ப் – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ப்ரகாசமே 1

ப்ரகாசமே (1)

அருள் ப்ரகாசமே சேர்ந்தவர்க்கே – திருமுறை1:2 1/478

மேல்