லீ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லீலாவினோதம் 1
லீலை-தனை 1

லீலாவினோதம் (1)

ஈட்டு நின்ற லீலாவினோதம் எனும் கதையை – திருமுறை1:3 1/1067

மேல்


லீலை-தனை (1)

பொய் ஒன்றுள் மெய்யில் புகும் பால_லீலை-தனை – திருமுறை1:3 1/1065

மேல்