ல – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லளித 1

லளித (1)

லளித ரூபக ஸ்தாபித நாதா – கீர்த்தனை:1 65/2

மேல்