ஸ் – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஸ்தாபகம் 1
ஸ்தாபித 1

ஸ்தாபகம் (1)

சைவ சித்தாந்த ஸ்தாபகம் செய்த – திருமுகம்:2 1/27

மேல்


ஸ்தாபித (1)

லளித ரூபக ஸ்தாபித நாதா – கீர்த்தனை:1 65/2

மேல்