உ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உகந்த 3
உகந்தான் 1
உகந்தானே 2
உகந்திலனேல் 1
உகந்து 10
உகப்பன் 1
உகப்பு 1
உகிர் 1
உகிரால் 1
உகு 1
உகுவது 1
உகைத்தலும் 1
உங்கள் 1
உங்களை 1
உச்சத்தார் 1
உச்சி 1
உட்புகுந்தான் 1
உட்பொருளை 2
உடம்பின் 1
உடம்பு 1
உடல் 14
உடல்-தன்னை 1
உடல்-இது 1
உடலம் 1
உடலம்-இது 1
உடலும் 2
உடலை 3
உடன் 9
உடன்சென்ற 1
உடனே 1
உடுத்து 4
உடை 31
உடைத்து 1
உடைத்தே 1
உடைந்து 2
உடைமை 1
உடைய 16
உடையது 1
உடையவனே 2
உடையனோ 1
உடையாய் 24
உடையாயொடு 1
உடையார் 2
உடையாள் 4
உடையாள்-தன்னில் 1
உடையான் 14
உடையான்-தனை 1
உடையானுக்கே 1
உடையானே 15
உடையானை 1
உடையீர் 2
உண் 6
உண்கின்ற 1
உண்ட 6
உண்டது 1
உண்டருளும் 1
உண்டல் 1
உண்டவா 1
உண்டன 1
உண்டாகவே 1
உண்டாகி 1
உண்டாம்-கொல் 1
உண்டாமோ 2
உண்டாய் 1
உண்டான் 2
உண்டானொடு 1
உண்டி 1
உண்டிலனேல் 1
உண்டு 12
உண்டை 1
உண்டோ 2
உண்டோ-தான் 1
உண்ண 3
உண்ணவே 1
உண்ணாதே 1
உண்ணும் 1
உண்மை 4
உண்மையும் 2
உண்மையேன் 2
உணக்கு 2
உணங்கும் 1
உணர்ச்சியில் 1
உணர்த்தாது 1
உணர்த்துவது 1
உணர்த்தே 1
உணர்ந்த 2
உணர்ந்திருந்தேயும் 1
உணர்ந்து 2
உணர்வது 1
உணர்வார்-தம் 1
உணர்வார்க்கு 2
உணர்வு 12
உணர்வு-அது 1
உணர்வு_அரிது 1
உணர்வு_அரியவன் 1
உணர்வுக்கும் 1
உணர்வே 3
உணரா 2
உணராய் 2
உணரும் 1
உணவு 1
உத்தமன் 2
உத்தமனே 1
உத்தரகோசமங்கை 15
உத்தரகோசமங்கைக்கு 21
உத்தரகோசமங்கையுள் 1
உத்தரமங்கையர் 1
உத்தூளித்து 1
உதயத்து 1
உதயம் 1
உதரத்து 1
உதைத்தல் 1
உந்தீ 40
உந்தீர்கள் 1
உந்து 4
உபாயம்-அது 1
உம்பர் 6
உம்பர்கட்கு 1
உம்பராய் 1
உம்பரார்-தம் 1
உம்பரான் 1
உம்பரானை 1
உம்பரும் 2
உம்பரோடு 1
உமை 3
உமையாள் 4
உமையாள்_பங்கா 2
உமையொடு 1
உய்-மின் 1
உய்ஞ்சேன் 2
உய்தல் 1
உய்ந்த 2
உய்ந்தன 1
உய்ந்து 1
உய்ப்பவன் 1
உய்ய 11
உய்யக்கொண்ட 1
உய்யக்கொண்டு 2
உய்யல் 1
உய்யும் 4
உய்வார்கள் 1
உய 2
உயர் 3
உயர்த்தி 1
உயர்ந்த 2
உயர்ந்து 2
உயிர் 19
உயிர்-தான் 1
உயிர்க்கு 1
உயிர்க்கும் 7
உயிர்கட்கும் 1
உயிர்ப்பதும் 1
உயிர்ப்பு 2
உயிரும் 4
உயிரே 2
உரல் 1
உரல்-அது 1
உரலை 1
உரி 3
உரித்த 1
உரித்து 4
உரிய 1
உரியவன் 1
உரியன் 1
உரியனாய் 1
உரியாய் 1
உரியானே 1
உரியேன் 2
உரு 21
உருக்காநின்ற 1
உருக்கி 13
உருக்கும் 8
உருக்குவர் 1
உருக 14
உருகா 2
உருகாதால் 1
உருகாதே 1
உருகாதேன் 1
உருகாய் 1
உருகி 18
உருகிஉருகி 1
உருகும் 5
உருகுவது 1
உருகுவேன் 1
உருகேன் 6
உருத்திரநாதனுக்கு 1
உருத்து 1
உருமும் 1
உருவ 6
உருவந்து 1
உருவம் 3
உருவமும் 2
உருவமே 1
உருவாய் 1
உருவி 1
உருவின் 1
உருவு 3
உருவும் 2
உருவே 1
உருள்கிலேன் 1
உரை 7
உரைக்கின் 1
உரைக்கும் 1
உரைக்கேன் 1
உரைத்தான் 2
உரைப்பன் 1
உரைப்போம் 1
உரையாய் 3
உரையேன் 1
உரோமங்கள் 1
உரோமம் 2
உலக்கை 4
உலக 1
உலகங்கள் 1
உலகத்தவர் 1
உலகம் 7
உலகர் 2
உலகவர் 1
உலகில் 6
உலகின் 1
உலகினில் 1
உலகினுக்கு 1
உலகு 13
உலகுக்கு 2
உலகுக்கும் 2
உலகும் 8
உலப்பு 3
உலப்பு_இலா 2
உலர்ந்து 1
உலவா 3
உலவாதே 1
உலவு 6
உலறிடேன் 1
உலாம் 5
உலையா 1
உலோகாயதன் 1
உவந்த 1
உவந்து 1
உவப்பதும் 1
உவமனில் 2
உவமிக்கின் 1
உவலை 1
உவா 1
உழல்வேன்-தனை 1
உழல்வேனோ 1
உழல 1
உழவர் 1
உழற்றும் 1
உழன்று 1
உழிதரு 2
உழிதருமே 1
உழுகின்ற 1
உழுவை 1
உழுவையின் 1
உழைத்தனனே 1
உழைத்தால் 1
உழைதரு 1
உள் 30
உள்_அகம் 1
உள்கி 1
உள்குவார் 2
உள்ள 7
உள்ளத்தார் 1
உள்ளத்தின் 1
உள்ளத்து 10
உள்ளத்துள் 2
உள்ளத்தே 1
உள்ளத்தை 1
உள்ளது 1
உள்ளந்தாள் 1
உள்ளப்படாத 1
உள்ளம் 19
உள்ளம்-அதே 1
உள்ளமும் 1
உள்ளவற்றை 1
உள்ளவனே 1
உள்ளவா 3
உள்ளனவே 1
உள்ளாம் 1
உள்ளாய் 3
உள்ளார் 3
உள்ளானே 1
உள்ளானை 1
உள்ளிட்ட 1
உள்ளுதலும் 1
உள்ளே 7
உள்ளேன் 2
உள்ளொளி 1
உள 3
உளத்து 1
உளம் 10
உளரோ 1
உளன் 1
உளனாய் 1
உளார் 1
உளான் 1
உளுத்து 1
உளே 2
உளேற்கு 1
உளைந்தன 1
உளோர்க்கு 1
உற்ற 6
உற்றவர் 2
உற்றார் 1
உற்றாரை 1
உற்று 6
உற்றே-தான் 1
உற்றேன் 2
உற 4
உறக்கமோ 1
உறங்கி 1
உறவினொடும் 1
உறவு 2
உறவுசெய்து 1
உறவும் 1
உறவே 3
உறு 12
உறுதி 2
உறுதுணை 1
உறுப்பும் 1
உறும் 6
உறுமா 1
உறுவேனை 2
உறை 29
உறைப்பவர்க்கு 1
உறையும் 7
உறையுள் 1
உறைவாய் 4
உறைவான் 2
உன் 83
உன்-கண் 1
உன்-தன் 7
உன்-தன்னை 1
உன்மத்தம் 1
உன்மத்தமே 1
உன்மத்தன் 1
உன்னற்கு 3
உன்னால் 1
உன்னி 1
உன்னியே 1
உன்னுடைய 1
உன்னை 41
உன்னோடு 1
உன 1
உனக்கு 16
உனக்கே 2
உனை 25

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்


உகந்த (3)

சிந்தி திசைதிசையே தேவர்களை ஓட்டு உகந்த
செம் தார் பொழில் புடை சூழ் தென்னன் பெருந்துறையான் – திருவா:8 15/4,5
கார் ஆர் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காபாலி – திருவா:13 10/3
விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினையனேனுடைய மெய்ப்பொருளே – திருவா:37 2/1
மேல்


உகந்தான் (1)

பெண் பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன் காண் ஏடீ – திருவா:12 9/2
மேல்


உகந்தானே (2)

உன் நின்று இவன் ஆர் என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே – திருவா:21 2/4
உகந்தானே அன்பு உடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்வு இலியேன் – திருவா:21 3/1
மேல்


உகந்திலனேல் (1)

பெண் பால் உகந்திலனேல் பேதாய் இரு நிலத்தோர் – திருவா:12 9/3
மேல்


உகந்து (10)

ஓரியூரில் உகந்து இனிது அருளி – திருவா:2/68
அன்னவரே எம் கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து
சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்தோம் – திருவா:7 9/5,6
ஊனையும் நின்று உருக்கி என் வினையை ஒட்டு உகந்து
தேனையும் பாலையும் கன்னலையும் ஒத்து இனிய – திருவா:8 14/3,4
தென் பால் உகந்து ஆடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் – திருவா:12 9/1
கட கரியும் பரி மாவும் தேரும் உகந்து ஏறாதே – திருவா:12 15/1
இடபம் உகந்து ஏறிய ஆறு எனக்கு அறிய இயம்பு ஏடீ – திருவா:12 15/2
சுடர் பொன் குன்றை தோளா முத்தை வாளா தொழும்பு உகந்து
கடை பட்டேனை ஆண்டுகொண்ட கருணாலயனை கரு மால் பிரமன் – திருவா:27 1/1,2
சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள் நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பு ஆய் – திருவா:27 6/3
பூசனை உகந்து என் சிந்தையுள் புகுந்து பூம் கழல் காட்டிய பொருளே – திருவா:37 7/2
பிணி கெட நல்கும் பெருந்துறை எம் பேரருளாளன் பெண்-பால் உகந்து
மணி வலை கொண்டு வான் மீன் விசிறும் வகை அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 3/3,4
மேல்


உகப்பன் (1)

உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் – திருவா:18 7/1
மேல்


உகப்பு (1)

உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பு எய்த கொண்டருளி – திருவா:11 5/2
மேல்


உகிர் (1)

பூ அலர் கொன்றை அம் மாலை மார்பன் போர் உகிர் வன் புலி கொன்ற வீரன் – திருவா:43 8/1
மேல்


உகிரால் (1)

உகிரால் அரிந்தது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 18/3
மேல்


உகு (1)

உள்ள மலம் மூன்றும் மாய உகு பெரும் தேன்_வெள்ளம் – திருவா:48 2/1
மேல்


உகுவது (1)

உகுவது ஆவதும் எந்தை எம்பிரான் என்னை ஆண்டவன் சுழற்கு அன்பு – திருவா:5 36/2
மேல்


உகைத்தலும் (1)

பேண்_ஒணாத பெருந்துறை பெரும் தோணி பற்றி உகைத்தலும்
காண்_ஒணா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 4/3,4
மேல்


உங்கள் (1)

பத்தர்காள் இங்கே வம்-மின் நீர் உங்கள் பாசம் தீர பணி-மினோ – திருவா:42 10/3
மேல்


உங்களை (1)

மானே நீ நென்னலை நாளை வந்து உங்களை
நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே – திருவா:7 6/1,2
மேல்


உச்சத்தார் (1)

உச்சத்தார் பெருமானே அடியேனை உய்யக்கொண்டு – திருவா:38 4/2
மேல்


உச்சி (1)

உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாதால் உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா – திருவா:5 21/3
மேல்


உட்புகுந்தான் (1)

ஊன் நாடி நாடி வந்து உட்புகுந்தான் உலகர் முன்னே – திருவா:13 5/2
மேல்


உட்பொருளை (2)

நன்றாக நால்வர்க்கும் நான்மறையின் உட்பொருளை
அன்று ஆலின் கீழ் இருந்து அங்கு அறம் உரைத்தான் காண் ஏடீ – திருவா:12 16/1,2
உய்யும் நெறி காட்டுவித்திட்டு ஓங்காரத்து உட்பொருளை
ஐயன் எனக்கு அருளிய ஆறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே – திருவா:51 7/3,4
மேல்


உடம்பின் (1)

வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள் கிடப்ப – திருவா:1/84
மேல்


உடம்பு (1)

உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாதால் உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா – திருவா:5 21/3
மேல்


உடல் (14)

குரம்பை-தோறும் நாய்_உடல் அகத்தே – திருவா:3/172
தொழுது உளம் உருகி அழுது உடல் கம்பித்து – திருவா:4/61
உடல் இலமே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 13/3
சலம் உடைய சலந்தரன்-தன் உடல் தடிந்த நல் ஆழி – திருவா:12 18/1
காமன் உடல் உயிர் காலன் பல் காய் கதிரோன் – திருவா:15 11/1
இறைவனே நீ என் உடல் இடம் கொண்டாய் இனி உன்னை என் இரக்கேனே – திருவா:22 5/4
எந்தையே ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைம்மாறே – திருவா:22 10/4
அறுக்கிலேன் உடல் துணிபட தீ புக்கு ஆர்கிலேன் திருவருள் வகை அறியேன் – திருவா:23 6/1
பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன் போற்றி போற்றி என் போர் விடை பாகா – திருவா:23 6/2
எண்ணமே உடல் வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்-கணே வைத்து – திருவா:28 5/3
தங்கள் நாயகனே தக்க நல் காமன்-தனது உடல் தழல் எழ விழித்த – திருவா:29 3/2
ஊன் ஆர் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம் பிரியான் – திருவா:34 2/2
ஊசல் ஆட்டும் இ உடல் உயிர் ஆயின இரு வினை அறுத்து என்னை – திருவா:41 8/1
வெந்து விழும் உடல் பிறவி மெய் என்று வினை பெருக்கி – திருவா:51 6/1
மேல்


உடல்-தன்னை (1)

பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன் பரியா உடல்-தன்னை
செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 2/3,4
மேல்


உடல்-இது (1)

உடல்-இது களைந்திட்டு ஒல்லை உம்பர் தந்து அருளு போற்றி – திருவா:5 64/3
மேல்


உடலம் (1)

வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்ஙன் போகாமே – திருவா:40 6/2
மேல்


உடலம்-இது (1)

செடி சேர் உடலம்-இது நீக்கமாட்டேன் எங்கள் சிவலோகா – திருவா:5 83/3
மேல்


உடலும் (2)

அன்றே என்-தன் ஆவியும் உடலும் உடைமை எல்லாமும் – திருவா:33 7/1
உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியாவண்ணம் நிறைந்தான் – திருவா:34 6/2
மேல்


உடலை (3)

செடி சேர் உடலை சிதையாதது எத்துக்கு எங்கள் சிவலோகா – திருவா:33 2/3
ஊன் பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரம் ஆனேன் – திருவா:34 10/2
செடி சேர் உடலை செல நீக்கி சிவலோகத்தே நமை வைப்பான் – திருவா:45 4/3
மேல்


உடன் (9)

ஊனம்-தன்னை ஒருங்கு உடன் அறுக்கும் – திருவா:2/105
ஒன்ற ஒன்ற உடன் கலந்து அருளியும் – திருவா:2/131
வார் ஏறு இள மென் முலையாளோடு உடன் வந்தருள அருள் பெற்ற – திருவா:5 53/2
மாவின் வடு வகிர் அன்ன கண்ணீர் வம்-மின்கள் வந்து உடன் பாடு-மின்கள் – திருவா:9 2/2
ஒருங்கு உடன் வெந்தவாறு உந்தீ பற – திருவா:14 1/3
பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர் யான் பாவியேன் – திருவா:24 1/2
உடையான் அடிக்கீழ் பெரும் சாத்தோடு உடன் போவதற்கே ஒருப்படு-மின் – திருவா:45 5/2
என் அணி ஆர் முலை ஆகம் அளைந்து உடன் இன்புறும் ஆகாதே – திருவா:49 4/1
நாயேன் அடிமை உடன் ஆக ஆண்டாய் நான்-தான் வேண்டாவோ – திருவா:50 5/4
மேல்


உடன்சென்ற (1)

அன்று உடன்சென்ற அருள் பெறும் அடியவர் – திருவா:2/130
மேல்


உடனே (1)

அவளும் தானும் உடனே காண்க – திருவா:3/65
மேல்


உடுத்து (4)

உழுவையின் தோல் உடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே – திருவா:5 7/4
ஊனில் ஆவியை ஓம்புதல்பொருட்டு இனும் உண்டு உடுத்து இருந்தேனே – திருவா:5 40/4
பொய்யனேன் நான் உண்டு உடுத்து இங்கு இருப்பது ஆனேன் போர் ஏறே – திருவா:5 52/4
எம்பெருமான் ஏது உடுத்து அங்கு ஏது அமுது செய்திடினும் – திருவா:12 19/3
மேல்


உடை (31)

ஏறு உடை ஈசன் இ புவனியை உய்ய – திருவா:2/25
கூறு உடை மங்கையும் தானும் வந்தருளி – திருவா:2/26
அந்தம்_இல் பெருமை அருள் உடை அண்ணல் – திருவா:2/101
ஆற்றல்-அது உடை அழகு அமர் திரு உரு – திருவா:2/103
மாதில் கூறு உடை மா பெரும் கருணையன் – திருவா:2/107
எழில் பெறும் இமயத்து இயல்பு உடை அம் பொன் – திருவா:2/140
மா புகை கரை சேர் வண்டு உடை குளத்தின் – திருவா:3/91
பேர் ஆயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி – திருவா:4/200
பதி உடை வாள் அர பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி – திருவா:6 42/3
செறிவு உடை மு_மதில் எய்த வில்லி திரு ஏகம்பன் செம்பொன் கோயில் பாடி – திருவா:9 5/3
ஊன் ஆர் உடை தலையில் உண் பலி தேர் அம்பலவன் – திருவா:10 2/3
சூலமும் தொக்க வளையும் உடை தொன்மை – திருவா:10 18/3
கான் ஆர் புலி தோல் உடை தலை ஊண் காடு பதி – திருவா:12 12/1
எண் உடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து – திருவா:15 9/1
ஆடு அர பூண் உடை தோல் பொடி பூசிற்று ஓர் – திருவா:17 4/1
கார் உடை பொன் திகழ் மேனி கடி பொழில் வாழும் குயிலே – திருவா:18 9/1
சீர் உடை செங்கமலத்தின் திகழ் உரு ஆகிய செல்வன் – திருவா:18 9/2
ஆர் உடை அம் பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் – திருவா:18 9/4
ஏற்று உயர் கொடி உடை யாய் எனை உடையாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 1/4
உகந்தானே அன்பு உடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்வு இலியேன் – திருவா:21 3/1
தென் பெருந்துறையாய் சிவபெருமானே சீர் உடை சிவபுரத்து அரைசே – திருவா:22 2/4
புழு கண் உடை புன் குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானம் இலா – திருவா:24 1/3
ஆழி அப்பா உடை யாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 6/4
முன்னை என்னுடை வல் வினை போயிட முக்கண்-அது உடை எந்தை – திருவா:26 3/1
ஆய அரும் பெரும் சீர் உடை தன் அருளே அருளும் – திருவா:36 7/3
செம்பொருள் துணிவே சீர் உடை கழலே செல்வமே சிவபெருமானே – திருவா:37 1/3
அருள் உடை சுடரே அளிந்தது ஓர் கனியே பெரும் திறல் அரும் தவர்க்கு அரசே – திருவா:37 4/1
பொருள் உடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே – திருவா:37 4/2
தேசு உடை விளக்கே செழும் சுடர் மூர்த்தீ செல்வமே சிவபெருமானே – திருவா:37 7/3
என்னை உடை பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 4/8
என்னை உடை பெருமான் அருள் ஈசன் எழுந்தருளப்பெறிலே – திருவா:49 5/8
மேல்


உடைத்து (1)

ஏல்வு உடைத்து ஆக எழில் பெற அணிந்தும் – திருவா:2/114
மேல்


உடைத்தே (1)

அண்ணா எண்ண கடவேனோ அடிமை சால அழகு உடைத்தே – திருவா:33 9/4
மேல்


உடைந்து (2)

மாழை மை பாவிய கண்ணியர் வன் மத்து இட உடைந்து
தாழியை பாவு தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தட மலர் தாள் – திருவா:24 6/1,2
உடைந்து நைந்து உருகி உள் ஒளி நோக்கி உன் திரு மலர் பாதம் – திருவா:25 4/3
மேல்


உடைமை (1)

அன்றே என்-தன் ஆவியும் உடலும் உடைமை எல்லாமும் – திருவா:33 7/1
மேல்


உடைய (16)

தென்னாடு உடைய சிவனே போற்றி – திருவா:4/164
மலை_நாடு உடைய மன்னே போற்றி – திருவா:4/189
கீறு இலாத நெஞ்சு உடைய நாயினன் கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே – திருவா:5 91/4
நச்சு மா மரம் ஆயினும் கொலார் நானும் அங்ஙனே உடைய நாதனே – திருவா:5 96/4
உடைய நாதனே போற்றி நின் அலால் பற்று மற்று எனக்கு ஆவது ஒன்று இனி – திருவா:5 97/1
நேசம் உடைய அடியவர்கள் நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தி – திருவா:9 4/2
மண்ணோர் மருந்து அயன் மால் உடைய வைப்பு அடியோம் – திருவா:11 19/2
நயனங்கள் மூன்று உடைய நாயகனே தண்டித்தால் – திருவா:12 4/3
சலம் உடைய சலந்தரன்-தன் உடல் தடிந்த நல் ஆழி – திருவா:12 18/1
நலம் உடைய நாரணற்கு அன்று அருளிய ஆறு என் ஏடீ – திருவா:12 18/2
நலம் உடைய நாரணன் தன் நயனம் இடந்து அரன் அடி கீழ் – திருவா:12 18/3
தாயின் பெரிதும் தயா உடைய தம் பெருமான் – திருவா:13 3/2
அரைசனே அன்பர்க்கு அடியனேன் உடைய அப்பனே ஆவியோடு ஆக்கை – திருவா:22 3/1
உறவினொடும் ஒழிய சென்று உலகு உடைய ஒரு முதலை – திருவா:31 6/2
மதிக்கும் திறல் உடைய வல் அரக்கன் தோள் நெரிய – திருவா:40 7/1
மாது ஒரு கூறு உடைய பிரான் தன் கழலே சேரும்வண்ணம் – திருவா:51 8/3
மேல்


உடையது (1)

நாதம் உடையது ஒர் நல் கமல போதினில் நண்ணிய நல் நுதலார் – திருவா:43 7/1
மேல்


உடையவனே (2)

உடையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 1/3
ஆற்றுவன் ஆக உடையவனே எனை ஆவ என்று அருளாயே – திருவா:44 6/4
மேல்


உடையனோ (1)

உடையனோ பணி போற்றி உம்பரார்-தம் பராபரா போற்றி யாரினும் – திருவா:5 97/2
மேல்


உடையாய் (24)

நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த – திருவா:1/49
உடையாய் போற்றி உணர்வே போற்றி – திருவா:4/110
கை-தான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே – திருவா:5 1/4
உடையார் உடையாய் நின் பாதம் சேர கண்டு இங்கு ஊர் நாயின் – திருவா:5 56/2
தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள்_இணை அன்பு – திருவா:5 87/1
துலங்குகின்றேன் அடியேன் உடையாய் என் தொழுகுலமே – திருவா:6 28/4
பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே – திருவா:6 44/4
தேசு உடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இரங்கி – திருவா:6 50/3
ஏற்று உயர் கொடி உடை யாய் எனை உடையாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 1/4
அழுக்கு மனத்து அடியேன் உடையாய் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 1/4
உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 2/4
அரும் பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 3/4
அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 4/4
அருள்புரியாய் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 5/4
அம் கணனே உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 7/4
ஆ கெடுவேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 8/4
அறிவு அறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 9/4
அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 10/4
உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே ஓவாது உருக அருளாயே – திருவா:32 2/4
வெருளாவண்ணம் மெய் அன்பை உடையாய் பெற நான் வேண்டுமே – திருவா:32 3/4
உடையாய் நீயே அருளிதி என்று உணர்த்தாது ஒழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன் – திருவா:32 7/3
குழைத்தால் பண்டை கொடு வினை நோய் காவாய் உடையாய் கொடு வினையேன் – திருவா:33 1/1
உடையாய் கூவி பணிகொள்ளாது ஒறுத்தால் ஒன்றும் போதுமே – திருவா:33 2/4
உன்னால் ஒன்றும் குறைவு இல்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன் – திருவா:50 2/2
மேல்


உடையாயொடு (1)

ஊடிஊடி உடையாயொடு கலந்து உள் உருகி பெருகி நெக்கு – திருவா:32 11/3
மேல்


உடையார் (2)

வினை என் போல் உடையார் பிறர் ஆர் உடையான் அடி_நாயேனை – திருவா:5 37/1
உடையார் உடையாய் நின் பாதம் சேர கண்டு இங்கு ஊர் நாயின் – திருவா:5 56/2
மேல்


உடையாள் (4)

குரவு வார் குழல் மடவாள் கூறு உடையாள் ஒரு பாகம் – திருவா:5 17/2
முன்னி கடலை சுருக்கி எழுந்து உடையாள்
என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் – திருவா:7 16/1,2
உடையாள் உன்-தன் நடுவு இருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீ இருத்தி – திருவா:21 1/1
உடையாள் உன்-தன் நடுவு இருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீ இருத்தி – திருவா:21 1/1
மேல்


உடையாள்-தன்னில் (1)

என்ன சிலை குலவி நம்-தம்மை ஆள் உடையாள்-தன்னில்
பரிவு_இலா எம் கோமான் அன்பர்க்கு – திருவா:7 16/5,6
மேல்


உடையான் (14)

உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி – திருவா:5 3/1
ஆடுகின்றிலை கூத்து உடையான் கழற்கு அன்பு இலை என்பு உருகி – திருவா:5 31/1
கிற்ற வா மனமே கெடுவாய் உடையான் அடி_நாயேனை – திருவா:5 34/1
பளகு அறுத்து உடையான் கழல் பணிந்திலை பரகதி புகுவானே – திருவா:5 35/4
வினை என் போல் உடையார் பிறர் ஆர் உடையான் அடி_நாயேனை – திருவா:5 37/1
பூ திகழும் பொய்கை குடைந்து உடையான் பொன் பாதம் – திருவா:7 12/7
ஆனந்தம் காண் உடையான் ஆறு – திருவா:19 4/4
ஒப்பு ஆடா சீர் உடையான் ஊர்வது என்னே எப்போதும் – திருவா:19 6/2
சின மால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறையும் – திருவா:34 3/3
போவோம் காலம் வந்தது காண் பொய் விட்டு உடையான் கழல் புகவே – திருவா:45 1/4
உடையான் அடிக்கீழ் பெரும் சாத்தோடு உடன் போவதற்கே ஒருப்படு-மின் – திருவா:45 5/2
யாவர்க்கும் மேல் ஆம் அளவு_இலா சீர் உடையான்
யாவர்க்கும் கீழ் ஆம் அடியேனை யாவரும் – திருவா:47 8/1,2
பாண்டி நல் நாடு உடையான் படை_ஆட்சிகள் பாடுதும் ஆகாதே – திருவா:49 1/6
ஏறு உடையான் எனை ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடிலே – திருவா:49 2/8
மேல்


உடையான்-தனை (1)

தகவே உடையான்-தனை சார தளராது இருப்பார் தாம்தாமே – திருவா:45 2/4
மேல்


உடையானுக்கே (1)

குனிப்பு உடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 3/4
மேல்


உடையானே (15)

ஊற்று ஆன உண் ஆர் அமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள் கிடப்ப – திருவா:1/83,84
ஊடு அகத்தே நின்று உருக தந்தருள் எம் உடையானே – திருவா:5 11/4
ஊன் ஆர் புழுக்கூடு-இது காத்து இங்கு இருப்பது ஆனேன் உடையானே – திருவா:5 55/4
உடையானே நின்-தனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் – திருவா:5 56/1
ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இரங்கி அருளாய் என்னை உடையானே – திருவா:21 10/4
உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்ப சுடர் காண்பான் – திருவா:32 1/3
புறமே கிடந்து புலை_நாயேன் புலம்புகின்றேன் உடையானே
பெறவே வேண்டும் மெய் அன்பு பேரா ஒழியாய் பிரிவு இல்லா – திருவா:32 6/2,3
அழகே புரிந்திட்டு அடி_நாயேன் அரற்றுகின்றேன் உடையானே
திகழா நின்ற திருமேனி காட்டி என்னை பணிகொண்டாய் – திருவா:33 10/1,2
ஒருங்கு திரை உலவு சடை உடையானே நரிகள் எல்லாம் – திருவா:38 1/3
உண் ஆர்ந்த ஆர் அமுதே உடையானே அடியேனை – திருவா:38 2/2
ஓதம் மலி நஞ்சு உண்ட உடையானே அடியேற்கு உன் – திருவா:38 3/3
உய்ஞ்சேன் எம்பெருமானே உடையானே அடியேனை – திருவா:38 6/3
ஓங்கு எயில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேன் நின் – திருவா:39 1/3
உடையானே உனை அல்லாது உறுதுணை மற்று அறியேனே – திருவா:39 2/4
உய்ஞ்சேன் நான் உடையானே அடியேனை வருக என்று – திருவா:51 5/3
மேல்


உடையானை (1)

ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை வம்பனேன் – திருவா:5 58/2
மேல்


உடையீர் (2)

பத்து உடையீர் ஈசன் பழ அடியீர் பாங்கு உடையீர் – திருவா:7 3/4
பத்து உடையீர் ஈசன் பழ அடியீர் பாங்கு உடையீர்
புத்து அடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டால் பொல்லாதோ – திருவா:7 3/4,5
மேல்


உண் (6)

ஊற்று ஆன உண் ஆர் அமுதே உடையானே – திருவா:1/83
மெய்யவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விடம் உண் மிடற்று – திருவா:6 7/2
விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய் விடின் வேலை நஞ்சு உண்
மழைதரு கண்டன் குணம்_இலி மானிடன் தேய் மதியன் – திருவா:6 46/2,3
கொங்கு உண் கரும் குழலி நம்-தம்மை கோதாட்டி – திருவா:7 17/3
ஊன் ஆர் உடை தலையில் உண் பலி தேர் அம்பலவன் – திருவா:10 2/3
உண் ஆர்ந்த ஆர் அமுதே உடையானே அடியேனை – திருவா:38 2/2
மேல்


உண்கின்ற (1)

இன்பே அருளி எனை உருக்கி உயிர் உண்கின்ற எம்மானே – திருவா:44 3/3
மேல்


உண்ட (6)

எம்பெருமான் உண்ட சதிர் எனக்கு அறிய இயம்பு ஏடீ – திருவா:12 19/2
நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே அடையார் புரம் எரித்த – திருவா:23 3/3
மாயனே மறி கடல் விடம் உண்ட வானவா மணி கண்டத்து எம் அமுதே – திருவா:23 7/1
ஏற்று வந்து ஆர் உயிர் உண்ட திறல் ஒற்றை சேவகனே – திருவா:36 10/3
ஓதம் மலி நஞ்சு உண்ட உடையானே அடியேற்கு உன் – திருவா:38 3/3
ஏ உண்ட பன்றிக்கு இரங்கி ஈசன் எந்தை பெருந்துறை ஆதி அன்று – திருவா:43 6/3
மேல்


உண்டது (1)

நெருப்பும் உண்டு யானும் உண்டு இருந்தது உண்டது ஆயினும் – திருவா:5 80/3
மேல்


உண்டருளும் (1)

ஊண் ஆக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை – திருவா:16 5/4
மேல்


உண்டல் (1)

போனகம் ஆக நஞ்சு உண்டல் பாடி பொன் திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 17/4
மேல்


உண்டவா (1)

நலம் பாடி நஞ்சு உண்டவா பாடி நாள்-தோறும் – திருவா:11 20/2
மேல்


உண்டன (1)

முற்று_இலா இளம் தளிர் பிரிந்திருந்து நீ உண்டன எல்லாம் முன் – திருவா:5 34/3
மேல்


உண்டாகவே (1)

காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்-மின் கருது_அரிய – திருவா:36 5/1
மேல்


உண்டாகி (1)

தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி
முனிவு இலாதது ஓர் பொருள்-அது கருதலும் – திருவா:4/42,43
மேல்


உண்டாம்-கொல் (1)

தூண்டா விளக்கின் சுடர் அனையாய் தொண்டனேற்கும் உண்டாம்-கொல்
வேண்டாது ஒன்றும் வேண்டாது மிக்க அன்பே மேவுதலே – திருவா:32 4/3,4
மேல்


உண்டாமோ (2)

பாவியேற்கும் உண்டாமோ பரமானந்த பழம் கடல் சேர்ந்து – திருவா:32 5/3
உண்டாமோ கைம்மாறு உரை – திருவா:48 1/4
மேல்


உண்டாய் (1)

காய் சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே – திருவா:6 50/4
மேல்


உண்டான் (2)

ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதிர்-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 8/2
ஆலம் உண்டான் எங்கள் பாண்டி பிரான் தன் அடியவர்க்கு – திருவா:36 5/3
மேல்


உண்டானொடு (1)

ஞாலம் உண்டானொடு நான்முகன் வானவர் நண்_அரிய – திருவா:36 5/2
மேல்


உண்டி (1)

புற்றும் ஆய் மரம் ஆய் புனல் காலே உண்டி ஆய் அண்ட வாணரும் பிறரும் – திருவா:23 2/1
மேல்


உண்டிலனேல் (1)

ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன் மால் உள்ளிட்ட – திருவா:12 8/3
மேல்


உண்டு (12)

ஒன்று உண்டு இல்லை என்ற அறிவு ஒளித்தும் – திருவா:3/139
ஊனில் ஆவியை ஓம்புதல்பொருட்டு இனும் உண்டு உடுத்து இருந்தேனே – திருவா:5 40/4
உண்டு ஓர் ஒள் பொருள் என்று உணர்வார்க்கு எலாம் – திருவா:5 42/1
பொய்யனேன் நான் உண்டு உடுத்து இங்கு இருப்பது ஆனேன் போர் ஏறே – திருவா:5 52/4
நெருப்பும் உண்டு யானும் உண்டு இருந்தது உண்டது ஆயினும் – திருவா:5 80/3
நெருப்பும் உண்டு யானும் உண்டு இருந்தது உண்டது ஆயினும் – திருவா:5 80/3
விருப்பும் உண்டு நின்-கண் என்-கண் என்பது என்ன விச்சையே – திருவா:5 80/4
கார் ஆர் கடல் நஞ்சை உண்டு உகந்த காபாலி – திருவா:13 10/3
சால அமுது உண்டு தாழ் கடலின் மீது எழுந்து – திருவா:16 8/2
விடையனே விடம் உண்டு வேதம் விளைந்த விண்ணவர் வேந்தனே – திருவா:30 8/1
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில் அதுவும் உன்-தன் விருப்பு அன்றே – திருவா:33 6/4
மற்றும் ஓர் தெய்வம்-தன்னை உண்டு என நினைந்து எம் பெம்மாற்கு – திருவா:35 1/3
மேல்


உண்டை (1)

அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் – திருவா:3/1
மேல்


உண்டோ (2)

விச்சைதான் இது ஒப்பது உண்டோ கேட்கின் மிகு காதல் அடியார்-தம் அடியன் ஆக்கி – திருவா:5 29/1
இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ எண் தோள் முக்கண் எம்மானே – திருவா:33 7/3
மேல்


உண்டோ-தான் (1)

உழைத்தால் உறுதி உண்டோ-தான் உமையாள் கணவா எனை ஆள்வாய் – திருவா:33 1/2
மேல்


உண்ண (3)

காய் சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே – திருவா:6 50/4
உண்ண புகுந்த பகன் ஒளித்து ஓடாமே – திருவா:14 12/1
கடலே அனைய ஆனந்தம் கண்டார் எல்லாம் கவர்ந்து உண்ண
இடரே பெருக்கி ஏசற்று இங்கு இருத்தல் அழகோ அடி_நாயேன் – திருவா:32 7/1,2
மேல்


உண்ணவே (1)

ஒருவனே கிற்றிலேன் கிற்பன் உண்ணவே – திருவா:5 41/4
மேல்


உண்ணாதே (1)

தினைத்தனை உள்ளது ஓர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே
நினை-தொறும் காண்-தொறும் பேசும்-தொறும் எப்போதும் – திருவா:10 3/1,2
மேல்


உண்ணும் (1)

கடும் தகையேன் உண்ணும் தெள் நீர் அமுத பெரும் கடலே – திருவா:6 12/4
மேல்


உண்மை (4)

உணங்கும் நின்னை எய்தல் உற்று மற்று ஓர் உண்மை இன்மையின் – திருவா:5 75/2
உய்தல் ஆவது உன்-கண் அன்றி மற்று ஓர் உண்மை இன்மையில் – திருவா:5 77/2
தேசனே ஒர் தேவர் உண்மை சிந்தியாது சிந்தையே – திருவா:5 78/4
உறவுசெய்து எனை உய்யக்கொண்ட பிரான்-தன் உண்மை பெருக்கம் ஆம் – திருவா:42 7/3
மேல்


உண்மையும் (2)

ஊன் ஆகி உயிர் ஆகி உண்மையும் ஆய் இன்மையும் ஆய் – திருவா:5 15/2
ஓத்தானே பொருளானே உண்மையும் ஆய் இன்மையும் ஆய் – திருவா:38 8/2
மேல்


உண்மையேன் (2)

பொருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் போத என்று எனை புரிந்து நோக்கவும் – திருவா:5 93/1
வருத்தம் இன்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர் கமல பாதனே – திருவா:5 93/2
மேல்


உணக்கு (2)

உணக்கு பசை அறுத்தான் உயிர் ஒன்றி நின்ற – திருவா:15 15/2
உணக்கு இலாதது ஓர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்த பின் – திருவா:30 1/3
மேல்


உணங்கும் (1)

உணங்கும் நின்னை எய்தல் உற்று மற்று ஓர் உண்மை இன்மையின் – திருவா:5 75/2
மேல்


உணர்ச்சியில் (1)

உள்ளத்து உணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படாஅன் – திருவா:3/112
மேல்


உணர்த்தாது (1)

உடையாய் நீயே அருளிதி என்று உணர்த்தாது ஒழிந்தே கழிந்தொழிந்தேன் – திருவா:32 7/3
மேல்


உணர்த்துவது (1)

ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி – திருவா:28 3/3
மேல்


உணர்த்தே (1)

உரை உணர்வு இறந்துநின்று உணர்வது ஓர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்கும் ஆறு உணர்த்தே – திருவா:22 3/4
மேல்


உணர்ந்த (2)

உணர்ந்த மா முனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்வுக்கும் தெரிவு_அரும் பொருளே – திருவா:22 4/1
ஊனே புகுந்த உனை உணர்ந்த உருகி பெருகும் உள்ளத்தை – திருவா:32 10/3
மேல்


உணர்ந்திருந்தேயும் (1)

களவு அறுத்து நின்று ஆண்டமை கருத்தினுள் கசிந்து உணர்ந்திருந்தேயும்
உள கறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெரும் களன் செய்ததும் இலை நெஞ்சே – திருவா:5 35/2,3
மேல்


உணர்ந்து (2)

சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் – திருவா:1/93
பொடித்த ஆறும் இவை உணர்ந்து கேடு என்-தனக்கே சூழ்ந்தேனே – திருவா:5 57/4
மேல்


உணர்வது (1)

உரை உணர்வு இறந்துநின்று உணர்வது ஓர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்கும் ஆறு உணர்த்தே – திருவா:22 3/4
மேல்


உணர்வார்-தம் (1)

கூர்த்த மெய்ஞ்ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார்-தம் கருத்தில் – திருவா:1/75
மேல்


உணர்வார்க்கு (2)

உண்டு ஓர் ஒள் பொருள் என்று உணர்வார்க்கு எலாம் – திருவா:5 42/1
ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வு_அரியவன் உணர்வு தந்து ஒளி ஆக்கி – திருவா:41 8/2
மேல்


உணர்வு (12)

தோற்ற சுடர் ஒளி ஆய் சொல்லாத நுண் உணர்வு ஆய் – திருவா:1/80
நூல் உணர்வு உணரா நுண்ணியோன் காண்க – திருவா:3/49
உரை உணர்வு இறந்த ஒருவ போற்றி – திருவா:4/124
உறும் கடி போது-அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர் – திருவா:6 25/3
ஊன் ஆய் உயிர் ஆய் உணர்வு ஆய் என்னுள் கலந்து – திருவா:8 16/1
உரு மூன்றும் ஆகி உணர்வு_அரிது ஆம் ஒருவனுமே – திருவா:13 6/3
உகந்தானே அன்பு உடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்வு இலியேன் – திருவா:21 3/1
உரை உணர்வு இறந்துநின்று உணர்வது ஓர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்கும் ஆறு உணர்த்தே – திருவா:22 3/4
உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்கு உணர்வு இறந்து உலகம் ஊடுருவும் – திருவா:28 2/2
ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வு_அரியவன் உணர்வு தந்து ஒளி ஆக்கி – திருவா:41 8/2
ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வு_அரியவன் உணர்வு தந்து ஒளி ஆக்கி – திருவா:41 8/2
ஓவாது உள்ளம் கலந்து உணர்வு ஆய் உருக்கும் வெள்ள கருணையினால் – திருவா:45 1/2
மேல்


உணர்வு-அது (1)

ஊன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு-அது ஆய ஒருத்தன் – திருவா:18 4/3
மேல்


உணர்வு_அரிது (1)

உரு மூன்றும் ஆகி உணர்வு_அரிது ஆம் ஒருவனுமே – திருவா:13 6/3
மேல்


உணர்வு_அரியவன் (1)

ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வு_அரியவன் உணர்வு தந்து ஒளி ஆக்கி – திருவா:41 8/2
மேல்


உணர்வுக்கும் (1)

உணர்ந்த மா முனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்வுக்கும் தெரிவு_அரும் பொருளே – திருவா:22 4/1
மேல்


உணர்வே (3)

நோக்கு_அரிய நோக்கே நுணுக்கு_அரிய நுண் உணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலா புண்ணியனே – திருவா:1/76,77
உடையாய் போற்றி உணர்வே போற்றி – திருவா:4/110
உரை உணர்வு இறந்துநின்று உணர்வது ஓர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்கும் ஆறு உணர்த்தே – திருவா:22 3/4
மேல்


உணரா (2)

நூல் உணர்வு உணரா நுண்ணியோன் காண்க – திருவா:3/49
திருமாலும் பன்றியாய் சென்று உணரா திருவடியை – திருவா:11 1/1
மேல்


உணராய் (2)

ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய் காண் – திருவா:7 5/7
ஓலம் இடினும் உணராய் உணராய் காண் – திருவா:7 5/7
மேல்


உணரும் (1)

பப்பு அற விட்டு இருந்து உணரும் நின் அடியார் பந்தனை வந்து அறுத்தார் அவர் பலரும் – திருவா:20 6/1
மேல்


உணவு (1)

ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணவு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் – திருவா:11 18/3
மேல்


உத்தமன் (2)

உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி – திருவா:5 3/1
உரை மாண்ட உள் ஒளி உத்தமன் வந்து உளம் புகலும் – திருவா:15 14/1
மேல்


உத்தமனே (1)

உள்ளேன் பிற தெய்வம் உன்னை அல்லாது எங்கள் உத்தமனே – திருவா:5 2/4
மேல்


உத்தரகோசமங்கை (15)

உத்தரகோசமங்கை ஊர் ஆகவும் – திருவா:2/120
முத்தி முழு_முதல் உத்தரகோசமங்கை வள்ளல் – திருவா:13 19/3
ஊர் ஆக தந்தருளும் உத்தரகோசமங்கை
ஆரா_அமுதின் அருள் தாள்_இணை பாடி – திருவா:16 1/4,5
ஊன் தங்கிநின்று உருக்கும் உத்தரகோசமங்கை
கோன் தங்கு இடைமருது பாடி குல மஞ்ஞை – திருவா:16 2/4,5
மன் ஊற மன்னும் மணி உத்தரகோசமங்கை
மின் ஏறும் மாட வியன் மாளிகை பாடி – திருவா:16 3/4,5
மஞ்சு தோய் மாட மணி உத்தரகோசமங்கை
அம் சொலாள்-தன்னோடும் கூடி அடியவர்கள் – திருவா:16 4/2,3
ஊண் ஆக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை
கோண் ஆர் பிறை சென்னி கூத்தன் குணம் பரவி – திருவா:16 5/4,5
மாது ஆடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை
தாது ஆடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் – திருவா:16 6/1,2
உன்னற்கு அரிய திரு உத்தரகோசமங்கை
மன்னி பொலிந்து இருந்த மா மறையோன்-தன் புகழே – திருவா:16 7/1,2
சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை
மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி – திருவா:16 8/4,5
தெங்கு உலவு சோலை திரு உத்தரகோசமங்கை
தங்கு உலவு சோதி தனி உருவம் வந்தருளி – திருவா:16 9/1,2
சீலம் பெரிதும் இனிய திரு உத்தரகோசமங்கை
ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர கூவாய் – திருவா:18 3/3,4
உத்தரகோசமங்கை ஊர் – திருவா:19 3/4
மது வளர் பொழில் திரு உத்தரகோசமங்கை உள்ளாய் திருப்பெருந்துறை மன்னா – திருவா:20 7/3
மொழியாளோடு உத்தரகோசமங்கை மன்னி – திருவா:48 5/3
மேல்


உத்தரகோசமங்கைக்கு (21)

உடையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 1/3
உள்ளேன் புறம் அல்லேன் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 2/3
உறைவாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 3/3
ஒளிர்கின்ற நீள் முடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 4/3
உழுகின்ற பூ முடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 5/3
ஒறுத்து எனை ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 6/3
மையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 7/3
ஆர்க்கின்ற தார் விடை உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 8/3
ஒரு தலைவா மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 9/3
ஒலி நின்ற பூம் பொழில் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 10/3
ஊறும் மட்டே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 11/3
அடும் தகை வேல் வல்ல உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 12/3
உடல் இலமே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 13/3
உள்ளத்து உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 14/3
ஒளிவந்த பூம் கழல் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 15/3
உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 16/3
அருளே அணி பொழில் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 17/3
அருந்தினனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 18/3
களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 19/3
உம்பர் உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 20/3
ஆர் அடியான் என்னின் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசின் – திருவா:6 48/3
மேல்


உத்தரகோசமங்கையுள் (1)

உத்தரகோசமங்கையுள் இருந்து – திருவா:2/48
மேல்


உத்தரமங்கையர் (1)

உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தரமங்கையர்
மன்னுவது என் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் – திருவா:17 6/1,2
மேல்


உத்தூளித்து (1)

ஒண்மையனே திருநீற்றை உத்தூளித்து ஒளி மிளிரும் – திருவா:6 22/1
மேல்


உதயத்து (1)

ஓவின தாரகை ஒளி ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு – திருவா:20 3/2
மேல்


உதயம் (1)

அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் – திருவா:20 2/1
மேல்


உதரத்து (1)

மானுட பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து
ஈனம்_இல் கிருமி செருவினில் பிழைத்தும் – திருவா:4/13,14
மேல்


உதைத்தல் (1)

கயம்-தனை கொன்று உரி போர்த்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி – திருவா:9 18/2
மேல்


உந்தீ (40)

உளைந்தன முப்புரம் உந்தீ பற – திருவா:14 1/2
ஒருங்கு உடன் வெந்தவாறு உந்தீ பற – திருவா:14 1/3
ஓர் அம்பே முப்புரம் உந்தீ பற – திருவா:14 2/2
ஒன்றும் பெரு மிகை உந்தீ பற – திருவா:14 2/3
அச்சு முறிந்தது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 3/2
அழிந்தன முப்புரம் உந்தீ பற – திருவா:14 3/3
எய்ய வல்லானுக்கே உந்தீ பற – திருவா:14 4/2
இள முலை பொங்க நின்று உந்தீ பற – திருவா:14 4/3
ஓடியவா பாடி உந்தீ பற – திருவா:14 5/2
உருத்திரநாதனுக்கு உந்தீ பற – திருவா:14 5/3
சாவாது இருந்தான் என்று உந்தீ பற – திருவா:14 6/2
சதுர்முகன் தாதை என்று உந்தீ பற – திருவா:14 6/3
கையை தறித்தான் என்று உந்தீ பற – திருவா:14 7/2
கலங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீ பற – திருவா:14 7/3
பார்ப்பது என்னே ஏடி உந்தீ பற – திருவா:14 8/2
பணை முலை_பாகனுக்கு உந்தீ பற – திருவா:14 8/3
மரம்-தனில் ஏறினார் உந்தீ பற – திருவா:14 9/2
வானவர் கோன் என்றே உந்தீ பற – திருவா:14 9/3
துஞ்சியவா பாடி உந்தீ பற – திருவா:14 10/2
தொடர்ந்த பிறப்பு அற உந்தீ பற – திருவா:14 10/3
கூட்டியவா பாடி உந்தீ பற – திருவா:14 11/2
கொங்கை குலுங்க நின்று உந்தீ பற – திருவா:14 11/3
கண்ணை பறித்தவாறு உந்தீ பற – திருவா:14 12/2
கரு கெட நாம் எல்லாம் உந்தீ பற – திருவா:14 12/3
சோமன் முகன் நெரித்து உந்தீ பற – திருவா:14 13/2
தொல்லை வினை கெட உந்தீ பற – திருவா:14 13/3
போம் வழி தேடும் ஆறு உந்தீ பற – திருவா:14 14/2
புரந்தரன் வேள்வியில் உந்தீ பற – திருவா:14 14/3
வாரி நெரித்த ஆறு உந்தீ பற – திருவா:14 15/2
மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீ பற – திருவா:14 15/3
மக்களை சூழ நின்று உந்தீ பற – திருவா:14 16/2
மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தீ பற – திருவா:14 16/3
கோல சடையற்கே உந்தீ பற – திருவா:14 17/2
குமரன்-தன் தாதைக்கே உந்தீ பற – திருவா:14 17/3
ஒல்லை அரிந்தது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 18/2
உகிரால் அரிந்தது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 18/3
ஈர்_ஐந்தும் இற்ற ஆறு உந்தீ பற – திருவா:14 19/2
இருபதும் இற்றது என்று உந்தீ பற – திருவா:14 19/3
ஆகாசம் காவல் என்று உந்தீ பற – திருவா:14 20/2
அதற்கு அப்பாலும் காவல் என்று உந்தீ பற – திருவா:14 20/3
மேல்


உந்தீர்கள் (1)

ஒண் திறல் யோகிகளே பேர் அணி உந்தீர்கள்
திண் திறல் சித்தர்களே கடை கூழை செல்-மின்கள் – திருவா:46 2/2,3
மேல்


உந்து (4)

தேன் உந்து சேவடிக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 15/4
வான் உந்து தேவர்கட்கு ஓர் வான் பொருள் காண் சாழலோ – திருவா:12 10/4
உந்து திரை கடலை கடந்து அன்று ஓங்கு மதில் இலங்கை-அதனில் – திருவா:43 5/3
திரு ஆர் பெருந்துறையான் தேன் உந்து செம் தீ – திருவா:47 1/3
மேல்


உபாயம்-அது (1)

ஒத்து சென்று தன் திருவருள் கூடிடும் உபாயம்-அது அறியாமே – திருவா:26 4/2
மேல்


உம்பர் (6)

ஒருத்தனே போற்றி உம்பர் தம்பிரான் போற்றி தில்லை – திருவா:5 61/3
உடல்-இது களைந்திட்டு ஒல்லை உம்பர் தந்து அருளு போற்றி – திருவா:5 64/3
ஒழித்திடு இ வாழ்வு போற்றி உம்பர் நாட்டு எம்பிரானே – திருவா:5 66/4
உம்பர் உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 20/3
உறும் கடி போது-அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர் – திருவா:6 25/3
உறும் கடி போது-அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர்
பெறும் பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே – திருவா:6 25/3,4
மேல்


உம்பர்கட்கு (1)

உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவு_அற நிறைந்த யோகமே ஊத்தையேன்-தனக்கு – திருவா:37 1/1
மேல்


உம்பராய் (1)

உம்பராய் போற்றி என்னை ஆளுடை ஒருவ போற்றி – திருவா:5 67/4
மேல்


உம்பரார்-தம் (1)

உடையனோ பணி போற்றி உம்பரார்-தம் பராபரா போற்றி யாரினும் – திருவா:5 97/2
மேல்


உம்பரான் (1)

உம்பரான் உலகு ஊடறுத்து அ புறத்தன் ஆய் நின்ற எம்பிரான் – திருவா:42 9/2
மேல்


உம்பரானை (1)

ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை வம்பனேன் – திருவா:5 58/2
மேல்


உம்பரும் (2)

ஊன் அக மா மழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று – திருவா:9 17/3
உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்கு உணர்வு இறந்து உலகம் ஊடுருவும் – திருவா:28 2/2
மேல்


உம்பரோடு (1)

உணர்ந்த மா முனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்வுக்கும் தெரிவு_அரும் பொருளே – திருவா:22 4/1
மேல்


உமை (3)

பை நா பட அரவு ஏர் அல்குல் உமை பாகம்-அது ஆய் என் – திருவா:34 1/1
வேய தோள் உமை பங்கன் எங்கள் திருப்பெருந்துறை மேவினான் – திருவா:42 5/2
மாது நல்லாள் உமை மங்கை_பங்கன் வன் பொழில் சூழ் தென் பெருந்துறை கோன் – திருவா:43 8/2
மேல்


உமையாள் (4)

மான்_நேர்_நோக்கி உமையாள்_பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட – திருவா:5 55/1
மான்_நேர்_நோக்கி உமையாள்_பங்கா மறை ஈறு அறியா மறையானே – திருவா:5 85/1
எம் தரம் ஆள் உமையாள் கொழுநற்கு ஏய்ந்த பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 3/4
உழைத்தால் உறுதி உண்டோ-தான் உமையாள் கணவா எனை ஆள்வாய் – திருவா:33 1/2
மேல்


உமையாள்_பங்கா (2)

மான்_நேர்_நோக்கி உமையாள்_பங்கா வந்து இங்கு ஆட்கொண்ட – திருவா:5 55/1
மான்_நேர்_நோக்கி உமையாள்_பங்கா மறை ஈறு அறியா மறையானே – திருவா:5 85/1
மேல்


உமையொடு (1)

கனி தரு செம் வாய் உமையொடு காளிக்கு – திருவா:2/142
மேல்


உய்-மின் (1)

காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்-மின் கருது_அரிய – திருவா:36 5/1
மேல்


உய்ஞ்சேன் (2)

உய்ஞ்சேன் எம்பெருமானே உடையானே அடியேனை – திருவா:38 6/3
உய்ஞ்சேன் நான் உடையானே அடியேனை வருக என்று – திருவா:51 5/3
மேல்


உய்தல் (1)

உய்தல் ஆவது உன்-கண் அன்றி மற்று ஓர் உண்மை இன்மையில் – திருவா:5 77/2
மேல்


உய்ந்த (2)

கண்ணார உய்ந்த ஆறு அன்றே உன் கழல் கண்டே – திருவா:38 2/4
சித்தத்து ஆறு உய்ந்த ஆறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே – திருவா:38 4/4
மேல்


உய்ந்தன (1)

உன் அடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தன ஆகாதே – திருவா:49 2/2
மேல்


உய்ந்து (1)

உய்வார்கள் உய்யும் வகை எல்லாம் உய்ந்து ஒழிந்தோம் – திருவா:7 11/7
மேல்


உய்ப்பவன் (1)

பக்தி செய் அடியாரை பரம்பரத்து உய்ப்பவன்
உத்தரகோசமங்கை ஊர் ஆகவும் – திருவா:2/119,120
மேல்


உய்ய (11)

உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரம் ஆய் நின்ற – திருவா:1/33
ஏறு உடை ஈசன் இ புவனியை உய்ய
கூறு உடை மங்கையும் தானும் வந்தருளி – திருவா:2/25,26
எம்-தமை உய்ய கொள்வாய் போற்றி – திருவா:4/206
போற்றி யாம் உய்ய ஆட்கொண்டருளும் பொன் மலர்கள் – திருவா:7 20/7
ஊன் அக மா மழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று – திருவா:9 17/3
உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு – திருவா:14 4/1
நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டருளி நஞ்சு-தனை – திருவா:16 5/3
சிவன் உய்ய கொள்கின்ற ஆறு என்று நோக்கி திருப்பெருந்துறை உறைவாய் திருமால் ஆம் – திருவா:20 10/2
தழங்கு_அரும் தேன் அன்ன தண்ணீர் பருக தந்து உய்ய கொள்ளாய் – திருவா:24 10/3
ஒன்றும் போதா நாயேனை உய்ய கொண்ட நின் கருணை – திருவா:33 3/1
தேட இருந்த சிவபெருமான் சிந்தனைசெய்து அடியோங்கள் உய்ய
ஆடல் அமர்ந்த பரிமா ஏறி ஐயன் பெருந்துறை ஆதி அ நாள் – திருவா:43 4/2,3
மேல்


உய்யக்கொண்ட (1)

உறவுசெய்து எனை உய்யக்கொண்ட பிரான்-தன் உண்மை பெருக்கம் ஆம் – திருவா:42 7/3
மேல்


உய்யக்கொண்டு (2)

உச்சத்தார் பெருமானே அடியேனை உய்யக்கொண்டு
எச்சத்து ஆர் சிறுதெய்வம் ஏத்தாதே அச்சோ என் – திருவா:38 4/2,3
ஓர் உரு ஆய நின் திருவருள் காட்டி என்னையும் உய்யக்கொண்டு அருளே – திருவா:44 1/4
மேல்


உய்யல் (1)

சித்தமே புகுந்து எம்மை ஆட்கொண்டு தீ வினை கெடுத்து உய்யல் ஆம் – திருவா:42 6/1
மேல்


உய்யும் (4)

இனி என்னே உய்யும் ஆறு என்றுஎன்று எண்ணி அஞ்சு_எழுத்தின் புணை பிடித்து கிடக்கின்றேனை – திருவா:5 27/3
உய்வார்கள் உய்யும் வகை எல்லாம் உய்ந்து ஒழிந்தோம் – திருவா:7 11/7
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பு அறியேன் வையத்து – திருவா:47 3/2
உய்யும் நெறி காட்டுவித்திட்டு ஓங்காரத்து உட்பொருளை – திருவா:51 7/3
மேல்


உய்வார்கள் (1)

உய்வார்கள் உய்யும் வகை எல்லாம் உய்ந்து ஒழிந்தோம் – திருவா:7 11/7
மேல்


உய (2)

வந்து உய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே – திருவா:28 8/4
தான் அடியோமுடனே உய வந்து தலைப்படும் ஆகாதே – திருவா:49 6/6
மேல்


உயர் (3)

ஒலிதரு கைலை உயர் கிழவோனே – திருவா:2/146
ஏற்று உயர் கொடி உடை யாய் எனை உடையாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 1/4
திரு உயர் கோல சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 7/2
மேல்


உயர்த்தி (1)

மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணா அமுதே – திருவா:5 10/3
மேல்


உயர்ந்த (2)

பாசம் ஆனவை பற்று அறுத்து உயர்ந்த தன் பரம் பெரும் கருணையால் – திருவா:41 8/3
பத்து_இலனேனும் பணிந்திலனேனும் உன் உயர்ந்த பைம் கழல் காண – திருவா:44 4/1
மேல்


உயர்ந்து (2)

பூவில் நாற்றம் போன்று உயர்ந்து எங்கும் – திருவா:3/115
தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொழ வேண்டி – திருவா:5 16/2
மேல்


உயிர் (19)

நீராய் உருக்கி என் ஆர் உயிர் ஆய் நின்றானே – திருவா:1/69
பல் உயிர் எல்லாம் பயின்றனன் ஆகி – திருவா:2/2
துற்றவை துறந்த வெற்று உயிர் ஆக்கை – திருவா:3/137
ஊன் ஆகி உயிர் ஆகி உண்மையும் ஆய் இன்மையும் ஆய் – திருவா:5 15/2
ஊனை யான் இருந்து ஓம்புகின்றேன் கெடுவேன் உயிர் ஓயாதே – திருவா:5 38/4
ஊன் ஆய் உயிர் ஆய் உணர்வு ஆய் என்னுள் கலந்து – திருவா:8 16/1
ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணவு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் – திருவா:11 18/3
நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் – திருவா:15 5/1
காமன் உடல் உயிர் காலன் பல் காய் கதிரோன் – திருவா:15 11/1
உணக்கு பசை அறுத்தான் உயிர் ஒன்றி நின்ற – திருவா:15 15/2
எண் அகத்தாய் உலகுக்கு உயிர் ஆனாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 9/4
காலன் ஆர் உயிர் கொண்ட பூம் கழலாய் கங்கையாய் அங்கி தங்கிய கையாய் – திருவா:23 9/2
எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா ஏல வார் குழலி-மார் இருவர் – திருவா:29 3/1
ஊன் ஆர் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம் பிரியான் – திருவா:34 2/2
ஏற்று வந்து ஆர் உயிர் உண்ட திறல் ஒற்றை சேவகனே – திருவா:36 10/3
ஊன் ஆரும் உயிர் வாழ்க்கை ஒறுத்து அன்றே வெறுத்திடவே – திருவா:38 10/4
ஊசல் ஆட்டும் இ உடல் உயிர் ஆயின இரு வினை அறுத்து என்னை – திருவா:41 8/1
இன்பே அருளி எனை உருக்கி உயிர் உண்கின்ற எம்மானே – திருவா:44 3/3
நன்பே அருளாய் என் உயிர் நாதா நின் அருள் நாணாமே – திருவா:44 3/4
மேல்


உயிர்-தான் (1)

ஊர் ஏறு ஆய் இங்கு உழல்வேனோ கொடியான் உயிர்-தான் உலவாதே – திருவா:5 53/4
மேல்


உயிர்க்கு (1)

ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கு இரங்கி அருளாய் என்னை உடையானே – திருவா:21 10/4
மேல்


உயிர்க்கும் (7)

போற்றி எ உயிர்க்கும் தோற்றம் ஆகி நீ தோற்றம் இல்லாய் – திருவா:5 70/2
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈறு ஆய் ஈறு இன்மை ஆனாய் – திருவா:5 70/3
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றம் ஆம் பொன் பாதம் – திருவா:7 20/3
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகம் ஆம் பூம் கழல்கள் – திருவா:7 20/4
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈறு ஆம் இணை_அடிகள் – திருவா:7 20/5
ஆனா அறிவு ஆய் அளவு_இறந்த பல் உயிர்க்கும்
கோன் ஆகி நின்றவா கூறுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 16/5,6
ஈசன்-அவன் எ உயிர்க்கும் இயல்பு ஆனான் சாழலோ – திருவா:12 1/4
மேல்


உயிர்கட்கும் (1)

இணங்கு_இலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே எனை பிறப்பு அறுக்கும் எம் மருந்தே – திருவா:22 4/2
மேல்


உயிர்ப்பதும் (1)

ஒன்றினொடு ஒன்றும் ஒர் ஐந்தினொடு ஐந்தும் உயிர்ப்பதும் ஆகாதே – திருவா:49 2/1
மேல்


உயிர்ப்பு (2)

ஊன் வந்து உரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பு எய்து – திருவா:8 4/4
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பு அறியேன் வையத்து – திருவா:47 3/2
மேல்


உயிரும் (4)

உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து ஒழியாவண்ணம் நிறைந்தான் – திருவா:34 6/2
பித்தனே எல்லா உயிரும் ஆய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லை ஆய் நிற்கும் – திருவா:37 8/3
கூடும் உயிரும் குமண்டையிட குனித்து அடியேன் – திருவா:40 1/3
மங்கை-மார் கையில் வளையும் கொண்டு எம் உயிரும் கொண்டு எம் பணிகொள்வான் – திருவா:42 3/3
மேல்


உயிரே (2)

உறவே போற்றி உயிரே போற்றி – திருவா:4/181
இணங்கு_இலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே எனை பிறப்பு அறுக்கும் எம் மருந்தே – திருவா:22 4/2
மேல்


உரல் (1)

உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியோர் உலகம் எலாம் உரல் போதாது என்றே – திருவா:9 6/1
மேல்


உரல்-அது (1)

வையகம் எல்லாம் உரல்-அது ஆக மா மேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி – திருவா:9 9/1
மேல்


உரலை (1)

காசு அணி-மின்கள் உலக்கை எல்லாம் காம்பு அணி-மின்கள் கறை உரலை
நேசம் உடைய அடியவர்கள் நின்று நிலாவுக என்று வாழ்த்தி – திருவா:9 4/1,2
மேல்


உரி (3)

கான புலி_உரி அரையோன் காண்க – திருவா:3/32
உரி பிச்சன் தோலுடை பிச்சன் நஞ்சு ஊண் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு – திருவா:6 49/3
கயம்-தனை கொன்று உரி போர்த்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி – திருவா:9 18/2
மேல்


உரித்த (1)

கல் நார் உரித்த கனியே போற்றி – திருவா:4/97
மேல்


உரித்து (4)

கொடும் கரிக்குன்று உரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சி கொம்பினையே – திருவா:6 19/4
கல் நார் உரித்து என்ன என்னையும் தன் கருணையினால் – திருவா:11 9/1
கல் நார் உரித்து என்னை ஆண்டுகொண்டான் கழல்_இணைகள் – திருவா:13 9/3
அத்தி உரித்து அது போர்த்தருளும் பெருந்துறையான் – திருவா:13 19/1
மேல்


உரிய (1)

ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றது ஓர் – திருவா:5 98/2
மேல்


உரியவன் (1)

விற்று எலாம் மிக ஆள்வதற்கு உரியவன் விரை மலர் திருப்பாதம் – திருவா:5 34/2
மேல்


உரியன் (1)

பிச்சன் ஆக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு உரியன் ஆக்கினாய் தாம் வளர்த்தது ஓர் – திருவா:5 96/3
மேல்


உரியனாய் (1)

ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றது ஓர் – திருவா:5 98/2
மேல்


உரியாய் (1)

பொள்ளல் நல் வேழத்து உரியாய் புலன் நின்-கண் போதல் ஒட்டா – திருவா:6 24/3
மேல்


உரியானே (1)

மா உரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 9/4
மேல்


உரியேன் (2)

பொய்யர் பெறும் பேறு அத்தனையும் பெறுதற்கு உரியேன் பொய் இலா – திருவா:5 52/2
உரியேன் அல்லேன் உனக்கு அடிமை உன்னை பிரிந்து இங்கு ஒரு பொழுதும் – திருவா:44 2/1
மேல்


உரு (21)

வேடுவன் ஆகி வேண்டு உரு கொண்டு – திருவா:2/64
மெய்க்காட்டிட்டு வேண்டு உரு கொண்டு – திருவா:2/66
அந்தம்_இல் பெருமை அழல் உரு கரந்து – திருவா:2/92
ஆற்றல்-அது உடை அழகு அமர் திரு உரு
நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் – திருவா:2/103,104
உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்து ஆங்கு எனக்கு – திருவா:3/176
பாகம் பெண் உரு ஆனாய் போற்றி – திருவா:4/152
ஒட்டாத பாவி தொழும்பரை நாம் உரு அறியோம் – திருவா:10 7/3
உரு நாம் அறிய ஓர் அந்தணன் ஆய் ஆண்டுகொண்டான் – திருவா:11 1/2
அலரவனும் மாலவனும் அறியாமே அழல் உரு ஆய் – திருவா:12 6/1
உரு மூன்றும் ஆகி உணர்வு_அரிது ஆம் ஒருவனுமே – திருவா:13 6/3
அரனார் அழல் உரு ஆய் அங்கே அளவு இறந்து – திருவா:15 12/3
ஏர் தரும் ஏழ் உலகு ஏத்த எ உருவும் தன் உரு ஆய் – திருவா:18 2/1
சீர் உடை செங்கமலத்தின் திகழ் உரு ஆகிய செல்வன் – திருவா:18 9/2
உரு தெரியா காலத்தே உள் புகுந்து என் உளம் மன்னி – திருவா:31 3/1
திரு உரு அன்றி மற்று ஓர் தேவர் எ தேவர் என்ன – திருவா:35 2/3
ஓர் இன்ப வெள்ளத்து உரு கொண்டு தொண்டரை உள்ளம் கொண்டார் – திருவா:36 3/3
வேடு உரு ஆகி மகேந்திரத்து மிகு குறை வானவர் வந்து தன்னை – திருவா:43 4/1
பார் உரு ஆய பிறப்பு அறவேண்டும் பத்திமையும் பெறவேண்டும் – திருவா:44 1/1
சீர் உரு ஆய சிவபெருமானே செங்கமல மலர் போல் – திருவா:44 1/2
ஆர் உரு ஆய என் ஆர் அமுதே உன் அடியவர் தொகை நடுவே – திருவா:44 1/3
ஓர் உரு ஆய நின் திருவருள் காட்டி என்னையும் உய்யக்கொண்டு அருளே – திருவா:44 1/4
மேல்


உருக்காநின்ற (1)

ஊனையும் என்பினையும் உருக்காநின்ற ஒண்மையனே – திருவா:6 21/4
மேல்


உருக்கி (13)

நீராய் உருக்கி என் ஆர் உயிர் ஆய் நின்றானே – திருவா:1/69
விட உளே உருக்கி என்னை ஆண்டிடவேண்டும் போற்றி – திருவா:5 64/2
ஊனையும் நின்று உருக்கி என் வினையை ஒட்டு உகந்து – திருவா:8 14/3
கல் நெஞ்சு உருக்கி கருணையினால் ஆண்டுகொண்ட – திருவா:10 11/2
உள் நின்று உருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்த – திருவா:17 2/3
புரைபுரை கனிய புகுந்துநின்று உருக்கி பொய் இருள் கடிந்த மெய் சுடரே – திருவா:22 3/2
எனை தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது அன்பின் புரை உருக்கி
பினை தான் புகுந்து எல்லே பெருந்துறையில் உறை பெம்மான் – திருவா:34 4/2,3
தெரிவர நின்று உருக்கி பரி மேற்கொண்ட சேவகனார் – திருவா:36 1/3
ஊனினை உருக்கி உள் ஒளி பெருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்தம் ஆய – திருவா:37 9/2
என்பு எலாம் உருக்கி எளியை ஆய் ஆண்ட ஈசனே மாசு_இலா மணியே – திருவா:37 10/2
இரும்பு தரு மனத்தேனை ஈர்த்துஈர்த்து என் என்பு உருக்கி
கரும்பு தரு சுவை எனக்கு காட்டினை உன் கழல்_இணைகள் – திருவா:38 1/1,2
என்பு உள் உருக்கி இரு வினையை ஈடு அழித்து – திருவா:40 3/1
இன்பே அருளி எனை உருக்கி உயிர் உண்கின்ற எம்மானே – திருவா:44 3/3
மேல்


உருக்கும் (8)

ஊனை உருக்கும் உடையானை உம்பரானை வம்பனேன் – திருவா:5 58/2
சிந்தனையை வந்து உருக்கும் சீர் ஆர் பெருந்துறையான் – திருவா:8 3/4
தப்பாமே தாள் அடைந்தார் நெஞ்சு உருக்கும் தன்மையினான் – திருவா:8 11/2
உருக்கும் பணி கொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகம் எல்லாம் – திருவா:11 3/3
புகுந்து பரிந்து உருக்கும் பாவகத்தால் – திருவா:11 14/3
ஊன் தங்கிநின்று உருக்கும் உத்தரகோசமங்கை – திருவா:16 2/4
பரவிய அன்பரை என்பு உருக்கும் பரம் பாண்டியனார் – திருவா:36 9/2
ஓவாது உள்ளம் கலந்து உணர்வு ஆய் உருக்கும் வெள்ள கருணையினால் – திருவா:45 1/2
மேல்


உருக்குவர் (1)

உள் நின்று உருக்குவர் அன்னே என்னும் – திருவா:17 2/2
மேல்


உருக (14)

உலையா அன்பு என்பு உருக ஓலமிட்டு – திருவா:3/150
ஊடு அகத்தே நின்று உருக தந்தருள் எம் உடையானே – திருவா:5 11/4
ஊன் எலாம் நின்று உருக புகுந்து ஆண்டான் இன்று போய் – திருவா:5 19/3
உள் நெக்கு நின்று உருக யாம் மாட்டோம் நீயே வந்து – திருவா:7 4/7
கல் போலும் நெஞ்சம் கசிந்து உருக கருணையினால் – திருவா:15 4/1
அழுக்கு அடையா நெஞ்சு உருக மு_மலங்கள் பாயும் – திருவா:19 7/3
அன்பினால் அடியேன் ஆவியோடு ஆக்கை ஆனந்தமாய் கசிந்து உருக
என் பரம் அல்லா இன் அருள் தந்தாய் யான் இதற்கு இலன் ஒர் கைம்மாறு – திருவா:22 2/1,2
இரந்துஇரந்து உருக என் மனத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே இமையோர் – திருவா:22 6/1
உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே ஓவாது உருக அருளாயே – திருவா:32 2/4
என்பு எலாம் உருக நோக்கி அம்பலத்து ஆடுகின்ற – திருவா:35 3/2
மருவு இனிய மலர் பாதம் மனத்தில் வளர்ந்து உள் உருக
தெருவு-தொறும் மிக அலறி சிவபெருமான் என்று ஏத்தி – திருவா:38 9/1,2
கற்றாவின் மனம் போல கசிந்து உருக வேண்டுவனே – திருவா:39 3/4
காதல் பெருக கருணை காட்டி தன் கழல் காட்டி கசிந்து உருக
கேதம் கெடுத்து என்னை ஆண்டருளும் கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 9/3,4
என்பே உருக நின் அருள் அளித்து உன் இணை மலர் அடி காட்டி – திருவா:44 3/1
மேல்


உருகா (2)

உகந்தானே அன்பு உடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்வு இலியேன் – திருவா:21 3/1
துணியா உருகா அருள் பெருக தோன்றும் தொண்டரிடை புகுந்து – திருவா:32 8/1
மேல்


உருகாதால் (1)

உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாதால் உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா – திருவா:5 21/3
மேல்


உருகாதே (1)

வைப்பு மாடு என்று மாணிக்கத்து ஒளி என்று மனத்திடை உருகாதே
செப்பு நேர் முலை மடவரலியர்-தங்கள் திறத்திடை நைவேனை – திருவா:26 1/1,2
மேல்


உருகாதேன் (1)

கடை ஆனேன் நெஞ்சு உருகாதேன் கல்லா மனத்தேன் கசியாதேன் – திருவா:5 56/3
மேல்


உருகாய் (1)

ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் – திருவா:7 6/7
மேல்


உருகி (18)

தொழுது உளம் உருகி அழுது உடல் கம்பித்து – திருவா:4/61
என்பு நைந்து உருகி நெக்குநெக்கு ஏங்கி – திருவா:4/80
உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி
மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மன நினைவில் – திருவா:5 3/1,2
ஆடுகின்றிலை கூத்து உடையான் கழற்கு அன்பு இலை என்பு உருகி
பாடுகின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை பணிகிலை பாத_மலர் – திருவா:5 31/1,2
ஊனை நாடகம் ஆடுவித்தவா உருகி நான் உனை பருக வைத்தவா – திருவா:5 95/3
பாடவேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாடி நைந்துநைந்து உருகி நெக்குநெக்கு – திருவா:5 100/1
ஊடுவேன் செம் வாய்க்கு உருகுவேன் உள் உருகி
தேடுவேன் தேடி சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் – திருவா:8 17/3,4
உருகி பெருகி உளம் குளிர முகந்துகொண்டு – திருவா:11 15/1
மல்கா வாழ்த்தா வாய் குழறா வணங்கா மனத்தால் நினைந்து உருகி
பல்கால் உன்னை பாவித்து பரவி பொன்னம்பலம் என்றே – திருவா:21 10/2,3
உடைந்து நைந்து உருகி உள் ஒளி நோக்கி உன் திரு மலர் பாதம் – திருவா:25 4/3
ஊற்று மணல் போல் நெக்குநெக்கு உள்ளே உருகி ஓலமிட்டு – திருவா:27 2/3
கருணையே நோக்கி கசிந்து உளம் உருகி கலந்து நான் வாழும் ஆறு அறியா – திருவா:28 7/3
ஊனே புகுந்த உனை உணர்ந்த உருகி பெருகும் உள்ளத்தை – திருவா:32 10/3
ஊடிஊடி உடையாயொடு கலந்து உள் உருகி பெருகி நெக்கு – திருவா:32 11/3
நீள் நிலா அணியினானை நினைந்து நைந்து உருகி நெக்கு – திருவா:35 10/2
புடைபட்டு உருகி போற்றுவோம் புயங்கள் ஆள்வான் புகழ்களையே – திருவா:45 5/4
நிகழும் அடியார் முன் சென்று நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே – திருவா:45 6/4
வெய்ய வினை இரண்டும் வெந்து அகல மெய் உருகி
பொய்யும் பொடி ஆகாது என் செய்கேன் செய்ய – திருவா:47 1/1,2
மேல்


உருகிஉருகி (1)

நெக்குநெக்கு உள் உருகிஉருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் – திருவா:27 8/1
மேல்


உருகும் (5)

கலந்த அன்பு ஆகி கசிந்து உள் உருகும்
நலம்-தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி – திருவா:1/57,58
பானல் ஆர் கண்ணியர்க்கும் பதைத்து உருகும் பாழ் நெஞ்சே – திருவா:5 19/2
பள்ளம் தாழ் உறு புனலில் கீழ் மேல் ஆக பதைத்து உருகும் அவர் நிற்க என்னை ஆண்டாய்க்கு – திருவா:5 21/2
உடையானே நின்-தனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் – திருவா:5 56/1
தாணுவே அழிந்தேன் நின் நினைந்து உருகும் தன்மை என் புன்மைகளால் – திருவா:44 5/3
மேல்


உருகுவது (1)

எற்பு துளை-தொறும் ஏற்றினன் உருகுவது
உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்து ஆங்கு எனக்கு – திருவா:3/175,176
மேல்


உருகுவேன் (1)

ஊடுவேன் செம் வாய்க்கு உருகுவேன் உள் உருகி – திருவா:8 17/3
மேல்


உருகேன் (6)

ஆம் ஆறு உன் திருவடிக்கே அகம் குழையேன் அன்பு உருகேன்
பூ_மாலை புனைந்து ஏத்தேன் புகழ்ந்து உரையேன் புத்தேளிர் – திருவா:5 14/1,2
விரை ஆர்ந்த மலர் தூவேன் வியந்து அலறேன் நயந்து உருகேன்
தரியேன் நான் ஆம் ஆறு என் சாவேன் நான் சாவேனே – திருவா:5 18/3,4
ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள் உருகேன் நின்று உழைத்தனனே – திருவா:6 45/4
பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன் பரியா உடல்-தன்னை – திருவா:23 2/3
திளைத்தும் தேக்கியும் பருகியும் உருகேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே – திருவா:23 10/2
கற்று அறியேன் கலை_ஞானம் கசிந்து உருகேன் ஆயிடினும் – திருவா:38 5/1
மேல்


உருத்திரநாதனுக்கு (1)

உருத்திரநாதனுக்கு உந்தீ பற – திருவா:14 5/3
மேல்


உருத்து (1)

செறியும் கருத்தில் உருத்து அமுது ஆம் சிவபதத்தை – திருவா:40 4/3
மேல்


உருமும் (1)

மஞ்சு உலாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோடு உறவும் அஞ்சேன் – திருவா:35 9/1
மேல்


உருவ (6)

உருவ அருள்_நீர் ஓட்டா அரு வரை – திருவா:3/88
ஏழ் தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து – திருவா:4/7
மின் ஆர் உருவ விகிர்தா போற்றி – திருவா:4/96
வார் உருவ பூண் முலையீர் வாயார நாம் பாடி – திருவா:7 15/7
ஏர் உருவ பூம் புனல் பாய்ந்து ஆடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 15/8
மூ_உலகு உருவ இருவர் கீழ் மேலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே – திருவா:28 9/3
மேல்


உருவந்து (1)

உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பு எய்த கொண்டருளி – திருவா:11 5/2
மேல்


உருவம் (3)

ஒரு நாமம் ஓர் உருவம் ஒன்றும் இல்லாற்கு ஆயிரம் – திருவா:11 1/3
தங்கு உலவு சோதி தனி உருவம் வந்தருளி – திருவா:16 9/2
பேதை குணம் பிறர் உருவம் யான் எனது என் உரை மாய்த்து – திருவா:31 5/3
மேல்


உருவமும் (2)

அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி – திருவா:4/193
அரு ஆய் உருவமும் ஆய பிரான் அவன் மருவும் – திருவா:11 2/3
மேல்


உருவமே (1)

சோதியாய் தோன்றும் உருவமே அரு ஆம் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அரிய – திருவா:22 9/1
மேல்


உருவாய் (1)

மருந்து உருவாய் என் மனத்தே வந்து – திருவா:47 10/4
மேல்


உருவி (1)

எல்லை மூ_உலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி ஈறு இன்மை – திருவா:28 4/3
மேல்


உருவின் (1)

நீல உருவின் குயிலே நீள் மணி மாடம் நிலாவும் – திருவா:18 3/1
மேல்


உருவு (3)

சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு – திருவா:2/93
ஒருவரை அன்றி உருவு அறியாது என்-தன் உள்ளம்-அதே – திருவா:36 1/4
ஓவிய மங்கையர் தோள் புணரும் உருவு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே – திருவா:43 8/4
மேல்


உருவும் (2)

வேறுவேறு உருவும் வேறுவேறு இயற்கையும் – திருவா:2/23
ஏர் தரும் ஏழ் உலகு ஏத்த எ உருவும் தன் உரு ஆய் – திருவா:18 2/1
மேல்


உருவே (1)

கரந்தது ஓர் உருவே களித்தனன் உன்னை கண்ணுற கண்டுகொண்டு இன்றே – திருவா:22 6/4
மேல்


உருள்கிலேன் (1)

தீயில் வீழ்கிலேன் திண் வரை உருள்கிலேன் செழும் கடல் புகுவேனே – திருவா:5 39/4
மேல்


உரை (7)

உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப – திருவா:4/83
உரை உணர்வு இறந்த ஒருவ போற்றி – திருவா:4/124
உரை ஆட உள்ளொளி ஆட ஒள் மா மலர் கண்களில் நீர் – திருவா:11 6/3
உரை மாண்ட உள் ஒளி உத்தமன் வந்து உளம் புகலும் – திருவா:15 14/1
உரை உணர்வு இறந்துநின்று உணர்வது ஓர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்கும் ஆறு உணர்த்தே – திருவா:22 3/4
பேதை குணம் பிறர் உருவம் யான் எனது என் உரை மாய்த்து – திருவா:31 5/3
உண்டாமோ கைம்மாறு உரை – திருவா:48 1/4
மேல்


உரைக்கின் (1)

வேறு ஓர் பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்ம்மை உன்னை விரித்து உரைக்கின்
தேறும் வகை என் சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ – திருவா:33 5/3,4
மேல்


உரைக்கும் (1)

உரை உணர்வு இறந்துநின்று உணர்வது ஓர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்கும் ஆறு உணர்த்தே – திருவா:22 3/4
மேல்


உரைக்கேன் (1)

ஆரொடு நோகேன் ஆர்க்கு எடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ அருளிலையானால் – திருவா:28 1/3
மேல்


உரைத்தான் (2)

அன்று ஆலின் கீழ் இருந்து அங்கு அறம் உரைத்தான் காண் ஏடீ – திருவா:12 16/2
அன்று ஆலின் கீழ் இருந்து அங்கு அறம் உரைத்தான் ஆயிடினும் – திருவா:12 16/3
மேல்


உரைப்பன் (1)

முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான் – திருவா:1/20
மேல்


உரைப்போம் (1)

எங்கள் பெருமான் உனக்கு ஒன்று உரைப்போம் கேள் – திருவா:7 19/3
மேல்


உரையாய் (3)

சீர் ஆர் திரு நாமம் தேர்ந்து உரையாய் ஆரூரன் – திருவா:19 1/2
நாதன் நமை ஆளுடையான் நாடு உரையாய் காதலவர்க்கு – திருவா:19 2/2
ஐயன் பெருந்துறையான் ஆறு உரையாய் தையலாய் – திருவா:19 4/2
மேல்


உரையேன் (1)

பூ_மாலை புனைந்து ஏத்தேன் புகழ்ந்து உரையேன் புத்தேளிர் – திருவா:5 14/2
மேல்


உரோமங்கள் (1)

ஊன் வந்து உரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பு எய்து – திருவா:8 4/4
மேல்


உரோமம் (2)

உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப – திருவா:4/83
சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள் நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பு ஆய் – திருவா:27 6/3
மேல்


உலக்கை (4)

காசு அணி-மின்கள் உலக்கை எல்லாம் காம்பு அணி-மின்கள் கறை உரலை – திருவா:9 4/1
உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியோர் உலகம் எலாம் உரல் போதாது என்றே – திருவா:9 6/1
வையகம் எல்லாம் உரல்-அது ஆக மா மேரு என்னும் உலக்கை நாட்டி – திருவா:9 9/1
செய்ய திருவடி பாடிப்பாடி செம்பொன் உலக்கை வல கை பற்றி – திருவா:9 9/3
மேல்


உலக (1)

மாலும் காட்டி வழி காட்டி வாரா உலக நெறி ஏற – திருவா:50 3/3
மேல்


உலகங்கள் (1)

கலக்க அடியவர் வந்து நின்றார் காண உலகங்கள் போதாது என்றே – திருவா:9 6/2
மேல்


உலகத்தவர் (1)

வான் பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய அவமே – திருவா:34 10/1
மேல்


உலகம் (7)

போரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் – திருவா:5 87/2
உலக்கை பல ஓச்சுவார் பெரியோர் உலகம் எலாம் உரல் போதாது என்றே – திருவா:9 6/1
உருக்கும் பணி கொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகம் எல்லாம் – திருவா:11 3/3
வாராய் வாரா உலகம் தந்து வந்து ஆட்கொள்வானே – திருவா:25 7/2
உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்கு உணர்வு இறந்து உலகம் ஊடுருவும் – திருவா:28 2/2
தாழ்ந்து உலகம் ஏத்த தகுவாரும் சூழ்ந்து அமரர் – திருவா:48 4/2
மின் நேர் அனைய பூம் கழல்கள் அடைந்தார் கடந்தார் வியன் உலகம்
பொன் நேர் அனைய மலர் கொண்டு போற்றா நின்றார் அமரர் எல்லாம் – திருவா:50 1/1,2
மேல்


உலகர் (2)

பித்த உலகர் பெரும் துறை பரப்பினுள் – திருவா:4/36
ஊன் நாடி நாடி வந்து உட்புகுந்தான் உலகர் முன்னே – திருவா:13 5/2
மேல்


உலகவர் (1)

பித்தன் என்று எனை உலகவர் பகர்வது ஓர் காரணம்-இது கேளீர் – திருவா:26 4/1
மேல்


உலகில் (6)

பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் – திருவா:10 6/2
பித்த வடிவு கொண்டு இ உலகில் பிள்ளையும் ஆய் – திருவா:13 19/2
வார் கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 1/4
மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 7/4
வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியன் உலகில்
எனை தான் புகுந்து ஆண்டான் எனது அன்பின் புரை உருக்கி – திருவா:34 4/1,2
நிற்பார் நிற்க நில்லா உலகில் நில்லோம் இனி நாம் செல்வோமே – திருவா:45 7/1
மேல்


உலகின் (1)

விரி கடல் உலகின் விளைவே போற்றி – திருவா:4/125
மேல்


உலகினில் (1)

வழுத்துதற்கு எளிது ஆய் வார் கடல் உலகினில்
யானை முதலா எறும்பு ஈறு ஆய – திருவா:4/10,11
மேல்


உலகினுக்கு (1)

கரு ஆய் உலகினுக்கு அப்புறம் ஆய் இ புறத்தே – திருவா:10 14/1
மேல்


உலகு (13)

ஈர் அடியாலே மூ_உலகு அளந்து – திருவா:4/2
தாயானை தத்துவனை தானே உலகு ஏழும் – திருவா:8 7/5
காயில் உலகு அனைத்தும் கல்_பொடி காண் சாழலோ – திருவா:12 3/4
உலகு அறிய தீ வேட்டான் என்னும்-அது என் ஏடீ – திருவா:12 13/2
உலகு அறிய தீ வேளாது ஒழிந்தனனேல் உலகு அனைத்தும் – திருவா:12 13/3
உலகு அறிய தீ வேளாது ஒழிந்தனனேல் உலகு அனைத்தும் – திருவா:12 13/3
திருந்த அவருக்கு உலகு இயற்கை தெரியா காண் சாழலோ – திருவா:12 20/4
உலகு ஏழ் என திசை பத்து என தான் ஒருவனுமே – திருவா:15 5/3
ஏர் தரும் ஏழ் உலகு ஏத்த எ உருவும் தன் உரு ஆய் – திருவா:18 2/1
மூ_உலகு உருவ இருவர் கீழ் மேலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே – திருவா:28 9/3
ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகு எலாம் தேடியும் காணேன் – திருவா:29 2/2
உறவினொடும் ஒழிய சென்று உலகு உடைய ஒரு முதலை – திருவா:31 6/2
உம்பரான் உலகு ஊடறுத்து அ புறத்தன் ஆய் நின்ற எம்பிரான் – திருவா:42 9/2
மேல்


உலகுக்கு (2)

விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூ_உலகுக்கு – திருவா:6 9/2
எண் அகத்தாய் உலகுக்கு உயிர் ஆனாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே – திருவா:20 9/4
மேல்


உலகுக்கும் (2)

தாதாய் மூ_ஏழ் உலகுக்கும் தாயே நாயேன்-தனை ஆண்ட – திருவா:27 9/1
முத்தி தந்து இந்த மூ_உலகுக்கும் அப்புறத்து எமை வைத்திடும் – திருவா:42 6/3
மேல்


உலகும் (8)

ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய் அனைத்து உலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் – திருவா:1/41,42
மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும்
துன்னிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் – திருவா:2/4,5
அனைத்து உலகும் ஆய நின்னை ஐம்புலன்கள் காண்கிலா – திருவா:5 76/3
இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழ் உலகும் முழுது ஆளி – திருவா:18 6/1
எல்லை மூ_உலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி ஈறு இன்மை – திருவா:28 4/3
அனைத்து உலகும் தொழும் தில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே – திருவா:31 2/4
முழுது உலகும் தருவான் கொடையே சென்று முந்து-மினே – திருவா:36 8/4
அறையோ அறிவார்க்கு அனைத்து உலகும் ஈன்ற – திருவா:47 5/1
மேல்


உலப்பு (3)

உள் நின்று உருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்த – திருவா:17 2/3
ஓங்கி உளத்து ஒளி வளர உலப்பு இலா அன்பு அருளி – திருவா:31 9/2
ஊனினை உருக்கி உள் ஒளி பெருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்தம் ஆய – திருவா:37 9/2
மேல்


உலப்பு_இலா (2)

உள் நின்று உருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்த – திருவா:17 2/3
ஊனினை உருக்கி உள் ஒளி பெருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்தம் ஆய – திருவா:37 9/2
மேல்


உலர்ந்து (1)

உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்ப சுடர் காண்பான் – திருவா:32 1/3
மேல்


உலவா (3)

உலவா காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனை காண்பான் – திருவா:5 54/1
ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டர் உளன் – திருவா:7 10/5
உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்ப சுடர் காண்பான் – திருவா:32 1/3
மேல்


உலவாதே (1)

ஊர் ஏறு ஆய் இங்கு உழல்வேனோ கொடியான் உயிர்-தான் உலவாதே – திருவா:5 53/4
மேல்


உலவு (6)

தெங்கு உலவு சோலை திரு உத்தரகோசமங்கை – திருவா:16 9/1
தங்கு உலவு சோதி தனி உருவம் வந்தருளி – திருவா:16 9/2
பங்கு உலவு கோதையும் தானும் பணிகொண்ட – திருவா:16 9/4
கொங்கு உலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி – திருவா:16 9/5
பொங்கு உலவு பூண் முலையீர் பொன்_ஊசல் ஆடாமோ – திருவா:16 9/6
ஒருங்கு திரை உலவு சடை உடையானே நரிகள் எல்லாம் – திருவா:38 1/3
மேல்


உலறிடேன் (1)

அனைய நான் பாடேன் நின்று ஆடேன் அந்தோ அலறிடேன் உலறிடேன் ஆவி சோரேன் – திருவா:5 22/3
மேல்


உலாம் (5)

துளி உலாம் கண்ணர் ஆகி தொழுது அழுது உள்ளம் நெக்கு இங்கு – திருவா:35 4/3
வாள் உலாம் எரியும் அஞ்சேன் வரை புரண்டிடினும் அஞ்சேன் – திருவா:35 6/1
தோள் உலாம் நீற்றன் ஏற்றன் சொல்_பதம் கடந்த அப்பன் – திருவா:35 6/2
மஞ்சு உலாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோடு உறவும் அஞ்சேன் – திருவா:35 9/1
மைப்பு உலாம் கண்ணால் ஏறுண்டு கிடப்பேனை மலர் அடி_இணை காட்டி – திருவா:41 7/3
மேல்


உலையா (1)

உலையா அன்பு என்பு உருக ஓலமிட்டு – திருவா:3/150
மேல்


உலோகாயதன் (1)

உலோகாயதன் எனும் ஒள் திறல் பாம்பின் – திருவா:4/56
மேல்


உவந்த (1)

தாளி அறுகு ஆம் உவந்த தார் – திருவா:19 9/4
மேல்


உவந்து (1)

ஊர் ஆக கொண்டான் உவந்து – திருவா:47 11/4
மேல்


உவப்பதும் (1)

ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி – திருவா:28 3/3
மேல்


உவமனில் (2)

ஓய்வு இலாதன உவமனில் இறந்தன ஒள் மலர் தாள் தந்து – திருவா:5 39/1
ஒப்பு_இலாதன உவமனில் இறந்தன ஒள் மலர் திரு பாதத்து – திருவா:26 1/3
மேல்


உவமிக்கின் (1)

மின்னை ஒப்பாய் விட்டிடுதி கண்டாய் உவமிக்கின் மெய்யே – திருவா:6 16/2
மேல்


உவலை (1)

உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரம் ஆம் – திருவா:11 17/1
மேல்


உவா (1)

உவா கடல் நள்ளும் நீர் உள்_அகம் ததும்ப – திருவா:3/169
மேல்


உழல்வேன்-தனை (1)

ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல்வேன்-தனை என் அடியான் என்று – திருவா:26 2/2
மேல்


உழல்வேனோ (1)

ஊர் ஏறு ஆய் இங்கு உழல்வேனோ கொடியான் உயிர்-தான் உலவாதே – திருவா:5 53/4
மேல்


உழல (1)

ஊனே புக என்-தனை நூக்கி உழல பண்ணுவித்திட்டாய் – திருவா:33 4/2
மேல்


உழவர் (1)

தொண்ட உழவர் ஆர தந்த – திருவா:3/94
மேல்


உழற்றும் (1)

முறி செய்து நம்மை முழுது உழற்றும் பழ வினையை – திருவா:13 8/3
மேல்


உழன்று (1)

முத்திக்கு உழன்று முனிவர் குழாம் நனி வாட – திருவா:11 12/1
மேல்


உழிதரு (2)

உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும் – திருவா:5 8/1
உழிதரு கால் அத்த உன் அடியேன் செய்த வல் வினையை – திருவா:5 8/3
மேல்


உழிதருமே (1)

உழுவையின் தோல் உடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே – திருவா:5 7/4
மேல்


உழுகின்ற (1)

உழுகின்ற பூ முடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 5/3
மேல்


உழுவை (1)

தறி செறி களிறும் அஞ்சேன் தழல் விழி உழுவை அஞ்சேன் – திருவா:35 8/1
மேல்


உழுவையின் (1)

உழுவையின் தோல் உடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே – திருவா:5 7/4
மேல்


உழைத்தனனே (1)

ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள் உருகேன் நின்று உழைத்தனனே – திருவா:6 45/4
மேல்


உழைத்தால் (1)

உழைத்தால் உறுதி உண்டோ-தான் உமையாள் கணவா எனை ஆள்வாய் – திருவா:33 1/2
மேல்


உழைதரு (1)

உழைதரு நோக்கியர் கொங்கை பலாப்பழத்து ஈயின் ஒப்பாய் – திருவா:6 46/1
மேல்


உள் (30)

கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோன் கழல்கள் வெல்க – திருவா:1/9
கலந்த அன்பு ஆகி கசிந்து உள் உருகும் – திருவா:1/57
வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள் கிடப்ப – திருவா:1/84
உவா கடல் நள்ளும் நீர் உள்_அகம் ததும்ப – திருவா:3/169
ஊனம்_இல் யோனியின் உள் வினை பிழைத்தும் – திருவா:4/12
ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கி உள் மதர்த்து – திருவா:4/31
புகுவேன் எனதே நின் பாதம் போற்றும் அடியார் உள் நின்று – திருவா:5 60/1
இரு_தலை_கொள்ளியின் உள் எறும்பு ஒத்து நினை பிரிந்த – திருவா:6 9/1
ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள் உருகேன் நின்று உழைத்தனனே – திருவா:6 45/4
உள் நெக்கு நின்று உருக யாம் மாட்டோம் நீயே வந்து – திருவா:7 4/7
ஓயாதே உள்குவார் உள் இருக்கும் உள்ளானை – திருவா:8 7/1
ஒப்பு ஆக ஒப்புவித்த உள்ளத்தார் உள் இருக்கும் – திருவா:8 11/5
ஊடுவேன் செம் வாய்க்கு உருகுவேன் உள் உருகி – திருவா:8 17/3
அனைத்து எலும்பு உள் நெக ஆனந்த தேன் சொரியும் – திருவா:10 3/3
என் ஆகம் உள் புகுந்து ஆண்டுகொண்டான் இலங்கு அணியாம் – திருவா:13 17/3
உரை மாண்ட உள் ஒளி உத்தமன் வந்து உளம் புகலும் – திருவா:15 14/1
உள் நின்று உருக்குவர் அன்னே என்னும் – திருவா:17 2/2
உள் நின்று உருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்த – திருவா:17 2/3
கோல அழகின் திகழும் கொடி மங்கை உள் உறை கோயில் – திருவா:18 3/2
உடைந்து நைந்து உருகி உள் ஒளி நோக்கி உன் திரு மலர் பாதம் – திருவா:25 4/3
சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள் நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பு ஆய் – திருவா:27 6/3
நெக்குநெக்கு உள் உருகிஉருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் – திருவா:27 8/1
உரு தெரியா காலத்தே உள் புகுந்து என் உளம் மன்னி – திருவா:31 3/1
ஊடிஊடி உடையாயொடு கலந்து உள் உருகி பெருகி நெக்கு – திருவா:32 11/3
ஊனினை உருக்கி உள் ஒளி பெருக்கி உலப்பு_இலா ஆனந்தம் ஆய – திருவா:37 9/2
மருவு இனிய மலர் பாதம் மனத்தில் வளர்ந்து உள் உருக – திருவா:38 9/1
ஓடும் கவந்தியுமே உறவு என்றிட்டு உள் கசிந்து – திருவா:40 1/1
என்பு உள் உருக்கி இரு வினையை ஈடு அழித்து – திருவா:40 3/1
முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள் புகுத்த – திருவா:40 3/3
நல் மணி நாதம் முழங்கி என் உள் உற நண்ணுவது ஆகாதே – திருவா:49 4/3
மேல்


உள்_அகம் (1)

உவா கடல் நள்ளும் நீர் உள்_அகம் ததும்ப – திருவா:3/169
மேல்


உள்கி (1)

உடையானே நின்-தனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் – திருவா:5 56/1
மேல்


உள்குவார் (2)

ஓயாதே உள்குவார் உள் இருக்கும் உள்ளானை – திருவா:8 7/1
ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தில் உறு சுவை அளிக்கும் ஆர் அமுதே – திருவா:29 6/2
மேல்


உள்ள (7)

போல் அறிவோம் என்று உள்ள பொக்கங்களே பேசும் – திருவா:7 5/2
பேயேனது உள்ள பிழை பொறுக்கும் பெருமையனை – திருவா:10 12/2
மயல் மாண்டு மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய – திருவா:11 11/3
வானவன் மால் அயன் மற்றும் உள்ள தேவர்கட்கும் – திருவா:13 12/1
கையனேன் இன்னும் செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தேன் – திருவா:23 1/2
அணி ஆர் அடியார் உனக்கு உள்ள அன்பும் தாராய் அருள் அளிய – திருவா:32 8/3
உள்ள மலம் மூன்றும் மாய உகு பெரும் தேன்_வெள்ளம் – திருவா:48 2/1
மேல்


உள்ளத்தார் (1)

ஒப்பு ஆக ஒப்புவித்த உள்ளத்தார் உள் இருக்கும் – திருவா:8 11/5
மேல்


உள்ளத்தின் (1)

ஒளி வந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளி திகழ – திருவா:8 18/5
மேல்


உள்ளத்து (10)

ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே – திருவா:1/68
அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீதூர – திருவா:2/7
உள்ளத்து உணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படாஅன் – திருவா:3/112
ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து
உற்றவர் வருந்த உறைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் – திருவா:3/128,129
அளிபவர் உள்ளத்து அமுதே போற்றி – திருவா:4/142
உள்ளத்து உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 14/3
உள்ளத்து உறு துயர் ஒன்று ஒழியாவண்ணம் எல்லாம் – திருவா:10 19/3
உகந்தானே அன்பு உடை அடிமைக்கு உருகா உள்ளத்து உணர்வு இலியேன் – திருவா:21 3/1
இன்று எனக்கு அருளி இருள் கடிந்து உள்ளத்து எழுகின்ற ஞாயிறே போன்று – திருவா:22 7/1
ஆண்டுகொண்ட என் ஆர் அமுதை அள்ளூறு உள்ளத்து அடியார் முன் – திருவா:27 3/2
மேல்


உள்ளத்துள் (2)

உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரம் ஆய் நின்ற – திருவா:1/33
ஒப்பு உனக்கு இல்லா ஒருவனே அடியேன் உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே – திருவா:37 5/1
மேல்


உள்ளத்தே (1)

உடையாய் அடியேன் உள்ளத்தே ஓவாது உருக அருளாயே – திருவா:32 2/4
மேல்


உள்ளத்தை (1)

ஊனே புகுந்த உனை உணர்ந்த உருகி பெருகும் உள்ளத்தை
கோனே அருளும் காலம்-தான் கொடியேற்கு என்றோ கூடுவதே – திருவா:32 10/3,4
மேல்


உள்ளது (1)

தினைத்தனை உள்ளது ஓர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே – திருவா:10 3/1
மேல்


உள்ளந்தாள் (1)

உள்ளந்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாதால் உடம்பு எல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா – திருவா:5 21/3
மேல்


உள்ளப்படாத (1)

உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும் – திருவா:10 16/1
மேல்


உள்ளம் (19)

ஊற்றிருந்து உள்ளம் களிப்போன் போற்றி – திருவா:3/121
உள்ளம் கொண்டோர் உரு செய்து ஆங்கு எனக்கு – திருவா:3/176
கை-தான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம்
பொய்-தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி என்னும் – திருவா:5 1/2,3
இரந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பர் உள்ளம்
கரந்து நில்லா கள்வனே நின்-தன் வார் கழற்கு அன்பு எனக்கும் – திருவா:5 6/2,3
உடையானே நின்-தனை உள்கி உள்ளம் உருகும் பெரும் காதல் – திருவா:5 56/1
வெந்து ஐயா விழுந்திலேன் என் உள்ளம் வெள்கி விண்டிலேன் – திருவா:5 79/3
கடலினுள் நாய் நக்கி ஆங்கு உன் கருணை கடலின் உள்ளம்
விடல் அரியேனை விடுதி கண்டாய் விடல் இல் அடியார் – திருவா:6 13/1,2
கண்ணுக்கு இனியானை பாடி கசிந்து உள்ளம்
உள் நெக்கு நின்று உருக யாம் மாட்டோம் நீயே வந்து – திருவா:7 4/6,7
நான் ஆர் என் உள்ளம் ஆர் ஞானங்கள் ஆர் என்னை யார் அறிவார் – திருவா:10 2/1
கோலம் குளிர்ந்து உள்ளம் கொண்ட பிரான் குரை கழல்கள் – திருவா:13 11/2
வேடம் இருந்த ஆறு கண்டுகண்டு என் உள்ளம்
வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் – திருவா:17 4/3,4
உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் – திருவா:17 7/4
ஐயம் புகுந்து அவர் போதலும் என் உள்ளம்
நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் – திருவா:17 9/3,4
ஊன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு-அது ஆய ஒருத்தன் – திருவா:18 4/3
பா இடை ஆடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம்
ஆ கெடுவேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 8/3,4
துளி உலாம் கண்ணர் ஆகி தொழுது அழுது உள்ளம் நெக்கு இங்கு – திருவா:35 4/3
ஓர் இன்ப வெள்ளத்து உரு கொண்டு தொண்டரை உள்ளம் கொண்டார் – திருவா:36 3/3
தானே வந்து எனது உள்ளம் புகுந்து அடியேற்கு அருள்செய்தான் – திருவா:38 10/3
ஓவாது உள்ளம் கலந்து உணர்வு ஆய் உருக்கும் வெள்ள கருணையினால் – திருவா:45 1/2
மேல்


உள்ளம்-அதே (1)

ஒருவரை அன்றி உருவு அறியாது என்-தன் உள்ளம்-அதே – திருவா:36 1/4
மேல்


உள்ளமும் (1)

ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணவு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் – திருவா:11 18/3
மேல்


உள்ளவற்றை (1)

முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள் புகுத்த – திருவா:40 3/3
மேல்


உள்ளவனே (1)

உற்று அடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே – திருவா:6 23/4
மேல்


உள்ளவா (3)

தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் – திருவா:5 42/3
எண்ணிக்கொண்டு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் – திருவா:7 4/3
ஊறி நின்று என்னுள் எழு பரஞ்சோதி உள்ளவா காண வந்தருளாய் – திருவா:22 1/2
மேல்


உள்ளனவே (1)

உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி – திருவா:6 24/1
மேல்


உள்ளாம் (1)

அவமே பிறந்த அரு வினையேன் உனக்கு அன்பர் உள்ளாம்
சிவமே பெறும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்கு ஆம் – திருவா:5 5/2,3
மேல்


உள்ளாய் (3)

உள்ளத்து உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 14/3
உம்பர் உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 20/3
மது வளர் பொழில் திரு உத்தரகோசமங்கை உள்ளாய் திருப்பெருந்துறை மன்னா – திருவா:20 7/3
மேல்


உள்ளார் (3)

செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடி கீழ் – திருவா:1/94
பாரார் விசும்பு உள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார் – திருவா:8 2/1
ஆர் உறவு எனக்கு இங்கு யார் அயல் உள்ளார் ஆனந்தம் ஆக்கும் என் சோதி – திருவா:22 8/4
மேல்


உள்ளானே (1)

இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே
அன்பருக்கு அன்பனே யாவையும் ஆய் அல்லையும் ஆய் – திருவா:1/70,71
மேல்


உள்ளானை (1)

ஓயாதே உள்குவார் உள் இருக்கும் உள்ளானை
சேயானை சேவகனை தென்னன் பெருந்துறையின் – திருவா:8 7/1,2
மேல்


உள்ளிட்ட (1)

ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன் மால் உள்ளிட்ட
மேல் ஆய தேவர் எல்லாம் வீடுவர் காண் சாழலோ – திருவா:12 8/3,4
மேல்


உள்ளுதலும் (1)

உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும்
கள்ளப்படாத களிவந்த வான் கருணை – திருவா:10 16/1,2
மேல்


உள்ளே (7)

வந்து எனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்த விச்சை மால் அமுத பெரும் கடலே மலையே உன்னை – திருவா:5 26/3
ஊன் வந்து உரோமங்கள் உள்ளே உயிர்ப்பு எய்து – திருவா:8 4/4
ஒளி வந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளி திகழ – திருவா:8 18/5
படம் ஆக என் உள்ளே தன் இணை போது-அவை அளித்து இங்கு – திருவா:13 14/1
நிற்பானை போல என் நெஞ்சின் உள்ளே புகுந்தருளி – திருவா:15 4/2
தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே
வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமால் அறியாமல் நின்ற – திருவா:24 3/2,3
ஊற்று மணல் போல் நெக்குநெக்கு உள்ளே உருகி ஓலமிட்டு – திருவா:27 2/3
மேல்


உள்ளேன் (2)

உள்ளேன் பிற தெய்வம் உன்னை அல்லாது எங்கள் உத்தமனே – திருவா:5 2/4
உள்ளேன் புறம் அல்லேன் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 2/3
மேல்


உள்ளொளி (1)

உரை ஆட உள்ளொளி ஆட ஒள் மா மலர் கண்களில் நீர் – திருவா:11 6/3
மேல்


உள (3)

உள கறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெரும் களன் செய்ததும் இலை நெஞ்சே – திருவா:5 35/3
இரு கை யானையை ஒத்திருந்து என் உள
கருவை யான் கண்டிலேன் கண்டது எவ்வமே – திருவா:5 41/1,2
மாடும் சுற்றமும் மற்று உள போகமும் மங்கையர்-தம்மோடும் – திருவா:41 5/1
மேல்


உளத்து (1)

ஓங்கி உளத்து ஒளி வளர உலப்பு இலா அன்பு அருளி – திருவா:31 9/2
மேல்


உளம் (10)

தொழுது உளம் உருகி அழுது உடல் கம்பித்து – திருவா:4/61
உள கறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெரும் களன் செய்ததும் இலை நெஞ்சே – திருவா:5 35/3
வாரா வழி அருளி வந்து என் உளம் புகுந்த – திருவா:8 2/4
கரு வெந்து வீழ கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த – திருவா:11 5/3
உருகி பெருகி உளம் குளிர முகந்துகொண்டு – திருவா:11 15/1
உரை மாண்ட உள் ஒளி உத்தமன் வந்து உளம் புகலும் – திருவா:15 14/1
கருணையே நோக்கி கசிந்து உளம் உருகி கலந்து நான் வாழும் ஆறு அறியா – திருவா:28 7/3
உரு தெரியா காலத்தே உள் புகுந்து என் உளம் மன்னி – திருவா:31 3/1
ஊன் ஆர் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம் பிரியான் – திருவா:34 2/2
துண்ணென என் உளம் மன்னிய சோதி தொடர்ந்து எழும் ஆகாதே – திருவா:49 7/2
மேல்


உளரோ (1)

வினைக்கேடரும் உளரோ பிறர் சொல்லீர் வியன் உலகில் – திருவா:34 4/1
மேல்


உளன் (1)

ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டர் உளன்
கோது_இல் குலத்து அரன்-தன் கோயில் பிணா பிள்ளைகாள் – திருவா:7 10/5,6
மேல்


உளனாய் (1)

சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் – திருவா:11 17/2
மேல்


உளார் (1)

நிருத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றி_கண்ணனே விண் உளார் பிரானே – திருவா:29 2/1
மேல்


உளான் (1)

வான் உளான் காணாய் நீ மாளா வாழ்கின்றாயே – திருவா:5 19/4
மேல்


உளுத்து (1)

பொத்தை ஊன் சுவர் புழு பொதிந்து உளுத்து அசும்பு ஒழுகிய பொய் கூரை – திருவா:26 7/1
மேல்


உளே (2)

விட உளே உருக்கி என்னை ஆண்டிடவேண்டும் போற்றி – திருவா:5 64/2
அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலை கடல்-அதன் உளே நின்று – திருவா:29 10/3
மேல்


உளேற்கு (1)

கள்ளத்து உளேற்கு அருளாய் களியாத களி எனக்கே – திருவா:6 14/4
மேல்


உளைந்தன (1)

உளைந்தன முப்புரம் உந்தீ பற – திருவா:14 1/2
மேல்


உளோர்க்கு (1)

வருக என்று பணித்தனை வான் உளோர்க்கு
ஒருவனே கிற்றிலேன் கிற்பன் உண்ணவே – திருவா:5 41/3,4
மேல்


உற்ற (6)

உற்ற ஐம் முகங்களால் பணித்தருளியும் – திருவா:2/20
முன்ன எம்பிரான் வருக என் எனை முழுதும் யாவையும் இறுதி உற்ற நாள் – திருவா:5 99/2
நாய் உற்ற செல்வம் நயந்து அறியாவண்ணம் எல்லாம் – திருவா:10 10/2
தேய் உற்ற செல்வற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 10/4
செருப்பு உற்ற சீர் அடி வாய் கலசம் ஊன் அமுதம் – திருவா:15 3/2
உற்ற ஆக்கையின் உறு பொருள் நறு மலர் எழுதரு நாற்றம் போல் – திருவா:26 9/1
மேல்


உற்றவர் (2)

உற்றவர் வருந்த உறைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் – திருவா:3/129
உறும் கடி போது-அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர் – திருவா:6 25/3
மேல்


உற்றார் (1)

ஏது அவன் ஊர் ஏது அவன் பேர் ஆர் உற்றார் ஆர் அயலார் – திருவா:7 10/7
மேல்


உற்றாரை (1)

உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் – திருவா:39 3/1
மேல்


உற்று (6)

உணங்கும் நின்னை எய்தல் உற்று மற்று ஓர் உண்மை இன்மையின் – திருவா:5 75/2
எந்தை ஆய நின்னை இன்னம் எய்தல் உற்று இருப்பனே – திருவா:5 79/4
உற்று அடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே – திருவா:6 23/4
தாய் உற்று வந்து என்னை ஆண்டுகொண்ட தன் கருணை – திருவா:10 10/3
உற்று இறுமாந்து இருந்தேன் எம்பெருமானே அடியேற்கு – திருவா:38 5/3
அரு மால் உற்று பின்னை நீர் அம்மா அழுங்கி அரற்றாதே – திருவா:45 8/2
மேல்


உற்றே-தான் (1)

ஆன கருணையும் அங்கு உற்றே-தான் அவனே – திருவா:10 13/3
மேல்


உற்றேன் (2)

மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரம் ஆய் நின்ற – திருவா:1/32,33
பிரிந்து போந்து பெரு மா நிலத்தில் அரு மால் உற்றேன் என்றுஎன்று – திருவா:27 6/2
மேல்


உற (4)

படி உற பயின்ற பாவக போற்றி – திருவா:4/211
நில முதல் கீழ் அண்டம் உற நின்றது-தான் என் ஏடீ – திருவா:12 6/2
நில முதல் கீழ் அண்டம் உற நின்றிலனேல் இருவரும் தம் – திருவா:12 6/3
நல் மணி நாதம் முழங்கி என் உள் உற நண்ணுவது ஆகாதே – திருவா:49 4/3
மேல்


உறக்கமோ (1)

வாழி ஈது என்ன உறக்கமோ வாய் திறவாய் – திருவா:7 8/5
மேல்


உறங்கி (1)

பாதி எனும் இரவு உறங்கி பகல் எமக்கே இரை தேடி – திருவா:51 12/1
மேல்


உறவினொடும் (1)

உறவினொடும் ஒழிய சென்று உலகு உடைய ஒரு முதலை – திருவா:31 6/2
மேல்


உறவு (2)

ஆர் உறவு எனக்கு இங்கு யார் அயல் உள்ளார் ஆனந்தம் ஆக்கும் என் சோதி – திருவா:22 8/4
ஓடும் கவந்தியுமே உறவு என்றிட்டு உள் கசிந்து – திருவா:40 1/1
மேல்


உறவுசெய்து (1)

உறவுசெய்து எனை உய்யக்கொண்ட பிரான்-தன் உண்மை பெருக்கம் ஆம் – திருவா:42 7/3
மேல்


உறவும் (1)

மஞ்சு உலாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோடு உறவும் அஞ்சேன் – திருவா:35 9/1
மேல்


உறவே (3)

உறவே போற்றி உயிரே போற்றி – திருவா:4/181
மலங்கள் ஐந்தால் சுழல்வன் தயிரில் பொரு மத்து உறவே – திருவா:6 29/4
பொரும் பெருமான் வினையேன் மனம் அஞ்சி பொதும்பு உறவே – திருவா:6 35/4
மேல்


உறு (12)

பள்ளம் தாழ் உறு புனலில் கீழ் மேல் ஆக பதைத்து உருகும் அவர் நிற்க என்னை ஆண்டாய்க்கு – திருவா:5 21/2
கார் உறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்கரை மரமாய் – திருவா:6 3/1
மத்து உறு தண் தயிரின் புலன் தீ கதுவ கலங்கி – திருவா:6 30/1
கொத்து உறு போது மிலைந்து குடர் நெடு மாலை சுற்றி – திருவா:6 30/3
உள்ளத்து உறு துயர் ஒன்று ஒழியாவண்ணம் எல்லாம் – திருவா:10 19/3
மைப்பு உறு கண்ணியர் மானிடத்து இயல்பின் வணங்குகின்றார் அணங்கின் மணவாளா – திருவா:20 6/2
செப்பு உறு கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 6/3
நீர் உறு தீயே நினைவதேல் அரிய நின்மலா நின் அருள் வெள்ள – திருவா:22 8/2
சீர் உறு சிந்தை எழுந்தது ஓர் தேனே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 8/3
அன்பர் ஆகி மற்று அரும் தவம் முயல்வார் அயனும் மாலும் மற்று அழல் உறு மெழுகு ஆம் – திருவா:23 4/1
உற்ற ஆக்கையின் உறு பொருள் நறு மலர் எழுதரு நாற்றம் போல் – திருவா:26 9/1
ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தில் உறு சுவை அளிக்கும் ஆர் அமுதே – திருவா:29 6/2
மேல்


உறுதி (2)

ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி
வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள்புரியாயே – திருவா:28 3/3,4
உழைத்தால் உறுதி உண்டோ-தான் உமையாள் கணவா எனை ஆள்வாய் – திருவா:33 1/2
மேல்


உறுதுணை (1)

உடையானே உனை அல்லாது உறுதுணை மற்று அறியேனே – திருவா:39 2/4
மேல்


உறுப்பும் (1)

உலவா காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனை காண்பான் – திருவா:5 54/1
மேல்


உறும் (6)

யாவரும் பெற உறும் ஈசன் காண்க – திருவா:3/55
ஏற்று வந்து எதிர் தாமரை தாள் உறும்
கூற்றம் அன்னது ஒர் கொள்கை என் கொள்கையே – திருவா:5 45/3,4
மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்து உறும் ஆறே – திருவா:5 90/4
உறும் கடி போது-அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர் – திருவா:6 25/3
ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் – திருவா:7 6/7
பேய்த்தேர் முகக்க உறும் பேதை குணம் ஆகாமே – திருவா:15 1/2
மேல்


உறுமா (1)

அண்டம் வியப்பு உறுமா பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 9/6
மேல்


உறுவேனை (2)

வேர் உறுவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் – திருவா:6 3/2
வித்து உறுவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலை மிலைச்சி – திருவா:6 30/2
மேல்


உறை (29)

ஏகம்பத்து உறை எந்தாய் போற்றி – திருவா:4/151
கோல அழகின் திகழும் கொடி மங்கை உள் உறை கோயில் – திருவா:18 3/2
சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 1/3
திரள் நிரை அறுபதம் முரல்வன இவை ஓர் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 2/3
தேவ நல் செறி கழல் தாள்_இணை காட்டாய் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 3/3
சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 4/3
செப்பு உறு கமலங்கள் மலரும் தண் வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை உறை சிவபெருமானே – திருவா:20 6/3
செம் தழல் புரை திருமேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை உறை கோயிலும் காட்டி – திருவா:20 8/3
தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 1/3
திரை பொரா மன்னும் அமுத தெண் கடலே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 3/3
திணிந்தது ஓர் இருளில் தெளிந்த தூ ஒளியே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 4/3
சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தை-வாய் பாயும் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 5/3
சிரம்-தனில் பொலியும் கமல சேவடியாய் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 6/2
சென்றுசென்று அணுவாய் தேய்ந்துதேய்ந்து ஒன்று ஆம் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 7/3
சீர் உறு சிந்தை எழுந்தது ஓர் தேனே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 8/3
தீது_இலா நன்மை திருவருள்_குன்றே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 9/3
சிந்தையே கோயில்கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 10/3
சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 1/2
செம் பெருமானே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 2/3
தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 3/2
தில்லை வாழ் கூத்தா சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 4/2
திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 5/2
செஞ்செவே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 6/2
திரு உயர் கோல சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 7/2
செம் தழல் போல்வாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 8/2
தேவர்-தம் தேவே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 9/2
செழு மதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:28 10/2
பினை தான் புகுந்து எல்லே பெருந்துறையில் உறை பெம்மான் – திருவா:34 4/3
அறிவு ஒள் கதிர் வாள் உறை கழித்து ஆனந்த மா கடவி – திருவா:36 4/3
மேல்


உறைப்பவர்க்கு (1)

உற்றவர் வருந்த உறைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் – திருவா:3/129
மேல்


உறையும் (7)

இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி – திருவா:4/145
சின மால் விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறையும்
பனவன் எனை செய்த படிறு அறியேன் பரஞ்சுடரே – திருவா:34 3/3,4
சுடரும் சுடர் மதி சூடிய திருப்பெருந்துறை உறையும்
படரும் சடை மகுடத்து எங்கள் பரன்-தான் செய்த படிறே – திருவா:34 6/3,4
சேற்று ஆர் வயல் புடைசூழ்தரு திருப்பெருந்துறை உறையும்
நீற்று ஆர்தரு திருமேனி நின்மலனே உனை யானே – திருவா:34 8/3,4
தென்பாலை திருப்பெருந்துறை உறையும் சிவபெருமான் – திருவா:38 7/2
குற்றாலத்து அமர்ந்து உறையும் கூத்தா உன் குரை கழற்கே – திருவா:39 3/3
இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்து இன்று – திருவா:47 5/4
மேல்


உறையுள் (1)

இருந்து உறையுள் வேல் மடுத்து என் சிந்தனைக்கே கோத்தான் – திருவா:47 3/3
மேல்


உறைவாய் (4)

உறைவாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 3/3
சிவன் உய்ய கொள்கின்ற ஆறு என்று நோக்கி திருப்பெருந்துறை உறைவாய் திருமால் ஆம் – திருவா:20 10/2
செந்நாவலர் பசும் புகழ் திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
எ நாள் களித்து எ நாள் இறுமாக்கேன் இனி யானே – திருவா:34 1/3,4
தேன் பாய் மலர் கொன்றை மன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
நான் பாவியன் ஆனால் உனை நல்காய் எனல் ஆமே – திருவா:34 10/3,4
மேல்


உறைவான் (2)

தேன் ஆர் சடை முடியான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவான்
வானோர்களும் அறியாதது ஓர் வளம் ஈந்தனன் எனக்கே – திருவா:34 2/3,4
செச்சை மலர் புரை மேனியன் திருப்பெருந்துறை உறைவான்
நிச்சம் என நெஞ்சில் மன்னி யான் ஆகி நின்றானே – திருவா:34 9/3,4
மேல்


உன் (83)

மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் – திருவா:1/32
மெய்-தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து உன் விரை ஆர் சுழற்கு என் – திருவா:5 1/1
உழிதரு கால் அத்த உன் அடியேன் செய்த வல் வினையை – திருவா:5 8/3
நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நடித்து நான் நடுவே – திருவா:5 11/1
மானே உன் அருள் பெறும் நாள் என்று என்றே வருந்துவனே – திருவா:5 12/4
ஆம் ஆறு உன் திருவடிக்கே அகம் குழையேன் அன்பு உருகேன் – திருவா:5 14/1
விரவுவார் மெய் அன்பின் அடியார்கள் மேன்மேல் உன்
அரவு வார் கழல்_இணைகள் காண்பாரோ அரியானே – திருவா:5 17/3,4
வந்தனையும் அ மலர்க்கே ஆக்கி வாக்கு உன் மணி_வார்த்தைக்கு ஆக்கி ஐம்புலன்கள் ஆர – திருவா:5 26/2
கீறுகின்றிலை கெடுவது உன் பரிசு இது கேட்கவும் கில்லேனே – திருவா:5 33/4
இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாள் சேர்ந்தார் – திருவா:5 81/2
பூசப்பட்டேன் பூதலரால் உன் அடியான் என்று – திருவா:5 82/2
ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் உன் அடியேனே – திருவா:5 82/4
அடியார் ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாள் சேர்ந்தார் – திருவா:5 83/2
தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள்_இணை அன்பு – திருவா:5 87/1
ஊர் ஆ மிலைக்க குருட்டு ஆ மிலைத்து ஆங்கு உன் தாள்_இணை அன்புக்கு – திருவா:5 87/3
பணிவார் பிணி தீர்ந்தருளி பழைய அடியார்க்கு உன்
அணி ஆர் பாதம் கொடுத்தி அதுவும் அரிது என்றால் – திருவா:5 89/1,2
வேறு இலா பத பரிசு பெற்ற நின் மெய்ம்மை அன்பர் உன் மெய்ம்மை மேவினார் – திருவா:5 91/2
மெய் இலங்கு வெண்ணீற்று மேனியாய் மெய்ம்மை அன்பர் உன் மெய்ம்மை மேவினார் – திருவா:5 92/3
வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறு_இல் வானனே – திருவா:5 94/4
வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சக பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் – திருவா:5 96/2
மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே – திருவா:6 6/1
மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான் உன் மணி மலர் தாள் – திருவா:6 11/1
கடலினுள் நாய் நக்கி ஆங்கு உன் கருணை கடலின் உள்ளம் – திருவா:6 13/1
வெள்ளத்துள் நா வற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்று துன்பத்தின்றும் – திருவா:6 14/1
களிவந்த சிந்தையோடு உன் கழல் கண்டும் கலந்தருள – திருவா:6 15/1
கதி அடியேற்கு உன் கழல் தந்தருளவும் ஊன் கழியா – திருவா:6 42/1
தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் – திருவா:7 3/3
வான் வார் கழல் பாடி வந்தோர்க்கு உன் வாய் திறவாய் – திருவா:7 6/6
உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீர் அடியோம் – திருவா:7 9/3
உன் அடியார் தாள் பணிவோம் ஆங்கு அவர்க்கே பாங்கு ஆவோம் – திருவா:7 9/4
கையால் குடைந்துகுடைந்து உன் கழல் பாடி – திருவா:7 11/2
உன் கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று – திருவா:7 19/1
கூத்தா உன் சேவடி கூடும்வண்ணம் தோள்_நோக்கம் – திருவா:15 1/4
உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் – திருவா:18 7/1
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும் இருப்பதானால் அடியேன் உன்
அடியார் நடுவுள் இருக்கும் அருளை புரியாய் பொன்னம்பலத்து எம் – திருவா:21 1/2,3
உன் நின்று இவன் ஆர் என்னாரோ பொன்னம்பல கூத்து உகந்தானே – திருவா:21 2/4
மகம்-தான் செய்து வழி வந்தார் வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்கு உன்
முகம்-தான் தாராவிடின் முடிவேன் பொன்னம்பலத்து எம் முழு_முதலே – திருவா:21 3/3,4
அரைசே பொன்னம்பலத்து ஆடும் அமுதே என்று உன் அருள் நோக்கி – திருவா:21 5/1
கரை சேர் அடியார் களி சிறப்ப காட்சி கொடுத்து உன் அடியேன்-பால் – திருவா:21 5/3
மருள் ஆர் மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன்
தெருள் ஆர் கூட்டம் காட்டாயேல் செத்தே போனால் சிரியாரோ – திருவா:21 8/3,4
சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை – திருவா:21 9/1
விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வேறு இருந்து உன் திருநாமம் – திருவா:21 9/2
நல்காது ஒழியான் நமக்கு என்று உன் நாமம் பிதற்றி நயன நீர் – திருவா:21 10/1
புலையனேனையும் பொருள் என நினைந்து உன் அருள்புரிந்தனை புரிதலும் களித்து – திருவா:23 3/1
ஆட்டு தேவர்-தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் – திருவா:23 5/1
நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடி பணியா – திருவா:23 7/2
அழுக்கு மனத்து அடியேன் உடையாய் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 1/4
உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 2/4
அரும் பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 3/4
அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 4/4
சுருள் புரி கூழையர் சூழலில் பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு – திருவா:24 5/1
அருள்புரியாய் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 5/4
ஆழி அப்பா உடை யாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 6/4
அம் கணனே உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 7/4
ஆ கெடுவேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 8/4
அறிவு அறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 9/4
வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருள் ஆர் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு – திருவா:24 10/1
அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே – திருவா:24 10/4
உடைந்து நைந்து உருகி உள் ஒளி நோக்கி உன் திரு மலர் பாதம் – திருவா:25 4/3
கையால் தொழுது உன் கழல் சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டு – திருவா:25 8/1
படி-தான் இல்லா பரம்பரனே உன் பழ அடியார் கூட்டம் – திருவா:25 9/3
பாவ_நாசா உன் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்று இலேன் கண்டாய் – திருவா:28 9/1
பிணக்கு இலாத பெருந்துறை பெருமான் உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு – திருவா:30 1/1
அடியார் சிலர் உன் அருள் பெற்றார் ஆர்வம் கூர யான் அவமே – திருவா:32 2/1
கடியேனுடைய கடு வினையை களைந்து உன் கருணை கடல் பொங்க – திருவா:32 2/3
தாரா அருள் ஒன்று இன்றியே தந்தாய் என்று உன் தமர் எல்லாம் – திருவா:32 9/1
கூடிக்கூடி உன் அடியார் குனிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பாராய் – திருவா:32 11/1
அழைத்தால் அருளாது ஒழிவதே அம்மானே உன் அடியேற்கே – திருவா:33 1/4
மாய பிறவி உன் வசமே வைத்திட்டிருக்கும்-அது அன்றி – திருவா:33 8/2
மண் மேல் யாக்கை விடும் ஆறும் வந்து உன் கழற்கே புகும் ஆறும் – திருவா:33 9/3
கரும்பு தரு சுவை எனக்கு காட்டினை உன் கழல்_இணைகள் – திருவா:38 1/2
பெரும் குதிரை ஆக்கிய ஆறு அன்றே உன் பேரருளே – திருவா:38 1/4
கண்ணார உய்ந்த ஆறு அன்றே உன் கழல் கண்டே – திருவா:38 2/4
ஓதம் மலி நஞ்சு உண்ட உடையானே அடியேற்கு உன்
பாத மலர் காட்டிய ஆறு அன்றே எம் பரம்பரனே – திருவா:38 3/3,4
சித்தத்து ஆறு உய்ந்த ஆறு அன்றே உன் திறம் நினைந்தே – திருவா:38 4/4
குற்றாலத்து அமர்ந்து உறையும் கூத்தா உன் குரை கழற்கே – திருவா:39 3/3
ஆர் உரு ஆய என் ஆர் அமுதே உன் அடியவர் தொகை நடுவே – திருவா:44 1/3
பெரியோன் ஒருவன் கண்டுகொள் என்று உன் பெய்_கழல் அடி காட்டி – திருவா:44 2/3
என்பே உருக நின் அருள் அளித்து உன் இணை மலர் அடி காட்டி – திருவா:44 3/1
பத்து_இலனேனும் பணிந்திலனேனும் உன் உயர்ந்த பைம் கழல் காண – திருவா:44 4/1
உன் அடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தன ஆகாதே – திருவா:49 2/2
தாயே என்று உன் தாள் அடைந்தேன் தயா நீ என்-பால் இல்லையே – திருவா:50 5/3
நெஞ்சு ஆய துயர்கூர நிற்பேன் உன் அருள் பெற்றேன் – திருவா:51 5/2
மேல்


உன்-கண் (1)

உய்தல் ஆவது உன்-கண் அன்றி மற்று ஓர் உண்மை இன்மையில் – திருவா:5 77/2
மேல்


உன்-தன் (7)

எண்ணம்-தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம் எய்துமாறு அறியாத எந்தாய் உன்-தன்
வண்ணம்-தான்-அது காட்டி வடிவு காட்டி மலர் கழல்கள்-அவை காட்டி வழி_அற்றேனை – திருவா:5 25/2,3
கோனே உன்-தன் திருக்குறிப்பு கூடுவார் நின் கழல் கூட – திருவா:5 55/3
உடையாள் உன்-தன் நடுவு இருக்கும் உடையாள் நடுவுள் நீ இருத்தி – திருவா:21 1/1
முத்தா உன்-தன் முக ஒளி நோக்கி முறுவல் நகை காண – திருவா:25 6/3
மேவும் உன்-தன் அடியாருள் விரும்பி யானும் மெய்ம்மையே – திருவா:32 5/1
காவி சேரும் கயல் கண்ணான் பங்கா உன்-தன் கருணையினால் – திருவா:32 5/2
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில் அதுவும் உன்-தன் விருப்பு அன்றே – திருவா:33 6/4
மேல்


உன்-தன்னை (1)

தந்தது உன்-தன்னை கொண்டது என்-தன்னை சங்கரா ஆர்-கொலோ சதுரர் – திருவா:22 10/1
மேல்


உன்மத்தம் (1)

உழுவையின் தோல் உடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே – திருவா:5 7/4
மேல்


உன்மத்தமே (1)

துன்றிய சென்னியின் மத்தம் உன்மத்தமே
இன்று எனக்கு ஆன ஆறு அன்னே என்னும் – திருவா:17 10/3,4
மேல்


உன்மத்தன் (1)

மருள் ஆர் மனத்து ஓர் உன்மத்தன் வருமால் என்று இங்கு எனை கண்டார் – திருவா:32 3/3
மேல்


உன்னற்கு (3)

உன்னற்கு அரியான் ஒருவன் இரும் சீரான் – திருவா:7 7/2
உன்னற்கு அரிய திரு உத்தரகோசமங்கை – திருவா:16 7/1
உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தரமங்கையர் – திருவா:17 6/1
மேல்


உன்னால் (1)

உன்னால் ஒன்றும் குறைவு இல்லை உடையாய் அடிமைக்கு யார் என்பேன் – திருவா:50 2/2
மேல்


உன்னி (1)

ஓவி அவர் உன்னி நிற்ப ஒள் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி – திருவா:18 8/2
மேல்


உன்னியே (1)

கிறியும் கீழ்மையும் கெண்டை அம் கண்களும் உன்னியே கிடப்பேனை – திருவா:41 10/2
மேல்


உன்னுடைய (1)

காயத்து இடுவாய் உன்னுடைய கழல் கீழ் வைப்பாய் கண்_நுதலே – திருவா:33 8/4
மேல்


உன்னை (41)

பொய்-தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி என்னும் – திருவா:5 1/3
உள்ளேன் பிற தெய்வம் உன்னை அல்லாது எங்கள் உத்தமனே – திருவா:5 2/4
பாழ்த்த பிறப்பு அறுத்திடுவான் யானும் உன்னை பரவுவனே – திருவா:5 16/4
இனையன் நான் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை ஆட்கொண்டு எம்பிரான் ஆனாய்க்கு இரும்பின் பாவை – திருவா:5 22/2
வந்து எனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்த விச்சை மால் அமுத பெரும் கடலே மலையே உன்னை
தந்தனை செந்தாமரை காடு அனைய மேனி தனி சுடரே இரண்டும் இல் இ தனியனேற்கே – திருவா:5 26/3,4
பழித்தனன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி – திருவா:5 66/2
கடியேன் உன்னை கண்ணார காணும் ஆறு காணேனே – திருவா:5 83/4
காணும் ஆறு காணேன் உன்னை அ நாள் கண்டேனும் – திருவா:5 84/1
தொழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே – திருவா:5 88/3
பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே – திருவா:5 88/4
ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே – திருவா:5 90/2
உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே – திருவா:6 16/3
பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே – திருவா:6 44/4
ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து – திருவா:6 50/1
உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீர் அடியோம் – திருவா:7 9/3
உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் – திருவா:18 7/1
பல்கால் உன்னை பாவித்து பரவி பொன்னம்பலம் என்றே – திருவா:21 10/3
உரை உணர்வு இறந்துநின்று உணர்வது ஓர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்கும் ஆறு உணர்த்தே – திருவா:22 3/4
குணங்கள்-தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குறுகினேற்கு இனி என்ன குறையே – திருவா:22 4/4
இறைவனே நீ என் உடல் இடம் கொண்டாய் இனி உன்னை என் இரக்கேனே – திருவா:22 5/4
கரந்தது ஓர் உருவே களித்தனன் உன்னை கண்ணுற கண்டுகொண்டு இன்றே – திருவா:22 6/4
ஒன்றும் நீ அல்லை அன்றி ஒன்று இல்லை யார் உன்னை அறியகிற்பாரே – திருவா:22 7/4
மறிவு அறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பது ஓர் – திருவா:24 9/2
ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி – திருவா:28 3/3
ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகு எலாம் தேடியும் காணேன் – திருவா:29 2/2
ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தில் உறு சுவை அளிக்கும் ஆர் அமுதே – திருவா:29 6/2
கோனே கூவிக்கொள்ளும் நாள் என்றுஎன்று உன்னை கூறுவதே – திருவா:33 4/4
வேறு ஓர் பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்ம்மை உன்னை விரித்து உரைக்கின் – திருவா:33 5/3
எம்பொருட்டு உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 1/4
இடைவிடாது உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 2/4
இம்மையே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 3/4
இருளிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 4/4
எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 5/4
இறவிலே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 6/4
ஈசனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 7/4
எத்தனே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 8/4
இன்பமே உன்னை சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 10/4
உரியேன் அல்லேன் உனக்கு அடிமை உன்னை பிரிந்து இங்கு ஒரு பொழுதும் – திருவா:44 2/1
எத்தனையானும் யான் தொடர்ந்து உன்னை இனி பிரிந்து ஆற்றேனே – திருவா:44 4/4
என் நேர் அனையேன் இனி உன்னை கூடும்வண்ணம் இயம்பாயே – திருவா:50 1/4
பல் நாள் உன்னை பணிந்து ஏத்தும் பழைய அடியாரொடும் கூடாது – திருவா:50 2/3
மேல்


உன்னோடு (1)

ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி – திருவா:28 3/3
மேல்


உன (1)

விண்ணக தேவரும் நண்ணவும் மாட்டா விழு பொருளே உன தொழுப்பு அடியோங்கள் – திருவா:20 9/1
மேல்


உனக்கு (16)

விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பு ஆகி கசிந்து உள் உருகும் – திருவா:1/56,57
அவமே பிறந்த அரு வினையேன் உனக்கு அன்பர் உள்ளாம் – திருவா:5 5/2
புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லா மணியே – திருவா:5 10/1
தகவே எனை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எ புன்மையரை – திருவா:5 10/2
ஆடக சீர் மணி குன்றே இடை_அறா அன்பு உனக்கு என் – திருவா:5 11/3
சூழ்கின்றாய் கேடு உனக்கு சொல்கின்றேன் பல்காலும் – திருவா:5 20/3
நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கி கண்டும் நாதனே நான் உனக்கு ஓர் அன்பன் என்பேன் – திருவா:5 23/2
ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றது ஓர் – திருவா:5 98/2
எங்கள் பெருமான் உனக்கு ஒன்று உரைப்போம் கேள் – திருவா:7 19/3
எம் கை உனக்கு அல்லாது எ பணியும் செய்யற்க – திருவா:7 19/5
ஏசா நிற்பர் என்னை உனக்கு அடியான் என்று பிறர் எல்லாம் – திருவா:21 6/1
ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி – திருவா:28 3/3
இடையிலே உனக்கு அன்புசெய்து பெருந்துறைக்கு அன்று இருந்திலேன் – திருவா:30 8/2
அணி ஆர் அடியார் உனக்கு உள்ள அன்பும் தாராய் அருள் அளிய – திருவா:32 8/3
ஒப்பு உனக்கு இல்லா ஒருவனே அடியேன் உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே – திருவா:37 5/1
உரியேன் அல்லேன் உனக்கு அடிமை உன்னை பிரிந்து இங்கு ஒரு பொழுதும் – திருவா:44 2/1
மேல்


உனக்கே (2)

ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் – திருவா:7 6/7
உன் கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று – திருவா:7 19/1
மேல்


உனை (25)

தேறுகின்றிலம் இனி உனை சிக்கென சிவன்-அவன் திரள் தோள் மேல் – திருவா:5 33/2
உள கறுத்து உனை நினைந்து உளம் பெரும் களன் செய்ததும் இலை நெஞ்சே – திருவா:5 35/3
காலமே உனை என்று-கொல் காண்பதே – திருவா:5 43/4
பாணனேன் படிற்று ஆக்கையை விட்டு உனை
பூணும் ஆறு அறியேன் புலன் போற்றியே – திருவா:5 44/3,4
உலவா காலம் தவம் எய்தி உறுப்பும் வெறுத்து இங்கு உனை காண்பான் – திருவா:5 54/1
மல மா குரம்பை-இது மாய்க்கமாட்டேன் மணியே உனை காண்பான் – திருவா:5 54/3
மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்து உறும் ஆறே – திருவா:5 90/4
கை இலங்கு பொன் கிண்ணம் என்று அலால் அரியை என்று உனை கருதுகின்றேன் – திருவா:5 92/2
ஊனை நாடகம் ஆடுவித்தவா உருகி நான் உனை பருக வைத்தவா – திருவா:5 95/3
ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றது ஓர் – திருவா:5 98/2
கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால் கேட்டு அறியோம் உனை கண்டு அறிவாரை – திருவா:20 5/2
மருள் ஆர் மனத்தோடு உனை பிரிந்து வருந்துவேனை வா என்று உன் – திருவா:21 8/3
நாட்டு தேவரும் நாடு_அரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுறா அருளை – திருவா:23 5/2
இறக்கிலேன் உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் – திருவா:23 6/3
நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடி பணியா – திருவா:23 7/2
சட்ட நேர்பட வந்திலாத சழக்கனேன் உனை சார்ந்திலேன் – திருவா:30 2/2
ஞாலமே கரி ஆக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் – திருவா:30 5/3
காலமே உனை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 5/4
காதலால் உனை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே – திருவா:30 6/4
சடையனே சைவ நாதனே உனை சாரும் தொண்டரை சார்கிலா – திருவா:30 8/3
ஊனே புகுந்த உனை உணர்ந்த உருகி பெருகும் உள்ளத்தை – திருவா:32 10/3
நீற்று ஆர்தரு திருமேனி நின்மலனே உனை யானே – திருவா:34 8/4
நான் பாவியன் ஆனால் உனை நல்காய் எனல் ஆமே – திருவா:34 10/4
யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கு எழுந்தருளுவது இனியே – திருவா:37 9/4
உடையானே உனை அல்லாது உறுதுணை மற்று அறியேனே – திருவா:39 2/4

மேல்