சூ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

சூக்கமொடு (1)

சூக்கமொடு தூலத்து சூறை மாருதத்து – திருவா:3/10
மேல்


சூட்டுகின்றதும் (1)

சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதும் இலை துணை_இலி பிண நெஞ்சே – திருவா:5 31/3
மேல்


சூட (1)

நலக்க அடியோமை ஆண்டுகொண்டு நாள்_மலர் பாதங்கள் சூட தந்த – திருவா:9 6/3
மேல்


சூடகம் (1)

சூடகம் தோள் வளை ஆர்ப்பஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்பஆர்ப்ப – திருவா:9 7/1
மேல்


சூடி (1)

சூடுவேன் பூம் கொன்றை சூடி சிவன் திரள் தோள் – திருவா:8 17/1
மேல்


சூடிய (1)

சுடரும் சுடர் மதி சூடிய திருப்பெருந்துறை உறையும் – திருவா:34 6/3
மேல்


சூடுகின்றிலை (1)

சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதும் இலை துணை_இலி பிண நெஞ்சே – திருவா:5 31/3
மேல்


சூடுவேன் (1)

சூடுவேன் பூம் கொன்றை சூடி சிவன் திரள் தோள் – திருவா:8 17/1
மேல்


சூரியன் (1)

கருணையின் சூரியன் எழஎழ நயன கடி மலர் மலர மற்று அண்ணல் அம் கண் ஆம் – திருவா:20 2/2
மேல்


சூரியனார் (1)

சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை – திருவா:14 15/1
மேல்


சூல (1)

சடையானே தழல் ஆடீ தயங்கு மூ_இலை சூல
படையானே பரஞ்சோதீ பசுபதீ மழ வெள்ளை – திருவா:39 2/1,2
மேல்


சூலம் (1)

ஊன் அக மா மழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று – திருவா:9 17/3
மேல்


சூலமும் (1)

சூலமும் தொக்க வளையும் உடை தொன்மை – திருவா:10 18/3
மேல்


சூழ் (20)

சூழ் இரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க – திருவா:3/100
சோதி திறம் பாடி சூழ் கொன்றை தார் பாடி – திருவா:7 14/5
தீட்டு ஆர் மதில் புடை சூழ் தென்னன் பெருந்துறையான் – திருவா:8 6/2
செம் தார் பொழில் புடை சூழ் தென்னன் பெருந்துறையான் – திருவா:8 15/5
தேன் புக்க தண் பனை சூழ் தில்லை சிற்றம்பலவன் – திருவா:12 14/1
ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமர் வண்டோதரிக்கு – திருவா:18 2/2
சுந்தரத்து இன்ப குயிலே சூழ் சுடர் ஞாயிறு போல – திருவா:18 5/1
சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 1/3
செப்பு உறு கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 6/3
சிறை-கணே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 6/4
சீத வார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 8/4
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 9/4
சோதியே சுடரே சூழ் ஒளி விளக்கே சுரி குழல் பணை முலை மடந்தை – திருவா:29 1/1
செடி கொள் வான் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 5/3
திருந்து வார் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 10/1
செறி பொழில் சூழ் தில்லைநகர் திருச்சிற்றம்பலம் மன்னி – திருவா:31 6/3
ஓங்கு எயில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேன் நின் – திருவா:39 1/3
விடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருந்துறையாய் அடியேன் நான் – திருவா:39 2/3
தெங்கு சோலைகள் சூழ் பெருந்துறை மேய சேவகன் நாயகன் – திருவா:42 3/2
மாது நல்லாள் உமை மங்கை_பங்கன் வன் பொழில் சூழ் தென் பெருந்துறை கோன் – திருவா:43 8/2
மேல்


சூழ்-மின் (1)

சுற்று-மின் சூழ்-மின் தொடர்-மின் விடேன்-மின் – திருவா:3/144
மேல்


சூழ்கின்றாய் (1)

சூழ்கின்றாய் கேடு உனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும் – திருவா:5 20/3
மேல்


சூழ்த்த (1)

சூழ்த்த மதுகரம் முரலும் தாரோயை நாய்_அடியேன் – திருவா:5 16/3
மேல்


சூழ்தரும் (1)

சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ் குழல் சூழ்தரும் மாலை ஆட – திருவா:9 14/1
மேல்


சூழ்ந்து (2)

தேசா நேசர் சூழ்ந்து இருக்கும் திருவோலக்கம் சேவிக்க – திருவா:21 6/3
தாழ்ந்து உலகம் ஏத்த தகுவாரும் சூழ்ந்து அமரர் – திருவா:48 4/2
மேல்


சூழ்ந்தேனே (1)

பொடித்த ஆறும் இவை உணர்ந்து கேடு என்-தனக்கே சூழ்ந்தேனே – திருவா:5 57/4
மேல்


சூழ (5)

மக்களை சூழ நின்று உந்தீ பற – திருவா:14 16/2
பத்தர் சூழ பராபரன் பாரில் வந்து பார்ப்பான் என – திருவா:42 4/1
சித்தர் சூழ சிவபிரான் தில்லை மூதூர் நடம்செய்வான் – திருவா:42 4/2
வேவ திரிபுரம் செற்ற வில்லி வேடுவன் ஆய் கடி நாய்கள் சூழ
ஏவல்_செயல் செய்யும் தேவர் முன்னே எம்பெருமான்-தான் இயங்கு காட்டில் – திருவா:43 6/1,2
தொண்டர்காள் தூசி செல்லீர் பக்தர்காள் சூழ போகீர் – திருவா:46 2/1
மேல்


சூழலில் (1)

சுருள் புரி கூழையர் சூழலில் பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு – திருவா:24 5/1
மேல்


சூழவும் (1)

அதில் பெரு மாயை எனை பல சூழவும்
தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா – திருவா:4/58,59
மேல்


சூறை (1)

சூக்கமொடு தூலத்து சூறை மாருதத்து – திருவா:3/10

மேல்