ந – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நக்கர் 1
நக்கற்கு 1
நக்கன் 1
நக 3
நகத்தால் 1
நகத்தில் 2
நகத்தின் 1
நகத்து 1
நகத்தொடு 1
நகபதம்-தன்னில் 1
நகம் 2
நகர் 60
நகர்-தன்னில் 1
நகர்-தனை 1
நகர்_உடையாய் 1
நகர்_உடையீர் 1
நகர்_உள்ளார் 1
நகர்க்கு 6
நகர 1
நகரத்து 1
நகரம் 1
நகராம் 1
நகரார் 15
நகரார்க்கு 1
நகரான் 1
நகரிடத்து 2
நகரில் 2
நகரின்-கண் 1
நகரீர் 9
நகருக்கு 2
நகரும் 1
நகரோ 1
நகல் 2
நகுகின்றேன் 1
நகுவான் 1
நகை 26
நகை-தான் 1
நகைக்க 7
நகைக்கின்றார் 10
நகைசெய்து 3
நகைசெய்தே 1
நகைசெய்வர் 2
நகைசெய்வார் 1
நகைத்த 2
நகைத்தார் 1
நகைத்து 5
நகைத்தே 2
நகைத்தோன் 2
நகைப்பர் 2
நகைப்பள் 1
நகைப்பார் 2
நகையப்பா 2
நகையா 1
நகையார் 1
நகையாரோ 2
நகையால் 3
நகையின் 1
நகையும் 1
நங்கள் 5
நங்காய் 8
நங்கை 6
நங்கை-தனை 1
நங்கைமார்கள் 1
நங்கைமாருள் 1
நங்கையர் 3
நங்கையர்-தம் 3
நங்கையர்-பால் 1
நங்கையரோடு 1
நச்சிய 3
நச்சிலே 1
நச்சினம் 1
நச்சினும் 1
நச்சு 8
நச்சுகின்றனன் 1
நச்சுகின்றேன் 1
நச்சுமர 1
நச்சுறவே 1
நச்சுறு 1
நச்சுறும் 1
நச்சென்ற 1
நச்சை 1
நசிக்கும் 1
நசித்தவராய் 1
நசித்தவரை 1
நசிந்தேன் 1
நசிப்புறவே 1
நசிய 1
நசியாத 1
நசை 6
நசைத்த 1
நசைத்திடு 1
நசைதரும் 1
நசைந்தான் 1
நசையரை 1
நசையா 1
நசையாதே 1
நசையால் 1
நசையும் 1
நசையுறும் 1
நஞ்சத்திலே 1
நஞ்சம் 17
நஞ்சம்_அனையார் 1
நஞ்சமும் 1
நஞ்சரை 1
நஞ்சன 1
நஞ்சில் 1
நஞ்சினேன் 1
நஞ்சினை 1
நஞ்சு 28
நஞ்சு_அனையேன் 2
நஞ்சு_உடையார் 1
நஞ்சே 1
நஞ்சை 5
நஞ்சோ 1
நட்ட 3
நட்டம் 4
நட்டமே 2
நட்டரை 1
நட்டனை 1
நட்டார்க்கு 1
நட்டாரும் 1
நட்டாலும் 1
நட்டானை 1
நட்டு 2
நட்பாம் 2
நட்பின் 2
நட்பினை 1
நட்பு 5
நட்பு_உடையாய் 1
நட்புடைமை 1
நட்புமாய் 1
நட்பே 13
நட 84
நட_மாட்டேன் 1
நடக்க 9
நடக்கின்ற 3
நடக்கின்றது 1
நடக்கின்றாய் 1
நடக்கின்றாள் 1
நடக்கின்றீர் 1
நடக்கின்றேன் 2
நடக்கின்றோம் 1
நடக்கும் 3
நடக்குமோ 1
நடக்கை 1
நடக்கோ 1
நடங்கள் 1
நடத்த 2
நடத்தது 1
நடத்தல் 3
நடத்தலொடு 1
நடத்தவரே 1
நடத்தவனே 17
நடத்தனை 1
நடத்தாண்டி 2
நடத்தாநின்ற 1
நடத்தார் 1
நடத்தான் 1
நடத்தானை 1
நடத்தி 11
நடத்திடுகின்ற 1
நடத்திய 1
நடத்தினான் 2
நடத்தினீர் 1
நடத்தினை 2
நடத்தீர் 3
நடத்து 109
நடத்துக 1
நடத்துகின்ற 7
நடத்துகின்றேன் 1
நடத்தும் 22
நடத்துவர் 1
நடத்துவிக்கும் 1
நடத்துவோன் 1
நடத்தை 8
நடத்தைகள் 1
நடத்தோய் 1
நடந்த 6
நடந்தது 2
நடந்தனையே 3
நடந்தார் 1
நடந்தாரே 1
நடந்தாள் 1
நடந்தான் 1
நடந்திட 1
நடந்திடு 1
நடந்திடுதற்கு 1
நடந்து 108
நடந்து-மாதோ 1
நடந்தும் 1
நடந்தே 2
நடந்தேன் 3
நடந்தேன்_அல்லவடி 1
நடப்பதற்கு 1
நடப்பது 2
நடப்பதுவும் 1
நடப்பதை 2
நடப்பவரை 1
நடப்பவன் 1
நடப்பன 1
நடப்பாயோ 1
நடப்பான் 1
நடப்பித்தாய் 1
நடப்பே 1
நடப்பேன் 1
நடப்போர் 1
நடம் 465
நடம்-தனை 1
நடம்-தான் 1
நடம்செய் 6
நடம்செய்வது 2
நடம்செயும் 4
நடமாடி 1
நடமாடு 1
நடமாடும் 3
நடமாடுவது 1
நடமிட்டவர் 1
நடமிட 1
நடமிடு 3
நடமிடுகின்ற 4
நடமிடுகின்றாய் 1
நடமிடும் 2
நடமிடுவது 1
நடமும் 9
நடமுமே 1
நடமே 15
நடராச 64
நடராஜ 34
நடராஜர் 5
நடராஜர்-தம் 1
நடராஜரே 4
நடராஜற்கு 2
நடராஜன் 11
நடராசன் 3
நடராசனே 1
நடராசா 1
நடராஜா 1
நடராய 1
நடராயர் 26
நடராயரடி 1
நடராயன் 3
நடராயா 2
நடலை 1
நடவாத 3
நடவாதவர் 1
நடவாது 6
நடவாதே 2
நடவாதோ 1
நடவாமல் 1
நடவாயே 1
நடவார் 2
நடவும் 3
நடன 23
நடனம் 33
நடனம்-அது 1
நடனம்_புரிவார் 1
நடனமிடு 1
நடனனே 1
நடனேசர்-தமை 1
நடாம்பர 1
நடாஅய் 1
நடி 3
நடிக்க 2
நடிக்கச்செய்து 1
நடிக்கின்ற 13
நடிக்கின்றவரே 2
நடிக்கின்றாய் 13
நடிக்கின்றார் 1
நடிக்கின்றானை 1
நடிக்கின்றேன் 1
நடிக்கின்றோய் 3
நடிக்கும் 59
நடித்த 1
நடித்தனன் 1
நடித்தனையே 1
நடித்தார் 2
நடித்தால் 1
நடித்திடும் 1
நடித்து 4
நடித்தும் 1
நடித்தேன் 3
நடித்தேனோ 1
நடித்தோனும் 1
நடிப்பன் 1
நடிப்பாய் 2
நடிப்பார் 8
நடிப்பானை 1
நடிப்பித்தாயோ 1
நடிப்பு 1
நடிப்போய் 4
நடியாத 1
நடு 175
நடு-அதில் 1
நடு_சாமத்திலே 1
நடு_பகல் 1
நடு_இரவில் 3
நடு_இரவினில் 1
நடு_இரவு-தனில் 1
நடு_இருக்கின்றானை 1
நடுக்கம் 9
நடுக்கமும் 3
நடுக்கிய 1
நடுக்கு 2
நடுக்கு_இலார் 1
நடுக்குதே 1
நடுக்குற்றனன் 1
நடுக்குற்று 2
நடுக்குற்றேன் 3
நடுக்குறவே 1
நடுக்குறும் 1
நடுங்க 9
நடுங்கமாட்டார் 1
நடுங்கலன் 1
நடுங்காது 1
நடுங்கி 12
நடுங்கிடா 2
நடுங்கிநின்று 1
நடுங்கிய 4
நடுங்கியது 3
நடுங்கியதும் 1
நடுங்கிலேன் 1
நடுங்கிலையே 1
நடுங்கினேன் 8
நடுங்கு 1
நடுங்குகின்றனன் 1
நடுங்குகின்றாய் 1
நடுங்குகின்றேன் 2
நடுங்குதடா 8
நடுங்கும் 6
நடுங்குவ 10
நடுங்குவது 3
நடுங்குவரேல் 1
நடுங்குறவரும் 1
நடுநடுக்குற்றே 1
நடுநாடியொடு 1
நடும் 2
நடும்பாட்டை 1
நடுமை 1
நடுவணை 1
நடுவது 1
நடுவழியில் 1
நடுவன் 2
நடுவாம் 3
நடுவாய் 4
நடுவால் 2
நடுவான 3
நடுவில் 12
நடுவிலே 5
நடுவினும் 1
நடுவினுள் 1
நடுவுடன் 1
நடுவும் 13
நடுவுள் 1
நடுவுறு 2
நடுவே 67
நடுவை 3
நடுவொடு 4
நடேச 2
நடேசர் 1
நடேசரே 4
நடை 46
நடை-கண் 1
நடை-தன்னில் 1
நடை_மனையை 1
நடை_உடையாய் 1
நடை_உடையேனுக்கு 1
நடைக்கு 1
நடைக்குள் 1
நடையதனால் 1
நடையரை 1
நடையவனேன் 1
நடையவா 2
நடையாம் 4
நடையாய் 3
நடையாய 1
நடையார் 1
நடையார்-தமக்கும் 1
நடையால் 2
நடையிடை 3
நடையில் 14
நடையிலே 1
நடையும் 2
நடையுற 1
நடையுறா 1
நடையுறு 1
நடையே 1
நடையேன் 1
நடையோர் 2
நடோதயமே 1
நண் 5
நண்ண 9
நண்ணப்பர் 1
நண்ணப்பெற்றேன் 1
நண்ணல் 2
நண்ணலே 1
நண்ணவே 2
நண்ணற்கு 1
நண்ணா 3
நண்ணாத 4
நண்ணாததோர் 1
நண்ணாதாய் 1
நண்ணாது 2
நண்ணாதோ 1
நண்ணார் 2
நண்ணாரிடத்தும் 1
நண்ணாரில் 1
நண்ணி 39
நண்ணிட 1
நண்ணிடா 1
நண்ணிடுக 1
நண்ணிநின்றேன் 1
நண்ணிய 43
நண்ணியது 1
நண்ணியதே 1
நண்ணியதோர் 3
நண்ணியவாறு 1
நண்ணியிடேல் 1
நண்ணியும் 3
நண்ணியே 3
நண்ணிலர் 1
நண்ணிலரே 1
நண்ணிலேன் 3
நண்ணினர் 2
நண்ணினரே 1
நண்ணினான் 1
நண்ணினேன் 1
நண்ணினையே 3
நண்ணினோர்களும் 1
நண்ணு 4
நண்ணு-மினோ 1
நண்ணுக 1
நண்ணுகிலேன் 1
நண்ணுகின்ற 3
நண்ணுகின்றது 1
நண்ணுகின்றதும் 1
நண்ணுகின்றீரே 1
நண்ணுகின்றேன் 1
நண்ணுகின்றோர் 1
நண்ணுகின்றோர்க்கு 1
நண்ணுதல் 5
நண்ணுதி 1
நண்ணும் 28
நண்ணும்படி 1
நண்ணும்அவர்-பால் 1
நண்ணுமா 1
நண்ணுவதாய் 1
நண்ணுவதும் 1
நண்ணுவார் 1
நண்ணுவித்தே 1
நண்ணுவோர்களும் 1
நண்ணுற 1
நண்ணுறு 2
நண்ணுறும் 2
நண்ணேன் 1
நண்ணேனோ 7
நண்பர்களே 2
நண்பவனே 1
நண்பன் 3
நண்பனும் 1
நண்பனே 9
நண்பினர் 1
நண்பினானை 1
நண்பினொடு 2
நண்பு 10
நண்பு-அது 1
நண்பு_உடையாய் 1
நண்புகொண்டு 1
நண்பும் 1
நண்புவைத்து 1
நண்புறா 1
நண்புறு 1
நண்புறும் 1
நண்பே 1
நண்பை 2
நண்பொடு 1
நண்மை 1
நண்மையே 1
நணாவினிடை 1
நணியே 1
நணுகவே 1
நணுகி 2
நணுகுமோ 1
நணுகுவ 1
நத்தரை 1
நத்தின் 1
நதி 20
நதி_சடையாய் 1
நதி_சடையோய் 2
நதி_உடையார் 1
நதிகள் 1
நதிகளும் 1
நதியும் 4
நதியை 2
நந்த 3
நந்தம் 1
நந்தவனத்தினை 1
நந்தவனம் 1
நந்தன 3
நந்தனம் 1
நந்தனொடு 1
நந்தா 11
நந்தார் 1
நந்தி 8
நந்து 3
நந்நாலும் 1
நந்நான்கும் 7
நம் 192
நம்-தம் 1
நம்-தமக்கு 2
நம்-தமையே 1
நம்-பால் 3
நம்_போல்வார்க்கு 1
நம்_உடையான் 2
நம்ப 1
நம்பக 1
நம்பர் 1
நம்பர 3
நம்பரனே 1
நம்பனார்க்கு 2
நம்பனே 3
நம்பனை 1
நம்பா 3
நம்பாத 2
நம்பாதீர் 1
நம்பாதே 1
நம்பி 15
நம்பிக்கு 2
நம்பிடில் 2
நம்பிநின்றேன் 1
நம்பிய 1
நம்பிலேன் 1
நம்பினேன் 32
நம்பினையே 1
நம்பினோர் 1
நம்பினோர்களை 1
நம்பு 3
நம்பு-மினோ 2
நம்புதி 1
நம்பும் 2
நம்புமவர் 1
நம்புமாற்கும் 1
நம்புற 1
நம்புறு 1
நம்புறுபவர் 1
நம்புறும் 1
நம்பெருமான் 1
நம்மதே 1
நம்மவரே 1
நம்மால் 1
நம்முடனே 1
நம்முடை 6
நம்முடைய 6
நம்முள் 1
நம்மை 24
நம 21
நமக்கு 27
நமக்கு_உடையர் 1
நமக்கும் 2
நமக்கே 1
நமச்சிவாய 2
நமச்சிவாயத்தை 11
நமச்சிவாயம் 11
நமது 33
நமரங்காள் 3
நமவே 2
நமன் 9
நமன்_தமர் 3
நமன்_தமரால் 1
நமனார் 1
நமனால் 1
நமனும் 1
நமா 1
நமுதன் 1
நமை 26
நமோநம 2
நய 3
நயக்க 2
நயக்கின்ற 1
நயக்கின்றேன் 2
நயக்குதே 1
நயக்கும் 1
நயக்கேன் 1
நயங்கள் 2
நயத்தல் 1
நயத்தால் 1
நயத்தின் 1
நயத்தொடு 1
நயத்தோடு 1
நயந்த 10
நயந்தவா 1
நயந்தாய் 1
நயந்தாரும் 1
நயந்தான் 1
நயந்திட்ட 1
நயந்திலேன் 1
நயந்திலை 1
நயந்து 16
நயந்துகொண்ட 1
நயந்துகொண்டு 1
நயந்துளேன் 1
நயந்தோர் 1
நயந்தோனே 1
நயப்ப 2
நயப்படும் 1
நயப்பது 1
நயப்பாய் 1
நயப்பார் 1
நயப்பால் 2
நயப்பித்து 1
நயப்பு 2
நயப்புற 1
நயப்புறு 1
நயப்பேன் 1
நயம் 1
நயமாம் 1
நயமான 1
நயமும் 1
நயமுறு 1
நயமே 1
நயவா 1
நயவாத 3
நயவேல் 1
நயவேற்கு 1
நயவேன் 2
நயவேனே 1
நயன் 2
நயன்_அறியார் 1
நயனத்தில் 1
நயனன் 1
நரக 12
நரக_நாடரை 1
நரக_நேயரை 1
நரகத்து 3
நரகத்து_உள்ளேன் 1
நரகத்துக்கு 1
நரகத்தே 1
நரகம் 3
நரகரை 1
நரகிடை 10
நரகில் 8
நரகின் 2
நரகினிடை 1
நரகுக்கு 1
நரகை 1
நரந்தம் 1
நரம்பின் 1
நரம்பு 4
நரர்களுக்கும் 1
நரி 1
நரை 9
நரைத்தவர் 1
நரைத்தார் 1
நரைப்பது 1
நரையாத 1
நரையும் 1
நல் 637
நல்_குண 1
நல்_பண்பினர் 1
நல்_வழி 1
நல்_விதத்தினர் 1
நல்_வினை 1
நல்_வினையாய் 1
நல்_ஒழுக்கம் 1
நல்க 2
நல்கல் 2
நல்காத 2
நல்காயோ 1
நல்கி 3
நல்கிடல் 1
நல்கிடவே 1
நல்கிடவேண்டும் 1
நல்கிடாதிருந்தால் 1
நல்கிடினும் 1
நல்கிய 17
நல்கியது 1
நல்கியதும் 1
நல்கியதே 2
நல்கில் 2
நல்கிலாய் 1
நல்கிற்பாய் 1
நல்கினம் 1
நல்கினால் 1
நல்கினை 1
நல்கினையேல் 1
நல்கு 3
நல்குக 1
நல்குகவே 3
நல்குதல் 2
நல்கும் 14
நல்குரவினோன் 1
நல்குரவோர்க்கு 1
நல்குவன் 1
நல்குவாயேல் 1
நல்குவார் 1
நல்குவிப்பாயே 1
நல்குவேன் 1
நல்குவை 1
நல்குவையே 1
நல்குவையோ 1
நல்ல 75
நல்லத்துள் 1
நல்லது 2
நல்லதுவாய் 1
நல்லதொரு 1
நல்லவ 1
நல்லவர் 4
நல்லவர்-பால் 1
நல்லவர்க்கு 2
நல்லவர்கள் 1
நல்லவரிடத்து 1
நல்லவரே 3
நல்லவரை 1
நல்லவளே 1
நல்லவன் 3
நல்லவன்-தன்னை 1
நல்லவனே 9
நல்லவா 5
நல்லன் 6
நல்லன்_அல்லன் 1
நல்லனடி 1
நல்லனே 1
நல்லனை 1
நல்லனோ 1
நல்லாண்மை 1
நல்லாய் 6
நல்லார் 15
நல்லார்-தமக்கு 1
நல்லார்-தமை 1
நல்லார்க்கு 4
நல்லார்க்கும் 1
நல்லார்கள் 2
நல்லாரிடை 1
நல்லாரும் 1
நல்லான் 2
நல்லான்-தன் 1
நல்லீர் 2
நல்லூர் 4
நல்லூர்_உடையோய் 1
நல்லூரில் 2
நல்லூரின் 1
நல்லை 6
நல்லையே 2
நல்லோம் 1
நல்லோர் 20
நல்லோர்-தம் 1
நல்லோர்-தமக்கே 1
நல்லோர்க்கு 6
நல்லோர்க்கே 1
நல்லோர்கள் 10
நல்லோரும் 1
நல்லோரை 7
நல 4
நலங்கள் 1
நலங்கியவன் 1
நலத்தவா 2
நலத்தனடி 2
நலத்தனே 2
நலத்தனை 1
நலத்தார் 2
நலத்தால் 1
நலத்திடை 1
நலத்தில் 3
நலத்தீர் 1
நலத்தே 1
நலத்தை 4
நலது 1
நலம் 98
நலம்-தான் 2
நலம்_உடையான் 1
நலம்கொள் 1
நலம்செய் 1
நலம்பெற 2
நலமாம் 1
நலமும் 13
நலமுறுத்தி 1
நலமே 27
நலமோ 1
நலவா 1
நலன் 5
நலனும் 3
நலனே 2
நலி 1
நலிகின்ற 4
நலிகின்றனன் 1
நலிகின்றாய் 2
நலிகின்றாள் 1
நலிகின்றேன் 2
நலிகுவன் 1
நலிதல் 2
நலிந்த 1
நலிந்தனையே 1
நலிந்திடு 1
நலிந்திடேல் 1
நலிந்திலையே 1
நலிந்து 1
நலிந்தேனே 1
நலிய 5
நலியல் 1
நலியா 1
நலியாத 1
நலியாதால் 1
நலியாதீர் 1
நலியும் 2
நலியுமோ 1
நலிவித்த 1
நலிவினை 1
நலிவு 2
நலிவேன் 2
நலிவேனே 1
நலிவை 1
நலை 1
நவ்வி 2
நவ 46
நவ_நிதி 1
நவசித்தரும் 1
நவநவ 1
நவபதி 1
நவம் 14
நவமணி 2
நவமணி_குன்று 1
நவமா 1
நவமாம் 3
நவமாய் 1
நவமே 5
நவரசமே 1
நவாதீதம் 1
நவில் 8
நவில்கின்ற 3
நவில்கின்றது 1
நவில்கின்றவாகி 1
நவில்கின்றாய் 1
நவில்கின்றேன் 4
நவில்கின்றோரும் 1
நவில்வார் 2
நவில்வேன் 2
நவில 2
நவிலற்கு 1
நவிலற்பாற்றோ 1
நவிலாநின்ற 1
நவிலாய் 2
நவிலாயே 2
நவிலினும் 1
நவிலுக 1
நவிலுகவே 3
நவிலுதி 1
நவிலும் 3
நவிலே 1
நவிற்ற 3
நவிற்றாயோ 3
நவிற்றி 1
நவிற்றிடும் 1
நவிற்றிய 2
நவிற்றுகின்றீரே 11
நவிற்றுகின்றேன் 1
நவிற்றுதியே 1
நவிற்றுதியோ 1
நவிற்றும் 4
நவின் 1
நவின்ற 8
நவின்றனர் 1
நவின்றனன் 2
நவின்றனை 1
நவின்றாலும் 1
நவின்றிடாயே 1
நவின்றிடினும் 1
நவின்றிடும் 1
நவின்றிடேன் 1
நவின்று 3
நவை 17
நவை_இல்லவனே 1
நவை_உடையார் 1
நவை_உடையேன் 1
நவைகள் 1
நவைப்படுதல் 1
நவையாம் 1
நவையாலே 1
நவையுடை 1
நவையும் 1
நவையே 1
நவையேன் 1
நவையை 2
நழுவி 2
நழுவினர் 1
நள் 10
நள்ளதாய் 1
நள்ளல் 1
நள்ளல்_உற்றவர் 1
நள்ளவனை 1
நள்ளாற்றின் 1
நள்ளிரவின் 1
நள்ளிருள் 1
நள்ளுண்ட 1
நள்ளும் 1
நளிர் 2
நளின 5
நற்கதியின் 1
நற்கந்தத்தின்-பால் 1
நற்கிரியையால் 1
நற்குணத்தோர் 1
நற்குணம் 1
நற்சொல் 1
நற்பொருளும் 1
நற்றகை 1
நற்றாய் 12
நற்றாயின் 1
நற்றாயினும் 1
நற்றாயும் 1
நற 1
நறவு 1
நறவுக்கே 1
நறவும் 1
நறவே 12
நறவை 3
நறா 1
நறு 13
நறும் 30
நறுமுறு 1
நறுவிய 1
நறை 5
நன் 1
நன்கு 40
நன்கும் 1
நன்குற 2
நன்செய்-வாய் 1
நன்மை 32
நன்மை_இலேன் 1
நன்மைகளும் 1
நன்மைய 1
நன்மையனே 1
நன்மையாம் 1
நன்மையும் 2
நன்மையுமாம் 1
நன்மையுற்று 1
நன்மையே 2
நன்மையொடு 1
நன்றதோ 2
நன்றல்லாது 1
நன்றா 1
நன்றாக 1
நன்றாம் 3
நன்றாய் 3
நன்றான 2
நன்றானை 1
நன்றி 12
நன்றி_இலேன் 2
நன்றிட்ட 1
நன்றியே 2
நன்றியை 1
நன்று 79
நன்று-கொல் 1
நன்று_அல 1
நன்று_இலேன் 1
நன்றும் 1
நன்றுற 2
நன்றே 26
நன்றை 1
நன்றோ 5
நன்றோடு 1
நன்னர் 2
நன்னிலத்து 1
நனந்தர் 1
நனம் 1
நனவிடத்தும் 1
நனவிடையாயினும் 1
நனவில் 3
நனவிலும் 1
நனவினில் 1
நனவினும் 5
நனவும் 1
நனவோ 10
நனி 2
நனிப்படும் 1
நனிப்பள்ளி 2
நனைக்குதே 1
நனைத்து 1
நனைந்துநனைந்து 2
நனையா 1
நனையாது 1

நக்கர் (1)

நாக அணியார் நக்கர் எனும் நாமம்_உடையார் நாரணன் ஓர் – திருமுறை3:13 9/1

மேல்


நக்கற்கு (1)

நக்கற்கு இயைந்த பெண்ணே நான் ஞாலத்து எவையும் நயவேனே – திருமுறை3:8 10/4

மேல்


நக்கன் (1)

நக்கன் எம் பிரான் அருள் திரு_பெயராம் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே – திருமுறை2:4 6/4

மேல்


நக (3)

கண் நீர் சொரிந்த கண் காச கண் புன் முலை கண் நக கண் – திருமுறை1:6 141/2
பல் நக நொந்து உறு வஞ்ச உலகில் நின்று பரதவித்து உன் அருட்கு எதிர்போய் பார்க்கின்றேன் நின் – திருமுறை5:9 28/1
நக பெரும் சோதி சுக பெரும் சோதி நவ பெரும் சோதி சிவ பெரும் சோதி – கீர்த்தனை:1 107/1

மேல்


நகத்தால் (1)

மான்_மகனை நான்முகனா வைத்தவன்-தன் சிரம் நகத்தால் வகிர்ந்து வாங்கி – தனிப்பாசுரம்:3 27/1

மேல்


நகத்தில் (2)

நாட்டை நலம்செய் திரு_தணிகை நகத்தில் அமர்ந்த நாயகமே – திருமுறை5:25 5/2
அண்ணல் அடி சிறு நகத்தில் சிற்றகத்தாம் என்றால் அவர் பெருமை எவர் உரைப்பார் அறியாய் நீ தோழி – திருமுறை6:101 22/4

மேல்


நகத்தின் (1)

இடை உறா திரு_சிற்றம்பலத்து ஆடும் இடது கால் கடை விரல் நகத்தின்
கடை உறு துகள் என்று அறிந்தனன் அதன் மேல் கண்டனன் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:46 2/3,4

மேல்


நகத்து (1)

கஞ்சன் ஓர் தலை நகத்து அடர்த்தவனே காமன் வெந்திட கண்விழித்தவனே – திருமுறை2:22 4/1

மேல்


நகத்தொடு (1)

நலம் தங்கு உறப்பின் நடு முடக்கி நண்ணும் இந்த நகத்தொடு வாய் – திருமுறை1:8 35/3

மேல்


நகபதம்-தன்னில் (1)

தலிதம்செயேன் மங்குலம் கொண்டு நகபதம்-தன்னில் பருத்து வினையை – திருமுகம்:3 1/50

மேல்


நகம் (2)

மான் ஆர் கரத்தோர் நகம் தெரித்து வாளாநின்றார் நீள் ஆர்வம்-தான் – திருமுறை1:8 36/2
நகம் கானம் உறு தவர் போல் நலம் புரிந்தும் அறியேன் நச்சுமர கனி போல இச்சை கனிந்து உழல்வேன் – திருமுறை6:6 2/2

மேல்


நகர் (60)

சீவன் குடியுற இ சீர் நகர் ஒன்றே எனும் சீர் – திருமுறை1:2 1/85
வள நகர் என்று எவ்வுலகும் வாழ்த்தப்படும் சீர் – திருமுறை1:2 1/209
பொங்கு மணி கால்கள் பொலம் செய் திருவொற்றி நகர்
தங்கும் சிவபோக சாரமே புங்கவர்கள் – திருமுறை1:2 1/513,514
தேனே திருவொற்றி மா நகர் வாழும் சிவ_சத்தியே – திருமுறை1:7 3/3
மடையில் கயல் பாய் ஒற்றி நகர் வள்ளல் ஆகும் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 4/1
மன்றல் மணக்கும் ஒற்றி நகர் வாணர் ஆகும் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 5/1
அடுத்தார்க்கு அருளும் ஒற்றி நகர் ஐயர் இவர்-தாம் மிக தாகம் – திருமுறை1:8 10/1
சேடு ஆர் வளம் சூழ் ஒற்றி நகர் செல்வ பெருமான் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 26/1
வலம் தங்கிய சீர் ஒற்றி நகர் வள்ளல் இவர்-தாம் மௌனமொடு – திருமுறை1:8 35/1
ஒண் கை மழுவோடு அனல்_உடையீர் ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமர் நீர் – திருமுறை1:8 57/1
தளி நான்மறையீர் ஒற்றி நகர் தழைக்க வாழ்வீர் தனி ஞான – திருமுறை1:8 60/1
வீற்று ஆர் ஒற்றி நகர் அமர்ந்தீர் விளங்கும் மலரே விளம்பும் நெடு – திருமுறை1:8 64/1
ஒன்றும் பெரும் சீர் ஒற்றி நகர்_உடையீர் யார்க்கும் உணர்வு அரியீர் – திருமுறை1:8 76/1
வண்மை தருவீர் ஒற்றி நகர் வாழ்வீர் என்னை மருவீர் என் – திருமுறை1:8 86/1
தழல் நிற பவள_குன்றமே ஒற்றி தனி நகர் அமர்ந்து அருள் தகையே – திருமுறை2:17 3/4
வில்வத்தொடும் பொன் கொன்றை அணி வேணி பெருமான் ஒற்றி நகர்
செல்வ பெருமான் சிவபெருமான் தியாக_பெருமான் திரு_அழகை – திருமுறை2:29 1/1,2
நாடும் புகழ் சேர் ஒற்றி நகர் நாடி புகுந்து கண்டேனால் – திருமுறை2:29 2/3
துன்னும் சோமசுந்தரனார் தூய மதுரை நகர் அளித்த – திருமுறை2:29 9/1
வேதம் மலர்கின்ற வியன் பொழில் சூழ் ஒற்றி நகர்
போத மலரை நெஞ்சே போற்று – திருமுறை2:30 18/3,4
சொல்லின் ஓங்கிய சுந்தர பெருமான் சோலை சூழ் ஒற்றி தொல் நகர் பெருமான் – திருமுறை2:36 4/2
நாடிய சீர் ஒற்றி நகர்_உடையாய் நின் கோயில் – திருமுறை2:56 4/1
பாதி நிலா ஓங்கும் பரமே நீ ஒற்றி நகர்
வீதி உலா வந்த எழில் மெய் குளிர கண்டிலனே – திருமுறை2:61 10/3,4
அருளே அருள்_கடலே ஒற்றி மா நகர் ஆள்பவனே – திருமுறை2:64 11/4
மாண பரிவால் அருள் சிந்தாமணியே உன்றன் ஒற்றி நகர்
காண பணித்த அருளினுக்கு ஓர் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:77 10/3,4
காத நெறி மணம் வீசு கனி தரு பொழில் குலவு கடி மதில் தில்லை நகர் வாழ் கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 3/4
செய் விளக்கும் புகழ் உடைய சென்ன நகர் நண்பர்களே செப்ப கேளீர் – திருமுறை2:96 1/3
சீர் ஆர் வளம் சேர் ஒற்றி நகர் தியாக_பெருமான் பவனி-தனை – திருமுறை3:1 1/1
சீர் தேன் பொழில் ஆர் ஒற்றி நகர் தியாக_பெருமான் பவனி வர – திருமுறை3:1 2/1
தேசு ஆர் மணி சூழ் ஒற்றி நகர் தியாக_பெருமான் பவனி வர – திருமுறை3:1 8/1
தேடார்க்கு அரியான் ஒற்றி நகர் தியாக_பெருமான் பவனி வர – திருமுறை3:1 9/1
திருமாற்கு அரியான் ஒற்றி நகர் தியாக_பெருமான் பவனி வர – திருமுறை3:1 10/1
மன்னும் கருணை வழி விழியார் மதுர மொழியார் ஒற்றி நகர்
துன்னும் அவர்-தம் திருமுன் போய் சுகங்காள் நின்று சொல்லீரோ – திருமுறை3:2 2/1,2
ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமனார் உயர் மால் விடையார் உடையார் தாம் – திருமுறை3:3 7/1
நாட்டும் புகழ் ஆர் திருவொற்றி நகர் வாழ் சிவனார் நன்மை எலாம் – திருமுறை3:3 22/1
நலத்தில் சிறந்த ஒற்றி நகர் நண்ணும் எனது நாயகனார் – திருமுறை3:3 30/1
விருந்தார் திருந்தார் புரம் முன் தீ விளைத்தார் ஒற்றி நகர் கிளைத்தார் – திருமுறை3:6 2/3
திருமால் வணங்கும் ஒற்றி நகர் செழிக்கும் செல்வ தியாகர் அவர் – திருமுறை3:8 2/1
சேல் ஆர் தடம் சூழ் ஒற்றி நகர் சேரும் செல்வ தியாகர் அவர் – திருமுறை3:8 3/1
சே ஆர் கொடியார் ஒற்றி நகர் திகழும் செல்வ தியாகர் அவர் – திருமுறை3:8 5/1
சிற்றம்பலத்தார் ஒற்றி நகர் திகழும் செல்வ தியாகர் அவர் – திருமுறை3:8 6/1
சிந்தைக்கு இனியார் ஒற்றி நகர் திகழும் செல்வ தியாகர் அவர் – திருமுறை3:8 7/1
செக்கர் சடையார் ஒற்றி நகர் சேரும் செல்வ தியாகர் அவர் – திருமுறை3:8 10/1
ஐயர் திரு வாழ் ஒற்றி நகர் அமர்ந்தார் இன்னும் அணைந்திலரே – திருமுறை3:10 3/2
பொன் ஆர் ஒற்றி நகர் அமர்ந்தார் புணர்வான் இன்னும் போந்திலரே – திருமுறை3:10 5/2
உரம் மன்னிய சீர் ஒற்றி நகர் உள்ளார் இன்னும் உற்றிலரே – திருமுறை3:10 19/2
உன்னி உருகும் அவர்க்கு எளியார் ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமனார் – திருமுறை3:11 9/2
உள்ளி உருகும் அவர்க்கு அருளும் ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமர்க்கு – திருமுறை3:16 10/1
ஓணம்_உடையான் தொழுது ஏத்தும் ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமர்-பால் – திருமுறை3:18 1/1
நாடார் வளம் கொள் ஒற்றி நகர் நாதர் பவனி-தனை காண – திருமுறை3:19 5/1
தேர் அணியும் நெடு வீதி தில்லை நகர் உடையாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை4:4 9/2
நல் குலம் சேர் விண்_நகர் அளித்தோய் அன்று நண்ணி என்னை – திருமுறை5:51 14/2
நகர் புறத்து இருக்கும் தோட்டங்கள்-தோறும் நண்ணியும் பிற இடத்து அலைந்தும் – திருமுறை6:13 48/2
காட்டை எலாம் கடந்துவிட்டேன் நாட்டை அடைந்து உனது கடி நகர் பொன் மதில் காட்சி கண்குளிர கண்டேன் – திருமுறை6:36 10/1
ஆர்ப்பு உலவா சென்னை நகர் அடைந்தேனேல் பெரும் குகையில் அமர்ந்த செங்கண் – தனிப்பாசுரம்:2 42/2
புற்று அரவம் அரைக்கசைத்த ஒற்றி நகர் பெருமானை போது மூன்றும் – தனிப்பாசுரம்:2 49/2
ஒண் கை மழுவோடு அனல்_உடையீர் ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமர் நீர் – தனிப்பாசுரம்:10 13/1
தளி நான்மறையீர் ஒற்றி நகர் தழைத்து வாழ்வீர் தனி ஞான – தனிப்பாசுரம்:10 16/1
ஒன்றும் பெரும் சீர் ஒற்றி நகர்_உள்ளார் உவந்து இன்று உற்றனர் யான் – தனிப்பாசுரம்:11 1/1
நாட்டிடை மதுரா நகர் திரு_மடாலயத்து – திருமுகம்:2 1/33
செய் விளக்கும் புகழ் உடைய சென்ன நகர் நண்பர்களே செப்ப கேளீர் – திருமுகம்:5 11/3

மேல்


நகர்-தன்னில் (1)

பன்னும் ஒற்றி நகர்-தன்னில் பார்த்தேன் வினை போம் வழி பார்த்த – திருமுறை2:29 9/3

மேல்


நகர்-தனை (1)

தவம் தங்கிய சீர் ஒற்றி நகர்-தனை போல் நினைத்து என் மனை அடைந்தீர் – திருமுறை1:8 87/1

மேல்


நகர்_உடையாய் (1)

நாடிய சீர் ஒற்றி நகர்_உடையாய் நின் கோயில் – திருமுறை2:56 4/1

மேல்


நகர்_உடையீர் (1)

ஒன்றும் பெரும் சீர் ஒற்றி நகர்_உடையீர் யார்க்கும் உணர்வு அரியீர் – திருமுறை1:8 76/1

மேல்


நகர்_உள்ளார் (1)

ஒன்றும் பெரும் சீர் ஒற்றி நகர்_உள்ளார் உவந்து இன்று உற்றனர் யான் – தனிப்பாசுரம்:11 1/1

மேல்


நகர்க்கு (6)

காலம் செல்கின்றது எழுதி என் நெஞ்சே கருதும் ஒற்றி அம் கடி நகர்க்கு ஏகி – திருமுறை2:3 3/2
பேர்ந்து போகின்றது எழுதி என் நெஞ்சே பிறங்கும் ஒற்றி அம் பெரு நகர்க்கு ஏகி – திருமுறை2:3 8/2
குறைந்துபோகின்றது எழுதி என் நெஞ்சே குலவும் ஒற்றி அம் கோ நகர்க்கு ஏகி – திருமுறை2:3 10/2
கடி கொள் நகர்க்கு வரச்செய்தாய் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:77 1/4
முடி ஈறு அறியா முதல்_பொருளே மொழியும் ஒற்றி நகர்க்கு இறையே – திருமுறை2:94 27/2
தரு ஓங்கு தில்லை நகர்க்கு ஓரிரு பானாள் வரைக்கு உட்சார்கின்றேன் நம் – திருமுகம்:5 7/3

மேல்


நகர (1)

பத சிகர வகர நெறி அகர நகர மகர உபய அபய நிலை சொல்_மலையே – திருமுகம்:3 1/23

மேல்


நகரத்து (1)

நாடு ஒன்றிய சீர் திருவொற்றி நகரத்து அமர்ந்த நாயகனார் – திருமுறை3:5 9/1

மேல்


நகரம் (1)

காவல் நகரம் வரச்செய்தாய் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:77 7/4

மேல்


நகராம் (1)

ஞானம் படைத்த யோகியர் வாழ் நகராம் ஒற்றி நலத்தீர் மால் – திருமுறை1:8 80/1

மேல்


நகரார் (15)

ஒற்றி நகரார் இவர்-தமை நீர் உவந்து ஏறுவது இங்கு யாது என்றேன் – திருமுறை1:8 24/1
ஓவா நிலையார் பொன்_சிலையார் ஒற்றி நகரார் உண்மை சொலும் – திருமுறை3:2 6/1
தூது நடந்த பெரியவர் சிற்சுகத்தார் ஒற்றி தொல் நகரார்
வாது நடந்தான் செய்கின்றோர் மாது நடந்து வா என்றார் – திருமுறை3:5 1/2,3
கல்லை வளைக்கும் பெருமானார் கழி சூழ் ஒற்றி கடி நகரார்
எல்லை வளைக்கும் தில்லை_உள்ளார் என்றன் மனைக்கு பலிக்கு உற்றார் – திருமுறை3:5 4/1,2
சொல்லால் இயன்ற தொடை புனைவார் தூயார் ஒற்றி தொல் நகரார்
அல்லால் இயன்ற மனத்தார்-பால் அணுகார் என்றன் மனை புகுந்தார் – திருமுறை3:5 10/1,2
மருவில் தோன்றும் கொன்றை அம் தார் மார்பர் ஒற்றி மா நகரார்
கருவில் தோன்றும் எங்கள் உயிர் காக்க நினைத்த கருணையினார் – திருமுறை3:9 2/2,3
தென் ஆர் ஒற்றி திரு_நகரார் தியாகர் எனும் ஓர் திரு_பெயரார் – திருமுறை3:9 3/3
மால் ஏறு உடைத்தாம் கொடி_உடையார் வளம் சேர் ஒற்றி மா நகரார்
பால் ஏறு அணி நீற்று அழகர் அவர் பாவியேனை பரிந்திலரே – திருமுறை3:10 2/1,2
மாணி உயிர் காத்து அந்தகனை மறுத்தார் ஒற்றி மா நகரார்
காணி_உடையார் உலகு_உடையார் கனிவாய் இன்னும் கலந்திலரே – திருமுறை3:10 6/1,2
உயிர்க்குள் உயிராய் உறைகின்றோர் ஒற்றி நகரார் பற்று_இலரை – திருமுறை3:10 16/1
வாக்குக்கு அடங்கா புகழ்_உடையார் வல்லார் ஒற்றி மா நகரார்
நோக்குக்கு அடங்கா அழகு_உடையார் நோக்கி என்னை அணைந்திலரே – திருமுறை3:10 23/1,2
தரும விடையார் சங்கரனார் தகை சேர் ஒற்றி தனி நகரார்
ஒருமை அளிப்பார் தியாகர் எனை_உடையார் இன்று வருவாரோ – திருமுறை3:11 2/1,2
தோயும் கமல திரு_அடிகள் சூட்டும் அதிகை தொல் நகரார்
ஏயும் பெருமை ஒற்றி_உளார் இன்னும் அணையார் எனை அளித்த – திருமுறை3:13 11/2,3
தில்லை நகரார் ஒற்றி உளார் சேர்ந்தார் அல்லர் நான் அவர் பால் – திருமுறை3:18 6/2
ஒன்றார் புரம் எரிசெய்தவர் ஒற்றி திரு_நகரார் – திருமுறை5:43 2/1

மேல்


நகரார்க்கு (1)

நண்ணும் ஒற்றி நகரார்க்கு நாராய் சென்று நவிற்றாயோ – திருமுறை3:2 1/2

மேல்


நகரான் (1)

தில்லை நகரான் சிவபெருமான் தியாக_பெருமான் திரு_பவனி – திருமுறை2:29 8/2

மேல்


நகரிடத்து (2)

துன்பமுற்று அலைய செய்திடேல் அருணை தொல் நகரிடத்து உனது எழில் கண்டு – திருமுறை2:71 2/3
துதி பெறும் காசி நகரிடத்து அனந்தம் தூய நல் உருவு கொண்டு ஆங்கண் – திருமுறை5:2 9/1

மேல்


நகரில் (2)

எல்லை வளைத்தார் தியாகர்-தமை எழில் ஆர் ஒற்றி எனும் நகரில்
ஒல்லை வளைத்து கண்டேன் நான் ஒன்றும் உரையாது இருந்தாரே – திருமுறை3:6 1/3,4
வைகிய நகரில் எழில் உடை மடவார் வலிந்து எனை கை பிடித்து இழுத்தும் – திருமுறை6:13 53/1

மேல்


நகரின்-கண் (1)

சீர் ஐந்தெழுத்தினால் இலகு நகரின்-கண் ஓர் திரு_ஐந்தெழுத்தின் ஓங்கும் – திருமுகம்:3 1/45

மேல்


நகரீர் (9)

ஒற்றி நகரீர் மனவசி-தான் உடையார்க்கு அருள்வீர் நீர் என்றேன் – திருமுறை1:8 54/1
வாசம் கமழும் மலர் பூங்காவனம் சூழ் ஒற்றி மா நகரீர்
நேசம் குறிப்பது என் என்றேன் நீயோ நாமோ உரை என்றார் – திருமுறை1:8 92/1,2
மறி நீர் சடையீர் சித்து எல்லாம்_வல்லீர் ஒற்றி மா நகரீர்
பொறி சேர் உமது புகழ் பலவில் பொருந்தும் குணமே வேண்டும் என்றேன் – திருமுறை1:8 97/1,2
அம்மை அடுத்த திரு_மேனி அழகீர் ஒற்றி அணி நகரீர்
உம்மை அடுத்தோர் மிக வாட்டம் உறுதல் அழகோ என்று உரைத்தேன் – திருமுறை1:8 143/1,2
உண் கள் மகிழ்வால் அளி மிழற்றும் ஒற்றி நகரீர் ஒரு மூன்று – திருமுறை1:8 144/1
வணம் கேழ் இலங்கும் செஞ்சடையீர் வளம் சேர் ஒற்றி மா நகரீர்
குணம் கேழ் மிடற்று ஓர் பால் இருளை கொண்டீர் கொள்கை என் என்றேன் – திருமுறை1:8 145/1,2
சூல_பாணியீர் திருவொற்றி நகரீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 9/4
ஒற்றி நகரீர் மனவாசி உடையார்க்கு அருள்வீர் நீர் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 10/1
கனி மான் இதழி முலை சுவடு களித்தீர் ஒற்றி கடி நகரீர்
தனி மான் ஏந்தி என்றேன் என் தலை மேல் ஒரு மான் ஏந்தி என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 11/1,2

மேல்


நகருக்கு (2)

மன் நகருக்கு ஏகி அவண் தந்தை_தாய்க்கு உரைத்து அவர் சம்மதம் பெற்று ஈண்டு இ – தனிப்பாசுரம்:2 41/3
தொல் நகருக்கு எய்துதி என்று உரைத்து அருள சஞ்சலன் கை தொழுது சொல்வான் – தனிப்பாசுரம்:2 41/4

மேல்


நகரும் (1)

நன்று அப்படியேல் கோளிலியாம் நகரும் உடையேம் நங்காய் நீ – திருமுறை1:8 160/3

மேல்


நகரோ (1)

ஒற்றி நகரோ சோதிடம் பார்த்து உரைப்பீர் புரி_நூல் உத்தமரே – திருமுறை3:15 2/4

மேல்


நகல் (2)

பெருவயல் ஆறுமுகன் நகல் அமர்ந்து உன் பெருமைகள் பேசிட தினமும் – திருமுறை5:2 11/1
நகல் உற சிறியேன் கனவுகண்டு உள்ளம் நடுங்கிடா நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை6:13 35/4

மேல்


நகுகின்றேன் (1)

நான் எனில் நானே நாணம்_இலேனை நகுகின்றேன்
ஈனம்_இல் புலவீர் என் உள் அமர்ந்து அருள் இறை எம்மான் – தனிப்பாசுரம்:1 5/2,3

மேல்


நகுவான் (1)

நகுவான் வருவித்து இருள் நெறிக்கே நடத்தல் அழகோ நவிலாயே – திருமுறை5:45 2/4

மேல்


நகை (26)

புரத்தை வெண்_நகை தீயால் அழித்தாய் என்று தொழ – திருமுறை1:2 1/439
உள்ளும் நரம்பின் புனைவும் உண்டேயோ வெள்ளை நகை
முல்லை என்றாய் முல்லை முறித்து ஒரு கோல் கொண்டு நிதம் – திருமுறை1:3 1/642,643
நான் என்று உரைத்தல் நகை அன்றோ வான் நின்ற – திருமுறை1:4 8/2
நாவினை என்-பால் வருந்தி கரண்டுகின்ற நாய்க்கும் நகை தோன்ற நின்று நயக்கின்றேன் நான் – திருமுறை1:5 86/3
நான் வேண்டிக்கொண்டது நின் அடியார்க்கு நகை தரும் ஈது – திருமுறை1:6 57/2
தேம் ஊன்றின நும் மொழி என்றேன் செவ் வாய் உறும் உன் நகை என்றே – திருமுறை1:8 61/3
தெவ்_ஊர் பொடிக்கும் சிறு_நகை இ தேவர்-தமை நான் நீர் இருத்தல் – திருமுறை1:8 162/1
தருவார் அவர்-தம் திரு_முகத்தே ததும்பும் இள வெண்_நகை கண்டேன் – திருமுறை2:81 1/3
என்றால் எனக்கே நகை தோன்றும் எந்தாய் உளத்துக்கு என் ஆமே – திருமுறை2:82 20/4
நகை சேர்ந்தவரை மாலையிட்ட நாளே முதல் இந்நாள் அளவும் – திருமுறை3:3 2/2
மிக்க அற்புத வாள் முகத்தில் நகை விளங்க விரும்பி வரும் பவனி – திருமுறை3:8 10/2
நாடுகின்ற சிறியேனை அழைத்து அருளி நோக்கி நகை முகம் செய்து என் கரத்தே நல்கினை ஒன்று இதனால் – திருமுறை4:2 87/3
அழகு நிறைந்து இலக ஒரு திரு_மேனி தரித்தே அடியேன் முன் எழுந்தருளி அருள் நகை கொண்டு அடியார் – திருமுறை4:3 3/1
அரும்பாய நகை மடவார்க்கு ஆளாய் வாளா அலைக்கின்றேன் அறிவு என்பது அறியேன் நின்-பால் – திருமுறை5:24 8/1
நன்று ஓடினன் மகிழ்கூர்ந்து அவர் நகை மா முகம் கண்டேன் – திருமுறை5:43 4/3
நான் கண்டனன் அவர் கண்டனர் நகை கொண்டனம் உடனே – திருமுறை5:43 6/2
உற்றார் அவர் எழில் மா முகத்துள்ளே நகை கண்டேன் – திருமுறை5:43 10/2
நலத்திடை ஓர் அணுவளவும் நண்ணுகிலேன் பொல்லா நாய்க்கு நகை தோன்றநின்றேன் பேய்க்கும் மிக இழிந்தேன் – திருமுறை6:4 1/3
மோகம் வந்து அடுத்த போது கை பிடித்த முக நகை கணவனே என்கோ – திருமுறை6:54 7/2
உள் நகை தோற்றிட உரோமம் பொடித்திட – திருமுறை6:65 1/1459
மரு மலர் முகத்தே இள_நகை துளும்ப வயங்கினாள் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:103 5/4
சைவ நீறு அணி விளங்கி நகை துளும்பி உபசாந்தம் ததும்பி பொங்கி – தனிப்பாசுரம்:2 46/1
சிலை வளைத்து புரம் எரித்த சிறு_நகை எம் பெருமான் நின் திரு_தாள் போற்றி – தனிப்பாசுரம்:3 17/4
திணி கொண்ட முப்புராதிகள் எரிய நகை கொண்ட தேவாய் அகண்ட ஞான செல்வமாய் வேல் ஏந்து சேயாய் கஜானன செம்மலாய் அணையாக வெம் – தனிப்பாசுரம்:13 10/2
முத்து அனைய நகை மாதர் இன்பம் இலை முடிக்கு மலர் முடித்தல் இல்லை – தனிப்பாசுரம்:27 7/1
நவமே சாந்த நகை முக மதியே – திருமுகம்:2 1/52

மேல்


நகை-தான் (1)

செடி அளவு ஊத்தை வாய் பல் அழுக்கு எல்லாம் தெரிந்திட காட்டி நகை-தான் செய்து வளையா பெரும் செம்மர துண்டு போல் செம்மாப்பர் அவர் வாய் மதம் – தனிப்பாசுரம்:15 5/3

மேல்


நகைக்க (7)

பற்றி ஊர் நகைக்க திரிதருகின்றேன் பாவியேன் உய்_திறம் அரிதே – திருமுறை2:44 2/4
பல்லார் நகைக்க பாவி படும் பாட்டை முழுதும் பார்த்திருந்தும் – திருமுறை2:94 21/2
என்னோடு ஒத்த பெண்கள் எலாம் ஏசி நகைக்க இடர் உழந்தேன் – திருமுறை3:3 10/3
பிழை ஒன்று அறியேன் பெண்கள் எலாம் பேசி நகைக்க பெற்றேன் காண் – திருமுறை3:3 12/3
சுற்றி இருந்த பெண்கள் எல்லாம் சொல்லி நகைக்க அருகு அணைந்தார் – திருமுறை3:5 5/3
உன்ன அரும் பொய் வாழ்க்கை எனும் கானத்து இந்த ஊர் நகைக்க பாவி அழல் உணர்ந்திலாயோ – திருமுறை5:9 7/2
நகைப்பார் நகைக்க உடம்பினை வைத்திருத்தல் அழகோ நாயகனே – திருமுறை6:17 4/4

மேல்


நகைக்கின்றார் (10)

எதிர்நின்று உவந்து நகைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 44/4
எய் காணுறவே நகைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 51/4
எண் தங்குறவே நகைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 52/4
ஏம் ஊன்றுறவே நகைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 61/4
இடியா நயத்தின் நகைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 75/4
வைய மடவார் நகைக்கின்றார் மாரன் கணையால் திகைக்கின்றேன் – திருமுறை3:10 3/3
நெஞ்சு உரத்த பெண்கள் எலாம் நீட்டி நகைக்கின்றார் நிருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 6/4
நென்னல் ஒத்த பெண்கள் எலாம் கூடி நகைக்கின்றார் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 7/4
நாடு அறிய பெண்கள் எலாம் கூடி நகைக்கின்றார் நல்ல நடராயர் கருத்து எல்லை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 10/4
சூழ் மடந்தைமார்கள் எலாம் தூற்றி நகைக்கின்றார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 18/4

மேல்


நகைசெய்து (3)

எண் காண் நகைசெய்து அருள்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 50/4
இளம் சீர் நகைசெய்து அருள்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 63/4
ஊனம் தவிர்த்த மலர் வாயின் உள்ளே நகைசெய்து இஃது உரைக்கேம் – திருமுறை1:8 80/3

மேல்


நகைசெய்தே (1)

உடையார் துன்னல் கந்தை-தனை உற்று நோக்கி நகைசெய்தே
இடையா கழுமுள் காட்டுகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 41/3,4

மேல்


நகைசெய்வர் (2)

கைதட்டி வெண் நகைசெய்வர் கண்டாய் அருள் கற்பகமே – திருமுறை2:69 10/4
நாட்டார் நகைசெய்வர் என்றோ அருள் நல்கிலாய் நீ – திருமுறை2:87 8/1

மேல்


நகைசெய்வார் (1)

கண்டு திரு_தொண்டர் நகைசெய்வார் எந்தாய் கைவிடேல் உன் ஆணை காண் முக்காலும் – திருமுறை5:9 2/3

மேல்


நகைத்த (2)

அரணம் மூன்று எரிய நகைத்த எம் இறையே அடியனை ஆள்வது உன் கடனே – திருமுறை2:50 7/4
நகைத்த போது எல்லாம் நடுங்கினேன் இங்கே நல்ல வாகனங்களில் ஏறி – திருமுறை6:13 47/2

மேல்


நகைத்தார் (1)

ஒன்னார் புரம் தீ உற நகைத்தார் ஒற்றி எனும் ஓர் ஊர் அமர்ந்தார் – திருமுறை3:11 5/2

மேல்


நகைத்து (5)

எ ஊர் என்றேன் நகைத்து அணங்கே ஏழூர் நாலூர் என்றார் பின் – திருமுறை1:8 162/2
நாட்டும் முப்புரம் நகைத்து எரித்தவனே நண்ணி அம்பலம் நடம்செயும் பதனே – திருமுறை2:22 9/1
அடுத்து அணைத்துக்கொண்டு எடுத்து போய் பிறிது ஓர் இடத்தே அமர்த்தி நகைத்து அருளிய என் ஆண்டவனே அரசே – திருமுறை6:80 6/3
நயத்தோடு அணைந்தே நகைத்து வயத்தாலே – திருமுறை6:81 2/2
உரு அதனின் மிக சிறியர் போல் பழிப்பர் தெழிப்பர் நகைத்து உலவுவாரே – தனிப்பாசுரம்:27 11/4

மேல்


நகைத்தே (2)

வில்லியாய் நகைத்தே புரம் வீழ்த்த விடையவனே – திருமுறை2:90 4/2
தான் நிலைக்கவைத்து அருளி படுத்திட நான் செருக்கி தாள்கள் எடுத்து அப்புறத்தே வைத்திட தான் நகைத்தே
ஏன் நினைத்தாய் இவ்வளவு சுதந்தரம் என் மகனே எனக்கு இலையோ என்று அருளி எனை ஆண்ட குருவே – திருமுறை6:60 51/2,3

மேல்


நகைத்தோன் (2)

புத்தி ஈது காண் என்னுடை உடம்பே போற்றலார் புரம் பொடிபட நகைத்தோன்
சத்தி வேல் கர தனயனை மகிழ்வோன்-தன்னை நாம் என்றும் சார்ந்திடல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 7/3,4
ஒல்லை எயில் மூன்று எரி கொளுவ உற்று நகைத்தோன் ஒற்றி_உளான் – திருமுறை2:29 8/1

மேல்


நகைப்பர் (2)

சொன்னால் நகைப்பர் எனைவிட்டும் தொலையாய் இங்கு நிலையாயே – திருமுறை5:19 6/4
ஞானம் பழுத்து விழியால் ஒழுகுகின்ற நீர் நம் உலகில் ஒருவர் அலவே ஞானி இவர் யோனி வழி தோன்றியவரோ என நகைப்பர் சும்மா அழுகிலோ – தனிப்பாசுரம்:15 9/2

மேல்


நகைப்பள் (1)

அணுவை அண்டமாய் ஆக்கி நகைப்பள்
பொய்யை மெய்யா பொருந்தி மகிழ்வள் – திருமுகம்:4 1/98,99

மேல்


நகைப்பார் (2)

பொருது முடிப்பார் போல் நகைப்பார் பூ உண்டு உறங்கும் புது வெள்ளை – திருமுறை3:7 5/3
நகைப்பார் நகைக்க உடம்பினை வைத்திருத்தல் அழகோ நாயகனே – திருமுறை6:17 4/4

மேல்


நகையப்பா (2)

வியப்பு ஆ நகையப்பா எனும் பா வெண்பா கலிப்பா உரைத்தும் என்றே – திருமுறை1:8 65/3
வியப்பு ஆ நகையப்பா எனும் பா வெண்பா கலிப்பாவுடன் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 21/3

மேல்


நகையா (1)

முன் நகையா நின்றதொரு முப்புரத்தை அன்று ஒரு கால் – திருமுறை1:3 1/177

மேல்


நகையார் (1)

உந்தாநின்ற வெண்_நகையார் ஒற்றி தியாகர் பவனி இங்கு – திருமுறை3:4 2/2

மேல்


நகையாரோ (2)

நல்லோர்கள் கண்டால் நகையாரோ செல்லான – திருமுறை1:3 1/1098
நாடி நடிப்பார் நீயும் உடன் நடித்தால் உலகர் நகையாரோ
ஈடு_இல் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 9/3,4

மேல்


நகையால் (3)

சில் நகையால் தீ மடுத்த சித்தன் எவன் முன் அயன் மால் – திருமுறை1:3 1/178
போற்றுதி என் நெஞ்சே புரம் நகையால் சுட்டவனை – திருமுறை2:30 9/1
விடையார் விடங்க பெருமானார் வெள்ள சடையார் வெண்_நகையால் – திருமுறை3:16 1/1

மேல்


நகையின் (1)

புரத்தை காட்டு நகையின் எரித்ததோர் புண்ணியற்கு புகல் குருநாதனே – திருமுறை5:20 5/3

மேல்


நகையும் (1)

திரு வண்ண நதியும் வளை ஒரு வண்ண மதியும் வளர் செவ் வண்ணம் நண்ணு சடையும் தெருள் வண்ண நுதல் விழியும் அருள் வண்ண வதனமும் திகழ் வண்ண வெண் நகையும் ஓர் – திருமுறை2:78 1/1

மேல்


நங்கள் (5)

அப்பா எனும் நங்கள் அப்பன் காண் செப்பாமல் – திருமுறை1:3 1/334
ஆதரவு செய்யும் நங்கள் அப்பன் காண் கோதுறும் மா – திருமுறை1:3 1/340
நடம் கொள் பதத்தீர் திருவொற்றி நங்கள் பெருமான் நீர் அன்றோ – திருமுறை1:8 19/1
ஆதி அப்பா நம் அனாதி அப்பா நங்கள் அம்மை ஒரு – திருமுறை6:64 7/1
கூற்று உதைத்த பாதம் கண்டீர் பாங்கிமாரே நங்கள்
குடிக்கு எல்லாம் குல_தெய்வம் பாங்கிமாரே – கீர்த்தனை:2 25/1,2

மேல்


நங்காய் (8)

வாருரு வார் கொங்கை நங்காய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 24/4
நம் தோடம் நீக்கிய நங்காய் என திரு நான்முகன் மால் – திருமுறை1:7 69/3
கந்தர வார் குழல் பூவாய் கருணை கடைக்கண் நங்காய்
அந்தர நேர் இடை பாவாய் அருள் ஒற்றி அண்ணல் மகிழ் – திருமுறை1:7 82/2,3
நடையாய் ஏற்கின்றீர் என்றேன் நங்காய் நின் போல் ஒரு பணத்தை – திருமுறை1:8 126/2
நன்று அப்படியேல் கோளிலியாம் நகரும் உடையேம் நங்காய் நீ – திருமுறை1:8 160/3
நல ஆதரவின் வந்து நின்றால் நங்காய் எனது நாண் கவர்ந்து – திருமுறை3:19 4/2
நாடும்படி நன்கு அருளும் என்றேன் நங்காய் முன் பின் ஒன்றேயாய் – திருமுறை6:24 9/3
நடும் குணத்தால் நின்று சில நல் வார்த்தை பகராய் நங்காய் ஈது என் என நீ நவில்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:104 4/2

மேல்


நங்கை (6)

நங்கை கொண்டால் எங்கு கொண்டு அருள்வாய் என்று நண்ணும் அன்பர் – திருமுறை1:6 138/3
நங்கை எல்லா உலகும் தந்த நின்னை அ நாரணற்கு – திருமுறை1:7 12/2
மட கொடி நங்கை மங்கை நாயகி எம் வல்லபை கணேச மா மணியே – திருமுறை5:2 10/4
நாராசம் செவி புகுந்தால் என்ன நலிகின்றாள் நாடு அறிந்தது இது எல்லாம் நங்கை இவள்அளவில் – திருமுறை6:62 8/3
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நங்கை நினை கண்டிடவே நாடி மற்றை தலைவர் – திருமுறை6:104 2/1
ஞான அறிவாளர் தினம் ஆட உலகு அன்னையாம் நங்கை சிவகாமி ஆட நாகமுடன் ஊக மனம் நாடி ஒரு புறம் ஆட நந்தி மறையோர்கள் ஆட – தனிப்பாசுரம்:13 3/3

மேல்


நங்கை-தனை (1)

ஞான மணம் செய் அருளாம் நங்கை-தனை தந்து நமக்கு – திருமுறை1:3 1/373

மேல்


நங்கைமார்கள் (1)

நாணும் அயன் மால் இந்திரன் பொன்_நாட்டு புலவர் மணம் வேட்ட நங்கைமார்கள் மங்கல பொன்_நாண் காத்து அளித்த நாயகமே – திருமுறை5:46 3/1

மேல்


நங்கைமாருள் (1)

மின் இரு நங்கைமாருள் மேவிய மணாள போற்றி – திருமுறை5:51 1/3

மேல்


நங்கையர் (3)

நாட்டமுற்று எனை எழுமையும் பிரியா நல்ல நெஞ்சமே நங்கையர் மயலால் – திருமுறை2:26 7/1
நண்ணுகின்றதும் நங்கையர் வாழ்க்கை நாடுகின்றதும் நவை உடை தொழில்கள் – திருமுறை2:66 7/2
நாயகரே உமது வசம் நான் இருக்கின்றது போல் நாடிய தத்துவ தோழி நங்கையர் என் வசத்தே – திருமுறை6:22 9/1

மேல்


நங்கையர்-தம் (3)

நாளை வருவது அறியேன் நான் நஞ்சம் அனைய நங்கையர்-தம்
ஆளை அழுத்தும் நீர் குழியில் அழுந்தி அழுந்தி எழுந்து அலைந்தேன் – திருமுறை2:43 6/1,2
நாளாக இச்சை உண்டு என்னை செய்கேன் கொடு நங்கையர்-தம்
மாளா மயல் சண்டமாருதத்தால் மன_வாசி என் சொல் – திருமுறை2:64 1/2,3
நன்று அறியேன் தீங்கு அனைத்தும் பறியேன் பொல்லா நங்கையர்-தம் கண் மாய நவையை சற்றும் – திருமுறை5:24 6/1

மேல்


நங்கையர்-பால் (1)

நாயினும் கீழ்ப்பட்ட என் நெஞ்சம் நன்கு அற்ற நங்கையர்-பால்
ஏயினும் செல்கின்றது என்னை செய்கேன் உனை ஏத்தியிடேன் – திருமுறை2:64 5/1,2

மேல்


நங்கையரோடு (1)

நல் நாள் கழிக்கின்ற நங்கையரோடு நான் அம்பலம் பாடி நண்ணுறும் போது – திருமுறை6:102 4/2

மேல்


நச்சிய (3)

சேர நாம் சென்று வணங்கும் வாறு எதுவோ செப்பு என்றே எனை நச்சிய நெஞ்சே – திருமுறை2:5 9/2
இருள் நச்சிய மா மணி_கண்டர் எழில் ஆர் ஒற்றி இறைவர் இந்த – திருமுறை3:13 3/3
நச்சிய இத்தனை நாளும் விண்ணப்பத்திரம் – திருமுகம்:2 1/101

மேல்


நச்சிலே (1)

நச்சிலே பழகிய கரும் கண்ணார் நலத்தை வேட்டு நல் புலத்தினை இழந்தேன் – திருமுறை5:42 5/1

மேல்


நச்சினம் (1)

இல் நச்சினம் காண் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 42/4

மேல்


நச்சினும் (1)

நச்சுகின்றனன் நச்சினும் கொடியேன் நன்மை எய்தவோ வன்மையுற்றிடவோ – திருமுறை2:67 5/2

மேல்


நச்சு (8)

இருள் நச்சு அளகம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 139/4
வன்பு_உடையார்-தமை கூடி அவமே நச்சு மா மரம் போல் நிற்கின்றேன் வஞ்ச வாழ்க்கை – திருமுறை2:59 3/2
நாய் கொண்டு உரைக்க வருமோ என் செய்குவன் நச்சு மர – திருமுறை2:94 35/3
நச்சு ஓலமிடவும் அவர்க்கு அருளாமல் மருளால் நாள் கழித்து கோள் கொழிக்கும் நடை நாயில் கடையேன் – திருமுறை4:7 2/2
நடுமை ஒன்று அறியேன் கெடுமையில் கிளைத்த நச்சு மா மரம் என கிளைத்தேன் – திருமுறை6:3 3/3
நச்சு மர கனி போலே பாங்கி மனம் கசந்தாள் நயந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கயந்து எடுப்பு புகன்றாள் – திருமுறை6:63 5/3
இருள் நச்சு அறுத்து அமுதம் தர வல்லீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 5/4
விச்சை அரசே விளங்கிடுக நச்சு அரவம் – திருமுறை6:100 4/2

மேல்


நச்சுகின்றனன் (1)

நச்சுகின்றனன் நச்சினும் கொடியேன் நன்மை எய்தவோ வன்மையுற்றிடவோ – திருமுறை2:67 5/2

மேல்


நச்சுகின்றேன் (1)

நச்சுகின்றேன் நிச்சல் இங்கே ஆட வாரீர் நாணம் அச்சம் விட்டேன் என்னோடு ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 11/1

மேல்


நச்சுமர (1)

நகம் கானம் உறு தவர் போல் நலம் புரிந்தும் அறியேன் நச்சுமர கனி போல இச்சை கனிந்து உழல்வேன் – திருமுறை6:6 2/2

மேல்


நச்சுறவே (1)

பொருள் நச்சுறவே பழமலையில் பொருந்தி ஓங்க கண்டேனே – தனிப்பாசுரம்:12 7/4

மேல்


நச்சுறு (1)

ஒட்டிலேன் நினை உளத்திடை நினையேன் உதவுறாது நச்சுறு மரம் ஆனேன் – திருமுறை5:42 7/3

மேல்


நச்சுறும் (1)

வேள் நச்சுறும் மெல்_இயலே யாம் விளம்பும் மொழி அ வித்தை உனக்கு – திருமுறை1:8 121/3

மேல்


நச்சென்ற (1)

நச்சென்ற வாதனையை நாளும் எண்ணி நாம் அஞ்சும் – திருமுறை1:3 1/343

மேல்


நச்சை (1)

நச்சை மிடற்று அணிந்த நாயகனே ஓர் பாகம் – திருமுறை2:56 8/1

மேல்


நசிக்கும் (1)

நசிக்கும் இ உடலை நம்பினேன் என்னை நமன்_தமர் வருத்தில் என் செய்கேன் – திருமுறை2:42 6/2

மேல்


நசித்தவராய் (1)

நாடாது நான்கும் நசித்தவராய் ஊடாக – திருமுறை1:3 1/94

மேல்


நசித்தவரை (1)

நசித்தவரை எழுப்பி அருள் நல்கிய மா மருந்தே நான் புணர நான் ஆகி நண்ணிய மெய் சிவமே – திருமுறை6:60 4/3

மேல்


நசிந்தேன் (1)

செக்கு உற்ற எள் எனவே சிந்தை நசிந்தேன் அலது – திருமுறை1:2 1/593

மேல்


நசிப்புறவே (1)

நஞ்சம் உண கொடுத்து மடித்திடினும் வாளால் நசிப்புறவே துணித்திடினும் நலிய தீயால் – திருமுறை2:23 3/3

மேல்


நசிய (1)

நசிய உமக்கு உளம் உளதோ இக்கணத்தே நீவீர் நடந்து விரைந்து ஓடு-மினோ நாடு அறியா வனத்தே – திருமுறை6:86 19/3

மேல்


நசியாத (1)

நசியாத பொருளே நலியாத உறவே நடராஜ மணியே நடராஜ மணியே – கீர்த்தனை:1 111/2

மேல்


நசை (6)

பெரு மால்-அதனால் மயக்குகின்ற பேதை மடவார் நசை அறுக்கும் – திருமுறை2:1 2/2
நசை இலா மலம் உண்டு ஓடுறும் கொடிய நாய் என உணவு கொண்டு உற்றேன் – திருமுறை2:47 1/3
மலம் சான்ற மங்கையர் கொங்கையிலே நசை வாய்த்து மனம் – திருமுறை2:64 4/1
நசை அறியா நல் தவரும் மற்றவரும் சூழ்ந்து நயப்ப அருள் சிவ நிலையை நாட்டவைத்த பதியே – திருமுறை6:60 59/2
நீர் நசை தவிர்க்கும் நெல்லி அம் கனியே – திருமுறை6:65 1/1403
நவம் தரு மதியம் நிவந்த பூம் கொடியே நலம் தரு நசை மணி கோவை – தனிப்பாசுரம்:21 2/3

மேல்


நசைத்த (1)

நசைத்த மேல் நிலை ஈது என உணர்ந்து ஆங்கே நண்ணியும் கண்ணுறாது அந்தோ – திருமுறை6:67 4/1

மேல்


நசைத்திடு (1)

நசைத்திடு பேர்_அருள் செயலால் அசைவது அன்றி ஐந்தொழில் செய் நாதராலும் – திருமுறை6:10 7/2

மேல்


நசைதரும் (1)

என்றேன் நசைதரும் இன் தேன் மொழியாய் யான் உன்-பால் – திருமுறை5:49 11/2

மேல்


நசைந்தான் (1)

நசைந்தான் என் பாட்டை நயந்தான் அசைந்தாடு – திருமுறை6:74 4/2

மேல்


நசையரை (1)

நடையரை உலக நசையரை கண்டால் நடுங்குவ நடுங்குவ மனமே – திருமுறை2:39 6/4

மேல்


நசையா (1)

நசையா நடிக்கும் நாதர் ஒற்றி_நாட்டார் இன்னும் நண்ணிலர் நான் – திருமுறை3:18 8/2

மேல்


நசையாதே (1)

நசையாதே என் உடை நண்பு-அது வேண்டில் நல் மார்க்கமாம் சுத்த சன்மார்க்கம்-தன்னில் – கீர்த்தனை:11 3/3

மேல்


நசையால் (1)

தவத்தில் இசையாள் பவத்தின் நசையால்
மருள்_பேய் என்ன மதித்திட வாட்டி – திருமுகம்:4 1/121,122

மேல்


நசையும் (1)

நசையும் வெறுப்பும் தவிர்ந்தவர்-பால் நண்ணும் துணையே நல் நெறியே நான்-தான் என்னல் அற திகழ்ந்து நாளும் ஓங்கு நடு நிலையே – தனிப்பாசுரம்:25 3/3

மேல்


நசையுறும் (1)

சேயும் நின் அருள் நசையுறும் கண்டாய் தில்லை மன்றிடை திகழ் ஒளி விளக்கே – திருமுறை2:93 2/4

மேல்


நஞ்சத்திலே (1)

நஞ்சத்திலே அவர் வஞ்சத்திலே பட்டு நாணுறும் புன் – திருமுறை1:6 211/2

மேல்


நஞ்சம் (17)

நஞ்சம் எலாம் கூட்டி நவின்றிடினும் ஒவ்வாத – திருமுறை1:2 1/729
நண்ணி தலைக்கு ஏறும் நஞ்சம் காண் எண்_அற்ற – திருமுறை1:3 1/594
கோள் கொண்ட நஞ்சம் குடியேனோ கூர் கொண்ட – திருமுறை1:4 48/1
முன் நஞ்சம் உண்ட மிடற்று அரசே நின் முழு கருணை – திருமுறை1:6 45/1
கார் மதிக்கும் நஞ்சம் உண்ட கண்ட நினைந்து உள்குகின்றேன் – திருமுறை2:16 7/3
இங்கு ஒளிக்கா நஞ்சம் உண்ட என் அருமை அப்பா நீ – திருமுறை2:20 28/3
நஞ்சம் ஆர் மணி_கண்டனே எவைக்கும் நாதனே சிவஞானிகட்கு அரசே – திருமுறை2:22 4/3
நஞ்சம் உண கொடுத்து மடித்திடினும் வாளால் நசிப்புறவே துணித்திடினும் நலிய தீயால் – திருமுறை2:23 3/3
ஆற்றாத நஞ்சம் உண்ட ஆண்தகையை கூற்று ஆவி – திருமுறை2:30 19/2
அன்று வானவர் உயிர்பெற நஞ்சம் அருந்தி நின்ற எம் அண்ணலாரிடத்தே – திருமுறை2:36 9/3
நஞ்சம் ஆயினும் உண்குவை நீ-தான் நானும் அங்கு அதை நயப்பது நன்றோ – திருமுறை2:37 4/2
நாளை வருவது அறியேன் நான் நஞ்சம் அனைய நங்கையர்-தம் – திருமுறை2:43 6/1
நஞ்சம் அணி கண்டத்து நாதனே என்றென்று – திருமுறை2:45 11/2
நஞ்சம்_அனையார் சார்பு ஒரு பால் நலியும் வாழ்க்கை துயர் ஒரு பால் – திருமுறை2:60 10/2
வதியும் நஞ்சம் அணி மணி_கண்டனே – திருமுறை2:76 6/4
நஞ்சம் மேவு நயனத்தில் சிக்கிய நாயினேன் உனை நாடுவது என்று காண் – திருமுறை5:20 3/2
வஞ்ச நஞ்சம் உண்ட கண்ட மன்றுள் நின்ற அழகனே – கீர்த்தனை:1 56/2

மேல்


நஞ்சம்_அனையார் (1)

நஞ்சம்_அனையார் சார்பு ஒரு பால் நலியும் வாழ்க்கை துயர் ஒரு பால் – திருமுறை2:60 10/2

மேல்


நஞ்சமும் (1)

தீது இயம்பிய நஞ்சமும் கலங்கும் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக மா மணியே – திருமுறை2:9 1/4

மேல்


நஞ்சரை (1)

நஞ்சரை இழிந்த நரகரை கண்டால் நடுங்குவ நடுங்குவ மனமே – திருமுறை2:39 7/4

மேல்


நஞ்சன (1)

வெப்பான நஞ்சன வஞ்சகர்-பால் செலும் வெம் துயர் நீத்து – திருமுறை5:36 1/3

மேல்


நஞ்சில் (1)

கொல்லுகின்ற நஞ்சில் கொடிது அன்றோ ஒல்லும் மன்றத்து – திருமுறை1:4 30/2

மேல்


நஞ்சினேன் (1)

நஞ்சினேன் எனினும் அஞ்சினேன் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 13/4

மேல்


நஞ்சினை (1)

கள்ள நெஞ்சினேன் நஞ்சினை அனையேன் கடிய மாதர்-தம் கரு குழி எனும் ஓர் – திருமுறை5:29 8/1

மேல்


நஞ்சு (28)

நாண் கொடுக்க நஞ்சு உவந்த நாதன் எவன் நாள்_மலர் பெய்து – திருமுறை1:3 1/260
நஞ்சு அருந்து என்றால் போல் நலிகின்றாய் வஞ்சகத்தில் – திருமுறை1:3 1/544
நஞ்சு_அனையேன் குற்றம் எலாம் நாடாது நாத எனை – திருமுறை1:4 56/3
அ நாள் நையாது நஞ்சு ஏற்று அயன் மால் மனை ஆதியர்-தம் – திருமுறை1:6 88/1
நஞ்சு அடையாளம் இடும் மிடற்றோய் கங்கை நண்ணுகின்ற – திருமுறை1:6 216/2
அலை கொள் நஞ்சு அமுது ஆக்கிய மிடற்றான் அவனை நாம் மகிழ்ந்து அடைகுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 10/4
கடை கொள் நஞ்சு உண்டு கண்டம் கறுத்த நீர் – திருமுறை2:19 4/3
ஒல்லையே நஞ்சு அனைத்தும் உண்ட தயாநிதி நீ – திருமுறை2:20 30/1
காவி நேர் விழி மலை_மகள் காண கடலின் நஞ்சு உண்டு கண்ணன் ஆதியர்கள் – திருமுறை2:25 5/3
ஆர்ப்பார் கடல் நஞ்சு அமுது செய்தாய் நின் அடிக்கு அன்பு இன்றி – திருமுறை2:31 4/1
ஆர்த்து ஆர் கடல் நஞ்சு அமுது செய்தாய் என்னை அன்பர்கள்-பால் – திருமுறை2:31 10/1
உண்டு நஞ்சு அமரர் உயிர்பெற காத்த ஒற்றியூர் அண்ணலே நின்னை – திருமுறை2:44 6/1
வெல் நஞ்சு அணி மிடற்றை மிக்கு வந்து வாழ்த்தேனோ – திருமுறை2:45 24/4
ஓலம் அற நஞ்சு அருந்தும் ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:45 30/3
கொடிய நஞ்சு அமுது ஆக்கிய உமக்கு இ கொடியனேனை ஆட்கொள்ளுதல் அரிதோ – திருமுறை2:46 8/1
உண்ட நஞ்சு இன்னும் கண்டம் விட்டு அகலாது உறைந்தது நாள்-தொறும் அடியேன் – திருமுறை2:50 4/1
நஞ்சு படும் கண்டம் உடை நம் பரனே வன் துயரால் – திருமுறை2:56 2/3
நஞ்சு_உடையார் வஞ்சகர்-தம் சார்பில் இங்கே நான் ஒருவன் பெரும் பாவி நண்ணி மூட – திருமுறை2:59 4/2
நஞ்சு அமுதா கொண்டு அருளும் நல்லவனே நின் அலது ஓர் – திருமுறை2:62 8/3
மாணாத என் நெஞ்சம் வல் நஞ்சு அனைய மடந்தையர்-பால் – திருமுறை2:64 7/1
முன் நஞ்சு அருந்தும் முக்கணனார் மூவர் அறியா முதல்வர் அவர் – திருமுறை3:15 1/2
கழுத்து அலை நஞ்சு அணிந்து அருளும் கருணை நெடும் கடலே கால்_மலர் என் தலை மீது-தான் மலர அளித்தாய் – திருமுறை4:8 6/3
நிருத்தம் பயின்றார் கடல் நஞ்சு அயின்றார் நினைவார்-தங்கள் நெறிக்கு ஏற்க – திருமுறை5:39 9/1
நஞ்சு உண்டு உயிர்களை காத்தவனே நட நாயகனே – திருமுறை6:24 37/1
நஞ்சு அனைய கொடியேன் கண்டிட புரிந்த அருளை நாடு அறியா வகை இன்னும் நீட நினைத்திருந்தேன் – திருமுறை6:27 7/2
அண்ட அப்பா பகிரண்ட அப்பா நஞ்சு அணிந்த மணி_கண்ட – திருமுறை6:64 8/1
வெம் சேர் பஞ்சு ஆர் நஞ்சு ஆர் கண்டா விம்ப சிதம்பரனே – கீர்த்தனை:1 198/3
நஞ்சு_அனையேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – கீர்த்தனை:4 57/2

மேல்


நஞ்சு_அனையேன் (2)

நஞ்சு_அனையேன் குற்றம் எலாம் நாடாது நாத எனை – திருமுறை1:4 56/3
நஞ்சு_அனையேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – கீர்த்தனை:4 57/2

மேல்


நஞ்சு_உடையார் (1)

நஞ்சு_உடையார் வஞ்சகர்-தம் சார்பில் இங்கே நான் ஒருவன் பெரும் பாவி நண்ணி மூட – திருமுறை2:59 4/2

மேல்


நஞ்சே (1)

நஞ்சே கலந்தாய் உன் உறவு நன்றே இனி உன் நட்பு அகன்றால் – திருமுறை5:19 9/3

மேல்


நஞ்சை (5)

நஞ்சை களத்து வைத்த நாத என தொண்டர் தொழ – திருமுறை1:2 1/413
நஞ்சை வேண்டிய நாதன்-தன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:5 1/4
படர் கொளும் வானோர் அமுது உண நஞ்சை பரிந்து உண்ட கருணை அம்பரமே – திருமுறை2:18 4/3
நாவலனே தில்லை நாயகனே கடல் நஞ்சை உண்ட – திருமுறை2:58 4/3
திரு எய்த நஞ்சை களம் நாட்டினோயே – திருமுறை2:87 7/4

மேல்


நஞ்சோ (1)

நஞ்சோ என்றிடு நம் கோபம் கெட நன்றே தந்தனை நந்தா மந்தண – கீர்த்தனை:1 186/1

மேல்


நட்ட (3)

நட்ட நவில்வார் அவர் முன் போய் நாராய் நின்று நவிற்றாயோ – திருமுறை3:2 7/2
நட்டானை நட்ட எனை நயந்து கொண்டே நம் மகன் நீ அஞ்சல் என நவின்று என் சென்னி – திருமுறை6:48 3/1
நட்ட நடுவே வைத்தாய் கருணை அமுதம் ஊட்டியே – கீர்த்தனை:29 59/4

மேல்


நட்டம் (4)

நட்டம் ஆடிய நடன நாயகத்தை நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே – திருமுறை2:4 2/4
நட்டம் மிக்குறல் கண்டுகண்டு ஏங்கினை நாணுகின்றிலை நாய்க்கும் கடையை நீ – திருமுறை2:88 8/3
நட்டம் ஆடிய நாயகன் அளித்த நல்ல மாணிக்க நாயக மணியே – திருமுறை5:29 5/3
அட்ட வட்டம் நட்டம் இட்ட சிட்ட வட்ட மூர்த்தியே – கீர்த்தனை:1 60/2

மேல்


நட்டமே (2)

நட்டமே புரியும் பேர்_அருள் அரசே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 2/4
நட்டமே புரிந்தேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 21/4

மேல்


நட்டரை (1)

ஒழியா நட்டரை கண்டால் நடுங்குவ நடுங்குவ மனமே – திருமுறை2:39 9/4

மேல்


நட்டனை (1)

கொய்த கோட்டினை நட்டனை வளர்ப்பாய் கொடிய நெஞ்சமே மடியகிற்றிலையே – திருமுறை2:34 2/4

மேல்


நட்டார்க்கு (1)

நட்டார்க்கு எளியீரே வாரீர் – கீர்த்தனை:17 36/3

மேல்


நட்டாரும் (1)

நட்டாரும் பணி புரியும் ஆறு தலை மலை முதலாய் நணுகி எங்கள் – தனிப்பாசுரம்:7 8/2

மேல்


நட்டாலும் (1)

தொட்டாலும் அங்கு ஓர் துணை உண்டே நட்டாலும்
தெவ்வின் மடவாரை திளைக்கின்றாய் தீ விடத்தை – திருமுறை1:3 1/738,739

மேல்


நட்டானை (1)

நட்டானை நட்ட எனை நயந்து கொண்டே நம் மகன் நீ அஞ்சல் என நவின்று என் சென்னி – திருமுறை6:48 3/1

மேல்


நட்டு (2)

நிட்டூரம் செய்யாத நேசன் காண் நட்டு ஊர்ந்து – திருமுறை1:3 1/394
கானல்_நீர் விழைந்த மான் என உலக கட்டினை நட்டு உழன்று அலையும் – திருமுறை5:1 11/1

மேல்


நட்பாம் (2)

என் தந்தை தாய் எனும் இணை பதம் என் உறவாம் இயல் பதம் என் நட்பாம் பதம் – திருமுறை1:1 2/119
என் உயிர் நட்பாம் மருந்து எனக்கு – கீர்த்தனை:21 13/3

மேல்


நட்பின் (2)

நள் எரிய நட்பின் நலம் வெதும்ப விள்வது இன்றி – திருமுறை1:3 1/586
நல்லை நல்லை நீ நட்பின் மேலையே – திருமுறை2:21 7/4

மேல்


நட்பினை (1)

நல் தவர்க்கும் அரிது இதனை வாங்கு என என் கரத்தே நல்கிய நின் பெரும் கருணை நட்பினை என் என்பேன் – திருமுறை4:2 38/3

மேல்


நட்பு (5)

நட்பு அமைந்த நல் நெறி நீ நாடா வகை தடுக்கும் – திருமுறை1:3 1/1043
உட்பகைவர் என்று இவரை ஓர்ந்திலையே நட்பு_உடையாய் – திருமுறை1:3 1/1044
நல் நெறி நீ எனக்கு உரிய உறவு நீ என் நல் குரு நீ எனை கலந்த நட்பு நீ என்றன்னுடைய – திருமுறை1:5 68/3
நஞ்சே கலந்தாய் உன் உறவு நன்றே இனி உன் நட்பு அகன்றால் – திருமுறை5:19 9/3
நட்பு உடைய மனம் கசிய ஐந்தெழுத்துள் நினைந்து மெல்ல நடந்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 10/4

மேல்


நட்பு_உடையாய் (1)

உட்பகைவர் என்று இவரை ஓர்ந்திலையே நட்பு_உடையாய்
எம்மான் படைத்த உயிர் இத்தனைக்குள் சில் உயிர்-பால் – திருமுறை1:3 1/1044,1045

மேல்


நட்புடைமை (1)

நல்கிற்பாய் என்னே நின் நட்புடைமை சொல்கிற்பில் – திருமுறை1:3 1/1170

மேல்


நட்புமாய் (1)

தாயும் அப்பனும் தமரும் நட்புமாய் தண் அருள்_கடல் தந்த வள்ளலே – திருமுறை5:10 8/2

மேல்


நட்பே (13)

ஏத்தும் குரங்காட்டின் என் நட்பே மா தழைத்த – திருமுறை1:2 1/100
நாடாத ஆனந்த நட்பே மெய் அன்பர் நயக்கும் இன்பே – திருமுறை1:7 10/2
நறு நெயும் கலந்த சுவை பெரும் பழமே ஞான மன்று ஓங்கும் என் நட்பே – திருமுறை6:24 2/4
எய்ப்பு அற எனக்கு கிடைத்த பெரு நிதியமே எல்லாம் செய் வல்ல சித்தாய் என் கையில் அகப்பட்ட ஞான மணியே என்னை எழுமையும் விடாத நட்பே
கைப்பு அற என் உள்ளே இனிக்கின்ற சர்க்கரைக்கட்டியே கருணை அமுதே கற்பக வனத்தே கனிந்த கனியே எனது கண் காண வந்த கதியே – திருமுறை6:25 32/1,2
மையல் சிறிது உற்றிடத்தே மடந்தையர்கள் தாமே வலிந்து வரச்செய்வித்த மாண்பு உடைய நட்பே
கையறவால் கலங்கிய போது அக்கணத்தே போந்து கையறவு தவிர்த்து அருளி காத்து அளித்த துரையே – திருமுறை6:60 69/2,3
உயிரினும் சிறந்த ஒருமை என் நட்பே
அன்பினில் கலந்து எனது அறிவினில் பயின்றே – திருமுறை6:65 1/1178,1179
இன்பினில் அளைந்த என் இன் உயிர் நட்பே
நான் புரிவன எலாம் தான் புரிந்து எனக்கே – திருமுறை6:65 1/1180,1181
வான் பதம் அளிக்க வாய்த்த நல் நட்பே
உள்ளமும் உணர்ச்சியும் உயிரும் கலந்துகொண்டு – திருமுறை6:65 1/1182,1183
எள் உறு நெய்யில் என் உள் உறு நட்பே
செற்றமும் தீமையும் தீர்த்து நான் செய்த – திருமுறை6:65 1/1184,1185
குற்றமும் குணமா கொண்ட என் நட்பே
குணம் குறி முதலிய குறித்திடாது எனையே – திருமுறை6:65 1/1186,1187
அணங்கு அற கலந்த அன்பு உடை நட்பே
பிணக்கும் பேதமும் பேய் உலகோர் புகல் – திருமுறை6:65 1/1188,1189
கணக்கும் தீர்த்து எனை கலந்த நல் நட்பே
சவலை நெஞ்சகத்தின் தளர்ச்சியும் அச்சமும் – திருமுறை6:65 1/1190,1191
கவலையும் தவிர்த்து எனை கலந்த நல் நட்பே
களைப்பு அறிந்து எடுத்து கலக்கம் தவிர்த்து எனக்கு – திருமுறை6:65 1/1192,1193

மேல்


நட (84)

ஐய நட என்றே அரும் புதல்வர் முன் செல பின் – திருமுறை1:3 1/897
காது ஆர் நெடும் கண் கரும்பே நல் ஒற்றி கருத்தர் நட
வாதாரிடம் வளர் மாதே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 85/3,4
நட வாழ்வு ஒற்றி_உடையீர் நீர் நாகம் அணிந்தது அழகு என்றேன் – திருமுறை1:8 114/1
தெருள் நெறி தந்து அருளும் மறை சிலம்பு அணிந்த பதத்தாள் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட தெள் அமுதே – திருமுறை2:98 2/4
சேல் காட்டும் விழி கடையால் திரு_அருளை காட்டும் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை4:1 12/2
அலகு_இல் அருள்_கடலாம் உன் பெருமையை என் என்பேன் ஆனந்தவல்லி மகிழ் அருள் நட நாயகனே – திருமுறை4:2 1/4
திங்கள் அணி சடை பவள செழும் சோதி மலையே சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை4:2 27/4
தெள்ளும் அமுதாய் அன்பர் சித்தம் எலாம் இனிக்கும் செழும் கனியே மணி மன்றில் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை4:2 50/4
சிறப்பு அடை மா தவர் போற்ற செம்பொன் மணி பொதுவில் திரு_தொழில் ஐந்து இயற்றுவிக்கும் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை4:8 8/4
துப்பு ஆர் கனக பொதுவில் நட தொழிலால் உலக துயர் ஒழிக்கும் – திருமுறை6:16 8/1
நலவா அடியேன் அலவா அபயம் நட நாயகனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 7/4
ஊன் மறந்த உயிரகத்தே ஒளி நிறைந்த ஒருவன் உலகம் எலாம் உடையவன் என்னுடைய நட ராஜன் – திருமுறை6:23 9/1
நஞ்சு உண்டு உயிர்களை காத்தவனே நட நாயகனே – திருமுறை6:24 37/1
செரு கருதாதவர்க்கு அருளும் சித்திபுரத்து அரசே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 1/4
திணி கலை ஆதிய எல்லாம் பணிக்க வல்ல சிவமே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 2/4
திரை கடந்த குரு மணியே சிவ ஞான மணியே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 3/4
தென் புடை ஓர் முகம் நோக்கி திரு_பொது நிற்கின்றோய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 4/4
திறந்து அருளி அணைந்திடுவாய் சிற்சபை வாழ் அரசே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 5/4
செய் உடை என்னொடு கூடி ஆட எழுந்தருள்வாய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 6/4
தேறுகின்ற மெய்ஞ்ஞான சித்தி உற புரிவாய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 7/4
தீது அறவே அனைத்தும் வல்ல சித்தாடல் புரிவாய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 8/4
சிலை நிகர் வன் மனம்_கரைத்து திரு_அமுதம் அளித்தோய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 9/4
திருத்தியொடு விளங்கி அருள் ஆடல் செய வேண்டும் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 10/4
திரிவு அகத்தே நான் வருந்த பார்த்து இருத்தல் அழகோ சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகரே – திருமுறை6:33 4/4
நட நாயகா அபயம் நான் – திருமுறை6:64 14/4
ஞான யோகாந்த நட திரு_வெளி எனும் – திருமுறை6:65 1/35
காமமுற்று என்னை கலந்துகொண்டு ஆட கருணை நட
தாமன் என் உள்ளமும் சாரவும் பெற்றனன் சத்தியமே – திருமுறை6:78 10/3,4
நட_மாட்டேன் என் உளத்தே நான் சாக_மாட்டேன் நல்ல திரு_அருளாலே நான் தான் ஆனேனே – திருமுறை6:79 1/4
கரு_நாள்கள் அத்தனையும் கழிந்தன நீ சிறிதும் கலக்கமுறேல் இது தொடங்கி கருணை நட பெருமான் – திருமுறை6:89 5/1
நள் உலகில் இனி நாளைக்கு உரைத்தும் என தாழ்க்கேல் நாளை தொட்டு நமக்கு ஒழியா ஞான நட களிப்பே – திருமுறை6:89 6/4
கரைந்துகரைந்து உளம் உருகி கண்களின் நீர் பெருகி கருணை நட கடவுளை உள் கருது-மினோ களித்தே – திருமுறை6:98 8/4
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நாடிய மந்திரங்கள் சில கூடி உரையிடவே – திருமுறை6:104 1/1
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நங்கை நினை கண்டிடவே நாடி மற்றை தலைவர் – திருமுறை6:104 2/1
நயந்த நட நாயகர் உன் நாயகரே எனினும் நாடும் மற்றை தலைவர்-தமை கண்ட பொழுது எனினும் – திருமுறை6:104 3/1
துரும்பு அசைக்க முடியாதே சோதி நட பெருமானே – திருமுறை6:108 37/4
துய்யன் அருள்_பெரும்_சோதி துரிய நட நாதன் சுக அமுதன் என்னுடைய துரை அமர்ந்து இங்கு இருக்க – திருமுறை6:108 50/3
நட பிரகாசம் தவ பிரகாசம் – கீர்த்தனை:1 20/1
அக பெரும் சோதி நட பெரும் சோதி அருள்_பெரும்_சோதி அருள்_பெரும்_சோதி – கீர்த்தனை:1 107/2
திரு வளர் உருவே உரு வளர் உயிரே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 130/2
திரு வளர் உருவே உரு வளர் உயிரே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 130/2
செயிர் அறு பதியே சிவ நிறை நிதியே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 131/2
செயிர் அறு பதியே சிவ நிறை நிதியே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 131/2
சிலை நிறை நிலையே நிலை நிறை சிவமே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 132/2
சிலை நிறை நிலையே நிலை நிறை சிவமே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 132/2
திகழ் உயர் உயர்வே உயர் உயர் உயர்வே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 133/2
திகழ் உயர் உயர்வே உயர் உயர் உயர்வே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 133/2
செயல் கிளர் அடியே அடி கிளர் முடியே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 134/2
செயல் கிளர் அடியே அடி கிளர் முடியே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 134/2
திரை அறு கடலே கடல் எழு சுதையே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 135/2
திரை அறு கடலே கடல் எழு சுதையே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 135/2
திகழ் சிவ பதமே சிவ பத சுகமே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 136/2
திகழ் சிவ பதமே சிவ பத சுகமே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 136/2
தந்திர நவ பத மந்திர புர நட
சங்கர சிவசிவ சங்கர சிவசிவ – கீர்த்தனை:1 187/2,3
தெருளாலே மருளாலே தெரியாது தெரியும் திரு_நட இன்பம் என்று அறியாயோ மகளே – கீர்த்தனை:8 2/2
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 2/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 3/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 4/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 5/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 6/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 7/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 8/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 9/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 10/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 11/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 12/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 13/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 14/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 15/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 16/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 17/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 18/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 19/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 20/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 21/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 22/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 23/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 24/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 25/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 26/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 27/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 28/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 29/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 30/4
சச்சிதானந்த தனி நட போதுக்கே – கீர்த்தனை:34 15/2

மேல்


நட_மாட்டேன் (1)

நட_மாட்டேன் என் உளத்தே நான் சாக_மாட்டேன் நல்ல திரு_அருளாலே நான் தான் ஆனேனே – திருமுறை6:79 1/4

மேல்


நடக்க (9)

வைக்குமேல் இடர் எல்லாம் எனை விட்டு அப்பால் நடக்க
கால்வைக்குமே நல் சுக வாழ்வு என் மீதினில் கண்வைக்குமே – திருமுறை1:6 43/2,3
நால்வரும் செய் தமிழ் கேட்டு புறத்தில் நடக்க சற்றே – திருமுறை1:6 162/2
ஊடல் நீக்கும் வெண் நீறிடும் அவர்கள் உலவும் வீட்டிடை ஓடியும் நடக்க
கூட நல் நெறி ஈது காண் கால்காள் குமரன் தந்தை எம் குடி முழுது ஆள்வோன் – திருமுறை2:7 9/2,3
தெக்கணம் நடக்க வரும் அ கணம் பொல்லாத தீ கணம் இருப்பது என்றே சிந்தை நைந்து அயராத வண்ணம் நல் அருள்தந்த திகழ் பரம சிவ_சத்தியே – திருமுறை2:100 3/2
அளித்து மூன்று பிள்ளைகளால் அகிலம் நடக்க ஆட்டுவிப்பார் – திருமுறை3:15 3/1
மெய்_அறிவில் சிறந்தவரும் களிக்க உனை பாடி விரும்பி அருள் நெறி நடக்க விடுத்தனை நீ அன்றோ – திருமுறை4:1 27/2
ஒருவிய நெறியில் உலகு எலாம் நடக்க உஞற்றவும் அம்பலம்-தனிலே – திருமுறை6:12 22/3
நண்ணாத தீ இனம் நண்ணுகின்றீரே நடவாத நடத்தைகள் நடக்க வந்தீரே – திருமுறை6:96 10/2
நல் நெறியே நடக்க அருள் போதம் எனும் செங்கோலை நடத்தாநின்ற – தனிப்பாசுரம்:3 4/3

மேல்


நடக்கின்ற (3)

நாளையோ இன்றோ நடக்கின்ற நாட்களில் எ – திருமுறை1:3 1/1187
நாரணர் முதலோர் போற்றிட விளங்கி நடக்கின்ற பெருமை நான் அறிந்தும் – திருமுறை6:13 81/3
பார் முதலா பரநாத பதி கடந்து அப்பாலும் பாங்கு உடைய தனி செங்கோல் ஓங்க நடக்கின்ற
சீர் தெரிந்தார் ஏத்து-தொறும் ஏத்துதற்கோ எனது திருவாளர் அருள்கின்றது அன்று மனம் கனிந்தே – திருமுறை6:106 42/1,2

மேல்


நடக்கின்றது (1)

நாதாந்த வரையும் எங்கள் நாயகனார் செங்கோல் நடக்கின்றது என்கின்றார் நாதாந்தம் மட்டோ – திருமுறை6:106 43/1

மேல்


நடக்கின்றாய் (1)

வைத போதினும் வாழ்த்து என நினைத்து மறுத்து நீக்கி அ வழி நடக்கின்றாய்
கொய்த கோட்டினை நட்டனை வளர்ப்பாய் கொடிய நெஞ்சமே மடியகிற்றிலையே – திருமுறை2:34 2/3,4

மேல்


நடக்கின்றாள் (1)

முன்றானை அவிழ்ந்து விழ முடுகி நடக்கின்றாள் முதல் பாங்கி வளர்த்தவளும் மதர்ப்புடன் செல்கின்றாள் – திருமுறை6:63 23/3

மேல்


நடக்கின்றீர் (1)

மன் சொல்லும் மார்க்கத்தை மறந்து துன்மார்க்க வழி நடக்கின்றீர் அ மரண தீர்ப்புக்கே – திருமுறை6:96 7/3

மேல்


நடக்கின்றேன் (2)

நன்றாம் நெறி சென்று அறியாதே மனம் செல் வழியே நடக்கின்றேன்
பொன்றா மணியே அவர்க்கு அருளி என்னை விடுத்தல் புகழ் அன்றே – திருமுறை2:82 20/2,3
ஞான மணி பொது நடம் செய் திரு_அடி கண்டிடவே நடக்கின்றேன் அந்தோ முன் நடந்த வழி அறியேன் – திருமுறை6:11 10/1

மேல்


நடக்கின்றோம் (1)

நண்ணி தலையால் நடக்கின்றோம் என்பது எங்கள் – திருமுறை1:4 45/1

மேல்


நடக்கும் (3)

இளைப்புறல் அறிந்து அன்பர் பொதி_சோறு அருந்த முன் இருந்து பின் நடக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/106
குயில் ஏறிய பொழில் சூழ் திரு_குன்று ஏறி நடக்கும்
மயில் ஏறிய மணியே என வளர் நீறு அணிந்திடிலே – திருமுறை5:32 4/3,4
கான் வழி நடக்கும் மனத்தினை மீட்டு உன் கழல் வழி நடத்தும் நாள் உளதோ – திருமுறை5:37 7/2

மேல்


நடக்குமோ (1)

தவமான கலனில் அருள் மீகாமனால் அலது தமியேன் நடத்த வருமோ தானா நடக்குமோ என் செய்கேன் நின் திரு சரணமே சரணம் அருள்வாய் – திருமுறை2:100 5/2

மேல்


நடக்கை (1)

நான் அடங்காது ஒரு நாள் செயும் குற்ற நடக்கை எல்லாம் – திருமுறை1:6 103/1

மேல்


நடக்கோ (1)

நல்லார் ஒற்றி_உடையீர் யான் நடக்கோ வெறும் பூ_அணை அணைய – திருமுறை1:8 122/1

மேல்


நடங்கள் (1)

பண்பாய நடங்கள் பல பல பெயர்ப்பும் காட்டும் பதிகள் பல இவைக்கு எல்லாம் பதி ஆகி பொதுவில் – திருமுறை6:101 34/3

மேல்


நடத்த (2)

ஆக்கல் ஆதிய ஐந்தொழில் நடத்த அயன் முன் ஆகிய ஐவரை அளித்து – திருமுறை2:65 1/1
தவமான கலனில் அருள் மீகாமனால் அலது தமியேன் நடத்த வருமோ தானா நடக்குமோ என் செய்கேன் நின் திரு சரணமே சரணம் அருள்வாய் – திருமுறை2:100 5/2

மேல்


நடத்தது (1)

அனக நடத்தது சச்சிதானந்த வடிவு அது பேர்_அருள் வாய்ந்துள்ளது – திருமுறை2:97 1/3

மேல்


நடத்தல் (3)

நகுவான் வருவித்து இருள் நெறிக்கே நடத்தல் அழகோ நவிலாயே – திருமுறை5:45 2/4
ஞானம் எங்கே முனிவர் மோனம் எங்கே அந்த நான்முகன் செய்கை எங்கே நாரணன் காத்தலை நடத்தல் எங்கே மறை நவின்றிடும் ஒழுக்கம் எங்கே – திருமுறை5:55 21/2
ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் ஒருமை உளர் ஆகி உலகியல் நடத்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 4/3

மேல்


நடத்தலொடு (1)

நீட நடத்தலொடு நிற்றல் முதல் நம் பெருமான் – திருமுறை1:3 1/1347

மேல்


நடத்தவரே (1)

தடுத்து எனை ஆட்கொண்ட தந்தையரே என் தனி பெரும் தலைவரே சபை நடத்தவரே
தொடுத்து ஒன்று சொல்கிலேன் சொப்பனத்தேனும் தூய நும் திரு_அருள் நேயம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:34 4/1,2

மேல்


நடத்தவனே (17)

தக்கோன் என்று உலகு இசைப்ப தன் வணம் ஒன்று அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 1/4
தம் சோதி வண பொருள் ஒன்று எனக்கு அளித்து களித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 2/4
சத்தோடமுற எனக்கும் சித்தி ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 3/4
சந்தோடமுற எனக்கும் தன் வணம் ஒன்று அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 4/4
தப்பாத ஒளி வண்ணம் தந்து என்னை அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 5/4
தம்மானம் உற வியந்து சம்மானம் அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 6/4
சாவாத வரம் கொடுத்து தனக்கு அடிமை பணித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 7/4
தண் ஆர் வெண் மதி அமுதம் உணவு ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 8/4
சைய ஆதி அந்தம் நடு காட்டி ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 9/4
தன்னோடும் இணைந்த வண்ணம் ஒன்று எனக்கு கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 10/4
சையோகமுற எனக்கும் வலிந்து ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 11/4
சற்றேயும் அன்று மிக பெரிது எனக்கு இங்கு அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 12/4
தன் நேயம் உற எனக்கும் ஒன்று அளித்து களித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 13/4
தாகோதரம் குளிர்ந்த தன்மை ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 14/4
தெருள் அறியேன் உலகிடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது திருவுளத்தை அறிந்திலேன் தெய்வ நடத்தவனே – திருமுறை6:4 7/4
நாதமும் நாத முடியும் கடந்த நடத்தவனே – திருமுறை6:78 1/4
ஞான நடத்தவனே பர ஞானி இடத்தவனே – கீர்த்தனை:1 105/1

மேல்


நடத்தனை (1)

நாதனை பொதுவில் நடத்தனை எவர்க்கும் நல்லனை வல்லனை சாமகீதனை – திருமுறை2:39 4/1

மேல்


நடத்தாண்டி (2)

இன்ப உளம்கொள் நடத்தாண்டி
அராப்பளி ஈந்த திடத்தாண்டி அந்த – திருமுறை5:53 14/2,3
இன்ப உளம்கொள் நடத்தாண்டி
அராப்பளி ஈந்த திடத்தாண்டி அந்த – கீர்த்தனை:10 14/2,3

மேல்


நடத்தாநின்ற (1)

நல் நெறியே நடக்க அருள் போதம் எனும் செங்கோலை நடத்தாநின்ற
மன்னவனே சிவகுருவாம் வள்ளலே நின் துணை பொன் மலர்_தாள் போற்றி – தனிப்பாசுரம்:3 4/3,4

மேல்


நடத்தார் (1)

மன்று ஆர் நடத்தார் ஒற்றி-தனில் வந்தார் பவனி என்றார் நான் – திருமுறை3:4 7/2

மேல்


நடத்தான் (1)

பைச்சு ஊர் அரவ பட நடத்தான் அயன் பற்பல நாள் – திருமுறை2:6 6/1

மேல்


நடத்தானை (1)

ஆர்த்தானை அம்பலத்தில் ஆடாநின்ற ஆனந்த நடத்தானை அருள் கண் நோக்கம் – திருமுறை6:48 5/2

மேல்


நடத்தி (11)

தலை குலையா தத்துவம் செய் திரோதை என்னும் தனி ஆணை நடத்தி அருள் தலத்தில் என்றும் – திருமுறை1:5 41/3
நடையுற நின்னை பரவை-தன் பாங்கர் நடத்தி அன்பர் – திருமுறை1:6 133/3
நள் உலகில் உனக்கு இது நாம் நல்கினம் நீ மகிழ்ந்து நாளும் உயிர்க்கு இதம் புரிந்து நடத்தி என உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 50/3
வாசி நடத்தி தருவாண்டி ஒரு – திருமுறை5:53 13/1
சீர் பெற விளங்க நடத்தி மெய் பொதுவில் சிறந்த மெய் தந்தை நீ இருக்க – திருமுறை6:13 82/3
நாதம் முதல் இரு_மூன்று வரை அந்த நிலைகளும் நலம் பெற சன்மார்க்கமாம் ஞான நெறி ஓங்க ஓர் திரு_அருள் செங்கோல் நடத்தி வரும் நல்ல அரசே – திருமுறை6:25 23/3
சத்துவ நெறியில் நடத்தி என்றனை மேல் தனி நிலை நிறுத்திய தலைவா – திருமுறை6:29 6/2
தண் தகும் ஓர் தனி செங்கோல் நடத்தி மன்றில் நடிக்கும் தனி அரசே என் மாலை தாளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 9/4
தகுதி பெறும் அ பகுதிக்கு அப்புறமும் சென்றே தனி ஒளி செங்கோல் நடத்தி தழைக்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:60 30/2
நல் மார்க்கத்து எனை நடத்தி சன்மார்க்க சங்க நடு இருக்க அருள் அமுதம் நல்கிய நாயகனை – திருமுறை6:98 27/2
வாசி நடத்தி தருவாண்டி ஒரு – கீர்த்தனை:10 13/1

மேல்


நடத்திடுகின்ற (1)

சேண பரிகள் நடத்திடுகின்ற நல் சேவகன் போல் – திருமுறை2:6 7/2

மேல்


நடத்திய (1)

நடு வெளிக்கு உள்ளே நடத்திய நீதி – கீர்த்தனை:23 12/2

மேல்


நடத்தினான் (2)

பெருமை நடத்தினீர் என்றேன் பிள்ளை நடத்தினான் என்றார் – திருமுறை1:8 81/2
பெருமை நடத்தீர் என்றேன் என் பிள்ளை நடத்தினான் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 4/2

மேல்


நடத்தினீர் (1)

பெருமை நடத்தினீர் என்றேன் பிள்ளை நடத்தினான் என்றார் – திருமுறை1:8 81/2

மேல்


நடத்தினை (2)

நாதமே நாதாந்த நடமே அந்த நடத்தினை உள் நடத்துகின்ற நலமே ஞான – திருமுறை1:5 28/3
நன்மையொடு தீமை என பல விகற்பம் காட்டி நடத்தினை நின் நடத்தை எலாம் சிறிதும் நடவாது – திருமுறை6:86 12/2

மேல்


நடத்தீர் (3)

ஞாலம் நிகழும் புகழ் ஒற்றி நடத்தீர் நீர் தான் நாட்டமுறும் – திருமுறை1:8 85/1
ஆடும் கருணை திரு_நடத்தீர் ஆடும் இடம்-தான் யாது என்றேன் – திருமுறை6:24 9/1
பெருமை நடத்தீர் என்றேன் என் பிள்ளை நடத்தினான் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 4/2

மேல்


நடத்து (109)

பரம் பழுத்த நடத்து அரசே கருணை என்னும் பழம் பழுத்த வான் தருவே பரம ஞான – திருமுறை1:5 42/3
சுத்த மன் நேயத்தவர்க்கும் எனை போலும் அவர்க்கும் துயர் தவிப்பான் மணி மன்றில் துலங்கு நடத்து அரசே – திருமுறை4:1 4/4
துஞ்சு ஆதி அந்தம் இலா சுத்த நடத்து அரசே துரிய நடுவே இருந்த சுயம் சோதி மணியே – திருமுறை4:1 19/4
என் உருவம் எனக்கு உணர்த்தி அருளிய நின் பெருமை என் உரைப்பேன் மணி மன்றில் இன்ப நடத்து அரசே – திருமுறை4:2 51/4
மருள் விளங்கி உணர்ச்சியுற திரு_மணி மன்றிடத்தே மன் உயிர்க்கு இன்பு அருள வயங்கு நடத்து அரசே – திருமுறை4:2 56/4
வான் கொண்டு நடந்து இங்கு வந்து எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 74/4
வானினொடு விளங்கு பொருள் ஒன்று எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 84/4
நல் பதம் எத்தன்மையதோ உரைப்ப அரிது மிகவும் நாத முடி-தனில் புரியும் ஞான நடத்து அரசே – திருமுறை4:6 9/4
களக்கு அறியா புவியிடை நான் ஏன் பிறந்தேன் அந்தோ கருணை நடத்து அரசே நின் கருத்தை அறியேனே – திருமுறை6:4 2/4
எறியாத புவியிடை நான் ஏன் பிறந்தேன் உன்றன் இதயம் அறியேன் மன்றில் இனித்த நடத்து இறையே – திருமுறை6:4 3/4
வீறுகின்ற உலகிடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது மெய் கருத்தை அறிந்திலேன் விளங்கு நடத்து அரசே – திருமுறை6:4 5/4
நவம் புரியும் உலகிடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது நல்ல திருவுளம் அறியேன் ஞான நடத்து இறையே – திருமுறை6:4 8/4
பொன்னொடு விளங்கும் சபை நடத்து அரசு உன் புணர்ப்பு அலால் என் புணர்ப்பு அலவே – திருமுறை6:12 6/2
நல்லாய் கருணை நடத்து அரசே தருணம் இது நீ நயந்து அருளே – திருமுறை6:17 10/4
நயந்த கருணை நடத்து அரசே ஞான அமுதே நல்லோர்கள் – திருமுறை6:17 11/1
கனம் தரு சிற்சுக அமுதம் களித்து அளித்த நிறைவே கருணை நடத்து அரசே என் கண் இலங்கு மணியே – திருமுறை6:22 4/4
மவ்வண்ண பெரு மாயை-தன் செயலோ அறியேன் மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 1/4
வள் இருந்த குண கடையேன் இதை நினைக்கும்-தோறும் மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 2/4
மகத்து_இருந்தார் என்னளவில் என் நினைப்பார் அந்தோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 3/4
மருங்கு இருந்த எனை வெளியில் இழுத்துவிட்டது என்னோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 4/4
வாடுகின்ற வகை புரிந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 5/4
மதி கலந்து கலங்கவைத்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 6/4
வஞ்சனைசெய்திட வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 7/4
வரி தலை இட்டு ஆட்டுகின்ற விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 8/4
வழக்கில் வளைத்து அலைக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 9/4
மடி பிடித்து பறிக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 10/4
துப்பு ஆகி துணை ஆகி துலங்கிய மெய் துணையே சுத்த சிவானந்த அருள் சோதி நடத்து அரசே – திருமுறை6:35 1/4
உரிய அருள் அமுது அளித்தே நினை துதிப்பித்து அருள்வாய் உலகம் எலாம் களித்து ஓங்க ஓங்கும் நடத்து அரசே – திருமுறை6:35 10/4
தண்ணிய மதியே மதி முடி அரசே தனித்த சிற்சபை நடத்து அமுதே – திருமுறை6:37 8/3
தெருள் அளித்த திருவாளா ஞான உருவாளா தெய்வ நடத்து அரசே நான் செய்மொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 1/4
நீட்டிய பேர்_அருள் சோதி தனி செங்கோல் நடத்தும் நீதி நடத்து அரசே என் நெடும் சொல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 11/4
நீட்டாளர் புகழ்ந்து ஏத்த மணி மன்றில் நடிக்கும் நீதி நடத்து அரசே என் நெடு மொழி கொண்டு அருளே – திருமுறை6:60 14/4
அனித்தம் அற திரு_பொதுவில் விளங்கு நடத்து அரசே அடி_மலர்க்கு என் சொல்_அணியாம் அலங்கல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 17/4
நிலை அறிந்தோர் போற்றும் மணி மன்றில் நடத்து அரசே நின் அடி பொன்_மலர்களுக்கு என் நெடும் சொல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 18/4
பெண் களிக்க பொது நடம் செய் நடத்து அரசே நினது பெரும் புகழ் சேவடிகளுக்கு என் அரும்பும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 19/4
திரு ஒழியாது ஓங்கும் மணி மன்றில் நடத்து அரசே சிறு மொழி என்று இகழாதே சேர்த்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 20/4
வான் என்றும் ஒளி என்றும் வகுப்ப அரிதாம் பொதுவில் வயங்கு நடத்து அரசே என் மாலையும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 21/4
சோதி மயமாய் விளங்கி தனி பொதுவில் நடிக்கும் தூய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 23/4
இறையாய் எவ்வுயிர் அகத்தும் அகப்புறத்தும் புறத்தும் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 25/4
தீர்த்தா என்று அன்பர் எலாம் தொழ பொதுவில் நடிக்கும் தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறு மொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 26/4
முற்றும் உணர்ந்தவர் உளத்தே திரு_சிற்றம்பலத்தே முயங்கும் நடத்து அரசே என் மொழியும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 27/4
வெம் பூத தடை தவிர்ந்தார் ஏத்த மணி மன்றில் விளங்கும் நடத்து அரசே என் விளம்பும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 28/4
போதுறுவார் பலர் நின்று போற்ற நடம் பொதுவில் புரியும் நடத்து அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 29/4
தொகுதி பெறு கடவுளர்கள் ஏத்த மன்றில் நடிக்கும் துரிய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 30/4
தே மாலும் பிரமனும் நின்று ஏத்த மன்றில் நடிக்கும் தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 31/4
சத்திய ஞானானந்த சித்தர் புகழ் பொதுவில் தனித்த நடத்து அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 32/4
போற்றுகின்ற மெய் அடியர் களிப்ப நடித்து அருளும் பொதுவில் நடத்து அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 33/4
பாட்டியல் கொண்டு அன்பர் எலாம் போற்ற மன்றில் நடிக்கும் பரம நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 34/4
உன்னும் அன்பர் உளம் களிக்க திரு_சிற்றம்பலத்தே ஓங்கும் நடத்து அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 35/4
புரிந்த தவ பயன் ஆகும் பொதுவில் நடத்து அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 37/4
உரை வளர் மா மறைகள் எலாம் போற்ற மணி பொதுவில் ஓங்கும் நடத்து அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 41/4
தூய்_வகையோர் போற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும் சோதி நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 44/4
ஏங்கிய என் ஏக்கம் எலாம் தவிர்த்து அருளி பொதுவில் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 45/4
கனித்த நறும் கனியே என் கண்ணே சிற்சபையில் கலந்த நடத்து அரசே என் கருத்தும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 46/4
கரு மடம் தீர்ந்தவர் எல்லாம் போற்ற மணி மன்றில் காட்டும் நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 47/4
கடைப்படும் என் கரத்தில் ஒரு கங்கணமும் தரித்த ககன நடத்து அரசே என் கருத்தும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 50/4
தேன் நிலைத்த தீம் பாகே சர்க்கரையே கனியே தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 51/4
ஏர் திகழும் திரு_பொதுவில் இன்ப நடத்து அரசே என்னுடைய சொல்_மாலை இலங்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 52/4
செய்யாத பேர்_உதவி செய்த பெருந்தகையே தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 54/4
புத்தமுதே சித்தி எலாம் வல்ல திரு_பொதுவில் புனித நடத்து அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 57/4
தேன் அளக்கும் மறைகள் எலாம் போற்ற மணி மன்றில் திகழும் நடத்து அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 58/4
பசை அறியா மனத்தவர்க்கும் பசை அறிவித்து அருள பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 59/4
மின்னிய பொன் மணி மன்றில் விளங்கு நடத்து அரசே மெய்யும் அணிந்து அருள்வோய் என் பொய்யும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 60/4
மின்னுகின்ற மணி மன்றில் விளங்கு நடத்து அரசே மெய்யும் அணிந்து அருள்வோய் என் பொய்யும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 61/4
இன்மை எலாம் தவிர்ந்து அடியார் இன்பமுற பொதுவில் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 62/4
மழு_குலத்தார் போற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும் மா நடத்து என் அரசே என் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 63/4
விலைக்கு அறியா மா மணியே வெறுப்பு அறியா மருந்தே விளங்கு நடத்து அரசே என் விளம்பும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 64/4
கரை அற நின்று ஓங்குகின்ற சுத்த சிவ வெளியே கனிந்த நடத்து அரசே என் கருத்தும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 68/4
புலை அறியா பெரும் தவர்கள் போற்ற மணி பொதுவில் புனித நடத்து அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 70/4
மயர்ப்பு அறு மெய் தவர் போற்ற பொதுவில் நடம் புரியும் மா நடத்து என் அரசே என் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 71/4
துன்பு அறு மெய் தவர் சூழ்ந்து போற்று திரு_பொதுவில் தூய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 72/4
மயல் அறு மெய் தவர் சூழ்ந்து போற்றும் மணி மன்றில் மா நடத்து என் அரசே என் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 74/4
மருள்_உடையார்-தமக்கும் மருள் நீக்க மணி பொதுவில் வயங்கு நடத்து அரசே என் மாலையும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 75/4
ஏண் உறு சிற்சபை இடத்தும் பொன்_சபையின் இடத்தும் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 77/4
ஊன் மறுத்த பெரும் தவருக்கு ஒளி வடிவம் கொடுத்தே ஓங்கு நடத்து அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 78/4
பொய் சுகத்தை விரும்பாத புனிதர் மகிழ்ந்து ஏத்தும் பொது நடத்து என் அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 79/4
விளங்குகின்ற சுத்த சிவ மயமே குலவு நடத்து அரசே என் குற்றமும் கொண்டு அருளே – திருமுறை6:60 80/4
சுத்த சிவ அனுபவமாய் விளங்கிய தெள் அமுதே தூய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 81/4
எண்ணுகின்றபடி எல்லாம் அருள்கின்ற சிவமே இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 83/4
மால் வருணம் கடந்தவரை மேல் வருணத்து ஏற்ற வயங்கு நடத்து அரசே என் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 85/4
ஒவ்விட சிற்சபை இடத்தும் பொன்_சபையின் இடத்தும் ஓங்கு நடத்து அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 86/4
ஏன்ற திரு_அமுது எனக்கும் ஈந்த பெரும் பொருளே இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 88/4
தான் மிக கண்டு அறிக என சாற்றிய சற்குருவே சபையில் நடத்து அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 89/4
தவறாது பெற்றனை நீ வாழ்க என்ற பதியே சபையில் நடத்து அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 90/4
உய்யும் நெறி காட்டி மணி மன்றிடத்தே நடிக்கும் ஒருமை நடத்து அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 91/4
மாலையிலே சிறந்த மொழி மாலை அணிந்து ஆடும் மா நடத்து என் அரசே என் மாலையும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 92/4
பல் பதத்து தலைவர் எலாம் போற்ற மணி மன்றில் பயிலும் நடத்து அரசே என் பாடல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 93/4
நீதியிலே நிறைந்த நடத்து அரசே இன்று அடியேன் நிகழ்த்திய சொல்_மாலையும் நீ திகழ்த்தி அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 94/4
படி_தலத்தார் வான்_தலத்தார் பரவியிட பொதுவில் பரிந்த நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 96/4
பெரும் தவர்கள் போற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும் பெரு நடத்து என் அரசே என் பிதற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 98/4
நறவே அருள்_பெரும்_சோதி மன்று ஓங்கு நடத்து அரசே – திருமுறை6:73 6/2
வெம்புறு துயர் தீர்ந்து அணிந்துகொள் என்றார் மெய் பொது நடத்து இறையவரே – திருமுறை6:87 2/4
போது அவத்தால் கழித்தேனை வலிந்து கலந்து ஆண்ட பொன்னே பொன்_அம்பலத்தே புனித நடத்து அரசே – திருமுறை6:91 2/2
நனைந்துநனைந்து அருள் அமுதே நல் நிதியே ஞான நடத்து அரசே என் உரிமை நாயகனே என்று – திருமுறை6:98 1/2
கடும்_குணத்தோர் பெறற்கு அரிய நடத்து அரசே நினக்கு கணவர் எனினும் பிறரை கண்ட பொழுது எனினும் – திருமுறை6:104 4/1
மடம் கலந்தார் பெறற்கு அரிய நடத்து அரசே நினக்கு மணவாளர் எனினும் உன்-பால் வார்த்தை மகிழ்ந்து உரைக்க – திருமுறை6:104 5/1
எம் தேகம்-அதில் புகுந்தார் என் உளத்தே இருந்தார் என் உயிரில் கலந்த நடத்து இறையவர் காலையிலே – திருமுறை6:105 1/2
என்பாட்டுக்கு இருந்தேனை வலிந்து கலந்து அணைந்தே இன்பமுற தனி மாலையிட்ட நடத்து இறைவர் – திருமுறை6:105 2/2
தன் பாட்டு திரு_பொதுவில் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 3/4
தள்ளுண்டு இங்கு ஐயமுறேல் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 4/4
தாரகம் இங்கு எனக்கான நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 8/4
தையல் ஒரு பால் உடைய நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 9/4
சோதி நடத்து அரசை என்றன் உயிர்க்குயிராம் பதியை சுத்த சிவ நிறைவை உள்ளே பெற்று மகிழ்ந்தேனே – திருமுறை6:106 92/4
பொது நடத்து அரசே புண்ணியனே – கீர்த்தனை:1 4/1
மவ்வண்ண பெரு மாயை-தன் செயலோ அறியேன் மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – கீர்த்தனை:41 20/4
அனித்தம் அற திரு_பொதுவில் விளங்கு நடத்து அரசே அடி_மலர்க்கு என் சொல்_அணியாம் அலங்கல் அணிந்து அருளே – கீர்த்தனை:41 24/4
தீர்த்தா என்று அன்பர் எலாம் தொழ பொதுவில் நடிக்கும் தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறு மொழி ஏற்று அருளே – கீர்த்தனை:41 25/4
வான் கொண்டு நடந்து இங்கு வந்து எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – கீர்த்தனை:41 26/4
நனைந்துநனைந்து அருள் அமுதே நல் நிதியே ஞான நடத்து அரசே என் உரிமை நாயகனே என்று – கீர்த்தனை:41 40/2

மேல்


நடத்துக (1)

நன்று ஆர எனது கரத்து ஒன்று அருளி இங்கே நண்ணி நீ எண்ணியவா நடத்துக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 46/3

மேல்


நடத்துகின்ற (7)

நாதமே நாதாந்த நடமே அந்த நடத்தினை உள் நடத்துகின்ற நலமே ஞான – திருமுறை1:5 28/3
நான் அந்த உளவு கண்டு நடத்துகின்ற வகையும் நல்லவனே நீ மகிழ்ந்து சொல்ல வருவாயே – திருமுறை4:1 21/4
நவ நிலைக்கும் அதிகாரம் நடத்துகின்ற அரசாய் நண்ணிய நின் பொன் அடிகள் நடந்து வருந்திடவே – திருமுறை4:2 35/1
அருள் உருவாய் ஐந்தொழிலும் நடத்துகின்ற அடிகள் அசைந்து வருந்திட இரவில் யான் இருக்கும் இடத்தே – திருமுறை4:2 40/1
கொலை அறியா குணத்தோர்-தம் கூட்டு உறவே அருள் செங்கோல் நடத்துகின்ற தனி கோவே மெய் அறிவால் – திருமுறை6:60 18/3
பொறி கரணம் முதல் பலவாம் தத்துவமும் அவற்றை புரிந்து இயக்கி நடத்துகின்ற பூரணரும் அவர்க்கு – திருமுறை6:60 82/1
வயம் தரு பார் முதல் நாத வரை உள நாட்டவர்க்கும் மற்றவரை நடத்துகின்ற மா நாட்டார்-தமக்கும் – திருமுறை6:104 2/3

மேல்


நடத்துகின்றேன் (1)

நானே சன்மார்க்கம் நடத்துகின்றேன் நம் பெருமான் – திருமுறை6:64 25/3

மேல்


நடத்தும் (22)

வைத்து உலகு எல்லாம் நடத்தும் நிருத்த அண்ட_புறத்தாய் – திருமுறை2:31 11/2
சாலம் செய்வது தகை அன்று தரும தனி பொன்_குன்று_அனீர் சராசரம் நடத்தும்
சூல_பாணியீர் திருவொற்றி நகரீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 9/3,4
உள் இரவி மதியாய் நின்று உலகம் எலாம் நடத்தும் உபய வகையாகிய நின் அபய பதம் வருந்த – திருமுறை4:2 24/1
தங்கு சராசரம் முழுதும் அளித்து அருளி நடத்தும் தாள்_மலர்கள் மிக வருந்த தனித்து நடந்து ஒரு நாள் – திருமுறை4:2 27/1
வழுத்தும் இவைக்கு உள் ஆகி புறம் ஆகி நடத்தும் வழி ஆகி நடத்துவிக்கும் மன் இறையும் ஆகி – திருமுறை4:2 93/2
தன்னால் உலகை நடத்தும் அருள்_சாமி தணிகை சாராமல் – திருமுறை5:19 6/1
கான் வழி நடக்கும் மனத்தினை மீட்டு உன் கழல் வழி நடத்தும் நாள் உளதோ – திருமுறை5:37 7/2
மிகு வான் முதலாம் பூதம் எலாம் விதித்தே நடத்தும் விளைவு அனைத்தும் – திருமுறை5:45 2/2
பருகாது உள்ளத்து இனித்திருக்கும் பாலே தேனே பகர் அருள் செம் பாகே தோகை மயில் நடத்தும் பரமே யாவும் படைத்தோனே – திருமுறை5:46 10/3
சத்திய ஞானம் விளக்கியே நடத்தும் தனி முதல் தந்தையே தலைவா – திருமுறை6:13 84/3
நண்ணிய திரு_சிற்றம்பலத்து அமர்ந்தே நடத்தும் ஓர் ஞான நாயகனே – திருமுறை6:13 87/2
மலைவு இலா சோதி அருள் பெரும் செங்கோல் வாய்மையால் நடத்தும் ஓர் தனிமை – திருமுறை6:13 88/3
நீதியே நடத்தும் தனி பெரும் தலைமை நிருத்தனே ஒருத்தனே நின்னை – திருமுறை6:13 89/3
நடத்தும் இறைவனே ஓர் எண்_குணத்தனே இனி சகிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:37 3/3
எல்லாம் பேர்_அருள் சோதி தனி செங்கோல் நடத்தும் என் அரசே என் மாலை இனிது புனைந்து அருளே – திருமுறை6:60 10/4
நீட்டிய பேர்_அருள் சோதி தனி செங்கோல் நடத்தும் நீதி நடத்து அரசே என் நெடும் சொல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 11/4
கண்பெற நடத்தும் ககன மா மணியே – திருமுறை6:65 1/1298
சார்புற நடத்தும் சர ஒளி மணியே – திருமுறை6:65 1/1300
மன் வண்ணத்து ஒளி உருவம் உயிர்ப்பினொடு தோன்ற வால் அணு கூட்டங்களை அவ்வகை நிறுவி நடத்தும்
மின் வண்ண திரு_சபையில் ஆடுகின்ற பதத்தின் மெய் வண்ணம் புகலுவது ஆர் விளம்பாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 27/3,4
ஒடுங்கு பல தத்துவர்க்கும் தத்துவரை நடத்தும் உபய நிலை தலைவருக்கும் அவர் தலைவர்களுக்கும் – திருமுறை6:104 4/3
சது_மறை சொல் அண்ட வகை தனித்தனியே நடத்தும் சத்தர்களும் சத்திகளும் சற்றேனும் பெறுமோ – திருமுறை6:106 7/3
கோன் கண்ட குடிக்கு ஒன்றும் குறைவு இலையேல் அண்ட கோடி எலாம் தனி பெரும் செங்கோல் நடத்தும் இறைவர் – திருமுறை6:106 28/3

மேல்


நடத்துவர் (1)

ஏற்றுவர் இறக்குவர் எங்கு நடத்துவர்
இயற்றுவர் கீழ்_மேல் எங்குமாக – திருமுகம்:4 1/290,291

மேல்


நடத்துவிக்கும் (1)

வழுத்தும் இவைக்கு உள் ஆகி புறம் ஆகி நடத்தும் வழி ஆகி நடத்துவிக்கும் மன் இறையும் ஆகி – திருமுறை4:2 93/2

மேல்


நடத்துவோன் (1)

எமை நடத்துவோன் ஈது உணராமல் இன்று நாம் பரன் இணை அடி தொழுதோம் – திருமுறை2:38 8/2

மேல்


நடத்தை (8)

சேர்க்கும் களத்தான் சிவபெருமான் தியாக_பெருமான் திரு_நடத்தை – திருமுறை2:29 3/2
சிறப்பை அளிக்கும் சிவபெருமான் தியாக_பெருமான் திரு_நடத்தை – திருமுறை2:29 6/2
இன்புற்று அடியேன் அவர் நடத்தை இன்னும் ஒரு கால் காண்பேனோ – திருமுறை2:81 5/4
எம்மான் அவர்-தம் திரு_நடத்தை இன்னும் ஒரு கால் காண்பேனோ – திருமுறை2:81 6/4
நாரண நான்முகன் முதலோர் காண்ப அரும் அ நடத்தை நாய்_அடியேன் இதயத்தில் நவிற்றி அருள்வாயே – திருமுறை4:1 22/4
நன்மையொடு தீமை என பல விகற்பம் காட்டி நடத்தினை நின் நடத்தை எலாம் சிறிதும் நடவாது – திருமுறை6:86 12/2
செறித்திடு சிற்சபை நடத்தை தெரிந்து துதித்திடு-மின் சித்தி எலாம் இ தினமே சத்தியம் சேர்ந்திடுமே – திருமுறை6:98 20/4
சார்ந்திடும் அ மரணம்-அதை தடுத்திடலாம் கண்டீர் தனித்திடு சிற்சபை நடத்தை தரிசனம் செய்வீரே – திருமுறை6:98 21/4

மேல்


நடத்தைகள் (1)

நண்ணாத தீ இனம் நண்ணுகின்றீரே நடவாத நடத்தைகள் நடக்க வந்தீரே – திருமுறை6:96 10/2

மேல்


நடத்தோய் (1)

ஞானம் விடாத நடத்தோய் நின் தண் அருள் நல்குகவே – திருமுறை1:6 46/4

மேல்


நடந்த (6)

காது நடந்த கண் மடவாள் கடி மா மனைக்கு கால் வருந்த – திருமுறை3:5 1/1
தூது நடந்த பெரியவர் சிற்சுகத்தார் ஒற்றி தொல் நகரார் – திருமுறை3:5 1/2
தொழுது வணங்கும் சுந்தரர்க்கு தூது நடந்த சுந்தரனார் – திருமுறை3:10 14/1
ஞான மணி பொது நடம் செய் திரு_அடி கண்டிடவே நடக்கின்றேன் அந்தோ முன் நடந்த வழி அறியேன் – திருமுறை6:11 10/1
அதிர்ந்திட நடந்த போது எலாம் பயந்தேன் அவர் புகன்றிட்ட தீ_மொழிகள் – திருமுறை6:13 61/2
இல் பூவை அறியுமடி நடந்த வண்ணம் எல்லாம் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 11/2

மேல்


நடந்தது (2)

போது நடந்தது என்றேன் எப்போது நடந்தது என்றாரே – திருமுறை3:5 1/4
போது நடந்தது என்றேன் எப்போது நடந்தது என்றாரே – திருமுறை3:5 1/4

மேல்


நடந்தனையே (3)

நல் மனைக்கு தூது நடந்தனையே நன்மை பெற – திருமுறை1:2 1/770
நற்கந்தத்தின்-பால் நடந்தனையே புற்கென்ற – திருமுறை1:3 1/1004
நைவது எல்லாம் கண்டு நடந்தனையே கைவரும் இ – திருமுறை1:3 1/1184

மேல்


நடந்தார் (1)

அம்மையார் போல் நடந்தார் ஆர் – திருமுறை1:4 45/4

மேல்


நடந்தாரே (1)

நல்லாரிடை என் வெள் வளை கொடு பின் நண்ணார் மயில் மேல் நடந்தாரே – திருமுறை5:39 5/4

மேல்


நடந்தாள் (1)

மின்னும் இடை பாங்கி ஒருவிதமாக நடந்தாள் மிக பரிவால் வளர்த்தவளும் வெய்து உயிர்த்து போனாள் – திருமுறை6:63 12/3

மேல்


நடந்தான் (1)

வாது நடந்தான் செய்கின்றோர் மாது நடந்து வா என்றார் – திருமுறை3:5 1/3

மேல்


நடந்திட (1)

ஆய கால் இருந்தும் நடந்திட வலி இல்லாமையால் அழுங்குவார் என உன் – திருமுறை6:15 9/1

மேல்


நடந்திடு (1)

நனம் தலை வீதி நடந்திடு சாதி நலம் கொளும் ஆதி நடம் புரி நீதி – கீர்த்தனை:1 147/1

மேல்


நடந்திடுதற்கு (1)

நாதாந்த திரு_வீதி நடந்திடுதற்கு அறியேன் நான் ஆர் என்று அறியேன் எம் கோன் ஆர் என்று அறியேன் – திருமுறை6:6 5/2

மேல்


நடந்து (108)

வருத்த மலர்_கால் உற நடந்து வந்தீர் என்றேன் மாதே நீ – திருமுறை1:8 29/2
இங்கே நடந்து வருகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 40/4
நீடும் ஐம்பொறி நெறி நடந்து உலக நெறியில் கூடி நீ நினைப்பொடு மறப்பும் – திருமுறை2:37 6/1
செப்பிடா முனம் தலையினால் நடந்து செய்ய வல்லன் யான் செய்யும் அ பணிகள் – திருமுறை2:54 3/2
வால் எடுத்துக்கொண்டு நடந்து அணி விடையாய் சுமக்கின்றான் மனனே நீ அ – திருமுறை2:88 12/2
வாது நடந்தான் செய்கின்றோர் மாது நடந்து வா என்றார் – திருமுறை3:5 1/3
அளி வண்ணம் வருந்தியிட நடந்து அருளி அடியேன் அடைந்த இடத்து அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை4:2 2/2
வரும் மாலை மண் உறுத்த பெயர்த்து நடந்து அருளி வஞ்சகனேன் இருக்கும் இடம் வலிந்து இரவில் தேடி – திருமுறை4:2 3/2
இரவில் அடி வருந்த நடந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து எனை அழைத்து மகனே நீ இ உலகில் சிறிதும் – திருமுறை4:2 5/1
ஒரு நாள் அன்று இரவில் அடி வருந்த நடந்து அடியேன் உற்ற இடம்-தனை தேடி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை4:2 7/1
மறை முடிக்கு மணி ஆகி வயங்கிய சேவடிகள் மண் மீது பட நடந்து வந்து அருளி அடியேன் – திருமுறை4:2 9/1
அன்று அகத்தே அடி வருந்த நடந்து என்னை அழைத்து இங்கு அஞ்சாதே மகனே என்று அளித்தனை ஒன்று அதனை – திருமுறை4:2 10/1
அன்பர் மன_கோயிலிலே அமர்ந்து அருளி விளங்கும் அரும் பொருளாம் உனது மலர்_அடி வருந்த நடந்து
வன்பர்களில் தலைநின்ற வஞ்சகனேன் இருந்த மனை கதவு திறப்பித்து மகிழ்ந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 11/1,2
ஞால நிலை அடி வருந்த நடந்து அருளி அடியேன் நண்ணும் இடம்-தனில் கதவம் நன்று திறப்பித்து – திருமுறை4:2 12/1
இருள் நிறைந்த இரவில் அடி வருந்த நடந்து அடியேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை4:2 13/1
கல் மயமும் கனிவிக்கும் திரு_அடிகள் வருந்த கடை புலையேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி நடந்து
தொல் மயமாம் இரவினிடை கதவு திறப்பித்து துணிந்து அழைத்து என் கை-தனிலே தூய ஒன்றை அளித்து – திருமுறை4:2 14/1,2
கரணமுற்று நடந்து அடியேன் இருக்கும் இடம் தேடி கதவு திறப்பித்து அருளி கடையேனை அழைத்து – திருமுறை4:2 15/2
ஈங்கு ஆர நடந்து இரவில் யான் இருக்கும் இடம் போந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு என்னை வலிந்து அழைத்து – திருமுறை4:2 16/2
கரி இரவில் நடந்து அருளி யான் இருக்கும் இடத்தே கதவு திறப்பித்து எனது கையில் ஒன்று கொடுத்து – திருமுறை4:2 17/2
ஊர் அணவி நடந்து எளியேன் உறையும் இடம் தேடி உவந்து எனது கை-தனிலே ஒன்று கொடுத்து இங்கே – திருமுறை4:2 18/2
பிரியமொடு நடந்து எளியேன் இருக்கும் இடம் தேடி பெரும் கதவம் திறப்பித்து பேயன் எனை அழைத்து – திருமுறை4:2 19/2
சித்த உரு ஆகி இங்கே எனை தேடி நடந்து தெரு கதவம் திறப்பித்து என் செங்கையில் ஒன்று அளித்து – திருமுறை4:2 21/2
சில கோடி நடந்து எளியேன் இருக்கும் இடத்து அணைந்து தெரு கதவம் திறப்பித்து என் செங்கையில் ஒன்று அளித்தே – திருமுறை4:2 22/2
நள்ளிரவின் மிக நடந்து நான் இருக்கும் இடத்தே நடை கதவம் திறப்பித்து நடை கடையில் அழைத்து – திருமுறை4:2 24/2
துளங்கு சிறியேன் இருக்கும் இடம் தேடி நடந்து தொடர் கதவம் திறப்பித்து தொழும்பன் எனை அழைத்து – திருமுறை4:2 25/2
பூத முடி மேல் நடந்து நான் இருக்கும் இடத்தே போந்து இரவில் கதவு-தனை காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து – திருமுறை4:2 26/2
தங்கு சராசரம் முழுதும் அளித்து அருளி நடத்தும் தாள்_மலர்கள் மிக வருந்த தனித்து நடந்து ஒரு நாள் – திருமுறை4:2 27/1
மாமாயை அசைந்திட சிற்றம்பலத்தே நடித்தும் வருந்தாத மலர்_அடிகள் வருந்த நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 28/1
நடை புலையேன் பொருட்டாக நடந்து இரவில் கதவம் நன்கு திறப்பித்து ஒன்று நல்கியதும் அன்றி – திருமுறை4:2 29/2
முன்னை மறை முடி மணியாம் அடி_மலர்கள் வருந்த முழுதிரவில் நடந்து எளியேன் முயங்கும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 30/1
மீதானத்து அருள் ஒளியாய் விளங்கிய நின் அடிகள் மிக வருந்த நடந்து இரவில் வினையேன்-தன் பொருட்டா – திருமுறை4:2 31/1
நாதாந்த வெளி-தனிலே நடந்து அருளும் அது போல் நடந்து அருளி கடை நாயேன் நண்ணும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 32/2
நாதாந்த வெளி-தனிலே நடந்து அருளும் அது போல் நடந்து அருளி கடை நாயேன் நண்ணும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 32/2
அருமையிலே நடந்து எளியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்தே அணி கதவம் திறப்பித்து என் அங்கையில் ஒன்று அளித்து – திருமுறை4:2 33/2
விந்து நிலை நாத நிலை இரு நிலைக்கும் அரசாய் விளங்கிய நின் சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து
வந்து நிலைபெற சிறியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மணி கதவம் திறப்பித்து மகனே என்று அழைத்து – திருமுறை4:2 34/1,2
நவ நிலைக்கும் அதிகாரம் நடத்துகின்ற அரசாய் நண்ணிய நின் பொன் அடிகள் நடந்து வருந்திடவே – திருமுறை4:2 35/1
புண்ணியர்-தம் மன_கோயில் புகுந்து அமர்ந்து விளங்கும் பொன்_மலர் சேவடி வருத்தம் பொருந்த நடந்து எளியேன் – திருமுறை4:2 36/1
மூவருக்கும் எட்டாது மூத்த திரு அடிகள் முழுதிரவில் வருந்தியிட முயங்கி நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 37/1
கற்றவர்-தம் கருத்தினில் முக்கனிரசம் போல் இனிக்கும் கழல் அடிகள் வருந்தியிட கடிது நடந்து இரவில் – திருமுறை4:2 38/1
கருணை வடிவாய் அடியார் உள்ளகத்தே அமர்ந்த கழல் அடிகள் வருந்தியிட கங்குலிலே நடந்து
மருள் நிறையும் சிறியேன் நான் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மணி கதவம் திறப்பித்து மகிழ்ந்து அழைத்து மகனே – திருமுறை4:2 39/1,2
தெருள் உருவில் நடந்து தெரு கதவு திறப்பித்து சிறியேனை அழைத்து எனது செங்கையில் ஒன்று அளித்து – திருமுறை4:2 40/2
கழுதும் உணர்வு அரிய நடு கங்குலிலே வருந்த கடிது நடந்து அடி நாயேன் கருதும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 41/2
மால் நினைத்த அளவு எல்லாம் கடந்து அப்பால் வயங்கும் மலர்_அடிகள் வருந்தியிட மகிழ்ந்து நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 42/1
சூரிய சந்திரர் எல்லாம் தோன்றாமை விளங்கும் சுயம் சோதியாகும் அடி துணை வருந்த நடந்து
கூரிய மெய் அறிவு என்பது ஒருசிறிதும் குறியா கொடியேன் நான் இருக்கும் இடம் குறித்து இரவில் நடந்து – திருமுறை4:2 43/1,2
கூரிய மெய் அறிவு என்பது ஒருசிறிதும் குறியா கொடியேன் நான் இருக்கும் இடம் குறித்து இரவில் நடந்து
காரியம் உண்டு என கூவி கதவு திறப்பித்து கையில் ஒன்றை அளித்தனை உன் கருணையை என் என்பேன் – திருமுறை4:2 43/2,3
தற்போதம் தோன்றாத தலம்-தனிலே தோன்றும் தாள்_மலர்கள் வருந்தியிட தனித்து நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 44/1
வெற்பு அனையும் இன்றி ஒரு தனியாக நடந்து விரைந்து இரவில் கதவு-தனை காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து – திருமுறை4:2 45/2
அன்று ஆர நடந்து இரவில் யான் உறையும் இடத்தே அடைந்து கதவம் திறப்பித்து அன்பொடு எனை அழைத்து – திருமுறை4:2 46/2
பொங்கும் இரவிடை நடந்து நான் உறையும் இடத்தே போந்து மணி கதவு-தனை காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து – திருமுறை4:2 47/2
மத்த இரவிடை நடந்து வந்து அருளி அடியேன் வாழும் மனை தெரு கதவு திறப்பித்து அங்கு அடைந்து – திருமுறை4:2 48/2
பகல் ஒழிய நடு_இரவில் நடந்து அருளி அடியேன் பரியும் இடத்து அடைந்து மணி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை4:2 49/2
உள் உருகும் தருணத்தே ஒளி காட்டி விளங்கும் உயர் மலர் சேவடி வருந்த உவந்து நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 50/1
பொன் உருவ திரு_மேனி கொண்டு நடந்து அடியேன் பொருந்தும் இடத்து அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை4:2 51/2
அண்ட வகை பிண்ட வகை அனைத்தும் உதித்து ஒடுங்கும் அணி மலர் சேவடி வருத்தம் அடைய நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 52/1
பிறிவு_உடையேன் இருக்கும் இடம் தேடி நடந்து அடைந்து பெரும் கதவம் திறப்பித்து பேயன் எனை அழைத்து – திருமுறை4:2 53/2
விடையம் ஒன்றும் காணாத வெளி நடுவே ஒளியாய் விளங்குகின்ற சேவடிகள் மிக வருந்த நடந்து
கடையனையும் குறிக்கொண்டு கருதும் இடத்து அடைந்து கதவு திறப்பித்து எனது கையில் ஒன்று கொடுக்க – திருமுறை4:2 54/1,2
ஏன்று அருளும் திரு_அடிகள் வருந்த நடந்து அருளி யான் உறையும் இடத்து அடைந்து கதவு திறப்பித்து – திருமுறை4:2 55/2
அருள் விளங்கும் உள்ளகத்தே அது அதுவாய் விளங்கும் அணி மலர் சேவடி வருத்தம் அடைய நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 56/1
மருவும் உளம் உயிர் உணர்வோடு எல்லாம் தித்திக்க வயங்கும் அடி_இணைகள் மிக வருந்த நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 57/2
தன் அறிவாய் விளங்குகின்ற பொன் அடிகள் வருந்த தனி நடந்து தெரு கதவம் தாள் திறப்பித்து அருளி – திருமுறை4:2 58/2
சொல் நிறைந்த பொருளும் அதன் இலக்கியமும் ஆகி துரிய நடு இருந்த அடி துணை வருந்த நடந்து
கொன் நிறைந்த இரவினிடை எழுந்தருளி கதவம் கொழும் காப்பை அவிழ்வித்து கொடியேனை அழைத்து – திருமுறை4:2 60/1,2
பத்தி ஒன்றும் இல்லாத கடை புலையேன் பொருட்டா படிற்று உளத்தேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி நடந்து
சித்தி ஒன்று திரு_மேனி காட்டி மனை கதவம் திறப்பித்து அங்கு எனை அழைத்து என் செங்கையிலே மகிழ்ந்து – திருமுறை4:2 61/2,3
தனக்கு நல்ல வண்ணம் ஒன்று தாங்கி நடந்து அருளி தனித்து இரவில் கடை புலையேன் தங்கும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 62/2
என்பு அளித்த உடல்கள்-தொறும் உயிர்க்குயிராய் இருக்கும் எம் பெருமான் நடந்து அருளி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை4:2 64/2
யோக மலர் திரு_அடிகள் வருந்த நடந்து அருளி உணர்வு_இலியேன் பொருட்டாக இருட்டு இரவில் நடந்து – திருமுறை4:2 65/2
யோக மலர் திரு_அடிகள் வருந்த நடந்து அருளி உணர்வு_இலியேன் பொருட்டாக இருட்டு இரவில் நடந்து
போக மனை பெரும் கதவம் திறப்பித்து உள் புகுந்து புலையேனை அழைத்து ஒன்று பொருந்த என் கை கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 65/2,3
பூணுகின்ற திரு_அடிகள் வருந்த நடந்து அடியேன் பொருந்தும் இடத்து அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை4:2 66/2
பேறு ஆய திரு_அடிகள் வருந்த நடந்து இரவில் பேய் அடியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து என்னை அழைத்து – திருமுறை4:2 67/3
வீதியிலே நடந்து அடியேன் இருக்கும் இடம் தேடி விரும்பி அடைந்து எனை கூவி விளைவு ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 69/3
சின்மயமாய் விளங்குகின்ற திரு_அடிகள் வருந்த சிறு நாயேன் பொருட்டாக தெருவில் நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 71/2
தெய்வ நெறி என்று அறிஞர் புகழ்ந்து புகழ்ந்து ஏத்தும் திரு_அடிகள் மிக வருந்த தெருவினிடை நடந்து
கைவர யான் இருக்கும் மனை கதவு திறப்பித்து களித்து எனை அங்கு அழைத்து எனது கையில் ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 72/2,3
இருள் உதிக்கும் இரவினிடை வருந்த நடந்து அருளி யான் இருக்கும் மனை கதவம் திறப்பித்து அங்கு அடைந்து – திருமுறை4:2 73/2
வான் கொண்டு நடந்து இங்கு வந்து எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 74/4
ஏகாந்தத்து இருந்து உணரும் இணை அடிகள் வருந்த என் பொருட்டாய் யான் இருக்கும் இடம் தேடி நடந்து
வாகாம் தச்சு அணி கதவம் திறப்பித்து அங்கு என்னை வரவழைத்து என் கை-தனிலே மகிழ்ந்து ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 75/2,3
அகம் மதிக்க நடந்து என்-பால் அடைந்து ஒன்று கொடுத்தாய் அம்பலத்தில் ஆடுகின்றாய் அருள் பெருமை வியப்பே – திருமுறை4:2 76/4
திரு_அடிகள் மிக வருந்த நடந்து எளியேன் பொருட்டா தெரு கதவம் திறப்பித்து சிறியேனை அழைத்து – திருமுறை4:2 77/3
எம் அடியார் என்று கொளும் இணை அடிகள் வருந்த இரவினிடை நடந்து எளியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 78/2
செம் பருக்கை_கல் உறுத்த தெருவில் நடந்து இரவில் தெரு கதவம் திறப்பித்து சிறியேனை அழைத்து – திருமுறை4:2 79/2
தெருவம் மிசை நடந்து சிறு செம் பரல்_கல் உறுத்த சிறியேன்-பால் அடைந்து எனது செங்கையில் ஒன்று அளித்தாய் – திருமுறை4:2 80/3
மிக்க இருள் இரவினிடை நடந்து எளியேன் இருக்கும் வியன் மனையில் அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை4:2 81/3
அளவு அறிந்த அறிவாலே அறிந்திட நின்று ஆடும் அடி_மலர்கள் வருந்தியிட நடந்து இரவில் அடைந்து – திருமுறை4:2 82/2
இ உலகில் வருந்த நடந்து என் பொருட்டால் இரவில் எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு என் கையில் ஒன்று அளித்தாய் – திருமுறை4:2 83/3
தேனினொடு கலந்த அமுது என ருசிக்க இருந்த திரு_அடிகள் வருந்த நடந்து அடியேன்-பால் அடைந்து – திருமுறை4:2 84/3
வசு மீது வருந்தியிட நடந்து அடியேன் இருக்கும் மனையை அடைந்து அணி கதவம் திறப்பித்து நின்று – திருமுறை4:2 85/3
பாதி_இரவிடை நடந்து நான் இருக்கும் இடத்தே படர்ந்து தெரு கதவம் காப்பு அவிழ்த்திடவும் புரிந்து – திருமுறை4:2 86/3
ஆடுகின்ற திரு_அடிகள் வருந்த நடந்து அடியேன் அடையும் இடத்து அடைந்து இரவில் காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து – திருமுறை4:2 87/2
இ மதத்தில் என் பொருட்டாய் இரவில் நடந்து அருளி எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்தே – திருமுறை4:2 88/3
ஏத எளியேன் பொருட்டா நடந்து என்-பால் அடைந்தே என் கையின் ஒன்று அளித்தனை நின் இரக்கம் எவர்க்கு உளதே – திருமுறை4:2 89/4
மானதுவாய் நடந்து எளியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து மணி கதவம் திறப்பித்து மகிழ்ந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 90/3
இன்று அலைவின் மிக சிவந்து வருந்த நடந்து எளியேன் இருக்கும் இடத்து அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை4:2 91/2
வஞ்சகனேன் புன் தலையில் வைத்திடவும் சிவந்து வருந்திய சேவடி பின்னும் வருந்த நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 92/2
இழைத்து நடந்து இரவில் என்-பால் அடைந்து ஒன்று கொடுத்தாய் எம் பெருமான் நின் பெருமை என் உரைப்பேன் வியந்தே – திருமுறை4:2 93/4
தாவி நடந்து இரவின் மனை கதவு திறப்பித்தே தயவுடன் அங்கு எனை அழைத்து தக்கது ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 94/3
கண போதும் தரியாமல் கருணை அடி வருந்த கங்குலிலே நடந்து என்னை கருதி ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 95/2
நடுங்க மலக்கண் குறுகி நெடும் கமல கண் விளங்கும் நல்ல திரு_அடி வருந்த வல் இரவில் நடந்து
தொடும் கதவம் திறப்பித்து துணிந்து எனை அங்கு அழைத்து துயரம் எலாம் விடுக இது தொடுக என கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 96/1,2
துய்ய நிழலாய் அமுதாய் மெலிவு அனைத்தும் தவிர்க்கும் துணை அடிகள் மிக வருந்த துணிந்து நடந்து அடியேன் – திருமுறை4:2 97/2
செறி இரவில் நடந்து அணைந்து நான் இருக்கும் இடத்தே தெரு கதவம் திறப்பித்து சிறப்பின் எனை அழைத்து – திருமுறை4:2 98/2
படி நாளில் நடந்து இரவில் அடைந்து அருளி தெருவில் படர் கதவம் திறப்பித்து பரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 99/2
மழை என நின்று இலகு திரு_மணி மிடற்றில் படிக வடம் திகழ நடந்து குரு வடிவு-அது கொண்டு அடைந்து – திருமுறை4:3 6/2
திரு வருடும் திரு_அடி பொன் சிலம்பு அசைய நடந்து என் சிந்தையிலே புகுந்து நின்-பால் சேர்ந்து கலந்து இருந்தாள் – திருமுறை4:4 1/1
இ தோடம் மிக உடையேன் கடை நாய்க்கும் கடையேன் எனை கருதி யான் இருக்கும் இடம் தேடி நடந்து
சத்தோடமுற எனக்கும் சித்தி ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 3/3,4
ஐயோ ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அரு வினைகள் அணுகாமல் அற நெறியே நடந்து
மெய் ஓதும் அறிஞர் எலாம் விரும்பி இருந்திடவும் வெய்ய வினை_கடல் குளித்து விழற்கு இறைத்து களித்து – திருமுறை4:7 11/1,2
நீதி நெறி நடந்து அறியேன் சோதி மணி பொதுவில் நிருத்தம் இடும் ஒருத்தர் திரு_கருத்தை அறிவேனோ – திருமுறை6:6 7/3
நாதாந்த திரு_வீதி நடந்து கடப்பேனோ ஞான வெளி நடு இன்ப நடம் தரிசிப்பேனோ – திருமுறை6:11 3/1
வெய்யலிலே நடந்து இளைப்பு மேவிய அக்கணத்தே மிகு நிழலும் தண் அமுதும் தந்த அருள் விளைவே – திருமுறை6:60 69/1
நசிய உமக்கு உளம் உளதோ இக்கணத்தே நீவீர் நடந்து விரைந்து ஓடு-மினோ நாடு அறியா வனத்தே – திருமுறை6:86 19/3
வான் கொண்டு நடந்து இங்கு வந்து எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – கீர்த்தனை:41 26/4
துன்பு அற சொல் வழி எந்த வழி அந்த வழி நடந்து துகள்_இல் கல்வி – தனிப்பாசுரம்:3 43/3

மேல்


நடந்து-மாதோ (1)

நட்பு உடைய மனம் கசிய ஐந்தெழுத்துள் நினைந்து மெல்ல நடந்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 10/4

மேல்


நடந்தும் (1)

கிடந்தும் இருந்தும் நடந்தும் பற்பல – திருமுகம்:4 1/345

மேல்


நடந்தே (2)

இலகிய நின் சேவடிகள் வருந்தியிட நடந்தே இரவில் எளியேன் இருக்கும் இடம் தேடி அடைந்து – திருமுறை4:2 1/2
ஆளா நான் இருக்கும் இடம்-அது தேடி நடந்தே அணி கதவம் திறப்பித்து உள் அன்பொடு எனை அழைத்து – திருமுறை4:2 20/2

மேல்


நடந்தேன் (3)

கருதி அவர்-தம் கட்டளையை கடந்து நடந்தேன்_அல்லவடி – திருமுறை3:3 20/3
கையுற வீசி நடப்பதை நாணி கைகளை கட்டியே நடந்தேன்
மெய்யுற காட்ட வெருவி வெண் துகிலால் மெய் எலாம் ஐயகோ மறைத்தேன் – திருமுறை6:13 52/1,2
காய் என காய்த்தேன் கடை என நடந்தேன் கல் என கிடந்தனன் குரைக்கும் – திருமுறை6:15 26/3

மேல்


நடந்தேன்_அல்லவடி (1)

கருதி அவர்-தம் கட்டளையை கடந்து நடந்தேன்_அல்லவடி
குருகு உண் கரத்தாய் என்னடி என் குறையை எவர்க்கு கூறுவனே – திருமுறை3:3 20/3,4

மேல்


நடப்பதற்கு (1)

அயம் தரு தெருவில் நடப்பதற்கு அஞ்சி அரைக்கு மேல் வீக்கினன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 51/4

மேல்


நடப்பது (2)

பொன் நடப்பது அன்றி அது போனகமே ஆதியவாய் – திருமுறை1:3 1/829
வியந்து அவர்க்கு ஓர் நல் உரையும் சொல்லாதே தருக்கி வீதியிலே நடப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:104 3/2

மேல்


நடப்பதுவும் (1)

நிற்பதுவும் இவன் பின்னே நடப்பதுவும் இவன் குறிப்பில் நின்று வேதம் – தனிப்பாசுரம்:27 13/2

மேல்


நடப்பதை (2)

நாட நீறு இடா மூடர்கள் கிடக்கும் நரக இல்லிடை நடப்பதை ஒழிக – திருமுறை2:7 9/1
கையுற வீசி நடப்பதை நாணி கைகளை கட்டியே நடந்தேன் – திருமுறை6:13 52/1

மேல்


நடப்பவரை (1)

பைய நடப்பவரை பார்த்திலையோ வெய்ய நமன் – திருமுறை1:3 1/898

மேல்


நடப்பவன் (1)

வானை நோக்கி மண் வழி நடப்பவன் போல் வயங்கும் நின் அருள் வழியிடை நடப்பான் – திருமுறை2:10 1/1

மேல்


நடப்பன (1)

ஊர்வன பறப்பன உறுவன நடப்பன
ஆர்வுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/693,694

மேல்


நடப்பாயோ (1)

நாதாந்த திரு_வீதி நடப்பாயோ தோழி நடவாமல் என் மொழி கடப்பாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 1/2

மேல்


நடப்பான் (1)

வானை நோக்கி மண் வழி நடப்பவன் போல் வயங்கும் நின் அருள் வழியிடை நடப்பான்
ஊனை நோக்கினேன் ஆயினும் அடியேன் உய்யும் வண்ணம் நீ உவந்து அருள் புரிவாய் – திருமுறை2:10 1/1,2

மேல்


நடப்பித்தாய் (1)

தேர் ஊரும் திருவாரூர் தெருவு-தொறும் நடப்பித்தாய்
ஆரூர நின் பெருமை அயன் மாலும் அளப்ப அரிதே – திருமுறை4:11 10/3,4

மேல்


நடப்பே (1)

நண்ணாத மனத்தகத்தே அண்ணாத நலமே நாடாத நாட்டகத்தே நடவாத நடப்பே
அண்ணா என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே அடி_இணைக்கு என் சொல்_மாலை அணிந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 55/3,4

மேல்


நடப்பேன் (1)

என்னோ இங்கு அருளாமை என்று கவன்று இருப்ப யாதும் ஒரு நன்றி_இலேன் தீது நெறி நடப்பேன்
முன்னோ பின்னும் அறியா மூட மன புலையேன் முழு கொடியேன் எனை கருதி முன்னர் எழுந்தருளி – திருமுறை4:7 10/2,3

மேல்


நடப்போர் (1)

மலம் இலாத நல் வழியிடை நடப்போர் மனத்துள் மேவிய மா மணி சுடரே – திருமுறை2:10 4/3

மேல்


நடம் (465)

மாறு_இல் ஒரு மாறன் உளம் ஈறு_இல் மகிழ் வீறியிட மாறி நடம் ஆடும் பதம் – திருமுறை1:1 2/95
மா நடம் கொள் பாத_மலர் வாய்க்கும் வான் அடங்க – திருமுறை1:3 1/1218
நாசம் இலா வெளி ஆகி ஒளி-தான் ஆகி நாதாந்த முடிவில் நடம் நவிற்றும் தேவே – திருமுறை1:5 16/4
பொது என்றும் பொதுவில் நடம் புரியாநின்ற பூரண சிற்சிவம் என்றும் போதானந்த – திருமுறை1:5 66/1
திரு_மணி மன்று அகத்து இன்ப உருவாய் என்றும் திகழ் கருணை நடம் புரியும் சிவமே மோன – திருமுறை1:5 67/3
நடம் இலையே உன்றன் நண்பு இலையே உனை நாடுதற்கு ஓர் – திருமுறை1:6 5/3
நடம் கொண்ட பொன் அடி நீழலில் நான் வந்து நண்ணும் மட்டும் – திருமுறை1:6 41/1
மால் நடம் காட்டும் மணி எனை ஆண்டது மா வியப்பே – திருமுறை1:6 103/4
நடம் கொள் பதத்தீர் திருவொற்றி நங்கள் பெருமான் நீர் அன்றோ – திருமுறை1:8 19/1
நண்ணும் திரு வாழ் ஒற்றி_உளீர் நடம் செய் வல்லீர் நீர் என்றேன் – திருமுறை1:8 141/2
வண்ணம் உடையாய் நின்றனை போல் மலர் வாய் நடம் செய் வல்லோமோ – திருமுறை1:8 141/3
மானை நோக்கிய நோக்கு உடை மலையாள் மகிழ மன்றிடை மா நடம் புரிவோய் – திருமுறை2:10 1/3
அன்பர்கள் வேண்டும்-அவை அளிப்பானை அம்பலத்தே நடம் ஆடுகின்றானை – திருமுறை2:33 5/1
ஒண் கண் மாதரார் நடம் பயில் ஒற்றியூர் அமர்ந்து வாழ்வுற்றவர்க்கே நம் – திருமுறை2:35 1/3
நாடி அலுத்தேன் என்னளவோ நம்பா மன்றுள் நன்கு நடம்
ஆடி மகிழும் திருவொற்றி அப்பா உன்றன் அருள்_புகழை – திருமுறை2:40 11/1,2
நடம் பொழி பதத்தாய் நடுங்குகின்றனன் காண் நான் செயும் வகை எது நவிலே – திருமுறை2:50 8/4
பொருள் ஆர் நடம் புரி புண்ணியனே நினை போற்றுகிலேன் – திருமுறை2:73 4/2
கண் உறு நுதல் பெரும் கடவுளே மன்றினில் கருணை நடம் இடு தெய்வமே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 2/4
உரு ஆர் அறிவானந்த நடம் உடையார் அடியார்க்கு உவகை நிலை – திருமுறை2:81 1/2
அன்னார் அறிவானந்த நடம் ஆடும் கழல் கண்டு அகம் குளிர்ந்தேன் – திருமுறை2:81 2/3
இலகு அம்பரத்தே பரம்பரமாய் இன்ப நடம் செய் எம் இறையே – திருமுறை2:82 1/2
பரியும் மனத்தால் கருணை நடம் பரவும் தொண்டர் பத பணியே – திருமுறை2:82 8/1
எளியேன் கருணை திரு_நடம் செய் இணை தாள்_மலர் கண்டு இதயம் எலாம் – திருமுறை2:82 11/1
சூழ்வேன் நினது கருணை நடம் சூழும் பெரியார்-தமை சூழ்ந்து – திருமுறை2:82 14/1
தென் பால் நோக்கி இன்ப நடம் செய்யும் இறைவா சிறுவனுக்கா – திருமுறை2:82 22/3
மானே மணி மன்றில் நடம் புரி வள்ளலே செம் – திருமுறை2:87 11/2
அரிய பரம்பரமான சிதம்பரத்தே நடம் புரியும் அமுதை அந்தோ – திருமுறை2:88 9/3
உலகம் ஏத்திநின்று ஓங்க ஓங்கிய ஒளி கொள் மன்றிடை அளி கொள் மா நடம்
இலகு சேவடிக்கே அன்பு கூர்ந்திலை ஏழை நெஞ்சே – திருமுறை2:88 13/1,2
நல் மானம் காத்து அருளும் அருள்_கடலே ஆனந்த நடம் செய் வாழ்வே – திருமுறை2:94 36/2
தையல் ஓர் புறம் நின்று உளம் களிப்ப சச்சிதானந்த தனி நடம் புரியும் – திருமுறை2:94 38/3
இருள் அற ஓங்கும் பொதுவிலே நடம் செய் எம் குருநாதன் எம் பெருமான் – திருமுறை2:94 46/1
வரம் உறும் சுதந்தர சுகம் தரும் மனம் அடங்கு சிற்கன நடம் தரும் – திருமுறை2:99 2/1
உரமுறும் பதம் பெற வழங்கு பேர்_ஒளி நடம் தரும் வெளி இடம் தரும் – திருமுறை2:99 2/2
நடம் கொள் கமல சேவடியார் நலம் சேர் ஒற்றி_நாதர் அவர் – திருமுறை3:16 4/1
தப்பாடுவேன் எனினும் என்னை விட துணியேல் தனி மன்றுள் நடம் புரியும் தாள்_மலர் எந்தாயே – திருமுறை4:1 5/4
காணாத காட்சி எலாம் காட்டி எனக்கு உள்ளே கருணை நடம் புரிகின்ற கருணையை என் புகல்வேன் – திருமுறை4:1 9/2
எல் ததும்பு மணி மன்றில் இன்ப நடம் புரியும் என்னுடைய துரையே நான் நின்னுடைய அருளால் – திருமுறை4:1 16/2
ஊறிய மெய் அன்பு_உடையார் உள்ளம் எனும் பொதுவில் உவந்து நடம் புரிகின்ற ஒரு பெரிய பொருளே – திருமுறை4:1 17/4
ஒரு நிதி நின் அருள் நிதியும் உவந்து அளித்தல் வேண்டும் உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம்பொருளே – திருமுறை4:1 18/4
செஞ்சாலி வயல் ஓங்கு தில்லை மன்றில் ஆடும் திரு_நடம் கண்டு அன்பு உருவாய் சித்த சுத்தன் ஆகி – திருமுறை4:1 19/2
வான் கேட்கும் புகழ் தில்லை மன்றில் நடம் புரிவாய் மணி மிடற்று பெரும் கருணை வள்ளல் என் கண்மணியே – திருமுறை4:1 20/4
ஆனந்த வெளியினிடை ஆனந்த வடிவாய் ஆனந்த நடம் புரியும் ஆனந்த அமுதே – திருமுறை4:1 21/1
மறைவது_இலா மணி மன்றுள் நடம் புரியும் வாழ்வே வாழ் முதலே பரம சுக_வாரி என் கண்மணியே – திருமுறை4:1 23/3
சத்திய மெய் அறிவு இன்ப வடிவு ஆகி பொதுவில் தனி நடம் செய்து அருளுகின்ற சற்குருவே எனக்கு – திருமுறை4:1 24/1
தன்னிலையில் குறைவுபடா தத்துவ பேர்_ஒளியே தனி மன்றுள் நடம் புரியும் சத்திய தற்பரமே – திருமுறை4:1 26/3
துய் அறிவுக்கு அறிவு ஆகி மணி மன்றில் நடம் செய் சுத்த பரிபூரணமாம் சுக ரூப பொருளே – திருமுறை4:1 27/4
மன்னிய பொன்_அம்பலத்தே ஆனந்த நடம் செய் மா மணியே என் இரு கண் வயங்கும் ஒளி மணியே – திருமுறை4:1 29/1
போத நிலையாய் அதுவும் கடந்த இன்ப நிலையாய் பொதுவினில் மெய் அறிவு இன்ப நடம் புரியும் பொருளே – திருமுறை4:1 30/3
அ வண்ண பெருந்தகையே அம்பலத்தே நடம் செய் ஆர்_அமுதே அடியேன் இங்கு அகம் மகிழ்ந்து புரிதல் – திருமுறை4:1 31/3
தெளி வண்ணம் உடையர் அன்புசெய்யும் வண்ணம் பொதுவில் தெய்வ நடம் புரிகின்ற சைவ பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 2/4
அரவு இடையில் அசைந்து ஆட அம்பலத்தின் நடுவே ஆனந்த திரு_நடம் செய்து ஆட்டுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 5/4
வரும் நாளில் அதன் அருமை அறிந்து மகிழ்கின்றேன் மணி மன்றுள் நடம் புரியும் மாணிக்க மணியே – திருமுறை4:2 7/4
பிறை முடிக்கும் சடை கடவுள் பெரும் தருவே குருவே பெரிய மன்றுள் நடம் புரியும் பெரிய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 9/4
மன்றகத்து நடம் புரிந்து வயங்கும் ஒரு குருவே வல்லவர் எல்லாம் வணங்கும் நல்ல பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 10/4
ஆல நிலை மணி கண்டத்து அரும் பெரும் சீர் ஒளியே அம்பலத்தில் திரு_நடம் செய்து ஆட்டுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 12/4
அருள் நிறைந்த மெய்ப்பொருளே அடி முடி ஒன்று இல்லா ஆனந்த மன்றில் நடம் ஆடுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 13/4
தன்மயமே சின்மய பொன்_அம்பலத்தே இன்ப தனி நடம் செய்து அருளுகின்ற தத்துவ பேர்_ஒளியே – திருமுறை4:2 14/4
பிரியம் உனக்கு இருந்த வண்ணம் என் புகல்வேன் பொதுவில் பெரு நடம் செய் அரசே என் பிழை பொறுத்த குருவே – திருமுறை4:2 17/4
பார் அணவி அன்பர் எலாம் பரிந்து புகழ்ந்து ஏத்த பணி அணிந்து மணி மன்றுள் அணி நடம் செய் பதியே – திருமுறை4:2 18/4
கேளாய் என் உயிர் துணையாய் கிளர் மன்றில் வேத கீத நடம் புரிகின்ற நாத முடி பொருளே – திருமுறை4:2 20/4
சத்த உருவாம் மறை பொன் சிலம்பு அணிந்து அம்பலத்தே தனி நடம் செய்து அருளும் அடி_தாமரைகள் வருந்த – திருமுறை4:2 21/1
குளம் கொள் விழி பெருந்தகையே மணி மன்றில் நடம் செய் குரு மணியே அன்பர் மன_கோயிலில் வாழ் குருவே – திருமுறை4:2 25/4
மின்னை நிகர் செம் சடை மேல் மதியம் அசைந்து ஆட வியன் பொதுவில் திரு_நடம் செய் விமல பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 30/4
ஓதானத்தவர்-தமக்கும் உணர்வு அரிதாம் பொருளே ஓங்கிய சிற்றம்பலத்தே ஒளி நடம் செய் பதியே – திருமுறை4:2 31/4
ஒருமையிலே இருமை என உரு காட்டி பொதுவில் ஒளி நடம் செய்து அருளுகின்ற உபய பதம் வருந்த – திருமுறை4:2 33/1
பவ நிலைக்கும் கடை நாயேன் பயின்ற தவம் அறியேன் பரம்பர மா மன்றில் நடம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை4:2 35/4
அற்றவர்க்கும் பற்றவர்க்கும் பொதுவினிலே நடம் செய் அருள் குருவே சச்சிதானந்த பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 38/4
அருள் நிறையும் பெரும் கடலே அம்பலத்தில் பரமானந்த உரு ஆகி நடம் ஆடுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 39/4
ஆரியர்-தம் அளவு கடந்து அப்பாலும் கடந்த ஆனந்த மன்றில் நடம் ஆடுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 43/4
சிற்போத மயமான திரு_மணி மன்றிடத்தே சிவ மயமாம் அனுபோக திரு_நடம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 44/4
நல் பனவர் துதிக்க மணி மன்றகத்தே இன்ப நடம் புரியும் பெரும் கருணை_நாயக மா மணியே – திருமுறை4:2 45/4
இங்கு நினது அருள் பெருமை என் உரைப்பேன் பொதுவில் இன்ப நடம் புரிகின்ற என்னுடை நாயகனே – திருமுறை4:2 47/4
முத்தர் குழு காண மன்றில் இன்ப நடம் புரியும் முக்கண் உடை ஆனந்த செக்கர் மணி_மலையே – திருமுறை4:2 48/4
உகல் ஒழிய பெரும் தவர்கள் உற்று மகிழ்ந்து ஏத்த உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 49/4
உண்டவர்கள் உணும்-தோறும் உவட்டாத அமுதே உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 52/4
பொறி வறியேன் அளவினில் உன் கருணையை என் என்பேன் பொன் பொதுவில் நடம் புரியும் பூரண வான் பொருளே – திருமுறை4:2 53/4
ஈன்றவட்கும் இல்லை என நன்கு அறிந்தேன் பொதுவில் இன்ப நடம் புரிகின்ற என் உயிர்_நாயகனே – திருமுறை4:2 55/4
உம்மையிலே யான் செய் தவம் யாது எனவும் அறியேன் உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 63/4
நாகமணி பணி மிளிர அம்பலத்தே நடம் செய் நாயக நின் பெரும் கருணை நவிற்ற முடியாதே – திருமுறை4:2 65/4
மாணுகின்ற நின் அருளின் பெருமையை என் என்பேன் மணி மன்றில் ஆனந்த மா நடம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 66/4
அருள் தாய பெருமை-தனை என் உரைப்பேன் பொதுவில் ஆனந்த திரு_நடம் செய்து அருளுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 70/4
தெருள் உதிக்கும் மணி மன்றில் திரு_நடம் செய் அரசே சிவபெருமான் நின் கருணை திறத்தை வியக்கேனே – திருமுறை4:2 73/4
மோகாந்தகாரம்_அறுத்தவர் ஏத்த பொதுவில் முயங்கி நடம் புரிகின்ற முக்கண் உடை அரசே – திருமுறை4:2 75/4
நம் அடியான் என்று எனையும் திருவுளத்தே அடைத்தாய் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 78/4
மருவ இனியாய் மன்றில் நடம் புரிவாய் கருணை மா கடலே நின் பெருமை வழுத்த முடியாதே – திருமுறை4:2 80/4
விளவு_எறிந்தோன் அயன் முதலோர் பணிந்து ஏத்த பொதுவில் விளங்கு நடம் புரிகின்ற துளங்கு ஒளி மா மணியே – திருமுறை4:2 82/4
அ உலக முதல் உலகம் அனைத்தும் மகிழ்ந்து ஏத்த அம்பலத்தே நடம் புரியும் செம்பவள_குன்றே – திருமுறை4:2 83/4
அ மத பொன்_அம்பலத்தில் ஆனந்த நடம் செய் அரும் பெரும் சேவடி இணைகள் அசைந்து மிக வருந்த – திருமுறை4:2 88/2
ஆனதொரு பொருள் அளித்தாய் நின் அருள் என் என்பேன் அம்பலத்தே நடம் புரியும் எம் பெரும் சோதியனே – திருமுறை4:2 90/4
பொன்றல் இலா சித்தர் முத்தர் போற்ற மணி மன்றில் புயங்க நடம் புரிகின்ற வயங்கு ஒளி மா மணியே – திருமுறை4:2 91/4
விஞ்சு பரானந்த நடம் வியன் பொதுவில் புரியும் மேலவ நின் அருள் பெருமை விளம்பல் எவன் வியந்தே – திருமுறை4:2 92/4
நாவின் மணந்துற புலவர் வியந்து ஏத்தும் பொதுவில் நடம் புரியும் நாயக நின் நல் கருணை இதுவே – திருமுறை4:2 94/4
வையகமும் வானகமும் வாழ மணி பொதுவில் மா நடம் செய் அரசே நின் வண்மை எவர்க்கு உளதே – திருமுறை4:2 97/4
பொறியின் அறவோர் துதிக்க பொதுவில் நடம் புரியும் பொருளே நின் அருளே மெய்ப்பொருள் என தேர்ந்தனனே – திருமுறை4:2 98/4
பொடி நாளும் அணிந்து மணி பொதுவில் நடம் புரியும் பொருளே நின் அருளே மெய்ப்பொருள் என தேர்ந்தனனே – திருமுறை4:2 99/4
புலவர் தொழ வாழ்க என்றாய் பொதுவில் நடம் புரியும் பொருளே நின் அருளே மெய்ப்பொருள் என தேர்ந்தனனே – திருமுறை4:2 100/4
உன் வடிவில் காண்டி என உரைத்து அருளி நின்றாய் ஒளி நடம் செய் அம்பலத்தே வெளி நடம் செய் அரசே – திருமுறை4:3 2/4
உன் வடிவில் காண்டி என உரைத்து அருளி நின்றாய் ஒளி நடம் செய் அம்பலத்தே வெளி நடம் செய் அரசே – திருமுறை4:3 2/4
மழ களிற்றின் உரி விளங்க மணி பொதுவில் சோதி மய வடிவோடு இன்ப நடம் வாய்ந்து இயற்றும் பதியே – திருமுறை4:3 3/4
மலை கடந்த நெடும் தோளில் இதழி அசைந்து ஆட மன்றில் நடம் புரிகின்ற வள்ளல் அருள் குருவே – திருமுறை4:3 4/4
கலந்தவரை கலந்து மணி கனக மன்றில் நடம் செய் கருணை நெடு கடலே என் கண் அமர்ந்த ஒளியே – திருமுறை4:3 5/4
அ தேவர் வழுத்த இன்ப உரு ஆகி நடம் செய் ஆர்_அமுதே என் உயிருக்கு ஆன பெரும் துணையே – திருமுறை4:3 7/4
பொன் நுதற்கு திலகம் எனும் சிவகாமவல்லி பூவை ஒரு புறம் களிப்ப பொது நடம் செய் பொருளே – திருமுறை4:3 10/4
பொரு அரும் மெய் அன்பு_உடையார் இருவரும் கண்டு உவந்து போற்ற மணி பொதுவில் நடம் புரிகின்ற துரையே – திருமுறை4:4 1/3
பண் பகர் பொன்_அம்பலத்தே ஆனந்த நடம் செய் பரம்பர நின் திரு_அருளை பாடுகின்றேன் மகிழ்ந்து – திருமுறை4:4 2/3
மருள் உடைய மாயை எலாம் தேய மணி மன்றின் மா நடம் செய் துரையே நின் மன் அருளின் திறத்தை – திருமுறை4:4 3/3
காசு உடைய பவ கோடைக்கு ஒரு நிழலாம் பொதுவில் கன நடம் செய் துரையே நின் கருணையையே கருதி – திருமுறை4:4 4/3
கையாத இன்ப நடம் கனக மணி பொதுவில் களித்து இயற்றும் துரையே நின் கருணையை நான் கருதி – திருமுறை4:4 5/3
மறம் கனிந்தார் மயக்கம் எலாம் தெளிய மணி பொதுவில் மா நடம் செய் துரையே நின் வண்மை-தனை அடியேன் – திருமுறை4:4 6/3
ஏர் பூத்த மணி மன்றில் இன்ப நடம் புரியும் என் அருமை துரையே நின் இன் அருளை நினைந்து – திருமுறை4:4 8/3
ஏர் அணியும் மணி மன்றில் இன்ப வடிவு ஆகி இன்ப நடம் புரிகின்ற எம்முடைய துரையே – திருமுறை4:4 9/3
மன்னிய பொன் மணி பொதுவில் இன்ப நடம் புரிந்து வயங்குகின்ற துரையே நின் மா கருணை திறத்தை – திருமுறை4:4 10/3
இருள் உடைய சிலையும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 1/4
என்பு உடைய உடலும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 2/4
ஏள் உடைய மலையும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 3/4
ஈரம் இலா மரமும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 4/4
இற்புடைய இரும்பும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 5/4
ஈண்டு உருகா கரடும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 6/4
இரவு_நிறத்தவரும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 7/4
எய்யா வன் பரலும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 8/4
எ பாவி நெஞ்சும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 9/4
எ மாய நெஞ்சும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 10/4
ஐ வகைய கடவுளரும் அந்தணரும் பரவ ஆனந்த திரு_நடம் செய் அம்பலத்து எம் அரசே – திருமுறை4:8 1/4
புலை நாயேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் பூத கணம் சூழ நடம் புரிகின்ற புனிதா – திருமுறை4:8 2/2
விழு தலைவர் போற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும் மெய்ம்மை அறிவு இன்பு உருவாய் விளங்கிய சற்குருவே – திருமுறை4:8 6/4
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அகம் மகிழ்ந்து போற்றும் அம்பலத்தே அருள் நடம் செய் செம்பவள மலையே – திருமுறை4:8 7/3
மெல் இயல் நல் சிவகாமவல்லி கண்டு மகிழ விரியும் மறை ஏத்த நடம் புரியும் அருள் இறையே – திருமுறை4:8 10/4
மதி அணி செம் சடை கனியை மன்றுள் நடம் புரி மருந்தை – திருமுறை4:11 1/1
மன்றார் நடம் உடையார் தரு மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை5:43 2/2
விடம் ஆகி ஒரு கபட நடம் ஆகி யாற்றிடை விரைந்து செலும் வெள்ளம் ஆகி வேலை அலை ஆகி ஆங்கார வலை ஆகி முதிர்வேனில் உறு மேகம் ஆகி – திருமுறை5:55 16/2
நடம் பெறு மெய்ப்பொருள் இன்பம் நிர்_அதிசய இன்பம் ஞான சித்தி பெரும் போக நாட்டு அரசு இன்பமுமாய் – திருமுறை6:2 4/3
கறை அளவா உலகிடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது கருத்து அறியேன் கருணை நடம் காட்டுகின்ற குருவே – திருமுறை6:4 9/4
கூட்டுகின்ற உலகிடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது குறிப்பு அறியேன் மன்றில் நடம் குலவு குல மணியே – திருமுறை6:4 10/4
பொருளை நாடும் நல் புந்திசெய்து அறியேன் பொதுவிலே நடம் புரிகின்றோய் உன்றன் – திருமுறை6:5 10/3
மலை மிசை நின்றிட அறியேன் ஞான நடம் புரியும் மணி மன்றம்-தனை அடையும் வழியும் அறிவேனோ – திருமுறை6:6 6/3
சுத்த சிவ சன்மார்க்க திரு_பொதுவினிடத்தே தூய நடம் புரிகின்ற ஞாயம் அறிவேனோ – திருமுறை6:6 9/3
உரை உணர்வு கடந்த திரு_மணி மன்றம்-தனிலே ஒருமை நடம் புரிகின்றார் பெருமை அறிவேனோ – திருமுறை6:6 10/3
வெளியே வெளியில் இன்ப நடம் புரியும் அரசே விதி ஒன்றும் – திருமுறை6:7 7/2
தாயே பொதுவில் நடம் புரி எந்தாயே தயவு தாராயேல் – திருமுறை6:7 13/3
திரு தகு பொன்_அம்பலத்தே திரு_நடம் செய்து அருளும் திரு_அடிகள் அடி சிறியேன் சென்னி மிசை வருமோ – திருமுறை6:11 1/1
சரணம் எலாம் தர மன்றில் திரு_நடம் செய் பெருமான் தனது திருவுளம் எதுவோ சற்றும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 2/4
நாதாந்த திரு_வீதி நடந்து கடப்பேனோ ஞான வெளி நடு இன்ப நடம் தரிசிப்பேனோ – திருமுறை6:11 3/1
களக்கம் அற பொது நடம் நான் கண்டுகொண்ட தருணம் கடை சிறியேன் உளம் பூத்து காய்த்தது ஒரு காய்-தான் – திருமுறை6:11 5/1
திரு_பொதுவில் திரு_நடம் நான் சென்று கண்ட தருணம் சித்தி எனும் பெண்_அரசி எத்தி என் கை பிடித்தாள் – திருமுறை6:11 6/1
ஆனந்த நடம் பொதுவில் கண்ட தருணத்தே அரு_மருந்து ஒன்று என் கருத்தில் அடைந்து அமர்ந்தது அது-தான் – திருமுறை6:11 7/1
தீட்டு மணி பொது நடம் செய் திரு_அடி கண்டு ஏத்த செல்கின்றேன் சிறியேன் முன் சென்ற வழி அறியேன் – திருமுறை6:11 9/1
ஞான மணி பொது நடம் செய் திரு_அடி கண்டிடவே நடக்கின்றேன் அந்தோ முன் நடந்த வழி அறியேன் – திருமுறை6:11 10/1
அப்பு அணி முடி என் அப்பனே மன்றில் ஆனந்த நடம் புரி அரசே – திருமுறை6:12 5/1
மன்னும் அம்பலத்தே நடம் புரிவோய் என் மதிப்பு எலாம் திரு_அடி_மலர்க்கே – திருமுறை6:12 7/4
பெரிய பொன்_சபையில் நடம் புரிகின்ற பேர்_அருள் சோதியே எனக்கே – திருமுறை6:13 2/3
பரை தனி வெளியில் நடம் புரிந்து அருளும் பரமனே அரும் பெரும் பொருளே – திருமுறை6:13 11/1
பொய்படா பயனே பொன்_சபை நடம் செய் புண்ணியா கண்ணினுள் மணியே – திருமுறை6:13 116/1
நடம் புரி கருணை_நாயகா உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 11/4
வருண படிக மணி_மலையே மன்றில் நடம் செய் வாழ்வே நல் – திருமுறை6:19 4/3
நாட்டுக்கு இசைந்த மணி மன்றில் ஞான வடிவாய் நடம் செய் அருள் – திருமுறை6:19 6/1
நீதி நடம் செய் பேர்_இன்ப நிதி நான் பெற்ற நெடும் பேற்றை – திருமுறை6:19 10/3
நடம் புரி பாதம் அறிய நான் அறியேன் நான் செயும் வகை இனி நன்றே – திருமுறை6:20 2/3
மன்னு மணி பொது நடம் செய் மன்னவனே கருணை மா நிதியே எனக்கு அருள்வாய் மன கலக்கம் தவிர்த்தே – திருமுறை6:22 6/4
என் உயிரில் கலந்து கலந்து இனிக்கின்ற பெருமான் என் இறைவன் பொதுவில் நடம் இயற்றும் நடராஜன் – திருமுறை6:23 3/1
தெருள் அமுத தனி யோகர் சிந்தையிலும் ஞான செல்வர் அறிவிடத்தும் நடம் செய்யும் நடராஜன் – திருமுறை6:23 4/1
சின்மயமாம் பொதுவினிலே தன்மயமாய் நின்று திரு_நடம் செய் பெரும் கருணை செல்வ நடராஜன் – திருமுறை6:23 5/1
பொய்யாத புகழ்_உடையான் பொதுவில் நடம் புரிவான் புண்ணியர்-பால் நண்ணிய நல் புனித நடராஜன் – திருமுறை6:23 7/1
தாள் நவ நடம் செய்கின்ற தனி பெரும் தலைவனே என் – திருமுறை6:24 5/2
சிற்பர சுகமே மன்றில் திரு_நடம் புரியும் தேவே – திருமுறை6:24 6/2
இரண்டே கால் கை முகம் தந்தீர் இன்ப நடம் செய் பெருமானீர் – திருமுறை6:24 7/1
மன் அப்பா மன்றிடத்தே மா நடம் செய் அப்பா என்றன் – திருமுறை6:24 16/1
திரு_நடம் புரியும் திரு_நடராஜ – திருமுறை6:24 26/2
வெல் வினை மன்றில் நடம் புரிகின்றார் விருப்பு_இலர் என் மிசை என்பாள் – திருமுறை6:24 40/3
சந்திரன் ஆட இன்ப தனி நடம் புரியும் தேவே – திருமுறை6:24 42/4
அயல் அறியேன் நினது மலர்_அடி அன்றி சிறிதும் அம்பலத்தே நிதம் புரியும் ஆனந்த நடம் கண்டு – திருமுறை6:24 52/1
தவம் நிறைந்தவர் போற்றிட ஆனந்த தனி நடம் புரிகின்றான் – திருமுறை6:24 68/3
அருள் சபை நடம் புரி அருள்_பெரும்_சோதி – திருமுறை6:24 73/1
அவ்வையின் அனாதியே பாசம் இலதாய் சுத்த அருள் ஆகி அருள் வெளியிலே அருள் நெறி விளங்கவே அருள் நடம் செய்து அருள் அருள்_பெரும்_சோதி ஆகி – திருமுறை6:25 16/2
நல் மார்க்கத்தவர் உளம் நண்ணிய வரமே நடு வெளி நடு நின்று நடம் செயும் பரமே – திருமுறை6:26 19/1
மாழை மா மணி பொது நடம் புரிகின்ற வள்ளலே அளிகின்ற – திருமுறை6:28 1/1
பொன்னின் மா மணி பொது நடம் புரிகின்ற புண்ணியா கனிந்து ஓங்கி – திருமுறை6:28 2/1
விஞ்சு பொன் அணி அம்பலத்து அருள் நடம் விளைத்து உயிர்க்குயிர் ஆகி – திருமுறை6:28 3/1
ஓங்கு பொன் அணி அம்பலத்து அருள் நடம் உயிர்க்கு எலாம் ஒளி வண்ண – திருமுறை6:28 4/1
இலங்கு பொன் அணி பொது நடம் புரிகின்ற இறைவ இ உலகு எல்லாம் – திருமுறை6:28 5/1
சிறந்த பொன் அணி திரு_சிற்றம்பலத்திலே திரு_நடம் புரிகின்ற – திருமுறை6:28 6/1
விளங்கு பொன் அணி பொது நடம் புரிகின்ற விரை மலர் திரு_தாளை – திருமுறை6:28 7/1
வாய்ந்த பொன் அணி பொது நடம் புரிகின்ற வள்ளலே மறை எல்லாம் – திருமுறை6:28 8/1
மாற்று இலாத பொன்_அம்பலத்து அருள் நடம் வயங்க நின்று ஒளிர்கின்ற – திருமுறை6:28 9/1
தீட்டு பொன் அணி அம்பலத்து அருள் நடம் செய்து உயிர் திரட்கு இன்பம் – திருமுறை6:28 10/1
நடையவா ஞான நடையவா இன்ப நடம் புரிந்து உயிர்க்கு எலாம் உதவும் – திருமுறை6:29 3/2
புணர்ந்திட எனை-தான் புணர்ந்தவா ஞான பொதுவிலே பொது நடம் புரிந்து எண்_குணம் – திருமுறை6:29 5/2
நான் இருப்பு அறியேன் திரு_சிற்றம்பலத்தே நடம் புரி ஞான நாடகனே – திருமுறை6:30 5/4
தாயும் என் ஒருமை தந்தையும் ஞான சபையிலே தனி நடம் புரியும் – திருமுறை6:30 11/1
படிகள் எலாம் ஏற்றுவித்தீர் பரம நடம் புரியும் பதியை அடைவித்தீர் அ பதி நடுவே விளங்கும் – திருமுறை6:33 1/1
அடிகள் இது தருணம் இனி அரை_கணமும் தரியேன் அம்பலத்தே நடம் புரிவீர் அளித்து அருள்வீர் விரைந்தே – திருமுறை6:33 1/4
வட்டி இட்டு நும்மிடத்தே வாங்குவன் நும் ஆணை மணி மன்றில் நடம் புரிவீர் வந்து அருள்வீர் விரைந்தே – திருமுறை6:33 2/4
மைக்கு இசைந்த விழி அம்மை சிவகாமவல்லி மகிழ நடம் புரிகின்றீர் வந்து அருள்வீர் விரைந்தே – திருமுறை6:33 3/4
மை கொடுத்த விழி அம்மை சிவகாமவல்லி மகிழ நடம் புரிகின்றீர் வந்து அருள்வீர் விரைந்தே – திருமுறை6:33 5/4
ஆள் அறிந்து இங்கு எனை ஆண்ட அரசே என் அமுதே அம்பலத்தே நடம் புரியும் அரும் பெரும் சோதியனே – திருமுறை6:33 8/2
பொதுவில் நடம் புரிகின்ற புண்ணியனார் எனக்குள் புணர்ந்து உரைத்த திரு_வார்த்தை பொன் வார்த்தை இதுவே – திருமுறை6:33 10/4
மாணை மணி பொது நடம் செய் வள்ளால் நீ எனது மனம் அறிவாய் இனம் உனக்கு வகுத்து உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:35 2/4
மாழை மணி பொது நடம் செய் வள்ளால் யான் உனக்கு மகன் அலனோ நீ எனக்கு வாய்த்த தந்தை அலையோ – திருமுறை6:35 4/3
சவலை மன சலனம் எலாம் தீர்ந்து சுக மயமாய் தானே தான் ஆகி இன்ப தனி நடம் செய் இணை தாள் – திருமுறை6:35 11/2
பொன் உழைப்பால் பெறலும் அரிது அருள் இலையேல் எல்லாம் பொது நடம் செய் புண்ணிய நீ எண்ணியவாறு ஆமே – திருமுறை6:36 5/4
தனிப்படு ஞான வெளியிலே இன்ப தனி நடம் புரி தனி தலைவா – திருமுறை6:37 1/3
புரிந்த சிற்பொதுவில் திரு_நடம் புரியும் புண்ணியா என் உயிர் துணைவா – திருமுறை6:37 2/3
மேலை ஏகாந்த வெளியிலே நடம் செய் மெய்யனே ஐயனே எனக்கு – திருமுறை6:37 3/1
பலப்படு பொன்_அம்பலத்திலே நடம் செய் பரமனே பரம சிற்சுகம்-தான் – திருமுறை6:37 9/3
சிவம் கனிந்த சிற்றம்பலத்து அருள் நடம் செய்கின்ற பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:40 1/1
விளங்குகின்ற சிற்றம்பலத்து அருள் நடம் விளைக்கின்ற பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:40 2/1
விஞ்சுகின்ற சிற்றம்பலத்து அருள் நடம் விளைக்கின்ற பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:40 3/1
ஓங்குகின்ற சிற்றம்பலத்து அருள் நடம் ஒளிர்கின்ற பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:40 4/1
பொருள் பெரு நெறியும் காட்டிய குருவே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 1/4
புத்து எலாம் நீக்கி பொருள் எலாம் காட்டும் பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 2/4
புலை களவு அகற்றி எனக்குளே நிறைந்து பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 3/4
புண்ணிய நிதியே கண்ணிய நிலையே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 4/4
பொன் புலம் அளித்த நல் புல கருத்தே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 5/4
புத்தமுது அளித்து என் உளத்திலே கலந்து பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 6/4
போல் உயிர்க்குயிராய் பொருந்திய மருந்தே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 7/4
புல பகை தவிர்க்கும் பூரண வரமே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 8/4
புரம் புகழ் நிதியே சிரம் புகல் கதியே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 9/4
பொற்புறு பதியே அற்புத நிதியே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 10/4
பொன்மை சார் கனக பொதுவொடு ஞான பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 11/4
பூ இயல் அளித்த புனித சற்குருவே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 12/4
பூத நல் வடிவம் காட்டி என் உளத்தே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 13/4
பொடி அணி கனக பொருப்பு ஒளிர் நெருப்பே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 14/4
பொன் புனை மாலை புனைந்த ஓர் பதியே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 15/4
புத்தியின் தெளிவே புத்தமுது அளித்து பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 16/4
புத பெரு வரமே புகற்கு அரும் தரமே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 17/4
புலை தவிர்த்து எனையும் பொருள் என கொண்டு பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 18/4
பொய்ம்மையே பொறுத்து புகல் அளித்து அருளி பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 19/4
பூரண ஒளி செய் பூரண சிவமே பொது நடம் புரிகின்ற பொருளே – திருமுறை6:42 20/4
திரு_நடம் செய்கின்றான் என் – திருமுறை6:43 7/3
நண்ணிய பொன்_அம்பலத்தே நடம் புரியும் தெய்வம் நான் ஆகி தான் ஆகி நண்ணுகின்ற தெய்வம் – திருமுறை6:44 5/2
இலகு பொன் பொதுவில் நடம் புரி தருணத்து என்பர் வான் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:46 1/4
சுடர் மணி பொதுவில் திரு_நடம் புரியும் துணை அடி பாதுகை புறத்தே – திருமுறை6:46 3/3
திரை அறும் இன்ப நடம் புரிகின்ற என்பரால் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:46 10/4
தெரித்தானை நடம் பொதுவில் செய்கின்றானை சிறியேனுக்கு அருள் ஒளியால் சிறந்த பட்டம் – திருமுறை6:48 2/2
சிதம்பர ஒளியை சிதம்பர வெளியை சிதம்பர நடம் புரி சிவத்தை – திருமுறை6:49 16/1
சமயமும் மதமும் கடந்ததோர் ஞான சபை நடம் புரிகின்ற தனியை – திருமுறை6:49 19/1
இயம் உற எனது குளம் நடு நடம் செய் எந்தையை என் உயிர்க்குயிரை – திருமுறை6:49 23/3
அருத்தனை வரனை அபயனை திரு_சிற்றம்பலத்து அருள் நடம் புரியும் – திருமுறை6:49 26/3
உத்தர ஞான நடம் புரிகின்ற ஒருவனை உலகு எலாம் வழுத்தும் – திருமுறை6:49 28/3
கருணை நடம் புரிகின்ற கனக_சபாபதியை கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே – திருமுறை6:52 1/4
மருள் கடிந்த மா மணியே மாற்று அறியா பொன்னே மன்றில் நடம் புரிகின்ற மணவாளா எனக்கே – திருமுறை6:60 1/3
துன்பு அற மெய் அன்பருக்கே பொது நடம் செய் அரசே தூய திரு_அடிகளுக்கு என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 3/4
கசித்த மனத்து அன்பர் தொழ பொது நடம் செய் அரசே களித்து எனது சொல்_மாலை கழலில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 4/4
இனம் என பேர்_அன்பர் தொழ பொது நடம் செய் அரசே என்னுடைய சொல்_மாலை யாவும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 5/4
துங்கமுற திரு_பொதுவில் திரு_நடம் செய் அரசே சொல்_மாலை சூட்டுகின்றேன் தோளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 6/4
வரைந்து என்னை மணம் புரிந்து பொது நடம் செய் அரசே மகிழ்வொடு நான் புனைந்திடும் சொல்_மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 7/4
துதிக்கும் அன்பர் தொழ பொதுவில் நடம் புரியும் அரசே சொல்_மாலை சூட்டுகின்றேன் தோளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 8/4
பொய்க்கு_இசைந்தார் காணாதே பொது நடம் செய் அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 15/4
பெண் களிக்க பொது நடம் செய் நடத்து அரசே நினது பெரும் புகழ் சேவடிகளுக்கு என் அரும்பும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 19/4
தட்டு அறியா திரு_பொதுவில் தனி நடம் செய் அரசே தாழ் மொழி என்று இகழாதே தரித்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 22/4
போதுறுவார் பலர் நின்று போற்ற நடம் பொதுவில் புரியும் நடத்து அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 29/4
வளம் குலவு திரு_பொதுவில் மா நடம் செய் அரசே மகிழ்ந்து எனது சொல் எனும் ஓர் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 36/4
வேய்ந்த மணி மன்றிடத்தே நடம் புரியும் அரசே விளம்புறும் என் சொல்_மாலை விளங்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 38/4
பெற்றி_உளார் சுற்றி நின்று போற்ற மணி பொதுவில் பெரு நடம் செய் அரசே என் பிதற்றும் உவந்து அருளே – திருமுறை6:60 43/4
தூய்_வகையோர் போற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும் சோதி நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 44/4
தேன் பரித்த மலர் மணமே திரு_பொதுவில் ஞான திரு_நடம் செய் அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 49/4
மா காதல் உடையார்கள் வழுத்த மணி பொதுவில் மா நடம் செய் அரசே என் மாலையும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 56/4
மழு_குலத்தார் போற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும் மா நடத்து என் அரசே என் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 63/4
சதம் ஒன்றும் சுத்த சிவ சன்மார்க்க பொதுவில் தனி நடம் செய் அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 65/4
பொன் ஆரும் பொதுவில் நடம் புரிகின்ற அரசே புண்ணியனே என் மொழி பூம் கண்ணியும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 66/4
மயர்ப்பு அறு மெய் தவர் போற்ற பொதுவில் நடம் புரியும் மா நடத்து என் அரசே என் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 71/4
நெறி வழங்க பொதுவில் அருள் திரு_நடம் செய் அரசே நின் அடியேன் சொல்_மாலை நிலைக்க அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 82/4
தள்ள அரிய மெய் அடியார் போற்ற மணி மன்றில் தனி நடம் செய் அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 84/4
பிணக்கு அறியா பெரும் தவர்கள் சூழ மணி மன்றில் பெரு நடம் செய் அரசே என் பிதற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 95/4
சித்து உருவாய் நடம் புரியும் உத்தம சற்குருவே சிற்சபை என் அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 97/4
பெரும் தவர்கள் போற்ற மணி மன்றில் நடம் புரியும் பெரு நடத்து என் அரசே என் பிதற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 98/4
மன்றிலே நடம் செய் வள்ளலே என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 9/4
சம்மதமோ தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 1/4
தங்கள் இட்டம் யாது திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 2/4
தனம் பழமோ தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 3/4
விரவும் ஒரு கணமும் இனி தாழ்க்கில் உயிர் தரியாள் மெய் பொதுவில் நடம் புரியும் மிக பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 7/4
மின் இவளை விழைவது உண்டேல் வாய்_மலர வேண்டும் மெய் பொதுவில் நடம் புரியும் மிக பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 9/4
அம்பலத்தே நடம் புரியும் எனது தனி தலைவர் அன்புடன் என் உளம் கலந்தே அருள்_பெரும்_சோதியினால் – திருமுறை6:62 10/1
அம்பலத்தே திரு_நடம் செய் அடி_மலர் என் முடி மேல் அணிந்திட முன் சில சொன்னேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 2/1
பொது நடம் செய் துரை முகத்தே தளதள என்று ஒளிரும் புன்னகை என் பொருள் என்றேன் அதனாலோ அன்றி – திருமுறை6:63 8/1
அப்பா நல் விபூதி அப்பா பொன் பொது நடம் செய் – திருமுறை6:64 7/3
என்கோ பொன் பொது நடம் செய்யும் முக்கண்ணவனே – திருமுறை6:64 12/4
போற்றி நின் இடம் போற்றி நின் வலம் போற்றி நின் நடம் போற்றி நின் நலம் – திருமுறை6:64 22/1
பண்ணிய பூசை நிறைந்தது சிற்றம்பல நடம் கண்டு – திருமுறை6:64 34/1
இடர் தவிர்க்கும் சித்தி எலாம் என் வசம் ஓங்கினவே இத்தனையும் பொது நடம் செய் இறைவன் அருள் செயலே – திருமுறை6:64 42/4
வாத நடம் புரி கருணை மா நிதியார் வரதர் வள்ளல் எலாம் வல்லவர் மா நல்லவர் என் இடத்தே – திருமுறை6:64 51/2
நவம் தரு பதமே நடம் தரு பதமே – திருமுறை6:65 1/939
நடம் திகழ்கின்ற மெய்ஞ்ஞான ஆர்_அமுதே – திருமுறை6:65 1/1274
சிற்சபை நடுவே திரு_நடம் புரியும் – திருமுறை6:65 1/1335
வரம் நிறை பொதுவிடை வளர் திரு_நடம் புரி – திருமுறை6:65 1/1551
சமரச சத்திய சபையில் நடம் புரி – திருமுறை6:65 1/1553
தருண நடம் செய் அரசே என் தாயே என்னை தந்தாயே தனித்த தலைமை பதியே இ தருணம் வாய்த்த தருணம் அதே – திருமுறை6:66 1/4
நானே புரிகின்றேன் புரிதல் நானோ நீயோ நான் அறியேன் நான் நீ என்னும் பேதம் இலா நடம் செய் கருணை_நாயகனே – திருமுறை6:66 3/4
தலை சார் வடிவில் இன்ப நடம் புரியும் பெருமை தனி முதலே சாகா_கல்வி பயிற்றி என் உள் சார்ந்து விளங்கும் சற்குருவே – திருமுறை6:66 4/2
மடியாத வடிவு எனக்கு வழங்கிய நல் வரமே மணி மன்றில் நடம் புரியும் வாழ்க்கை இயல் பொருளே – திருமுறை6:68 9/4
சிற்சபை இன்ப திரு_நடம் காட்டி தெள் அமுது ஊட்டி என் சிந்தையை தேற்றி – திருமுறை6:69 4/1
சித்திக்கும் மூலத்தை தெளிவித்து என் உள்ளே திரு_நடம் செய்கின்ற தேவரீர் தாமே – திருமுறை6:76 7/3
நார் நீட நான் தானாய் நடம் புரிகின்றீரே நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:79 4/4
பொது நடம் செய் மலர்_அடி என் தலை மேலே அமைத்தீர் புத்தமுதம் அளித்தீர் என் புன்மை எலாம் பொறுத்தீர் – திருமுறை6:79 8/1
துதியே என் துரையே என் தோழா என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 1/4
தோரணமே விளங்கு சித்திபுரத்தினும் என் உளத்தும் சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 2/4
துணையே சத்துவமே தத்துவமே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 3/4
சுருதி முடி அடிக்கு அணிந்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 4/4
சுக வடிவம்-தனை அளித்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 5/4
தொடுத்து அணி என் மொழி_மாலை அணிந்துகொண்டு என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 6/4
தோற்றாத தோற்றுவித்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 7/4
துடிப்பு அடக்கி ஆட்கொண்ட துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 8/4
துணிந்து எனக்கும் கருணைசெய்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 9/4
தூங்காதே விழிக்கவைத்த துரையே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 10/4
வாழி எலாம் வல்ல மணி மன்றம் வாழி நடம்
வாழி அருள் சோதி வாழி நடராயன் – திருமுறை6:81 10/2,3
நன்று கண்டேன் உலகு எல்லாம் தழைக்க நடம் புரிதல் – திருமுறை6:84 11/2
போற்றும் சிற்றம்பலத்தும் பொன்_அம்பலத்து நடம்
போற்றும்படி பெற்ற போது – திருமுறை6:85 4/3,4
அன்பர் எலாம் போற்ற அருள் நடம் செய் இன்பன் – திருமுறை6:85 14/2
ஏன் எனை நீ அறியாயோ சிற்சபையில் நடம் செய் இறைவன் அருள்_பெரும்_ஜோதிக்கு இனிய பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 9/4
பொன் புடை விளங்க புனைந்துகொள் என்றார் பொது நடம் புரிகின்றார் தாமே – திருமுறை6:87 3/4
தூய திரு அருள் ஜோதி திரு_நடம் காண்கின்ற தூய திரு_நாள் வரு நாள் தொடங்கி ஒழியாவே – திருமுறை6:89 7/4
சாற்றிடுதி வரு நாளில் உரைத்தும் என தாழ்க்கேல் தனி தலைவன் அருள் நடம் செய் சாறு ஒழியா இனியே – திருமுறை6:89 8/4
ஈடு கரைந்திடற்கு அரிதாம் திரு_சிற்றம்பலத்தே இன்ப நடம் புரிகின்ற இறையவனே எனை நீ – திருமுறை6:91 4/2
நண்பு_உடையாய் என்னுடைய நாயகனே எனது நல் உறவே சிற்சபையில் நடம் புரியும் தலைவா – திருமுறை6:91 5/1
இங்கு நடம் செய்வான் இனி – திருமுறை6:93 33/4
வாழி நடம் செய்வான் மகிழ்ந்து – திருமுறை6:93 34/4
நன்று துலங்க நடம் புரிவான் என்றும் என் சொல் – திருமுறை6:93 35/2
பன்னு உளம் தெளிந்தன பதி நடம் ஓங்கின – திருமுறை6:94 4/3
நடம் பெற்ற அருள்_பெரும்_சோதியார் நண்ணவே – திருமுறை6:94 5/4
பொருள் பெரும் திரு_நடம் அது போற்றுவீர் புலவீர் – திருமுறை6:95 1/2
துரிய மேல் பர வெளியிலே சுக நடம் புரியும் – திருமுறை6:95 5/1
பாகமாம் பரவெளி நடம் பரவுவீர் உலகீர் – திருமுறை6:95 6/2
அமைய ஆங்கு அதில் நடம் புரி பதமும் என்று அறி-மின் – திருமுறை6:95 8/4
நடம் புரி என் தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் நண்ணியது நண்ணு-மினோ புண்ணியம் சார்வீரே – திருமுறை6:97 6/4
தேசு உடைய பொதுவில் அருள் சித்தி நடம் புரிய திருவுளம்கொண்டு எழுந்தருளும் திரு_நாள் இங்கு இதுவே – திருமுறை6:98 10/3
நித்திய சிற்சபை நடுவே நிறைந்து நடம் புரியும் நித்த பரிபூரணனை சித்த சிகாமணியை – திருமுறை6:98 15/2
வான் உரைத்த மணி மன்றில் நடம் புரி எம் பெருமான் வரவு எதிர்கொண்டு அவன் அருளால் வரங்கள் எலாம் பெறவே – திருமுறை6:98 19/2
செய்தாலும் தீமை எலாம் பொறுத்து அருள்வான் பொதுவில் திரு_நடம் செய் பெரும் கருணை திறத்தான் அங்கு அவனை – திருமுறை6:98 22/1
அன்மார்க்கம் தவிர்த்து அருளி அம்பலத்தே நடம் செய் அருள்_பெரும்_சோதியை உலகீர் தெருள் கொள சார்வீரே – திருமுறை6:98 27/4
தாய் உரைத்த திரு_பொதுவில் நடம் புரிந்து என் உளம் கலந்த தலைவா இங்கே – திருமுறை6:99 1/3
நடம் புரியும் பாத நளின மலர்க்கு உள்ளம் – திருமுறை6:100 2/3
திருவாளர் கனகசபை திரு_நடம் செய்து அருள்வார் தேவர் சிகாமணி எனக்கு திரு_மாலை கொடுத்தார் – திருமுறை6:101 1/1
திரு_சிற்றம்பலத்து இன்ப திரு_உரு கொண்டு அருளாம் திரு_நடம் செய்து அருளுகின்ற திரு_அடிகள் இரண்டும் – திருமுறை6:101 7/1
பாத வரை வெண் நீறு படிந்து இலங்க சோதி படிவம் எடுத்து அம்பலத்தே பரத நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 8/3
திரை கடந்த திரு_வெளியில் ஆனந்தாதீத திரு_நடம் செய்யாது செயும் திரு_அடிகள் என்றே – திருமுறை6:101 9/2
பெருமை பெற்று விளங்க அதின் நடு அருள் நின்று இலங்க பெரிய அருள் நடு நின்று துரிய நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 18/3
பண் பூத நடம் புரியும் பத பெருமை எவரும் பகுத்து உணர முடியாதேல் பத_மலர் என் தலை மேல் – திருமுறை6:101 24/3
எண்_குணமா சத்தி இந்த சத்தி-தனக்கு உள்ளே இறை ஆகி அதுஅதுவாய் இலங்கி நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 25/3
துரிய நடம் புரிகின்ற சோதி மலர்_தாளில் தோன்றியதோர் சிற்றசைவால் தோன்றுகின்ற என்றால் – திருமுறை6:101 26/3
உளம் புகுத மணி மன்றில் திரு_நடம் செய்து அருளும் ஒரு தலைவன் சேவடி சீர் உரைப்பவர் எவ்வுலகில் – திருமுறை6:101 42/3
கனக மா மன்றில் நடம் புரி பதங்கள் கண்டனன் கண்டனன் என்றாள் – திருமுறை6:103 7/1
பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:104 1/4
பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:104 2/4
பயந்த குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே பதி நடம் செய் அடி பணிக்கே பதித்த குடி அறியே – திருமுறை6:104 3/4
நடுங்கு குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே நடம் செய் அடி பணிக்கு என்றே நாட்டிய நல் குடியே – திருமுறை6:104 4/4
இறங்கல்_இலேன் பேசுதலால் என் பயனோ நடம் செய் இறைவர் அடி புகழ் பேசி இருக்கின்றேன் யானே – திருமுறை6:104 6/4
தன்னுடைய நடம் புரியும் தலைவர் திரு ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 5/4
தன் நிகர் தான் ஆம் பொதுவில் நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 6/4
தளர்வு அற சிற்றம்பலத்தே நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 7/4
சடை அசைய பொது நடம் செய் இறைவர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 10/4
அம்பலத்தே திரு_நடம் செய் அடி_மலர் என் முடி மேல் அணிந்துகொண்டேன் அன்பொடும் என் ஆர்_உயிர்க்கும் அணிந்தேன் – திருமுறை6:106 1/1
பல்லாரில் இவள் புரிந்த பெரும் தவத்தை நம்மால் பகர்வ அரிது என்கின்றார் சிற்பதியில் நடம் புரியும் – திருமுறை6:106 3/3
விச்சை நடம் கண்டேன் நான் நடம் கண்டால் பேயும் விட துணியாது என்பர்கள் என் விளைவு உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:106 4/4
விச்சை நடம் கண்டேன் நான் நடம் கண்டால் பேயும் விட துணியாது என்பர்கள் என் விளைவு உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:106 4/4
பொது நடம் செய் துரை முகத்தே தளதள என்று ஒளிரும் புன்னகையே ஒரு கோடி பொன் பெறும் என்று உரைப்பார் – திருமுறை6:106 7/1
மன்னு திரு_சபை நடுவே வயங்கு நடம் புரியும் மணவாளர் திரு_மேனி வண்ணம் கண்டு உவந்தேன் – திருமுறை6:106 11/1
எல்லாமும் செய வல்ல தனி தலைவர் பொதுவில் இருந்து நடம் புரிகின்ற அரும் பெரும் சோதியினார் – திருமுறை6:106 27/1
ஐயர் எனை ஆளுடையார் அரும் பெரும் சோதியினார் அம்பலத்தே நடம் புரியும் ஆனந்த வடிவர் – திருமுறை6:106 31/1
தன் வடிவம் தான் ஆகும் திரு_சிற்றம்பலத்தே தனி நடம் செய் பெரும் தலைவர் பொன்_சபை எம் கணவர் – திருமுறை6:106 32/1
திருவாளர் பொன்_சபையில் திரு_நடம் செய்து அருள்வார் சிற்சபையார் என்றனக்கு திரு_மாலை கொடுத்தார் – திருமுறை6:106 34/1
அருளாளர் பொன் பொதுவில் ஆனந்த நடம் செய் ஆனந்த வண்ணர் எனை ஆளுடையார் நான்-தான் – திருமுறை6:106 35/1
திரு_சிற்றம்பலத்து இன்ப திரு_உரு கொண்டு இன்ப திரு_நடம் செய்து அருள்கின்ற திரு_அடிக்கே தொழும்பாய் – திருமுறை6:106 38/1
அன்பர் உளத்தே இனிக்கும் அமுதர் வருகின்றார் அம்பலத்தே நடம் புரியும் ஐயர் வருகின்றார் – திருமுறை6:106 48/2
இரிவு அகல் சிற்சபை நடம் செய் இறைவர் வருகின்றார் என்று திரு_நாத ஒலி இசைக்கின்றது அம்மா – திருமுறை6:106 49/3
நடம் புரிவார் திரு_மேனி வண்ணம் அதை நான் போய் நன்கு அறிந்து வந்து உனக்கு நவில்வேன் என்கின்றாய் – திருமுறை6:106 55/1
பொய் பிடித்தார் எல்லாரும் புறத்து இருக்க நான் போய் பொது நடம் கண்டு உளம் களிக்கும் போது மணவாளர் – திருமுறை6:106 56/1
பொருத்தம்_இலார் எல்லாரும் புறத்து இருக்க நான் போய் பொது நடம் கண்டு உவந்து நிற்கும் போது தனி தலைவர் – திருமுறை6:106 57/1
தமை_அறியார் எல்லாரும் புறத்து இருக்க நான் போய் சபை நடம் கண்டு உளம் களிக்கும் தருணத்தே தலைவர் – திருமுறை6:106 58/1
ஐயமுற்றார் எல்லாரும் புறத்து இருக்க நான் போய் அம்பலத்தே திரு_நடம் கண்டு அகம் களிக்கும் போது – திருமுறை6:106 59/1
மாதே கேள் அம்பலத்தே திரு_நடம் செய் பாத_மலர் அணிந்த பாதுகையின் புறத்து எழுந்த அணுக்கள் – திருமுறை6:106 62/1
திருத்தமுறு திரு_சபையின் படி புறத்தே நின்று தியங்குகின்றார் நடம் காணும் சிந்தையராய் அந்தோ – திருமுறை6:106 63/3
வருத்தம் ஒன்றும் காணாதே நான் ஒருத்தி ஏறி மா நடம் காண்கின்றேன் என் மா தவம்-தான் பெரிதே – திருமுறை6:106 63/4
சீர் உலவா யோகாந்த நடம் திரு_கலாந்த திரு_நடம் நாதாந்தத்தே செயும் நடம் போதாந்த – திருமுறை6:106 64/3
சீர் உலவா யோகாந்த நடம் திரு_கலாந்த திரு_நடம் நாதாந்தத்தே செயும் நடம் போதாந்த – திருமுறை6:106 64/3
சீர் உலவா யோகாந்த நடம் திரு_கலாந்த திரு_நடம் நாதாந்தத்தே செயும் நடம் போதாந்த – திருமுறை6:106 64/3
பேர் உலவா நடம் கண்டேன் திரு_அமுதம் உணவும் பெற்றேன் நான் செய்த தவம் பேர்_உலகில் பெரிதே – திருமுறை6:106 64/4
அன்புறு சித்தாந்த நடம் வேதாந்த நடமும் ஆதி நடு அந்தம் இலா சோதி மன்றில் கண்டேன் – திருமுறை6:106 65/2
துரியர் துரியம் கடந்த சுக சொருபர் பொதுவில் சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்தர் அடி கழலே – திருமுறை6:106 85/2
மதம் எனும் பேய் பிடித்து ஆட்ட ஆடுகின்றோர் எல்லாம் மன்றிடத்தே வள்ளல் செயும் மா நடம் காண்குவரோ – திருமுறை6:106 86/1
பதம் அறியா இந்த மதவாதிகளோ சிற்றம்பல நடம் கண்டு உய்ந்தேனை சில புகன்றார் என்றாய் – திருமுறை6:106 86/3
நவ்வி விழியாய் இவரோ சில புகன்றார் என்றாய் ஞான நடம் கண்டேன் மெய் தேன் அமுதம் உண்டேன் – திருமுறை6:106 87/3
காணாத காட்சி எலாம் காண்கின்றேன் பொதுவில் கருணை நடம் புரிகின்ற கணவரை உள் கலந்தேன் – திருமுறை6:106 91/1
நாணாளும் திரு_பொதுவில் நடம் பாடிப்பாடி நயக்கின்றேன் நல் தவரும் வியக்கின்றபடியே – திருமுறை6:106 91/3
வாயினும் ஓர் மனத்தினும் மா மதியினும் எத்திறத்தும் மதித்து அளத்தற்கு அரும் துரிய மன்றில் நடம் புரிவார் – திருமுறை6:106 99/2
சித்து உருவாய் எம்பெருமான் நடம் புரியும் இடம் என நான் தெரிந்தேன் அந்த – திருமுறை6:108 8/3
வினை தடை தீர்த்து எனை ஆண்ட மெய்யன் மணி பொதுவில் மெய்ஞ்ஞான நடம் புரிந்து விளங்குகின்ற விமலன் – திருமுறை6:108 23/1
புனித மன்று இறை நடம் மலிந்தது புகழ் உயர்ந்தது புவியிலே – திருமுறை6:108 24/4
பரம்பர ஞான சிதம்பர நடம் செய் பராபர நிராமய நிமல – திருமுறை6:108 35/2
அன்பிலே பழுத்த தனி பெரும் பழமே அருள் நடம் புரியும் என் அரசே – திருமுறை6:108 36/2
எந்தை எம் பிரான் ஐந்தொழில் புரியும் இறைவன் மன்று உளே இயல் நடம் புரிவான் – திருமுறை6:108 41/2
உயிர் எலாம் ஒரு நீ திரு_நடம் புரியும் ஒரு திரு_பொது என அறிந்தேன் – திருமுறை6:108 42/1
போது போவதன் முன்னரே அருள் பொதுவிலே நடம் போற்றுவீர் – திருமுறை6:108 44/2
பர நடம் சிவ_சிதம்பர நடமே பதி நடம் சிவ சபாபதி நடமே – கீர்த்தனை:1 117/1
பர நடம் சிவ_சிதம்பர நடமே பதி நடம் சிவ சபாபதி நடமே – கீர்த்தனை:1 117/1
திரு_நடனம் பர குரு நடமே சிவ நடம் அம்பர நவ நடமே – கீர்த்தனை:1 117/2
நடராஜர்-தம் நடம் நல் நடமே – கீர்த்தனை:1 142/1
நடம் புரிகின்றதும் என்னிடமே – கீர்த்தனை:1 142/2
நனம் தலை வீதி நடந்திடு சாதி நலம் கொளும் ஆதி நடம் புரி நீதி – கீர்த்தனை:1 147/1
அம்பலத்து ஒரு நடம் உரு நடமே அரு நடம் ஒரு நடம் திரு_நடமே – கீர்த்தனை:1 149/1
அம்பலத்து ஒரு நடம் உரு நடமே அரு நடம் ஒரு நடம் திரு_நடமே – கீர்த்தனை:1 149/1
அம்பலத்து ஒரு நடம் உரு நடமே அரு நடம் ஒரு நடம் திரு_நடமே – கீர்த்தனை:1 149/1
எம் பலத்து ஒரு நடம் பெரு நடமே இதன் பரத்திடு நடம் குரு நடமே – கீர்த்தனை:1 149/2
எம் பலத்து ஒரு நடம் பெரு நடமே இதன் பரத்திடு நடம் குரு நடமே – கீர்த்தனை:1 149/2
பதம் நம்புறுபவர் இங்கு உறு பவ சங்கடம் அற நின்றிடு பரமம் பொது நடம் என்றனது உளம் நம்புற அருள் அம்பர – கீர்த்தனை:1 155/1
பொன் இயல் வண்ணன் என்று ஊதூது சங்கே பொது நடம் செய்வான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 172/2
துரிய மலை மேல் உளது ஓர் சோதி வள நாடு தோன்றும் அதில் ஐயர் நடம் செய்யும் மணி வீடு – கீர்த்தனை:1 179/1
அன்பர் இன்பம் கொள்ள நடம் அம்பலத்தே ஆடுகின்றாய் – கீர்த்தனை:5 4/1
நூல் உணர்வாம் நுண்ணுணர்வின் நோக்க நடம் ஆடுகின்றாய் – கீர்த்தனை:5 5/1
எள்ளல் அற அம்பலத்தே இன்ப நடம் ஆடுகின்றாய் – கீர்த்தனை:5 6/1
எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நடம் ஆடுகின்றாய் – கீர்த்தனை:5 8/1
நாக மணி மிளிர நடம் நவில்வார் காண் பெண்ணே – கீர்த்தனை:8 1/4
வேதாந்த நிலையொடு சித்தாந்த நிலையும் மேவும் பொது நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 1/1
தொம்பத உருவொடு தத்பத வெளியில் தோன்று அசிபத நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 2/1
சின்மய வெளியிடை தன்மயம் ஆகி திகழும் பொது நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 3/1
நவ நிலை மேல் பர நாத தலத்தே ஞான திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 4/1
ஆறாறுக்கு அப்புறம் ஆகும் பொதுவில் அது அதுவா நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 5/1
வகார வெளியில் சிகார உருவாய் மகார திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 6/1
நாதாந்த நிலையொடு போதாந்த நிலைக்கு நடுவாம் பொது நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 7/1
அறிவில் அறிவை அறியும் பொதுவில் ஆனந்த திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 8/1
என்னை தன்னோடே இருத்தும் பொதுவில் இன்ப திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 9/1
துரியத்திற்கு அப்பாலும் தோன்றும் பொதுவில் ஜோதி திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 10/1
தத்துவத்து உள் புறம் தான் ஆம் பொதுவில் சத்தாம் திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 11/1
இத நடம் செய்கின்றீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 29/3
ஊன நடம் தவிர்த்து ஆன நடம் காட்டு – கீர்த்தனை:17 53/1
ஊன நடம் தவிர்த்து ஆன நடம் காட்டு – கீர்த்தனை:17 53/1
ஐயர் நடம் புரி மெய்யர் என்றே உணர்ந்து – கீர்த்தனை:17 85/1
கருணை நடம் செய்பவரே அணைய வாரீர் கண்மணியில் கலந்தவரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 10/1
அம்பலத்தே நடம் ஆடும் மருந்து – கீர்த்தனை:21 8/2
ஆனந்த நடம் புரிவான் ஆனந்த அமுது அளித்தான் அந்தோ அந்தோ – கீர்த்தனை:28 1/2
ஆதி நடம் புரிகின்றான் அருள் சோதி எனக்கு அளித்தான் அந்தோ அந்தோ – கீர்த்தனை:28 2/2
பொதுவாகி பொதுவில் நடம் புரிகின்ற பேர்_இன்ப பொருள்-தான் யாதோ – கீர்த்தனை:28 9/1
நடமும் நடம் செய் இடமும் எனக்கு நன்று காட்டியே – கீர்த்தனை:29 20/3
போற்று நாத முடிவில் நடம் செய் கமல பாதனே – கீர்த்தனை:29 50/4
மன்றில் பரமானந்த நடம் செய்கின்ற பிரமமே – கீர்த்தனை:29 51/4
சேம பொதுவில் நடம் கண்டு எனது சிறுமை நீங்கினேன் – கீர்த்தனை:29 63/3
சிற்றம்பலத்து நடம் கண்டு உவந்து மிகவும் ஓங்கினேன் – கீர்த்தனை:29 63/4
மன்றில் பரமானந்த நடம் கண்டு இன்பம் ஓங்கினேன் – கீர்த்தனை:29 65/4
சிற்றம்பலத்தில் நடம் கண்டவர் கால் பொடி கொள் புல்-அதே – கீர்த்தனை:29 71/1
வாழ்வே நினது நடம் கண்டவரை சுத்தர் என்பனோ – கீர்த்தனை:29 90/1
சிற்றம்பலத்தில் நடம் செய்து எனக்குள் சிறந்த சோதியே – கீர்த்தனை:29 96/4
நடம் வளர் நலமே நலம் வளர் நடமே நடம் நலம் வளர்தரும் ஒளியே – கீர்த்தனை:30 8/1
நடம் வளர் நலமே நலம் வளர் நடமே நடம் நலம் வளர்தரும் ஒளியே – கீர்த்தனை:30 8/1
பரை சேர் உள் ஒளியே பெரும்பற்று அம்பலம் நடம் செய் – கீர்த்தனை:32 1/3
எப்பாலும் புகழும் பொது இன்ப நடம் புரியும் – கீர்த்தனை:32 3/3
செய்யாய் வெண்_நிறத்தாய் திரு_சிற்றம்பலம் நடம் செய் – கீர்த்தனை:32 4/3
மன்னே மன்றிடத்தே நடம் செய்யும் என் வாழ் முதலே – கீர்த்தனை:32 7/2
தளியே அம்பலத்தே நடம் செய்யும் தயாநிதியே – கீர்த்தனை:32 8/3
சபையில் நடம் செயும் சாமி பதத்திற்கே – கீர்த்தனை:34 2/2
நாத முடியில் நடம் புரிந்து அன்பர்க்கு – கீர்த்தனை:34 14/1
நம்மை ஆட்கொள்ள நடம் புரிவார் நமது – கீர்த்தனை:35 11/1
தன்னை ஒப்பார் சிற்சபை நடம் செய்கின்றார் – கீர்த்தனை:35 12/1
செறிவு_உடையார் உளத்தே நடம் செய்கின்ற – கீர்த்தனை:35 23/1
இடுக்கு இலாமல் இருக்க இடம் உண்டு நடம் செய்ய – கீர்த்தனை:37 4/1
அன்பர் எலாம் தொழ மன்றில் இன்ப நடம் புரிகின்றார் – கீர்த்தனை:38 7/2
எவர்க்கும் பெரியவர் பொன்_அம்பலத்தே நடம்
இட்டார் எனக்கு மாலையிட்டார் இதோ வந்தார் – கீர்த்தனை:39 2/1,2
பொது நல்ல நடம் வல்ல புண்ணியரே கேளும் – கீர்த்தனை:40 2/1
திரு தகு பொன்_அம்பலத்தே திரு_நடம் செய்து அருளும் திரு_அடிகள் அடி சிறியேன் சென்னி மிசை வருமோ – கீர்த்தனை:41 19/1
சம்மதமோ தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – கீர்த்தனை:41 21/4
இடர் தவிர்க்கும் சித்தி எலாம் என் வசம் ஓங்கினவே இத்தனையும் பொது நடம் செய் இறைவன் அருள் செயலே – கீர்த்தனை:41 28/4
மாதே கேள் அம்பலத்தே திரு_நடம் செய் பாத_மலர் அணிந்த பாதுகையின் புறத்து எழுந்த அணுக்கள் – கீர்த்தனை:41 33/1
கொள்ளைகொண்டு அயல் நடம் குயிற்ற உள்ளது – தனிப்பாசுரம்:2 12/4
பூரண சின்மய வெளியில் சச்சிதாநந்த நடம் புரியும் தேவே – தனிப்பாசுரம்:3 20/3
கொண்டு நடம் கொண்டு நெறி கொண்டு மகிழ் கொண்டு மனம் குளிர்ந்தான் பின்னர் – தனிப்பாசுரம்:3 31/4
பொன் பொதுவில் நடம் இயற்றும் புனிதா இ மாணிகள்-தம் புதுமை என்னே – தனிப்பாசுரம்:27 13/4
தன் மய இன்ப தனி நடம் புரியும் – தனிப்பாசுரம்:30 2/8
பொதுவிடை திரு_நடம் புரியும் நம் பெருமான் – திருமுகம்:4 1/3

மேல்


நடம்-தனை (1)

இ பொருள் அ பொருள் என்றே இசைப்பது என்னே பொதுவில் இறைவர் செயும் நிர்_அதிசய இன்ப நடம்-தனை நீ – திருமுறை6:106 90/3

மேல்


நடம்-தான் (1)

சிதம்பரத்தே ஆனந்த சித்தர் திரு_நடம்-தான் சிறிது அறிந்தபடி இன்னும் முழுதும் அறிவேனோ – திருமுறை6:11 4/1

மேல்


நடம்செய் (6)

மன்றினிடை நடம்செய் மாணிக்க மா மலையே – திருமுறை2:20 11/1
என் போன்ற ஏழையர் யாண்டு உளர் அம்பலத்தே நடம்செய்
மின் போன்ற வேணியனே ஒற்றி மேவிய வேதியனே – திருமுறை2:58 1/3,4
தற்பர நடம்செய் தாணுவே அகில சராசர காரண பொருளே – திருமுறை2:68 7/2
வன்கண் அறியார் திரு_நடம்செய் வரதர் அமுத திரு_முகத்தை – திருமுறை2:81 4/2
திருந்து ஆல் அமர்ந்தார் திருப்புலியூர் சிற்றம்பலத்தில் திரு_நடம்செய் – திருமுறை3:18 7/1
மதிக்கு அளவா மணி மன்றில் திரு_நடம்செய் திரு_தாளை வழுத்தல் இன்று – திருமுறை6:24 44/1

மேல்


நடம்செய்வது (2)

மன் புற்று அரவு ஆர் கச்சு இடையின் வயங்க நடம்செய்வது கண்டேன் – திருமுறை2:81 5/3
அ மால் அறியா அடிகள் அடி அசைய நடம்செய்வது கண்டேன் – திருமுறை2:81 6/2

மேல்


நடம்செயும் (4)

நின்று சிற்சபைக்குள் நடம்செயும் கருணா_நிலையமே நின்மல சுடரே – திருமுறை2:18 3/4
நாட்டும் முப்புரம் நகைத்து எரித்தவனே நண்ணி அம்பலம் நடம்செயும் பதனே – திருமுறை2:22 9/1
சுதன மங்கையர் நடம்செயும் ஒற்றி தூயனால் அவர் துணை திரு_தோட்கு – திருமுறை2:35 5/3
பொன் நிலை பொதுவில் நடம்செயும் பவள பொருப்பினுள் மலர்ந்திடும் பூவே – திருமுறை5:38 8/3

மேல்


நடமாடி (1)

இங்கும் அங்கும் நடமாடி இருக்கலாம் என்ற போது – கீர்த்தனை:37 5/4

மேல்


நடமாடு (1)

நடு நாடி நடு நாடி நடமாடு பதியே – கீர்த்தனை:1 49/1

மேல்


நடமாடும் (3)

எஞ்சாமல் அஞ்சின் இடமாய் நடமாடும்
அஞ்சாதி அஞ்சும் அறுத்தவராய் எஞ்சாமல் – திருமுறை1:3 1/95,96
நடுநாடியொடு கூடி நடமாடும் உருவே – கீர்த்தனை:1 50/1
நடு நாடி இடை நாடி நடமாடும் நலமே – கீர்த்தனை:1 51/1

மேல்


நடமாடுவது (1)

நடமாடுவது திரு_அம்பலமே – கீர்த்தனை:1 70/2

மேல்


நடமிட்டவர் (1)

இன்ப வடிவாய் சபையில் பாங்கிமாரே நடமிட்டவர்
மேல் இட்டம்வைத்தேன் பாங்கிமாரே – கீர்த்தனை:2 3/1,2

மேல்


நடமிட (1)

இந்த வெளியில் நடமிட துணிந்தீரே அங்கே – கீர்த்தனை:37 3/3

மேல்


நடமிடு (3)

வரை நடு விளங்கு சிற்சபை நடுவில் ஆனந்த வண்ண நடமிடு வள்ளலே மாறாத சன்மார்க்க நிலை நீதியே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 21/4
இரவொடு பகல் இலா இயல் பொது நடமிடு
பரம வேதாந்த பரம்பரம் சுடரே – திருமுறை6:65 1/1549,1550
அருள் பொது நடமிடு தாண்டவனே – கீர்த்தனை:1 48/1

மேல்


நடமிடுகின்ற (4)

தெற்றி இயலும் அ சபையின் நடுவில் நடமிடுகின்ற சிவமாய் விளங்கு பொருளே சித்து எலாம் செய் என திரு_வாக்கு அளித்து எனை தேற்றி அருள்செய்த குருவே – திருமுறை6:25 15/3
பொது நடமிடுகின்ற புண்ணிய பொருளே புரை அறும் உளத்திடை பொருந்திய மருந்தே – திருமுறை6:26 9/3
இலங்குகின்ற சிற்றம்பலத்து அருள் நடமிடுகின்ற பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:40 5/1
எல்லார்க்கும் பொதுவில் நடமிடுகின்ற சிவமே என் அரசே யான் புகலும் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 39/4

மேல்


நடமிடுகின்றாய் (1)

எல்லார்க்கும் பொதுவில் நடமிடுகின்றாய் இவ்வண்ணம் – திருமுறை6:108 10/3

மேல்


நடமிடும் (2)

நாதத்தின் முடி நடு நடமிடும் ஒளியே நவை அறும் உளத்திடை நண்ணிய நலமே – திருமுறை6:26 16/2
நடமிடும் அம்பல நல் மணியே – கீர்த்தனை:1 45/1

மேல்


நடமிடுவது (1)

பொது நலம் உடையது பொது நடமிடுவது
அது பரம் அது பதி அது பொருள் அது சிவம் – கீர்த்தனை:1 89/2,3

மேல்


நடமும் (9)

சிற்சபை நடமும் பொன்_சபை நடமும் தினம்-தொறும் பாடிநின்று ஆடி – திருமுறை6:12 16/3
சிற்சபை நடமும் பொன்_சபை நடமும் தினம்-தொறும் பாடிநின்று ஆடி – திருமுறை6:12 16/3
நண்ணிய தயிலம் முழுக்குற்ற போதும் நவின்ற சங்கீதமும் நடமும்
கண்ணுற கண்டு கேட்ட அப்போதும் கலங்கிய கலக்கம் நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 50/3,4
பதித்தனை என் உள் பதிந்தனை சிற்றம்பல நடமும்
உதித்து ஒளிர் பொன்_அம்பல நடமும் ஒருங்கே எனக்கே – திருமுறை6:84 2/2,3
உதித்து ஒளிர் பொன்_அம்பல நடமும் ஒருங்கே எனக்கே – திருமுறை6:84 2/3
அன்புறு சித்தாந்த நடம் வேதாந்த நடமும் ஆதி நடு அந்தம் இலா சோதி மன்றில் கண்டேன் – திருமுறை6:106 65/2
தன் பரமாம் பரம் கடந்த சமரச பேர் அந்த தனி நடமும் கண்ணுற்றேன் தனித்த சுக பொதுவே – திருமுறை6:106 65/4
நடமும் நடம் செய் இடமும் எனக்கு நன்று காட்டியே – கீர்த்தனை:29 20/3
பூத வெளியின் நடமும் பகுதி வெளியின் ஆட்டமும் – கீர்த்தனை:29 48/1

மேல்


நடமுமே (1)

நாத வெளியில் குனிப்பும் பரம நாத நடமுமே
நன்று காட்டி கொடுத்தாய் என்றும் நலியா திடமுமே – கீர்த்தனை:29 48/3,4

மேல்


நடமே (15)

நாதமே நாதாந்த நடமே அந்த நடத்தினை உள் நடத்துகின்ற நலமே ஞான – திருமுறை1:5 28/3
நடமே உடையோய் நினை அன்றி வேற்று தெய்வம் நயவேற்கு – திருமுறை2:84 2/3
நரையாத வரமே நடியாத நடமே நடராஜ நிதியே நடராஜ நிதியே – கீர்த்தனை:1 112/2
நவ வார நடமே சுவகார புடமே நடராஜ பரமே நடராஜ பரமே – கீர்த்தனை:1 114/2
துதி வேத உறவே சுக போத நறவே துனி தீரும் இடமே தனி ஞான நடமே
நதி ஆர நிதியே அதிகார பதியே நடராஜ குருவே நடராஜ குருவே – கீர்த்தனை:1 115/1,2
பர நடம் சிவ_சிதம்பர நடமே பதி நடம் சிவ சபாபதி நடமே – கீர்த்தனை:1 117/1
பர நடம் சிவ_சிதம்பர நடமே பதி நடம் சிவ சபாபதி நடமே
திரு_நடனம் பர குரு நடமே சிவ நடம் அம்பர நவ நடமே – கீர்த்தனை:1 117/1,2
திரு_நடனம் பர குரு நடமே சிவ நடம் அம்பர நவ நடமே – கீர்த்தனை:1 117/2
திரு_நடனம் பர குரு நடமே சிவ நடம் அம்பர நவ நடமே – கீர்த்தனை:1 117/2
நடராஜர்-தம் நடம் நல் நடமே
நடம் புரிகின்றதும் என்னிடமே – கீர்த்தனை:1 142/1,2
அம்பலத்து ஒரு நடம் உரு நடமே அரு நடம் ஒரு நடம் திரு_நடமே – கீர்த்தனை:1 149/1
அம்பலத்து ஒரு நடம் உரு நடமே அரு நடம் ஒரு நடம் திரு_நடமே – கீர்த்தனை:1 149/1
எம் பலத்து ஒரு நடம் பெரு நடமே இதன் பரத்திடு நடம் குரு நடமே – கீர்த்தனை:1 149/2
எம் பலத்து ஒரு நடம் பெரு நடமே இதன் பரத்திடு நடம் குரு நடமே – கீர்த்தனை:1 149/2
நடம் வளர் நலமே நலம் வளர் நடமே நடம் நலம் வளர்தரும் ஒளியே – கீர்த்தனை:30 8/1

மேல்


நடராச (64)

திலக நீ விழைவாய் நடராச சிகாமணியே – திருமுறை2:94 43/4
சுருள் நிலை குழல் அம்மை ஆனந்தவல்லி சிவசுந்தரிக்கு இனிய துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 1/4
துன்னிய பெரும் கருணை_வெள்ளமே அழியாத சுகமே சுகாதீதமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 2/4
தொடல் எலாம் பெற எனக்கு உள்ளும் புறத்தும் மெய் துணையாய் விளங்கும் அறிவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 3/4
துய் தழை பரப்பி தழைந்த தருவே அருள் சுகபோக யோக உருவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 4/4
துண்ணுறா சாந்த சிவ ஞானிகள் உளத்தே சுதந்தரித்து ஒளிசெய் ஒளியே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 5/4
தொம்பதமும் உடனுற்ற தற்பதமும் அசிபத சுகமும் ஒன்றான சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 6/4
தூரிலே பலம் அளித்து ஊரிலே வளர்கின்ற சுக சொருபமான தருவே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 7/4
துள்ளிய மன பேயை உள்ளுற அடக்கி மெய் சுகம் எனக்கு ஈந்த துணையே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 8/4
துறை நின்று பொறை ஒன்று தூயர் அறிவால் கண்ட சொருபமே துரிய பதமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 9/4
தூ நிலா வண்ணத்தில் உள் ஓங்கும் ஆனந்த சொருபமே சொருப சுகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 10/4
துன்றிய என் உயிரினுக்கு இனியனே தனியனே தூயனே என் நேயனே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 11/4
துணி மதியில் இன்ப அனுபவமாய் இருந்த குரு துரியமே பெரிய பொருளே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 12/4
தொண்டர் இதயத்திலே கண்டு என இனிக்கின்ற சுக யோக அனுபோகமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 13/4
மரை இலா வாழ்வே மறைப்பு இலா வைப்பே மறுப்பு இலாது அருள் வள்ளலே மணி மன்றில் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 14/4
மற்று இயலும் ஆகி எனை வாழ்வித்த மெய்ஞ்ஞான வாழ்வே என் வாழ்வின் வரமே மணி மன்றில் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 15/4
வெவ் வினை தவிர்த்து ஒரு விளக்கு ஏற்றி என்னுளே வீற்றிருந்து அருளும் அரசே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 16/4
சூது ஆண்ட நெஞ்சினில் தோயாத நேயமே துரிய நடு நின்ற சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 17/4
மருவி எனை ஆட்கொண்டு மகன் ஆக்கி அழியா வரம் தந்த மெய் தந்தையே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 18/4
விரவி உணர்வு அரிய சிவ துரிய அனுபவமான மெய்ம்மையே சன்மார்க்க மா மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 19/4
ஆராலும் அறியாத உயர் நிலையில் எனை வைத்த அரசே அருள் சோதியே அகர நிலை முழுதுமாய் அப்பாலும் ஆகி நிறை அமுத நடராச பதியே – திருமுறை6:25 20/4
வரை நடு விளங்கு சிற்சபை நடுவில் ஆனந்த வண்ண நடமிடு வள்ளலே மாறாத சன்மார்க்க நிலை நீதியே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 21/4
ஆழியோடு அணி அளித்து உயிர் எலாம் காத்து விளையாடு என்று உரைத்த அரசே அகர நிலை முழுதுமாய் அப்பாலும் ஆகி ஒளிர் அபய நடராச பதியே – திருமுறை6:25 22/4
வாதமிடு சமய மதவாதிகள் பெறற்கு அரிய மா மதியின் அமுத நிறைவே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 23/4
வேட்டவை அளிக்கின்ற நிதியமே சாகாத வித்தையில் விளைந்த சுகமே மெய்ஞ்ஞான நிலை நின்ற விஞ்ஞானகலர் உளே மேவு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 24/4
வன் செய் வாய் வாதருக்கு அரிய பொருளே என்னை வலிய வந்து ஆண்ட பரமே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 25/4
இன்புற திரு_வாக்கு அளித்து என் உள்ளே கலந்து இசைவுடன் இருந்த குருவே எல்லாம் செய் வல்ல சித்து ஆகி மணி மன்றினில் இலங்கு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 26/4
நீருற்ற ஒள்ளிய நெருப்பே நெருப்பினுள் நிறைந்து இருள் அகற்றும் ஒளியே நிர்க்குணானந்த பர நாதாந்த வரை ஓங்கு நீதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 27/4
தேகாதி மூன்றும் நான் தரும் முன் அருள்செய்து எனை தேற்றி அருள்செய்த சிவமே சிற்சபையின் நடு நின்ற ஒன்றான கடவுளே தெய்வ நடராச பதியே – திருமுறை6:25 28/4
ஊடு பிரியாது உற்ற இன்பனே அன்பனே ஒருவனே அருவனே உள் ஊறும் அமுது ஆகி ஓர் ஆறு இன் முடி மீதிலே ஓங்கு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 29/4
மன் ஆகி என் பெரிய வாழ்வு ஆகி அழியாத வரம் ஆகி நின்ற சிவமே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 30/4
தூய் எலாம் பெற்ற நிலை மேல் அருள் சுகம் எலாம் தோன்றிட விளங்கு சுடரே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 31/4
துய்ப்புறும் என் அன்பான துணையே என் இன்பமே சுத்த சன்மார்க்க நிலையே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 32/4
துன்பம் அற மேற்கொண்டு பொங்கி ததும்பும் இ சுக வண்ணம் என் புகலுவேன் துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 33/4
தூங்கி விழு சிறியனை தாங்கி எழுக என்று எனது தூக்கம் தொலைத்த துணையே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 34/4
சாற்று அறியாத என் சாற்றும் களித்தாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 1/4
சர்க்கரையே அது சார்ந்த செந்தேனே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 2/4
தன் இயல் அறிவ அரும் சத்திய நிலையே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 3/4
தாய் மதிப்பு அரியதோர் தயவு உடை சிவமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 4/4
தரு வளர் பொழி வடல் சபை நிறை ஒளியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 5/4
சாறு எந்த நாள்களும் விளங்கும் ஓர் வடல்-வாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 6/4
தா காதல் என தரும் தரும சத்திரமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 7/4
சத்துவ நெறி தரு வடல் அருள்_கடலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 8/4
சது_மறை முடிகளின் முடியுறு சிவமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 9/4
தன் நிலை ஆகிய நல் நிலை அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 10/4
தாரணி-தனில் என்ற தயவு உடை அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 11/4
தன் நெறி செலுத்துக என்ற என் அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 12/4
தடி முகில் என அருள் பொழி வடல் அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 13/4
தண்ணிய அமுது உண தந்தனம் என்றாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 14/4
தஞ்சம் என்றவர்க்கு அருள் சத்திய முதலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 15/4
தாது உற்ற உடம்பு அழியா வகை புரிந்தாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 16/4
தந்திரம் யாவையும் உடைய மெய்ப்பொருளே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 17/4
சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தின் முதலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 18/4
சன்மார்க்க சங்கத்தார் தழுவிய பதியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 19/4
சாதியும் சமயமும் தவிர்த்தவர் உறவே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 20/4
தற்பர பரம்பர சிதம்பர நிதியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 21/4
தவ நெறி செலும் அவர்க்கு இனிய நல் துணையே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 22/4
தறி ஆகி உணர்வாரும் உணர்வ அரும் பொருளே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 23/4
தரு தானம் உணவு என சாற்றிய பதியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 24/4
சாகாத வரம் தந்து இங்கு எனை காத்த அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 25/4
நடன சிகாமணியே என் நவ மணியே ஞான நல் மணியே பொன் மணியே நடராச மணியே – திருமுறை6:35 3/4
நான் ஒரு பாவமும் அறியேன் நல் நிதியே எனது நாயகனே பொது விளங்கும் நடராச பதியே – திருமுறை6:36 7/3
நல்லார்க்கு நல்ல தெய்வம் நடுவான தெய்வம் நல் சபையில் ஆடுகின்ற நடராச தெய்வம் – திருமுறை6:44 2/2
துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – கீர்த்தனை:41 30/4

மேல்


நடராஜ (34)

சண் முகத்து எம்பெருமானை ஐங்கரனை நடராஜ தம்பிரானை – திருமுறை2:88 11/3
நான் நினைத்த நன்றி ஒன்றும் இலையே நின் அருளை நாய்_அடியேன் என் புகல்வேன் நடராஜ மணியே – திருமுறை4:2 42/4
நிலத்திடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நின் கருத்தை அறியேன் நிர்க்குணனே நடராஜ நிபுண மணி_விளக்கே – திருமுறை6:4 1/4
திரு_நடம் புரியும் திரு_நடராஜ – திருமுறை6:24 26/2
நான் உரைக்க நான் ஆரோ நான் ஆரோ நவில்வேன் நான் எனவே நாணுகின்றேன் நடராஜ குருவே – திருமுறை6:79 6/4
பெரு சித்து எல்லாம்_வல்ல நடராஜ பெருமான் பெருமையை யாம் பேசுவது என் பேசாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 7/4
நிதம் மலரும் நடராஜ பெருமான் என் கணவர் நிலை உரைக்க வல்லார் ஆர் நிகழ்த்தாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 12/4
நண்பு ஊற வைத்து அருளும் நடராஜ பெருமான் நல்ல செயல் வல்லபம் ஆர் சொல்லுவர் காண் தோழி – திருமுறை6:101 24/4
இனிப்பது நடராஜ புத்தமுதே – கீர்த்தனை:1 23/2
நடராஜ வள்ளலை நாடுதலே – கீர்த்தனை:1 47/1
நடராஜ நடராஜ நடராஜ நிதியே – கீர்த்தனை:1 49/2
நடராஜ நடராஜ நடராஜ நிதியே – கீர்த்தனை:1 49/2
நடராஜ நடராஜ நடராஜ நிதியே – கீர்த்தனை:1 49/2
நடராஜ நடராஜ நடராஜ குருவே – கீர்த்தனை:1 50/2
நடராஜ நடராஜ நடராஜ குருவே – கீர்த்தனை:1 50/2
நடராஜ நடராஜ நடராஜ குருவே – கீர்த்தனை:1 50/2
நடராஜ நடராஜ நடராஜ பலமே – கீர்த்தனை:1 51/2
நடராஜ நடராஜ நடராஜ பலமே – கீர்த்தனை:1 51/2
நடராஜ நடராஜ நடராஜ பலமே – கீர்த்தனை:1 51/2
நடராஜ மாணிக்கம் ஒன்று அதுவே – கீர்த்தனை:1 69/1
நடராஜ பலம் அது நம் பலமே – கீர்த்தனை:1 70/1
நசியாத பொருளே நலியாத உறவே நடராஜ மணியே நடராஜ மணியே – கீர்த்தனை:1 111/2
நசியாத பொருளே நலியாத உறவே நடராஜ மணியே நடராஜ மணியே – கீர்த்தனை:1 111/2
நரையாத வரமே நடியாத நடமே நடராஜ நிதியே நடராஜ நிதியே – கீர்த்தனை:1 112/2
நரையாத வரமே நடியாத நடமே நடராஜ நிதியே நடராஜ நிதியே – கீர்த்தனை:1 112/2
நவ நீத மதியே நவ நாத கதியே நடராஜ பதியே நடராஜ பதியே – கீர்த்தனை:1 113/2
நவ நீத மதியே நவ நாத கதியே நடராஜ பதியே நடராஜ பதியே – கீர்த்தனை:1 113/2
நவ வார நடமே சுவகார புடமே நடராஜ பரமே நடராஜ பரமே – கீர்த்தனை:1 114/2
நவ வார நடமே சுவகார புடமே நடராஜ பரமே நடராஜ பரமே – கீர்த்தனை:1 114/2
நதி ஆர நிதியே அதிகார பதியே நடராஜ குருவே நடராஜ குருவே – கீர்த்தனை:1 115/2
நதி ஆர நிதியே அதிகார பதியே நடராஜ குருவே நடராஜ குருவே – கீர்த்தனை:1 115/2
நயமான உரையே நடுவான வரையே நடராஜ துரையே நடராஜ துரையே – கீர்த்தனை:1 116/2
நயமான உரையே நடுவான வரையே நடராஜ துரையே நடராஜ துரையே – கீர்த்தனை:1 116/2
நடராஜ எனில் வரும் நித்தியமே – கீர்த்தனை:1 140/2

மேல்


நடராஜர் (5)

நம் பலமாம் என நல் மனை புக்கார் நடராஜர்
எம் பலம் ஆவீர் எம் பெருமான் நீரே என்றேன் – திருமுறை2:103 2/1,2
புரை கடந்தோர் புகல்கின்றார் கேட்கின்றோம் என்றால் புண்ணியர் என் தனி தலைவர் புனித நடராஜர்
வரை கடந்த திரு_தோள் மேல் திரு_நீற்றர் அவர்-தம் வாய்மை சொல வல்லேனோ அல்லேன் காண் தோழி – திருமுறை6:101 9/3,4
நடராஜர் பாட்டே நறும் பாட்டு – கீர்த்தனை:1 101/1
தாங்கும் அவள் அருளாலே நடராஜர்
சந்நிதி கண்டேனடி அம்மா – கீர்த்தனை:26 32/1,2
மந்திர மா மன்றில் இன்பம் தந்த நடராஜர் உன்னை – கீர்த்தனை:38 5/3

மேல்


நடராஜர்-தம் (1)

நடராஜர்-தம் நடம் நல் நடமே – கீர்த்தனை:1 142/1

மேல்


நடராஜரே (4)

நாகாதிபதிகளும் நின்று ஏத்த வளர்க்கின்றீர் நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:79 2/4
நாதாந்த தனி செங்கோல் நான் செலுத்த கொடுத்தீர் நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:79 3/4
நார் நீட நான் தானாய் நடம் புரிகின்றீரே நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:79 4/4
நடராஜரே சபாநாயகரே – கீர்த்தனை:1 139/2

மேல்


நடராஜற்கு (2)

ஈசர் எமது நடராஜற்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 3/2
ஈசர் எமது நடராஜற்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 3/2

மேல்


நடராஜன் (11)

விண் படைத்த பொழில் தில்லை அம்பலத்தான் எவர்க்கும் மேல் ஆனான் அன்பர் உளம் மேவும் நடராஜன்
பண் படைத்த எனை அறியா இளம் பருவம்-தனிலே பரிந்து வந்து மாலையிட்டான் பார்த்து அறியான் மீட்டும் – திருமுறை6:23 1/1,2
சீத்த மணி அம்பலத்தான் என் பிராண_நாதன் சிவபெருமான் எம் பெருமான் செல்வ நடராஜன்
வாய்த்த என்னை அறியாத இளம் பருவம்-தனிலே மகிழ்ந்து வந்து மாலையிட்டான் மறித்தும் முகம் பாரான் – திருமுறை6:23 2/1,2
என் உயிரில் கலந்து கலந்து இனிக்கின்ற பெருமான் என் இறைவன் பொதுவில் நடம் இயற்றும் நடராஜன்
தன்னை அறியா பருவத்து என்னை மணம் புரிந்தான் தனை அறிந்த பருவத்தே எனை அறிய விரும்பான் – திருமுறை6:23 3/1,2
தெருள் அமுத தனி யோகர் சிந்தையிலும் ஞான செல்வர் அறிவிடத்தும் நடம் செய்யும் நடராஜன்
அருள் அமுதம் அளிப்பன் என்றே அன்று மணம் புணர்ந்தான் அளித்து அறியான் அணுத்துணையும் அனுபவித்தும் அறியேன் – திருமுறை6:23 4/1,2
சின்மயமாம் பொதுவினிலே தன்மயமாய் நின்று திரு_நடம் செய் பெரும் கருணை செல்வ நடராஜன்
என் மயம் நான் அறியாத இளம் பருவம்-தனிலே என்னை மணம் புரிந்தனன் ஈது எல்லாரும் அறிவார் – திருமுறை6:23 5/1,2
எண்_குணத்தான் எல்லார்க்கும் இறைவன் எல்லாம்_வல்லான் என் அகத்தும் புறத்தும் உளான் இன்ப நடராஜன்
பெண் குணத்தை அறியாத இளம் பருவம்-தனிலே பிச்சேற்றி மணம் புரிந்தான் பெரிது களித்திருந்தேன் – திருமுறை6:23 6/1,2
பொய்யாத புகழ்_உடையான் பொதுவில் நடம் புரிவான் புண்ணியர்-பால் நண்ணிய நல் புனித நடராஜன்
கொய்யாத அரும்பு அனைய இளம் பருவம்-தனிலே குறித்து மணம் புரிந்தனன் நான் மறித்தும் வர காணேன் – திருமுறை6:23 7/1,2
கண்_அனையான் என் உயிரில் கலந்துநின்ற கணவன் கணக்கு அறிவான் பிணக்கு அறியான் கருணை நடராஜன்
தண் அனையாம் இளம் பருவம்-தன்னில் எனை தனித்து தானே வந்து அருள் புரிந்து தனி மாலை புனைந்தான் – திருமுறை6:23 8/1,2
சேம நடராஜன் தெரிந்து – திருமுறை6:55 2/4
எந்தை நடராஜன் இசைந்து – திருமுறை6:55 3/4
நடராஜன் எல்லார்க்கும் நல்லவனே – கீர்த்தனை:1 31/1

மேல்


நடராசன் (3)

என் அகம் அமர்ந்திருப்பது எல்லாம்_வல்லது பேர் நடராசன் என்பது அம்மா – திருமுறை2:97 1/4
இருமையும் நன்கு அளிப்பது எல்லாம்_வல்லது பேர் நடராசன் என்பது அம்மா – திருமுறை2:97 2/4
தனித்த பரநாத முடி தலத்தின் மிசை தலத்தே தலைவர் எலாம் வணங்க நின்ற தலைவன் நடராசன்
இனித்த சுகம் அறிந்துகொளா இளம் பருவம்-தனிலே என் புருவ நடு இருந்தான் பின்பு கண்டேன்_இல்லை – திருமுறை6:23 10/1,2

மேல்


நடராசனே (1)

நவ நேயம் ஆக்கும் நடராசனே எம் – திருமுறை6:38 1/3

மேல்


நடராசா (1)

நாகாதிபர் சூழ் நடராசா ஏகா – திருமுறை6:38 3/2

மேல்


நடராஜா (1)

சிவ சுந்தர குஞ்சித நடராஜா – கீர்த்தனை:1 5/2

மேல்


நடராய (1)

ஏரணவு நடராய பெருமானே எம்மானே என்று வாழ்த்தி – தனிப்பாசுரம்:3 20/4

மேல்


நடராயர் (26)

நிருவ மட பெண்கள் எலாம் வலது கொழிக்கின்றார் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 1/4
நிம்ப மர கனி ஆனார் மற்றையர்கள் எல்லாம் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 2/4
மண் அடங்கா பழி கூறி மற்றவர்கள் இருந்தார் வள்ளல் நடராயர் திருவுள்ளம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 3/4
செல்லாமை சில புகன்று சிரிக்கின்றார் மடவார் சித்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 4/4
அச்சம்_இலாள் இவள் என்றே அலர் உரைத்தார் மடவார் அண்ணல் நடராயர் திரு_எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 5/4
நெஞ்சு உரத்த பெண்கள் எலாம் நீட்டி நகைக்கின்றார் நிருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 6/4
நென்னல் ஒத்த பெண்கள் எலாம் கூடி நகைக்கின்றார் நிபுணர் எங்கள் நடராயர் நினைவை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 7/4
மது உகந்து களித்தவர் போல் பெண்கள் நொடிக்கின்றார் வள்ளல் நடராயர் திருவுள்ளம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 8/4
பண் கலந்த மொழி மடவார் பழி கூறலானார் பத்தர் புகழ் நடராயர் சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 9/4
நாடு அறிய பெண்கள் எலாம் கூடி நகைக்கின்றார் நல்ல நடராயர் கருத்து எல்லை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 10/4
சொல்_பூவை தொடுக்கின்றார் கால்கள் களையாதே துன்னு நடராயர் கருத்து எல்லை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 11/4
அன்ன நடை பெண்கள் எலாம் சின்ன_மொழி புகன்றார் அத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 12/4
துள்ளுண்ட பெண்கள் எலாம் சூழ்ந்து நொடிக்கின்றார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 13/4
நேர் இகவா பெண்கள் மொழி போர் இகவாது எடுத்தார் நிருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 14/4
பெண் ஆயம் பலபலவும் பேசுகின்றார் இங்கே பெரிய நடராயர் உள்ள பிரியம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 15/4
வில் பூ ஒள் நுதல் மடவார் சொல்_போர் செய்கின்றார் விண் நிலவு நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 16/4
பனை உலர்ந்த ஓலை என பெண்கள் ஒலிக்கின்றார் பண்ணவர் என் நடராயர் எண்ணம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 17/4
சூழ் மடந்தைமார்கள் எலாம் தூற்றி நகைக்கின்றார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 18/4
கனித்த பழம் விடுத்து மின்னார் காய் தின்னுகின்றார் கருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 19/4
விரும்புகின்ற பெண்கள் எலாம் அரும்புகின்றார் அலர்-தான் வித்தகர் என் நடராயர் சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 20/4
மணம் நீடு குழல் மடவார் குணம் நீடுகின்றார் வள்ளல் நடராயர் திரு உள்ளம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 21/4
துதி செய் மட மாதர் எலாம் சதி செய்வார் ஆனார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 22/4
ஒன்றாத மன பெண்கள் வென்றாரின் அடுத்தார் ஒருத்த நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 23/4
தேடிய ஆயங்கள் எலாம் கூடி உரைக்கின்றார் திருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 24/4
நித்த பரிபூரணமாய் ஆனந்த மயமாய் நிருத்தம் இடும் எம் பெருமான் நிபுண நடராயர்
சித்து உருவாம் திரு_அடியின் உண்மை வண்ணம் அறிந்து செப்புவது ஆர் என் வசமோ செப்பாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 13/3,4
பிறியாமல் என் உயிரில் கலந்துகலந்து இனிக்கும் பெரும் தலைவர் நடராயர் எனை புணர்ந்தார் அருளாம் – திருமுறை6:106 100/3

மேல்


நடராயரடி (1)

துன்னல் உடையினர் அம்பலத்தே நின்ற தூய திரு_நடராயரடி – கீர்த்தனை:7 5/2

மேல்


நடராயன் (3)

வாழி அருள் சோதி வாழி நடராயன்
வாழி சிவ ஞான வழி – திருமுறை6:81 10/3,4
வள்ளல் நடராயன் மகிழ்ந்து – திருமுறை6:93 3/4
சத்தி எலாம் கொண்ட தனி தந்தை நடராயன்
சித்தி எலாம் வல்லான் திருவாளன் நித்தியன் தான் – திருமுறை6:93 34/1,2

மேல்


நடராயா (2)

நல் வாழ்வு அளிக்கும் நடராயா மன்று ஓங்கு – திருமுறை6:38 6/3
தூயா திரு_நடராயா சிற்றம்பல சோதியனே – திருமுறை6:78 5/4

மேல்


நடலை (1)

நடலை உலக நடை அளற்றை நண்ணாது ஓங்கும் ஆனந்த – திருமுறை5:25 10/3

மேல்


நடவாத (3)

வாத நெறி நடவாத போத நெறியாளர் நிறை_மதி நெறி உலாவும் மதியே மணி மிடற்று அரசே எம் வாழ்வின் முதலே அரு_மருந்தே பெரும் தெய்வமே – திருமுறை2:78 3/3
நண்ணாத மனத்தகத்தே அண்ணாத நலமே நாடாத நாட்டகத்தே நடவாத நடப்பே – திருமுறை6:60 55/3
நண்ணாத தீ இனம் நண்ணுகின்றீரே நடவாத நடத்தைகள் நடக்க வந்தீரே – திருமுறை6:96 10/2

மேல்


நடவாதவர் (1)

நண்ணாரிடத்தும் அம்பலத்தும் நடவாதவர் நாம் என்று சொலி – திருமுறை1:8 2/3

மேல்


நடவாது (6)

எல்லாம் நடவாது என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 122/4
நாறும் பகட்டான் அதிகாரம் நடவாது உலகம் பரவுறுமே – திருமுறை5:45 10/4
கொன்முகம் கொண்டு அடிக்கடி போய் குதியாதே எனது குறிப்பின் வழி நின்றிடு நின் குதிப்பு நடவாது
என் முனம் ஓர் புல்_முனை மேல் இருந்த பனி துளி நீ இம்மெனும் முன் அடக்கிடுவேன் என்னை அறியாயோ – திருமுறை6:86 3/2,3
செகம் காண தலை_காலும் தெரியாமல் அலைந்து திரிகின்றாய் நின் செபம்-தான் சிறிதும் நடவாது
இகம் காண அடங்குக நீ அடங்காயேல் கணத்தே இருந்த இடம் தெரியாதே எரிந்திடச்செய்திடுவேன் – திருமுறை6:86 8/2,3
நன்மையொடு தீமை என பல விகற்பம் காட்டி நடத்தினை நின் நடத்தை எலாம் சிறிதும் நடவாது
என் முன் இருந்தனை எனில் நீ அழிந்திடுவாய் அதனால் இக்கணத்தே நின் இனத்தோடு ஏகுக நீ இலையேல் – திருமுறை6:86 12/2,3
ஏசுறு நின் செயல் அனைத்தும் என்னளவில் நடவாது இதை அறிந்து விரைந்து எனைவிட்டு ஏகுக இக்கணத்தே – திருமுறை6:86 15/3

மேல்


நடவாதே (2)

நாம் அறைவோம் என்றல் நடவாதே நாம் இவணம் – திருமுறை1:3 1/1194
இருமையுறு தத்துவர்காள் என்னை அறியீரோ ஈங்கும் அது துள்ளல் எலாம் ஏதும் நடவாதே – திருமுறை6:86 1/4

மேல்


நடவாதோ (1)

செல்லா என் சொல் நடவாதோ திரு_கூத்து எதுவோ என விடைகள் – திருமுறை1:8 122/3

மேல்


நடவாமல் (1)

நாதாந்த திரு_வீதி நடப்பாயோ தோழி நடவாமல் என் மொழி கடப்பாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 1/2

மேல்


நடவாயே (1)

நதி உந்து உணவு உதவுவன் அம் கொடி நீ நடவாயே – திருமுறை5:49 10/4

மேல்


நடவார் (2)

நல்லோம் எனினும் நடவார் நடவார் நாம் – திருமுறை1:3 1/1189
நல்லோம் எனினும் நடவார் நடவார் நாம் – திருமுறை1:3 1/1189

மேல்


நடவும் (3)

நடவும் மால் விடை ஒற்றியூர் உடைய நாதன்-தன்னை நாம் நண்ணுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 1/4
நடவும் தனி மா மயிலோய் சரணம் நல்லார் புகழும் வல்லோய் சரணம் – திருமுறை5:56 5/1
திகழ் பரமன் நடவும் விடை மனை இனமும் அவன் முனோர் செறி கமரின் அமுது உண்ட நாள் – திருமுகம்:3 1/41

மேல்


நடன (23)

நட்டம் ஆடிய நடன நாயகத்தை நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே – திருமுறை2:4 2/4
மாது வேண்டிய நடன நாயகனார் வள்ளலார் அங்கு வாழ்கின்றார் கண்டாய் – திருமுறை2:36 2/3
சுந்தர நீறு அணி சுந்தரர் நடன தொழில்_வல்லார் – திருமுறை2:103 1/1
விற்கு அண்டாத நுதல் மடவாள் வேட்ட நடன வித்தகனார் – திருமுறை3:5 7/1
வழுத்தார் புரத்தை எரித்தார் நல் வலத்தார் நடன மலர்_அடியார் – திருமுறை3:6 6/1
நாதர் நடன நாயகனார் நல்லோர் உளத்துள் நண்ணுகின்றோர் – திருமுறை3:9 1/3
நடன சிகாமணியே என் நவ மணியே ஞான நல் மணியே பொன் மணியே நடராச மணியே – திருமுறை6:35 3/4
ஓத நின்ற திரு_நடன பெருமானார் வடிவின் உண்மை சொல வல்லவர் ஆர் உரையாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 15/4
நடன சபேச சிதம்பர நாதா – கீர்த்தனை:1 8/2
நடன சிகாமணி நவ மணியே – கீர்த்தனை:1 44/1
அயனும் அரியும் அரனும் மகிழ அருளும் நடன விமலனே – கீர்த்தனை:1 75/2
தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/2
வனையும் மதுர அமுத உணவு மலிய உதவு சரணமே மருவு சபையில் நடன வரத வருக வருக சரணமே – கீர்த்தனை:1 81/2
அரஹர சிவாயநம என்று மறை ஓலமிட்டு அணுவளவும் அறிகிலாத அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 1/4
ஆதி மணியே எழில் அநாதி மணியே எனக்கு அன்பு உதவும் இன்ப மணியே அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 2/4
ஆனை_முகன் ஆட மயில் ஏறி விளையாடும் உயர் ஆறுமுகன் ஆட மகிழ்வாய் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 3/4
ஐ ஆனனம் கொண்ட தெய்வமே கங்கை அரவு அம்புலியும் ஆட முடி மேல் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 4/4
ஆதாரமான அம்போருகத்தை காட்டி ஆண்டு அருள வேண்டும் அணி சீர் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 5/4
அண்ணா என் அப்பா என் அறிவே என் அன்பே என்று அன்பர் எப்பொழுதும் வாழ்த்தும் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 6/4
அவமான கருணை பிரகாச நின் அருள்-தனை அடியனுக்கு அருள்செய்குவாய் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 7/4
அந்தணர்கள் பல கோடி முகமனாட பிறங்கு அருள் முக விலாசத்துடன் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 8/4
ஆறு அணிந்திடு வேணி அண்ணலே அணி குலவும் அம்மை சிவகாமியுடனே அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 9/4
அணி கொண்ட சுத்த அனுபூதியாய் சோதியாய் ஆர்ந்து மங்கள வடிவமாய் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 10/4

மேல்


நடனம் (33)

சேர்ந்து ஒடுங்க மா நடனம் செய்வோனே சார்ந்து உலகில் – திருமுறை1:2 1/572
செய் தவ திரு_மடந்தையர் நடனம் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக மா மணியே – திருமுறை2:9 3/4
தில்லை பொதுவின் திரு_நடனம் காணேனோ – திருமுறை2:45 33/4
நான்முகனும் மாலும் அடி முடியும் அறிவு அரிய பரநாதம் மிசை ஓங்கு மலையே ஞானமயமான ஒரு வான நடு ஆனந்த நடனம் இடுகின்ற ஒளியே – திருமுறை2:78 10/1
நந்தி மகிழ்வாய் தரிசிக்க நடனம் புரியும் நாயகனார் – திருமுறை3:11 1/1
ஓத முடியாது எனில் என் புகல்வேன் அம்பலத்தே உயிர்க்கு இன்பம் தர நடனம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 26/4
பூ வருக்கும் பொழில் தில்லை அம்பலத்தே நடனம் புரிந்து உயிருக்கு இன்பு அருளும் பூரண வான் பொருளே – திருமுறை4:2 37/4
உடைய பரம் பொருளே என் உயிர் துணையே பொதுவில் உய்யும் வகை அருள் நடனம் செய்யும் ஒளி மணியே – திருமுறை4:2 54/4
உர யோகர் உளம் போல விளங்கும் மணி மன்றில் உயிர்க்கு இன்பம் தர நடனம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 59/4
சைவ மணி மன்றிடத்தே தனி நடனம் புரியும் தற்பர நின் அருள் பெருமை சாற்ற முடியாதே – திருமுறை4:2 72/4
குரு உருக்கொண்டு அம்பலத்தே அருள் நடனம் புரியும் குரு மணியே என்னை முன்_நாள் ஆட்கொண்ட குண_குன்றே – திருமுறை4:3 1/4
பண் விருப்பம் தரும் மறைகள் பலபல நின்று ஏத்த பரம சிதம்பர நடனம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை4:3 9/4
திர மன்றினிலே நடனம்_புரிவார் சிவனார் மகனார் திறல் வேலார் – திருமுறை5:39 10/2
சிற்குண மா மணி மன்றில் திரு_நடனம் புரியும் திரு_அடி என் சென்னி மிசை சேர்க்க அறிவேனோ – திருமுறை6:6 3/3
அடி விளங்க கனகசபை தனி நடனம் புரியும் அருள் சுடரே என் உயிருக்கு ஆன பெரும் துணையே – திருமுறை6:24 31/1
உறுவுறும் இ அண்டங்கள் அத்தனையும் அருள் வெளியில் உறு சிறு அணுக்களாக ஊடு அசைய அ வெளியின் நடு நின்று நடனம் இடும் ஒரு பெரும் கருணை அரசே – திருமுறை6:25 18/3
சீராய பரவிந்து பரநாதமும் தனது திகழ் அங்கம் என்று உரைப்ப திரு_அருள் பெருவெளியில் ஆனந்த நடனம் இடு தெய்வமே என்றும் அழியா – திருமுறை6:25 20/2
ஆமாறு சிற்சபையில் அருள் நடனம் புரிவார் அருள் அமுது உண்டு அருள் நிலை மேல் அமர்ந்த பிள்ளை காணே – திருமுறை6:86 11/4
பொடி திரு_மேனியர் நடனம் புரிகின்றார் அவர்-தம் புகழ் உரைக்க வல்லேனோ அல்லேன் காண் தோழி – திருமுறை6:101 6/4
சித_மலரோ சுகம் மலரும் பரிமளிக்க ஓங்கும் திரு_சிற்றம்பலம் நடுவே திரு_நடனம் புரியும் – திருமுறை6:101 12/1
இத்தகைய வெளிகளுள்ளே எவ்வெளியோ நடனம் இயற்று வெளி என்கின்றார் என்றால் அ வெளியில் – திருமுறை6:101 13/2
சிற்பரமாய் மணி மன்றில் திரு_நடனம் புரியும் திரு_அடியின் பெருமை எவர் செப்புவர் காண் தோழி – திருமுறை6:101 28/4
திசை நிறத்த பரை நடுவில் திரு_நடனம் புரியும் திரு_அடியின் பெரு வடிவை செப்புவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:101 40/4
உர இயலுற்று உயிர் இயக்கி அறிவை அறிவித்தே ஓங்கு திரு_அம்பலத்தில் ஒளி நடனம் புரியும் – திருமுறை6:101 43/3
மேவு ஒன்றா இருப்ப அதின் நடு நின்று ஞான வியன் நடனம் புரிகின்ற விரை மலர் சேவடியின் – திருமுறை6:101 45/3
வான் கொடுத்த மணி மன்றில் திரு_நடனம் புரியும் வள்ளல் எலாம் வல்லவர் நல் மலர் எடுத்து என் உளத்தே – திருமுறை6:106 83/1
பொன் உரைக்கும் மணி மன்றில் திரு_நடனம் புரிகின்ற புனிதன் என்னுள் – திருமுறை6:108 15/2
நல மங்கலம் உறும் அம்பல நடனம் அது நடனம் – கீர்த்தனை:1 24/1
நல மங்கலம் உறும் அம்பல நடனம் அது நடனம்
பல நன்கு அருள் சிவ சங்கர படனம் அது படனம் – கீர்த்தனை:1 24/1,2
திரு_நடனம் பர குரு நடமே சிவ நடம் அம்பர நவ நடமே – கீர்த்தனை:1 117/2
தற்பரமாம் மன்றில் தனி நடனம் ஆடுகின்றாய் – கீர்த்தனை:5 10/1
சிற்றம்பலத்தின் நடனம் காட்டி சிவத்தை காட்டியே – கீர்த்தனை:29 95/1
பொடி திரு_மேனியர் நடனம் புரிகின்றார் அவர்-தம் புகழ் உரைக்க வல்லேனோ அல்லேன் காண் தோழி – கீர்த்தனை:41 32/4

மேல்


நடனம்-அது (1)

அடியும் நடுவும் முடியும் அறிய அரிய பெரிய சரணமே அடியர் இதய வெளியில் நடனம்-அது செய் அதிப சரணமே – கீர்த்தனை:1 79/1

மேல்


நடனம்_புரிவார் (1)

திர மன்றினிலே நடனம்_புரிவார் சிவனார் மகனார் திறல் வேலார் – திருமுறை5:39 10/2

மேல்


நடனமிடு (1)

மரபு உறும் மதாதீத வெளி நடுவில் ஆனந்த மா நடனமிடு பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/65

மேல்


நடனனே (1)

உரிய துரிய பெரிய வெளியில் ஒளியில் ஒளி செய் நடனனே
பிரிய அரிய பிரியம் உடைய பெரியர் இதய படனனே – கீர்த்தனை:1 74/1,2

மேல்


நடனேசர்-தமை (1)

ஈன உடற்கு இச்சைவையேன் பாங்கிமாரே நடனேசர்-தமை
எய்தும் வண்ணம் பாங்கிமாரே – கீர்த்தனை:2 4/1,2

மேல்


நடாம்பர (1)

நாதாந்த நடாம்பர ஜயஜய – கீர்த்தனை:1 33/2

மேல்


நடாஅய் (1)

நடை திறம் மூன்றும் நடாஅய் பிறங்கிய – தனிப்பாசுரம்:30 2/4

மேல்


நடி (3)

தத்தா தன தத்தைத்தா என்று அரங்கன் தனி நடி பாதத்தா – தனிப்பாசுரம்:16 21/1
தன் அத்தத்தை தா என்று அரங்கன் தனி நடி பாதம் – தனிப்பாசுரம்:16 21/2
தா தன் அத்தத்தை தா என்று அரங்கன் தனி நடி பாதத்து – தனிப்பாசுரம்:16 21/3

மேல்


நடிக்க (2)

நடிக்க பார்க்கும் உலகத்தே சிறியேன் மனது நவையாலே – திருமுறை6:7 10/3
நடிக்க வல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 9/3

மேல்


நடிக்கச்செய்து (1)

திரு_மடந்தைமார் இருவர் என் எதிரே நடிக்கச்செய்து அருளி சிறுமை எலாம் தீர்த்த தனி சிவமே – திருமுறை6:60 47/3

மேல்


நடிக்கின்ற (13)

உரம் காதலித்தோர் சிரிப்பார் நான் உலக துயரம் நடிக்கின்ற
அரங்கா கிடப்பேன் என் செய்வேன் ஆரூர் அமர்ந்த அரு மணியே – திருமுறை2:80 2/3,4
மன் அறிவுக்கு அறிவாம் பொன்_அம்பலத்தே இன்ப வடிவு ஆகி நடிக்கின்ற மா கருணை_மலையே – திருமுறை4:2 58/4
ஊர்ந்த பண கங்கணமே முதல் பணிகள் ஒளிர உயர் பொதுவில் நடிக்கின்ற செயல் உடைய பெருமான் – திருமுறை4:8 9/3
தேன் பாடல் அன்பு_உடையார் செய பொதுவில் நடிக்கின்ற சிவமே ஞான – திருமுறை6:24 20/1
கிழக்கு அறியீர் மேற்கு அறியீர் அம்பலத்தே மாயை கேதம் அற நடிக்கின்ற பாதம் அறிவீரோ – திருமுறை6:64 52/2
கணக்கு அறியீர் வழக்கு அறியீர் அம்பலத்தே மாயை கலக்கம் அற நடிக்கின்ற துலக்கம் அறிவீரோ – திருமுறை6:64 53/2
அருள் திறத்தின் நடிக்கின்ற என்னுடைய தலைவர் அருள் பெருமை எவர் உரைப்பார் அறியாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 20/4
அரிய பெரும் பொருளாக நடிக்கின்ற தலைவர் அருள் பெருமை என் அளவோ அறியாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 26/4
புண்ணியனார் என் உளத்தே புகுந்து அமர்ந்த தலைவர் பொது விளங்க நடிக்கின்ற திரு_கூத்தின் திறத்தை – திருமுறை6:106 44/1
சிற்சபையில் நடிக்கின்ற நாயகனார்-தமக்கு சேர்ந்த புற சமய பேர் பொருந்துவதோ என்றாய் – திருமுறை6:106 89/1
நாத முடிவில் நடிக்கின்ற பாதம் – கீர்த்தனை:24 5/2
சிற்சபையில் நடிக்கின்ற நாயகனார்-தமக்கு சேர்ந்த புற சமய பேர் பொருந்துவதோ என்றாய் – கீர்த்தனை:41 35/1
பொதுவாய் நடிக்கின்ற போது – தனிப்பாசுரம்:14 5/4

மேல்


நடிக்கின்றவரே (2)

பொதுவில் நடிக்கின்றவரே அணைய வாரீர் பொற்பு உடைய புண்ணியரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 4/1
வரை கணம் செய்வித்தவரே அணைய வாரீர் மன்றில் நடிக்கின்றவரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 9/3

மேல்


நடிக்கின்றாய் (13)

நான் ஆகி என் உள் நடிக்கின்றாய் என்னேயோ – திருமுறை6:64 28/4
தெருட்டி எனை வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 1/4
திடத்து அமர்த்தி வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 2/4
செயமுறவே வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 3/4
தெய்வம் என்று வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 4/4
சித்து உருவின் வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 5/4
செந்தமிழின் வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 6/4
தேன்மையொடு வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 7/4
சேய் எனவே வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 8/4
செல்வமொடு வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 9/4
திரு அளித்து வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் – திருமுறை6:83 10/4
கனகசபையில் நடிக்கின்றாய் ஓர் காலை தூக்கியே – கீர்த்தனை:29 59/2
கனகசபையில் நடிக்கின்றாய் ஓர் காலை தூக்கியே – கீர்த்தனை:29 60/2

மேல்


நடிக்கின்றார் (1)

ஓங்கார பஞ்சகத்தே பாங்காக நடிக்கின்றார்
ஆதி அந்தம் காண்ப அரிய ஜோதி சுயம் ஜோதி உன்னோடு – கீர்த்தனை:38 6/2,3

மேல்


நடிக்கின்றானை (1)

நன்றானை மன்றகத்தே நடிக்கின்றானை நாடாமை நாடல் இவை நடுவே ஓங்கி – திருமுறை6:47 10/1

மேல்


நடிக்கின்றேன் (1)

நானே களித்து நடிக்கின்றேன் தானே என் – திருமுறை6:74 8/2

மேல்


நடிக்கின்றோய் (3)

தெருளாம் ஒளியே வெளியாக சிற்றம்பலத்தே நடிக்கின்றோய்
இருளாயின எல்லாம் தவிர்த்து என் எண்ணம் முடிப்பாய் இப்போதே – திருமுறை6:24 43/3,4
மாகமும் புவியும் வாழ்வுற மணி மா மன்றிலே நடிக்கின்றோய் நினையே – திருமுறை6:54 9/4
பொன் தரத்தை என் உரைக்கேன் பொன் பொதுவில் நடிக்கின்றோய் – திருமுறை6:64 44/4

மேல்


நடிக்கும் (59)

இல் நடிக்கும் நுண்_இடையார்க்கு ஏவல் புரிந்தேன் அலது உன் – திருமுறை1:2 1/591
நலன் நேர் தில்லை அம்பலத்தில் நடிக்கும் பதமே நாடினேன் – திருமுறை2:40 10/4
பூண் நாகம் ஆட பொது நடிக்கும் புண்ணியனே – திருமுறை2:45 6/1
மன்றிடை நடிக்கும் மணாளனை அல்லால் மதிப்பனோ பிறரை என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 7/1
நடிக்கும் தியாகர் திருமுன் போய் நாராய் நின்று நவிற்றாயோ – திருமுறை3:2 3/2
தீர்ந்தார் தலையே கலனாக செறித்து நடிக்கும் திரு_கூத்தர் – திருமுறை3:13 10/1
நசையா நடிக்கும் நாதர் ஒற்றி_நாட்டார் இன்னும் நண்ணிலர் நான் – திருமுறை3:18 8/2
பல கோடி மறைகள் எலாம் உலகு ஓடி மயங்க பர நாத முடி நடிக்கும் பாத_மலர் வருந்த – திருமுறை4:2 22/1
திரு_மணி மன்றிடை நடிக்கும் பெருமான் நின் கருணை திறத்தினை இ சிறியேன் நான் செப்புதல் எங்ஙனமே – திருமுறை4:2 57/4
வெளி சுத்த வெறுவெளி வெட்டவெளியா நவில்கின்ற வெளிகள் எலாம் நடிக்கும் அடி வருந்த – திருமுறை4:2 89/3
கலை_கொடி நன்கு உணர் முனிவர் கண்டு புகழ்ந்து ஏத்த கனகசபை-தனில் நடிக்கும் காரண சற்குருவே – திருமுறை4:8 5/4
நள் அகத்தினில் நடிக்கும் சோதியே – திருமுறை5:12 22/2
மகம் காணும் புலவர் எலாம் வந்து தொழ நடிக்கும் மணி மன்றம்-தனை அடையும் வழியும் அறிவேனோ – திருமுறை6:6 2/3
பொடி மேல் அணி நின் அருட்கு இது-தான் அழகோ பொதுவில் நடிக்கும் உன்றன் – திருமுறை6:7 12/3
பந்த வகை அற்றவர் உளத்தே நடிக்கும் உண்மை பரம் பொருளே – திருமுறை6:7 17/4
மற்றவர் அறியார் என்றனை ஈன்ற வள்ளலே மன்றிலே நடிக்கும்
கொற்றவ ஓர் எண்_குணத்தவ நீ-தான் குறிக்கொண்ட கொடியனேன் குணங்கள் – திருமுறை6:12 2/2,3
கல்லவா மனத்து ஓர் உறவையும் கருதேன் கனக மா மன்றிலே நடிக்கும்
நல்லவா எல்லாம்_வல்லவா உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 3/3,4
தனத்தால் இயன்ற தனி சபையில் நடிக்கும் பெருமான்-தனக்கு அன்றே – திருமுறை6:24 39/1
நன்று கண்டு ஆங்கே அருள்_பெரும்_சோதி நாதனை கண்டவன் நடிக்கும்
மன்று கண்டு அதனில் சித்து எலாம் வல்ல மருந்து கண்டு உற்றது வடிவாய் – திருமுறை6:24 55/2,3
பொருள் மெய் பரமே சிதம்பரமாம் பொதுவில் நடிக்கும் பரம்பரமே – திருமுறை6:24 56/3
சின்னவா சிறந்த சின்னவா ஞான சிதம்பர வெளியிலே நடிக்கும்
மன்னவா அமுதம் அன்னவா எல்லாம்_வல்லவா நல்ல வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 2/3,4
சாகா_வரம் பெற்றேன் தத்துவத்தின் மேல் நடிக்கும்
ஏகா நினக்கு அடிமை ஏற்று – திருமுறை6:43 2/3,4
வடி செய் மறை முடி நடுவே மன்றகத்தே நடிக்கும் மலர்_அடிகள் சிவப்ப ஒரு வளமும் இலா அசுத்த – திருமுறை6:50 2/3
தண் தகும் ஓர் தனி செங்கோல் நடத்தி மன்றில் நடிக்கும் தனி அரசே என் மாலை தாளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 9/4
நீட்டாளர் புகழ்ந்து ஏத்த மணி மன்றில் நடிக்கும் நீதி நடத்து அரசே என் நெடு மொழி கொண்டு அருளே – திருமுறை6:60 14/4
சோதி மயமாய் விளங்கி தனி பொதுவில் நடிக்கும் தூய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 23/4
தீர்த்தா என்று அன்பர் எலாம் தொழ பொதுவில் நடிக்கும் தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறு மொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 26/4
தொகுதி பெறு கடவுளர்கள் ஏத்த மன்றில் நடிக்கும் துரிய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 30/4
தே மாலும் பிரமனும் நின்று ஏத்த மன்றில் நடிக்கும் தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறுமொழி ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 31/4
பாட்டியல் கொண்டு அன்பர் எலாம் போற்ற மன்றில் நடிக்கும் பரம நடத்து அரசே என் பாட்டும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 34/4
முச்சகமும் புகழ மணி மன்றிடத்தே நடிக்கும் முதல் அரசே என்னுடைய மொழியும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 53/4
உய்யும் நெறி காட்டி மணி மன்றிடத்தே நடிக்கும் ஒருமை நடத்து அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 91/4
பொதுவினுள் நடிக்கும் பூரண பொருளே – திருமுறை6:65 1/902
நாதமே தொனிக்க ஞானமே வடிவாய் நல் மணி மன்றிலே நடிக்கும்
பாதமே பிடித்தேன் எனக்கு இது போதும் பண்ணிய தவம் பலித்ததுவே – திருமுறை6:77 9/3,4
பின்_முன் என நினையேல் காண் சிற்சபையில் நடிக்கும் பெரிய தனி தலைவனுக்கு பெரிய பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 3/4
அருள் பெரும் தனி சோதி அம்பலத்திலே நடிக்கும்
பொருள் பெரும் திரு_நடம் அது போற்றுவீர் புலவீர் – திருமுறை6:95 1/1,2
வாரம் செய்த பொன் மன்றிலே நடிக்கும் பொன் அடிக்கே – திருமுறை6:95 2/1
நாதம் சொல்கின்ற திரு_சிற்றம்பலத்திலே நடிக்கும்
பாதம் சொல்கின்ற பத்தரே நித்தர் என்று அறி-மின் – திருமுறை6:95 4/1,2
ஆன்ற மணி மன்றில் இன்ப வடிவு ஆகி நடிக்கும் அவர் பெருமை எவர் உரைப்பார் அறியாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 16/4
மிடைத்த இவை எல்லாம் சிற்றம்பலத்தே நடிக்கும் மென் பதத்து ஓர் சிற்றிடத்து விளங்கி நிலைபெறவே – திருமுறை6:101 19/3
ஏணுகின்ற அவைகளுக்குள் பற்றாமல் நடிக்கும் எழில் கருணை பத பெருமை இயம்புவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:101 31/4
ஆழ்ந்திடும் ஓர் பரம்பரத்தை அசைத்து நின்று நடிக்கும் அடி பெருமை உரைப்பவர் ஆர் அறியாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 39/4
சிந்தைசெய்து காணடி நீ சிற்சபையில் நடிக்கும் திருவாளர் எனை புணர்ந்த திரு_கணவர் அவர்-தம் – திருமுறை6:106 26/2
கூசுகின்றது என்னடி நான் அம்பலத்தே நடிக்கும் கூத்தாடி கணவருக்கே மாலையிட்டாய் எனவே – திருமுறை6:106 45/1
குலம்_அறியார் புலம்_அறியார் அம்பலத்தே நடிக்கும் கூத்தாடி ஐயருக்கே மாலையிட்டாய் எனவே – திருமுறை6:106 46/1
கொடி_இடை பெண் பேதாய் நீ அம்பலத்தே நடிக்கும் கூத்தாடி என்று எனது கொழுநர்-தமை குறித்தாய் – திருமுறை6:106 47/1
அருள்_உடையார் எனை_உடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் அழகர் எலாம் வல்லவர் தாம் அணைந்து அருளும் காலம் – திருமுறை6:106 78/1
தொடுக்கின்றேன் மாலை இது மணி மன்றில் நடிக்கும் துரை அவர்க்கே அவருடைய தூக்கிய கால்_மலர்க்கே – திருமுறை6:106 81/1
தான் தொடுத்த மாலை எலாம் பரத்தையர் தோள் மாலை தனித்திடும் என் மாலை அருள் சபை நடுவே நடிக்கும்
ஊன்று எடுத்த மலர்கள் அன்றி வேறு குறியாதே ஓங்குவது ஆதலில் அவைக்கே உரித்து ஆகும் தோழி – திருமுறை6:106 82/3,4
பெருகிய பேர்_அருள்_உடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் பெருந்தகை என் கணவர் திரு_பேர் புகல் என்கின்றாய் – திருமுறை6:106 88/1
எப்பொருட்கும் எவ்வுயிர்க்கும் உள்ளகத்தும் புறத்தும் இயல் உண்மை அறிவு இன்ப வடிவு ஆகி நடிக்கும்
மெய்ப்பொருளாம் சிவம் ஒன்றே என்று அறிந்தேன் உனக்கும் விளம்புகின்றேன் மடவாய் நீ கிளம்புகின்றாய் மீட்டும் – திருமுறை6:106 90/1,2
வான் பதிக்கும் கிடைப்ப அரியார் சிற்சபையில் நடிக்கும் மணவாளர் எனை புணர்ந்த புற புணர்ச்சி தருணம் – திருமுறை6:106 94/3
பொதுவே நடிக்கும் புனிதா விது வேய்ந்த – திருமுறை6:108 13/2
ஞான வெளியில் நடிக்கும் மருந்து – கீர்த்தனை:20 6/2
ஞான வெளியில் நடிக்கும் மருந்து – கீர்த்தனை:21 7/2
நான் அந்தம் அடையாது எந்நாளினும் உள்ளவன் ஆகி நடிக்கும் வண்ணம் – கீர்த்தனை:28 1/1
பொதுவில் நடிக்கும் தலைவ நினக்கே அடிமை ஆயினேன் – கீர்த்தனை:29 76/2
தீர்த்தா என்று அன்பர் எலாம் தொழ பொதுவில் நடிக்கும் தெய்வ நடத்து அரசே என் சிறு மொழி ஏற்று அருளே – கீர்த்தனை:41 25/4
பெருகிய பேர்_அருள்_உடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் பெருந்தகை என் கணவர் திரு_பேர் புகல் என்கின்றாய் – கீர்த்தனை:41 34/1

மேல்


நடித்த (1)

நடித்த பொன் அடியும் திரு_சிற்றம்பலத்தே நண்ணிய பொருளும் என்று அறிந்தேன் – திருமுறை6:108 32/4

மேல்


நடித்தனன் (1)

நடித்தனன் எனினும் நின் அடி துணையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 12/4

மேல்


நடித்தனையே (1)

நான் ஒருவன் என்று நடித்தனையே ஆன மற்றை – திருமுறை1:3 1/886

மேல்


நடித்தார் (2)

நன்று ஆர் அமுது சிறிது உமிழ்ந்தார் நடித்தார் யாவும் ஐயம் என்றேன் – திருமுறை1:8 38/3
திலகம் அனையார் புறம் காட்டில் சேர்ந்து நடித்தார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 1/3

மேல்


நடித்தால் (1)

நாடி நடிப்பார் நீயும் உடன் நடித்தால் உலகர் நகையாரோ – திருமுறை3:16 9/3

மேல்


நடித்திடும் (1)

சென்று அதிகரிப்ப நடித்திடும் பொதுவில் என்பரால் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:46 8/4

மேல்


நடித்து (4)

பொருள் அறியேன் பொருள் அறிந்தார் போன்று நடித்து இங்கே பொங்கி வழிந்து உடைகின்றேன் பொய்யகத்தேன் புலையேன் – திருமுறை6:4 7/1
தவம் புரியேன் தவம்_புரிந்தார்-தமை போல நடித்து தருக்குகின்றேன் உணர்ச்சி இலா சடம் போல இருந்தேன் – திருமுறை6:4 8/1
போற்றுகின்ற மெய் அடியர் களிப்ப நடித்து அருளும் பொதுவில் நடத்து அரசே என் புகலும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 33/4
நான் ஆகி தானாய் நடித்து அருள்கின்றாய் அபயம் – திருமுறை6:64 15/1

மேல்


நடித்தும் (1)

மாமாயை அசைந்திட சிற்றம்பலத்தே நடித்தும் வருந்தாத மலர்_அடிகள் வருந்த நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 28/1

மேல்


நடித்தேன் (3)

நடித்தேன் எம் பெருமான் ஈது ஒன்றும் நானே நடித்தேனோ அல்லது நீ நடிப்பித்தாயோ – திருமுறை1:5 73/4
நிற்கும் நிலை நின்று அறியேன் நின்றாரின் நடித்தேன் நெடும் காம பெரும் கடலை நீந்தும் வகை அறியேன் – திருமுறை6:6 3/2
தடி கடி நாய் போல் நுகர்ந்து வாய் சுவைத்து தவம் புரிந்தான் என நடித்தேன்
பொடி கடி நாசி துளையிலே புகுத்தி பொங்கினேன் அய்யகோ எனது – திருமுறை6:9 12/2,3

மேல்


நடித்தேனோ (1)

நடித்தேன் எம் பெருமான் ஈது ஒன்றும் நானே நடித்தேனோ அல்லது நீ நடிப்பித்தாயோ – திருமுறை1:5 73/4

மேல்


நடித்தோனும் (1)

அரங்கா அரவின் நடித்தோனும் அயனும் காண்டற்கு அரிதாய – திருமுறை5:15 2/2

மேல்


நடிப்பன் (1)

பொன் இணை மலர்_தாள் புனிதன் என்கின்றாள் பொதுவிலே நடிப்பன் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 5/2

மேல்


நடிப்பாய் (2)

பேற்றுக்கே நடிப்பாய் மணி மன்றில் பெருந்தகையே – திருமுறை2:90 1/2
சிவனே செம்பொருளே திரு_சிற்றம்பலம் நடிப்பாய்
தவ நேயம் பெறுவார்-தமை தாங்கி அருள் செய வல்லவனே – கீர்த்தனை:32 11/2,3

மேல்


நடிப்பார் (8)

சங்க குழையார் சடை_முடியார் சதுரர் மறையின் தலை நடிப்பார்
செங்கண் பணியார் திருவொற்றி தேவர் இன்னும் சேர்ந்திலரே – திருமுறை3:10 30/1,2
ஆட்டி நடிப்பார் ஆலயத்தின் அருகே எளியளாம் எனவே – திருமுறை3:12 2/2
சேர்த்து நடிப்பார் அவர்-தமை நான் தேடி வலிய சென்றிடினும் – திருமுறை3:15 9/2
நாடி நடிப்பார் நீயும் உடன் நடித்தால் உலகர் நகையாரோ – திருமுறை3:16 9/3
ஊழ்வை அறுப்பார் பேய் கூட்டத்து ஒக்க நடிப்பார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 7/3
ஆவலொடும் அன்பர் தொழ கனகசபை நடிப்பார் அவர் பெருமை எவ்விதத்தும் அவர் அறிவார் தோழி – திருமுறை6:101 4/4
ஆவலொடும் அன்பர் தொழ சிற்சபையில் நடிப்பார் அவர் பெருமை அவர் அறிவர் அவரும் அறிந்திலரே – திருமுறை6:106 37/4
நடிப்பார் வதி தில்லை நல் கோபுரத்தின் – தனிப்பாசுரம்:14 8/1

மேல்


நடிப்பானை (1)

வாய்ந்தானை எய்ப்பிடத்தே வைப்பானானை மணி மன்றில் நடிப்பானை வரங்கள் எல்லாம் – திருமுறை6:47 9/3

மேல்


நடிப்பித்தாயோ (1)

நடித்தேன் எம் பெருமான் ஈது ஒன்றும் நானே நடித்தேனோ அல்லது நீ நடிப்பித்தாயோ – திருமுறை1:5 73/4

மேல்


நடிப்பு (1)

நடிப்பு ஏறினார் அவர் முன் நொடிப்பு ஏற நின்றேன் இ நாயினேனே – தனிப்பாசுரம்:2 35/4

மேல்


நடிப்போய் (4)

மை ஆர் மிடற்றோய் ஆனந்த மன்றில் நடிப்போய் வல்_வினையேன் – திருமுறை6:7 2/3
ஈவது மன்றிடை நடிப்போய் நின்னாலே ஆகும் மற்றை இறைவராலே – திருமுறை6:10 6/3
வெறுத்து_உரைத்தேன் பிழைகள் எலாம் பொறுத்து அருளல் வேண்டும் விளங்கு அறிவுக்கு அறிவு ஆகி மெய் பொதுவில் நடிப்போய்
கறுத்து_உரைத்தார்-தமக்கும் அருள் கனிந்து உரைக்கும் பெரிய கருணை நெடும் கடலே மு கண் ஓங்கு கரும்பே – திருமுறை6:22 1/1,2
மிகுத்து_உரைத்தேன் பிழைகள் எலாம் சகித்து அருளல் வேண்டும் மெய் அறிவு இன்பு உரு ஆகி வியன் பொதுவில் நடிப்போய்
தொகுத்து உரைத்த மறைகளும் பின் விரித்து உரைத்தும் காணா துரிய நடுவே இருந்த பெரிய பரம்பொருளே – திருமுறை6:22 2/1,2

மேல்


நடியாத (1)

நரையாத வரமே நடியாத நடமே நடராஜ நிதியே நடராஜ நிதியே – கீர்த்தனை:1 112/2

மேல்


நடு (175)

நாரையூர் மேவும் நடு நிலையே பாரில் – திருமுறை1:2 1/68
நல்லூர் அமர்ந்த நடு நாயகமே மல் ஆர்ந்த – திருமுறை1:2 1/168
நன்றாய் நவமாய் நடு நிலையாய் நின்று ஓங்கும் – திருமுறை1:3 1/14
ஆதியாய் ஆதி நடு அந்தமாய் ஆங்கு அகன்ற – திருமுறை1:3 1/25
சென்றே நடு நின்ற சித்தன் எவன் சென்று ஏறும் – திருமுறை1:3 1/192
சோர்பு அடைத்து சோறு என்றால் தொண்டை விக்கிக்கொண்டு நடு
மார்பு அடைத்து சாவுகினும் மா நன்றே சீர் படைக்க – திருமுறை1:4 31/1,2
நாதாந்த வெளி ஆகி முத்தாந்தத்தின் நடு ஆகி நவ நிலைக்கு நண்ணாது ஆகி – திருமுறை1:5 4/2
கற்பங்கள் பல கோடி செல்ல தீய கனலின் நடு ஊசியின் மேல் காலை ஊன்றி – திருமுறை1:5 55/1
அரு_மறை ஆகமங்கள் முதல் நடு ஈறு எல்லாம் அமைந்துஅமைந்து மற்று அவைக்கும் அப்பால் ஆகி – திருமுறை1:5 67/1
மீதலத்தோர்களுள் யார் வணங்காதவர் மேவு நடு
பூதலத்தோர்களுள் யார் புகழாதவர் போற்றி நிதம் – திருமுறை1:7 28/1,2
திடம் கொள் புகழ் கச்சூரிடம் சேர்ந்தீர் என்றேன் நின் நடு நோக்கா – திருமுறை1:8 19/2
இடங்கர் நடு நீக்கு என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 19/4
நலம் தங்கு உறப்பின் நடு முடக்கி நண்ணும் இந்த நகத்தொடு வாய் – திருமுறை1:8 35/3
எது என்று உரைத்தேன் எது நடு ஓர் எழுத்து இட்டு அறி நீ என்று சொலி – திருமுறை1:8 44/3
பங்கேருக பூம் பணை ஒற்றி பதியீர் நடு அம்பரம் என்னும் – திருமுறை1:8 120/1
நவ நேயம் ஆகி மன_வாக்கு இறந்த நடு ஒளியாம் – திருமுறை2:31 7/3
நல் தவர்-தம் உள்ளம் நடு நின்ற நம்பரனே – திருமுறை2:45 10/2
ஏறுகின்றிலேன் இழிகிலேன் நடு நின்று எய்க்கின்றேன் பவம் என்னும் அ குழியில் – திருமுறை2:49 5/1
அருள் பெரும் கடலே ஆனந்த நறவே அடி நடு அந்தமும் கடந்த – திருமுறை2:71 8/1
நான்முகனும் மாலும் அடி முடியும் அறிவு அரிய பரநாதம் மிசை ஓங்கு மலையே ஞானமயமான ஒரு வான நடு ஆனந்த நடனம் இடுகின்ற ஒளியே – திருமுறை2:78 10/1
பொன்னை போல் மிக போற்றி இடை நடு புழையிலே விரல் போத புகுத்தி ஈ-தன்னை – திருமுறை2:94 11/2
திரு நெடுமால் அயன் தேட துரிய நடு ஒளித்தது என தெளிந்தோர் சொல்லும் – திருமுறை2:97 2/1
ஆல நிழல் கீழ் அன்று அமர்ந்தார் ஆதி நடு ஈறு ஆகி நின்றார் – திருமுறை3:12 7/1
கடும் மாலை நடு_இரவில் கதவு திறப்பித்து கடையேனை அழைத்து எனது கையில் ஒன்று கொடுத்து – திருமுறை4:2 8/3
கழுதும் உணர்வு அரிய நடு கங்குலிலே வருந்த கடிது நடந்து அடி நாயேன் கருதும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 41/2
பகல் ஒழிய நடு_இரவில் நடந்து அருளி அடியேன் பரியும் இடத்து அடைந்து மணி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை4:2 49/2
கண்டவரும் காணாத நடு_இரவு-தனில் யான் கருதும் இடத்து அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை4:2 52/2
பொருள் விளங்கா நடு_இரவில் நான் உறையும் இடத்தே போந்து தெரு காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 56/2
சொல் நிறைந்த பொருளும் அதன் இலக்கியமும் ஆகி துரிய நடு இருந்த அடி துணை வருந்த நடந்து – திருமுறை4:2 60/1
துருவ முடியா பரம துரிய நடு இருந்த சொருப அனுபவ மயமாம் துணை அடிகள் வருந்த – திருமுறை4:2 80/2
ஆதியுமாய் அந்தமுமாய் நடு ஆகி ஆதி அந்த நடு இல்லாத மந்தண வான் பொருளாய் – திருமுறை4:2 86/1
ஆதியுமாய் அந்தமுமாய் நடு ஆகி ஆதி அந்த நடு இல்லாத மந்தண வான் பொருளாய் – திருமுறை4:2 86/1
உய்ய நடு_இரவினில் யான் இருக்கும் இடத்து அடைந்தே உயர் கதவம் திறப்பித்து அங்கு உவந்து அழைத்து ஒன்று அளித்தாய் – திருமுறை4:2 97/3
கழக நடு எனை இருத்தி அவர்க்கு எல்லாம் நீறு களித்து அருளி என்னளவில் கருணை முகம் மலர்ந்து – திருமுறை4:3 3/2
சைய ஆதி அந்தம் நடு காட்டி ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 9/4
மன் புருவ நடு முதலா மனம் புதைத்து நெடும் காலம் – திருமுறை4:12 3/1
நாம் பிரமம் நமை அன்றி ஆம் பிரமம் வேறு இல்லை நன்மை தீமைகளும் இல்லை நவில்கின்றவாகி ஆம்தரம் இரண்டினும் ஒன்ற நடு நின்றது என்று வீண் நாள் – திருமுறை5:55 11/1
ஞால துயர் தீர் நலனே சரணம் நடு ஆகிய நல் ஒளியே சரணம் – திருமுறை5:56 6/3
நாதாந்த திரு_வீதி நடந்து கடப்பேனோ ஞான வெளி நடு இன்ப நடம் தரிசிப்பேனோ – திருமுறை6:11 3/1
நடு நிலை இல்லா கூட்டத்தை கருணை நண்ணிடா அரையரை நாளும் – திருமுறை6:13 65/1
நடு தயவு அறியேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 23/4
இனித்த சுகம் அறிந்துகொளா இளம் பருவம்-தனிலே என் புருவ நடு இருந்தான் பின்பு கண்டேன்_இல்லை – திருமுறை6:23 10/2
ஈடு உந்திய பல் நடு உளதால் என்றார் தோழி இவர் வாழி – திருமுறை6:24 9/4
காரிலே ஒரு கோடி பொழியினும் துணை பெறா கருணை_மழை பொழி மேகமே கனகசபை நடு நின்ற கடவுளே சிற்சபை-கண் ஓங்கும் ஒரு தெய்வமே – திருமுறை6:25 7/3
அறைகின்ற காற்றிலே காற்று உப்பிலே காற்றின் ஆதி நடு அந்தத்திலே ஆன பலபல கோடி சத்திகளின் உரு ஆகி ஆடும் அதன் ஆட்டத்திலே – திருமுறை6:25 9/1
பணி மதியின் அமுதிலே அ அமுது இனிப்பிலே பக்க நடு அடி முடியிலே பாங்குபெற ஓங்கும் ஒரு சித்தே என் உள்ளே பலித்த பரமானந்தமே – திருமுறை6:25 12/2
அண்ட ஒருமை பகுதி இருமையாம் பகுதி மேல் ஆங்காரிய பகுதியே ஆதி பல பகுதிகள் அனந்த கோடிகளின் நடு அடியினொடு முடியும் அவையில் – திருமுறை6:25 13/1
மரை இலா வாழ்வே மறைப்பு இலா வைப்பே மறுப்பு இலாது அருள் வள்ளலே மணி மன்றில் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 14/4
மற்று இயலும் ஆகி எனை வாழ்வித்த மெய்ஞ்ஞான வாழ்வே என் வாழ்வின் வரமே மணி மன்றில் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 15/4
சூது ஆண்ட நெஞ்சினில் தோயாத நேயமே துரிய நடு நின்ற சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 17/4
உறுவுறும் இ அண்டங்கள் அத்தனையும் அருள் வெளியில் உறு சிறு அணுக்களாக ஊடு அசைய அ வெளியின் நடு நின்று நடனம் இடும் ஒரு பெரும் கருணை அரசே – திருமுறை6:25 18/3
மருவி எனை ஆட்கொண்டு மகன் ஆக்கி அழியா வரம் தந்த மெய் தந்தையே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 18/4
பரை நடு விளங்கும் ஒரு சோதியே எல்லாம் படைத்திடுக என்று எனக்கே பண்புற உரைத்து அருள் பேர்_அமுது அளித்த மெய் பரமமே பரம ஞான – திருமுறை6:25 21/3
வரை நடு விளங்கு சிற்சபை நடுவில் ஆனந்த வண்ண நடமிடு வள்ளலே மாறாத சன்மார்க்க நிலை நீதியே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 21/4
வாதமிடு சமய மதவாதிகள் பெறற்கு அரிய மா மதியின் அமுத நிறைவே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 23/4
வன் செய் வாய் வாதருக்கு அரிய பொருளே என்னை வலிய வந்து ஆண்ட பரமே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 25/4
தேகாதி மூன்றும் நான் தரும் முன் அருள்செய்து எனை தேற்றி அருள்செய்த சிவமே சிற்சபையின் நடு நின்ற ஒன்றான கடவுளே தெய்வ நடராச பதியே – திருமுறை6:25 28/4
நாடு நடு நாட்டத்தில் உற்ற அனுபவ ஞானம் நான் இளங்காலை அடைய நல்கிய பெரும் கருணை அப்பனே அம்மையே நண்பனே துணைவனே என் – திருமுறை6:25 29/3
மன் ஆகி என் பெரிய வாழ்வு ஆகி அழியாத வரம் ஆகி நின்ற சிவமே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 30/4
தூய் எலாம் பெற்ற நிலை மேல் அருள் சுகம் எலாம் தோன்றிட விளங்கு சுடரே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 31/4
துய்ப்புறும் என் அன்பான துணையே என் இன்பமே சுத்த சன்மார்க்க நிலையே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 32/4
துன்பம் அற மேற்கொண்டு பொங்கி ததும்பும் இ சுக வண்ணம் என் புகலுவேன் துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 33/4
ஓங்கிய பெரும் கருணை பொழிகின்ற வானமே ஒருமை நிலை உறு ஞானமே உபய பத சததளமும் எனது இதய சததளத்து ஓங்க நடு ஓங்கு சிவமே – திருமுறை6:25 34/1
தூங்கி விழு சிறியனை தாங்கி எழுக என்று எனது தூக்கம் தொலைத்த துணையே துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 34/4
அடி இது முடி இது நடு நிலை இது மேல் அடி நடு முடி இலாதது இது மகனே – திருமுறை6:26 13/1
அடி இது முடி இது நடு நிலை இது மேல் அடி நடு முடி இலாதது இது மகனே – திருமுறை6:26 13/1
படி மிசை அடி நடு முடி அறிந்தனையே பதி அடி முடி இலா பரிசையும் அறிவாய் – திருமுறை6:26 13/2
நாதத்தின் முடி நடு நடமிடும் ஒளியே நவை அறும் உளத்திடை நண்ணிய நலமே – திருமுறை6:26 16/2
நல் மார்க்கத்தவர் உளம் நண்ணிய வரமே நடு வெளி நடு நின்று நடம் செயும் பரமே – திருமுறை6:26 19/1
நல் மார்க்கத்தவர் உளம் நண்ணிய வரமே நடு வெளி நடு நின்று நடம் செயும் பரமே – திருமுறை6:26 19/1
ஓதியும் உணர்ந்தும் இங்கு அறிவ அரும் பொருளே உளம்கொள் சிற்சபை நடு விளங்கு மெய் பதியே – திருமுறை6:26 20/2
வரு தாகம் தவிர்த்திட வந்த தெள் அமுதே மாணிக்க_மலை நடு மருவிய பரமே – திருமுறை6:26 24/3
ஆதியே நடுவே அந்தமே ஆதி நடு அந்தம் இல்லதோர் அறிவே – திருமுறை6:30 12/4
நவம் கனிந்த மேல் நிலை நடு விளங்கிய நண்பனே அடியேன்-தன் – திருமுறை6:40 1/2
களங்கம்_இல்லதோர் உளம் நடு விளங்கிய கருத்தனே அடியேன் நான் – திருமுறை6:40 2/2
காட்டுகின்றதோர் கதிர் நடு விளங்கிய கடவுளே அடியேன் நான் – திருமுறை6:40 8/2
கடை இலா பெரும் கதிர் நடு விளங்கும் ஓர் கடவுளே அடியேன் நான் – திருமுறை6:40 9/2
தாவிய முதலும் கடையும் மேல் காட்டா சத்திய தனி நடு நிலையே – திருமுறை6:42 12/2
கால் வளர் கனலே கனல் வளர் கதிரே கதிர் நடு வளர்கின்ற கலையே – திருமுறை6:45 6/2
மால் முதல் மூர்த்திமான் நிலைக்கு அப்பால் வயங்கும் ஓர் வெளி நடு மணியே – திருமுறை6:45 9/3
ஏயானை துரிய நடு_இருக்கின்றானை எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:48 8/4
அடி நடு முடி ஓர் அணுத்துணையேனும் அறிந்திடப்படாத மெய் அறிவை – திருமுறை6:49 22/1
இயம் உற எனது குளம் நடு நடம் செய் எந்தையை என் உயிர்க்குயிரை – திருமுறை6:49 23/3
புயல் நடு விளங்கும் புண்ணிய ஒளியை பொற்பு உற கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 23/4
வெள்ள_வெளி நடு உளதாய் இயற்கையிலே விளங்கும் வேத முடி இலக்கிய மா மேடையிலே அமர்ந்த – திருமுறை6:50 3/2
கிடைத்திட கீழ் மேல் நடு என காட்டா கிளர் ஒளியாய் ஒளிக்கு எல்லாம் – திருமுறை6:51 6/2
நாட்டார்கள் சூழ்ந்து மதித்திட மணி மேடையிலே நடு இருக்க என்றனையே நாட்டிய பேர்_இறைவா – திருமுறை6:60 14/1
நான் என்றும் தான் என்றும் நாடாத நிலையில் ஞான வடிவாய் விளங்கும் வான நடு நிலையே – திருமுறை6:60 21/1
ஆதி நடு கடை காட்டாது அண்ட பகிரண்டம் ஆர்_உயிர்கள் அகம் புறம் மற்று அனைத்தும் நிறை ஒளியே – திருமுறை6:60 23/2
ஐம்பூத பரங்கள் முதல் நான்கும் அவற்று உள்ளே அடுத்து இடு நந்நான்கும் அவை அகம் புறம் மேல் நடு கீழ் – திருமுறை6:60 28/1
வாதுறும் இந்திய கரண பரங்கள் முதல் நான்கும் வகுத்திடு நந்நான்கும் அகம் புறம் மேல் கீழ் நடு பால் – திருமுறை6:60 29/1
ஊற்றுகின்ற அகம் புறம் மேல் நடு கீழ் மற்று அனைத்தும் உற்றிடும் தன்மயம் ஆகி ஒளிர்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:60 33/2
களங்கம்_இலா பர வெளியில் அந்தம் முதல் நடு தான் காட்டாதே நிறைந்து எங்கும் கலந்திடும் பேர்_ஒளியே – திருமுறை6:60 36/2
நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் நடு நின்ற நடுவே நரர்களுக்கும் சுரர்களுக்கும் நலம் கொடுக்கும் நலமே – திருமுறை6:60 39/3
மருள் இரவு நீக்கி எல்லா வாழ்வும் எனக்கு அருளி மணி மேடை நடு இருக்க வைத்த ஒரு மணியே – திருமுறை6:60 48/3
முன் அரசும் பின் அரசும் நடு அரசும் போற்ற முன்னும் அண்ட பிண்டங்கள் எவற்றினும் எப்பாலும் – திருமுறை6:60 67/2
பர வெளியே நடு வெளியே உபசாந்த வெளியே பாழ் வெளியே முதலாக ஏழ் வெளிக்கு அப்பாலும் – திருமுறை6:60 68/1
நடு தயவு_இலர் போன்று இருத்தல் உன்றனக்கு ஞாயமோ நண்பனே என்றாள் – திருமுறை6:61 6/3
போற்றி நின் முடி போற்றி நின் நடு போற்றி நின் அடி போற்றி போற்றியே – திருமுறை6:64 21/4
ஏறா நிலை நடு ஏற்றி என்றனை ஈண்டு – திருமுறை6:65 1/311
விண்ணினுள் விண்ணாய் விண் நடு விண்ணாய் – திருமுறை6:65 1/337
அனலினுள் அனலாய் அனல் நடு அனலாய் – திருமுறை6:65 1/345
புவியினுள் புவியாய் புவி நடு புவியாய் – திருமுறை6:65 1/353
நெருப்பு-அது நிலை நடு நிலை எலாம் அளவி – திருமுறை6:65 1/361
நீரிடை அடி நடு நிலையுற வகுத்து அனல் – திருமுறை6:65 1/415
தீயிடை நடு நிலை திகழ் நடு நடு நிலை – திருமுறை6:65 1/443
தீயிடை நடு நிலை திகழ் நடு நடு நிலை – திருமுறை6:65 1/443
தீயிடை நடு நிலை திகழ் நடு நடு நிலை – திருமுறை6:65 1/443
காற்றினில் இடை நடு கடை நடு அக புறம் – திருமுறை6:65 1/471
காற்றினில் இடை நடு கடை நடு அக புறம் – திருமுறை6:65 1/471
அக புற நடு கடை அணைவால் புறம் முதல் – திருமுறை6:65 1/517
அக புற நடு முதல் அணைவால் புற கடை – திருமுறை6:65 1/519
அக நடு புற கடை அணைந்து அகப்புறம் முதல் – திருமுறை6:65 1/525
அக நடு புற தலை அணைந்து அகப்புற கடை – திருமுறை6:65 1/527
அக நடு அதனால் அகப்புற நடுவை – திருமுறை6:65 1/529
புற நடு அதனால் புறப்புற நடுவை – திருமுறை6:65 1/533
அக நடு வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/536
மூவிரு நிலையின் முடி நடு முடி மேல் – திருமுறை6:65 1/883
மனாதிகள் பொருந்தா வான் நடு வானாய் – திருமுறை6:65 1/897
நிகர் இலா இன்ப நிலை நடு வைத்து எனை – திருமுறை6:65 1/1021
கடந்து எனது அறிவாம் கன மேல் சபை நடு
நடம் திகழ்கின்ற மெய்ஞ்ஞான ஆர்_அமுதே – திருமுறை6:65 1/1273,1274
நடு வெளி நடுவே நாட்டிய விளக்கே – திருமுறை6:65 1/1502
உச்ச நிலை நடு விளங்கும் ஒரு தலைமை பதியே உலகம் எலாம் எடுத்திடினும் உலவாத நிதியே – திருமுறை6:68 4/3
தெருள் திகழ் நின் அடியவர்-தம் திரு_சபையின் நடு இருத்தி – திருமுறை6:83 1/3
சித்தர் எனும் நின் அடியார் திரு_சபையில் நடு இருத்தி – திருமுறை6:83 5/3
நாயக நின் அடியர் சபை நடு இருக்கவைத்து அருளி – திருமுறை6:83 8/3
கல்வி பெறு நின் அடியர் கழக நடு வைத்து என்னை – திருமுறை6:83 9/3
அளந்திடு வேதாகமத்தின் அடியும் நடு முடியும் அப்புறமும் அப்பாலும் அதன் மேலும் விளங்கி – திருமுறை6:91 3/1
ஓரம் சொல்கிலேன் நடு நின்று சொல்கின்றேன் உலகீர் – திருமுறை6:95 2/4
வாதம் சொல்கிலேன் நடு நின்று சொல்கின்றேன் மதித்தே – திருமுறை6:95 4/4
நல் மார்க்கத்து எனை நடத்தி சன்மார்க்க சங்க நடு இருக்க அருள் அமுதம் நல்கிய நாயகனை – திருமுறை6:98 27/2
இருமையினும் மும்மை முதல் எழுமையினும் கூட்டி இலங்கிய சிற்சத்தி நடு இரண்டு ஒன்று என்னாத – திருமுறை6:101 18/2
பெருமை பெற்று விளங்க அதின் நடு அருள் நின்று இலங்க பெரிய அருள் நடு நின்று துரிய நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 18/3
பெருமை பெற்று விளங்க அதின் நடு அருள் நின்று இலங்க பெரிய அருள் நடு நின்று துரிய நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 18/3
நண்ணிட தேர்ந்து இயற்றி அதின் நடு நின்று விளங்கும் நல்ல திரு_அடி பெருமை சொல்லுவது ஆர் தோழி – திருமுறை6:101 33/4
எரிந்திடு தீ நடு வெளி-கண் இருந்த திரு_அடியின் எல்லையை யார் சொல்ல வல்லார் இயம்பாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 36/4
விரவிய தத்துவ அணுக்கள் ஒன்றொடொன்றாய் ஒன்றி விளங்க அவற்று அடி நடு ஈறு இவற்றினில் மூவிதமாய் – திருமுறை6:101 43/2
ஆதி நடு அந்தம் இலா ஆனந்த உருவாய் அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அடி_இணையின் பெருமை – திருமுறை6:101 44/3
மேவு ஒன்றா இருப்ப அதின் நடு நின்று ஞான வியன் நடனம் புரிகின்ற விரை மலர் சேவடியின் – திருமுறை6:101 45/3
தூய பராபரம் அதுவே என்றால் அங்கு அது-தான் துலங்கு நடு வெளி-தனிலே கலந்து கரைவது காண் – திருமுறை6:104 13/2
மேய நடு வெளி என்றால் தற்பரமாம் வெளியில் விரவியிடும் தற்பரமாம் வெளி என்றால் அதுவும் – திருமுறை6:104 13/3
காரிகை நீ என்னுடனே காண வருவாயோ கனகசபை நடு நின்ற கணவர் வடிவழகை – திருமுறை6:106 13/1
அந்தம் நடு முதல் இல்லா அரும் பெரும் சோதி அதே அண்ட சராசரங்கள் எலாம் கண்டது வேறு இலையே – திருமுறை6:106 26/3
அன்புறு சித்தாந்த நடம் வேதாந்த நடமும் ஆதி நடு அந்தம் இலா சோதி மன்றில் கண்டேன் – திருமுறை6:106 65/2
பைப்பறவே காணுதியேல் அ தருணத்து எல்லாம் பட்ட நடு_பகல் போல வெட்டவெளி ஆமே – திருமுறை6:106 90/4
கூடுகின்ற சன்மார்க்க சங்கத்தே நடு இருந்து குலாவுகின்றேன் – திருமுறை6:108 14/2
நடு நாடி நடு நாடி நடமாடு பதியே – கீர்த்தனை:1 49/1
நடு நாடி நடு நாடி நடமாடு பதியே – கீர்த்தனை:1 49/1
நடு நாடி இடை நாடி நடமாடும் நலமே – கீர்த்தனை:1 51/1
கையறவு இலாது நடு கண் புருவ பூட்டு கண்டு களிகொண்டு திறந்து உண்டு நடு நாட்டு – கீர்த்தனை:1 157/1
கையறவு இலாது நடு கண் புருவ பூட்டு கண்டு களிகொண்டு திறந்து உண்டு நடு நாட்டு – கீர்த்தனை:1 157/1
தேசுறும் அ மாட நடு தெய்வ மணி பீடம் தீப ஒளி கண்டவுடன் சேர்ந்தது சந்தோடம் – கீர்த்தனை:1 177/2
வேகாத_கால் உணர்ந்து சின்னம் பிடி வேகாத நடு தெரிந்து சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 217/1
மீதான நிலை ஏறி சின்னம் பிடி வெட்டவெளி நடு நின்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 218/1
போத நடு ஊடு இருந்த வெண்ணிலாவே மல – கீர்த்தனை:3 6/1
ஓமத்திலே நடு_சாமத்திலே எனை – கீர்த்தனை:17 100/1
பக்கம் மேல் கீழ் நடு பற்றிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 7/2
விந்து ஒளி நடு ஜோதி பரவிந்து – கீர்த்தனை:22 27/1
நடு வெளிக்கு உள்ளே நடத்திய நீதி – கீர்த்தனை:23 12/2
சேர நடு கடை பாரீர் திரு_சிற்றம்பலத்தே – கீர்த்தனை:23 14/3
வீதியில் சென்றேன் அ வீதி நடு ஒரு – கீர்த்தனை:26 3/1
நடு நாடிய நின் அருளுக்கு என் மேல் என்ன நாட்டமோ – கீர்த்தனை:29 14/3
திகழ நடு வைத்தாய் சன்மார்க்க சங்கம் கூட்டியே – கீர்த்தனை:29 72/4
சுத்த நிலையின் நடு நின்று எங்கும் தோன்றும் சோதியே – கீர்த்தனை:29 96/1
துரிய வெளியின் நடு நின்று ஓங்கும் சோதி வாழியே – கீர்த்தனை:29 100/2
ஒளியே அ ஒளியின் நடு உள் ஒளிக்குள் ஒளியே – கீர்த்தனை:32 8/1
ஆதி அந்தம் நடு இல்லா ஆனந்த நாடருக்கு – கீர்த்தனை:36 7/1
இரவு_பகல் அற்ற இடம் அது சகல கேவலம் இரண்டின் நடு என்ற பரமே – கீர்த்தனை:41 1/18
துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – கீர்த்தனை:41 30/4
எது என்று உரைத்தேன் எது நடு ஓர் எழுத்து இட்டு அறி நீ என்று உரைத்தார் – தனிப்பாசுரம்:10 1/3
தேன் அமர் பசும் கொன்றை மாலை ஆட கவின் செய்யும் மதி வேணி ஆட செய்யும் முப்புரிநூலும் ஆட நடு வரி உரி சிறந்து ஆடவே கரத்தில் – தனிப்பாசுரம்:13 3/1
தூக்கிய காலொடு விளங்கும் தூய மலை வேதம் சொன்ன மலை சொல் இறந்த துரிய நடு மலை வான் – தனிப்பாசுரம்:16 7/2
இரவு_பகல் அற்ற இடம் அது சகல கேவலம் இரண்டின் நடு என்ற பரமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/18
நசையும் வெறுப்பும் தவிர்ந்தவர்-பால் நண்ணும் துணையே நல் நெறியே நான்-தான் என்னல் அற திகழ்ந்து நாளும் ஓங்கு நடு நிலையே – தனிப்பாசுரம்:25 3/3
வெல வரும் இவரால் மேலொடு கீழ் நடு
ஆய உலகும் அ உலகு உயிரும் – திருமுகம்:4 1/284,285

மேல்


நடு-அதில் (1)

நடுவினுள் நடுவும் நடு-அதில் நடுவும் – திருமுறை6:65 1/679

மேல்


நடு_சாமத்திலே (1)

ஓமத்திலே நடு_சாமத்திலே எனை – கீர்த்தனை:17 100/1

மேல்


நடு_பகல் (1)

பைப்பறவே காணுதியேல் அ தருணத்து எல்லாம் பட்ட நடு_பகல் போல வெட்டவெளி ஆமே – திருமுறை6:106 90/4

மேல்


நடு_இரவில் (3)

கடும் மாலை நடு_இரவில் கதவு திறப்பித்து கடையேனை அழைத்து எனது கையில் ஒன்று கொடுத்து – திருமுறை4:2 8/3
பகல் ஒழிய நடு_இரவில் நடந்து அருளி அடியேன் பரியும் இடத்து அடைந்து மணி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை4:2 49/2
பொருள் விளங்கா நடு_இரவில் நான் உறையும் இடத்தே போந்து தெரு காப்பு அவிழ்க்க புரிந்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 56/2

மேல்


நடு_இரவினில் (1)

உய்ய நடு_இரவினில் யான் இருக்கும் இடத்து அடைந்தே உயர் கதவம் திறப்பித்து அங்கு உவந்து அழைத்து ஒன்று அளித்தாய் – திருமுறை4:2 97/3

மேல்


நடு_இரவு-தனில் (1)

கண்டவரும் காணாத நடு_இரவு-தனில் யான் கருதும் இடத்து அடைந்து கதவம் திறக்க புரிந்து – திருமுறை4:2 52/2

மேல்


நடு_இருக்கின்றானை (1)

ஏயானை துரிய நடு_இருக்கின்றானை எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:48 8/4

மேல்


நடுக்கம் (9)

குற்றம் அறியேன் மன நடுக்கம் கொண்டேன் உடலம் குழைகின்றேன் – திருமுறை3:12 6/3
கடையன் நான் நனவில் நடுங்கிய நடுக்கம் கணக்கிலே சிறிது உறும் கனவில் – திருமுறை6:13 34/2
இடையுறு நடுக்கம் கருதவும் சொலவும் எண்ணவும் எழுதவும் படுமோ – திருமுறை6:13 34/3
உகல் உற உள்ளே நடுங்கிய நடுக்கம் உன் உளம் அறியுமே எந்தாய் – திருமுறை6:13 35/3
வெடித்த வெம் சினம் என் உளம் உற கண்டே வெதும்பிய நடுக்கம் நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 37/4
நாமம் ஆர் உளத்தோடு ஐயவோ நான்-தான் நடுங்கிய நடுக்கம் நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 39/2
அளியர்-பால் கொடியர் செய்த வெம் கொடுமை அறிந்த என் நடுக்கம் ஆர் அறிவார் – திருமுறை6:13 54/4
எண்ணி என் உள்ளம் நடுங்கிய நடுக்கம் எந்தை நின் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 64/4
அங்கே திகைத்து நடுங்கும் போது என் நடுக்கம் நீக்கியே – கீர்த்தனை:29 3/3

மேல்


நடுக்கமும் (3)

ஓத நேர் உள்ள நடுக்கமும் திகைப்பும் உற்ற பேர் ஏக்கம் ஆதிகளும் – திருமுறை6:13 15/3
அன்று நான் அடைந்த நடுக்கமும் துயரும் அளவு இலை அளவு இலை அறிவாய் – திருமுறை6:13 17/3
நை வணம் இற்றை பகல் வரை அடைந்த நடுக்கமும் துன்பமும் உரைக்க – திருமுறை6:13 69/2

மேல்


நடுக்கிய (1)

நடுக்கிய என் அச்சம் எலாம் தவிர்த்து அருளி அழியா ஞான அமுது அளித்து உலகில் நாட்டிய பேர்_அறிவே – திருமுறை6:68 6/2

மேல்


நடுக்கு (2)

நடுக்கு_இலார் தொழும் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1/4
முந்தை மல இருட்டு ஒழிய முன்னு-மினோ கரண முடுக்கு ஒழித்து கடை மரண நடுக்கு ஒழித்து முயன்றே – திருமுறை6:98 16/4

மேல்


நடுக்கு_இலார் (1)

நடுக்கு_இலார் தொழும் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1/4

மேல்


நடுக்குதே (1)

நின்-பால் அன்றி பிறர்-பால் செல்ல நெஞ்சம் நடுக்குதே
எனை துன்பு ஒழித்து ஆட்கொண்ட நின்னை அன்னை என்பனோ – கீர்த்தனை:29 12/2,3

மேல்


நடுக்குற்றனன் (1)

உரவிலே ஒருவர் திடுக்கென வர கண்டு உளம் நடுக்குற்றனன் பல கால் – திருமுறை6:13 55/4

மேல்


நடுக்குற்று (2)

மேய மதி எனும் ஒரு விளக்கினை அவித்து எனது மெய் நிலை சாளிகை எலாம் வேறு உற உடைத்து உள்ள பொருள் எலாம் கொள்ளைகொள மிக நடுக்குற்று நினையே – திருமுறை2:100 7/2
வேறு உற உடைத்து உள்ள பொருள் எலாம் கொள்ளைகொள மிக நடுக்குற்று நினையே – கீர்த்தனை:41 15/4

மேல்


நடுக்குற்றேன் (3)

ஒட்டிய பிறரால் கேட்ட போது எல்லாம் உளம் பகீர் என நடுக்குற்றேன்
இட்ட இ உலகில் பசி எனில் எந்தாய் என் உளம் நடுங்குவது இயல்பே – திருமுறை6:13 22/3,4
உரு உள மடவார்-தங்களை நான் கண்ணுற்ற போது உளம் நடுக்குற்றேன்
ஒருவுளத்தவரே வலிந்திட வேறு ஓர் உவளகத்து ஒளித்து அயல் இருந்தேன் – திருமுறை6:13 49/1,2
பொலிவுற கொண்டே போகவும் கண்டே புந்தி நொந்து உளம் நடுக்குற்றேன்
கலியுறு சிறிய தெய்வ வெம் கோயில் கண்ட காலத்திலும் பயந்தேன் – திருமுறை6:13 63/3,4

மேல்


நடுக்குறவே (1)

குலை_நடுக்குறவே கடுகடுத்து ஓடி கொடிய தீ_நெறியிலே மக்கள் – திருமுறை6:13 105/2

மேல்


நடுக்குறும் (1)

தருக்க நின்ற என் தன்மையை நினைக்கில் தமியனேனுக்கே தலை நடுக்குறும் காண் – திருமுறை2:27 4/3

மேல்


நடுங்க (9)

கால் நடுங்க நிற்பவரை கண்டிலையோ ஊன் ஒடுங்க – திருமுறை1:3 1/896
மடவாய் அது நீர்_நாகம் என மதியேல் அயன் மால் மனம் நடுங்க
விட வாய் உமிழும் பட நாகம் வேண்டில் காண்டி என்றே என் – திருமுறை1:8 114/2,3
முத்தி நீறு இடார் முன்கையால் தொடினும் முள் உறுத்தல் போல் முனிவுடன் நடுங்க
பத்தி நீறு இடும் பத்தர்கள் காலால் பாய்ந்து தைக்கினும் பரிந்து அதை மகிழ்க – திருமுறை2:7 7/1,2
ஒருங்கு உருள உடல் பதைப்ப உறும் குன்று ஏற்றி உருட்டுகினும் உயிர் நடுங்க உள்ளம் ஏங்க – திருமுறை2:23 5/3
உழுகின்ற நுக படை கொண்டு உலைய தள்ளி உழக்கினும் நெட்டு உடல் நடுங்க உறுக்கி மேன்மேல் – திருமுறை2:23 6/3
தசை எலாம் நடுங்க ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 1/4
நடுங்க மலக்கண் குறுகி நெடும் கமல கண் விளங்கும் நல்ல திரு_அடி வருந்த வல் இரவில் நடந்து – திருமுறை4:2 96/1
உருகா வஞ்ச மனத்தேனை உருத்து ஈர்த்து இயமன் ஒரு பாசத்து உடலும் நடுங்க விசிக்கில் அவர்க்கு உரைப்பது அறியேன் உத்தமனே – திருமுறை5:46 10/2
விண் மண் நடுங்க வினைகள் இயற்றி – திருமுகம்:4 1/136

மேல்


நடுங்கமாட்டார் (1)

மண்_நின்றார் யார் நடுங்கமாட்டார் காண் பெண் என்றால் – திருமுறை1:3 1/784

மேல்


நடுங்கலன் (1)

நாணுவேனலன் நடுங்கலன் ஒடுங்கலன் நாயினும் கடையேனே – திருமுறை5:31 1/4

மேல்


நடுங்காது (1)

ஓத அடங்காது மடங்காது தொடங்காது ஓகை ஒடுங்காது தடுங்காது நடுங்காது
சூதம் அலங்காது விலங்காது கலங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – கீர்த்தனை:1 150/1,2

மேல்


நடுங்கி (12)

எந்தாய் என் குற்றம் எலாம் எண்ணும் கால் உள் நடுங்கி
நொந்து ஆகுலத்தின் நுழைகின்றேன் சிந்தாத – திருமுறை1:4 87/1,2
ஞாலம் இட்ட இ வாழ்க்கையில் அடியேன் நடுங்கி உள்ளகம் நலியும் என் தன்மை – திருமுறை2:70 7/2
கொடியேன் நினைக்கும்-தொறும் உள்ளம் குமைந்து நடுங்கி குலைகின்றேன் – திருமுறை2:82 16/2
நடுங்கி ஒதுங்காது கடைகாத்து இரந்து கழிக்கின்றேன் – திருமுறை5:7 7/2
உரைத்த போது எல்லாம் நடுங்கி என் உள்ளம் உடைந்தது உன் உளம் அறியாதோ – திருமுறை6:13 11/4
பாவியேன் உள்ளம் பகீர் என நடுங்கி பதைத்தது உன் உளம் அறியாதோ – திருமுறை6:13 14/4
உற்று நான் நினைக்கும்-தோறும் உள் நடுங்கி உடைந்தனன் உடைகின்றேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 16/4
துன்புறும்-கொல்லோ என்று உளம் நடுங்கி சூழ் வெறுவயிற்றொடும் இருந்தேன் – திருமுறை6:13 30/2
நிருத்தனே நின்னை துதித்த போது எல்லாம் நெகிழ்ச்சி இல்லாமையால் நடுங்கி
பருத்த என் உடம்பை பார்த்திடாது அஞ்சி படுத்ததும் ஐய நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 40/3,4
வன் புலால் உண்ணும் மனிதரை கண்டு மயங்கி உள் நடுங்கி ஆற்றாமல் – திருமுறை6:13 41/3
உற்றது இங்கு எதுவோ என்று உளம் நடுங்கி ஓடி பார்த்து ஓடி பார்த்து இரவும் – திருமுறை6:13 122/3
இயங்கு ஆளி புலி கரடி என பெயர் கேட்டு உளம் நடுங்கி இருந்தேன் ஊரில் – திருமுறை6:64 5/1

மேல்


நடுங்கிடா (2)

நடையுறு சிறியேன் கனவு கண்டு உள்ளம் நடுங்கிடா நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை6:13 34/4
நகல் உற சிறியேன் கனவுகண்டு உள்ளம் நடுங்கிடா நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை6:13 35/4

மேல்


நடுங்கிநின்று (1)

தறையுற சிறியேன் கேட்ட போது எல்லாம் தளர்ந்து உளம் நடுங்கிநின்று அயர்ந்தேன் – திருமுறை6:13 20/3

மேல்


நடுங்கிய (4)

கடையன் நான் நனவில் நடுங்கிய நடுக்கம் கணக்கிலே சிறிது உறும் கனவில் – திருமுறை6:13 34/2
உகல் உற உள்ளே நடுங்கிய நடுக்கம் உன் உளம் அறியுமே எந்தாய் – திருமுறை6:13 35/3
நாமம் ஆர் உளத்தோடு ஐயவோ நான்-தான் நடுங்கிய நடுக்கம் நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 39/2
எண்ணி என் உள்ளம் நடுங்கிய நடுக்கம் எந்தை நின் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 64/4

மேல்


நடுங்கியது (3)

போது எல்லாம் கேட்டு எனது உள்ளம் குலை_நடுங்கியது அறிந்திலையோ – திருமுறை6:13 13/4
மற்று இவை அல்லால் சுக உணா கொள்ள மனம் நடுங்கியது நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 31/4
விதியை நான் நொந்து நடுங்கியது எல்லாம் மெய்யனே நீ அறிந்ததுவே – திருமுறை6:13 44/4

மேல்


நடுங்கியதும் (1)

இருளுறும் என நான் உளம் நடுங்கியதும் எந்தை நின் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 45/4

மேல்


நடுங்கிலேன் (1)

நம்பாத கொடியேன் நல்லோரை கண்டால் நாணிலேன் நடுங்கிலேன் நாயின் பொல்லேன் – திருமுறை5:24 9/3

மேல்


நடுங்கிலையே (1)

நாள் கழிதற்கு அந்தோ நடுங்கிலையே கோள் கழியும் – திருமுறை1:3 1/946

மேல்


நடுங்கினேன் (8)

வாய் மொழி வஞ்சம் புகன்றனன் வரைந்தேன் நடுங்கினேன் நினைத்ததை மனத்தே – திருமுறை6:13 21/2
ஊக்கிய பாம்பை கண்ட போது உள்ளம் ஒடுங்கினேன் நடுங்கினேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 24/4
நறுவிய துகிலில் கறையுற கண்டே நடுங்கினேன் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 26/4
வந்தவர்-தம்மை கண்ட போது எல்லாம் மனம் மிக நடுங்கினேன் அறிவாய் – திருமுறை6:13 42/2
நகைத்த போது எல்லாம் நடுங்கினேன் இங்கே நல்ல வாகனங்களில் ஏறி – திருமுறை6:13 47/2
உகைத்த போது எல்லாம் நடுங்கினேன் விரைந்தே ஓட்டிய போது எலாம் பயந்தேன் – திருமுறை6:13 47/3
கை கலப்பு அறியேன் நடுங்கினேன் அவரை கடிந்ததும் இல்லை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 53/4
உரத்து ஒருவருக்கு அங்கு ஒருவர் பேசிய போது உள்ளகம் நடுங்கினேன் பல கால் – திருமுறை6:13 56/1

மேல்


நடுங்கு (1)

நடுங்கு குடி அல்லடி நான் திரு_சிற்றம்பலத்தே நடம் செய் அடி பணிக்கு என்றே நாட்டிய நல் குடியே – திருமுறை6:104 4/4

மேல்


நடுங்குகின்றனன் (1)

நடம் பொழி பதத்தாய் நடுங்குகின்றனன் காண் நான் செயும் வகை எது நவிலே – திருமுறை2:50 8/4

மேல்


நடுங்குகின்றாய் (1)

நாள்_கொல்லி என்றால் நடுங்குகின்றாய் நாள் அறியா – திருமுறை1:3 1/823

மேல்


நடுங்குகின்றேன் (2)

நாத்திகம் சொல்வார்க்கு நடுங்குகின்றேன் பாத்து உண்டே – திருமுறை1:2 1/800
நான் செய்த தீமையை நானே நினைக்க நடுங்குகின்றேன்
ஏன் செய்தனை என கேளாது மேலும் இரங்குகின்றாய் – திருமுறை2:83 6/2,3

மேல்


நடுங்குதடா (8)

நாடும் போது எல்லாம் என் நாடி நடுங்குதடா – கீர்த்தனை:4 52/2
நாய் கடையேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதடா – கீர்த்தனை:4 53/2
நன்றி_இலேன் எண்ணு-தொறும் நாடி நடுங்குதட