வி – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வி 1
விக்கல் 3
விக்கிக்கொண்டு 1
விக்கிக்கொளுமோ 1
விக்கினேச்சுரனே 10
விக்குள் 2
விகட 2
விகல 1
விகற்ப 4
விகற்பங்கள் 1
விகற்பம் 7
விகற்பமாய் 1
விகற்பு 1
விகாசனம் 1
விகாசனமே 1
விகார 5
விகாரத்தினால் 1
விகாரம் 3
விகித 2
விகிர்தர் 2
விகிர்தா 1
விகுதி 2
விகோடணம் 1
விச்சுவ 3
விச்சுவகருத்தன் 1
விச்சுவவியாபி 1
விச்சுவாதீத 1
விச்சை 14
விச்சையால் 1
விச்சையில் 1
விச்சையை 1
விச்சையையே 1
விசய 2
விசயன் 1
விசாரத்தினால் 1
விசாரித்திடவே 1
விசாரித்திடும் 1
விசிக்கில் 1
விசிக்கும் 1
விசிட்டாத்துவிதமாய் 1
விசித்திர 2
விசித்திரங்கள் 1
விசித்ரம் 1
விசும்பும் 2
விசும்பே 2
விசுவசங்காரி 1
விசுவத்தை 1
விசுவம் 2
விசுவமுண்ட 1
விசுவாசமுற 1
விசை 1
விசையம் 1
விசையமங்கையில் 1
விசையற்கு 1
விசையன் 1
விஞ்ச 2
விஞ்சகத்தால் 1
விஞ்சனம் 1
விஞ்சாத 1
விஞ்சி 1
விஞ்சிய 2
விஞ்சு 9
விஞ்சு_உடையாய் 1
விஞ்சுகின்ற 1
விஞ்சும் 3
விஞ்சுற 1
விஞ்சை 1
விஞ்சைகள் 1
விஞ்சையர் 2
விஞ்சையரும் 1
விஞ்சையன் 1
விஞ்ஞான 1
விஞ்ஞானகலர் 4
விஞ்ஞானமாம் 1
விட்ட 12
விட்டகுறை 1
விட்டது 2
விட்டவர்-தம் 1
விட்டவாறு 1
விட்டற்கு 1
விட்டனை 1
விட்டனையோ 1
விட்டாய் 1
விட்டார் 2
விட்டார்க்கே 1
விட்டால் 6
விட்டாலும் 1
விட்டிடவும் 1
விட்டிடா 4
விட்டிடான் 2
விட்டிடில் 1
விட்டிடு 1
விட்டிடும் 1
விட்டிடுவாயேல் 1
விட்டிடுவேன் 1
விட்டிடேல் 2
விட்டிடேலே 1
விட்டிடேன் 1
விட்டிலேன் 1
விட்டிலையே 2
விட்டீர் 1
விட்டு 114
விட்டுவிட்டு 2
விட்டுவிட்டேன் 1
விட்டுவிடேன் 1
விட்டுளோர் 1
விட்டே 3
விட்டேன் 3
விட்டேனே 2
விட்டோர் 1
விட 28
விட_மாட்டாது 1
விட_மாட்டேன் 9
விடங்க 3
விடங்கர் 3
விடங்கன் 1
விடச்செய்தான் 1
விடத்தார் 1
விடத்தில் 1
விடத்தினும் 1
விடத்தை 11
விடம் 40
விடம்-அதனை 1
விடம்_உண்டோன் 1
விடமாம் 1
விடமும் 3
விடமே 1
விடய 20
விடயங்களையே 1
விடயத்தில் 1
விடயத்து 1
விடயத்தே 1
விடயம் 10
விடயமாக 1
விடயமாம் 1
விடயானந்தம் 2
விடர் 2
விடரே 1
விடல் 4
விடலாமோ 1
விடலும் 1
விடலே 1
விடலை 1
விடன் 1
விடா 6
விடாத 2
விடாதவாறு 1
விடாதீர் 1
விடாது 9
விடாதே 3
விடாமல் 1
விடாமையில் 1
விடாய் 3
விடார் 3
விடார்கள் 1
விடாள் 1
விடாளே 1
விடி 1
விடிந்ததால் 1
விடிந்தது 14
விடிந்ததுவே 1
விடிய 1
விடியற்காலையினும் 1
விடியாநின்றது 1
விடியும் 4
விடில் 2
விடினும் 5
விடு 4
விடு-மின் 2
விடு_மாட்டில் 1
விடுக்க 3
விடுக்கவோ 2
விடுக்கா 1
விடுக்கின்ற 1
விடுக 11
விடுகின்ற 1
விடுகின்றனர் 1
விடுகின்றிலன் 1
விடுகின்றேன் 2
விடுத்த 4
விடுத்தது 2
விடுத்தல் 3
விடுத்தனன் 2
விடுத்தனை 1
விடுத்தார் 1
விடுத்தால் 3
விடுத்தாள் 2
விடுத்தான் 2
விடுத்திடார் 1
விடுத்திடில் 1
விடுத்திடும் 1
விடுத்திடுமோ 2
விடுத்தியாயில் 1
விடுத்தியேல் 1
விடுத்தியோ 1
விடுத்திலையே 1
விடுத்து 27
விடுத்துவிடுத்து 1
விடுத்தே 10
விடுத்தேன் 7
விடுத்தோர் 1
விடுதல் 3
விடுதலும் 1
விடுதியாயில் 1
விடுதியேல் 2
விடுதியோ 2
விடுப்பன் 1
விடுப்பாயோ 1
விடுப்பாரோ 2
விடும் 7
விடுமாறு 1
விடுமோ 2
விடுவதிலை 1
விடுவது 1
விடுவர் 3
விடுவன் 1
விடுவன்_அல்லேன் 1
விடுவனோ 3
விடுவாய் 2
விடுவாய்_அல்லை 1
விடுவார் 1
விடுவார்-தமை 1
விடுவிடு 1
விடுவித்து 3
விடுவித்தேனே 1
விடுவிப்பார் 1
விடுவேன் 3
விடுவேன்_அல்லேன் 1
விடுவேனோ 13
விடேல் 5
விடேன் 3
விடை 72
விடை-தன் 1
விடை-தனில் 1
விடை_கொடி 1
விடை_பெருமானே 1
விடை_உடையவனே 1
விடை_உடையாய் 1
விடை_ஊர்ந்தோயே 1
விடைக்கு 1
விடைகள் 1
விடைகொடுக்க 1
விடைகொடுத்து 1
விடைகொண்டு 2
விடைதர 1
விடைய 2
விடையது 1
விடையம் 1
விடையமே 1
விடையரே 1
விடையவ 1
விடையவன் 1
விடையவனே 7
விடையவா 1
விடையனை 1
விடையாய் 12
விடையார் 15
விடையான் 1
விடையானே 1
விடையானை 1
விடையில் 2
விடையின் 1
விடையினோய் 1
விடையீர் 3
விடையும் 2
விடையோமே 1
விடையோய் 1
விடையோனே 2
விண் 67
விண்-தன் 1
விண்_நகர் 1
விண்_நாடும் 1
விண்_உடையாய் 3
விண்ட 4
விண்டதனால் 1
விண்டது 1
விண்டல 1
விண்டவனே 1
விண்டனன் 3
விண்டாள் 1
விண்டிலையே 3
விண்டிலையோ 1
விண்டு 15
விண்டும் 1
விண்டேன் 3
விண்டேனே 1
விண்ணக 1
விண்ணப்பத்திரம் 1
விண்ணப்பம் 42
விண்ணப்பம்-அது 1
விண்ணப்பம்செய் 1
விண்ணப்பமே 3
விண்ணப்பித்திருந்தேன் 2
விண்ணவர் 10
விண்ணவர்-தம் 1
விண்ணவர்_கோனை 1
விண்ணவர்கள் 2
விண்ணவரும் 2
விண்ணவனே 3
விண்ணளவும் 1
விண்ணன் 1
விண்ணாய் 4
விண்ணிடத்தும் 1
விண்ணிடத்தே 1
விண்ணிய 1
விண்ணில் 2
விண்ணிலே 2
விண்ணினிடை 1
விண்ணினுள் 2
விண்ணுக்கு 1
விண்ணும் 2
விண்ணுள் 2
விண்ணுறு 2
விண்ணே 7
விண்ணை 1
விண்ணோர் 6
விண்ணோர்-தம் 1
விண்பட்ட 1
விண்மணியை 1
வித்த 1
வித்தக 18
வித்தகம் 2
வித்தகமாய் 1
வித்தகமான 1
வித்தகமே 3
வித்தகர் 4
வித்தகர்-தம் 1
வித்தகராய் 1
வித்தகரும் 1
வித்தகரே 1
வித்தகன் 2
வித்தகன்-தன் 1
வித்தகனார் 3
வித்தகனே 11
வித்தகனை 1
வித்தம் 3
வித்தமாய் 1
வித்தமும் 1
வித்தமுறும் 1
வித்தர் 1
வித்தனே 1
வித்தனை 1
வித்தாய் 2
வித்தாரம் 1
வித்திடை 3
வித்தியம் 1
வித்தியாதரர் 1
வித்தின் 1
வித்தினால் 1
வித்தினுள் 1
வித்து 13
வித்து-அதில் 1
வித்து_இலாத 1
வித்தும் 4
வித்தே 11
வித்தை 12
வித்தை-தனை 1
வித்தைக்கு 1
வித்தைகள் 1
வித்தையால் 1
வித்தையில் 1
வித்தையும் 2
வித்தையை 2
வித 2
விதங்களால் 1
விதண்டமும் 1
விதண்டை 2
விதத்தால் 1
விதத்தில் 1
விதத்தினர் 1
விதத்தை 1
விதம் 3
விதரணமே 1
விதானந்தானுப 1
விதி 27
விதி-தானோ 1
விதி_உடையார் 1
விதிக்கு 1
விதிக்கும் 2
விதித்த 1
விதித்தது 1
விதித்தல் 1
விதித்தனை 1
விதித்தனையே 1
விதித்தாய் 2
விதித்தாரை 1
விதித்தானை 1
விதித்திடாயே 1
விதித்திடு 1
விதித்து 1
விதித்தே 1
விதித்தோனே 1
விதிப்படி 2
விதிப்பவர்கள் 1
விதிப்பேன் 1
விதியா 1
விதியின் 1
விதியும் 4
விதியே 2
விதியை 12
விதிர்த்தல் 1
விதிர்ப்புறும் 1
விதிர்விதிர்த்து 1
விதிவசம்-தான் 1
விதிவிலக்கு 1
விது 10
விதுவின் 1
விதுவும் 1
விதுவே 1
விதை 2
விதையே 1
விதையை 1
விந்தின் 2
விந்து 13
விந்தும் 1
விந்துவாம் 1
விந்தை 2
விந்தையே 2
விந்தோநாத 1
விநாசரகித 1
விநாயக 21
விநோத 1
விபவ 1
விபவா 1
விபீடணர்க்கு 1
விபுல 1
விபுலம் 1
விபூதி 2
விபூதியனே 1
விம்ப 5
விம்பமுறவே 1
விம்பாகாரம் 1
விம்மதம் 1
விம்மா 1
விம்மாநின்றேன் 1
விம்மிற்று 2
விம்முகின்ற 1
விம்மும் 1
விம்முற 1
விம்முறும் 1
விமல 16
விமலம் 4
விமலர் 2
விமலன் 4
விமலன்-தனக்கு 1
விமலனார் 1
விமலனே 3
விமலனை 3
விமலா 6
விமலை 3
விமானத்தின் 1
விமானத்தை 1
விமோசன 2
விமோசனம் 1
விமோசனமே 1
வியக்க 4
வியக்கின்றபடியே 1
வியக்கின்றார் 1
வியக்கின்றேன் 3
வியக்கு 1
வியக்குதே 1
வியக்கும் 1
வியக்கேனே 2
வியத்தி 1
வியத்திட 1
வியத்தியுறும் 1
வியந்த 1
வியந்தது 1
வியந்தனன் 1
வியந்தாம் 1
வியந்தார் 1
வியந்திட 4
வியந்திடவே 2
வியந்தீர் 1
வியந்து 24
வியந்தே 6
வியந்தேன் 2
வியப்ப 9
வியப்பன் 1
வியப்பாம் 5
வியப்பு 15
வியப்புற 3
வியப்புறு 2
வியப்பே 11
வியப்பேன் 1
வியப்போ 1
வியமான 1
வியர்க்க 1
வியர்த்தாள் 1
வியர்த்திட 1
வியர்வு 1
வியல் 1
வியலாய் 1
வியலூர் 1
வியவேன் 2
வியவையே 1
வியன் 32
வியாக்கிரம 2
வியாபார 1
வியாள 1
வியோம 1
வியோமத்தின் 1
வியோமமாய் 1
வியோமாதிபர் 1
விரகு 3
விரச 1
விரசு 2
விரட்டி 1
விரத 2
விரதத்தால் 2
விரதத்தில் 2
விரதத்தை 2
விரதம் 10
விரதம்-அது 1
விரதமாம் 1
விரதர் 1
விரதா 2
விரல் 3
விரல்-பால் 1
விரல்கள் 1
விரலால் 2
விரலில் 1
விரலின் 1
விரவாதவர் 1
விரவி 6
விரவிநின்ற 1
விரவிய 2
விரவியிடும் 1
விரவில் 1
விரவிலே 1
விரவுகின்றனன் 1
விரவுகின்றாராய் 1
விரவும் 3
விரவுறும் 1
விராக 1
விராகம்-அது 1
விராட்டு 2
விராய் 1
விராவி 1
விரி 19
விரிக்கும் 2
விரிகின்றாய் 1
விரிஞ்சு 1
விரித்த 3
விரித்தானை 1
விரித்திட 1
விரித்திடும் 2
விரித்து 19
விரித்தே 2
விரிதல்விட்டு 1
விரிந்த 15
விரிந்தனை 1
விரிந்தனையே 1
விரிந்திட 1
விரிந்திடும் 1
விரிந்து 3
விரிந்தும் 1
விரிந்துவிரிந்து 1
விரிந்தோனே 1
விரிப்பதுவாய் 1
விரிப்பாய் 1
விரிப்பார் 5
விரிப்பார்க்கு 3
விரிப்போரும் 1
விரிய 4
விரியும் 5
விரிவித்தார் 1
விரிவு 6
விரிவுகள் 1
விரிவும் 3
விரிவை 2
விருக்கம் 1
விருத்தம் 2
விருத்தர்கட்கு 1
விருத்தியாகவேண்டும் 1
விருத்தியினால் 1
விருந்தவரும் 1
விருந்தாம் 1
விருந்தாய் 1
விருந்தார் 1
விருந்தானை 1
விருந்திடுவான் 1
விருந்தில் 1
விருந்திலே 1
விருந்தினர்-தம்மை 1
விருந்தினன் 1
விருந்தினனாய் 1
விருந்தினால் 1
விருந்தினை 1
விருந்து 9
விருந்துக்கு 1
விருந்துக்கும் 1
விருந்தே 10
விருப்பத்தில் 1
விருப்பம் 7
விருப்பம்கொள்ளானேல் 1
விருப்பம்கொள 1
விருப்பம்கொளும் 1
விருப்பமுறாது 1
விருப்பா 1
விருப்பாம் 1
விருப்பாரோ 1
விருப்பாலே 1
விருப்பில் 1
விருப்பின் 1
விருப்பினை 1
விருப்பு 14
விருப்பு_இலர் 1
விருப்பு_இலான் 1
விருப்பு_இலேன் 2
விருப்புடன் 1
விருப்பும் 2
விருப்புள் 1
விருப்புறு 3
விருப்புறும் 1
விருப்பே 2
விருப்பேன் 1
விருப்பை 1
விருப்போடு 1
விரும்ப 2
விரும்ப_மாட்டேன் 1
விரும்பத்தக்கது 1
விரும்பல் 1
விரும்பவும் 1
விரும்பவும்_மாட்டேன் 1
விரும்பா 1
விரும்பாத 2
விரும்பாதே 1
விரும்பாம் 1
விரும்பான் 1
விரும்பி 48
விரும்பிநின்று 1
விரும்பிய 2
விரும்பியது 2
விரும்பிரோ 1
விரும்பிலேன் 2
விரும்பினன் 1
விரும்பினனோ 1
விரும்பினார் 1
விரும்பினும் 2
விரும்பினேன் 7
விரும்பினேனோ 1
விரும்பினோர்க்கு 1
விரும்பீர் 1
விரும்பீரே 1
விரும்பு 5
விரும்புகிலேன் 2
விரும்புகிலை 1
விரும்புகின்ற 2
விரும்புகின்றோர் 1
விரும்பும் 12
விரும்பும்அவர் 1
விரும்புவீர் 1
விரும்புற 6
விரும்புறு 1
விரும்புறும் 1
விரும்பே 1
விரும்பேன் 13
விரை 24
விரைகின்றேன் 2
விரைகேன் 3
விரைத்து 1
விரைந்த 1
விரைந்தது 1
விரைந்தனையே 2
விரைந்தார் 1
விரைந்து 64
விரைந்து-மாதோ 1
விரைந்துவிரைந்து 7
விரைந்தே 36
விரைந்தேன் 1
விரைந்தேன்-தன்னை 1
விரைந்தேனே 1
விரைபடா 1
விரைய 1
விரையாதே 1
விரையே 1
விரைவதே 1
விரைவில் 2
விரைவின் 1
விரைவு 1
விரைவும் 1
விரோதங்கள் 1
வில் 20
வில்_உடையார் 1
வில்_உடையீர் 1
வில்லவன் 1
வில்லாக்கும் 1
வில்லாம்படி 1
வில்லார் 1
வில்லால் 1
வில்லான் 1
வில்லான்-தன் 1
வில்லியாய் 1
வில்லியை 1
வில்லில் 1
வில்லினான் 1
வில்லை 2
வில்லோனே 1
வில்வ 4
வில்வத்தொடும் 1
வில்வம் 1
விலக்கம் 1
விலக்கல் 1
விலக்கி 1
விலக்கிடற்பாலரோ 1
விலக்கிடுவேன் 1
விலக்கிய 1
விலக்கு 5
விலக்குக 1
விலக்குகவே 2
விலக்குதற்பாலனோ 1
விலக்கோ 1
விலக 3
விலகல் 2
விலகலும் 1
விலகவிட 1
விலகிய 1
விலகு 1
விலகும் 1
விலகுவது 1
விலகுறா 1
விலகுறாது 3
விலகுறும் 2
விலங்கல் 1
விலங்கல்_இல் 1
விலங்காது 2
விலங்காய் 2
விலங்கிடேல் 1
விலங்கியது 2
விலங்கில் 2
விலங்கின் 1
விலங்கினம் 1
விலங்கினில் 2
விலங்கினை 2
விலங்கு 12
விலங்குகளும் 1
விலங்குகின்ற 3
விலங்கும் 1
விலங்குறா 1
விலங்கே 2
விலங்கை 1
விலங்கோ 1
விலா 1
விலாச 1
விலாசத்துடன் 1
விலாசம் 4
விலை 13
விலை_கடந்த 1
விலை_அறியா 2
விலை_அறியாத 1
விலை_இல்லா 1
விலை_இலா 1
விலை_இலாத 1
விலைக்கு 1
விலைகூறியதை 1
விலைப்பட்ட 1
விலையிலா 2
விலையேறு 1
விலோ 1
விவகரித்து 1
விவகார 1
விவகாரங்கள் 1
விவாகம்-அது 3
விவித 3
விவேக 1
விவேகத்து 1
விவேகம் 4
விவேகர் 1
விழ 9
விழக்கடவேன் 1
விழலரை 1
விழலன் 1
விழலனும் 1
விழலனேனே 1
விழலனேனை 3
விழலுக்கே 1
விழலுற்ற 1
விழவுக்கும் 1
விழவும் 1
விழவே 1
விழற்கு 8
விழா 4
விழாத 1
விழாது 2
விழி 58
விழி_நீர் 1
விழி_உடையார் 1
விழிக்கவைத்த 1
விழிக்கவோ-தான் 1
விழிக்கின்றீர் 1
விழிக்கின்றேன் 1
விழிக்கு 2
விழிக்குள் 1
விழிகள் 6
விழிகளினால் 1
விழிகளும் 1
விழித்த 1
விழித்தவுடன் 1
விழித்தார் 1
விழித்திருக்க 2
விழித்திருக்கின்றாய் 1
விழித்திருக்கின்றார் 1
விழித்திருந்திடவும் 1
விழித்திருப்ப 2
விழித்து 10
விழித்துநிற்க 1
விழித்துவிழித்து 2
விழித்தேன் 1
விழிநீர் 1
விழிப்பதும் 2
விழிப்பதே 1
விழிப்பாலன் 1
விழியாய் 19
விழியார் 6
விழியாரை 1
விழியால் 4
விழியாலும் 1
விழியில் 1
விழியினால் 3
விழியீர் 1
விழியும் 1
விழியே 5
விழியை 1
விழு 7
விழு_குலத்தார் 1
விழு_பொருளே 2
விழுகின்ற 1
விழுகின்றது 1
விழுகின்றாய் 2
விழுகின்றேன் 2
விழுங்க 2
விழுங்கி 3
விழுங்கியது 1
விழுங்கு 1
விழுங்குகின்ற 1
விழுங்குகின்றது 1
விழுங்குதடா 2
விழுங்கும் 6
விழுந்த 3
விழுந்தது 6
விழுந்ததே 1
விழுந்தார் 1
விழுந்திட்டேன் 1
விழுந்து 19
விழுந்தும் 1
விழுந்துறு 1
விழுந்தே 1
விழுந்தேன் 6
விழுந்தேனை 1
விழும் 5
விழுமோ 2
விழுவதும் 1
விழுவார் 1
விழுவான் 1
விழுவேன் 1
விழுவேன்-கொல் 1
விழைகின்ற 1
விழைகின்றாய் 2
விழைகின்றார் 1
விழைகின்றேன் 2
விழைகின்றோர்-பால் 1
விழைதரு 1
விழைதல் 1
விழைந்த 7
விழைந்ததாலோ 1
விழைந்தது 4
விழைந்ததுவோ 1
விழைந்தவரே 1
விழைந்தவன்தான் 1
விழைந்தன 1
விழைந்தனன் 3
விழைந்தனையே 10
விழைந்தாண்டி 2
விழைந்தாய் 2
விழைந்தார் 4
விழைந்தார்க்கு 1
விழைந்தாலும் 1
விழைந்திடுவார் 1
விழைந்திலேன் 3
விழைந்தீர் 1
விழைந்து 14
விழைந்துகொண்டு 1
விழைந்துற்றீர் 1
விழைந்தே 3
விழைந்தேன் 32
விழைந்தேனோ 7
விழையார்-தமை 1
விழையீர் 1
விழையும் 3
விழையேன் 3
விழையேனோ 1
விழைவது 1
விழைவர் 2
விழைவாய் 1
விழைவார் 4
விழைவார்-தமை 1
விழைவிக்க 1
விழைவினை 1
விழைவினொடு 1
விழைவீர் 1
விழைவு 3
விழைவுகொண்டு 1
விழைவுற்றேன் 1
விழைவுறச்செய்து 1
விழைவேன் 1
விழைவோர் 2
விள்வது 1
விள்ளச்செய்வையே 1
விள்ளது 1
விள்ளல் 1
விள்ளற்கு 1
விள்ளற்குள்ளே 1
விள்ளா 1
விள்ளுகின்ற-தோறும் 1
விள்ளுதல் 1
விள்ளுதியே 1
விள்ளும் 1
விள்ளுறும் 1
விள்ளொணா 1
விளக்க 3
விளக்கத்தவரே 1
விளக்கத்தால் 2
விளக்கத்தின் 1
விளக்கம் 22
விளக்கம்-அதாம் 1
விளக்கம்-அதாய் 4
விளக்கம்-அது 2
விளக்கமாய் 1
விளக்கமும் 1
விளக்கமுற 2
விளக்கமே 9
விளக்கமொடு 1
விளக்கல் 1
விளக்காய் 2
விளக்கால் 1
விளக்கி 9
விளக்கிடும் 7
விளக்கிடுவான்-தன்னை 1
விளக்கிடுவீர் 1
விளக்கிய 4
விளக்கியே 1
விளக்கின் 3
விளக்கினால் 1
விளக்கினை 5
விளக்கு 31
விளக்கு_அனையாய் 1
விளக்குக 2
விளக்குகவே 1
விளக்குகின்ற 1
விளக்கும் 20
விளக்குவதாய் 1
விளக்குவிக்கும் 1
விளக்கெண்ணெய் 1
விளக்கே 85
விளக்கை 2
விளக்கோ 3
விளங்க 110
விளங்கல் 2
விளங்கவே 1
விளங்கவைத்த 4
விளங்கவைத்தாய் 1
விளங்கா 1
விளங்காதால் 1
விளங்காதோ 1
விளங்காய் 1
விளங்கார்-தம்மை 1
விளங்கி 31
விளங்கிட 11
விளங்கிடுக 1
விளங்கிடுதல் 1
விளங்கிடும் 4
விளங்கிடுவார் 1
விளங்கிய 41
விளங்கியதொரு 1
விளங்கியதோர் 1
விளங்கின 2
விளங்கினானை 2
விளங்கினை 2
விளங்கு 78
விளங்கு_இழை 1
விளங்குக 3
விளங்குகின்ற 51
விளங்குகின்றதாயினும் 1
விளங்குகின்றது 5
விளங்குகின்றார் 2
விளங்குகின்றான் 1
விளங்குகின்றோய் 1
விளங்குதல் 2
விளங்கும் 178
விளங்குமடி 1
விளங்குவ 1
விளங்குவது 3
விளங்குவீர் 1
விளங்குற 5
விளங்குறவும் 1
விளங்குறவே 1
விளநகர் 1
விளம்ப 6
விளம்பல் 5
விளம்பவும் 1
விளம்பாது 1
விளம்பாய் 3
விளம்பி 4
விளம்பிட 1
விளம்பிநின்றேன் 1
விளம்பிய 4
விளம்பியதை 2
விளம்பின் 1
விளம்பினன் 1
விளம்பினும் 1
விளம்பினேன் 1
விளம்பீர் 1
விளம்பு 3
விளம்புக 1
விளம்புகின்றது 2
விளம்புகின்றபடியால் 1
விளம்புகின்றேன் 1
விளம்புகேனோ 1
விளம்புதியே 1
விளம்பும் 10
விளம்புவது 2
விளம்புவர் 1
விளம்புவார் 1
விளம்புவார்க்கு 1
விளம்புவேனால் 1
விளம்புவையே 1
விளம்புறும் 2
விளம்பேல் 1
விளம்பேன் 1
விளமர் 1
விளர்ப்பு 1
விளவி 1
விளவு 2
விளவு_எறிந்தோன் 1
விளிக்கும் 1
விளிந்தால் 1
விளியா 1
விளை 12
விளைக்க 2
விளைக்கின்ற 2
விளைக்கின்றார் 1
விளைக்கும் 6
விளைகின்ற 4
விளைத்த 2
விளைத்தது 1
விளைத்தனன் 1
விளைத்தார் 2
விளைத்திட்ட 1
விளைத்திடுபவன் 1
விளைத்திலையே 1
விளைத்து 4
விளைந்த 16
விளைந்தது 4
விளைந்தவை 1
விளைந்திடுமோ 2
விளைந்து 1
விளைப்பர் 1
விளைப்பேன் 4
விளைப்பேனே 1
விளைய 1
விளையாட்டில் 1
விளையாட்டு 16
விளையாட்டு_பயலே 1
விளையாட்டு_பிள்ளை 1
விளையாட்டுள் 1
விளையாட்டே 5
விளையாட 4
விளையாடல் 3
விளையாடவும் 1
விளையாடாநின்ற 1
விளையாடி 9
விளையாடிடுவார் 1
விளையாடு 3
விளையாடுக 2
விளையாடுகின்றேன் 1
விளையாடுதலே 1
விளையாடுதற்கு 1
விளையாடும் 7
விளையாடுவீர்கள் 1
விளையானை 1
விளையும் 4
விளையுமடி 1
விளையுமோ 1
விளைவது 1
விளைவாம் 1
விளைவால் 1
விளைவிக்கும் 1
விளைவித்த 2
விளைவித்தானை 1
விளைவித்திடும் 1
விளைவித்து 5
விளைவிப்பன் 1
விளைவில் 1
விளைவிற்கு 1
விளைவினுள் 1
விளைவு 32
விளைவு-அதில் 1
விளைவு-அது 2
விளைவு_அறிந்தோர் 1
விளைவுகட்கு 1
விளைவும் 8
விளைவுமாம் 1
விளைவே 14
விளைவை 4
விளைவையும் 1
விற்க 2
விற்கு 1
விற்குடியின் 1
விற்பனன் 1
விற்ற 1
விற்றனையே 1
விற்றாயினும் 1
விற்றீர் 2
விற்று 1
விற்றும் 3
விற்றோய் 1
விறகு 8
விறகுக்கட்டுக்கும் 1
விறல் 4
வினவ 1
வினவாது 1
வினவாமே 1
வினவி 2
வினவில் 1
வினவினும் 1
வினவுகின்றாய் 1
வினவுதியோ 1
வினவும் 2
வினை 112
வினை-தனக்கே 1
வினை-தனை 1
வினை-தான் 1
வினை_கடல் 1
வினை_இலி 1
வினை_உடையேன் 2
வினைக்கு 10
வினைக்குள் 1
வினைகட்கு 1
வினைகள் 11
வினைகளால் 1
வினைகளும் 1
வினைகளே 1
வினைகளோடே 3
வினைச்சி 1
வினைதீர்த்தானை 1
வினையனேன் 5
வினையனேனே 1
வினையாம் 3
வினையாய் 2
வினையார் 1
வினையால் 21
வினையாலோ 1
வினையில் 3
வினையின் 6
வினையினால் 1
வினையினேன் 3
வினையுடன் 1
வினையும் 11
வினையே 3
வினையேற்கு 1
வினையேன் 16
வினையேன்-தன் 3
வினையேனே 1
வினையேனை 2
வினையை 8
வினையோ 2
வினோத 1
வினோதரே 3
வினோதன் 1

வி (1)

ஆ வி ஈரைந்தை அகற்றலாம் ஆவி ஈரைந்து – திருமுறை6:24 72/2

மேல்


விக்கல் (3)

விக்கல் வருங்கால் விடாய் தீர்த்து உலகிடை நீ – திருமுறை1:2 1/295
விக்கல் வராது கண்டாய் நெஞ்சே – கீர்த்தனை:14 10/2
விக்கல் வராது கண்டாய் – கீர்த்தனை:14 10/3

மேல்


விக்கிக்கொண்டு (1)

சோர்பு அடைத்து சோறு என்றால் தொண்டை விக்கிக்கொண்டு நடு – திருமுறை1:4 31/1

மேல்


விக்கிக்கொளுமோ (1)

துளக்கம் அற உண்ணுவனோ தொண்டை விக்கிக்கொளுமோ ஜோதி திருவுளம் எதுவோ ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 5/4

மேல்


விக்கினேச்சுரனே (10)

விலகுறாது எளியேன் விழைந்தனன் சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 3/4
விள்ளல் இல்லாமல் கலப்பனோ சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 4/4
வேதமும் தாங்கும் பாதனே சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 5/4
மெய் சிதாம் வீடு என்று உரைத்தனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 6/4
வென்றல் என்று அறி நீ என்றனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 7/4
வித்தக முக்கண் அத்தனே சித்தி விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 8/4
வெருள் உறு சமயத்து அறியொணா சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 9/4
மேவுறும் அடியார்க்கு அருளிய சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 10/4
வேல் நவில் கரத்தோர்க்கு இனியவா சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 11/4
விரும்பினோர்க்கு அளிக்கும் வள்ளலே சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 12/4

மேல்


விக்குள் (2)

விக்குள் எழ நீர் விடு-மின் என அயலோர் – திருமுறை1:3 1/941
கூட்டு விக்குள் மேல் எழவே கூற்றுவன் வந்து ஆவி-தனை – திருமுறை2:45 28/1

மேல்


விகட (2)

விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை5:4 4/3
பகட படதட விகட கரட கட கரி உரி கொள் பகவ அரகர என்னவே – திருமுகம்:3 1/19

மேல்


விகல (1)

அகித இத விவித பரிசய சகல விகல ஜக வர ஸரஜதளம் இழைத்தோய் – திருமுகம்:3 1/7

மேல்


விகற்ப (4)

வீடாது நின்றும் விரிந்தும் விகற்ப நடை – திருமுறை1:3 1/93
தினை அளவாயினும் விகற்ப உணர்ச்சி என்பது இலையே திருவாளர் கலந்தபடி செப்புவது எப்படியோ – திருமுறை6:106 16/3
நின்-பால் அறிவும் நின் செயலும் நீயும் பிறிது அன்று எமது அருளே நெடிய விகற்ப உணர்ச்சி கொடு நின்றாய் அதனால் நேர்ந்திலை காண் – தனிப்பாசுரம்:25 2/1
இசையும் விகற்ப நிலையை ஒழித்து இருந்தபடியே இருந்து அறி காண் என்று என் உணர்வை தெளித்த நினக்கு என்னே கைம்மாறு அறியேனே – தனிப்பாசுரம்:25 3/2

மேல்


விகற்பங்கள் (1)

இ சாதி சமய விகற்பங்கள் எலாம் தவிர்த்தே எவ்வுலகும் சன்மார்க்க பொது அடைதல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 8/3

மேல்


விகற்பம் (7)

கற்பே விகற்பம் கடியும் ஒன்றே எங்கள் கண் நிறைந்த – திருமுறை1:7 72/1
அன்பு உடைய நின் அடியர் பொன் அடியை உன்னும் அவர் அடி_மலர் முடிக்கு அணிந்தோர்க்கு அவலம் உறுமோ காமம் வெகுளி உறுமோ மன தற்பமும் விகற்பம் உறுமோ – திருமுறை5:55 13/3
நன்மையொடு தீமை என பல விகற்பம் காட்டி நடத்தினை நின் நடத்தை எலாம் சிறிதும் நடவாது – திருமுறை6:86 12/2
எண்ணுறும் இ திண்மைகளும் இவற்றினது விகற்பம் எல்லாமும் தனித்தனி நின்று இலங்க நிலை புரிந்தே – திருமுறை6:101 32/3
உறைந்திடும் ஐங்கருவினிலே உருவ சத்தி விகற்பம் உன்னுதற்கும் உணர்வதற்கும் ஒண்ணா எண்_இலவே – திருமுறை6:101 38/1
சாதி மதம் சமய முதல் சங்கற்ப விகற்பம் எலாம் தவிர்ந்து போக – கீர்த்தனை:28 2/1
சமய விகற்பம் எல்லாம் நீங்கி சமம்-அது ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 37/4

மேல்


விகற்பமாய் (1)

கற்பகமாய் காணும் சங்கற்ப விகற்பமாய்
நிற்பதாகார நிருவிகற்பாய் பொற்பு உடைய – திருமுறை1:3 1/61,62

மேல்


விகற்பு (1)

விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:101 36/1

மேல்


விகாசனம் (1)

பராமுதம் நிராகரம் விகாசனம் விகோடணம் பரசுகோதயம் அக்ஷயம் – திருமுறை1:1 2/12

மேல்


விகாசனமே (1)

நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 189/2

மேல்


விகார (5)

வீற்றும் உலக விகார பிரளயத்தில் – திருமுறை1:2 1/823
ஓயா விகார உணர்ச்சியினால் இ உலக – திருமுறை1:3 1/889
வாள் கொண்ட கண்ணியர் மாயா விகார வலை பிழைத்து உன் – திருமுறை1:6 139/1
இரை ஏற்று துன்ப குடும்ப விகார இருள்_கடலில் – திருமுறை1:6 232/1
விகார உலகை வெறுப்பாயோ தோழி வேறு ஆகி என் சொல் மறுப்பாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 6/2

மேல்


விகாரத்தினால் (1)

வெம் சலம்செய் மாயா விகாரத்தினால் வரும் வீண் – திருமுறை1:2 1/693

மேல்


விகாரம் (3)

மாயா விகாரம் மகிழ்ந்தனையே சாயாது – திருமுறை1:3 1/890
வெம் சஞ்சலமா விகாரம் எனும் பேய்க்கு – திருமுறை1:4 4/1
ஊனலின் உடம்பு என்றும் உயிர் என்றும் உளம் என்றும் உள் என்றும் வெளி என்றும் வான்_உலகு என்றும் அளவுறு விகாரம் உற நின்ற எனை உண்மை அறிவித்த குருவே – திருமுறை5:55 14/3

மேல்


விகித (2)

விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:101 36/1
தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/2

மேல்


விகிர்தர் (2)

வெள்ளம் மிகும் பொன் வேணியினார் வியன் சேர் ஒற்றி விகிர்தர் அவர் – திருமுறை3:15 10/2
மேலை வினையை தவிர்த்து அருளும் விடையார் ஒற்றி விகிர்தர் அவர் – திருமுறை3:16 6/1

மேல்


விகிர்தா (1)

விகிர்தா விபவா விமலா அமலா – கீர்த்தனை:1 198/2

மேல்


விகுதி (2)

பகுதி தகுதி விகுதி எனும் பாட்டில் – திருமுறை2:89 9/1
விகுதி ஒன்று இன்றி விளக்கிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 11/4

மேல்


விகோடணம் (1)

பராமுதம் நிராகரம் விகாசனம் விகோடணம் பரசுகோதயம் அக்ஷயம் – திருமுறை1:1 2/12

மேல்


விச்சுவ (3)

விச்சுவ சொரூப விச்சுவ காரண – திருமுகம்:2 1/13
விச்சுவ சொரூப விச்சுவ காரண – திருமுகம்:2 1/13
விச்சுவ ரகித விச்சுவாதீத – திருமுகம்:2 1/14

மேல்


விச்சுவகருத்தன் (1)

துளங்குறா நலம் தோற்றலின் விச்சுவகருத்தன் – தனிப்பாசுரம்:16 13/4

மேல்


விச்சுவவியாபி (1)

விளங்கு விச்சுவவியாபி இ விசுவத்தை யாண்டு – தனிப்பாசுரம்:16 13/3

மேல்


விச்சுவாதீத (1)

விச்சுவ ரகித விச்சுவாதீத
பிரணவ சொரூப பிரணவ காரண – திருமுகம்:2 1/14,15

மேல்


விச்சை (14)

விச்சை அடுக்கும்படி நம்-பால் மேவினோர்க்கு இ அகில நடை – திருமுறை1:8 106/2
விச்சை பெருமான் எனும் ஒற்றி விடங்க பெருமான் நீர் முன்னம் – திருமுறை1:8 110/1
விச்சை வேண்டினை வினை உடை மனனே மேலை_நாள் பட்ட வேதனை அறியாய் – திருமுறை2:37 9/1
இருளையே ஒளி என மதித்து இருந்தேன் இச்சையே பெரு விச்சை என்று அலந்தேன் – திருமுறை6:5 10/1
மெய் தழைய உள்ளம் குளிர்ந்து வகை மாறாது மேன்மேல் கலந்து பொங்க விச்சை அறிவு ஓங்க என் இச்சை அறிவு அனுபவம் விளங்க அறிவு அறிவது ஆகி – திருமுறை6:25 4/1
விரும்பி நும் பொன் அடிக்கு ஆட்பட்டு நின்றேன் மேல் விளைவு அறிகிலன் விச்சை ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை6:34 3/2
விச்சை எலாம் எனக்கு அளித்தே அவிச்சை எலாம் தவிர்த்து மெய்யுற என்னொடு கலந்து விளங்கிடுதல் வேண்டும் – திருமுறை6:64 49/3
விச்சை எலாம் வல்ல நும் திரு_சமுக விண்ணப்பம் என் உடல் ஆதியை நுமக்கே – திருமுறை6:76 9/2
விச்சை அரசே விளங்கிடுக நச்சு அரவம் – திருமுறை6:100 4/2
விச்சை நடம் கண்டேன் நான் நடம் கண்டால் பேயும் விட துணியாது என்பர்கள் என் விளைவு உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:106 4/4
கோன் செய்த விச்சை குணிக்க வல்லார் எவர் கூறு-மினே – திருமுறை6:108 48/4
எச்ச நீட்டி விச்சை காட்டி இச்சையூட்டும் இன்பனே – கீர்த்தனை:1 88/1
வெம் கேத மரணத்தை விடுவித்து விட்டேன் விச்சை எலாம் கற்று என் இச்சையின் வண்ணம் – கீர்த்தனை:11 7/1
விச்சை எலாம் தந்து களித்து ஆட வாரீர் வியந்து உரைத்த தருணம் இதே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 11/2

மேல்


விச்சையால் (1)

விச்சையால் எல்லாம் விரிப்பதுவாய் மெச்சுகின்ற – திருமுறை1:3 1/68

மேல்


விச்சையில் (1)

வேற்று அறியாத சிற்றம்பல கனியே விச்சையில் வல்லவர் மெச்சு விருந்தே – திருமுறை6:26 1/3

மேல்


விச்சையை (1)

விச்சையை இச்சையை விளைவித்து உயிர்களை – திருமுறை6:65 1/757

மேல்


விச்சையையே (1)

இ சோதி ஆக்கி அழியா நலம் தந்த விச்சையையே – திருமுறை6:41 9/4

மேல்


விசய (2)

பேறு அணிந்து அயன் மாலும் இந்திரனும் அறிவு அரிய பெருமையை அணிந்த அமுதே பிரச மலர் மகள் கலை சொல் மகள் விசய மகள் முதல் பெண்கள் சிரம் மேவும் மணியே – திருமுறை2:100 10/3
அமல பரசிவ ஒளியின் உதய சய விசய சய அபய எனும் எமது கணபதியே – திருமுறை5:4 4/4

மேல்


விசயன் (1)

சேவகன் போல் வீதி-தனில் சென்றனையே மா விசயன்
வில் அடிக்கு நெஞ்சம் விரும்பியது அல்லால் எறிந்த – திருமுறை1:2 1/758,759

மேல்


விசாரத்தினால் (1)

மிடிபட்ட வாழ்க்கையில் மேல் பட்ட துன்ப விசாரத்தினால்
அடிபட்ட நான் உனக்கு ஆட்பட்டும் இன்னும் அலைதல் நன்றோ – திருமுறை1:6 76/2,3

மேல்


விசாரித்திடவே (1)

உயங்கி விசாரித்திடவே ஓடுகின்றாய் உணரும் உளவு அறியாய் வீண் உழைப்பு இங்கு உழைப்பதில் என் பயனோ – திருமுறை6:86 6/2

மேல்


விசாரித்திடும் (1)

உண்ண வந்தால் போலும் இவண் உற்று விசாரித்திடும் ஓர் – திருமுறை1:3 1/1255

மேல்


விசிக்கில் (1)

உருகா வஞ்ச மனத்தேனை உருத்து ஈர்த்து இயமன் ஒரு பாசத்து உடலும் நடுங்க விசிக்கில் அவர்க்கு உரைப்பது அறியேன் உத்தமனே – திருமுறை5:46 10/2

மேல்


விசிக்கும் (1)

விசிக்கும் நல் அரவ கச்சினோய் நினது மெய் அருள் அலது ஒன்றும் விரும்பேன் – திருமுறை2:42 6/3

மேல்


விசிட்டாத்துவிதமாய் (1)

தோன்று துவிதாத்துவிதமாய் விசிட்டாத்துவிதமாய் கேவலாத்துவிதம் ஆகி – திருமுறை1:5 5/1

மேல்


விசித்திர (2)

பன்னுகின்ற பற்பலவாம் விசித்திர சித்திரங்கள் பரவி விளங்கிட விளங்கி பதிந்து அருளும் ஒளியே – திருமுறை6:60 35/2
சித்திர விசித்திர சிருட்டிகள் பலபல – திருமுறை6:65 1/701

மேல்


விசித்திரங்கள் (1)

சிறக்கவும் ஆசை இலை விசித்திரங்கள் செய்யவும் ஆசை ஒன்று இல்லை – திருமுறை6:12 15/3

மேல்


விசித்ரம் (1)

பராபரம் அநாமயம் நிராதரம் அகோசரம் பரம தந்திரம் விசித்ரம்
பராமுதம் நிராகரம் விகாசனம் விகோடணம் பரசுகோதயம் அக்ஷயம் – திருமுறை1:1 2/11,12

மேல்


விசும்பும் (2)

பாரும் விசும்பும் அறிய எனை பயந்த தாயும் தந்தையும் நீ – திருமுறை5:7 2/1
பாரும் விசும்பும் பதம் சாரும் பழங்கண் ஒன்றும் சாராதே – திருமுறை5:16 6/4

மேல்


விசும்பே (2)

துன்றும் விசும்பே காண் என்றார் சூதாம் உமது சொல் என்றேன் – திருமுறை1:8 76/3
துன்றும் விசும்பே என்றனர் நான் சூதாம் உமது சொல் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:11 1/3

மேல்


விசுவசங்காரி (1)

வெய்யனாய் உலகு அழித்தலின் விசுவசங்காரி
பைய மேலெனப்படுவன பலவற்றின் மேலாம் – தனிப்பாசுரம்:16 14/1,2

மேல்


விசுவத்தை (1)

விளங்கு விச்சுவவியாபி இ விசுவத்தை யாண்டு – தனிப்பாசுரம்:16 13/3

மேல்


விசுவம் (2)

பரிபவ விமோசனம் குணரகிதம் விசுவம் பதித்துவ பரோபரீணம் – திருமுறை1:1 2/13
உரை விசுவம் உண்ட வெளி உபசாந்த வெளி மேலை உறு மவுன வெளி வெளியின் மேல் ஓங்கும் மா மவுன வெளி ஆதி உறும் அனுபவம் ஒருங்க நிறை உண்மை வெளியே – திருமுறை6:25 21/1

மேல்


விசுவமுண்ட (1)

பந்தம் அற்ற வியோமமாய் பரமாய் அப்பால் பரம்பரமாய் விசுவமுண்ட பான்மை ஆகி – திருமுறை1:5 7/2

மேல்


விசுவாசமுற (1)

விசுவாசமுற எனை அங்கு அழைத்து ஒன்று கொடுத்தாய் விடையவ நின் அருள் பெருமை என் புகல்வேன் வியந்தே – திருமுறை4:2 85/4

மேல்


விசை (1)

சைகை வேறு உரைத்தும் சரச வார்த்தைகளால் தனித்து எனை பல விசை அறிந்தும் – திருமுறை6:13 53/2

மேல்


விசையம் (1)

விசையம் அங்கை கனி போல் பெற தொண்டர் – திருமுறை1:2 1/95

மேல்


விசையமங்கையில் (1)

எண் விசையமங்கையில் வாழ் என் குருவே மண் உலகில் – திருமுறை1:2 1/96

மேல்


விசையற்கு (1)

வில்லார் விசையற்கு அருள் புரிந்தார் விளங்கும் ஒற்றி மேவி நின்றார் – திருமுறை3:9 6/3

மேல்


விசையன் (1)

வல்லார் விசையன் வில் அடியால் வடுப்பட்டு உவந்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 3/3

மேல்


விஞ்ச (2)

விஞ்ச வேண்டியும் மாலவன் மலரோன் விளங்க வேண்டியும் மிடற்றின்-கண் அமுதா – திருமுறை2:5 1/3
விஞ்ச நல் அருள் வேண்டி தருதியோ விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 5/4

மேல்


விஞ்சகத்தால் (1)

விஞ்சகத்தால் அந்தோ விளம்பியதை எண்ணு-தொறும் – கீர்த்தனை:4 45/1

மேல்


விஞ்சனம் (1)

கஞ்சன் அங்கு ஒரு விஞ்சனம் ஆகி காலில் போந்து முன் காண அரும் முடியார் – திருமுறை2:35 6/1

மேல்


விஞ்சாத (1)

விஞ்சாத அறிவாலே தோழி நீ இங்கே வேது செய் மரணத்துக்கு எது செய்வோம் என்றே – கீர்த்தனை:11 9/3

மேல்


விஞ்சி (1)

பஞ்சின் உழந்தே படுத்து அயர்ந்தேன் விஞ்சி அங்கு – திருமுறை6:81 8/2

மேல்


விஞ்சிய (2)

அரு மா தவர் உயர் நெஞ்சம் விஞ்சிய அண்ணா விண்ணவனே அரசே அமுதே அறிவுருவே முருகையா மெய்யவனே – திருமுறை5:52 1/3
அரு மா தவர் உயர் நெஞ்சம் விஞ்சிய அண்ணா விண்ணவனே அரசே அமுதே அறிவுருவே முருகையா மெய்யவனே – தனிப்பாசுரம்:9 1/3

மேல்


விஞ்சு (9)

வஞ்சம் அறு நெஞ்சினிடை எஞ்சல் அற விஞ்சு திறல் மஞ்சு உற விளங்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/93
அஞ்சு அடையா வண்ணம் அளிப்போனே விஞ்சு உலகில் – திருமுறை1:2 1/568
அஞ்சல் என நின் தாள் அடுத்தது இலை விஞ்சு உலகர் – திருமுறை1:2 1/608
விஞ்சு நெஞ்சர்-தம் அடி துணைக்கு ஏவல் விரும்பி நிற்கும் அ பெரும் பயன் பெறவே – திருமுறை2:27 7/2
விஞ்சு_உடையாய் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் சீர் மெய்_புளகம் எழ துதித்து விளங்குகின்றார் – திருமுறை2:59 4/1
விஞ்சு பரானந்த நடம் வியன் பொதுவில் புரியும் மேலவ நின் அருள் பெருமை விளம்பல் எவன் வியந்தே – திருமுறை4:2 92/4
ஐய நின் திரு_அருட்கு இரப்ப இங்கு அஞ்சி நின்று என் இ விஞ்சு வஞ்சனேன் – திருமுறை5:10 9/2
விஞ்சு பொன் அணி அம்பலத்து அருள் நடம் விளைத்து உயிர்க்குயிர் ஆகி – திருமுறை6:28 3/1
பஞ்சு அடி பாவையர் எல்லாம் விஞ்சு அடி-பால் இருந்தே பரவுகின்றார் தோழி என்றன் உறவு மிக விழைந்தே – திருமுறை6:106 5/4

மேல்


விஞ்சு_உடையாய் (1)

விஞ்சு_உடையாய் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் சீர் மெய்_புளகம் எழ துதித்து விளங்குகின்றார் – திருமுறை2:59 4/1

மேல்


விஞ்சுகின்ற (1)

விஞ்சுகின்ற சிற்றம்பலத்து அருள் நடம் விளைக்கின்ற பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:40 3/1

மேல்


விஞ்சும் (3)

விஞ்சும் பொறியின் விடயம் எலாம் நம் பெருமான் – திருமுறை1:3 1/1343
விஞ்சும் நெறியீர் ஒற்றி_உளீர் வியந்தீர் வியப்பு என் இவண் என்றேன் – திருமுறை1:8 108/1
விஞ்சும் நினது திரு_அருளை மேவாது உழலும் மிடி ஒரு பால் – திருமுறை2:60 10/3

மேல்


விஞ்சுற (1)

விஞ்சுற மெய்ப்பொருள் மேல் நிலை-தனிலே விஞ்சைகள் பல உள விளக்குக என்றாய் – திருமுறை6:26 15/3

மேல்


விஞ்சை (1)

விஞ்சை புலவர் புகழ் தணிகை விளக்கே துளக்கு இல் வேலோனே – திருமுறை5:15 5/2

மேல்


விஞ்சைகள் (1)

விஞ்சுற மெய்ப்பொருள் மேல் நிலை-தனிலே விஞ்சைகள் பல உள விளக்குக என்றாய் – திருமுறை6:26 15/3

மேல்


விஞ்சையர் (2)

மணி உரகர் கருடர் காந்தருவர் விஞ்சையர் சித்தர் மா முனிவர் ஏத்தும் பதம் – திருமுறை1:1 2/87
சிந்தையானது கலக்கம்கொண்டு வாடல் என் செப்புவாய் வேதன் ஆதி தேவர் முனிவர் கருடர் காந்தருவர் விஞ்சையர் சித்தர்களும் ஏவல் புரிய – தனிப்பாசுரம்:13 8/3

மேல்


விஞ்சையரும் (1)

மான் நிமிர்ந்து ஆட ஒளிர் மழு எழுந்து ஆட மகவான் ஆதி தேவர் ஆட மா முனிவர் உரகர் கின்னரர் விஞ்சையரும் ஆட மால் பிரமன் ஆட உண்மை – தனிப்பாசுரம்:13 3/2

மேல்


விஞ்சையன் (1)

துரும்பை நாட்டி ஓர் விஞ்சையன் போல தோன்றி நின்று அவர் துரிசு அறுத்திட்டோன் – திருமுறை2:35 4/2

மேல்


விஞ்ஞான (1)

விண் உறு சுடர்க்கு எலாம் சுடர் அளித்து ஒரு பெருவெளிக்குள் வளர்கின்ற சுடரே வித்து ஒன்றும் இன்றியே விளைவு எலாம் தருகின்ற விஞ்ஞான மழை செய் முகிலே – திருமுறை2:78 2/3

மேல்


விஞ்ஞானகலர் (4)

சகலர் விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் இதய சாக்ஷியாகிய பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/58
வெவ் வினை தவிர்த்து ஒரு விளக்கு ஏற்றி என்னுளே வீற்றிருந்து அருளும் அரசே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 16/4
விரவி உணர்வு அரிய சிவ துரிய அனுபவமான மெய்ம்மையே சன்மார்க்க மா மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 19/4
வேட்டவை அளிக்கின்ற நிதியமே சாகாத வித்தையில் விளைந்த சுகமே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 24/4

மேல்


விஞ்ஞானமாம் (1)

விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை2:78 5/3

மேல்


விட்ட (12)

வீம்பு உடைய வன் முனிவர் வேள்வி செய்து விட்ட கொடும் – திருமுறை1:2 1/747
கைவிட்டு உணர்வே கடைப்பிடித்து நெய் விட்ட
தீ போல் கனலும் செருக்கு அறவே செங்கமல – திருமுறை1:3 1/242,243
கூடு என்கோ இ உடம்பை கோள் வினை நீரோட்டில் விட்ட
ஏடு என்கோ நீர் மேல் எழுத்து என்கோ காடு என்கோ – திருமுறை1:3 1/983,984
மெய் விட்ட வஞ்சக நெஞ்சால் படும் துயர் வெம் நெருப்பில் – திருமுறை1:6 70/1
பொய் விட்ட நெஞ்சு உறும் பொன்_பதத்து ஐய இ பொய்யனை நீ – திருமுறை1:6 70/3
காற்றுக்கு மேல் விட்ட பஞ்சு ஆகி உள்ளம் கறங்க சென்றே – திருமுறை1:6 100/1
விம்மதம் ஆக்கினும் வெட்டினும் நன்று உன்னை விட்ட அதன் – திருமுறை1:6 106/3
ஏக்கமும் நோயும் இடையூறும் மற்றை இடரும் விட்ட
நீக்கமும் நின்மல நெஞ்சமும் சாந்த நிறைவும் அருள் – திருமுறை1:6 136/2,3
மெய் கொடுத்தாய் தவர் விட்ட வெம் மானுக்கு மேவுற ஓர் – திருமுறை1:6 181/2
விட்ட வேட்கையர்க்கு அங்கையில் கனியை வேத மூலத்தை வித்தக விளைவை – திருமுறை2:4 2/2
விட்ட சிலை என பவத்தில் விழுவேன் அன்றி வேறு எது செய்வேன் இந்த விழலனேனே – திருமுறை2:85 8/4
கண்ணிடத்தே பிறிதொரு பூ கண்மலர அதிலே கட்டு அவிழ வேறு ஒரு பூ விட்ட எழு பூவும் – திருமுறை6:101 33/2

மேல்


விட்டகுறை (1)

விட்டகுறை தொட்டகுறை இரண்டும் நிறைந்தனன் நீ விரைந்து வந்தே அருள் சோதி புரிந்து அருளும் தருணம் – திருமுறை6:36 9/3

மேல்


விட்டது (2)

இ வழி ஏகு என்று இரு வழிக்குள் விட்டது எவ்வழியோ – திருமுறை1:6 108/2
விட்டது எவ்வழி அவ்வழி அகன்றே வேறும் ஓர் வழி மேவிடப்படுமோ – திருமுறை2:67 2/3

மேல்


விட்டவர்-தம் (1)

களவை விட்டவர்-தம் கருத்து உளே விளங்கும் காட்சியை கருணை அம் கடலை – திருமுறை6:49 20/2

மேல்


விட்டவாறு (1)

நெய் விட்டவாறு இந்த வாழ்க்கையின் வாதனை நேரிட்டதால் – திருமுறை1:6 70/2

மேல்


விட்டற்கு (1)

இட்டம்-அதை விட்டற்கு இசைந்திலையே முட்டு அகற்ற – திருமுறை1:3 1/828

மேல்


விட்டனை (1)

மறந்து விட்டனை நெஞ்சமே நீ-தான் மதி_இலாய் அது மறந்திலன் எளியேன் – திருமுறை2:34 7/3

மேல்


விட்டனையோ (1)

செயல் என்னே எந்தாய் எந்தாய் பாவி என விட்டனையோ பல் நாளாக – திருமுறை5:8 2/2

மேல்


விட்டாய் (1)

வெண்மை உடையார் சார்பாக விட்டாய் அந்தோ வினையேனை – திருமுறை2:60 2/3

மேல்


விட்டார் (2)

விட்டார் புகழும் விடையாய் நான் பொய் ஆசைப்பட்டால் – திருமுறை1:4 13/3
ஊனம் கலிக்கும் தவர் விட்டார் உலகம் அறியும் கேட்டு அறிந்தே – திருமுறை1:8 79/3

மேல்


விட்டார்க்கே (1)

ஆசை_விட்டார்க்கே அணிமை ஆம் பாதம் – கீர்த்தனை:24 17/4

மேல்


விட்டால் (6)

பொய் விட்டால் அன்றி புரந்து அருளேன் என்று எனை நீ – திருமுறை1:4 72/3
விரிப்பார் பழிச்சொல் அன்றி எனை விட்டால் வெள்ளை_விடையோனே – திருமுறை2:84 7/2
தண்டாத நின் அருட்கு தகுமோ விட்டால் தருமமோ தணிகை வரை தலத்தின் வாழ்வே – திருமுறை5:8 4/3
ஆழ்வேன் என்று அயல் விட்டால் நீதியேயோ அச்சோ இங்கு என் செய்கேன் அண்ணால் அண்ணால் – திருமுறை5:8 8/4
பின்னை ஒரு துணை அறியேன் தனியே விட்டால் பெரும நினக்கு அழகேயோ பேதையாம் என்-தன்னை – திருமுறை5:9 28/3
தாழ் குழலாய் எனை சற்றே தனிக்க விட்டால் ஞானசபை தலைவர் வருகின்ற தருணம் இது நான்-தான் – திருமுறை6:106 17/1

மேல்


விட்டாலும் (1)

தொட்டாலும் தோஷமுறும் விட்டாலும் கதி இலை மேல் சூழ்வீர் அன்றே – திருமுறை6:99 8/4

மேல்


விட்டிடவும் (1)

உளம் எனது வசம் நின்றது இல்லை என் தொல்லை வினை ஒல்லை விட்டிடவும் இல்லை உன் பதத்து அன்பு இல்லை என்றனக்கு உற்ற_துணை உனை அன்றி வேறும் இல்லை – திருமுறை5:55 29/1

மேல்


விட்டிடா (4)

மை விட்டிடா மணி_கண்டா நின்றன்னை வழுத்தும் என்னை – திருமுறை1:6 130/1
நெய் விட்டிடா உண்டி போல் இன்பு_இலான் மெய் நெறி அறியான் – திருமுறை1:6 130/2
மை விட்டிடா விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 99/4
விழுந்துறு தூக்கம் வர அது தடுத்தும் விட்டிடா வன்மையால் தூங்கி – திருமுறை6:13 32/3

மேல்


விட்டிடான் (2)

பொய் விட்டிடான் வெம் புலை விட்டிடான் மயல் போகம் எலாம் – திருமுறை1:6 130/3
பொய் விட்டிடான் வெம் புலை விட்டிடான் மயல் போகம் எலாம் – திருமுறை1:6 130/3

மேல்


விட்டிடில் (1)

என்னை விட்டிடில் நான் என் செய்வேன் ஒதி போல் இருக்கின்ற இ எளியேனே – திருமுறை2:50 1/4

மேல்


விட்டிடு (1)

அஞ்சு அருந்து என்றால் அமுதின் ஆர்கின்றாய் விட்டிடு என்றால் – திருமுறை1:3 1/543

மேல்


விட்டிடும் (1)

வேள் வாகனம் என்றாய் வெய்ய நமன் விட்டிடும் தூதாள் – திருமுறை1:3 1/701

மேல்


விட்டிடுவாயேல் (1)

விடாதவாறு அறிந்தே களித்து இருக்கின்றேன் விடுதியோ விட்டிடுவாயேல்
உடாத வெற்றரை நேர்ந்து உயங்குவேன் ஐயோ உன் அருள் அடைய நான் இங்கே – திருமுறை6:39 5/2,3

மேல்


விட்டிடுவேன் (1)

ஊணை உறக்கத்தையும் நான் விடுகின்றேன் நீ-தான் உவந்து வராய் எனில் என்றன் உயிரையும் விட்டிடுவேன்
மாணை மணி பொது நடம் செய் வள்ளால் நீ எனது மனம் அறிவாய் இனம் உனக்கு வகுத்து உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:35 2/3,4

மேல்


விட்டிடேல் (2)

அடியனேன் பிழைகள் பொறுத்து அருள் போற்றி அயல் எனை விட்டிடேல் போற்றி – திருமுறை2:79 9/1
வெய்யனேன் என வெறுத்து விட்டிடேல்
மெய்யனே திரு_தணிகை வேலனே – திருமுறை5:12 2/3,4

மேல்


விட்டிடேலே (1)

மெச்சி உளே மிக மகிழ்ந்து செய்வேன் என்றனை ஐயா விட்டிடேலே – தனிப்பாசுரம்:2 44/4

மேல்


விட்டிடேன் (1)

காயினும் என்னை கனியினும் நின்னை கனவினும் விட்டிடேன் காணே – திருமுறை2:18 1/4

மேல்


விட்டிலேன் (1)

விட்டிலேன் ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 10/2

மேல்


விட்டிலையே (2)

வித்து என்று அறிந்தும் அதை விட்டிலையே தொத்து என்று – திருமுறை1:3 1/790
வீண் மயக்கம் என்று அதனை விட்டிலையே நீள் வலயத்து – திருமுறை1:3 1/832

மேல்


விட்டீர் (1)

புலை தொழிலே புரிகின்றீர் புண்ணியத்தை கரும் கடலில் போக விட்டீர்
கொலை தொழிலில் கொடியீர் நீர் செத்தாரை சுடுகின்ற கொடுமை நோக்கி – திருமுறை6:99 10/1,2

மேல்


விட்டு (114)

காய சூர் விட்டு கதி சேர வேட்டவர் சூழ் – திருமுறை1:2 1/241
உற்றோரையும் உடன் விட்டு ஓடும் காண் சற்றேனும் – திருமுறை1:2 1/672
புல் என்றால் தேகம் புளகிக்கும் அன்றி விட்டு
நில் என்றால் என் கண்ணில் நீர் அரும்பும் புல்லர் என்ற – திருமுறை1:2 1/687,688
எ பிறப்பும் விட்டு அகலா என் நெஞ்சே செப்பமுடன் – திருமுறை1:3 1/4
ஐயம் திரிபோடு அறியாமை விட்டு அகற்றி – திருமுறை1:3 1/79
சார்வினை விட்டு ஓங்கும் தகையினராய் பார் வினையில் – திருமுறை1:3 1/82
விட்டு அகன்ற யோக வினோதன் எவன் மட்டு அகன்ற – திருமுறை1:3 1/118
பொய் விட்டு மெய் நெறியை போற்றி தற்போதத்தை – திருமுறை1:3 1/241
வாங்காது நாமே மறந்தாலும் நம்மை விட்டு
நீங்காத நம்முடைய நேசன் காண் தீங்காக – திருமுறை1:3 1/387,388
ஈங்கு உறினும் வான் ஆதி யாங்கு உறினும் விட்டு அகலாது – திருமுறை1:3 1/413
கொல்லன் குறிப்பை விட்டு கோணாதே அல்லல் எலாம் – திருமுறை1:3 1/560
ஆட்டுகின்றோன் சொல் வழி விட்டு ஆடாதே நீட்டு உலகர் – திருமுறை1:3 1/562
ஏறுகின்றோன் சொல் வழி விட்டு ஏறாதே சீறுகின்ற – திருமுறை1:3 1/570
சார்பில் ஒன்று விட்டு ஒழிந்தால் சால மகிழ்கிற்பேன் நான் – திருமுறை1:3 1/1117
ஏற்ற அடி_நாள் உறவாம் என்னை விட்டு தாமதமாம் – திருமுறை1:3 1/1199
விட்டு ஒழித்து நான் மொழியும் மெய் சுகத்தை நண்ணுதி நீ – திருமுறை1:3 1/1225
பூவை விட்டு புல் எடுப்பார் போல் உன் திரு_பாத – திருமுறை1:4 37/1
தேவை விட்டு வெம் பிறவி தேவர்களை கோவையிட்டு – திருமுறை1:4 37/2
விட்டு அகன்று கரும மல போதம் யாவும் விடுத்து ஒழித்து சகச மல வீக்கம் நீக்கி – திருமுறை1:5 56/3
ஆவினை விட்டு எருது கறந்திடுவான் செல்லும் அறிவு_இலிக்கும் அறிவு_இலியேன் ஆன வாறே – திருமுறை1:5 86/4
இருள் உடைய பவ கடல் விட்டு ஏறேன் என்னை ஏற்றுவதற்கு எண்ணுக என் இன்ப தேவே – திருமுறை1:5 100/4
வைக்குமேல் இடர் எல்லாம் எனை விட்டு அப்பால் நடக்க – திருமுறை1:6 43/2
தான் மாறினும் விட்டு நான் மாறிடேன் பெற்ற தாய்க்கு முலை – திருமுறை1:6 92/3
நெய் கண்ட ஊண் விட்டு நீர் கண்ட கூழுக்கு என் நேடுவதே – திருமுறை1:6 94/4
வருமோ அதன்-பால் பெண்களை விட்டு பார்க்கினுமே – திருமுறை1:6 162/4
உன்னை நான் கனவினிடத்தும் விட்டு ஒழியேன் உன் திரு_அடி துணை அறிய – திருமுறை2:12 10/3
இடையில் ஒற்றி விட்டு எங்ஙனம் சென்றிரோ – திருமுறை2:19 4/4
பொய்த்த சிந்தை விட்டு உன்றனை போற்றவே – திருமுறை2:28 10/4
ஒல்லையே வஞ்சம் விட்டு உவக்கும் உண்மையே – திருமுறை2:32 7/4
எடுத்து எனை துன்பம் விட்டு ஏறவைத்தானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை2:33 2/4
சற்றும் விட்டு அகலா ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 9/4
அல்லல் என்னை விட்டு அகன்றிட ஒற்றி அடுத்து நிற்கவோ அன்றி நல் புலியூர் – திருமுறை2:49 7/1
உன்னை விட்டு அயலார் உறவுகொண்டு அடையேன் உண்மை என் உள்ளம் நீ அறிவாய் – திருமுறை2:50 1/3
உண்ட நஞ்சு இன்னும் கண்டம் விட்டு அகலாது உறைந்தது நாள்-தொறும் அடியேன் – திருமுறை2:50 4/1
கணத்தில் என்னை விட்டு ஏகுகின்றவன் போல் காட்டுகின்றனன் மீட்டும் வந்து அடுத்து – திருமுறை2:65 2/1
நேயர் ஆதியர் நேயம் விட்டு அகல்வார் நின்னை நம்பி என் நெஞ்சு உவக்கின்றேன் – திருமுறை2:66 5/2
ஈது செய்தனை என்னை விட்டு உலகில் இடர்கொண்டு ஏங்கு என இயம்பிடில் அடியேன் – திருமுறை2:70 2/3
என்னென்று ஏழையேன் நாணம் விட்டு உரைப்பேன் இறைவ நின்றனை இறை பொழுதேனும் – திருமுறை2:70 9/1
இருள் பெரும் கடல் விட்டு ஏற நின் கோயிற்கு எளியனேன் வர வரம் அருளே – திருமுறை2:71 8/4
விள்ளற்குள்ளே மனம் என்னை விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை3:4 1/4
நாண எனை விட்டு என் மனம்-தான் நயந்து அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை3:4 4/4
மேலும் கேட்கும் முன்னம் மனம் விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை3:4 6/4
மென் தார் வாங்க மனம் என்னை விட்டு அங்கு அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை3:4 7/4
தெருள் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தெரிகின்றதாயினும் என் சிந்தை உருகிலதே – திருமுறை4:5 1/3
இன்பு உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் விளங்குகின்றதாயினும் என் வெய்ய மனம் உருகா – திருமுறை4:5 2/3
நீள் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் நிகழ்கின்றதாயினும் என் நெஞ்சம் உருகிலதே – திருமுறை4:5 3/3
சீர் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தெரிகின்றதாயினும் என் சிந்தை உருகிலதே – திருமுறை4:5 4/3
கற்பு உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றது என்னினும் என் கல்_மனமோ உருகா – திருமுறை4:5 5/3
காண் தகைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றதாயினும் என் கருத்து உருக காணேன் – திருமுறை4:5 6/3
உரவு மலர் கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் ஒளிர்கின்றதாயினும் என் உள்ளம் உருகிலதே – திருமுறை4:5 7/3
கையாது கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றதாயினும் என் கருத்து உருக காணேன் – திருமுறை4:5 8/3
துப்பாய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தோன்றுகின்றதாயினும் இ துட்ட நெஞ்சம் உருகா – திருமுறை4:5 9/3
மை மாழை விழிகளும் விட்டு அகலாதே இன்னும் வதிகின்றதாயினும் என் வஞ்ச நெஞ்சம் உருகா – திருமுறை4:5 10/3
விண் அறாது வாழ் வேந்தன் ஆதியர் வேண்டி ஏங்கவும் விட்டு என் நெஞ்சக – திருமுறை5:10 1/1
தாயை அப்பனை தமரினை விட்டு உனை சார்ந்தவர்க்கு அருள்கின்றோய் – திருமுறை5:11 10/3
ஆறேனோ நின் அடியன் ஆகேனோ பவ_கடல் விட்டு அகன்றே அப்பால் – திருமுறை5:18 9/3
எட்டிக்கனியாம் இ உலகத்து இடர் விட்டு அகல நின் பதத்தை – திருமுறை5:25 6/3
ஊழும் உற்பவம் ஓர் ஏழும் விட்டு அகல உதவு சீர் அருள் பெரும் குன்றே – திருமுறை5:37 10/4
ஐய இன்னும் நான் எத்தனை நாள் செலும் அல்லல் விட்டு அருள் மேவ – திருமுறை5:41 4/1
சேவல் அம் கொடி கொண்ட நினை அன்றி வேறு சிறுதேவரை சிந்தைசெய்வோர் செங்கனியை விட்டு வேப்பங்கனியை உண்ணும் ஒரு சிறு கருங்காக்கை நிகர்வார் – திருமுறை5:55 26/1
பொறை அளவோ நன்மை எலாம் போக்கில் விட்டு தீமை புரிகின்றேன் எரிகின்ற புது நெருப்பில் கொடியேன் – திருமுறை6:4 9/2
சாதி மதம் சமயம் எனும் சங்கடம் விட்டு அறியேன் சாத்திர சேறு ஆடுகின்ற சஞ்சலம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:6 7/1
சாதி மதம் சமயம் எனும் சங்கடம் விட்டு அறியேன் சாத்திர சேறு ஆடுகின்ற சஞ்சலம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:6 7/1
கண்ணில் நீர் விட கண்டு ஐயவோ நானும் கண்ணில் நீர் விட்டு உளம் கவன்றேன் – திருமுறை6:13 57/2
மெய் தலத்து அகத்தும் புறத்தும் விட்டு அகலா மெய்யன் நீ அல்லையோ எனது – திருமுறை6:13 71/2
பிறந்திடேன் இறவேன் நின்னை விட்டு அகலேன் பிள்ளை நான் வாடுதல் அழகோ – திருமுறை6:13 86/4
எந்தை நின் உள்ளம் வெறுப்ப நின் பணி விட்டு இ உலகியலில் அவ்வாறு – திருமுறை6:13 102/3
ஓட்டிலே எனினும் ஆசை விட்டு அறியேன் உலுத்தனேன் ஒரு சிறு துரும்பும் – திருமுறை6:15 16/2
பொய் விட்டு அகலா புலை கொடியேன் பொருட்டா இரவில் போந்து ஒரு நின் – திருமுறை6:19 8/1
கை விட்டு அகலா பெரும் பொருள் என் கையில் கொடுத்தே களிப்பித்தாய் – திருமுறை6:19 8/2
மை விட்டு அகலா விழி இன்பவல்லி மகிழும் மணவாளா – திருமுறை6:19 8/3
மெய் விட்டு அகலா மனத்தவர்க்கு வியப்பாம் உனது மெய் அருளே – திருமுறை6:19 8/4
இந்த நாள் கவலை இடர் பயம் எல்லாம் என்னை விட்டு ஒழிந்திட புரிந்தாய் – திருமுறை6:24 13/3
அப்பனை ஆழி கடத்தி கரை விட்டு அளித்த சடை_அப்பனை – திருமுறை6:24 70/3
ஊழ் விடாமையில் அரை_கணம் எனினும் உன்னை விட்டு அயல் ஒன்றும் உற்று அறியேன் – திருமுறை6:32 3/3
என் போலே இரக்கம் விட்டு பிடித்தவர்கள் இலையே என் பிடிக்குள் இசைந்தது போல் இசைந்தது இலை பிறர்க்கே – திருமுறை6:33 6/3
தொடுத்து ஒன்று சொல்கிலேன் சொப்பனத்தேனும் தூய நும் திரு_அருள் நேயம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:34 4/2
எல்லியும் இரவும் என்னை விட்டு அகலா இறைவனை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 5/4
பற்றிய பற்று அனைத்தினையும் பற்று அற விட்டு அறிவாம் பான்மை ஒன்றே வடிவு ஆகி பழுத்த பெரியவரும் – திருமுறை6:50 9/1
வேட்டாசை பற்று அனைத்தும் விட்டு உலகம் போற்ற வித்தகராய் விளங்குகின்ற முத்தர்கட்கும் தன்னை – திருமுறை6:52 9/3
எம்மையும் என்னை விட்டு இறையும் பிரியாது – திருமுறை6:65 1/111
நீ கேள் மறக்கினும் நின்னை யாம் விட்டு
போகேம் என எனை பொருந்திய பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1357,1358
விடரே எனினும் விடுவர் எந்தாய் நினை விட்டு அயல் ஒன்று – திருமுறை6:73 8/2
நாணை விட்டு உரைக்கின்றவாறு இது கண்டீர் நாயகரே உமை நான் விட_மாட்டேன் – திருமுறை6:76 2/2
பயத்தை விட்டு ஒழித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 5/4
கட்டமும் கழன்றேன் கவலை விட்டு ஒழித்தேன் கலக்கமும் தீர்ந்தனன் பிறவி – திருமுறை6:77 10/1
படிப்பு அடக்கி கேள்வி எலாம் பற்று அற விட்டு அடக்கி பார்த்திடலும் அடக்கி உறும் பரிசம் எலாம் அடக்கி – திருமுறை6:80 8/1
தடிப்புறும் ஊண் சுவை அடக்கி கந்தம் எலாம் அடக்கி சாதி மதம் சமயம் எனும் சழக்கையும் விட்டு அடக்கி – திருமுறை6:80 8/2
ஈனமுற நின் தலை மேல் ஏற்றெடுத்துக்கொண்டு உன் ஏவல் புரி பெண்களொடே இவ்விடம் விட்டு ஏகி – திருமுறை6:86 9/2
இருளே தொலைந்தது இடர் அனைத்தும் எனை விட்டு அகன்றே ஒழிந்தனவால் – திருமுறை6:92 3/2
தூக்கம் எலாம் நீக்கி துணிந்து உளத்தே ஏக்கம் விட்டு
சன்மார்க்க சங்கத்தை சார்ந்திடு-மின் சத்தியம் நீர் – திருமுறை6:93 42/2,3
விட்டு கருது-மினோ இ தருணம் – திருமுறை6:93 44/3
ஏழ்_உலகு அவத்தை விட்டு ஏறினன் மேல் நிலை – திருமுறை6:94 9/1
கண்ணாக காக்கின்ற கருத்தனை நினைந்தே கண்ணார நீர் விட்டு கருத அறியீரே – திருமுறை6:96 10/3
காடு வெட்டி நிலம் திருத்தி காட்டு எருவும் போட்டு கரும்பை விட்டு கடு விரைத்து களிக்கின்ற உலகீர் – திருமுறை6:97 2/1
கூடு விட்டு போயின பின் எது புரிவீர் எங்கே குடியிருப்பீர் ஐயோ நீர் குறித்து அறியீர் இங்கே – திருமுறை6:97 2/2
பற்றிய பற்று அனைத்தினையும் பற்று அற விட்டு அருள் அம்பல பற்றே பற்று-மினோ எற்றும் இறவீரே – திருமுறை6:98 24/4
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பரா அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – திருமுறை6:101 6/2
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பர அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – திருமுறை6:106 39/2
ஈற்று அறியேன் இருந்திருந்து இங்கு அதிசயிப்பது என் நீ என்கின்றாய் நீ எனை விட்டு ஏகு-தொறும் நான்-தான் – திருமுறை6:106 54/1
தூக்கமும் துயரும் அச்சமும் இடரும் தொலைந்தன தொலைந்தன எனை விட்டு
ஏக்கமும் வினையும் மாயையும் இருளும் இரிந்தன ஒழிந்தன முழுதும் – திருமுறை6:108 20/1,2
பொய் விட்டு அகன்றேன் என்று ஊதூது சங்கே புண்ணியன் ஆனேன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 174/1
நின்னை விட்டு என்னோடே நிலைப்பாயோ தோழி நிலையாமல் என்னையும் அலைப்பாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 9/2
ஒட்டு மற்று இல்லை நான் விட்டு பிரிகலேன் – கீர்த்தனை:17 90/1
துள்ளலை விட்டு தொடங்கினேன் மன்று ஆடும் – கீர்த்தனை:27 2/1
வஞ்ச வினைகள் எனை விட்டு ஓடி தலை வணக்குதே – கீர்த்தனை:29 34/2
வீட்டுக்கு ஆசைப்படுவாரை வீட்டை விட்டு துரத்தியே – கீர்த்தனை:36 8/3
என்னை விட்டு இனி இவர் எப்படி போவார் ஓடு – கீர்த்தனை:39 5/3
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பரா அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – கீர்த்தனை:41 32/2
விட்டு ஒற்றியில் வாழ்வீர் எவன் இ வேளை அருள நின்றது என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 3/1
கொண்டதே சாதகம் வெறுத்து மட மாதர்-தம் கொங்கையும் வெறுத்து கையில் கொண்ட தீம் கனியை விட்டு அந்தரத்து ஒரு பழம் கொள்ளுவீர் என்பர் அந்த – தனிப்பாசுரம்:15 2/3
கற்பதுவும் போலாம் இ கட்டை எலாம் விட்டு மெள்ள கடப்போம் என்பார் – தனிப்பாசுரம்:27 13/3
மானம் அகற்றியும் மனை விட்டு ஏகாள் – திருமுகம்:4 1/124
விட்டு இவை எல்லாம் பட்டினியாக்குவள் – திருமுகம்:4 1/271

மேல்


விட்டுவிட்டு (2)

மேல் எலாம் கட்டவை விட்டுவிட்டு இயங்கிட – திருமுறை6:65 1/1450
வேற்று உரைத்து வினை பெருக்கி மெலிகின்ற உலகீர் வீண் உலக கொடு வழக்கை விட்டுவிட்டு வம்-மின் – திருமுறை6:97 3/3

மேல்


விட்டுவிட்டேன் (1)

வேற்று முகம் பாரேன் என்னோடு ஆட வாரீர் வெட்கம் எல்லாம் விட்டுவிட்டேன் ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 4/1

மேல்


விட்டுவிடேன் (1)

விட்டுவிடேன் என்றனை கைவிட்டுவிடேல் துட்டன் என – திருமுறை1:2 1/828

மேல்


விட்டுளோர் (1)

வெம் சக போரினை விட்டுளோர் புகழ் – திருமுறை5:26 1/3

மேல்


விட்டே (3)

வண்மை உற்ற நியதியின் பின் என்னை விட்டே மறைந்தனையே பரமே நின் வண்மை என்னே – திருமுறை1:5 95/4
அஞ்சி எனை விட்டே அகன்றனவால் எஞ்சல் இலா – திருமுறை6:93 10/2
துப்பாலே விளங்கிய சுத்த சன்மார்க்க சோதி என்று ஓதிய வீதியை விட்டே
அப்பாலே போகாமல் ஆடேடி பந்து அருள்_பெரும்_சோதி கண்டு ஆடேடி பந்து – கீர்த்தனை:11 6/3,4

மேல்


விட்டேன் (3)

வெம் கேத மரணத்தை விடுவித்து விட்டேன் விச்சை எலாம் கற்று என் இச்சையின் வண்ணம் – கீர்த்தனை:11 7/1
நச்சுகின்றேன் நிச்சல் இங்கே ஆட வாரீர் நாணம் அச்சம் விட்டேன் என்னோடு ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 11/1
சாதி சமய சழக்கை விட்டேன் அருள் – கீர்த்தனை:27 3/1

மேல்


விட்டேனே (2)

இனி துயர் பட_மாட்டேன் விட்டேனே
என் குரு மேல் ஆணையிட்டேனே – கீர்த்தனை:1 98/1,2
இனி பாடு பட_மாட்டேன் விட்டேனே
என் அப்பன் மேல் ஆணை இட்டேனே – கீர்த்தனை:1 99/1,2

மேல்


விட்டோர் (1)

மை சினத்தை விட்டோர் மனத்தில் சுவை கொடுத்து – திருமுறை1:2 1/371

மேல்


விட (28)

வெறிகொண்டதேனும் விட துணியார் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை1:6 36/4
பிணி கொண்ட வாய் விட பிச்சு உண்ட வாய் வரும் பேச்சு அற்ற வாய் – திருமுறை1:6 143/2
விட நாக பூண் அணி மேலோய் என் நெஞ்சம் விரிதல்விட்டு என் – திருமுறை1:6 171/1
விட வாய் உமிழும் பட நாகம் வேண்டில் காண்டி என்றே என் – திருமுறை1:8 114/3
இன்று விட துணிந்தாய் போலும் அந்தோ தகுமோ நின் பெரும் கருணை தகவுக்கு எந்தாய் – திருமுறை2:85 4/2
துட்டன் என விட துணிதியாயில் அந்தோ சூறையுறு துரும்பு எனவும் சுழன்று வானில் – திருமுறை2:85 8/3
தப்பாடுவேன் எனினும் என்னை விட துணியேல் தனி மன்றுள் நடம் புரியும் தாள்_மலர் எந்தாயே – திருமுறை4:1 5/4
எண் ஓங்கு சிறியவனேன் என்னினும் நின் அடியேன் என்னை விட துணியேல் நின் இன் அருள்தந்து அருளே – திருமுறை4:1 6/4
விட களம் உடைய வித்தக பெருமான் மிக மகிழ்ந்திட அருள் பேறே – திருமுறை5:2 10/3
விழலுற்ற வாழ்க்கையை விரும்பினேன் ஐய இ வெய்ய உடல் பொய் என்கிலேன் வெளி மயக்கோ மாய விட மயக்கோ எனது விதி மயக்கோ அறிகிலேன் – திருமுறை5:55 20/2
கண்ணில் நீர் விட கண்டு ஐயவோ நானும் கண்ணில் நீர் விட்டு உளம் கவன்றேன் – திருமுறை6:13 57/2
இன்மையுற்றவருக்கு உதவிலேன் பொருளை எனை விட கொடியருக்கு ஈந்தேன் – திருமுறை6:15 20/3
மெய் கொடுக்க வேண்டும் உமை விட_மாட்டேன் கண்டீர் மேல் ஏறினேன் இனி கீழ் விழைந்து இறங்கேன் என்றும் – திருமுறை6:33 5/3
முன் போலே ஏமாந்து விட_மாட்டேன் கண்டீர் முனிவு அறியீர் இனி ஒளிக்க முடியாது நுமக்கே – திருமுறை6:33 6/2
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:35 9/4
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:35 9/4
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:35 9/4
உன் ஆணை உன்னை விட உற்ற_துணை வேறு இலை என் உடையாய் அந்தோ – திருமுறை6:64 3/1
நாணை விட்டு உரைக்கின்றவாறு இது கண்டீர் நாயகரே உமை நான் விட_மாட்டேன் – திருமுறை6:76 2/2
விட_மாட்டேன் ஏமாந்துவிட_மாட்டேன் கண்டீர் மெய்ம்மை இது நும் ஆணை விளம்பினன் நும் அடியேன் – திருமுறை6:79 1/2
விட உளே நின்று விளங்கு – திருமுறை6:85 13/4
விச்சை நடம் கண்டேன் நான் நடம் கண்டால் பேயும் விட துணியாது என்பர்கள் என் விளைவு உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:106 4/4
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:106 17/4
உன்னை விட_மாட்டேன் நான் உன் ஆணை எம் பெருமான் – திருமுறை6:108 12/1
என்னை விட மாட்டாய் இருவருமாய் மன்னி என்றும் – திருமுறை6:108 12/2
என்னை விட மாட்டாய் நான் உன்னை விட_மாட்டேன் இருவரும் ஒன்று ஆகி இங்கே இருக்கின்றோம் இது-தான் – திருமுறை6:108 45/3
என்னை விட மாட்டாய் நான் உன்னை விட_மாட்டேன் இருவரும் ஒன்று ஆகி இங்கே இருக்கின்றோம் இது-தான் – திருமுறை6:108 45/3
தரும் துக்க ஊழ் விட_மாட்டாது தாண்டவ – திருமுகம்:5 2/4

மேல்


விட_மாட்டாது (1)

தரும் துக்க ஊழ் விட_மாட்டாது தாண்டவ – திருமுகம்:5 2/4

மேல்


விட_மாட்டேன் (9)

மெய் கொடுக்க வேண்டும் உமை விட_மாட்டேன் கண்டீர் மேல் ஏறினேன் இனி கீழ் விழைந்து இறங்கேன் என்றும் – திருமுறை6:33 5/3
முன் போலே ஏமாந்து விட_மாட்டேன் கண்டீர் முனிவு அறியீர் இனி ஒளிக்க முடியாது நுமக்கே – திருமுறை6:33 6/2
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:35 9/4
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:35 9/4
வெருவிடத்து என் உயிர்_பிடி காண் உயிர் அகன்றால் அன்றி விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் விட_மாட்டேன் நானே – திருமுறை6:35 9/4
நாணை விட்டு உரைக்கின்றவாறு இது கண்டீர் நாயகரே உமை நான் விட_மாட்டேன்
கோணை என் உடல் பொருள் ஆவியும் நுமக்கே கொடுத்தனன் இனி என் மேல் குறை சொல்ல வேண்டாம் – திருமுறை6:76 2/2,3
விட_மாட்டேன் ஏமாந்துவிட_மாட்டேன் கண்டீர் மெய்ம்மை இது நும் ஆணை விளம்பினன் நும் அடியேன் – திருமுறை6:79 1/2
உன்னை விட_மாட்டேன் நான் உன் ஆணை எம் பெருமான் – திருமுறை6:108 12/1
என்னை விட மாட்டாய் நான் உன்னை விட_மாட்டேன் இருவரும் ஒன்று ஆகி இங்கே இருக்கின்றோம் இது-தான் – திருமுறை6:108 45/3

மேல்


விடங்க (3)

விச்சை பெருமான் எனும் ஒற்றி விடங்க பெருமான் நீர் முன்னம் – திருமுறை1:8 110/1
சே வாய் விடங்க பெருமானார் திருமால் அறியா சேவடியார் – திருமுறை3:9 8/2
விடையார் விடங்க பெருமானார் வெள்ள சடையார் வெண்_நகையால் – திருமுறை3:16 1/1

மேல்


விடங்கர் (3)

வட்ட மதி போல் அழகு ஒழுகும் வதன விடங்கர் ஒற்றி-தனில் – திருமுறை3:2 7/1
ஆன் கொள் விடங்கர் சுடலை எரி அடலை விழைந்தார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 9/2
ஆன் தோய் விடங்கர் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 11/4

மேல்


விடங்கன் (1)

மின் இணை சடில விடங்கன் என்கின்றாள் விடை கொடி விமலன் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 5/1

மேல்


விடச்செய்தான் (1)

பொய் விடச்செய்தான் என்று ஊதூது சங்கே பூசை பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 159/2

மேல்


விடத்தார் (1)

கழுத்து ஆர் விடத்தார் தமது அழகை கண்டு கனிந்து பெரும் காமம் – திருமுறை3:6 6/3

மேல்


விடத்தில் (1)

வீக்கிய வேறு கொடும் சகுனம்செய் வீக்களால் மயங்கினேன் விடத்தில்
ஊக்கிய பாம்பை கண்ட போது உள்ளம் ஒடுங்கினேன் நடுங்கினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 24/3,4

மேல்


விடத்தினும் (1)

விண்டனன் என்னை கைவிடில் சிவனே விடத்தினும் கொடியன் நான் அன்றோ – திருமுறை2:50 4/3

மேல்


விடத்தை (11)

தெவ்வின் மடவாரை திளைக்கின்றாய் தீ விடத்தை
வவ்வுகினும் அங்கு ஓர் மதி உண்டே செவ் இதழ்_நீர் – திருமுறை1:3 1/739,740
கஞ்சன் மால் முதலோர் உயிர்பெற விடத்தை களத்து இருத்திய அருள்_கடலே – திருமுறை2:17 6/3
சேண் நாகம் வாங்கும் சிவனே கடல் விடத்தை
ஊணாக உள் உவந்த ஒற்றி அப்பா மால் அயனும் – திருமுறை2:45 6/2,3
மின்னை போல் இடை மெல்லியலார் என்றே விடத்தை போல் வரும் வெம் மன பேய்களை – திருமுறை2:94 11/1
வேலை விடத்தை மிடற்று அணிந்த வெண் நீற்று அழகர் விண்ணளவும் – திருமுறை3:2 8/1
காண இனியார் என் இரண்டு கண்கள்_அனையார் கடல் விடத்தை
ஊணின் நுகர்ந்தார் உயர்ந்தார் நல் ஒற்றி தியாக_பெருமானார் – திருமுறை3:4 4/1,2
உளத்தே இருந்தார் திருவொற்றியூரில் இருந்தார் உவர் விடத்தை
களத்தே வதிந்தார் அவர் என்றன் கண்ணுள் வதிந்தார் கடல் அமுதாம் – திருமுறை3:6 9/1,2
வேலை விடத்தை மிடற்று அணிந்தார் வீட்டு நெறியாம் அரசியல் செங்கோலை – திருமுறை3:9 4/3
வண்டு ஆர் கொன்றை வளர் சடையார் மதிக்க எழுந்த வல் விடத்தை
உண்டார் ஒற்றியூர் அமர்ந்தார் உடையார் என்-பால் உற்றிலரே – திருமுறை3:10 21/1,2
வண்டு புரியும் கொன்றை மலர் மாலை அழகர் வல் விடத்தை
உண்டு புரியும் கருணையினார் ஒற்றியூரர் ஒண் பதத்தை – திருமுறை3:12 4/2,3
அலை கடலின் எழு விடத்தை அடக்கி அருள் மணி மிடற்று அம் அமுதே தெய்வ – தனிப்பாசுரம்:3 17/2

மேல்


விடம் (40)

விண் மருவினோனை விடம் நீக்க நல் அருள்செய் – திருமுறை1:2 1/289
வன் நேர் விடம் காணின் வன் பெயரின் முன்பு ஒரு கீற்று – திருமுறை1:3 1/581
விடம் மிலை ஏர் மணி_கண்டா நின் சைவ விரதம் செய்ய – திருமுறை1:6 5/1
விடம் கொண்ட கண்டத்து அருள்_குன்றமே இம வெற்பு_உடையாள் – திருமுறை1:6 41/3
விடம் பாச்சிய இருப்பு ஊசிகள் பாய்ச்சினும் மெத்தென்னும் இ – திருமுறை1:6 182/2
ஓம்பாது உரைக்கில் பார்த்திடின் உள் உன்னில் விடம் ஏற்று உன் இடை கீழ் – திருமுறை1:8 112/2
விடம் சேர் களத்தீர் நும் மொழி-தான் வியப்பாம் என்றேன் நயப்பால் நின் – திருமுறை1:8 125/3
வேலை கொண்ட விடம் உண்ட கண்டனே – திருமுறை2:14 3/1
வேர்த்து நிற்கின்றேன் கண்டிலை-கொல்லோ விடம் உண்ட கண்டன் நீ அன்றோ – திருமுறை2:18 6/2
விடம் கலந்து அருள் மிடறு_உடையவனே வேதன் மால் புகழ் விடை_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/1
விடம் கொள் கண்ணினார் அடி விழுந்து ஐயோ வெட்கினாய் இந்த விதி உனக்கு ஏனோ – திருமுறை2:26 5/1
மாண் கொள் அம்பல மாணிக்கமே விடம்
ஊண் கொள் கண்டத்து எம் ஒற்றி அப்பா உன்றன் – திருமுறை2:28 6/1,2
நீல் விடம் உண்ட மிடற்றாய் வயித்தியநாத நின்-பால் – திருமுறை2:31 15/3
பை விடம் உடைய வெம் பாம்பும் ஏற்ற நீ – திருமுறை2:32 1/3
பெய் விடம் அனைய என் பிழை பொறுக்கவே – திருமுறை2:32 1/4
விரும்பேன் அடியார் அடி_தொண்டில் மேவேன் பொல்லா விடம் அனைய – திருமுறை2:43 3/2
ஓல வெவ் விடம் வரில் அதை நீயே உண்க என்றாலும் நும் உரைப்படி உண்கேன் – திருமுறை2:54 9/2
தொண்டர்க்கு அருளும் துணையே இணை_இல் விடம்
உண்டு அச்சுதற்கு அருளும் ஒற்றியூர் உத்தமனே – திருமுறை2:56 6/1,2
விண்டவனே கடல் வேம்படி பொங்கும் விடம் அனைத்தும் – திருமுறை2:58 10/2
கருமையில் பொலியும் விடம் நிகர் துன்ப_களை களைந்து எனை விளைத்து அருளே – திருமுறை2:68 5/4
விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை2:78 5/3
வேம்புக்கும் தண்ணிய நீர் விடுகின்றனர் வெவ் விடம் சேர் – திருமுறை2:94 19/1
மின்னை நிகரும் சடை_முடியீர் விடம் கொள் மிடற்றீர் வினை தவிர்ப்பீர் – திருமுறை2:94 22/3
பூணா அணி பூண் புயம்_உடையார் பொன்_அம்பலத்தார் பொங்கு விடம்
ஊணா உவந்தார் திருவொற்றியூர் வாழ்வு_உடையார் உண்மை சொலி – திருமுறை3:12 1/1,2
விண் பார் புகழும் திருவொற்றி மேவும் புனிதர் விடம் தரினும் – திருமுறை3:16 8/1
என்றும் இறவார் மிடற்றில் விடம் இருக்க அமைத்தார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 5/1
வில்லை மலையாய் கை கொண்டார் விடம் சூழ் கண்டர் விரி பொழில் சூழ் – திருமுறை3:18 6/1
அலைக்கும் கொடிய விடம் நீ என்று அறிந்தேன் முன்னர் அறிந்திலனே – திருமுறை5:19 7/4
கண் ஆர் நுதலார் விடம் ஆர் களனார் கரம் ஆர் மழுவார் களைகண்ணார் – திருமுறை5:39 7/1
அன்பிற்கு இரங்கி விடம்_உண்டோன் அருமை மகனே ஆர்_அமுதே அகிலம் படைத்தோன் காத்தோன் நின்று அழித்தோன் ஏத்த அளித்தோனே – திருமுறை5:46 7/2
தார் வேய்ந்து விடம் கலந்த களம் காட்டி நுதலிடை ஓர் தழல்_கண் காட்டி – திருமுறை5:51 8/2
விடம் ஆகி ஒரு கபட நடம் ஆகி யாற்றிடை விரைந்து செலும் வெள்ளம் ஆகி வேலை அலை ஆகி ஆங்கார வலை ஆகி முதிர்வேனில் உறு மேகம் ஆகி – திருமுறை5:55 16/2
நிறை அளவோ முறை அளவோ நிலை அளவும் தவிர்ந்த நெடும் சால நெஞ்சகத்தேன் நீல விடம் போல்வேன் – திருமுறை6:4 9/3
பூப்பினும் பல கால் மடந்தையர்-தமை போய் புணர்ந்த வெம் புலையனேன் விடம் சார் – திருமுறை6:8 2/1
வேறு பல் விடம் செய் உயிர்களை கண்டு வெருவினேன் வெய்ய நாய் குழுவின் – திருமுறை6:13 25/1
தொழும் தேவ மடந்தையர்க்கு மங்கலநாண் கழுத்தில் தோன்ற விடம் கழுத்தின் உளே தோன்ற நின்ற சுடரே – திருமுறை6:24 51/2
புடம் படா தரமும் விடம் படா திறமும் – திருமுறை6:65 1/1347
இடம் பெற்ற உயிர் எலாம் விடம் அற்று வாழ்ந்தன – திருமுறை6:94 5/1
மருகல்_இல் வசியன் வல் விடம் தீர்த்து – தனிப்பாசுரம்:30 2/27
கொடு விடம் ஏறிடும் கொள்கை போல் இரக்கம் – திருமுகம்:4 1/353

மேல்


விடம்-அதனை (1)

கடையில் தரித்த விடம்-அதனை களத்தில் தரித்தார் கரி தோலை – திருமுறை3:6 8/3

மேல்


விடம்_உண்டோன் (1)

அன்பிற்கு இரங்கி விடம்_உண்டோன் அருமை மகனே ஆர்_அமுதே அகிலம் படைத்தோன் காத்தோன் நின்று அழித்தோன் ஏத்த அளித்தோனே – திருமுறை5:46 7/2

மேல்


விடமாம் (1)

வாள் நரை விடை ஊர் வரதனை ஒற்றி வாணனை மலி கடல் விடமாம்
ஊணனை அடியேம் உளத்தனை எல்லாம் உடையனை உள்கி நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:39 1/1,2

மேல்


விடமும் (3)

உண்ணா கொடு விடமும் உண்டனையே எண்ணாமல் – திருமுறை1:2 1/744
கைக்கின்ற காயும் இனிப்பு ஆம் விடமும் கன அமுது ஆம் – திருமுறை1:6 13/1
கல்லையும் உருக்கலாம் நார் உரித்திடலாம் கனிந்த கனியா செய்யலாம் கடு விடமும் உண்ணலாம் அமுது ஆக்கலாம் கொடும் கரடி புலி சிங்கம் முதலா – தனிப்பாசுரம்:15 4/1

மேல்


விடமே (1)

எற்ற விடமே என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 137/4

மேல்


விடய (20)

மண் மயக்கம்பெறும் விடய காட்டில் அந்தோ மதி_இலேன் மாழாந்து மயங்க நீ-தான் – திருமுறை1:5 95/3
மேலுக்கு நெஞ்சை உள் காப்பது போல் நின்று வெவ் விடய
மாலுக்கு வாங்கி வழங்கவும் தான் சம்மதித்தது காண் – திருமுறை1:6 168/2,3
கனிய அ கொடியார்க்கு ஏவல்செய்து உழன்றேன் கடையனேன் விடய வாழ்வு உடையேன் – திருமுறை2:44 8/2
விளைத்தனன் பவ நோய்க்கு ஏதுவாம் விடய விருப்பினை நெருப்பு உறழ் துன்பின் – திருமுறை2:68 6/1
பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை2:78 7/1
ஒளியின் ஒளியே நாத வெளியின் வெளியே விடய உருவின் உருவே உருவினாம் உயிரின் உயிரே உயர் கொள் உணர்வின் உணர்வே உணர்வின் உறவின் உறவே எம் இறையே – திருமுறை2:78 8/3
வினையே பெருக்கி கடை நாயேன் விடய செருக்கால் மிக நீண்ட – திருமுறை2:82 15/1
மண் முகத்தில் பல் விடய வாதனையால் மனனே நீ வருந்தி அந்தோ – திருமுறை2:88 11/1
மாயை எனும் இரவில் என் மனையகத்தே விடய வாதனை எனும் கள்வர்-தாம் வந்து மன அடிமையை எழுப்பி அவனை தமது வசமாக உளவு கண்டு – திருமுறை2:100 7/1
ஆதலால் இரக்கம் பற்றி நான் உலகில் ஆடலே அன்றி ஓர் விடய
காதலால் ஆடல் கருதிலேன் விடய கருத்து எனக்கு இல்லை என்றிடல் இப்போது – திருமுறை6:13 99/1,2
காதலால் ஆடல் கருதிலேன் விடய கருத்து எனக்கு இல்லை என்றிடல் இப்போது – திருமுறை6:13 99/2
விடய நிகழ்ச்சியால் மிகும் உயிர் அனைத்தையும் – திருமுறை6:65 1/763
விடய நிலைகளை வெவ்வேறு திரைகளால் – திருமுறை6:65 1/827
விடய மறைப்பு எலாம் விடுவித்து உயிர்களை – திருமுறை6:65 1/839
கருத்தில் கருதிக்கொண்ட எலாம் கணத்தில் புரிய எனக்கே மெய் காட்சி ஞான_கண் கொடுத்த கண்ணே விடய கானகத்தே – திருமுறை6:66 5/1
விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:101 36/1
உலக விடய காட்டில் செல்லாது எனது போதமே – கீர்த்தனை:29 61/4
விடய காட்டில் ஓடி திரிந்த வெள்ளை நாயினேன் – கீர்த்தனை:29 68/3
மாயை எனும் இரவில் என் மனையகத்தே விடய வாதனை எனும் கள்வர்-தாம் – கீர்த்தனை:41 15/1
வெவ் வினை தீர்த்து அருள்கின்ற ராம நாம வியன் சுடரே இ உலக விடய காட்டில் – தனிப்பாசுரம்:18 4/2

மேல்


விடயங்களையே (1)

உற்றே மெய் தவம் புரிவார் உன்னி விழித்திருப்ப உலக விடயங்களையே விலகவிட மாட்டேன் – திருமுறை4:7 12/2

மேல்


விடயத்தில் (1)

இவை அலால் பிறிது ஓர் விடயத்தில் இச்சை எனக்கு இலை இவை எலாம் என்னுள் – திருமுறை6:12 24/1

மேல்


விடயத்து (1)

எள்ளுண்ட பல விடயத்து இறங்கும் கள் அன்றே என்றும் இறவா நிலையில் இருத்தும் கள் உலகர் – திருமுறை6:106 12/2

மேல்


விடயத்தே (1)

நோக்கிய நோக்கம் பிற விடயத்தே நோக்கியது இறையும் இங்கு உண்டோ – திருமுறை6:20 3/2

மேல்


விடயம் (10)

விஞ்சும் பொறியின் விடயம் எலாம் நம் பெருமான் – திருமுறை1:3 1/1343
படமெடுத்து ஆடும் ஒரு பாம்பாக என் மனம் பாம்பாட்டியாக மாயை பார்த்து களித்து உதவு பரிசு உடையர் விடயம் படர்ந்த பிரபஞ்சமாக – திருமுறை2:78 5/1
பொய்யாத மொழியும் மயல் செய்யாத செயலும் வீண்போகாத நாளும் விடயம் புரியாத மனமும் உள் பிரியாத சாந்தமும் புந்தி தளராத நிலையும் – திருமுறை2:100 4/1
அடையா மகிழ்வினொடும் வந்தால் அம்மா நமது விடயம் எலாம் – திருமுறை3:19 10/2
மன்னி வாழ்வுறவே வருவித்த கருணை வள்ளல் நீ நினக்கு இது விடயம்
பன்னல் என் அடியேன் ஆயினும் பிள்ளை பாங்கினால் உரைக்கின்றேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 100/2,3
விடயம் எவற்றினும் மேன்மேல் விளைந்தவை – திருமுறை6:65 1/1247
உலகு எலாம் விடயம் உள எலாம் மறைந்திட – திருமுறை6:65 1/1473
விரிந்த மனம் எனும் சிறிய விளையாட்டு_பயலே விரிந்துவிரிந்து அலையாதே மெலியாதே விடயம்
புரிந்த நெறி புரிந்து அவமே போகாதே பொறி வாய் புரையாதே விரையாதே புகுந்து மயங்காதே – திருமுறை6:86 4/1,2
பிறப்பு உணர்ச்சி விடயம் இலை சுத்த சிவானந்த பெரும் போக பெரும் சுகம்-தான் பெருகி எங்கும் நிறைந்தே – திருமுறை6:106 98/3
கருத்தில் உளது வேறு ஓர் விடயம் காணேன் என்றுமே – கீர்த்தனை:29 40/2

மேல்


விடயமாக (1)

சேர்வுறவிடேல் என்ற ஒரு மரக்கறியும் அ சிவபிரான் விடயமாக
திருவாதவூரடிகள் திருவாய்_மலர்ந்து அருள் திருக்கோவையார் செய்கையும் – திருமுகம்:3 1/42,43

மேல்


விடயமாம் (1)

என் பொறிகளுக்கு எலாம் நல் விடயமாம் பதம் என் எழுமையும் விடா பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/121

மேல்


விடயானந்தம் (2)

ஓவாமல் அரற்றிடவும் அவர்க்கு அருளான் மாயை உலக விடயானந்தம் உவந்துஉவந்து முயன்று – திருமுறை4:7 7/2
ஆற்று விடயானந்தம் தத்துவானந்தம் அணி யோகானந்தம் மதிப்பு_அரு ஞானானந்தம் – திருமுறை6:2 10/1

மேல்


விடர் (2)

விடர் போல் எனை நீ நினையேல் அபயம் விடுவேன் அலன் நான் அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 9/2
கடுத்த விடர் வன் பயம் கவலை எல்லாம் தவிர்த்து கருத்துள்ளே – திருமுறை6:107 9/1

மேல்


விடரே (1)

விடரே எனினும் விடுவர் எந்தாய் நினை விட்டு அயல் ஒன்று – திருமுறை6:73 8/2

மேல்


விடல் (4)

தன்மை விடல் அந்தோ சதுர் அல இ புன்மை எலாம் – திருமுறை1:3 1/1224
விடல் அரிய எம்_போல்வார் இதயம்-தோறும் வேதாந்த மருந்து அளிக்கும் விருந்தே வேதம் – திருமுறை1:5 45/3
இற்றவளை கேள் விடல் போல் விடுதியேல் யான் என் செய்வேன் எங்கு உறுவேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை1:5 81/4
துதியேன் நின்னை விடுவேனோ தொண்டனேனை விடல் அழகோ – திருமுறை2:84 5/3

மேல்


விடலாமோ (1)

ஏழையை நீ விடலாமோ அடிமைக்கு இரங்கு கண்டாய் – திருமுறை1:6 55/2

மேல்


விடலும் (1)

மெய் விடலும் கண்டனை நீ விண்டிலையே செய் வினையின் – திருமுறை1:3 1/944

மேல்


விடலே (1)

விடலே அருள் அன்று எடுத்து ஆளல் வேண்டும் என் விண்ணப்பம் ஈது – திருமுறை2:73 10/2

மேல்


விடலை (1)

விடலை என மூவரும் புகழும் வேலோய் தணிகை மேலோயே – திருமுறை5:25 10/2

மேல்


விடன் (1)

விடன் நேர் கண்டத்து இன் அமுதே வேத முடியில் விளங்கு ஒளியே – திருமுறை2:40 9/3

மேல்


விடா (6)

என் பொறிகளுக்கு எலாம் நல் விடயமாம் பதம் என் எழுமையும் விடா பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/121
பொய் வாய் விடா இ புலையேன் பிழையை பொறுத்து அருள் நீ – திருமுறை2:31 8/3
நீ என்றும் எனை விடா நிலையும் நான் என்றும் உள நினை விடா நெறியும் அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் மெய்ந்நிலை நின்று நெகிழாத திடமும் உலகில் – திருமுறை5:55 9/2
நீ என்றும் எனை விடா நிலையும் நான் என்றும் உள நினை விடா நெறியும் அயலார் நிதி ஒன்றும் நயவாத மனமும் மெய்ந்நிலை நின்று நெகிழாத திடமும் உலகில் – திருமுறை5:55 9/2
வெட்டை மாட்டி விடா பெரும் துன்ப நோய் விளைவது எண்ணிலர் வேண்டி சென்றே தொழு – திருமுறை6:24 22/1
மை விடா புகையொடு மழையும் கூடினும் – தனிப்பாசுரம்:2 13/3

மேல்


விடாத (2)

ஞானம் விடாத நடத்தோய் நின் தண் அருள் நல்குகவே – திருமுறை1:6 46/4
எய்ப்பு அற எனக்கு கிடைத்த பெரு நிதியமே எல்லாம் செய் வல்ல சித்தாய் என் கையில் அகப்பட்ட ஞான மணியே என்னை எழுமையும் விடாத நட்பே – திருமுறை6:25 32/1

மேல்


விடாதவாறு (1)

விடாதவாறு அறிந்தே களித்து இருக்கின்றேன் விடுதியோ விட்டிடுவாயேல் – திருமுறை6:39 5/2

மேல்


விடாதீர் (1)

வீணே பராக்கில் விடாதீர் உமது உளத்தை – திருமுறை6:93 45/1

மேல்


விடாது (9)

வானம் விடாது உறு கால் போல் என்றன்னை வளைந்துகொண்ட – திருமுறை1:6 46/1
மானம் விடாது இதற்கு என் செய்குவேன் நின்னை வந்து அடுத்தேன் – திருமுறை1:6 46/2
ஊனம் விடாது உழல் நாயேன் பிழையை உளம்கொண்டிடேல் – திருமுறை1:6 46/3
மெய் அகத்தே கண போதும் விடாது விரும்புகின்றோர் – திருமுறை1:6 221/1
மான் முகம் விடாது உழலும் எனையும் உயர் நெறி மருவவைத்து அவண் வளர்த்த பதியே மறை முடிவில் நிறை பரப்பிரமமே ஆகமம் மதிக்கும் முடிவுற்ற சிவமே – திருமுறை2:78 10/2
சேய்மை விடாது அணிமையிடத்து ஆள வந்த செல்வமே எல்லை_இலா சிறப்பு வாய்ந்து உள் – திருமுறை4:10 2/3
பொருள் வளர் அறிவுக்கு அறிவு தந்து என்னை புறம் விடாது ஆண்ட மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:45 8/2
விறகு எடுத்தீர் என் செய்வீர் விதிவசம்-தான் யாவரையும் விடாது தானே – தனிப்பாசுரம்:16 10/4
திறந்து இவன் செயலை தினைத்துணை விடாது
செப்பின் கற்கள் சிதைந்து கசியும் – திருமுகம்:4 1/182,183

மேல்


விடாதே (3)

பேய் பிடித்தால் தீர்ந்திடும் இ பெண்_பேய் விடாதே செந்நாய் – திருமுறை1:3 1/611
என்னை விடாதே எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 19/4
விடாதே நின் பொன் அடியை மேவார் சேர் துன்பம் – திருமுறை2:89 6/3

மேல்


விடாமல் (1)

என்றும் விடாமல் இனிக்கும் மருந்து – கீர்த்தனை:21 3/2

மேல்


விடாமையில் (1)

ஊழ் விடாமையில் அரை_கணம் எனினும் உன்னை விட்டு அயல் ஒன்றும் உற்று அறியேன் – திருமுறை6:32 3/3

மேல்


விடாய் (3)

விக்கல் வருங்கால் விடாய் தீர்த்து உலகிடை நீ – திருமுறை1:2 1/295
போத விடாய் ஆகி புலம்புகின்றாய் மற்று அதன்-பால் – திருமுறை1:3 1/689
பொன் போல் பொறுமை_உளார் புந்தி விடாய் நீ என்பார் – திருமுறை1:4 51/1

மேல்


விடார் (3)

வென்றே முதலையும் மூர்க்கரும் கொண்டது மீள விடார்
என்றே உரைப்பர் இங்கு என் போன்ற மூடர் மற்று இல்லை நின் பேர் – திருமுறை1:6 12/1,2
சலத்தே உளத்தை விடார் என்பர் ஆதலின் தாதை என்றே – திருமுறை2:73 3/2
மெய் விடார் உளம் என விளங்குகின்றது – தனிப்பாசுரம்:2 13/4

மேல்


விடார்கள் (1)

அடுத்தார்-தமை என்றும் மேலோர் விடார்கள் அவர்க்கு பிச்சை – திருமுறை1:6 27/1

மேல்


விடாள் (1)

சாகவும் விடாள் அவள் சார் பழி தளராள் – திருமுகம்:4 1/120

மேல்


விடாளே (1)

திரம் காணா பிள்ளை என தாய் விடாளே சிவகாமவல்லி எனும் தெய்வ தாயே – திருமுறை6:24 38/4

மேல்


விடி (1)

வெம் மல இரவு-அது விடி தருணம்-தனில் – திருமுறை6:65 1/1529

மேல்


விடிந்ததால் (1)

வன்பிலே விளைந்த மாயையும் வினையும் மடிந்தன விடிந்ததால் இரவும் – திருமுறை6:108 36/3

மேல்


விடிந்தது (14)

பொழுது விடிந்தது பொன் கோழி கூவிற்று – திருமுறை5:54 3/1
பொழுது விடிந்தது இனி சிறிதும் பொறுத்து முடியேன் என நின்றே – திருமுறை6:17 1/1
வேசு அற மா மல இரவு முழுதும் விடிந்தது காண் வீசும் அருள்_பெரும்_ஜோதி விளங்குகின்றது அறி நீ – திருமுறை6:86 15/2
பொழுது விடிந்தது என் உள்ள மென் கமலம் பூத்தது பொன் ஒளி பொங்கியது எங்கும் – திருமுறை6:90 1/1
விலங்கியது இருள் எலாம் விடிந்தது பொழுது விரைந்து எமக்கு அருளுதல் வேண்டும் இ தருணம் – திருமுறை6:90 10/3
இடை புகல்கின்றார் அது கேட்டு ஐயமுறேல் இங்கே இரவு விடிந்தது காலை எய்தியதால் இனியே – திருமுறை6:105 10/2
வெய்யர் உளத்தே புகுத போனது இருள் இரவு விடிந்தது நல் சுடர் உதயம் மேவுகின்ற தருணம் – திருமுறை6:106 67/2
வேலை_இலாதவள் போலே வம்பளக்கின்றாய் நீ விடிந்தது நான் தனித்து இருக்க வேண்டுவது ஆதலினால் – திருமுறை6:106 70/2
விடிந்தது பேர்_ஆணவமாம் கார்_இருள் நீங்கியது வெய்ய வினை திரள் எல்லாம் வெந்தது காண் மாயை – திருமுறை6:106 71/1
போதோ விடிந்தது அருள் அரசே என் பொருட்டு வந்து என் – திருமுறை6:108 34/1
இரவு விடிந்தது என்று ஊதூது சங்கே எண்ணம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 169/2
இரவு விடிந்தது இணை அடி வாய்த்த – கீர்த்தனை:12 1/1
பொழுது விடிந்தது பொன்_பதம் வாய்த்த – கீர்த்தனை:12 2/1
பொழுது விடிந்தது பொன் கோழி கூவிற்று – கீர்த்தனை:16 3/1

மேல்


விடிந்ததுவே (1)

நீவா என் மொழிகள் எலாம் நிலைத்த பயன் பெறவே நித்திரை தீர்ந்தேன் இரவு நீங்கி விடிந்ததுவே – திருமுறை6:68 1/4

மேல்


விடிய (1)

வெருட்சியே தரும் மல_இரா இன்னும் விடிய கண்டிலேன் வினையினேன் உள்ளம் – திருமுறை2:51 5/1

மேல்


விடியற்காலையினும் (1)

கடுக்கும் இரவினும் யாமத்தும் விடியற்காலையினும் தந்து என் கடும் பசி தீர்த்து – திருமுறை6:34 9/2

மேல்


விடியாநின்றது (1)

விடியாநின்றது என் புரிவேன் இன்னும் கருணை விளைத்திலையே – திருமுறை2:82 19/3

மேல்


விடியும் (4)

தன் உருவம் காட்டாத மல இரவு விடியும் தருணத்தே உதயம்செய் தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை4:2 51/1
விடியும் முன்னரே எழுந்திடாது உறங்கும் வேடனேன் முழு_மூடரில் பெரியேன் – திருமுறை6:5 5/3
படியும் இடர் வடியும் இருள் விடியும் மணிமொழி மறைகள் படியும் என நொடி மருந்தே – திருமுகம்:3 1/27
விடியும் அளவும் வீண் வாதிடுவன் – திருமுகம்:4 1/240

மேல்


விடில் (2)

அன்பு அற்ற பாவி என்று அந்தோ எனை விடில் ஐய வையத்து – திருமுறை1:6 193/3
தானே எனை விடில் அந்தோ இனி எவர் தாங்குகின்றோர் – திருமுறை1:7 80/2

மேல்


விடினும் (5)

வெருள் பழுக்கும் கடும் காட்டில் விடினும் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து ஏக விடினும் பொல்லா – திருமுறை2:23 4/3
வெருள் பழுக்கும் கடும் காட்டில் விடினும் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து ஏக விடினும் பொல்லா – திருமுறை2:23 4/3
இருள் பழுக்கும் பிலம் சேர விடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:23 4/4
போற்று அரிய சிறியேனை புறம் விடினும் வேற்றவர்-பால் போகேன் வேதம் – திருமுறை2:94 14/3
தமியனேன்-தன்னை நீ கைவிடேல் விடினும் நின்றன்னை நான் விடுவன்_அல்லேன் – திருமுகம்:3 1/63

மேல்


விடு (4)

சேல் விடு வாள் கண் உமையொடும் தேவர் சிகாமணியே – திருமுறை2:31 15/4
விடு_மாட்டில் திரிந்து மட மாதரார்-தம் வெய்ய நீர் குழி வீழ்ந்து மீளா நெஞ்ச – திருமுறை5:27 6/1
விடு நிலை உலக நடை எலாம் கண்டே வெருவினேன் வெருவினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 65/4
தனி தலைவர் வருகின்ற தருணம் இது தோழி தனிக்க எனை விடு நீயும் தனித்து ஒரு பால் இருத்தி – திருமுறை6:106 18/1

மேல்


விடு-மின் (2)

விக்குள் எழ நீர் விடு-மின் என அயலோர் – திருமுறை1:3 1/941
தனி தலைவர் வருகின்ற தருணம் இது மடவீர் தனிக்க எனை விடு-மின் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 19/1

மேல்


விடு_மாட்டில் (1)

விடு_மாட்டில் திரிந்து மட மாதரார்-தம் வெய்ய நீர் குழி வீழ்ந்து மீளா நெஞ்ச – திருமுறை5:27 6/1

மேல்


விடுக்க (3)

சிலையை வளைத்தான் மதன் அம்பு தெரிந்தான் விடுக்க சினைக்கின்றான் – திருமுறை3:10 18/3
வியந்தனன் ஆங்கு அவர் விடுக்க மீண்டும் நல் – தனிப்பாசுரம்:3 47/3
கையோ மனத்தையும் விடுக்க இசையார்கள் கொலை களவு கள் காமம் முதலா கண்ட தீமைகள் அன்றி நன்மை என்பதனை ஒரு கனவிலும் கண்டு அறிகிலார் – தனிப்பாசுரம்:15 11/2

மேல்


விடுக்கவோ (2)

விடுக்கவோ மனம் இல்லை என் செய்குவேன் விளங்கும் மன்றில் விளங்கிய வள்ளலே – திருமுறை6:24 71/4
விடுக்கவோ மனம் இல்லை என் செய்குவேன் வெண் பிறை சடை வித்தக வள்ளலே – தனிப்பாசுரம்:16 16/4

மேல்


விடுக்கா (1)

விடுக்கா மகிழ்வில் காண வந்தால் விரியும் நமது வினை கவர்ந்து – திருமுறை3:19 8/2

மேல்


விடுக்கின்ற (1)

ஏன்ற வகை விடுக்கின்ற சத்தி பல கோடி இத்தனைக்கும் அதிகாரி என் கணவர் என்றால் – திருமுறை6:101 16/3

மேல்


விடுக (11)

சாவ நீ இலதேல் எனை விடுக சலம்செய்வாய் எனில் சதுர்_மறை முழக்கம் – திருமுறை2:38 4/3
ஆகம் நாட்டிடை விடுக எனில் விடுவேன் அல்லல் ஆம் பவம் அடை எனில் அடைவேன் – திருமுறை2:51 10/2
தொடும் கதவம் திறப்பித்து துணிந்து எனை அங்கு அழைத்து துயரம் எலாம் விடுக இது தொடுக என கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 96/2
படியில் அதை பார்த்து உகவேல் அவர் வருத்தம் துன்பம் பயம் தீர்த்து விடுக என பரிந்து உரைத்த குருவே – திருமுறை6:60 73/2
மேவுறார்-தங்களை விடுக நெஞ்சமே – திருமுறை6:64 39/4
செயிர் எலாம் விடுக என செப்பிய சிவமே – திருமுறை6:65 1/970
அணவாத மனத்தவரை புற பணிக்கே விடுக அன்பு_உடையார்களுக்கு இடுக அக பணி செய்திடவே – திருமுறை6:106 19/4
தெருளாய பசு நெய்யே விடுக மற்றை நெய்யேல் திரு_மேனிக்கு ஒரு மாசு செய்தாலும் செய்யும் – திருமுறை6:106 24/2
தெருளாய பசு நெய்யே விடுக மற்றை நெய்யேல் திரு_மேனிக்கு ஒரு மாசு செய்தாலும் செய்யும் – கீர்த்தனை:41 31/2
சொல்_அறத்தில் நிற்க இனி முடியாது விடுக என சொல்கின்றோரும் – தனிப்பாசுரம்:27 10/2
பதித நெறி விடுக ஒரு பதி-தன் நெறி தொடுக ஒளி படரும் வகை எனும் என் உறவே – திருமுகம்:3 1/29

மேல்


விடுகின்ற (1)

துன்மார்க்க நடையிடை தூங்குகின்றீரே தூக்கத்தை விடுகின்ற துணை ஒன்றும் கருதீர் – திருமுறை6:96 8/1

மேல்


விடுகின்றனர் (1)

வேம்புக்கும் தண்ணிய நீர் விடுகின்றனர் வெவ் விடம் சேர் – திருமுறை2:94 19/1

மேல்


விடுகின்றிலன் (1)

பொய் விடுகின்றிலன் என்று எம் புண்ணியா – திருமுறை2:32 1/1

மேல்


விடுகின்றேன் (2)

வீணே நல் நாளை விடுகின்றேன் காணேன் நின் – திருமுறை1:4 93/2
ஊணை உறக்கத்தையும் நான் விடுகின்றேன் நீ-தான் உவந்து வராய் எனில் என்றன் உயிரையும் விட்டிடுவேன் – திருமுறை6:35 2/3

மேல்


விடுத்த (4)

தாய் கொண்ட திரு_பொதுவில் எங்கள் குருநாதன் சந்நிதி போய் வர விடுத்த தனி கரண பூவை – திருமுறை6:11 8/1
சமயம் குலம் முதல் சார்பு எலாம் விடுத்த
அமயம் தோன்றிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/293,294
நலம் கொள் கருணை சன்மார்க்க நாட்டில் விடுத்த நல் கொடியே – திருமுறை6:107 7/2
இராமலிங்கம் எழுதி விடுத்த
மயலுறு சோபன வாசகம் ஆவது – திருமுகம்:4 1/16,17

மேல்


விடுத்தது (2)

இவ்வண்ணம் இருந்த எனை பிறர் அறிய தெருவில் இழுத்து விடுத்தது கடவுள் இயற்கை அருள் செயலோ – திருமுறை6:27 1/3
இவ்வண்ணம் இருந்த எனை பிறர் அறிய தெருவில் இழுத்து விடுத்தது கடவுள் இயற்கை அருள் செயலோ – கீர்த்தனை:41 20/3

மேல்


விடுத்தல் (3)

பொன்றா மணியே அவர்க்கு அருளி என்னை விடுத்தல் புகழ் அன்றே – திருமுறை2:82 20/3
வாழா வகை எனை இ நாள் விடுத்தல் வழக்கு அலவே – திருமுறை2:83 5/4
அ சிதாகார_போதமும் அதன் மேல் ஆனந்த_போதமும் விடுத்தல்
மெய் சிதாம் வீடு என்று உரைத்தனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 6/3,4

மேல்


விடுத்தனன் (2)

நன்றே உரைத்து நின்று அன்றே விடுத்தனன் நாண் இல் என் மட்டு – திருமுறை1:6 12/3
வஞ்ச வாழ்க்கையை விடுத்தனன் நீயே வாரிக்கொண்டு இங்கு வாழ்ந்திரு மனனே – திருமுறை2:37 4/1

மேல்


விடுத்தனை (1)

மெய்_அறிவில் சிறந்தவரும் களிக்க உனை பாடி விரும்பி அருள் நெறி நடக்க விடுத்தனை நீ அன்றோ – திருமுறை4:1 27/2

மேல்


விடுத்தார் (1)

மானம் கெடுத்தீர் என்றேன் முன் வனத்தார் விடுத்தார் என்றார் நீர் – தனிப்பாசுரம்:11 3/2

மேல்


விடுத்தால் (3)

என்னை இப்படி இடர் கொள விடுத்தால் என் செய்கேன் இதை யாரொடு புகல்கேன் – திருமுறை2:70 6/2
சேயேன்-தன்னை விடுப்பாயோ விடுத்தால் உலகம் சிரியாதோ – திருமுறை2:84 6/4
வல்லாய் என்னை புறம் விடுத்தால் புறத்தும் உன்றன் மயம் அன்றே – திருமுறை6:7 19/3

மேல்


விடுத்தாள் (2)

பல்லார் சூழ்ந்து பழி தூற்ற படுத்தாள் விடுத்தாள் பாயல் என்றே – திருமுறை3:2 5/4
மனம் பழமோ காயோ என்று அறிந்து வர விடுத்தாள் மற்றவர் போல் காசு பணத்து ஆசைவைத்து வருந்தாள் – திருமுறை6:62 3/3

மேல்


விடுத்தான் (2)

அ மதவேள் கணை ஒன்றோ ஐ கணையும் விடுத்தான் அருள் அடையும் ஆசையினால் ஆர்_உயிர்-தான் பொறுத்தாள் – திருமுறை6:62 1/1
அ மதவேள் கணை ஒன்றோ ஐ கணையும் விடுத்தான் அருள் அடையும் ஆசையினால் ஆர்_உயிர்-தான் பொறுத்தாள் – கீர்த்தனை:41 21/1

மேல்


விடுத்திடார் (1)

வெறிபிடிக்கினும் மகன்-தனை பெற்றோர் விடுத்திடார் அந்த வெறி-அது தீரும் – திருமுறை2:27 10/1

மேல்


விடுத்திடில் (1)

விடுத்திடில் என்னை நீர் விடுப்பன் என் உயிரை வெருவு உள கருத்து எல்லாம் திருவுளத்து அறிவீர் – திருமுறை6:34 4/3

மேல்


விடுத்திடும் (1)

வினை ஆள் உயிர் மலம் நீக்கி மெய் வீட்டின் விடுத்திடும் நீ – திருமுறை1:7 14/2

மேல்


விடுத்திடுமோ (2)

விருப்பமுறாது எனை முனிந்து விடுத்திடுமோ நேயம் விளைந்திடுமோ இவர்க்கு நிதம் சண்டை விளைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 6/3
மேட்டினிடை விடுத்திடுமோ பள்ளத்தே விடுமோ விவேகம் எனும் துணை உறுமோ வேடர் பயம் உறுமோ – திருமுறை6:11 9/3

மேல்


விடுத்தியாயில் (1)

புண்ணியனே பிழை குறித்து விடுத்தியாயில் பொய்யனேன் எங்கு உற்று என் புரிவேன் அந்தோ – திருமுறை1:5 97/4

மேல்


விடுத்தியேல் (1)

ஏணிலே இடர் எய்த விடுத்தியேல் என் செய்கேன் இனி இ உலகத்திலே – திருமுறை5:3 8/3

மேல்


விடுத்தியோ (1)

எண்ணிலா சிறியேனையும் முன் நின்றே ஏன்றுகொண்டனை இன்று விடுத்தியோ
உள் நிலாவிய நின் திருவுள்ளமும் உவகையோடு உவர்ப்பும் கொள ஒண்ணுமோ – திருமுறை5:3 7/2,3

மேல்


விடுத்திலையே (1)

வீறா புண் என்று விடுத்திலையே ஊறு ஆக்கி – திருமுறை1:3 1/682

மேல்


விடுத்து (27)

அரிய அறை விடுத்து நவ நிலைக்கு மேலே காணாமல் காண்கின்ற காட்சியே உள் – திருமுறை1:5 46/2
விட்டு அகன்று கரும மல போதம் யாவும் விடுத்து ஒழித்து சகச மல வீக்கம் நீக்கி – திருமுறை1:5 56/3
எண்ணும் கணமும் விடுத்து ஏகாத இன் அமுதே – திருமுறை2:62 10/2
ஊன் முக செயல் விடுத்து உள் முக பார்வையின் உறும் தவர் பெறும் செல்வமே ஒழியாத உவகையே அழியாத இன்பமே ஒன்றிரண்டு அற்ற நிலையே – திருமுறை2:78 10/3
முன்னே மனம் என்றனை விடுத்து முந்தி அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை3:4 3/4
நாணம் விடுத்து நவின்றாலும் நாம் ஆர் நீ யார் என்பாரேல் – திருமுறை3:18 1/3
என்று அவர் முன் பலர் அறிய வெட்கம் விடுத்து கேட்டாலும் – திருமுறை3:18 4/2
ஏதும் அறியாது இருளில் இருந்த சிறியேனை எடுத்து விடுத்து அறிவு சிறிது ஏய்ந்திடவும் புரிந்து – திருமுறை4:1 25/1
கொடும் மாலை விடுத்து மகிழ் என திருவாய்_மலர்ந்தாய் குண_குன்றே இ நாள் நின் கொடையை அறிந்தனனே – திருமுறை4:2 8/4
எற்றே ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் இசைப்பேன் இச்சை எலாம் விடுத்து வனத்திடத்தும் மலையிடத்தும் – திருமுறை4:7 12/1
அறியேனோ பொருள் நிலையை அறிந்து எனது என்பதை விடுத்து இ அகில மாயை – திருமுறை5:18 7/3
இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் ஏழையேன் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை5:41 1/1
ஏழை நெஞ்சினேன் எத்தனை நாள் செல்லும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை5:41 3/2
பாவியேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் பருவரல் விடுத்து உய்ய – திருமுறை5:41 5/1
எளியனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை5:41 6/1
தொண்டனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் துயர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை5:41 7/1
இனித்த பழச்சாறு விடுத்து இழித்த மலம் கொளும் ஓர் இழி விலங்கில் இழிந்துநின்றேன் இரக்கம் ஒன்றும் இல்லேன் – திருமுறை6:4 4/1
கொலை புலைகள் விடுத்து அறியேன் கோபம் மறுத்து அறியேன் கொடும் காம_கடல் கடக்கும் குறிப்பு அறியேன் குணமாம் – திருமுறை6:6 6/2
அன்பர் உறவை விடுத்து உலகில் ஆடி பாடி அடுத்த வினை – திருமுறை6:7 15/3
துனித்த நிலை விடுத்து ஒரு கால் சுத்த நிலை-அதனில் சுகம் கண்டும் விடுவேனோ சொல்லாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 10/4
ஊண் ஆதி விடுத்து உயிர்ப்பை அடக்கி மனம் அடக்கி உறு பொறிகள் அடக்கி வரும் உகங்கள் பல கோடி – திருமுறை6:52 8/2
கனித்த பழம் விடுத்து மின்னார் காய் தின்னுகின்றார் கருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 19/4
பயம் எனும் ஓர் கொடும் பாவி_பயலே நீ இது கேள் பற்று அற என்றனை விடுத்து பனி கடல் வீழ்ந்து ஒளிப்பாய் – திருமுறை6:86 17/1
யான் பிறர் எனும் பேத நடை விடுத்து என்னோடு இருத்தி என உரைசெய் அரைசே – கீர்த்தனை:41 1/20
நம்புமவர் உய விடுத்து வந்து அருளும் நம் குகனே நலிவு தீர்ப்பாய் – தனிப்பாசுரம்:7 3/3
யான் பிறர் எனும் பேத நடை விடுத்து என்னோடு இருத்தி என உரைசெய் அரைசே – தனிப்பாசுரம்:24 1/20
விடுத்து எனை புண்ணியன் விலகலும் அவள்-தான் – திருமுகம்:4 1/81

மேல்


விடுத்துவிடுத்து (1)

உரு முடி-கண் சுமந்து கொணர்ந்து உள் குளிர விடுத்துவிடுத்து ஊட்டி-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 34/4

மேல்


விடுத்தே (10)

உள் மயக்கம் கொள விடுத்தே ஒருவன் பின் போம் ஒரு தாய் போல் மாயை இருள் ஓங்கும் போதின் – திருமுறை1:5 95/2
என்றும் வீழ்ந்து உழல் மடமையை விடுத்தே எழில் கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:2 4/2
எழுந்து இங்கு அவிழ்ந்த கலை புனைந்து அங்கு ஏகும் முன்னர் எனை விடுத்தே
அழுந்து நெஞ்சம் விழுந்து கூத்தாடி அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை3:4 5/3,4
வம்புறு சண்டை விளைக்கின்றார் சிறுவர் வள்ளலே நின் பணி விடுத்தே
இம்பர் இ உலகில் ஒரு தினமேனும் ஏழையேன் பிறரொடு வெகுண்டே – திருமுறை6:13 103/2,3
விள்ளுதல் புரிவார் ஐயகோ அடியேன் மெய்ய நின் திரு_பணி விடுத்தே
எள்ளி அவ்வாறு புரிந்தது ஒன்று உண்டோ எந்தை நின் ஆணை நான் அறியேன் – திருமுறை6:13 104/3,4
புலை கொலை களவே புரிகின்றார் அடியேன் புண்ணிய நின் பணி விடுத்தே
உலைய அவ்வாறு புரிந்தது ஒன்று உண்டோ உன் பதத்து ஆணை நான் அறியேன் – திருமுறை6:13 105/3,4
இத்தகை உலகில் இங்ஙனம் சிறியேன் எந்தை நின் திரு_பணி விடுத்தே
சித்தம் வேறு ஆகி திரிந்ததே இலை நான் தெரிந்த நாள் முதல் இது வரையும் – திருமுறை6:13 113/1,2
தாங்காதே பசி பெருக்கி கடை நாய் போல் உலம்பி தவம் விடுத்தே அவம் தொடுத்தே தனித்து உண்டும் வயிறு – திருமுறை6:80 10/1
அரணுறும் என்றனை விடுத்தே ஓடுக நீ நான்-தான் அருள்_பெரும்_ஜோதி பதியை அடைந்த பிள்ளை காணே – திருமுறை6:86 20/4
தாழ்_குழல் நீ ஆண்_மகன் போல் நாணம் அச்சம் விடுத்தே சபைக்கு ஏறுகின்றாய் என்று உரைக்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:106 52/1

மேல்


விடுத்தேன் (7)

விடுத்தேன் தவத்தோர் நெறி-தன்னை வியந்தேன் உலக வெம் நெறியை – திருமுறை2:40 5/1
வந்தாய் அந்தோ கடை நாயேன் மறந்து விடுத்தேன் மதி கெட்டேன் – திருமுறை2:80 9/2
தங்கள் குலத்துக்கு அடாது என்றார் தம்மை விடுத்தேன் தனியாகி – திருமுறை3:1 7/3
சார்வு கொண்டு எல்லா சார்வையும் விடுத்தேன் தந்தையும் குருவும் நீ என்றேன் – திருமுறை6:13 77/2
இச்சை எலாம் புகன்றேன் என் இலச்சை எலாம் விடுத்தேன் இனி சிறிதும் தரியேன் இங்கு இது தருணத்து அடைந்தே – திருமுறை6:64 49/1
வைதாலும் வைதிடு-மின் வாழ்த்து என கொண்டிடுவேன் மனம் கோணேன் மானம் எலாம் போன வழி விடுத்தேன்
பொய்-தான் ஓர்சிறிது எனினும் புகலேன் சத்தியமே புகல்கின்றேன் நீவிர் எலாம் புனிதமுறும் பொருட்டே – திருமுறை6:98 22/3,4
கிள்ளையை தூதா விடுத்தேன் பாங்கிமாரே அது – கீர்த்தனை:2 18/1

மேல்


விடுத்தோர் (1)

ஏதமும் சமய வாதமும் விடுத்தோர் இதயமும் ஏழையேன் சிரமும் – திருமுறை5:1 5/3

மேல்


விடுதல் (3)

மெய்ஞ்ஞான விருப்பத்தில் ஏறி கேள்வி மீது ஏறி தெளிந்து இச்சை விடுதல் ஏறி – திருமுறை1:5 50/1
வெய்ய தீ மூட்டி விடுதல் ஒப்பது நான் மிக இவற்றால் இளைத்திட்டேன் – திருமுறை6:13 130/2
தாங்கல் விடுதல் இரண்டும் எனக்கு சமம்-அது ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 64/1

மேல்


விடுதலும் (1)

பற்றுதலும் விடுதலும் உள் அடங்குதலும் மீட்டும் படுதலொடு சுடுதலும் புண்படுத்தலும் இல்லாதே – திருமுறை6:60 27/1

மேல்


விடுதியாயில் (1)

மிகை அறிவேன் தீங்கு என்ப எல்லாம் இங்கே மிக அறிவேன் எனினும் எனை விடுதியாயில்
பகை அறிவேன் நின் மீதில் பழிவைத்து இந்த பாவி உயிர்விட துணிவேன் பகர்ந்திட்டேனே – திருமுறை2:85 7/3,4

மேல்


விடுதியேல் (2)

இற்றவளை கேள் விடல் போல் விடுதியேல் யான் என் செய்வேன் எங்கு உறுவேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை1:5 81/4
வெள்_உணர்வேன் எனினும் என்னை விடுதியோ விடுதியேல் வேறு என் செய்கேன் – திருமுறை2:94 15/3

மேல்


விடுதியோ (2)

வெள்_உணர்வேன் எனினும் என்னை விடுதியோ விடுதியேல் வேறு என் செய்கேன் – திருமுறை2:94 15/3
விடாதவாறு அறிந்தே களித்து இருக்கின்றேன் விடுதியோ விட்டிடுவாயேல் – திருமுறை6:39 5/2

மேல்


விடுப்பன் (1)

விடுத்திடில் என்னை நீர் விடுப்பன் என் உயிரை வெருவு உள கருத்து எல்லாம் திருவுளத்து அறிவீர் – திருமுறை6:34 4/3

மேல்


விடுப்பாயோ (1)

சேயேன்-தன்னை விடுப்பாயோ விடுத்தால் உலகம் சிரியாதோ – திருமுறை2:84 6/4

மேல்


விடுப்பாரோ (2)

களித்து மாலை கொடுப்பாரோ கள்ளி எனவே விடுப்பாரோ
ஒளித்து ஒன்று உரையீர் சோதிடம் பார்த்து உரைப்பீர் புரி_நூல் உத்தமரே – திருமுறை3:15 3/3,4
ஏமத்தனத்தை கடுப்பாரோ என் மேல் அன்பை விடுப்பாரோ
மா மற்றொரு வீடு அடுப்பாரோ மனத்தில் கோபம் தொடுப்பாரோ – திருமுறை5:22 6/2,3

மேல்


விடும் (7)

அள்ளி இடும் தீமை அறிந்திலையோ பள்ளி விடும்
காளை பருவம்-அதில் கண்டார் இரங்கிட அ – திருமுறை1:3 1/974,975
வயிரம்-அதனை விடும் என்றேன் வயிரி அல நீ மாதே யாம் – திருமுறை1:8 49/2
அளியார் ஒற்றி_உடையாருக்கு அன்னம் நிரம்ப விடும் என்றேன் – திருமுறை1:8 109/1
விடும் புனல் என துயர் விளைக்கும் நெஞ்சமே – திருமுறை5:47 4/2
பிரிந்து இனி சிறிதும் தரிக்கலேன் பிரிவை பேசினும் நெய் விடும் தீ போல் – திருமுறை6:37 2/1
வயிரம்-அதனை விடும் என்றேன் மாற்றாள் அல நீ மாதே யாம் – தனிப்பாசுரம்:10 5/2
கதிர் விடும் உடுக்கள் கறங்கு மீன் ஆக – திருமுகம்:4 1/214

மேல்


விடுமாறு (1)

வெருளும் கொடு வெம் புலையும் கொலையும் விடுமாறு அருள்வாய் அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 4/3

மேல்


விடுமோ (2)

அந்து ஆர் குழலாய் பசிக்கினும் பெண்_ஆசை விடுமோ அமுது இன்றேல் – திருமுறை1:8 11/3
மேட்டினிடை விடுத்திடுமோ பள்ளத்தே விடுமோ விவேகம் எனும் துணை உறுமோ வேடர் பயம் உறுமோ – திருமுறை6:11 9/3

மேல்


விடுவதிலை (1)

வேடிக்கை என்றால் விடுவதிலை நாடு அயலில் – திருமுறை1:2 1/660

மேல்


விடுவது (1)

கவ்வை பெறு கடல் உலகில் வைர_மலை ஒத்தவர் கணத்திடை இறத்தல் பல கால் கண்ணுற கண்டும் இ புலை உடலின் மானம் ஓர் கடுகளவும் விடுவது அறியேன் – திருமுறை2:100 8/2

மேல்


விடுவர் (3)

மெல்லுகின்றோர்க்கு ஒரு நெல் அவல் வாய்க்கில் விடுவர் அன்றே – திருமுறை1:6 166/4
மலிந்து இவர் காணில் விடுவர் அன்று இவரால் மயங்கி உள் மகிழ்ந்தனம் எனிலோ – திருமுறை6:13 28/2
விடரே எனினும் விடுவர் எந்தாய் நினை விட்டு அயல் ஒன்று – திருமுறை6:73 8/2

மேல்


விடுவன் (1)

தமியனேன்-தன்னை நீ கைவிடேல் விடினும் நின்றன்னை நான் விடுவன்_அல்லேன் – திருமுகம்:3 1/63

மேல்


விடுவன்_அல்லேன் (1)

தமியனேன்-தன்னை நீ கைவிடேல் விடினும் நின்றன்னை நான் விடுவன்_அல்லேன்
தகு வழக்கிட்டெனினும் நின்-பால் எனக்கும் ஒரு சார்புற செய்குவேனே – திருமுகம்:3 1/63,64

மேல்


விடுவனோ (3)

அப்பனே உன்னை விடுவனோ அடியேன் அறிவிலேன் எனினும் நின் கோயிற்கு – திருமுறை2:12 3/3
இல்லை என்றாலும் விடுவனோ சும்மா இருப்பது உன் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:12 8/4
இறுக பிடித்து கொண்டேன் பதத்தை இனி நான் விடுவனோ
எந்தாய் பாதம் பிடித்த கையால் வேறு தொடுவனோ – கீர்த்தனை:29 58/1,2

மேல்


விடுவாய் (2)

விடுவேன்_அல்லேன் என்னையும் நீ விடுவாய்_அல்லை இனி சிறிதும் – திருமுறை2:40 6/2
மிகவும் நான் செய் குற்றம் குறித்து விடுவாய் அல்லையே – கீர்த்தனை:29 9/4

மேல்


விடுவாய்_அல்லை (1)

விடுவேன்_அல்லேன் என்னையும் நீ விடுவாய்_அல்லை இனி சிறிதும் – திருமுறை2:40 6/2

மேல்


விடுவார் (1)

விழற்கு நீரை விடுவார் போல – திருமுகம்:4 1/383

மேல்


விடுவார்-தமை (1)

எடுத்தே விடுவார்-தமை காணேன் எந்தாய் எளியேன் என் செய்கேன் – திருமுறை5:7 6/2

மேல்


விடுவிடு (1)

வெண்மை சேர் அகங்காரமாம் வீணா விடுவிடு என்றனை வித்தகம் உணராய் – திருமுறை2:38 10/1

மேல்


விடுவித்து (3)

விடய மறைப்பு எலாம் விடுவித்து உயிர்களை – திருமுறை6:65 1/839
சாதியை நீள் சமயத்தை மதத்தை எலாம் விடுவித்து என்றன்னை ஞான – திருமுறை6:71 10/1
வெம் கேத மரணத்தை விடுவித்து விட்டேன் விச்சை எலாம் கற்று என் இச்சையின் வண்ணம் – கீர்த்தனை:11 7/1

மேல்


விடுவித்தேனே (1)

நமனார் என்பதை நான் நினையாது அறிவை விடுவித்தேனே – திருமுறை2:40 4/4

மேல்


விடுவிப்பார் (1)

ஏமம் உற்றிடும் எனை விடுவிப்பார் இல்லை என் செய்வன் யாரினும் சிறியேன் – திருமுறை2:57 5/3

மேல்


விடுவேன் (3)

விடுவேன்_அல்லேன் என்னையும் நீ விடுவாய்_அல்லை இனி சிறிதும் – திருமுறை2:40 6/2
ஆகம் நாட்டிடை விடுக எனில் விடுவேன் அல்லல் ஆம் பவம் அடை எனில் அடைவேன் – திருமுறை2:51 10/2
விடர் போல் எனை நீ நினையேல் அபயம் விடுவேன் அலன் நான் அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 9/2

மேல்


விடுவேன்_அல்லேன் (1)

விடுவேன்_அல்லேன் என்னையும் நீ விடுவாய்_அல்லை இனி சிறிதும் – திருமுறை2:40 6/2

மேல்


விடுவேனோ (13)

துதியேன் நின்னை விடுவேனோ தொண்டனேனை விடல் அழகோ – திருமுறை2:84 5/3
கண் படைத்தும் குழியில் விழ கணக்கும் உண்டோ அவன்றன் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 1/4
காய்த்த மரம் வளையாத கணக்கும் உண்டோ அவன்றன் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 2/4
கன்னல் என்றால் கைக்கின்ற கணக்கும் உண்டோ அவன்றன் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 3/4
இருள்_உடையார் போல் இருக்கும் இயல்பு என்னை அவன்றன் இயல்பு அறிந்தும் விடுவேனோ இனி-தான் என் தோழீ – திருமுறை6:23 4/4
கல் மயமோ அன்று சுவை கனி மயமே என்னும் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 5/4
வெண்_குணத்தான்_அல்லன் மிகு நல்லன் என பல கால் விழித்து அறிந்தும் விடுவேனோ விளம்பாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 6/4
நையாத என்றன் உயிர்_நாதன் அருள் பெருமை நான் அறிந்தும் விடுவேனோ நவிலாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 7/4
உள் நனையா வகை வரவு தாழ்த்தனன் இன்று அவன்றன் உளம் அறிந்தும் விடுவேனோ உரையாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 8/4
கோன் மறந்த குடியே போல் மிடியேன் நான் அவன்றன் குணம் அறிந்தும் விடுவேனோ கூறாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 9/4
துனித்த நிலை விடுத்து ஒரு கால் சுத்த நிலை-அதனில் சுகம் கண்டும் விடுவேனோ சொல்லாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 10/4
மெய்க்கு இசைந்து அன்று உரைத்தது நீர் சத்தியம் சத்தியமே விடுவேனோ இன்று அடியேன் விழற்கு இறைத்தேன் அலவே – திருமுறை6:33 3/2
கருவிடத்தே எனை காத்த காவலனே உனது கால் பிடித்தேன் விடுவேனோ கை_பிடி அன்று அது-தான் – திருமுறை6:35 9/3

மேல்


விடேல் (5)

சூளாத முக்கண் மணியே விடேல் உனை சூழ்ந்த என்னை – திருமுறை1:6 98/3
விலை_அறியாத மணியே விடேல் இது என் விண்ணப்பமே – திருமுறை1:6 220/4
வீம்புக்கும் தீம்புக்கும் ஆனேன் எனினும் விடேல் எனை நீ – திருமுறை2:94 19/3
நின் குலம் சேர்த்தனை இன்று விடேல் உளம் நேர்ந்துகொண்டு – திருமுறை5:51 14/3
அவ்வகை நின்றிட சிறிதும் அஞ்சேன் என்றன்னை விடேல் ஆள்க என்றே – தனிப்பாசுரம்:2 47/2

மேல்


விடேன் (3)

மட்டு விடேன் உன் தாள் மறக்கினும் வெண் நீற்று நெறி – திருமுறை1:2 1/827
அன்று உடையேன் இன்று விடேன் ஆணை உன் மேல் ஆணை உன் மேல் ஆணை ஐயா – திருமுறை6:64 37/4
ஓசை கொண்டது எங்கும் இங்கே ஆட வாரீர் உம் ஆணை உம்மை விடேன் ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 6/2

மேல்


விடை (72)

மால் விடை இவர்ந்திடும் மலர்_பதம் தெய்வ நெடுமால் அருச்சிக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/77
வேத சமரசமே நம்பு விடை
ஆங்கு உந்தினை ஊர்ந்து அருளாய் என்று அன்பர் தொழுது – திருமுறை1:2 1/436,437
மால் விடை மேல் வந்து அருளும் வள்ளல் எவன் மால் முதலோர் – திருமுறை1:3 1/310
கேட்டால் வினைகள் விடை கேட்கும் காண் நீட்டாமல் – திருமுறை1:3 1/470
வீட்டார் இறை நீ விடை மேல் வரும் பவனி – திருமுறை1:4 25/1
விடை_உடையாய் மறை மேல்_உடையாய் நதி மேவிய செம் – திருமுறை1:6 7/1
விடை இலையோ அதன் மேல் ஏறி என் முன் விரைந்து வர – திருமுறை1:6 64/1
கால் கொண்ட ஒண் கழல் காட்சியும் பன்னிரு கண்ணும் விடை
மேல் கொண்ட செஞ்சுடர் மேனியும் சண் முக வீறும் கண்டு – திருமுறை1:6 153/2,3
விடை கொடி ஏந்தும் வலத்தாய் நின் நாமம் வியந்து உரையார் – திருமுறை1:6 207/2
விடை என்று மால் அறம் கொண்டோய் என் துன்பம் விலக்குகவே – திருமுறை1:6 218/4
மற்று உன் பருவத்து ஒரு பங்கே மடவாய் என்றார் மறை விடை ஈது – திருமுறை1:8 24/2
தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்-பால் – திருமுறை1:8 81/3
தாங்கும் விடை மேல் அழகீர் என்றன்னை கலந்தும் திருவொற்றி – திருமுறை1:8 142/1
விண் கொள் அமுதை நம் அரசை விடை மேல் நமக்கு தோற்றுவிக்கும் – திருமுறை2:1 6/2
தூய விடை மேல் வரும் நமது சொந்த துணையை தோற்றுவிக்கும் – திருமுறை2:1 7/2
உண்ண முடியா செழும் தேனை ஒரு மால் விடை மேல் காட்டுவிக்கும் – திருமுறை2:1 8/2
இந்து ஆர் வேணி முடி கனியை இன்றே விடை மேல் வரச்செயும் காண் – திருமுறை2:1 9/2
கொள்ள கிடையா மாணிக்க கொழுந்தை விடை மேல் கூட்டுவிக்கும் – திருமுறை2:1 10/2
கற்ற மனத்தில் புகும் கருணை கனியை விடை மேல் காட்டுவிக்கும் – திருமுறை2:1 11/2
தலங்கள்-தோறும் சென்று அ விடை அமர்ந்த தம்பிரான் திரு_தாளினை வணங்கி – திருமுறை2:5 10/1
வீழியில் தம் பதிக்கே விடை கேட்க வெற்பாளுடனே – திருமுறை2:6 4/3
நடவும் மால் விடை ஒற்றியூர் உடைய நாதன்-தன்னை நாம் நண்ணுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 1/4
இனிய மால் விடை ஏறிவந்து அருள்வோன் இடம் கொண்டு எம் உளே இசைகுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 8/4
மலை கொள் வில்லினான் மால் விடை உடையான் மலர் அயன் தலை மன்னிய கரத்தான் – திருமுறை2:7 10/3
வாம் கொடி விடை கொள் அண்ணலே முல்லைவாயில் வாழ் மாசிலாமணியே – திருமுறை2:12 2/2
பால் கொள் வண்ண பரஞ்சுடரே விடை
மேல் கொள் சங்கரனே விமலா உன்றன் – திருமுறை2:13 6/2,3
திண்மை சேர் திருமால் விடை ஊர்வீர் தேவரீருக்கு சிறுமையும் உண்டோ – திருமுறை2:15 4/3
விடம் கலந்து அருள் மிடறு_உடையவனே வேதன் மால் புகழ் விடை_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/1
பரமன் தனி மால் விடை ஒன்று உடையான் பணியே பணியா பரிவுற்றான் – திருமுறை2:24 8/3
பொன் ஆர் விடை_கொடி எம் புண்ணியனை புங்கவனை – திருமுறை2:30 1/1
மால் விடை மேல் கொண்டு வந்து எளியேனுடை வல்_வினைக்கு – திருமுறை2:31 15/1
மேல் விடை ஈந்திட வேண்டும் கண்டாய் இதுவே சமயம் – திருமுறை2:31 15/2
சொல் அலங்கு அடல் விடை தோன்றல் நின் அருள் – திருமுறை2:32 9/2
வெள் விடை மேல் வரும் வீறு_உடையானை வேத முடிவினில் வீற்றிருந்தானை – திருமுறை2:33 7/1
வாள் நரை விடை ஊர் வரதனை ஒற்றி வாணனை மலி கடல் விடமாம் – திருமுறை2:39 1/1
வெள்ளுண்ட நந்தி விடை மீதில் காணேனோ – திருமுறை2:45 22/4
சோலை ஒன்று சீர் ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 1/4
சூத ஒண் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 2/4
துப்பு இடா எனக்கு அருள் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 3/4
சூலி ஓர் புடை மகிழ் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 4/4
சோர்ந்திடார் புகழ் ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 5/4
துதி-அது ஓங்கிய ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 6/4
தொழுக்கன் என்னை ஆள்வீர் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 7/4
துச்சை நீக்கினோர்க்கு அருள் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 8/4
சூல_பாணியீர் திருவொற்றி நகரீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 9/4
துத்தி ஆர் பணியீர் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 10/4
துன்னு மா தவர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 11/4
வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் ஆங்கு அளிக்கும் விமலனே விடை_பெருமானே – திருமுறை2:68 4/4
விடை ஆர்க்கும் கொடி உடைய வித்தக என்று உன் அடியின் – திருமுறை2:75 1/1
தரும வெள் விடை சாமி நின் நாமமே – திருமுறை2:76 1/4
கொடி மேல் விடை நாட்டிய எண்_குண_குன்றமே – திருமுறை2:87 2/3
வம்பு அவிழ் மென் குழல் ஒரு பால் விளங்க ஓங்கும் மழ விடை மேல் வரும் காட்சி வழங்குவாயே – திருமுறை2:94 4/4
பாயும் மால் விடை ஏறும் பரமனே – திருமுறை2:94 41/3
மின் இணை சடில விடங்கன் என்கின்றாள் விடை கொடி விமலன் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 5/1
மன்றுள் அமர்வார் மால் விடை மேல் வருவார் அவரை மாலையிட்ட – திருமுறை3:3 1/2
வென்றி கொடி மேல் விடை உயர்த்தார் மேலார் ஒற்றியூரர் என்-பால் – திருமுறை3:3 27/1
விடை ஆர் கொடி மேல் உயர்த்தருளும் வேத கீத பெருமானார் – திருமுறை3:5 8/1
மான் ஏர் கரத்தார் மழ விடை மேல் வருவார் மரு ஆர் கொன்றையினார் – திருமுறை3:9 5/2
மலையை வளைத்தார் மால் விடை மேல் வந்தார் வந்து என் வளையினொடு – திருமுறை3:10 18/1
மாவின் மண போர் விடை மேல் நந்தி விடை மேலும் வயங்கி அன்பர் குறை தவிர்த்து வாழ்வு அளிப்பது அன்றி – திருமுறை4:2 94/1
மாவின் மண போர் விடை மேல் நந்தி விடை மேலும் வயங்கி அன்பர் குறை தவிர்த்து வாழ்வு அளிப்பது அன்றி – திருமுறை4:2 94/1
விடை ஏறு ஈசன் புயம் படும் உன் விரை தாள்_கமலம் பெறுவேனோ – திருமுறை5:13 2/3
பெருமை நிதியே மால் விடை கொள் பெம்மான் வருந்தி பெறும் பேறே – திருமுறை5:16 1/1
விது வாழ் சடையார் விடை மேல் வருவார் விதி மால் அறியா விமலனார் – திருமுறை5:39 2/1
பூ உண்ட வெள் விடை ஏறிய புனிதன் தரு மகனார் – திருமுறை5:43 1/1
விடை அறியா தனி முதலாய் விளங்கு வெளி நடுவே விளங்குகின்ற சத்திய மா மேடையிலே அமர்ந்த – திருமுறை6:50 4/2
உட்புகுந்து திரு_வாயல் இடை ஓங்கும் விடை கொடியை உவந்து நோக்கி – தனிப்பாசுரம்:3 10/1
அறம் பழுத்த விடை உருவத்து அண்ணலே என பரவி அனுக்ஞை பெற்று – தனிப்பாசுரம்:3 13/3
விடை கொடு புறத்து உறீஇ விமலன் அன்பர்கட்கு – தனிப்பாசுரம்:3 54/1
தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 4/3
போதினையே கொண்ட முகம் இலை இவர்-பால் கலி அன்றே விடை_ஊர்ந்தோயே – தனிப்பாசுரம்:28 5/4
திகழ் பரமன் நடவும் விடை மனை இனமும் அவன் முனோர் செறி கமரின் அமுது உண்ட நாள் – திருமுகம்:3 1/41

மேல்


விடை-தன் (1)

நின் மேல் பரம் விடை-தன் மேல் கொண்டு அன்பர் முன் நிற்பவனே – திருமுறை1:6 129/4

மேல்


விடை-தனில் (1)

செங்கண் விடை-தனில் ஏறிய சிவனார் திரு_மகனார் – திருமுறை5:43 7/1

மேல்


விடை_கொடி (1)

பொன் ஆர் விடை_கொடி எம் புண்ணியனை புங்கவனை – திருமுறை2:30 1/1

மேல்


விடை_பெருமானே (1)

வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் ஆங்கு அளிக்கும் விமலனே விடை_பெருமானே – திருமுறை2:68 4/4

மேல்


விடை_உடையவனே (1)

விடம் கலந்து அருள் மிடறு_உடையவனே வேதன் மால் புகழ் விடை_உடையவனே
கடம் கலந்த மா உரி_உடையவனே கந்தனை தரும் கனிவு_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/1,2

மேல்


விடை_உடையாய் (1)

விடை_உடையாய் மறை மேல்_உடையாய் நதி மேவிய செம் – திருமுறை1:6 7/1

மேல்


விடை_ஊர்ந்தோயே (1)

போதினையே கொண்ட முகம் இலை இவர்-பால் கலி அன்றே விடை_ஊர்ந்தோயே – தனிப்பாசுரம்:28 5/4

மேல்


விடைக்கு (1)

விடைக்கு கருத்தா ஆம் நீர்-தாம் விளம்பல் மிக கற்றவர் என்றேன் – திருமுறை1:8 22/3

மேல்


விடைகள் (1)

செல்லா என் சொல் நடவாதோ திரு_கூத்து எதுவோ என விடைகள்
எல்லாம் நடவாது என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 122/3,4

மேல்


விடைகொடுக்க (1)

ஆர் நீ என்று எதிர்_வினவில் விடைகொடுக்க தெரியா அறிவு_இலியேன் பொருட்டாக அன்று வந்து என்றனக்கே – திருமுறை6:79 4/1

மேல்


விடைகொடுத்து (1)

விடைகொடுத்து ஆணவம் தீர்த்து அருள் தண் அமுதம் – திருமுறை6:41 4/2

மேல்


விடைகொண்டு (2)

எல்லாம் விடைகொண்டு இரியும் என்-மேல் இயமன் சினமும் – திருமுறை5:5 30/3
ஆங்கு விடைகொண்டு குரு அருள் நோக்கால் சிவயோகம் ஆதி நண்ணி – தனிப்பாசுரம்:3 6/1

மேல்


விடைதர (1)

வாயார் இடம் செலல் நெஞ்சே விடைதர வல்லை அன்றே – திருமுறை2:88 7/4

மேல்


விடைய (2)

விடைய வாழ்க்கையை விரும்பினன் நின் திரு விரை மலர்_பதம் போற்றேன் – திருமுறை5:11 2/1
விடைய வாதனை தீர் விடையவா சுத்த வித்தை முன் சிவ வரை கடந்த – திருமுறை6:29 3/1

மேல்


விடையது (1)

நீர் ஆர் சடையது நீள் மால் விடையது நேர் கொள் கொன்றை – திருமுறை2:86 1/1

மேல்


விடையம் (1)

விடையம் ஒன்றும் காணாத வெளி நடுவே ஒளியாய் விளங்குகின்ற சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து – திருமுறை4:2 54/1

மேல்


விடையமே (1)

கரப்பவர்க்கு எல்லாம் முற்படும் கொடிய கடையனேன் விடையமே உடையேன் – திருமுறை2:11 3/1

மேல்


விடையரே (1)

மெய்யரே மிகு துய்யரே தரும விடையரே என்றன் விழி அமர்ந்தவரே – திருமுறை2:94 38/4

மேல்


விடையவ (1)

விசுவாசமுற எனை அங்கு அழைத்து ஒன்று கொடுத்தாய் விடையவ நின் அருள் பெருமை என் புகல்வேன் வியந்தே – திருமுறை4:2 85/4

மேல்


விடையவன் (1)

வேல் படும் புண்ணில் கலங்கி அந்தோ நம் விடையவன் பூம் – திருமுறை1:6 25/3

மேல்


விடையவனே (7)

விதியா இனி பட மாட்டேன் அருள்செய் விடையவனே – திருமுறை1:6 37/4
விலங்கு அவிழ்ந்தால் அன்றி நில்லாது என் செய்வல் விடையவனே – திருமுறை1:6 180/4
வீடுண்ட வாழ்க்கையில் வீழுண்டதால் எம் விடையவனே – திருமுறை1:6 186/4
வாழ்ந்த மா தவர்கள் மனத்து ஒளிர் ஒளியே வள்ளலே மழ விடையவனே
போழ்ந்த வேல் படை கொள் புனிதனை அளித்த பூரணா ஒற்றியூர் பொருளே – திருமுறை2:17 8/3,4
விண்ணவனே வெள் விடையவனே வெற்றி மேவும் நெற்றிக்கண்ணவனே – திருமுறை2:58 3/3
வில்லியாய் நகைத்தே புரம் வீழ்த்த விடையவனே
புல்லி யான் புலை போகம் வேட்டு நின் பொன் அடி துணை போகம் போக்கினேன் – திருமுறை2:90 4/2,3
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை4:1 6/2

மேல்


விடையவா (1)

விடைய வாதனை தீர் விடையவா சுத்த வித்தை முன் சிவ வரை கடந்த – திருமுறை6:29 3/1

மேல்


விடையனை (1)

தேன் நந்து அ கொன்றை அம் செஞ்சடையானை செங்கண் விடையனை எம் கண்மணியை – திருமுறை2:33 1/2

மேல்


விடையாய் (12)

மன்னி ஊர் மால் விடையாய் வானவா என்று தொழ – திருமுறை1:2 1/253
விட்டார் புகழும் விடையாய் நான் பொய் ஆசைப்பட்டால் – திருமுறை1:4 13/3
விருப்பு ஆகும் மதி_சடையாய் விடையாய் என்றே மெய் அன்போடு உனை துதியேன் விரைந்து வஞ்ச – திருமுறை2:23 7/1
அடன் ஏர் விடையாய் திருவொற்றி அப்பா உனை நான் அயர்ந்திலனே – திருமுறை2:40 9/4
ஒன்று_உடையாய் ஊர் விடையாய் ஒற்றி அப்பா என்னுடைய – திருமுறை2:45 9/3
அன்பு_உடையாய் எனை_உடையாய் விடையாய் வீணே அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 3/4
வண்ணா வெள்ளை மால் விடையாய் மன்று ஆடிய மா மணி_சுடரே – திருமுறை2:60 5/4
இந்து ஓர்தரு சடையாய் விடையாய் என்னை ஏசுவரே – திருமுறை2:69 8/4
வால் எடுத்துக்கொண்டு நடந்து அணி விடையாய் சுமக்கின்றான் மனனே நீ அ – திருமுறை2:88 12/2
பொய்_வகையேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் புண்ணியனே மதி அணிந்த புரி சடையாய் விடையாய்
மெய்_வகையோர் விழித்திருப்ப விரும்பி எனை அன்றே மிக வலிந்து ஆட்கொண்டு அருளி வினை தவிர்த்த விமலா – திருமுறை4:8 1/2,3
விரை சேர் சடையாய் விடையாய் உடையாய் – கீர்த்தனை:1 198/1
விடையாய் நினக்கு மிகவும் சொந்த பிள்ளை ஆயினேன் – கீர்த்தனை:29 68/4

மேல்


விடையார் (15)

அடல் விடையார் ஒற்றியார் இடம் கொண்ட அரு_மருந்தே – திருமுறை1:7 1/3
ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமனார் உயர் மால் விடையார் உடையார் தாம் – திருமுறை3:3 7/1
வெள்ள சடையார் விடையார் செவ்வேலார் நூலார் மேலார்-தம் – திருமுறை3:4 1/1
வெற்றி இருந்த மழு_படையார் விடையார் மேரு வில்_உடையார் – திருமுறை3:5 5/1
வெயிலின் இயல் சேர் மேனியினார் வெண் நீறு உடையார் வெள் விடையார்
பயில் இன்_மொழியாள் பாங்கு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை3:9 10/2,3
தரும விடையார் சங்கரனார் தகை சேர் ஒற்றி தனி நகரார் – திருமுறை3:11 2/1
ஆழி விடையார் அருள்_உடையார் அளவிட்டு அறியா அழகு_உடையார் – திருமுறை3:11 3/1
பொன் ஆர் புயத்து போர் விடையார் புல்லர் மனத்துள் போகாதார் – திருமுறை3:11 5/1
மன்னும் விடையார் திருவொற்றி_வாணர் பவனி வர கண்டேன் – திருமுறை3:14 5/2
விடையார் விடங்க பெருமானார் வெள்ள சடையார் வெண்_நகையால் – திருமுறை3:16 1/1
மேலை வினையை தவிர்த்து அருளும் விடையார் ஒற்றி விகிர்தர் அவர் – திருமுறை3:16 6/1
போர் மால் விடையார் உலகம் எலாம் போக்கும் தொழிலர் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 10/1
சகம் ஆறு உடையார் அடையா நெறியார் சடையார் விடையார் தனியானார் – திருமுறை5:39 1/1
தென் ஆர் சடையார் கொடி மேல் விடையார் சிவனார் அருமை திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 4/2
மா வீழ்ந்திடு விடையார் திரு_மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை5:43 9/1

மேல்


விடையான் (1)

மின்னும் சூல_படையான் விடையான் வெள்ளிமலை ஒன்று அது உடையான் – திருமுறை2:24 4/3

மேல்


விடையானே (1)

விடையானே மறை முடிபின் விளங்கிய மெய்ப்பொருளே மெய் விளங்கார்-தம்மை – தனிப்பாசுரம்:3 16/3

மேல்


விடையானை (1)

விடையானை ஒற்றியூர் வித்தகனை மாது ஓர் – திருமுறை2:30 8/3

மேல்


விடையில் (2)

விண்ணிலே விளங்கும் ஒளியினுள் ஒளியே விடையில் வந்து அருள் விழி விருந்தே – திருமுறை2:11 5/3
விடையில் ஏறிய சிவ_பரஞ்சுடர் உளே விளங்கிய ஒளி_குன்றே – திருமுறை5:11 2/3

மேல்


விடையின் (1)

விடையின் ஏறிய சிவபிரான் பெற்று அருள் வியன் திரு_மகப்பேறே – திருமுறை5:41 9/2

மேல்


விடையினோய் (1)

பொன் உடை விடையினோய் பொறுத்துக்கொண்டு நின்றன்னுடை – திருமுறை2:32 11/2

மேல்


விடையீர் (3)

ஆழி விடையீர் திருவொற்றி அமர்ந்தீர் இருவர்க்கு அகம் மகிழ்வான் – திருமுறை1:8 136/1
எல்லாம் உடையீர் மால் விடையீர் என்னே இரங்கி அருளீரே – திருமுறை2:94 21/4
என்னை_உடையீர் வெள் விடையீர் என்னே இரங்கி அருளீரே – திருமுறை2:94 22/4

மேல்


விடையும் (2)

தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்-பால் – திருமுறை1:8 81/3
தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 4/3

மேல்


விடையோமே (1)

வேளை என்று அறிவுற்றிலம் என் செய்வோம் விளம்ப அரும் விடையோமே – திருமுறை5:11 1/4

மேல்


விடையோய் (1)

உரும் உக ஆர்க்கும் விடையோய் எவர் மற்று உதவுவரே – திருமுறை1:6 53/4

மேல்


விடையோனே (2)

செம் கண் விடையோனே நீள் உவகை – திருமுறை1:2 1/298
விரிப்பார் பழிச்சொல் அன்றி எனை விட்டால் வெள்ளை_விடையோனே – திருமுறை2:84 7/2

மேல்


விண் (67)

விண் எதிர்கொண்டு இந்திரன் போல் மேவி நெடுநாள் வாழ – திருமுறை1:2 1/49
விண் மருவினோனை விடம் நீக்க நல் அருள்செய் – திருமுறை1:2 1/289
வீங்கு ஆனை மாடம் சேர் விண் என்று அகல் கடந்தை – திருமுறை1:2 1/431
வாய்க்கும் சுகம் ஒழிந்து மண் ஒழிந்து விண் ஒழிந்து – திருமுறை1:3 1/107
விண் ஏகும் கால் அங்கு வேண்டும் என ஈண்டு பிடி_மண்ணேனும் – திருமுறை1:3 1/839
விண் காணி வேண்டல் வியப்பு அன்றே எண் காண – திருமுறை1:3 1/846
வீறு_உடையாய் வேல்_உடையாய் விண்_உடையாய் வெற்பு_உடையாய் – திருமுறை1:4 0/1
விண் அப்ப நின்றனக்கு ஓர் விண்ணப்பம் மண்ணில் சில் – திருமுறை1:4 99/2
சொல் குன்றா நாவகத்துள் மாறா இன்பம் தோற்றுகின்ற திரு_அருள் சீர் சோதியே விண்
நிற்கின்ற சுடரே அ சுடருள் ஓங்கும் நீள் ஒளியே அ ஒளிக்குள் நிறைந்த தேவே – திருமுறை1:5 22/3,4
விண்ணே விண் உருவே விண் முதலே விண்ணுள் வெளியே அ வெளி விளங்கு வெளியே என்றன் – திருமுறை1:5 26/1
விண்ணே விண் உருவே விண் முதலே விண்ணுள் வெளியே அ வெளி விளங்கு வெளியே என்றன் – திருமுறை1:5 26/1
பெண் அமுதம்_அனையவர் விண் அமுதம் ஊட்ட பெறுகின்ற சுகம் அனைத்தும் பிற்பட்டு ஓட – திருமுறை1:5 38/3
விண்_உடையாய் வெள்ளி வெற்பு_உடையாய் மதி மேவு சடை-கண்_உடையாய் – திருமுறை1:6 6/1
மண்ணா பிலத்தொடு விண்_நாடும் கொள்ளை வழங்கும் என்றே – திருமுறை1:6 35/4
விண் மணி ஆன விழி மணியே என் விருப்புறு நல் – திருமுறை1:6 118/2
விண் செய்த நின் அருள் சேவடி மேல் பட வேண்டி அவன் – திருமுறை1:6 127/3
விண் பூத்த கங்கையும் மின் பூத்த வேணியும் மென் முகமும் – திருமுறை1:6 154/1
மண் பூத்த வாழ்க்கையை விண் பூத்த பூவின் மதிப்பது என்றே – திருமுறை1:6 154/4
அருள் அணியே அருள் கண்ணே விண் ஓங்கும் அருள் ஒளியே – திருமுறை1:6 219/3
விண் அம் காதல் அன்பர்-தம் அன்பிற்கும் நின் புலவிக்கும் அன்றி – திருமுறை1:7 48/1
விண் ஆர் பொழில் சூழ் ஒற்றி_உளீர் விளங்கும் தாமம் மிகு வாச – திருமுறை1:8 100/1
விண் கொள் அமுதை நம் அரசை விடை மேல் நமக்கு தோற்றுவிக்கும் – திருமுறை2:1 6/2
சுலவு காற்று அனல் தூய மண் விண் புனல் – திருமுறை2:19 8/1
கால் அயர்ந்து வாட அருள் கண்_உடையாய் விண்_உடையாய் – திருமுறை2:56 9/2
விண் உறு சுடர்க்கு எலாம் சுடர் அளித்து ஒரு பெருவெளிக்குள் வளர்கின்ற சுடரே வித்து ஒன்றும் இன்றியே விளைவு எலாம் தருகின்ற விஞ்ஞான மழை செய் முகிலே – திருமுறை2:78 2/3
தண் ஆர் அளியது விண் நேர் ஒளியது சாற்று மறை – திருமுறை2:86 4/1
விண் கடந்த பெரும் பதத்தை விரும்பேன் தூய்மை விரும்புகிலேன் நின் அருளை விழைந்திலேன் நான் – திருமுறை2:94 10/2
விண் தங்கு அமரர் துயர் தவிர்க்கும் வேல் கை மகனை விரும்பி நின்றோர் – திருமுறை3:5 6/1
விண் பார் புகழும் திருவொற்றி மேவும் புனிதர் விடம் தரினும் – திருமுறை3:16 8/1
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை4:1 6/2
விண் உளே அடைகின்ற போகம் ஒன்றும் விரும்பேன் என்றனை ஆள வேண்டும் கண்டாய் – திருமுறை4:10 5/3
விண் ஏறும் அரி முதலோர்க்கு அரிய ஞான விளக்கே என் கண்ணே மெய்வீட்டின் வித்தே – திருமுறை5:9 1/3
விண் அறாது வாழ் வேந்தன் ஆதியர் வேண்டி ஏங்கவும் விட்டு என் நெஞ்சக – திருமுறை5:10 1/1
மண் கொண்டு விண் கொண்டு பாதாளம் கொண்டு வளர்கின்றதே – திருமுறை5:51 13/4
நல் குலம் சேர் விண்_நகர் அளித்தோய் அன்று நண்ணி என்னை – திருமுறை5:51 14/2
விண் ஏர் ஒளியே வெளியே சரணம் வெளியின் விளைவே சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 2/2
விண் படைத்த பொழில் தில்லை அம்பலத்தான் எவர்க்கும் மேல் ஆனான் அன்பர் உளம் மேவும் நடராஜன் – திருமுறை6:23 1/1
விண் எலாம் நிறைந்த விளக்கமே என்னுள் மேவிய மெய்ம்மையே மன்றுள் – திருமுறை6:24 60/2
விதித்தல் முதல் தொழில் இயற்றுவித்த குரு மணியை விண் மணியை அம்மணிக்குள் விளங்கிய மெய்ம் மணியை – திருமுறை6:52 4/3
விண் தகு பேர்_அருள் சோதி பெருவெளிக்கு நடுவே விளங்கி ஒரு பெரும் கருணை கொடி நாட்டி அருளாம் – திருமுறை6:60 9/3
மீன் மறுத்து சுடர் மயமாய் விளங்கியதோர் விண்ணே விண் அனந்தம் உள் அடங்க விரிந்த பெருவெளியே – திருமுறை6:60 78/3
விண் தகும் ஓர் நாத வெளி சுத்த வெளி மோன வெளி ஞான வெளி முதலாம் வெளிகள் எலாம் நிரம்பிக்கொண்டதுவாய் – திருமுறை6:60 80/3
விண் கலந்த மதி முகம்-தான் வேறுபட்டாள் பாங்கி வியந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் வேறு சில புகன்றாள் – திருமுறை6:63 9/3
வில் பூ ஒள் நுதல் மடவார் சொல்_போர் செய்கின்றார் விண் நிலவு நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 16/4
விண் எலாம் கலந்த வெளியில் ஆனந்தம் விளைந்தது விளைந்தது மனனே – திருமுறை6:64 36/1
விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் நடு விண்ணாய் – திருமுறை6:65 1/337
விண்ணுறு விண்ணாய் விண் நிலை விண்ணாய் – திருமுறை6:65 1/339
விண் நிலை சிவத்தின் வியன் நிலை அளவி – திருமுறை6:65 1/357
விண் பதம் அனைத்தும் மேல் பதம் முழுவதும் – திருமுறை6:65 1/1297
விண் இயல் தலைவரும் வியந்திட எனக்கு – திருமுறை6:65 1/1361
விண் முதல் பரையால் பராபர அறிவால் விளங்குவது அரிது என உணர்ந்தோர் – திருமுறை6:67 3/3
விண் உடைய அருள் ஜோதி விளையாடல் புரிய வேண்டும் என்றேன் என்பதன் முன் விரைந்து இசைந்தீர் அதற்கே – திருமுறை6:79 7/4
விண் அளவும் மூலம் உயிர் மாமாயை குடிலை விந்து அளவு சொல முடியாது இந்த வகை எல்லாம் – திருமுறை6:101 22/3
விண் கரண சத்தி அதனுள் தலைமையாக விளங்கு குரு சத்தி அதின் மெய்ம்மை வடிவான – திருமுறை6:101 25/2
விண் என்னும்படி அவற்றில் கலந்து கலவாது விளையாடும் அடி பெருமை விளம்புவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:101 32/4
வளம் பெறு விண் அணுக்குள் ஒரு மதி இரவி அழலாய் வயங்கிய தாரகையாய் இவ்வகை அனைத்தும் தோற்றும் – திருமுறை6:101 42/1
விண் கலந்த திருவாளர் உயிர் கலந்த தருணம் வினை துயர் தீர்ந்து அடைந்த சுகம் நினைத்திடும்-தோறு எல்லாம் – திருமுறை6:106 8/3
பெண்_ஆசை பெரிது என்பர் விண் ஆளும் அவர்க்கும் பெண்_ஆசை பெரிது அல காண் ஆண்_ஆசை பெரிதே – திருமுறை6:106 14/3
விண் கொண்ட சிற்சபை ஒன்றே நிறைந்து விளங்குகின்றது – திருமுறை6:108 18/3
விண் ஒளி ஆகும் மருந்து பர_வீடு – கீர்த்தனை:20 23/3
விண்ணே விண் நிறைவே சிவமே தனி மெய்ப்பொருளே – கீர்த்தனை:31 1/2
விண் ஆர் செம் சுடரே சுடர் மேவிய உள் ஒளியே – கீர்த்தனை:32 2/1
பெண் அமுதம்_அனையவர் விண் அமுதம் ஊட்ட பெறுகின்ற சுகம் அனைத்தும் பிற்பட்டு ஓட – கீர்த்தனை:41 10/3
விண் ஏறும் அரி முதலோர்க்கு அரிய ஞான விளக்கே என் கண்ணே மெய்வீட்டின் வித்தே – கீர்த்தனை:41 12/3
விண் ஆளாநின்ற ஒரு மேன்மை வேண்டேன் வித்தக நின் திரு_அருளே வேண்டி நின்றேன் – தனிப்பாசுரம்:18 3/2
விண் மண் நடுங்க வினைகள் இயற்றி – திருமுகம்:4 1/136
கரைதரு விண் நீர் கடி தடம் ஆக – திருமுகம்:4 1/213

மேல்


விண்-தன் (1)

விண்-தன் நேர் புகும் சிகரி சூழ் தணிகையில் விளங்கிய வேலோனே – திருமுறை5:41 7/4

மேல்


விண்_நகர் (1)

நல் குலம் சேர் விண்_நகர் அளித்தோய் அன்று நண்ணி என்னை – திருமுறை5:51 14/2

மேல்


விண்_நாடும் (1)

மண்ணா பிலத்தொடு விண்_நாடும் கொள்ளை வழங்கும் என்றே – திருமுறை1:6 35/4

மேல்


விண்_உடையாய் (3)

வீறு_உடையாய் வேல்_உடையாய் விண்_உடையாய் வெற்பு_உடையாய் – திருமுறை1:4 0/1
விண்_உடையாய் வெள்ளி வெற்பு_உடையாய் மதி மேவு சடை-கண்_உடையாய் – திருமுறை1:6 6/1
கால் அயர்ந்து வாட அருள் கண்_உடையாய் விண்_உடையாய்
சேல் அயர்ந்த கண்ணார் தியக்கத்தினால் உன் அருள் – திருமுறை2:56 9/2,3

மேல்


விண்ட (4)

விண்ட போதகரும் அறிவ அரும் பொருளே மெய்யனே ஐயனே உலகில் – திருமுறை6:13 9/1
விண்ட பேர்_உலகில் அம்ம இ வீதி மேவும் ஓர் அகத்திலே ஒருவர் – திருமுறை6:13 13/2
துண்ட அப்பா மறை விண்ட அப்பா எனை சூழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:64 8/4
கோது விண்ட சிந்தையே கோயில்கொண்ட தந்தையே – கீர்த்தனை:1 95/2

மேல்


விண்டதனால் (1)

விண்டதனால் என் இனி நீர் சமரச சன்மார்க்க மெய் நெறியை கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள் நன்கு உணர்ந்தே – திருமுறை6:98 4/3

மேல்


விண்டது (1)

கல்லாய மனங்களும் கரைய பொன் ஒளி-தான் கண்டது கங்குலும் விண்டது தொண்டர் – திருமுறை6:90 4/1

மேல்


விண்டல (1)

மகண்ட விண்டல வாணர்கள் வந்தித – திருமுகம்:2 1/10

மேல்


விண்டவனே (1)

விண்டவனே கடல் வேம்படி பொங்கும் விடம் அனைத்தும் – திருமுறை2:58 10/2

மேல்


விண்டனன் (3)

விண்டனன் என்னை கைவிடில் சிவனே விடத்தினும் கொடியன் நான் அன்றோ – திருமுறை2:50 4/3
அண்ணலே நின்னை எண்ணலேன் என்னை ஆண்டுகொண்டனை மீண்டும் விண்டனன்
நண்ணலே அறியேன் கடையேன் சிறு நாய்_அனையேன் – திருமுறை2:90 3/1,2
நிந்தை உலகியல் சந்தையை விண்டனன் – கீர்த்தனை:25 5/4

மேல்


விண்டாள் (1)

குணம் நீடு பாங்கி-அவள் எம் இறையை நினையார் குணம் கொண்டாள் வளர்த்தவளும் பணம்_விண்டாள் ஆனாள் – திருமுறை6:63 21/3

மேல்


விண்டிலையே (3)

வெண் பிறை அன்றே அதனை விண்டிலையே கண் புருவம் – திருமுறை1:3 1/634
வீடு என்ற சொல் பொருளை விண்டிலையே நாடு ஒன்றும் – திருமுறை1:3 1/852
மெய் விடலும் கண்டனை நீ விண்டிலையே செய் வினையின் – திருமுறை1:3 1/944

மேல்


விண்டிலையோ (1)

மெய்_பிணியும் கொண்டவரை விண்டிலையோ எய்ப்பு உடைய – திருமுறை1:3 1/916

மேல்


விண்டு (15)

கண்டு உலவுகின்றதொரு கள்வன் எவன் விண்டு அகலா – திருமுறை1:3 1/212
கொண்ட மட்டும் மற்று அதன் மெய் கூறு அன்றோ விண்டு அவற்றை – திருமுறை1:3 1/652
கண்டோர் பூட்டு உண்டு என்பார் கண்டிலையே விண்டு ஓங்கும் – திருமுறை1:3 1/674
விண்டு உறும் கை வீடு அனலால் வேகின்றது என்ன உள் போய் – திருமுறை1:3 1/1081
விண்டு அலறி ஓலமிட்டு புலம்ப மோன வெளிக்குள் வெளியாய் நிறைந்து விளங்கும் ஒன்றே – திருமுறை1:5 43/2
விண்டு வணங்கும் ஒற்றி_உளீர் மென் பூ இருந்தும் வன் பூவில் – திருமுறை1:8 52/1
விண்டு அறியா நின் புகழை விரும்பி ஒற்றியூரில் நினை – திருமுறை2:77 4/3
விண்டு ஆதி தேவர் தொழும் முதலே முத்தி வித்தே சொல் பதம் கடந்த வேல்_கையானே – திருமுறை5:8 4/4
விண்டு உலர்ந்து வெளுத்த அவை வெளுத்த மட்டோ அவற்றை வியந்து ஓதும் வேதியரும் வெளுத்தனர் உள் உடம்பே – திருமுறை6:24 46/4
விண்டு கண்டு அறியா முடி அடி எனக்கே விளங்குற காட்டிய விமலா – திருமுறை6:37 4/3
தடையுறா பிரமன் விண்டு உருத்திரன் மாயேச்சுரன் சதாசிவன் விந்து – திருமுறை6:46 2/1
அண்டர் அண்டம் உண்ட விண்டு தொண்டு மண்டும் அன்பனே – கீர்த்தனை:1 57/2
விண்டு அயன் பதம் முதல் விரும்பத்தக்கது – தனிப்பாசுரம்:2 14/3
விண்டு முதல் நெருங்கு திரு_வாயலிடை அன்பினொடு மேவி ஆங்கு – தனிப்பாசுரம்:3 31/2
விண்டு வணங்கும் ஒற்றி_உளீர் மென் பூ இருந்தும் வன் பூவில் – தனிப்பாசுரம்:10 8/1

மேல்


விண்டும் (1)

விண்டும் சிரம் குனிக்கும் வித்தகனே நின் தலத்தை – திருமுறை1:4 22/3

மேல்


விண்டேன் (3)

கொண்டேன் துயில் விண்டேன் ஒன்றும் கூறேன் வருமாறே – திருமுறை5:43 8/4
பொன் தார் புயம் கண்டேன் துயர் விண்டேன் எனை போல – திருமுறை5:43 10/3
விண்டேன் சமரச சன்மார்க்கம் பெற்ற வியப்பு இதுவே – திருமுறை6:108 39/4

மேல்


விண்டேனே (1)

இருள் பெரும் மாயையை விண்டேனே எல்லாம் செய் சித்தியை கொண்டேனே – கீர்த்தனை:1 158/2

மேல்


விண்ணக (1)

மறைமொழி சிறக்கும் வாய் மலரும் விண்ணக
நிறை அமுது ஒழுகி வெண் நிலவு அலர்ந்து அருள் – தனிப்பாசுரம்:2 27/2,3

மேல்


விண்ணப்பத்திரம் (1)

நச்சிய இத்தனை நாளும் விண்ணப்பத்திரம்
செய்து பரவ தாழ்த்தேன் – திருமுகம்:2 1/101,102

மேல்


விண்ணப்பம் (42)

வீறு_உடையாய் நின்றனக்கு ஓர் விண்ணப்பம் மாறுபட – திருமுறை1:2 1/580
வேட்டவையை நின்று ஆங்கு விண்ணப்பம் செய்ய அது – திருமுறை1:3 1/431
விள்ளா திரு_அடி கீழ் விண்ணப்பம் யான் செய்து – திருமுறை1:4 49/3
விண் அப்ப நின்றனக்கு ஓர் விண்ணப்பம் மண்ணில் சில் – திருமுறை1:4 99/2
உடையாய் என் விண்ணப்பம் ஒன்று உண்டு கேட்டு அருள் உன் அடி சீர் – திருமுறை1:6 77/1
எம்பெருமானுக்கு விண்ணப்பம் தேவர் இளம்_பிடியார்-தம் – திருமுறை1:6 197/2
தேறாத விண்ணப்பம் சற்றேனும் நின்றன் திரு_செவியில் – திருமுறை1:7 94/2
விடலே அருள் அன்று எடுத்து ஆளல் வேண்டும் என் விண்ணப்பம் ஈது – திருமுறை2:73 10/2
தேவே என் விண்ணப்பம் ஒன்று கேண்மோ சிந்தை-தனில் நினைக்க அருள்செய்வாய் நாளும் – திருமுறை5:8 10/2
விண்ணப்பம் ஒன்று இந்த மேதினி மாயையில் வீழ்வது அறுத்து – திருமுறை5:35 4/3
கனி பெரும் கருணை கடவுளே அடியேன் கருதி நின்று உரைக்கும் விண்ணப்பம்
இனிப்புறும் நினது திருவுளத்து அடைத்தே எனக்கு அருள் புரிக நீ விரைந்தே – திருமுறை6:13 1/2,3
பைதல் தீர்த்து அருளும் தந்தை நீ அலையோ பரிந்து நின் திருமுன் விண்ணப்பம்
செய்தல் என் ஒழுக்கம் ஆதலால் செய்தேன் திருவுளம் தெரிந்ததே எல்லாம் – திருமுறை6:13 71/3,4
வெருவி நின் அடிக்கே விண்ணப்பித்திருந்தேன் விண்ணப்பம் செய்கின்றேன் இன்றும் – திருமுறை6:13 97/2
வியந்திட தருதல் வேண்டும் ஈது எனது விண்ணப்பம் நின் திருவுளத்தே – திருமுறை6:13 131/3
என் உயிர் காத்தல் கடன் உனக்கு அடியேன் இசைத்த விண்ணப்பம் ஏற்று அருளி – திருமுறை6:13 132/1
ஏழை நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவிக்கு ஏற்று அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 1/3
சின்ன நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி சேர்த்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 2/3
அஞ்சும் நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி அமைத்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 3/3
தீங்கு நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி சேர்த்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 4/3
கலங்கு நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி கலந்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 5/3
மறந்த நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி மடுத்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 6/3
களம் கொள் நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி கலந்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 7/3
சாய்ந்த நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி தரித்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 8/3
சாற்றிடாத என் விண்ணப்பம் திரு_செவி தரித்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 9/3
நீட்டுகின்ற என் விண்ணப்பம் திரு_செவி நேர்ந்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 10/3
தவம் கனிந்ததோர் விண்ணப்பம் திரு_செவி தரித்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 1/3
விளம்பி நின்றதோர் விண்ணப்பம் திரு_செவி வியந்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 2/3
அஞ்சல் இன்றியே செய்த விண்ணப்பம் ஏற்று அகம் களித்து அளித்தாயே – திருமுறை6:40 3/3
பாங்கனேன் மொழி விண்ணப்பம் திரு_செவி பதித்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 4/3
புலம்கொள் விண்ணப்பம் திரு_செவிக்கு ஏற்று அருள் புரிந்தனை இஞ்ஞான்றே – திருமுறை6:40 5/3
மறந்திடாது செய் விண்ணப்பம் திரு_செவி மடுத்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 6/3
இயங்கு சிற்றடியேன் மொழி விண்ணப்பம் ஏற்று அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 7/3
நீட்டி நின்றதோர் விண்ணப்பம் திரு_செவி நிறைத்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 8/3
இடைவுறாது செய் விண்ணப்பம் திரு_செவிக்கு ஏற்று அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 9/3
ஐய மற்று உரைத்திட்ட விண்ணப்பம் ஏற்று அளித்தனை இஞ்ஞான்றே – திருமுறை6:40 10/3
திருமுன் விண்ணப்பம் செய்தனன் கருணைசெய்க வாழ்க நின் திரு_அருள் புகழே – திருமுறை6:64 32/4
மெய் வகை உரைத்தேன் இந்த விண்ணப்பம் காண்க நீயே – திருமுறை6:64 33/4
விச்சை எலாம் வல்ல நும் திரு_சமுக விண்ணப்பம் என் உடல் ஆதியை நுமக்கே – திருமுறை6:76 9/2
விண்ணப்பம் ஏற்று வருவாய் என்-பால் விரைந்தே விரைந்தே – திருமுறை6:78 2/4
என்னுடைய விண்ணப்பம் இது கேட்க எம் பெருமான் – திருமுறை6:108 11/1
இன்புற தெண்டனிட்ட விண்ணப்பம்
திரு வளர் உலகில் சீர் பூரணம் என்று – திருமுகம்:1 1/26,27
இட்டமா அடியேன் இட்ட விண்ணப்பம்
திரு_செவிக்கு ஏற்று திருவுளத்து எளியேன் – திருமுகம்:2 1/74,75

மேல்


விண்ணப்பம்-அது (1)

தண்டன் ஆயிரம் இட்டு உரைக்கும் விண்ணப்பம்-அது தான் என்னை எனில் உன் அடியார் – திருமுகம்:3 1/55

மேல்


விண்ணப்பம்செய் (1)

வேதன் என் கோது அற வேண்டும் என் கோ என விண்ணப்பம்செய்
பாதன் என்கோ கடல் பள்ளிகொண்டான் தொழும் பண்பன் என்கோ – திருமுறை1:6 202/1,2

மேல்


விண்ணப்பமே (3)

வேத்து_உடையார் மற்று இலை அருள் ஈது என்றன் விண்ணப்பமே – திருமுறை1:6 147/4
வெருவற்க என்று எனை ஆண்டு அருள் ஈது என்றன் விண்ணப்பமே – திருமுறை1:6 213/4
விலை_அறியாத மணியே விடேல் இது என் விண்ணப்பமே – திருமுறை1:6 220/4

மேல்


விண்ணப்பித்திருந்தேன் (2)

விரும்பி நின் அடிக்கே விண்ணப்பித்திருந்தேன் வேறு நான் செய்தது இங்கு என்னே – திருமுறை6:13 96/2
வெருவி நின் அடிக்கே விண்ணப்பித்திருந்தேன் விண்ணப்பம் செய்கின்றேன் இன்றும் – திருமுறை6:13 97/2

மேல்


விண்ணவர் (10)

அருளே எம் ஆர்_உயிர்க்காம் துணையே விண்ணவர் புகழும் – திருமுறை1:7 4/2
மேல் பதம் கொண்ட உருத்திரர் விண்ணவர் மேல் மற்றுள்ளோரால் – திருமுறை2:6 10/2
மத்தக கரியின் உரி புனை பவள வண்ணனே விண்ணவர் அரசே – திருமுறை2:68 9/3
விண்ணவர் புகழும் மெய்கண்டநாதன் வித்தக கபிலன் ஆதியர்க்கே – திருமுறை5:2 4/1
விண்ணவர் ஏத்திய மேலவனே மயல் மேவு மனம் – திருமுறை5:5 28/3
விதியும் மாலும் நின்று ஏத்திடும் தெய்வமே விண்ணவர் பெருமானே – திருமுறை5:11 5/3
கண்ணனை அயனை விண்ணவர்_கோனை காக்கவைத்திட்ட வேல்_கரனை – திருமுறை5:40 2/1
விண்ணவர் கோன் அரும் துயரம் நீங்கிடவும் மாது தவ விளைவும் நல்கும் – தனிப்பாசுரம்:7 10/1
விண்ணவர் முதல்வா போற்றி வீரராகவனே போற்றி – தனிப்பாசுரம்:19 1/4
விண்ணவர் மண்ணவர் வியக்கும் உருக்கொடு – திருமுகம்:4 1/82

மேல்


விண்ணவர்-தம் (1)

விரை சேரும் கொன்றை விரி சடையாய் விண்ணவர்-தம்
அரைசே நீ நீக்காயேல் ஆர் நீக்க வல்லாரே – திருமுறை2:63 7/3,4

மேல்


விண்ணவர்_கோனை (1)

கண்ணனை அயனை விண்ணவர்_கோனை காக்கவைத்திட்ட வேல்_கரனை – திருமுறை5:40 2/1

மேல்


விண்ணவர்கள் (2)

விரத பெரும் பாழி விண்ணவர்கள் ஏத்தும் – திருமுறை1:2 1/327
போற்றார் புரம் பொடித்த புண்ணியனை விண்ணவர்கள்
ஆற்றாத நஞ்சம் உண்ட ஆண்தகையை கூற்று ஆவி – திருமுறை2:30 19/1,2

மேல்


விண்ணவரும் (2)

விலை_அறியா உயர் ஆணி பெரு முத்து திரளே விண்ணவரும் நண்ண அரும் ஓர் மெய்ப்பொருளின் விளைவே – திருமுறை6:60 18/2
பார்த்திபரும் விண்ணவரும் பணிந்து மகிழ்ந்து ஏத்த பரநாத நாட்டு அரசு பாலித்த பதியே – திருமுறை6:60 52/3

மேல்


விண்ணவனே (3)

விண்ணவனே வெள் விடையவனே வெற்றி மேவும் நெற்றிக்கண்ணவனே – திருமுறை2:58 3/3
அரு மா தவர் உயர் நெஞ்சம் விஞ்சிய அண்ணா விண்ணவனே அரசே அமுதே அறிவுருவே முருகையா மெய்யவனே – திருமுறை5:52 1/3
அரு மா தவர் உயர் நெஞ்சம் விஞ்சிய அண்ணா விண்ணவனே அரசே அமுதே அறிவுருவே முருகையா மெய்யவனே – தனிப்பாசுரம்:9 1/3

மேல்


விண்ணளவும் (1)

வேலை விடத்தை மிடற்று அணிந்த வெண் நீற்று அழகர் விண்ணளவும்
சோலை மருவும் ஒற்றியில் போய் சுகங்காள் அவர் முன் சொல்லீரோ – திருமுறை3:2 8/1,2

மேல்


விண்ணன் (1)

முத்தேவர் விண்ணன் முதல் தேவர் சித்தர் முனிவர் மற்றை – திருமுறை1:7 37/1

மேல்


விண்ணாய் (4)

விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் நடு விண்ணாய் – திருமுறை6:65 1/337
விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் நடு விண்ணாய்
அண்ணி நிறைந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/337,338
விண்ணுறு விண்ணாய் விண் நிலை விண்ணாய் – திருமுறை6:65 1/339
விண்ணுறு விண்ணாய் விண் நிலை விண்ணாய்
அண்ணி வயங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/339,340

மேல்


விண்ணிடத்தும் (1)

வாய்ப்பந்தல் இடுதல் அன்றி உண்மை சொல வல்லார் மண்ணிடத்தும் விண்ணிடத்தும் மற்றிடத்தும் இலையே – திருமுறை6:101 10/2

மேல்


விண்ணிடத்தே (1)

விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ – திருமுறை6:101 33/1

மேல்


விண்ணிய (1)

விண்ணிய கதிரின் ஒளிசெயும் இழையாய் விளங்கு அருள் ஒழுகிய விழியாய் – தனிப்பாசுரம்:21 4/3

மேல்


விண்ணில் (2)

அண்டாரை வென்று உலகு ஆண்டு மெய்ஞ்ஞானம் அடைந்து விண்ணில்
பண் தாரை சூழ் மதி போல் இருப்போர்கள் நின் பத்தர் பதம் – திருமுறை1:7 43/1,2
விண்ணில் உயர்ந்த மாடத்து இருக்க விதித்தாய் போற்றியே – கீர்த்தனை:29 4/4

மேல்


விண்ணிலே (2)

விண்ணிலே விளங்கும் ஒளியினுள் ஒளியே விடையில் வந்து அருள் விழி விருந்தே – திருமுறை2:11 5/3
வாரும் தணி முலை போகமும் வேண்டிலன் மண் விண்ணிலே – திருமுறை5:5 24/4

மேல்


விண்ணினிடை (1)

மண்ணிப்படிக்கரை வாழ் மங்கலமே விண்ணினிடை
வாமாம் புலி ஊர் மலர் சோலை சூழ்ந்து இலங்கும் – திருமுறை1:2 1/62,63

மேல்


விண்ணினுள் (2)

விண்ணினுள் இலங்கும் சுடர் நிகர் உனது மெல் அடிக்கு அடிமைசெய்வேனோ – திருமுறை2:52 4/3
விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் நடு விண்ணாய் – திருமுறை6:65 1/337

மேல்


விண்ணுக்கு (1)

விண்ணுக்கு இசைந்த கதிர் போல் என் விவேகத்து இசைந்து மேலும் என்றன் – திருமுறை6:82 17/3

மேல்


விண்ணும் (2)

பாரொடு விண்ணும் படைத்த பண்பாளர் பற்று அம்பலத்தார் சொல் சிற்றம்பலத்தார் – திருமுறை6:102 8/1
மண்ணும் விண்ணும் மால் அயனோரால் – திருமுகம்:4 1/60

மேல்


விண்ணுள் (2)

விண்ணே விண் உருவே விண் முதலே விண்ணுள் வெளியே அ வெளி விளங்கு வெளியே என்றன் – திருமுறை1:5 26/1
விண்ணுள் மணி போன்று அருள் சோதி விளைவித்து ஆண்ட என்னுடைய – திருமுறை6:82 12/3

மேல்


விண்ணுறு (2)

விண்ணுறு சுடரே என் உள் விளங்கிய விளக்கே போற்றி – திருமுறை5:50 6/1
விண்ணுறு விண்ணாய் விண் நிலை விண்ணாய் – திருமுறை6:65 1/339

மேல்


விண்ணே (7)

விண்ணே விண் உருவே விண் முதலே விண்ணுள் வெளியே அ வெளி விளங்கு வெளியே என்றன் – திருமுறை1:5 26/1
விண்ணே வியன் ஒற்றியூர் அண்ணல் வாமத்தில் வீற்றிருக்கும் – திருமுறை1:7 7/2
விளை தேன் ஒழுகும் மலர் தருவே விண்ணே விழிக்கு விருந்தே சீர் – திருமுறை5:7 5/3
மாளாத தொண்டர் அக இருளை நீக்கும் மதியே சிற்சுக ஞான_மழை பெய் விண்ணே
தாளாளர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 12/3,4
மீன் மறுத்து சுடர் மயமாய் விளங்கியதோர் விண்ணே விண் அனந்தம் உள் அடங்க விரிந்த பெருவெளியே – திருமுறை6:60 78/3
விண்ணே விண் நிறைவே சிவமே தனி மெய்ப்பொருளே – கீர்த்தனை:31 1/2
வீறு அணிந்து அழியாத நிதியமே ஒழியாத விண்ணே அகண்ட சுத்த வெளியே விளங்கு பர ஒளியே வரைந்திடா வேதமே வேத முடிவே – தனிப்பாசுரம்:13 9/2

மேல்


விண்ணை (1)

விண்ணை காட்டும் திரு_தணிகாசல வேலனே உமையாள் அருள் பாலனே – திருமுறை5:20 8/4

மேல்


விண்ணோர் (6)

ஒழியாது கதிர் பரப்பும் சுடரே அன்பர்க்கு ஓவாத இன்பு அருளும் ஒன்றே விண்ணோர்
விழியாலும் மொழியாலும் மனத்தினாலும் விழைதரு மெய் தவத்தாலும் விளம்பும் எந்த – திருமுறை1:5 39/2,3
உருத்திரர் நாரணர் பிரமர் விண்ணோர் வேந்தர் உறு கருடர் காந்தருவர் இயக்கர் பூதர் – திருமுறை1:5 60/1
மிக்க அடியார் என் சொல்லார் விண்ணோர் மண்ணோர் என் புகலார் – திருமுறை2:43 2/3
கூர் கொண்ட நெட்டு இலை கதிர் வேலும் மயிலும் ஒரு கோழி அம் கொடியும் விண்ணோர் கோமான்-தன் மகளும் ஒரு மா மான்-தன் மகளும் மால் கொண்ட நின் கோலம் மறவேன் – திருமுறை5:55 12/3
வேத பொருளே சரணம் சரணம் விண்ணோர் பெருமாள் சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 10/1
கொம்பு ஒடித்து வீசி அவன் கோள் ஒடித்து கோல் ஒடித்து கோது_இல் விண்ணோர்
வம்பு ஒடித்து வாழ்வித்த ஆனைமுக_பெருமானை வணங்கி தன் தேகம் – தனிப்பாசுரம்:3 11/2,3

மேல்


விண்ணோர்-தம் (1)

வீட்டை பெறுவோர் உள் அகத்து விளங்கும் விளக்கே விண்ணோர்-தம்
நாட்டை நலம்செய் திரு_தணிகை நகத்தில் அமர்ந்த நாயகமே – திருமுறை5:25 5/1,2

மேல்


விண்பட்ட (1)

பாய்ப்பட்ட புலி அன்ன நாய்ப்பட்ட கயவர்-தம் பாழ்பட்ட மனையில் நெடுநாள் பண்பட்ட கழுநீரும் விண்பட்ட இன் அமுது பட்ட பாடு ஆகுமன்றி – திருமுறை5:55 25/1

மேல்


விண்மணியை (1)

விண்மணியை என் உயிரை மெய்ப்பொருளை ஒற்றியில் என் – திருமுறை2:30 5/3

மேல்


வித்த (1)

வித்த மா வெளியை சுத்த சிற்சபையின் மெய்மையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 18/4

மேல்


வித்தக (18)

மெய் அடியன் என்று உரைக்க வித்தக நின் பொன் அடிக்கு – திருமுறை1:2 1/609
வெப்பு இலையே எனும் தண் விளக்கே முக்கண் வித்தக நின் – திருமுறை1:6 148/1
விட்ட வேட்கையர்க்கு அங்கையில் கனியை வேத மூலத்தை வித்தக விளைவை – திருமுறை2:4 2/2
விரிந்த பூம் பொழில் சூழ் ஒற்றி அம் பதியில் மேவிய வித்தக வாழ்வே – திருமுறை2:41 7/4
வேலொடு மயிலும் கொண்டிடும் சுடரை விளைவித்த வித்தக விளக்கே – திருமுறை2:52 8/3
ஒன்றுறும் ஒன்றே அருள்மயமான உத்தம வித்தக மணியே – திருமுறை2:68 8/4
விடை ஆர்க்கும் கொடி உடைய வித்தக என்று உன் அடியின் – திருமுறை2:75 1/1
வெருவியிடேல் இன்று முதல் மிக மகிழ்க என்றாய் வித்தக நின் திரு_அருளை வியக்க முடியாதே – திருமுறை4:2 68/4
வித்தக முக்கண் அத்தனே சித்தி விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 8/4
விண்ணவர் புகழும் மெய்கண்டநாதன் வித்தக கபிலன் ஆதியர்க்கே – திருமுறை5:2 4/1
விட களம் உடைய வித்தக பெருமான் மிக மகிழ்ந்திட அருள் பேறே – திருமுறை5:2 10/3
வெள்ள வார் சடை வித்தக பெருமான் வேண்ட நல் பொருள் விரித்து உரைத்தோனே – திருமுறை5:29 8/3
வேல் எடுத்தோய் தென் தணிகாசலத்து அமர் வித்தக நின்-பால் – திருமுறை5:35 3/3
மின்னும் வேல் படை மிளிர்தரும் கைத்தல வித்தக பெருமானே – திருமுறை5:41 1/2
விராவி உள் விளங்கும் வித்தக மணியே – திருமுறை6:65 1/1304
நார வித்தக சங்கித இங்கித நாடகத்தவ நம் பதி நம் கதி – கீர்த்தனை:1 201/3
விடுக்கவோ மனம் இல்லை என் செய்குவேன் வெண் பிறை சடை வித்தக வள்ளலே – தனிப்பாசுரம்:16 16/4
விண் ஆளாநின்ற ஒரு மேன்மை வேண்டேன் வித்தக நின் திரு_அருளே வேண்டி நின்றேன் – தனிப்பாசுரம்:18 3/2

மேல்


வித்தகம் (2)

வெண்மை சேர் அகங்காரமாம் வீணா விடுவிடு என்றனை வித்தகம் உணராய் – திருமுறை2:38 10/1
வித்தகம் அறியேன் வினையினேன் துன்ப விரி கடல் ஆழ்ந்தனன் அந்தோ – திருமுறை2:68 9/1

மேல்


வித்தகமாய் (1)

தேசு அகமாய் இருள் அகமாய் இரண்டும் காட்டா சித்தகமாய் வித்தகமாய் சிறிதும் பந்தபாசம் – திருமுறை1:5 16/2

மேல்


வித்தகமான (1)

வித்தகமான மருந்து சதுர்_வேத – கீர்த்தனை:20 4/1

மேல்


வித்தகமே (3)

மெய்விட்டிடார் உள் விளை இன்பமே ஒற்றி வித்தகமே
மை விட்டிடா விழி மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 99/3,4
வேளை எரித்த மெய்ஞ்ஞான விளக்கே முத்தி வித்தகமே – திருமுறை2:43 6/4
வேலும் மயிலும் கொண்டு உருவாய் விளையாட்டு இயற்றும் வித்தகமே வேத பொருளே மதி சடை சேர் விமலன்-தனக்கு ஓர் மெய்ப்பொருளே – திருமுறை5:46 8/3

மேல்


வித்தகர் (4)

வீறு அணிந்து என்றும் ஒரு தன்மை பெறு சிவஞான வித்தகர் பதம் பரவும் ஓர் மெய் செல்வ வாழ்க்கையில் விருப்பம் உடையேன் இது விரைந்து அருள வேண்டும் அமுதே – திருமுறை2:100 10/2
மெய்ய நின் திரு_மேனி கண்ட புண்ணியர் கண்கள் மிக்க ஒளி மேவு கண்கள் வேல நின் புகழ் கேட்ட வித்தகர் திரு_செவி விழா சுபம் கேட்கும் செவி – திருமுறை5:55 19/2
விரும்புகின்ற பெண்கள் எலாம் அரும்புகின்றார் அலர்-தான் வித்தகர் என் நடராயர் சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 20/4
மெய் குலம் போற்ற விளங்கு மணாளர் வித்தகர் அம்பலம் மேவும் அழகர் – திருமுறை6:102 6/1

மேல்


வித்தகர்-தம் (1)

வித்தகர்-தம் அடிக்கு ஏவல் புரிந்திட என் சிந்தை மிக விழைந்ததாலோ – திருமுறை6:108 8/4

மேல்


வித்தகராய் (1)

வேட்டாசை பற்று அனைத்தும் விட்டு உலகம் போற்ற வித்தகராய் விளங்குகின்ற முத்தர்கட்கும் தன்னை – திருமுறை6:52 9/3

மேல்


வித்தகரும் (1)

மெய் பரிசம் செய்ய வல்ல வித்தகரும் மெய்ப்படவே – திருமுறை1:3 1/1388

மேல்


வித்தகரே (1)

விதுவின் அமுது ஆனவரே அணைய வாரீர் மெய்யு உரைத்த வித்தகரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 4/3

மேல்


வித்தகன் (2)

மெய்யன் எனை ஆட்கொண்ட வித்தகன் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற சித்தன் எலாம் வல்ல ஒரு விமலன் – திருமுறை6:108 50/2
நாமம் கெட உள் நலிவித்த வித்தகன்
துறவரில் துறவன் சுத்த மெய்ஞ்ஞானி – தனிப்பாசுரம்:30 2/55,56

மேல்


வித்தகன்-தன் (1)

வெள்ளம் குளிரும் சடை_முடியோன் ஒற்றி வித்தகன்-தன்
உள்ளம் குளிர மெய் பூரிப்ப ஆனந்தம் ஊற்றெடுப்ப – திருமுறை1:7 34/1,2

மேல்


வித்தகனார் (3)

மேலே விளங்கும் விளக்கே அருள் ஒற்றி வித்தகனார்
மாலேகொளும் எழில் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 57/3,4
விற்கு அண்டாத நுதல் மடவாள் வேட்ட நடன வித்தகனார்
சொற்கு அண்டாத புகழ் ஒற்றி தூயர் இன்று என் மனை புகுந்தார் – திருமுறை3:5 7/1,2
விமலர் திரு வாழ் ஒற்றியிடை மேவும் பெருமை வித்தகனார்
அமலர் அவர்-தாம் என் மனைக்கு இன்று அணைகுவாரோ அணையாரோ – திருமுறை3:11 8/2,3

மேல்


வித்தகனே (11)

வேழ்விக்குடி அமர்ந்த வித்தகனே சூழ்வுற்றோர் – திருமுறை1:2 1/48
விண்டும் சிரம் குனிக்கும் வித்தகனே நின் தலத்தை – திருமுறை1:4 22/3
மின் போலும் செம் சடை வித்தகனே ஒளி மேவிய செம்பொன் – திருமுறை1:6 16/1
கையினால் தொழும் அன்பர்-தம் உள்ள_கமலம் மேவிய விமல வித்தகனே
செய்யினால் பொலிந்து ஓங்கி நல் வளங்கள் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:10 9/3,4
வென்றி மழு கை உடைய வித்தகனே என்றென்று – திருமுறை2:20 11/2
மெய் வைத்த உள்ளம் விரவிநின்ற வித்தகனே
உய் வைத்த உத்தமனே ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:45 4/2,3
மிச்சை தவிர்க்கும் ஒற்றி வித்தகனே நின் அருட்கே – திருமுறை2:56 8/3
விதி இழந்த வெண் தலை கொள் வித்தகனே வேதியனே – திருமுறை2:56 12/1
வேதியனே வெள்ளி வெற்பிடை மேவிய வித்தகனே
நீதியனே மன்றில் நிட்கள ஆனந்த நிர்த்தமிடும் – திருமுறை2:58 2/1,2
வில்வ தொடை அணிந்த வித்தகனே நின்னுடைய – திருமுறை2:61 8/3
மெய்யே திரு_அம்பலத்து ஆடல் செய் வித்தகனே
எய்யேன் இனி வெம் மல கூட்டில் இருந்து என் உள்ளம் – திருமுறை6:75 10/2,3

மேல்


வித்தகனை (1)

விடையானை ஒற்றியூர் வித்தகனை மாது ஓர் – திருமுறை2:30 8/3

மேல்


வித்தம் (3)

பரசுகாரம்பம் பரம்பிரம வித்தம் பரானந்த புரண போகம் – திருமுறை1:1 2/24
வித்தம் இலா நாயேற்கும் வேறு – திருமுறை1:4 64/4
புத்தம் தரும் போதா வித்தம் தரும் தாதா – கீர்த்தனை:1 137/1

மேல்


வித்தமாய் (1)

சத்தமாய் சுத்த சதாநிலையாய் வித்தமாய்
அண்டமாய் அண்டத்து அணுவாய் அருள் அகண்டாகண்டமாய் – திருமுறை1:3 1/30,31

மேல்


வித்தமும் (1)

சுத்தமும் தெறா வித்தமும் தரும் சொரூப இன்பமே துய்க்கும் வாழ்க்கையும் – திருமுறை2:99 5/2

மேல்


வித்தமுறும் (1)

வித்தமுறும் சுத்த பர லோகாண்டம் அனைத்தும் விளக்கமுற சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 32/3

மேல்


வித்தர் (1)

சித்தம் தெளிவிக்கும் தேசிகன் காண் வித்தர் என – திருமுறை1:3 1/326

மேல்


வித்தனே (1)

வித்தனே மயில் மேற்கொள் வேலனே – திருமுறை5:12 14/2

மேல்


வித்தனை (1)

மோன அந்தத்தார் பெறும் தான அந்தத்தானை முத்தனை முத்தியின் வித்தனை முத்தை – திருமுறை2:33 1/3

மேல்


வித்தாய் (2)

என் அன்பு எனும் பதம் என் அன்பிற்கு வித்தாய் இசைந்த கோகனக பதம் – திருமுறை1:1 2/114
வேதமாய் வேதாந்த வித்தாய் விளங்கு பரநாதமாய் – திருமுறை1:3 1/15

மேல்


வித்தாரம் (1)

வித்தாரம் பேசும் வெறியேன்-தன் மெய் பிணியை – திருமுறை2:63 8/2

மேல்


வித்திடை (3)

விளைவு இயல் அனைத்தும் வித்திடை அடங்க – திருமுறை6:65 1/631
வித்திடை முளையும் முளையிடை விளைவும் – திருமுறை6:65 1/635
வித்திடை பதமும் பதத்திடை வித்தும் – திருமுறை6:65 1/643

மேல்


வித்தியம் (1)

வித்தியம் சுகோதய நிகேதனம் விமலம் என்று நால்_வேதமும் தொழும் – திருமுறை2:99 3/3

மேல்


வித்தியாதரர் (1)

மன்னு கின்னரர் பூதர் வித்தியாதரர் போகர் மற்றையர்கள் பற்றும் பதம் – திருமுறை1:1 2/89

மேல்


வித்தின் (1)

காணுகின்ற ஐங்கருவின் வித்தின் இயல் பலவும் கருதுறும் அங்குரத்தின் இயல் பற்பலவும் அடியின் – திருமுறை6:101 31/1

மேல்


வித்தினால் (1)

ஒளிய வித்தினால் போகமும் விளைப்பேன் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 9/4

மேல்


வித்தினுள் (1)

வித்தினுள் வித்தும் வித்து-அதில் வித்தும் – திருமுறை6:65 1/637

மேல்


வித்து (13)

வித்து ஒன்றும் இன்றி விளைவித்து அருள் அளிக்கும் – திருமுறை1:3 1/147
வித்து என்று அறிந்தும் அதை விட்டிலையே தொத்து என்று – திருமுறை1:3 1/790
வித்து ஆகி முளை ஆகி விளைவு-அது ஆகி விளைவிக்கும் பொருள் ஆகி மேலும் ஆகி – திருமுறை1:5 3/1
வித்து ஏறி விளைவு ஏறி மகிழ்கின்றோர் போல் மேல் ஏறி அன்பர் எலாம் விளங்குகின்றார் – திருமுறை1:5 74/3
பழி அன்று அணங்கே அ வேய்க்கு படு முத்து ஒரு வித்து அன்று அதனால் – திருமுறை1:8 99/3
வித்து அனைத்தாம் ஆணவம் பொய் வீறும் அழுக்காறு சினம் – திருமுறை2:20 29/2
விண் உறு சுடர்க்கு எலாம் சுடர் அளித்து ஒரு பெருவெளிக்குள் வளர்கின்ற சுடரே வித்து ஒன்றும் இன்றியே விளைவு எலாம் தருகின்ற விஞ்ஞான மழை செய் முகிலே – திருமுறை2:78 2/3
மெய்யர் உள்ளுளே விளங்கும் சோதியே வித்து_இலாத வான் விளைந்த இன்பமே – திருமுறை5:10 9/3
வித்து எலாம் அளித்த விமலனை எல்லா விளைவையும் விளைக்க வல்லவனை – திருமுறை6:49 27/1
வெளியிடை உயிர் இயல் வித்து இயல் சித்து இயல் – திருமுறை6:65 1/509
வித்து இயல் ஒன்றாய் விளைவு இயல் பலவாய் – திருமுறை6:65 1/629
வித்து இலாமலே விளைந்த வெண்ணிலாவே நீ-தான் – கீர்த்தனை:3 12/1
வித்து எல்லாம் ஒன்று என்று நாட்டி அதில் – கீர்த்தனை:23 3/1

மேல்


வித்து-அதில் (1)

வித்தினுள் வித்தும் வித்து-அதில் வித்தும் – திருமுறை6:65 1/637

மேல்


வித்து_இலாத (1)

மெய்யர் உள்ளுளே விளங்கும் சோதியே வித்து_இலாத வான் விளைந்த இன்பமே – திருமுறை5:10 9/3

மேல்


வித்தும் (4)

வித்தும் பதமும் விளை உபகரிப்பும் – திருமுறை6:65 1/633
வித்தினுள் வித்தும் வித்து-அதில் வித்தும் – திருமுறை6:65 1/637
வித்தினுள் வித்தும் வித்து-அதில் வித்தும்
அ திறம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/637,638
வித்திடை பதமும் பதத்திடை வித்தும்
அத்துற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/643,644

மேல்


வித்தே (11)

முல்லைவாயிற்கு உள் வைத்த முத்தி வித்தே மல்லல் பெறு – திருமுறை1:2 1/522
கண்ணே கண்மணியே கண் ஒளியே கண்ணுள் கலந்துநின்ற கதிரே அ கதிரின் வித்தே
தண்ணே தண் மதியே அ மதியில் பூத்த தண் அமுதே தண் அமுத சாரமே சொல் – திருமுறை1:5 26/2,3
வித்தே நின் பொன்_அடி கீழ் மேவி நிற்க கண்டிலனே – திருமுறை2:61 9/4
முத்திக்கு வித்தே முழு மணியே முத்தர் உளம் – திருமுறை2:62 7/1
மூவர் நாயகன் என மறை வாழ்த்திடும் முத்தியின் வித்தே இங்கே – திருமுறை5:6 9/2
விண்டு ஆதி தேவர் தொழும் முதலே முத்தி வித்தே சொல் பதம் கடந்த வேல்_கையானே – திருமுறை5:8 4/4
விண் ஏறும் அரி முதலோர்க்கு அரிய ஞான விளக்கே என் கண்ணே மெய்வீட்டின் வித்தே
தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 1/3,4
விளைக்கும் ஆனந்த வியன் தனி வித்தே மெய் அடியவர் உள விருப்பே – திருமுறை5:37 6/3
வெளியதாகிய வத்துவே முத்தியின் மெய் பயன் தரு வித்தே
அளியதாகிய நெஞ்சினார்க்கு அருள்தரும் ஆறு மா முக தேவே – திருமுறை5:41 6/3,4
எண்ணிய மெய் தவர்க்கு எல்லாம் எளிதில் ஈந்த என் அரசே ஆறு முகத்து இறையாம் வித்தே
திண்ணிய என் மனம் உருக்கி குருவாய் என்னை சிறு_காலை ஆட்கொண்ட தேவ தேவ – திருமுறை5:44 2/3,4
விண் ஏறும் அரி முதலோர்க்கு அரிய ஞான விளக்கே என் கண்ணே மெய்வீட்டின் வித்தே
தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – கீர்த்தனை:41 12/3,4

மேல்


வித்தை (12)

மாய வித்தை மெய் என நீ வாழ்ந்தனையே வாய் அவித்தை – திருமுறை1:3 1/1058
மேவி விளங்கு சுத்த வித்தை முதல் நாதம் மட்டும் – திருமுறை1:3 1/1363
வேள் நச்சுறும் மெல்_இயலே யாம் விளம்பும் மொழி அ வித்தை உனக்கு – திருமுறை1:8 121/3
வித்தை இன்றியே விளைத்திடுபவன் போல் மெய்ய நின் இரு மென் மலர் பதத்தில் – திருமுறை2:10 3/1
முத்தனை முத்திக்கு ஒரு தனி வித்தை முதல்வனை முருகனை முக்கண் – திருமுறை5:40 9/1
வெறிபிடித்த நாய்க்கேனும் வித்தை பயிற்றிடலாகும் வேண்டிவேண்டி – திருமுறை5:52 4/2
என்னும் ஆசையை கடி என்ன என் சொல் இப்படி என்ன அறியாது நின்படி என்ன என் மொழிப்படி இன்ன வித்தை நீ படி என்னும் என் செய்குவேன் – திருமுறை5:55 3/3
விடைய வாதனை தீர் விடையவா சுத்த வித்தை முன் சிவ வரை கடந்த – திருமுறை6:29 3/1
எல்லா ஞானமும் என் ஞானம் ஆயின எல்லா வித்தையும் என் வித்தை ஆயின – திருமுறை6:108 27/2
வானம் ஒத்த தரத்தனே வாத வித்தை வரத்தனே – கீர்த்தனை:1 97/2
கொத்து அறு வித்தை குறிப்பாயோ தோழி குறியாது உலகில் வெறிப்பாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 11/2
வெறிபிடித்த நாய்க்கேனும் வித்தை பயிற்றிடலாகும் வேண்டிவேண்டி – தனிப்பாசுரம்:9 4/2

மேல்


வித்தை-தனை (1)

மாண புகழ் சேர் ஒற்றி_உளீர் மன்று ஆர் தகர வித்தை-தனை
காணற்கு இனி நான் செயல் என்னே கருதி உரைத்தல் வேண்டும் என்றேன் – திருமுறை1:8 121/1,2

மேல்


வித்தைக்கு (1)

தம்பம் மிசை எனை ஏற்றி அமுது ஊற்றி அழியா தலத்தில் உறவைத்த அரசே சாகாத வித்தைக்கு இலக்கண இலக்கியம்-தானாய் இருந்த பரமே – திருமுறை6:25 6/3

மேல்


வித்தைகள் (1)

சால வித்தைகள் சதுரில் கொண்டது – திருமுகம்:4 1/344

மேல்


வித்தையால் (1)

காய வித்தையால் அ கடவுள் இயற்றும் இந்த – திருமுறை1:3 1/1057

மேல்


வித்தையில் (1)

வேட்டவை அளிக்கின்ற நிதியமே சாகாத வித்தையில் விளைந்த சுகமே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 24/4

மேல்


வித்தையும் (2)

எல்லா ஞானமும் என் ஞானம் ஆயின எல்லா வித்தையும் என் வித்தை ஆயின – திருமுறை6:108 27/2
வெல்லும் மிருகங்களையும் வசமாக்கலாம் அன்றி வித்தையும் கற்பிக்கலாம் மிக்க வாழைத்தண்டை விறகு ஆக்கலாம் மணலை மேவு தேர் வடம் ஆக்கலாம் – தனிப்பாசுரம்:15 4/2

மேல்


வித்தையை (2)

விது நெறி சுத்த சன்மார்க்கத்தில் சாகா வித்தையை கற்றனன் உத்தரம் எனும் ஓர் – கீர்த்தனை:11 5/2
மேதியில் சாகாத வித்தையை கற்றது – கீர்த்தனை:25 9/3

மேல்


வித (2)

விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:101 36/1
சத பரி சத உப சத மத வித பவ – கீர்த்தனை:1 41/1

மேல்


விதங்களால் (1)

பல் விதங்களால் பணி செயும் உரிமை பாங்கு நல்கும் அ பரம் உமக்கு அன்றே – திருமுறை2:55 10/3

மேல்


விதண்டமும் (1)

வாதமும் விதண்டமும் மருவுறா வகை – தனிப்பாசுரம்:2 16/3

மேல்


விதண்டை (2)

ஒன்றுடன் இரண்டு என விதண்டை இடும் மிண்டரொடும் ஒன்றல் அற நின்ற நிலையே – கீர்த்தனை:41 1/5
ஒன்றுடன் இரண்டு என விதண்டை இடும் மிண்டரொடும் ஒன்றல் அற நின்ற நிலையே – தனிப்பாசுரம்:24 1/5

மேல்


விதத்தால் (1)

எவ்வெவ் விதத்தால் இழந்தனையோ அவ்விதத்தில் – திருமுறை1:3 1/1032

மேல்


விதத்தில் (1)

விதத்தில் கருணை விளை – திருமுறை6:64 16/4

மேல்


விதத்தினர் (1)

நல்_விதத்தினர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 10/4

மேல்


விதத்தை (1)

விருந்தில் நின்றேன் சற்றும் உள் இரங்காத விதத்தை கண்டு – திருமுறை1:7 65/3

மேல்


விதம் (3)

ஏயோ நின் தன்மை இருந்த விதம் ஓயாத – திருமுறை1:3 1/524
விதம் கூறு அறத்தின் விதி-தானோ விலக்கோ விளம்பல் வேண்டும் என்றேன் – திருமுறை1:8 150/2
விதம் ஒன்றும் தெரியாதே மயங்கிய என்றனக்கே வெட்டவெளியா அறிவித்திட்ட அருள் இறையே – திருமுறை6:60 65/3

மேல்


விதரணமே (1)

மேவுகின்ற ஞான விதரணமே தூவி மயில் – திருமுறை1:2 1/528

மேல்


விதானந்தானுப (1)

பரகேவலாத்து விதானந்தானுப சத்த பாதாக்ர சுத்த பலிதம் – திருமுறை1:1 2/30

மேல்


விதி (27)

விதி ஆகி அரி ஆகி கிரீசன் ஆகி விளங்கும் மகேச்சுரன் ஆகி விமலம் ஆன – திருமுறை1:5 18/1
மின் வசமோ எனும் மெய் வசமோ என் விதி வசமோ – திருமுறை1:6 102/2
மெய் வந்த வாயும் விதி வந்த செய்கையும் வீறு அன்பினால் – திருமுறை1:6 137/3
விதி கொள் துன்பத்தை வீட்டி அளித்த நீர் – திருமுறை2:19 10/3
விடம் கொள் கண்ணினார் அடி விழுந்து ஐயோ வெட்கினாய் இந்த விதி உனக்கு ஏனோ – திருமுறை2:26 5/1
விதி இழந்த வெண் தலை கொள் வித்தகனே வேதியனே – திருமுறை2:56 12/1
விதி முதற்கு இறையே போற்றி மெய்ஞ்ஞான வியன் நெறி விளக்கமே போற்றி – திருமுறை2:79 4/3
விதி எலாம் விலக்கு என விலக்கிடுவேன் விலக்கு எலாம் கொண்டு விதி என விதிப்பேன் – திருமுறை2:92 1/1
விதி எலாம் விலக்கு என விலக்கிடுவேன் விலக்கு எலாம் கொண்டு விதி என விதிப்பேன் – திருமுறை2:92 1/1
வீண் தவனே காலையில் நீ விழித்தவுடன் எழுந்து விதி முடித்து புரிதி இது விளங்கும் என புகல்வாய் – திருமுறை2:98 1/3
ஒத்து ஓலமிடவும் அவர்க்கு ஒருசிறிதும் அருளான் ஒதி_அனையேன் விதி அறியேன் ஒருங்கேன் வன் குரங்கேன் – திருமுறை4:7 3/2
விதி விலக்கு ஈது என்று அறியும் விளைவு ஒன்று இல்லா வினையினேன் எனினும் என்னை விரும்பி என்னுள் – திருமுறை4:10 4/1
விதி அணி மா மறை நெறியும் மெய் நிலை ஆகம நெறியும் – திருமுறை4:11 1/3
விதி பெறும் மனைகள்-தொறும் விருந்தினனாய் மேவிய கருணையை மறவேன் – திருமுறை5:2 9/2
விது வாழ் சடையார் விடை மேல் வருவார் விதி மால் அறியா விமலனார் – திருமுறை5:39 2/1
விழலுற்ற வாழ்க்கையை விரும்பினேன் ஐய இ வெய்ய உடல் பொய் என்கிலேன் வெளி மயக்கோ மாய விட மயக்கோ எனது விதி மயக்கோ அறிகிலேன் – திருமுறை5:55 20/2
மருந்து அறியேன் மணி அறியேன் மந்திரம் ஒன்று அறியேன் மதி அறியேன் விதி அறியேன் வாழ்க்கை நிலை அறியேன் – திருமுறை6:6 1/1
வெளியே வெளியில் இன்ப நடம் புரியும் அரசே விதி ஒன்றும் – திருமுறை6:7 7/2
தூயவரே வெறுப்பு வரில் விதி வெறுக்க என்றார் சூழ விதித்தாரை வெறுத்திடுதல் அவர் துணிவே – திருமுறை6:22 9/3
விதி பாலை அறியேம் தாய்_பாலை உண்டு கிடந்து அழுது விளைவிற்கு ஏற்ப – திருமுறை6:24 54/2
மதி முகத்தாள் பாங்கி ஒரு விதி முகத்தாள் ஆனாள் மகிழ்ந்து என்னை வளர்த்தவளும் இகழ்ந்து பல புகன்றாள் – திருமுறை6:63 22/3
வீடுகள் எல்லாம் விதி நெறி விளங்க – திருமுறை6:65 1/917
விதி_உடையார் ஏத்த நின்ற துதி_உடையார் ஞான விளக்கு அனைய மெய்_உடையார் வெய்ய வினை அறுத்த – திருமுறை6:101 5/2
விதி செயப்பெற்றனன் இன்று தொட்டு என்றும் மெய் அருள் சோதியால் விளைவிப்பன் நீ அ – கீர்த்தனை:11 11/3
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – தனிப்பாசுரம்:15 11/3
தங்கள் உபநயன விதி சடங்குசெயும் பருவம் இது-தானே என்றால் – தனிப்பாசுரம்:27 1/3
செவ்வகையும் பருவம் அதில் இ சடங்கின் விதி ஒன்றும் செய்ய காணேன் – தனிப்பாசுரம்:27 2/2

மேல்


விதி-தானோ (1)

விதம் கூறு அறத்தின் விதி-தானோ விலக்கோ விளம்பல் வேண்டும் என்றேன் – திருமுறை1:8 150/2

மேல்


விதி_உடையார் (1)

விதி_உடையார் ஏத்த நின்ற துதி_உடையார் ஞான விளக்கு அனைய மெய்_உடையார் வெய்ய வினை அறுத்த – திருமுறை6:101 5/2

மேல்


விதிக்கு (1)

விதிக்கு அளவா சித்திகள் முன் காட்டுக இங்கு என்கின்றாய் விரைந்த நெஞ்சே – திருமுறை6:24 44/3

மேல்


விதிக்கும் (2)

விதிக்கும் பதிக்கும் பதி நதி ஆர் மதி வேணி பதி – திருமுறை1:6 84/1
விதிக்கும் உலகு உயிர்க்குயிராய் விளங்குகின்ற சிவமே மெய்_உணர்ந்தோர் கையகத்தே விளங்கிய தீம் கனியே – திருமுறை6:60 8/2

மேல்


விதித்த (1)

வேத நெறி ஆகமத்தின் நெறி பவுராணங்கள் விளம்பு நெறி இதிகாசம் விதித்த நெறி முழுதும் – திருமுறை6:31 8/1

மேல்


விதித்தது (1)

விதியே எனக்கும் விதித்தது அன்றோ அ விதியும் இள_மதி – திருமுறை2:64 6/3

மேல்


விதித்தல் (1)

விதித்தல் முதல் தொழில் இயற்றுவித்த குரு மணியை விண் மணியை அம்மணிக்குள் விளங்கிய மெய்ம் மணியை – திருமுறை6:52 4/3

மேல்


விதித்தனை (1)

விதித்தனை என்னை நின்றன் மகனாக விதித்து உளத்தே – திருமுறை6:84 2/1

மேல்


விதித்தனையே (1)

வெப்பானது தவிர்த்து ஐந்தொழில் செய்ய விதித்தனையே – திருமுறை6:84 1/4

மேல்


விதித்தாய் (2)

தூணே என இங்கு எனை விதித்தாய் எந்தாய் யாது சூழ்வேனே – திருமுறை2:82 13/4
விண்ணில் உயர்ந்த மாடத்து இருக்க விதித்தாய் போற்றியே – கீர்த்தனை:29 4/4

மேல்


விதித்தாரை (1)

தூயவரே வெறுப்பு வரில் விதி வெறுக்க என்றார் சூழ விதித்தாரை வெறுத்திடுதல் அவர் துணிவே – திருமுறை6:22 9/3

மேல்


விதித்தானை (1)

விரித்தானை கருவி எலாம் விரிய வேதம் விதித்தானை மெய் நெறியை மெய்யே எற்கு – திருமுறை6:48 2/1

மேல்


விதித்திடாயே (1)

மேவ விருப்புறும் அடியர்க்கு அன்புசெய்ய வேண்டினேன் அவ்வகை நீ விதித்திடாயே – திருமுறை4:10 3/4

மேல்


விதித்திடு (1)

மிகுந்த உறுப்பு அதிகரணம் காரணம் பல் காலம் விதித்திடு மற்று அவை முழுதும் ஆகி அல்லார் ஆகி – திருமுறை6:2 11/3

மேல்


விதித்து (1)

விதித்தனை என்னை நின்றன் மகனாக விதித்து உளத்தே – திருமுறை6:84 2/1

மேல்


விதித்தே (1)

மிகு வான் முதலாம் பூதம் எலாம் விதித்தே நடத்தும் விளைவு அனைத்தும் – திருமுறை5:45 2/2

மேல்


விதித்தோனே (1)

வியந்த மணியே மெய் அறிவாம் விளக்கே என்னை விதித்தோனே
கயந்த மனத்தேன் எனினும் மிக கலங்கி நரக கடும் கடையில் – திருமுறை6:17 11/2,3

மேல்


விதிப்படி (2)

வேதம் முதல் கலை அனைத்தும் விதிப்படி கற்று உணர்ந்து அறிவால் மேலோர் ஆகி – தனிப்பாசுரம்:2 52/1
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – தனிப்பாசுரம்:15 11/3

மேல்


விதிப்பவர்கள் (1)

விதிப்பவர்கள் பல கோடி திதிப்பவர் பல் கோடி மேலவர்கள் ஒரு கோடி விரைந்துவிரைந்து உனையே – திருமுறை6:91 7/1

மேல்


விதிப்பேன் (1)

விதி எலாம் விலக்கு என விலக்கிடுவேன் விலக்கு எலாம் கொண்டு விதி என விதிப்பேன்
நிதி எலாம் பெற நினைத்து எழுகின்றேன் நிலம் எலாம் கொளும் நினைப்பு உறுகின்றேன் – திருமுறை2:92 1/1,2

மேல்


விதியா (1)

விதியா இனி பட மாட்டேன் அருள்செய் விடையவனே – திருமுறை1:6 37/4

மேல்


விதியின் (1)

தக்க விதியின் மகத்தோடும் தலையும் அழித்தார் தண் அளியார் – திருமுறை3:15 7/1

மேல்


விதியும் (4)

விதியும் மாலும் முன் வேறு உருவெடுத்து மேலும் கீழுமாய் விரும்புற நின்றோர் – திருமுறை2:35 8/1
விதியே எனக்கும் விதித்தது அன்றோ அ விதியும் இள_மதி – திருமுறை2:64 6/3
விதியும் மாலும் நின்று ஏத்திடும் தெய்வமே விண்ணவர் பெருமானே – திருமுறை5:11 5/3
விதியும் துதி ஐம்_முகனார் மகனார் மிகு சீரும் – திருமுறை5:49 3/2

மேல்


விதியே (2)

விதியே எனக்கும் விதித்தது அன்றோ அ விதியும் இள_மதி – திருமுறை2:64 6/3
பொறுப்பது அரிதாம் வெறுப்பது விதியே
பாவம் இன்னும் பற்பல உளவே – திருமுகம்:4 1/330,331

மேல்


விதியை (12)

கதியை இகழ்ந்து இருள் விழைந்த விதியை நினைந்து அழுகேனோ கண் போல் வாய்ந்த – திருமுறை2:94 8/2
விதியை நான் நொந்து நடுங்கியது எல்லாம் மெய்யனே நீ அறிந்ததுவே – திருமுறை6:13 44/4
வாடுகின்ற வகை புரிந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 5/4
மதி கலந்து கலங்கவைத்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 6/4
வஞ்சனைசெய்திட வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 7/4
வரி தலை இட்டு ஆட்டுகின்ற விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 8/4
வழக்கில் வளைத்து அலைக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 9/4
மடி பிடித்து பறிக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 10/4
விதியை நொந்து இன்னும் விழித்திருக்கின்றார் விழித்திருந்திடவும் நோவாமே – திருமுறை6:77 7/2
விதியை குறித்த சமய நெறி மேவாது என்னை தடுத்து அருளாம் – திருமுறை6:82 7/2
விதியை நோம்-மினோ போம்-மினோ சமய வெப்பகத்தே – திருமுறை6:95 11/4
விதியை நொந்து விருப்பின் வளர்த்தேன் – திருமுகம்:4 1/49

மேல்


விதிர்த்தல் (1)

வீணுறு கொடியர் கையிலே வாளை விதிர்த்தல் கண்டு என் என வெருண்டேன் – திருமுறை6:13 60/4

மேல்


விதிர்ப்புறும் (1)

நரகம் என்றால் விதிர்ப்புறும் நீ மாதர் அல்குல் – திருமுறை1:3 1/685

மேல்


விதிர்விதிர்த்து (1)

வெண் நீறு அணிந்து விதிர்விதிர்த்து மெய் பொடிப்ப – திருமுறை1:3 1/245

மேல்


விதிவசம்-தான் (1)

விறகு எடுத்தீர் என் செய்வீர் விதிவசம்-தான் யாவரையும் விடாது தானே – தனிப்பாசுரம்:16 10/4

மேல்


விதிவிலக்கு (1)

விதிவிலக்கு அறியா மிக சிறியன் ஆயினும் – திருமுகம்:4 1/135

மேல்


விது (10)

விது வென்ற தண் அளியால் கலந்துகொண்டு விளங்குகின்ற பெருவெளியே விமல தேவே – திருமுறை1:5 66/4
விது ஆகி அன்பர் உளம் மேவும் நீ கைவிடில் ஏழை எங்கு மெலிவேன் – திருமுறை5:23 9/3
விது வாழ் சடையார் விடை மேல் வருவார் விதி மால் அறியா விமலனார் – திருமுறை5:39 2/1
விது அமுதொடு சிவ அமுதமும் அளித்தே மேல் நிலைக்கு ஏற்றிய மெய் நிலை சுடரே – திருமுறை6:26 9/2
விது தருண அமுது அளித்து என் எண்ணம் எலாம் முடிக்கும் வேலை இது காலை என விளம்பவும் வேண்டுவதோ – திருமுறை6:33 7/4
விது பாவக முக தோழியும் நானும் மெய் பாவனை செய்யும் வேளையில் வந்து – திருமுறை6:102 2/2
பொதுவே நடிக்கும் புனிதா விது வேய்ந்த – திருமுறை6:108 13/2
விது நெறி சுத்த சன்மார்க்கத்தில் சாகா வித்தையை கற்றனன் உத்தரம் எனும் ஓர் – கீர்த்தனை:11 5/2
விது வளர் ஒளியே ஒளி வளர் விதுவே விது ஒளி வளர்தரு செயலே – கீர்த்தனை:30 9/2
விது வளர் ஒளியே ஒளி வளர் விதுவே விது ஒளி வளர்தரு செயலே – கீர்த்தனை:30 9/2

மேல்


விதுவின் (1)

விதுவின் அமுது ஆனவரே அணைய வாரீர் மெய்யு உரைத்த வித்தகரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 4/3

மேல்


விதுவும் (1)

விதுவும் கதிரும் இது என்று அறியும் விளக்கம் இன்றியே – கீர்த்தனை:29 21/1

மேல்


விதுவே (1)

விது வளர் ஒளியே ஒளி வளர் விதுவே விது ஒளி வளர்தரு செயலே – கீர்த்தனை:30 9/2

மேல்


விதை (2)

படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – கீர்த்தனை:30 3/3
படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – கீர்த்தனை:30 3/3

மேல்


விதையே (1)

படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – கீர்த்தனை:30 3/3

மேல்


விதையை (1)

சம்பு நறும் கனியின்-தன் விதையை தாள் பணிந்த – திருமுறை1:3 1/295

மேல்


விந்தின் (2)

வெளியாய் பர_வெளியாய் மேவு பர விந்தின்
ஒளியாய் சிவானந்த ஊற்றாய் தெளி ஆதி – திருமுறை1:3 1/59,60
விந்துவாம் சத்தியை விந்தின் அண்டங்களை – திருமுறை6:65 1/593

மேல்


விந்து (13)

விந்து ஆகி எங்கும் விரிந்தோனே அம் தண வெள் – திருமுறை1:2 1/578
போதம் சுகம் என்றும் பொன்றல் சுகம் என்றும் விந்து
நாதம் சுகம் என்றும் நாம் பொருள் என்று ஓதல் அஃது – திருமுறை1:3 1/1231,1232
நிதி ஆகும் சதாசிவனாய் விந்து ஆகி நிகழ் நாதமாய் பரையாய் நிமலானந்த – திருமுறை1:5 18/2
விந்து நிலை நாத நிலை இரு நிலைக்கும் அரசாய் விளங்கிய நின் சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து – திருமுறை4:2 34/1
வேத வெளி அபர விந்து வெளி அபர நாத வெளி ஏக வெளி பரம வெளி ஞான வெளி மாநாத – திருமுறை4:2 89/2
நன்று அல நன்றல்லாது அல விந்து நாதமும் அல இவை அனைத்தும் – திருமுறை5:1 7/2
தடையுறா பிரமன் விண்டு உருத்திரன் மாயேச்சுரன் சதாசிவன் விந்து
நடையுறா பிரமம் உயர் பராசத்தி நவில் பரசிவம் எனும் இவர்கள் – திருமுறை6:46 2/1,2
படர்தரு விந்து பிரணவ பிரமம் பரை பரம்பரன் எனும் இவர்கள் – திருமுறை6:46 3/2
நாதம் மட்டும் சென்றனம் மேல் செல்ல வழி அறியேம் நவின்ற பர விந்து மட்டும் நாடினம் மேல் அறியேம் – திருமுறை6:101 15/1
மீன் முகத்த விந்து அதனில் பெரிது அதனில் நாதம் மிக பெரிது பரை அதனில் மிக பெரியள் அவளின் – திருமுறை6:101 21/3
விண் அளவும் மூலம் உயிர் மாமாயை குடிலை விந்து அளவு சொல முடியாது இந்த வகை எல்லாம் – திருமுறை6:101 22/3
பரவிய ஐங்கருவினிலே பருவ சத்தி வயத்தே பரை அதிட்டித்திட நாத விந்து மயக்கத்தே – திருமுறை6:101 43/1
விந்து ஒளி நடு ஜோதி பரவிந்து – கீர்த்தனை:22 27/1

மேல்


விந்தும் (1)

மான் ஆகி மோகினியாய் விந்தும் ஆகி மற்றவையால் காணாத வானம் ஆகி – திருமுறை1:5 19/1

மேல்


விந்துவாம் (1)

விந்துவாம் சத்தியை விந்தின் அண்டங்களை – திருமுறை6:65 1/593

மேல்


விந்தை (2)

தகு விந்தை மோகினியை மானை அசைவிக்கும் ஒரு சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/53
விந்தை செய் கொடு மாயை சந்தையும் கலைந்தது – கீர்த்தனை:40 4/4

மேல்


விந்தையே (2)

சூது மன்னும் இந்தையே சூடல் என்ன விந்தையே
கோது விண்ட சிந்தையே கோயில்கொண்ட தந்தையே – கீர்த்தனை:1 95/1,2
அன்பு முந்து சிந்தையே அம்பலம் கொள் விந்தையே
இன்பம் என்பன் எந்தையே எந்தை தந்தை தந்தையே – கீர்த்தனை:1 96/1,2

மேல்


விந்தோநாத (1)

விந்தோநாத வெளியும் கடந்து மேலும் நீளுதே – கீர்த்தனை:29 57/1

மேல்


விநாசரகித (1)

சர்வ மங்கள சச்சிதானந்த செளபாக்ய சாம்பவ விநாசரகித சாஸ்வத புராதர நிராதர அபேத வாசா மகோசர நிரூபா – தனிப்பாசுரம்:13 1/2

மேல்


விநாயக (21)

விலகுறாது எளியேன் விழைந்தனன் சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 3/4
விள்ளல் இல்லாமல் கலப்பனோ சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 4/4
வேதமும் தாங்கும் பாதனே சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 5/4
மெய் சிதாம் வீடு என்று உரைத்தனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 6/4
வென்றல் என்று அறி நீ என்றனை சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 7/4
வித்தக முக்கண் அத்தனே சித்தி விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 8/4
வெருள் உறு சமயத்து அறியொணா சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 9/4
மேவுறும் அடியார்க்கு அருளிய சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 10/4
வேல் நவில் கரத்தோர்க்கு இனியவா சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 11/4
விரும்பினோர்க்கு அளிக்கும் வள்ளலே சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 12/4
வெருவும் சிந்தை விலக கஜானனம் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 1/4
வேதம் நாடிய மெய்ப்பொருளே அருள் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 2/4
மின்னை வேண்டிய செஞ்சடையாளனே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 3/4
வேண்டு வாழ்வு தரும் பெரும் தெய்வமே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 4/4
விஞ்ச நல் அருள் வேண்டி தருதியோ விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 5/4
வெள்ள வேணி பெருந்தகையே அருள் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 6/4
வெண்ணிலா முடி புண்ணிய_மூர்த்தியே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 7/4
வீணிலே உழைப்பேன் அருள் ஐயனே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 8/4
வேளிலே அழகான செவ்வேளின் முன் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 9/4
மேவி அன்பர்க்கு அருள் கணநாதனே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 10/4
அடிகேள் சித்தி விநாயக என் என்று அறைகேனே – திருமுறை5:4 3/4

மேல்


விநோத (1)

எண்_குண விநோத இன்ப சுபாவ – திருமுகம்:1 1/6

மேல்


விபவ (1)

அநக சுப விபவ சுக சரிதரக சிரகம் அந அதுல அதுலித பதத்தோய் – திருமுகம்:3 1/5

மேல்


விபவா (1)

விகிர்தா விபவா விமலா அமலா – கீர்த்தனை:1 198/2

மேல்


விபீடணர்க்கு (1)

களங்கம்_இல் விபீடணர்க்கு கன அரசு அளித்தாய் போற்றி – தனிப்பாசுரம்:19 4/2

மேல்


விபுல (1)

விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை5:4 4/3

மேல்


விபுலம் (1)

பரவியோமம் பரம ஜோதி மயம் விபுலம் பரம்பரம் அனந்தம் அசலம் – திருமுறை1:1 2/9

மேல்


விபூதி (2)

அப்பா நல் விபூதி அப்பா பொன் பொது நடம் செய் – திருமுறை6:64 7/3
விபூதி ருத்திராக்க பூடண வடிவ – திருமுகம்:1 1/10

மேல்


விபூதியனே (1)

நாத விபூதியனே நாம் அவன் ஆதியனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 195/2

மேல்


விம்ப (5)

அம்பர விம்ப சிதம்பர நாதா – கீர்த்தனை:1 11/1
வெம் சேர் பஞ்சு ஆர் நஞ்சு ஆர் கண்டா விம்ப சிதம்பரனே – கீர்த்தனை:1 198/3
நாத சிற்பர அம்பர நம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – கீர்த்தனை:1 200/4
நாத சிற்பர நம்பர அம்பர நாத தற்பர விம்ப சிதம்பர – கீர்த்தனை:1 201/4
விம்ப பெருவெளி ஜோதி அங்கே – கீர்த்தனை:22 22/3

மேல்


விம்பமுறவே (1)

விம்பமுறவே நிறைந்து ஆங்கு அவை நிகழ்ந்திட விளக்கும் அவை அவை ஆகியே மேலும் அவை அவை ஆகி அவை அவை அலாததொரு மெய்ம் நிலையும் ஆன பொருளே – திருமுறை6:25 6/2

மேல்


விம்பாகாரம் (1)

பரையாதி கிரணாங்க சாங்க சௌபாங்க விம்பாகாரம் நிருவிகற்பம் – திருமுறை1:1 2/23

மேல்


விம்மதம் (1)

விம்மதம் ஆக்கினும் வெட்டினும் நன்று உன்னை விட்ட அதன் – திருமுறை1:6 106/3

மேல்


விம்மா (1)

விம்மா அழுங்க என்றன் மெய் உடற்றும் வெம் பிணியை – திருமுறை2:63 6/2

மேல்


விம்மாநின்றேன் (1)

மீளாத வன் துயர்கொண்டு ஈனர்-தம்மால் மெலிந்து நினை அழைத்து அலறி விம்மாநின்றேன்
கேளாத கேள்வி எலாம் கேட்பிப்பாய் நீ கேட்கிலையோ என்னளவில் கேள்வி இன்றோ – திருமுறை5:9 12/1,2

மேல்


விம்மிற்று (2)

சங்கம் ஒலித்தது தாழ் கடல் விம்மிற்று
சண்முகநாதரே வாரும் – திருமுறை5:54 2/1,2
சங்கம் ஒலித்தது தாழ் கடல் விம்மிற்று
சண்முகநாதரே வாரும் – கீர்த்தனை:16 2/1,2

மேல்


விம்முகின்ற (1)

விளக்கு அறியா இருட்டு அறையில் கவிழ்ந்து கிடந்து அழுது விம்முகின்ற குழவியினும் மிக பெரிதும் சிறியேன் – திருமுறை6:4 2/1

மேல்


விம்மும் (1)

வீங்காதேல் எழுந்திருக்கேன் வீங்கி வெடித்திடல் போல் விம்மும் எனில் எழுந்து உடனே வெறும் தடி போல் விழுந்தே – திருமுறை6:80 10/2

மேல்


விம்முற (1)

துன் இணை முலைகள் விம்முற இடை போல் துவள்கின்றாள் பசிய பொன்_தொடியே – திருமுறை2:102 5/4

மேல்


விம்முறும் (1)

விளக்கு உறழ் அணி பூண் மேல் அணிந்து ஓங்கி விம்முறும் இள முலை மடவார் – திருமுறை5:37 5/1

மேல்


விமல (16)

விது வென்ற தண் அளியால் கலந்துகொண்டு விளங்குகின்ற பெருவெளியே விமல தேவே – திருமுறை1:5 66/4
கையினால் தொழும் அன்பர்-தம் உள்ள_கமலம் மேவிய விமல வித்தகனே – திருமுறை2:10 9/3
வெண்மை நெஞ்சினேன் மெய் என்பது அறியேன் விமல நும்மிடை வேட்கையும் உடையேன் – திருமுறை2:55 2/1
விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை2:78 5/3
வெருள் அளித்திடா விமல ஞானவான் வெளியிலே வெளி விரவி நிற்பதாம் – திருமுறை2:99 4/3
கலகமுறு சகச மல இருள் அகல வெளியான காட்சியே கருணை நிறைவே கட கரட விமல கய முக அமுதும் அறு முக கந அமுதும் உதவு கடலே – திருமுறை2:100 1/3
மின்னை நிகர் செம் சடை மேல் மதியம் அசைந்து ஆட வியன் பொதுவில் திரு_நடம் செய் விமல பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 30/4
விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை5:4 4/3
வேலை ஏந்து கை விமல நாதனே – திருமுறை5:12 25/4
பெற்றம் மேல் வரும் ஒரு பெருந்தகையின் அருள் உரு பெற்று எழுந்து ஓங்கு சுடரே பிரணவாகார சின்மய விமல சொருபமே பேதம்_இல் பரப்பிரமமே – திருமுறை5:55 24/3
மருள் நெறி சேர் மல உடம்பை அழியாத விமல வடிவு ஆக்கி எல்லாம் செய் வல்ல சித்தாம் பொருளை – திருமுறை6:52 10/1
விமல ஆதி உடைய ஒரு திரு_வடிவில் யானும் விமலா நீயும் கலந்தே விளங்குதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 11/4
விமல போதாந்த மா மெய்ப்பொருள் வெளி எனும் – திருமுறை6:65 1/37
வேட்கையின் விளங்கும் விமல சற்குருவே – திருமுறை6:65 1/1058
வேதமே விளங்க மெய்ம்மையே வயங்க வெம்மையே நீங்கிட விமல
வாதமே வழங்க வானமே முழங்க வையமே உய்ய ஓர் பரம – திருமுறை6:77 9/1,2
மின்னே மின் ஏர் இடை பிடியே விளங்கும் இதய_மலர் அனமே வேதம் புகலும் பசுங்கிளியே விமல குயிலே இள மயிலே – தனிப்பாசுரம்:20 3/2

மேல்


விமலம் (4)

பரதுரிய அநுபவம் குருதுரியபதம் அம்பகம் பகாதீத விமலம்
பரம கருணாம்பரம் தற்பதம் கனசொற்பதாதீதம் இன்ப வடிவம் – திருமுறை1:1 2/17,18
தன்மயமாய் தற்பரமாய் விமலம் ஆகி தடத்தமாய் சொரூபமாய் சகசம் ஆகி – திருமுறை1:5 8/2
விதி ஆகி அரி ஆகி கிரீசன் ஆகி விளங்கும் மகேச்சுரன் ஆகி விமலம் ஆன – திருமுறை1:5 18/1
வித்தியம் சுகோதய நிகேதனம் விமலம் என்று நால்_வேதமும் தொழும் – திருமுறை2:99 3/3

மேல்


விமலர் (2)

மின்னோடு ஒக்கும் வேணியினார் விமலர் ஒற்றி_வாணர் எனை – திருமுறை3:3 10/1
விமலர் திரு வாழ் ஒற்றியிடை மேவும் பெருமை வித்தகனார் – திருமுறை3:11 8/2

மேல்


விமலன் (4)

மின் இணை சடில விடங்கன் என்கின்றாள் விடை கொடி விமலன் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 5/1
வினை தடை தீர்த்து எனை ஆண்ட மெய்யன் மணி பொதுவில் மெய்ஞ்ஞான நடம் புரிந்து விளங்குகின்ற விமலன்
எனை தனி வைத்து அருள் ஒளி ஈந்து என் உள் இருக்கின்றான் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தன் இச்சை அருள் சோதி – திருமுறை6:108 23/1,2
மெய்யன் எனை ஆட்கொண்ட வித்தகன் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற சித்தன் எலாம் வல்ல ஒரு விமலன்
துய்யன் அருள்_பெரும்_சோதி துரிய நட நாதன் சுக அமுதன் என்னுடைய துரை அமர்ந்து இங்கு இருக்க – திருமுறை6:108 50/2,3
விடை கொடு புறத்து உறீஇ விமலன் அன்பர்கட்கு – தனிப்பாசுரம்:3 54/1

மேல்


விமலன்-தனக்கு (1)

வேலும் மயிலும் கொண்டு உருவாய் விளையாட்டு இயற்றும் வித்தகமே வேத பொருளே மதி சடை சேர் விமலன்-தனக்கு ஓர் மெய்ப்பொருளே – திருமுறை5:46 8/3

மேல்


விமலனார் (1)

விது வாழ் சடையார் விடை மேல் வருவார் விதி மால் அறியா விமலனார்
மது வாழ் குழலாள் புடை வாழ் உடையார் மகனார் குகனார் மயில் ஊர்வார் – திருமுறை5:39 2/1,2

மேல்


விமலனே (3)

வேண்டினும் வேண்டாவிடினும் ஆங்கு அளிக்கும் விமலனே விடை_பெருமானே – திருமுறை2:68 4/4
வேதமும் பயனும் ஆகிய பொதுவில் விளங்கிய விமலனே ஞான – திருமுறை6:37 7/3
அயனும் அரியும் அரனும் மகிழ அருளும் நடன விமலனே – கீர்த்தனை:1 75/2

மேல்


விமலனை (3)

வேதனை சிறைக்குள் வேதனைபட செய் விமலனை அமலனை அற்பர் – திருமுறை5:40 7/1
வித்து எலாம் அளித்த விமலனை எல்லா விளைவையும் விளைக்க வல்லவனை – திருமுறை6:49 27/1
மெய்யனை என் துயர் தவிர்த்த விமலனை என் இதயத்தே விளங்குகின்ற – திருமுறை6:71 2/1

மேல்


விமலா (6)

மேல் கொள் சங்கரனே விமலா உன்றன் – திருமுறை2:13 6/3
மெய்_வகையோர் விழித்திருப்ப விரும்பி எனை அன்றே மிக வலிந்து ஆட்கொண்டு அருளி வினை தவிர்த்த விமலா
ஐ வகைய கடவுளரும் அந்தணரும் பரவ ஆனந்த திரு_நடம் செய் அம்பலத்து எம் அரசே – திருமுறை4:8 1/3,4
விண்டு கண்டு அறியா முடி அடி எனக்கே விளங்குற காட்டிய விமலா
கண்டுகொண்டு உறுதற்கு இது தகு தருணம் கலந்து அருள் கலந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 4/3,4
விமல ஆதி உடைய ஒரு திரு_வடிவில் யானும் விமலா நீயும் கலந்தே விளங்குதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 11/4
மெய்யா அபயம் விமலா அபயம் என்றன் – திருமுறை6:64 15/3
விகிர்தா விபவா விமலா அமலா – கீர்த்தனை:1 198/2

மேல்


விமலை (3)

எ கணமும் ஏத்தும் ஒரு முக்கணி பரம் பரை இமாசல_குமாரி விமலை இறைவி பைரவி அமலை என மறைகள் ஏத்திட இருந்து அருள்தரும் தேவியே – திருமுறை2:100 3/3
விமலை இடத்தார் இன்ப_துன்பம் வேண்டா நலத்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 8/1
தன் ஒளியில் உலகம் எலாம் தாங்குகின்ற விமலை தற்பரை அம் பரை மா சிதம்பரை சிற்சத்தி – திருமுறை4:4 10/1

மேல்


விமானத்தின் (1)

கரு அலகிட்டு அருள்புரியும் கண்_உடையான் விமானத்தின் கனக சூழல் – தனிப்பாசுரம்:3 32/1

மேல்


விமானத்தை (1)

மறம் பழுத்தார்க்கு அரிய திரு_விமானத்தை அனந்த முறை வலம்செய்து ஏத்தி – தனிப்பாசுரம்:3 13/4

மேல்


விமோசன (2)

பதி சாரவைத்து முன் பசு நிலை காட்டி பாச விமோசன பக்குவன் ஆக்கி – திருமுறை6:69 8/1
ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – கீர்த்தனை:1 202/2

மேல்


விமோசனம் (1)

பரிபவ விமோசனம் குணரகிதம் விசுவம் பதித்துவ பரோபரீணம் – திருமுறை1:1 2/13

மேல்


விமோசனமே (1)

ஏக சதா சிவமே யோக சுகாகரமே ஏம பரா நலமே காம விமோசனமே
நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 189/1,2

மேல்


வியக்க (4)

வெருவியிடேல் இன்று முதல் மிக மகிழ்க என்றாய் வித்தக நின் திரு_அருளை வியக்க முடியாதே – திருமுறை4:2 68/4
மனித்தரும் அமுத உணவுகொண்டு அருந்தும் வான_நாட்டவர்களும் வியக்க
தனித்த மெய்ஞ்ஞான அமுது எனக்கு அளித்த தனியவா இனிய வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 10/3,4
நல்லார்கள் வியக்க எனக்கு இசைத்தபடி இங்கே நான் உனக்கு மொழிகின்றேன் நன்று அறிவாய் மனனே – திருமுறை6:89 4/2
நாராயணனும் நான்முகனும் நயந்து வியக்க நிற்கின்றேன் – தனிப்பாசுரம்:16 17/1

மேல்


வியக்கின்றபடியே (1)

நாணாளும் திரு_பொதுவில் நடம் பாடிப்பாடி நயக்கின்றேன் நல் தவரும் வியக்கின்றபடியே
மாண் ஆகம் பொன் ஆகம் ஆக வரம் பெற்றேன் வள்ளல் அருள் நோக்கு அடைந்தேன் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:106 91/3,4

மேல்


வியக்கின்றார் (1)

கண்டு வியக்கின்றார் கருணை திரு_அமுதம் – திருமுறை6:85 7/3

மேல்


வியக்கின்றேன் (3)

சிந்தை வியக்கின்றேன் தெரிந்து – திருமுறை6:74 8/4
உண்டு வியக்கின்றேன் உவந்து – திருமுறை6:85 7/4
பேசிப்பேசி வியக்கின்றேன் இ பிறவி-தன்னையே – கீர்த்தனை:29 94/4

மேல்


வியக்கு (1)

விரசு நிலத்து ஏன் பிறந்தேன் நின் கருத்தை அறியேன் வியக்கு மணி மன்று ஓங்கி விளங்கு பரம் பொருளே – திருமுறை6:4 6/4

மேல்


வியக்குதே (1)

எந்தாய் தயவை எண்ணும்-தோறும் உளம் வியக்குதே – கீர்த்தனை:29 34/4

மேல்


வியக்கும் (1)

விண்ணவர் மண்ணவர் வியக்கும் உருக்கொடு – திருமுகம்:4 1/82

மேல்


வியக்கேனே (2)

தொழுது எனை பாடுக என்று சொன்ன பசுபதி நின் தூய அருள் பெருமையை என் சொல்லி வியக்கேனே – திருமுறை4:2 41/4
தெருள் உதிக்கும் மணி மன்றில் திரு_நடம் செய் அரசே சிவபெருமான் நின் கருணை திறத்தை வியக்கேனே – திருமுறை4:2 73/4

மேல்


வியத்தி (1)

முத்தி ஒன்று வியத்தி ஒன்று காண்-மின் என்று ஆகமத்தின் முடிகள் முடித்து உரைக்கின்ற அடிகள் மிக வருந்த – திருமுறை4:2 61/1

மேல்


வியத்திட (1)

வியத்திட தரியேன் இவை எலாம் தவிர்த்து உன் மெய் அருள் அளித்திடல் வேண்டும் – திருமுறை6:13 129/3

மேல்


வியத்தியுறும் (1)

சித்து எவையும் வியத்தியுறும் சுத்த சிவ சித்தாய் சித்தம்-அதில் தித்திக்கும் திரு_அடிகள் வருந்த – திருமுறை4:2 48/1

மேல்


வியந்த (1)

வியந்த மணியே மெய் அறிவாம் விளக்கே என்னை விதித்தோனே – திருமுறை6:17 11/2

மேல்


வியந்தது (1)

மிண்டரொடு கூடி வியந்தது அல்லால் ஐயா நின் – திருமுறை1:2 1/599

மேல்


வியந்தனன் (1)

வியந்தனன் ஆங்கு அவர் விடுக்க மீண்டும் நல் – தனிப்பாசுரம்:3 47/3

மேல்


வியந்தாம் (1)

வஞ்ச இரு தாமரை முகையை மறைக்கின்றன நின்-பால் வியந்தாம்
எஞ்சல் அற நாம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 108/3,4

மேல்


வியந்தார் (1)

நம்புறு பார் முதல் நாத வரை உள நாட்டவரும் நன்கு முகந்தனர் வியந்தார் நல் மணம் ஈது எனவே – திருமுறை6:106 1/4

மேல்


வியந்திட (4)

வியந்திட தருதல் வேண்டும் ஈது எனது விண்ணப்பம் நின் திருவுளத்தே – திருமுறை6:13 131/3
திணர்ந்தனர் ஆகி வியந்திட விளங்கும் சிவ பத தலைவ நின் இயலை – திருமுறை6:24 33/2
விண் இயல் தலைவரும் வியந்திட எனக்கு – திருமுறை6:65 1/1361
நாகாதிபரும் வியந்திட என் எதிர் நண்ணி என்றும் – திருமுறை6:78 8/3

மேல்


வியந்திடவே (2)

முக வடிவம்-தனை காட்டி களித்து வியந்திடவே முடிபு அனைத்தும் உணர்த்தி ஒரு முன்னிலை இல்லாதே – திருமுறை6:80 5/2
மன் உலகத்து உயிர்கள் எலாம் களித்து வியந்திடவே வகுத்து உரைத்து தெரிந்திடுக வரு நாள் உன் வசத்தால் – திருமுறை6:89 3/3

மேல்


வியந்தீர் (1)

விஞ்சும் நெறியீர் ஒற்றி_உளீர் வியந்தீர் வியப்பு என் இவண் என்றேன் – திருமுறை1:8 108/1

மேல்


வியந்து (24)

விடை கொடி ஏந்தும் வலத்தாய் நின் நாமம் வியந்து உரையார் – திருமுறை1:6 207/2
மின் ஒப்பாம் வாழ்வை வியந்து இடருள் வீழ்ந்து அலைந்தேன் – திருமுறை2:45 29/1
வேலை ஒன்று அல மிக பல எனினும் வெறுப்பு இலாது உளம் வியந்து செய்குவன் காண் – திருமுறை2:54 1/3
களி வண்ணம் எனை அழைத்து என் கையில் வண்ணம் அளித்த கருணை வண்ணம்-தனை வியந்து கருதும் வண்ணம் அறியேன் – திருமுறை4:2 2/3
நாவின் மணந்துற புலவர் வியந்து ஏத்தும் பொதுவில் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை இதுவே – திருமுறை4:2 94/4
விரவும் அன்பில் எனை அழைத்து வலியவும் என் கரத்தே வியந்து அளித்த பெரும் கருணை விளக்கம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 7/2
மெய்யா அன்று எனை அழைத்து வலியவும் என் கரத்தே வியந்து அளித்த பெரும் கருணை விளக்கம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 8/2
தம்மானம் உற வியந்து சம்மானம் அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 6/4
வியந்து மேல் பிடித்த போது எலாம் உள்ளம் வெருவினேன் கை துகில் வீசி – திருமுறை6:13 51/3
வியந்து உளே மகிழும் வீணனேன் கொடிய வெகுளியேன் வெய்யனேன் வெறியேன் – திருமுறை6:15 14/2
விண்டு உலர்ந்து வெளுத்த அவை வெளுத்த மட்டோ அவற்றை வியந்து ஓதும் வேதியரும் வெளுத்தனர் உள் உடம்பே – திருமுறை6:24 46/4
வேகாத_கால் ஆதி கண்டுகொண்டு எப்பொருளும் விளைய விளைவித்த தொழிலே மெய் தொழில்-அது ஆகும் இ நான்கையும் ஒருங்கே வியந்து அடைந்து உலகம் எல்லாம் – திருமுறை6:25 28/2
விளம்பி நின்றதோர் விண்ணப்பம் திரு_செவி வியந்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 2/3
விழு_குலத்தார் அருவருக்கும் புழு குலத்தில் கடையேன் மெய் உரையேன் பொய் உரையை வியந்து மகிழ்ந்து அருளி – திருமுறை6:60 63/1
வெம் மாலை சிறுவரொடும் விளையாடி திரியும் மிக சிறிய பருவத்தே வியந்து நினை நமது – திருமுறை6:60 76/1
வீதியிலே விளையாடி திரிந்த பிள்ளை பருவம் மிக பெரிய பருவம் என வியந்து அருளி அருளாம் – திருமுறை6:60 94/2
விண் கலந்த மதி முகம்-தான் வேறுபட்டாள் பாங்கி வியந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் வேறு சில புகன்றாள் – திருமுறை6:63 9/3
மேன்மை பெறும் அருள் சோதி திரு_அமுதும் வியந்து அளித்தாய் – திருமுறை6:83 7/2
விரைந்துவிரைந்து படி கடந்தேன் மேல் பால் அமுதம் வியந்து உண்டேன் – திருமுறை6:92 6/1
வியந்து மற்றை தேவர் எலாம் வரவும் அவர் நேயம் விரும்பாதே இருப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:104 1/2
வியந்து வருகின்றது கண்டு உபசரியாது இங்கே மேல் நோக்கி இருப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:104 2/2
வியந்து அவர்க்கு ஓர் நல் உரையும் சொல்லாதே தருக்கி வீதியிலே நடப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:104 3/2
விச்சை எலாம் தந்து களித்து ஆட வாரீர் வியந்து உரைத்த தருணம் இதே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 11/2
பண்டுறும் அன்பொடு விழிகள் நீர் சொரிய வியந்து துதிபண்ணுவானால் – தனிப்பாசுரம்:2 31/4

மேல்


வியந்தே (6)

விசுவாசமுற எனை அங்கு அழைத்து ஒன்று கொடுத்தாய் விடையவ நின் அருள் பெருமை என் புகல்வேன் வியந்தே – திருமுறை4:2 85/4
விஞ்சு பரானந்த நடம் வியன் பொதுவில் புரியும் மேலவ நின் அருள் பெருமை விளம்பல் எவன் வியந்தே – திருமுறை4:2 92/4
இழைத்து நடந்து இரவில் என்-பால் அடைந்து ஒன்று கொடுத்தாய் எம் பெருமான் நின் பெருமை என் உரைப்பேன் வியந்தே – திருமுறை4:2 93/4
அள்ளலாம் எடுத்து கொள்ளலாம் பாடி ஆடலாம் அடிக்கடி வியந்தே
உள் எலாம் நிரம்ப உண்ணலாம் உலகில் ஓங்கலாம் உதவலாம் உறலாம் – திருமுறை6:64 35/2,3
மேலும் எக்காலும் அழிவு_இலேன் என்றாள் மிகு களிப்புற்றனள் வியந்தே – திருமுறை6:103 10/4
வையம் மிசை திரு_கோயில் அலங்கரி-மின் விரைந்தே மணியாலும் பொன்னாலும் மலராலும் வியந்தே – திருமுறை6:108 50/4

மேல்


வியந்தேன் (2)

மான் செய் விழி பெண்ணே நீ ஆண் வடிவு ஆனது கேட்டு உள்ளம் வியந்தேன்
கண்டிடவே என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 138/3,4
விடுத்தேன் தவத்தோர் நெறி-தன்னை வியந்தேன் உலக வெம் நெறியை – திருமுறை2:40 5/1

மேல்


வியப்ப (9)

வர யோகர் வியப்ப அடியேன் இருக்கும் இடத்தே வந்து தெரு கதவு-தனை காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து – திருமுறை4:2 59/2
பற்பல உலகமும் வியப்ப என்றனக்கே பத_மலர் முடி மிசை பதித்த மெய் பதியே – திருமுறை6:26 21/3
பிறப்பு அறியா பெரும் தவரும் வியப்ப வந்து தருவாய் பெரும் கருணை அரசே நீ தரும் தருணம் இதுவே – திருமுறை6:36 4/4
என் நிகர் இல்லா இழிவினேன்-தனை மேல் ஏற்றினை யாவரும் வியப்ப
பொன் இயல் வடிவும் புரைபடா உளமும் பூரண ஞானமும் பொருளும் – திருமுறை6:39 8/1,2
கடி கமலத்து அயன் முதலோர் கண்டு மிக வியப்ப கதிர் முடியும் சூட்டி எனை களித்து ஆண்ட பதியே – திருமுறை6:60 96/2
மடிப்பு அடக்கி நின்றாலும் நில்லேன் நான் எனவே வன குரங்கும் வியப்ப என்றன் மன_குரங்கு குதித்த – திருமுறை6:80 8/3
உம்பரும் வியப்ப உயர் நிலை தருதும் உண்மை ஈது ஆதலால் உலகில் – திருமுறை6:87 2/3
நாடு கலந்து ஆள்கின்றோர் எல்லாரும் வியப்ப நண்ணி எனை மாலையிட்ட நாயகனே நாட்டில் – திருமுறை6:91 4/1
உம்பர் வியப்ப இம்பர் இருந்தேன் ஓதாது உணர்ந்தேன் மீதானம் உற்றேன் – திருமுறை6:108 5/2

மேல்


வியப்பன் (1)

மதத்தால் வீறி மதங்களில் வியப்பன்
பட்டினியிருக்கும் வெட்டுணி போல – திருமுகம்:4 1/147,148

மேல்


வியப்பாம் (5)

விடம் சேர் களத்தீர் நும் மொழி-தான் வியப்பாம் என்றேன் நயப்பால் நின் – திருமுறை1:8 125/3
எண்ண வியப்பாம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 141/4
இம்பருக்கோ அம்பருக்கும் இது வியப்பாம் எங்கள் இறைவ நினது அருள் பெருமை இசைப்பது எவன் அணிந்தே – திருமுறை4:2 79/4
மெய் விட்டு அகலா மனத்தவர்க்கு வியப்பாம் உனது மெய் அருளே – திருமுறை6:19 8/4
அருகா வியப்பாம் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 2/4

மேல்


வியப்பு (15)

விண் காணி வேண்டல் வியப்பு அன்றே எண் காண – திருமுறை1:3 1/846
இரு கணுக்கு வியப்பு எங்கே வசதியான இடம் எங்கே என்று திரிந்து இளைத்தேன் அல்லால் – திருமுறை1:5 91/3
மெய்யோடு எழுதினும் தான் அடங்காத வியப்பு உடைத்தே – திருமுறை1:6 10/4
வேட்டு கொண்டு ஆடுகின்றேன் இது சான்ற வியப்பு உடைத்தே – திருமுறை1:6 73/4
இந்த வியப்பு என் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 16/4
வியப்பு ஆ நகையப்பா எனும் பா வெண்பா கலிப்பா உரைத்தும் என்றே – திருமுறை1:8 65/3
விஞ்சும் நெறியீர் ஒற்றி_உளீர் வியந்தீர் வியப்பு என் இவண் என்றேன் – திருமுறை1:8 108/1
ஒற்றி பெருமான் உமை விழைந்தார் ஊரில் வியப்பு ஒன்று உண்டு இரவில் – திருமுறை1:8 124/1
கந்த வனம் சூழ் ஒற்றி_உளீர் கண் மூன்று_உடையீர் வியப்பு என்றேன் – திருமுறை1:8 135/1
இந்த வியப்பு என் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 135/4
நாட்டமுறும் என்னில் இங்கு நான் அடைதல் வியப்பு அன்றே – திருமுறை4:12 10/4
விண்டேன் சமரச சன்மார்க்கம் பெற்ற வியப்பு இதுவே – திருமுறை6:108 39/4
வியப்பு ஆ நகையப்பா எனும் பா வெண்பா கலிப்பாவுடன் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 21/3
சொல் நால் கேள்வி வியப்பு என்றேன் சுத்த வியப்பு ஒன்று என்றாரே – தனிப்பாசுரம்:11 10/4
சொல் நால் கேள்வி வியப்பு என்றேன் சுத்த வியப்பு ஒன்று என்றாரே – தனிப்பாசுரம்:11 10/4

மேல்


வியப்புற (3)

வியப்புற வேண்டுதல்_இல்லார் வேண்டாமை_இல்லார் மெய்யே மெய் ஆகி எங்கும் விளங்கி இன்ப மயமாய் – திருமுறை6:2 12/3
வெம்மையை தவிர்த்து இங்கு எனக்கு அருள் அமுதம் வியப்புற அளித்த மெய் விளைவை – திருமுறை6:49 25/2
அன்பு உடை மகனே மெய் அருள் திருவை அண்டர்கள் வியப்புற நினக்கே – திருமுறை6:87 3/1

மேல்


வியப்புறு (2)

வெளியிடை பூ எலாம் வியப்புறு திறன் எலாம் – திருமுறை6:65 1/495
வெளியினில் சத்திகள் வியப்புறு சத்தர்கள் – திருமுறை6:65 1/503

மேல்


வியப்பே (11)

மால் நடம் காட்டும் மணி எனை ஆண்டது மா வியப்பே – திருமுறை1:6 103/4
விலகு ஓடி என துயர்கள் ஒன்றொடொன்று புகன்று விரைந்து ஓடச்செய்தனை இ விளைவு அறியேன் வியப்பே – திருமுறை4:2 22/4
வான் கொண்டு நடந்து இங்கு வந்து எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 74/4
அகம் மதிக்க நடந்து என்-பால் அடைந்து ஒன்று கொடுத்தாய் அம்பலத்தில் ஆடுகின்றாய் அருள் பெருமை வியப்பே – திருமுறை4:2 76/4
நம் அடியான் என்று எனையும் திருவுளத்தே அடைத்தாய் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 78/4
ஒக்க எனை அழைத்து ஒன்று கொடுத்து இங்கே இரு என்று உரைத்தனை எம் பெருமான் நின் உயர் கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 81/4
வானினொடு விளங்கு பொருள் ஒன்று எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 84/4
வீடகத்து ஏற்றும் விளக்கமே விளக்கின் மெய் ஒளிக்கு உள் ஒளி வியப்பே
வாடக சிறியேன் வாட்டங்கள் எல்லாம் தவிர்த்து அருள் வழங்கிய மன்றில் – திருமுறை6:15 1/2,3
வெற்புறு முடியில் தம்பம் மேல் ஏற்றி மெய் நிலை அமர்வித்த வியப்பே
கற்புறு கருத்தில் இனிக்கின்ற கரும்பே கருணை வான் அமுத தெள் கடலே – திருமுறை6:42 10/1,2
மெய்ம்மையே கிடைத்த மெய்ம்மையே ஞான விளக்கமே விளக்கத்தின் வியப்பே
கைம்மையே தவிர்த்து மங்கலம் அளித்த கருணையே கரிசு இலா களிப்பே – திருமுறை6:42 19/1,2
வான் கொண்டு நடந்து இங்கு வந்து எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – கீர்த்தனை:41 26/4

மேல்


வியப்பேன் (1)

என் பகர்வேன் என் வியப்பேன் எங்ஙனம் நான் மறப்பேன் என் உயிருக்கு உயிர் ஆகி இலங்கிய சற்குருவே – திருமுறை4:2 11/4

மேல்


வியப்போ (1)

உறியிலே தயிரை திருடி உண்டனன் என்று ஒருவனை உரைப்பது ஓர் வியப்போ
குறியிலே அமைத்த உணவு எலாம் திருடி கொண்டுபோய் உண்டனன் பருப்பு – திருமுறை6:9 4/1,2

மேல்


வியமான (1)

வயமான வரமே வியமான பரமே மனம் மோன நிலையே கன ஞான_மலையே – கீர்த்தனை:1 116/1

மேல்


வியர்க்க (1)

பொள்ளென மெய் வியர்க்க உளம் பதைக்க சோபம் பொங்கி வழிகின்றது நான் பொறுக்கிலேனே – திருமுறை1:5 84/4

மேல்


வியர்த்தாள் (1)

பொன் பூவின் முகம் வியர்த்தாள் பாங்கி அவளுடனே புரிந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கரிந்த முகம் படைத்தாள் – திருமுறை6:63 11/3

மேல்


வியர்த்திட (1)

ஒள் நுதல் வியர்த்திட ஒளி முகம் மலர்ந்திட – திருமுறை6:65 1/1457

மேல்


வியர்வு (1)

சிலை நேர் நுதலில் சிறு வியர்வு அரும்ப – திருமுகம்:4 1/312

மேல்


வியல் (1)

இன்பால் என்-பால் தரு தாயில் இனிய கருணை இரும் கடலே இகத்தும் பரத்தும் துணை ஆகி என் உள் இருந்த வியல் நிறைவே – தனிப்பாசுரம்:25 2/3

மேல்


வியலாய் (1)

வியலாய் கொண்டது என் என்றேன் விளங்கும் பிநாகம் அவை மூன்றும் – திருமுறை1:8 43/3

மேல்


வியலூர் (1)

வியலூர் சிவானந்த வெற்பே அயல் ஆம்பல் – திருமுறை1:2 1/88

மேல்


வியவேன் (2)

எடுத்தாய் தயவை வியவேன் – திருமுறை6:81 4/4
பொன்_உடையான் அயன் முதலாம் புங்கவரை வியவேன் என்றன்னுடைய – திருமுறை6:108 11/3

மேல்


வியவையே (1)

சாற்றற்கு அரிது நினக்கு என் கொடுப்பது ஏதும் வியவையே – கீர்த்தனை:29 15/4

மேல்


வியன் (32)

வீரட்டம் மேவும் வியன் நிறைவே ஓர் அட்ட – திருமுறை1:2 1/54
மேலாய் நமக்கு வியன் உலகில் அன்பு உடைய – திருமுறை1:3 1/367
வெள்_அமுதும் தேனும் வியன் கரும்பும் முக்கனியின் – திருமுறை1:4 40/1
மின் ஆகி பரவி இன்ப_வெள்ளம் தேக்க வியன் கருணை பொழி முகிலாய் விளங்கும் தேவே – திருமுறை1:5 12/4
வேதமே வேதத்தின் விளைவே வேத வியன் முடிவே அ முடிவின் விளங்கும் கோவே – திருமுறை1:5 28/2
வெறிகொண்டதேனும் விட துணியார் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை1:6 36/4
மேல் வரும் நீ வர தாழ்த்தாலும் உன்றன் வியன் அருள் பொன் – திருமுறை1:6 80/2
வெவ் வழி நீர் புணைக்கு என்னே செயல் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை1:6 108/4
வேணி-கண் நீர் வைத்த தேவே மதுரை வியன் தெருவில் – திருமுறை1:6 124/1
விண்ணே வியன் ஒற்றியூர் அண்ணல் வாமத்தில் வீற்றிருக்கும் – திருமுறை1:7 7/2
வேதம் மலர்கின்ற வியன் பொழில் சூழ் ஒற்றி நகர் – திருமுறை2:30 18/3
விதி முதற்கு இறையே போற்றி மெய்ஞ்ஞான வியன் நெறி விளக்கமே போற்றி – திருமுறை2:79 4/3
விருப்பில் கருணை புரிவாயோ ஆரூர் தண் ஆர் வியன் அமுதே – திருமுறை2:80 10/4
விழற்கு இறைத்து மெலிகின்ற வீணனேன் இ வியன் உலகில் விளைத்திட்ட மிகைகள் எல்லாம் – திருமுறை2:85 9/1
வெள்ளம் மிகும் பொன் வேணியினார் வியன் சேர் ஒற்றி விகிர்தர் அவர் – திருமுறை3:15 10/2
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை4:1 6/2
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை4:1 6/2
மின்னை நிகர் செம் சடை மேல் மதியம் அசைந்து ஆட வியன் பொதுவில் திரு_நடம் செய் விமல பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 30/4
மிக்க இருள் இரவினிடை நடந்து எளியேன் இருக்கும் வியன் மனையில் அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை4:2 81/3
விஞ்சு பரானந்த நடம் வியன் பொதுவில் புரியும் மேலவ நின் அருள் பெருமை விளம்பல் எவன் வியந்தே – திருமுறை4:2 92/4
மின்னை பொருவும் சடை பவள வெற்பில் விளைந்த வியன் கரும்பே – திருமுறை5:28 1/3
விளைக்கும் ஆனந்த வியன் தனி வித்தே மெய் அடியவர் உள விருப்பே – திருமுறை5:37 6/3
விடையின் ஏறிய சிவபிரான் பெற்று அருள் வியன் திரு_மகப்பேறே – திருமுறை5:41 9/2
மிகுத்து_உரைத்தேன் பிழைகள் எலாம் சகித்து அருளல் வேண்டும் மெய் அறிவு இன்பு உரு ஆகி வியன் பொதுவில் நடிப்போய் – திருமுறை6:22 2/1
வேதத்தின் முடி மிசை விளங்கும் ஓர் விளக்கே மெய்ப்பொருள் ஆகம வியன் முடி சுடரே – திருமுறை6:26 16/1
விண் நிலை சிவத்தின் வியன் நிலை அளவி – திருமுறை6:65 1/357
வெளியினில் ஒலி நிறை வியன் நிலை அனைத்தும் – திருமுறை6:65 1/497
வெருட்டிய மான் அ மானில் சிறிது மதி மதியின் மிக சிறிது காட்டுகின்ற வியன் சுடர் ஒன்று அதனில் – திருமுறை6:101 20/2
வில் பொலியும் அறுபது மற்று இவைக்கு ஆறு இங்கு இந்த வியன் கரண சத்திகளை விரித்து விளக்குவதாய் – திருமுறை6:101 28/3
மேவு ஒன்றா இருப்ப அதின் நடு நின்று ஞான வியன் நடனம் புரிகின்ற விரை மலர் சேவடியின் – திருமுறை6:101 45/3
வெவ் வினை தீர்த்து அருள்கின்ற ராம நாம வியன் சுடரே இ உலக விடய காட்டில் – தனிப்பாசுரம்:18 4/2
மின் நேர் சடை முடி தாண்டவராய வியன் தவ நின்று – திருமுகம்:5 3/1

மேல்


வியாக்கிரம (2)

மேல் உடுத்த ஆடை எலாம் வெஃக வியாக்கிரம
தோல் உடுத்த ஒண் மருங்கில் துன் அழகும் பால் அடுத்த – திருமுறை1:3 1/453,454
துன் உடைய வியாக்கிரம தோல்_உடையான் தான் இருக்க – திருமுறை2:74 4/1

மேல்


வியாபார (1)

நிழற்கு இசைத்த மேல் நிலையில் ஏற்றும் என மகிழ்ந்து நின்ற என்னை வெளியில் இழுத்து உலக வியாபார
வழக்கில் வளைத்து அலைக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 9/3,4

மேல்


வியாள (1)

வேல் ஆர் விழி மா தோலோடு வியாள தோலும் உண்டு என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 30/3

மேல்


வியோம (1)

ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/2

மேல்


வியோமத்தின் (1)

வாது ஆண்ட சமய நெறிக்கு அமையாது என்றும் மவுன வியோமத்தின் இடை வயங்கும் தேவே – திருமுறை1:5 4/4

மேல்


வியோமமாய் (1)

பந்தம் அற்ற வியோமமாய் பரமாய் அப்பால் பரம்பரமாய் விசுவமுண்ட பான்மை ஆகி – திருமுறை1:5 7/2

மேல்


வியோமாதிபர் (1)

பார் உலகாதிபர் புவனாதிபர் அண்டாதிபர்கள் பகிரண்டாதிபர் வியோமாதிபர் முதலாம் அதிபர் – திருமுறை6:106 64/1

மேல்


விரகு (3)

வீழ்ந்தாலும் அங்கு ஓர் விரகு உண்டே வீழ்ந்தாருள் – திருமுறை1:3 1/764
விருப்பு நின்றதும் பத_மலர் மிசை அ விருப்பை மாற்றுதல் விரகு மற்று அன்றால் – திருமுறை2:46 7/1
விற்பனன் எனவே நிற்பது விழைந்தேன் வீணனேன் விரகு இலா வெறியேன் – திருமுறை2:50 10/3

மேல்


விரச (1)

விரச எங்கும் வீசுவது நாசி உயிர்த்து அறிக வீதி எலாம் அருள் சோதி விளங்குவது காண்க – திருமுறை6:106 51/3

மேல்


விரசு (2)

விரசு நிலத்து ஏன் பிறந்தேன் நின் கருத்தை அறியேன் வியக்கு மணி மன்று ஓங்கி விளங்கு பரம் பொருளே – திருமுறை6:4 6/4
விரசு உலகு எல்லாம் விரித்து ஐந்தொழில் தரும் – கீர்த்தனை:35 22/1

மேல்


விரட்டி (1)

பகல்வேடத்தால் பலரை விரட்டி – திருமுகம்:4 1/408

மேல்


விரத (2)

விரத பெரும் பாழி விண்ணவர்கள் ஏத்தும் – திருமுறை1:2 1/327
நின் உள்ளம் கொள் விரத பயன் யாது நிகழ்த்து எனவே – திருமுறை2:69 7/3

மேல்


விரதத்தால் (2)

விரதத்தால் அன்றி வேறு ஒன்றில் தீருமோ – திருமுறை2:72 1/2
மறம் குலவும் அணுக்கள் பலர் செய்த விரதத்தால் மத தலைமை பத தலைமை வாய்த்தனர் அங்கு அவர்-பால் – திருமுறை6:104 6/3

மேல்


விரதத்தில் (2)

எய்யா விரதத்தில் யாது பெற்றாய் என்று இகழ்வர் கண்டாய் – திருமுறை2:69 6/3
கொல்லா விரதத்தில் என்னை குறிக்கொண்ட கோலத்தனே – திருமுறை6:108 38/4

மேல்


விரதத்தை (2)

பொல்லா விரதத்தை போற்றி உவந்து உண்பது அல்லால் – திருமுறை1:2 1/587
கொல்லா விரதத்தை கொண்டது இலை அல்லாதார் – திருமுறை1:2 1/588

மேல்


விரதம் (10)

விடம் மிலை ஏர் மணி_கண்டா நின் சைவ விரதம் செய்ய – திருமுறை1:6 5/1
ஒண்ணாது இ வண்மை விரதம் என்றால் என் உரைப்பதுவே – திருமுறை2:69 5/4
விரதம் அழிக்கும் கொடியார்-தம் விழியால் மெலியாது உனை புகழும் – திருமுறை5:21 5/1
புரிவேன் விரதம் தவம் தானம் புரியாது ஒழிவேன் புண்ணியமே – திருமுறை5:45 5/1
வரம் ஏது தவம் ஏது விரதம் ஏது ஒன்றும் இலை மனம் விரும்பு உணவு உண்டு நல் வத்திரம் அணிந்து மட மாதர்-தமை நாடி நறு மலர் சூடி விளையாடி மேல் – திருமுறை5:55 2/2
நான் கொண்ட விரதம் நின் அடியலால் பிறர்-தம்மை நாடாமை ஆகும் இந்த நல் விரதமாம் கனியை இன்மை எனும் ஒரு துட்ட நாய் வந்து கவ்வி அந்தோ – திருமுறை5:55 31/1
கொள்ளானை என் பாட்டை குறிக்கொண்டானை கொல்லாமை விரதம் என கொண்டார்-தம்மை – திருமுறை6:47 3/2
விரதம் ஆதிகளும் தவிர்த்து மெய்ஞ்ஞான விளக்கினால் என் உளம் விளக்கி – திருமுறை6:70 10/1
கொள்ளானை என் பாட்டை குறிக்கொண்டானை கொல்லாமை விரதம் என கொண்டார்-தம்மை – கீர்த்தனை:41 27/2
பேதை உலகீர் விரதம் ஏது தவம் ஏது வீண் பேச்சு இவை எலாம் வேதனாம் பித்தன் வாய் பித்து ஏறு கத்து நூல் கத்திய பெரும் புரட்டு ஆகும் அல்லால் – தனிப்பாசுரம்:15 8/1

மேல்


விரதம்-அது (1)

கொல்லா விரதம்-அது கொள்ளாரை காணில் ஒரு – திருமுறை1:3 1/1299

மேல்


விரதமாம் (1)

நான் கொண்ட விரதம் நின் அடியலால் பிறர்-தம்மை நாடாமை ஆகும் இந்த நல் விரதமாம் கனியை இன்மை எனும் ஒரு துட்ட நாய் வந்து கவ்வி அந்தோ – திருமுறை5:55 31/1

மேல்


விரதர் (1)

தார் வாழ் புயத்தார் மா விரதர் தவ ஞானியரே ஆனாலும் – திருமுறை3:17 10/3

மேல்


விரதா (2)

வந்து ஓ சிவ_விரதா எது பெற்றனை வாய்திற என்று – திருமுறை2:69 8/3
வெய்து அட்டி உண்ட விரதா நின் நோன்பு விருத்தம் என்றே – திருமுறை2:69 10/3

மேல்


விரல் (3)

கலந்து அங்கு இருந்த அண்டசத்தை காட்டி மூன்று விரல் நீட்டி – திருமுறை1:8 35/2
பொன்னை போல் மிக போற்றி இடை நடு புழையிலே விரல் போத புகுத்தி ஈ-தன்னை – திருமுறை2:94 11/2
இடை உறா திரு_சிற்றம்பலத்து ஆடும் இடது கால் கடை விரல் நகத்தின் – திருமுறை6:46 2/3

மேல்


விரல்-பால் (1)

கால்_விரல்-பால் நின்று ஒடுங்கும் கால் – திருமுறை1:4 11/4

மேல்


விரல்கள் (1)

செயல் ஆர் விரல்கள் முடக்கி அடி சேர்த்து ஈர் இதழ்கள் விரிவித்தார் – திருமுறை1:8 32/2

மேல்


விரலால் (2)

மயல் ஆர் உளத்தோடு என் என்றேன் மறித்து ஓர் விரலால் என்னுடைய – திருமுறை1:8 32/3
ஓர் வாழ் அடியும் குழல் அணியும் ஒரு நல் விரலால் சுட்டியும் தம் – திருமுறை1:8 33/3

மேல்


விரலில் (1)

சில் விரலில் சேர்க்கின்ற சித்தன் எவன் பல் வகையாய் – திருமுறை1:3 1/142

மேல்


விரலின் (1)

பொங்கா பல விரலின் பூட்டு உண்டே மங்காத – திருமுறை1:3 1/656

மேல்


விரவாதவர் (1)

வேற்று துறையுள் விரவாதவர் புகழும் – திருமுறை1:2 1/153

மேல்


விரவி (6)

வெருள் அளித்திடா விமல ஞானவான் வெளியிலே வெளி விரவி நிற்பதாம் – திருமுறை2:99 4/3
விரவி எங்கும் நீக்கம் அற விளங்கி அந்தம் ஆதி விளம்ப அரிய பேர்_ஒளியாய் அ ஒளி பேர்_ஒளியாய் – திருமுறை6:2 9/3
விரவி உணர்வு அரிய சிவ துரிய அனுபவமான மெய்ம்மையே சன்மார்க்க மா மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 19/4
தனித்த நறும் தேன் பெய்து பசும்பாலும் தேங்கின் தனி பாலும் சேர்த்து ஒரு தீம் பருப்பு இடியும் விரவி
இனித்த நறு நெய் அளைந்தே இளஞ்சூட்டின் இறக்கி எடுத்த சுவை கட்டியினும் இனித்திடும் தெள் அமுதே – திருமுறை6:60 17/2,3
விரவி களித்து நா தடிக்க விளம்பி விரித்த பாட்டு எல்லாம் வேதாகமத்தின் முடி மீது விளங்கும் திரு_பாட்டு ஆயினவே – திருமுறை6:66 8/3
தனித்த நறும் தேன் பெய்து பசும்பாலும் தேங்கின் தனி பாலும் சேர்த்து ஒரு தீம் பருப்பு இடியும் விரவி
இனித்த நறு நெய் அளைந்தே இளஞ்சூட்டின் இறக்கி எடுத்த சுவை கட்டியினும் இனித்திடும் தெள் அமுதே – கீர்த்தனை:41 24/2,3

மேல்


விரவிநின்ற (1)

மெய் வைத்த உள்ளம் விரவிநின்ற வித்தகனே – திருமுறை2:45 4/2

மேல்


விரவிய (2)

விரவிய மா மறைகள் எலாம் தனித்தனி சென்று அளந்தும் மெய் அளவு காணாதே மெலிந்து இளைத்து போற்ற – திருமுறை6:60 68/2
விரவிய தத்துவ அணுக்கள் ஒன்றொடொன்றாய் ஒன்றி விளங்க அவற்று அடி நடு ஈறு இவற்றினில் மூவிதமாய் – திருமுறை6:101 43/2

மேல்


விரவியிடும் (1)

மேய நடு வெளி என்றால் தற்பரமாம் வெளியில் விரவியிடும் தற்பரமாம் வெளி என்றால் அதுவும் – திருமுறை6:104 13/3

மேல்


விரவில் (1)

விரவில் தனித்து அங்கு என்னை ஒரு கல் மேட்டில் ஏற்றியே – கீர்த்தனை:29 4/3

மேல்


விரவிலே (1)

விரவிலே நெருப்பை மெய்யிலே மூட்டி வெதுப்பல் போல் வெதும்பினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 55/3

மேல்


விரவுகின்றனன் (1)

பணத்தும் மண்ணினும் பாவையரிடத்தும் பரவ நெஞ்சினை விரவுகின்றனன் காண் – திருமுறை2:65 2/2

மேல்


விரவுகின்றாராய் (1)

பல்லாரும் எய்தினர் பாடிநின்று ஆடி பரவுகின்றார் அன்பு விரவுகின்றாராய்
நல்லார் மெய்ஞ்ஞானிகள் யோகிகள் பிறரும் நண்ணினர் சூழ்ந்தனர் புண்ணிய நிதியே – திருமுறை6:90 4/2,3

மேல்


விரவும் (3)

அல் விரவும் காலை அகிலம் எலாம் தன் பதத்து ஓர் – திருமுறை1:3 1/141
விரவும் அன்பில் எனை அழைத்து வலியவும் என் கரத்தே வியந்து அளித்த பெரும் கருணை விளக்கம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 7/2
விரவும் ஒரு கணமும் இனி தாழ்க்கில் உயிர் தரியாள் மெய் பொதுவில் நடம் புரியும் மிக பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 7/4

மேல்


விரவுறும் (1)

விருந்தினர்-தம்மை உபசரித்திடவும் விரவுறும் உறவினர் மகிழ – தனிப்பாசுரம்:21 3/1

மேல்


விராக (1)

தாங்கு சும்மாடு ஆயினேன் நவ விராக முதல் சாற்று சும்மாடு மட்டும் – திருமுகம்:3 1/51

மேல்


விராகம்-அது (1)

தணி வளர் விராகம்-அது பெற்றிலேன் காமரம்-தானும் அறியேன் துன்பினை – திருமுகம்:3 1/49

மேல்


விராட்டு (2)

வீழிமிழலை விராட்டு உருவே ஊழி-தொறும் – திருமுறை1:2 1/252
விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை2:78 5/3

மேல்


விராய் (1)

சேலை விராய் ஓர் தறியில் செல் குழை நீ பின்தொடரும் – திருமுறை1:3 1/1131

மேல்


விராவி (1)

விராவி உள் விளங்கும் வித்தக மணியே – திருமுறை6:65 1/1304

மேல்


விரி (19)

வெஞ்சமாக்கூடல் விரி சுடரே துஞ்சல் எனும் – திருமுறை1:2 1/422
வெல்லுகின்றோர் போன்று விரி நீர் உலகிடையே – திருமுறை1:3 1/1237
வீட்டு தலைவ நின் தாள் வணங்கார்-தம் விரி தலை சும்மாட்டு – திருமுறை1:6 140/1
மின் முனம் இலங்கும் வேணி அம் கனியே விரி கடல் தானை சூழ் உலகம் – திருமுறை2:47 4/3
விரை சேரும் கொன்றை விரி சடையாய் விண்ணவர்-தம் – திருமுறை2:63 7/3
வித்தகம் அறியேன் வினையினேன் துன்ப விரி கடல் ஆழ்ந்தனன் அந்தோ – திருமுறை2:68 9/1
மெய்யகத்தே நின்று ஒளிர்தரும் ஞான விரி சுடரே – திருமுறை2:73 7/4
விரி துயரால் தடுமாறுகின்றேன் இந்த வெவ்வினையேன் – திருமுறை2:73 8/1
வெள்ளம் மருவும் விரி சடையாய் என்னுடைய – திருமுறை2:75 7/1
மின் ஒப்பு ஆகி விளங்கும் விரி சடை – திருமுறை2:76 12/1
மின்னோ விளக்கோ விரி சுடரோ மேலை ஒளியோ என் உரைப்பேன் – திருமுறை2:81 9/3
வெள்ளம் கொண்டு ஓங்கும் விரி சடையாய் மிகு மேட்டில்-நின்றும் – திருமுறை2:94 32/1
மின் என்கோ விளக்கு என்கோ விரி சுடர்க்கு ஓர் சுடர் என்கோ வினையனேன் யான் – திருமுறை2:94 47/2
வில்லை மலையாய் கை கொண்டார் விடம் சூழ் கண்டர் விரி பொழில் சூழ் – திருமுறை3:18 6/1
மின் போலே வயங்குகின்ற விரி சடையீர் அடியேன் விளங்கும் உமது இணை அடிகள் மெய் அழுந்த பிடித்தேன் – திருமுறை6:33 6/1
மன்ற ஓங்கிய மாமாயையின் பேத வகை தொகை விரி என மலிந்த – திருமுறை6:46 8/1
மண் கரு உயிர் தொகை வகை விரி பலவா – திருமுறை6:65 1/393
மண்ணினில் பொருள் பல வகை விரி வெவ்வேறு – திருமுறை6:65 1/395
வெளியிடை கரு நிலை விரி நிலை அரு நிலை – திருமுறை6:65 1/499

மேல்


விரிக்கும் (2)

பெற விரிக்கும் கை கண்டாய் மாசு உந்த – திருமுறை1:4 22/2
கடியார் கடப்ப மலர் மலர்ந்த கருணை பொருப்பே கற்பகமே கண்ணுள் மணியே அன்பர் மன கமலம் விரிக்கும் கதிர் ஒளியே – திருமுறை5:46 1/2

மேல்


விரிகின்றாய் (1)

மேவி பலவாய் விரிகின்றாய் பாவித்து – திருமுறை1:3 1/554

மேல்


விரிஞ்சு (1)

விரிஞ்சு ஈர்தர நின்று உடன் கீழும் மேலும் நோக்கி விரைந்தார் யான் – திருமுறை1:8 34/2

மேல்


விரித்த (3)

விரவி களித்து நா தடிக்க விளம்பி விரித்த பாட்டு எல்லாம் வேதாகமத்தின் முடி மீது விளங்கும் திரு_பாட்டு ஆயினவே – திருமுறை6:66 8/3
அடுக்கிய பேர் அண்டம் எலாம் அணுக்கள் என விரித்த அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 6/1
அபேத சம்வேதந சுயம் சத்தி இயல் எலாம் அலைவு அற விரித்த புகழோய் – திருமுகம்:3 1/13

மேல்


விரித்தானை (1)

விரித்தானை கருவி எலாம் விரிய வேதம் விதித்தானை மெய் நெறியை மெய்யே எற்கு – திருமுறை6:48 2/1

மேல்


விரித்திட (1)

உள்ளுணர் பூவைகள் உரை விரித்திட
தெள்ளிய மயில் இனம் தேர்ந்து உள் ஆனந்தம் – தனிப்பாசுரம்:2 12/2,3

மேல்


விரித்திடும் (2)

மாசு விரித்திடும் மனத்தில் பயிலா தெய்வ மணி_விளக்கே ஆனந்த வாழ்வே எங்கும் – திருமுறை1:5 23/2
காசு விரித்திடும் ஒளி போல் கலந்துநின்ற காரணமே சாந்தம் என கருதாநின்ற – திருமுறை1:5 23/3

மேல்


விரித்து (19)

பூம் தண்டு அளி விரித்து புக்கு இசைக்கும் சீர் ஓணகாந்தன்தளி – திருமுறை1:2 1/477
வேற்று உரைத்தேன்_இல்லை விரித்து – திருமுறை1:4 101/4
தேசு விரித்து இருள் அகற்றி என்றும் ஓங்கி திகழ்கின்ற செழும் கதிரே செறிந்த வாழ்க்கை – திருமுறை1:5 23/1
தூசு விரித்து உடுக்கின்றோர்-தம்மை நீங்கா சுக மயமே அருள் கருணை துலங்கும் தேவே – திருமுறை1:5 23/4
தொடல் அலரிய வெளி முழுதும் பரவி ஞான சோதி விரித்து ஒளிர்கின்ற சோதி தேவே – திருமுறை1:5 45/4
விழைவினொடு என் எதிர்நின்று திரு_நீற்று கோயில் விரித்து அருளி அருள் மண பூ விளக்கம் ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:3 6/3
மிக்கு ஓலமிடவும் அவர்க்கு அருளாமல் இருளால் மிக மருண்டு மதி_இலியாய் வினை விரிய விரித்து
இ கோலத்துடன் இருந்தேன் அன்பு அறியேன் சிறியேன் எனை கருதி என்னிடத்தே எழுந்தருளி எனையும் – திருமுறை4:7 1/2,3
வெள்ள வார் சடை வித்தக பெருமான் வேண்ட நல் பொருள் விரித்து உரைத்தோனே – திருமுறை5:29 8/3
தொகுத்து உரைத்த மறைகளும் பின் விரித்து உரைத்தும் காணா துரிய நடுவே இருந்த பெரிய பரம்பொருளே – திருமுறை6:22 2/2
ஆரணம் ஆகமம் இவை விரித்து உரைத்தே அளந்திடும் நீ அவை அளந்திடல் மகனே – திருமுறை6:26 11/2
வெளியிடை ஒன்றே விரித்து அதில் பற்பல – திருமுறை6:65 1/505
வெளியிடை பலவே விரித்து அதில் பற்பல – திருமுறை6:65 1/507
வெளியின் அனைத்தையும் விரித்து அதில் பிறவும் – திருமுறை6:65 1/511
சித்தனை என் சிவ பதியை தெய்வம் எலாம் விரித்து அடக்கும் தெய்வம்-தன்னை – திருமுறை6:71 6/2
உடுத்த துகில் அவிழ்த்து விரித்து ஒரு தரையில் தனித்தே உன்னாதும் உன்னி உளத்துறு கலக்கத்தோடே – திருமுறை6:80 6/1
நாயகன்-தன் குறிப்பு இது என் குறிப்பு என நீ நினையேல் நாளைக்கே விரித்து உரைப்பேம் என மதித்து தாழ்க்கேல் – திருமுறை6:89 7/3
வில் பொலியும் அறுபது மற்று இவைக்கு ஆறு இங்கு இந்த வியன் கரண சத்திகளை விரித்து விளக்குவதாய் – திருமுறை6:101 28/3
விரசு உலகு எல்லாம் விரித்து ஐந்தொழில் தரும் – கீர்த்தனை:35 22/1
வரு கடிதம்-தனை எதிர்கொண்டு இரு கை விரித்து அன்பினொடு வாங்கிநின்றேன் – திருமுகம்:5 9/2

மேல்


விரித்தே (2)

அருள் ஒளி என் தனி அறிவினில் விரித்தே
அருள் நெறி விளக்கு எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/275,276
பரை ஒளி என் மன பதியினில் விரித்தே
அரசு-அது இயற்று எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/277,278

மேல்


விரிதல்விட்டு (1)

விட நாக பூண் அணி மேலோய் என் நெஞ்சம் விரிதல்விட்டு என் – திருமுறை1:6 171/1

மேல்


விரிந்த (15)

விரிந்த நெஞ்சே ஒற்றியிடை மேவும் பரிந்த நெற்றிக்கண்ணானை – திருமுறை2:30 10/2
விரிந்த பூம் பொழில் சூழ் ஒற்றி அம் பதியில் மேவிய வித்தக வாழ்வே – திருமுறை2:41 7/4
விரிந்த நெஞ்சமும் குவிந்தில இன்னும் வெய்ய மாயையில் கையறவு அடைந்தே – திருமுறை2:49 11/3
விரிந்த என் சுகமும் தந்தையும் குருவும் மெய்ம்மையும் யாவும் நீ என்றே – திருமுறை6:13 79/3
விரிந்த மனத்து சிறியேனுக்கு இரங்கி அருளல் வேண்டாவோ – திருமுறை6:17 6/4
விளங்கு பர சத்திகளின் பரம் ஆதி அவற்றுள் விரிந்த நிலை ஆதி எலாம் விளங்கி ஒளி வழங்கி – திருமுறை6:60 36/1
விரிந்த மகா சுத்த பர லோக அண்டம் முழுதும் மெய் அறிவானந்த நிலை விளக்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 37/3
பதம் என்றும் பதம் அடைந்த பத்தர் அனுபவிக்கப்பட்ட அனுபவங்கள் என்றும் பற்பலவா விரிந்த
விதம் ஒன்றும் தெரியாதே மயங்கிய என்றனக்கே வெட்டவெளியா அறிவித்திட்ட அருள் இறையே – திருமுறை6:60 65/2,3
மீன் மறுத்து சுடர் மயமாய் விளங்கியதோர் விண்ணே விண் அனந்தம் உள் அடங்க விரிந்த பெருவெளியே – திருமுறை6:60 78/3
அவை கொள விரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/356
கோடை-வாய் விரிந்த குளிர் தரு நிழலே – திருமுறை6:65 1/1397
என் உளே விரிந்த என் உடை அன்பே – திருமுறை6:65 1/1482
புரிந்தேன் சிவம் பலிக்கும் பூசை விரிந்த மன – திருமுறை6:74 9/2
விரிந்த மனம் எனும் சிறிய விளையாட்டு_பயலே விரிந்துவிரிந்து அலையாதே மெலியாதே விடயம் – திருமுறை6:86 4/1
பொய்யால் விரிந்த புலை மனத்தேன் செய் பிழையை – கீர்த்தனை:4 24/1

மேல்


விரிந்தனை (1)

திலக வாள்_நுதலார்க்கு உழன்றினை தீமையே புரிந்தாய் விரிந்தனை
கலகமே கனிந்தாய் என்னை காண் நின் கடை கருத்தே – திருமுறை2:88 13/3,4

மேல்


விரிந்தனையே (1)

மெய் என்று வீணில் விரிந்தனையே பொய் என்றும் – திருமுறை1:3 1/1066

மேல்


விரிந்திட (1)

விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ – திருமுறை6:101 33/1

மேல்


விரிந்திடும் (1)

விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:101 36/1

மேல்


விரிந்து (3)

வெள்ளம் அணி சடை கனியே மூவர் ஆகி விரிந்து அருளும் ஒரு தனியே விழலனேனை – திருமுறை1:5 84/1
கஞ்சம் இரண்டும் நமை அங்கே கண்டு குவிந்த விரிந்து இங்கே – திருமுறை1:8 108/2
கொற்ற கமலம் விரிந்து ஒரு கீழ் குளத்தே குமுதம் குவிந்தது என்றேன் – திருமுறை1:8 124/2

மேல்


விரிந்தும் (1)

வீடாது நின்றும் விரிந்தும் விகற்ப நடை – திருமுறை1:3 1/93

மேல்


விரிந்துவிரிந்து (1)

விரிந்த மனம் எனும் சிறிய விளையாட்டு_பயலே விரிந்துவிரிந்து அலையாதே மெலியாதே விடயம் – திருமுறை6:86 4/1

மேல்


விரிந்தோனே (1)

விந்து ஆகி எங்கும் விரிந்தோனே அம் தண வெள் – திருமுறை1:2 1/578

மேல்


விரிப்பதுவாய் (1)

விச்சையால் எல்லாம் விரிப்பதுவாய் மெச்சுகின்ற – திருமுறை1:3 1/68

மேல்


விரிப்பாய் (1)

மை விரிப்பாய் மனமே என்-கொலோ நின் மதியின்மையே – திருமுறை2:88 5/4

மேல்


விரிப்பார் (5)

விரிப்பார் பழிச்சொல் அன்றி எனை விட்டால் வெள்ளை_விடையோனே – திருமுறை2:84 7/2
பொய் விரிப்பார்க்கு பொருள் விரிப்பார் நல் பொருள் பயனாம் – திருமுறை2:88 5/1
மெய் விரிப்பார்க்கு இரு கை விரிப்பார் பெட்டி மேவு பண – திருமுறை2:88 5/2
பை விரிப்பார் அல்குல் பை விரிப்பார்க்கு அவர்-பால் பரவி – திருமுறை2:88 5/3
வேர்க்குருவோ முகக்குருவோ நம் குரு என்று ஏளனமே விரிப்பார் அன்றி – தனிப்பாசுரம்:27 12/2

மேல்


விரிப்பார்க்கு (3)

பொய் விரிப்பார்க்கு பொருள் விரிப்பார் நல் பொருள் பயனாம் – திருமுறை2:88 5/1
மெய் விரிப்பார்க்கு இரு கை விரிப்பார் பெட்டி மேவு பண – திருமுறை2:88 5/2
பை விரிப்பார் அல்குல் பை விரிப்பார்க்கு அவர்-பால் பரவி – திருமுறை2:88 5/3

மேல்


விரிப்போரும் (1)

வேதாகமங்கள் விரிப்போரும் வேதாந்தம் – திருமுறை1:3 1/1336

மேல்


விரிய (4)

மிக்கு ஓலமிடவும் அவர்க்கு அருளாமல் இருளால் மிக மருண்டு மதி_இலியாய் வினை விரிய விரித்து – திருமுறை4:7 1/2
விரித்தானை கருவி எலாம் விரிய வேதம் விதித்தானை மெய் நெறியை மெய்யே எற்கு – திருமுறை6:48 2/1
விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ – திருமுறை6:101 33/1
விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ – திருமுறை6:101 33/1

மேல்


விரியும் (5)

வேதனையால் ஈங்கு விரியும் சக பழக்க – திருமுறை1:3 1/1249
விடுக்கா மகிழ்வில் காண வந்தால் விரியும் நமது வினை கவர்ந்து – திருமுறை3:19 8/2
மெல் இயல் நல் சிவகாமவல்லி கண்டு மகிழ விரியும் மறை ஏத்த நடம் புரியும் அருள் இறையே – திருமுறை4:8 10/4
வகையொடு விரியும் உளப்பட ஆங்கே மன்னி எங்கணும் இரு பாற்கு – திருமுறை6:46 7/2
தோன்றி விரியும் மன துட்டனேன் வன்_பிழையை – கீர்த்தனை:4 10/1

மேல்


விரிவித்தார் (1)

செயல் ஆர் விரல்கள் முடக்கி அடி சேர்த்து ஈர் இதழ்கள் விரிவித்தார்
மயல் ஆர் உளத்தோடு என் என்றேன் மறித்து ஓர் விரலால் என்னுடைய – திருமுறை1:8 32/2,3

மேல்


விரிவு (6)

ஞான சித்தியின் வகை நல் விரிவு அனைத்தும் – திருமுறை6:65 1/245
சுருள் விரிவு உடை மன சுழல் எலாம் அறுத்தே – திருமுறை6:65 1/329
வெளியிடை பகுதியின் விரிவு இயல் அணைவு இயல் – திருமுறை6:65 1/493
உயிர் உறு மாயையின் உறு விரிவு அனைத்தும் – திருமுறை6:65 1/787
உயிர் உறும் இரு_வினை உறு விரிவு அனைத்தும் – திருமுறை6:65 1/789
வெய்ய மாமாயை விரிவு அற்று நொந்தது – கீர்த்தனை:25 8/2

மேல்


விரிவுகள் (1)

வேதமும் ஆகம விரிவுகள் அனைத்தும் – திருமுறை6:65 1/1319

மேல்


விரிவும் (3)

உள்ள விரிவும் உடல் மெலிவும் கண்டிருந்தும் – திருமுறை2:75 7/2
வேதமும் ஆகம விரிவும் பரம்பர – திருமுறை6:65 1/1543
வேதமும் ஆகம விரிவும் மற்றை நூல் – தனிப்பாசுரம்:2 16/1

மேல்


விரிவை (2)

சுத்த மா நிலையில் சூழுறு விரிவை
அத்தகை அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/811,812
வேதாகமங்கள் புகன்ற விரிவை ஒன்றொன்றாகவே – கீர்த்தனை:29 33/1

மேல்


விருக்கம் (1)

விருக்கம் கோல் என்பு அடு நெடும் பொன் சித்திர கோல் விழைகின்றோர்-பால் – தனிப்பாசுரம்:27 8/3

மேல்


விருத்தம் (2)

வெண்மை கிழமாய் விருத்தம் அந்த வெண்மை-அதாய் – திருமுறை1:3 1/161
வெய்து அட்டி உண்ட விரதா நின் நோன்பு விருத்தம் என்றே – திருமுறை2:69 10/3

மேல்


விருத்தர்கட்கு (1)

மெய் கொடுத்தது என்பாய் விருத்தர்கட்கு நின்_போல்வார் – திருமுறை1:3 1/893

மேல்


விருத்தியாகவேண்டும் (1)

வீக்கம்_இல்லார் குடும்பம்-அது விருத்தியாகவேண்டும் எனும் – திருமுறை3:7 6/3

மேல்


விருத்தியினால் (1)

உரிமை பெற இருப்பன் என உள் இருந்த என்னை உலகு அறிய வெளியில் இழுத்து அலகு_இல் விருத்தியினால்
வரி தலை இட்டு ஆட்டுகின்ற விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 8/3,4

மேல்


விருந்தவரும் (1)

ஏங்கல் அற நீ அவர்க்கு தெளிவிப்பாய் மற்றை இருந்தவரும் விருந்தவரும் இனிது புசித்திடற்கே – திருமுறை6:106 30/4

மேல்


விருந்தாம் (1)

என் இரு கண்மணியான பதம் என் கண்மணிகளுக்கு இனிய நல் விருந்தாம் பதம் – திருமுறை1:1 2/116

மேல்


விருந்தாய் (1)

வாரா_விருந்தாய் வள்ளல் இவர் வந்தார் மௌனமொடு நின்றார் – திருமுறை1:8 39/1

மேல்


விருந்தார் (1)

விருந்தார் திருந்தார் புரம் முன் தீ விளைத்தார் ஒற்றி நகர் கிளைத்தார் – திருமுறை3:6 2/3

மேல்


விருந்தானை (1)

விருந்தானை உறவானை நண்பினானை மேலானை கீழானை மேல் கீழ் என்ன – திருமுறை6:47 7/2

மேல்


விருந்திடுவான் (1)

நாய்க்கும் எனக்கும் ஒப்பாரி நாடி அதற்கு விருந்திடுவான்
வாய்க்கும் ஒதி போல் பொய் உடலை வளர்க்க நினைக்கும் வஞ்சன் எனை – திருமுறை2:77 5/1,2

மேல்


விருந்தில் (1)

விருந்தில் நின்றேன் சற்றும் உள் இரங்காத விதத்தை கண்டு – திருமுறை1:7 65/3

மேல்


விருந்திலே (1)

விழியை தூர்க்கின்ற வஞ்சரை விழைந்தேன் விருந்திலே உணவு அருந்தி ஓர் வயிற்று – திருமுறை6:5 3/1

மேல்


விருந்தினர்-தம்மை (1)

விருந்தினர்-தம்மை உபசரித்திடவும் விரவுறும் உறவினர் மகிழ – தனிப்பாசுரம்:21 3/1

மேல்


விருந்தினன் (1)

அல்லல் என்பதற்கு எல்லை ஒன்று அறியேன் அருந்துகின்றனன் விருந்தினன் ஆகி – திருமுறை2:27 8/2

மேல்


விருந்தினனாய் (1)

விதி பெறும் மனைகள்-தொறும் விருந்தினனாய் மேவிய கருணையை மறவேன் – திருமுறை5:2 9/2

மேல்


விருந்தினால் (1)

விருந்தினால் மகிழ்வித்து அருள் அண்ணலே – திருமுறை2:72 3/2

மேல்


விருந்தினை (1)

வலிய வந்திடு விருந்தினை ஒழிக்கார் வண்கை உள்ளவர் மற்று அது போல – திருமுறை2:55 7/1

மேல்


விருந்து (9)

மட்டை ஊர் வண்டு இனங்கள் வாய்ந்து விருந்து கொளும் – திருமுறை1:2 1/89
அன்பால் விருந்து அளிக்கும் அம்மான் காண் வன் பாவ – திருமுறை1:3 1/376
வெம்மை எலாம் தவிர்ந்து மனம் குளிர கேள்வி