நூ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நூக்கி 1
நூல் 2
நூலே 1
நூற்று 1
நூறு 3

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

நூக்கி (1)

ஊனே புக என்-தனை நூக்கி உழல பண்ணுவித்திட்டாய் – திருவா:33 4/2
மேல்


நூல் (2)

நூல் உணர்வு உணரா நுண்ணியோன் காண்க – திருவா:3/49
புரி கொள் நூல் அணி மார்பனே புலியூர் இலங்கிய புண்ணியா – திருவா:30 9/3
மேல்


நூலே (1)

நூலே நுழைவு_அரியான் நுண்ணியன் ஆய் வந்து அடியேன்-பாலே – திருவா:11 14/2
மேல்


நூற்று (1)

நூற்று ஒரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன – திருவா:3/4
மேல்


நூறு (3)

நூறு நூறு ஆயிரம் இயல்பினது ஆகி – திருவா:2/24
நூறு நூறு ஆயிரம் இயல்பினது ஆகி – திருவா:2/24
பல் நூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப – திருவா:16 3/2

மேல்