எ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 22
எங்கள் 33
எங்களை 2
எங்கு 12
எங்கும் 12
எச்சத்து 1
எச்சம் 1
எச்சன் 2
எச்சனுக்கு 1
எச்சனும் 1
எச்சனையும் 1
எச்சையும் 1
எஞ்சா 1
எஞ்சாது 1
எஞ்ஞான்று-கொல் 1
எஞ்ஞான்றும் 1
எஞ்ஞானம் 1
எட்டா 1
எட்டாத 1
எட்டினோடு 1
எட்டு 1
எடு-மின் 1
எடுக்க 1
எடுத்த 1
எடுத்தான் 1
எடுத்து 1
எடுப்பார் 1
எண் 14
எண்_அரிய 1
எண்_இல் 2
எண்_இலி 2
எண்ண 1
எண்ணம் 1
எண்ணம்-தான் 1
எண்ணம்_இலா 1
எண்ணமே 1
எண்ணாது 1
எண்ணி 6
எண்ணிக்கொண்டு 1
எண்ணிலேன் 1
எண்ணுதற்கு 1
எண்ணும்-இது 1
எண்ணெயும் 1
எத்தன் 1
எத்தனே 1
எத்தனையானும் 1
எத்தனையும் 1
எத்தனையோ 3
எத்துக்கு 1
எத்தோ 1
எதிர் 2
எதிர்ந்தார் 1
எதிர்ந்து 1
எதிர்ப்படும் 1
எதிர்வது 1
எது 1
எந்தாய் 15
எந்தை 15
எந்தையே 2
எந்தையை 1
எப்பாலவர்க்கும் 1
எப்போது 3
எப்போதும் 3
எம் 65
எம்-தம் 1
எம்-தமை 2
எம்பாவாய் 20
எம்பிராட்டி 1
எம்பிராற்கு 1
எம்பிரான் 42
எம்பிரானே 1
எம்பிரானொடும் 2
எம்பெருமான் 24
எம்பெருமான்-தான் 1
எம்பெருமானே 8
எம்பெருமானை 1
எம்பொருட்டு 1
எம்மானே 7
எம்மை 9
எமக்கு 9
எமக்கும் 1
எமக்கே 2
எமது 1
எமை 7
எய்த்தனன் 1
எய்த்து 4
எய்த்தேன் 2
எய்த்தேனை 1
எய்த 5
எய்தநின்று 1
எய்தல் 4
எய்தவும் 2
எய்தவே 1
எய்தி 8
எய்திடலுற்று 1
எய்திடாத 1
எய்திடும் 1
எய்தியும் 2
எய்திற்றிலேன் 1
எய்தினர் 1
எய்தினர்க்கு 1
எய்து 1
எய்துமாறு 1
எய்துவது 4
எய்ப்பிடத்து 1
எய்ப்பில் 1
எய்ப்பினில் 2
எய்ய 1
எய்யாது 1
எய்யாமல் 1
எயில் 1
எயிறு 2
எரி 6
எரித்த 4
எரித்தவா 1
எரித்தாய் 1
எரித்தானே 1
எரிய 1
எரியில் 1
எரியின் 1
எரியும் 2
எரியை 1
எல் 1
எல்லா 9
எல்லாம் 51
எல்லாமும் 2
எல்லார்க்கும் 1
எல்லாரும் 4
எல்லீரும் 1
எல்லே 1
எல்லை 8
எல்லை_இல் 2
எல்லை_இல்லாத 1
எல்லோம் 1
எல்லோமும் 1
எல்லோரும் 1
எலாம் 17
எலும்பு 3
எவ்வம் 1
எவ்வமே 1
எவ்வெவர் 2
எவர் 1
எவரும் 1
எவை 1
எழ 2
எழஎழ 1
எழில் 13
எழில்-அது 1
எழில்கொள் 1
எழு 7
எழுகின்ற 2
எழுகேன் 2
எழுத்தின் 1
எழுத்து 1
எழுத்தும் 1
எழுதரு 2
எழுந்த 1
எழுந்தது 1
எழுந்தருளப்பெறிலே 5
எழுந்தருளாயே 10
எழுந்தருளி 2
எழுந்தருளிய 1
எழுந்தருளியும் 1
எழுந்தருளும் 1
எழுந்தருளுவது 10
எழுந்திட்டது 1
எழுந்து 8
எழுந்தும் 2
எழுப்புவன் 1
எழும் 4
எள்ளும் 1
எள்ளேன் 1
எளிது 2
எளிய 3
எளியவன் 1
எளியாய் 1
எளியான் 1
எளியை 2
எளிவந்த 1
எளிவந்து 4
எற்பு 1
எற்றினுக்கு 1
எற்றுண்டு 1
எறிந்தான் 1
எறிந்து 1
எறிப்ப 1
எறிய 2
எறியது 1
எறியும் 1
எறும்பிடை 1
எறும்பு 3
என் 198
என்-கண் 1
என்-கணிலே 1
என்-கணே 1
என்-கொல் 1
என்-கொலோ 1
என்-தன் 7
என்-தன்னை 4
என்-தனக்கு 1
என்-தனக்கும் 1
என்-தனக்கே 2
என்-தனை 1
என்-தான் 1
என்-பால் 2
என்-பாலே 1
என்-பாலை 1
என்கின்ற 1
என்கோ 1
என்கோ-குரை 1
என்பது 4
என்பதும் 1
என்பதோர் 1
என்பர் 1
என்பவர் 1
என்பாய் 2
என்பார் 4
என்பார்கட்கு 1
என்பினையும் 1
என்பு 9
என்பே 1
என்பேன் 2
என்ற 4
என்றபோது 1
என்றலும் 1
என்றவர் 1
என்றவர்கள் 1
என்றால் 2
என்றிட்டு 1
என்று 136
என்று-கொல் 1
என்று-கொல்லோ 10
என்றும் 6
என்றும்என்றும் 1
என்றுஎன்று 10
என்றே 11
என்றோ 2
என்ன 27
என்னதோ 1
என்னப்பட்டு 1
என்னா 1
என்னாதே 2
என்னாரோ 3
என்னால் 1
என்னாவிடில் 2
என்னானை 2
என்னில் 2
என்னின் 3
என்னுடை 7
என்னுடைய 4
என்னும் 42
என்னும்-அது 1
என்னுள் 4
என்னுள்ளே 1
என்னே 10
என்னை 89
என்னையும் 14
என்னொடு 1
என 44
எனக்கு 41
எனக்கும் 2
எனக்கே 2
எனது 9
எனதே 1
எனல் 1
எனவே 2
எனின் 3
எனினும் 1
எனும் 14
எனை 71
எனைத்து 2

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்


எ (22)

எ பெரும் தன்மையும் எவ்வெவர் திறமும் – திருவா:2/125
மருவி எ பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க – திருவா:3/48
எ நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி – திருவா:4/165
இழிதரு காலம் எ காலம் வருவது வந்ததன் பின் – திருவா:5 8/2
தகவே எனை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எ புன்மையரை – திருவா:5 10/2
போற்றி எ உயிர்க்கும் தோற்றம் ஆகி நீ தோற்றம் இல்லாய் – திருவா:5 70/2
எனைத்து எனைத்து அது எ புறத்தது எந்தை பாதம் எய்தவே – திருவா:5 76/4
கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டு ஆண்டது எ காரணமே – திருவா:6 2/4
தேடிற்றிலேன் சிவன் எ இடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று – திருவா:6 45/3
எம் கை உனக்கு அல்லாது எ பணியும் செய்யற்க – திருவா:7 19/5
எ பிறவியும் தேட என்னையும் தன் இன் அருளால் – திருவா:8 12/2
எ பொருட்கும் தானே ஆய் யாவைக்கும் வீடு ஆகும் – திருவா:8 12/5
நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எ இடத்தோம் – திருவா:10 15/1
ஈசன்-அவன் எ உயிர்க்கும் இயல்பு ஆனான் சாழலோ – திருவா:12 1/4
ஏர் தரும் ஏழ் உலகு ஏத்த எ உருவும் தன் உரு ஆய் – திருவா:18 2/1
வாழி எப்போது வந்து எ நாள் வணங்குவன் வல் வினையேன் – திருவா:24 6/3
எ நாள் களித்து எ நாள் இறுமாக்கேன் இனி யானே – திருவா:34 1/4
எ நாள் களித்து எ நாள் இறுமாக்கேன் இனி யானே – திருவா:34 1/4
திரு உரு அன்றி மற்று ஓர் தேவர் எ தேவர் என்ன – திருவா:35 2/3
இறைவன் கிளர்கின்ற காலம் இ காலம் எ காலத்துள்ளும் – திருவா:36 4/2
ஈண்டிய மாய இருள் கெட எ பொருளும் விளங்க – திருவா:36 6/1
அத்தனையும் அறியாதார் அறியும் அறிவு எ அறிவோ – திருவா:51 10/2
மேல்


எங்கள் (33)

பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான் – திருவா:1/48
உள்ளேன் பிற தெய்வம் உன்னை அல்லாது எங்கள் உத்தமனே – திருவா:5 2/4
செச்சை மா மலர் புரையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர்_கோவே – திருவா:5 29/4
விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பு_இல் – திருவா:5 61/2
நிருத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி – திருவா:5 61/4
குருவனே போற்றி எங்கள் கோமள கொழுந்து போற்றி – திருவா:5 68/2
செடி சேர் உடலம்-இது நீக்கமாட்டேன் எங்கள் சிவலோகா – திருவா:5 83/3
வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே – திருவா:5 98/4
எங்கள் பிராட்டியும் எம் கோனும் போன்று இசைந்த – திருவா:7 13/4
எங்கள் பெருமான் உனக்கு ஒன்று உரைப்போம் கேள் – திருவா:7 19/3
எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொண்டு – திருவா:8 1/3
பாடகம் மெல் அடி ஆர்க்கும் மங்கை_பங்கினன் எங்கள் பராபரனுக்கு – திருவா:9 7/3
என்னுடை ஆர் அமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு – திருவா:9 13/2
சிட்டர்கள் வாழும் தென் தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி – திருவா:9 19/2
எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் – திருவா:16 9/3
கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் – திருவா:18 1/1
ஏர் ஆர் இளம் கிளியே எங்கள் பெருந்துறை கோன் – திருவா:19 1/1
இன் பால் மொழி கிள்ளாய் எங்கள் பெருந்துறை கோன் – திருவா:19 8/1
சீதம் கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அரியாய் எங்கள் முன் வந்து – திருவா:20 5/3
மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே – திருவா:21 7/4
எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா ஏல வார் குழலி-மார் இருவர் – திருவா:29 3/1
செடி சேர் உடலை சிதையாதது எத்துக்கு எங்கள் சிவலோகா – திருவா:33 2/3
படரும் சடை மகுடத்து எங்கள் பரன்-தான் செய்த படிறே – திருவா:34 6/4
ஆற்றேன் எங்கள் அரனே அரு மருந்தே எனது அரசே – திருவா:34 8/2
அச்சோ எங்கள் அரனே அரு மருந்தே எனது அமுதே – திருவா:34 9/2
ஆலம் உண்டான் எங்கள் பாண்டி பிரான் தன் அடியவர்க்கு – திருவா:36 5/3
வேய தோள் உமை பங்கன் எங்கள் திருப்பெருந்துறை மேவினான் – திருவா:42 5/2
பந்தனை விண்டு அற நல்கும் எங்கள் பரமன் பெருந்துறை ஆதி அ நாள் – திருவா:43 5/2
ஏது_இல் பெரும் புகழ் எங்கள் ஈசன் இரும் கடல் வாணற்கு தீயில் தோன்றும் – திருவா:43 8/3
அம் கணன் எங்கள் அமரர் பெம்மான் அடியார்க்கு அமுதன் அவனி வந்த – திருவா:43 10/1
எங்கள் பிரான் இரும் பாசம் தீர இக_பரம் ஆயது ஓர் இன்பம் எய்த – திருவா:43 10/2
பிரியேன் என்றுஎன்று அருளிய அருளும் பொய்யோ எங்கள் பெருமானே – திருவா:44 2/4
நடு ஆய் நில்லாது ஒழிந்த-கால் நன்றோ எங்கள் நாயகமே – திருவா:50 4/4
மேல்


எங்களை (2)

இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டுகொண்டு இங்கு எழுந்தருளும் – திருவா:20 7/2
இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 7/8
மேல்


எங்கு (12)

பொன்னே திகழும் திருமேனி எந்தாய் எங்கு புகுவேனே – திருவா:5 59/4
எங்கு எழில் என் ஞாயிறு எமக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 19/8
எம்பொருட்டு உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 1/4
இடைவிடாது உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 2/4
இம்மையே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 3/4
இருளிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 4/4
எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 5/4
இறவிலே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 6/4
ஈசனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 7/4
எத்தனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 8/4
யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 9/4
இன்பமே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 10/4
மேல்


எங்கும் (12)

புறம் தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி – திருவா:1/53
பூவில் நாற்றம் போன்று உயர்ந்து எங்கும்
ஒழிவு_அற நிறைந்து மேவிய பெருமை – திருவா:3/115,116
செழு மலர் கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான் – திருவா:5 7/2
கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குருகு எங்கும்
ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கு எங்கும் – திருவா:7 8/1,2
ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கு எங்கும்
கேழ்_இல் பரஞ்சோதி கேழி_இல் பரங்கருணை – திருவா:7 8/2,3
எங்கும் இலாதது ஓர் இன்பம் நம்-பாலதா – திருவா:7 17/2
கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு – திருவா:8 13/4
இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழில் சுடர் வைத்து கொடி எடு-மின் – திருவா:9 3/2
எங்கும் பரவி நாம் தோள்_நோக்கம் ஆடாமோ – திருவா:15 10/4
ஏடர்களை எங்கும் ஆண்டுகொண்ட இயல்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 4/4
இன்னியம் எங்கும் நிறைந்து இனிது ஆக இயம்பிடும் ஆகாதே – திருவா:49 6/7
எங்கும் நிறைந்து அமுது ஊறு பரஞ்சுடர் எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 8/7
மேல்


எச்சத்து (1)

எச்சத்து ஆர் சிறுதெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என் – திருவா:38 4/3
மேல்


எச்சம் (1)

எச்சம் அறிவேன் நான் எனக்கு இருக்கின்றதை அறியேன் – திருவா:34 9/1
மேல்


எச்சன் (2)

இந்திரனை தோள் நெரித்திட்டு எச்சன் தலை அரிந்து – திருவா:8 15/2
எண் பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்து அனல் – திருவா:13 4/2
மேல்


எச்சனுக்கு (1)

எச்சனுக்கு மிகை தலை மற்று அருளினன் காண் சாழலோ – திருவா:12 5/4
மேல்


எச்சனும் (1)

பங்கம்_இல் தக்கனும் எச்சனும் தம் பரிசு அழிய – திருவா:13 15/3
மேல்


எச்சனையும் (1)

சோமன் கலை தலை தக்கனையும் எச்சனையும்
தூய்மைகள் செய்தவா தோள்_நோக்கம் ஆடாமோ – திருவா:15 11/3,4
மேல்


எச்சையும் (1)

தக்கனையும் எச்சையும் தலை அறுத்து தேவர் கணம் – திருவா:12 5/1
மேல்


எஞ்சா (1)

எஞ்சா இன் அருள் நுண் துளி கொள்ள – திருவா:3/76
மேல்


எஞ்சாது (1)

எஞ்சாது ஈண்டும் இன் அருள் விளைத்தும் – திருவா:2/14
மேல்


எஞ்ஞான்று-கொல் (1)

தம்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்று-கொல் சாவதுவே – திருவா:5 3/4
மேல்


எஞ்ஞான்றும் (1)

இன்பம் பெருக்கி இருள் அகற்றி எஞ்ஞான்றும்
துன்பம் தொடர்வு அறுத்து சோதியாய் அன்பு அமைத்து – திருவா:47 11/1,2
மேல்


எஞ்ஞானம் (1)

எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்ப பெருமானே – திருவா:1/39
மேல்


எட்டா (1)

எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர் கழல் இறைஞ்சி – திருவா:1/22
மேல்


எட்டாத (1)

விச்சகத்து அரி அயனும் எட்டாத தன் விரை மலர் கழல் காட்டி – திருவா:41 9/3
மேல்


எட்டினோடு (1)

எட்டினோடு இரண்டும் அறியேனையே – திருவா:5 49/4
மேல்


எட்டு (1)

எட்டு திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும் – திருவா:4/22
மேல்


எடு-மின் (1)

இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழில் சுடர் வைத்து கொடி எடு-மின்
அந்தரர் கோன் அயன்-தன் பெருமான் ஆழியான் நாதன் நல் வேலன் தாதை – திருவா:9 3/2,3
மேல்


எடுக்க (1)

நறுமுறு தேவர் கணங்கள் எல்லாம் நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க ஒட்டோம் – திருவா:9 5/2
மேல்


எடுத்த (1)

பேதித்து நம்மை வளர்த்து எடுத்த பெய்_வளை-தன் – திருவா:7 14/7
மேல்


எடுத்தான் (1)

தேரை நிறுத்தி மலை எடுத்தான் சிரம் – திருவா:14 19/1
மேல்


எடுத்து (1)

ஆரொடு நோகேன் ஆர்க்கு எடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ அருளிலையானால் – திருவா:28 1/3
மேல்


எடுப்பார் (1)

அறுகு எடுப்பார் அயனும் அரியும் அன்றி மற்று இந்திரனோடு அமரர் – திருவா:9 5/1
மேல்


எண் (14)

எண் இறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் சீர் – திருவா:1/24
எண்_இல் பல் குணம் எழில் பெற விளங்கி – திருவா:2/3
எளிவந்து இருந்து இரங்கி எண்_அரிய இன் அருளால் – திருவா:8 18/4
எண் பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்து அனல் – திருவா:13 4/2
புலன் ஆய மைந்தனோடு எண் வகையாய புணர்ந்துநின்றான் – திருவா:15 5/2
எண் உடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து – திருவா:15 9/1
எண்_இலி இந்திரர் எத்தனையோ பிரமர்களும் – திருவா:15 9/3
எண் அகத்தாய் உலகுக்கு உயிர் ஆனாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 9/4
தலையினால் நடந்தேன் விடை பாகா சங்கரா எண்_இல் வானவர்க்கு எல்லாம் – திருவா:23 3/2
இயக்கி-மார் அறுபத்துநால்வரை எண் குணம் செய்த ஈசனே – திருவா:30 7/1
என்-தான் கெட்டது இரங்கிடாய் எண் தோள் முக்கண் எம்மானே – திருவா:33 3/4
இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ எண் தோள் முக்கண் எம்மானே – திருவா:33 7/3
எண்_இலி ஆகிய சித்திகள் வந்து எனை எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 5/7
எல்லை இலாதன எண் குணம் ஆனவை எய்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 7/7
மேல்


எண்_அரிய (1)

எளிவந்து இருந்து இரங்கி எண்_அரிய இன் அருளால் – திருவா:8 18/4
மேல்


எண்_இல் (2)

எண்_இல் பல் குணம் எழில் பெற விளங்கி – திருவா:2/3
தலையினால் நடந்தேன் விடை பாகா சங்கரா எண்_இல் வானவர்க்கு எல்லாம் – திருவா:23 3/2
மேல்


எண்_இலி (2)

எண்_இலி இந்திரர் எத்தனையோ பிரமர்களும் – திருவா:15 9/3
எண்_இலி ஆகிய சித்திகள் வந்து எனை எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 5/7
மேல்


எண்ண (1)

அண்ணா எண்ண கடவேனோ அடிமை சால அழகு உடைத்தே – திருவா:33 9/4
மேல்


எண்ணம் (1)

எண்ணம்_இலா அன்பு அருளி எனை ஆண்டிட்டு என்னையும் தன் – திருவா:51 4/2
மேல்


எண்ணம்-தான் (1)

எண்ணம்-தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம் எய்துமாறு அறியாத எந்தாய் உன்-தன் – திருவா:5 25/2
மேல்


எண்ணம்_இலா (1)

எண்ணம்_இலா அன்பு அருளி எனை ஆண்டிட்டு என்னையும் தன் – திருவா:51 4/2
மேல்


எண்ணமே (1)

எண்ணமே உடல் வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்-கணே வைத்து – திருவா:28 5/3
மேல்


எண்ணாது (1)

எண்ணாது இரவும் பகலும் நான் அவையே எண்ணும்-இது அல்லால் – திருவா:33 9/2
மேல்


எண்ணி (6)

மூவர் என்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண் ஆண்டு மண் மேல் – திருவா:5 4/3
இனி என்னே உய்யும் ஆறு என்றுஎன்று எண்ணி அஞ்சு_எழுத்தின் புணை பிடித்து கிடக்கின்றேனை – திருவா:5 27/3
எண்ணி குறையில் துயில் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 4/8
இருந்தவாறு எண்ணி ஏசறா நினைந்திட்டு என்னுடை எம்பிரான் என்றுஎன்று – திருவா:29 10/2
மாய வாழ்க்கையை மெய் என்று எண்ணி மதித்திடா வகை நல்கினான் – திருவா:42 5/1
எண்ணி எழு கோகழிக்கு அரசை பண்ணின் – திருவா:48 5/2
மேல்


எண்ணிக்கொண்டு (1)

எண்ணிக்கொண்டு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் – திருவா:7 4/3
மேல்


எண்ணிலேன் (1)

எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்சு_எழுத்தும் என் ஏழைமை-அதனாலே – திருவா:26 6/1
மேல்


எண்ணுதற்கு (1)

எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர் கழல் இறைஞ்சி – திருவா:1/22
மேல்


எண்ணும்-இது (1)

எண்ணாது இரவும் பகலும் நான் அவையே எண்ணும்-இது அல்லால் – திருவா:33 9/2
மேல்


எண்ணெயும் (1)

எள்ளும் எண்ணெயும் போல் நின்ற எந்தையே – திருவா:5 46/4
மேல்


எத்தன் (1)

எத்தன் ஆகி வந்து இல் புகுந்து எமை ஆளுங்கொண்டு எம் பணிகொள்வான் – திருவா:42 4/3
மேல்


எத்தனே (1)

எத்தனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 8/4
மேல்


எத்தனையானும் (1)

எத்தனையானும் யான் தொடர்ந்து உன்னை இனி பிரிந்து ஆற்றேனே – திருவா:44 4/4
மேல்


எத்தனையும் (1)

செடி ஏறு தீமைகள் எத்தனையும் செய்திடினும் – திருவா:40 2/2
மேல்


எத்தனையோ (3)

ஒன்று ஆய் முளைத்து எழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு – திருவா:10 8/1
எண்_இலி இந்திரர் எத்தனையோ பிரமர்களும் – திருவா:15 9/3
ஏழை தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலம் எல்லாம் – திருவா:15 13/1
மேல்


எத்துக்கு (1)

செடி சேர் உடலை சிதையாதது எத்துக்கு எங்கள் சிவலோகா – திருவா:33 2/3
மேல்


எத்தோ (1)

எத்தோ நின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ – திருவா:7 3/6
மேல்


எதிர் (2)

ஏற்று வந்து எதிர் தாமரை தாள் உறும் – திருவா:5 45/3
முத்து அன்ன வெள் நகையாய் முன் வந்து எதிர் எழுந்து என் – திருவா:7 3/1
மேல்


எதிர்ந்தார் (1)

எறியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள இரு நிலத்தே – திருவா:36 4/4
மேல்


எதிர்ந்து (1)

பால் திருநீற்று எம் பரமனை பரம் கருணையோடு எதிர்ந்து
தோற்றி மெய் அடியார்க்கு அருள் துறை அளிக்கும் சோதியை நீதி இலேன் – திருவா:44 6/1,2
மேல்


எதிர்ப்படும் (1)

என்னுடை நாயகன் ஆகிய ஈசன் எதிர்ப்படும் ஆயிடிலே – திருவா:49 3/8
மேல்


எதிர்வது (1)

எதிர்வது எப்போது பயில்வி கயிலை பரம்பரனே – திருவா:6 34/4
மேல்


எது (1)

எது எமை பணி கொளும் ஆறு அது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 7/4
மேல்


எந்தாய் (15)

இடரை களையும் எந்தாய் போற்றி – திருவா:4/101
இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி – திருவா:4/145
ஏகம்பத்து உறை எந்தாய் போற்றி – திருவா:4/151
ஈங்கோய்மலை எம் எந்தாய் போற்றி – திருவா:4/158
ஆவ எந்தாய் என்று அவிதா இடும் நம்மவர்-அவரே – திருவா:5 4/2
பேசின் தாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை பெருமானே என்று என்றே பேசிப்பேசி – திருவா:5 24/1
மாசு_அற்ற மணி குன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னை நீ ஆட்கொண்ட வண்ணம்-தானே – திருவா:5 24/4
எண்ணம்-தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம் எய்துமாறு அறியாத எந்தாய் உன்-தன் – திருவா:5 25/2
பொன்னே திகழும் திருமேனி எந்தாய் எங்கு புகுவேனே – திருவா:5 59/4
தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே – திருவா:5 60/4
எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து – திருவா:6 21/2
விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் பொன்னின் மின்னு கொன்றை – திருவா:6 29/2
கொண்டு என் எந்தாய் களையாய் களை ஆய குதுகுதுப்பே – திருவா:6 33/4
ஈசா பொன்னம்பலத்து ஆடும் எந்தாய் இனி-தான் இரங்காயே – திருவா:21 6/4
விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியன் தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய்
திமில நான்மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் செழு மலர் குருந்தம் மேவிய சீர் – திருவா:29 4/2,3
மேல்


எந்தை (15)

ஈசன் அடி போற்றி எந்தை அடி போற்றி – திருவா:1/11
ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே – திருவா:1/74
பேசின் தாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை பெருமானே என்று என்றே பேசிப்பேசி – திருவா:5 24/1
மூவர் கோனாய் நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி மூதாதை மாது ஆளும் பாகத்து எந்தை
யாவர் கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டுகொண்டான் யாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் யாதும் அஞ்சோம் – திருவா:5 30/2,3
உகுவது ஆவதும் எந்தை எம்பிரான் என்னை ஆண்டவன் சுழற்கு அன்பு – திருவா:5 36/2
எந்தை யாய் எம்பிரான் மற்றும் யாவர்க்கும் – திருவா:5 47/1
ஈசனே என் எம்மானே எந்தை பெருமான் என் பிறவி_நாசனே – திருவா:5 51/1
புணர்ப்பது ஒக்க எந்தை என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய் – திருவா:5 71/1
எனைத்து எனைத்து அது எ புறத்தது எந்தை பாதம் எய்தவே – திருவா:5 76/4
எந்தை ஆய நின்னை இன்னம் எய்தல் உற்று இருப்பனே – திருவா:5 79/4
எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என் அப்பனே – திருவா:6 15/4
எந்தை எம் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய – திருவா:13 2/1
கண்_நுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதன் பின் – திருவா:15 9/2
முன்னை என்னுடை வல் வினை போயிட முக்கண்-அது உடை எந்தை
தன்னை யாவரும் அறிவதற்கு அரியவன் எளியவன் அடியார்க்கு – திருவா:26 3/1,2
ஏ உண்ட பன்றிக்கு இரங்கி ஈசன் எந்தை பெருந்துறை ஆதி அன்று – திருவா:43 6/3
மேல்


எந்தையே (2)

எள்ளும் எண்ணெயும் போல் நின்ற எந்தையே – திருவா:5 46/4
எந்தையே ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைம்மாறே – திருவா:22 10/4
மேல்


எந்தையை (1)

எலாம் புலம் ஆக்கிய எந்தையை பந்தனை அறுப்பானை – திருவா:5 32/2
மேல்


எப்பாலவர்க்கும் (1)

எப்பாலவர்க்கும் அப்பால் ஆம் என் ஆர் அமுதே ஓ – திருவா:25 2/3
மேல்


எப்போது (3)

எதிர்வது எப்போது பயில்வி கயிலை பரம்பரனே – திருவா:6 34/4
பேசும்போது எப்போது இ போது ஆர் அமளிக்கே – திருவா:7 2/2
வாழி எப்போது வந்து எ நாள் வணங்குவன் வல் வினையேன் – திருவா:24 6/3
மேல்


எப்போதும் (3)

நினை-தொறும் காண்-தொறும் பேசும்-தொறும் எப்போதும்
அனைத்து எலும்பு உள் நெக ஆனந்த தேன் சொரியும் – திருவா:10 3/2,3
ஒப்பு ஆடா சீர் உடையான் ஊர்வது என்னே எப்போதும்
தேன் புரையும் சிந்தையர் ஆய் தெய்வ பெண் ஏத்து இசைப்ப – திருவா:19 6/2,3
பேதாய் பிறவி பிணிக்கு ஓர் மருந்தே பெரும் தேன் பில்க எப்போதும்
ஏது ஆம் மணியே என்றுஎன்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழில் ஆர் பாத – திருவா:27 9/2,3
மேல்


எம் (65)

காக்கும் எம் காவலனே காண்பு_அரிய பேர் ஒளியே – திருவா:1/78
ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று – திருவா:1/85
தானே ஆகிய தயாபரன் எம் இறை – திருவா:2/96
சுழித்து எம் பந்த மா கரை பொருது அலைத்து இடித்து – திருவா:3/85
ஏதிலர்க்கு ஏதில் எம் இறைவன் வாழ்க – திருவா:3/104
அண்ணாமலை எம் அண்ணா போற்றி – திருவா:4/149
குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி – திருவா:4/156
ஈங்கோய்மலை எம் எந்தாய் போற்றி – திருவா:4/158
இலங்கு சுடர் எம் ஈசா போற்றி – திருவா:4/186
பவமே அருளு_கண்டாய் அடியேற்கு எம் பரம்பரனே – திருவா:5 5/4
ஊடு அகத்தே நின்று உருக தந்தருள் எம் உடையானே – திருவா:5 11/4
தேன் ஏயும் மலர் கொன்றை சிவனே எம்பெருமான் எம்
மானே உன் அருள் பெறும் நாள் என்று என்றே வருந்துவனே – திருவா:5 12/3,4
அரியானே யாவர்க்கும் அம்பரவா அம்பலத்து எம்
பெரியானே சிறியேனை ஆட்கொண்ட பெய்_கழல் கீழ் – திருவா:5 18/1,2
மாறி நின்று எனை கெட கிடந்தனையை எம் மதி_இலி மட நெஞ்சே – திருவா:5 33/1
அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன் ஆரூர் எம்
பிச்சை தேவா என் நான் செய்கேன் பேசாயே – திருவா:5 81/3,4
ஈதே எம் தோழி பரிசு எல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 1/8
அன்னவரே எம் கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து – திருவா:7 9/5
இன்ன வகையே எமக்கு எம் கோன் நல்குதியேல் – திருவா:7 9/7
எங்கள் பிராட்டியும் எம் கோனும் போன்று இசைந்த – திருவா:7 13/4
பரிவு_இலா எம் கோமான் அன்பர்க்கு – திருவா:7 16/6
அங்கு அ பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் – திருவா:7 19/2
எம் கொங்கை நின் அன்பர்_அல்லார் தோள் சேரற்க – திருவா:7 19/4
எம் கை உனக்கு அல்லாது எ பணியும் செய்யற்க – திருவா:7 19/5
கங்குல் பகல் எம் கண் மற்று ஒன்றும் காணற்க – திருவா:7 19/6
இங்கு இ பரிசே எமக்கு எம் கோன் நல்குதியேல் – திருவா:7 19/7
எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொண்டு – திருவா:8 1/3
எம் தரமும் ஆட்கொண்டு தோள் கொண்ட நீற்றன் ஆய் – திருவா:8 3/3
கூவு-மின் தொண்டர் புற நிலாமே குனி-மின் தொழு-மின் எம் கோன் எம் கூத்தன் – திருவா:9 2/3
கூவு-மின் தொண்டர் புற நிலாமே குனி-மின் தொழு-மின் எம் கோன் எம் கூத்தன் – திருவா:9 2/3
எம் தரம் ஆள் உமையாள் கொழுநற்கு ஏய்ந்த பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 3/4
தன்னுடை கேள்வன் மகன் தகப்பன் தமையன் எம் ஐயன் தாள்கள் பாடி – திருவா:9 13/3
என் தாதை தாதைக்கும் எம் அனைக்கும் தம் பெருமான் – திருவா:10 8/3
எந்தை எம் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய – திருவா:13 2/1
சங்கரன் எம் பிரான் சக்கர மாற்கு அருளிய ஆறு – திருவா:15 10/3
எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் – திருவா:16 9/3
எம் தமர் ஆம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டருளும் – திருவா:18 10/3
எம் பெருமான் தேவர் பிரான் என்று – திருவா:19 1/4
ஏற்று உயர் கொடி உடை யாய் எனை உடையாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 1/4
அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருளை புரியாய் பொன்னம்பலத்து எம்
முடியா முதலே என் கருத்து முடியும்வண்ணம் முன் நின்றே – திருவா:21 1/3,4
முகம்-தான் தாராவிடின் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு_முதலே – திருவா:21 3/4
இணங்கு_இலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே எனை பிறப்பு அறுக்கும் எம் மருந்தே – திருவா:22 4/2
மாயனே மறி கடல் விடம் உண்ட வானவா மணி கண்டத்து எம் அமுதே – திருவா:23 7/1
தொடர்ந்து எனை நலிய துயருறுகின்றேன் சோத்தம் எம் பெருமானே – திருவா:25 4/2
பேர் ஆயிரமும் பரவி திரிந்து எம் பெருமான் என ஏத்த – திருவா:25 7/3
எய்யாது என்-தன் தலை மேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று – திருவா:25 8/2
இரவு நின்று எரி ஆடிய எம் இறை எரி சடை மிளிர்கின்ற – திருவா:26 5/3
பார்ப்பானே எம் பரமா என்று பாடிப்பாடி பணிந்து பாத – திருவா:27 10/3
பாரொடு விண்ணாய் பரந்த எம் பரனே பற்று நான் மற்று இலேன் கண்டாய் – திருவா:28 1/1
கொடி ஏர் இடையாள் கூறா எம் கோவே ஆஆ என்று அருளி – திருவா:33 2/2
இன்றே இன்றி போய்த்தோ-தான் ஏழை பங்கா எம் கோவே – திருவா:33 3/2
கற்றை வார் சடை எம் அண்ணல் கண்_நுதல் பாதம் நண்ணி – திருவா:35 1/2
மற்றும் ஓர் தெய்வம்-தன்னை உண்டு என நினைந்து எம் பெம்மாற்கு – திருவா:35 1/3
பிறவி வேரறுத்து என் குடி முழுது ஆண்ட பிஞ்ஞகா பெரிய எம் பொருளே – திருவா:37 6/2
பாத மலர் காட்டிய ஆறு அன்றே எம் பரம்பரனே – திருவா:38 3/4
மங்கை-மார் கையில் வளையும் கொண்டு எம் உயிரும் கொண்டு எம் பணிகொள்வான் – திருவா:42 3/3
மங்கை-மார் கையில் வளையும் கொண்டு எம் உயிரும் கொண்டு எம் பணிகொள்வான் – திருவா:42 3/3
எத்தன் ஆகி வந்து இல் புகுந்து எமை ஆளுங்கொண்டு எம் பணிகொள்வான் – திருவா:42 4/3
எழில்கொள் சோதி எம் ஈசன் எம்பிரான் என்னுடை அப்பன் என்றுஎன்று – திருவா:42 8/2
போது அலர் சோலை பெருந்துறை எம் புண்ணியன் மண்ணிடை வந்திழிந்து – திருவா:43 1/3
பிணி கெட நல்கும் பெருந்துறை எம் பேரருளாளன் பெண்-பால் உகந்து – திருவா:43 3/3
ஓதி பணிந்து அலர் தூவி ஏத்த ஒளி வளர் சோதி எம் ஈசன் மன்னும் – திருவா:43 7/2
போது அலர் சோலை பெருந்துறை எம் புண்ணியன் மண்ணிடை வந்து தோன்றி – திருவா:43 7/3
பால் திருநீற்று எம் பரமனை பரம் கருணையோடு எதிர்ந்து – திருவா:44 6/1
பூ ஆர் சென்னி மன்னன் எம் புயங்க பெருமான் சிறியோமை – திருவா:45 1/1
கொண்டருளும் கோகழி எம் கோமாற்கு நெஞ்சமே – திருவா:48 1/3
மேல்


எம்-தம் (1)

எம்-தம் பிறவியில் கோபம் மிகுந்து – திருவா:3/73
மேல்


எம்-தமை (2)

எம்-தமை ஆண்ட பரிசு-அது பகரின் – திருவா:2/102
எம்-தமை உய்ய கொள்வாய் போற்றி – திருவா:4/206
மேல்


எம்பாவாய் (20)

ஈதே எம் தோழி பரிசு எல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 1/8
ஈசனார்க்கு அன்பு ஆர் யாம் ஆர் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 2/8
இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 3/8
எண்ணி குறையில் துயில் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 4/8
ஏல_குழலி பரிசு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 5/8
ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 6/8
என்னே துயிலின் பரிசு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 7/8
ஏழை_பங்காளனையே பாடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 8/8
என்ன குறையும் இலோம் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 9/8
ஏது அவனை பாடும் பரிசு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 10/8
எய்யாமல் காப்பாய் எமை ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 11/8
ஏத்தி இரும் சுனை நீர் ஆடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 12/8
பங்கய பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 13/8
பாத திறம் பாடி ஆடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 14/8
ஏர் உருவ பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 15/8
என்ன பொழியாய் மழை ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 16/8
பங்கய பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 17/8
பெண்ணே இ பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 18/8
எங்கு எழில் என் ஞாயிறு எமக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 19/8
போற்றி யாம் மார்கழி நீர் ஆடு ஏர் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 20/8
மேல்


எம்பிராட்டி (1)

மின்னி பொலிந்து எம்பிராட்டி திருவடி மேல் – திருவா:7 16/3
மேல்


எம்பிராற்கு (1)

பூ இயல் வார் சடை எம்பிராற்கு பொன் திரு சுண்ணம் இடிக்கவேண்டும் – திருவா:9 2/1
மேல்


எம்பிரான் (42)

செழு மலர் கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான்
கழுதொடு காட்டிடை நாடகம் ஆடி கதி_இலியாய் – திருவா:5 7/2,3
பவன் எம்பிரான் பனி மா மதி கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் – திருவா:5 9/1
சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டுகொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் – திருவா:5 9/2
அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்ன இ பரிசே – திருவா:5 9/3
புவன் எம்பிரான் தெரியும் பரிசு ஆவது இயம்புகவே – திருவா:5 9/4
நகவே தகும் எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே – திருவா:5 10/4
இனையன் நான் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை ஆட்கொண்டு எம்பிரான் ஆனாய்க்கு இரும்பின் பாவை – திருவா:5 22/2
உகுவது ஆவதும் எந்தை எம்பிரான் என்னை ஆண்டவன் சுழற்கு அன்பு – திருவா:5 36/2
எந்தை யாய் எம்பிரான் மற்றும் யாவர்க்கும் – திருவா:5 47/1
இங்கு இ வாழ்வு ஆற்றகில்லேன் எம்பிரான் இழித்திட்டேனே – திருவா:5 65/4
இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி – திருவா:5 66/1
எம்பிரான் போற்றி வானத்தவர்-அவர் ஏறு போற்றி – திருவா:5 67/1
ஏக நின் கழல்_இணை அலாது இலேன் எம்பிரான்
ஆகம் விண்டு கம்பம் வந்து குஞ்சி அஞ்சலி-கணே – திருவா:5 72/2,3
பொய் கலந்தது அல்லது இல்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான்
மை கலந்த கண்ணி பங்க வந்து நின் கழல்-கணே – திருவா:5 73/2,3
எய்தல் ஆவது என்று நின்னை எம்பிரான் இ வஞ்சனேற்கு – திருவா:5 77/1
பேசினேன் ஓர் பேதம் இன்மை பேதையேன் என் எம்பிரான்
நீசனேனை ஆண்டுகொண்ட நின்மலா ஒர் நின் அலால் – திருவா:5 78/2,3
இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே – திருவா:5 93/4
எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் – திருவா:5 94/3
மன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை மாலும் நான்முகத்து ஒருவன் யாரினும் – திருவா:5 99/1
முன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை முழுதும் யாவையும் இறுதி உற்ற நாள் – திருவா:5 99/2
பின்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பெய்_கழல்-கண் அன்பாய் என் நாவினால் – திருவா:5 99/3
பன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பாவ_நாச நின் சீர்கள் பாடவே – திருவா:5 99/4
சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக்கொள்ளே – திருவா:6 1/4
வெள்ள பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள் – திருவா:10 16/3
என் அப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்கும் தான் ஈசன் – திருவா:12 2/1
இருந்தவாறு எண்ணி ஏசறா நினைந்திட்டு என்னுடை எம்பிரான் என்றுஎன்று – திருவா:29 10/2
இணக்கு இலாதது ஓர் இன்பமே வரும் துன்பமே துடைத்து எம்பிரான்
உணக்கு இலாதது ஓர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்த பின் – திருவா:30 1/2,3
இருவரால் மாறு காணா எம்பிரான் தம்பிரான் ஆம் – திருவா:35 2/2
நஞ்சமே அமுதம் ஆக்கும் நம் பிரான் எம்பிரான் ஆய் – திருவா:35 9/2
இறைவன் எம்பிரான் எல்லை_இல்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி – திருவா:41 10/3
எழில்கொள் சோதி எம் ஈசன் எம்பிரான் என்னுடை அப்பன் என்றுஎன்று – திருவா:42 8/2
உம்பரான் உலகு ஊடறுத்து அ புறத்தன் ஆய் நின்ற எம்பிரான்
அன்பர் ஆனவர்க்கு அருளி மெய் அடியார்கட்கு இன்பம் தழைத்திடும் – திருவா:42 9/2,3
ஆதி பிரமம் வெளிப்படுத்த அருள் அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 1/4
சீலம் மிக கருணை அளிக்கும் திறம் அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 2/4
மணி வலை கொண்டு வான் மீன் விசிறும் வகை அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 3/4
ஏடர்களை எங்கும் ஆண்டுகொண்ட இயல்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 4/4
பந்து அணை மெல் விரலாட்கு அருளும் பரிசு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 5/4
கேவலம் கேழல் ஆய் பால் கொடுத்த கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 6/4
பேதம் கெடுத்து அருள்செய் பெருமை அறியவல்லார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 7/4
ஓவிய மங்கையர் தோள் புணரும் உருவு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 8/4
கேதம் கெடுத்து என்னை ஆண்டருளும் கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 9/4
மங்கையர் மல்கு மதுரை சேர்ந்த வகை அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 10/4
மேல்


எம்பிரானே (1)

ஒழித்திடு இ வாழ்வு போற்றி உம்பர் நாட்டு எம்பிரானே – திருவா:5 66/4
மேல்


எம்பிரானொடும் (2)

மூவர் என்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண் ஆண்டு மண் மேல் – திருவா:5 4/3
பித்து எம்பிரானொடும் ஆடஆட பிறவி பிறரொடும் ஆடஆட – திருவா:9 10/3
மேல்


எம்பெருமான் (24)

எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான்
மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் – திருவா:1/31,32
மறைந்து இருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன்-தன்னை – திருவா:1/50
தேன் ஏயும் மலர் கொன்றை சிவனே எம்பெருமான் எம் – திருவா:5 12/3
பேயனேன் இது-தான் நின் பெருமை அன்றே எம்பெருமான் என் சொல்லி பேசுகேனே – திருவா:5 23/4
திண்ணம்-தான் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டாய் எம்பெருமான் என் சொல்லி சிந்திக்கேனே – திருவா:5 25/4
மீட்டேயும் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டான் எம்பெருமான் செய்திட்ட விச்சை-தானே – திருவா:5 28/4
செச்சை மா மலர் புரையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர்_கோவே – திருவா:5 29/4
என்னை நோக்குவார் யாரே என் நான் செய்கேன் எம்பெருமான்
பொன்னே திகழும் திருமேனி எந்தாய் எங்கு புகுவேனே – திருவா:5 59/3,4
ஓர் ஒரு கால் எம்பெருமான் என்று என்றே நம் பெருமான் – திருவா:7 15/1
என்னுடை ஆர் அமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு – திருவா:9 13/2
எம்பெருமான் ஈசா என்று ஏத்தின காண் சாழலோ – திருவா:12 17/4
எம்பெருமான் உண்ட சதிர் எனக்கு அறிய இயம்பு ஏடீ – திருவா:12 19/2
எம்பெருமான் ஏது உடுத்து அங்கு ஏது அமுது செய்திடினும் – திருவா:12 19/3
இணங்க தன் சீர் அடியார் கூட்டமும் வைத்து எம்பெருமான்
அணங்கோடு அணி தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற – திருவா:13 7/2,3
யாவரும் அறிவு_அரியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 3/4
என்னையும் ஆண்டுகொண்டு இன் அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 4/4
ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 5/4
இ பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டு அருள்புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 6/4
எது எமை பணி கொளும் ஆறு அது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 7/4
எண் அகத்தாய் உலகுக்கு உயிர் ஆனாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 9/4
சிந்தையே கோயில்கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 10/3
சேற்றில் அழுந்தா சிந்தைசெய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி – திருவா:27 2/2
தூ வெள்ளை நீறு அணி எம்பெருமான் சோதி மயேந்திரநாதன் வந்து – திருவா:43 9/1
பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு என் எம்பெருமான்
மற்று அறியேன் செய்யும் வகை – திருவா:47 8/3,4
மேல்


எம்பெருமான்-தான் (1)

ஏவல்_செயல் செய்யும் தேவர் முன்னே எம்பெருமான்-தான் இயங்கு காட்டில் – திருவா:43 6/2
மேல்


எம்பெருமானே (8)

பூசின் தாம் திருநீறே நிறைய பூசி போற்றி எம்பெருமானே என்று பின்றா – திருவா:5 24/2
எம்பெருமானே என்னை ஆள்வானே என்னை நீ கூவிக்கொண்டருளே – திருவா:28 2/4
உற்று இறுமாந்து இருந்தேன் எம்பெருமானே அடியேற்கு – திருவா:38 5/3
உய்ஞ்சேன் எம்பெருமானே உடையானே அடியேனை – திருவா:38 6/3
என்-பாலே நோக்கிய ஆறு அன்றே எம்பெருமானே – திருவா:38 7/4
பேர்த்தே நீ ஆண்ட ஆறு அன்றே எம்பெருமானே – திருவா:38 8/4
பித்து_இலனேனும் பிதற்றிலனேனும் பிறப்பு அறுப்பாய எம்பெருமானே
முத்து_அனையானே மணி_அனையானே முதல்வனே முறையோ என்று – திருவா:44 4/2,3
பேணும்-அது ஒழிந்தேன் பிதற்றும்-அது ஒழிந்தேன் பின்னை எம்பெருமானே
தாணுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்து உருகும் தன்மை என் புன்மைகளால் – திருவா:44 5/2,3
மேல்


எம்பெருமானை (1)

தேடு-மின் எம்பெருமானை தேடி சித்தம் களிப்ப திகைத்து தேறி – திருவா:9 11/3
மேல்


எம்பொருட்டு (1)

எம்பொருட்டு உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 1/4
மேல்


எம்மானே (7)

ஈசனே என் எம்மானே எந்தை பெருமான் என் பிறவி_நாசனே – திருவா:5 51/1
அலவாநிற்கும் அன்பு இலேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே – திருவா:5 54/4
ஏண் நாண் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே – திருவா:5 84/4
இருள் ஆர் ஆக்கை-இது பொறுத்தே எய்த்தேன் கண்டாய் எம்மானே
மருள் ஆர் மனத்து ஓர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு எனை கண்டார் – திருவா:32 3/2,3
என்-தான் கெட்டது இரங்கிடாய் எண் தோள் முக்கண் எம்மானே – திருவா:33 3/4
இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ எண் தோள் முக்கண் எம்மானே
நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே – திருவா:33 7/3,4
இன்பே அருளி எனை உருக்கி உயிர் உண்கின்ற எம்மானே
நன்பே அருளாய் என் உயிர் நாதா நின் அருள் நாணாமே – திருவா:44 3/3,4
மேல்


எம்மை (9)

கழிதரு காலமும் ஆய் அவை காத்து எம்மை காப்பவனே – திருவா:5 8/4
தானே வந்து எம்மை தலையளித்து ஆட்கொண்டருளும் – திருவா:7 6/5
என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் – திருவா:7 16/2
தேவியும் தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 2/4
கோ ஆகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் – திருவா:13 20/3
ஆள் எம்மை ஆள்வரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 8/2
ஆள் எம்மை ஆளும் அடிகளார்-தம் கையில் – திருவா:17 8/3
ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 5/4
சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு தீ வினை கெடுத்து உய்யல் ஆம் – திருவா:42 6/1
மேல்


எமக்கு (9)

இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 3/8
இன்ன வகையே எமக்கு எம் கோன் நல்குதியேல் – திருவா:7 9/7
இங்கு இ பரிசே எமக்கு எம் கோன் நல்குதியேல் – திருவா:7 19/7
எங்கு எழில் என் ஞாயிறு எமக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 19/8
ஆராலும் காண்டற்கு அரியான் எமக்கு எளிய – திருவா:8 2/2
வானோர் அறியா வழி எமக்கு தந்தருளும் – திருவா:8 16/3
ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கண்டு நின் திருவடி தொழுகோம் – திருவா:20 1/2
யாவரும் அறிவு_அரியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 3/4
விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியன் தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் – திருவா:29 4/2
மேல்


எமக்கும் (1)

ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும்
ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 6/7,8
மேல்


எமக்கே (2)

இரந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பர் உள்ளம் – திருவா:5 6/2
பாதி எனும் இரவு உறங்கி பகல் எமக்கே இரை தேடி – திருவா:51 12/1
மேல்


எமது (1)

யாம் ஆர் எமது ஆர் பாசம் ஆர் என்ன மாயம் இவை போக – திருவா:45 3/2
மேல்


எமை (7)

பிச்சு எமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி – திருவா:3/107
எய்யாமல் காப்பாய் எமை ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 11/8
இ பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டு அருள்புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 6/4
எது எமை பணி கொளும் ஆறு அது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 7/4
அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ள வல்லாய் ஆர் அமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 10/4
எத்தன் ஆகி வந்து இல் புகுந்து எமை ஆளுங்கொண்டு எம் பணிகொள்வான் – திருவா:42 4/3
முத்தி தந்து இந்த மூ_உலகுக்கும் அப்புறத்து எமை வைத்திடும் – திருவா:42 6/3
மேல்


எய்த்தனன் (1)

இருள் புரி யாக்கையிலே கிடந்து எய்த்தனன் மை தடம் கண் – திருவா:24 5/2
மேல்


எய்த்து (4)

ஏழ் தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து
ஊழி முதல்வ சயசய என்று – திருவா:4/7,8
எய்த்து இடை வருந்த எழுந்து புடை பரந்து – திருவா:4/33
என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன் – திருவா:6 16/1
மண்-அதனில் பிறந்து எய்த்து மாண்டு விழ கடவேனை – திருவா:51 4/1
மேல்


எய்த்தேன் (2)

எய்த்தேன் நாயேன் இனி இங்கு இருக்ககில்லேன் இ வாழ்க்கை – திருவா:25 6/1
இருள் ஆர் ஆக்கை-இது பொறுத்தே எய்த்தேன் கண்டாய் எம்மானே – திருவா:32 3/2
மேல்


எய்த்தேனை (1)

ஏனை பிறவு ஆய் பிறந்து இறந்து எய்த்தேனை
ஊனையும் நின்று உருக்கி என் வினையை ஒட்டு உகந்து – திருவா:8 14/2,3
மேல்


எய்த (5)

எய்த வந்திலாதார் எரியில் பாயவும் – திருவா:2/132
நாட்டார் நகைசெய்ய நாம் மேலை வீடு எய்த
ஆள்-தான் கொண்டு ஆண்டவா பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 6/5,6
செறிவு உடை மு_மதில் எய்த வில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடி – திருவா:9 5/3
உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பு எய்த கொண்டருளி – திருவா:11 5/2
எங்கள் பிரான் இரும் பாசம் தீர இக_பரம் ஆயது ஓர் இன்பம் எய்த
சங்கம் கவர்ந்து வண் சாத்தினோடும் சதுரன் பெருந்துறை ஆளி அன்று – திருவா:43 10/2,3
மேல்


எய்தநின்று (1)

இதம் சலிப்பு எய்தநின்று ஏங்கினர் ஏங்கவும் – திருவா:2/139
மேல்


எய்தல் (4)

உணங்கும் நின்னை எய்தல் உற்று மற்று ஓர் உண்மை இன்மையின் – திருவா:5 75/2
எய்தல் ஆவது என்று நின்னை எம்பிரான் இ வஞ்சனேற்கு – திருவா:5 77/1
எந்தை ஆய நின்னை இன்னம் எய்தல் உற்று இருப்பனே – திருவா:5 79/4
இயைந்தன முப்புரம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டுகொண்ட – திருவா:9 18/3
மேல்


எய்தவும் (2)

பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும்
பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம_நாடக என்று – திருவா:2/137,138
அவன் விருப்பு எய்தவும் அலரவன் ஆசைப்படவும் நின் அலர்ந்த மெய் கருணையும் நீயும் – திருவா:20 10/3
மேல்


எய்தவே (1)

எனைத்து எனைத்து அது எ புறத்தது எந்தை பாதம் எய்தவே – திருவா:5 76/4
மேல்


எய்தி (8)

கண்_நுதலான் தன் கருணை கண் காட்ட வந்து எய்தி
எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர் கழல் இறைஞ்சி – திருவா:1/21,22
கலா_பேதத்த கடு விடம் எய்தி
அதில் பெரு மாயை எனை பல சூழவும் – திருவா:4/57,58
உலவா காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனை காண்பான் – திருவா:5 54/1
பழிப்பு_இல் நின் பாத பழம் தொழும்பு எய்தி விழ பழித்து – திருவா:6 47/1
விண்-பால் யோகு எய்தி வீடுவர் காண் சாழலோ – திருவா:12 9/4
நாண்_ஒணாதது ஒர் நாணம் எய்தி நடு கடலுள் அழுந்தி நான் – திருவா:30 4/2
தனை சிறிதும் நினையாதே தளர்வு எய்தி கிடப்பேனை – திருவா:31 2/2
வல்லாளன் ஆய் வந்து வனப்பு எய்தி இருக்கும்வண்ணம் – திருவா:31 4/2
மேல்


எய்திடலுற்று (1)

ஏனை யாவரும் எய்திடலுற்று மற்று இன்னது என்று அறியாத – திருவா:5 38/1
மேல்


எய்திடாத (1)

முந்தை ஆன காலம் நின்னை எய்திடாத மூர்க்கனேன் – திருவா:5 79/2
மேல்


எய்திடும் (1)

எல்லை இலாதன எண் குணம் ஆனவை எய்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 7/7
மேல்


எய்தியும் (2)

நல்லாளோடு நயப்புறவு எய்தியும்
பஞ்சப்பள்ளியில் பால்_மொழி-தன்னொடும் – திருவா:2/12,13
மால்-அது ஆகி மயக்கம் எய்தியும்
பூதலம்-அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும் – திருவா:2/133,134
மேல்


எய்திற்றிலேன் (1)

சிவமே பெறும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்கு ஆம் – திருவா:5 5/3
மேல்


எய்தினர் (1)

பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் – திருவா:2/137
மேல்


எய்தினர்க்கு (1)

எய்தினர்க்கு ஆர் அமுது அளிப்போன் வாழ்க – திருவா:3/101
மேல்


எய்து (1)

ஊன் வந்து உரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பு எய்து
தேன் வந்து அமுதின் தெளிவின் ஒளி வந்த – திருவா:8 4/4,5
மேல்


எய்துமாறு (1)

எண்ணம்-தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம் எய்துமாறு அறியாத எந்தாய் உன்-தன் – திருவா:5 25/2
மேல்


எய்துவது (4)

என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராவமுது எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 2/7
இன் இயல் செங்கழுநீர் மலர் என் தலை எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 4/7
எண்_இலி ஆகிய சித்திகள் வந்து எனை எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 5/7
எங்கும் நிறைந்து அமுது ஊறு பரஞ்சுடர் எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 8/7
மேல்


எய்ப்பிடத்து (1)

எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 5/4
மேல்


எய்ப்பில் (1)

மன துணையே என்-தன் வாழ்_முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பே – திருவா:6 39/3
மேல்


எய்ப்பினில் (2)

காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க – திருவா:3/105
துப்பனே சுடர் முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளர் எய்ப்பினில்
வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே – திருவா:5 98/3,4
மேல்


எய்ய (1)

எய்ய வல்லானுக்கே உந்தீ பற – திருவா:14 4/2
மேல்


எய்யாது (1)

எய்யாது என்-தன் தலை மேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று – திருவா:25 8/2
மேல்


எய்யாமல் (1)

எய்யாமல் காப்பாய் எமை ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 11/8
மேல்


எயில் (1)

ஓங்கு எயில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேன் நின் – திருவா:39 1/3
மேல்


எயிறு (2)

ஏன தொல் எயிறு அணிந்தோன் காண்க – திருவா:3/31
அயன் தலை கொண்டு செண்டு_ஆடல் பாடி அருக்கன் எயிறு பறித்தல் பாடி – திருவா:9 18/1
மேல்


எரி (6)

எரி பிச்சன் என்னையும் ஆளுடை பிச்சன் என்று ஏசுவனே – திருவா:6 49/4
எரி மூன்று தேவர்க்கு இரங்கி அருள்செய்தருளி – திருவா:13 6/1
எண் உடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து – திருவா:15 9/1
இரவு நின்று எரி ஆடிய எம் இறை எரி சடை மிளிர்கின்ற – திருவா:26 5/3
இரவு நின்று எரி ஆடிய எம் இறை எரி சடை மிளிர்கின்ற – திருவா:26 5/3
புகை முகந்து எரி கை வீசி பொலிந்த அம்பலத்துள் ஆடும் – திருவா:35 7/2
மேல்


எரித்த (4)

புரம் பல எரித்த புராண போற்றி – திருவா:4/221
தட மதில்கள்-அவை மூன்றும் தழல் எரித்த அ நாளில் – திருவா:12 15/3
நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே அடையார் புரம் எரித்த
சிலையனே எனை செத்திட பணியாய் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 3/3,4
மெய்யனே விகிர்தா மேருவே வில்லா மேலவர் புரங்கள் மூன்று எரித்த
கையனே காலால் காலனை காய்ந்த கடும் தழல் பிழம்பு அன்ன மேனி – திருவா:29 7/1,2
மேல்


எரித்தவா (1)

புரம் மூன்று எரித்தவா பூவல்லி கொய்யாமோ – திருவா:13 6/4
மேல்


எரித்தாய் (1)

வலி நின்ற திண் சிலையால் எரித்தாய் புரம் மாறுபட்டே – திருவா:6 10/4
மேல்


எரித்தானே (1)

வல்லை வாள் அரக்கர் புரம் எரித்தானே மற்று நான் பற்று இலேன் கண்டாய் – திருவா:28 4/1
மேல்


எரிய (1)

பொதும்புறு தீ போல் புகைந்து எரிய புலன் தீ கதுவ – திருவா:6 36/1
மேல்


எரியில் (1)

எய்த வந்திலாதார் எரியில் பாயவும் – திருவா:2/132
மேல்


எரியின் (1)

ஏற்றார் மூதூர் எழில் நகை எரியின்
வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று – திருவா:3/158,159
மேல்


எரியும் (2)

விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும்
சுடர் அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே – திருவா:6 38/2,3
வாள் உலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் அஞ்சேன் – திருவா:35 6/1
மேல்


எரியை (1)

நா_மகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை
சோமன் கலை தலை தக்கனையும் எச்சனையும் – திருவா:15 11/2,3
மேல்


எல் (1)

ஈதே எம் தோழி பரிசு எல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 1/8
மேல்


எல்லா (9)

எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான் – திருவா:1/31
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈறு ஆய் ஈறு இன்மை ஆனாய் – திருவா:5 70/3
போது ஆர் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே – திருவா:7 10/2
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றம் ஆம் பொன் பாதம் – திருவா:7 20/3
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகம் ஆம் பூம் கழல்கள் – திருவா:7 20/4
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈறு ஆம் இணை_அடிகள் – திருவா:7 20/5
இணங்கு_இலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே எனை பிறப்பு அறுக்கும் எம் மருந்தே – திருவா:22 4/2
பித்தனே எல்லா உயிரும் ஆய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லை ஆய் நிற்கும் – திருவா:37 8/3
இகழ்-மின் எல்லா அல்லலையும் இனி ஓர் இடையூறு அடையாமே – திருவா:45 6/2
மேல்


எல்லாம் (51)

பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி – திருவா:1/37
பல் உயிர் எல்லாம் பயின்றனன் ஆகி – திருவா:2/2
இரந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பர் உள்ளம் – திருவா:5 6/2
தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி – திருவா:5 16/2
உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாதால் உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா – திருவா:5 21/3
கேட்டு ஆரும் அறியாதான் கேடு ஒன்று இல்லான் கிளை இலான் கேளாதே எல்லாம் கேட்டான் – திருவா:5 28/1
காட்டாதன எல்லாம் காட்டி பின்னும் கேளாதன எல்லாம் கேட்பித்து என்னை – திருவா:5 28/3
காட்டாதன எல்லாம் காட்டி பின்னும் கேளாதன எல்லாம் கேட்பித்து என்னை – திருவா:5 28/3
முற்று_இலா இளம் தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டன எல்லாம் முன் – திருவா:5 34/3
பிழைத்தவை பொறுக்கை எல்லாம் பெரியவர் கடமை போற்றி – திருவா:5 66/3
வெளி வந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய் சுடருக்கு எல்லாம்
ஒளிவந்த பூம் கழல் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 15/2,3
விலங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம்
கலங்க முந்நீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய் கருணாகரனே – திருவா:6 28/2,3
உய்வார்கள் உய்யும் வகை எல்லாம் உய்ந்து ஒழிந்தோம் – திருவா:7 11/7
காட்டாதன எல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி – திருவா:8 6/3
காசு அணி-மின்கள் உலக்கை எல்லாம் காம்பு அணி-மின்கள் கறை உரலை – திருவா:9 4/1
தேசம் எல்லாம் புகழ்ந்து ஆடும் கச்சி திரு ஏகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடி – திருவா:9 4/3
நறுமுறு தேவர் கணங்கள் எல்லாம் நம்மில் பின்பு அல்லது எடுக்க ஒட்டோம் – திருவா:9 5/2
வையகம் எல்லாம் உரல்-அது ஆக மா மேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி – திருவா:9 9/1
கரணங்கள் எல்லாம் கடந்துநின்ற கறை மிடற்றன் – திருவா:10 9/1
நாய் உற்ற செல்வம் நயந்து அறியாவண்ணம் எல்லாம்
தாய் உற்று வந்து என்னை ஆண்டுகொண்ட தன் கருணை – திருவா:10 10/2,3
உள்ளத்து உறு துயர் ஒன்று ஒழியாவண்ணம் எல்லாம்
தெள்ளும் கழலுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 19/3,4
உருக்கும் பணி கொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகம் எல்லாம்
சிரிக்கும் திறம் பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 3/3,4
சலமுகத்தால் அவன் சடையில் பாய்ந்திலளேல் தரணி எல்லாம்
பிலமுகத்தே புக பாய்ந்து பெரும் கேடு ஆம் சாழலோ – திருவா:12 7/3,4
மேல் ஆய தேவர் எல்லாம் வீடுவர் காண் சாழலோ – திருவா:12 8/4
கலை நவின்ற பொருள்கள் எல்லாம் கலங்கிடும் காண் சாழலோ – திருவா:12 13/4
தான் புக்கு நட்டம் பயின்றிலனேல் தரணி எல்லாம்
ஊன் புக்க வேல் காளிக்கு ஊட்டு ஆம் காண் சாழலோ – திருவா:12 14/3,4
எந்தை எம் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய – திருவா:13 2/1
கரு கெட நாம் எல்லாம் உந்தீ பற – திருவா:14 12/3
ஏழை தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலம் எல்லாம்
பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே – திருவா:15 13/1,2
பத்தர் எல்லாம் பார் மேல் சிவபுரம் போல் கொண்டாடும் – திருவா:19 3/3
ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம்
பேசா நிற்பர் யான்-தானும் பேணா நிற்பேன் நின் அருளே – திருவா:21 6/1,2
தலையினால் நடந்தேன் விடை பாகா சங்கரா எண்_இல் வானவர்க்கு எல்லாம்
நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே அடையார் புரம் எரித்த – திருவா:23 3/2,3
நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆஆ என்ற நீர்மை எல்லாம்
புகழப்பெறுவது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 5/3,4
காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண் ஆர் விசும்பின் விண்ணோர்க்கு எல்லாம்
முப்பாய மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே எனை ஆண்ட – திருவா:27 10/1,2
அருள் ஆர் அமுத பெரும் கடல்-வாய் அடியார் எல்லாம் புக்கு அழுந்த – திருவா:32 3/1
கடலே அனைய ஆனந்தம் கண்டார் எல்லாம் கவர்ந்து உண்ண – திருவா:32 7/1
தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாய் என்று உன் தமர் எல்லாம்
ஆரா நின்றார் அடியேனும் அயலார் போல அயர்வேனோ – திருவா:32 9/1,2
அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்று இருந்தேன் – திருவா:33 2/1
கூறும் நாவே முதலாக கூறும் கரணம் எல்லாம் நீ – திருவா:33 5/1
ஒருங்கு திரை உலவு சடை உடையானே நரிகள் எல்லாம்
பெரும் குதிரை ஆக்கிய ஆறு அன்றே உன் பேரருளே – திருவா:38 1/3,4
தூரும் பரிசு துரிசு அறுத்து தொண்டர் எல்லாம்
சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி – திருவா:40 5/2,3
மிகவே நினை-மின் மிக்க எல்லாம் வேண்டா போக விடு-மின்கள் – திருவா:45 2/2
நிற்பீர் எல்லாம் தாழாதே நிற்கும் பரிசே ஒருப்படு-மின் – திருவா:45 7/3
இருந்து இரந்துகொள் நெஞ்சே எல்லாம் தரும் காண் – திருவா:47 10/2
காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என – திருவா:48 6/1
பொன் நேர் அனைய மலர் கொண்டு போற்றா நின்றார் அமரர் எல்லாம்
கல் நேர் அனைய மன கடையாய் கழிப்புண்டு அவல கடல் வீழ்ந்த – திருவா:50 1/2,3
படுவேன் படுவது எல்லாம் நான் பட்டால் பின்னை பயன் என்னே – திருவா:50 4/2
சாவார் எல்லாம் என் அளவோ தக்க ஆறு அன்று என்னாரோ – திருவா:50 6/3
நரியை குதிரை பரி ஆக்கி ஞாலம் எல்லாம் நிகழ்வித்து – திருவா:50 7/1
பெரிய தென்னன் மதுரை எல்லாம் பிச்சு_அது ஏற்றும் பெருந்துறையாய் – திருவா:50 7/2
பொய் எல்லாம் மெய் என்று புணர் முலையார் போகத்தே – திருவா:51 3/1
மேல்


எல்லாமும் (2)

என்னானை என் அரையன் இன் அமுது என்று எல்லாமும்
சொன்னோம் கேள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ – திருவா:7 7/5,6
அன்றே என்-தன் ஆவியும் உடலும் உடைமை எல்லாமும்
குன்றே அனையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோ – திருவா:33 7/1,2
மேல்


எல்லார்க்கும் (1)

என் அப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்கும் தான் ஈசன் – திருவா:12 2/1
மேல்


எல்லாரும் (4)

இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாள் சேர்ந்தார் – திருவா:5 81/2
அடியார் ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாள் சேர்ந்தார் – திருவா:5 83/2
வண்ண கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ – திருவா:7 4/2
தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாம் அறிவார் – திருவா:10 13/2
மேல்


எல்லீரும் (1)

அடியார் ஆனீர் எல்லீரும் அகலவிடு-மின் விளையாட்டை – திருவா:45 4/1
மேல்


எல்லே (1)

பினை தான் புகுந்து எல்லே பெருந்துறையில் உறை பெம்மான் – திருவா:34 4/3
மேல்


எல்லை (8)

எண் இறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் சீர் – திருவா:1/24
எல்லை_இல் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் – திருவா:5 48/3
நினைப்பது ஆக சிந்தை செல்லும் எல்லை ஏய வாக்கினால் – திருவா:5 76/1
எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் – திருவா:5 94/3
எல்லை மூ_உலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி ஈறு இன்மை – திருவா:28 4/3
இறைவன் எம்பிரான் எல்லை_இல்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி – திருவா:41 10/3
எல்லை_இல் மா கருணை கடல் இன்று இனிது ஆடுதும் ஆகாதே – திருவா:49 4/2
எல்லை இலாதன எண் குணம் ஆனவை எய்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 7/7
மேல்


எல்லை_இல் (2)

எல்லை_இல் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் – திருவா:5 48/3
எல்லை_இல் மா கருணை கடல் இன்று இனிது ஆடுதும் ஆகாதே – திருவா:49 4/2
மேல்


எல்லை_இல்லாத (1)

இறைவன் எம்பிரான் எல்லை_இல்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி – திருவா:41 10/3
மேல்


எல்லோம் (1)

எத்தோ நின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ – திருவா:7 3/6
மேல்


எல்லோமும் (1)

கூத்தன் இ வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி – திருவா:7 12/3,4
மேல்


எல்லோரும் (1)

எல்லோரும் இறைஞ்சு தில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே – திருவா:31 4/4
மேல்


எலாம் (17)

ஊன் எலாம் நின்று உருக புகுந்து ஆண்டான் இன்று போய் – திருவா:5 19/3
எலாம் புலம் ஆக்கிய எந்தையை பந்தனை அறுப்பானை – திருவா:5 32/2
கிறி எலாம் மிக கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னை கெடுமாறே – திருவா:5 32/4
விற்று எலாம் மிக ஆள்வதற்கு உரியவன் விரை மலர் திருப்பாதம் – திருவா:5 34/2
உண்டு ஓர் ஒள் பொருள் என்று உணர்வார்க்கு எலாம்
பெண்டிர் ஆண் அலி என்று அறி ஒண்கிலை – திருவா:5 42/1,2
கூடவேண்டும் நான் போற்றி இ புழுக்கூடு நீக்கு எனை போற்றி பொய் எலாம்
வீடவேண்டும் நான் போற்றி வீடு தந்தருளு போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே – திருவா:5 100/3,4
உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியோர் உலகம் எலாம் உரல் போதாது என்றே – திருவா:9 6/1
களிப்பு எலாம் மிக கலங்கிடுகின்றேன் கயிலை மா மலை மேவிய கடலே – திருவா:23 10/4
ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகு எலாம் தேடியும் காணேன் – திருவா:29 2/2
நரி எலாம் தெரியாவணம் இந்த நாடு எலாம் அறியும்படி – திருவா:30 9/1
நரி எலாம் தெரியாவணம் இந்த நாடு எலாம் அறியும்படி – திருவா:30 9/1
என்பு எலாம் உருக நோக்கி அம்பலத்து ஆடுகின்ற – திருவா:35 3/2
பிணி எலாம் வரினும் அஞ்சேன் பிறப்பினோடு இறப்பும் அஞ்சேன் – திருவா:35 5/1
என்பு எலாம் உருக்கி எளியை ஆய் ஆண்ட ஈசனே மாசு_இலா மணியே – திருவா:37 10/2
துன்பமே பிறப்பே இறப்போடு மயக்கு ஆம் தொடக்கு எலாம் அறுத்த நல் சோதி – திருவா:37 10/3
பொய் எலாம் விட திருவருள் தந்து தன் பொன் அடி_இணை காட்டி – திருவா:41 1/3
ஆசை எலாம் அடியார் அடியோம் எனும் அத்தனை ஆகாதே – திருவா:49 8/4
மேல்


எலும்பு (3)

அனைத்து எலும்பு உள் நெக ஆனந்த தேன் சொரியும் – திருவா:10 3/3
நங்காய் இது என்ன தவம் நரம்போடு எலும்பு அணிந்து – திருவா:12 11/1
மிடைந்து எலும்பு ஊத்தை மிக்கு அழுக்கு ஊறல் வீறு_இலி நடை கூடம் – திருவா:25 4/1
மேல்


எவ்வம் (1)

தனியனேன் பெரும் பிறவி பௌவத்து எவ்வம் தடம் திரையால் எற்றுண்டு பற்று ஒன்று இன்றி – திருவா:5 27/1
மேல்


எவ்வமே (1)

கருவை யான் கண்டிலேன் கண்டது எவ்வமே
வருக என்று பணித்தனை வான் உளோர்க்கு – திருவா:5 41/2,3
மேல்


எவ்வெவர் (2)

எவ்வெவர் தன்மையும் தன்-வயின் படுத்து – திருவா:2/95
எ பெரும் தன்மையும் எவ்வெவர் திறமும் – திருவா:2/125
மேல்


எவர் (1)

தேடிற்றிலேன் சிவன் எ இடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று – திருவா:6 45/3
மேல்


எவரும் (1)

ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும்
தம்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்று-கொல் சாவதுவே – திருவா:5 3/3,4
மேல்


எவை (1)

பூம் கழல்கள்-அவை அல்லாது எவை யாதும் புகழேனே – திருவா:39 1/4
மேல்


எழ (2)

நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுது எழ
ஈர் அடியாலே மூ_உலகு அளந்து – திருவா:4/1,2
தங்கள் நாயகனே தக்க நல் காமன்-தனது உடல் தழல் எழ விழித்த – திருவா:29 3/2
மேல்


எழஎழ (1)

கருணையின் சூரியன் எழஎழ நயன கடி மலர் மலர மற்று அண்ணல் அம் கண் ஆம் – திருவா:20 2/2
மேல்


எழில் (13)

எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர் கழல் இறைஞ்சி – திருவா:1/22
எண்_இல் பல் குணம் எழில் பெற விளங்கி – திருவா:2/3
ஏல்வு உடைத்து ஆக எழில் பெற அணிந்தும் – திருவா:2/114
எழில் பெறும் இமயத்து இயல்பு உடை அம் பொன் – திருவா:2/140
ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்ற எழில் பகரின் – திருவா:3/3
நீடு எழில் தோன்றி வாள் ஒளி மிளிர – திருவா:3/72
ஏற்றார் மூதூர் எழில் நகை எரியின் – திருவா:3/158
எங்கு எழில் என் ஞாயிறு எமக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 19/8
இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழில் சுடர் வைத்து கொடி எடு-மின் – திருவா:9 3/2
என் ஆகம் துன்னவைத்த பெரியோன் எழில் சுடர் ஆய் – திருவா:13 9/2
என் அத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில் பாடி – திருவா:16 7/5
ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கண்டு நின் திருவடி தொழுகோம் – திருவா:20 1/2
ஏது ஆம் மணியே என்றுஎன்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழில் ஆர் பாத – திருவா:27 9/3
மேல்


எழில்-அது (1)

ஈங்கோய் மலையில் எழில்-அது காட்டியும் – திருவா:2/84
மேல்


எழில்கொள் (1)

எழில்கொள் சோதி எம் ஈசன் எம்பிரான் என்னுடை அப்பன் என்றுஎன்று – திருவா:42 8/2
மேல்


எழு (7)

கடல் கரிது ஆய் எழு நஞ்சு அமுது ஆக்கும் கறைக்கண்டனே – திருவா:6 32/4
பாண்டி நல் நாடர் பரந்து எழு சிந்தையை – திருவா:17 5/3
ஊறி நின்று என்னுள் எழு பரஞ்சோதி உள்ளவா காண வந்தருளாய் – திருவா:22 1/2
துப்பனே தூயாய் தூய வெண்ணீறு துதைந்து எழு துளங்கு ஒளி வயிரத்து – திருவா:29 6/1
எண்ணி எழு கோகழிக்கு அரசை பண்ணின் – திருவா:48 5/2
கன்றை நினைந்து எழு தாய் என வந்த கணக்கு-அது ஆகாதே – திருவா:49 2/3
சொல் இயலாது எழு தூ மணி ஓசை சுவை தரும் ஆகாதே – திருவா:49 7/1
மேல்


எழுகின்ற (2)

இரந்துஇரந்து உருக என் மனத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே இமையோர் – திருவா:22 6/1
இன்று எனக்கு அருளி இருள் கடிந்து உள்ளத்து எழுகின்ற ஞாயிறே போன்று – திருவா:22 7/1
மேல்


எழுகேன் (2)

அலவாநிற்கும் அன்பு இலேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே – திருவா:5 54/4
ஏண் நாண் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே – திருவா:5 84/4
மேல்


எழுத்தின் (1)

இனி என்னே உய்யும் ஆறு என்றுஎன்று எண்ணி அஞ்சு_எழுத்தின் புணை பிடித்து கிடக்கின்றேனை – திருவா:5 27/3
மேல்


எழுத்து (1)

இ பிறப்பினில் இணை மலர் கொய்து நான் இயல்பொடு அஞ்சு_எழுத்து ஓதி – திருவா:41 7/1
மேல்


எழுத்தும் (1)

எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்சு_எழுத்தும் என் ஏழைமை-அதனாலே – திருவா:26 6/1
மேல்


எழுதரு (2)

தூக்கி முன் செய்த பொய் அற துகள் அறுத்து எழுதரு சுடர் சோதி – திருவா:26 8/3
உற்ற ஆக்கையின் உறு பொருள் நறு மலர் எழுதரு நாற்றம் போல் – திருவா:26 9/1
மேல்


எழுந்த (1)

கோலாலம் ஆகி குரை கடல்-வாய் அன்று எழுந்த
ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதிர்-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 8/1,2
மேல்


எழுந்தது (1)

சீர் உறு சிந்தை எழுந்தது ஓர் தேனே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 8/3
மேல்


எழுந்தருளப்பெறிலே (5)

என்னை உடை பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 4/8
என்னை உடை பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 5/8
என்னை முன் ஆளுடை ஈசன் என் அத்தன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 6/8
இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 7/8
ஈறு அறியா மறையோன் எனை ஆள எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 8/8
மேல்


எழுந்தருளாயே (10)

ஏற்று உயர் கொடி உடை யாய் எனை உடையாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 1/4
அருள் நிதி தர வரும் ஆனந்த மலையே அலை கடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 2/4
யாவரும் அறிவு_அரியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 3/4
என்னையும் ஆண்டுகொண்டு இன் அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 4/4
ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 5/4
இ பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டு அருள்புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 6/4
எது எமை பணி கொளும் ஆறு அது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 7/4
அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆர் அமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 8/4
எண் அகத்தாய் உலகுக்கு உயிர் ஆனாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 9/4
அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ள வல்லாய் ஆர் அமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 10/4
மேல்


எழுந்தருளி (2)

அரத்த மேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்தருளி இங்கு எனை – திருவா:5 93/3
இங்கு நம் இல்லங்கள்-தோறும் எழுந்தருளி
செங்கமல பொன் பாதம் தந்தருளும் சேவகனை – திருவா:7 17/4,5
மேல்


எழுந்தருளிய (1)

பந்து அணை விரலியும் நீயும் நின் அடியார் பழம் குடில்-தொறும் எழுந்தருளிய பரனே – திருவா:20 8/2
மேல்


எழுந்தருளியும் (1)

சதிர்பட சாத்தாய் தான் எழுந்தருளியும்
வேலம்புத்தூர் விட்டேறு அருளி – திருவா:2/28,29
மேல்


எழுந்தருளும் (1)

இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டுகொண்டு இங்கு எழுந்தருளும்
மது வளர் பொழில் திரு உத்தரகோசமங்கை உள்ளாய் திருப்பெருந்துறை மன்னா – திருவா:20 7/2,3
மேல்


எழுந்தருளுவது (10)

எம்பொருட்டு உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 1/4
இடைவிடாது உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 2/4
இம்மையே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 3/4
இருளிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 4/4
எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 5/4
இறவிலே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 6/4
ஈசனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 7/4
எத்தனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 8/4
யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 9/4
இன்பமே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 10/4
மேல்


எழுந்திட்டது (1)

இருள் திணிந்து எழுந்திட்டது ஓர் வல் வினை சிறு குடில் இது இத்தை – திருவா:26 10/1
மேல்


எழுந்து (8)

பாய்ந்து எழுந்து இன்பம் பெரும் சுழி கொழித்து – திருவா:3/84
இரு வினை மா மரம் வேர் பறித்து எழுந்து
உருவ அருள்_நீர் ஓட்டா அரு வரை – திருவா:3/87,88
எய்த்து இடை வருந்த எழுந்து புடை பரந்து – திருவா:4/33
முத்து அன்ன வெள் நகையாய் முன் வந்து எதிர் எழுந்து என் – திருவா:7 3/1
முன்னி கடலை சுருக்கி எழுந்து உடையாள் – திருவா:7 16/1
சூடகம் தோள் வளை ஆர்ப்பஆர்ப்ப தொண்டர் குழாம் எழுந்து ஆர்ப்பஆர்ப்ப – திருவா:9 7/1
ஒன்று ஆய் முளைத்து எழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு – திருவா:10 8/1
சால அமுது உண்டு தாழ் கடலின் மீது எழுந்து
ஞாலம் மிக பரி மேற்கொண்டு நமை ஆண்டான் – திருவா:16 8/2,3
மேல்


எழுந்தும் (2)

கான் நின்று வற்றியும் புற்று எழுந்தும் காண்பு_அரிய – திருவா:8 4/2
நெக்குநெக்கு உள் உருகிஉருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும்
நக்கும் அழுதும் தொழுதும் வாழ்த்தி நானாவிதத்தால் கூத்து நவிற்றி – திருவா:27 8/1,2
மேல்


எழுப்புவன் (1)

நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே – திருவா:7 6/2
மேல்


எழும் (4)

வீணை முரன்று எழும் ஓசையில் இன்பம் மிகுத்திடும் ஆகாதே – திருவா:49 6/4
துண்ணென என் உளம் மன்னிய சோதி தொடர்ந்து எழும் ஆகாதே – திருவா:49 7/2
பண்டு அறியாத பரானுபவங்கள் பரந்து எழும் ஆகாதே – திருவா:49 7/4
சங்கு திரண்டு முரன்று எழும் ஓசை தழைப்பன ஆகாதே – திருவா:49 8/1
மேல்


எள்ளும் (1)

எள்ளும் எண்ணெயும் போல் நின்ற எந்தையே – திருவா:5 46/4
மேல்


எள்ளேன் (1)

எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப்பெறின் இறைவா – திருவா:5 2/3
மேல்


எளிது (2)

வழுத்துதற்கு எளிது ஆய் வார் கடல் உலகினில் – திருவா:4/10
அது பழ சுவை என அமுது என அறிதற்கு அரிது என எளிது என அமரரும் அறியார் – திருவா:20 7/1
மேல்


எளிய (3)

ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி – திருவா:4/117
அருமையில் எளிய அழகே போற்றி – திருவா:4/126
ஆராலும் காண்டற்கு அரியான் எமக்கு எளிய
பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சு ஏற்றி – திருவா:8 2/2,3
மேல்


எளியவன் (1)

தன்னை யாவரும் அறிவதற்கு அரியவன் எளியவன் அடியார்க்கு – திருவா:26 3/2
மேல்


எளியாய் (1)

யாவரும் அறிவு_அரியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 3/4
மேல்


எளியான் (1)

அளவு அறுப்பதற்கு அரியவன் இமையவர்க்கு அடியவர்க்கு எளியான் நம் – திருவா:5 35/1
மேல்


எளியை (2)

ஈறு இலாத நீ எளியை ஆகி வந்து ஒளி செய் மானுடம் ஆக நோக்கியும் – திருவா:5 91/3
என்பு எலாம் உருக்கி எளியை ஆய் ஆண்ட ஈசனே மாசு_இலா மணியே – திருவா:37 10/2
மேல்


எளிவந்த (1)

எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என் அப்பனே – திருவா:6 15/4
மேல்


எளிவந்து (4)

இன்று எனக்கு எளிவந்து அருளி – திருவா:3/117
இன்று எனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி – திருவா:3/119
எளிவந்து இருந்து இரங்கி எண்_அரிய இன் அருளால் – திருவா:8 18/4
எளிவந்து என்னை ஆண்டுகொண்ட என் ஆர் அமுதே ஓ – திருவா:25 5/3
மேல்


எற்பு (1)

எற்பு துளை-தொறும் ஏற்றினன் உருகுவது – திருவா:3/175
மேல்


எற்றினுக்கு (1)

என்பர் ஆய் நினைவார் எனை பலர் நிற்க இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் – திருவா:23 4/2
மேல்


எற்றுண்டு (1)

தனியனேன் பெரும் பிறவி பௌவத்து எவ்வம் தடம் திரையால் எற்றுண்டு பற்று ஒன்று இன்றி – திருவா:5 27/1
மேல்


எறிந்தான் (1)

கன்றால் விளவு எறிந்தான் பிரமன் காண்பு_அரிய – திருவா:15 2/2
மேல்


எறிந்து (1)

முரசு எறிந்து மா பெரும் கருணையில் முழங்கி – திருவா:3/74
மேல்


எறிப்ப (1)

மாடு நகை வாள் நிலா எறிப்ப வாய் திறந்து அம் பவளம் துடிப்ப – திருவா:9 11/1
மேல்


எறிய (2)

விருப்புற்று வேடனார் சேடு எறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு – திருவா:15 3/3
சுழி சென்று மாதர் திரை பொர காம சுறவு எறிய
அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 4/3,4
மேல்


எறியது (1)

எறியது வளியின் – திருவா:3/11
மேல்


எறியும் (1)

எறியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள இரு நிலத்தே – திருவா:36 4/4
மேல்


எறும்பிடை (1)

எறும்பிடை நாங்கூழ் என புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த – திருவா:6 25/1
மேல்


எறும்பு (3)

யானை முதலா எறும்பு ஈறு ஆய – திருவா:4/11
இரு_தலை_கொள்ளியின் உள் எறும்பு ஒத்து நினை பிரிந்த – திருவா:6 9/1
மெள்ளெனவே மொய்க்கும் நெய் குடம்-தன்னை எறும்பு எனவே – திருவா:6 24/4
மேல்


என் (198)

இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க – திருவா:1/2
சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் – திருவா:1/17
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரம் ஆய் நின்ற – திருவா:1/33
நீராய் உருக்கி என் ஆர் உயிர் ஆய் நின்றானே – திருவா:1/69
தேற்றனே தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையுள் – திருவா:1/82
என் நேர் அனையார் கேட்க வந்து இயம்பி – திருவா:3/147
வாழ்வே போற்றி என் வைப்பே போற்றி – திருவா:4/121
மெய்-தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து உன் விரை ஆர் சுழற்கு என்
கை-தான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் – திருவா:5 1/1,2
சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டுகொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் – திருவா:5 9/2
புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லா மணியே – திருவா:5 10/1
ஆடக சீர் மணி குன்றே இடை_அறா அன்பு உனக்கு என்
ஊடு அகத்தே நின்று உருக தந்தருள் எம் உடையானே – திருவா:5 11/3,4
யான் ஏதும் பிறப்பு அஞ்சேன் இறப்பு-அதனுக்கு என் கடவேன் – திருவா:5 12/1
ஆகி நின்றாயை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே – திருவா:5 15/4
தரியேன் நான் ஆம் ஆறு என் சாவேன் நான் சாவேனே – திருவா:5 18/4
பேயனேன் இது-தான் நின் பெருமை அன்றே எம்பெருமான் என் சொல்லி பேசுகேனே – திருவா:5 23/4
திண்ணம்-தான் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டாய் எம்பெருமான் என் சொல்லி சிந்திக்கேனே – திருவா:5 25/4
மிகுவது ஆவதும் இன்று எனின் மற்று இதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே – திருவா:5 36/4
வினை என் போல் உடையார் பிறர் ஆர் உடையான் அடி_நாயேனை – திருவா:5 37/1
தேனை ஆன் நெயை கரும்பின் இன் தேறலை சிவனை என் சிவலோக – திருவா:5 38/2
தாயில் ஆகிய இன் அருள் புரிந்த என் தலைவனை நனி காணேன் – திருவா:5 39/3
தேன் நிலாவிய திருவருள் புரிந்த என் சிவன் நகர் புக போகேன் – திருவா:5 40/3
இரு கை யானையை ஒத்திருந்து என் உள – திருவா:5 41/1
கூற்றம் அன்னது ஒர் கொள்கை என் கொள்கையே – திருவா:5 45/4
ஈசனே என் எம்மானே எந்தை பெருமான் என் பிறவி_நாசனே – திருவா:5 51/1
ஈசனே என் எம்மானே எந்தை பெருமான் என் பிறவி_நாசனே – திருவா:5 51/1
அலவாநிற்கும் அன்பு இலேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே – திருவா:5 54/4
தானும் சிரித்தே அருளலாம் தன்மை ஆம் என் தன்மையே – திருவா:5 58/4
என்னை நோக்குவார் யாரே என் நான் செய்கேன் எம்பெருமான் – திருவா:5 59/3
தகுவனே என் தன்மையே எந்தாய் அந்தோ தரியேனே – திருவா:5 60/4
போற்றி என் போலும் பொய்யர்-தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல் – திருவா:5 63/1
பேர்ந்தும் என் பொய்மை ஆட்கொண்டு அருளும் பெருமை போற்றி – திருவா:5 69/2
புணர்ப்பது அன்று இது என்றபோது நின்னொடு என்னொடு என் இது ஆம் – திருவா:5 71/2
ஆக என் கை கண்கள் தாரை_ஆறு-அது ஆக ஐயனே – திருவா:5 72/4
பொய் கலந்தது அல்லது இல்லை பொய்மையேன் என் எம்பிரான் – திருவா:5 73/2
பேசினேன் ஓர் பேதம் இன்மை பேதையேன் என் எம்பிரான் – திருவா:5 78/2
வெந்து ஐயா விழுந்திலேன் என் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேன் – திருவா:5 79/3
பிச்சை தேவா என் நான் செய்கேன் பேசாயே – திருவா:5 81/4
ஏண் நாண் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே – திருவா:5 84/4
பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே – திருவா:5 88/4
யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் – திருவா:5 90/1
யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் – திருவா:5 90/1
இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே – திருவா:5 93/4
கடையன் ஆயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் – திருவா:5 97/3
மன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை மாலும் நான்முகத்து ஒருவன் யாரினும் – திருவா:5 99/1
முன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை முழுதும் யாவையும் இறுதி உற்ற நாள் – திருவா:5 99/2
பின்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பெய்_கழல்-கண் அன்பாய் என் நாவினால் – திருவா:5 99/3
பின்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பெய்_கழல்-கண் அன்பாய் என் நாவினால் – திருவா:5 99/3
பன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பாவ_நாச நின் சீர்கள் பாடவே – திருவா:5 99/4
மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே – திருவா:6 6/1
தீர்க்கின்ற ஆறு என் பிழையை நின் சீர் அருள் என்-கொல் என்று – திருவா:6 8/1
மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என் மது_வெள்ளமே – திருவா:6 13/4
எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என் அப்பனே – திருவா:6 15/4
அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே – திருவா:6 16/4
மடங்க என் வல்வினை காட்டை நின் மன் அருள் தீ கொளுவும் – திருவா:6 19/1
விடங்க என்-தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும் – திருவா:6 19/2
மற்று அடியேன்-தன்னை தாங்குநர் இல்லை என் வாழ்_முதலே – திருவா:6 23/3
துலங்குகின்றேன் அடியேன் உடையாய் என் தொழுகுலமே – திருவா:6 28/4
கொண்டு என் எந்தாய் களையாய் களை ஆய குதுகுதுப்பே – திருவா:6 33/4
குதுகுதுப்பு இன்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் – திருவா:6 34/1
பரம்பரனே நின் பழ அடியாரொடும் என் படிறு – திருவா:6 35/1
மலை தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்_முதலே – திருவா:6 40/4
திதலை செய் பூண் முலை மங்கை_பங்கா என் சிவகதியே – திருவா:6 41/4
ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து – திருவா:6 50/1
முத்து அன்ன வெள் நகையாய் முன் வந்து எதிர் எழுந்து என்
அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்று அள்ளூறி – திருவா:7 3/1,2
என்னானை என் அரையன் இன் அமுது என்று எல்லாமும் – திருவா:7 7/5
எங்கு எழில் என் ஞாயிறு எமக்கு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 19/8
வாரா வழி அருளி வந்து என் உளம் புகுந்த – திருவா:8 2/4
ஊனையும் நின்று உருக்கி என் வினையை ஒட்டு உகந்து – திருவா:8 14/3
ஒளி வந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளி திகழ – திருவா:8 18/5
என்னானை என் அப்பன் என்பார்கட்கு இன் அமுதை – திருவா:8 19/5
நான் ஆர் என் உள்ளம் ஆர் ஞானங்கள் ஆர் என்னை யார் அறிவார் – திருவா:10 2/1
என் அப்பன் என் ஒப்பு_இல் என்னையும் ஆட்கொண்டருளி – திருவா:10 4/2
என் அப்பன் என் ஒப்பு_இல் என்னையும் ஆட்கொண்டருளி – திருவா:10 4/2
பத்து ஏதும் இல்லாது என் பற்று அற நான் பற்றிநின்ற – திருவா:10 5/3
என் தாதை தாதைக்கும் எம் அனைக்கும் தம் பெருமான் – திருவா:10 8/3
சீ ஏதும் இல்லாது என் செய் பணிகள் கொண்டருளும் – திருவா:10 12/3
நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எ இடத்தோம் – திருவா:10 15/1
ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா என்று அவன்-தன் – திருவா:10 17/3
வள்ளல் வரவர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே – திருவா:10 19/2
திரு ஆர் பெருந்துறை மேய பிரான் என் பிறவி – திருவா:11 2/1
கரு வெந்து வீழ கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த – திருவா:11 5/3
பூ ஆர் அடிச்சுவடு என் தலை மேல் பொறித்தலுமே – திருவா:11 7/3
ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணவு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் – திருவா:11 18/3
என் அப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்கும் தான் ஈசன் – திருவா:12 2/1
துன்னம் பெய் கோவணமா கொள்ளும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 2/2
தொக்கென வந்தவர்-தம்மை தொலைத்தது-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 5/2
நில முதல் கீழ் அண்டம் உற நின்றது-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 6/2
சலமுகத்தால் அவன் சடையில் பாயும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 7/2
ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதிர்-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 8/2
உலகு அறிய தீ வேட்டான் என்னும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 13/2
தான் புக்கு நட்டம் பயிலும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 14/2
நம்பனையும் தேவன் என்று நண்ணும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 17/2
நலம் உடைய நாரணற்கு அன்று அருளிய ஆறு என் ஏடீ – திருவா:12 18/2
இணை ஆர் திருவடி என் தலை மேல் வைத்தலுமே – திருவா:13 1/1
மாய பிறப்பு அறுத்து ஆண்டான் என் வல்வினையின் – திருவா:13 3/3
என் ஆகம் துன்னவைத்த பெரியோன் எழில் சுடர் ஆய் – திருவா:13 9/2
சீர் ஆர் திருவடி என் தலை மேல் வைத்த பிரான் – திருவா:13 10/2
படம் ஆக என் உள்ளே தன் இணை போது-அவை அளித்து இங்கு – திருவா:13 14/1
என் ஆகம் உள் புகுந்து ஆண்டுகொண்டான் இலங்கு அணியாம் – திருவா:13 17/3
நிற்பானை போல என் நெஞ்சின் உள்ளே புகுந்தருளி – திருவா:15 4/2
ஊழி முதல் சிந்தாத நல் மணி வந்து என் பிறவி – திருவா:15 13/3
கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல் பிறவி – திருவா:16 6/3
என் அத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில் பாடி – திருவா:16 7/5
வேடம் இருந்த ஆறு கண்டுகண்டு என் உள்ளம் – திருவா:17 4/3
மன்னுவது என் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் – திருவா:17 6/2
மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் – திருவா:17 6/3
பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய் பரி மேற்கொண்டு என்
உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 7/3,4
ஐயம் புகுந்து அவர் போதலும் என் உள்ளம் – திருவா:17 9/3
ஊன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு-அது ஆய ஒருத்தன் – திருவா:18 4/3
மாது ஆடும் பாகத்தான் வாழ் பதி என் கோதாட்டி – திருவா:19 3/2
இ பாடே வந்து இயம்பு கூடு புகல் என் கிளியே – திருவா:19 6/1
மேய பெருந்துறையான் மெய் தார் என் தீய வினை – திருவா:19 9/2
போற்றி என் வாழ் முதல் ஆகிய பொருளே புலர்ந்தது பூம் கழற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு – திருவா:20 1/1
முடியா முதலே என் கருத்து முடியும்வண்ணம் முன் நின்றே – திருவா:21 1/4
என் என்று அருள் இவர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் – திருவா:21 2/3
அழும்-அதுவே அன்றி மற்று என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே – திருவா:21 4/4
என் பரம் அல்லா இன் அருள் தந்தாய் யான் இதற்கு இலன் ஒர் கைம்மாறு – திருவா:22 2/2
மறையும் ஆய் மறையின் பொருளும் ஆய் வந்து என் மனத்திடை மன்னிய மன்னே – திருவா:22 5/2
இறைவனே நீ என் உடல் இடம் கொண்டாய் இனி உன்னை என் இரக்கேனே – திருவா:22 5/4
இறைவனே நீ என் உடல் இடம் கொண்டாய் இனி உன்னை என் இரக்கேனே – திருவா:22 5/4
இரந்துஇரந்து உருக என் மனத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே இமையோர் – திருவா:22 6/1
ஆர் உறவு எனக்கு இங்கு யார் அயல் உள்ளார் ஆனந்தம் ஆக்கும் என் சோதி – திருவா:22 8/4
வன் பராய் முருடு ஒக்கும் என் சிந்தை மர கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது – திருவா:23 4/3
வன் பராய் முருடு ஒக்கும் என் சிந்தை மர கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது – திருவா:23 4/3
பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன் போற்றி போற்றி என் போர் விடை பாகா – திருவா:23 6/2
இறக்கிலேன் உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் – திருவா:23 6/3
வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் – திருவா:24 2/1
செறுப்பவனே நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேரறுப்பவனே – திருவா:24 2/3
பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேரறுத்து பெரும் பிச்சு – திருவா:24 3/1
தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே – திருவா:24 3/2
என்-கணிலே அமுது ஊறி தித்தித்து என் பிழைக்கு இரங்கும் – திருவா:24 7/3
விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதி இன்மையால் – திருவா:24 10/2
எப்பாலவர்க்கும் அப்பால் ஆம் என் ஆர் அமுதே ஓ – திருவா:25 2/3
தேவா தேவர்க்கு அரியானே சிவனே சிறிது என் முகம் நோக்கி – திருவா:25 3/3
எளிவந்து என்னை ஆண்டுகொண்ட என் ஆர் அமுதே ஓ – திருவா:25 5/3
கடி ஆர் சோதி கண்டுகொண்டு என் கண்_இணை களிகூர – திருவா:25 9/2
ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல்வேன்-தனை என் அடியான் என்று – திருவா:26 2/2
எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்சு_எழுத்தும் என் ஏழைமை-அதனாலே – திருவா:26 6/1
தடைபட்டு இன்னும் சார மாட்டா தன்னை தந்த என் ஆர் அமுதை – திருவா:27 1/3
புடைபட்டு இருப்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 1/4
போற்றி புகழ்வது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 2/4
ஆண்டுகொண்ட என் ஆர் அமுதை அள்ளூறு உள்ளத்து அடியார் முன் – திருவா:27 3/2
பூண்டு கிடப்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 3/4
புல்லி புணர்வது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 4/4
புகழப்பெறுவது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 5/4
புரிந்து நிற்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 6/4
புனையப்பெறுவது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 7/4
புக்குநிற்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 8/4
போது ஆய்ந்து அணைவது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 9/4
பூ போது அணைவது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 10/4
எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா ஏல வார் குழலி-மார் இருவர் – திருவா:29 3/1
உணக்கு இலாதது ஓர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்த பின் – திருவா:30 1/3
சீலம் ஏதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி – திருவா:30 5/2
ஏதமே பல பேச நீ எனை ஏதிலார் முனம் என் செய்தாய் – திருவா:30 6/2
எனை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என் பிறப்பு அறுத்த இணை_இலியை – திருவா:31 2/3
உரு தெரியா காலத்தே உள் புகுந்து என் உளம் மன்னி – திருவா:31 3/1
பேதை குணம் பிறர் உருவம் யான் எனது என் உரை மாய்த்து – திருவா:31 5/3
தேறும் வகை என் சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ – திருவா:33 5/4
பை நா பட அரவு ஏர் அல்குல் உமை பாகம்-அது ஆய் என்
மெய் நாள்-தொறும் பிரியா வினை கேடா விடை பாகா – திருவா:34 1/1,2
கடலின் திரை-அது போல் வரு கலக்கம் மலம் அறுத்து என்
உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியாவண்ணம் நிறைந்தான் – திருவா:34 6/1,2
என் பொலா மணியை ஏத்தி இனிது அருள் பருகமாட்டா – திருவா:35 3/3
வம்பு என பழுத்து என் குடி முழுது ஆண்டு வாழ்வு_அற வாழ்வித்த மருந்தே – திருவா:37 1/2
பிறவி வேரறுத்து என் குடி முழுது ஆண்ட பிஞ்ஞகா பெரிய எம் பொருளே – திருவா:37 6/2
பூசனை உகந்து என் சிந்தையுள் புகுந்து பூம் கழல் காட்டிய பொருளே – திருவா:37 7/2
புன் புலால் யாக்கை புரைபுரை கனிய பொன் நெடும் கோயிலா புகுந்து என்
என்பு எலாம் உருக்கி எளியை ஆய் ஆண்ட ஈசனே மாசு_இலா மணியே – திருவா:37 10/1,2
இரும்பு தரு மனத்தேனை ஈர்த்துஈர்த்து என் என்பு உருக்கி – திருவா:38 1/1
எச்சத்து ஆர் சிறுதெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என்
சித்தத்து ஆறு உய்ந்த ஆறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே – திருவா:38 4/3,4
நம்பும் என் சிந்தை நணுகும்வண்ணம் நான் அணுகும் – திருவா:40 6/3
மிதிக்கும் திருவடி என் தலை மேல் வீற்றிருப்ப – திருவா:40 7/2
நடக்கும் திருவடி என் தலை மேல் நட்டமையால் – திருவா:40 8/2
தாள் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புன் தலையால் – திருவா:40 9/3
வேந்தன் ஆய் வெளியே என் முன் நின்றது ஓர் அற்புதம் விளம்பேனே – திருவா:41 2/4
ஆர் உரு ஆய என் ஆர் அமுதே உன் அடியவர் தொகை நடுவே – திருவா:44 1/3
நன்பே அருளாய் என் உயிர் நாதா நின் அருள் நாணாமே – திருவா:44 3/4
தாணுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்து உருகும் தன்மை என் புன்மைகளால் – திருவா:44 5/3
போற்றி என் அமுதே என நினைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து அழைத்து அலறி என்னுள்ளே – திருவா:44 6/3
பொய்யும் பொடி ஆகாது என் செய்கேன் செய்ய – திருவா:47 1/2
பார்க்கோ பரம்பரனே என் செய்தேன் தீர்ப்பு_அரிய – திருவா:47 2/2
இருந்து உறையுள் வேல் மடுத்து என் சிந்தனைக்கே கோத்தான் – திருவா:47 3/3
இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்து இன்று – திருவா:47 5/4
மத்தமே ஆக்கும் வந்து என் மனத்தை அத்தன் – திருவா:47 6/2
திருத்தன் பெருந்துறையான் என் சிந்தை மேய – திருவா:47 7/3
பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு என் எம்பெருமான் – திருவா:47 8/3
மருந்து உருவாய் என் மனத்தே வந்து – திருவா:47 10/4
மருந்தின் அடி என் மனத்தே வைத்து – திருவா:48 7/4
காரிகையார்கள்-தம் வாழ்வில் என் வாழ்வு கடைப்படும் ஆகாதே – திருவா:49 1/2
என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராவமுது எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 2/7
என் அணி ஆர் முலை ஆகம் அளைந்து உடன் இன்புறும் ஆகாதே – திருவா:49 4/1
நல் மணி நாதம் முழங்கி என் உள் உற நண்ணுவது ஆகாதே – திருவா:49 4/3
மன்னிய அன்பரில் என் பணி முந்துற வைகுவது ஆகாதே – திருவா:49 4/5
இன் இயல் செங்கழுநீர் மலர் என் தலை எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 4/7
தன் அடியார் அடி என் தலை மீது தழைப்பன ஆகாதே – திருவா:49 6/5
என்னை முன் ஆளுடை ஈசன் என் அத்தன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 6/8
துண்ணென என் உளம் மன்னிய சோதி தொடர்ந்து எழும் ஆகாதே – திருவா:49 7/2
என் நேர் அனையேன் இனி உன்னை கூடும்வண்ணம் இயம்பாயே – திருவா:50 1/4
என் நாயகமே பிற்பட்டு இங்கு இருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே – திருவா:50 2/4
சாவார் எல்லாம் என் அளவோ தக்க ஆறு அன்று என்னாரோ – திருவா:50 6/3
பந்தம் அறுத்து எனை ஆண்டு பரிசு அற என் துரிசும் அறுத்து – திருவா:51 6/3
மேல்


என்-கண் (1)

விருப்பும் உண்டு நின்-கண் என்-கண் என்பது என்ன விச்சையே – திருவா:5 80/4
மேல்


என்-கணிலே (1)

என்-கணிலே அமுது ஊறி தித்தித்து என் பிழைக்கு இரங்கும் – திருவா:24 7/3
மேல்


என்-கணே (1)

இல்லை நின் கழற்கு அன்பு-அது என்-கணே ஏலம் ஏலும் நல் குழலி_பங்கனே – திருவா:5 94/1
மேல்


என்-கொல் (1)

தீர்க்கின்ற ஆறு என் பிழையை நின் சீர் அருள் என்-கொல் என்று – திருவா:6 8/1
மேல்


என்-கொலோ (1)

இணங்கு கொங்கை மங்கை_பங்க என்-கொலோ நினைப்பதே – திருவா:5 75/4
மேல்


என்-தன் (7)

மன துணையே என்-தன் வாழ்_முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பே – திருவா:6 39/3
எய்யாது என்-தன் தலை மேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று – திருவா:25 8/2
ஐயா என்-தன் வாயால் அரற்றி அழல் சேர் மெழுகு ஒப்ப – திருவா:25 8/3
பல்லோரும் காண என்-தன் பசு_பாசம் அறுத்தானை – திருவா:31 4/3
அன்றே என்-தன் ஆவியும் உடலும் உடைமை எல்லாமும் – திருவா:33 7/1
ஒருவரை அன்றி உருவு அறியாது என்-தன் உள்ளம்-அதே – திருவா:36 1/4
வீடு தந்து என்-தன் வெம் தொழில் வீட்டிட மென் மலர் கழல் காட்டி – திருவா:41 5/3
மேல்


என்-தன்னை (4)

பாணே பேசி என்-தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி – திருவா:5 84/2
விடங்க என்-தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை வேரொடும் – திருவா:6 19/2
வீர என்-தன்னை விடுதி கண்டாய் விடின் என்னை மிக்கார் – திருவா:6 48/2
தந்தது உன்-தன்னை கொண்டது என்-தன்னை சங்கரா ஆர்-கொலோ சதுரர் – திருவா:22 10/1
மேல்


என்-தனக்கு (1)

ஆஆ என்-தனக்கு அருளாய் போற்றி – திருவா:4/99
மேல்


என்-தனக்கும் (1)

முழு_முதலே ஐம்புலனுக்கும் மூவர்க்கும் என்-தனக்கும்
வழி முதலே நின் பழ அடியார் திரள் வான் குழுமி – திருவா:21 4/1,2
மேல்


என்-தனக்கே (2)

முடித்த ஆறும் என்-தனக்கே தக்கதே முன் அடியாரை – திருவா:5 57/1
பொடித்த ஆறும் இவை உணர்ந்து கேடு என்-தனக்கே சூழ்ந்தேனே – திருவா:5 57/4
மேல்


என்-தனை (1)

ஊனே புக என்-தனை நூக்கி உழல பண்ணுவித்திட்டாய் – திருவா:33 4/2
மேல்


என்-தான் (1)

என்-தான் கெட்டது இரங்கிடாய் எண் தோள் முக்கண் எம்மானே – திருவா:33 3/4
மேல்


என்-பால் (2)

அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்-பால்
சிந்தையே கோயில்கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 10/2,3
தாயே என்று உன் தாள் அடைந்தேன் தயா நீ என்-பால் இல்லையே – திருவா:50 5/3
மேல்


என்-பாலே (1)

என்-பாலே நோக்கிய ஆறு அன்றே எம்பெருமானே – திருவா:38 7/4
மேல்


என்-பாலை (1)

என்-பாலை பிறப்பு அறுத்து இங்கு இமையவர்க்கும் அறிய_ஒண்ணா – திருவா:38 7/1
மேல்


என்கின்ற (1)

வினை பிறவி என்கின்ற வேதனையில் அகப்பட்டு – திருவா:31 2/1
மேல்


என்கோ (1)

கோல்_தேன் எனக்கு என்கோ-குரை கடல்-வாய் அமுது என்கோ
ஆற்றேன் எங்கள் அரனே அரு மருந்தே எனது அரசே – திருவா:34 8/1,2
மேல்


என்கோ-குரை (1)

கோல்_தேன் எனக்கு என்கோ-குரை கடல்-வாய் அமுது என்கோ – திருவா:34 8/1
மேல்


என்பது (4)

விருப்பும் உண்டு நின்-கண் என்-கண் என்பது என்ன விச்சையே – திருவா:5 80/4
உருக்கும் பணி கொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகம் எல்லாம் – திருவா:11 3/3
அருளும் மலை என்பது காண் ஆய்ந்து – திருவா:19 5/4
எனை நான் என்பது அறியேன் பகல் இரவு ஆவதும் அறியேன் – திருவா:34 3/1
மேல்


என்பதும் (1)

ஈசனே நீ அல்லது இல்லை இங்கும் அங்கும் என்பதும்
பேசினேன் ஓர் பேதம் இன்மை பேதையேன் என் எம்பிரான் – திருவா:5 78/1,2
மேல்


என்பதோர் (1)

தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி – திருவா:4/42
மேல்


என்பர் (1)

என்பர் ஆய் நினைவார் எனை பலர் நிற்க இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் – திருவா:23 4/2
மேல்


என்பவர் (1)

என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன் – திருவா:6 16/1
மேல்


என்பாய் (2)

வினையிலே கிடந்தேனை புகுந்து நின்று போது நான் வினை_கேடன் என்பாய் போல – திருவா:5 22/1
பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாய் இரா_பகல் நாம் – திருவா:7 2/1
மேல்


என்பார் (4)

அருளாது ஒழிந்தால் அடியேனை அஞ்சல் என்பார் ஆர் இங்கு – திருவா:21 8/1
தரிப்பார் பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா என்பார் அவர் முன்னே – திருவா:21 9/3
என்பார் ஆர் ஒருவர் தாழ்ந்து – திருவா:47 2/4
ஆஆ என்னாவிடில் என்னை அஞ்சேல் என்பார் ஆரோ-தான் – திருவா:50 6/2
மேல்


என்பார்கட்கு (1)

என்னானை என் அப்பன் என்பார்கட்கு இன் அமுதை – திருவா:8 19/5
மேல்


என்பினையும் (1)

ஊனையும் என்பினையும் உருக்காநின்ற ஒண்மையனே – திருவா:6 21/4
மேல்


என்பு (9)

உலையா அன்பு என்பு உருக ஓலமிட்டு – திருவா:3/150
என்பு நைந்து உருகி நெக்குநெக்கு ஏங்கி – திருவா:4/80
ஆடுகின்றிலை கூத்து உடையான் கழற்கு அன்பு இலை என்பு உருகி – திருவா:5 31/1
மொய்-பால் நரம்பு கயிறு ஆக மூளை என்பு தோல் போர்த்த – திருவா:25 2/1
என்பு எலாம் உருக நோக்கி அம்பலத்து ஆடுகின்ற – திருவா:35 3/2
பரவிய அன்பரை என்பு உருக்கும் பரம் பாண்டியனார் – திருவா:36 9/2
என்பு எலாம் உருக்கி எளியை ஆய் ஆண்ட ஈசனே மாசு_இலா மணியே – திருவா:37 10/2
இரும்பு தரு மனத்தேனை ஈர்த்துஈர்த்து என் என்பு உருக்கி – திருவா:38 1/1
என்பு உள் உருக்கி இரு வினையை ஈடு அழித்து – திருவா:40 3/1
மேல்


என்பே (1)

என்பே உருக நின் அருள் அளித்து உன் இணை மலர் அடி காட்டி – திருவா:44 3/1
மேல்


என்பேன் (2)

நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கி கண்டும் நாதனே நான் உனக்கு ஓர் அன்பன் என்பேன்
ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டுகொண்டாய் அடியார்-தாம் இல்லையே அன்றி மற்று ஓர் – திருவா:5 23/2,3
உன்னால் ஒன்றும் குறைவு இல்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன்
பல் நாள் உன்னை பணிந்து ஏத்தும் பழைய அடியாரொடும் கூடாது – திருவா:50 2/2,3
மேல்


என்ற (4)

ஒன்று உண்டு இல்லை என்ற அறிவு ஒளித்தும் – திருவா:3/139
வண்ண பணித்து என்னை வா என்ற வான் கருணை – திருவா:10 4/3
பிரமன் அரி என்ற இருவரும் தம் பேதைமையால் – திருவா:15 12/1
நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆஆ என்ற நீர்மை எல்லாம் – திருவா:27 5/3
மேல்


என்றபோது (1)

புணர்ப்பது அன்று இது என்றபோது நின்னொடு என்னொடு என் இது ஆம் – திருவா:5 71/2
மேல்


என்றலும் (1)

நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே – திருவா:7 6/2
மேல்


என்றவர் (1)

பற்று-மின் என்றவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் – திருவா:3/145
மேல்


என்றவர்கள் (1)

பரமம் யாம் பரமம் என்றவர்கள் பதைப்பு ஒடுங்க – திருவா:15 12/2
மேல்


என்றால் (2)

நான் நின் அடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு – திருவா:5 58/3
அணி ஆர் பாதம் கொடுத்தி அதுவும் அரிது என்றால்
திணி ஆர் மூங்கில் அனையேன் வினையை பொடி ஆக்கி – திருவா:5 89/2,3
மேல்


என்றிட்டு (1)

ஓடும் கவந்தியுமே உறவு என்றிட்டு உள் கசிந்து – திருவா:40 1/1
மேல்


என்று (136)

ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று – திருவா:1/85
ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று
போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் கெட்டு மெய் ஆனார் – திருவா:1/85,86
அல்லல்_பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று
சொல்லற்கு அரியானை சொல்லி திருவடி கீழ் – திருவா:1/91,92
நாத நாத என்று அழுது அரற்றி – திருவா:2/136
பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம_நாடக என்று
இதம் சலிப்பு எய்தநின்று ஏங்கினர் ஏங்கவும் – திருவா:2/138,139
இ தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு – திருவா:3/131
ஊழி முதல்வ சயசய என்று
வழுத்தியும் காணா மலர் அடி_இணைகள் – திருவா:4/8,9
சகம் பேய் என்று தம்மை சிரிப்ப – திருவா:4/68
சிறுமை என்று இகழாதே திருவடி இணையை – திருவா:4/77
நன் புலன் ஒன்றி நாத என்று அரற்றி – திருவா:4/82
அஞ்சேல் என்று இங்கு அருளாய் போற்றி – திருவா:4/172
ஆவ எந்தாய் என்று அவிதா இடும் நம்மவர்-அவரே – திருவா:5 4/2
மானே உன் அருள் பெறும் நாள் என்று என்றே வருந்துவனே – திருவா:5 12/4
கோன் ஆகி யான் எனது என்று அவரவரை கூத்தாட்டுவான் – திருவா:5 15/3
இனையன் நான் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை ஆட்கொண்டு எம்பிரான் ஆனாய்க்கு இரும்பின் பாவை – திருவா:5 22/2
பேசின் தாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை பெருமானே என்று என்றே பேசிப்பேசி – திருவா:5 24/1
பூசின் தாம் திருநீறே நிறைய பூசி போற்றி எம்பெருமானே என்று பின்றா – திருவா:5 24/2
வண்ணம்-தான் சேயது அன்று வெளிதே அன்று அநேகன் ஏகன் அணு அணுவில் இறந்தாய் என்று அங்கு – திருவா:5 25/1
இனையன் பாவனை இரும்பு கல் மனம் செவி இன்னது என்று அறியேனே – திருவா:5 37/4
ஏனை யாவரும் எய்திடலுற்று மற்று இன்னது என்று அறியாத – திருவா:5 38/1
வருக என்று பணித்தனை வான் உளோர்க்கு – திருவா:5 41/3
உண்டு ஓர் ஒள் பொருள் என்று உணர்வார்க்கு எலாம் – திருவா:5 42/1
பெண்டிர் ஆண் அலி என்று அறி ஒண்கிலை – திருவா:5 42/2
வருக என்று என்னை நின்-பால் வாங்கிடவேண்டும் போற்றி – திருவா:5 68/3
ஆண்டுகொண்டு நாயினேனை ஆவ என்று அருளு நீ – திருவா:5 74/2
எய்தல் ஆவது என்று நின்னை எம்பிரான் இ வஞ்சனேற்கு – திருவா:5 77/1
பைதல் ஆவது என்று பாதுகாத்து இரங்கு பாவியேற்கு – திருவா:5 77/3
விச்சு கேடு பொய்க்கு ஆகாது என்று இங்கு எனை வைத்தாய் – திருவா:5 81/1
பூசப்பட்டேன் பூதலரால் உன் அடியான் என்று
ஏசப்பட்டேன் இனி படுகின்றது அமையாதால் – திருவா:5 82/2,3
கை இலங்கு பொன் கிண்ணம் என்று அலால் அரியை என்று உனை கருதுகின்றேன் – திருவா:5 92/2
கை இலங்கு பொன் கிண்ணம் என்று அலால் அரியை என்று உனை கருதுகின்றேன் – திருவா:5 92/2
பொருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் போத என்று எனை புரிந்து நோக்கவும் – திருவா:5 93/1
தீர்க்கின்ற ஆறு என் பிழையை நின் சீர் அருள் என்-கொல் என்று
வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ – திருவா:6 8/1,2
தேடிற்றிலேன் சிவன் எ இடத்தான் எவர் கண்டனர் என்று
ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள் உருகேன் நின்று உழைத்தனனே – திருவா:6 45/3,4
சீர் அடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே – திருவா:6 48/4
சிரிப்பிப்பின் சீறும் பிழைப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று
விரப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெம் கரியின் – திருவா:6 49/1,2
எரி பிச்சன் என்னையும் ஆளுடை பிச்சன் என்று ஏசுவனே – திருவா:6 49/4
அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்று அள்ளூறி – திருவா:7 3/2
போல் அறிவோம் என்று உள்ள பொக்கங்களே பேசும் – திருவா:7 5/2
சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று
ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய் காண் – திருவா:7 5/6,7
என்னானை என் அரையன் இன் அமுது என்று எல்லாமும் – திருவா:7 7/5
ஓர் ஒரு கால் எம்பெருமான் என்று என்றே நம் பெருமான் – திருவா:7 15/1
உன் கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று
அங்கு அ பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் – திருவா:7 19/1,2
நேசம் உடைய அடியவர்கள் நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தி – திருவா:9 4/2
தோள் திருமுண்டம் துதைந்து இலங்க சோத்தம் பிரான் என்று சொல்லிச்சொல்லி – திருவா:9 8/2
அ தேவர் தேவர் அவர் தேவர் என்று இங்ஙன் – திருவா:10 5/1
மரணம் பிறப்பு என்று இவை இரண்டின் மயக்கு அறுத்த – திருவா:10 9/3
ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா என்று அவன்-தன் – திருவா:10 17/3
பூ மேல் அயனோடு மாலும் புகல் அரிது என்று
ஏமாறி நிற்க அடியேன் இறுமாக்க – திருவா:10 20/1,2
வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டுகொண்டான் – திருவா:11 7/2
தென்னாதென்னா என்று தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 9/4
தென்னாதென்னா என்று தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 19/4
நம்பனையும் தேவன் என்று நண்ணும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 17/2
எம்பெருமான் ஈசா என்று ஏத்தின காண் சாழலோ – திருவா:12 17/4
அச்சு முறிந்தது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 3/2
சாவாது இருந்தான் என்று உந்தீ பற – திருவா:14 6/2
சதுர்முகன் தாதை என்று உந்தீ பற – திருவா:14 6/3
கையை தறித்தான் என்று உந்தீ பற – திருவா:14 7/2
கலங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீ பற – திருவா:14 7/3
மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீ பற – திருவா:14 15/3
மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தீ பற – திருவா:14 16/3
ஒல்லை அரிந்தது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 18/2
உகிரால் அரிந்தது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 18/3
இருபதும் இற்றது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 19/3
ஆகாசம் காவல் என்று உந்தீ பற – திருவா:14 20/2
அதற்கு அப்பாலும் காவல் என்று உந்தீ பற – திருவா:14 20/3
ஆணோ அலியோ அரிவையோ என்று இருவர் – திருவா:16 5/1
எம் தமர் ஆம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டருளும் – திருவா:18 10/3
எம் பெருமான் தேவர் பிரான் என்று – திருவா:19 1/4
சிவன் உய்ய கொள்கின்ற ஆறு என்று நோக்கி திருப்பெருந்துறை உறைவாய் திருமால் ஆம் – திருவா:20 10/2
என் என்று அருள் இவர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் – திருவா:21 2/3
கெழு முதலே அருள் தந்து இருக்க இரங்கும்-கொல்லோ என்று
அழும்-அதுவே அன்றி மற்று என் செய்கேன் பொன்னம்பலத்து அரைசே – திருவா:21 4/3,4
அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி – திருவா:21 5/1
ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் – திருவா:21 6/1
மருங்கே சார்ந்து வர எங்கள் வாழ்வே வா என்று அருளாயே – திருவா:21 7/4
மருள் ஆர் மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் – திருவா:21 8/3
நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று உன் நாமம் பிதற்றி நயன நீர் – திருவா:21 10/1
ஆட்டு தேவர்-தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் – திருவா:23 5/1
இறக்கிலேன் உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் – திருவா:23 6/3
நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடி பணியா – திருவா:23 7/2
கோது மாட்டி நின் குரை கழல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் தொண்டரில் கூட்டாய் – திருவா:23 8/2
யாது செய்வது என்று இருந்தனன் மருந்தே அடியனேன் இடர்ப்படுவதும் இனிதோ – திருவா:23 8/3
அளித்து வந்து எனக்கு ஆவ என்று அருளி அச்சம் தீர்த்த நின் அருள் பெரும் கடலில் – திருவா:23 10/1
இருளை துரந்திட்டு இங்கே வா என்று அங்கே கூவும் – திருவா:25 1/3
எய்யாது என்-தன் தலை மேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று
ஐயா என்-தன் வாயால் அரற்றி அழல் சேர் மெழுகு ஒப்ப – திருவா:25 8/2,3
வைப்பு மாடு என்று மாணிக்கத்து ஒளி என்று மனத்திடை உருகாதே – திருவா:26 1/1
வைப்பு மாடு என்று மாணிக்கத்து ஒளி என்று மனத்திடை உருகாதே – திருவா:26 1/1
ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல்வேன்-தனை என் அடியான் என்று
பாதி மாதொடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற – திருவா:26 2/2,3
பித்தன் என்று எனை உலகவர் பகர்வது ஓர் காரணம்-இது கேளீர் – திருவா:26 4/1
சேற்றில் அழுந்தா சிந்தைசெய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி – திருவா:27 2/2
பார்ப்பானே எம் பரமா என்று பாடிப்பாடி பணிந்து பாத – திருவா:27 10/3
வார் கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 1/4
வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 3/4
வல்லையாய் வளர்ந்தாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 4/4
எண்ணமே உடல் வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்-கணே வைத்து – திருவா:28 5/3
மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 5/4
வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே – திருவா:28 6/4
மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 7/4
வந்து உய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே – திருவா:28 8/4
மா உரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 9/4
மழ விடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 10/4
ஆதியே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே – திருவா:29 1/4
அருத்தமே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே – திருவா:29 2/4
அம் கணா அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே – திருவா:29 3/4
அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே – திருவா:29 4/4
அடிகளே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே – திருவா:29 5/4
அப்பனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே – திருவா:29 6/4
ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே – திருவா:29 7/4
அத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே – திருவா:29 8/4
அருளனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே – திருவா:29 9/4
பொருந்த வா கயிலை புகு நெறி இது காண் போதராய் என்று அருளாயே – திருவா:29 10/4
பிறவி-தனை அற மாற்றி பிணி மூப்பு என்று இவை இரண்டும் – திருவா:31 6/1
மருள் ஆர் மனத்து ஓர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு எனை கண்டார் – திருவா:32 3/3
ஆவி யாக்கை யான் எனது என்று யாதும் இன்றி அறுதலே – திருவா:32 5/4
உடையாய் நீயே அருளிதி என்று உணர்த்தாது ஒழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன் – திருவா:32 7/3
தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாய் என்று உன் தமர் எல்லாம் – திருவா:32 9/1
பிழைத்தால் பொறுக்க வேண்டாவோ பிறை சேர் சடையாய் முறையோ என்று
அழைத்தால் அருளாது ஒழிவதே அம்மானே உன் அடியேற்கே – திருவா:33 1/3,4
அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்று இருந்தேன் – திருவா:33 2/1
கொடி ஏர் இடையாள் கூறா எம் கோவே ஆஆ என்று அருளி – திருவா:33 2/2
ஆர் தமரும் இன்றியே அழுந்துவேற்கு ஆஆ என்று
ஓதம் மலி நஞ்சு உண்ட உடையானே அடியேற்கு உன் – திருவா:38 3/2,3
அஞ்சேல் என்று ஆண்ட ஆறு அன்றே அம்பலத்து அமுதே – திருவா:38 6/4
தெருவு-தொறும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்று ஏத்தி – திருவா:38 9/2
மாய வாழ்க்கையை மெய் என்று எண்ணி மதித்திடா வகை நல்கினான் – திருவா:42 5/1
காயத்துள் அமுது ஊறஊற நீ கண்டு கொள் என்று காட்டிய – திருவா:42 5/3
அறவை என்று அடியார்கள்-தங்கள் அருள்_குழாம் புகவிட்டு நல் – திருவா:42 7/2
வம்பனாய் திரிவேனை வா என்று வல் வினை பகை மாய்த்திடும் – திருவா:42 9/1
தரியேன் நாயேன் இன்னது என்று அறியேன் சங்கரா கருணையினால் – திருவா:44 2/2
பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள் என்று உன் பெய்_கழல் அடி காட்டி – திருவா:44 2/3
முத்து_அனையானே மணி_அனையானே முதல்வனே முறையோ என்று
எத்தனையானும் யான் தொடர்ந்து உன்னை இனி பிரிந்து ஆற்றேனே – திருவா:44 4/3,4
ஆற்றுவன் ஆக உடையவனே எனை ஆவ என்று அருளாயே – திருவா:44 6/4
பெருந்துறையே என்று பிறப்பு அறுத்தேன் நல்ல – திருவா:48 7/3
தாயே என்று உன் தாள் அடைந்தேன் தயா நீ என்-பால் இல்லையே – திருவா:50 5/3
பொய் எல்லாம் மெய் என்று புணர் முலையார் போகத்தே – திருவா:51 3/1
உய்ஞ்சேன் நான் உடையானே அடியேனை வருக என்று
அஞ்சேல் என்று அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 5/3,4
அஞ்சேல் என்று அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 5/4
வெந்து விழும் உடல் பிறவி மெய் என்று வினை பெருக்கி – திருவா:51 6/1
மேல்


என்று-கொல் (1)

காலமே உனை என்று-கொல் காண்பதே – திருவா:5 43/4
மேல்


என்று-கொல்லோ (10)

புடைபட்டு இருப்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 1/4
போற்றி புகழ்வது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 2/4
பூண்டு கிடப்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 3/4
புல்லி புணர்வது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 4/4
புகழப்பெறுவது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 5/4
புரிந்து நிற்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 6/4
புனையப்பெறுவது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 7/4
புக்குநிற்பது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 8/4
போது ஆய்ந்து அணைவது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 9/4
பூ போது அணைவது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 10/4
மேல்


என்றும் (6)

போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று – திருவா:5 45/1
அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அறிதற்கு அரிதாம் – திருவா:6 22/3
என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமே ஆண்டுகொண்டான் – திருவா:15 2/1
அன்பு ஆண்டு மீளா அருள்புரிவான் நாடு என்றும்
தென் பாண்டி நாடே தெளி – திருவா:19 2/3,4
பெரியானை நெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும்
பிரியானை வாயார பேசு – திருவா:48 6/3,4
என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராவமுது எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 2/7
மேல்


என்றும்என்றும் (1)

பூண்டுகொண்டு அடியனேனும் போற்றி போற்றி என்றும்என்றும்
மாண்டுமாண்டு வந்துவந்து மன்ன நின் வணங்கவே – திருவா:5 74/3,4
மேல்


என்றுஎன்று (10)

மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்றுஎன்று
எனை பல கோடி எனை பல பிறவும் – திருவா:3/26,27
இனி என்னே உய்யும் ஆறு என்றுஎன்று எண்ணி அஞ்சு_எழுத்தின் புணை பிடித்து கிடக்கின்றேனை – திருவா:5 27/3
பழைதரு மா பரன் என்றுஎன்று அறைவன் பழிப்பினையே – திருவா:6 46/4
இரங்கும் நமக்கு அம்பல கூத்தன் என்றுஎன்று ஏமாந்திருப்பேனை – திருவா:21 7/1
பிரிந்து போந்து பெரு மா நிலத்தில் அரு மால் உற்றேன் என்றுஎன்று
சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள் நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பு ஆய் – திருவா:27 6/2,3
ஏது ஆம் மணியே என்றுஎன்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழில் ஆர் பாத – திருவா:27 9/3
இருந்தவாறு எண்ணி ஏசறா நினைந்திட்டு என்னுடை எம்பிரான் என்றுஎன்று
அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலை கடல்-அதன் உளே நின்று – திருவா:29 10/2,3
கோனே கூவிக்கொள்ளும் நாள் என்றுஎன்று உன்னை கூறுவதே – திருவா:33 4/4
எழில்கொள் சோதி எம் ஈசன் எம்பிரான் என்னுடை அப்பன் என்றுஎன்று
தொழுத கையினர் ஆகி தூ மலர் கண்கள் நீர் மல்கு தொண்டர்க்கு – திருவா:42 8/2,3
பிரியேன் என்றுஎன்று அருளிய அருளும் பொய்யோ எங்கள் பெருமானே – திருவா:44 2/4
மேல்


என்றே (11)

மூவர் என்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண் ஆண்டு மண் மேல் – திருவா:5 4/3
தேவர் என்றே இறுமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே – திருவா:5 4/4
மானே உன் அருள் பெறும் நாள் என்று என்றே வருந்துவனே – திருவா:5 12/4
பேசின் தாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை பெருமானே என்று என்றே பேசிப்பேசி – திருவா:5 24/1
சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய் – திருவா:7 7/3
ஓர் ஒரு கால் எம்பெருமான் என்று என்றே நம் பெருமான் – திருவா:7 15/1
உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியோர் உலகம் எலாம் உரல் போதாது என்றே
கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே – திருவா:9 6/1,2
கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே
நலக்க அடியோமை ஆண்டுகொண்டு நாள்_மலர் பாதங்கள் சூட தந்த – திருவா:9 6/2,3
வானவர் கோன் என்றே உந்தீ பற – திருவா:14 9/3
பல்கால் உன்னை பாவித்து பரவி பொன்னம்பலம் என்றே
ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இரங்கி அருளாய் என்னை உடையானே – திருவா:21 10/3,4
குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணம் ஆம் என்றே நீ கொண்டால் – திருவா:33 3/3
மேல்


என்றோ (2)

கோனே அருளும் காலம்-தான் கொடியேற்கு என்றோ கூடுவதே – திருவா:32 10/4
கோலம் காட்டி ஆண்டானை கொடியேன் என்றோ கூடுவதே – திருவா:50 3/4
மேல்


என்ன (27)

மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மன நினைவில் – திருவா:5 3/2
தேவர் என்றே இறுமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே – திருவா:5 4/4
அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்ன இ பரிசே – திருவா:5 9/3
அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்ன இ பரிசே – திருவா:5 9/3
கண்டும் கண்டிலேன் என்ன கண் மாயமே – திருவா:5 42/4
வணங்கி யாம் விசேடங்கள் என்ன வந்து நின்று அருளுதற்கு – திருவா:5 75/3
விருப்பும் உண்டு நின்-கண் என்-கண் என்பது என்ன விச்சையே – திருவா:5 80/4
பாணே பேசி என்-தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி – திருவா:5 84/2
வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினை-தான் வந்து அடர்வனவே – திருவா:6 37/4
வாழி ஈது என்ன உறக்கமோ வாய் திறவாய் – திருவா:7 8/5
என்ன குறையும் இலோம் ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 9/8
மொய் ஆர் தடம் பொய்கை புக்கு முகேர் என்ன
கையால் குடைந்துகுடைந்து உன் கழல் பாடி – திருவா:7 11/1,2
என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் – திருவா:7 16/2
என்ன சிலை குலவி நம்-தம்மை ஆள் உடையாள்-தன்னில் – திருவா:7 16/5
என்ன பொழியாய் மழை ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 16/8
கல் நார் உரித்து என்ன என்னையும் தன் கருணையினால் – திருவா:11 9/1
நங்காய் இது என்ன தவம் நரம்போடு எலும்பு அணிந்து – திருவா:12 11/1
என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் – திருவா:17 6/4
ஏதிலார் தூண் என்ன மேல் விளங்கி ஏர் காட்டும் – திருவா:19 10/3
குணங்கள்-தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குறுகினேற்கு இனி என்ன குறையே – திருவா:22 4/4
ஆஆ என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே – திருவா:25 3/4
அளியேன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே – திருவா:25 5/4
அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே – திருவா:25 10/4
விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியன் தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் – திருவா:29 4/2
திரு உரு அன்றி மற்று ஓர் தேவர் எ தேவர் என்ன
அருவராதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாறே – திருவா:35 2/3,4
மண் ஆர்ந்த பிறப்பு அறுத்திட்டு ஆள்வாய் நீ வா என்ன
கண்ணார உய்ந்த ஆறு அன்றே உன் கழல் கண்டே – திருவா:38 2/3,4
யாம் ஆர் எமது ஆர் பாசம் ஆர் என்ன மாயம் இவை போக – திருவா:45 3/2
மேல்


என்னதோ (1)

ஆய கடவேன் நானோ-தான் என்னதோ இங்கு அதிகாரம் – திருவா:33 8/3
மேல்


என்னப்பட்டு (1)

ஆஆ என்னப்பட்டு அன்பு ஆய் ஆட்பட்டீர் வந்து ஒருப்படு-மின் – திருவா:45 1/3
மேல்


என்னா (1)

தென்னா என்னா முன்னம் தீ சேர் மெழுகு ஒப்பாய் – திருவா:7 7/4
மேல்


என்னாதே (2)

வல் நெஞ்ச கள்வன் மன வலியன் என்னாதே
கல் நெஞ்சு உருக்கி கருணையினால் ஆண்டுகொண்ட – திருவா:10 11/1,2
கள்வன் கடியன் கலதி இவன் என்னாதே
வள்ளல் வரவர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே – திருவா:10 19/1,2
மேல்


என்னாரோ (3)

உன் நின்று இவன் ஆர் என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே – திருவா:21 2/4
சகம்-தான் அறிய முறையிட்டால் தக்க ஆறு அன்று என்னாரோ
மகம்-தான் செய்து வழி வந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன் – திருவா:21 3/2,3
சாவார் எல்லாம் என் அளவோ தக்க ஆறு அன்று என்னாரோ
தேவே தில்லை நடம் ஆடீ திகைத்தேன் இனி-தான் தேற்றாயே – திருவா:50 6/3,4
மேல்


என்னால் (1)

என்னால் அறியா பதம் தந்தாய் யான் அது அறியாதே கெட்டேன் – திருவா:50 2/1
மேல்


என்னாவிடில் (2)

என் என்று அருள் இவர நின்று போந்திடு என்னாவிடில் அடியார் – திருவா:21 2/3
ஆஆ என்னாவிடில் என்னை அஞ்சேல் என்பார் ஆரோ-தான் – திருவா:50 6/2
மேல்


என்னானை (2)

என்னானை என் அரையன் இன் அமுது என்று எல்லாமும் – திருவா:7 7/5
என்னானை என் அப்பன் என்பார்கட்கு இன் அமுதை – திருவா:8 19/5
மேல்


என்னில் (2)

என்னையும் இருப்பது ஆக்கினன் என்னில்
கருணை வான் தேன் கலக்க – திருவா:3/179,180
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில் அதுவும் உன்-தன் விருப்பு அன்றே – திருவா:33 6/4
மேல்


என்னின் (3)

இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றி வை என்னின் அல்லால் – திருவா:6 18/1
அரைசே அறியா சிறியேன் பிழைக்கு அஞ்சல் என்னின் அல்லால் – திருவா:6 37/1
ஆர் அடியான் என்னின் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசின் – திருவா:6 48/3
மேல்


என்னுடை (7)

என்னுடை இருளை ஏற துரந்தும் – திருவா:2/6
என்னுடை ஆர் அமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு – திருவா:9 13/2
ஈறு_இலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே என்னுடை அன்பே – திருவா:22 1/4
முன்னை என்னுடை வல் வினை போயிட முக்கண்-அது உடை எந்தை – திருவா:26 3/1
இருந்தவாறு எண்ணி ஏசறா நினைந்திட்டு என்னுடை எம்பிரான் என்றுஎன்று – திருவா:29 10/2
எழில்கொள் சோதி எம் ஈசன் எம்பிரான் என்னுடை அப்பன் என்றுஎன்று – திருவா:42 8/2
என்னுடை நாயகன் ஆகிய ஈசன் எதிர்ப்படும் ஆயிடிலே – திருவா:49 3/8
மேல்


என்னுடைய (4)

மயல் மாண்டு மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய
செயல் மாண்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ – திருவா:11 11/3,4
எந்தை எம் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய
பந்தம் அறுத்து என்னை ஆண்டுகொண்ட பாண்டி பிரான் – திருவா:13 2/1,2
குணக்குன்று வந்து என்னை ஆண்டலுமே என்னுடைய
கணக்கு அற்றவா பாடி தோள்_நோக்கம் ஆடாமோ – திருவா:15 15/3,4
சீர் ஆர் பெருந்துறையான் என்னுடைய சிந்தையே – திருவா:47 11/3
மேல்


என்னும் (42)

அறம் பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி – திருவா:1/52
ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க – திருவா:3/43
கல்வி என்னும் பல் கடல் பிழைத்தும் – திருவா:4/38
செல்வம் என்னும் அல்லலில் பிழைத்தும் – திருவா:4/39
நல்குரவு என்னும் தொல் விடம் பிழைத்தும் – திருவா:4/40
சுற்றம் என்னும் தொல் பசு குழாங்கள் – திருவா:4/48
மிண்டிய மாயா_வாதம் என்னும்
சண்டமாருதம் சுழித்து அடித்து ஆஅர்த்து – திருவா:4/54,55
பொய்-தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி என்னும்
கை-தான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே – திருவா:5 1/3,4
இரந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பர் உள்ளம் – திருவா:5 6/2
கனியின் நேர் துவர் வாயார் என்னும் காலால் கலக்குண்டு காம வான் சுறவின் வாய் பட்டு – திருவா:5 27/2
கலை தலையாய் கருணாகரனே கயிலாயம் என்னும்
மலை தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்_முதலே – திருவா:6 40/3,4
முழுது அயில் வேல் கண்ணியர் என்னும் மூரி தழல் முழுகும் – திருவா:6 44/1
வையகம் எல்லாம் உரல்-அது ஆக மா மேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி – திருவா:9 9/1
வைத்த நிதி பெண்டிர் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும்
பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் – திருவா:10 6/1,2
பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும்
சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த – திருவா:10 6/2,3
கறங்கு ஓலை போல்வது ஓர் காய பிறப்போடு இறப்பு என்னும்
அறம் பாவம் ஒன்று இரண்டு அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆண்டுகொண்டான் – திருவா:11 8/1,2
நாத பறையினர் அன்னே என்னும்
நாத பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் – திருவா:17 1/2,3
நாதர் இ நாதனார் அன்னே என்னும் – திருவா:17 1/4
உள் நின்று உருக்குவர் அன்னே என்னும்
உள் நின்று உருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்த – திருவா:17 2/2,3
கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 2/4
சித்தத்து இருப்பரால் அன்னே என்னும்
சித்தத்து இருப்பவர் தென்னன் பெருந்துறை – திருவா:17 3/2,3
அத்தர் ஆனந்தரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 3/4
வேடம் இருந்த ஆறு அன்னே என்னும்
வேடம் இருந்த ஆறு கண்டுகண்டு என் உள்ளம் – திருவா:17 4/2,3
வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் – திருவா:17 4/4
பாண்டி நல் நாடரால் அன்னே என்னும்
பாண்டி நல் நாடர் பரந்து எழு சிந்தையை – திருவா:17 5/2,3
ஆண்டு அன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 5/4
மன்னுவது என் நெஞ்சில் அன்னே என்னும்
மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் – திருவா:17 6/2,3
என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் – திருவா:17 6/4
பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும்
பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய் பரி மேற்கொண்டு என் – திருவா:17 7/2,3
உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 7/4
ஆள் எம்மை ஆள்வரால் அன்னே என்னும்
ஆள் எம்மை ஆளும் அடிகளார்-தம் கையில் – திருவா:17 8/2,3
தாளம் இருந்த ஆறு அன்னே என்னும் – திருவா:17 8/4
ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும்
ஐயம் புகுந்து அவர் போதலும் என் உள்ளம் – திருவா:17 9/2,3
நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் – திருவா:17 9/4
துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும்
துன்றிய சென்னியின் மத்தம் உன்மத்தமே – திருவா:17 10/2,3
இன்று எனக்கு ஆன ஆறு அன்னே என்னும் – திருவா:17 10/4
கருட கொடியோன் காணமாட்டா கழல் சேவடி என்னும்
பொருளை தந்து இங்கு என்னை ஆண்ட பொல்லா மணியே ஓ – திருவா:25 1/1,2
சாதி குலம் பிறப்பு என்னும் சுழிப்பட்டு தடுமாறும் – திருவா:31 5/1
போய் அறும் இ பிறப்பு என்னும் பகைகள் புகுந்தவருக்கு – திருவா:36 7/2
ஆதம்_இலி யான் பிறப்பு இறப்பு என்னும் அரு நரகில் – திருவா:38 3/1
பிறவி என்னும் இ கடலை நீந்த தன் பேரருள் தந்தருளினான் – திருவா:42 7/1
சாதல் பிறப்பு என்னும் தடம் சுழியில் தடுமாறி – திருவா:51 8/1
மேல்


என்னும்-அது (1)

உலகு அறிய தீ வேட்டான் என்னும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 13/2
மேல்


என்னுள் (4)

முந்தி என்னுள் புகுந்தனன் யாவரும் – திருவா:5 47/3
ஊன் ஆய் உயிர் ஆய் உணர்வு ஆய் என்னுள் கலந்து – திருவா:8 16/1
ஊறி நின்று என்னுள் எழு பரஞ்சோதி உள்ளவா காண வந்தருளாய் – திருவா:22 1/2
ஏறு உடையான் எனை ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடிலே – திருவா:49 2/8
மேல்


என்னுள்ளே (1)

போற்றி என் அமுதே என நினைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து அழைத்து அலறி என்னுள்ளே
ஆற்றுவன் ஆக உடையவனே எனை ஆவ என்று அருளாயே – திருவா:44 6/3,4
மேல்


என்னே (10)

வருந்துவன் அ தமியேன் மற்று என்னே நான் ஆம் ஆறே – திருவா:5 13/4
இனி என்னே உய்யும் ஆறு என்றுஎன்று எண்ணி அஞ்சு_எழுத்தின் புணை பிடித்து கிடக்கின்றேனை – திருவா:5 27/3
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே – திருவா:7 1/7
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே
ஈதே எம் தோழி பரிசு எல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 1/7,8
என்னே துயிலின் பரிசு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 7/8
பார்ப்பது என்னே ஏடி உந்தீ பற – திருவா:14 8/2
வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் – திருவா:17 4/4
நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் – திருவா:17 9/4
ஒப்பு ஆடா சீர் உடையான் ஊர்வது என்னே எப்போதும் – திருவா:19 6/2
படுவேன் படுவது எல்லாம் நான் பட்டால் பின்னை பயன் என்னே
கொடு மா நரகத்து அழுந்தாமே காத்து ஆட்கொள்ளும் குரு மணியே – திருவா:50 4/2,3
மேல்


என்னை (89)

போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில் – திருவா:1/43
ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே – திருவா:1/74
ஏல என்னை ஈங்கு ஒழித்தருளி – திருவா:2/129
கை-தான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே – திருவா:5 1/4
சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டுகொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் – திருவா:5 9/2
நகவே தகும் எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே – திருவா:5 10/4
பள்ளம் தாழ் உறு புனலில் கீழ் மேல் ஆக பதைத்து உருகும் அவர் நிற்க என்னை ஆண்டாய்க்கு – திருவா:5 21/2
இனையன் நான் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை ஆட்கொண்டு எம்பிரான் ஆனாய்க்கு இரும்பின் பாவை – திருவா:5 22/2
மாசு_அற்ற மணி குன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னை நீ ஆட்கொண்ட வண்ணம்-தானே – திருவா:5 24/4
காட்டாதன எல்லாம் காட்டி பின்னும் கேளாதன எல்லாம் கேட்பித்து என்னை
மீட்டேயும் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டான் எம்பெருமான் செய்திட்ட விச்சை-தானே – திருவா:5 28/3,4
கிறி எலாம் மிக கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னை கெடுமாறே – திருவா:5 32/4
உகுவது ஆவதும் எந்தை எம்பிரான் என்னை ஆண்டவன் சுழற்கு அன்பு – திருவா:5 36/2
நாயில் ஆகிய குலத்தினும் கடைப்படும் என்னை நல் நெறி காட்டி – திருவா:5 39/2
நான் நின் அடியேன் நீ என்னை ஆண்டாய் என்றால் அடியேற்கு – திருவா:5 58/3
என்னை நோக்குவார் யாரே என் நான் செய்கேன் எம்பெருமான் – திருவா:5 59/3
கடவுளே போற்றி என்னை கண்டுகொண்டு அருளு போற்றி – திருவா:5 64/1
விட உளே உருக்கி என்னை ஆண்டிடவேண்டும் போற்றி – திருவா:5 64/2
இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி – திருவா:5 66/1
பழித்தனன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி – திருவா:5 66/2
உம்பராய் போற்றி என்னை ஆளுடை ஒருவ போற்றி – திருவா:5 67/4
வருக என்று என்னை நின்-பால் வாங்கிடவேண்டும் போற்றி – திருவா:5 68/3
புணர்ப்பது ஒக்க எந்தை என்னை ஆண்டு பூண நோக்கினாய் – திருவா:5 71/1
மை இலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே வந்து என்னை பணிகொண்ட பின் மழ – திருவா:5 92/1
கல்லை மென் கனி ஆக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பன் ஆக்கினாய் – திருவா:5 94/2
ஏனை நாடரும் தெரி ஒணாத நீ என்னை இன்னிதாய் ஆண்டுகொண்டவா – திருவா:5 95/2
கடையன் ஆயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் – திருவா:5 97/3
சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக்கொள்ளே – திருவா:6 1/4
வாருறு_பூண்_முலையாள்_பங்க என்னை வளர்ப்பவனே – திருவா:6 3/4
மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண் மதி கொழுந்து ஒன்று – திருவா:6 4/2
விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறி வாய் அறுகால் – திருவா:6 5/2
வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெருவ – திருவா:6 8/2
மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அளி தேர் விளரி – திருவா:6 10/2
மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான் உன் மணி மலர் தாள் – திருவா:6 11/1
நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ள யான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு – திருவா:6 12/1
எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என் அப்பனே – திருவா:6 15/4
என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன் – திருவா:6 16/1
இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றி வை என்னின் அல்லால் – திருவா:6 18/1
அழும் அடியாரிடை ஆர்த்துவைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னை
கழு மணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய் நின் புலன் கழலே – திருவா:6 27/3,4
குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்ற சிலை ஆம் – திருவா:6 29/1
அடல் கரி போல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை
விடற்கு அரியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழு தொண்டர்க்கு அல்லால் – திருவா:6 32/1,2
பண்டு தந்தால் போல் பணித்து பணிசெய கூவித்து என்னை
கொண்டு என் எந்தாய் களையாய் களை ஆய குதுகுதுப்பே – திருவா:6 33/3,4
மதுமது போன்று என்னை வாழைப்பழத்தின் மனம் கனிவித்து – திருவா:6 34/3
வீர என்-தன்னை விடுதி கண்டாய் விடின் என்னை மிக்கார் – திருவா:6 48/2
விரப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெம் கரியின் – திருவா:6 49/2
தேசு உடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இரங்கி – திருவா:6 50/3
கோன்-அவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் – திருவா:8 14/5
நான் ஆர் என் உள்ளம் ஆர் ஞானங்கள் ஆர் என்னை யார் அறிவார் – திருவா:10 2/1
வானோர் பிரான் என்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி – திருவா:10 2/2
வண்ண பணித்து என்னை வா என்ற வான் கருணை – திருவா:10 4/3
நன்று ஆக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த – திருவா:10 8/2
தாய் உற்று வந்து என்னை ஆண்டுகொண்ட தன் கருணை – திருவா:10 10/3
தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாம் அறிவார் – திருவா:10 13/2
கோன் என்னை கூட குளிர்ந்து ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 13/4
வெள்ள பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள் – திருவா:10 16/3
பவ_மாயம் காத்து என்னை ஆண்டுகொண்ட பரஞ்சோதி – திருவா:11 4/2
அறம் பாவம் ஒன்று இரண்டு அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆண்டுகொண்டான் – திருவா:11 8/2
பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதுவும் கொண்டு என்னை
ஈசன்-அவன் எ உயிர்க்கும் இயல்பு ஆனான் சாழலோ – திருவா:12 1/3,4
பந்தம் அறுத்து என்னை ஆண்டுகொண்ட பாண்டி பிரான் – திருவா:13 2/2
குறி செய்துகொண்டு என்னை ஆண்டபிரான் குணம் பரவி – திருவா:13 8/2
கல் நார் உரித்து என்னை ஆண்டுகொண்டான் கழல்_இணைகள் – திருவா:13 9/3
நல்-பால் படுத்து என்னை நாடு அறிய தான் இங்ஙன் – திருவா:15 4/3
குணக்குன்று வந்து என்னை ஆண்டலுமே என்னுடைய – திருவா:15 15/3
ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் – திருவா:21 6/1
பொருளா என்னை புகுந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்னம்பல கூத்தா – திருவா:21 8/2
ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இரங்கி அருளாய் என்னை உடையானே – திருவா:21 10/4
மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் ஐந்தின் வழி அடைத்து அமுதே – திருவா:22 1/1
மற்று யாரும் நின் மலர் அடி காணா மன்ன என்னை ஓர் வார்த்தையுள் படுத்து – திருவா:23 2/2
போது சேர் அயன் பொரு கடல் கிடந்தோன் புரந்தராதிகள் நிற்க மற்று என்னை
கோது மாட்டி நின் குரை கழல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் தொண்டரில் கூட்டாய் – திருவா:23 8/1,2
பொருளை தந்து இங்கு என்னை ஆண்ட பொல்லா மணியே ஓ – திருவா:25 1/2
எளிவந்து என்னை ஆண்டுகொண்ட என் ஆர் அமுதே ஓ – திருவா:25 5/3
நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆஆ என்ற நீர்மை எல்லாம் – திருவா:27 5/3
எம்பெருமானே என்னை ஆள்வானே என்னை நீ கூவிக்கொண்டருளே – திருவா:28 2/4
எம்பெருமானே என்னை ஆள்வானே என்னை நீ கூவிக்கொண்டருளே – திருவா:28 2/4
பித்தன் இவன் என என்னை ஆக்குவித்து பேராமே – திருவா:31 7/2
அளவு_இலா ஆனந்தம் அளித்து என்னை ஆண்டானை – திருவா:31 8/3
வேண்டும் அயன் மாற்கு அரியோய் நீ வேண்டி என்னை பணிகொண்டாய் – திருவா:33 6/2
குன்றே அனையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோ – திருவா:33 7/2
திகழா நின்ற திருமேனி காட்டி என்னை பணிகொண்டாய் – திருவா:33 10/2
குழகா கோல மறையோனே கோனே என்னை குழைத்தாயே – திருவா:33 10/4
அப்பன் என்னை வந்து ஆண்டுகொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே – திருவா:41 7/4
ஊசல் ஆட்டும் இ உடல் உயிர் ஆயின இரு வினை அறுத்து என்னை
ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வு_அரியவன் உணர்வு தந்து ஒளி ஆக்கி – திருவா:41 8/1,2
கேதம் கெடுத்து என்னை ஆண்டருளும் கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 9/4
முன்பே என்னை ஆண்டுகொண்ட முனிவா முனிவர் முழு_முதலே – திருவா:44 3/2
பித்து என்னை ஏற்றும் பிறப்பு அறுக்கும் பேச்சு அரிது ஆம் – திருவா:47 6/1
இருந்து என்னை ஆண்டான் இணை_அடியே சிந்தித்து – திருவா:47 10/1
என்னை உடை பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 4/8
என்னை உடை பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 5/8
என்னை முன் ஆளுடை ஈசன் என் அத்தன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 6/8
ஆஆ என்னாவிடில் என்னை அஞ்சேல் என்பார் ஆரோ-தான் – திருவா:50 6/2
மேல்


என்னையும் (14)

என்னையும் இருப்பது ஆக்கினன் என்னில் – திருவா:3/179
என்னையும் ஒருவன் ஆக்கி இரும் கழல் – திருவா:4/129
யாவர் கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டுகொண்டான் யாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் யாதும் அஞ்சோம் – திருவா:5 30/3
எரி பிச்சன் என்னையும் ஆளுடை பிச்சன் என்று ஏசுவனே – திருவா:6 49/4
எ பிறவியும் தேட என்னையும் தன் இன் அருளால் – திருவா:8 12/2
என் அப்பன் என் ஒப்பு_இல் என்னையும் ஆட்கொண்டருளி – திருவா:10 4/2
வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டுகொண்டான் – திருவா:11 7/2
கல் நார் உரித்து என்ன என்னையும் தன் கருணையினால் – திருவா:11 9/1
என் அத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில் பாடி – திருவா:16 7/5
எம் தமர் ஆம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டருளும் – திருவா:18 10/3
என்னையும் ஆண்டுகொண்டு இன் அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 4/4
அச்சன் என்னையும் ஆண்டுகொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே – திருவா:41 9/4
ஓர் உரு ஆய நின் திருவருள் காட்டி என்னையும் உய்யக்கொண்டு அருளே – திருவா:44 1/4
எண்ணம்_இலா அன்பு அருளி எனை ஆண்டிட்டு என்னையும் தன் – திருவா:51 4/2
மேல்


என்னொடு (1)

புணர்ப்பது அன்று இது என்றபோது நின்னொடு என்னொடு என் இது ஆம் – திருவா:5 71/2
மேல்


என (44)

ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே – திருவா:1/35
கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருக என
ஏல என்னை ஈங்கு ஒழித்தருளி – திருவா:2/128,129
சிவன் என யானும் தேறினன் காண்க – திருவா:3/62
ஆண் என தோன்றி அலி என பெயர்ந்து – திருவா:3/134
ஆண் என தோன்றி அலி என பெயர்ந்து – திருவா:3/134
வாள் நுதல் பெண் என ஒளித்தும் சேண்-வயின் – திருவா:3/135
கன்னல் கனி தேர் களிறு என கடைமுறை – திருவா:3/178
கசிவது பெருகி கடல் என மறுகி – திருவா:4/66
கற்றா மனம் என கதறியும் பதறியும் – திருவா:4/73
வெள்ளம் தாழ் விரி சடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே என கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய் – திருவா:5 21/1
வாள் நிலா பொருளே இங்கு ஒர் பார்ப்பு என
பாணனேன் படிற்று ஆக்கையை விட்டு உனை – திருவா:5 44/2,3
பொய்யவனேனை பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக்கொண்ட – திருவா:6 7/1
ஆனை வெம் போரில் குறும் தூறு என புலனால் அலைப்புண்டேனை – திருவா:6 21/1
எறும்பிடை நாங்கூழ் என புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த – திருவா:6 25/1
பூத்து ஆரும் பொய்கை புனல் இதுவே என கருதி – திருவா:15 1/1
உலகு ஏழ் என திசை பத்து என தான் ஒருவனுமே – திருவா:15 5/3
உலகு ஏழ் என திசை பத்து என தான் ஒருவனுமே – திருவா:15 5/3
பூதங்கள்-தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால் போக்கு_இலன் வரவு_இலன் என நினை புலவோர் – திருவா:20 5/1
அது பழ சுவை என அமுது என அறிதற்கு அரிது என எளிது என அமரரும் அறியார் – திருவா:20 7/1
அது பழ சுவை என அமுது என அறிதற்கு அரிது என எளிது என அமரரும் அறியார் – திருவா:20 7/1
அது பழ சுவை என அமுது என அறிதற்கு அரிது என எளிது என அமரரும் அறியார் – திருவா:20 7/1
அது பழ சுவை என அமுது என அறிதற்கு அரிது என எளிது என அமரரும் அறியார் – திருவா:20 7/1
புலையனேனையும் பொருள் என நினைந்து உன் அருள்புரிந்தனை புரிதலும் களித்து – திருவா:23 3/1
பேர் ஆயிரமும் பரவி திரிந்து எம் பெருமான் என ஏத்த – திருவா:25 7/3
இத்தை மெய் என கருதிநின்று இடர் கடல் சுழி-தலை படுவேனை – திருவா:26 7/2
பொருள் என களித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை – திருவா:26 10/2
தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் – திருவா:28 10/3
சாதல்சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனி சரண் சரண் ஆன் என
காதலால் உனை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 6/3,4
பித்தன் இவன் என என்னை ஆக்குவித்து பேராமே – திருவா:31 7/2
நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னி யான் ஆகி நின்றானே – திருவா:34 9/4
மற்றும் ஓர் தெய்வம்-தன்னை உண்டு என நினைந்து எம் பெம்மாற்கு – திருவா:35 1/3
வம்பு என பழுத்து என் குடி முழுது ஆண்டு வாழ்வு_அற வாழ்வித்த மருந்தே – திருவா:37 1/2
நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாயநம என பெற்றேன் – திருவா:38 10/1
தேடும் பொருளும் சிவன் கழலே என தெளிந்து – திருவா:40 1/2
கதிக்கும் பசு_பாசம் ஒன்றும் இலோம் என களித்து இங்கு – திருவா:40 7/3
நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் என எனும் மாயம் – திருவா:41 3/1
பத்தர் சூழ பராபரன் பாரில் வந்து பார்ப்பான் என
சித்தர் சூழ சிவபிரான் தில்லை மூதூர் நடம்செய்வான் – திருவா:42 4/1,2
போற்றி என் அமுதே என நினைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து அழைத்து அலறி என்னுள்ளே – திருவா:44 6/3
காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என
பேணும் அடியார் பிறப்பு அகல காணும் – திருவா:48 6/1,2
உன் அடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தன ஆகாதே – திருவா:49 2/2
கன்றை நினைந்து எழு தாய் என வந்த கணக்கு-அது ஆகாதே – திருவா:49 2/3
நன்று இது தீது என வந்த நடுக்கம் நடந்தன ஆகாதே – திருவா:49 2/5
பெண் அலி ஆண் என நான் என வந்த பிணக்கு அறும் ஆகாதே – திருவா:49 5/5
பெண் அலி ஆண் என நான் என வந்த பிணக்கு அறும் ஆகாதே – திருவா:49 5/5
மேல்


எனக்கு (41)

இன்று எனக்கு எளிவந்து அருளி – திருவா:3/117
இன்று எனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி – திருவா:3/119
தட கையின் நெல்லிக்கனி எனக்கு ஆயினன் – திருவா:3/162
உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்து ஆங்கு எனக்கு
அள்ளூறு ஆக்கை அமைத்தனன் ஒள்ளிய – திருவா:3/176,177
இன்று எனக்கு ஆர் அமுது ஆனாய் போற்றி – திருவா:4/93
வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறு_இல் வானனே – திருவா:5 94/4
உடைய நாதனே போற்றி நின் அலால் பற்று மற்று எனக்கு ஆவது ஒன்று இனி – திருவா:5 97/1
அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே அகம் நெக அள்ளூறு தேன் – திருவா:5 98/1
அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே – திருவா:6 16/4
உற்று அடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே – திருவா:6 23/4
மன துணையே என்-தன் வாழ்_முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பே – திருவா:6 39/3
சரணங்களே சென்று சார்தலுமே தான் எனக்கு
மரணம் பிறப்பு என்று இவை இரண்டின் மயக்கு அறுத்த – திருவா:10 9/2,3
இடபம் உகந்து ஏறிய ஆறு எனக்கு அறிய இயம்பு ஏடீ – திருவா:12 15/2
எம்பெருமான் உண்ட சதிர் எனக்கு அறிய இயம்பு ஏடீ – திருவா:12 19/2
இருந்து அவருக்கு அருளும்-அது எனக்கு அறிய இயம்பு ஏடீ – திருவா:12 20/2
தன் நீறு எனக்கு அருளி தன் கருணை வெள்ளத்து – திருவா:16 3/3
இன்று எனக்கு ஆன ஆறு அன்னே என்னும் – திருவா:17 10/4
இன்று எனக்கு அருளி இருள் கடிந்து உள்ளத்து எழுகின்ற ஞாயிறே போன்று – திருவா:22 7/1
ஆர் உறவு எனக்கு இங்கு யார் அயல் உள்ளார் ஆனந்தம் ஆக்கும் என் சோதி – திருவா:22 8/4
யாது நீ போவது ஒர் வகை எனக்கு அருளாய் வந்து நின் இணை_அடி தந்தே – திருவா:22 9/4
அளித்து வந்து எனக்கு ஆவ என்று அருளி அச்சம் தீர்த்த நின் அருள் பெரும் கடலில் – திருவா:23 10/1
ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி – திருவா:28 3/3
தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் – திருவா:28 10/3
இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ எண் தோள் முக்கண் எம்மானே – திருவா:33 7/3
புகழே பெரிய பதம் எனக்கு புராண நீ தந்தருளாதே – திருவா:33 10/3
கோல்_தேன் எனக்கு என்கோ-குரை கடல்-வாய் அமுது என்கோ – திருவா:34 8/1
எச்சம் அறிவேன் நான் எனக்கு இருக்கின்றதை அறியேன் – திருவா:34 9/1
கரும்பு தரு சுவை எனக்கு காட்டினை உன் கழல்_இணைகள் – திருவா:38 1/2
அருள் எனக்கு இங்கு இடைமருதே இடம் கொண்ட அம்மானே – திருவா:38 9/4
வாரா வழி அருளி வந்து எனக்கு மாறு இன்றி – திருவா:47 7/1
அத்தன் எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 1/4
குறி ஒன்றும் இல்லாத கூத்தன்-தன் கூத்தை எனக்கு
அறியும்வண்ணம் அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 2/3,4
ஐயன் எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 3/4
அண்ணல் எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 4/4
அந்தம் எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 6/4
ஐயன் எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 7/4
ஆதி எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 8/4
அம்மை எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 9/4
அத்தன் எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 10/4
அடிகள் எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 11/4
ஆதி எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 12/4
மேல்


எனக்கும் (2)

கரந்து நில்லா கள்வனே நின்-தன் வார் கழற்கு அன்பு எனக்கும்
நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே – திருவா:5 6/3,4
மெய் கலந்த அன்பர் அன்பு எனக்கும் ஆகவேண்டுமே – திருவா:5 73/4
மேல்


எனக்கே (2)

கள்ளத்து உளேற்கு அருளாய் களியாத களி எனக்கே – திருவா:6 14/4
வானோர்களும் அறியாதது ஓர் வளம் ஈந்தனன் எனக்கே – திருவா:34 2/4
மேல்


எனது (9)

கோன் ஆகி யான் எனது என்று அவரவரை கூத்தாட்டுவான் – திருவா:5 15/3
பேதை குணம் பிறர் உருவம் யான் எனது என் உரை மாய்த்து – திருவா:31 5/3
ஆவி யாக்கை யான் எனது என்று யாதும் இன்றி அறுதலே – திருவா:32 5/4
எனை தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது அன்பின் புரை உருக்கி – திருவா:34 4/2
உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியாவண்ணம் நிறைந்தான் – திருவா:34 6/2
ஆற்றேன் எங்கள் அரனே அரு மருந்தே எனது அரசே – திருவா:34 8/2
அச்சோ எங்கள் அரனே அரு மருந்தே எனது அமுதே – திருவா:34 9/2
தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள்செய்தான் – திருவா:38 10/3
ஆடுவித்து எனது அகம் புகுந்து ஆண்டது ஓர் அற்புதம் அறியேனே – திருவா:41 5/4
மேல்


எனதே (1)

புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று – திருவா:5 60/1
மேல்


எனல் (1)

நான் பாவியன் ஆனால் உனை நல்காய் எனல் ஆமே – திருவா:34 10/4
மேல்


எனவே (2)

மெள்ளெனவே மொய்க்கும் நெய் குடம்-தன்னை எறும்பு எனவே – திருவா:6 24/4
இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டுகொண்டு இங்கு எழுந்தருளும் – திருவா:20 7/2
மேல்


எனின் (3)

மிகுவது ஆவதும் இன்று எனின் மற்று இதற்கு என் செய்கேன் வினையேனே – திருவா:5 36/4
பூதங்கள்-தோறும் நின்றாய் எனின் அல்லால் போக்கு_இலன் வரவு_இலன் என நினை புலவோர் – திருவா:20 5/1
நற்று ஆம் கதி அடைவோம் எனின் கெடுவீர் ஓடி வம்-மின் – திருவா:34 5/2
மேல்


எனினும் (1)

விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழு தொழும்பின் – திருவா:6 2/2
மேல்


எனும் (14)

பெண் ஆண் அலி எனும் பெற்றியன் காண்க – திருவா:3/57
மத்த களிறு எனும் அவாவிடை பிழைத்தும் – திருவா:4/37
உலோகாயதன் எனும் ஒள் திறல் பாம்பின் – திருவா:4/56
கொடிறும் பேதையும் கொண்டது விடாது எனும்
படியே ஆகி நல் இடை_அறா அன்பின் – திருவா:4/63,64
அன்பு எனும் ஆறு கரை-அது புரள – திருவா:4/81
மெய் எனும் மஞ்சள் நிறைய அட்டி மேதகு தென்னன் பெருந்துறையான் – திருவா:9 9/2
சித்தம் எனும் திண் கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த – திருவா:31 7/3
மையல் ஆய் இந்த மண்ணிடை வாழ்வு எனும் ஆழியுள் அகப்பட்டு – திருவா:41 1/1
தையலார் எனும் சுழி-தலை பட்டு நான் தலை தடுமாறாமே – திருவா:41 1/2
நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் என எனும் மாயம் – திருவா:41 3/1
அங்கு இது நன்று இது நன்று எனும் மாயை அடங்கிடும் ஆகாதே – திருவா:49 8/3
ஆசை எலாம் அடியார் அடியோம் எனும் அத்தனை ஆகாதே – திருவா:49 8/4
பையவே கொடு போந்து பாசம் எனும் தாழுருவி – திருவா:51 7/2
பாதி எனும் இரவு உறங்கி பகல் எமக்கே இரை தேடி – திருவா:51 12/1
மேல்


எனை (71)

எனை பல கோடி எனை பல பிறவும் – திருவா:3/27
எனை பல கோடி எனை பல பிறவும் – திருவா:3/27
அவன் எனை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க – திருவா:3/63
தரியேன் நாயேன் தான் எனை செய்தது – திருவா:3/164
ஈண்டியும் இருத்தியும் எனை பல பிழைத்தும் – திருவா:4/27
அதில் பெரு மாயை எனை பல சூழவும் – திருவா:4/58
தகவே எனை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எ புன்மையரை – திருவா:5 10/2
வந்து எனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்த விச்சை மால் அமுத பெரும் கடலே மலையே உன்னை – திருவா:5 26/3
அறிவு இலாத எனை புகுந்து ஆண்டுகொண்டு அறிவதை அருளி மெய்ந்நெறி – திருவா:5 32/1
மாறி நின்று எனை கெட கிடந்தனையை எம் மதி_இலி மட நெஞ்சே – திருவா:5 33/1
கோலமே எனை ஆட்கொண்ட கூத்தனே – திருவா:5 43/2
கொள்ளும்-கில் எனை அன்பரில் கூய் பணி – திருவா:5 46/1
கட்டு அறுத்து எனை ஆண்டு கண் ஆர நீறு – திருவா:5 49/1
அறிவன் ஆக கொண்டோ எனை ஆண்டதும் – திருவா:5 50/2
போற்றி ஓ நமச்சிவாய புறம் எனை போக்கல் கண்டாய் – திருவா:5 62/3
கருப்பு மட்டு வாய் மடுத்து எனை கலந்து போகவும் – திருவா:5 80/2
விச்சு கேடு பொய்க்கு ஆகாது என்று இங்கு எனை வைத்தாய் – திருவா:5 81/1
அடியேன் அல்லேன்-கொல்லோ தான் எனை ஆட்கொண்டிலை-கொல்லோ – திருவா:5 83/1
பொய்யில் இங்கு எனை புகுதவிட்டு நீ போவதோ சொலாய் பொருத்தம் ஆவதே – திருவா:5 92/4
பொருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் போத என்று எனை புரிந்து நோக்கவும் – திருவா:5 93/1
அரத்த மேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்தருளி இங்கு எனை
இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே – திருவா:5 93/3,4
வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே – திருவா:5 98/4
மன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை மாலும் நான்முகத்து ஒருவன் யாரினும் – திருவா:5 99/1
முன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை முழுதும் யாவையும் இறுதி உற்ற நாள் – திருவா:5 99/2
பின்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பெய்_கழல்-கண் அன்பாய் என் நாவினால் – திருவா:5 99/3
பன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை பாவ_நாச நின் சீர்கள் பாடவே – திருவா:5 99/4
கூடவேண்டும் நான் போற்றி இ புழுக்கூடு நீக்கு எனை போற்றி பொய் எலாம் – திருவா:5 100/3
வெறுத்து எனை நீ விட்டிடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி – திருவா:6 6/2
ஒறுத்து எனை ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 6/3
வெருளே எனை விட்டிடுதி கண்டாய் மெய்ம்மையார் விழுங்கும் – திருவா:6 17/2
நனவே எனை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நயந்து நெஞ்சம் – திருவா:11 10/3
கயல் மாண்ட கண்ணி-தன் பங்கன் எனை கலந்து ஆண்டலுமே – திருவா:11 11/1
பாரிடை பாதங்கள் காட்டி பாசம் அறுத்து எனை ஆண்ட – திருவா:18 9/3
ஏற்று உயர் கொடி உடை யாய் எனை உடையாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 1/4
முன் நின்று ஆண்டாய் எனை முன்னம் யானும் அதுவே முயல்வுற்று – திருவா:21 2/1
இணங்கு_இலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே எனை பிறப்பு அறுக்கும் எம் மருந்தே – திருவா:22 4/2
சிலையனே எனை செத்திட பணியாய் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 3/4
என்பர் ஆய் நினைவார் எனை பலர் நிற்க இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் – திருவா:23 4/2
என்பர் ஆய் நினைவார் எனை பலர் நிற்க இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் – திருவா:23 4/2
ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானோர் நிற்க மற்று எனை நயந்து இனிது ஆண்டாய் – திருவா:23 9/1
தொடர்ந்து எனை நலிய துயருறுகின்றேன் சோத்தம் எம் பெருமானே – திருவா:25 4/2
பித்தன் என்று எனை உலகவர் பகர்வது ஓர் காரணம்-இது கேளீர் – திருவா:26 4/1
நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புக பெய்து – திருவா:26 8/1
முப்பாய மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே எனை ஆண்ட – திருவா:27 10/2
ஏதமே பல பேச நீ எனை ஏதிலார் முனம் என் செய்தாய் – திருவா:30 6/2
துயக்கு அறுத்து எனை ஆண்டுகொண்டு நின் தூ மலர் கழல் தந்து எனை – திருவா:30 7/3
துயக்கு அறுத்து எனை ஆண்டுகொண்டு நின் தூ மலர் கழல் தந்து எனை
கயக்கவைத்து அடியார் முனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 7/3,4
சிந்தை-தனை தெளிவித்து சிவம் ஆக்கி எனை ஆண்ட – திருவா:31 1/3
எனை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என் பிறப்பு அறுத்த இணை_இலியை – திருவா:31 2/3
மருள் ஆர் மனத்து ஓர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு எனை கண்டார் – திருவா:32 3/3
வேண்டும் வேண்டும் மெய் அடியாருள்ளே விரும்பி எனை அருளால் – திருவா:32 4/1
உழைத்தால் உறுதி உண்டோ-தான் உமையாள் கணவா எனை ஆள்வாய் – திருவா:33 1/2
எனை நான் என்பது அறியேன் பகல் இரவு ஆவதும் அறியேன் – திருவா:34 3/1
மன_வாசகம் கடந்தான் எனை மத்தோன்மத்தன் ஆக்கி – திருவா:34 3/2
பனவன் எனை செய்த படிறு அறியேன் பரஞ்சுடரே – திருவா:34 3/4
எனை தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது அன்பின் புரை உருக்கி – திருவா:34 4/2
கடைபடாவண்ணம் காத்து எனை ஆண்ட கடவுளே கருணை மா கடலே – திருவா:37 2/3
முடியேன் பிறவேன் எனை தன தாள் முயங்குவித்த – திருவா:40 2/3
அணைந்து வந்து எனை ஆண்டுகொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே – திருவா:41 6/4
அறிவு தந்து எனை ஆண்டுகொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே – திருவா:41 10/4
நங்கைமீர் எனை நோக்கு-மின் நங்கள் நாதன் நம் பணி கொண்டவன் – திருவா:42 3/1
உறவுசெய்து எனை உய்யக்கொண்ட பிரான்-தன் உண்மை பெருக்கம் ஆம் – திருவா:42 7/3
இன்பே அருளி எனை உருக்கி உயிர் உண்கின்ற எம்மானே – திருவா:44 3/3
ஆற்றுவன் ஆக உடையவனே எனை ஆவ என்று அருளாயே – திருவா:44 6/4
ஏறு உடையான் எனை ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடிலே – திருவா:49 2/8
எண்_இலி ஆகிய சித்திகள் வந்து எனை எய்துவது ஆகாதே – திருவா:49 5/7
ஈறு அறியா மறையோன் எனை ஆள எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 8/8
சித்த மலம் அறுவித்து சிவம் ஆக்கி எனை ஆண்ட – திருவா:51 1/3
எண்ணம்_இலா அன்பு அருளி எனை ஆண்டிட்டு என்னையும் தன் – திருவா:51 4/2
பந்தம் அறுத்து எனை ஆண்டு பரிசு அற என் துரிசும் அறுத்து – திருவா:51 6/3
சாதி குலம் பிறப்பு அறுத்து சகம் அறிய எனை ஆண்ட – திருவா:51 12/3
மேல்


எனைத்து (2)

எனைத்து எனைத்து அது எ புறத்தது எந்தை பாதம் எய்தவே – திருவா:5 76/4
எனைத்து எனைத்து அது எ புறத்தது எந்தை பாதம் எய்தவே – திருவா:5 76/4

மேல்