ம – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கட்கு 1
மக்கள் 16
மக்கள்-தமை 1
மக்கள்-தாம் 2
மக்கள்-பால் 1
மக்கள்_பிறவி 2
மக்களும் 1
மக்களே 1
மக்களை 1
மக 4
மகட்கு 1
மகண்ட 1
மகத்தனும் 1
மகத்தாய் 1
மகத்தானானை 1
மகத்தானை 1
மகத்தினும் 1
மகத்து 2
மகத்து_இருந்தார் 1
மகத்துவ 1
மகத்துவத்தை 1
மகத்துவம் 2
மகத்துவமாய் 1
மகத்துவமே 1
மகத்தோடும் 1
மகப்பேறே 2
மகம் 2
மகமாயை 1
மகர 5
மகரம் 1
மகவான் 5
மகவு 4
மகவு_உடையவனே 1
மகவும் 1
மகவே 1
மகள் 22
மகள்-தன்னை 1
மகளிர் 5
மகளிர்-தமை 1
மகளிரும் 1
மகளிரொடும் 1
மகளீர் 1
மகளும் 5
மகளே 55
மகளை 4
மகளோ 2
மகன் 18
மகன்-தனை 3
மகனாக 1
மகனாய் 1
மகனார் 19
மகனார்-தமை 1
மகனாரொடும் 3
மகனாரோடும் 1
மகனுக்கு 1
மகனும் 1
மகனே 66
மகனை 10
மகா 6
மஹா 2
மகாதேவ 1
மகாதேவர் 1
மகாதேவனே 1
மகார 1
மகாலிங்க 1
மகிபன் 1
மகிமை 4
மகிழ் 46
மகிழ்க 8
மகிழ்கிற்பேன் 1
மகிழ்கின்ற 3
மகிழ்கின்றது 1
மகிழ்கின்றாய் 1
மகிழ்கின்றார் 1
மகிழ்கின்றேன் 7
மகிழ்கின்றோம் 1
மகிழ்கின்றோர் 1
மகிழ்கூர்ந்து 2
மகிழ்ச்சி 4
மகிழ்ச்சியினால் 1
மகிழ்ச்சியுடன் 1
மகிழ்ச்சியும் 1
மகிழ்தர 1
மகிழ்தரு 1
மகிழ்தல் 3
மகிழ்தி 1
மகிழ்ந்த 5
மகிழ்ந்தது 2
மகிழ்ந்தவனே 1
மகிழ்ந்தனம் 1
மகிழ்ந்தனர் 1
மகிழ்ந்தனனே 2
மகிழ்ந்தனை 1
மகிழ்ந்தனையே 2
மகிழ்ந்தாள் 2
மகிழ்ந்திட 4
மகிழ்ந்திடவும் 1
மகிழ்ந்திடவே 2
மகிழ்ந்திடு-மின் 1
மகிழ்ந்திடுதற்கு 1
மகிழ்ந்திடுமோ 1
மகிழ்ந்து 144
மகிழ்ந்துறும் 1
மகிழ்ந்தே 12
மகிழ்ந்தேன் 6
மகிழ்ந்தேனே 1
மகிழ்ந்தோர் 1
மகிழ்ந 1
மகிழ்நரும் 1
மகிழ்நரொடு 1
மகிழ்நன் 2
மகிழ்நனே 1
மகிழ்வது 1
மகிழ்வள் 1
மகிழ்வாய் 8
மகிழ்வார் 3
மகிழ்வாரும் 1
மகிழ்வால் 4
மகிழ்வான் 1
மகிழ்விக்கின்றாய் 1
மகிழ்விக்கும் 1
மகிழ்வித்த 1
மகிழ்வித்தாய் 2
மகிழ்வித்தாரால் 1
மகிழ்வித்து 1
மகிழ்விப்பான் 1
மகிழ்வில் 5
மகிழ்வின் 3
மகிழ்வினொடு 2
மகிழ்வினொடும் 4
மகிழ்வு 10
மகிழ்வுசெய் 1
மகிழ்வுடன் 1
மகிழ்வுற்று 2
மகிழ்வுற்றேன் 2
மகிழ்வுற 1
மகிழ்வே 5
மகிழ்வேன் 4
மகிழ்வேனோ 1
மகிழ்வை 2
மகிழ்வொடு 2
மகிழ்வொடும் 1
மகிழ்வோடு 5
மகிழ்வோன்-தன்னை 1
மகிழ 31
மகிழவே 2
மகிழும் 24
மகிழேன் 2
மகிழேனோ 2
மகுட 2
மகுடம் 1
மகுடன் 1
மகேச்சுரன் 1
மகேசுரர் 1
மகோசர 1
மகோதய 1
மங்க 1
மங்கல் 2
மங்கல 9
மங்கலங்கள் 3
மங்கலத்தால் 1
மங்கலத்தை 1
மங்கலத்தோடு 1
மங்கலநாண் 3
மங்கலநாண்_உடையாளே 1
மங்கலம் 8
மங்கலமா 2
மங்கலமே 1
மங்கலை 1
மங்கள 7
மங்களம் 14
மங்காத 1
மங்காது 1
மங்காய் 1
மங்கி 1
மங்குகின்ற-தோறும் 1
மங்குலம் 1
மங்கை 23
மங்கை_பங்கா 3
மங்கை_பாகா 1
மங்கைக்கு 4
மங்கைமார் 2
மங்கையர் 22
மங்கையர்-தம் 7
மங்கையர்-தம்பால் 1
மங்கையர்-தம்மொடு 1
மங்கையர்-தமது 1
மங்கையர்-பால் 1
மங்கையர்க்கு 2
மங்கையர்கள் 1
மங்கையரால் 2
மங்கையரிடத்தில் 1
மங்கையரோடே 1
மங்கையாக்கி 1
மங்கையொடும் 1
மச்சரம் 1
மஞ்சம்-அதனில் 1
மஞ்சள் 3
மஞ்சளோ 1
மஞ்சனம் 4
மஞ்சின் 1
மஞ்சு 10
மஞ்சுற்று 1
மட்டாம் 1
மட்டாயினும் 1
மட்டித்து 1
மட்டில் 2
மட்டிலாததோர் 1
மட்டிலே 1
மட்டின் 1
மட்டினால் 1
மட்டு 27
மட்டுக்கு 2
மட்டுக்கும் 1
மட்டுப்படாதது 1
மட்டும் 30
மட்டுமாம் 1
மட்டுமே 1
மட்டுமோ 2
மட்டே 1
மட்டை 1
மட்டோ 11
மட 17
மட_கொடி 1
மட_மானும் 1
மடங்களும் 1
மடங்காது 1
மடங்கு 4
மடங்குகின்றேன் 1
மடத்தினும் 2
மடந்தாய் 1
மடந்தை 5
மடந்தை-தன் 1
மடந்தைமார் 1
மடந்தைமார்கள் 1
மடந்தையர் 5
மடந்தையர்-தங்களை 1
மடந்தையர்-தம் 1
மடந்தையர்-தமக்குள் 1
மடந்தையர்-தமை 1
மடந்தையர்-பால் 4
மடந்தையர்க்கு 2
மடந்தையர்கள் 1
மடந்தையரும் 1
மடந்தையரை 1
மடம் 10
மடமே 1
மடமை 2
மடமையும் 1
மடமையை 1
மடல் 5
மடல்-கண் 1
மடவரல் 2
மடவாட்கு 1
மடவாய் 26
மடவார் 69
மடவார்-தங்கள் 2
மடவார்-தங்களை 2
மடவார்-தம் 6
மடவார்-தமை 1
மடவார்க்கு 4
மடவார்கள் 2
மடவார்கள்-தமை 1
மடவார்களும் 1
மடவாருள்ளே 1
மடவாரை 1
மடவாள் 2
மடவியர் 2
மடவியர்-தம் 4
மடவியர்க்கு 1
மடவீர் 3
மடன் 1
மடாலயத்து 2
மடி 11
மடிக்குறும் 1
மடித்தால் 1
மடித்திடினும் 1
மடித்திடுவேன் 3
மடித்திலேன் 1
மடிந்தன 4
மடிந்தார் 1
மடிந்தாரை 1
மடிந்து 1
மடிப்பு 1
மடிப்பேன் 1
மடிபிடி 1
மடிபிடி_போர்க்கு 1
மடிமாங்காய் 1
மடியகிற்றிலையே 1
மடியா 1
மடியாத 1
மடியில் 2
மடியேனோ 1
மடிவது 1
மடிவித்தே 1
மடிவுறாது 1
மடுக்க 4
மடுக்கும் 4
மடுத்த 3
மடுத்திடவும் 1
மடுத்திடு 1
மடுத்திடும் 1
மடுத்து 6
மடுத்தேன் 1
மடுப்பதற்குள் 1
மடுப்பள் 1
மடுப்பு 1
மடுவினிடை 1
மடுவினில் 1
மடை 5
மடை_பயலே 1
மடைப்பட்டு 1
மடைய 1
மடையரை 1
மடையில் 1
மண் 110
மண்_நின்றார் 1
மண்_பகைஞன் 1
மண்_பாத்திரத்தை 1
மண்_வீடு 1
மண்_அனையார்-பால் 1
மண்_ஆசை 5
மண்_இடத்தில் 1
மண்_உலகத்து 1
மண்_உலகில் 3
மண்_உலகோர் 1
மண்_ஓட்டை 1
மண்கட்டி 1
மண்டபங்கள் 1
மண்டபத்து 2
மண்டபத்தே 6
மண்டல 1
மண்டலத்தில் 1
மண்டலத்திலே 1
மண்டலத்து 3
மண்டலம்-தன்னிலே 1
மண்டலிகர் 1
மண்டும் 1
மண்ணக 1
மண்ணகத்துள் 1
மண்ணவர் 1
மண்ணவனேனை 1
மண்ணா 1
மண்ணாங்கட்டியே 1
மண்ணார் 1
மண்ணால் 3
மண்ணாலும் 1
மண்ணான 1
மண்ணிடத்தில் 1
மண்ணிடத்தும் 1
மண்ணிடத்தே 1
மண்ணிடந்தும் 1
மண்ணிடை 2
மண்ணிப்படிக்கரை 1
மண்ணிய 1
மண்ணியல் 2
மண்ணில் 14
மண்ணிலே 3
மண்ணின் 5
மண்ணின்-பால் 1
மண்ணினால் 2
மண்ணினிடை 1
மண்ணினில் 8
மண்ணினும் 2
மண்ணினுள் 2
மண்ணுடையாரிடை 1
மண்ணும் 6
மண்ணுரு 1
மண்ணுலகு-அதிலே 1
மண்ணுள் 2
மண்ணுற்ற 1
மண்ணுற 1
மண்ணுறு 1
மண்ணேன் 1
மண்ணேனும் 1
மண்ணேனோ 1
மண்ணை 4
மண்ணோர் 2
மண்தளி 1
மண்பட்டு 1
மண்படுமோ 1
மண்மூடி 2
மண்மூடிப்போக 1
மண்வைக்குமே 1
மண 26
மண_பிள்ளை 1
மண_பெண் 1
மண_பொருத்தம் 1
மண_மாலை 2
மண_மாலையிட்டார் 1
மண_மாலையிட்டீர் 1
மண_மாலையிட்டு 1
மணக்க 3
மணக்கின்றது 2
மணக்குதே 1
மணக்கும் 25
மணக்கோலத்தை 1
மணக்கோலம் 1
மணங்கள் 1
மணஞ்சேரி 1
மணத்தி 1
மணத்தில் 5
மணத்து 1
மணத்தேன் 1
மணத்தை 2
மணத்தோடு 1
மணந்த 11
மணந்தது 1
மணந்திடவும் 1
மணந்தீர் 1
மணந்து 3
மணந்துற 1
மணந்தே 1
மணம் 95
மணம்-தான் 1
மணம்-அது 1
மணம்_உளதாய் 1
மணம்கொள் 2
மணம்கொள்ள 1
மணம்கொள 1
மணம்கொளும் 1
மணம்செய்விக்கும் 1
மணமும் 2
மணமுறு 1
மணமே 7
மணல் 1
மணலும் 1
மணலை 1
மணலோ 2
மணவாளர் 12
மணவாளர்-தம் 1
மணவாளருடனே 2
மணவாளன் 2
மணவாளனடி 1
மணவாளனே 2
மணவாளா 11
மணாள 1
மணாளர் 5
மணாளரே 3
மணாளனே 1
மணாளனை 1
மணி 477
மணி_கண்ட 8
மணி_கண்டத்தனே 1
மணி_கண்டத்தினான் 1
மணி_கண்டத்தினானை 1
மணி_கண்டர் 2
மணி_கண்டனே 3
மணி_கண்டா 7
மணி_குன்றமே 2
மணி_குன்று 1
மணி_குன்றே 5
மணி_சுடரே 2
மணி_பதம் 1
மணி_மலையே 3
மணி_மலையை 1
மணி_வல்லி 1
மணி_விளக்கத்தால் 1
மணி_விளக்காய் 2
மணி_விளக்கால் 1
மணி_விளக்கின் 1
மணி_விளக்கு 1
மணி_விளக்கே 17
மணி_அனையார் 1
மணிக்கு 2
மணிக்குள் 1
மணிகள் 3
மணிகளுள் 1
மணிகளை 1
மணிமொழி 1
மணியது 1
மணியாம் 4
மணியாய் 2
மணியாய 1
மணியார் 1
மணியால் 1
மணியாலும் 1
மணியான் 1
மணியானை 1
மணியில் 2
மணியினிருந்து 1
மணியினை 1
மணியீர் 1
மணியும் 4
மணியுள் 1
மணியே 437
மணியை 32
மணியோ 1
மத்த 4
மத்தக 1
மத்தம் 1
மத்தர் 2
மத்தரை 1
மத்தனடி 1
மத்தனே 1
மத்தனேன் 2
மத்தனை 2
மத்திடை 1
மத்திய 1
மத்தியம் 1
மத்தியானத்தும் 1
மத்தியில் 1
மத்தியினும் 1
மத்தினால் 1
மத்து 1
மத 31
மத_பயலே 1
மத_மலையே 1
மத_மா 4
மதங்கள் 5
மதங்களில் 1
மதங்களிலே 3
மதங்களை 1
மதத்தால் 4
மதத்தாலும் 1
மதத்தில் 2
மதத்திலே 3
மதத்தின் 1
மதத்தினோடு 1
மதத்து 1
மதத்தை 3
மதத்தோர் 1
மதம் 33
மதம்_பிடித்தவர் 1
மதமாம் 1
மதமான 1
மதமும் 10
மதமே 1
மதமோ 4
மதர்த்த 1
மதர்ப்புடன் 1
மதலாய் 1
மதலை 1
மதலையை 1
மதவாதிகள் 1
மதவாதிகள்-தாம் 1
மதவாதிகளோ 1
மதவேள் 3
மதன் 7
மதன 2
மதனன் 2
மதனை 6
மதனையே 2
மதாதீத 3
மதி 198
மதி-தன்னையும் 1
மதி-தான் 1
மதி-அதனால் 1
மதி_கண்ணியனே 1
மதி_சடையாய் 2
மதி_மயங்கி 1
மதி_முகத்தியர்க்கு 1
மதி_இலாய் 1
மதி_இலி 1
மதி_இலியாய் 1
மதி_இலியேன் 2
மதி_இலேன் 3
மதி_இலேன்-தன் 1
மதி_இலேனும் 1
மதி_இலேனே 1
மதி_இலேனை 1
மதி_இலேனையும் 1
மதி_இழந்தோர் 1
மதி_இழந்தோர்க்கு 1
மதி_உடையார் 1
மதி_உடையோர் 1
மதி_உடையோர்-தம்முடைய 1
மதிக்க 11
மதிக்க_மாட்டேன் 1
மதிக்கப்படாத 1
மதிக்கவும் 1
மதிக்கவே 2
மதிக்கின்ற 2
மதிக்கின்ற-தோறும் 1
மதிக்கின்றார்-தமையும் 1
மதிக்கின்றேன் 1
மதிக்கின்றோர் 1
மதிக்கு 7
மதிக்கும் 26
மதிக்கும்-தோறும் 1
மதிகெட்டு 1
மதிகெட 1
மதிகொள் 1
மதித்த 2
மதித்தது 1
மதித்தற்கு 1
மதித்தனையே 1
மதித்திட 6
மதித்திடவே 5
மதித்திடாது 1
மதித்திடாயே 2
மதித்திடான் 1
மதித்திடினும் 1
மதித்திடினே 1
மதித்திடுகின்றோர் 1
மதித்திடுதல் 1
மதித்திடும் 2
மதித்திடுவதன்றி 1
மதித்திடுவான் 1
மதித்திடேன் 1
மதித்தியாயில் 1
மதித்திலேன் 5
மதித்திலையே 4
மதித்திலையேல் 1
மதித்து 32
மதித்துமதித்து 1
மதித்தே 4
மதித்தேன் 2
மதித்தேனோ 1
மதிப்ப 2
மதிப்பது 2
மதிப்பர் 1
மதிப்பவர் 2
மதிப்பவர்க்கும் 1
மதிப்பவர்கள் 1
மதிப்பன் 2
மதிப்பனோ 1
மதிப்பார் 1
மதிப்பின் 2
மதிப்பீர் 1
மதிப்பு 6
மதிப்பு_அரு 1
மதிப்பும் 1
மதிய 1
மதியம் 5
மதியமே 3
மதியா 2
மதியாதவர் 1
மதியாது 3
மதியாமல் 2
மதியாமே 1
மதியாய் 1
மதியார்க்கும் 1
மதியால் 3
மதியாலே 1
மதியாள் 2
மதியான 1
மதியில் 6
மதியிலே 4
மதியின் 11
மதியின்மையே 1
மதியினும் 1
மதியினேன் 3
மதியும் 7
மதியுற 2
மதியுறும் 1
மதியே 40
மதியேல் 1
மதியேன் 7
மதியேன்-தன் 1
மதியேனோ 1
மதியை 8
மதியோ 4
மதியோடு 2
மதியோர் 1
மதியோர்க்கு 1
மதில் 10
மதிலின் 1
மதிலை 1
மது 12
மதுகம் 1
மதுசூதனையா 1
மதுர 14
மதுரம் 3
மதுரம்-தன்னை 1
மதுரமே 1
மதுரா 1
மதுரிக்கும் 2
மதுரித்து 2
மதுரை 9
மதுரையிடத்து 1
மதுவால் 1
மதுவில் 1
மதுவின் 1
மதுவும் 1
மதுவுறு 1
மதுவே 2
மந்த்ர 1
மந்த 1
மந்தண 4
மந்தணத்தை 1
மந்தணம் 4
மந்தணமே 1
மந்தர 2
மந்தரமோ 1
மந்தன் 1
மந்தா 1
மந்தாகினி 2
மந்தாரம் 1
மந்திர 13
மந்திரங்கள் 2
மந்திரங்கள்_ஆனானை 1
மந்திரத்தால் 1
மந்திரத்தில் 1
மந்திரத்தினை 1
மந்திரத்தும் 1
மந்திரத்தே 1
மந்திரத்தை 1
மந்திரம் 6
மந்திரம்-தன்னை 1
மந்திரமாம் 1
மந்திரமாய் 2
மந்திரமே 10
மம் 1
மய 8
மயக்க 3
மயக்க_கடலை 1
மயக்கத்து 1
மயக்கத்தே 1
மயக்கம் 27
மயக்கம்பெறும் 1
மயக்கமும் 1
மயக்கமுறேல் 1
மயக்கற்றவர்க்கு 1
மயக்கற்றோர்க்கு 1
மயக்காதே 1
மயக்கால் 2
மயக்காலோ 1
மயக்கி 3
மயக்கிடும் 1
மயக்கிடை 1
மயக்கில் 5
மயக்கின் 1
மயக்கினால் 1
மயக்கினிடை 1
மயக்கினில் 1
மயக்கினையே 1
மயக்கு 26
மயக்குகின்ற 2
மயக்குகின்றது 1
மயக்குகின்றாய் 1
மயக்குகின்றார் 1
மயக்கும் 13
மயக்குவள் 1
மயக்குள் 2
மயக்குற்றிடும் 1
மயக்குறும் 2
மயக்குறுவார் 1
மயக்கேல் 1
மயக்கை 2
மயக்கோ 3
மயங்க 6
மயங்கல் 3
மயங்கவே 2
மயங்கவைத்து 1
மயங்கா 4
மயங்காதீர் 3
மயங்காது 3
மயங்காதே 6
மயங்காமல் 1
மயங்காமே 1
மயங்கி 42
மயங்கிடாது 1
மயங்கிடேல் 1
மயங்கிய 6
மயங்கியே 1
மயங்கின்றேன் 1
மயங்கினவே 1
மயங்கினன் 2
மயங்கினேன் 7
மயங்கினேன்-பால் 1
மயங்கினேனை 1
மயங்கினை 3
மயங்கு 1
மயங்குகின்ற 3
மயங்குகின்ற-தோறும் 1
மயங்குகின்றது 1
மயங்குகின்றவாறு 1
மயங்குகின்றனன் 1
மயங்குகின்றனை 1
மயங்குகின்றீர் 1
மயங்குகின்றேன் 5
மயங்குதல் 1
மயங்கும் 9
மயங்கும்-தோறும் 3
மயங்கும்படிக்கும் 1
மயங்குவன் 2
மயங்குவாள் 1
மயங்குவேன்-தன்னை 1
மயங்குறாத 1
மயங்கேல் 8
மயங்கேன் 2
மயத்தார் 1
மயத்தான் 1
மயம் 36
மயம்-தான் 1
மயம்-அது 1
மயமா 2
மயமாகும் 1
மயமாம் 14
மயமாய் 34
மயமாவேன் 1
மயமான 2
மயமானபடி 1
மயமும் 1
மயமே 19
மயமோ 1
மயர்கின்றேன் 1
மயர்ந்திடேல் 1
மயர்ந்து 1
மயர்ந்துளேன் 1
மயர்ப்பு 1
மயர்வு 3
மயல் 61
மயல்-கண் 1
மயல்_கடலில் 1
மயல்கொண்ட 1
மயல்கொண்டிட 1
மயல்கொண்டு 11
மயலாம் 2
மயலாய் 1
மயலால் 5
மயலாலே 2
மயலில் 4
மயலின் 2
மயலுறு 1
மயலை 2
மயற்கு 1
மயற்குள் 1
மயன் 1
மயனும் 1
மயனே 1
மயிர் 2
மயிர்க்கால் 1
மயிர்க்காலுள் 1
மயிராய் 1
மயில் 67
மயில்_மேலன் 1
மயில்_வாகன 1
மயில்_வாகனனார் 1
மயில்_வாகனனே 3
மயில்_ஊர்_சேவகனே 1
மயில்_ஊர்_மன்னே 1
மயிலாபுரி 1
மயிலாம் 1
மயிலாய் 1
மயிலார் 2
மயிலில் 2
மயிலின் 6
மயிலும் 5
மயிலே 22
மயிலை 4
மயிலையில் 1
மயிலோய் 2
மயிலோரே 2
மயிலோனே 2
மயேச்சுரர்கள் 1
மயேச்சுரன் 1
மயேந்திரப்பள்ளி 1
மர்க்கடவா 1
மர 5
மர_வட்டில்களை 1
மரக்கறியும் 1
மரகத 8
மரகதம் 1
மரகதமே 2
மரங்கள் 1
மரங்களும் 1
மரட்ட 1
மரண 11
மரண_பயம் 1
மரணத்துக்கு 2
மரணத்தை 1
மரணம் 18
மரணம்-அதை 1
மரணமும் 1
மரணமுறா 1
மரணாதிகளை 1
மரத்தால் 1
மரத்தேன் 1
மரப்படுவேன் 1
மரபிடை 1
மரபில் 3
மரபினர் 2
மரபினில் 1
மரபினுக்கு 1
மரபினும் 1
மரபு 16
மரபை 1
மரம் 15
மரமும் 3
மரு 33
மரு_உடையாள் 1
மருக 2
மருகர் 1
மருகல் 2
மருகல்_இல் 1
மருகன் 1
மருகனே 1
மருகா 1
மருங்கிடை 1
மருங்கில் 2
மருங்கினும் 1
மருங்கு 5
மருங்கும் 1
மருங்குல் 5
மருங்கே 2
மருட்சி 2
மருட்சியும் 1
மருட்டரை 1
மருட்டாதே 1
மருட்டி 1
மருட்டிலே 1
மருட்டு 3
மருட்டும் 1
மருண்டனவே 1
மருண்டனவேல் 1
மருண்டு 3
மருண்டேன் 1
மருத்துவர் 1
மருத்தோடு 1
மருதத்து 1
மருதத்து_உறைவார் 1
மருதா 1
மருதிடை 1
மருதில் 1
மருந்தவனே 1
மருந்தாம் 1
மருந்தாய் 1
மருந்தாய 3
மருந்தார் 2
மருந்தான் 1
மருந்தான 1
மருந்தானை 1
மருந்தில் 1
மருந்தின் 1
மருந்தினால் 1
மருந்தினை 1
மருந்து 302
மருந்து_அனையாய் 1
மருந்துக்கு 1
மருந்துக்கும் 1
மருந்தும் 1
மருந்துறு 1
மருந்தே 76
மருந்தை 12
மருந்தோ 2
மருநாள் 1
மருப்பார் 1
மருப்பின் 1
மருப்பு 2
மருமத்திலே 1
மருமான் 1
மருவ 7
மருவச்செய்து 1
மருவல் 2
மருவல்_இல்லானை 1
மருவவைத்து 1
மருவா 1
மருவாத 2
மருவாததே 1
மருவாமல் 1
மருவார் 8
மருவார்-தமது 1
மருவி 19
மருவிடப்பெற்றவர் 1
மருவிய 7
மருவியதோர் 1
மருவியிட 1
மருவில் 1
மருவிலர் 1
மருவின் 3
மருவினால் 1
மருவினிய 1
மருவினீர் 1
மருவினோனை 1
மருவீர் 2
மருவு 12
மருவுகின்ற 1
மருவுகின்றான் 1
மருவுகின்றோர் 1
மருவுதும் 1
மருவும் 44
மருவுவிப்போர் 1
மருவுற 1
மருவுறா 1
மருவே 4
மருள் 71
மருள்_பேய் 1
மருள்_வலையில் 1
மருள்_இலாதவர்கள் 1
மருள்_உடையார்-தமக்கும் 1
மருள்_உடையான்_அல்லன் 1
மருள்_உடையேன் 2
மருள்_உடையேன்-தனை 1
மருள்கின்றார் 1
மருள்பவன் 1
மருள்வது 1
மருள்வார்க்கு 1
மருளாத 2
மருளாய 1
மருளால் 4
மருளாலே 1
மருளான 1
மருளும் 5
மருளுறு 1
மருளுறும் 1
மருளுறுவன் 1
மருளே 4
மருளேல் 2
மருளை 1
மருளையே 1
மருளொடு 1
மருளோர் 1
மரை 1
மல் 13
மல்க 1
மல்காத 1
மல்கிய 1
மல்கும் 1
மல்லல் 8
மல்லலும் 1
மல்லலொடு 1
மல்லாட்டம் 1
மல்லாந்து 1
மல்லிகை 7
மல்லிகைப்பூ 1
மல்லிடுகின்றேன் 1
மல 57
மல_கடலில் 1
மல_குடில் 1
மல_குழி 2
மல_குழியில் 2
மல_கூடு 1
மல_கூடை 1
மல_கோட்டையை 1
மல_இரா 1
மல_இருட்டில் 1
மலக்கண் 1
மலக்கி 1
மலங்கள் 4
மலங்களும் 1
மலங்களை 1
மலங்கா 1
மலங்காதே 1
மலங்கி 1
மலங்கிய 1
மலங்கினேனை 1
மலங்குகின்றதை 1
மலங்குகின்றேன் 1
மலங்கும் 1
மலத்தனேனையும் 1
மலத்தால் 3
மலத்திடையே 1
மலத்தில் 3
மலத்திலே 3
மலத்தின் 2
மலத்தினிடை 1
மலத்தினும் 2
மலத்தினை 1
மலத்து 2
மலத்தே 1
மலத்தை 5
மலபரிபாகம் 1
மலம் 43
மலம்-தன் 1
மலம்-தான் 1
மலமாய் 1
மலமும் 2
மலமே 2
மலயமுனிவன் 1
மலர் 402
மலர்_கடவுளும் 1
மலர்_கணை 2
மலர்_கரத்தார் 1
மலர்_கரத்தால் 1
மலர்_கரத்திற்கு 1
மலர்_கரம் 1
மலர்_கழலோய் 1
மலர்_கால் 1
மலர்_காலால் 1
மலர்_கை 3
மலர்_கையால் 1
மலர்_கொடியே 1
மலர்_சடையாய் 1
மலர்_சடையார் 1
மலர்_தாள் 20
மலர்_தாளில் 1
மலர்_தாளே 1
மலர்_பதத்தார் 1
மலர்_பதத்தாள் 1
மலர்_பதம் 6
மலர்_பதமும் 1
மலர்_பாத 1
மலர்_பாதம் 1
மலர்_வாயோய் 1
மலர்_அடி 15
மலர்_அடி-கண் 1
மலர்_அடி-தான் 1
மலர்_அடிக்கு 6
மலர்_அடிக்கே 3
மலர்_அடிகள் 5
மலர்_அடியாய் 1
மலர்_அடியார் 2
மலர்_அடியின் 1
மலர்_அடியும் 1
மலர்_அடியை 6
மலர்_அணை 4
மலர்_அணையை 1
மலர்க்கு 9
மலர்க்கே 4
மலர்கள் 16
மலர்களுக்கு 3
மலர்களுக்கே 1
மலர்களை 1
மலர்கின்ற 1
மலர்த்தலே 1
மலர்த்தி 2
மலர்ந்த 23
மலர்ந்தது 3
மலர்ந்தனன் 1
மலர்ந்தாய் 3
மலர்ந்தார் 2
மலர்ந்திட்ட 1
மலர்ந்திட 7
மலர்ந்திடவும் 1
மலர்ந்திடும் 1
மலர்ந்து 27
மலர்ந்தே 1
மலர்ந்தேன் 1
மலர்ந்தேனே 1
மலர்வுற்று 1
மலர்வோடு 1
மலர்வோரும் 1
மலர 18
மலரவன் 3
மலராக 1
மலராம் 1
மலராய் 2
மலரால் 3
மலராலும் 1
மலராள் 1
மலரில் 2
மலரின் 8
மலரினிடத்தே 1
மலருக்கு 1
மலரும் 9
மலரே 23
மலரை 18
மலரையே 1
மலரோ 2
மலரோய் 1
மலரோன் 5
மலரோன்-தன் 1
மலரோனும் 2
மலனேன் 1
மலி 11
மலிகின்றாய் 1
மலிந்த 5
மலிந்தது 1
மலிந்து 1
மலிய 4
மலிவேன் 1
மலின 1
மலை 172
மலை-கண் 2
மலை-தன்னை 1
மலை-தனில் 2
மலை-தனை 1
மலை-தோறு 1
மலை-அதனை 2
மலை-அது 2
மலை_கொடி 1
மலை_கோன் 2
மலை_தேனே 1
மலை_பெண் 1
மலை_பெண்மணியே 1
மலை_மகள் 5
மலை_மகளே 1
மலை_மகளை 2
மலை_மங்கை 2
மலை_மான் 1
மலை_மான்_உடையாய் 1
மலை_மானுக்கும் 1
மலை_மின் 1
மலை_வில்லால் 1
மலை_அரசு 1
மலை_அரசே 1
மலை_உடையவ 1
மலைக்கப்பெற்றிட 1
மலைக்கு 9
மலைக்கும் 3
மலைகள் 1
மலைகளும் 1
மலைந்தது 1
மலைந்து 1
மலையவா 1
மலையன் 1
மலையன்_மனையும் 1
மலையாய் 3
மலையார் 2
மலையாள் 10
மலையாள்_மணாளனே 1
மலையாள்_அல்லள் 1
மலையாளேல் 1
மலையாளொடும் 2
மலையாற்கு 1
மலையான் 3
மலையான்-தன் 1
மலையானே 4
மலையிடத்தும் 1
மலையிடை 1
மலையில் 6
மலையிலே 1
மலையின் 5
மலையினும் 1
மலையும் 6
மலையே 60
மலையை 24
மலையோ 7
மலைவல்லிக்கு 1
மலைவாள் 1
மலைவு 14
மலைவு_அறு 1
மலைவு_இல் 1
மலைவுறு 1
மவ்வண்ண 2
மவுலி 1
மவுன 16
மவுன_நிலை 2
மவுனம் 6
மவுனம்சாதிப்பது 1
மவுனமோ 1
மழ 4
மழபாடி 1
மழவன் 1
மழவுக்கும் 1
மழு 15
மழு_குலத்தார் 1
மழு_படையார் 1
மழு_உடையவனே 1
மழுங்கின 1
மழுங்கும் 1
மழுவார் 2
மழுவினொடு 1
மழுவை 1
மழுவோடு 2
மழை 31
மழையானை 1
மழையும் 1
மழையே 10
மற்போர் 1
மற்ற 4
மற்றகத்தீர் 1
மற்றகமும் 1
மற்றது 2
மற்றம் 1
மற்றவர் 16
மற்றவர்-தமக்கு 1
மற்றவர்க்கு 1
மற்றவர்கள் 2
மற்றவரால் 3
மற்றவரும் 5
மற்றவரை 4
மற்றவள் 1
மற்றவும் 5
மற்றவை 3
மற்றவையால் 1
மற்றவையும் 1
மற்றவையை 1
மற்றார் 1
மற்றிடத்தும் 1
மற்று 192
மற்றும் 17
மற்றுமே 2
மற்றுள்ளோரால் 1
மற்றேவல் 1
மற்றேவல்_புரிவோர் 1
மற்றை 71
மற்றைய 5
மற்றையதிலே 1
மற்றையர் 2
மற்றையர்-தம்மை 1
மற்றையர்கள் 5
மற்றையரோ 1
மற்றையவர்-தம் 1
மற்றையவரை 1
மற்றையவள் 2
மற்றொரு 11
மற்றொருத்திக்கு 1
மற்றொருவன்-தன் 1
மற்றொன்றால் 1
மற்றொன்றில் 2
மற்றொன்று 3
மற்றொன்றை 1
மற்றோர் 4
மற 3
மறக்க 1
மறக்கவும் 1
மறக்கவே 1
மறக்கில் 2
மறக்கினும் 2
மறக்கினுமே 1
மறதியினாலோ 1
மறந்த 8
மறந்தது 3
மறந்தவரை 1
மறந்தன 1
மறந்தனன் 4
மறந்தனையே 1
மறந்தாய் 10
மறந்தார் 1
மறந்தால் 2
மறந்தாலும் 21
மறந்தாள் 1
மறந்தான் 1
மறந்திட்டேனே 1
மறந்திடாது 1
மறந்திடில் 1
மறந்திடுமோ 1
மறந்திடுவாய் 1
மறந்திடுவாயோ 1
மறந்திடுவேனோ 1
மறந்திடேன் 1
மறந்திலர் 1
மறந்திலன் 1
மறந்திலனே 1
மறந்திலேன் 2
மறந்திலேனே 1
மறந்து 28
மறந்தும் 7
மறந்துவிடுமோ 1
மறந்தே 8
மறந்தேன் 33
மறந்தேனே 1
மறப்பனோ 4
மறப்பாரோ 1
மறப்பித்தால் 1
மறப்பு 8
மறப்பு_இலா 1
மறப்பும் 1
மறப்பே 1
மறப்பேன் 3
மறப்பேன்_அலேன் 1
மறப்பை 1
மறம் 7
மறமும் 1
மறலி 1
மறலியின் 1
மறலியை 1
மறவர் 1
மறவனேன்-தன்னை 1
மறவா 2
மறவாத 3
மறவாதவர் 1
மறவாதிருக்கவேண்டும் 1
மறவாது 4
மறவாமை 2
மறவார் 1
மறவான் 2
மறவானை 1
மறவி 1
மறவு 1
மறவேல் 2
மறவேன் 12
மறவேனே 11
மறாத 1
மறாது 1
மறி 6
மறிக்கும் 2
மறித்து 2
மறித்தும் 9
மறிதரு 1
மறிந்தனம் 1
மறிவு 1
மறு 4
மறுக்க 1
மறுக்க_மாட்டேன் 1
மறுக்கினும் 1
மறுக்கேல் 1
மறுகி 3
மறுகில் 1
மறுகின் 1
மறுத்த 13
மறுத்தது 1
மறுத்தவர்க்கு 1
மறுத்தார் 1
மறுத்தால் 1
மறுத்தாலும் 1
மறுத்திடவும் 1
மறுத்திடினும் 2
மறுத்திடேல் 1
மறுத்து 12
மறுத்தே 1
மறுநாள் 1
மறுப்ப 4
மறுப்பது 1
மறுப்பவர் 2
மறுப்பவும் 1
மறுப்பாயோ 1
மறுப்பார் 1
மறுப்பு 1
மறுமை 1
மறுமையும் 1
மறை 164
மறை-தம் 1
மறை_கொழுந்து 1
மறைக்காட்டில் 2
மறைக்காதே 1
மறைக்கின்றன 1
மறைக்கின்றாய் 2
மறைக்கு 5
மறைக்கும் 20
மறைக்கே 2
மறைகள் 51
மறைகளுக்கும் 1
மறைகளுடன் 2
மறைகளும் 4
மறைத்த 1
மறைத்தார் 2
மறைத்திட 1
மறைத்திடு 1
மறைத்து 3
மறைத்தேன் 1
மறைதலும் 1
மறைந்த 2
மறைந்தனையே 2
மறைந்தாய் 2
மறைந்தாரே 1
மறைந்திட்ட-தோறும் 1
மறைந்திட 1
மறைந்து 10
மறைப்பது 2
மறைப்பித்து 1
மறைப்பின் 1
மறைப்பினொடு 1
மறைப்பு 4
மறைப்பும் 4
மறைப்பை 7
மறைப்பொருளே 1
மறைபடுமோ 1
மறைமுடி 1
மறைமொழி 2
மறையவர் 1
மறையவன் 6
மறையவனை 1
மறையா 1
மறையாத 1
மறையாது 2
மறையாதே 1
மறையாம் 1
மறையார் 1
மறையால் 1
மறையாலும் 2
மறையின் 13
மறையும் 13
மறையுள் 1
மறையூராம் 1
மறையே 4
மறையை 1
மறையோர் 2
மறையோர்கள் 1
மறையோன் 3
மறையோன்-தனக்கு 1
மறையோனே 1
மறைவது 3
மறைவது_இலா 1
மறைவல்லி 1
மறைவாய் 1
மன் 66
மன்_ஆசை 1
மன்_உடையாய் 1
மன்செய் 1
மன்பதை 1
மன்பதைக்கு 1
மன்மயமாய் 1
மன்ற 10
மன்ற_வாண 1
மன்ற_வாணரே 1
மன்ற_வாணனை 1
மன்ற_வாணா 1
மன்றகத்து 2
மன்றகத்தே 6
மன்றகத்தோய் 1
மன்றகம் 1
மன்றத்தவரே 1
மன்றத்து 2
மன்றதுவே 1
மன்றம் 4
மன்றம்-தனிலே 1
மன்றம்-தனை 4
மன்றல் 2
மன்றலின் 1
மன்றலினார் 1
மன்றலை 1
மன்றவா 1
மன்றவும் 2
மன்றார் 2
மன்றிடத்தில் 1
மன்றிடத்தே 13
மன்றிடை 11
மன்றிடையே 1
மன்றில் 167
மன்றிலே 11
மன்றின் 9
மன்றினிடை 1
மன்றினில் 2
மன்றினிலே 1
மன்றினை 1
மன்று 65
மன்று_உடையாய் 3
மன்று_உடையார் 1
மன்று_உடையானை 2
மன்று_உளானே 3
மன்றுள் 30
மன்றுறு 1
மன்றே 3
மன்ன 2
மன்னர் 5
மன்னருள் 1
மன்னரை 1
மன்னவ 2
மன்னவரும் 2
மன்னவரே 2
மன்னவன் 3
மன்னவனாய் 1
மன்னவனார் 1
மன்னவனே 9
மன்னவா 4
மன்னவே 1
மன்னன் 5
மன்னனே 2
மன்னா 5
மன்னாது 1
மன்னாய 1
மன்னாரோ 1
மன்னாவோ 1
மன்னி 11
மன்னித்து 1
மன்னிய 28
மன்னியது 1
மன்னினனே 1
மன்னு 12
மன்னுகிலேன் 1
மன்னுகின்ற 9
மன்னுடை 1
மன்னும் 42
மன்னுற 1
மன்னுறும் 1
மன்னே 16
மன்னேர் 1
மன்னேனோ 1
மன்னோ 1
மன்னோடு 1
மன 152
மன_கங்குல் 1
மன_கண்ணே 1
மன_குகையில் 1
மன_குரங்காட்டி 1
மன_குரங்கால் 1
மன_குரங்காலே 1
மன_குரங்கின் 1
மன_குரங்கு 5
மன_குரங்குகளை 1
மன_குரங்கை 2
மன_குரங்கோ 1
மன_குரங்கோடும் 1
மன_குறிப்பு 1
மன_கோயில் 2
மன_கோயிலில் 1
மன_கோயிலிலே 1
மன_நோயால் 1
மன_பேய்-தன்பாலே 1
மன_மலரில் 1
மன_வாக்கின் 2
மன_வாக்கு 1
மன_வாசி 1
மனக்கு 1
மனங்களும் 2
மனத்தகத்து 1
மனத்தகத்தே 1
மனத்தர் 3
மனத்தர்-தம் 1
மனத்தர்-தம்பால் 1
மனத்தர்-தமை 1
மனத்தர்-மாட்டு 1
மனத்தர்க்கு 1
மனத்தரை 2
மனத்தவர்-பால் 1
மனத்தவர்க்கு 2
மனத்தவர்க்கும் 1
மனத்தவர்கள் 1
மனத்தவரை 1
மனத்தவளாகி 1
மனத்தவனும் 1
மனத்தனாய் 1
மனத்தார் 2
மனத்தார்-தம்முடன் 1
மனத்தார்-பால் 2
மனத்தால் 28
மனத்தாலே 8
மனத்தாள் 2
மனத்தான் 1
மனத்தில் 23
மனத்திலே 1
மனத்தின் 13
மனத்தின்-பாலோ 1
மனத்தினர்-பால் 2
மனத்தினால் 2
மனத்தினாலும் 1
மனத்தினானை 1
மனத்தினுக்கு 1
மனத்தினும் 1
மனத்தினேன் 11
மனத்தினேனை 1
மனத்தினை 12
மனத்தீர் 1
மனத்தீரே 1
மனத்து 46
மனத்துக்கு 2
மனத்துடனே 1
மனத்தும் 2
மனத்துள் 3
மனத்தே 7
மனத்தேன் 37
மனத்தேன்-தனை 1
மனத்தேனுக்கு 1
மனத்தேனை 3
மனத்தேனையும் 1
மனத்தை 23
மனத்தையும் 2
மனத்தொடும் 1
மனத்தோடு 2
மனத்தோர்-தங்கள் 1
மனத்தோர்க்கு 1
மனதில் 1
மனது 13
மனதை 1
மனப்பேயால் 1
மனம் 280
மனம்-தான் 15
மனம்-தோறும் 2
மனம்-அது 3
மனம்_கரைத்து 1
மனம்_உடையாய் 1
மனம்_உடையேன் 1
மனம்கொண்ட 2
மனம்கொண்டது 1
மனம்கொண்டபடியே 1
மனம்கொள்ளும்-தோறும் 1
மனம்கொளல் 1
மனம்கொளாது 1
மனம்கொளும் 1
மனம்சென்றவழி 1
மனம்போனபடியே 1
மனம்போனபோக்கில் 2
மனம்போனவழி 1
மனம்வாராது 1
மனம்வைத்து 1
மனமா 1
மனமாம் 4
மனமாயை 1
மனமான 1
மனமானது 1
மனமும் 29
மனமுற 1
மனமே 17
மனமோ 7
மனவசி-தான் 1
மனவருத்தம் 1
மனவாசி 1
மனன் 3
மனனனே 1
மனனாம் 1
மனனும் 1
மனனே 44
மனனோடு 1
மனாதிகட்கு 1
மனாதிகள் 1
மனாதீத 1
மனாதீதமாய் 1
மனித்த 4
மனித்தர்களோ 1
மனித்தரும் 1
மனிதர் 6
மனிதர்கள் 2
மனிதர்காள் 1
மனிதரை 2
மனு 1
மனுவாய் 1
மனை 50
மனை-கண் 1
மனை-தொறும் 4
மனை-தோறு 1
மனை-பால் 1
மனை_தலைவராய் 1
மனை_உடையார் 1
மனைக்கு 5
மனைக்கும் 1
மனைகள்-தொறும் 1
மனையகத்தே 2
மனையால் 1
மனையாள் 5
மனையாளாக 1
மனையானது 1
மனையானும் 1
மனையிடத்தே 1
மனையிடை 1
மனையில் 14
மனையின் 3
மனையின்-கண் 1
மனையினால் 1
மனையினிடை 2
மனையும் 2
மனையே 1
மனையை 5
மனையோ 1
மனைவி 5
மனைவியருள் 1
மனைவியும் 1
மனைவியே 1
மனோதிட 1
மனோபலமே 1
மனோரதமே 1
மனோலயம் 1
மனோலயமே 2

மக்கட்கு (1)

இனிப்புறு மொழியால் அறிவுற மக்கட்கு ஏற்கவே பயிற்றிடும்-தோறும் – திருமுறை6:13 106/2

மேல்


மக்கள் (16)

வாணாள் அடைவர் வறுமையுறார் நல் மனை மக்கள் பொன் – திருமுறை1:7 39/1
மனை_உடையார் மக்கள் எனும் வாழ்க்கையிடை பட்டு அவமே – திருமுறை2:20 31/2
போகம் என்னும் ஓர் அளற்றிடை விழவும் போற்று மக்கள் பெண்டு அன்னை தந்தையராம் – திருமுறை2:38 6/2
தந்தை தாய் மக்கள் மனை தாரம் எனும் சங்கடத்தில் – திருமுறை2:45 17/1
தந்தை தாய் மனை மக்கள் என்று உலக சழக்கிலே இடர் உழக்கும் என் மனம்-தான் – திருமுறை2:53 9/1
மக்கள்_பிறவி எடுத்த பயன் வசிக்க வணங்கி கண்டு அலது – திருமுறை3:8 10/3
மக்கள்_பிறவி எடுத்தும் உனை வழுந்தா கொடிய மரம் அனையேன் – திருமுறை5:28 2/1
குலை_நடுக்குறவே கடுகடுத்து ஓடி கொடிய தீ_நெறியிலே மக்கள்
புலை கொலை களவே புரிகின்றார் அடியேன் புண்ணிய நின் பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 105/2,3
சொன்ன சொல் மறுத்தே மக்கள் தம் மனம் போம் சூழலே போகின்றார் அடியேன் – திருமுறை6:13 107/2
போற்றுவார் போற்றும் புனிதனே மக்கள் பொருந்து தம் தந்தையர்-தமையே – திருமுறை6:13 108/1
குணம் புரி எனது தந்தையே உலகில் கூடிய மக்கள் தந்தையரை – திருமுறை6:13 109/1
சகத்திலே மக்கள் தந்தையரிடத்தே தாழ்ந்தவராய் புறம் காட்டி – திருமுறை6:13 110/2
தன்மை காண்ப அரிய தலைவனே எனது தந்தையே சகத்திலே மக்கள்
வன்மை வார்த்தைகளால் தந்தையர்-தம்மை வைகின்றார் வள்ளலே மருந்தே – திருமுறை6:13 111/1,2
ஒப்பு இலா மணி என் அப்பனே உலகில் உற்றிடு மக்கள் தந்தையரை – திருமுறை6:13 112/1
மன்னுறும் என் தனி தாயும் தந்தையும் அங்கு அவரே மக்கள் பொருள் மிக்க திரு_ஒக்கலும் அங்கு அவரே – திருமுறை6:106 25/4
மக்கள் துன்பம் மலை ஓர் எட்டும் – திருமுகம்:4 1/251

மேல்


மக்கள்-தமை (1)

மலம் சாதிக்கும் மக்கள்-தமை மருவார் மருவார் மதில் அழித்தார் – திருமுறை3:13 8/1

மேல்


மக்கள்-தாம் (2)

தந்தையர் வெறுப்ப மக்கள்-தாம் பயன் இல் சழக்குரையாடி வெம் காம – திருமுறை6:13 102/1
வள்ளல் இ உலகில் தந்தையர் வெறுப்ப மக்கள்-தாம் ஒழுக்கத்தை மறந்தே – திருமுறை6:13 104/1

மேல்


மக்கள்-பால் (1)

வலத்திலே செவிலி எடுத்திட சோம்பி மக்கள்-பால் காட்டிவிட்டிருந்தாள் – திருமுறை6:14 6/1

மேல்


மக்கள்_பிறவி (2)

மக்கள்_பிறவி எடுத்த பயன் வசிக்க வணங்கி கண்டு அலது – திருமுறை3:8 10/3
மக்கள்_பிறவி எடுத்தும் உனை வழுந்தா கொடிய மரம் அனையேன் – திருமுறை5:28 2/1

மேல்


மக்களும் (1)

வான் பெறு பொருளும் வாழ்வும் நல் துணையும் மக்களும் மனைவியும் உறவும் – திருமுறை6:15 6/3

மேல்


மக்களே (1)

வழுத்தலை அறியேன் மக்களே மனையே வாழ்க்கையே துணை என மதித்து – திருமுறை6:8 3/2

மேல்


மக்களை (1)

மயர்ந்துளேன் உலக வாழ்க்கையை மனையை மக்களை ஒக்கலை மதித்தே – திருமுறை6:15 14/3

மேல்


மக (4)

பெற்ற தாய்-தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் – திருமுறை2:4 7/1
நம்பனார்க்கு இனிய அருள் மக பேறே நல் குணத்தோர் பெரு வாழ்வே – திருமுறை5:2 6/3
அன்னை வேண்டி அழும் மக போல்கின்றேன் அறிகிலேன் நின் திருவுளம் ஐயனே – திருமுறை5:3 3/3
பெற்ற தாய்-தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் – கீர்த்தனை:41 5/1

மேல்


மகட்கு (1)

எங்கள் உள் உவந்து ஊறிய அமுதே இன்பமே இமையான் மகட்கு அரசே – திருமுறை2:22 1/3

மேல்


மகண்ட (1)

மகண்ட விண்டல வாணர்கள் வந்தித – திருமுகம்:2 1/10

மேல்


மகத்தனும் (1)

தரு வளர் மகத்தனும் சார்ந்து நாள்-தொறும் – தனிப்பாசுரம்:2 2/2

மேல்


மகத்தாய் (1)

மகத்தானை மகத்தினும் ஓர் மகத்தானானை மா மகத்தாய் இருந்தானை வயங்கா நின்ற – திருமுறை6:47 5/2

மேல்


மகத்தானானை (1)

மகத்தானை மகத்தினும் ஓர் மகத்தானானை மா மகத்தாய் இருந்தானை வயங்கா நின்ற – திருமுறை6:47 5/2

மேல்


மகத்தானை (1)

மகத்தானை மகத்தினும் ஓர் மகத்தானானை மா மகத்தாய் இருந்தானை வயங்கா நின்ற – திருமுறை6:47 5/2

மேல்


மகத்தினும் (1)

மகத்தானை மகத்தினும் ஓர் மகத்தானானை மா மகத்தாய் இருந்தானை வயங்கா நின்ற – திருமுறை6:47 5/2

மேல்


மகத்து (2)

மகத்து_இருந்தார் என்னளவில் என் நினைப்பார் அந்தோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 3/4
மகத்து உழல் சமய வானவர் மன்றின் மலர்_அடி பாதுகை புறத்தும் – திருமுறை6:46 4/2

மேல்


மகத்து_இருந்தார் (1)

மகத்து_இருந்தார் என்னளவில் என் நினைப்பார் அந்தோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 3/4

மேல்


மகத்துவ (1)

தெய்வ மகத்துவ சிறப்புறு நெறிய – திருமுகம்:2 1/28

மேல்


மகத்துவத்தை (1)

சாதுக்கள் ஆம் அவர்-தம் சங்க மகத்துவத்தை
சாதுக்கள் அன்றி எவர்தாம் அறிவார் நீ துக்கம் – திருமுறை1:3 1/1397,1398

மேல்


மகத்துவம் (2)

பரம ஞானம் பரம சத்துவ மகத்துவம் பரம கைவல்ய நிமலம் – திருமுறை1:1 2/3
வரும் நெறி பற்பல மகத்துவம் புரியா – தனிப்பாசுரம்:30 2/28

மேல்


மகத்துவமாய் (1)

மரு ஆகி மலர் ஆகி வல்லி ஆகி மகத்துவமாய் அணுத்துவமாய் வயங்கும் தேவே – திருமுறை1:5 14/4

மேல்


மகத்துவமே (1)

மாணிக்குழி வாழ் மகத்துவமே மாண் உற்ற – திருமுறை1:2 1/462

மேல்


மகத்தோடும் (1)

தக்க விதியின் மகத்தோடும் தலையும் அழித்தார் தண் அளியார் – திருமுறை3:15 7/1

மேல்


மகப்பேறே (2)

மா வேழத்தின் உரி புனைந்த வள்ளற்கு இனிய மகப்பேறே
மூ_வேதனையை அறுத்து அருள்வோய் முறையோ முறையோ முறையேயோ – திருமுறை5:28 8/3,4
விடையின் ஏறிய சிவபிரான் பெற்று அருள் வியன் திரு_மகப்பேறே – திருமுறை5:41 9/2

மேல்


மகம் (2)

மகம் மதிக்கும் மறையும் மறையால் மதிக்கும் அயனும் மகிழ்ந்து அயனால் மதிக்கும் நெடுமாலும் நெடுமாலால் – திருமுறை4:2 76/1
மகம் காணும் புலவர் எலாம் வந்து தொழ நடிக்கும் மணி மன்றம்-தனை அடையும் வழியும் அறிவேனோ – திருமுறை6:6 2/3

மேல்


மகமாயை (1)

மகமாயை முதலாய் கூடத்தன் ஆகி வான் பிரமம் ஆகி அல்லா வழக்கும் ஆகி – திருமுறை1:5 17/2

மேல்


மகர (5)

மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 73/2
அகர உகர மகர வகர அமுத சிகர சரணமே அபர சபர அமன சமன அமல நிமல சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/1
மகர சபாபதி உகர சபாபதி வரத சபாபதி சரத சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/2
பகர் அபர உகர பர மகர குண குணிகள் உறு பரிசு அறிய உரை செய் அரசே – திருமுகம்:3 1/21
பத சிகர வகர நெறி அகர நகர மகர உபய அபய நிலை சொல்_மலையே – திருமுகம்:3 1/23

மேல்


மகரம் (1)

ஏம கொடும் கூற்று எனும் மகரம் யாது செயுமோ என் செய்கேன் – திருமுறை2:60 4/2

மேல்


மகவான் (5)

மால் அறியான் மலரோன் அறியான் மகவான் அறியான் – திருமுறை1:6 112/1
போது வைகிய நான்முகன் மகவான் புணரி வைகிய பூ_மகள் கொழுநன் – திருமுறை2:2 6/3
ஆவல்_உடையார் உள்_உடையார் அயன் மால் மகவான் ஆதியராம் – திருமுறை2:29 5/1
சீத மதியை முடித்த சடை சிவனார் செல்வ திரு_மகனே திருமாலுடன் நான்முகன் மகவான் தேடி பணியும் சீமானே – திருமுறை5:46 6/3
மான் நிமிர்ந்து ஆட ஒளிர் மழு எழுந்து ஆட மகவான் ஆதி தேவர் ஆட மா முனிவர் உரகர் கின்னரர் விஞ்சையரும் ஆட மால் பிரமன் ஆட உண்மை – தனிப்பாசுரம்:13 3/2

மேல்


மகவு (4)

மால் கடவுள் ஆம் ஓர் மகவு அலற கண்டு திரு_பாற்கடலை – திருமுறை1:3 1/477
மாலின் கண்_மலர் மலர் திரு_பதனே மயிலின் மேல் வரு மகவு_உடையவனே – திருமுறை2:22 8/1
வளைத்தே வருத்தும் பெரும் துயரால் வாடி சவலை மகவு ஆகி – திருமுறை5:7 5/1
மானலில் கண்டு உளம் மயங்கல் போல் கற்பனையை மாயையில் கண்டு வீணே மனை என்றும் மகவு என்றும் உறவு என்றும் நிதி என்றும் வாழ்வு என்றும் மானம் என்றும் – திருமுறை5:55 14/2

மேல்


மகவு_உடையவனே (1)

மாலின் கண்_மலர் மலர் திரு_பதனே மயிலின் மேல் வரு மகவு_உடையவனே
ஆலின் கீழ் அறம் அருள்_புரிந்தவனே அர என்போர்களை அடிமைகொள்பவனே – திருமுறை2:22 8/1,2

மேல்


மகவும் (1)

மேல் அரா வந்திடும் என்றேன் விளம்பேல் மகவும் அறியும் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 8/3

மேல்


மகவே (1)

மகவே என புரக்கின்றோய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 73/4

மேல்


மகள் (22)

வெள்ள_மகள் மேல் பிள்ளை மதி விளங்கல் அழகு ஈது என்றேன் நின் – திருமுறை1:8 104/2
போது வைகிய நான்முகன் மகவான் புணரி வைகிய பூ_மகள் கொழுநன் – திருமுறை2:2 6/3
காவி நேர் விழி மலை_மகள் காண கடலின் நஞ்சு உண்டு கண்ணன் ஆதியர்கள் – திருமுறை2:25 5/3
மரு வண்ண மணி குவளை மலர் வண்ண மிடறும் மலை_மகள் வண்ண மருவும் இடமும் மன் வண்ண மிகு துணை பொன் வண்ண அடி_மலரும் மாணிக்க வண்ண வடிவும் – திருமுறை2:78 1/2
மான் செயும் நெடும் கண் மலை_மகள் இடம் கொள் வள்ளலே போற்றி நின் அருளே – திருமுறை2:79 10/4
களி மருவும் இமய வரை அரையன் மகள் என வரு கருணை தரு கலாப மயிலே கருதும் அடியவர் இதய_கமல மலர் மிசை அருள் கலை கிளர வளர் அன்னமே – திருமுறை2:100 9/3
பேறு அணிந்து அயன் மாலும் இந்திரனும் அறிவு அரிய பெருமையை அணிந்த அமுதே பிரச மலர் மகள் கலை சொல் மகள் விசய மகள் முதல் பெண்கள் சிரம் மேவும் மணியே – திருமுறை2:100 10/3
பேறு அணிந்து அயன் மாலும் இந்திரனும் அறிவு அரிய பெருமையை அணிந்த அமுதே பிரச மலர் மகள் கலை சொல் மகள் விசய மகள் முதல் பெண்கள் சிரம் மேவும் மணியே – திருமுறை2:100 10/3
பேறு அணிந்து அயன் மாலும் இந்திரனும் அறிவு அரிய பெருமையை அணிந்த அமுதே பிரச மலர் மகள் கலை சொல் மகள் விசய மகள் முதல் பெண்கள் சிரம் மேவும் மணியே – திருமுறை2:100 10/3
பாகம்_உடையார் மலை_மகள் ஓர் பாங்கர்_உடையார் பசுபதியார் – திருமுறை3:13 9/2
தொடு மாலை என வரு பூ_மகள் முடியில் சூட்டி தொல்_வினையேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி தொடர்ந்து – திருமுறை4:2 8/2
மை ஆர் தடம் கண் மலை_மகள் கண்டு மகிழ் செல்வமே – திருமுறை5:5 15/3
வல்லி ஒருபால் வானவர்-தம் மகள் ஆண்டு ஒருபால் வர மயில் மேல் – திருமுறை5:25 2/1
அத்த நீ எனை ஓர் தாய் கையில் கொடுத்தாய் ஆங்கு அவள் மகள் கையில் கொடுத்தாள் – திருமுறை6:14 4/1
நித்திய மகள் ஓர் நீலி-பால் கொடுத்தாள் நீலியோ தன் புடை ஆடும் – திருமுறை6:14 4/2
வாங்கிய செவிலி அறிவொடும் துயிற்ற மகள் கையில் கொடுத்தனள் எனை-தான் – திருமுறை6:14 5/1
திரு_மகள் கலை_மகள் சிறந்த ஞானமாம் – தனிப்பாசுரம்:2 10/1
திரு_மகள் கலை_மகள் சிறந்த ஞானமாம் – தனிப்பாசுரம்:2 10/1
ஒரு மகள் உடன் உறை ஒற்றி மாண் பதி – தனிப்பாசுரம்:2 10/4
பொன்_மகள் வாழ் சிங்கபுரி போதன் அறு மா முகன் மேல் – தனிப்பாசுரம்:7 1/1
திரு_மகள் எம் பெருமாட்டி மகிழும் வண்ண செழும் கனியே கொழும் பாகே தேனே தெய்வத்தரு_மகனை – தனிப்பாசுரம்:18 1/1
வரம் பெறு மழவன் மகள் பிணி சவட்டி – தனிப்பாசுரம்:30 2/26

மேல்


மகள்-தன்னை (1)

தலையால் செயும் பெண்கள் பல்லோரில் பூ_மகள்-தன்னை தள்ளாய் – திருமுறை1:7 17/2

மேல்


மகளிர் (5)

மாண் கா தளிர்க்கும் ஒற்றியினார் வான மகளிர் மங்கல பொன் – திருமுறை3:2 9/1
வருந்தேன் மகளிர் எனை ஒவ்வார் வளம் சேர் ஒற்றி மன்னவனார் – திருமுறை3:6 10/1
கோலும் மகளிர் அலர் ஒன்றோ கோடாகோடி என்பது அல்லால் – திருமுறை3:10 11/3
இரு_நிதிய திரு_மகளிர் இருவர் எனை வணங்கி இசைந்திடு வந்தனம் அப்பா என்று மகிழ்ந்து இசைத்து – திருமுறை4:1 18/2
கடமாய சகடமுறு கால் ஆகி நீடு வாய்க்கால் ஓடும் நீர் ஆகியே கற்பு இலா மகளிர் போல் பொற்பு இலாது உழலும் இது கருதாத வகை அருளுவாய் – திருமுறை5:55 16/3

மேல்


மகளிர்-தமை (1)

தூய பவனி வர கண்டேன் சூழ்ந்த மகளிர்-தமை காணேன் – திருமுறை3:1 6/2

மேல்


மகளிரும் (1)

கூடவும் பின்னே பிரியவும் சார்ந்த கொழுநரும் மகளிரும் நாண – திருமுறை6:77 4/1

மேல்


மகளிரொடும் (1)

ஆஆ என்பாள் மகளிரொடும் ஆடாள் தேடாள் அனம் என்றே – திருமுறை3:2 6/4

மேல்


மகளீர் (1)

காம_பயலோ கணை எடுத்தான் கண்ட மகளீர் பழி தொடுத்தார் – திருமுறை3:10 27/3

மேல்


மகளும் (5)

கூர் கொண்ட நெட்டு இலை கதிர் வேலும் மயிலும் ஒரு கோழி அம் கொடியும் விண்ணோர் கோமான்-தன் மகளும் ஒரு மா மான்-தன் மகளும் மால் கொண்ட நின் கோலம் மறவேன் – திருமுறை5:55 12/3
கூர் கொண்ட நெட்டு இலை கதிர் வேலும் மயிலும் ஒரு கோழி அம் கொடியும் விண்ணோர் கோமான்-தன் மகளும் ஒரு மா மான்-தன் மகளும் மால் கொண்ட நின் கோலம் மறவேன் – திருமுறை5:55 12/3
மன்னியது ஆதலில் நான் பெண்_மகளும் அலேன் வரும் ஆண்_மகனும் அலேன் அலியும் அலேன் இது குறித்து என்று அறியே – திருமுறை6:106 41/4
கலை_மகளும் திரு_மகளும் கழுத்து அணிந்த மங்கலநாண் கழற்றா வண்ணம் – தனிப்பாசுரம்:3 17/1
கலை_மகளும் திரு_மகளும் கழுத்து அணிந்த மங்கலநாண் கழற்றா வண்ணம் – தனிப்பாசுரம்:3 17/1

மேல்


மகளே (55)

வலையான் அருமை மகளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 8/4
தலை_மகளே அருள் தாயே செவ் வாய் கரும் தாழ் குழல் பொன் – திருமுறை1:7 18/3
மலை_மகளே ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 18/4
வாடுவாள் மயங்கி வருந்துவாள் இருந்து வல்_வினையேன் பெற்ற மகளே – திருமுறை2:102 2/4
மரு எலாம் மயங்கும் மலர் குழல்_முடியாள் வருந்துகின்றாள் என்றன் மகளே – திருமுறை2:102 4/4
புடையில் தரித்தார் மகளே நீ போனால் எங்கே தரிப்பாரோ – திருமுறை3:6 8/2
ஈடு ஒன்று உடையார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 1/4
எத்தர் அன்றோ மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 2/4
எடுத்தார் அன்றோ மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 3/4
இரப்பார் அன்றோ மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 4/4
எருதில் வருவார் மகளே நீ ஏது கவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 5/4
ஏக்கம்_இல்லார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 6/4
யாரும்_இல்லார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 7/4
எங்கும் இருப்பார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 8/4
எத்தி பறிப்பார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 9/4
ஏறி திரிவார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 10/4
மாதர் மணியே மகளே நீ வாய்த்த தவம்-தான் யாது அறியேன் – திருமுறை3:9 1/1
திருவில் தோன்றும் மகளே நீ செய்த தவம்-தான் யார் அறிவார் – திருமுறை3:9 2/1
என் ஆர்_உயிர் போல் மகளே நீ என்ன தவம்-தான் இயற்றினையோ – திருமுறை3:9 3/1
சேலை நிகர் கண் மகளே நீ செய்த தவம்-தான் செப்ப அரிதால் – திருமுறை3:9 4/1
தேன் நேர் குதலை மகளே நீ செய்த தவம்-தான் எ தவமோ – திருமுறை3:9 5/1
வில் ஆர் நுதலாய் மகளே நீ மேலை_நாள் செய் தவம் எதுவோ – திருமுறை3:9 6/1
அம் சொல் கிளியே மகளே நீ அரிய தவம் ஏது ஆற்றினையோ – திருமுறை3:9 7/1
பூ வாய் வாள் கண் மகளே நீ புரிந்த தவம்-தான் எ தவமோ – திருமுறை3:9 8/1
மலை நேர் முலையாய் மகளே நீ மதிக்கும் தவம் ஏது ஆற்றினையோ – திருமுறை3:9 9/1
மயிலின் இயல் சேர் மகளே நீ மகிழ்ந்து புரிந்தது எ தவமோ – திருமுறை3:9 10/1
இடையா மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 1/4
இருவா மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 2/4
இட்டு புணர்ந்து இங்கு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 3/4
இடம் கொள் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 4/4
இருக்க மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 5/4
ஏல மயல்கொண்டு என் பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 6/4
ஏக மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 7/4
எண்பார் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 8/4
ஈடு_இல் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 9/4
எள்_இல் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 10/4
திருவே திகழும் கலை_மகளே திருவே மலையான் திரு_மகளே – திருமுறை6:24 28/1
திருவே திகழும் கலை_மகளே திருவே மலையான் திரு_மகளே – திருமுறை6:24 28/1
வல்_வினை உடையேன் என்று உளம் பதைப்பாள் வருந்துவாள் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:24 40/4
மா தயவு உடைய வள்ளலே என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 1/4
வயங்கு சிற்சபையில் வரதனே என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 2/4
வஞ்சகம் அறியா வள்ளலே என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 3/4
மா மிகு கருணை வள்ளலே என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 4/4
மடுத்த வெம் துயர் தீர்த்து எடுத்து அருள் என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 5/4
வடு தினும் வாயேன்_அல்லன் நான் என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 6/4
வன் செயும் அவர் வாய் ஓய்வது என்று என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 7/4
வலிந்து எனை கலந்த வள்ளலே என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 8/4
மன்றிலே நடம் செய் வள்ளலே என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 9/4
வாடிய உளமும் தளிர்த்தனன் என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 10/4
ஏதம் அற முழங்குகின்றது என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுகின்றாள் தொழுகின்றாள் என்னுடைய மகளே – திருமுறை6:64 51/4
மரு மலர் முகத்தே இள_நகை துளும்ப வயங்கினாள் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:103 5/4
மலை தரு மகளே மட மயிலே – கீர்த்தனை:1 6/1
தெருளாலே மருளாலே தெரியாது தெரியும் திரு_நட இன்பம் என்று அறியாயோ மகளே – கீர்த்தனை:8 2/2
செறிவாலே பிறிவாலே தெரியாது தெரியும் திரு_அருள் உருவம் என்று அறியாயோ மகளே – கீர்த்தனை:8 3/2
மலையான்-தன் ஒரு மகளே வடிவு உடைய இளங்குயிலே மயிலே போற்றி – தனிப்பாசுரம்:3 28/4

மேல்


மகளை (4)

தாராது இருந்தார் சல_மகளை தாழ்ந்த சடையில் தரித்தாரே – திருமுறை3:6 7/4
என் கண்_அனையார் மலை_மகளை இச்சித்து அணைந்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 6/1
மலை_மகளை ஒரு புறம் வைத்து அலை_மகளை முடியிட்ட மணியே மேரு – தனிப்பாசுரம்:3 17/3
மலை_மகளை ஒரு புறம் வைத்து அலை_மகளை முடியிட்ட மணியே மேரு – தனிப்பாசுரம்:3 17/3

மேல்


மகளோ (2)

கலை_மகளோ நின் பணியை அன்போடும் கடைப்பிடித்தாள் – திருமுறை1:7 18/1
அலை_மகளோ அன்பொடு பிடித்தாள் எற்கு அறைதி கண்டாய் – திருமுறை1:7 18/2

மேல்


மகன் (18)

ஒரு மாது பெற்ற மகன் பொருட்டாக உவந்து முன்னம் – திருமுறை1:6 44/1
முலை காட்டி ஆண்_மகன் பெண் வேடம் காட்டு முறைமை அன்றே – திருமுறை1:6 170/4
கோல் ஒன்று கண்ட இறை_மகன் வாழ்வினும் கோடி பங்கு – திருமுறை1:6 226/1
வசியர் மிக நீர் என்றேன் எம் மகன் காண் என்றார் வளர் காம – திருமுறை1:8 82/2
அஞ்சு_முகத்தான் மகன் மால் அஞ்சும் முகத்தான் அருள்வான் – திருமுறை5:1 1/1
வெம் மதி கொடிய மகன் கொடும் செய்கை விரும்பினும் அங்ஙனம் புரிய – திருமுறை6:12 3/1
சம்மதிக்கின்றார் அவன்றனை பெற்ற தந்தை தாய் மகன் விருப்பாலே – திருமுறை6:12 3/2
வார் கடல் உலகில் அச்சம் ஆதிகளால் மகன் மனம் வருந்துதல் அழகோ – திருமுறை6:13 82/4
மருவி எனை ஆட்கொண்டு மகன் ஆக்கி அழியா வரம் தந்த மெய் தந்தையே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 18/4
மாழை மணி பொது நடம் செய் வள்ளால் யான் உனக்கு மகன் அலனோ நீ எனக்கு வாய்த்த தந்தை அலையோ – திருமுறை6:35 4/3
நட்டானை நட்ட எனை நயந்து கொண்டே நம் மகன் நீ அஞ்சல் என நவின்று என் சென்னி – திருமுறை6:48 3/1
குணம் புரிந்து எமது மகன் எனும் குறிப்பை கோலத்தால் காட்டுக எனவே – திருமுறை6:87 1/3
முகம்_அறியார் போல் இருந்தீர் என்னை அறியீரோ முத்தர் எலாம் போற்றும் அருள் சித்தர் மகன் நானே – திருமுறை6:98 18/4
தந்தை என்றாய் மகன் என்றாய் மணவாளன் என்றாய் தகுமோ இங்கு இது என்ன வினவுதியோ மடவாய் – திருமுறை6:106 26/1
தாழ்_குழல் நீ ஆண்_மகன் போல் நாணம் அச்சம் விடுத்தே சபைக்கு ஏறுகின்றாய் என்று உரைக்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:106 52/1
கேழ் வகையில் அகம் புணர்ந்தேன் அவர் கருணை அமுதம் கிடைத்தது நான் ஆண்_மகன் ஆகின்றது அதிசயமோ – திருமுறை6:106 52/4
ஒரு நாளில் ஒரு மகன் ஓர் பதினாறு ஆண்டு அகவை நலம்_உடையான் ஒற்றி – தனிப்பாசுரம்:2 30/1
வான்_மகன் ஆதியர்-தம்மை வருத்திய அந்தகன் செருக்கு மாள சூலத்து – தனிப்பாசுரம்:3 27/3

மேல்


மகன்-தனை (3)

வெறிபிடிக்கினும் மகன்-தனை பெற்றோர் விடுத்திடார் அந்த வெறி-அது தீரும் – திருமுறை2:27 10/1
கல்வி வேண்டிய மகன்-தனை பெற்றோர் கடுத்தல் ஓர் சிறு கதையிலும் இலை காண் – திருமுறை2:55 10/1
தள்_உணர்வோன் எனினும் மகன்-தனை ஈன்றோர் புறம்பாக தள்ளார் அன்றே – திருமுறை2:94 15/4

மேல்


மகனாக (1)

விதித்தனை என்னை நின்றன் மகனாக விதித்து உளத்தே – திருமுறை6:84 2/1

மேல்


மகனாய் (1)

ஆழ் கடலில் துயில்கின்றாள் மா மணி மண்டபத்தே ஆள்கின்றாள் ஆண்_மகனாய் அறிந்திலையோ அவரை – திருமுறை6:106 52/3

மேல்


மகனார் (19)

உகம் ஆர் உடையார் உமை ஓர் புடையார் உதவும் உரிமை திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 1/2
மது வாழ் குழலாள் புடை வாழ் உடையார் மகனார் குகனார் மயில் ஊர்வார் – திருமுறை5:39 2/2
பேயோடு ஆடி பலி தேர்தரும் ஓர் பித்த பெருமான் திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 3/2
தென் ஆர் சடையார் கொடி மேல் விடையார் சிவனார் அருமை திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 4/2
செல்லா நெறியார் செல் உறும் முடியார் சிவனார் அருமை திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 5/2
ஆரூர் உடையார் பலி தேர்ந்திடும் எம் அரனார் அருமை திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 6/2
தண் ஆர் சடையார் தரும் மா மகனார் தணிகாசலனார் தனி வேலார் – திருமுறை5:39 7/3
மழு ஆர்தரு கை பெருமான் மகனார் மயில்_வாகனனார் அயில் வேலார் – திருமுறை5:39 8/1
திர மன்றினிலே நடனம்_புரிவார் சிவனார் மகனார் திறல் வேலார் – திருமுறை5:39 10/2
பூ உண்ட வெள் விடை ஏறிய புனிதன் தரு மகனார்
பா உண்டதொர் அமுது அன்னவர் பசு மா மயில் மேல் வந்து – திருமுறை5:43 1/1,2
மன்றார் நடம் உடையார் தரு மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை5:43 2/2
வார் ஆர் முலை உமையாள் திரு_மணவாளர்-தம் மகனார்
ஆரா_அமுது அனையார் உயிர்_அனையார் அயில் அவனார் – திருமுறை5:43 3/1,2
ஒன்றோடிரண்டு எனும் கண்ணினர் உதவும் திரு_மகனார் – திருமுறை5:43 4/1
மலை வாங்கு வில் அரனார் திரு_மகனார் பசு மயிலின் – திருமுறை5:43 5/1
செங்கண் விடை-தனில் ஏறிய சிவனார் திரு_மகனார் – திருமுறை5:43 7/1
தண் தேன் பொழி இதழி பொலி சடையார் தரு மகனார்
பண் தேன் புரி தொடையார்-தமை பசு மா மயில் மீதில் – திருமுறை5:43 8/1,2
மா வீழ்ந்திடு விடையார் திரு_மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை5:43 9/1
பேர் வளர் மகனார் கார் வளர் தணிகை பெருமானார் – திருமுறை5:49 1/2
விதியும் துதி ஐம்_முகனார் மகனார் மிகு சீரும் – திருமுறை5:49 3/2

மேல்


மகனார்-தமை (1)

மான் கண்ட கையுடையார் தரு மகனார்-தமை மயில் மேல் – திருமுறை5:43 6/1

மேல்


மகனாரொடும் (3)

அணி வேல் படை கொள் மகனாரொடும் எம் அம்மையொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:24 5/1
வரம் மன்றலினார் குழலாளொடும் வேல் மகனாரொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:24 8/1
தேசு ஆர் அயில் வேல் மகனாரொடும் தன் தேவியொடும் தான் அமர் கோலம் – திருமுறை2:24 10/1

மேல்


மகனாரோடும் (1)

மன்னும் கதிர் வேல் மகனாரோடும் மலையாளொடும் தான் வதிகின்ற – திருமுறை2:24 4/1

மேல்


மகனுக்கு (1)

திண்ணப்பன் ஏத்தும் சிவனார் மகனுக்கு தெண்டனிட்ட – திருமுறை5:35 4/2

மேல்


மகனும் (1)

மன்னியது ஆதலில் நான் பெண்_மகளும் அலேன் வரும் ஆண்_மகனும் அலேன் அலியும் அலேன் இது குறித்து என்று அறியே – திருமுறை6:106 41/4

மேல்


மகனே (66)

அஞ்சாதே என் மகனே அனுக்கிரகம் புரிந்தாம் ஆடுக நீ வேண்டியவாறு ஆடுக இ உலகில் – திருமுறை4:1 19/1
போது மயங்கேல் மகனே என்று மயக்கு எல்லாம் போக்கி எனக்குள் இருந்த புனித பரம் பொருளே – திருமுறை4:1 25/4
மன்ற வைத்துக்கொண்டு என்னை வரவழைத்து மகனே வருந்தாதே இங்கு இதனை வாங்கிக்கொள் என்ன – திருமுறை4:2 4/2
இரவில் அடி வருந்த நடந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து எனை அழைத்து மகனே நீ இ உலகில் சிறிதும் – திருமுறை4:2 5/1
மயங்காதே இங்கு இதனை வாங்கிக்கொண்டு உலகில் மகனே நீ விளையாடி வாழ்க என உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 6/3
அன்று அகத்தே அடி வருந்த நடந்து என்னை அழைத்து இங்கு அஞ்சாதே மகனே என்று அளித்தனை ஒன்று அதனை – திருமுறை4:2 10/1
கால நிலை கருதி மனம் கலங்குகின்ற மகனே கலங்காதே என்று எனது கையில் ஒன்று கொடுத்து – திருமுறை4:2 12/2
மருள் நிறைந்த மனத்தாலே மயங்குகின்ற மகனே மயங்காதே என்று என்னை வரவழைத்து புகன்று – திருமுறை4:2 13/2
சரணமுற்று வருந்திய என் மகனே இங்கு இதனை தாங்குக என்று ஒன்று எனது தடம் கை-தனில் கொடுத்து – திருமுறை4:2 15/3
வாளா நீ மயங்காதே மகனே இங்கு இதனை வாங்கிக்கொள் என்று எனது மலர் கை-தனில் கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 20/3
மத்த உருவாம் மனத்தால் மயக்கமுறேல் மகனே மகிழ்ந்து உறைக என திருவாய்_மலர்ந்த குண_மலையே – திருமுறை4:2 21/3
உய் வகை ஒன்று எனது கரத்து உவந்து அளித்து மகனே உய்க மகிழ்ந்து இன்று முதல் ஒன்றும் அஞ்சேல் என்று – திருமுறை4:2 23/2
எள் இரவு நினைந்து மயக்கு எய்தியிடேல் மகனே என்று என் கை-தனில் ஒன்றை ஈந்து மகிழ்வித்தாய் – திருமுறை4:2 24/3
என்னை இனி மயங்காதே என் மகனே மகிழ்வோடு இருத்தி என உரைத்தாய் நின் இன் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:2 30/3
வந்து நிலைபெற சிறியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மணி கதவம் திறப்பித்து மகனே என்று அழைத்து – திருமுறை4:2 34/2
யாவருக்கும் இழிந்தேன் இங்கு இருக்கும் இடத்து அடைந்தே எழில் கதவம் திறப்பித்து உள் எனை அழைத்து மகனே
தேவருக்கும் அரிது இதனை வாங்கு என என் கரத்தே சித்தம் மகிழ்ந்து அளித்தனை நின் திரு_அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:2 37/2,3
மருள் நிறையும் சிறியேன் நான் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மணி கதவம் திறப்பித்து மகிழ்ந்து அழைத்து மகனே
பொருள் நிறையும் இதனை இங்கே வாங்கு என என் கரத்தே பொருந்த அளித்து அருளிய நின் பொன் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:2 39/2,3
மருள் உருவின் மற்றவர் போல் மயங்கேல் என் மகனே மகிழ்ந்து திரு_அருள் வழியே வாழ்க என உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 40/3
பழுதுபடா வண்ணம் எனை பரிந்து அழைத்து மகனே பணிந்து இதனை வாங்கு என என் பாணியுற கொடுத்து – திருமுறை4:2 41/3
பால் நினைத்த சிறியேன் நான் இருக்கும் இடத்து அடைந்து பணை கதவம் திறப்பித்து பரிந்து அழைத்து மகனே
நீ நினைத்த வண்ணம் எலாம் கைகூடும் இது ஓர் நின்மலம் என்று என் கை-தனில் நேர்ந்து அளித்தாய் நினக்கு – திருமுறை4:2 42/2,3
இடையின் அது நான் மறுப்ப மறுக்கேல் என் மகனே என்று பின்னும் கொடுத்தாய் நின் இன் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:2 54/3
என் நிறைந்த ஒரு பொருள் என் கையில் அளித்து அருளி என் மகனே வாழ்க என எழில் திருவாய்_மலர்ந்தாய் – திருமுறை4:2 60/3
கோணுகின்ற மனத்தாலே நாணுவது ஏன் மகனே குறைவு அற வாழ்க என மகிழ்ந்து கொடுத்தனை ஒன்று எனக்கு – திருமுறை4:2 66/3
வரதன் மகனே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை5:21 5/4
சீத மதியை முடித்த சடை சிவனார் செல்வ திரு_மகனே திருமாலுடன் நான்முகன் மகவான் தேடி பணியும் சீமானே – திருமுறை5:46 6/3
அன்பிற்கு இரங்கி விடம்_உண்டோன் அருமை மகனே ஆர்_அமுதே அகிலம் படைத்தோன் காத்தோன் நின்று அழித்தோன் ஏத்த அளித்தோனே – திருமுறை5:46 7/2
முத்திக்கு முதலான முதல்வனே மெய்ஞ்ஞான மூர்த்தியே முடிவு_இலாத முருகனே நெடிய மால் மருகனே சிவபிரான் முத்தாடும் அருமை மகனே
பத்திக்கு வந்து அருள் பரிந்து அருளும் நின் அடி பற்று அருளி என்னை இந்தப்படியிலே உழல்கின்ற குடியிலே ஒருவனா பண்ணாமல் ஆண்டருளுவாய் – திருமுறை5:55 30/2,3
திங்கள்_சடையான் மகனே சரணம் சிவை தந்தருளும் புதல்வா சரணம் – திருமுறை5:56 7/2
தளர்ந்திடேல் மகனே என்று எனை எடுத்து ஓர் தாய் கையில் கொடுத்தனை அவளோ – திருமுறை6:14 2/1
நாட்டமுறு வைகறையில் என் அருகு அணைந்து என்னை நன்றுற எழுப்பி மகனே நல் யோக ஞானம் எனினும் புரிதல் இன்றி நீ நலிதல் அழகோ எழுந்தே – திருமுறை6:25 24/2
நீடு உலகில் உற்றவர்கள் நன்குற உரைக்கின்ற நின் வார்த்தை யாவும் நமது நீள் வார்த்தை ஆகும் இது உண்மை மகனே சற்றும் நெஞ்சம் அஞ்சேல் உனக்கே – திருமுறை6:25 29/1
ஆரணம் ஆகமம் இவை விரித்து உரைத்தே அளந்திடும் நீ அவை அளந்திடல் மகனே
பூரண நிலை அனுபவம் உறில் கணமாம் பொழுதினில் அறிதி எ பொருள் நிலைகளுமே – திருமுறை6:26 11/2,3
அடி இது முடி இது நடு நிலை இது மேல் அடி நடு முடி இலாதது இது மகனே
படி மிசை அடி நடு முடி அறிந்தனையே பதி அடி முடி இலா பரிசையும் அறிவாய் – திருமுறை6:26 13/1,2
அண்ணிய உலகினர் அறிகிலர் நெடுநாள் அலைதருகின்றனர் அலைவு அற மகனே
புண்ணியம் உறு திரு_அருள் நெறி இதுவே பொது நெறி என அறிவுற முயலுதி நீ – திருமுறை6:26 14/2,3
அஞ்சலை நீ ஒருசிறிதும் என் மகனே அருள்_பெரும்_சோதியை அளித்தனம் உனக்கே – திருமுறை6:26 15/1
எமன் எனும் அவன் இனி இலைஇலை மகனே எய்ப்பு அற வாழ்க என்று இயம்பிய அரசே – திருமுறை6:26 18/3
எறிந்திடாது இந்த தருணமே வந்தாய் எடுத்து அணைத்து அஞ்சிடேல் மகனே
பிறிந்திடேம் சிறிதும் பிறிந்திடேம் உலகில் பெரும் திறல் சித்திகள் எல்லாம் – திருமுறை6:39 6/2,3
ஏங்கலை மகனே தூங்கலை என வந்து எடுத்து எனை அணைத்த என் தாயை – திருமுறை6:49 11/1
துன்புறேல் மகனே தூங்கலை என என் சோர்வு எலாம் தவிர்த்த நல் தாயை – திருமுறை6:49 12/1
பனிப்புறும் அ வருத்தம் எலாம் தவிர்த்து அருளி மகனே பயம் உனக்கு என் என்று என்னை பரிந்து அணைத்த குருவே – திருமுறை6:60 46/2
ஏன் நினைத்தாய் இவ்வளவு சுதந்தரம் என் மகனே எனக்கு இலையோ என்று அருளி எனை ஆண்ட குருவே – திருமுறை6:60 51/3
மலைக்கு உயர் மா தவிசு ஏற்றி மணி முடியும் சூட்டி மகனே நீ வாழ்க என வாழ்த்திய என் குருவே – திருமுறை6:60 64/2
கொலை_புரிவார் தவிர மற்றை எல்லாரும் நினது குலத்தாரே நீ எனது குலத்து முதல் மகனே
மலைவு அறவே சுத்த சிவ சமரச சன்மார்க்கம் வளர வளர்ந்து இருக்க என வாழ்த்திய என் குருவே – திருமுறை6:60 70/1,2
அன்பு உடைய என் மகனே பசி தவிர்த்தல் புரிக அன்றி அருள் செயல் ஒன்றும் செய துணியேல் என்றே – திருமுறை6:60 72/2
எவ்விடத்தும் எவ்வுயிர்க்கும் இலங்கு சிவம் ஒன்றே என் ஆணை என் மகனே இரண்டு இல்லை ஆங்கே – திருமுறை6:60 86/1
மயல் ஒரு நூல் மாத்திரம்-தான் சாலம் என அறிந்தார் மகனே நீ நூல் அனைத்தும் சாலம் என அறிக – திருமுறை6:60 87/2
எவராலும் பிறிது ஒன்றால் கண்டு அறிதல் கூடாது என் ஆணை என் மகனே அருள்_பெரும்_சோதியை-தான் – திருமுறை6:60 90/3
ஐயமுறேல் என் மகனே இ பிறப்பில்-தானே அடைவது எலாம் அடைந்தனை நீ அஞ்சலை என்று அருளி – திருமுறை6:60 91/1
படுத்து அயர்ந்த சிறியேன்-தன் அருகு அணைந்து மகனே பயம் உனக்கு என் என்று என்னை பரிந்து திரு_கரத்தால் – திருமுறை6:80 6/2
மணம் புரி கடிகை இரண்டரை எனும் ஓர் வரை உளது ஆதலால் மகனே
எணம் புரிந்து உழலேல் சவுளம் ஆதிய செய்து எழிலுறு மங்கலம் புனைந்தே – திருமுறை6:87 1/1,2
எம் பொருள் எனும் என் அன்பு உடை மகனே இரண்டரை கடிகையில் உனக்கே – திருமுறை6:87 2/1
அன்பு உடை மகனே மெய் அருள் திருவை அண்டர்கள் வியப்புற நினக்கே – திருமுறை6:87 3/1
ஈது கேள் மகனே மெய் அருள் திருவை இரண்டரை கடிகையில் நினக்கே – திருமுறை6:87 4/1
விரைந்து கேள் மகனே உலகு எலாம் களிக்க மெய் அருள் திருவினை நினக்கே – திருமுறை6:87 5/1
களிப்பொடு மகனே அருள் ஒளி திருவை கடிகை ஓர் இரண்டரை அதனில் – திருமுறை6:87 6/1
கலங்கிடேல் மகனே அருள் ஒளி திருவை களிப்பொடு மணம் புரிவிப்பாம் – திருமுறை6:87 7/1
ஐயுறேல் இது நம் ஆணை நம் மகனே அருள் ஒளி திருவை நின்றனக்கே – திருமுறை6:87 8/1
தூங்கலை மகனே எழுக நீ விரைந்தே தூய நீர் ஆடுக துணிந்தே – திருமுறை6:87 9/1
மயங்கிடேல் மகனே அருள் ஒளி திருவை மணம் புரிவிக்கின்றாம் இதுவே – திருமுறை6:87 10/1
எய்யேன் மகனே என்று எய்துகின்றான் ஐயோ என் – திருமுறை6:93 5/2
அப்பா மகனே என்று ஆர்கின்றான் துப்பு ஆர் – திருமுறை6:93 6/2
எடுத்த கொடியே சித்தி எலாம் இந்தா மகனே என்று எனக்கே – திருமுறை6:107 9/3
அன்பால் மகிழ்ந்து மகனே வருக என்று அழைத்து அருளி – திருமுறை6:108 3/3
ஆணை அம்பலத்து அரசையும் அளித்தனம் வாழ்க நீ மகனே என்று – திருமுறை6:108 26/3
எச்சம் பெறேல் மகனே என்று என்னுள் உற்ற – கீர்த்தனை:35 19/1
வசியர் மிக நீர் என்றேன் என் மகனே என்றார் வளர் காம – தனிப்பாசுரம்:11 5/2

மேல்


மகனை (10)

விண் தங்கு அமரர் துயர் தவிர்க்கும் வேல் கை மகனை விரும்பி நின்றோர் – திருமுறை3:5 6/1
திரு_கண் நுதலால் திரு_மகனை தீர்த்தார் ஒற்றி தேவர் அவர் – திருமுறை3:16 5/1
அன்னை_அனையார் ஒரு மகனை அறுக்க உரைத்தார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 4/2
சால்கொளும் கடவுள் தனி அருள் மகனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 1/4
வண்ணனை எல்லா வண்ணமும் உடைய வரதன் ஈன்றெடுத்து அருள் மகனை
தண்ணனை எனது கண்ணனை அவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 2/3,4
மாரனை_எரித்தோன் மகிழ்தரு மகனை வாகை அம் புயத்தனை வடி வேல் – திருமுறை5:40 6/1
தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – திருமுறை6:12 1/1
தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – கீர்த்தனை:41 17/1
மான்_மகனை நான்முகனா வைத்தவன்-தன் சிரம் நகத்தால் வகிர்ந்து வாங்கி – தனிப்பாசுரம்:3 27/1
திரு_மகள் எம் பெருமாட்டி மகிழும் வண்ண செழும் கனியே கொழும் பாகே தேனே தெய்வத்தரு_மகனை – தனிப்பாசுரம்:18 1/1

மேல்


மகா (6)

பாவனாதீதம் குணாதீதம் உபசாந்தபதம் மகா மௌன ரூபம் – திருமுறை1:1 2/20
செல்லாது அளித்த மகா சித்தன் எவன் சொல்லாத – திருமுறை1:3 1/190
வந்த உபசாந்தம்-அதாய் மவுனம் ஆகி மகா மவுன_நிலை ஆகி வயங்கா நின்ற – திருமுறை1:5 7/3
சேயாக எனை வளர்க்கும் தெய்வம் மகா தெய்வம் சிற்சபையில் ஆடுகின்ற தெய்வம் அதே தெய்வம் – திருமுறை6:44 3/4
தெரிந்த மகா சுத்த பரம் முதலும் அவற்றுள்ளே சிறந்த நிலை ஆதிகளும் தெளிந்து விளங்குறவே – திருமுறை6:60 37/1
விரிந்த மகா சுத்த பர லோக அண்டம் முழுதும் மெய் அறிவானந்த நிலை விளக்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 37/3

மேல்


மஹா (2)

சபா சிவா மஹா சிவா சகா சிவா சிகா சிவா – கீர்த்தனை:1 82/1
வா சிவா சதா சிவா மஹா சிவா தயா சிவா – கீர்த்தனை:1 83/1

மேல்


மகாதேவ (1)

சிற்பர சிவ மகாதேவ போற்றியே – தனிப்பாசுரம்:5 3/3

மேல்


மகாதேவர் (1)

சிவ_சிதம்பர மகாதேவர் பதத்திற்கே – கீர்த்தனை:34 4/2

மேல்


மகாதேவனே (1)

தென் புகலூர் வாழ் மகாதேவனே இன்ப மறை – திருமுறை1:2 1/280

மேல்


மகார (1)

வகார வெளியில் சிகார உருவாய் மகார திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 6/1

மேல்


மகாலிங்க (1)

வையம் துதிக்கும் மகாலிங்க மூர்த்தி முதல் – திருமுறை1:3 1/279

மேல்


மகிபன் (1)

மாசு உந்து உறையூர் மகிபன் முதல் மூவரும் சீர் – திருமுறை1:2 1/457

மேல்


மகிமை (4)

திங்கள் அணி சடை மவுலி சிவனே இ கலி மகிமை திறத்தில் இங்கே – தனிப்பாசுரம்:27 1/1
கரும் கள மா மணியே இ கலிகால மகிமை என்னால் கழறற்பாற்றோ – தனிப்பாசுரம்:27 3/4
வந்தியார் பிட்டு அருந்து மா மணியே கலிகால மகிமை ஈதே – தனிப்பாசுரம்:27 5/4
உன்பு_உடையார் கலி மகிமை கண்டாய் முக்கண்ணுடன் என் உளம் கொண்டோயே – தனிப்பாசுரம்:28 3/4

மேல்


மகிழ் (46)

மாறு_இல் ஒரு மாறன் உளம் ஈறு_இல் மகிழ் வீறியிட மாறி நடம் ஆடும் பதம் – திருமுறை1:1 2/95
கோலம் துறை கொண்ட கோவை அருள் கோவை மகிழ்
ஆலந்துறையின் அணி முத்தே நீலம் கொள் – திருமுறை1:2 1/115,116
தேம் துறையில் அன்னம் மகிழ் சேக்கை பல நிலவும் – திருமுறை1:2 1/117
மகிழ் இன்ப நவ வடிவே இல்ல மயல் – திருமுறை1:2 1/198
ஞான பரம் குன்றம் என நண்ணி மகிழ் கூர்ந்து ஏத்த – திருமுறை1:2 1/391
சீர் பனங்காட்டூர் மகிழ் நிக்ஷேபமே சூர் புடைத்தது – திருமுறை1:2 1/468
வல்லம் மகிழ் அன்பர் வசித்துவமே சொல் அரிக்கு – திருமுறை1:2 1/492
சார்ந்து மகிழ் அமுத சாரமே தேர்ந்து உலகர் – திருமுறை1:2 1/516
காள மகிழ் நின் கள கருணை எண்ணு-தொறும் – திருமுறை1:4 87/3
முப்போதும் அன்பர்கள் வாழ்த்து ஒற்றியூர் எம் முதல்வர் மகிழ்
ஒப்பு ஓத அரும் மலை பெண் அமுதே என்று வந்து நினை – திருமுறை1:7 27/1,2
தேறா சிறியர்க்கு அரிதாம் திருவொற்றி தேவர் மகிழ்
மாறா கருணை_மழையே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 76/3,4
அந்தர நேர் இடை பாவாய் அருள் ஒற்றி அண்ணல் மகிழ்
மந்தர நேர் கொங்கை மங்காய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 82/3,4
தோரணம் பூத்த எழில் ஒற்றியூர் மகிழ் சுந்தரி சற்காரணம் – திருமுறை1:7 87/2
வெள்ளியோ என பொன் மகிழ் சிறக்க விரைந்து மும்மதில் வில் வளைத்து எரித்தோய் – திருமுறை2:9 5/3
அடுத்து மகிழ் வல்லி கேச நீ – திருமுறை2:14 6/2
சேவின் மேல் ஓங்கும் செழும் மணி_குன்றே திருவொற்றியூர் மகிழ் தேவே – திருமுறை2:17 1/4
சூலி ஓர் புடை மகிழ் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 4/4
மன்னே மணியே மலையாள் மகிழ் உனது – திருமுறை2:61 5/3
சந்ததம் எனக்கு மகிழ் தந்தை நீ உண்டு நின்றன்னிடத்து ஏமவல்லி தாய் உண்டு நின் அடியர் என்னும் நல் தமர் உண்டு சாந்தம் எனும் நேயர் உண்டு – திருமுறை2:78 9/1
தெருள் நெறி தந்து அருளும் மறை சிலம்பு அணிந்த பதத்தாள் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட தெள் அமுதே – திருமுறை2:98 2/4
சடையில் தரித்தார் ஒருத்தி-தனை தழுவி மகிழ் மற்றொரு பெண்ணை – திருமுறை3:6 8/1
சேல் காட்டும் விழி கடையால் திரு_அருளை காட்டும் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை4:1 12/2
அலகு_இல் அருள்_கடலாம் உன் பெருமையை என் என்பேன் ஆனந்தவல்லி மகிழ் அருள் நட நாயகனே – திருமுறை4:2 1/4
கொடும் மாலை விடுத்து மகிழ் என திருவாய்_மலர்ந்தாய் குண_குன்றே இ நாள் நின் கொடையை அறிந்தனனே – திருமுறை4:2 8/4
திங்கள் அணி சடை பவள செழும் சோதி மலையே சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை4:2 27/4
ஓவு இலாது உனை பாடவும் துன்பு எலாம் ஓடவும் மகிழ் ஓங்கவும் செய்குவாய் – திருமுறை5:3 10/2
காவி நேர் களத்தான் மகிழ் ஐங்கர கடவுளே நல் கருங்குழி என்னும் ஊர் – திருமுறை5:3 10/3
வரு வேல் பிடித்து மகிழ் வள்ளலே குண மா மலையே – திருமுறை5:5 12/2
மை ஆர் தடம் கண் மலை_மகள் கண்டு மகிழ் செல்வமே – திருமுறை5:5 15/3
மலை முகம் குழைய வளைத்திடும் தெய்வ மணி மகிழ் கண்ணினுள் மணியே – திருமுறை5:38 5/3
ஆடி நீறாடி அருள்செயும் பரமன் அகம் மகிழ் அரும்_பெறல் மருந்தே – திருமுறை5:38 9/3
ஆறு முக பெரும் கருணை_கடலே தெய்வயானை மகிழ் மணி_குன்றே அரசே முக்கண் – திருமுறை5:44 1/1
மனமான ஒரு சிறுவன் மதியான குருவையும் மதித்திடான் நின் அடி சீர் மகிழ் கல்வி கற்றிடான் சும்மா இரான் காம மடுவினிடை வீழ்ந்து சுழல்வான் – திருமுறை5:55 22/1
பொருள் நயப்புற கண்டுகண்டு உளம் மகிழ் போதே – திருமுறை6:24 45/4
மஞ்சு அனைய குழல் அம்மை எங்கள் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_மேனி வண்ணம்-அது சிறிதே – திருமுறை6:27 7/1
திரிவு அகத்தே நான் வருந்த பார்த்து இருத்தல் அழகோ சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகரே – திருமுறை6:33 4/4
தே பிள்ளையாம் எம் சிவகாமவல்லி மகிழ்
மாப்பிள்ளை பாத_மலர் – திருமுறை6:43 11/3,4
தாயை மகிழ் அம்பலவன் தான் – திருமுறை6:74 4/4
ஆன் மகிழ் கன்றின் அணைத்து எனை எடுத்தாய் அருள்_பெரும்_சோதி என் அரசே – திருமுறை6:108 16/4
வான் அந்த மா மலை மங்கை மகிழ் வடிவாளனடி – கீர்த்தனை:9 4/3
கொண்டு நடம் கொண்டு நெறி கொண்டு மகிழ் கொண்டு மனம் குளிர்ந்தான் பின்னர் – தனிப்பாசுரம்:3 31/4
இடை மகிழ் குரு அடி இறைஞ்சி ஏத்தியே – தனிப்பாசுரம்:3 54/4
தண் ஆர் இளம்பிறை தங்கும் முடி மேல் மேனி தந்த ஒரு சுந்தரியையும் தக்க வாமத்தினிடை பச்சை மயிலாம் அரிய சத்தியையும் வைத்து மகிழ் என் – தனிப்பாசுரம்:13 6/3
அனம் மகிழ் நடையாய் அணி துடி இடையாய் அழகுசெய் காஞ்சன உடையாய் – தனிப்பாசுரம்:21 5/3
இனம் மகிழ் சென்னை இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு திருவே – தனிப்பாசுரம்:21 5/4
அகம் மகிழ் சுரதம் அளித்து களிப்பள் – திருமுகம்:4 1/273

மேல்


மகிழ்க (8)

பத்தி நீறு இடும் பத்தர்கள் காலால் பாய்ந்து தைக்கினும் பரிந்து அதை மகிழ்க
புத்தி ஈது காண் என்னுடை உடம்பே போற்றலார் புரம் பொடிபட நகைத்தோன் – திருமுறை2:7 7/2,3
வெருவியிடேல் இன்று முதல் மிக மகிழ்க என்றாய் வித்தக நின் திரு_அருளை வியக்க முடியாதே – திருமுறை4:2 68/4
நன்றுற மகிழ்க எந்நாளும் சாவுறா – திருமுறை6:24 11/3
இந்நாள் தொடுத்து நீ எண்ணியபடிக்கே இயற்றி விளையாடி மகிழ்க என்றும் இறவா நிலையில் இன்ப அனுபவன் ஆகி இயல் சுத்தம் ஆதி மூன்றும் – திருமுறை6:25 30/2
விலக நீ அடைந்து விலக்குக மகிழ்க
சுத்த சன்மார்க்க சுக நிலை பெறுக – திருமுறை6:65 1/1590,1591
போது போக்காமல் மங்கல கோலம் புனைந்து உளம் மகிழ்க நீ என்றார் – திருமுறை6:87 4/3
நலம் கொள புனைந்து மகிழ்க இ உலகர் நவிலும் அ உலகவர் பிறரும் – திருமுறை6:87 7/3
அடைவுற நம் தனி தலைவர் தடை அற வந்து அருள்வர் அணிபெற மாளிகையை விரைந்து அலங்கரித்து மகிழ்க
சடை அசைய பொது நடம் செய் இறைவர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 10/3,4

மேல்


மகிழ்கிற்பேன் (1)

சார்பில் ஒன்று விட்டு ஒழிந்தால் சால மகிழ்கிற்பேன் நான் – திருமுறை1:3 1/1117

மேல்


மகிழ்கின்ற (3)

கரம் மேவவிட்டு முலை தொட்டு வாழ்ந்து அவரொடு கலந்து மகிழ்கின்ற சுகமே கண்கண்ட சுகம் இதே கைகண்ட பலன் எனும் கயவரை கூடாது அருள் – திருமுறை5:55 2/3
கான் பாடி சிவகாமவல்லி மகிழ்கின்ற திரு கணவா நல்ல – திருமுறை6:24 20/2
வார் இடு கொங்கையர் மங்கையரோடே மன்றகம் பாடி மகிழ்கின்ற போது – திருமுறை6:102 8/2

மேல்


மகிழ்கின்றது (1)

மதியாமல் ஆரையும் நான் இறுமாந்து மகிழ்கின்றது எம் – திருமுறை1:6 37/1

மேல்


மகிழ்கின்றாய் (1)

வந்தாய் கலந்து மகிழ்கின்றாய் எனது பொழுது வான் பொழுதே – திருமுறை6:17 20/4

மேல்


மகிழ்கின்றார் (1)

பெண் உறங்காள் என தாயர் பேசி மகிழ்கின்றார் பெண்கள் எலாம் கூசுகின்றார் பெரும் தவம் செய்கிலரே – திருமுறை6:106 2/4

மேல்


மகிழ்கின்றேன் (7)

மீள மகிழ்கின்றேன் விரைந்து – திருமுறை1:4 87/4
ஆதரவால் மகிழ்கின்றேன் இனி உன் அடைக்கலமே – திருமுறை1:7 97/2
பூரண நின் அடி தொண்டு புரிகின்ற சிறியேன் போற்றி சிவ போற்றி என போற்றி மகிழ்கின்றேன்
நாரண நான்முகன் முதலோர் காண்ப அரும் அ நடத்தை நாய்_அடியேன் இதயத்தில் நவிற்றி அருள்வாயே – திருமுறை4:1 22/3,4
வரும் நாளில் அதன் அருமை அறிந்து மகிழ்கின்றேன் மணி மன்றுள் நடம் புரியும் மாணிக்க மணியே – திருமுறை4:2 7/4
வாடுகின்ற வாட்டம் எலாம் தவிர்ந்து மகிழ்கின்றேன் மன்னவ நின் பொன் அருளை என் என வாழ்த்துவனே – திருமுறை4:2 87/4
இலகு சிவபோக வடிவு ஆகி மகிழ்கின்றேன் இளைப்பு அறியேன் தவிப்பு அறியேன் இடர் செய் பசி அறியேன் – திருமுறை6:91 1/2
செய்தற்கு அரிய தவம் செய்தேன் மகிழ்கின்றேன்
எய்தற்கு அரிய சுகம் ஏய்ந்து – திருமுறை6:93 16/3,4

மேல்


மகிழ்கின்றோம் (1)

பொன்_சபை புகுந்தோம் என்று சின்னம் பிடி புந்தி மகிழ்கின்றோம் என்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 212/2

மேல்


மகிழ்கின்றோர் (1)

வித்து ஏறி விளைவு ஏறி மகிழ்கின்றோர் போல் மேல் ஏறி அன்பர் எலாம் விளங்குகின்றார் – திருமுறை1:5 74/3

மேல்


மகிழ்கூர்ந்து (2)

நன்று ஓடினன் மகிழ்கூர்ந்து அவர் நகை மா முகம் கண்டேன் – திருமுறை5:43 4/3
மச்சரம் கொண்டு மகிழ்கூர்ந்து அலைவன் – திருமுகம்:4 1/149

மேல்


மகிழ்ச்சி (4)

உள்ளுண்ட மகிழ்ச்சி எலாம் உவட்டி நின்றாள் பாங்கி உவந்து வளர்த்தவளும் என்-பால் சிவந்த கண்ணள் ஆனாள் – திருமுறை6:63 13/3
தருணத்து உண்டு மகிழ்வுற்றேன் அ மகிழ்ச்சி சொல்லவே – கீர்த்தனை:29 27/3
மடல் முழுதும் எழ மலர்ந்த மலரின் முகம் மகிழ்ச்சி எழ மலிந்த பாச – தனிப்பாசுரம்:3 15/3
வையக மகிழ்ச்சி வையகம் நெருப்பாம் – திருமுகம்:4 1/52

மேல்


மகிழ்ச்சியினால் (1)

ஆழ்த்து ஆமய உலகில் அற்ப மகிழ்ச்சியினால்
வாழ்த்தாமல் உன்னை மறந்தது உண்டு தாழ்த்தாமல் – திருமுறை1:2 1/635,636

மேல்


மகிழ்ச்சியுடன் (1)

மெய்க்கூட்டம் விழைந்தவன்தான் மிக மகிழ்ச்சியுடன் உண்டு விரைந்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 41/4

மேல்


மகிழ்ச்சியும் (1)

மாமாந்த நோயுற்ற குழவியில் குழைந்தீர் வாழ்க்கையிலே அற்ப மகிழ்ச்சியும் பெற்றீர் – திருமுறை6:96 4/2

மேல்


மகிழ்தர (1)

சண்பை மறை_கொழுந்து மகிழ்தர அமுதம் கொடுத்தாள் தயவு_உடையாள் எனை_உடையாள் சர்வசத்தி_உடையாள் – திருமுறை4:4 2/1

மேல்


மகிழ்தரு (1)

மாரனை_எரித்தோன் மகிழ்தரு மகனை வாகை அம் புயத்தனை வடி வேல் – திருமுறை5:40 6/1

மேல்


மகிழ்தல் (3)

வனம் எழுந்து ஆடும் சடையோய் நின் சித்தம் மகிழ்தல் அன்றி – திருமுறை1:6 50/1
வள்ளலே அது கண்டு அடியனேன் உள்ளம் மகிழ்தல் என்றோ என துயர்ந்தேன் – திருமுறை6:58 10/3
அரைசே நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் அருள்_பெரும்_சோதியை பெற்றே அகம் மகிழ்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 5/1

மேல்


மகிழ்தி (1)

மாது மகிழ்தி என என்னை மாலையிட்டார் மாலையிட்ட – திருமுறை3:3 26/2

மேல்


மகிழ்ந்த (5)

தேவன்குடி மகிழ்ந்த தெள் அமுதே ஓவு இல் – திருமுறை1:2 1/86
துப்பு நேர் இதழி மகிழ்ந்த கல்யாண சுந்தரா சுந்தரன் தூதா – திருமுறை2:12 3/1
நாட்டும் பரம வீடு எனவே நண்ணி மகிழ்ந்த நாயேனை – திருமுறை2:77 9/2
குன்றே மகிழ்ந்த குண_குன்றே கோவே தணிகை குருபரனே – திருமுறை5:13 7/1
பொருப்பே மகிழ்ந்த புண்ணியமே புனித ஞான போதகமே – திருமுறை5:13 8/4

மேல்


மகிழ்ந்தது (2)

மை ஆர் மிடற்று மணியே அன்று என்னை மகிழ்ந்தது அந்தோ – திருமுறை2:94 33/3
திரும்பி ஒருகால் வந்து என்னை சேர்ந்து மகிழ்ந்தது இல்லையடி – திருமுறை3:3 25/3

மேல்


மகிழ்ந்தவனே (1)

மண்ணவனேனை மகிழ்ந்தவனே மலம் மாற்றுகின்ற – திருமுறை2:58 3/2

மேல்


மகிழ்ந்தனம் (1)

மலிந்து இவர் காணில் விடுவர் அன்று இவரால் மயங்கி உள் மகிழ்ந்தனம் எனிலோ – திருமுறை6:13 28/2

மேல்


மகிழ்ந்தனர் (1)

முத்தர்கள் மெய்ப்பொருள் முன்னி மகிழ்ந்தனர்
சித்தர்கள் ஆனந்த தெள் அமுது உண்டனர் – திருமுறை6:94 8/2,3

மேல்


மகிழ்ந்தனனே (2)

குரு மாலை பெரு வண்ண கொழுந்து ஒன்று கொடுத்தாய் குரு மணி நின் திரு_அருளை குறித்து மகிழ்ந்தனனே – திருமுறை4:2 3/4
மன்று கண்டார்க்கு இந்த வாழ்வு உளது என்று மகிழ்ந்தனனே – திருமுறை6:84 11/4

மேல்


மகிழ்ந்தனை (1)

வைத்தனை உள்ளம் மகிழ்ந்தனை நான் சொன்ன வார்த்தைகள் இங்கு – திருமுறை6:72 4/2

மேல்


மகிழ்ந்தனையே (2)

மண் கொடுக்கில் நீ-தான் மகிழ்ந்தனையே வண் கொடுக்கும் – திருமுறை1:3 1/850
மாயா விகாரம் மகிழ்ந்தனையே சாயாது – திருமுறை1:3 1/890

மேல்


மகிழ்ந்தாள் (2)

பொங்கல் இட்ட தாயர் முகம் தொங்கலிட்டு போனார் பூவை முகம் பூ முகம் போல் பூரித்து மகிழ்ந்தாள்
எங்கள் இட்டம் திரு_அருள் மங்கலம் சூட்டல் அன்றி இரண்டுபடாது ஒன்றாக்கி இன்பு அடைவித்திடவே – திருமுறை6:62 2/2,3
மாட்டி மிக மனம் மகிழ்ந்தாள் கூர் வேல் – திருமுகம்:4 1/260

மேல்


மகிழ்ந்திட (4)

வளர் ஊர்த்த வீர தாண்டவம் முதல் பஞ்சகம் மகிழ்ந்திட இயற்றும் பதம் – திருமுறை1:1 2/68
மருளே தவிர்ந்து உனை வாழ்த்தி வணங்கி மகிழ்ந்திட நீ – திருமுறை2:64 11/3
விட களம் உடைய வித்தக பெருமான் மிக மகிழ்ந்திட அருள் பேறே – திருமுறை5:2 10/3
தோத்திரம் செய்து அம்மை கண்டு மகிழ்ந்திட அ மன்றில் துலங்கும் அடி பெருமையை என் சொல்லுவது தோழி – திருமுறை6:101 41/4

மேல்


மகிழ்ந்திடவும் (1)

மண்_உலகோர் முதல் உயிர்கள் மகிழ்ந்திடவும் மணம் புரிந்த வள்ளலே என் – தனிப்பாசுரம்:7 10/3

மேல்


மகிழ்ந்திடவே (2)

நையாத வண்ணம் எலாம் பாடுகின்றேன் பருவம் நண்ணிய புண்ணியர் எல்லாம் நயந்து மகிழ்ந்திடவே – திருமுறை4:4 5/4
இ புவியோ வானகமும் வானகத்தின் புறத்தும் எவ்வுயிரும் எவ்வெவரும் ஏத்தி மகிழ்ந்திடவே
செப்பமுறு திரு_அருள் பேர்_ஒளி வடிவாய் களித்தே செத்தாரை எழுப்புதல் நாம் திண்ணம் உணர் மனனே – திருமுறை6:89 1/3,4

மேல்


மகிழ்ந்திடு-மின் (1)

ஓர் உறவு என்று அடைந்து உலகீர் போற்றி மகிழ்ந்திடு-மின் உள்ளம் எலாம் கனிந்து உருகி உள்ளபடி நினைந்தே – திருமுறை6:98 28/4

மேல்


மகிழ்ந்திடுதற்கு (1)

இகத்தே பரத்தை பெற்று மகிழ்ந்திடுதற்கு என்றே எனை இந்த – திருமுறை6:92 9/3

மேல்


மகிழ்ந்திடுமோ (1)

கருப்பு அறியாது எனை அதன் முன் கலந்த புத்தி எனும் ஓர் காரிகை-தான் கண்ட அளவில் கனிந்து மகிழ்ந்திடுமோ
விருப்பமுறாது எனை முனிந்து விடுத்திடுமோ நேயம் விளைந்திடுமோ இவர்க்கு நிதம் சண்டை விளைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 6/2,3

மேல்


மகிழ்ந்து (144)

சேர் இறைவன் மகிழ்ந்து வணங்கும் – திருமுறை1:2 1/51
எற்குள் தியானம் கொண்டு இருக்க மகிழ்ந்து அளித்த – திருமுறை1:2 1/277
நீங்கி அன்னோர் சங்கத்தில் நின்று மகிழ்ந்து ஏத்தி நிதம் – திருமுறை1:3 1/1399
வாழ்வாய் என்னோடும் மகிழ்ந்து – திருமுறை1:3 1/1406
எண்ணிய நம் எண்ணம் எலாம் முடிப்பான் மன்றுள் எம் பெருமான் என்று மகிழ்ந்து இறுமாந்து இங்கே – திருமுறை1:5 97/1
மயங்கா அறிவும் தியங்கா நெறியும் மகிழ்ந்து அருள்வாய் – திருமுறை1:6 203/2
தெருள் பால் உறும் ஐங்கை_செல்வர்க்கும் நல் இளம் சேய்க்கும் மகிழ்ந்து
அருள்_பால் அளிக்கும் தன தனமே எம் அகம் கலந்த – திருமுறை1:7 53/1,2
மாற்றிய நீர் ஏகல் அவி மகிழ்ந்து இன்று அடியேன் மனையினிடை – திருமுறை1:8 6/2
வருண பொருப்பே வளர் ஒற்றி வள்ளல் மணியே மகிழ்ந்து அணைய – திருமுறை1:8 139/2
வண்ண பல் மா மலர் மாற்றும்படிக்கு மகிழ்ந்து எமது – திருமுறை2:6 2/1
அலை கொள் நஞ்சு அமுது ஆக்கிய மிடற்றான் அவனை நாம் மகிழ்ந்து அடைகுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 10/4
வாடல் நெஞ்சமே வருதி என்னுடனே மகிழ்ந்து நாம் இருவரும் சென்று மகிழ்வாய் – திருமுறை2:26 1/2
வாங்கி ஈகுவன் ஒன்றுக்கும் அஞ்சேல் மகிழ்ந்து நெஞ்சமே வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:26 2/2
மல்லல் அம் கடலிடை மகிழ்ந்து மூழ்கினால் – திருமுறை2:32 9/3
மந்தர வெற்பில் மகிழ்ந்து அமர்ந்தானை வானவர் எல்லாம் வணங்க நின்றானை – திருமுறை2:33 4/3
தரும் பைம் பூம் பொழில் ஒற்றியூரிடத்து தலம்கொண்டார் அவர்-தமக்கு நாம் மகிழ்ந்து
வரும் பைம் சீர் தமிழ் மாலையோடு அணி பூ_மாலை சூட்டுதும் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 4/3,4
மன்றுள் மேவிய வள்ளலார் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார் அவர் மலர்_அடி வணங்கி – திருமுறை2:36 1/3
உன் ஆசை கொண்டே என் ஒற்றி அப்பா நான் மகிழ்ந்து உன் – திருமுறை2:45 21/3
வருண கொலை மா_பாதகனாம் மறையோன்-தனக்கு மகிழ்ந்து அன்று – திருமுறை2:80 6/3
என் ஆர்_உயிருக்கு உயிர்_அனையாய் என்னை பொருளாய் எண்ணி மகிழ்ந்து
அ நாள் அடிமைகொண்டு அளித்தாய் யார்க்கோ வந்த விருந்து எனவே – திருமுறை2:82 21/1,2
தோடு ஆர் பணை தோள் பெண்களொடும் சூழ்ந்து மகிழ்ந்து கண்டதன்றி – திருமுறை3:1 9/2
வந்தார் என்றார் அந்தோ நான் மகிழ்ந்து காண வரும் முன்னம் – திருமுறை3:4 2/3
மாடு ஒன்று எங்கே என்றேன் உன் மனத்தில் என்றார் மகிழ்ந்து அமர் வெண்காடு – திருமுறை3:5 9/3
தரும் தேன் அமுதம் உண்டு என்றும் சலிய வாழ்வில் தருக்கி மகிழ்ந்து
இருந்தேன் மணாளர் எனை பிரியார் என்றும் புணர்ச்சிக்கு ஏது இதாம் – திருமுறை3:6 10/2,3
மரு மாண்பு உடைய மனம் மகிழ்ந்து மலர் கை கூப்பி கண்டு அலது – திருமுறை3:8 2/3
மயிலின் இயல் சேர் மகளே நீ மகிழ்ந்து புரிந்தது எ தவமோ – திருமுறை3:9 10/1
வருத்தம் தவிர குற பாவாய் மகிழ்ந்து ஓர் குறி-தான் வழுத்துவையே – திருமுறை3:11 7/4
வண்மை_உடையார் ஒற்றியினார் மருவ மருவி மனம் மகிழ்ந்து
வண்மை அகலாது அருள்_கடல் நீராடுவேனோ ஆடேனோ – திருமுறை3:15 8/2,3
வாழ்வை அளிப்பார் மாடு ஏறி மகிழ்ந்து திரிவார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 7/1
இரு_நிதிய திரு_மகளிர் இருவர் எனை வணங்கி இசைந்திடு வந்தனம் அப்பா என்று மகிழ்ந்து இசைத்து – திருமுறை4:1 18/2
நான் அந்த உளவு கண்டு நடத்துகின்ற வகையும் நல்லவனே நீ மகிழ்ந்து சொல்ல வருவாயே – திருமுறை4:1 21/4
மருள் நிறைந்த மன கொடியேன் வஞ்சம் எலாம் கண்டு மகிழ்ந்து இனிய வாழ்வு அளித்த மா கருணை கடலே – திருமுறை4:1 28/3
அ வண்ண பெருந்தகையே அம்பலத்தே நடம் செய் ஆர்_அமுதே அடியேன் இங்கு அகம் மகிழ்ந்து புரிதல் – திருமுறை4:1 31/3
உரவிடை இங்கு உறைக மகிழ்ந்து என திருவாய்_மலர்ந்த உன்னுடைய பெரும் கருணைக்கு ஒப்பு இலை என் புகல்வேன் – திருமுறை4:2 5/3
மரு நாள மலர்_அடி ஒன்று உள்ளகத்தே பெயர்த்துவைத்து மகிழ்ந்து எனை அழைத்து வாங்கு இதனை என்று – திருமுறை4:2 7/2
வன்பர்களில் தலைநின்ற வஞ்சகனேன் இருந்த மனை கதவு திறப்பித்து மகிழ்ந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 11/2
ஏர் அணவி உறைக மகிழ்ந்து என உரைத்தாய் நின் சீர் யாது அறிந்து புகன்றேன் முன் யாது தவம் புரிந்தேன் – திருமுறை4:2 18/3
உரிய பொருள் ஒன்று எனது கையில் அளித்து இங்கே உறைக மகிழ்ந்து என உரைத்த உத்தம நின் அருளை – திருமுறை4:2 19/3
மத்த உருவாம் மனத்தால் மயக்கமுறேல் மகனே மகிழ்ந்து உறைக என திருவாய்_மலர்ந்த குண_மலையே – திருமுறை4:2 21/3
உய் வகை ஒன்று எனது கரத்து உவந்து அளித்து மகனே உய்க மகிழ்ந்து இன்று முதல் ஒன்றும் அஞ்சேல் என்று – திருமுறை4:2 23/2
சிவ நிலைக்கும்படி எனது செங்கையில் ஒன்று அளித்து சித்தம் மகிழ்ந்து உறைக என திரு_பவளம் திறந்தாய் – திருமுறை4:2 35/3
தேவருக்கும் அரிது இதனை வாங்கு என என் கரத்தே சித்தம் மகிழ்ந்து அளித்தனை நின் திரு_அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:2 37/3
மருள் நிறையும் சிறியேன் நான் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மணி கதவம் திறப்பித்து மகிழ்ந்து அழைத்து மகனே – திருமுறை4:2 39/2
மருள் உருவின் மற்றவர் போல் மயங்கேல் என் மகனே மகிழ்ந்து திரு_அருள் வழியே வாழ்க என உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 40/3
மால் நினைத்த அளவு எல்லாம் கடந்து அப்பால் வயங்கும் மலர்_அடிகள் வருந்தியிட மகிழ்ந்து நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 42/1
உகல் ஒழிய பெரும் தவர்கள் உற்று மகிழ்ந்து ஏத்த உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 49/4
நள் உலகில் உனக்கு இது நாம் நல்கினம் நீ மகிழ்ந்து நாளும் உயிர்க்கு இதம் புரிந்து நடத்தி என உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 50/3
தன் உருவம் போன்றது ஒன்று அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்தே தந்து அருளி மகிழ்ந்து இங்கே தங்குக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 51/3
சித்தி ஒன்று திரு_மேனி காட்டி மனை கதவம் திறப்பித்து அங்கு எனை அழைத்து என் செங்கையிலே மகிழ்ந்து
சத்தி ஒன்று கொடுத்தாய் நின் தண் அருள் என் என்பேன் தனி மன்றுள் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 61/3,4
கோணுகின்ற மனத்தாலே நாணுவது ஏன் மகனே குறைவு அற வாழ்க என மகிழ்ந்து கொடுத்தனை ஒன்று எனக்கு – திருமுறை4:2 66/3
மருட்டு ஆயத்து_இருந்தேனை கூவி வரவழைத்து வண்ணம் ஒன்று என் கை-தனிலே மகிழ்ந்து அளித்தாய் நின்றன் – திருமுறை4:2 70/3
மருள் உதிக்கும் மனத்தேனை வரவழைத்து நோக்கி மகிழ்ந்து எனது கரத்து ஒன்று வழங்கிய சற்குருவே – திருமுறை4:2 73/3
தேன் கொண்ட பால் என நான் சிந்திக்கும்-தோறும் தித்திப்பது ஆகி என்றன் சென்னி மிசை மகிழ்ந்து
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை4:2 74/2,3
வாகாம் தச்சு அணி கதவம் திறப்பித்து அங்கு என்னை வரவழைத்து என் கை-தனிலே மகிழ்ந்து ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 75/3
மகம் மதிக்கும் மறையும் மறையால் மதிக்கும் அயனும் மகிழ்ந்து அயனால் மதிக்கும் நெடுமாலும் நெடுமாலால் – திருமுறை4:2 76/1
வம்பருக்கு பெறல் அரிதாம் ஒரு பொருள் என் கரத்தே மகிழ்ந்து அளித்து துயர் தீர்ந்து வாழ்க என உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 79/3
அ உலக முதல் உலகம் அனைத்தும் மகிழ்ந்து ஏத்த அம்பலத்தே நடம் புரியும் செம்பவள_குன்றே – திருமுறை4:2 83/4
மானதுவாய் நடந்து எளியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மணி கதவம் திறப்பித்து மகிழ்ந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 90/3
பிடி நாளும் மகிழ்ந்து உனது மனம்கொண்டபடியே பேர்_அறம் செய்து உறுக என பேசி ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 99/3
இலகு மனை கதவு இரவில் திறப்பித்து அங்கு என்னை இனிது அழைத்து ஒன்று அளித்து மகிழ்ந்து இன்னும் நெடும் காலம் – திருமுறை4:2 100/3
மரு உருக்கொண்டு அன்று அளித்தாம் திரு_நீறு இன்று உனக்கு மகிழ்ந்து அளித்தாம் இவை என்று வாய்_மலர்ந்து நின்றாய் – திருமுறை4:3 1/3
மண் விருப்பம்கொளும் மண பூ மகிழ்ந்து எனக்கு கொடுத்து வாழ்க என நின்றனை நின் மன குறிப்பு ஏது அறியேன் – திருமுறை4:3 9/2
பண் பகர் பொன்_அம்பலத்தே ஆனந்த நடம் செய் பரம்பர நின் திரு_அருளை பாடுகின்றேன் மகிழ்ந்து
எண் பகர் குற்றங்கள் எலாம் குணமாக கொள்ளும் எம் துரை என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் அதனாலே – திருமுறை4:4 2/3,4
மருள்_உடையேன்-தனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே மகிழ்ந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 1/2
வாரம் உற எனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே மகிழ்ந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 4/2
துன்புறுதல் இல்லாத சுத்த நிலை உடையார் தொழுகின்ற-தோறும் மகிழ்ந்து எழுகின்ற துரையே – திருமுறை4:6 2/4
மற்று இடையில் வலியாமல் ஆடுகின்றது என்றால் வழி_அடியர் விழிகளினால் மகிழ்ந்து கண்ட காலம் – திருமுறை4:6 7/3
மை மாலில் களி சிறந்து வல்_வினையே புரியும் வஞ்சகனேன்-தனை கருதி வந்து மகிழ்ந்து எனக்கும் – திருமுறை4:7 6/3
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அகம் மகிழ்ந்து போற்றும் அம்பலத்தே அருள் நடம் செய் செம்பவள மலையே – திருமுறை4:8 7/3
பயிலும் மூ ஆண்டில் சிவை தரு ஞான_பால் மகிழ்ந்து உண்டு மெய் நெறியாம் – திருமுறை4:9 2/3
ஒண் உளே ஒன்பது வாய் வைத்தாய் என்ற உத்தமனே சித்தம் மகிழ்ந்து உதவுவோனே – திருமுறை4:10 5/4
வன் செய்கை நீங்க மகிழ்ந்து அணியேன் துதி வாய் உரைக்க – திருமுறை5:5 23/2
பொன் அருளை புணர்ந்து மனம் மகிழ்ந்து வாழ புண்ணியனே நாயேற்கு பொருத்தம் இன்றோ – திருமுறை5:9 28/2
எந்தை நீ மகிழ்ந்து என்னை ஆள்வையேல் என்னை அன்பர்கள் என் சொல்வார்களோ – திருமுறை5:10 5/2
மணியே அடியேன் கண்மணியே மருந்தே அன்பர் மகிழ்ந்து அணியும் – திருமுறை5:13 3/1
உள்ளத்தவர்-பால் சேர்ந்து மகிழ்ந்து உண்மை உணர்ந்து அங்கு உற்றிடுவான் – திருமுறை5:21 9/2
வான் பிறந்தார் புகழ் தணிகை மலையை கண்டு வள்ளலே நின் புகழை மகிழ்ந்து கூறேன் – திருமுறை5:27 1/1
அன்பொடும் பரமன் உமை கையில் கொடுக்க அகம் மகிழ்ந்து அணைக்கும் ஆர்_அமுதே – திருமுறை5:38 10/3
அன்னை என்ன நல் அருள்தரும் தணிகை அடைந்து நின்று நெஞ்சகம் மகிழ்ந்து ஆடேன் – திருமுறை5:42 6/3
சிந்தை மகிழ்ந்து அருள் குருவாய் என்னை முன்னே சிறு_காலை ஆட்கொண்ட தேவ தேவ – திருமுறை5:44 5/4
மரு விளங்கு குழல் வல்லி மகிழ்ந்து ஒரு பால் விளங்க வயங்கு மணி பொது விளங்க வளர்ந்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை6:1 1/4
தானே மகிழ்ந்து தந்தாய் இ தருணம் கைம்மாறு அறியேனே – திருமுறை6:17 17/4
வாய்த்த என்னை அறியாத இளம் பருவம்-தனிலே மகிழ்ந்து வந்து மாலையிட்டான் மறித்தும் முகம் பாரான் – திருமுறை6:23 2/2
அந்த நாள் தொடங்கி மகிழ்ந்து இருக்கின்றேன் அப்பனே அய்யனே அரசே – திருமுறை6:24 13/2
அந்நாளில் அம்பல திரு_வாயிலிடை உனக்கு அன்புடன் உரைத்தபடியே அற்புதம் எலாம் வல்ல நம் அருள் பேர்_ஒளி அளித்தனம் மகிழ்ந்து உன் உள்ளே – திருமுறை6:25 30/1
நிழற்கு இசைத்த மேல் நிலையில் ஏற்றும் என மகிழ்ந்து நின்ற என்னை வெளியில் இழுத்து உலக வியாபார – திருமுறை6:27 9/3
அறம் தவாத சேவடி மலர் முடி மிசை அணிந்து அகம் மகிழ்ந்து ஏத்த – திருமுறை6:28 6/2
கருத்து மகிழ்ந்து என் உடம்பில் கலந்து உளத்தில் கலந்து கனிந்து உயிரில் கலந்து அறிவில் கலந்து உலகம் அனைத்தும் – திருமுறை6:31 10/2
பொய் கொடுத்த மன மாயை சேற்றில் விழாது எனக்கே பொன் மணி மேடையில் ஏறி புந்தி மகிழ்ந்து இருக்க – திருமுறை6:33 5/1
மது விழும் ஓர் ஈ போலே மயங்காதே கயங்கி வாடாதே மலங்காதே மலர்ந்து மகிழ்ந்து இருப்பாய் – திருமுறை6:33 10/2
பால் மறந்த குழவியை போல் பாரேல் இங்கு எனையே பரிந்து நினது அருள் சோதி புரிந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:35 8/4
பழித்து உரைப்பார் உரைக்க எலாம் பசுபதி நின் செயலே பரிந்து எனையும் பாடுவித்து பரிசு மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:36 6/4
நித்திய வான் மொழி என்ன நினைந்து மகிழ்ந்து அமைவாய் நெஞ்சே நீ அஞ்சேல் உள் அஞ்சேல் அஞ்சேலே – திருமுறை6:36 11/4
வான் மயத்தான் என்னை மகிழ்ந்து – திருமுறை6:43 8/4
மருவும் ஓர் நாத வெளிக்கு மேல் வெளியில் மகிழ்ந்து அரசாள்கின்ற வாழ்வே – திருமுறை6:45 8/3
புண்ணியமே என் பெரிய பொருளே என் அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 13/4
பொய்க்கு_இசைந்தார் காணாதே பொது நடம் செய் அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 15/4
தடுத்திட வல்லவர் இல்லா தனி முதல் பேர்_அரசே தாழ் மொழி என்று இகழாதே தரித்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 16/4
திரு ஒழியாது ஓங்கும் மணி மன்றில் நடத்து அரசே சிறு மொழி என்று இகழாதே சேர்த்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 20/4
தட்டு அறியா திரு_பொதுவில் தனி நடம் செய் அரசே தாழ் மொழி என்று இகழாதே தரித்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 22/4
வளம் குலவு திரு_பொதுவில் மா நடம் செய் அரசே மகிழ்ந்து எனது சொல் எனும் ஓர் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 36/4
புரிந்த தவ பயன் ஆகும் பொதுவில் நடத்து அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 37/4
பார்த்திபரும் விண்ணவரும் பணிந்து மகிழ்ந்து ஏத்த பரநாத நாட்டு அரசு பாலித்த பதியே – திருமுறை6:60 52/3
அண்ணா என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே அடி_இணைக்கு என் சொல்_மாலை அணிந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 55/4
புன்மை எலாம் பெருமை என பொறுத்து அருளி புலையேன் பொய் உரை மெய் உரையாக புரிந்து மகிழ்ந்து அருளி – திருமுறை6:60 62/2
விழு_குலத்தார் அருவருக்கும் புழு குலத்தில் கடையேன் மெய் உரையேன் பொய் உரையை வியந்து மகிழ்ந்து அருளி – திருமுறை6:60 63/1
பொய் சுகத்தை விரும்பாத புனிதர் மகிழ்ந்து ஏத்தும் பொது நடத்து என் அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 79/4
வன் பூத வனம் போன்றாள் பாங்கி அவள்-தனை முன் மகிழ்ந்து பெற்று இங்கு எனை வளர்த்தாள் வினை வளர்த்தாள் ஆனாள் – திருமுறை6:63 16/3
மதி முகத்தாள் பாங்கி ஒரு விதி முகத்தாள் ஆனாள் மகிழ்ந்து என்னை வளர்த்தவளும் இகழ்ந்து பல புகன்றாள் – திருமுறை6:63 22/3
வரும் முன் வந்ததா கொள்ளுதல் எனக்கு வழக்கம் வள்ளல் நீ மகிழ்ந்து அருள் சோதி – திருமுறை6:64 32/1
வரை சேர்த்து அருளி சித்தி எலாம் வழங்கி சாகா_வரம் கொடுத்து வலிந்து என் உளத்தில் அமர்ந்து உயிரில் கலந்து மகிழ்ந்து வாழ்கின்றாய் – திருமுறை6:66 10/2
வலத்திலே நினது வசத்திலே நின்றேன் மகிழ்ந்து நீ என் உளம் எனும் அம்பலத்திலே – திருமுறை6:77 3/3
ஏர் நீடும் பெரும் பொருள் ஒன்று ஈந்து மகிழ்ந்து ஆண்டீர் இன்றும் வலிந்து எளியேன்-பால் எய்தி ஒளி ஓங்க – திருமுறை6:79 4/2
முத்தொழிலோ ஐந்தொழிலும் முன்னி மகிழ்ந்து எனக்கு அளித்தாய் – திருமுறை6:83 5/1
எந்தை உனை பாடி மகிழ்ந்து இன்புறவே வைத்து அருளி – திருமுறை6:83 6/3
வான் செய்த தேவரும் காணாத காட்சி மகிழ்ந்து கண்டேன் – திருமுறை6:84 8/2
கசியும் மனத்து எனை அறியீர் சிற்சபையில் விளங்கும் கடவுள் மகிழ்ந்து அளித்த தனி கதிர்_பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 19/4
கோடு தவறாது உனை நான் பாடுதற்கு இங்கு ஏற்ற குண பொருளும் இலக்கியமும் கொடுத்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:91 4/4
வள்ளல் நடராயன் மகிழ்ந்து – திருமுறை6:93 3/4
வந்தான் என் அப்பன் மகிழ்ந்து – திருமுறை6:93 14/4
மன் மார்க்கத்தாலே மகிழ்ந்து – திருமுறை6:93 20/4
மா காதலனாம் மகிழ்ந்து – திருமுறை6:93 24/4
வாழி நடம் செய்வான் மகிழ்ந்து – திருமுறை6:93 34/4
வந்தான் வந்தான் உள் மகிழ்ந்து – திருமுறை6:93 36/4
மனம் மகிழ்ந்து கேட்கின்ற வரம் எல்லாம் எனக்கே வழங்குதற்கு என் தனி தந்தை வரு தருணம் இதுவே – திருமுறை6:97 8/4
மடம் கலந்தார் பெறற்கு அரிய நடத்து அரசே நினக்கு மணவாளர் எனினும் உன்-பால் வார்த்தை மகிழ்ந்து உரைக்க – திருமுறை6:104 5/1
வஞ்சம் இலா தலைவருக்கே மாலை மகிழ்ந்து அணிந்தேன் மறைகளுடன் ஆகமங்கள் வகுத்துவகுத்து உரைக்கும் – திருமுறை6:106 5/1
மன்று ஆடும் கணவர் திரு_வரவை நினைக்கின்றேன் மகிழ்ந்து நினைத்திடும்-தோறும் மனம் கனிவுற்று உருகி – திருமுறை6:106 22/1
அன்பால் மகிழ்ந்து மகனே வருக என்று அழைத்து அருளி – திருமுறை6:108 3/3
செத்தவர்கள் எழுந்து உலகில் திரிந்து மகிழ்ந்து இருப்பார் திரு_அருள் செங்கோல் எங்கும் செல்லுகின்றதாமே – திருமுறை6:108 52/4
என் இறை ஆன மருந்து மகிழ்ந்து
எனக்கு தன் பொன்_மேனி ஈந்த மருந்து – கீர்த்தனை:21 14/1,2
மகிழ்ந்து கொடுத்து பின்னும் கொடுத்தாய் மணி பொன் காசுமே – கீர்த்தனை:29 43/4
முன்னி மகிழ்ந்து பாட புரிந்தாய் அடிமை என்னையே – கீர்த்தனை:29 55/4
பண்டு மகிழ்ந்து எனை ஆட்கொண்டு கருணைசெய்த – கீர்த்தனை:33 6/1
பால் மறந்த குழவியை போல் பாரேல் இங்கு எனையே பரிந்து நினது அருள் சோதி புரிந்து மகிழ்ந்து அருளே – கீர்த்தனை:41 22/4
தேன் கொண்ட பால் என நான் சிந்திக்கும்-தோறும் தித்திப்பது ஆகி என்றன் சென்னி மிசை மகிழ்ந்து
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – கீர்த்தனை:41 26/2,3
மெச்சி உளே மிக மகிழ்ந்து செய்வேன் என்றனை ஐயா விட்டிடேலே – தனிப்பாசுரம்:2 44/4
இன்று மகிழ்ந்து ஆட்கொண்ட சிவகுருவே சற்குருவே என்று வாழ்த்தி – தனிப்பாசுரம்:3 23/4
திறத்தர் மகிழ்ந்து ஏத்துகின்ற திரு_மாடவீதியினும் தெரிந்து காலின் – தனிப்பாசுரம்:3 33/2
மாசு_அறு தவர்கள் உள் மகிழ்ந்து நோக்கவும் – தனிப்பாசுரம்:3 58/1
மன்று ஒன்றுவானை மகிழ்ந்து – தனிப்பாசுரம்:14 2/4
மரு விளங்கு குழல் வல்லி மகிழ்ந்து ஒரு பால் விளங்க வயங்கு அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவ_கொழுந்தே – தனிப்பாசுரம்:16 9/4
சினம் நிலையாமல் உடல் சலியாமல் சிறியனேன் உற மகிழ்ந்து அருள்வாய் – தனிப்பாசுரம்:21 5/2
இறை_அருள் நிரம்ப இருத்தலான் மகிழ்ந்து
பிறை என வளரும் நம் பிள்ளை மணிக்கு – திருமுகம்:5 10/1,2

மேல்


மகிழ்ந்துறும் (1)

வன்பு-அதை அகற்றி மன்பதைக்கு அருள்வான் மகிழ்ந்துறும் தணிகையின் வாழ்வே – திருமுறை5:37 9/4

மேல்


மகிழ்ந்தே (12)

அன்னை அப்பனும் நீ என மகிழ்ந்தே அகம் குளிர்ந்து நான் ஆதரித்திருந்தேன் – திருமுறை2:70 6/1
தத்துவ நீ நான் என்னும் போதம்-அது நீக்கி தனித்த சுகாதீதமும் நீ தந்து அருள்க மகிழ்ந்தே – திருமுறை4:1 24/4
ஆங்கார வண்ணம் அகன்றதை அறிந்து மகிழ்ந்தே அனுபவிக்கின்றேன் பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 16/4
மற்றார் பெறுவாரோ இனி வாழ்வேன் மனம் மகிழ்ந்தே – திருமுறை5:43 10/4
என் உயிரும் என் உடலும் என் பொருளும் யானே இசைந்து கொடுத்திட வாங்கி இட்டதன் பின் மகிழ்ந்தே
தன் உயிரும் தன் உடலும் தன் பொருளும் எனக்கே தந்து கலந்து எனை புணர்ந்த தனித்த பெரும் சுடரே – திருமுறை6:60 60/1,2
என் புடை நீ இருக்கின்றாய் உன் புடை நான் மகிழ்ந்தே இருக்கின்றேன் இ ஒருமை யார் பெறுவார் ஈண்டே – திருமுறை6:68 5/4
மிகுந்து வயங்கும் அமுதம் மனம் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:73 3/4
வணம் புரி மணி மா மன்றில் என் தந்தை வாய்_மலர்ந்து அருளினர் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:87 1/4
எல்லாம் செய் வல்ல தனி பெரும் தலைமை சித்தன் என மறை ஆகமம் புகலும் என் இறைவன் மகிழ்ந்தே
நல்லார்கள் வியக்க எனக்கு இசைத்தபடி இங்கே நான் உனக்கு மொழிகின்றேன் நன்று அறிவாய் மனனே – திருமுறை6:89 4/1,2
மாடம் மிசை ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே எனது மணவாளர் கொடுத்த திரு_அருள் அமுதம் மகிழ்ந்தே
ஏடு அவிழ் பூம் குழலாய் நான் உண்டதொரு தருணம் என்னை அறிந்திலன் உலகம்-தன்னையும் நான் அறியேன் – திருமுறை6:106 9/1,2
பரசி எதிர்கொள்ளுதும் நாம் கற்பூர விளக்கு பரிந்து எடுத்து என்னுடன் வருக தெரிந்து அடுத்து மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:106 51/4
மதிப்பவர் ஆர் எனை வையகம் மகிழ்ந்தே
வையக மகிழ்ச்சி வையகம் நெருப்பாம் – திருமுகம்:4 1/51,52

மேல்


மகிழ்ந்தேன் (6)

வாடினேன் சிறிய வாரியால் மகிழ்ந்தேன் வஞ்சமே பொருள் என மதித்து – திருமுறை6:15 15/3
மாடம் மிசை ஓங்கு நிலா மண்டபத்தே மகிழ்ந்தேன் வள்ளலொடு நான் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 10/1
மனம் மகிழ்ந்தேன் மன மாயையை நீக்கினன் மா நிலத்தே – திருமுறை6:73 4/1
பரவி மகிழ்ந்தேன் என்று உந்தீபற – கீர்த்தனை:12 1/2
தொழுது மகிழ்ந்தேன் என்று உந்தீபற – கீர்த்தனை:12 2/2
சிந்தை மகிழ்ந்தேன் என்று உந்தீபற – கீர்த்தனை:12 8/2

மேல்


மகிழ்ந்தேனே (1)

சோதி நடத்து அரசை என்றன் உயிர்க்குயிராம் பதியை சுத்த சிவ நிறைவை உள்ளே பெற்று மகிழ்ந்தேனே – திருமுறை6:106 92/4

மேல்


மகிழ்ந்தோர் (1)

மணக்கும் மலர் தேன் உண்ட வண்டே போல வளர் பரமானந்தம் உண்டு மகிழ்ந்தோர் எல்லாம் – திருமுறை1:5 65/1

மேல்


மகிழ்ந (1)

மங்கை வல்லபைக்கு வாய்த்த மகிழ்ந நின் மலர்_தாள் போற்றி – திருமுறை5:4 1/2

மேல்


மகிழ்நரும் (1)

வாழி என் உள்ளத்தில் நீயும் நின் ஒற்றி மகிழ்நரும் நீ – திருமுறை1:7 101/3

மேல்


மகிழ்நரொடு (1)

மாலையிலே உலகியலார் மகிழ்நரொடு கலத்தல் வழக்கம் அது கண்டனம் நீ மணவாளருடனே – திருமுறை6:106 72/1

மேல்


மகிழ்நன் (2)

மனை அறியா பிழை கருதும் மகிழ்நன் போல மதி அறியேன் செய் பிழையை மனத்துள் கொண்டே – திருமுறை1:5 85/2
மருந்தில் நின்றான் ஒற்றியூர் வாழும் நின்றன் மகிழ்நன் முன்னும் – திருமுறை1:7 65/1

மேல்


மகிழ்நனே (1)

மாலையே அணிந்த மகிழ்நனே எல்லாம்_வல்லனே நல்லனே அருள் செங்கோலையே – திருமுறை6:37 3/2

மேல்


மகிழ்வது (1)

மால் கொண்ட நெஞ்சம் மகிழ்வது எந்நாள் என் கண் மா மணியே – திருமுறை1:6 153/4

மேல்


மகிழ்வள் (1)

பொய்யை மெய்யா பொருந்தி மகிழ்வள்
பொருந்தும் மெய்யை பொய்யா செய்வள் – திருமுகம்:4 1/99,100

மேல்


மகிழ்வாய் (8)

உண்டால் மகிழ்வாய் நீ ஒண் சிறுவர்-தம் சிறுநீர் – திருமுறை1:3 1/741
வாடல் நெஞ்சமே வருதி என்னுடனே மகிழ்ந்து நாம் இருவரும் சென்று மகிழ்வாய்
கூடல் நேர் திருவொற்றியூர் அகத்து கோயில் மேவி நம் குடி முழுது ஆள – திருமுறை2:26 1/2,3
பார்த்து மகிழ்வாய் அதுவே பாங்கு – திருமுறை2:30 12/4
உறங்குகின்றதும் விழிப்பதும் மகிழ்வாய் உண்ணுகின்றதும் உடுப்பதும் மயக்குள் – திருமுறை2:46 5/1
நந்தி மகிழ்வாய் தரிசிக்க நடனம் புரியும் நாயகனார் – திருமுறை3:11 1/1
அணியேன் நல் அன்பும் அமையேன் மனத்தில் அடியார் அடி-கண் மகிழ்வாய்
பணியேன் நினைந்து பதையேன் இருந்து பருகேன் உவந்தபடியே – திருமுறை5:23 3/2,3
இன்புறு முகத்திலே புன்னகை ததும்பவே இரு கை_மலர் கொண்டு தூக்கி என்றனை எடுத்து அணைத்து ஆங்கு மற்றோர் இடத்து இயலுற இருத்தி மகிழ்வாய்
வன்பு அறு பெரும் கருணை அமுது அளித்து இடர் நீக்கிவைத்த நின் தயவை அந்தோ வள்ளலே உள்ளு-தொறும் உள்ளகம் எலாம் இன்ப_வாரி அமுது ஊறிஊறி – திருமுறை6:25 33/2,3
ஆனை_முகன் ஆட மயில் ஏறி விளையாடும் உயர் ஆறுமுகன் ஆட மகிழ்வாய் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 3/4

மேல்


மகிழ்வார் (3)

பைத்த அரவ பணி அணிவார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி மகிழ்வார்
மைத்த மிடற்றார் அவர்-தமக்கு மாலையிடவே நான் உளத்தில் – திருமுறை3:15 6/1,2
சாதே மகிழ்வார் அடியாரை தம் போல் நினைப்பார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 11/2
வல்லான் வகுத்த வண்ணம் என மகிழ்வார் என் கண்மணியே என் – திருமுறை6:17 10/2

மேல்


மகிழ்வாரும் (1)

என்று ஏத்தி மகிழ்வாரும் வானான – திருமுறை1:3 1/1320

மேல்


மகிழ்வால் (4)

குளம் சேர் மொழி பெண் பாவாய் நின் கோல மனை-கண் நாம் மகிழ்வால்
உளம் சேர்ந்து அடைந்த போதே நின் உளத்தில் அணிந்தேம் உணர் என்றே – திருமுறை1:8 63/2,3
உண் கள் மகிழ்வால் அளி மிழற்றும் ஒற்றி நகரீர் ஒரு மூன்று – திருமுறை1:8 144/1
அளிப்புறு மகிழ்வால் மங்கல கோலம் அணி பெற புனைக நீ விரைந்தே – திருமுறை6:87 6/3
மெய்யுறு மகிழ்வால் மணம் புரிவிப்பாம் விரைந்து இரண்டரை கடிகையிலே – திருமுறை6:87 8/2

மேல்


மகிழ்வான் (1)

ஆழி விடையீர் திருவொற்றி அமர்ந்தீர் இருவர்க்கு அகம் மகிழ்வான்
வீழி-அதனில் படிக்காசு வேண்டி அளித்தீராம் என்றேன் – திருமுறை1:8 136/1,2

மேல்


மகிழ்விக்கின்றாய் (1)

மகிழ்விக்கின்றாய் ஒரு கால் ஊன்றி ஒரு கால் தூக்கியே – கீர்த்தனை:29 38/2

மேல்


மகிழ்விக்கும் (1)

பாதனை உமையாள்_பாலனை எங்கள் பரமனை மகிழ்விக்கும் பரனை – திருமுறை5:40 7/3

மேல்


மகிழ்வித்த (1)

வற்புறு பிணி தீர்த்து என்னை மகிழ்வித்த வரதா போற்றி – தனிப்பாசுரம்:19 5/3

மேல்


மகிழ்வித்தாய் (2)

வந்து ஓடு நிகர் மனம் போய் கரைந்த இடம் காட்டி மகிழ்வித்தாய் நின் அருளின் வண்மை எவர்க்கு உளதே – திருமுறை4:1 10/4
எள் இரவு நினைந்து மயக்கு எய்தியிடேல் மகனே என்று என் கை-தனில் ஒன்றை ஈந்து மகிழ்வித்தாய்
அள் இரவு போல் மிடற்றில் அழகு கிளர்ந்து ஆட அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற செம்பவள_குன்றே – திருமுறை4:2 24/3,4

மேல்


மகிழ்வித்தாரால் (1)

மன்ற அவன் பருவம் அறிந்து அதற்கு இயைந்த கலை பயிற்றி மகிழ்வித்தாரால் – தனிப்பாசுரம்:2 53/4

மேல்


மகிழ்வித்து (1)

விருந்தினால் மகிழ்வித்து அருள் அண்ணலே – திருமுறை2:72 3/2

மேல்


மகிழ்விப்பான் (1)

துன்றகத்து சிறியேன் நான் அறியாது வறிதே சுழன்றது கண்டு இரங்கி மிக துணிந்து மகிழ்விப்பான்
இன்று அகத்தே புகுந்து அருளி எனக்கு அதனை தெரிவித்து இன்புறச்செய்து அருளிய நின் இரக்கம் எவர்க்கு உளதோ – திருமுறை4:2 10/2,3

மேல்


மகிழ்வில் (5)

கூறுற்ற குற்றமும் தானே மகிழ்வில் குணம் எனவே – திருமுறை1:6 24/1
கூட்டுகின்ற நம் பரசிவன் மகிழ்வில் குலவும் ஒற்றியூர் கோயில் சூழ்ந்து இன்பம் – திருமுறை2:37 3/3
கரையா மகிழ்வில் காண வந்தால் கற்பின் நலத்தை கவர்ந்துகொண்டு – திருமுறை3:19 7/2
விடுக்கா மகிழ்வில் காண வந்தால் விரியும் நமது வினை கவர்ந்து – திருமுறை3:19 8/2
திரு_எல்லை-தனை மகிழ்வில் கரு எல்லை கடக்க வலம்செய்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 7/4

மேல்


மகிழ்வின் (3)

ஈக மகிழ்வின் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 151/4
நன்செய்-வாய் இட்ட விளைவு-அது விளைந்தது கண்ட நல்குரவினோன் அடைந்த நல் மகிழ்வின் ஒரு கோடி பங்கு அதிகம் ஆகவே நான் கண்டுகொண்ட மகிழ்வே – திருமுறை6:25 25/3
பிணி வாய் பிறவிக்கு ஒரு மருந்தே பேர்_ஆனந்த பெரு விருந்தே பிறங்கு கதியின் அருள் ஆறே பெரியோர் மகிழ்வின் பெரும் பேறே – தனிப்பாசுரம்:25 1/3

மேல்


மகிழ்வினொடு (2)

கரையற்ற மகிழ்வினொடு செய்து அருள் புரிந்திடும் காட்சியே சிவஞானியாம் – கீர்த்தனை:41 1/31
கரையற்ற மகிழ்வினொடு செய்து அருள் புரிந்திடும் காட்சியே சிவஞானியாம் – தனிப்பாசுரம்:24 1/31

மேல்


மகிழ்வினொடும் (4)

இழியா மகிழ்வினொடும் வந்தால் என்னே பெண்ணே எழில் கவர்ந்து – திருமுறை3:19 6/2
அடையா மகிழ்வினொடும் வந்தால் அம்மா நமது விடயம் எலாம் – திருமுறை3:19 10/2
நண்ணேனோ மகிழ்வினொடும் திரு_தணிகை மலை-அதனை நண்ணி என்றன் – திருமுறை5:18 1/1
நண்ணேனோ மகிழ்வினொடும் திரு_தணிகை மலை-அதனை நண்ணி என்றன் – கீர்த்தனை:41 13/1

மேல்


மகிழ்வு (10)

நூல் துறையில் நின்றவர்கள் நோக்கி மகிழ்வு எய்து திருப்பாற்றுறையில் – திருமுறை1:2 1/119
பட்டால் மகிழ்வு பதிந்தாய் பதைக்க அம்பு – திருமுறை1:3 1/747
பெற்றார் மகிழ்வு எய்த பேசி விளையாடும் கால் – திருமுறை1:3 1/971
சார்ந்தே நின்-பால் ஒற்றியூர் வாழும் நாயகர் தாம் மகிழ்வு
கூர்ந்தே குலாவும் அ கொள்கையை காணில் கொதிப்பள் என்று – திருமுறை1:7 25/1,2
ஆரா மகிழ்வு தரும் ஒரு பேர்_அழகர் இவர் ஊர் ஒற்றி-அதாம் – திருமுறை1:8 9/1
வஞ்ச புல காடு எறிய அருள் வாளும் அளிக்கும் மகிழ்வு அளிக்கும் – திருமுறை2:1 5/1
வாழும் கோயிற்கு திரு_அலகிடுவோம் மகிழ்வு கொண்டு உடன் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 7/4
அந்த நாள் மகிழ்வு அடைபவர் உளர் சிலர் அவர் எவர் எனில் இங்கே – திருமுறை2:94 50/3
நந்தா மகிழ்வு தலைசிறப்ப நாடி ஓடி கண்டு அலது – திருமுறை3:8 9/3
வாட்டம் எலாம் தீர்த்தான் மகிழ்வு அளித்தான் மெய்ஞ்ஞான – திருமுறை6:93 15/1

மேல்


மகிழ்வுசெய் (1)

வன்மை செய்திடும் வறுமை வந்தாலும் மகிழ்வுசெய் பெரு வாழ்வு வந்தாலும் – திருமுறை2:4 9/1

மேல்


மகிழ்வுடன் (1)

வல்ல நீறு இடும் வல்லவர் எழில் மெய் வாசம் நேரிடில் மகிழ்வுடன் முகர்க – திருமுறை2:7 5/2

மேல்


மகிழ்வுற்று (2)

வரம் கொள் அடியர் மன_மலரில் மகிழ்வுற்று அமர்ந்த மா மணியே – திருமுறை5:25 1/1
வாது நினைக்கும் மன கடையேன் மகிழ்வுற்று இருந்தேன் என்னளவில் – திருமுறை6:7 8/2

மேல்


மகிழ்வுற்றேன் (2)

உண போது போக்கினன் முன் உளவு அறியாமையினால் உளவு அறிந்தேன் இ நாள் என் உள்ளம் மகிழ்வுற்றேன்
தணப்பு ஓதும் மறைகள் எலாம் தனித்தனி நின்று ஏத்த தனி மன்றில் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 95/3,4
தருணத்து உண்டு மகிழ்வுற்றேன் அ மகிழ்ச்சி சொல்லவே – கீர்த்தனை:29 27/3

மேல்


மகிழ்வுற (1)

கேழ்வி மேவிய அடியவர் மகிழ்வுற கிடைத்த அருள் பெரு வாழ்வே – திருமுறை5:17 9/3

மேல்


மகிழ்வே (5)

மணஞ்சேரி நீங்கா மகிழ்வே மணம் சேர்ந்து – திருமுறை1:2 1/52
கூறா மகிழ்வே கொடு என்றார் கொடுத்தால் இது-தான் அன்று என்றே – திருமுறை1:8 13/3
மணி ஒளியில் ஆடும் அருள் ஒளியே நிலைத்த பெரு வாழ்வே நிறைந்த மகிழ்வே மன்னே என் அன்பான பொன்னே என் அன்னே என் வரமே வயங்கு பரமே – திருமுறை6:25 12/3
நன்செய்-வாய் இட்ட விளைவு-அது விளைந்தது கண்ட நல்குரவினோன் அடைந்த நல் மகிழ்வின் ஒரு கோடி பங்கு அதிகம் ஆகவே நான் கண்டுகொண்ட மகிழ்வே
வன் செய் வாய் வாதருக்கு அரிய பொருளே என்னை வலிய வந்து ஆண்ட பரமே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 25/3,4
மா தவத்தால் நான் பெற்ற வான் அமுதே எனது வாழ்வே என் கண் அமர்ந்த மணியே என் மகிழ்வே
போது அவத்தால் கழித்தேனை வலிந்து கலந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்_அம்பலத்தே புனித நடத்து அரசே – திருமுறை6:91 2/1,2

மேல்


மகிழ்வேன் (4)

எவ்வம் உறு சிறியனேன் ஏழை மதி என்ன மதி இன்ன மதி என்று உணர்கிலேன் இந்த மதி கொண்டு நான் எந்த வகை அழியாத இன்ப நிலை கண்டு மகிழ்வேன்
அவ்வியம் அகற்றி அருள் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 8/3,4
மலத்தால் வருந்தா பெரு வாழ்வால் மகிழ்வேன் இன்பம் வளர்வேனே – திருமுறை5:45 7/4
கண் உறங்கேன் உறங்கினும் என் கணவரொடு கலக்கும் கனவே கண்டு உளம் மகிழ்வேன் கனவு ஒன்றோ நனவும் – திருமுறை6:106 2/1
ஆசை வெட்கம் அறியாது நான் அவரை தழுவி அணைத்து மகிழ்வேன் அது கண்டு அதிசயித்து நொடிப்பார் – திருமுறை6:106 50/3

மேல்


மகிழ்வேனோ (1)

பதம் பெற தேம் பழம் பிழிந்து பாலும் நறும் பாகும் பசு நெய்யும் கலந்தது என பாடி மகிழ்வேனோ
நிதம் பரவி ஆனந்த நித்திரை நீங்காத நித்தர் பணி புரிந்து இன்ப சித்தி பெறுவேனோ – திருமுறை6:11 4/2,3

மேல்


மகிழ்வை (2)

உள்ளத்து எழுந்த மகிழ்வை நமக்கு உற்ற_துணையை உள் உறவை – திருமுறை2:1 10/1
அணி வளரும் உயர் நெறி கொள் கலைகள் நிறை மதி மகிழ்வை அடையும் ஒளி உடைய சடையோய் – திருமுகம்:3 1/1

மேல்


மகிழ்வொடு (2)

உரு நிலைத்து இவண் மகிழ்வொடு வாழ்வுற உவந்து நின் அருள்செய்வாய் – திருமுறை6:24 57/2
வரைந்து என்னை மணம் புரிந்து பொது நடம் செய் அரசே மகிழ்வொடு நான் புனைந்திடும் சொல்_மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 7/4

மேல்


மகிழ்வொடும் (1)

மருவிய கலை_வலோன் மகிழ்வொடும் கேட்க – திருமுகம்:1 1/44

மேல்


மகிழ்வோடு (5)

அரில் ஓட்டி மகிழ்வோடு இருந்து ஏத்தும் – திருமுறை1:2 1/337
ஓடு ஒன்று உடையார் ஒற்றி வைத்தார் ஊரை மகிழ்வோடு உவந்து ஆலங்காடு – திருமுறை3:7 1/2
என்னை இனி மயங்காதே என் மகனே மகிழ்வோடு இருத்தி என உரைத்தாய் நின் இன் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:2 30/3
வனை ஏர்கொளும் செய் தணிகாசலத்து மகிழ்வோடு அமர்ந்த அமுதே – திருமுறை5:23 8/4
அங்கண் மிக மகிழ்வோடு சென்று அவர் நின்றது கண்டேன் – திருமுறை5:43 7/3

மேல்


மகிழ்வோன்-தன்னை (1)

சத்தி வேல் கர தனயனை மகிழ்வோன்-தன்னை நாம் என்றும் சார்ந்திடல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 7/4

மேல்


மகிழ (31)

களமர் மகிழ கடைசியர் பாடும் – திருமுறை1:2 1/309
கண்டு நான் மகிழ நம் தொண்டன் என்று எனையும் – திருமுறை1:4 53/3
மானை நோக்கிய நோக்கு உடை மலையாள் மகிழ மன்றிடை மா நடம் புரிவோய் – திருமுறை2:10 1/3
வகை அறியேன் சிறியேன் சன்மார்க்கம் மேவும் மாண்பு உடைய பெரும் தவத்தோர் மகிழ வாழும் – திருமுறை2:85 7/1
திரு_அருள் புனிதை மகிழ நின்று ஆடும் தில்லை மன்று அழகனே என்பாள் – திருமுறை2:102 1/1
வன் சொல் புகலார் ஓர் உயிரும் வருந்த நினையார் மனம் மகிழ
இன் சொல் புகல்வார் ஒற்றி_உளார் என் நாயகனார் வந்திலரே – திருமுறை3:10 7/1,2
சிந்தை மகிழ குற மடவாய் தெரிந்தோர் குறி-தான் செப்புவையே – திருமுறை3:11 1/4
கற்றும் அறிந்தும் கேட்டும் தெளிந்த பெரியவரும் கண்டு மகிழ புரிந்து பண்டை வினை அகற்றி – திருமுறை4:1 15/2
மெல் இயல் நல் சிவகாமவல்லி கண்டு மகிழ விரியும் மறை ஏத்த நடம் புரியும் அருள் இறையே – திருமுறை4:8 10/4
வந்து என் எதிரில் நில்லாரோ மகிழ ஒரு சொல் சொல்லாரோ – திருமுறை5:22 4/1
வல்லி நின் அம்மை மகிழ மன்று ஓங்கும் வள்ளலே மறைகள் ஆகமங்கள் – திருமுறை6:24 3/3
மைக்கு இசைந்த விழி அம்மை சிவகாமவல்லி மகிழ நடம் புரிகின்றீர் வந்து அருள்வீர் விரைந்தே – திருமுறை6:33 3/4
மை கொடுத்த விழி அம்மை சிவகாமவல்லி மகிழ நடம் புரிகின்றீர் வந்து அருள்வீர் விரைந்தே – திருமுறை6:33 5/4
பெண் உடைய மனம் களிக்க பேர்_உலகம் களிக்க பெத்தரும் முத்தரும் மகிழ பத்தர் எலாம் பரவ – திருமுறை6:79 7/3
அயனும் அரியும் அரனும் மகிழ அருளும் நடன விமலனே – கீர்த்தனை:1 75/2
வள வேலை சூழ் உலகு புகழ்கின்ற தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – கீர்த்தனை:41 8/4
மான் வளர்த்து சடையில் இளமதி வளர்த்த ஒரு கிழவன் மகிழ வாய்த்த – தனிப்பாசுரம்:3 29/3
மடந்தை மலையாள் மனம் மகிழ மருவும் பதியை பசுபதியை – தனிப்பாசுரம்:12 5/1
வாகை வாய் மதம் அற மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 1/4
வண்டர் வாய் அற ஒரு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 2/4
வம்பர் வாய் அற ஒரு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 3/4
வல்லை அவர் உணர்வு அற மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 4/4
மடி அளவதா ஒரு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 5/4
மண் கொண்டுபோக ஓர் மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 6/4
வருத்தும் அவர் உறவு அற மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 7/4
வாதை அவர் சார்பு அற மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 8/4
மானம் பழுத்திடு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 9/4
வற்புறும்படி தரும வழி ஓங்கு தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 10/4
மை ஓர் அணுத்துணையும் மேவுறா தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 11/4
வள வேலை சூழ் உலகு புகழ்கின்ற தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 12/4
விருந்தினர்-தம்மை உபசரித்திடவும் விரவுறும் உறவினர் மகிழ
திருந்திய மனத்தால் நன்றி செய்திடவும் சிறியனேற்கு அருளுதல் வேண்டும் – தனிப்பாசுரம்:21 3/1,2

மேல்


மகிழவே (2)

ஊர் உண்டு பேர் உண்டு மணி உண்டு பணி உண்டு உடை உண்டு கொடையும் உண்டு உண்டுண்டு மகிழவே உணவு உண்டு சாந்தமுறும் உளம் உண்டு வளமும் உண்டு – திருமுறை5:55 28/2
ஊர் உண்டு பேர் உண்டு மணி உண்டு பணி உண்டு உடை உண்டு கொடையும் உண்டு உண்டுண்டு மகிழவே உணவு உண்டு சாந்தமுறும் உளம் உண்டு வளமும் உண்டு – கீர்த்தனை:41 7/2

மேல்


மகிழும் (24)

ஆடி மகிழும் திருவொற்றி அப்பா உன்றன் அருள்_புகழை – திருமுறை2:40 11/2
அரும்பின் கட்டிள முலை உமை மகிழும் ஐய நீர் உமது அருள் எனக்கு அளிக்க – திருமுறை2:46 6/2
ஆதியனே எமை ஆண்டவனே மலையாள் மகிழும்
பாதியனே எம் பராபரனே முக்கண் பண்ணவனே – திருமுறை2:58 2/3,4
ஆயினும் திரு_முகம் கண்டு மகிழும் அன்பர்-தம் பணி ஆற்றி மற்று உடலம் – திருமுறை2:67 9/3
கொடியார் பிழையும் குணமாக கொண்டு மகிழும் குண_குன்றே – திருமுறை2:82 19/4
அலகு இல் வளம் நிறையும் ஒரு தில்லை அம் பதி மேவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 1/4
அற்பு உடைய அடியர் புகழ் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 2/4
அ கண் நுதல் எம்பிரான் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 3/4
ஐ ஆனனம் கொண்ட தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 4/4
அவமானம் நீக்கி அருள் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 5/4
ஆர் இட்ட சடையாளர் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 6/4
ஆய மறை முடி நின்ற தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 7/4
அவ்வியம் அகற்றி அருள் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 8/4
அளி நறை கொள் இதழி வனை தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 9/4
ஆறு அணிந்திடு சடையர் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 10/4
கங்கையை மகிழும் செல்வ கணேச நின் கழல்கள் போற்றி – திருமுறை5:4 1/4
மங்கை மகிழும் தணிகேசனே அருள் வந்து எனக்கே – திருமுறை5:5 16/4
இன் சொல் அடியவர் மகிழும் இன்பமே உள் இருள் அகற்றும் செழும் சுடரே எவர்க்கும் கோவே – திருமுறை5:9 11/3
வியந்து உளே மகிழும் வீணனேன் கொடிய வெகுளியேன் வெய்யனேன் வெறியேன் – திருமுறை6:15 14/2
மை விட்டு அகலா விழி இன்பவல்லி மகிழும் மணவாளா – திருமுறை6:19 8/3
தேவி சிவகாமவல்லி மகிழும் மணவாளா தெருள் நிறை வான் அமுது அளிக்கும் தருணம் இது-தானே – திருமுறை6:36 8/4
ஆய மறை முடி நின்ற தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே – கீர்த்தனை:41 16/3
தேவி சிவகாமவல்லி மகிழும் மணவாளா தெருள் நிறை வான் அமுது அளிக்கும் தருணம் இது-தானே – கீர்த்தனை:41 18/4
திரு_மகள் எம் பெருமாட்டி மகிழும் வண்ண செழும் கனியே கொழும் பாகே தேனே தெய்வத்தரு_மகனை – தனிப்பாசுரம்:18 1/1

மேல்


மகிழேன் (2)

பேர்கொண்டார்-தமை வணங்கி மகிழேன் பித்தேன் பெற்றதே அமையும் என பிறங்கேன் மாதர் – திருமுறை5:24 4/2
ஐய நின் திரு_அடி துணை மறவா அன்பர்-தங்களை அடுத்து உளம் மகிழேன்
உய்ய நின் திரு_தணிகையை அடையேன் உடைய_நாயகன் உதவிய பேறே – திருமுறை5:42 2/2,3

மேல்


மகிழேனோ (2)

ஞான அடியின் நிழல் நண்ணி மகிழேனோ – திருமுறை2:45 14/4
முந்தையோர் போன்று முயங்கி மகிழேனோ – திருமுறை2:45 17/4

மேல்


மகுட (2)

மல்லலும் தகும் சடா_மகுட வள்ளலே – திருமுறை2:32 3/4
தலை கண்ணுறு மகுட சிகாமணியே வாய்மை தசரதன்-தன் குல_மணியே தமியேன் உள்ள – தனிப்பாசுரம்:18 2/3

மேல்


மகுடம் (1)

சோதி மா மகுடம் சூட்டிய தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1130

மேல்


மகுடன் (1)

சயசய எனும் தொண்டர் இதய_மலர் மேவிய சடா_மகுடன் மதன தகனன் – திருமுறை1:1 2/38

மேல்


மகேச்சுரன் (1)

விதி ஆகி அரி ஆகி கிரீசன் ஆகி விளங்கும் மகேச்சுரன் ஆகி விமலம் ஆன – திருமுறை1:5 18/1

மேல்


மகேசுரர் (1)

மனித்தர்களோ வானவரோ மலர் அயனோ மாலோ மற்றையரோ என் புகல்வேன் மகேசுரர் ஆதியரும் – திருமுறை6:106 18/3

மேல்


மகோசர (1)

சர்வ மங்கள சச்சிதானந்த செளபாக்ய சாம்பவ விநாசரகித சாஸ்வத புராதர நிராதர அபேத வாசா மகோசர நிரூபா – தனிப்பாசுரம்:13 1/2

மேல்


மகோதய (1)

வர கேசாந்த மகோதய காரிய – கீர்த்தனை:1 64/1

மேல்


மங்க (1)

தம் குறு வம்பு மங்க நிரம்பு சங்கம் இயம்பும் நம் கொழு_கொம்பு – கீர்த்தனை:1 109/1

மேல்


மங்கல் (2)

மங்கல் இல்லாத வண்மையே முல்லைவாயில் வாழ் மாசிலாமணியே – திருமுறை2:12 4/2
மங்கல் இன் மனனனே – தனிப்பாசுரம்:4 1/4

மேல்


மங்கல (9)

மாண் கொடுக்கும் தெய்வ மடந்தையர்க்கு மங்கல பொன் – திருமுறை1:3 1/259
மாண் கா தளிர்க்கும் ஒற்றியினார் வான மகளிர் மங்கல பொன் – திருமுறை3:2 9/1
நாணும் அயன் மால் இந்திரன் பொன்_நாட்டு புலவர் மணம் வேட்ட நங்கைமார்கள் மங்கல பொன்_நாண் காத்து அளித்த நாயகமே – திருமுறை5:46 3/1
போது போக்காமல் மங்கல கோலம் புனைந்து உளம் மகிழ்க நீ என்றார் – திருமுறை6:87 4/3
அளிப்புறு மகிழ்வால் மங்கல கோலம் அணி பெற புனைக நீ விரைந்தே – திருமுறை6:87 6/3
விலங்கிடேல் வீணில் போது போக்காமல் விரைந்து நல் மங்கல கோலம் – திருமுறை6:87 7/2
கையறவு அனைத்தும் தவிர்ந்து நீ மிகவும் களிப்பொடு மங்கல கோலம் – திருமுறை6:87 8/3
பாங்குற ஓங்கு மங்கல கோலம் பண்பொடு புனைந்துகொள் கடிகை – திருமுறை6:87 9/2
வயங்கு நல் தருண காலை காண் நீ நல் மங்கல கோலமே விளங்க – திருமுறை6:87 10/2

மேல்


மங்கலங்கள் (3)

நள்ளுண்ட மாளிகையை மங்கலங்கள் நிரம்ப நன்கு புனைந்து அலங்கரிப்பாய் நான் மொழிந்த மொழியை – திருமுறை6:105 4/3
மன்னிய காலையில் ஆகும் மாளிகையை விரைந்து மங்கலங்கள் புனைந்திடுக மயங்கி ஐயம் அடையேல் – திருமுறை6:105 6/3
இளைவு அடையேன் மாளிகையை மங்கலங்கள் நிரம்ப இனிது புனைந்து அலங்கரிப்பாய் காலை இது கண்டாய் – திருமுறை6:105 7/3

மேல்


மங்கலத்தால் (1)

மங்கலத்தை மங்கலத்தால் வாஞ்சித்தனர் உலகர் – திருமுறை1:3 1/991

மேல்


மங்கலத்தை (1)

மங்கலத்தை மங்கலத்தால் வாஞ்சித்தனர் உலகர் – திருமுறை1:3 1/991

மேல்


மங்கலத்தோடு (1)

ஏச்சு இரா மங்கலத்தோடு இன்பம் தரும் பாச்சிலாச்சிராமம் – திருமுறை1:2 1/125

மேல்


மங்கலநாண் (3)

மங்கலநாண்_உடையாளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 30/4
தொழும் தேவ மடந்தையர்க்கு மங்கலநாண் கழுத்தில் தோன்ற விடம் கழுத்தின் உளே தோன்ற நின்ற சுடரே – திருமுறை6:24 51/2
கலை_மகளும் திரு_மகளும் கழுத்து அணிந்த மங்கலநாண் கழற்றா வண்ணம் – தனிப்பாசுரம்:3 17/1

மேல்


மங்கலநாண்_உடையாளே (1)

மங்கலநாண்_உடையாளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 30/4

மேல்


மங்கலம் (8)

கண்ணப்பன் ஏத்தும் நல் காளத்தியார் மங்கலம் கொள் ஒற்றி – திருமுறை1:7 71/1
மங்கலம் பெற வைத்த வள்ளலே – திருமுறை5:12 1/3
மன் உறும் இதய_மலர் மலர்ந்தது நல் மங்கலம் முழங்குகின்றன சீர் – திருமுறை6:30 19/2
கைம்மையே தவிர்த்து மங்கலம் அளித்த கருணையே கரிசு இலா களிப்பே – திருமுறை6:42 19/2
எங்கள் இட்டம் திரு_அருள் மங்கலம் சூட்டல் அன்றி இரண்டுபடாது ஒன்றாக்கி இன்பு அடைவித்திடவே – திருமுறை6:62 2/3
எணம் புரிந்து உழலேல் சவுளம் ஆதிய செய்து எழிலுறு மங்கலம் புனைந்தே – திருமுறை6:87 1/2
துன்னுறும் மங்கலம் விளங்க அலங்கரிப்பாய் இங்கே தூங்குதலால் என்ன பலன் சோர்வு அடையேல் பொதுவில் – திருமுறை6:105 5/3
நல மங்கலம் உறும் அம்பல நடனம் அது நடனம் – கீர்த்தனை:1 24/1

மேல்


மங்கலமா (2)

இருள் ஏது காலை விளக்கு ஏற்றிட வேண்டுவதோ என்னாதே மங்கலமா ஏற்றுதலாம் கண்டாய் – திருமுறை6:106 24/3
இருள் ஏது காலை விளக்கு ஏற்றிட வேண்டுவதோ என்னாதே மங்கலமா ஏற்றுதலாம் கண்டாய் – கீர்த்தனை:41 31/3

மேல்


மங்கலமே (1)

மண்ணிப்படிக்கரை வாழ் மங்கலமே விண்ணினிடை – திருமுறை1:2 1/62

மேல்


மங்கலை (1)

வார சற்சன வந்தித சிந்தித வாம அற்புத மங்கலை மங்கள – கீர்த்தனை:1 200/2

மேல்


மங்கள (7)

சார்ந்த சர்வாதார சர்வ மங்கள சர்வ சத்திதரம் என்ற அளவு_இலா – திருமுறை1:1 2/34
இமை அறியா விழி_உடையார் எல்லாரும் காண இளநகை மங்கள முகத்தே தளதள என்று ஒளிர – திருமுறை6:106 58/2
உகள சததள மங்கள பாதா – கீர்த்தனை:1 37/2
என்றோடு இந்தனம் நன்றாம் அங்கண எம் கோ மங்கள எஞ்சா நெஞ்சக – கீர்த்தனை:1 185/2
வார சற்சன வந்தித சிந்தித வாம அற்புத மங்கலை மங்கள
ஞான சிற்சுக சங்கர கங்கர ஞாய சற்குண வங்கண அங்கண – கீர்த்தனை:1 200/2,3
சர்வ மங்கள சச்சிதானந்த செளபாக்ய சாம்பவ விநாசரகித சாஸ்வத புராதர நிராதர அபேத வாசா மகோசர நிரூபா – தனிப்பாசுரம்:13 1/2
அணி கொண்ட சுத்த அனுபூதியாய் சோதியாய் ஆர்ந்து மங்கள வடிவமாய் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 10/4

மேல்


மங்களம் (14)

எங்கள் கணேசராம் துங்கற்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 1/2
நீதராம் சண்முகநாதற்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 2/2
ஈசர் எமது நடராஜற்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 3/2
வாமி எனும் சிவகாமிக்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 4/2
செங்கமல திரு_மங்கைக்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 5/2
வாணி கலைஞர் கொள் வாணிக்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 6/2
பண்ணிய பத்தர்க்கு முத்தர்க்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 7/2
எங்கள் கணேசராம் துங்கற்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 1/2
நீதராம் சண்முகநாதற்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 2/2
ஈசர் எமது நடராஜற்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 3/2
வாமி எனும் சிவகாமிக்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 4/2
செங்கமல திரு_மங்கைக்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 5/2
வாணி கலைஞர் கொள் வாணிக்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 6/2
பண்ணிய பத்தர்க்கு முத்தர்க்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 7/2

மேல்


மங்காத (1)

பொங்கா பல விரலின் பூட்டு உண்டே மங்காத
செவ்விளநீர் கொங்கை என செப்பினை வல் ஊன் தடிப்பு இங்கு – திருமுறை1:3 1/656,657

மேல்


மங்காது (1)

சேர் தயாநிதியே மங்காது
மெச்சி நெறிக்கு ஆர்வம் மேவிநின்றோர் சூழ்ந்த திரு_கச்சி_நெறிக்காரைக்காட்டு – திருமுறை1:2 1/480,481

மேல்


மங்காய் (1)

மந்தர நேர் கொங்கை மங்காய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 82/4

மேல்


மங்கி (1)

புரசமரம் போல் பருத்தேன் எட்டி என தழைத்தேன் புங்கு எனவும் புளி எனவும் மங்கி உதிர்கின்றேன் – திருமுறை6:4 6/2

மேல்


மங்குகின்ற-தோறும் (1)

மங்குகின்ற-தோறும் உள்ளே வாளிட்டு அறுக்குதடா – கீர்த்தனை:4 40/2

மேல்


மங்குலம் (1)

தலிதம்செயேன் மங்குலம் கொண்டு நகபதம்-தன்னில் பருத்து வினையை – திருமுகம்:3 1/50

மேல்


மங்கை (23)

மா தேவி எங்கள் மலை_மங்கை என் அம்மை மென் மலர்_கையால் வருடும் பதம் – திருமுறை1:1 2/91
சேல் வரும் ஏர் விழி மங்கை_பங்கா என் சிறுமை கண்டால் – திருமுறை1:6 80/1
சேல் அறியா விழி மங்கை_பங்கா நின் திறத்தை மறை – திருமுறை1:6 112/3
பண் செய்த சொல் மங்கை_பாகா வெண் பாற்கடல் பள்ளிகொண்டோன் – திருமுறை1:6 127/1
கங்கை கொண்டாய் மலர் வேணியிலே அருள் கண்ணி மலை_மங்கை – திருமுறை1:6 138/1
சேலுக்கு நேர் விழி மங்கை_பங்கா என் சிறுமதி-தான் – திருமுறை1:6 168/1
மங்கை அம் கோமள மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 12/4
மங்கை நினது முன் பருவம் மருவும் முதல் நீத்து இருந்தது என்றார் – திருமுறை1:8 20/2
கண்கள் மூன்றினார் கறை_மணி_மிடற்றார் கங்கை நாயகர் மங்கை பங்கு உடையார் – திருமுறை2:35 1/1
மங்கை ஓர் புடை கொள் வள்ளலே அழியா வளம் கொளும் ஒற்றியூர் வாழ்வே – திருமுறை2:42 9/4
மங்கை மலையாள் மணந்த பெரு வாழ்வை பவள மலை-தன்னை – திருமுறை2:91 1/3
மங்கை பருவம் மணம் இல்லா மலர் போல் ஒழிய வாடுகின்றேன் – திருமுறை3:10 30/3
வடியல் அறியா அருள் காட்டி மறைத்தார் மருண்டேன் மங்கை நல்லார் – திருமுறை3:12 5/3
தேன் கேட்கும் மொழி மங்கை ஒரு பங்கில் உடையாய் சிவனே எம் பெருமானே தேவர் பெருமானே – திருமுறை4:1 20/3
வாரை ஊர் முலையாள் மங்கை நாயகி எம் வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை5:2 5/4
மட கொடி நங்கை மங்கை நாயகி எம் வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை5:2 10/4
மங்கை வல்லபைக்கு வாய்த்த மகிழ்ந நின் மலர்_தாள் போற்றி – திருமுறை5:4 1/2
மங்கை மகிழும் தணிகேசனே அருள் வந்து எனக்கே – திருமுறை5:5 16/4
மங்கை சிவகாமவல்லியொடும் எம் பெருமான் – திருமுறை6:93 33/3
மதி_உடையார் தமக்கு அருளும் வண்கை பெரிது உடையார் மங்கை சிவகாமவல்லி மணவாளர் முடி மேல் – திருமுறை6:101 5/3
அங்க சங்க மங்கை பங்க ஆதி ஆதி ஆதியே – கீர்த்தனை:1 54/1
செங்கயல் கண் மட மங்கை நல்லாய் உன்றன் செங்கை பிடித்தவர் ஆரேடி – கீர்த்தனை:7 2/1
வான் அந்த மா மலை மங்கை மகிழ் வடிவாளனடி – கீர்த்தனை:9 4/3

மேல்


மங்கை_பங்கா (3)

சேல் வரும் ஏர் விழி மங்கை_பங்கா என் சிறுமை கண்டால் – திருமுறை1:6 80/1
சேல் அறியா விழி மங்கை_பங்கா நின் திறத்தை மறை – திருமுறை1:6 112/3
சேலுக்கு நேர் விழி மங்கை_பங்கா என் சிறுமதி-தான் – திருமுறை1:6 168/1

மேல்


மங்கை_பாகா (1)

பண் செய்த சொல் மங்கை_பாகா வெண் பாற்கடல் பள்ளிகொண்டோன் – திருமுறை1:6 127/1

மேல்


மங்கைக்கு (4)

அம் கச்சு_உடையாய் அருள்_உடையாய் மங்கைக்கு
ஒரு கூறு அளித்தாய் உனை தொழும் இ நாயேன் – திருமுறை1:4 91/2,3
பொங்கு அரும் பேர் முலை மங்கைக்கு இடம் தந்த புத்தமுதே – திருமுறை1:6 145/1
செங்கமல திரு_மங்கைக்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 5/2
செங்கமல திரு_மங்கைக்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 5/2

மேல்


மங்கைமார் (2)

உள்ளம் மங்கைமார் மேல் உறுத்தாதவர் புகழும் – திருமுறை1:2 1/159
வஞ்ச நெஞ்சினேன் வல் விலங்கு அனையேன் மங்கைமார் முலை மலை-தனில் உருள்வேன் – திருமுறை5:29 2/1

மேல்


மங்கையர் (22)

வாங்கு வில் நுதல் மங்கையர் விழியால் மயங்கி வஞ்சர்-பால் வருந்தி நாள்-தோறும் – திருமுறை2:2 1/1
தவம்-அது இன்றி வன் மங்கையர் முயக்கால் தருமம் இன்று வஞ்சகர் கடும் சார்வால் – திருமுறை2:2 2/1
பொன்றும் வாழ்க்கையை நிலை என நினைந்தே புலைய மங்கையர் புழு நெறி அளற்றில் – திருமுறை2:2 4/1
வரைக்கு நேர் முலை மங்கையர் மயலால் மயங்கி வஞ்சரால் வருத்தமுற்று அஞராம் – திருமுறை2:2 5/1
நண்ணும் மங்கையர் புழு மல_குழியில் நாளும் வீழ்வுற்று நலிந்திடேல் நிதமாய் – திருமுறை2:2 7/1
மட்டு இல் மங்கையர் கொங்கையை விழைந்தாய் மட்டிலாததோர் வன் துயர் அடைந்தாய் – திருமுறை2:2 9/1
புன்மை மங்கையர் புணர்ச்சி நேர்ந்தாலும் பொருந்தினாலும் நின்றாலும் சென்றாலும் – திருமுறை2:4 9/2
ஆட உன்னியே மங்கையர் மயலில் அழுந்துகின்ற எற்கு அருள் செய நினைவாய் – திருமுறை2:10 6/2
சுதன மங்கையர் நடம்செயும் ஒற்றி தூயனால் அவர் துணை திரு_தோட்கு – திருமுறை2:35 5/3
வார் கொள் மங்கையர் முலை மலைக்கு ஏற்றி மறித்தும் அங்கு அவர் மடுவினில் தள்ளப்பார்க்கின்றாய் – திருமுறை2:38 1/1
தெருள்வது ஒன்று இன்றி மங்கையர் கொங்கை திடர் மலை சிகரத்தில் ஏறி – திருமுறை2:44 5/3
நெறி_இலேன் கொடிய மங்கையர் மையல் நெறியிலே நின்றனன் எனினும் – திருமுறை2:44 10/1
முருந்து அனை முறுவல் மங்கையர் மலை நேர் முலை-தலை உருண்டனனேனும் – திருமுறை2:50 3/2
புலைய மங்கையர் புணர் முலை குவட்டில் போந்து உருண்டு எனை புலன் வழி படுத்தி – திருமுறை2:53 8/1
மலம் சான்ற மங்கையர் கொங்கையிலே நசை வாய்த்து மனம் – திருமுறை2:64 4/1
மாசு பூத்த மணி போல வருந்தாநின்றாள் மங்கையர் வாய் – திருமுறை3:2 10/3
வாளிலே விழி மங்கையர் கொங்கையாம் மலையிலே முகம் மாயத்திலே அவர் – திருமுறை5:3 9/1
துள்ளுண்ட நோயினில் சூடுண்டு மங்கையர் தோய்வு எனும் ஓர் – திருமுறை5:5 8/2
செழிப்படும் மங்கையர் தீய மாயையில் – திருமுறை5:26 5/1
பொதிதரும் மங்கையர் புளக கொங்கை மேல் – திருமுறை5:26 6/1
மருட்டு மங்கையர் புழு குழி ஆழ்ந்து வருந்தி நாள்-தொறும் மனம் இளைக்கின்றேன் – திருமுறை5:42 4/1
மங்கையர் எனை தாம் வலிந்து உறும்-தோறும் மயங்கி நாம் இவரொடு முயங்கி – திருமுறை6:13 27/1

மேல்


மங்கையர்-தம் (7)

நுங்கினும் அங்கு ஓர் நல் நொறில் உண்டே மங்கையர்-தம்
ஏத்தா மனை காத்து இருக்கின்றாய் ஈமம்-அது – திருமுறை1:3 1/758,759
புன் செய்கை மாறா புலைய மட மங்கையர்-தம்
வன் செய்கையாலே மயங்குகின்ற வஞ்சகனேன் – திருமுறை2:20 9/1,2
மனமே முன்னர் வழிகாட்ட பின்னே சென்று மங்கையர்-தம்
தனமே என்னும் மலை ஏறி பார்த்தேன் இருண்ட சலதி ஒன்று – திருமுறை2:43 8/1,2
நின் அடி-கண் ஓர் கணப்பொழுதேனும் நிற்பது இன்றியே நீச மங்கையர்-தம்
கல் நவில் தனம் விழைந்தது மனம் காண் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 7/1,2
மரப்படுவேன் சிதடருடன் திரிவேன் வீணே மங்கையர்-தம் கண்கள் எனும் வலைக்குள் வீழ்வேன் – திருமுறை5:24 2/2
பொல்லாத மங்கையர்-தம் மயற்கு உள்ளாகும் புலைய மனத்தால் வாடி புலம்புகின்றேன் – திருமுறை5:27 4/1
வடி என்னும் விழி நிறையும் மதி என்னும் வதனம் என மங்கையர்-தம் அங்கம் உற்றே மனம் என்னும் ஒரு பாவி மயல் என்னும் அது மேவி மாள்க நான் வாழ்க இந்தப்படி – திருமுறை5:55 3/2

மேல்


மங்கையர்-தம்பால் (1)

வாழும் இ உலக வாழ்க்கையை மிகவும் வலித்திடும் மங்கையர்-தம்பால்
தாழும் என் கொடிய மனத்தினை மீட்டு உன் தாள்_மலர்க்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை5:37 10/1,2

மேல்


மங்கையர்-தம்மொடு (1)

சிறப்புற்ற மங்கையர்-தம்மொடு நான்-தான் சிற்றம்பலம் பாடி செல்கின்ற போது – திருமுறை6:102 9/2

மேல்


மங்கையர்-தமது (1)

சதிசெயும் மங்கையர்-தமது கண்_வலை – திருமுறை5:47 9/1

மேல்


மங்கையர்-பால் (1)

பண் அளாவிய மொழியினால் மயக்கும் படிற்று மங்கையர்-பால் விழைவுற்றேன் – திருமுறை5:42 9/1

மேல்


மங்கையர்க்கு (2)

இனிய நின் திரு_தாள் இணை மலர் ஏத்தேன் இளம் முலை மங்கையர்க்கு உள்ளம் – திருமுறை2:44 8/1
வஞ்சமே குடிகொண்டு விளங்கிய மங்கையர்க்கு மயல் உழந்தே அவர் – திருமுறை5:20 3/1

மேல்


மங்கையர்கள் (1)

மாசு_உடையேன் பிழை அனைத்தும் பொறுத்து வரம் அளித்தாள் மங்கையர்கள் நாயகி நான்மறை அணிந்த பதத்தாள் – திருமுறை4:4 4/1

மேல்


மங்கையரால் (2)

மண் கிடந்த வாழ்வின் மதி மயக்கும் மங்கையரால்
புண் கிடந்த நெஞ்ச புலையேன் புழுக்கம் அற – திருமுறை2:45 27/1,2
மண்ணினால் மங்கையரால் பொருளால் அந்தோ வருந்தி மனம் மயங்கி மிக வாடி நின்றேன் – திருமுறை5:9 13/1

மேல்


மங்கையரிடத்தில் (1)

மருந்து என மயக்கும் குதலை அம் தீம் சொல் வாள் நுதல் மங்கையரிடத்தில்
பொருந்து என வலிக்கும் மனத்தினை மீட்டு உன் பொன்_அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை5:37 8/1,2

மேல்


மங்கையரோடே (1)

வார் இடு கொங்கையர் மங்கையரோடே மன்றகம் பாடி மகிழ்கின்ற போது – திருமுறை6:102 8/2

மேல்


மங்கையாக்கி (1)

மயிலையில் என்பினை மங்கையாக்கி உள் – தனிப்பாசுரம்:30 2/33

மேல்


மங்கையொடும் (1)

பாகு இயல் சொல் மங்கையொடும் பாங்கு ஆர் பருப்பதத்தில் – திருமுறை1:2 1/545

மேல்


மச்சரம் (1)

மச்சரம் கொண்டு மகிழ்கூர்ந்து அலைவன் – திருமுகம்:4 1/149

மேல்


மஞ்சம்-அதனில் (1)

மஞ்சம்-அதனில் என்னோடு மருவி இருக்க நான் அறியேன் – திருமுறை3:3 14/3

மேல்


மஞ்சள் (3)

மஞ்சள் மினுக்கால் மயங்கினை நீ மற்று ஒழிந்து – திருமுறை1:3 1/733
வெவ் வினைக்கு ஈடான காயம் இது மாயம் என வேத முதல் ஆகமம் எலாம் மிகு பறை அறைந்தும் இது வெயில் மஞ்சள் நிறம் எனும் விவேகர் சொல் கேட்டு அறிந்தும் – திருமுறை2:100 8/1
மஞ்சள் பூச்சின் மினுக்கில் இளைஞர்கள் மயங்கவே செயும் வாள் விழி மாதர்-பால் – திருமுறை5:20 1/1

மேல்


மஞ்சளோ (1)

உற்று ஒளியின் வெயில் இட்ட மஞ்சளோ வான் இட்ட ஒரு விலோ நீர்க்குமிழியோ உலை அனல் பெற காற்றுள் ஊதும் துருத்தியோ ஒன்றும் அறியேன் இதனை நான் – திருமுறை5:55 15/2

மேல்


மஞ்சனம் (4)

மஞ்சனம் கொடுவருதும் என் மொழியை மறாது நீ உடன் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 6/4
மாலை கொணர்ந்தனர் மஞ்சனம் போந்தது – திருமுறை5:54 11/1
மாலை கொணர்ந்தனர் மஞ்சனம் போந்தது – கீர்த்தனை:16 11/1
வாச நீரால் மஞ்சனம் ஆட்டி – திருமுகம்:1 1/16

மேல்


மஞ்சின் (1)

மஞ்சின் நீள் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 9/4

மேல்


மஞ்சு (10)

வஞ்சம் அறு நெஞ்சினிடை எஞ்சல் அற விஞ்சு திறல் மஞ்சு உற விளங்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/93
மஞ்சு அடையும் மதில் தில்லை மணியே ஒற்றி வளர் மருந்தே என்னுடைய வாழ்வே வேட்கை – திருமுறை1:5 71/2
மஞ்சு அடைவான நிறத்தோன் அயன் முதல் வானவர்க்கா – திருமுறை1:6 216/1
மஞ்சு படும் செம் சடில வள்ளலே உள்ளுகின்றோர் – திருமுறை2:56 2/1
மஞ்சு அளாவிய பொழில் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 3/4
மஞ்சு ஏர் தணிகை மலை அமுதை வாரிக்கொளும்போது என்னுள்ளே – திருமுறை5:19 9/2
மஞ்சு ஏர் பிணி மடி ஆதியை நோக்கி வருந்துறும் என் – திருமுறை5:33 1/1
வெப்புற்ற காற்றிடை விளக்கு என்றும் மேகம் உறு மின் என்றும் வீசு காற்றின் மேற்பட்ட பஞ்சு என்றும் மஞ்சு என்றும் வினை தந்த வெறும் மாய வேடம் என்றும் – திருமுறை5:55 17/2
மஞ்சு உண்ட செம் சடை மன்னா பொன்_அம்பலவா வலவா – திருமுறை6:24 37/3
மஞ்சு அனைய குழல் அம்மை எங்கள் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_மேனி வண்ணம்-அது சிறிதே – திருமுறை6:27 7/1

மேல்


மஞ்சுற்று (1)

மஞ்சுற்று ஓங்கும் பொழில் தணிகாசல வள்ளல் என் வினை மாற்றுதல் நீதியே – திருமுறை5:20 1/3

மேல்


மட்டாம் (1)

சிந்தை மட்டாம் சிவ_கொழுந்தே இ கலியின் உண்டு சில சீடர்க்குள்ளே – தனிப்பாசுரம்:27 9/4

மேல்


மட்டாயினும் (1)

காணிக்கு-தான் அரை காணி மட்டாயினும் காட்டு கண்டாய் – திருமுறை1:6 95/3

மேல்


மட்டித்து (1)

மட்டித்து அளறுபட கடலை மலைக்கும் கொடிய மா உருவை – திருமுறை5:25 6/1

மேல்


மட்டில் (2)

மட்டில் பொலியும் மலர்_கணை செல் வழியே பழி செல் வழி அன்றோ – திருமுறை3:10 8/3
இயன்ற மட்டில் ஈடுதந்து அயர்வேன் – திருமுகம்:4 1/389

மேல்


மட்டிலாததோர் (1)

மட்டு இல் மங்கையர் கொங்கையை விழைந்தாய் மட்டிலாததோர் வன் துயர் அடைந்தாய் – திருமுறை2:2 9/1

மேல்


மட்டிலே (1)

தடுக்கவோ திடம் இல்லை என் மட்டிலே தயவு-தான் நினக்கு இல்லை உயிரையும் – திருமுறை6:24 71/3

மேல்


மட்டின் (1)

பந்தம் மட்டின் ஆம் பாவி நெஞ்சகத்தால் பவ பெரும் கடல் படிந்து உழன்று அயர்ந்தேன் – திருமுறை2:51 7/1

மேல்


மட்டினால் (1)

உந்த மட்டினால் தருதியோ உரையாய் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 7/4

மேல்


மட்டு (27)

மட்டு விடேன் உன் தாள் மறக்கினும் வெண் நீற்று நெறி – திருமுறை1:2 1/827
விட்டு அகன்ற யோக வினோதன் எவன் மட்டு அகன்ற – திருமுறை1:3 1/118
மட்டு அகன்ற நெடும் காலம் மனத்தால் வாக்கால் மதித்திடினும் புலம்பிடினும் வாராது என்றே – திருமுறை1:5 56/1
நன்றே உரைத்து நின்று அன்றே விடுத்தனன் நாண் இல் என் மட்டு
இன்றே அ கட்டுரை இன்றே என் சொல்வது இறையவனே – திருமுறை1:6 12/3,4
மட்டு உண்ட கொன்றை சடை அரசே அன்று வந்தி இட்ட – திருமுறை1:6 159/1
கா மட்டு அலர் திருவொற்றி நின் நாயகன் கந்தை சுற்றி – திருமுறை1:7 20/1
மா மட்டு அலர் குழல் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 20/4
மட்டு ஆர் குழல் மட மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 46/4
மட்டு இன் ஒரு மூன்று உடன் ஏழு மத்தர் தலை ஈது என்று சொலி – திருமுறை1:8 3/3
மட்டு ஆர் மலர் கா ஒற்றி_உளீர் மதிக்கும் கலை மேல் விழும் என்றேன் – திருமுறை1:8 53/1
வல்லாய் அறிவின் மட்டு ஒன்று மன மட்டு ஒன்று வாய் மட்டு ஒன்று – திருமுறை1:8 96/3
வல்லாய் அறிவின் மட்டு ஒன்று மன மட்டு ஒன்று வாய் மட்டு ஒன்று – திருமுறை1:8 96/3
வல்லாய் அறிவின் மட்டு ஒன்று மன மட்டு ஒன்று வாய் மட்டு ஒன்று – திருமுறை1:8 96/3
மட்டு இல் மங்கையர் கொங்கையை விழைந்தாய் மட்டிலாததோர் வன் துயர் அடைந்தாய் – திருமுறை2:2 9/1
எளிய நெஞ்சினேற்கு எய்திடாதேனும் எள்ளில் பாதி மட்டு ஈந்து அருள்வாயேல் – திருமுறை2:51 9/2
மட்டு இலங்கும் உன்றன் மலர்_அடியை போற்றாது – திருமுறை2:56 7/2
மட்டு அலர் சேவடி ஆணை நினைத்த வண்ணம் வாழ்விக்க வேண்டும் இந்த வண்ணம் அல்லால் – திருமுறை2:85 8/2
மட்டு அறா பொழில் சூழ் திரு_தணிகை வள்ளலே மயில்_வாகன தேவே – திருமுறை5:29 5/4
மட்டு இது என்று அறிவதற்கு மாட்டாதே மறைகள் மவுனம் உற பரம்பரத்தே வயங்குகின்ற ஒளியே – திருமுறை6:60 22/3
தெருள் பெருவெளி மட்டு அளவு இலா காலம் தேடியும் காண்கிலா சிவமே – திருமுறை6:64 19/2
குடி_பேறில் தாய் முலை_பால் ஏழு ஆண்டு மட்டு மிக குடித்து நாக்கு – தனிப்பாசுரம்:2 35/1
இரும் செல்வத்து இ நாள் மட்டு அயல் வேறு குறை சிறிதும் இல்லை எந்தாய் – தனிப்பாசுரம்:2 38/2
மட்டு ஆரும் பொழில் சேரும் பரங்கிரி செந்தூர் பழனி மருவு சாமி – தனிப்பாசுரம்:7 8/1
மட்டு ஆர் மலர் கா ஒற்றி_உளீர் மதிக்கும் கலை மேல் விழும் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 9/1
உங்களுக்கு இங்கு எது தெரியும் ஒன்பது தொட்டு ஐம்பது மட்டு உண்டு என்பாரே – தனிப்பாசுரம்:27 1/4
போய் மட்டு உறு-மின் சுவைமயம் ஆக்கும் நின் பொன்_மலர் – திருமுகம்:5 4/2
ஆய் மட்டு அமுதம் செவிக்கு ஏற முன் முயலாமை – திருமுகம்:5 4/3

மேல்


மட்டுக்கு (2)

மட்டுக்கு அடங்கா வண் கையினார் வளம் சேர் ஒற்றி_வாணர் அவர் – திருமுறை3:16 3/1
மட்டுக்கு அடங்கா ஆங்கார மத_மா அடங்க அடக்குவித்தே – திருமுறை6:88 8/2

மேல்


மட்டுக்கும் (1)

மட்டுக்கும் வஞ்சக தெய்வம் என்கோ முக்கண் மாணிக்கமே – திருமுறை1:6 156/4

மேல்


மட்டுப்படாதது (1)

மட்டுப்படாதது மா மறையாலும் மல பகையால் – திருமுறை2:86 2/1

மேல்


மட்டும் (30)

தேர் ஓணம் மட்டும் திகழ் குடந்தை மட்டும் இன்றி – திருமுறை1:2 1/185
தேர் ஓணம் மட்டும் திகழ் குடந்தை மட்டும் இன்றி – திருமுறை1:2 1/185
காரோணம் மட்டும் கமழ் மலரே சீர் ஓங்கும் – திருமுறை1:2 1/186
எல்லை வாயற்கு உள் மட்டும் ஏகில் வினை ஏகும் எனும் – திருமுறை1:2 1/521
கண்டம் மட்டும் கூறினை அ கண்டம் மட்டும் அன்றி உடல் – திருமுறை1:3 1/651
கண்டம் மட்டும் கூறினை அ கண்டம் மட்டும் அன்றி உடல் – திருமுறை1:3 1/651
கொண்ட மட்டும் மற்று அதன் மெய் கூறு அன்றோ விண்டு அவற்றை – திருமுறை1:3 1/652
மேவி விளங்கு சுத்த வித்தை முதல் நாதம் மட்டும்
தாவி வயங்கு சுத்த தத்துவத்தில் மேவி அகன்று – திருமுறை1:3 1/1363,1364
நான் நினது தாள் நீழல் நண்ணும் மட்டும் நின் அடியர்-பால் – திருமுறை1:4 102/3
நடம் கொண்ட பொன் அடி நீழலில் நான் வந்து நண்ணும் மட்டும்
திடம் கொண்ட நின் புகழ் அல்லால் பிறர் புகழ் செப்பவையேல் – திருமுறை1:6 41/1,2
அந்தோ ஒரு தமியேன் மட்டும் வாடல் அருட்கு அழகோ – திருமுறை1:7 69/2
குறிப்பு இலாது என்னால் கூடிய_மட்டும் குறைத்தும் அங்கு அது குறைகிலது அந்தோ – திருமுறை2:57 8/3
என்னை நான் கண்டது அந்த நாள் தொடங்கி இந்த நாள் மட்டும் இருள் என்பது அல்லால் – திருமுறை2:65 7/2
பாடும் தொண்டர்கள் இடர்ப்படில் தரியா பண்பு என் மட்டும் நின்-பால் இலை போலும் – திருமுறை2:67 6/3
ஒன்று உடையார் கண்டம் மட்டும் கறுத்தார் பூத கணத்தோடும் – திருமுறை3:7 1/3
எற்றென்று உரைப்பேன் செவிலி அவள் ஏறா_மட்டும் ஏறுகின்றாள் – திருமுறை3:10 25/3
தாழ்வேன் ஈது அறிந்திலையே நாயேன் மட்டும் தயவு இலையோ நான் பாவி-தானோ பார்க்குள் – திருமுறை5:8 8/3
பதி கலந்துகொளும் மட்டும் பிறர் அறியாது இருக்க பரிந்து உள்ளே இருந்த என்னை வெளியில் இழுத்திட்டு – திருமுறை6:27 6/3
கொடி பிடித்த குரு மணியை கூடும் மட்டும் வேறு ஓர் குறிப்பு இன்றி இருப்பம் என கொண்டு அகத்தே இருந்தேன் – திருமுறை6:27 10/2
நாதம் மட்டும் சென்றனம் மேல் செல்ல வழி அறியேம் நவின்ற பர விந்து மட்டும் நாடினம் மேல் அறியேம் – திருமுறை6:101 15/1
நாதம் மட்டும் சென்றனம் மேல் செல்ல வழி அறியேம் நவின்ற பர விந்து மட்டும் நாடினம் மேல் அறியேம் – திருமுறை6:101 15/1
ஏதம் இலா பரநாத எல்லை மட்டும் சென்றேம் இனி செல்ல வழி காணேம் இலங்கு பெருவெளிக்கே – திருமுறை6:101 15/2
மருள் பெரும் சோதனை எனது மட்டும் இலா வணம் கருணை வைத்தே மன்றில் – கீர்த்தனை:28 4/1
வளம் கெழு கன்னலின் மட்டும் இன் சுவை – தனிப்பாசுரம்:3 46/2
திளைத்த யோகர் உளத்து ஓங்கி திகழும் துரியாதீதம் மட்டும்
கிளைத்த மலையை பழமலையில் கிளர்ந்து வயங்க கண்டேனே – தனிப்பாசுரம்:12 4/3,4
இந்த மட்டும் போதும் இனி இல்_ஒழுக்கம் சொல்லும் என இசைக்கின்றோரும் – தனிப்பாசுரம்:27 9/1
வந்த மட்டும் சொல்வம் அன்றி வாராது நிறுத்தும் என வகுக்கின்றோரும் – தனிப்பாசுரம்:27 9/2
எந்த மட்டும் நுழைந்தது என்றால் வால் மட்டும் நுழைந்தது என இசைக்கின்றோரும் – தனிப்பாசுரம்:27 9/3
எந்த மட்டும் நுழைந்தது என்றால் வால் மட்டும் நுழைந்தது என இசைக்கின்றோரும் – தனிப்பாசுரம்:27 9/3
தாங்கு சும்மாடு ஆயினேன் நவ விராக முதல் சாற்று சும்மாடு மட்டும்
தங்கும் மொழி முதலை உடையேன் முதல் கயலில் தயங்கும் ஒரு நாமம் உடையேன் – திருமுகம்:3 1/51,52

மேல்


மட்டுமாம் (1)

நாய் மட்டுமோ தந்தை_தாய் மட்டுமாம் சைவ – திருமுகம்:5 4/4

மேல்


மட்டுமே (1)

நீ மட்டுமே பட்டு உடுக்கின்றனை உன்றன் நேயம் என்னோ – திருமுறை1:7 20/3

மேல்


மட்டுமோ (2)

வாய் மட்டுமோ மனம் மட்டோ என் ஆர்_உயிர் – திருமுகம்:5 4/1
நாய் மட்டுமோ தந்தை_தாய் மட்டுமாம் சைவ – திருமுகம்:5 4/4

மேல்


மட்டே (1)

ஆய பெருவெளி-தனிலே அடங்கும் இது மட்டே அளப்பது ஒருவாறு அதன் மேல் அளப்பது அரிது அரிதே – திருமுறை6:104 13/4

மேல்


மட்டை (1)

மட்டை ஊர் வண்டு இனங்கள் வாய்ந்து விருந்து கொளும் – திருமுறை1:2 1/89

மேல்


மட்டோ (11)

விண்டு உலர்ந்து வெளுத்த அவை வெளுத்த மட்டோ அவற்றை வியந்து ஓதும் வேதியரும் வெளுத்தனர் உள் உடம்பே – திருமுறை6:24 46/4
நின் பெருமை நான் அறியேன் நான் மட்டோ அறியேன் நெடுமால் நான்முகன் முதலா மூர்த்திகளும் அறியார் – திருமுறை6:60 12/2
தயவின் உரைத்தேன் இன்னும் இருத்தி எனில் உனது தன் தலைக்கு தீம்பு வரும் தலை மட்டோ நினது – திருமுறை6:86 17/2
வயம் தரும் இ அண்ட பகிரண்டம் மட்டோ நாத வரையோ அப்பாலும் உள மா நாட்டார்-தமக்கும் – திருமுறை6:104 3/3
அன்னியர் அல்லடி அவரே எனது குல_தெய்வம் அரும் தவத்தால் கிடைத்த குரு ஆகும் அது மட்டோ
மன்னுறும் என் தனி தாயும் தந்தையும் அங்கு அவரே மக்கள் பொருள் மிக்க திரு_ஒக்கலும் அங்கு அவரே – திருமுறை6:106 25/3,4
செல்லாத அண்டம் மட்டோ அப்புறத்து அப்பாலும் சிவ ஞான பெரும் செல்வம் சிறப்பது கண்டு அறியே – திருமுறை6:106 27/4
நாதாந்த வரையும் எங்கள் நாயகனார் செங்கோல் நடக்கின்றது என்கின்றார் நாதாந்தம் மட்டோ
போதாந்த நிலையும் உயர் யோகாந்த நிலையும் புனித கலாந்த பதியும் புகல்கின்றார் புகலும் – திருமுறை6:106 43/1,2
யான் கொடுக்கும் பரிசு இந்த மாலை மட்டோ தோழி என் ஆவி உடல் பொருளும் கொடுத்தனன் உள் இசைந்தே – திருமுறை6:106 83/4
அ சமய தேவர் மட்டோ நின் பெயர் என் பெயரும் அவர் பெயரே எவ்வுயிரின் பெயரும் அவர் பெயரே – திருமுறை6:106 89/3
அ சமய தேவர் மட்டோ நின் பெயர் என் பெயரும் அவர் பெயரே எவ்வுயிரின் பெயரும் அவர் பெயரே – கீர்த்தனை:41 35/3
வாய் மட்டுமோ மனம் மட்டோ என் ஆர்_உயிர் – திருமுகம்:5 4/1

மேல்


மட (17)

மட்டு ஆர் குழல் மட மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 46/4
வதி ஏர் இள மட மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 75/4
புன் செய்கை மாறா புலைய மட மங்கையர்-தம் – திருமுறை2:20 9/1
அணி கொள் கோவண கந்தையே நமக்கு இங்கு அடுத்த ஆடை என்று அறி மட நெஞ்சே – திருமுறை2:34 1/1
மட கொடி நங்கை மங்கை நாயகி எம் வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை5:2 10/4
விடு_மாட்டில் திரிந்து மட மாதரார்-தம் வெய்ய நீர் குழி வீழ்ந்து மீளா நெஞ்ச – திருமுறை5:27 6/1
வஞ்ச மட மாதரார் போகம் என்னும் மலத்தினிடை கிருமி என வாளா வீழ்ந்தேன் – திருமுறை5:27 10/1
வரம் ஏது தவம் ஏது விரதம் ஏது ஒன்றும் இலை மனம் விரும்பு உணவு உண்டு நல் வத்திரம் அணிந்து மட மாதர்-தமை நாடி நறு மலர் சூடி விளையாடி மேல் – திருமுறை5:55 2/2
உரையிலவர்-தமை உறாது உனது புகழ் பேசும்அவரோடு உறவு பெற அருளுவாய் உயர் தெய்வயானையொடு குறவர் மட_மானும் உள் உவப்புறு குண_குன்றமே – திருமுறை5:55 10/3
நிருவ மட பெண்கள் எலாம் வலது கொழிக்கின்றார் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 1/4
துதி செய் மட மாதர் எலாம் சதி செய்வார் ஆனார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 22/4
நவ்வி விழி மட மாதே கீழ் மேல் என்பது-தான் நாதர் திரு_அருள் சோதி நாடுவது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:106 33/4
மலை தரு மகளே மட மயிலே – கீர்த்தனை:1 6/1
செங்கயல் கண் மட மங்கை நல்லாய் உன்றன் செங்கை பிடித்தவர் ஆரேடி – கீர்த்தனை:7 2/1
கொடை ஆட இமய மட_கொடி ஆட தனி நெடு வேல் குழந்தை மேவி – தனிப்பாசுரம்:3 21/3
வான் வளர்த்த மலர்_கொடியே மலை வளர்த்த மட பிடியே மணியே வாச – தனிப்பாசுரம்:3 29/1
கொண்டதே சாதகம் வெறுத்து மட மாதர்-தம் கொங்கையும் வெறுத்து கையில் கொண்ட தீம் கனியை விட்டு அந்தரத்து ஒரு பழம் கொள்ளுவீர் என்பர் அந்த – தனிப்பாசுரம்:15 2/3

மேல்


மட_கொடி (1)

கொடை ஆட இமய மட_கொடி ஆட தனி நெடு வேல் குழந்தை மேவி – தனிப்பாசுரம்:3 21/3

மேல்


மட_மானும் (1)

உரையிலவர்-தமை உறாது உனது புகழ் பேசும்அவரோடு உறவு பெற அருளுவாய் உயர் தெய்வயானையொடு குறவர் மட_மானும் உள் உவப்புறு குண_குன்றமே – திருமுறை5:55 10/3

மேல்


மடங்களும் (1)

மடங்களும் சத்திரங்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 5/2

மேல்


மடங்காது (1)

ஓத அடங்காது மடங்காது தொடங்காது ஓகை ஒடுங்காது தடுங்காது நடுங்காது – கீர்த்தனை:1 150/1

மேல்


மடங்கு (4)

ஏய் பிறப்பு ஒன்று இல்லாதோய் என் பிறப்பின் ஏழ்_மடங்கு ஓர் – திருமுறை1:4 75/1
வாள் வேண்டுமோ கொடும் துன்பே அதில் எண் மடங்கு கண்டாய் – திருமுறை1:6 63/3
மடங்கு சமய தலைவர் மத தலைவர் இவர்க்கும் வயங்கும் இவர்க்கு உபகரிக்கும் மா தலைவர்களுக்கும் – திருமுறை6:104 5/3
வையும் அவர் சீடர் அவர்க்கு எழு கோடி மடங்கு அதிகம் என்னலாமே – தனிப்பாசுரம்:28 1/4

மேல்


மடங்குகின்றேன் (1)

மான் போலும் சோர்ந்து மடங்குகின்றேன் கான் போல – திருமுறை1:2 1/822

மேல்


மடத்தினும் (2)

வழுவினும் பெரியேன் மடத்தினும் பெரியேன் மாண்பு இலா வஞ்சக நெஞ்ச – திருமுறை2:94 39/3
வழுவினும் பெரியேன் மடத்தினும் பெரியேன் மாண்பு இலா வஞ்சக நெஞ்ச – திருமுறை6:3 1/3

மேல்


மடந்தாய் (1)

தனி மான் ஏந்தியாம் என்றேன் தடம் கண் மடந்தாய் நின் முகமும் – திருமுறை1:8 89/2

மேல்


மடந்தை (5)

இல் விலங்கு மடந்தை என்றே எந்தாய் அந்த இருப்பு விலங்கினை ஒழித்தும் என்னே பின்னும் – திருமுறை1:5 77/2
துணை முலை மடந்தை எம் பெருமாட்டி துணைவ நின் துணை அடி போற்றி – திருமுறை2:79 8/1
வரி கண் நேர் மடந்தை பாகனே சிவனே வள்ளலே சிற்சபை வாழ்வே – திருமுறை6:13 133/4
ஒரு மடந்தை வலிந்து அணைந்து கலந்து அகன்ற பின்னர் உளம் வருந்தி என் செய்தோம் என்று அயர்ந்த போது – திருமுறை6:60 47/1
மடந்தை மலையாள் மனம் மகிழ மருவும் பதியை பசுபதியை – தனிப்பாசுரம்:12 5/1

மேல்


மடந்தை-தன் (1)

பொன் கணவர் கலை மடந்தை-தன் கணவர் முதலோர் புனைந்து உரைக்கும் கதை போல நினைந்து உரைக்கப்படுமோ – திருமுறை6:106 29/2

மேல்


மடந்தைமார் (1)

திரு_மடந்தைமார் இருவர் என் எதிரே நடிக்கச்செய்து அருளி சிறுமை எலாம் தீர்த்த தனி சிவமே – திருமுறை6:60 47/3

மேல்


மடந்தைமார்கள் (1)

சூழ் மடந்தைமார்கள் எலாம் தூற்றி நகைக்கின்றார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 18/4

மேல்


மடந்தையர் (5)

பந்த வண்ணமாம் மடந்தையர் மயக்கால் பசை இல் நெஞ்சரால் பரிவுறுகின்றாய் – திருமுறை2:2 8/1
செய் தவ திரு_மடந்தையர் நடனம் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக மா மணியே – திருமுறை2:9 3/4
குய்யம் காட்டும் மடந்தையர் வாய்ப்பட்டு உன் கோல மா மலர் பாதம் குறித்திலேன் – திருமுறை5:20 7/2
இன்னும் இங்கு எனை நீ மடந்தையர் முயக்கில் எய்துவித்திடுதியேல் அது உன் – திருமுறை6:12 7/1
வலிந்து எனை அழைக்கும் மடந்தையர் தெருவில் மறைந்து வந்து அடுத்த பின் நினைந்தே – திருமுறை6:13 28/1

மேல்


மடந்தையர்-தங்களை (1)

பிரியம் மேய வன் மடந்தையர்-தங்களை பிடித்து அலைத்திடு வஞ்ச – திருமுறை5:48 3/1

மேல்


மடந்தையர்-தம் (1)

மா மத்தினால் சுழல் வெண் தயிர் போன்று மடந்தையர்-தம்
காமத்தினால் சுழல் என்றன் நெஞ்சோ உன்றன் காலை அன்பாம் – திருமுறை1:6 189/1,2

மேல்


மடந்தையர்-தமக்குள் (1)

தனித்தனி ஒரு சார் மடந்தையர்-தமக்குள் ஒருத்தியை கை தொட சார்ந்தேன் – திருமுறை6:13 43/2

மேல்


மடந்தையர்-தமை (1)

பூப்பினும் பல கால் மடந்தையர்-தமை போய் புணர்ந்த வெம் புலையனேன் விடம் சார் – திருமுறை6:8 2/1

மேல்


மடந்தையர்-பால் (4)

மாயா மனம் எவ்வகை உரைத்தாலும் மடந்தையர்-பால்
ஓயாது செல்கின்றது என்னை செய்கேன் தமை உற்றது ஒரு – திருமுறை2:64 3/1,2
மாணாத என் நெஞ்சம் வல் நஞ்சு அனைய மடந்தையர்-பால்
நாணாது செல்கின்றது என்னை செய்கேன் சிவ ஞானியர்-தம் – திருமுறை2:64 7/1,2
வாழாத நெஞ்சம் எனை அலைத்து ஓடி மடந்தையர்-பால்
வீழாத நாள் இல்லை என்னை செய்கேன் உன் விரை மலர்_தாள் – திருமுறை2:64 8/1,2
பாழான மடந்தையர்-பால் சிந்தைவைக்கும் பாவியேன் முகம் பார்க்கப்படுவதேயோ – திருமுறை5:9 15/2

மேல்


மடந்தையர்க்கு (2)

மாண் கொடுக்கும் தெய்வ மடந்தையர்க்கு மங்கல பொன் – திருமுறை1:3 1/259
தொழும் தேவ மடந்தையர்க்கு மங்கலநாண் கழுத்தில் தோன்ற விடம் கழுத்தின் உளே தோன்ற நின்ற சுடரே – திருமுறை6:24 51/2

மேல்


மடந்தையர்கள் (1)

மையல் சிறிது உற்றிடத்தே மடந்தையர்கள் தாமே வலிந்து வரச்செய்வித்த மாண்பு உடைய நட்பே – திருமுறை6:60 69/2

மேல்


மடந்தையரும் (1)

பாடக கால் மடந்தையரும் மைந்தரும் சன்மார்க்க பயன் பெற நல் அருள் அளித்த பரம்பரனே மாயை – திருமுறை6:68 8/3

மேல்


மடந்தையரை (1)

வெம்_மால் மடந்தையரை மேவவொணாது ஆங்கு அவர்கள்-தம் – திருமுறை1:3 1/601

மேல்


மடம் (10)

மடம் கொள் நெஞ்சமே நினக்கு இன்று நல்ல வாழ்வு வந்தது வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:26 5/2
மன்னும் மும்மல மடம் செறி மனனே வாழ்தியோ இங்கு வல்_வினைக்கு இடமாய் – திருமுறை2:37 1/2
மடம் பொழி மனத்தேன் மலம் செறிந்து ஊறும் வாயில் ஓர் ஒன்பதில் வரும் இ – திருமுறை2:50 8/2
மடம் தாழ் மனத்தோடு உலைகின்றேன் கரை கண்டு ஏறும் வகை அறியேன் – திருமுறை2:82 18/2
மடம் புரி மனத்தால் கலங்கியது உண்டு வள்ளலே நின் திரு_வரவுக்கு – திருமுறை6:20 2/1
பெரு மடம் சேர் பிள்ளாய் என் கெட்டது ஒன்றும் இலை நம் பெரும் செயல் என்று எனை தேற்றி பிடித்த பெருந்தகையே – திருமுறை6:60 47/2
கரு மடம் தீர்ந்தவர் எல்லாம் போற்ற மணி மன்றில் காட்டும் நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 47/4
மடம் பெற்ற மனிதர்கள் மதி பெற்று வாழ்கின்றார் – திருமுறை6:94 5/2
மடம் புகு பேய் மனத்தாலே மயங்குகின்றீர் மனத்தை வசப்படுத்தீர் வசப்படுத்தும் வழி துறை கற்று அறியீர் – திருமுறை6:97 6/2
மடம் கலந்தார் பெறற்கு அரிய நடத்து அரசே நினக்கு மணவாளர் எனினும் உன்-பால் வார்த்தை மகிழ்ந்து உரைக்க – திருமுறை6:104 5/1

மேல்


மடமே (1)

மடமே உடையேன்-தனக்கு அருள் நீ வழங்கல் அழகோ ஆநந்த – திருமுறை2:84 2/2

மேல்


மடமை (2)

வீணரை மடமை விழலரை மரட்ட வேடரை மூடரை நெஞ்ச – திருமுறை2:39 1/3
சரி என சொலினும் போதுறா மடமை தையலார் மையலில் அழுந்தி – திருமுறை2:44 3/3

மேல்


மடமையும் (1)

வன் சொலும் மடமையும் மறமும் வஞ்சமும் – தனிப்பாசுரம்:2 20/3

மேல்


மடமையை (1)

என்றும் வீழ்ந்து உழல் மடமையை விடுத்தே எழில் கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:2 4/2

மேல்


மடல் (5)

மடல் வற்றினாலும் மணம் வற்றுறாத மலர் என என் – திருமுறை1:6 59/1
மடல் அவிழ் ஞான_மலரே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 1/4
ஆண்டது உண்டு நீ என்றனை அடியேன் ஆக்கை ஒன்றுமே அசை மடல் பனை போல் – திருமுறை2:66 1/1
மடல் எலாம் மூளை மலர்ந்திட அமுதம் – திருமுறை6:65 1/1455
மடல் முழுதும் எழ மலர்ந்த மலரின் முகம் மகிழ்ச்சி எழ மலிந்த பாச – தனிப்பாசுரம்:3 15/3

மேல்


மடல்-கண் (1)

அலகுறா மடல்-கண் எழுதுறா எழுத்தின் அமைவித்த அருள் பெரும் கடலே – தனிப்பாசுரம்:30 3/2

மேல்


மடவரல் (2)

களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே – கீர்த்தனை:41 8/3
களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே – தனிப்பாசுரம்:15 12/3

மேல்


மடவாட்கு (1)

குடவாயில் அன்பர் குறிப்பே மடவாட்கு ஓர் – திருமுறை1:2 1/318

மேல்


மடவாய் (26)

இரு வை மடவாய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 15/4
மற்று உன் பருவத்து ஒரு பங்கே மடவாய் என்றார் மறை விடை ஈது – திருமுறை1:8 24/2
வண்ணம் பல இ மொழிக்கு என்றேன் மடவாய் உனது மொழிக்கு என்றே – திருமுறை1:8 66/3
யார் ஆர் மடவாய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 68/4
மடவாய் அது நீர்_நாகம் என மதியேல் அயன் மால் மனம் நடுங்க – திருமுறை1:8 114/2
வம்பு அல மடவாய் எம்முடை இன்ப வாழ்வு எல்லாம் – திருமுறை2:103 2/3
தேவ மடவாய் என்னடி நான் செய்வது ஒன்றும் தெரிந்திலனே – திருமுறை3:10 15/4
செயற்கை மடவாய் என்னடி நான் செய்வது ஒன்றும் தெரிந்திலனே – திருமுறை3:10 16/4
சிந்தை மகிழ குற மடவாய் தெரிந்தோர் குறி-தான் செப்புவையே – திருமுறை3:11 1/4
கருமம் அறிந்த குற மடவாய் கணித்து ஓர் குறி-தான் கண்டு உரையே – திருமுறை3:11 2/4
தோழி அனைய குற மடவாய் துணிந்து ஓர் குறி நீ சொல்லுவையே – திருமுறை3:11 3/4
குணியா எழில் சேர் குற மடவாய் குறி-தான் ஒன்றும் கூறுவையே – திருமுறை3:11 4/4
மின் ஆர் மருங்குல் குற மடவாய் விரைந்து ஓர் குறி நீ விளம்புவையே – திருமுறை3:11 5/4
துன்னி மலை வாழ் குற மடவாய் துணிந்து ஓர் குறி நீ சொல்லுவையே – திருமுறை3:11 9/4
சுற்றும் கரும் கண் குற மடவாய் சூழ்ந்து ஓர் குறி நீ சொல்லுவையே – திருமுறை3:11 10/4
குரவம் மணக்கும் குற மடவாய் குறி நீ ஒன்று கூறுவையே – திருமுறை3:11 11/4
பேசு திரோதாயி எனும் பெண் மடவாய் இது கேள் பின்_முன் அறியாது எனை நீ என் முன் மறைக்காதே – திருமுறை6:86 15/1
இலங்குகின்ற பொது உண்மை இருந்த நிலை புகல் என்று இயம்புகின்றாய் மடவாய் கேள் யான் அறியும் தரமோ – திருமுறை6:104 12/1
உள் உண்ட போது மயக்குற்றிடும் கள் அலவே உள்ள மயக்கு அனைத்தினையும் ஒழித்திடும் கள் மடவாய்
அள்ளுண்ட பிறரும் எனை அடுத்தடுத்து கண்டால் அறிவு தரும் அவர்க்கும் இங்கே யான் உண்ட கள்ளே – திருமுறை6:106 12/3,4
மணவாளர் வருகின்ற தருணம் இது மடவாய் மாளிகையின் வாயல் எலாம் வளம் பெற நீ புனைக – திருமுறை6:106 19/1
தந்தை என்றாய் மகன் என்றாய் மணவாளன் என்றாய் தகுமோ இங்கு இது என்ன வினவுதியோ மடவாய்
சிந்தைசெய்து காணடி நீ சிற்சபையில் நடிக்கும் திருவாளர் எனை புணர்ந்த திரு_கணவர் அவர்-தம் – திருமுறை6:106 26/1,2
என் இயல் போல் பிறர் இயலை எண்ணேல் என்று உரைத்தேன் இறுமாப்பால் உரைத்தனன் என்று எண்ணியிடேல் மடவாய்
பன்னிய நான் என் பதியின் பற்று அலது வேறு ஓர் பற்று அறியேன் உற்றவரும் மற்றவரும் பொருளும் – திருமுறை6:106 41/1,2
பொன் பறியா புகல்வார் போல் மறைப்பது என்னை மடவாய் பூவையர் காலையில் புணர நாணுவர் காண் என்றாய் – திருமுறை6:106 77/1
இருள் உடைய இரவகத்தே எய்தாது கண்டாய் எதனால் என்று எண்ணுதியேல் இயம்புவன் கேள் மடவாய்
தெருள் உடை என் தனி தலைவர் திரு_மேனி சோதி செப்புறு பார் முதல் நாத பரியந்தம் கடந்தே – திருமுறை6:106 78/2,3
மெய்ப்பொருளாம் சிவம் ஒன்றே என்று அறிந்தேன் உனக்கும் விளம்புகின்றேன் மடவாய் நீ கிளம்புகின்றாய் மீட்டும் – திருமுறை6:106 90/2
மின் சாரும் இடை மடவாய் என் மொழி நின்றனக்கே வெளியாகும் இரண்டரை நாழிகை கடந்த போதே – திருமுறை6:108 53/4

மேல்


மடவார் (69)

மன்ற அணங்கினர் செவ் வாய் மடவார் பேதையர்கள் – திருமுறை1:3 1/603
ஆழ் கடல் என்பாய் மடவார் அல்குலினை சிற்சிலர்கள் – திருமுறை1:3 1/675
ஈறு இகந்த இவ்வகையாய் இ மடவார் செய்கை எலாம் – திருமுறை1:3 1/771
கொத்து என்ற அ மடவார் கூட்டம் எழுமைக்கும் – திருமுறை1:3 1/789
கூ கா என மடவார் கூடி அழல் கண்டும் – திருமுறை1:3 1/923
ஏவினை நேர் கண் மடவார் மையல் பேயால் இடர் உழந்தும் சலிப்பு இன்றி என்னே இன்னும் – திருமுறை1:5 86/2
முலைக்கு அலங்காரம் இடும் மடவார் மயல் மூடி அவர் – திருமுறை1:6 222/1
மன்னி விளங்கும் ஒற்றி_உளீர் மடவார் இரக்கும் வகை அது-தான் – திருமுறை1:8 62/1
துய்க்கும் மடவார் விழைவர் என சொல்லும் வழக்கு ஈது அறிந்திலையோ – திருமுறை1:8 102/3
பெரு மால்-அதனால் மயக்குகின்ற பேதை மடவார் நசை அறுக்கும் – திருமுறை2:1 2/2
நீட்டமுற்றதோர் வஞ்சக மடவார் நெடும் கண் வேல் பட நிலையது கலங்கி – திருமுறை2:5 3/1
முட்டியே மடவார் முலை-தலை உழக்கும் மூடனேன் முழு புலை முறியேன் – திருமுறை2:11 6/1
தெவ் வண மடவார் சீ_குழி விழுந்தேன் தீயனேன் பேயனேன் சிறியேன் – திருமுறை2:11 9/1
துனியே பிறத்தற்கு ஏது எனும் துட்ட மடவார் உள் ததும்பும் – திருமுறை2:43 4/1
மற்று இ கொடியேன் அஃது இன்றி மடவார் இடை வாய் மணி பாம்பின் – திருமுறை2:43 10/2
தூங்கும் மடவார் புலை நாற்ற தூம்பில் நுழையும் சூதகனேன் – திருமுறை2:43 11/3
முற்றி ஊர் மலின குழி இருள் மடவார் முலை எனும் மலம் நிறை குவையை – திருமுறை2:44 2/2
வஞ்ச மடவார் மயக்கும் மயக்கு ஒழிய – திருமுறை2:45 11/1
வாது புரிந்து ஈன மடவார் மதித்திடுவான் – திருமுறை2:45 20/1
வாதை மயல் காட்டும் மடவார் மல_குழியில் – திருமுறை2:45 35/1
முன்னை வல்_வினையால் வஞ்சக மடவார் முழு புலை குழி விழுந்து இளைத்தேன் – திருமுறை2:52 3/1
வம்பு அவிழ் பூம் குழல் மடவார் மையல் ஒன்றே மனம் உடையேன் உழைத்து இளைத்த மாடு போல்வேன் – திருமுறை2:59 9/3
வஞ்ச மடவார் மயல் ஒரு பால் மணியே நின்னை வழுத்தாத – திருமுறை2:60 10/1
மருள் சேர் மடவார் மயலாலே மாழ்கின்றேன் நான் முறையேயோ – திருமுறை2:94 28/3
வைய மடவார் நகைக்கின்றார் மாரன் கணையால் திகைக்கின்றேன் – திருமுறை3:10 3/3
யாழை மலைக்கும் மொழி மடவார் யாரும் மயங்கி கலை அவிழ்ந்தார் – திருமுறை3:14 10/3
ஏண விழியாய் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 1/4
ஏதம் மணக்கும் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 2/4
எண்ணார் ஆயின் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 3/4
யார் என்று உரைத்தால் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 4/4
ஏம முலையாய் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 5/4
இல்லை எனிலோ என் செய்கேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 6/4
இருந்தால் அம்மா என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 7/4
இசையார் ஆகில் என் செய்கேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 8/4
ஏற்காய் என்றால் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 9/4
ஏழை அடி நான் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 10/4
ஊரும் தனமும் உறவும் புகழும் உரை மடவார்
வாரும் தணி முலை போகமும் வேண்டிலன் மண் விண்ணிலே – திருமுறை5:5 24/3,4
பெரும் களப முலை மடவார் என்னும் பொல்லா பேய் கோட்பட்டு ஆடுகின்ற பித்தனேனுக்கு – திருமுறை5:9 4/1
மின் ஆளும் இடை மடவார் அல்குலாய வெம் குழியில் வீழ்ந்து ஆழ்ந்து மெலிந்தேனல்லால் – திருமுறை5:9 10/1
தேன் ஆர் அலங்கல் குழல் மடவார் திறத்தின் மயங்கா திறல் அடைதற்கு – திருமுறை5:21 1/1
வெயில் மேல் கீடம் என மடவார் வெய்ய மயல்-கண் வீழாமே – திருமுறை5:21 6/1
பாகை பொருவும் மொழி_உடையீர் என்று மடவார் பழிச்சாமல் – திருமுறை5:21 10/1
உய் வண்ணம் இன்றி உலகாதரத்தில் உழல்கின்ற மாய மடவார்
பொய் வண்ணம் ஒன்றின் மனம் மாழ்கி அண்மை புரிதந்து நின்ற புலையேன் – திருமுறை5:23 4/1,2
பொய்யா ஓடு என மடவார் போகம் வேட்டேன் புலையனேன் சற்றேனும் புனிதம் இல்லேன் – திருமுறை5:27 2/3
மின்னை நேர் இடை மடவார் மயல் செய்கின்ற வெம் குழியில் வீழ்ந்து அழுந்தி வெறுத்தேன் போல – திருமுறை5:27 7/1
வேய் பால் மென் தோள் மடவார் மறைக்கும் மாய வெம் புழு சேர் வெடிப்பினிடை வீழ்ந்து நின்றேன் – திருமுறை5:27 9/1
விளக்கு உறழ் அணி பூண் மேல் அணிந்து ஓங்கி விம்முறும் இள முலை மடவார்
களக்கினில் ஆழ்ந்த மனத்தினை மீட்டு உன் கழல் அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை5:37 5/1,2
கிளைக்குறும் பிணிக்கு ஓர் உறையுளாம் மடவார் கீழுறும் அல்குல் என் குழி வீழ்ந்து – திருமுறை5:37 6/1
வர மன்றவும் மால்கொள நின்றனனால் மடவார் அலரால் மனம் நொந்தே – திருமுறை5:39 10/4
மின்னை அன்ன நுண் இடை இள மடவார் வெய்ய நீர் குழி விழுந்து இளைத்து உழன்றேன் – திருமுறை5:42 6/1
பட்டி_மாடு என திரிதரும் மடவார் பாழ் குழிக்குள் வீழ்ந்து ஆழ்ந்து இளைக்கின்றேன் – திருமுறை5:42 7/1
சாலம் எலாம் செயும் மடவார் மயக்கின் நீக்கி சன்மார்க்கம் அடைய அருள்தருவாய் ஞான – திருமுறை5:44 8/3
முருகா என நின்று ஏத்தாத மூடரிடம் போய் மதி மயங்கி முன்னும் மடவார் முலை முகட்டின் முயங்கி அலைந்தே நினை மறந்தேன் – திருமுறை5:46 10/1
பீடு ஏந்தும் இரு மடவார் பெட்பொடும் ஆங்கு அவர்கள் முலை பெரிய யானை – திருமுறை5:51 7/3
நிலத்திலும் பணத்தும் நீள் விழி மடவார் நெருக்கிலும் பெருக்கிய நினைப்பேன் – திருமுறை6:3 4/1
முன்னொடு பின்னும் நீ தரு மடவார் முயக்கினில் பொருந்தினேன் அதுவும் – திருமுறை6:12 6/1
பொன்னையே உடையார் வறியவர் மடவார் புகலும் ஆடவர் இவர்களுக்குள் – திருமுறை6:13 12/2
கூறு-அதாம் விலங்கு பறவை ஊர்வன வெம் கோள்செயும் ஆடவர் மடவார்
ஊறு செய் கொடும் சொல் இவைக்கு எலாம் உள்ளம் உயங்கினேன் மயங்கினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 25/3,4
வைகிய நகரில் எழில் உடை மடவார் வலிந்து எனை கை பிடித்து இழுத்தும் – திருமுறை6:13 53/1
செம்மியே மடவார் கொம்மியே பாடி சிரித்திருக்கின்றனர் அந்தோ – திருமுறை6:14 7/3
துனித்த வெம் மடவார் பகல் வந்த போது துறவியின் கடுகடுத்திருந்தேன் – திருமுறை6:15 17/1
செல்லாமை சில புகன்று சிரிக்கின்றார் மடவார் சித்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 4/4
அச்சம்_இலாள் இவள் என்றே அலர் உரைத்தார் மடவார் அண்ணல் நடராயர் திரு_எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 5/4
பண் கலந்த மொழி மடவார் பழி கூறலானார் பத்தர் புகழ் நடராயர் சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 9/4
வில் பூ ஒள் நுதல் மடவார் சொல்_போர் செய்கின்றார் விண் நிலவு நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 16/4
மணம் நீடு குழல் மடவார் குணம் நீடுகின்றார் வள்ளல் நடராயர் திரு உள்ளம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 21/4
மன்னி வளரும் ஒற்றி_உளீர் மடவார் இரக்கும் வகை அது-தான் – தனிப்பாசுரம்:10 18/1
பொய்யான வாழ்க்கையினை மெய்யாக நம்பி வீண்போக்கி நல் நாளை மடவார் போகமே பெரிது என கொண்டு அறிவு அழிந்து நின் பொன்_அடிக்கான பணியை – தனிப்பாசுரம்:13 4/1
ஓகை மடவார் அல்குலே பிரமபதம் அவர்கள் உந்தியே வைகுந்தம் மேல் ஓங்கு முலையே கைலை அவர் குமுத வாயின் இதழ் ஊறலே அமுதம் அவர்-தம் – தனிப்பாசுரம்:15 1/1

மேல்


மடவார்-தங்கள் (2)

அம் கள் அணி பூ தார் புயத்தில் அணைத்தார்_அல்லர் எனை மடவார்-தங்கள்
அலரோ தாழாது என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 6/3,4
பாவ வினைக்கு ஓர் இடமாம் மடவார்-தங்கள் பாழ் குழி-கண் வீழ மனம் பற்றி அந்தோ – திருமுறை5:9 19/1

மேல்


மடவார்-தங்களை (2)

உரு உள மடவார்-தங்களை நான் கண்ணுற்ற போது உளம் நடுக்குற்றேன் – திருமுறை6:13 49/1
எண்ணிய மடவார்-தங்களை விழைந்தே இசைந்து அனுபவித்த அப்போதும் – திருமுறை6:13 50/2

மேல்


மடவார்-தம் (6)

ஒண் நுதல் ஏழை மடவார்-தம் வாழ்க்கையின் உற்றிடினும் – திருமுறை1:6 214/1
தக்கது அறியேன் வெறியேன் நான் சண்ட மடவார்-தம் முலை தோய் – திருமுறை2:43 2/1
தள்ளும்படிக்கோ தலைப்பட்டாய் சகத்தின் மடவார்-தம் மயலாம் – திருமுறை5:19 10/2
கல்லா கொடிய மடவார்-தம் காம குழி-கண் வீழாமே – திருமுறை5:21 8/1
கள்ள கயல் கண் மடவார்-தம் காமத்து உழலாது உனை நினைக்கும் – திருமுறை5:21 9/1
தத்துவ மடவார்-தம் கையில் கொடுத்தாள் தனித்தனி அவரவர் எடுத்தே – திருமுறை6:14 4/3

மேல்


மடவார்-தமை (1)

வாதுசெய் மடவார்-தமை விழைந்தாய் மறலி வந்து உனை வா என அழைக்கில் – திருமுறை2:2 6/1

மேல்


மடவார்க்கு (4)

வன் நெஞ்ச பேதை மடவார்க்கு அழிந்து அலையும் – திருமுறை2:45 24/1
அரும்பாய நகை மடவார்க்கு ஆளாய் வாளா அலைக்கின்றேன் அறிவு என்பது அறியேன் நின்-பால் – திருமுறை5:24 8/1
அறைக்கு உளே மடவார்க்கு அன நடை பயிற்றும் அணி திரு தணிகை வாழ் அரைசே – திருமுறை5:37 3/4
பெண்மையே விழைந்தேன் அவர் மனம் அறியேன் பேய் என பிடித்தனன் மடவார்க்கு
உண்மையே புகல்வான் போன்று அவர்-தமை தொட்டு உவந்து அகம் களித்த பொய்_உளத்தேன் – திருமுறை6:15 19/1,2

மேல்


மடவார்கள் (2)

பை ஆளும் அல்குல் சுரர் மடவார்கள் பலருளும் இ – திருமுறை1:7 16/1
உம்மை விழைந்த மடவார்கள் உடுக்க கலை உண்டோ என்றேன் – திருமுறை1:8 129/2

மேல்


மடவார்கள்-தமை (1)

முலை ஒருபால் முகம் ஒருபால் காட்டும் பொல்லா மூட மடவார்கள்-தமை முயங்கி நின்றேன் – திருமுறை5:27 8/1

மேல்


மடவார்களும் (1)

சம்மத மா மடவார்களும் நானும் தத்துவம் பேசிக்கொண்டு ஒத்துறும் போது – திருமுறை6:102 7/2

மேல்


மடவாருள்ளே (1)

மண்ணை மனத்து பாவியன் யான் மடவாருள்ளே வதிந்து அளிந்த – திருமுறை2:43 1/1

மேல்


மடவாரை (1)

தெவ்வின் மடவாரை திளைக்கின்றாய் தீ விடத்தை – திருமுறை1:3 1/739

மேல்


மடவாள் (2)

காது நடந்த கண் மடவாள் கடி மா மனைக்கு கால் வருந்த – திருமுறை3:5 1/1
விற்கு அண்டாத நுதல் மடவாள் வேட்ட நடன வித்தகனார் – திருமுறை3:5 7/1

மேல்


மடவியர் (2)

நீலம் இட்ட கண் மடவியர் மயக்கால் நெஞ்சம் ஓர் வழி நான் ஒரு வழியாய் – திருமுறை2:70 7/1
மின் என்று ஆல் இடை மடவியர் மயக்கில் வீழ்ந்து என் நெஞ்சகம் ஆழ்ந்துவிட்டதனால் – திருமுறை2:70 9/3

மேல்


மடவியர்-தம் (4)

சுடர் கொளும் மணி பூண் முலை மடவியர்-தம் தொடக்கினில் பட்டு உழன்று ஓயா – திருமுறை2:18 4/1
கொள்ளிவாய் பேய்கள் எனும் மடவியர்-தம் கூட்டத்துள் நாட்டம்வைத்து உழன்றேன் – திருமுறை2:44 1/2
வெப்பாய மடவியர்-தம் கலவி வேட்டு விழுகின்றேன் கண் கெட்ட விலங்கே போல – திருமுறை2:59 2/2
தாழும் கொடிய மடவியர்-தம் சழக்கால் உழலா தகை அடைந்தே – திருமுறை5:21 2/1

மேல்


மடவியர்க்கு (1)

துடி கொள் நேர் இடை மடவியர்க்கு உருகி சுழல்கின்றேன் அருள் சுகம் பெறுவேனோ – திருமுறை2:27 3/2

மேல்


மடவீர் (3)

தனி தலைவர் வருகின்ற தருணம் இது மடவீர் தனிக்க எனை விடு-மின் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 19/1
மணவாளர் வருகின்ற தருணம் இது மடவீர் மறைந்து இரு-மின் நீவிர் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 21/1
துள்ளிய மடவீர் காண்-மினோ என்றாள் சோர்வு_இலாள் நான் பெற்ற சுதையே – திருமுறை6:103 6/4

மேல்


மடன் (1)

மடன் நாம் அகன்று காண வந்தால் மலர் கை வளைகளினை கவர்ந்து – திருமுறை3:19 1/2

மேல்


மடாலயத்து (2)

இலகு சீர் கூடல் மடாலயத்து அமர்ந்த எழில் திரு_ஞானசம்பந்த – தனிப்பாசுரம்:30 3/3
நாட்டிடை மதுரா நகர் திரு_மடாலயத்து – திருமுகம்:2 1/33

மேல்


மடி (11)

வம்பு இயற்ற காம் ஆதி அரட்டர் எல்லாம் மடி பிடித்து வருத்த என்றோ வளர்த்தாய் எந்தாய் – திருமுறை1:5 87/4
கால் வருமே இளம் கன்று அழ தாய்ப்பசு காணின் மடி
பால் வருமே முலை பால் வருமே பெற்ற பாவைக்குமே – திருமுறை1:6 80/3,4
மடி ஆல் அடியில் இருந்த மறை மாண்பை வகுத்தாய் எனில் அது நாம் – திருமுறை1:8 94/3
மடி கொள் நெஞ்சினால் வள்ளல் உன் மலர்_தாள் மறந்து வஞ்சக வாழ்க்கையை மதித்தேன் – திருமுறை2:27 3/1
மஞ்சு ஏர் பிணி மடி ஆதியை நோக்கி வருந்துறும் என் – திருமுறை5:33 1/1
பொடி எடுக்க போய் அதனை மறந்து மடி எடுத்து அரையில் புனைவேன் சில்லோர் – திருமுறை6:10 3/1
கொதி பாலை உணர்வு அழிக்கும் குடி பாலை மடி பாலை குடிப்பார் அந்தோ – திருமுறை6:24 54/3
மடி பிடித்து பறிக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 10/4
மை அகத்தே பொருந்தாத வள்ளல் அருகு அணைத்து என் மடி பிடித்தார் நானும் அவர் அடி பிடித்துக்கொண்டேன் – திருமுறை6:106 59/2
மடி அளவதா ஒரு மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 5/4
அடி_மடி பிடிப்பள் அரிய வம்பு இசைப்பள் – திருமுகம்:4 1/117

மேல்


மடிக்குறும் (1)

மடிக்குறும் நீர் மேல் எழுத்தினுக்கு இடவே மை வடித்து எடுக்குநர் போல – திருமுறை2:42 8/1

மேல்


மடித்தால் (1)

உய-தான் வையேன் மடித்திடுவேன் மடித்தால் பின்னர் உலகத்தே – திருமுறை6:7 14/2

மேல்


மடித்திடினும் (1)

நஞ்சம் உண கொடுத்து மடித்திடினும் வாளால் நசிப்புறவே துணித்திடினும் நலிய தீயால் – திருமுறை2:23 3/3

மேல்


மடித்திடுவேன் (3)

உய-தான் வையேன் மடித்திடுவேன் மடித்தால் பின்னர் உலகத்தே – திருமுறை6:7 14/2
வயங்கு மனம் அடங்கியவாறு அடங்குக நீ இலையேல் மடித்திடுவேன் கணத்தில் உனை வாய்மை இது கண்டாய் – திருமுறை6:86 6/3
இரணமுற உனை முழுதும் மடித்திடுவேன் இது-தான் என்_உடையான் அருள் ஆணை என் குரு மேல் ஆணை – திருமுறை6:86 20/3

மேல்


மடித்திலேன் (1)

வன்பு அற நின்றனை வணங்கா தலையை அந்தோ மடித்திலேன் ஒதியே போல் வளர்ந்தேன் என்னை – திருமுறை2:23 9/3

மேல்


மடிந்தன (4)

மருள் பெரு மாயை முற்றும் மடிந்தன வினைகளோடே – திருமுறை6:24 4/3
வற்புறு மாயை எல்லாம் மடிந்தன வினைகளோடே – திருமுறை6:24 6/3
வஞ்ச வினை எல்லாம் மடிந்தன வன் மாயை இருள் – திருமுறை6:93 10/1
வன்பிலே விளைந்த மாயையும் வினையும் மடிந்தன விடிந்ததால் இரவும் – திருமுறை6:108 36/3

மேல்


மடிந்தார் (1)

ஒண்டு உயிர் மடிந்தார் அலறுகின்றார் என்று ஒருவரோடொருவர் தாம் பேசிக்கொண்ட – திருமுறை6:13 13/3

மேல்


மடிந்தாரை (1)

வரை சேர் எவ்வுலகமும் ஓர் ஒழுக்கமுறல் வேண்டும் மடிந்தாரை மீளவும் நான் வருவித்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 5/2

மேல்


மடிந்து (1)

மருள் பெரும் திரை எலாம் மடிந்து நீங்கின – திருமுறை6:64 47/2

மேல்


மடிப்பு (1)

மடிப்பு அடக்கி நின்றாலும் நில்லேன் நான் எனவே வன குரங்கும் வியப்ப என்றன் மன_குரங்கு குதித்த – திருமுறை6:80 8/3

மேல்


மடிப்பேன் (1)

வளைப்பேன் என வந்திடில் அவனை மடிப்பேன் கருணை வலத்தாலே – திருமுறை5:45 6/4

மேல்


மடிபிடி (1)

மடிபிடி_போர்க்கு வாய்ந்தவர் போல – திருமுகம்:4 1/379

மேல்


மடிபிடி_போர்க்கு (1)

மடிபிடி_போர்க்கு வாய்ந்தவர் போல – திருமுகம்:4 1/379

மேல்


மடிமாங்காய் (1)

மடிமாங்காய் இடும் கொடுமைக்கு இளையாள் – திருமுகம்:4 1/119

மேல்


மடியகிற்றிலையே (1)

கொய்த கோட்டினை நட்டனை வளர்ப்பாய் கொடிய நெஞ்சமே மடியகிற்றிலையே – திருமுறை2:34 2/4

மேல்


மடியா (1)

கம் மடியா கதவு பெரும் காப்பு அவிழ புரிந்து கடையேனை அழைத்து எனது கையில் ஒன்று கொடுத்து – திருமுறை4:2 78/3

மேல்


மடியாத (1)

மடியாத வடிவு எனக்கு வழங்கிய நல் வரமே மணி மன்றில் நடம் புரியும் வாழ்க்கை இயல் பொருளே – திருமுறை6:68 9/4

மேல்


மடியில் (2)

மடியில் நிறுத்தி வாய்மை வழங்கினும் – திருமுகம்:4 1/173
இவனை மடியில் இருத்தி திடமொழி – திருமுகம்:4 1/204

மேல்


மடியேனோ (1)

வாள் கொண்டு வீசி மடியேனோ கீள் கொண்ட – திருமுறை1:4 48/2

மேல்


மடிவது (1)

மருட்டு உலகீர் இருட்டு உலகில் மடிவது அழகு_அலவே மரணம் இலா பெரு வாழ்வில் வாழ வம்-மின் இங்கே – திருமுறை6:98 23/2

மேல்


மடிவித்தே (1)

வாதைப்படும் என் உயிரை உன்றன் மலர்_தாள் முன்னர் மடிவித்தே
ஓதை கடல் சூழ் உலகத்தே பழி சூழ்விப்பேன் உரைத்தேனே – திருமுறை2:82 4/3,4

மேல்


மடிவுறாது (1)

மடிவுறாது என்றும் சுத்த சன்மார்க்கம் வயங்க நல் வரம் தந்த வாழ்வே – திருமுறை6:42 14/3

மேல்


மடுக்க (4)

மடுக்க முடியா மல_இருட்டில் சென்று மனம் – திருமுறை2:20 25/1
மடுக்க வேண்டி முன் வாழ்வு இழந்தாயே வாழ வேண்டிடில் வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:26 8/2
மடுக்க நல் தாயும் வந்திலள் நீயும் வந்து எனை பார்த்திலை அந்தோ – திருமுறை6:14 1/3
மடுக்க நும் பேர்_அருள் தண் அமுது எனக்கே மாலையும் காலையும் மத்தியானத்தும் – திருமுறை6:34 9/1

மேல்


மடுக்கும் (4)

மடுக்கும் வண்ணமே வேண்டிய எல்லாம் வாங்கி ஈகுவன் வாழ்தி என் நெஞ்சே – திருமுறை2:36 10/4
துள்ளி வாய் மடுக்கும் காளையர் ஆட்ட துடுக்கினை ஒடுக்குறும் காம – திருமுறை2:44 1/1
அள்ளி வாய் மடுக்கும் அமுதே எங்கள் அண்ணலே ஒற்றியூர் அரசே – திருமுறை2:44 1/4
மடுக்கும் நீர் உடை பாழ்ங்கிணறு-அதனுள் வழுக்கி வீழ்ந்தவன் வருந்துறா வண்ணம் – திருமுறை2:55 1/1

மேல்


மடுத்த (3)

சில் நகையால் தீ மடுத்த சித்தன் எவன் முன் அயன் மால் – திருமுறை1:3 1/178
மடுத்த நல் புகழ் வாழ் வல்லி கேச நீ – திருமுறை2:14 5/2
மடுத்த வெம் துயர் தீர்த்து எடுத்து அருள் என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 5/4

மேல்


மடுத்திடவும் (1)

மடுத்திடவும் அடுத்தடுத்தே மடுப்பதற்குள் ஆசைவைப்பது அன்றி வெறுப்பு அறியா வண்ணம் நிறை அமுதே – திருமுறை6:60 16/2

மேல்


மடுத்திடு (1)

கடம் மடுத்திடு களிற்று உரி கொண்டு அணிந்த மெய் கடவுளே சடை கொள் அரசே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 5/4

மேல்


மடுத்திடும் (1)

வஞ்ச வாழ்க்கையாம் திமிங்கிலம் எனும் மீன் வாரிக்கொண்டு எனை வாய் மடுத்திடும் காண் – திருமுறை2:57 3/3

மேல்


மடுத்து (6)

உள்ளி வாய் மடுத்து உள் உருகி ஆனந்த உததி போல் கண்கள் நீர் உகுப்பார் – திருமுறை2:44 1/3
திடம் மடுத்து உறு பாம்பின் ஆட்டம்-அது கண்டு அஞ்சு சிறுவன் யானாக நின்றேன் தீர துரந்து அந்த அச்சம் தவிர்த்திடு திறத்தன் நீ ஆகல் வேண்டும் – திருமுறை2:78 5/2
விடம் மடுத்து அணி கொண்ட மணி_கண்டனே விமல விஞ்ஞானமாம் அகண்ட வீடு அளித்து அருள் கருணை_வெற்பனே அற்புத விராட்டு உருவ வேதார்த்தனே – திருமுறை2:78 5/3
இன்பம் மடுத்து உன் அடியர் எலாம் இழியாது ஏறி இருக்கின்றார் – திருமுறை6:7 15/1
மறந்த நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி மடுத்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 6/3
மறந்திடாது செய் விண்ணப்பம் திரு_செவி மடுத்து அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 6/3

மேல்


மடுத்தேன் (1)

மடுத்தேன் துன்ப_வாரி-தனை வஞ்ச மனத்தர்-மாட்டு உறவை – திருமுறை2:40 5/2

மேல்


மடுப்பதற்குள் (1)

மடுத்திடவும் அடுத்தடுத்தே மடுப்பதற்குள் ஆசைவைப்பது அன்றி வெறுப்பு அறியா வண்ணம் நிறை அமுதே – திருமுறை6:60 16/2

மேல்


மடுப்பள் (1)

வையகம் முற்றும் வாயில் மடுப்பள்
பகலிடை நள்ளிருள் இருக்கப்பண்ணுவள் – திருமுகம்:4 1/94,95

மேல்


மடுப்பு (1)

மடுப்பு ஆர் இன்ப மாலையிட்டார் மருவார் எனது பிழை உரைத்து – திருமுறை3:3 19/2

மேல்


மடுவினிடை (1)

மனமான ஒரு சிறுவன் மதியான குருவையும் மதித்திடான் நின் அடி சீர் மகிழ் கல்வி கற்றிடான் சும்மா இரான் காம மடுவினிடை வீழ்ந்து சுழல்வான் – திருமுறை5:55 22/1

மேல்


மடுவினில் (1)

வார் கொள் மங்கையர் முலை மலைக்கு ஏற்றி மறித்தும் அங்கு அவர் மடுவினில் தள்ளப்பார்க்கின்றாய் – திருமுறை2:38 1/1

மேல்


மடை (5)

மடை மன்னும் நீர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 89/4
மடை ஆர் வாளை வயல் ஒற்றி வள்ளல் பவனி-தனை காண – திருமுறை3:19 10/1
மனம் எனும் ஓர் பேய் குரங்கு மடை_பயலே நீ-தான் மற்றவர் போல் எனை நினைத்து மருட்டாதே கண்டாய் – திருமுறை6:86 2/1
மடை திறந்து ஒழுகி வான் வழிந்து பார் எலாம் – தனிப்பாசுரம்:2 26/2
மடை உடைக்கும் பெரும் கருணை மத_மலையே ஆனந்த_மலையே உள்ளத்து – தனிப்பாசுரம்:3 12/2

மேல்


மடை_பயலே (1)

மனம் எனும் ஓர் பேய் குரங்கு மடை_பயலே நீ-தான் மற்றவர் போல் எனை நினைத்து மருட்டாதே கண்டாய் – திருமுறை6:86 2/1

மேல்


மடைப்பட்டு (1)

மடைப்பட்டு ஓங்கிய அன்பக தொண்டர்கள் வந்து உனை தடுப்பாரேல் – திருமுறை5:31 2/2

மேல்


மடைய (1)

மண்ணை கட்டிக்கொண்டே அழுகின்ற இ மடைய பிள்ளைகள் வாழ்வினை நோக்கும் கால் – திருமுறை6:24 23/3

மேல்


மடையரை (1)

வஞ்சரை கடைய மடையரை காம_மனத்தரை சினத்தரை வலிய – திருமுறை2:39 7/3

மேல்


மடையில் (1)

மடையில் கயல் பாய் ஒற்றி நகர் வள்ளல் ஆகும் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 4/1

மேல்


மண் (110)

இறு வைகை அம் கரையின் மண் பட பல் கால் எழுந்து விளையாடும் பதம் – திருமுறை1:1 2/108
வாழ்வு இ குடிகள் அடி_மண் பூசலால் என்னும் – திருமுறை1:2 1/47
எண் விசையமங்கையில் வாழ் என் குருவே மண் உலகில் – திருமுறை1:2 1/96
மண் மண்டலிகர் மருவும் ஆரூர் பரவையுள் – திருமுறை1:2 1/307
கண்ணில் கனவினிலும் காண்பு அரியாய் மண்_உலகில் – திருமுறை1:2 1/564
திண்மை பெறும் ஐந்தொழிலும் செய்வோனே மண் முதலாம் – திருமுறை1:2 1/576
எண்ணும் சிலர் மண் இடுவார் எனக்கு அந்த – திருமுறை1:2 1/713
மண்_அனையார்-பால் போய் மயங்குகின்றேன் திண்ணம் இலா – திருமுறை1:2 1/796
வாய்க்கும் சுகம் ஒழிந்து மண் ஒழிந்து விண் ஒழிந்து – திருமுறை1:3 1/107
மண் மயக்கும் பொன் மயக்கும் மாதர் மயக்கும் எனும் – திருமுறை1:3 1/213
மண் சுமந்தான் என்று உரைக்கும் வாய்மை-தனை பண்பு_உடையோர் – திருமுறை1:3 1/498
கண் வாள் அறுப்ப கனிந்தனையே மண் வாழும் – திருமுறை1:3 1/618
மண் கட்டும் பந்து எனவே வாழ்ந்தாய் முதிர்ந்து உடையா – திருமுறை1:3 1/663
வாள் என்கோ வாய்க்கு அடங்கா மாயம் என்கோ மண் முடிவு – திருமுறை1:3 1/779
மண்_நின்றார் யார் நடுங்கமாட்டார் காண் பெண் என்றால் – திருமுறை1:3 1/784
வைத்து இழந்து வீணே வயிறு_எரிந்து மண்_உலகில் – திருமுறை1:3 1/795
மண்_ஆசை கொண்டனை நீ மண் ஆளும் மன்னர் எலாம் – திருமுறை1:3 1/835
மண்_ஆசை கொண்டனை நீ மண் ஆளும் மன்னர் எலாம் – திருமுறை1:3 1/835
மண் கொண்டார் மாண்டார் தம் மாய்ந்த உடல் வைக்க அயல் – திருமுறை1:3 1/837
மண் கொண்டார் தம் இருப்பில் வைத்திலரே திண் கொண்ட – திருமுறை1:3 1/838
கொண்டு ஏக வல்லாரோ மண் நேயம் – திருமுறை1:3 1/840
மண் காணி என்று மதித்தனையே கண் காண – திருமுறை1:3 1/844
மண் காணி வேண்டி வருந்துகின்றாய் நீ மேலை – திருமுறை1:3 1/845
அந்தரத்தில் நின்றாய் நீ அந்தோ நினைவிட மண்
அந்தரத்தில் நின்றது அறிந்திலையே தந்திரத்தில் – திருமுறை1:3 1/847,848
மண் கொடுப்பேன் என்று உரைக்கில் வைவார் சிறுவர்களும் – திருமுறை1:3 1/849
மண் கொடுக்கில் நீ-தான் மகிழ்ந்தனையே வண் கொடுக்கும் – திருமுறை1:3 1/850
வீடு என்றேன் மற்று அதை மண்_வீடு என்றே நீ நினைந்தாய் – திருமுறை1:3 1/851
மண் அளித்த வேதியனும் மண் விருப்பம்கொள்ளானேல் – திருமுறை1:3 1/859
மண் அளித்த வேதியனும் மண் விருப்பம்கொள்ளானேல் – திருமுறை1:3 1/859
எண்ணம் உனக்கு எவ்வாறு இருந்ததுவே மண்_இடத்தில் – திருமுறை1:3 1/860
துள் உறுப்பின் மண்_பகைஞன் சுற்று ஆழி ஆக அதின் – திருமுறை1:3 1/1133
வான் என்றும் முந்நீர் மலை என்றும் மண் என்றும் – திருமுறை1:3 1/1155
மண் என்பார் வான் என்பார் வாய் முச்சுடர் என்பார் – திருமுறை1:3 1/1283
செம்பொருளை சார்ந்த திறத்தோரும் மண் பொருள் போய் – திருமுறை1:3 1/1384
மண்_ஆசை வெற்பே மறி கடலே பொன்_ஆசை – திருமுறை1:4 13/1
சுவர் உண்ட மண் போலும் சோறு உண்டேன் மண்ணில் – திருமுறை1:4 19/3
சொல்லும் பசு_மண் துளை என்கோ சொல்லும் சீர் – திருமுறை1:4 26/2
எண்ணுதலே செய்யேன் மற்று எண்ணுவனேல் மண்_உலகில் – திருமுறை1:4 35/2
எம் பர ஐயோ மண் இடந்து அலைந்தான் சுந்தரனார்-தம் – திருமுறை1:4 44/1
வஞ்சம் என தேகம் மறைத்து அடி மண் வையாமல் – திருமுறை1:4 75/3
வான் ஏறுகின்றார் நான் ஒருவன் பாவி மண் ஏறி மயக்கு ஏறி வருந்துற்றேனே – திருமுறை1:5 70/4
மண் மயக்கம்பெறும் விடய காட்டில் அந்தோ மதி_இலேன் மாழாந்து மயங்க நீ-தான் – திருமுறை1:5 95/3
வான் அடங்காது இந்த மண் அடங்காது மதிக்கும் அண்டம்-தான் – திருமுறை1:6 103/2
மண் நீர்மை உற்ற கண் மா மணி நீத்த கண் மாலை_கண்ணே – திருமுறை1:6 141/4
மணி கொண்ட கண்டனை வாழ்த்தார்-தம் வாய் தெரு மண் உண்ட வாய் – திருமுறை1:6 143/1
மண் பூத்த வாழ்க்கையை விண் பூத்த பூவின் மதிப்பது என்றே – திருமுறை1:6 154/4
பிட்டுக்கும் வந்து முன் மண் சுமந்தாய் என்பர் பித்தன் என்ற – திருமுறை1:6 156/1
வான் வளர்த்தாய் இந்த மண் வளர்த்தாய் எங்கும் மன் உயிர்கள்-தான் – திருமுறை1:6 164/1
வான் ஆள மால் அயன் வாழ்வு ஆள அன்றி இ மண் முழுதும் – திருமுறை1:6 184/1
மலை அளவோ இந்த மண் அளவோ வந்த வான் அளவோ – திருமுறை1:6 227/2
மண் நேயம் நீத்தவர் வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 7/4
பிட்டின் நதி மண் சுமந்த ஒற்றி பிச்சை தேவர் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 3/1
மண் காதலிக்கும் மாடு என்றேன் மதிக்கும் கணை வில் அன்று என்றே – திருமுறை1:8 50/3
எய்ச்சு ஊர் தவம் செய்யினும் கிடையா பதம் ஏய்ந்து மண் மேல் – திருமுறை2:6 6/2
வானை நோக்கி மண் வழி நடப்பவன் போல் வயங்கும் நின் அருள் வழியிடை நடப்பான் – திருமுறை2:10 1/1
சுலவு காற்று அனல் தூய மண் விண் புனல் – திருமுறை2:19 8/1
அற_தாயை ஓர் புடை கொண்டு ஓர் புடை மண் அளந்த முகில்_நிறத்தாயை – திருமுறை2:31 11/1
மண் கொள் மாலை போம் வண்ணம் நல் தமிழ் பூ_மாலை சூட்டுதும் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 1/4
மன்_ஆசை மன்னுகின்ற மண்_ஆசை பற்று அறுத்தே – திருமுறை2:45 21/2
மண் கிடந்த வாழ்வின் மதி மயக்கும் மங்கையரால் – திருமுறை2:45 27/1
குழிக்கு மண் அடைக்கும் கொள்கை போல் பாழும் கும்பியை ஓம்பினன் அல்லால் – திருமுறை2:47 5/1
மண் ஏயும் வாழ்க்கையிடை மாழாந்து வன் பிணியால் – திருமுறை2:61 1/1
மண்_உலகத்து என்றன் மயக்கு அறுத்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:62 10/4
மண் முகத்தில் பல் விடய வாதனையால் மனனே நீ வருந்தி அந்தோ – திருமுறை2:88 11/1
வள் உருகும் மலை உருகும் மண் உருகும் மரம் உருகும் மதி_இலேன்-தன் – திருமுறை2:94 12/3
கண்ணன் நெடுநாள் மண் இடந்தும் காண கிடையா கழல்_உடையார் – திருமுறை3:2 1/1
மாடு ஒன்று உடையார் உணவு இன்றி மண் உண்டது காண் மலரோன்-தன் – திருமுறை3:7 1/1
உடுத்தார் முன் ஓர் மண்_ஓட்டை ஒளித்தே தொண்டனொடும் வழக்கு – திருமுறை3:7 3/2
முத்திக்கு_உடையார் மண் எடுப்பார் மொத்துண்டு உழல்வார் மொய் கழற்காம் – திருமுறை3:7 9/2
எல்லாம்_உடையார் மண் கூலிக்கு எடுத்து பிழைத்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 3/1
வரும் மாலை மண் உறுத்த பெயர்த்து நடந்து அருளி வஞ்சகனேன் இருக்கும் இடம் வலிந்து இரவில் தேடி – திருமுறை4:2 3/2
மறை முடிக்கு மணி ஆகி வயங்கிய சேவடிகள் மண் மீது பட நடந்து வந்து அருளி அடியேன் – திருமுறை4:2 9/1
மண் விருப்பம்கொளும் மண பூ மகிழ்ந்து எனக்கு கொடுத்து வாழ்க என நின்றனை நின் மன குறிப்பு ஏது அறியேன் – திருமுறை4:3 9/2
மண் சுமந்து நின்றதும் ஓர் மாறன் பிரம்படியால் – திருமுறை4:12 9/3
மண் மூன்று உலகும் வழுத்தும் பவளமணி குன்றமே – திருமுறை5:5 2/2
வாரும் தணி முலை போகமும் வேண்டிலன் மண் விண்ணிலே – திருமுறை5:5 24/4
மண் நீர் அனல் வளி வான் ஆகி நின்று அருள் வத்து என்றே – திருமுறை5:5 25/1
பவனன் புனல் கனல் மண் வெளி பலவாகிய பொருளாம் – திருமுறை5:32 3/3
மண் கொண்டு விண் கொண்டு பாதாளம் கொண்டு வளர்கின்றதே – திருமுறை5:51 13/4
வாய்கொண்டு உரைத்தல் அரிது என் செய்கேன் என் செய்கேன் வள்ளல் உன் சேவடி-கண் மன்னாது பொன்_ஆசை மண்_ஆசை பெண்_ஆசை வாய்ந்து உழலும் எனது மனது – திருமுறை5:55 23/1
பிதிர்ந்த மண் உடம்பை மறைத்திட வலியார் பின்_முன் நோக்காது மேல் நோக்கி – திருமுறை6:13 61/1
நீறுகின்றார் மண் ஆகி நாறுகின்றார் அவர் போல் நீடு உலகில் அழிந்துவிட நினைத்தேனோ நிலை மேல் – திருமுறை6:31 7/2
மா நிருபாதிபர் சூழ மணி முடி-தான் பொறுத்தே மண் ஆள வான் ஆள மனத்தில் நினைத்தேனோ – திருமுறை6:36 7/1
மண் முதல் பகர் பொன் வண்ணத்த உளவான் மற்று அவற்று உள் புறம் கீழ் மேல் – திருமுறை6:46 6/1
மண் களிக்க வான் களிக்க மணந்த சிவகாமவல்லி என மறைகள் எலாம் வாழ்த்துகின்ற வாம – திருமுறை6:60 19/3
மண் அடங்கா பழி கூறி மற்றவர்கள் இருந்தார் வள்ளல் நடராயர் திருவுள்ளம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 3/4
மண்ணியல் சத்திகள் மண் செயல் சத்திகள் – திருமுறை6:65 1/383
மண்ணுரு சத்திகள் மண் கலை சத்திகள் – திருமுறை6:65 1/385
மண் ஒளி சத்திகள் மண் கரு சத்திகள் – திருமுறை6:65 1/387
மண் ஒளி சத்திகள் மண் கரு சத்திகள் – திருமுறை6:65 1/387
மண் கண சத்திகள் வகை பலபலவும் – திருமுறை6:65 1/389
மண் நிலை சத்தர்கள் வகை பலபலவும் – திருமுறை6:65 1/391
மண் கரு உயிர் தொகை வகை விரி பலவா – திருமுறை6:65 1/393
மண் அனந்தம் கோடி அளவு உடையது நீர் அதனில் வயங்கிய நூற்றொரு கோடி மேல் அதிகம் வன்னி – திருமுறை6:101 22/1
மண் ஆதி ஐம்பூத வகை இரண்டின் ஒன்று வடிவு வண்ணம் இயற்கை ஒரு வால் அணு சத்து இயலாய் – திருமுறை6:101 23/1
மண் பூத முதல் சத்தி வால் அணுவில் அணுவாய் மதித்த அதன் உள் ஒளியாய் அ ஒளிக்குள் ஒளியாய் – திருமுறை6:101 24/1
மண் முதலாம் தத்துவத்தின் தன்மை பல கோடி வயங்கு சத்தி கூட்டத்தால் வந்தன ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:101 32/1
சாற்றிடு மண்_பாத்திரத்தை மர_வட்டில்களை கல்_சட்டிகளை வேறு பல சார்ந்த கருவிகளை – திருமுறை6:104 9/2
மண் உறங்கும் மலை உறங்கும் வளை கடலும் உறங்கும் மற்று உள எல்லாம் உறங்கும் மா நிலத்தே நமது – திருமுறை6:106 2/3
மண்_ஆசை தீர்க்கும் மருந்து எல்லாம் – கீர்த்தனை:20 21/3
மண் முதல் ஐந்தாய் வழங்கிய பாதம் – கீர்த்தனை:24 15/4
மண்_உலகோர் முதல் உயிர்கள் மகிழ்ந்திடவும் மணம் புரிந்த வள்ளலே என் – தனிப்பாசுரம்:7 10/3
மண் காதலிக்கும் மாடு என்றேன் மதிக்கும் கணை வில் அன்று என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 6/3
மண் கொண்டுபோக ஓர் மருந்து அருள்க தவ சிகாமணி உலக நாத வள்ளல் மகிழ வரு வேளூரில் அன்பர் பவ ரோகம் அற வளர் வைத்தியநாதனே – தனிப்பாசுரம்:15 6/4
மெய் ஓர் தினைத்தனையும் அறிகிலார் பொய்_கதை விளம்ப எனில் இ உலகிலோ மேல்_உலகில் ஏறுகினும் அஞ்சாது மொழிவர் தெரு மேவு மண் எனினும் உதவ – தனிப்பாசுரம்:15 11/1
அறுகு அடுத்த சடை முடி மேல் மண் எடுக்க மாட்டாமல் அடிபட்டையோ – தனிப்பாசுரம்:16 10/2
மண் ஆளாநின்றவர்-தம் வாழ்வு வேண்டேன் மற்றவர் போல் பற்று அடைந்து மாள வேண்டேன் – தனிப்பாசுரம்:18 3/1
மண் மூன்று அற கொண்டு இருந்தவரே வானோர் வணங்கும் அரும் தவராம் – தனிப்பாசுரம்:25 4/2
வரும் குள நீர் கொண்டு அலம்பல் அமையாதே மண் எடுத்து வருந்தி தேய்த்து – தனிப்பாசுரம்:27 3/2
விண் மண் நடுங்க வினைகள் இயற்றி – திருமுகம்:4 1/136

மேல்


மண்_நின்றார் (1)

மண்_நின்றார் யார் நடுங்கமாட்டார் காண் பெண் என்றால் – திருமுறை1:3 1/784

மேல்


மண்_பகைஞன் (1)

துள் உறுப்பின் மண்_பகைஞன் சுற்று ஆழி ஆக அதின் – திருமுறை1:3 1/1133

மேல்


மண்_பாத்திரத்தை (1)

சாற்றிடு மண்_பாத்திரத்தை மர_வட்டில்களை கல்_சட்டிகளை வேறு பல சார்ந்த கருவிகளை – திருமுறை6:104 9/2

மேல்


மண்_வீடு (1)

வீடு என்றேன் மற்று அதை மண்_வீடு என்றே நீ நினைந்தாய் – திருமுறை1:3 1/851

மேல்


மண்_அனையார்-பால் (1)

மண்_அனையார்-பால் போய் மயங்குகின்றேன் திண்ணம் இலா – திருமுறை1:2 1/796

மேல்


மண்_ஆசை (5)

மண்_ஆசை கொண்டனை நீ மண் ஆளும் மன்னர் எலாம் – திருமுறை1:3 1/835
மண்_ஆசை வெற்பே மறி கடலே பொன்_ஆசை – திருமுறை1:4 13/1
மன்_ஆசை மன்னுகின்ற மண்_ஆசை பற்று அறுத்தே – திருமுறை2:45 21/2
வாய்கொண்டு உரைத்தல் அரிது என் செய்கேன் என் செய்கேன் வள்ளல் உன் சேவடி-கண் மன்னாது பொன்_ஆசை மண்_ஆசை பெண்_ஆசை வாய்ந்து உழலும் எனது மனது – திருமுறை5:55 23/1
மண்_ஆசை தீர்க்கும் மருந்து எல்லாம் – கீர்த்தனை:20 21/3

மேல்


மண்_இடத்தில் (1)

எண்ணம் உனக்கு எவ்வாறு இருந்ததுவே மண்_இடத்தில்
ஆகா துரும்பிடத்தும் ஆசைவைத்தாய் என்னில் உன்றன் – திருமுறை1:3 1/860,861

மேல்


மண்_உலகத்து (1)

மண்_உலகத்து என்றன் மயக்கு அறுத்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:62 10/4

மேல்


மண்_உலகில் (3)

கண்ணில் கனவினிலும் காண்பு அரியாய் மண்_உலகில்
என்_போன்றவர்க்கும் இருள் நீக்கி இன்பு உதவும் – திருமுறை1:2 1/564,565
வைத்து இழந்து வீணே வயிறு_எரிந்து மண்_உலகில்
எத்தனை பேர் நின் கண் எதிர்நின்றார் தத்துகின்ற – திருமுறை1:3 1/795,796
எண்ணுதலே செய்யேன் மற்று எண்ணுவனேல் மண்_உலகில்
ஆமிடத்து நின் அடியார்க்கு ஆசை உரைத்து இல்லை என்பார் – திருமுறை1:4 35/2,3

மேல்


மண்_உலகோர் (1)

மண்_உலகோர் முதல் உயிர்கள் மகிழ்ந்திடவும் மணம் புரிந்த வள்ளலே என் – தனிப்பாசுரம்:7 10/3

மேல்


மண்_ஓட்டை (1)

உடுத்தார் முன் ஓர் மண்_ஓட்டை ஒளித்தே தொண்டனொடும் வழக்கு – திருமுறை3:7 3/2

மேல்


மண்கட்டி (1)

புண்கட்டியாய் அலைக்கின்றது மண்கட்டி போல் உதிர்ந்தே – திருமுறை1:6 69/4

மேல்


மண்டபங்கள் (1)

மரு அலகின் மணி திரள் மாளிகை மண்டபங்கள் முதல் வகுத்த எல்லாம் – தனிப்பாசுரம்:3 32/2

மேல்


மண்டபத்து (2)

அருண வண்ண ஒண் சுடர் மணி மண்டபத்து அடியேன் – திருமுறை6:24 45/3
தாய்க்கு காட்டி நல் தண் அமுது ஊட்டி ஓர் தவள மாட பொன் மண்டபத்து ஏற்றியே – திருமுறை6:108 31/3

மேல்


மண்டபத்தே (6)

மாடம் மிசை ஓங்கு நிலா மண்டபத்தே மகிழ்ந்தேன் வள்ளலொடு நான் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 10/1
மாடம் மிசை ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே எனது மணவாளர் கொடுத்த திரு_அருள் அமுதம் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:106 9/1
வாழ்வு அடை பொன் மண்டபத்தே பளிக்கறையினூடே மலர்_அணையை அலங்கரித்து வைத்திடுதல் வேண்டும் – திருமுறை6:106 17/2
ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே என் கணவருடனே உவட்டாத தெள் அமுதம் உண்டு பசி தீர்ந்தேன் – திருமுறை6:106 30/2
மெய்யர் எனை மணம் புரிந்த தனி கணவர் துரிய வெளியில் நிலா_மண்டபத்தே மேவி அமுது அளித்து என் – திருமுறை6:106 31/2
ஆழ் கடலில் துயில்கின்றாள் மா மணி மண்டபத்தே ஆள்கின்றாள் ஆண்_மகனாய் அறிந்திலையோ அவரை – திருமுறை6:106 52/3

மேல்


மண்டல (1)

தொண்ட மண்டல வடல் தூய கீழ் திசை – தனிப்பாசுரம்:2 9/3

மேல்


மண்டலத்தில் (1)

கொண்டு நமக்கு இங்கு அளிக்கும் கோமான் காண் மண்டலத்தில்
ஒன்றாலும் நீங்காது உகங்கள் பலபலவாய் – திருமுறை1:3 1/406,407

மேல்


மண்டலத்திலே (1)

வள்ளிய திரு_முக மண்டலத்திலே – தனிப்பாசுரம்:2 25/4

மேல்


மண்டலத்து (3)

மண்டலத்து உழல் நெஞ்சமே சுகமா வாழ வேண்டிடில் வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:26 4/2
மதி மண்டலத்து அமுதம் வாயார உண்டே – திருமுறை6:38 1/1
பதி மண்டலத்து அரசுபண்ண நிதிய – திருமுறை6:38 1/2

மேல்


மண்டலம்-தன்னிலே (1)

அம்புவியிலே புவியின் அடியிலே முடியிலே அ மண்டலம்-தன்னிலே அகலத்திலே புவியின் அகிலத்திலே அவைக்கான வடிவாதி-தனிலே – திருமுறை6:25 6/1

மேல்


மண்டலிகர் (1)

மண் மண்டலிகர் மருவும் ஆரூர் பரவையுள் – திருமுறை1:2 1/307

மேல்


மண்டும் (1)

அண்டர் அண்டம் உண்ட விண்டு தொண்டு மண்டும் அன்பனே – கீர்த்தனை:1 57/2

மேல்


மண்ணக (1)

மண்ணக சிறு வாழ்க்கையின் பொருட்டால் வருந்தி மற்று அதன் வன்மைகள் எல்லாம் – திருமுறை2:70 5/1

மேல்


மண்ணகத்துள் (1)

நண்ணும் சிவயோக நாட்டமே மண்ணகத்துள்
கோ பலத்தில் காண்பு அரிய கோகரணம் கோயில்கொண்ட – திருமுறை1:2 1/542,543

மேல்


மண்ணவர் (1)

விண்ணவர் மண்ணவர் வியக்கும் உருக்கொடு – திருமுகம்:4 1/82

மேல்


மண்ணவனேனை (1)

மண்ணவனேனை மகிழ்ந்தவனே மலம் மாற்றுகின்ற – திருமுறை2:58 3/2

மேல்


மண்ணா (1)

மண்ணா பிலத்தொடு விண்_நாடும் கொள்ளை வழங்கும் என்றே – திருமுறை1:6 35/4

மேல்


மண்ணாங்கட்டியே (1)

எட்டியே மண்ணாங்கட்டியே அனையேன் என்னினும் காத்து அருள் எனையே – திருமுறை6:8 9/4

மேல்


மண்ணார் (1)

மண்ணார் உயிர்களுக்கும் வானவர்க்கும் தான் இரங்கி – திருமுறை1:2 1/743

மேல்


மண்ணால் (3)

மண்ணால் அழிதல் மதித்திலையே எண்ணாது – திருமுறை1:3 1/836
மண்ணால் மரத்தால் வனைகின்ற வீடு அனைத்தும் – திருமுறை1:3 1/853
பொன்னால் மண்ணால் பூவையரால் புலம்பி வருந்தும் புல் நெஞ்சே – திருமுறை5:19 6/2

மேல்


மண்ணாலும் (1)

மண்ணாலும் மண்ணுற்ற வாழ்க்கையினாலும் அ வாழ்க்கைக்கு உற்ற – திருமுறை1:6 183/1

மேல்


மண்ணான (1)

கண்ணார கட்டு அழிதல் கண்டிலையோ மண்ணான
மேல்_வீடும் அங்கு உடைய வேந்தர்களும் மேல் வீட்டு அப்பால் – திருமுறை1:3 1/854,855

மேல்


மண்ணிடத்தில் (1)

கண்ணற்கு அருளிய முக்கண்ணன் எவன் மண்ணிடத்தில்
ஓயாது சூல் முதிர்ந்த ஓர் பெண்-தனக்காக – திருமுறை1:3 1/288,289

மேல்


மண்ணிடத்தும் (1)

வாய்ப்பந்தல் இடுதல் அன்றி உண்மை சொல வல்லார் மண்ணிடத்தும் விண்ணிடத்தும் மற்றிடத்தும் இலையே – திருமுறை6:101 10/2

மேல்


மண்ணிடத்தே (1)

வாங்கும் பவம் தீர்த்து அருள்வது நின் கடன் காண் இந்த மண்ணிடத்தே – திருமுறை2:43 11/4

மேல்


மண்ணிடந்தும் (1)

ஓத வளம் மிக்க எழில் ஒற்றி அப்பா மண்ணிடந்தும்
மாதவன் முன் காணா மலர்_அடி-கண் வைகேனோ – திருமுறை2:45 32/3,4

மேல்


மண்ணிடை (2)

மண்ணிடை அடி நிலை வகுத்ததில் பல் நிலை – திருமுறை6:65 1/379
மண்ணிடை பக்குவம் வகுத்ததில் பயன் பல – திருமுறை6:65 1/401

மேல்


மண்ணிப்படிக்கரை (1)

மண்ணிப்படிக்கரை வாழ் மங்கலமே விண்ணினிடை – திருமுறை1:2 1/62

மேல்


மண்ணிய (1)

மண்ணிய பச்சை மணியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 63/4

மேல்


மண்ணியல் (2)

மண்ணியல் சத்திகள் மண் செயல் சத்திகள் – திருமுறை6:65 1/383
மண்ணியல் பலபல வகுத்ததில் பிறவும் – திருமுறை6:65 1/399

மேல்


மண்ணில் (14)

மண்ணில் தனை காணா வண்ணம் நினைத்தாலும் – திருமுறை1:3 1/593
சுவர் உண்ட மண் போலும் சோறு உண்டேன் மண்ணில்
எவர் உண்டு எனை போல் இயம்பு – திருமுறை1:4 19/3,4
மண்ணில் பழைய வழக்கம் காண் பண்ணின் சொல் – திருமுறை1:4 45/2
தண் நிலகும் தாள் நீழல் சார்ந்திடும் காண் மண்ணில் வரும் – திருமுறை1:4 61/2
விண் அப்ப நின்றனக்கு ஓர் விண்ணப்பம் மண்ணில் சில் – திருமுறை1:4 99/2
மண்ணில் நின்றவர் வாழ்வதும் கணத்தில் வருந்தி மாய்வதும் மற்று இவை எல்லாம் – திருமுறை2:51 4/1
மண்ணில் அல்லவன் நல்லவரிடத்து ஓர் வணக்கம் இன்மையன் வணங்குவன் ஆனால் – திருமுறை2:55 11/1
நிதி ஒளிர் வாழ்க்கை இந்திரன் முதலோர் நிலைத்த வான் செல்வமும் மண்ணில்
பதி ஒளிர் வாழ்க்கை மணி முடி அரசர் படைத்திடும் செல்வமும் வேண்டேன் – திருமுறை2:94 30/2,3
மண்ணில் ஆசை மயக்கு அற வேண்டிய மா தவர்க்கும் மதிப்ப அரியாய் உனை – திருமுறை5:3 7/1
மண்ணில் நண்ணிய வஞ்சகர்-பால் கொடு வயிற்றினால் அலைப்பட்டேன் – திருமுறை5:17 6/1
மண்ணில் நீள் நடையில் வந்த வெம் துயரை மதித்து உளம் வருந்திய பிறர்-தம் – திருமுறை6:13 57/1
வாட்டமொடு சிறியனேன் செய் வகையை அறியாது மனம் மிக மயங்கி ஒருநாள் மண்ணில் கிடந்து அருளை உன்னி உலகியலினை மறந்து துயில்கின்ற போது – திருமுறை6:25 24/1
மண்ணில் ஐந்தைந்து வகையும் கலந்துகொண்டு – திருமுறை6:65 1/381
மண்ணில் நமை அண்ட வள்ளலார் நம்முடை – கீர்த்தனை:35 4/1

மேல்


மண்ணிலே (3)

மண்ணிலே மயங்கும் மனத்தினை மீட்டு உன் மலர்_அடி வழுத்திட சிறிதும் – திருமுறை2:11 5/1
மண்ணிலே வயங்கும் வானிலே பிறரை மதித்திலேன் மதிக்கின்றார்-தமையும் – திருமுறை6:15 5/3
மாலிலே மயங்கி மண்ணிலே அநித்த வாழ்விலே வரவிலே மலம் சார் – திருமுறை6:77 1/1

மேல்


மண்ணின் (5)

ஏழ் என்கோ கன்மம்-அதற்கு ஈடு என்கோ தாழ் மண்ணின்
பாண்டம் என்கோ வெம் சரக்குப்பை என்கோ பாழ் கரும – திருமுறை1:3 1/986,987
மண்ணின் மிசை ஓர் பறவை-அதாய் வாழ்வாய் என்றார் என் என்றேன் – திருமுறை1:8 25/3
மண்ணின் ஓங்கி வளர் முல்லைவாயில் வாழ் – திருமுறை2:13 8/1
வச்சு கட்டிய வன் கழல் கட்டியும் மண்ணின் கட்டியும் மானும் முலை கட்டிக்கு – திருமுறை5:20 10/2
மண்ணின் சுவர்க்கு வண் சுதை தீட்டல் போல் – திருமுகம்:4 1/399

மேல்


மண்ணின்-பால் (1)

பெண் என்பார் மற்று அவர்-தம் பேர் உரையேல் மண்ணின்-பால்
மன் உரையா சில்லோர் மரம் தெய்வம் என்பார் மற்று – திருமுறை1:3 1/1284,1285

மேல்


மண்ணினால் (2)

மண்ணினால் நிறைத்தல் என உணவு அருந்தி மலம் பெற வந்தனன் அதனால் – திருமுறை2:47 3/2
மண்ணினால் மங்கையரால் பொருளால் அந்தோ வருந்தி மனம் மயங்கி மிக வாடி நின்றேன் – திருமுறை5:9 13/1

மேல்


மண்ணினிடை (1)

எண்ணிஎண்ணி உள்ளம் இளைக்கின்றேன் மண்ணினிடை
கொன் செய்கை கொண்ட கொடும் கூற்றன் குறுகில் அதற்கு – திருமுறை1:2 1/804,805

மேல்


மண்ணினில் (8)

மண்ணினில் வலையும் தூண்டிலும் கண்ணி வகைகளும் கண்ட போது எல்லாம் – திருமுறை6:13 64/3
மண்ணினில் திண்மையை வகுத்ததில் கிடக்கை – திருமுறை6:65 1/367
மண்ணினில் பொன்மை வகுத்ததில் ஐம்மையை – திருமுறை6:65 1/369
மண்ணினில் ஐம்பூ வகுத்ததில் ஐந்திறம் – திருமுறை6:65 1/371
மண்ணினில் நாற்றம் வகுத்ததில் பல் வகை – திருமுறை6:65 1/373
மண்ணினில் பற்பல வகை கரு நில இயல் – திருமுறை6:65 1/375
மண்ணினில் ஐந்தியல் வகுத்ததில் பல் பயன் – திருமுறை6:65 1/377
மண்ணினில் பொருள் பல வகை விரி வெவ்வேறு – திருமுறை6:65 1/395

மேல்


மண்ணினும் (2)

பணத்தும் மண்ணினும் பாவையரிடத்தும் பரவ நெஞ்சினை விரவுகின்றனன் காண் – திருமுறை2:65 2/2
மலையினும் கடலினும் மண்ணினும் பெரிதே – திருமுகம்:2 1/104

மேல்


மண்ணினுள் (2)

மண்ணினுள் ஓங்கி வளம்பெறும் முல்லைவாயில் வாழ் மாசிலாமணியே – திருமுறை2:12 6/2
மண்ணினுள் மயங்கி வஞ்சக வினையால் மனம் தளர்ந்து அழுங்கி நாள்-தோறும் – திருமுறை2:52 4/1

மேல்


மண்ணுடையாரிடை (1)

மண்ணுடையாரிடை வாளா மனம் செல வைத்தது அலால் – திருமுறை2:83 4/1

மேல்


மண்ணும் (6)

மண்ணும் கொடுக்க மனம்வாராது அண்ணுறும் என் – திருமுறை1:2 1/714
தூய் முடி மேல் மண்ணும் சுமந்தனையே ஆய் துயரம் – திருமுறை1:2 1/756
வாராய பல பொருளும் கடலும் மண்ணும் மலை உளவும் கடல் உளவும் மணலும் வானும் – திருமுறை1:5 54/2
மருள்பவன் என்னையல்லதை மண்ணும் வானமும் தேடினும் இன்றே – திருமுறை2:68 10/2
எள்ளல்_இல் வான் முதல் மண்ணும் அமுது – கீர்த்தனை:23 22/1
மண்ணும் விண்ணும் மால் அயனோரால் – திருமுகம்:4 1/60

மேல்


மண்ணுரு (1)

மண்ணுரு சத்திகள் மண் கலை சத்திகள் – திருமுறை6:65 1/385

மேல்


மண்ணுலகு-அதிலே (1)

மண்ணுலகு-அதிலே உயிர்கள் தாம் வருந்தும் வருத்தத்தை ஒருசிறிது எனினும் – திருமுறை6:12 23/1

மேல்


மண்ணுள் (2)

மண்ணுள் மற்று யான் வழிவழி அடியேன் மாயம் அன்று இது உன் மனம் அறிந்ததுவே – திருமுறை2:48 2/3
மண்ணுள் மயங்கி சுழன்று ஓடும் மனத்தை அடக்க தெரியாதே – திருமுறை6:82 12/1

மேல்


மண்ணுற்ற (1)

மண்ணாலும் மண்ணுற்ற வாழ்க்கையினாலும் அ வாழ்க்கைக்கு உற்ற – திருமுறை1:6 183/1

மேல்


மண்ணுற (1)

தம் குருவின் அடி முடி மண்ணுற வணங்கி இரு கரமும் தலை மேல் கூப்பி – தனிப்பாசுரம்:3 39/2

மேல்


மண்ணுறு (1)

மண்ணுறு நிலை பல வகுத்ததில் செயல் பல – திருமுறை6:65 1/397

மேல்


மண்ணேன் (1)

எண்ணேன் வன் துயர் மண்ணேன் மனம் செம் புண்ணேன் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை5:24 10/4

மேல்


மண்ணேனும் (1)

விண் ஏகும் கால் அங்கு வேண்டும் என ஈண்டு பிடி_மண்ணேனும் – திருமுறை1:3 1/839

மேல்


மண்ணேனோ (1)

சூட்டும் மயக்கை மண்ணேனோ தொழும்பர் இடத்தை அண்ணேனோ – திருமுறை5:22 5/3

மேல்


மண்ணை (4)

மண்ணை மனத்து பாவியன் யான் மடவாருள்ளே வதிந்து அளிந்த – திருமுறை2:43 1/1
மண்ணை காட்டிடும் மாய வனிதைமார் மாலை போக்கி நின் காலை பணிவனோ – திருமுறை5:20 8/2
மண்ணை கட்டிக்கொண்டே அழுகின்ற இ மடைய பிள்ளைகள் வாழ்வினை நோக்கும் கால் – திருமுறை6:24 23/3
கிணற்றில் மண்ணை கெல்ல பூதம் – திருமுகம்:4 1/319

மேல்


மண்ணோர் (2)

மிக்க அடியார் என் சொல்லார் விண்ணோர் மண்ணோர் என் புகலார் – திருமுறை2:43 2/3
வானார் அமரர் முனிவர் தொழ மண்ணோர் வணங்க வரும் பவனி – திருமுறை3:8 1/2

மேல்


மண்தளி (1)

மண்தளி எம் உடைமையே திண்மை – திருமுறை1:2 1/308

மேல்


மண்பட்டு (1)

மண்பட்டு வெம் தீ மரம் பட்டிட கண்டும் – திருமுறை1:3 1/997

மேல்


மண்படுமோ (1)

வயப்படுமோ துயர் மண்படுமோ நல்ல வாழ்வை என்னால் – திருமுறை1:6 172/2

மேல்


மண்மூடி (2)

மருளான பற்பல மார்க்கங்கள் எல்லாம் வழி துறை தெரியாமல் மண்மூடி போக – திருமுறை6:69 9/2
மருள் சாதி சமயங்கள் மதங்கள் ஆச்சிரம வழக்கு எலாம் குழி கொட்டி மண்மூடி போட்டு – திருமுறை6:69 10/2

மேல்


மண்மூடிப்போக (1)

கலை உரைத்த கற்பனையே நிலை என கொண்டாடும் கண்மூடி_வழக்கம் எலாம் மண்மூடிப்போக
மலைவு அறு சன்மார்க்கம் ஒன்றே நிலைபெற மெய் உலகம் வாழ்ந்து ஓங்க கருதி அருள் வழங்கினை என்றனக்கே – திருமுறை6:31 9/1,2

மேல்


மண்வைக்குமே (1)

மால் வைக்கும் மாயைகள் மண்வைக்குமே தங்கள் வாய்-தனிலே – திருமுறை1:6 43/4

மேல்


மண (26)

ஆளை சமன் கொள்வது ஆய்ந்திலையோ வேளை மண
மாப்பிள்ளை ஆகி மணம் முடிக்கும் அன்று அவனே – திருமுறை1:3 1/976,977
பிச்சை பெருமான் இன்று மண_பிள்ளை பெருமான் ஆம் என்றேன் – திருமுறை1:8 110/2
அச்சை பெறும் நீ அ மண_பெண் ஆகி இடையில் ஐயம் கொள் – திருமுறை1:8 110/3
போதமே ஐந்தாம் பூதமே ஒழியா புனிதமே புது மண பூவே – திருமுறை2:11 10/3
பொன் ஒப்பாய் தெய்வ மண பூ ஒப்பாய் என்னினுமே – திருமுறை2:45 29/2
தண் தோய் பொழில் சூழ் ஒற்றியினார் தமக்கும் எனக்கும் மண_பொருத்தம் – திருமுறை3:15 4/3
மாவின் மண போர் விடை மேல் நந்தி விடை மேலும் வயங்கி அன்பர் குறை தவிர்த்து வாழ்வு அளிப்பது அன்றி – திருமுறை4:2 94/1
மண போது வீற்றிருந்தான் மாலவன் மற்றவரும் மன அழுக்காறு உற சிறியேன் வருந்திய நாள் அந்தோ – திருமுறை4:2 95/1
அலை கடந்த கடல் மலர்ந்த மண செழும் பூ அடியேன் அங்கை-தனில் அளித்தனை நின் அருள் குறிப்பு ஏது அறியேன் – திருமுறை4:3 4/3
அலர்ந்த திரு_நீறு அளித்து பின்னர் என்றன் கரத்தில் அருள் மண பூ அளித்தனை நின் அருள் குறிப்பு ஏது அறியேன் – திருமுறை4:3 5/3
விழைவினொடு என் எதிர்நின்று திரு_நீற்று கோயில் விரித்து அருளி அருள் மண பூ விளக்கம் ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:3 6/3
எ தேவர்-தமக்கு மிக அரிய எனும் மண பூ என் கரத்தே கொடுத்தனை நின் எண்ணம் இது என்று அறியேன் – திருமுறை4:3 7/2
தெள் அமுதம் அனைய ஒரு திரு_உருவம் தாங்கி சிறியேன் முன் எழுந்தருளி செழு மண பூ அளித்தாய் – திருமுறை4:3 8/1
மண் விருப்பம்கொளும் மண பூ மகிழ்ந்து எனக்கு கொடுத்து வாழ்க என நின்றனை நின் மன குறிப்பு ஏது அறியேன் – திருமுறை4:3 9/2
முன்னுதற்கு ஓர் அணுத்துணையும் தரம் இல்லா சிறியேன் முகம் நோக்கி செழும் மண பூ முகம் மலர்ந்து கொடுத்தாய் – திருமுறை4:3 10/2
மண புது மலரே தெய்வ வான் சுவை கனியே போற்றி – திருமுறை5:50 3/1
வரு மாலை உடையவர் போல் மண_மாலை புனைந்த முழு மணியே முக்கண்_குரு – திருமுறை5:51 6/3
இனத்தால் உயர்ந்த மண_மாலையிட்டு களித்த துரை பெண்ணே – திருமுறை6:24 39/2
ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – திருமுறை6:60 2/2
மண கறியே பிண கறியே வறுப்பே பேர் பொரிப்பே வடை_குழம்பே சாறே என்று அடைக்க அறிவீரே – திருமுறை6:64 53/4
துன்பு உடையவைகள் முழுவதும் தவிர்ந்தே தூய்மை சேர் நல் மண கோலம் – திருமுறை6:87 3/3
இரைந்து உளம் கவலேல் இரண்டரை கடிகை எல்லையுள் எழில் மண கோலம் – திருமுறை6:87 5/3
அணிந்தனன் எனக்கே அருள் மண_மாலை அதிசயம் அதிசயம் என்றாள் – திருமுறை6:103 1/2
என்னை மண_மாலையிட்டார் என் உயிரில் கலந்தார் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தர் எனக்கு அறிவித்ததனை – திருமுறை6:105 6/1
இல்லாமை நீக்கி நின்றீர் ஆட வாரீர் என்னை மண_மாலையிட்டீர் ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 5/1
ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – கீர்த்தனை:41 23/2

மேல்


மண_பிள்ளை (1)

பிச்சை பெருமான் இன்று மண_பிள்ளை பெருமான் ஆம் என்றேன் – திருமுறை1:8 110/2

மேல்


மண_பெண் (1)

அச்சை பெறும் நீ அ மண_பெண் ஆகி இடையில் ஐயம் கொள் – திருமுறை1:8 110/3

மேல்


மண_பொருத்தம் (1)

தண் தோய் பொழில் சூழ் ஒற்றியினார் தமக்கும் எனக்கும் மண_பொருத்தம்
உண்டோ இலையோ சோதிடம் பார்த்து உரைப்பீர் புரி_நூல் உத்தமரே – திருமுறை3:15 4/3,4

மேல்


மண_மாலை (2)

வரு மாலை உடையவர் போல் மண_மாலை புனைந்த முழு மணியே முக்கண்_குரு – திருமுறை5:51 6/3
அணிந்தனன் எனக்கே அருள் மண_மாலை அதிசயம் அதிசயம் என்றாள் – திருமுறை6:103 1/2

மேல்


மண_மாலையிட்டார் (1)

என்னை மண_மாலையிட்டார் என் உயிரில் கலந்தார் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தர் எனக்கு அறிவித்ததனை – திருமுறை6:105 6/1

மேல்


மண_மாலையிட்டீர் (1)

இல்லாமை நீக்கி நின்றீர் ஆட வாரீர் என்னை மண_மாலையிட்டீர் ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 5/1

மேல்


மண_மாலையிட்டு (1)

இனத்தால் உயர்ந்த மண_மாலையிட்டு களித்த துரை பெண்ணே – திருமுறை6:24 39/2

மேல்


மணக்க (3)

சிலையான் மணக்க மணக்கும் தெய்வீக திரு_மலரே – திருமுறை1:7 8/2
செழுது மாதவி மலர் திசை மணக்க திகழும் ஒற்றியூர் தியாக மா மணியே – திருமுறை2:9 4/4
பாதாந்த வரை நீறு மணக்க மன்றில் ஆடும் பரமர் திருவுளம் எதுவோ பரமம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 3/4

மேல்


மணக்கின்றது (2)

கற்பூரம் மணக்கின்றது என் மேனி முழுதும் கணவர் மணம் அது என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 11/1
கற்பூரம் மணக்கின்றது என் உடம்பு முழுதும் கணவர் திரு_மேனியிலே கலந்த மணம் அது-தான் – திருமுறை6:106 10/1

மேல்


மணக்குதே (1)

வள்ளால் உன்னை பாட பாட வாய் மணக்குதே
வஞ்ச வினைகள் எனை விட்டு ஓடி தலை வணக்குதே – கீர்த்தனை:29 34/1,2

மேல்


மணக்கும் (25)

எம் பந்தம் அற எமது சம்பந்த வள்ளல் மொழி இயல் மணம் மணக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/98
காவின் மருவும் கனமும் திசை மணக்கும்
கோவில் மருவு கண்ணார் கோயிலாய் மாவின் – திருமுறை1:2 1/35,36
மணக்கும் மலர் தேன் உண்ட வண்டே போல வளர் பரமானந்தம் உண்டு மகிழ்ந்தோர் எல்லாம் – திருமுறை1:5 65/1
சிலையான் மணக்க மணக்கும் தெய்வீக திரு_மலரே – திருமுறை1:7 8/2
மன்றல் மணக்கும் ஒற்றி நகர் வாணர் ஆகும் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 5/1
மாலின் உச்சி மேல் வதிந்த மா மணியை வழுத்தும் நாவகம் மணக்கும் நல் மலரை – திருமுறை2:4 4/1
கரும்பின் நேர் மொழியார் இருவரை மணக்கும் கனி-தனை அளித்த கற்பகமே – திருமுறை2:17 9/3
நறை மணக்கும் கொன்றை நதி சடில நாயகனே – திருமுறை2:45 1/1
கறை மணக்கும் திரு நீல_கண்ட பெருமானே – திருமுறை2:45 1/2
உறை மணக்கும் பூம் பொழில் சூர் ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:45 1/3
மறை மணக்கும் திரு_அடியை வாய் நிரம்ப வாழ்த்தேனோ – திருமுறை2:45 1/4
மாய_மொழியார்க்கு அறிவரியார் வண்கை_உடையார் மறை மணக்கும்
தூய_மொழியார் ஒற்றியில் போய் சுகங்காள் நின்று சொல்லீரோ – திருமுறை3:2 4/1,2
கொண்டல் மணக்கும் கோதாய் என் குறையை எவர்க்கு கூறுவனே – திருமுறை3:3 4/4
குரவம் மணக்கும் குற மடவாய் குறி நீ ஒன்று கூறுவையே – திருமுறை3:11 11/4
காதம் மணக்கும் கடி மலர் பூங்கா ஆர் ஒற்றி கண்_நுதலார் – திருமுறை3:18 2/1
போதம் மணக்கும் புனிதர் அவர் பொன் அம் புயத்தை புணரேனேல் – திருமுறை3:18 2/2
சீதம் மணக்கும் குழலாய் என் சிந்தை மயங்கி தியங்குமடி – திருமுறை3:18 2/3
ஏதம் மணக்கும் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 2/4
பொன்னை புயம்_கொண்டவன் போற்றும் பொன்னே புனித பூரணமே போத மணக்கும் புது மலரே புலவர் எவரும் புகும் பதியே – திருமுறை5:46 4/2
காதம் மணக்கும் மலர் கடப்பம் கண்ணி புயனே காங்கெயனே கருணை_கடலே பன்னிரு கண் கரும்பே இருவர் காதலனே – திருமுறை5:46 6/2
தன் வணம் மணக்கும் ஒளி மலராக தழுவினன் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:46 5/4
மணக்கும் நறு மணமே சின்மயமாய் என் உளத்தே வயங்கு தனி பொருளே என் வாழ்வே என் மருந்தே – திருமுறை6:60 95/3
உகந்திட மணக்கும் சுகந்த நல் மணமே – திருமுறை6:65 1/1422
எம் பரத்தே மணக்கும் அந்த மலர் மணத்தை தோழி என் உரைப்பேன் உரைக்க என்றால் என்னளவு அன்று அதுவே – திருமுறை6:106 1/2
நலம்கொள் சிவயோக மணம் நால் திசையும் மணக்கும் ஞான மணம் கந்திக்கும் மோன மணம் நாறும் – தனிப்பாசுரம்:29 1/1

மேல்


மணக்கோலத்தை (1)

இயன்ற அண்டங்கள் வாழ்வுற செயும் நின் எழில் மணக்கோலத்தை மறவேன் – திருமுறை5:2 7/2

மேல்


மணக்கோலம் (1)

நல் முறை செய் மணக்கோலம் காட்டி அருள் பெருமான் முன் நண்ணி நின்று – தனிப்பாசுரம்:3 26/2

மேல்


மணங்கள் (1)

மணங்கள் விளங்கின வாழ்வுகள் ஓங்கின – திருமுறை6:94 7/2

மேல்


மணஞ்சேரி (1)

மணஞ்சேரி நீங்கா மகிழ்வே மணம் சேர்ந்து – திருமுறை1:2 1/52

மேல்


மணத்தி (1)

வருந்து கனவினும் சோறு_அறியானை மணத்தி
விருந்துக்கு அழைப்பது போலே நின் பொன்_பத – திருமுகம்:5 2/1,2

மேல்


மணத்தில் (5)

எம் கோவே யான் புகலி எம் பெருமான்-தன் மணத்தில்
அங்கு ஓர் பொருள் சுமையாள் ஆனேனேல் இங்கே நின் – திருமுறை1:4 42/1,2
முன் மணத்தில் சுந்தரரை முன் வலுவில் கொண்டது போல் – திருமுறை1:4 52/1
என் மணத்தில் நீ வந்திடாவிடினும் நின் கணத்தில் – திருமுறை1:4 52/2
மாலை ஒன்று தோள் சுந்தர பெருமான் மணத்தில் சென்று அவண் வழக்கிட்டது எனவே – திருமுறை2:54 1/1
ஆண்_பனை பெண்_பனை ஆக்கி அங்கம் அது அங்கனையாய் ஆக்கி அருள் மணத்தில் ஒளி அனைவரையும் ஆக்கும் – திருமுறை4:1 3/1

மேல்


மணத்து (1)

வீற்று ஆர் நின்றன் மணத்து அம்மியின் மேல் சிறு மெல் அனிச்சம் – திருமுறை1:7 21/1

மேல்


மணத்தேன் (1)

அறிவு_உடையார் உள்ளக போது அலருகின்ற தருணத்து அருள் மணத்தேன் ஆகி உற்ற அடி_இணைகள் வருந்த – திருமுறை4:2 53/1

மேல்


மணத்தை (2)

காற்று அளி வள் பூ மணத்தை காட்டும் பொழில் கச்சி – திருமுறை1:2 1/475
எம் பரத்தே மணக்கும் அந்த மலர் மணத்தை தோழி என் உரைப்பேன் உரைக்க என்றால் என்னளவு அன்று அதுவே – திருமுறை6:106 1/2

மேல்


மணத்தோடு (1)

பொடி கனக திரு_மேனி திரு மணம் கற்பூர பொடி மணத்தோடு அகம் புறமும் புது மணம் செய் அமுதே – திருமுறை6:60 24/3

மேல்


மணந்த (11)

மங்கை மலையாள் மணந்த பெரு வாழ்வை பவள மலை-தன்னை – திருமுறை2:91 1/3
காவி மணந்த கரும் களத்தார் கருத்தர் எனது கண்_அனையார் – திருமுறை3:13 7/1
வரைந்து எனை மணந்த வள்ளலே எல்லாம்_வல்லவா அம்பல_வாணா – திருமுறை6:30 16/3
மணந்த செங்குவளை மலர் எனக்கு அளித்த வள்ளலை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 4/4
ஆடையிலே எனை மணந்த மணவாளா பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசே என் அலங்கல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 2/4
என் பருவம் குறியாதே எனை மணந்த பதியே இச்சையுற்றபடி எல்லாம் எனக்கு அருளும் துரையே – திருமுறை6:60 3/3
செங்குவளை மாலையொடு மல்லிகைப்பூ மாலை சேர்த்து அணிந்து என்றனை மணந்த தெய்வ மணவாளா – திருமுறை6:60 6/2
மண் களிக்க வான் களிக்க மணந்த சிவகாமவல்லி என மறைகள் எலாம் வாழ்த்துகின்ற வாம – திருமுறை6:60 19/3
கன்னி எனை மணந்த பதி கனி தரு சிற்சபைக்கே கலந்த தனி பதி வயங்கு கனக_சபாபதி வான் – திருமுறை6:106 40/1
ஆடையிலே எனை மணந்த மணவாளா பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசே என் அலங்கல் அணிந்து அருளே – கீர்த்தனை:41 23/4
ஆய்_இழையாளை ஆய்ந்து மணந்த
நாளில் தொடங்கி இ நாள் பரியந்தம் – திருமுகம்:4 1/296,297

மேல்


மணந்தது (1)

தான் மணந்தது போதாது இங்கு என்று பின் – திருமுகம்:4 1/258

மேல்


மணந்திடவும் (1)

வல்லானை மணந்திடவும் பெற்றனள் இங்கு இவளே வல்லாள் என்று உரைக்கின்றார் நல்லார்கள் பலரே – திருமுறை6:106 3/4

மேல்


மணந்தீர் (1)

இன்மை தவிர்த்து எனை மணந்தீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 2/4

மேல்


மணந்து (3)

சீதம் மிகுந்து அருள் கனிந்துகனிந்து மாறா சின்மயமாய் நின்மலமே மணந்து நீங்கா – திருமுறை1:5 44/2
இன்மயம் இல்லாதவர் போல் இன்று மணந்து அருளான் இறை அளவும் பிழை புரிந்தேன்_இல்லை அவன் இதயம் – திருமுறை6:23 5/3
மற்றவள் என்னை மணந்து கொண்டனள் – திருமுகம்:4 1/85

மேல்


மணந்துற (1)

நாவின் மணந்துற புலவர் வியந்து ஏத்தும் பொதுவில் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை இதுவே – திருமுறை4:2 94/4

மேல்


மணந்தே (1)

அயன் தவத்து ஈன்ற சித்திபுத்திகளாம் அம்மையர் இருவரை மணந்தே
இயன்ற அண்டங்கள் வாழ்வுற செயும் நின் எழில் மணக்கோலத்தை மறவேன் – திருமுறை5:2 7/1,2

மேல்


மணம் (95)

எம் பந்தம் அற எமது சம்பந்த வள்ளல் மொழி இயல் மணம் மணக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/98
மணஞ்சேரி நீங்கா மகிழ்வே மணம் சேர்ந்து – திருமுறை1:2 1/52
ஞான மணம் செய் அருளாம் நங்கை-தனை தந்து நமக்கு – திருமுறை1:3 1/373
நேசித்த நெஞ்ச மலர் நீடு மணம் முகந்த – திருமுறை1:3 1/423
நேற்று மணம் புரிந்தார் நீறு ஆனார் இன்று என்று – திருமுறை1:3 1/955
மாப்பிள்ளை ஆகி மணம் முடிக்கும் அன்று அவனே – திருமுறை1:3 1/977
இன்றும் ஒரு மணம் செய்வேன் – திருமுறை1:4 52/4
தண் அமுத மதி குளிர்ந்த கிரணம் வீச தடம் பொழில் பூ மணம் வீச தென்றல் வீச – திருமுறை1:5 38/1
மடல் வற்றினாலும் மணம் வற்றுறாத மலர் என என் – திருமுறை1:6 59/1
சேடு ஆர் இயல் மணம் வீச செயல் மணம் சேர்ந்து பொங்க – திருமுறை1:7 31/1
சேடு ஆர் இயல் மணம் வீச செயல் மணம் சேர்ந்து பொங்க – திருமுறை1:7 31/1
மணம் காதலித்தது அறியார் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 48/4
மணம் ஒன்று பச்சை கொடியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 61/4
மணம் கேதகை வான் செயும் ஒற்றி வள்ளல் இவரை வல் விரைவு ஏன் – திருமுறை1:8 23/1
பண் மணம் செய் பாட்டில் பரவி துதியேனோ – திருமுறை2:45 13/4
காத நெறி மணம் வீசு கனி தரு பொழில் குலவு கடி மதில் தில்லை நகர் வாழ் கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 3/4
அருள் மணம் வீசும் ஒரு தனி மலரே அருள் மயமாம் பரசிவமே – திருமுறை2:93 3/4
கள் உருகும் மலர் மணம் போல் கலந்து எங்கும் நிறைந்தோய் நின் கருணைக்கு அந்தோ – திருமுறை2:94 12/1
கொய்யாது குவியாது குமையாது மணம் வீசு கோமள தெய்வ மலரே கோவாத முத்தமே குறையாத மதியமே கோடாத மணி_விளக்கே – திருமுறை2:100 4/3
மங்கை பருவம் மணம் இல்லா மலர் போல் ஒழிய வாடுகின்றேன் – திருமுறை3:10 30/3
பூவின் மணம் போல் உயிருக்குயிர் ஆகி நிறைந்து போகம் அளித்து அருள்கின்ற பொன் அடிகள் வருந்த – திருமுறை4:2 94/2
பேர்_அமுத மயமாம் உன் திரு_வடிவை குறித்து பேசுகின்ற போது மணம் வீசுகின்றது ஒன்றோ – திருமுறை4:6 8/2
கச்சு கட்டி மணம் கட்டி காமுகர் கண்ணை கட்டி மனம் கட்டி வஞ்சகம் – திருமுறை5:20 10/1
நாணும் அயன் மால் இந்திரன் பொன்_நாட்டு புலவர் மணம் வேட்ட நங்கைமார்கள் மங்கல பொன்_நாண் காத்து அளித்த நாயகமே – திருமுறை5:46 3/1
வரையில் வாய் கொடு தர்க்கவாதம் இடுவார் சிவ மணம் கமழ் மலர் பொன் வாய்க்கு மவுனம் இடுவார் இவரை மூடர் என ஓதுறு வழக்கு நல் வழக்கு எனினும் நான் – திருமுறை5:55 10/2
மணம் இலா மலரின் பூத்தனன் இரு கால் மாடு என திரிந்து உழல்கின்றேன் – திருமுறை6:3 9/3
மணம் புரி எனவே வருத்துகின்றார் என் மனத்திலே ஒருசிறிதேனும் – திருமுறை6:13 109/3
மணம் குறித்து கொண்டாய் நீ கொண்டது-தொட்டு எனது மனம் வேறுபட்டது இலை மாட்டாமையாலே – திருமுறை6:22 7/2
தன்னை அறியா பருவத்து என்னை மணம் புரிந்தான் தனை அறிந்த பருவத்தே எனை அறிய விரும்பான் – திருமுறை6:23 3/2
அருள் அமுதம் அளிப்பன் என்றே அன்று மணம் புணர்ந்தான் அளித்து அறியான் அணுத்துணையும் அனுபவித்தும் அறியேன் – திருமுறை6:23 4/2
என் மயம் நான் அறியாத இளம் பருவம்-தனிலே என்னை மணம் புரிந்தனன் ஈது எல்லாரும் அறிவார் – திருமுறை6:23 5/2
பெண் குணத்தை அறியாத இளம் பருவம்-தனிலே பிச்சேற்றி மணம் புரிந்தான் பெரிது களித்திருந்தேன் – திருமுறை6:23 6/2
கொய்யாத அரும்பு அனைய இளம் பருவம்-தனிலே குறித்து மணம் புரிந்தனன் நான் மறித்தும் வர காணேன் – திருமுறை6:23 7/2
மணம்_உளதாய் ஒளியினதாய் மந்திர ஆதரமாய் வல்லதுவாய் நல்லதுவாய் மதம் கடந்த வரைப்பாய் – திருமுறை6:50 7/1
காட்டி எனை மணம் புரிந்து என் கைபிடித்த பதியை கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே – திருமுறை6:52 3/4
அரும்பிலே மலர்வுற்று அருள் மணம் வீசும் ஆனந்த தனி மலர் என்கோ – திருமுறை6:54 6/1
பூ ஆர் மணம் போல் சுகம் தரும் மெய்ப்பொருளே நின்-பால் வளர்கின்றேன் – திருமுறை6:57 5/3
வரைந்து என்னை மணம் புரிந்து பொது நடம் செய் அரசே மகிழ்வொடு நான் புனைந்திடும் சொல்_மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 7/4
பொடி கனக திரு_மேனி திரு மணம் கற்பூர பொடி மணத்தோடு அகம் புறமும் புது மணம் செய் அமுதே – திருமுறை6:60 24/3
பொடி கனக திரு_மேனி திரு மணம் கற்பூர பொடி மணத்தோடு அகம் புறமும் புது மணம் செய் அமுதே – திருமுறை6:60 24/3
எம்பலத்தே எம் இறைவன் என்னை மணம் புரிவான் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 2/2
இச்சை எலாம் வல்ல துரை என்னை மணம் புரிந்தார் ஏடி எனக்கு இணை எவர்கள் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 5/1
கற்பூரம் மணக்கின்றது என் மேனி முழுதும் கணவர் மணம் அது என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 11/1
மணம் நீடு குழல் மடவார் குணம் நீடுகின்றார் வள்ளல் நடராயர் திரு உள்ளம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 21/4
பூ என அதிலே மணம் என வணத்தின் பொலிவு என வயங்கிய பொற்பே – திருமுறை6:70 4/2
மணம் புரி கடிகை இரண்டரை எனும் ஓர் வரை உளது ஆதலால் மகனே – திருமுறை6:87 1/1
அம்புவி வானம் அறிய மெய் அருளாம் அனங்கனை தனை மணம் புரிவித்து – திருமுறை6:87 2/2
இன்பு உடை உரிமை மணம் புரிவிப்பாம் இரண்டரை கடிகையில் விரைந்தே – திருமுறை6:87 3/2
ஊதியம் பெறவே மணம் புரிவிப்பாம் உண்மை ஈது ஆதலால் இனி வீண் – திருமுறை6:87 4/2
வரைந்து நல் மணம் செய்து ஒரு பெரு நிலையில் வைத்து வாழ்விக்கின்றோம் அதனால் – திருமுறை6:87 5/2
ஒளிப்பு இலாது உலகம் முழுவதும் அறிய உனக்கு நல் மணம் புரிவிப்பாம் – திருமுறை6:87 6/2
கலங்கிடேல் மகனே அருள் ஒளி திருவை களிப்பொடு மணம் புரிவிப்பாம் – திருமுறை6:87 7/1
மெய்யுறு மகிழ்வால் மணம் புரிவிப்பாம் விரைந்து இரண்டரை கடிகையிலே – திருமுறை6:87 8/2
ஈங்கு இரண்டரையில் அருள் ஒளி திருவை எழிலுற மணம் புரிவிப்பாம் – திருமுறை6:87 9/3
மயங்கிடேல் மகனே அருள் ஒளி திருவை மணம் புரிவிக்கின்றாம் இதுவே – திருமுறை6:87 10/1
வரைந்து ஞான மணம் பொங்க மணி மன்று அரசை கண்டுகொண்டேன் – திருமுறை6:92 6/3
தெருளாத பருவத்தே தெருட்டி மணம் புரிந்த சீராளர் அவர் பெருமை திறத்தை எவர் புகல்வார் – திருமுறை6:101 2/2
தம் பரம் என்று என்னை அன்று மணம் புரிந்தார் கனகசபை நாதர் அவர் பெருமை சாற்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:101 3/4
பதி_உடையார் கனக_சபாபதி எனும் பேர் உடையார் பணம் பரித்த வரையர் என்னை மணம் புரிந்த கணவர் – திருமுறை6:101 5/1
இடித்திடித்து என் உளம் முழுதும் தித்திக்கும் வார்த்தை இனிது உரைத்து மணம் புரிந்த என் உயிர்_நாயகர் வான் – திருமுறை6:101 6/3
மறைந்த மணம் வெளிப்படுத்தும் மலர்_அடியின் பெருமை வகுத்து உரைக்க வல்லவர் ஆர் வழுத்தாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 38/4
நா ஒன்று மணம் வேறு வணம் வேறுவேறா நண்ணி விளங்குறவும் அதின் நல் பயன் மாத்திரையில் – திருமுறை6:101 45/2
பின்_நாள் என்று எண்ணி பிதற்றாதே பெண்ணே பேர்_அருள் சோதி பெரு மணம் செய் நாள் – திருமுறை6:102 4/3
கடி புது மலர் பூம் கண்ணி வேய்ந்து எனை-தான் கடி_மணம் புரிந்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:103 8/2
நம்புறு பார் முதல் நாத வரை உள நாட்டவரும் நன்கு முகந்தனர் வியந்தார் நல் மணம் ஈது எனவே – திருமுறை6:106 1/4
எல்லாம் செய் வல்ல துரை என்னை மணம் புரிந்தார் எவ்வுலகில் யார் எனக்கு இங்கு ஈடு உரை நீ தோழீ – திருமுறை6:106 3/1
இச்சை எலாம் வல்ல துரை என்னை மணம் புரிந்தார் யான் செய் தவம் யார் செய்தார் இது கேள் என் தோழி – திருமுறை6:106 4/1
கற்பூரம் மணக்கின்றது என் உடம்பு முழுதும் கணவர் திரு_மேனியிலே கலந்த மணம் அது-தான் – திருமுறை6:106 10/1
இல் பூத மணம் போலே மறைவது அன்று கண்டாய் இயற்கை மணம் துரிய நிறை இறை வடிவத்து உளதே – திருமுறை6:106 10/2
இல் பூத மணம் போலே மறைவது அன்று கண்டாய் இயற்கை மணம் துரிய நிறை இறை வடிவத்து உளதே – திருமுறை6:106 10/2
நல்லாய் நல் நாட்டார்கள் எல்லாரும் அறிய நண்ணி எனை மணம் புரிந்தார் புண்ணியனார் அதனால் – திருமுறை6:106 27/2
மெய்யர் எனை மணம் புரிந்த தனி கணவர் துரிய வெளியில் நிலா_மண்டபத்தே மேவி அமுது அளித்து என் – திருமுறை6:106 31/2
எவ்வுலகும் உணர்வ அரிய திரு_சிற்றம்பலத்தே இனிது அமர்ந்த தலைவர் இங்கே என்னை மணம் புரிந்தார் – திருமுறை6:106 33/3
தெருளாத பருவத்தே தெருட்டி மணம் புரிந்த திருவாளர் அவர் பெருமை திறத்தை எவர் புகல்வார் – திருமுறை6:106 35/2
தம் பரம் என்று என்னை அன்று மணம் புரிந்தார் ஞான சபை தலைவர் அவர் வண்ணம் சாற்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:106 36/4
இடித்திடித்து என் உளம் முழுதும் தித்திக்கும் வார்த்தை இனிது உரைத்து மணம் புரிந்த என் உயிர்_நாயகர் வான் – திருமுறை6:106 39/3
ஆ மாலை_அவர் எல்லாம் கண்டு உளம் நாணுறவே அரும் பெரும் சோதியர் என்னை விரும்பி மணம் புரிந்தார் – திருமுறை6:106 60/3
கற்பூர நல் மணம் காட்டும் மருந்து – கீர்த்தனை:21 18/2
தண் அமுத மதி குளிர்ந்த கிரணம் வீச தடம் பொழில் பூ மணம் வீச தென்றல் வீச – கீர்த்தனை:41 10/1
இடித்திடித்து என் உளம் முழுதும் தித்திக்கும் வார்த்தை இனிது உரைத்து மணம் புரிந்த என் உயிர்_நாயகர் வான் – கீர்த்தனை:41 32/3
பூ எலாம் புது மணம் பொலியும் ஒண் தளிர் – தனிப்பாசுரம்:2 7/1
கா எலாம் சிவ மணம் கமழுகின்றது – தனிப்பாசுரம்:2 7/2
துள்ளிய நறு மணம் சூழ்ந்து அலர்ந்திடும் – தனிப்பாசுரம்:2 25/2
அரும் செல்வத்து ஆசை உளேன் பேடி மணம் நாடி மனம் வருந்தல் போன்றே – தனிப்பாசுரம்:2 38/4
மண்_உலகோர் முதல் உயிர்கள் மகிழ்ந்திடவும் மணம் புரிந்த வள்ளலே என் – தனிப்பாசுரம்:7 10/3
நேசம் மிகு மணம் புரிந்த நின்மலனே சிறியேனை நீயே காப்பாய் – தனிப்பாசுரம்:7 11/3
நலம்கொள் சிவயோக மணம் நால் திசையும் மணக்கும் ஞான மணம் கந்திக்கும் மோன மணம் நாறும் – தனிப்பாசுரம்:29 1/1
நலம்கொள் சிவயோக மணம் நால் திசையும் மணக்கும் ஞான மணம் கந்திக்கும் மோன மணம் நாறும் – தனிப்பாசுரம்:29 1/1
நலம்கொள் சிவயோக மணம் நால் திசையும் மணக்கும் ஞான மணம் கந்திக்கும் மோன மணம் நாறும் – தனிப்பாசுரம்:29 1/1
விலங்கல்_இல் சித்தாந்த மணம் பரிமளிக்கும் இன்பா வேதாந்த மணம் கமழும் வேத மணம் வீசும் – தனிப்பாசுரம்:29 1/2
விலங்கல்_இல் சித்தாந்த மணம் பரிமளிக்கும் இன்பா வேதாந்த மணம் கமழும் வேத மணம் வீசும் – தனிப்பாசுரம்:29 1/2
விலங்கல்_இல் சித்தாந்த மணம் பரிமளிக்கும் இன்பா வேதாந்த மணம் கமழும் வேத மணம் வீசும் – தனிப்பாசுரம்:29 1/2
ஒரு மணம் செய்தோர்க்கு உறு துயர் பல உள – திருமுகம்:1 1/61
இரு மணம் செய்த எமக்கு எத்தனையோ – திருமுகம்:1 1/62
சாந்த நெஞ்சு_உடையர் நினது அன்பர் யான் மணம் வீசு சாந்த நெஞ்சு-அதுவும் உடையேன் – திருமுகம்:3 1/58

மேல்


மணம்-தான் (1)

முரசு சங்கு வீணை முதல் நாத ஒலி மிகவும் முழங்குவது திரு_மேனி வழங்கு தெய்வ மணம்-தான்
விரச எங்கும் வீசுவது நாசி உயிர்த்து அறிக வீதி எலாம் அருள் சோதி விளங்குவது காண்க – திருமுறை6:106 51/2,3

மேல்


மணம்-அது (1)

மணம்-அது கொண்டு வாழ்ந்து வருகையில் – திருமுகம்:4 1/326

மேல்


மணம்_உளதாய் (1)

மணம்_உளதாய் ஒளியினதாய் மந்திர ஆதரமாய் வல்லதுவாய் நல்லதுவாய் மதம் கடந்த வரைப்பாய் – திருமுறை6:50 7/1

மேல்


மணம்கொள் (2)

மணம்கொள் இதழி சடையீர் நீர் வாழும் பதி யாது என்றேன் நின் – திருமுறை1:8 163/1
மணம்கொள் கொடி பூ முதல் நான்கு வகை பூ வடிவுள் வயங்குகின்ற – திருமுறை6:107 6/1

மேல்


மணம்கொள்ள (1)

காமாலை_கண்ணர் பலர் பூ_மாலை விழைந்தார் கணம்_கொண்ட_கண்ணர் பலர் மணம்கொள்ள திரிந்தார் – திருமுறை6:106 60/1

மேல்


மணம்கொள (1)

மணம்கொள பதம் செய் வகையுற இயற்றிய – திருமுறை6:65 1/1258

மேல்


மணம்கொளும் (1)

மருவின் நின்ற நல் மணம்கொளும் மலர் பூ_மாலை சூட்டுதும் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 3/4

மேல்


மணம்செய்விக்கும் (1)

ஆன மணம்செய்விக்கும் அம்மான் காண் தேனினொடும் – திருமுறை1:3 1/374

மேல்


மணமும் (2)

பூ வணமும் பூ மணமும் போல அமர்ந்து திருப்பூவணத்தில் – திருமுறை1:2 1/405
பொன் பூவும் நறு மணமும் கண்டு அறியார் உலகர் புண்ணியனார் திரு_வடிவில் நண்ணியவாறு அதுவே – திருமுறை6:106 10/3

மேல்


மணமுறு (1)

மணமுறு பேர்_அருள் இன்ப அமுதம் எனக்கு அளித்து மணி முடியும் சூட்டி எனை வாழ்க என வாழ்த்தி – திருமுறை6:60 99/2

மேல்


மணமே (7)

பூவே அ பூவில் உறு மணமே எங்கும் பூரணமாய் நிறைந்து அருளும் புனித தேவே – திருமுறை1:5 24/4
பொன்னை நிகர் அருள்_குன்றே ஒன்றே முக்கண் பூ மணமே நறவே நல் புலவர் போற்ற – திருமுறை5:9 6/3
பூவே மணமே சரணம் சரணம் பொருளே அருளே சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 4/1
தேன் பரித்த மலர் மணமே திரு_பொதுவில் ஞான திரு_நடம் செய் அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 49/4
மணக்கும் நறு மணமே சின்மயமாய் என் உளத்தே வயங்கு தனி பொருளே என் வாழ்வே என் மருந்தே – திருமுறை6:60 95/3
உகந்திட மணக்கும் சுகந்த நல் மணமே
யாழ் உறும் இசையே இனிய இன் இசையே – திருமுறை6:65 1/1422,1423
இலங்க நின் மணமே ஏத்துவர் என்றார் இயலுறு சிற்சபையவரே – திருமுறை6:87 7/4

மேல்


மணல் (1)

வேர்க்கின்ற வெம் மணல் என் தலை மேல் வைக்கும் மெல் அடிக்கு – திருமுறை1:6 32/2

மேல்


மணலும் (1)

வாராய பல பொருளும் கடலும் மண்ணும் மலை உளவும் கடல் உளவும் மணலும் வானும் – திருமுறை1:5 54/2

மேல்


மணலை (1)

வெல்லும் மிருகங்களையும் வசமாக்கலாம் அன்றி வித்தையும் கற்பிக்கலாம் மிக்க வாழைத்தண்டை விறகு ஆக்கலாம் மணலை மேவு தேர் வடம் ஆக்கலாம் – தனிப்பாசுரம்:15 4/2

மேல்


மணலோ (2)

மையோ கரு மென் மணலோ என்பாய் மாறி – திருமுறை1:3 1/631
கல்லோ மணலோ கனியோ கரும்போ என்று – தனிப்பாசுரம்:14 5/1

மேல்


மணவாளர் (12)

மணவாளர் வருகின்ற தருணம் இது மடவீர் மறைந்து இரு-மின் நீவிர் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 21/1
மதி_உடையார் தமக்கு அருளும் வண்கை பெரிது உடையார் மங்கை சிவகாமவல்லி மணவாளர் முடி மேல் – திருமுறை6:101 5/3
மடம் கலந்தார் பெறற்கு அரிய நடத்து அரசே நினக்கு மணவாளர் எனினும் உன்-பால் வார்த்தை மகிழ்ந்து உரைக்க – திருமுறை6:104 5/1
மாடம் மிசை ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே எனது மணவாளர் கொடுத்த திரு_அருள் அமுதம் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:106 9/1
மன்னு திரு_சபை நடுவே வயங்கு நடம் புரியும் மணவாளர் திரு_மேனி வண்ணம் கண்டு உவந்தேன் – திருமுறை6:106 11/1
மனை அணைந்து மலர்_அணை மேல் எனை அணைந்த போது மணவாளர் வடிவு என்றும் எனது வடிவு என்றும் – திருமுறை6:106 16/1
மணவாளர் வருகின்ற தருணம் இது மடவாய் மாளிகையின் வாயல் எலாம் வளம் பெற நீ புனைக – திருமுறை6:106 19/1
பொய் பிடித்தார் எல்லாரும் புறத்து இருக்க நான் போய் பொது நடம் கண்டு உளம் களிக்கும் போது மணவாளர்
மெய் பிடித்தாய் வாழிய நீ சமரச சன்மார்க்கம் விளங்க உலகத்திடையே விளங்குக என்று எனது – திருமுறை6:106 56/1,2
வான் பதிக்கும் கிடைப்ப அரியார் சிற்சபையில் நடிக்கும் மணவாளர் எனை புணர்ந்த புற புணர்ச்சி தருணம் – திருமுறை6:106 94/3
ஓங்கார அணை மீது நான் இருந்த தருணம் உவந்து எனது மணவாளர் சிவந்த வடிவு அகன்றே – திருமுறை6:108 47/1
எம் தரம் உள் கொண்ட ஞான சுந்தரர் என் மணவாளர்
எல்லாம் செய் வல்ல சித்தர் நல்லோர் உளத்து அமர்ந்தார் – கீர்த்தனை:38 5/1,2
வார் ஆரும் கொங்கையர்கள் மணவாளர் உடன் கூடி வாழ்த்த நாளும் – தனிப்பாசுரம்:7 2/3

மேல்


மணவாளர்-தம் (1)

வார் ஆர் முலை உமையாள் திரு_மணவாளர்-தம் மகனார் – திருமுறை5:43 3/1

மேல்


மணவாளருடனே (2)

மன்னு திரு_சபை நடுவே மணவாளருடனே வழக்காடி வலது பெற்றேன் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 12/1
மாலையிலே உலகியலார் மகிழ்நரொடு கலத்தல் வழக்கம் அது கண்டனம் நீ மணவாளருடனே
காலையிலே கலப்பதற்கு இங்கு எனை புறம் போ என்றாய் கண்டிலன் ஈது அதிசயம் என்று உரையேல் என் தோழி – திருமுறை6:106 72/1,2

மேல்


மணவாளன் (2)

மணவாளன் பாத_மலர் – திருமுறை6:43 10/4
தந்தை என்றாய் மகன் என்றாய் மணவாளன் என்றாய் தகுமோ இங்கு இது என்ன வினவுதியோ மடவாய் – திருமுறை6:106 26/1

மேல்


மணவாளனடி (1)

மணவாளனடி – கீர்த்தனை:9 4/4

மேல்


மணவாளனே (2)

வல்லி ஆனந்தவல்லி சேர் மணவாளனே அருளாளனே மலை – திருமுறை2:90 4/1
தேவர் தேட அரும் சீர் அருள்_செல்வனே தெய்வயானை திரு_மணவாளனே – திருமுறை5:20 4/4

மேல்


மணவாளா (11)

வைப்பாம் இறைவா சிவகாமவல்லிக்கு இசைந்த மணவாளா
ஒப்பார் உயர்ந்தார் இல்லாத ஒருவா எல்லாம் உடையானே – திருமுறை6:16 8/2,3
மை விட்டு அகலா விழி இன்பவல்லி மகிழும் மணவாளா
மெய் விட்டு அகலா மனத்தவர்க்கு வியப்பாம் உனது மெய் அருளே – திருமுறை6:19 8/3,4
மரு_உடையாள் சிவகாமவல்லி மணவாளா வந்து அருள்க அருள் சோதி தந்து அருள்க விரைந்தே – திருமுறை6:36 1/4
வல்லவனே சிவகாமவல்லி மணவாளா மன்னவனே என்னவனே வந்து அருள்க விரைந்தே – திருமுறை6:36 2/4
தேவி சிவகாமவல்லி மகிழும் மணவாளா தெருள் நிறை வான் அமுது அளிக்கும் தருணம் இது-தானே – திருமுறை6:36 8/4
மருள் கடிந்த மா மணியே மாற்று அறியா பொன்னே மன்றில் நடம் புரிகின்ற மணவாளா எனக்கே – திருமுறை6:60 1/3
ஆடையிலே எனை மணந்த மணவாளா பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசே என் அலங்கல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 2/4
செங்குவளை மாலையொடு மல்லிகைப்பூ மாலை சேர்த்து அணிந்து என்றனை மணந்த தெய்வ மணவாளா
எங்கும் ஒளி மயம் ஆகி நின்ற நிலை காட்டி என் அகத்தும் புறத்தும் நிறைந்து இலங்கிய மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:60 6/2,3
மன்று உடைய மணவாளா மன்னவனே என் இரு கண்மணியே நின்னை – திருமுறை6:64 37/3
தேவி சிவகாமவல்லி மகிழும் மணவாளா தெருள் நிறை வான் அமுது அளிக்கும் தருணம் இது-தானே – கீர்த்தனை:41 18/4
ஆடையிலே எனை மணந்த மணவாளா பொதுவில் ஆடுகின்ற அரசே என் அலங்கல் அணிந்து அருளே – கீர்த்தனை:41 23/4

மேல்</