லி – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லிங்க 1
லிங்கேசனை 1

லிங்க (1)

துங்க புங்க அங்க லிங்க ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 54/2

மேல்


லிங்கேசனை (1)

அற்புத சிற்குண அங்க லிங்கேசனை
அகத்தும் புறத்தும் அருச்சனை புரிந்து – திருமுகம்:4 1/9,10

மேல்