ய – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யக்ஷர்கள் 1
யந்திர 2
யம 1
யம_தூதர் 1
யமன் 2

யக்ஷர்கள் (1)

மா நிருதர் பைசாசர் கிம்புருடர் யக்ஷர்கள் மதித்து வரம் ஏற்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/88

மேல்


யந்திர (2)

தந்திர மந்திர யந்திர பாதா – கீர்த்தனை:1 12/1
மந்திர யந்திர தந்திர பாதம் – கீர்த்தனை:24 5/4

மேல்


யம (1)

யாதோ கனல் கண் யம_தூதர் காய்ச்சு கருந்தாதோ – திருமுறை1:4 38/1

மேல்


யம_தூதர் (1)

யாதோ கனல் கண் யம_தூதர் காய்ச்சு கருந்தாதோ – திருமுறை1:4 38/1

மேல்


யமன் (2)

சுளிக்கும் மிடி துயரும் யமன் கயிறும் ஈன தொடர்பும் மலத்து அடர்பும் மன சோர்வும் அந்தோ – திருமுறை5:8 3/3
உய்யாத குறை உண்டே துயர் சொல்லாமல் ஓடுமே யமன் பாசம் ஓய்ந்துபோம் என் – திருமுறை5:8 5/3

மேல்