ்தம் 1
அமிழ்து 6
அமிழ்தும் 1
அமிழ்ந்த 1
அமிழ்ந்தி 7
அமிழ்ந்திய 2
அமிழ்ந்தியே 1
அமிழ்ந்திற்று 1
அமிழ்ந்தினாரே 1
அமிழ்ந்தினாளே 1
அமிழ்ந்து 3
அமிழ்ந்துகின்றான் 1
அமிழ்ந்தும் 2
அமிழ்ந்துவார் 1
அமிழ்ந்துவாரும் 1
அமுங்க 1
அமுங்கி 1
அமுதமே 1
அமுதர் 2
அமுதில் 2
அமுதின் 1
அமுதினும் 1
அமுதினோடு 1
அமுது 41
அமுதும் 1
அமுதே 6
அமுதை 1
அமுதோ 1
அமுதோடு 1
அமுறேயரும் 1
அமை 19
அமைக்கும் 1
அமைக 1
அமைகின் 1
அமைகுவர் 1
அமைச்சர் 3
அமைத்த 10
அமைத்தது 1
அமைத்தவே 1
அமைத்தான் 1
அமைத்தி 1
அமைத்து 1
அமைதல் 5
அமைதி 7
அமைதிக்கு 1
அமைதியால் 1
அமைதியை 1
அமைந்த 24
அமைந்ததற்கே 1
அமைந்ததால் 1
அமைந்தது 1
அமைந்தவன் 1
அமைந்தன 2
அமைந்தான்-மன்னோ 1
அமைந்திலன் 1
அமைந்து 16
அமைந்தோய் 1
அமைப்பது 1
அமைய 2
அமையத்து 1
அமையமும் 1
அமையும் 1
அமைவ 2
அமைவதற்கே 1
அமைவது 2
அமைவன 2
அமைவான் 1
அமைவின் 1
அமைவு 1
அய்ய 3
அய்யத்தால் 2
அய்யம் 4
அய்யமாய் 1
அய்யர் 1
அய்யன் 2
அய்யனை 1
அய்யா 5
அய 2
அயங்கள் 2
அயம் 2
அயமா 1
அயமும் 2
அயர் 2
அயர்கின்ற 1
அயர்குவார் 1
அயர்ந்த 1
அயர்ந்தது 1
அயர்ந்தவை 2
அயர்ந்தார் 1
அயர்ந்தான் 2
அயர்ந்து 14
அயர்ந்தேன் 1
அயர்பவர் 1
அயர்வது 1
அயர்வா 1
அயர்வாய் 1
அயர்வாய்-கொல் 1
அயர்வார் 5
அயர்வாள் 2
அயர்வான் 2
அயர்வானேன் 1
அயர்வு 11
அயர்வுற்றாய் 1
அயர்வுற்றான் 1
அயர்வுற்று 2
அயர்வுற்றோன் 1
அயர்வேன் 1
அயர்வோர் 1
அயர 4
அயரார் 1
அயரிய 1
அயரு 1
அயரும் 2
அயருவார் 1
அயரேல் 2
அயல் 8
அயனம் 2
அயிர் 4
அயிர்ப்பில் 1
அயிர்ப்பின் 1
அயிர்ப்பு 5
அயிர்ப்புற்றான் 1
அயிர்ப்புற்று 1
அயிர்ப்பொடு 1
அயில் 27
அயில்கின்றான் 1
அயில்வாய் 1
அயிலக்கின 1
அயிலனோடு 1
அயிலால் 1
அயிலும் 2
அயிலுவர் 1
அயிலொடு 1
அயிலோடு 1
அயிற்றிய 1
அயிற 1
அயின்ற 2
அயின்று 2
அயோதரன் 1
அர்ச்சனை 5
அரக்கர் 2
அரக்கன் 2
அரக்கனை 1
அரக்கு 4
அரங்கம் 1
அரங்கவும் 1
அரங்கிய 1
அரங்கில் 2
அரங்கு 3
அரங்குள் 1
அரச 2
அரசர் 31
அரசர்க்கரசர் 1
அரசர்க்கு 1
அரசரை 3
அரசரோடு 1
அரசற்கு 2
அரசன் 44
அரசன்-ஆல் 1
அரசனாய் 1
அரசனும் 1
அரசனை 1
அரசனோடு 1
அரசாட்கு 2
அரசாய் 2
அரசாள் 11
அரசான் 1
அரசி 2
அரசியல் 3
அரசியும் 1
அரசின் 2
அரசு 79
அரசும் 1
அரசே 5
அரசை 2
அரசோ 1
அரண் 2
அரணம் 6
அரணமொடு 1
அரணின் 1
அரணும் 1
அரணே 1
அரணை 1
அரணோ 1
அரந்தை 6
அரந்தையின் 2
அரம்பையின் 1
அரவத்து 2
அரவம் 4
அரவின் 3
அரவு 13
அரவும் 3
அரவே 1
அரவை 1
அரவொடு 1
அரவோ 1
அரற்றி 11
அரற்றினராய் 1
அரற்றினாள் 2
அரற்று 1
அரற்றுவார் 1
அரா 6
அராபிய 1
அரி 33
அரிக்கு 1
அரிக 1
அரிகர் 2
அரிகள் 4
அரிகளை 1
அரிட்டம் 1
அரிதம் 1
அரிதாய் 4
அரிதில் 7
அரிதின் 6
அரிதினில் 1
அரிதினின் 1
அரிது 81
அரிது-ஆல் 1
அரிதே 12
அரிதோ 6
அரிந்த 5
அரிந்தது 2
அரிந்தாய் 1
அரிந்து 4
அரிய 82
அரியது 13
அரியவை 1
அரியனவும் 1
அரியான் 1
அரியின் 1
அரியும் 1
அரில் 2
அரிவை 5
அரிவையர் 1
அரிவையாரும் 1
அரிவையின் 1
அரிவையோடு 1
அரு 60
அருகில் 3
அருகு 19
அருகுறும்-கால் 1
அருகே 3
அருச்சனை 8
அருச்சனைக்கு 1
அருச்சனையின் 1
அருஞ்சுர 1
அருட்கு 3
அருணம் 1
அருணமே 1
அருத்தி 11
அருத்தியால் 2
அருத்தியில் 1
அருத்தியினால் 1
அருத்தியொடு 2
அருத்தியோடு 6
அருந்த 7
அருந்தல் 6
அருந்தலில் 1
அருந்தலின் 1
அருந்தவும் 1
அருந்தா 1
அருந்தார் 1
அருந்தி 18
அருந்திட 2
அருந்திய 17
அருந்திற்று 1
அருந்தின் 1
அருந்தினர் 1
அருந்தினார் 2
அருந்தினால் 1
அருந்தினை 1
அருந்து 5
அருந்துதிர் 1
அருந்துதீர் 1
அருந்துபு 1
அருந்தும் 5
அருப்பு 1
அரும் 284
அரும்ப 8
அரும்பி 3
அரும்பின 5
அரும்பு 7
அரும்புதியே 1
அரும்புதிரே 2
அரும்பும் 3
அருமறை 5
அருமறையோர் 1
அருமை 4
அருமையால் 1
அருவி 24
அருவியாகிய 1
அருவியின் 1
அருள் 342
அருள்க 2
அருள்தி 2
அருள்வாய் 1
அருள 1
அருளாய்-கொல்லோ 1
அருளாயோ 2
அருளால் 12
அருளான் 2
அருளி 8
அருளிட 1
அருளிய 1
அருளில் 5
அருளின் 20
அருளினால் 3
அருளினாலே 1
அருளும் 4
அருளே 10
அருளை 6
அருளொடு 6
அருளோடு 2
அருளோய் 3
அருளோர் 2
அருளோன் 1
அரூபியாய் 1
அரை 5
அரோ 92
அல் 18
அல்கல் 1
அல்கா 2
அல்கிய 1
அல்ல 3
அல்லது 24
அல்லதும் 4
அல்லதுவே 1
அல்லதோ 1
அல்லல் 6
அல்லலில் 1
அல்லவை 2
அல்லவைக்கு 1
அல்லவையும் 1
அல்லவையே 1
அல்லற்கு 1
அல்லாது 4
அல்லார் 1
அல்லால் 61
அல்லி 2
அல்லிய 1
அல்லின் 3
அல்லினை 1
அல்லும் 1
அல்லை 1
அல்லோ 2
அல 2
அலக்கண் 5
அலகிடு 1
அலகு 11
அலகு_இல் 1
அலகும் 1
அலகை 11
அலகைகள் 2
அலகைகாள் 1
அலகையும் 1
அலகையோடு 1
அலகையோடும் 1
அலகோடு 1
அலங்கல் 9
அலங்கலை 1
அலங்கலோய் 1
அலங்காள் 1
அலங்கி 1
அலங்கு 3
அலது 13
அலந்தை 1
அலந்தையும் 1
அலம் 6
அலம்பி 1
அலம்பிய 1
அலம்பும் 2
அலமர 2
அலர் 112
அலர்-கண் 1
அலர்கள் 2
அலர்களும் 1
அலர்ந்த 41
அலர்ந்து 5
அலர 2
அலராய் 1
அலரில் 1
அலரும் 7
அலருள் 1
அலரை 1
அலரொடு 1
அலரோ 1
அலவனோடு 1
அலற 4
அலறி 14
அலறினான் 1
அலறும் 1
அலன் 4
அலா 1
அலாத 1
அலாது 8
அலாம் 1
அலார் 1
அலால் 38
அலி 1
அலின் 1
அலை 88
அலைக்கு 1
அலைகள் 3
அலைகொண்டு 1
அலைந்த 7
அலைந்து 16
அலைய 3
அலையாது 1
அலையில் 1
அலையின் 4
அலையினால் 1
அலையினுள் 1
அலையினோடு 2
அலையும் 2
அலையும்-கால் 1
அலையுள் 1
அலையே 2
அலையை 2
அலையொடு 1
அலையோ 1
அலையோடு 1
அலைவது 1
அலைவான் 1
அலைவு 6
அவ்வாறு 4
அவ்விய 1
அவ்வியம் 4
அவட்கு 2
அவட்கும் 1
அவண் 16
அவணி 1
அவத்தின் 1
அவத்து 1
அவதரித்த 1
அவதரித்தான் 1
அவதரித்து 5
அவதரித்தே 1
அவமே 1
அவர் 66
அவர்-தம் 1
அவர்க்கு 5
அவர்க்கும் 4
அவரவர் 3
அவரால் 1
அவரின் 1
அவரும் 4
அவரே 1
அவரை 8
அவலம் 1
அவலித்து 1
அவள் 12
அவளும் 3
அவளே 2
அவளை 1
அவளோடு 1
அவற்கு 10
அவற்கே 5
அவற்றினும் 2
அவற்று 1
அவற்றை 1
அவற்றொடுதான் 1
அவன் 86
அவனவன் 1
அவனவனும் 1
அவனி 7
அவனிக்கு 1
அவனியுள் 1
அவனும் 9
அவனே 1
அவனை 15
அவா 26
அவாய் 1
அவாவிய 2
அவாவின் 1
அவாவு 5
அவாவொடு 3
அவி 2
அவிக்கும் 4
அவித்த 1
அவித்தது 2
அவித்து 2
அவித்தே 1
அவிப்ப 3
அவிப்பு 1
அவிய 1
அவியா 2
அவியாத 2
அவியாது 1
அவியும் 1
அவிர் 25
அவிர்ந்த 4
அவிர்ந்து 1
அவிர 1
அவிரும் 2
அவிழ் 18
அவிழ்த்த 5
அவிழ்த்தனன் 1
அவிழ்த்து 3
அவிழ்ந்த 6
அவிழ்ந்தனர் 1
அவிழ்ந்து 1
அவிழ 2
அவிழு 1
அவிழும் 2
அவுணன் 3
அவை 55
அவைக்கு 1
அவைகள் 1
அவையின் 1
அவையும் 2
அவையே 3
அவையை 1
அவையோர் 1
அழ 54
அழகின் 1
அழகு 30
அழகும் 1
அழகே 9
அழல் 102
அழல்வாய் 1
அழல்வாள் 1
அழல 29
அழலால் 1
அழலின் 4
அழலு 2
அழலுடன் 1
அழலும் 8
அழலே 1
அழலை 6
அழலோடு 3
அழவே 2
அழற்க 1
அழற்கு 1
அழற்றி 1
அழற்றிய 3
அழற்றிற்று 1
அழற்று 3
அழற்றுதும் 1
அழற்றும் 3
அழன்ற 10
அழன்றது 1
அழன்றது-ஆல் 1
அழன்றதே 1
அழன்று 6
அழி 6
அழிக்கும் 4
அழித்த 1
அழித்தல் 1
அழித்து 5
அழிந்த 6
அழிந்தது 1
அழிந்தன 1
அழிந்தார் 1
அழிந்தான் 1
அழிந்து 8
அழிப்ப 5
அழிப்பது 1
அழிப்போனேனும் 1
அழிபட்டன 2
அழிய 4
அழியவும் 1
அழியா 3
அழியாது 1
அழியின 1
அழியும் 1
அழிவனர் 1
அழிவார் 1
அழிவில் 1
அழிவு 22
அழிவு_இல் 2
அழிவும் 1
அழிவுற்று 1
அழிவுற 1
அழு 2
அழுக்கு 4
அழுகின்ற 1
அழுகுவர் 1
அழுங்க 5
அழுங்கல் 1
அழுங்கி 4
அழுங்கிய 2
அழுங்கு 3
அழுங்கும் 1
அழுங்குவாரும் 1
அழுத்த 1
அழுத்தி 9
அழுத்திய 4
அழுத்தினால் 1
அழுத 5
அழுதற்கு 1
அழுதன 2
அழுதாய்-கொல் 1
அழுதார் 2
அழுதால் 1
அழுதாள் 3
அழுதான் 3
அழுது 30
அழுதே 5
அழுந்த 1
அழுந்தா 1
அழுந்திய 12
அழுந்தின 1
அழுந்து 9
அழுந்துதி 1
அழுந்தும் 2
அழுந்துவர் 1
அழுந்துற 1
அழும் 17
அழுவ 1
அழுவது 1
அழுவனோ 1
அழுவாய் 1
அழுவார் 3
அழுவாள் 5
அழுவான் 3
அழுவானோ 1
அழுவோய் 1
அழை-மின் 1
அழைத்தல் 3
அழைத்தனர் 1
அழைத்து 4
அழைப்ப 1
அழைப்பான் 1
அள் 13
அள்ளல் 2
அள்ளலை 1
அள்ளி 4
அள்ளிய 7
அள்ளும் 4
அள்ளுற 1
அளக்க 1
அளக்கல் 1
அளகம் 1
அளகொடு 1
அளம் 2
அளவதோ 4
அளவா 1
அளவாய் 2
அளவில் 8
அளவின் 2
அளவு 102
அளவு_அற 2
அளவு_இல் 9
அளவு_இல்-ஆல் 1
அளவு_இல 12
அளவு_இலா 1
அளவுடன் 1
அளவும் 4
அளவையில் 1
அளவையும் 1
அளவொடு 1
அளவோ 9
அளறு 1
அளாம் 6
அளாவிய 6
அளாவு 3
அளாவுழி 1
அளி 54
அளி-கொல் 1
அளிக்க 1
அளிக்கு 2
அளிக்கு-மினோ 1
அளிக்கும் 17
அளிக்கும்-கால் 1
அளிக்குமே 1
அளிக்குவார் 1
அளிக்குவேன் 1
அளிகள் 3
அளிகாள் 2
அளித்த 37
அளித்த-கால் 1
அளித்ததனால் 1
அளித்தது 4
அளித்தரும் 1
அளித்தல் 3
அளித்தலால் 2
அளித்தலின் 1
அளித்தலே 2
அளித்தவன் 2
அளித்தவை 1
அளித்தன 2
அளித்தார் 1
அளித்தான் 2
அளித்தான்-கொல்லோ 1
அளித்தி 3
அளித்திடும் 1
அளித்து 27
அளித்தும் 1
அளித்தேன் 4
அளித்தோய் 1
அளித்தோன் 2
அளிப்ப 18
அளிப்பட 2
அளிப்பதற்கு 2
அளிப்பதற்கே 1
அளிப்பல் 3
அளிப்பவர் 1
அளிப்பள் 1
அளிப்பனோ 1
அளிப்பாய் 2
அளிப்பார் 1
அளிப்பாள்-கொலோ 1
அளிப்பேன் 3
அளிபட 1
அளிய 1
அளியாய்-கொலோ 1
அளியேன் 1
அளியொடு 1
அளியோடு 1
அற்க 1
அற்ப 1
அற்புத 2
அற்புதனே 1
அற்ற 27
அற்றது 1
அற்றம் 4
அற்றன 2
அற்றனம் 1
அற்றனர் 11
அற்றனன் 1
அற்றார் 3
அற்றான் 4
அற்றிட 1
அற்றிடும் 1
அற்றீர் 1
அற்று 111
அற்றை 7
அற 281
அறங்கள் 7
அறங்களே 1
அறசர் 1
அறஞ்சயன் 1
அறத்தால் 1
அறத்தி-தனை 1
அறத்தில் 1
அறத்தின் 14
அறத்தின்-பாலதோ 1
அறத்தினாய் 1
அறத்தினால் 1
அறத்தினாளே 1
அறத்து 13
அறத்தை 3
அறம் 86
அறம்-தான்-கொல்லோ 1
அறமும் 5
அறமே 5
அறமொடு 3
அறர் 1
அறல் 4
அறலோடு 1
அறவினா 1
அறவும் 1
அறவே 1
அறவோ 1
அறவோர் 3
அறவோரே 1
அறன் 3
அறனால் 1
அறனே 2
அறனோ 1
அறா 34
அறாத 2
அறாது 7
அறாதும் 1
அறிகிலன் 2
அறிகிலா 2
அறிகிலாது 1
அறிகிலேம் 1
அறிகிலேல் 1
அறிகு 3
அறிகுவர் 2
அறிகுவரோ 1
அறிகுவார் 1
அறிஞர் 1
அறிதல் 2
அறிதலொடு 1
அறிதி 4
அறிதியேல் 1
அறிதீர் 1
அறிது 1
அறிதும் 1
அறிந்த 9
அறிந்தது 2
அறிந்தவர் 1
அறிந்தவன் 1
அறிந்தனர் 1
அறிந்தாய்-கொல்லோ 1
அறிந்தாயேல் 1
அறிந்தால் 1
அறிந்தாள் 1
அறிந்தான் 1
அறிந்தில் 1
அறிந்திலள் 1
அறிந்திலார் 1
அறிந்திலாரே 1
அறிந்து 25
அறிந்தும் 2
அறிந்தேம் 1
அறிந்தேன் 1
அறிய 9
அறியா 17
அறியாது 7
அறியாமையானும் 1
அறியாய் 1
அறியாயோ 2
அறியார் 2
அறியும் 2
அறியேன் 4
அறியேனேல் 1
அறியோம் 2
அறியோமே 4
அறிவர் 3
அறிவாய் 1
அறிவார் 6
அறிவால் 1
அறிவாளர்க்கு 1
அறிவான் 1
அறிவில் 1
அறிவின் 4
அறிவினோர் 1
அறிவினோர்க்கு 1
அறிவு 43
அறிவும் 1
அறிவுற்று 1
அறிவுறீஇ 1
அறிவேன் 1
அறிவை 2
அறிவொடு 2
அறிவோடு 1
அறிவோமே 1
அறிவோய் 1
அறு 36
அறு_நூறாயிரர் 1
அறு_நூறு 1
அறு_பத்தும் 1
அறுக்கும் 1
அறுத்த 4
அறுத்தலின் 1
அறுத்தன 1
அறுத்தனன் 1
அறுத்தால் 1
அறுத்தான் 1
அறுத்து 21
அறுப்ப 4
அறும் 24
அறுவன 2
அறை 18
அறைக 1
அறைகின்றான் 1
அறைகுதும் 1
அறைகுப 1
அறைகுவர் 2
அறைகுவார் 1
அறைதல் 3
அறைதலும் 1
அறைதற்கு 2
அறைதி 5
அறைதியே 1
அறைதிரே 1
அறைந்த 9
அறைந்தவை 3
அறைந்தனர்-ஆல் 1
அறைந்தனன்-ஆல் 2
அறைந்தார் 1
அறைந்தால் 2
அறைந்தாள் 2
அறைந்தான் 7
அறைந்தீர் 1
அறைந்து 10
அறைந்தும் 1
அறைய 6
அறையல் 1
அறையலாம் 1
அறையீரோ 1
அறையுண்டு 1
அறையும் 2
அறையுள் 1
அறையோனும் 1
அறைவர் 2
அறைவன் 1
அறைவன 1
அறைவாம் 1
அறைவார் 12
அறைவாரை 1
அறைவாள் 1
அறைவான் 3
அறைவி 1
அறைவித்தானே 1
அறைவுண்டு 1
அறைவேன் 2
அறைவேனோ 1
அன்பால் 20
அன்பான் 3
அன்பில் 2
அன்பிற்கு 4
அன்பிற்கும் 1
அன்பின் 40
அன்பினர் 1
அன்பினார் 2
அன்பினால் 4
அன்பினாலும் 1
அன்பினாள் 1
அன்பினான் 3
அன்பினும் 1
அன்பினை 1
அன்பினொடு 2
அன்பினோய் 1
அன்பு 107
அன்புடன் 1
அன்புடைமை 1
அன்பும் 9
அன்புமாய் 1
அன்புற 5
அன்புறல் 1
அன்பே 4
அன்பை 2
அன்பொடு 16
அன்பொடும் 1
அன்போடு 3
அன்போய் 2
அன்போன் 2
அன்றி 42
அன்றியும் 3
அன்றியே 1
அன்றில் 2
அன்று 90
அன்றே 47
அன்றேல் 1
அன்றேனும் 1
அன்றோ 126
அன்ன 118
அன்னங்கள் 1
அன்னதற்கு 1
அன்னதே 4
அன்னம் 18
அன்னமும் 1
அன்னமே 1
அன்னமை 1
அன்னவட்கே 2
அன்னவர் 2
அன்னவரும் 1
அன்னவள் 1
அன்னவன் 1
அன்னவை 2
அன்னவையும் 1
அன்னாட்கு 1
அன்னார் 72
அன்னார்க்கு 1
அன்னாள் 17
அன்னான் 50
அன்னானை 2
அன்னியத்து 1
அன்னே 1
அன்னை 15
அன்னைமார் 1
அன்னையர் 1
அன்னையின் 1
அன்னையும் 2
அன்னையே 2
அன்னையை 1
அன்னோய் 6
அன்னோன் 5
அன 44
அனந்த 8
அனந்தம் 3
அனந்தன் 2
அனம் 4
அனமும் 1
அனமே 2
அனல் 3
அனலி 1
அனலியே 1
அனன் 1
அனாதியான் 1
அனார் 4
அனாள் 1
அனான் 4
அனிகம் 1
அனிச்ச 1
அனிச்சையில் 1
அனிச்சையின் 1
அனில 1
அனிலத்து 1
அனிலம் 4
அனீகமே 1
அனுக்கம் 1
அனுங்க 1
அனுங்கிற்று 1
அனுங்கும் 1
அனுப்புகின்றான் 1
அனே 1
அனை 21
அனைத்தன 1
அனைத்திலும் 5
அனைத்து 3
அனைத்தும் 56
அனைத்துமாய் 1
அனைத்துமே 6
அனைத்தையும் 13
அனைய 41
அனையது 1
அனையர் 4
அனையவர் 4
அனையவும் 5
அனையவே 1
அனையள் 1
அனையன் 1
அனையன 3
அனையார் 3
அனையாள் 3
அனையான் 3
அனைவரும் 29
அனோய் 1


அ (305)

வேரி அம் கொடியோன் காதை விளம்ப அ கொடி விள் பைம் பூ – தேம்பா:0 13/3
அல்லது இல்லது ஓர் அமர் அ நாட்டிலே – தேம்பா:1 20/4
அ புறத்து அமுது உணும் சிறை பொற்பு ஆர்ந்த புள் – தேம்பா:1 41/1
கான் உலகம் காட்டும் நலம் அ கவலை மாற்றுவதோ – தேம்பா:1 62/4
விண் கனிந்த இன்பு உண்பார் விழைவு ஓங்க அ நாடே – தேம்பா:1 63/4
அங்கு இட விம்மிய இன்பம் அ நகர் – தேம்பா:2 26/4
தேறிய வெறியொடு செறிந்த அ நகர் – தேம்பா:2 27/4
ஆம் துறை திரள் மணத்து ஆர்ந்த அ நகர் – தேம்பா:2 28/4
பைம்பொனால் இழைத்த சிகரம் வான் ஒட்ட பட்டு என அ உலகத்தோர் – தேம்பா:2 41/3
மாண் தொடர் இரவி ஆயிரம் என்ன வயங்கும் அ ஆலயம் மாதோ – தேம்பா:2 43/4
ஏங்குவான் எவன் எதிர்ந்த அ அரக்கனை வென்றால் – தேம்பா:3 17/3
கல்லை ஏற்றலும் கவணினை சுழற்றலும் அ கல் – தேம்பா:3 29/1
கார் முகத்து அசனி கூச கடுத்த அ அரக்கன் வென்ற – தேம்பா:3 32/1
வான் அடுத்த அரசு அடைந்து வாழ அ
கோன் அடுத்த நல் குணத்த சீர் எலாம் – தேம்பா:4 1/1,2
பேர் அறம் என்ப கேட்டேன் பின்னை அ துறவின் ஊங்கும் – தேம்பா:4 39/2
அ அரும் குண தவன் விருப்பு எய்தி நொந்து அயர்வான் – தேம்பா:5 1/4
விஞ்சுக பகை வினை செயும் பழம் பழி பேய் அ
நஞ்சு உக பகு வாய் அரவு உரு கொடு அ நாளில் – தேம்பா:5 6/2,3
நஞ்சு உக பகு வாய் அரவு உரு கொடு அ நாளில் – தேம்பா:5 6/3
பின்றா வினை செய்வது நன்றோ பிறந்து அ பகையை தீர்த்து அளிப்ப – தேம்பா:5 17/3
அ நாள் எம் மேல் காட்டிய பேர் அன்பு இன்று எண்ணில் ஆகாதோ – தேம்பா:5 19/4
அ நாள் அன்ன உரைக்கு இசையாய் அன்பு தூண்டும் அரிய நசை – தேம்பா:5 23/2
துணை தீர்ந்து கன்னி எனை ஈன்றாலும் உறும் துயரில் துணை ஆதற்கும் அ
இணை தீர்ந்த இ பயன் பேய்க்கு ஒளிப்பதற்கும் அவட்கு இகழ்வு ஆங்கு எய்தாதற்கும் – தேம்பா:5 30/1,2
வான் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் வடிவொடு வானவன் சடுதி வந்து அ கன்னி – தேம்பா:5 31/1
சீர் எழு குலத்தினுள் தெரிந்து அ மாட்சியான் – தேம்பா:5 41/3
நின்று குரவனும் மன்று அ கொடியொடு நின்ற வளனினை வா எனா – தேம்பா:5 115/3
இ உலகு உள் ஆய பொழுது அ உலகம் ஆவல் உற – தேம்பா:5 154/1
இ எழிலை ஒக்கும் என அ எழிலை ஆக்கினனோ – தேம்பா:5 155/3
கைம்மாறும் அரிது எனில் அ கடன் கழிப்ப வீவு அளவும் – தேம்பா:6 22/1
அ பொருள் படைத்தனை அடைந்த மாண்பினர் – தேம்பா:6 29/3
பொருள் கொண்டு எவையும் ஆக்கினன் அ பொருளில் குன்றா புகுந்துளன் ஆய் – தேம்பா:6 45/1
நிலை கொண்டேனும் அ நிலையால் நிலைக்கும் பயன் ஒன்று உயிர்க்கு உண்டோ – தேம்பா:6 47/1
பேர்ந்து அ பொன் வரை பேர் எழில் பிளிர்ந்தன போன்றே – தேம்பா:6 63/4
ஐ என தமுள் இரங்கிய தன்மையோடு அ புண் – தேம்பா:6 68/3
கோது என அ இருளை நீத்த கோதை-கண் விரைவில் சென்று – தேம்பா:7 5/2
கை என் அ கதிர்கள் மாறி கலங்கலே காண்பீர் என்றான் – தேம்பா:7 65/4
பொய் அற்று ஆரணத்தோரும் புகன்றபடி பெறுவள் என் அ பொருவு_இல் வாய்ந்த – தேம்பா:8 3/3
அ கடன் தவறு இலா திருத்தல் ஆக நீ – தேம்பா:8 41/3
அ உலகினோர் பிரிந்த அவைகள் ஒன்பான் அவை அவைக்கு ஓர் ஒரு நூறும் பலர் ஓர் நூறும் – தேம்பா:8 48/2
மேவிய ஆறு ஓங்கிய மார்பு அணிந்து வெய்யோன் வேய்ந்து அனைய அ அணி வேய்ந்து இனிதின் நின்றார் – தேம்பா:8 49/4
அ திறத்தால் வந்த தவம் செயிர் ஒன்று இன்றி அரிது உலகம் அதிசயிப்ப நோற்றாள் என்னா – தேம்பா:8 56/2
அ முறையால் நிகராது எ உயிரும் யாவும் அமுதினும் ஊங்கு இனிது அன்பால் ஓம்பும் தாய் செய் – தேம்பா:8 59/2
அன்னை விரித்த நிலா உண அ திறல் நானும் விரித்தனன்-ஆல் – தேம்பா:8 73/4
பழுது உணர்ந்த பனிப்பு அற இற்றை அ
பொழுது உணர்ந்தமையால் புகல் அற்று இனிது – தேம்பா:8 82/2,3
சொற்றல் உற்றிட்ட அ சொல் செவி பட்ட போது – தேம்பா:9 13/2
சென்று ஆய பணி தொழிலை செய முன்னுவர் அ சான்றோர் – தேம்பா:9 16/4
ஈதே மறை_நூல் என்னா அறைதற்கு இறையோன் வந்த அ
போதே எளிமை புணர கண்டு அ தணிவில் பொலிவோர் – தேம்பா:9 20/1,2
போதே எளிமை புணர கண்டு அ தணிவில் பொலிவோர் – தேம்பா:9 20/2
நீதே என அ நெறி நின்று ஒழுகற்கு இசலா நின்றார் – தேம்பா:9 20/4
இன்னாட்கு இறை ஆம் நினக்கோ என அ தொழிலை முயன்றாள் – தேம்பா:9 21/4
உயர் வானவன் உற்று ஒரு நாள் வளன் அ பணியை செய்ய – தேம்பா:9 26/3
வாய் கான் எல்லாம் பின் செல அ கல் மலிவு உண்டார் – தேம்பா:9 63/4
அன்னார் அ நாள் அ வனவாய் வந்து அமுது இன்றி – தேம்பா:9 64/1
அன்னார் அ நாள் அ வனவாய் வந்து அமுது இன்றி – தேம்பா:9 64/1
மாண் அ கால் அ புன் மனை வானோர் மனை ஒப்ப – தேம்பா:9 70/1
மாண் அ கால் அ புன் மனை வானோர் மனை ஒப்ப – தேம்பா:9 70/1
பேண் அ காலத்து ஒள் ஒளி பெற்ற பெரிது என்னா – தேம்பா:9 70/2
காண் அ காலத்து ஆக்கை சிவந்தே கடல் அம் கீழ் – தேம்பா:9 70/3
நாண் அ காலத்து ஆழ் முழுகிற்றே நனி வெய்யோன் – தேம்பா:9 70/4
அ திறத்து இவன் தன் சொல்லும் ஆர்வமும் உயிர்த்து சொல்வான் – தேம்பா:9 95/4
கானொடு ஏந்திய நுரை கதுவு அ பூம் துகில் – தேம்பா:9 112/2
கண் காத்த நிமை என்ன காத்தார் அ ககனத்தார் – தேம்பா:10 19/4
கடிய வேல் கொடு அ கடி ஓட்டு எனா – தேம்பா:10 38/3
அ தலை இருமையோர் அமரர் செய் ஒளி – தேம்பா:10 76/3
விலங்கு எழும் இடம் எனா வெறுத்த அ முழை – தேம்பா:10 85/3
அ புடை விளக்கிட அருத்தி காண் மணி – தேம்பா:10 86/2
புரவின் ஏழு மடங்கு ஒளிர்ந்து அ பொற்பினை – தேம்பா:10 101/3
அம்பினால் அபயர் செயும் அ துணை – தேம்பா:11 26/1
தூண்டும் ஓர் சினம் தோன்றுழி அ பகை – தேம்பா:11 27/3
அ காலம் குறுகிய கால் தீர்வை தீர்க்க ஆங்கு இவன் தான் மூ உலகம் கலங்கி கூச – தேம்பா:11 39/3
புன்மை கொண்டார் அ வழி போய் அ புடை ஆர்ந்த – தேம்பா:11 84/1
புன்மை கொண்டார் அ வழி போய் அ புடை ஆர்ந்த – தேம்பா:11 84/1
தணிப்பு அரிய இ மூவர் தாள் தொழுது அ மூ அரசர் தணந்து நீங்கி – தேம்பா:11 120/3
தேர்ந்து அரிது ஓர் தெருளுடன் அ செல்வ அரசர் ஈய்ந்த நிறை செம்பொன் யாவும் – தேம்பா:11 121/1
கானகத்து ஆர் விலங்கு இனம் அ கந்தரத்துள் புகல் செய்யா காவல் செய்து – தேம்பா:11 123/3
அ நீர் முகத்தின் துகள் துடைத்து இ அவனிக்கு எங்கும் பயன் பயப்ப – தேம்பா:12 1/3
கால் நிலை தோன்றி அ கார் கடல் நிலை பயத்தது என்று – தேம்பா:12 19/3
பொறை தவிர்ந்து இழிந்து ஈண்டு ஓடும் புனல் நலம் எதிர் கொண்டு ஆங்கு அ
துறை தவிர்ந்து இடத்து இட்டு ஏகி துளித்த தேன் முல்லை சேர்ந்தார் – தேம்பா:12 22/3,4
இலை வளர் நிழல் பூங்காவில் எய்தி அ பறவை கண்டே – தேம்பா:12 24/3
சேர் பகை உணரா அ புள் சிறுமை கண்டு இனைந்தான் சூசை – தேம்பா:12 25/4
சேய் இசை சுடர் போன்று அ கடல் நீக்கி செயிர் இருள் சீக்க ஆங்கு உதித்தார் – தேம்பா:12 67/4
தாம் தாம் அ கடி நகர்-கண் தங்கல் உள்ளி நாள்-தொறும் பொன் – தேம்பா:13 2/3
காந்து ஆம் அ கோயில் விழா அணியின் வெஃகி கனி சேர்வார் – தேம்பா:13 2/4
சுழல் குளித்த மனம் சோர்ந்து வளன் அ பணியை தொழுது உளைந்தான் – தேம்பா:13 5/4
நீரிய முகில் என அ படத்தை நீக்கலால் – தேம்பா:13 11/3
திரு சுடரோன் என அ சிறுவன் தாள் இணை – தேம்பா:13 18/3
சீர் வளர் உயிர் போய் அ ஊர் செத்த உடம்பு ஒத்தது அன்றே – தேம்பா:13 20/4
இலை அலைந்து அலை மீது எழுந்து ஆடல் அ
நிலை அடைந்தனர் நீங்கலிர் நில்-மின் என்று – தேம்பா:13 27/2,3
கானம் உறு காய்ந்த சுரம் அ கடை கிடந்தார் – தேம்பா:14 8/3
அ நேரினர் இன்ன நேரினர் அன்ன நேரினர் அலை மேல் – தேம்பா:14 61/2
புடையே நின்ற கல்லை புடைப்ப புனல் பாய்ந்து அ கல் – தேம்பா:14 74/3
இவ்வாறு இளவல் என்ன ஒளித்து அ நாடு ஏகுகின்றான் – தேம்பா:14 75/2
செ ஆறு உளத்தோன் பயந்து அ திசை தேடுவனோ என்னா – தேம்பா:14 75/3
நோய் வினை செய்தனன் நுனித்து அ நாடர் தாம் – தேம்பா:14 77/2
அ குலத்தினர் உவந்து அருள் கைம்மாறு உற – தேம்பா:14 81/2
அ உலகினர் உணர்ந்து அறிகுவார் அலால் – தேம்பா:14 87/2
கயம் மிகு அ பெருக்குள் மாண்டு கயற்கு இனம் விருந்து உண்டாமே – தேம்பா:14 115/4
காண் நெறி எய்தி அ கரையின் அண்மினார் – தேம்பா:14 126/4
அ தலையார் அ நிழல் கா அகட்டு உறைந்தார் மா தவனும் – தேம்பா:15 5/1
அ தலையார் அ நிழல் கா அகட்டு உறைந்தார் மா தவனும் – தேம்பா:15 5/1
வில்லின் தீட்டி ஊன் உமிழ்ந்த வேல் சோசுவன் அ குலத்து அரசு ஆய் – தேம்பா:15 8/3
தண் அம் கந்த மலர் முல்லை தடத்தில் பெருகி அ நாளில் – தேம்பா:15 10/3
புரை மேல் களித்த யூதர் எல்லாம் போய் அ கரை சேர்ந்து எய்தினரே – தேம்பா:15 11/4
இவ்வாறு அ ஆறு அவர் கடந்த எல்வை எவரும் உள் வியப்ப – தேம்பா:15 12/1
அ ஆறு உற்றது உரைத்து என்ன அதிர முழங்கி ஓடினவே – தேம்பா:15 12/4
நகை ஆர்க்க நகைத்து நடுங்கிய அ
வகையார்க்கு இகல் செய்திட வந்தனரே – தேம்பா:15 24/3,4
அ நாடர் எலாம் பகை ஆடினர்-ஆல் – தேம்பா:15 26/4
கால் பேர் படை மா கடல் அ கடை போய் – தேம்பா:15 40/3
அ திறத்து அடலோன் நம்மை அமர் செய வெகுண்ட-காலை – தேம்பா:15 52/2
அ தகவோன் அவர் மீது வளைத்தமையால் – தேம்பா:15 69/2
குழி அறிந்து இனிதின் மூழ்கி கொன்று உயிர் உண்டு அ நெஞ்சின் – தேம்பா:15 84/3
ஓர் ஓர் வாளி விட ஓர் ஓர் ஆகம் அற ஓர் ஓர் ஆவி உக ஏகி அ
போர் ஓர் சோசுவனும் ஓர் ஓர் ஆயிரர்கள் ஓர் ஓர் ஆயிர வில் போலும் என்று – தேம்பா:15 93/2,3
சாலையில் ஆரிய சோசுவன் மாலை தகாது தடுத்தன அ
வேலையில் வேலையை வெல் அடல் தானையை வென்றன ஆறு அரிதே – தேம்பா:15 106/3,4
காய்ப்பு உற வயத்த படை கடவி நுழை வீரர் முனர் கடுகி வடி செம் புனல்கள் அ தீ – தேம்பா:15 125/2
படு அ சிறை தலைவனாய் நிகலன் பார்த்திபன் – தேம்பா:15 133/2
விழ மத்தகம் அடியில் பக விழும் அ கரி படவே – தேம்பா:15 149/4
நீர் வென்றன தோல் மத நீர் உகள் என்னில் அ சொல் – தேம்பா:16 23/2
அ முகம் வாய் விடாது அணுகினார் அரோ – தேம்பா:16 30/4
தீ வை வேல் ஆடா வெருவி ஏங்கி திறம் குழைந்து அ
மூ_ஐயாயிரரும் ஓட யூதர் முடுகி அவர் – தேம்பா:16 53/1,2
நூல் நிலம் கடந்த அ நுண் புகழ்க்கு இசை – தேம்பா:17 11/1
மாசை கொண்டு ஒளிர் குன்று அன்ன வயங்கும் அ நகரை முன்னோர் – தேம்பா:17 13/3
காசை என்றனர் முன் நாள் என் காவல் ஊர் அ ஊர் என்றான் – தேம்பா:17 13/4
மலை மூழ்கும் திண் தோளான் மன்னார் வைகும் அ நகருள் – தேம்பா:17 27/1
தீது அளவு மனம் மயங்கி சிறைப்பட்டு அ தீ சிறை விள்ளான் – தேம்பா:17 31/4
அ நாளில் திறம் சிகையோடு உடை சஞ்சோனும் ஆங்கு அடைந்தான் – தேம்பா:17 36/4
உறு அ துறை புலமும் கடந்து உள் நகர்க்கு – தேம்பா:17 41/3
மண்ணுள் ஓர் மிடி மாண்புற அ நகர் – தேம்பா:17 47/2
புனத்து எழுதி வைத்த பொருள் ஒத்து அ வேதம் புறத்து ஒழிந்தார் – தேம்பா:18 19/4
புன் முகத்து மனு_மகன் இ நாதன் அ நூல் புரிந்தமையால் – தேம்பா:18 23/3
அணங்கு இயைந்த இலையும் பூவும் அணிந்த அ தருவே தம்மை – தேம்பா:18 29/3
கல்லின் மேல் வரைந்த எழுத்து ஒழிந்து ஆக கண்டு அரும் தயையின் அ சுருதி – தேம்பா:18 38/2
அனையன போதா மைந்தனாய் உதித்தி அ மறை வழங்க நோய் உற்றி – தேம்பா:18 41/3
பொன் ஒளி சுடர சுடும் தழல் அனை அ புன்கணால் பொலிவுற பெருகி – தேம்பா:18 42/2
அ வினை செகுத்த மூவர் அணி முகத்து அருளினாலே – தேம்பா:19 12/3
சொல் கலத்து இணை இலா சுவையில் அ தகவினோர் துதியோடு உண்டார் – தேம்பா:19 24/4
அ நாள் எல்லாம் தான் நுழை வாய் அசல முழையுள் புக்கு உறைந்த – தேம்பா:19 28/1
எழு கொம்பு அன்ன அ மகனை எழுப்பி தந்த மா முனியே – தேம்பா:19 30/4
மன்னும் உயிரோடு உக முடிதல் வரும் கால் அ கால் மீட்டு ஒளியால் – தேம்பா:19 33/3
வலம் பட கிடந்த அ வழியும் முன் நிலை – தேம்பா:19 39/1
அ வழி நடந்து ஒளி அரசன் தாழ்ந்து போய் – தேம்பா:19 41/2
அம் உகும் சித்திர நல் கூடம் சென்றார் அ தகவார் – தேம்பா:20 16/4
சொல் கலத்து இனிய பாடல் தொடர்ந்த கின்னரம் பண் மற்று அ
பல் கலத்து எழுந்த ஓதை பரிவு அற இமிழி கேட்டு – தேம்பா:20 36/2,3
விப்பாம் என எடுத்து விற்று அளித்தார் அ கொடியார் – தேம்பா:20 63/4
படம் புனைந்து என்ன ஆணர் ஆணரன் அ பதி அகத்து எய்திய பின்னர் – தேம்பா:20 68/3
சிறை பட்டு அ சிறை பட்டு இல தேர் அற – தேம்பா:20 82/2
தேர் எழும் சுடர் சேர் அ இடம் – தேம்பா:20 83/1
சொன்ன அ சிறை நீத்து தொழ கலன் – தேம்பா:20 89/3
ஆ மலிந்தது கண்டது அ ஆ எலாம் – தேம்பா:20 91/2
ஊற்று உறை இனிமை அ முனிவர் உண்டு உளார் – தேம்பா:20 120/4
முன் நெறி ஒழிந்த அ முனிவர் யாவரும் – தேம்பா:20 129/2
ஈனமே ஒழித்தி என்று எவரும் ஏற்றி அ
கானமே கழிப்ப நேர் வழியை காட்டினார் – தேம்பா:20 132/3,4
கோல் நெறி வளைத்த கோன் அ குலத்தினை பகைத்த தன்மை – தேம்பா:21 4/2
கூவினுள் தனி நீர்த்து அன்று அ குலத்தில் ஓர் குழவி வேய்ந்தான் – தேம்பா:21 5/4
அம் கதிர் மணியின் சாயல் அ திரு மகனை நோக்கி – தேம்பா:21 6/1
ஐ எடுத்து ஒளிர் அ தோன்றற்கு அன்பு எடுத்து உயிரை காக்க – தேம்பா:21 13/1
தோய்ந்த தன்மையொடும் அ சுனை நல் நீர் – தேம்பா:21 21/1
சிந்து ஒத்தன சிதறி பினர் தெளி அ தடம் அதன் ஊடு – தேம்பா:21 32/3
பாய்ந்த தன்மையில் அ பறவை குலம் – தேம்பா:21 37/3
அ திறத்து உணர்ந்த சூழ்ச்சி அருள் பயன் இதுவோ இங்கண் – தேம்பா:22 16/2
உள் உண்டு உமிழ்ந்த சினத்து அலறி உரை செய்தன அ குணுங்கு இனமே – தேம்பா:23 2/4
அ திறத்து அனைத்தும் ஆக்கி அடும் பகை அணுகி பார்க்கின் – தேம்பா:23 17/3
மாட்சியால் உயர் அ நாட்டில் வந்து இரு யூதர் கண்ட – தேம்பா:23 18/2
மாக நாதன் வனைந்தவை மாற்றி அ
நாகம் ஆக்கிய நன்றி அது என்று நான் – தேம்பா:23 38/1,2
ஈண்டு அ அர்ச்சனை பற்பலர் விட்டு இலார் – தேம்பா:23 40/4
அறம் வழங்கிட அன்பொடு நாதன் அ
புறம் வழங்கிய இன்னவை பொய்யொடு – தேம்பா:23 41/1,2
அ பரிசின் இ பொழுது அமைப்பது அரிது ஐயா – தேம்பா:23 44/4
உகிர் கிழி கணிச்சி காட்டி உற்ற அ சவத்தை பாந்தள் – தேம்பா:23 67/2
எ புறத்து அனைத்தும் முன்னர் இயன்ற தன் கோல் அ நாட்டிற்கு – தேம்பா:23 69/1
அ புறத்து இயலாது என்னும் அதற்கு உளத்து உணர்ந்த தன்மை – தேம்பா:23 69/2
வெருள் காட்டி மீண்டு இவை ஆய்ந்து அ மகன் வான் வேந்து என்றான் – தேம்பா:23 74/4
சேம நாடு என் அ செழும் எசித்து இழந்தன சிதைவால் – தேம்பா:23 83/2
அ வழி காட்டல் வேண்டும் என்று உரைத்தான் அறிவு அளவு அரும் கொடும் சடத்தான் – தேம்பா:23 101/4
ஆளவும் செய்வேன் அ துயர் தீர அருச்சனை வழங்கவும் செய்வேன் – தேம்பா:23 111/4
உள்ளிய வஞ்சனை உதவ அ இரு – தேம்பா:23 118/1
அஞ்சல் ஏது அ புறத்து அணுகு இலா திறத்து – தேம்பா:24 13/1
முன் உள வெறி எலாம் முழங்கி அ புறம் – தேம்பா:24 14/3
இரதமே எழுந்த அ இருவர் தம் புடை – தேம்பா:24 19/2
கொல்லும் அ சுளை இன்னது என்று அறிகிலேல் குவி தேன் – தேம்பா:25 33/1
புல்லும் அ சுளை ஒருங்கு ஒழிப்பேன் என பொருநன் – தேம்பா:25 33/2
அ கணம் காண்டலும் அரசர் மூவர் வந்து – தேம்பா:25 45/1
செம்பு அதின் பிறப்பு ஐந்தோடும் சிறப்பு அணி வனை அ பேழை – தேம்பா:25 64/1
அ வினை நினைத்து நிந்தை அனைவரும் உரைப்பது அல்லால் – தேம்பா:25 85/3
அழும் மலர் தடம் ஒத்து அ நாட்டு அன்னைமார் அழு நோய்க்கு ஏங்கி – தேம்பா:25 89/2
அளி விள்ளாது அணிந்து அ மகர் யாவரும் – தேம்பா:25 95/3
ஈர் அற படலை கண்ணி ஏந்தும் இவர்க்கு இறைவன் அ நாள் – தேம்பா:26 5/3
அ வழி கருப்பம் ஆகி அதிசயித்து ஓங்கினானே – தேம்பா:26 9/4
திங்கள் குழவி கோட்டு உருவின் சிறந்து அ தோன்றல் தோன்றினன்-ஆல் – தேம்பா:26 45/4
அ உலகும் உவந்து ஏத்தும் ஆன்ற குண தொகையோனை – தேம்பா:26 143/1
நசை செய் அ பகை நாடினர் தாம் என – தேம்பா:26 177/2
வசை செய் அ பகை மாற்ற அரிது ஆம் அரோ – தேம்பா:26 177/4
எள்ளுண்ட பேய்கள் அ நாடு இழிவுற குணித்த யாவும் – தேம்பா:27 9/3
அ மழை குளிர்ப்பது அன்றி அகத்து ஒளி விளக்கு அது ஆமே – தேம்பா:27 11/4
நடம் புனைந்த நெற்றலி மா நகரம் ஆம் அ நாட்டு அணியே – தேம்பா:27 38/4
புதி அகடு ஆர் அணி பொற்பில் ஈன்ற அ
பதி அகடு இணை இலா சார்மி பாவையே – தேம்பா:27 50/3,4
அ திறத்தால் இன்பம் என்பது அரிதே என்றான் – தேம்பா:27 64/4
பொன் விளக்கிய-போதில் அ கொல்லரே – தேம்பா:27 90/1
இன் விளக்கிய அ உயிர் எம் பிரான் – தேம்பா:27 90/3
அன்ன தீ உறை அ உயிர்க்கு ஈங்கு நம் – தேம்பா:27 91/3
கண் வழி புக்க அவா கழுமி அ கனி – தேம்பா:27 115/1
அன்னார் அன்று அ கனி அருந்தி அழிவார் என்ன அறிந்து இறையோன் – தேம்பா:27 118/3
இன்னா உகும் அ பணி செய்வது என்னை என்றான் விகரன் என்பான் – தேம்பா:27 118/4
அ நாட்டு ஒளிப்ப திருவுளம் என்று அறிந்த சூசை மறை நூலோர் – தேம்பா:27 126/2
கவி மதத்து எழுந்த அ நூல் கடக்கிலாது அலைய ஓர் நாள் – தேம்பா:27 146/2
அ பொருள்-தொறும் தான் குறுகு இலா முழு நின்று அ பொருள் அழிவில் தான் அழியா – தேம்பா:27 162/2
அ பொருள்-தொறும் தான் குறுகு இலா முழு நின்று அ பொருள் அழிவில் தான் அழியா – தேம்பா:27 162/2
காரிய நலத்து அ இலக்கணம் ஆறும் கடவுள்-வாய் உள என்பார் அவற்று ஒன்று – தேம்பா:27 164/3
அள் கை நீட்டிய அம்புயம் அ கதிர் அருந்தும் – தேம்பா:27 166/2
தொகை வழி உணர்வு அரிது எனினும் சூழ்ந்த அ
வகை வழி அறிதி நீ அறிந்தும் மாழ்கல் ஏன் – தேம்பா:28 38/3,4
போது என மலர்ந்து எழில் போதின் வாடி அ
கோது என மெலிவன மூப்பு கொண்ட-கால் – தேம்பா:28 51/1,2
பேய் முதிர் குலம் யாதோ அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் செய்த – தேம்பா:28 59/3
கனியவே பொன்றும்-கால் அ கனல் உறாது உவப்பீர் என்ன – தேம்பா:28 60/3
பேய் வினை வெருவ கண்டு அ பேய்கள் செய்தவன் ஆர் என்றார் – தேம்பா:28 73/1
அ துணை கொண்டு ஒழியாதால் அலைந்து அலைந்து உள் துயர் பொங்க – தேம்பா:28 85/2
வேய் நிலை வரையை நக்கினால் அ தீ வெந்து கண் இமைக்கும் முன் உருக – தேம்பா:28 86/3
சோதி-தன் முகத்து மின்மினி போன்று அ சுடர் முகத்து இ சுடர் நிலையே – தேம்பா:28 87/4
அ நேர் உண்டோ ஓர் பகை காதல் அலது என்பார் – தேம்பா:28 124/2
என்ன நொந்தார் நொந்து உணர்வு எய்தி எரி அ தீ – தேம்பா:28 126/1
வலம் புரி தவத்தின் நாம் அ வலை உறா விலகல் வேண்டும் – தேம்பா:28 154/3
அ நெறி உரியது என்றால் அறிந்து உளம் தெளிக என்றான் – தேம்பா:29 6/4
முன் நாள் உற்ற அரசு இழந்த பேய் அ முனி-தன் மேல் – தேம்பா:29 23/1
நள்ளா மதி தாழ்ந்தான் நைய ஆங்கு அ நாள் அருகே – தேம்பா:29 54/3
அ திறத்து ஆயினான் அரசர் யாரையும் – தேம்பா:29 63/1
அஞ்சினனோ அ திறத்து இன்று அமர்க என்றான் அற நீரான் – தேம்பா:29 70/4
கொடிது அழுங்கி எஞ்ச அன்று அ கொலை காண விளியா கோன் – தேம்பா:29 76/2
மஞ்சு இவர் குன்றின் தெள் நீர் வழங்கும் அ நாட்டில் பின் நாள் – தேம்பா:29 77/1
கார் தங்கும் இடியின் காய்ந்தோன் கடுகி அ யூதர் தம்மை – தேம்பா:29 79/3
தும்மி அ ஏவல் செய்தோர் தொகு உயிர் நக்கி கோறி – தேம்பா:29 80/2
அ நிலை கேட்ட மன்னன் அதிசயித்து அணுகி நோக்க – தேம்பா:29 81/1
தாழ்வு அரும் உளத்து அ நாதன் தாழ்ந்த பின் உரி தன் மெய்யும் – தேம்பா:29 84/3
கேட்டு அ நாட்டு அரசன் ஏவ எல்லியோதுரன் போய் கேழ்த்த – தேம்பா:29 85/2
இ திறத்து உயர் அ வேதம் இகன்றன அரசர் ஈர்_ஆறு – தேம்பா:29 88/1
அ திறத்து இழி பட்டு எஞ்ச அறிது நான் அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 88/2
அ முறை அனைத்தும் நன்று ஆக காண்டியேல் – தேம்பா:29 94/3
உண்ட நஞ்சும் அ உயிர்க்கு அமுது ஆகி மற்று அமிர்தம் – தேம்பா:29 100/3
தழீஇயின நாவகன் தயங்கி அ நகர்க்கு – தேம்பா:29 125/2
ஆழ் பட அழன்ற அ நாடு ஆரண அருவி பாய – தேம்பா:30 1/3
நீர்த்து உராய் எழீஇய அ நாடு நிகர்_இல கேழ்த்தது அம்மா – தேம்பா:30 4/4
கோல நீர் கடலாம் அ நகர் நீத்து ஈட்டம் கொடு தொடர்ந்தார் – தேம்பா:30 19/4
தொக்கார் அனை அ துயர் ஆலுவன – தேம்பா:30 21/4
அ புறத்து அமரர் சூழ் அணுகி போயினார் – தேம்பா:30 42/4
வவ்விய தவம் கெட்டு அ மா மரக்கலம் கவிழ்ந்ததே போல் – தேம்பா:30 83/1
அ குடத்து அழிவு தீர்த்தல் அரிது என தவம் நீத்தாரும் – தேம்பா:30 84/3
கன்னிய திரு மலை காண்-மின் அ மலை – தேம்பா:30 103/3
அ பணி உயிர் அறுத்து அருந்திற்று ஆயினும் – தேம்பா:30 107/1
நாக மேல் ஏறினர் நாதற்கு அ பலி – தேம்பா:30 108/1
புரை கொன்ற அ இருவர் புணர் துணிவே சால்பு என்றால் – தேம்பா:30 115/2
அ நாளும் வந்து ஒழிய அக மகிழ்வு ஈங்கு எனக்கு உண்டோ – தேம்பா:30 117/1
சென்றான் தான் அ சிலுவை திரு மார்பில் சேர்த்து அணைத்தான் – தேம்பா:30 120/2
ஓசனை கமழ் அ குன்றத்து உதய மேல் ஏறினாரே – தேம்பா:30 123/4
வனையவும் அரிய மாட்சியின் மூவர் வாய்ந்த அ வரை கடந்து அகன்றார் – தேம்பா:30 145/4
நிதி எழுந்த மேல் நிலம் நிகர் சிறந்த அ மனையின் – தேம்பா:31 3/3
மண் உளோர் உற வழி என நின்ற அ கோயில் – தேம்பா:31 8/2
ஐயன் போக அவர் எய்திய ஆகுலம் அ சொல்லால் – தேம்பா:31 35/1
அ மா நகர்-கண் அழுது அன்றே அலையும்-கால் – தேம்பா:31 36/2
வடமே இணையா மகவு உள்ளினள் அ
இடமே மது இன் இசை தாய் அறைவாள் – தேம்பா:31 47/3,4
என்று அ தடம் ஓங்க இனைந்து அழுவாள் – தேம்பா:31 60/1
அன்று அ தெரு யாவிலும் ஆய்ந்தனளே – தேம்பா:31 60/4
அ பகல் மூன்றும் வைகி அனைவரும் வியப்ப செய்தான் – தேம்பா:31 82/4
ஒல்லிய தன்மைத்து எளியனாய் தோன்றி ஒரு மரத்து இறப்பது அ வேதத்து – தேம்பா:31 88/3
அ திறத்து எவரும் தாம் தமை நோக்கி அதிசயித்து எவர் மகன் எ ஊர் – தேம்பா:31 92/3
சேது அகம் தரும் மாசு அயில் சென்ற அ
சேது அகம் தரும் ஆசையின் செம் தழல் – தேம்பா:32 3/1,2
அ வழி அணுகி யாவும் அணுகு முன் முன்னு நூலோன் – தேம்பா:32 32/3
அ திறத்து எ திறத்து அற்புத மாட்சியும் அன்னார் காட்டி நிலம் மீட்பார் – தேம்பா:32 41/4
தீய் விளை அ பிணி தீர்க்கும் மருந்து என சிறந்த ஓர் தேவ முறை செய்வேன் – தேம்பா:32 44/4
கான் உகும் பூம் கொடியோனும் அ தாள் மிசை கமழ் பூ ஏற்றி தொழ தானும் – தேம்பா:32 47/3
அனையவும் அ மனை அரிய தேவ நூல் – தேம்பா:32 51/3
அ திறத்து அவர் எவர் என்ன ஆம்பல் வாய் – தேம்பா:32 71/3
மீன் செய்த சுடர் ஏய்க்கும் மேனியொடு ஆங்கு ஒளி செய் அ வேந்தர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 72/1
செல் தாறு கடந்து அனில விசை கடந்த தேர் எழும் அ செல்வ வல்லோர் – தேம்பா:32 78/1
நெய் ஒக்க கதிர் தும்மும் நீடிய வாள் ஏந்திய அ நிருபர் தாமே – தேம்பா:32 80/3
கொக்கு ஒக்கும் தேரின் எழீஇ குணக்கு ஒக்கும் சுடர் ஒத்த குணத்து அ கோமார் – தேம்பா:32 85/1
கோல் உண்டே விசயம் கொள் கோல் உண்ட அ பசும்பொன் கோல் கை உண்டோர் – தேம்பா:32 86/1
பண் கடந்து இனிய சொல்லான் பகர்ந்து காட்டிய அ கோமார் – தேம்பா:32 90/1
காவில் வந்து மான் கடுத்து என மக்களும் அ பேய் – தேம்பா:32 97/3
இ திறத்து அவர் இறத்தல் காண் பலரும் அ மறை செய் – தேம்பா:32 103/1
அ திறத்தில் அங்கு ஒருவர் மாய்ந்து ஆயிரர் தெளிந்து – தேம்பா:32 103/3
வெம் வினை அனைத்தும் பாவ விளைவு தான் மீண்டு அ துன்பம் – தேம்பா:33 4/1
அ வினை நுகர்ந்து மாழ்கா அரும் தவன் தானும் பல் நோய் – தேம்பா:33 4/3
அ திறத்து இன்பம் ஆக அழுங்கிய துன்பம் தாங்கி – தேம்பா:33 11/1
காய வெம் துயர் காண்டலன் அ துயர் – தேம்பா:33 14/3
அனைய வாடினள் அ நோய் ஆற்றவும் வருந்தினள் மாதோ – தேம்பா:33 23/4
புக்கு அடைந்த பொலிந்த அ நாட்டு-இடை – தேம்பா:34 28/1
அ காலம் காண் மறைவில் ஆங்கு உரைத்த நாதனை நீ – தேம்பா:34 38/2
தாய் ஒக்கும் தாதை ஒக்கும் சகத்து எங்கும் அ திருவோன் – தேம்பா:34 40/4
அலகிடு அ தகுதியை அறிவர் யார் என்பான் – தேம்பா:35 7/4
கொள்வரும் அனையவர் கொண்ட அ புகழ் – தேம்பா:35 10/2
அ திறத்தினரை ஏவி அரும் பகை முற்றிற்று அன்றோ – தேம்பா:35 22/4
திக்கு அடங்கலும் உள் கூச திளைத்த அ கடன் மேல் போட்டு – தேம்பா:35 25/2
களி பொதுள அ துயர் கடிந்து வர வானோர் – தேம்பா:35 36/3
ஆசை தரும் அல்லல் அற அ அவையும் சேர்ந்தே – தேம்பா:35 37/1
செயிர் கடந்து அளித்த நாதன் செறிந்த அ அவையோர் நாப்பண் – தேம்பா:35 39/3
நெய் கிடந்து அடைந்த காயம் நின்ற அ அவை முன் காட்ட – தேம்பா:35 41/3
அருள் மிக இறத்தல் வேண்டின் அ திற துயரோ வேண்டும் – தேம்பா:35 54/1
கற்று அ கட்டா நுண் பொருள் காட்டாய் கலை வல்லோய் – தேம்பா:35 66/4
அணங்கு இயல் உள்ளம் மலர அ காட்சி – தேம்பா:35 83/2
ஆயதும் அறைந்து அ அவையை காட்டிய தன் – தேம்பா:35 85/1
அ நிலை சென்றது அன்ன ஆனந்தம் – தேம்பா:35 86/3
முகை விரிந்த மணி முகில் மூடி அ
வகை விரிந்த வில் வாகனத்து ஏறினார் – தேம்பா:36 16/3,4
நுமர் என்று இரங்கி அருள் நோக்காய் நூறா பழி பேய் அ குலத்தார் – தேம்பா:36 21/2
சீர்த்தன மதுவின் பூத்தன சூசை சேர்த்த கை கொடியில் அ மலரால் – தேம்பா:36 30/2
மீன் பயில் வான் வீட்டு அ உயிர் சேர்த்தி விழைந்து அரசு ஆள இன்று உனக்கே – தேம்பா:36 40/3
கரை கொன்ற அருள் கொண்டு அ உலகு உறை கால் களிப்பில் உன் உரை மறுக்கிலன் நான் – தேம்பா:36 41/1
மின்னி அ நகர் வண்டு ஆர்க்கும் விரி மலர் காவிற்று ஆமே – தேம்பா:36 88/4
மை விளை கங்குல் நுழைந்து இருள் உலகில் மல்கினது அ நகர் அறியா – தேம்பா:36 108/3
என்ன காண அ உலகின் இறைவர் மொய்த்தார் என வானோர் – தேம்பா:36 130/2
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/3

மேல்


அஃக (1)

பருதி முன்னி இரவு அஃக பருவம் இன்றி வனம் பூப்ப – தேம்பா:27 127/1

மேல்


அஃகா (1)

தூய் மணி பெயர் பெற்று அஃகா துளங்கு உடு புறத்து நீக்கி – தேம்பா:9 121/1

மேல்


அஃகாது (1)

அன்பால் அஃகாது ஓர் உயிர் அன்னான் அமுது அன்னான் – தேம்பா:11 86/4

மேல்


அஃகி (3)

வலம் பட செலச்செல அஃகி கோறு மா – தேம்பா:19 39/3
நோக்குகின்றனர் நோய் அஃகி நஞ்சினை – தேம்பா:23 34/3
ஈண்டு எழுந்து மு மடங்காய் இலங்கி நிசி இருள் அஃகி
ஆண்டு எழுந்து வையம் எலாம் அழகு உறி கேழ்த்தது கண்டோம் – தேம்பா:23 72/3,4

மேல்


அஃகு (1)

அஃகு என கண்படற்கு அமைதி என்றனள் – தேம்பா:10 90/2

மேல்


அஃகும் (1)

நக்கு அளவு அஃகும் இ சீர் நயத்து அளவு உணர்தல் ஆமோ – தேம்பா:28 71/4

மேல்


அஃது (9)

அன்பு வாய்ந்த உயிர் நிலை அஃது இலார்க்கு – தேம்பா:4 65/1
அயரிய இடம் ஒரு முழை அஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:10 83/4
ஆசு அறை உரு என் ஆம் முழை அஃது ஆம் அரோ – தேம்பா:10 84/4
அலம் கரை வாகையான் அழைத்து அஃது ஏது என்றான் – தேம்பா:14 127/4
அருளின் வீங்கு வரம் அஃது என ஓர்ந்து – தேம்பா:21 22/1
உற்ற நூல் உறும் முன் நீ அஃது உணர்ந்து உனக்கு எளிது என்றாயோ – தேம்பா:28 9/4
கொண்ட தீயவர்க்கு அஃது உயிர் கொலும் விடம் ஆம்-ஆல் – தேம்பா:29 100/4
கோன்மையே மனிதர்க்கு ஆகும் குன்றும் அஃது என்று வான் மேல் – தேம்பா:33 3/2
ஆயும் காலத்து அஃது அறியோம் நாம் அறியோமே – தேம்பா:35 64/4

மேல்


அஃதே (4)

இன்பு உற்ற கால் ஒருவர் மறந்தால் அஃதே இவர்க்கு இறுதி – தேம்பா:10 69/2
சொல் நாடினன் அஃதே சுருதியாக தொடர்ந்து எண்ணி – தேம்பா:29 21/2
வீங்கியது ஓர் பேரின்ப வீடு அதுவே மேல் வீட்டு வாயில் அஃதே – தேம்பா:32 27/4
கார் ஒன்று முழக்கத்து அஃதே கதத்து அரசு ஆக எய்த – தேம்பா:32 93/2

மேல்


அஃதை (1)

பின்-பால் இல்லாது ஏது உளது உண்டோ பெற அஃதை
என்-பால் எல்லா நோய் உளன் ஆகி இவண் எய்த – தேம்பா:34 55/2,3

மேல்


அக்கர (1)

மாழ் வினை இயற்ற நீ வகுத்த அக்கர
தாழ் வினை என்பவோ இறைவன் சாற்றிய – தேம்பா:27 106/2,3

மேல்


அக்கனின் (1)

தாகம் மிக்கு அக்கனின் தன்மை நீர் உண்பார் – தேம்பா:16 27/3

மேல்


அக்கி (1)

மழு வாய் வழி வேல் வழி வில் வழியும் மலி அக்கி புகைப்ப மதத்த உவா – தேம்பா:24 25/2

மேல்


அக்கிசன் (1)

மாதன் ஆசுரன் மச்சதன் அக்கிசன் மகத்தன் – தேம்பா:16 10/3

மேல்


அக்கு (3)

அக்கு அணி மார்பும் தண்டொடு கரக அம் கையும் இவற்றொடு மறையை – தேம்பா:23 105/3
சூலம் அக்கு அணி கொக்கு அணி தொக்கு அணி – தேம்பா:27 80/2
உரம் அணிந்த அக்கு அணி உள் அணிந்த மாசொடும் – தேம்பா:27 130/2

மேல்


அக (17)

வண்டு உரைத்து மலர்ந்த அக புண் இலால் – தேம்பா:1 75/2
தேன் அக இனிய அன்பு ஆர் திருவினோன் அருளின் சிந்தும் – தேம்பா:2 5/1
பானு அக கதிர் பானு அது சூலில் வான் – தேம்பா:7 55/1
வவ்வி அக துணிவு எய்தி வாளால் இற்றது கேட்டு உன் வலி புகழ்ந்தேன் – தேம்பா:8 10/3
ஆழ் அக தகவினோர் நுழைந்து உள் ஆயினார் – தேம்பா:20 7/4
சூழ் அக மரங்கள்-தோறும் சூழ் உளைந்து ஈன்றதே போல் – தேம்பா:20 40/1
கேழ் அக உடு கண் மின்னின் கெழு நுசுப்பு அணி தூசு ஏந்தி – தேம்பா:20 40/3
பண்பு அக விசையொடு அப்படி கடந்து போய் – தேம்பா:26 18/3
ஈடு அக மரபோன் வான் வீட்டு இன்பு உகும் ஓதி ஓர்ந்தான் – தேம்பா:27 17/4
தகைத்து அக பல் இதழ் பதவில் தார் விழி – தேம்பா:28 50/2
தேன் அக மலர்ந்த கோலான் தெளி உளத்து இரங்கி ஐயா – தேம்பா:30 37/1
அ நாளும் வந்து ஒழிய அக மகிழ்வு ஈங்கு எனக்கு உண்டோ – தேம்பா:30 117/1
அதிர் ஆய அக துயர் ஆற்று இலையோ – தேம்பா:31 57/4
கைப்பு அடங்க மருந்து அக காந்தையும் – தேம்பா:32 7/2
அக முகத்து ஒரு மறைவு இன்றி அன்று ஒளி – தேம்பா:34 5/3
தேன் அக மொழியாள் தன்னை சீர்த்து உயிர்த்தாள் – தேம்பா:35 81/3
மெய் அக தவத்து அரசு உயர் விளங்கினான் – தேம்பா:36 122/4

மேல்


அகட்டில் (1)

ஒண் பகல் நெற்றி போதில் உயர் திடர் அகட்டில் வேய்ந்த – தேம்பா:30 61/2

மேல்


அகட்டு (4)

சூல் மலி முகில் பெய் மாரியால் பெருகி சுருட்டு அலை கரை அகட்டு அடங்கா – தேம்பா:6 43/1
அ தலையார் அ நிழல் கா அகட்டு உறைந்தார் மா தவனும் – தேம்பா:15 5/1
எழும் சுனை அகட்டு பாய் நீ இனிது இவற்கு இரங்கி விம்ம – தேம்பா:26 96/1
திரை உடுத்த பார் அகட்டு சேண் படர் தாழ் குழி தோண்டி – தேம்பா:28 79/1

மேல்


அகடு (8)

ஆசு அறும் தரும கன்னி அகடு இனிது ஓங்கும் வண்ணம் – தேம்பா:7 60/2
அகடு வைத்த வால் மணியினால் அழகு எடுத்து அழுத்தி – தேம்பா:11 92/3
மதி அகடு உரிஞ்சிய கொடியின் மாடம் நீள் – தேம்பா:27 50/1
நிதி அகடு ஆர் கொடை நிவலன் நோன்று தேன் – தேம்பா:27 50/2
புதி அகடு ஆர் அணி பொற்பில் ஈன்ற அ – தேம்பா:27 50/3
பதி அகடு இணை இலா சார்மி பாவையே – தேம்பா:27 50/4
தோடு அகடு இழி தேன் கீதம் தொகு விரல் உலவி ஆர்க்கும் – தேம்பா:28 15/3
ஆ தகாது இது என அகடு அதுக்கினாள் – தேம்பா:29 127/4

மேல்


அகடே (1)

ஆறாய் அலை கிழிபட்டு என அதிர்பட்டு உறும் அகடே – தேம்பா:14 58/4

மேல்


அகணி (1)

அடி ஒருங்கு உற வளை தலை விளைந்தன அகணி – தேம்பா:12 52/4

மேல்


அகத்தாரும் (1)

கல் அகத்தாரும் உள் கலங்க விம்மினார் – தேம்பா:31 20/4

மேல்


அகத்தால் (4)

மெய் அகத்தால் அருள் உணர்ந்து வெய்து அரிய துணைவி என – தேம்பா:6 8/2
மொய் அகத்தால் உணர்ந்து அடியேன் முயலும் கைம்மாறு உண்டோ – தேம்பா:6 8/4
கை அகத்தால் அடியுண்டு மாள்வான் என்னா கடு மரமோடு ஆணியும் முள்_முடியும் தூணும் – தேம்பா:8 60/2
மொய் அகத்தால் அடும் மற்ற கருவி யாவும் மூ அறு வானவர் ஒரு-பால் கையில் ஏந்தி – தேம்பா:8 60/3

மேல்


அகத்தாள் (2)

மெய் அகத்தாள் உள் உருக முன்னர் நின்றார் விளம்பு அரிய எந்தை தயை வாழ்த்தி நின்றார் – தேம்பா:8 60/4
கோல் கலந்த கண் விருப்பம் குளிர காட்டி கொல் அகத்தாள்
பால் கலந்த நஞ்சு அன்ன பணி தீம் சொல்லால் பகைக்கு எஞ்சா – தேம்பா:17 33/1,2

மேல்


அகத்தில் (4)

அடி செயும் உறுதியால் அகத்தில் ஓங்கி வான் – தேம்பா:5 50/2
அவற்றை உணர்ந்த போது இருவர் அகத்தில் உயர்ந்து பாத மலர் – தேம்பா:5 139/3
அருள் தொடும் மடவரல் அகத்தில் இன்புற – தேம்பா:8 30/2
யாம் அகத்தில் நினைத்து இலது இன்ன மா – தேம்பா:9 47/3

மேல்


அகத்தின் (1)

அகத்தின் தாமரை உள் அவிழ் கண்ணினான் – தேம்பா:31 69/2

மேல்


அகத்தினர் (1)

அல் உகும் மாரி அகத்தினர் அஞ்சினர்-ஆல் – தேம்பா:15 58/4

மேல்


அகத்தினான் (1)

அருளொடு வீங்கிய அகத்தினான் துளி – தேம்பா:3 2/1

மேல்


அகத்தினில் (1)

புடை அகத்தினில் புணர்ந்த வாள் உருவி என் தெய்வம் – தேம்பா:3 30/3

மேல்


அகத்தினை (1)

அழுந்து இரு அடி கொடு அகத்தினை உதைப்ப – தேம்பா:23 53/2

மேல்


அகத்து (57)

ஐ அகத்து ஒளிர் வான் பாய்ந்த ஆலயமே அந்தரத்து உயர் தலை சாய்ந்து – தேம்பா:2 42/2
கை அகத்து அதனை கடவுள் தான் தாங்க களித்து யாக்கோபு என்பாற்கு அங்கண் – தேம்பா:2 42/3
துய் அகத்து எழிலோர் இழிந்து எழுந்து உலவ தோன்றிய ஏணியை போன்றே – தேம்பா:2 42/4
அன்ன மா திரு நகர் அகத்து உடற்கு உயிர் – தேம்பா:3 1/1
வான் அகத்து ஒதுங்கி வாழும் வரும் பொருள் காட்டும் காட்சி – தேம்பா:3 34/2
கான் அகத்து ஒதுங்கி வைகும் கடி தவத்தோடும் இன்ன – தேம்பா:3 34/3
கோன் அகத்து இலங்கி அங்கண் குடி என வதிந்ததாம்-ஆல் – தேம்பா:3 34/4
மான் அகத்து உற மனுவொடு தெய்வதம் இறையோன் – தேம்பா:6 73/3
ஊன் அகத்து உற உரம் கொடு புனைந்தன போன்றே – தேம்பா:6 73/4
துலங்கின அகத்து உன் ஏவல் தொடர் நெறி தோற்றுவாய் என்று – தேம்பா:7 8/3
அய்யத்தால் அகத்து அலக்கண் நுழைந்து அறுப்ப அலைவான் ஏன் அழிவு_இல் கன்னி – தேம்பா:8 3/2
தெவ்வின் அகத்து ஊன் உண்டு தீ உமிழ் மால் கரியினும் உள் திறன் சுதீத்தை – தேம்பா:8 10/1
நவ்வி அகத்து உரன் விஞ்ச நால் கடல் அம் படை தலைவன் நவிர் சிரத்தை – தேம்பா:8 10/2
குவ்வின் அகத்து எனை உயர்த்த குணம் கண்டே இனி யாது கூறுகிற்பேன் – தேம்பா:8 10/4
அகத்து இயலாத அருள் கொடு நோக்கி அருத்தியொடு ஏவியதால் – தேம்பா:8 80/2
யான் அகத்து உற்றிலன் ஏவல் கொண்டேன் நினை – தேம்பா:9 11/2
தேன் அகத்து உற்ற அருள் சீர்மையான் நீ பொறுத்து – தேம்பா:9 11/3
ஊன் அகத்து உற்ற உன் சேயொடு ஆள் என்னையே – தேம்பா:9 11/4
ஏம் அகத்து அருள் நாயகன் ஏவியும் – தேம்பா:9 47/1
சேம் அகத்து அருள் தேறு நல்லோர் பல – தேம்பா:9 47/2
மொய் அகத்து இரட்டும் நீர் முடுகி சூழ்ந்து அமர் – தேம்பா:9 99/1
மெய் அகத்து உதித்த போது அலரை வென்ற நின் – தேம்பா:9 99/3
கை அகத்து அடியனேன் காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 99/4
விண் தலம் அகத்து வேந்தர் வேந்தனாம் உனது மைந்தன் – தேம்பா:10 7/1
மண் தலம் அகத்து தோன்றி மனு_மகன் பிறப்ப நாள் ஆய் – தேம்பா:10 7/2
தண்டலை அகத்து விள்ளும் தாதினும் நொய் தாள் நீயும் – தேம்பா:10 7/3
கண்டகம் அகத்து என்னோடு துணை வர கருதலாமோ – தேம்பா:10 7/4
மணி கலத்து அகத்து அமைத்த வான் அமிர்த மார்பினோய் – தேம்பா:11 7/1
பிணி குலத்து அகத்து உதித்த பெற்றி ஆய்ந்து வாழ்த்திட – தேம்பா:11 7/2
பணி குலத்து அகத்து அடங்கு இலால் பணித்த நின் பணி – தேம்பா:11 7/3
அணி குலத்து அகத்து அணிந்த அன்பு பேர்கு இல் ஆகுமே – தேம்பா:11 7/4
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/2
பண்பு அகத்து அனைய நீழல் படர்ந்து கான் படர பூத்து – தேம்பா:12 14/2
தேன் அகத்து அலர்ந்த கோல் சிறப்பு காட்டுமே – தேம்பா:12 29/4
தீ அகத்து ஆர்ந்தன செயிர் பொறாமையால் – தேம்பா:14 98/3
காய் அகத்து ஆண்டகை கதத்தை உள்ளினான் – தேம்பா:14 98/4
என் இ சிலை பனித்து எதிர் உறைகள் நீக்கியும் இழை கொடு அகத்து அணி கவசம் நூக்கியும் – தேம்பா:15 78/1
வாழ் அகத்து எழுந்த மா மதி புத்தேள் எனா – தேம்பா:20 7/2
சூழ் அகத்து இருண்ட கா தோன்றல் தோன்றி அன்பு – தேம்பா:20 7/3
படம் புனைந்து என்ன ஆணர் ஆணரன் அ பதி அகத்து எய்திய பின்னர் – தேம்பா:20 68/3
அம்பிய மலர் வாய் கோலான் அகத்து உணும் சுவையின் விள்ளான் – தேம்பா:22 15/4
ஐயம் மீட்பதன் பொருட்டு அகத்து அலை நினைவு அகல்-மின் – தேம்பா:23 80/1
செய் அகத்து இணை இலான் சிறந்த அன்பொடு – தேம்பா:25 43/2
பொய் அகத்து உறும் செயிர் போக்க மைந்தனாய் – தேம்பா:25 43/3
மெய் அகத்து உறும் திறன் மறையின் மெய்மையே – தேம்பா:25 43/4
அடி துதைந்த அகத்து அரிது ஓங்கினான் – தேம்பா:26 150/4
அ மழை குளிர்ப்பது அன்றி அகத்து ஒளி விளக்கு அது ஆமே – தேம்பா:27 11/4
சூழ் அகத்து அன்பு காட்ட சூசை வந்தவரை நோக்கி – தேம்பா:30 129/1
வாழ் அகத்து எவர் இ குன்றில் வைகும் நீர் என்று கேட்ப – தேம்பா:30 129/2
செல் அகத்து அனைத்திலும் சென்று தேடினார் – தேம்பா:31 20/1
தொல் அகத்து உறவினோர் தொடர்ந்து நாடினார் – தேம்பா:31 20/2
வல் அகத்து உலகம் ஆள் மகவை காண்கிலார் – தேம்பா:31 20/3
அனைய யாவும் அறிந்து அகத்து ஏங்குவேன் – தேம்பா:31 63/2
மீன் நக தெளிந்து மின் என் விழி அகத்து உருவ தாக்கி – தேம்பா:35 43/3
ஊன் அகத்து இரத்தம் பாய உறும் துயர் உரைப்ப பாலோ – தேம்பா:35 43/4
ஐ அகத்து இரு தலை பறவை ஆகிலம் – தேம்பா:36 122/2
மொய் அகத்து அலர்ந்த பொன் சிறகின் மொய்ம்பு மேல் – தேம்பா:36 122/3

மேல்


அகத்தும் (2)

கலங்கின அகத்தும் தெள் நீர் கடல் அளறு ஆகா வண்ணம் – தேம்பா:7 8/1
மலங்கின அகத்தும் கன்னி மயக்கு உறாது உரன் உற்று ஓங்கி – தேம்பா:7 8/2

மேல்


அகத்துள் (2)

இலங்கின அகத்துள் உள்ளி இறைவனை வணக்கம் செய்தாள் – தேம்பா:7 8/4
உற்று அகத்துள் தக சொக்கினாள் சொற்றுவாள் – தேம்பா:9 13/4

மேல்


அகத்தே (1)

மீன் அகத்தே மீன்கள் என ஒளிர்ந்து என்னோடு ஓர் வீட்டு-இடை வீற்றிருந்து ஆள எந்தை ஆசி – தேம்பா:11 53/3

மேல்


அகத்தை (1)

பொங்கு அகத்தை கவர் வலை போன்ற பூண் – தேம்பா:9 40/2

மேல்


அகத்தோன் (1)

அலை புறம் காண் அயிர்ப்பு அகத்தோன் ஐ என கண் விழித்து ஒளி சூழ் அன்றி மற்று ஓர் – தேம்பா:8 5/1

மேல்


அகப்பட்டு (1)

அகப்பட்டு அமிழ்ந்தி அலை மேல் மிதக்க அனைத்தும் கண்டே – தேம்பா:14 70/3

மேல்


அகப்படாத (1)

பண் செய் பா அகப்படாத உயர் இறைமையை உணரா – தேம்பா:27 167/3

மேல்


அகம் (26)

அகம் மலிந்து உணர்ந்த தமிழ் கலை வருந்துகின்ற தொடை அளவின் நின்று அடங்க முறையோ – தேம்பா:5 149/4
துய் அகம் பொலிய பூத்த சுந்தரி வாழி என்றான் – தேம்பா:7 6/4
கலக்கம் ஆக நேமி தேயு கடி அகம் கலங்கவே – தேம்பா:7 34/4
அகம் கலங்க முனை உடன்று அழிவு உகும் குணுங்கு இனம் – தேம்பா:7 35/1
கண்டு அகம் தகும் காதை தெரிந்து இலான் – தேம்பா:7 56/2
கேழ் அகம் கை தாவிதனும் மோயிசனும் நீ தெரிந்த கிளர் அன்பு ஆண்மை – தேம்பா:8 11/2
சூழ் அகம் கண் களி கூர்ந்தேன் இனி உன் தாய் காவலனாய் துணை தந்தே உன் – தேம்பா:8 11/3
வாழ் அகம் கை எனை தூக்கி வகுத்த வரத்து இணை எவன் நான் வகுப்பல் என்றான் – தேம்பா:8 11/4
சத்து ஆன கடவுள் தரும் தெருளோடு என் அகம் அறிந்த தகைவினாள்-கண் – தேம்பா:8 19/3
முத்து அகம் நாறு இரதங்கள் முரிந்தனவே – தேம்பா:15 69/4
காழ் அகம் பிளந்து சாய்ந்த காழக முகிலின் கூந்தல் – தேம்பா:20 40/2
வாழ் அகம் மலர்ந்த நூறு மாதரே வருவ கண்டான் – தேம்பா:20 40/4
நீர் அகம் பொதிர் மணி நிறத்த கார் என – தேம்பா:22 29/1
பார் அகம் குளிர்ப்ப வான் பயன் பெய்து ஏகி அன்பு – தேம்பா:22 29/2
ஆர் அகம் துகைத்து இவர் நடந்து எல் ஐம்பது ஆய் – தேம்பா:22 29/3
ஏர் அகம் கிளர் பதி தங்க ஏகினார் – தேம்பா:22 29/4
ஆற்று அரும் வெருவுடன் அகம் கலங்கவே – தேம்பா:24 49/2
கச்சு அகம் வீக்கினால் போல் கான் நெறி உணர்வு அற்று அன்னார் – தேம்பா:30 38/3
நச்சு அகம் அமிர்தம் ஆக நய கடல் அமிழ்ந்தினாரே – தேம்பா:30 38/4
நண்பு அகம் மலர்ந்த மூவா நடு வனம் சென்று ஓர் நாளில் – தேம்பா:30 61/1
வல அகம் கிரி வைத்து நடந்து போய் – தேம்பா:30 97/1
நண்பு அகம் மலிதல் போல நாள் மலர் பொதுளும் வாவி – தேம்பா:30 126/3
சேது அகம் தரும் மாசு அயில் சென்ற அ – தேம்பா:32 3/1
சேது அகம் தரும் ஆசையின் செம் தழல் – தேம்பா:32 3/2
சேது அகம் தரும் செ ஒளி நீத்த வான் – தேம்பா:32 3/3
சேது அகம் தரும் செ அலர் நீர்த்ததே – தேம்பா:32 3/4

மேல்


அகம்-தனில் (1)

கண்டு அகம்-தனில் வாழ்ந்து தன் காதலி – தேம்பா:7 56/1

மேல்


அகமும் (1)

ஆவு அருள் தீது உள அகமும் வந்து அடை – தேம்பா:10 87/1

மேல்


அகமே (2)

துயர் வாடு அகமே துன்பு அற்று அலர தூது ஏவிய ஓர் – தேம்பா:9 26/2
அருள் நாடி அகன்று உறைகின்ற அகமே அருளாய்-கொல்லோ – தேம்பா:31 24/3

மேல்


அகல் (38)

துஞ்சு இலா நதி தொடர்ந்து அகல் கரும் கடல் நோக்கல் – தேம்பா:1 8/3
வெறி உலாம் மலர் மிடைந்து அகல் வயல் வழி விடுவார் – தேம்பா:1 10/2
உவர்க்கும் தாழ் கடல் உடுத்து அகல் விரி தலை ஞாலம் – தேம்பா:1 11/1
எல் தங்கும் அலையை மாறி இகன்று அகல் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 7/4
ஆலியால் கரிந்து அகல் முகில் உருக்கொடு வேய்ந்த – தேம்பா:3 10/3
கூர்த்த வேலொடு குறுக வந்து அகல் கரு முகிலின் – தேம்பா:3 26/3
குணில் உற்று ஒலி உற்று அகல் கோ முரசின் – தேம்பா:5 55/1
ஆலம் முற்றிய அகல் புவி நயன்பட அருளின் – தேம்பா:6 72/1
நளி முகத்து அகல் ஞாலம் நயந்தவே – தேம்பா:7 44/4
ஓசை எழுந்து அகல் ஓலம் எறிந்தன வாரி உடன்றல் எனா – தேம்பா:8 74/1
கோடு அகல் எமது இல்லாமை குணம் என கூறினானே – தேம்பா:9 128/4
வீழ்ந்து வீழ்ந்து அகல் நெற்றி பார்-இடை மேவலோடு உற வீழ்ந்தனன் – தேம்பா:10 125/1
அங்களை தெளித்து அகல் நறு மலர் கொடு மார்பில் – தேம்பா:11 90/1
அழல் குளித்த பைம் தாதோ கண் பாய் வேலோ அகல் வாய் புண் – தேம்பா:13 5/1
பாரான் எனும் நாமன் அகல் படியின் – தேம்பா:15 30/2
ஆடை எழுந்து அகல் ஆகவ நீள் அடவி – தேம்பா:15 65/2
வான் மறையாது வழங்கி மலர்ந்து அகல் வையம் அறிந்து அதனை – தேம்பா:15 108/2
கருடன் அகல் மார்பு உலவு கணையில் அவர் மாற்று அரசு கரியில் உறை பேரணி எதிர்த்தார் – தேம்பா:15 121/2
தனை உதைத்து அன தனு முழுது அகல் முனர் சரம் உதைத்து அற எதிர் சரம் எழுதினன் – தேம்பா:15 165/1
கனை முடுக்கிய கடல் உடை அகல் புவி கடி நடுக்கு உற விரி படை கொலை செய்தான் – தேம்பா:15 167/4
வான் நின்று அகல் கரை சூழ் நிழல் மரம் உந்திய பறவை – தேம்பா:21 34/2
புறத்து அளவு அகல் திரு புதல்வன் ஆண்மையால் – தேம்பா:24 20/1
நின்-கணே உயிர் மடியவே நினை நினையவே அகல் நிலையுழி – தேம்பா:25 83/2
எயில் துணை உயர் நகர் அகல் ஏகினார் – தேம்பா:26 17/4
அழும் சுனை பெருக கண்ணீர் அகல் கடல் வெள்ளம் ஆற்றா – தேம்பா:26 96/4
வரம்பை அகல் பொற்பு இழைத்து ஒன்பான் வாசல் இட்டு இனிது ஓர் – தேம்பா:28 20/3
பூ அகல் மாலையோடு ஊக்கம் பூண்டு கோல் – தேம்பா:29 32/1
தூவு அகல் முகில் கையான் சுளித்த நெஞ்சினான் – தேம்பா:29 32/2
பண்பு அகல் உரை கொண்டு அம் பூ பதும வாய் மலர்ந்து சொன்னான் – தேம்பா:30 61/4
ஆங்கு ஒளித்து அலர்ந்த பொய்கை அடுத்து அகல் பரப்பு நோக்கீர் – தேம்பா:30 131/2
குன்று ஒளித்து அகல் கதிர் ஒத்த கொள்கையான் – தேம்பா:31 19/1
செ மா மணியின் செல்வனை தாய் தேடி அகல்
அ மா நகர்-கண் அழுது அன்றே அலையும்-கால் – தேம்பா:31 36/1,2
ஒப்பு அகல் மாட்சி பாலன் ஒளி மணி கோவில் தன்னில் – தேம்பா:31 82/2
தப்பு அகல் மறையின் வல்லோர் சவையினுள் பலவை கேட்ப – தேம்பா:31 82/3
மயில் அகல் தோகையும் மணியும் வில் செய – தேம்பா:32 57/1
வெயில் அகல் நிழல் செயும் வெயில் செயும் குடை – தேம்பா:32 57/2
துயில் அகல் ஒளி மணி தொடுத்த பான்மையால் – தேம்பா:32 57/3
வெயில் அகல் வளி செயும் வெயில் செயும் கொடி – தேம்பா:32 57/4

மேல்


அகல்-மின் (4)

உடு கொண்ட சென்னி ஒசித்து ஒல்லை அகல்-மின் என்னா – தேம்பா:5 82/3
நீர் உலகு உறழ் நெஞ்சிற்கு இ நினைவு அகன்று அகல்-மின் அன்றோ – தேம்பா:7 72/4
ஐயம் மீட்பதன் பொருட்டு அகத்து அலை நினைவு அகல்-மின்
வையம் மீட்பதன் பொருட்டு எம்மால் மலிந்தன வஞ்ச – தேம்பா:23 80/1,2
திரை என இறைவன் சேர்-மின் தீ என அகல்-மின் தீய – தேம்பா:30 8/2

மேல்


அகல்தல் (1)

நல் வினை உலந்த போழ்தின் நலம் எலாம் அகல்தல் போல – தேம்பா:13 21/1

மேல்


அகல்வரை (1)

நீக்கிய பாக்கத்து அகல்வரை தாக்க நெருங்கிய கால் நெடு மறைவை – தேம்பா:14 45/3

மேல்


அகல்வார் (2)

அருந்தினார் முகத்து எழு நய கடலின் ஆழ்ந்து அகல்வார் – தேம்பா:6 62/4
புடை நின்று மிடைந்து திரிந்து அகல்வார் பொதிர்கின்று புழுங்கி உடன்று எரிவார் – தேம்பா:24 30/2

மேல்


அகல்வு (1)

கதிர் எதிர் உருட்டும் ஆழி அகல்வு இல கருதலர் பதைத்த தானை புறம் இட – தேம்பா:15 109/1

மேல்


அகல (9)

பொய்ப்படு ஆகுலம் எய்தி போய் இவள் நல் புடை அகல உன்னினேனே – தேம்பா:8 14/4
நிறை ஒன்று இலாது நிரை ஒன்று இலாது நெகிழ்கின்ற நீதி அகல
முறை ஒன்று இலாது வரைவு ஒன்று இலாது முறிகின்ற காமம் முதிர – தேம்பா:14 130/2,3
வேகங்கள் வேக நதி வேக வேக வெரு ஆக வேலை அகல – தேம்பா:14 134/4
தேர் இரண்டு வலம் இடம் இரிந்து அகல அருகு எதிர்ந்து தம்முள் திரியவே – தேம்பா:15 96/1
விடவும் அழல் மேல் பறிய வெளியில் உயர் பட்ட துணி விழி அகல ஓச்சினன் வில் வல்லோன் – தேம்பா:15 126/4
அகல அவர் யூதர் எதிர் அகலம் உற வந்து அரிகர் அகலம் உலவ சுருதி வாய்மை – தேம்பா:15 130/1
ஆங்கு ஒரு காவதம் அகல நின்ற பேய் – தேம்பா:24 12/3
அடி அகல நாதன் நுவன்று தான் செய்த ஏவல் – தேம்பா:25 63/3
அன்பும் அச்சமும் காட்டிய வழி தொடர்ந்து அகல
முன் புகா இடர் முயன்ற நீள் நெறிகளை கடந்து – தேம்பா:26 59/1,2

மேல்


அகலம் (4)

சொல் ஆரும் பங்கய கண் பொன் வரை தோள் சுடர் அகலம் தோற்று மேனி – தேம்பா:8 1/3
அகல அவர் யூதர் எதிர் அகலம் உற வந்து அரிகர் அகலம் உலவ சுருதி வாய்மை – தேம்பா:15 130/1
அகல அவர் யூதர் எதிர் அகலம் உற வந்து அரிகர் அகலம் உலவ சுருதி வாய்மை – தேம்பா:15 130/1
ஐ மணி தேரின் சாரன் அகலம் அற்று அவனும் மாய்த்தான் – தேம்பா:16 45/4

மேல்


அகலல் (1)

இற்று முதல் நாடு அகலல் வேண்டும் இனி-கொல்லோ – தேம்பா:14 7/4

மேல்


அகலவும் (1)

நகர் நீத்து அகலவும் நாமே மெலிவு உறீஇ – தேம்பா:30 160/1

மேல்


அகலவே (4)

முலை அணி சுதர் அகலவே அழும் முலை என சொரி அழுது உக – தேம்பா:25 82/1
தலை அணி சுதர் அகலவே கமழ் தலை இருள் கவின் அழி விட – தேம்பா:25 82/2
நிலை அணி சுதர் அகலவே இனி நிலை இலேம் என விழ விழ – தேம்பா:25 82/3
விலை அணி சுதர் அகலவே வினை விளைவு இல் தாயவர் மெலிவரே – தேம்பா:25 82/4

மேல்


அகலா (1)

சிறந்த நாள் அகலா நூல் திறம் கொண்டு ஆசை அகன்றனரே – தேம்பா:20 25/2

மேல்


அகலாது (4)

ஆங்கு வம்-மின் வம்-மின் என ஆரணம் புனைந்த வடிவு ஆக வந்த மைந்தர் அகலாது
ஈங்கு நில்-மின் நில்-மின் என ஆகம் உண்ட இன்பம் மிக யாரும் வந்து அருந்த வரவே – தேம்பா:5 143/1,2
மாலையில் மாலி பெயர்ந்து அகலாது வதிந்து அவண் நின்று ஒரு நாள் – தேம்பா:15 106/1
கூண்டு உண்டாம் குஞ்சு அகலாது ஓம்பும் பல் புள் குலமும் கார் – தேம்பா:30 18/1
நம்மையே அகன்று போதீர் நட்பு இடை அகலாது அன்பின் – தேம்பா:30 41/3

மேல்


அகலினும் (1)

அம் கை அங்கனை பழகின் நீ அகலினும் அரிது உன் – தேம்பா:23 91/3

மேல்


அகலுதற்கு (1)

அங்கு இவர் அகலுதற்கு ஆசி கேட்டனர் – தேம்பா:13 16/4

மேல்


அகலுது (1)

மின்னலை அகலுது இவளை மேவி நீ – தேம்பா:7 92/3

மேல்


அகலும் (5)

ஆலையின் வாய் உள தேன் அகலும் தரு ஆர் மலர் வாய் உள தேன் – தேம்பா:1 66/1
பொய்யும் பவமும் அகலும் புசியாத – தேம்பா:5 89/3
விரை தகவு உண்ட வாகையனை விளித்து அகலும் தன் ஊரில் உற – தேம்பா:5 128/2
நேர் முகத்து எழுந்த ஐயம் இவள் அகன்று அகலும் தன்மை – தேம்பா:7 64/3
ஒல்லையில் தளர்ந்த வண்ணத்து ஒருங்கு ஒளித்து அகலும் என்ன – தேம்பா:27 149/2

மேல்


அகலுவர் (1)

திரிவர் உகளுவர் அணுகி அகலுவர் திமிர இரு புயம் உறுமுவர் – தேம்பா:24 39/1

மேல்


அகலுள் (2)

அணிப்பு அரிய நெறி வேறு காட்டு உடு பின் சென்று தமது அகலுள் சேர்ந்தார் – தேம்பா:11 120/4
ஏதம் ஒன்று இல வளர் அகலுள் இட்டனர் – தேம்பா:14 79/3

மேல்


அகவ (2)

குன்று எழும் குவடு நோக்கி குயில் குயின்று அகவ மஞ்ஞை – தேம்பா:4 27/3
மயிலும் அகவ சிறை வண்டும் அழ – தேம்பா:30 22/2

மேல்


அகவி (3)

நாட்டு இளம் பிடியார் சாயல் நகை மயில் அகவி ஆட – தேம்பா:20 38/2
துளி கொள் கார் முகில் தோன்ற ஈங்கு அகவி வாழ்ந்து ஆடும் – தேம்பா:26 74/3
வரிந்த மயில் அகவி மலர்ந்த முகை வாய் மது ஊழ்த்து – தேம்பா:29 24/1

மேல்


அகழ் (2)

கோபுர மணி ஒளி குன்ற பேர் அகழ்
நூபுரம் புலம்ப மேல் கொடி நுடங்க நீள் – தேம்பா:18 1/1,2
சீர் செயும் பயோதர ஞாஞ்சில் சேர்த்து அகழ்
நீர் செயும் மேகலை அணிந்து நீர்த்ததே – தேம்பா:22 26/3,4

மேல்


அகழி (5)

எல் தங்கும் அலையை மாறி இகன்று அகல் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 7/4
கோ உலவு இஞ்சி சூழ்ந்த குவளை நீள் அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 8/4
வேரி ஆர் இதழை பூத்து வெறி எறி அகழி தோற்றம் – தேம்பா:2 9/4
சோரும் வாய் விரித்து கண் தீ சொரிதர அகழி தாழ்ந்து – தேம்பா:2 10/2
கண் அகன்ற அகழி கலங்கலின் – தேம்பா:13 26/1

மேல்


அகழியை (1)

சுதை நலம் ஞாயில் முலை நிறை வரைந்து துகில் என அகழியை சூடி – தேம்பா:12 61/1

மேல்


அகற்றலில் (1)

ஆவலர் உறவோர் அகற்றலில் வெளி மேய்ந்த ஆ அடை குகை இடத்து இறைவன் – தேம்பா:34 47/1

மேல்


அகற்றி (10)

அவ்வாறு அன்னாள் அகற்றி அட்டு ஐம்பொறியை புதைத்து – தேம்பா:10 55/2
முன் செய்கை பயத்த துயர் அகற்றி எம்மை முயன்று அளிக்கும் – தேம்பா:10 74/1
தூ நிலா எறிக்கும் மணி கதவு அகற்றி சுருதி வாய் திறந்து இவர் புக்கார் – தேம்பா:12 71/4
அப்பால் கடந்த போழ்து இருளை அகற்றி வீசும் சுடர் கண்டால் – தேம்பா:19 32/1
ஆதி மாலை அகற்றி அழற்றும் என்று – தேம்பா:32 10/1
ஆதி மாலை அகற்றி அளிப்பட – தேம்பா:32 10/2
ஓயும் தன்மையும் ஒன்று இல நகைத்து அடித்து அகற்றி
நோயும் துன்பமும் நுகர்ந்து எமர் யாவரும் செம்பொன் – தேம்பா:32 99/2,3
ஓர் மர கனியால் வந்த தீது அகற்றி ஒருங்கு மன் உயிர் எலாம் உவப்ப – தேம்பா:34 51/1
ஆட்டியால் அமைந்த தீமை அகற்றி மீது உயர் வீட்டு ஆறு – தேம்பா:35 50/1
ஊன் பயில் உடலால் உறும் கசடு அகற்றி உரிய நல் அற நெறி நிறுத்தி – தேம்பா:36 40/2

மேல்


அகற்றினார் (4)

தணிவு அரும் சினத்தொடு தகைத்து அகற்றினார்
அணிவு அரும் குணத்தில் ஈங்கு அமலன் நாடிய – தேம்பா:10 88/1,2
அறம் அகற்றினார் அற பயத்து ஆண்டவன் அளித்த – தேம்பா:16 12/1
திறம் அகற்றினார் சிதைவுற அறிவுறீஇ கொடிய – தேம்பா:16 12/2
மறம் அகற்றினார் வணங்கிய இறைவனும் சிறுமை – தேம்பா:16 12/3

மேல்


அகற்றினான் (1)

புறம் அகற்றினான் பொருவு_இல வலி திறம் விளங்க – தேம்பா:16 12/4

மேல்


அகற்று (1)

பொய் அகற்று ஆய்_இழை உன்னை புன்மை அற எனக்கு ஈதல் – தேம்பா:6 8/3

மேல்


அகற்றுதி (1)

துன்னு அலைவு அகற்றுதி என்று துஞ்சினான் – தேம்பா:7 92/4

மேல்


அகற்றும் (1)

மீன் புறத்து அகற்றும் செல்வ வீட்டு உவகை மிக அளவு இன்றி அம் முடியை – தேம்பா:36 28/3

மேல்


அகற்றுவனோ (1)

சிந்தை நோக பணிந்து அடுத்தால் சினந்த தாதை அகற்றுவனோ
நிந்தை ஆக பிழைத்து எனினும் நினக்கு ஓர் பிள்ளை ஆக எமக்கு – தேம்பா:5 20/2,3

மேல்


அகன்ற (35)

உண்டு அகன்ற கன்று உள்ளி மேதிகள் – தேம்பா:1 24/1
அருள் அகன்ற கைப்பு ஆரும் இலாமையால் – தேம்பா:1 79/3
தீது அகன்ற அரும் திரு நுகர செல்-மின் என்று – தேம்பா:2 19/2
தீ எரி வாய்ந்த குரு மணி ஆதி செறிந்த பல் மணிகளும் அகன்ற
வாய் எரி விளக்கின் தொகுதியும் மல்கி வயின்வயின் எரிந்த பைம்பொன்னும் – தேம்பா:2 46/1,2
அணை அற்று அகன்ற பவ வெள்ளத்து அமிழ்ந்தும் உயிர்கள் தம் குறை தீர்த்து – தேம்பா:5 25/1
இணை அற்று அகன்ற அருள் பவ்வத்து இனிதின் மூழ்கி உய்வதற்கே – தேம்பா:5 25/2
தணை அற்று அகன்ற தயை கடவுள் தனி தான் செய்யும் தொழில் எனினும் – தேம்பா:5 25/3
துணை அற்று அகன்ற மாண்பு இவரை துணையாய் சேர்த்த நலம் சொல்வாம் – தேம்பா:5 25/4
இருத்தி அகன்ற கேணி அறல் இறைத்த அளவு உந்தி ஊறும் என – தேம்பா:5 131/1
பூசை உற்ற உம்பர் இசை பாடல் உற்று அகன்ற வழி போய் ஒளி தகும் தம் உறையுள் – தேம்பா:5 145/3
தனக்கு அளவு அகன்ற ஆசி சாற்றிய சொல்லை ஆய்ந்த – தேம்பா:7 7/3
கதி செய்கின்ற ஈறு அகன்ற கனிவு உகுக்கு வான் மிசை – தேம்பா:7 33/3
கண்டு அகன்ற கனிந்த இன்பு எய்தலால் – தேம்பா:7 56/3
கண் அகன்ற அகழி கலங்கலின் – தேம்பா:13 26/1
தண் அகன்ற தரங்கம் தளம்பலே – தேம்பா:13 26/2
எண் அகன்ற குணத்து இவர் நில்-மின் என்று – தேம்பா:13 26/3
ஒண் அகன்ற கை நீட்டினது ஒத்தவே – தேம்பா:13 26/4
புழை அகன்ற வழிவழி சிவந்த புனல் புறம் மறைந்த மருள் இரணமே – தேம்பா:16 38/4
புல் அரிது அகன்ற கானில் புடை துணை இன்றி போகில் – தேம்பா:17 16/3
சீர் முழுது அகன்ற அன்பின் சிறப்புற அளித்த நாடே – தேம்பா:20 103/2
கார் முகத்து அகன்ற திங்கள் கதிர்செய் போல் தோன்றல் தோன்ற – தேம்பா:21 1/1
வீ மலி அகன்ற தலை மேதினியில் அண்டா – தேம்பா:23 45/2
செப்பு உற தகு முறை அகன்ற சினத்து அழற்றிய நினைவினான் – தேம்பா:25 78/4
தொக்கு அளவு அகன்ற சீர் கொள் சுடர் உலகு உரிமை அங்கண் – தேம்பா:28 71/2
உள்ளும் ஆறு அகன்ற வாழ்வு உய்த்து உம்பரை படைத்த பின்னர் – தேம்பா:28 72/1
கொள்ளும் ஆறு அகன்ற தீய்மை குணித்த அளவு உரைத்த சாபத்து – தேம்பா:28 72/3
எள்ளும் ஆறு அகன்ற வானோர் எரியுழி பேய்கள் ஆனார் – தேம்பா:28 72/4
அருள் புறம் கொண்ட தாயே அகன்ற தன் மகவை காண்பாள் – தேம்பா:29 12/3
தெள் உற அகன்ற மார்பில் சித முடி தாயும் தானும் – தேம்பா:30 3/2
சேண் நெறி அகன்ற மூவர் சென்று கண்டு அன்ன கண்டார் – தேம்பா:30 36/4
பாங்கினார் இவர் பாதம் அகன்ற கான் – தேம்பா:30 92/3
சிறந்த-கால் வேண்டின் வேண்டும் தீது அகன்ற அறத்தின் மாட்சி – தேம்பா:30 138/4
அடி கோடி தாங்கி எழுந்து அந்தர மேல் மணி செகரத்து அகன்ற நெற்றி – தேம்பா:32 28/1
தந்த நேர் அகன்ற நன்றி தனக்கு என்னால் கைம்மாறு என்னோ – தேம்பா:34 15/2
சொல் திறம் அகன்ற நயம் உண்டு தொழுகின்றார் – தேம்பா:35 29/4

மேல்


அகன்றது (3)

கண் புலன் அகன்றது என்ன கருதி ஓர் உவமை காட்ட – தேம்பா:2 3/2
புல் அம் கரை வதிந்தனர் புடை அகன்றது ஓர் – தேம்பா:14 127/1
அளி கொள் ஆர்வலர்க்கு அகன்றது ஓர் சேண் இலை வான் மேல் – தேம்பா:26 74/2

மேல்


அகன்றதுவே (1)

அம் சேர் எஞ்சா நயன் இங்கண் அகன்றதுவே என்றான் – தேம்பா:31 32/4

மேல்


அகன்றனர் (1)

அற வினா அகன்றனர் என்ன அண்டனர் – தேம்பா:10 78/3

மேல்


அகன்றனரே (1)

சிறந்த நாள் அகலா நூல் திறம் கொண்டு ஆசை அகன்றனரே
இறந்த நாள் உய்வர் அலால் இருந்த நாட்டில் துயர் ஆற்றார் – தேம்பா:20 25/2,3

மேல்


அகன்றனள் (1)

தெளி கொள் ஆரண திருவினாள் அகன்றனள் என்னேல் – தேம்பா:26 74/1

மேல்


அகன்றனனே (1)

அயல் ஆடல் இல் ஆகி அகன்றனனே
இயலாத இடுக்கண் இயைந்து இனி நான் – தேம்பா:31 58/2,3

மேல்


அகன்றனையோ (2)

அன்பு ஈரம் அகன்றொடு அகன்றனையோ
முன்பு ஈரம் உலாம் முளரி துணரே – தேம்பா:31 52/2,3
அன்பு ஓதம் அகன்றொடு அகன்றனையோ – தேம்பா:31 56/4

மேல்


அகன்றார் (4)

சொல் என இரைப்ப அனைவரும் உவந்து துணுக்கென எழுந்து ஒருங்கு அகன்றார் – தேம்பா:14 42/4
மருவி எதிர் வாளி தொட மடிவர் அலது உய்வர் என மருளி எவரும் கடிது அகன்றார் – தேம்பா:15 129/4
வனையவும் அரிய மாட்சியின் மூவர் வாய்ந்த அ வரை கடந்து அகன்றார் – தேம்பா:30 145/4
நாகம் மாலை நடந்து அகன்றார் அரோ – தேம்பா:32 1/4

மேல்


அகன்றாள் (1)

ஈங்கு ஆய யாவும் இழிவு என்று விரைந்து அகன்றாள் – தேம்பா:5 83/4

மேல்


அகன்றான் (3)

திரிய வாய் முறை தெரிகிலேன் என மறுத்து அகன்றான் – தேம்பா:3 24/4
பின் கொண்ட நல்லாள் தந்த பிள்ளை ஒன்று அகன்றான் பின்னர் – தேம்பா:20 105/3
களியோடு அகன்றான் என் காவலன் என்ற ஓதையினான் – தேம்பா:31 45/4

மேல்


அகன்றிலா (1)

அடை வளர் வனத்து-இடை அகன்றிலா திரிந்து – தேம்பா:20 124/2

மேல்


அகன்று (58)

இருள் அகன்று அவிர் எல் வினை போல் எலா – தேம்பா:1 79/1
இருள் அகன்று அவிர் இல் வினையோர் தமுள் – தேம்பா:1 79/2
அருள் அகன்று அகைப்பார் அலது இல்லையே – தேம்பா:1 79/4
விண் புலன் அகன்று வாய்த்த வீட்டு-இடை வழங்கு மாட்சி – தேம்பா:2 3/1
அவ்வியம் அகன்று தேறும் அரும் தவத்தோரும் செய்த – தேம்பா:2 4/3
கோது அகன்று அளிக்குவார் அருத்தி கொள்கை போல் – தேம்பா:2 19/1
ஏது அகன்று அணி குலத்து இலங்கு மாடங்கள் – தேம்பா:2 19/3
மீது அகன்று அசை கொடி விளிப்ப மானுமே – தேம்பா:2 19/4
நடு கொண்டு அகன்று நகை கொண்டு நடந்து போனாள் – தேம்பா:5 82/4
அஞ்சம் செறிந்த நடை ஆடி அகன்று அனந்தன் – தேம்பா:5 85/3
படர் அற்று இசை பன் எழு காதம் அகன்று
இடர் அற்று இழிவு அற்று எழு சீர் அடியாள் – தேம்பா:5 88/3,4
கோ இனம் பொருந்து இனவர் கோள் ஒளிந்து இரிந்த முறை கோசின் நின்று அகன்று பெயர்வார் – தேம்பா:5 144/4
அருகு மண்ட வந்து கொழு விழி உவந்து அருந்து நயன் அளவு அகன்று வந்து மிடைய – தேம்பா:5 147/1
எள்ளலை கலந்த வாழ்வு இழந்து அகன்று வான் – தேம்பா:6 27/1
பொய் அகன்று எழுவ தெய்வ பூரண ஓகையாளே – தேம்பா:7 6/1
ஐ அகன்று உவப்பின் நாதன் அடைந்து வாழ் நெஞ்சத்தாளே – தேம்பா:7 6/2
மீ அகன்று உயர்ந்த மாண்பாள் விளங்கவே உலகம் மூன்றும் – தேம்பா:7 23/1
ஆய் அகன்று ஒன்று நீத்து ஐயாயிரத்து இருநூறு ஆண்டில் – தேம்பா:7 23/2
பாய் அகன்று ஒளியின் சான்றோன் படர் இருள் நீக்கு முன்னர் – தேம்பா:7 23/3
நேர் முகத்து எழுந்த ஐயம் இவள் அகன்று அகலும் தன்மை – தேம்பா:7 64/3
நீர் உலகு உறழ் நெஞ்சிற்கு இ நினைவு அகன்று அகல்-மின் அன்றோ – தேம்பா:7 72/4
உள் படை பாய்ந்து அகன்று உடைத்த புண் எனா – தேம்பா:7 77/1
இருள் தொடு துயர் அகன்று அறிவை ஈந்தன – தேம்பா:8 30/3
கோது அகன்று உயிர்த்த கோதை தாள் முன் அன்ன கோவலர் – தேம்பா:11 10/2
ஆனகத்தால் பல்லியம் சூழ் ஆர்த்து எழ இ முறை மூவர் அகன்று போகில் – தேம்பா:11 123/1
நூலினும் வழுவா செம்மையின் ஒழுகி நோக்கினும் அகன்று ஒளித்து ஓடி – தேம்பா:12 62/1
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் அரசு அஞ்சி ஒருங்கு அகன்று ஏகு-மின் என்பான் – தேம்பா:14 39/4
ஒப்பு அடை அலைகள் பிரிந்து அகன்று இரு-பால் உயர்ந்து நின்று இடத்து இவர் புக்கு – தேம்பா:14 46/3
அரை ஒழியா முனர் அகன்று யாண்டையும் – தேம்பா:14 101/3
குரு ஆகி வந்து தணவாது அகன்று குறுகாதும் எங்கும் உளன் ஆய் – தேம்பா:14 140/2
போர் முகத்து அளிகள் ஆர்க்கும் பொழில் அகன்று இருவர் போகில் – தேம்பா:21 1/2
நுதியில் தோய்ந்த வாள் உயிர் ஈர் நோய் கொண்டு அகன்று போயினர்-ஆல் – தேம்பா:26 49/4
நீர் முகத்து நாடு அகன்று கான் ஒளிப்பதே நினைத்தாள் – தேம்பா:26 58/4
தென் நிறத்து ஒழிக்கல் போல் சூல் சிறை அகன்று உதிக்கும் முன்னர் – தேம்பா:26 100/2
அலகு யாவும் அகன்று அருள் ஆற்ற நீ – தேம்பா:26 182/2
என்ன மா தவன் எண் அகன்று இன்புறீஇ – தேம்பா:26 183/1
நோய் வரம்பு ஆம் மிடி எவர்க்கும் செகுத்த பின்னர் நுனித்து அகன்று
போய் வரம்பு ஆய் நீனிவை மா நகரில் கை கார் பொழிந்து இருந்தார் – தேம்பா:27 41/3,4
விண்ட கா அகன்று உறீஇ விம்முவீர் என்றான் – தேம்பா:27 111/4
ஆம் செய்த மலர் கொய் இ நாடு அகன்று ஒருங்கு ஒளித்தது என்னோ – தேம்பா:27 147/3
அகன்று அமர் வளைக்கும் ஆறும் அதிர வாள் சுழற்றும் ஆறும் – தேம்பா:28 11/3
ஒக்க அளவு அகன்று மின் மீன் ஒத்து இரா புறத்து நீக்க – தேம்பா:28 71/1
தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஆங்காரம் சிலர் உறீஇ இறைவன் ஏவி – தேம்பா:28 72/2
உள்ளும் ஆறு அகன்று நூலின் ஆறு அகன்று ஆங்கு உறைந்தவர் பொறுக்கும் ஆறு அகன்று – தேம்பா:28 96/2
உள்ளும் ஆறு அகன்று நூலின் ஆறு அகன்று ஆங்கு உறைந்தவர் பொறுக்கும் ஆறு அகன்று – தேம்பா:28 96/2
உள்ளும் ஆறு அகன்று நூலின் ஆறு அகன்று ஆங்கு உறைந்தவர் பொறுக்கும் ஆறு அகன்று
தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஈங்கு அவனவன் செய்த செயிர் அளவு ஆகுலித்து அங்கண் – தேம்பா:28 96/2,3
தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஈங்கு அவனவன் செய்த செயிர் அளவு ஆகுலித்து அங்கண் – தேம்பா:28 96/3
விண் தீண்டி ஆடு கொடி மாட நல் ஊர் விட்டு அகன்று
புண் தீண்டி ஆற்றும் மருந்து ஒத்த நீரார் போதல் உற்றார் – தேம்பா:30 9/3,4
ஊர் ஆழி அகன்று இவர் போம் துயர் தீ பட்டு என்று உரு சிவப்ப – தேம்பா:30 11/1
நீர் ஆழி அகன்று இரவி தோன்றி மூவர் நீங்கினர் என்று – தேம்பா:30 11/2
விரை நாட்டில் அகன்று இடரால் உண்டாம் நஞ்சின் விளைவு என்பார் – தேம்பா:30 14/4
ஆர் வளர் துயர் கொண்டு இஃது ஆங்கு ஆகி நீடு அகன்று போனார் – தேம்பா:30 35/4
நம்மையே அகன்று போதீர் நட்பு இடை அகலாது அன்பின் – தேம்பா:30 41/3
புனம் கிடந்தன பரப்பு அகன்று போய் துளி – தேம்பா:30 48/2
அருள் நாடி அகன்று உறைகின்ற அகமே அருளாய்-கொல்லோ – தேம்பா:31 24/3
ஆகம் ஒத்து அகன்று பாய் அயங்கள் மீ சிலர் – தேம்பா:32 61/3
நலிவன உடல் உணும் மிடி பசி மடி பிணி ஆகுலம் யாவும் அகன்று பெயர – தேம்பா:35 80/2
எல்லின் வேந்து அகன்று ஆம் இருள் ஈர்த்து அவிர் – தேம்பா:36 5/1
அல்லின் வேந்து என நாம் அகன்று ஆகுலம் – தேம்பா:36 5/2

மேல்


அகன்றுளி (1)

நீர் அகன்றுளி நிற்பது காண்பரோ – தேம்பா:23 30/2

மேல்


அகன்றே (3)

ஆக்காது உள்ள யாவும் அகன்றே அழிவு ஆக்கம் – தேம்பா:4 52/3
மற நெஞ்சீர் போய் திரு என் முகத்து அகன்றே மண்ணையுடன் ஊழி_தீய் போ-மின் என்னா – தேம்பா:11 54/1
அன்று அங்கு எய்திய அன்னவன் இல்லையால் அகன்றே
இன்று எங்கு உள்ளன் என்றாயினும் இயம்புவர் இல்லை – தேம்பா:25 30/2,3

மேல்


அகன்றொடு (2)

அன்பு ஈரம் அகன்றொடு அகன்றனையோ – தேம்பா:31 52/2
அன்பு ஓதம் அகன்றொடு அகன்றனையோ – தேம்பா:31 56/4

மேல்


அகி (2)

இறுத்து என மறைக்கு உயர் இரதம் நீர்த்தனன் இருள் பொறி அகி கொடு இரு நிலா பிறை – தேம்பா:15 81/2
வீய் துணையும் அகி துணையும் வேழமுடன் அரி துணையும் – தேம்பா:28 83/1

மேல்


அகில் (19)

வெயில் தியங்கிய என வெந்த அகில் புகை – தேம்பா:2 17/2
நாறிய நானமும் நறும் அகில் புகை – தேம்பா:2 27/1
ஆய் எரி திரண்டு விழித்த கண் கூச அகில் முதல் நறும் புகை நாளும் – தேம்பா:2 46/3
பொன் ஒளி காட்டும் செம் தீ புகை அகில் மணத்தை காட்டும் – தேம்பா:4 32/1
அகில் கவர் புகை தூது விட்டு அம் குழல் – தேம்பா:10 31/3
நஞ்சு தோய் மன நங்கை நறா அகில்
மஞ்சு தோய் துகில் ஆடி வதிந்த கால் – தேம்பா:10 34/2,3
வந்த நல் சுதை மணம் கொள் காழ் அகில்
வெந்த நல் புகை கலந்து வீங்கின – தேம்பா:10 107/2,3
அகில் அடும் புகையும் வாச பூம் புகையும் அடர்ந்து நல் இருள் செயும் தெருவில் – தேம்பா:12 63/1
பொன் கலத்து அலர் நறா புனலும் உய்த்து அகில் அலர் புகையும் ஆட்டி – தேம்பா:19 24/2
வரை உமிழ் உயிர்ப்பு என்று அகில் புகை உமிழ்ந்த மாடம் நீள் கோன் நகர்-தன்னில் – தேம்பா:20 67/2
நறை பட்டு ஆவி செய் நல் அகில் வெந்த-கால் – தேம்பா:20 82/1
வெந்த அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – தேம்பா:28 18/1
ஆதலேனும் நாறிய வெந்த அகில் பூம் புகை தவழ்ந்து – தேம்பா:28 21/1
மரு விஞ்சு அகில் பூம் தவிசு இருளே வகை துஞ்சு இடம் என்பார் – தேம்பா:28 27/2
தூய் வளர் மலர் பூம் சேக்கையை பரப்பி சூழ் அகில் நறும் புகை தோய்த்து – தேம்பா:28 91/1
நாறு பூம் புகை நாறும் அகில் புகை – தேம்பா:28 98/1
மின் உயிர்த்து எரி விளக்கு ஏற்றி வெந்து அகில்
இன் உயிர்த்து எழும் புகை தேக்கும் இஞ்சி சூழ் – தேம்பா:29 26/1,2
அடும் செம் தீயினும் அட்ட அகில் மணம் இனிது அன்றோ – தேம்பா:29 103/1
தொகு மணி பறைகள் ஆர்ப்பும் சுட்ட அகில் புகையும் சொல்ல – தேம்பா:36 92/3

மேல்


அகிலில் (1)

அகிலில் தோய் துகில் வாடையோடு ஆட விண் – தேம்பா:9 54/2

மேல்


அகிலோடு (1)

ஒருவர் அகிலோடு மலர் ஊறு புகை காட்ட – தேம்பா:12 85/2

மேல்


அகீதத்தன் (1)

நாய் முகத்து நின்றன பேய் நவின்றவை கேட்டு அகீதத்தன்
வீய் முகத்து வியப்பு எய்தி விளம்பியதே திடம் என்றான் – தேம்பா:23 75/1,2

மேல்


அகைத்தன (1)

அகைத்தன தன்மைத்து அன்பிற்கும் பகைக்கும் அளவு_இலா பொங்குவர் மடவார் – தேம்பா:20 76/4

மேல்


அகைப்பார் (1)

அருள் அகன்று அகைப்பார் அலது இல்லையே – தேம்பா:1 79/4

மேல்


அகோர (1)

துடி கோடி கோடி துறும் ஓதை போலு சுடு சூல் அகோர முகிலே – தேம்பா:14 131/3

மேல்


அங்க (4)

அங்க மண் கலம் தீட்டுவர் ஆ எனா – தேம்பா:9 40/1
கோலம் மூடிய அங்க குடத்து இணை – தேம்பா:10 35/1
கோலம் இட்ட அங்க குடம் ஒத்து அவண் – தேம்பா:27 80/1
பாய் ஓர் செந்நீர் கொண்டு உனது அங்க படம் மீதே – தேம்பா:35 65/1

மேல்


அங்கண் (73)

ஆரம் மானும் நெல் அறுத்து அரி கொண்டுபோய் அங்கண்
போர் இது ஆம் என களித்தனர் போர் பல புனைவார் – தேம்பா:1 14/3,4
தே உலகு உரித்து என்று அங்கண் தெளிந்து புக்கிடும் என்று ஆழி – தேம்பா:2 8/2
ஊரும் வாய் என்ன அங்கண் உழக்கிய இடங்கர் ஈட்டம் – தேம்பா:2 10/4
கை அகத்து அதனை கடவுள் தான் தாங்க களித்து யாக்கோபு என்பாற்கு அங்கண்
துய் அகத்து எழிலோர் இழிந்து எழுந்து உலவ தோன்றிய ஏணியை போன்றே – தேம்பா:2 42/3,4
கோன் அகத்து இலங்கி அங்கண் குடி என வதிந்ததாம்-ஆல் – தேம்பா:3 34/4
முறை ஒக்கும் நிலை அன்னாள் முற்றி வளர் வரத்து அங்கண் முதிர்ந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:5 29/4
அணை தீர்ந்த துணை அளிப்பேன் இவை கூறா மண தூதாய் வான் விட்டு அங்கண்
அணை தீர்ந்த அருள் கன்னி ஆம் என ஏகு என்று இறையோன் அனுப்புகின்றான் – தேம்பா:5 30/3,4
மன்றலை முடிதர அங்கண் வைகிய – தேம்பா:5 44/2
அரு மா முனி அங்கண் அறைந்தனன்-ஆல் – தேம்பா:5 57/4
அன்று நசையொடு நின்ற அனைவரும் அங்கண் அமைவன காணலால் – தேம்பா:5 115/1
மிகுத்தனர் அங்கண் யாரும் அருள் விருப்பில் அருந்தி ஆசிகளை – தேம்பா:5 142/1
வகுத்தனர் அங்கண் ஆய திரு மணத்தில் மிகுந்த சீர் அமைதி – தேம்பா:5 142/2
தகவு அடைந்த எந்தை திரு அடிகள் அங்கு இலங்க வழி தர வரம் கொள் அங்கண் இருவர் – தேம்பா:5 149/1
விண் தலங்கள் அங்கண் நின்ற மீனும் நாண வேய்ந்த சூல் – தேம்பா:7 36/3
தண் சிறை செய் கடல் மூழ்கி பருதி அங்கண் தாழ்ந்து ஒளிப்ப – தேம்பா:10 60/2
தார் எழுந்த வம்பு அலரோ மணியோ நாறும் தாரகைகள் அங்கண் விட்டு இரிந்து வீழ்க – தேம்பா:11 40/2
மந்திர மேல் தூய் ஒளி கால் வாகை என அங்கண் உடு வதிந்து நிற்ப – தேம்பா:11 110/1
பொம்மு அலையின் பெருகு இன்ப புணரியினுள் மூவர் அங்கண் பொலிக மூழ்கி – தேம்பா:11 112/3
பான் அகத்து ஆர் சுடர் உமிழ் வேல் பற்று ஒரு வானவன் அங்கண் பதிந்து எஞ்ஞான்றும் – தேம்பா:11 123/2
இ நீர் அன்னார்க்கு எண்_ஐ நாள் இனிதில் அங்கண் போயின பின் – தேம்பா:12 1/1
அங்கண் ஆம்பலோடு அலர் எலாம் களை என பறிப்பார் – தேம்பா:12 51/4
ஏமம் சால் இன்பத்து அங்கண் இன்னவை ஆகி மூத்தோன் – தேம்பா:12 92/1
என்றன கடும் சொல் வாளால் இரு செவி முதல் ஈர்த்து அங்கண்
நின்றன இருவர் நோக நிலத்தில் எம் வினைகள் தீர்ப்ப – தேம்பா:12 94/1,2
இன்னியம் ஒலிக்கும் கோயில் இவை இவர்ந்து அங்கண் வைகும் – தேம்பா:12 96/1
அறிவு இன்மை உறவு இன்மை அறத்தின் இன்மை அங்கண் செல் – தேம்பா:13 7/1
ஆரிய முகத்து உறை அங்கண் ஏகினார் – தேம்பா:13 11/2
அணி வளர் ஆருமேனி ஆகிய நாட்டில் அங்கண்
மணி வளர் குன்றத்து உச்சி வதிந்த பாறு இழிந்த வேலை – தேம்பா:14 120/1,2
பழி அறிந்து அங்கண் நில்லா பறந்து என போயிற்று அன்றே – தேம்பா:15 84/4
ஆயிரரோடு நால்_ஐயாயிரர் அன்றி அங்கண்
தூய் இரவு அரசின் சூழ்ந்த சுடிகையோர் மடிந்து மூ_ஐயாயிரர் – தேம்பா:16 51/2,3
ஆயின தன்மைத்து அங்கண் ஆயிரம் உருமின் பாய்ந்து – தேம்பா:17 24/1
வீயின பகைவர் அங்கண் விழுந்த ஆயிரரும் அன்றி – தேம்பா:17 24/3
நீர் தவழ் தழலின் கஞ்சம் நிரைத்த நீள் வாவி அங்கண்
ஓர் தவழ் முகைகள் தண் தாது இழிந்த தேன் இனிமை வெஃகி – தேம்பா:18 25/1,2
இணங்கிய மலர் கா அங்கண் எரி முகத்து அனுங்கிற்று அன்ன – தேம்பா:18 29/1
கரவ கடிது ஏக கனிகள் கொய்து அங்கண் திரிந்த – தேம்பா:20 11/2
ஆவி அங்கண் உண்டு எனினும் நெடு நாள் மோனர் அண்டியதால் – தேம்பா:20 19/2
பொன் சாயல் அரிது அங்கண் பொறித்த காதை என்றன-கால் – தேம்பா:20 29/1
அங்கண் நேர் எழில் பார்த்து அல்லால் அறிகிலேம் அறிதியேல் வெண் – தேம்பா:20 54/3
மின் நிறத்து இங்கண் எழுதிய மங்கை விளம்பிய மங்கை தான் அங்கண்
கல் நிறத்து அரியின் கொடியரே சிறை செய் கசடு இல ஆணரன் எழுதி – தேம்பா:20 79/1,2
சீர் வளர் வண்ணத்து அங்கண் சிதைவு இலான் தோன்றினானே – தேம்பா:20 99/4
தளர்ந்த தன் குலத்தை ஓம்ப தற்பரன் பணிப்ப அங்கண்
உளர்ந்த பல் முயற்சி யாவும் ஒழுங்கின் நீர் உணர்தீர் அன்றே – தேம்பா:21 12/2,3
மாலையின் தாமத்து அங்கண் வயின்-தொறும் நிரைப்ப ஈந்த – தேம்பா:22 17/2
தன் முகம் புதைத்த பாலால் தயங்கும் ஓர் மரமே அங்கண்
பொன் முகம் புதைத்த வாயில் புறத்து எழில் பொழிந்தது அன்றோ – தேம்பா:22 18/3,4
ஆசு உலாம் குடிலத்து அங்கண் அறிவு அற இருளை உய்த்து – தேம்பா:23 56/3
அடல் விளை வஞ்சத்து அங்கண் அரு முறை நாட்டினேனே – தேம்பா:23 63/4
மீண்டு எழுந்து நால் மதி முன் மேதினியில் போய் அங்கண்
மாண்டு எழுந்து வந்த நவம் மதித்து ஆய்ந்தே அன்று இரவி – தேம்பா:23 72/1,2
சென்ற மூவரை செப்பி நீர் வணங்கி மீண்டு அங்கண்
நின்ற யாவையும் நீர் சொல போவல் யான் என்றான் – தேம்பா:25 6/3,4
கொம்பு அதின் இலைகள் போல குழைந்த பெற்சமித்தார் அங்கண்
ஐம்பதின்_ஆயிரத்து_ஏழு அமைந்த பத்து ஒருங்கு வீழ்ந்தார் – தேம்பா:25 64/3,4
தேன் உகும் எசித்து நாட்டில் சேர்ந்து உறை நாதன் அங்கண்
மீன் உகும் முடியின் தாயும் வெண் மலர் வளனும் காண – தேம்பா:25 86/1,2
வனம் சேர்ந்தான் அங்கண் எனது அருள் அங்கை மேல் வளர்ந்து அன்னான் – தேம்பா:26 159/3
போய் உணர்வால் பகைத்த முனி தலை கொய்து அங்கண் பொறுத்து உய்ப்பார் – தேம்பா:26 169/4
தீய் வரம்பு ஆம் வினை செருக்கும் மறையின் நீழல் செய்து அங்கண்
நோய் வரம்பு ஆம் மிடி எவர்க்கும் செகுத்த பின்னர் நுனித்து அகன்று – தேம்பா:27 41/2,3
தொக்கு அளவு அகன்ற சீர் கொள் சுடர் உலகு உரிமை அங்கண்
புக்க அளவு அறிதல் அன்றி புன் கரத்து உளரும் தன்மை – தேம்பா:28 71/2,3
மீய் வளர் செல்வோர் விளைத்த தம் செயிரின் வினையினால் நரகு உறீஇ அங்கண்
தீய் வளர் சுள்ளை புதைத்துளி கால் கை திருப்பவும் நீட்டவும் ஆற்றா – தேம்பா:28 91/2,3
தெள்ளும் ஆறு அகன்று ஈங்கு அவனவன் செய்த செயிர் அளவு ஆகுலித்து அங்கண்
எள்ளும் ஆறு இயற்றும் தீவினை செய்யும் இரும் பகை அன்று தோன்றுவதே – தேம்பா:28 96/3,4
காய் அவர் குளிர்ப்ப தண் அம் கருணையோய் என அங்கண் வான் – தேம்பா:28 129/3
வள் உற புகை மொய்த்து அங்கண் மண்டு இருள் தவழும் என்றாய் – தேம்பா:28 132/3
அன்னாள் உற்ற சினம் தூண்ட அங்கண் தோன்றிற்றே – தேம்பா:29 23/4
பம்மிய பைம் பூம் சோலை பதி என அங்கண் வாழ்ந்தார் – தேம்பா:29 80/4
அங்கண் நீர்த்து ஒழுக மற்று அருளி கேட்டி ஒன்று – தேம்பா:29 90/3
வேல் திறத்து அங்கண் நான் இருந்த வேலையில் – தேம்பா:29 93/3
அரி வளர் அங்கண் கொன்ற ஐம்பொறி புதைத்து பல்-கால் – தேம்பா:30 69/3
விண் உளோர் இவண் மிடைந்து உற அருத்தி செய்து அங்கண்
மண் உளோர் உற வழி என நின்ற அ கோயில் – தேம்பா:31 8/1,2
நீர் ஆழி கடந்து அங்கண் இ மனை சென்று அடைக்கலமே நிலத்தில் செய்து ஆங்கு – தேம்பா:32 25/3
ஏமம் சால் அணி தியங்க எறி வேல் கொண்டு அங்கண் பாய் இவுளி மேல் ஓர் – தேம்பா:32 74/3
ஐ_அறும்_ஓர் வகுப்பு அப்பால் அலகு இல நாட்டு அரசரை தான் அங்கண் காட்டி – தேம்பா:32 89/1
நோன்மையே அரசு ஈந்து அங்கண் நுண்தகை மேன்மை ஆகும் – தேம்பா:33 3/3
இடன் கடிந்து அங்கண் நீ விரைவில் ஏகு என்றான் – தேம்பா:34 11/4
நனை வரும் கொடியோன் இ உரை கேட்டு நசை கொள் தாய் மகிழ மற்று அங்கண்
அனைவரும் உவப்ப கன்னிமை முகையோடு அம் கனி கனிந்து என மரியே – தேம்பா:34 46/1,2
பாவலர் வாழ்த்திப்பலர் பழித்து அங்கண் பழி பகை முற்றிய வாறும் – தேம்பா:34 47/4
பொன் விளை சிறப்பின் கோயிலும் உருவும் பொய் விளை தேவரோடு அங்கண்
மின் விளை ஒளிசெய் திருமகன் முகத்தில் வீழ்ந்து ஒருங்கு ஒழிந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 48/3,4
மெய் கிடந்து உறைந்த அங்கண் விரையில் ஓர் கணத்தில் சென்று – தேம்பா:35 41/1
கலை ஈன்ற முறை ஒல்காது அங்கண் நாப்பண் கதிர் பொன்னால் – தேம்பா:36 96/1
புண் கனிய மருந்து அன்னோன் உருவம் அங்கண் பொலிந்து உயிர் போல் – தேம்பா:36 97/3

மேல்


அங்கணார் (1)

கொண்டு கண்டு அங்கணார் குழைந்து அமிழ்ந்துவார் – தேம்பா:14 109/4

மேல்


அங்கணில் (2)

பரவ காட்டின பான்மையில் அங்கணில்
குரவம் நீண்ட குடங்கை கரந்த பூ – தேம்பா:30 98/2,3
இன்னவை அங்கணில் இனிதில் ஆகையில் – தேம்பா:35 1/1

மேல்


அங்கணின் (2)

ஆழ்வர் ஓதையும் அங்கணின் நாள்-தொறும் – தேம்பா:28 101/3
அயிர் கடந்த இனிய இன்பத்து அங்கணின் இரு நாள் போக்கி – தேம்பா:35 39/1

மேல்


அங்கம் (2)

அங்கம் ஒன்றி உற்றியே அங்கு உறாது நான் இவண் – தேம்பா:27 133/3
புழல் தர புண்பட்டு அங்கம் பொடி படல் இனிதோ நெஞ்சே – தேம்பா:28 133/4

மேல்


அங்களை (1)

அங்களை தெளித்து அகல் நறு மலர் கொடு மார்பில் – தேம்பா:11 90/1

மேல்


அங்கனை (1)

அம் கை அங்கனை பழகின் நீ அகலினும் அரிது உன் – தேம்பா:23 91/3

மேல்


அங்காந்து (2)

மா இருள் விழுங்க வான் வாய் அங்காந்து என – தேம்பா:20 1/1
வம்மிய புகையின் சூளை வாய் அங்காந்து எரிந்த செம் தீ – தேம்பா:29 80/1

மேல்


அங்கி (1)

விரி வாய் பிளந்த முகில் காலும் அங்கி விளியாது எரிந்து பொழிய – தேம்பா:14 132/4

மேல்


அங்கிலிய (1)

இக்கு ஒக்கும் மலர் மணி சேர் இழை ஒக்கும் அங்கிலிய தீவு இறைவர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 85/2

மேல்


அங்கு (46)

கண்டது அங்கு உள களவு இது ஆம் அரோ – தேம்பா:1 24/4
பாவி அங்கு இயலா பயன் ஆகையால் – தேம்பா:1 82/3
முலையினார் மன இணை முயன்று அங்கு ஆடும்-ஆல் – தேம்பா:2 18/4
அங்கு இட விம்மிய இன்பம் அ நகர் – தேம்பா:2 26/4
பணித்தனர் அங்கு யாரும் அறை பழிச்சல் கடந்த ஓகையிலே – தேம்பா:5 141/4
பகுத்தனர் அங்கு ஞான ஒளி பரப்பி நடந்து போயினரே – தேம்பா:5 142/4
ஏதம் அங்கு ஒழிந்தது என நோவு அணங்கு ஒழிந்து நிறை ஏசு இல் இன்பு அடைந்து கடவுள் – தேம்பா:5 146/1
பாதம் அங்கு எழுந்தது என ஞானம் அங்கு இலங்க இவர் பாழி வந்து அடைந்த பொழுதே – தேம்பா:5 146/2
பாதம் அங்கு எழுந்தது என ஞானம் அங்கு இலங்க இவர் பாழி வந்து அடைந்த பொழுதே – தேம்பா:5 146/2
ஓதம் அங்கு எழுந்தது என ஊரில் நின்று அடங்கலரும் ஓடி வந்து அடர்ந்து மழை கொள் – தேம்பா:5 146/3
சீதம் அங்கு அதிர்ந்தது என வாய் மலர்ந்து அறைந்த புகழ் சேண் அழுந்த மண்டும் ஒலியே – தேம்பா:5 146/4
பெருகு மண்டு எழுந்த துகள் வெளியில் மண்டி மண்டும் இருள் பெருகல் இன்றி அங்கு குளிர – தேம்பா:5 147/2
தகவு அடைந்த எந்தை திரு அடிகள் அங்கு இலங்க வழி தர வரம் கொள் அங்கண் இருவர் – தேம்பா:5 149/1
மங்குல்-இடை மாலி என அங்கு நுழைவார் எனினும் – தேம்பா:5 152/1
அங்கு அது கொணர் உணர்வு விட்ட பின் விடை – தேம்பா:6 25/3
கண் அங்கு ஆம் கதிரால் கனி பார்த்து எனா – தேம்பா:8 88/2
காம்பு இல் அம் கிளர் கால் பெயர்ந்தன காலை அங்கு அலர் பேர்ந்தது ஓர் – தேம்பா:10 133/1
சொல்லிய தூது போல் சுருங்கி வீசி அங்கு
அல்லிய மலர் மணம் வாரி கக்கும்-ஆல் – தேம்பா:12 34/3,4
சூழ் இசை மேல் வளி துதைந்து அங்கு ஆடிய – தேம்பா:12 35/1
அங்கு அயல் திரா மரம் முகைத்த தாம் அரோ – தேம்பா:12 41/4
அங்கு அடரும் யாவரும் அருச்சனையின் மிக்கார் – தேம்பா:12 84/4
தேரி அங்கு ஏவிய பணியை செப்பினான் – தேம்பா:13 8/4
அங்கு இவர் அகலுதற்கு ஆசி கேட்டனர் – தேம்பா:13 16/4
வாள் எயிற்று அடும் செம் பாந்தள் வடிவு எடுத்து எழுந்து அங்கு ஆடி – தேம்பா:14 26/3
அங்கு அடைக்கலமாய் அடைந்தவர் ஆள் என்று ஆக்கிய கொடு வினை மாறா – தேம்பா:14 38/1
தேன் முகம் புதைத்த மலர் என அங்கு ஓர் சிதைவு இல வாழ்தலை கண்டே – தேம்பா:14 39/3
தோல் முதல் உடைமை சால் தொகுத்து அங்கு ஓச்சு செங்கோல் – தேம்பா:14 80/1
ஏவிய விதியினோர் இவன் அங்கு ஏகிய – தேம்பா:14 82/2
கூற்று என சினந்து அங்கு இன்ன கூற்றினை முடியா முன்னர் – தேம்பா:15 42/1
நோய் முகத்து உலன்ற நெஞ்சார் நுனித்து எழ இவை அங்கு ஆகி – தேம்பா:15 186/2
பிணி முகத்து இனம் சிறை பிரித்து அங்கு ஆடலின் – தேம்பா:17 9/3
நீள் நெறி கடந்து அங்கு உய்ய நினைத்த வான் பயனை நல்க – தேம்பா:22 12/1
முடியொடு பொதிர் மணி முனிந்து அங்கு ஈர்த்தலால் – தேம்பா:22 32/2
மொய் அங்கு உண்டாய் வான் இழி நாளின் முரிவு என்னோ – தேம்பா:23 22/3
ஆண்டு அங்கு ஆயிரத்து_ஐம்பத்திரண்டு போய் – தேம்பா:23 40/1
அன்று அங்கு எய்திய அன்னவன் இல்லையால் அகன்றே – தேம்பா:25 30/2
எ கண் அங்கு அவன் பிறந்து இயைந்துளான் என – தேம்பா:25 45/3
தொகையின் அங்கு அவன் தாள் தொழுது ஏத்தினான் – தேம்பா:26 31/4
அங்கம் ஒன்றி உற்றியே அங்கு உறாது நான் இவண் – தேம்பா:27 133/3
என் உயிர் அளிப்பல் என்று இவை அங்கு ஆயவே – தேம்பா:30 114/2
உளரி அங்கு ஒலி ஓதி உலாவு விண் – தேம்பா:32 6/1
பொன்னின் அங்கு அண்ட மேல் போவது ஏது எனா – தேம்பா:32 70/3
பாய்ந்த கதிர் உண்ணும் குடையால் பாய் இருள் உண் முடி சூட்டி பகல் அங்கு உய்ப்போர் – தேம்பா:32 75/3
அ திறத்தில் அங்கு ஒருவர் மாய்ந்து ஆயிரர் தெளிந்து – தேம்பா:32 103/3
அங்கு ஆர் அரசர் கடல் மீது அவிர – தேம்பா:36 70/2
பின்னி அங்கு இடங்கள்-தோறும் பெருக மொய்த்து எவணும் நாற – தேம்பா:36 88/3

மேல்


அங்குசம் (1)

உவா அமர்த்திய அங்குசம் ஒப்பு என – தேம்பா:10 41/1

மேல்


அங்கும் (1)

இங்கும் அங்கும் எங்கும் ஒன்று என்று நின்று ஒருங்கு உளோய் – தேம்பா:27 133/1

மேல்


அங்கை (1)

வனம் சேர்ந்தான் அங்கண் எனது அருள் அங்கை மேல் வளர்ந்து அன்னான் – தேம்பா:26 159/3

மேல்


அச்சமும் (1)

அன்பும் அச்சமும் காட்டிய வழி தொடர்ந்து அகல – தேம்பா:26 59/1

மேல்


அச்சமோடு (1)

இரிய அச்சமோடு உளம் உடன்று அவன் இரதம் உந்தினன் நடவினான் – தேம்பா:15 157/4

மேல்


அச்சு (6)

உருள் பூட்டிய நெடும் அச்சு இல உருள் கால் இல உகளி – தேம்பா:14 51/1
நச்சு ஒன்று இட்டு ஏத சேற்றுள் நல் உயிர் அச்சு இற்றாய் மற்று – தேம்பா:28 156/2
அச்சு ஒன்று இட்டு ஊர்தல் தேற்றாது அழும் பலர் கண்டீர் நல்லோர் – தேம்பா:28 156/3
மெச்சு ஒன்று இட்டு அச்சு இறா முன் வீடு உற ஊர்-மின் பாகீர் – தேம்பா:28 156/4
தேற்றிய மறை அச்சு ஆக சீல நல் மணிகள் சேர்த்தி – தேம்பா:30 74/3
அடி என வெள்ளி உருளை பொன் அச்சு இட்டு அவிர்ந்து எழும் மரகத மலையில் – தேம்பா:36 109/1

மேல்


அசடர் (3)

ஆலோடு மாலும் அழல் ஆலி மண்டி அவியாத காம அசடர்
மாலோடு மாலும் மிக மாழ்கி வெந்து மதியாது எலாரும் மடிவார் – தேம்பா:14 135/3,4
வேல் முகத்து அசடர் கையால் வீழ்ந்து இறப்பு அரிது என்கேனோ – தேம்பா:33 1/1
மருள் மிக அசடர் உன்னை மரத்து அறைந்து இறத்தல் வேண்டின் – தேம்பா:35 54/2

மேல்


அசடரை (2)

அருள் கடிந்த அசடரை நோக்கலோடு – தேம்பா:4 63/3
அலை எழும் கடல் சூழ் புடவியில் செருக்கு உற்ற அசடரை தாழ்த்திய கையால் – தேம்பா:6 38/3

மேல்


அசரீயன் (1)

பூ முற்று முகத்து ஆர்வம் புனை நெஞ்சான் என்ற அசரீயன்
காம் உற்று வந்து உணர்ந்த நிலையின் நம்பி கை கூட்டின் – தேம்பா:27 45/1,2

மேல்


அசல (3)

கார் தாவு அசல மேல் பிறந்து கதிர் சால் தும்மு மணி வரன்றி – தேம்பா:15 9/1
அரிக்கு ஒன்றும் சீற்றத்து ஒண் தேர் அசல மேல் இருவர் காய்ந்தார் – தேம்பா:16 47/4
அ நாள் எல்லாம் தான் நுழை வாய் அசல முழையுள் புக்கு உறைந்த – தேம்பா:19 28/1

மேல்


அசனி (22)

கார் முகத்து அசனி கூச கடுத்த அ அரக்கன் வென்ற – தேம்பா:3 32/1
என்றான் ஆர்த்து அசனி அனான் என்ற தன்மைத்து எ உலகும் அதிர்த்து அஞ்ச ஆர்ப்பார் அன்னார் – தேம்பா:11 51/1
பேர ஓங்கிய வெற்பு உச்சி பிளந்த விண் அசனி ஏறு – தேம்பா:14 22/1
ஆதியை பழித்து காமத்து அசனி பட்டு எரிகின்றாரும் – தேம்பா:14 112/1
முடி கோடி கோடி கதிர் காலும் ஏக முதல் ஏவல் ஆகி அசனி
இடி கோடி கோடி எரியோடு வீழ எதிர் ஓதை சீற எரி வான் – தேம்பா:14 131/1,2
காரிடத்து அசனி கூச கதத்தில் ஆர்த்து ஆபன் மீண்டான் – தேம்பா:15 54/4
தீ எரி அசனி ஊழ்த்து சினந்து வீழ் விசையில் வீழ்ந்த – தேம்பா:15 85/2
குயவினொடு சோசுவனோடு அசனி எறி சாபம் உளர் குழுமி அவன் மேல் முடுகி மொய்த்தார் – தேம்பா:15 119/4
குருடன் ஒரு காட்சி உறின் அதிசயித்து மலை குவடு அதிர ஆர்த்த அசனி ஒத்தான் – தேம்பா:15 121/4
போய் புறம் அழித்து நுழை தருமன் எதிர் வந்து அசனி பொருவும் அயில் ஏந்தி நணுகின்றான் – தேம்பா:15 125/4
படவும் அழல் தாவு விசை எறிய எறி வேல் அசனி படு முன் இவன் நாகு மதி வாளி – தேம்பா:15 126/3
பேர் இரு அசனி ஒத்தார் பெரும் சினத்து உடற்றி ஆர்ப்ப – தேம்பா:16 44/2
புதி வளர் திங்கள் கோட்டு புரை வளர் அசனி வில்லான் – தேம்பா:20 30/1
கடாவிய அசனி அன்ன கவலை கொள் அரசை நோக்கி – தேம்பா:23 21/1
பட கலி தளிர்ப்ப உகளி முன் பாய்ந்தான் படர் இருள் முகில் தரும் அசனி
அட கலி எடுத்து ஆர்த்து அறிவு அறை போக்கி அழல் அறை அலகைகாள் நெஞ்சம் – தேம்பா:23 102/2,3
விண் வழி அசனி ஒலி எழ நக்கு வெவ் வினை சடக்கலி விளம்பும் – தேம்பா:23 109/2
சினை அசனி முகில் மெலிய எரி வெறி சினவி எழஎழ அரிது இடர் – தேம்பா:24 43/3
விருந்து அமர் அசனி வேலோய் விரிந்த என் நாட்டில் எங்கும் – தேம்பா:25 72/2
சிலை வளர் தட கை வீரன் செரு முகத்து அசனி அன்னான் – தேம்பா:28 4/1
என்னே மற்றது யான் உரைப்பேன் எரி விண்டு இடித்த அசனி
மின்னே துடரா கால் உளதேல் மின் பெண் நசைக்கு இறுதல் – தேம்பா:28 32/1,2
செல் நெறி அசனி ஒத்தான் சிந்தையில் பொங்குகின்றன் – தேம்பா:29 48/4
மின்-இடை அசனி பட்டு என வெந்து ஏங்கினார் – தேம்பா:31 17/4

மேல்


அசனிகள் (1)

நீடு இழந்த அசனிகள் போல் நீதி பரன் வய பயத்தால் – தேம்பா:28 78/3

மேல்


அசனியான் (1)

வான் முகத்து அசனியான் மனத்தில் ஓர்ந்தவை – தேம்பா:29 33/3

மேல்


அசனியின் (1)

படியொடு பிரி பருப்பதம் என விழுவன அசனியின்
வெடியொடு மழை என விழுவன உபலமே – தேம்பா:15 170/3,4

மேல்


அசனியை (2)

ஒளி தவழ் அசனியை உமிழ்ந்த வில்லினான் – தேம்பா:3 3/1
கோடை நாள் அசனியை குழைத்த வில்லினான் – தேம்பா:29 57/2

மேல்


அசி (1)

அரிய சச்சுதன் இபம் இழிந்து அழல் அசி சுழன்று அவன் இரதம் மேல் – தேம்பா:15 157/2

மேல்


அசியொடு (1)

கரி நின்று இழிதர மின் தவழ் கனல் மண்டு அசியொடு பாய்ந்து – தேம்பா:15 150/2

மேல்


அசியோடு (1)

அழல கதை அழல தனு அழல சரம் அசியோடு
அழல கிடுகு அழல புதை அழல படை எவையும் – தேம்பா:14 54/2,3

மேல்


அசீரியம் (1)

புனல் கரம் தழுவ மேல் பொலி அசீரியம்
என கரந்து உறை நலம் இயைந்த நாட்டை ஆள் – தேம்பா:29 55/2,3

மேல்


அசும்பில் (1)

சரிந்தன அசும்பில் செல்லும் தடம் இலா தனித்தேன் அந்தோ – தேம்பா:26 107/4

மேல்


அசும்பு-இடை (1)

அசும்பு-இடை ஒளித்த செம் தீ அறல் என எடுத்தார் யூதர் – தேம்பா:28 152/1

மேல்


அசுரர் (1)

மல் செய்கை வழங்கு அசுரர் என்று அறைதல் மருள் அன்றோ – தேம்பா:28 77/4

மேல்


அசை (4)

விரை கிடந்து அசை வீ உமிழ் மதுவினால் பெருகி – தேம்பா:1 7/1
மீது அகன்று அசை கொடி விளிப்ப மானுமே – தேம்பா:2 19/4
கோல் நிரைத்து அசை கொடி கோட்டம் யாது என்றான் – தேம்பா:17 12/4
நடம் புரை அசை குழை நக்கி வில் செய – தேம்பா:29 121/2

மேல்


அசைக்கும் (2)

எண் திக்கு அசைக்கும் ஆணையினான் இ பார் நடுக்கும் சூலத்தான் – தேம்பா:23 8/3
விண்-பால் முதல் மூ_உலகு அசைக்கும் மிடலின் மிக்கோன் என்னிடத்து – தேம்பா:26 41/1

மேல்


அசைத்த (1)

கதம் கலந்து அசைத்த சாதி கடுகிய பதங்கம் எங்கும் – தேம்பா:14 36/2

மேல்


அசைத்து (1)

ஒழுக்கு இயை செவிகளை ஒலுக்கி கொம்பு அசைத்து
அழுக்கு இயை எயிற்று வாய் அவிழ்த்து கூறினான் – தேம்பா:23 114/3,4

மேல்


அசைய (1)

கதிர் தரும் சுதன் அசைய கண்டனள் – தேம்பா:10 92/4

மேல்


அசையவும் (1)

ஆடி பல கொடி ஆக அசையவும்
நேடி பல கரம் நீட்டி வருக என – தேம்பா:30 151/1,2

மேல்


அசையா (1)

நீர் முகத்து அசையா குன்றோ நெடும் பிணி முகத்து எஞ்சாதான் – தேம்பா:33 7/2

மேல்


அசையால் (1)

நீள அசையால் நீதி_கோல் கோட்டிய கயத்தவன் – தேம்பா:25 3/2

மேல்


அசைவன (1)

புடவியை அனைத்தும் வேரோடு அசைவன புதவு அழல் கொளுத்து சூலம் இரு கையில் – தேம்பா:24 36/1

மேல்


அசைவு (2)

அசைவு அட்டு நிலை பெறுதல் அன்ன என்றான் மறை வடிவோன் – தேம்பா:20 26/4
அவ்வியம் ஒழிந்து அவர் அசைவு தீர்ந்தனர் – தேம்பா:20 131/1

மேல்


அசைவும் (2)

ஊர் வளர் அசைவும் இல்லா உறங்கிய சாமத்து ஏகி – தேம்பா:13 20/3
கொலை ஈன்ற வெற்று உடம்பாய் கூற்றும் இலாது அசைவும் இலாது – தேம்பா:30 121/2

மேல்


அசைவொடு (1)

ஒலி அதிர முடி முடியொடும் அடிபட உவகை எழ விழ அணி தொடை அசைவொடு
மலிய மது மழை சலசல என இன மணிகள் கணகணவென எனது அணு உரை – தேம்பா:8 65/1,2

மேல்


அசோரன் (1)

வான் நிமிர் உலகில் நாறும் வனத்தின் ஆங்கு அசோரன் பூப்பான் – தேம்பா:30 73/4

மேல்


அஞ்ச (20)

பார்த்த பாலனை பழித்து எழுந்து யாவரும் அஞ்ச
கூர்த்த வேலொடு குறுக வந்து அகல் கரு முகிலின் – தேம்பா:3 26/2,3
படை முகத்தினில் பார் பதைத்து அஞ்ச வீழ்ந்தனன் தன் – தேம்பா:3 30/2
முன் செய்கை அருள் செய்கை இக்கால் ஆய் பின் முனி செய்கை உலகு அஞ்ச தோற்றுவிப்பான் – தேம்பா:11 35/4
என்றான் ஆர்த்து அசனி அனான் என்ற தன்மைத்து எ உலகும் அதிர்த்து அஞ்ச ஆர்ப்பார் அன்னார் – தேம்பா:11 51/1
நெடிய சூரலை சூழ் ஓங்கி நிருபனோடு எவரும் அஞ்ச
கடியது ஓர் துயர் ஆங்கு உய்த்து என் கத திறல் காட்டுக என்றான் – தேம்பா:14 25/3,4
பார்த்தார் ஒன்னார் பதைத்து அஞ்ச பாய்ந்தார் யூதர் வாள் பசியை – தேம்பா:15 18/3
நீறு பட நெட்டு அயில் துணித்த அரசனோடு இவனும் நீள் தனு எடுத்து எவரும் அஞ்ச
வீறு பட ஆர்த்து நிமிர் கார் முகம் மலிந்த மழை விண் தலமும் மண் தலமும் மொய்ப்ப – தேம்பா:15 127/1,2
அழுங்கிய வாய் மெலிந்து அஞ்ச இறைவன் தாள் சேர்ந்து ஆர்ந்து அமிர்தம் – தேம்பா:18 15/3
அஞ்ச மின் முகத்து நிற்ப ஆணரன் முகமன் நோக்கி – தேம்பா:20 108/3
தொக்கன பிணங்கள் அஞ்ச தொகை_இல இடி போல் ஆர்த்து – தேம்பா:23 54/3
கோட்டம் ஆம் என கூறிய சிலர் உளத்து அஞ்ச
நாட்டம் வாய் உறு நயம் ஒளித்து அரசு உரை நவிலான் – தேம்பா:25 34/2,3
உள்ளிய உலகம் அஞ்ச உருமு பட்டு அன்ன மாண்டான் – தேம்பா:25 65/4
வேள்வியின் முகத்து நிற்ப வேய்ந்த விண்ணவன் கண்டு அஞ்ச
சூழ் வினை அறிந்த வானோன் சொல் எடுத்து அஞ்சேல் அஞ்சேல் – தேம்பா:26 6/2,3
இ வழி எவரும் அஞ்ச இரும் தவன் கையால் பேசி – தேம்பா:26 9/1
ஊன் கறி கற்ற அரி அன்ன தவத்தின் மிக்கோன் உலகு அஞ்ச
தேன் கறி கற்று இமிர் வண்டு ஆர் வனத்தின்-நின்று செழு ஞானம் – தேம்பா:26 160/2,3
தொகை தீர்ந்த வரத்தோன் வாய் தோன்ற யாரும் துதைந்து அஞ்ச
தகை தீர்ந்த தீ அரசன் குழைய குன்றா தவத்து உயர்ந்தோன் – தேம்பா:26 170/2,3
பின் திறத்து எவரும் அஞ்ச பெரும் சினத்து அன்ன தேவன் – தேம்பா:29 83/2
கல் நாகம் நீர் உமிழ கவி நாகம் வெருண்டு அஞ்ச கல் ஊடு ஊர்ந்த – தேம்பா:32 22/2
பொய் திறத்து ஆய்ந்த தம் நூல் மறுத்து ஏத்துப புவனம் யாவும் வியந்து அஞ்ச
மெய் திறத்து அற்புத நாவொடு நூல் எலாம் விண் நின்று எய்தி வரத்து ஓங்கும் – தேம்பா:32 41/2,3
சினம் பழுத்து எதிர்த்த குணுங்கு இனம் ஓடி செல்வ நின் நாம வேற்கு அஞ்ச
தனம் பழுத்து எரி நாலாம் மணி வரமே தந்தது ஆம் வெற்றி அம் கொடியோய் – தேம்பா:36 36/3,4

மேல்


அஞ்சம் (2)

அஞ்சம் செறிந்த நடை ஆடி அகன்று அனந்தன் – தேம்பா:5 85/3
அஞ்சம் சுகமாய் வதி நாடு அதிரும் – தேம்பா:36 63/4

மேல்


அஞ்சமோடு (1)

நறவு சேர் பொழில்களும் நாரை அஞ்சமோடு
உறவு சேர் தடங்களும் உவந்த ஓகையின் – தேம்பா:18 4/1,2

மேல்


அஞ்சல் (2)

யாதும் நீர் அஞ்சல் வேண்டா இயல்புற அளிப்பல் என்றான் – தேம்பா:20 116/4
அஞ்சல் ஏது அ புறத்து அணுகு இலா திறத்து – தேம்பா:24 13/1

மேல்


அஞ்சலால் (1)

செம் பொறி சினத்த போர் செறுநர்க்கு அஞ்சலால்
பைம் பொறி எயிலின் வாய் படிய பூட்டி உள் – தேம்பா:20 126/1,2

மேல்


அஞ்சலி (2)

மாயமாய் காக்குவான் என்று அஞ்சலி செய்திட்டானே – தேம்பா:7 16/4
அஞ்சிய வணக்கத்தோடும் அஞ்சலி செய்து தாயும் – தேம்பா:7 28/1

மேல்


அஞ்சலியும் (1)

திரு எம் சரண் அஞ்சலியும் செயும் நின் – தேம்பா:5 66/3

மேல்


அஞ்சலொடு (1)

யாவரும் கடிது அஞ்சலொடு எஞ்சுவான் – தேம்பா:11 28/1

மேல்


அஞ்சவோ (5)

அறம் துதைந்தவன் இறத்தற்கு அஞ்சவோ
திறம் துதைந்து மு_செகத்தை ஆள்பவன் – தேம்பா:14 16/2,3
மறம் துதைந்த புன் மதுகைக்கு அஞ்சவோ – தேம்பா:14 16/4
காய வெவ் வினை கையருக்கு அஞ்சவோ – தேம்பா:26 181/4
உலகு யாவும் உடற்றினும் அஞ்சவோ
அலகு யாவும் அகன்று அருள் ஆற்ற நீ – தேம்பா:26 182/1,2
துணி நிலா கொடியே இ நிழல் கொண்டார் சுடும் துயர்க்கு அஞ்சவோ என்பார் – தேம்பா:36 114/4

மேல்


அஞ்சன (1)

கோல் எடுத்து அஞ்சன கோல காருகம் – தேம்பா:1 47/3

மேல்


அஞ்சனம் (1)

அஞ்சேல் எனக்கு உரைமோ அரி கண் இட்ட அஞ்சனம் போல் – தேம்பா:29 51/3

மேல்


அஞ்சா (19)

புண் கிழித்து நெய் புனலொடு போர் முகத்து அஞ்சா
கண் கிழித்து ஒளி கான்ற வேல் ஆக்கின பகையே – தேம்பா:5 13/3,4
வாய் என கண்ட வானோர் வாய் அடைத்து அஞ்சா நின்றார் – தேம்பா:7 27/4
மாசு என்று மதியம் மிதித்து உயர் தூய் தாளாள் மனம் கலங்க துயர் வரினும் நெருப்பிற்கு அஞ்சா
தேசு என்று குலையா நெஞ்சு உறுதி எஞ்சா செல் அல்லற்கு உயர்ந்த திறம் காட்டுதற்கே – தேம்பா:8 54/1,2
பார் எழுந்த பருப்பதங்கள் நடுங்கி பேர படர் நிலத்தோர் கடை யுகம் என்று அஞ்சா நிற்பர் – தேம்பா:11 40/4
நேர் மீது ஏந்தும் திறன் கொள் நிமலற்கு அஞ்சா கொடுங்கோன் – தேம்பா:14 67/3
அஞ்சா மறம் ஆர் பல நாடர் எலாம் – தேம்பா:15 22/2
அஞ்சா திறத்தின் மூ உலகும் ஆண்டு உம்மிடத்து மகன் ஆகி – தேம்பா:19 35/3
சூர் எழும் தன்மைத்து அஞ்சா துளங்கினான் வயிர நெஞ்சான் – தேம்பா:20 51/4
முறை தவிர் அறங்கள் நம்புளி தாமே மூழ்கிய துகளின் ஆழ்ந்து அஞ்சா
மறை தவிர் அறத்தால் வீடு உற உள்ளி மாய்ந்து எரி நரகிடை வீழ்வார் – தேம்பா:23 99/3,4
நூல் இயன்று உளத்து அஞ்சா நுவல்வது ஆய பின் – தேம்பா:25 51/2
பொருது இ நூல் ஒழுக்கத்து அஞ்சா போதலே ஆற்றாது என்றான் – தேம்பா:28 7/4
ஒன்னார் வெம் போர் கடந்து உரும் ஒத்து உள்ளத்து அஞ்சா நான் – தேம்பா:28 25/2
கார் அஞ்சா ஒளி காட்டிய காட்சியான் – தேம்பா:31 68/3
போர் முகத்து அஞ்சா வீர புழை கையோ புணரி மோத – தேம்பா:33 7/1
ஒன்னார் அஞ்சும் வண் சிலை அஞ்சா உரி நல் நூல் – தேம்பா:36 75/1
சொன்னார் சொல்லும் பா உரை அஞ்சா சுடர் மொய்ப்ப – தேம்பா:36 75/2
மின் ஆர் மன்னர் கோல் ஒளி அஞ்சா விரியா பூ – தேம்பா:36 75/3
அன்னார் சேடு அஞ்சா விளிவு என்னா அறியார் யார் – தேம்பா:36 75/4
கட்டு ஒளி மணிகள் நாற கதிர் பகற்கு அஞ்சா மின் மீன் – தேம்பா:36 89/3

மேல்


அஞ்சாதார் (1)

நிந்தைக்கு அஞ்சாதார் ஆணரன் முன் நீடு உடுத்த – தேம்பா:20 64/1

மேல்


அஞ்சி (29)

வீடு இழந்து இகல் செய் பேய்கள் வினை பகைக்கு அஞ்சி ஓடி – தேம்பா:4 29/1
உலைவு உற்ற உளத்து அஞ்சி உளைந்து இரங்கி வருந்தினரே – தேம்பா:6 1/4
அருள் நீக்கும் பொறி செறித்தோன் அஞ்சி உணர்ந்தவை சொல்லான் – தேம்பா:6 3/4
சென்று எழுந்த நல்லோரை முகமன் நோக்கி தீ அலகை இனத்தினுடன் இடத்தில் அஞ்சி
நின்று எழுந்த துயர் அழற்று மன தீயோரை நெடும் வேல் கண்ணால் சுளித்து நோக்கி நோக்கும் – தேம்பா:11 46/2,3
கொடி ஒக்க மலர் உயர்த்தோன் குழவி எடுத்து அரும் புகழ் செய் குழுவிற்கு அஞ்சி
மிடி ஒக்க எளிமை உற வெயில் ஆர்ந்த கதிர் கரக்கும் விகத்தன் போல – தேம்பா:11 122/2,3
எல் உமிழ் மூவர் வருகை கண்டு அரசன் இயற்றிய வஞ்சனைக்கு அஞ்சி
நில்லு-மின் நில்-மின் என இடை விடாது நீண்ட கை காட்டுவ போன்றே – தேம்பா:12 59/3,4
முனைந்த கால் இவன் முன் நாளில் முரிந்து எசித்து அஞ்சி வாட – தேம்பா:14 20/3
ஊன் முகம் புதைத்த வேல் அரசு அஞ்சி ஒருங்கு அகன்று ஏகு-மின் என்பான் – தேம்பா:14 39/4
வல் என எவரோ மற்று எமை ஒருங்கு மடிப்பனோ என உளத்து அஞ்சி
அல் என எண்ணாது அரசன் மோயிசனை அழைத்து உமர் இ கணத்து எழுக – தேம்பா:14 42/2,3
வீதியின் வடிவாய் நீத்தம் விட்டு உலகு அஞ்சி எஞ்சி – தேம்பா:14 121/2
மாகங்கள் வேக ஒளி வேந்தன் வேக மனம் அஞ்சி மேகம் மறைய – தேம்பா:14 134/2
அஞ்சி திரி காபனர் வந்து அலறி – தேம்பா:15 25/3
போரிடத்து அஞ்சி தூது புகலவோ வந்தேன் ஒன்றாய் – தேம்பா:15 54/1
பொய் திறத்து அரசற்கு அஞ்சி போதல் போல் ஒளிப்ப எய்தி – தேம்பா:22 16/1
வெல தொழில் எஞ்ச அஞ்சி விதவையின் இளைத்தேன் என்றான் – தேம்பா:23 55/1
விதுமுறை குனிவிற்கு அஞ்சி வென் தர ஒளித்து நாணல் – தேம்பா:23 59/3
நாறிய மணியின் வாய்ந்த நன் முடி பெயர்தற்கு அஞ்சி
ஊறிய கொடிய வஞ்சத்து உணர்வினை ஒளித்து தானே – தேம்பா:25 18/1,2
உருவின் மிக்கோன் எய்திய அன்பு உரிமைக்கு அஞ்சி மறுத்தமையால் – தேம்பா:26 53/2
எண்ணம் தூவிய வேடனுக்கு அஞ்சி வந்து எரி கான் – தேம்பா:26 60/3
தூய் முறை விரும்பி தன்-கண் துணை இலாது அஞ்சி ஏங்கி – தேம்பா:26 95/3
கிளர்ந்த வெம் பகையை கொன்னே கிளைத்த கோன் கொடுமைக்கு அஞ்சி
தளர்ந்த மெய் அவலித்து என்னை தாயும் இ வனத்தில் உய்த்தாள் – தேம்பா:26 104/3,4
ஆனவர் அஞ்சி கூற அரும் தவன் இனைய சொன்னான் – தேம்பா:28 74/4
அஞ்சி வீமம் அழுங்கு உரு காண்டலும் – தேம்பா:28 105/1
ஐம்பொறி பகை கண்டு அஞ்சி அடக்கலின் ஆமை போல்வாய் – தேம்பா:28 150/1
வெருள்பட பதைத்து உள் அஞ்சி வினை கொள்வார் பித்தர் அன்றோ – தேம்பா:29 14/4
தான் இறைவன் அலன் என்ன தளர்ந்து அஞ்சி ஓடினன்-ஆல் – தேம்பா:29 75/4
இன்று நீ உலகம் கூச இ துயர் படவோ அஞ்சி
அன்று நான் எசித்து நாட்டை அடைந்து நின் உயிரை காத்தேன் – தேம்பா:35 53/1,2
கூடு ஆர் பறவை குலம் அஞ்சி எழ – தேம்பா:36 64/3
உள்ளிய துறவின் சொன்ன உரை இதோ என்ன அஞ்சி
தெள்ளிய வான் மேல் ஆள்வோன் சென்று எமை ஆளல் நன்றேல் – தேம்பா:36 81/1,2

மேல்


அஞ்சிய (8)

அஞ்சிய வணக்கத்தோடும் அஞ்சலி செய்து தாயும் – தேம்பா:7 28/1
அஞ்சிய பலரோ வேண்டும் அறைதியே என்றான் சூசை – தேம்பா:27 150/2
அஞ்சிய உளத்து இஃது எண்ணில் அறிவு இதோ என்றான் சூசை – தேம்பா:29 15/4
அஞ்சிய என்னை நோக்கி அனைவரும் தன்னை நீத்து – தேம்பா:29 44/2
அஞ்சிய கோது இல வாழவும் மன்றலை அருள் செய் யாக்கை என செய்வேன் – தேம்பா:32 45/3
கொன் விளை வெருவின் புழுங்கிய அரசன் கொடும் பகைக்கு அஞ்சிய பாலால் – தேம்பா:34 48/1
அடி வினை என்று கீழ் கிடத்தி அஞ்சிய
கடி வினை முகத்து-இடை காட்டி நின்றவே – தேம்பா:36 119/3,4
வெருவு ஆய் புன் சொல் அஞ்சிய பின் விருப்பம் தூண்ட தொழுது அணிந்தேன் – தேம்பா:36 133/4

மேல்


அஞ்சியது (1)

அஞ்சியது ஓர் தன்மை இது என்று அறைவர் என்றான் – தேம்பா:14 10/4

மேல்


அஞ்சியதோ (1)

மருள் நெஞ்சு ஒரு வஞ்சனை அஞ்சியதோ
திரு எம் சரண் அஞ்சலியும் செயும் நின் – தேம்பா:5 66/2,3

மேல்


அஞ்சியே (1)

அஞ்சியே நரர் தேறிலர் ஆதலால் – தேம்பா:18 50/2

மேல்


அஞ்சில (3)

போர் அஞ்சில கை புகழ் எஞ்சிலனே – தேம்பா:15 21/4
அஞ்சு அஞ்சில மன்னர் அடுத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 27/4
கரை செய் சால் சிலைக்கு அஞ்சில கருதிய கடல் சேர் – தேம்பா:26 72/2

மேல்


அஞ்சிலனாய் (1)

அஞ்சிலனாய் அன்று அவனை சிறையுள் பெய்வான் அற பகையான் – தேம்பா:26 165/4

மேல்


அஞ்சிலார் (1)

அணி உடை அலர் அடி வருத்தத்து அஞ்சிலார்
பிணி உடை வரைகளும் பிரிந்த நெட்டு-இடை – தேம்பா:26 22/2,3

மேல்


அஞ்சிலான் (1)

ஆள ஆசையால் அல்லவைக்கு அஞ்சிலான் தன் கோல் – தேம்பா:25 3/1

மேல்


அஞ்சிலிர் (2)

அஞ்சிலிர் அஞ்சிலிர் என்றனன்-ஆல் – தேம்பா:15 21/3
அஞ்சிலிர் அஞ்சிலிர் என்றனன்-ஆல் – தேம்பா:15 21/3

மேல்


அஞ்சின (3)

பார் அஞ்சின அஞ்சின பாரினொடு – தேம்பா:15 21/1
பார் அஞ்சின அஞ்சின பாரினொடு – தேம்பா:15 21/1
மருள் தரு நெஞ்சு-இடை அஞ்சின எஞ்சு இல வஞ்சனர் வெம் சமருக்கு – தேம்பா:15 107/1

மேல்


அஞ்சினர் (4)

அன்ன யாவையும் அஞ்சினர் அறைதலும் கேட்டான் – தேம்பா:3 18/4
அஞ்சினர் நனையா கடக்கவே தந்தாய் ஆறு நின்று அதர் விட தந்தாய் – தேம்பா:6 37/2
ஈர் இறகால் அஞ்சினர் போல் முகத்தை மூட ஈர் இறகால் அடி மூடி மற்று இரண்டு – தேம்பா:8 61/2
அணங்கு தீர்ந்து அவள் வாய் புகழ்க்கு அஞ்சினர்
அணங்கு மின் என ஆங்கு ஒளித்தார் அரோ – தேம்பா:17 49/3,4

மேல்


அஞ்சினர்-ஆல் (1)

அல் உகும் மாரி அகத்தினர் அஞ்சினர்-ஆல் – தேம்பா:15 58/4

மேல்


அஞ்சினராய் (1)

விண் காவலன் ஆர் மிடல் அஞ்சினராய்
மண் காவல் வழங்கிய சோசுவன் வாய் – தேம்பா:15 20/1,2

மேல்


அஞ்சினரோ (1)

அஞ்சினரோ அறிகிலன் நான் என் இறையோன் வலி குன்றா – தேம்பா:29 70/2

மேல்


அஞ்சினன் (1)

அஞ்சினன் அறைந்தவை அமைந்து அயர வேண்டா – தேம்பா:23 47/3

மேல்


அஞ்சினன்-ஆல் (1)

மை பட்ட வளன் தனில் அஞ்சினன்-ஆல் – தேம்பா:5 103/4

மேல்


அஞ்சினனோ (1)

அஞ்சினனோ அ திறத்து இன்று அமர்க என்றான் அற நீரான் – தேம்பா:29 70/4

மேல்


அஞ்சினார் (5)

அஞ்சினார் எனில் அமைதி ஓர் முறை என்பாய் வஞ்சத்து – தேம்பா:23 94/1
வீய் வினை அஞ்சினார் விளிவு_இல் ஆவரோ – தேம்பா:25 50/1
தீய் வினை அஞ்சினார் செத்தும் செத்திலா – தேம்பா:25 50/2
அஞ்சினார் தொழில் கண்டிலாமையில் அன்பினால் உயிர் பேணிய – தேம்பா:25 79/2
நீர் வழி முகம் கெட நேடி அஞ்சினார் – தேம்பா:31 16/4

மேல்


அஞ்சினால் (1)

அஞ்சினால் என ஈங்கு வந்து அண்மினாய் – தேம்பா:25 94/1

மேல்


அஞ்சினான் (1)

அஞ்சினான் எனினும் தேவ அருச்சனைக்கு இடம் செய்யாத – தேம்பா:14 28/1

மேல்


அஞ்சினானே (1)

வேத்திரம் ஆய தன்மை வேந்து கண்டு அஞ்சினானே – தேம்பா:14 27/4

மேல்


அஞ்சினிர் (1)

நீர் அஞ்சினிர் நித்தன் அடைக்கலம் வந்தீர் – தேம்பா:15 21/2

மேல்


அஞ்சு (7)

அஞ்சு இலா எதிர் அடுக்கிய கல் எலாம் கடந்தே – தேம்பா:1 8/1
அஞ்சு இலான் அறிவு அருள் வல் ஆண்மை ஈடு – தேம்பா:14 17/2
அஞ்சு அஞ்சில மன்னர் அடுத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 27/4
மீன் கறி கற்ற ஒளி வேற்கு அஞ்சு இல கான் நின்று வெளிப்பட்ட – தேம்பா:26 160/1
அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3
அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3
ஈர் அஞ்சு ஆம் வருடத்து இரண்டு ஆண்டு உளான் – தேம்பா:31 68/1

மேல்


அஞ்சு_ஏழ் (2)

அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3
அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3

மேல்


அஞ்சுக (6)

அஞ்சுக புவி அனைத்துமே தோன்றியது ஆம்-ஆல் – தேம்பா:5 6/4
நெஞ்சு அஞ்சுக நீள் நிலம் அஞ்சுக வந்து – தேம்பா:15 27/3
நெஞ்சு அஞ்சுக நீள் நிலம் அஞ்சுக வந்து – தேம்பா:15 27/3
மஞ்சு அஞ்சுக வன்னி விழி களிறும் – தேம்பா:36 63/1
மஞ்சு அஞ்சுக மேல் வளர் தேரும் நிலா – தேம்பா:36 63/2
மஞ்சு அஞ்சுக வாள் அபயரும் உறீஇ – தேம்பா:36 63/3

மேல்


அஞ்சும் (5)

ஊர் முகத்து அஞ்சும் நாவாய் உடை திரு கொணரும்-கொல்லோ – தேம்பா:4 30/2
எதிரும் ஒன்னார்க்கு ஓங்கு அரணோ எவரும் அஞ்சும் உரு காட்டி – தேம்பா:6 54/3
அஞ்சும் தன்மைத்து எதிர் இறைஞ்சும் அமரர்க்கு உரையாது ஏவல் இட்டான் – தேம்பா:10 149/4
கீண்டு உண்டாம் இடிக்கு அஞ்சும் பிடியை தாங்கும் கெழும் கரியும் – தேம்பா:30 18/2
ஒன்னார் அஞ்சும் வண் சிலை அஞ்சா உரி நல் நூல் – தேம்பா:36 75/1

மேல்


அஞ்சுவது (1)

பொய் வயத்தினான் புகைந்த சொற்கு அஞ்சுவது என்னோ – தேம்பா:3 20/2

மேல்


அஞ்சுவர் (1)

பெயர் ஒன்றே பெறல் அஞ்சுவர் பெருந்தகை நீரார் – தேம்பா:29 99/4

மேல்


அஞ்சுவார் (3)

அஞ்சுவார் அவன் முன் உலகு ஆள்பவர் – தேம்பா:11 32/1
சுட்ட அழல் சமர்க்கு உளம் துவள அஞ்சுவார்
விட்டு அழல் சினம் முதிர் வீரர் நிற்ப என்று – தேம்பா:16 26/1,2
அஞ்சுவார் கொடையால் பயன் வேண்டுவார் – தேம்பா:27 32/4

மேல்


அஞ்சுவாரோ (1)

மெய் உண்ட திறத்த வீரர் விளிவதற்கு அஞ்சுவாரோ
கை உண்ட பசும்பொன் செங்கோல் கடிதலின் இறத்தல் நன்றே – தேம்பா:25 70/1,2

மேல்


அஞ்சுவான்-கொல்லோ (1)

அஞ்சுவான்-கொல்லோ நீதி அணி கலத்து இலங்கு வீரத்து – தேம்பா:14 19/1

மேல்


அஞ்சுவையோ (1)

ஊக்கத்து அஞ்சுவையோ உலகு எல்லாம் – தேம்பா:25 27/3

மேல்


அஞ்சேல் (5)

சூழ் வினை அறிந்த வானோன் சொல் எடுத்து அஞ்சேல் அஞ்சேல் – தேம்பா:26 6/3
சூழ் வினை அறிந்த வானோன் சொல் எடுத்து அஞ்சேல் அஞ்சேல்
வாழ்வினை உரைப்ப தூதாய் வந்தனென் கேட்டி என்றான் – தேம்பா:26 6/3,4
அஞ்சேல் எனக்கு உரைமோ அரி கண் இட்ட அஞ்சனம் போல் – தேம்பா:29 51/3
அஞ்சேல் அஞ்சேல் நயம் ஆம் என ஆடின வானவனே – தேம்பா:31 32/2
அஞ்சேல் அஞ்சேல் நயம் ஆம் என ஆடின வானவனே – தேம்பா:31 32/2

மேல்


அஞ்சேன் (3)

துன்னிய இடுக்கண் அஞ்சேன் சுருதி இது எனக்கு என்று ஓங்கி – தேம்பா:20 52/2
வான் விளை பகைக்கும் தேவ வயத்து அலால் அஞ்சேன் நானே – தேம்பா:23 19/4
புரிந்த நின் தயை பொற்பொடு அஞ்சேன் ஐயா – தேம்பா:24 60/1

மேல்


அஞ்சொடு (1)

அஞ்சொடு மு மதி அளவும் போக்கி வெம் – தேம்பா:23 113/3

மேல்


அஞர் (11)

அடுத்து இரப்பார்க்கு ஆர்வம் உற அளித்த நன்றி அஞர் கடலே – தேம்பா:10 68/1
கேடு உடை அஞர் என்று எண்ணா கிளர் வயத்து உணர்வின்-பாலால் – தேம்பா:23 10/3
படி கொண்டான் பகை கொண்டான் பகர்வு அரிய அஞர் கொண்ட – தேம்பா:23 76/2
மயல் கடல் கடந்த நும் மந்திரத்து அஞர்
இயல் கடல் கடந்து நான் நீந்தி இன்புறும் – தேம்பா:23 115/2,3
கோன் முகத்து அஞர் குவிந்து எழ வெருவினை கொண்டான் – தேம்பா:25 7/4
அறம் ஒன்றே பயன் பேதாய் அஞர் தீது அல்ல – தேம்பா:27 63/1
அரிந்து அன மனத்து அஞர் அழுங்க ஆங்கு இவர் – தேம்பா:31 15/3
மருள் நான் அஞர் மா கடலில் வருந்த கரையேற்றிட நீ – தேம்பா:31 24/2
அஞ்சு_ஏழ் அஞ்சு_ஏழ் கடலான் ஒவ்வாத அஞர் கடல் ஆழ்ந்து – தேம்பா:31 32/3
துயர் ஏன் அஞர் ஏன் உளம் ஆழ்ந்து உறு தொல் நய மா கடலின் – தேம்பா:31 34/1
மெலிவன உயிர் உணும் அயர்வு அஞர் சிலுகு இடர் பாசறை யாவும் ஒழிந்து மறைய – தேம்பா:35 80/1

மேல்


அஞரில் (1)

அனையவும் பட வளர் அஞரில் விம்மினார் – தேம்பா:31 23/4

மேல்


அட்ட (2)

கண் முழுது அட்ட இருள் இரா நடுவில் கதத்து அளவு அரும் திறல் மிக்க – தேம்பா:14 41/1
அடும் செம் தீயினும் அட்ட அகில் மணம் இனிது அன்றோ – தேம்பா:29 103/1

மேல்


அட்டதால் (1)

அள் உற மலி இருள் இரு கண் அட்டதால்
தெள் உற உளத்து எழீஇ திளைத்த ஞாபகம் – தேம்பா:20 5/2,3

மேல்


அட்டு (10)

பொய் விளை பொறிகள் அட்டு புரை விளை நசையும் அட்டு – தேம்பா:9 80/2
பொய் விளை பொறிகள் அட்டு புரை விளை நசையும் அட்டு
துய் விளை உளத்தில் பொங்கும் தொடர்பு இறகு ஆக ஊக்கி – தேம்பா:9 80/2,3
அவ்வாறு அன்னாள் அகற்றி அட்டு ஐம்பொறியை புதைத்து – தேம்பா:10 55/2
நசை அட்டு நசை கடந்த நயம் செய் வான் தாள் அணுகின் மெய் – தேம்பா:20 26/1
பசை அட்டு வாழ்வர் அலால் பகைத்த பாரில் வதிந்தன நாள் – தேம்பா:20 26/2
வசை அட்டு வாழ்பவரே மலி நீர் சூழ்ந்த மலை நண்ணி – தேம்பா:20 26/3
அசைவு அட்டு நிலை பெறுதல் அன்ன என்றான் மறை வடிவோன் – தேம்பா:20 26/4
அட்டு உயிர் பசை உண் பேய்கள் அரும் தவம் தவிர்க்க மாயை – தேம்பா:20 46/3
அட்டு என நீவிர் விற்ற ஆணரன் அவன் தான் நான் என்றிட்டு – தேம்பா:20 115/1
அட்டு அவை புதைத்து என அருளி எந்தை தான் – தேம்பா:31 98/2

மேல்


அட்டு-இடை (1)

அட்டு-இடை கரவர் வந்து அமைதல் போலுமே – தேம்பா:24 54/4

மேல்


அட (11)

புண் உரைத்து அட கொள்ளை செய் பொருந்தலர் போன்றே – தேம்பா:1 6/4
நெருப்பு அட துமிப்பரை நிழற்றும் கா எனா – தேம்பா:10 89/3
மருந்து அட கனி முகம் மகிழ்ந்து நாயகன் – தேம்பா:13 17/1
நெருப்பு அட வெய்ய ஆபன் நிருபனை தொழுது போனான் – தேம்பா:15 47/4
வசி முகந்து கதிர் அளவு இறந்து இரவி மலியு கங்குல் அட விடும் எனா – தேம்பா:15 97/2
வெளி முகத்து எழு கணை மழை இருள் இட விளி முகத்து எழு கொடிது ஒலி செவி அட
வளி முகத்து எழு நதிபதி அலை என வதை உடற்றிய நர_பதி இருவரும் – தேம்பா:15 161/1,2
முரி தரு பகையவர் முழுது அட அவர் மிசை – தேம்பா:15 168/1
பேதையோ பகை பெயர்த்து அட என அயிர்ப்புற்றான் – தேம்பா:16 14/4
உழை இனங்கள் தமை அட எதிர்ந்த வய உகிர் உடன்ற வரி எனவும் முள் – தேம்பா:16 38/1
அட கலி எடுத்து ஆர்த்து அறிவு அறை போக்கி அழல் அறை அலகைகாள் நெஞ்சம் – தேம்பா:23 102/3
கற்பு அட ஆவி சால்பு காண் என தெளிக வேலோய் – தேம்பா:28 155/4

மேல்


அடக்கல் (1)

நோய் முறை அடக்கல் ஆற்றா நுதலிய தவத்தின் மாட்சி – தேம்பா:26 95/2

மேல்


அடக்கலால் (1)

பொருள் கடிந்து புலன்கள் அடக்கலால்
மருள் கடிந்த மனம் தெளி காட்சியான் – தேம்பா:4 63/1,2

மேல்


அடக்கலின் (1)

ஐம்பொறி பகை கண்டு அஞ்சி அடக்கலின் ஆமை போல்வாய் – தேம்பா:28 150/1

மேல்


அடக்கி (8)

பொறி உலாம் வழி போக்கு இலது இயல்பட அடக்கி
நெறி உலாவு அற நேர் அவை நிறுத்தினர் போன்றே – தேம்பா:1 10/3,4
வேலொடு மாற்றார் வெள்ளம் வென்று வென்று அடக்கி தன்னை – தேம்பா:3 36/1
நூலொடு வெல்ல ஐந்து நுண் புலன் அடக்கி காத்து – தேம்பா:3 36/2
ஐம்பொறி அடக்கி உள் அவா கொண்டால் என்பார் – தேம்பா:20 126/4
யாக்கையை பிணித்து என்று ஆக இனிதில் உள் அடக்கி வாய்ந்த – தேம்பா:26 94/3
ஆக்கையை அடக்கி பூவோடு அழும் கணீர் பொழிந்தான் மீதே – தேம்பா:26 94/4
தாய் முறை திருந்தி யாக்கை தகு முறைக்கு அடக்கி பின் தன் – தேம்பா:26 95/1
போய் வினை கொணரும் பொறிகள் ஐந்து அடக்கி பொலம் தவ வேலியை கோலி – தேம்பா:36 34/1

மேல்


அடக்கினனும் (1)

தேனொடு கொல் அரி இனம் ஓர் நாவாய்க்குள் அடக்கினனும் திளைத்த செம் தீ – தேம்பா:5 37/2

மேல்


அடக்கினாரே (1)

மது வளர் மலரை சிந்தி மலர் வனத்து அடக்கினாரே – தேம்பா:34 21/4

மேல்


அடக்குபு (1)

மொய் திறத்து அடக்குபு முதிர்ந்த வேத நூல் – தேம்பா:29 63/2

மேல்


அடங்க (4)

அகம் மலிந்து உணர்ந்த தமிழ் கலை வருந்துகின்ற தொடை அளவின் நின்று அடங்க முறையோ – தேம்பா:5 149/4
கைப்பு அடங்க மருந்து அக காந்தையும் – தேம்பா:32 7/2
செப்பு அடங்க இரும் தவ சேடனும் – தேம்பா:32 7/3
செப்பு அடங்க இருந்தனர் சேடியே – தேம்பா:32 7/4

மேல்


அடங்கல் (4)

எண் உளே அடங்கல் இன்றி ஏந்து மாட்சி பூண்டு வான் – தேம்பா:11 5/1
படி சுமந்த பல உயிர் அடங்கல் மருள் பட வளைந்த இரு தனு பொர – தேம்பா:15 95/4
அறம் மலிந்த சிலை நிகர் அடங்கல் அற அறம் உணர்ந்து பொரும் அமரினால் – தேம்பா:15 98/4
மழை வழங்க இடி ஒலி முழங்கல் நிகர் பல பறை வயின் அடங்கல் ஒலி மிக முழங்க முதலவன் மணி – தேம்பா:36 103/1

மேல்


அடங்கலரும் (1)

ஓதம் அங்கு எழுந்தது என ஊரில் நின்று அடங்கலரும் ஓடி வந்து அடர்ந்து மழை கொள் – தேம்பா:5 146/3

மேல்


அடங்கலும் (3)

தன் துதி அடங்கலும் தனது நாதனை – தேம்பா:8 42/3
அல் இருள் தோன்றி அடுத்தன காலை அடங்கலும் ஒன்னலரை – தேம்பா:15 105/1
திக்கு அடங்கலும் உள் கூச திளைத்த அ கடன் மேல் போட்டு – தேம்பா:35 25/2

மேல்


அடங்கா (5)

எருக்கு வீங்கிய இழிவு உகு நெஞ்சு-இடை அடங்கா
செருக்கு வீங்கிய இராக்கதன் எரி எழ சினந்து – தேம்பா:3 13/2,3
சூல் மலி முகில் பெய் மாரியால் பெருகி சுருட்டு அலை கரை அகட்டு அடங்கா
தேன் மலி காவும் கழனியும் நிறைப்ப திரை புரண்டு உலவிய வண்ணம் – தேம்பா:6 43/1,2
சொல் முகத்து அடங்கா சீர்த்தி சோசுவன் தூது என்று உற்றேன் – தேம்பா:15 48/2
காட்சியை அடைந்துளி களிப்பு உளம் அடங்கா
மாட்சியை அடைந்து அரு வரத்தில் அவர் வாய்ந்த – தேம்பா:35 30/1,2
சூசை வரு நாதன் ஒளி தோன்றலில் அடங்கா
ஆசை வரும் ஆர்வம் நிலையாய் அருள் வழிந்த – தேம்பா:35 32/2,3

மேல்


அடங்காத (1)

நூல் முகத்து அடங்காத அன்பில் என் தணிமை நோக்கி முள் கான் பொருவு என் உள் – தேம்பா:6 39/3

மேல்


அடங்காதான் (1)

சொல் பிறப்பின் அடங்காதான் திருவுளமே என அன்னான் சூசை மீண்டே – தேம்பா:27 96/3

மேல்


அடங்காது (1)

சொல் வழியும் உள் வழியும் தொடர்ந்து அடங்காது எ உவமை தொகுதி யாவும் – தேம்பா:5 38/1

மேல்


அடங்கிய (7)

மிக்கு அடங்கிய திறம் தரு வேந்தன் வெருவினால் என ஒளிக்குபு வந்து – தேம்பா:22 3/1
தொக்கு அடங்கிய எசித்து உயிர் யாவும் துகள் ஒழிப்ப அவண் எய்திய நாதன் – தேம்பா:22 3/2
புக்கு அடங்கிய புரம் பல சேரும் புடை வளைந்த வழி காட்டினர் வானோர் – தேம்பா:22 3/4
தொக்கு அடங்கிய தாய் இவண் தோன்ற வந்து – தேம்பா:26 34/3
மெய் அடங்கிய பேர் உயிர் மேல் எழீஇ – தேம்பா:26 146/2
பொய் அடங்கிய ஐம்பொறி நீக்கி வான் – தேம்பா:26 146/3
ஐ அடங்கிய ஆண்டகை நேடும்-ஆல் – தேம்பா:26 146/4

மேல்


அடங்கில (3)

திக்கு அடங்கில தேவனை சூலொடு – தேம்பா:26 34/2
இக்கு அடங்கில இன்பு அளிப்பாள்-கொலோ – தேம்பா:26 34/4
கை அடங்கில காந்தி மின் போன்று புன் – தேம்பா:26 146/1

மேல்


அடங்கிலும் (2)

திக்கு அடங்கிலும் அறாத அருள் செய்ய செல்வன் ஆய வழி கூட்டு இலர் நாடு – தேம்பா:22 3/3
மாகங்கள் அடங்கிலும் வேகும் எனா வானின் திரி வெம் சுடர் வேகும் எனா – தேம்பா:24 26/2

மேல்


அடங்கு (10)

ஆசை எழுந்தன ஓகை அடங்கு இலதாய் அலர் தன் கொடி போல் – தேம்பா:8 74/2
விஞ்ச இன்பம் நெஞ்சு அடங்கு இல் மேவல் ஆர்ந்த தம் உயிர் – தேம்பா:11 4/3
பணி குலத்து அகத்து அடங்கு இலால் பணித்த நின் பணி – தேம்பா:11 7/3
சொக்கு அடங்கு சுதனை துதி பாட – தேம்பா:21 15/2
மிக்கு அடங்கு குயில் பாடலின் விள்ளி – தேம்பா:21 15/3
இக்கு அடங்கு மலர் இன்புறல் கண்டார் – தேம்பா:21 15/4
தாமம் சால்பொடு தான் அதில் அடங்கு இல புரண்டு – தேம்பா:31 4/2
எல்லை_இல் எங்கணும் இருந்து அடங்கு இலோய் – தேம்பா:31 22/1
மிக்கு அடங்கு இல அன்பால் தான் மெய்யொடு மகனாய் இங்கண் – தேம்பா:35 25/3
புக்கு அடங்கு இல நோய் இ வாய் பொறுத்து எமை உள்ளி மாய்ந்தான் – தேம்பா:35 25/4

மேல்


அடர் (2)

அடர் அற்று அடி வைத்தனள் அண்டிய வாய் – தேம்பா:5 88/1
அலை புறம் கொண்ட ஞாலத்து அடர் இருள் நீக்க யாக்கை – தேம்பா:13 23/1

மேல்


அடர்த்தி (1)

இடத்து இடத்து அடர்த்தி உற்ற இக்கு உடைத்த இன்பு சொல் – தேம்பா:11 9/1

மேல்


அடர்ந்த (8)

புக மருங்கு எழுந்த மறை புக நிறைந்து அடர்ந்த அருள் புக அறம் செறிந்து புகவே – தேம்பா:5 149/2
கனவு உடைந்த மருள் இரவு அடர்ந்த இருள் கலம் உடைந்த ஒலி சுடர் இடும் – தேம்பா:16 33/1
இருள் சொரிந்து அடர்ந்த கங்குல்-இடை முகில் இரு கண் கூச – தேம்பா:25 14/1
இருள் அடர்ந்த இரா அற – தேம்பா:27 144/1
தெருள் அடர்ந்த ஒளி சென்று என – தேம்பா:27 144/2
அருள் அடர்ந்த இவன் ஓதியால் – தேம்பா:27 144/3
மருள் அடர்ந்த பொய் மாய்ந்ததே – தேம்பா:27 144/4
கழல் எழுந்த அணி நக நயந்த நடம் இணை இல கடல் பிரண்டது என மறுகு அடர்ந்த குழு இணை இல – தேம்பா:36 105/2

மேல்


அடர்ந்து (7)

ஓதம் அங்கு எழுந்தது என ஊரில் நின்று அடங்கலரும் ஓடி வந்து அடர்ந்து மழை கொள் – தேம்பா:5 146/3
நிதி எழுந்து ஒளிர்ந்த உலகு உளர் எழுந்து அடர்ந்து வர நிறைய மண்டுகின்ற நசை செய் – தேம்பா:5 148/3
செற்றத்தால் முந்தையர் தீ வழியை நீங்கா சிதைந்து இவரோடு அடர்ந்து எரி தீ ஆழ்ந்தோம் அந்தோ – தேம்பா:11 55/2
அகில் அடும் புகையும் வாச பூம் புகையும் அடர்ந்து நல் இருள் செயும் தெருவில் – தேம்பா:12 63/1
சிலை வளர் நாணின் கையின் சேர்ந்து அடர்ந்து இறுக பின்னி – தேம்பா:18 27/1
அரங்கிய நாயகன் ஆங்கு அடர்ந்து சூழ் – தேம்பா:26 119/2
அலை வரம்பு அற்று ஓடுவ போல் நகர் எல்லாம் அடர்ந்து உறீஇ வான் – தேம்பா:36 101/1

மேல்


அடர (2)

அடர பொன்று இல ஆரணம் எங்கணும் – தேம்பா:18 53/3
குடிகள் தவழ் இடும்பையொடு கொடியது எலாம் மொய்த்து அடர
நொடிகள் தவழ் போழ்து பல நூறு ஆண்டு என்று உணர்ந்து அலற – தேம்பா:28 80/2,3

மேல்


அடரா (1)

மை பொருள் அடரா சோதியாய் நிலையாய் மன்னனாய் அனைத்துமாய் நின்றோன் – தேம்பா:27 162/4

மேல்


அடரும் (3)

கொங்கு அடரும் பூ மழையும் பா மழையும் கூர்ப்ப – தேம்பா:12 84/1
சங்கு அடரும் வாய் தரள வெண் குடைகள் தாங்க – தேம்பா:12 84/2
அங்கு அடரும் யாவரும் அருச்சனையின் மிக்கார் – தேம்பா:12 84/4

மேல்


அடல் (33)

ஓடாதன அடல் தானையும் உள கோனொடு நகரம் – தேம்பா:2 61/3
செல் ஓடும் வான் வியப்ப சிறுமை எடுத்து அடல் காட்டும் திறலின் மிக்கோய் – தேம்பா:8 7/4
அடல் மடு திறந்து அழுந்து அன்பொடு ஆண்டகை – தேம்பா:8 21/2
நிக்கு அடல் மதலை ஆம் நிமலன் போற்றுவாய் – தேம்பா:8 41/4
ஆறு பாய் ஒலி அடல் தகர் பாய் ஒலி நெறி கொம்பு – தேம்பா:12 46/1
செப்பு ஆறு இலது அடல் தானைகள் திரள் மாள்தலில் திரளும் – தேம்பா:14 59/1
திரை மேல் அடல் சூரலை நீட்டு என நீட்டிய சீர் திரண்ட – தேம்பா:14 64/2
அடல் உடை அருள் உணர்வு அமைந்து உளான் அரோ – தேம்பா:14 76/4
அடல் வண்ணத்து எசித்து அறியும் அல்லால் இங்கண் ஆர் அறிவார் – தேம்பா:14 92/3
அதுனீசதன் என்னும் அடல் பெயரான் – தேம்பா:15 28/3
அறுத்து என மருப்பு இணை கரமொடு ஈர்ந்தனன் அடல் கரி முழக்கொடு விழு முன் மீட்டு இமன் – தேம்பா:15 81/3
ஆழ் கடல் மான் அடல் தானை இரண்டும் அதிர்ப்ப அமர் களம் ஓர் – தேம்பா:15 102/2
வேலையில் வேலையை வெல் அடல் தானையை வென்றன ஆறு அரிதே – தேம்பா:15 106/4
சொரி இரத்தமொடு எரி பிலிற்றிய களி எயிற்று அடல் அதிரும் ஓர் – தேம்பா:15 155/1
பதம் மிக தனு வளையவும் இரு துணி பட மறுத்து அடல் ஒரு சிலை வளையும் முன் – தேம்பா:15 162/2
அழிந்த பான்மையால் அடல் அழிந்து ஒளி அழிந்து அழிந்தார் – தேம்பா:16 11/4
ஆளும் கோன் இல அடல் படை வீரரும் இல எ – தேம்பா:16 13/1
அருள் முதிர்ந்த இறையவன் அனந்த வய அடல் விளங்க அரிது அமர் செய்தார் – தேம்பா:16 34/4
மை பரிசின் எம் குடில மாயை அடல் பொய்யா – தேம்பா:23 44/2
அடல் விளை வஞ்சத்து அங்கண் அரு முறை நாட்டினேனே – தேம்பா:23 63/4
தொடை உற்ற எயிற்று அழல் ஈட்டிய பேய் தொட ஒற்றை சரத்தை அடல் தனு கோத்து – தேம்பா:24 27/1
இனைய அடையலும் நரக வெறி இனம் இயல இடையிடை அடல் அமர் – தேம்பா:24 43/1
மை திறத்து அடல் கொளும் மண்ணை கங்குலில் – தேம்பா:24 50/2
ஒல்லும் நீர்மையில் ஒருங்கு அடல் குழவிகள் என்றான் – தேம்பா:25 33/4
அடல் உடை தன் நாடு எஞ்சல் அடை பெரும் பயனோ நாதன் – தேம்பா:25 88/3
அடல் வண்ணத்து அணியே அருளே எனா – தேம்பா:25 98/3
நோன்றன அடல் கொடு நூக்கி வான் உயர் – தேம்பா:26 128/2
அடல் வண்ணத்து அருள் வெள்ளம் ஆர்ந்து ஒழுக மல்கி எழும் – தேம்பா:26 139/1
ஆர் அறு நூங்கு அடல் தானை அற்று அற கண் இமையா முன் – தேம்பா:29 74/3
அடல் உற்று எனது ஆவியில் ஆண்டு உறைவாய் – தேம்பா:31 53/2
அடல் கடிந்து இளைத்த நின் ஆக்கை நீக்கி இ – தேம்பா:34 11/3
அடல் கடிந்த தன் ஆவியோடு எய்தினான் – தேம்பா:34 23/4
ஓடா அடல் தானை உடை கடலான் – தேம்பா:36 51/4

மேல்


அடலார் (1)

புண் கிழித்து அடலார் காப்பு அதோ நீயே புரந்து செய் காப்பு அது காப்பே – தேம்பா:6 36/4

மேல்


அடலால் (1)

பொய்யின் வாயால் பொங்கு அடலால் நாம் புரிகின்ற – தேம்பா:23 23/3

மேல்


அடலில் (1)

நேர ஓங்கு அடலில் சீற்றம் நெறித்து அருள் வணங்கா சென்னி – தேம்பா:14 22/2

மேல்


அடலின் (1)

அரியவை கண்டு எழும் அடலின் சோசுவன் – தேம்பா:15 134/2

மேல்


அடலை (2)

மேவுகின்ற திரு உளம் ஆய் சொல்லல் ஆற்றா மிடல் தன்னால் அடலை என புழுதி என்னா – தேம்பா:11 43/2
உன் இயற்கு உள்ளம் கூச ஒருங்கு வெந்து அடலை ஆனார் – தேம்பா:25 61/4

மேல்


அடலோடு (1)

செல் அரிது அடலோடு ஓங்கி சிறுவன் ஆய் சிறுமை இன்றி – தேம்பா:17 16/2

மேல்


அடலோய் (2)

சீர் பாய் பாவிற்கு உரையோய் நீ திறன் கொண்டு ஆள்வார்க்கு அடலோய் நீய் – தேம்பா:10 142/2
மின்னோடு உமிழும் கத வேல் அடலோய்
உன்னோடு உறவாடினம் என்று உள மற்று – தேம்பா:15 26/2,3

மேல்


அடலோன் (1)

அ திறத்து அடலோன் நம்மை அமர் செய வெகுண்ட-காலை – தேம்பா:15 52/2

மேல்


அடவி (2)

மின் நிறத்து அடவி சூழ் விரும்பி ஏகுவார் – தேம்பா:1 51/4
ஆடை எழுந்து அகல் ஆகவ நீள் அடவி
பீடை எழுந்து பெரும் படை வாடி அற – தேம்பா:15 65/2,3

மேல்


அடவியால் (1)

அடவியால் வனப்பில் வாய்ந்த ஆகிர்த எனும் நகர்க்குள் – தேம்பா:0 7/1

மேல்


அடவியில் (1)

ஆடிய தவம் என்று அடவியில் பூத்த அரிய கற்பு ஆதியே மற்ற – தேம்பா:30 142/3

மேல்


அடவு (1)

அடவு உளர் மருள் என் கேள்-மின் அறைகுதும் என்றான் சூசை – தேம்பா:28 63/4

மேல்


அடா (22)

நீ அடா எதிர் நிற்பதோ மதம் பொழி கரி மேல் – தேம்பா:3 27/1
நாய் அடா வினை நடத்துமோ கதம் கொடு நானே – தேம்பா:3 27/2
வாய் அடா பிளந்து உயிர்ப்பு இட மறுகி நீ நுண் தூள் – தேம்பா:3 27/3
ஆய் அடா உலகு அப்புறத்து ஏகுவாய் என்றான் – தேம்பா:3 27/4
வெல் வை வேல் செயும் மிடல் அது உன் மிடல் அடா நானோ – தேம்பா:3 28/1
கோலமே வீண் அடா குளித்தல் வீண் அடா – தேம்பா:20 127/1
கோலமே வீண் அடா குளித்தல் வீண் அடா
சூலமே வீண் அடா துறவு வீண் அடா – தேம்பா:20 127/1,2
சூலமே வீண் அடா துறவு வீண் அடா – தேம்பா:20 127/2
சூலமே வீண் அடா துறவு வீண் அடா
காலமே மந்திரம் கதைத்தல் வீண் அடா – தேம்பா:20 127/2,3
காலமே மந்திரம் கதைத்தல் வீண் அடா
சீலமே கெட நசை செகுத்து இலால் என்பார் – தேம்பா:20 127/3,4
அடா விடாதன கொடுமையார் தருக அரிய சேயனை என அருள் – தேம்பா:25 77/1
பிடித்து இழுத்து இறுத்தி பேர் விதி அடா என – தேம்பா:27 103/1
அடித்து அடித்து உதைத்து இது விதி அடா என – தேம்பா:27 103/2
இடித்து இடித்து அழற்க நீ விதி அடா என – தேம்பா:27 103/3
உற்ற கோலம் வீண் அடா ஒண் தவங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/1
உற்ற கோலம் வீண் அடா ஒண் தவங்கள் வீண் அடா
கற்ற நூலும் வீண் அடா கை உதாரம் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/1,2
கற்ற நூலும் வீண் அடா கை உதாரம் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/2
கற்ற நூலும் வீண் அடா கை உதாரம் வீண் அடா
பெற்ற பேறும் வீண் அடா பேர் அறங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/2,3
பெற்ற பேறும் வீண் அடா பேர் அறங்கள் வீண் அடா – தேம்பா:27 131/3
பெற்ற பேறும் வீண் அடா பேர் அறங்கள் வீண் அடா
மற்ற யாவும் வீண் அடா மண்ணை போற்றலால் அடா – தேம்பா:27 131/3,4
மற்ற யாவும் வீண் அடா மண்ணை போற்றலால் அடா – தேம்பா:27 131/4
மற்ற யாவும் வீண் அடா மண்ணை போற்றலால் அடா – தேம்பா:27 131/4

மேல்


அடி (150)

விதித்து என முன் நடந்தன தம் மெல் அடி
பதித்து என நடந்தனர் பனி கொள் கோதையார் – தேம்பா:1 50/3,4
அடியொடு அடி உற விரிவன அனிகம் – தேம்பா:2 60/2
ஏந்தல் ஈர் அடி இறைஞ்சிய இளவலும் அறைவான் – தேம்பா:3 22/1
நிலை உற்று எந்தை நெருங்கு அடி சேர்ந்து உயர் – தேம்பா:4 58/3
சீர்க்கு அடை பிரான் அடி இறைஞ்சி செப்புவாள் – தேம்பா:5 47/4
அடி செயும் உறுதியால் அகத்தில் ஓங்கி வான் – தேம்பா:5 50/2
இறையோன் அடி எய்திய வானவரே – தேம்பா:5 60/1
அடர் அற்று அடி வைத்தனள் அண்டிய வாய் – தேம்பா:5 88/1
செழும் தூய் துகிர் சே அடி பொன் நிற வாய் – தேம்பா:5 107/1
சென்று துணை அடி துன்றி வளன் அவை சென்னி மிசை தொழுதான் அரோ – தேம்பா:5 115/4
கோண மரபு அறு ஞான குரு அடி கோதை என அணி கோதையும் – தேம்பா:5 116/3
யாணர் ஒளியொடு சாயு பிறை நுதல் ஈசன் அடி உற ஏத்தினாள் – தேம்பா:5 116/4
களிப்பட நின்ற ஈசன் அடி கருத்தில் அணிந்து தாழுவனே – தேம்பா:5 129/4
நசை பட நின்ற ஈசன் அடி நயப்பில் வணங்க வீழும் முறை – தேம்பா:5 140/2
மதி எழுந்து ஒளிர்ந்த அடி மரி எழுந்து அடைந்தாள் என மனம் எழுந்து உவந்த முறையால் – தேம்பா:5 148/2
இசை உற்ற மதி பதத்தாள் இணை அடி தாழ்ந்து இறைஞ்சினளே – தேம்பா:6 15/4
மொய்யும் துறவே எந்தை அடி முறைகொண்டு அடைய வழி என்றால் – தேம்பா:6 55/1
ஏசு அறு காதை பாட இணை அவன் அடி மேல் கொள்வாம் – தேம்பா:7 1/4
சீது என மதியம் தாங்கும் சே அடி பணிய வீழ்ந்து – தேம்பா:7 5/3
நளி அமைந்த இனிய சொல்லை நவின்று அடி வணங்கிட்டானே – தேம்பா:7 11/4
அலகு இல்லாள் பொருவு இல்லாள் அமரர் தொழும் அடி நல்லாள் இவள் ஆம் அன்றோ – தேம்பா:8 17/4
அழுந்து எழும் துணர் அடி அரற்றி ஏற்றினான் – தேம்பா:8 20/4
படைத்தவன் தாய் அடி பணிந்து போற்றவும் – தேம்பா:8 25/1
தொழும் திரு அடி மிசை மழை கண் தூவியே – தேம்பா:8 26/4
அன்புற சொல்லினால் அல்லது உன் அடி
பின்பு உற பெயர்வனோ என பெருக்கு அனை – தேம்பா:8 29/2,3
அறை கெழு நூல் வழி தொடை போல் தொடையல் ஆக்கி அருச்சனை செய்து அடி அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 53/4
ஈர் இறகால் அஞ்சினர் போல் முகத்தை மூட ஈர் இறகால் அடி மூடி மற்று இரண்டு – தேம்பா:8 61/2
மெலிய நிமலனை மகவு உடையவள் உடை வெயிலின் எழு மடி ஒளி வடி வடிவு அடி
பொலிய அவரவர் சிரம் மிசை அணிகுவர் பொருவு_இல் நசையொடு பணிகுவர் அணுகியே – தேம்பா:8 65/3,4
துளி கொள் முகில் என மண மலர் மது மழை சொரிய அடி இணை தொழுகுவர் சிலருமே – தேம்பா:8 68/4
மீன் உலாவு அடி இறைஞ்சி மீது பெய் – தேம்பா:10 104/2
கோதை வாகையை நீழல் ஆர் அடி கோதை ஆக அணிந்த கை – தேம்பா:10 129/1
தொழுவார் புகழ்வார் துணர் மெல் அடி மேல் – தேம்பா:11 71/2
சிலர் ஏற்றிய சே அடி நீவுவரே – தேம்பா:11 75/2
அருத்தியொடு மனத்து ஓங்கி அனிச்சையில் நொய் அடி சிரம் மேல் அணுகி சேர்த்தி – தேம்பா:11 116/1
கோல் அடி கோடி ஆய கொடுமையால் வருடம் மூன்றும் – தேம்பா:12 17/1
மேல் அடி மழையும் இன்றி மெலிந்து உலகு எஞ்சி நிற்ப – தேம்பா:12 17/2
கால் அடி தன்மைத்து ஓர் கார் காண தன் கோட்டில் தந்தே – தேம்பா:12 17/3
ஆல் அடி நிழற்றும் பொச்சை அன்று உயிர் தந்தது என்றான் – தேம்பா:12 17/4
ஆயரும் மறந்த கன்று அடி தொடர்ந்தவே – தேம்பா:12 36/4
அம்பு உகை வில் என அடி வணங்கின – தேம்பா:12 37/1
அம்பு கை முளரி கொண்டு அடி வணங்கின – தேம்பா:12 37/3
செம் கயிற்று அடி உறை திரண்ட முத்து என – தேம்பா:12 41/3
தாங்கு தொன் மரத்து அடி மணல் திண்ணையில் தங்கி – தேம்பா:12 44/3
சிறை செய் கால் அது சிலைத்தலே இவர் அடி சேர்ந்தோர் – தேம்பா:12 47/3
நீழ்த்த மாண்பு இவர் நிழல் அடி வணங்கு இலார் நீக்கி – தேம்பா:12 49/3
அடி ஒருங்கு உற வளை தலை விளைந்தன அகணி – தேம்பா:12 52/4
தொழுது தன் உளத்து இன்பு ஆற்றா துணை அடி மலரை ஏற்றி – தேம்பா:12 78/1
ஒருவர் அடி ஏற்றி மலர் ஒள் ஒலியல் சூட – தேம்பா:12 85/1
தேன் தும்மு மாலை சேர்த்தி திரு அடி பணிந்து நம்மால் – தேம்பா:12 97/1
ஏர் வளர் அடி பணிந்து இளவல் ஏந்தலின் – தேம்பா:13 14/1
பங்கய மலர் அடி பணிந்து பாலனை – தேம்பா:13 16/3
மனவு அணங்கு வணங்கு அடி நாயகன் – தேம்பா:13 31/1
இருத்தி எழு வான் அரசன் ஈர் அடி நனைப்ப – தேம்பா:14 3/1
அழி தாரொடு கடல் ஆழியின் அடி வீழ்வன உயர் தேர் – தேம்பா:14 55/1
சொல்லிய மிக்கயேல் தோன்றல் தூய் அடி
புல்லிய வணக்கொடு பொலிய போற்றினான் – தேம்பா:14 84/3,4
துவ்வு உலகு இறைஞ்சு அடி தொழுது பாடினான் – தேம்பா:14 87/4
ஆடினான் அழும் கண்ணீர் ஆட்டி தேம் பூ அடி தொழுதான் – தேம்பா:14 91/2
அடி நலம் இழந்த வாழ்க்கை அடுத்தனர் சிதைவ போன்றே – தேம்பா:14 114/4
சுருள் தரு மது மலர் இணை அடி தொழுதும் – தேம்பா:14 123/4
தன வழி ஒளிர் அருள் தரும் அடி தொழுதும் – தேம்பா:14 124/4
வலி உலகு உணர்வுற மலர் அடி தொழுதும் – தேம்பா:14 125/4
இ நூல் திறத்து வடிவாக வீக்கி அடி மேல் இறைஞ்சி அணிய – தேம்பா:14 138/3
பார் ஒளித்த நாதன் அடி பணிந்து ஏந்தி துயர்க்கு எஞ்சா – தேம்பா:15 2/2
தரு உற்ற பிரான் அடி தாழ்ந்தனரே – தேம்பா:15 19/4
நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
நுனி சிலை அடி சிலை சிலையை வீக்கிய நுனி கரம் அடி கரம் எவையும் வீழ்த்தியும் – தேம்பா:15 78/2
அடி உற்ற சுருதி அரசு அனிலத்து விசையில் உறீஇ அமர் முட்ட எதிர் அணுகினான் – தேம்பா:15 114/4
அடி அற்ற வலது கையை வதை முற்றி இடது கையில் அணி வட்டமொடு விட எடுத்து – தேம்பா:15 117/1
கொடி அற்ற இரதம் அற உரம் அற்ற வலவன் அற அடி அற்ற குதிரை அற மின் – தேம்பா:15 117/3
அருகு ஆயின படை யாவையும் அடி நூறின பொருதே – தேம்பா:15 147/4
விண் கனிந்து ஆய காதை விரித்து அடி பணிந்தான் வானோன் – தேம்பா:15 180/4
வாமம் சால் பொறித்த பைம் பூ மலர் அடி வணங்கி உள்ளத்து – தேம்பா:15 181/3
பொருள் தரு மணி உருவே பொழி மண அடி தொழுதேன் – தேம்பா:15 183/4
புரை இல மனு_மகனே பொதி மலர் அடி தொழுதேன் – தேம்பா:15 184/4
குரு மலி அற நெறியே கொழு மலர் அடி தொழுதேன் – தேம்பா:15 185/4
ஆற்றா அன்பின் நிலை வரைந்தாயோ என்று அடி பணிந்தான் – தேம்பா:16 56/4
அணி ஆர் திரு மேனி அணிந்தாயோ என்று அடி பணிந்தான் – தேம்பா:16 57/4
நனை அம் திரு அடி நான் பிரியா வாழ்க நறும் பைம் பூ – தேம்பா:16 58/3
அனை அம் கதிர் மேனி அணிந்தாயோ என்று அடி தொழுதான் – தேம்பா:16 58/4
திறை சுமந்து அடி தொழும் தெவ்வர் போல் மது – தேம்பா:17 3/1
ஊன் பயில் உரு நாதன் ஒளி அடி தொழுது ஏந்தி – தேம்பா:19 2/3
அருள் நீதி வல்லோன் அடி சென்றார் இங்கண் – தேம்பா:19 18/3
ஈங்கு ஓத ஒப்பு இறந்த எந்தை அடி சென்றால் – தேம்பா:19 19/2
எந்தை அடி சென்றார் எங்கும் இடர் மொய்த்து உலவ – தேம்பா:19 19/3
தேன் வாழ் அடி சென்றார் தீது இடும்பை நண்ணாரே – தேம்பா:19 20/2
முன் நாள் இல்லா வரத்து உயர்ந்து முதல்வன் அடி சேர்ந்தான் என்ன – தேம்பா:19 28/3
அலம்பும் திரையில் அடி தோயாது அப்பால் கடந்த மா முனியே – தேம்பா:19 31/4
அழுவான் அடி விழுவான் அயர்ந்து ஒருங்கு கை கூப்பி – தேம்பா:20 62/1
உய் வகை இன்றி அண்ணர் உயிர் இலாது அடி வீழ்ந்து ஏற்றி – தேம்பா:20 113/1
கோன் மலர் அடி முன் காட்ட கோன் தமராக நோக்கி – தேம்பா:20 118/2
பொருளின் வீங்கும் அடி போற்றுவ போன்றே – தேம்பா:21 22/4
தெருள் உலாவும் அவர் பூ அடி சூடி தெள் இயற்றி அவர் பா இசை கூற – தேம்பா:22 1/3
வனையாதவர் ஆங்கு அடி வைத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:22 6/4
அடி வைத்தன அன்பினொடு ஆங்கு எவணும் – தேம்பா:22 7/1
கேழ் முக நகர் அடி கிளர் சிலம்பு என – தேம்பா:22 27/1
அழுந்து இரு அடி கொடு அகத்தினை உதைப்ப – தேம்பா:23 53/2
மனைவியால் அடி பட்டு ஓடல் மனைவியை தலையில் தாங்கல் – தேம்பா:23 58/2
அடி நடுக்கிய ஆண்மையின் நோக்கினான் – தேம்பா:24 57/4
ஒள் நிலாவு அரசு அடி இறைஞ்சி ஓதியின் – தேம்பா:25 41/3
ஈறு அடி இல்லான் குன்றத்து எழுதிய மறை கல் பேழை – தேம்பா:25 63/1
தேறு அடி அடிகள் ஏந்தி செல்ல மற்று எவரும் எண்_ஐ_நூறு – தேம்பா:25 63/2
அடி அகல நாதன் நுவன்று தான் செய்த ஏவல் – தேம்பா:25 63/3
ஆறு அடி ஆர்க்கும் தாரோய் ஆரணத்து அறிதி அன்றோ – தேம்பா:25 63/4
இடிக்குவார் சிலர் இகழ்வினோடு எதிர் உடற்றுவார் சிலர் இணை அடி
பிடிக்குவார் சிலர் தரையினோடு உடல் புடைக்குவார் சிலர் பிளிர நெய் – தேம்பா:25 80/1,2
எல்லின் மாரியின் ஒள் அடி ஏத்தினார் – தேம்பா:25 99/4
அணி உடை அலர் அடி வருத்தத்து அஞ்சிலார் – தேம்பா:26 22/2
அணி கலத்து ஏந்து அடி பெயரார் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 142/4
அடி துதைந்த அகத்து அரிது ஓங்கினான் – தேம்பா:26 150/4
ஏர் முகத்து இளவல் அன்று அடி வைத்து ஏகினான் – தேம்பா:27 2/4
கழல் நிகர் அடி மலர் புல்லி காய் உளம் – தேம்பா:27 7/3
அடி பணி செய்க நாமே அரும் பொருளோடும் உய்த்த – தேம்பா:27 73/1
இருதி நாக்கு ஆய் ஓர் நவ மீன் இலங்க இறையோன் அடி வீழ்ச்சி – தேம்பா:27 127/2
அனையவே முசலம் திண் கை அடி உரல் செவிகள் சூர்ப்பம் – தேம்பா:28 70/2
நீர் விளை மரை அடி பணிதல் நேர்கு இலால் – தேம்பா:29 65/3
சென்று சென்று அடி சென்ற தன் நிழல் என நீங்காது – தேம்பா:29 101/2
துனி கதிர் ஒழிய வீழ்ந்து துணை அடி தொழுது சொன்னான் – தேம்பா:29 111/4
புல் ஓர் அடி போம் சுவடே இது என்பார் – தேம்பா:30 27/4
அடி காணுளி ஆர் உயிர் கண்டது என – தேம்பா:30 30/1
நேர் அலர் வனத்தில் நாமே நிகழ்ந்து அடி வைத்த பாலால் – தேம்பா:30 62/2
பாவுளன் என்பான் நீட பறம்பு அடி முழை உள் வாழ்வான் – தேம்பா:30 64/4
விதுப்பட உருப்படும் அமரர் பா தொடை விளைத்து இவை இசைத்து அடி தொழுது வாழ்த்துளி – தேம்பா:30 89/1
ஏலம் விற்பன வெற்பு அடி ஈட்டிய – தேம்பா:30 96/3
தக்கது ஓர் பொழில் சாய்ந்து அடி நோய் அற – தேம்பா:30 100/2
அனையவும் மலர்ந்த நெஞ்சு அறம் வெஃகி அடி தொழுது அனைவரும் அழ போய் – தேம்பா:30 145/3
கான் ஆர் மலர் அடி கண்டார் புகுதுக – தேம்பா:30 152/4
புரி சேர் உமது அடி கண்டோம் பொலிவு உற – தேம்பா:30 158/4
மண் தேர் உமது அடி வந்தே வடு இல – தேம்பா:30 159/3
வையத்து அடி வைத்து உயர் வான் மன்னன் கையில் சாய – தேம்பா:31 28/1
மடல் ஒத்து அடி வாட நடந்து செலேல் – தேம்பா:31 53/1
அடி கோடி தாங்கி எழுந்து அந்தர மேல் மணி செகரத்து அகன்ற நெற்றி – தேம்பா:32 28/1
அடி சென்ற வீடு என்ன ஆசை எழுந்து அனைவரும் போய் அவனி எல்லாம் – தேம்பா:32 29/2
சூட்சியை அடைந்து அடி தொறும்தொறும் இறைஞ்ச – தேம்பா:35 30/3
கான் உகும் கமல வாயே கடிது அடி மிதிபட்டு அந்தோ – தேம்பா:35 46/3
அடி அடித்து இடம் ஒன்று இன்றி – தேம்பா:35 47/2
தூற்றினான் மது தூற்றிய பூம் கொடி அடி மேல் – தேம்பா:35 72/2
ஏற்றினான் அடி ஏற்றுபு தழுவினான் ஆசை – தேம்பா:35 72/3
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/3
ஒருவரும் அடி பட மிதி பட உயிர் பட ஓவிய காதை வியந்து மொழிவார் – தேம்பா:35 77/3
சுனை வரும் மலர் அடி தொழுகுவர் அணைகுவர் சோபனம் ஆடிர் அனந்தம் முடியார் – தேம்பா:35 78/2
களி முகத்து அவளே கண்டாள் கண்டு அடி வீழ்ந்து – தேம்பா:35 82/3
இன்னார் கொணர்ந்து ஈங்கு ஆண்டு உவப்ப இதோ மீட்டு இன்று உன் அடி சேர்த்தேன் – தேம்பா:36 20/4
அலை நேர் அபயர் அடி நேர் தொழுதே – தேம்பா:36 68/3
அண்டி கிளர் மீன் அடி ஏத்துவ போல் – தேம்பா:36 71/2
பொன் ஆர் அடி பொற்புற நண்ணினரே – தேம்பா:36 72/4
படி வணங்கு அரசன் அடி வணங்க எழ விழ மறு படி வணங்க நிமிர் கிளை வணங்க எனை குருசிலர் – தேம்பா:36 102/1
அடி வணங்க மறையவர் வணங்க அணி அணி படையவர் வணங்க அனையவர் வணங்க விரை விரி புகை – தேம்பா:36 102/2
அடி என வெள்ளி உருளை பொன் அச்சு இட்டு அவிர்ந்து எழும் மரகத மலையில் – தேம்பா:36 109/1
அணி நிலா பிறையை மிதித்து எழுந்து ஒளி செய் அடி நல்லாட்கு அன்றியே அன்னாள் – தேம்பா:36 114/2
அடி வினை என்று கீழ் கிடத்தி அஞ்சிய – தேம்பா:36 119/3
விண் வாய் மண பூம் புகை மொய்ப்ப விள்ளா இன்பத்து அடி தொழுதார் – தேம்பா:36 129/4

மேல்


அடிக்கு (1)

மன் ஒளி மதுகையோய் என கண்ணீர் மலர் அடிக்கு அணி என புனைந்தான் – தேம்பா:18 42/4

மேல்


அடிக்குவார் (1)

அடிக்குவார் சிலர் அணை கையோடு உடல் துமிக்குவார் சிலர் அணு என – தேம்பா:25 80/3

மேல்


அடிகள் (11)

சுசைப்பு அவன் முன் தன் ஈர் அடிகள் துடைத்து வணங்கவே கனவில் – தேம்பா:5 140/3
தகவு அடைந்த எந்தை திரு அடிகள் அங்கு இலங்க வழி தர வரம் கொள் அங்கண் இருவர் – தேம்பா:5 149/1
செ ஆறு அடிகள் தம் பொறி போல் சிதறாது ஒதுங்கி நின்ற திரை – தேம்பா:15 12/2
அடிகள் அற வாசி அற நெடிய சிலை நாணி அற அரணமொடு மார்பும் அற மற மன்னர் – தேம்பா:15 122/2
பிணி சாயல் வாட்டிய மெய் பிணைவின் மாண்பு ஆர் நூறு அடிகள்
துணி சாயல் மலர் முகத்து துன்னி ஆசி சொற்றினர்-ஆல் – தேம்பா:20 20/3,4
தேறு அடி அடிகள் ஏந்தி செல்ல மற்று எவரும் எண்_ஐ_நூறு – தேம்பா:25 63/2
இங்கண் நாம் அடிகள் என்ன இருவர் தாள் தழுவி வீழ்ந்து – தேம்பா:27 66/3
செவி மத தீம் சொல் வெஃகி செல்க ஈங்கு அடிகள் என்றார் – தேம்பா:27 146/4
வெந்த அகில் சேக்கை நீங்கி வெறு நிலத்து அடிகள் தாமே – தேம்பா:28 18/1
தட கை விரலால் வாய் புதையா சாற்றுது அடிகள் என – தேம்பா:29 52/2
ஏம் உற்று காத்தன கால் எவன் நில்லா மற்று அடிகள் இடை நீ காய்ந்தால் – தேம்பா:32 31/1

மேல்


அடிகள்-தம் (1)

ஆவலின் கிளர் நன்று உட்கொண்டு அடிகள்-தம் மனத்தை காக்கும் – தேம்பா:2 11/3

மேல்


அடிகளே (2)

மற்றவர் இனிது ஈது அடிகளே என்ன மலர் மது வாயினன் அருளி – தேம்பா:27 155/1
இங்கண் நீர்த்த அடிகளே என்று செப்பினான் – தேம்பா:29 90/4

மேல்


அடித்த (3)

முனை முகத்து அடித்த தன்மையின் மறையை முருக்கிட பல மதத்தாரும் – தேம்பா:18 39/3
வேர் அற அடித்த வளி என எங்கும் விளைத்த பல் பகை இவன் அருளால் – தேம்பா:18 40/1
கண் கிழித்து ஒழுக செம் தீ கதத்தினர் அடித்த பாலால் – தேம்பா:35 23/1

மேல்


அடித்ததே (1)

மேல் கடல் திரைகள் பொங்க மேல் வளி அடித்ததே போல் – தேம்பா:28 128/3

மேல்


அடித்தலின் (1)

அப்பு அடை கடலை மோயிசன் பிரம்பால் அடித்தலின் பளிங்கு ஒளி சுவர்கள் – தேம்பா:14 46/2

மேல்


அடித்திடுவார் (1)

அடித்திடுவார் உடல் கீறி ஊன் உண்டு ஆற்றார் அயர்ந்து ஏங்கி தயங்குகிற்பார் துயரின் வெள்ளம் – தேம்பா:11 52/3

மேல்


அடித்து (10)

பறை சுமந்து அடித்து என பாடும் ஓதையே – தேம்பா:17 3/4
வீங்கு நோயின் நிலத்தின் விழுந்து அடித்து
ஏங்கும் ஓதையை கேட்ட இணர் கொடி – தேம்பா:17 44/2,3
சொற்றுபு கொடியார் மாசு_இல் ஆணரனை சுளித்து அடித்து இழிவுற கச்சின் – தேம்பா:20 78/3
அடித்து அடித்து உதைத்து இது விதி அடா என – தேம்பா:27 103/2
அடித்து அடித்து உதைத்து இது விதி அடா என – தேம்பா:27 103/2
நோய் துணையும் சின துணையும் நூறி அடித்து உரம் சினந்த – தேம்பா:28 83/3
ஓயும் தன்மையும் ஒன்று இல நகைத்து அடித்து அகற்றி – தேம்பா:32 99/2
அடி அடித்து இடம் ஒன்று இன்றி – தேம்பா:35 47/2
வாய் இரக்கமும் அற்று ஆய வடு அடித்து என்பும் தோன்ற – தேம்பா:35 47/3
கடியது ஓர் வஞ்சர் நிந்தை கான்று அடித்து உதைப்ப வீழ்ந்து – தேம்பா:35 48/3

மேல்


அடிபட (3)

என்பு என்போடு அடிபட கின்னரத்து ஓதை அடிபட சேர் இனத்து இனங்கள் – தேம்பா:8 9/1
என்பு என்போடு அடிபட கின்னரத்து ஓதை அடிபட சேர் இனத்து இனங்கள் – தேம்பா:8 9/1
ஒலி அதிர முடி முடியொடும் அடிபட உவகை எழ விழ அணி தொடை அசைவொடு – தேம்பா:8 65/1

மேல்


அடிமை (4)

மருகிய அடிமை யான் வனைவது ஏது எனா – தேம்பா:7 83/3
மெய் படும் அடிமை யான் வினை செய்வேன் எனா – தேம்பா:8 24/3
அடைக்கலத்து அடைந்த யூதர்க்கு அடிமை என்று இயற்றும் பீழை – தேம்பா:14 23/2
மருளால் தளர்ந்த இ அடிமை மனம் தான் இரங்கி பார்த்த தயை – தேம்பா:26 40/3

மேல்


அடியன்-தன்னை (1)

நல் செய்கை ஒன்றும் இலா அடியன்-தன்னை நண்ணிய-கால் – தேம்பா:10 74/3

மேல்


அடியனளும் (1)

இருதி அற எனது அற அறிவு இசைதர இனி அடியனளும் என முயல்வது என உள் – தேம்பா:8 70/3

மேல்


அடியனென் (1)

தே இனி அடியனென் ஏந்தல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 102/3

மேல்


அடியனேன் (1)

கை அகத்து அடியனேன் காணல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 99/4

மேல்


அடியாட்கு (1)

தாய் ஆய் அடியாட்கு எளிமை தகைமை வேண்டாது என்னோ – தேம்பா:9 25/2

மேல்


அடியால் (1)

தண் கதிர் கால் பிறை குழவி அடியால் தேய்த்து தனை சென்றார் சிதையார் என்று இரவி முன்னும் – தேம்பா:8 46/2

மேல்


அடியாள் (8)

கஞ்சம் செறிந்த அடியாள் கழிவாய் கடிந்தே – தேம்பா:5 85/2
இடர் அற்று இழிவு அற்று எழு சீர் அடியாள் – தேம்பா:5 88/4
நீமம் உடை திங்கள் துடைத்து ஒளியை பாய்ந்த நேர் அடியாள் நேர் அற விள்ளா வண்ணம் – தேம்பா:8 50/1
அன்று ஆங்கு நொய் அடியாள் அயர்வுற்று சோர்ந்து விழ – தேம்பா:10 20/2
மின் அருந்திய மெல் அடியாள் கரத்து – தேம்பா:11 15/3
அடியாள் உயிரே அணியே என மென் – தேம்பா:11 70/3
விண் எழுந்த வெண் மதியம் மிதித்து ஒளிரு மெல் அடியாள் விரும்பி ஈன்ற – தேம்பா:11 104/1
நடவா முறையால் நடலை நரலை நடுவே அடியாள்
கடவாமல் அலைந்து கலங்குப கண்டிலிரோ என்றாள் – தேம்பா:31 31/3,4

மேல்


அடியாளும் (1)

வான் பயில் மதி ஏந்தும் வடி வடிவு அடியாளும்
தேன் பயில் மலர் வாகை திருமறை அறையோனும் – தேம்பா:19 2/1,2

மேல்


அடியில் (7)

அடியில் ஆருயிர் அமைந்த நீர் தொழ – தேம்பா:1 18/3
உறுத்து என மறுத்து ஒரு கணையை ஓச்சியும் உரு படு முடி தலை அடியில் வீழ்த்தினான் – தேம்பா:15 81/4
விழ மத்தகம் அடியில் பக விழும் அ கரி படவே – தேம்பா:15 149/4
செழும் தன அடியில் செல்ல சிறப்பொடு வளைத்தது அம்மா – தேம்பா:22 21/4
கொழுந்து விட்டு அழன்று அரசு அடியில் கூர் பட – தேம்பா:23 122/2
மருட்டிய பகை முற்றா முன் வளர் திறத்து அடியில் ஈர்ந்து – தேம்பா:25 12/2
தந்தையின் பணியை செய்ய தருதி என்று அடியில் வீழ – தேம்பா:34 16/3

மேல்


அடியின் (4)

எ நூல் திறத்தினும் மேல் அடியின் வீழ்ச்சி இனிது இயற்றி – தேம்பா:3 58/2
வரப்பு என அழல் பொறி தவழ மீ சுடர் வனப்பு என இமைத்தவன் அடியின் மேல் கணை – தேம்பா:15 80/3
இவாவு இயல் அடியின் நீழல் என அடும் கசடு நீங்கா – தேம்பா:30 65/1
விடுத்தன கடல் திரை நிலையின் வாய்த்தலும் விருப்பு எழ அடுத்த நின் அடியின் ஆக்கமே – தேம்பா:30 88/4

மேல்


அடியினன் (1)

இறை பதி அடியினன் நொந்து அன்று எஞ்சினான் – தேம்பா:15 131/4

மேல்


அடியினால் (1)

சீர் உலாம் அடியினால் தீம் சொலார் அடைவரோ – தேம்பா:9 5/4

மேல்


அடியினாள் (2)

ஏர் உலாம் அடியினாள் எய்தி எய்திய நலம் – தேம்பா:9 5/3
தெண் நிலா அடியினாள் செப்பும் சொல் விழைந்து – தேம்பா:9 85/2

மேல்


அடியுண்டு (1)

கை அகத்தால் அடியுண்டு மாள்வான் என்னா கடு மரமோடு ஆணியும் முள்_முடியும் தூணும் – தேம்பா:8 60/2

மேல்


அடியே (4)

கரம்பின் ஆர் அடியே காண கடல் திரை பிரிந்த ஆறும் – தேம்பா:15 51/2
இரு மலி உலகு உளரே இணரொடு தொழும் அடியே
குரு மலி அற நெறியே கொழு மலர் அடி தொழுதேன் – தேம்பா:15 185/3,4
பள்ளம் காண் அடியே வீழ கண்டேன் பழிப்பு உய்க்கும் – தேம்பா:29 19/2
மண் வைத்தன மன் அடியே இது என்பார் – தேம்பா:30 28/4

மேல்


அடியேற்கு (2)

என்னில் தாழ்வு உண்டு ஆயினும் என் இறைவா அடியேற்கு அருள்க என்பான் – தேம்பா:5 22/4
அம் சேர் அம் சீர் அடை இ தலம் அண்டிய-கால் அடியேற்கு
அஞ்சேல் அஞ்சேல் நயம் ஆம் என ஆடின வானவனே – தேம்பா:31 32/1,2

மேல்


அடியேன் (5)

மொய் அகத்தால் உணர்ந்து அடியேன் முயலும் கைம்மாறு உண்டோ – தேம்பா:6 8/4
செம் தாள் நோக பணி நீ செய்யாது அடியேன் முடிப்ப – தேம்பா:9 15/3
அன்னதற்கு அடியேன் செய்யும் ஆவது என்று அருளி சொல்வாய் – தேம்பா:10 6/4
செய்யத்தான் இன்று இங்கண் செலுத்தியது ஓர் தூது அடியேன்
அய்யத்தால் ஆசை அத்தால் அயர்வு உண்ட அறவோரே – தேம்பா:34 33/3,4
மன்னவற்கே கை_தாதை வரம் உளன் ஆய் ஈங்கு அடியேன்
இன்னவற்கே தூது உற்றேன் இ நாள் உம் சிறை நீங்கி – தேம்பா:34 35/2,3

மேல்


அடியேனை (1)

கைப்படுவான் அடியேனை தெரிந்தாயோ அதன் பின் யான் கசடு உலாவும் – தேம்பா:8 14/3

மேல்


அடியை (12)

அய்யம் உற்று இவள் வினாவ அரிய மாது அடியை போற்றி – தேம்பா:7 12/3
விழுந்து இரு விழும் திரு அடியை வேண்டினான் – தேம்பா:8 26/3
மனத்து இனத்து தொழுது அடியை வணங்குவல் என்று அவனவனும் மனத்தில் தேறி – தேம்பா:11 106/2
உண்டேன் உயிராய் அன்பு உன் அடியை சூடினேன் – தேம்பா:12 82/2
உன் அடியை சூடி உனை அணுகான் தன் வினையே – தேம்பா:12 82/3
தன் அடியை சூழ்ந்து உதைப்ப சுட்ட எரி வீழ்ந்து ஆழ்வானே – தேம்பா:12 82/4
மெய் பட்ட மறை முதலோன் மெல் அடியை பணிந்து ஏற்றி – தேம்பா:15 6/2
இன்று இணை அடியை சூடி விரும்பிய நிலையின் ஊங்கும் – தேம்பா:25 73/2
அய்ய நன்று இது என அடியை தாழ்ந்து போய் – தேம்பா:29 96/1
வான் என விளங்க இ கான் வருந்தி என் அடியை வைத்தேன் – தேம்பா:30 75/3
மண் மேல் அடியை வைத்து எந்தை வல கையால் – தேம்பா:31 9/1
எண் கடந்து அரிய இன்பம் ஈதி என்று அடியை போற்றி – தேம்பா:32 90/3

மேல்


அடியொடு (1)

அடியொடு அடி உற விரிவன அனிகம் – தேம்பா:2 60/2

மேல்


அடியோடு (1)

அடியோடு இரு கரம் அற்று உகும் அழகு உற்ற அவிர் அணிகள் – தேம்பா:14 56/3

மேல்


அடு (5)

ஏற்றாரை ஏற்ற அடு காலம் நீக்கி ஏற்றாரை ஏற்ற இழிந்தே – தேம்பா:14 139/2
அடு கணை வாரி அனைத்தையும் வாரினவே – தேம்பா:15 67/4
கூளி திரளோ அடு கூற்றது தோழர்-கொல்லோ – தேம்பா:16 19/2
அடு வினை கொடு நீ அருள் ஆற்றுவாய் – தேம்பா:26 180/4
ஆறு ஆ கொண்டேம் வெம் பகை ஆறாது அடு கோபம் – தேம்பா:28 116/1

மேல்


அடுக்கி (2)

திரை மேல் திரை நின்று அதிசயித்த சீர் போல் அடுக்கி நின்று இனிதாய் – தேம்பா:15 11/3
சூளையில் அடுக்கி துறுவிய கல்லோ சுழன்றன பூட்டையில் திலமோ – தேம்பா:28 90/1

மேல்


அடுக்கிய (1)

அஞ்சு இலா எதிர் அடுக்கிய கல் எலாம் கடந்தே – தேம்பா:1 8/1

மேல்


அடுக்கு (1)

அடுக்கு நெருங்க யாரும் முறை அணி குலம் மண்டு கோயில் உறீஇ – தேம்பா:5 136/2

மேல்


அடுக (1)

பறந்தது என்னினும் பற்றி மொய்த்து அடுக என்று ஏவ – தேம்பா:25 8/3

மேல்


அடுத்த (13)

கறங்கு அடுத்த கால் கழுத்தினை முருக்கி நான் கொன்றேன் – தேம்பா:3 23/3
வான் அடுத்த அரசு அடைந்து வாழ அ – தேம்பா:4 1/1
கோன் அடுத்த நல் குணத்த சீர் எலாம் – தேம்பா:4 1/2
மீன் அடுத்த வீடு உடைய விண்ணவர் – தேம்பா:4 1/3
தேன் அடுத்த அலர் சிறுவற்கு ஊட்டினார் – தேம்பா:4 1/4
அடுத்த அனந்த நீதி பல அவிழ்த்தனன் பின்பு கூறுவன்-ஆல் – தேம்பா:5 130/4
தம் கதவு அடுத்த பல் பொருள் தடுத்து உளத்து – தேம்பா:6 25/2
அடுத்த மூ உலகம் யாவும் அரிய மூன்று விரலினால் – தேம்பா:7 39/2
அடுத்த தென்றல் சாமரை இட்டு அனைய வீசி நறும் பைம் பூ – தேம்பா:12 9/2
தேட நீள் நாள் உளைந்து அடுத்த சீர் எலாம் – தேம்பா:14 106/3
கண் கவிழ்ந்த சிகரம் தாங்கு அடுத்த இரு பொன் கம்பம் இடை – தேம்பா:17 37/2
தும்பி சூழ் அலர் தொல் கொழுகொம்பு இழந்து அடுத்த
கொம்பில் ஏறிய கொழும் கொடி போல்வது காண்பாய் – தேம்பா:23 95/3,4
விடுத்தன கடல் திரை நிலையின் வாய்த்தலும் விருப்பு எழ அடுத்த நின் அடியின் ஆக்கமே – தேம்பா:30 88/4

மேல்


அடுத்தவற்றை (2)

பளிங்கு அடுத்தவற்றை காட்டும் பான்மையால் இவள் முகத்தில் – தேம்பா:7 9/1
தெருள் புறம் கொண்ட அத்தம் சேர்ந்து அடுத்தவற்றை காட்டும் – தேம்பா:29 12/1

மேல்


அடுத்தவை (1)

என்றான் ஆடி அடுத்தவை என்ன – தேம்பா:25 21/1

மேல்


அடுத்தன (1)

அல் இருள் தோன்றி அடுத்தன காலை அடங்கலும் ஒன்னலரை – தேம்பா:15 105/1

மேல்


அடுத்தனர் (1)

அடி நலம் இழந்த வாழ்க்கை அடுத்தனர் சிதைவ போன்றே – தேம்பா:14 114/4

மேல்


அடுத்தனர்-ஆல் (1)

அஞ்சு அஞ்சில மன்னர் அடுத்தனர்-ஆல் – தேம்பா:15 27/4

மேல்


அடுத்தால் (1)

சிந்தை நோக பணிந்து அடுத்தால் சினந்த தாதை அகற்றுவனோ – தேம்பா:5 20/2

மேல்


அடுத்து (15)

முறை அடுத்து அரும் நூலோர் உள் மூழ்கிய உவப்பில் அன்ன – தேம்பா:0 5/1
துறை அடுத்து அள்ளி உண்ணும் துணிவிலான் என்னை நோக்கில் – தேம்பா:0 5/2
கை கலந்து அடுத்து ஏற்குநர்க்கு அளித்த பின் களித்து – தேம்பா:1 15/3
கால் எடுத்து அடுத்து எதிர்த்து ஒளி கலாப நீள் – தேம்பா:1 47/1
நாசரெத்தை என்ற நகர் தாம் அடுத்து அடைந்து உறைவர் நான் அடுத்து இறைஞ்சும் அவரே – தேம்பா:5 145/4
நாசரெத்தை என்ற நகர் தாம் அடுத்து அடைந்து உறைவர் நான் அடுத்து இறைஞ்சும் அவரே – தேம்பா:5 145/4
தெள் அலை சுனை அடுத்து உண்ட சீர்மை போல் – தேம்பா:6 27/4
பானு உண்ட நிழல் செய் சினை அடுத்து இனிதாய் பாடிய வண்ணமே ஒரு நாள் – தேம்பா:6 44/2
ஆர்ந்த பொன் வரை அடுத்து உறை காகமும் கருமை – தேம்பா:6 63/3
விளங்கு அடுத்து இறைவற்கு அன்பு மீது உற உவகை பூத்த – தேம்பா:7 9/3
அடுத்து இரப்பார்க்கு ஆர்வம் உற அளித்த நன்றி அஞர் கடலே – தேம்பா:10 68/1
துதைத்து அடுத்து இடித்தலும் கடல் சுளித்தலும் – தேம்பா:14 105/2
உய் வகை இன்றி மற்று ஓருழி அடுத்து உய்வார் என்று – தேம்பா:27 148/1
வலித்தன கல குரல் தொனிகள் மாற்றிட மலர் துறை அடுத்து அளி இனிதில் ஆர்த்தலும் – தேம்பா:30 90/1
ஆங்கு ஒளித்து அலர்ந்த பொய்கை அடுத்து அகல் பரப்பு நோக்கீர் – தேம்பா:30 131/2

மேல்


அடுதியே (2)

அடுதியே ஒருங்கு தானும் ஆவி அற்று இறப்பன் இல்லால் – தேம்பா:25 13/3
அரும் தமர் பிறர் என்று எண்ணாது அடுதியே சடுதி என்றான் – தேம்பா:25 72/4

மேல்


அடுப்பதற்கு (1)

அடுப்பதற்கு அணையும் காண்கு இல மூழ்கி அலைந்து அலைந்து எரிந்து உளைந்து அயர்வா – தேம்பா:28 89/4

மேல்


அடும் (41)

அறத்தில் துறும் புகழ் ஒள் புகழ் என்றும் அடும் பகை நின்றனர்-கொல் – தேம்பா:1 71/1
அலகு உண்டு ஆய் இலாது அடும் விடம் குடித்த வாய் வழியால் – தேம்பா:5 2/3
திறலினால் மிதித்து கூளி சிரம் எலாம் நெரித்து அடும்
மிறலினால் உகுத்த பாவம் விலகுவான் விளங்குவான் – தேம்பா:7 40/3,4
மொய் அகத்தால் அடும் மற்ற கருவி யாவும் மூ அறு வானவர் ஒரு-பால் கையில் ஏந்தி – தேம்பா:8 60/3
உர இழிவும் அற உயிர் அடும் இகல் அற உறுதி இவள் என உயிர் இவள் என விரி – தேம்பா:8 66/3
அகில் அடும் புகையும் வாச பூம் புகையும் அடர்ந்து நல் இருள் செயும் தெருவில் – தேம்பா:12 63/1
முகில் அடும் குன்றில் துணை மயில் திரிந்த முகம் என இருவரே நடந்து – தேம்பா:12 63/2
இகல் அடும் இன்பத்து எவரும் உள் குளிர இளம் கதிர் பரப்பியே போனார் – தேம்பா:12 63/4
வெவ் வினை விளைத்து அடும் இ வாழ்வு விடம் என்னா – தேம்பா:14 9/1
வாள் எயிற்று அடும் செம் பாந்தள் வடிவு எடுத்து எழுந்து அங்கு ஆடி – தேம்பா:14 26/3
தாக்கிய தாக்கின் உடன்று உளம் தாக்க சலத்து அடும் மடங்கல் ஏறு அன்னான் – தேம்பா:14 45/2
கதிர் எழுந்து எரி கனல் அழுந்திய கதம் மலிந்து அடும் உழுவை பாய்ந்து – தேம்பா:15 154/2
சலம் இடத்து அடும் வினை என மலிவன சவம் மிதித்து எழும் மலை மிசை மலைகுவார் – தேம்பா:15 160/4
புல் உயிரை அடும் வினையும் அறிந்து இரண்டில் புலன் தேற – தேம்பா:18 18/3
ஆவி வாட்டிய அடும் பகை செய்வரோ – தேம்பா:18 52/4
விட நடை வஞ்சத்து அடும் பகை செய்தாள் வினை இதேல் இனிது என பெண்மை – தேம்பா:20 80/3
அ திறத்து அனைத்தும் ஆக்கி அடும் பகை அணுகி பார்க்கின் – தேம்பா:23 17/3
மிக்கு அணி நுதலும் பொறி அடும் தவத்து மெலிவொடு வாடிய முகமும் – தேம்பா:23 105/2
வரி சுமந்து அடும் வெம் வேங்கை மறத்தொடு பொலிய நின்றான் – தேம்பா:25 16/4
சுளைகள் ஆயிரம் தரவும் ஒன்று உயிர் அடும் விடம் ஆம் – தேம்பா:25 32/3
கடு உயிர்த்து அடும் கண் செவி நாகமே – தேம்பா:26 180/1
அழல் நிகர் அடும் துயர் குளிர்ப்ப ஆற்றுவார் – தேம்பா:27 7/4
கூன் முகத்து அடும் விதி கொடுமை ஈது என – தேம்பா:27 104/1
அய்யா உயிர் உய் வகை அரிது உள் அடும் இ பகை வினையால் – தேம்பா:28 22/4
அள் உற கொடுமை கொண்டு அடும் புற பகை – தேம்பா:28 48/2
உண் நோய்க்கு தக பகை ஓர்ந்து உயிர் அடும் தீது உணர் குலமே – தேம்பா:28 76/4
பாரின்-பால் நச்சி அடும் பாவம் முடித்தவர் எல்லாம் – தேம்பா:28 82/3
அல்லவையே செவி கேட்பது அல்லது அடும் துயர் ஆற்ற – தேம்பா:28 84/3
கோதின் வாய் உளம் கோட இன்பு என்று அடும்
தீதின் வாய் வளர் தீ உரை கேட்டன – தேம்பா:28 100/1,2
துயர் ஒன்றே விளைத்து அடும் என சூழ்ந்துளி துகள் தன் – தேம்பா:29 99/3
அடும் செம் தீயினும் அட்ட அகில் மணம் இனிது அன்றோ – தேம்பா:29 103/1
இவாவு இயல் அடியின் நீழல் என அடும் கசடு நீங்கா – தேம்பா:30 65/1
கடுத்தன பொறி தழல் குளிர மீட்டலும் கடுத்து அடும் விடத்தினை அமிர்தம் ஆக்கலும் – தேம்பா:30 88/3
கரி சேர் மலை வழி காவாது உயிர் அடும்
வரி சேர் வன வழி வந்தே மெலிவு இல – தேம்பா:30 158/2,3
தப்பு அடும் உரை உணர்ந்து எவரும் சாய்ந்து போய் – தேம்பா:31 94/1
வெப்பு அடும் வேலை ஆய் தாயும் மெய்யனும் – தேம்பா:31 94/2
ஒப்பு அடும் ஒளி மணி பதித்த ஒண் துகிர் – தேம்பா:31 94/3
செப்பு அடும் சிறுவனை சென்று நோக்கினார் – தேம்பா:31 94/4
நனை ஈன்ற நறும் கொடியோன் நளினம் அடும் தாள் தொழுதே நவின்றான் மாதோ – தேம்பா:32 30/4
கடு மரத்து இழிந்த நஞ்சு உள் கடுத்து அடும் வினையை காக்க – தேம்பா:35 24/1
நீத்தான் பிற நாடு அடைந்து அடும் கோல் நிருபன் வஞ்சத்து என் உயிரை – தேம்பா:36 24/2

மேல்


அடை (47)

ஈர்க்கு அடை கணை என இரு செவி புக – தேம்பா:5 47/2
சீர்க்கு அடை பிரான் அடி இறைஞ்சி செப்புவாள் – தேம்பா:5 47/4
அடை ஆரணம் நேர் அறம் நேர் வடிவான் – தேம்பா:5 71/1
அப்பு அடை ஆர் கலி என்ன அலைந்த மனத்து உரம் செய்தாய் – தேம்பா:6 5/2
மின்னை அடை கடல் சூழ்ந்த வியன் உலகம் பரந்து அளிக்கும் – தேம்பா:6 11/1
உன்னை அடை யான் அடைந்த உவப்பு உரைப்ப பாலதோ – தேம்பா:6 11/4
ஆசு அடை பூ_வனத்து உன்னை அமலன் எனக்கு அளித்ததனால் – தேம்பா:6 19/1
மாசு அடை பூரியர் ஒத்த என் மனம் மலரும் என்று உணர – தேம்பா:6 19/2
பாசு அடை பூம் கொடி தந்து பாசறை தீர் உரம் செய்யும் – தேம்பா:6 19/3
தேசு அடை பூண் அறிவு உன்னை செழும் துணையாய் தந்தனனே – தேம்பா:6 19/4
நிந்தை பொதுளும் வாழ்வு அடை முன் நினைவை தூண்டும் ஆசை சுடும் – தேம்பா:6 49/1
நட்பு அடை உளத்தினுள் நணுகும் பாசறை – தேம்பா:7 77/2
நுட்பு அடை துயரினும் நொந்த நோய் எனா – தேம்பா:7 77/3
காசு அடை கடல் எழும் கமலம் காலினால் – தேம்பா:7 85/1
பாசு அடை தளம்பிய பான்மை பாசறை – தேம்பா:7 85/2
ஆசு அடை பொழுது அரிது அமைந்த காட்சியால் – தேம்பா:7 85/3
தேசு அடை உளத்தையும் சிதைப்பது ஆம் அரோ – தேம்பா:7 85/4
கலையின் உயரின தொடை தொடை தொடர்வன கனிய இன எனது உரை அடை கருமமோ – தேம்பா:8 64/4
துன்னலால் அடை நயன் சூழ்ந்த மா தவ நலோன் – தேம்பா:9 1/4
முன்னி நான் அடை நோய் நீக்க முதல்வன் கேட்டு அவன் செய் ஏவல் – தேம்பா:10 8/3
ஆவு அருள் தீது உள அகமும் வந்து அடை
தே அருள் புக்க பின் சீர்த்த பான்மையால் – தேம்பா:10 87/1,2
பஞ்ச அரங்கில் இன்பு அரங்கு பான்மையால் அடை வரத்து – தேம்பா:11 4/1
முறை தவிர்ந்து அடை சீர் போன்றும் முனிகள் தம் முனிவு போன்றும் – தேம்பா:12 22/2
பேர்ந்த தன் பெருமான் அடை பிழை வான் – தேம்பா:13 33/1
பங்கு அடை கொடிய வேந்தனை தணிப்ப படி உள வேந்தர் ஆள் பரமன் – தேம்பா:14 38/2
சங்கு அடை பதங்கம் மல்கு இருள் என்னும் சபித்தது ஓர் சாபம் ஒன்பதுவே – தேம்பா:14 38/4
அப்பு அடை கடலை மோயிசன் பிரம்பால் அடித்தலின் பளிங்கு ஒளி சுவர்கள் – தேம்பா:14 46/2
ஒப்பு அடை அலைகள் பிரிந்து அகன்று இரு-பால் உயர்ந்து நின்று இடத்து இவர் புக்கு – தேம்பா:14 46/3
வெப்பு அடை அரசன் உளத்து உடன்று உலம்ப விருப்புடன் யூதர்கள் போனார் – தேம்பா:14 46/4
நடு மா கடல் அடை காலையில் நமை ஆள்பவன் நவில் சொல்லொடு – தேம்பா:14 48/2
அருள் தரு குருதியின் அடை மழை தருகுவை – தேம்பா:14 123/2
அருள் தரு குருதியின் அடை மழை தருகும் நின் – தேம்பா:14 123/3
ஒரு முகத்தினும் நிகர் இல முரிவு இல உரை முகத்து அடை அளவு இல அமர் செய்வார் – தேம்பா:15 158/4
உரை இல கலை நிலையே உயர் அறம் அடை உரையே – தேம்பா:15 184/1
வரை இல சுக நிலையே வளர் தவம் அடை வரையே – தேம்பா:15 184/3
இந்து இணை குனி வில் சிந்த ஈர்க்கு அடை பகழி சிந்த – தேம்பா:17 23/1
செல்-கால் தளர்ந்து ஓர் வானவனும் சென்று தந்த அடை அருந்தி – தேம்பா:19 34/2
அடை வளர் வனத்து-இடை அகன்றிலா திரிந்து – தேம்பா:20 124/2
அடல் உடை தன் நாடு எஞ்சல் அடை பெரும் பயனோ நாதன் – தேம்பா:25 88/3
பணிவு_அரும் கலையோர் அடை பான்மையோ – தேம்பா:25 93/4
ஆதல் அன்பு எழுந்து ஆங்கு அவர் கண்டு அடை
சீத இன்பு இயல்பு ஈங்கு இனி செப்புவாம் – தேம்பா:25 100/3,4
நிரை எலா நயன் அடை கடல் நீர்மையால் – தேம்பா:26 129/1
அம் சேர் அம் சீர் அடை இ தலம் அண்டிய-கால் அடியேற்கு – தேம்பா:31 32/1
ஏது_இல் நாம் அடை மாட்சி இதோ என்பார் – தேம்பா:34 30/4
தூயினான் அடை தோற்றம் இதோ என்பார் – தேம்பா:34 31/4
ஆவலர் உறவோர் அகற்றலில் வெளி மேய்ந்த ஆ அடை குகை இடத்து இறைவன் – தேம்பா:34 47/1
அன்னான் அன்று அடை அன்ன வரங்களினால் – தேம்பா:36 44/1

மேல்


அடைக்கலத்து (1)

அடைக்கலத்து அடைந்த யூதர்க்கு அடிமை என்று இயற்றும் பீழை – தேம்பா:14 23/2

மேல்


அடைக்கலம் (4)

நீடு அவிழ்த்த வாய் இடத்து பிரிந்து ஓடும் பல் நீர்க்கு எல்லாம் அடைக்கலம் செய் வாவி பூத்த – தேம்பா:8 52/3
நீர் அஞ்சினிர் நித்தன் அடைக்கலம் வந்தீர் – தேம்பா:15 21/2
மெய் வரும் சுருதி நாதன் விரைந்து அடைக்கலம் வந்தாரை – தேம்பா:15 45/2
ஈட்டியால் விலாவை தாக்கி அடைக்கலம் எவர்க்கும் செய்ய – தேம்பா:35 50/3

மேல்


அடைக்கலமாய் (1)

அங்கு அடைக்கலமாய் அடைந்தவர் ஆள் என்று ஆக்கிய கொடு வினை மாறா – தேம்பா:14 38/1

மேல்


அடைக்கலமே (2)

தண் காவில் அடைக்கலமே தா என்று – தேம்பா:15 20/3
நீர் ஆழி கடந்து அங்கண் இ மனை சென்று அடைக்கலமே நிலத்தில் செய்து ஆங்கு – தேம்பா:32 25/3

மேல்


அடைக்கலான் (1)

கண் புலன் ஆதி ஐம்_கதவு அடைக்கலான்
மண் புலன் உளது எலாம் மனம் புகாது உயர் – தேம்பா:6 24/1,2

மேல்


அடைகாத்து (1)

மாலை உறைந்துளி பொன் சிறை வந்து அது தன் கரு என்று அடைகாத்து
ஆலை உளைந்து இழி இக்கு இடும் இன்பம் அவித்து இசை பாடினவே – தேம்பா:1 69/3,4

மேல்


அடைகினும் (1)

அளி சிறை ஆக நினைவு செல் வழியும் ஆய்ந்து அவை அடைகினும் ஆர்வ – தேம்பா:6 41/3

மேல்


அடைகு (2)

மன வழி அடைகு இல மரபு உயர் கடவுளை – தேம்பா:14 124/2
மன வழி அடைகு இல மரபு உயர் கடவுள் நின் – தேம்பா:14 124/3

மேல்


அடைகுவர் (1)

கடியின் நெடிது அமர் எழ உயிர் மெலிகுவர் கவலை அடைகுவர் மகர் இல உளைகுவர் – தேம்பா:8 67/1

மேல்


அடைத்த (3)

அடைத்த அரந்தை காலும் என அரற்றி வருந்தி வாடினளே – தேம்பா:5 133/4
உண்ட இக்கு ஒழுகும் கனி ஒன்றால் உள தீது அடைத்த வான் வாயில் – தேம்பா:36 17/2
அடைத்த வாயில் திறந்தானை அணுகி அணுகும் அணங்கு எல்லாம் – தேம்பா:36 18/1

மேல்


அடைத்தது (1)

கல் தொழில் செய் வாய் கதவம் அடைத்தது என்ன கண்டு ஒன்னார் – தேம்பா:17 28/2

மேல்


அடைத்தன (1)

அடைத்தன கதவின் வாய் அணுகி நின்றனன் – தேம்பா:8 25/4

மேல்


அடைத்தனன் (1)

ஆக்கிய படத்தில் ஆர்த்த கார் முகில் விட்டு அடைத்தனன் மதுகையின் வல்லோன் – தேம்பா:14 45/4

மேல்


அடைத்தாள் (1)

அவா உடை கடற்கு ஆங்கு அடைத்தாள் அரோ – தேம்பா:10 41/4

மேல்


அடைத்து (5)

மருங்கு எலாம் இருப்ப உள்ள வாய் அடைத்து இடை விடாது – தேம்பா:4 34/2
ஐம்_கதவு அடைத்து அதற்கு அறம் நல் காவலாய் – தேம்பா:6 25/1
வாய் என கண்ட வானோர் வாய் அடைத்து அஞ்சா நின்றார் – தேம்பா:7 27/4
கண் புலன் ஆம் கதவு அடைத்து கரிய துயில் கொண்ட தவ கரையை கண்டோன் – தேம்பா:8 2/1
கன்னி அம் புரிசை சூழ்ந்த கதவு அடைத்து அரணை போன்றார் – தேம்பா:24 22/4

மேல்


அடைதல் (2)

ஈனம் உறு நாடு அடைதல் வேண்டும் இனி-கொல்லோ – தேம்பா:14 8/4
எ வினை தொலைக்கு அடைதல் வேண்டும் இனி ஐயா – தேம்பா:14 9/4

மேல்


அடைதி (1)

கான் இருந்து அலர் கோலோய் முன் கடிந்த நாடு அடைதி என்றான் – தேம்பா:30 6/4

மேல்


அடைந்த (24)

பாதம் அங்கு எழுந்தது என ஞானம் அங்கு இலங்க இவர் பாழி வந்து அடைந்த பொழுதே – தேம்பா:5 146/2
தகவு அடைந்த எந்தை திரு அடிகள் அங்கு இலங்க வழி தர வரம் கொள் அங்கண் இருவர் – தேம்பா:5 149/1
உன்னை அடை யான் அடைந்த உவப்பு உரைப்ப பாலதோ – தேம்பா:6 11/4
அ பொருள் படைத்தனை அடைந்த மாண்பினர் – தேம்பா:6 29/3
வெய்யில் உற்று அடைந்த தூதன் விடை மொழி உரைப்பான்-மன்னோ – தேம்பா:7 12/4
நின்றன உம்பர் அடைந்த நிறைந்த நிகர்ந்து இல காட்சி எனா – தேம்பா:8 78/2
மிடை அடைந்த மணி குயிற்றி வெயில் எறிக்கும் பொன் கொடிஞ்சி மின் தேர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/1
குடை அடைந்த பரிகளொடு குன்று அருவி மதம் மாறா கும்பி ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/2
படை அடைந்த பகைவர் உரம் பாய்ந்து உணும் ஊன் உமிழ் வடி வேல் படையர் ஈட்டம் – தேம்பா:11 108/3
அடைக்கலத்து அடைந்த யூதர்க்கு அடிமை என்று இயற்றும் பீழை – தேம்பா:14 23/2
நல் உயிரை அடைந்த மனு_குலத்தோர் ஆக்கி நல் வினையும் – தேம்பா:18 18/2
பொன் முகத்து அடைந்த இ மூவர் போதலால் – தேம்பா:20 133/2
கார் எழு வெம் கதத்து இடி போல் கடிது இங்கண் வீழ்ந்து அடைந்த
சூர் எழு வெம் காரணமும் தோன்று இலது உட்கு உற்றனமே – தேம்பா:23 71/3,4
அடைந்த வானவன் அறைந்தவை கேட்டு எலிசபெத்தை – தேம்பா:26 54/1
கடி முகத்து அடைந்த வாழ்க்கை கனி பொது பயன் நன்று ஆக – தேம்பா:27 78/3
கனவு-இடை உணர்ந்த காட்சி கனவு இடை அடைந்த பொன் போல் – தேம்பா:29 10/2
பன்னிய படலையாய் மேல் பண்பு எலாம் அடைந்த நாதன் – தேம்பா:30 133/1
புக்கு அடைந்த பொலிந்த அ நாட்டு-இடை – தேம்பா:34 28/1
மிக்கு அடைந்த நலோர் வியப்புற்று எழ – தேம்பா:34 28/2
சொக்கு அடைந்த உரு கொடு தோன்றினான் – தேம்பா:34 28/3
இக்கு அடைந்த இளம் துணர் வாகையான் – தேம்பா:34 28/4
நெய் கிடந்து அடைந்த காயம் நின்ற அ அவை முன் காட்ட – தேம்பா:35 41/3
சேய்-அது மொழி கேட்டு இது நீ செத்து அடைந்த
நோய்-அது பயன் என்று இரங்கி நொந்து அழுத – தேம்பா:35 85/2,3
மடி வினை அடைந்த பல் அரக்கர் வண்ணமே – தேம்பா:36 119/2

மேல்


அடைந்தது (1)

விதி எழுந்து ஒளிர்ந்த மறை வடிவு அணிந்து அநந்த தவன் விருது அணிந்து அடைந்தது என வான் – தேம்பா:5 148/1

மேல்


அடைந்தவர் (2)

அங்கு அடைக்கலமாய் அடைந்தவர் ஆள் என்று ஆக்கிய கொடு வினை மாறா – தேம்பா:14 38/1
அளி கொண்டு ஓகையில் அயர்ந்தவை அடைந்தவர் உண்டோ – தேம்பா:31 2/4

மேல்


அடைந்தன (3)

அறம் மடிந்தன அடைந்தன தீயவை அனைத்தும் – தேம்பா:5 12/1
நல் நெறி அடைந்தன நயப்பில் கோது அறும் – தேம்பா:20 129/3
வளி வளர் ஆடி ஏழு போய் மீண்டு வந்து நாடு அடைந்தன ஆறும் – தேம்பா:34 49/3

மேல்


அடைந்தனர் (1)

நிலை அடைந்தனர் நீங்கலிர் நில்-மின் என்று – தேம்பா:13 27/3

மேல்


அடைந்தாய் (1)

பூரணனே நாம் விழைந்த பொழுது அடைந்தாய் இன்பம் மலி – தேம்பா:34 37/3

மேல்


அடைந்தார் (9)

தொடி ஒத்து அலர்ந்த கொடி வேய்துப சூழ்ந்து அடைந்தார் – தேம்பா:5 77/4
அம் பொன் சிலம்பும் கலனும் சிலர் கொண்டு அடைந்தார் – தேம்பா:5 80/4
வெல் வாசம் உண்ட துகில் ஏந்தினர் வேய்ந்து அடைந்தார் – தேம்பா:5 81/4
பின்பு அது வான் அதிசயிப்ப பெயர்ப்பு அரிய மாண்பு அடைந்தார் – தேம்பா:6 23/4
அழல் எடுத்து செய்த துயர் ஆற்ற இறையோன் உறைந்த இடம் அடைந்தார் அன்றோ – தேம்பா:11 109/4
விளைத்து எழுந்த மலர் சோலை மிடைந்து அடைந்தார் வினை வென்றார் – தேம்பா:15 3/4
பழுது அன்னார் மனத்தின் இருள் பாய் சுரம் செல் வெற்பு அடைந்தார் – தேம்பா:30 122/4
இனைய யாவும் இட்டு இமிழில் வந்து உறை பதி அடைந்தார் – தேம்பா:32 11/4
ஆட்சியை அடைந்து ஒளி அடைந்து அருள் அடைந்தார் – தேம்பா:35 30/4

மேல்


அடைந்தால் (2)

சிந்தை பொதுளும் என்று அடைந்தால் சிந்தை வருந்த வெறுப்பு எய்தும் – தேம்பா:6 49/2
புள் வழியே நீர் மேல் புணை வழியே ஆய்ந்து அடைந்தால்
உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் தான் யாரே – தேம்பா:14 89/1,2

மேல்


அடைந்தாள் (1)

மதி எழுந்து ஒளிர்ந்த அடி மரி எழுந்து அடைந்தாள் என மனம் எழுந்து உவந்த முறையால் – தேம்பா:5 148/2

மேல்


அடைந்தான் (7)

கொம்பிய வினைகள் தீர்ப்ப கோயில் வந்து அடைந்தான் என்ன – தேம்பா:12 76/3
நஞ்சு பதி கொண்ட உரை தூது வானோன் நவின்று அடைந்தான் – தேம்பா:13 3/4
புறம் கொடு பிரிந்த புணரி செய் வழியே புக்கு உறீஇ கடல் நடு அடைந்தான்
திறம் கொடு சினமும் ஆசையும் பெருக சேர் இழிவு அறிகுவர் எவரோ – தேம்பா:14 47/3,4
அ நாளில் திறம் சிகையோடு உடை சஞ்சோனும் ஆங்கு அடைந்தான் – தேம்பா:17 36/4
தடம் புனைந்து உயர பூத்திபான் தானும் சால்பு உயர் திரு பயன் அடைந்தான் – தேம்பா:20 68/4
கால் நலம் ஒழித்த இறையோன் கடிது அடைந்தான் – தேம்பா:35 27/4
இன்னான் இன்ன தகவு உளனாய் என்னோடு உடல் கொண்டு ஈங்கு அடைந்தான்
பல் நாள் தொடர்ந்த பழி அற நான் பாய் செம் குருதி தந்து இறப்ப – தேம்பா:36 26/1,2

மேல்


அடைந்து (31)

தடவி ஆர்வு உயர போற்றி தகவு அடைந்து இருந்தாள் அன்றோ – தேம்பா:0 7/4
வான் அடுத்த அரசு அடைந்து வாழ அ – தேம்பா:4 1/1
நாசரெத்தை என்ற நகர் தாம் அடுத்து அடைந்து உறைவர் நான் அடுத்து இறைஞ்சும் அவரே – தேம்பா:5 145/4
ஏதம் அங்கு ஒழிந்தது என நோவு அணங்கு ஒழிந்து நிறை ஏசு இல் இன்பு அடைந்து கடவுள் – தேம்பா:5 146/1
உள் புலன் தனித்து அடைந்து உவப்பில் ஆளும்-ஆல் – தேம்பா:6 24/4
ஐ அகன்று உவப்பின் நாதன் அடைந்து வாழ் நெஞ்சத்தாளே – தேம்பா:7 6/2
சகம் கலங்க வெரு அடைந்து சடுதி இன்று இழிந்தது ஆம் – தேம்பா:7 35/3
கலையின் மேல் எழு காட்சி அடைந்து உளான் – தேம்பா:7 57/4
ஏர் விளை இரவி நோக்காது இருள் அடைந்து அரற்றி எஞ்சா – தேம்பா:7 69/3
துயர் வினை அடைந்து உளத்து அரற்றி தோன்றினாள் – தேம்பா:7 79/4
அன்பினால் இவன் துயர் அடைந்து உளான் எனா – தேம்பா:7 81/1
பன்னலால் அடைவு_அரும் பண்பு அடைந்து உயரினாள் – தேம்பா:9 1/3
மடை உடைந்த கடல் உடைத்த மயக்கு அடைந்து நெருங்கிற்றே வையம் எல்லாம் – தேம்பா:11 108/4
போது அணிந்த புனல் தவழ் நாம் புரக்கின்ற நாடு அடைந்து பொது அற்று ஆண்டு – தேம்பா:11 117/2
உலைவு அடைந்து கை கூப்பியது ஒத்தவே – தேம்பா:13 27/4
ஓர் இரண்டு சிலை அளவு இறந்த கணை உக அடைந்து படு கணை இலா – தேம்பா:15 96/2
விரை உமிழ் நெடும் கான் வாணிகர் கடந்து விளை திரு எசித்து நாடு அடைந்து
வரை உமிழ் உயிர்ப்பு என்று அகில் புகை உமிழ்ந்த மாடம் நீள் கோன் நகர்-தன்னில் – தேம்பா:20 67/1,2
இனத்துளே திரு தாள் அடைந்து ஏத்தினான் – தேம்பா:26 149/4
அடைந்து தாம் உடற்றி சீறிய பகையோடு ஆகுல கடல் கரை அனைத்தும் – தேம்பா:28 92/2
அல்லினை போல் நல்லாரும் அடைந்து அரிது அருள் மீ கூற – தேம்பா:30 128/3
ஈடு அடைந்து அரும் தவம் இயன்ற முந்தையார் – தேம்பா:34 10/1
நீடு அடைந்து உறையும் என் தயை நிழற்றிய – தேம்பா:34 10/2
நாடு அடைந்து இறை இறந்து அளிக்கும் நாள் உறீஇ – தேம்பா:34 10/3
வீடு அடைந்து உவப்பர் என்று அருள் விளம்புவாய் – தேம்பா:34 10/4
அன்ன நாட்டை அன்னான் அடைந்து ஆங்கு மீன் – தேம்பா:34 27/1
மாட்சியை அடைந்து அரு வரத்தில் அவர் வாய்ந்த – தேம்பா:35 30/2
சூட்சியை அடைந்து அடி தொறும்தொறும் இறைஞ்ச – தேம்பா:35 30/3
ஆட்சியை அடைந்து ஒளி அடைந்து அருள் அடைந்தார் – தேம்பா:35 30/4
ஆட்சியை அடைந்து ஒளி அடைந்து அருள் அடைந்தார் – தேம்பா:35 30/4
அன்று நான் எசித்து நாட்டை அடைந்து நின் உயிரை காத்தேன் – தேம்பா:35 53/2
நீத்தான் பிற நாடு அடைந்து அடும் கோல் நிருபன் வஞ்சத்து என் உயிரை – தேம்பா:36 24/2

மேல்


அடைந்துளி (3)

சீர் அடைந்துளி மானிடர் செய் அறம் – தேம்பா:23 30/3
சூர் அடைந்துளி தோமொடு மாற்றுவார் – தேம்பா:23 30/4
காட்சியை அடைந்துளி களிப்பு உளம் அடங்கா – தேம்பா:35 30/1

மேல்


அடைப்ப (2)

ஒண் சிறை மொய் அளிகள் அழ முளரி தன் தாது உடன்று அடைப்ப
கண் சிறை செய் கங்குல் உறீஇ நகரில் சென்றார் கருணை வலார் – தேம்பா:10 60/3,4
தெழித்து என கதவு அடைப்ப செழும் பொழில் பறவை ஆர்ப்ப – தேம்பா:15 187/2

மேல்


அடைப்பதற்கு (1)

அடைப்பதற்கு அரிய அன்பு அருளை காட்டினான் – தேம்பா:29 124/4

மேல்


அடைப்பதற்கே (1)

அடைப்பதற்கே அரும் கடலாம் அவா உள் பொங்கி ஆக்கம் இவண் – தேம்பா:10 62/1

மேல்


அடைய (5)

மூது உலாவு இறை அடைய முன்னினான் – தேம்பா:4 13/4
மொய்யும் துறவே எந்தை அடி முறைகொண்டு அடைய வழி என்றால் – தேம்பா:6 55/1
மனை அம் கதி அடைய நாட்டி வைத்த மணி தூணே – தேம்பா:16 58/2
மறி பட்டான் மீட்க வேண்டும் மறு உணவு அடைய வை வேல் – தேம்பா:20 107/3
சேண் தகை அடைய தீயோர் செலுத்துவான் நெறியில் என்றான் – தேம்பா:26 7/4

மேல்


அடையல் (1)

கணையின் வாரி முன் அடையல் சாய்வன கறை அளாவிய பிணம் இரண்டு – தேம்பா:15 153/3

மேல்


அடையலும் (3)

நயமும் ஒளிமையும் விபவமும் அடையலும் நடவும் அளவையும் இது எனில் வடுவொடு – தேம்பா:8 71/3
அழல அடையலும் அழலும் இருவரும் அழலும் இரு கதையொடு பொர – தேம்பா:24 38/4
இனைய அடையலும் நரக வெறி இனம் இயல இடையிடை அடல் அமர் – தேம்பா:24 43/1

மேல்


அடையா (13)

அன்று என் தொடையால் அடையா பண்பு அன்னார் இருவர் சொல் அமிர்தம் – தேம்பா:5 24/1
ஒப்பு அடையா துணை தந்து என் உடை கன்னி காப்பான் என்று – தேம்பா:6 5/1
வெப்பு அடையா மனம் குளிர விதித்தது எலாம் வெளியாகும் – தேம்பா:6 5/3
தப்பு அடையா முறை அருள்தி தற்பரனே என தொழுதாள் – தேம்பா:6 5/4
துறை கெழு நூல் வழி அனைத்தும் அடையா ஞான துறை அன்னாள் மாசு அறு நல் உணர்வின் நீர்த்து – தேம்பா:8 53/1
ஒப்பால் அடையா இ பண்பு உடையோர் உடை இ எளிமைக்கு – தேம்பா:9 31/3
பன்னலோடு அடையா பயன் கண்டு உளார் – தேம்பா:9 51/4
ஒப்பால் அடையா மரபால் உயிராய் உடலாய் துயர் செய் – தேம்பா:10 56/3
உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் தான் யாரே – தேம்பா:14 89/2
உள் வழியே நீத்து அடையா ஓங்கு இயல்பான் வான் அரசு ஆய் – தேம்பா:14 89/3
நாவால் அடையா நயன் ஆபிரம் ஆள் – தேம்பா:15 29/1
நா ஐ_ஐ_இரட்டி அடையா வண்ணம் நடுக்குறவே – தேம்பா:16 53/4
சொல்லோடு அடையா சுடர் செய் சிறுவன் – தேம்பா:30 27/3

மேல்


அடையும் (3)

அயமும் வழுவையும் இரதமும் விருதரும் அடையும் நிருபரும் நிகர்_இல மெலி தர – தேம்பா:8 71/1
சூட்டிய கருணை நல் நூல் துறை வலோர் அடையும் பாலோ – தேம்பா:9 76/4
அந்தர மேலவர் வணங்கும் அரசர் பிரான் விலங்கு இனங்கள் அடையும் அன்ன – தேம்பா:11 110/2

மேல்


அடைவடி (1)

வளைத்தன தனு கொடு எழுவும் ஈர்க்கு அடைவடி கணை வினைப்பட வினையை ஆக்கிய – தேம்பா:4 24/1

மேல்


அடைவது (2)

பின்னை அடைவது ஓர் காவல் பேதை பெற வேண்டியதேல் – தேம்பா:6 11/3
களி சிறை ஆக நீ வரும் வழியே கண்டு அதை அடைவது பாலோ – தேம்பா:6 41/4

மேல்


அடைவரோ (1)

சீர் உலாம் அடியினால் தீம் சொலார் அடைவரோ – தேம்பா:9 5/4

மேல்


அடைவார் (1)

கான் வளர் தவத்தை கானில் கண்டு எளிது அடைவார் மற்றோர் – தேம்பா:4 43/1

மேல்


அடைவார்க்கு (1)

தேரார் உண்டோ தேர்ந்து அடைவார்க்கு ஓர் சிதைவு உண்டோ – தேம்பா:11 85/4

மேல்


அடைவு (2)

பன்னலால் அடைவு_அரும் பண்பு அடைந்து உயரினாள் – தேம்பா:9 1/3
அடைவு_அரும் தயை அணிந்த தாள் தொழுது – தேம்பா:14 18/2

மேல்


அடைவு_அரும் (2)

பன்னலால் அடைவு_அரும் பண்பு அடைந்து உயரினாள் – தேம்பா:9 1/3
அடைவு_அரும் தயை அணிந்த தாள் தொழுது – தேம்பா:14 18/2

மேல்


அண்ட (5)

அண்ட வாகை வளற்கு அவள் சூட்டினாள் – தேம்பா:10 37/4
ஒண் தலங்கள் அண்ட உம்பரும் தொழும் பராபரா – தேம்பா:11 6/1
அண்ட மன்னன் அளித்த இ காட்சியை – தேம்பா:20 95/3
அண்ட நாதனை வாழ்த்தி இன்பு ஆழ்ந்தனர் – தேம்பா:26 79/3
பொன்னின் அங்கு அண்ட மேல் போவது ஏது எனா – தேம்பா:32 70/3

மேல்


அண்டத்து (2)

அப்பால் நடந்தார் அண்டத்து இரு அம் சுடர் ஒத்து அன்னார் – தேம்பா:10 56/1
அண்டத்து உயர் உலகு ஆள் இறையவனோடு எவர் பொருவார் – தேம்பா:14 63/1

மேல்


அண்டம் (4)

கோது அருள் குறை அற்று உம்பர் குழுவினுக்கு எந்தை அண்டம்
மீது அருள் காட்சி பூத்து வேதியர்க்கு ஒளியே போன்றாள் – தேம்பா:0 9/3,4
உடு கொடு அண்டம் இறங்கினது ஒத்தது-ஆல் – தேம்பா:7 47/4
ஆக்கமாய் பெரும் வீட்டு இன்பம் அண்டம் மேல் விளைக்கும் தானே – தேம்பா:26 111/4
அண்டம் மீ வரை நெற்றியில் பனி இ அறமே – தேம்பா:29 100/1

மேல்


அண்டர் (1)

அம்பர் இன்புறும் அண்டர் என்கோ யான் – தேம்பா:18 46/3

மேல்


அண்டரும் (1)

அண்டரும் புடையில் சூழ அணி முகை மகவை ஏந்தி – தேம்பா:12 100/3

மேல்


அண்டனர் (1)

அற வினா அகன்றனர் என்ன அண்டனர்
திற வினா இயம்பிட செறிந்து போயினார் – தேம்பா:10 78/3,4

மேல்


அண்டா (1)

வீ மலி அகன்ற தலை மேதினியில் அண்டா
தீ மலி இருள் செறியும் இ திசையில் ஆண்டு – தேம்பா:23 45/2,3

மேல்


அண்டாதன (1)

அண்டாதன யாவையும் அண்டி ஆய்ந்தான் கண்டான் தே உருவும் – தேம்பா:23 4/1

மேல்


அண்டி (4)

அண்டாதன யாவையும் அண்டி ஆய்ந்தான் கண்டான் தே உருவும் – தேம்பா:23 4/1
அண்டி ஆர்ந்து உண்டு ஆங்கு உயிர் வாழ்கினும் – தேம்பா:26 152/2
ஆழ்ந்த நீர் கடல் அண்டி நலம் கெட – தேம்பா:27 34/3
அண்டி கிளர் மீன் அடி ஏத்துவ போல் – தேம்பா:36 71/2

மேல்


அண்டிய (1)

அடர் அற்று அடி வைத்தனள் அண்டிய வாய் – தேம்பா:5 88/1

மேல்


அண்டிய-கால் (1)

அம் சேர் அம் சீர் அடை இ தலம் அண்டிய-கால் அடியேற்கு – தேம்பா:31 32/1

மேல்


அண்டியதால் (1)

ஆவி அங்கண் உண்டு எனினும் நெடு நாள் மோனர் அண்டியதால்
ஓவியங்கள் மோனம் உறீஇ அவை கண்டாரும் ஓவியமாய் – தேம்பா:20 19/2,3

மேல்


அண்டின (1)

தேன் நிலம் துணர் கொய் இ கொடி தந்தேன் சேர்ந்து உனை அண்டின யாரும் – தேம்பா:36 42/2

மேல்


அண்டினர்-ஆல் (3)

அணி உற்று எவரும் கடிது அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:5 55/4
நிலை நேர் வலி நேர் அரசு அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:36 68/4
அரி பூட்டிய தேர் அரசு அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:36 69/4

மேல்


அண்டினார் (1)

பாலை ஆய் மலர்ந்து எழ பற்றி அண்டினார் – தேம்பா:30 150/4

மேல்


அண்டினான் (1)

மைய நெஞ்சு உணர்வினோன் வளனை அண்டினான் – தேம்பா:29 96/4

மேல்


அண்டுளி (1)

அண்டுளி எசித்தனர் அருள் செய்தார் அரோ – தேம்பா:14 78/4

மேல்


அண்டையில் (1)

ஆழ்ந்த காட்சி ஒன்று இன்றியும் அண்டையில்
தாழ்ந்த காந்தையை கண்ட தவத்தினோன் – தேம்பா:8 96/2,3

மேல்


அண்ண (1)

அண்ண தலையின் முறை கடந்தே அபிரம் முதல் மூத்தோர்க்கு உரைத்த – தேம்பா:26 43/1

மேல்


அண்ணர் (2)

இன்னவாய் பகல் நாற்பதும் இரிந்த பின் அண்ணர்
முன்னர் மூவரே முரண்செய போயினர் அவரை – தேம்பா:3 18/1,2
உய் வகை இன்றி அண்ணர் உயிர் இலாது அடி வீழ்ந்து ஏற்றி – தேம்பா:20 113/1

மேல்


அண்ணல் (2)

என்றது அண்ணல் கேட்டு இவன்-தனை கொணர்-மின் என்று இசைப்ப – தேம்பா:3 21/1
அண்ணல் ஆம்-தனை துதி அளவு_இல் பாடினர் – தேம்பா:8 43/4

மேல்


அண்ணலர் (1)

அன்று உற்று ஏகின அண்ணலர் ஓடும் – தேம்பா:25 25/1

மேல்


அண்ணலரே (1)

அன்னை ஏவிய அண்ணலரே இனிது – தேம்பா:26 85/1

மேல்


அண்ணற்கு (1)

அண்ணற்கு இங்கண் அமைந்த கை_தாதையை – தேம்பா:8 93/1

மேல்


அண்ணி (4)

அண்ணி ஆய் அவள் உறை அரங்குள் ஏகுவான் – தேம்பா:9 85/4
அண்ணி நீர் தவழ் தீ என அம்புய – தேம்பா:11 16/1
குற்றத்தால் உலகு இயற்கை பிறழாது அண்ணி கொண்ட பயன் இதோ அந்தோ அந்தோ இன்ப – தேம்பா:11 55/3
அண்ணி பற்று அன்பு அறிந்த அரிகர் பொன் சால்பு அளித்து அன்னாள் – தேம்பா:17 32/1

மேல்


அண்ணும் (1)

அண்ணும் என இன்ன மணம் எண்ணும் எனும் ஓர் சிலரே – தேம்பா:5 158/4

மேல்


அண்ணுவார் (1)

அன்ன அரும் திரு சேய் தொழ அண்ணுவார் – தேம்பா:11 15/4

மேல்


அண்மினரே (1)

பொன்-பால் உயர் பெத்திலேம் ஆம் பொலி மா புரம் அண்மினரே – தேம்பா:10 57/4

மேல்


அண்மினாய் (1)

அஞ்சினால் என ஈங்கு வந்து அண்மினாய்
எஞ்சினார் இவர்க்கு ஈங்கு அருள் ஈய்ந்துளாய் – தேம்பா:25 94/1,2

மேல்


அண்மினார் (2)

காண் நெறி எய்தி அ கரையின் அண்மினார் – தேம்பா:14 126/4
தாம் கொள தடம் சாய்ந்து அருகு அண்மினார் – தேம்பா:30 95/4

மேல்


அண்மினாரே (1)

காலையின் ஏரும் என்று ஓர் கடி நகர் அண்மினாரே – தேம்பா:22 17/4

மேல்


அண்மினாள் (1)

தாய் உலாவியது ஏது என அண்மினாள் – தேம்பா:31 61/4

மேல்


அணங்கான் (1)

வாடா தண் பூ வாகை அணங்கான் வளர் அன்பான் – தேம்பா:36 77/3

மேல்


அணங்கிய (1)

அணங்கிய நெஞ்சில் சீற்றம் அழன்று உனை புடைத்த-கால் நீ – தேம்பா:29 116/2

மேல்


அணங்கில் (1)

உள் உற்ற அணங்கில் அணங்கு உளைய – தேம்பா:5 65/1

மேல்


அணங்கினை (1)

அற ஆலயம் ஆய அணங்கினை நீ – தேம்பா:5 109/3

மேல்


அணங்கு (25)

உள் உற்ற அணங்கில் அணங்கு உளைய – தேம்பா:5 65/1
ஏதம் அங்கு ஒழிந்தது என நோவு அணங்கு ஒழிந்து நிறை ஏசு இல் இன்பு அடைந்து கடவுள் – தேம்பா:5 146/1
அணங்கு இயற்றிய வெம் பழம் பழி கூளிக்கு அரி என வருதியே உன்னை – தேம்பா:6 42/3
பவமே பழித்து பூ_வனத்தில் படர்ந்த அணங்கு இற்று உயிர் காத்து – தேம்பா:6 53/1
சீர்க்கு அணங்கு எளிமை துணை தேடினர் – தேம்பா:9 32/2
கார்க்கு அணங்கு உறை கான்றலும் போல் அறத்து – தேம்பா:9 32/3
ஏர்க்கு அணங்கு எனும் ஈகை இயற்றினார் – தேம்பா:9 32/4
நாக்கு அணங்கு கனிந்து நவின்ற சொல் – தேம்பா:9 38/1
நோக்கு அணங்கு கண்ணோட்டம் நொதுத்த கை – தேம்பா:9 38/2
ஊக்கு அணங்கு இடும் தானம் என்று உள்ளுவார் – தேம்பா:9 38/3
மனவு அணங்கு வணங்கு அடி நாயகன் – தேம்பா:13 31/1
மன அணங்கு வணங்கு இல் வருந்தினார் – தேம்பா:13 31/2
மன அணங்கு வணங்கல் இல் ஆளனும் – தேம்பா:13 31/3
மனவு அணங்கு வணங்கும் அணங்குமே – தேம்பா:13 31/4
அணங்கு தேவ மகன் முகத்து ஆறும் என்று – தேம்பா:17 49/1
அணங்கு பேய் உற ஆர் தவத்தோன் அறைந்து – தேம்பா:17 49/2
அணங்கு தீர்ந்து அவள் வாய் புகழ்க்கு அஞ்சினர் – தேம்பா:17 49/3
அணங்கு மின் என ஆங்கு ஒளித்தார் அரோ – தேம்பா:17 49/4
அணங்கு இயைந்த இலையும் பூவும் அணிந்த அ தருவே தம்மை – தேம்பா:18 29/3
தார் ஆர் அணங்கு அளித்த தனயரும் ஈர்_ஐந்து பினர் – தேம்பா:20 58/2
மிக்கு அணங்கு அலங்கலோய் வினவ கேட்டியால் – தேம்பா:25 45/4
ஆங்கு எழும் அணங்கு உற வருந்தல் ஆவது ஏன் – தேம்பா:28 43/4
செறி படர் விரக நோய் மருந்து என்ன சினந்து அணங்கு இயற்றும் ஆம் கடியே – தேம்பா:28 95/4
அணங்கு இயல் உள்ளம் மலர அ காட்சி – தேம்பா:35 83/2
அடைத்த வாயில் திறந்தானை அணுகி அணுகும் அணங்கு எல்லாம் – தேம்பா:36 18/1

மேல்


அணங்கும் (1)

நூறி நான் துமிப்பல் என்ன நுண் இடை அணங்கும் தீம் தேன் – தேம்பா:20 47/2

மேல்


அணங்குமே (1)

மனவு அணங்கு வணங்கும் அணங்குமே – தேம்பா:13 31/4

மேல்


அணங்கையார் (1)

ஆம்பல் வாய் மலர்ந்து அன அணங்கையார் இனிது – தேம்பா:1 57/2

மேல்


அணம் (1)

கோக்கு அணம் கொடு ஓங்கு குலத்தினார் – தேம்பா:9 38/4

மேல்


அணி (243)

தேர் விளைத்த ஓர் சிறப்பு எழும் விழா அணி போன்றே – தேம்பா:1 12/4
தோடு அணி கவினொடு தூங்கும் குண்டலம் – தேம்பா:1 39/1
நீடு அணி மதி முகம் நிழல் செய் மாதரோ – தேம்பா:1 39/2
கோடு அணி எழுது அரும் கோல போதொடு – தேம்பா:1 39/3
சேடு அணி கனி நலம் திளைத்த சோலையே – தேம்பா:1 39/4
பம்மு அணி பெற அரும் படலை கோத்து என – தேம்பா:1 53/2
பொம்மு அணி மலர் எலாம் புணர் பொன் நூலினால் – தேம்பா:1 53/3
தம் அணி இணை என தார் பிணிக்குவார் – தேம்பா:1 53/4
அணி தகாது உனது என இசலி ஆர்த்த பின் – தேம்பா:1 54/2
மார் அணிந்து அணி மா மணி மானிய – தேம்பா:1 83/3
கார் அணி பசும்பொன் குன்றின் காட்சி போல் மதிலை சூழ்ந்து – தேம்பா:2 12/1
சீர் அணி அனைத்தும் சேர்த்த செழு நகர் திறந்த வாயில் – தேம்பா:2 12/2
பேர் அணி எவையும் ஈட்டி பின் அவை உவப்பின் காட்டி – தேம்பா:2 12/3
பார் அணி பேழை யாரும் பயன்பட திறந்த போன்றே – தேம்பா:2 12/4
ஏது அகன்று அணி குலத்து இலங்கு மாடங்கள் – தேம்பா:2 19/3
அணி சுவர் கோவிலை அறையலாம் அரோ – தேம்பா:2 38/4
சேண் தொடர் பருதி தன் கதிர் படலின் செறிந்த பல் அணி அணி கிளர்ந்த – தேம்பா:2 43/2
சேண் தொடர் பருதி தன் கதிர் படலின் செறிந்த பல் அணி அணி கிளர்ந்த – தேம்பா:2 43/2
பூண் தொடர் அணி ஆர் தனது உரு கண்டு பொருவு_இல் தோற்று உட்கு என சாய – தேம்பா:2 43/3
கால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பவளம் கலந்த முத்து அணி அணி தயங்க – தேம்பா:2 45/2
கால் மணி விளக்கு ஓர் ஆயிரம் பவளம் கலந்த முத்து அணி அணி தயங்க – தேம்பா:2 45/2
விலையினோடு இகல்வன விரி அணி மணிகள் – தேம்பா:2 58/2
அணி பழித்து அணிந்த நல் கருப்பம் ஆய கால் – தேம்பா:3 46/2
அல் ஆர் இருள் கெட மீ முளைத்த திங்கள் அணி மணி போல் – தேம்பா:3 53/2
ஆடா நிலை அறத்து என் மார்பில் தேம்பா அணி ஆவான் – தேம்பா:3 57/3
கூம்பா அணி மகற்கு கணிதம் மிக்கோர் கூறு புகழ் – தேம்பா:3 59/1
ஓம்பா அணி ஆக அனைத்தும் நீக்கி ஒருங்கு உடன் ஓர் – தேம்பா:3 59/2
சாம்பா அணி ஆக இரங்கி எந்தை தான் புகழ்ந்த – தேம்பா:3 59/3
தேம்பாவணியே என்று அணி மிக்கு அம் பூண் சேர்த்தினரே – தேம்பா:3 59/4
புதி முகத்து அலர் பூ அணி சாயலார் – தேம்பா:4 19/2
அணி மொழி முற்று உணர் நெஞ்சம் உள் துடிப்ப நெட்டு உயிர்ப்போடு அரற்றி பின்னர் – தேம்பா:5 32/3
வான் தான் ஓர் அணி என வெஃகிய கூந்தல் வல தோளின் வயங்கு திங்கள் – தேம்பா:5 33/3
அணி உற்று எவரும் கடிது அண்டினர்-ஆல் – தேம்பா:5 55/4
இடியாய அணி பொன் வளை இட்டு அணிவாரும் அல்லால் – தேம்பா:5 79/2
விஞ்சம் செறிந்த மிளிர் வான் அணி வேய்ந்து அணிந்தான் – தேம்பா:5 85/4
காம்பா அணி காட்டிய கன்னி நலத்து – தேம்பா:5 106/1
ஓம்பா அணி இ அணி ஓர்ந்த பிரான் – தேம்பா:5 106/2
ஓம்பா அணி இ அணி ஓர்ந்த பிரான் – தேம்பா:5 106/2
நாம்பா அணி நம்பியை நல்கிட ஓர் – தேம்பா:5 106/3
தேம்பா அணி பூங்கொடி சேர்த்தன் என்றார் – தேம்பா:5 106/4
கோண மரபு அறு ஞான குரு அடி கோதை என அணி கோதையும் – தேம்பா:5 116/3
அடுக்கு நெருங்க யாரும் முறை அணி குலம் மண்டு கோயில் உறீஇ – தேம்பா:5 136/2
அணி தக எந்தை கூற இனிது அளி தக மன்றல் ஆதலொடும் – தேம்பா:5 141/1
பேய் ஒத்தால் அதை பெயர்க்க அணி ஒத்தனர் பெயரா – தேம்பா:6 67/3
கொடிது நோய் ஒழியும் குணத்து அன்று அணி
முடி துளவு எழில் முற்றின ஞாலமே – தேம்பா:7 50/3,4
அணி நிற படலை ஆக அறம் எலாம் சேர்த்த தன்மை – தேம்பா:7 61/2
ஈர் அணி தயவுடன் என்னை ஆள் உடை – தேம்பா:8 27/1
சீர் அணி அறத்தினாய் செகத்து நாயகி – தேம்பா:8 27/2
ஆவிய ஆறு அணி அணியாய் நின்ற யாரும் ஆண்டகை தாய் மரி என்னும் வாசகத்தை – தேம்பா:8 49/3
மேவிய ஆறு ஓங்கிய மார்பு அணிந்து வெய்யோன் வேய்ந்து அனைய அ அணி வேய்ந்து இனிதின் நின்றார் – தேம்பா:8 49/4
இ முறையால் ஒன்பது அணி சூழ்ந்து நிற்ப எவர்க்கும் நலம் செய் பொழிலோ முகிலோ பானோ – தேம்பா:8 59/1
கவரும் முடிகளும் நவமணி அணியொடு ககன எழில் அணி பணிகளும் மிக ஒளி – தேம்பா:8 63/2
துவரும் உடன் உள பல நிற மலர் அணி தொடையல் மது மழை குமிழிகள் எழ விழ – தேம்பா:8 63/3
நிவரும் மணி அணி குடையொடு கொடிகளும் நிறைய வெளி வெளி நிரை நிரை நிகழ்வரே – தேம்பா:8 63/4
அலையின் அலை அலை மிசை இசைவன என அரசர் உருவுடன் அணி அணி நெரிதர – தேம்பா:8 64/1
அலையின் அலை அலை மிசை இசைவன என அரசர் உருவுடன் அணி அணி நெரிதர – தேம்பா:8 64/1
ஒலி அதிர முடி முடியொடும் அடிபட உவகை எழ விழ அணி தொடை அசைவொடு – தேம்பா:8 65/1
அளி கொள் அதிபதி-தனை மகவு என அணி அரிய கருவுடன் உலகு இடர் எரி அற – தேம்பா:8 68/2
துகிலில் தோய் உரம் தோய் அணி தோன்றவே – தேம்பா:9 54/1
வேய் மணி பெயர் அற்று உன்னா விளக்கு அணி வீட்டில் நின்றோன் – தேம்பா:9 121/2
தோடு அணி மகளிர் மன்றல் துடங்கிய உவகை போல – தேம்பா:9 130/1
கேடு அணி உலகம் பூத்த கேதம் அற்று உவப்ப கன்னி – தேம்பா:9 130/2
நீடு அணி கருப்பம் முற்றி நீத்து எழும் பருதி போல் மெய் – தேம்பா:9 130/3
கூடு அணி பரமன் தோன்ற குணித்த நாள் குறுகிற்று அம்மா – தேம்பா:9 130/4
ஒப்பு அணி கடந்த சூசை உளத்து அழல் புகுத்தினால் போல் – தேம்பா:10 5/2
வெப்பு அணி உயிர் உலாவும் வெய்து உறல் ஆற்ற மொய் கொள் – தேம்பா:10 5/3
அப்பு அணி உலக வேந்தின் அன்னையை நோக்கி சொல்வான் – தேம்பா:10 5/4
வேது அணிந்தன பாலன் வீ அணி வாகையான்-தனை வீக்கலால் – தேம்பா:10 130/1
சாம்பி அம் கிளர் தாள் துணர் துணை தார் அது என்று அணி ஓகையால் – தேம்பா:10 133/3
அணி குலத்து அகத்து அணிந்த அன்பு பேர்கு இல் ஆகுமே – தேம்பா:11 7/4
ஆய வான் மணி ஆர்ந்து அணி உச்சியால் – தேம்பா:11 22/1
அணி ஆசையின் மேல் நிறை ஆக்குவரே – தேம்பா:11 66/2
சிலர் பூ அணி சீறடி சூடுவரே – தேம்பா:11 75/3
சிலர் வாள் விழி முத்து அணி சேர்க்குவரே – தேம்பா:11 75/4
அணி கலத்து அழகு அழுந்திய உரு கொடு அமரர் – தேம்பா:11 87/1
தகடு வைத்த பொன் பரப்பின் வாய் முத்து அணி தயங்க – தேம்பா:11 92/1
கற்பே அணி என்று ஓம்பி மது கரை ஆம் தண் தார் மாதர்கள்-தம் – தேம்பா:12 12/1
அனையது விளம்பி போன அணி வளர் முல்லை சொல்வாம் – தேம்பா:12 27/4
உறை செய் கார் அணி உயர் மலை முலை பொழி பாலாய் – தேம்பா:12 47/1
வான் இரும் புலத்து அரிவை தான் அணி இள மதி போல் – தேம்பா:12 53/3
வேரி வாய் மலர் காவும் நீத்து அணி நகர் மிடைந்தார் – தேம்பா:12 56/4
நூலினும் மலி சீர் சிறப்பு அணி தெருவில் நுண் மணி கொடிஞ்சி வண் தேரும் – தேம்பா:12 62/2
தூமம் மேய்ந்து இருண்ட குழலினார் மார்பில் துளங்கிய முத்து அணி வடம் மேல் – தேம்பா:12 65/1
பூண் நிகர் மறை நூல் அணி வளன் இருளின் போர்வை போர்த்து ஆலயத்து அளித்தான் – தேம்பா:12 69/4
ஆக்கிய விருந்தின் விம்ம அணி மணி கோயில் புக்கு – தேம்பா:12 72/2
அண்டரும் புடையில் சூழ அணி முகை மகவை ஏந்தி – தேம்பா:12 100/3
அணி வளர் குடை கொண்டு எங்கும் அருள் நிழல் மன்னன் போக – தேம்பா:13 25/2
அணி உயிர்க்கு இடர் ஆக மாள்குவான் – தேம்பா:14 15/4
அஞ்சுவான்-கொல்லோ நீதி அணி கலத்து இலங்கு வீரத்து – தேம்பா:14 19/1
வடி வாளியொடு உரம் அற்று உகும் வடிவு உற்ற அணி மணிகள் – தேம்பா:14 56/2
ஏர் அணி வலியின் நீதி இறையவன் முனிந்த-காலை – தேம்பா:14 110/1
நீர் அணி அரணம் ஆகா நெடு மதிள் அரணம் ஆகா – தேம்பா:14 110/2
சீர் அணி அரணம் ஆகா சேண் வரை அரணம் ஆகா – தேம்பா:14 110/3
பேர் அணி அரணம் ஆக பெற்ற நல் வினை இலார்க்கே – தேம்பா:14 110/4
அணி வளர் ஆருமேனி ஆகிய நாட்டில் அங்கண் – தேம்பா:14 120/1
மரு தகு தடத்து அணி எகில நாட்டினை வயப்பட அளித்தன அரசன் ஏற்று எரி – தேம்பா:15 73/2
என் இ சிலை பனித்து எதிர் உறைகள் நீக்கியும் இழை கொடு அகத்து அணி கவசம் நூக்கியும் – தேம்பா:15 78/1
அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர் – தேம்பா:15 91/1
அடி அற்ற வலது கையை வதை முற்றி இடது கையில் அணி வட்டமொடு விட எடுத்து – தேம்பா:15 117/1
கடுகி வரு சாப மழை கருடன் இறகு ஈர்ந்து இகல்வர் கடிது எவமம் ஓர் ஓர் அணி வீழ்ந்தார் – தேம்பா:15 120/4
அருளும் இவர் ஈறும் இல நடுவை அணி பேரணியும் அழிய முனை சோசுவன் உள் நுழைந்தான் – தேம்பா:15 124/4
அணி நிலை பவள தூண் மேல் அவிர் மணி பாவை நின்று – தேம்பா:16 4/2
எதிர் எழும் அணி பொன் பாவை ஏந்தியது உரைமோ என்ன – தேம்பா:16 5/3
அணி ஆர் திரு மேனி அணிந்தாயோ என்று அடி பணிந்தான் – தேம்பா:16 57/4
அள் இலை கமல மேல் அணி சங்கு ஈன்ற முத்து – தேம்பா:17 5/1
நட்டு இடை அணி வயல் நாடும் குன்றமும் – தேம்பா:17 7/2
அணி முகத்து அளி இனம் அலம்பி யாழ் செய – தேம்பா:17 9/1
பார் கெழு அணி என பரப்பி நின்றவே – தேம்பா:18 11/4
தேன் நிமிர் தொத்து அணி திமிசும் சாந்தமும் – தேம்பா:18 12/1
வான் நிமிர் கோட்டு அணி வகுத்த மால் வரை – தேம்பா:18 12/2
உறை கெழு நல் கனத்து உலகம் கடந்து நிற்ப ஒளி அணி வான் – தேம்பா:18 17/2
மின் முகத்து பொறித்த அணி இரு கல் ஏந்தி வெம் சுடர் போல் – தேம்பா:18 23/1
மன் ஒளி மதுகையோய் என கண்ணீர் மலர் அடிக்கு அணி என புனைந்தான் – தேம்பா:18 42/4
அணி நிறத்த சினை படத்து ஆர் ஒளி – தேம்பா:18 56/1
அணி நிறத்து அமரர் புடை ஆர்ந்து அரும் – தேம்பா:18 56/3
அ வினை செகுத்த மூவர் அணி முகத்து அருளினாலே – தேம்பா:19 12/3
ஆகு இளம் பணி பூம் கானத்து அழகு அணி செய்தால் என்ன – தேம்பா:19 15/3
கண் சேர் அணி கடந்த கவின் நீர் சொல்-மின் உவந்தது என்றார் – தேம்பா:20 12/4
அணி சாயல் ஈர் அறம் சேர்த்து அணிந்த மார்பு ஏந்து அரும் தவத்தோன் – தேம்பா:20 20/1
பார் ஏந்தி அணி திலதம் என நல் சீல படலையினான் – தேம்பா:20 28/4
கேழ் அக உடு கண் மின்னின் கெழு நுசுப்பு அணி தூசு ஏந்தி – தேம்பா:20 40/3
வாள் அணி கயல் கண் மின்ன மணி அணி குழை வில் வீச – தேம்பா:20 44/1
வாள் அணி கயல் கண் மின்ன மணி அணி குழை வில் வீச – தேம்பா:20 44/1
நீள் அணி தயங்கி நாற நிற துகில் ஒளிகள் விம்ம – தேம்பா:20 44/2
காள் அணி ஏறி வேல் சாயல் கனிவு உகுத்து உயிர் உண் தீம் சொல் – தேம்பா:20 44/3
வேள் அணி திலதம் ஒத்தாள் வீணை நல் குரலில் சொன்னாள் – தேம்பா:20 44/4
தோள் கடைந்து அழுத்தி அணி மணி சாயல் துளங்கிய ஆணரன் மாமை – தேம்பா:20 70/1
அணி நிறத்து அமைந்த சால்பினால் பேசா அயர்ந்து நெட்டு உயிர்ப்பொடு சோர்வாள் – தேம்பா:20 71/4
அணி திறத்து இலங்கு மார்பில் அன்பினை ஒளிக்க ஆற்றா – தேம்பா:20 114/3
அணி முகத்து ஒருவன் செய்த அறம் உலகு அளித்தது என்றான் – தேம்பா:20 119/4
அணி நிறத்த நுரை அம் துகில் ஆடை – தேம்பா:21 20/2
மீ மலிந்த சுடர் மூன்று அணி மீன் போல் விண் மலிந்த தளம் மூவரை நண்ண – தேம்பா:22 2/1
கான் முகத்து அலர்ந்த நாடு உலவி காசு அணி
நால் முகத்து ஒளி நடு நகர் சென்றார் அரோ – தேம்பா:22 24/3,4
வாமம் சூழ் முடி அணி மன்னன் வீற்று உறை – தேம்பா:22 25/2
மன் முகத்து அணி பொன் தேரும் மற்று அணி சிறந்த யாவும் – தேம்பா:23 14/3
மன் முகத்து அணி பொன் தேரும் மற்று அணி சிறந்த யாவும் – தேம்பா:23 14/3
அணி முகத்து அலர்ந்த சாகி அரிது எலா பிணிகள் தீர்ப்ப – தேம்பா:23 16/2
புனை நிலா அணி இல்லாளை போக்கலால் அரற்றி மாழ்கல் – தேம்பா:23 58/1
அனையள் கால் பினிற்று செந்நீர் அணி என நுதலில் பூசல் – தேம்பா:23 58/3
கடல் விளை அரவத்து அன்னார் களி விழா அணி கொண்டாட – தேம்பா:23 63/3
கொக்கு அணி முடியும் கொடி சடை சிரமும் குண்டல செவியும் வெண் பலியை – தேம்பா:23 105/1
மிக்கு அணி நுதலும் பொறி அடும் தவத்து மெலிவொடு வாடிய முகமும் – தேம்பா:23 105/2
அக்கு அணி மார்பும் தண்டொடு கரக அம் கையும் இவற்றொடு மறையை – தேம்பா:23 105/3
தொக்கு அணி வேட முனிவரன் என நான் தோன்றி ஆங்கு எவரையும் வெல்வேன் – தேம்பா:23 105/4
அனைவரும் ஓர் அணி ஆக ஆகவம் – தேம்பா:23 120/1
நீர் அணி உலகம் ஆட நெடும் கடல் ஒடுங்கி பொங்க – தேம்பா:24 4/1
கார் அணி வானம் விம்ம காரணம் அறியா மாக்கள் – தேம்பா:24 4/2
சூர் அணி உளத்தின் கூச சுடு நரகு அலகை யாவும் – தேம்பா:24 4/3
ஈங்கு ஒரு விழா அணி என்ன மூவரே – தேம்பா:24 12/1
ஒரு புடையில் இற்றை யாவும் இவரலின் உருவமுடன் உட்கு வீச அணி அணி – தேம்பா:24 31/1
ஒரு புடையில் இற்றை யாவும் இவரலின் உருவமுடன் உட்கு வீச அணி அணி
இரு புடையில் உற்ற சோகும் ஒலி தர எதிரும் எதிருற்ற யாவும் அற அமர் – தேம்பா:24 31/1,2
நிழல் எழ மருட்டு வானம் இருளுற நிரை எதிர்த்த கூளி அணி அணி – தேம்பா:24 33/2
நிழல் எழ மருட்டு வானம் இருளுற நிரை எதிர்த்த கூளி அணி அணி
புழல் எழ உரைத்த வாளி வழி வழி புனல் என இரத்தம் ஓட மலை முதல் – தேம்பா:24 33/2,3
வளை கள் ஆர் பொழில் வனை அணி கரமித மலை மேல் – தேம்பா:25 32/1
செம்பு அதின் பிறப்பு ஐந்தோடும் சிறப்பு அணி வனை அ பேழை – தேம்பா:25 64/1
முலை அணி சுதர் அகலவே அழும் முலை என சொரி அழுது உக – தேம்பா:25 82/1
தலை அணி சுதர் அகலவே கமழ் தலை இருள் கவின் அழி விட – தேம்பா:25 82/2
நிலை அணி சுதர் அகலவே இனி நிலை இலேம் என விழ விழ – தேம்பா:25 82/3
விலை அணி சுதர் அகலவே வினை விளைவு இல் தாயவர் மெலிவரே – தேம்பா:25 82/4
அணி உடை அலர் அடி வருத்தத்து அஞ்சிலார் – தேம்பா:26 22/2
தூ புரி முத்து அணி தோன்ற சூழ் முகை – தேம்பா:26 23/2
தோய்ந்த நீ அணி சூல் கனி தானுமே – தேம்பா:26 36/4
தவம் அணி மார்பன் சொன்ன தன் இசைக்கு இசைகள் பாட – தேம்பா:26 116/2
துவம் அணி மரங்கள்-தோறும் துணர் அணி சுனைகள்-தோறும் – தேம்பா:26 116/3
துவம் அணி மரங்கள்-தோறும் துணர் அணி சுனைகள்-தோறும் – தேம்பா:26 116/3
உவம் அணி கானம் கொல்லென்று ஒலித்து ஒலித்து அழுவ போன்றே – தேம்பா:26 116/4
போது வாய் மது என பொலிந்த சூல் அணி
மாது வாய் இருந்த போது உணர்ந்த வான் கலை – தேம்பா:26 126/1,2
அணி கலத்து ஏந்து அடி பெயரார் ஈங்கு இழிவு நண்ணாரே – தேம்பா:26 142/4
மன்று மாலை மணத்து அணி கோதை போல் – தேம்பா:26 144/3
அணி தகு உருவில் எங்கும் அனலியே விளக்கும் ஆறும் – தேம்பா:27 15/1
ஆரம் ஒன்றிய அருள் அணி மார்பனே உடற்கும் – தேம்பா:27 19/3
புதி அகடு ஆர் அணி பொற்பில் ஈன்ற அ – தேம்பா:27 50/3
துடிப்பு அணி மொழியால் சொன்னான் சுருதி நூல் அமிர்த வாயான் – தேம்பா:27 73/4
சூலம் அக்கு அணி கொக்கு அணி தொக்கு அணி – தேம்பா:27 80/2
சூலம் அக்கு அணி கொக்கு அணி தொக்கு அணி – தேம்பா:27 80/2
சூலம் அக்கு அணி கொக்கு அணி தொக்கு அணி
சால மிக்க தவத்து உரு தாங்கி நல் – தேம்பா:27 80/2,3
மன் விளக்கிய மார்பு அணி ஆகும்-ஆல் – தேம்பா:27 90/4
உரம் அணிந்த அக்கு அணி உள் அணிந்த மாசொடும் – தேம்பா:27 130/2
நகை பட பசும்பொன் வீக்கி நவிர் அணி அமைக்கும் ஆறும் – தேம்பா:28 16/2
பொன் ஆர் மணி பூண் அணி சாயல் பூம் கொம்பு அனையார் போர் – தேம்பா:28 25/3
ஆதல் மிகவே கணை கண்ணார் அணி பூம் சாயலின் மேல் – தேம்பா:28 33/2
தாய் அணி ஆக மார்பில் தனையனே துஞ்சும் போல – தேம்பா:29 1/1
வேய் அணி ஆக ஏய்ந்த வேத நூல் துஞ்சு மார்பன் – தேம்பா:29 1/2
காய் அணி ஆக வாய்ந்த காவில் மீண்டு ஒரு நாள் வைகி – தேம்பா:29 1/3
வாய் அணி ஆக ஓதி வகுத்து நீடு உரைத்தான் மாதோ – தேம்பா:29 1/4
திங்கள் நீர் கதிர் அணி தியங்கு மார்பினோன் – தேம்பா:29 90/1
அணி மொழி இளவல் நன்று என்று அயனம் ஓர்ந்து எவர்க்கும் கூறா – தேம்பா:30 7/3
அருள் வீங்கிய மார்பு அணி ஈர் அறனே – தேம்பா:30 29/1
மை மறுத்து அலர் அணி வனம் கண்டு ஆ என – தேம்பா:30 53/1
போற்றிய தேவ மார்பில் புரோதரன் அணி பூண் ஆவான் – தேம்பா:30 74/4
நிரைத்தன இருள் கெட வெயிலை ஆக்கிய நிறத்து அணி உரு கொடு அமரர் கோ கணம் – தேம்பா:30 85/2
சதுப்பட வகுப்பொடு பரவு அது ஆய் பல சதத்து அணி ஒருப்பட எம வினா பட – தேம்பா:30 89/2
வெப்பு அணி பணி பணிந்து இயற்ற வெய்து என – தேம்பா:30 107/2
செப்பு அணி மலை மகன் சேர்த்தி நாடினான் – தேம்பா:30 107/4
இரவில் குன்றும் இதழ் கஞ்சம் அணி தடமே – தேம்பா:31 41/1
மனம் ஒத்து உயர் மா மலையே நீ தலையில் அணி
கனம் ஒத்து இருள் என் மனம் கரிய கனைத்து இழி உன் – தேம்பா:31 42/1,2
மரு அணி மலர் மழை வாரி யாழ் குழல் – தேம்பா:31 99/1
வரு அணி இசையொடு மதுர வாய் குரல் – தேம்பா:31 99/2
உரு அணி உம்பர் சூழ் உவந்து பாடி வான் – தேம்பா:31 99/3
தெரு அணி விழா அரும் சிறப்பில் வாழ்த்தினார் – தேம்பா:31 99/4
அரி இனம் பூட்டிய அணி விமானமும் – தேம்பா:32 55/1
யூகம் ஒத்து அணி அணி உலவி ஏகுவார் – தேம்பா:32 61/4
யூகம் ஒத்து அணி அணி உலவி ஏகுவார் – தேம்பா:32 61/4
வடிவு அணி உடுவில் ஊர் மதியம் மானுவார் – தேம்பா:32 66/4
வந்து கீழ் அணி வரும் மணி முகத்து ஒளி – தேம்பா:32 67/2
ஏமம் சால் அணி தியங்க எறி வேல் கொண்டு அங்கண் பாய் இவுளி மேல் ஓர் – தேம்பா:32 74/3
கண் கடந்த கவின் காட்டி கமழ் கமல கண்ணி அணி களி மார்பு அன்னார் – தேம்பா:32 81/1
ஒப்பு அப்பால் உலகு அணி கொள் ஒளி செப்பு ஆம் சிப்புரு தீவு உடையர் ஈட்டம் – தேம்பா:32 88/2
விரிந்த வாம விழா அணி ஆயதே – தேம்பா:33 12/4
அணி வளர் மகர யாழ் ஆதி மற்றையும் – தேம்பா:34 3/2
அணி கலத்து இரு மா மணி என தயையும் அன்புமாய் ஒருப்பட தானே – தேம்பா:34 50/3
மண் விளக்கிய மணி ஒளிப்ப ஒளி அணி தயங்க – தேம்பா:35 69/2
மீன் அரும்பின விண்ணவர் விழா அணி விளைத்தார் – தேம்பா:35 73/4
விளை ஒளி உரு உறீஇ அணி அணி அமரர்கள் வீரியர் ஆக மிடைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/1
விளை ஒளி உரு உறீஇ அணி அணி அமரர்கள் வீரியர் ஆக மிடைந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/1
திளை ஒளி மணி அணி அணி முடி கொணர்வன சேடியர் ஆக மலிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/2
திளை ஒளி மணி அணி அணி முடி கொணர்வன சேடியர் ஆக மலிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/2
கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/3
இளை ஒளி உருவொடு புகழ் இசை ஒலி எழ ஈர் அணி ஆக மகிழ்ந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/4
விண் நிற வாய் மலர்ந்து இவ்வாறு ஒன்பான் நாளும் விழா அணி கண்டு – தேம்பா:36 94/3
பொன் நாகம் அணி முகில் பூம் புகை சூழ் தேக்கும் மண்டபத்தில் – தேம்பா:36 100/3
அடி வணங்க மறையவர் வணங்க அணி அணி படையவர் வணங்க அனையவர் வணங்க விரை விரி புகை – தேம்பா:36 102/2
அடி வணங்க மறையவர் வணங்க அணி அணி படையவர் வணங்க அனையவர் வணங்க விரை விரி புகை – தேம்பா:36 102/2
மழை வழங்க முடி அணி அணிந்த எனையவர் நிதி மழை வழங்க நிறை கலை அணிந்த மறையவர் துதி – தேம்பா:36 103/2
கழல் எழுந்த அணி நக நயந்த நடம் இணை இல கடல் பிரண்டது என மறுகு அடர்ந்த குழு இணை இல – தேம்பா:36 105/2
முகை அணிந்த அணி மது உமிழ்ந்த மணம் அளவு_இல முருகு உமிழ்ந்த சுதை கலவை சிந்துரமும் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/1
அல் பதி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அணி குழாத்து இரட்டின கவரி – தேம்பா:36 112/2
அணி நிலா பிறையை மிதித்து எழுந்து ஒளி செய் அடி நல்லாட்கு அன்றியே அன்னாள் – தேம்பா:36 114/2
மறை அணி தவத்தோன் அரசு உறீஇ தானே மறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/1
மறை அணி தவத்தோன் அரசு உறீஇ தானே மறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/1
பிறை அணி பதத்தை தான் அணிந்து அன்ன பிறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/2
பிறை அணி பதத்தை தான் அணிந்து அன்ன பிறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/2
பொறை அணி குறைகள் தீர்ப்ப இன்று அரசு ஆய் பொறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/3
பொறை அணி குறைகள் தீர்ப்ப இன்று அரசு ஆய் பொறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/3
இறை அணி முடி கொண்டான் இனி நாம் இ இறைக்கு அணி ஆகுதும் என்பார் – தேம்பா:36 115/4
இறை அணி முடி கொண்டான் இனி நாம் இ இறைக்கு அணி ஆகுதும் என்பார் – தேம்பா:36 115/4
பின் தவழ் அணி கொடு வியவர் பெற்றியால் – தேம்பா:36 124/3
ஏர் வயின் கரத்து அணி எண்_இல் ஏந்துபு – தேம்பா:36 125/3
நூல் மேல் முறை நையா தொடுத்த நுண் மண் ஆறு_ஆறு அணி இது என – தேம்பா:36 131/3
நாம்பா அணி பூம் கொடி பூத்த நறும் பூ அனைய சொல் மலரால் – தேம்பா:36 132/1
காம்பா அணி வில் வீசிய தன் கன்னி துணைவி களித்து இசைத்த – தேம்பா:36 132/2
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/3
சாம்பா அணி தம் மைந்தனோடு ஆர் தயையின் காப்பார் என மறைந்தார் – தேம்பா:36 132/4

மேல்


அணி-மின் (1)

பேண்-மினே நகரம் எங்கும் பெரு நகை அணி-மின் ஈண்டே – தேம்பா:36 84/4

மேல்


அணிக்க (2)

அன்பு அது வாழ் இல்லறத்தோடு அணிக்க அரிய துறவறத்தை – தேம்பா:6 23/2
அணிக்க_அரு முறையால் மைந்தன் ஆக உள் கருத்து உற்றானே – தேம்பா:7 3/4

மேல்


அணிக்க_அரு (1)

அணிக்க_அரு முறையால் மைந்தன் ஆக உள் கருத்து உற்றானே – தேம்பா:7 3/4

மேல்


அணிக்கல (1)

பார் அணிந்த அணிக்கல பான்மைபோல் – தேம்பா:1 83/1

மேல்


அணிக்கு (4)

ஆர் அணிக்கு எழு மிக்கயேல் கபிரியேல் அன்ன – தேம்பா:11 91/1
பேர் அணிக்கு இரு தலைவரின் பெற்றியின் தோன்றி – தேம்பா:11 91/2
தேர் அணிக்கு இரும் செம்_சுடர் அழகு உற தீட்டும் – தேம்பா:11 91/3
ஏர் அணிக்கு இணை ஏமம் மேல் திரு பெயர் அணிந்தார் – தேம்பா:11 91/4

மேல்


அணிகள் (9)

தொகுத்தனர் எங்கும் யாரும் இல துணை பட ஒன்றி ஏகு அணிகள்
பகுத்தனர் அங்கு ஞான ஒளி பரப்பி நடந்து போயினரே – தேம்பா:5 142/3,4
செம்பொன் மேல் பசும்பொன்னால் எழுதினால் போல் திண் கவச மேல் அணிகள் தியங்கி தோன்ற – தேம்பா:8 62/1
அம் பொன் மேல் தவழ் உருக்கொண்டு ஆங்கு உலாம் பேர் அணிகள் இரு தலைவர் என தோன்றினாரே – தேம்பா:8 62/4
அடியோடு இரு கரம் அற்று உகும் அழகு உற்ற அவிர் அணிகள்
கடிதாய் உலகு ஒழி நாள் உகும் கணம் ஒத்தன எனவே – தேம்பா:14 56/3,4
முடிகள் அற முங்கம் அற அணிகள் அற மள்ளர் அற முனையும் ஒரு சோசுவனொடு ஆர் ஆர் – தேம்பா:15 122/3
வெருளு பரி காலும் இல அணிகள் ஒரு வேலும் இல விசை உறவில் நாணி இல வெம் போர் – தேம்பா:15 124/3
நால் வழி அணிகள் பூட்டி நயப்பு எழ தழுவினானே – தேம்பா:20 97/4
தொடுத்த தன் அணிகள் பெய்து என் தோன்றல் என்று அரசி கொண்டாள் – தேம்பா:21 9/4
தீ மலி குணுங்கு எலாம் ஏழ் செயிர்க்கு உரி அணிகள் ஏழாய் – தேம்பா:24 1/3

மேல்


அணிகளே (1)

கோர்த்தன ஆறு_ஆறு அணிகளே கடவுள் குளும் சுடர் பதத்து அவை வானோர் – தேம்பா:36 30/3

மேல்


அணிகுவர் (1)

பொலிய அவரவர் சிரம் மிசை அணிகுவர் பொருவு_இல் நசையொடு பணிகுவர் அணுகியே – தேம்பா:8 65/4

மேல்


அணிசெய்க (1)

அம் உகும் செம் கமல வாவி ஒரு-பால் அணிசெய்க
அம் உகும் சித்திர நல் கூடம் சென்றார் அ தகவார் – தேம்பா:20 16/3,4

மேல்


அணித்து (1)

அணித்து ஆக அரிது ஆய அருள் புரிந்த நாயகன் தாள் – தேம்பா:6 20/1

மேல்


அணிதல் (2)

அளி பட இருத்தி யான் அணிதல் ஆம்-கொலோ – தேம்பா:9 103/4
சூர் விளை அழலே கொன்ற நீறு அணிதல் துஞ்சினார்க்கு எள் அமுது இறைத்தல் – தேம்பா:23 100/3

மேல்


அணிந்த (48)

பார் அணிந்த அணிக்கல பான்மைபோல் – தேம்பா:1 83/1
சீர் அணிந்த செழும் தட நாட்டு-இடை – தேம்பா:1 83/2
ஏர் அணிந்த நகர்க்கு இயல் ஏத்துவாம் – தேம்பா:1 83/4
அணி பழித்து அணிந்த நல் கருப்பம் ஆய கால் – தேம்பா:3 46/2
பெற்று அறம் அணிந்த நல்லோய் பிறர் மனை விளைந்த செம் தீ – தேம்பா:4 37/1
மறையது ஆட்சி அணிந்த வளன் தகும் – தேம்பா:4 66/2
கருத்தில் அணிந்த மாண முனி கழற்கள் பணிந்து காதல் எழ – தேம்பா:5 134/2
தவத்தை அணிந்த தேவ முனி தர தயை தந்த ஆசி தர – தேம்பா:5 139/2
சால் அரும்பு சூல் அணிந்த சண்பக தண் சினைகள்-தொறும் தவறும் தென்றல் – தேம்பா:8 6/1
கோதை வாகையை நீழல் ஆர் அடி கோதை ஆக அணிந்த கை – தேம்பா:10 129/1
அணி குலத்து அகத்து அணிந்த அன்பு பேர்கு இல் ஆகுமே – தேம்பா:11 7/4
அம் பொன் மார்பின் மேல் அழல் கொழுந்து அழற்று என அணிந்த
செம்பொன்னால் திரு நாமமே செறிந்த பேர் அணியாய் – தேம்பா:11 89/2,3
கோது அணிந்த உலகு அளிக்கும் குணம் வேண்டின் இ துயரோ குளித்தல் வேண்டும் – தேம்பா:11 117/1
போது அணிந்த புனல் தவழ் நாம் புரக்கின்ற நாடு அடைந்து பொது அற்று ஆண்டு – தேம்பா:11 117/2
நீது அணிந்த இவன் பணித்த நெறியொடு நாம் பணி செய்யா நின்றால் என்னோ – தேம்பா:11 117/3
வேது அணிந்த தவம் பொய்யா விதி நல்லோய் என வளனை விரும்பி கேட்டார் – தேம்பா:11 117/4
அடைவு_அரும் தயை அணிந்த தாள் தொழுது – தேம்பா:14 18/2
அற எதிர்ந்த சிலை அற முனைந்த கரம் அற அணிந்த கழல் கழல்களோடு – தேம்பா:15 98/2
அணங்கு இயைந்த இலையும் பூவும் அணிந்த அ தருவே தம்மை – தேம்பா:18 29/3
கமுகும் பூகமும் ஆர் கனி முத்து அணிந்த கா ஒரு-பால் – தேம்பா:20 16/2
அணி சாயல் ஈர் அறம் சேர்த்து அணிந்த மார்பு ஏந்து அரும் தவத்தோன் – தேம்பா:20 20/1
மீன் நலம் அணிந்த நாகு விது என தோன்றினானே – தேம்பா:21 10/4
அல் அற துளங்கு திங்கள் அணிந்த மீன் பரப்பு போல – தேம்பா:26 1/1
அள் உற பொலி வயத்து அணிந்த தேவ அருட்கு – தேம்பா:26 127/3
கோது அணிந்த உளம் கோடி கோடா நிற்கும் கூ உலகம் – தேம்பா:26 158/1
தீது அணிந்த துயர் தீர்ப்ப பிறந்தேன் நான் என் திரு முகத்தின் – தேம்பா:26 158/2
தூது அணிந்த தவ வடிவாய் வழி தான் முன்னி துடைப்பதற்கே – தேம்பா:26 158/3
போது அணிந்த வனம் வைகும் அவனை தேர்ந்தேன் பொறி வென்றோய் – தேம்பா:26 158/4
நிரல் வாய் பூம் கமழ் கழனி அணிந்த தேன் பூ நிழல் குளிர்ந்த – தேம்பா:27 37/2
கரம் அணிந்த சூல வேல் காது அணிந்த குண்டலம் – தேம்பா:27 130/1
கரம் அணிந்த சூல வேல் காது அணிந்த குண்டலம் – தேம்பா:27 130/1
உரம் அணிந்த அக்கு அணி உள் அணிந்த மாசொடும் – தேம்பா:27 130/2
உரம் அணிந்த அக்கு அணி உள் அணிந்த மாசொடும் – தேம்பா:27 130/2
சிரம் அணிந்த கொக்கு இறை தீது அணிந்த கோலமாய் – தேம்பா:27 130/3
சிரம் அணிந்த கொக்கு இறை தீது அணிந்த கோலமாய் – தேம்பா:27 130/3
புரம் அணிந்த மற்று எலாம் போட்டு உதைத்து இரட்டினான் – தேம்பா:27 130/4
நீதி ஆதி நீர் எலாம் நீர்த்து அணிந்த நாதனே – தேம்பா:27 132/4
வகை அணிந்த முல்லை பினர் மற்று அதன் – தேம்பா:30 99/2
தகை அணிந்த முகம் தரும் யூதர் தம் – தேம்பா:30 99/3
திகை அணிந்த சிலம்பு எதிர் எய்தினார் – தேம்பா:30 99/4
அரிந்த வெம் படை அணிந்த பொன் பணி நலம் என்பார் – தேம்பா:32 102/2
மழை வழங்க முடி அணி அணிந்த எனையவர் நிதி மழை வழங்க நிறை கலை அணிந்த மறையவர் துதி – தேம்பா:36 103/2
மழை வழங்க முடி அணி அணிந்த எனையவர் நிதி மழை வழங்க நிறை கலை அணிந்த மறையவர் துதி – தேம்பா:36 103/2
முகை அணிந்த அணி மது உமிழ்ந்த மணம் அளவு_இல முருகு உமிழ்ந்த சுதை கலவை சிந்துரமும் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/1
புகை அணிந்த மனை-தொறும் எழுந்த கொடி அளவு_இல பொறி நுகர்ந்த நயம் மனம் நுகர்ந்த நயம் அளவு_இல – தேம்பா:36 106/2
நகை அணிந்த நகர் நனி குவிந்த பயன் அளவு_இல நவை கொணர்ந்த வினை அற ஒழிந்த குறை அளவு_இல – தேம்பா:36 106/3
தகை அணிந்த அருள் மிக வளர்ந்த நலம் அளவு_இல தவம் அணிந்த திரு வளன் உமிழ்ந்த வரம் அளவு_இல்-ஆல் – தேம்பா:36 106/4
தகை அணிந்த அருள் மிக வளர்ந்த நலம் அளவு_இல தவம் அணிந்த திரு வளன் உமிழ்ந்த வரம் அளவு_இல்-ஆல் – தேம்பா:36 106/4

மேல்


அணிந்ததற்கே (1)

கண் பொதுளும் இன்னாமைக்கு அழுக்கு உறாதாள் கதிரினும் தூய் மாட்சி நலம் அணிந்ததற்கே
முள் பொதுளும் மணம் பொதுளும் நொய் அம் தாது முருகு ஒழுகும் முகை விண்ட செம் செவ்வந்தி – தேம்பா:8 55/2,3

மேல்


அணிந்தது (1)

கிளை ஒளி வடிவு அடி மலர் இணை தலை மிசை கேழ் அணி ஆக அணிந்தது ஒரு-பால் – தேம்பா:35 75/3

மேல்


அணிந்தன (4)

வேது அணிந்தன பாலன் வீ அணி வாகையான்-தனை வீக்கலால் – தேம்பா:10 130/1
போது அணிந்தன கோடு சூழ் படர் பூத்த பொன் கொடி போலுமே – தேம்பா:10 130/2
மீது அணிந்தன நீவி போர்த்து அவிர் மேனியை தவன் வீக்கலும் – தேம்பா:10 130/3
சீது அணிந்தன மேகம் ஒண் சுடர் செவ்வி மூடிய போலுமே – தேம்பா:10 130/4

மேல்


அணிந்தனர் (1)

அணிந்தனர் அரும் துதி அவிழ்ந்தனர் ஒருங்கே – தேம்பா:35 31/4

மேல்


அணிந்தனள் (1)

சீது அணிந்தனள் வா என சென்று உளான் – தேம்பா:10 123/4

மேல்


அணிந்தாயோ (2)

அணி ஆர் திரு மேனி அணிந்தாயோ என்று அடி பணிந்தான் – தேம்பா:16 57/4
அனை அம் கதிர் மேனி அணிந்தாயோ என்று அடி தொழுதான் – தேம்பா:16 58/4

மேல்


அணிந்தார் (5)

வான் ஆரும் எய்தி அறமே மணி என்று அணிந்தார்
மீன் ஆரும் ஓதி மிளிர் தோடு என வேய்குகின்றார் – தேம்பா:5 86/1,2
அறை கெழு நூல் வழி தொடை போல் தொடையல் ஆக்கி அருச்சனை செய்து அடி அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 53/4
மெய் திறத்தால் மறை தொடுத்த தொடையல் என்னா விசித்து அணிந்தார் தாள் வணங்கி ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 56/4
பஞ்சம் சேர் உவப்பினொடு பைம்பொன் சேர்ந்த பதத்து அணியாய் தொழுது அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 58/4
ஏர் அணிக்கு இணை ஏமம் மேல் திரு பெயர் அணிந்தார் – தேம்பா:11 91/4

மேல்


அணிந்தாள் (1)

பூண் மின்னும் மணி பேழை போன்று அரும் சூல் முற்று அணிந்தாள்
கோள் மின்னும் முடி தாழ கொழுநனை தான் தொழ அவனும் – தேம்பா:10 15/1,2

மேல்


அணிந்தான் (2)

விஞ்சம் செறிந்த மிளிர் வான் அணி வேய்ந்து அணிந்தான் – தேம்பா:5 85/4
விலை வரம்பு அற்று அமைத்த முடி வேந்தர் வேந்தன் தொழுது அணிந்தான் – தேம்பா:36 101/4

மேல்


அணிந்து (20)

மார் அணிந்து அணி மா மணி மானிய – தேம்பா:1 83/3
அலை முகந்து உவந்து சூல் அணிந்து உள் ஓங்கினாள் – தேம்பா:3 45/4
சென்னி தார் என்று அணிந்து இலங்க சிறுவனாய் நீ அழுது உணும்-கால் – தேம்பா:5 22/2
புரை தணிவு இன்றி வாழும் முனி புயத்தை அணிந்து கூறினன்-ஆல் – தேம்பா:5 128/4
களிப்பட நின்ற ஈசன் அடி கருத்தில் அணிந்து தாழுவனே – தேம்பா:5 129/4
விதி எழுந்து ஒளிர்ந்த மறை வடிவு அணிந்து அநந்த தவன் விருது அணிந்து அடைந்தது என வான் – தேம்பா:5 148/1
விதி எழுந்து ஒளிர்ந்த மறை வடிவு அணிந்து அநந்த தவன் விருது அணிந்து அடைந்தது என வான் – தேம்பா:5 148/1
மேவிய ஆறு ஓங்கிய மார்பு அணிந்து வெய்யோன் வேய்ந்து அனைய அ அணி வேய்ந்து இனிதின் நின்றார் – தேம்பா:8 49/4
வல்ல வேடம் அணிந்து மறைவு அற – தேம்பா:11 23/3
செல் உடை அணிந்து எங்கணும் பெயர் சிறந்த சீனயி மா மலை சார்பில் – தேம்பா:18 34/3
நீர் செயும் மேகலை அணிந்து நீர்த்ததே – தேம்பா:22 26/4
அளி விள்ளாது அணிந்து அ மகர் யாவரும் – தேம்பா:25 95/3
ஆசு இகல் சூல் அணிந்து அல்கல் நான்கும் ஆய் – தேம்பா:26 15/3
போது இலோய் உறுப்பு இலோய் பொற்பு எலாம் அணிந்து உளோய் – தேம்பா:27 132/2
பூசணம் ஆக நச்சு அரவு அணிந்து பூம் தவிசு உச்சி வாழ்க என்ன – தேம்பா:28 94/3
முகை அணிந்து அளி மொய் புவி கூந்தலின் – தேம்பா:30 99/1
அன்று எழு முடிக்கு இணை அணிந்து தொழு சூசை – தேம்பா:35 35/2
அய போது அலர் வேலி அணிந்து அழியா – தேம்பா:36 50/1
பிறை அணி பதத்தை தான் அணிந்து அன்ன பிறைக்கு அணி ஆயினான் என்பார் – தேம்பா:36 115/2
வண் உரு காட்டு பொன் கவசம் மார்பு அணிந்து
ஒண் உரு தொடை கொணர் பொறையும் ஊக்கமும் – தேம்பா:36 128/2,3

மேல்


அணிந்தேன் (1)

வெருவு ஆய் புன் சொல் அஞ்சிய பின் விருப்பம் தூண்ட தொழுது அணிந்தேன் – தேம்பா:36 133/4

மேல்


அணிப்பு (1)

அணிப்பு அரிய நெறி வேறு காட்டு உடு பின் சென்று தமது அகலுள் சேர்ந்தார் – தேம்பா:11 120/4

மேல்


அணிய (4)

இ நூல் திறத்து வடிவாக வீக்கி அடி மேல் இறைஞ்சி அணிய
எ நூல் திறத்தும் இணையாத ஆசி இனிது அன்று பாடி இடுவார் – தேம்பா:14 138/3,4
வணங்கிய தன்மை கோலி வனப்பு அரிது அணிய கண்டார் – தேம்பா:18 29/4
நீர்த்தன இன்பத்து அணிய மா தவற்கே நேயனும் ஒளி முடி புனைந்தான் – தேம்பா:36 30/4
உருவாய் வேய்ந்த என் இறையோன் உடன் மூவரின் பொன் பதத்து அணிய – தேம்பா:36 133/3

மேல்


அணியா (1)

அல்லின் வண்ணத்து உடலோர் அணியா திரண்டு பிரியாது – தேம்பா:14 69/1

மேல்


அணியாக (1)

பேர் அணியாக செல்ல பேய்க்கு அரசு எழுந்தது அன்றோ – தேம்பா:24 4/4

மேல்


அணியாய் (8)

பேர் அணியாய் பிறை மிதித்து முடி ஒப்ப மீன் சூடி பிறந்து வேய்ந்தாள் – தேம்பா:5 28/4
ஆவிய ஆறு அணி அணியாய் நின்ற யாரும் ஆண்டகை தாய் மரி என்னும் வாசகத்தை – தேம்பா:8 49/3
காசு என்று தேன் துளிக்கும் குமுத மாலை கால் அணியாய் தொழுது இடுவார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 54/4
பஞ்சம் சேர் உவப்பினொடு பைம்பொன் சேர்ந்த பதத்து அணியாய் தொழுது அணிந்தார் ஒரு நூறு அன்றோ – தேம்பா:8 58/4
ஏர் இறகு ஆறு ஓர் ஒருவர் கொண்டு தோன்றி ஏழ் எழு ஆய் பத்து அணியாய் நின்ற வானோர் – தேம்பா:8 61/1
அரும்பு மடல் தேன் குளிர் என்று அணியாய் முலை சூழ் அலங்காள் – தேம்பா:10 47/1
செம்பொன்னால் திரு நாமமே செறிந்த பேர் அணியாய்
பைம்பொன் மேனியர் பரப்பு ஒளி பருகி வில் செயும்-ஆல் – தேம்பா:11 89/3,4
நாக நீல் நெற்றி நாறு நல் மலர் அணியாய் சூழ்ந்த – தேம்பா:12 21/2

மேல்


அணியில் (1)

விட சிறைக்கு உயிர் நடு அணியில் வேய்ந்து தான் – தேம்பா:15 133/3

மேல்


அணியின் (6)

காந்து ஆம் அ கோயில் விழா அணியின் வெஃகி கனி சேர்வார் – தேம்பா:13 2/4
நல் நிறத்து ஆரம் பூண்டு நாடி வந்து அணியின் தோன்றும் – தேம்பா:19 14/2
செறி விழா அணியின் சிறப்பு ஆடின – தேம்பா:21 36/2
விரை செய் கொடியோன் விழா அணியின் விரும்பி நோக்கி மீண்டு உய்ய – தேம்பா:27 125/1
வலை விரவு அணியின் பின்னி மலர் தவழ் கூந்தல் வெஃகி – தேம்பா:28 136/3
சது வளர் அணியின் சூழ்ந்து தனி வளர் புகழ்ச்சி பாடி – தேம்பா:34 21/3

மேல்


அணியு (2)

அணி உடன்ற பரி பரி உடன்ற கரி கரி உடன்ற கொடி அணியு தேர் – தேம்பா:15 91/1
இரதத்தின் அணியு முடி எரி உற்று மடிய மறை இறை மொய்த்த கணை எழுதினான் – தேம்பா:15 115/4

மேல்


அணியும் (6)

பொருள் தகும் நாட்டில் வைகும் பொலம் துறவு அணியும் அன்றோ – தேம்பா:4 42/4
மொய் பட்ட நீர் உலகும் நீரில் துப்பும் முத்து அணியும்
ஐப்பட்ட பூ உலகும் புனலும் வெற்பும் ஐம் திணையும் – தேம்பா:14 93/2,3
அணியும் பாங்கு அறத்தின் வாளால் ஐம்பொறி முழுதும் கோறி – தேம்பா:28 19/2
உடுப்பதற்கு அணியும் கலிங்கமும் தீயே உயிர்ப்புளி ஆவியும் தீயே – தேம்பா:28 89/2
அணியும் பாங்கே காமம் அறுத்து ஈங்கு அறம் எய்த – தேம்பா:28 120/1
அணியும் பாங்கோ நிற்கு எளிது என்பாய் கணை வார் வில் – தேம்பா:28 120/3

மேல்


அணியே (12)

ஏர் அணியே இதயத்தில் இருந்து எனை ஆள் உடை ஆனவளே – தேம்பா:8 76/1
சீர் அணியே மதி வெண் குடையே திரு மாரி விடும் புயலே – தேம்பா:8 76/2
மணி ஆர் அணியே மறையின் திருவே – தேம்பா:11 66/4
அடியாள் உயிரே அணியே என மென் – தேம்பா:11 70/3
தொடுத்த உவப்பில் இன்பு ஒழியா தோன்றிற்று அன்று ஓர் விழா அணியே – தேம்பா:12 9/4
அடல் வண்ணத்து அணியே அருளே எனா – தேம்பா:25 98/3
நடம் புனைந்த நெற்றலி மா நகரம் ஆம் அ நாட்டு அணியே – தேம்பா:27 38/4
ஏர் அணியே என் அன்பே என் அன்பிற்கு இரதம் இதே – தேம்பா:30 119/1
சீர் அணியே உயர் வீட்டை திறக்கும் கோல் இதே இன்பத்து – தேம்பா:30 119/2
தார் அணியே எங்கணும் நான் ஆண்டு ஓச்சும் செங்கோலே – தேம்பா:30 119/3
பேர் அணியே எனது உயிரின் பேர் உயிரே வாழியவே – தேம்பா:30 119/4
அணியே அன்பே அன்பு அது சிந்தே அருள் வேந்தே – தேம்பா:34 59/1

மேல்


அணியொடு (1)

கவரும் முடிகளும் நவமணி அணியொடு ககன எழில் அணி பணிகளும் மிக ஒளி – தேம்பா:8 63/2

மேல்


அணியோ (2)

கான் தோய் மலர் மேல் தேன் துளியோ கதிர் தோய் வளை மேல் முத்து அணியோ
தேன் தோய் கமலத்து அன பார்ப்போ சீர் தோய் பொன் மேல் துகிர் செப்போ – தேம்பா:12 6/1,2
வடம் புனைந்த மார்பு அணியோ மணியோ வைய வனப்பு அவிக்கும் – தேம்பா:27 38/2

மேல்


அணிவார் (2)

கடி கான் மலர் அம் கழல் மேல் அணிவார் – தேம்பா:30 30/4
தேம்பா அணி இஃது இதை அணிவார் திரு வீட்டு உயர்வார் அ இருவர் – தேம்பா:36 132/3

மேல்


அணிவாரும் (1)

இடியாய அணி பொன் வளை இட்டு அணிவாரும் அல்லால் – தேம்பா:5 79/2

மேல்


அணிவு (2)

காந்தன் விரியு கை நான மலர் மிசை காந்தை கரம் அணிவு ஆகி வான் – தேம்பா:5 118/2
அணிவு அரும் குணத்தில் ஈங்கு அமலன் நாடிய – தேம்பா:10 88/2

மேல்


அணு (2)

மலிய மது மழை சலசல என இன மணிகள் கணகணவென எனது அணு உரை – தேம்பா:8 65/2
அடிக்குவார் சிலர் அணை கையோடு உடல் துமிக்குவார் சிலர் அணு என – தேம்பா:25 80/3

மேல்


அணுகல் (2)

தோயும் அலை நீ ஆகி உனை துறவாது அணுகல் செய் துறவோ – தேம்பா:6 56/3
வான் நலம் சிவணி சூல் கொள் மைமையை அணுகல் ஓர்ந்தாள் – தேம்பா:26 13/4

மேல்


அணுகா (4)

மை திறத்தால் விரி சிறகை ஓசனித்த வண்டு அணுகா சண்பக அம் தொடையை அன்றே – தேம்பா:8 56/3
இருளே அணுகா மறைவு அணுகா இரவிக்கு ஒளி ஆம் திரு விழியை – தேம்பா:10 136/1
இருளே அணுகா மறைவு அணுகா இரவிக்கு ஒளி ஆம் திரு விழியை – தேம்பா:10 136/1
மருளே அணுகா மூடுகின்றான் வானும் மண்ணும் வழுவாது ஆள் – தேம்பா:10 136/2

மேல்


அணுகாத (1)

எப்பால் அனைத்தும் அணுகாத ஓர் இடத்தில் சேர்ந்த மா முனியே – தேம்பா:19 32/4

மேல்


அணுகான் (1)

உன் அடியை சூடி உனை அணுகான் தன் வினையே – தேம்பா:12 82/3

மேல்


அணுகி (18)

அடைத்தன கதவின் வாய் அணுகி நின்றனன் – தேம்பா:8 25/4
அருத்தியொடு மனத்து ஓங்கி அனிச்சையில் நொய் அடி சிரம் மேல் அணுகி சேர்த்தி – தேம்பா:11 116/1
சிலை வளர் கொலை ஈண்டு உள்ளி சிலை வளைத்து அணுகி சேர்ந்தான் – தேம்பா:12 24/4
அன்னவை கேள்-மின் என்று அணுகி கூறினான் – தேம்பா:14 128/4
அன்ன வாய் அமரர் உற்று அணுகி வான் உரி விருந்து அமைதல் செய்வார் – தேம்பா:19 22/4
கோன் நிறத்து இடையில் வாய்ந்த கொழும் தரு அணுகி நோக்கி – தேம்பா:20 39/2
அ திறத்து அனைத்தும் ஆக்கி அடும் பகை அணுகி பார்க்கின் – தேம்பா:23 17/3
திரிவர் உகளுவர் அணுகி அகலுவர் திமிர இரு புயம் உறுமுவர் – தேம்பா:24 39/1
ஆவிய நாட்டு எழில் அணுகி எய்தினார் – தேம்பா:27 48/4
அ நிலை கேட்ட மன்னன் அதிசயித்து அணுகி நோக்க – தேம்பா:29 81/1
ஐ வகை முறை அற அணுகி ஓர் முனி – தேம்பா:29 91/2
அ புறத்து அமரர் சூழ் அணுகி போயினார் – தேம்பா:30 42/4
தலத்தில் ஆள் விடலை தூது அணுகி சாற்றிய – தேம்பா:30 149/3
தடமே அணுகி தடம் மேவிய பூ – தேம்பா:31 47/2
அ வழி அணுகி யாவும் அணுகு முன் முன்னு நூலோன் – தேம்பா:32 32/3
அடைத்த வாயில் திறந்தானை அணுகி அணுகும் அணங்கு எல்லாம் – தேம்பா:36 18/1
பின்றாத ஓர் நசையால் பெயராது அணுகி
குன்றாத ஓர் அருள் கொள் இவன் நம்பினருள் – தேம்பா:36 48/1,2
நனை ஆர் கொடியோனை நயந்து அணுகி
வனையா வழிபாடு வனைந்து தொழ – தேம்பா:36 55/2,3

மேல்


அணுகியே (1)

பொலிய அவரவர் சிரம் மிசை அணிகுவர் பொருவு_இல் நசையொடு பணிகுவர் அணுகியே – தேம்பா:8 65/4

மேல்


அணுகின் (1)

நசை அட்டு நசை கடந்த நயம் செய் வான் தாள் அணுகின் மெய் – தேம்பா:20 26/1

மேல்


அணுகினார் (1)

அ முகம் வாய் விடாது அணுகினார் அரோ – தேம்பா:16 30/4

மேல்


அணுகினாரே (2)

அளகொடு பொலி கூன் ஆர்க்கும் அத்திரி அணுகினாரே – தேம்பா:12 20/4
நோய் நிற கருத்தில் யாரும் நூதனம் அணுகினாரே – தேம்பா:29 39/4

மேல்


அணுகினான் (1)

அடி உற்ற சுருதி அரசு அனிலத்து விசையில் உறீஇ அமர் முட்ட எதிர் அணுகினான் – தேம்பா:15 114/4

மேல்


அணுகு (3)

அவ்வாறு அணுகு ஆயரும் அன்பினொடு – தேம்பா:11 79/2
அஞ்சல் ஏது அ புறத்து அணுகு இலா திறத்து – தேம்பா:24 13/1
அ வழி அணுகி யாவும் அணுகு முன் முன்னு நூலோன் – தேம்பா:32 32/3

மேல்


அணுகுதீர் (1)

அன்புற அணுகுதீர் அனைவரும் கனல் – தேம்பா:23 117/3

மேல்


அணுகும் (3)

அன்பால் அணுகும் தன்மைத்து ஐம் வைகலும் வைகிய பின் – தேம்பா:10 57/3
அடைத்த வாயில் திறந்தானை அணுகி அணுகும் அணங்கு எல்லாம் – தேம்பா:36 18/1
தண் அம் கொடி தந்த நிழற்கு அணுகும்
வண்ணம் கொடு வாய்ந்த வளம் கொடு சூழ் – தேம்பா:36 56/1,2

மேல்


அணுகுவர் (2)

ஒருவர் கவரிகள் இடஇட அணுகுவர் ஒருவர் கவிகைகள் எழ எழ மருகுவர் – தேம்பா:8 69/1
அனைவரும் அணுகுவர் நயம் மிக உருகுவர் ஆசையில் ஆசி வழங்கி மெலியார் – தேம்பா:35 78/1

மேல்


அணுகேல் (1)

பிரிந்தது என்று ஒழித்த பாவம் பெறும் இடத்து அணுகேல் வேலோய் – தேம்பா:28 151/1

மேல்


அணுவாய் (1)

திரு கொண்டு ஆர் ஒளி கொண்ட வானில் வைகி தெளி உணர்வு உண்டு உரு இன்றி அணுவாய் நின்றோர் – தேம்பா:8 47/1

மேல்


அணை (21)

அணை அற்று அகன்ற பவ வெள்ளத்து அமிழ்ந்தும் உயிர்கள் தம் குறை தீர்த்து – தேம்பா:5 25/1
அணை தீர்ந்த துணை அளிப்பேன் இவை கூறா மண தூதாய் வான் விட்டு அங்கண் – தேம்பா:5 30/3
அணை தீர்ந்த அருள் கன்னி ஆம் என ஏகு என்று இறையோன் அனுப்புகின்றான் – தேம்பா:5 30/4
மீனொடு ஏந்திய அணை வேய்ந்து இல் ஆயதே – தேம்பா:9 112/4
அளி வளர் நெஞ்சின் மஞ்சத்து அன்பு அணை பரப்பினேமேல் – தேம்பா:9 124/3
ஆடக மாடத்து ஓங்கி அரு மணி அணை மீது அம் பொன் – தேம்பா:9 128/2
அரி சுமந்த அணை கிடந்த அன்னை சூழ் – தேம்பா:17 43/2
பாங்கு அணை மரம் கொய்து ஒக்க பகைத்த சாசனையும் கொல்வாய் – தேம்பா:20 48/2
தீங்கு அணை கொடியோய் என்றான் செல்வனும் நகைத்து உன் மாயை – தேம்பா:20 48/3
ஈங்கு அணை கொடுமை கற்றேன் என்று வாள் வீசினானே – தேம்பா:20 48/4
ஓங்கு அணை ஐ என்று ஒழிந்து பாய்ந்து அவன் தன் உடை துகில் சிக்கென பிடித்தாள் – தேம்பா:20 75/2
பாங்கு அணை துகிலும் பகை என எறிந்து பகழியும் பின்ற முன் ஓடி – தேம்பா:20 75/3
தீங்கு அணை மடவாட்கு இரங்கியது அல்லால் செயிர் நசைக்கு இரங்கு இலாது ஆனான் – தேம்பா:20 75/4
தாமம் சூழ் மணி நிரைத்து அரிகள் தாங்கு அணை
வாமம் சூழ் முடி அணி மன்னன் வீற்று உறை – தேம்பா:22 25/1,2
அடிக்குவார் சிலர் அணை கையோடு உடல் துமிக்குவார் சிலர் அணு என – தேம்பா:25 80/3
அருவியாகிய குருதி நெய் மகர் அணை இலாது உகம் விடுவர்-ஆல் – தேம்பா:25 81/4
பாய் முகத்து அணை இலை அன்பு பற்றிய – தேம்பா:26 21/3
படுப்பதற்கு அமைந்த பூ அணை தீயே படும் பசிக்கு உணவுகள் தீயே – தேம்பா:28 89/1
எரிவன அணை மேல் விரிப்பன ஒரு-பால் ஈய நீர் ஆட்டுவது ஒரு-பால் – தேம்பா:28 93/2
செய்த ஓர் அணை என திளைத்த தீது எலாம் – தேம்பா:29 28/2
தீங்கு கொய்தல் நல்லது என்றான் அணை மேல் சேர்த்து இருத்தி – தேம்பா:29 53/3

மேல்


அணைகுபு (1)

சாய்ந்த முனிவரன் ஆசி மொழியொடு தாவி அணைகுபு தாங்கினான் – தேம்பா:5 117/2

மேல்


அணைகுவர் (1)

சுனை வரும் மலர் அடி தொழுகுவர் அணைகுவர் சோபனம் ஆடிர் அனந்தம் முடியார் – தேம்பா:35 78/2

மேல்


அணைத்த (2)

போர்த்த கொம்பு அணைத்த பூம் கொடியை போல் அருள் – தேம்பா:26 25/3
காரணனே கண்டு அணைத்த கை_தாதையே அருளால் – தேம்பா:34 37/2

மேல்


அணைத்தலும் (1)

கை தலத்தில் எடுத்து மார்பொடு காதல் ஓங்க அணைத்தலும்
முத்தம் இட்டலும் நோக்கில் தீட்டலும் உற்ற நீரில் நனைத்தலும் – தேம்பா:10 128/1,2

மேல்


அணைத்தான் (2)

ஏற்றினான் உயிரோடு ஆக்கை இமிழ்த்து என அணைத்தான் கண்ணீர் – தேம்பா:27 67/1
சென்றான் தான் அ சிலுவை திரு மார்பில் சேர்த்து அணைத்தான்
நின்றான் தான் அமுது ஆழி நீர் முழுகி இன்பத்து – தேம்பா:30 120/2,3

மேல்


அணைத்து (1)

அருத்தி எழும்ப வாழி என அணைத்து விரும்பி ஏவினன்-ஆல் – தேம்பா:5 131/4

மேல்


அணைந்து (1)

அருத்தி கலந்த நீர் இரிய அரற்றி அணைந்து தாழுவளே – தேம்பா:5 134/4

மேல்


அணையல் (1)

உரிய முறையோடு அணையல் விரிய அறைவாம் இனியே – தேம்பா:5 160/4

மேல்


அணையில் (2)

ஆர் நலம் பொறித்த சீய அணையில் ஆணரன் நின்று ஓங்க – தேம்பா:20 112/2
செம் கதிர் மதியொடு ஓர் அணையில் சேர்ந்து என – தேம்பா:<