சி – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சிக்கென 13
சிகாமணி 2
சிட்டர்கள் 1
சிட்டற்கே 1
சிட்டன் 1
சிட்டனே 1
சிட்டாய 1
சித்த 2
சித்தத்து 3
சித்தம் 10
சித்தமும் 1
சித்தமே 1
சித்தர் 1
சித்தர்களே 1
சித்தனே 2
சித்தனை 1
சித்தி 1
சித்திகள் 1
சித்தியும் 1
சிதடரொடும் 1
சிதலை 1
சிதைத்தானை 1
சிதைய 1
சிதையாதது 1
சிந்தனை 1
சிந்தனைக்கு 1
சிந்தனைக்கும் 1
சிந்தனைக்கே 1
சிந்தனைசெய்து 1
சிந்தனையுள் 2
சிந்தனையை 3
சிந்தாத 1
சிந்தி 2
சிந்தி-மின் 1
சிந்திக்கேனே 1
சிந்திடும் 1
சிந்தித்து 1
சிந்திப்பேன் 1
சிந்தியாது 1
சிந்துர 1
சிந்தை 11
சிந்தை-தனை 1
சிந்தை-வாய் 1
சிந்தைக்கு 1
சிந்தைசெய்து 1
சிந்தையர் 1
சிந்தையாலும் 1
சிந்தையும் 1
சிந்தையுள் 3
சிந்தையே 3
சிந்தையேன் 1
சிந்தையை 1
சிந்தையோடு 1
சிரம் 5
சிரம்-தனில் 1
சிராப்பள்ளி 1
சிரிக்கும் 1
சிரித்தே 1
சிரிப்ப 1
சிரிப்பார் 2
சிரிப்பிப்பனே 1
சிரிப்பிப்பின் 1
சிரியாரோ 1
சில் 2
சிலம்ப 4
சிலம்பி 1
சிலம்பிட 1
சிலம்பில் 1
சிலம்பு 6
சிலம்பு-அவை 1
சிலம்பும் 1
சிலர் 1
சிலவோ 2
சிலிர்சிலிர்த்து 1
சிலிர்ப்ப 2
சிலை 4
சிலையனே 1
சிலையால் 1
சிவ 1
சிவகதியே 1
சிவபதத்தை 2
சிவபதம் 1
சிவபிரான் 1
சிவபுர 1
சிவபுரத்தார் 1
சிவபுரத்தின் 1
சிவபுரத்து 14
சிவபுரத்துள் 1
சிவபுரம் 2
சிவபுரனே 1
சிவபுராணம் 1
சிவபெருமான் 8
சிவபெருமானே 16
சிவம் 9
சிவமே 3
சிவலோக 3
சிவலோக_நாயகன் 1
சிவலோகத்தே 1
சிவலோகம் 2
சிவலோகன் 1
சிவலோகனே 1
சிவலோகனை 1
சிவலோகா 5
சிவன் 18
சிவன்-அவன் 1
சிவனே 42
சிவனை 3
சிவனொடும் 1
சிவாயநம 1
சிவானுபவங்கள் 1
சிவிகை 2
சிற்றம்பலத்து 1
சிற்றம்பலத்துள் 1
சிற்றம்பலத்தே 1
சிற்றம்பலம் 2
சிற்றம்பலவன் 2
சிற்றுயிர்க்கு 1
சிறகின் 1
சிறந்த 1
சிறந்து 2
சிறப்ப 1
சிறப்பும் 2
சிறவே 2
சிறிது 1
சிறிதும் 1
சிறிதே 1
சிறிய 1
சிறியேற்கு 1
சிறியேன் 4
சிறியேனை 1
சிறியோமை 1
சிறு 10
சிறுதெய்வம் 1
சிறுநகை 1
சிறுமை 2
சிறுமையை 1
சிறை 3
சிறை-கணே 1
சின்னங்கள் 1
சின 5

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

சிக்கென (13)

தேறுகின்றிலம் இனி உனை சிக்கென சிவன்-அவன் திரள் தோள் மேல் – திருவா:5 33/2
தேற்றம் இலாதவர் சேவடி சிக்கென சேர்-மின்களே – திருவா:36 10/4
எம்பொருட்டு உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 1/4
இடைவிடாது உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 2/4
இம்மையே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 3/4
இருளிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 4/4
எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 5/4
இறவிலே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 6/4
ஈசனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 7/4
சித்தனே பத்தர் சிக்கென பிடித்த செல்வமே சிவபெருமானே – திருவா:37 8/2
எத்தனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 8/4
யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 9/4
இன்பமே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 10/4
மேல்


சிகாமணி (2)

சீலம் ஏதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி
ஞாலமே கரி ஆக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் – திருவா:30 5/2,3
இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 7/8
மேல்


சிட்டர்கள் (1)

சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி – திருவா:9 19/2
மேல்


சிட்டற்கே (1)

சிட்டாய சிட்டற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 7/4
மேல்


சிட்டன் (1)

சிட்டன் மெய் சிவலோக_நாயகன் தென் பெருந்துறை சேவகன் – திருவா:42 2/2
மேல்


சிட்டனே (1)

சிட்டனே சிவலோகனே சிறு நாயினும் கடை ஆய வெம் – திருவா:30 2/3
மேல்


சிட்டாய (1)

சிட்டாய சிட்டற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 7/4
மேல்


சித்த (2)

சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த – திருவா:10 6/3
சித்த மலம் அறுவித்து சிவம் ஆக்கி எனை ஆண்ட – திருவா:51 1/3
மேல்


சித்தத்து (3)

சித்தத்து இருப்பரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 3/2
சித்தத்து இருப்பவர் தென்னன் பெருந்துறை – திருவா:17 3/3
சித்தத்து ஆறு உய்ந்த ஆறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே – திருவா:38 4/4
மேல்


சித்தம் (10)

தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி – திருவா:4/42
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை – திருவா:7 3/7
சீர் ஒரு கால் வாய் ஓவாள் சித்தம் களிகூர – திருவா:7 15/2
சித்தம் சிவனொடும் ஆடஆட செம் கயல் கண் பனி ஆடஆட – திருவா:9 10/2
தேடு-மின் எம்பெருமானை தேடி சித்தம் களிப்ப திகைத்து தேறி – திருவா:9 11/3
தேனை பழ சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல – திருவா:9 15/2
சித்தம் புகுந்தவா தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 16/4
சித்தம் சிவம் ஆக்கி செய்தனவே தவம் ஆக்கும் – திருவா:15 6/3
சித்தம் எனும் திண் கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த – திருவா:31 7/3
சித்தம் ஆர் தரும் சேவடி-கண் நம் சென்னி மன்னி திகழுமே – திருவா:42 10/4
மேல்


சித்தமும் (1)

சித்தமும் செல்லா சேட்சியன் காண்க – திருவா:3/41
மேல்


சித்தமே (1)

சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு தீ வினை கெடுத்து உய்யல் ஆம் – திருவா:42 6/1
மேல்


சித்தர் (1)

சித்தர் சூழ சிவபிரான் தில்லை மூதூர் நடம்செய்வான் – திருவா:42 4/2
மேல்


சித்தர்களே (1)

திண் திறல் சித்தர்களே கடை கூழை செல்-மின்கள் – திருவா:46 2/3
மேல்


சித்தனே (2)

சித்தனே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 8/3
சித்தனே பத்தர் சிக்கென பிடித்த செல்வமே சிவபெருமானே – திருவா:37 8/2
மேல்


சித்தனை (1)

சித்தனை சிவலோகனை திருநாமம் பாடி திரிதரும் – திருவா:42 10/2
மேல்


சித்தி (1)

அட்ட மா சித்தி அருளிய அதுவும் – திருவா:2/63
மேல்


சித்திகள் (1)

எண்_இலி ஆகிய சித்திகள் வந்து எனை எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 5/7
மேல்


சித்தியும் (1)

சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்-மின் – திருவா:9 1/3
மேல்


சிதடரொடும் (1)

செம்மை நலம் அறியாத சிதடரொடும் திரிவேனை – திருவா:51 9/1
மேல்


சிதலை (1)

சிதலை செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ – திருவா:6 41/3
மேல்


சிதைத்தானை (1)

தீது இல்லை மாணி சிவ கருமம் சிதைத்தானை
சாதியும் வேதியன் தாதை-தனை தாள் இரண்டும் – திருவா:15 7/1,2
மேல்


சிதைய (1)

சீ வார்ந்து ஈ மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறு குடில்-இது சிதைய
கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குரு மணியே – திருவா:25 3/1,2
மேல்


சிதையாதது (1)

செடி சேர் உடலை சிதையாதது எத்துக்கு எங்கள் சிவலோகா – திருவா:33 2/3
மேல்


சிந்தனை (1)

சிந்தனை நின்-தனக்கு ஆக்கி நாயினேன்-தன் கண்_இணை நின் திருப்பாத போதுக்கு ஆக்கி – திருவா:5 26/1
மேல்


சிந்தனைக்கு (1)

சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி – திருவா:4/204
மேல்


சிந்தனைக்கும் (1)

சீதம் கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அரியாய் எங்கள் முன் வந்து – திருவா:20 5/3
மேல்


சிந்தனைக்கே (1)

இருந்து உறையுள் வேல் மடுத்து என் சிந்தனைக்கே கோத்தான் – திருவா:47 3/3
மேல்


சிந்தனைசெய்து (1)

தேட இருந்த சிவபெருமான் சிந்தனைசெய்து அடியோங்கள் உய்ய – திருவா:43 4/2
மேல்


சிந்தனையுள் (2)

சிறந்து அடியார் சிந்தனையுள் தேன் ஊறிநின்று – திருவா:1/47
தேற்றனே தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையுள்
ஊற்று ஆன உண் ஆர் அமுதே உடையானே – திருவா:1/82,83
மேல்


சிந்தனையை (3)

சிந்தனையை வந்து உருக்கும் சீர் ஆர் பெருந்துறையான் – திருவா:8 3/4
சீர் ஆர் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா – திருவா:32 9/3
சேர கருகி சிந்தனையை திருந்த வைத்து சிந்தி-மின் – திருவா:45 9/1
மேல்


சிந்தாத (1)

ஊழி முதல் சிந்தாத நல் மணி வந்து என் பிறவி – திருவா:15 13/3
மேல்


சிந்தி (2)

சிந்தி திசைதிசையே தேவர்களை ஓட்டு உகந்த – திருவா:8 15/4
சுந்தர நீறு அணிந்து மெழுகி தூய பொன் சிந்தி நிதி நிரப்பி – திருவா:9 3/1
மேல்


சிந்தி-மின் (1)

சேர கருகி சிந்தனையை திருந்த வைத்து சிந்தி-மின்
போரில் பொலியும் வேல் கண்ணாள் பங்கன் புயங்கன் அருள் அமுதம் – திருவா:45 9/1,2
மேல்


சிந்திக்கேனே (1)

திண்ணம்-தான் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டாய் எம்பெருமான் என் சொல்லி சிந்திக்கேனே – திருவா:5 25/4
மேல்


சிந்திடும் (1)

செம் துவர் வாய் மடவார் இடர் ஆனவை சிந்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 3/5
மேல்


சிந்தித்து (1)

இருந்து என்னை ஆண்டான் இணை_அடியே சிந்தித்து
இருந்து இரந்துகொள் நெஞ்சே எல்லாம் தரும் காண் – திருவா:47 10/1,2
மேல்


சிந்திப்பேன் (1)

தேடுவேன் தேடி சிவன் கழலே சிந்திப்பேன்
வாடுவேன் பேர்த்தும் மலர்வேன் அனல் ஏந்தி – திருவா:8 17/4,5
மேல்


சிந்தியாது (1)

தேசனே ஒர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே – திருவா:5 78/4
மேல்


சிந்துர (1)

சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வர கூவாய் – திருவா:18 5/4
மேல்


சிந்தை (11)

சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை – திருவா:1/19
நினைப்பது ஆக சிந்தை செல்லும் எல்லை ஏய வாக்கினால் – திருவா:5 76/1
சிந்தை செய்கை கேள்வி வாக்கு சீர் இல் ஐம்புலன்களால் – திருவா:5 79/1
செய்ய வாய் பைம் சிறகின் செல்வீ நம் சிந்தை சேர் – திருவா:19 4/1
வான் வந்த சிந்தை மலம் கழுவ வந்து இழியும் – திருவா:19 4/3
சீர் உறு சிந்தை எழுந்தது ஓர் தேனே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 8/3
வன் பராய் முருடு ஒக்கும் என் சிந்தை மர கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது – திருவா:23 4/3
சீலம் ஏதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி – திருவா:30 5/2
நம்பும் என் சிந்தை நணுகும்வண்ணம் நான் அணுகும் – திருவா:40 6/3
திருத்தன் பெருந்துறையான் என் சிந்தை மேய – திருவா:47 7/3
செம் கயல் ஒள் கண் மடந்தையர் சிந்தை திளைப்பன ஆகாதே – திருவா:49 8/5
மேல்


சிந்தை-தனை (1)

சிந்தை-தனை தெளிவித்து சிவம் ஆக்கி எனை ஆண்ட – திருவா:31 1/3
மேல்


சிந்தை-வாய் (1)

சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தை-வாய் பாயும் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 5/3
மேல்


சிந்தைக்கு (1)

தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அரியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் – திருவா:5 85/2
மேல்


சிந்தைசெய்து (1)

சேற்றில் அழுந்தா சிந்தைசெய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி – திருவா:27 2/2
மேல்


சிந்தையர் (1)

தேன் புரையும் சிந்தையர் ஆய் தெய்வ பெண் ஏத்து இசைப்ப – திருவா:19 6/3
மேல்


சிந்தையாலும் (1)

சிந்தையாலும் அறிவு_அரும் செல்வனே – திருவா:5 47/4
மேல்


சிந்தையும் (1)

நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எ இடத்தோம் – திருவா:10 15/1
மேல்


சிந்தையுள் (3)

சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் – திருவா:1/17
தெருள் இடத்து அடியார் சிந்தையுள் புகுந்த செல்வமே சிவபெருமானே – திருவா:37 4/3
பூசனை உகந்து என் சிந்தையுள் புகுந்து பூம் கழல் காட்டிய பொருளே – திருவா:37 7/2
மேல்


சிந்தையே (3)

தேசனே ஒர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே – திருவா:5 78/4
சிந்தையே கோயில்கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 10/3
சீர் ஆர் பெருந்துறையான் என்னுடைய சிந்தையே
ஊர் ஆக கொண்டான் உவந்து – திருவா:47 11/3,4
மேல்


சிந்தையேன் (1)

திணி ஆர் மூங்கில் சிந்தையேன் சிவனே நின்று தேய்கின்றேன் – திருவா:32 8/2
மேல்


சிந்தையை (1)

பாண்டி நல் நாடர் பரந்து எழு சிந்தையை
ஆண்டு அன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 5/3,4
மேல்


சிந்தையோடு (1)

களிவந்த சிந்தையோடு உன் கழல் கண்டும் கலந்தருள – திருவா:6 15/1
மேல்


சிரம் (5)

சிரம் குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க – திருவா:1/10
சிரம் மூன்று அற தன் திரு புருவம் நெரித்தருளி – திருவா:13 6/2
நா_மகள் நாசி சிரம் பிரமன் பட – திருவா:14 13/1
தேரை நிறுத்தி மலை எடுத்தான் சிரம்
ஈர்_ஐந்தும் இற்ற ஆறு உந்தீ பற – திருவா:14 19/1,2
நா_மகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை – திருவா:15 11/2
மேல்


சிரம்-தனில் (1)

சிரம்-தனில் பொலியும் கமல சேவடியாய் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 6/2
மேல்


சிராப்பள்ளி (1)

சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி – திருவா:4/154
மேல்


சிரிக்கும் (1)

சிரிக்கும் திறம் பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 3/4
மேல்


சிரித்தே (1)

தானும் சிரித்தே அருளலாம் தன்மை ஆம் என் தன்மையே – திருவா:5 58/4
மேல்


சிரிப்ப (1)

சகம் பேய் என்று தம்மை சிரிப்ப
நாண்-அது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை – திருவா:4/68,69
மேல்


சிரிப்பார் (2)

சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை – திருவா:21 9/1
கூடிக்கூடி உன் அடியார் குனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பாராய் – திருவா:32 11/1
மேல்


சிரிப்பிப்பனே (1)

சீர் அடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே – திருவா:6 48/4
மேல்


சிரிப்பிப்பின் (1)

சிரிப்பிப்பின் சீறும் பிழைப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று – திருவா:6 49/1
மேல்


சிரியாரோ (1)

தெருள் ஆர் கூட்டம் காட்டாயேல் செத்தே போனால் சிரியாரோ – திருவா:21 8/4
மேல்


சில் (2)

செழிகின்ற தீ புகு விட்டிலின் சில் மொழியாரில் பல் நாள் – திருவா:6 5/1
புத்தன் முதல் ஆய புல் அறிவின் சில் சமயம் – திருவா:15 6/1
மேல்


சிலம்ப (4)

கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குருகு எங்கும் – திருவா:7 8/1
வார்த்தையும் பேசி வளை சிலம்ப வார் கலைகள் – திருவா:7 12/5
சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்து ஆர்ப்ப – திருவா:7 13/6
கை ஆர் வளை சிலம்ப காது ஆர் குழை ஆட – திருவா:8 13/1
மேல்


சிலம்பி (1)

பொன் அம் சிலம்பில் சிலம்பி திரு புருவம் – திருவா:7 16/4
மேல்


சிலம்பிட (1)

திருந்து சேவடி சிலம்பு-அவை சிலம்பிட திருவொடும் அகலாதே – திருவா:41 4/3
மேல்


சிலம்பில் (1)

பொன் அம் சிலம்பில் சிலம்பி திரு புருவம் – திருவா:7 16/4
மேல்


சிலம்பு (6)

பாத சிலம்பு ஒலி காட்டிய பண்பும் – திருவா:2/53
சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்து ஆர்ப்ப – திருவா:7 13/6
சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ் குழல் சூழ்தரும் மாலை ஆட – திருவா:9 14/1
சிலம்பு ஆடல் பாடி நாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 20/4
சீர் ஆர் திருவடி திண் சிலம்பு சிலம்பு ஒலிக்கே – திருவா:13 18/1
சீர் ஆர் திருவடி திண் சிலம்பு சிலம்பு ஒலிக்கே – திருவா:13 18/1
மேல்


சிலம்பு-அவை (1)

திருந்து சேவடி சிலம்பு-அவை சிலம்பிட திருவொடும் அகலாதே – திருவா:41 4/3
மேல்


சிலம்பும் (1)

கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குருகு எங்கும் – திருவா:7 8/1
மேல்


சிலர் (1)

அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூர யான் அவமே – திருவா:32 2/1
மேல்


சிலவோ (2)

சீசீ இவையும் சிலவோ விளையாடி – திருவா:7 2/4
அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் – திருவா:7 7/1
மேல்


சிலிர்சிலிர்த்து (1)

செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர்சிலிர்த்து
புக்குநிற்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 8/3,4
மேல்


சிலிர்ப்ப (2)

உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப
கர_மலர் மொட்டித்து இருதயம் மலர – திருவா:4/83,84
சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள் நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பு ஆய் – திருவா:27 6/3
மேல்


சிலை (4)

சேவகன் ஆகி திண் சிலை ஏந்தி – திருவா:2/81
பொருந்திய பொன் சிலை குனித்தாய் அருள் அமுதம் புரியாயேல் – திருவா:5 13/3
குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்ற சிலை ஆம் – திருவா:6 29/1
என்ன சிலை குலவி நம்-தம்மை ஆள் உடையாள்-தன்னில் – திருவா:7 16/5
மேல்


சிலையனே (1)

சிலையனே எனை செத்திட பணியாய் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 3/4
மேல்


சிலையால் (1)

வலி நின்ற திண் சிலையால் எரித்தாய் புரம் மாறுபட்டே – திருவா:6 10/4
மேல்


சிவ (1)

தீது இல்லை மாணி சிவ கருமம் சிதைத்தானை – திருவா:15 7/1
மேல்


சிவகதியே (1)

திதலை செய் பூண் முலை மங்கை_பங்கா என் சிவகதியே – திருவா:6 41/4
மேல்


சிவபதத்தை (2)

திருத்துருத்தி மேயானை தித்திக்கும் சிவபதத்தை
அருத்தியினால் நாய்_அடியேன் அணிகொள் தில்லை கண்டேனே – திருவா:31 3/3,4
செறியும் கருத்தில் உருத்து அமுது ஆம் சிவபதத்தை
அறியும் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 4/3,4
மேல்


சிவபதம் (1)

செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே – திருவா:37 3/3
மேல்


சிவபிரான் (1)

சித்தர் சூழ சிவபிரான் தில்லை மூதூர் நடம்செய்வான் – திருவா:42 4/2
மேல்


சிவபுர (1)

செடி ஆர் ஆக்கை திறம் அற வீசி சிவபுர நகர் புக்கு – திருவா:25 9/1
மேல்


சிவபுரத்தார் (1)

திண் போர் விடையான் சிவபுரத்தார் போர் ஏறு – திருவா:13 16/1
மேல்


சிவபுரத்தின் (1)

செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடி கீழ் – திருவா:1/94
மேல்


சிவபுரத்து (14)

செழு மலர் சிவபுரத்து அரசே போற்றி – திருவா:4/216
தென் பெருந்துறையாய் சிவபெருமானே சீர் உடை சிவபுரத்து அரைசே – திருவா:22 2/4
சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 1/2
செம் பெருமானே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 2/3
தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 3/2
தில்லை வாழ் கூத்தா சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 4/2
திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 5/2
செஞ்செவே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 6/2
திரு உயர் கோல சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 7/2
செம் தழல் போல்வாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 8/2
தேவர்-தம் தேவே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 9/2
செழு மதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 10/2
திகழும் சீர் ஆர் சிவபுரத்து சென்று சிவன் தாள் வணங்கி நாம் – திருவா:45 6/3
திரு மா மணி சேர் திரு கதவம் திறந்தபோதே சிவபுரத்து
திருமால் அறியா திரு புயங்கன் திரு தாள் சென்று சேர்வோமே – திருவா:45 8/3,4
மேல்


சிவபுரத்துள் (1)

அடைவோம் நாம் போய் சிவபுரத்துள் அணி ஆர் கதவு-அது அடையாமே – திருவா:45 5/3
மேல்


சிவபுரம் (2)

தேன் அக மா மலர் கொன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திரு சடை மேல் – திருவா:9 17/1
பத்தர் எல்லாம் பார் மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் – திருவா:19 3/3
மேல்


சிவபுரனே (1)

தேசனே தேன் ஆர் அமுதே சிவபுரனே
பாசம் ஆம் பற்று அறுத்து பாரிக்கும் ஆரியனே – திருவா:1/63,64
மேல்


சிவபுராணம் (1)

சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை – திருவா:1/19
மேல்


சிவபெருமான் (8)

செச்சை மா மலர் புரையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர்_கோவே – திருவா:5 29/4
சே வலன் ஏந்திய வெல் கொடியான் சிவபெருமான் புரம் செற்ற கொற்ற – திருவா:9 16/3
தேன் ஆடு கொன்றை சடைக்கு அணிந்த சிவபெருமான்
ஊன் நாடி நாடி வந்து உட்புகுந்தான் உலகர் முன்னே – திருவா:13 5/1,2
தென்பாலை திருப்பெருந்துறை உறையும் சிவபெருமான்
அன்பால் நீ அகம் நெகவே புகுந்தருளி ஆட்கொண்டது – திருவா:38 7/2,3
தெருவு-தொறும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்று ஏத்தி – திருவா:38 9/2
தேன் ஆய் இன் அமுதமும் ஆய் தித்திக்கும் சிவபெருமான்
தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள்செய்தான் – திருவா:38 10/2,3
தேட இருந்த சிவபெருமான் சிந்தனைசெய்து அடியோங்கள் உய்ய – திருவா:43 4/2
தேவரும் காணா சிவபெருமான் மா ஏறி – திருவா:47 9/2
மேல்


சிவபெருமானே (16)

சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே
ஏற்று உயர் கொடி உடை யாய் எனை உடையாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 1/3,4
திரள் நிரை அறுபதம் முரல்வன இவை ஓர் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே
அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மலையே அலை கடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 2/3,4
தேவ நல் செறி கழல் தாள்_இணை காட்டாய் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே
யாவரும் அறிவு_அரியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 3/3,4
சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே
என்னையும் ஆண்டுகொண்டு இன் அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 4/3,4
செப்பு உறு கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே
இ பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டு அருள்புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 6/3,4
தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 1/3
தென் பெருந்துறையாய் சிவபெருமானே சீர் உடை சிவபுரத்து அரைசே – திருவா:22 2/4
செம்பொருள் துணிவே சீர் உடை கழலே செல்வமே சிவபெருமானே
எம்பொருட்டு உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 1/3,4
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே
இம்மையே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 3/3,4
தெருள் இடத்து அடியார் சிந்தையுள் புகுந்த செல்வமே சிவபெருமானே
இருளிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 4/3,4
செப்புதற்கு அரிய செழும் சுடர் மூர்த்தீ செல்வமே சிவபெருமானே
எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 5/3,4
திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன் செல்வமே சிவபெருமானே
இறவிலே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 6/3,4
தேசு உடை விளக்கே செழும் சுடர் மூர்த்தீ செல்வமே சிவபெருமானே
ஈசனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 7/3,4
சித்தனே பத்தர் சிக்கென பிடித்த செல்வமே சிவபெருமானே
பித்தனே எல்லா உயிரும் ஆய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லை ஆய் நிற்கும் – திருவா:37 8/2,3
தேனினை சொரிந்து புறம்புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே
யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 9/3,4
சீர் உரு ஆய சிவபெருமானே செங்கமல மலர் போல் – திருவா:44 1/2
மேல்


சிவம் (9)

கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன் சிவம் மா நகர் குறுக – திருவா:5 85/3
காட்டாதன எல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி – திருவா:8 6/3
தெரிக்கும் படித்து அன்றி நின்ற சிவம் வந்து நம்மை – திருவா:11 3/2
சிவம் ஆனவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 4/4
அருமந்த தேவர் அயன் திருமாற்கு அரிய சிவம்
உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பு எய்த கொண்டருளி – திருவா:11 5/1,2
சித்தம் சிவம் ஆக்கி செய்தனவே தவம் ஆக்கும் – திருவா:15 6/3
சிந்தை-தனை தெளிவித்து சிவம் ஆக்கி எனை ஆண்ட – திருவா:31 1/3
வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டார்-தமை நாளும் – திருவா:34 7/2
சித்த மலம் அறுவித்து சிவம் ஆக்கி எனை ஆண்ட – திருவா:51 1/3
மேல்


சிவமே (3)

சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி – திருவா:4/182
சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி – திருவா:4/204
சிவமே பெறும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்கு ஆம் – திருவா:5 5/3
மேல்


சிவலோக (3)

தேனை ஆன் நெயை கரும்பின் இன் தேறலை சிவனை என் சிவலோக
கோனை மான் அன நோக்கி-தன் கூறனை குறுகிலேன் நெடும் காலம் – திருவா:5 38/2,3
சிட்டன் மெய் சிவலோக_நாயகன் தென் பெருந்துறை சேவகன் – திருவா:42 2/2
தெருள்வீராகில் இது செய்-மின் சிவலோக கோன் திருப்புயங்கன் – திருவா:45 10/3
மேல்


சிவலோக_நாயகன் (1)

சிட்டன் மெய் சிவலோக_நாயகன் தென் பெருந்துறை சேவகன் – திருவா:42 2/2
மேல்


சிவலோகத்தே (1)

செடி சேர் உடலை செல நீக்கி சிவலோகத்தே நமை வைப்பான் – திருவா:45 4/3
மேல்


சிவலோகம் (2)

அ பாண்டி நாட்டை சிவலோகம் ஆக்குவித்த – திருவா:8 11/3
செம் கனி வாய் இதழும் துடிப்ப சே இழையீர் சிவலோகம் பாடி – திருவா:9 14/2
மேல்


சிவலோகன் (1)

தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் – திருவா:7 2/7
மேல்


சிவலோகனே (1)

சிட்டனே சிவலோகனே சிறு நாயினும் கடை ஆய வெம் – திருவா:30 2/3
மேல்


சிவலோகனை (1)

சித்தனை சிவலோகனை திருநாமம் பாடி திரிதரும் – திருவா:42 10/2
மேல்


சிவலோகா (5)

செடி சேர் உடலம்-இது நீக்கமாட்டேன் எங்கள் சிவலோகா
கடியேன் உன்னை கண்ணார காணும் ஆறு காணேனே – திருவா:5 83/3,4
தென் பராய்த்துறையாய் சிவலோகா திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 4/4
சீர் ஆர் அருளால் சிந்தனையை திருத்தி ஆண்ட சிவலோகா
பேரானந்தம் பேராமை வைக்கவேண்டும் பெருமானே – திருவா:32 9/3,4
செடி சேர் உடலை சிதையாதது எத்துக்கு எங்கள் சிவலோகா
உடையாய் கூவி பணிகொள்ளாது ஒறுத்தால் ஒன்றும் போதுமே – திருவா:33 2/3,4
தேறும் வகை என் சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ – திருவா:33 5/4
மேல்


சிவன் (18)

தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி – திருவா:1/12
சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் – திருவா:1/17
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடி கீழ் – திருவா:1/94
சிவன் என யானும் தேறினன் காண்க – திருவா:3/62
சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டுகொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் – திருவா:5 9/2
தேன் நிலாவிய திருவருள் புரிந்த என் சிவன் நகர் புக போகேன் – திருவா:5 40/3
தேடிற்றிலேன் சிவன் எ இடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று – திருவா:6 45/3
சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய் – திருவா:7 7/3
அந்தரமே நிற்க சிவன் அவனி வந்தருளி – திருவா:8 3/2
சூடுவேன் பூம் கொன்றை சூடி சிவன் திரள் தோள் – திருவா:8 17/1
தேடுவேன் தேடி சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் – திருவா:8 17/4
ஆஆ அரி அயன் இந்திரன் வானோர்க்கு அரிய சிவன்
வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டுகொண்டான் – திருவா:11 7/1,2
சிவன் உய்ய கொள்கின்ற ஆறு என்று நோக்கி திருப்பெருந்துறை உறைவாய் திருமால் ஆம் – திருவா:20 10/2
சேற்றில் அழுந்தா சிந்தைசெய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி – திருவா:27 2/2
தேடும் பொருளும் சிவன் கழலே என தெளிந்து – திருவா:40 1/2
சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி – திருவா:40 5/3
திகழும் சீர் ஆர் சிவபுரத்து சென்று சிவன் தாள் வணங்கி நாம் – திருவா:45 6/3
போர புரி-மின் சிவன் கழற்கே பொய்யில் கிடந்து புரளாதே – திருவா:45 9/4
மேல்


சிவன்-அவன் (1)

தேறுகின்றிலம் இனி உனை சிக்கென சிவன்-அவன் திரள் தோள் மேல் – திருவா:5 33/2
மேல்


சிவனே (42)

தேவரும் அறியா சிவனே காண்க – திருவா:3/56
சே ஆர் வெல் கொடி சிவனே போற்றி – திருவா:4/95
சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி – திருவா:4/154
தென்னாடு உடைய சிவனே போற்றி – திருவா:4/164
தேன் ஏயும் மலர் கொன்றை சிவனே எம்பெருமான் எம் – திருவா:5 12/3
தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே சிவனே தென் தில்லை – திருவா:5 55/2
சிறவே செய்து வழுவாது சிவனே நின் தாள் சேர்ந்தாரே – திருவா:5 86/4
செய்யவனே சிவனே சிறியேன் பவம் தீர்ப்பவனே – திருவா:6 7/4
சிதலை செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ – திருவா:6 41/3
சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று – திருவா:7 5/6
சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று – திருவா:7 5/6
தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
ஈறு_இலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே என்னுடை அன்பே – திருவா:22 1/3,4
திரை பொரா மன்னும் அமுத தெண் கடலே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
உரை உணர்வு இறந்துநின்று உணர்வது ஓர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்கும் ஆறு உணர்த்தே – திருவா:22 3/3,4
திணிந்தது ஓர் இருளில் தெளிந்த தூ ஒளியே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
குணங்கள்-தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குறுகினேற்கு இனி என்ன குறையே – திருவா:22 4/3,4
சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தை-வாய் பாயும் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
இறைவனே நீ என் உடல் இடம் கொண்டாய் இனி உன்னை என் இரக்கேனே – திருவா:22 5/3,4
சிரம்-தனில் பொலியும் கமல சேவடியாய் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
நிரந்த ஆகாயம் நீர் நிலம் தீ கால் ஆய் அவை அல்லை ஆய் ஆங்கே – திருவா:22 6/2,3
சென்றுசென்று அணுவாய் தேய்ந்துதேய்ந்து ஒன்று ஆம் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
ஒன்றும் நீ அல்லை அன்றி ஒன்று இல்லை யார் உன்னை அறியகிற்பாரே – திருவா:22 7/3,4
சீர் உறு சிந்தை எழுந்தது ஓர் தேனே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
ஆர் உறவு எனக்கு இங்கு யார் அயல் உள்ளார் ஆனந்தம் ஆக்கும் என் சோதி – திருவா:22 8/3,4
தீது_இலா நன்மை திருவருள்_குன்றே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
யாது நீ போவது ஒர் வகை எனக்கு அருளாய் வந்து நின் இணை_அடி தந்தே – திருவா:22 9/3,4
சிந்தையே கோயில்கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைம்மாறே – திருவா:22 10/3,4
செய்ய மேனியனே செய்வகை அறியேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 1/4
செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 2/4
சிலையனே எனை செத்திட பணியாய் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 3/4
தென் பராய்த்துறையாய் சிவலோகா திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 4/4
சேட்டை தேவர்-தம் தேவர் பிரானே திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 5/4
சிறை-கணே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 6/4
சேயன் ஆகிநின்று அலறுவது அழகோ திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 7/4
சீத வார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 8/4
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 9/4
திளைத்தும் தேக்கியும் பருகியும் உருகேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே
வளைக்கையானொடு மலரவன் அறியா வானவா மலை மாது ஒரு பாகா – திருவா:23 10/2,3
தேவா தேவர்க்கு அரியானே சிவனே சிறிது என் முகம் நோக்கி – திருவா:25 3/3
சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
ஆரொடு நோகேன் ஆர்க்கு எடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ அருளிலையானால் – திருவா:28 1/2,3
செம் பெருமானே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
எம்பெருமானே என்னை ஆள்வானே என்னை நீ கூவிக்கொண்டருளே – திருவா:28 2/3,4
தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி – திருவா:28 3/2,3
தில்லை வாழ் கூத்தா சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
எல்லை மூ_உலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி ஈறு இன்மை – திருவா:28 4/2,3
திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
எண்ணமே உடல் வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்-கணே வைத்து – திருவா:28 5/2,3
செஞ்செவே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
அஞ்சினேன் நாயேன் ஆண்டு நீ அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த – திருவா:28 6/2,3
திரு உயர் கோல சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
கருணையே நோக்கி கசிந்து உளம் உருகி கலந்து நான் வாழும் ஆறு அறியா – திருவா:28 7/2,3
செம் தழல் போல்வாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
அந்தம்_இல் அமுதே அரும் பெரும் பொருளே ஆர் அமுதே அடியேனை – திருவா:28 8/2,3
தேவர்-தம் தேவே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
மூ_உலகு உருவ இருவர் கீழ் மேலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே – திருவா:28 9/2,3
செழு மதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே
தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் – திருவா:28 10/2,3
திணி ஆர் மூங்கில் சிந்தையேன் சிவனே நின்று தேய்கின்றேன் – திருவா:32 8/2
மேல்


சிவனை (3)

தேனை ஆன் நெயை கரும்பின் இன் தேறலை சிவனை என் சிவலோக – திருவா:5 38/2
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை
இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 3/7,8
அ பொருள் ஆம் நம் சிவனை பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 12/6
மேல்


சிவனொடும் (1)

சித்தம் சிவனொடும் ஆடஆட செம் கயல் கண் பனி ஆடஆட – திருவா:9 10/2
மேல்


சிவாயநம (1)

நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாயநம என பெற்றேன் – திருவா:38 10/1
மேல்


சிவானுபவங்கள் (1)

சீர் அடியார்கள் சிவானுபவங்கள் தெரித்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 8/6
மேல்


சிவிகை (2)

நன்று ஆக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த – திருவா:10 8/2
நம்மையும் ஓர் பொருள் ஆக்கி நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த – திருவா:51 9/3
மேல்


சிற்றம்பலத்து (1)

சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி – திருவா:9 19/2
மேல்


சிற்றம்பலத்துள் (1)

தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள்
ஈசனார்க்கு அன்பு ஆர் யாம் ஆர் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 2/7,8
மேல்


சிற்றம்பலத்தே (1)

தீர்த்தன் நல் தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீ ஆடும் – திருவா:7 12/2
மேல்


சிற்றம்பலம் (2)

சீத புனல் ஆடி சிற்றம்பலம் பாடி – திருவா:7 14/3
தில்லை நகர் புக்கு சிற்றம்பலம் மன்னும் – திருவா:8 5/5
மேல்


சிற்றம்பலவன் (2)

தென் பால் உகந்து ஆடும் தில்லை சிற்றம்பலவன்
பெண் பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன் காண் ஏடீ – திருவா:12 9/1,2
தேன் புக்க தண் பனை சூழ் தில்லை சிற்றம்பலவன்
தான் புக்கு நட்டம் பயிலும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 14/1,2
மேல்


சிற்றுயிர்க்கு (1)

தேசு உடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இரங்கி – திருவா:6 50/3
மேல்


சிறகின் (1)

செய்ய வாய் பைம் சிறகின் செல்வீ நம் சிந்தை சேர் – திருவா:19 4/1
மேல்


சிறந்த (1)

தாயின் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே – திருவா:1/61
மேல்


சிறந்து (2)

சிறந்து அடியார் சிந்தனையுள் தேன் ஊறிநின்று – திருவா:1/47
செறிதரு கழல்கள் ஏத்தி சிறந்து இனிது இருக்கமாட்டா – திருவா:35 8/3
மேல்


சிறப்ப (1)

கரை சேர் அடியார் களி சிறப்ப காட்சி கொடுத்து உன் அடியேன்-பால் – திருவா:21 5/3
மேல்


சிறப்பும் (2)

குடியா கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும்
மன்னும் மா மலை மயேந்திரம்-அதனில் – திருவா:2/8,9
தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய – திருவா:3/8
மேல்


சிறவே (2)

சிறவே போற்றி சிவமே போற்றி – திருவா:4/182
சிறவே செய்து வழுவாது சிவனே நின் தாள் சேர்ந்தாரே – திருவா:5 86/4
மேல்


சிறிது (1)

தேவா தேவர்க்கு அரியானே சிவனே சிறிது என் முகம் நோக்கி – திருவா:25 3/3
மேல்


சிறிதும் (1)

தனை சிறிதும் நினையாதே தளர்வு எய்தி கிடப்பேனை – திருவா:31 2/2
மேல்


சிறிதே (1)

கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன் சிவம் மா நகர் குறுக – திருவா:5 85/3
மேல்


சிறிய (1)

சிறிய ஆக பெரியோன் தெரியின் – திருவா:3/6
மேல்


சிறியேற்கு (1)

நலம்-தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி – திருவா:1/58
மேல்


சிறியேன் (4)

தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அரியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் – திருவா:5 85/2
செய்யவனே சிவனே சிறியேன் பவம் தீர்ப்பவனே – திருவா:6 7/4
அரைசே அறியா சிறியேன் பிழைக்கு அஞ்சல் என்னின் அல்லால் – திருவா:6 37/1
மன்னவனே ஒன்றும் ஆறு அறியா சிறியேன் மகிழ்ச்சி – திருவா:6 43/1
மேல்


சிறியேனை (1)

பெரியானே சிறியேனை ஆட்கொண்ட பெய்_கழல் கீழ் – திருவா:5 18/2
மேல்


சிறியோமை (1)

பூ ஆர் சென்னி மன்னன் எம் புயங்க பெருமான் சிறியோமை
ஓவாது உள்ளம் கலந்து உணர்வு ஆய் உருக்கும் வெள்ள கருணையினால் – திருவா:45 1/1,2
மேல்


சிறு (10)

செய்வது அறியா சிறு நாயேன் செம்பொன் பாத_மலர் காணா – திருவா:5 52/1
பொறுப்பார் அன்றே பெரியோர் சிறு நாய்கள்-தம் பொய்யினையே – திருவா:6 6/4
பெரு நீர் அற சிறு மீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த – திருவா:6 26/1
வரும் நீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை – திருவா:6 26/3
செய்யா வெண்ணீறு ஆடி செல்வா சிறு மருங்குல் – திருவா:7 11/4
தேன் பழ சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் நீ – திருவா:18 4/1
சீ வார்ந்து ஈ மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறு குடில்-இது சிதைய – திருவா:25 3/1
இருள் திணிந்து எழுந்திட்டது ஓர் வல் வினை சிறு குடில் இது இத்தை – திருவா:26 10/1
சிட்டனே சிவலோகனே சிறு நாயினும் கடை ஆய வெம் – திருவா:30 2/3
சிறு நெறிகள் சேராமே திருவருளே சேரும்வண்ணம் – திருவா:51 2/2
மேல்


சிறுதெய்வம் (1)

எச்சத்து ஆர் சிறுதெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என் – திருவா:38 4/3
மேல்


சிறுநகை (1)

அருளிய திருமுகத்து அழகுறு சிறுநகை
இறைவன் ஈண்டிய அடியவரோடும் – திருவா:2/143,144
மேல்


சிறுமை (2)

சிறுமை என்று இகழாதே திருவடி இணையை – திருவா:4/77
சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டுகொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் – திருவா:5 9/2
மேல்


சிறுமையை (1)

வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் – திருவா:24 2/1
மேல்


சிறை (3)

சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டு அவிழ் – திருவா:3/89
தழி சிறை நீரில் பிறை கலம் சேர்தரு தாரவனே – திருவா:6 47/4
சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தை-வாய் பாயும் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 5/3
மேல்


சிறை-கணே (1)

சிறை-கணே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 6/4
மேல்


சின்னங்கள் (1)

சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய் – திருவா:7 7/3
மேல்


சின (5)

காய் சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே – திருவா:6 50/4
சின வேல் கண் நீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 10/4
வெம் சின வேள்வி வியாத்திரனார் தலை – திருவா:14 10/1
தெருளும் மு_மதில் நொடி வரை இடிதர சின பதத்தொடு செம் தீ – திருவா:26 10/3
சின மால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறையும் – திருவா:34 3/3

மேல்