மு – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 7
மு_மதில் 2
மு_மல 1
மு_மலங்கள் 1
மு_மலம் 1
முக்கண் 4
முக்கண்-அது 1
முக்கண்_அப்பற்கு 1
முக்கண்_அப்பனை 1
முக்கணா 1
முக 1
முகக்க 1
முகங்களால் 1
முகந்து 1
முகந்துகொண்டு 1
முகம் 2
முகம்-தான் 1
முகன் 1
முகில் 2
முகிலின் 1
முகேர் 1
முகை 1
முஞ்சுதல் 1
முட்டாதது 1
முட்டாது 2
முட்டிலேன் 1
முடி 7
முடி-தனில் 1
முடித்த 1
முடித்தாயே 1
முடியனே 1
முடியா 1
முடியாய் 1
முடியான் 2
முடியின் 1
முடியும் 2
முடியும்வண்ணம் 1
முடியேன் 1
முடிவு 4
முடிவு_இல்லா 1
முடிவு_இலா 1
முடிவும் 1
முடிவே 1
முடிவேன் 1
முடை 3
முத்த 1
முத்தம் 1
முத்தனே 2
முத்தனை 1
முத்தா 2
முத்தி 5
முத்திக்கு 1
முத்து 5
முத்து_அனையானே 1
முத்தே 1
முத்தை 1
முதல் 21
முதல்வ 1
முதல்வன் 1
முதல்வன்-தான் 1
முதல்வனாய் 1
முதல்வனே 1
முதல்வா 6
முதலா 3
முதலாக 1
முதலாய் 1
முதலானே 1
முதலே 10
முதலை 2
முந்தி 2
முந்திய 1
முந்து-மினே 2
முந்தும் 1
முந்துற 1
முந்தை 2
முந்நீர் 2
முப்பத்துமூவரும் 1
முப்பாய 1
முப்புரம் 4
மும்மை 1
முயங்கி 1
முயங்குவித்த 1
முயல் 1
முயல்வார் 1
முயல்வுற்று 1
முயல்வேனை 1
முயன்றவர்க்கு 1
முரசு 2
முரண் 1
முரணுறு 1
முரல் 1
முரல்வன 1
முரலும் 1
முரன்று 2
முருட்டு 1
முருடு 1
முலை 14
முலை_பங்கன் 1
முலை_பாகனுக்கு 1
முலையார் 1
முலையார்-தங்கள் 1
முலையாள் 2
முலையாளோடு 1
முலையீர் 6
முலையை 1
முழங்கி 2
முழங்கு 1
முழங்கும் 1
முழு 8
முழு_முதல் 2
முழு_முதலே 3
முழுகும் 1
முழுதாய் 1
முழுது 7
முழுதும் 9
முழுதையுமே 1
முழுதோன் 1
முழுவதும் 3
முழுவதுமே 1
முழையில் 1
முளைக்குடம் 1
முளைத்து 2
முற்று 2
முற்று_இலா 1
முற்றுக்கும் 1
முற்றும் 2
முறி 1
முறிந்தது 1
முறுவல் 3
முறையிட்டால் 1
முறையுளி 1
முறையோ 8
முன் 29
முன்பு 1
முன்பும் 1
முன்பே 1
முன்ன 1
முன்னம் 3
முன்னவன் 1
முன்னவனே 1
முன்னானை 1
முன்னி 2
முன்னே 4
முன்னை 4
முன்னோன் 1
முனம் 1
முனியாது 1
முனிவர் 7
முனிவரும் 1
முனிவா 2
முனிவால் 1
முனிவு 2
முனே 1
முனைவன் 1
முனைவனே 2

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

மு (7)

மூலம் ஆகிய மு_மலம் அறுக்கும் – திருவா:2/111
இரு மு சமயத்து ஒரு பேய்த்தேரினை – திருவா:3/79
மு மதி தன்னுள் அ மதம் பிழைத்தும் – திருவா:4/17
செறிவு உடை மு_மதில் எய்த வில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடி – திருவா:9 5/3
அழுக்கு அடையா நெஞ்சு உருக மு_மலங்கள் பாயும் – திருவா:19 7/3
தெருளும் மு_மதில் நொடி வரை இடிதர சின பதத்தொடு செம் தீ – திருவா:26 10/3
மயக்கம் ஆயது ஒர் மு_மல பழ வல் வினைக்குள் அழுந்தவும் – திருவா:30 7/2
மேல்


மு_மதில் (2)

செறிவு உடை மு_மதில் எய்த வில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடி – திருவா:9 5/3
தெருளும் மு_மதில் நொடி வரை இடிதர சின பதத்தொடு செம் தீ – திருவா:26 10/3
மேல்


மு_மல (1)

மயக்கம் ஆயது ஒர் மு_மல பழ வல் வினைக்குள் அழுந்தவும் – திருவா:30 7/2
மேல்


மு_மலங்கள் (1)

அழுக்கு அடையா நெஞ்சு உருக மு_மலங்கள் பாயும் – திருவா:19 7/3
மேல்


மு_மலம் (1)

மூலம் ஆகிய மு_மலம் அறுக்கும் – திருவா:2/111
மேல்


முக்கண் (4)

முறுவல் செம் வாயினீர் முக்கண்_அப்பற்கு ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 5/4
என்-தான் கெட்டது இரங்கிடாய் எண் தோள் முக்கண் எம்மானே – திருவா:33 3/4
இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ எண் தோள் முக்கண் எம்மானே – திருவா:33 7/3
முத்தனை முதல் சோதியை முக்கண்_அப்பனை முதல் வித்தனை – திருவா:42 10/1
மேல்


முக்கண்-அது (1)

முன்னை என்னுடை வல் வினை போயிட முக்கண்-அது உடை எந்தை – திருவா:26 3/1
மேல்


முக்கண்_அப்பற்கு (1)

முறுவல் செம் வாயினீர் முக்கண்_அப்பற்கு ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 5/4
மேல்


முக்கண்_அப்பனை (1)

முத்தனை முதல் சோதியை முக்கண்_அப்பனை முதல் வித்தனை – திருவா:42 10/1
மேல்


முக்கணா (1)

முத்தனே முதல்வா முக்கணா முனிவா மொட்டு_அறா மலர் பறித்து இறைஞ்சி – திருவா:29 8/1
மேல்


முக (1)

முத்தா உன்-தன் முக ஒளி நோக்கி முறுவல் நகை காண – திருவா:25 6/3
மேல்


முகக்க (1)

பேய்த்தேர் முகக்க உறும் பேதை குணம் ஆகாமே – திருவா:15 1/2
மேல்


முகங்களால் (1)

உற்ற ஐம் முகங்களால் பணித்தருளியும் – திருவா:2/20
மேல்


முகந்து (1)

புகை முகந்து எரி கை வீசி பொலிந்த அம்பலத்துள் ஆடும் – திருவா:35 7/2
மேல்


முகந்துகொண்டு (1)

உருகி பெருகி உளம் குளிர முகந்துகொண்டு
பருகற்கு இனிய பரம் கருணை தடம் கடலை – திருவா:11 15/1,2
மேல்


முகம் (2)

துடித்த ஆறும் துகில் இறையே சோர்ந்த ஆறும் முகம் குறு வேர் – திருவா:5 57/3
தேவா தேவர்க்கு அரியானே சிவனே சிறிது என் முகம் நோக்கி – திருவா:25 3/3
மேல்


முகம்-தான் (1)

முகம்-தான் தாராவிடின் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு_முதலே – திருவா:21 3/4
மேல்


முகன் (1)

சோமன் முகன் நெரித்து உந்தீ பற – திருவா:14 13/2
மேல்


முகில் (2)

கரு முகில் ஆகிய கண்ணே போற்றி – திருவா:4/127
கமல நான்முகனும் கார் முகில் நிறத்து கண்ணனும் நண்ணுதற்கு அரிய – திருவா:29 4/1
மேல்


முகிலின் (1)

கரு மா முகிலின் தோன்றி – திருவா:3/67
மேல்


முகேர் (1)

மொய் ஆர் தடம் பொய்கை புக்கு முகேர் என்ன – திருவா:7 11/1
மேல்


முகை (1)

முகை நகை கொன்றை மாலை முன்னவன் பாதம் ஏத்தி – திருவா:35 7/3
மேல்


முஞ்சுதல் (1)

அஞ்சு திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும் – திருவா:4/19
மேல்


முட்டாதது (1)

ஏய்ந்த மா மலர் இட்டு முட்டாதது ஓர் இயல்பொடும் வணங்காதே – திருவா:41 2/1
மேல்


முட்டாது (2)

தவமே புரிந்திலன் தண் மலர் இட்டு முட்டாது இறைஞ்சேன் – திருவா:5 5/1
பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு முட்டாது அடியே இறைஞ்சி – திருவா:5 6/1
மேல்


முட்டிலேன் (1)

முனைவன் பாத நல் மலர் பிரிந்திருந்தும் நான் முட்டிலேன் தலை கீறேன் – திருவா:5 37/3
மேல்


முடி (7)

போற்றி செய் கதிர் முடி திரு நெடுமால் அன்று – திருவா:4/4
அடி முடி அறியும் ஆதரவு-அதனில் – திருவா:4/5
முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடி சாய்ந்து முன் நாள் – திருவா:5 7/1
ஒளிர்கின்ற நீள் முடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 4/3
உழுகின்ற பூ முடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 5/3
சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல் இறந்து நின்ற தொன்மை – திருவா:18 1/3
அணி முடி ஆதி அமரர் கோமான் ஆனந்த கூத்தன் அறு சமயம் – திருவா:43 3/1
மேல்


முடி-தனில் (1)

பொன்னை வென்றது ஓர் புரி சடை முடி-தனில் இள மதி-அது வைத்த – திருவா:26 3/3
மேல்


முடித்த (1)

முடித்த ஆறும் என்-தனக்கே தக்கதே முன் அடியாரை – திருவா:5 57/1
மேல்


முடித்தாயே (1)

முடை ஆர் புழுக்கூடு-இது காத்து இங்கு இருப்பது ஆக முடித்தாயே – திருவா:5 56/4
மேல்


முடியனே (1)

துப்பனே சுடர் முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளர் எய்ப்பினில் – திருவா:5 98/3
மேல்


முடியா (1)

முடியா முதலே என் கருத்து முடியும்வண்ணம் முன் நின்றே – திருவா:21 1/4
மேல்


முடியாய் (1)

விரை சேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெள் நகை கரும் கண் – திருவா:6 37/2
மேல்


முடியான் (2)

கங்கை இரைப்ப அரா இரைக்கும் கற்றை சடை முடியான் கழற்கே – திருவா:9 14/3
தேன் ஆர் சடை முடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவான் – திருவா:34 2/3
மேல்


முடியின் (1)

விண்ணோர் முடியின் மணி தொகை வீறு அற்றால் போல் – திருவா:7 18/2
மேல்


முடியும் (2)

போது ஆர் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே – திருவா:7 10/2
திகழ திகழும் அடியும் முடியும் காண்பான் கீழ் மேல் அயனும் மாலும் – திருவா:27 5/1
மேல்


முடியும்வண்ணம் (1)

முடியா முதலே என் கருத்து முடியும்வண்ணம் முன் நின்றே – திருவா:21 1/4
மேல்


முடியேன் (1)

முடியேன் பிறவேன் எனை தன தாள் முயங்குவித்த – திருவா:40 2/3
மேல்


முடிவு (4)

முனைவனே முறையோ நான் ஆன ஆறு முடிவு அறியேன் முதல் அந்தம் ஆயினானே – திருவா:5 22/4
முன்பும் ஆய் பின்னும் முழுதும் ஆய் பரந்த முத்தனே முடிவு_இலா முதலே – திருவா:22 2/3
முடை ஆர் பிணத்தின் முடிவு இன்றி முனிவால் அடியேன் மூக்கின்றேன் – திருவா:32 2/2
மூத்தானே மூவாத முதலானே முடிவு_இல்லா – திருவா:38 8/1
மேல்


முடிவு_இல்லா (1)

மூத்தானே மூவாத முதலானே முடிவு_இல்லா
ஓத்தானே பொருளானே உண்மையும் ஆய் இன்மையும் ஆய் – திருவா:38 8/1,2
மேல்


முடிவு_இலா (1)

முன்பும் ஆய் பின்னும் முழுதும் ஆய் பரந்த முத்தனே முடிவு_இலா முதலே – திருவா:22 2/3
மேல்


முடிவும் (1)

முந்தும் நடுவும் முடிவும் ஆகிய மூவர் அறியா – திருவா:18 5/3
மேல்


முடிவே (1)

போது ஆர் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே
பேதை ஒரு-பால் திருமேனி ஒன்று அல்லன் – திருவா:7 10/2,3
மேல்


முடிவேன் (1)

முகம்-தான் தாராவிடின் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு_முதலே – திருவா:21 3/4
மேல்


முடை (3)

முடை ஆர் புழுக்கூடு-இது காத்து இங்கு இருப்பது ஆக முடித்தாயே – திருவா:5 56/4
முடை ஆர் பிணத்தின் முடிவு இன்றி முனிவால் அடியேன் மூக்கின்றேன் – திருவா:32 2/2
முடை விடாது அடியேன் மூத்து அற மண் ஆய் முழு புழு குரம்பையில் கிடந்து – திருவா:37 2/2
மேல்


முத்த (1)

தோளா முத்த சுடரே போற்றி – திருவா:4/197
மேல்


முத்தம் (1)

சீர் ஆர் பவளம் கால் முத்தம் கயிறு ஆக – திருவா:16 1/1
மேல்


முத்தனே (2)

முன்பும் ஆய் பின்னும் முழுதும் ஆய் பரந்த முத்தனே முடிவு_இலா முதலே – திருவா:22 2/3
முத்தனே முதல்வா முக்கணா முனிவா மொட்டு_அறா மலர் பறித்து இறைஞ்சி – திருவா:29 8/1
மேல்


முத்தனை (1)

முத்தனை முதல் சோதியை முக்கண்_அப்பனை முதல் வித்தனை – திருவா:42 10/1
மேல்


முத்தா (2)

முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி – திருவா:4/122
முத்தா உன்-தன் முக ஒளி நோக்கி முறுவல் நகை காண – திருவா:25 6/3
மேல்


முத்தி (5)

முத்தி முழு_முதல் உத்தரகோசமங்கை வள்ளல் – திருவா:13 19/3
இருள் அகல வாள் வீசி இன்பு அமரும் முத்தி
அருளும் மலை என்பது காண் ஆய்ந்து – திருவா:19 5/3,4
பாண்டியனார் அருள் செய்கின்ற முத்தி பரிசு இதுவே – திருவா:36 6/4
முத்தி தந்து இந்த மூ_உலகுக்கும் அப்புறத்து எமை வைத்திடும் – திருவா:42 6/3
முத்தி நெறி அறியாத மூர்க்கரொடும் முயல்வேனை – திருவா:51 1/1
மேல்


முத்திக்கு (1)

முத்திக்கு உழன்று முனிவர் குழாம் நனி வாட – திருவா:11 12/1
மேல்


முத்து (5)

முத்து அன்ன வெள் நகையாய் முன் வந்து எதிர் எழுந்து என் – திருவா:7 3/1
முத்து நல் தாமம் பூ_மாலை தூக்கி முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வை-மின் – திருவா:9 1/1
முத்து அணி கொங்கைகள் ஆடஆட மொய் குழல் வண்டு இனம் ஆடஆட – திருவா:9 10/1
முத்து மா மணி மாணிக்க வயிரத்த பவளத்தின் முழு சோதி – திருவா:26 7/3
முத்து_அனையானே மணி_அனையானே முதல்வனே முறையோ என்று – திருவா:44 4/3
மேல்


முத்து_அனையானே (1)

முத்து_அனையானே மணி_அனையானே முதல்வனே முறையோ என்று – திருவா:44 4/3
மேல்


முத்தே (1)

ஆண்டாய் அடியேன் இடர் களைந்த அமுதே அரு மா மணி முத்தே
தூண்டா விளக்கின் சுடர் அனையாய் தொண்டனேற்கும் உண்டாம்-கொல் – திருவா:32 4/2,3
மேல்


முத்தை (1)

சுடர் பொன் குன்றை தோளா முத்தை வாளா தொழும்பு உகந்து – திருவா:27 1/1
மேல்


முதல் (21)

சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு – திருவா:2/93
கண் முதல் புலனால் காட்சியும் இல்லோன் – திருவா:3/113
விண் முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன் – திருவா:3/114
முனைவனே முறையோ நான் ஆன ஆறு முடிவு அறியேன் முதல் அந்தம் ஆயினானே – திருவா:5 22/4
முனைவனே முதல் அந்தம் இல்லா மல்லல் கரை காட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்கனேற்கே – திருவா:5 27/4
வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் – திருவா:7 10/4
அண்ட முதல் ஆயினான் அந்தம்_இலா ஆனந்தம் – திருவா:8 9/4
விண்ணோர் முழு_முதல் பாதாளத்தார் வித்து – திருவா:11 19/1
நில முதல் கீழ் அண்டம் உற நின்றது-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 6/2
நில முதல் கீழ் அண்டம் உற நின்றிலனேல் இருவரும் தம் – திருவா:12 6/3
அரும் தவருக்கு அறம் முதல் நான்கு அன்று அருளிச்செய்திலனேல் – திருவா:12 20/3
முத்தி முழு_முதல் உத்தரகோசமங்கை வள்ளல் – திருவா:13 19/3
புத்தன் முதல் ஆய புல் அறிவின் சில் சமயம் – திருவா:15 6/1
ஊழி முதல் சிந்தாத நல் மணி வந்து என் பிறவி – திருவா:15 13/3
போற்றி என் வாழ் முதல் ஆகிய பொருளே புலர்ந்தது பூம் கழற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு – திருவா:20 1/1
முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்று அறிவார் – திருவா:20 8/1
மூவராலும் அறி_ஒணா முதல் ஆய ஆனந்த_மூர்த்தியான் – திருவா:42 1/2
முத்தனை முதல் சோதியை முக்கண்_அப்பனை முதல் வித்தனை – திருவா:42 10/1
முத்தனை முதல் சோதியை முக்கண்_அப்பனை முதல் வித்தனை – திருவா:42 10/1
ஆதி முதல் பரம் ஆய பரஞ்சுடர் அண்ணுவது ஆகாதே – திருவா:49 3/4
மும்மை மலம் அறுவித்து முதல் ஆய முதல்வன்-தான் – திருவா:51 9/2
மேல்


முதல்வ (1)

ஊழி முதல்வ சயசய என்று – திருவா:4/8
மேல்


முதல்வன் (1)

மூவர் கோனாய் நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி மூதாதை மாது ஆளும் பாகத்து எந்தை – திருவா:5 30/2
மேல்


முதல்வன்-தான் (1)

மும்மை மலம் அறுவித்து முதல் ஆய முதல்வன்-தான்
நம்மையும் ஓர் பொருள் ஆக்கி நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த – திருவா:51 9/2,3
மேல்


முதல்வனாய் (1)

ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை – திருவா:7 8/7
மேல்


முதல்வனே (1)

முத்து_அனையானே மணி_அனையானே முதல்வனே முறையோ என்று – திருவா:44 4/3
மேல்


முதல்வா (6)

மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி – திருவா:4/94
முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி – திருவா:4/122
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி – திருவா:4/134
முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி – திருவா:4/180
முப்பாய மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே எனை ஆண்ட – திருவா:27 10/2
முத்தனே முதல்வா முக்கணா முனிவா மொட்டு_அறா மலர் பறித்து இறைஞ்சி – திருவா:29 8/1
மேல்


முதலா (3)

நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ – திருவா:4/1
யானை முதலா எறும்பு ஈறு ஆய – திருவா:4/11
அரும் தவருக்கு ஆலின் கீழ் அறம் முதலா நான்கினையும் – திருவா:12 20/1
மேல்


முதலாக (1)

கூறும் நாவே முதலாக கூறும் கரணம் எல்லாம் நீ – திருவா:33 5/1
மேல்


முதலாய் (1)

முப்பாய மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே எனை ஆண்ட – திருவா:27 10/2
மேல்


முதலானே (1)

மூத்தானே மூவாத முதலானே முடிவு_இல்லா – திருவா:38 8/1
மேல்


முதலே (10)

மற்று அடியேன்-தன்னை தாங்குநர் இல்லை என் வாழ்_முதலே – திருவா:6 23/3
மன துணையே என்-தன் வாழ்_முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பே – திருவா:6 39/3
மலை தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்_முதலே – திருவா:6 40/4
முடியா முதலே என் கருத்து முடியும்வண்ணம் முன் நின்றே – திருவா:21 1/4
முகம்-தான் தாராவிடின் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு_முதலே – திருவா:21 3/4
முழு_முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் என்-தனக்கும் – திருவா:21 4/1
வழி முதலே நின் பழ அடியார் திரள் வான் குழுமி – திருவா:21 4/2
கெழு முதலே அருள் தந்து இருக்க இரங்கும்-கொல்லோ என்று – திருவா:21 4/3
முன்பும் ஆய் பின்னும் முழுதும் ஆய் பரந்த முத்தனே முடிவு_இலா முதலே
தென் பெருந்துறையாய் சிவபெருமானே சீர் உடை சிவபுரத்து அரைசே – திருவா:22 2/3,4
முன்பே என்னை ஆண்டுகொண்ட முனிவா முனிவர் முழு_முதலே – திருவா:44 3/2
மேல்


முதலை (2)

முதலை செம் வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கி – திருவா:6 41/1
உறவினொடும் ஒழிய சென்று உலகு உடைய ஒரு முதலை
செறி பொழில் சூழ் தில்லைநகர் திருச்சிற்றம்பலம் மன்னி – திருவா:31 6/2,3
மேல்


முந்தி (2)

முந்தி என்னுள் புகுந்தனன் யாவரும் – திருவா:5 47/3
மாறு இலாத மா கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலர் கொள் தாள்_இணை – திருவா:5 91/1
மேல்


முந்திய (1)

முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்று அறிவார் – திருவா:20 8/1
மேல்


முந்து-மினே (2)

மூல_பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வந்து முந்து-மினே – திருவா:36 5/4
முழுது உலகும் தருவான் கொடையே சென்று முந்து-மினே – திருவா:36 8/4
மேல்


முந்தும் (1)

முந்தும் நடுவும் முடிவும் ஆகிய மூவர் அறியா – திருவா:18 5/3
மேல்


முந்துற (1)

மன்னிய அன்பரில் என் பணி முந்துற வைகுவது ஆகாதே – திருவா:49 4/5
மேல்


முந்தை (2)

முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான் – திருவா:1/20
முந்தை ஆன காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன் – திருவா:5 79/2
மேல்


முந்நீர் (2)

கலங்க முந்நீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே – திருவா:6 28/3
விரவிய தீ வினை மேலை பிறப்பு முந்நீர் கடக்க – திருவா:36 9/1
மேல்


முப்பத்துமூவரும் (1)

மூவரும் முப்பத்துமூவரும் மற்று ஒழிந்த – திருவா:47 9/1
மேல்


முப்பாய (1)

முப்பாய மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே எனை ஆண்ட – திருவா:27 10/2
மேல்


முப்புரம் (4)

இயைந்தன முப்புரம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டுகொண்ட – திருவா:9 18/3
உளைந்தன முப்புரம் உந்தீ பற – திருவா:14 1/2
ஓர் அம்பே முப்புரம் உந்தீ பற – திருவா:14 2/2
அழிந்தன முப்புரம் உந்தீ பற – திருவா:14 3/3
மேல்


மும்மை (1)

மும்மை மலம் அறுவித்து முதல் ஆய முதல்வன்-தான் – திருவா:51 9/2
மேல்


முயங்கி (1)

கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கி நின்று – திருவா:8 17/2
மேல்


முயங்குவித்த (1)

முடியேன் பிறவேன் எனை தன தாள் முயங்குவித்த
அடியேன் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 2/3,4
மேல்


முயல் (1)

விரும்பு அரனே விட்டிடுதி கண்டாய் மென் முயல் கறையின் – திருவா:6 35/2
மேல்


முயல்வார் (1)

அன்பர் ஆகி மற்று அரும் தவம் முயல்வார் அயனும் மாலும் மற்று அழல் உறு மெழுகு ஆம் – திருவா:23 4/1
மேல்


முயல்வுற்று (1)

முன் நின்று ஆண்டாய் எனை முன்னம் யானும் அதுவே முயல்வுற்று
பின் நின்று ஏவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டு ஒழிந்தேன் பெம்மானே – திருவா:21 2/1,2
மேல்


முயல்வேனை (1)

முத்தி நெறி அறியாத மூர்க்கரொடும் முயல்வேனை
பத்தி நெறி அறிவித்து பழ வினைகள் பாறும்வண்ணம் – திருவா:51 1/1,2
மேல்


முயன்றவர்க்கு (1)

முறையுளி ஒற்றி முயன்றவர்க்கு ஒளித்தும் – திருவா:3/127
மேல்


முரசு (2)

முரசு எறிந்து மா பெரும் கருணையில் முழங்கி – திருவா:3/74
முன் பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் அன்பால் – திருவா:19 8/2
மேல்


முரண் (1)

கடும் முரண் ஏனம் ஆகி முன் கலந்து – திருவா:4/6
மேல்


முரணுறு (1)

மூ_ஏழ் சுற்றமும் முரணுறு நரகிடை – திருவா:4/118
மேல்


முரல் (1)

ததும்பும் மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு – திருவா:6 36/3
மேல்


முரல்வன (1)

திரள் நிரை அறுபதம் முரல்வன இவை ஓர் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 2/3
மேல்


முரலும் (1)

சூழ்த்த மதுகரம் முரலும் தாரோயை நாய்_அடியேன் – திருவா:5 16/3
மேல்


முரன்று (2)

வீணை முரன்று எழும் ஓசையில் இன்பம் மிகுத்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 6/4
சங்கு திரண்டு முரன்று எழும் ஓசை தழைப்பன ஆகாதே – திருவா:49 8/1
மேல்


முருட்டு (1)

இடக்கும் கரு முருட்டு ஏன பின் கானகத்தே – திருவா:40 8/1
மேல்


முருடு (1)

வன் பராய் முருடு ஒக்கும் என் சிந்தை மர கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது – திருவா:23 4/3
மேல்


முலை (14)

ஈர்க்கு இடை போகா இள முலை மாதர்-தம் – திருவா:4/34
புலி முலை புல் வாய்க்கு அருளினை போற்றி – திருவா:4/207
திதலை செய் பூண் முலை மங்கை_பங்கா என் சிவகதியே – திருவா:6 41/4
செப்பு_ஆர் முலை_பங்கன் தென்னன் பெருந்துறையான் – திருவா:8 11/1
பொன்னுடை பூண் முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 13/4
இள முலை பொங்க நின்று உந்தீ பற – திருவா:14 4/3
பணை முலை_பாகனுக்கு உந்தீ பற – திருவா:14 8/3
செப்பு நேர் முலை மடவரலியர்-தங்கள் திறத்திடை நைவேனை – திருவா:26 1/2
சோதியே சுடரே சூழ் ஒளி விளக்கே சுரி குழல் பணை முலை மடந்தை – திருவா:29 1/1
துடி கொள் நேர் இடையாள் சுரி குழல் மடந்தை துணை முலை கண்கள் தோய் சுவடு – திருவா:29 5/1
கொம்மை வரி முலை கொம்பு அனையாள் கூறனுக்கு – திருவா:40 10/1
சாந்தம் ஆர் முலை தையல் நல்லாரொடும் தலை தடுமாறு ஆகி – திருவா:41 2/2
என் அணி ஆர் முலை ஆகம் அளைந்து உடன் இன்புறும் ஆகாதே – திருவா:49 4/1
கொந்து குழல் கோல் வளையார் குவி முலை மேல் விழுவேனை – திருவா:51 6/2
மேல்


முலை_பங்கன் (1)

செப்பு_ஆர் முலை_பங்கன் தென்னன் பெருந்துறையான் – திருவா:8 11/1
மேல்


முலை_பாகனுக்கு (1)

பணை முலை_பாகனுக்கு உந்தீ பற – திருவா:14 8/3
மேல்


முலையார் (1)

பொய் எல்லாம் மெய் என்று புணர் முலையார் போகத்தே – திருவா:51 3/1
மேல்


முலையார்-தங்கள் (1)

தப்பு இலாது பொன் கழல்களுக்கு இடாது நான் தட முலையார்-தங்கள்
மைப்பு உலாம் கண்ணால் ஏறுண்டு கிடப்பேனை மலர் அடி_இணை காட்டி – திருவா:41 7/2,3
மேல்


முலையாள் (2)

வாருறு_பூண்_முலையாள்_பங்க என்னை வளர்ப்பவனே – திருவா:6 3/4
கோங்கு அலர் சேர் குவி முலையாள் கூறா வெண்ணீறு ஆடி – திருவா:39 1/2
மேல்


முலையாளோடு (1)

வார் ஏறு இள மென் முலையாளோடு உடன் வந்தருள அருள் பெற்ற – திருவா:5 53/2
மேல்


முலையீர் (6)

வார் உருவ பூண் முலையீர் வாயார நாம் பாடி – திருவா:7 15/7
பொன் ஏறு பூண் முலையீர் பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 3/6
பூண் ஆர் வன முலையீர் பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 5/6
போது ஆடு பூண் முலையீர் பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 6/6
பொன் ஒத்த பூண் முலையீர் பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 7/6
பொங்கு உலவு பூண் முலையீர் பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 9/6
மேல்


முலையை (1)

தாய் ஆய் முலையை தருவானே தாராது ஒழிந்தால் சவலையாய் – திருவா:50 5/1
மேல்


முழங்கி (2)

முரசு எறிந்து மா பெரும் கருணையில் முழங்கி
பூ புரை அஞ்சலி காந்தள் காட்ட – திருவா:3/74,75
நல் மணி நாதம் முழங்கி என் உள் உற நண்ணுவது ஆகாதே – திருவா:49 4/3
மேல்


முழங்கு (1)

மூ_உலகு உருவ இருவர் கீழ் மேலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே – திருவா:28 9/3
மேல்


முழங்கும் (1)

முன் பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் அன்பால் – திருவா:19 8/2
மேல்


முழு (8)

மொக்கணி அருளிய முழு தழல் மேனி – திருவா:2/33
விண்ணோர் முழு_முதல் பாதாளத்தார் வித்து – திருவா:11 19/1
முத்தி முழு_முதல் உத்தரகோசமங்கை வள்ளல் – திருவா:13 19/3
முகம்-தான் தாராவிடின் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு_முதலே – திருவா:21 3/4
முழு_முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் என்-தனக்கும் – திருவா:21 4/1
முத்து மா மணி மாணிக்க வயிரத்த பவளத்தின் முழு சோதி – திருவா:26 7/3
முடை விடாது அடியேன் மூத்து அற மண் ஆய் முழு புழு குரம்பையில் கிடந்து – திருவா:37 2/2
முன்பே என்னை ஆண்டுகொண்ட முனிவா முனிவர் முழு_முதலே – திருவா:44 3/2
மேல்


முழு_முதல் (2)

விண்ணோர் முழு_முதல் பாதாளத்தார் வித்து – திருவா:11 19/1
முத்தி முழு_முதல் உத்தரகோசமங்கை வள்ளல் – திருவா:13 19/3
மேல்


முழு_முதலே (3)

முகம்-தான் தாராவிடின் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு_முதலே – திருவா:21 3/4
முழு_முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் என்-தனக்கும் – திருவா:21 4/1
முன்பே என்னை ஆண்டுகொண்ட முனிவா முனிவர் முழு_முதலே
இன்பே அருளி எனை உருக்கி உயிர் உண்கின்ற எம்மானே – திருவா:44 3/2,3
மேல்


முழுகும் (1)

முழுது அயில் வேல் கண்ணியர் என்னும் மூரி தழல் முழுகும்
விழுது அனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர் தாள் – திருவா:6 44/1,2
மேல்


முழுதாய் (1)

விரி பொழில் முழுதாய் விரிந்தோன் காண்க – திருவா:3/44
மேல்


முழுது (7)

முழுது அயில் வேல் கண்ணியர் என்னும் மூரி தழல் முழுகும் – திருவா:6 44/1
முறி செய்து நம்மை முழுது உழற்றும் பழ வினையை – திருவா:13 8/3
இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழ் உலகும் முழுது ஆளி – திருவா:18 6/1
முழுது உலகும் தருவான் கொடையே சென்று முந்து-மினே – திருவா:36 8/4
வம்பு என பழுத்து என் குடி முழுது ஆண்டு வாழ்வு_அற வாழ்வித்த மருந்தே – திருவா:37 1/2
பிறவி வேரறுத்து என் குடி முழுது ஆண்ட பிஞ்ஞகா பெரிய எம் பொருளே – திருவா:37 6/2
முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள் புகுத்த – திருவா:40 3/3
மேல்


முழுதும் (9)

முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான் – திருவா:1/20
விச்சு-அது இன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் – திருவா:5 96/1
முன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை முழுதும் யாவையும் இறுதி உற்ற நாள் – திருவா:5 99/2
விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் மெய் முழுதும் கம்பித்து – திருவா:6 27/2
முன்பும் ஆய் பின்னும் முழுதும் ஆய் பரந்த முத்தனே முடிவு_இலா முதலே – திருவா:22 2/3
அகழ பறந்தும் காணமாட்டா அம்மான் இ மா நிலம் முழுதும்
நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆஆ என்ற நீர்மை எல்லாம் – திருவா:27 5/2,3
காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண் ஆர் விசும்பின் விண்ணோர்க்கு எல்லாம் – திருவா:27 10/1
தேறும் வகை நீ திகைப்பு நீ தீமை நன்மை முழுதும் நீ – திருவா:33 5/2
வேண்ட தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ – திருவா:33 6/1
மேல்


முழுதையுமே (1)

முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே இ முழுதையுமே – திருவா:6 43/4
மேல்


முழுதோன் (1)

முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க – திருவா:3/29
மேல்


முழுவதும் (3)

கொட்க பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும்
படைப்போன் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை – திருவா:3/12,13
முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி – திருவா:4/134
முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடி சாய்ந்து முன் நாள் – திருவா:5 7/1
மேல்


முழுவதுமே (1)

நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே – திருவா:5 6/4
மேல்


முழையில் (1)

விதி அடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலை முழையில்
பதி உடை வாள் அர பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி – திருவா:6 42/2,3
மேல்


முளைக்குடம் (1)

முத்து நல் தாமம் பூ_மாலை தூக்கி முளைக்குடம் தூபம் நல் தீபம் வை-மின் – திருவா:9 1/1
மேல்


முளைத்து (2)

ஒன்று ஆய் முளைத்து எழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு – திருவா:10 8/1
பார் பதம் அண்டம் அனைத்தும் ஆய் முளைத்து படர்ந்தது ஓர் படர் ஒளி பரப்பே – திருவா:22 8/1
மேல்


முற்று (2)

பற்று-மின் என்றவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் – திருவா:3/145
முற்று_இலா இளம் தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டன எல்லாம் முன் – திருவா:5 34/3
மேல்


முற்று_இலா (1)

முற்று_இலா இளம் தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டன எல்லாம் முன் – திருவா:5 34/3
மேல்


முற்றுக்கும் (1)

முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றும் ஆய் முற்றுக்கும்
பின்னானை பிஞ்ஞகனை பேணு பெருந்துறையின் – திருவா:8 19/1,2
மேல்


முற்றும் (2)

முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றும் ஆய் முற்றுக்கும் – திருவா:8 19/1
பாதியும் ஆய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமும் ஆய் வீடும் ஆயினாருக்கு – திருவா:9 20/3
மேல்


முறி (1)

முறி செய்து நம்மை முழுது உழற்றும் பழ வினையை – திருவா:13 8/3
மேல்


முறிந்தது (1)

அச்சு முறிந்தது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 3/2
மேல்


முறுவல் (3)

முறுவல் செம் வாயினீர் முக்கண்_அப்பற்கு ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 5/4
முத்தா உன்-தன் முக ஒளி நோக்கி முறுவல் நகை காண – திருவா:25 6/3
கிளி அனார் கிளவி அஞ்சேன் அவர் கிறி முறுவல் அஞ்சேன் – திருவா:35 4/1
மேல்


முறையிட்டால் (1)

சகம்-தான் அறிய முறையிட்டால் தக்க ஆறு அன்று என்னாரோ – திருவா:21 3/2
மேல்


முறையுளி (1)

முறையுளி ஒற்றி முயன்றவர்க்கு ஒளித்தும் – திருவா:3/127
மேல்


முறையோ (8)

சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ
தரியேன் நாயேன் தான் எனை செய்தது – திருவா:3/163,164
முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி – திருவா:4/180
முனைவனே முறையோ நான் ஆன ஆறு முடிவு அறியேன் முதல் அந்தம் ஆயினானே – திருவா:5 22/4
இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே – திருவா:5 93/4
சிதலை செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ – திருவா:6 41/3
சிதலை செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ
திதலை செய் பூண் முலை மங்கை_பங்கா என் சிவகதியே – திருவா:6 41/3,4
பிழைத்தால் பொறுக்க வேண்டாவோ பிறை சேர் சடையாய் முறையோ என்று – திருவா:33 1/3
முத்து_அனையானே மணி_அனையானே முதல்வனே முறையோ என்று – திருவா:44 4/3
மேல்


முன் (29)

கடும் முரண் ஏனம் ஆகி முன் கலந்து – திருவா:4/6
கச்சு அற நிமிர்ந்து கதிர்ந்து முன் பணைத்து – திருவா:4/32
முன் பின் ஆகி முனியாது அ திசை – திருவா:4/79
சாவ முன் நாள் தக்கன் வேள்வி தகர் தின்று நஞ்சம் அஞ்சி – திருவா:5 4/1
முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடி சாய்ந்து முன் நாள் – திருவா:5 7/1
முற்று_இலா இளம் தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டன எல்லாம் முன்
அற்ற ஆறும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவு அறுக்கில்லேனே – திருவா:5 34/3,4
முடித்த ஆறும் என்-தனக்கே தக்கதே முன் அடியாரை – திருவா:5 57/1
வான நாடரும் அறி ஒணாத நீ மறையில் ஈறும் முன் தொடர் ஒணாத நீ – திருவா:5 95/1
முத்து அன்ன வெள் நகையாய் முன் வந்து எதிர் எழுந்து என் – திருவா:7 3/1
முன்னி அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இன் அருளே – திருவா:7 16/7
முன் ஆய மால் அயனும் வானவரும் தானவரும் – திருவா:13 17/1
கண்_நுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதன் பின் – திருவா:15 9/2
முன் ஈறும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் – திருவா:16 3/1
முன் பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் அன்பால் – திருவா:19 8/2
சீதம் கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அரியாய் எங்கள் முன் வந்து – திருவா:20 5/3
முடியா முதலே என் கருத்து முடியும்வண்ணம் முன் நின்றே – திருவா:21 1/4
முன் நின்று ஆண்டாய் எனை முன்னம் யானும் அதுவே முயல்வுற்று – திருவா:21 2/1
நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புக பெய்து – திருவா:26 8/1
தூக்கி முன் செய்த பொய் அற துகள் அறுத்து எழுதரு சுடர் சோதி – திருவா:26 8/3
ஆண்டுகொண்ட என் ஆர் அமுதை அள்ளூறு உள்ளத்து அடியார் முன்
வேண்டும்தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரை ஆர் மலர் தூவி – திருவா:27 3/2,3
அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்று இருந்தேன் – திருவா:33 2/1
மெய்யன் ஆய் வெளி காட்டி முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே – திருவா:41 1/4
வேந்தன் ஆய் வெளியே என் முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே – திருவா:41 2/4
கடித்த வாயிலே நின்று முன் வினை மிக கழறியே திரிவேனை – திருவா:41 3/2
பிடித்து முன் நின்று அ பெரு மறை தேடிய அரும் பொருள் அடியேனை – திருவா:41 3/3
அடித்துஅடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய அற்புதம் அறியேனே – திருவா:41 3/4
நிகழும் அடியார் முன் சென்று நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே – திருவா:45 6/4
முன்னை வினை இரண்டும் வேரறுத்து முன் நின்றான் – திருவா:47 4/1
என்னை முன் ஆளுடை ஈசன் என் அத்தன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 6/8
மேல்


முன்பு (1)

முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள் புகுத்த – திருவா:40 3/3
மேல்


முன்பும் (1)

முன்பும் ஆய் பின்னும் முழுதும் ஆய் பரந்த முத்தனே முடிவு_இலா முதலே – திருவா:22 2/3
மேல்


முன்பே (1)

முன்பே என்னை ஆண்டுகொண்ட முனிவா முனிவர் முழு_முதலே – திருவா:44 3/2
மேல்


முன்ன (1)

முன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை முழுதும் யாவையும் இறுதி உற்ற நாள் – திருவா:5 99/2
மேல்


முன்னம் (3)

தென்னா என்னா முன்னம் தீ சேர் மெழுகு ஒப்பாய் – திருவா:7 7/4
முன் நின்று ஆண்டாய் எனை முன்னம் யானும் அதுவே முயல்வுற்று – திருவா:21 2/1
தகைவு இலா பழியும் அஞ்சேன் சாதலை முன்னம் அஞ்சேன் – திருவா:35 7/1
மேல்


முன்னவன் (1)

முகை நகை கொன்றை மாலை முன்னவன் பாதம் ஏத்தி – திருவா:35 7/3
மேல்


முன்னவனே (1)

முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே இ முழுதையுமே – திருவா:6 43/4
மேல்


முன்னானை (1)

முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றும் ஆய் முற்றுக்கும் – திருவா:8 19/1
மேல்


முன்னி (2)

முன்னி கடலை சுருக்கி எழுந்து உடையாள் – திருவா:7 16/1
முன்னி அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இன் அருளே – திருவா:7 16/7
மேல்


முன்னே (4)

ஊன் நாடி நாடி வந்து உட்புகுந்தான் உலகர் முன்னே
நான் ஆடிஆடி நின்று ஓலம் இட நடம் பயிலும் – திருவா:13 5/2,3
தரிப்பார் பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா என்பார் அவர் முன்னே
தரிப்பு ஆய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனி-தான் நல்காயே – திருவா:21 9/3,4
முப்பாய மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே எனை ஆண்ட – திருவா:27 10/2
ஏவல்_செயல் செய்யும் தேவர் முன்னே எம்பெருமான்-தான் இயங்கு காட்டில் – திருவா:43 6/2
மேல்


முன்னை (4)

முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே – திருவா:7 9/1
முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே – திருவா:7 9/1
முன்னை என்னுடை வல் வினை போயிட முக்கண்-அது உடை எந்தை – திருவா:26 3/1
முன்னை வினை இரண்டும் வேரறுத்து முன் நின்றான் – திருவா:47 4/1
மேல்


முன்னோன் (1)

முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க – திருவா:3/29
மேல்


முனம் (1)

ஏதமே பல பேச நீ எனை ஏதிலார் முனம் என் செய்தாய் – திருவா:30 6/2
மேல்


முனியாது (1)

முன் பின் ஆகி முனியாது அ திசை – திருவா:4/79
மேல்


முனிவர் (7)

வல் அசுரர் ஆகி முனிவர் ஆய் தேவர் ஆய் – திருவா:1/29
பல மா முனிவர் நனி வாட பாவியேனை பணிகொண்டாய் – திருவா:5 54/2
முத்திக்கு உழன்று முனிவர் குழாம் நனி வாட – திருவா:11 12/1
நன்று ஆக வானவர் மா முனிவர் நாள்-தோறும் – திருவா:13 13/2
முன் ஈறும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் – திருவா:16 3/1
உணர்ந்த மா முனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்வுக்கும் தெரிவு_அரும் பொருளே – திருவா:22 4/1
முன்பே என்னை ஆண்டுகொண்ட முனிவா முனிவர் முழு_முதலே – திருவா:44 3/2
மேல்


முனிவரும் (1)

நால் திசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலர – திருவா:4/3
மேல்


முனிவா (2)

முத்தனே முதல்வா முக்கணா முனிவா மொட்டு_அறா மலர் பறித்து இறைஞ்சி – திருவா:29 8/1
முன்பே என்னை ஆண்டுகொண்ட முனிவா முனிவர் முழு_முதலே – திருவா:44 3/2
மேல்


முனிவால் (1)

முடை ஆர் பிணத்தின் முடிவு இன்றி முனிவால் அடியேன் மூக்கின்றேன் – திருவா:32 2/2
மேல்


முனிவு (2)

முனிவு அற நோக்கி நனி வர கௌவி – திருவா:3/133
முனிவு இலாதது ஓர் பொருள்-அது கருதலும் – திருவா:4/43
மேல்


முனே (1)

கயக்கவைத்து அடியார் முனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 7/4
மேல்


முனைவன் (1)

முனைவன் பாத நல் மலர் பிரிந்திருந்தும் நான் முட்டிலேன் தலை கீறேன் – திருவா:5 37/3
மேல்


முனைவனே (2)

முனைவனே முறையோ நான் ஆன ஆறு முடிவு அறியேன் முதல் அந்தம் ஆயினானே – திருவா:5 22/4
முனைவனே முதல் அந்தம் இல்லா மல்லல் கரை காட்டி ஆட்கொண்டாய் மூர்க்கனேற்கே – திருவா:5 27/4

மேல்