தை – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தையல் 3
தையலாய் 1
தையலார் 2
தையலும் 1

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

தையல் (3)

தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் – திருவா:17 9/1
சாந்தம் ஆர் முலை தையல் நல்லாரொடும் தலை தடுமாறு ஆகி – திருவா:41 2/2
தையல் இடம் கொண்ட பிரான் தன் கழலே சேரும்வண்ணம் – திருவா:51 3/3
மேல்


தையலாய் (1)

ஐயன் பெருந்துறையான் ஆறு உரையாய் தையலாய்
வான் வந்த சிந்தை மலம் கழுவ வந்து இழியும் – திருவா:19 4/2,3
மேல்


தையலார் (2)

தையலார் எனும் சுழி-தலை பட்டு நான் தலை தடுமாறாமே – திருவா:41 1/2
தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விழ கடவேனை – திருவா:51 7/1
மேல்


தையலும் (1)

தானும் தன் தையலும் தாழ் சடையோன் ஆண்டிலனேல் – திருவா:10 15/2

மேல்