வே – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வேகம் 1
வேங்கையின் 1
வேசற்றேன் 1
வேசறுவேனை 1
வேட்கை 3
வேட்ட 1
வேட்டான் 1
வேட்டு 1
வேடத்தர் 1
வேடத்து 1
வேடம் 3
வேடமொடு 1
வேடற்கு 1
வேடன் 1
வேடனார் 1
வேடு 1
வேடுவன் 2
வேண்ட 2
வேண்டா 2
வேண்டாது 2
வேண்டார்-தமை 1
வேண்டாவோ 4
வேண்டி 4
வேண்டிய 1
வேண்டிலேன் 1
வேண்டின் 1
வேண்டு 2
வேண்டும் 8
வேண்டும்தனையும் 1
வேண்டுமே 1
வேண்டுவனே 1
வேண்டேன் 9
வேத 5
வேதகம் 1
வேதங்கள் 2
வேதம் 2
வேதமும் 1
வேதனையில் 2
வேதி 1
வேதியரும் 1
வேதியன் 4
வேதியனை 4
வேந்தன் 2
வேந்தனே 1
வேய் 1
வேய 1
வேர் 5
வேர்க்கின்ற 1
வேரறுத்து 3
வேரறுப்பவனே 1
வேரொடும் 1
வேல் 8
வேலம்புத்தூர் 1
வேலன் 1
வேலும் 1
வேலை 2
வேவ 1
வேழத்து 1
வேள் 2
வேள்வி 6
வேள்வியில் 1
வேள்வியினில் 1
வேள்வியும் 1
வேளாது 1
வேற்று 1
வேறு 3
வேறுபட்டேனை 1
வேறுவேறு 3
வேறே 1
வேனல் 1
வேனில் 1

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

வேகம் (1)

வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தன் அடி வெல்க – திருவா:1/6
மேல்


வேங்கையின் (1)

விடையவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விறல் வேங்கையின் தோல் – திருவா:6 1/2
மேல்


வேசற்றேன் (1)

இரை தேர் கொக்கு ஒத்து இரவு பகல் ஏசற்று இருந்தே வேசற்றேன்
கரை சேர் அடியார் களி சிறப்ப காட்சி கொடுத்து உன் அடியேன்-பால் – திருவா:21 5/2,3
மேல்


வேசறுவேனை (1)

வேசறுவேனை விடுதி கண்டாய் செம் பவள வெற்பின் – திருவா:6 50/2
மேல்


வேட்கை (3)

முதலை செம் வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கி – திருவா:6 41/1
வெருவரேன் வேட்கை வந்தால் வினை கடல் கொளினும் அஞ்சேன் – திருவா:35 2/1
விடு-மின் வெகுளி வேட்கை நோய் மிகவே காலம் இனி இல்லை – திருவா:45 5/1
மேல்


வேட்ட (1)

வெள்ளம் தாழ் விரி சடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே என கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய் – திருவா:5 21/1
மேல்


வேட்டான் (1)

உலகு அறிய தீ வேட்டான் என்னும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 13/2
மேல்


வேட்டு (1)

மா வேட்டு ஆகிய ஆகமம் வாங்கியும் – திருவா:2/18
மேல்


வேடத்தர் (1)

தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர்
ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 9/1,2
மேல்


வேடத்து (1)

சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு – திருவா:2/93
மேல்


வேடம் (3)

வித்தக வேடம் காட்டிய இயல்பும் – திருவா:2/49
வேடம் இருந்த ஆறு அன்னே என்னும் – திருவா:17 4/2
வேடம் இருந்த ஆறு கண்டுகண்டு என் உள்ளம் – திருவா:17 4/3
மேல்


வேடமொடு (1)

கிராத வேடமொடு கிஞ்சுக_வாயவள் – திருவா:2/15
மேல்


வேடற்கு (1)

வில் பொரு வேடற்கு ஈந்த விளைவும் – திருவா:2/32
மேல்


வேடன் (1)

காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலை வாணன் – திருவா:48 3/1
மேல்


வேடனார் (1)

விருப்புற்று வேடனார் சேடு எறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு – திருவா:15 3/3
மேல்


வேடு (1)

வேடு உரு ஆகி மகேந்திரத்து மிகு குறை வானவர் வந்து தன்னை – திருவா:43 4/1
மேல்


வேடுவன் (2)

வேடுவன் ஆகி வேண்டு உரு கொண்டு – திருவா:2/64
வேவ திரிபுரம் செற்ற வில்லி வேடுவன் ஆய் கடி நாய்கள் சூழ – திருவா:43 6/1
மேல்


வேண்ட (2)

வேண்ட தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ – திருவா:33 6/1
வேண்ட தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ – திருவா:33 6/1
மேல்


வேண்டா (2)

புகவே வேண்டா புலன்களில் நீர் புயங்க பெருமான் பூம் கழல்கள் – திருவா:45 2/1
மிகவே நினை-மின் மிக்க எல்லாம் வேண்டா போக விடு-மின்கள் – திருவா:45 2/2
மேல்


வேண்டாது (2)

வேண்டாது ஒன்றும் வேண்டாது மிக்க அன்பே மேவுதலே – திருவா:32 4/4
வேண்டாது ஒன்றும் வேண்டாது மிக்க அன்பே மேவுதலே – திருவா:32 4/4
மேல்


வேண்டார்-தமை (1)

வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டார்-தமை நாளும் – திருவா:34 7/2
மேல்


வேண்டாவோ (4)

பிழைத்தால் பொறுக்க வேண்டாவோ பிறை சேர் சடையாய் முறையோ என்று – திருவா:33 1/3
தேறும் வகை என் சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ – திருவா:33 5/4
நாயேன் அடிமை உடன் ஆக ஆண்டாய் நான்-தான் வேண்டாவோ – திருவா:50 5/4
கோவே அருள வேண்டாவோ கொடியேன் கெடவே அமையுமே – திருவா:50 6/1
மேல்


வேண்டி (4)

தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி
சூழ்த்த மதுகரம் முரலும் தாரோயை நாய்_அடியேன் – திருவா:5 16/2,3
போகம் வேண்டி வேண்டிலேன் புரந்தராதி இன்பமும் – திருவா:5 72/1
வேண்டும் அயன் மாற்கு அரியோய் நீ வேண்டி என்னை பணிகொண்டாய் – திருவா:33 6/2
வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால் – திருவா:33 6/3
மேல்


வேண்டிய (1)

வேண்டிய போதே விலக்கு இலை வாய்தல் விரும்பு-மின் தாள் – திருவா:36 6/3
மேல்


வேண்டிலேன் (1)

போகம் வேண்டி வேண்டிலேன் புரந்தராதி இன்பமும் – திருவா:5 72/1
மேல்


வேண்டின் (1)

வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால் – திருவா:33 6/3
மேல்


வேண்டு (2)

வேடுவன் ஆகி வேண்டு உரு கொண்டு – திருவா:2/64
மெய்க்காட்டிட்டு வேண்டு உரு கொண்டு – திருவா:2/66
மேல்


வேண்டும் (8)

அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி – திருவா:4/168
வேண்டும் நின் கழல்-கண் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்ம்மையே – திருவா:5 74/1
இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 3/8
வேண்டும் வேண்டும் மெய் அடியாருள்ளே விரும்பி எனை அருளால் – திருவா:32 4/1
வேண்டும் வேண்டும் மெய் அடியாருள்ளே விரும்பி எனை அருளால் – திருவா:32 4/1
பெறவே வேண்டும் மெய் அன்பு பேரா ஒழியாய் பிரிவு இல்லா – திருவா:32 6/3
வேண்டும் அயன் மாற்கு அரியோய் நீ வேண்டி என்னை பணிகொண்டாய் – திருவா:33 6/2
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில் அதுவும் உன்-தன் விருப்பு அன்றே – திருவா:33 6/4
மேல்


வேண்டும்தனையும் (1)

வேண்டும்தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரை ஆர் மலர் தூவி – திருவா:27 3/3
மேல்


வேண்டுமே (1)

வெருளாவண்ணம் மெய் அன்பை உடையாய் பெற நான் வேண்டுமே – திருவா:32 3/4
மேல்


வேண்டுவனே (1)

கற்றாவின் மனம் போல கசிந்து உருக வேண்டுவனே – திருவா:39 3/4
மேல்


வேண்டேன் (9)

வானேயும் பெறில் வேண்டேன் மண் ஆள்வான் மதித்தும் இரேன் – திருவா:5 12/2
வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் – திருவா:34 7/1
வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் – திருவா:34 7/1
வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் – திருவா:34 7/1
வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டார்-தமை நாளும் – திருவா:34 7/2
உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் – திருவா:39 3/1
உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் – திருவா:39 3/1
உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன்
கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும் – திருவா:39 3/1,2
கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும் – திருவா:39 3/2
மேல்


வேத (5)

மின்னவனே விட்டிடுதி கண்டாய் மிக்க வேத மெய்ந்நூல் – திருவா:6 43/2
விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை – திருவா:7 4/5
வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் – திருவா:7 10/4
வேத பொருள் பாடி அ பொருள் ஆமா பாடி – திருவா:7 14/4
வேத மொழியர் வெண்ணீற்றர் செம் மேனியர் – திருவா:17 1/1
மேல்


வேதகம் (1)

விண் களிகூர்வது ஒர் வேதகம் வந்து வெளிப்படும் ஆகாதே – திருவா:49 1/7
மேல்


வேதங்கள் (2)

மெய்யா விமலா விடை பாகா வேதங்கள்
ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே – திருவா:1/34,35
வேதங்கள் தொழுது ஏத்தும் விளங்கு தில்லை கண்டேனே – திருவா:31 10/4
மேல்


வேதம் (2)

வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலம் இட்டு – திருவா:5 75/1
விடையனே விடம் உண்டு வேதம் விளைந்த விண்ணவர் வேந்தனே – திருவா:30 8/1
மேல்


வேதமும் (1)

வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையும் ஆயினார்க்கு – திருவா:9 20/1
மேல்


வேதனையில் (2)

வினை பிறவி என்கின்ற வேதனையில் அகப்பட்டு – திருவா:31 2/1
வேதனையில் அகப்பட்டு வெந்து விழ கடவேனை – திருவா:51 12/2
மேல்


வேதி (1)

வேதி போற்றி விமலா போற்றி – திருவா:4/106
மேல்


வேதியரும் (1)

விரதமே பரம் ஆக வேதியரும்
சரதம் ஆகவே சாத்திரம் காட்டினர் – திருவா:4/50,51
மேல்


வேதியன் (4)

வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும் – திருவா:3/7
மெய் தரு வேதியன் ஆகி வினை கெட – திருவா:4/88
சாதியும் வேதியன் தாதை-தனை தாள் இரண்டும் – திருவா:15 7/2
வெளிய நீறு ஆடும் மேனி வேதியன் பாதம் நண்ணி – திருவா:35 4/2
மேல்


வேதியனை (4)

வெள்ளத்து அழுத்தி வினை கடிந்த வேதியனை
தில்லை நகர் புக்கு சிற்றம்பலம் மன்னும் – திருவா:8 5/4,5
மேயானை வேதியனை மாது இருக்கும் பாதியனை – திருவா:8 7/3
விண் ஆளும் தேவர்க்கும் மேல் ஆய வேதியனை
மண் ஆளும் மன்னவர்க்கும் மாண்பு ஆகி நின்றானை – திருவா:8 10/1,2
மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை
ஐயாறு அமர்ந்தானை பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 13/5,6
மேல்


வேந்தன் (2)

வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தன் அடி வெல்க – திருவா:1/6
வேந்தன் ஆய் வெளியே என் முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே – திருவா:41 2/4
மேல்


வேந்தனே (1)

விடையனே விடம் உண்டு வேதம் விளைந்த விண்ணவர் வேந்தனே
இடையிலே உனக்கு அன்புசெய்து பெருந்துறைக்கு அன்று இருந்திலேன் – திருவா:30 8/1,2
மேல்


வேய் (1)

புன வேய் அன வளை தோளியோடும் புகுந்தருளி – திருவா:11 10/2
மேல்


வேய (1)

வேய தோள் உமை பங்கன் எங்கள் திருப்பெருந்துறை மேவினான் – திருவா:42 5/2
மேல்


வேர் (5)

இரு வினை மா மரம் வேர் பறித்து எழுந்து – திருவா:3/87
துடித்த ஆறும் துகில் இறையே சோர்ந்த ஆறும் முகம் குறு வேர்
பொடித்த ஆறும் இவை உணர்ந்து கேடு என்-தனக்கே சூழ்ந்தேனே – திருவா:5 57/3,4
வேர் உறுவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் – திருவா:6 3/2
கரு வேர் அறுத்த பின் யாவரையும் கண்டதில்லை – திருவா:11 2/2
பாச வேர் அறுக்கும் பழம் பொருள் தன்னை பற்றும் ஆறு அடியனேற்கு அருளி – திருவா:37 7/1
மேல்


வேர்க்கின்ற (1)

வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ – திருவா:6 8/2
மேல்


வேரறுத்து (3)

பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேரறுத்து பெரும் பிச்சு – திருவா:24 3/1
பிறவி வேரறுத்து என் குடி முழுது ஆண்ட பிஞ்ஞகா பெரிய எம் பொருளே – திருவா:37 6/2
முன்னை வினை இரண்டும் வேரறுத்து முன் நின்றான் – திருவா:47 4/1
மேல்


வேரறுப்பவனே (1)

செறுப்பவனே நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேரறுப்பவனே
உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 2/3,4
மேல்


வேரொடும் (1)

விடங்க என்-தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும்
களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 19/2,3
மேல்


வேல் (8)

பொருது அலை மூ_இலை வேல் வலன் ஏந்தி பொலிபவனே – திருவா:6 9/4
அடும் தகை வேல் வல்ல உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 12/3
முழுது அயில் வேல் கண்ணியர் என்னும் மூரி தழல் முழுகும் – திருவா:6 44/1
சின வேல் கண் நீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 10/4
ஊன் புக்க வேல் காளிக்கு ஊட்டு ஆம் காண் சாழலோ – திருவா:12 14/4
போர் ஆர் வேல் கண் மடவீர் பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 1/6
போரில் பொலியும் வேல் கண்ணாள் பங்கன் புயங்கன் அருள் அமுதம் – திருவா:45 9/2
இருந்து உறையுள் வேல் மடுத்து என் சிந்தனைக்கே கோத்தான் – திருவா:47 3/3
மேல்


வேலம்புத்தூர் (1)

வேலம்புத்தூர் விட்டேறு அருளி – திருவா:2/29
மேல்


வேலன் (1)

அந்தரர் கோன் அயன்-தன் பெருமான் ஆழியான் நாதன் நல் வேலன் தாதை – திருவா:9 3/3
மேல்


வேலும் (1)

வன் புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளை கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன் – திருவா:35 3/1
மேல்


வேலை (2)

வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் – திருவா:4/29
விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சு உண் – திருவா:6 46/2
மேல்


வேவ (1)

வேவ திரிபுரம் செற்ற வில்லி வேடுவன் ஆய் கடி நாய்கள் சூழ – திருவா:43 6/1
மேல்


வேழத்து (1)

பொள்ளல் நல் வேழத்து உரியாய் புலன் நின்-கண் போதல் ஒட்டா – திருவா:6 24/3
மேல்


வேள் (2)

வேனல் வேள் மலர் கணைக்கும் வெள் நகை செம் வாய் கரிய – திருவா:5 19/1
வேனில் வேள் கணை கிழித்திட மதி சுடும் அது-தனை நினையாதே – திருவா:5 40/1
மேல்


வேள்வி (6)

சாவ முன் நாள் தக்கன் வேள்வி தகர் தின்று நஞ்சம் அஞ்சி – திருவா:5 4/1
சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் – திருவா:14 5/1
கலங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீ பற – திருவா:14 7/3
வெம் சின வேள்வி வியாத்திரனார் தலை – திருவா:14 10/1
மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீ பற – திருவா:14 15/3
மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தீ பற – திருவா:14 16/3
மேல்


வேள்வியில் (1)

புரந்தரன் வேள்வியில் உந்தீ பற – திருவா:14 14/3
மேல்


வேள்வியினில் (1)

சந்திரனை தேய்த்தருளி தக்கன்-தன் வேள்வியினில்
இந்திரனை தோள் நெரித்திட்டு எச்சன் தலை அரிந்து – திருவா:8 15/1,2
மேல்


வேள்வியும் (1)

வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையும் ஆயினார்க்கு – திருவா:9 20/1
மேல்


வேளாது (1)

உலகு அறிய தீ வேளாது ஒழிந்தனனேல் உலகு அனைத்தும் – திருவா:12 13/3
மேல்


வேற்று (1)

வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள் கிடப்ப – திருவா:1/84
மேல்


வேறு (3)

வேறு இலா பத பரிசு பெற்ற நின் மெய்ம்மை அன்பர் உன் மெய்ம்மை மேவினார் – திருவா:5 91/2
விண் ஆகி மண் ஆகி இத்தனையும் வேறு ஆகி – திருவா:7 18/6
வேறு ஓர் பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்ம்மை உன்னை விரித்து உரைக்கின் – திருவா:33 5/3
மேல்


வேறுபட்டேனை (1)

வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே – திருவா:6 11/2
மேல்


வேறுவேறு (3)

வேறுவேறு உருவும் வேறுவேறு இயற்கையும் – திருவா:2/23
வேறுவேறு உருவும் வேறுவேறு இயற்கையும் – திருவா:2/23
வேறுவேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின – திருவா:4/45
மேல்


வேறே (1)

வெள்ள பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள் – திருவா:10 16/3
மேல்


வேனல் (1)

வேனல் வேள் மலர் கணைக்கும் வெள் நகை செம் வாய் கரிய – திருவா:5 19/1
மேல்


வேனில் (1)

வேனில் வேள் கணை கிழித்திட மதி சுடும் அது-தனை நினையாதே – திருவா:5 40/1

மேல்