வி – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விக்கினேன் 1
விகார 3
விகிர்தா 3
விச்சகத்து 1
விச்சு 1
விச்சு-அது 1
விச்சை 2
விச்சை-தானே 1
விச்சைதான் 1
விச்சையனே 1
விச்சையே 2
விசிறும் 2
விசும்பின் 1
விசும்பு 2
விசும்பே 1
விசும்பை 1
விசேடங்கள் 1
விசைத்து 1
விட்டிடுதி 12
விட்டிலின் 1
விட்டு 4
விட்டேறு 1
விட 2
விடக்கு 2
விடங்க 1
விடங்கா 1
விடம் 6
விடர் 1
விடல் 2
விடலேனை 1
விடலையே 1
விடற்கு 1
விடாத 1
விடாது 3
விடிலோ 1
விடின் 3
விடு 1
விடு-மின் 1
விடு-மின்கள் 1
விடுத்தலும் 1
விடுத்து 1
விடுதி 38
விடும் 2
விடுவாயோ 1
விடேல் 1
விடேன்-மின் 1
விடை 9
விடையவனே 1
விடையனே 1
விடையாய் 2
விடையான் 1
விடையானே 2
விடையானை 1
விண் 12
விண்-பால் 1
விண்டிலேன் 1
விண்டு 2
விண்ணக 1
விண்ணர் 1
விண்ணவர் 3
விண்ணவரும் 1
விண்ணாய் 1
விண்ணுக்கு 1
விண்ணும் 7
விண்ணே 1
விண்ணோர் 8
விண்ணோர்-தம் 1
விண்ணோர்க்கு 1
விண்ணோர்கள் 2
விண்ணோரும் 1
விண்ணோரை 2
வித்தக 2
வித்தகர் 1
வித்தகனார் 1
வித்தகனை 1
வித்தனை 1
வித்து 4
விதலை 1
விதி 4
விதிக்கு 1
விதிர்த்து 1
விதிர்விதிர்த்து 1
விதுவிதுப்பேனை 1
விம்மிவிம்மி 1
விமலனே 1
விமலா 4
வியந்து 2
வியப்பவும் 1
வியப்பு 1
வியன் 8
வியாத்திரனார் 1
விரதமே 1
விரப்பிப்பன் 1
விரலாட்கு 1
விரலாள் 1
விரலியும் 1
விரவார் 2
விரவிய 1
விரவுவார் 1
விராவு 1
விரி 5
விரித்து 1
விரிதலையேனை 1
விரிந்தன 1
விரிந்தே 1
விரிந்தோன் 2
விரிப்பார் 1
விரிய 1
விருகம் 1
விருத்தனே 1
விருந்தாயே 1
விருந்தினன் 1
விருந்தினனேனை 1
விருப்பன் 1
விருப்பிலேனை 1
விருப்பு 2
விருப்பும் 1
விருப்புற்று 1
விருப்பொடு 1
விரும்பி 2
விரும்பு 2
விரும்பு-மின் 1
விரும்பும் 1
விரை 10
விரைகின்றேன் 2
வில் 2
வில்லா 1
வில்லி 2
வில்லு 1
விலக்கு 1
விலங்கல் 1
விலங்கினேன் 1
விலங்கு 1
விலங்குகின்றேனை 1
விழ 5
விழாவண்ணம் 1
விழி 1
விழித்த 1
விழித்திருந்து 1
விழித்திருந்தேனை 1
விழித்திருப்ப 1
விழு 6
விழுகின்ற 1
விழுங்க 1
விழுங்கியும் 1
விழுங்குகின்றேன் 1
விழுங்கும் 1
விழுது 1
விழுந்திலேன் 1
விழுந்து 1
விழும் 2
விழுமியது 1
விழுவேனை 2
விழைதருவேனை 1
விள்ளக்கிலேனை 1
விள்ளேன் 1
விளக்கின் 1
விளக்கே 2
விளங்க 3
விளங்கி 2
விளங்கு 3
விளங்கும் 1
விளம்பேனே 2
விளரி 1
விளவு 1
விளாக்கைத்து 1
விளாவி 1
விளைத்தும் 1
விளைந்த 2
விளைந்தது 1
விளைந்தாய் 1
விளைந்திடும் 1
விளையாட்டில் 1
விளையாட்டை 1
விளையாடல் 1
விளையாடி 2
விளையாடும் 1
விளையாமல் 1
விளைவது 1
விளைவின் 1
விளைவு 2
விளைவும் 1
விளைவே 1
விற்று 2
விற்றுக்கொள் 1
விறல் 1
வினவின் 1
வினை 29
வினை_கேடன் 1
வினைக்கு 1
வினைக்குள் 1
வினைக்கேடரும் 1
வினைக்கேடனேன் 1
வினைகள் 1
வினையனேனுடைய 1
வினையிலே 1
வினையின் 1
வினையேன் 9
வினையேனுடைய 1
வினையேனே 1
வினையேனை 1
வினையை 9

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

விக்கினேன் (1)

விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதி இன்மையால் – திருவா:24 10/2
மேல்


விகார (3)

வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள் கிடப்ப – திருவா:1/84
சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த – திருவா:10 6/3
பந்த_விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 3/1
மேல்


விகிர்தா (3)

மின் ஆர் உருவ விகிர்தா போற்றி – திருவா:4/96
விரை சேர் சரண விகிர்தா போற்றி – திருவா:4/105
மெய்யனே விகிர்தா மேருவே வில்லா மேலவர் புரங்கள் மூன்று எரித்த – திருவா:29 7/1
மேல்


விச்சகத்து (1)

விச்சகத்து அரி அயனும் எட்டாத தன் விரை மலர் கழல் காட்டி – திருவா:41 9/3
மேல்


விச்சு (1)

விச்சு கேடு பொய்க்கு ஆகாது என்று இங்கு எனை வைத்தாய் – திருவா:5 81/1
மேல்


விச்சு-அது (1)

விச்சு-அது இன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் – திருவா:5 96/1
மேல்


விச்சை (2)

வந்து எனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்த விச்சை மால் அமுத பெரும் கடலே மலையே உன்னை – திருவா:5 26/3
கல்லை மென் கனி ஆக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பன் ஆக்கினாய் – திருவா:5 94/2
மேல்


விச்சை-தானே (1)

மீட்டேயும் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டான் எம்பெருமான் செய்திட்ட விச்சை-தானே – திருவா:5 28/4
மேல்


விச்சைதான் (1)

விச்சைதான் இது ஒப்பது உண்டோ கேட்கின் மிகு காதல் அடியார்-தம் அடியன் ஆக்கி – திருவா:5 29/1
மேல்


விச்சையனே (1)

விச்சையனே விட்டிடுதி கண்டாய் வெளியாய் கரியாய் – திருவா:6 31/2
மேல்


விச்சையே (2)

விருப்பும் உண்டு நின்-கண் என்-கண் என்பது என்ன விச்சையே – திருவா:5 80/4
ஞான நாடகம் ஆடுவித்தவா நைய வையகத்துடைய விச்சையே – திருவா:5 95/4
மேல்


விசிறும் (2)

ஆரா_அமுது ஆய் அலை கடல்-வாய் மீன் விசிறும்
பேர் ஆசை வாரியனை பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 2/5,6
மணி வலை கொண்டு வான் மீன் விசிறும் வகை அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 3/4
மேல்


விசும்பின் (1)

காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண் ஆர் விசும்பின் விண்ணோர்க்கு எல்லாம் – திருவா:27 10/1
மேல்


விசும்பு (2)

பாரார் விசும்பு உள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார் – திருவா:8 2/1
நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் – திருவா:15 5/1
மேல்


விசும்பே (1)

ஞாலமே விசும்பே இவை வந்து போம் – திருவா:5 43/3
மேல்


விசும்பை (1)

நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை
தனை ஒப்பாரை இல்லா தனியை நோக்கி தழைத்து தழுத்த கண்டம் – திருவா:27 7/1,2
மேல்


விசேடங்கள் (1)

வணங்கி யாம் விசேடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு – திருவா:5 75/3
மேல்


விசைத்து (1)

கால் விசைத்து ஓடி கடல் புக மண்டி – திருவா:2/135
மேல்


விட்டிடுதி (12)

விடையவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விறல் வேங்கையின் தோல் – திருவா:6 1/2
வெறுத்து எனை நீ விட்டிடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி – திருவா:6 6/2
மெய்யவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விடம் உண் மிடற்று – திருவா:6 7/2
மின்னை ஒப்பாய் விட்டிடுதி கண்டாய் உவமிக்கின் மெய்யே – திருவா:6 16/2
வெருளே எனை விட்டிடுதி கண்டாய் மெய்ம்மையார் விழுங்கும் – திருவா:6 17/2
எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து – திருவா:6 21/2
வெண்மையனே விட்டிடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு – திருவா:6 22/2
விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் பொன்னின் மின்னு கொன்றை – திருவா:6 29/2
விச்சையனே விட்டிடுதி கண்டாய் வெளியாய் கரியாய் – திருவா:6 31/2
விடற்கு அரியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழு தொண்டர்க்கு அல்லால் – திருவா:6 32/2
விரும்பு அரனே விட்டிடுதி கண்டாய் மென் முயல் கறையின் – திருவா:6 35/2
மின்னவனே விட்டிடுதி கண்டாய் மிக்க வேத மெய்ந்நூல் – திருவா:6 43/2
மேல்


விட்டிலின் (1)

செழிகின்ற தீ புகு விட்டிலின் சில் மொழியாரில் பல் நாள் – திருவா:6 5/1
மேல்


விட்டு (4)

பாணனேன் படிற்று ஆக்கையை விட்டு உனை – திருவா:5 44/3
ஒன்று ஆய் முளைத்து எழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு
நன்று ஆக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த – திருவா:10 8/1,2
பப்பு அற விட்டு இருந்து உணரும் நின் அடியார் பந்தனை வந்து அறுத்தார் அவர் பலரும் – திருவா:20 6/1
போவோம் காலம் வந்தது காண் பொய் விட்டு உடையான் கழல் புகவே – திருவா:45 1/4
மேல்


விட்டேறு (1)

வேலம்புத்தூர் விட்டேறு அருளி – திருவா:2/29
மேல்


விட (2)

விட உளே உருக்கி என்னை ஆண்டிடவேண்டும் போற்றி – திருவா:5 64/2
பொய் எலாம் விட திருவருள் தந்து தன் பொன் அடி_இணை காட்டி – திருவா:41 1/3
மேல்


விடக்கு (2)

வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள் கிடப்ப – திருவா:1/84
விதலை செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன் மிடைந்த – திருவா:6 41/2
மேல்


விடங்க (1)

விடங்க என்-தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும் – திருவா:6 19/2
மேல்


விடங்கா (1)

கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி – திருவா:4/160
மேல்


விடம் (6)

நல்குரவு என்னும் தொல் விடம் பிழைத்தும் – திருவா:4/40
கலா_பேதத்த கடு விடம் எய்தி – திருவா:4/57
மெய்யவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விடம் உண் மிடற்று – திருவா:6 7/2
நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே அடையார் புரம் எரித்த – திருவா:23 3/3
மாயனே மறி கடல் விடம் உண்ட வானவா மணி கண்டத்து எம் அமுதே – திருவா:23 7/1
விடையனே விடம் உண்டு வேதம் விளைந்த விண்ணவர் வேந்தனே – திருவா:30 8/1
மேல்


விடர் (1)

விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் – திருவா:6 38/2
மேல்


விடல் (2)

விடல் அரியேனை விடுதி கண்டாய் விடல் இல் அடியார் – திருவா:6 13/2
விடல் அரியேனை விடுதி கண்டாய் விடல் இல் அடியார் – திருவா:6 13/2
மேல்


விடலேனை (1)

விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் – திருவா:6 38/2
மேல்


விடலையே (1)

விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பு_இல் – திருவா:5 61/2
மேல்


விடற்கு (1)

விடற்கு அரியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழு தொண்டர்க்கு அல்லால் – திருவா:6 32/2
மேல்


விடாத (1)

சாதி விடாத குணங்கள் நம்மோடு சலித்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 8/2
மேல்


விடாது (3)

கொடிறும் பேதையும் கொண்டது விடாது எனும் – திருவா:4/63
விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினையனேனுடைய மெய்ப்பொருளே – திருவா:37 2/1
முடை விடாது அடியேன் மூத்து அற மண் ஆய் முழு புழு குரம்பையில் கிடந்து – திருவா:37 2/2
மேல்


விடிலோ (1)

வெற்று அடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் – திருவா:6 23/2
மேல்


விடின் (3)

விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சு உண் – திருவா:6 46/2
வீர என்-தன்னை விடுதி கண்டாய் விடின் என்னை மிக்கார் – திருவா:6 48/2
விரப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெம் கரியின் – திருவா:6 49/2
மேல்


விடு (1)

தூய மேனி சுடர் விடு சோதி – திருவா:2/112
மேல்


விடு-மின் (1)

விடு-மின் வெகுளி வேட்கை நோய் மிகவே காலம் இனி இல்லை – திருவா:45 5/1
மேல்


விடு-மின்கள் (1)

மிகவே நினை-மின் மிக்க எல்லாம் வேண்டா போக விடு-மின்கள்
நகவே ஞாலத்துள் புகுந்து நாயே அனைய நமை ஆண்ட – திருவா:45 2/2,3
மேல்


விடுத்தலும் (1)

தச்சு விடுத்தலும் தாம் அடியிட்டலும் – திருவா:14 3/1
மேல்


விடுத்து (1)

ஐம்புலன் செல விடுத்து அரு வரை-தொறும் போய் – திருவா:3/136
மேல்


விடுதி (38)

விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழு தொழும்பின் – திருவா:6 2/2
வேர் உறுவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் – திருவா:6 3/2
மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண் மதி கொழுந்து ஒன்று – திருவா:6 4/2
விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறி வாய் அறுகால் – திருவா:6 5/2
வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ – திருவா:6 8/2
விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூ_உலகுக்கு – திருவா:6 9/2
மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அளி தேர் விளரி – திருவா:6 10/2
வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே – திருவா:6 11/2
விடும் தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ – திருவா:6 12/2
விடல் அரியேனை விடுதி கண்டாய் விடல் இல் அடியார் – திருவா:6 13/2
விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் – திருவா:6 14/2
வெளி வந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய் சுடருக்கு எல்லாம் – திருவா:6 15/2
விருந்தினனேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதா – திருவா:6 18/2
விடங்க என்-தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும் – திருவா:6 19/2
வெம்புகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா – திருவா:6 20/2
வெற்று அடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் – திருவா:6 23/2
வெள்ளனலேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மா தட கை – திருவா:6 24/2
வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க – திருவா:6 25/2
வெரு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி – திருவா:6 26/2
விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் மெய் முழுதும் கம்பித்து – திருவா:6 27/2
விலங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் – திருவா:6 28/2
வித்து உறுவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலை மிலைச்சி – திருவா:6 30/2
மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர் தாள் – திருவா:6 33/2
விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரை ஆர்ந்து இனிய – திருவா:6 34/2
வெதும்புறுவேனை விடுதி கண்டாய் விரை ஆர் நறவம் – திருவா:6 36/2
விரை சேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெள் நகை கரும் கண் – திருவா:6 37/2
விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் – திருவா:6 38/2
வினை துணையேனை விடுதி கண்டாய் வினையேனுடைய – திருவா:6 39/2
மிலைத்து அலைந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண் மதியின் ஒற்றை – திருவா:6 40/2
விதலை செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன் மிடைந்த – திருவா:6 41/2
விதி அடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலை முழையில் – திருவா:6 42/2
விழுது அனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர் தாள் – திருவா:6 44/2
வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி – திருவா:6 45/2
விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சு உண் – திருவா:6 46/2
விழித்திருந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண் மணி பணிலம் – திருவா:6 47/2
வீர என்-தன்னை விடுதி கண்டாய் விடின் என்னை மிக்கார் – திருவா:6 48/2
விரப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெம் கரியின் – திருவா:6 49/2
வேசறுவேனை விடுதி கண்டாய் செம் பவள வெற்பின் – திருவா:6 50/2
மேல்


விடும் (2)

விடும் தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ – திருவா:6 12/2
மண் மேல் யாக்கை விடும் ஆறும் வந்து உன் கழற்கே புகும் ஆறும் – திருவா:33 9/3
மேல்


விடுவாயோ (1)

புன்மையேனை ஆண்டு ஐயா புறமே போக விடுவாயோ
என்னை நோக்குவார் யாரே என் நான் செய்கேன் எம்பெருமான் – திருவா:5 59/2,3
மேல்


விடேல் (1)

பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே – திருவா:6 44/4
மேல்


விடேன்-மின் (1)

சுற்று-மின் சூழ்-மின் தொடர்-மின் விடேன்-மின்
பற்று-மின் என்றவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் – திருவா:3/144,145
மேல்


விடை (9)

மெய்யா விமலா விடை பாகா வேதங்கள் – திருவா:1/34
மங்கை_ஓர்_பங்க போற்றி மால் விடை ஊர்தி போற்றி – திருவா:5 65/3
ஆர்க்கின்ற தார் விடை உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 8/3
வானக மா மதி பிள்ளை பாடி மால் விடை பாடி வல கை ஏந்தும் – திருவா:9 17/2
தலையினால் நடந்தேன் விடை பாகா சங்கரா எண்_இல் வானவர்க்கு எல்லாம் – திருவா:23 3/2
பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன் போற்றி போற்றி என் போர் விடை பாகா – திருவா:23 6/2
மெய் நாள்-தொறும் பிரியா வினை கேடா விடை பாகா – திருவா:34 1/2
சின மால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறையும் – திருவா:34 3/3
விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினையனேனுடைய மெய்ப்பொருளே – திருவா:37 2/1
மேல்


விடையவனே (1)

விடையவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விறல் வேங்கையின் தோல் – திருவா:6 1/2
மேல்


விடையனே (1)

விடையனே விடம் உண்டு வேதம் விளைந்த விண்ணவர் வேந்தனே – திருவா:30 8/1
மேல்


விடையாய் (2)

வெள்ளம் தாழ் விரி சடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே என கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய் – திருவா:5 21/1
புளியம்பழம் ஒத்திருந்தேன் இருந்தும் விடையாய் பொடி ஆடி – திருவா:25 5/2
மேல்


விடையான் (1)

திண் போர் விடையான் சிவபுரத்தார் போர் ஏறு – திருவா:13 16/1
மேல்


விடையானே (2)

மழ விடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 10/4
விடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருந்துறையாய் அடியேன் நான் – திருவா:39 2/3
மேல்


விடையானை (1)

ஒல்லை விடையானை பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 5/6
மேல்


விண் (12)

விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் – திருவா:1/23
விண் முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன் – திருவா:3/114
மூவர் என்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண் ஆண்டு மண் மேல் – திருவா:5 4/3
சச்சையனே மிக்க தண் புனல் விண் கால் நிலம் நெருப்பு ஆம் – திருவா:6 31/1
விண் ஆகி மண் ஆகி இத்தனையும் வேறு ஆகி – திருவா:7 18/6
விண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் – திருவா:8 8/3
விண் ஆளும் தேவர்க்கும் மேல் ஆய வேதியனை – திருவா:8 10/1
ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர்-தம்மோடு ஆட்செய்யும் வண்ணங்கள் பாடி விண் மேல் – திருவா:9 16/1
விண் பட்ட பூத படை வீரபத்திரரால் – திருவா:13 4/3
ஓவி அவர் உன்னி நிற்ப ஒள் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி – திருவா:18 8/2
நிருத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றி_கண்ணனே விண் உளார் பிரானே – திருவா:29 2/1
விண் களிகூர்வது ஒர் வேதகம் வந்து வெளிப்படும் ஆகாதே – திருவா:49 1/7
மேல்


விண்-பால் (1)

விண்-பால் யோகு எய்தி வீடுவர் காண் சாழலோ – திருவா:12 9/4
மேல்


விண்டிலேன் (1)

வெந்து ஐயா விழுந்திலேன் என் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேன்
எந்தை ஆய நின்னை இன்னம் எய்தல் உற்று இருப்பனே – திருவா:5 79/3,4
மேல்


விண்டு (2)

ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலி-கணே – திருவா:5 72/3
பந்தனை விண்டு அற நல்கும் எங்கள் பரமன் பெருந்துறை ஆதி அ நாள் – திருவா:43 5/2
மேல்


விண்ணக (1)

விண்ணக தேவரும் நண்ணவும் மாட்டா விழு பொருளே உன தொழுப்பு அடியோங்கள் – திருவா:20 9/1
மேல்


விண்ணர் (1)

வெம்புகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா – திருவா:6 20/2
மேல்


விண்ணவர் (3)

விடையனே விடம் உண்டு வேதம் விளைந்த விண்ணவர் வேந்தனே – திருவா:30 8/1
வெறி கமழ் சடையன் அப்பன் விண்ணவர் நண்ண மாட்டா – திருவா:35 8/2
விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினையனேனுடைய மெய்ப்பொருளே – திருவா:37 2/1
மேல்


விண்ணவரும் (1)

விண்ணவரும் அறியாத விழு பொருள் இ பொருள் ஆகாதே – திருவா:49 7/6
மேல்


விண்ணாய் (1)

பாரொடு விண்ணாய் பரந்த எம் பரனே பற்று நான் மற்று இலேன் கண்டாய் – திருவா:28 1/1
மேல்


விண்ணுக்கு (1)

விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை – திருவா:7 4/5
மேல்


விண்ணும் (7)

மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் – திருவா:2/4
உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும்
இழிதரு காலம் எ காலம் வருவது வந்ததன் பின் – திருவா:5 8/1,2
வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலம் இட்டு – திருவா:5 75/1
விச்சு-அது இன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் – திருவா:5 96/1
விலங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் – திருவா:6 28/2
வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும்
வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டார்-தமை நாளும் – திருவா:34 7/1,2
பணி வகை செய்து படவு-அது ஏறி பாரொடு விண்ணும் பரவி ஏத்த – திருவா:43 3/2
மேல்


விண்ணே (1)

ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவு_அரியான் – திருவா:7 5/4
மேல்


விண்ணோர் (8)

வீடுபேறு ஆய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி – திருவா:3/18
பவன் எம்பிரான் பனி மா மதி கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் – திருவா:5 9/1
வெள்ளம் தாழ் விரி சடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே என கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய் – திருவா:5 21/1
செல்வம் நல்குரவு இன்றி விண்ணோர் புழு – திருவா:5 48/1
விண்ணோர் முடியின் மணி தொகை வீறு அற்றால் போல் – திருவா:7 18/2
விண்ணோர் முழு_முதல் பாதாளத்தார் வித்து – திருவா:11 19/1
வெருள் புரி மான் அன்ன நோக்கி-தன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் – திருவா:24 5/3
பாரோர் விண்ணோர் பரவி ஏத்தும் பரனே பரஞ்சோதி – திருவா:25 7/1
மேல்


விண்ணோர்-தம் (1)

பார் பாடும் பாதாளர் பாடும் விண்ணோர்-தம் பாடும் – திருவா:11 13/1
மேல்


விண்ணோர்க்கு (1)

காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண் ஆர் விசும்பின் விண்ணோர்க்கு எல்லாம் – திருவா:27 10/1
மேல்


விண்ணோர்கள் (2)

நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த – திருவா:1/49
ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு – திருவா:7 2/5
மேல்


விண்ணோரும் (1)

வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் – திருவா:7 10/4
மேல்


விண்ணோரை (2)

மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணா அமுதே – திருவா:5 10/3
பார் ஒரு கால் வந்தனையாள் விண்ணோரை தான் பணியாள் – திருவா:7 15/4
மேல்


வித்தக (2)

வித்தக வேடம் காட்டிய இயல்பும் – திருவா:2/49
வித்தக தேவற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 6/4
மேல்


வித்தகர் (1)

ஆர் ஒருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர் தாள் – திருவா:7 15/6
மேல்


வித்தகனார் (1)

வித்தகனார் விளையாடல் விளங்கு தில்லை கண்டேனே – திருவா:31 7/4
மேல்


வித்தகனை (1)

வெளி வந்த மால் அயனும் காண்பு_அரிய வித்தகனை
தெளி வந்த தேறலை சீர் ஆர் பெருந்துறையில் – திருவா:8 18/2,3
மேல்


வித்தனை (1)

முத்தனை முதல் சோதியை முக்கண்_அப்பனை முதல் வித்தனை
சித்தனை சிவலோகனை திருநாமம் பாடி திரிதரும் – திருவா:42 10/1,2
மேல்


வித்து (4)

அருச்சனை வயலுள் அன்பு வித்து இட்டு – திருவா:3/93
வித்து உறுவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலை மிலைச்சி – திருவா:6 30/2
விண்ணோர் முழு_முதல் பாதாளத்தார் வித்து
மண்ணோர் மருந்து அயன் மால் உடைய வைப்பு அடியோம் – திருவா:11 19/1,2
உணக்கு இலாதது ஓர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்த பின் – திருவா:30 1/3
மேல்


விதலை (1)

விதலை செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன் மிடைந்த – திருவா:6 41/2
மேல்


விதி (4)

விதி அடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலை முழையில் – திருவா:6 42/2
ஆட்டு தேவர்-தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் – திருவா:23 5/1
விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதி இன்மையால் – திருவா:24 10/2
தாமே தமக்கு சுற்றமும் தாமே தமக்கு விதி வகையும் – திருவா:45 3/1
மேல்


விதிக்கு (1)

ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலை ஆக – திருவா:14 11/1
மேல்


விதிர்த்து (1)

அகம் குழைந்து அனுகுலம் ஆய் மெய் விதிர்த்து
சகம் பேய் என்று தம்மை சிரிப்ப – திருவா:4/67,68
மேல்


விதிர்விதிர்த்து (1)

மெய்-தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து உன் விரை ஆர் சுழற்கு என் – திருவா:5 1/1
மேல்


விதுவிதுப்பேனை (1)

விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரை ஆர்ந்து இனிய – திருவா:6 34/2
மேல்


விம்மிவிம்மி (1)

வீதி-வாய் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து – திருவா:7 1/5
மேல்


விமலனே (1)

விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியன் தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் – திருவா:29 4/2
மேல்


விமலா (4)

மெய்யா விமலா விடை பாகா வேதங்கள் – திருவா:1/34
வெய்யாய் தணியாய் இயமானன் ஆம் விமலா
பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி – திருவா:1/36,37
விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு – திருவா:1/56
வேதி போற்றி விமலா போற்றி – திருவா:4/106
மேல்


வியந்து (2)

விரை ஆர்ந்த மலர் தூவேன் வியந்து அலறேன் நயந்து உருகேன் – திருவா:5 18/3
வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி – திருவா:6 45/2
மேல்


வியப்பவும் (1)

நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும்
கட களிறு ஏற்றா தட பெரு மதத்தின் – திருவா:3/154,155
மேல்


வியப்பு (1)

அண்டம் வியப்பு உறுமா பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 9/6
மேல்


வியன் (8)

விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூ_உலகுக்கு – திருவா:6 9/2
வெள்ளனலேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மா தட கை – திருவா:6 24/2
வெரு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி – திருவா:6 26/2
விண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் – திருவா:8 8/3
மின் ஏறும் மாட வியன் மாளிகை பாடி – திருவா:16 3/5
விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியன் தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் – திருவா:29 4/2
வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியன் உலகில் – திருவா:34 4/1
மின் நேர் அனைய பூம் கழல்கள் அடைந்தார் கடந்தார் வியன் உலகம் – திருவா:50 1/1
மேல்


வியாத்திரனார் (1)

வெம் சின வேள்வி வியாத்திரனார் தலை – திருவா:14 10/1
மேல்


விரதமே (1)

விரதமே பரம் ஆக வேதியரும் – திருவா:4/50
மேல்


விரப்பிப்பன் (1)

விரப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெம் கரியின் – திருவா:6 49/2
மேல்


விரலாட்கு (1)

பந்து அணை மெல் விரலாட்கு அருளும் பரிசு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 5/4
மேல்


விரலாள் (1)

பந்து அணை விரலாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்று இலேன் கண்டாய் – திருவா:28 8/1
மேல்


விரலியும் (1)

பந்து அணை விரலியும் நீயும் நின் அடியார் பழம் குடில்-தொறும் எழுந்தருளிய பரனே – திருவா:20 8/2
மேல்


விரவார் (2)

வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ – திருவா:6 8/2
விடும் தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ – திருவா:6 12/2
மேல்


விரவிய (1)

விரவிய தீ வினை மேலை பிறப்பு முந்நீர் கடக்க – திருவா:36 9/1
மேல்


விரவுவார் (1)

விரவுவார் மெய் அன்பின் அடியார்கள் மேன்மேல் உன் – திருவா:5 17/3
மேல்


விராவு (1)

விராவு கொங்கை நல்_தடம் படிந்தும் – திருவா:2/16
மேல்


விரி (5)

விரி பொழில் முழுதாய் விரிந்தோன் காண்க – திருவா:3/44
விரி கடல் உலகின் விளைவே போற்றி – திருவா:4/125
வெள்ளம் தாழ் விரி சடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே என கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய் – திருவா:5 21/1
மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரி சுடர் ஆய் நின்ற மெய்யன் – திருவா:18 8/3
விடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருந்துறையாய் அடியேன் நான் – திருவா:39 2/3
மேல்


விரித்து (1)

வேறு ஓர் பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்ம்மை உன்னை விரித்து உரைக்கின் – திருவா:33 5/3
மேல்


விரிதலையேனை (1)

விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூ_உலகுக்கு – திருவா:6 9/2
மேல்


விரிந்தன (1)

நூற்று ஒரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன
இல் நுழை கதிரின் துன் அணு புரைய – திருவா:3/4,5
மேல்


விரிந்தே (1)

விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் – திருவா:6 38/2
மேல்


விரிந்தோன் (2)

விரி பொழில் முழுதாய் விரிந்தோன் காண்க – திருவா:3/44
மேலோடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க – திருவா:3/50
மேல்


விரிப்பார் (1)

விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறு இருந்து உன் திருநாமம் – திருவா:21 9/2
மேல்


விரிய (1)

திருத்தகு மின் ஒளி திசைதிசை விரிய
ஐம்புல பந்தனை வாள் அரவு இரிய – திருவா:3/69,70
மேல்


விருகம் (1)

பல் விருகம் ஆகி பறவை ஆய் பாம்பு ஆகி – திருவா:1/27
மேல்


விருத்தனே (1)

விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பு_இல் – திருவா:5 61/2
மேல்


விருந்தாயே (1)

என் நாயகமே பிற்பட்டு இங்கு இருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே – திருவா:50 2/4
மேல்


விருந்தினன் (1)

விருந்தினன் ஆகி வெண்காடு-அதனில் – திருவா:2/60
மேல்


விருந்தினனேனை (1)

விருந்தினனேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதா – திருவா:6 18/2
மேல்


விருப்பன் (1)

திருப்பனையூரில் விருப்பன் ஆகியும் – திருவா:2/87
மேல்


விருப்பிலேனை (1)

நீண்ட மாலும் அயனும் வெருவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை
ஆண்டுகொண்ட என் ஆர் அமுதை அள்ளூறு உள்ளத்து அடியார் முன் – திருவா:27 3/1,2
மேல்


விருப்பு (2)

அவன் விருப்பு எய்தவும் அலரவன் ஆசைப்படவும் நின் அலர்ந்த மெய் கருணையும் நீயும் – திருவா:20 10/3
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில் அதுவும் உன்-தன் விருப்பு அன்றே – திருவா:33 6/4
மேல்


விருப்பும் (1)

விருப்பும் உண்டு நின்-கண் என்-கண் என்பது என்ன விச்சையே – திருவா:5 80/4
மேல்


விருப்புற்று (1)

விருப்புற்று வேடனார் சேடு எறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு – திருவா:15 3/3
மேல்


விருப்பொடு (1)

ஓவின தாரகை ஒளி ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு – திருவா:20 3/2
மேல்


விரும்பி (2)

வேண்டும் வேண்டும் மெய் அடியாருள்ளே விரும்பி எனை அருளால் – திருவா:32 4/1
மேவும் உன்-தன் அடியாருள் விரும்பி யானும் மெய்ம்மையே – திருவா:32 5/1
மேல்


விரும்பு (2)

விரும்பு அரனே விட்டிடுதி கண்டாய் மென் முயல் கறையின் – திருவா:6 35/2
கண் அகத்தே நின்று களி தரு தேனே கடல் அமுதே கரும்பே விரும்பு அடியார் – திருவா:20 9/3
மேல்


விரும்பு-மின் (1)

வேண்டிய போதே விலக்கு இலை வாய்தல் விரும்பு-மின் தாள் – திருவா:36 6/3
மேல்


விரும்பும் (1)

விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் – திருவா:6 14/2
மேல்


விரை (10)

விரை சேர் சரண விகிர்தா போற்றி – திருவா:4/105
மெய்-தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து உன் விரை ஆர் சுழற்கு என் – திருவா:5 1/1
விரை ஆர்ந்த மலர் தூவேன் வியந்து அலறேன் நயந்து உருகேன் – திருவா:5 18/3
விற்று எலாம் மிக ஆள்வதற்கு உரியவன் விரை மலர் திருப்பாதம் – திருவா:5 34/2
மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர் தாள் – திருவா:6 33/2
விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரை ஆர்ந்து இனிய – திருவா:6 34/2
வெதும்புறுவேனை விடுதி கண்டாய் விரை ஆர் நறவம் – திருவா:6 36/2
விரை சேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெள் நகை கரும் கண் – திருவா:6 37/2
வேண்டும்தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரை ஆர் மலர் தூவி – திருவா:27 3/3
விச்சகத்து அரி அயனும் எட்டாத தன் விரை மலர் கழல் காட்டி – திருவா:41 9/3
மேல்


விரைகின்றேன் (2)

வீடகத்தே புகுந்திடுவான் மிக பெரிதும் விரைகின்றேன்
ஆடக சீர் மணி குன்றே இடை_அறா அன்பு உனக்கு என் – திருவா:5 11/2,3
சாம் ஆறே விரைகின்றேன் சதிராலே சார்வானே – திருவா:5 14/4
மேல்


வில் (2)

வில் பொரு வேடற்கு ஈந்த விளைவும் – திருவா:2/32
வில் இயல் நல் நுதலார் மயல் இன்று விளைந்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 7/5
மேல்


வில்லா (1)

மெய்யனே விகிர்தா மேருவே வில்லா மேலவர் புரங்கள் மூன்று எரித்த – திருவா:29 7/1
மேல்


வில்லி (2)

செறிவு உடை மு_மதில் எய்த வில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடி – திருவா:9 5/3
வேவ திரிபுரம் செற்ற வில்லி வேடுவன் ஆய் கடி நாய்கள் சூழ – திருவா:43 6/1
மேல்


வில்லு (1)

வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் – திருவா:14 1/1
மேல்


விலக்கு (1)

வேண்டிய போதே விலக்கு இலை வாய்தல் விரும்பு-மின் தாள் – திருவா:36 6/3
மேல்


விலங்கல் (1)

விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் பொன்னின் மின்னு கொன்றை – திருவா:6 29/2
மேல்


விலங்கினேன் (1)

விலங்கினேன் வினைக்கேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன் – திருவா:30 3/2
மேல்


விலங்கு (1)

விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு – திருவா:1/56
மேல்


விலங்குகின்றேனை (1)

விலங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் – திருவா:6 28/2
மேல்


விழ (5)

பழிப்பு_இல் நின் பாத பழம் தொழும்பு எய்தி விழ பழித்து – திருவா:6 47/1
பொருள் என களித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை – திருவா:26 10/2
மண்-அதனில் பிறந்து எய்த்து மாண்டு விழ கடவேனை – திருவா:51 4/1
தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விழ கடவேனை – திருவா:51 7/1
வேதனையில் அகப்பட்டு வெந்து விழ கடவேனை – திருவா:51 12/2
மேல்


விழாவண்ணம் (1)

குடிமையிலே திரிந்து அடியேன் கும்பியிலே விழாவண்ணம்
நெடியவனும் நான்முகனும் நீர் கான்றும் காண_ஒண்ணா – திருவா:51 11/2,3
மேல்


விழி (1)

தறி செறி களிறும் அஞ்சேன் தழல் விழி உழுவை அஞ்சேன் – திருவா:35 8/1
மேல்


விழித்த (1)

தங்கள் நாயகனே தக்க நல் காமன்-தனது உடல் தழல் எழ விழித்த
செம் கண் நாயகனே திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 3/2,3
மேல்


விழித்திருந்து (1)

கையனேன் இன்னும் செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தேன் – திருவா:23 1/2
மேல்


விழித்திருந்தேனை (1)

விழித்திருந்தேனை விடுதி கண்டாய் வெண் மணி பணிலம் – திருவா:6 47/2
மேல்


விழித்திருப்ப (1)

நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத்துள்ளே நாயினுக்கு தவிசு இட்டு நாயினேற்கே – திருவா:5 28/2
மேல்


விழு (6)

விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழு தொழும்பின் – திருவா:6 2/2
விடற்கு அரியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழு தொண்டர்க்கு அல்லால் – திருவா:6 32/2
விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை – திருவா:7 4/5
கேழ்_இல் விழு பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ – திருவா:7 8/4
விண்ணக தேவரும் நண்ணவும் மாட்டா விழு பொருளே உன தொழுப்பு அடியோங்கள் – திருவா:20 9/1
விண்ணவரும் அறியாத விழு பொருள் இ பொருள் ஆகாதே – திருவா:49 7/6
மேல்


விழுகின்ற (1)

விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறி வாய் அறுகால் – திருவா:6 5/2
மேல்


விழுங்க (1)

வெய்யவன் அங்கி விழுங்க திரட்டிய – திருவா:14 7/1
மேல்


விழுங்கியும் (1)

விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் – திருவா:3/167
மேல்


விழுங்குகின்றேன் (1)

விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதி இன்மையால் – திருவா:24 10/2
மேல்


விழுங்கும் (1)

வெருளே எனை விட்டிடுதி கண்டாய் மெய்ம்மையார் விழுங்கும்
அருளே அணி பொழில் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 17/2,3
மேல்


விழுது (1)

விழுது அனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர் தாள் – திருவா:6 44/2
மேல்


விழுந்திலேன் (1)

வெந்து ஐயா விழுந்திலேன் என் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேன் – திருவா:5 79/3
மேல்


விழுந்து (1)

தோலின் பாவைக்கூத்தாட்டு ஆய் சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை – திருவா:50 3/2
மேல்


விழும் (2)

விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் மெய் முழுதும் கம்பித்து – திருவா:6 27/2
வெந்து விழும் உடல் பிறவி மெய் என்று வினை பெருக்கி – திருவா:51 6/1
மேல்


விழுமியது (1)

மெய் பதம் அறியா வீறு_இலியேற்கு விழுமியது அளித்தது ஓர் அன்பே – திருவா:37 5/2
மேல்


விழுவேனை (2)

கொந்து குழல் கோல் வளையார் குவி முலை மேல் விழுவேனை
பந்தம் அறுத்து எனை ஆண்டு பரிசு அற என் துரிசும் அறுத்து – திருவா:51 6/2,3
காதலின் மிக்கு அணி இழையார் கலவியிலே விழுவேனை
மாது ஒரு கூறு உடைய பிரான் தன் கழலே சேரும்வண்ணம் – திருவா:51 8/2,3
மேல்


விழைதருவேனை (1)

விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சு உண் – திருவா:6 46/2
மேல்


விள்ளக்கிலேனை (1)

விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் – திருவா:6 14/2
மேல்


விள்ளேன் (1)

விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழு தொழும்பின் – திருவா:6 2/2
மேல்


விளக்கின் (1)

தூண்டா விளக்கின் சுடர் அனையாய் தொண்டனேற்கும் உண்டாம்-கொல் – திருவா:32 4/3
மேல்


விளக்கே (2)

சோதியே சுடரே சூழ் ஒளி விளக்கே சுரி குழல் பணை முலை மடந்தை – திருவா:29 1/1
தேசு உடை விளக்கே செழும் சுடர் மூர்த்தீ செல்வமே சிவபெருமானே – திருவா:37 7/3
மேல்


விளங்க (3)

பொருள் பற்றி செய்கின்ற பூசனைகள் போல் விளங்க
செருப்பு உற்ற சீர் அடி வாய் கலசம் ஊன் அமுதம் – திருவா:15 3/1,2
ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர கூவாய் – திருவா:18 3/4
ஈண்டிய மாய இருள் கெட எ பொருளும் விளங்க
தூண்டிய சோதியை மீனவனும் சொல்ல வல்லன் அல்லன் – திருவா:36 6/1,2
மேல்


விளங்கி (2)

எண்_இல் பல் குணம் எழில் பெற விளங்கி
மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் – திருவா:2/3,4
ஏதிலார் தூண் என்ன மேல் விளங்கி ஏர் காட்டும் – திருவா:19 10/3
மேல்


விளங்கு (3)

விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் – திருவா:1/23
வித்தகனார் விளையாடல் விளங்கு தில்லை கண்டேனே – திருவா:31 7/4
வேதங்கள் தொழுது ஏத்தும் விளங்கு தில்லை கண்டேனே – திருவா:31 10/4
மேல்


விளங்கும் (1)

வேர் உறுவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் – திருவா:6 3/2
மேல்


விளம்பேனே (2)

மெய்யன் ஆய் வெளி காட்டி முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே – திருவா:41 1/4
வேந்தன் ஆய் வெளியே என் முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே – திருவா:41 2/4
மேல்


விளரி (1)

மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அளி தேர் விளரி
ஒலி நின்ற பூம் பொழில் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 10/2,3
மேல்


விளவு (1)

கன்றால் விளவு எறிந்தான் பிரமன் காண்பு_அரிய – திருவா:15 2/2
மேல்


விளாக்கைத்து (1)

நோக்கி நுண்ணிய நொடியன சொல் செய்து நுகம் இன்றி விளாக்கைத்து
தூக்கி முன் செய்த பொய் அற துகள் அறுத்து எழுதரு சுடர் சோதி – திருவா:26 8/2,3
மேல்


விளாவி (1)

பாழ் செய் விளாவி பயன்_இலியாய் கிடப்பேற்கு – திருவா:40 9/1
மேல்


விளைத்தும் (1)

எஞ்சாது ஈண்டும் இன் அருள் விளைத்தும்
கிராத வேடமொடு கிஞ்சுக_வாயவள் – திருவா:2/14,15
மேல்


விளைந்த (2)

விடையனே விடம் உண்டு வேதம் விளைந்த விண்ணவர் வேந்தனே – திருவா:30 8/1
அம்மையே அப்பா ஒப்பு_இலா மணியே அன்பினில் விளைந்த ஆர் அமுதே – திருவா:37 3/1
மேல்


விளைந்தது (1)

வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் – திருவா:14 1/1
மேல்


விளைந்தாய் (1)

வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி – திருவா:4/141
மேல்


விளைந்திடும் (1)

வில் இயல் நல் நுதலார் மயல் இன்று விளைந்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 7/5
மேல்


விளையாட்டில் (1)

ஐயா நீ ஆட்கொண்டருளும் விளையாட்டில்
உய்வார்கள் உய்யும் வகை எல்லாம் உய்ந்து ஒழிந்தோம் – திருவா:7 11/6,7
மேல்


விளையாட்டை (1)

அடியார் ஆனீர் எல்லீரும் அகலவிடு-மின் விளையாட்டை
கடி சேர் அடியே வந்து அடைந்து கடைக்கொண்டு இரு-மின் திரு குறிப்பை – திருவா:45 4/1,2
மேல்


விளையாடல் (1)

வித்தகனார் விளையாடல் விளங்கு தில்லை கண்டேனே – திருவா:31 7/4
மேல்


விளையாடி (2)

சீசீ இவையும் சிலவோ விளையாடி
ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு – திருவா:7 2/4,5
காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளை சிலம்ப வார் கலைகள் – திருவா:7 12/4,5
மேல்


விளையாடும் (1)

நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும்
மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே – திருவா:21 7/3,4
மேல்


விளையாமல் (1)

உணக்கு இலாதது ஓர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்த பின் – திருவா:30 1/3
மேல்


விளைவது (1)

விலங்கினேன் வினைக்கேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன் – திருவா:30 3/2
மேல்


விளைவின் (1)

இரு மதி விளைவின் ஒருமையில் பிழைத்தும் – திருவா:4/16
மேல்


விளைவு (2)

விச்சு-அது இன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் – திருவா:5 96/1
விளைவு ஒன்றும் அறியாதே வெறுவியனாய் கிடப்பேனுக்கு – திருவா:31 8/2
மேல்


விளைவும் (1)

வில் பொரு வேடற்கு ஈந்த விளைவும்
மொக்கணி அருளிய முழு தழல் மேனி – திருவா:2/32,33
மேல்


விளைவே (1)

விரி கடல் உலகின் விளைவே போற்றி – திருவா:4/125
மேல்


விற்று (2)

பாண்டியன்-தனக்கு பரிமா விற்று
ஈண்டு கனகம் இசைய பெறாஅது – திருவா:2/38,39
விற்று எலாம் மிக ஆள்வதற்கு உரியவன் விரை மலர் திருப்பாதம் – திருவா:5 34/2
மேல்


விற்றுக்கொள் (1)

இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றி வை என்னின் அல்லால் – திருவா:6 18/1
மேல்


விறல் (1)

விடையவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விறல் வேங்கையின் தோல் – திருவா:6 1/2
மேல்


வினவின் (1)

பாதம் இரண்டும் வினவின் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் – திருவா:18 1/2
மேல்


வினை (29)

முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான் – திருவா:1/20
மீட்டு இங்கு வந்து வினை பிறவி சாராமே – திருவா:1/87
இரு வினை மா மரம் வேர் பறித்து எழுந்து – திருவா:3/87
ஊனம்_இல் யோனியின் உள் வினை பிழைத்தும் – திருவா:4/12
மெய் தரு வேதியன் ஆகி வினை கெட – திருவா:4/88
வினையிலே கிடந்தேனை புகுந்து நின்று போது நான் வினை_கேடன் என்பாய் போல – திருவா:5 22/1
வினை என் போல் உடையார் பிறர் ஆர் உடையான் அடி_நாயேனை – திருவா:5 37/1
வினை துணையேனை விடுதி கண்டாய் வினையேனுடைய – திருவா:6 39/2
வெள்ளத்து அழுத்தி வினை கடிந்த வேதியனை – திருவா:8 5/4
தொல்லை வினை கெட உந்தீ பற – திருவா:14 13/3
மேய பெருந்துறையான் மெய் தார் என் தீய வினை
நாளும் அணுகாவண்ணம் நாயேனை ஆளுடையான் – திருவா:19 9/2,3
முன்னை என்னுடை வல் வினை போயிட முக்கண்-அது உடை எந்தை – திருவா:26 3/1
நண்ணிலேன் கலை_ஞானிகள்-தம்மொடு நல் வினை நயவாதே – திருவா:26 6/2
இருள் திணிந்து எழுந்திட்டது ஓர் வல் வினை சிறு குடில் இது இத்தை – திருவா:26 10/1
உணக்கு இலாதது ஓர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்த பின் – திருவா:30 1/3
வினை பிறவி என்கின்ற வேதனையில் அகப்பட்டு – திருவா:31 2/1
வாங்கி வினை மலம் அறுத்து வான் கருணை தந்தானை – திருவா:31 9/3
குழைத்தால் பண்டை கொடு வினை நோய் காவாய் உடையாய் கொடு வினையேன் – திருவா:33 1/1
மெய் நாள்-தொறும் பிரியா வினை கேடா விடை பாகா – திருவா:34 1/2
வெருவரேன் வேட்கை வந்தால் வினை கடல் கொளினும் அஞ்சேன் – திருவா:35 2/1
கழிவு_இல் கருணையை காட்டி கடிய வினை அகற்றி – திருவா:36 8/2
விரவிய தீ வினை மேலை பிறப்பு முந்நீர் கடக்க – திருவா:36 9/1
கடித்த வாயிலே நின்று முன் வினை மிக கழறியே திரிவேனை – திருவா:41 3/2
ஊசல் ஆட்டும் இ உடல் உயிர் ஆயின இரு வினை அறுத்து என்னை – திருவா:41 8/1
சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு தீ வினை கெடுத்து உய்யல் ஆம் – திருவா:42 6/1
வம்பனாய் திரிவேனை வா என்று வல் வினை பகை மாய்த்திடும் – திருவா:42 9/1
வெய்ய வினை இரண்டும் வெந்து அகல மெய் உருகி – திருவா:47 1/1
முன்னை வினை இரண்டும் வேரறுத்து முன் நின்றான் – திருவா:47 4/1
வெந்து விழும் உடல் பிறவி மெய் என்று வினை பெருக்கி – திருவா:51 6/1
மேல்


வினை_கேடன் (1)

வினையிலே கிடந்தேனை புகுந்து நின்று போது நான் வினை_கேடன் என்பாய் போல – திருவா:5 22/1
மேல்


வினைக்கு (1)

இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே – திருவா:5 93/4
மேல்


வினைக்குள் (1)

மயக்கம் ஆயது ஒர் மு_மல பழ வல் வினைக்குள் அழுந்தவும் – திருவா:30 7/2
மேல்


வினைக்கேடரும் (1)

வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியன் உலகில் – திருவா:34 4/1
மேல்


வினைக்கேடனேன் (1)

விலங்கினேன் வினைக்கேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன் – திருவா:30 3/2
மேல்


வினைகள் (1)

பத்தி நெறி அறிவித்து பழ வினைகள் பாறும்வண்ணம் – திருவா:51 1/2
மேல்


வினையனேனுடைய (1)

விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினையனேனுடைய மெய்ப்பொருளே – திருவா:37 2/1
மேல்


வினையிலே (1)

வினையிலே கிடந்தேனை புகுந்து நின்று போது நான் வினை_கேடன் என்பாய் போல – திருவா:5 22/1
மேல்


வினையின் (1)

வெறுத்து எனை நீ விட்டிடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி – திருவா:6 6/2
மேல்


வினையேன் (9)

பொல்லா வினையேன் புகழும் ஆறு ஒன்று அறியேன் – திருவா:1/25
அவமே பிறந்த அரு வினையேன் உனக்கு அன்பர் உள்ளாம் – திருவா:5 5/2
ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே – திருவா:5 90/2
வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே – திருவா:6 11/2
எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து – திருவா:6 21/2
பொரும் பெருமான் வினையேன் மனம் அஞ்சி பொதும்பு உறவே – திருவா:6 35/4
வாழி எப்போது வந்து எ நாள் வணங்குவன் வல் வினையேன்
ஆழி அப்பா உடை யாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 6/3,4
விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதி இன்மையால் – திருவா:24 10/2
குழைத்தால் பண்டை கொடு வினை நோய் காவாய் உடையாய் கொடு வினையேன்
உழைத்தால் உறுதி உண்டோ-தான் உமையாள் கணவா எனை ஆள்வாய் – திருவா:33 1/1,2
மேல்


வினையேனுடைய (1)

வினை துணையேனை விடுதி கண்டாய் வினையேனுடைய
மன துணையே என்-தன் வாழ்_முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பே – திருவா:6 39/2,3
மேல்


வினையேனே (1)

மிகுவது ஆவதும் இன்று எனின் மற்று இதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே – திருவா:5 36/4
மேல்


வினையேனை (1)

ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே – திருவா:6 8/4
மேல்


வினையை (9)

உழிதரு கால் அத்த உன் அடியேன் செய்த வல் வினையை
கழிதரு காலமும் ஆய் அவை காத்து எம்மை காப்பவனே – திருவா:5 8/3,4
திணி ஆர் மூங்கில் அனையேன் வினையை பொடி ஆக்கி – திருவா:5 89/3
ஊனையும் நின்று உருக்கி என் வினையை ஒட்டு உகந்து – திருவா:8 14/3
பாச வினையை பறிந்து நின்று பாடி பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 4/4
முறி செய்து நம்மை முழுது உழற்றும் பழ வினையை
கிறி செய்தவா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ – திருவா:13 8/3,4
கடியேனுடைய கடு வினையை களைந்து உன் கருணை கடல் பொங்க – திருவா:32 2/3
என்பு உள் உருக்கி இரு வினையை ஈடு அழித்து – திருவா:40 3/1
நாட்டில் பரி பாகன் நம் வினையை வீட்டி – திருவா:48 3/2
வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல் வினையை மாய்ப்பாரும் – திருவா:48 4/1

மேல்