ஹ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஹர 1
ஹரஹர 4

ஹர (1)

மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 73/2

மேல்


ஹரஹர (4)

அனக பரம்பர சங்கர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 15/2
கருணாகர பரசுரவர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 26/2
அருணாம்பரதர ஹரஹர சிவசிவ – கீர்த்தனை:1 29/2
மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 73/2

மேல்