வ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகர 4
வகரமும் 2
வகார 1
வகிர்ந்து 1
வகிர்ந்தே 1
வகுக்க 2
வகுக்கின்றீர் 1
வகுக்கின்றோர் 1
வகுக்கின்றோர்களும் 1
வகுக்கின்றோரும் 1
வகுக்கும் 3
வகுக்குறு 1
வகுத்த 125
வகுத்ததில் 9
வகுத்தலொடு 1
வகுத்தனன் 1
வகுத்தாய் 2
வகுத்திடு 1
வகுத்திடுக 1
வகுத்திடும் 1
வகுத்து 13
வகுத்துவகுத்து 1
வகுத்தே 2
வகுப்ப 1
வகுப்பது 2
வகுப்பள் 1
வகுப்பினும் 1
வகுப்பு 1
வகுப்பையும் 1
வகுளம் 1
வகை 242
வகை-அதனை 1
வகை_தொகைகள் 1
வகைக்கு 2
வகைகள் 2
வகைகளும் 1
வகைத்து 3
வகைய 2
வகையறியும் 1
வகையாகிய 1
வகையாம் 1
வகையாய் 2
வகையால் 3
வகையாலும் 1
வகையாலோ 1
வகையில் 4
வகையும் 11
வகையுற 1
வகையே 7
வகையேன் 1
வகையை 6
வகையொடு 1
வகையோ 2
வகையோர் 2
வகைவகையாய் 1
வங்கண 2
வங்கணமே 1
வச்சிர 9
வச்சிரமே 1
வச்சு 1
வசத்தால் 2
வசத்திலே 1
வசத்து 2
வசத்தே 4
வசதியான 1
வசந்தம் 1
வசப்படல் 1
வசப்படாது 1
வசப்படுக்கில்லேன் 1
வசப்படுத்தீர் 1
வசப்படுத்தும் 1
வசம் 31
வசம்செயல் 1
வசமாக்கலாம் 1
வசமாக 4
வசமாமோ 1
வசமாய் 1
வசமோ 12
வசனம் 4
வசி 2
வசிக்க 1
வசிக்கும் 2
வசித்து 1
வசித்துவமே 1
வசிய 1
வசியர் 3
வசியன் 1
வசியாத 1
வசு 2
வசை 4
வசை_இலார்க்கு 1
வசைபெற 1
வஞ்ச 81
வஞ்சக 42
வஞ்சகத்தால் 1
வஞ்சகத்தில் 1
வஞ்சகத்தேன் 1
வஞ்சகம் 6
வஞ்சகர் 7
வஞ்சகர்-தம் 3
வஞ்சகர்-தம்மிடை 1
வஞ்சகர்-தமை 1
வஞ்சகர்-பால் 10
வஞ்சகர்-மாட்டு 1
வஞ்சகர்க்கு 2
வஞ்சகராம் 1
வஞ்சகரிடத்தில் 1
வஞ்சகருடனே 1
வஞ்சகரை 1
வஞ்சகரையே 1
வஞ்சகன் 2
வஞ்சகனும் 1
வஞ்சகனும்_அல்லன் 1
வஞ்சகனேன் 13
வஞ்சகனேன்-தனை 1
வஞ்சகனை 1
வஞ்சகியாம் 1
வஞ்சத்திலே 1
வஞ்சத்து 1
வஞ்சம் 38
வஞ்சம்-அது 1
வஞ்சம்_இலார் 4
வஞ்சமும் 2
வஞ்சமே 4
வஞ்சர் 3
வஞ்சர்-தம் 4
வஞ்சர்-தம்பால் 1
வஞ்சர்-தமது 1
வஞ்சர்-தமை 1
வஞ்சர்-பால் 7
வஞ்சரால் 1
வஞ்சரில் 1
வஞ்சரை 4
வஞ்சரொடு 1
வஞ்சன் 1
வஞ்சனேற்கு 1
வஞ்சனேன் 5
வஞ்சனேனிடம் 1
வஞ்சனைசெய்திட 1
வஞ்சனையால் 2
வஞ்சனையோ 1
வஞ்சித்து 1
வஞ்சிப்பா 2
வஞ்சியர் 1
வஞ்சியரை 1
வட்ட 4
வட்டம் 1
வட்டி 3
வட்டியே 1
வட்டியை 1
வட்டில்களை 1
வட 5
வட-பால் 1
வட_கலையின் 1
வட_இலையான் 1
வடக்கே 1
வடகரை 1
வடசொலும் 1
வடதளி 1
வடம் 5
வடல் 15
வடல்-வாய் 1
வடலா 1
வடலூர் 1
வடவனத்து 3
வடவை 2
வடி 26
வடி_வேல 1
வடி_வேலோனே 1
வடிக்கின்றேன் 1
வடிக்கும் 2
வடிக்குறும் 1
வடித்த 5
வடித்து 5
வடியல் 1
வடியா 3
வடியாத 1
வடியும் 1
வடிவ 15
வடிவத்து 1
வடிவத்தோயே 1
வடிவது 1
வடிவம் 45
வடிவம்-தன்னிலே 1
வடிவம்-தனக்கே 1
வடிவம்-தனை 3
வடிவம்கொண்டு 1
வடிவமாய் 1
வடிவமும் 2
வடிவமே 6
வடிவர் 1
வடிவழகர் 2
வடிவழகை 2
வடிவன் 2
வடிவனே 1
வடிவா 1
வடிவாக 2
வடிவாகி 3
வடிவாண்டி 4
வடிவாதி-தனிலே 1
வடிவாம் 14
வடிவாம்பிகை-தன் 1
வடிவாய் 27
வடிவால் 2
வடிவாள் 1
வடிவாளருக்கு 1
வடிவாளனடி 1
வடிவான 3
வடிவில் 16
வடிவிலே 1
வடிவின் 3
வடிவினரே 2
வடிவினன் 1
வடிவினால் 1
வடிவினும் 1
வடிவினை 1
வடிவினொடு 1
வடிவு 87
வடிவு-அதிலே 1
வடிவு-அது 3
வடிவு-அதுவே 1
வடிவு_உடையாய் 1
வடிவு_உடையார் 3
வடிவு_உடையாள் 1
வடிவு_உடையோன் 1
வடிவுடனே 1
வடிவுடை 101
வடிவுடை_மாணிக்கமே 100
வடிவும் 11
வடிவுள் 1
வடிவுற்ற 1
வடிவுற்றது 1
வடிவுற்றனை 1
வடிவுறு 1
வடிவெடுக்க 1
வடிவெடுத்து 4
வடிவே 12
வடிவேன் 1
வடிவை 20
வடிவையும் 1
வடிவொடு 1
வடிவோ 3
வடிவோடு 1
வடிவோய் 2
வடு 6
வடு_கணார்க்கு 1
வடு_உடையார் 1
வடுகனுக்கு 1
வடுகூர் 1
வடுப்பட்டு 1
வடுவுறும் 1
வடை 1
வடை_குழம்பே 1
வண் 38
வண்_கையர் 1
வண்_கையினார் 1
வண்_கையீர் 10
வண்கை 3
வண்கை_உடையார் 1
வண்கையும் 1
வண்டர் 1
வண்டின் 1
வண்டு 20
வண்டும் 2
வண்டுறு 2
வண்டே 3
வண்ண 66
வண்ணங்கள் 3
வண்ணத்த 1
வண்ணத்ததாம் 1
வண்ணத்தாய் 1
வண்ணத்தானை 2
வண்ணத்திடை 1
வண்ணத்தில் 1
வண்ணத்திலே 1
வண்ணத்து 2
வண்ணம் 210
வண்ணம்-தனை 2
வண்ணம்-அதிலே 1
வண்ணம்-அது 1
வண்ணம்-அதை 2
வண்ணமாம் 5
வண்ணமும் 16
வண்ணமே 11
வண்ணமொடு 1
வண்ணர் 7
வண்ணர்-தம் 1
வண்ணராம் 1
வண்ணரே 1
வண்ணன் 3
வண்ணனே 6
வண்ணனை 2
வண்ணா 1
வண்ணாவோ 1
வண்ணான் 1
வண்மை 28
வண்மை-தனை 4
வண்மை_இலாய் 1
வண்மை_உடையார் 2
வண்மையது 1
வண்மையுடன் 1
வண்மையும் 2
வண்மையுற 1
வண்மையே 4
வண்மையை 4
வண 7
வணக்கம் 1
வணக்குதே 1
வணங்க 7
வணங்கச்செய்ததற்கு 2
வணங்கா 2
வணங்காத 2
வணங்காதவர் 1
வணங்காது 2
வணங்காமுடியன் 1
வணங்கார்-தம் 1
வணங்காரேல் 1
வணங்காரோ 1
வணங்கி 31
வணங்கி-மாதோ 1
வணங்கிட 1
வணங்கிவணங்கி 1
வணங்கினை 1
வணங்கினோர் 1
வணங்கினோர்க்கு 1
வணங்கு 5
வணங்குகிலாய் 2
வணங்குகின்ற 2
வணங்குகின்றார் 2
வணங்குதும் 1
வணங்கும் 28
வணங்குவன் 1
வணங்குவாம் 1
வணங்குவார்க்கு 1
வணத்தன் 1
வணத்தார் 1
வணத்தில் 1
வணத்தின் 1
வணத்தினால் 1
வணத்தோர்-தாம் 1
வணம் 21
வணம்_உளதாய் 1
வணமும் 1
வணமே 1
வணனே 1
வணிகர் 1
வத்திரம் 2
வத்து 5
வத்துவே 1
வதன 2
வதனங்கள் 1
வதனம் 2
வதனமும் 1
வதனனும் 2
வதி 7
வதிகின்ற 1
வதிகின்றதாயினும் 1
வதிகை 1
வதிதரு 1
வதிதரும் 2
வதிந்த 1
வதிந்தவர்கட்கு 1
வதிந்தார் 2
வதிந்திட 1
வதிந்து 2
வதியும் 7
வதியேனோ 1
வதிவதாய் 1
வதிவார் 2
வதிவோரும் 1
வதைசெய்திட 1
வதைத்தான் 1
வதைத்து 1
வந்த 73
வந்தடைந்தால் 1
வந்ததா 1
வந்தது 18
வந்தது_இலை 1
வந்ததே 4
வந்தமையால் 1
வந்தவர் 3
வந்தவர்-தம்மை 2
வந்தவன் 1
வந்தவனோடு 1
வந்தவா 1
வந்தன 1
வந்தனம் 7
வந்தனமே 1
வந்தனர் 1
வந்தனரால் 1
வந்தனன் 2
வந்தனை 7
வந்தனைசெய் 1
வந்தனைசெய்து 2
வந்தனைசெய 1
வந்தாய் 7
வந்தார் 40
வந்தார்-தம் 1
வந்தார்_அல்லர் 2
வந்தார்_அலர் 1
வந்தார்க்கு 1
வந்தார்களடி 2
வந்தாராம் 1
வந்தாரை 2
வந்தால் 24
வந்தாலும் 3
வந்தாள் 4
வந்தான் 6
வந்தி 3
வந்திக்கு 1
வந்திக்கும் 3
வந்திட்டார் 1
வந்திட 2
வந்திடாவிடினும் 1
வந்திடில் 3
வந்திடினும் 5
வந்திடு 1
வந்திடு-மின் 2
வந்திடும் 5
வந்திடுமே 3
வந்திடுமோ 4
வந்தித 3
வந்திப்பவர்க்கு 1
வந்திப்பு 1
வந்தியாநின்று 1
வந்தியார் 2
வந்தியை 1
வந்திலர் 1
வந்திலரே 6
வந்திலள் 1
வந்திலன் 1
வந்திலனே 1
வந்திலாய் 1
வந்திலாள் 1
வந்திலை 1
வந்திலையேல் 1
வந்தீர் 4
வந்தீரே 1
வந்தீரோ 1
வந்து 262
வந்து-மாதோ 3
வந்தும் 1
வந்துவந்து 2
வந்துற்று 1
வந்துற 1
வந்தே 12
வந்தேன் 9
வந்தோடு 1
வந்தோர்-தமை 1
வந்தோர்க்கு 1
வந்தோன் 1
வப்பு 1
வம்-மின் 15
வம்-மினோ 4
வம்பர் 1
வம்பர்-தம்மை 1
வம்பருக்கு 1
வம்பரை 1
வம்பளக்க 1
வம்பளக்கின்றாய் 1
வம்பனாம் 1
வம்பனேன் 1
வம்பால் 1
வம்பு 17
வம்புறு 1
வய 3
வயங்க 11
வயங்கல் 1
வயங்கா 3
வயங்காநின்ற 1
வயங்கி 6
வயங்கிநின்ற 1
வயங்கிய 26
வயங்கியதால் 1
வயங்கியிட 1
வயங்கியுற 1
வயங்கினாள் 1
வயங்கு 37
வயங்குகின்ற 13
வயங்குகின்றது 1
வயங்கும் 40
வயங்குவது 1
வயங்குவள் 1
வயங்குவித்து 1
வயத்தால் 1
வயத்தாலே 1
வயத்தே 2
வயத்தொடு 1
வயதில் 4
வயதினில் 2
வயது 2
வயப்பட்டால் 1
வயப்படுமோ 1
வயப்படுவது 1
வயப்படுவது_இல்லை 1
வயம் 9
வயம்கொள் 1
வயம்தரு 1
வயமான 1
வயமே 1
வயல் 19
வயல்கள் 1
வயலார் 2
வயலில் 1
வயன் 1
வயித்திய 1
வயித்தியநாத 3
வயித்தியநாதனே 1
வயித்தியநாதா 11
வயிந்துவத்துவம் 1
வயிந்துவாந்தத்தது 1
வயிர 6
வயிரம் 1
வயிரம்-அதனை 2
வயிரவ 1
வயிரி 1
வயிற்றாய் 1
வயிற்றில் 5
வயிற்றிலே 1
வயிற்றினால் 1
வயிற்றினுக்கே 1
வயிற்று 10
வயிற்றுப்பை 1
வயிற்றை 3
வயிறாய் 1
வயிறு 7
வயிறு_எரிந்து 1
வயின் 1
வயினும் 1
வர்க்க 1
வர்க்கம் 1
வர்ணாசிரம 1
வர்த்தமாநேச்சரத்து 1
வர்த்தன 1
வர்மம் 1
வர 45
வரகர 1
வரகுணனாம் 1
வரங்கள் 6
வரச்செய்தாய் 2
வரச்செய்வித்த 1
வரச்செயும் 1
வரத்தது 1
வரத்தவனே 1
வரத்தவா 2
வரத்தனே 1
வரத்தால் 1
வரத்திலே 1
வரத்தினால் 10
வரத்தினை 1
வரத்தும் 1
வரத்தை 8
வரத்தையும் 3
வரத 5
வரதத்து 1
வரதர் 2
வரதன் 2
வரதனும் 1
வரதனே 3
வரதனை 1
வரதா 3
வரப்படும் 1
வரப்பார் 1
வரம் 72
வரம்-தான் 3
வரம்பிட்ட 1
வரமாய 1
வரமான 1
வரமும் 10
வரமுற 1
வரமே 15
வரல் 6
வரலாறு 2
வரவர 1
வரவழைத்து 6
வரவிலே 1
வரவிலையா 1
வரவின் 1
வரவினுக்கு 1
வரவு 22
வரவு_செலவு 1
வரவு_போக்கு 2
வரவுக்கு 1
வரவும் 2
வரவை 5
வரவொடு 1
வரன் 1
வரனாய் 1
வரனே 2
வரனை 1
வராக 1
வராத 1
வராது 6
வராய் 1
வராயினும் 1
வரால் 2
வரி 5
வரிக்கும் 1
வரிந்து 1
வரில் 11
வரிலோ 1
வரின் 2
வரினும் 10
வரு 73
வரு_நாள் 1
வருக்கம் 1
வருக்கும் 1
வருக 22
வருகின்ற 24
வருகின்றது 2
வருகின்றார் 17
வருகின்றான் 2
வருகின்றேன் 2
வருகின்றோம் 1
வருகினும் 2
வருகுவது 1
வருகுவர் 3
வருகை 1
வருகையில் 1
வருகோ 1
வருங்கால் 1
வருடும் 3
வருண 10
வருணத்து 1
வருணம் 5
வருணாச்சிரமம் 1
வருத்த 5
வருத்தங்கள் 1
வருத்தத்தை 1
வருத்தம் 28
வருத்தம்-தனை 1
வருத்தம்-அதனாலோ 1
வருத்தமுற்று 2
வருத்தமுறேல் 1
வருத்தமே 2
வருத்தல் 1
வருத்தனம் 1
வருத்தி 1
வருத்திய 1
வருத்தியது 1
வருத்தில் 1
வருத்து 1
வருத்துகின்றனை 1
வருத்துகின்றார் 1
வருத்தும் 5
வருத்தும்படிக்கு 1
வருத்துவதே 1
வருதற்கு 5
வருதி 32
வருதியேல் 1
வருதியோ 2
வருந்த 98
வருந்தல் 3
வருந்தல்செய்கின்றேன் 1
வருந்தலை 1
வருந்தவும் 2
வருந்தவே 1
வருந்தவைக்கினும் 1
வருந்தனையேல் 1
வருந்தா 1
வருந்தாத 1
வருந்தாது 3
வருந்தாதே 1
வருந்தாநின்றாள் 1
வருந்தாநின்றேன் 1
வருந்தாமல் 1
வருந்தாள் 1
வருந்தி 49
வருந்திட 1
வருந்திடவும் 2
வருந்திடவே 2
வருந்திடில் 1
வருந்திநின்று 1
வருந்திய 7
வருந்திய-தோறும் 1
வருந்தியிட 9
வருந்தில் 3
வருந்தினவே 1
வருந்தினேன் 1
வருந்து 5
வருந்துகின்ற 5
வருந்துகின்ற-தோறும் 1
வருந்துகின்றனன் 2
வருந்துகின்றாய் 1
வருந்துகின்றார் 2
வருந்துகின்றாள் 1
வருந்துகின்றேன் 5
வருந்துகின்றோர் 1
வருந்துதல் 2
வருந்தும் 10
வருந்துவதன்றி 1
வருந்துவாள் 2
வருந்துற்றேனே 1
வருந்துறா 2
வருந்துறில் 1
வருந்துறும் 1
வருந்துறுவேன் 1
வருந்தேல் 4
வருந்தேன் 2
வருந்தேனே 1
வருபவர்க்கு 1
வரும் 135
வரும்-தோறு 1
வரும்_நாளில் 1
வருமாறே 1
வருமுன் 1
வருமே 9
வருமோ 23
வருவதற்கு 1
வருவதன் 1
வருவது 3
வருவம் 1
வருவன் 1
வருவாண்டி 4
வருவாய் 12
வருவாயே 3
வருவாயேல் 2
வருவாயோ 3
வருவார் 11
வருவார்-தம்மை 1
வருவார்க்கு 1
வருவாரேல் 1
வருவாரோ 11
வருவாள் 1
வருவானேல் 2
வருவிக்க 1
வருவிக்கும் 1
வருவிக்கும்-தோறும் 1
வருவித்த 4
வருவித்தல் 1
வருவித்திட்ட 1
வருவித்திடும் 1
வருவித்து 3
வருவீர் 2
வருவீரேல் 1
வருவோம் 1
வரை 46
வரை-அதன் 1
வரை_அற்ற 1
வரைக்கு 2
வரைக்கும் 1
வரைந்த 3
வரைந்திடா 1
வரைந்து 4
வரைந்துவரைந்து 1
வரைந்தேன் 1
வரைப்பாய் 2
வரைப்பின் 2
வரைப்பினில் 1
வரைப்பு 2
வரைபடாது 1
வரையர் 1
வரையற்கு 1
வரையா 2
வரையாதவர் 1
வரையாம் 1
வரையான 1
வரையில் 5
வரையின் 2
வரையீர் 1
வரையும் 10
வரையுமா 1
வரையுமே 3
வரையுள் 2
வரையுறும் 1
வரையே 2
வரையேனும் 1
வரையோ 2
வரோ 1
வல் 64
வல்_வினை 14
வல்_வினைக்கு 2
வல்_வினைகள் 1
வல்_வினையாம் 1
வல்_வினையால் 3
வல்_வினையுடன் 1
வல்_வினையே 1
வல்_வினையேன் 5
வல்_வினையேனை 1
வல்_இயலார் 1
வல்ல 173
வல்லதாய் 1
வல்லது 6
வல்லதுவாய் 4
வல்லதே 1
வல்லதோர் 4
வல்லப 6
வல்லபத்தால் 1
வல்லபத்தை 1
வல்லபம் 8
வல்லபமும் 2
வல்லபமே 1
வல்லபை 12
வல்லபை-தன் 1
வல்லபைக்கு 1
வல்லபையோடு 1
வல்லம் 1
வல்லர் 1
வல்லராம் 1
வல்லரேல் 1
வல்லவர் 20
வல்லவராய் 1
வல்லவரும் 1
வல்லவரே 5
வல்லவள் 1
வல்லவன் 6
வல்லவனுக்கு 2
வல்லவனே 8
வல்லவனை 1
வல்லவா 7
வல்லவாறு 1
வல்லன் 1
வல்லனடி 1
வல்லனே 1
வல்லனேல் 1
வல்லனை 1
வல்லனோ 2
வல்லாண்மை 1
வல்லாம்படி 1
வல்லாய் 6
வல்லாயே 1
வல்லார் 30
வல்லார்க்கு 3
வல்லார்க்கும் 1
வல்லாரின் 3
வல்லாரும் 2
வல்லாரே 11
வல்லாரோ 4
வல்லால் 1
வல்லாள் 1
வல்லாளர் 1
வல்லான் 15
வல்லானே 3
வல்லானை 4
வல்லி 38
வல்லி_கொடியொடும் 1
வல்லிக்கு 1
வல்லிதாயம் 1
வல்லிய 1
வல்லியம் 1
வல்லியாம் 1
வல்லியை 2
வல்லியோடு 1
வல்லீர் 15
வல்லீரால் 1
வல்லீரே 1
வல்லுநள் 1
வல்லேம் 1
வல்லேன் 10
வல்லேனோ 7
வல்லை 8
வல்லையே 1
வல்லோமோ 1
வல்லோய் 5
வல்லோனே 3
வல 3
வலக்காரர் 1
வலக்கை 1
வலகம் 1
வலஞ்சுழி 1
வலஞ்செய்து 1
வலத்தவா 2
வலத்தாய் 1
வலத்தார் 1
வலத்தால் 5
வலத்தாலே 3
வலத்தில் 3
வலத்திலே 5
வலத்தே 1
வலத்தை 1
வலது 7
வலதை 1
வலதொடு 1
வலந்தர 1
வலம் 16
வலம்கொண்டு 2
வலம்கொள் 1
வலம்கொள்ள 1
வலம்கொள்ளும் 1
வலம்கொளும் 2
வலம்கொளும்படி 1
வலம்சுழித்து 1
வலம்செய் 2
வலம்செய்து 4
வலம்செய்து-மாதோ 1
வலம்செய்யா 1
வலம்புரத்து 1
வலம்புரிந்து 1
வலமாக 1
வலமும் 1
வலமே 5
வலயத்து 1
வலரோர் 1
வலவா 2
வலற்று 1
வலன் 1
வலனே 2
வலி 13
வலி_இலர் 1
வலி_இலேன் 2
வலிக்கின்ற-தோறும் 1
வலிக்கின்றது 1
வலிக்கின்றாய் 2
வலிக்கின்றான் 1
வலிக்கும் 2
வலித்த 1
வலித்தாய் 1
வலித்திடும் 1
வலித்தேன் 1
வலிதாய 2
வலிதாயத்தில் 1
வலிந்திட 1
வலிந்து 44
வலிந்தே 2
வலிப்பது 1
வலிப்பு 1
வலிய 19
வலியவும் 4
வலியாமல் 1
வலியார் 2
வலியும் 1
வலியேன் 1
வலிவலத்து 1
வலிவில் 1
வலிவு 1
வலிவு_இல் 1
வலுவில் 1
வலை 9
வலைக்கு 1
வலைக்குள் 3
வலைப்பட்ட 2
வலைப்படுகின்ற 1
வலைப்படும் 1
வலையத்து 1
வலையான் 1
வலையிடை 1
வலையில் 2
வலையினில் 1
வலையும் 1
வலையுள் 1
வலோன் 1
வவ்வு 1
வவ்வுகினும் 1
வழக்கம் 6
வழக்காடி 1
வழக்காளி 1
வழக்காளி_பயலே 1
வழக்கிட்டது 1
வழக்கிட்டிடுவேன் 1
வழக்கிட்டு 1
வழக்கிட்டெனினும் 1
வழக்கிடும் 1
வழக்கிடுவார் 1
வழக்கில் 3
வழக்கிலே 2
வழக்கிற்கு 1
வழக்கின்படி 1
வழக்கினிடை 1
வழக்கு 32
வழக்கும் 3
வழக்குரைத்தற்கு 1
வழக்குரைத்தோய் 1
வழக்கே 1
வழக்கை 3
வழக்கோ 4
வழங்க 3
வழங்கல் 2
வழங்கவும் 2
வழங்காது 1
வழங்காதே 1
வழங்காயேல் 1
வழங்கி 6
வழங்கிட 1
வழங்கிய 8
வழங்கியதோர் 1
வழங்கியவன் 1
வழங்கில் 1
வழங்கிலாயே 1
வழங்கினானை 1
வழங்கினும் 1
வழங்கினை 12
வழங்கினையே 1
வழங்கு 5
வழங்குக 3
வழங்குகின்ற 1
வழங்குகினும் 2
வழங்குதல் 1
வழங்குதற்கு 1
வழங்கும் 16
வழங்குவர் 2
வழங்குவன 1
வழங்குவனே 1
வழங்குவாய் 1
வழங்குவாயே 2
வழங்குவித்த 1
வழங்குவித்து 1
வழி 102
வழி_துணையே 1
வழி_அடியர் 1
வழிக்க 1
வழிக்குள் 1
வழிகாட்ட 1
வழிகின்றது 2
வழிகின்றேன் 2
வழிச்செல்வோன்-தனை 1
வழிந்து 9
வழிந்துவழிந்து 1
வழிநின்று 1
வழிப்படும் 1
வழிபட்டு 3
வழிபடும் 1
வழிபார்த்து 2
வழிபோக 1
வழிமறித்து 1
வழியாம் 1
வழியாய் 1
வழியால் 1
வழியாலும் 1
வழியிடை 2
வழியில் 6
வழியில்லை 12
வழியும் 5
வழியே 9
வழியை 4
வழிவழி 1
வழு 4
வழு_அற்றவர் 1
வழுக்கி 1
வழுக்கு 1
வழுத்த 9
வழுத்தல் 1
வழுத்தலை 1
வழுத்தவும் 1
வழுத்தா 5
வழுத்தாத 2
வழுத்தாதபேர் 1
வழுத்தாநின்ற 1
வழுத்தாய் 3
வழுத்தார் 2
வழுத்தி 5
வழுத்திட 1
வழுத்திடாது 1
வழுத்திடும் 1
வழுத்திய 1
வழுத்தியதே 1
வழுத்தினும் 1
வழுத்து 1
வழுத்துகிலேன் 1
வழுத்துகின்ற 4
வழுத்துகின்றனன் 1
வழுத்துகின்றேன் 1
வழுத்தும் 32
வழுத்துவதே 1
வழுத்துவையே 1
வழுத்தேன் 1
வழுதி 1
வழுந்தா 1
வழும்பும் 2
வழுவா 1
வழுவினும் 2
வழை 1
வள் 5
வள்ள 1
வள்ளத்து 1
வள்ளம் 1
வள்ளல் 100
வள்ளலாம் 3
வள்ளலாய் 1
வள்ளலார் 5
வள்ளலுக்கு 2
வள்ளலே 123
வள்ளலை 12
வள்ளலொடு 1
வள்ளற்கு 3
வள்ளன் 1
வள்ளால் 7
வள்ளி 3
வள்ளி_நாயகனே 1
வள்ளிக்கு 1
வள்ளிநாயகி-தனை 1
வள்ளிமலை-தனை 1
வள்ளிய 2
வள்ளியீர் 1
வள்ளியோய் 1
வள்ளியோர் 1
வள்ளை 2
வள்ளை-தனக்கு 1
வள 10
வளங்கள் 2
வளங்கொண்டு 1
வளத்த 1
வளத்தது 1
வளத்தார் 2
வளத்திலே 2
வளத்தினது 1
வளத்தே 2
வளத்தொடு 1
வளம் 76
வளம்_உளதாய் 1
வளம்கொள் 1
வளம்பட 1
வளம்பெற 1
வளம்பெறும் 2
வளமும் 4
வளமுறு 1
வளமே 3
வளமை 1
வளர் 300
வளர்க்க 4
வளர்க்கின்ற 9
வளர்க்கின்றாய் 15
வளர்க்கின்றீர் 1
வளர்க்கும் 12
வளர்கில்லார் 1
வளர்கின்ற 5
வளர்கின்றது 1
வளர்கின்றதே 1
வளர்கின்றான் 1
வளர்கின்றேன் 9
வளர்த்த 15
வளர்த்தவளும் 18
வளர்த்தனை 1
வளர்த்தாய் 9
வளர்த்தாரும் 1
வளர்த்தாள் 2
வளர்த்திட 2
வளர்த்திடுகின்றீர் 1
வளர்த்திடும் 3
வளர்த்து 9
வளர்த்தெடுத்த 1
வளர்த்தே 2
வளர்த்தேன் 1
வளர்தரு 18
வளர்தரும் 6
வளர்ந்த 5
வளர்ந்தது 1
வளர்ந்தனன் 1
வளர்ந்திட 1
வளர்ந்திடா 1
வளர்ந்திடு 1
வளர்ந்திடுவேம் 1
வளர்ந்தீர் 1
வளர்ந்து 2
வளர்ந்தே 1
வளர்ந்தேன் 2
வளர்ப்பதற்கே 1
வளர்ப்பது 1
வளர்ப்பவரே 1
வளர்ப்பாய் 1
வளர்ப்பார் 1
வளர்ப்பாரை 1
வளர்வேனே 1
வளர 1
வளரும் 12
வளவிலே 1
வளவை 1
வளனும் 1
வளி 9
வளிக்குள் 1
வளியாய் 2
வளியின் 1
வளியே 4
வளியொடு 1
வளை 15
வளைக்கா 1
வளைக்கின்ற 1
வளைக்கும் 8
வளைக்கே 1
வளைகள் 3
வளைகளினை 1
வளைகாள் 2
வளைத்த 1
வளைத்தார் 6
வளைத்தான் 1
வளைத்திடும் 2
வளைத்து 5
வளைத்தே 1
வளைத்தோய் 1
வளைந்துகொண்ட 1
வளைந்துகொள்ளும் 1
வளைப்பேன் 1
வளையல் 1
வளையா 1
வளையாத 2
வளையினொடு 1
வளையும் 2
வளையை 1
வளையோடு 1
வற்கடத்தும் 1
வற்புதனேன் 1
வற்புறு 2
வற்புறும்படி 1
வற்புறுவேன்-தனை 1
வற்றச்செய் 1
வற்றாத 1
வற்றியும் 1
வற்றினாலும் 3
வற்றுமோ 2
வற்றுறாத 2
வறந்திலர் 1
வறந்து 1
வறப்பு 1
வறப்பு_இலான் 1
வறிஞர் 1
வறிஞருக்கு 1
வறித்து 1
வறிதே 4
வறிப்பு 1
வறிய 1
வறியரை 1
வறியவர் 1
வறியனேன் 2
வறியார் 1
வறியேன் 3
வறுத்தலே 1
வறுப்பே 1
வறும் 1
வறுமை 6
வறுமை_இலார் 1
வறுமையாளனேன் 1
வறுமையுறார் 1
வன் 150
வன்_குலம் 1
வன்_நெஞ்சகனை 1
வன்_நெஞ்சர் 1
வன்_பயலே 1
வன்_பிழை 1
வன்_பிழையை 2
வன்_மனத்தர் 1
வன்_மனத்தர்-தம்பால் 1
வன்_மனத்தவனும் 1
வன்_மனத்தார் 1
வன்_மனத்தேன் 1
வன்கண் 4
வன்கண்ணர்-தம்மை 1
வன்கணா 1
வன்கணால் 1
வன்கணேன் 1
வன்தொண்ட 3
வன்பர் 3
வன்பர்க்கு 2
வன்பர்கள் 1
வன்பர்களில் 1
வன்பரிடத்தின் 1
வன்பரிடத்தே 1
வன்பரிடை 1
வன்பனேன் 1
வன்பாய் 1
வன்பார்த்தான் 1
வன்பால் 2
வன்பில் 1
வன்பிலே 1
வன்பினை 1
வன்பு 23
வன்பு-அதாகிய 1
வன்பு-அதை 1
வன்பு_இடுவார் 1
வன்பு_இறந்தவர் 1
வன்பு_உடையார் 2
வன்பு_உடையார்-தமை 1
வன்பு_உடையேன்-தனை 1
வன்புகழை 1
வன்புற்று 1
வன்புற 1
வன்புறு 1
வன்பே 2
வன்பொடு 2
வன்போடு 1
வன்மை 14
வன்மைகள் 4
வன்மையால் 2
வன்மையில் 1
வன்மையும் 1
வன்மையுற்றிடவோ 1
வன்ன 1
வன்னம் 1
வன்னி 6
வன்னியம் 1
வன்னியூர் 1
வன 1
வனகாம்பர 1
வனஜ 1
வனத்தார் 1
வனத்திடத்தும் 1
வனத்திலே 1
வனத்து 3
வனத்துள் 1
வனத்தே 2
வனப்பாம் 1
வனப்பு 1
வனம் 8
வனம்_கடந்தோன் 1
வனிதைமார் 1
வனிதையர் 1
வனை 2
வனைகின்ற 1
வனைந்த 2
வனைந்து 1
வனைந்துவனைந்து 3
வனையும் 1

வகர (4)

தகர வகர நவ புர சிர தினகர – கீர்த்தனை:1 72/2
வகர சிகர தினகர சசிகர புர – கீர்த்தனை:1 73/1
அகர உகர மகர வகர அமுத சிகர சரணமே அபர சபர அமன சமன அமல நிமல சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/1
பத சிகர வகர நெறி அகர நகர மகர உபய அபய நிலை சொல்_மலையே – திருமுகம்:3 1/23

மேல்


வகரமும் (2)

சிகரமும் வகரமும் சேர் தனி உகரமும் – திருமுறை6:65 1/173
வகரமும் ஆகிய வாய்மை மந்திரமே – திருமுறை6:65 1/1316

மேல்


வகார (1)

வகார வெளியில் சிகார உருவாய் மகார திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 6/1

மேல்


வகிர்ந்து (1)

மான்_மகனை நான்முகனா வைத்தவன்-தன் சிரம் நகத்தால் வகிர்ந்து வாங்கி – தனிப்பாசுரம்:3 27/1

மேல்


வகிர்ந்தே (1)

மூன்றா வகிர்ந்தே முடை நாற ஊன்றா – திருமுறை1:4 28/2

மேல்


வகுக்க (2)

வரும் சீர்_உடையீர் மணி வார்த்தை வகுக்க என்றேன் மார்பிடை காழ் – திருமுறை1:8 34/3
வரும் இவன் சேட்டை வகுக்க வாய் கூசும் – திருமுகம்:4 1/134

மேல்


வகுக்கின்றீர் (1)

வரையில் உயர் குலம் என்றும் தாழ்ந்த குலம் என்றும் வகுக்கின்றீர் இரு குலமும் மாண்டிட காண்கின்றீர் – திருமுறை6:97 7/2

மேல்


வகுக்கின்றோர் (1)

மது என்றும் பிரமம் என்றும் பரமம் என்றும் வகுக்கின்றோர் வகுத்திடுக அது-தான் என்றும் – திருமுறை1:5 66/2

மேல்


வகுக்கின்றோர்களும் (1)

வறந்திலர் தவர் என வகுக்கின்றோர்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 19/4

மேல்


வகுக்கின்றோரும் (1)

வந்த மட்டும் சொல்வம் அன்றி வாராது நிறுத்தும் என வகுக்கின்றோரும்
எந்த மட்டும் நுழைந்தது என்றால் வால் மட்டும் நுழைந்தது என இசைக்கின்றோரும் – தனிப்பாசுரம்:27 9/2,3

மேல்


வகுக்கும் (3)

வண்ணம் மிகு பூத வெளி பகுதி வெளி முதலா வகுக்கும் அடி வெளிகள் எலாம் வயங்கு வெளி ஆகி – திருமுறை6:2 2/1
மன்பதை வகுக்கும் பிரமர் நாரணர்கள் மன் உருத்திரர்களே முதலா – திருமுறை6:51 2/1
வானே மதிக்க சாகாத வரனாய் எல்லாம்_வல்ல சித்தே வயங்க உனை உள் கலந்துகொண்டேன் வகுக்கும் தொழிலே முதல் ஐந்தும் – திருமுறை6:66 3/3

மேல்


வகுக்குறு (1)

வகுக்குறு வகுப்பினும் வதி வாழ்க்கையனாம் – திருமுகம்:4 1/72

மேல்


வகுத்த (125)

வகுத்த உயிர் முதல் பலவாம் பொருள்களுக்கும் வடிவம் வண்ண நல முதல் பலவாம் குணங்களுக்கும் புகுதல் – திருமுறை6:2 11/1
வல்லான் வகுத்த வண்ணம் என மகிழ்வார் என் கண்மணியே என் – திருமுறை6:17 10/2
மன்னுகின்ற அபர சத்தி பரம் ஆதி அவற்றுள் வகுத்த நிலை ஆதி எலாம் வயங்க வயின் எல்லாம் – திருமுறை6:60 35/1
வன்பு_உடையார் கொலை கண்டு புலை_உண்பார் சிறிதும் மரபினர் அன்று ஆதலினால் வகுத்த அவரளவில் – திருமுறை6:60 72/1
அருப்பிட வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/362
ஆர்வுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/364
அவையுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/366
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/370
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/378
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/384
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/386
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/388
ஆருற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/404
ஆருற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/406
ஆர்தர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/408
ஆருற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/412
ஆர்தர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/414
ஆர்தர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/418
ஆர்தர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/420
ஆர்கொள வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/426
ஆயுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/432
ஆயுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/434
ஆயுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/436
ஆய் பல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/438
ஆய் பல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/450
ஆய் பல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/454
ஆய் பல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/456
ஆயுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/458
ஆற்றலின் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/464
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/468
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/470
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/472
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/478
ஆற்றுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/482
ஆற்றுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/484
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/486
ஆற்றலின் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/488
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/490
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/492
அளி கொள வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/500
அளியுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/504
அளிதர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/506
அறமுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/514
அறம் பெற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/516
அகப்பட வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/518
அணியுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/524
அகமுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/526
அகலிடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/528
அகம் அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/530
அறமுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/534
அக நடு வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/536
அற கணம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/538
அற கணம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/540
அகத்துற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/542
அகத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/544
ஆன்_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/546
அருப்பிட வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/548
ஆர்வுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/550
அனல் மேல் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/552
அகல் வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/554
அய வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/556
அயல்_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/558
அலர் வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/560
அத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/562
அரசுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/564
அரம் தெற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/566
அராவு அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/568
அருளுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/570
அணைவுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/572
அனமுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/574
ஆலுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/576
அரசுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/578
ஆங்கிடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/582
அருள் திறல் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/584
அறத்தொடு வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/590
அளி பெற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/592
அ திறல் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/594
அ தகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/598
ஆதரம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/600
அகம் அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/602
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/606
அளவு_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/608
அயர்வு அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/610
அளவு_இல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/612
அடல் உற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/616
அடல் உற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/618
அலைவு_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/620
அன்று_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/622
அத்துற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/624
ஆற்றிடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/626
ஆடுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/628
அ திறம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/638
அளையுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/640
அதிர்வு அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/646
அற்று என வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/648
அருளுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/650
அறனுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/652
அகைவுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/654
ஆதியும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/656
அணைவுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/658
அரண் நிலை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/664
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/668
அறிதர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/670
அருள் நிலை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/672
அண்மையின் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/674
அடியுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/678
அகத்தே வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/684
அறத்துடன் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/686
அகத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/688
அறத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/690
ஆர்வுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/694
அசல் அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/696
அறிதர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/698
அ தகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/702
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/704
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/706
அண்டுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/712
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/714
அனைத்துற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/716
அனைத்தையும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/718
ஆவகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/720
மருள் அறிவு என்றே வகுத்த மெய் சிவமே – திருமுறை6:65 1/986
மருள் சுகம் பிற என வகுத்த மெய் சிவமே – திருமுறை6:65 1/988
சாதி சமயங்களிலே வீதி பல வகுத்த சாத்திர குப்பைகள் எல்லாம் பாத்திரம் அன்று எனவே – திருமுறை6:106 92/1
மரு அலகின் மணி திரள் மாளிகை மண்டபங்கள் முதல் வகுத்த எல்லாம் – தனிப்பாசுரம்:3 32/2

மேல்


வகுத்ததில் (9)

மண்ணினில் திண்மையை வகுத்ததில் கிடக்கை – திருமுறை6:65 1/367
மண்ணினில் பொன்மை வகுத்ததில் ஐம்மையை – திருமுறை6:65 1/369
மண்ணினில் ஐம்பூ வகுத்ததில் ஐந்திறம் – திருமுறை6:65 1/371
மண்ணினில் நாற்றம் வகுத்ததில் பல் வகை – திருமுறை6:65 1/373
மண்ணினில் ஐந்தியல் வகுத்ததில் பல் பயன் – திருமுறை6:65 1/377
மண்ணிடை அடி நிலை வகுத்ததில் பல் நிலை – திருமுறை6:65 1/379
மண்ணுறு நிலை பல வகுத்ததில் செயல் பல – திருமுறை6:65 1/397
மண்ணியல் பலபல வகுத்ததில் பிறவும் – திருமுறை6:65 1/399
மண்ணிடை பக்குவம் வகுத்ததில் பயன் பல – திருமுறை6:65 1/401

மேல்


வகுத்தலொடு (1)

வாய்_மலரால் மாலை வகுத்தலொடு நம் இறைக்கு – திருமுறை1:3 1/1307

மேல்


வகுத்தனன் (1)

மது வளர் மலர் பொன்_பத துணை அறிய வகுத்தனன் அடியனேன்-தனக்கே – திருமுறை6:13 127/3

மேல்


வகுத்தாய் (2)

மடி ஆல் அடியில் இருந்த மறை மாண்பை வகுத்தாய் எனில் அது நாம் – திருமுறை1:8 94/3
எல்லாம் வகுத்தாய் எனக்கு அருளில் யாரே தடுப்பார் எல்லாம் செய் – திருமுறை6:17 10/1

மேல்


வகுத்திடு (1)

வாதுறும் இந்திய கரண பரங்கள் முதல் நான்கும் வகுத்திடு நந்நான்கும் அகம் புறம் மேல் கீழ் நடு பால் – திருமுறை6:60 29/1

மேல்


வகுத்திடுக (1)

மது என்றும் பிரமம் என்றும் பரமம் என்றும் வகுக்கின்றோர் வகுத்திடுக அது-தான் என்றும் – திருமுறை1:5 66/2

மேல்


வகுத்திடும் (1)

மருவிய வேதாந்தம் முதல் வகுத்திடும் கலாந்த வரை-அதன் மேல் அருள் வெளியில் வயங்கிய மேடையிலே – திருமுறை6:50 6/2

மேல்


வகுத்து (13)

மன் இசைப்பால் மேலோர் வகுத்து ஏத்திநின்ற திரு – திருமுறை1:3 1/1331
வளம் கனி காமம் சிறவாமல் சிற்றில் வகுத்து உழலும் – திருமுறை1:6 188/3
வழக்கு இருப்பது இங்கு உமக்கும் என்றனக்கும் வகுத்து கூறுதல் மரபு மற்று அன்றால் – திருமுறை2:46 1/3
வன் சொலினார் இடை அடைந்து மாழ்கும் இந்த மா_பாவியேன் குறையை வகுத்து நாளும் – திருமுறை5:9 11/1
வகுத்து உரைப்பது எவன் அருள் நீ வழங்குகினும் அன்றி மறுத்திடினும் உன்னை அலால் மற்றொரு சார்பு இலனே – திருமுறை6:22 2/4
மாணை மணி பொது நடம் செய் வள்ளால் நீ எனது மனம் அறிவாய் இனம் உனக்கு வகுத்து உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:35 2/4
நீரிடை அடி நடு நிலையுற வகுத்து அனல் – திருமுறை6:65 1/415
மலையிடை பல் வளம் வகுத்து அதில் பல் உயிர் – திருமுறை6:65 1/619
வான் உரைக்க மாட்டாதே வருந்தினவே மறையும் வகுத்து உரைக்க அறியாதே மயங்கினவே அந்தோ – திருமுறை6:79 6/2
மன் உலகத்து உயிர்கள் எலாம் களித்து வியந்திடவே வகுத்து உரைத்து தெரிந்திடுக வரு நாள் உன் வசத்தால் – திருமுறை6:89 3/3
வள்ளல் வரு தருணம் இது தருணம் இதே என்று வகுத்து உரைத்து தெரித்திடுக மயக்கம் அணுத்துணையும் – திருமுறை6:89 6/2
மறைந்த மணம் வெளிப்படுத்தும் மலர்_அடியின் பெருமை வகுத்து உரைக்க வல்லவர் ஆர் வழுத்தாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 38/4
மணி வாய்_மலர்ந்து எம்_போல்வார்க்கு மறையுள் முடிபை வகுத்து அருள வயங்கும் கருணை வடிவெடுத்து வந்து விளங்கு மணி சுடரே – தனிப்பாசுரம்:25 1/2

மேல்


வகுத்துவகுத்து (1)

வஞ்சம் இலா தலைவருக்கே மாலை மகிழ்ந்து அணிந்தேன் மறைகளுடன் ஆகமங்கள் வகுத்துவகுத்து உரைக்கும் – திருமுறை6:106 5/1

மேல்


வகுத்தே (2)

மாணிக்கு வேதம் வகுத்தே கிழி ஒன்று வாங்கித்தந்த – திருமுறை1:6 95/2
வெளியிடை முடி நிலை விளங்குற வகுத்தே
அளி பெற விளக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/501,502

மேல்


வகுப்ப (1)

வான் என்றும் ஒளி என்றும் வகுப்ப அரிதாம் பொதுவில் வயங்கு நடத்து அரசே என் மாலையும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 21/4

மேல்


வகுப்பது (2)

மன்னிய சோதி யாவும் நீ அறிந்த வண்ணமே வகுப்பது என் நினக்கே – திருமுறை6:13 126/4
மறை நெறி பொதுவும் ஆகம சிறப்பும் வகுப்பது சிவத்தொடு மருவி – தனிப்பாசுரம்:30 6/1

மேல்


வகுப்பள் (1)

வகைவகையாய் உடல் வனைந்து வகுப்பள்
வையகம் முற்றும் வாயில் மடுப்பள் – திருமுகம்:4 1/93,94

மேல்


வகுப்பினும் (1)

வகுக்குறு வகுப்பினும் வதி வாழ்க்கையனாம் – திருமுகம்:4 1/72

மேல்


வகுப்பு (1)

வகுப்பு உற நினது திருவுளம் அறியும் மற்றும் சில் உயிர்களில் கோபம் – திருமுறை6:13 36/3

மேல்


வகுப்பையும் (1)

உயிர் எழு வகுப்பையும் ஊட்டி உறக்குவனாம் – திருமுகம்:4 1/65

மேல்


வகுளம் (1)

தேம் கமழ் பொன் கொன்றை நறும் பாடலம் மாலதி வகுளம் சிறந்த சாதி – தனிப்பாசுரம்:3 35/1

மேல்


வகை (242)

வைகாவூர் மேவிய என் வாழ்_முதலே உய்யும் வகை
காத்தும் படைத்தும் கலைத்தும் நிற்போர் நாள்-தோறும் – திருமுறை1:2 1/98,99
முள் தீ சுரத்தின் முயலா வகை அருளும் – திருமுறை1:2 1/173
உய்வது அறியா உளத்தினேன் உய்யும் வகை
செய்வது அறியேன் திகைக்கின்றேன் சைவ நெறியுள் – திருமுறை1:2 1/801,802
கண்_சுமந்தான் அன்பன் கலங்கா வகை வைகை – திருமுறை1:3 1/497
நட்பு அமைந்த நல் நெறி நீ நாடா வகை தடுக்கும் – திருமுறை1:3 1/1043
பிண்டங்கள் அனந்த வகை ஆகி பிண்டம் பிறங்குகின்ற பொருள் ஆகி பேதம் தோற்றும் – திருமுறை1:5 11/2
சலி வகை இல்லாத முதல் பொருளே எல்லாம் தன்மயமாய் விளங்குகின்ற தனியே ஆண் பெண் – திருமுறை1:5 53/3
அலி வகை அல்லாத வகை கடந்துநின்ற அருள் சிவமே சிவபோகத்து அமைந்த தேவே – திருமுறை1:5 53/4
அலி வகை அல்லாத வகை கடந்துநின்ற அருள் சிவமே சிவபோகத்து அமைந்த தேவே – திருமுறை1:5 53/4
உருள் சகட கால் போலும் சுழலாநின்றேன் உய்யும் வகை அறியேன் இ ஒதியனேனே – திருமுறை1:5 80/4
உள்ளம் மெலிந்து உழல்கின்ற சிறியேன் பின்னர் உய்யும் வகை எவ்வகை ஈது உன்னும்-தோறும் – திருமுறை1:5 84/3
இ நாள் நையா வகை என் நாணை காத்து அருள் ஏழைக்கு நின்றன் – திருமுறை1:6 88/3
குருகு ஆர் ஒற்றி_வாணர் பலிகொள்ள வகை உண்டோ என்றேன் – திருமுறை1:8 47/1
மன்னி விளங்கும் ஒற்றி_உளீர் மடவார் இரக்கும் வகை அது-தான் – திருமுறை1:8 62/1
வண் பெறா எனக்கு உன் திரு_அருளாம் வாழ்வு நேர்ந்திடும் வகை எந்த வகையோ – திருமுறை2:27 5/3
வான் கொண்ட நின் அருள் சீர் ஏத்துகின்ற வகை அறியேன் – திருமுறை2:31 13/3
மொழிந்த முன்னையோர் பெறும் சிவகதிக்கே முன் உறா வகை என் உறும் உன்னால் – திருமுறை2:34 4/3
மன்னு நம்முடை வள்ளலை நினனத்தால் மற்று நாம் பிறவா வகை வருமே – திருமுறை2:34 6/4
ஒன்றி மேல்_கதி உற வகை அந்தோ உணர்கிலாய் வயிற்று ஊண் பொருட்டு அயலோர் – திருமுறை2:34 9/2
கூவியே எனக்கு உன் அருள்தரின் அல்லால் கொடியனேன் உய் வகை அறியேன் – திருமுறை2:42 2/3
நடம் பொழி பதத்தாய் நடுங்குகின்றனன் காண் நான் செயும் வகை எது நவிலே – திருமுறை2:50 8/4
வகை எது தெரிந்தேன் ஏழையேன் உய்வான் வள்ளலே வலிந்து எனை ஆளும் – திருமுறை2:50 9/1
வாதுசெய்கின்றார் மனம் தளர்கின்றேன் வலி_இலேன் செயும் வகை ஒன்றும் அறியேன் – திருமுறை2:57 1/3
சென்ற நாளில் ஓர் இறை பொழுதேனும் சிந்தை ஓர் வகை தெளிந்ததன்று அது போய் – திருமுறை2:65 4/1
அண்ணல் நின் திரு_அருள் துணை அடைந்தால் அமைந்து வாழ்குவன் அடை வகை அறியேன் – திருமுறை2:70 5/3
எழு வகை பிறவிகளுள் எ பிறவி எய்துகினும் எய்துக பிறப்பில் இனி நான் எய்தாமை எய்துகினும் எய்திடுக இருமையினும் இன்பம் எய்தினும் எய்துக – திருமுறை2:78 6/1
வழு வகை துன்பமே வந்திடினும் வருக மிகு வாழ்வு வந்திடினும் வருக வறுமை வருகினும் வருக மதி வரினும் வருக அவமதி வரினும் வருக உயர்வோடு – திருமுறை2:78 6/2
கழி வகை பவ ரோகம் நீக்கும் நல் அருள் எனும் கதி மருந்து உதவு நிதியே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 6/4
மடம் தாழ் மனத்தோடு உலைகின்றேன் கரை கண்டு ஏறும் வகை அறியேன் – திருமுறை2:82 18/2
வாழா வகை எனை இ நாள் விடுத்தல் வழக்கு அலவே – திருமுறை2:83 5/4
வள்ளல் அருள் திறம் நோக்கி நிற்கின்றேன் என் மன துயர் போம் வகை அருள மதித்திடாயே – திருமுறை2:85 6/4
வகை அறியேன் சிறியேன் சன்மார்க்கம் மேவும் மாண்பு உடைய பெரும் தவத்தோர் மகிழ வாழும் – திருமுறை2:85 7/1
இட்ட வகை வாழ்கின்றேன் எந்தாய் நானே எண்ணுகிலேன் எண்ணுவித்தால் என் செய்வேன் நின் – திருமுறை2:85 8/1
உய்வேன் அலது உய் வகை இன்று மன்று ஓங்குகின்றாய் – திருமுறை2:87 4/3
இறவா வகை ஆட்கொண்டு அருளிய ஈசனே மெய் – திருமுறை2:87 5/2
செய் வகை அறியேன் மன்றுள் மா மணி நின் திருவுள குறிப்பையும் தெரியேன் – திருமுறை2:94 7/1
உய் வகை அறியேன் உணர்வு_இலேன் அந்தோ உறுகண் மேல் உறும்-கொல் என்று உலைந்தேன் – திருமுறை2:94 7/2
மெய் வகை அடையேன் வேறு எவர்க்கு உரைப்பேன் வினையனேன் என் செய விரைகேன் – திருமுறை2:94 7/3
பொய் வகை உடையேன் எங்ஙனம் புகுகேன் புலையனேன் புகல் அறியேனே – திருமுறை2:94 7/4
உள் உருகும் வகை இலை என் செய்கேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் ஒதியனேனே – திருமுறை2:94 12/4
உலகின் உயிர் வகை உவகையுற இனிய அருள் அமுதம் உதவும் ஆனந்த சிவையே உவமை சொல அரிய ஒரு பெரிய சிவ நெறி-தனை உணர்த்து பேர்_இன்ப நிதியே – திருமுறை2:100 1/1
எவ்வம் உறு சிறியனேன் ஏழை மதி என்ன மதி இன்ன மதி என்று உணர்கிலேன் இந்த மதி கொண்டு நான் எந்த வகை அழியாத இன்ப நிலை கண்டு மகிழ்வேன் – திருமுறை2:100 8/3
சித்தம் அனேகம் புரிந்து திரிந்து உழலும் சிறியேன் செய் வகை ஒன்று அறியாது திகைக்கின்றேன் அந்தோ – திருமுறை4:1 4/1
பாடும் வகை அணுத்துணையும் பரிந்து அறியா சிறிய பருவத்தே அணிந்து அணிந்து பாடும் வகை புரிந்து – திருமுறை4:1 14/1
பாடும் வகை அணுத்துணையும் பரிந்து அறியா சிறிய பருவத்தே அணிந்து அணிந்து பாடும் வகை புரிந்து – திருமுறை4:1 14/1
நாடும் வகை உடையோர்கள் நன்கு மதித்திடவே நல் அறிவு சிறிது அளித்து புல்_அறிவு போக்கி – திருமுறை4:1 14/2
நீடும் வகை சன்மார்க்க சுத்த சிவ நெறியில் நிறுத்தினை இ சிறியேனை நின் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:1 14/3
கூடும் வகை உடையர் எலாம் குறிப்பு எதிர்பார்க்கின்றார் குற்றம் எலாம் குணமாக கொண்ட குண_குன்றே – திருமுறை4:1 14/4
பெற்றும் அறிவு இல்லாத பேதை என் மேல் உனக்கு பெரும் கருணை வந்த வகை எந்த வகை பேசே – திருமுறை4:1 15/4
பெற்றும் அறிவு இல்லாத பேதை என் மேல் உனக்கு பெரும் கருணை வந்த வகை எந்த வகை பேசே – திருமுறை4:1 15/4
ஏதம் நிலையா வகை என் மயக்கம் இன்னும் தவிர்த்தே எனை காத்தல் வேண்டுகின்றேன் இது தருணம் காணே – திருமுறை4:1 30/4
செய் வகை ஒன்று அறியாது திகைப்பினொடே இருந்தேன் திடுக்கென இங்கு எழுந்திருப்ப தெரு கதவம் திறப்பித்து – திருமுறை4:2 23/1
உய் வகை ஒன்று எனது கரத்து உவந்து அளித்து மகனே உய்க மகிழ்ந்து இன்று முதல் ஒன்றும் அஞ்சேல் என்று – திருமுறை4:2 23/2
அண்ட வகை பிண்ட வகை அனைத்தும் உதித்து ஒடுங்கும் அணி மலர் சேவடி வருத்தம் அடைய நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 52/1
அண்ட வகை பிண்ட வகை அனைத்தும் உதித்து ஒடுங்கும் அணி மலர் சேவடி வருத்தம் அடைய நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 52/1
உடைய பரம் பொருளே என் உயிர் துணையே பொதுவில் உய்யும் வகை அருள் நடனம் செய்யும் ஒளி மணியே – திருமுறை4:2 54/4
ஆன்ற எனை அழைத்து எனது கையில் ஒன்று கொடுத்தாய்க்கு அறிவு_இலியேன் செய்யும் வகை அறியேன் நின் கருணை – திருமுறை4:2 55/3
உய் வகை அ நாள் உரைத்தது அன்றியும் இ நாளில் உந்திரவில் வந்து உணர்வு தந்த சிவ குருவே – திருமுறை4:6 5/4
செய் வகை நன்கு அறியாதே திரு_அருளோடு ஊடி சில புகன்றேன் அறிவு அறியா சிறியரினும் சிறியேன் – திருமுறை4:8 1/1
ஒல்லும் வகை அறியாதே உன் அருளோடு ஊடி ஊறு புகன்றேன் துயரம் ஆறும் வகை உணரேன் – திருமுறை4:8 10/1
ஒல்லும் வகை அறியாதே உன் அருளோடு ஊடி ஊறு புகன்றேன் துயரம் ஆறும் வகை உணரேன் – திருமுறை4:8 10/1
செவ் வகை ஒருகால் படும் மதி அளவே செறி பொறி மனம் அதன் முடிவில் – திருமுறை4:9 8/1
இவ்வகை ஒன்றே வருத்தம் இல் வகை என்று எனக்கு அருள் புரிந்த சற்குருவே – திருமுறை4:9 8/3
தெவ் வகை அமண இருள் அற எழுந்த தீபமே சம்பந்த தேவே – திருமுறை4:9 8/4
செய் வகை ஒன்று அறியாத சிறியேன் இந்த சிற்றுலக வாழ்க்கையிடை சிக்கி அந்தோ – திருமுறை4:10 7/1
உய் வகை எவ்வகை யாது செய்வேன் நீயே உறு_துணை என்று இருக்கின்றேன் உணர்வு_இலேனை – திருமுறை4:10 7/3
மருள் வழங்கும் பவ நெறியில் சுழல்வேன் உய்யும் வகை அறியேன் நின் அருட்கு மரபு அன்று ஈதே – திருமுறை4:10 9/4
வஞ்சரை யான் காணா வகை வதைத்தான் ஓர் அரையோடு – திருமுறை5:1 1/3
செய்யும் வகை ஒன்று அறியேனே தென் பால் தணிகை செஞ்சுடரே – திருமுறை5:15 4/4
தெவ்வேளை அடர்க்க வகை தெரியாமல் உழல்தரும் இ சிறியனேனே – திருமுறை5:18 6/4
அயில் மேல் கரம் கொள் நினை புகழும் அடியார் சபையின் அடையும் வகை
குயில் மேல் குலவும் திரு_தணிகை குண பொன்_குன்றே கொள் கலப – திருமுறை5:21 6/2,3
ஒல்லும் வகை அறிவித்தாய் உள்ளே நின்று என் உடையானே நின் அருளும் உதவுகின்றாய் – திருமுறை5:44 4/2
கடமாய சகடமுறு கால் ஆகி நீடு வாய்க்கால் ஓடும் நீர் ஆகியே கற்பு இலா மகளிர் போல் பொற்பு இலாது உழலும் இது கருதாத வகை அருளுவாய் – திருமுறை5:55 16/3
பகர வரும் அண்ட வகை அனைத்தினுக்கும் பிண்ட பகுதிகள் அங்கு அனைத்தினுக்கும் பதங்கள் அனைத்தினுக்கும் – திருமுறை6:2 1/2
சிகரம் முதல் சித்தி வகை எவைக்கும் ஒளி வழங்கும் திரு_சிற்றம்பலம்-தனிலே தெய்வம் ஒன்றே கண்டீர் – திருமுறை6:2 1/4
சீறுகின்ற புலி_அனையேன் சிறு தொழிலே புரிவேன் செய் வகை ஒன்று அறியாத சிறியரினும் சிறியேன் – திருமுறை6:4 5/2
பரசும் வகை தெரிந்துகொளேன் தெரிந்தாரை பணியேன் பசை அறியா கருங்கல்_மன பாவிகளில் சிறந்தேன் – திருமுறை6:4 6/3
நிற்கும் நிலை நின்று அறியேன் நின்றாரின் நடித்தேன் நெடும் காம பெரும் கடலை நீந்தும் வகை அறியேன் – திருமுறை6:6 3/2
எந்த வகை செய்திடில் கருணை எந்தாய் நீ-தான் இரங்குவையோ – திருமுறை6:7 17/1
இந்த வகை இங்கு ஐயோ நான் இருந்தால் பின்னர் என் செய்வேன் – திருமுறை6:7 17/3
பந்த வகை அற்றவர் உளத்தே நடிக்கும் உண்மை பரம் பொருளே – திருமுறை6:7 17/4
பொய் வகை மனத்தேன் என்னினும் எந்தாய் பொய் உலகு ஆசை சற்று அறியேன் – திருமுறை6:13 114/1
நை வகை தவிர திரு_சிற்றம்பலத்தே நண்ணிய மெய்ப்பொருள் நமது – திருமுறை6:13 114/2
செய் வகை அறியேன் என் செய்வேன் ஐயோ தெய்வமே என்று இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:13 114/4
வகை பா_மாலை சூட்டுகின்றேன் மற்றொன்று அறியேன் சிறியேற்கு – திருமுறை6:17 4/2
என்னே செய்வேன் செய் வகை ஒன்று இங்கு இது என்று அருள்வாய் இதுவே தருணம் – திருமுறை6:18 2/1
நடம் புரி பாதம் அறிய நான் அறியேன் நான் செயும் வகை இனி நன்றே – திருமுறை6:20 2/3
செறுத்து உரைத்த உரைகள் எலாம் திரு_அருளே என்று சிந்திப்பது அல்லாமல் செய் வகை ஒன்று இலனே – திருமுறை6:22 1/4
உள் நனையா வகை வரவு தாழ்த்தனன் இன்று அவன்றன் உளம் அறிந்தும் விடுவேனோ உரையாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 8/4
மெய் தழைய உள்ளம் குளிர்ந்து வகை மாறாது மேன்மேல் கலந்து பொங்க விச்சை அறிவு ஓங்க என் இச்சை அறிவு அனுபவம் விளங்க அறிவு அறிவது ஆகி – திருமுறை6:25 4/1
திரை அறு பெரும் கருணை_வாரியே எல்லாம் செய் சித்தே எனக்கு வாய்த்த செல்வமே ஒன்றான தெய்வமே உய் வகை தெரித்து எனை வளர்த்த சிவமே – திருமுறை6:25 21/2
தாது உற்ற உடம்பு அழியா வகை புரிந்தாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 16/4
பெரும் கருணையால் அளித்த பேறு-அதனை இன்னும் பிறர் அறியா வகை பெரிதும் பெறுதும் என உள்ளே – திருமுறை6:27 4/3
வாடுகின்ற வகை புரிந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 5/4
நஞ்சு அனைய கொடியேன் கண்டிட புரிந்த அருளை நாடு அறியா வகை இன்னும் நீட நினைத்திருந்தேன் – திருமுறை6:27 7/2
செய் வகை அறியேன் மன்றுள் மா மணி நின் திருவுள குறிப்பையும் தெரியேன் – திருமுறை6:30 1/1
உய் வகை அறியேன் உணர்வு_இலேன் அந்தோ உறுகண் மேலுறும்-கொல் என்று உலைந்தேன் – திருமுறை6:30 1/2
மெய் வகை அடையேன் வேறு எவர்க்கு உரைப்பேன் வினையனேன் என் செய விரைகேன் – திருமுறை6:30 1/3
பொய் வகை உடையேன் எங்ஙனம் புகுவேன் புலையனேன் புகல் அறியேனே – திருமுறை6:30 1/4
வாழையடி_வாழை என வந்த திரு_கூட்ட மரபினில் யான் ஒருவன் அன்றோ வகை அறியேன் இந்த – திருமுறை6:35 4/1
செய் வகை என் என திகைத்தேன் திகையேல் என்று ஒருநாள் திரு_மேனி காட்டி எனை தெளிவித்தாய் நீயே – திருமுறை6:35 5/1
பொய் வகை அன்று இது நினது புந்தி அறிந்ததுவே பொன் அடியே துணை என நான் என் உயிர் வைத்திருந்தேன் – திருமுறை6:35 5/2
எய் வகை என் நம்பெருமான் அருள் புரிவான் என்றே எந்தை வரவு எதிர்பார்த்தே இன்னும் இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:35 5/3
நால் வகை பயனும் அளித்து எனை வளர்க்கும் நாயக கருணை நல் தாயே – திருமுறை6:42 7/3
மன்ற ஓங்கிய மாமாயையின் பேத வகை தொகை விரி என மலிந்த – திருமுறை6:46 8/1
பால் வகை ஆணோ பெண்-கொலோ இருமை_பாலதோ பால் உறா அதுவோ – திருமுறை6:51 4/1
ஏல் வகை ஒன்றோ இரண்டதோ அனாதி இயற்கையோ ஆதியின் இயல்போ – திருமுறை6:51 4/2
மேல் வகை யாதோ என மறை முடிகள் விளம்பிட விளங்கும் ஓர் தலைவன் – திருமுறை6:51 4/3
மால் வகை மனத்தேன் உள குடில் புகுந்தான் வள்ளலை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 4/4
காணாத வகை ஒளித்த கள்வனை என் கண்ணால் கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே – திருமுறை6:52 8/4
கோடையிலே இளைப்பாற்றி கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர் தருவே தரு நிழலே நிழல் கனிந்த கனியே – திருமுறை6:60 2/1
துறை யாவும் பிண்ட வகை துறை முழுதும் விளங்க தூண்டாதே விளங்குகின்ற ஜோதி மணி_விளக்கே – திருமுறை6:60 25/2
வேய் வகை மேல் காட்டாதே என்றனக்கே எல்லாம் வெளியாக காட்டிய என் மெய் உறவாம் பொருளே – திருமுறை6:60 44/2
காய் வகை இல்லாது உளத்தே கனிந்த நறும் கனியே கனவிடத்தும் நனவிடத்தும் எனை பிரியா களிப்பே – திருமுறை6:60 44/3
பெம்மான் என்று அடி குறித்து பாடும் வகை புரிந்த பெருமானே நான் செய்த பெரும் தவ மெய் பயனே – திருமுறை6:60 76/2
அண்ட வகை எவ்வளவோ அவ்வளவும் அவற்றில் அமைந்த உயிர் எவ்வளவோ அவ்வளவும் அவைகள் – திருமுறை6:60 80/1
இரு வகை மாயையினாலோ ஆணவத்தினாலோ என்னாலோ பிறராலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 1/2
ஐ வகை தொழிலும் என்-பால் அளித்தனை அது கொண்டு இ நாள் – திருமுறை6:64 33/1
செய் வகை தெரிவித்து என்னை சேர்ந்து ஒன்றாய் இருத்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:64 33/2
பொய் வகை அறியேன் வேறு புகல்_இலேன் பொதுவே நின்று – திருமுறை6:64 33/3
மெய் வகை உரைத்தேன் இந்த விண்ணப்பம் காண்க நீயே – திருமுறை6:64 33/4
இங்கு உற திரிந்து உளம் இளையா வகை எனக்கு – திருமுறை6:65 1/195
மூ வகை சித்தியின் முடிபுகள் முழுவதும் – திருமுறை6:65 1/239
யோக சித்திகள் வகை உறு பல கோடியும் – திருமுறை6:65 1/243
ஞான சித்தியின் வகை நல் விரிவு அனைத்தும் – திருமுறை6:65 1/245
வல்லப சத்திகள் வகை எலாம் அளித்து எனது – திருமுறை6:65 1/279
மாண்டு உழலா வகை வந்து இளங்காலையே – திருமுறை6:65 1/289
உருள் சகடு ஆகிய உளம் சலியா வகை
அருள் வழி நிறுத்திய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/325,326
மண்ணினில் நாற்றம் வகுத்ததில் பல் வகை
அண்ணுற புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/373,374
மண்ணினில் பற்பல வகை கரு நில இயல் – திருமுறை6:65 1/375
மண் கண சத்திகள் வகை பலபலவும் – திருமுறை6:65 1/389
மண் நிலை சத்தர்கள் வகை பலபலவும் – திருமுறை6:65 1/391
மண் கரு உயிர் தொகை வகை விரி பலவா – திருமுறை6:65 1/393
மண்ணினில் பொருள் பல வகை விரி வெவ்வேறு – திருமுறை6:65 1/395
நீரினில் சுவை நிலை நிரைத்து அதில் பல் வகை
ஆருற புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/409,410
நீரிடை சத்திகள் நிகழ் வகை பலபல – திருமுறை6:65 1/419
நீரினில் சத்தர்கள் நிறை வகை உறை வகை – திருமுறை6:65 1/421
நீரினில் சத்தர்கள் நிறை வகை உறை வகை
ஆர்தர புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/421,422
ஆய் வகை அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/442
ஆய் வகை அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/452
காற்றினில் காலம் கருதுறு வகை எலாம் – திருமுறை6:65 1/489
உயிர் வகை அண்டம் உலப்பு_இல எண்_இல – திருமுறை6:65 1/609
களவு_இல கடல் வகை கங்கு_இல கரை_இல – திருமுறை6:65 1/611
பொருள் நிலை உறுப்பு இயல் பொது வகை முதலிய – திருமுறை6:65 1/649
வண்ணமும் வடிவும் மயங்கிய வகை பல – திருமுறை6:65 1/667
அறிவு ஒரு வகை முதல் ஐ வகை அறு வகை – திருமுறை6:65 1/697
அறிவு ஒரு வகை முதல் ஐ வகை அறு வகை – திருமுறை6:65 1/697
அறிவு ஒரு வகை முதல் ஐ வகை அறு வகை
அறிதர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/697,698
ஓவுறா எழு வகை உயிர் முதல் அனைத்தும் – திருமுறை6:65 1/719
நிலம் பெறும் உயிர் வகை நீள் குழு அனைத்தும் – திருமுறை6:65 1/727
உடலுறு பிணியால் உயிர் உடல் கெடா வகை
அடலுற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/731,732
வாய்ந்திடும் சுத்த வகை உயிர்க்கு ஒருமையின் – திருமுறை6:65 1/779
காம புடைப்பு உயிர்-கண் தொடரா வகை
ஆம் அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/791,792
மறைக்கும் தலைவர்கள் வகை பல கோடியை – திருமுறை6:65 1/859
அருள் அமுதே முதல் ஐ வகை அமுதமும் – திருமுறை6:65 1/1081
இயல் அமுதே முதல் எழு வகை அமுதமும் – திருமுறை6:65 1/1083
நண்புறும் எண் வகை நவ வகை அமுதமும் – திருமுறை6:65 1/1085
நண்புறும் எண் வகை நவ வகை அமுதமும் – திருமுறை6:65 1/1085
மற்று உள அமுத வகை எலாம் எனக்கே – திருமுறை6:65 1/1087
எங்கு உறு தீமையும் எனை தொடரா வகை
கங்குலும் பகலும் மெய் காவல் செய் துணையே – திருமுறை6:65 1/1171,1172
உயிர் வகை பலவாய் உடல் வகை பலவாய் – திருமுறை6:65 1/1225
உயிர் வகை பலவாய் உடல் வகை பலவாய் – திருமுறை6:65 1/1225
வான் பெறற்கு அரிய வகை எலாம் விரைந்து – திருமுறை6:65 1/1311
மரண பெரும் பிணி வாரா வகை மிகு – திருமுறை6:65 1/1327
நரை திரை மூப்பு அவை நண்ணா வகை தரும் – திருமுறை6:65 1/1329
நால் வகை நெறியினும் நாட்டுக எனவே – திருமுறை6:65 1/1363
பால் வகை முழுதும் பணித்த பைம்பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1364
எழு வகை நெறியினும் இயற்றுக எனவே – திருமுறை6:65 1/1365
முழு வகை காட்டி முயங்கிய பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1366
உலகியல் சிறிதும் உளம் பிடியா வகை
அலகு_இல் பேர்_அருளால் அறிவது விளக்கி – திருமுறை6:65 1/1563,1564
மருந்து இது மணி இது மந்திரம் இது செய் வகை இது துறை இது வழி இது எனவே – திருமுறை6:69 7/1
வாய் இரங்கா வகை புகல துணிந்தேன் என்னுடைய மனத்து ஆசை ஒரு கடலோ எழு கடலில் பெரிதே – திருமுறை6:79 5/3
மயங்கு புத்தி எனும் உலக வழக்காளி_பயலே வழி துறை ஈது என்று அறியாய் வகை சிறிதும் அறியாய் – திருமுறை6:86 6/1
மாமாயை எனும் பெரிய வஞ்சக நீ இது கேள் வரைந்த உன்றன் பரிசன பெண் வகை_தொகைகள் உடனே – திருமுறை6:86 11/1
மருளை தொலைத்து மெய்ஞ்ஞான வாழ்வை அடையும் வகை புரிந்து – திருமுறை6:88 11/2
பனித்த உலகவர் அறிந்தே உய்யும் வகை இன்னே பகர்ந்திடுக நாளை அருள் பரம சுக சாறே – திருமுறை6:89 10/4
மாயாமை பிறவாமை வழி ஒன்றும் உணரீர் மறவாமை நினையாமை வகை சிறிது அறியீர் – திருமுறை6:96 3/2
அச்சையும் உடம்பையும் அறி வகை அறியீர் அம்மையும் அப்பனும் ஆர் என தெரியீர் – திருமுறை6:96 5/1
எய் வகை சார் மதங்களிலே பொய் வகை சாத்திரங்கள் எடுத்துரைத்தே எமது தெய்வம் எமது தெய்வம் என்று – திருமுறை6:97 5/1
எய் வகை சார் மதங்களிலே பொய் வகை சாத்திரங்கள் எடுத்துரைத்தே எமது தெய்வம் எமது தெய்வம் என்று – திருமுறை6:97 5/1
ஐ வகைய பூத உடம்பு அழிந்திடில் என் புரிவீர் அழி உடம்பை அழியாமை ஆக்கும் வகை அறியீர் – திருமுறை6:97 5/3
உய் வகை என் தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் உற்றது இவண் உற்றிடுவீர் பெற்றிடுவீர் உவப்பே – திருமுறை6:97 5/4
உடம்பு வரு வகை அறியீர் உயிர் வகையை அறியீர் உடல் பருக்க உண்டு நிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர் – திருமுறை6:97 6/1
போற்றி வரம் பெற்று வகை பூரிக்க வாழ்ந்திடுக – திருமுறை6:100 3/3
ஏன்ற வகை விடுக்கின்ற சத்தி பல கோடி இத்தனைக்கும் அதிகாரி என் கணவர் என்றால் – திருமுறை6:101 16/3
விண் அளவும் மூலம் உயிர் மாமாயை குடிலை விந்து அளவு சொல முடியாது இந்த வகை எல்லாம் – திருமுறை6:101 22/3
மண் ஆதி ஐம்பூத வகை இரண்டின் ஒன்று வடிவு வண்ணம் இயற்கை ஒரு வால் அணு சத்து இயலாய் – திருமுறை6:101 23/1
பெரிய என புகல்கின்ற பூத வகை எல்லாம் பேசுகின்ற பகுதியிலே வீசுகின்ற சிறுமை – திருமுறை6:101 26/1
பூணும் இயல் அனந்த வகை புரிந்த பலபலவும் பொருந்துவதாய் அவ்வவற்றின் புணர்க்கையும் தான் ஆகி – திருமுறை6:101 31/3
இதுவரையோ பல கோடி என்னினும் ஓர் அளவோ எண்_இறந்த அண்ட வகை எத்தனை கோடிகளும் – திருமுறை6:106 7/2
சது_மறை சொல் அண்ட வகை தனித்தனியே நடத்தும் சத்தர்களும் சத்திகளும் சற்றேனும் பெறுமோ – திருமுறை6:106 7/3
எந்த வகை பொய் புகல்வேன் மற்றையர் போல் அம்மா வீறும் அவர் திரு_மேனி நானும் என அறியே – திருமுறை6:106 26/4
வாழ் வகை என் கணவர்-தமை புறத்து அணைந்தாள் ஒருத்தி மால் எனும் பேர் உடையாள் ஓர் வளை ஆழி படையாள் – திருமுறை6:106 52/2
ஆடுகின்ற திரு_அடிக்கே தங்கள்தங்கள் தரத்துக்கான வகை சொல்_மாலை அணிந்ததனால் அன்றோ – திருமுறை6:106 80/3
மணம்கொள் கொடி பூ முதல் நான்கு வகை பூ வடிவுள் வயங்குகின்ற – திருமுறை6:107 6/1
வெறிக்கும் சமய குழியில் விழ விரைந்தேன்-தன்னை விழாத வகை
மறிக்கும் ஒரு பேர்_அறிவு அளித்த வள்ளல் கொடியே மன கொடியை – திருமுறை6:107 8/1,2
தெள்ள தெளிந்த வெள்ளத்தை உண்டேன் செய் வகை கற்றேன் உய் வகை உற்றேன் – திருமுறை6:108 6/2
தெள்ள தெளிந்த வெள்ளத்தை உண்டேன் செய் வகை கற்றேன் உய் வகை உற்றேன் – திருமுறை6:108 6/2
தரு வகை இ தருணம் நல்ல தருணம் இதில் எனக்கே தனித்த அருள்_பெரும்_சோதி தந்து அருள்க இது-தான் – திருமுறை6:108 22/1
ஒரு வகை ஈது இலை எனில் வேறு ஒரு வகை என்னுடைய உடல் உயிரை ஒழித்திடுக உவப்பினொடே இந்த – திருமுறை6:108 22/2
ஒரு வகை ஈது இலை எனில் வேறு ஒரு வகை என்னுடைய உடல் உயிரை ஒழித்திடுக உவப்பினொடே இந்த – திருமுறை6:108 22/2
ஒல்லுகின்ற வகை எல்லாம் சொல்லுகின்றேன் அடி நான் உண்மை இது உண்மை இது உண்மை இது-தானே – திருமுறை6:108 49/4
ஐயர் மிக உய்யும் வகை அப்பர் விளையாட்டு ஆடுவது என்றே மறைகள் பாடுவது பாட்டு – கீர்த்தனை:1 157/2
கீத வகை பாடிநின்றார் பாங்கிமாரே அது – கீர்த்தனை:2 19/1
ஆடும் வகை எப்படியோ வெண்ணிலாவே – கீர்த்தனை:3 20/2
ஓரா வகை என்றீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 96/2
நவ வெளி நால் வகை ஆதி ஒரு – கீர்த்தனை:23 12/1
ஏறும் போது அங்கே எதிர்ந்த வகை சொல – கீர்த்தனை:26 16/1
எழு வகை பிறவிகளுள் எ பிறவி எய்துகினும் எய்துக பிறப்பில் இனி நான் எய்தாமை எய்துகினும் எய்திடுக இருமையினும் இன்பம் எய்தினும் எய்துக – கீர்த்தனை:41 4/1
வழு வகை துன்பமே வந்திடினும் வருக மிகு வாழ்வு வந்திடினும் வருக வறுமை வருகினும் வருக மதி வரினும் வருக அவமதி வரினும் வருக உயர்வோடு – கீர்த்தனை:41 4/2
கழி வகை பவ ரோகம் நீக்கும் நல் அருள் எனும் கதி மருந்து உதவு நிதியே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – கீர்த்தனை:41 4/4
கோடையிலே இளைப்பாற்றி கொள்ளும் வகை கிடைத்த குளிர் தருவே தரு நிழலே நிழல் கனிந்த கனியே – கீர்த்தனை:41 23/1
கையாம் வகை ஒன்றும் தெரியாமே சொல புகுந்த பேதையேனை – தனிப்பாசுரம்:1 3/2
வாதமும் விதண்டமும் மருவுறா வகை
பேதமும் அபேதமும் பேசுவோர்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 16/3,4
செறி வழி யா வகை சிறந்த முத்தரும் – தனிப்பாசுரம்:2 23/3
மால் வகை முழுவதும் நீக்கி மன் அருள் – தனிப்பாசுரம்:2 24/1
நூல் வகை ஞானத்தின் நுவலுகின்றதோர் – தனிப்பாசுரம்:2 24/2
நால் வகை நிலைகளின் நண்ணுவோர்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 24/3
ஏல் வகை இணை_அடி ஏத்தி சூழ்ந்திட – தனிப்பாசுரம்:2 24/4
இன்ன வகை உழல்கின்றேன் இ தலத்தில் திரு_நாள் என்று இசைக்க கேட்டு இங்கு – தனிப்பாசுரம்:2 39/1
உண்பார் மற்று அ வகை நீ உண்ணுதியோ உண்ணுதியேல் உறைதி என்றான் – தனிப்பாசுரம்:2 43/4
நாடுகின்ற வகை சிறிதே அளித்து ஈண்டு குரு ஆகி நலம் தந்து உள்கி – தனிப்பாசுரம்:3 25/3
பாடுகின்ற வகை அளித்த பர குருவே போற்றி என பரவி-மன்னோ – தனிப்பாசுரம்:3 25/4
மன் மாலை தார் மாலை வகை மாலை தொடுத்து எடுத்து வந்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 36/4
மரு கா ஒற்றி_வாணர் பலி வாங்க வகை உண்டே என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 2/1
மற்று இது உணர்கிலேன் என்றேன் வருந்தேல் உணரும் வகை நான்கும் – தனிப்பாசுரம்:10 10/3
மன்னி வளரும் ஒற்றி_உளீர் மடவார் இரக்கும் வகை அது-தான் – தனிப்பாசுரம்:10 18/1
கண்ணார நெல்லி அம் கனி என காட்டி நல் கருணைசெய்து ஆளாவிடில் கடையனேன் ஈடேறும் வகை எந்த நாள் அருள் கடவுளே கருணைசெய்வாய் – தனிப்பாசுரம்:13 6/2
பவமான எழு வகை பரப்பான வேலையில் பசுவான பாவி இன்னும் பற்றான குற்றம்-அதை உற்று அலை துரும்பு என படராது மறை அனைத்தும் – தனிப்பாசுரம்:13 7/1
யா வகை சேர் வாயில் எயில் தில்லை என்கிலையே – தனிப்பாசுரம்:14 1/3
ஆ வகை ஐந்தாய் பதம் ஆறு ஆர்ந்து – தனிப்பாசுரம்:14 1/4
ஊன் வண்ண புலை வாயார்-இடத்தே சென்று ஆங்கு உழைக்கின்றேன் செய் வகை ஒன்று உணரேன் அந்தோ – தனிப்பாசுரம்:18 5/3
ஏறுவதோர் வகை அறியேன் எந்தாய் எந்தாய் ஏற்றுகின்றோர் நின்னை அன்றி இல்லேன் என்னை – தனிப்பாசுரம்:18 10/3
அவம்-தனில் அலையா வகை எனக்கு உன்றன் அகம் மலர்ந்து அருளுதல் வேண்டும் – தனிப்பாசுரம்:21 2/2
இ வகை இங்கு ஆபாச உபநயனம் அல்லாமல் எள்ளில் பாதி – தனிப்பாசுரம்:27 2/1
ஒரு வகை பொருள் தெரித்து உயவு தீர் மறைகள் நான்கு ஒன்றி வாழ்க உயர் அரன் தரும் ஏழு நான்கு-அதாம் ஆகமம் உலகின் மல்க – தனிப்பாசுரம்:32 1/1
இரு வகை பவம் ஒழித்து இலகும் வெண்_நீற்று இனம் எங்கும் ஓங்க இணை_இல் நல் அறம் முன் ஆம் பயன் ஒரு நான்கும் ஈடேறி வெல்க – தனிப்பாசுரம்:32 1/2
நன்று இடையா வகை நவின் மணி வார்த்தை – திருமுகம்:1 1/30
அதிகார போக இலயங்கள் இரு வகை இயல் அறிந்திட உணர்த்தும் உணர்வோய் – திருமுகம்:3 1/11
பஞ்ச_மல கஞ்சுகமும் எஞ்சும் வகை பஞ்சம் இலை பஞ்சமகம் என்ற நிதியே – திருமுகம்:3 1/28
பதித நெறி விடுக ஒரு பதி-தன் நெறி தொடுக ஒளி படரும் வகை எனும் என் உறவே – திருமுகம்:3 1/29
வாயால் வண்மை வகை பல புரிவன் – திருமுகம்:4 1/241

மேல்


வகை-அதனை (1)

மால் காட்டி மறையாது என் மதிக்கு மதி ஆகி வழி காட்டி வழங்குகின்ற வகை-அதனை காட்டி – திருமுறை4:1 12/3

மேல்


வகை_தொகைகள் (1)

மாமாயை எனும் பெரிய வஞ்சக நீ இது கேள் வரைந்த உன்றன் பரிசன பெண் வகை_தொகைகள் உடனே – திருமுறை6:86 11/1

மேல்


வகைக்கு (2)

சாவுறா வகைக்கு என் செய கடவேன் தந்தையே எனை தாங்கிக்கொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 1/4
ஓதிய வேறு ஒரு தலையில் உபய வண்ணம் ஆகி உரைத்திடும் ஐங்கரு வகைக்கு ஓர் முப்பொருளும் உதவி – திருமுறை6:101 44/2

மேல்


வகைகள் (2)

செம் பூத உலகங்கள் பூதாண்ட வகைகள் செழித்திட நல் கதிர் பரப்பி திகழ்கின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 28/3
வளமுறு வர்ணாசிரம வகைகள்
வகுக்குறு வகுப்பினும் வதி வாழ்க்கையனாம் – திருமுகம்:4 1/71,72

மேல்


வகைகளும் (1)

மண்ணினில் வலையும் தூண்டிலும் கண்ணி வகைகளும் கண்ட போது எல்லாம் – திருமுறை6:13 64/3

மேல்


வகைத்து (3)

இழி வகைத்து உலகின் மற்று எது வரினும் வருக அலது எது போகினும் போக நின் இணை அடிகள் மறவாத மனம் ஒன்று மாத்திரம் எனக்கு அடைதல் வேண்டும் அரசே – திருமுறை2:78 6/3
செவ் வகைத்து என்று அறிஞர் எலாம் சேர் பெரிய தெய்வம் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வம் அதே தெய்வம் – திருமுறை6:44 9/4
இழி வகைத்து உலகின் மற்று எது வரினும் வருக அலது எது போகினும் போக நின் இணை அடிகள் மறவாத மனம் ஒன்று மாத்திரம் எனக்கு அடைதல் வேண்டும் அரசே – கீர்த்தனை:41 4/3

மேல்


வகைய (2)

ஐ வகைய கடவுளரும் அந்தணரும் பரவ ஆனந்த திரு_நடம் செய் அம்பலத்து எம் அரசே – திருமுறை4:8 1/4
ஐ வகைய பூத உடம்பு அழிந்திடில் என் புரிவீர் அழி உடம்பை அழியாமை ஆக்கும் வகை அறியீர் – திருமுறை6:97 5/3

மேல்


வகையறியும் (1)

பிரித்தாய் கூடும் வகையறியும் பெற்றி என்னே பிறை முடி மேல் – திருமுறை2:84 3/2

மேல்


வகையாகிய (1)

உள் இரவி மதியாய் நின்று உலகம் எலாம் நடத்தும் உபய வகையாகிய நின் அபய பதம் வருந்த – திருமுறை4:2 24/1

மேல்


வகையாம் (1)

முன் செய்து கொண்டதும் இங்ஙனம் கண்டீர் மூ வகையாம் உடல் ஆதியை நுமது – திருமுறை6:76 10/2

மேல்


வகையாய் (2)

சில் விரலில் சேர்க்கின்ற சித்தன் எவன் பல் வகையாய்
கை கலந்த வண்மை கருப்பாசய பையுள் – திருமுறை1:3 1/142,143
மலி வகையாய் எவ்வகையும் ஒன்றாய் ஒன்றும் மாட்டாதாய் எல்லாமும் வல்லது ஆகி – திருமுறை1:5 53/2

மேல்


வகையால் (3)

ஆற்றல் மிகு தாயும் அறியா வகையால் வைத்திட ஓர் – திருமுறை1:3 1/799
இது என்று அறியா எனை வருத்த எந்த வகையால் துணிந்ததுவோ – திருமுறை6:7 9/3
தெரியா வகையால் சிறியேன் தளர்ந்திட – திருமுறை6:65 1/1109

மேல்


வகையாலும் (1)

ஓதி எந்த வகையாலும் உணர்ந்துகொளற்கு அரிதாய் உள்ளபடி இயற்கையிலே உள்ள ஒரு பொருளே – திருமுறை6:68 3/2

மேல்


வகையாலோ (1)

பருவம் இலா குறையாலோ பகுதி வகையாலோ பழக்கம் இலாமையினாலோ படிற்று வினையாலோ – திருமுறை6:63 1/1

மேல்


வகையில் (4)

செய்திடினும் தன்மை திறம்பாரும் மெய் வகையில்
தேறா உலகம் சிவமயமாய் கண்டு எங்கும் – திருமுறை1:3 1/1392,1393
மெய் வகையில் புகன்ற பின்னும் அஞ்சியிருந்தேனை மீட்டும் இன்றை இரவில் உணர்வூட்டி அச்சம் தவிர்த்தாய் – திருமுறை4:2 23/3
மெய் வகையில் செலுத்த நினைத்திடுதியோ சொல்_வேந்தே என் உயிர்_துணையாய் விளங்கும் கோவே – திருமுறை4:10 7/4
கேழ் வகையில் அகம் புணர்ந்தேன் அவர் கருணை அமுதம் கிடைத்தது நான் ஆண்_மகன் ஆகின்றது அதிசயமோ – திருமுறை6:106 52/4

மேல்


வகையும் (11)

நான் அந்த உளவு கண்டு நடத்துகின்ற வகையும் நல்லவனே நீ மகிழ்ந்து சொல்ல வருவாயே – திருமுறை4:1 21/4
வேதாந்த நிலை நாடி விரைந்து முயன்று அறியேன் மெய் வகையும் கை வகையும் செய் வகையும் அறியேன் – திருமுறை6:6 5/1
வேதாந்த நிலை நாடி விரைந்து முயன்று அறியேன் மெய் வகையும் கை வகையும் செய் வகையும் அறியேன் – திருமுறை6:6 5/1
வேதாந்த நிலை நாடி விரைந்து முயன்று அறியேன் மெய் வகையும் கை வகையும் செய் வகையும் அறியேன் – திருமுறை6:6 5/1
மண்ணில் ஐந்தைந்து வகையும் கலந்துகொண்டு – திருமுறை6:65 1/381
இரு வகையும் சம்மதமே திரு_அடி சாட்சி-அதாய் இயம்பினன் என் இதயம் உன்றன் இதயம் அறிந்ததுவே – திருமுறை6:108 22/3
அரு வகையோ உரு வகையும் ஆகி என் உள் அமர்ந்தாய் அம்மே என் அப்பா என் அய்யா என் அரசே – திருமுறை6:108 22/4
பிண்டத்து உயிர்கள் பொருத்தும் வகையும் பிண்டம்-தன்னையே – கீர்த்தனை:29 32/3
பிரியும் வகையும் பிரியா வகையும் தெரித்தாய் பின்னையே – கீர்த்தனை:29 32/4
பிரியும் வகையும் பிரியா வகையும் தெரித்தாய் பின்னையே – கீர்த்தனை:29 32/4
சித்தி எண் வகையும் பெற தரு மதுரை சிதம்பர மா தபோநிதியே – தனிப்பாசுரம்:30 5/4

மேல்


வகையுற (1)

மணம்கொள பதம் செய் வகையுற இயற்றிய – திருமுறை6:65 1/1258

மேல்


வகையே (7)

அழியா வகையே அருள்வாய் அருள்வாய் – திருமுறை2:94 42/2
பொய் வகையே புரிகின்றேன் புண்ணியா நின் பொன் அடியை போற்றிலேன் புனிதனே நான் – திருமுறை4:10 7/2
வளர்ந்திடா வகையே நினைத்தனள் போன்று மாயமே புரிந்திருக்கின்றாள் – திருமுறை6:14 2/2
சிந்தையில் புணர்ப்பித்து என்னொடும் கலந்தே செய்வித்து அருள்க செய் வகையே – திருமுறை6:30 20/4
ஊன் பசித்த இளைப்பு என்றும் தோற்றாத வகையே ஒள்ளிய தெள் அமுது எனக்கு இங்கு உவந்து அளித்த ஒளியே – திருமுறை6:60 49/2
கை வகையே கதறுகின்றீர் தெய்வம் ஒன்று என்று அறியீர் கரி பிடித்து கலகமிட்ட பெரியரினும் பெரியீர் – திருமுறை6:97 5/2
மாற்று அறியா பொன் ஒளியோ அ ஒளிக்குள் ஆடும் வள்ளல் அருள் ஒளியோ ஈது அதிசயிக்கும் வகையே – திருமுறை6:106 54/4

மேல்


வகையேன் (1)

பொய்_வகையேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் புண்ணியனே மதி அணிந்த புரி சடையாய் விடையாய் – திருமுறை4:8 1/2

மேல்


வகையை (6)

திரு_நெறி சேர் மெய் அடியர் திறன் ஒன்றும் அறியேன் செறிவு அறியேன் அறிவு அறியேன் செய் வகையை அறியேன் – திருமுறை4:1 7/1
அந்த வகையை நான் அறியேன் அறிவிப்பாரும் எனக்கு இல்லை – திருமுறை6:7 17/2
வாட்டமொடு சிறியனேன் செய் வகையை அறியாது மனம் மிக மயங்கி ஒருநாள் மண்ணில் கிடந்து அருளை உன்னி உலகியலினை மறந்து துயில்கின்ற போது – திருமுறை6:25 24/1
பொன் செயல் வகையை உணர்த்தி என் உளத்தே பொருந்திய மருந்தை என் பொருளை – திருமுறை6:49 9/2
உடம்பு வரு வகை அறியீர் உயிர் வகையை அறியீர் உடல் பருக்க உண்டு நிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர் – திருமுறை6:97 6/1
இருளும் ஒளியும் வந்த வகையை எண்ணி எண்ணியே – கீர்த்தனை:29 22/1

மேல்


வகையொடு (1)

வகையொடு விரியும் உளப்பட ஆங்கே மன்னி எங்கணும் இரு பாற்கு – திருமுறை6:46 7/2

மேல்


வகையோ (2)

வண் பெறா எனக்கு உன் திரு_அருளாம் வாழ்வு நேர்ந்திடும் வகை எந்த வகையோ
திண் பெறாநிற்க அருள் ஒற்றி அமுதே தில்லை ஓங்கிய சிவானந்த தேனே – திருமுறை2:27 5/3,4
அரு வகையோ உரு வகையும் ஆகி என் உள் அமர்ந்தாய் அம்மே என் அப்பா என் அய்யா என் அரசே – திருமுறை6:108 22/4

மேல்


வகையோர் (2)

மெய்_வகையோர் விழித்திருப்ப விரும்பி எனை அன்றே மிக வலிந்து ஆட்கொண்டு அருளி வினை தவிர்த்த விமலா – திருமுறை4:8 1/3
தூய்_வகையோர் போற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும் சோதி நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 44/4

மேல்


வகைவகையாய் (1)

வகைவகையாய் உடல் வனைந்து வகுப்பள் – திருமுகம்:4 1/93

மேல்


வங்கண (2)

உபல சிரதல சுப கண வங்கண
சுபல கரதல கண பண கங்கண – கீர்த்தனை:1 67/1,2
ஞான சிற்சுக சங்கர கங்கர ஞாய சற்குண வங்கண அங்கண – கீர்த்தனை:1 200/3

மேல்


வங்கணமே (1)

வங்கணமே வைப்பு-அதில் நான் வைத்தேனேல் அங்கணத்தில் – திருமுறை1:4 36/2

மேல்


வச்சிர (9)

தும்பி மா முகனை வேலனை ஈன்ற தோன்றலே வச்சிர தூணே – திருமுறை2:17 7/3
ஓது மா மறை உபநிடதத்தின் உச்சி மேவிய வச்சிர மணியே – திருமுறை2:53 4/3
திண் மூன்று_நான்கு புயம் கொண்டு ஒளிர் வச்சிர மணியே – திருமுறை5:5 2/3
துன்புற அசைக்குமோ வச்சிர தூண் ஒரு துரும்பினால் துண்டம் ஆமோ சூரியனை இருள் வந்து சூழுமோ காற்றில் மழை தோயுமோ இல்லை அது போல் – திருமுறை5:55 13/2
மதித்திடுதல் அரிய ஒரு மாணிக்க மணியை வயங்கிய பேர்_ஒளி உடைய வச்சிர மா மணியை – திருமுறை6:52 4/1
மலைவு அறியா பெரும் சோதி வச்சிர மா மலையே மாணிக்க மணி பொருப்பே மரகத பேர் வரையே – திருமுறை6:60 18/1
வதி தரு பேர்_ஒளி வச்சிர மலையே – திருமுறை6:65 1/1384
துன்னிய வச்சிர ஜோதி முத்து – கீர்த்தனை:22 6/3
பின் ஓர் நிலையில் பெரு முத்து வச்சிர
பேர் மணி ஆச்சுதடி அம்மா – கீர்த்தனை:26 10/1,2

மேல்


வச்சிரமே (1)

மன்னும் மழபாடி வச்சிரமே துன்னுகின்ற – திருமுறை1:2 1/110

மேல்


வச்சு (1)

வச்சு கட்டிய வன் கழல் கட்டியும் மண்ணின் கட்டியும் மானும் முலை கட்டிக்கு – திருமுறை5:20 10/2

மேல்


வசத்தால் (2)

துட்ட நெஞ்சக வஞ்சக கொடியேன் சொல்வது என்னை என் தொல் வினை வசத்தால்
இட்ட நல் வழி அல் வழி எனவே எண்ணும் இ வழி இரண்டிடை எனை நீ – திருமுறை2:67 2/1,2
மன் உலகத்து உயிர்கள் எலாம் களித்து வியந்திடவே வகுத்து உரைத்து தெரிந்திடுக வரு நாள் உன் வசத்தால்
உன்னி உரைத்திட முடியாது ஆதலினால் இன்றே உரைத்திடுதல் உபகாரம் உணர்ந்திடுக விரைந்தே – திருமுறை6:89 3/3,4

மேல்


வசத்திலே (1)

வலத்திலே நினது வசத்திலே நின்றேன் மகிழ்ந்து நீ என் உளம் எனும் அம்பலத்திலே – திருமுறை6:77 3/3

மேல்


வசத்து (2)

உள்ளம் என் வசத்து உற்றதில்லையால் – திருமுறை5:12 10/2
பித்து இயல் உலகீர் காண்-மினோ சித்தி பேறு எலாம் என் வசத்து என்றாள் – திருமுறை6:103 4/3

மேல்


வசத்தே (4)

நாயகரே உமது வசம் நான் இருக்கின்றது போல் நாடிய தத்துவ தோழி நங்கையர் என் வசத்தே
மேயவர் ஆகாமையினால் அவர் மேல் அங்கு எழுந்த வெகுளியினால் சில புகன்றேன் வேறு நினைத்து அறியேன் – திருமுறை6:22 9/1,2
ஒன்றல் என்று உறுமோ அனைத்தும் என் வசத்தே உறுதல் என்றோ என துயர்ந்தேன் – திருமுறை6:58 9/3
இ மாலை தத்துவங்கள் எல்லாம் என் வசத்தே இயங்கி ஒரு தீமையும் இல்லாதிருத்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 7/2
மருளும் மனம்-தான் என்னுடைய வசத்தே நின்று வயங்கியதால் – திருமுறை6:92 2/3

மேல்


வசதியான (1)

இரு கணுக்கு வியப்பு எங்கே வசதியான இடம் எங்கே என்று திரிந்து இளைத்தேன் அல்லால் – திருமுறை1:5 91/3

மேல்


வசந்தம் (1)

மாலை மலர்ந்த மையல் நோய் வசந்தம் அதனால் வளர்ந்தது ஐயோ – திருமுறை3:10 9/3

மேல்


வசப்படல் (1)

மறைவது என்னையும் மறைப்பது பொல்லா வஞ்ச நெஞ்சன் என் வசப்படல் இலை காண் – திருமுறை2:25 8/1

மேல்


வசப்படாது (1)

யாது நின் கருத்து அறிந்திலேன் மனமோ என் வசப்படாது இருத்தலை உரைத்தேன் – திருமுறை2:25 10/1

மேல்


வசப்படுக்கில்லேன் (1)

வன் பவத்தையும் மாய்த்திட நினைத்தேன் வஞ்ச நெஞ்சினை வசப்படுக்கில்லேன்
துன்ப வாழ்க்கையில் சுழல்கின்றேன் நின்னை தொழுது வாழ்த்தி நல் சுகம் பெறுவேனே – திருமுறை2:65 6/2,3

மேல்


வசப்படுத்தீர் (1)

மடம் புகு பேய் மனத்தாலே மயங்குகின்றீர் மனத்தை வசப்படுத்தீர் வசப்படுத்தும் வழி துறை கற்று அறியீர் – திருமுறை6:97 6/2

மேல்


வசப்படுத்தும் (1)

மடம் புகு பேய் மனத்தாலே மயங்குகின்றீர் மனத்தை வசப்படுத்தீர் வசப்படுத்தும் வழி துறை கற்று அறியீர் – திருமுறை6:97 6/2

மேல்


வசம் (31)

நின் வசம் நான் என்று உலகு நிந்தை மொழிகின்றது அலால் – திருமுறை1:3 1/1137
என் வசம் நீ என்பது இலை கண்டாய் என் வசம் நீ – திருமுறை1:3 1/1138
என் வசம் நீ என்பது இலை கண்டாய் என் வசம் நீ – திருமுறை1:3 1/1138
என் வசமோ இல்லை நின் வசம் நான் எனை ஏன்றுகொள்ளே – திருமுறை1:6 102/4
வந்து நின் அடிக்கு ஆட்செய என்றால் வஞ்ச நெஞ்சம் என் வசம் நின்றது இலையே – திருமுறை2:25 1/2
உன்னை உன்னி நெக்குருகி நின்று ஏத்த உள்ளம் என் வசம் உற்றதின்றேனும் – திருமுறை2:25 3/1
தேட என் வசம் அன்றது சிவனே திரு_அருள்_கடல் திவலை ஒன்று உறுமேல் – திருமுறை2:25 6/2
சென்று நீ புகும் வழி எலாம் உன்னை தேட என் வசம் அல்ல என் நெஞ்சே – திருமுறை2:36 9/1
வளியின் வான் சுழல்கின்ற பஞ்சாக நெஞ்சால் மயங்குகின்றேன் அடியனேன் மனம் எனது வசமாக நினது வசம் நானாக வந்து அறிவு தந்து அருளுவாய் – திருமுறை2:78 8/2
நின் வசம் ஆதல் வேண்டும் நான் போற்றி நெடிய மால் புகழ் தனி நிலையே – திருமுறை2:79 3/3
உளம் எனது வசம் நின்றது இல்லை என் தொல்லை வினை ஒல்லை விட்டிடவும் இல்லை உன் பதத்து அன்பு இல்லை என்றனக்கு உற்ற_துணை உனை அன்றி வேறும் இல்லை – திருமுறை5:55 29/1
வையம் மேல் இனி நான் இவைகளால் இளைக்க வசம் இலேன் இவை எலாம் தவிர்த்தே – திருமுறை6:13 130/3
நாயகரே உமது வசம் நான் இருக்கின்றது போல் நாடிய தத்துவ தோழி நங்கையர் என் வசத்தே – திருமுறை6:22 9/1
ஒடுக்கவோ மனம் என் வசம் இல்லை ஊடுற்ற ஆணவம் ஆதி மலங்களை – திருமுறை6:24 71/2
வரை செயா மேன்மேல் பொங்கி வாய் ததும்பி வழிகின்றது என் வசம் கடந்தே – திருமுறை6:30 14/3
சேட்டை அற்று கருவி எலாம் என் வசம் நின்றிடவே சித்தி எலாம் பெற்றேன் நான் திரு_சிற்றம்பலம் மேல் – திருமுறை6:36 10/3
தன் அரசே செலுத்திநின்ற தத்துவங்கள் அனைத்தும் தனித்தனி என் வசம் ஆகி தாழ்ந்து ஏவல் இயற்ற – திருமுறை6:60 67/1
வன்பு உடை மனத்தை நல் மனம் ஆக்கி எனது வசம் செய்வித்து அருளிய மணி மன்றத்தவரே – திருமுறை6:64 41/2
இடர் தவிர்க்கும் சித்தி எலாம் என் வசம் ஓங்கினவே இத்தனையும் பொது நடம் செய் இறைவன் அருள் செயலே – திருமுறை6:64 42/4
தன் வசம் ஆகிய தத்துவம் அனைத்தையும் – திருமுறை6:65 1/1141
என் வசம் ஆக்கிய என் உயிர் தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1142
தன் வசம் ஆகி ததும்பி மேல் பொங்கி – திருமுறை6:65 1/1491
என் வசம் கடந்த என் உடை அன்பே – திருமுறை6:65 1/1492
தத்துவம் எல்லாம் என்றன் வசம் ஆக்கி சாகா_வரத்தையும் தந்து எனை தேற்றி – திருமுறை6:69 5/1
நிச்சலும் தந்தனன் என் வசம் இன்றி நின்றனன் என்றனை நீர் செய்வது எல்லாம் – திருமுறை6:76 9/3
நல் சபை சித்திகள் எல்லாம் என் கை வசம் நண்ணப்பெற்றேன் – திருமுறை6:78 3/3
போது அவரை காண்பது அலால் அவர் பெருமை என்னால் புகல வசம் ஆமோ நீ புகலாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 8/4
எல்லா உலகமும் என் வசம் ஆயின எல்லா உயிர்களும் என் உயிர் ஆயின – திருமுறை6:108 27/1
அனைத்தும் என்றன் வசம் ஆக்கி அருள் அமுதம் எனக்கு அளித்தான் அந்தோ அந்தோ – கீர்த்தனை:28 8/2
தத்துவம் எல்லாம் என்றன் வசம் நின்றது – கீர்த்தனை:40 5/4
இடர் தவிர்க்கும் சித்தி எலாம் என் வசம் ஓங்கினவே இத்தனையும் பொது நடம் செய் இறைவன் அருள் செயலே – கீர்த்தனை:41 28/4

மேல்


வசம்செயல் (1)

வாடினேன் பிழை மனம்கொளல் அழியா வாழ்வை ஏழையேன் வசம்செயல் வேண்டும் – திருமுறை2:65 5/3

மேல்


வசமாக்கலாம் (1)

வெல்லும் மிருகங்களையும் வசமாக்கலாம் அன்றி வித்தையும் கற்பிக்கலாம் மிக்க வாழைத்தண்டை விறகு ஆக்கலாம் மணலை மேவு தேர் வடம் ஆக்கலாம் – தனிப்பாசுரம்:15 4/2

மேல்


வசமாக (4)

வளியின் வான் சுழல்கின்ற பஞ்சாக நெஞ்சால் மயங்குகின்றேன் அடியனேன் மனம் எனது வசமாக நினது வசம் நானாக வந்து அறிவு தந்து அருளுவாய் – திருமுறை2:78 8/2
மாயை எனும் இரவில் என் மனையகத்தே விடய வாதனை எனும் கள்வர்-தாம் வந்து மன அடிமையை எழுப்பி அவனை தமது வசமாக உளவு கண்டு – திருமுறை2:100 7/1
தத்துவம் என் வசமாக தான் செலுத்த அறியேன் சாகாத கல்வி கற்கும் தரம் சிறிதும் அறியேன் – திருமுறை6:6 9/1
வந்து மன அடிமையை எழுப்பி அவனை தமது வசமாக உளவு கண்டு – கீர்த்தனை:41 15/2

மேல்


வசமாமோ (1)

மனத்துக்கு அடங்காதாகில் அதை வாய் கொண்டு உரைக்க வசமாமோ
இனத்துக்கு உவப்பாம் அவர் அழகை என்னென்று உரைப்பது ஏந்திழையே – திருமுறை3:14 3/3,4

மேல்


வசமாய் (1)

பேர்த்து உயிர்கள் எல்லாம் ஓர் பெண்_பிள்ளையின் வசமாய்
சேர்த்து வருவிக்கும் சித்தன் எவன் போர்த்து மிக – திருமுறை1:3 1/139,140

மேல்


வசமோ (12)

பொன் வசமோ பெண்களின் வசமோ கடல் பூ வசமோ – திருமுறை1:6 102/1
பொன் வசமோ பெண்களின் வசமோ கடல் பூ வசமோ – திருமுறை1:6 102/1
பொன் வசமோ பெண்களின் வசமோ கடல் பூ வசமோ
மின் வசமோ எனும் மெய் வசமோ என் விதி வசமோ – திருமுறை1:6 102/1,2
மின் வசமோ எனும் மெய் வசமோ என் விதி வசமோ – திருமுறை1:6 102/2
மின் வசமோ எனும் மெய் வசமோ என் விதி வசமோ – திருமுறை1:6 102/2
மின் வசமோ எனும் மெய் வசமோ என் விதி வசமோ
தன் வசமோ மலம்-தன் வசமோ என் சவலை நெஞ்சம் – திருமுறை1:6 102/2,3
தன் வசமோ மலம்-தன் வசமோ என் சவலை நெஞ்சம் – திருமுறை1:6 102/3
தன் வசமோ மலம்-தன் வசமோ என் சவலை நெஞ்சம் – திருமுறை1:6 102/3
என் வசமோ இல்லை நின் வசம் நான் எனை ஏன்றுகொள்ளே – திருமுறை1:6 102/4
ஓடி ஒளிப்பார் அவர் நீயும் ஒக்க ஓட உன் வசமோ
நாடி நடிப்பார் நீயும் உடன் நடித்தால் உலகர் நகையாரோ – திருமுறை3:16 9/2,3
வான் அளக்க முடியாதே வான் அனந்தம் கோடி வைத்த பெரு வான் அளக்க வசமோ என்று உரைத்து – திருமுறை6:60 58/3
சித்து உருவாம் திரு_அடியின் உண்மை வண்ணம் அறிந்து செப்புவது ஆர் என் வசமோ செப்பாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 13/4

மேல்


வசனம் (4)

வடிக்கும் தமிழ் தீம் தேன் என்ன வசனம் புகல்வார் ஒற்றி-தனில் – திருமுறை3:2 3/1
சங்கிதம் என்பது சற்சன வசனம் – கீர்த்தனை:1 38/2
உள எனவும் இல எனவும் உரை உபய வசனம் அற ஒரு மொழியை உதவு நிதியே – கீர்த்தனை:41 1/4
உள எனவும் இல எனவும் உரை உபய வசனம் அற ஒரு மொழியை உதவு நிதியே – தனிப்பாசுரம்:24 1/4

மேல்


வசி (2)

வசி எடுக்கும் முன் பிறப்பதை மாற்றா மதி இல் நெஞ்சமே வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:26 10/2
வசி அவத்தை கடை_பயலே தடை_பயலே இடராம் வன்_பயலே நீவீர் எலாம் என் புடை நில்லாதீர் – திருமுறை6:86 19/2

மேல்


வசிக்க (1)

மக்கள்_பிறவி எடுத்த பயன் வசிக்க வணங்கி கண்டு அலது – திருமுறை3:8 10/3

மேல்


வசிக்கும் (2)

வசிக்கும் நல் தவத்தோர்க்கு அருள்செய ஓங்கி வளம் பெறும் ஒற்றியூர் வாழ்வே – திருமுறை2:42 6/4
வந்து வந்தனைசெய்து வசிக்கும் பேறு அது – தனிப்பாசுரம்:2 6/4

மேல்


வசித்து (1)

வசித்து அமுது அருள் புரி வாய்மை நல் தாயே – திருமுறை6:65 1/1078

மேல்


வசித்துவமே (1)

வல்லம் மகிழ் அன்பர் வசித்துவமே சொல் அரிக்கு – திருமுறை1:2 1/492

மேல்


வசிய (1)

வீடு ஆர் பிரம குலம் தேவர் வேந்தர் குலம் நல் வினை வசிய
பாடு ஆர் குலம் ஓர் சக்கரத்தான் பள்ளி குலம் எல்லாம் உடையேம் – திருமுறை1:8 115/2,3

மேல்


வசியர் (3)

வசியர் மிக நீர் என்றேன் எம் மகன் காண் என்றார் வளர் காம – திருமுறை1:8 82/2
தாவாத வசியர் குல பெண்ணினுக்கு ஓர் கரம் அளித்த சதுரன் அன்றே – தனிப்பாசுரம்:7 6/1
வசியர் மிக நீர் என்றேன் என் மகனே என்றார் வளர் காம – தனிப்பாசுரம்:11 5/2

மேல்


வசியன் (1)

மருகல்_இல் வசியன் வல் விடம் தீர்த்து – தனிப்பாசுரம்:30 2/27

மேல்


வசியாத (1)

வஞ்ச மனத்தில் வசியாத பாதம் – கீர்த்தனை:24 3/4

மேல்


வசு (2)

வசு மீது வருந்தியிட நடந்து அடியேன் இருக்கும் மனையை அடைந்து அணி கதவம் திறப்பித்து நின்று – திருமுறை4:2 85/3
வசு நிறத்த விவித நவ சத்தி பல கோடி வயங்கும் அவைக்குள் ஆதி வயங்குவள் அ ஆதி – திருமுறை6:101 40/2

மேல்


வசை (4)

சொல்லா வசை எல்லாம் சொன்னது உண்டு நல்லோரை – திருமுறை1:2 1/626
வசை_இலார்க்கு அருளும் மாணிக்க மணியே வள்ளலே நினை தொழல் மறந்து – திருமுறை2:47 1/2
வசை அறியா பெரு வாழ்வே மயல் அறியா அறிவே வான் நடுவே இன்ப வடிவாய் இருந்த பொருளே – திருமுறை6:60 59/3
வசை யாதும் இல்லாத மேல் திசை நோக்கி வந்தேன் என் தோழி நீ வாழி காண் வேறு – கீர்த்தனை:11 3/2

மேல்


வசை_இலார்க்கு (1)

வசை_இலார்க்கு அருளும் மாணிக்க மணியே வள்ளலே நினை தொழல் மறந்து – திருமுறை2:47 1/2

மேல்


வசைபெற (1)

வசைபெற நாள்-தொறும் வருந்து நெஞ்சமே – திருமுறை5:47 10/2

மேல்


வஞ்ச (81)

வெம் கருவூர் வஞ்ச வினை தீர்த்தவர் சூழ்ந்த – திருமுறை1:2 1/427
வீண் அவமாம் வஞ்ச வினைக்கு முதல் ஆகி நின்ற – திருமுறை1:2 1/731
வாது அகற்றி உண்மை மரபு அளித்து வஞ்ச மல – திருமுறை1:3 1/271
வஞ்ச மலத்தால் வருந்தி வாடுகின்ற நம்-தமையே – திருமுறை1:3 1/341
நீத்து ஆடும் செஞ்சடையாய் நீள் வேடம்கட்டி வஞ்ச
கூத்தாடுகின்றேனை கொண்டு சிலர் கூத்தா நின் – திருமுறை1:4 64/1,2
தாழ்விக்கும் வஞ்ச சகமால் ஒழித்து என்னை – திருமுறை1:4 70/1
பேராத வஞ்ச பிழை நோக்கி யாரேனும் – திருமுறை1:4 81/2
கோது அகன்ற யோகர் மன_குகையில் வாழும் குருவே சண் முகம் கொண்ட கோவே வஞ்ச
வாது அகன்ற ஞானியர்-தம் மதியில் ஊறும் வான் அமுதே ஆனந்த_மழையே மாயை – திருமுறை1:5 34/1,2
வருத்தமுற்று ஆங்கு அவரோடு புலம்ப நின்ற வஞ்ச வெளியே இன்ப மயமாம் தேவே – திருமுறை1:5 60/4
மத்து ஏறி அலை தயிர் போல் வஞ்ச வாழ்க்கை மயல் ஏறி விருப்பு ஏறி மதத்தினோடு – திருமுறை1:5 74/1
கொன் உடையா உடல் பருக்க பசிக்கு சோறு கொடுக்கவோ குளிர்க்கு ஆடை கொளவோ வஞ்ச
மின்_இடையார் முடை சிறுநீர் குழி-கண் அந்தோ வீழ்ந்திடவோ தாழ்ந்து இளைத்து விழிக்கவோ-தான் – திருமுறை1:5 90/2,3
மன் மலையோ மா மணியோ மருந்தோ என்று வழுத்தியதே இல்லை இந்த வஞ்ச நெஞ்சம் – திருமுறை1:5 92/3
உற்று ஓங்கு வஞ்ச மன கள்வனேனை உளம்கொண்டு பணிகொள்வது உனக்கே ஒக்கும் – திருமுறை1:5 99/2
வஞ்ச இரு தாமரை முகையை மறைக்கின்றன நின்-பால் வியந்தாம் – திருமுறை1:8 108/3
வஞ்ச புல காடு எறிய அருள் வாளும் அளிக்கும் மகிழ்வு அளிக்கும் – திருமுறை2:1 5/1
கரைபடா வஞ்ச பவ_கடல் உழக்கும் கடையனேன் நின் திரு_அடிக்கு – திருமுறை2:18 8/1
அருள் பழுக்கும் கற்பகமே அரசே முக்கண் ஆர்_அமுதே நினை புகழேன் அந்தோ வஞ்ச
மருள் பழுக்கும் நெஞ்சகத்தேன் வாளா நாளை வாதமிட்டு கழிக்கின்றேன் மதி_இலேனை – திருமுறை2:23 4/1,2
விருப்பு ஆகும் மதி_சடையாய் விடையாய் என்றே மெய் அன்போடு உனை துதியேன் விரைந்து வஞ்ச
கரு பாயும் விலங்கு எனவே வளர்ந்தே நாளை கழிக்கின்றேன் கரு நெஞ்ச கள்வனேனை – திருமுறை2:23 7/1,2
தேவே நின் அடி நினையா வஞ்ச நெஞ்சை தீமூட்டி சிதைக்க அறியேன் செதுக்குகில்லேன் – திருமுறை2:23 10/1
வந்து நின் அடிக்கு ஆட்செய என்றால் வஞ்ச நெஞ்சம் என் வசம் நின்றது இலையே – திருமுறை2:25 1/2
மறைவது என்னையும் மறைப்பது பொல்லா வஞ்ச நெஞ்சன் என் வசப்படல் இலை காண் – திருமுறை2:25 8/1
வாகை ஈகுவன் வருதி என்னுடனே வஞ்ச வாழ்க்கையின் மயங்கும் என் நெஞ்சே – திருமுறை2:26 9/2
வஞ்ச நெஞ்சர்-தம் சேர்க்கையை துறந்து வள்ளல் உன் திரு_மலர்_அடி ஏத்தி – திருமுறை2:27 7/1
மரு ஆர் குழலியர் மையல்_கடல் விழும் வஞ்ச நெஞ்சால் – திருமுறை2:31 6/1
அம்பல_வாணனை நினையாய் வஞ்ச நெஞ்சமே மாய்ந்திலை இனுமே – திருமுறை2:34 5/4
வஞ்ச வாழ்க்கையை விடுத்தனன் நீயே வாரிக்கொண்டு இங்கு வாழ்ந்திரு மனனே – திருமுறை2:37 4/1
குண்டரை வஞ்ச குடியரை கண்டால் கூசுவ கூசுவ விழியே – திருமுறை2:39 3/4
மடுத்தேன் துன்ப_வாரி-தனை வஞ்ச மனத்தர்-மாட்டு உறவை – திருமுறை2:40 5/2
வஞ்ச மடவார் மயக்கும் மயக்கு ஒழிய – திருமுறை2:45 11/1
கடையவனேன் கல்_மனத்தேன் கைதவனேன் வஞ்ச
நடையவனேன் நாணிலியேன் நாய்க்கு_இணையேன் துன்பு ஒழிய – திருமுறை2:45 34/1,2
மற்று நோக்கிய வல்_வினை அதனால் வஞ்ச மாயையின் வாழ்க்கையின் மனத்தின் – திருமுறை2:51 1/2
இளகிலா வஞ்ச நெஞ்சக பாவி ஏழைகள் உண்டு-கொல் இலை காண் – திருமுறை2:52 5/2
மால் அயர்ந்தும் காணா மலர்_அடியாய் வஞ்ச வினை – திருமுறை2:56 9/1
வஞ்ச வாழ்க்கையாம் திமிங்கிலம் எனும் மீன் வாரிக்கொண்டு எனை வாய் மடுத்திடும் காண் – திருமுறை2:57 3/3
அண்ணா நான் ஒரு பாவி வஞ்ச நெஞ்சத்தால் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 1/4
வன்பு_உடையார்-தமை கூடி அவமே நச்சு மா மரம் போல் நிற்கின்றேன் வஞ்ச வாழ்க்கை – திருமுறை2:59 3/2
மருள்_உடையேன் நான் ஒருவன் பாவி வஞ்ச மனத்தாலே இளைத்திளைத்து மயங்குகின்றேன் – திருமுறை2:59 6/2
தீரம் இலேன் நான் ஒருவன் பாவி வஞ்ச செயல் விளக்கும் மனத்தாலே திகைத்தேன் சைவ – திருமுறை2:59 7/2
வஞ்ச மடவார் மயல் ஒரு பால் மணியே நின்னை வழுத்தாத – திருமுறை2:60 10/1
வன் பவத்தையும் மாய்த்திட நினைத்தேன் வஞ்ச நெஞ்சினை வசப்படுக்கில்லேன் – திருமுறை2:65 6/2
வஞ்ச மாதர் மயக்கம் கனவினும் – திருமுறை2:76 4/1
திருவுளம் தெரியேன் திகைப்புறுகின்றேன் சிறியரில் சிறியனேன் வஞ்ச
கரு உள கடையேன் பாவியேன் கொடிய கல்_மன குரங்கு_அனேன் அந்தோ – திருமுறை2:93 1/1,2
உள்_உணர்வோர் உளத்து நிறைந்து ஊற்றெழுந்த தெள் அமுதே உடையாய் வஞ்ச
நள் உணர்வேன் சிறிதேனும் நலம் அறியேன் வெறித்து உழலும் நாயின் பொல்லேன் – திருமுறை2:94 15/1,2
மை மாழை விழிகளும் விட்டு அகலாதே இன்னும் வதிகின்றதாயினும் என் வஞ்ச நெஞ்சம் உருகா – திருமுறை4:5 10/3
நவையே தரு வஞ்ச நெஞ்சகம் மாயவும் நான் உன் அன்பர் – திருமுறை5:5 18/1
இருப்பு நெஞ்சக கொடியனேன் பிழை-தனை எண்ணுறேல் இனி வஞ்ச
கரு புகா-வணம் காத்து அருள் ஐயனே கருணை அம் கடலே என் – திருமுறை5:6 5/1,2
கல் அளவாம் நெஞ்சம் என வஞ்ச மாதர் கண்_மாயம் எனும் கயிற்றால் கட்டுவித்து – திருமுறை5:9 5/1
கோவே நின் பதம் துதியா வஞ்ச நெஞ்ச கொடியோர்-பால் மனவருத்தம் கொண்டு ஆழ்கின்றேன் – திருமுறை5:9 8/1
பல் நக நொந்து உறு வஞ்ச உலகில் நின்று பரதவித்து உன் அருட்கு எதிர்போய் பார்க்கின்றேன் நின் – திருமுறை5:9 28/1
மாலின் வாழ்க்கையின் மயங்கி நின் பதம் மறந்து உழன்றிடும் வஞ்ச நெஞ்சினேன் – திருமுறை5:10 10/1
வஞ்ச வாழ்வினில் மயங்குகின்றனை – திருமுறை5:12 4/2
கடையேன் வஞ்ச நெஞ்சகத்தால் கலுழ்கின்றேன் நின் திரு_கருணை – திருமுறை5:13 2/1
தாழ்வேன் வஞ்ச நெஞ்சகர்-பால் சார்வேன் தனக்குள் அருள்தந்தால் – திருமுறை5:13 4/1
உள்ளம் அகல அங்குமிங்கும் ஓடி அலையும் வஞ்ச நெஞ்ச – திருமுறை5:25 9/3
வஞ்ச மட மாதரார் போகம் என்னும் மலத்தினிடை கிருமி என வாளா வீழ்ந்தேன் – திருமுறை5:27 10/1
அருகா மலத்தில் அலைந்து இரக்கம் அறியா வஞ்ச நெஞ்சகர்-பால் – திருமுறை5:28 4/1
வஞ்ச நெஞ்சினேன் வல் விலங்கு அனையேன் மங்கைமார் முலை மலை-தனில் உருள்வேன் – திருமுறை5:29 2/1
மத்த பெரு மால் நீக்கும் ஒரு மருந்தே எல்லாம்_வல்லோனே வஞ்ச சமண வல் இருளை மாய்க்கும் ஞான மணி_சுடரே – திருமுறை5:46 5/2
உருகா வஞ்ச மனத்தேனை உருத்து ஈர்த்து இயமன் ஒரு பாசத்து உடலும் நடுங்க விசிக்கில் அவர்க்கு உரைப்பது அறியேன் உத்தமனே – திருமுறை5:46 10/2
பிரியம் மேய வன் மடந்தையர்-தங்களை பிடித்து அலைத்திடு வஞ்ச
கரிய பேயினும் பெரிய பேய்க்கு உன் திரு_கருணையும் உண்டேயோ – திருமுறை5:48 3/1,2
கடுமையேன் வஞ்ச கருத்தினேன் பொல்லா கல்_மன குரங்கு_அனேன் கடையேன் – திருமுறை6:3 3/1
படி முடிவு அழித்து கடிகொளும் கடையர் பணத்திலும் கொடியனேன் வஞ்ச
கொடி முடிந்திடுவேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 5/3,4
மலத்திடையே புழுத்த சிறு புழுக்களிலும் கடையேன் வன் மனத்து பெரும் பாவி வஞ்ச நெஞ்ச புலையேன் – திருமுறை6:4 1/2
பவம் புரிவேன் கமரினிடை பால் கவிழ்க்கும் கடையேன் பயன் அறியா வஞ்ச மன பாறை சுமந்து உழல்வேன் – திருமுறை6:4 8/2
வாங்குகின்றதே பொருள் என வலித்தேன் வஞ்ச நெஞ்சினால் பஞ்சு என பறந்தேன் – திருமுறை6:5 6/3
புஞ்செயே_அனையேன் புழு தலை புலையேன் பொய் எலாம் பூரித்த வஞ்ச
நெஞ்சினேன் பாப நெறியினேன் சினத்தில் நெடியனேன் கொடியனேன் காம – திருமுறை6:15 13/2,3
வஞ்ச நெஞ்சினேன் வந்து நிற்கின்றேன் வள்ளலே உன்றன் மன குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:32 2/2
வஞ்ச வினை எல்லாம் மடிந்தன வன் மாயை இருள் – திருமுறை6:93 10/1
வஞ்ச நஞ்சம் உண்ட கண்ட மன்றுள் நின்ற அழகனே – கீர்த்தனை:1 56/2
புரைத்த மன வஞ்ச புலையேன் திரு_அருளை – கீர்த்தனை:4 18/1
மருள்_உடையேன் வஞ்ச மன தீமை எல்லாம் – கீர்த்தனை:4 32/1
வற்புதனேன் வஞ்ச மன பிழையை மன்று ஆடும் – கீர்த்தனை:4 34/1
நீட்டுகின்ற வஞ்ச நெடும்சொல் எலாம் நெஞ்சகத்தே – கீர்த்தனை:4 49/1
பொருந்துகின்ற வஞ்ச புதுமை எண்ணி ஐயோ – கீர்த்தனை:4 50/1
வெருவிக்கும் வஞ்ச வெறும் சொல் எலாம் நெஞ்சில் – கீர்த்தனை:4 51/1
ஊன் எண்ணும் வஞ்ச உளத்தால் உரைத்த எலாம் – கீர்த்தனை:4 56/1
நிற்கு உருகா வஞ்ச நினைவால் நினைத்த எலாம் – கீர்த்தனை:4 63/1
வஞ்ச மனத்தில் வசியாத பாதம் – கீர்த்தனை:24 3/4
வஞ்ச வினைகள் எனை விட்டு ஓடி தலை வணக்குதே – கீர்த்தனை:29 34/2
அண்ணா நான் ஒரு பாவி வஞ்ச நெஞ்சத்தால் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – கீர்த்தனை:41 14/4
மறந்திலர் உலகர் இ வஞ்ச வாழ்க்கையை – தனிப்பாசுரம்:2 19/1

மேல்


வஞ்சக (42)

மெய் விட்ட வஞ்சக நெஞ்சால் படும் துயர் வெம் நெருப்பில் – திருமுறை1:6 70/1
மட்டுக்கும் வஞ்சக தெய்வம் என்கோ முக்கண் மாணிக்கமே – திருமுறை1:6 156/4
கான் போல் இருண்ட இ வஞ்சக வாழ்க்கையில் கல்_நெஞ்சமே – திருமுறை1:6 201/1
நீட்டமுற்றதோர் வஞ்சக மடவார் நெடும் கண் வேல் பட நிலையது கலங்கி – திருமுறை2:5 3/1
வாதமே புரிவேன் கொடும் புலி_அனையேன் வஞ்சக மனத்தினேன் பொல்லா – திருமுறை2:11 10/1
மடி கொள் நெஞ்சினால் வள்ளல் உன் மலர்_தாள் மறந்து வஞ்சக வாழ்க்கையை மதித்தேன் – திருமுறை2:27 3/1
என்னுடை வஞ்சக இயற்கை யாவையும் – திருமுறை2:32 11/1
வாதையுற்றிடவைத்தனை ஐயோ மதி இல் காமமாம் வஞ்சக முறியா – திருமுறை2:38 3/2
மணி தலை நாகம் அனைய வெம் கொடியார் வஞ்சக விழியினால் மயங்கி – திருமுறை2:41 4/1
வண்டு நின்று அலைக்கும் குழல் பிறை நுதலார் வஞ்சக விழியினால் மயங்கி – திருமுறை2:44 6/3
கடிய வஞ்சக கள்வனேன்-தனக்கு உன் கருணை ஈந்திடாது இருந்திடில் கடையேன் – திருமுறை2:51 2/2
வஞ்சக வினைக்கு ஓர் கொள்கலம் அனைய மனத்தினேன் அனைத்தினும் கொடியேன் – திருமுறை2:52 1/1
முன்னை வல்_வினையால் வஞ்சக மடவார் முழு புலை குழி விழுந்து இளைத்தேன் – திருமுறை2:52 3/1
மண்ணினுள் மயங்கி வஞ்சக வினையால் மனம் தளர்ந்து அழுங்கி நாள்-தோறும் – திருமுறை2:52 4/1
காதுகின்றது என் வஞ்சக நெஞ்சம் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 4/2
கொடிய வஞ்சக நெஞ்சகம் எனும் ஓர் குரங்கிற்கு என் உறு குறை பல உரைத்தும் – திருமுறை2:53 10/1
உண்மை ஓதினேன் வஞ்சக வாழ்க்கை உவரி வீழ்வனேல் உறுதி மற்று அறியேன் – திருமுறை2:55 2/2
கலிய நெஞ்சினேன் வஞ்சக வாழ்வில் கலங்கி ஐய நும் கருணையாம் அமுதை – திருமுறை2:55 7/2
எந்தை நீர் எனை வஞ்சக வாழ்வில் இருத்துவீர் எனில் யார்க்கு இது புகல்வேன் – திருமுறை2:55 9/2
மான்று கொண்ட இ வஞ்சக வாழ்வின் மயக்கினால் மிக வன்மைகள் செய்தேன் – திருமுறை2:66 3/2
துட்ட நெஞ்சக வஞ்சக கொடியேன் சொல்வது என்னை என் தொல் வினை வசத்தால் – திருமுறை2:67 2/1
துட்ட வஞ்சக நெஞ்சகமே ஒன்று சொல்ல கேள் கடல் சூழ் உலகத்திலே – திருமுறை2:88 8/1
ஆயும் வஞ்சக நெஞ்சன் இ அடியனேன் ஐயா – திருமுறை2:94 23/1
நீயும் வஞ்சக நெஞ்சன் என்றால் இந்த நிலத்தே – திருமுறை2:94 23/2
வழுவினும் பெரியேன் மடத்தினும் பெரியேன் மாண்பு இலா வஞ்சக நெஞ்ச – திருமுறை2:94 39/3
ஈன வஞ்சக நெஞ்சக புலையேனை ஏன்றுகொண்டு அருளும் நாள் உளதோ – திருமுறை5:1 11/2
துன்று வஞ்சக கள்ளனேன் நெஞ்சக துயர் அறுத்து அருள்செய்வான் – திருமுறை5:6 6/2
உளம்கொள் வஞ்சக நெஞ்சர்-தம்மிடம் இடர் உழந்து அகம் உலைவுற்றேன் – திருமுறை5:6 8/1
வாழாத வண்ணம் எனை கெடுக்கும் பொல்லா வஞ்சக நெஞ்சால் உலகில் மாழாந்து அந்தோ – திருமுறை5:9 15/1
கேட்டை தரு வஞ்சக உலகில் கிடைத்த மாய வாழ்க்கை எனும் – திருமுறை5:25 5/3
வஞ்சக பேதையர் மயக்கில் ஆழ்ந்து உழல் – திருமுறை5:26 1/1
புலை உருவா வஞ்சக நெஞ்சு உடையேன் என்றன் புன்மை-தனை எவர்க்கு எடுத்து புகலுவேனே – திருமுறை5:27 8/4
மணி குழை அடர்த்து மதர்த்த வேல்_கண்ணார் வஞ்சக மயக்கினில் ஆழ்ந்து – திருமுறை5:37 2/1
எண்ணளாவிய வஞ்சக நெஞ்சோடு என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை5:42 9/4
செறிவு இலா வஞ்சக செல்வர் வாயிலில் – திருமுறை5:47 6/1
வழுவினும் பெரியேன் மடத்தினும் பெரியேன் மாண்பு இலா வஞ்சக நெஞ்ச – திருமுறை6:3 1/3
இருளும் பவமும் பெறு வஞ்சக நெஞ்சினன் என்று இகழேல் அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 4/2
ஆட்டம் ஓய்கிலா வஞ்சக மனத்தால் அலைதந்து ஐயவோ அயர்ந்து உளம் மயர்ந்து – திருமுறை6:32 4/1
மான் எனும் ஓர் சகச்சால சிறுக்கி இது கேள் உன் வஞ்சக கூத்து எல்லாம் ஓர் மூட்டை என கட்டி – திருமுறை6:86 9/1
மாமாயை எனும் பெரிய வஞ்சக நீ இது கேள் வரைந்த உன்றன் பரிசன பெண் வகை_தொகைகள் உடனே – திருமுறை6:86 11/1
கலிக்கின்ற வஞ்சக கருத்தை கருதி – கீர்த்தனை:4 48/1
அடர் வஞ்சக கழங்காடல் பிரியாள் – திருமுகம்:4 1/101

மேல்


வஞ்சகத்தால் (1)

மானும் நடையில் உழல்கின்றாய் மனமே உன்றன் வஞ்சகத்தால்
நானும் இழந்தேன் பெரு வாழ்வை நாய் போல் அலைந்து இங்கு அவமே நீ – திருமுறை5:19 5/2,3

மேல்


வஞ்சகத்தில் (1)

நஞ்சு அருந்து என்றால் போல் நலிகின்றாய் வஞ்சகத்தில்
ஓடுகின்றாய் மீளாமல் உன் இச்சையின் வழியே – திருமுறை1:3 1/544,545

மேல்


வஞ்சகத்தேன் (1)

வஞ்சகத்தேன் உள்ளகத்தே வாளிட்டு அறுக்குதடா – கீர்த்தனை:4 45/2

மேல்


வஞ்சகம் (6)

மருட்டி வஞ்சகம் மதித்திடும் கொடியார் வாயல் காத்து இன்னும் வருந்தில் என் பயனோ – திருமுறை2:3 4/1
வருந்தனையேல் என்று உரைத்திலை ஐயா வஞ்சகம் உனக்கும் உண்டேயோ – திருமுறை2:50 3/4
நையுமாறு எனை காமம் ஆதிகள் தாம் நணுகி வஞ்சகம் நாட்டுகின்றது நான் – திருமுறை2:65 10/1
நெடிய காலமும் தாழ்த்தனை நினது நெஞ்சும் வஞ்சகம் நேர்ந்தது உண்டேயோ – திருமுறை2:70 8/2
கச்சு கட்டி மணம் கட்டி காமுகர் கண்ணை கட்டி மனம் கட்டி வஞ்சகம்
வச்சு கட்டிய வன் கழல் கட்டியும் மண்ணின் கட்டியும் மானும் முலை கட்டிக்கு – திருமுறை5:20 10/1,2
வஞ்சகம் அறியா வள்ளலே என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 3/4

மேல்


வஞ்சகர் (7)

தவம்-அது இன்றி வன் மங்கையர் முயக்கால் தருமம் இன்று வஞ்சகர் கடும் சார்வால் – திருமுறை2:2 2/1
பழுது நேர்கின்ற வஞ்சகர் கடை வாய் பற்றி நின்றதில் பயன் எது கண்டாய் – திருமுறை2:3 1/1
ஞாலம் செல்கின்ற வஞ்சகர் கடை வாய் நண்ணி நின்றதில் நலம் எது கண்டாய் – திருமுறை2:3 3/1
ஏய்ந்து வஞ்சகர் கடைத்தலை வருந்தி இருக்கின்றாய் இனி இ சிறு பொழுதும் – திருமுறை2:3 7/1
கமைப்பின் ஈகிலா வஞ்சகர் கடையை காத்திருக்கலை கடுகி இ பொழுதும் – திருமுறை2:3 9/1
எனக்கு நீர் இங்கு ஓர் ஆண்டை அல்லீரோ என்னை வஞ்சகர் யாவரும் கூடி – திருமுறை2:57 2/1
வஞ்சகர் அஞ்சினர் வாய் மூடி சென்றனர் – கீர்த்தனை:25 6/1

மேல்


வஞ்சகர்-தம் (3)

நஞ்சு_உடையார் வஞ்சகர்-தம் சார்பில் இங்கே நான் ஒருவன் பெரும் பாவி நண்ணி மூட – திருமுறை2:59 4/2
வன் நோயும் வஞ்சகர்-தம் வன் சார்பும் வன் துயரும் – திருமுறை5:30 5/1
தவம் உண்மையொடு உறும் வஞ்சகர்-தம் சார்வது தவிரும் – திருமுறை5:32 3/1

மேல்


வஞ்சகர்-தம்மிடை (1)

வைவதே கொளும் வஞ்சகர்-தம்மிடை வருந்தி நெஞ்சு அழிகின்றேன் – திருமுறை5:17 8/3

மேல்


வஞ்சகர்-தமை (1)

மனம் மெலியாமல் பிணியடையாமல் வஞ்சகர்-தமை மருவாமல் – தனிப்பாசுரம்:21 5/1

மேல்


வஞ்சகர்-பால் (10)

வாராதிருப்பது என் வாரும் என்பார் இந்த வஞ்சகர்-பால்
சேராது நல் நெஞ்சமே ஒற்றியூரனை சேர் விரைந்தே – திருமுறை2:88 4/3,4
அடையாத வஞ்சகர்-பால் சென்று இரந்து இங்கு அலைந்தலைந்தே – திருமுறை5:5 27/1
புன் புலைய வஞ்சகர்-பால் சென்று வீணே புகழ்ந்து மனம் அயர்ந்து உறுகண் பொருந்தி பொய்யாம் – திருமுறை5:9 3/1
கல்லாத வஞ்சகர்-பால் சென்று வீண் நாள் கழித்துநிற்கும் கடையன் இவன் கருணை இல்லா – திருமுறை5:9 17/1
வெம் சொல் புகழும் வஞ்சகர்-பால் மேவி நின் தாள்_மலர் மறந்தே – திருமுறை5:15 5/3
மண்ணில் நண்ணிய வஞ்சகர்-பால் கொடு வயிற்றினால் அலைப்பட்டேன் – திருமுறை5:17 6/1
ஓதல் அறியா வஞ்சகர்-பால் உழன்றே மாதர்க்கு உள் உருகும் – திருமுறை5:25 4/3
விலக்கம் அடையா வஞ்சகர்-பால் வீண் நாள் போக்கி மேவி மனத்து – திருமுறை5:25 7/2
வெப்பான நஞ்சன வஞ்சகர்-பால் செலும் வெம் துயர் நீத்து – திருமுறை5:36 1/3
பசை அறு வஞ்சகர்-பால் சென்று ஏங்கியே – திருமுறை5:47 10/1

மேல்


வஞ்சகர்-மாட்டு (1)

மலங்கி வஞ்சகர்-மாட்டு இரந்து ஐயகோ வருந்தி நெஞ்சு அயர்வுற்றே – திருமுறை5:17 7/1

மேல்


வஞ்சகர்க்கு (2)

வஞ்சகர்க்கு எல்லாம் முதலாய் அற கடையாய் மற தொழிலே வலிக்கும் பாவி – திருமுறை2:94 48/1
மறவானை அறவாழி வழங்கினானை வஞ்சகர்க்கு திரு_கோயில் வழிக்க பாடம் – திருமுறை6:47 4/2

மேல்


வஞ்சகராம் (1)

வஞ்சகராம் கானினிடை அடைந்தே நெஞ்சம் வருந்தி உறுகண் வெயிலால் மாழாந்து அந்தோ – திருமுறை5:9 14/1

மேல்


வஞ்சகரிடத்தில் (1)

நின் நிலை அறியா வஞ்சகரிடத்தில் நின்றுநின்று அலைதரும் எளியேன்-தன் – திருமுறை5:38 8/1

மேல்


வஞ்சகருடனே (1)

வாது இயம்புறும் வஞ்சகருடனே வாய் இழுக்குற வன்மைகள் பேசி – திருமுறை2:9 1/2

மேல்


வஞ்சகரை (1)

போகின்ற வஞ்சகரை போக்கி உன்றன் பொன்_அடிக்கு ஆளாகின்ற – திருமுறை2:20 23/1

மேல்


வஞ்சகரையே (1)

வைவது உன்னை நினையாத வஞ்சகரையே வழுத்தி நிதம் – திருமுறை5:15 9/2

மேல்


வஞ்சகன் (2)

குணத்தினில் கொடும் தாமதன் எனும் இ கொடிய வஞ்சகன் ஒடிய மெய் போதம் – திருமுறை2:65 2/3
வா என்பார் இன்றி உனது அன்பர் என்னை வஞ்சகன் என்றே மறுத்து வன்கணா நீ – திருமுறை5:9 24/1

மேல்


வஞ்சகனும் (1)

மருள்_உடையான்_அல்லன் ஒரு வஞ்சகனும்_அல்லன் மனம் இரக்கம் மிக உடையான் வல்_வினையேன் அளவில் – திருமுறை6:23 4/3

மேல்


வஞ்சகனும்_அல்லன் (1)

மருள்_உடையான்_அல்லன் ஒரு வஞ்சகனும்_அல்லன் மனம் இரக்கம் மிக உடையான் வல்_வினையேன் அளவில் – திருமுறை6:23 4/3

மேல்


வஞ்சகனேன் (13)

சூழ்ந்த வஞ்சகனேன் பிழை-தனை குறியேல் துன்ப_சாகரம்-தனில் அழுந்தி – திருமுறை2:17 8/1
வாது அறிவேன் வஞ்சகனேன் வல்_வினையேன் வாய்மை_இலேன் – திருமுறை2:20 6/2
வன் செய்கையாலே மயங்குகின்ற வஞ்சகனேன்
கொன் செய்கை மாறாத கூற்றன் வருவானேல் – திருமுறை2:20 9/2,3
வலமே உடையார் நின் கருணை வாய்ந்து வாழ்ந்தார் வஞ்சகனேன்
மலமே உடையேன் ஆதலினால் மாதர் எனும் பேய் வாக்கும் உவர் – திருமுறை2:43 5/1,2
வல் ஆர் முலையார் மயல் உழந்த வஞ்சகனேன்
பொல்லார் புரம் எரித்த புண்ணியனே பொய் மறுத்த – திருமுறை2:61 3/1,2
பொய்யான வஞ்சகனேன் பிழை யாவும் பொறுத்து உன் அருள் – திருமுறை2:69 6/1
செறியாத நெஞ்சக வஞ்சகனேன் இ சிறு தலத்தே – திருமுறை2:83 1/1
கொடியனேன் கொடும் கொலை பயில் இனத்தேன் கோளனேன் நெடு நீள வஞ்சகனேன்
அடியனேன் பிழை அனைத்தையும் பொறுத்து உன் அன்பர்-தங்களோடு இன்புற அருள்வாய் – திருமுறை2:92 2/2,3
வரும் மாலை மண் உறுத்த பெயர்த்து நடந்து அருளி வஞ்சகனேன் இருக்கும் இடம் வலிந்து இரவில் தேடி – திருமுறை4:2 3/2
வன்பர்களில் தலைநின்ற வஞ்சகனேன் இருந்த மனை கதவு திறப்பித்து மகிழ்ந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 11/2
வஞ்சகனேன் புன் தலையில் வைத்திடவும் சிவந்து வருந்திய சேவடி பின்னும் வருந்த நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 92/2
பதி இல் ஏழையேன் படிற்று வஞ்சகனேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை5:29 4/2
வந்து ஓடி நை மனத்து வஞ்சகனேன் வஞ்சம் எலாம் – கீர்த்தனை:4 29/1

மேல்


வஞ்சகனேன்-தனை (1)

மை மாலில் களி சிறந்து வல்_வினையே புரியும் வஞ்சகனேன்-தனை கருதி வந்து மகிழ்ந்து எனக்கும் – திருமுறை4:7 6/3

மேல்


வஞ்சகனை (1)

மத்தனை வன்_நெஞ்சகனை வஞ்சகனை வன் பிணி கொள் – திருமுறை2:20 2/1

மேல்


வஞ்சகியாம் (1)

கபட வஞ்சகியாம் களத்தினை கொணர்ந்து – திருமுகம்:4 1/256

மேல்


வஞ்சத்திலே (1)

நஞ்சத்திலே அவர் வஞ்சத்திலே பட்டு நாணுறும் புன் – திருமுறை1:6 211/2

மேல்


வஞ்சத்து (1)

தீதரை நரக செக்கரை வஞ்சத்து இருட்டரை மருட்டரை தொலையா – திருமுறை2:39 4/3

மேல்


வஞ்சம் (38)

வஞ்சம் அறு நெஞ்சினிடை எஞ்சல் அற விஞ்சு திறல் மஞ்சு உற விளங்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/93
வஞ்சம் ஆக்கு ஊடல் வரையாதவர் சூழும் – திருமுறை1:2 1/421
வஞ்சம் எலாம் என் கைவசம் கண்டாய் அஞ்ச வரும் – திருமுறை1:2 1/730
அஞ்சு அடக்கி யோகம் அமர்ந்து உலகின் வஞ்சம் அற – திருமுறை1:3 1/520
வஞ்சம் என்கோ வெவ் வினையாம் வல்லியம் என்கோ பவத்தின் – திருமுறை1:3 1/777
செம் சுந்தர பதத்தில் சேர்த்தோரும் வஞ்சம் செய் – திருமுறை1:3 1/1344
வஞ்சம் தரும் காம வாழ்க்கையிடை சிக்கிய என் – திருமுறை1:4 69/1
வஞ்சம் என தேகம் மறைத்து அடி மண் வையாமல் – திருமுறை1:4 75/3
அஞ்சு அடைய வஞ்சியர் மால் அடைய வஞ்சம் அடைய நெடும் துயர் அடைய அகன்ற பாவி – திருமுறை1:5 71/3
வஞ்சம் அன்றே நின் பதம் காண்க முக்கண் மணி சுடரே – திருமுறை1:6 78/4
கொத்து அனைத்தாம் வஞ்சம் கொலை முதலாம் பாவங்கள் – திருமுறை2:20 29/3
வஞ்சம்_இலார் நெஞ்சகத்தே மருவும் முக்கண் மா மணியே உனை நினையேன் வாளா நாளை – திருமுறை2:23 3/1
வல்லை யான் செயும் வஞ்சம் எலாம் பொறுத்து – திருமுறை2:32 6/3
ஒல்லையே வஞ்சம் விட்டு உவக்கும் உண்மையே – திருமுறை2:32 7/4
வஞ்சம்_இலார் உள்ளம் மருவுகின்ற வான் சுடரே – திருமுறை2:62 8/1
மலை பயின்ற பெரும் குணத்து எம் வள்ளலே என துதியேன் வஞ்சம் இல்லா – திருமுறை2:94 16/2
வஞ்சம் நினைத்தனை ஆயில் என் செய்வேன் என் செய்வேன் மதி_இலேனே – திருமுறை2:94 18/4
வஞ்சம் அறியார் என்றனக்கு மாலையிட்டது ஒன்று அல்லால் – திருமுறை3:3 14/2
வண்டு ஓலிடும் பூ கொன்றை அணி மாலை மார்பர் வஞ்சம்_இலார் – திருமுறை3:15 4/2
மருள் நிறைந்த மன கொடியேன் வஞ்சம் எலாம் கண்டு மகிழ்ந்து இனிய வாழ்வு அளித்த மா கருணை கடலே – திருமுறை4:1 28/3
வாய்மை இலா சமணாதர் பல கால் செய்த வஞ்சம் எலாம் திரு_அருள் பேர் வலத்தால் நீந்தி – திருமுறை4:10 2/1
வஞ்சம் எண்ணி இருந்திடில் என் செய்வேன் வஞ்சம் அற்ற மனத்து உறை அண்ணலே – திருமுறை5:3 5/2
வஞ்சம் எண்ணி இருந்திடில் என் செய்வேன் வஞ்சம் அற்ற மனத்து உறை அண்ணலே – திருமுறை5:3 5/2
அடுத்திலேன் நின் அடியர் அவைக்குள் சற்றும் அன்பு இலேன் நின் தொழும்பன் ஆகேன் வஞ்சம்
தடுத்திலேன் தணிகை-தனில் சென்று நின்னை தரிசனம்செய்தே மதுர தமிழ் சொல் மாலை – திருமுறை5:24 1/1,2
மாறுகின்ற குண பேதை மதி-அதனால் இழிந்தேன் வஞ்சம் எலாம் குடிகொண்ட வாழ்க்கை மிக உடையேன் – திருமுறை6:4 5/3
வாய் மொழி வஞ்சம் புகன்றனன் வரைந்தேன் நடுங்கினேன் நினைத்ததை மனத்தே – திருமுறை6:13 21/2
அகத்திலே வஞ்சம் வைத்திருக்கின்றார் ஐயவோ வஞ்சம் நின்அளவில் – திருமுறை6:13 110/3
அகத்திலே வஞ்சம் வைத்திருக்கின்றார் ஐயவோ வஞ்சம் நின்அளவில் – திருமுறை6:13 110/3
துரும்பினில் சிறியேன் வஞ்சம் சூழ்ந்த நெஞ்சகத்தேன் செய்த – திருமுறை6:21 6/1
வாயானை வஞ்சம் இலா மனத்தினானை வரம் கொடுக்க வல்லானை மணி மன்று அன்றி – திருமுறை6:48 8/3
வஞ்சம் இலா தலைவருக்கே மாலையிட்டேன் எல்லா வாழ்வும் என்றன் வாழ்வு என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 6/1
வஞ்சம் இலா தலைவருக்கே மாலை மகிழ்ந்து அணிந்தேன் மறைகளுடன் ஆகமங்கள் வகுத்துவகுத்து உரைக்கும் – திருமுறை6:106 5/1
வந்து ஓடி நை மனத்து வஞ்சகனேன் வஞ்சம் எலாம் – கீர்த்தனை:4 29/1
வன்மை மனத்தவர்க்கு அரியீர் ஆட வாரீர் வஞ்சம் இலா நெஞ்சகத்தீர் ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 2/2
வஞ்சம்_இலார் நாம் வருந்திடில் அப்போதே – கீர்த்தனை:35 2/1
உண்மை இது வஞ்சம் அல்ல உம் மேல் ஆணை என்று சொன்னால் – கீர்த்தனை:37 4/4
எய்கின்றான் குரு அம்பால் எறிகின்றான் சீடன் கல் எடுத்து வஞ்சம்
செய்கின்றான் குரு இடித்து சிரிக்கின்றான் சீடன் மிக தீய சொல்லால் – தனிப்பாசுரம்:28 2/1,2
வாதினையே கொண்டு அதனை வாசிப்பார் மாணாக்கர் வஞ்சம் கொண்டு – தனிப்பாசுரம்:28 5/2

மேல்


வஞ்சம்-அது (1)

வஞ்சம்-அது நாம் எண்ணி வாழ்ந்தாலும் தான் சிறிதும் – திருமுறை1:3 1/395

மேல்


வஞ்சம்_இலார் (4)

வஞ்சம்_இலார் நெஞ்சகத்தே மருவும் முக்கண் மா மணியே உனை நினையேன் வாளா நாளை – திருமுறை2:23 3/1
வஞ்சம்_இலார் உள்ளம் மருவுகின்ற வான் சுடரே – திருமுறை2:62 8/1
வண்டு ஓலிடும் பூ கொன்றை அணி மாலை மார்பர் வஞ்சம்_இலார்
தண் தோய் பொழில் சூழ் ஒற்றியினார் தமக்கும் எனக்கும் மண_பொருத்தம் – திருமுறை3:15 4/2,3
வஞ்சம்_இலார் நாம் வருந்திடில் அப்போதே – கீர்த்தனை:35 2/1

மேல்


வஞ்சமும் (2)

மையல் நெஞ்சினேன் ஆயினும் உன்னை மறந்திலேன் இது வஞ்சமும் அன்றே – திருமுறை2:48 8/3
வன் சொலும் மடமையும் மறமும் வஞ்சமும்
புன் சொலும் உடையர்-பால் பொருந்துறார்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 20/3,4

மேல்


வஞ்சமே (4)

வஞ்சமே அல – திருமுறை2:8 4/2
வஞ்சமே குடிகொண்டு விளங்கிய மங்கையர்க்கு மயல் உழந்தே அவர் – திருமுறை5:20 3/1
வார்கொண்டார் முலை மலை வீழ்ந்து உருள்வேன் நாளும் வஞ்சமே செய்திடுவேன் மதி ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை5:24 4/3
வாடினேன் சிறிய வாரியால் மகிழ்ந்தேன் வஞ்சமே பொருள் என மதித்து – திருமுறை6:15 15/3

மேல்


வஞ்சர் (3)

வஞ்சர் கொடிய முகம் பார்க்கமாட்டேன் இனி என் வருத்தம் அறுத்து – திருமுறை5:7 3/2
நண்ணாத வஞ்சர் இடம் நாடி நெஞ்சம் நனி நொந்து நைந்து நவையாம் – திருமுறை5:23 5/1
பந்தம் அற நினை எணா பாவிகள்-தம் நெஞ்சம் பகீர் என நடுங்கும் நெஞ்சம் பரம நின் திருமுன்னர் குவியாத வஞ்சர் கை பலி ஏற்க நீள் கொடும் கை – திருமுறை5:55 18/3

மேல்


வஞ்சர்-தம் (4)

சென்று வஞ்சர்-தம் புறங்கடை நின்று திகைக்க எண்ணும் என் திறன்_இலா நெஞ்சே – திருமுறை2:36 1/1
கொள் உண்ட வஞ்சர்-தம் கூட்டுண்டு வாழ்க்கையில் குட்டுண்டு மேல் – திருமுறை5:5 8/1
வல்_வினை பகுதியால் மயங்கி வஞ்சர்-தம்
கொல் வினை குழியிடை குதிக்கும் நெஞ்சமே – திருமுறை5:47 3/1,2
அன்பு இலா வஞ்சர்-தம் அவல சூழலில் – திருமுறை5:47 5/1

மேல்


வஞ்சர்-தம்பால் (1)

வந்து ஆள்வாய் ஐயாவோ வஞ்சர்-தம்பால் வருந்துகின்றேன் என்று அலறும் மாற்றம் கேட்டும் – திருமுறை5:9 22/1

மேல்


வஞ்சர்-தமது (1)

தாண் நிற்கிலேன் நினை தாழாத வஞ்சர்-தமது இடம் போய் – திருமுறை5:5 3/3

மேல்


வஞ்சர்-தமை (1)

வெம் சொல் புகலார் வஞ்சர்-தமை மேவார் பூ ஆர் கொன்றையினார் – திருமுறை3:9 7/2

மேல்


வஞ்சர்-பால் (7)

வாங்கு வில் நுதல் மங்கையர் விழியால் மயங்கி வஞ்சர்-பால் வருந்தி நாள்-தோறும் – திருமுறை2:2 1/1
உறைந்து வஞ்சர்-பால் குறையிரந்து அவமே உழல்கின்றாய் இனி உரைக்கும் இ பொழுதும் – திருமுறை2:3 10/1
புண்ணாவேன் தன்னை இன்னும் வஞ்சர்-பால் போய் புலந்து முகவாட்டமுடன் புலம்பிநிற்கப்பண்ணாதே – திருமுறை5:8 9/2
ஓயாது வரும் மிடியால் வஞ்சர்-பால் சென்று உளம் கலங்கி நாணி இரந்து உழன்று எந்நாளும் – திருமுறை5:9 9/1
உளம் தளர விழி சுருக்கும் வஞ்சர்-பால் சென்று உத்தம நின் அடியை மறந்து ஓயா வெய்யில் – திருமுறை5:9 16/1
தாழும் வஞ்சர்-பால் தாழும் என் தன்மை என் தன்மை வன் பிறப்பாய – திருமுறை5:11 6/2
வன்பொடு செருக்கும் வஞ்சர்-பால் அலையா வண்ணம் இன்று அருள்செயாய் என்னில் – திருமுறை5:38 10/1

மேல்


வஞ்சரால் (1)

வரைக்கு நேர் முலை மங்கையர் மயலால் மயங்கி வஞ்சரால் வருத்தமுற்று அஞராம் – திருமுறை2:2 5/1

மேல்


வஞ்சரில் (1)

பேர்த்து நான் தனித்த போது போய் வலிந்து பேசினேன் வஞ்சரில் பெரியேன் – திருமுறை6:15 18/3

மேல்


வஞ்சரை (4)

வாதம் ஓதிய வஞ்சரை காணில் ஓர் – திருமுறை2:28 4/1
வஞ்சரை கடைய மடையரை காம_மனத்தரை சினத்தரை வலிய – திருமுறை2:39 7/3
வஞ்சரை யான் காணா வகை வதைத்தான் ஓர் அரையோடு – திருமுறை5:1 1/3
விழியை தூர்க்கின்ற வஞ்சரை விழைந்தேன் விருந்திலே உணவு அருந்தி ஓர் வயிற்று – திருமுறை6:5 3/1

மேல்


வஞ்சரொடு (1)

தாது ஆட ஓங்கி தலை ஆட வஞ்சரொடு
வாதாட என்றால் என் வாய் துடிக்கும் கோது ஆட – திருமுறை1:2 1/681,682

மேல்


வஞ்சன் (1)

வாய்க்கும் ஒதி போல் பொய் உடலை வளர்க்க நினைக்கும் வஞ்சன் எனை – திருமுறை2:77 5/2

மேல்


வஞ்சனேற்கு (1)

வரத்தை காட்டும் மலை தணிகேசனே வஞ்சனேற்கு அருள் வாழ்வு கிடைக்குமோ – திருமுறை5:20 5/4

மேல்


வஞ்சனேன் (5)

வைதிலேன் வணங்காது இகழ்பவர்-தம்மை வஞ்சனேன் நின் அடியவர்-பால் – திருமுறை2:11 8/1
வாள்-தனக்கு உறழும் வடு_கணார்க்கு உருகும் வஞ்சனேன் பிழை-தனை குறித்தே – திருமுறை2:17 4/1
வரும் கணம் ஏதாய் முடியுமோ ஐயோ வஞ்சனேன் என் செய வல்லேன் – திருமுறை2:42 4/2
ஐய நின் திரு_அருட்கு இரப்ப இங்கு அஞ்சி நின்று என் இ விஞ்சு வஞ்சனேன்
மெய்யர் உள்ளுளே விளங்கும் சோதியே வித்து_இலாத வான் விளைந்த இன்பமே – திருமுறை5:10 9/2,3
பட்ட வஞ்சனேன் என் செய உதித்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை5:29 5/2

மேல்


வஞ்சனேனிடம் (1)

நேயம் அற்று உலக வாழ்க்கையில் சஞ்சரித்து உழல் வஞ்சனேனிடம்
ஆள்-கணே சுழல் அந்தகன் வரில் அஞ்சுவேன்அலால் யாது செய்குவேன் – திருமுறை5:10 2/2,3

மேல்


வஞ்சனைசெய்திட (1)

வஞ்சனைசெய்திட வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 7/4

மேல்


வஞ்சனையால் (2)

கடிய வஞ்சனையால் எனை கலக்கம் கண்ட பாவியே காம_வேட்டுவனே – திருமுறை2:38 2/2
வஞ்சனையால் அஞ்சாது வன் சொல் புகன்ற எலாம் – கீர்த்தனை:4 57/1

மேல்


வஞ்சனையோ (1)

மறையார் எனக்கு மாலையிட்டார் மருவார் என்னை வஞ்சனையோ
பொறை ஆர் இரக்கம் மிக_உடையார் பொய் ஒன்று உரையார் பொய் அலடி – திருமுறை3:3 18/2,3

மேல்


வஞ்சித்து (1)

மந்தாகினி போல் மனம் என்னை வஞ்சித்து அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை3:4 2/4

மேல்


வஞ்சிப்பா (2)

வய பாவலருக்கு இறை ஆனீர் வஞ்சிப்பா இங்கு உரைத்தது என்றேன் – திருமுறை1:8 65/2
வய பாவலருக்கு இறை ஆனீர் வஞ்சிப்பா இங்கு உரைப்பது என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 21/2

மேல்


வஞ்சியர் (1)

அஞ்சு அடைய வஞ்சியர் மால் அடைய வஞ்சம் அடைய நெடும் துயர் அடைய அகன்ற பாவி – திருமுறை1:5 71/3

மேல்


வஞ்சியரை (1)

துஞ்சுகினும் அங்கு ஓர் சுகம் உளதே வஞ்சியரை
பார்த்து ஆடி_ஓடி படர்கின்றாய் வெம் நரகை – திருமுறை1:3 1/734,735

மேல்


வட்ட (4)

வட்ட மதி போல் அழகு ஒழுகும் வதன விடங்கர் ஒற்றி-தனில் – திருமுறை3:2 7/1
வட்ட வான் சுடரே வளர் ஒளி விளக்கே வயங்கு சிற்சோதியே அடியேன் – திருமுறை6:15 2/1
வரை இலா வெள்ள பெருக்கத்திலே வட்ட வடிவிலே வண்ணம்-அதிலே மற்று அதன் வளத்திலே உற்ற பல சத்தியுள் வயங்கி அவை காக்கும் ஒளியே – திருமுறை6:25 14/2
அட்ட வட்டம் நட்டம் இட்ட சிட்ட வட்ட மூர்த்தியே – கீர்த்தனை:1 60/2

மேல்


வட்டம் (1)

அட்ட வட்டம் நட்டம் இட்ட சிட்ட வட்ட மூர்த்தியே – கீர்த்தனை:1 60/2

மேல்


வட்டி (3)

வட்டி இட்டு நும்மிடத்தே வாங்குவன் நும் ஆணை மணி மன்றில் நடம் புரிவீர் வந்து அருள்வீர் விரைந்தே – திருமுறை6:33 2/4
வட்டி மேல் வட்டி கொள் மார்க்கத்தில் நின்றீர் வட்டியை வளர்க்கின்ற மார்க்கத்தை அறியீர் – திருமுறை6:96 6/1
வட்டி மேல் வட்டி கொள் மார்க்கத்தில் நின்றீர் வட்டியை வளர்க்கின்ற மார்க்கத்தை அறியீர் – திருமுறை6:96 6/1

மேல்


வட்டியே (1)

வட்டியே பெருக்கி கொட்டியே ஏழை மனை கவர் கருத்தினேன் ஓட்டை – திருமுறை6:8 9/1

மேல்


வட்டியை (1)

வட்டி மேல் வட்டி கொள் மார்க்கத்தில் நின்றீர் வட்டியை வளர்க்கின்ற மார்க்கத்தை அறியீர் – திருமுறை6:96 6/1

மேல்


வட்டில்களை (1)

சாற்றிடு மண்_பாத்திரத்தை மர_வட்டில்களை கல்_சட்டிகளை வேறு பல சார்ந்த கருவிகளை – திருமுறை6:104 9/2

மேல்


வட (5)

தன்னிகரில் சித்து எலாம் வல்லவன் வட திசை சைலம் எனும் ஒரு வில்லவன் – திருமுறை1:1 2/42
ஆர்ந்த வட_இலையான் அன்னத்தான் போற்றி நிதம் – திருமுறை1:2 1/177
வல் அடுக்கும் கொங்கை மாது_ஒரு_பாகர் வட பொன்_வெற்பாம் – திருமுறை2:6 3/2
கலைக்கும் வட_கலையின் முதல் கலைக்கும் உறு கணக்கு உயர் பொன் – திருமுறை4:11 3/3
வருவார் அழைத்துவாடி வடலூர் வட திசைக்கே – கீர்த்தனை:37 1/1

மேல்


வட-பால் (1)

மணி சேர் கண்டன் எண் தோள் உடையான் வட-பால் கனக_மலை வில்லான் – திருமுறை2:24 5/3

மேல்


வட_கலையின் (1)

கலைக்கும் வட_கலையின் முதல் கலைக்கும் உறு கணக்கு உயர் பொன் – திருமுறை4:11 3/3

மேல்


வட_இலையான் (1)

ஆர்ந்த வட_இலையான் அன்னத்தான் போற்றி நிதம் – திருமுறை1:2 1/177

மேல்


வடக்கே (1)

அடி பாவையும் வடக்கே ஆர்ந்து கொடி பாய – தனிப்பாசுரம்:14 8/2

மேல்


வடகரை (1)

பாலியின் வடகரை படியின் மேலது – தனிப்பாசுரம்:2 8/4

மேல்


வடசொலும் (1)

தென்சொலும் வடசொலும் தெரிந்துளோர்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 20/1

மேல்


வடதளி (1)

சார்ந்த வடதளி வாழ் தற்பரமே சேர்ந்த – திருமுறை1:2 1/178

மேல்


வடம் (5)

மழை என நின்று இலகு திரு_மணி மிடற்றில் படிக வடம் திகழ நடந்து குரு வடிவு-அது கொண்டு அடைந்து – திருமுறை4:3 6/2
வடம் படா நலமும் வாய்த்த செம்பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1348
மருவிய அக்க மா மணி வடம் கொடு – தனிப்பாசுரம்:3 51/2
வெல்லும் மிருகங்களையும் வசமாக்கலாம் அன்றி வித்தையும் கற்பிக்கலாம் மிக்க வாழைத்தண்டை விறகு ஆக்கலாம் மணலை மேவு தேர் வடம் ஆக்கலாம் – தனிப்பாசுரம்:15 4/2
உற்ற செப வடம் உருட்டிஉருட்டி – திருமுகம்:4 1/402

மேல்


வடல் (15)

தரு வளர் பொழி வடல் சபை நிறை ஒளியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 5/4
சத்துவ நெறி தரு வடல் அருள்_கடலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 8/4
தடி முகில் என அருள் பொழி வடல் அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 13/4
சாறு வேண்டிய பொழில் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 1/4
தஞ்சம் என்றவர்க்கு அருள் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 2/4
தாழ்வு இலாத சீர் தரு வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 3/4
தாள் தலம் தருவாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 4/4
தருணம் எற்கு அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 5/4
சரணம் ஈந்து அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 6/4
தாயம் ஒன்று இலேன் தனி வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 7/4
தரத்தை ஈந்து அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 8/4
சத்தியம் புகன்றேன் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 9/4
தயவு செய்து அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 10/4
வடல் உறு சிற்றம்பலத்தே வாழ்வாய் என் கண்ணுள் மணியே என் குரு மணியே மாணிக்க மணியே – திருமுறை6:35 3/3
தொண்ட மண்டல வடல் தூய கீழ் திசை – தனிப்பாசுரம்:2 9/3

மேல்


வடல்-வாய் (1)

சாறு எந்த நாள்களும் விளங்கும் ஓர் வடல்-வாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 6/4

மேல்


வடலா (1)

வடலா அபயம் வரதா அபயம் – திருமுறை6:64 14/3

மேல்


வடலூர் (1)

வருவார் அழைத்துவாடி வடலூர் வட திசைக்கே – கீர்த்தனை:37 1/1

மேல்


வடவனத்து (3)

பெரும் கணம் சூழ வடவனத்து ஆடும் பித்தனே உத்தம தவத்தோர் – திருமுறை2:42 4/3
அளியனே திரு_சிற்றம்பலத்து ஒளியே அரு_மருந்தே வடவனத்து
தனியனே ஒற்றி தலத்து அமர் மணியே தயை_இலி போல் இருந்தனையே – திருமுறை2:50 2/3,4
பெரும் களி துளும்ப வடவனத்து ஓங்கும் பித்தரில் பித்தன் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 6/2

மேல்


வடவை (2)

சிந்தோடும் ஓர் வடவை தீயும் கரத்து அடைப்பர் – திருமுறை1:3 1/1145
வாயால் சுடினும் தெரிந்திலதே இனி வல் வடவை
தீயால் சுடினும் என் அந்தோ சிறிதும் தெரிவது அன்றே – திருமுறை1:6 111/3,4

மேல்


வடி (26)

வடி ஏர் அயில் விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 70/4
முகம் சேர் வடி வேல் இரண்டு உடையாய் மும்மாதவர் நாம் என்று உரைத்தார் – திருமுறை1:8 67/2
வடி கொள் வேல் கரத்து அண்ணலை ஈன்ற வள்ளலே என வாழ்த்துகின்றவர்-தம் – திருமுறை2:27 3/3
கொல் நுண் வடி வேல் கண்ணாய் என் குறையை எவர்க்கு கூறுவனே – திருமுறை3:3 24/4
செக்கர் பொருவு வடி வேல் கை தேவே தெவிட்டா தெள் அமுதே – திருமுறை5:28 2/3
மாரனை_எரித்தோன் மகிழ்தரு மகனை வாகை அம் புயத்தனை வடி வேல் – திருமுறை5:40 6/1
ஞாலம் எலாம் படைத்தவனை படைத்த முக்கண் நாயகனே வடி வேல் கை நாதனே நான் – திருமுறை5:44 8/1
திளைப்பேன் எனினும் கதிர் வடி வேல் தேவே என்னும் திரு_மொழியால் – திருமுறை5:45 6/2
வலத்தால் வடி வேல் கரத்து ஏந்தும் மணியே நின்னை வழுத்துகின்ற – திருமுறை5:45 7/1
வன்பர்க்கு அரிதாம் பரஞ்சோதி வடி வேல் மணியே அணியே என் – திருமுறை5:45 8/3
தூ வடி வேல் கை கொண்ட சுந்தர வடிவே போற்றி – திருமுறை5:50 5/4
நின் இரு பாதம் போற்றி நீள் வடி_வேல போற்றி – திருமுறை5:51 1/4
வண் குணத்தில் புரத்தியிலையேனும் எனை கைவிடேல் வடி_வேலோனே – திருமுறை5:51 9/4
கூர் வடி வேல் கொண்டு நம் பெருமான் வரும் – திருமுறை5:53 5/3
வாரும் வாரும் தெய்வ வடி வேல் முருகரே – திருமுறை5:54 1/1
வடி என்னும் விழி நிறையும் மதி என்னும் வதனம் என மங்கையர்-தம் அங்கம் உற்றே மனம் என்னும் ஒரு பாவி மயல் என்னும் அது மேவி மாள்க நான் வாழ்க இந்தப்படி – திருமுறை5:55 3/2
வடி வேல் அரசே சரணம் சரணம் மயில் ஊர் மணியே சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 3/2
அன்னே வடி வேல் அரசே சரணம் அறு மா முகனே சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 9/3
இடர் கெட வயங்கு துகள் என அறிந்தே ஏத்துவன் திரு_வடி நிலையே – திருமுறை6:46 3/4
தேசு செய்து அணி பொன்_அம்பலத்து ஆடும் என்பரால் திரு_வடி நிலையே – திருமுறை6:46 9/4
வடி செய் மறை முடி நடுவே மன்றகத்தே நடிக்கும் மலர்_அடிகள் சிவப்ப ஒரு வளமும் இலா அசுத்த – திருமுறை6:50 2/3
கூர் வடி வேல் கொண்டு நம் பெருமான் வரும் – கீர்த்தனை:10 5/3
வாரும் வாரும் தெய்வ வடி வேல் முருகரே – கீர்த்தனை:16 1/1
உரு வளர் வடிவே வடி வளர் உருவே உரு வடி வளர்தரு முறைவே – கீர்த்தனை:30 5/2
உரு வளர் வடிவே வடி வளர் உருவே உரு வடி வளர்தரு முறைவே – கீர்த்தனை:30 5/2
முகம் சேர் வடி வேல் இரண்டு உடையாய் மும்மாதவர் நாம் என்று உரைத்தார் – தனிப்பாசுரம்:10 23/2

மேல்


வடி_வேல (1)

நின் இரு பாதம் போற்றி நீள் வடி_வேல போற்றி – திருமுறை5:51 1/4

மேல்


வடி_வேலோனே (1)

வண் குணத்தில் புரத்தியிலையேனும் எனை கைவிடேல் வடி_வேலோனே – திருமுறை5:51 9/4

மேல்


வடிக்கின்றேன் (1)

மாணாத குண கொடியேன் இதை நினைக்கும்-தோறும் மனம் உருகி இரு கண்ணீர் வடிக்கின்றேன் கண்டாய் – திருமுறை4:1 9/3

மேல்


வடிக்கும் (2)

வடிக்கும் தமிழ் தீம் தேன் என்ன வசனம் புகல்வார் ஒற்றி-தனில் – திருமுறை3:2 3/1
வழக்கு அறிவீர் சண்டையிட்டே வம்பளக்க அறிவீர் வடிக்கும் முன்னே சோறு எடுத்து வயிற்று அடைக்க அறிவீர் – திருமுறை6:64 52/3

மேல்


வடிக்குறும் (1)

வடிக்குறும் தமிழ் கொண்டு அன்பருக்கு அருளும் வள்ளலே ஒற்றியூர் வாழ்வே – திருமுறை2:42 8/4

மேல்


வடித்த (5)

வடித்த மறை முடி வயங்கும் மா மணி பொன் சுடரே மனம் வாக்கு கடந்த பெரு வான் நடுவாம் ஒளியே – திருமுறை6:60 96/3
வெடித்து அளிந்த முக்கனியின் வடித்த ரசம்-தனிலே விரும்புற நின்று ஓங்கிய செங்கரும்பு இரதம் கலந்து – திருமுறை6:101 6/1
வெடித்து அளிந்த முக்கனியின் வடித்த ரசம்-தனிலே விரும்புற உள் பிழிந்து எடுத்த கரும்பு இரதம் கலந்தே – திருமுறை6:106 39/1
வடித்த தெள் அமுதும் வயங்கும் மெய் வாழ்வும் வாழ்க்கை நல் முதலும் மன்றகத்தே – திருமுறை6:108 32/3
வெடித்து அளிந்த முக்கனியின் வடித்த ரசம்-தனிலே விரும்புற நின்று ஓங்கிய செங்கரும்பு இரதம் கலந்து – கீர்த்தனை:41 32/1

மேல்


வடித்து (5)

மடிக்குறும் நீர் மேல் எழுத்தினுக்கு இடவே மை வடித்து எடுக்குநர் போல – திருமுறை2:42 8/1
தேமாவின் பழம் பிழிந்து வடித்து நறு நெய்யும் தேனும் ஒக்க கலந்தது என திரு_வார்த்தை அளித்தாய் – திருமுறை4:2 28/3
தனித்தனி முக்கனி பிழிந்து வடித்து ஒன்றா கூட்டி சர்க்கரையும் கற்கண்டின் பொடியும் மிக கலந்தே – திருமுறை6:60 17/1
மாழை பலாச்சுளை மாம்பழம் ஆதி வடித்து அளவி – திருமுறை6:108 2/3
தனித்தனி முக்கனி பிழிந்து வடித்து ஒன்றா கூட்டி சர்க்கரையும் கற்கண்டின் பொடியும் மிக கலந்தே – கீர்த்தனை:41 24/1

மேல்


வடியல் (1)

வடியல் அறியா அருள் காட்டி மறைத்தார் மருண்டேன் மங்கை நல்லார் – திருமுறை3:12 5/3

மேல்


வடியா (3)

வடியா கருணை கடலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 44/4
வடியா கருணை_வாரிதியாம் வள்ளல் உன் தாள்_மலர் மறந்தே – திருமுறை5:28 10/1
வடியா கருணை பெரும் கடலார் என்ற பெரியர் வார்த்தை எலாம் – திருமுறை6:7 1/2

மேல்


வடியாத (1)

அனத்து படிவம் கொண்டு அயனும் அளவா முடியார் வடியாத
வனத்து சடையார் திருவொற்றி_வாணர் பவனி வர கண்டேன் – திருமுறை3:14 3/1,2

மேல்


வடியும் (1)

படியும் இடர் வடியும் இருள் விடியும் மணிமொழி மறைகள் படியும் என நொடி மருந்தே – திருமுகம்:3 1/27

மேல்


வடிவ (15)

தன் வடிவ திரு_நீற்று தனி பை அவிழ்த்து எனக்கு தகு சுடர் பூ அளிக்கவும் நான்-தான் வாங்கி களித்து – திருமுறை4:3 2/2
மின் வடிவ பெருந்தகையே திரு_நீறும் தருதல் வேண்டும் என முன்னர் அது விரும்பி அளித்தனம் நாம் – திருமுறை4:3 2/3
விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை5:4 4/3
போதில் நான்முகனும் காணா பூரண வடிவ போற்றி – திருமுறை5:50 14/3
தீயோடு உறழும் திரு_அருள் வடிவ சிவனேயோ – திருமுறை6:24 25/4
சுந்தர வடிவ சோதியாய் விளங்கும் சுத்த சன்மார்க்க சற்குருவே – திருமுறை6:30 20/2
அருள் விளக்கே அருள் சுடரே அருள் சோதி சிவமே அருள் அமுதே அருள் நிறைவே அருள் வடிவ பொருளே – திருமுறை6:60 1/1
ஒடிவு_இல் கருணை அமுதம் உதவும் உபல வடிவ சரணமே உலக முழுதும் உறைய நிறையும் உபய சரண சரணமே – கீர்த்தனை:1 79/2
நிறம் பழுக்க அழகு ஒழுகும் வடிவ குன்றே நெடும் கடலுக்கு அணை அளித்த நிலையே வெய்ய – தனிப்பாசுரம்:18 7/2
விபூதி ருத்திராக்க பூடண வடிவ
சர்வ வல்லப சாந்த சித்த – திருமுகம்:1 1/10,11
பஞ்சாக்கர பொருள் பாங்குறு வடிவ
எஞ்சா கருணை எனும் திரு_உருவ – திருமுகம்:2 1/17,18
நாத வடிவ நாத நாதாந்த – திருமுகம்:2 1/19
வேத வடிவ வேத வேதாந்த – திருமுகம்:2 1/20
ஆகம வடிவ ஆகம முடிவ – திருமுகம்:2 1/25
மன்னும் நின் கருணை வடிவ காட்சியை – திருமுகம்:2 1/84

மேல்


வடிவத்து (1)

இல் பூத மணம் போலே மறைவது அன்று கண்டாய் இயற்கை மணம் துரிய நிறை இறை வடிவத்து உளதே – திருமுறை6:106 10/2

மேல்


வடிவத்தோயே (1)

மருள் நிறைந்த மன கருங்கல் பாறையும் உள் கசிந்து உருக்கும் வடிவத்தோயே – திருமுறை1:5 0/4

மேல்


வடிவது (1)

பண் ஆர் முடிவது பெண்ணார் வடிவது பண்பு உயர் தீ – திருமுறை2:86 4/2

மேல்


வடிவம் (45)

பரம கருணாம்பரம் தற்பதம் கனசொற்பதாதீதம் இன்ப வடிவம்
பரோக்ஷ ஞானாதீதம் அபரோக்ஷ ஞானானுபவ விலாச பிரகாசம் – திருமுறை1:1 2/18,19
பூணா எலும்பு அணியாய் பூண்டோய் நின் பொன் வடிவம்
காணாது வீழ் நாள் கழித்தது உண்டு மாணாத – திருமுறை1:2 1/637,638
மன் வடிவம் எங்கே மறை எங்கே வான் பொருள் நீ – திருமுறை1:4 10/3
பொன் வடிவம் கொள்ளாத போது – திருமுறை1:4 10/4
பேதம் உறா மெய் போத வடிவம் ஆகி பெரும் கருணை நிறம் பழுத்து சாந்தம் பொங்கி – திருமுறை1:5 44/1
உவ்வண்ணன் ஏத்துகின்ற ஒற்றி அப்பா உன் வடிவம்
இவ்வண்ணம் என்று என் இதயத்து எழுதேனோ – திருமுறை2:45 8/3,4
அருள் எனும் வடிவம் காட்டி ஒண் முகத்தே அழகுறும் புன்னகை காட்டி – திருமுறை2:94 46/2
தளி தார் சோலை ஒற்றியிடை தமது வடிவம் காட்டி உடன் – திருமுறை3:12 10/2
குரு வடிவம் காட்டி ஒன்று கொடுத்தாய் என் கரத்தே குண_குன்றே நின் அருட்கு என் குற்றம் எலாம் குணமே – திருமுறை4:2 77/4
உம்பருக்கும் கிடைப்ப அரிதாம் மணி மன்றில் பூத உரு வடிவம் கடந்து ஆடும் திரு_அடிகளிடத்தே – திருமுறை4:2 79/1
என் வடிவம் தழைப்ப ஒரு பொன் வடிவம் தரித்தே என் முன் அடைந்து எனை நோக்கி இளநகைசெய்து அருளி – திருமுறை4:3 2/1
என் வடிவம் தழைப்ப ஒரு பொன் வடிவம் தரித்தே என் முன் அடைந்து எனை நோக்கி இளநகைசெய்து அருளி – திருமுறை4:3 2/1
உன்னுதற்கும் உணர்வதற்கும் உவட்டாத வடிவம் ஒன்று எடுத்து மெய் அன்பர் உவக்க எழுந்தருளி – திருமுறை4:3 10/1
சச்சிதானந்த வடிவம் நம் வடிவம் தகும் அதிட்டானம் மற்று இரண்டும் – திருமுறை5:1 6/1
சச்சிதானந்த வடிவம் நம் வடிவம் தகும் அதிட்டானம் மற்று இரண்டும் – திருமுறை5:1 6/1
ஆலும் கதியும் சத கோடி அண்ட பரப்பும் தானாக அன்று ஓர் வடிவம் மேருவில் கொண்டு அருளும் தூய அற்புதமே – திருமுறை5:46 8/2
வகுத்த உயிர் முதல் பலவாம் பொருள்களுக்கும் வடிவம் வண்ண நல முதல் பலவாம் குணங்களுக்கும் புகுதல் – திருமுறை6:2 11/1
வண்டு அணி பூம் குழல் அம்மை எங்கள் சிவகாமவல்லியொடு மணி மன்றில் வயங்கிய நின் வடிவம்
கண்டவரை கண்டவர்-தம் கால்_மலர் முத்தேவர் கன முடிக்கே முடிக்கின்ற கடி மலராம் என்றால் – திருமுறை6:24 46/1,2
கள் இருந்த மலர் இதழி சடை கனி நின் வடிவம் கண்டுகொண்டேன் சிறிது அடியேன் கண்டுகொண்டபடியே – திருமுறை6:27 2/1
இகத்து இருந்த வண்ணம் எலாம் மிக திருந்த அருள் பேர் இன்ப வடிவம் சிறியேன் முன் புரிந்த தவத்தால் – திருமுறை6:27 3/1
துவந்துவம் தவிர்த்து சுத்தம் ஆதிய முச்சுக வடிவம் பெறும் பேறும் – திருமுறை6:30 17/3
பூத நல் வடிவம் காட்டி என் உளத்தே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 13/4
இறப்பு இலா வடிவம் இம்மையே அளித்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 6/4
அண்ணா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் அழியாத தனி வடிவம் யான் அடைதல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 3/1
ஊன் என்றும் உயிர் என்றும் குறியாமே முழுதும் ஒரு வடிவாம் திரு_வடிவம் உவந்து அளித்த பதியே – திருமுறை6:60 21/2
ஊன் மறுத்த பெரும் தவருக்கு ஒளி வடிவம் கொடுத்தே ஓங்கு நடத்து அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 78/4
பாராலும் படையாலும் பிறவாலும் தடுக்கப்படுதல் இலா தனி வடிவம் எனக்கு அளித்த பதியே – திருமுறை6:68 2/3
இம்மையில் என்றனக்கு அழியா திரு_வடிவம் தந்தானை எல்லாம்_வல்ல – திருமுறை6:71 7/2
உற்றேன் எக்காலமும் சாகாமல் ஓங்கும் ஒளி வடிவம்
பெற்றேன் உயர் நிலை பெற்றேன் உலகில் பிற நிலையை – திருமுறை6:78 9/2,3
அழியாமல் ஓங்கும் அருள் வடிவம் நான் ஓர் – திருமுறை6:85 9/3
நீங்கினேன் எண்ணம் நிரம்பினேன் பொன் வடிவம்
தாங்கினேன் சத்தியமாத்தான் – திருமுறை6:85 15/3,4
தாங்கினேன் சாகா தனி வடிவம் பெற்று ஒளியால் – திருமுறை6:85 16/3
பொறையுற கொண்டு அருள் ஜோதி தன் வடிவம் உயிரும் பொருளும் அணித்து எனை தானா புணர்த்தியது காணே – திருமுறை6:89 2/4
அழியா வடிவம் அவை மூன்றும் பெற்றேன் – திருமுறை6:93 27/3
அகம் அறிந்தீர் அனகம் அறிந்து அழியாத ஞான அமுத வடிவம் பெறலாம் அடைந்திடு-மின் ஈண்டே – திருமுறை6:98 18/3
அண்ணிய பேர்_ஆனந்தமே வடிவம் ஆயினாள் நான் பெற்ற அணங்கே – திருமுறை6:103 3/4
தன் வடிவம் தான் ஆகும் திரு_சிற்றம்பலத்தே தனி நடம் செய் பெரும் தலைவர் பொன்_சபை எம் கணவர் – திருமுறை6:106 32/1
பொன் வடிவம் இருந்த வண்ணம் நினைத்திடும் போது எல்லாம் புகல அரும் பேர்_ஆனந்த போக வெள்ளம் ததும்பி – திருமுறை6:106 32/2
முன் வடிவம் கரைந்து இனிய சர்க்கரையும் தேனும் முக்கனியும் கூட்டி உண்ட பக்கமும் சாலாதே – திருமுறை6:106 32/4
இன்ப வடிவம் தருதற்கு இறைவர் வருகின்றார் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தர் இங்கு வருகின்றார் – திருமுறை6:106 48/1
துரிய பதம் கடந்த பெரும் சோதி வருகின்றார் சுக வடிவம் தர உயிர்க்கு துணைவர் வருகின்றார் – திருமுறை6:106 49/1
மருவிடப்பெற்றவர் வடிவம் நான் ஆனேன் களித்து வாழ்கின்றேன் எதிர் அற்ற வாழ்க்கையில் என் தோழி – திருமுறை6:106 95/4
அறிந்தால் உருகி இன்ப வடிவம் ஆவர் ஒல்லையே – கீர்த்தனை:29 57/4
இறவாது என்றும் ஓங்கும் வடிவம் எனக்கு வந்ததே – கீர்த்தனை:29 70/4
கன இருள் வடிவம் காட்டும் கொடியாள் – திருமுகம்:4 1/35

மேல்


வடிவம்-தன்னிலே (1)

எண்_இலா அண்ட பகிரண்டத்தின் முதலிலே இடையிலே கடையிலே மேல் ஏற்றத்திலே அவையுள் ஊற்றத்திலே திரண்டு எய்து வடிவம்-தன்னிலே
கண்ணுறா அருவிலே உருவிலே குருவிலே கருவிலே தன்மை-தனிலே கலை ஆதி நிலையிலே சத்தி சத்து ஆகி கலந்து ஓங்குகின்ற பொருளே – திருமுறை6:25 5/1,2

மேல்


வடிவம்-தனக்கே (1)

என் ஆசை எல்லாம் தன் அருள் வடிவம்-தனக்கே எய்திடச்செய்திட்டு அருளி எனையும் உடன் இருத்தி – திருமுறை6:60 66/1

மேல்


வடிவம்-தனை (3)

முக வடிவம்-தனை காட்டி களித்து வியந்திடவே முடிபு அனைத்தும் உணர்த்தி ஒரு முன்னிலை இல்லாதே – திருமுறை6:80 5/2
சுக வடிவம்-தனை அளித்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 5/4
தான் பதித்த பொன் வடிவம்-தனை அடைந்து களித்தேன் சாற்றும் அக புணர்ச்சியின் ஆம் ஏற்றம் உரைப்பதுவே – திருமுறை6:106 94/4

மேல்


வடிவம்கொண்டு (1)

ஈட்டிய அருளால் எழில் அருள் வடிவம்கொண்டு
எமை அடிமைகொண்டு அருள்புரிந்த – திருமுகம்:2 1/34,35

மேல்


வடிவமாய் (1)

அணி கொண்ட சுத்த அனுபூதியாய் சோதியாய் ஆர்ந்து மங்கள வடிவமாய் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 10/4

மேல்


வடிவமும் (2)

வாட்டமும் துயரும் அச்சமும் தவிர்த்து என் வடிவமும் வண்ணமும் உயிரும் – திருமுறை6:15 7/1
முத்திறல் வடிவமும் முன்னியாங்கு எய்துறும் – திருமுறை6:65 1/237

மேல்


வடிவமே (6)

தெளித்து நின்றிடும் தேசிக வடிவமே தேவர்கள் பணி தேவே – திருமுறை5:6 3/3
வதியும் சின்மய வடிவமே தணிகை மா மலை அமர்ந்திடு வாழ்வே – திருமுறை5:11 5/4
ஆவியே எனை ஆள் குரு வடிவமே ஆனந்த பெரு வாழ்வே – திருமுறை5:41 5/3
பவம் கனிந்த இ வடிவமே அழிவுறா பதி வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 1/4
என் செல்வமே எனது வாழ்வே என் இன்பமே என் அருள் குரு வடிவமே
கலக மனம் உடைய என் பிழை பொறுத்து ஆட்கொண்ட கருணை அம் கடல் அமுதமே – கீர்த்தனை:41 1/24,25
என் செல்வமே எனது வாழ்வே என் இன்பமே என் அருள் குரு வடிவமே
கலக மனம் உடைய என் பிழை பொறுத்து ஆட்கொண்ட கருணை அம் கடல் அமுதமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/24,25

மேல்


வடிவர் (1)

ஐயர் எனை ஆளுடையார் அரும் பெரும் சோதியினார் அம்பலத்தே நடம் புரியும் ஆனந்த வடிவர்
மெய்யர் எனை மணம் புரிந்த தனி கணவர் துரிய வெளியில் நிலா_மண்டபத்தே மேவி அமுது அளித்து என் – திருமுறை6:106 31/1,2

மேல்


வடிவழகர் (2)

தேசு பூத்த வடிவழகர் திரு வாழ் ஒற்றி தேவர் புலி – திருமுறை3:2 10/1
தோளா மணி நேர் வடிவழகர் சோலை சூழ்ந்த ஒற்றியினார் – திருமுறை3:3 28/1

மேல்


வடிவழகை (2)

காரிகை நீ என்னுடனே காண வருவாயோ கனகசபை நடு நின்ற கணவர் வடிவழகை
ஏர் இகவா திரு_வடிவை எண்ண முடியாதேல் இயம்ப முடிந்திடுமோ நாம் எழுத முடிந்திடுமோ – திருமுறை6:106 13/1,2
கண்ணாறு படும் என நான் அஞ்சுகின்றேன் பல கால் கணவர் திரு வடிவழகை கண்டுகண்டு களிக்கில் – திருமுறை6:106 14/1

மேல்


வடிவன் (2)

உலகம் எலாம் போற்ற ஒளி வடிவன் ஆகி – திருமுறை6:64 25/1
அருளாம் பெரிய வெளிக்குள் சோதி வடிவன் ஆகியே – கீர்த்தனை:29 50/1

மேல்


வடிவனே (1)

தூண நேர் புய சுந்தர வடிவனே துளக்கிலார்க்கு அருள் ஈயும் – திருமுறை5:41 8/3

மேல்


வடிவா (1)

இரு மா தவர் தொழ மன்றகத்து ஆடும் இறை வடிவா
குரு மா மலர் பிறை வேணியும் முக்கணும் கூறும் ஐந்து – தனிப்பாசுரம்:5 6/2,3

மேல்


வடிவாக (2)

சுத்த பரம் முதல் நான்கும் அவற்றுறு நந்நான்கும் தூய ஒளி வடிவாக துலங்கும் ஒளி அளித்தே – திருமுறை6:60 32/1
திடல் முழுதும் அகன்று அன்பே வடிவாக நின்று துதிசெய்வான்-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 15/4

மேல்


வடிவாகி (3)

மூ வடிவாகி நின்ற முழு_முதல் பரமே போற்றி – திருமுறை5:50 5/1
மரு ஓங்கு செங்கமல மலர் ஓங்கு வணம் ஓங்க வளர் கருணை மயம் ஓங்கி ஓர் வரம் ஓங்கு தெள் அமுத வயம் ஓங்கி ஆனந்த வடிவாகி ஓங்கி ஞான – திருமுறை5:55 1/2
கருணை ஒன்றே வடிவாகி எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் கண்டு ஞான – திருமுறை6:108 9/1

மேல்


வடிவாண்டி (4)

சத்துவ ஞான வடிவாண்டி சிவ – திருமுறை5:53 9/3
மின் திரண்டு அன்ன வடிவாண்டி அந்த – திருமுறை5:53 15/3
சத்துவ ஞான வடிவாண்டி சிவ – கீர்த்தனை:10 9/3
மின் திரண்டு அன்ன வடிவாண்டி அந்த – கீர்த்தனை:10 15/3

மேல்


வடிவாதி-தனிலே (1)

அம்புவியிலே புவியின் அடியிலே முடியிலே அ மண்டலம்-தன்னிலே அகலத்திலே புவியின் அகிலத்திலே அவைக்கான வடிவாதி-தனிலே
விம்பமுறவே நிறைந்து ஆங்கு அவை நிகழ்ந்திட விளக்கும் அவை அவை ஆகியே மேலும் அவை அவை ஆகி அவை அவை அலாததொரு மெய்ம் நிலையும் ஆன பொருளே – திருமுறை6:25 6/1,2

மேல்


வடிவாம் (14)

தகவு பெறு நிட்பேத நிட்கம்பமாம் பராசத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/49
தக்க நிட்காடின்ய சம்வேதநாங்க சிற்சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/50
சாற்ற அரிய இச்சை ஞானம் கிரியை என்னும் முச்சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/51
தடை இலா நிர்விடய சிற்குண சிவாநந்த சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/52
தகு விந்தை மோகினியை மானை அசைவிக்கும் ஒரு சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/53
சைவ வடிவாம் ஞானசம்பந்தர் சீர் உரைக்கில் – திருமுறை1:4 41/3
தெய்வ வடிவாம் சாம்பர் சேர்ந்து – திருமுறை1:4 41/4
தெருளே வடிவாம் அடியவர் போல் சிறியேன் கண்டேன் சீருற்றேன் – திருமுறை2:81 8/2
அருளே வடிவாம் அரசே நீ அருளாவிடில் இ அடியேனுக்கு – திருமுறை6:17 8/1
ஊன் என்றும் உயிர் என்றும் குறியாமே முழுதும் ஒரு வடிவாம் திரு_வடிவம் உவந்து அளித்த பதியே – திருமுறை6:60 21/2
அருளே நம் வடிவாம் என்ற சிவமே – திருமுறை6:65 1/1000
சுத்த வடிவும் சுக வடிவாம் ஓங்கார – திருமுறை6:93 17/1
மோந வடிவாம் மருந்து சீவன் – கீர்த்தனை:20 6/3
மெய் வடிவாம் நம் குரு தாள் வேழ_முகன்-தன் இரு தாள் – தனிப்பாசுரம்:7 1/3

மேல்


வடிவாம்பிகை-தன் (1)

வார் கொண்ட கொங்கை வடிவாம்பிகை-தன் மலர்_அடிக்கு – திருமுறை1:7 0/2

மேல்


வடிவாய் (27)

ஒன்பான் வடிவாய் ஒளி எண்_குண_கடலாய் – திருமுறை1:3 1/39
ஈண்டு அற்புத வடிவாய் எ தேவரேனும் நின்று – திருமுறை1:3 1/263
அன்பே வடிவாய் அருளே உயிராய் பேர்_இன்பே – திருமுறை1:3 1/1303
கண்ட வடிவாய் அகண்ட மயமாய் எங்கும் கலந்துநின்ற பெரும் கருணை கடவுளே எம் – திருமுறை1:5 43/3
அருளே வடிவாய் அம்பலத்தே ஆடும் பெருமான் அடிகள்-தமை – திருமுறை2:81 8/1
ஆனந்த வெளியினிடை ஆனந்த வடிவாய் ஆனந்த நடம் புரியும் ஆனந்த அமுதே – திருமுறை4:1 21/1
கருணை வடிவாய் அடியார் உள்ளகத்தே அமர்ந்த கழல் அடிகள் வருந்தியிட கங்குலிலே நடந்து – திருமுறை4:2 39/1
உருவினையுற்று உள்ளகத்தும் பிரணவமே வடிவாய் உற்று வெளி புறத்தும் எழுந்து உணர்த்தி உரைத்து அருளும் – திருமுறை4:2 77/2
சேல் ஓடும் இணைந்த விழி செல்வி பெரும் தேவி சிவகாமவல்லியொடு சிவ போக வடிவாய்
மேலோடு கீழ் நடுவும் கடந்து ஓங்கு வெளியில் விளங்கிய நின் திரு_உருவை உளம்கொளும் போது எல்லாம் – திருமுறை4:6 1/1,2
இன்ப வடிவாய் பொதுவில் இலங்கிய நின் வண்ணம் இற்று என நான் நினைத்திடும் கால் எற்று எனவும் மொழிவேன் – திருமுறை4:6 10/2
கருணையே வடிவாய் பிறர்களுக்கு அடுத்த கடும் துயர் அச்சம் ஆதிகளை – திருமுறை6:12 22/1
சோதியே வடிவாய் திரு_சிற்றம்பலத்தே தூய பேர்_அருள் தனி செங்கோல் – திருமுறை6:13 89/2
நாட்டுக்கு இசைந்த மணி மன்றில் ஞான வடிவாய் நடம் செய் அருள் – திருமுறை6:19 6/1
மன்று கண்டு அதனில் சித்து எலாம் வல்ல மருந்து கண்டு உற்றது வடிவாய்
நின்றுகொண்டு ஆடும் தருணம் இங்கு இதுவே நெஞ்சமே அஞ்சலை நீயே – திருமுறை6:24 55/3,4
ஒருங்கு சிறியேன்-தனை முன் வலிந்து அருளே வடிவாய் உள் அமர்ந்தே உள்ளதனை உள்ளபடி உணர்த்தி – திருமுறை6:27 4/2
புல் நிகர் இல்லா புலையனேன் பிழைகள் பொறுத்து அருள் பூரண வடிவாய்
என் உளம் புகுந்தே நிறைந்தனன் அந்தோ எந்தையை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 3/3,4
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடாத நிலையில் ஞான வடிவாய் விளங்கும் வான நடு நிலையே – திருமுறை6:60 21/1
வசை அறியா பெரு வாழ்வே மயல் அறியா அறிவே வான் நடுவே இன்ப வடிவாய் இருந்த பொருளே – திருமுறை6:60 59/3
அத்தனைபேர் உண்டாலும் அணுவளவும் குறையாது அருள் வெளியில் ஒளி வடிவாய் ஆனந்த மயமாய் – திருமுறை6:60 81/3
நிலையுறவே தானும் அடியேனும் ஒரு வடிவாய் நிறைய நிறைவித்து உயர்ந்த நிலை-அதன் மேல் அமர்த்தி – திருமுறை6:60 100/3
பூரண வடிவாய் பொங்கி மேல் ததும்பி – திருமுறை6:65 1/1271
நாதமே தொனிக்க ஞானமே வடிவாய் நல் மணி மன்றிலே நடிக்கும் – திருமுறை6:77 9/3
செப்பமுறு திரு_அருள் பேர்_ஒளி வடிவாய் களித்தே செத்தாரை எழுப்புதல் நாம் திண்ணம் உணர் மனனே – திருமுறை6:89 1/4
இன்ப வடிவாய் சபையில் பாங்கிமாரே நடமிட்டவர் – கீர்த்தனை:2 3/1
அருள் வடிவாய் இம்மையிலே அடைந்திடப்பெற்று ஆடுகின்றேன் அந்தோ அந்தோ – கீர்த்தனை:28 10/2
தெருளே ஓர் வடிவாய் உற செய்த செழும் சுடரே – கீர்த்தனை:32 9/2
அளம் சேர் வடிவாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 19/4

மேல்


வடிவால் (2)

அம்பரத்தே ஆனந்த வடிவால் என்றும் ஆடுகின்ற மா மணியே அரசே நாயேன் – திருமுறை1:5 88/1
ஓர் உரு வடிவால் உயர் பஞ்சணை மேல் – திருமுகம்:4 1/272

மேல்


வடிவாள் (1)

தேசு_உடையாள் ஆனந்த தெள் அமுத வடிவாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை4:4 4/2

மேல்


வடிவாளருக்கு (1)

சோதி மயமாய் விளங்கும் தூய வடிவாளருக்கு
தொண்டர் குடி கெடுக்கவே துஜம்கட்டிக்கொண்டவர்க்கு – கீர்த்தனை:36 7/3,4

மேல்


வடிவாளனடி (1)

வான் அந்த மா மலை மங்கை மகிழ் வடிவாளனடி
மணவாளனடி – கீர்த்தனை:9 4/3,4

மேல்


வடிவான (3)

ஆனந்த வடிவான மா தவனே – திருமுறை4:12 1/2
விண் கரண சத்தி அதனுள் தலைமையாக விளங்கு குரு சத்தி அதின் மெய்ம்மை வடிவான
எண்_குணமா சத்தி இந்த சத்தி-தனக்கு உள்ளே இறை ஆகி அதுஅதுவாய் இலங்கி நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 25/2,3
அருள் வடிவான மருந்து நம்முள் – கீர்த்தனை:20 2/1

மேல்


வடிவில் (16)

இயல் ஆர் வடிவில் சுட்டுகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 32/4
உன் வடிவில் காண்டி என உரைத்து அருளி நின்றாய் ஒளி நடம் செய் அம்பலத்தே வெளி நடம் செய் அரசே – திருமுறை4:3 2/4
பெரும் பொருட்கு இடனாம் பிரணவ வடிவில் பிறங்கிய ஒரு தனி பேறே – திருமுறை5:1 12/1
பொருள் ஏய் வடிவில் கலை ஒன்றே புறத்தும் அகத்தும் புணர்ந்து எங்கும் – திருமுறை6:17 8/3
உரை சேர் மெய் திரு_வடிவில் எந்தாயும் நானும் ஒன்றாகி எஞ்ஞான்றும் ஓங்குதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 5/4
உச்ச ஆதி அந்தம் இலா திரு_வடிவில் யானும் உடையாயும் கலந்து ஓங்கும் ஒருமையும் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 8/4
பொருளாம் ஓர் திரு_வடிவில் உடையாயும் நானும் புணர்ந்து கலந்து ஒன்றாகி பொருந்துதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 10/4
விமல ஆதி உடைய ஒரு திரு_வடிவில் யானும் விமலா நீயும் கலந்தே விளங்குதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 11/4
தலை சார் வடிவில் இன்ப நடம் புரியும் பெருமை தனி முதலே சாகா_கல்வி பயிற்றி என் உள் சார்ந்து விளங்கும் சற்குருவே – திருமுறை6:66 4/2
அருள் பெரும் பீடத்து அருள் பெரு வடிவில் அருள் பெரும் திருவிலே அமர்ந்த – திருமுறை6:67 1/2
சக வடிவில் தான் ஆகி நான் ஆகி நானும் தானும் ஒரு வடிவு ஆகி தனித்து ஓங்க புரிந்தே – திருமுறை6:80 5/3
பொன் பூவும் நறு மணமும் கண்டு அறியார் உலகர் புண்ணியனார் திரு_வடிவில் நண்ணியவாறு அதுவே – திருமுறை6:106 10/3
என் வடிவில் பொங்குகின்றது அம்மா என் உள்ளம் இருந்த படி என் புகல்வேன் என்னளவு அன்று அது-தான் – திருமுறை6:106 32/3
மன் அம்பரத்தே வடிவில் வடிவு ஆகி – கீர்த்தனை:34 13/1
என்று துதித்து அருள் வடிவில் கல்_ஆலின் அடி அமர்ந்த இறைவன் முன் நின்று – தனிப்பாசுரம்:3 23/1
சின்மய வடிவில் சிதாகாயத்திடை – தனிப்பாசுரம்:30 2/7

மேல்


வடிவிலே (1)

வரை இலா வெள்ள பெருக்கத்திலே வட்ட வடிவிலே வண்ணம்-அதிலே மற்று அதன் வளத்திலே உற்ற பல சத்தியுள் வயங்கி அவை காக்கும் ஒளியே – திருமுறை6:25 14/2

மேல்


வடிவின் (3)

எந்தாய் ஒரு நாள் அருள் வடிவின் எளியேன் கண்டு களிப்பு அடைய – திருமுறை2:80 9/1
ஓத நின்ற திரு_நடன பெருமானார் வடிவின் உண்மை சொல வல்லவர் ஆர் உரையாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 15/4
அழியா கருணை அமுத வடிவின் ஓங்கும் சோதியே – கீர்த்தனை:29 45/1

மேல்


வடிவினரே (2)

இயற்கை உண்மை வடிவினரே அணைய வாரீர் எல்லாம் செய் வல்லவரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 2/1
அன்பாட்டை விழைந்தவரே அணைய வாரீர் அருள் சோதி வடிவினரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 8/1

மேல்


வடிவினன் (1)

துன்ப வடிவு உடை பிறரில் பிரித்து மேலோர் துரிய வடிவினன் என்று சொன்ன எல்லாம் – திருமுறை1:5 98/3

மேல்


வடிவினால் (1)

அருள் வெளியில் ஆனந்த வடிவினால் நின்று ஆடுகின்ற பெரு வாழ்வே அரசே இந்த – திருமுறை1:5 80/1

மேல்


வடிவினும் (1)

தனித்தனி வடிவினும் தக்க ஆண் பெண் இயல் – திருமுறை6:65 1/715

மேல்


வடிவினை (1)

மன்னுடை குருவின் வடிவினை என் கண்மணியினை அணியினை வரத்தை – திருமுறை5:40 3/2

மேல்


வடிவினொடு (1)

பெரு நெறியில் சித்தாட திருவுளம்கொண்டு அருளி பெரும் கருணை வடிவினொடு வரு தருணம் இதுவே – திருமுறை6:98 12/3

மேல்


வடிவு (87)

மின் தேர் வடிவு என்றாய் மேல் நீ உரைத்தவுள் ஈது – திருமுறை1:3 1/699
செய்த வடிவு என்பாய் அ செய்கை மெய்யேல் நீ அவர்கள் – திருமுறை1:3 1/713
கண்டார் வடிவு கண்டார்கள் – திருமுறை1:4 76/4
ஒலி வடிவு நிறம் சுவைகள் நாற்றம் ஊற்றம் உறு தொழில்கள் பயன் பல வேறு உளவாய் எங்கும் – திருமுறை1:5 53/1
துன்ப வடிவு உடை பிறரில் பிரித்து மேலோர் துரிய வடிவினன் என்று சொன்ன எல்லாம் – திருமுறை1:5 98/3
இன்ப வடிவு அடைந்து அன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னளவு என் சொல்கேன் இ ஏழையேனே – திருமுறை1:5 98/4
வடிவு ஆர் கரத்தில் என் என்றேன் வரைந்த அதன் ஈறு அகன்றது என்றே – திருமுறை1:8 75/3
மான் செய் விழி பெண்ணே நீ ஆண் வடிவு ஆனது கேட்டு உள்ளம் வியந்தேன் – திருமுறை1:8 138/3
மழை பொறுக்கும் வடிவு_உடையோன் புகழ் – திருமுறை2:76 10/3
பொடியே திகழும் வடிவு_உடையாய் யாது புரிவேன் புலையேனே – திருமுறை2:82 16/4
அனக நடத்தது சச்சிதானந்த வடிவு அது பேர்_அருள் வாய்ந்துள்ளது – திருமுறை2:97 1/3
அருவுருவம் கடந்தது பேர்_ஆனந்த வடிவு அது நல் அருள் வாய்ந்துள்ளது – திருமுறை2:97 2/3
வன்னி இதழி மலர்_சடையார் வன்னி என ஓர் வடிவு_உடையார் – திருமுறை3:11 9/1
சத்திய மெய் அறிவு இன்ப வடிவு ஆகி பொதுவில் தனி நடம் செய்து அருளுகின்ற சற்குருவே எனக்கு – திருமுறை4:1 24/1
ஓங்காரத்து உள் ஒளியாய் அ ஒளிக்குள் ஒளியாய் உபய வடிவு ஆகிய நின் அபய பதம் வருந்த – திருமுறை4:2 16/1
மன் அறிவுக்கு அறிவாம் பொன்_அம்பலத்தே இன்ப வடிவு ஆகி நடிக்கின்ற மா கருணை_மலையே – திருமுறை4:2 58/4
நின்மலனே நின் அருளை என் புகல்வேன் பொதுவில் நிறைந்த இன்ப வடிவு ஆகி நிருத்தம் இடும் பதியே – திருமுறை4:2 71/4
அருள் உதிக்கும் தருணத்தே அமுத வடிவு ஆகி ஆனந்த மயம் ஆகி அமர்ந்த திரு_அடிகள் – திருமுறை4:2 73/1
முத்தேவர் அழுக்காற்றின் மூழ்கியிட தனித்த முழு மணி போன்று ஒரு வடிவு என் முன் கொடு வந்து அருளி – திருமுறை4:3 7/1
கண் விருப்பம்கொள கரணம் கனிந்துகனிந்து உருக கருணை வடிவு எடுத்து அருளி கடையேன் முன் கலந்து – திருமுறை4:3 9/1
தெள் அமுத வடிவு_உடையாள் செல்வம் நல்கும் பதத்தாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை4:4 7/2
ஏர் அணியும் மணி மன்றில் இன்ப வடிவு ஆகி இன்ப நடம் புரிகின்ற எம்முடைய துரையே – திருமுறை4:4 9/3
வடிவு இலா கருணை_வாரியே மூன்று வயதினில் அருள் பெற்ற மணியே – திருமுறை4:9 7/4
உருத்தகு மெய் உணர்ச்சி வடிவு ஆகி சைவ ஒளி விளங்க நாவரசு என்று ஒரு பேர் பெற்று – திருமுறை4:10 1/2
பொய் சிதாபாச கற்பனை இவற்றை போக்கி ஆங்கு அ வடிவு ஆகி – திருமுறை5:1 6/2
நாத வடிவு கொள் நீதனடி பரநாதம் – திருமுறை5:53 8/3
மலத்திலே கிடந்தேன்-தனை எடுத்து அருளி மன்னிய வடிவு அளித்து அறிஞர் – திருமுறை6:13 8/1
வண்ணம் வேறு எனினும் வடிவு வேறு எனினும் மன்னிய உண்மை ஒன்று என்றே – திருமுறை6:20 6/1
பவம் கனிந்த இ வடிவமே அழிவுறா பதி வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 1/4
உளம்கொள் இ வடிவு இம்மையே மந்திர ஒளி வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 2/4
உளம்கொள் இ வடிவு இம்மையே மந்திர ஒளி வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 2/4
துஞ்சும் இ உடல் அழிவுறாது ஓங்கும் மெய் சுக வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 3/4
ஈங்கு வீழ் உடல் என்றும் வீழாது ஒளிர் இயல் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 4/4
அலங்கும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா அருள் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 5/4
தயங்கும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா தனி வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 7/4
பூட்டும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா பொன் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 8/4
புடையின் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா பொன் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 9/4
செய்யும் இ உடல் என்றும் இங்கு அழிவுறா சிவ வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 10/4
எத்தாலும் என்றும் அழியா வடிவு தந்து என்னுள் நின்னை – திருமுறை6:41 6/3
பற்றிய பற்று அனைத்தினையும் பற்று அற விட்டு அறிவாம் பான்மை ஒன்றே வடிவு ஆகி பழுத்த பெரியவரும் – திருமுறை6:50 9/1
மருள் நெறி சேர் மல உடம்பை அழியாத விமல வடிவு ஆக்கி எல்லாம் செய் வல்ல சித்தாம் பொருளை – திருமுறை6:52 10/1
ஒளி வேய் வடிவு பெற்று ஓங்கி உடையாய் உன்-பால் வளர்கின்றேன் – திருமுறை6:57 6/3
ஆமாறு அ மாமாயைக்கு அப்புறத்தும் நிறைந்தே அறிவு ஒன்றே வடிவு ஆகி விளங்குகின்ற ஒளியே – திருமுறை6:60 31/2
கூ கா என்று எனை கூடி எடுக்காதே என்றும் குலையாத வடிவு எனக்கே கொடுத்த தனி அமுதே – திருமுறை6:60 56/3
என் அரசே என்று உரைக்க எனக்கு முடி சூட்டி இன்ப வடிவு ஆக்கி என்றும் இலங்கவைத்த சிவமே – திருமுறை6:60 67/3
தணவில் இலாது என் உளத்தே தான் கலந்து நானும் தானும் ஒரு வடிவு ஆகி தழைத்து ஓங்க புரிந்தே – திருமுறை6:60 99/3
மனை அணைந்த மலர்_அணை மேல் எனை அணைந்த போது வடிவு சுக வடிவு ஆனேன் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 17/1
மனை அணைந்த மலர்_அணை மேல் எனை அணைந்த போது வடிவு சுக வடிவு ஆனேன் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 17/1
அறிவே வடிவு எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/286
அருள் வடிவு-அதுவே அழியா தனி வடிவு
அருள் பெற முயலுக என்று அருளிய சிவமே – திருமுறை6:65 1/997,998
தன் வடிவு அனைத்தையும் தன் அரசாட்சியில் – திருமுறை6:65 1/1137
என் வடிவு ஆக்கிய என் தனி தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1138
புலை சார் மனத்து சிறியேன்-தன் குற்றம் அனைத்தும் பொறுத்து அருளி பொன்றா வடிவு கொடுத்து எல்லாம் புரி வல்லபம் தந்து அருள் சோதி – திருமுறை6:66 4/3
மடியாத வடிவு எனக்கு வழங்கிய நல் வரமே மணி மன்றில் நடம் புரியும் வாழ்க்கை இயல் பொருளே – திருமுறை6:68 9/4
ஊன் செய்த தேகம் ஒளி வடிவு ஆக நின்று ஓங்குகின்றேன் – திருமுறை6:72 1/3
அக வடிவை ஒரு கணத்தே அனக வடிவு ஆக்கி அருள் அமுதம் உவந்து அளித்தே அடிக்கடி என் உளத்தே – திருமுறை6:80 5/1
சக வடிவில் தான் ஆகி நான் ஆகி நானும் தானும் ஒரு வடிவு ஆகி தனித்து ஓங்க புரிந்தே – திருமுறை6:80 5/3
பாடி உடம்பு உயிரும் பத்தி வடிவு ஆகி கூத்தாடி – திருமுறை6:85 2/3
இலகு சிவபோக வடிவு ஆகி மகிழ்கின்றேன் இளைப்பு அறியேன் தவிப்பு அறியேன் இடர் செய் பசி அறியேன் – திருமுறை6:91 1/2
அன்பு_உடையீர் வம்-மின் இங்கே சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்திடு-மின் அக வடிவு இங்கு அனக வடிவு ஆகி – திருமுறை6:98 5/2
அன்பு_உடையீர் வம்-மின் இங்கே சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்திடு-மின் அக வடிவு இங்கு அனக வடிவு ஆகி – திருமுறை6:98 5/2
ஓம் மய வான் வடிவு_உடையார் உள்ளகத்தே நிறைந்த ஒரு பொருளை பெரும் கருணை உடைய பெரும் பதியை – திருமுறை6:98 6/3
மாற்ற மனம் உணர்வு செல்லா தலத்து ஆடும் பெருமான் வடிவு உரைக்க வல்லவர் ஆர் வழுத்தாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 14/4
ஆன்ற மணி மன்றில் இன்ப வடிவு ஆகி நடிக்கும் அவர் பெருமை எவர் உரைப்பார் அறியாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 16/4
தோற்றம் ஒன்றே வடிவு ஒன்று வண்ணம் ஒன்று விளங்கும் சோதி ஒன்று மற்று அதனில் துலங்கும் இயல் ஒன்று – திருமுறை6:101 17/1
மண் ஆதி ஐம்பூத வகை இரண்டின் ஒன்று வடிவு வண்ணம் இயற்கை ஒரு வால் அணு சத்து இயலாய் – திருமுறை6:101 23/1
சாற்ற அரிய வடிவு வண்ணம் சுவை பயன் உண்டாக்கும் சாமி திரு_அடி பெருமை சாற்றுவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:101 29/4
வண் பூவில் வடிவு பல வண்ணங்கள் பல மேல் மதிக்கும் இயல் பல ஒளியின் வாய்மை பல ஒளிக்குள் – திருமுறை6:101 34/1
சோதி மலை ஒரு தலையில் சோதி வடிவு ஆகி சூழ்ந்த மற்றோர் தலை ஞான சொரூப மயம் ஆகி – திருமுறை6:101 44/1
நல் பூதி அணிந்த திரு_வடிவு முற்றும் தோழி நான் கண்டேன் நான் புணர்ந்தேன் நான் அது ஆனேனே – திருமுறை6:106 10/4
மனை அணைந்து மலர்_அணை மேல் எனை அணைந்த போது மணவாளர் வடிவு என்றும் எனது வடிவு என்றும் – திருமுறை6:106 16/1
மனை அணைந்து மலர்_அணை மேல் எனை அணைந்த போது மணவாளர் வடிவு என்றும் எனது வடிவு என்றும் – திருமுறை6:106 16/1
பொடி ஏறு வடிவு_உடையார் என் கணவர் சபையின் பொன் படி கீழ் நிற்பது பெற்று அ பரிசு நினைந்தே – திருமுறை6:106 53/2
சுமை அறியா பேர்_அறிவே வடிவு ஆகி அழியா சுகம் பெற்று வாழ்க என்றார் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:106 58/4
இன்பு அறியாய் ஆதலினால் இங்ஙனம் நீ இசைத்தாய் இறைவர் திரு_வடிவு அது கண்டிட்ட தருணம்-தான் – திருமுறை6:106 77/3
எப்பொருட்கும் எவ்வுயிர்க்கும் உள்ளகத்தும் புறத்தும் இயல் உண்மை அறிவு இன்ப வடிவு ஆகி நடிக்கும் – திருமுறை6:106 90/1
தூய ஒளி பெற்று அழியாது ஓங்கு வடிவு ஆனேன் சுக மயமாம் அக புணர்ச்சி சொல்லுவது எப்படியோ – திருமுறை6:106 99/4
ஓங்கார அணை மீது நான் இருந்த தருணம் உவந்து எனது மணவாளர் சிவந்த வடிவு அகன்றே – திருமுறை6:108 47/1
ஊன் செய்த தேகம் ஒளி வடிவு ஆக நின்று ஓங்குகின்றேன் – திருமுறை6:108 48/3
நவ நிலை தருவது நவ வடிவு உறுவது – கீர்த்தனை:1 90/1
நாத வடிவு கொள் நீதனடி பரநாதம் – கீர்த்தனை:10 8/3
தற்பரமே வடிவு ஆகி அது – கீர்த்தனை:23 11/1
மன் அம்பரத்தே வடிவில் வடிவு ஆகி – கீர்த்தனை:34 13/1
மலையான்-தன் ஒரு மகளே வடிவு உடைய இளங்குயிலே மயிலே போற்றி – தனிப்பாசுரம்:3 28/4
வடிவு ஆர் கரத்தில் என் என்றேன் வரைந்த அதன் ஈறு அற்றது என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 31/3
பொன் வேண்டும் என்றனன் பொன் வடிவு அல்லது – திருமுகம்:1 1/53
ஆரோ பசுபதி அவன் வடிவு அழலாம் – திருமுகம்:4 1/58

மேல்


வடிவு-அதிலே (1)

எத்தாலும் அழியாத வடிவு-அதிலே நானும் எந்தாயும் ஒன்றாக இனிது உறல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 4/4

மேல்


வடிவு-அது (3)

மழை என நின்று இலகு திரு_மணி மிடற்றில் படிக வடம் திகழ நடந்து குரு வடிவு-அது கொண்டு அடைந்து – திருமுறை4:3 6/2
மணி கதவம் திறவாயோ மறைப்பை எலாம் தவிர்த்தே மாற்று அறியா பொன்னே நின் வடிவு-அது காட்டாயோ – திருமுறை6:31 2/1
கண்ணேறு படும் என நான் அஞ்சுகின்றேன் எனது கணவர் வடிவு-அது காணற்கு என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 15/1

மேல்


வடிவு-அதுவே (1)

அருள் வடிவு-அதுவே அழியா தனி வடிவு – திருமுறை6:65 1/997

மேல்


வடிவு_உடையாய் (1)

பொடியே திகழும் வடிவு_உடையாய் யாது புரிவேன் புலையேனே – திருமுறை2:82 16/4

மேல்


வடிவு_உடையார் (3)

வன்னி இதழி மலர்_சடையார் வன்னி என ஓர் வடிவு_உடையார்
உன்னி உருகும் அவர்க்கு எளியார் ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமனார் – திருமுறை3:11 9/1,2
ஓம் மய வான் வடிவு_உடையார் உள்ளகத்தே நிறைந்த ஒரு பொருளை பெரும் கருணை உடைய பெரும் பதியை – திருமுறை6:98 6/3
பொடி ஏறு வடிவு_உடையார் என் கணவர் சபையின் பொன் படி கீழ் நிற்பது பெற்று அ பரிசு நினைந்தே – திருமுறை6:106 53/2

மேல்


வடிவு_உடையாள் (1)

தெள் அமுத வடிவு_உடையாள் செல்வம் நல்கும் பதத்தாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை4:4 7/2

மேல்


வடிவு_உடையோன் (1)

மழை பொறுக்கும் வடிவு_உடையோன் புகழ் – திருமுறை2:76 10/3

மேல்


வடிவுடனே (1)

பாதாந்தம் அறிவித்தீர் சுத்த வடிவுடனே பகர் பிரணவாகார பரிசும் எனக்கு அளித்தீர் – திருமுறை6:79 3/3

மேல்


வடிவுடை (101)

மடல் அவிழ் ஞான_மலரே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 1/4
என் கண்ணுள் மணியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 2/4
வானே கருணை வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 3/4
மருள் ஏதம் நீக்கும் ஒளியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 4/4
மருமான் இடம் கொள் பெண் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 5/4
மன்னேர் இடம் வளர் மின்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 6/4
மண் நேயம் நீத்தவர் வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 7/4
வலையான் அருமை மகளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 8/4
வாமம் படர் பைங்கொடியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 9/4
வாடா மணி மலர் கொம்பே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 10/4
மாலே தவத்தில் பெரியோன் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 11/4
மங்கை அம் கோமள மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 12/4
மாலையிட்டாய் இஃது என்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 13/4
மனையாள் என நின்றது என்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 14/4
மன் ஈன்ற ஒற்றி மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 15/4
மை ஆளும் கண் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 16/4
மலையாற்கு அருள் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 17/4
மலை_மகளே ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 18/4
மன்னோடு எழில் ஒற்றியூர் வாழ் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 19/4
மா மட்டு அலர் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 20/4
மாற்றா இயல் கொள் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 21/4
மருப்பு உறு கொங்கை மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 22/4
மனம் பொறுத்தார் எவர் கண்டாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 23/4
வாருரு வார் கொங்கை நங்காய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 24/4
வார்ந்தே குழை கொள் விழியாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 25/4
வாய் ஏர் சவுந்தர மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 26/4
மை போது அனைய கண் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 27/4
மா தலத்து ஓங்கு ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 28/4
வாய் குற்றம் நீக்கும் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 29/4
மங்கலநாண்_உடையாளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 30/4
வாடா_மலர் குழலாளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 31/4
வர நோக்கி ஆள் விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 32/4
மன்னும் கடைக்கண் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 33/4
வள்ளம் குளிர் முத்த மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 34/4
வானம் தரும் இடை மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 35/4
மான் தேடும் வாள் கண் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 36/4
தேவர் வாம மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 37/4
மரு நாள்_மலர் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 38/4
மாண் ஆர்வம் உற்ற மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 39/4
வார் எறி பூண் முலை மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 40/4
மாற்று ஒளிரும் பசும்பொன்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 41/4
மாசை உள்ளார் புகழ் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 42/4
வண் தாரை வேல் அன்ன மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 43/4
வடியா கருணை கடலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 44/4
வாவா எனும் அன்பர் வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 45/4
மட்டு ஆர் குழல் மட மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 46/4
ஓங்கும் மருவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 47/4
மணம் காதலித்தது அறியார் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 48/4
மன்னும் சுகாநந்த வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 49/4
வனம்_கடந்தோன் புகழ் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 50/4
மல் ஆர் வயல் ஒற்றி நல்லாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 51/4
வழுவா மறையின் பொருளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 52/4
மருள் பால் பயிலும் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 53/4
மயிலே மதி முக மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 54/4
வையகம் ஓங்கு மருந்தே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 55/4
வரும் பேர் ஒளி செம் சுடரே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 56/4
மாலேகொளும் எழில் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 57/4
வம்பால் அணி முலை மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 58/4
வாம நல் சீர் ஒற்றி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 59/4
வல் நேர் இளம் முலை மின்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 60/4
மணம் ஒன்று பச்சை கொடியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 61/4
மருவே மருவு மலரே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 62/4
மண்ணிய பச்சை மணியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 63/4
செய் தாழ் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 64/4
வருந்தி நின்றேன் இது நன்றோ வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 65/4
மன் போல் உயர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 66/4
வன்பே மெய் போத வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 67/4
தேர் புயத்து அணை மானே வடிவுடை மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 68/4
வந்து ஓதும் ஒற்றி மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 69/4
வடி ஏர் அயில் விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 70/4
வண்ண பசும்பொன் வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 71/4
மல் பேர் பெறும் ஒற்றி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 72/4
மகவே என புரக்கின்றோய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 73/4
வாதங்களால் அறிவேனோ வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 74/4
வதி ஏர் இள மட மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 75/4
மாறா கருணை_மழையே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 76/4
மல் தேர் அணி ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 77/4
வவ்வு ஏல வார் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 78/4
எம் ஒற்றி மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 79/4
வான் ஏர் பொழில் ஒற்றி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 80/4
மல் ஆர் பொழில் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 81/4
மந்தர நேர் கொங்கை மங்காய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 82/4
வாம மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 83/4
மா வாய் எழில் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 84/4
வாதாரிடம் வளர் மாதே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 85/4
வளம் திரும்பா ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 86/4
வாரணம் பூத்த தனத்தாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 87/4
மரு வல்லி என்று மறை தேர் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 88/4
மடை மன்னும் நீர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 89/4
மல் பதம் சேர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 90/4
மன் நான்மறையின் முடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 91/4
மன்று ஏர் எழில் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 92/4
மத்தனை ஆளல் வழக்கோ வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 93/4
மாறாது அமர்ந்த மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 94/4
மாயா நலம் அருள் வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 95/4
வரும் பேர் அருள் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 96/4
மாதரசே ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 97/4
மன்_உடையாய் என்னுடையாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 98/4
மை விட்டிடா விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 99/4
வாய் ஆர் அமுத வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 100/4
வாழி என் ஆர் உயிர் வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 101/4

மேல்


வடிவுடை_மாணிக்கமே (100)

மடல் அவிழ் ஞான_மலரே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 1/4
என் கண்ணுள் மணியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 2/4
வானே கருணை வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 3/4
மருள் ஏதம் நீக்கும் ஒளியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 4/4
மருமான் இடம் கொள் பெண் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 5/4
மன்னேர் இடம் வளர் மின்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 6/4
மண் நேயம் நீத்தவர் வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 7/4
வலையான் அருமை மகளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 8/4
வாமம் படர் பைங்கொடியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 9/4
வாடா மணி மலர் கொம்பே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 10/4
மாலே தவத்தில் பெரியோன் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 11/4
மங்கை அம் கோமள மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 12/4
மாலையிட்டாய் இஃது என்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 13/4
மனையாள் என நின்றது என்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 14/4
மன் ஈன்ற ஒற்றி மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 15/4
மை ஆளும் கண் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 16/4
மலையாற்கு அருள் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 17/4
மலை_மகளே ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 18/4
மன்னோடு எழில் ஒற்றியூர் வாழ் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 19/4
மா மட்டு அலர் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 20/4
மாற்றா இயல் கொள் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 21/4
மருப்பு உறு கொங்கை மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 22/4
மனம் பொறுத்தார் எவர் கண்டாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 23/4
வாருரு வார் கொங்கை நங்காய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 24/4
வார்ந்தே குழை கொள் விழியாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 25/4
வாய் ஏர் சவுந்தர மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 26/4
மை போது அனைய கண் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 27/4
மா தலத்து ஓங்கு ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 28/4
வாய் குற்றம் நீக்கும் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 29/4
மங்கலநாண்_உடையாளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 30/4
வாடா_மலர் குழலாளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 31/4
வர நோக்கி ஆள் விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 32/4
மன்னும் கடைக்கண் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 33/4
வள்ளம் குளிர் முத்த மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 34/4
வானம் தரும் இடை மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 35/4
மான் தேடும் வாள் கண் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 36/4
தேவர் வாம மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 37/4
மரு நாள்_மலர் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 38/4
மாண் ஆர்வம் உற்ற மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 39/4
வார் எறி பூண் முலை மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 40/4
மாற்று ஒளிரும் பசும்பொன்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 41/4
மாசை உள்ளார் புகழ் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 42/4
வண் தாரை வேல் அன்ன மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 43/4
வடியா கருணை கடலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 44/4
வாவா எனும் அன்பர் வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 45/4
மட்டு ஆர் குழல் மட மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 46/4
ஓங்கும் மருவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 47/4
மணம் காதலித்தது அறியார் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 48/4
மன்னும் சுகாநந்த வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 49/4
வனம்_கடந்தோன் புகழ் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 50/4
மல் ஆர் வயல் ஒற்றி நல்லாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 51/4
வழுவா மறையின் பொருளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 52/4
மருள் பால் பயிலும் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 53/4
மயிலே மதி முக மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 54/4
வையகம் ஓங்கு மருந்தே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 55/4
வரும் பேர் ஒளி செம் சுடரே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 56/4
மாலேகொளும் எழில் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 57/4
வம்பால் அணி முலை மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 58/4
வாம நல் சீர் ஒற்றி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 59/4
வல் நேர் இளம் முலை மின்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 60/4
மணம் ஒன்று பச்சை கொடியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 61/4
மருவே மருவு மலரே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 62/4
மண்ணிய பச்சை மணியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 63/4
செய் தாழ் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 64/4
வருந்தி நின்றேன் இது நன்றோ வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 65/4
மன் போல் உயர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 66/4
வன்பே மெய் போத வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 67/4
வந்து ஓதும் ஒற்றி மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 69/4
வடி ஏர் அயில் விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 70/4
வண்ண பசும்பொன் வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 71/4
மல் பேர் பெறும் ஒற்றி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 72/4
மகவே என புரக்கின்றோய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 73/4
வாதங்களால் அறிவேனோ வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 74/4
வதி ஏர் இள மட மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 75/4
மாறா கருணை_மழையே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 76/4
மல் தேர் அணி ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 77/4
வவ்வு ஏல வார் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 78/4
எம் ஒற்றி மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 79/4
வான் ஏர் பொழில் ஒற்றி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 80/4
மல் ஆர் பொழில் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 81/4
மந்தர நேர் கொங்கை மங்காய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 82/4
வாம மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 83/4
மா வாய் எழில் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 84/4
வாதாரிடம் வளர் மாதே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 85/4
வளம் திரும்பா ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 86/4
வாரணம் பூத்த தனத்தாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 87/4
மரு வல்லி என்று மறை தேர் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 88/4
மடை மன்னும் நீர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 89/4
மல் பதம் சேர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 90/4
மன் நான்மறையின் முடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 91/4
மன்று ஏர் எழில் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 92/4
மத்தனை ஆளல் வழக்கோ வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 93/4
மாறாது அமர்ந்த மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 94/4
மாயா நலம் அருள் வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 95/4
வரும் பேர் அருள் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 96/4
மாதரசே ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 97/4
மன்_உடையாய் என்னுடையாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 98/4
மை விட்டிடா விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 99/4
வாய் ஆர் அமுத வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 100/4
வாழி என் ஆர் உயிர் வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 101/4

மேல்


வடிவும் (11)

தளம் கிளர் பதமும் இளங்கதிர் வடிவும் தழைக்க நீ இருத்தல் கண்டு உவத்தல் – திருமுறை2:71 1/3
மரு வண்ண மணி குவளை மலர் வண்ண மிடறும் மலை_மகள் வண்ண மருவும் இடமும் மன் வண்ண மிகு துணை பொன் வண்ண அடி_மலரும் மாணிக்க வண்ண வடிவும்
இரு வண்ணமாம் என் மனது ஒரு வண்ணம் ஆகியே இடையறாது எண்ணும் வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் இவ்வண்ணம் என்று இவண் இயம்பல் உன் கருணை வண்ணம் – திருமுறை2:78 1/2,3
பொன் இயல் வடிவும் புரைபடா உளமும் பூரண ஞானமும் பொருளும் – திருமுறை6:39 8/2
பொன் ஏர் வடிவும் அளித்து என் உயிரில் புணர்ந்தனனே – திருமுறை6:41 8/4
மன்னுகின்ற பொன் வடிவும் மந்திரமாம் வடிவும் வான் வடிவும் கொடுத்து எனக்கு மணி முடியும் சூட்டி – திருமுறை6:60 61/1
மன்னுகின்ற பொன் வடிவும் மந்திரமாம் வடிவும் வான் வடிவும் கொடுத்து எனக்கு மணி முடியும் சூட்டி – திருமுறை6:60 61/1
மன்னுகின்ற பொன் வடிவும் மந்திரமாம் வடிவும் வான் வடிவும் கொடுத்து எனக்கு மணி முடியும் சூட்டி – திருமுறை6:60 61/1
வண்ணமும் வடிவும் மயங்கிய வகை பல – திருமுறை6:65 1/667
சுத்த வடிவும் சுக வடிவாம் ஓங்கார – திருமுறை6:93 17/1
நித்த வடிவும் நிறைந்து ஓங்கு சித்து எனும் ஓர் – திருமுறை6:93 17/2
ஞான வடிவும் இங்கே நான் பெற்றேன் எங்கெங்கும் – திருமுறை6:93 17/3

மேல்


வடிவுள் (1)

மணம்கொள் கொடி பூ முதல் நான்கு வகை பூ வடிவுள் வயங்குகின்ற – திருமுறை6:107 6/1

மேல்


வடிவுற்ற (1)

வடிவுற்ற தேவே நின் மா கருணை அன்றோ – திருமுறை1:4 94/3

மேல்


வடிவுற்றது (1)

மாமாயை நீங்கினள் பொன் வண்ண வடிவுற்றது என்றும் – திருமுறை6:93 11/3

மேல்


வடிவுற்றனை (1)

அருள் நிலை பெற்றனை அருள் வடிவுற்றனை
அருள் அரசு இயற்றுக என்று அருளிய சிவமே – திருமுறை6:65 1/1017,1018

மேல்


வடிவுறு (1)

வருந்தி வந்து அடைந்தோர்க்கு அருள்செயும் கருணை_வாரியே வடிவுறு மயிலே – தனிப்பாசுரம்:21 3/3

மேல்


வடிவெடுக்க (1)

வாயிற்படியாய் வடிவெடுக்க நேர்ந்திலனே – திருமுறை1:4 44/3

மேல்


வடிவெடுத்து (4)

முன்னை நான் செய்த வல்_வினை இரண்டின் முடிவு தேர்ந்திலன் வடிவெடுத்து உலகில் – திருமுறை2:65 7/1
அடியனேன் பொருட்டு இ அவனி மேல் கருணை அருள் வடிவெடுத்து எழுந்தருளி – திருமுறை6:42 14/1
ஈங்கு ஆர பளிக்கு வடிவெடுத்து எதிரே நின்றார் இருந்து அருள்க என எழுந்தேன் எழுந்திருப்பது என் நீ – திருமுறை6:108 47/2
மணி வாய்_மலர்ந்து எம்_போல்வார்க்கு மறையுள் முடிபை வகுத்து அருள வயங்கும் கருணை வடிவெடுத்து வந்து விளங்கு மணி சுடரே – தனிப்பாசுரம்:25 1/2

மேல்


வடிவே (12)

மகிழ் இன்ப நவ வடிவே இல்ல மயல் – திருமுறை1:2 1/198
வானே அ வான் உலவும் காற்றே காற்றின் வரு நெருப்பே நெருப்பு உறு நீர் வடிவே நீரில் – திருமுறை1:5 25/1
வானே கருணை வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 3/4
வன்பே மெய் போத வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 67/4
வண்ண பசும்பொன் வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 71/4
வாய் ஆர் அமுத வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 100/4
நிற்பவை எலாம் நிற்ப அசைபவை எலாம் அசைய நிறைபவை எலாம் செய் நிலையே நினைபவை எலாம் நெகிழ நெறி அவை எலாம் ஓங்கும் நித்தியானந்த வடிவே
அற்பு உடைய அடியர் புகழ் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 2/3,4
தூ வடி வேல் கை கொண்ட சுந்தர வடிவே போற்றி – திருமுறை5:50 5/4
சோதி பிழம்பே சுக வடிவே மெய்ஞ்ஞான – திருமுறை6:85 13/1
மருள் வடிவே எஞ்ஞான்றும் எவ்விடத்தும் எதனாலும் மாய்வு இலாத – கீர்த்தனை:28 10/1
உரு வளர் வடிவே வடி வளர் உருவே உரு வடி வளர்தரு முறைவே – கீர்த்தனை:30 5/2
மல கஞ்சுகத்தேற்கு அருள் அளித்த வாழ்வே என் கண்மணியே என் வருத்தம் தவிர்க்க வரும் குருவாம் வடிவே ஞான மணி_விளக்கே – தனிப்பாசுரம்:22 1/3

மேல்


வடிவேன் (1)

மருளே வடிவேன் ஆதலினால் மறந்தே பிரிந்தே மதி கெட்டேன் – திருமுறை2:81 8/3

மேல்


வடிவை (20)

தேவர் பெருமான் சிவபெருமான் தியாக_பெருமான் திரு_வடிவை – திருமுறை2:29 5/2
ஆவி துணையே என் ஆர்_அமுதே நின் வடிவை
பாவித்து உள் நையேன் இ பாவியேன் சேவித்து – திருமுறை2:89 5/1,2
வன் துயர் நீக்கும் அவன் திரு_வடிவை மறப்பனோ கணமும் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 7/2
இன்பு அருளும் பெரும் தாய் என் இதயத்தே இருந்தாள் இறைவியொடும் அம்பலத்தே இலங்கிய நின் வடிவை
வன்புறு கல்_மன கொடியேன் நினைக்குமிடத்து எல்லாம் மனம் கரைந்து சுக மயமாய் வயங்கும் எனில் அந்தோ – திருமுறை4:6 2/1,2
நவ யோக உரு முடி-கண் விளங்கிய நின் வடிவை நாய் கடையேன் நான் நினைத்த நாள் எனக்கே மனமும் – திருமுறை4:6 3/2
முத்தி எலாம் தர விளங்கும் முன்னவ நின் வடிவை மூட மன சிறியேன் நான் நாட வரும் பொழுது – திருமுறை4:6 4/2
சைவம் எலாம் தர விளங்கும் நின் வடிவை கொடியேன் தான் நினைத்த போது எனையே நான் நினைத்தது இலையேல் – திருமுறை4:6 5/2
வான் மொழிய நின்று இலங்கு நின் வடிவை சிறியேன் மனம்கொண்ட காலத்தே வாய்த்த அனுபவத்தை – திருமுறை4:6 6/2
உற்றிடை நின்று இலங்குகின்ற நின் வடிவை கொடியேன் உன்னு-தொறும் உளம் இளகி தளதள என்று உருகி – திருமுறை4:6 7/2
பேர்_அமுத மயமாம் உன் திரு_வடிவை குறித்து பேசுகின்ற போது மணம் வீசுகின்றது ஒன்றோ – திருமுறை4:6 8/2
சொல் பதமும் கடந்த மன்றில் விளங்கிய நின் வடிவை தூய்மை_இலேன் நான் எண்ணும்-தோறும் மனம் இளகி – திருமுறை4:6 9/2
விரும்பு மணி பொதுவினிலே விளங்கிய நின் வடிவை வினை_உடையேன் நினைக்கின்ற வேளையில் என் புகல்வேன் – திருமுறை4:6 11/2
அடி பிடித்து திரிகின்ற மறைகள் எலாம் காணா அருள் வடிவை காட்டி நம்மை ஆண்டுகொண்ட கருணை – திருமுறை6:27 10/1
உரை கடந்த திரு_அருள் பேர்_ஒளி வடிவை கலந்தே உவட்டாத பெரும் போகம் ஓங்கியுறும் பொருட்டே – திருமுறை6:31 3/1
பொன் செய் நின் வடிவை புணர்ந்திட நினைத்தேன் பொங்கியது ஆசை மேல் என்றாள் – திருமுறை6:61 7/1
பதி வரும் ஓர் தருணம் இது நீவிர் அவர் வடிவை பார்ப்பதற்கு தரம்_இல்லீர் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 22/1
அக வடிவை ஒரு கணத்தே அனக வடிவு ஆக்கி அருள் அமுதம் உவந்து அளித்தே அடிக்கடி என் உளத்தே – திருமுறை6:80 5/1
திசை நிறத்த பரை நடுவில் திரு_நடனம் புரியும் திரு_அடியின் பெரு வடிவை செப்புவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:101 40/4
ஏர் இகவா திரு_வடிவை எண்ண முடியாதேல் இயம்ப முடிந்திடுமோ நாம் எழுத முடிந்திடுமோ – திருமுறை6:106 13/2
பாதி ஆகி ஒன்று ஆகி படர்ந்த வடிவை பரம்பரத்தை – தனிப்பாசுரம்:12 10/3

மேல்


வடிவையும் (1)

தன்னையும் தன் அருள் சத்தியின் வடிவையும்
என்னையும் ஒன்று என இயற்றிய தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1145,1146

மேல்


வடிவொடு (1)

இரு நிலத்தவர் இன்புற திரு_அருள் இயல் வடிவொடு மன்றில் – திருமுறை6:24 57/3

மேல்


வடிவோ (3)

காய்கொண்டு பாய்கின்ற வெவ் விலங்கோ பெரும் காற்றினால் சுழல் கறங்கோ கால வடிவோ இந்திரஜால வடிவோ எனது கர்ம வடிவோ அறிகிலேன் – திருமுறை5:55 23/3
காய்கொண்டு பாய்கின்ற வெவ் விலங்கோ பெரும் காற்றினால் சுழல் கறங்கோ கால வடிவோ இந்திரஜால வடிவோ எனது கர்ம வடிவோ அறிகிலேன் – திருமுறை5:55 23/3
காய்கொண்டு பாய்கின்ற வெவ் விலங்கோ பெரும் காற்றினால் சுழல் கறங்கோ கால வடிவோ இந்திரஜால வடிவோ எனது கர்ம வடிவோ அறிகிலேன் – திருமுறை5:55 23/3

மேல்


வடிவோடு (1)

மழ களிற்றின் உரி விளங்க மணி பொதுவில் சோதி மய வடிவோடு இன்ப நடம் வாய்ந்து இயற்றும் பதியே – திருமுறை4:3 3/4

மேல்


வடிவோய் (2)

வன்பரிடை சிறியேனை மயங்கவைத்து மறைந்தனையே ஆனந்த வடிவோய் நின்னை – திருமுறை1:5 98/2
கரு கருதா தனி வடிவோய் நின்னை என்னுள் கலந்தே கங்குல் பகல் இன்றி என்றும் களித்திடச்செய்யாயோ – திருமுறை6:31 1/3

மேல்


வடு (6)

தீரா வடு_உடையார் சேர்தற்கு அரும் தெய்வ – திருமுறை1:2 1/201
ஏற்றா வடு கூர் இதயத்தினார்க்கு என்றும் – திருமுறை1:2 1/459
வாள்-தனக்கு உறழும் வடு_கணார்க்கு உருகும் வஞ்சனேன் பிழை-தனை குறித்தே – திருமுறை2:17 4/1
பெரு மான் வடு கண் பெண்ணே நான் பெற்றாளோடும் பேசேனே – திருமுறை3:8 2/4
இரவு நிறம் உடை இயமன் இனி எனை கனவினும் இறப்பிக்க எண்ணமுறுமோ எண்ணுறான் உதையுண்டு சிதையுண்ட தன் உடல் இருந்த வடு எண்ணுறானோ – திருமுறை5:55 27/2
வடு தினும் வாயேன்_அல்லன் நான் என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 6/4

மேல்


வடு_கணார்க்கு (1)

வாள்-தனக்கு உறழும் வடு_கணார்க்கு உருகும் வஞ்சனேன் பிழை-தனை குறித்தே – திருமுறை2:17 4/1

மேல்


வடு_உடையார் (1)

தீரா வடு_உடையார் சேர்தற்கு அரும் தெய்வ – திருமுறை1:2 1/201

மேல்


வடுகனுக்கு (1)

போழும் வண்ணமே வடுகனுக்கு அருளும் பூத_நாதர் நல் பூரணானந்தர் – திருமுறை2:35 7/2

மேல்


வடுகூர் (1)

தோற்றா வடுகூர் சுயம் சுடரே ஆற்ற மயல் – திருமுறை1:2 1/460

மேல்


வடுப்பட்டு (1)

வல்லார் விசையன் வில் அடியால் வடுப்பட்டு உவந்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 3/3

மேல்


வடுவுறும் (1)

வடுவுறும் அசுத்த வாதனை அனைத்தையும் – திருமுறை6:65 1/797

மேல்


வடை (1)

மண கறியே பிண கறியே வறுப்பே பேர் பொரிப்பே வடை_குழம்பே சாறே என்று அடைக்க அறிவீரே – திருமுறை6:64 53/4

மேல்


வடை_குழம்பே (1)

மண கறியே பிண கறியே வறுப்பே பேர் பொரிப்பே வடை_குழம்பே சாறே என்று அடைக்க அறிவீரே – திருமுறை6:64 53/4

மேல்


வண் (38)

வண் பழம் நத்தின் குவி வெண் வாயில் தேன் வாக்கியிட – திருமுறை1:2 1/101
வண் மருகல் மாணிக்க வண்ணனே திண்மை கொண்ட – திருமுறை1:2 1/290
திண் கயிற்றால் ஆட்டுகின்ற சித்தன் எவன் வண் கை உடை – திருமுறை1:3 1/136
மண் கொடுக்கில் நீ-தான் மகிழ்ந்தனையே வண் கொடுக்கும் – திருமுறை1:3 1/850
கொண்டார் என கேட்டும் கூசிலையே வண் தாரார் – திருமுறை1:3 1/954
மற்றவர் போல் அன்றே மனனே நின் வண் புகழை – திருமுறை1:3 1/1215
வண் பொருளும் ஈதல் மறந்து – திருமுறை1:4 8/4
வண் தாரை வேல் அன்ன மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 43/4
வண் கை ஒருமை நாதர் என்றேன் வண் கை பன்மை நாதர் என்றார் – திருமுறை1:8 57/2
வண் கை ஒருமை நாதர் என்றேன் வண் கை பன்மை நாதர் என்றார் – திருமுறை1:8 57/2
வண் பெறா எனக்கு உன் திரு_அருளாம் வாழ்வு நேர்ந்திடும் வகை எந்த வகையோ – திருமுறை2:27 5/3
மழை புரிந்திடும் வண் கையை மாற்ற மதிக்கின்றோர் எவர் மற்று இலை அது போல் – திருமுறை2:46 10/2
மாதர் செய் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 1/4
மனக்கு நல்லவர் வாழ் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 2/4
மஞ்சு அளாவிய பொழில் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 3/4
வன்பு_இறந்தவர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 4/4
வாம மாதராள் மருவு ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 5/4
வன்பர் நாடுறா ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 6/4
வாழ்வினை தரும் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 7/4
வறிப்பு இலா வயல் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 8/4
மஞ்சின் நீள் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 9/4
மல்லல் ஓங்கிய ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி அனையீரே – திருமுறை2:57 10/4
வையுமாறு இலா வண்_கையர் உளத்தின் மன்னி வாழ்கின்ற மா மணி_குன்றே – திருமுறை2:65 10/3
ஈதல் ஒழியா வண்_கையினார் எல்லாம்_வல்ல சித்தர் அவர் – திருமுறை3:12 3/1
மட்டுக்கு அடங்கா வண் கையினார் வளம் சேர் ஒற்றி_வாணர் அவர் – திருமுறை3:16 3/1
வண் மூன்றலர் மலை வாழ் மயில் ஏறிய மாணிக்கமே – திருமுறை5:5 2/4
மான் வழி வரும் என் அம்மையை வேண்டி வண் புனத்து அடைந்திட்ட மணியே – திருமுறை5:37 7/3
வண் குணத்தில் புரத்தியிலையேனும் எனை கைவிடேல் வடி_வேலோனே – திருமுறை5:51 9/4
தட வண் புயனே சரணம் சரணம் தனி மா முதலே சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 5/3
வண் குணத்தால் அனுபவம் நான் அறிய நின்ற பொழுதில் வந்து அறியான் இன்பம் ஒன்றும் தந்து அறியான் அவனும் – திருமுறை6:23 6/3
வருண பொதுவிலும் மா சமுகத்து என் வண் பொருள் ஆதியை நண்பொடு கொடுத்தேன் – திருமுறை6:76 5/3
வண் கலப்பில் சந்தி செயும் சத்தியுளே ஒருமை வயங்கு ஒளி மா சத்தி அதனுள் ஒரு காரணமாம் – திருமுறை6:101 25/1
வண் பூவில் வடிவு பல வண்ணங்கள் பல மேல் மதிக்கும் இயல் பல ஒளியின் வாய்மை பல ஒளிக்குள் – திருமுறை6:101 34/1
வண் கை ஒருமை நாதர் என்றேன் வண் கை பன்மை நாதர் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 13/2
வண் கை ஒருமை நாதர் என்றேன் வண் கை பன்மை நாதர் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 13/2
வாய்மை எல்லாம் வண் புனல் ஓவியம் – திருமுகம்:4 1/177
வாது செய்திடும் வண் காலவாதி – திருமுகம்:4 1/350
மண்ணின் சுவர்க்கு வண் சுதை தீட்டல் போல் – திருமுகம்:4 1/399

மேல்


வண்_கையர் (1)

வையுமாறு இலா வண்_கையர் உளத்தின் மன்னி வாழ்கின்ற மா மணி_குன்றே – திருமுறை2:65 10/3

மேல்


வண்_கையினார் (1)

ஈதல் ஒழியா வண்_கையினார் எல்லாம்_வல்ல சித்தர் அவர் – திருமுறை3:12 3/1

மேல்


வண்_கையீர் (10)

மாதர் செய் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 1/4
மனக்கு நல்லவர் வாழ் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 2/4
மஞ்சு அளாவிய பொழில் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 3/4
வன்பு_இறந்தவர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 4/4
வாம மாதராள் மருவு ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 5/4
வன்பர் நாடுறா ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 6/4
வாழ்வினை தரும் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 7/4
வறிப்பு இலா வயல் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 8/4
மஞ்சின் நீள் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 9/4
மல்லல் ஓங்கிய ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி அனையீரே – திருமுறை2:57 10/4

மேல்


வண்கை (3)

வலிய வந்திடு விருந்தினை ஒழிக்கார் வண்கை உள்ளவர் மற்று அது போல – திருமுறை2:55 7/1
மாய_மொழியார்க்கு அறிவரியார் வண்கை_உடையார் மறை மணக்கும் – திருமுறை3:2 4/1
மதி_உடையார் தமக்கு அருளும் வண்கை பெரிது உடையார் மங்கை சிவகாமவல்லி மணவாளர் முடி மேல் – திருமுறை6:101 5/3

மேல்


வண்கை_உடையார் (1)

மாய_மொழியார்க்கு அறிவரியார் வண்கை_உடையார் மறை மணக்கும் – திருமுறை3:2 4/1

மேல்


வண்கையும் (1)

கார் நிகர் வண்கையும் கல்வி பெருக்கும் – திருமுகம்:1 1/31

மேல்


வண்டர் (1)

வண்டர் வாய் அற ஒரு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 2/4

மேல்


வண்டின் (1)

ஆர்ந்து இலங்கும் வண்டின் அணி அழகும் தேர்ந்தவர்க்கும் – திருமுறை1:3 1/418

மேல்


வண்டு (20)

மட்டை ஊர் வண்டு இனங்கள் வாய்ந்து விருந்து கொளும் – திருமுறை1:2 1/89
வண்டு ஈ சுரம் பாடி வார் மது உண்டு உள் களிக்கும் – திருமுறை1:2 1/273
வண்டு அலைக்க தேன் அலரின் வார்ந்து ஓர் தடம் ஆக்கும் – திருமுறை1:2 1/347
போய் வண்டு உறை தடமும் பூம் பொழிலும் சூழ்ந்து அமரர் – திருமுறை1:2 1/351
வண்டு ஓலிடும் கொன்றை_மாலையாய் தொண்டர் விழி – திருமுறை1:2 1/562
வண்டு ஆலும் கொன்றை மலரோய் என மறைகள் – திருமுறை1:3 1/201
வெண் தாமரை என்று மேவுதியோ வண்டு ஆரா – திருமுறை1:3 1/696
வண்டு கொண்டு ஆர் நறும் கொன்றையினான்-தன் மலர்_அடிக்கு – திருமுறை1:6 179/1
காவிக்கு நேர் மணி_கண்டா வண்டு ஆர் குழல் கற்பு அருளும் – திருமுறை1:6 195/1
வண்டு விழுந்தது என்றேன் எம் மலர்_கை வண்டும் விழுந்தது என்றார் – திருமுறை1:8 52/2
பூ மாந்தும் வண்டு என நின் பொன்_அருளை புண்ணியர்கள் – திருமுறை2:20 14/1
வண்டு நின்று அலைக்கும் குழல் பிறை நுதலார் வஞ்சக விழியினால் மயங்கி – திருமுறை2:44 6/3
வண்டு அங்கு இசைக்கும் பொழில் ஒற்றி வதிவார் என்றன் மனை அடைந்தார் – திருமுறை3:5 6/2
வண்டு ஆர் கொன்றை வளர் சடையார் மதிக்க எழுந்த வல் விடத்தை – திருமுறை3:10 21/1
வண்டு புரியும் கொன்றை மலர் மாலை அழகர் வல் விடத்தை – திருமுறை3:12 4/2
வண்டு ஓலிடும் பூ கொன்றை அணி மாலை மார்பர் வஞ்சம்_இலார் – திருமுறை3:15 4/2
வண்டு போல் விரைந்து வயல் எலாம் நிரம்ப மலம் கொட்ட ஓடிய புலையேன் – திருமுறை6:9 9/3
வண்டு அணி பூம் குழல் அம்மை எங்கள் சிவகாமவல்லியொடு மணி மன்றில் வயங்கிய நின் வடிவம் – திருமுறை6:24 46/1
கள் எலாம் உண்ட வண்டு என இன்பம் காணலாம் களிக்கலாம் இனியே – திருமுறை6:64 35/4
வண்டு விழுந்தது என்றேன் எம் மலர்_கை வண்டும் விழுந்தது என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 8/2

மேல்


வண்டும் (2)

வண்டு விழுந்தது என்றேன் எம் மலர்_கை வண்டும் விழுந்தது என்றார் – திருமுறை1:8 52/2
வண்டு விழுந்தது என்றேன் எம் மலர்_கை வண்டும் விழுந்தது என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 8/2

மேல்


வண்டுறு (2)

தேர் உண்டு கரி உண்டு பரி உண்டு மற்று உள்ள செல்வங்கள் யாவும் உண்டு தேன் உண்டு வண்டுறு கடம்பு அணியும் நின் பத தியானம் உண்டாயில் அரசே – திருமுறை5:55 28/3
தேர் உண்டு கரி உண்டு பரி உண்டு மற்று உள்ள செல்வங்கள் யாவும் உண்டு தேன் உண்டு வண்டுறு கடம்பு அணியும் நின் பத தியானம் உண்டாயில் அரசே – கீர்த்தனை:41 7/3

மேல்


வண்டே (3)

மணக்கும் மலர் தேன் உண்ட வண்டே போல வளர் பரமானந்தம் உண்டு மகிழ்ந்தோர் எல்லாம் – திருமுறை1:5 65/1
பூ வீழ்ந்தது வண்டே மதி போய் வீழ்ந்தது வண்டே – திருமுறை5:43 9/3
பூ வீழ்ந்தது வண்டே மதி போய் வீழ்ந்தது வண்டே
நா வீழ்ந்ததும் அலரே கழை நாண் வீழ்ந்தது மலரே – திருமுறை5:43 9/3,4

மேல்


வண்ண (66)

வண்ண பசும்பொன் வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 71/4
அந்த வண்ண வெள் ஆனை மேல் நம்பி அமர்ந்து சென்றதை அறிந்திலை போலும் – திருமுறை2:5 8/3
வண்ண பல் மா மலர் மாற்றும்படிக்கு மகிழ்ந்து எமது – திருமுறை2:6 2/1
பால் கொள் வண்ண பரஞ்சுடரே விடை – திருமுறை2:13 6/2
வண்ண மா முல்லைவாயிலின் மேவிய – திருமுறை2:13 7/1
மெய்யும் வண்ண மாணிக்க வெற்பு அருள் – திருமுறை2:21 5/3
பெய்யும் வண்ண பெரு முகிலே புரம் – திருமுறை2:28 7/3
வண்ண பால் வேண்டும் மதலையை பால்_வாரிதியை – திருமுறை2:56 1/2
தெவ் வண்ண மாயையிடை செம்மாந்த சிற்றடியேன் – திருமுறை2:61 7/1
செவ் வண்ண மேனி திறம் காணப்பெற்றிலனே – திருமுறை2:61 7/4
திரு வண்ண நதியும் வளை ஒரு வண்ண மதியும் வளர் செவ் வண்ணம் நண்ணு சடையும் தெருள் வண்ண நுதல் விழியும் அருள் வண்ண வதனமும் திகழ் வண்ண வெண் நகையும் ஓர் – திருமுறை2:78 1/1
திரு வண்ண நதியும் வளை ஒரு வண்ண மதியும் வளர் செவ் வண்ணம் நண்ணு சடையும் தெருள் வண்ண நுதல் விழியும் அருள் வண்ண வதனமும் திகழ் வண்ண வெண் நகையும் ஓர் – திருமுறை2:78 1/1
திரு வண்ண நதியும் வளை ஒரு வண்ண மதியும் வளர் செவ் வண்ணம் நண்ணு சடையும் தெருள் வண்ண நுதல் விழியும் அருள் வண்ண வதனமும் திகழ் வண்ண வெண் நகையும் ஓர் – திருமுறை2:78 1/1
திரு வண்ண நதியும் வளை ஒரு வண்ண மதியும் வளர் செவ் வண்ணம் நண்ணு சடையும் தெருள் வண்ண நுதல் விழியும் அருள் வண்ண வதனமும் திகழ் வண்ண வெண் நகையும் ஓர் – திருமுறை2:78 1/1
திரு வண்ண நதியும் வளை ஒரு வண்ண மதியும் வளர் செவ் வண்ணம் நண்ணு சடையும் தெருள் வண்ண நுதல் விழியும் அருள் வண்ண வதனமும் திகழ் வண்ண வெண் நகையும் ஓர் – திருமுறை2:78 1/1
மரு வண்ண மணி குவளை மலர் வண்ண மிடறும் மலை_மகள் வண்ண மருவும் இடமும் மன் வண்ண மிகு துணை பொன் வண்ண அடி_மலரும் மாணிக்க வண்ண வடிவும் – திருமுறை2:78 1/2
மரு வண்ண மணி குவளை மலர் வண்ண மிடறும் மலை_மகள் வண்ண மருவும் இடமும் மன் வண்ண மிகு துணை பொன் வண்ண அடி_மலரும் மாணிக்க வண்ண வடிவும் – திருமுறை2:78 1/2
மரு வண்ண மணி குவளை மலர் வண்ண மிடறும் மலை_மகள் வண்ண மருவும் இடமும் மன் வண்ண மிகு துணை பொன் வண்ண அடி_மலரும் மாணிக்க வண்ண வடிவும் – திருமுறை2:78 1/2
மரு வண்ண மணி குவளை மலர் வண்ண மிடறும் மலை_மகள் வண்ண மருவும் இடமும் மன் வண்ண மிகு துணை பொன் வண்ண அடி_மலரும் மாணிக்க வண்ண வடிவும் – திருமுறை2:78 1/2
மரு வண்ண மணி குவளை மலர் வண்ண மிடறும் மலை_மகள் வண்ண மருவும் இடமும் மன் வண்ண மிகு துணை பொன் வண்ண அடி_மலரும் மாணிக்க வண்ண வடிவும் – திருமுறை2:78 1/2
மரு வண்ண மணி குவளை மலர் வண்ண மிடறும் மலை_மகள் வண்ண மருவும் இடமும் மன் வண்ண மிகு துணை பொன் வண்ண அடி_மலரும் மாணிக்க வண்ண வடிவும் – திருமுறை2:78 1/2
மணி ஆர் கண்டத்து எண் தோள் செவ் வண்ண பவள மா மலையே – திருமுறை2:80 3/1
பால் காட்டும் ஒளி வண்ண படிக மணி_மலையே பத்திக்கு நிலை-தனிலே தித்திக்கும் பழமே – திருமுறை4:1 12/1
செவ் வண்ண திரு_மேனி கொண்டு ஒரு பால் பசந்து திகழ் படிக வண்ணமொடு தித்திக்கும் கனியே – திருமுறை4:1 31/1
அ வண்ண பெருந்தகையே அம்பலத்தே நடம் செய் ஆர்_அமுதே அடியேன் இங்கு அகம் மகிழ்ந்து புரிதல் – திருமுறை4:1 31/3
குரு மாலை பெரு வண்ண கொழுந்து ஒன்று கொடுத்தாய் குரு மணி நின் திரு_அருளை குறித்து மகிழ்ந்தனனே – திருமுறை4:2 3/4
வாது ஆகா வண்ண மணியே எம் வல்லபை-தன் – திருமுறை5:1 2/1
நாதா கா வண்ண நலம் கொள்வான் போது ஆர் – திருமுறை5:1 2/2
வண்ண மா மேனி பரசிவ களிறே வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை5:2 4/4
கை_வண்ண உன்றன் அருள் வண்ணம் ஆன கழல் வண்ணம் நண்ணல் உளதோ – திருமுறை5:23 4/4
மலை ஒருபால் வாங்கிய செவ் வண்ண மேனி வள்ளல் தரு மருந்தே நின் மலர்_தாள் ஏத்தேன் – திருமுறை5:27 8/3
வகுத்த உயிர் முதல் பலவாம் பொருள்களுக்கும் வடிவம் வண்ண நல முதல் பலவாம் குணங்களுக்கும் புகுதல் – திருமுறை6:2 11/1
துப்பு ஆர் வண்ண சுடரே மெய் சோதி படிக வண்ணத்தாய் – திருமுறை6:16 9/2
சேயோடு உறழும் பேர்_அருள் வண்ண திருவுள்ளம் – திருமுறை6:24 25/2
துப்பு ஊறு வண்ண செழும் சுடரே தனி சோதியனே – திருமுறை6:24 35/2
அருண வண்ண ஒண் சுடர் மணி மண்டபத்து அடியேன் – திருமுறை6:24 45/3
கண்ட பல வண்ண முதலான அக நிலையும் கணித்த புற நிலையும் மேன்மேல் கண்டு அதிகரிக்கின்ற கூட்டமும் விளங்க கலந்து நிறைகின்ற ஒளியே – திருமுறை6:25 13/2
வரை நடு விளங்கு சிற்சபை நடுவில் ஆனந்த வண்ண நடமிடு வள்ளலே மாறாத சன்மார்க்க நிலை நீதியே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 21/4
மாற்று அறியாத செழும் பசும்பொன்னே மாணிக்கமே சுடர் வண்ண கொழுந்தே – திருமுறை6:26 1/1
ஓங்கு பொன் அணி அம்பலத்து அருள் நடம் உயிர்க்கு எலாம் ஒளி வண்ண
பாங்கு மேவ நின்று ஆடல் செய் இறைவ நின் பத_மலர் பணிந்து ஏத்தா – திருமுறை6:28 4/1,2
காற்று அனல் ஆகாயம் எலாம் கலந்த வண்ண பொன்னை கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே – திருமுறை6:52 5/4
வண்ண பொன்_அம்பல வாழ்வே என் கண்ணினுள் மா மணியே – திருமுறை6:78 2/1
சீர் அமுத வண்ண திரு_அடி கண்டு ஆர்வம் மிக – திருமுறை6:85 2/2
மாமாயை நீங்கினள் பொன் வண்ண வடிவுற்றது என்றும் – திருமுறை6:93 11/3
செம்பவள திரு_மலையோ மாணிக்க விளக்கோ செழும் சோதி தனி பிழம்போ செவ் வண்ண திரளோ – திருமுறை6:101 3/1
பொன் வண்ண பூத முதல் தன்மை உண்மை அகத்தே பொன் புறமா கரு விளக்கம் பொருந்த வெண்மை செம்மை – திருமுறை6:101 27/1
தன் வண்ண பசுமையொடு கருமை கலப்பு ஆகும் தன்மையினில் தன்மையதாய் தனித்து அதற்கு ஓர் முதலாய் – திருமுறை6:101 27/2
மின் வண்ண திரு_சபையில் ஆடுகின்ற பதத்தின் மெய் வண்ணம் புகலுவது ஆர் விளம்பாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 27/4
பம்பு மணி ஒளியோ நல் பசும்பொன்னின் சுடரோ படிக வண்ண பெரும் காட்சி-தானோ என்று உணர்ந்தே – திருமுறை6:106 36/2
காயாம்பூ வண்ண மருந்து ஒரு – கீர்த்தனை:20 24/1
மதிக்கப்படாத பொன் வண்ண மருந்து – கீர்த்தனை:21 17/2
மாணவ வண்ண மருந்து என்னை – கீர்த்தனை:21 22/3
மன்னிய பொன் வண்ண ஜோதி சுக – கீர்த்தனை:22 6/1
கை வண்ண நெல்லி கனி ஆகும் பாதம் – கீர்த்தனை:24 11/3
காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ண கன சங்கு சக்ரதர நீள் – கீர்த்தனை:41 6/1
காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ண கன சங்கு சக்ரதர நீள் – கீர்த்தனை:41 6/1
காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ண கன சங்கு சக்ரதர நீள் – தனிப்பாசுரம்:17 1/1
காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ண கன சங்கு சக்ரதர நீள் – தனிப்பாசுரம்:17 1/1
திரு_மகள் எம் பெருமாட்டி மகிழும் வண்ண செழும் கனியே கொழும் பாகே தேனே தெய்வத்தரு_மகனை – தனிப்பாசுரம்:18 1/1
வான் வண்ண கரு முகிலே மழையே நீல மணி வண்ண கொழும் சுடரே மருந்தே வான – தனிப்பாசுரம்:18 5/1
வான் வண்ண கரு முகிலே மழையே நீல மணி வண்ண கொழும் சுடரே மருந்தே வான – தனிப்பாசுரம்:18 5/1
தேன் வண்ண செழும் சுவையே ராம நாம தெய்வமே நின் புகழை தெளிந்தே ஓதா – தனிப்பாசுரம்:18 5/2
ஊன் வண்ண புலை வாயார்-இடத்தே சென்று ஆங்கு உழைக்கின்றேன் செய் வகை ஒன்று உணரேன் அந்தோ – தனிப்பாசுரம்:18 5/3
கான் வண்ண குடும்பத்திற்கு இலக்கா என்னை காட்டினையே என்னே நின் கருணை ஈதோ – தனிப்பாசுரம்:18 5/4
வண்ண மா மணியே போற்றி மணி வண்ண தேவா போற்றி – தனிப்பாசுரம்:19 1/2
வண்ண மா மணியே போற்றி மணி வண்ண தேவா போற்றி – தனிப்பாசுரம்:19 1/2

மேல்


வண்ணங்கள் (3)

வல்லார் சொல் வண்ணம் எந்த வண்ணம் அந்த வண்ணங்கள்
எல்லாம் உடைய இதத்தன் எவன் எல்லார்க்கும் – திருமுறை1:3 1/281,282
செடியனேன் இருக்கும் வண்ணங்கள் எல்லாம் திருவுளம் கண்டதே எந்தாய் – திருமுறை6:13 125/4
வண் பூவில் வடிவு பல வண்ணங்கள் பல மேல் மதிக்கும் இயல் பல ஒளியின் வாய்மை பல ஒளிக்குள் – திருமுறை6:101 34/1

மேல்


வண்ணத்த (1)

மண் முதல் பகர் பொன் வண்ணத்த உளவான் மற்று அவற்று உள் புறம் கீழ் மேல் – திருமுறை6:46 6/1

மேல்


வண்ணத்ததாம் (1)

வண்ணத்ததாம் பெரு மாணிக்க ஜோதி – கீர்த்தனை:22 6/2

மேல்


வண்ணத்தாய் (1)

துப்பு ஆர் வண்ண சுடரே மெய் சோதி படிக வண்ணத்தாய்
வெப்பானவை தீர்த்து எனக்கு அமுத விருந்து புரிதல் வேண்டும் என்றன் – திருமுறை6:16 9/2,3

மேல்


வண்ணத்தானை (2)

அம்_வண்ணத்தானை அணி பொழில் சூழ் ஒற்றியூர் – திருமுறை2:30 9/3
செம்_வண்ணத்தானை தெரிந்து – திருமுறை2:30 9/4

மேல்


வண்ணத்திடை (1)

தெரு மாலை கதவு-தனை திறப்பித்து நின்று செவ் வண்ணத்திடை பசந்த திரு_மேனி காட்டி – திருமுறை4:2 3/3

மேல்


வண்ணத்தில் (1)

தூ நிலா வண்ணத்தில் உள் ஓங்கும் ஆனந்த சொருபமே சொருப சுகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 10/4

மேல்


வண்ணத்திலே (1)

வானிலே வானுற்ற வாய்ப்பிலே வானின் அருவத்திலே வான் இயலிலே வான் அடியிலே வானின் நடுவிலே முடியிலே வண்ணத்திலே கலையிலே – திருமுறை6:25 10/1

மேல்


வண்ணத்து (2)

தாது அன வண்ணத்து உள் ஒளிர்கின்ற தணிகேசர் – திருமுறை5:49 12/2
மன் வண்ணத்து ஒளி உருவம் உயிர்ப்பினொடு தோன்ற வால் அணு கூட்டங்களை அவ்வகை நிறுவி நடத்தும் – திருமுறை6:101 27/3

மேல்


வண்ணம் (210)

நெல்வெண்ணெய் மேவு சிவ நிட்டையே சொல் வண்ணம்
நாவலர் போற்றி நலம் பெறவே ஓங்கு திருக்கோவலூர் – திருமுறை1:2 1/448,449
அஞ்சு அடையா வண்ணம் அளிப்போனே விஞ்சு உலகில் – திருமுறை1:2 1/568
மற்று இருந்த வானவரும் வாய்ந்து அசைக்கா வண்ணம் ஒரு – திருமுறை1:3 1/179
வல்லார் சொல் வண்ணம் எந்த வண்ணம் அந்த வண்ணங்கள் – திருமுறை1:3 1/281
வல்லார் சொல் வண்ணம் எந்த வண்ணம் அந்த வண்ணங்கள் – திருமுறை1:3 1/281
தாம் அலையா வண்ணம் தகை அருளி ஓங்கு வெள்ளி – திருமுறை1:3 1/311
மண்ணில் தனை காணா வண்ணம் நினைத்தாலும் – திருமுறை1:3 1/593
வண்ணம் சற்றே தெரிய வந்தது காண் எண் நெஞ்சில் – திருமுறை1:4 96/2
நிலைகுலையா வண்ணம் அருள் வெளியினூடு நிரைநிரையா நிறுத்தி உயிர் நிகழும் வண்ணம் – திருமுறை1:5 41/2
நிலைகுலையா வண்ணம் அருள் வெளியினூடு நிரைநிரையா நிறுத்தி உயிர் நிகழும் வண்ணம்
தலை குலையா தத்துவம் செய் திரோதை என்னும் தனி ஆணை நடத்தி அருள் தலத்தில் என்றும் – திருமுறை1:5 41/2,3
செம்மை எலாம் தரும் மௌன அணை மேல் கொண்டு செறி இரவு_பகல் ஒன்றும் தெரியா வண்ணம்
இம்மையிலே எம்மையினும் காணா சுத்த இன்ப நிலை அடைவேனோ ஏழையேனே – திருமுறை1:5 93/3,4
அண்ணா நின் உள்ளம் இரங்காத வண்ணம் அறிந்துகொண்டேன் – திருமுறை1:6 35/2
பேயேன் செயும் வண்ணம் எவ்வண்ணமோ எனை பெற்று அளிக்கும் – திருமுறை1:7 26/2
ஏறாத வண்ணம் என் ஒற்றி தியாகர் இடப்புறத்தின் – திருமுறை1:7 94/3
பொய்விட்டிடாதவன் நெஞ்சகத்தேனை புலம்பும் வண்ணம்
கைவிட்டிடாது இன்னும் காப்பாய் அது நின் கடன் கரும்பே – திருமுறை1:7 99/1,2
வண்ணம் பல இ மொழிக்கு என்றேன் மடவாய் உனது மொழிக்கு என்றே – திருமுறை1:8 66/3
வண்ணம் உடையாய் நின்றனை போல் மலர் வாய் நடம் செய் வல்லோமோ – திருமுறை1:8 141/3
சொல்ல அரும் பரிமளம் தரும் மூக்கே சொல்லும் வண்ணம் இ தூய் நெறி ஒன்றாம் – திருமுறை2:7 5/3
என் இனி படும் வண்ணம் அஃது அறியேன் என் செய்கேன் எனை என் செய புகுகேன் – திருமுறை2:9 9/2
ஊனை நோக்கினேன் ஆயினும் அடியேன் உய்யும் வண்ணம் நீ உவந்து அருள் புரிவாய் – திருமுறை2:10 1/2
இந்த வண்ணம் நீர் இருந்திடுவீரேல் என் சொலார் உமை இ உலகத்தார் – திருமுறை2:15 5/3
உய்யும் வண்ணம் எவ்வண்ணம் என் செய்கேன் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 9/4
செய்யும் வண்ணம் நீ தேறி நெஞ்சமே – திருமுறை2:21 5/1
மாய நெஞ்சமோ நின் அடி வழுத்தா வண்ணம் என்றனை வலிக்கின்றது அதனால் – திருமுறை2:25 2/1
தீது செய்யினும் பொறுத்து எனை சிவனே தீய வல்_வினை சேர்ந்திடா வண்ணம்
பாதுகாப்பது உன் பரம் இன்றேல் பலவாய் பகர்தல் என்ன காண் பழி வரும் உனக்கே – திருமுறை2:25 10/2,3
இச்சை உண்டு எனக்கு உன் திரு_மலர்_தாள் எய்தும் வண்ணம் இங்கு என் செய வல்லேன் – திருமுறை2:27 1/1
உய்யும் வண்ணம் இங்கு உன் அருள் எய்த நான் – திருமுறை2:28 7/1
செய்யும் வண்ணம் தெரிந்திலன் செல்வமே – திருமுறை2:28 7/2
எய்யும் வண்ணம் எரித்து அருள் எந்தையே – திருமுறை2:28 7/4
துறந்து நாம் பெறும் சுகத்தினை அடைய சொல்லும் வண்ணம் நீ தொடங்கிடில் நன்றே – திருமுறை2:34 7/4
மண் கொள் மாலை போம் வண்ணம் நல் தமிழ் பூ_மாலை சூட்டுதும் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 1/4
கோளை அகற்றி நின் அடிக்கே கூடும் வண்ணம் குறிப்பாயோ – திருமுறை2:43 6/3
எவ்வண்ணம் நின் வண்ணம் என்று அறிதற்கு ஒண்ணாதாய் – திருமுறை2:45 8/2
வறுமையாளனேன் வாட்டம் நீ அறியா வண்ணம் உண்டு-கொல் மாணிக்க_மலையே – திருமுறை2:49 2/3
மடுக்கும் நீர் உடை பாழ்ங்கிணறு-அதனுள் வழுக்கி வீழ்ந்தவன் வருந்துறா வண்ணம்
எடுக்கின்றோர் என இடையில் கைவிடுதல் இரக்கம்_உள்ளவர்க்கு இயல்பு அன்று கண்டீர் – திருமுறை2:55 1/1,2
உஞ்சுபடும் வண்ணம் அருள் ஒற்றியூர் உத்தமனே – திருமுறை2:56 2/2
குமைக்கும் வண்ணம் நின் திரு_அருள் இன்னும் கூட பெற்றிலேன் கூறுவது என்னே – திருமுறை2:65 3/3
வாதுசெய் புலனால் வருந்தல்செய்கின்றேன் வருந்துறா வண்ணம் எற்கு அருளி – திருமுறை2:71 10/3
பாடும் வண்ணம் நல் பாங்கு அருள்வாய் மன்றுள் – திருமுறை2:76 7/3
காய்க்கும் வண்ணம் செய்ததற்கு ஓர் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:77 5/4
திரு வண்ண நதியும் வளை ஒரு வண்ண மதியும் வளர் செவ் வண்ணம் நண்ணு சடையும் தெருள் வண்ண நுதல் விழியும் அருள் வண்ண வதனமும் திகழ் வண்ண வெண் நகையும் ஓர் – திருமுறை2:78 1/1
இரு வண்ணமாம் என் மனது ஒரு வண்ணம் ஆகியே இடையறாது எண்ணும் வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் இவ்வண்ணம் என்று இவண் இயம்பல் உன் கருணை வண்ணம் – திருமுறை2:78 1/3
இரு வண்ணமாம் என் மனது ஒரு வண்ணம் ஆகியே இடையறாது எண்ணும் வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் இவ்வண்ணம் என்று இவண் இயம்பல் உன் கருணை வண்ணம் – திருமுறை2:78 1/3
இரு வண்ணமாம் என் மனது ஒரு வண்ணம் ஆகியே இடையறாது எண்ணும் வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் இவ்வண்ணம் என்று இவண் இயம்பல் உன் கருணை வண்ணம்
கரு வண்ணம் அற உளம் பெரு வண்ணம் உற நின்று கடல்_வண்ணன் எண்ணும் அமுதே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 1/3,4
கரு வண்ணம் அற உளம் பெரு வண்ணம் உற நின்று கடல்_வண்ணன் எண்ணும் அமுதே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 1/4
கரு வண்ணம் அற உளம் பெரு வண்ணம் உற நின்று கடல்_வண்ணன் எண்ணும் அமுதே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 1/4
வைவேன் அன்றி வாழ்த்தேன் என் வண்ணம் இந்த வண்ணம் எனில் – திருமுறை2:82 6/2
வைவேன் அன்றி வாழ்த்தேன் என் வண்ணம் இந்த வண்ணம் எனில் – திருமுறை2:82 6/2
வாழ்வேன் எளியேன் குறிப்பு இந்த வண்ணம் எனது மன_குரங்கோ – திருமுறை2:82 14/2
வீழாத வண்ணம் கருணைசெய்வாய் என்னை வேண்டி அ நாள் – திருமுறை2:83 5/2
வான் செய்த நாத நின் தண் அருள் வண்ணம் என் வாழ்த்துவனே – திருமுறை2:83 6/4
தரிப்பாய் இவனை அருளிடத்தே என்று நின்று தகும் வண்ணம்
தெரிப்பார் நினக்கும் எவர் கண்டாய் தேவர் தேடற்கு அரியானே – திருமுறை2:84 7/3,4
நாட்டில் ஆர் காக்க வல்லார் என்னை எந்தாய் நாள் கழியா வண்ணம் இனி நல்கல் வேண்டும் – திருமுறை2:85 2/4
மட்டு அலர் சேவடி ஆணை நினைத்த வண்ணம் வாழ்விக்க வேண்டும் இந்த வண்ணம் அல்லால் – திருமுறை2:85 8/2
மட்டு அலர் சேவடி ஆணை நினைத்த வண்ணம் வாழ்விக்க வேண்டும் இந்த வண்ணம் அல்லால் – திருமுறை2:85 8/2
ஆசு அகலும் வண்ணம் அருள் புரிந்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:94 25/4
என் என்கோ என் என்கோ எம் பெருமான் திரு_மேனி இருந்த வண்ணம்
முன் என் கோது அறு தவத்தால் கண்டு களித்திடப்பெற்றேன் முக்கண் மூர்த்தி – திருமுறை2:94 47/3,4
தெக்கணம் நடக்க வரும் அ கணம் பொல்லாத தீ கணம் இருப்பது என்றே சிந்தை நைந்து அயராத வண்ணம் நல் அருள்தந்த திகழ் பரம சிவ_சத்தியே – திருமுறை2:100 3/2
வண்ணம் உடையார் திருவொற்றி_வாணர் பவனி வர கண்டேன் – திருமுறை3:14 9/2
பல் நிலையில் செறிகின்றோர் பலரும் மனம் உவப்ப பழுதுபடா வண்ணம் அருள் பரிந்து அளித்த பதியே – திருமுறை4:1 26/2
எவ்வண்ணம் அது வண்ணம் இசைத்து அருளல் வேண்டும் என்னுடைய நாயகனே இது தருணம் காணே – திருமுறை4:1 31/4
ஒளி வண்ணம் வெளி வண்ணம் என்று அனந்த வேத உச்சி எலாம் மெச்சுகின்ற உச்ச மலர்_அடிகள் – திருமுறை4:2 2/1
ஒளி வண்ணம் வெளி வண்ணம் என்று அனந்த வேத உச்சி எலாம் மெச்சுகின்ற உச்ச மலர்_அடிகள் – திருமுறை4:2 2/1
அளி வண்ணம் வருந்தியிட நடந்து அருளி அடியேன் அடைந்த இடத்து அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை4:2 2/2
களி வண்ணம் எனை அழைத்து என் கையில் வண்ணம் அளித்த கருணை வண்ணம்-தனை வியந்து கருதும் வண்ணம் அறியேன் – திருமுறை4:2 2/3
களி வண்ணம் எனை அழைத்து என் கையில் வண்ணம் அளித்த கருணை வண்ணம்-தனை வியந்து கருதும் வண்ணம் அறியேன் – திருமுறை4:2 2/3
களி வண்ணம் எனை அழைத்து என் கையில் வண்ணம் அளித்த கருணை வண்ணம்-தனை வியந்து கருதும் வண்ணம் அறியேன் – திருமுறை4:2 2/3
தெளி வண்ணம் உடையர் அன்புசெய்யும் வண்ணம் பொதுவில் தெய்வ நடம் புரிகின்ற சைவ பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 2/4
தெளி வண்ணம் உடையர் அன்புசெய்யும் வண்ணம் பொதுவில் தெய்வ நடம் புரிகின்ற சைவ பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 2/4
பாங்காரும் வண்ணம் ஒன்று என் கை-தனிலே அளித்து பண்பொடு வாழ்ந்திடுக என பணித்த பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 16/3
ஆங்கார வண்ணம் அகன்றதை அறிந்து மகிழ்ந்தே அனுபவிக்கின்றேன் பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 16/4
பிரியம் உனக்கு இருந்த வண்ணம் என் புகல்வேன் பொதுவில் பெரு நடம் செய் அரசே என் பிழை பொறுத்த குருவே – திருமுறை4:2 17/4
பழுதுபடா வண்ணம் எனை பரிந்து அழைத்து மகனே பணிந்து இதனை வாங்கு என என் பாணியுற கொடுத்து – திருமுறை4:2 41/3
நீ நினைத்த வண்ணம் எலாம் கைகூடும் இது ஓர் நின்மலம் என்று என் கை-தனில் நேர்ந்து அளித்தாய் நினக்கு – திருமுறை4:2 42/3
பொன் போத வண்ணம் ஒன்று என் கை-தனிலே அளித்து புலை ஒழிந்த நிலை-தனிலே பொருந்துக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 44/3
தனக்கு நல்ல வண்ணம் ஒன்று தாங்கி நடந்து அருளி தனித்து இரவில் கடை புலையேன் தங்கும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 62/2
உனக்கு இனிய வண்ணம் இது என்று உரைத்து அருளி சென்றாய் உடையவ நின் அருள் பெருமை உரைக்க முடியாதே – திருமுறை4:2 62/4
மருட்டு ஆயத்து_இருந்தேனை கூவி வரவழைத்து வண்ணம் ஒன்று என் கை-தனிலே மகிழ்ந்து அளித்தாய் நின்றன் – திருமுறை4:2 70/3
நான் கண்ட போது சுயம் சோதி மயம் ஆகி நான் பிடித்த போது மதி நளின வண்ணம் ஆகி – திருமுறை4:2 74/1
நையாத வண்ணம் எலாம் பாடுகின்றேன் பருவம் நண்ணிய புண்ணியர் எல்லாம் நயந்து மகிழ்ந்திடவே – திருமுறை4:4 5/4
மருள்_உடையேன்-தனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே மகிழ்ந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 1/2
வன்பு_உடையேன்-தனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே வலிந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 2/2
வாள்_உடையேன்-தனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே வலிந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 3/2
வாரம் உற எனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே மகிழ்ந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 4/2
வற்புறுவேன்-தனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே வலிந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 5/2
வேண்டி எனை அருகு அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே மிக அளித்த அருள் வண்ணம் வினை_உடையேன் மனமும் – திருமுறை4:5 6/2
மாலோடு காண்கின்ற கண்களுக்கு அங்கு இருந்த வண்ணம் இந்த வண்ணம் என எண்ணவும் ஒண்ணாதே – திருமுறை4:6 1/4
மாலோடு காண்கின்ற கண்களுக்கு அங்கு இருந்த வண்ணம் இந்த வண்ணம் என எண்ணவும் ஒண்ணாதே – திருமுறை4:6 1/4
அன்பு_உடையார் நின்றுநின்று கண்டுகொண்ட காலம் ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம் ஈங்கு எவர்கள் புகல்வார் – திருமுறை4:6 2/3
தவ யோகர் கண்டவிடத்து அவர்க்கு இருந்த வண்ணம் தன்னை இந்த வண்ணம் என என்னை உரைப்பதுவே – திருமுறை4:6 3/4
தவ யோகர் கண்டவிடத்து அவர்க்கு இருந்த வண்ணம் தன்னை இந்த வண்ணம் என என்னை உரைப்பதுவே – திருமுறை4:6 3/4
ஊர் அமுத பேர் அன்பர் பேசுமிடத்து அவர்-பால் உற்ற வண்ணம் இற்றிது என்ன உன்ன முடியாதே – திருமுறை4:6 8/4
இன்ப வடிவாய் பொதுவில் இலங்கிய நின் வண்ணம் இற்று என நான் நினைத்திடும் கால் எற்று எனவும் மொழிவேன் – திருமுறை4:6 10/2
தப்பாத ஒளி வண்ணம் தந்து என்னை அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 5/4
தன்னோடும் இணைந்த வண்ணம் ஒன்று எனக்கு கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 10/4
தாளிலே நின் தனித்த புகழிலே தங்கும் வண்ணம் தர உளம் செய்தியோ – திருமுறை5:3 9/3
பொன்றும் வண்ணம் கருணைசெய்து ஆளும் கருது-மினோ – திருமுறை5:4 5/2
மல்காத வண்ணம் அருள்செய் கண்டாய் மயில்_வாகனனே – திருமுறை5:5 6/2
ஏனோ நின் நெஞ்சம் இரங்காத வண்ணம் இரும் கணி பூ – திருமுறை5:5 14/3
சாவேனும் அல்லன் நின் பொன் அருளை காணேன் தமியேனை உய்யும் வண்ணம் தருவது என்றோ – திருமுறை5:9 8/2
வாழாத வண்ணம் எனை கெடுக்கும் பொல்லா வஞ்சக நெஞ்சால் உலகில் மாழாந்து அந்தோ – திருமுறை5:9 15/1
கூறா பெருமை நின் அடியார் கூட்டத்துடன் போய் குலாவும் வண்ணம்
தேறா பொருளாம் சிவத்து ஒழுகும் தேனே தணிகை திரு_மலை வாழ் – திருமுறை5:21 4/2,3
உய் வண்ணம் இன்றி உலகாதரத்தில் உழல்கின்ற மாய மடவார் – திருமுறை5:23 4/1
பொய் வண்ணம் ஒன்றின் மனம் மாழ்கி அண்மை புரிதந்து நின்ற புலையேன் – திருமுறை5:23 4/2
மெய் வண்ணம் ஒன்று தணிகாசலத்து மிளிர்கின்ற தேவ விறல் வேல் – திருமுறை5:23 4/3
கை_வண்ண உன்றன் அருள் வண்ணம் ஆன கழல் வண்ணம் நண்ணல் உளதோ – திருமுறை5:23 4/4
கை_வண்ண உன்றன் அருள் வண்ணம் ஆன கழல் வண்ணம் நண்ணல் உளதோ – திருமுறை5:23 4/4
மேலாகிய உலகத்தவர் மேவி தொழும் வண்ணம்
மாலாகிய இருள் நீங்கி நல் வாழ்வை பெறுவார் காண் – திருமுறை5:32 7/1,2
வரு பயன் அறியாது உழன்றிடும் ஏழை மதியினேன் உய்ந்திடும் வண்ணம்
ஒருவ அரும் நினது திரு_அடி புகழை உன்னும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை5:38 6/1,2
வன்பொடு செருக்கும் வஞ்சர்-பால் அலையா வண்ணம் இன்று அருள்செயாய் என்னில் – திருமுறை5:38 10/1
பொன்னை அன்றி விரும்பாத புல்லர்-தம்மால் போகல் ஒழிந்து உன் பதமே போற்றும் வண்ணம்
சின்னம் அளித்து அருள் குருவாய் என்னை முன்னே சிறு_காலை ஆட்கொண்ட தேவ தேவ – திருமுறை5:44 3/3,4
இல்லை என பிறர்-பால் சென்று இரவா வண்ணம் ஏற்றம் அளித்தாய் இரக்கம் என்னே என்னே – திருமுறை5:44 4/3
கூறாத புலை வாய்மை உடையார்-தம்மை கூடாத வண்ணம் அருள் குருவாய் வந்து – திருமுறை5:44 6/2
உற்றவருள் சிந்தனை தந்து இன்பம் மேவி உடையாய் உன் அடியவன் என்று ஓங்கும் வண்ணம்
சிற்றறிவை அகற்றி அருள் குருவாய் என்னை சிறு_காலை ஆட்கொண்ட தேவ தேவே – திருமுறை5:44 7/3,4
பழகா வண்ணம் எனக்கு அருளி பரனே நின்னை பணிகின்றோர்க்கு – திருமுறை5:45 3/3
கரு மா மலம் அறு வண்ணம் தண் அளி கண்டே கொண்டேனே கதியே பதியே கன_நிதியே கற்கண்டே தண் தேனே – திருமுறை5:52 1/2
வண்ணம் மிகு பூத வெளி பகுதி வெளி முதலா வகுக்கும் அடி வெளிகள் எலாம் வயங்கு வெளி ஆகி – திருமுறை6:2 2/1
வாய் கொண்டு வென்றிடுமோ தோற்றிடுமோ என்னை மறந்திடுமோ திருவுளத்தின் வண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 8/4
மரு வளர் மலரின் விளக்கி நின் மேனி வண்ணம் கண்டு உளம் களித்திடவும் – திருமுறை6:12 20/3
இ பாரிடை என் கருத்தின் வண்ணம் எல்லாம் விரைவின் ஈந்து அருள்க – திருமுறை6:16 10/2
வல்லான் வகுத்த வண்ணம் என மகிழ்வார் என் கண்மணியே என் – திருமுறை6:17 10/2
வருவாய் என் கண்மணி நீ என் மனத்தில் குறித்த வண்ணம் எலாம் – திருமுறை6:17 16/1
வண்ணம் பழுத்த தனி பழமே மன்றில் விளங்கு மணி சுடரே – திருமுறை6:19 5/2
வண்ணம் வேறு எனினும் வடிவு வேறு எனினும் மன்னிய உண்மை ஒன்று என்றே – திருமுறை6:20 6/1
துன்பம் அற மேற்கொண்டு பொங்கி ததும்பும் இ சுக வண்ணம் என் புகலுவேன் துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 33/4
செவ் வண்ணம் பழுத்த தனி திரு_உரு கண்டு எவர்க்கும் தெரியாமல் இருப்பம் என சிந்தனை செய்திருந்தேன் – திருமுறை6:27 1/2
நள் இருந்த வண்ணம் இன்னும் கண்டுகண்டு களித்தே நாடு அறியாது இருப்பம் என்றே நன்று நினைந்து ஒருசார் – திருமுறை6:27 2/2
இகத்து இருந்த வண்ணம் எலாம் மிக திருந்த அருள் பேர் இன்ப வடிவம் சிறியேன் முன் புரிந்த தவத்தால் – திருமுறை6:27 3/1
துலங்கும் வண்ணம் நின்று அருளும் நின் திரு_அடி துணை துணை என்னாமல் – திருமுறை6:28 5/2
கரை_கடந்து போனது இனி தாங்க முடியாது கண்டு கொள்வாய் நீயே என் கருத்தின் வண்ணம் அரசே – திருமுறை6:31 3/3
வீக்கம் எல்லாம் சென்று உன் இச்சையின் வண்ணம் விளங்குக நீ – திருமுறை6:41 7/2
என்னே என் மீது எம்பெருமான் கருணை இருந்த வண்ணம்
தன் நேர் இலாத அருள்_பெரும்_சோதியை தந்து உலகுக்கு – திருமுறை6:41 8/1,2
வள்ளல் மலர்_அடி சிவப்ப வந்து எனது கருத்தின் வண்ணம் எலாம் உவந்து அளித்து வயங்கிய பேர்_இன்பம் – திருமுறை6:50 3/3
கோணாத நிலையினராய் குறி குணம் கண்டிடவும் கூடாத வண்ணம் மலை குகை முதலாம் இடத்தில் – திருமுறை6:52 8/1
பொருளே இனி நின்றனை பாடி ஆடும் வண்ணம் புகலுகவே – திருமுறை6:57 1/4
உரு ஆர் உலகில் உனை பாடி ஆடும் வண்ணம் உரைத்து அருளே – திருமுறை6:57 2/4
நவமே அடியேன் நினை பாடி ஆடும் வண்ணம் நவிலுகவே – திருமுறை6:57 3/4
நல் வாழ்வு அளித்தாய் நினை பாடி ஆடும் வண்ணம் நவிலுகவே – திருமுறை6:57 4/4
நாவால் அடியேன் நினை பாடி ஆடும் வண்ணம் நவிலுகவே – திருமுறை6:57 5/4
தளி வேய் நினது புகழ் பாடி ஆடும் வண்ணம் சாற்றுகவே – திருமுறை6:57 6/4
திற பேர்_உலகில் உனை பாடி ஆடும் வண்ணம் செப்புகவே – திருமுறை6:57 7/4
தான் நேர் உலகில் உனை பாடி ஆடும் வண்ணம் சாற்றுகவே – திருமுறை6:57 8/4
நையாத வண்ணம் உயிர் காத்திடுதல் வேண்டும் நாயக நின்றனை பிரியாது உறுதலும் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 2/4
தண்ணிய வண்ணம் பரவ பொங்கி நிறைந்து ஆங்கே ததும்பி என்றன் மயம் எல்லாம் தன்மயமே ஆக்கி – திருமுறை6:60 13/2
மடுத்திடவும் அடுத்தடுத்தே மடுப்பதற்குள் ஆசைவைப்பது அன்றி வெறுப்பு அறியா வண்ணம் நிறை அமுதே – திருமுறை6:60 16/2
காட்சியுற கண்களுக்கு களிக்கும் வண்ணம் உளதாய் கையும் மெய்யும் பரிசிக்க சுக பரிசத்ததுவாய் – திருமுறை6:60 40/1
விரை இலதாய் புரை இலதாய் நார் இலதாய் மெய்யே மெய்யாகி அருள் வண்ணம் விளங்கி இன்ப மயமாய் – திருமுறை6:60 41/2
கயங்கினேன் கயங்கா வண்ணம் நின் கருணை_கடல் அமுது அளித்து அருள் என்றாள் – திருமுறை6:61 2/3
வரவு எதிர்பார்த்து உழல்கின்றாள் இவள்அளவில் உமது மன கருத்தின் வண்ணம் எது வாய்_மலர வேண்டும் – திருமுறை6:62 7/3
இல் பூவை அறியுமடி நடந்த வண்ணம் எல்லாம் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 11/2
மலர்ந்து நல் வண்ணம் வயங்கிய மலரே – திருமுறை6:65 1/1420
தேகம் எப்போதும் சிதையாத வண்ணம் செய்வித்து எலாம் வல்ல சித்தியும் தந்தே – திருமுறை6:69 2/1
கூ கா என அடுத்தோர் கூடி அழாத வண்ணம்
சாகா_வரம் எனக்கே தந்திட்டான் ஏகா அனேகா – திருமுறை6:93 24/1,2
சிற்றம்பலவன் திரு_அருள் சீர் வண்ணம் என்றே – திருமுறை6:93 29/3
எம் பரம் என்று எம் பெருமான் புற வண்ணம் எதுவோ என்பாரேல் அக வண்ணம் யார் உரைக்க வல்லார் – திருமுறை6:101 3/3
எம் பரம் என்று எம் பெருமான் புற வண்ணம் எதுவோ என்பாரேல் அக வண்ணம் யார் உரைக்க வல்லார் – திருமுறை6:101 3/3
காய்ப்பு அந்த மரம் என்று கண்டு சொல்வது அன்றி காய்த்த வண்ணம் பூத்த வண்ணம் கண்டுகொள மாட்டா – திருமுறை6:101 10/3
காய்ப்பு அந்த மரம் என்று கண்டு சொல்வது அன்றி காய்த்த வண்ணம் பூத்த வண்ணம் கண்டுகொள மாட்டா – திருமுறை6:101 10/3
தாய் பந்த உணர்வு_உடையேன் யானோ சிற்சபையில் தனி முதல்வர் திரு_வண்ணம் சாற்ற வல்லேன் தோழி – திருமுறை6:101 10/4
அலை கடலில் துரும்பு ஆகி அலைகின்றார் மன்றுள் ஆடுகின்றார் என்பது அலால் அவர் வண்ணம் அதுவும் – திருமுறை6:101 11/2
சித்து உருவாம் திரு_அடியின் உண்மை வண்ணம் அறிந்து செப்புவது ஆர் என் வசமோ செப்பாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 13/4
தோற்றம் ஒன்றே வடிவு ஒன்று வண்ணம் ஒன்று விளங்கும் சோதி ஒன்று மற்று அதனில் துலங்கும் இயல் ஒன்று – திருமுறை6:101 17/1
அருமை எவர் கண்டுகொள்வர் அவர் பெருமை அவரே அறியாரே என்னடி நீ அறைந்த வண்ணம் தோழி – திருமுறை6:101 18/4
மண் ஆதி ஐம்பூத வகை இரண்டின் ஒன்று வடிவு வண்ணம் இயற்கை ஒரு வால் அணு சத்து இயலாய் – திருமுறை6:101 23/1
மின் வண்ண திரு_சபையில் ஆடுகின்ற பதத்தின் மெய் வண்ணம் புகலுவது ஆர் விளம்பாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 27/4
சாற்ற அரிய வடிவு வண்ணம் சுவை பயன் உண்டாக்கும் சாமி திரு_அடி பெருமை சாற்றுவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:101 29/4
மா தகைய பெரும் ஜோதி மணி மன்றுள் விளங்கும் வண்ணம் ஒருசிறிது அறிய மாட்டாமல் மறைகள் – திருமுறை6:101 41/2
ஓதிய வேறு ஒரு தலையில் உபய வண்ணம் ஆகி உரைத்திடும் ஐங்கரு வகைக்கு ஓர் முப்பொருளும் உதவி – திருமுறை6:101 44/2
உறங்காத வண்ணம் சிற்றம்பலம் பாடி உதிக்கின்ற ஒண்மையில் துதிக்கின்ற போது – திருமுறை6:102 3/2
மன்னு திரு_சபை நடுவே வயங்கு நடம் புரியும் மணவாளர் திரு_மேனி வண்ணம் கண்டு உவந்தேன் – திருமுறை6:106 11/1
என்னடி இ திரு_மேனி இருந்த வண்ணம் தோழி என் புகல்வேன் மதி இரவி இலங்கும் அங்கியுடனே – திருமுறை6:106 11/2
மின்னும் ஒன்றாய் கூடியவை எண் கடந்த கோடி விளங்கும் வண்ணம் என்று உரைக்கோ உரைக்கினும் சாலாதே – திருமுறை6:106 11/3
அன்ன வண்ணம் மறை முடிவும் அறைவு அரிதே அந்த அரும் பெரும் சோதியின் வண்ணம் யார் உரைப்பர் அந்தோ – திருமுறை6:106 11/4
அன்ன வண்ணம் மறை முடிவும் அறைவு அரிதே அந்த அரும் பெரும் சோதியின் வண்ணம் யார் உரைப்பர் அந்தோ – திருமுறை6:106 11/4
பொன் வடிவம் இருந்த வண்ணம் நினைத்திடும் போது எல்லாம் புகல அரும் பேர்_ஆனந்த போக வெள்ளம் ததும்பி – திருமுறை6:106 32/2
எம் பரம் அன்று எம் பெருமான் புற வண்ணம் யாதோ என்பாரேல் அக வண்ணம் யார் உரைக்க வல்லார் – திருமுறை6:106 36/3
எம் பரம் அன்று எம் பெருமான் புற வண்ணம் யாதோ என்பாரேல் அக வண்ணம் யார் உரைக்க வல்லார் – திருமுறை6:106 36/3
தம் பரம் என்று என்னை அன்று மணம் புரிந்தார் ஞான சபை தலைவர் அவர் வண்ணம் சாற்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:106 36/4
நடம் புரிவார் திரு_மேனி வண்ணம் அதை நான் போய் நன்கு அறிந்து வந்து உனக்கு நவில்வேன் என்கின்றாய் – திருமுறை6:106 55/1
இடம் வலம் இங்கு அறியாயே நீயோ என் கணவர் எழில் வண்ணம் தெரிந்து உரைப்பாய் இசை மறை ஆகமங்கள் – திருமுறை6:106 55/2
திடம்பட நாம் தெரிதும் என சென்று தனித்தனியே திரு_வண்ணம் கண்ட அளவே சிவசிவ என்று ஆங்கே – திருமுறை6:106 55/3
ஊனே புகுந்தது என்று சின்னம் பிடி ஒளி வண்ணம் ஆனது என்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 216/2
எய்தும் வண்ணம் பாங்கிமாரே – கீர்த்தனை:2 4/2
கூடும் வண்ணம் கூட்டிடுவீர் பாங்கிமாரே – கீர்த்தனை:2 27/2
விளைந்த வண்ணம் ஏது சொல்லாய் வெண்ணிலாவே – கீர்த்தனை:3 12/2
நான் அதுவாய் நிற்கும் வண்ணம் வெண்ணிலாவே ஒரு – கீர்த்தனை:3 14/1
ஆடுகின்ற வண்ணம் என்ன வெண்ணிலாவே – கீர்த்தனை:3 19/2
ஆகி நின்ற வண்ணம் என்ன வெண்ணிலாவே – கீர்த்தனை:3 21/2
வெம் கேத மரணத்தை விடுவித்து விட்டேன் விச்சை எலாம் கற்று என் இச்சையின் வண்ணம்
எங்கேயும் ஆடுதற்கு எய்தினேன் தோழி என் மொழி சத்தியம் என்னோடும் கூடி – கீர்த்தனை:11 7/1,2
இச்சையின் வண்ணம் எனக்கு அருள்செய்ய – கீர்த்தனை:17 24/1
வண்ணம் அளிக்கின்றீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 72/3
பால் வண்ணம் ஆகும் மருந்து அதில் – கீர்த்தனை:20 14/1
நூல் வண்ணம் நாடும் மருந்து உள்ளே – கீர்த்தனை:20 14/3
எண்ணிய வண்ணம் இயற்றிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 26/4
பொன் வண்ணம் ஆகிய புண்ணிய பாதம் – கீர்த்தனை:24 16/4
ஆங்கு அவர் வண்ணம் வெள் வண்ணம் செவ் வண்ணம் முன் – கீர்த்தனை:26 24/1
ஆங்கு அவர் வண்ணம் வெள் வண்ணம் செவ் வண்ணம் முன் – கீர்த்தனை:26 24/1
ஆங்கு அவர் வண்ணம் வெள் வண்ணம் செவ் வண்ணம் முன் – கீர்த்தனை:26 24/1
ஐ வண்ணம் ஆகுமடி அம்மா – கீர்த்தனை:26 24/2
ஐ வண்ணம் ஆகுமடி – கீர்த்தனை:26 24/3
நான் அந்தம் அடையாது எந்நாளினும் உள்ளவன் ஆகி நடிக்கும் வண்ணம்
ஆனந்த நடம் புரிவான் ஆனந்த அமுது அளித்தான் அந்தோ அந்தோ – கீர்த்தனை:28 1/1,2
என்னை ஆண்ட வண்ணம் எண்ணில் உள்ளம் உருகுதே – கீர்த்தனை:29 10/1
செவ் வண்ணம் பழுத்த தனி திரு_உரு கண்டு எவர்க்கும் தெரியாமல் இருப்பம் என சிந்தனை செய்திருந்தேன் – கீர்த்தனை:41 20/2
நான் கண்ட போது சுயம் சோதி மயம் ஆகி நான் பிடித்த போது மதி நளின வண்ணம் ஆகி – கீர்த்தனை:41 26/1
கனிவுற ஈண்டு இவன் அகத்தில் கல்லாமை எனும் இருளை கடியும் வண்ணம்
இனிய கலை விளக்கிடுவீர் என்றான் சஞ்சலன் அது கேட்டு இன்பம் எய்தா – தனிப்பாசுரம்:2 50/3,4
ஓங்கு திரு_கூட்டத்தை தனித்தனி நின்று இறைஞ்சி எனை உவக்கும் வண்ணம்
தீங்கு அகற்றும் சிவகுருவின் திருவுளத்தை நாயேன் மேல் திருப்பி இன்பம் – தனிப்பாசுரம்:3 6/2,3
அம்பு ஒடித்து பகை துரக்கும் கயமுகனை கருணையினால் ஆளும் வண்ணம்
கொம்பு ஒடித்து வீசி அவன் கோள் ஒடித்து கோல் ஒடித்து கோது_இல் விண்ணோர் – தனிப்பாசுரம்:3 11/1,2
கலை_மகளும் திரு_மகளும் கழுத்து அணிந்த மங்கலநாண் கழற்றா வண்ணம்
அலை கடலின் எழு விடத்தை அடக்கி அருள் மணி மிடற்று அம் அமுதே தெய்வ – தனிப்பாசுரம்:3 17/1,2
கரு மா மலம் அறு வண்ணம் தண் அளி கண்டே கொண்டேனே கதியே பதியே கன_நிதியே கற்கண்டே தண் தேனே – தனிப்பாசுரம்:9 1/2
வண்ணம் பல இ மொழிக்கு என்றேன் வாய்ந்து ஒன்று எனக்கு காட்டு என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 22/3

மேல்


வண்ணம்-தனை (2)

களி வண்ணம் எனை அழைத்து என் கையில் வண்ணம் அளித்த கருணை வண்ணம்-தனை வியந்து கருதும் வண்ணம் அறியேன் – திருமுறை4:2 2/3
பற்று இடையாது ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம்-தனை யார் பகர்வாரே பகர்வாரேல் பகவன் நிகர்வாரே – திருமுறை4:6 7/4

மேல்


வண்ணம்-அதிலே (1)

வரை இலா வெள்ள பெருக்கத்திலே வட்ட வடிவிலே வண்ணம்-அதிலே மற்று அதன் வளத்திலே உற்ற பல சத்தியுள் வயங்கி அவை காக்கும் ஒளியே – திருமுறை6:25 14/2

மேல்


வண்ணம்-அது (1)

மஞ்சு அனைய குழல் அம்மை எங்கள் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_மேனி வண்ணம்-அது சிறிதே – திருமுறை6:27 7/1

மேல்


வண்ணம்-அதை (2)

ஐவகை இந்தியம் கடந்தார் கண்டவிடத்து இருந்த அனுபவத்தின் வண்ணம்-அதை யார் புகல வல்லார் – திருமுறை4:6 5/3
நான் மொழிய முடியாதேல் அன்பர் கண்ட காலம் நண்ணிய மெய் வண்ணம்-அதை எண்ணி எவர் புகல்வார் – திருமுறை4:6 6/3

மேல்


வண்ணமாம் (5)

பந்த வண்ணமாம் மடந்தையர் மயக்கால் பசை இல் நெஞ்சரால் பரிவுறுகின்றாய் – திருமுறை2:2 8/1
கந்த வண்ணமாம் கமலன் மால் முதலோர் கண்டிலார் எனில் கைலை அம் பதியை – திருமுறை2:5 8/1
நம்-தம் வண்ணமாம் நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:5 8/4
உய்யும் வண்ணமாம் ஒற்றியூர்க்கு உளே – திருமுறை2:21 5/2
இரு வண்ணமாம் என் மனது ஒரு வண்ணம் ஆகியே இடையறாது எண்ணும் வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் இவ்வண்ணம் என்று இவண் இயம்பல் உன் கருணை வண்ணம் – திருமுறை2:78 1/3

மேல்


வண்ணமும் (16)

வண்ணனை எல்லா வண்ணமும் உடைய வரதன் ஈன்றெடுத்து அருள் மகனை – திருமுறை5:40 2/3
வீறு பரஞ்சுடர் வண்ணமும் ஓர் திரு – திருமுறை5:53 6/3
வையம் மேல் பிறர்-தம் கோலமும் நடையும் வண்ணமும் அண்ணலே சிறிதும் – திருமுறை6:13 52/3
மன்னும் என் உடம்பின் மெலிவும் நான் இருக்கும் வண்ணமும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 115/4
மைபடா உள்ள மெலிவும் நான் இருக்கும் வண்ணமும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 116/4
மன்னும் என் உள்ள மெலிவும் நான் இருக்கும் வண்ணமும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 117/4
மருவி என் உளத்தே நம்பி நான் இருக்கும் வண்ணமும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 118/4
வாட்டமும் துயரும் அச்சமும் தவிர்த்து என் வடிவமும் வண்ணமும் உயிரும் – திருமுறை6:15 7/1
வண்ணமும் வடிவும் மயங்கிய வகை பல – திருமுறை6:65 1/667
ஊற்றமும் வண்ணமும் ஒருங்கு உடையதுவாய் – திருமுறை6:65 1/1340
நிலைக்கு உரிய திரு_சபையின் வண்ணமும் அ சபை-கண் நிருத்தத்தின் வண்ணமும் இ நீர்மையன என்றே – திருமுறை6:101 11/3
நிலைக்கு உரிய திரு_சபையின் வண்ணமும் அ சபை-கண் நிருத்தத்தின் வண்ணமும் இ நீர்மையன என்றே – திருமுறை6:101 11/3
வீறு பரஞ்சுடர் வண்ணமும் ஓர் திரு – கீர்த்தனை:10 6/3
ஆனந்த வண்ணமும் ஆகிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 24/4
வருவித்த வண்ணமும் நானே இந்த – கீர்த்தனை:23 25/1
மா நிலத்தே செயும் வண்ணமும் தானே – கீர்த்தனை:23 25/2

மேல்


வண்ணமே (11)

மன்னும் சிவானந்த வண்ணமே நல் நெறியோர் – திருமுறை1:2 1/532
சேர்க்கும் வண்ணமே நினைக்கின்றேன் எனினும் சிறியனேனுக்கு உன் திரு_அருள் புரிவாய் – திருமுறை2:10 5/2
பெய்யும் வண்ணமே பெறுதல் வேண்டுமே – திருமுறை2:21 5/4
போழும் வண்ணமே வடுகனுக்கு அருளும் பூத_நாதர் நல் பூரணானந்தர் – திருமுறை2:35 7/2
கெடுக்கும் வண்ணமே பலர் உனக்கு உறுதி கிளத்துவார் அவர் கெடு மொழி கேளேல் – திருமுறை2:36 10/1
அடுக்கும் வண்ணமே சொல்கின்றேன் எனை நீ அம்மை இம்மையும் அகன்றிடாமையினால் – திருமுறை2:36 10/2
தடுக்கும் வண்ணமே செய்திடேல் ஒற்றி தலத்தினுக்கு இன்று என்றன்னுடன் வருதி – திருமுறை2:36 10/3
மடுக்கும் வண்ணமே வேண்டிய எல்லாம் வாங்கி ஈகுவன் வாழ்தி என் நெஞ்சே – திருமுறை2:36 10/4
கடும் புலை கருத்தர்-தம் கருத்தின் வண்ணமே
விடும் புனல் என துயர் விளைக்கும் நெஞ்சமே – திருமுறை5:47 4/1,2
மருள் நெறி என நீ எனக்கு அறிவித்த வண்ணமே பெற்றிருக்கின்றேன் – திருமுறை6:13 94/2
மன்னிய சோதி யாவும் நீ அறிந்த வண்ணமே வகுப்பது என் நினக்கே – திருமுறை6:13 126/4

மேல்


வண்ணமொடு (1)

செவ் வண்ண திரு_மேனி கொண்டு ஒரு பால் பசந்து திகழ் படிக வண்ணமொடு தித்திக்கும் கனியே – திருமுறை4:1 31/1

மேல்


வண்ணர் (7)

குடக்கு சிவந்த பொழுதினை முன் கொண்ட வண்ணர் ஆம் என்றார் – திருமுறை1:8 22/2
வளம் சேர் ஒற்றி மாணிக்க வண்ணர் ஆகும் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 30/1
பால் நேர் நீற்றர் பசுபதியார் பவள வண்ணர் பல் சடை மேல் – திருமுறை3:9 5/3
அருளாளர் பொன் பொதுவில் அற்புத நாடகம் செய் ஆனந்த வண்ணர் எனை ஆளுடையார் சிறியேன் – திருமுறை6:101 2/1
ஏய்ப்பு அந்தி வண்ணர் என்றும் படிக வண்ணர் என்றும் இணையில் ஒளி உருவர் என்றும் இயல் அருவர் என்றும் – திருமுறை6:101 10/1
ஏய்ப்பு அந்தி வண்ணர் என்றும் படிக வண்ணர் என்றும் இணையில் ஒளி உருவர் என்றும் இயல் அருவர் என்றும் – திருமுறை6:101 10/1
அருளாளர் பொன் பொதுவில் ஆனந்த நடம் செய் ஆனந்த வண்ணர் எனை ஆளுடையார் நான்-தான் – திருமுறை6:106 35/1

மேல்


வண்ணர்-தம் (1)

அந்தியார் வண்ணர்-தம் அருளில் நின்றது – தனிப்பாசுரம்:2 15/2

மேல்


வண்ணராம் (1)

அமலம்_உடையார் தீ வண்ணராம் என்று உரைப்பார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 8/2

மேல்


வண்ணரே (1)

இந்து எழில் வண்ணரே வாரீர் – கீர்த்தனை:17 31/3

மேல்


வண்ணன் (3)

வல்லான் எவன் அந்தி வண்ணன் எவன் கல் ஆலில் – திருமுறை1:3 1/116
கரு வண்ணம் அற உளம் பெரு வண்ணம் உற நின்று கடல்_வண்ணன் எண்ணும் அமுதே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 1/4
பொன் இயல் வண்ணன் என்று ஊதூது சங்கே பொது நடம் செய்வான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 172/2

மேல்


வண்ணனே (6)

வண் மருகல் மாணிக்க வண்ணனே திண்மை கொண்ட – திருமுறை1:2 1/290
சேற்றுக்கு மேல் பெரும் சேறு இலை காண் அருள் செவ் வண்ணனே – திருமுறை1:6 100/4
செய்ய வண்ணனே ஒற்றி அம் பொருளே தில்லை ஓங்கிய சிவானந்த தேனே – திருமுறை2:27 2/4
மத்தக கரியின் உரி புனை பவள வண்ணனே விண்ணவர் அரசே – திருமுறை2:68 9/3
மாணுதல் புகழ் தணிகை_வண்ணனே – திருமுறை5:12 28/4
வண்ணனே அருள் வழங்கும் பன்னிரு – திருமுறை5:12 29/1

மேல்


வண்ணனை (2)

வண்ணனை எல்லா வண்ணமும் உடைய வரதன் ஈன்றெடுத்து அருள் மகனை – திருமுறை5:40 2/3
அந்தி ஆர் வண்ணனை அந்தி பூசனை – தனிப்பாசுரம்:3 49/1

மேல்


வண்ணா (1)

வண்ணா வெள்ளை மால் விடையாய் மன்று ஆடிய மா மணி_சுடரே – திருமுறை2:60 5/4

மேல்


வண்ணாவோ (1)

வண்ணாவோ நல் தணிகை மன்னாவோ என்றென்றே – திருமுறை5:30 1/3

மேல்


வண்ணான் (1)

வண்ணான் கல்லிடை வறிஞர் சீலையை – திருமுகம்:4 1/174

மேல்


வண்மை (28)

மால் உலகு காக்கின்ற வண்மை பெற்று அடிமையின் வதிந்திட அளிக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/82
வாய்ந்திடும் உருத்திரற்கு இயல் கொள் முத்தொழில் செய்யும் வண்மை தந்து அருளும் பதம் – திருமுறை1:1 2/84
வண்மை பெறு நந்தி முதல் சிவ_கண தலைவர்கள் மன_கோயில் வாழும் பதம் – திருமுறை1:1 2/90
எங்கே மெய்_அன்பர் உளர் அங்கே நலம் தர எழுந்து அருளும் வண்மை பதம் – திருமுறை1:1 2/109
கை கலந்த வண்மை கருப்பாசய பையுள் – திருமுறை1:3 1/143
உண்மை ஒன்றும் காணாது உழன்றனையே வண்மை_இலாய் – திருமுறை1:3 1/1072
தெரிது ஆன வெளி நடுவில் அருளாம் வண்மை செழும் கிரண சுடர் ஆகி திகழும் தேவே – திருமுறை1:5 13/4
வண்மை உற்ற நியதியின் பின் என்னை விட்டே மறைந்தனையே பரமே நின் வண்மை என்னே – திருமுறை1:5 95/4
வண்மை உற்ற நியதியின் பின் என்னை விட்டே மறைந்தனையே பரமே நின் வண்மை என்னே – திருமுறை1:5 95/4
வண்மை_உடையார் திருவொற்றி_வாணர் இவர்-தாம் பலி என்றார் – திருமுறை1:8 14/1
வண்மை தருவீர் ஒற்றி நகர் வாழ்வீர் என்னை மருவீர் என் – திருமுறை1:8 86/1
வண்மை கேட்டு இங்கு வந்து அடைந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர் – திருமுறை2:15 4/2
வண்மை பெறு நின் அன்பர் எல்லாம் நின்னை வந்தனைசெய்து ஆனந்த வயத்தே நின்றார் – திருமுறை2:59 8/1
வண்மை உடையாய் என் செய்கேன் மற்று ஓர் துணை இங்கு அறியேனே – திருமுறை2:60 2/4
வண்மை ஒன்று இலேன் எண்மையின் அந்தோ வருந்துகின்றனன் வாழ்வு அடைவேனோ – திருமுறை2:65 9/3
ஒண்ணாது இ வண்மை விரதம் என்றால் என் உரைப்பதுவே – திருமுறை2:69 5/4
வண்மை_உடையார் ஒற்றியினார் மருவ மருவி மனம் மகிழ்ந்து – திருமுறை3:15 8/2
வண்மை அகலாது அருள்_கடல் நீராடுவேனோ ஆடேனோ – திருமுறை3:15 8/3
வந்து ஓடு நிகர் மனம் போய் கரைந்த இடம் காட்டி மகிழ்வித்தாய் நின் அருளின் வண்மை எவர்க்கு உளதே – திருமுறை4:1 10/4
மரணம் அற்று வாழ்க என திரு_வார்த்தை அளித்தாய் மன்று_உடையாய் நின் அருளின் வண்மை எவர்க்கு உளதே – திருமுறை4:2 15/4
மாதானத்தவர் சூழ வாழ்க என உரைத்தாய் மா மணி நின் திரு_அருளின் வண்மை எவர்க்கு உளதே – திருமுறை4:2 31/3
வையகமும் வானகமும் வாழ மணி பொதுவில் மா நடம் செய் அரசே நின் வண்மை எவர்க்கு உளதே – திருமுறை4:2 97/4
கார் கொண்ட வண்மை தணிகாசலமும் என் கண்ணுற்றதே – திருமுறை5:5 1/4
அல்காத வண்மை தணிகாசலத்தில் அமர்ந்தவனே – திருமுறை5:5 6/4
வன்_குலம் சேர் கடல் மா முதல் வேரற மாட்டி வண்மை
நல் குலம் சேர் விண்_நகர் அளித்தோய் அன்று நண்ணி என்னை – திருமுறை5:51 14/1,2
வண்மை எலாம் வல்ல வாய்மை அருளால் உலகுக்கு – திருமுறை6:108 12/3
வண்மை தருவீர் ஒற்றி நின்று வருவீர் என்னை மருவீர் நீர் – தனிப்பாசுரம்:11 9/1
வாயால் வண்மை வகை பல புரிவன் – திருமுகம்:4 1/241

மேல்


வண்மை-தனை (4)

வாழ்நாள் வழங்கியதோர் வண்மை-தனை நாள்நாளும் – திருமுறை1:3 1/482
வந்து இரப்பு சோறு அளித்த வண்மை-தனை முந்து அகத்தில் – திருமுறை1:3 1/486
மலை வளைக்கும் கை_மலரின் வண்மை-தனை வாழ்த்தேனோ – திருமுறை2:45 2/4
மறம் கனிந்தார் மயக்கம் எலாம் தெளிய மணி பொதுவில் மா நடம் செய் துரையே நின் வண்மை-தனை அடியேன் – திருமுறை4:4 6/3

மேல்


வண்மை_இலாய் (1)

உண்மை ஒன்றும் காணாது உழன்றனையே வண்மை_இலாய்
இங்கு நினை பெரியோர் என் நினைப்பார் ஏமாப்பில் – திருமுறை1:3 1/1072,1073

மேல்


வண்மை_உடையார் (2)

வண்மை_உடையார் திருவொற்றி_வாணர் இவர்-தாம் பலி என்றார் – திருமுறை1:8 14/1
வண்மை_உடையார் ஒற்றியினார் மருவ மருவி மனம் மகிழ்ந்து – திருமுறை3:15 8/2

மேல்


வண்மையது (1)

மயக்கு அற தரும் திறல் வண்மையது ஆகி – திருமுறை6:65 1/1270

மேல்


வண்மையுடன் (1)

வண்மையுடன் என் அறிவில் வாய்ந்து உரைத்தான் திண்மையுறு – திருமுறை6:64 43/2

மேல்


வண்மையும் (2)

மதியும் கல்வியும் வாய்மையும் வண்மையும்
பதியும் ஈந்து எம் பசுபதி மெய் நெறி – திருமுறை2:76 6/1,2
நையாத ஆயுளும் செல்வமும் வண்மையும் நண்ணினரே – திருமுறை5:36 2/4

மேல்


வண்மையுற (1)

திண்மை அளித்து அருள் நம் தெய்வம் காண் வண்மையுற
முப்பாழ் கடந்த முழு பாழுக்கு அப்பாலை – திருமுறை1:3 1/320,321

மேல்


வண்மையே (4)

மேவுகின்ற வண்மையே வாய்த்த – திருமுறை1:2 1/324
மங்கல் இல்லாத வண்மையே முல்லைவாயில் வாழ் மாசிலாமணியே – திருமுறை2:12 4/2
வண்மையே அருள் பெரு வாரி அல்லையோ – திருமுறை2:32 8/4
வண்மையே என்றேன் வந்து அருள் சோதி வழங்கினை வாழி நின் மாண்பே – திருமுறை6:70 7/4

மேல்


வண்மையை (4)

வன் மயம் இல்லா மனத்தால் வாழ்க என உரைத்த மா மணி நின் திரு_அருளின் வண்மையை என் என்பேன் – திருமுறை4:2 14/3
மன்றலின் அங்கு எனை அழைத்து என் கையில் ஒன்று கொடுத்தாய் மன்னவ நின் பெரும் கருணை வண்மையை என் என்பேன் – திருமுறை4:2 91/3
வண்மையை அழியா வரத்தினை ஞான வாழ்வை என் மதியிலே விளங்கும் – திருமுறை6:49 7/3
மருவி என் உளத்தில் புகுந்தனன் அவன்றன் வண்மையை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 10/4

மேல்


வண (7)

தெவ் வண மடவார் சீ_குழி விழுந்தேன் தீயனேன் பேயனேன் சிறியேன் – திருமுறை2:11 9/1
செவ் வண மணியே திகழ் குண_கடலே திருவொற்றியூர் செழும் தேனே – திருமுறை2:11 9/4
தம் சோதி வண பொருள் ஒன்று எனக்கு அளித்து களித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 2/4
பொன் வண பொருப்பு ஒன்று அது சகுணாந்தம் போந்த வான் முடியது ஆங்கு அதன் மேல் – திருமுறை6:46 5/1
மன் வண சோதி தம்பம் ஒன்று அது மா வயிந்துவாந்தத்தது ஆண்டு அதன் மேல் – திருமுறை6:46 5/2
என் வண சோதி கொடி பரநாதாந்தத்திலே இலங்கியது அதன் மேல் – திருமுறை6:46 5/3
பணி வளரும் நிபுண கண பண கரண பரண வண பரத யுக சரண புரண – திருமுகம்:3 1/17

மேல்


வணக்கம் (1)

மண்ணில் அல்லவன் நல்லவரிடத்து ஓர் வணக்கம் இன்மையன் வணங்குவன் ஆனால் – திருமுறை2:55 11/1

மேல்


வணக்குதே (1)

வஞ்ச வினைகள் எனை விட்டு ஓடி தலை வணக்குதே
எள்ளாது உனது புகழை கேட்க செவி நயக்குதே – கீர்த்தனை:29 34/2,3

மேல்


வணங்க (7)

மன்னி ஊர் எல்லாம் வணங்க வளம் கொண்ட – திருமுறை1:2 1/45
மந்தர வெற்பில் மகிழ்ந்து அமர்ந்தானை வானவர் எல்லாம் வணங்க நின்றானை – திருமுறை2:33 4/3
பொன்னே_அனையார்-பால் போய் வணங்க கற்றிலையோ – திருமுறை2:89 11/3
வானார் அமரர் முனிவர் தொழ மண்ணோர் வணங்க வரும் பவனி – திருமுறை3:8 1/2
வேதர் அனந்தர் மால் அனந்தர் மேவி வணங்க காண்ப அரியார் – திருமுறை3:9 1/2
தனித்த பரநாத முடி தலத்தின் மிசை தலத்தே தலைவர் எலாம் வணங்க நின்ற தலைவன் நடராசன் – திருமுறை6:23 10/1
திருமால் வணங்க திசைமுகன் போற்ற சிவம் உணர்ந்த – தனிப்பாசுரம்:5 6/1

மேல்


வணங்கச்செய்ததற்கு (2)

கண்டு வணங்கச்செய்ததற்கு ஓர் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:77 4/4
கருதி வணங்கச்செய்ததற்கு ஓர் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:77 6/4

மேல்


வணங்கா (2)

வணங்கா மதி முடி எங்கள் பிரான் ஒற்றி_வாணனும் நின் – திருமுறை1:7 48/2
வன்பு அற நின்றனை வணங்கா தலையை அந்தோ மடித்திலேன் ஒதியே போல் வளர்ந்தேன் என்னை – திருமுறை2:23 9/3

மேல்


வணங்காத (2)

எந்தை நினை வாழ்த்தாத பேயர் வாய் கூழுக்கும் ஏக்கற்றிருக்கும் வெறு வாய் எங்கள் பெருமான் உனை வணங்காத மூடர் தலை இகழ் விறகு எடுக்கும் தலை – திருமுறை5:55 18/1
சிவன் அடி வணங்காத தலை சிதலை அவன் விழா தெரிசியா கண்கள் புண்கள் – திருமுகம்:3 1/39

மேல்


வணங்காதவர் (1)

மீதலத்தோர்களுள் யார் வணங்காதவர் மேவு நடு – திருமுறை1:7 28/1

மேல்


வணங்காது (2)

வைதிலேன் வணங்காது இகழ்பவர்-தம்மை வஞ்சனேன் நின் அடியவர்-பால் – திருமுறை2:11 8/1
சூதம் இணங்காது பிணங்காது வணங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – கீர்த்தனை:1 151/2

மேல்


வணங்காமுடியன் (1)

வானவர்-தமக்கும் வணங்காமுடியன்
முன்_வினை யாவும் முற்றும் திரண்டே – திருமுகம்:4 1/244,245

மேல்


வணங்கார்-தம் (1)

வீட்டு தலைவ நின் தாள் வணங்கார்-தம் விரி தலை சும்மாட்டு – திருமுறை1:6 140/1

மேல்


வணங்காரேல் (1)

எந்தை அடி வணங்காரேல் – திருமுறை2:30 24/4

மேல்


வணங்காரோ (1)

வான்_நாடர் வந்து வணங்காரோ ஆனாமல் – திருமுறை1:3 1/1140

மேல்


வணங்கி (31)

தலங்கள்-தோறும் சென்று அ விடை அமர்ந்த தம்பிரான் திரு_தாளினை வணங்கி
வலம்கொளும்படி என்னையும் கூட வா என்கின்றனை வாழி என் நெஞ்சே – திருமுறை2:5 10/1,2
மன்றுள் மேவிய வள்ளலார் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார் அவர் மலர்_அடி வணங்கி
நன்று வேண்டிய யாவையும் வாங்கி நல்குவேன் எனை நம்புதி மிகவே – திருமுறை2:36 1/3,4
மருளே தவிர்ந்து உனை வாழ்த்தி வணங்கி மகிழ்ந்திட நீ – திருமுறை2:64 11/3
மன்னும் கரங்கள் தலை குவித்து வணங்கி வாழ்த்தி கண்டு அலது – திருமுறை3:8 8/3
மக்கள்_பிறவி எடுத்த பயன் வசிக்க வணங்கி கண்டு அலது – திருமுறை3:8 10/3
இரு_நிதிய திரு_மகளிர் இருவர் எனை வணங்கி இசைந்திடு வந்தனம் அப்பா என்று மகிழ்ந்து இசைத்து – திருமுறை4:1 18/2
தரு உருக்கொண்டு எதிர் வணங்கி வாங்கிய நான் மீட்டும் தயாநிதியே திரு_நீறும் தருக என கேட்ப – திருமுறை4:3 1/2
வள்ளல் உன் அடி வணங்கி போற்ற என் – திருமுறை5:12 10/1
பேர்கொண்டார்-தமை வணங்கி மகிழேன் பித்தேன் பெற்றதே அமையும் என பிறங்கேன் மாதர் – திருமுறை5:24 4/2
கழலுற்ற நின் துணை கால்_மலர் வணங்கி நின் கருணையை விழைந்துகொண்டு எம் களைகணே ஈர்_ஆறு கண் கொண்ட என்றன் இரு கண்ணே என புகழ்கிலேன் – திருமுறை5:55 20/3
சன்மார்க்க சங்கத்தீர் சிற்றடியேன் உமது தாள் வணங்கி சாற்றுகின்றேன் தயவினொடும் கேட்பீர் – திருமுறை6:64 46/1
வலம் பெறும் இறவாத வாழ்வில் வைத்திடவே வாழ்த்துகின்றோம் முன்னர் வணங்கி நிற்கின்றோம் – திருமுறை6:90 10/2
வானை_முகத்தவர் வழுத்தும் வாதவூர் அடிகளை யாம் வணங்கி வாழ்வாம் – தனிப்பாசுரம்:1 2/4
தண்டம் என கீழ் விழுந்து வணங்கி எதிர் நின்று கரம் தலை மேல் கூப்பி – தனிப்பாசுரம்:2 31/3
பொன்றாத நிலை அருள்வோய் கேட்டு அருள்க என வணங்கி புகல்வான்-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:2 33/4
அருளுறு மெய் சிவகுருவின் அடி வணங்கி சிறியோமை அடர்ந்த பாச – தனிப்பாசுரம்:2 48/2
வம்பு ஒடித்து வாழ்வித்த ஆனைமுக_பெருமானை வணங்கி தன் தேகம் – தனிப்பாசுரம்:3 11/3
திறம் பழுத்த அருணந்திதேவர் அடி வணங்கி அருள் சிவத்தின் செய்ய – தனிப்பாசுரம்:3 13/1
வன் நிதியை மருவாத மா தவரும் மால் அயனும் வணங்கி போற்றும் – தனிப்பாசுரம்:3 14/1
மன பருவ மலர் மலர கண் குளிர கண்டு மிக வணங்கி பல் கால் – தனிப்பாசுரம்:3 19/3
மயில் ஏறும் பெருமான் முன் இறைஞ்சி மலர் கரம் கூப்பி வணங்கி நின்றே – தனிப்பாசுரம்:3 24/1
தலையால் மெய்யுற வணங்கி உலகம் எலாம் அளித்த பெரும் தாயே மேரு – தனிப்பாசுரம்:3 28/2
மரு முடிக்கு மலர் நந்தவனத்தினை உள் அன்புடனே வணங்கி தூ நீர் – தனிப்பாசுரம்:3 34/3
தம் குருவின் அடி முடி மண்ணுற வணங்கி இரு கரமும் தலை மேல் கூப்பி – தனிப்பாசுரம்:3 39/2
சின தழல் நீத்து அருள் மிகுத்த திரு_கூட்டம்-தனை வணங்கி சிந்தித்து ஏத்தி – தனிப்பாசுரம்:3 40/4
வாய்பூசி கைபூசி வந்து சிவகுருவின் அடி வணங்கி நின்றான் – தனிப்பாசுரம்:3 42/1
வந்தியாநின்று அடி வணங்கி ஏத்தியே – தனிப்பாசுரம்:3 49/4
பூங்கழல் வணங்கி ஓர் புறத்து இருந்தரோ – தனிப்பாசுரம்:3 50/4
மருள் அற நாள்-தொறும் வணங்கி வாழ்த்துவாம் – தனிப்பாசுரம்:5 2/4
சோதி மலையை பழமலையில் சூழ்ந்து வணங்கி கண்டேனே – தனிப்பாசுரம்:12 10/4
தரிசித்து உள்ளம் தழைத்து வணங்கி
பரிசித்து அன்பொடு பரவி போற்றி – திருமுகம்:2 1/93,94

மேல்


வணங்கி-மாதோ (1)

மாற்றிய நம் மாணிக்கவாசக பொன் மலை அடியை வணங்கி-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 30/4

மேல்


வணங்கிட (1)

முப்பெரும் தலைவரும் முடி வணங்கிட
ஒப்ப அரும் சிவபிரான் உருவு கொண்டு அருள் – தனிப்பாசுரம்:2 11/2,3

மேல்


வணங்கிவணங்கி (1)

வணங்கிவணங்கி வாசித்து உடம்பும் – திருமுகம்:2 1/95

மேல்


வணங்கினை (1)

எண்ணி நம் புடை இரு என உரைப்பர் ஏன் வணங்கினை என்று உரைப்பாரோ – திருமுறை2:55 11/2

மேல்


வணங்கினோர் (1)

ஐய நின் சீர் பேசு செல்வர் வாய் நல்ல தெள் அழுது உண்டு உவந்த திருவாய் அப்ப நின் திரு_அடி வணங்கினோர் தலைமுடி அணிந்து ஓங்கி வாழும் தலை – திருமுறை5:55 19/1

மேல்


வணங்கினோர்க்கு (1)

உண்மை_உடையீர் என்றேன் நாம் உடைப்பேம் வணங்கினோர்க்கு என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 9/2

மேல்


வணங்கு (5)

யோகீச்சுரர் நின்று வந்து வணங்கு திருநாகீச்சுரம் – திருமுறை1:2 1/187
வல்ல தமிழ் புலவர் மன்னி வணங்கு திருநல்லம் – திருமுறை1:2 1/197
மூதீச்சரம் என்று முன்னோர் வணங்கு திருக