வ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகிர் 2
வகுத்த 1
வகுத்தோன் 1
வகை 12
வகையாய 1
வகையால் 1
வகையின் 1
வகையும் 1
வகையே 1
வசமே 1
வஞ்ச 1
வஞ்சக 1
வஞ்சம் 3
வஞ்சனேற்கு 1
வஞ்சனேன் 2
வஞ்சனேனை 1
வஞ்சனையை 1
வஞ்சி 1
வஞ்சிப்ப 1
வட்ட 2
வடிவின் 1
வடிவு 2
வடு 3
வண் 3
வண்டின் 1
வண்டு 5
வண்டும் 1
வண்டோதரிக்கு 1
வண்ண 2
வண்ணங்கள் 2
வண்ணம் 1
வண்ணம்-தான் 1
வண்ணம்-தான்-அது 1
வண்ணம்-தானே 1
வண்ணமும் 2
வண 1
வணங்க 2
வணங்கவே 1
வணங்கா 1
வணங்காதே 1
வணங்கி 4
வணங்கிட 1
வணங்குகின்றார் 1
வணங்குதும் 3
வணங்கும் 2
வணங்குவன் 1
வந்த 18
வந்ததன் 1
வந்தது 1
வந்தருள 1
வந்தருளாய் 1
வந்தருளி 9
வந்தருளும் 1
வந்தவர்-தம்மை 2
வந்தவா 1
வந்தனையாள் 1
வந்தனையும் 1
வந்தார் 1
வந்தாரோ 1
வந்தால் 1
வந்திக்க 1
வந்திட 1
வந்திடும் 1
வந்திப்பது 1
வந்திப்பார் 1
வந்திலாத 1
வந்திலாதார் 1
வந்திலேனை 1
வந்திழிந்த 1
வந்திழிந்து 2
வந்து 106
வந்துநின்றான் 1
வந்துவந்து 1
வந்தோர்க்கு 1
வம்-மின் 2
வம்-மின்கள் 1
வம்பனாய் 1
வம்பனேன் 2
வம்பனேன்-தன்னை 1
வம்பு 2
வயம் 1
வயல் 7
வயலுள் 1
வயனங்கள் 1
வயிரத்த 1
வயிரத்து 1
வர 11
வரம்பு 2
வரவர 1
வரவு 1
வரவு_இலன் 1
வரவும் 1
வராகமே 1
வரி 2
வரினும் 2
வரு 1
வருக 17
வருத்தம் 1
வருதரு 1
வருந்த 2
வருந்தினர்க்கு 1
வருந்துவன் 2
வருந்துவனே 1
வருந்துவேனை 1
வரும் 6
வருமால் 1
வருவது 1
வருவானை 1
வரை 8
வரை-தொறும் 1
வரையில் 1
வரையுற 1
வல் 11
வல்ல 3
வல்லன் 1
வல்லாய் 1
வல்லார் 1
வல்லாளன் 2
வல்லானுக்கே 1
வல்லானே 1
வல்லேன் 1
வல்லை 1
வல்லையாய் 1
வல்லையே 1
வல்லோன் 1
வல்வினை 2
வல்வினை-தான் 1
வல்வினையின் 1
வல்வினையேன்-தன்னை 1
வல 2
வலன் 2
வலி 1
வலித்து 1
வலிது 1
வலியன் 1
வலை 3
வலை-தலை 1
வலையில் 4
வலையே 1
வழங்குகின்றாய்க்கு 1
வழங்குகின்றான் 1
வழாமை 1
வழி 16
வழி_அற்றேனை 1
வழு 1
வழு_இலா 1
வழுக்காது 1
வழுத்தியும் 1
வழுத்துதற்கு 1
வழுவாது 1
வழுவு 1
வழுவு_இலா 1
வள்ளல் 7
வள 1
வளம் 1
வளர் 2
வளர்கின்ற 1
வளர்த்தது 1
வளர்த்தனை 1
வளர்த்து 1
வளர்ந்தாய் 1
வளர்ந்து 1
வளர்ப்பவனே 1
வளர்ப்போன் 1
வளர 1
வளருதியோ 1
வளி 1
வளியிடை 1
வளியின் 1
வளை 6
வளை-தன் 1
வளைக்கையானொடு 1
வளைந்தது 1
வளையார் 1
வளையாள் 1
வளையீர் 1
வளையும் 2
வற்றல் 1
வற்றி 1
வற்றியும் 1
வன் 7
வன 2
வனப்பு 1

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

வகிர் (2)

மாவின் வடு வகிர் அன்ன கண்ணீர் வம்-மின்கள் வந்து உடன் பாடு-மின்கள் – திருவா:9 2/2
மா வடு வகிர் அன்ன கண்ணி பங்கா நின் மலர் அடிக்கே – திருவா:24 8/1
மேல்


வகுத்த (1)

மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கு அறும் ஆகாதே – திருவா:49 5/1
மேல்


வகுத்தோன் (1)

விண் முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன்
பூவில் நாற்றம் போன்று உயர்ந்து எங்கும் – திருவா:3/114,115
மேல்


வகை (12)

கல் வகை மனத்தேன் பட்ட கட்டமே – திருவா:5 48/4
உய்வார்கள் உய்யும் வகை எல்லாம் உய்ந்து ஒழிந்தோம் – திருவா:7 11/7
ஆர் பாடும் சாரா வகை அருளி ஆண்டுகொண்ட – திருவா:11 13/2
யாது நீ போவது ஒர் வகை எனக்கு அருளாய் வந்து நின் இணை_அடி தந்தே – திருவா:22 9/4
அறுக்கிலேன் உடல் துணிபட தீ புக்கு ஆர்கிலேன் திருவருள் வகை அறியேன் – திருவா:23 6/1
தேறும் வகை நீ திகைப்பு நீ தீமை நன்மை முழுதும் நீ – திருவா:33 5/2
தேறும் வகை என் சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ – திருவா:33 5/4
மாய வாழ்க்கையை மெய் என்று எண்ணி மதித்திடா வகை நல்கினான் – திருவா:42 5/1
பணி வகை செய்து படவு-அது ஏறி பாரொடு விண்ணும் பரவி ஏத்த – திருவா:43 3/2
மணி வலை கொண்டு வான் மீன் விசிறும் வகை அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 3/4
மங்கையர் மல்கு மதுரை சேர்ந்த வகை அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 10/4
மற்று அறியேன் செய்யும் வகை – திருவா:47 8/4
மேல்


வகையாய (1)

புலன் ஆய மைந்தனோடு எண் வகையாய புணர்ந்துநின்றான் – திருவா:15 5/2
மேல்


வகையால் (1)

சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி – திருவா:40 5/3
மேல்


வகையின் (1)

உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பு அறியேன் வையத்து – திருவா:47 3/2
மேல்


வகையும் (1)

தாமே தமக்கு சுற்றமும் தாமே தமக்கு விதி வகையும்
யாம் ஆர் எமது ஆர் பாசம் ஆர் என்ன மாயம் இவை போக – திருவா:45 3/1,2
மேல்


வகையே (1)

இன்ன வகையே எமக்கு எம் கோன் நல்குதியேல் – திருவா:7 9/7
மேல்


வசமே (1)

மாய பிறவி உன் வசமே வைத்திட்டிருக்கும்-அது அன்றி – திருவா:33 8/2
மேல்


வஞ்ச (1)

மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் ஐந்தின் வழி அடைத்து அமுதே – திருவா:22 1/1
மேல்


வஞ்சக (1)

வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சக பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் – திருவா:5 96/2
மேல்


வஞ்சம் (3)

நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட – திருவா:1/65
பொருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் போத என்று எனை புரிந்து நோக்கவும் – திருவா:5 93/1
வருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர் கமல பாதனே – திருவா:5 93/2
மேல்


வஞ்சனேற்கு (1)

எய்தல் ஆவது என்று நின்னை எம்பிரான் இ வஞ்சனேற்கு
உய்தல் ஆவது உன்-கண் அன்றி மற்று ஓர் உண்மை இன்மையில் – திருவா:5 77/1,2
மேல்


வஞ்சனேன் (2)

ஐய நின்னது அல்லது இல்லை மற்று ஓர் பற்று வஞ்சனேன்
பொய் கலந்தது அல்லது இல்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான் – திருவா:5 73/1,2
வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே – திருவா:28 6/4
மேல்


வஞ்சனேனை (1)

இருப்பு நெஞ்சம் வஞ்சனேனை ஆண்டுகொண்ட நின்ன தாள் – திருவா:5 80/1
மேல்


வஞ்சனையை (1)

மலங்க புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையை செய்ய – திருவா:1/55
மேல்


வஞ்சி (1)

கொடும் கரிக்குன்று உரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சி கொம்பினையே – திருவா:6 19/4
மேல்


வஞ்சிப்ப (1)

மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான் உன் மணி மலர் தாள் – திருவா:6 11/1
மேல்


வட்ட (2)

வட்ட மலர் கொன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியம் பாடி – திருவா:9 19/1
வட்ட மா மலர் சேவடி-கண் நம் சென்னி மன்னி மலருமே – திருவா:42 2/4
மேல்


வடிவின் (1)

வரும் நீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை – திருவா:6 26/3
மேல்


வடிவு (2)

வண்ணம்-தான்-அது காட்டி வடிவு காட்டி மலர் கழல்கள்-அவை காட்டி வழி_அற்றேனை – திருவா:5 25/3
பித்த வடிவு கொண்டு இ உலகில் பிள்ளையும் ஆய் – திருவா:13 19/2
மேல்


வடு (3)

மாவின் வடு வகிர் அன்ன கண்ணீர் வம்-மின்கள் வந்து உடன் பாடு-மின்கள் – திருவா:9 2/2
வயனங்கள் மாயா வடு செய்தான் காண் ஏடீ – திருவா:12 4/2
மா வடு வகிர் அன்ன கண்ணி பங்கா நின் மலர் அடிக்கே – திருவா:24 8/1
மேல்


வண் (3)

வாள் தடம் கண் மட மங்கை நல்லீர் வரி வளை ஆர்ப்ப வண் கொங்கை பொங்க – திருவா:9 8/1
மண்ணகத்தே வந்து வாழச்செய்தானே வண் திருப்பெருந்துறையாய் வழி அடியோம் – திருவா:20 9/2
சங்கம் கவர்ந்து வண் சாத்தினோடும் சதுரன் பெருந்துறை ஆளி அன்று – திருவா:43 10/3
மேல்


வண்டின் (1)

கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாம் ஆட – திருவா:7 14/2
மேல்


வண்டு (5)

மா புகை கரை சேர் வண்டு உடை குளத்தின் – திருவா:3/91
ததும்பும் மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு
அதும்பும் கொழும் தேன் அவிர் சடை வானத்து அடல் அரைசே – திருவா:6 36/3,4
ஆர்ப்பு அரவம் செய்ய அணி குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப – திருவா:7 12/6
மை ஆர் குழல் புரள தேன் பாய வண்டு ஒலிப்ப – திருவா:8 13/2
முத்து அணி கொங்கைகள் ஆடஆட மொய் குழல் வண்டு இனம் ஆடஆட – திருவா:9 10/1
மேல்


வண்டும் (1)

கள்ளும் வண்டும் அறா மலர் கொன்றையான் – திருவா:5 46/2
மேல்


வண்டோதரிக்கு (1)

ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமர் வண்டோதரிக்கு
பேரருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துறை மேய பிரானை – திருவா:18 2/2,3
மேல்


வண்ண (2)

வண்ண கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ – திருவா:7 4/2
வண்ண பணித்து என்னை வா என்ற வான் கருணை – திருவா:10 4/3
மேல்


வண்ணங்கள் (2)

ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப்பாடி ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 8/4
ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர்-தம்மோடு ஆட்செய்யும் வண்ணங்கள் பாடி விண் மேல் – திருவா:9 16/1
மேல்


வண்ணம் (1)

பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் – திருவா:5 86/2
மேல்


வண்ணம்-தான் (1)

வண்ணம்-தான் சேயது அன்று வெளிதே அன்று அநேகன் ஏகன் அணு அணுவில் இறந்தாய் என்று அங்கு – திருவா:5 25/1
மேல்


வண்ணம்-தான்-அது (1)

வண்ணம்-தான்-அது காட்டி வடிவு காட்டி மலர் கழல்கள்-அவை காட்டி வழி_அற்றேனை – திருவா:5 25/3
மேல்


வண்ணம்-தானே (1)

மாசு_அற்ற மணி குன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னை நீ ஆட்கொண்ட வண்ணம்-தானே – திருவா:5 24/4
மேல்


வண்ணமும் (2)

மரு_ஆர்_குழலியொடு மகிழ்ந்த வண்ணமும்
சேவகன் ஆகி திண் சிலை ஏந்தி – திருவா:2/80,81
பரிமாவின் மிசை பயின்ற வண்ணமும்
மீண்டு வாரா வழி அருள்புரிபவன் – திருவா:2/116,117
மேல்


வண (1)

தூ வண மேனி காட்டிய தொன்மையும் – திருவா:2/51
மேல்


வணங்க (2)

வணங்க தலை வைத்து வார் கழல் வாய் வாழ்த்த வைத்து – திருவா:13 7/1
மால் அயன் வானவர் கோனும் வந்து வணங்க அவர்க்கு அருள்செய்த ஈசன் – திருவா:43 2/1
மேல்


வணங்கவே (1)

மாண்டுமாண்டு வந்துவந்து மன்ன நின் வணங்கவே – திருவா:5 74/4
மேல்


வணங்கா (1)

மல்கா வாழ்த்தா வாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி – திருவா:21 10/2
மேல்


வணங்காதே (1)

ஏய்ந்த மா மலர் இட்டு முட்டாதது ஓர் இயல்பொடும் வணங்காதே
சாந்தம் ஆர் முலை தையல் நல்லாரொடும் தலை தடுமாறு ஆகி – திருவா:41 2/1,2
மேல்


வணங்கி (4)

அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி
சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை – திருவா:1/18,19
வணங்கி யாம் விசேடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு – திருவா:5 75/3
வந்து இமையோர்கள் வணங்கி ஏத்த மா கருணை கடல் ஆய் அடியார் – திருவா:43 5/1
திகழும் சீர் ஆர் சிவபுரத்து சென்று சிவன் தாள் வணங்கி நாம் – திருவா:45 6/3
மேல்


வணங்கிட (1)

மறையவரும் வானவரும் வணங்கிட நான் கண்டேனே – திருவா:31 6/4
மேல்


வணங்குகின்றார் (1)

மைப்பு உறு கண்ணியர் மானிடத்து இயல்பின் வணங்குகின்றார் அணங்கின் மணவாளா – திருவா:20 6/2
மேல்


வணங்குதும் (3)

மால் அறியா மலர் பாதம் இரண்டும் வணங்குதும் ஆகாதே – திருவா:49 1/4
மா மறையும் அறியா மலர் பாதம் வணங்குதும் ஆகாதே – திருவா:49 4/6
வானவரும் அறியா மலர் பாதம் வணங்குதும் ஆகாதே – திருவா:49 5/2
மேல்


வணங்கும் (2)

வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலம் இட்டு – திருவா:5 75/1
வணங்கும் இ பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது மங்கையர்-தம்மோடும் – திருவா:41 6/1
மேல்


வணங்குவன் (1)

வாழி எப்போது வந்து எ நாள் வணங்குவன் வல் வினையேன் – திருவா:24 6/3
மேல்


வந்த (18)

வான் வந்த தேவர்களும் மால் அயனோடு இந்திரனும் – திருவா:8 4/1
தேன் வந்து அமுதின் தெளிவின் ஒளி வந்த
வான் வந்த வார் கழலே பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 4/5,6
வான் வந்த வார் கழலே பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 4/6
கிளி வந்த இன் மொழியாள் கேழ் கிளரும் பாதியனை – திருவா:8 18/1
வெளி வந்த மால் அயனும் காண்பு_அரிய வித்தகனை – திருவா:8 18/2
தெளி வந்த தேறலை சீர் ஆர் பெருந்துறையில் – திருவா:8 18/3
அளி வந்த அந்தணனை பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 18/6
அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் வான் வந்த தேவன் – திருவா:18 6/2
மன்னன் பரி மிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துறை மேய – திருவா:18 7/3
வான் வந்த சிந்தை மலம் கழுவ வந்து இழியும் – திருவா:19 4/3
அம் கணன் எங்கள் அமரர் பெம்மான் அடியார்க்கு அமுதன் அவனி வந்த
எங்கள் பிரான் இரும் பாசம் தீர இக_பரம் ஆயது ஓர் இன்பம் எய்த – திருவா:43 10/1,2
தரும் பரியின் மேல் வந்த வள்ளல் – திருவா:48 2/2
கன்றை நினைந்து எழு தாய் என வந்த கணக்கு-அது ஆகாதே – திருவா:49 2/3
நன்று இது தீது என வந்த நடுக்கம் நடந்தன ஆகாதே – திருவா:49 2/5
பாவனை ஆய கருத்தினில் வந்த பராவமுது ஆகாதே – திருவா:49 3/2
கண்_இலி காலம் அனைத்தினும் வந்த கலக்கு அறும் ஆகாதே – திருவா:49 5/3
பெண் அலி ஆண் என நான் என வந்த பிணக்கு அறும் ஆகாதே – திருவா:49 5/5
பல் இயல்பு ஆய பரப்பு அற வந்த பராபரம் ஆகாதே – திருவா:49 7/3
மேல்


வந்ததன் (1)

இழிதரு காலம் எ காலம் வருவது வந்ததன் பின் – திருவா:5 8/2
மேல்


வந்தது (1)

போவோம் காலம் வந்தது காண் பொய் விட்டு உடையான் கழல் புகவே – திருவா:45 1/4
மேல்


வந்தருள (1)

வார் ஏறு இள மென் முலையாளோடு உடன் வந்தருள அருள் பெற்ற – திருவா:5 53/2
மேல்


வந்தருளாய் (1)

ஊறி நின்று என்னுள் எழு பரஞ்சோதி உள்ளவா காண வந்தருளாய்
தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 1/2,3
மேல்


வந்தருளி (9)

பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி
மெய்ஞ்ஞானம் ஆகி மிளிர்கின்ற மெய் சுடரே – திருவா:1/37,38
நிலம்-தன் மேல் வந்தருளி நீள் கழல்கள் காஅட்டி – திருவா:1/59
கூறு உடை மங்கையும் தானும் வந்தருளி
குதிரையை கொண்டு குடநாடு-அதன் மிசை – திருவா:2/26,27
இந்திரஞாலம் போல வந்தருளி
எவ்வெவர் தன்மையும் தன்-வயின் படுத்து – திருவா:2/94,95
அந்தரமே நிற்க சிவன் அவனி வந்தருளி
எம் தரமும் ஆட்கொண்டு தோள் கொண்ட நீற்றன் ஆய் – திருவா:8 3/2,3
கொற்ற குதிரையின் மேல் வந்தருளி தன் அடியார் – திருவா:8 20/2
மரு ஆர் மலர் குழல் மாதினொடும் வந்தருளி
அரு ஆய் மறை பயில் அந்தணன் ஆய் ஆண்டுகொண்ட – திருவா:10 14/2,3
தங்கு உலவு சோதி தனி உருவம் வந்தருளி
எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் – திருவா:16 9/2,3
தணியாது ஒல்லை வந்தருளி தளிர் பொன் பாதம் தாராயே – திருவா:32 8/4
மேல்


வந்தருளும் (1)

கூசும் மலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும்
தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் – திருவா:7 2/6,7
மேல்


வந்தவர்-தம்மை (2)

தொக்கென வந்தவர்-தம்மை தொலைத்தது-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 5/2
தொக்கென வந்தவர்-தம்மை தொலைத்தருளி அருள்கொடுத்து அங்கு – திருவா:12 5/3
மேல்


வந்தவா (1)

திரு வந்தவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 5/4
மேல்


வந்தனையாள் (1)

பார் ஒரு கால் வந்தனையாள் விண்ணோரை தான் பணியாள் – திருவா:7 15/4
மேல்


வந்தனையும் (1)

வந்தனையும் அ மலர்க்கே ஆக்கி வாக்கு உன் மணி_வார்த்தைக்கு ஆக்கி ஐம்புலன்கள் ஆர – திருவா:5 26/2
மேல்


வந்தார் (1)

மகம்-தான் செய்து வழி வந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் – திருவா:21 3/3
மேல்


வந்தாரோ (1)

வண்ண கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொண்டு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் – திருவா:7 4/2,3
மேல்


வந்தால் (1)

வெருவரேன் வேட்கை வந்தால் வினை கடல் கொளினும் அஞ்சேன் – திருவா:35 2/1
மேல்


வந்திக்க (1)

வையகத்தே வந்திழிந்த வார் கழல்கள் வந்திக்க
மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும் – திருவா:47 9/3,4
மேல்


வந்திட (1)

மாலும் ஓலமிட்டு அலறும் அம் மலர்க்கே மரக்கணேனேயும் வந்திட பணியாய் – திருவா:23 9/3
மேல்


வந்திடும் (1)

ஞாலமே கரி ஆக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும்
காலமே உனை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 5/3,4
மேல்


வந்திப்பது (1)

மறிவு அறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பது ஓர் – திருவா:24 9/2
மேல்


வந்திப்பார் (1)

மான் ஓர் பங்கா வந்திப்பார் மதுர கனியே மனம் நெகா – திருவா:32 10/1
மேல்


வந்திலாத (1)

சட்ட நேர்பட வந்திலாத சழக்கனேன் உனை சார்ந்திலேன் – திருவா:30 2/2
மேல்


வந்திலாதார் (1)

எய்த வந்திலாதார் எரியில் பாயவும் – திருவா:2/132
மேல்


வந்திலேனை (1)

வெளி வந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய் சுடருக்கு எல்லாம் – திருவா:6 15/2
மேல்


வந்திழிந்த (1)

வையகத்தே வந்திழிந்த வார் கழல்கள் வந்திக்க – திருவா:47 9/3
மேல்


வந்திழிந்து (2)

போது அலர் சோலை பெருந்துறை எம் புண்ணியன் மண்ணிடை வந்திழிந்து
ஆதி பிரமம் வெளிப்படுத்த அருள் அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 1/3,4
ஞாலம்-அதனிடை வந்திழிந்து நல் நெறி காட்டி நலம் திகழும் – திருவா:43 2/2
மேல்


வந்து (106)

கண்_நுதலான் தன் கருணை கண் காட்ட வந்து எய்தி – திருவா:1/21
மாற்றம் ஆம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவு ஆம் – திருவா:1/81
மீட்டு இங்கு வந்து வினை பிறவி சாராமே – திருவா:1/87
வாதவூரினில் வந்து இனிது அருளி – திருவா:2/52
அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகு அமர் பாலையுள் – திருவா:2/98
என் நேர் அனையார் கேட்க வந்து இயம்பி – திருவா:3/147
அரு பரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து
குருபரன் ஆகி அருளிய பெருமையை – திருவா:4/75,76
வந்து எனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்த விச்சை மால் அமுத பெரும் கடலே மலையே உன்னை – திருவா:5 26/3
யாவர் கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டுகொண்டான் யாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் யாதும் அஞ்சோம் – திருவா:5 30/3
தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் – திருவா:5 42/3
ஞாலமே விசும்பே இவை வந்து போம் – திருவா:5 43/3
ஏற்று வந்து எதிர் தாமரை தாள் உறும் – திருவா:5 45/3
மான்_நேர்_நோக்கி உமையாள்_பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட – திருவா:5 55/1
ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலி-கணே – திருவா:5 72/3
மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழல்-கணே – திருவா:5 73/3
வணங்கி யாம் விசேடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு – திருவா:5 75/3
இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாள் சேர்ந்தார் – திருவா:5 81/2
அடியார் ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாள் சேர்ந்தார் – திருவா:5 83/2
தணி ஆர் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய் தீர் மெய்யானே – திருவா:5 89/4
மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்து உறும் ஆறே – திருவா:5 90/4
மாறு இலாத மா கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலர் கொள் தாள்_இணை – திருவா:5 91/1
ஈறு இலாத நீ எளியை ஆகி வந்து ஒளி செய் மானுடம் ஆக நோக்கியும் – திருவா:5 91/3
மை இலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே வந்து என்னை பணிகொண்ட பின் மழ – திருவா:5 92/1
வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினை-தான் வந்து அடர்வனவே – திருவா:6 37/4
முத்து அன்ன வெள் நகையாய் முன் வந்து எதிர் எழுந்து என் – திருவா:7 3/1
தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் – திருவா:7 3/3
உள் நெக்கு நின்று உருக யாம் மாட்டோம் நீயே வந்து
எண்ணி குறையில் துயில் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 4/7,8
மானே நீ நென்னலை நாளை வந்து உங்களை – திருவா:7 6/1
தானே வந்து எம்மை தலையளித்து ஆட்கொண்டருளும் – திருவா:7 6/5
தம்-கண் மலம் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் – திருவா:7 13/3
கண் ஆர் இரவி கதிர் வந்து கார் கரப்ப – திருவா:7 18/3
வாரா வழி அருளி வந்து என் உளம் புகுந்த – திருவா:8 2/4
சிந்தனையை வந்து உருக்கும் சீர் ஆர் பெருந்துறையான் – திருவா:8 3/4
தான் வந்து நாயேனை தாய் போல் தலையளித்திட்டு – திருவா:8 4/3
ஊன் வந்து உரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பு எய்து – திருவா:8 4/4
தேன் வந்து அமுதின் தெளிவின் ஒளி வந்த – திருவா:8 4/5
கோன்-அவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் – திருவா:8 14/5
ஒளி வந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளி திகழ – திருவா:8 18/5
சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்-மின் – திருவா:9 1/3
மாவின் வடு வகிர் அன்ன கண்ணீர் வம்-மின்கள் வந்து உடன் பாடு-மின்கள் – திருவா:9 2/2
தேவியும் தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 2/4
கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே – திருவா:9 6/2
ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர்-தம்மோடு ஆட்செய்யும் வண்ணங்கள் பாடி விண் மேல் – திருவா:9 16/1
தாய் உற்று வந்து என்னை ஆண்டுகொண்ட தன் கருணை – திருவா:10 10/3
வள்ளல் வரவர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே – திருவா:10 19/2
தெரிக்கும் படித்து அன்றி நின்ற சிவம் வந்து நம்மை – திருவா:11 3/2
வரை ஆடு மங்கை-தன் பங்கொடும் வந்து ஆண்ட திறம் – திருவா:11 6/2
நூலே நுழைவு_அரியான் நுண்ணியன் ஆய் வந்து அடியேன்-பாலே – திருவா:11 14/2
ஊன் நாடி நாடி வந்து உட்புகுந்தான் உலகர் முன்னே – திருவா:13 5/2
கோ ஆகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் – திருவா:13 20/3
ஊழி முதல் சிந்தாத நல் மணி வந்து என் பிறவி – திருவா:15 13/3
உரை மாண்ட உள் ஒளி உத்தமன் வந்து உளம் புகலும் – திருவா:15 14/1
குணக்குன்று வந்து என்னை ஆண்டலுமே என்னுடைய – திருவா:15 15/3
கோல வரை குடுமி வந்து குவலயத்து – திருவா:16 8/1
வான் வந்த சிந்தை மலம் கழுவ வந்து இழியும் – திருவா:19 4/3
இ பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகல் என் கிளியே – திருவா:19 6/1
சீதம் கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அரியாய் எங்கள் முன் வந்து
ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 5/3,4
பப்பு அற விட்டு இருந்து உணரும் நின் அடியார் பந்தனை வந்து அறுத்தார் அவர் பலரும் – திருவா:20 6/1
அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆர் அமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 8/4
மண்ணகத்தே வந்து வாழச்செய்தானே வண் திருப்பெருந்துறையாய் வழி அடியோம் – திருவா:20 9/2
மறையும் ஆய் மறையின் பொருளும் ஆய் வந்து என் மனத்திடை மன்னிய மன்னே – திருவா:22 5/2
யாது நீ போவது ஒர் வகை எனக்கு அருளாய் வந்து நின் இணை_அடி தந்தே – திருவா:22 9/4
அளித்து வந்து எனக்கு ஆவ என்று அருளி அச்சம் தீர்த்த நின் அருள் பெரும் கடலில் – திருவா:23 10/1
வாழி எப்போது வந்து எ நாள் வணங்குவன் வல் வினையேன் – திருவா:24 6/3
மறிவு அறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பது ஓர் – திருவா:24 9/2
வாராய் வாரா உலகம் தந்து வந்து ஆட்கொள்வானே – திருவா:25 7/2
பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள்செய்ய – திருவா:27 6/1
வந்து உய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே – திருவா:28 8/4
கணக்கு_இலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 1/4
கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 2/4
கலங்கினேன் கலங்காமலே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 3/4
காண்_ஒணா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 4/4
காலமே உனை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 5/4
காதலால் உனை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 6/4
கயக்கவைத்து அடியார் முனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 7/4
கடையனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 8/4
பரிகள் ஆக படைத்து நீ பரிவு ஆக வந்து மெய்க்காட்டிடும் – திருவா:30 9/2
கரிய மால் அயன் தேட நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 9/4
வல்லாளன் ஆய் வந்து வனப்பு எய்தி இருக்கும்வண்ணம் – திருவா:31 4/2
மண் மேல் யாக்கை விடும் ஆறும் வந்து உன் கழற்கே புகும் ஆறும் – திருவா:33 9/3
குதிரையின் மேல் வந்து கூடிடுமேல் குடி_கேடு கண்டீர் – திருவா:36 2/3
மூல_பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வந்து முந்து-மினே – திருவா:36 5/4
ஏற்று வந்து ஆர் உயிர் உண்ட திறல் ஒற்றை சேவகனே – திருவா:36 10/3
மற்று அறியேன் பிற தெய்வம் வாக்கு இயலால் வார் கழல் வந்து
உற்று இறுமாந்து இருந்தேன் எம்பெருமானே அடியேற்கு – திருவா:38 5/2,3
தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள்செய்தான் – திருவா:38 10/3
அணைந்து வந்து எனை ஆண்டுகொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே – திருவா:41 6/4
அப்பன் என்னை வந்து ஆண்டுகொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே – திருவா:41 7/4
பத்தர் சூழ பராபரன் பாரில் வந்து பார்ப்பான் என – திருவா:42 4/1
எத்தன் ஆகி வந்து இல் புகுந்து எமை ஆளுங்கொண்டு எம் பணிகொள்வான் – திருவா:42 4/3
மால் அயன் வானவர் கோனும் வந்து வணங்க அவர்க்கு அருள்செய்த ஈசன் – திருவா:43 2/1
வேடு உரு ஆகி மகேந்திரத்து மிகு குறை வானவர் வந்து தன்னை – திருவா:43 4/1
வந்து இமையோர்கள் வணங்கி ஏத்த மா கருணை கடல் ஆய் அடியார் – திருவா:43 5/1
போது அலர் சோலை பெருந்துறை எம் புண்ணியன் மண்ணிடை வந்து தோன்றி – திருவா:43 7/3
தூ வெள்ளை நீறு அணி எம்பெருமான் சோதி மயேந்திரநாதன் வந்து
தேவர் தொழும் பதம் வைத்த ஈசன் தென்னன் பெருந்துறை ஆளி அன்று – திருவா:43 9/1,2
ஆஆ என்னப்பட்டு அன்பு ஆய் ஆட்பட்டீர் வந்து ஒருப்படு-மின் – திருவா:45 1/3
கடி சேர் அடியே வந்து அடைந்து கடைக்கொண்டு இரு-மின் திரு குறிப்பை – திருவா:45 4/2
புரள்வார் தொழுவார் புகழ்வார் ஆய் இன்றே வந்து ஆள் ஆகாதீர் – திருவா:45 10/1
மத்தமே ஆக்கும் வந்து என் மனத்தை அத்தன் – திருவா:47 6/2
மருந்து இறவா பேரின்பம் வந்து – திருவா:47 6/4
வாரா வழி அருளி வந்து எனக்கு மாறு இன்றி – திருவா:47 7/1
மருந்து உருவாய் என் மனத்தே வந்து – திருவா:47 10/4
மண்களில் வந்து பிறந்திடும் ஆறு மறந்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 1/3
விண் களிகூர்வது ஒர் வேதகம் வந்து வெளிப்படும் ஆகாதே – திருவா:49 1/7
மீன் வலை வீசிய கானவன் வந்து வெளிப்படும் ஆயிடிலே – திருவா:49 1/8
எண்_இலி ஆகிய சித்திகள் வந்து எனை எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 5/7
தான் அடியோமுடனே உய வந்து தலைப்படும் ஆகாதே – திருவா:49 6/6
மேல்


வந்துநின்றான் (1)

கண்ணார வந்துநின்றான் கருணை கழல் பாடி – திருவா:11 19/3
மேல்


வந்துவந்து (1)

மாண்டுமாண்டு வந்துவந்து மன்ன நின் வணங்கவே – திருவா:5 74/4
மேல்


வந்தோர்க்கு (1)

வான் வார் கழல் பாடி வந்தோர்க்கு உன் வாய் திறவாய் – திருவா:7 6/6
மேல்


வம்-மின் (2)

நற்று ஆம் கதி அடைவோம் எனின் கெடுவீர் ஓடி வம்-மின்
தெற்று ஆர் சடைமுடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை இறை சீர் – திருவா:34 5/2,3
பத்தர்காள் இங்கே வம்-மின் நீர் உங்கள் பாசம் தீர பணி-மினோ – திருவா:42 10/3
மேல்


வம்-மின்கள் (1)

மாவின் வடு வகிர் அன்ன கண்ணீர் வம்-மின்கள் வந்து உடன் பாடு-மின்கள் – திருவா:9 2/2
மேல்


வம்பனாய் (1)

வம்பனாய் திரிவேனை வா என்று வல் வினை பகை மாய்த்திடும் – திருவா:42 9/1
மேல்


வம்பனேன் (2)

ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை வம்பனேன்
நான் நின் அடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு – திருவா:5 58/2,3
இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே – திருவா:5 93/4
மேல்


வம்பனேன்-தன்னை (1)

வம்பனேன்-தன்னை ஆண்ட மா மணியே மற்று நான் பற்று இலேன் கண்டாய் – திருவா:28 2/1
மேல்


வம்பு (2)

வம்பு என பழுத்து என் குடி முழுது ஆண்டு வாழ்வு_அற வாழ்வித்த மருந்தே – திருவா:37 1/2
வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்ஙன் போகாமே – திருவா:40 6/2
மேல்


வயம் (1)

இந்திரிய வயம் மயங்கி இறப்பதற்கே காரணம் ஆய் – திருவா:31 1/1
மேல்


வயல் (7)

சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 1/3
சீதம் கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அரியாய் எங்கள் முன் வந்து – திருவா:20 5/3
செப்பு உறு கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 6/3
சிறை-கணே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 6/4
சீத வார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 8/4
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 9/4
சேற்று ஆர் வயல் புடைசூழ்தரு திருப்பெருந்துறை உறையும் – திருவா:34 8/3
மேல்


வயலுள் (1)

அருச்சனை வயலுள் அன்பு வித்து இட்டு – திருவா:3/93
மேல்


வயனங்கள் (1)

வயனங்கள் மாயா வடு செய்தான் காண் ஏடீ – திருவா:12 4/2
மேல்


வயிரத்த (1)

முத்து மா மணி மாணிக்க வயிரத்த பவளத்தின் முழு சோதி – திருவா:26 7/3
மேல்


வயிரத்து (1)

துப்பனே தூயாய் தூய வெண்ணீறு துதைந்து எழு துளங்கு ஒளி வயிரத்து
ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தில் உறு சுவை அளிக்கும் ஆர் அமுதே – திருவா:29 6/1,2
மேல்


வர (11)

முனிவு அற நோக்கி நனி வர கௌவி – திருவா:3/133
ஆதி குணம் ஒன்றும் இல்லான் அந்தம்_இலான் வர கூவாய் – திருவா:18 1/4
ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர கூவாய் – திருவா:18 3/4
மான் பழித்து ஆண்ட மெல்_நோக்கி_மணாளனை நீ வர கூவாய் – திருவா:18 4/4
சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வர கூவாய் – திருவா:18 5/4
தென்னவன் சேரவன் சோழன் சீர் புயங்கள் வர கூவாய் – திருவா:18 7/4
தாவி வரும் பரி பாகன் தாழ் சடையோன் வர கூவாய் – திருவா:18 8/4
ஆர் உடை அம் பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் – திருவா:18 9/4
செம் தழல் போல் திரு மேனி தேவர் பிரான் வர கூவாய் – திருவா:18 10/4
மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே – திருவா:21 7/4
புரவியின் மேல் வர புத்தி கொளப்பட்ட பூங்கொடியார் – திருவா:36 9/3
மேல்


வரம்பு (2)

புல் வரம்பு ஆய பல துறை பிழைத்தும் – திருவா:4/41
புல் வரம்பு இன்றி யார்க்கும் அரும் பொருள் – திருவா:5 48/2
மேல்


வரவர (1)

வள்ளல் வரவர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே – திருவா:10 19/2
மேல்


வரவு (1)

பூதங்கள்-தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால் போக்கு_இலன் வரவு_இலன் என நினை புலவோர் – திருவா:20 5/1
மேல்


வரவு_இலன் (1)

பூதங்கள்-தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால் போக்கு_இலன் வரவு_இலன் என நினை புலவோர் – திருவா:20 5/1
மேல்


வரவும் (1)

போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலா புண்ணியனே – திருவா:1/77
மேல்


வராகமே (1)

கோல மேனி வராகமே குணம் ஆம் பெருந்துறை கொண்டலே – திருவா:30 5/1
மேல்


வரி (2)

வாள் தடம் கண் மட மங்கை நல்லீர் வரி வளை ஆர்ப்ப வண் கொங்கை பொங்க – திருவா:9 8/1
கொம்மை வரி முலை கொம்பு அனையாள் கூறனுக்கு – திருவா:40 10/1
மேல்


வரினும் (2)

பிணி எலாம் வரினும் அஞ்சேன் பிறப்பினோடு இறப்பும் அஞ்சேன் – திருவா:35 5/1
காணும்-அது ஒழிந்தேன் நீ இனி வரினும் காணவும் நாணுவனே – திருவா:44 5/4
மேல்


வரு (1)

கடலின் திரை-அது போல் வரு கலக்கம் மலம் அறுத்து என் – திருவா:34 6/1
மேல்


வருக (17)

கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருக என – திருவா:2/128
வருக என்று பணித்தனை வான் உளோர்க்கு – திருவா:5 41/3
வருக என்று என்னை நின்-பால் வாங்கிடவேண்டும் போற்றி – திருவா:5 68/3
மன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை மாலும் நான்முகத்து ஒருவன் யாரினும் – திருவா:5 99/1
முன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை முழுதும் யாவையும் இறுதி உற்ற நாள் – திருவா:5 99/2
பின்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பெய்_கழல்-கண் அன்பாய் என் நாவினால் – திருவா:5 99/3
பன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பாவ_நாச நின் சீர்கள் பாடவே – திருவா:5 99/4
வார் கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 1/4
வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 3/4
வல்லையாய் வளர்ந்தாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 4/4
மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 5/4
வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே – திருவா:28 6/4
மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 7/4
வந்து உய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே – திருவா:28 8/4
மா உரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 9/4
மழ விடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 10/4
உய்ஞ்சேன் நான் உடையானே அடியேனை வருக என்று – திருவா:51 5/3
மேல்


வருத்தம் (1)

வருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர் கமல பாதனே – திருவா:5 93/2
மேல்


வருதரு (1)

ஒன்பதில் வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும் – திருவா:4/23
மேல்


வருந்த (2)

உற்றவர் வருந்த உறைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் – திருவா:3/129
எய்த்து இடை வருந்த எழுந்து புடை பரந்து – திருவா:4/33
மேல்


வருந்தினர்க்கு (1)

மறை திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் – திருவா:3/130
மேல்


வருந்துவன் (2)

வருந்துவன் நின் மலர் பாதம் அவை காண்பான் நாய்_அடியேன் – திருவா:5 13/1
வருந்துவன் அ தமியேன் மற்று என்னே நான் ஆம் ஆறே – திருவா:5 13/4
மேல்


வருந்துவனே (1)

மானே உன் அருள் பெறும் நாள் என்று என்றே வருந்துவனே – திருவா:5 12/4
மேல்


வருந்துவேனை (1)

மருள் ஆர் மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் – திருவா:21 8/3
மேல்


வரும் (6)

வரும் நீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை – திருவா:6 26/3
தாவி வரும் பரி பாகன் தாழ் சடையோன் வர கூவாய் – திருவா:18 8/4
அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மலையே அலை கடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 2/4
வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமால் அறியாமல் நின்ற – திருவா:24 3/3
இணக்கு இலாதது ஓர் இன்பமே வரும் துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் – திருவா:30 1/2
வரும் துயரம் தீர்க்கும் மருந்து – திருவா:47 4/4
மேல்


வருமால் (1)

மருள் ஆர் மனத்து ஓர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு எனை கண்டார் – திருவா:32 3/3
மேல்


வருவது (1)

இழிதரு காலம் எ காலம் வருவது வந்ததன் பின் – திருவா:5 8/2
மேல்


வருவானை (1)

நல் பொன் மணி சுவடு ஒத்த நல் பரி மேல் வருவானை
கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழி_நாதனை கூவாய் – திருவா:18 6/3,4
மேல்


வரை (8)

உருவ அருள்_நீர் ஓட்டா அரு வரை
சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டு அவிழ் – திருவா:3/88,89
தீயில் வீழ்கிலேன் திண் வரை உருள்கிலேன் செழும் கடல் புகுவேனே – திருவா:5 39/4
வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினை-தான் வந்து அடர்வனவே – திருவா:6 37/4
வரை ஆடு மங்கை-தன் பங்கொடும் வந்து ஆண்ட திறம் – திருவா:11 6/2
கோல வரை குடுமி வந்து குவலயத்து – திருவா:16 8/1
தெருளும் மு_மதில் நொடி வரை இடிதர சின பதத்தொடு செம் தீ – திருவா:26 10/3
வாள் உலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் அஞ்சேன் – திருவா:35 6/1
பரு வரை மங்கை-தன் பங்கரை பாண்டியற்கு ஆர் அமுது ஆம் – திருவா:36 1/1
மேல்


வரை-தொறும் (1)

ஐம்புலன் செல விடுத்து அரு வரை-தொறும் போய் – திருவா:3/136
மேல்


வரையில் (1)

திரு ஆர் பெருந்துறை வரையில் ஏறி – திருவா:3/68
மேல்


வரையுற (1)

செம் சுடர் வெள்ளம் திசைதிசை தெவிட்ட வரையுற
கேத குட்டம் கையற ஓங்கி – திருவா:3/77,78
மேல்


வல் (11)

வல் அசுரர் ஆகி முனிவர் ஆய் தேவர் ஆய் – திருவா:1/29
உழிதரு கால் அத்த உன் அடியேன் செய்த வல் வினையை – திருவா:5 8/3
வல் நெஞ்ச கள்வன் மன வலியன் என்னாதே – திருவா:10 11/1
வாழி எப்போது வந்து எ நாள் வணங்குவன் வல் வினையேன் – திருவா:24 6/3
முன்னை என்னுடை வல் வினை போயிட முக்கண்-அது உடை எந்தை – திருவா:26 3/1
இருள் திணிந்து எழுந்திட்டது ஓர் வல் வினை சிறு குடில் இது இத்தை – திருவா:26 10/1
மயக்கம் ஆயது ஒர் மு_மல பழ வல் வினைக்குள் அழுந்தவும் – திருவா:30 7/2
மதிக்கும் திறல் உடைய வல் அரக்கன் தோள் நெரிய – திருவா:40 7/1
கடக்கும் திறல் ஐவர் கண்டகர்-தம் வல் அரட்டை – திருவா:40 8/3
வம்பனாய் திரிவேனை வா என்று வல் வினை பகை மாய்த்திடும் – திருவா:42 9/1
வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல் வினையை மாய்ப்பாரும் – திருவா:48 4/1
மேல்


வல்ல (3)

கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி – திருவா:4/89
அடும் தகை வேல் வல்ல உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 12/3
தேனை பழ சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல
கோனை பிறப்பு அறுத்து ஆண்டுகொண்ட கூத்தனை நா தழும்பு ஏற வாழ்த்தி – திருவா:9 15/2,3
மேல்


வல்லன் (1)

தூண்டிய சோதியை மீனவனும் சொல்ல வல்லன் அல்லன் – திருவா:36 6/2
மேல்


வல்லாய் (1)

அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ள வல்லாய் ஆர் அமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 10/4
மேல்


வல்லார் (1)

உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு – திருவா:14 4/1
மேல்


வல்லாளன் (2)

வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சு ஏற்றி – திருவா:8 5/2
வல்லாளன் ஆய் வந்து வனப்பு எய்தி இருக்கும்வண்ணம் – திருவா:31 4/2
மேல்


வல்லானுக்கே (1)

எய்ய வல்லானுக்கே உந்தீ பற – திருவா:14 4/2
மேல்


வல்லானே (1)

கள்ள புல குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே – திருவா:1/88,89
மேல்


வல்லேன் (1)

பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் – திருவா:5 86/2
மேல்


வல்லை (1)

வல்லை வாள் அரக்கர் புரம் எரித்தானே மற்று நான் பற்று இலேன் கண்டாய் – திருவா:28 4/1
மேல்


வல்லையாய் (1)

வல்லையாய் வளர்ந்தாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 4/4
மேல்


வல்லையே (1)

வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறு_இல் வானனே – திருவா:5 94/4
மேல்


வல்லோன் (1)

நீற்றொடு தோற்ற வல்லோன் போற்றி நால் திசை – திருவா:3/108
மேல்


வல்வினை (2)

வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினை பட்டு – திருவா:5 20/1
மடங்க என் வல்வினை காட்டை நின் மன் அருள் தீ கொளுவும் – திருவா:6 19/1
மேல்


வல்வினை-தான் (1)

வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினை-தான் வந்து அடர்வனவே – திருவா:6 37/4
மேல்


வல்வினையின் (1)

மாய பிறப்பு அறுத்து ஆண்டான் என் வல்வினையின்
வாயில் பொடி அட்டி பூவல்லி கொய்யாமோ – திருவா:13 3/3,4
மேல்


வல்வினையேன்-தன்னை (1)

மறைந்து இருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன்-தன்னை
மறைந்திட மூடிய மாய இருளை – திருவா:1/50,51
மேல்


வல (2)

செய்ய திருவடி பாடிப்பாடி செம்பொன் உலக்கை வல கை பற்றி – திருவா:9 9/3
வானக மா மதி பிள்ளை பாடி மால் விடை பாடி வல கை ஏந்தும் – திருவா:9 17/2
மேல்


வலன் (2)

பொருது அலை மூ_இலை வேல் வலன் ஏந்தி பொலிபவனே – திருவா:6 9/4
சே வலன் ஏந்திய வெல் கொடியான் சிவபெருமான் புரம் செற்ற கொற்ற – திருவா:9 16/3
மேல்


வலி (1)

வலி நின்ற திண் சிலையால் எரித்தாய் புரம் மாறுபட்டே – திருவா:6 10/4
மேல்


வலித்து (1)

வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டுகொண்டான் – திருவா:11 7/2
மேல்


வலிது (1)

வன் பராய் முருடு ஒக்கும் என் சிந்தை மர கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது
தென் பராய்த்துறையாய் சிவலோகா திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 4/3,4
மேல்


வலியன் (1)

வல் நெஞ்ச கள்வன் மன வலியன் என்னாதே – திருவா:10 11/1
மேல்


வலை (3)

மணி வலை கொண்டு வான் மீன் விசிறும் வகை அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 3/4
காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலை வாணன் – திருவா:48 3/1
மீன் வலை வீசிய கானவன் வந்து வெளிப்படும் ஆயிடிலே – திருவா:49 1/8
மேல்


வலை-தலை (1)

வலை-தலை மான் அன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையில் பட்டு – திருவா:6 40/1
மேல்


வலையில் (4)

பத்தி_வலையில் படுவோன் காண்க – திருவா:3/42
வலை-தலை மான் அன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையில் பட்டு – திருவா:6 40/1
மின் கணினார் நுடங்கும் இடையார் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு – திருவா:24 7/1
வெம் சேல் அனைய கண்ணார்-தம் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு – திருவா:25 10/1
மேல்


வலையே (1)

தினைத்துணையேனும் பொறேன் துயர் ஆக்கையின் திண் வலையே – திருவா:6 39/4
மேல்


வழங்குகின்றாய்க்கு (1)

வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருள் ஆர் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு – திருவா:24 10/1
மேல்


வழங்குகின்றான் (1)

மூல_பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வந்து முந்து-மினே – திருவா:36 5/4
மேல்


வழாமை (1)

ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் – திருவா:3/161
மேல்


வழி (16)

மீண்டு வாரா வழி அருள்புரிபவன் – திருவா:2/117
வண்ணம்-தான்-அது காட்டி வடிவு காட்டி மலர் கழல்கள்-அவை காட்டி வழி_அற்றேனை – திருவா:5 25/3
வழி நின்று நின் அருள் ஆர் அமுது ஊட்ட மறுத்தனனே – திருவா:6 5/4
ஐயா வழி அடியோம் வாழ்ந்தோம் காண் ஆர் அழல் போல் – திருவா:7 11/3
வாரா வழி அருளி வந்து என் உளம் புகுந்த – திருவா:8 2/4
வானோர் அறியா வழி எமக்கு தந்தருளும் – திருவா:8 16/3
வான் நாடர் கோவும் வழி அடியார் சாழலோ – திருவா:12 12/4
போம் வழி தேடும் ஆறு உந்தீ பற – திருவா:14 14/2
மண்ணகத்தே வந்து வாழச்செய்தானே வண் திருப்பெருந்துறையாய் வழி அடியோம் – திருவா:20 9/2
மகம்-தான் செய்து வழி வந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் – திருவா:21 3/3
வழி முதலே நின் பழ அடியார் திரள் வான் குழுமி – திருவா:21 4/2
மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் ஐந்தின் வழி அடைத்து அமுதே – திருவா:22 1/1
ஆட்டு தேவர்-தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் – திருவா:23 5/1
வாடிவாடி வழி அற்றே வற்றல் மரம் போல் நிற்பேனோ – திருவா:32 11/2
வாரா வழி அருளி வந்து எனக்கு மாறு இன்றி – திருவா:47 7/1
மாலும் காட்டி வழி காட்டி வாரா உலக நெறி ஏற – திருவா:50 3/3
மேல்


வழி_அற்றேனை (1)

வண்ணம்-தான்-அது காட்டி வடிவு காட்டி மலர் கழல்கள்-அவை காட்டி வழி_அற்றேனை
திண்ணம்-தான் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டாய் எம்பெருமான் என் சொல்லி சிந்திக்கேனே – திருவா:5 25/3,4
மேல்


வழு (1)

வழு_இலா மலர் சேவடி-கண் நம் சென்னி மன்னி மலருமே – திருவா:42 8/4
மேல்


வழு_இலா (1)

வழு_இலா மலர் சேவடி-கண் நம் சென்னி மன்னி மலருமே – திருவா:42 8/4
மேல்


வழுக்காது (1)

கழுக்குன்று-அதனில் வழுக்காது இருந்தும் – திருவா:2/89
மேல்


வழுத்தியும் (1)

வழுத்தியும் காணா மலர் அடி_இணைகள் – திருவா:4/9
மேல்


வழுத்துதற்கு (1)

வழுத்துதற்கு எளிது ஆய் வார் கடல் உலகினில் – திருவா:4/10
மேல்


வழுவாது (1)

சிறவே செய்து வழுவாது சிவனே நின் தாள் சேர்ந்தாரே – திருவா:5 86/4
மேல்


வழுவு (1)

வழுவு_இலா ஆனந்த_வாரி போற்றி – திருவா:4/132
மேல்


வழுவு_இலா (1)

வழுவு_இலா ஆனந்த_வாரி போற்றி – திருவா:4/132
மேல்


வள்ளல் (7)

போற்றி என் போலும் பொய்யர்-தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல்
போற்றி நின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி போற்றி – திருவா:5 63/1,2
வார்ந்த நஞ்சு அயின்று வானோர்க்கு அமுதம் ஈ வள்ளல் போற்றி – திருவா:5 69/3
வள்ளல் வரவர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே – திருவா:10 19/2
முத்தி முழு_முதல் உத்தரகோசமங்கை வள்ளல்
புத்தி புகுந்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ – திருவா:13 19/3,4
வான் பழித்து இ மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல்
ஊன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு-அது ஆய ஒருத்தன் – திருவா:18 4/2,3
மன்னன் பரி மிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துறை மேய – திருவா:18 7/3
தரும் பரியின் மேல் வந்த வள்ளல்
மருவும் பெருந்துறையை வாழ்த்து-மின்கள் வாழ்த்த – திருவா:48 2/2,3
மேல்


வள (1)

அளப்பு_அரும் தன்மை வள பெரும் காட்சி – திருவா:3/2
மேல்


வளம் (1)

வானோர்களும் அறியாதது ஓர் வளம் ஈந்தனன் எனக்கே – திருவா:34 2/4
மேல்


வளர் (2)

மது வளர் பொழில் திரு உத்தரகோசமங்கை உள்ளாய் திருப்பெருந்துறை மன்னா – திருவா:20 7/3
ஓதி பணிந்து அலர் தூவி ஏத்த ஒளி வளர் சோதி எம் ஈசன் மன்னும் – திருவா:43 7/2
மேல்


வளர்கின்ற (1)

வளர்கின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இ-பால் – திருவா:6 4/1
மேல்


வளர்த்தது (1)

பிச்சன் ஆக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு உரியன் ஆக்கினாய் தாம் வளர்த்தது ஓர் – திருவா:5 96/3
மேல்


வளர்த்தனை (1)

தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றி – திருவா:4/87
மேல்


வளர்த்து (1)

பேதித்து நம்மை வளர்த்து எடுத்த பெய்_வளை-தன் – திருவா:7 14/7
மேல்


வளர்ந்தாய் (1)

வல்லையாய் வளர்ந்தாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 4/4
மேல்


வளர்ந்து (1)

மருவு இனிய மலர் பாதம் மனத்தில் வளர்ந்து உள் உருக – திருவா:38 9/1
மேல்


வளர்ப்பவனே (1)

வாருறு_பூண்_முலையாள்_பங்க என்னை வளர்ப்பவனே – திருவா:6 3/4
மேல்


வளர்ப்போன் (1)

மருவி எ பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க – திருவா:3/48
மேல்


வளர (1)

ஓங்கி உளத்து ஒளி வளர உலப்பு இலா அன்பு அருளி – திருவா:31 9/2
மேல்


வளருதியோ (1)

மாதே வளருதியோ வன் செவியோ நின் செவி-தான் – திருவா:7 1/3
மேல்


வளி (1)

வான் ஆகி மண் ஆகி வளி ஆகி ஒளி ஆகி – திருவா:5 15/1
மேல்


வளியிடை (1)

வளியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி – திருவா:4/140
மேல்


வளியின் (1)

எறியது வளியின்
கொட்க பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் – திருவா:3/11,12
மேல்


வளை (6)

வார்த்தையும் பேசி வளை சிலம்ப வார் கலைகள் – திருவா:7 12/5
கை ஆர் வளை சிலம்ப காது ஆர் குழை ஆட – திருவா:8 13/1
சூடகம் தோள் வளை ஆர்ப்பஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்பஆர்ப்ப – திருவா:9 7/1
வாள் தடம் கண் மட மங்கை நல்லீர் வரி வளை ஆர்ப்ப வண் கொங்கை பொங்க – திருவா:9 8/1
புன வேய் அன வளை தோளியோடும் புகுந்தருளி – திருவா:11 10/2
வன் புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளை கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன் – திருவா:35 3/1
மேல்


வளை-தன் (1)

பேதித்து நம்மை வளர்த்து எடுத்த பெய்_வளை-தன் – திருவா:7 14/7
மேல்


வளைக்கையானொடு (1)

வளைக்கையானொடு மலரவன் அறியா வானவா மலை மாது ஒரு பாகா – திருவா:23 10/3
மேல்


வளைந்தது (1)

வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் – திருவா:14 1/1
மேல்


வளையார் (1)

கொந்து குழல் கோல் வளையார் குவி முலை மேல் விழுவேனை – திருவா:51 6/2
மேல்


வளையாள் (1)

குலம் பாடி கொக்கு_இறகும் பாடி கோல் வளையாள்
நலம் பாடி நஞ்சு உண்டவா பாடி நாள்-தோறும் – திருவா:11 20/1,2
மேல்


வளையீர் (1)

புஞ்சம் ஆர் வெள் வளையீர் பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 4/6
மேல்


வளையும் (2)

சூலமும் தொக்க வளையும் உடை தொன்மை – திருவா:10 18/3
மங்கை-மார் கையில் வளையும் கொண்டு எம் உயிரும் கொண்டு எம் பணிகொள்வான் – திருவா:42 3/3
மேல்


வற்றல் (1)

வாடிவாடி வழி அற்றே வற்றல் மரம் போல் நிற்பேனோ – திருவா:32 11/2
மேல்


வற்றி (1)

வெள்ளத்துள் நா வற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்று துன்பத்தின்றும் – திருவா:6 14/1
மேல்


வற்றியும் (1)

கான் நின்று வற்றியும் புற்று எழுந்தும் காண்பு_அரிய – திருவா:8 4/2
மேல்


வன் (7)

மாதே வளருதியோ வன் செவியோ நின் செவி-தான் – திருவா:7 1/3
வன் நெஞ்ச பேதையர் போல் வாளா கிடத்தியால் – திருவா:7 7/7
வன் பராய் முருடு ஒக்கும் என் சிந்தை மர கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது – திருவா:23 4/3
மாழை மை பாவிய கண்ணியர் வன் மத்து இட உடைந்து – திருவா:24 6/1
வன் புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளை கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன் – திருவா:35 3/1
பூ அலர் கொன்றை அம் மாலை மார்பன் போர் உகிர் வன் புலி கொன்ற வீரன் – திருவா:43 8/1
மாது நல்லாள் உமை மங்கை_பங்கன் வன் பொழில் சூழ் தென் பெருந்துறை கோன் – திருவா:43 8/2
மேல்


வன (2)

பூண் ஆர் வன முலையீர் பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 5/6
மாய வன பரி மேற்கொண்டு மற்று அவர் கைக்கொளலும் – திருவா:36 7/1
மேல்


வனப்பு (1)

வல்லாளன் ஆய் வந்து வனப்பு எய்தி இருக்கும்வண்ணம் – திருவா:31 4/2

மேல்