நி – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகழ்ந்தாய் 1
நிகழ்ந்தோன் 1
நிகழ்வித்து 1
நிகழ 1
நிகழும் 1
நிச்சம் 1
நிச்சலும் 1
நிசி 1
நித்த 1
நித்தலும் 2
நித்தனே 1
நித்தா 1
நித்திரை 1
நித்தில 1
நிதி 3
நிமலன் 1
நிமலா 2
நிமிர்ந்தானே 1
நிமிர்ந்து 2
நிரந்த 1
நிரந்தரமாய் 2
நிரப்பி 1
நிரம்ப 1
நிரம்பிய 1
நிருத்தனே 2
நிருத்தா 1
நிரை 1
நில்லா 2
நில்லாது 1
நில்லோம் 1
நில 2
நிலத்தில் 1
நிலத்தே 1
நிலத்தோர் 1
நிலம் 7
நிலம்-தன் 1
நிலவிய 3
நிலனே 2
நிலனை 1
நிலா 5
நிலாம் 1
நிலாமே 1
நிலாவகை 1
நிலாவி 1
நிலாவிய 2
நிலாவுக 1
நிலாவும் 1
நிலை 1
நிலை_இலா 1
நிலைபேறு 1
நிலையனே 1
நிலையும் 1
நிழல் 1
நிழல்-அது 1
நிற்க 10
நிற்கும் 3
நிற்ப 2
நிற்பது 1
நிற்பதும் 1
நிற்பர் 2
நிற்பன 1
நிற்பார் 1
நிற்பானை 1
நிற்பீர் 1
நிற்பேன் 2
நிற்பேனோ 1
நிற்போமே 1
நிறங்கள் 1
நிறத்து 1
நிறீஇ 1
நிறுத்தி 1
நிறை 4
நிறைந்த 3
நிறைந்தான் 1
நிறைந்து 3
நிறைந்தும் 2
நிறைய 2
நிறைவே 1
நின் 95
நின்-கண் 3
நின்-கணே 1
நின்-தன் 1
நின்-தனக்கு 1
நின்-தனை 1
நின்-பால் 3
நின்மலனே 1
நின்மலா 3
நின்ற 25
நின்றதன் 1
நின்றது 5
நின்றது-தான் 1
நின்றவா 4
நின்றாய் 1
நின்றாயை 1
நின்றார் 3
நின்றான் 2
நின்றானே 2
நின்றானை 1
நின்றிடுவான் 1
நின்றிலனேல் 1
நின்று 47
நின்றும் 2
நின்றே 1
நின்றேன் 1
நின்ன 1
நின்னது 1
நின்னை 10
நின்னையே 3
நின்னொடு 1
நினது 1
நினை 4
நினை-தொறும் 3
நினை-மின் 1
நினைக்க 1
நினைக்கமாட்டேன் 1
நினைக்கிலேன் 1
நினைந்திட்டு 1
நினைந்து 13
நினைந்தே 2
நினைந்தேன் 1
நினைப்பது 1
நினைப்பதே 1
நினைப்பவரொடும் 1
நினைப்பு 2
நினைப்பு_அர்¢ய 1
நினைப்பு_அற 1
நினைய 1
நினையவும் 1
நினையா 1
நினையாது 4
நினையாதே 2
நினைவதேல் 1
நினைவனோ 1
நினைவார் 1
நினைவில் 1
நினைவே 1
நினைவேனை 1

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

நிகழ்ந்தாய் (1)

நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி – திருவா:4/138
மேல்


நிகழ்ந்தோன் (1)

நீரில் இன் சுவை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட – திருவா:3/25
மேல்


நிகழ்வித்து (1)

நரியை குதிரை பரி ஆக்கி ஞாலம் எல்லாம் நிகழ்வித்து
பெரிய தென்னன் மதுரை எல்லாம் பிச்சு_அது ஏற்றும் பெருந்துறையாய் – திருவா:50 7/1,2
மேல்


நிகழ (1)

நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆஆ என்ற நீர்மை எல்லாம் – திருவா:27 5/3
மேல்


நிகழும் (1)

நிகழும் அடியார் முன் சென்று நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே – திருவா:45 6/4
மேல்


நிச்சம் (1)

நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னி யான் ஆகி நின்றானே – திருவா:34 9/4
மேல்


நிச்சலும் (1)

நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க – திருவா:3/99
மேல்


நிசி (1)

காலை மலமொடு கடும் பகல் பசி நிசி
வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் – திருவா:4/28,29
மேல்


நித்த (1)

நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் – திருவா:17 3/1
மேல்


நித்தலும் (2)

நெகுவது ஆவதும் நித்தலும் அமுதொடு தேனொடு பால் கட்டி – திருவா:5 36/3
நாதன் அணி திருநீற்றினை நித்தலும் நண்ணுவது ஆகாதே – திருவா:49 4/4
மேல்


நித்தனே (1)

நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே அடையார் புரம் எரித்த – திருவா:23 3/3
மேல்


நித்தா (1)

நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி – திருவா:4/175
மேல்


நித்திரை (1)

வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் – திருவா:4/29
மேல்


நித்தில (1)

ஒள் நித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ – திருவா:7 4/1
மேல்


நிதி (3)

சுந்தர நீறு அணிந்து மெழுகி தூய பொன் சிந்தி நிதி நிரப்பி – திருவா:9 3/1
வைத்த நிதி பெண்டிர் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் – திருவா:10 6/1
அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மலையே அலை கடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 2/4
மேல்


நிமலன் (1)

நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி – திருவா:1/13
மேல்


நிமலா (2)

நித்தா போற்றி நிமலா போற்றி – திருவா:4/175
நிருத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றி_கண்ணனே விண் உளார் பிரானே – திருவா:29 2/1
மேல்


நிமிர்ந்தானே (1)

மூ_உலகு உருவ இருவர் கீழ் மேலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே
மா உரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 9/3,4
மேல்


நிமிர்ந்து (2)

நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் – திருவா:2/104
கச்சு அற நிமிர்ந்து கதிர்ந்து முன் பணைத்து – திருவா:4/32
மேல்


நிரந்த (1)

நிரந்த ஆகாயம் நீர் நிலம் தீ கால் ஆய் அவை அல்லை ஆய் ஆங்கே – திருவா:22 6/3
மேல்


நிரந்தரமாய் (2)

நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே – திருவா:5 6/4
பாதி மாதொடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற – திருவா:26 2/3
மேல்


நிரப்பி (1)

சுந்தர நீறு அணிந்து மெழுகி தூய பொன் சிந்தி நிதி நிரப்பி
இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழில் சுடர் வைத்து கொடி எடு-மின் – திருவா:9 3/1,2
மேல்


நிரம்ப (1)

நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் – திருவா:17 3/1
மேல்


நிரம்பிய (1)

குரம்பு கொண்டு இன் தேன் பாய்த்தினன் நிரம்பிய
அற்புதமான அமுத தாரைகள் – திருவா:3/173,174
மேல்


நிருத்தனே (2)

நிருத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி – திருவா:5 61/4
நிருத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றி_கண்ணனே விண் உளார் பிரானே – திருவா:29 2/1
மேல்


நிருத்தா (1)

நீள் ஒளி ஆகிய நிருத்தா போற்றி – திருவா:4/202
மேல்


நிரை (1)

திரள் நிரை அறுபதம் முரல்வன இவை ஓர் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 2/3
மேல்


நில்லா (2)

கரந்து நில்லா கள்வனே நின்-தன் வார் கழற்கு அன்பு எனக்கும் – திருவா:5 6/3
நிற்பார் நிற்க நில்லா உலகில் நில்லோம் இனி நாம் செல்வோமே – திருவா:45 7/1
மேல்


நில்லாது (1)

நடு ஆய் நில்லாது ஒழிந்த-கால் நன்றோ எங்கள் நாயகமே – திருவா:50 4/4
மேல்


நில்லோம் (1)

நிற்பார் நிற்க நில்லா உலகில் நில்லோம் இனி நாம் செல்வோமே – திருவா:45 7/1
மேல்


நில (2)

நில முதல் கீழ் அண்டம் உற நின்றது-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 6/2
நில முதல் கீழ் அண்டம் உற நின்றிலனேல் இருவரும் தம் – திருவா:12 6/3
மேல்


நிலத்தில் (1)

பிரிந்து போந்து பெரு மா நிலத்தில் அரு மால் உற்றேன் என்றுஎன்று – திருவா:27 6/2
மேல்


நிலத்தே (1)

எறியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள இரு நிலத்தே – திருவா:36 4/4
மேல்


நிலத்தோர் (1)

பெண் பால் உகந்திலனேல் பேதாய் இரு நிலத்தோர்
விண்-பால் யோகு எய்தி வீடுவர் காண் சாழலோ – திருவா:12 9/3,4
மேல்


நிலம் (7)

நரகொடு சுவர்க்கம் நால்_நிலம் புகாமல் – திருவா:4/213
சச்சையனே மிக்க தண் புனல் விண் கால் நிலம் நெருப்பு ஆம் – திருவா:6 31/1
நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் – திருவா:15 5/1
நிரந்த ஆகாயம் நீர் நிலம் தீ கால் ஆய் அவை அல்லை ஆய் ஆங்கே – திருவா:22 6/3
அகழ பறந்தும் காணமாட்டா அம்மான் இ மா நிலம் முழுதும் – திருவா:27 5/2
திணி நிலம் பிளந்தும் காணா சேவடி பரவி வெண்ணீறு – திருவா:35 5/3
ஒத்த நிலம் ஒத்த பொருள் ஒரு பொருள் ஆம் பெரும் பயனை – திருவா:51 10/3
மேல்


நிலம்-தன் (1)

நிலம்-தன் மேல் வந்தருளி நீள் கழல்கள் காஅட்டி – திருவா:1/59
மேல்


நிலவிய (3)

சிறை-கணே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 6/4
சீத வார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 8/4
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 9/4
மேல்


நிலனே (2)

அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு அப்பு ஆனவனே – திருவா:6 20/4
வானே நிலனே பிறவே அறிவு_அரியான் – திருவா:7 6/4
மேல்


நிலனை (1)

நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை – திருவா:27 7/1
மேல்


நிலா (5)

வாள் நிலா பொருளே இங்கு ஒர் பார்ப்பு என – திருவா:5 44/2
மாடு நகை வாள் நிலா எறிப்ப வாய் திறந்து அம் பவளம் துடிப்ப – திருவா:9 11/1
நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் – திருவா:15 5/1
துணி நிலா அணியினான்-தன் தொழும்பரோடு அழுந்தி அ மால் – திருவா:35 5/2
நீள் நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்து உருகி நெக்கு – திருவா:35 10/2
மேல்


நிலாம் (1)

வாள் நிலாம் கண்கள் சோர வாழ்த்திநின்று ஏத்தமாட்டா – திருவா:35 10/3
மேல்


நிலாமே (1)

கூவு-மின் தொண்டர் புற நிலாமே குனி-மின் தொழு-மின் எம் கோன் எம் கூத்தன் – திருவா:9 2/3
மேல்


நிலாவகை (1)

நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புக பெய்து – திருவா:26 8/1
மேல்


நிலாவி (1)

நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும் – திருவா:21 7/3
மேல்


நிலாவிய (2)

மான் நிலாவிய நோக்கியர் படிறிடை மத்து இடு தயிர் ஆகி – திருவா:5 40/2
தேன் நிலாவிய திருவருள் புரிந்த என் சிவன் நகர் புக போகேன் – திருவா:5 40/3
மேல்


நிலாவுக (1)

நேசம் உடைய அடியவர்கள் நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தி – திருவா:9 4/2
மேல்


நிலாவும் (1)

நீல உருவின் குயிலே நீள் மணி மாடம் நிலாவும்
கோல அழகின் திகழும் கொடி மங்கை உள் உறை கோயில் – திருவா:18 3/1,2
மேல்


நிலை (1)

பற்றல் ஆவது ஓர் நிலை_இலா பரம்பொருள் அ பொருள் பாராதே – திருவா:26 9/2
மேல்


நிலை_இலா (1)

பற்றல் ஆவது ஓர் நிலை_இலா பரம்பொருள் அ பொருள் பாராதே – திருவா:26 9/2
மேல்


நிலைபேறு (1)

மெய்ப்பொருள்-கண் தோற்றம் ஆய் மெய்யே நிலைபேறு ஆய் – திருவா:8 12/4
மேல்


நிலையனே (1)

நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே அடையார் புரம் எரித்த – திருவா:23 3/3
மேல்


நிலையும் (1)

மா பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும்
சூக்கமொடு தூலத்து சூறை மாருதத்து – திருவா:3/9,10
மேல்


நிழல் (1)

காலின் ஊக்கம் கண்டோன் நிழல் திகழ் – திருவா:3/24
மேல்


நிழல்-அது (1)

பிறிவினை அறியா நிழல்-அது போல – திருவா:4/78
மேல்


நிற்க (10)

பள்ளம் தாழ் உறு புனலில் கீழ் மேல் ஆக பதைத்து உருகும் அவர் நிற்க என்னை ஆண்டாய்க்கு – திருவா:5 21/2
உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி – திருவா:6 24/1
தனி துணை நீ நிற்க யான் தருக்கி தலையால் நடந்த – திருவா:6 39/1
அந்தரமே நிற்க சிவன் அவனி வந்தருளி – திருவா:8 3/2
ஏமாறி நிற்க அடியேன் இறுமாக்க – திருவா:10 20/2
தம்தம் மதங்களில் தட்டுளுப்பு பட்டு நிற்க
சித்தம் சிவம் ஆக்கி செய்தனவே தவம் ஆக்கும் – திருவா:15 6/2,3
என்பர் ஆய் நினைவார் எனை பலர் நிற்க இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் – திருவா:23 4/2
போது சேர் அயன் பொரு கடல் கிடந்தோன் புரந்தராதிகள் நிற்க மற்று என்னை – திருவா:23 8/1
ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானோர் நிற்க மற்று எனை நயந்து இனிது ஆண்டாய் – திருவா:23 9/1
நிற்பார் நிற்க நில்லா உலகில் நில்லோம் இனி நாம் செல்வோமே – திருவா:45 7/1
மேல்


நிற்கும் (3)

ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இரங்கி அருளாய் என்னை உடையானே – திருவா:21 10/4
பித்தனே எல்லா உயிரும் ஆய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லை ஆய் நிற்கும்
எத்தனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 8/3,4
நிற்பீர் எல்லாம் தாழாதே நிற்கும் பரிசே ஒருப்படு-மின் – திருவா:45 7/3
மேல்


நிற்ப (2)

பல் நூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப
தன் நீறு எனக்கு அருளி தன் கருணை வெள்ளத்து – திருவா:16 3/2,3
ஓவி அவர் உன்னி நிற்ப ஒள் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி – திருவா:18 8/2
மேல்


நிற்பது (1)

புரிந்து நிற்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 6/4
மேல்


நிற்பதும் (1)

நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க – திருவா:3/53
மேல்


நிற்பர் (2)

ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் – திருவா:21 6/1
பேசா நிற்பர் யான்-தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே – திருவா:21 6/2
மேல்


நிற்பன (1)

நிற்பன நிறீஇ – திருவா:3/110
மேல்


நிற்பார் (1)

நிற்பார் நிற்க நில்லா உலகில் நில்லோம் இனி நாம் செல்வோமே – திருவா:45 7/1
மேல்


நிற்பானை (1)

நிற்பானை போல என் நெஞ்சின் உள்ளே புகுந்தருளி – திருவா:15 4/2
மேல்


நிற்பீர் (1)

நிற்பீர் எல்லாம் தாழாதே நிற்கும் பரிசே ஒருப்படு-மின் – திருவா:45 7/3
மேல்


நிற்பேன் (2)

பேசா நிற்பர் யான்-தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே – திருவா:21 6/2
நெஞ்சு ஆய துயர்கூர நிற்பேன் உன் அருள் பெற்றேன் – திருவா:51 5/2
மேல்


நிற்பேனோ (1)

வாடிவாடி வழி அற்றே வற்றல் மரம் போல் நிற்பேனோ
ஊடிஊடி உடையாயொடு கலந்து உள் உருகி பெருகி நெக்கு – திருவா:32 11/2,3
மேல்


நிற்போமே (1)

நிகழும் அடியார் முன் சென்று நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே – திருவா:45 6/4
மேல்


நிறங்கள் (1)

நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த – திருவா:1/49
மேல்


நிறத்து (1)

கமல நான்முகனும் கார் முகில் நிறத்து கண்ணனும் நண்ணுதற்கு அரிய – திருவா:29 4/1
மேல்


நிறீஇ (1)

நிற்பன நிறீஇ
சொல்_பதம் கடந்த தொல்லோன் – திருவா:3/110,111
மேல்


நிறுத்தி (1)

தேரை நிறுத்தி மலை எடுத்தான் சிரம் – திருவா:14 19/1
மேல்


நிறை (4)

வெறி மலர் குளவாய் கோலி நிறை அகில் – திருவா:3/90
நின்று ஆர ஏத்தும் நிறை கழலோன் புனை கொன்றை – திருவா:13 13/3
நெல்லி கனியை தேனை பாலை நிறை இன் அமுதை அமுதின் சுவையை – திருவா:27 4/3
நீதியே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் நிறை மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 1/3
மேல்


நிறைந்த (3)

ஒழிவு_அற நிறைந்த ஒருவ போற்றி – திருவா:4/215
உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவு_அற நிறைந்த யோகமே ஊத்தையேன்-தனக்கு – திருவா:37 1/1
என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராவமுது எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 2/7
மேல்


நிறைந்தான் (1)

உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியாவண்ணம் நிறைந்தான்
சுடரும் சுடர் மதி சூடிய திருப்பெருந்துறை உறையும் – திருவா:34 6/2,3
மேல்


நிறைந்து (3)

ஒழிவு_அற நிறைந்து மேவிய பெருமை – திருவா:3/116
இன்னியம் எங்கும் நிறைந்து இனிது ஆக இயம்பிடும் ஆகாதே – திருவா:49 6/7
எங்கும் நிறைந்து அமுது ஊறு பரஞ்சுடர் எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 8/7
மேல்


நிறைந்தும் (2)

விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் – திருவா:1/23
விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் – திருவா:1/23
மேல்


நிறைய (2)

பூசின் தாம் திருநீறே நிறைய பூசி போற்றி எம்பெருமானே என்று பின்றா – திருவா:5 24/2
மெய் எனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மேதகு தென்னன் பெருந்துறையான் – திருவா:9 9/2
மேல்


நிறைவே (1)

குறைவு_இலா நிறைவே கோது_இலா அமுதே ஈறு_இலா கொழும் சுடர் குன்றே – திருவா:22 5/1
மேல்


நின் (95)

எண் இறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் சீர் – திருவா:1/24
போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில் – திருவா:1/43
சிவமே பெறும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்கு ஆம் – திருவா:5 5/3
வருந்துவன் நின் மலர் பாதம் அவை காண்பான் நாய்_அடியேன் – திருவா:5 13/1
கோமான் நின் திருக்கோயில் தூகேன் மெழுகேன் கூத்து ஆடேன் – திருவா:5 14/3
பேயனேன் இது-தான் நின் பெருமை அன்றே எம்பெருமான் என் சொல்லி பேசுகேனே – திருவா:5 23/4
சிந்தனை நின்-தனக்கு ஆக்கி நாயினேன்-தன் கண்_இணை நின் திருப்பாத போதுக்கு ஆக்கி – திருவா:5 26/1
அற்ற ஆறும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவு அறுக்கில்லேனே – திருவா:5 34/4
அற்ற ஆறும் நின் அறிவும் நின் பெருமையும் அளவு அறுக்கில்லேனே – திருவா:5 34/4
போர் ஏறே நின் பொன்_நகர்-வாய் நீ போந்தருளி இருள் நீக்கி – திருவா:5 53/1
சீர் ஏறு அடியார் நின் பாதம் சேர கண்டும் கண் கெட்ட – திருவா:5 53/3
கோனே உன்-தன் திருக்குறிப்பு கூடுவார் நின் கழல் கூட – திருவா:5 55/3
உடையார் உடையாய் நின் பாதம் சேர கண்டு இங்கு ஊர் நாயின் – திருவா:5 56/2
நான் நின் அடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு – திருவா:5 58/3
புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று – திருவா:5 60/1
போற்றி நின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி போற்றி – திருவா:5 63/2
போற்றி நின் கருணை வெள்ள புது மது புவனம் நீர் தீ – திருவா:5 63/3
தருக நின் பாதம் போற்றி தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே – திருவா:5 68/4
ஆர்ந்த நின் பாதம் நாயேற்கு அருளிடவேண்டும் போற்றி – திருவா:5 69/4
புணர்ப்பது ஆக அன்று இது ஆக அன்பு நின் கழல்-கணே – திருவா:5 71/3
ஏக நின் கழல்_இணை அலாது இலேன் எம்பிரான் – திருவா:5 72/2
மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழல்-கணே – திருவா:5 73/3
வேண்டும் நின் கழல்-கண் அன்பு பொய்மை தீர்த்து மெய்ம்மையே – திருவா:5 74/1
மாண்டுமாண்டு வந்துவந்து மன்ன நின் வணங்கவே – திருவா:5 74/4
நீசனேனை ஆண்டுகொண்ட நின்மலா ஒர் நின் அலால் – திருவா:5 78/3
பேசப்பட்டேன் நின் அடியாரில் திருநீறே – திருவா:5 82/1
சிறவே செய்து வழுவாது சிவனே நின் தாள் சேர்ந்தாரே – திருவா:5 86/4
மாறு இலாத மா கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலர் கொள் தாள்_இணை – திருவா:5 91/1
வேறு இலா பத பரிசு பெற்ற நின் மெய்ம்மை அன்பர் உன் மெய்ம்மை மேவினார் – திருவா:5 91/2
இல்லை நின் கழற்கு அன்பு-அது என்-கணே ஏலம் ஏலும் நல் குழலி_பங்கனே – திருவா:5 94/1
கல்லை மென் கனி ஆக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பன் ஆக்கினாய் – திருவா:5 94/2
எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் – திருவா:5 94/3
உடைய நாதனே போற்றி நின் அலால் பற்று மற்று எனக்கு ஆவது ஒன்று இனி – திருவா:5 97/1
கடையன் ஆயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின்
அடியன் ஆக்கினாய் போற்றி ஆதியும் அந்தம் ஆயினாய் போற்றி அப்பனே – திருவா:5 97/3,4
பன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பாவ_நாச நின் சீர்கள் பாடவே – திருவா:5 99/4
ஆடவேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து ஆடும் நின் கழல் போது நாயினேன் – திருவா:5 100/2
வீடவேண்டும் நான் போற்றி வீடு தந்தருளு போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே – திருவா:5 100/4
விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழு தொழும்பின் – திருவா:6 2/2
வளர்கின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இ-பால் – திருவா:6 4/1
வழி நின்று நின் அருள் ஆர் அமுது ஊட்ட மறுத்தனனே – திருவா:6 5/4
தீர்க்கின்ற ஆறு என் பிழையை நின் சீர் அருள் என்-கொல் என்று – திருவா:6 8/1
பொலிகின்ற நின் தாள் புகுதப்பெற்று ஆக்கையை போக்க பெற்று – திருவா:6 10/1
பொருளே தமியேன் புகலிடமே நின் புகழ் இகழ்வார் – திருவா:6 17/1
மடங்க என் வல்வினை காட்டை நின் மன் அருள் தீ கொளுவும் – திருவா:6 19/1
கழு மணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய் நின் புலன் கழலே – திருவா:6 27/4
மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர் தாள் – திருவா:6 33/2
குதுகுதுப்பு இன்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் – திருவா:6 34/1
பரம்பரனே நின் பழ அடியாரொடும் என் படிறு – திருவா:6 35/1
அடர் புலனால் நின் பிரிந்து அஞ்சி அம் சொல் நல்லார்-அவர்-தம் – திருவா:6 38/1
விழுது அனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் வெறி மலர் தாள் – திருவா:6 44/2
பழிப்பு_இல் நின் பாத பழம் தொழும்பு எய்தி விழ பழித்து – திருவா:6 47/1
மாதே வளருதியோ வன் செவியோ நின் செவி-தான் – திருவா:7 1/3
எத்தோ நின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ – திருவா:7 3/6
எம் கொங்கை நின் அன்பர்_அல்லார் தோள் சேரற்க – திருவா:7 19/4
போற்றி அருளுக நின் ஆதி ஆம் பாத_மலர் – திருவா:7 20/1
போற்றி அருளுக நின் அந்தம் ஆம் செம் தளிர்கள் – திருவா:7 20/2
ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கண்டு நின் திருவடி தொழுகோம் – திருவா:20 1/2
ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கண்டு நின் திருவடி தொழுகோம் – திருவா:20 1/2
அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் – திருவா:20 2/1
பப்பு அற விட்டு இருந்து உணரும் நின் அடியார் பந்தனை வந்து அறுத்தார் அவர் பலரும் – திருவா:20 6/1
பந்து அணை விரலியும் நீயும் நின் அடியார் பழம் குடில்-தொறும் எழுந்தருளிய பரனே – திருவா:20 8/2
அவன் விருப்பு எய்தவும் அலரவன் ஆசைப்படவும் நின் அலர்ந்த மெய் கருணையும் நீயும் – திருவா:20 10/3
வழி முதலே நின் பழ அடியார் திரள் வான் குழுமி – திருவா:21 4/2
பேசா நிற்பர் யான்-தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே – திருவா:21 6/2
நின்ற நின் தன்மை நினைப்பு_அற நினைந்தேன் நீ அலால் பிறிது மற்று இன்மை – திருவா:22 7/2
நீர் உறு தீயே நினைவதேல் அரிய நின்மலா நின் அருள் வெள்ள – திருவா:22 8/2
யாது நீ போவது ஒர் வகை எனக்கு அருளாய் வந்து நின் இணை_அடி தந்தே – திருவா:22 9/4
மற்று யாரும் நின் மலர் அடி காணா மன்ன என்னை ஓர் வார்த்தையுள் படுத்து – திருவா:23 2/2
காட்டி தேவ நின் கழல்_இணை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள்செய்யாய் – திருவா:23 5/3
கோது மாட்டி நின் குரை கழல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் தொண்டரில் கூட்டாய் – திருவா:23 8/2
கோது மாட்டி நின் குரை கழல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் தொண்டரில் கூட்டாய் – திருவா:23 8/2
அளித்து வந்து எனக்கு ஆவ என்று அருளி அச்சம் தீர்த்த நின் அருள் பெரும் கடலில் – திருவா:23 10/1
செழு கமல திரள் அன நின் சேவடி நேர்ந்து அமைந்த – திருவா:24 1/1
வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் – திருவா:24 2/1
செறுப்பவனே நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேரறுப்பவனே – திருவா:24 2/3
பொழிகின்ற துன்ப புயல் வெள்ளத்தில் நின் கழல் புணை கொண்டு – திருவா:24 4/1
மா வடு வகிர் அன்ன கண்ணி பங்கா நின் மலர் அடிக்கே – திருவா:24 8/1
கூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியேன் – திருவா:24 8/2
பிறிவு அறியார் அன்பர் நின் அருள் பெய்_கழல் தாள்_இணை கீழ் – திருவா:24 9/1
இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடம் இன்றியே – திருவா:30 3/3
துயக்கு அறுத்து எனை ஆண்டுகொண்டு நின் தூ மலர் கழல் தந்து எனை – திருவா:30 7/3
கலந்து நின் அடியாரோடு அன்று வாளா களித்திருந்தேன் – திருவா:32 1/1
அறவே பெற்றார் நின் அன்பர் அந்தம்_இன்றி அகம் நெகவும் – திருவா:32 6/1
ஒன்றும் போதா நாயேனை உய்ய கொண்ட நின் கருணை – திருவா:33 3/1
மான் நேர் நோக்கி மணவாளா மன்னே நின் சீர் மறப்பித்து இ – திருவா:33 4/1
பண் ஆர்ந்த மொழி மங்கை_பங்கா நின் ஆள் ஆனார்க்கு – திருவா:38 2/1
பொன் தவிசு நாய்க்கு இடும் ஆறு அன்றே நின் பொன் அருளே – திருவா:38 5/4
நஞ்சு ஆய துயர்கூர நடுங்குவேன் நின் அருளால் – திருவா:38 6/2
பருகிய நின் பரம் கருணை தடம் கடலில் படிவு ஆம் ஆறு – திருவா:38 9/3
ஓங்கு எயில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேன் நின்
பூம் கழல்கள்-அவை அல்லாது எவை யாதும் புகழேனே – திருவா:39 1/3,4
ஓர் உரு ஆய நின் திருவருள் காட்டி என்னையும் உய்யக்கொண்டு அருளே – திருவா:44 1/4
என்பே உருக நின் அருள் அளித்து உன் இணை மலர் அடி காட்டி – திருவா:44 3/1
நன்பே அருளாய் என் உயிர் நாதா நின் அருள் நாணாமே – திருவா:44 3/4
காணும்-அது ஒழிந்தேன் நின் திரு பாதம் கண்டு கண் களிகூர – திருவா:44 5/1
தாணுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்து உருகும் தன்மை என் புன்மைகளால் – திருவா:44 5/3
மேல்


நின்-கண் (3)

இஃது அல்லாது நின்-கண் ஒன்றும்வண்ணம் இல்லை ஈசனே – திருவா:5 77/4
விருப்பும் உண்டு நின்-கண் என்-கண் என்பது என்ன விச்சையே – திருவா:5 80/4
பொள்ளல் நல் வேழத்து உரியாய் புலன் நின்-கண் போதல் ஒட்டா – திருவா:6 24/3
மேல்


நின்-கணே (1)

எண்ணமே உடல் வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்-கணே வைத்து – திருவா:28 5/3
மேல்


நின்-தன் (1)

கரந்து நில்லா கள்வனே நின்-தன் வார் கழற்கு அன்பு எனக்கும் – திருவா:5 6/3
மேல்


நின்-தனக்கு (1)

சிந்தனை நின்-தனக்கு ஆக்கி நாயினேன்-தன் கண்_இணை நின் திருப்பாத போதுக்கு ஆக்கி – திருவா:5 26/1
மேல்


நின்-தனை (1)

உடையானே நின்-தனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் – திருவா:5 56/1
மேல்


நின்-பால் (3)

வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான் மனம் நின்-பால்
தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி – திருவா:5 16/1,2
வருக என்று என்னை நின்-பால் வாங்கிடவேண்டும் போற்றி – திருவா:5 68/3
அழுகேன் நின்-பால் அன்பாம் மனம் ஆய் அழல் சேர்ந்த – திருவா:5 88/1
மேல்


நின்மலனே (1)

நீற்று ஆர்தரு திருமேனி நின்மலனே உனை யானே – திருவா:34 8/4
மேல்


நின்மலா (3)

நிருத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி – திருவா:5 61/4
நீசனேனை ஆண்டுகொண்ட நின்மலா ஒர் நின் அலால் – திருவா:5 78/3
நீர் உறு தீயே நினைவதேல் அரிய நின்மலா நின் அருள் வெள்ள – திருவா:22 8/2
மேல்


நின்ற (25)

நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி – திருவா:1/13
சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் – திருவா:1/17
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரம் ஆய் நின்ற
மெய்யா விமலா விடை பாகா வேதங்கள் – திருவா:1/33,34
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே – திருவா:1/45
பேராது நின்ற பெரும் கருணை பேர் ஆறே – திருவா:1/66
ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற
தோற்ற சுடர் ஒளி ஆய் சொல்லாத நுண் உணர்வு ஆய் – திருவா:1/79,80
ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்ற எழில் பகரின் – திருவா:3/3
வீடுபேறு ஆய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி – திருவா:3/18
அச்சன் ஆண் பெண் அலி ஆகாசம் ஆகி ஆர் அழல் ஆய் அந்தம் ஆய் அப்பால் நின்ற
செச்சை மா மலர் புரையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர்_கோவே – திருவா:5 29/3,4
மூவர் கோனாய் நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி மூதாதை மாது ஆளும் பாகத்து எந்தை – திருவா:5 30/2
எள்ளும் எண்ணெயும் போல் நின்ற எந்தையே – திருவா:5 46/4
ஒலி நின்ற பூம் பொழில் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 10/3
வலி நின்ற திண் சிலையால் எரித்தாய் புரம் மாறுபட்டே – திருவா:6 10/4
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை – திருவா:7 8/7
தெரிக்கும் படித்து அன்றி நின்ற சிவம் வந்து நம்மை – திருவா:11 3/2
உணக்கு பசை அறுத்தான் உயிர் ஒன்றி நின்ற
குணக்குன்று வந்து என்னை ஆண்டலுமே என்னுடைய – திருவா:15 15/2,3
சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல் இறந்து நின்ற தொன்மை – திருவா:18 1/3
மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரி சுடர் ஆய் நின்ற மெய்யன் – திருவா:18 8/3
நின்ற நின் தன்மை நினைப்பு_அற நினைந்தேன் நீ அலால் பிறிது மற்று இன்மை – திருவா:22 7/2
வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமால் அறியாமல் நின்ற
அரும் பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 3/3,4
பாதி மாதொடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற
ஆதி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே – திருவா:26 2/3,4
முப்பாய மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே எனை ஆண்ட – திருவா:27 10/2
திகழா நின்ற திருமேனி காட்டி என்னை பணிகொண்டாய் – திருவா:33 10/2
அத்தனே அண்டர் அண்டம் ஆய் நின்ற ஆதியே யாதும் ஈறு_இல்லா – திருவா:37 8/1
உம்பரான் உலகு ஊடறுத்து அ புறத்தன் ஆய் நின்ற எம்பிரான் – திருவா:42 9/2
மேல்


நின்றதன் (1)

கண்_நுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதன் பின் – திருவா:15 9/2
மேல்


நின்றது (5)

நீறு நின்றது கண்டனை ஆயினும் நெக்கிலை இ காயம் – திருவா:5 33/3
ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றது ஓர் – திருவா:5 98/2
அழிவு இன்றி நின்றது ஒர் ஆனந்த_வெள்ளத்திடை அழுத்தி – திருவா:36 8/1
மெய்யன் ஆய் வெளி காட்டி முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே – திருவா:41 1/4
வேந்தன் ஆய் வெளியே என் முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே – திருவா:41 2/4
மேல்


நின்றது-தான் (1)

நில முதல் கீழ் அண்டம் உற நின்றது-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 6/2
மேல்


நின்றவா (4)

கோன் ஆகி நின்றவா கூறுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 16/6
அருள் பெற்று நின்றவா தோள்_நோக்கம் ஆடாமோ – திருவா:15 3/4
பல ஆகி நின்றவா தோள்_நோக்கம் ஆடாமோ – திருவா:15 5/4
பரம் ஆகி நின்றவா தோள்_நோக்கம் ஆடாமோ – திருவா:15 12/4
மேல்


நின்றாய் (1)

பூதங்கள்-தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால் போக்கு_இலன் வரவு_இலன் என நினை புலவோர் – திருவா:20 5/1
மேல்


நின்றாயை (1)

ஆகி நின்றாயை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே – திருவா:5 15/4
மேல்


நின்றார் (3)

கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே – திருவா:9 6/2
ஆரா நின்றார் அடியேனும் அயலார் போல அயர்வேனோ – திருவா:32 9/2
பொன் நேர் அனைய மலர் கொண்டு போற்றா நின்றார் அமரர் எல்லாம் – திருவா:50 1/2
மேல்


நின்றான் (2)

கண் ஆர் அமுதமும் ஆய் நின்றான் கழல் பாடி – திருவா:7 18/7
முன்னை வினை இரண்டும் வேரறுத்து முன் நின்றான்
பின்னை பிறப்பு அறுக்கும் பேராளன் தென்னன் – திருவா:47 4/1,2
மேல்


நின்றானே (2)

நீராய் உருக்கி என் ஆர் உயிர் ஆய் நின்றானே
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே – திருவா:1/69,70
நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னி யான் ஆகி நின்றானே – திருவா:34 9/4
மேல்


நின்றானை (1)

மண் ஆளும் மன்னவர்க்கும் மாண்பு ஆகி நின்றானை
தண் ஆர் தமிழ் அளிக்கும் தண் பாண்டி நாட்டானை – திருவா:8 10/2,3
மேல்


நின்றிடுவான் (1)

அடைந்து நின்றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே – திருவா:25 4/4
மேல்


நின்றிலனேல் (1)

நில முதல் கீழ் அண்டம் உற நின்றிலனேல் இருவரும் தம் – திருவா:12 6/3
மேல்


நின்று (47)

ஊடு அகத்தே நின்று உருக தந்தருள் எம் உடையானே – திருவா:5 11/4
ஊன் எலாம் நின்று உருக புகுந்து ஆண்டான் இன்று போய் – திருவா:5 19/3
உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாதால் உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா – திருவா:5 21/3
வினையிலே கிடந்தேனை புகுந்து நின்று போது நான் வினை_கேடன் என்பாய் போல – திருவா:5 22/1
அனைய நான் பாடேன் நின்று ஆடேன் அந்தோ அலறிடேன் உலறிடேன் ஆவி சோரேன் – திருவா:5 22/3
மாறி நின்று எனை கெட கிடந்தனையை எம் மதி_இலி மட நெஞ்சே – திருவா:5 33/1
களவு அறுத்து நின்று ஆண்டமை கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்திருந்தேயும் – திருவா:5 35/2
போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று
ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றிலேன் – திருவா:5 45/1,2
புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று
நகுவேன் பண்டு தோள் நோக்கி நாணம் இல்லா நாயினேன் – திருவா:5 60/1,2
வணங்கி யாம் விசேடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு – திருவா:5 75/3
வழி நின்று நின் அருள் ஆர் அமுது ஊட்ட மறுத்தனனே – திருவா:6 5/4
என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன் – திருவா:6 16/1
குதுகுதுப்பு இன்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் – திருவா:6 34/1
ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள் உருகேன் நின்று உழைத்தனனே – திருவா:6 45/4
உள் நெக்கு நின்று உருக யாம் மாட்டோம் நீயே வந்து – திருவா:7 4/7
கான் நின்று வற்றியும் புற்று எழுந்தும் காண்பு_அரிய – திருவா:8 4/2
ஊனையும் நின்று உருக்கி என் வினையை ஒட்டு உகந்து – திருவா:8 14/3
கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கி நின்று
ஊடுவேன் செம் வாய்க்கு உருகுவேன் உள் உருகி – திருவா:8 17/2,3
நேசம் உடைய அடியவர்கள் நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தி – திருவா:9 4/2
பாச வினையை பறிந்து நின்று பாடி பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 4/4
நான் ஆடிஆடி நின்று ஓலம் இட நடம் பயிலும் – திருவா:13 5/3
கோன்-அவன் ஆய் நின்று கூடல்_இலா குண குறியோன் – திருவா:13 12/2
நின்று ஆர ஏத்தும் நிறை கழலோன் புனை கொன்றை – திருவா:13 13/3
இள முலை பொங்க நின்று உந்தீ பற – திருவா:14 4/3
கொங்கை குலுங்க நின்று உந்தீ பற – திருவா:14 11/3
மக்களை சூழ நின்று உந்தீ பற – திருவா:14 16/2
ஆனந்தம் ஆகி நின்று ஆடாமே தோள்_நோக்கம் – திருவா:15 8/4
நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து – திருவா:16 4/4
உள் நின்று உருக்குவர் அன்னே என்னும் – திருவா:17 2/2
உள் நின்று உருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்த – திருவா:17 2/3
அந்தரத்தே நின்று இழிந்து இங்கு அடியவர் ஆசை அறுப்பான் – திருவா:18 5/2
கண் அகத்தே நின்று களி தரு தேனே கடல் அமுதே கரும்பே விரும்பு அடியார் – திருவா:20 9/3
முன் நின்று ஆண்டாய் எனை முன்னம் யானும் அதுவே முயல்வுற்று – திருவா:21 2/1
பின் நின்று ஏவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டு ஒழிந்தேன் பெம்மானே – திருவா:21 2/2
என் என்று அருள் இவர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் – திருவா:21 2/3
உன் நின்று இவன் ஆர் என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே – திருவா:21 2/4
நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும் – திருவா:21 7/3
மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் ஐந்தின் வழி அடைத்து அமுதே – திருவா:22 1/1
ஊறி நின்று என்னுள் எழு பரஞ்சோதி உள்ளவா காண வந்தருளாய் – திருவா:22 1/2
குரவு வார் குழலார் திறத்தே நின்று குடி கெடுகின்றேனை – திருவா:26 5/2
இரவு நின்று எரி ஆடிய எம் இறை எரி சடை மிளிர்கின்ற – திருவா:26 5/3
அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலை கடல்-அதன் உளே நின்று
பொருந்த வா கயிலை புகு நெறி இது காண் போதராய் என்று அருளாயே – திருவா:29 10/3,4
திணி ஆர் மூங்கில் சிந்தையேன் சிவனே நின்று தேய்கின்றேன் – திருவா:32 8/2
தெரிவர நின்று உருக்கி பரி மேற்கொண்ட சேவகனார் – திருவா:36 1/3
கடித்த வாயிலே நின்று முன் வினை மிக கழறியே திரிவேனை – திருவா:41 3/2
பிடித்து முன் நின்று அ பெரு மறை தேடிய அரும் பொருள் அடியேனை – திருவா:41 3/3
பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தால் பெறுதற்கு அரியன் பெருமானே – திருவா:45 7/4
மேல்


நின்றும் (2)

போது ஆர் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்ஙன் – திருவா:7 1/6
நெக்குநெக்கு உள் உருகிஉருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் – திருவா:27 8/1
மேல்


நின்றே (1)

முடியா முதலே என் கருத்து முடியும்வண்ணம் முன் நின்றே – திருவா:21 1/4
மேல்


நின்றேன் (1)

உற்று அடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே – திருவா:6 23/4
மேல்


நின்ன (1)

இருப்பு நெஞ்சம் வஞ்சனேனை ஆண்டுகொண்ட நின்ன தாள் – திருவா:5 80/1
மேல்


நின்னது (1)

ஐய நின்னது அல்லது இல்லை மற்று ஓர் பற்று வஞ்சனேன் – திருவா:5 73/1
மேல்


நின்னை (10)

நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே – திருவா:5 6/4
போற்றி ஐம்புலன்கள் நின்னை புணர்கிலா புணர்க்கையானே – திருவா:5 70/4
வணங்கும் நின்னை மண்ணும் விண்ணும் வேதம் நான்கும் ஓலம் இட்டு – திருவா:5 75/1
உணங்கும் நின்னை எய்தல் உற்று மற்று ஓர் உண்மை இன்மையின் – திருவா:5 75/2
அனைத்து உலகும் ஆய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா – திருவா:5 76/3
எய்தல் ஆவது என்று நின்னை எம்பிரான் இ வஞ்சனேற்கு – திருவா:5 77/1
முந்தை ஆன காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன் – திருவா:5 79/2
எந்தை ஆய நின்னை இன்னம் எய்தல் உற்று இருப்பனே – திருவா:5 79/4
அறவே நின்னை சேர்ந்த அடியார் மற்று ஒன்று அறியாதார் – திருவா:5 86/3
சீர் அடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே – திருவா:6 48/4
மேல்


நின்னையே (3)

பாடவேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாடி நைந்துநைந்து உருகி நெக்குநெக்கு – திருவா:5 100/1
நெறி அறியேன் நின்னையே அறியேன் நின்னையே அறியும் – திருவா:24 9/3
நெறி அறியேன் நின்னையே அறியேன் நின்னையே அறியும் – திருவா:24 9/3
மேல்


நின்னொடு (1)

புணர்ப்பது அன்று இது என்றபோது நின்னொடு என்னொடு என் இது ஆம் – திருவா:5 71/2
மேல்


நினது (1)

நள்ளேன் நினது அடியாரொடு அல்லால் நரகம் புகினும் – திருவா:5 2/2
மேல்


நினை (4)

நெகும் அன்பு இல்லை நினை காண நீ ஆண்டு அருள அடியேனும் – திருவா:5 60/3
இரு_தலை_கொள்ளியின் உள் எறும்பு ஒத்து நினை பிரிந்த – திருவா:6 9/1
பெரு நீர் அற சிறு மீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த – திருவா:6 26/1
பூதங்கள்-தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால் போக்கு_இலன் வரவு_இலன் என நினை புலவோர் – திருவா:20 5/1
மேல்


நினை-தொறும் (3)

நீற்றோன் காண்க நினை-தொறும் நினை-தொறும் – திருவா:3/33
நீற்றோன் காண்க நினை-தொறும் நினை-தொறும்
ஆற்றேன் காண்க அந்தோ கெடுவேன் – திருவா:3/33,34
நினை-தொறும் காண்-தொறும் பேசும்-தொறும் எப்போதும் – திருவா:10 3/2
மேல்


நினை-மின் (1)

மிகவே நினை-மின் மிக்க எல்லாம் வேண்டா போக விடு-மின்கள் – திருவா:45 2/2
மேல்


நினைக்க (1)

சட்டோ நினைக்க மனத்து அமுது ஆம் சங்கரனை – திருவா:10 7/1
மேல்


நினைக்கமாட்டேன் (1)

நீசனேனை ஆண்டாய்க்கு நினைக்கமாட்டேன் கண்டாயே – திருவா:5 51/3
மேல்


நினைக்கிலேன் (1)

நீதி ஆவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரொடும் கூடேன் – திருவா:26 2/1
மேல்


நினைந்திட்டு (1)

இருந்தவாறு எண்ணி ஏசறா நினைந்திட்டு என்னுடை எம்பிரான் என்றுஎன்று – திருவா:29 10/2
மேல்


நினைந்து (13)

உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி – திருவா:5 3/1
உள கறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெரும் களன் செய்ததும் இலை நெஞ்சே – திருவா:5 35/3
மருவி திகழ் தென்னன் வார் கழலே நினைந்து அடியோம் – திருவா:11 15/3
வானம் தொழும் தென்னன் வார் கழலே நினைந்து அடியோம் – திருவா:15 8/2
மல்கா வாழ்த்தா வாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி – திருவா:21 10/2
புலையனேனையும் பொருள் என நினைந்து உன் அருள்புரிந்தனை புரிதலும் களித்து – திருவா:23 3/1
பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார்-தமக்கு பரகதி கொடுத்து அருள்செய்யும் – திருவா:29 8/2
மற்றும் ஓர் தெய்வம்-தன்னை உண்டு என நினைந்து எம் பெம்மாற்கு – திருவா:35 1/3
நீள் நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்து உருகி நெக்கு – திருவா:35 10/2
பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ பாவியேனுடைய – திருவா:37 9/1
தாணுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்து உருகும் தன்மை என் புன்மைகளால் – திருவா:44 5/3
போற்றி என் அமுதே என நினைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து அழைத்து அலறி என்னுள்ளே – திருவா:44 6/3
கன்றை நினைந்து எழு தாய் என வந்த கணக்கு-அது ஆகாதே – திருவா:49 2/3
மேல்


நினைந்தே (2)

அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலை கடல்-அதன் உளே நின்று – திருவா:29 10/3
சித்தத்து ஆறு உய்ந்த ஆறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே – திருவா:38 4/4
மேல்


நினைந்தேன் (1)

நின்ற நின் தன்மை நினைப்பு_அற நினைந்தேன் நீ அலால் பிறிது மற்று இன்மை – திருவா:22 7/2
மேல்


நினைப்பது (1)

நினைப்பது ஆக சிந்தை செல்லும் எல்லை ஏய வாக்கினால் – திருவா:5 76/1
மேல்


நினைப்பதே (1)

இணங்கு கொங்கை மங்கை_பங்க என்-கொலோ நினைப்பதே – திருவா:5 75/4
மேல்


நினைப்பவரொடும் (1)

நீதி ஆவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரொடும் கூடேன் – திருவா:26 2/1
மேல்


நினைப்பு (2)

நேர் பாடல் பாடி நினைப்பு_அர்¢ய தனி பெரியோன் – திருவா:11 13/3
நின்ற நின் தன்மை நினைப்பு_அற நினைந்தேன் நீ அலால் பிறிது மற்று இன்மை – திருவா:22 7/2
மேல்


நினைப்பு_அர்¢ய (1)

நேர் பாடல் பாடி நினைப்பு_அர்¢ய தனி பெரியோன் – திருவா:11 13/3
மேல்


நினைப்பு_அற (1)

நின்ற நின் தன்மை நினைப்பு_அற நினைந்தேன் நீ அலால் பிறிது மற்று இன்மை – திருவா:22 7/2
மேல்


நினைய (1)

நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை – திருவா:27 7/1
மேல்


நினையவும் (1)

நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடி பணியா – திருவா:23 7/2
மேல்


நினையா (1)

மறவா நினையா அளவு_இல்லா மாளா இன்ப மா கடலே – திருவா:32 6/4
மேல்


நினையாது (4)

மற்று ஓர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது
அரு பரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து – திருவா:4/74,75
பொருந்தும் இ பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய் – திருவா:41 4/1
வணங்கும் இ பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது மங்கையர்-தம்மோடும் – திருவா:41 6/1
செறியும் இ பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறி குழலார் செய்யும் – திருவா:41 10/1
மேல்


நினையாதே (2)

வேனில் வேள் கணை கிழித்திட மதி சுடும் அது-தனை நினையாதே
மான் நிலாவிய நோக்கியர் படிறிடை மத்து இடு தயிர் ஆகி – திருவா:5 40/1,2
தனை சிறிதும் நினையாதே தளர்வு எய்தி கிடப்பேனை – திருவா:31 2/2
மேல்


நினைவதேல் (1)

நீர் உறு தீயே நினைவதேல் அரிய நின்மலா நின் அருள் வெள்ள – திருவா:22 8/2
மேல்


நினைவனோ (1)

தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் – திருவா:28 10/3
மேல்


நினைவார் (1)

என்பர் ஆய் நினைவார் எனை பலர் நிற்க இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் – திருவா:23 4/2
மேல்


நினைவில் (1)

மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மன நினைவில்
ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் – திருவா:5 3/2,3
மேல்


நினைவே (1)

நெறியே போற்றி நினைவே போற்றி – திருவா:4/115
மேல்


நினைவேனை (1)

நெறி அல்லா நெறி-தன்னை நெறியாக நினைவேனை
சிறு நெறிகள் சேராமே திருவருளே சேரும்வண்ணம் – திருவா:51 2/1,2

மேல்