நே – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

நேச (1)

நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட – திருவா:1/65
மேல்


நேசத்தால் (1)

நேசத்தால் பிறப்பு இறப்பை கடந்தார்-தம்மை ஆண்டானே அவா வெள்ள கள்வனேனை – திருவா:5 24/3
மேல்


நேசம் (1)

நேசம் உடைய அடியவர்கள் நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தி – திருவா:9 4/2
மேல்


நேசமும் (1)

நேசமும் வைத்தனையோ நேர்_இழையாய் நேர்_இழையீர் – திருவா:7 2/3
மேல்


நேசர் (1)

தேசா நேசர் சூழ்ந்து இருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க – திருவா:21 6/3
மேல்


நேயத்தே (1)

நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி – திருவா:1/13
மேல்


நேர் (20)

தன்_நேர்_இல்லோன்-தானே காண்க – திருவா:3/30
தன்_நேர்_இல்லோன் தானே ஆன தன்மை – திருவா:3/146
என் நேர் அனையார் கேட்க வந்து இயம்பி – திருவா:3/147
மான்_நேர்_நோக்கி மணாளா போற்றி – திருவா:4/135
கனியின் நேர் துவர் வாயார் என்னும் காலால் கலக்குண்டு காம வான் சுறவின் வாய் பட்டு – திருவா:5 27/2
மான்_நேர்_நோக்கி உமையாள்_பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட – திருவா:5 55/1
மான்_நேர்_நோக்கி உமையாள்_பங்கா மறை ஈறு அறியா மறையானே – திருவா:5 85/1
அரும்பு அர நேர் வைத்து அணிந்தாய் பிறவி ஐ_வாய்_அரவம் – திருவா:6 35/3
நேசமும் வைத்தனையோ நேர்_இழையாய் நேர்_இழையீர் – திருவா:7 2/3
நேசமும் வைத்தனையோ நேர்_இழையாய் நேர்_இழையீர் – திருவா:7 2/3
மின் நேர் நுடங்கு இடை செம் துவர் வாய் வெள் நகையீர் – திருவா:11 9/3
நேர் பாடல் பாடி நினைப்பு_அர்¢ய தனி பெரியோன் – திருவா:11 13/3
செப்பு நேர் முலை மடவரலியர்-தங்கள் திறத்திடை நைவேனை – திருவா:26 1/2
பண்ணின் நேர் மொழியாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்று இலேன் கண்டாய் – திருவா:28 5/1
துடி கொள் நேர் இடையாள் சுரி குழல் மடந்தை துணை முலை கண்கள் தோய் சுவடு – திருவா:29 5/1
மான் நேர் நோக்கி மணவாளா மன்னே நின் சீர் மறப்பித்து இ – திருவா:33 4/1
மின் நேர் அனைய பூம் கழல்கள் அடைந்தார் கடந்தார் வியன் உலகம் – திருவா:50 1/1
பொன் நேர் அனைய மலர் கொண்டு போற்றா நின்றார் அமரர் எல்லாம் – திருவா:50 1/2
கல் நேர் அனைய மன கடையாய் கழிப்புண்டு அவல கடல் வீழ்ந்த – திருவா:50 1/3
என் நேர் அனையேன் இனி உன்னை கூடும்வண்ணம் இயம்பாயே – திருவா:50 1/4
மேல்


நேர்_இழையாய் (1)

நேசமும் வைத்தனையோ நேர்_இழையாய் நேர்_இழையீர் – திருவா:7 2/3
மேல்


நேர்_இழையீர் (1)

நேசமும் வைத்தனையோ நேர்_இழையாய் நேர்_இழையீர்
சீசீ இவையும் சிலவோ விளையாடி – திருவா:7 2/3,4
மேல்


நேர்ந்து (1)

செழு கமல திரள் அன நின் சேவடி நேர்ந்து அமைந்த – திருவா:24 1/1
மேல்


நேர்பட்டு (1)

கீழ் செய் தவத்தால் கிழியீடு நேர்பட்டு
தாள் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புன் தலையால் – திருவா:40 9/2,3
மேல்


நேர்பட (2)

பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துறை பெரும் பித்தனே – திருவா:30 2/1
சட்ட நேர்பட வந்திலாத சழக்கனேன் உனை சார்ந்திலேன் – திருவா:30 2/2
மேல்


நேரியாய் (1)

நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே – திருவா:1/44

மேல்