கோ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 3
கோக்களையும் 1
கோகழி 4
கோகழி_நாதனை 1
கோகழிக்கு 1
கோங்கு 1
கோடி 4
கோடியின் 1
கோடை 1
கோண் 2
கோணுதல் 1
கோத்தான் 1
கோத்தும்பீ 20
கோதாட்டி 4
கோதாட்டும் 1
கோது 7
கோது_இல் 4
கோது_இலா 2
கோதை 1
கோதையும் 1
கோபம் 1
கோமள 1
கோமளத்தொடும் 1
கோமளமே 1
கோமாற்கு 1
கோமான் 4
கோயில் 6
கோயில்கொண்ட 1
கோயிலா 2
கோயிலும் 1
கோல் 5
கோல்_தேன் 3
கோல 10
கோலம் 8
கோலமும் 1
கோலமே 2
கோலாலம் 1
கோலி 1
கோவணமா 2
கோவால் 1
கோவுக்கு 1
கோவுக்கே 1
கோவும் 1
கோவே 9
கோழி 2
கோன் 18
கோன்-அவன் 2
கோனாய் 1
கோனும் 4
கோனே 5
கோனை 3

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

கோ (3)

கோ ஆர் கோலம் கொண்ட கொள்கையும் – திருவா:2/72
தேவர்_கோ அறியாத தேவதேவன் செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை – திருவா:5 30/1
கோ ஆகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் – திருவா:13 20/3
மேல்


கோக்களையும் (1)

கூற்றை வென்று ஆங்கு ஐவர் கோக்களையும் வென்று இருந்து அழகால் – திருவா:36 10/1
மேல்


கோகழி (4)

கோகழி ஆண்ட குரு மணி-தன் தாள் வாழ்க – திருவா:1/3
கோகழி மேவிய கோவே போற்றி – திருவா:4/157
கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழி_நாதனை கூவாய் – திருவா:18 6/4
கொண்டருளும் கோகழி எம் கோமாற்கு நெஞ்சமே – திருவா:48 1/3
மேல்


கோகழி_நாதனை (1)

கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழி_நாதனை கூவாய் – திருவா:18 6/4
மேல்


கோகழிக்கு (1)

எண்ணி எழு கோகழிக்கு அரசை பண்ணின் – திருவா:48 5/2
மேல்


கோங்கு (1)

கோங்கு அலர் சேர் குவி முலையாள் கூறா வெண்ணீறு ஆடி – திருவா:39 1/2
மேல்


கோடி (4)

நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் – திருவா:2/104
எனை பல கோடி எனை பல பிறவும் – திருவா:3/27
ஆறு கோடி மாயா_சக்திகள் – திருவா:4/44
பல் நூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப – திருவா:16 3/2
மேல்


கோடியின் (1)

நூற்று ஒரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன – திருவா:3/4
மேல்


கோடை (1)

வெம் துயர் கோடை மா தலை கரப்ப – திருவா:3/71
மேல்


கோண் (2)

கோண் ஆர் பிறை சென்னி கூத்தன் குணம் பரவி – திருவா:16 5/5
கோண் இலா வாளி அஞ்சேன் கூற்றவன் சீற்றம் அஞ்சேன் – திருவா:35 10/1
மேல்


கோணுதல் (1)

பூண்-அது ஆக கோணுதல் இன்றி – திருவா:4/70
மேல்


கோத்தான் (1)

இருந்து உறையுள் வேல் மடுத்து என் சிந்தனைக்கே கோத்தான்
பெருந்துறையில் மேய பிரான் – திருவா:47 3/3,4
மேல்


கோத்தும்பீ (20)

சே ஏறு சேவடிக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 1/4
தேன் ஆர் கமலமே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 2/4
குனிப்பு உடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 3/4
சுண்ண பொன் நீற்றற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 4/4
மெய் தேவர் தேவற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 5/4
வித்தக தேவற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 6/4
சிட்டாய சிட்டற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 7/4
குன்றாத செல்வற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 8/4
கருணை கடலுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 9/4
தேய் உற்ற செல்வற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 10/4
பொன் அம் கழலுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 11/4
தாய் ஆன ஈசற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 12/4
கோன் என்னை கூட குளிர்ந்து ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 13/4
திரு ஆன தேவற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 14/4
தேன் உந்து சேவடிக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 15/4
அ பிரானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 16/4
செய் ஆர் மலர் அடிக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 17/4
கோலமே நோக்கி குளிர்ந்து ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 18/4
தெள்ளும் கழலுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 19/4
தீ மேனியானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 20/4
மேல்


கோதாட்டி (4)

கொங்கு உண் கரும் குழலி நம்-தம்மை கோதாட்டி
இங்கு நம் இல்லங்கள்-தோறும் எழுந்தருளி – திருவா:7 17/3,4
குற்றங்கள் நீக்கி குணம் கொண்டு கோதாட்டி
சுற்றிய சுற்ற தொடர்வு அறுப்பான் தொல் புகழே – திருவா:8 20/3,4
கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல் பிறவி – திருவா:16 6/3
மாது ஆடும் பாகத்தான் வாழ் பதி என் கோதாட்டி
பத்தர் எல்லாம் பார் மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் – திருவா:19 3/2,3
மேல்


கோதாட்டும் (1)

கோலமும் நம்மை ஆட்கொண்டருளி கோதாட்டும்
சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று – திருவா:7 5/5,6
மேல்


கோது (7)

கோது_இல் குலத்து அரன்-தன் கோயில் பிணா பிள்ளைகாள் – திருவா:7 10/6
கோல்_தேன் மொழி கிள்ளாய் கோது_இல் பெருந்துறை கோன் – திருவா:19 7/1
கோது_இலா ஏறு ஆம் கொடி – திருவா:19 10/4
குறைவு_இலா நிறைவே கோது_இலா அமுதே ஈறு_இலா கொழும் சுடர் குன்றே – திருவா:22 5/1
கோது மாட்டி நின் குரை கழல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் தொண்டரில் கூட்டாய் – திருவா:23 8/2
கோது_இல் அமுது ஆனானை குலாவு தில்லை கண்டேனே – திருவா:31 5/4
கோது_இல் பரம் கருணை அடியார் குலாவும் நீதி குணம் ஆக நல்கும் – திருவா:43 1/2
மேல்


கோது_இல் (4)

கோது_இல் குலத்து அரன்-தன் கோயில் பிணா பிள்ளைகாள் – திருவா:7 10/6
கோல்_தேன் மொழி கிள்ளாய் கோது_இல் பெருந்துறை கோன் – திருவா:19 7/1
கோது_இல் அமுது ஆனானை குலாவு தில்லை கண்டேனே – திருவா:31 5/4
கோது_இல் பரம் கருணை அடியார் குலாவும் நீதி குணம் ஆக நல்கும் – திருவா:43 1/2
மேல்


கோது_இலா (2)

கோது_இலா ஏறு ஆம் கொடி – திருவா:19 10/4
குறைவு_இலா நிறைவே கோது_இலா அமுதே ஈறு_இலா கொழும் சுடர் குன்றே – திருவா:22 5/1
மேல்


கோதை (1)

கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாம் ஆட – திருவா:7 14/2
மேல்


கோதையும் (1)

பங்கு உலவு கோதையும் தானும் பணிகொண்ட – திருவா:16 9/4
மேல்


கோபம் (1)

எம்-தம் பிறவியில் கோபம் மிகுந்து – திருவா:3/73
மேல்


கோமள (1)

குருவனே போற்றி எங்கள் கோமள கொழுந்து போற்றி – திருவா:5 68/2
மேல்


கோமளத்தொடும் (1)

குணங்களும் குறிகளும் இலா குண கடல் கோமளத்தொடும் கூடி – திருவா:41 6/3
மேல்


கோமளமே (1)

கொம்பர் இல்லா கொடி போல் அலமந்தனன் கோமளமே
வெம்புகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா – திருவா:6 20/1,2
மேல்


கோமாற்கு (1)

கொண்டருளும் கோகழி எம் கோமாற்கு நெஞ்சமே – திருவா:48 1/3
மேல்


கோமான் (4)

கோமான் நின் திருக்கோயில் தூகேன் மெழுகேன் கூத்து ஆடேன் – திருவா:5 14/3
பரிவு_இலா எம் கோமான் அன்பர்க்கு – திருவா:7 16/6
அணி முடி ஆதி அமரர் கோமான் ஆனந்த கூத்தன் அறு சமயம் – திருவா:43 3/1
கோமான் பண்டை தொண்டரொடும் அவன்-தன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு – திருவா:45 3/3
மேல்


கோயில் (6)

வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சக பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் – திருவா:5 96/2
கோது_இல் குலத்து அரன்-தன் கோயில் பிணா பிள்ளைகாள் – திருவா:7 10/6
தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சி திரு ஏகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடி – திருவா:9 4/3
செறிவு உடை மு_மதில் எய்த வில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடி – திருவா:9 5/3
கோயில் சுடுகாடு கொல் புலி தோல் நல் ஆடை – திருவா:12 3/1
கோல அழகின் திகழும் கொடி மங்கை உள் உறை கோயில்
சீலம் பெரிதும் இனிய திரு உத்தரகோசமங்கை – திருவா:18 3/2,3
மேல்


கோயில்கொண்ட (1)

சிந்தையே கோயில்கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 10/3
மேல்


கோயிலா (2)

அறவையேன் மனமே கோயிலா கொண்டு ஆண்டு அளவு_இலா ஆனந்தம் அருளி – திருவா:37 6/1
புன் புலால் யாக்கை புரைபுரை கனிய பொன் நெடும் கோயிலா புகுந்து என் – திருவா:37 10/1
மேல்


கோயிலும் (1)

செம் தழல் புரை திருமேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை உறை கோயிலும் காட்டி – திருவா:20 8/3
மேல்


கோல் (5)

கோல்_தேன் கொண்டு செய்தனன் – திருவா:3/157
குலம் பாடி கொக்கு_இறகும் பாடி கோல் வளையாள் – திருவா:11 20/1
கோல்_தேன் மொழி கிள்ளாய் கோது_இல் பெருந்துறை கோன் – திருவா:19 7/1
கோல்_தேன் எனக்கு என்கோ-குரை கடல்-வாய் அமுது என்கோ – திருவா:34 8/1
கொந்து குழல் கோல் வளையார் குவி முலை மேல் விழுவேனை – திருவா:51 6/2
மேல்


கோல்_தேன் (3)

கோல்_தேன் கொண்டு செய்தனன் – திருவா:3/157
கோல்_தேன் மொழி கிள்ளாய் கோது_இல் பெருந்துறை கோன் – திருவா:19 7/1
கோல்_தேன் எனக்கு என்கோ-குரை கடல்-வாய் அமுது என்கோ – திருவா:34 8/1
மேல்


கோல (10)

மறையோர் கோல நெறியே போற்றி – திருவா:4/179
சங்கரா போற்றி மற்று ஓர் சரண் இலேன் போற்றி கோல
பொங்கு அரா அல்குல் செம் வாய் வெள் நகை கரிய வாள் கண் – திருவா:5 65/1,2
கொண்ட புரிநூலான் கோல மா ஊர்தியான் – திருவா:8 9/2
கோல சடையற்கே உந்தீ பற – திருவா:14 17/2
கோல வரை குடுமி வந்து குவலயத்து – திருவா:16 8/1
கோல அழகின் திகழும் கொடி மங்கை உள் உறை கோயில் – திருவா:18 3/2
திரு உயர் கோல சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 7/2
கோல மேனி வராகமே குணம் ஆம் பெருந்துறை கொண்டலே – திருவா:30 5/1
குழகா கோல மறையோனே கோனே என்னை குழைத்தாயே – திருவா:33 10/4
கோல மணி அணி மாடம் நீடு குலாவும் இடவை மட நல்லாட்கு – திருவா:43 2/3
மேல்


கோலம் (8)

கோலம் பொலிவு காட்டிய கொள்கையும் – திருவா:2/30
கோ ஆர் கோலம் கொண்ட கொள்கையும் – திருவா:2/72
கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருக என – திருவா:2/128
மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் – திருவா:3/149
கோலம் குளிர்ந்து உள்ளம் கொண்ட பிரான் குரை கழல்கள் – திருவா:13 11/2
தே ஆர்ந்த கோலம் திகழ பெருந்துறையான் – திருவா:13 20/2
கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் சாலவும் – திருவா:19 10/2
கோலம் காட்டி ஆண்டானை கொடியேன் என்றோ கூடுவதே – திருவா:50 3/4
மேல்


கோலமும் (1)

கோலமும் நம்மை ஆட்கொண்டருளி கோதாட்டும் – திருவா:7 5/5
மேல்


கோலமே (2)

கோலமே எனை ஆட்கொண்ட கூத்தனே – திருவா:5 43/2
கோலமே நோக்கி குளிர்ந்து ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 18/4
மேல்


கோலாலம் (1)

கோலாலம் ஆகி குரை கடல்-வாய் அன்று எழுந்த – திருவா:12 8/1
மேல்


கோலி (1)

வெறி மலர் குளவாய் கோலி நிறை அகில் – திருவா:3/90
மேல்


கோவணமா (2)

துன்னம் பெய் கோவணமா கொள்ளும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 2/2
தன்னையே கோவணமா சாத்தினன் காண் சாழலோ – திருவா:12 2/4
மேல்


கோவால் (1)

மண் சுமந்த கூலி கொண்டு அ கோவால் மொத்துண்டு – திருவா:8 8/5
மேல்


கோவுக்கு (1)

ஆடக மா மலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 7/4
மேல்


கோவுக்கே (1)

வான் நாடர் கோவுக்கே பூவல்லி கொய்யாமோ – திருவா:13 5/4
மேல்


கோவும் (1)

வான் நாடர் கோவும் வழி அடியார் சாழலோ – திருவா:12 12/4
மேல்


கோவே (9)

கோகழி மேவிய கோவே போற்றி – திருவா:4/157
குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி – திருவா:4/188
செச்சை மா மலர் புரையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர்_கோவே – திருவா:5 29/4
குப்பாயம் புக்கு இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவே ஓ – திருவா:25 2/2
கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குரு மணியே – திருவா:25 3/2
கொடி ஏர் இடையாள் கூறா எம் கோவே ஆஆ என்று அருளி – திருவா:33 2/2
இன்றே இன்றி போய்த்தோ-தான் ஏழை பங்கா எம் கோவே
குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணம் ஆம் என்றே நீ கொண்டால் – திருவா:33 3/2,3
விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினையனேனுடைய மெய்ப்பொருளே – திருவா:37 2/1
கோவே அருள வேண்டாவோ கொடியேன் கெடவே அமையுமே – திருவா:50 6/1
மேல்


கோழி (2)

கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குருகு எங்கும் – திருவா:7 8/1
கூவின பூம் குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் – திருவா:20 3/1
மேல்


கோன் (18)

கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோன் கழல்கள் வெல்க – திருவா:1/9
கோன் ஆகி யான் எனது என்று அவரவரை கூத்தாட்டுவான் – திருவா:5 15/3
யாவர் கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டுகொண்டான் யாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் யாதும் அஞ்சோம் – திருவா:5 30/3
இன்ன வகையே எமக்கு எம் கோன் நல்குதியேல் – திருவா:7 9/7
இங்கு இ பரிசே எமக்கு எம் கோன் நல்குதியேல் – திருவா:7 19/7
கோன் ஆகி நின்றவா கூறுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 16/6
கூவு-மின் தொண்டர் புற நிலாமே குனி-மின் தொழு-மின் எம் கோன் எம் கூத்தன் – திருவா:9 2/3
அந்தரர் கோன் அயன்-தன் பெருமான் ஆழியான் நாதன் நல் வேலன் தாதை – திருவா:9 3/3
கோன் என்னை கூட குளிர்ந்து ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 13/4
வானவர் கோன் என்றே உந்தீ பற – திருவா:14 9/3
கோன் தங்கு இடைமருது பாடி குல மஞ்ஞை – திருவா:16 2/5
ஏர் ஆர் இளம் கிளியே எங்கள் பெருந்துறை கோன்
சீர் ஆர் திரு நாமம் தேர்ந்து உரையாய் ஆரூரன் – திருவா:19 1/1,2
கிஞ்சுக வாய் அஞ்சுகமே கேடு_இல் பெருந்துறை கோன்
மஞ்சு மருவு மலை பகராய் நெஞ்சத்து – திருவா:19 5/1,2
கோல்_தேன் மொழி கிள்ளாய் கோது_இல் பெருந்துறை கோன்
மாற்றாரை வெல்லும் படை பகராய் ஏற்றார் – திருவா:19 7/1,2
இன் பால் மொழி கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துறை கோன்
முன் பால் முழங்கும் முரசு இயம்பாய் அன்பால் – திருவா:19 8/1,2
சோலை பசும் கிளியே தூ நீர் பெருந்துறை கோன்
கோலம் பொலியும் கொடி கூறாய் சாலவும் – திருவா:19 10/1,2
மாது நல்லாள் உமை மங்கை_பங்கன் வன் பொழில் சூழ் தென் பெருந்துறை கோன்
ஏது_இல் பெரும் புகழ் எங்கள் ஈசன் இரும் கடல் வாணற்கு தீயில் தோன்றும் – திருவா:43 8/2,3
தெருள்வீராகில் இது செய்-மின் சிவலோக கோன் திருப்புயங்கன் – திருவா:45 10/3
மேல்


கோன்-அவன் (2)

கோன்-அவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் – திருவா:8 14/5
கோன்-அவன் ஆய் நின்று கூடல்_இலா குண குறியோன் – திருவா:13 12/2
மேல்


கோனாய் (1)

மூவர் கோனாய் நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி மூதாதை மாது ஆளும் பாகத்து எந்தை – திருவா:5 30/2
மேல்


கோனும் (4)

எங்கள் பிராட்டியும் எம் கோனும் போன்று இசைந்த – திருவா:7 13/4
பூ ஏறு கோனும் புரந்தரனும் பொற்பு அமைந்த – திருவா:10 1/1
அல்லி கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர் கோனும்
சொல்லி பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை – திருவா:27 4/1,2
மால் அயன் வானவர் கோனும் வந்து வணங்க அவர்க்கு அருள்செய்த ஈசன் – திருவா:43 2/1
மேல்


கோனே (5)

கோனே உன்-தன் திருக்குறிப்பு கூடுவார் நின் கழல் கூட – திருவா:5 55/3
கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன் சிவம் மா நகர் குறுக – திருவா:5 85/3
கோனே அருளும் காலம்-தான் கொடியேற்கு என்றோ கூடுவதே – திருவா:32 10/4
கோனே கூவிக்கொள்ளும் நாள் என்றுஎன்று உன்னை கூறுவதே – திருவா:33 4/4
குழகா கோல மறையோனே கோனே என்னை குழைத்தாயே – திருவா:33 10/4
மேல்


கோனை (3)

கோனை மான் அன நோக்கி-தன் கூறனை குறுகிலேன் நெடும் காலம் – திருவா:5 38/3
ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 6/8
கோனை பிறப்பு அறுத்து ஆண்டுகொண்ட கூத்தனை நா தழும்பு ஏற வாழ்த்தி – திருவா:9 15/3

மேல்