கு – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குஞ்சி 1
குஞ்சியர் 1
குட்டம் 1
குடநாடு-அதன் 1
குடம்-தன்னை 1
குடர் 1
குடி 6
குடி_கேடு 1
குடிமையிலே 1
குடியா 1
குடில் 2
குடில்-தொறும் 1
குடில்-இது 1
குடிலை 1
குடுமி 1
குடைந்து 2
குடைந்துகுடைந்து 1
குடையும் 1
குண்டலங்கள் 1
குண 2
குணக்குன்று 1
குணங்கள் 3
குணங்கள்-தாம் 1
குணங்களால் 1
குணங்களும் 1
குணம் 16
குணம்_இலி 1
குணமும் 2
குணமே 1
குதிரை 4
குதிரையின் 2
குதிரையை 1
குதுகுதுப்பு 1
குதுகுதுப்பே 1
குப்பாயத்தர் 2
குப்பாயம் 1
கும்பிக்கே 1
கும்பியிலே 1
குமண்டையிட 1
குமரன்-தன் 1
குயில் 3
குயிலே 10
குரம்பு 1
குரம்பை 2
குரம்பை-தோறும் 1
குரம்பை-இது 1
குரம்பையில் 3
குரவு 2
குரு 5
குருகு 2
குருகுகள் 1
குருட்டு 1
குருந்தம் 10
குருந்தின் 1
குருபரன் 1
குருவனே 1
குருவிக்கு 1
குருளைக்கு 1
குரை 4
குல 1
குலத்தினும் 1
குலத்து 1
குலம் 5
குலவி 1
குலா 10
குலாம் 1
குலாவியே 1
குலாவு 1
குலாவும் 2
குலுங்க 1
குவலயத்து 1
குவலயமும் 1
குவளை 2
குவாஅல் 1
குவி 3
குவிந்து 1
குவிவார் 2
குவைப்பதி 1
குழகன் 1
குழகா 1
குழல் 13
குழலாய் 1
குழலார் 2
குழலி 3
குழலி-மார் 1
குழலி_பங்கனே 1
குழலியொடு 1
குழலினார் 1
குழலினீர் 1
குழறா 1
குழாங்கள் 1
குழாங்கள்-தமை 1
குழாம் 6
குழுமி 1
குழை 2
குழைத்த 1
குழைத்தாயே 1
குழைத்தால் 1
குழைந்து 3
குழையும் 1
குழையேன் 1
குளத்தின் 1
குளவாய் 1
குளிக்கின்ற 1
குளித்து 1
குளிர்ந்து 4
குளிர 1
குற்றங்கள் 2
குற்றம் 1
குற்றாலத்து 3
குற்றேவல் 1
குறி 2
குறிக்கொண்டு 1
குறிக்கொள்க 1
குறிகளும் 1
குறிப்பில் 1
குறிப்பு 1
குறிப்பே 2
குறிப்பை 1
குறியாய் 1
குறியும் 1
குறியே 1
குறியோன் 1
குறு 1
குறுக 1
குறுகிலேன் 1
குறுகினேற்கு 1
குறும் 1
குறை 1
குறைய 1
குறையில் 1
குறையும் 1
குறையே 1
குறைவு 2
குறைவு_இலா 1
குன்றாத 2
குன்றி 1
குன்றிடை 1
குன்றே 7
குன்றை 1
குனி-மின் 1
குனித்தாய் 1
குனித்து 1
குனிப்பார் 1
குனிப்பு 1
குனிப்போன் 1

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

குஞ்சி (1)

ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலி-கணே – திருவா:5 72/3
மேல்


குஞ்சியர் (1)

நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர்
பாண்டி நல் நாடரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 5/1,2
மேல்


குட்டம் (1)

கேத குட்டம் கையற ஓங்கி – திருவா:3/78
மேல்


குடநாடு-அதன் (1)

குதிரையை கொண்டு குடநாடு-அதன் மிசை – திருவா:2/27
மேல்


குடம்-தன்னை (1)

மெள்ளெனவே மொய்க்கும் நெய் குடம்-தன்னை எறும்பு எனவே – திருவா:6 24/4
மேல்


குடர் (1)

கொத்து உறு போது மிலைந்து குடர் நெடு மாலை சுற்றி – திருவா:6 30/3
மேல்


குடி (6)

கொள்ளேன் புரந்தரன் மால் அயன் வாழ்வு குடி கெடினும் – திருவா:5 2/1
யாவர் கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டுகொண்டான் யாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் யாதும் அஞ்சோம் – திருவா:5 30/3
குரவு வார் குழலார் திறத்தே நின்று குடி கெடுகின்றேனை – திருவா:26 5/2
குதிரையின் மேல் வந்து கூடிடுமேல் குடி_கேடு கண்டீர் – திருவா:36 2/3
வம்பு என பழுத்து என் குடி முழுது ஆண்டு வாழ்வு_அற வாழ்வித்த மருந்தே – திருவா:37 1/2
பிறவி வேரறுத்து என் குடி முழுது ஆண்ட பிஞ்ஞகா பெரிய எம் பொருளே – திருவா:37 6/2
மேல்


குடி_கேடு (1)

குதிரையின் மேல் வந்து கூடிடுமேல் குடி_கேடு கண்டீர் – திருவா:36 2/3
மேல்


குடிமையிலே (1)

குடிமையிலே திரிந்து அடியேன் கும்பியிலே விழாவண்ணம் – திருவா:51 11/2
மேல்


குடியா (1)

குடியா கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் – திருவா:2/8
மேல்


குடில் (2)

அருள் பெரும் தீயின் அடியோம் அடி குடில்
ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் – திருவா:3/160,161
இருள் திணிந்து எழுந்திட்டது ஓர் வல் வினை சிறு குடில் இது இத்தை – திருவா:26 10/1
மேல்


குடில்-தொறும் (1)

பந்து அணை விரலியும் நீயும் நின் அடியார் பழம் குடில்-தொறும் எழுந்தருளிய பரனே – திருவா:20 8/2
மேல்


குடில்-இது (1)

சீ வார்ந்து ஈ மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறு குடில்-இது சிதைய – திருவா:25 3/1
மேல்


குடிலை (1)

மலம் சோரும் ஒன்பது வாயில் குடிலை
மலங்க புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையை செய்ய – திருவா:1/54,55
மேல்


குடுமி (1)

கோல வரை குடுமி வந்து குவலயத்து – திருவா:16 8/1
மேல்


குடைந்து (2)

மேவினோம் அவன் அடியார் அடியரோடும் மேன்மேலும் குடைந்து ஆடி ஆடுவோமே – திருவா:5 30/4
பூ திகழும் பொய்கை குடைந்து உடையான் பொன் பாதம் – திருவா:7 12/7
மேல்


குடைந்துகுடைந்து (1)

கையால் குடைந்துகுடைந்து உன் கழல் பாடி – திருவா:7 11/2
மேல்


குடையும் (1)

கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க – திருவா:7 13/7
மேல்


குண்டலங்கள் (1)

காது ஆடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பால் – திருவா:16 6/5
மேல்


குண (2)

கோன்-அவன் ஆய் நின்று கூடல்_இலா குண குறியோன் – திருவா:13 12/2
குணங்களும் குறிகளும் இலா குண கடல் கோமளத்தொடும் கூடி – திருவா:41 6/3
மேல்


குணக்குன்று (1)

குணக்குன்று வந்து என்னை ஆண்டலுமே என்னுடைய – திருவா:15 15/3
மேல்


குணங்கள் (3)

காரணம் ஆகும் மனாதி குணங்கள் கருத்துறும் ஆகாதே – திருவா:49 2/4
பந்த_விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 3/1
சாதி விடாத குணங்கள் நம்மோடு சலித்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 8/2
மேல்


குணங்கள்-தாம் (1)

குணங்கள்-தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குறுகினேற்கு இனி என்ன குறையே – திருவா:22 4/4
மேல்


குணங்களால் (1)

கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுண்டு குலாவியே திரிவேனை – திருவா:41 5/2
மேல்


குணங்களும் (1)

குணங்களும் குறிகளும் இலா குண கடல் கோமளத்தொடும் கூடி – திருவா:41 6/3
மேல்


குணம் (16)

எண்_இல் பல் குணம் எழில் பெற விளங்கி – திருவா:2/3
மழைதரு கண்டன் குணம்_இலி மானிடன் தேய் மதியன் – திருவா:6 46/3
குற்றங்கள் நீக்கி குணம் கொண்டு கோதாட்டி – திருவா:8 20/3
குணம் கூர பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ – திருவா:13 7/4
குறி செய்துகொண்டு என்னை ஆண்டபிரான் குணம் பரவி – திருவா:13 8/2
பேய்த்தேர் முகக்க உறும் பேதை குணம் ஆகாமே – திருவா:15 1/2
குன்றாத சீர் தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி – திருவா:15 2/3
கோண் ஆர் பிறை சென்னி கூத்தன் குணம் பரவி – திருவா:16 5/5
கொங்கு உலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி – திருவா:16 9/5
ஆதி குணம் ஒன்றும் இல்லான் அந்தம்_இலான் வர கூவாய் – திருவா:18 1/4
கோல மேனி வராகமே குணம் ஆம் பெருந்துறை கொண்டலே – திருவா:30 5/1
இயக்கி-மார் அறுபத்துநால்வரை எண் குணம் செய்த ஈசனே – திருவா:30 7/1
பேதை குணம் பிறர் உருவம் யான் எனது என் உரை மாய்த்து – திருவா:31 5/3
குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணம் ஆம் என்றே நீ கொண்டால் – திருவா:33 3/3
கோது_இல் பரம் கருணை அடியார் குலாவும் நீதி குணம் ஆக நல்கும் – திருவா:43 1/2
எல்லை இலாதன எண் குணம் ஆனவை எய்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 7/7
மேல்


குணம்_இலி (1)

மழைதரு கண்டன் குணம்_இலி மானிடன் தேய் மதியன் – திருவா:6 46/3
மேல்


குணமும் (2)

குறியும் நெறியும் குணமும் இலா குழாங்கள்-தமை – திருவா:40 4/1
பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இ பிறவி-தனை – திருவா:40 5/1
மேல்


குணமே (1)

குறியே போற்றி குணமே போற்றி – திருவா:4/114
மேல்


குதிரை (4)

நரியை குதிரை ஆக்கிய நன்மையும் – திருவா:2/36
குதிரை சேவகன் ஆகிய கொள்கையும் – திருவா:2/45
பெரும் குதிரை ஆக்கிய ஆறு அன்றே உன் பேரருளே – திருவா:38 1/4
நரியை குதிரை பரி ஆக்கி ஞாலம் எல்லாம் நிகழ்வித்து – திருவா:50 7/1
மேல்


குதிரையின் (2)

கொற்ற குதிரையின் மேல் வந்தருளி தன் அடியார் – திருவா:8 20/2
குதிரையின் மேல் வந்து கூடிடுமேல் குடி_கேடு கண்டீர் – திருவா:36 2/3
மேல்


குதிரையை (1)

குதிரையை கொண்டு குடநாடு-அதன் மிசை – திருவா:2/27
மேல்


குதுகுதுப்பு (1)

குதுகுதுப்பு இன்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் – திருவா:6 34/1
மேல்


குதுகுதுப்பே (1)

கொண்டு என் எந்தாய் களையாய் களை ஆய குதுகுதுப்பே – திருவா:6 33/4
மேல்


குப்பாயத்தர் (2)

பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் – திருவா:17 7/2
பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய் பரி மேற்கொண்டு என் – திருவா:17 7/3
மேல்


குப்பாயம் (1)

குப்பாயம் புக்கு இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவே ஓ – திருவா:25 2/2
மேல்


கும்பிக்கே (1)

கூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியேன் – திருவா:24 8/2
மேல்


கும்பியிலே (1)

குடிமையிலே திரிந்து அடியேன் கும்பியிலே விழாவண்ணம் – திருவா:51 11/2
மேல்


குமண்டையிட (1)

கூடும் உயிரும் குமண்டையிட குனித்து அடியேன் – திருவா:40 1/3
மேல்


குமரன்-தன் (1)

குமரன்-தன் தாதைக்கே உந்தீ பற – திருவா:14 17/3
மேல்


குயில் (3)

புரந்தரனார் ஒரு பூம் குயில் ஆகி – திருவா:14 9/1
வா இங்கே நீ குயில் பிள்ளாய் மாலொடு நான்முகன் தேடி – திருவா:18 8/1
கூவின பூம் குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் – திருவா:20 3/1
மேல்


குயிலே (10)

கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் – திருவா:18 1/1
சீரிய வாயால் குயிலே தென் பாண்டி நாடனை கூவாய் – திருவா:18 2/4
நீல உருவின் குயிலே நீள் மணி மாடம் நிலாவும் – திருவா:18 3/1
தேன் பழ சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் நீ – திருவா:18 4/1
சுந்தரத்து இன்ப குயிலே சூழ் சுடர் ஞாயிறு போல – திருவா:18 5/1
இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழ் உலகும் முழுது ஆளி – திருவா:18 6/1
கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழி_நாதனை கூவாய் – திருவா:18 6/4
உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் – திருவா:18 7/1
கார் உடை பொன் திகழ் மேனி கடி பொழில் வாழும் குயிலே
சீர் உடை செங்கமலத்தின் திகழ் உரு ஆகிய செல்வன் – திருவா:18 9/1,2
கொந்து அணவும் பொழில் சோலை கூம் குயிலே இது கேள் நீ – திருவா:18 10/1
மேல்


குரம்பு (1)

குரம்பு கொண்டு இன் தேன் பாய்த்தினன் நிரம்பிய – திருவா:3/173
மேல்


குரம்பை (2)

கள்ள புல குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே – திருவா:1/88
புழு கண் உடை புன் குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானம் இலா – திருவா:24 1/3
மேல்


குரம்பை-தோறும் (1)

குரம்பை-தோறும் நாய்_உடல் அகத்தே – திருவா:3/172
மேல்


குரம்பை-இது (1)

மல மா குரம்பை-இது மாய்க்கமாட்டேன் மணியே உனை காண்பான் – திருவா:5 54/3
மேல்


குரம்பையில் (3)

நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புக பெய்து – திருவா:26 8/1
முடை விடாது அடியேன் மூத்து அற மண் ஆய் முழு புழு குரம்பையில் கிடந்து – திருவா:37 2/2
புழுவினால் பொதிந்திடு குரம்பையில் பொய்-தனை ஒழிவித்திடும் – திருவா:42 8/1
மேல்


குரவு (2)

குரவு வார் குழல் மடவாள் கூறு உடையாள் ஒரு பாகம் – திருவா:5 17/2
குரவு வார் குழலார் திறத்தே நின்று குடி கெடுகின்றேனை – திருவா:26 5/2
மேல்


குரு (5)

கோகழி ஆண்ட குரு மணி-தன் தாள் வாழ்க – திருவா:1/3
கூடல் இலங்கு குரு மணி போற்றி – திருவா:4/91
குரு நீர் மதி பொதியும் சடை வான கொழு மணியே – திருவா:6 26/4
கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குரு மணியே – திருவா:25 3/2
கொடு மா நரகத்து அழுந்தாமே காத்து ஆட்கொள்ளும் குரு மணியே – திருவா:50 4/3
மேல்


குருகு (2)

கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குருகு எங்கும் – திருவா:7 8/1
அங்கம் குருகு இனத்தால் பின்னும் அரவத்தால் – திருவா:7 13/2
மேல்


குருகுகள் (1)

கூவின பூம் குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் – திருவா:20 3/1
மேல்


குருட்டு (1)

ஊர் ஆ மிலைக்க குருட்டு ஆ மிலைத்து ஆங்கு உன் தாள்_இணை அன்புக்கு – திருவா:5 87/3
மேல்


குருந்தம் (10)

நீதியே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் நிறை மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 1/3
திருத்தம் ஆம் பொய்கை திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 2/3
செம் கண் நாயகனே திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 3/3
திமில நான்மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 4/3
செடி கொள் வான் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 5/3
செப்பம் ஆம் மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 6/3
செய்யனே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 7/3
சித்தனே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 8/3
தெருளும் நான்மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 9/3
திருந்து வார் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 10/1
மேல்


குருந்தின் (1)

குருந்தின் கீழ் அன்று இருந்த கொள்கையும் – திருவா:2/61
மேல்


குருபரன் (1)

குருபரன் ஆகி அருளிய பெருமையை – திருவா:4/76
மேல்


குருவனே (1)

குருவனே போற்றி எங்கள் கோமள கொழுந்து போற்றி – திருவா:5 68/2
மேல்


குருவிக்கு (1)

கரும்_குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி – திருவா:4/209
மேல்


குருளைக்கு (1)

ஏன குருளைக்கு அருளினை போற்றி – திருவா:4/166
மேல்


குரை (4)

கோலாலம் ஆகி குரை கடல்-வாய் அன்று எழுந்த – திருவா:12 8/1
கோலம் குளிர்ந்து உள்ளம் கொண்ட பிரான் குரை கழல்கள் – திருவா:13 11/2
கோது மாட்டி நின் குரை கழல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் தொண்டரில் கூட்டாய் – திருவா:23 8/2
குற்றாலத்து அமர்ந்து உறையும் கூத்தா உன் குரை கழற்கே – திருவா:39 3/3
மேல்


குல (1)

கோன் தங்கு இடைமருது பாடி குல மஞ்ஞை – திருவா:16 2/5
மேல்


குலத்தினும் (1)

நாயில் ஆகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நல் நெறி காட்டி – திருவா:5 39/2
மேல்


குலத்து (1)

கோது_இல் குலத்து அரன்-தன் கோயில் பிணா பிள்ளைகாள் – திருவா:7 10/6
மேல்


குலம் (5)

குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்ற சிலை ஆம் – திருவா:6 29/1
வைத்த நிதி பெண்டிர் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் – திருவா:10 6/1
குலம் பாடி கொக்கு_இறகும் பாடி கோல் வளையாள் – திருவா:11 20/1
சாதி குலம் பிறப்பு என்னும் சுழிப்பட்டு தடுமாறும் – திருவா:31 5/1
சாதி குலம் பிறப்பு அறுத்து சகம் அறிய எனை ஆண்ட – திருவா:51 12/3
மேல்


குலவி (1)

என்ன சிலை குலவி நம்-தம்மை ஆள் உடையாள்-தன்னில் – திருவா:7 16/5
மேல்


குலா (10)

ஆடும் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 1/4
அடியேன் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 2/4
அன்பின் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 3/4
அறியும் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 4/4
ஆரும் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 5/4
அம் பொன் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 6/4
அதிர்க்கும் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 7/4
அடக்கும் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 8/4
ஆட்செய் குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 9/4
அம்மை குலா தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே – திருவா:40 10/4
மேல்


குலாம் (1)

பேயன் ஆகிலும் பெரு நெறி காட்டாய் பிறை குலாம் சடை பிஞ்ஞகனே ஓ – திருவா:23 7/3
மேல்


குலாவியே (1)

கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுண்டு குலாவியே திரிவேனை – திருவா:41 5/2
மேல்


குலாவு (1)

கோது_இல் அமுது ஆனானை குலாவு தில்லை கண்டேனே – திருவா:31 5/4
மேல்


குலாவும் (2)

கோது_இல் பரம் கருணை அடியார் குலாவும் நீதி குணம் ஆக நல்கும் – திருவா:43 1/2
கோல மணி அணி மாடம் நீடு குலாவும் இடவை மட நல்லாட்கு – திருவா:43 2/3
மேல்


குலுங்க (1)

கொங்கை குலுங்க நின்று உந்தீ பற – திருவா:14 11/3
மேல்


குவலயத்து (1)

கோல வரை குடுமி வந்து குவலயத்து
சால அமுது உண்டு தாழ் கடலின் மீது எழுந்து – திருவா:16 8/1,2
மேல்


குவலயமும் (1)

கூத்தன் இ வானும் குவலயமும் எல்லோமும் – திருவா:7 12/3
மேல்


குவளை (2)

குவளை கண்ணி கூறன் காண்க – திருவா:3/64
பைம் குவளை கார் மலரால் செங்கமல பைம் போதால் – திருவா:7 13/1
மேல்


குவாஅல் (1)

மரகத குவாஅல் மா மணி பிறக்கம் – திருவா:3/124
மேல்


குவி (3)

கோங்கு அலர் சேர் குவி முலையாள் கூறா வெண்ணீறு ஆடி – திருவா:39 1/2
கொம்பில் அரும்பு ஆய் குவி மலர் ஆய் காய் ஆகி – திருவா:40 6/1
கொந்து குழல் கோல் வளையார் குவி முலை மேல் விழுவேனை – திருவா:51 6/2
மேல்


குவிந்து (1)

பூ மழை மாதவர் கைகள் குவிந்து பொழிந்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 6/2
மேல்


குவிவார் (2)

கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோன் கழல்கள் வெல்க – திருவா:1/9
சிரம் குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க – திருவா:1/10
மேல்


குவைப்பதி (1)

குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி – திருவா:4/188
மேல்


குழகன் (1)

கொட்க பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் – திருவா:3/12
மேல்


குழகா (1)

குழகா கோல மறையோனே கோனே என்னை குழைத்தாயே – திருவா:33 10/4
மேல்


குழல் (13)

கரும் குழல் செம் வாய் வெள் நகை கார் மயில் – திருவா:4/30
குரவு வார் குழல் மடவாள் கூறு உடையாள் ஒரு பாகம் – திருவா:5 17/2
ஆர்ப்பு அரவம் செய்ய அணி குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப – திருவா:7 12/6
கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாம் ஆட – திருவா:7 14/2
மை ஆர் குழல் புரள தேன் பாய வண்டு ஒலிப்ப – திருவா:8 13/2
முத்து அணி கொங்கைகள் ஆடஆட மொய் குழல் வண்டு இனம் ஆடஆட – திருவா:9 10/1
சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ் குழல் சூழ்தரும் மாலை ஆட – திருவா:9 14/1
மரு ஆர் மலர் குழல் மாதினொடும் வந்தருளி – திருவா:10 14/2
பா இடை ஆடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம் – திருவா:24 8/3
சோதியே சுடரே சூழ் ஒளி விளக்கே சுரி குழல் பணை முலை மடந்தை – திருவா:29 1/1
துடி கொள் நேர் இடையாள் சுரி குழல் மடந்தை துணை முலை கண்கள் தோய் சுவடு – திருவா:29 5/1
மட்டு வார் குழல் மங்கையாளை ஓர் பாகம் வைத்த அழகன்-தன் – திருவா:42 2/3
கொந்து குழல் கோல் வளையார் குவி முலை மேல் விழுவேனை – திருவா:51 6/2
மேல்


குழலாய் (1)

சயம் அன்றோ வானவர்க்கு தாழ் குழலாய் சாழலோ – திருவா:12 4/4
மேல்


குழலார் (2)

குரவு வார் குழலார் திறத்தே நின்று குடி கெடுகின்றேனை – திருவா:26 5/2
செறியும் இ பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறி குழலார் செய்யும் – திருவா:41 10/1
மேல்


குழலி (3)

இல்லை நின் கழற்கு அன்பு-அது என்-கணே ஏலம் ஏலும் நல் குழலி_பங்கனே – திருவா:5 94/1
ஏல_குழலி பரிசு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 5/8
கொங்கு உண் கரும் குழலி நம்-தம்மை கோதாட்டி – திருவா:7 17/3
மேல்


குழலி-மார் (1)

எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா ஏல வார் குழலி-மார் இருவர் – திருவா:29 3/1
மேல்


குழலி_பங்கனே (1)

இல்லை நின் கழற்கு அன்பு-அது என்-கணே ஏலம் ஏலும் நல் குழலி_பங்கனே
கல்லை மென் கனி ஆக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பன் ஆக்கினாய் – திருவா:5 94/1,2
மேல்


குழலியொடு (1)

மரு_ஆர்_குழலியொடு மகிழ்ந்த வண்ணமும் – திருவா:2/80
மேல்


குழலினார் (1)

கரும் குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கலங்கியே கிடப்பேனை – திருவா:41 4/2
மேல்


குழலினீர் (1)

துன்று ஆர் குழலினீர் தோள்_நோக்கம் ஆடாமோ – திருவா:15 2/4
மேல்


குழறா (1)

மல்கா வாழ்த்தா வாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி – திருவா:21 10/2
மேல்


குழாங்கள் (1)

சுற்றம் என்னும் தொல் பசு குழாங்கள்
பற்றி அழைத்து பதறினர் பெருகவும் – திருவா:4/48,49
மேல்


குழாங்கள்-தமை (1)

குறியும் நெறியும் குணமும் இலா குழாங்கள்-தமை
பிறியும் மனத்தார் பிறிவு_அரிய பெற்றியனை – திருவா:40 4/1,2
மேல்


குழாம் (6)

கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாம் ஆட – திருவா:7 14/2
சூடகம் தோள் வளை ஆர்ப்பஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்பஆர்ப்ப – திருவா:9 7/1
முத்திக்கு உழன்று முனிவர் குழாம் நனி வாட – திருவா:11 12/1
முன் ஈறும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம்
பல் நூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப – திருவா:16 3/1,2
காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர் குழாம்
நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டருளி நஞ்சு-தனை – திருவா:16 5/2,3
அறவை என்று அடியார்கள்-தங்கள் அருள்_குழாம் புகவிட்டு நல் – திருவா:42 7/2
மேல்


குழுமி (1)

வழி முதலே நின் பழ அடியார் திரள் வான் குழுமி
கெழு முதலே அருள் தந்து இருக்க இரங்கும்-கொல்லோ என்று – திருவா:21 4/2,3
மேல்


குழை (2)

காது ஆர் குழை ஆட பைம் பூண் கலன் ஆட – திருவா:7 14/1
கை ஆர் வளை சிலம்ப காது ஆர் குழை ஆட – திருவா:8 13/1
மேல்


குழைத்த (1)

குழைத்த சொல்_மாலை கொண்டருள் போற்றி – திருவா:4/220
மேல்


குழைத்தாயே (1)

குழகா கோல மறையோனே கோனே என்னை குழைத்தாயே – திருவா:33 10/4
மேல்


குழைத்தால் (1)

குழைத்தால் பண்டை கொடு வினை நோய் காவாய் உடையாய் கொடு வினையேன் – திருவா:33 1/1
மேல்


குழைந்து (3)

அகம் குழைந்து அனுகுலம் ஆய் மெய் விதிர்த்து – திருவா:4/67
ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து
வேசறுவேனை விடுதி கண்டாய் செம் பவள வெற்பின் – திருவா:6 50/1,2
பூலித்து அகம் குழைந்து பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 8/6
மேல்


குழையும் (1)

தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் – திருவா:10 18/1
மேல்


குழையேன் (1)

ஆம் ஆறு உன் திருவடிக்கே அகம் குழையேன் அன்பு உருகேன் – திருவா:5 14/1
மேல்


குளத்தின் (1)

மா புகை கரை சேர் வண்டு உடை குளத்தின்
மீக்கொள மேல்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி – திருவா:3/91,92
மேல்


குளவாய் (1)

வெறி மலர் குளவாய் கோலி நிறை அகில் – திருவா:3/90
மேல்


குளிக்கின்ற (1)

நீர் இன்ப வெள்ளத்துள் நீந்தி குளிக்கின்ற நெஞ்சம் கொண்டீர் – திருவா:36 3/1
மேல்


குளித்து (1)

மதி நெடு நீரில் குளித்து ஒளிக்கும் சடை மன்னவனே – திருவா:6 42/4
மேல்


குளிர்ந்து (4)

கோன் என்னை கூட குளிர்ந்து ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 13/4
கோலமே நோக்கி குளிர்ந்து ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 18/4
கோலம் குளிர்ந்து உள்ளம் கொண்ட பிரான் குரை கழல்கள் – திருவா:13 11/2
விருப்புற்று வேடனார் சேடு எறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு – திருவா:15 3/3
மேல்


குளிர (1)

உருகி பெருகி உளம் குளிர முகந்துகொண்டு – திருவா:11 15/1
மேல்


குற்றங்கள் (2)

குற்றங்கள் நீக்கி குணம் கொண்டு கோதாட்டி – திருவா:8 20/3
குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணம் ஆம் என்றே நீ கொண்டால் – திருவா:33 3/3
மேல்


குற்றம் (1)

குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்ற சிலை ஆம் – திருவா:6 29/1
மேல்


குற்றாலத்து (3)

குற்றாலத்து குறியாய் இருந்தும் – திருவா:2/91
குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி – திருவா:4/156
குற்றாலத்து அமர்ந்து உறையும் கூத்தா உன் குரை கழற்கே – திருவா:39 3/3
மேல்


குற்றேவல் (1)

கோ ஆகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் – திருவா:13 20/3
மேல்


குறி (2)

குறி செய்துகொண்டு என்னை ஆண்டபிரான் குணம் பரவி – திருவா:13 8/2
குறி ஒன்றும் இல்லாத கூத்தன்-தன் கூத்தை எனக்கு – திருவா:51 2/3
மேல்


குறிக்கொண்டு (1)

கோமான் பண்டை தொண்டரொடும் அவன்-தன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு
போம் ஆறு அமை-மின் பொய் நீக்கி புயங்கன் ஆள்வான் பொன் அடிக்கே – திருவா:45 3/3,4
மேல்


குறிக்கொள்க (1)

கோது மாட்டி நின் குரை கழல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் தொண்டரில் கூட்டாய் – திருவா:23 8/2
மேல்


குறிகளும் (1)

குணங்களும் குறிகளும் இலா குண கடல் கோமளத்தொடும் கூடி – திருவா:41 6/3
மேல்


குறிப்பில் (1)

குதுகுதுப்பு இன்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில்
விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரை ஆர்ந்து இனிய – திருவா:6 34/1,2
மேல்


குறிப்பு (1)

கூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியேன் – திருவா:24 8/2
மேல்


குறிப்பே (2)

குதுகுதுப்பு இன்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் – திருவா:6 34/1
கோமான் பண்டை தொண்டரொடும் அவன்-தன் குறிப்பே குறிக்கொண்டு – திருவா:45 3/3
மேல்


குறிப்பை (1)

கடி சேர் அடியே வந்து அடைந்து கடைக்கொண்டு இரு-மின் திரு குறிப்பை
செடி சேர் உடலை செல நீக்கி சிவலோகத்தே நமை வைப்பான் – திருவா:45 4/2,3
மேல்


குறியாய் (1)

குற்றாலத்து குறியாய் இருந்தும் – திருவா:2/91
மேல்


குறியும் (1)

குறியும் நெறியும் குணமும் இலா குழாங்கள்-தமை – திருவா:40 4/1
மேல்


குறியே (1)

குறியே போற்றி குணமே போற்றி – திருவா:4/114
மேல்


குறியோன் (1)

கோன்-அவன் ஆய் நின்று கூடல்_இலா குண குறியோன்
ஆன நெடும் கடல் ஆலாலம் அமுது செய்ய – திருவா:13 12/2,3
மேல்


குறு (1)

துடித்த ஆறும் துகில் இறையே சோர்ந்த ஆறும் முகம் குறு வேர் – திருவா:5 57/3
மேல்


குறுக (1)

கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேன் சிவம் மா நகர் குறுக
போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே – திருவா:5 85/3,4
மேல்


குறுகிலேன் (1)

கோனை மான் அன நோக்கி-தன் கூறனை குறுகிலேன் நெடும் காலம் – திருவா:5 38/3
மேல்


குறுகினேற்கு (1)

குணங்கள்-தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குறுகினேற்கு இனி என்ன குறையே – திருவா:22 4/4
மேல்


குறும் (1)

ஆனை வெம் போரில் குறும் தூறு என புலனால் அலைப்புண்டேனை – திருவா:6 21/1
மேல்


குறை (1)

வேடு உரு ஆகி மகேந்திரத்து மிகு குறை வானவர் வந்து தன்னை – திருவா:43 4/1
மேல்


குறைய (1)

பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில் ஓர் பூ குறைய
தம் கண் இடந்து அரன் சேவடி மேல் சாத்தலுமே – திருவா:15 10/1,2
மேல்


குறையில் (1)

எண்ணி குறையில் துயில் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 4/8
மேல்


குறையும் (1)

என்ன குறையும் இலோம் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 9/8
மேல்


குறையே (1)

குணங்கள்-தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குறுகினேற்கு இனி என்ன குறையே – திருவா:22 4/4
மேல்


குறைவு (2)

குறைவு_இலா நிறைவே கோது_இலா அமுதே ஈறு_இலா கொழும் சுடர் குன்றே – திருவா:22 5/1
உன்னால் ஒன்றும் குறைவு இல்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன் – திருவா:50 2/2
மேல்


குறைவு_இலா (1)

குறைவு_இலா நிறைவே கோது_இலா அமுதே ஈறு_இலா கொழும் சுடர் குன்றே – திருவா:22 5/1
மேல்


குன்றாத (2)

குன்றாத செல்வற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 8/4
குன்றாத சீர் தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி – திருவா:15 2/3
மேல்


குன்றி (1)

கொழு மணி ஏர் நகையார் கொங்கை குன்றிடை சென்று குன்றி
விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய் மெய் முழுதும் கம்பித்து – திருவா:6 27/1,2
மேல்


குன்றிடை (1)

கொழு மணி ஏர் நகையார் கொங்கை குன்றிடை சென்று குன்றி – திருவா:6 27/1
மேல்


குன்றே (7)

காவாய் கனக குன்றே போற்றி – திருவா:4/98
ஆடக சீர் மணி குன்றே இடை_அறா அன்பு உனக்கு என் – திருவா:5 11/3
மாசு_அற்ற மணி குன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னை நீ ஆட்கொண்ட வண்ணம்-தானே – திருவா:5 24/4
குறைவு_இலா நிறைவே கோது_இலா அமுதே ஈறு_இலா கொழும் சுடர் குன்றே
மறையும் ஆய் மறையின் பொருளும் ஆய் வந்து என் மனத்திடை மன்னிய மன்னே – திருவா:22 5/1,2
தீது_இலா நன்மை திருவருள்_குன்றே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 9/3
குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணம் ஆம் என்றே நீ கொண்டால் – திருவா:33 3/3
குன்றே அனையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோ – திருவா:33 7/2
மேல்


குன்றை (1)

சுடர் பொன் குன்றை தோளா முத்தை வாளா தொழும்பு உகந்து – திருவா:27 1/1
மேல்


குனி-மின் (1)

கூவு-மின் தொண்டர் புற நிலாமே குனி-மின் தொழு-மின் எம் கோன் எம் கூத்தன் – திருவா:9 2/3
மேல்


குனித்தாய் (1)

பொருந்திய பொன் சிலை குனித்தாய் அருள் அமுதம் புரியாயேல் – திருவா:5 13/3
மேல்


குனித்து (1)

கூடும் உயிரும் குமண்டையிட குனித்து அடியேன் – திருவா:40 1/3
மேல்


குனிப்பார் (1)

கூடிக்கூடி உன் அடியார் குனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பாராய் – திருவா:32 11/1
மேல்


குனிப்பு (1)

குனிப்பு உடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 3/4
மேல்


குனிப்போன் (1)

கூர் இருள் கூத்தொடு குனிப்போன் வாழ்க – திருவா:3/102

மேல்