ப – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பக்க 2
பக்கங்களும் 1
பக்கம் 14
பக்கமும் 1
பக்கமே 1
பக்கல் 1
பக்குவ 2
பக்குவத்தால் 1
பக்குவம் 4
பக்குவன் 1
பகட்டான் 1
பகட்டின் 1
பகட 1
பகடு 2
பகர் 23
பகர்கின்ற 2
பகர்கின்றேன் 1
பகர்செய் 1
பகர்தல் 2
பகர்தற்கு 1
பகர்ந்த 2
பகர்ந்திட்டேனே 1
பகர்ந்திட 2
பகர்ந்திடுக 2
பகர்ந்திடுவர் 1
பகர்ந்திடுவான் 1
பகர்ந்திலேன் 1
பகர்ந்து 2
பகர்வ 1
பகர்வது 3
பகர்வர் 1
பகர்வார் 3
பகர்வாரே 1
பகர்வாரேல் 1
பகர்வேன் 1
பகர 1
பகரப்பெற்ற 1
பகரனந்தானந்தம் 1
பகராத 2
பகராது 2
பகராநின்ற 1
பகராய் 2
பகராள் 1
பகருகின்றீரே 1
பகரும் 4
பகருவது 3
பகருவதே 1
பகல் 41
பகல்வேடத்தார்க்கும் 1
பகல்வேடத்தால் 1
பகல்வேடமோ 1
பகலாய் 1
பகலான 1
பகலிடை 1
பகலில் 2
பகலின் 3
பகலினும் 1
பகலும் 23
பகலும்-தான் 1
பகலுமே 1
பகலே 1
பகலோ 1
பகவ 2
பகவன் 2
பகவனே 2
பகவா 1
பகாதீத 1
பகாப்பொருளாய் 1
பகிரங்கம் 1
பகிரண்ட 5
பகிரண்டங்களிலும் 1
பகிரண்டத்தின் 1
பகிரண்டத்து 2
பகிரண்டம் 5
பகிரண்டாதிபர் 1
பகீர் 3
பகீரென்று 1
பகீரென 2
பகீல் 1
பகீலென 1
பகுக்கின்ற 1
பகுத்து 3
பகுதி 30
பகுதிக்கு 1
பகுதிக்குள் 1
பகுதிகள் 6
பகுதிகளின் 1
பகுதியாய 1
பகுதியால் 1
பகுதியில் 1
பகுதியிலே 1
பகுதியின் 2
பகுதியும் 3
பகுதியே 1
பகை 21
பகை-தான் 1
பகை-அது 1
பகை_இல்லார் 1
பகைகளுக்கு 1
பகைஞன் 1
பகைத்த 1
பகைத்தது 1
பகையாத 1
பகையாம் 1
பகையால் 2
பகையினில் 2
பகையும் 4
பகையே 1
பகைவர் 1
பகைவர்களால் 1
பகைவரேனும் 1
பகைவரை 1
பகைவன் 1
பங்க 1
பங்கஜ 1
பங்கம் 4
பங்கமுற்று 1
பங்கய 2
பங்கயங்களும் 1
பங்கயத்தின் 1
பங்கயம் 3
பங்கயற்கும் 1
பங்கனே 1
பங்கா 4
பங்கிட்ட 1
பங்கில் 1
பங்கு 6
பங்கு_உடையாய் 1
பங்கே 1
பங்கேருக 1
பங்கேனும் 2
பங்கையன் 1
பச்சடிசில் 1
பச்சிதாம் 1
பச்சிலை 1
பச்சிலையால் 1
பச்சென்று 1
பச்சை 18
பச்சையதாய் 1
பச்சையும் 1
பஜனம் 1
பக்ஷம் 2
பசந்த 1
பசந்து 1
பசப்பிப்பசப்பி 1
பசி 25
பசி-அது 1
பசிக்கின்றீர் 1
பசிக்கினும் 1
பசிக்கு 5
பசிக்கும் 1
பசிக்கே 1
பசிகொண்டு 1
பசித்த 4
பசித்தது 1
பசித்தவர்-தம் 1
பசித்தவர்க்கு 1
பசித்தனர் 1
பசித்தனையோ 1
பசித்தார் 2
பசித்திடு-தோறும் 1
பசித்து 3
பசித்தே 1
பசிய 3
பசியாத 1
பசியினால் 2
பசியினுக்கு 1
பசியும் 1
பசியெடுக்கும் 1
பசியை 4
பசியோடே 1
பசு 30
பசு_நெய்யே 1
பசு_மண் 1
பசுக்கள் 1
பசுங்கன்று 1
பசுங்கிளியே 2
பசுபதி 9
பசுபதி-தான் 1
பசுபதியாம் 1
பசுபதியார் 2
பசுபதியே 10
பசுபதியை 5
பசுபாச 2
பசும் 21
பசும்_கொடி 1
பசும்_கொடியே 2
பசும்_கொடியை 1
பசும்_தேன் 1
பசும்பாலும் 3
பசும்பொன் 5
பசும்பொன்னின் 1
பசும்பொன்னே 3
பசும்பொன்னை 1
பசும்பொனே 1
பசுமையானை 1
பசுமையை 1
பசுமையொடு 1
பசுவாய் 1
பசுவான 1
பசுவில் 2
பசுவின் 3
பசுவும் 1
பசுவை 1
பசை 11
பஞ்ச 6
பஞ்ச_கிர்த்திய 1
பஞ்ச_பாதகம் 2
பஞ்ச_பொறிகளால் 1
பஞ்ச_மல 1
பஞ்சக 1
பஞ்சகத்தே 1
பஞ்சகம் 1
பஞ்சகமும் 1
பஞ்சடையா 1
பஞ்சணை 3
பஞ்சத்திலே 1
பஞ்சம் 3
பஞ்சமகம் 1
பஞ்சாக்கர 2
பஞ்சாக 2
பஞ்சாட்சரத்தை 1
பஞ்சில் 1
பஞ்சின் 1
பஞ்சு 12
பஞ்சு-கொலோ 1
பஞ்சு_அனையேன் 1
பட்ட 28
பட்டது 4
பட்டதோ 1
பட்டம் 3
பட்டம்கட்டிக்கொண்டவர்க்கு 1
பட்டமும் 1
பட்டமே 1
பட்டவர்க்கு 1
பட்டனன் 1
பட்டால் 1
பட்டாலும் 1
பட்டி 4
பட்டி_மாட்டு 1
பட்டி_மாடு 1
பட்டி_மாடு_அனையேன் 1
பட்டிட 1
பட்டிடா 1
பட்டிடும் 1
பட்டிமண்டபத்தில் 1
பட்டினி 2
பட்டினிகிடந்து 1
பட்டினியாக்குவள் 1
பட்டினியிருக்கும் 1
பட்டீச்சரத்து 1
பட்டு 14
பட்டு_உடையாய் 1
பட்டே 1
பட்டேன் 2
பட்டோடே 1
பட 18
பட_மாட்டேன் 4
படக 1
படகில் 1
படத்தார் 1
படத்தின் 1
படதட 1
படம் 2
படம்பக்க 1
படம்பக்கநாதர்-தம் 1
படம்பக்கநாதரே 10
படம்பக்கநாதன் 2
படம்பக்கநாதனை 1
படம்பக்கன் 1
படமெடுத்து 1
படர் 8
படர்கின்றாய் 2
படர்தரு 1
படர்ந்த 6
படர்ந்தது 1
படர்ந்தனையே 1
படர்ந்து 5
படராது 1
படரும் 1
படன் 1
படன 2
படனம் 2
படனவேதாந்தாந்தம் 1
படனனே 1
படா 4
படாத 3
படாத_பாடு 1
படாது 1
படான் 1
படி 43
படி_தலத்தார் 1
படி_வயிற்றில் 1
படி_உளோரும் 1
படிக்க 2
படிக்காசு 3
படிக்கின்றேன் 4
படிக்கு 3
படிக்கும் 13
படிக்குள் 1
படிக்குளே 1
படிக 9
படிகமதாச்சுதடி 2
படிகள் 2
படிகொள் 1
படித்த 4
படித்தவர்-தங்களை 1
படித்தனன் 1
படித்தாம் 1
படித்தாலும் 2
படித்திட 1
படித்திடலாம் 1
படித்து 2
படித்தேன் 2
படிந்த 3
படிந்து 6
படிந்துவிடுக 1
படிந்தே 1
படிப்பது 1
படிப்பிக்க 2
படிப்பித்தவாறே 3
படிப்பித்தாய் 1
படிப்பில் 2
படிப்பு 4
படிப்பும் 1
படிப்பே 1
படிப்பேன் 3
படிப்பை 1
படிப்போ 1
படிய 2
படியாத 2
படியார் 2
படியால் 1
படியில் 4
படியின் 3
படியும் 3
படியுற 1
படியே 3
படியேன் 1
படியோ 1
படிவத்து 1
படிவம் 6
படிவுற்ற 1
படிவேனோ 1
படிற்றரை 1
படிற்று 8
படிறேன் 6
படினும் 1
படீரென்று 1
படு 17
படு_கடலாம் 1
படு_காட்டில் 1
படு_குழி 4
படு_குழியில் 1
படு_பாவி 1
படு_பாவி_பயலே 1
படுக்க 1
படுக்கவும் 3
படுக்கவும்_மாட்டேன் 1
படுக்கவோ 1
படுக்கா 1
படுக்காளி 1
படுக்கை 1
படுகின்ற 1
படுகின்றனை 1
படுத்த 9
படுத்ததும் 1
படுத்தார் 1
படுத்தாள் 1
படுத்தி 1
படுத்திட 1
படுத்திருக்க 1
படுத்திருந்த 1
படுத்திருந்தேன் 2
படுத்து 8
படுத்துகின்றதும் 1
படுத்தும் 3
படுத்துறும் 1
படுத்தே 1
படுத்தேன் 1
படுதலொடு 1
படும் 45
படுமோ 12
படுவது 1
படுவார் 2
படுவேன் 1
படுவேன்_அல்லேன் 1
படுவேனோ 1
படை 27
படை_உடையவனே 1
படை_உடையாய் 1
படை_உடையார் 1
படைக்க 1
படைக்கவைத்த 1
படைக்கவொணா 1
படைக்கின்றார் 1
படைக்கு 1
படைக்கும் 3
படைக்குள் 1
படைத்த 15
படைத்தது 1
படைத்தல் 5
படைத்தவரே 1
படைத்தவனை 1
படைத்தவா 1
படைத்தாய் 1
படைத்தார்க்கு 2
படைத்தால் 1
படைத்தாள் 1
படைத்திட 1
படைத்திடல் 2
படைத்திடுக 1
படைத்திடும் 1
படைத்தீர் 4
படைத்து 7
படைத்தும் 4
படைத்தோன் 1
படைத்தோனே 1
படைப்பவனும் 1
படைப்பாரேல் 1
படைப்பு 3
படைப்பும் 1
படைப்பேன் 1
படைப்பை 1
படைமை 1
படையவரை 1
படையாத 1
படையார் 4
படையால் 1
படையாலும் 1
படையாள் 1
படையான் 1
படையின் 1
படையும் 1
படையெடுத்தவர் 1
பண் 46
பண்_உடையாய் 1
பண்கள் 2
பண்டங்கள் 2
பண்டங்களோ 1
பண்டம் 8
பண்டமும் 2
பண்டரங்கர் 1
பண்டாய 1
பண்டித 1
பண்டு 14
பண்டும் 1
பண்டுறு 1
பண்டுறும் 1
பண்டே 1
பண்டை 4
பண்ண 2
பண்ணவர் 1
பண்ணவர்க்கும் 1
பண்ணவனும் 2
பண்ணவனே 4
பண்ணனை 1
பண்ணாத 2
பண்ணாமல் 1
பண்ணார் 1
பண்ணால் 3
பண்ணி 2
பண்ணிகாரங்கள் 2
பண்ணிய 20
பண்ணியது 1
பண்ணில் 1
பண்ணின் 3
பண்ணினுள் 1
பண்ணுகின்ற 1
பண்ணுகின்றதும் 1
பண்ணுகின்றீரே 1
பண்ணுகின்றேன் 1
பண்ணுதல் 1
பண்ணும் 3
பண்ணுவாய்-கொலோ 1
பண்ணுவித்து 1
பண்ணுறு 2
பண்ணுறும் 2
பண்ணே 1
பண்ணேன் 1
பண்ணேனோ 1
பண்ணை 1
பண்பட்ட 2
பண்படா 1
பண்பன் 1
பண்பனே 6
பண்பாய 1
பண்பார் 1
பண்பார்க்கு 1
பண்பாளர் 1
பண்பின் 2
பண்பினர் 2
பண்பினனே 1
பண்பினால் 1
பண்பினில் 1
பண்பினீரே 1
பண்பு 26
பண்பு-அதனை 1
பண்பு_உடையாய் 1
பண்பு_உடையார் 1
பண்பு_உடையோய் 1
பண்பு_உடையோர் 2
பண்பு_உளர் 1
பண்பு_உளோர் 1
பண்புடன் 1
பண்புடனே 1
பண்பும் 2
பண்புற 4
பண்புறவும் 1
பண்புறு 1
பண்பே 1
பண்பை 2
பண்பொடு 2
பண 4
பணங்களை 1
பணத்திலும் 1
பணத்திலே 1
பணத்தினில் 1
பணத்து 2
பணத்தும் 2
பணத்தை 1
பணத்தையும் 1
பணப்பை 1
பணம் 16
பணம்-தான் 1
பணம்_விண்டாள் 1
பணம்_இலார்க்கு 1
பணமே 1
பணி 63
பணி_செய்வார் 1
பணி_புரிவார் 1
பணி_மொழியார் 1
பணிக்க 2
பணிக்கின்றேன் 1
பணிக்கு 2
பணிக்கும் 2
பணிக்கே 4
பணிகள் 9
பணிகளும் 1
பணிகிலேன் 1
பணிகின்றார் 2
பணிகின்றேன் 1
பணிகின்றோர்க்கு 1
பணிகேட்க 1
பணிகொண்ட 3
பணிகொண்டிலை 1
பணிகொண்டு 6
பணிகொள் 2
பணிகொள்வது 1
பணித்த 6
பணித்தவாறே 1
பணித்தன 1
பணித்தனை 1
பணித்தாய் 1
பணித்தார் 1
பணித்தான் 2
பணித்திட்டாய் 1
பணித்தீர் 1
பணித்து 2
பணித்தே 1
பணிதல் 1
பணிந்த 1
பணிந்து 18
பணிந்துபணிந்து 2
பணிந்தே 1
பணிந்தேன் 1
பணிபுரிந்தனை 1
பணிபுரிந்து 1
பணிபுரிவது 1
பணிய 1
பணியா 3
பணியாத 1
பணியாதவர் 1
பணியாது 1
பணியாமல் 1
பணியாய் 1
பணியார் 2
பணியாற்றி 2
பணியினிடத்து 1
பணியீர் 1
பணியும் 6
பணியே 5
பணியேன் 6
பணியை 7
பணியோடே 1
பணிலங்கள் 1
பணிவன் 1
பணிவனோ 1
பணிவிடையும் 1
பணிவித்த 1
பணிவித்தால் 1
பணிவுறும் 1
பணை 20
பணைத்தே 1
பணைப்ப 1
பணையில் 1
பத்தர் 15
பத்தர்-தம் 4
பத்தர்-தமக்கு 1
பத்தர்-தமை 1
பத்தர்க்கு 4
பத்தர்கட்கு 2
பத்தர்கள் 4
பத்தர்கள்-தம் 1
பத்தரும் 1
பத்தரே 2
பத்தரொடு 1
பத்தன் 1
பத்தா 1
பத்தி 23
பத்தி_வலையுள் 1
பத்தி_உள்ளோர் 1
பத்தி_உற்றோர் 1
பத்திக்கு 2
பத்திகொண்டவர் 1
பத்திடை 1
பத்திமான்-தனக்கு 1
பத்திமையோரை 1
பத்திய 1
பத்தியம் 2
பத்தியால் 1
பத்தியில் 1
பத்தியின் 1
பத்தியும் 2
பத்தியொடு 1
பத்தியோடு 1
பத்திரம் 2
பத்திரமும் 1
பத்தினும் 1
பத்து 3
பத 46
பத_பூ 1
பத_மலர் 6
பத_மலர்களை 1
பத_மலரில் 1
பத_மலரோ 1
பதகர்-பால் 1
பதகன்-தன்னை 1
பதகனேன் 1
பதங்கள் 11
பதடரை 1
பதத்தர் 1
பதத்தவ 1
பதத்தவனே 1
பதத்தாய் 1
பதத்தார் 9
பதத்தாள் 9
பதத்திடை 1
பதத்தில் 4
பதத்திலே 3
பதத்திற்கு 2
பதத்திற்கே 10
பதத்தின் 2
பதத்தினுள் 1
பதத்தீர் 1
பதத்து 15
பதத்துக்கென்றே 1
பதத்தே 2
பதத்தை 23
பதத்தோய் 2
பதபாலனம் 1
பதம் 273
பதம்-தனில் 1
பதம்-அதனை 1
பதம்-அதில் 1
பதம்_உடையார் 1
பதமாம் 1
பதமாய் 2
பதமும் 13
பதமே 42
பதர் 2
பதவி 1
பதற 1
பதறி 2
பதறுவாள் 1
பதனே 4
பதாடக 1
பதி 140
பதி-தன் 1
பதி-தனக்கே 1
பதி-தனது 1
பதி-தனில் 1
பதி-தான் 3
பதி-பால் 1
பதி_உடையார் 3
பதி_உடையானிடம் 1
பதி_உடையீர் 3
பதிக்கு 2
பதிக்கும் 6
பதிக்கே 1
பதிக 7
பதிகங்கள்-தோறும் 1
பதிகம் 2
பதிகள் 7
பதித்த 10
பதித்தருளே 1
பதித்தனை 1
பதித்து 3
பதித்துவ 1
பதித்வ 1
பதித 1
பதிந்த 1
பதிந்தனை 1
பதிந்தாய் 1
பதிந்து 2
பதிப்பித்து 1
பதிப்பே 1
பதிபதம் 1
பதிய 1
பதியவைத்த 1
பதியவைத்தனன் 1
பதியனே 1
பதியா 2
பதியாத 1
பதியாது 1
பதியாதே 1
பதியாம் 4
பதியாய் 4
பதியார் 1
பதியானே 1
பதியிடை 1
பதியில் 10
பதியிலே 2
பதியின் 1
பதியினர் 1
பதியினில் 1
பதியினை 1
பதியீர் 10
பதியும் 11
பதியுமாம் 1
பதியுறு 1
பதியுறும் 1
பதியே 187
பதியேனோ 1
பதியை 42
பதியோர் 1
பதிவித்தாய் 1
பதிவுற 1
பதிற்று 1
பதினாயிரம் 1
பதினாறு 1
பதுங்கிடுகின்றார் 1
பதுங்கியது 1
பதுங்கினேன் 1
பதுங்குகின்றாய் 1
பதும 3
பதுமங்கள்-தோறும் 1
பதைக்க 3
பதைக்கின்றதே 1
பதைக்கின்றேன் 2
பதைக்கும் 1
பதைத்தது 2
பதைத்திட 1
பதைத்து 6
பதைத்தேன் 2
பதைப்ப 1
பதைப்பாள் 2
பதைப்புற்று 1
பதைபதைத்து 1
பதையாதே 1
பதையேன் 1
பந்த 7
பந்தணநல்லூர் 1
பந்தத்தாம் 1
பந்தத்து 1
பந்தபாசத்தை 1
பந்தபாசம் 1
பந்தம் 14
பந்தம்-அதில் 1
பந்தமுற்று 1
பந்தமுற 1
பந்தமே 1
பந்தராய் 2
பந்தரும் 1
பந்திக்கும் 1
பந்தித்து 1
பந்து 29
பந்தே 2
பந்தோ 2
பம்பரத்தின் 1
பம்பரமோ 1
பம்பு 3
பம்புகின்ற 1
பம்புற 1
பயங்காளி 1
பயங்காளி_பயல் 1
பயத்தால் 5
பயத்தின் 1
பயத்தினால் 1
பயத்தை 3
பயத்தொடு 3
பயத்தொடும் 3
பயத்தோடு 1
பயந்த 12
பயந்தது 1
பயந்ததும் 1
பயந்ததை 1
பயந்தவர்கள் 1
பயந்தனர் 1
பயந்தனன் 3
பயந்திலையே 2
பயந்து 5
பயந்துளேன் 1
பயந்தே 4
பயந்தேன் 13
பயப்படவும் 1
பயப்படவும்_மாட்டேன் 1
பயப்படுமோ 1
பயப்பது 1
பயம் 25
பயம்-தான் 1
பயம்கொண்டு 1
பயமாம் 1
பயமாய் 1
பயமும் 7
பயமே 1
பயல் 1
பயல்களால் 1
பயல்களினும் 2
பயல்களொடும் 1
பயலே 25
பயலை 2
பயலோ 1
பயற்றூர் 1
பயன் 61
பயன்-அதாம் 1
பயன்_இலியாய் 1
பயன்_உடையோர் 1
பயன்தரு 2
பயன்படாத 1
பயனாம் 5
பயனாய் 3
பயனால் 4
பயனும் 7
பயனுறு 2
பயனுறுவார் 1
பயனே 25
பயனை 6
பயனோ 6
பயிர் 4
பயிர்க்கே 1
பயிர்ப்புறு 1
பயிர்ப்புறும் 1
பயிராக 2
பயிரை 1
பயில் 5
பயில்க 1
பயில்கின்ற 1
பயில்கின்றதல்லாது 1
பயில்வார் 2
பயில்வாள் 1
பயில்வீரேல் 1
பயில்வேன் 1
பயிலா 1
பயிலும் 11
பயிலும்-அவர்க்கே 1
பயிலேனே 1
பயிற்ற 1
பயிற்றாது 1
பயிற்றி 6
பயிற்றிட 1
பயிற்றிடலாகும் 2
பயிற்றிடும்-தோறும் 1
பயிற்றுதல் 1
பயிற்றும் 2
பயின்ற 15
பயின்றனர் 2
பயின்றனன் 1
பயின்றார் 2
பயின்று 7
பயின்றுபயின்று 1
பயின்றே 1
பயின்றேன் 3
பர 75
பர_சாக்கிரத்தை 1
பர_சாக்கிரம் 1
பர_சாக்கிரமாக 1
பர_வீடு 1
பர_வெளியாய் 1
பரக்க 1
பரகதி 1
பரகாரக 1
பரகிதம் 1
பரகேவலாத்து 1
பரங்கள் 2
பரங்கிரி 2
பரங்குன்றில் 1
பரசி 1
பரசிவ 16
பரசிவத்தில் 1
பரசிவத்தின் 1
பரசிவத்து 2
பரசிவத்துள் 1
பரசிவம் 3
பரசிவமாய் 1
பரசிவமே 5
பரசிவன் 3
பரசிவனார் 1
பரசிவாண்டங்களை 1
பரசிவானந்த 13
பரசுக 1
பரசுகம் 1
பரசுகாரம்பம் 1
பரசுகோதயம் 1
பரசும் 1
பரசுரவர 1
பரஞ்சுடர் 9
பரஞ்சுடர்_குன்றே 1
பரஞ்சுடரானை 1
பரஞ்சுடரே 16
பரஞ்சுடரை 1
பரஞ்ஜோதி 4
பரஞ்சோதி 7
பரஞ்சோதியடி 1
பரஞ்சோதியாகும் 1
பரஞ்சோதியே 4
பரண 1
பரணமுறு 1
பரத்த 1
பரத்தது-தான் 1
பரத்தனே 1
பரத்தால் 1
பரத்தானை 1
பரத்திடு 1
பரத்தில் 3
பரத்தின் 1
பரத்தினில் 1
பரத்தினும் 2
பரத்தினுள் 1
பரத்து 3
பரத்தும் 3
பரத்துவமே 1
பரத்தே 2
பரத்தை 2
பரத்தையர் 1
பரத்தையர்-தம் 1
பரத்தையை 1
பரத 4
பரதத்துவத்தின் 1
பரதம் 1
பரதவிக்கின்றனர் 1
பரதவிக்கும் 2
பரதவித்து 2
பரதவிப்பதை 1
பரதவிப்பை 1
பரதுரிய 1
பரதேசி 1
பரதேவா 1
பரந்த 1
பரந்து 3
பரநாத 14
பரநாதத்தே 1
பரநாதம் 3
பரநாதம்-தனில் 2
பரநாதமாம் 1
பரநாதமாய் 1
பரநாதமும் 1
பரநாதன் 1
பரநாதாந்த 1
பரநாதாந்தத்திலே 1
பரப்பது 1
பரப்பான 1
பரப்பி 16
பரப்பிரமம் 2
பரப்பிரமம்-தானாய் 1
பரப்பிரமமே 2
பரப்பில் 1
பரப்பின் 2
பரப்பினின்று 1
பரப்பு 1
பரப்பும் 2
பரப்பையும் 1
பரபதம் 1
பரபந்த 1
பரபரீணம் 1
பரபோக 1
பரம் 90
பரம்-அதனோடு 1
பரம்பர 26
பரம்பரஞ்சுடரே 1
பரம்பரத்து 1
பரம்பரத்தே 2
பரம்பரத்தை 2
பரம்பரம் 6
பரம்பரம்-தான் 1
பரம்பரமாம் 2
பரம்பரமாய் 5
பரம்பரமான 1
பரம்பரமே 4
பரம்பரரே 1
பரம்பரன் 2
பரம்பரனே 8
பரம்பரனை 1
பரம்பரையை 2
பரம்பிரம 1
பரம்பொருள் 6
பரம்பொருளே 24
பரம்பொருளை 2
பரம 92
பரம_குருவே 3
பரம_சுழுத்தியும் 1
பரம_நாதனே 1
பரம_வெளியே 1
பரமசிவத்தை 1
பரமசேதனம் 1
பரமநிதியம் 1
பரமம் 7
பரமமே 3
பரமர் 5
பரமன் 10
பரமனே 6
பரமனை 2
பரமா 1
பரமாகாச 1
பரமாநந்த 1
பரமாம் 1
பரமாய் 3
பரமாய 1
பரமார்க்கம் 1
பரமார்த்த 2
பரமார்த்தமுக்த 1
பரமார்த்தன் 1
பரமாற்புதம் 1
பரமான 1
பரமானந்த 14
பரமானந்தத்து 1
பரமானந்தத்தை 1
பரமானந்தம் 2
பரமானந்தமே 1
பரமானந்தாதீதத்து 1
பரமானுகுண 1
பரமானுபவ 1
பரமுடன் 1
பரமும் 4
பரமே 54
பரமேச்சுரன் 1
பரமேட்டியாய் 1
பரமேட்டியே 1
பரமோ 1
பரல் 1
பரல்_கல் 1
பரலும் 1
பரவ 9
பரவசமா 1
பரவசமாய் 1
பரவசமுற்று 1
பரவப்படுவார் 1
பரவி 22
பரவி-மன்னோ 1
பரவிந்து 3
பரவிய 4
பரவியது 2
பரவியிட 1
பரவியே 1
பரவியோமம் 1
பரவிலேன் 1
பரவினோர்க்கு 1
பரவு 6
பரவுக 2
பரவுகின்றார் 3
பரவுதற்கு 1
பரவும் 30
பரவுவீர் 1
பரவுறுமே 1
பரவெளி 3
பரவெளியே 1
பரவை 5
பரவை-தன் 2
பரவையின்-பால் 1
பரவையுள் 1
பரன் 4
பரனே 21
பரனை 3
பரா 4
பராக்கிரமித்து 1
பராக்கில் 1
பராக்கிலே 1
பராக்கு 1
பராகரமே 1
பராசத்தி 4
பராந்தம் 1
பராபர 12
பராபரம் 4
பராபரமாய் 2
பராபரமே 7
பராபரற்கு 1
பராபரன்-தன்னை 1
பராபரனாம் 1
பராபரனே 5
பராபரனை 1
பராபரை 2
பராம் 1
பராம்பர 1
பராமுகம் 2
பராமுதம் 1
பராய் 3
பராய்த்துறை 1
பராவமுதே 1
பரானந்த 7
பரி 11
பரிக்கிரக 2
பரிக்கிலேன் 1
பரிகதம் 1
பரிகள் 1
பரிகிலீர் 1
பரிச்சிக்கும் 1
பரிசத்ததுவாய் 1
பரிசம் 2
பரிசய 1
பரிசயாதீதம் 1
பரிசளிக்கும் 1
பரிசன 1
பரிசாம் 2
பரிசால் 1
பரிசானால் 1
பரிசிக்க 1
பரிசிக்கும் 1
பரிசித்து 1
பரிசில் 1
பரிசினர் 1
பரிசினராய் 2
பரிசு 44
பரிசு-அதனால் 1
பரிசு-அதுதான் 1
பரிசுகள் 1
பரிசும் 7
பரிசுற 1
பரிசே 3
பரிசையும் 1
பரிசோய் 1
பரித்த 2
பரித்தது 1
பரித்தனையே 1
பரிதாப 1
பரிதாபம் 4
பரிதி 1
பரிதிப்புரி 2
பரிதிபுரத்து 1
பரிந்த 4
பரிந்ததில்லை 1
பரிந்தனையோ 1
பரிந்திடும் 1
பரிந்திலதே 1
பரிந்திலரே 1
பரிந்திலீரானால் 1
பரிந்திலேன் 2
பரிந்து 58
பரிந்துகொண்டு 2
பரிந்துநின்று 1
பரிந்தே 1
பரிபவ 1
பரிபவம் 3
பரிபாக 1
பரிபாகம் 1
பரிபூத 1
பரிபூரண 7
பரிபூரணமாக 1
பரிபூரணமாம் 2
பரிபூரணமாய் 1
பரிபூரணரே 1
பரிபூரணனே 1
பரிபூரணனை 1
பரிபூரணாகார 1
பரிமளத்தே 1
பரிமளம் 2
பரிமளமே 1
பரிமளிக்க 1
பரிமளிக்கவே 1
பரிமளிக்கும் 3
பரிமளியாநின்று 1
பரிமிதாதீதம் 1
பரியந்தம் 2
பரியாச 1
பரியாச_பயலே 1
பரியாசை 1
பரியார் 1
பரியான் 1
பரியும் 2
பரியேன் 1
பரியை 1
பரிவாரத்தேவர் 1
பரிவால் 3
பரிவில் 2
பரிவின் 1
பரிவு 4
பரிவுகொண்டு 1
பரிவுடனே 1
பரிவுற்றார் 1
பரிவுற்றான் 1
பரிவுறுகின்றாய் 1
பரிவுறுகின்றேன் 1
பரிவுறும்-தோறும் 1
பரிவேத்தியம் 1
பரிவேன் 3
பரிவேன்_அல்லேன் 1
பரிவோடு 1
பரு 1
பருக்க 2
பருக்கும் 2
பருக்கை 2
பருக்கை_கல் 1
பருக 2
பருகல் 1
பருகாது 1
பருகி 1
பருகு 2
பருகுகின்றேன் 1
பருகேன் 1
பருகேனே 1
பருத்த 4
பருத்து 1
பருத்தேன் 2
பருந்தின் 2
பருந்து 1
பருப்பதத்தில் 2
பருப்பதத்தை 1
பருப்பதம் 1
பருப்பிலே 2
பருப்பு 4
பருப்பு_இடி 1
பருப்புக்கு 1
பருப்பொடு 1
பருமன் 3
பருவ 6
பருவத்தில் 3
பருவத்தில்-தானே 2
பருவத்திலே 2
பருவத்து 12
பருவத்தும் 1
பருவத்தே 9
பருவம் 24
பருவம்-தன்னில் 1
பருவம்-தன்னை 1
பருவம்-தனிலே 7
பருவம்-அதனின் 1
பருவம்-அதில் 2
பருவம்-அதின் 1
பருவம்-இதில் 1
பருவமுடன் 1
பருவமுறு 1
பருவரல் 5
பருவாய் 1
பரை 36
பரையாதி 1
பரையாம் 3
பரையாய் 1
பரையால் 1
பரையின் 3
பரையுடன் 1
பரையும் 1
பரையே 4
பரையோ 1
பரையோடு 1
பரோகள 1
பரோக்ஷ 1
பரோக்ஷாநுபவ 1
பரோதயம் 1
பரோபரீணம் 1
பல் 93
பல்_உயிரின் 1
பல்ல 1
பல்லவனீச்சரத்து 1
பல்லாயிர 1
பல்லார் 2
பல்லாரில் 1
பல்லாரும் 3
பல்லிகள் 1
பல்லின் 1
பல்லை 1
பல்லோர் 1
பல்லோரில் 1
பல்வேறு 1
பல 202
பலத்தவா 1
பலத்தால் 2
பலத்தில் 4
பலத்திலே 1
பலத்தினால் 1
பலத்து 4
பலத்தே 2
பலத்தை 2
பலப்படு 1
பலப்பலவும் 2
பலபல 18
பலபலவா 1
பலபலவாம் 1
பலபலவாய் 1
பலபலவும் 5
பலம் 16
பலமா 1
பலமாம் 1
பலமும் 2
பலமே 5
பலர் 10
பலர்-பால் 1
பலர்க்கும் 2
பலராய் 2
பலரால் 1
பலராலும் 1
பலரினும் 1
பலரும் 7
பலருளும் 1
பலரே 1
பலரை 3
பலரொடும் 1
பலவற்றின் 1
பலவற்றை 1
பலவா 3
பலவாக 1
பலவாகிய 1
பலவாம் 9
பலவாய் 26
பலவில் 1
பலவின் 1
பலவினும் 1
பலவு 1
பலவும் 16
பலவுளும் 1
பலவே 8
பலன் 22
பலன்கள் 1
பலனாய் 1
பலனும் 2
பலனுற்றே 1
பலனே 3
பலா 2
பலாச்சுளை 1
பலாச்சுளையினும் 1
பலி 14
பலி_கடா 1
பலிக்க 3
பலிக்கா 1
பலிக்கு 6
பலிக்கும் 3
பலிக்கும்படிக்கு 1
பலிகொண்டு 1
பலிகொள்ள 1
பலிகொள்ளும் 1
பலித்த 9
பலித்தது 9
பலித்ததுவே 11
பலித்தன 2
பலித்திடுமோ 2
பலித்து 1
பலித 1
பலிதம் 1
பலிதர 1
பலிதா 1
பலியாதால் 1
பவ 49
பவ_கடல் 5
பவ_பிணியை 1
பவத்தில் 2
பவத்தின் 2
பவத்தை 4
பவத்தையும் 1
பவத்தொடும் 1
பவநூல் 1
பவபந்த 1
பவபவ 1
பவம் 25
பவம்-தன்னை 1
பவம்-தனில் 1
பவம்-அது 1
பவம்_உடையேன் 1
பவமாம் 1
பவமான 2
பவமும் 3
பவமே 3
பவர்-தாம் 1
பவள 33
பவள_குன்றமே 1
பவளம் 1
பவளமணி 1
பவளமதாச்சுதடி 2
பவன் 1
பவனத்தின் 1
பவனன் 1
பவனி 45
பவனி-தனை 11
பவனிவரும் 1
பவனே 3
பவானிக்கூடல் 1
பவுராணங்கள் 1
பவுரி 2
பழ 8
பழ_வினையின் 1
பழக்க 1
பழக்கத்தால் 1
பழக்கம் 2
பழக்கிவைப்பது 1
பழக 1
பழகா 1
பழகான் 1
பழகிப்பழகி 1
பழகிய 2
பழகியும் 1
பழகுறும் 1
பழங்கஞ்சி 1
பழங்கண் 1
பழங்கணால் 1
பழச்சாறு 2
பழத்தின் 1
பழத்தினானை 1
பழத்தை 2
பழத்தையும் 1
பழத்தொடு 1
பழம் 29
பழம்-தனிலே 1
பழம்-தான் 1
பழமலை 2
பழமலையார் 1
பழமலையில் 6
பழமலையை 2
பழமாய் 1
பழமும் 2
பழமே 23
பழமோ 5
பழயது 1
பழரசமும் 1
பழன 3
பழனத்து 1
பழனி 1
பழி 32
பழி-தான் 1
பழி_சொற்றார் 1
பழிக்க 1
பழிக்கு 4
பழிக்குள் 1
பழிச்சல் 1
பழிச்சாமல் 1
பழிச்சினேன் 1
பழிச்சொல் 2
பழிசுமத்துவல் 1
பழித்தால் 1
பழித்திடுகின்றதல்லால் 1
பழித்து 1
பழித்தேன் 1
பழிப்படும் 1
பழிப்பர் 1
பழிபடும்படிக்கே 1
பழியா 2
பழியாக 1
பழியை 2
பழியோ 1
பழிவைத்து 1
பழு 2
பழு_மரத்தேன் 1
பழு_மரம் 1
பழுக்க 2
பழுக்கின்ற 1
பழுக்கினும் 1
பழுக்கும் 11
பழுத்த 45
பழுத்தது 1
பழுத்தலை 1
பழுத்தவரும் 2
பழுத்தார்-தம்மை 1
பழுத்தார்க்கு 1
பழுத்திடு 1
பழுத்திடும் 1
பழுத்திடுமோ 1
பழுத்து 16
பழுத்தே 2
பழுது 11
பழுது_உடையேன் 1
பழுதுபடா 2
பழுதே 1
பழுதை 1
பழுவூர் 1
பழைய 4
பழையமலையில் 1
பழையனூர் 1
பழையாறையில் 1
பழையேனே 1
பள்ள 1
பள்ளத்திலே 1
பள்ளத்தே 1
பள்ளம் 2
பள்ளனேன் 1
பள்ளி 20
பள்ளி-தனில் 1
பள்ளிக்குள் 1
பள்ளிகொண்டான் 2
பள்ளிகொண்டோன் 1
பள்ளித்தாமங்கள் 1
பள்ளியறைக்கு 1
பள்ளிஎழுப்பி 11
பளகு 1
பளிக்கறையினூடே 2
பளிக்கு 5
பளித 1
பளிதம் 2
பற்பல 40
பற்பலர் 2
பற்பலர்-தாம் 1
பற்பலரும் 1
பற்பலரை 1
பற்பலவா 1
பற்பலவாக 1
பற்பலவாகும் 1
பற்பலவாம் 5
பற்பலவாய் 3
பற்பலவும் 3
பற்ற 2
பற்றணுவும் 1
பற்றம் 1
பற்றவர்க்கும் 1
பற்றா 2
பற்றாத 2
பற்றாமல் 1
பற்றாயும் 1
பற்றான 1
பற்றி 20
பற்றிக்கொண்டது 1
பற்றிடலாம் 1
பற்றிடா 1
பற்றிடாமல் 1
பற்றிடும் 1
பற்றிய 8
பற்றியிடல் 1
பற்றியும் 1
பற்றியே 3
பற்றில் 2
பற்றிலேன் 1
பற்றினன் 2
பற்றினனே 1
பற்றினும் 1
பற்றினேன் 1
பற்றினையே 1
பற்று 46
பற்று-மினோ 1
பற்று-அது 1
பற்று_அற்றான் 1
பற்று_இலரை 1
பற்று_இலேன் 1
பற்று_உடையார் 1
பற்றுகள் 2
பற்றுதலும் 1
பற்றுதி 1
பற்றும் 5
பற்றுமோ 2
பற்றுருவாய் 1
பற்றுவது 1
பற்றுவன் 1
பற்றுவன 1
பற்றுவாய் 2
பற்றுவோர் 1
பற்றுறுதியா 1
பற்றே 3
பற்றேன் 1
பற்றை 2
பற்றொடு 2
பற்றோம் 1
பறக்கச்செய்வள் 1
பறந்தேன் 3
பறப்பன 1
பறப்பு 1
பறவை 10
பறவை-தமை 1
பறவை-அதாய் 1
பறவையால் 1
பறிக்க 1
பறிக்கில் 2
பறிக்கின்ற 1
பறிக்கின்றவர்க்கு 1
பறிக்கும் 1
பறிகொடுத்து 1
பறிகொடுத்தென் 1
பறித்த 1
பறித்தது 1
பறித்தவர் 1
பறித்திடும் 1
பறித்திடுமோ 1
பறித்து 3
பறிப்பவர்க்கு 1
பறிப்பார் 1
பறியலூர் 1
பறியா 2
பறியேன் 1
பறை 3
பறைய 1
பறையடித்து 1
பறையாத 1
பறையாய் 2
பறையின் 1
பன் 1
பன்முகங்கள் 1
பன்மை 2
பன்றி 7
பன்றி_குருளைகட்கு 1
பன்றியே 1
பன்றியே_அனையேன் 1
பன்ன 4
பன்னல் 1
பன்னாரோ 1
பன்னிய 1
பன்னியருக்கு 1
பன்னிரண்டின் 1
பன்னிரண்டு 4
பன்னிரு 13
பன்னிரு_கரத்தோய் 1
பன்னிரு_தோளரே 2
பன்னிருவர் 1
பன்னு 2
பன்னுகின்ற 3
பன்னும் 8
பன்னுவது 1
பன்னுவார்க்கு 1
பன்னுறும் 2
பன 1
பனக 1
பனக_அணை 1
பனகத்தவன் 1
பனங்காட்டூர் 2
பனங்காய் 1
பனந்தாளில் 1
பனம் 1
பனவர் 1
பனவா 1
பனி 12
பனி_நீர் 2
பனிக்காதே 1
பனிக்குதே 1
பனித்த 3
பனித்தனன் 1
பனிப்பில் 1
பனிப்பு 6
பனிப்புற 1
பனிப்புறும் 1
பனிமை 1
பனிரண்டு 2
பனுவல் 2
பனுவலே 1
பனை 12
பனைமரம் 1
பனையாக 1
பனையில் 1
பனையூர் 1
பனையே 1

பக்க (2)

பணி மதியின் அமுதிலே அ அமுது இனிப்பிலே பக்க நடு அடி முடியிலே பாங்குபெற ஓங்கும் ஒரு சித்தே என் உள்ளே பலித்த பரமானந்தமே – திருமுறை6:25 12/2
வேதம் சொல்கின்ற பரிசு இது மெய்ம்மை யான் பக்க
வாதம் சொல்கிலேன் நடு நின்று சொல்கின்றேன் மதித்தே – திருமுறை6:95 4/3,4

மேல்


பக்கங்களும் (1)

உபய பக்கங்களும் ஒன்று என காட்டிய – திருமுறை6:65 1/77

மேல்


பக்கம் (14)

பாட்டால் அவன் புகழை பாடுகின்றோர் பக்கம் நின்று – திருமுறை1:3 1/469
பதி ஆகும் பரசிவமாய் பரமாய் மேலாய் பக்கம் இரண்டாய் இரண்டும் பகராது ஆகி – திருமுறை1:5 18/3
நிலையால் பெரிய நின் தொண்டர்-தம் பக்கம் நிலாமையினால் – திருமுறை1:7 17/3
ஆட்டுகின்ற நீ அறிந்திலை போலும் ஐவர் பக்கம் நான் ஆடுகின்றதனை – திருமுறை2:48 7/1
பொன்_உடையார் பக்கம் புகுவானேன் என்று இருப்பேன் – திருமுறை2:74 4/2
பக்கம் மருவும் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம் – திருமுறை3:19 2/3
அண்ணுறு நனந்தர் பக்கம் என்று இவற்றின் அமைந்தன சத்திகள் அவற்றின் – திருமுறை6:46 6/2
பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பரிந்து உள் உணர்ந்தாலும் – திருமுறை6:60 26/1
கம் பூத பக்கம் முதல் எல்லாம் தன்மயமாய் காணும் அவற்று அப்புறமும் கலந்த தனி கனலே – திருமுறை6:60 28/2
ஆட்டினை என் பக்கம் ஆக்கினை மெய்ப்பொருள் அன்று வந்து – திருமுறை6:84 3/2
கண் என்னும் உணர்ச்சி சொலா காட்சியவாய் நிற்ப கருதும் அவைக்கு உள் புறம் கீழ் மேல் பக்கம் நடுவில் – திருமுறை6:101 23/2
பதி வரும் ஓர் தருணம் இது தருணம் இது தோழி பராக்கு அடையேல் மணி மாட பக்கம் எலாம் புனைக – திருமுறை6:106 21/1
பக்கம் மேல் கீழ் நடு பற்றிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 7/2
பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பரிந்து உள் உணர்ந்தாலும் – கீர்த்தனை:41 25/1

மேல்


பக்கமும் (1)

முன் வடிவம் கரைந்து இனிய சர்க்கரையும் தேனும் முக்கனியும் கூட்டி உண்ட பக்கமும் சாலாதே – திருமுறை6:106 32/4

மேல்


பக்கமே (1)

பச்சிலை இடுவார் பக்கமே மருவும் பரமனே எம் பசுபதியே – திருமுறை2:11 1/3

மேல்


பக்கல் (1)

ஆய்ந்தோர் சில நாளில் ஆயிரம் பேர் பக்கல் அது – திருமுறை1:3 1/819

மேல்


பக்குவ (2)

நீர் உறு பக்குவ நிறைவு உறு பயன் பல – திருமுறை6:65 1/427
காற்றினில் பக்குவ கதி எலாம் விளைவித்து – திருமுறை6:65 1/487

மேல்


பக்குவத்தால் (1)

பக்குவத்தால் உயர் வாழை பழம் கனிந்தால் போலும் பரம் கருணையால் கனிந்த பத்தர் சித்தம்-தனிலே – திருமுறை4:2 81/1

மேல்


பக்குவம் (4)

பல்லாரும் அதிசயிக்க பக்குவம் தந்து அருள் பதமும் பாலிக்கின்றோய் – திருமுறை6:10 8/2
பரி கலத்தே திரு_அமுதம் படைத்து உணவே பணித்தீர் பணித்த பின்னோ என்னுடைய பக்குவம் பார்க்கின்றீர் – திருமுறை6:33 4/1
மண்ணிடை பக்குவம் வகுத்ததில் பயன் பல – திருமுறை6:65 1/401
தீயினில் பக்குவம் சேர் குணம் இயல் குணம் – திருமுறை6:65 1/455

மேல்


பக்குவன் (1)

பதி சாரவைத்து முன் பசு நிலை காட்டி பாச விமோசன பக்குவன் ஆக்கி – திருமுறை6:69 8/1

மேல்


பகட்டான் (1)

நாறும் பகட்டான் அதிகாரம் நடவாது உலகம் பரவுறுமே – திருமுறை5:45 10/4

மேல்


பகட்டின் (1)

பட்டி பகட்டின் ஊர்திரிந்து பணமே நிலமே பாவையரே – திருமுறை6:82 6/1

மேல்


பகட (1)

பகட படதட விகட கரட கட கரி உரி கொள் பகவ அரகர என்னவே – திருமுகம்:3 1/19

மேல்


பகடு (2)

இருள்_உடையேன் ஏர்பூட்டும் பகடு போல் இங்கு இல் உழப்பில் உழைக்கின்றேன் எல்லாம்_வல்ல – திருமுறை2:59 6/3
பன்றியே_அனையேன் கட்டுவார் அற்ற பகடு என திரிகின்ற படிறேன் – திருமுறை6:15 27/3

மேல்


பகர் (23)

பகர் சுபாவம் புனிதம் அதுலம் அதுலிதம் அம்பராம்பர நிராலம்பனம் – திருமுறை1:1 2/15
பஞ்சாட்சரத்தை பகர் அருளே நாவாக – திருமுறை1:3 1/1401
பாவாய் நிறைந்த பொன் பாவாய் செந்தேனில் பகர் மொழியாய் – திருமுறை1:7 84/2
பதி யாது என்றேன் நம் பெயர் முன் பகர் ஈர் எழுத்தை பறித்தது என்றார் – திருமுறை1:8 21/2
பண் பகர் பொன்_அம்பலத்தே ஆனந்த நடம் செய் பரம்பர நின் திரு_அருளை பாடுகின்றேன் மகிழ்ந்து – திருமுறை4:4 2/3
எண் பகர் குற்றங்கள் எலாம் குணமாக கொள்ளும் எம் துரை என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் அதனாலே – திருமுறை4:4 2/4
பருகாது உள்ளத்து இனித்திருக்கும் பாலே தேனே பகர் அருள் செம் பாகே தோகை மயில் நடத்தும் பரமே யாவும் படைத்தோனே – திருமுறை5:46 10/3
பாரொடு நீர் கனல் காற்றா காயம் எனும் பூத பகுதி முதல் பகர் நாத பகுதி வரையான – திருமுறை6:2 8/1
பரவு மற்றை பொருள்கள் உயிர் திரள்கள் முதல் எல்லாம் பகர் அகத்தும் புறத்தும் அகப்புறத்துடன் அ புறத்தும் – திருமுறை6:2 9/2
மண் முதல் பகர் பொன் வண்ணத்த உளவான் மற்று அவற்று உள் புறம் கீழ் மேல் – திருமுறை6:46 6/1
ஏகம் அனேகம் என பகர் வெளி எனும் – திருமுறை6:65 1/55
பராபர வெளியை பகர் பெருவெளியில் – திருமுறை6:65 1/567
பகர் பரா சத்தியை பதியும் அண்டங்களும் – திருமுறை6:65 1/601
பத்திடை ஆயிரம் பகர் அதில் கோடி – திருமுறை6:65 1/623
பரம் புகழ் பரமே பரம் பகர் பரமே – திருமுறை6:65 1/925
பரமுடன் அபரம் பகர் நிலை இவை என – திருமுறை6:65 1/1039
பார் பதம் அனைத்தும் பகர் அடி முழுவதும் – திருமுறை6:65 1/1299
பாதாந்தம் அறிவித்தீர் சுத்த வடிவுடனே பகர் பிரணவாகார பரிசும் எனக்கு அளித்தீர் – திருமுறை6:79 3/3
பரம்-அதனோடு உலகு உயிர்கள் கற்பனையே எல்லாம் பகர் சிவமே என உணர்ந்தோம் ஆதலினால் நாமே – திருமுறை6:104 10/1
பன்னும் இந்த நிலை பர_சாக்கிரமாக உணரேல் பகர் பர_சாக்கிரம் அடங்கும் பதி ஆகும் புணர்ந்து – திருமுறை6:106 74/3
பதியோர் நிலையில் பகர் மணி எல்லாம் – கீர்த்தனை:26 13/1
பகர் அபர உகர பர மகர குண குணிகள் உறு பரிசு அறிய உரை செய் அரசே – திருமுகம்:3 1/21
பகர் இ மனையால் படும் பாடு அதிகம் – திருமுகம்:4 1/346

மேல்


பகர்கின்ற (2)

பார் ஆதி பூதமொடு பொறி புலன் கரணமும் பகுதியும் காலம் முதலா பகர்கின்ற கருவியும் அவைக்கு மேல் உறு சுத்த பரம் ஆதி நாதம் வரையும் – திருமுறை6:25 20/1
பனம் பழமே எனினும் இந்த பசி தவிர்த்தால் போதும் பாரும் என பகர்கின்ற பாவையர் போல் பகராள் – திருமுறை6:62 3/1

மேல்


பகர்கின்றேன் (1)

பரன் அளிக்கும் தேகம் இது சுடுவது அபராதம் என பகர்கின்றேன் நீர் – திருமுறை6:99 9/1

மேல்


பகர்செய் (1)

பால் எடுத்து ஏத்த நம் பார்ப்பதி காண பகர்செய் மன்றில் – திருமுறை2:6 9/3

மேல்


பகர்தல் (2)

பாதுகாப்பது உன் பரம் இன்றேல் பலவாய் பகர்தல் என்ன காண் பழி வரும் உனக்கே – திருமுறை2:25 10/3
இவ்வண்ணம் என பகர்தல் பிறர்க்கு அரிதே ஆயினும் அ இறைவன் தாளை – தனிப்பாசுரம்:3 1/3

மேல்


பகர்தற்கு (1)

படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை5:46 1/3

மேல்


பகர்ந்த (2)

பல் கால் எனக்கு பகர்ந்த மெய் சிவமே – திருமுறை6:65 1/968
பசு நிறத்த ஐங்கருவில் பகர்ந்த சுவை தன்மை பற்பல கோடிகளாம் அ உற்பவ சத்திகளில் – திருமுறை6:101 40/1

மேல்


பகர்ந்திட்டேனே (1)

பகை அறிவேன் நின் மீதில் பழிவைத்து இந்த பாவி உயிர்விட துணிவேன் பகர்ந்திட்டேனே – திருமுறை2:85 7/4

மேல்


பகர்ந்திட (2)

படி பிடித்த பலர் பலவும் பகர்ந்திட இங்கு எனை-தான் படு வழக்கிட்டு உலகியலாம் வெளியில் இழுத்து அலைத்தே – திருமுறை6:27 10/3
பா ஒன்று பெரும் தகைமை உரைப்பவர் ஆர் சிறியேன் பகர்ந்திட வல்லுநள் அல்லேன் பாராய் என் தோழி – திருமுறை6:101 45/4

மேல்


பகர்ந்திடுக (2)

பனித்த உலகவர் அறிந்தே உய்யும் வகை இன்னே பகர்ந்திடுக நாளை அருள் பரம சுக சாறே – திருமுறை6:89 10/4
பவன் தகு சிவன்-தனை உவந்தனை சுவந்தனை பகர்ந்திடுக என்ற அமுதே – திருமுகம்:3 1/20

மேல்


பகர்ந்திடுவர் (1)

பண் தகு நின் திரு_தொண்டர் அடி பெருமை எவரே பகர்ந்திடுவர் மறைகள் எலாம் பகர்ந்திடுவான் புகுந்தே – திருமுறை6:24 46/3

மேல்


பகர்ந்திடுவான் (1)

பண் தகு நின் திரு_தொண்டர் அடி பெருமை எவரே பகர்ந்திடுவர் மறைகள் எலாம் பகர்ந்திடுவான் புகுந்தே – திருமுறை6:24 46/3

மேல்


பகர்ந்திலேன் (1)

பார்த்திலேன் வார்த்தை பகர்ந்திலேன் தவசு பாதக பூனை போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:15 18/2

மேல்


பகர்ந்து (2)

பரம ரகசியம் பகர்ந்து எனது உளத்தே – திருமுறை6:65 1/1049
இவ்வகையில் பல பகர்ந்து விழுந்து இறைஞ்சி எழுந்திராது இரு கண் நீரால் – தனிப்பாசுரம்:2 47/3

மேல்


பகர்வ (1)

பல்லாரில் இவள் புரிந்த பெரும் தவத்தை நம்மால் பகர்வ அரிது என்கின்றார் சிற்பதியில் நடம் புரியும் – திருமுறை6:106 3/3

மேல்


பகர்வது (3)

பனித்தனன் நினைத்த-தோறும் உள் உடைந்தேன் பகர்வது என் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 43/4
பார் அறியாது அயல் வேறு பகர்வது கேட்டு ஒரு நீ பையுளொடும் ஐயமுறேல் காலை இது கண்டாய் – திருமுறை6:105 8/2
பத்திமான்-தனக்கு அலால் பகர்வது எங்ஙனே – தனிப்பாசுரம்:16 19/2

மேல்


பகர்வர் (1)

பரம பதத்தர் என்று பகர்வர் பரம முத்தரே – கீர்த்தனை:29 71/4

மேல்


பகர்வார் (3)

பச்சென்று இருக்க பகர்வார் காண் வெச்சென்ற – திருமுறை1:4 56/2
அருத்தம் பகர்வார் அருமை புதல்வர் அறு மா முகனார் அயில் வேலார் – திருமுறை5:39 9/2
பை ஆர் பாம்பு கொடியது என பகர்வார் அதற்கும் பரிந்து முன்_நாள் – திருமுறை6:7 2/1

மேல்


பகர்வாரே (1)

பற்று இடையாது ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம்-தனை யார் பகர்வாரே பகர்வாரேல் பகவன் நிகர்வாரே – திருமுறை4:6 7/4

மேல்


பகர்வாரேல் (1)

பற்று இடையாது ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம்-தனை யார் பகர்வாரே பகர்வாரேல் பகவன் நிகர்வாரே – திருமுறை4:6 7/4

மேல்


பகர்வேன் (1)

என் பகர்வேன் என் வியப்பேன் எங்ஙனம் நான் மறப்பேன் என் உயிருக்கு உயிர் ஆகி இலங்கிய சற்குருவே – திருமுறை4:2 11/4

மேல்


பகர (1)

பகர வரும் அண்ட வகை அனைத்தினுக்கும் பிண்ட பகுதிகள் அங்கு அனைத்தினுக்கும் பதங்கள் அனைத்தினுக்கும் – திருமுறை6:2 1/2

மேல்


பகரப்பெற்ற (1)

பாலே இருந்த நினை தங்கையாக பகரப்பெற்ற
மாலே தவத்தில் பெரியோன் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 11/3,4

மேல்


பகரனந்தானந்தம் (1)

பகரனந்தானந்தம் அமலம் உசிதம் சிற்பதம் சதானந்த சாரம் – திருமுறை1:1 2/22

மேல்


பகராத (2)

பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின்றீரே பகராத வன் மொழி பகருகின்றீரே – திருமுறை6:96 10/1
பசியாத அமுதே பகையாத பதியே பகராத நிலையே பறையாத சுகமே – கீர்த்தனை:1 111/1

மேல்


பகராது (2)

உறா பதி ஆகி பசுவும் ஆகி பாச நிலை ஆகி ஒன்றும் பகராது ஆகி – திருமுறை1:5 16/3
பதி ஆகும் பரசிவமாய் பரமாய் மேலாய் பக்கம் இரண்டாய் இரண்டும் பகராது ஆகி – திருமுறை1:5 18/3

மேல்


பகராநின்ற (1)

பந்தம் எலாம் தவிர்த்து அருளி பதம் தரு யோகாந்தம் முதல் பகராநின்ற
அந்தம் எலாம் கடந்திடச்செய்து அருள் அமுதம் எனக்கு அளித்தான் அந்தோ அந்தோ – கீர்த்தனை:28 6/1,2

மேல்


பகராய் (2)

பாங்குற நேர் விளங்குகின்ற திரு_அடியின் பெருமை பகுத்து உரைக்க வல்லவர் ஆர் பகராய் என் தோழி – திருமுறை6:101 35/4
நடும் குணத்தால் நின்று சில நல் வார்த்தை பகராய் நங்காய் ஈது என் என நீ நவில்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:104 4/2

மேல்


பகராள் (1)

பனம் பழமே எனினும் இந்த பசி தவிர்த்தால் போதும் பாரும் என பகர்கின்ற பாவையர் போல் பகராள்
இனம் பழ மோகம் கலந்தாள் சிவானுபவத்து அல்லால் எந்த அனுபவங்களிலும் இச்சை_இல்லாள் அவர்-தம் – திருமுறை6:62 3/1,2

மேல்


பகருகின்றீரே (1)

பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின்றீரே பகராத வன் மொழி பகருகின்றீரே
நண்ணாத தீ இனம் நண்ணுகின்றீரே நடவாத நடத்தைகள் நடக்க வந்தீரே – திருமுறை6:96 10/1,2

மேல்


பகரும் (4)

பல்லிகள் பல வாயிடத்தும் உச்சியினும் பகரும் நேர் முதல் பல வயினும் – திருமுறை6:13 23/1
பால் மறுத்து விளையாடும் சிறுபருவத்திடையே பகரும் உலகு இச்சை ஒன்றும் பதியாது என் உளத்தே – திருமுறை6:60 78/1
பார் நீட திரு_அருளாம் பெரும் சோதி அளித்தீர் பகரும் எலாம் வல்ல சித்தி பண்புறவும் செய்தீர் – திருமுறை6:79 4/3
இல் பகரும் இ உலகில் என்னை இனி ஏச்சு என் பிறவி துன்பம் எலாம் இன்றோடே போச்சு – கீர்த்தனை:1 181/2

மேல்


பகருவது (3)

பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை2:78 7/1
பாதி மலை முத்தர் எலாம் பற்றும் மலை என்னும் பழமலையை கிழமலையாய் பகருவது என் உலகே – தனிப்பாசுரம்:16 6/4
பாக்கியங்கள் எல்லாமும் பழுத்த மலை என்னும் பழமலையை கிழமலையாய் பகருவது என் உலகே – தனிப்பாசுரம்:16 7/4

மேல்


பகருவதே (1)

பரியாசை செய்குவளால் அயலார் என் பகருவதே – திருமுறை2:69 4/4

மேல்


பகல் (41)

இரவு உறும் பகல் அடியர் இரு மருங்கினும் உறுவர் என வயங்கிய சீர் பதம் – திருமுறை1:1 2/97
அல் ஒழிய பகல் ஒழிய நடுவே நின்ற ஆனந்த அநுபவமே அதீத வாழ்வே – திருமுறை1:5 40/2
செம்மை எலாம் தரும் மௌன அணை மேல் கொண்டு செறி இரவு_பகல் ஒன்றும் தெரியா வண்ணம் – திருமுறை1:5 93/3
பாய ஆணவ பகை கெட முருக்கி பகல் இரா இலா பாங்கரின் நின்றே – திருமுறை2:34 10/3
காலை அறியாள் பகல் அறியாள் கங்குல் அறியாள் கனிந்து என்றே – திருமுறை3:2 8/4
பகல் ஒழிய நடு_இரவில் நடந்து அருளி அடியேன் பரியும் இடத்து அடைந்து மணி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை4:2 49/2
என்னே ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் இசைப்பேன் இரவு_பகல் அறியாமல் இருந்த இடத்து இருந்து – திருமுறை4:7 13/1
வரு பகல் கற்பம் பல முயன்றாலும் வரல் அரும் திறன் எலாம் எனக்கே – திருமுறை4:9 10/1
ஒரு பகல் பொழுதில் உற அளித்தனை நின் உறு பெரும் கருணை என் உரைப்பேன் – திருமுறை4:9 10/2
வெள்ளம் உண்டு இரவு_பகல் அறியாத வீட்டினில் இருந்து நின்னோடும் – திருமுறை5:1 4/3
சில் பகல் மேவும் இ தேகத்தை ஓம்பி திரு_அனையார் – திருமுறை5:5 9/1
இரா_பகல் இல்லா இடத்தாண்டி அன்பர் – திருமுறை5:53 14/1
சொந்தமோ அறியேன் பகல் இரவு எல்லாம் தூக்கமே கண்டனன் தூக்கம் – திருமுறை6:13 33/2
பகல் இரவு அடியேன் படுத்த போது எல்லாம் தூக்கமாம் பாவி வந்திடுமே – திருமுறை6:13 35/1
பகல் பொழுது எல்லாம் நாள்-தொறும் கழித்தேன் பகல் அன்றி இரவும் அப்படியே – திருமுறை6:13 48/3
பகல் பொழுது எல்லாம் நாள்-தொறும் கழித்தேன் பகல் அன்றி இரவும் அப்படியே – திருமுறை6:13 48/3
நை வணம் இற்றை பகல் வரை அடைந்த நடுக்கமும் துன்பமும் உரைக்க – திருமுறை6:13 69/2
பன்னிரண்டு ஆண்டு தொடங்கி நான் இற்றை பகல் வரை அடைந்தவை எல்லாம் – திருமுறை6:13 126/1
துனித்த வெம் மடவார் பகல் வந்த போது துறவியின் கடுகடுத்திருந்தேன் – திருமுறை6:15 17/1
பட்டமே காட்டி பணம் பறித்து உழன்றேன் பகல் எலாம் தவசி போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:15 21/2
இரவு_பகல் அற்ற ஒரு தருணத்தில் உற்ற பேர் இன்பமே அன்பின் விளைவே என் தந்தையே எனது குருவே என் நேயமே என் ஆசையே என் அறிவே – திருமுறை6:25 19/2
ஏழினோடு_ஏழ் உலகில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் இது என்னை என்று அதிசயிப்ப இரவு_பகல் இல்லாத பெரு நிலையில் ஏற்றி எனை இன்புறச்செய்த குருவே – திருமுறை6:25 22/3
கரு கருதா தனி வடிவோய் நின்னை என்னுள் கலந்தே கங்குல் பகல் இன்றி என்றும் களித்திடச்செய்யாயோ – திருமுறை6:31 1/3
இரவு இலாது இயம்பும் பகல் இலாது இருந்த இயற்கையுள் இயற்கையே என்கோ – திருமுறை6:54 10/1
இரவு அறியாள் பகல் அறியாள் எதிர்வருகின்றவரை இன்னவர் என்று அறியாள் இங்கு இன்னல் உழக்கின்றாள் – திருமுறை6:62 7/2
இரவொடு பகல் இலா இயல் பொது நடமிடு – திருமுறை6:65 1/1549
பரவும் அமுத உணவு ஆயிற்று அந்தோ பலர்-பால் பகல் இரவும் படித்த சமய சாத்திரமும் பலரால் செய்த தோத்திரமும் – திருமுறை6:66 8/2
நேற்றை வரையும் வீண் போது போக்கி இருந்தேன் நெறி அறியேன் நேரே இற்றை பகல் அந்தோ நெடும் காலமும் மெய் தவ யோக – திருமுறை6:66 9/2
பல்லாரும் களிப்பு அடைய பகல் இரவும் தோற்றா பண்பின் அருள்_பெரும்_ஜோதி நண்பினொடு நமக்கே – திருமுறை6:89 4/3
கண்டேன் களிக்கின்றேன் கங்குல் பகல் அற்ற இடத்து – திருமுறை6:93 19/3
எண் அடங்கா பெரும் ஜோதி என் இறைவர் எனையே இணைந்து இரவு_பகல் காணாது இன்புறச்செய்கின்றார் – திருமுறை6:106 2/2
பைப்பறவே காணுதியேல் அ தருணத்து எல்லாம் பட்ட நடு_பகல் போல வெட்டவெளி ஆமே – திருமுறை6:106 90/4
இரா_பகல் இல்லா இடத்தே வெண்ணிலாவே நானும் – கீர்த்தனை:3 4/1
இரா_பகல் இல்லா இடத்தாண்டி அன்பர் – கீர்த்தனை:10 14/1
இரவு_பகல் அற்ற இடம் அது சகல கேவலம் இரண்டின் நடு என்ற பரமே – கீர்த்தனை:41 1/18
இரவொடு பகல் இலாது இருக்கின்றோர்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 22/1
என் செயலில் இரவு_பகல் ஒழியாமல் போற்றியிட இரங்காது என்னே – தனிப்பாசுரம்:7 9/3
இருத்து இனிய சுவை உணவு வேண்டும் அணி ஆடை தரும் இடம் வேண்டும் இவைகள் எல்லாம் இல்லை ஆயினும் இரவு_பகல் என்பது அறியாமல் இறுக பிடித்து அணைக்க – தனிப்பாசுரம்:15 7/2
இரவு_பகல் அற்ற இடம் அது சகல கேவலம் இரண்டின் நடு என்ற பரமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/18
பலித அநுசித உசித யுகள இக_பரம் இரவு_பகல் என விளம்பும் வளமே – திருமுகம்:3 1/31
இரவு இது பகல் இது இன்பு இது துன்பு இது – திருமுகம்:4 1/36

மேல்


பகல்வேடத்தார்க்கும் (1)

பத்தன் என்பர் என்னோ பகல்வேடத்தார்க்கும் இங்கு – திருமுறை1:4 64/3

மேல்


பகல்வேடத்தால் (1)

பகல்வேடத்தால் பலரை விரட்டி – திருமுகம்:4 1/408

மேல்


பகல்வேடமோ (1)

கற்று ஒளி கொள் உணர்வினோர் வேண்டாத இ பெரும் கன்ம உடலில் பருவம் நேர்கண்டு அழியும் இளமைதான் பகல்வேடமோ புரை கடல்நீர்-கொலோ கபடமோ – திருமுறை5:55 15/1

மேல்


பகலாய் (1)

கங்குலினை பகலாய் கண்டனையே தங்குறும் இ – திருமுறை1:3 1/1074

மேல்


பகலான (1)

பவமான எழு கடல் கடந்து மேல் கதியான பதி நிலை அணைந்து வாழ பகலான சகலமுடன் இரவான கேவல பகையும் தடாதபடி ஓர் – திருமுறை2:100 5/1

மேல்


பகலிடை (1)

பகலிடை நள்ளிருள் இருக்கப்பண்ணுவள் – திருமுகம்:4 1/95

மேல்


பகலில் (2)

அழுந்த என் உள்ளம் பயந்ததை என்னால் அளவிடற்கு எய்துமோ பகலில்
விழுந்துறு தூக்கம் வர அது தடுத்தும் விட்டிடா வன்மையால் தூங்கி – திருமுறை6:13 32/2,3
சாலையிலே ஒரு பகலில் தந்த தனி பதியே சமரச சன்மார்க்க சங்க தலை அமர்ந்த நிதியே – திருமுறை6:60 92/3

மேல்


பகலின் (3)

அறிந்த நாள்கள் தொடங்கி இற்றை பகலின் வரையுமே – கீர்த்தனை:29 78/1
பனிரண்டு ஆண்டு தொடங்கி இற்றை பகலின் வரையுமே – கீர்த்தனை:29 79/1
ஈர்_ஆறு ஆண்டு தொடங்கி இற்றை பகலின் வரையுமே – கீர்த்தனை:29 80/1

மேல்


பகலினும் (1)

இன் அருள் புரியும் நின் அருள் பெருமை இரவினும் பகலினும் மறவேன் – திருமுறை5:2 8/2

மேல்


பகலும் (23)

சொற்பனத்தில் அந்தோ துவன்றினையே பல் பகலும்
உண்டனவே உண்கின்றாய் ஓர்ந்தனவே ஓர்கின்றாய் – திருமுறை1:3 1/1092,1093
எள்ளும் பகலும் இரவும் இலா ஓர் இடத்தில் – திருமுறை1:3 1/1241
புந்தி கொள் நிராசையாம் மனைவி உண்டு அறிவு எனும் புதல்வன் உண்டு இரவு_பகலும் போன இடம் உண்டு அருள் பொருளும் உண்டு ஆனந்த போக போக்கியமும் உண்டு – திருமுறை2:78 9/2
நன்றாய் இரவும்_பகலும் உனை நாடுமாறே – திருமுறை2:87 9/4
அல்லும்_பகலும் நின் நாமம் அந்தோ நினைந்து உன் ஆளாகேன் – திருமுறை5:13 1/3
எஞ்சேல் இரவும்_பகலும் துதிசெய்திடுதி கண்டாய் – திருமுறை5:33 1/3
எறியாது இரவும்_பகலும் துதிசெய்திடுதி கண்டாய் – திருமுறை5:33 2/3
இன்றே இரவும்_பகலும் துதிசெய்திடுதி கண்டாய் – திருமுறை5:33 3/3
அல்லும்_பகலும் திரு_குறிப்பை எதிர்பார்த்து இங்கே அயர்கின்றேன் – திருமுறை6:7 11/2
கட்டிலை விரும்பி அடிக்கடி படுத்த கடையனேன் கங்குலும் பகலும்
அட்டிலை அடுத்த பூஞையேன் உணவை அற உண்டு குப்பை மேல் போட்ட – திருமுறை6:8 5/2,3
எல் தரு பகலும் ஏங்கி நான் அடைந்த ஏக்கமும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 122/4
கண் படாது இரவும்_பகலும் நின்றனையே கருத்தில்வைத்து ஏத்துதற்கு இசைந்தேன் – திருமுறை6:15 4/2
கங்குலும் பகலும் மெய் காவல் செய் துணையே – திருமுறை6:65 1/1172
இரவும்_பகலும் தூங்கிய என் தூக்கம் அனைத்தும் இயல் யோகத்து இசைந்த பலனாய் விளைந்தது நான் இரண்டு பொழுதும் உண்ட எலாம் – திருமுறை6:66 8/1
அல்லும்_பகலும் எனது உளத்தே அமர்ந்தோய் யான் உன் அடைக்கலமே – திருமுறை6:88 9/4
இரவும்_பகலும் இதயத்தில் ஊறி – கீர்த்தனை:17 26/1
இரவும்_பகலும் மயங்கினேனை இனிது நண்ணியே – கீர்த்தனை:29 22/2
இரவும்_பகலும் என்னை காத்து உள் இருக்கும் இறைவனே – கீர்த்தனை:29 85/1
அவல வயிற்றை வளர்ப்பதற்கே அல்லும்_பகலும் அதின் நினைவாய் – தனிப்பாசுரம்:8 3/1
இரவும் பகலும் இடைவிடாது உன்னி – திருமுகம்:2 1/108
இரவும் பகலும் எனை இழுத்து அணைப்பள் – திருமுகம்:4 1/125
கங்குலும் பகலும் கருது விவகார – திருமுகம்:4 1/200
பகலும் இரவும் பாவிகள் அலைத்தனர் – திருமுகம்:4 1/316

மேல்


பகலும்-தான் (1)

சாய்க்கும் இரா_பகலும்-தான் ஒழிந்து நீக்கு ஒழிந்து – திருமுறை1:3 1/108

மேல்


பகலுமே (1)

அண்ணா எனையும் பொருள் என்று எண்ணி இரவும்_பகலுமே – கீர்த்தனை:29 74/1

மேல்


பகலே (1)

இற்றை பகலே நன்று என்றேன் இற்றை இரவே நன்று எமக்கு – திருமுறை1:8 130/2

மேல்


பகலோ (1)

இன்றோ பகலோ இரவோ வரும்_நாளில் – திருமுறை1:4 12/1

மேல்


பகவ (2)

பரம்பர அனாதி பகவ பராபர – திருமுகம்:1 1/2
பகட படதட விகட கரட கட கரி உரி கொள் பகவ அரகர என்னவே – திருமுகம்:3 1/19

மேல்


பகவன் (2)

பற்று இடையாது ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம்-தனை யார் பகர்வாரே பகர்வாரேல் பகவன் நிகர்வாரே – திருமுறை4:6 7/4
சீர் ஆதி பகவன் அருள் செல்வமே என் சிந்தை மலர்ந்திட ஊறும் தேனே இன்பம் – திருமுறை5:9 23/3

மேல்


பகவனே (2)

பாரையும் உயிர் பரப்பையும் படைத்து அருள் பகவனே உலகு ஏத்தும் – திருமுறை5:6 7/3
பண்டுறு சங்க புலவர் அரும் சிறையை தவிர்த்து அருளும் பகவனே என் – தனிப்பாசுரம்:7 5/1

மேல்


பகவா (1)

பல ஆகுலம் நான் தரியேன் அபயம் பலவா பகவா பனவா அபயம் – திருமுறை6:18 7/3

மேல்


பகாதீத (1)

பரதுரிய அநுபவம் குருதுரியபதம் அம்பகம் பகாதீத விமலம் – திருமுறை1:1 2/17

மேல்


பகாப்பொருளாய் (1)

பரமாய் பகாப்பொருளாய் பாலாய் சுவையின் – திருமுறை1:3 1/37

மேல்


பகிரங்கம் (1)

பரநாத தத்துவாந்தம் சகச தரிசனம் பகிரங்கம் அந்தரங்கம் – திருமுறை1:1 2/8

மேல்


பகிரண்ட (5)

அருள் நிலை விளங்கு சிற்றம்பலம் எனும் சிவ சுகாதீத வெளி நடுவிலே அண்ட பகிரண்ட கோடிகளும் சராசரம் அனைத்தும் அவை ஆக்கல் முதலாம் – திருமுறை6:25 1/1
அறையாத மிகு பெருங்காற்று அடித்தாலும் சிறிதும் அசையாதே அவியாதே அண்ட பகிரண்ட
துறை யாவும் பிண்ட வகை துறை முழுதும் விளங்க தூண்டாதே விளங்குகின்ற ஜோதி மணி_விளக்கே – திருமுறை6:60 25/1,2
அண்ட அப்பா பகிரண்ட அப்பா நஞ்சு அணிந்த மணி_கண்ட – திருமுறை6:64 8/1
படி இடத்தே வான் இடத்தே பாதலத்தே அண்ட பகிரண்ட கோடியிலே பதி விளக்கம் எல்லாம் – திருமுறை6:106 47/2
நாடுகின்ற பல கோடி அண்ட பகிரண்ட நாட்டார்கள் யாவரும் அ நாட்டு ஆண்மை வேண்டி – திருமுறை6:106 80/1

மேல்


பகிரண்டங்களிலும் (1)

ஒளி ஒன்றே அண்ட பகிரண்டம் எலாம் விளங்கி ஓங்குகின்றது அன்றி அண்ட பகிரண்டங்களிலும்
வெளி நின்ற சராசரத்தும் அகத்தினொடு புறத்தும் விளம்பும் அகப்புறத்தினொடு புறப்புறத்தும் நிறைந்தே – திருமுறை6:104 8/1,2

மேல்


பகிரண்டத்தின் (1)

எண்_இலா அண்ட பகிரண்டத்தின் முதலிலே இடையிலே கடையிலே மேல் ஏற்றத்திலே அவையுள் ஊற்றத்திலே திரண்டு எய்து வடிவம்-தன்னிலே – திருமுறை6:25 5/1

மேல்


பகிரண்டத்து (2)

ஊழி-தோறு ஊழி பல அண்ட பகிரண்டத்து உயிர்க்கு எலாம் தரினும் அந்தோ ஒருசிறிதும் உலவாத நிறைவு ஆகி அடியேற்கு உவப்பொடு கிடைத்த நிதியே – திருமுறை6:25 22/1
ஏசுகின்றார் ஆரடியோ அண்ட பகிரண்டத்து இருக்கின்ற சத்தர்களும் சத்திகளும் பிறரும் – திருமுறை6:106 45/2

மேல்


பகிரண்டம் (5)

ஆதி நடு கடை காட்டாது அண்ட பகிரண்டம் ஆர்_உயிர்கள் அகம் புறம் மற்று அனைத்தும் நிறை ஒளியே – திருமுறை6:60 23/2
வயம் தரும் இ அண்ட பகிரண்டம் மட்டோ நாத வரையோ அப்பாலும் உள மா நாட்டார்-தமக்கும் – திருமுறை6:104 3/3
ஒளி ஒன்றே அண்ட பகிரண்டம் எலாம் விளங்கி ஓங்குகின்றது அன்றி அண்ட பகிரண்டங்களிலும் – திருமுறை6:104 8/1
காற்று அறியா தீபம் போல் இருந்திடும் அ தருணம் கண்ட பரிசு என் புகல்வேன் அண்ட பகிரண்டம்
தோற்று அறியா பெரும் சோதி மலை பரநாதத்தே தோன்றியது ஆங்கு அதன் நடுவே தோன்றியது ஒன்று அது-தான் – திருமுறை6:106 54/2,3
அண்ட பகிரண்டம் எல்லாம் வெண்ணிலாவே ஐயர் – கீர்த்தனை:3 22/1

மேல்


பகிரண்டாதிபர் (1)

பார் உலகாதிபர் புவனாதிபர் அண்டாதிபர்கள் பகிரண்டாதிபர் வியோமாதிபர் முதலாம் அதிபர் – திருமுறை6:106 64/1

மேல்


பகீர் (3)

பந்தம் அற நினை எணா பாவிகள்-தம் நெஞ்சம் பகீர் என நடுங்கும் நெஞ்சம் பரம நின் திருமுன்னர் குவியாத வஞ்சர் கை பலி ஏற்க நீள் கொடும் கை – திருமுறை5:55 18/3
பாவியேன் உள்ளம் பகீர் என நடுங்கி பதைத்தது உன் உளம் அறியாதோ – திருமுறை6:13 14/4
ஒட்டிய பிறரால் கேட்ட போது எல்லாம் உளம் பகீர் என நடுக்குற்றேன் – திருமுறை6:13 22/3

மேல்


பகீரென்று (1)

பாவம் நினைக்கில் பகீரென்று அலைக்குதடா – கீர்த்தனை:4 66/2

மேல்


பகீரென (2)

அகம் எலாம் பகீரென அனந்த உருவாய் – திருமுகம்:4 1/89
பகீரென உள்ளம் பதைத்து கொதித்து – திருமுகம்:4 1/364

மேல்


பகீல் (1)

பட்ட வன்மைகள் எண்ணில் எனக்கு உடல் பதைக்கும் உள்ளம் பகீல் என ஏங்குமே – திருமுறை2:88 8/4

மேல்


பகீலென (1)

பாவியேன் மனம் பகீலென வெதும்பி உள் பதைத்திட காண்கின்றேன் – திருமுறை5:17 3/2

மேல்


பகுக்கின்ற (1)

படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:101 19/1

மேல்


பகுத்து (3)

பகுத்து உரைத்த பயன் உரைக்கு ஓர் பொருள் ஆகி விளங்கும் பரஞ்சுடரே பரம்பரனே பசுபதியே அடியேன் – திருமுறை6:22 2/3
பண் பூத நடம் புரியும் பத பெருமை எவரும் பகுத்து உணர முடியாதேல் பத_மலர் என் தலை மேல் – திருமுறை6:101 24/3
பாங்குற நேர் விளங்குகின்ற திரு_அடியின் பெருமை பகுத்து உரைக்க வல்லவர் ஆர் பகராய் என் தோழி – திருமுறை6:101 35/4

மேல்


பகுதி (30)

சர அசர அபரிமித விவித ஆன்ம பகுதி தாங்கும் திரு பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/61
பகுதி தகுதி விகுதி எனும் பாட்டில் – திருமுறை2:89 9/1
பூத வெளி கரண வெளி பகுதி வெளி மாயா போக வெளி மாமாயா யோக வெளி புகலும் – திருமுறை4:2 89/1
பற்றுமோ வினை பகுதி என்பவை – திருமுறை5:12 13/2
வண்ணம் மிகு பூத வெளி பகுதி வெளி முதலா வகுக்கும் அடி வெளிகள் எலாம் வயங்கு வெளி ஆகி – திருமுறை6:2 2/1
பாரொடு நீர் கனல் காற்றா காயம் எனும் பூத பகுதி முதல் பகர் நாத பகுதி வரையான – திருமுறை6:2 8/1
பாரொடு நீர் கனல் காற்றா காயம் எனும் பூத பகுதி முதல் பகர் நாத பகுதி வரையான – திருமுறை6:2 8/1
அண்ட ஒருமை பகுதி இருமையாம் பகுதி மேல் ஆங்காரிய பகுதியே ஆதி பல பகுதிகள் அனந்த கோடிகளின் நடு அடியினொடு முடியும் அவையில் – திருமுறை6:25 13/1
அண்ட ஒருமை பகுதி இருமையாம் பகுதி மேல் ஆங்காரிய பகுதியே ஆதி பல பகுதிகள் அனந்த கோடிகளின் நடு அடியினொடு முடியும் அவையில் – திருமுறை6:25 13/1
உலகு பல் கோடி கோடிகள் இடம் கொள் உலப்பு இலா அண்டத்தின் பகுதி
அலகு காண்பு அரிய பெரிய கூட்டத்த அவை எலாம் புறத்து இறை சார்பில் – திருமுறை6:46 1/1,2
இகத்து உழல் பகுதி தேவர் இந்திரன் மால் பிரமன் ஈசானனே முதலாம் – திருமுறை6:46 4/1
தொகை அளவு இவை என்று அறிவரும் பகுதி தொல்லையின் எல்லையும் அவற்றின் – திருமுறை6:46 7/1
ஈட்டிய பற்பல சத்தி சத்தர் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளும் தன் நிழல் கீழ் விளங்க – திருமுறை6:60 11/2
பகுதி பரம் முதல் நான்கும் அவற்றுறு நந்நான்கும் பரவி எலாம் தன்மயமாம்படி நிறைந்து விளங்கி – திருமுறை6:60 30/1
மிகுதி பெறு பகுதி உலகம் பகுதி அண்டம் விளங்க அருள் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 30/3
மிகுதி பெறு பகுதி உலகம் பகுதி அண்டம் விளங்க அருள் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 30/3
இ திசை அ திசையாக இசைக்கும் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளில் இருக்கும் உயிர் திரள்கள் – திருமுறை6:60 81/2
பருவம் இலா குறையாலோ பகுதி வகையாலோ பழக்கம் இலாமையினாலோ படிற்று வினையாலோ – திருமுறை6:63 1/1
பகுதி வான் வெளியில் படர்ந்த மா பூத – திருமுறை6:65 1/553
உயிர் வெளி இடையே உரைக்க அரும் பகுதி
அய வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/555,556
குலவு பேர் அண்ட பகுதி ஓர் அனந்த கோடி கோடிகளும் ஆங்காங்கே – திருமுறை6:67 2/1
ஆற்ற அதில் பரமாய அணு ஒன்று பகுதி அது ஒன்று பகுதிக்குள் அமைந்த கரு ஒன்று – திருமுறை6:101 17/2
படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:101 19/1
உரிய பெரும் பகுதியும் அ பகுதி முதல் குடிலை உளம்கொள் பரை முதல் சத்தி யோகம் எலாம் பொதுவில் – திருமுறை6:101 26/2
ஏற்றமுறும் ஐங்கருவுக்கு இயல் பகுதி கரணம் எழு கோடி ஈங்கு இவற்றுக்கு ஏழ் இலக்கம் இவைக்கே – திருமுறை6:101 29/1
&7 கீர்த்தனைப் பகுதி – கீர்த்தனை:108 53/5
பகுதி மூன்று ஆகிய ஜோதி மூல – கீர்த்தனை:22 11/1
பகுதி பல ஆக்கும் ஜோதி சற்றும் – கீர்த்தனை:22 11/3
பூதாதிகளை பொருத்தும் பகுதி பொருத்தம் முற்றுமே – கீர்த்தனை:29 33/3
பூத வெளியின் நடமும் பகுதி வெளியின் ஆட்டமும் – கீர்த்தனை:29 48/1
அமையும் அண்ட பகுதி பலவும் அணுவின் பொடியிலே – கீர்த்தனை:29 53/3
&8. தனிப் பாசுரப் பகுதி – தனிப்பாசுரம்:41 40/5

மேல்


பகுதிக்கு (1)

தகுதி பெறும் அ பகுதிக்கு அப்புறமும் சென்றே தனி ஒளி செங்கோல் நடத்தி தழைக்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:60 30/2

மேல்


பகுதிக்குள் (1)

ஆற்ற அதில் பரமாய அணு ஒன்று பகுதி அது ஒன்று பகுதிக்குள் அமைந்த கரு ஒன்று – திருமுறை6:101 17/2

மேல்


பகுதிகள் (6)

பகர வரும் அண்ட வகை அனைத்தினுக்கும் பிண்ட பகுதிகள் அங்கு அனைத்தினுக்கும் பதங்கள் அனைத்தினுக்கும் – திருமுறை6:2 1/2
சாற்று பேர்_அண்ட பகுதிகள் அனைத்தும் தனித்தனி அவற்றுளே நிரம்பி – திருமுறை6:13 85/1
தோற்று மா பிண்ட பகுதிகள் அனைத்தும் சோதியால் விளக்கி ஆனந்த – திருமுறை6:13 85/2
அண்ட ஒருமை பகுதி இருமையாம் பகுதி மேல் ஆங்காரிய பகுதியே ஆதி பல பகுதிகள் அனந்த கோடிகளின் நடு அடியினொடு முடியும் அவையில் – திருமுறை6:25 13/1
நிலவிய பிண்ட பகுதிகள் முழுதும் நிகழ்ந்த பற்பல பொருள் திரளும் – திருமுறை6:67 2/2
பகுதிகள் மூன்றும் படைத்து அருள் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 11/2

மேல்


பகுதிகளின் (1)

சார் பூத விளக்கமொடு பகுதிகளின் விளக்கம் தத்துவங்கள் விளக்கம் எலாம் தரு விளக்கம் ஆகி – திருமுறை6:2 3/1

மேல்


பகுதியாய (1)

படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை5:46 1/3

மேல்


பகுதியால் (1)

வல்_வினை பகுதியால் மயங்கி வஞ்சர்-தம் – திருமுறை5:47 3/1

மேல்


பகுதியில் (1)

குணம் முதல் கருவிகள் கூடிய பகுதியில்
அணைவுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/571,572

மேல்


பகுதியிலே (1)

பெரிய என புகல்கின்ற பூத வகை எல்லாம் பேசுகின்ற பகுதியிலே வீசுகின்ற சிறுமை – திருமுறை6:101 26/1

மேல்


பகுதியின் (2)

வெளியிடை பகுதியின் விரிவு இயல் அணைவு இயல் – திருமுறை6:65 1/493
கண் முதல் பொறியால் மனம் முதல் கரண கருவினால் பகுதியின் கருவால் – திருமுறை6:67 3/1

மேல்


பகுதியும் (3)

பார் ஆதி பூதமொடு பொறி புலன் கரணமும் பகுதியும் காலம் முதலா பகர்கின்ற கருவியும் அவைக்கு மேல் உறு சுத்த பரம் ஆதி நாதம் வரையும் – திருமுறை6:25 20/1
தான் செய்த பிண்ட பகுதியும் நான் செய தந்தனனே – திருமுறை6:72 2/4
உரிய பெரும் பகுதியும் அ பகுதி முதல் குடிலை உளம்கொள் பரை முதல் சத்தி யோகம் எலாம் பொதுவில் – திருமுறை6:101 26/2

மேல்


பகுதியே (1)

அண்ட ஒருமை பகுதி இருமையாம் பகுதி மேல் ஆங்காரிய பகுதியே ஆதி பல பகுதிகள் அனந்த கோடிகளின் நடு அடியினொடு முடியும் அவையில் – திருமுறை6:25 13/1

மேல்


பகை (21)

சினம் போய் கொடும் பகை காமமும் போய் நின் திறம் நிகழ்த்தா – திருமுறை1:6 86/3
பாய ஆணவ பகை கெட முருக்கி பகல் இரா இலா பாங்கரின் நின்றே – திருமுறை2:34 10/3
பாவ வன்மையால் பகை அடுத்து உயிர் மேல் பரிவு இலாமலே பயன் இழந்தனன் காண் – திருமுறை2:38 4/2
பாவரை வரையா படிற்றரை வாத பதடரை சிதடரை பகை சேர் – திருமுறை2:39 2/3
ஊமரை நீண்ட ஒதியரை புதிய ஒட்டரை துட்டரை பகை கொள் – திருமுறை2:39 8/3
கள்ள பகை நீக்கிடச்செய்தாய் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:77 8/4
பகை அறிவேன் நின் மீதில் பழிவைத்து இந்த பாவி உயிர்விட துணிவேன் பகர்ந்திட்டேனே – திருமுறை2:85 7/4
பகை சேர் மதன் பூ சூடல் அன்றி பத_பூ சூட பார்த்து அறியேன் – திருமுறை3:3 2/3
பற்றி என்னை மாலையிட்ட பரிசே அன்றி பகை தெரிந்து – திருமுறை3:3 7/2
ஊரும்_இல்லார் ஒற்றி வைத்தார் உறவு ஒன்று_இல்லார் பகை_இல்லார் – திருமுறை3:7 7/1
மால் பகை பிணி மாறி ஓடவே – திருமுறை5:12 30/3
பயம் துயர் இடர் உள் மருட்சி ஆதிய இ பகை எலாம் பற்று அற தவிர்த்தே – திருமுறை6:13 131/1
மல பகை தவிர்க்கும் தனி பொது மருந்தே மந்திரமே ஒளிர் மணியே – திருமுறை6:37 9/1
புல பகை தவிர்க்கும் பூரண வரமே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 8/4
சருவல் ஒழிந்து என் மனமாம் பாங்கி பகை ஆனாள் தனித்த பரை எனும் வளர்த்த தாயும் முகம் பாராள் – திருமுறை6:63 1/3
வம்பு இசைத்தேன் என எனது பாங்கி பகை ஆனாள் வளர்த்தெடுத்த தனி தாயும் மலர்ந்து முகம் பாராள் – திருமுறை6:63 2/3
மருள் பெரும் பகை தீர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட வள்ளலே தெள்ளிய அமுதே – திருமுறை6:64 19/3
மருள் பகை தவிர்த்து எனை வாழ்வித்து எனக்கே – திருமுறை6:65 1/315
மருள் பெரும் பகை நீக்கி மெய் வாழ்வு பெற்றிடலாம் – திருமுறை6:95 1/3
உறவு பகை என்று இரண்டும் எனக்கு இங்கு ஒன்று-அது ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 65/1
அம்பு ஒடித்து பகை துரக்கும் கயமுகனை கருணையினால் ஆளும் வண்ணம் – தனிப்பாசுரம்:3 11/1

மேல்


பகை-தான் (1)

நொந்தால் உடன் நின்று நோவார் வினை பகை-தான்
வந்தால் அது நீக்க வல்லாரோ வந்து ஆடலுற்ற – திருமுறை1:3 1/1015,1016

மேல்


பகை-அது (1)

பகை-அது கருதாது ஆள்வது உன் பரம் காண் பவள மா நிறத்த கற்பகமே – திருமுறை2:50 9/4

மேல்


பகை_இல்லார் (1)

ஊரும்_இல்லார் ஒற்றி வைத்தார் உறவு ஒன்று_இல்லார் பகை_இல்லார்
பேரும்_இல்லார் எவ்விடத்தும் பிறவார் இறவார் பேச்சு_இல்லார் – திருமுறை3:7 7/1,2

மேல்


பகைகளுக்கு (1)

பகைத்த போது அயலார் பகைகளுக்கு அஞ்சி பதுங்கினேன் ஒதுங்கினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 47/4

மேல்


பகைஞன் (1)

துள் உறுப்பின் மண்_பகைஞன் சுற்று ஆழி ஆக அதின் – திருமுறை1:3 1/1133

மேல்


பகைத்த (1)

பகைத்த போது அயலார் பகைகளுக்கு அஞ்சி பதுங்கினேன் ஒதுங்கினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 47/4

மேல்


பகைத்தது (1)

நல் அறிவே என்னை நெடுநாள் பகைத்தது அன்றி மற்றை – திருமுறை1:2 1/733

மேல்


பகையாத (1)

பசியாத அமுதே பகையாத பதியே பகராத நிலையே பறையாத சுகமே – கீர்த்தனை:1 111/1

மேல்


பகையாம் (1)

மின்னே நினது நடை பகையாம் மிருகம் பறவை-தமை குறிக்கும் – திருமுறை1:8 157/3

மேல்


பகையால் (2)

எஞ்சவேண்டிய ஐம்புல பகையால் இடர்கொண்டு ஓய்ந்தனை என்னினும் இனி நீ – திருமுறை2:5 1/1
மட்டுப்படாதது மா மறையாலும் மல பகையால்
கட்டுப்படாதது மால் ஆதியர்-தம் கருத்தினுக்கும் – திருமுறை2:86 2/1,2

மேல்


பகையினில் (2)

பகையினில் பகையும் பகையினில் உறவும் – திருமுறை6:65 1/653
பகையினில் பகையும் பகையினில் உறவும் – திருமுறை6:65 1/653

மேல்


பகையும் (4)

பவமான எழு கடல் கடந்து மேல் கதியான பதி நிலை அணைந்து வாழ பகலான சகலமுடன் இரவான கேவல பகையும் தடாதபடி ஓர் – திருமுறை2:100 5/1
உறவினில் உறவும் உறவினில் பகையும்
அறனுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/651,652
பகையினில் பகையும் பகையினில் உறவும் – திருமுறை6:65 1/653
உறவும் பகையும் உடைய நடையில் – கீர்த்தனை:17 45/1

மேல்


பகையே (1)

எம் புல பகையே எம் புலத்து உறவே – கீர்த்தனை:1 126/1

மேல்


பகைவர் (1)

பரந்த நீரிடை நின்று அழுவானேல் பகைவர் ஆயினும் பார்த்திருப்பாரோ – திருமுறை2:55 5/2

மேல்


பகைவர்களால் (1)

பொங்கு மாயையின் புணர்ப்பினுக்கு உள்ளம் போக்கி நின்றதும் புல பகைவர்களால்
இங்கு மால் அரி_ஏற்றின் முன் கரி போல் ஏங்குகின்றதும் இடர் பெரும் கடலில் – திருமுறை2:66 9/1,2

மேல்


பகைவரேனும் (1)

பண் ஆர் மொழியாய் உபகாரம்பண்ணா பகைவரேனும் இதை – திருமுறை1:8 100/3

மேல்


பகைவரை (1)

என் இது சிவனே பகைவரை போல் பார்த்து இருப்பது உன் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:12 7/4

மேல்


பகைவன் (1)

உற்ற மொழி உரைக்கின்றேன் ஒருமையினால் உமக்கே உறவன் அன்றி பகைவன் என உன்னாதீர் உலகீர் – திருமுறை6:98 26/1

மேல்


பங்க (1)

அங்க சங்க மங்கை பங்க ஆதி ஆதி ஆதியே – கீர்த்தனை:1 54/1

மேல்


பங்கஜ (1)

பார தத்துவ பஞ்சக ரஞ்சக பாத சத்துவ சங்கஜ பங்கஜ
பால நித்திய அம்பக நம்பக பாச புத்தக பண்டித கண்டித – கீர்த்தனை:1 201/1,2

மேல்


பங்கம் (4)

பங்கம் அடைந்தார் அவையை பாராது சாதுக்கள் – திருமுறை1:3 1/1257
பங்கம் ஈது எனவே எண்ணி நான் உள்ளம் பயந்ததும் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 27/4
பங்கம் ஓர் அணுவும் பற்றிடா அறிவால் பற்றிய பெற்றியார் உளத்தே – திருமுறை6:29 9/1
பங்கம் அற அங்கும் உள இங்கும் உள எங்கும் உள பண்டை வெளி என்ற ஒளியே – திருமுகம்:3 1/30

மேல்


பங்கமுற்று (1)

பங்கமுற்று அலைவதன்றி நின் கமல_பாதத்தை பற்றிலேன் அந்தோ – திருமுறை2:42 9/2

மேல்


பங்கய (2)

பண்கள் நீடிய பாடலார் மன்றில் பாத நீடிய பங்கய பதத்தார் – திருமுறை2:35 1/2
பந்தம் மேலிட என் பரிதாபம் பார்ப்பிரோ அருள் பங்கய விழியீர் – திருமுறை2:55 9/3

மேல்


பங்கயங்களும் (1)

பாத_பங்கயங்களும் பரவும் நீற்று ஒளி – தனிப்பாசுரம்:2 28/2

மேல்


பங்கயத்தின் (1)

பொன் பங்கயத்தின் புது நறவும் சுத்த சலமும் புகல்கின்ற – திருமுறை6:82 9/1

மேல்


பங்கயம் (3)

பண் நிலாவிய பாடல் அம் தொடை நின் பாத_பங்கயம் பதிவுற புனைவோர் – திருமுறை2:65 8/3
பாராயணம் செயப்பட்ட நின் சேவடி பங்கயம் மேல் – திருமுறை2:94 34/2
பஞ்ச_பாதகம் தீர்த்தனை என்று நின் பாத_பங்கயம் பற்றினன் பாவியேன் – திருமுறை5:3 5/3

மேல்


பங்கயற்கும் (1)

பார்க்கும் அரிக்கும் பங்கயற்கும் பல் மா தவர்க்கும் பண்ணவர்க்கும் – திருமுறை3:14 7/3

மேல்


பங்கனே (1)

காவி நேர் கண்ணாள் பங்கனே தலைமை கடவுளே சிற்சபை-தனிலே – திருமுறை6:13 14/1

மேல்


பங்கா (4)

சேல் வரும் ஏர் விழி மங்கை_பங்கா என் சிறுமை கண்டால் – திருமுறை1:6 80/1
சேல் அறியா விழி மங்கை_பங்கா நின் திறத்தை மறை – திருமுறை1:6 112/3
சேலுக்கு நேர் விழி மங்கை_பங்கா என் சிறுமதி-தான் – திருமுறை1:6 168/1
பஞ்சு உண்ட சிற்றடி பாவை_பங்கா நம் பராபரனே – திருமுறை6:24 37/2

மேல்


பங்கிட்ட (1)

பங்கிட்ட வெண் திரு_நீற்று ஒளி மேனியும் பார்த்திடில் பின் – திருமுறை1:6 196/2

மேல்


பங்கில் (1)

தேன் கேட்கும் மொழி மங்கை ஒரு பங்கில் உடையாய் சிவனே எம் பெருமானே தேவர் பெருமானே – திருமுறை4:1 20/3

மேல்


பங்கு (6)

ஆழம் பங்கு என்ன அறிந்தோர் செறிந்து ஏத்தும் – திருமுறை1:2 1/199
கோல் ஒன்று கண்ட இறை_மகன் வாழ்வினும் கோடி பங்கு
மேல் ஒன்று கண்டனம் நெஞ்சே என் சொல்லை விரும்பு இனி அஞ்சேல் – திருமுறை1:6 226/1,2
பங்கு_உடையாய் ஏழை முகம் பாராது தள்ளிவிட்டால் – திருமுறை2:20 10/3
கண்கள் மூன்றினார் கறை_மணி_மிடற்றார் கங்கை நாயகர் மங்கை பங்கு உடையார் – திருமுறை2:35 1/1
நன்செய்-வாய் இட்ட விளைவு-அது விளைந்தது கண்ட நல்குரவினோன் அடைந்த நல் மகிழ்வின் ஒரு கோடி பங்கு அதிகம் ஆகவே நான் கண்டுகொண்ட மகிழ்வே – திருமுறை6:25 25/3
படைக்கு முன்னே பங்கு கொள்வான் – திருமுகம்:4 1/172

மேல்


பங்கு_உடையாய் (1)

பங்கு_உடையாய் ஏழை முகம் பாராது தள்ளிவிட்டால் – திருமுறை2:20 10/3

மேல்


பங்கே (1)

மற்று உன் பருவத்து ஒரு பங்கே மடவாய் என்றார் மறை விடை ஈது – திருமுறை1:8 24/2

மேல்


பங்கேருக (1)

பங்கேருக பூம் பணை ஒற்றி பதியீர் நடு அம்பரம் என்னும் – திருமுறை1:8 120/1

மேல்


பங்கேனும் (2)

ஆயிரம் என்றதில் அரை பங்கேனும்
காயகம் அறியோய் கால் பங்கேனும் – திருமுகம்:1 1/69,70
காயகம் அறியோய் கால் பங்கேனும்
இல்லை என்னாமல் எம் முகம் நோக்கி – திருமுகம்:1 1/70,71

மேல்


பங்கையன் (1)

பங்கையன் முதலோர் போற்றும் பரம்பரஞ்சுடரே போற்றி – திருமுறை5:50 1/3

மேல்


பச்சடிசில் (1)

இளகிலா மனத்தேன் இனிய பச்சடிசில் எவற்றிலும் இச்சைவைத்து இசைத்தேன் – திருமுறை6:9 8/3

மேல்


பச்சிதாம் (1)

பச்சிதாம் திரு_உரு பாவை நோக்கிட – தனிப்பாசுரம்:16 11/2

மேல்


பச்சிலை (1)

பச்சிலை இடுவார் பக்கமே மருவும் பரமனே எம் பசுபதியே – திருமுறை2:11 1/3

மேல்


பச்சிலையால் (1)

பச்சிலையால் பொன்னை படைப்பாரேல் மற்று அதன் மேல் – திருமுறை1:3 1/825

மேல்


பச்சென்று (1)

பச்சென்று இருக்க பகர்வார் காண் வெச்சென்ற – திருமுறை1:4 56/2

மேல்


பச்சை (18)

பாய்க்கு ஆடுகின்ற ஒரு பச்சை முகில் பரவும் – திருமுறை1:2 1/19
மணம் ஒன்று பச்சை கொடியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 61/4
மண்ணிய பச்சை மணியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 63/4
வரு வல்லி கற்பக_வல்லி ஒண் பச்சை மணி_வல்லி எம் – திருமுறை1:7 88/2
பொன் மேல் வெள்ளியாம் என்றேன் பொன் மேல் பச்சை ஆங்கு அதன் மேல் – திருமுறை1:8 72/2
பச்சை நிறம் கொண்ட பவள தனி மலையே – திருமுறை2:56 8/2
பார் பூத்த பச்சை பசும் கொடி பூத்த செம்பாகமும் ஓர் – திருமுறை2:94 1/3
பச்சை இடுவார் ஒற்றி_உள்ளார் பரிந்து என் மனையில் பலிக்கு உற்றார் – திருமுறை3:5 2/2
பச்சை மா மயில் பரம_நாதனே – திருமுறை5:12 16/3
பச்சை எலாம் செம்மை எலாம் பொன்மை எலாம் படர்ந்த படிக மணி_விளக்கே அம்பலம் விளங்கும் பதியே – திருமுறை6:64 49/4
பச்சை திரையால் பர வெளி-அதனை – திருமுறை6:65 1/817
பச்சை நிறமும் படர்ந்த மருந்து – கீர்த்தனை:20 14/2
மற்றோர் நிலையில் மரகத பச்சை செம் – கீர்த்தனை:26 9/1
பொன் மேல் வெள்ளியாம் என்றேன் பொன் மேல் பச்சை அறி என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 29/2
கிடந்த பச்சை பெரு மலைக்கு கேடு இல் அருள்தந்து அகம் புறமும் – தனிப்பாசுரம்:12 5/3
பனி உந்து இமயமலை பச்சை படர்ந்த பவள பருப்பதத்தை – தனிப்பாசுரம்:12 6/3
வருண பவள பெரு மலையை மலையில் பச்சை மருந்து ஒரு பால் – தனிப்பாசுரம்:12 7/3
தண் ஆர் இளம்பிறை தங்கும் முடி மேல் மேனி தந்த ஒரு சுந்தரியையும் தக்க வாமத்தினிடை பச்சை மயிலாம் அரிய சத்தியையும் வைத்து மகிழ் என் – தனிப்பாசுரம்:13 6/3

மேல்


பச்சையதாய் (1)

செக்கச்சிவந்தே திகழ் ஒருபால் பச்சையதாய்
அக்கண் பரிதிபுரத்து ஆர்ந்து ஓங்கும் முக்கண் – திருமுறை5:51 5/1,2

மேல்


பச்சையும் (1)

பச்சையும் செம்மையும் கருமையும் கூடி பலித்த நும் வாழ்க்கையில் பண்பு ஒன்றும் இல்லீர் – திருமுறை6:96 5/2

மேல்


பஜனம் (1)

சந்ததமும் சிவ சங்கர பஜனம்
சங்கிதம் என்பது சற்சன வசனம் – கீர்த்தனை:1 38/1,2

மேல்


பக்ஷம் (2)

அணு பக்ஷம் இது சம்பு பக்ஷம் இது காண்க என்று அன்புடன் உரைத்த பெரியோய் – திருமுகம்:3 1/9
அணு பக்ஷம் இது சம்பு பக்ஷம் இது காண்க என்று அன்புடன் உரைத்த பெரியோய் – திருமுகம்:3 1/9

மேல்


பசந்த (1)

தெரு மாலை கதவு-தனை திறப்பித்து நின்று செவ் வண்ணத்திடை பசந்த திரு_மேனி காட்டி – திருமுறை4:2 3/3

மேல்


பசந்து (1)

செவ் வண்ண திரு_மேனி கொண்டு ஒரு பால் பசந்து திகழ் படிக வண்ணமொடு தித்திக்கும் கனியே – திருமுறை4:1 31/1

மேல்


பசப்பிப்பசப்பி (1)

பசப்பிப்பசப்பி அன்பர் பண்டம் பறிப்பவர்க்கு – கீர்த்தனை:36 4/4

மேல்


பசி (25)

இன் தொண்டர் பசி அற கச்சூரின் மனை-தொறும் இரக்க நடை கொள்ளும் பதம் – திருமுறை1:1 2/105
அன்றொருநாள் நம் பசி கண்டு அந்தோ தரியாது – திருமுறை1:3 1/351
பார்த்திருந்தால் நம் உள் பசி போம் காண் தீர்த்தர் உளம் – திருமுறை1:3 1/466
கம்பமுற பசி தழலும் கொளுந்த அந்த கரணம் முதல் பொறி புல பேய் கவர்ந்து சூழ்ந்து – திருமுறை1:5 87/3
முன்னம் பசி போயிற்று என்றார் முன்-நின்று அகன்றேன் இ அன்னம் – திருமுறை1:8 12/3
கிளைத்த இ உடம்பில் ஆசை எள்ளளவும் கிளைத்திலேன் பசி அற உணவு – திருமுறை6:12 12/1
இட்ட இ உலகில் பசி எனில் எந்தாய் என் உளம் நடுங்குவது இயல்பே – திருமுறை6:13 22/4
வீடு-தோறு இரந்தும் பசி அறாது அயர்ந்த வெற்றரை கண்டு உளம் பதைத்தேன் – திருமுறை6:13 62/2
உள்ளலேன் உடையார் உண்ணவும் வறியார் உறு பசி உழந்து வெம் துயரால் – திருமுறை6:24 61/1
இரு நிலத்தே பசித்தவர்க்கு பசி நீக்க வல்லார் இவர் பெரியர் இவர் சிறியர் என்னல் வழக்கு அலவே – திருமுறை6:33 4/2
கடுக்கும் இரவினும் யாமத்தும் விடியற்காலையினும் தந்து என் கடும் பசி தீர்த்து – திருமுறை6:34 9/2
பயிர்ப்புறும் ஓர் பசி தவிர்த்தல் மாத்திரமே புரிக பரிந்து மற்றை பண்பு உரையேல் நண்பு உதவேல் இங்கே – திருமுறை6:60 71/2
அன்பு உடைய என் மகனே பசி தவிர்த்தல் புரிக அன்றி அருள் செயல் ஒன்றும் செய துணியேல் என்றே – திருமுறை6:60 72/2
பனம் பழமே எனினும் இந்த பசி தவிர்த்தால் போதும் பாரும் என பகர்கின்ற பாவையர் போல் பகராள் – திருமுறை6:62 3/1
தாங்காதே பசி பெருக்கி கடை நாய் போல் உலம்பி தவம் விடுத்தே அவம் தொடுத்தே தனித்து உண்டும் வயிறு – திருமுறை6:80 10/1
பசி எனும் ஓர் பெரும்_பாவி_பயலே துன்பு எனும் ஓர் படு_பாவி_பயலே ஆபத்து எனும் பொய்_பயலே – திருமுறை6:86 19/1
இலகு சிவபோக வடிவு ஆகி மகிழ்கின்றேன் இளைப்பு அறியேன் தவிப்பு அறியேன் இடர் செய் பசி அறியேன் – திருமுறை6:91 1/2
கன்னல் உளே தனித்து எடுத்த தேம் பாகும் கலந்தே களித்து உண்டேன் பசி சிறிதும் கண்டிலன் உள்ளகத்தே – திருமுறை6:106 6/4
ஓங்கு நிலா_மண்டபத்தே என் கணவருடனே உவட்டாத தெள் அமுதம் உண்டு பசி தீர்ந்தேன் – திருமுறை6:106 30/2
தேன்குழல் இங்கு இனி எனக்கு பசி வரில் அப்போது செப்புகின்றேன் இப்போது சிலுகிழைத்தல் வேண்டா – திருமுறை6:106 30/3
எண்ணிய நான் எண்ணு-தொறும் உண்டு பசி தீர்ந்தே இருக்கின்றேன் அடிக்கடி நீ என்னை அழைக்கின்றாய் – திருமுறை6:106 44/2
பண்ணுறும் என் தனி கணவர் கூத்து ஆடும் சபையை பார்த்தாலும் பசி போமே பார்த்திடல் அன்றியுமே – திருமுறை6:106 44/3
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தார் ஆகி நல்ல திரு_அமுது அளித்தே அல்லல் பசி தவிர்த்தே – திருமுறை6:106 94/1
பார்க்க பசி போம் மருந்து தன்னை – கீர்த்தனை:20 15/1
உண்டு பசி தீர்ந்தால் போல் காதல் மிகவும் தடிக்குதே – கீர்த்தனை:29 11/2

மேல்


பசி-அது (1)

பசி-அது உடையேன் என்றேன் உள் பணி அல்குலும் அப்படி என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 5/3

மேல்


பசிக்கின்றீர் (1)

உணிக்கும் மூட்டுக்கும் கொதுகுக்கும் பேனுக்கும் உவப்புற பசிக்கின்றீர்
துணிக்கும் காசுக்கும் சோற்றுக்கும் ஊர்-தொறும் சுற்றி போய் அலைகின்றீர் – திருமுறை6:24 67/1,2

மேல்


பசிக்கினும் (1)

அந்து ஆர் குழலாய் பசிக்கினும் பெண்_ஆசை விடுமோ அமுது இன்றேல் – திருமுறை1:8 11/3

மேல்


பசிக்கு (5)

கொன் உடையா உடல் பருக்க பசிக்கு சோறு கொடுக்கவோ குளிர்க்கு ஆடை கொளவோ வஞ்ச – திருமுறை1:5 90/2
உடை உடுத்திட இடை மறந்தாலும் உலகுளோர் பசிக்கு உண மறந்தாலும் – திருமுறை2:4 8/1
பசிக்கு உணவு உழன்று உன் பாத_தாமரையை பாடுதல் ஒழிந்து நீர் பொறி போல் – திருமுறை2:42 6/1
துதி செய் அடியர்-தம் பசிக்கு சோறும் இரப்பார் துய்யர் ஒரு – திருமுறை3:13 5/1
அரும் பசிக்கு மருந்து அளிப்பேன் அந்தோ இங்கு என்னாலே – திருமுறை6:108 37/3

மேல்


பசிக்கும் (1)

உண்டால் குறையும் என பசிக்கும் உலுத்தர் அசுத்த முகத்தை எதிர்கண்டால் – திருமுறை5:7 7/1

மேல்


பசிக்கே (1)

இ பாரில் பசிக்கே தந்த இன் சுவை நல் உணவே – கீர்த்தனை:31 5/3

மேல்


பசிகொண்டு (1)

பார் கொண்ட நடையில் வன் பசிகொண்டு வந்து இரப்பார் முகம் பார்த்து இரங்கும் பண்பும் நின் திரு_அடிக்கு அன்பும் நிறை ஆயுளும் பதியும் நல் நிதியும் உணர்வும் – திருமுறை5:55 12/1

மேல்


பசித்த (4)

பசித்த பொழுது எதிர் கிடைத்த பால்_சோற்று திரளே பயந்த பொழுது எல்லாம் என் பயம் தவிர்த்த துரையே – திருமுறை6:60 4/2
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தது ஆகி நல் உணவு கொடுத்து என்னை செல்வம் உற வளர்த்தே – திருமுறை6:60 49/1
ஊன் பசித்த இளைப்பு என்றும் தோற்றாத வகையே ஒள்ளிய தெள் அமுது எனக்கு இங்கு உவந்து அளித்த ஒளியே – திருமுறை6:60 49/2
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தார் ஆகி நல்ல திரு_அமுது அளித்தே அல்லல் பசி தவிர்த்தே – திருமுறை6:106 94/1

மேல்


பசித்தது (1)

நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தது ஆகி நல் உணவு கொடுத்து என்னை செல்வம் உற வளர்த்தே – திருமுறை6:60 49/1

மேல்


பசித்தவர்-தம் (1)

பல் மார்க்கம் செல்கின்ற படிற்று உளம் அடக்கீர் பசித்தவர்-தம் முகம் பார்த்து உணவு அளியீர் – திருமுறை6:96 8/3

மேல்


பசித்தவர்க்கு (1)

இரு நிலத்தே பசித்தவர்க்கு பசி நீக்க வல்லார் இவர் பெரியர் இவர் சிறியர் என்னல் வழக்கு அலவே – திருமுறை6:33 4/2

மேல்


பசித்தனர் (1)

பட்டினி உற்றோர் பசித்தனர் களையால் பரதவிக்கின்றனர் என்றே – திருமுறை6:13 22/2

மேல்


பசித்தனையோ (1)

ஒற்றியில் போய் பசித்தனையோ என்று எனை அங்கு எழுப்பி உவந்து கொடுத்து அருளிய என் உயிர்க்கு இனிதாம் தாயே – திருமுறை6:60 43/2

மேல்


பசித்தார் (2)

சால பசித்தார் போல் மனம்-தான் தாவி அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை3:4 10/4
நான் பசித்த போது எல்லாம் தான் பசித்தார் ஆகி நல்ல திரு_அமுது அளித்தே அல்லல் பசி தவிர்த்தே – திருமுறை6:106 94/1

மேல்


பசித்திடு-தோறும் (1)

பசித்திடு-தோறும் என்-பால் அணைந்து அருளால் – திருமுறை6:65 1/1077

மேல்


பசித்து (3)

ஆற்ற பசித்து வந்தாராம் அன்னம் இடு-மின் என்று உரைத்தேன் – திருமுறை1:8 46/2
பண்டு போல் பசித்து ஊண் வரு வழி பார்த்த பாவியேன் என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 9/4
தெற்றியிலே நான் பசித்து படுத்து இளைத்த தருணம் திரு_அமுது ஓர் திரு_கரத்தே திகழ் வள்ளத்து எடுத்தே – திருமுறை6:60 43/1

மேல்


பசித்தே (1)

இருள் இரவில் ஒரு மூலை திண்ணையில் நான் பசித்தே இளைப்புடனே படுத்திருக்க எனை தேடி வந்தே – திருமுறை6:60 48/1

மேல்


பசிய (3)

பசிய தொடையுற்றேன் என்றேன் பட்டம் அவிழ்த்து காட்டுதியேல் – திருமுறை1:8 82/3
எவ்வண பொருப்பே என் இரு கண்ணே இடையிடா பசிய செம்பொன்னே – திருமுறை2:11 9/3
துன் இணை முலைகள் விம்முற இடை போல் துவள்கின்றாள் பசிய பொன்_தொடியே – திருமுறை2:102 5/4

மேல்


பசியாத (1)

பசியாத அமுதே பகையாத பதியே பகராத நிலையே பறையாத சுகமே – கீர்த்தனை:1 111/1

மேல்


பசியினால் (2)

வேர்த்த மற்று அயலார் பசியினால் பிணியால் மெய் உளம் வெதும்பிய வெதுப்பை – திருமுறை6:13 10/3
வாடிய பயிரை கண்ட போது எல்லாம் வாடினேன் பசியினால் இளைத்தே – திருமுறை6:13 62/1

மேல்


பசியினுக்கு (1)

எம்மை வாட்டும் இ பசியினுக்கு எவர்-பால் ஏகுவோம் என எண்ணலை நெஞ்சே – திருமுறை2:5 4/1

மேல்


பசியும் (1)

நம் பசியும் தீர்த்து அருளும் நற்றாய் காண் அம்புவியில் – திருமுறை1:3 1/364

மேல்


பசியெடுக்கும் (1)

பசியெடுக்கும் முன் அமுது சேகரிப்பார் பாரினோர்கள் அ பண்பு அறிந்திலையோ – திருமுறை2:26 10/1

மேல்


பசியை (4)

ஆறு அடுத்த வாகீசர்க்கு ஆம் பசியை கண்டு கட்டுச்சோறு – திருமுறை1:2 1/767
கள்ளம் தவிர்க்கும் ஒற்றியில் போய் கண்டேன் பசியை கண்டிலனே – திருமுறை2:29 4/3
துறுத்தலே எனக்கு தொழில் என துணிந்தேன் துணிந்து அரை_கணத்தும் வன் பசியை
பொறுத்தலே அறியேன் மல புலை கூட்டை பொறுத்தனன் என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 10/3,4
பொருள் உணவு கொடுத்து உண்ணச்செய்வித்தே பசியை போக்கி அருள் புரிந்த என்றன் புண்ணிய நல் துணையே – திருமுறை6:60 48/2

மேல்


பசியோடே (1)

பட்டோடே பணியோடே திரிகின்றீர் தெருவில் பசியோடே வந்தாரை பார்க்கவும் நேரீர் – திருமுறை6:96 1/2

மேல்


பசு (30)

சொல்லும் பசு_மண் துளை என்கோ சொல்லும் சீர் – திருமுறை1:4 26/2
தேரை விழுங்கும் பசு என்றேன் செறி நின் கலைக்குள் ஒன்று உளது – திருமுறை1:8 156/2
காரை விழுங்கும் எமது பசு கன்றின் தேரை நீர் தேரை – திருமுறை1:8 156/3
பண்ணவனே பசு பாசத்தை நீக்கும் பரம்பரனே – திருமுறை2:58 3/1
வானதுவாய் பசு மலம் போய் தனித்து நிற்கும் தருணம் வயங்கு பரானந்த சுகம் வளைந்துகொள்ளும் தருணம் – திருமுறை4:2 90/1
பாலோடு பழம் பிழிந்து தேன் கலந்து பாகும் பசு நெய்யும் கூட்டி உண்டபடி இருப்பது என்றால் – திருமுறை4:6 1/3
பணியாத பாவிக்கு அருளும் உண்டோ பசு பாசம் அற்றோர்க்கு – திருமுறை5:5 26/2
பா உண்டதொர் அமுது அன்னவர் பசு மா மயில் மேல் வந்து – திருமுறை5:43 1/2
மன்றார் நடம் உடையார் தரு மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை5:43 2/2
கன்று ஓடின பசு வாடின கலை ஊடின அன்றே – திருமுறை5:43 4/4
மலை வாங்கு வில் அரனார் திரு_மகனார் பசு மயிலின் – திருமுறை5:43 5/1
பண் தேன் புரி தொடையார்-தமை பசு மா மயில் மீதில் – திருமுறை5:43 8/2
மா வீழ்ந்திடு விடையார் திரு_மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை5:43 9/1
பரம் ஏது வினை செயும் பயன் ஏது பதி ஏது பசு ஏது பாசம் ஏது பத்தி ஏது அடைகின்ற முத்தி ஏது அருள் ஏது பாவ புண்யங்கள் ஏது – திருமுறை5:55 2/1
பதி பூசை முதல நற்கிரியையால் மனம் எனும் பசு கரணம் ஈங்கு அசுத்த பாவனை அற சுத்த பாவனையில் நிற்கும் மெய்ப்பதி யோக நிலைமை-அதனான் – திருமுறை5:55 5/1
பதம் பெற தேம் பழம் பிழிந்து பாலும் நறும் பாகும் பசு நெய்யும் கலந்தது என பாடி மகிழ்வேனோ – திருமுறை6:11 4/2
வல்லிய குரல் கேட்டு அயர் பசு போல வருந்தினேன் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 23/4
கன்று உடைய பசு போலே கசிந்து உருகும் அன்பர் எலாம் காண காட்டும் – திருமுறை6:64 37/1
பதி நிலை பசு நிலை பாச நிலை எலாம் – திருமுறை6:65 1/1045
பதம் பெற காய்ச்சிய பசு நறும் பாலே – திருமுறை6:65 1/1417
இதம் பெற உருக்கிய இளம் பசு_நெய்யே – திருமுறை6:65 1/1418
பதி சாரவைத்து முன் பசு நிலை காட்டி பாச விமோசன பக்குவன் ஆக்கி – திருமுறை6:69 8/1
பசு நிறத்த ஐங்கருவில் பகர்ந்த சுவை தன்மை பற்பல கோடிகளாம் அ உற்பவ சத்திகளில் – திருமுறை6:101 40/1
தெருளாய பசு நெய்யே விடுக மற்றை நெய்யேல் திரு_மேனிக்கு ஒரு மாசு செய்தாலும் செய்யும் – திருமுறை6:106 24/2
வாழைப்பழம் பசு நெய் நறும் தேனும் மருவச்செய்து – திருமுறை6:108 2/2
தெருளாய பசு நெய்யே விடுக மற்றை நெய்யேல் திரு_மேனிக்கு ஒரு மாசு செய்தாலும் செய்யும் – கீர்த்தனை:41 31/2
கான் ஆர் சடையீர் என் இரு கை கன்றும் பசு போல் கற்றது என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:11 2/1
பதி பசு பாச பண்பு உரை தேசிக – திருமுகம்:1 1/9
பதி உதவு பதி-தனது பரிசும் அஃது அடையும் ஒரு பசு இயலும் அருள்செய் பொருளே – திருமுகம்:3 1/25
ஈட்டிய பொருளால் இல்_பசு ஈந்தே – திருமுகம்:4 1/302

மேல்


பசு_நெய்யே (1)

இதம் பெற உருக்கிய இளம் பசு_நெய்யே
உலர்ந்திடாது என்றும் ஒருபடித்து ஆகி – திருமுறை6:65 1/1418,1419

மேல்


பசு_மண் (1)

சொல்லும் பசு_மண் துளை என்கோ சொல்லும் சீர் – திருமுறை1:4 26/2

மேல்


பசுக்கள் (1)

காணுறு பசுக்கள் கன்றுகள் ஆதி கதறிய போது எலாம் பயந்தேன் – திருமுறை6:13 60/1

மேல்


பசுங்கன்று (1)

கன்று அலவே பசுங்கன்று அடியேன்-தனை காத்து அருளே – திருமுறை1:6 75/4

மேல்


பசுங்கிளியே (2)

படை அன்ன நீள் விழி மின் நேர் இடை பொன் பசுங்கிளியே
மடை மன்னும் நீர் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 89/3,4
மின்னே மின் ஏர் இடை பிடியே விளங்கும் இதய_மலர் அனமே வேதம் புகலும் பசுங்கிளியே விமல குயிலே இள மயிலே – தனிப்பாசுரம்:20 3/2

மேல்


பசுபதி (9)

தனி முதல் உமாபதி புராந்தகன் பசுபதி சயம்பு மா தேவன் அமலன் – திருமுறை1:1 2/40
படைமை சேர் கரத்து எம் பசுபதி நீயே என் உளம் பார்த்து நின்றாயே – திருமுறை2:18 5/4
பதியும் ஈந்து எம் பசுபதி மெய் நெறி – திருமுறை2:76 6/2
தொழுது எனை பாடுக என்று சொன்ன பசுபதி நின் தூய அருள் பெருமையை என் சொல்லி வியக்கேனே – திருமுறை4:2 41/4
பாதியிலே ஒன்றான பசுபதி நின் கருணை பண்பை அறிந்தேன் ஒழியா நண்பை அடைந்தேனே – திருமுறை4:2 69/4
பழித்து உரைப்பார் உரைக்க எலாம் பசுபதி நின் செயலே பரிந்து எனையும் பாடுவித்து பரிசு மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:36 6/4
பன்னியருக்கு அருள் புரிந்த பதி உலகம் எல்லாம் படைத்த பதி காத்து அருளும் பசுபதி எவ்வுயிர்க்கும் – திருமுறை6:106 40/2
கனக_சபாபதி பசுபதி நவபதி – கீர்த்தனை:1 27/1
ஆரோ பசுபதி அவன் வடிவு அழலாம் – திருமுகம்:4 1/58

மேல்


பசுபதி-தான் (1)

பாண்டத்தில் நீர் நிற்றல் அன்றோ நமை நம் பசுபதி-தான்
ஆண்டத்தில் என்ன குறையோ நம் மேல் குறை ஆயிரமே – திருமுறை1:6 123/3,4

மேல்


பசுபதியாம் (1)

கமல மலர் அயன் நயனன் முதல் அமரர் இதயம் உறு கரிசு அகல அருள்செய் பசுபதியாம்
நிமல நிறை_மதியின் ஒளிர் நிர்_அதிசய பரம சுக நிலையை அருள் புரியும் அதிபதியாம் – திருமுறை5:4 4/1,2

மேல்


பசுபதியார் (2)

பால் நேர் நீற்றர் பசுபதியார் பவள வண்ணர் பல் சடை மேல் – திருமுறை3:9 5/3
பாகம்_உடையார் மலை_மகள் ஓர் பாங்கர்_உடையார் பசுபதியார்
யோகம்_உடையார் ஒற்றி_உளார் உற்றார்_அல்லர் உறும் மோக – திருமுறை3:13 9/2,3

மேல்


பசுபதியே (10)

பந்தணநல்லூர் பசுபதியே கந்த மலர் – திருமுறை1:2 1/72
பதிக்கும் பதி சித். பதி எம் பதி நம் பசுபதியே – திருமுறை1:6 84/4
பயப்படுமோ மலம் பாழ்படுமோ எம் பசுபதியே – திருமுறை1:6 172/4
பச்சிலை இடுவார் பக்கமே மருவும் பரமனே எம் பசுபதியே
அச்சிலை விரும்பும்அவர் உளத்து அமுதே ஐயனே ஒற்றியூர் அரைசே – திருமுறை2:11 1/3,4
பதி பசுபதியே போற்றி நின் பாதம் பாட எற்கு அருளுக போற்றி – திருமுறை2:79 4/4
பவ நிலைக்கும் கடை நாயேன் பயின்ற தவம் அறியேன் பரம்பர மா மன்றில் நடம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை4:2 35/4
இருள் உருவின் மன கொடியேன் யாது தவம் புரிந்தேன் எல்லாம்_வல்லவன் ஆகி இருந்த பசுபதியே – திருமுறை4:2 40/4
பண் விருப்பம் தரும் மறைகள் பலபல நின்று ஏத்த பரம சிதம்பர நடனம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை4:3 9/4
பகுத்து உரைத்த பயன் உரைக்கு ஓர் பொருள் ஆகி விளங்கும் பரஞ்சுடரே பரம்பரனே பசுபதியே அடியேன் – திருமுறை6:22 2/3
கதி மா நிதியே பசுபதியே – கீர்த்தனை:1 13/2

மேல்


பசுபதியை (5)

நல் நிலைக்கும் நிலையாய பசுபதியை மனனே நீ நவின்றிடாயே – திருமுறை2:88 10/4
பெருமை கதியை பசுபதியை பெரியோர் எவர்க்கும் பெரியோனை – திருமுறை2:91 3/2
பண்ணிய தவமும் பலமும் மெய் பலம் செய் பதியுமாம் ஒரு பசுபதியை
நண்ணி என் உளத்தை தன் உளம் ஆக்கி நல்கிய கருணை_நாயகனை – திருமுறை6:49 6/1,2
பாட்டு உவந்து பரிசு அளித்த பதியை அருள் பதியை பசுபதியை கனக_சபாபதியை உமாபதியை – திருமுறை6:52 3/1
மடந்தை மலையாள் மனம் மகிழ மருவும் பதியை பசுபதியை
அடர்ந்த வினையின் தொடக்கை அறுத்து அருளும் அரசை அலை கடல் மேல் – தனிப்பாசுரம்:12 5/1,2

மேல்


பசுபாச (2)

பரமாற்புதம் பரமசேதனம் பசுபாச பாவனம் பரம மோக்ஷம் – திருமுறை1:1 2/26
பசுபாச பந்தம் அறும் பாங்கு-தனை காட்டி பரம் ஆகி உள் இருந்து பற்று அறவும் புரிந்தே – திருமுறை4:2 85/1

மேல்


பசும் (21)

நீண்டத்தில் என்ன நிலை அலவே இது நிற்றல் பசும்
பாண்டத்தில் நீர் நிற்றல் அன்றோ நமை நம் பசுபதி-தான் – திருமுறை1:6 123/2,3
கொங்கு இட்ட கொன்றை சடையும் நின் ஓர் பசும் கோமள பெண் – திருமுறை1:6 196/1
போகம் கலந்த திரு_நாள் மலை அற்புத பசும்_தேன் – திருமுறை1:6 225/3
ஒன்று கண்ட_மணியான் வரை பசும் தேன் கலந்த – திருமுறை1:6 226/3
கான் ஏர் அளக பசும் குயிலே அருள் கண் கரும்பே – திருமுறை1:7 3/2
தரும் பேர் அருள் ஒற்றியூர்_உடையான் இடம் சார்ந்த பசும்
கரும்பே இனிய கற்கண்டே மதுர கனி நறவே – திருமுறை1:7 56/1,2
நிதம் கூறிடும் நல் பசும் கன்றை நீயும் ஏறி இடுகின்றாய் – திருமுறை1:8 150/3
பார் பூத்த பச்சை பசும் கொடி பூத்த செம்பாகமும் ஓர் – திருமுறை2:94 1/3
பவள இதழ் பசும் கொடியை நான்முகனார் நா ஓங்கும் பாவை-தன்னை – திருமுறை2:101 1/3
குரு தகு குவளை கண்ணின் நீர் கொழிப்பாள் குதுகுலிப்பாள் பசும்_கொடியே – திருமுறை2:102 8/4
வெற்பு உதவு பசும்_கொடியை மருவு பெரும் தருவே வேத ஆகம முடியின் விளங்கும் ஒளி விளக்கே – திருமுறை4:1 1/3
பார் பூத்த பசும்_கொடி பொன் பாவையர்கள் அரசி பரம் பரை சிற்பரை பராபரை நிமலை ஆதி – திருமுறை4:4 8/1
சொல் கிலேசம் இல் அடியவர் அன்பினுள் தோய்தரு பசும் தேனே – திருமுறை5:17 1/3
துதி இராமனுக்கு அருள்செயும் தணிகை தூயனே பசும் தோகை_வாகனனே – திருமுறை5:29 4/4
அலை இலா சிவஞான வாரியே ஆனந்த அமுதமே குமுத மலர் வாய் அணிகொள் பொன் கொடி பசும் கொடி இருபுறம் படர்ந்து அழகுபெற வரு பொன்_மலையே – திருமுறை5:55 7/3
நின் தரத்தை என் புகல்வேன் நின் இட பால் மேவு பசும்
பொன் தரத்தை என் உரைக்கேன் பொன் பொதுவில் நடிக்கின்றோய் – திருமுறை6:64 44/3,4
கையகத்தே ஒரு பசும் பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கங்கணத்தின் தரத்தை என்னால் கண்டு உரைக்கப்படுமோ – திருமுறை6:106 31/3
கற்பூர ஜோதி மருந்து பசும்
கற்பூர நல் மணம் காட்டும் மருந்து – கீர்த்தனை:21 18/1,2
தேன் அமர் பசும் கொன்றை மாலை ஆட கவின் செய்யும் மதி வேணி ஆட செய்யும் முப்புரிநூலும் ஆட நடு வரி உரி சிறந்து ஆடவே கரத்தில் – தனிப்பாசுரம்:13 3/1
உலகம் தழைக்க உயிர் தழைக்க உணர்வு தழைக்க ஒளி தழைக்க உருவம் தழைத்த பசும்_கொடியே உள்ளத்து இனிக்கும் தெள் அமுதே – தனிப்பாசுரம்:20 2/1
இவந்து ஒளிர் பசும் தோள் இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு – தனிப்பாசுரம்:21 2/4

மேல்


பசும்_கொடி (1)

பார் பூத்த பசும்_கொடி பொன் பாவையர்கள் அரசி பரம் பரை சிற்பரை பராபரை நிமலை ஆதி – திருமுறை4:4 8/1

மேல்


பசும்_கொடியே (2)

குரு தகு குவளை கண்ணின் நீர் கொழிப்பாள் குதுகுலிப்பாள் பசும்_கொடியே – திருமுறை2:102 8/4
உலகம் தழைக்க உயிர் தழைக்க உணர்வு தழைக்க ஒளி தழைக்க உருவம் தழைத்த பசும்_கொடியே உள்ளத்து இனிக்கும் தெள் அமுதே – தனிப்பாசுரம்:20 2/1

மேல்


பசும்_கொடியை (1)

வெற்பு உதவு பசும்_கொடியை மருவு பெரும் தருவே வேத ஆகம முடியின் விளங்கும் ஒளி விளக்கே – திருமுறை4:1 1/3

மேல்


பசும்_தேன் (1)

போகம் கலந்த திரு_நாள் மலை அற்புத பசும்_தேன்
பாகம் கலந்த செம்பாலே நுதல்_கண் பரஞ்சுடரே – திருமுறை1:6 225/3,4

மேல்


பசும்பாலும் (3)

கொழும் தேனும் செழும் பாகும் குலவு பசும்பாலும் கூட்டி உண்டால் போல் இனிக்கும் குணம் கொள் சடை கனியே – திருமுறை6:24 51/1
தனித்த நறும் தேன் பெய்து பசும்பாலும் தேங்கின் தனி பாலும் சேர்த்து ஒரு தீம் பருப்பு இடியும் விரவி – திருமுறை6:60 17/2
தனித்த நறும் தேன் பெய்து பசும்பாலும் தேங்கின் தனி பாலும் சேர்த்து ஒரு தீம் பருப்பு இடியும் விரவி – கீர்த்தனை:41 24/2

மேல்


பசும்பொன் (5)

பாலற்கா அன்று பசும்பொன் தாளம் கொடுத்த – திருமுறை1:2 1/31
வண்ண பசும்பொன் வடிவே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 71/4
கல்லையும் பசும்பொன் என புரிந்த கருணை கேட்டு உமை காதலித்து இங்கு – திருமுறை2:15 6/1
கை அகத்தே ஒரு பசும்பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கருணையினில் தாய்_அனையார் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:106 59/4
ஓர் பாட்டிற்கு ஒரு கோடி பசும்பொன் வரும் ஆனாலும் உன் பேர் அன்றி – தனிப்பாசுரம்:1 4/2

மேல்


பசும்பொன்னின் (1)

பம்பு மணி ஒளியோ நல் பசும்பொன்னின் சுடரோ படிக வண்ண பெரும் காட்சி-தானோ என்று உணர்ந்தே – திருமுறை6:106 36/2

மேல்


பசும்பொன்னே (3)

மாற்று ஒளிரும் பசும்பொன்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 41/4
மாற்று அரிய பசும்பொன்னே மணியே என் கண்ணே கண்மணியே யார்க்கும் – திருமுறை2:94 14/1
மாற்று அறியாத செழும் பசும்பொன்னே மாணிக்கமே சுடர் வண்ண கொழுந்தே – திருமுறை6:26 1/1

மேல்


பசும்பொன்னை (1)

தேற்றம் மிகு பசும்பொன்னை செம்பொன்னை ஞான சிதம்பரத்தே விளங்கி வளர் சிவ மயமாம் பொன்னை – திருமுறை6:52 5/3

மேல்


பசும்பொனே (1)

இரும்பிலே பழுத்து பேர்_ஒளி ததும்பி இலங்கும் ஓர் பசும்பொனே என்கோ – திருமுறை6:54 6/3

மேல்


பசுமையானை (1)

செய்யானை கரியானை பசுமையானை திகழ்ந்திடு பொன்மையினானை வெண்மையானை – திருமுறை6:47 6/1

மேல்


பசுமையை (1)

நீரினில் பசுமையை நிறுத்தி அதில் பல – திருமுறை6:65 1/405

மேல்


பசுமையொடு (1)

தன் வண்ண பசுமையொடு கருமை கலப்பு ஆகும் தன்மையினில் தன்மையதாய் தனித்து அதற்கு ஓர் முதலாய் – திருமுறை6:101 27/2

மேல்


பசுவாய் (1)

வெம் புலியை வெண் பால் விளை பசுவாய் அ பசுவை – திருமுறை1:3 1/171

மேல்


பசுவான (1)

பவமான எழு வகை பரப்பான வேலையில் பசுவான பாவி இன்னும் பற்றான குற்றம்-அதை உற்று அலை துரும்பு என படராது மறை அனைத்தும் – தனிப்பாசுரம்:13 7/1

மேல்


பசுவில் (2)

பதம் கூறு ஒற்றி பதியீர் நீர் பசுவில் ஏறும் பரிசு-அதுதான் – திருமுறை1:8 150/1
கூறி திரிவார் குதிரையின் மேல் கொள்வார் பசுவில் கோல்_வளையோடு – திருமுறை3:7 10/3

மேல்


பசுவின் (3)

பற்று முடித்தோர் புகழ் ஒற்றி பதியீர் நுமது பசுவின் இடை_கற்று – திருமுறை1:8 78/1
வெற்பு அந்தரமா மதி மதுவும் விளங்கு பசுவின் தீம் பாலும் – திருமுறை6:82 9/2
தென் பால் முகம் கொண்ட தேவே செந்தேனில் சிறந்த பசுவின்
பால் கலந்து அளி முக்கனி சாறும் எடுத்து அளவி – திருமுறை6:108 3/1,2

மேல்


பசுவும் (1)

உறா பதி ஆகி பசுவும் ஆகி பாச நிலை ஆகி ஒன்றும் பகராது ஆகி – திருமுறை1:5 16/3

மேல்


பசுவை (1)

வெம் புலியை வெண் பால் விளை பசுவாய் அ பசுவை
செம் புலியா செய்ய வல்ல சித்தன் எவன் அம்புலியை – திருமுறை1:3 1/171,172

மேல்


பசை (11)

பந்த வண்ணமாம் மடந்தையர் மயக்கால் பசை இல் நெஞ்சரால் பரிவுறுகின்றாய் – திருமுறை2:2 8/1
பசை இலா கருங்கல் பாறை நேர் மனத்து பதகனேன் படிற்று உரு அகனேன் – திருமுறை2:47 1/1
பசை அறு வஞ்சகர்-பால் சென்று ஏங்கியே – திருமுறை5:47 10/1
பரசும் வகை தெரிந்துகொளேன் தெரிந்தாரை பணியேன் பசை அறியா கருங்கல்_மன பாவிகளில் சிறந்தேன் – திருமுறை6:4 6/3
பசை உறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே பழுத்த பேர்_ஆனந்த பழமே – திருமுறை6:45 7/4
பசை அறியா மனத்தவர்க்கும் பசை அறிவித்து அருள பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 59/4
பசை அறியா மனத்தவர்க்கும் பசை அறிவித்து அருள பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 59/4
பரணமுறு பேர்_இருட்டு பெரு நிலமும் தாண்டி பசை அற நீ ஒழிந்திடுக இங்கு இருந்தாய் எனிலோ – திருமுறை6:86 20/2
பல் மார்க்கம் எல்லாம் பசை அற்று ஒழிந்தனவே – திருமுறை6:93 21/1
உயங்கும் மலங்கள் ஐந்தும் பசை அற்று ஒழிந்து வெந்ததே – கீர்த்தனை:29 38/3
பண் கொண்ட உடல் வெளுத்து உள்ளே நரம்பு எலாம் பசை அற்று மேல் எழும்ப பட்டினிகிடந்து சாகின்றார்கள் ஈது என்ன பாவம் இவர் உண்மை அறியார் – தனிப்பாசுரம்:15 6/2

மேல்


பஞ்ச (6)

பஞ்ச_கிர்த்திய சுத்தகர்த்தத்துவம் தற்பரம் சிதம்பர விலாசம் – திருமுறை1:1 2/14
போய்ப்படும் ஓர் பஞ்ச_பொறிகளால் வெம் பாம்பின் – திருமுறை1:2 1/819
சீலம் சேர்ந்த ஒற்றி_உளீர் சிறிதாம் பஞ்ச காலத்தும் – திருமுறை1:8 154/1
பஞ்ச_பாதகம் தீர்த்தனை என்று நின் பாத_பங்கயம் பற்றினன் பாவியேன் – திருமுறை5:3 5/3
பஞ்ச_பாதகம் ஓர் உரு எடுத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை5:29 2/2
பஞ்ச_மல கஞ்சுகமும் எஞ்சும் வகை பஞ்சம் இலை பஞ்சமகம் என்ற நிதியே – திருமுகம்:3 1/28

மேல்


பஞ்ச_கிர்த்திய (1)

பஞ்ச_கிர்த்திய சுத்தகர்த்தத்துவம் தற்பரம் சிதம்பர விலாசம் – திருமுறை1:1 2/14

மேல்


பஞ்ச_பாதகம் (2)

பஞ்ச_பாதகம் தீர்த்தனை என்று நின் பாத_பங்கயம் பற்றினன் பாவியேன் – திருமுறை5:3 5/3
பஞ்ச_பாதகம் ஓர் உரு எடுத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை5:29 2/2

மேல்


பஞ்ச_பொறிகளால் (1)

போய்ப்படும் ஓர் பஞ்ச_பொறிகளால் வெம் பாம்பின் – திருமுறை1:2 1/819

மேல்


பஞ்ச_மல (1)

பஞ்ச_மல கஞ்சுகமும் எஞ்சும் வகை பஞ்சம் இலை பஞ்சமகம் என்ற நிதியே – திருமுகம்:3 1/28

மேல்


பஞ்சக (1)

பார தத்துவ பஞ்சக ரஞ்சக பாத சத்துவ சங்கஜ பங்கஜ – கீர்த்தனை:1 201/1

மேல்


பஞ்சகத்தே (1)

ஓங்கார பஞ்சகத்தே பாங்காக நடிக்கின்றார் – கீர்த்தனை:38 6/2

மேல்


பஞ்சகம் (1)

வளர் ஊர்த்த வீர தாண்டவம் முதல் பஞ்சகம் மகிழ்ந்திட இயற்றும் பதம் – திருமுறை1:1 2/68

மேல்


பஞ்சகமும் (1)

நல் பஞ்சகமும் ஒன்றாக கலந்து மரண நவை தீர்க்கும் – திருமுறை6:82 9/3

மேல்


பஞ்சடையா (1)

அஞ்சு அடையார் கண்கள் பஞ்சடையா முன் அறிவு_இலரே – திருமுறை1:6 216/4

மேல்


பஞ்சணை (3)

வீடு என்-கொல் பஞ்சணை என்-கொல் மதித்திடினே – திருமுறை1:6 160/4
பாட்டு அயல் கேட்க பாடவும் பயந்தேன் பஞ்சணை படுக்கவும் பயந்தேன் – திருமுறை6:13 67/2
ஓர் உரு வடிவால் உயர் பஞ்சணை மேல் – திருமுகம்:4 1/272

மேல்


பஞ்சத்திலே (1)

பஞ்சத்திலே பிரபஞ்சத்திலே உழப்பார் எவரே – திருமுறை1:6 211/4

மேல்


பஞ்சம் (3)

பஞ்சம் இன்றே உலகு எல்லாம் நின் சீர் அருள் பாங்கு கண்டாய் – திருமுறை1:6 78/2
பஞ்ச_மல கஞ்சுகமும் எஞ்சும் வகை பஞ்சம் இலை பஞ்சமகம் என்ற நிதியே – திருமுகம்:3 1/28
தகும் முறை கடை மூன்றினும் சுவசியுற்றிலேன் சதுர்_இலேன் பஞ்சம் நயவேன் – திருமுகம்:3 1/53

மேல்


பஞ்சமகம் (1)

பஞ்ச_மல கஞ்சுகமும் எஞ்சும் வகை பஞ்சம் இலை பஞ்சமகம் என்ற நிதியே – திருமுகம்:3 1/28

மேல்


பஞ்சாக்கர (2)

கன்றாப்பூர் பஞ்சாக்கர பொருளே துன்று ஆசை – திருமுறை1:2 1/368
பஞ்சாக்கர பொருள் பாங்குறு வடிவ – திருமுகம்:2 1/17

மேல்


பஞ்சாக (2)

பஞ்சாக நொந்து பரதவிக்கும் நாயேனை – திருமுறை2:62 2/2
வளியின் வான் சுழல்கின்ற பஞ்சாக நெஞ்சால் மயங்குகின்றேன் அடியனேன் மனம் எனது வசமாக நினது வசம் நானாக வந்து அறிவு தந்து அருளுவாய் – திருமுறை2:78 8/2

மேல்


பஞ்சாட்சரத்தை (1)

பஞ்சாட்சரத்தை பகர் அருளே நாவாக – திருமுறை1:3 1/1401

மேல்


பஞ்சில் (1)

பஞ்சில் தமியேன் படும் பாட்டை பார்த்தும் அருள்_கண் பார்த்திலையே – திருமுறை5:15 5/4

மேல்


பஞ்சின் (1)

பஞ்சின் உழந்தே படுத்து அயர்ந்தேன் விஞ்சி அங்கு – திருமுறை6:81 8/2

மேல்


பஞ்சு (12)

நான் படும் பாடு சிவனே உலகர் நவிலும் பஞ்சு
தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ – திருமுறை1:6 9/1,2
காற்றுக்கு மேல் விட்ட பஞ்சு ஆகி உள்ளம் கறங்க சென்றே – திருமுறை1:6 100/1
வளிக்குள் பஞ்சு_அனையேன் அடைந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர் – திருமுறை2:15 7/2
பஞ்சு படும் பாடு படும் பாவி முகம் பாராயோ – திருமுறை2:56 2/4
அழற்கு இறைத்த பஞ்சு எனவே ஆக்கி நீயே ஆட்கொண்டால் தடுப்பவர் இங்கு ஆரே ஐயா – திருமுறை2:85 9/2
வெப்புற்ற காற்றிடை விளக்கு என்றும் மேகம் உறு மின் என்றும் வீசு காற்றின் மேற்பட்ட பஞ்சு என்றும் மஞ்சு என்றும் வினை தந்த வெறும் மாய வேடம் என்றும் – திருமுறை5:55 17/2
வாங்குகின்றதே பொருள் என வலித்தேன் வஞ்ச நெஞ்சினால் பஞ்சு என பறந்தேன் – திருமுறை6:5 6/3
பஞ்சு நேர் உலக பாட்டிலே மெலிந்த பாவியேன் சாவியே போன – திருமுறை6:15 13/1
பஞ்சு உண்ட சிற்றடி பாவை_பங்கா நம் பராபரனே – திருமுறை6:24 37/2
பஞ்சு போல் பறந்தேன் அய்யவோ துன்பம் பட முடியாது எனக்கு என்றாள் – திருமுறை6:61 3/2
பஞ்சு அடி பாவையர் எல்லாம் விஞ்சு அடி-பால் இருந்தே பரவுகின்றார் தோழி என்றன் உறவு மிக விழைந்தே – திருமுறை6:106 5/4
வெம் சேர் பஞ்சு ஆர் நஞ்சு ஆர் கண்டா விம்ப சிதம்பரனே – கீர்த்தனை:1 198/3

மேல்


பஞ்சு-கொலோ (1)

பந்தோ சிறுவர்-தம் பம்பரமோ கொட்டும் பஞ்சு-கொலோ
வந்தோடு உழலும் துரும்போ என் சொல்வது எம் மா மணியே – திருமுறை1:6 101/3,4

மேல்


பஞ்சு_அனையேன் (1)

வளிக்குள் பஞ்சு_அனையேன் அடைந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர் – திருமுறை2:15 7/2

மேல்


பட்ட (28)

இட்ட மலம் பட்ட இடம் எல்லாம் பொன்னாம் என்றால் – திருமுறை1:3 1/827
படி பட்ட மாயையின்-பால் பட்ட சால பரப்பில் பட்டே – திருமுறை1:6 76/1
படி பட்ட மாயையின்-பால் பட்ட சால பரப்பில் பட்டே – திருமுறை1:6 76/1
மிடிபட்ட வாழ்க்கையில் மேல் பட்ட துன்ப விசாரத்தினால் – திருமுறை1:6 76/2
பிடிபட்ட நேர் இடை பெண் பட்ட பாக பெருந்தகையே – திருமுறை1:6 76/4
வன் பட்ட கூடலில் வான் பட்ட வையை வரம்பிட்ட நின் – திருமுறை1:6 81/1
வன் பட்ட கூடலில் வான் பட்ட வையை வரம்பிட்ட நின் – திருமுறை1:6 81/1
பொன் பட்ட மேனியில் புண்பட்ட போதில் புவி நடையாம் – திருமுறை1:6 81/2
உருமத்திலே பட்ட புன் புழு போல் இ உலக நடை – திருமுறை1:6 208/1
கருமத்திலே பட்ட என் மனம்-தான் நின் கழல் அடையும் – திருமுறை1:6 208/2
மருமத்திலே பட்ட வாளியை போன்று வருத்துவதே – திருமுறை1:6 208/4
விச்சை வேண்டினை வினை உடை மனனே மேலை_நாள் பட்ட வேதனை அறியாய் – திருமுறை2:37 9/1
பட்ட வன்மைகள் எண்ணில் எனக்கு உடல் பதைக்கும் உள்ளம் பகீல் என ஏங்குமே – திருமுறை2:88 8/4
பட்ட வஞ்சனேன் என் செய உதித்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை5:29 5/2
பாய்ப்பட்ட புலி அன்ன நாய்ப்பட்ட கயவர்-தம் பாழ்பட்ட மனையில் நெடுநாள் பண்பட்ட கழுநீரும் விண்பட்ட இன் அமுது பட்ட பாடு ஆகுமன்றி – திருமுறை5:55 25/1
போய்ப்பட்ட புல்லும் மணி பூ பட்ட பாடும் நல் பூண் பட்ட பாடு தவிடும் புன்பட்ட உமியும் உயர் பொன் பட்ட பாடு அவர்கள் போகம் ஒரு போகம் ஆமோ – திருமுறை5:55 25/2
போய்ப்பட்ட புல்லும் மணி பூ பட்ட பாடும் நல் பூண் பட்ட பாடு தவிடும் புன்பட்ட உமியும் உயர் பொன் பட்ட பாடு அவர்கள் போகம் ஒரு போகம் ஆமோ – திருமுறை5:55 25/2
போய்ப்பட்ட புல்லும் மணி பூ பட்ட பாடும் நல் பூண் பட்ட பாடு தவிடும் புன்பட்ட உமியும் உயர் பொன் பட்ட பாடு அவர்கள் போகம் ஒரு போகம் ஆமோ – திருமுறை5:55 25/2
ஆய்ப்பட்ட மறைமுடி சேய்ப்பட்ட நின் அடிக்கு ஆட்பட்ட பெருவாழ்விலே அருள் பட்ட நெறியும் மெய்ப்பொருள் பட்ட நிலையும் உற அமர் போகமே போகமாம் – திருமுறை5:55 25/3
ஆய்ப்பட்ட மறைமுடி சேய்ப்பட்ட நின் அடிக்கு ஆட்பட்ட பெருவாழ்விலே அருள் பட்ட நெறியும் மெய்ப்பொருள் பட்ட நிலையும் உற அமர் போகமே போகமாம் – திருமுறை5:55 25/3
பிரமன் இனி என்னை பிறப்பிக்க வல்லனோ பெய் சிறையில் இன்னும் ஒரு கால் பின்பட்டு நிற்குமோ முன் பட்ட குட்டில் பெறும் துயர் மறந்துவிடுமோ – திருமுறை5:55 27/1
மிக புகுந்து அடித்து பட்ட பாடு எல்லாம் மெய்ய நீ அறிந்ததே அன்றோ – திருமுறை6:13 36/4
பார்த்தார் இரங்க சிறியேன் நான் பாவி மனத்தால் பட்ட துயர் – திருமுறை6:17 12/1
பைப்பறவே காணுதியேல் அ தருணத்து எல்லாம் பட்ட நடு_பகல் போல வெட்டவெளி ஆமே – திருமுறை6:106 90/4
அடியேன் பட்ட பாட்டை நினைக்கில் கல்லும் கரையுமே – கீர்த்தனை:29 78/2
படியில் பட்ட பாட்டை நினைக்கில் மலையும் கரையுமே – கீர்த்தனை:29 79/2
எளியேன் பட்ட பாட்டை நினைக்கில் இரும்பும் கரையுமே – கீர்த்தனை:29 80/2
மனிதர் கண்ணில் பட்ட புல்லும் மரமும் தேவரே – கீர்த்தனை:29 89/2

மேல்


பட்டது (4)

தருமத்திலே பட்டது இன்றே என்று எண்ணுந்தனையும் அந்தோ – திருமுறை1:6 208/3
பழுது தவிர்க்கும் திரு_செவிக்குள் பட்டது இலையோ பல காலும் – திருமுறை6:17 1/3
பட முடியாது இனி துயரம் பட முடியாது அரசே பட்டது எல்லாம் போதும் இந்த பயம் தீர்த்து இப்பொழுது என் – திருமுறை6:35 3/1
பாடுபட்டீர் பயன் அறியீர் பாழ்க்கு இறைத்து கழித்தீர் பட்டது எலாம் போதும் இது பரமர் வரு தருணம் – திருமுறை6:97 2/3

மேல்


பட்டதோ (1)

என் பட்டதோ இன்று கேட்ட என் நெஞ்சம் இடிபட்டதே – திருமுறை1:6 81/4

மேல்


பட்டம் (3)

பசிய தொடையுற்றேன் என்றேன் பட்டம் அவிழ்த்து காட்டுதியேல் – திருமுறை1:8 82/3
தெரித்தானை நடம் பொதுவில் செய்கின்றானை சிறியேனுக்கு அருள் ஒளியால் சிறந்த பட்டம்
தரித்தானை தானே நான் ஆகி என்றும் தழைத்தானை எனை தடுத்த தடைகள் எல்லாம் – திருமுறை6:48 2/2,3
பரிந்து எனை நீ யார் என்று பார்த்தாய் சிற்சபை வாழ் பதி-தனக்கே அருள் பட்டம் பலித்த பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 4/4

மேல்


பட்டம்கட்டிக்கொண்டவர்க்கு (1)

பண்பு உரைத்து தூதன் என்றே பட்டம்கட்டிக்கொண்டவர்க்கு
வீட்டுக்கு ஆசைப்படுவாரை வீட்டை விட்டு துரத்தியே – கீர்த்தனை:36 8/2,3

மேல்


பட்டமும் (1)

பட்டமும் தரித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 10/4

மேல்


பட்டமே (1)

பட்டமே காட்டி பணம் பறித்து உழன்றேன் பகல் எலாம் தவசி போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:15 21/2

மேல்


பட்டவர்க்கு (1)

பிட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு மாறன் பிரம்படி பட்டவர்க்கு
பிள்ளைக்கறிக்கு ஆசை கொண்ட கள்ள தவ வேடருக்கு – கீர்த்தனை:36 5/3,4

மேல்


பட்டனன் (1)

படாத_பாடு எல்லாம் பட்டனன் அந்த பாடு எலாம் நீ அறியாயோ – திருமுறை6:39 5/4

மேல்


பட்டால் (1)

பட்டால் மகிழ்வு பதிந்தாய் பதைக்க அம்பு – திருமுறை1:3 1/747

மேல்


பட்டாலும் (1)

பட்டாலும் அங்கு ஓர் பலன் உண்டே கிட்டா மெய் – திருமுறை1:3 1/748

மேல்


பட்டி (4)

தலை பட்டி_மாட்டு தலை புன் வராக தலை – திருமுறை1:6 140/2
பட்டி_மாடு என திரிதரும் மடவார் பாழ் குழிக்குள் வீழ்ந்து ஆழ்ந்து இளைக்கின்றேன் – திருமுறை5:42 7/1
கொட்டிலை அடையா பட்டி_மாடு_அனையேன் கொட்டைகள் பரப்பி மேல் வனைந்த – திருமுறை6:8 5/1
பட்டி பகட்டின் ஊர்திரிந்து பணமே நிலமே பாவையரே – திருமுறை6:82 6/1

மேல்


பட்டி_மாட்டு (1)

தலை பட்டி_மாட்டு தலை புன் வராக தலை – திருமுறை1:6 140/2

மேல்


பட்டி_மாடு (1)

பட்டி_மாடு என திரிதரும் மடவார் பாழ் குழிக்குள் வீழ்ந்து ஆழ்ந்து இளைக்கின்றேன் – திருமுறை5:42 7/1

மேல்


பட்டி_மாடு_அனையேன் (1)

கொட்டிலை அடையா பட்டி_மாடு_அனையேன் கொட்டைகள் பரப்பி மேல் வனைந்த – திருமுறை6:8 5/1

மேல்


பட்டிட (1)

மண்பட்டு வெம் தீ மரம் பட்டிட கண்டும் – திருமுறை1:3 1/997

மேல்


பட்டிடா (1)

தடைக்குள் பட்டிடா தணிகையான் பதத்து – திருமுறை5:12 5/3

மேல்


பட்டிடும் (1)

படைக்குள் பட்டிடும் பான்மை எய்திடேன் – திருமுறை5:12 5/2

மேல்


பட்டிமண்டபத்தில் (1)

பட்டிமண்டபத்தில் பதித்த மெய் தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1132

மேல்


பட்டினி (2)

பட்டினி உற்றோர் பசித்தனர் களையால் பரதவிக்கின்றனர் என்றே – திருமுறை6:13 22/2
பட்டினி கிடப்பாரை பார்க்கவும் நேரீர் பழங்கஞ்சி ஆயினும் வழங்கவும் நினையீர் – திருமுறை6:96 6/3

மேல்


பட்டினிகிடந்து (1)

பண் கொண்ட உடல் வெளுத்து உள்ளே நரம்பு எலாம் பசை அற்று மேல் எழும்ப பட்டினிகிடந்து சாகின்றார்கள் ஈது என்ன பாவம் இவர் உண்மை அறியார் – தனிப்பாசுரம்:15 6/2

மேல்


பட்டினியாக்குவள் (1)

விட்டு இவை எல்லாம் பட்டினியாக்குவள்
ஓர் உரு வடிவால் உயர் பஞ்சணை மேல் – திருமுகம்:4 1/271,272

மேல்


பட்டினியிருக்கும் (1)

பட்டினியிருக்கும் வெட்டுணி போல – திருமுகம்:4 1/148

மேல்


பட்டீச்சரத்து (1)

பட்டீச்சரத்து எம் பராபரமே துட்ட மயல் – திருமுறை1:2 1/174

மேல்


பட்டு (14)

பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை1:6 6/3
பார் தரு பாவ கடலிடை வீழ்த்திட பட்டு உழன்றே – திருமுறை1:6 135/3
நஞ்சத்திலே அவர் வஞ்சத்திலே பட்டு நாணுறும் புன் – திருமுறை1:6 211/2
நீ மட்டுமே பட்டு உடுக்கின்றனை உன்றன் நேயம் என்னோ – திருமுறை1:7 20/3
பட்டு உண் மருங்குல் பாவாய் நீ பரித்தது அன்றே பார் என்றே – திருமுறை1:8 45/3
சுடர் கொளும் மணி பூண் முலை மடவியர்-தம் தொடக்கினில் பட்டு உழன்று ஓயா – திருமுறை2:18 4/1
மனை_உடையார் மக்கள் எனும் வாழ்க்கையிடை பட்டு அவமே – திருமுறை2:20 31/2
பாராதவர் என நிற்பார் உடுத்தது பட்டு எனிலோ – திருமுறை2:88 4/2
பட்டு துகிலே திசைகள் எலாம் படர்ந்தது என்ன பரிந்தனையோ – திருமுறை3:16 3/2
வாள் கண் ஏழையர் மயலில் பட்டு அகம் மயங்கி மால் அயன் வழுத்தும் நின் திரு_தாள்-கண் – திருமுறை5:10 2/1
தனியே துயரில் வருந்தி மனம் சாம்பி வாழ்க்கை தளை பட்டு இங்கு – திருமுறை5:13 6/1
பாவம் ஓர் உரு ஆகிய பாவையர் பன்னு கண்_வலை பட்டு மயங்கியே – திருமுறை5:20 4/1
பற்றுறுதியா கொண்டு வனிதையர் கண்_வலையினில் பட்டு மதிகெட்டு உழன்றே பாவமே பயில்கின்றதல்லாது நின் அடி பற்றணுவும் முற்று அறிகிலேன் – திருமுறை5:55 15/3
பட்டு உண் மருங்கே நீ குழந்தை பருவம்-அதனின் முடித்தது என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 3/3

மேல்


பட்டு_உடையாய் (1)

பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை1:6 6/3

மேல்


பட்டே (1)

படி பட்ட மாயையின்-பால் பட்ட சால பரப்பில் பட்டே
மிடிபட்ட வாழ்க்கையில் மேல் பட்ட துன்ப விசாரத்தினால் – திருமுறை1:6 76/1,2

மேல்


பட்டேன் (2)

மதி இல் நெஞ்சினேன் ஒதியினை அனையேன் மாதர் கண் எனும் வலையிடை பட்டேன்
பதி இல் ஏழையேன் படிற்று வஞ்சகனேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை5:29 4/1,2
காயும் நெஞ்சினேன் பேயினை அனையேன் கடி கொள் கோதையர் கண்_வலை பட்டேன்
பாயும் வெம் புலி நிகர்த்த வெம் சினத்தேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை5:29 6/1,2

மேல்


பட்டோடே (1)

பட்டோடே பணியோடே திரிகின்றீர் தெருவில் பசியோடே வந்தாரை பார்க்கவும் நேரீர் – திருமுறை6:96 1/2

மேல்


பட (18)

இறு வைகை அம் கரையின் மண் பட பல் கால் எழுந்து விளையாடும் பதம் – திருமுறை1:1 2/108
விதியா இனி பட மாட்டேன் அருள்செய் விடையவனே – திருமுறை1:6 37/4
விண் செய்த நின் அருள் சேவடி மேல் பட வேண்டி அவன் – திருமுறை1:6 127/3
விட வாய் உமிழும் பட நாகம் வேண்டில் காண்டி என்றே என் – திருமுறை1:8 114/3
நீட்டமுற்றதோர் வஞ்சக மடவார் நெடும் கண் வேல் பட நிலையது கலங்கி – திருமுறை2:5 3/1
பைச்சு ஊர் அரவ பட நடத்தான் அயன் பற்பல நாள் – திருமுறை2:6 6/1
பட முடியாது என்னை செய்கேன் என்றன் முகம் பார்த்து இரங்காய் – திருமுறை2:94 20/2
கச்சை இடுவார் பட வரவை கண் மூன்று உடையார் வாமத்தில் – திருமுறை3:5 2/1
மறை முடிக்கு மணி ஆகி வயங்கிய சேவடிகள் மண் மீது பட நடந்து வந்து அருளி அடியேன் – திருமுறை4:2 9/1
பாத_மலர் நினது திரு_பணி முடி மேல் பட புரிந்த – திருமுறை4:11 4/3
பெரு நெடு மேனி-தனில் பட பாம்பின் பேர்_உரு அகன்றமை மறவேன் – திருமுறை5:2 1/2
பட முடியாது இனி துயரம் பட முடியாது அரசே பட்டது எல்லாம் போதும் இந்த பயம் தீர்த்து இப்பொழுது என் – திருமுறை6:35 3/1
பட முடியாது இனி துயரம் பட முடியாது அரசே பட்டது எல்லாம் போதும் இந்த பயம் தீர்த்து இப்பொழுது என் – திருமுறை6:35 3/1
பஞ்சு போல் பறந்தேன் அய்யவோ துன்பம் பட முடியாது எனக்கு என்றாள் – திருமுறை6:61 3/2
பட_மாட்டேன் துயர் சிறிதும் பட_மாட்டேன் இனி நான் பயப்படவும்_மாட்டேன் நும் பத துணையே பிடித்தேன் – திருமுறை6:79 1/1
பட_மாட்டேன் துயர் சிறிதும் பட_மாட்டேன் இனி நான் பயப்படவும்_மாட்டேன் நும் பத துணையே பிடித்தேன் – திருமுறை6:79 1/1
இனி துயர் பட_மாட்டேன் விட்டேனே – கீர்த்தனை:1 98/1
இனி பாடு பட_மாட்டேன் விட்டேனே – கீர்த்தனை:1 99/1

மேல்


பட_மாட்டேன் (4)

பட_மாட்டேன் துயர் சிறிதும் பட_மாட்டேன் இனி நான் பயப்படவும்_மாட்டேன் நும் பத துணையே பிடித்தேன் – திருமுறை6:79 1/1
பட_மாட்டேன் துயர் சிறிதும் பட_மாட்டேன் இனி நான் பயப்படவும்_மாட்டேன் நும் பத துணையே பிடித்தேன் – திருமுறை6:79 1/1
இனி துயர் பட_மாட்டேன் விட்டேனே – கீர்த்தனை:1 98/1
இனி பாடு பட_மாட்டேன் விட்டேனே – கீர்த்தனை:1 99/1

மேல்


படக (1)

இ படக மாயை இருள் தமமே என்னும் ஒரு – திருமுறை1:3 1/1059

மேல்


படகில் (1)

யானும் சிலரும் படகில் ஏறியே மயங்கவே – கீர்த்தனை:29 4/2

மேல்


படத்தார் (1)

துத்தி படத்தார் சடை தலையார் தொலையா பலி தேர் தொன்மையினார் – திருமுறை3:7 9/1

மேல்


படத்தின் (1)

விளங்கும் இ நூல் முன்னர் மற்றை நூல் எல்லாம் கிழி படத்தின் வெண்_நூல் அன்றே – தனிப்பாசுரம்:33 1/4

மேல்


படதட (1)

பகட படதட விகட கரட கட கரி உரி கொள் பகவ அரகர என்னவே – திருமுகம்:3 1/19

மேல்


படம் (2)

படம் கொள் பாம்பே பாம்பு என்றால் படையும் நடுங்கும் பார்த்திலையோ – திருமுறை3:16 4/3
படம் புரி பாம்பில் கொடியனேன் கொடிய பாவியில் பாவியேன் தீமைக்கு – திருமுறை6:15 11/1

மேல்


படம்பக்க (1)

பழுது பேசினது ஒன்று இலை ஒற்றி பதியில் வாழ் படம்பக்க நாயகரே – திருமுறை2:46 2/3

மேல்


படம்பக்கநாதர்-தம் (1)

பாலை சேர் படம்பக்கநாதர்-தம்
காலை நாடி நற்கதியின் நிற்பையே – திருமுறை2:21 8/3,4

மேல்


படம்பக்கநாதரே (10)

பாகம் கொண்ட படம்பக்கநாதரே
மாகம் கொண்ட வளம் பொழில் ஒற்றியின் – திருமுறை2:19 1/2,3
பவள மேனி படம்பக்கநாதரே
கவள வீற்று கரி உரி போர்த்த நீர் – திருமுறை2:19 2/2,3
பாலம் மேவும் படம்பக்கநாதரே
ஞாலம் மேவும் நவையை அகற்ற முன் – திருமுறை2:19 3/2,3
படை கொள் சூல படம்பக்கநாதரே
கடை கொள் நஞ்சு உண்டு கண்டம் கறுத்த நீர் – திருமுறை2:19 4/2,3
பறைய நின்ற படம்பக்கநாதரே
உறைய மாணிக்கு உயிர் அளித்திட்ட நீர் – திருமுறை2:19 5/2,3
பணம் கொள் செல்வ படம்பக்கநாதரே
கணம் கொள் காமனை காய்ந்து உயிர் ஈந்த நீர் – திருமுறை2:19 6/2,3
பாடல் கேட்கும் படம்பக்கநாதரே
வாடல் என்று ஒரு மாணிக்கு அளித்த நீர் – திருமுறை2:19 7/2,3
பலவும் ஆகும் படம்பக்கநாதரே
நிலவு தண் மதி நீள் முடி வைத்த நீர் – திருமுறை2:19 8/2,3
படிவம் ஆகும் படம்பக்கநாதரே
நெடிய மாலுக்கு நேமி அளித்த நீர் – திருமுறை2:19 9/2,3
பதி கொள் செல்வ படம்பக்கநாதரே
விதி கொள் துன்பத்தை வீட்டி அளித்த நீர் – திருமுறை2:19 10/2,3

மேல்


படம்பக்கநாதன் (2)

பாடும் எம் படம்பக்கநாதன் தாள் – திருமுறை2:21 2/3
நல் நிதி பெற்றிட பணிந்து கரம் குவித்து படம்பக்கநாதன் என்னும் – தனிப்பாசுரம்:3 14/3

மேல்


படம்பக்கநாதனை (1)

ஒக்க நெஞ்சமே ஒற்றியூர் படம்பக்கநாதனை
பணிந்து வாழ்த்தினால் – திருமுறை2:21 1/1,2

மேல்


படம்பக்கன் (1)

பம்பு சீர் படம்பக்கன் ஒன்னலார்-தம் – திருமுறை2:21 3/3

மேல்


படமெடுத்து (1)

படமெடுத்து ஆடும் ஒரு பாம்பாக என் மனம் பாம்பாட்டியாக மாயை பார்த்து களித்து உதவு பரிசு உடையர் விடயம் படர்ந்த பிரபஞ்சமாக – திருமுறை2:78 5/1

மேல்


படர் (8)

காமம் படர் நெஞ்சு_உடையோர் கனவினும் காணப்படா – திருமுறை1:7 9/1
சேமம் படர் செல்வ பொன்னே மதுர செழும் கனியே – திருமுறை1:7 9/2
தாமம் படர் ஒற்றியூர் வாழ் பவள தனி மலையின் – திருமுறை1:7 9/3
வாமம் படர் பைங்கொடியே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 9/4
படர் கொளும் வானோர் அமுது உண நஞ்சை பரிந்து உண்ட கருணை அம்பரமே – திருமுறை2:18 4/3
பாழையே பலன் தருவது என்று எண்ணி பாவியேன் பெரும் படர் உழக்கின்றேன் – திருமுறை2:66 2/2
படி நாளில் நடந்து இரவில் அடைந்து அருளி தெருவில் படர் கதவம் திறப்பித்து பரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 99/2
பானுவின் ஒளியை படர் இருள் மூடல் போல் – திருமுகம்:4 1/42

மேல்


படர்கின்றாய் (2)

பார்த்து ஆடி_ஓடி படர்கின்றாய் வெம் நரகை – திருமுறை1:3 1/735
பண்டு அறியார் போல படர்கின்றாய் பண்டு அறிந்து – திருமுறை1:3 1/1096

மேல்


படர்தரு (1)

படர்தரு விந்து பிரணவ பிரமம் பரை பரம்பரன் எனும் இவர்கள் – திருமுறை6:46 3/2

மேல்


படர்ந்த (6)

படமெடுத்து ஆடும் ஒரு பாம்பாக என் மனம் பாம்பாட்டியாக மாயை பார்த்து களித்து உதவு பரிசு உடையர் விடயம் படர்ந்த பிரபஞ்சமாக – திருமுறை2:78 5/1
பச்சை எலாம் செம்மை எலாம் பொன்மை எலாம் படர்ந்த படிக மணி_விளக்கே அம்பலம் விளங்கும் பதியே – திருமுறை6:64 49/4
பகுதி வான் வெளியில் படர்ந்த மா பூத – திருமுறை6:65 1/553
பச்சை நிறமும் படர்ந்த மருந்து – கீர்த்தனை:20 14/2
பனி உந்து இமயமலை பச்சை படர்ந்த பவள பருப்பதத்தை – தனிப்பாசுரம்:12 6/3
பாதி ஆகி ஒன்று ஆகி படர்ந்த வடிவை பரம்பரத்தை – தனிப்பாசுரம்:12 10/3

மேல்


படர்ந்தது (1)

பட்டு துகிலே திசைகள் எலாம் படர்ந்தது என்ன பரிந்தனையோ – திருமுறை3:16 3/2

மேல்


படர்ந்தனையே (1)

பாசத்தின் உள்ளே படர்ந்தனையே நேசத்தின் – திருமுறை1:3 1/1064

மேல்


படர்ந்து (5)

பாழ் முகத்தோர்-தம் பால் படர்ந்து உறையேல் பாழ் முகத்தில் – திருமுறை1:3 1/1260
தறை படர்ந்து ஓங்கும் ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 10/4
குறைவது_இலா குளிர் மதியே சிவகாமவல்லி கொழுந்து படர்ந்து ஓங்குகின்ற குண நிமல_குன்றே – திருமுறை4:1 23/4
பாதி_இரவிடை நடந்து நான் இருக்கும் இடத்தே படர்ந்து தெரு கதவம் காப்பு அவிழ்த்திடவும் புரிந்து – திருமுறை4:2 86/3
அலை இலா சிவஞான வாரியே ஆனந்த அமுதமே குமுத மலர் வாய் அணிகொள் பொன் கொடி பசும் கொடி இருபுறம் படர்ந்து அழகுபெற வரு பொன்_மலையே – திருமுறை5:55 7/3

மேல்


படராது (1)

பவமான எழு வகை பரப்பான வேலையில் பசுவான பாவி இன்னும் பற்றான குற்றம்-அதை உற்று அலை துரும்பு என படராது மறை அனைத்தும் – தனிப்பாசுரம்:13 7/1

மேல்


படரும் (1)

பதித நெறி விடுக ஒரு பதி-தன் நெறி தொடுக ஒளி படரும் வகை எனும் என் உறவே – திருமுகம்:3 1/29

மேல்


படன் (1)

படன் நாக அணியர் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம் – திருமுறை3:19 1/3

மேல்


படன (2)

படன விவேக பரம்பர வேதா – கீர்த்தனை:1 8/1
படன தந்த்ர நிகமாகம சரணா – கீர்த்தனை:1 204/2

மேல்


படனம் (2)

பல நன்கு அருள் சிவ சங்கர படனம் அது படனம் – கீர்த்தனை:1 24/2
பல நன்கு அருள் சிவ சங்கர படனம் அது படனம் – கீர்த்தனை:1 24/2

மேல்


படனவேதாந்தாந்தம் (1)

படனவேதாந்தாந்தம் ஆகமாந்தாந்தம் நிருபாதிகம் பரம சாந்தம் – திருமுறை1:1 2/7

மேல்


படனனே (1)

பிரிய அரிய பிரியம் உடைய பெரியர் இதய படனனே – கீர்த்தனை:1 74/2

மேல்


படா (4)

தரை படா கந்தை சாத்தியது என்-கொலோ – திருமுறை2:14 1/4
புடம் படா தரமும் விடம் படா திறமும் – திருமுறை6:65 1/1347
புடம் படா தரமும் விடம் படா திறமும் – திருமுறை6:65 1/1347
வடம் படா நலமும் வாய்த்த செம்பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1348

மேல்


படாத (3)

திரை படாத செழும் கடலே சற்றும் – திருமுறை2:14 1/1
படாத_பாடு எல்லாம் பட்டனன் அந்த பாடு எலாம் நீ அறியாயோ – திருமுறை6:39 5/4
சுட்ட படாத மருந்து என்றன் – கீர்த்தனை:21 28/1

மேல்


படாத_பாடு (1)

படாத_பாடு எல்லாம் பட்டனன் அந்த பாடு எலாம் நீ அறியாயோ – திருமுறை6:39 5/4

மேல்


படாது (1)

கண் படாது இரவும்_பகலும் நின்றனையே கருத்தில்வைத்து ஏத்துதற்கு இசைந்தேன் – திருமுறை6:15 4/2

மேல்


படான் (1)

எப்பாடும் படான் எவரையும் கூடான் – திருமுகம்:4 1/198

மேல்


படி (43)

படி பட்ட மாயையின்-பால் பட்ட சால பரப்பில் பட்டே – திருமுறை1:6 76/1
படி ஆல் அடியில் இருந்த மறை பண்பை உரைப்பீர் என்றேன் நின் – திருமுறை1:8 94/2
சிறை படி_வயிற்றில் பொறைப்பட ஒதி போல் சென்று நின் முன்னர் உற்றதனால் – திருமுறை2:47 10/2
ஆசும் படி இல் அகங்காரமும் உடையான் என்று எண்ணி – திருமுறை2:69 9/1
படி மிசை பிறர்-பால் செலுத்திடேல் எங்கள் பரம நின் அடைக்கலம் நானே – திருமுறை2:79 9/4
மின் என்று உரைக்கும் படி மூன்று விளக்கும் மழுங்கும் எனில் அடியேன் – திருமுறை2:81 10/3
படி மேல் அடியேன் உனை அன்றி ஓர் பற்று_இலேன் என் – திருமுறை2:87 2/1
பாட கற்றாய்_இலை பொய் வேடம் கட்டி படி மிசை கூத்து – திருமுறை2:88 2/2
படி அனேகமும் கடந்த சிற்சபையில் பரம ராசிய பரம்பர பொருளே – திருமுறை2:92 2/4
பாம்புக்கும் பால் உணவு ஈகின்றனர் இ படி மிசை யான் – திருமுறை2:94 19/2
படி மீது அடியேற்கு உறு பிணி போம்படி நீ கடைக்கண் பார்த்து அருளே – திருமுறை2:94 27/4
படி நாளில் நடந்து இரவில் அடைந்து அருளி தெருவில் படர் கதவம் திறப்பித்து பரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 99/2
என்னும் ஆசையை கடி என்ன என் சொல் இப்படி என்ன அறியாது நின்படி என்ன என் மொழிப்படி இன்ன வித்தை நீ படி என்னும் என் செய்குவேன் – திருமுறை5:55 3/3
படி முடிவு அழித்து கடிகொளும் கடையர் பணத்திலும் கொடியனேன் வஞ்ச – திருமுறை6:3 5/3
படி மேல் ஆசை பல வைத்து பணியும் அவர்க்கும் பரிந்து சுக – திருமுறை6:7 12/1
படி விளங்க சிறியேன் நின் பத_மலர் கண்டு உவந்தேன் பரிவு ஒழிந்தேன் அருள் செல்வம் பரிசு என பெற்றேனே – திருமுறை6:24 31/4
பாடி அவன் திரு_பாட்டை படி கண்டாய் இன்பு உலக படி கண்டாயே – திருமுறை6:24 34/4
பாடி அவன் திரு_பாட்டை படி கண்டாய் இன்பு உலக படி கண்டாயே – திருமுறை6:24 34/4
படி மிசை அடி நடு முடி அறிந்தனையே பதி அடி முடி இலா பரிசையும் அறிவாய் – திருமுறை6:26 13/2
படி பிடித்த பலர் பலவும் பகர்ந்திட இங்கு எனை-தான் படு வழக்கிட்டு உலகியலாம் வெளியில் இழுத்து அலைத்தே – திருமுறை6:27 10/3
படி முதல் அண்ட பரப்பு எலாம் கடந்த பதியிலே விளங்கும் மெய் பதியை – திருமுறை6:49 22/2
படி செய் பிரமன் முதலோர் பற்பல நாள் வருந்தி பல் மணிகள் ஒளி விளங்க பதித்த சிங்காதனத்தே – திருமுறை6:50 2/1
படி வானும் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் ஞானம் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் நான் புரிதல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 6/3
படி_தலத்தார் வான்_தலத்தார் பரவியிட பொதுவில் பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 96/4
படி அடி வான் முடி பற்றினும் தோற்றா – திருமுறை6:65 1/129
எட்டிரண்டு என்பன இயலும் முன் படி என – திருமுறை6:65 1/257
இப்படி கண்டனை இனி உறு படி எலாம் – திருமுறை6:65 1/259
படி முடி கடந்தனை பார் இது பார் என – திருமுறை6:65 1/261
படி நிலை பலவாய் பத நிலை பலவாய் – திருமுறை6:65 1/1221
விரைந்துவிரைந்து படி கடந்தேன் மேல் பால் அமுதம் வியந்து உண்டேன் – திருமுறை6:92 6/1
இதம் மலரும் அ படி மேல் இருந்தவரோ அவர் பேர் இசைத்தவரும் கேட்டவரும் இலங்கு முத்தர் என்றால் – திருமுறை6:101 12/3
என் வடிவில் பொங்குகின்றது அம்மா என் உள்ளம் இருந்த படி என் புகல்வேன் என்னளவு அன்று அது-தான் – திருமுறை6:106 32/3
படி இடத்தே வான் இடத்தே பாதலத்தே அண்ட பகிரண்ட கோடியிலே பதி விளக்கம் எல்லாம் – திருமுறை6:106 47/2
பொடி ஏறு வடிவு_உடையார் என் கணவர் சபையின் பொன் படி கீழ் நிற்பது பெற்று அ பரிசு நினைந்தே – திருமுறை6:106 53/2
படி ஏறி தலைவர் திரு_அடி ஊறும் அமுதம் பருகுகின்றேன் இறுமாக்கும் பரிசு உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:106 53/4
திருத்தமுறு திரு_சபையின் படி புறத்தே நின்று தியங்குகின்றார் நடம் காணும் சிந்தையராய் அந்தோ – திருமுறை6:106 63/3
ஏர் உலவா திரு_படி கீழ் நின்று விழித்திருக்க எனை மேலே ஏற்றினர் நான் போற்றி அங்கு நின்றேன் – திருமுறை6:106 64/2
பொன் படி கீழ்ப்புறம் மீளவும் மேயினர் – கீர்த்தனை:25 7/2
படி_உளோரும் வான்_உளோரும் இதனை நோக்கியே – கீர்த்தனை:29 73/3
படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – கீர்த்தனை:30 3/3
படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – கீர்த்தனை:30 3/3
படி அளவு சாம்பலை பூசியே சைவம் பழுத்த பழமோ பூசுணை பழமோ என கருங்கல் போலும் அசையாது பாழாகுகின்றார்கள் ஓர் – தனிப்பாசுரம்:15 5/1
பாடி ஆடி படி மிசை வீழ்ந்து – திருமுகம்:1 1/24

மேல்


படி_தலத்தார் (1)

படி_தலத்தார் வான்_தலத்தார் பரவியிட பொதுவில் பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 96/4

மேல்


படி_வயிற்றில் (1)

சிறை படி_வயிற்றில் பொறைப்பட ஒதி போல் சென்று நின் முன்னர் உற்றதனால் – திருமுறை2:47 10/2

மேல்


படி_உளோரும் (1)

படி_உளோரும் வான்_உளோரும் இதனை நோக்கியே – கீர்த்தனை:29 73/3

மேல்


படிக்க (2)

பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பரிந்து உள் உணர்ந்தாலும் – திருமுறை6:60 26/1
பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பரிந்து உள் உணர்ந்தாலும் – கீர்த்தனை:41 25/1

மேல்


படிக்காசு (3)

வீழி-அதனில் படிக்காசு வேண்டி அளித்தீராம் என்றேன் – திருமுறை1:8 136/2
கள்ளம் அற்ற வாக்கரசும் புத்திரரும் களிக்கவே படிக்காசு அளித்து அருளும் – திருமுறை2:15 3/1
பண் ஆர் இன் சொல் பதிகம் கொண்டு படிக்காசு அளித்த பரமன் ஓர் – திருமுறை2:24 2/3

மேல்


படிக்கின்றேன் (4)

பாடல் செய்கின்றேன் படிக்கின்றேன் எனக்கு பரிந்து அருள் புரிவது உன் கடனே – திருமுறை6:20 7/4
பாட்டை படித்தேன் படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 4/4
பம்புற பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 5/4
பள்ளிக்குள் பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 6/4

மேல்


படிக்கு (3)

நண் இ படிக்கு அரையர் நாள்-தோறும் வாழ்த்துகின்ற – திருமுறை1:2 1/61
வீழி-அதனில் படிக்கு ஆசு வேண்டாது அளித்தாய் அளவு ஒன்றை – திருமுறை1:8 136/3
படிக்கு அளவு_இல் மறை முடி மேல் ஆகமத்தின் முடி மேல் பதிந்த பதம் என் முடி மேல் பதித்த தனி பதியே – திருமுறை6:60 24/2

மேல்


படிக்கும் (13)

பொய்_கதையே யான் படிக்கும் புத்தகங்கள் மெய்ப்படு நின் – திருமுறை1:2 1/724
தேன் படிக்கும் அமுதாம் உன் திரு_பாட்டை தினம்-தோறும் – திருமுறை4:11 7/1
நான் படிக்கும் போது என்னை நான் அறியேன் நா ஒன்றோ – திருமுறை4:11 7/2
ஊன் படிக்கும் உளம் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் – திருமுறை4:11 7/3
ஊன் படிக்கும் உளம் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் – திருமுறை4:11 7/3
ஊன் படிக்கும் உளம் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் – திருமுறை4:11 7/3
தான் படிக்கும் அனுபவம் காண் தனி கருணை பெருந்தகையே – திருமுறை4:11 7/4
தேன் படிக்கும் அமுதாம் உன் திரு_பாட்டை தினம்-தோறும் – கீர்த்தனை:41 2/1
நான் படிக்கும் போது என்னை நான் அறியேன் நா ஒன்றோ – கீர்த்தனை:41 2/2
ஊன் படிக்கும் உளம் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் – கீர்த்தனை:41 2/3
ஊன் படிக்கும் உளம் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் – கீர்த்தனை:41 2/3
ஊன் படிக்கும் உளம் படிக்கும் உயிர் படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் – கீர்த்தனை:41 2/3
தான் படிக்கும் அனுபவம் காண் தனி கருணை பெருந்தகையே – கீர்த்தனை:41 2/4

மேல்


படிக்குள் (1)

படிக்குள் நோவாத பண்பு_உடையோர் வாழ்த்தும் – திருமுறை1:2 1/345

மேல்


படிக்குளே (1)

படிக்குளே மனத்தால் பரிவுறுகின்றேன் பாவியேன்-தனக்கு அருள் புரியாய் – திருமுறை2:42 8/3

மேல்


படிக (9)

பால் காட்டும் ஒளி வண்ண படிக மணி_மலையே பத்திக்கு நிலை-தனிலே தித்திக்கும் பழமே – திருமுறை4:1 12/1
செவ் வண்ண திரு_மேனி கொண்டு ஒரு பால் பசந்து திகழ் படிக வண்ணமொடு தித்திக்கும் கனியே – திருமுறை4:1 31/1
மழை என நின்று இலகு திரு_மணி மிடற்றில் படிக வடம் திகழ நடந்து குரு வடிவு-அது கொண்டு அடைந்து – திருமுறை4:3 6/2
துப்பு ஆர் வண்ண சுடரே மெய் சோதி படிக வண்ணத்தாய் – திருமுறை6:16 9/2
வருண படிக மணி_மலையே மன்றில் நடம் செய் வாழ்வே நல் – திருமுறை6:19 4/3
செக்கரை வென்ற பொன் என்கோ படிக திரள்-அது என்கோ – திருமுறை6:64 11/2
பச்சை எலாம் செம்மை எலாம் பொன்மை எலாம் படர்ந்த படிக மணி_விளக்கே அம்பலம் விளங்கும் பதியே – திருமுறை6:64 49/4
ஏய்ப்பு அந்தி வண்ணர் என்றும் படிக வண்ணர் என்றும் இணையில் ஒளி உருவர் என்றும் இயல் அருவர் என்றும் – திருமுறை6:101 10/1
பம்பு மணி ஒளியோ நல் பசும்பொன்னின் சுடரோ படிக வண்ண பெரும் காட்சி-தானோ என்று உணர்ந்தே – திருமுறை6:106 36/2

மேல்


படிகமதாச்சுதடி (2)

படிகமதாச்சுதடி அம்மா – கீர்த்தனை:26 13/2
படிகமதாச்சுதடி – கீர்த்தனை:26 13/3

மேல்


படிகள் (2)

படிகள் எலாம் ஏற்றுவித்தீர் பரம நடம் புரியும் பதியை அடைவித்தீர் அ பதி நடுவே விளங்கும் – திருமுறை6:33 1/1
இறங்காது இறங்கும் படிகள் முழுதும் எடுத்தாய் போற்றியே – கீர்த்தனை:29 19/2

மேல்


படிகொள் (1)

படிகொள் நடையில் பரதவிக்கும் பாவியேனை பரிந்து அருளி – திருமுறை2:77 1/2

மேல்


படித்த (4)

தலை_விலை பிடித்து கடை_விலை படித்த தயவு இலா சழக்கனேன் சழக்கர் – திருமுறை6:8 4/2
சந்தியுற்று ஒரு கால் படித்த சாத்திரத்தை தமியனேன் மீளவும் கண்டே – திருமுறை6:13 42/3
பரவும் அமுத உணவு ஆயிற்று அந்தோ பலர்-பால் பகல் இரவும் படித்த சமய சாத்திரமும் பலரால் செய்த தோத்திரமும் – திருமுறை6:66 8/2
படித்த என் படிப்பும் கேள்வியும் இவற்றின் பயன்-அதாம் உணர்ச்சியும் அடியேன் – திருமுறை6:108 32/1

மேல்


படித்தவர்-தங்களை (1)

படித்தனன் உலக படிப்பு எலாம் மெய் நூல் படித்தவர்-தங்களை பார்த்து – திருமுறை6:15 12/1

மேல்


படித்தனன் (1)

படித்தனன் உலக படிப்பு எலாம் மெய் நூல் படித்தவர்-தங்களை பார்த்து – திருமுறை6:15 12/1

மேல்


படித்தாம் (1)

என்றும் ஓர் படித்தாம் என் தனி இன்பே – திருமுறை6:65 1/1240

மேல்


படித்தாலும் (2)

பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பரிந்து உள் உணர்ந்தாலும் – திருமுறை6:60 26/1
பார்த்தாலும் நினைத்தாலும் படித்தாலும் படிக்க பக்கம் நின்று கேட்டாலும் பரிந்து உள் உணர்ந்தாலும் – கீர்த்தனை:41 25/1

மேல்


படித்திட (1)

அண் முதல் தடித்து படித்திட ஓங்கும் அருள்_பெரும்_சோதி என் அரசே – திருமுறை6:67 3/4

மேல்


படித்திடலாம் (1)

பயின்று அறிய விரைந்து வம்-மின் படியாத படிப்பை படித்திடலாம் உணர்ந்திடலாம் பற்றிடலாம் சுகமே – திருமுறை6:98 17/4

மேல்


படித்து (2)

பணிந்து அறியேன் அன்புடனே பாடுதலும் அறியேன் படித்து அறியேன் கேட்டு அறியேன் பத்தியில் பூ மாலை – திருமுறை6:80 9/1
பண் கொண்ட பாடலில் பாடி படித்து பரவுகின்றார் – திருமுறை6:108 18/2

மேல்


படித்தேன் (2)

படித்தேன் பொய் உலகியல் நூல் எந்தாய் நீயே படிப்பித்தாய் அன்றியும் அ படிப்பில் இச்சை – திருமுறை1:5 73/1
பாட்டை படித்தேன் படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 4/4

மேல்


படிந்த (3)

அளத்திலே படிந்த துரும்பினும் கடையேன் அசடனேன் அறிவு_இலேன் உலகில் – திருமுறை6:8 7/1
பத_மலரோ பத_மலரில் பாதுகையோ அவையில் படிந்த திரு_பொடியோ அ பொடி படிந்த படியோ – திருமுறை6:101 12/2
பத_மலரோ பத_மலரில் பாதுகையோ அவையில் படிந்த திரு_பொடியோ அ பொடி படிந்த படியோ – திருமுறை6:101 12/2

மேல்


படிந்து (6)

ஆட அம்பலத்து அமர்ந்தவன் அவன்றன் அருள்_கடல் படிந்து ஆடுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 9/4
பாவி நெஞ்சம் என்-பால் இராது ஓடி பாவையார் மயல் படிந்து உழைப்பதனால் – திருமுறை2:25 5/1
பந்தம் மட்டின் ஆம் பாவி நெஞ்சகத்தால் பவ பெரும் கடல் படிந்து உழன்று அயர்ந்தேன் – திருமுறை2:51 7/1
காம_கடலில் படிந்து அஞராம் கடலில் விழுந்தேன் கரை காணேன் – திருமுறை2:60 4/1
பாத வரை வெண் நீறு படிந்து இலங்க சோதி படிவம் எடுத்து அம்பலத்தே பரத நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 8/3
தேசிக தண் அமுத வான் கடல் படிந்து அருள் தெள் அமுதம் உண்டு தேக்கி – திருமுகம்:3 1/46

மேல்


படிந்துவிடுக (1)

பல் நிலையும் முன்னிலையும் நின் நிலையும் என் நிலை படிந்துவிடுக என்ற நன்றே – திருமுகம்:3 1/32

மேல்


படிந்தே (1)

திரை வாய் சனன கடல் படிந்தே தியங்கி அலைந்தேன் சிவஞான – திருமுறை5:25 8/3

மேல்


படிப்பது (1)

படிப்பது நன்று என தெரிந்த பாங்கு_உடையாய் மன்றுள் வெளி பரமன் அன்பே – திருமுகம்:5 6/1

மேல்


படிப்பிக்க (2)

குறி பிடித்து காட்டுவோர்க்கு யாவர் படிப்பிக்க வல்லார் குமர_வேளே – திருமுறை5:52 4/4
குறி பிடித்து காட்டுவோர்க்கு யாவர் படிப்பிக்க வல்லார் குமர_வேளே – தனிப்பாசுரம்:9 4/4

மேல்


படிப்பித்தவாறே (3)

பாட்டை படித்தேன் படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 4/4
பம்புற பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 5/4
பள்ளிக்குள் பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 6/4

மேல்


படிப்பித்தாய் (1)

படித்தேன் பொய் உலகியல் நூல் எந்தாய் நீயே படிப்பித்தாய் அன்றியும் அ படிப்பில் இச்சை – திருமுறை1:5 73/1

மேல்


படிப்பில் (2)

படித்தேன் பொய் உலகியல் நூல் எந்தாய் நீயே படிப்பித்தாய் அன்றியும் அ படிப்பில் இச்சை – திருமுறை1:5 73/1
நொந்ததும் உலக படிப்பில் என் உள்ளம் நொந்ததும் ஐய நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 42/4

மேல்


படிப்பு (4)

படித்தனன் உலக படிப்பு எலாம் மெய் நூல் படித்தவர்-தங்களை பார்த்து – திருமுறை6:15 12/1
படிப்பு அடக்கி கேள்வி எலாம் பற்று அற விட்டு அடக்கி பார்த்திடலும் அடக்கி உறும் பரிசம் எலாம் அடக்கி – திருமுறை6:80 8/1
சது_மறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் சந்தை படிப்பு நம் சொந்த படிப்போ – கீர்த்தனை:11 5/1
தடிப்பேறிற்று ஆதலினால் படிப்பு ஏறிற்றிலை அடியேன்-தனக்கு கல்வி – தனிப்பாசுரம்:2 35/2

மேல்


படிப்பும் (1)

படித்த என் படிப்பும் கேள்வியும் இவற்றின் பயன்-அதாம் உணர்ச்சியும் அடியேன் – திருமுறை6:108 32/1

மேல்


படிப்பே (1)

பண்ணாத பூசையிலே படியாத படிப்பே பாராத பார்வையிலே பதியாத பதிப்பே – திருமுறை6:60 55/2

மேல்


படிப்பேன் (3)

பாட்டை படித்தேன் படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 4/4
பம்புற பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 5/4
பள்ளிக்குள் பாடி படிக்கின்றேன் மேலும் படிப்பேன் எனக்கு படிப்பித்தவாறே – திருமுறை6:108 6/4

மேல்


படிப்பை (1)

பயின்று அறிய விரைந்து வம்-மின் படியாத படிப்பை படித்திடலாம் உணர்ந்திடலாம் பற்றிடலாம் சுகமே – திருமுறை6:98 17/4

மேல்


படிப்போ (1)

சது_மறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் சந்தை படிப்பு நம் சொந்த படிப்போ
விது நெறி சுத்த சன்மார்க்கத்தில் சாகா வித்தையை கற்றனன் உத்தரம் எனும் ஓர் – கீர்த்தனை:11 5/1,2

மேல்


படிய (2)

கை படிய உன்றன் கழல் கருதச்செய்வாயோ – திருமுறை2:20 4/2
படிய என்றன்னால் சொல முடியாது பார்ப்பு அற பார்த்து இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:13 125/3

மேல்


படியாத (2)

பண்ணாத பூசையிலே படியாத படிப்பே பாராத பார்வையிலே பதியாத பதிப்பே – திருமுறை6:60 55/2
பயின்று அறிய விரைந்து வம்-மின் படியாத படிப்பை படித்திடலாம் உணர்ந்திடலாம் பற்றிடலாம் சுகமே – திருமுறை6:98 17/4

மேல்


படியார் (2)

படியார் பலரும் பல பேசி சிரியாநின்றார் பரந்து இரவும் – திருமுறை2:82 19/2
படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை5:46 1/3

மேல்


படியால் (1)

படியால் பொறுத்து பாங்கு அருள் பரமே – திருமுகம்:2 1/62

மேல்


படியில் (4)

பேசும் படியில் எனக்கு அருளாய் எனில் பேர்_உலகோர் – திருமுறை2:69 9/2
படியில் அதை பார்த்து உகவேல் அவர் வருத்தம் துன்பம் பயம் தீர்த்து விடுக என பரிந்து உரைத்த குருவே – திருமுறை6:60 73/2
மேவி படியில் தவறி நீரில் விழுந்த என்னையே – கீர்த்தனை:29 5/2
படியில் பட்ட பாட்டை நினைக்கில் மலையும் கரையுமே – கீர்த்தனை:29 79/2

மேல்


படியின் (3)

படியின் மாக்களை வீழ்த்தும் படு_குழி பாவம் யாவும் பழகுறும் பாழ் குழி – திருமுறை5:20 9/1
பாலியின் வடகரை படியின் மேலது – தனிப்பாசுரம்:2 8/4
படியின் வாய் பொத்தி எதிர் நின்றான் பின் குருநாதன் பணித்தவாறே – தனிப்பாசுரம்:2 51/4

மேல்


படியும் (3)

மை படியும் கண்ணார் மயல் உழக்கச்செய்வாயோ – திருமுறை2:20 4/1
படியும் இடர் வடியும் இருள் விடியும் மணிமொழி மறைகள் படியும் என நொடி மருந்தே – திருமுகம்:3 1/27
படியும் இடர் வடியும் இருள் விடியும் மணிமொழி மறைகள் படியும் என நொடி மருந்தே – திருமுகம்:3 1/27

மேல்


படியுற (1)

படியுற வருந்தி இருந்த என் வருத்தம் பார்த்து அருளால் எழுந்தருளி – திருமுறை4:9 7/2

மேல்


படியே (3)

படியே அளந்த மாலவனும் பழைய மறை சொல் பண்ணவனும் – திருமுறை2:94 27/1
படியே அறியும்படியே வருவாய் பதியே கதியே பரமே அபயம் – திருமுறை6:18 8/3
படி வளர் விதையே விதை வளர் படியே படி விதை வளர் பல நிகழ்வே – கீர்த்தனை:30 3/3

மேல்


படியேன் (1)

படியேன் பதைத்து உருகேன் பணியேன் மன பந்தம் எலாம் – திருமுறை5:5 21/3

மேல்


படியோ (1)

பத_மலரோ பத_மலரில் பாதுகையோ அவையில் படிந்த திரு_பொடியோ அ பொடி படிந்த படியோ
இதம் மலரும் அ படி மேல் இருந்தவரோ அவர் பேர் இசைத்தவரும் கேட்டவரும் இலங்கு முத்தர் என்றால் – திருமுறை6:101 12/2,3

மேல்


படிவத்து (1)

ஆயும் படிவத்து அந்தணனாய் ஆரூரன்-தன் அணி முடி மேல் – திருமுறை3:13 11/1

மேல்


படிவம் (6)

படிவம் ஆகும் படம்பக்கநாதரே – திருமுறை2:19 9/2
பாடுகின்ற மெய் அடியர் உளம் விரும்பி ஆநந்த படிவம் ஆகி – திருமுறை2:94 5/3
அனத்து படிவம் கொண்டு அயனும் அளவா முடியார் வடியாத – திருமுறை3:14 3/1
உரு தகு நானிலத்திடை நீள் மல தடை போய் ஞான உரு படிவம் அடைவேனோ ஒன்று இரண்டு என்னாத – திருமுறை6:11 1/2
பாத வரை வெண் நீறு படிந்து இலங்க சோதி படிவம் எடுத்து அம்பலத்தே பரத நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 8/3
உரு தகு நானிலத்திடை நீள் மல தடை போய் ஞான உரு படிவம் அடைவேனோ ஒன்று இரண்டு என்னாத – கீர்த்தனை:41 19/2

மேல்


படிவுற்ற (1)

படிவுற்ற என் உள் பயன் – திருமுறை1:4 94/4

மேல்


படிவேனோ (1)

பத்தி முதலே இல்லாதேன் பரம சுகத்தில் படிவேனோ
எத்தி அழைக்கும் கரும்_கண்ணார் இடைக்குள் பிளந்த வெடிப்பு-அதனில் – திருமுறை2:43 7/2,3

மேல்


படிற்றரை (1)

பாவரை வரையா படிற்றரை வாத பதடரை சிதடரை பகை சேர் – திருமுறை2:39 2/3

மேல்


படிற்று (8)

பசை இலா கருங்கல் பாறை நேர் மனத்து பதகனேன் படிற்று உரு அகனேன் – திருமுறை2:47 1/1
பதியை உனை பாடாத பாட்டை நினைந்து அழுகேனோ படிற்று நெஞ்ச – திருமுறை2:94 8/3
பத்தி அறியா சிறியேன் மயக்கம் இன்னும் தவிர்த்து பரம சுக மயம் ஆக்கி படிற்று உளத்தை போக்கி – திருமுறை4:1 24/3
பத்தி ஒன்றும் இல்லாத கடை புலையேன் பொருட்டா படிற்று உளத்தேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி நடந்து – திருமுறை4:2 61/2
பதி இல் ஏழையேன் படிற்று வஞ்சகனேன் பாவியேன் எந்த பரிசு கொண்டு அடைவேன் – திருமுறை5:29 4/2
பண் அளாவிய மொழியினால் மயக்கும் படிற்று மங்கையர்-பால் விழைவுற்றேன் – திருமுறை5:42 9/1
பருவம் இலா குறையாலோ பகுதி வகையாலோ பழக்கம் இலாமையினாலோ படிற்று வினையாலோ – திருமுறை6:63 1/1
பல் மார்க்கம் செல்கின்ற படிற்று உளம் அடக்கீர் பசித்தவர்-தம் முகம் பார்த்து உணவு அளியீர் – திருமுறை6:96 8/3

மேல்


படிறேன் (6)

படுத்தே நமன் செக்கிடும்போது படிறேன் யாது படுவேனோ – திருமுறை2:40 5/4
பழுத்தலை நன்கு உணராதே பதி அருளோடு ஊடி பழுது புகன்றேன் கருணை பாங்கு அறியா படிறேன்
புழு_தலையேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் புண்ணியர்-தம் உள்ளகத்தே நண்ணிய மெய்ப்பொருளே – திருமுறை4:8 6/1,2
புற படிறேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் பூதம் முதல் நாதம் வரை புணருவித்த புனிதா – திருமுறை4:8 8/2
பணம்_இலார்க்கு இடுக்கண் புரிந்து உணும் சோற்று பணம் பறித்து உழல்கின்ற படிறேன்
எணம் இலாது அடுத்தார்க்கு உறு பெரும் தீமை இயற்றுவேன் எட்டியே_அனையேன் – திருமுறை6:3 9/1,2
பனித்த மன_குரங்காட்டி பலிக்கு உழலும் கொடியேன் பாதகமும் சூதகமும் பயின்ற பெறும் படிறேன்
தனித்த கடும் குணத்தேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது தனி கருத்தை அறிந்திலேன் சபைக்கு ஏற்றும் ஒளியே – திருமுறை6:4 4/3,4
பன்றியே_அனையேன் கட்டுவார் அற்ற பகடு என திரிகின்ற படிறேன்
நன்றியே அறியேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 27/3,4

மேல்


படினும் (1)

எது யார் படினும் இடர்ப்பட்டு அலைய இ ஏழைக்கு என்ன – திருமுறை1:6 37/3

மேல்


படீரென்று (1)

பறை ஓசை அண்டம் படீரென்று ஒலிக்க – திருமுறை1:3 1/937

மேல்


படு (17)

பாப கடற்கு ஓர் படு_கடலாம் பாழ் வெகுளி – திருமுறை1:3 1/863
கான் படு கண்ணியின் மான் படு மாறு கலங்கி நின்றேன் – திருமுறை1:6 9/3
கான் படு கண்ணியின் மான் படு மாறு கலங்கி நின்றேன் – திருமுறை1:6 9/3
பழி அன்று அணங்கே அ வேய்க்கு படு முத்து ஒரு வித்து அன்று அதனால் – திருமுறை1:8 99/3
உருள்வதும் அல்குல் படு_குழி விழுந்து அங்கு உலைவதும் அன்றி ஒன்று உண்டோ – திருமுறை2:44 5/4
யாவன் இவன் பாவிக்குள்ளும் படு_பாவி என்று என்னை பரிந்து தள்ள – திருமுறை5:8 9/3
வேயை வென்ற தோள் பாவையர் படு_குழி விழுந்து அலைந்திடும் இந்த – திருமுறை5:11 10/1
படியின் மாக்களை வீழ்த்தும் படு_குழி பாவம் யாவும் பழகுறும் பாழ் குழி – திருமுறை5:20 9/1
பள்ள உலக படு_குழியில் பரிந்து அங்கு உழலாது ஆனந்த – திருமுறை5:25 9/1
படு_காட்டில் பலன் உதவா பனை போல் நின்றேன் பாவியேன் உடல் சுமையை பலரும் கூடி – திருமுறை5:27 6/3
படு நிலையவரை பார்த்த போது எல்லாம் பயந்தனன் சுத்த சன்மார்க்கம் – திருமுறை6:13 65/3
படி பிடித்த பலர் பலவும் பகர்ந்திட இங்கு எனை-தான் படு வழக்கிட்டு உலகியலாம் வெளியில் இழுத்து அலைத்தே – திருமுறை6:27 10/3
அன்பு எனும் வலைக்குள் படு பரம் பொருளே அன்பு எனும் கரத்து அமர் அமுதே – திருமுறை6:64 54/2
மாயை எனும் படு திருட்டு சிறுக்கி இது கேள் உன் மாயை எலாம் சுமைசுமையா வரிந்து கட்டிக்கொண்டு உன் – திருமுறை6:86 10/1
பசி எனும் ஓர் பெரும்_பாவி_பயலே துன்பு எனும் ஓர் படு_பாவி_பயலே ஆபத்து எனும் பொய்_பயலே – திருமுறை6:86 19/1
அன்பு எனும் வலைக்குள் படு பரம் பொருளே அன்பு எனும் கரத்து அமர் அமுதே – கீர்த்தனை:41 9/2
காம_குழியில் கடுகி படு_குழி – திருமுகம்:4 1/137

மேல்


படு_கடலாம் (1)

பாப கடற்கு ஓர் படு_கடலாம் பாழ் வெகுளி – திருமுறை1:3 1/863

மேல்


படு_காட்டில் (1)

படு_காட்டில் பலன் உதவா பனை போல் நின்றேன் பாவியேன் உடல் சுமையை பலரும் கூடி – திருமுறை5:27 6/3

மேல்


படு_குழி (4)

உருள்வதும் அல்குல் படு_குழி விழுந்து அங்கு உலைவதும் அன்றி ஒன்று உண்டோ – திருமுறை2:44 5/4
வேயை வென்ற தோள் பாவையர் படு_குழி விழுந்து அலைந்திடும் இந்த – திருமுறை5:11 10/1
படியின் மாக்களை வீழ்த்தும் படு_குழி பாவம் யாவும் பழகுறும் பாழ் குழி – திருமுறை5:20 9/1
காம_குழியில் கடுகி படு_குழி
விழும் மத களிறு என விழுந்து திகைப்பன் – திருமுகம்:4 1/137,138

மேல்


படு_குழியில் (1)

பள்ள உலக படு_குழியில் பரிந்து அங்கு உழலாது ஆனந்த – திருமுறை5:25 9/1

மேல்


படு_பாவி (1)

யாவன் இவன் பாவிக்குள்ளும் படு_பாவி என்று என்னை பரிந்து தள்ள – திருமுறை5:8 9/3

மேல்


படு_பாவி_பயலே (1)

பசி எனும் ஓர் பெரும்_பாவி_பயலே துன்பு எனும் ஓர் படு_பாவி_பயலே ஆபத்து எனும் பொய்_பயலே – திருமுறை6:86 19/1

மேல்


படுக்க (1)

வளத்திலே பொசித்து தளத்திலே படுக்க மனம்கொண்ட சிறியனேன் மாயை – திருமுறை6:8 7/3

மேல்


படுக்கவும் (3)

பாட்டு அயல் கேட்க பாடவும் பயந்தேன் பஞ்சணை படுக்கவும் பயந்தேன் – திருமுறை6:13 67/2
எடுக்கவும் நினையாள் படுக்கவும் ஒட்டாள் என் செய்வேன் இன்னும் என்னிடை பால் – திருமுறை6:14 1/2
அடுத்து இனி பாயலில் படுக்கவும்_மாட்டேன் அருள்_பெரும்_சோதியீர் ஆணை நும் மீதே – திருமுறை6:34 4/4

மேல்


படுக்கவும்_மாட்டேன் (1)

அடுத்து இனி பாயலில் படுக்கவும்_மாட்டேன் அருள்_பெரும்_சோதியீர் ஆணை நும் மீதே – திருமுறை6:34 4/4

மேல்


படுக்கவோ (1)

படுக்கவோ பழம் பாய்க்கும் கதி இலை பாரில் நல்லவர்-பால் சென்று பிச்சை-தான் – தனிப்பாசுரம்:16 16/2

மேல்


படுக்கா (1)

படுக்கா மதிப்பின் நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம் – திருமுறை3:19 8/3

மேல்


படுக்காளி (1)

பாய் மனம் என்று உரைத்திடும் ஓர் பராய் முருட்டு_பயலே பல் பொறியாம் படுக்காளி பயல்களொடும் கூடி – திருமுறை6:86 5/1

மேல்


படுக்கை (1)

பால் ஆர் குதலை பெண்ணே நான் பாயில் படுக்கை பொருந்தேனே – திருமுறை3:8 3/4

மேல்


படுகின்ற (1)

ஒல்லை படுகின்ற ஒறு வேதனை-தனக்கு ஓர் – திருமுறை2:20 18/3

மேல்


படுகின்றனை (1)

ஏன் படுகின்றனை என்று இரங்காய் என்னில் என் செய்வனே – திருமுறை1:6 9/4

மேல்


படுத்த (9)

கட்டிலை விரும்பி அடிக்கடி படுத்த கடையனேன் கங்குலும் பகலும் – திருமுறை6:8 5/2
பகல் இரவு அடியேன் படுத்த போது எல்லாம் தூக்கமாம் பாவி வந்திடுமே – திருமுறை6:13 35/1
ஓங்கிய ஓர் துணை இன்றி பாதி_இரவு-அதிலே உயர்ந்த ஒட்டு_திண்ணையிலே படுத்த கடை சிறியேன் – திருமுறை6:60 45/1
பார் விளங்க நான் படுத்த பாயலிலே தார் விளங்க – திருமுறை6:81 1/2
படுத்து அயர்ந்தேன் நான் படுத்த பாய் அருகுற்று என்னை – திருமுறை6:81 3/3
நான் படுத்த பாய் அருகில் நண்ணி எனை தூக்கி – திருமுறை6:81 6/1
ஊன் படுத்த தேகம் ஒளி விளங்க தான் பதித்த – திருமுறை6:81 6/2
படுத்த சிறியேன் குற்றம் எலாம் பொறுத்து என் அறிவை பல நாளும் – திருமுறை6:82 2/2
ஆலம் படுத்த களத்தீர் என்று அறைந்தேன் அவள் இ ஆன் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 7/3

மேல்


படுத்ததும் (1)

பருத்த என் உடம்பை பார்த்திடாது அஞ்சி படுத்ததும் ஐய நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 40/4

மேல்


படுத்தார் (1)

உண்டார் படுத்தார் உறங்கினார் பேர்_உறக்கம் – திருமுறை1:3 1/953

மேல்


படுத்தாள் (1)

பல்லார் சூழ்ந்து பழி தூற்ற படுத்தாள் விடுத்தாள் பாயல் என்றே – திருமுறை3:2 5/4

மேல்


படுத்தி (1)

புலைய மங்கையர் புணர் முலை குவட்டில் போந்து உருண்டு எனை புலன் வழி படுத்தி
கலைய நின்றது இ கல் உறழ் மனம்-தான் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 8/1,2

மேல்


படுத்திட (1)

தான் நிலைக்கவைத்து அருளி படுத்திட நான் செருக்கி தாள்கள் எடுத்து அப்புறத்தே வைத்திட தான் நகைத்தே – திருமுறை6:60 51/2

மேல்


படுத்திருக்க (1)

இருள் இரவில் ஒரு மூலை திண்ணையில் நான் பசித்தே இளைப்புடனே படுத்திருக்க எனை தேடி வந்தே – திருமுறை6:60 48/1

மேல்


படுத்திருந்த (1)

மேலையிலே படுத்திருந்த வெம் சுடரோன் குண-பாலின் விழித்து பூவோர் – தனிப்பாசுரம்:3 2/1

மேல்


படுத்திருந்தேன் (2)

பயத்தோடு ஒரு பால் படுத்திருந்தேன் என்-பால் – திருமுறை6:81 2/1
பண்ணிய துன்போடே படுத்திருந்தேன் நண்ணி எனை – திருமுறை6:81 7/2

மேல்


படுத்து (8)

துன்புறு மனத்தனாய் எண்ணாத எண்ணி நான் சோர்ந்து ஒருபுறம் படுத்து தூங்கு தருணத்து என்றன் அருகில் உற்று அன்பினால் தூய திருவாய்_மலர்ந்தே – திருமுறை6:25 33/1
தெற்றியிலே நான் பசித்து படுத்து இளைத்த தருணம் திரு_அமுது ஓர் திரு_கரத்தே திகழ் வள்ளத்து எடுத்தே – திருமுறை6:60 43/1
ஓவாது உண்டு படுத்து உறங்கி உணர்ந்து விழித்து கதை பேசி உடம்பு நோவாது உளம் அடக்காது ஓகோ நோன்பு கும்பிட்டே – திருமுறை6:66 7/1
படுத்து அயர்ந்த சிறியேன்-தன் அருகு அணைந்து மகனே பயம் உனக்கு என் என்று என்னை பரிந்து திரு_கரத்தால் – திருமுறை6:80 6/2
படுத்து அயர்ந்தேன் நான் படுத்த பாய் அருகுற்று என்னை – திருமுறை6:81 3/3
அந்தோ படுத்து உள் அயர்வுற்றேன் எந்தாய் – திருமுறை6:81 4/2
பஞ்சின் உழந்தே படுத்து அயர்ந்தேன் விஞ்சி அங்கு – திருமுறை6:81 8/2
இருந்து உறங்கும் ஆசிரியர் இயல் கண்டே படுத்து உறங்கியிடுவார் சீடர் – தனிப்பாசுரம்:28 4/1

மேல்


படுத்துகின்றதும் (1)

பண்ணுகின்றதும் ஆன பின் உடலை பாடை மேல் உற படுத்துகின்றதும் என்று – திருமுறை2:66 7/3

மேல்


படுத்தும் (3)

பம்பரத்தின் ஆடு இயலை படுத்தும் இந்த பாவி மனம் எனக்கு வயப்படுவது_இல்லை – திருமுறை1:5 88/3
படுத்தும் அறியார் எனக்கு உரிய பரிவில் பொருள் ஓர் எள்ளளவும் – திருமுறை3:3 11/3
தன் உயிர் தன் உடல் மறந்தாள் இருந்து அறியாள் படுத்தும் தரித்து அறியாள் எழுந்தெழுந்து தனித்து ஒரு சார் திரிவாள் – திருமுறை6:62 9/2

மேல்


படுத்துறும் (1)

பாச வினைக்குள் படுத்துறும் அ பாவையர் மேல் – திருமுறை1:3 1/791

மேல்


படுத்தே (1)

படுத்தே நமன் செக்கிடும்போது படிறேன் யாது படுவேனோ – திருமுறை2:40 5/4

மேல்


படுத்தேன் (1)

வந்த போது எல்லாம் பயத்தொடு படுத்தேன் மற்று நான் எழுந்த போது எல்லாம் – திருமுறை6:13 33/3

மேல்


படுதலொடு (1)

பற்றுதலும் விடுதலும் உள் அடங்குதலும் மீட்டும் படுதலொடு சுடுதலும் புண்படுத்தலும் இல்லாதே – திருமுறை6:60 27/1

மேல்


படும் (45)

கெடுகின்றது என்றதுவும் கேட்டாய் படும் இ – திருமுறை1:3 1/964
நான் படும் பாடு சிவனே உலகர் நவிலும் பஞ்சு – திருமுறை1:6 9/1
சூல் படும் மேக_நிறத்தோனும் நான்முகத்தோனும் என்னை – திருமுறை1:6 25/1
போல் படும் பாடு நல்லோர் சொல கேட்கும் பொழுது மனம் – திருமுறை1:6 25/2
வேல் படும் புண்ணில் கலங்கி அந்தோ நம் விடையவன் பூம் – திருமுறை1:6 25/3
கால் படும் தூளி நம் மேல் படுமோ ஒரு கால் என்னுமே – திருமுறை1:6 25/4
படும் பாட்டையாயினும் பார்த்து இரங்காய் எம் பரஞ்சுடரே – திருமுறை1:6 30/4
கருத்து அறியா சிறியேன் படும் துன்ப கலக்கம் எல்லாம் – திருமுறை1:6 56/1
மெய் விட்ட வஞ்சக நெஞ்சால் படும் துயர் வெம் நெருப்பில் – திருமுறை1:6 70/1
சேயேன் படும் துயர் நீக்க என்னே உளம் செய்திலையே – திருமுறை1:7 79/2
கடையில் படும் ஓர் பணி என்றே கருதி உரைத்தேம் என்று உரைத்து என் – திருமுறை1:8 4/3
நிலையிலா உலகியல் படும் மனத்தை நிறுத்திலேன் ஒரு நியமமும் அறியேன் – திருமுறை2:9 7/1
என் இனி படும் வண்ணம் அஃது அறியேன் என் செய்கேன் எனை என் செய புகுகேன் – திருமுறை2:9 9/2
ஏல குழலார் இடை கீழ் படும் கொடிய – திருமுறை2:30 25/1
உண்மையே அறிகிலா ஒதியனேன் படும்
எண்மையே கண்டும் உள் இரக்கம் வைத்திலை – திருமுறை2:32 8/1,2
துச்சை நீ படும் துயர் உனக்கு அல்லால் சொல் இறந்த நல் சுகம் பலித்திடுமோ – திருமுறை2:37 9/2
அற்று நோக்கிய நோய்களின் மூப்பின் அலைதந்து இ உலகம் படும் பாட்டை – திருமுறை2:51 1/3
மஞ்சு படும் செம் சடில வள்ளலே உள்ளுகின்றோர் – திருமுறை2:56 2/1
நஞ்சு படும் கண்டம் உடை நம் பரனே வன் துயரால் – திருமுறை2:56 2/3
பஞ்சு படும் பாடு படும் பாவி முகம் பாராயோ – திருமுறை2:56 2/4
பஞ்சு படும் பாடு படும் பாவி முகம் பாராயோ – திருமுறை2:56 2/4
நாயினும் கடையேன் படும் இடரை நாளும் கண்டனை நல் அருள்செய்யாய் – திருமுறை2:67 9/2
கொடிய பாவியேன் படும் பரிதாபம் குறித்து கண்டும் என் குறை அகற்றாது – திருமுறை2:70 8/1
கொடியனேன் படும் இடர் முழுது அறிந்தும் கூலியாளனை போல் எனை நினைத்தே – திருமுறை2:70 10/2
கண்ணி நலிய படும் பறவை கால் போல் மன கால் கட்டுண்ண – திருமுறை2:82 7/3
கடையேன் படும் துயரை கண்டு – திருமுறை2:89 8/4
பல்லார் நகைக்க பாவி படும் பாட்டை முழுதும் பார்த்திருந்தும் – திருமுறை2:94 21/2
இன்னல் எனும் ஓர் கடல் வீழ்ந்து இ ஏழை படும் பாடு அறிந்திருந்தும் – திருமுறை2:94 22/2
செவ் வகை ஒருகால் படும் மதி அளவே செறி பொறி மனம் அதன் முடிவில் – திருமுறை4:9 8/1
முன்னை வினையால் படும் பாடு எல்லாம் சொல்லி முடியேன் செய் பிழை கருதி முனியேல் ஐயா – திருமுறை5:9 6/2
பாவியேன் படும் பாடு அனைத்தையும் பார்த்திருந்தும் நீ பரிந்து வந்திலாய் – திருமுறை5:10 4/2
விடை ஏறு ஈசன் புயம் படும் உன் விரை தாள்_கமலம் பெறுவேனோ – திருமுறை5:13 2/3
பஞ்சில் தமியேன் படும் பாட்டை பார்த்தும் அருள்_கண் பார்த்திலையே – திருமுறை5:15 5/4
பாவியேன் படும் துயருக்கு இரங்கி அருள் தணிகையில் என்-பால் வா என்று – திருமுறை5:18 2/1
பாரேனோ நின் அழகை பார்த்து உலக வாழ்க்கை-தனில் படும் இ சோபம் – திருமுறை5:18 3/2
நீட்டுகின்ற ஆபத்தில் ஒருசிறிதும் உதவேன் நெடும் தூரம் ஆழ்ந்து உதவா படும் கிணறு போல்வேன் – திருமுறை6:4 10/2
தாவும் மான் என குதித்துக்கொண்டு ஓடி தையலார் முலை_தடம் படும் கடையேன் – திருமுறை6:5 1/1
இல் படும் இருளை நீக்கி இரவியும் எழுந்தது அன்றே – திருமுறை6:24 6/4
ஏழை படும் பாடு உனக்கும் திருவுள சம்மதமோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தருமம்-தானோ – திருமுறை6:35 4/2
கண்ணேறு படும் என நான் அஞ்சுகின்றேன் எனது கணவர் வடிவு-அது காணற்கு என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 15/1
கண்ணாறு படும் என நான் அஞ்சுகின்றேன் பல கால் கணவர் திரு வடிவழகை கண்டுகண்டு களிக்கில் – திருமுறை6:106 14/1
கண்டிலர் நான் படும் பாடு பாங்கிமாரே மூன்று – கீர்த்தனை:2 8/1
பொல்லாத சூர் கிளையை தடிந்து அமரர் படும் துயர புன்மை நீக்கும் – தனிப்பாசுரம்:7 4/1
இவளால் படும் இடர் இம்மட்டு_இலவே – திருமுகம்:4 1/126
பகர் இ மனையால் படும் பாடு அதிகம் – திருமுகம்:4 1/346

மேல்


படுமோ (12)

தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ – திருமுறை1:6 9/2
தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ – திருமுறை1:6 9/2
தான் படுமோ சொல்லத்தான் படுமோ எண்ணத்தான் படுமோ
கான் படு கண்ணியின் மான் படு மாறு கலங்கி நின்றேன் – திருமுறை1:6 9/2,3
கால் படும் தூளி நம் மேல் படுமோ ஒரு கால் என்னுமே – திருமுறை1:6 25/4
பேய் கொண்டுபோய்விடுமோ பிலத்திடை வீழ்ந்திடுமோ பின் படுமோ முன் படுமோ பிணங்கி ஒளித்திடுமோ – திருமுறை6:11 8/3
பேய் கொண்டுபோய்விடுமோ பிலத்திடை வீழ்ந்திடுமோ பின் படுமோ முன் படுமோ பிணங்கி ஒளித்திடுமோ – திருமுறை6:11 8/3
இடையுறு நடுக்கம் கருதவும் சொலவும் எண்ணவும் எழுதவும் படுமோ
நடையுறு சிறியேன் கனவு கண்டு உள்ளம் நடுங்கிடா நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை6:13 34/3,4
வள்ளலே நெஞ்சம் வருந்தவும் படுமோ மற்று இதை நினைத்திடும்-தோறும் – திருமுறை6:24 61/2
ஊரினும் புகுத ஒண்ணுமோ பாவி உடம்பை வைத்து உலாவவும் படுமோ
சேரினும் எனை-தான் சேர்த்திடார் பொதுவாம் தெய்வத்துக்கு அடாதவன் என்றே – திருமுறை6:39 4/3,4
துலங்கும் அதை உரைத்திடவும் கேட்டிடவும் படுமோ சொல் அளவோ பொருள் அளவோ துன்னும் அறிவு அளவோ – திருமுறை6:104 12/2
வன் மாலை நோய் செயுமே கேட்டிடவும் படுமோ மன்று ஆடி பதம் பாடிநின்று ஆடும் அவர்க்கே – திருமுறை6:106 84/4
எளியேன் பாடு இங்கு இயம்பவும் படுமோ
இவர்கள்-தம் இயல்பை எண்ணவும் பயமாம் – திருமுகம்:4 1/287,288

மேல்


படுவது (1)

சதம் எனவே இருக்கின்றார் படுவது அறிந்திலரே சாகாத கல்வி கற்கும் தரம் இவர்க்கும் உளதோ – திருமுறை6:106 86/2

மேல்


படுவார் (2)

பத்தி_வலையுள் படுவார் சத்தியர் நித்தியர் மன்றில் – கீர்த்தனை:38 4/2
முன் படுவார் குரு அவரை மொத்திடுவார் சீடர் இந்த முறைமை அன்றோ – தனிப்பாசுரம்:28 3/3

மேல்


படுவேன் (1)

படுவேன்_அல்லேன் நமன்_தமரால் பரிவேன்_அல்லேன் பரம நினை – திருமுறை2:40 6/1

மேல்


படுவேன்_அல்லேன் (1)

படுவேன்_அல்லேன் நமன்_தமரால் பரிவேன்_அல்லேன் பரம நினை – திருமுறை2:40 6/1

மேல்


படுவேனோ (1)

படுத்தே நமன் செக்கிடும்போது படிறேன் யாது படுவேனோ – திருமுறை2:40 5/4

மேல்


படை (27)

படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை1:6 7/3
படை இலையோ துயர் எல்லாம் துணிக்க பதம் கொள் அருள் – திருமுறை1:6 64/2
அடும் படை கோடி கொண்டு உற்றார் மற்று ஏழையன் யான் ஒருவன் – திருமுறை1:6 206/3
இடும் படை யாதும் இலேன் வெல்வது எங்ஙன் இறையவனே – திருமுறை1:6 206/4
படை அன்ன நீள் விழி மின் நேர் இடை பொன் பசுங்கிளியே – திருமுறை1:7 89/3
படை அம்புயத்தோன் புகழ் ஒற்றி பதியீர் அரவ பணி சுமந்தீர் – திருமுறை1:8 111/1
படையெடுத்தவர் படை மறந்தாலும் பரவை தான் அலைப்பது மறந்தாலும் – திருமுறை2:4 8/2
கூர்க்கும் நெட்டு இலை வேல் படை கரம் கொள் குமரன் தந்தையே கொடிய தீ வினையை – திருமுறை2:10 5/3
நீடு அயில் படை சேர் கரத்தனை அளித்த நிருத்தனே நித்தனே நிமலா – திருமுறை2:17 4/3
போழ்ந்த வேல் படை கொள் புனிதனை அளித்த பூரணா ஒற்றியூர் பொருளே – திருமுறை2:17 8/4
குடர் கொளும் சூல படை_உடையவனே கோதை ஓர் கூறு_உடையவனே – திருமுறை2:18 4/4
படை கொள் சூல படம்பக்கநாதரே – திருமுறை2:19 4/2
உழுகின்ற நுக படை கொண்டு உலைய தள்ளி உழக்கினும் நெட்டு உடல் நடுங்க உறுக்கி மேன்மேல் – திருமுறை2:23 6/3
அணி வேல் படை கொள் மகனாரொடும் எம் அம்மையொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:24 5/1
வெற்றி படை வேல் பிள்ளையோடும் வெற்பாளோடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:24 7/1
திருவின் நாயகன் கை_படை பெறுவான் திரு_கண் சாத்திய திரு_மலர் பதத்தார் – திருமுறை2:35 3/1
பூதம் நும் படை எனினும் நான் அஞ்சேன் புதிய பாம்பின் பூண் பூட்டவும் வெருவேன் – திருமுறை2:54 2/1
வந்தனைசெய் நீறு எனும் கவசம் உண்டு அக்க மா மணியும் உண்டு அஞ்செழுத்தாம் மந்திர படை உண்டு சிவகதி எனும் பெரிய வாழ்வு உண்டு தாழ்வும் உண்டோ – திருமுறை2:78 9/3
அரம் மன்னிய வேல் படை அன்றோ அம்மா அயலார் அலர்_மொழி-தான் – திருமுறை3:10 19/3
பொற்றை பெரு வில் படை_உடையார் பொழில் சூழ் ஒற்றி புண்ணியனார் – திருமுறை3:11 10/2
படை ஆர் கரத்தர் பழிக்கு அஞ்சா பாசுபதரே ஆனாலும் – திருமுறை3:17 12/3
மின்னும் வேல் படை மிளிர்தரும் கைத்தல வித்தக பெருமானே – திருமுறை5:41 1/2
படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை5:46 1/3
அத்த கமலத்து அயில் படை கொள் அரசே மூவர்க்கு அருள்செய்தே ஆக்கல் அளித்தல் அழித்தல் எனும் அ முத்தொழிலும் தருவோனே – திருமுறை5:46 5/3
பன்னிரு படை கொண்டு ஓங்கும் பன்னிரு_கரத்தோய் போற்றி – திருமுறை5:51 1/2
அரங்கினில் படை கொண்டு உயிர்_கொலை புரியும் அற கடையவரினும் கடையேன் – திருமுறை6:3 6/1
வேலை அப்பா படை வேலை அப்பா பவ வெய்யிலுக்கு ஓர் – திருமுறை6:64 9/1

மேல்


படை_உடையவனே (1)

குடர் கொளும் சூல படை_உடையவனே கோதை ஓர் கூறு_உடையவனே – திருமுறை2:18 4/4

மேல்


படை_உடையாய் (1)

படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை1:6 7/3

மேல்


படை_உடையார் (1)

பொற்றை பெரு வில் படை_உடையார் பொழில் சூழ் ஒற்றி புண்ணியனார் – திருமுறை3:11 10/2

மேல்


படைக்க (1)

மார்பு அடைத்து சாவுகினும் மா நன்றே சீர் படைக்க
எண்ணுவார் எண்ணும் இறைவா நின் தாள் ஏத்தாது – திருமுறை1:4 31/2,3

மேல்


படைக்கவைத்த (1)

பாங்காக ஏற்றி எந்த பத தலைவராலும் படைக்கவொணா சித்தியை நான் படைக்கவைத்த பதியே – திருமுறை6:68 7/3

மேல்


படைக்கவொணா (1)

பாங்காக ஏற்றி எந்த பத தலைவராலும் படைக்கவொணா சித்தியை நான் படைக்கவைத்த பதியே – திருமுறை6:68 7/3

மேல்


படைக்கின்றார் (1)

அஞ்சும் முகம் காட்டிய என் தாயர் எலாம் எனக்கே ஆறும் முகம் காட்டி மிக வீறு படைக்கின்றார்
பஞ்சு அடி பாவையர் எல்லாம் விஞ்சு அடி-பால் இருந்தே பரவுகின்றார் தோழி என்றன் உறவு மிக விழைந்தே – திருமுறை6:106 5/3,4

மேல்


படைக்கு (1)

படைக்கு முன்னே பங்கு கொள்வான் – திருமுகம்:4 1/172

மேல்


படைக்கும் (3)

பழுது இல் அவனாம் திருமாலும் படைக்கும் கமல_பண்ணவனும் – திருமுறை3:14 4/3
படைக்கும் தலைவர்கள் பற்பல கோடியை – திருமுறை6:65 1/853
அடைப்புற படைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/854

மேல்


படைக்குள் (1)

படைக்குள் பட்டிடும் பான்மை எய்திடேன் – திருமுறை5:12 5/2

மேல்


படைத்த (15)

எம்மான் படைத்த உயிர் இத்தனைக்குள் சில் உயிர்-பால் – திருமுறை1:3 1/1045
ஞானம் படைத்த யோகியர் வாழ் நகராம் ஒற்றி நலத்தீர் மால் – திருமுறை1:8 80/1
பதி மலர்_தாள் நிழல் அடைந்த தவத்தோர்க்கு எல்லாம் பதியே சொல்லரசு எனும் பேர் படைத்த தேவே – திருமுறை4:10 4/3
ஞாலம் எலாம் படைத்தவனை படைத்த முக்கண் நாயகனே வடி வேல் கை நாதனே நான் – திருமுறை5:44 8/1
பன்னிரு கண் மலர் மலர்ந்த கடலே ஞான பரஞ்சுடரே ஆறு முகம் படைத்த கோவே – திருமுறை5:44 10/1
பணத்திலே சிறிதும் ஆசை ஒன்று இலை நான் படைத்த அ பணங்களை பல கால் – திருமுறை6:12 11/1
விண் படைத்த பொழில் தில்லை அம்பலத்தான் எவர்க்கும் மேல் ஆனான் அன்பர் உளம் மேவும் நடராஜன் – திருமுறை6:23 1/1
பண் படைத்த எனை அறியா இளம் பருவம்-தனிலே பரிந்து வந்து மாலையிட்டான் பார்த்து அறியான் மீட்டும் – திருமுறை6:23 1/2
பெண் படைத்த பெண்கள் எல்லாம் அவமதித்தே வலது பேசுகின்றார் கூசுகின்றேன் பிச்சி எனல் ஆனேன் – திருமுறை6:23 1/3
பலத்தவா திரு_அம்பலத்தவா எல்லாம் படைத்தவா படைத்த வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 4/4
பரை வெளிக்க பால் விளங்கு தனி வெளியில் பழுத்தே படைத்த எனது உளத்து இனிக்க கிடைத்த தனி பழமே – திருமுறை6:60 41/3
படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:101 19/1
பாரொடு விண்ணும் படைத்த பண்பாளர் பற்று அம்பலத்தார் சொல் சிற்றம்பலத்தார் – திருமுறை6:102 8/1
பன்னியருக்கு அருள் புரிந்த பதி உலகம் எல்லாம் படைத்த பதி காத்து அருளும் பசுபதி எவ்வுயிர்க்கும் – திருமுறை6:106 40/2
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – தனிப்பாசுரம்:15 11/3

மேல்


படைத்தது (1)

பல் மாலை தத்துவத்தால் அன்று இரும்பு ஒன்றாலே படைத்தது உனை பழக்கத்தால் பொறுத்தனன் என்று அறியே – திருமுறை6:106 79/4

மேல்


படைத்தல் (5)

ஒளி மருவும் உனது திரு_அருள் அணுத்துணையேனும் உற்றிடில் சிறு துரும்பும் உலகம் படைத்தல் முதல் முத்தொழில் இயற்றும் என உயர் மறைகள் ஓர் அனந்தம் – திருமுறை2:100 9/1
மூதாண்ட கோடிகளொடும் சராசரம் எலாம் முன்னி படைத்தல் முதலாம் முத்தொழிலும் இரு_தொழிலும் முன் நின்று இயற்றி ஐ_மூர்த்திகளும் ஏவல்கேட்ப – திருமுறை6:25 17/2
படி வானும் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் ஞானம் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் நான் புரிதல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 6/3
படி வானும் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் ஞானம் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் நான் புரிதல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 6/3
படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் செய் பணி எனக்கே பணித்திட்டாய் – திருமுறை6:83 2/1

மேல்


படைத்தவரே (1)

பண்டம் எலாம் படைத்தவரே ஆட வாரீர் பற்றொடு வீடு இல்லவரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 8/2

மேல்


படைத்தவனை (1)

ஞாலம் எலாம் படைத்தவனை படைத்த முக்கண் நாயகனே வடி வேல் கை நாதனே நான் – திருமுறை5:44 8/1

மேல்


படைத்தவா (1)

பலத்தவா திரு_அம்பலத்தவா எல்லாம் படைத்தவா படைத்த வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 4/4

மேல்


படைத்தாய் (1)

சிவசாதனத்தரை ஏன் படைத்தாய் அ திரு_இலிகள் – திருமுறை1:6 89/2

மேல்


படைத்தார்க்கு (2)

பின் சமயத்தார் பெயரும் அவர் பெயரே கண்டாய் பித்தர் என்றே பெயர் படைத்தார்க்கு எ பெயர் ஒவ்வாதோ – திருமுறை6:106 89/2
பின் சமயத்தார் பெயரும் அவர் பெயரே கண்டாய் பித்தர் என்றே பெயர் படைத்தார்க்கு எ பெயர் ஒவ்வாதோ – கீர்த்தனை:41 35/2

மேல்


படைத்தால் (1)

பண்ணின் மொழியாய் நின்-பால் ஓர் பறவை பெயர் வேண்டினம் படைத்தால்
மண்ணின் மிசை ஓர் பறவை-அதாய் வாழ்வாய் என்றார் என் என்றேன் – திருமுறை1:8 25/2,3

மேல்


படைத்தாள் (1)

பொன் பூவின் முகம் வியர்த்தாள் பாங்கி அவளுடனே புரிந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கரிந்த முகம் படைத்தாள்
சொல்_பூவை தொடுக்கின்றார் கால்கள் களையாதே துன்னு நடராயர் கருத்து எல்லை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 11/3,4

மேல்


படைத்திட (1)

பார்ப்பு_அனையேன் உள்ளகத்தே விளங்கி அறிவு இன்பம் படைத்திட மெய் தவ பயனால் கிடைத்த தனி பழமே – திருமுறை6:60 42/3

மேல்


படைத்திடல் (2)

படைத்திடல் முதல் ஐந்தொழில் புரிந்து இலங்கும் பரம்பர ஒளி எலாம் அணுவில் – திருமுறை6:51 6/1
படைத்திடல் முன்னா பயனுறு பெரும் தொழில் – தனிப்பாசுரம்:30 2/3

மேல்


படைத்திடுக (1)

பரை நடு விளங்கும் ஒரு சோதியே எல்லாம் படைத்திடுக என்று எனக்கே பண்புற உரைத்து அருள் பேர்_அமுது அளித்த மெய் பரமமே பரம ஞான – திருமுறை6:25 21/3

மேல்


படைத்திடும் (1)

பதி ஒளிர் வாழ்க்கை மணி முடி அரசர் படைத்திடும் செல்வமும் வேண்டேன் – திருமுறை2:94 30/3

மேல்


படைத்தீர் (4)

சீலம் படைத்தீர் திருவொற்றி தியாகரே நீர் திண்மை_இலோர் – திருமுறை1:8 84/1
சூலம் படைத்தீர் என் என்றேன் தோன்றும் உலகு உய்ந்திட என்றார் – திருமுறை1:8 84/2
சீலம் படைத்தீர் திருவொற்றி தியாகரே நீர் திண்மை மிகும் – தனிப்பாசுரம்:11 7/1
சூலம் படைத்தீர் என் என்றேன் தொல்லை உலகம் உண என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 7/2

மேல்


படைத்து (7)

பண் அமர் பாடல் பரிசு அளித்தானை பார் முதல் அண்டம் படைத்து அளிப்பானை – திருமுறை2:33 8/3
பாரையும் உயிர் பரப்பையும் படைத்து அருள் பகவனே உலகு ஏத்தும் – திருமுறை5:6 7/3
பரி கலத்தே திரு_அமுதம் படைத்து உணவே பணித்தீர் பணித்த பின்னோ என்னுடைய பக்குவம் பார்க்கின்றீர் – திருமுறை6:33 4/1
இலக எலாம் படைத்து ஆர்_உயிர் காத்து அருள் என்றது என்றும் – திருமுறை6:56 3/2
பகுதிகள் மூன்றும் படைத்து அருள் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 11/2
படைத்து இங்கு இயற்றுவள் பற்பல ஜாலம் – திருமுகம்:4 1/104
படைத்து என் மானம் பறக்கச்செய்வள் – திருமுகம்:4 1/123

மேல்


படைத்தும் (4)

காத்தும் படைத்தும் கலைத்தும் நிற்போர் நாள்-தோறும் – திருமுறை1:2 1/99
பெரிய அண்டங்கள் யாவையும் படைத்தும் பித்தர் என்னும் அ பேர்-தனை அகலார் – திருமுறை2:35 2/2
பார்க்கின்றிலையே பன்னிரு கண் படைத்தும் எளியேன் பாடு அனைத்தும் – திருமுறை5:15 6/1
கண் படைத்தும் குழியில் விழ கணக்கும் உண்டோ அவன்றன் கணக்கு அறிந்தும் விடுவேனோ கண்டாய் என் தோழீ – திருமுறை6:23 1/4

மேல்


படைத்தோன் (1)

அன்பிற்கு இரங்கி விடம்_உண்டோன் அருமை மகனே ஆர்_அமுதே அகிலம் படைத்தோன் காத்தோன் நின்று அழித்தோன் ஏத்த அளித்தோனே – திருமுறை5:46 7/2

மேல்


படைத்தோனே (1)

பருகாது உள்ளத்து இனித்திருக்கும் பாலே தேனே பகர் அருள் செம் பாகே தோகை மயில் நடத்தும் பரமே யாவும் படைத்தோனே
தரு_காதலித்தோன் முடி கொடுத்த தரும_துரையே தற்பரனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 10/3,4

மேல்


படைப்பவனும் (1)

படைப்பவனும் காப்பவனும் பற்பல நாள் முயன்று பார்க்க விரும்பினும் கிடையா பாத_மலர் வருந்த – திருமுறை4:2 29/1

மேல்


படைப்பாரேல் (1)

பச்சிலையால் பொன்னை படைப்பாரேல் மற்று அதன் மேல் – திருமுறை1:3 1/825

மேல்


படைப்பு (3)

படைப்பு முதல் ஐந்தொழிலும் கொள்க என குறித்தே பயம் தீர்த்து என் உள்ளகத்தே அமர்ந்த தனி பதியே – திருமுறை6:60 50/3
படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:101 19/1
விளங்க படைப்பு ஆதி மெய் தொழில் நீ-தான் – கீர்த்தனை:23 7/2

மேல்


படைப்பும் (1)

நால்-வயின் படைப்பும் நால்-வயின் காப்பும் – திருமுறை6:65 1/803

மேல்


படைப்பேன் (1)

பைய நான் ஊன்றி பார்த்ததே இல்லை பார்ப்பனேல் பயம் மிக படைப்பேன் – திருமுறை6:13 52/4

மேல்


படைப்பை (1)

பேர் ஓங்கும் ஐந்தெழுத்து அன்றோ படைப்பை பிரமனுக்கும் – திருமுறை1:6 191/3

மேல்


படைமை (1)

படைமை சேர் கரத்து எம் பசுபதி நீயே என் உளம் பார்த்து நின்றாயே – திருமுறை2:18 5/4

மேல்


படையவரை (1)

கொன் ஆர் சூல படையவரை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 3/4

மேல்


படையாத (1)

படையாத தேவர் சிறை மீட்டு அளித்து அருள் பண்ணவனே – திருமுறை5:5 27/4

மேல்


படையார் (4)

சூல_படையார் பூதங்கள் சுற்றும் படையார் துதிப்பவர்-தம் – திருமுறை3:4 10/1
சூல_படையார் பூதங்கள் சுற்றும் படையார் துதிப்பவர்-தம் – திருமுறை3:4 10/1
வெற்றி இருந்த மழு_படையார் விடையார் மேரு வில்_உடையார் – திருமுறை3:5 5/1
இலை நேர் தலை மூன்று ஒளிர் படையார் எல்லாம் உடையார் எருக்கின் மலர் – திருமுறை3:9 9/3

மேல்


படையால் (1)

படையால் கவர்ந்து நமை திரும்பிப்பாராது ஓடுகின்றார் நாம் – திருமுறை3:19 10/3

மேல்


படையாலும் (1)

பாராலும் படையாலும் பிறவாலும் தடுக்கப்படுதல் இலா தனி வடிவம் எனக்கு அளித்த பதியே – திருமுறை6:68 2/3

மேல்


படையாள் (1)

வாழ் வகை என் கணவர்-தமை புறத்து அணைந்தாள் ஒருத்தி மால் எனும் பேர் உடையாள் ஓர் வளை ஆழி படையாள்
ஆழ் கடலில் துயில்கின்றாள் மா மணி மண்டபத்தே ஆள்கின்றாள் ஆண்_மகனாய் அறிந்திலையோ அவரை – திருமுறை6:106 52/2,3

மேல்


படையான் (1)

மின்னும் சூல_படையான் விடையான் வெள்ளிமலை ஒன்று அது உடையான் – திருமுறை2:24 4/3

மேல்


படையின் (1)

வென்றி மழு படையின் மேன்மை-தனை பாடேனோ – திருமுறை2:45 26/4

மேல்


படையும் (1)

படம் கொள் பாம்பே பாம்பு என்றால் படையும் நடுங்கும் பார்த்திலையோ – திருமுறை3:16 4/3

மேல்


படையெடுத்தவர் (1)

படையெடுத்தவர் படை மறந்தாலும் பரவை தான் அலைப்பது மறந்தாலும் – திருமுறை2:4 8/2

மேல்


பண் (46)

பண் எதிர்கொள்பாடி பரம்பொருளே நண் உவணம் – திருமுறை1:2 1/50
தண் சுழியல் வாழ் சீவ சாக்ஷியே பண் செழிப்ப – திருமுறை1:2 1/408
பாண்டிக்கொடுமுடியில் பண் மயமே தீண்ட அரிய – திருமுறை1:2 1/426
பண் நிறைந்த கீத பனுவலே எண் நிறைந்த – திருமுறை1:2 1/552
பண் நீர்மை கொண்ட தமிழ் பா_மாலையால் துதித்து – திருமுறை1:2 1/605
திண் தங்குமாறு இருத்தும் சித்தன் எவன் பண் தங்கு – திருமுறை1:3 1/120
பண் நீர் மொழியால் பரிந்து ஏத்தி ஆனந்த – திருமுறை1:3 1/1323
நினது சீர் கேட்க பண் – திருமுறை1:4 102/4
பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை1:5 26/4
பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை1:5 26/4
பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை1:6 6/3
பண் செய்த சொல் மங்கை_பாகா வெண் பாற்கடல் பள்ளிகொண்டோன் – திருமுறை1:6 127/1
பாட்டுக்கு பேர் என்-கொல் பண் என்-கொல் நீட்டி அ பாட்டு எழுதும் – திருமுறை1:6 160/2
பண் ஆலும் மா மறை மேல் தாளை என் உள் பதித்தருளே – திருமுறை1:6 183/4
பண் நுதல் ஏர் மறை ஆயிரம் சூழும் நின் பாதத்தை யான் – திருமுறை1:6 214/2
பண் தாரை சூழ் மதி போல் இருப்போர்கள் நின் பத்தர் பதம் – திருமுறை1:7 43/2
பண் ஆர் மொழியாய் உபகாரம்பண்ணா பகைவரேனும் இதை – திருமுறை1:8 100/3
பண் கொள் மொழியாய் நின் காதல் பல் நாள் சுவை செய் பழம் போலும் – திருமுறை1:8 144/3
ஏழியல் பண் பெற்று அமுதோடு அளாவி இலங்கு தமிழ் – திருமுறை2:6 4/1
பண் ஆர் இன் சொல் பதிகம் கொண்டு படிக்காசு அளித்த பரமன் ஓர் – திருமுறை2:24 2/3
பண் அமர் பாடல் பரிசு அளித்தானை பார் முதல் அண்டம் படைத்து அளிப்பானை – திருமுறை2:33 8/3
பண் மணம் செய் பாட்டில் பரவி துதியேனோ – திருமுறை2:45 13/4
பண் ஏயும் இன்ப பரஞ்சுடரே என் இரண்டு – திருமுறை2:61 1/3
பண் நிலாவிய பாடல் அம் தொடை நின் பாத_பங்கயம் பதிவுற புனைவோர் – திருமுறை2:65 8/3
பண் ஆர் முடிவது பெண்ணார் வடிவது பண்பு உயர் தீ – திருமுறை2:86 4/2
பண் ஆர் மொழியார் உரு காட்டும் பணை சூழ் ஒற்றி பதியினர் என் – திருமுறை3:18 3/1
பண் விருப்பம் தரும் மறைகள் பலபல நின்று ஏத்த பரம சிதம்பர நடனம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை4:3 9/4
பண் பகர் பொன்_அம்பலத்தே ஆனந்த நடம் செய் பரம்பர நின் திரு_அருளை பாடுகின்றேன் மகிழ்ந்து – திருமுறை4:4 2/3
பண் உளே விளைந்த அருள் பயனே உண்மை பதி ஓங்கு நிதியே நின் பாதம் அன்றி – திருமுறை4:10 5/2
பண் ஏறும் மொழி அடியர் பரவி வாழ்த்தும் பாத_மலர் அழகினை இ பாவி பார்க்கில் – திருமுறை5:9 1/1
பண் அளாவிய மொழியினால் மயக்கும் படிற்று மங்கையர்-பால் விழைவுற்றேன் – திருமுறை5:42 9/1
பண் தேன் புரி தொடையார்-தமை பசு மா மயில் மீதில் – திருமுறை5:43 8/2
பண் குணத்தில் சிறந்திடும் நின் பத்தர்-தமை புரப்பது போல் பாவியேனை – திருமுறை5:51 9/3
பண் கொண்ட சண்முகத்து ஐயா அருள் மிகும் பன்னிரண்டு – திருமுறை5:51 13/1
பண் நேர் மறையின் பயனே சரணம் பதியே பரமே சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 2/1
பண் படைத்த எனை அறியா இளம் பருவம்-தனிலே பரிந்து வந்து மாலையிட்டான் பார்த்து அறியான் மீட்டும் – திருமுறை6:23 1/2
பண் தகு நின் திரு_தொண்டர் அடி பெருமை எவரே பகர்ந்திடுவர் மறைகள் எலாம் பகர்ந்திடுவான் புகுந்தே – திருமுறை6:24 46/3
பண் ஆர நின்றனையே பாடியுறல் வேண்டும் பரமானந்த பெரும் கூத்து ஆடியிடல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 3/3
பண் களிக்க பாடுகின்ற பாட்டில் விளை சுகமே பத்தர் உளே தித்திக்க பழுத்த தனி பழமே – திருமுறை6:60 19/2
பண் கலந்த மொழி மடவார் பழி கூறலானார் பத்தர் புகழ் நடராயர் சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 9/4
பண் பூத நடம் புரியும் பத பெருமை எவரும் பகுத்து உணர முடியாதேல் பத_மலர் என் தலை மேல் – திருமுறை6:101 24/3
பண் கொண்ட பாடலில் பாடி படித்து பரவுகின்றார் – திருமுறை6:108 18/2
பண் ஏறும் மொழி அடியர் பரவி வாழ்த்தும் பாத_மலர் அழகினை இ பாவி பார்க்கில் – கீர்த்தனை:41 12/1
பண் வளர் திரு_அடி பணியும் எம்பிரான் – தனிப்பாசுரம்:3 57/3
பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை – தனிப்பாசுரம்:13 6/1
பண் கொண்ட உடல் வெளுத்து உள்ளே நரம்பு எலாம் பசை அற்று மேல் எழும்ப பட்டினிகிடந்து சாகின்றார்கள் ஈது என்ன பாவம் இவர் உண்மை அறியார் – தனிப்பாசுரம்:15 6/2

மேல்


பண்_உடையாய் (1)

பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை1:6 6/3

மேல்


பண்கள் (2)

பண்கள் இயன்ற திருவாயால் பலி தா என்றார் கொடு வந்தேன் – திருமுறை1:8 8/2
பண்கள் நீடிய பாடலார் மன்றில் பாத நீடிய பங்கய பதத்தார் – திருமுறை2:35 1/2

மேல்


பண்டங்கள் (2)

பண்டங்கள் பல ஆகி இவற்றை காக்கும் பதி ஆகி ஆனந்தம் பழுத்து சாந்தம் – திருமுறை1:5 11/3
பண்டங்கள் பலித்தன பரிந்து எனது உள்ளத்தில் – திருமுறை6:94 6/3

மேல்


பண்டங்களோ (1)

பண்டங்களோ சிற்பரவெளியோ கண் தங்க – திருமுறை1:4 9/2

மேல்


பண்டம் (8)

பார் நின்ற நாம் கிடையா பண்டம் எது வேண்டிடினும் – திருமுறை1:3 1/397
பண்டம் என்றும் சொல்ப எலாம் பன்முகங்கள் கொண்டு இருந்த – திருமுறை1:3 1/1160
பண்டம் அறியேன் பலன் அறியேன் பரிவோடு அணைய பார்த்து அறியேன் – திருமுறை3:3 4/3
தித்திக்கும் பண்டம் எலாம் சேர்த்தாங்கு என் சிந்தை-தனில் – திருமுறை6:74 6/3
பண்டம் எலாம் படைத்தவரே ஆட வாரீர் பற்றொடு வீடு இல்லவரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 8/2
பசப்பிப்பசப்பி அன்பர் பண்டம் பறிப்பவர்க்கு – கீர்த்தனை:36 4/4
பந்தம் அனை பண்டம் எலாம் கடை உழன்று சுமந்துவர பணித்தான் எந்தாய் – தனிப்பாசுரம்:2 36/4
நண்ணுறு பல் பண்டம் எலாம் கொள்வதினும் கடைப்பிள்ளை நானே ஆனேன் – தனிப்பாசுரம்:2 37/3

மேல்


பண்டமும் (2)

பண்டமும் காட்டிய பரம்பர மணியே – திருமுறை6:65 1/1292
பண்டமும் காட்டிய பராபர மணியே – திருமுறை6:65 1/1294

மேல்


பண்டரங்கர் (1)

பாலில் தெளிந்த திரு_நீற்றர் பாவ_நாசர் பண்டரங்கர்
ஆலில் தெளிய நால்வர்களுக்கு அருளும் தெருளர் ஒற்றியினார் – திருமுறை3:11 6/1,2

மேல்


பண்டாய (1)

கண்டான் களித்தான் கலந்து இருந்தான் பண்டாய
நான்மறையும் ஆகமமும் நாடும் திரு_பொதுவில் – திருமுறை6:43 8/2,3

மேல்


பண்டித (1)

பால நித்திய அம்பக நம்பக பாச புத்தக பண்டித கண்டித – கீர்த்தனை:1 201/2

மேல்


பண்டு (14)

பண்டு ஈச்சுரன் இ பதியே விழைந்தது எனும் – திருமுறை1:2 1/465
கண்டிருந்தும் அந்தோ கலங்கிலையே பண்டு இருந்த – திருமுறை1:3 1/926
பண்டு அறியார் போல படர்கின்றாய் பண்டு அறிந்து – திருமுறை1:3 1/1096
பண்டு அறியார் போல படர்கின்றாய் பண்டு அறிந்து – திருமுறை1:3 1/1096
பண்டு கண்டும் காணா பரிசினராய் பொன்_மேனி – திருமுறை1:3 1/1325
கல்லாம் கொடிய மனம் கரைய கண்டேன் பண்டு காணாத – திருமுறை2:29 7/3
பண்டு ஓர் துணை அறியேன் நின்னை அன்றி நின் பற்றி நின்றேன் – திருமுறை2:73 9/3
பண்டு மனது உவந்து குணம் சிறிதும் இல்லா பாவியேன்-தனை ஆண்டாய் பரிவால் இன்று – திருமுறை5:9 2/1
பண்டு போல் பசித்து ஊண் வரு வழி பார்த்த பாவியேன் என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 9/4
பண்டு நின் திரு பாத_மலரையே பாடி ஆடிய பத்திமையோரை போல் – திருமுறை6:24 48/1
பண்டு கொண்டு எனை-தான் பிழை குறியாத பண்பனே திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:37 4/1
பண்டு மகிழ்ந்து எனை ஆட்கொண்டு கருணைசெய்த – கீர்த்தனை:33 6/1
மறம் பழுக்கும் இலங்கை இராவணனை பண்டு ஓர் வாளினால் பணிகொண்ட மணியே வாய்மை – தனிப்பாசுரம்:18 7/3
பண்டு குலம் பேச பரிந்ததில்லை ஈண்டு என்னை – திருமுகம்:3 2/1

மேல்


பண்டும் (1)

சுற்று அது மற்று அ வழி மா சூது அது என்று எண்ணா தொண்டர் எலாம் கற்கின்றார் பண்டும் இன்றும் காணார் – திருமுறை4:1 16/1

மேல்


பண்டுறு (1)

பண்டுறு சங்க புலவர் அரும் சிறையை தவிர்த்து அருளும் பகவனே என் – தனிப்பாசுரம்:7 5/1

மேல்


பண்டுறும் (1)

பண்டுறும் அன்பொடு விழிகள் நீர் சொரிய வியந்து துதிபண்ணுவானால் – தனிப்பாசுரம்:2 31/4

மேல்


பண்டே (1)

உண்டேன் அழியா உரம் பெற்றேன் பண்டே
எனை உவந்து கொண்டான் எழில் ஞான மன்றம்-தனை – திருமுறை6:43 9/2,3

மேல்


பண்டை (4)

பாம்பு என்றால் சற்றும் பயந்திலையே ஆம் பண்டை
கீழ் கடலில் ஆடு என்றால் கேட்கிலை நீ மாதர் அல்குல் – திருமுறை1:3 1/626,627
பண்டை துயர்கொளும் இ பாவி முகம் பாராயோ – திருமுறை2:56 6/4
கற்றும் அறிந்தும் கேட்டும் தெளிந்த பெரியவரும் கண்டு மகிழ புரிந்து பண்டை வினை அகற்றி – திருமுறை4:1 15/2
பங்கம் அற அங்கும் உள இங்கும் உள எங்கும் உள பண்டை வெளி என்ற ஒளியே – திருமுகம்:3 1/30

மேல்


பண்ண (2)

சேண் பண்ண வல்ல ஒரு சித்தன் எவன் மாண்பு அண்ணா – திருமுறை1:3 1/158
பண்ண முடியா பரிபவம் கொண்டு இ உலகில் – திருமுறை2:20 27/1

மேல்


பண்ணவர் (1)

பனை உலர்ந்த ஓலை என பெண்கள் ஒலிக்கின்றார் பண்ணவர் என் நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 17/4

மேல்


பண்ணவர்க்கும் (1)

பார்க்கும் அரிக்கும் பங்கயற்கும் பல் மா தவர்க்கும் பண்ணவர்க்கும்
யார்க்கும் அடங்கா அவர் அழகை என்னென்று உரைப்பது ஏந்திழையே – திருமுறை3:14 7/3,4

மேல்


பண்ணவனும் (2)

படியே அளந்த மாலவனும் பழைய மறை சொல் பண்ணவனும்
முடி ஈறு அறியா முதல்_பொருளே மொழியும் ஒற்றி நகர்க்கு இறையே – திருமுறை2:94 27/1,2
பழுது இல் அவனாம் திருமாலும் படைக்கும் கமல_பண்ணவனும் – திருமுறை3:14 4/3

மேல்


பண்ணவனே (4)

பாதியனே எம் பராபரனே முக்கண் பண்ணவனே – திருமுறை2:58 2/4
பண்ணவனே பசு பாசத்தை நீக்கும் பரம்பரனே – திருமுறை2:58 3/1
படையாத தேவர் சிறை மீட்டு அளித்து அருள் பண்ணவனே – திருமுறை5:5 27/4
பண்ணவனே நின் பத_மலர் ஏத்தும் பயன்_உடையோர் – திருமுறை5:5 28/1

மேல்


பண்ணனை (1)

பண்ணனை அடியர் பாடலுக்கு அருளும் பதியினை மதிகொள் தண் அருளாம் – திருமுறை5:40 2/2

மேல்


பண்ணாத (2)

பண்ணாத பூசையிலே படியாத படிப்பே பாராத பார்வையிலே பதியாத பதிப்பே – திருமுறை6:60 55/2
பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின்றீரே பகராத வன் மொழி பகருகின்றீரே – திருமுறை6:96 10/1

மேல்


பண்ணாமல் (1)

பத்திக்கு வந்து அருள் பரிந்து அருளும் நின் அடி பற்று அருளி என்னை இந்தப்படியிலே உழல்கின்ற குடியிலே ஒருவனா பண்ணாமல் ஆண்டருளுவாய் – திருமுறை5:55 30/3

மேல்


பண்ணார் (1)

பண்ணார் மொழி மலையாள் அருள் பாலா பனிரண்டு – திருமுறை5:32 10/3

மேல்


பண்ணால் (3)

பண்ணால் உன் சீரினை சம்பந்தர் சொல வெள் எலும்பு – திருமுறை1:4 41/1
பண்ணால் உன் அருள்_புகழை பாடுகின்றார் பணிகின்றார் நின் அழகை பார்த்துப்பார்த்து – திருமுறை2:59 1/1
பண்ணால் உன் அருள்_புகழை பாடுகின்றார் பணிகின்றார் நின் அழகை பார்த்துப்பார்த்து – கீர்த்தனை:41 14/1

மேல்


பண்ணி (2)

பண்ணி நலம் சேர் திரு_கூட்டம் புகுத எனினும் பரிந்து அருளே – திருமுறை2:82 7/4
பார்த்தானை பாராரை பாராதானை பார்ப்பு அறவே பார்த்திருக்க பண்ணி என்னை – திருமுறை6:48 5/3

மேல்


பண்ணிகாரங்கள் (2)

பருப்பு_இடி அரி வால்_இடிகள் ஆதிகளால் பண்ணிய பண்ணிகாரங்கள்
உருப்பிடி நிரம்ப வரவர எல்லாம் ஒரு பெரு வயிற்றிலே அடைத்தேன் – திருமுறை6:9 11/1,2
பண்ணிகாரங்கள் பொசித்த அப்போதும் பராக்கிலே செலுத்திய போதும் – திருமுறை6:13 50/1

மேல்


பண்ணிய (20)

பண்ணிய உள்ளம் கொள் உள்ளும் புறம்பும் பரிமளிக்கும் – திருமுறை1:7 63/2
பருப்பு_இடி அரி வால்_இடிகள் ஆதிகளால் பண்ணிய பண்ணிகாரங்கள் – திருமுறை6:9 11/1
பண்ணிய தவமே தவத்து உறும் பலனே பலத்தினால் கிடைத்த என் பதியே – திருமுறை6:37 8/2
பண்ணிய என் பூசையிலே பலித்த பெரும் தெய்வம் பாடுகின்ற மறை முடியில் ஆடுகின்ற தெய்வம் – திருமுறை6:44 5/3
பண்ணிய தவமும் பலமும் மெய் பலம் செய் பதியுமாம் ஒரு பசுபதியை – திருமுறை6:49 6/1
பண்ணிய பூசை நிறைந்தது சிற்றம்பல நடம் கண்டு – திருமுறை6:64 34/1
பண்ணிய தவத்தால் பழுத்த செம்பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1360
பாலிலே வைத்தாய் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 1/4
பதத்திலே வைத்தாய் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 2/4
நின்றாய் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 3/4
பாடவும் பெற்றேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 4/4
பயத்தை விட்டு ஒழித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 5/4
பாடல் செய்கின்றேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 6/4
பதி பதம் பெற்றேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 7/4
பரிசு எலாம் பெற்றேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 8/4
பாதமே பிடித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 9/4
பட்டமும் தரித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 10/4
பண்ணிய துன்போடே படுத்திருந்தேன் நண்ணி எனை – திருமுறை6:81 7/2
பண்ணிய பத்தர்க்கு முத்தர்க்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 7/2
பண்ணிய பத்தர்க்கு முத்தர்க்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 7/2

மேல்


பண்ணியது (1)

பாம்பும் சிவார்ச்சனை-தான் பண்ணியது என்றால் பூசை – திருமுறை1:3 1/515

மேல்


பண்ணில் (1)

எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் பண்ணில்
கலந்தான் என் பாட்டில் கலந்தான் உயிரில் – திருமுறை6:93 1/2,3

மேல்


பண்ணின் (3)

மண்ணில் பழைய வழக்கம் காண் பண்ணின் சொல் – திருமுறை1:4 45/2
பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை1:5 26/4
பண்ணின் மொழியாய் நின்-பால் ஓர் பறவை பெயர் வேண்டினம் படைத்தால் – திருமுறை1:8 25/2

மேல்


பண்ணினுள் (1)

பண்ணினுள் இசையே பாலினுள் சுவையே பத்தர்கட்கு அருள்செயும் பரமே – திருமுறை2:12 6/1

மேல்


பண்ணுகின்ற (1)

பண்ணுகின்ற பெரும் தவத்தும் கிடைப்ப அரிதாய் சிறிய பயல்களினும் சிறியேற்கு கிடைத்த பெரும் பதியே – திருமுறை6:60 83/2

மேல்


பண்ணுகின்றதும் (1)

பண்ணுகின்றதும் ஆன பின் உடலை பாடை மேல் உற படுத்துகின்றதும் என்று – திருமுறை2:66 7/3

மேல்


பண்ணுகின்றீரே (1)

பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின்றீரே பகராத வன் மொழி பகருகின்றீரே – திருமுறை6:96 10/1

மேல்


பண்ணுகின்றேன் (1)

பண்ணுகின்றேன் பண்ணுவித்து பாடுகின்றான் உண்ணுகின்றேன் – திருமுறை6:93 3/2

மேல்


பண்ணுதல் (1)

பண்ணுதல் சேர் திரு_நீற்று கோலம்-தன்னை பார்த்தேனும் அஞ்சுகிலேன் பயன் இலாமே – திருமுறை2:23 2/2

மேல்


பண்ணும் (3)

பண்ணும் இன் சுவை அமுதினும் இனிதாய் பத்தர் நாள்-தொறும் சித்தம் உள் ஊற – திருமுறை2:2 7/3
பண்ணும் நின் அருள் பாரிடை வாழ்கவே – திருமுறை2:13 8/4
நண்ணாததோர் அடி நீழலில் நண்ணும்படி பண்ணும்
பண்ணார் மொழி மலையாள் அருள் பாலா பனிரண்டு – திருமுறை5:32 10/2,3

மேல்


பண்ணுவாய்-கொலோ (1)

பாலின் நீர் என நின் அடி-கணே பற்றி வாழ்ந்திட பண்ணுவாய்-கொலோ
சேலின் வாள்_கணார் தீய மாயையில் தியங்கி நின்றிட செய்குவாய்-கொலோ – திருமுறை5:10 10/2,3

மேல்


பண்ணுவித்து (1)

பண்ணுகின்றேன் பண்ணுவித்து பாடுகின்றான் உண்ணுகின்றேன் – திருமுறை6:93 3/2

மேல்


பண்ணுறு (2)

பண்ணுறு பயனே என்னை பணிவித்த மணியே போற்றி – திருமுறை5:50 6/3
பண்ணுறு பொருள் நலம் பாங்கின் ஓர்ந்துமே – தனிப்பாசுரம்:3 55/4

மேல்


பண்ணுறும் (2)

பண்ணுறும் அ தன்மையுளே திண்மை ஒரு கோடி பலித்த சத்தி கூட்டத்தால் பணித்தன ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:101 32/2
பண்ணுறும் என் தனி கணவர் கூத்து ஆடும் சபையை பார்த்தாலும் பசி போமே பார்த்திடல் அன்றியுமே – திருமுறை6:106 44/3

மேல்


பண்ணே (1)

பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை1:5 26/4

மேல்


பண்ணேன் (1)

பண்ணேன் நின் புகழ் சொல்வோர்-தமக்கு பூசை பாடேன் நின் திரு_சீரை பரமன் ஈன்ற – திருமுறை5:24 10/1

மேல்


பண்ணேனோ (1)

கூட்டும் தொழும்பு பண்ணேனோ குறையா அருள் நீர் உண்ணேனோ – திருமுறை5:22 5/2

மேல்


பண்ணை (1)

பண்ணை காட்டி உருகும் அடியர்-தம் பத்தி காட்டி முத்தி பொருள் ஈது என – திருமுறை5:20 8/3

மேல்


பண்பட்ட (2)

வெண்பட்டு உடுக்க விரைந்தனையே பண்பட்ட
ஐயா அரைநாண் அவிழும் என கேட்டு நின்றும் – திருமுறை1:3 1/998,999
பாய்ப்பட்ட புலி அன்ன நாய்ப்பட்ட கயவர்-தம் பாழ்பட்ட மனையில் நெடுநாள் பண்பட்ட கழுநீரும் விண்பட்ட இன் அமுது பட்ட பாடு ஆகுமன்றி – திருமுறை5:55 25/1

மேல்


பண்படா (1)

பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை – தனிப்பாசுரம்:13 6/1

மேல்


பண்பன் (1)

பாதன் என்கோ கடல் பள்ளிகொண்டான் தொழும் பண்பன் என்கோ – திருமுறை1:6 202/2

மேல்


பண்பனே (6)

பரிவுறும்-தோறும் விரைந்து வந்து அருளும் பண்பனே பரை இட_பாகா – திருமுறை6:13 2/2
பதியனே பொதுவில் பரம நாடகம் செய் பண்பனே நண்பனே உலகில் – திருமுறை6:13 44/1
பனிப்புற ஓடி பதுங்கிடுகின்றார் பண்பனே என்னை நீ பயிற்ற – திருமுறை6:13 106/3
நண்பனே நலம் சார் பண்பனே உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 4/4
பண்டு கொண்டு எனை-தான் பிழை குறியாத பண்பனே திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:37 4/1
நாயேன் எண்ணம் அனைத்தும் முடித்துக்கொடுத்த பண்பனே
நான் செய் தவத்தால் எனக்கு கிடைத்த நல்ல நண்பனே – கீர்த்தனை:29 18/3,4

மேல்


பண்பாய (1)

பண்பாய நடங்கள் பல பல பெயர்ப்பும் காட்டும் பதிகள் பல இவைக்கு எல்லாம் பதி ஆகி பொதுவில் – திருமுறை6:101 34/3

மேல்


பண்பார் (1)

பண்பார் இங்கு உறும் அவர்-தாம் பிச்சைச்சோறு உச்சியிலே பரிந்து வாங்கி – தனிப்பாசுரம்:2 43/3

மேல்


பண்பார்க்கு (1)

வெண்பாக்கத்து அன்பர் பெறும் வீறாப்பே பண்பார்க்கு
நள் இ பதியே நலம் தரும் என்று அன்பர் புகும் – திருமுறை1:2 1/506,507

மேல்


பண்பாளர் (1)

பாரொடு விண்ணும் படைத்த பண்பாளர் பற்று அம்பலத்தார் சொல் சிற்றம்பலத்தார் – திருமுறை6:102 8/1

மேல்


பண்பின் (2)

பல்லாரும் களிப்பு அடைய பகல் இரவும் தோற்றா பண்பின் அருள்_பெரும்_ஜோதி நண்பினொடு நமக்கே – திருமுறை6:89 4/3
பல்லின் அழுக்கை பண்பின் மாற்றி – திருமுகம்:4 1/393

மேல்


பண்பினர் (2)

பாடுகின்றார்க்கு அருள் பண்பினர் ஞான கூத்தாடுகின்றார் – கீர்த்தனை:35 13/1
பற்றை அகன்ற நல்_பண்பினர் உறவே – திருமுகம்:2 1/66

மேல்


பண்பினனே (1)

பாலவனே எனை பாலகன் ஆக்கிய பண்பினனே – திருமுறை6:84 6/4

மேல்


பண்பினால் (1)

பத்தியோடு அருச்சனை பயிலும் பண்பினால்
முத்தி சார்குவர் என மொழிதல் கேட்டு நல் – திருமுறை5:51 10/2,3

மேல்


பண்பினில் (1)

பண்பினில் விளங்கும் பரம சற்குருவே – திருமுறை6:65 1/1064

மேல்


பண்பினீரே (1)

பன்னிருவர் ஒளி மாற்றும் பர ஒளியை பார்த்து உயர்ந்தீர் பண்பினீரே – திருமுறை2:94 44/4

மேல்


பண்பு (26)

உண் பழனத்து என்றன் உயிர்க்குயிரே பண்பு அகன்ற – திருமுறை1:2 1/102
படிக்குள் நோவாத பண்பு_உடையோர் வாழ்த்தும் – திருமுறை1:2 1/345
மண் சுமந்தான் என்று உரைக்கும் வாய்மை-தனை பண்பு_உடையோர் – திருமுறை1:3 1/498
படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை1:6 7/3
பசியெடுக்கும் முன் அமுது சேகரிப்பார் பாரினோர்கள் அ பண்பு அறிந்திலையோ – திருமுறை2:26 10/1
பழக்கிவைப்பது தேவரீர்க்கு உரிய பண்பு அன்றோ எனை பரிந்திலீரானால் – திருமுறை2:46 1/2
பாடும் தொண்டர்கள் இடர்ப்படில் தரியா பண்பு என் மட்டும் நின்-பால் இலை போலும் – திருமுறை2:67 6/3
பாவம் எனும் ஓர் பெரும் சரக்கு பையை எடுத்து பண்பு அறியா – திருமுறை2:77 7/1
பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை2:78 7/1
பண் ஆர் முடிவது பெண்ணார் வடிவது பண்பு உயர் தீ – திருமுறை2:86 4/2
பள்ளம் கொண்டு ஓங்கும் புனல் போல் நின் தண் அருள் பண்பு நல்லோர் – திருமுறை2:94 32/2
பவர்-தாம் அறியா பண்பு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை3:15 5/2
பாவம் எலாம் அகற்றி அருள் பான்மை நல்கும் பண்பு உடைய பெருமானே பணிந்து நின்-பால் – திருமுறை4:10 3/3
பாவ வாழ்க்கையில் பாவியேன் செய்திடும் பண்பு இலா பிழை நோக்கி – திருமுறை5:17 2/1
பாங்குற நின்று ஊட்டினையே எந்தாய் நின் பண்பு இதுவே – திருமுறை6:24 18/4
பை உடை பாம்பு_அனையரொடும் ஆடுகின்றோய் எனது பண்பு அறிந்தே நண்பு வைத்த பண்பு_உடையோய் இன்னே – திருமுறை6:31 6/3
பை உடை பாம்பு_அனையரொடும் ஆடுகின்றோய் எனது பண்பு அறிந்தே நண்பு வைத்த பண்பு_உடையோய் இன்னே – திருமுறை6:31 6/3
பற்றிய என் பற்று அனைத்தும் தன் அடி பற்று ஆக பரிந்து அருளி எனை ஈன்ற பண்பு உடை எந்தாயே – திருமுறை6:60 43/3
பயிர்ப்புறும் ஓர் பசி தவிர்த்தல் மாத்திரமே புரிக பரிந்து மற்றை பண்பு உரையேல் நண்பு உதவேல் இங்கே – திருமுறை6:60 71/2
பண்புற எனக்கு அருள் பண்பு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1086
பண்பு உடை நின் மெய் அன்பர் பாடிய பேர்_அன்பில் பழுத்த பழம் பாட்டில் ஒரு பாட்டும் அறியேனே – திருமுறை6:91 5/3
பலம் பெறு மனிதர்கள் பண்பு_உளர் ஆயினர் – திருமுறை6:94 3/3
பச்சையும் செம்மையும் கருமையும் கூடி பலித்த நும் வாழ்க்கையில் பண்பு ஒன்றும் இல்லீர் – திருமுறை6:96 5/2
பண்பு உரைத்து தூதன் என்றே பட்டம்கட்டிக்கொண்டவர்க்கு – கீர்த்தனை:36 8/2
பதி பசு பாச பண்பு உரை தேசிக – திருமுகம்:1 1/9
பண்பு அனேகமும் திரண்டு உருவாகி எம் பாக்கியம் போல் வந்த – திருமுகம்:5 8/1

மேல்


பண்பு-அதனை (1)

பாங்கு அடையச்செய்த அருள் பண்பு-அதனை ஈங்கு உலகர் – திருமுறை1:3 1/502

மேல்


பண்பு_உடையாய் (1)

படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை1:6 7/3

மேல்


பண்பு_உடையார் (1)

பவர்-தாம் அறியா பண்பு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை3:15 5/2

மேல்


பண்பு_உடையோய் (1)

பை உடை பாம்பு_அனையரொடும் ஆடுகின்றோய் எனது பண்பு அறிந்தே நண்பு வைத்த பண்பு_உடையோய் இன்னே – திருமுறை6:31 6/3

மேல்


பண்பு_உடையோர் (2)

படிக்குள் நோவாத பண்பு_உடையோர் வாழ்த்தும் – திருமுறை1:2 1/345
மண் சுமந்தான் என்று உரைக்கும் வாய்மை-தனை பண்பு_உடையோர்
மாண உரைப்ப கேட்டும் வாய்ந்து ஏத்தாய் மெய் அன்பு – திருமுறை1:3 1/498,499

மேல்


பண்பு_உளர் (1)

பலம் பெறு மனிதர்கள் பண்பு_உளர் ஆயினர் – திருமுறை6:94 3/3

மேல்


பண்பு_உளோர் (1)

பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை2:78 7/1

மேல்


பண்புடன் (1)

பரம்பரன் அளிக்க பண்புடன் பெற்றோன் – தனிப்பாசுரம்:30 2/25

மேல்


பண்புடனே (1)

தண் பனையூர் மேவும் சடாதரனே பண்புடனே
எற்குள் தியானம் கொண்டு இருக்க மகிழ்ந்து அளித்த – திருமுறை1:2 1/276,277

மேல்


பண்பும் (2)

பார் கொண்ட நடையில் வன் பசிகொண்டு வந்து இரப்பார் முகம் பார்த்து இரங்கும் பண்பும் நின் திரு_அடிக்கு அன்பும் நிறை ஆயுளும் பதியும் நல் நிதியும் உணர்வும் – திருமுறை5:55 12/1
பார் நிகர் பொறையும் பண்பும் பான்மையும் – திருமுகம்:1 1/32

மேல்


பண்புற (4)

பத்தி இன்றியே முத்தியை விழைந்தேன் பாவியேன் அருள் பண்புற நினைவாய் – திருமுறை2:10 3/2
பரை நடு விளங்கும் ஒரு சோதியே எல்லாம் படைத்திடுக என்று எனக்கே பண்புற உரைத்து அருள் பேர்_அமுது அளித்த மெய் பரமமே பரம ஞான – திருமுறை6:25 21/3
பன்னுகின்ற தொழில் ஐந்தும் செய்திடவே பணித்து பண்புற என் அகம் புறமும் விளங்குகின்ற பதியே – திருமுறை6:60 61/2
பண்புற எனக்கு அருள் பண்பு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1086

மேல்


பண்புறவும் (1)

பார் நீட திரு_அருளாம் பெரும் சோதி அளித்தீர் பகரும் எலாம் வல்ல சித்தி பண்புறவும் செய்தீர் – திருமுறை6:79 4/3

மேல்


பண்புறு (1)

பற்றி இயலும் ஒளி ஆகி ஒளியின் ஒளி ஆகி அம்பரமாய் சிதம்பரமுமாய் பண்புறு சிதம்பர பொன்_சபையுமாய் அதன் பாங்கு ஓங்கு சிற்சபையுமாய் – திருமுறை6:25 15/2

மேல்


பண்பே (1)

அருள் அறமே அருள் பண்பே முக்கண் கொள் அருள் சிவமே – திருமுறை1:6 219/4

மேல்


பண்பை (2)

படி ஆல் அடியில் இருந்த மறை பண்பை உரைப்பீர் என்றேன் நின் – திருமுறை1:8 94/2
பாதியிலே ஒன்றான பசுபதி நின் கருணை பண்பை அறிந்தேன் ஒழியா நண்பை அடைந்தேனே – திருமுறை4:2 69/4

மேல்


பண்பொடு (2)

பாங்காரும் வண்ணம் ஒன்று என் கை-தனிலே அளித்து பண்பொடு வாழ்ந்திடுக என பணித்த பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 16/3
பாங்குற ஓங்கு மங்கல கோலம் பண்பொடு புனைந்துகொள் கடிகை – திருமுறை6:87 9/2

மேல்


பண (4)

மெய் விரிப்பார்க்கு இரு கை விரிப்பார் பெட்டி மேவு பண
பை விரிப்பார் அல்குல் பை விரிப்பார்க்கு அவர்-பால் பரவி – திருமுறை2:88 5/2,3
ஊர்ந்த பண கங்கணமே முதல் பணிகள் ஒளிர உயர் பொதுவில் நடிக்கின்ற செயல் உடைய பெருமான் – திருமுறை4:8 9/3
சுபல கரதல கண பண கங்கண – கீர்த்தனை:1 67/2
பணி வளரும் நிபுண கண பண கரண பரண வண பரத யுக சரண புரண – திருமுகம்:3 1/17

மேல்


பணங்களை (1)

பணத்திலே சிறிதும் ஆசை ஒன்று இலை நான் படைத்த அ பணங்களை பல கால் – திருமுறை6:12 11/1

மேல்


பணத்திலும் (1)

படி முடிவு அழித்து கடிகொளும் கடையர் பணத்திலும் கொடியனேன் வஞ்ச – திருமுறை6:3 5/3

மேல்


பணத்திலே (1)

பணத்திலே சிறிதும் ஆசை ஒன்று இலை நான் படைத்த அ பணங்களை பல கால் – திருமுறை6:12 11/1

மேல்


பணத்தினில் (1)

பணத்தினில் பொலியும் பாம்பு அரை ஆர்த்த பரமனே பிரமன் மால் அறியா – திருமுறை2:42 10/3

மேல்


பணத்து (2)

மனம் பழமோ காயோ என்று அறிந்து வர விடுத்தாள் மற்றவர் போல் காசு பணத்து ஆசைவைத்து வருந்தாள் – திருமுறை6:62 3/3
காசு பணத்து ஆசை_இலேன் ஆட வாரீர் கைபிடித்தால் போதும் என்னோடு ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 6/3

மேல்


பணத்தும் (2)

பணத்தும் மண்ணினும் பாவையரிடத்தும் பரவ நெஞ்சினை விரவுகின்றனன் காண் – திருமுறை2:65 2/2
நிலத்திலும் பணத்தும் நீள் விழி மடவார் நெருக்கிலும் பெருக்கிய நினைப்பேன் – திருமுறை6:3 4/1

மேல்


பணத்தை (1)

நடையாய் ஏற்கின்றீர் என்றேன் நங்காய் நின் போல் ஒரு பணத்தை
கடையார் என கீழ் வைத்து அருமை காட்டேம் பணிகொள் பணம் கோடி – திருமுறை1:8 126/2,3

மேல்


பணத்தையும் (1)

காசையும் பணத்தையும் கன்னியர்-தமையும் காணியின் ஆட்சியும் கருதிலேன் கண்டீர் – திருமுறை6:34 5/1

மேல்


பணப்பை (1)

செய்கையிடும்படி தன் சீமான்-தனது பணப்பை
கையிடல் கண்டும் பயந்திலையே சைகை-அது – திருமுறை1:3 1/767,768

மேல்


பணம் (16)

பார் தருவார் உழற்கு ஏர் தருவார் பொன் பணம் தருவார் – திருமுறை1:6 126/2
பணம் ஒன்று பாம்பு அணி ஒற்றி எம்மானிட பாலில் தெய்வ – திருமுறை1:7 61/3
கடையார் என கீழ் வைத்து அருமை காட்டேம் பணிகொள் பணம் கோடி – திருமுறை1:8 126/3
பணம் கொள் செல்வ படம்பக்கநாதரே – திருமுறை2:19 6/2
பாடு இல்லை கையில் பணம் இல்லை தேக பருமன் இல்லை – திருமுறை2:88 3/2
பணம்_இலார்க்கு இடுக்கண் புரிந்து உணும் சோற்று பணம் பறித்து உழல்கின்ற படிறேன் – திருமுறை6:3 9/1
பணம்_இலார்க்கு இடுக்கண் புரிந்து உணும் சோற்று பணம் பறித்து உழல்கின்ற படிறேன் – திருமுறை6:3 9/1
வேற்று வாழ்வு அடைய வீடு தா பணம் தா மெல்லிய சரிகை வத்திரம் தா – திருமுறை6:13 108/2
பணம் புரி காணி பூமிகள் புரி நல் பதி புரி ஏற்ற பெண் பார்த்தே – திருமுறை6:13 109/2
பட்டமே காட்டி பணம் பறித்து உழன்றேன் பகல் எலாம் தவசி போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:15 21/2
குணம் நீடு பாங்கி-அவள் எம் இறையை நினையார் குணம் கொண்டாள் வளர்த்தவளும் பணம்_விண்டாள் ஆனாள் – திருமுறை6:63 21/3
தொண்டாள பணம் தேடும் துறை ஆள உலகு ஆள சூழ்ந்த காம – திருமுறை6:99 4/1
பிணம் புதைக்க சம்மதியீர் பணம் புதைக்க சம்மதிக்கும் பேயரே நீர் – திருமுறை6:99 7/3
பதி_உடையார் கனக_சபாபதி எனும் பேர் உடையார் பணம் பரித்த வரையர் என்னை மணம் புரிந்த கணவர் – திருமுறை6:101 5/1
பாடு இல்லை கையில் பணம் இல்லை தேக பருமன் இல்லை – தனிப்பாசுரம்:16 2/2
பாடு இல்லை கையில் பணம் இல்லை தேக பருமன் இல்லை – திருமுகம்:5 5/2

மேல்


பணம்-தான் (1)

உடையார் என்பார் உமை ஒற்றி_உடையீர் பணம்-தான் உடையீரோ – திருமுறை1:8 126/1

மேல்


பணம்_விண்டாள் (1)

குணம் நீடு பாங்கி-அவள் எம் இறையை நினையார் குணம் கொண்டாள் வளர்த்தவளும் பணம்_விண்டாள் ஆனாள் – திருமுறை6:63 21/3

மேல்


பணம்_இலார்க்கு (1)

பணம்_இலார்க்கு இடுக்கண் புரிந்து உணும் சோற்று பணம் பறித்து உழல்கின்ற படிறேன் – திருமுறை6:3 9/1

மேல்


பணமே (1)

பட்டி பகட்டின் ஊர்திரிந்து பணமே நிலமே பாவையரே – திருமுறை6:82 6/1

மேல்


பணி (63)

பாகை கார் என்னும் பணி_மொழியார் வாழ்த்து ஓவா – திருமுறை1:2 1/293
ஏர் நந்தன பணி கண்டு இச்சையுற நம் இறைக்கு – திருமுறை1:3 1/1309
பை உரைத்து ஆடும் பணி புயத்தோய் தமை பாடுகின்றோர் – திருமுறை1:6 58/1
செம்பெருமானுக்கும் எந்தாய்க்கும் நான் பணி செய்ய செய்யே – திருமுறை1:6 197/4
திருவே அருள் செந்திருவே முதல் பணி செய்ய தந்த – திருமுறை1:7 62/3
அடையில் கனிவால் பணி என்றே அருளீர் உரி ஈர் உடை என்றேன் – திருமுறை1:8 4/2
கடையில் படும் ஓர் பணி என்றே கருதி உரைத்தேம் என்று உரைத்து என் – திருமுறை1:8 4/3
படை அம்புயத்தோன் புகழ் ஒற்றி பதியீர் அரவ பணி சுமந்தீர் – திருமுறை1:8 111/1
நடை அம்புயத்தும் சுமந்தனை நீ நானா அரவ பணி மற்றும் – திருமுறை1:8 111/3
பாம்பு ஆவதுவே கொடும் பாம்பு எம் பணி பாம்பு அது போல் பாம்பு அல என்று – திருமுறை1:8 112/3
பணி கண்டாய் அன்னோன் பதம் – திருமுறை2:30 25/4
நானே நினக்கு பணி செயல் வேண்டும் நின் நாள்_மலர் தாள் – திருமுறை2:31 5/1
மணி கொள் கோயிற்கு திரு_பணி செய்தும் வாழ்க நீ உடன் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 10/4
பல் விதங்களால் பணி செயும் உரிமை பாங்கு நல்கும் அ பரம் உமக்கு அன்றே – திருமுறை2:55 10/3
ஆயினும் திரு_முகம் கண்டு மகிழும் அன்பர்-தம் பணி ஆற்றி மற்று உடலம் – திருமுறை2:67 9/3
பணி அணி புயத்தோய் போற்றி நின் சீரே பாடுதல் வேண்டும் நான் போற்றி – திருமுறை2:79 2/3
நின் பணி புரிதல் வேண்டும் நான் போற்றி நெடும் சடை முடி தயா நிதியே – திருமுறை2:79 3/4
பத்தர்-தமக்கு பணி_செய்வார் பணியே பணியா பரிவுற்றார் – திருமுறை3:7 2/2
பைத்த அரவ பணி அணிவார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி மகிழ்வார் – திருமுறை3:15 6/1
பார் அணவி அன்பர் எலாம் பரிந்து புகழ்ந்து ஏத்த பணி அணிந்து மணி மன்றுள் அணி நடம் செய் பதியே – திருமுறை4:2 18/4
நாகமணி பணி மிளிர அம்பலத்தே நடம் செய் நாயக நின் பெரும் கருணை நவிற்ற முடியாதே – திருமுறை4:2 65/4
பாத_மலர் நினது திரு_பணி முடி மேல் பட புரிந்த – திருமுறை4:11 4/3
தெளித்து நின்றிடும் தேசிக வடிவமே தேவர்கள் பணி தேவே – திருமுறை5:6 3/3
மூவரும் பணி முதல்வ நின் அடியில் என் முடி உற வைப்பாயேல் – திருமுறை5:11 9/2
பணி செய் தொழும்பில் சேரேனோ பார் மீது இரங்கும் நீரேனே – திருமுறை5:22 1/4
பணி காதலித்து பிழையேனோ பாடி மனது குழையேனோ – திருமுறை5:22 9/2
தாழ்வனோ தாழ்ந்த பணி புரிந்து அவமே சஞ்சரித்து உழன்று வெம் நரகில் – திருமுறை5:34 2/3
அன்பர் முற்று உணர அருள்செயும் தேவே அரி அயன் பணி பெரியவனே – திருமுறை5:37 9/3
நேரார் பணி மயிலின் மிசை நின்றார் அது கண்டேன் – திருமுறை5:43 3/3
அழகு ஆதரவாம் பணி_புரிவார் அடியார்க்கு அடிமை ஆக்குகவே – திருமுறை5:45 3/4
ஊர் உண்டு பேர் உண்டு மணி உண்டு பணி உண்டு உடை உண்டு கொடையும் உண்டு உண்டுண்டு மகிழவே உணவு உண்டு சாந்தமுறும் உளம் உண்டு வளமும் உண்டு – திருமுறை5:55 28/2
நிதம் பரவி ஆனந்த நித்திரை நீங்காத நித்தர் பணி புரிந்து இன்ப சித்தி பெறுவேனோ – திருமுறை6:11 4/3
எ பணி இட்டாய் அ பணி அலது என் இச்சையால் புரிந்தது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:12 5/3
எ பணி இட்டாய் அ பணி அலது என் இச்சையால் புரிந்தது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:12 5/3
பரிந்து உனை பதியா பெற்ற நாள் அடிமை பணி புரிந்து ஆங்கு இது வரையில் – திருமுறை6:13 79/1
மறுகி நின்று ஆடி ஆர்த்தது இங்கு உண்டோ நின் பணி மதிப்பு அலால் எனக்கு – திருமுறை6:13 101/3
எந்தை நின் உள்ளம் வெறுப்ப நின் பணி விட்டு இ உலகியலில் அவ்வாறு – திருமுறை6:13 102/3
வம்புறு சண்டை விளைக்கின்றார் சிறுவர் வள்ளலே நின் பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 103/2
விள்ளுதல் புரிவார் ஐயகோ அடியேன் மெய்ய நின் திரு_பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 104/3
புலை கொலை களவே புரிகின்றார் அடியேன் புண்ணிய நின் பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 105/3
இத்தகை உலகில் இங்ஙனம் சிறியேன் எந்தை நின் திரு_பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 113/1
உன்னையே கருதி உன் பணி புரிந்து இங்கு உலகிலே கருணை என்பது-தான் – திருமுறை6:13 115/2
தெய்வமே என நான் நின்னையே கருதி திரு_பணி புரிந்து இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:13 116/3
பாதம் தலை மேல் சூட்டி எனை பணி செய்திடவும் பணித்தனை நான் – திருமுறை6:19 7/2
பணி மதியின் அமுதிலே அ அமுது இனிப்பிலே பக்க நடு அடி முடியிலே பாங்குபெற ஓங்கும் ஒரு சித்தே என் உள்ளே பலித்த பரமானந்தமே – திருமுறை6:25 12/2
வாதாந்தம் உற்ற பல சத்திகளொடும் சத்தர் வாய்ந்து பணி செய்ய இன்ப மா ராச்சியத்திலே திரு_அருள் செங்கோல் வளத்தொடு செலுத்தும் அரசே – திருமுறை6:25 17/3
அறிவு_இலேன் அறிந்தார்க்கு அடி பணி புரியேன் அச்சமும் அவலமும்_உடையேன் – திருமுறை6:30 2/1
படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் செய் பணி எனக்கே பணித்திட்டாய் – திருமுறை6:83 2/1
தொழுது நிற்கின்றனன் செய் பணி எல்லாம் சொல்லுதல் வேண்டும் என் வல்ல சற்குருவே – திருமுறை6:90 1/2
சிற்குண வரை மிசை உதயம்செய்தது மா சித்திகள் அடி பணி செய்திட சூழ்ந்த – திருமுறை6:90 2/2
உளம் தரு சம்மதமான பணி இட்டாய் எனக்கே உன் பணியே பணி அல்லால் என் பணி வேறு இலையே – திருமுறை6:91 3/4
உளம் தரு சம்மதமான பணி இட்டாய் எனக்கே உன் பணியே பணி அல்லால் என் பணி வேறு இலையே – திருமுறை6:91 3/4
உளம் தரு சம்மதமான பணி இட்டாய் எனக்கே உன் பணியே பணி அல்லால் என் பணி வேறு இலையே – திருமுறை6:91 3/4
பாடுக என்னோடு கலந்து ஆடுக என்று எனக்கே பணி இட்டாய் நான் செய் பெரும் பாக்கியம் என்று உவந்தேன் – திருமுறை6:91 4/3
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:106 17/4
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:106 17/4
அணவாத மனத்தவரை புற பணிக்கே விடுக அன்பு_உடையார்களுக்கு இடுக அக பணி செய்திடவே – திருமுறை6:106 19/4
ஊர் உண்டு பேர் உண்டு மணி உண்டு பணி உண்டு உடை உண்டு கொடையும் உண்டு உண்டுண்டு மகிழவே உணவு உண்டு சாந்தமுறும் உளம் உண்டு வளமும் உண்டு – கீர்த்தனை:41 7/2
மூல மெய் திரு_பணி முதல ஆற்றியே – தனிப்பாசுரம்:3 53/4
நட்டாரும் பணி புரியும் ஆறு தலை மலை முதலாய் நணுகி எங்கள் – தனிப்பாசுரம்:7 8/2
பசி-அது உடையேன் என்றேன் உள் பணி அல்குலும் அப்படி என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 5/3
பணி வளரும் நிபுண கண பண கரண பரண வண பரத யுக சரண புரண – திருமுகம்:3 1/17
பணி சிரம் முதலாய் பாதம் வரையில் – திருமுகம்:4 1/349

மேல்


பணி_செய்வார் (1)

பத்தர்-தமக்கு பணி_செய்வார் பணியே பணியா பரிவுற்றார் – திருமுறை3:7 2/2

மேல்


பணி_புரிவார் (1)

அழகு ஆதரவாம் பணி_புரிவார் அடியார்க்கு அடிமை ஆக்குகவே – திருமுறை5:45 3/4

மேல்


பணி_மொழியார் (1)

பாகை கார் என்னும் பணி_மொழியார் வாழ்த்து ஓவா – திருமுறை1:2 1/293

மேல்


பணிக்க (2)

செல்ல பணிக்க வல்ல சித்தன் எவன் அல்லல் அற – திருமுறை1:3 1/184
திணி கலை ஆதிய எல்லாம் பணிக்க வல்ல சிவமே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 2/4

மேல்


பணிக்கின்றேன் (1)

பதிக்கு அளவா நலம் தருவல் என்று நினை ஏத்துதற்கு பணிக்கின்றேன் நீ – திருமுறை6:24 44/2

மேல்


பணிக்கு (2)

நடுங்கு குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே நடம் செய் அடி பணிக்கு என்றே நாட்டிய நல் குடியே – திருமுறை6:104 4/4
அடங்கு குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே ஆடல் அடி பணிக்கு என்றே அமைத்த குடி அறியே – திருமுறை6:104 5/4

மேல்


பணிக்கும் (2)

இலை ஆற்றும் நீ மலர்_காலால் பணிக்கும் குற்றேவல் எலாம் – திருமுறை1:7 17/1
பணிக்கும் வேலை செய்து உண்டு உடுத்து அம்பலம் பரவுதற்கு இசையீரே – திருமுறை6:24 67/4

மேல்


பணிக்கே (4)

பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:104 1/4
பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:104 2/4
பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:104 3/4
அணவாத மனத்தவரை புற பணிக்கே விடுக அன்பு_உடையார்களுக்கு இடுக அக பணி செய்திடவே – திருமுறை6:106 19/4

மேல்


பணிகள் (9)

சீர் நந்தன பணிகள் செய்வோரும் நார் நந்தா – திருமுறை1:3 1/1310
செப்பிடா முனம் தலையினால் நடந்து செய்ய வல்லன் யான் செய்யும் அ பணிகள்
தப்பிடாது அதில் தப்பு இருந்து என்னை தண்டிப்பீர் எனில் சலித்து உளம் வெருவேன் – திருமுறை2:54 3/2,3
ஊர்ந்த பண கங்கணமே முதல் பணிகள் ஒளிர உயர் பொதுவில் நடிக்கின்ற செயல் உடைய பெருமான் – திருமுறை4:8 9/3
எவ்வேளையும் பரவி ஏத்தேனோ அவன் பணிகள் இயற்றிடேனோ – திருமுறை5:18 6/3
பூதம் முதலாய பல கருவிகள் அனைத்தும் என் புகல் வழி பணிகள் கேட்ப பொய்படா சத்திகள் அனந்த கோடிகளும் மெய்ப்பொருள் கண்ட சத்தர் பலரும் – திருமுறை6:25 23/1
படைத்த படைப்பு ஒன்று அதிலே பரம் அதில் காரணமாம் பகுதி அதில் பகுக்கின்ற பணிகள் பலபலவாம் – திருமுறை6:101 19/1
கவினுற விளங்கு நல் பணிகள் சிவ புண்ணிய கதி உலகு அறிந்து உய்யவே – கீர்த்தனை:41 1/30
அடைவுற பணிகள் செய்து அகம் குளிர்ந்து வான் – தனிப்பாசுரம்:3 54/2
கவினுற விளங்கு நல் பணிகள் சிவ புண்ணிய கதி உலகு அறிந்து உய்யவே – தனிப்பாசுரம்:24 1/30

மேல்


பணிகளும் (1)

ஒண் வளர் பணிகளும் உஞற்றி வைகினான் – தனிப்பாசுரம்:3 57/4

மேல்


பணிகிலேன் (1)

பணிகிலேன் அகம் உருகி நின்று ஆடிலேன் பாடிலேன் மனமாயை – திருமுறை5:6 1/2

மேல்


பணிகின்றார் (2)

பண்ணால் உன் அருள்_புகழை பாடுகின்றார் பணிகின்றார் நின் அழகை பார்த்துப்பார்த்து – திருமுறை2:59 1/1
பண்ணால் உன் அருள்_புகழை பாடுகின்றார் பணிகின்றார் நின் அழகை பார்த்துப்பார்த்து – கீர்த்தனை:41 14/1

மேல்


பணிகின்றேன் (1)

பாட்டுவித்தால் பாடுகின்றேன் பணிவித்தால் பணிகின்றேன் பதியே நின்னை – திருமுறை6:10 4/1

மேல்


பணிகின்றோர்க்கு (1)

பழகா வண்ணம் எனக்கு அருளி பரனே நின்னை பணிகின்றோர்க்கு
அழகு ஆதரவாம் பணி_புரிவார் அடியார்க்கு அடிமை ஆக்குகவே – திருமுறை5:45 3/3,4

மேல்


பணிகேட்க (1)

கை வாய் புதைத்து பணிகேட்க மேவும் முக்கண் அரசே – திருமுறை2:31 8/2

மேல்


பணிகொண்ட (3)

கல் நார் உரித்து பணிகொண்ட கருணை பெருக்கை கலை தெளிவை – தனிப்பாசுரம்:12 8/3
பணிகொண்ட கடவுளாய் கடவுளர் எலாம் தொழும் பரம பதியாய் எங்கள்-தம் பரமேட்டியாய் பரம போதமாய் நாதமாய் பரம மோக்ஷாதிக்கமாய் – தனிப்பாசுரம்:13 10/3
மறம் பழுக்கும் இலங்கை இராவணனை பண்டு ஓர் வாளினால் பணிகொண்ட மணியே வாய்மை – தனிப்பாசுரம்:18 7/3

மேல்


பணிகொண்டிலை (1)

ஈனம் அங்கே செய்த தாருகனை ஆயிர இலக்கம் உறு சிங்கமுகனை எண்ணரிய திறல் பெற்ற சூரனை மற கருணை ஈந்து பணிகொண்டிலை எனில் – திருமுறை5:55 21/3

மேல்


பணிகொண்டு (6)

நம்மை பணிகொண்டு நாரணனும் நாட அரிதாம் – திருமுறை1:3 1/313
என் பணிகொண்டு எனை ஏன்றுகொண்டானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை2:33 5/4
பாதா துரும்பினும் பற்றாத என்னை பணிகொண்டு எல்லாம் – திருமுறை2:94 49/2
திருமாலை பணிகொண்டு திகிரி கொண்ட தாருகனை செறித்து வாகை – திருமுறை5:51 6/1
என்னையும் பணிகொண்டு இறவா_வரம் அளித்து – திருமுறை6:65 1/125
என்னையும் பணிகொண்டு என் உளே நிரம்ப – திருமுறை6:65 1/1521

மேல்


பணிகொள் (2)

கடையார் என கீழ் வைத்து அருமை காட்டேம் பணிகொள் பணம் கோடி – திருமுறை1:8 126/3
பணிகொள் மார்பினர் பாகு அன மொழியாள் பாகர் காலனை பாற்றிய பதத்தார் – திருமுறை2:35 10/1

மேல்


பணிகொள்வது (1)

உற்று ஓங்கு வஞ்ச மன கள்வனேனை உளம்கொண்டு பணிகொள்வது உனக்கே ஒக்கும் – திருமுறை1:5 99/2

மேல்


பணித்த (6)

காண பணித்த அருளினுக்கு ஓர் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:77 10/4
பாங்காரும் வண்ணம் ஒன்று என் கை-தனிலே அளித்து பண்பொடு வாழ்ந்திடுக என பணித்த பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 16/3
பரி கலத்தே திரு_அமுதம் படைத்து உணவே பணித்தீர் பணித்த பின்னோ என்னுடைய பக்குவம் பார்க்கின்றீர் – திருமுறை6:33 4/1
ஓதும் இன் மொழியால் பாடவே பணித்த ஒருவனே என் உயிர் துணைவா – திருமுறை6:37 7/2
தேகாதி உலகம் எலாம் செய பணித்த தெய்வம் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வம் அதே தெய்வம் – திருமுறை6:44 7/4
பால் வகை முழுதும் பணித்த பைம்பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1364

மேல்


பணித்தவாறே (1)

படியின் வாய் பொத்தி எதிர் நின்றான் பின் குருநாதன் பணித்தவாறே – தனிப்பாசுரம்:2 51/4

மேல்


பணித்தன (1)

பண்ணுறும் அ தன்மையுளே திண்மை ஒரு கோடி பலித்த சத்தி கூட்டத்தால் பணித்தன ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:101 32/2

மேல்


பணித்தனை (1)

பாதம் தலை மேல் சூட்டி எனை பணி செய்திடவும் பணித்தனை நான் – திருமுறை6:19 7/2

மேல்


பணித்தாய் (1)

ஐந்தொழில் நான் செய பணித்தாய் அருள் அமுதம் உணவு அளித்தாய் – திருமுறை6:83 6/1

மேல்


பணித்தார் (1)

அறியாத பருவத்தே என்னை வலிந்து அழைத்தே ஆடல் செயும் திரு_அடிக்கே பாடல் செய பணித்தார்
செறியாத மன சிறியேன் செய்த பிழை எல்லாம் திரு_விளையாட்டு என கொண்டே திரு_மாலை அணிந்தார் – திருமுறை6:106 100/1,2

மேல்


பணித்தான் (2)

சாவாத வரம் கொடுத்து தனக்கு அடிமை பணித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 7/4
பந்தம் அனை பண்டம் எலாம் கடை உழன்று சுமந்துவர பணித்தான் எந்தாய் – தனிப்பாசுரம்:2 36/4

மேல்


பணித்திட்டாய் (1)

படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் செய் பணி எனக்கே பணித்திட்டாய்
உடை தனி பேர்_அருள் சோதி ஓங்கிய தெள் அமுது அளித்தாய் – திருமுறை6:83 2/1,2

மேல்


பணித்தீர் (1)

பரி கலத்தே திரு_அமுதம் படைத்து உணவே பணித்தீர் பணித்த பின்னோ என்னுடைய பக்குவம் பார்க்கின்றீர் – திருமுறை6:33 4/1

மேல்


பணித்து (2)

பன்னுகின்ற தொழில் ஐந்தும் செய்திடவே பணித்து பண்புற என் அகம் புறமும் விளங்குகின்ற பதியே – திருமுறை6:60 61/2
பார் உய புரிக என பணித்து எனக்கு அருளி என் – திருமுறை6:65 1/197

மேல்


பணித்தே (1)

அருள் ஒளியால் ஐந்தொழிலும் செய பணித்தே அமுது அளித்து – திருமுறை6:83 10/2

மேல்


பணிதல் (1)

நெறியே தருதல் நின் கடன் காண் நின்னை பணிதல் என் கடனே – திருமுறை2:40 8/4

மேல்


பணிந்த (1)

சம்பு நறும் கனியின்-தன் விதையை தாள் பணிந்த
சம்பு முனிக்கு ஈயும் தயாளன் எவன் அம்புவியில் – திருமுறை1:3 1/295,296

மேல்


பணிந்து (18)

இன் சொலுடன் பணிந்து ஒன்று ஈந்தது இலை புன் சொல் எனும் – திருமுறை1:2 1/584
பதிக்கு அண்ணி நின்னை பணிந்து ஏத்தி உள்ளம் பரவசமா – திருமுறை1:6 231/3
பணிந்து வாழ்த்தினால் – திருமுறை2:21 1/2
பழுதுபடா வண்ணம் எனை பரிந்து அழைத்து மகனே பணிந்து இதனை வாங்கு என என் பாணியுற கொடுத்து – திருமுறை4:2 41/3
விளவு_எறிந்தோன் அயன் முதலோர் பணிந்து ஏத்த பொதுவில் விளங்கு நடம் புரிகின்ற துளங்கு ஒளி மா மணியே – திருமுறை4:2 82/4
பாவம் எலாம் அகற்றி அருள் பான்மை நல்கும் பண்பு உடைய பெருமானே பணிந்து நின்-பால் – திருமுறை4:10 3/3
பாங்கு மேவ நின்று ஆடல் செய் இறைவ நின் பத_மலர் பணிந்து ஏத்தா – திருமுறை6:28 4/2
பார்த்திபரும் விண்ணவரும் பணிந்து மகிழ்ந்து ஏத்த பரநாத நாட்டு அரசு பாலித்த பதியே – திருமுறை6:60 52/3
பணிந்து அறியேன் அன்புடனே பாடுதலும் அறியேன் படித்து அறியேன் கேட்டு அறியேன் பத்தியில் பூ மாலை – திருமுறை6:80 9/1
பணிந்து அடங்கும் மனத்தவர்-பால் பரிந்து அமரும் பதியே பாடுகின்றோர் உள்ளகத்தே கூடுகின்ற குருவே – திருமுறை6:91 6/1
பத்தர்கள் பாடினர் பணிந்து நின்று ஆடினர் – திருமுறை6:94 8/1
கண் பார் என்று அயர்ந்து பணிந்து அழுது இரு கண் நீர் சொரிய கலங்கினானை – தனிப்பாசுரம்:2 43/1
நல் நிதி பெற்றிட பணிந்து கரம் குவித்து படம்பக்கநாதன் என்னும் – தனிப்பாசுரம்:3 14/3
ஒன்றும் மனத்து அன்புடன் கீழ் விழுந்து பணிந்து எழுந்து இரு கை உச்சி கூப்பி – தனிப்பாசுரம்:3 23/2
தேன் மலர் பொன் கரத்து ஏந்தும் காபாலி முன் பணிந்து திருமால் வேதன் – தனிப்பாசுரம்:3 27/2
நால் திசையும் புகழ்கின்ற நாவரசை பணிந்து சிவஞானம் தேறி – தனிப்பாசுரம்:3 30/2
பூசித்து இறைவன் அடி வணங்குகின்ற நல்லோரை பணிந்து வாழ்த்தி – தனிப்பாசுரம்:3 42/4
முன்புற பணிந்து மாமுகனை போற்றியே – தனிப்பாசுரம்:3 48/4

மேல்


பணிந்துபணிந்து (2)

பணிந்துபணிந்து அணிந்தணிந்து பாடு-மினோ உலகீர் பரம்பரமே சிதம்பரமே பராபரமே வரமே – திருமுறை6:98 3/1
தண்டு விழுந்து என விழுந்து பணிந்துபணிந்து இரு விழியில் தரள மாலை – தனிப்பாசுரம்:3 31/3

மேல்


பணிந்தே (1)

தகுந்த தனி பெரும் பதியே தயாநிதியே கதியே சத்தியமே என்று உரை-மின் பத்தியொடு பணிந்தே – திருமுறை6:98 2/4

மேல்


பணிந்தேன் (1)

பார்த்தேன் பணிந்தேன் பழிச்சினேன் மெய் புளகம் – திருமுறை6:43 6/1

மேல்


பணிபுரிந்தனை (1)

கனத்த பணிபுரிந்தனை நின் இளைத்த உடல் ஆங்கு அதனை காட்டுகின்ற – தனிப்பாசுரம்:3 40/2

மேல்


பணிபுரிந்து (1)

இன்புற கண்_நுதலான்-தன் திரு_கோயில் பணிபுரிந்து ஈண்டு இருக்கும் நல்லோர் – தனிப்பாசுரம்:3 43/2

மேல்


பணிபுரிவது (1)

குருவின் சொல் வழிநின்று பணிபுரிவது எங்கே அ குருவானோன்-தான் – தனிப்பாசுரம்:27 11/1

மேல்


பணிய (1)

முதல் பெரும் தேவர் மூவரும் பணிய
பொதுவிடை திரு_நடம் புரியும் நம் பெருமான் – திருமுகம்:4 1/2,3

மேல்


பணியா (3)

புற்று ஓங்கும் அரவம் எல்லாம் பணியா கொண்டு பொன்_மேனி-தனில் அணிந்த பொருளே மாயை – திருமுறை1:5 99/1
பரமன் தனி மால் விடை ஒன்று உடையான் பணியே பணியா பரிவுற்றான் – திருமுறை2:24 8/3
பத்தர்-தமக்கு பணி_செய்வார் பணியே பணியா பரிவுற்றார் – திருமுறை3:7 2/2

மேல்


பணியாத (1)

பணியாத பாவிக்கு அருளும் உண்டோ பசு பாசம் அற்றோர்க்கு – திருமுறை5:5 26/2

மேல்


பணியாதவர் (1)

பாதலத்தோர்களுள் யார் பணியாதவர் பற்றி நின்றாள் – திருமுறை1:7 28/3

மேல்


பணியாது (1)

கண்ணப்பருக்கு கனி_அனையாய் நின் பணியாது
உண்ண பருக்கும் உடம்பு – திருமுறை1:4 20/3,4

மேல்


பணியாமல் (1)

ஆய்ந்தும் இன்ன என்று அறிந்திலா நின் திரு அடி_மலர் பணியாமல்
சாய்ந்த நாயினேன் விண்ணப்பம் திரு_செவி தரித்து அருள் செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:28 8/2,3

மேல்


பணியாய் (1)

பூண்பது பணியாய் பொதுவில் நின்று ஆடும் புனித நின் அருள் அலாது இன்றே – திருமுறை2:18 2/4

மேல்


பணியார் (2)

செங்கண் பணியார் திருவொற்றி தேவர் இன்னும் சேர்ந்திலரே – திருமுறை3:10 30/2
பணியார் ஒற்றி பதி_உடையார் பரிந்து என் முகம்-தான் பார்ப்பாரோ – திருமுறை3:11 4/2

மேல்


பணியாற்றி (2)

நற்றகை அன்புடன் தரிசித்து அவன் கோயில் பணியாற்றி நாளும் நம்-பால் – தனிப்பாசுரம்:2 49/3
சிறாரை போல செய் பணியாற்றி
மண்ணின் சுவர்க்கு வண் சுதை தீட்டல் போல் – திருமுகம்:4 1/398,399

மேல்


பணியினிடத்து (1)

ஏதில் பணியினிடத்து எய்தினையே தாதிற்கு – திருமுறை1:3 1/1002

மேல்


பணியீர் (1)

துத்தி ஆர் பணியீர் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 10/4

மேல்


பணியும் (6)

பத்திகொண்டவர் உள் பரவிய ஒளியாம் பரஞ்சுடர் நின் அடி பணியும்
புத்தி கொள்ளலர்-பால் எளியனேன் புகுதல் பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய் – திருமுறை5:14 7/1,2
சீத மதியை முடித்த சடை சிவனார் செல்வ திரு_மகனே திருமாலுடன் நான்முகன் மகவான் தேடி பணியும் சீமானே – திருமுறை5:46 6/3
படி மேல் ஆசை பல வைத்து பணியும் அவர்க்கும் பரிந்து சுக – திருமுறை6:7 12/1
பற்று அம்பலத்தில் வைத்தார்-தம்மை பணியும் பத்தரே – கீர்த்தனை:29 71/3
சென்று தொழும் நெறி அனைத்தும் விளக்கி அருள் சிவ பணியும் தேற்றி உள்ள – தனிப்பாசுரம்:2 53/3
பண் வளர் திரு_அடி பணியும் எம்பிரான் – தனிப்பாசுரம்:3 57/3

மேல்


பணியே (5)

பரமன் தனி மால் விடை ஒன்று உடையான் பணியே பணியா பரிவுற்றான் – திருமுறை2:24 8/3
பரியும் மனத்தால் கருணை நடம் பரவும் தொண்டர் பத பணியே
புரியும் இனத்தாரொடும் கூடி புனிதனாக வேண்டும் என – திருமுறை2:82 8/1,2
பத்தர்-தமக்கு பணி_செய்வார் பணியே பணியா பரிவுற்றார் – திருமுறை3:7 2/2
உளம் தரு சம்மதமான பணி இட்டாய் எனக்கே உன் பணியே பணி அல்லால் என் பணி வேறு இலையே – திருமுறை6:91 3/4
போது கலை பயின்று மற்றை போது எலாம் சிவ பணியே புரிதி என்றார் – தனிப்பாசுரம்:2 52/4

மேல்


பணியேன் (6)

பணியேன் பிழை பொறுத்து ஆட்கொண்ட தெய்வ பதி கொள் சிந்தாமணியே – திருமுறை1:7 2/3
பணியேன் எனினும் எனை வலிந்து ஆண்டு உன் பதம் தரவே – திருமுறை5:5 5/3
படியேன் பதைத்து உருகேன் பணியேன் மன பந்தம் எலாம் – திருமுறை5:5 21/3
பரியேன் பணியேன் கூத்தாடேன் பாடேன் புகழை பரவசமாய் – திருமுறை5:15 8/2
பணியேன் நினைந்து பதையேன் இருந்து பருகேன் உவந்தபடியே – திருமுறை5:23 3/3
பரசும் வகை தெரிந்துகொளேன் தெரிந்தாரை பணியேன் பசை அறியா கருங்கல்_மன பாவிகளில் சிறந்தேன் – திருமுறை6:4 6/3

மேல்


பணியை (7)

கலை_மகளோ நின் பணியை அன்போடும் கடைப்பிடித்தாள் – திருமுறை1:7 18/1
தடம் கொள் மார்பின் மணி பணியை தரிப்பார் நமக்கு என்று எண்ணினையால் – திருமுறை3:16 4/2
தீரா உலகில் அடி சிறியேன் செய்யும் பணியை தெரித்து அருளே – திருமுறை6:57 9/4
பொய் வைப்பு அடையேன் இ உலகில் புரியும் பணியை புகன்று அருளே – திருமுறை6:57 10/4
பொய்யான வாழ்க்கையினை மெய்யாக நம்பி வீண்போக்கி நல் நாளை மடவார் போகமே பெரிது என கொண்டு அறிவு அழிந்து நின் பொன்_அடிக்கான பணியை
செய்யாத பாவியேன் என்னை நீ கைவிடில் செய்வது அறியேன் ஏழையேன் சேய் செய்த பிழை எலாம் தாய் பொறுப்பது போல சிந்தை-தனில் எண்ணிடாயோ – தனிப்பாசுரம்:13 4/1,2
ஏர் ஆர் உலகில் இனி அடியேன் செய்யும் பணியை இயம்புகவே – தனிப்பாசுரம்:16 17/2
அறம் தேர் உலகில் இனி அடியேன் செய்யும் பணியை அருளுகவே – தனிப்பாசுரம்:16 18/4

மேல்


பணியோடே (1)

பட்டோடே பணியோடே திரிகின்றீர் தெருவில் பசியோடே வந்தாரை பார்க்கவும் நேரீர் – திருமுறை6:96 1/2

மேல்


பணிலங்கள் (1)

பால் ஊர் நிலவில் பணிலங்கள் தண் கதிர் செய் – திருமுறை1:2 1/321

மேல்


பணிவன் (1)

அணிகள் அணிவன் அடியும் பணிவன்
எலும்பை சுரண்டும் எரி_நாய் போல – திருமுகம்:4 1/153,154

மேல்


பணிவனோ (1)

மண்ணை காட்டிடும் மாய வனிதைமார் மாலை போக்கி நின் காலை பணிவனோ
பண்ணை காட்டி உருகும் அடியர்-தம் பத்தி காட்டி முத்தி பொருள் ஈது என – திருமுறை5:20 8/2,3

மேல்


பணிவிடையும் (1)

முதியன்_அல்லன் யான் எ பணிவிடையும் முயன்று செய்குவேன் மூர்க்கனும் அல்லேன் – திருமுறை2:54 6/3

மேல்


பணிவித்த (1)

பண்ணுறு பயனே என்னை பணிவித்த மணியே போற்றி – திருமுறை5:50 6/3

மேல்


பணிவித்தால் (1)

பாட்டுவித்தால் பாடுகின்றேன் பணிவித்தால் பணிகின்றேன் பதியே நின்னை – திருமுறை6:10 4/1

மேல்


பணிவுறும் (1)

பணிவுறும் உளத்தே இனித்திட எனக்கே பழுத்த பேர்_ஆனந்த பழமே – திருமுறை6:45 1/4

மேல்


பணை (20)

திரு ஆர் கமல தடம் பணை சூழ் செல்வ பெரும் சீர் ஒற்றியில் வாழ் – திருமுறை1:8 1/1
பங்கேருக பூம் பணை ஒற்றி பதியீர் நடு அம்பரம் என்னும் – திருமுறை1:8 120/1
பதியும் நாமங்கள் அனந்தம் முற்று உடையார் பணை கொள் ஒற்றியூர் பரமர் காண் அவர்-தாம் – திருமுறை2:35 8/3
பலவு வாழை மா கனி கனிந்து இழியும் பணை கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் வருதி – திருமுறை2:36 5/2
தரும_வாரிதியே தடம் பணை ஒற்றி தலத்து அமர் தனி முதல் பொருளே – திருமுறை2:44 4/3
நந்த ஒண் பணை ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 9/4
பணை ஆர் திருவொற்றியூர் அரசே எம் பரம்பொருளே – திருமுறை2:64 10/4
தோடு ஆர் பணை தோள் பெண்களொடும் சூழ்ந்து மகிழ்ந்து கண்டதன்றி – திருமுறை3:1 9/2
பாடல் கமழும் பதம்_உடையார் பணை சேர் ஒற்றி பதி_உடையார் – திருமுறை3:3 5/1
நெய்தல் பணை சூழ் ஒற்றியினார் நிருத்தம் பயில்வார் மால் அயனும் – திருமுறை3:3 16/1
பயில் இன்_மொழியாள் பாங்கு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை3:9 10/3
பவர்-தாம் அறியா பண்பு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை3:15 5/2
பைத்த அரவ பணி அணிவார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி மகிழ்வார் – திருமுறை3:15 6/1
மாகம் பயிலும் பொழில் பணை கொள் வளம் சேர் ஒற்றி_வாணர் அவர் – திருமுறை3:16 7/1
பண் ஆர் மொழியார் உரு காட்டும் பணை சூழ் ஒற்றி பதியினர் என் – திருமுறை3:18 3/1
பால் நினைத்த சிறியேன் நான் இருக்கும் இடத்து அடைந்து பணை கதவம் திறப்பித்து பரிந்து அழைத்து மகனே – திருமுறை4:2 42/2
பன்னும் வளங்கள் செறிந்து ஓங்கும் பணை கொள் தணிகை தூயாரே – திருமுறை5:22 10/4
குன்றம் ஒத்து இலங்கு பணை முலை நெடும் கண் கோதையர்-பால் விரைந்து ஓடி – திருமுறை5:37 1/1
அணைவா அபயம் அப