த – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

த 1
தக்க 10
தக்கது 5
தக்கதுவே 1
தக்கவா 1
தக்கன 1
தக்காது 1
தக்கோர் 1
தக்கோன் 2
தக 5
தகர 7
தகர_கால் 1
தகரை 1
தகவின் 2
தகவினும் 1
தகவு 8
தகவு_இலேன் 1
தகவுக்கு 1
தகவும் 2
தகவுற 1
தகவே 3
தகவொடு 1
தகவோர் 1
தகவோரும் 1
தகனன் 1
தகாது 3
தகு 35
தகுதி 2
தகுந்த 2
தகும் 25
தகுமேயோ 1
தகுமோ 13
தகை 31
தகை-அது 1
தகை_உடையார் 1
தகைக்க 1
தகைத்த 1
தகைமை 3
தகைமையில் 1
தகைய 5
தகையர் 1
தகையனேன் 1
தகையனை 1
தகையாது 1
தகையார் 1
தகையினதாய் 1
தகையினராய் 2
தகையுறு 1
தகையே 2
தகையை 1
தகையோர் 1
தகையோரும் 1
தங்க 6
தங்கக்கட்டி 3
தங்கக்கட்டியே 1
தங்கட்கு 1
தங்கட்கென்று 1
தங்கமடி 1
தங்கமே 2
தங்கள் 10
தங்கள்தங்கள் 1
தங்காத 2
தங்கிட 1
தங்கிய 11
தங்கியதே 2
தங்கிற்று 1
தங்கினேன் 1
தங்கு 8
தங்குக 1
தங்குகின்ற 1
தங்குகின்றது 1
தங்குதே 1
தங்கும் 16
தங்குமாறு 1
தங்குறவே 1
தங்குறும் 1
தங்கை 1
தங்கையாக 1
தச்சு 1
தச்சுறவே 1
தச 2
தசரதன்-தன் 1
தக்ஷிணா 1
தக்ஷிணா_மூர்த்தி 1
தசை 3
தசை-அதனால் 1
தசைத்திடு 1
தசையை 1
தஞ்சக 1
தஞ்சத்தால் 1
தஞ்சத்திலே 1
தஞ்சம் 18
தஞ்சம்_இலேன் 1
தஞ்சமானவர்க்கு 1
தஞ்சமுறும் 1
தஞ்சமே 1
தஞ்சனை 1
தஞ்சோ 1
தட்டாமல் 1
தட்டிடும் 1
தட்டிய 1
தட்டில் 1
தட்டிலார் 1
தட்டு 7
தட்டுப்படாதது 1
தட்டுறா 1
தட 11
தட_முலையார் 1
தடக்கை 1
தடங்கட்கு 1
தடங்களும் 1
தடத்தமாய் 1
தடத்திடை 1
தடத்து 1
தடநிருப 1
தடம் 40
தடமும் 2
தடமே 4
தடவி 1
தடவும் 1
தடாதபடி 1
தடி 8
தடி-அது 1
தடிக்க 3
தடிக்குதே 1
தடித்த 7
தடித்தான் 1
தடித்திட 1
தடித்து 2
தடித்தேன் 3
தடிந்த 2
தடிந்திடும் 1
தடிந்து 2
தடிந்தோன் 1
தடிப்பது 1
தடிப்பு 1
தடிப்புறும் 1
தடிப்பேறிற்று 1
தடிப்பேறினான் 1
தடியே 1
தடியேல் 1
தடிவாய் 1
தடுக்க 7
தடுக்கக்கூடும் 1
தடுக்கப்படுதல் 1
தடுக்கவோ 1
தடுக்கிலாது 1
தடுக்கின்ற 1
தடுக்கும் 4
தடுங்காது 1
தடுத்த 4
தடுத்தது 2
தடுத்தாட்கொண்ட 1
தடுத்தாண்ட 1
தடுத்தாண்டான் 1
தடுத்தாண்டு 1
தடுத்தார் 1
தடுத்தாலும் 1
தடுத்தானை 1
தடுத்திட 2
தடுத்திடல் 1
தடுத்திடலாம் 2
தடுத்திலேன் 1
தடுத்து 8
தடுத்தும் 1
தடுப்பவர் 10
தடுப்பவனும் 1
தடுப்பார் 3
தடுப்பாரேல் 1
தடுப்பாரோ 1
தடுமாற்றத்தொடும் 1
தடுமாற்றம் 1
தடுமாறி 1
தடுமாறுகின்றேன் 1
தடை 47
தடை-அது 1
தடை_பயலே 1
தடைக்குள் 1
தடைகள் 2
தடைகளினால் 1
தடைப்பட்டாய் 1
தடைப்படுமாறு 1
தடைபட்டேன் 1
தடைபடா 2
தடைபடுமோ 1
தடைபடேன் 1
தடையாயின 1
தடையால் 1
தடையாலோ 1
தடையும் 2
தடையுறா 1
தடையுறும் 1
தடையே 2
தடையேன் 1
தடையை 2
தண் 163
தண்_அளி 1
தண்ட 1
தண்டம் 2
தண்டலை 2
தண்டலைக்குள் 1
தண்டன் 1
தண்டாத 2
தண்டாது 1
தண்டாயுத 1
தண்டாயுத_போர் 1
தண்டி 1
தண்டிக்கப்பட்டனன் 10
தண்டிக்கு 1
தண்டிப்பது 1
தண்டிப்பீர் 1
தண்டு 7
தண்டை 2
தண்டை_காலனை 1
தண்ணம் 1
தண்ணல் 1
தண்ணனை 1
தண்ணிய 12
தண்ணின் 1
தண்ணினால் 2
தண்ணீர் 8
தண்ணீர்-தான் 1
தண்ணீராய் 1
தண்ணீரே 2
தண்ணீரை 2
தண்ணுறும் 1
தண்ணே 1
தண்பார் 1
தண்பு 1
தண்மை 4
தண்மை-தனிலே 1
தண்மையும் 3
தண்மையே 1
தண்மையை 1
தண்மையொடு 1
தண 1
தணந்த 1
தணந்திடல்-தனை 1
தணந்திலையே 1
தணந்தேன் 1
தணப்பு 2
தணப்புறா 1
தணவாத 1
தணவாதாய் 1
தணவில் 1
தணி 5
தணிக்க 2
தணிக்கின்ற 1
தணிகாசல 11
தணிகாசலத்தில் 2
தணிகாசலத்தின் 1
தணிகாசலத்து 13
தணிகாசலத்துள் 2
தணிகாசலத்தே 1
தணிகாசலத்தை 2
தணிகாசலம் 7
தணிகாசலமாம் 10
தணிகாசலமும் 1
தணிகாசலனார் 6
தணிகாசலனார்-தம் 1
தணிகாசலனே 5
தணிகிலேன் 1
தணிகேசர் 4
தணிகேசர்-தம்பால் 1
தணிகேசரும் 1
தணிகேசன் 1
தணிகேசனே 5
தணிகை 270
தணிகை-தன்னில் 1
தணிகை-தன்னை 1
தணிகை-தனில் 4
தணிகை-தனை 3
தணிகை_மேலனே 1
தணிகை_வண்ணனே 1
தணிகை_வாசனே 1
தணிகை_வாணனே 1
தணிகை_வெற்பனே 1
தணிகைக்கு 2
தணிகைக்குள் 1
தணிகைமலையை 1
தணிகைய 1
தணிகையர்க்கு 1
தணிகையன் 4
தணிகையனே 2
தணிகையான் 1
தணிகையில் 28
தணிகையிலே 1
தணிகையின் 1
தணிகையே 1
தணிகையை 8
தணிந்த 3
தணிந்து 1
தணிப்பாய் 1
தணியா 3
தணியாத 1
தணியார் 1
தணியேன் 1
தணிவு 2
தணிவு_இலா 1
தத்தம் 1
தத்தமது 1
தத்தா 1
தத்தி 1
தத்து 2
தத்துகின்ற 1
தத்துவ 36
தத்துவங்கள் 11
தத்துவத்தால் 1
தத்துவத்தில் 1
தத்துவத்தின் 4
தத்துவத்து 3
தத்துவம் 24
தத்துவமசி 1
தத்துவமாம் 2
தத்துவமாய் 3
தத்துவமும் 4
தத்துவமே 3
தத்துவர் 1
தத்துவர்க்கும் 1
தத்துவர்காள் 1
தத்துவரகித 1
தத்துவரும் 1
தத்துவரை 1
தத்துவனே 3
தத்துவா 1
தத்துவாதீத 6
தத்துவாதீதமே 1
தத்துவாந்த 1
தத்துவாந்தம் 1
தத்துவானந்தம் 1
தத்துவி 1
தத்தை 1
தத்தைத்தா 1
தத்பத 1
தத்புவனம் 1
தத்வ 1
ததி 1
ததிதி 2
ததும்ப 4
ததும்பவே 1
ததும்பி 16
ததும்பிட 1
ததும்பிப் 1
ததும்பினாள் 1
ததும்பு 2
ததும்புதே 1
ததும்பும் 4
தந்த்ர 1
தந்த 54
தந்தது 5
தந்தருளும் 1
தந்தருளே 1
தந்தவர்-தாம் 2
தந்தவனே 3
தந்தன 1
தந்தனம் 4
தந்தனன் 4
தந்தனனே 2
தந்தனை 6
தந்தனையே 14
தந்தா 1
தந்தாய் 7
தந்தாயே 2
தந்தார் 3
தந்தாரே 2
தந்தால் 2
தந்தான் 11
தந்தானை 3
தந்திட்டான் 1
தந்திடு 1
தந்திடுதும் 1
தந்திடும் 2
தந்திடுவள் 1
தந்திடுவார் 1
தந்திடுவீர் 1
தந்திர 5
தந்திரத்தில் 2
தந்திரத்தும் 1
தந்திரம் 6
தந்திரமாய் 1
தந்திரமே 1
தந்தீர் 8
தந்தீரே 11
தந்து 97
தந்தே 7
தந்தை 72
தந்தை_தாய் 2
தந்தை_தாய்க்கு 2
தந்தை_எனக்கு_ஆயினானை 1
தந்தைக்கும் 1
தந்தையர் 5
தந்தையர்-தங்களை 1
தந்தையர்-தம்மை 1
தந்தையர்-தமையே 1
தந்தையர்கள் 1
தந்தையராம் 1
தந்தையரிடத்தே 1
தந்தையரே 5
தந்தையரை 2
தந்தையாய் 3
தந்தையார் 12
தந்தையும் 22
தந்தையுமாய் 1
தந்தையே 90
தந்தையை 13
தந்தையோ 1
தந்தோம் 1
தந்தோய் 1
தந்தோன் 1
தந்தோனே 1
தப்படி 1
தப்பாடுவேன் 1
தப்பாத 2
தப்பாது 3
தப்பாமல் 1
தப்பாயின 1
தப்பாலே 1
தப்பிடாது 1
தப்பு 10
தபோதனர் 1
தபோநிதியே 5
தபோப்ரசாதம் 1
தம் 49
தம்-பால் 2
தம்ப 1
தம்பத்தில் 2
தம்பத்தின் 1
தம்பத்து 2
தம்பதமாம் 1
தம்பதியை 1
தம்பம் 7
தம்பமடி 2
தம்பமாய் 1
தம்பர 1
தம்பரம் 1
தம்பலத்தே 1
தம்பலம் 2
தம்பி 1
தம்பிரான் 5
தம்பிரானார் 1
தம்பிரானை 1
தம்பிரானையே 1
தம்மதம் 1
தம்மவர் 1
தம்மானம் 1
தம்முடைய 1
தம்மை 9
தம்மையும் 1
தம்மையே 2
தமக்காம் 1
தமக்கு 5
தமக்கும் 2
தமக்குள் 1
தமது 8
தமம் 1
தமமே 1
தமர் 6
தமராய் 1
தமரால் 1
தமரிடை 1
தமரினை 1
தமரும் 3
தமரே 2
தமலம் 1
தமன் 1
தமனிய 1
தமி 1
தமியள் 1
தமியளாக 1
தமியன் 1
தமியனுக்கே 1
தமியனேன் 7
தமியனேன்-தன்னை 1
தமியனேன்-தனை 1
தமியனேன்-தனையும் 1
தமியனேனுக்கே 1
தமியனேனே 1
தமியனேனை 1
தமியேற்கு 1
தமியேன் 15
தமியேன்-தன்னை 1
தமியேன்-தனை 1
தமியேனே 1
தமியேனை 2
தமிழ் 25
தமிழ்_கொடியை 1
தமிழ்_மறைக்கே 1
தமிழ்_மறையாம் 1
தமிழால் 1
தமை 12
தமை_அறியார் 1
தமைத்தாம் 1
தமையன் 1
தமையனோடு 1
தயங்க 1
தயங்கவே 1
தயங்காநின்ற 1
தயங்கி 2
தயங்கு 1
தயங்குகின்றாயே 1
தயங்குகின்றேன் 2
தயங்கும் 2
தயங்குவமே 1
தயங்குவேனே 1
தயங்குறு 1
தயவால் 7
தயவிலே 1
தயவின் 1
தயவினால் 1
தயவினில் 1
தயவினை 1
தயவினொடு 2
தயவினொடும் 1
தயவு 53
தயவு-தான் 1
தயவு_இலர் 1
தயவு_இலேன் 1
தயவு_உடையவரே 1
தயவு_உடையவன் 1
தயவு_உடையாய் 3
தயவு_உடையாள் 2
தயவு_உடையான் 1
தயவு_உடையோய் 1
தயவுகொண்டு 1
தயவுடன் 2
தயவும் 2
தயவே 3
தயவே_இல்லார் 1
தயவை 11
தயவையே 1
தயா 2
தயாநிதி 12
தயாநிதி-தன்னை 1
தயாநிதியே 26
தயாநிதியை 5
தயாள 1
தயாளன் 5
தயாளு 1
தயானந்த 1
தயிர் 3
தயிரிலே 2
தயிரை 1
தயிலம் 1
தயேந்திரர் 1
தயை 12
தயை_இலி 2
தயை_உடையார் 2
தயையே 2
தர்க்கவாதம் 1
தர 35
தரணி 1
தரணியில் 1
தரத்தது 1
தரத்தவா 1
தரத்தனே 1
தரத்தில் 2
தரத்தின் 1
தரத்தினால் 1
தரத்து 2
தரத்துக்கான 1
தரத்துக்கு 1
தரத்தேன் 1
தரத்தை 6
தரப்பெற்றது 1
தரம் 40
தரம்_இல்லீர் 1
தரம்_இல்லேன் 1
தரமாம் 1
தரமாய் 1
தரமானது 1
தரமும் 3
தரமுற 1
தரமே 3
தரமோ 2
தரல் 5
தரவும் 2
தரவே 1
தரள 3
தரற்கு 2
தராது 1
தரிக்க 4
தரிக்க_மாட்டேன் 2
தரிக்கலன் 3
தரிக்கலேன் 1
தரிக்கிலேன் 6
தரிக்குமோ 1
தரிசனத்து 1
தரிசனம் 2
தரிசனம்செய்தே 1
தரிசிக்க 1
தரிசித்த 1
தரிசித்து 6
தரிசித்தேன் 1
தரிசித்தேனே 1
தரிசிப்பது 1
தரிசிப்பேனோ 1
தரித்த 6
தரித்ததனை 1
தரித்தல் 1
தரித்தாய் 1
தரித்தார் 5
தரித்தாரே 1
தரித்தானை 1
தரித்திட 1
தரித்திட_மாட்டேன் 1
தரித்திடாது 1
தரித்திடும் 1
தரித்திடேன் 5
தரித்திருக்க 1
தரித்திருக்க_மாட்டேன் 1
தரித்திலை 1
தரித்து 16
தரித்தே 3
தரித்தேன் 1
தரித்தோனே 1
தரிப்பள் 2
தரிப்பனோ 1
தரிப்பாய் 1
தரிப்பார் 2
தரிப்பாரோ 1
தரிப்பு 1
தரியா 1
தரியாது 7
தரியாமல் 1
தரியார் 3
தரியாள் 1
தரியேம் 1
தரியேன் 30
தரியேனே 2
தரின் 1
தரினும் 4
தரு 109
தரு_காதலித்தோன் 1
தருக்க 1
தருக்கம்செய்திடவே 1
தருக்கல் 1
தருக்கள் 1
தருக்கி 2
தருக்கினேன் 1
தருக்கினேனையே 1
தருக்கினையே 1
தருக்கு 1
தருக்குகின்றாய் 1
தருக்குகின்றேன் 1
தருக்குடன் 1
தருக்குவன் 3
தருக்கொடும் 2
தருக 7
தருகின்ற 7
தருகின்றது 1
தருகின்றதோர் 1
தருகின்றாம் 1
தருகின்றாய் 3
தருகின்றான் 4
தருகின்றோம் 1
தருகின்றோர்-தம்பாலும் 1
தருகுவம் 1
தருண் 2
தருண 19
தருணத்தவரே 1
தருணத்தில் 2
தருணத்து 11
தருணத்துக்கு 1
தருணத்தே 9
தருணம் 200
தருணம்-தனில் 1
தருணம்-தனிலே 1
தருணம்-தான் 2
தருணம்-அது 1
தருணமா 1
தருணமே 1
தருணா 2
தருணாபதியே 1
தருணாம்புஜ 1
தருதல் 8
தருதலே 1
தருதற்கு 9
தருதியோ 2
தருதும் 1
தருபரம் 1
தருபவன் 1
தரும் 159
தரும 30
தரும_கடல் 1
தரும_கடலே 2
தரும_குன்றே 1
தரும_துரையே 2
தரும_நாசரை 1
தரும_வாரிதியே 1
தருமத்திலே 1
தருமத்தின் 1
தருமபுரம் 1
தருமம் 9
தருமம்-தானோ 1
தருமமும் 2
தருமமோ 1
தருமவானையே 1
தருமன் 1
தருமே 1
தருமோ 2
தருவது 4
தருவது-தான் 1
தருவர் 1
தருவல் 4
தருவாண்டி 6
தருவாய் 13
தருவாயே 3
தருவாயேல் 1
தருவாயோ 2
தருவார் 25
தருவாரே 1
தருவான் 4
தருவானை 1
தருவிக்கும் 2
தருவித்திடில் 1
தருவில் 4
தருவினில் 1
தருவினை 1
தருவீர் 4
தருவே 22
தருவேம் 3
தருவேன் 2
தருவை 2
தருவோய் 1
தருவோர் 1
தருவோனே 1
தரை 6
தரையில் 4
தல 2
தலங்கள்-தோறும் 1
தலங்களுள் 1
தலத்தனே 2
தலத்தனை 1
தலத்தார் 4
தலத்தால் 1
தலத்திடையே 1
தலத்தில் 9
தலத்திலே 4
தலத்தின் 4
தலத்தினர் 1
தலத்தினுக்கு 4
தலத்தினும் 1
தலத்து 26
தலத்துக்கு 1
தலத்தும் 2
தலத்தே 6
தலத்தை 3
தலம் 49
தலம்-தனிலே 2
தலம்கொண்டார் 1
தலம்கொளும் 1
தலமே 1
தலனே 1
தலிதம்செயேன் 1
தலை 129
தலை-வாய் 1
தலை_கால் 1
தலை_காலும் 1
தலை_தாழ்வு 1
தலை_நின்றாய் 1
தலை_பிள்ளை 1
தலை_மகளே 1
தலை_விலை 1
தலைக்கடையாய் 1
தலைக்கடையில் 1
தலைக்கடைவாய் 1
தலைக்கு 7
தலைக்கொண்டு 1
தலைக்கொள்ளேனோ 1
தலைக்கொள 1
தலைகாட்டி 1
தலைகுனித்து 1
தலைச்சங்காடு 1
தலைசாய்த்து 1
தலைசிறப்ப 1
தலைத்தலை 1
தலைதெரியாது 1
தலைநின்ற 2
தலைநின்றேன் 1
தலைப்பட்டதோ 1
தலைப்பட்டாய் 1
தலைப்பட்டான் 1
தலைப்பட்டேன் 1
தலைமகட்கா 1
தலைமயக்குற்றே 1
தலைமுடி 1
தலைமேற்கொண்டு 1
தலைமை 60
தலைமைபூண்டு 1
தலைமையாக 1
தலைமையாம் 1
தலைமையில் 1
தலைய 1
தலையளித்த 1
தலையாக 1
தலையாட்டம் 1
தலையாம் 1
தலையார் 2
தலையால் 4
தலையாலங்காட்டு 1
தலையான் 1
தலையான 1
தலையிடை 1
தலையில் 6
தலையின் 1
தலையினால் 1
தலையினானை 1
தலையும் 4
தலையெடுக்க 1
தலையெடுத்தது 1
தலையெழுத்தும் 1
தலையே 2
தலையேன் 1
தலையை 3
தலைவ 18
தலைவர் 60
தலைவர்-தம் 1
தலைவர்-தமை 1
தலைவர்க்கு 1
தலைவர்கள் 9
தலைவர்களுக்கும் 2
தலைவர்களும் 3
தலைவர்களோ 1
தலைவராய் 1
தலைவராலும் 1
தலைவருக்கும் 2
தலைவருக்கே 2
தலைவருடைய 1
தலைவரும் 2
தலைவரே 2
தலைவரை 8
தலைவன் 21
தலைவன்-தன்னை 1
தலைவனுக்கு 2
தலைவனும் 1
தலைவனே 22
தலைவனை 11
தலைவா 20
தலைவாயிலிலே 1
தலைவாயிலுள் 1
தலைவைத்து 1
தவ 53
தவ_கொழுந்தாம் 1
தவ_மயத்தார் 1
தவங்கள் 1
தவசி 1
தவசு 1
தவத்தர் 1
தவத்தர்-தம் 1
தவத்தர்க்கு 1
தவத்தவர் 3
தவத்தாய் 1
தவத்தால் 18
தவத்தாலும் 1
தவத்தாலே 2
தவத்தில் 5
தவத்தின் 1
தவத்தினர் 2
தவத்தினால் 1
தவத்து 5
தவத்தும் 2
தவத்தை 2
தவத்தோர் 14
தவத்தோர்க்கு 3
தவத்தோர்கள்-தம் 1
தவத்தோரும் 1
தவத்தோன் 1
தவம் 104
தவம்-தான் 22
தவம்-அது 1
தவம்_புரிந்தார்-தமை 1
தவம்_இலேன் 1
தவம்_உடையோர் 1
தவம்புரிந்து 1
தவமான 2
தவமும் 6
தவமே 22
தவமோ 9
தவர் 35
தவர்-தம் 3
தவர்-தாம் 1
தவர்-பால் 1
தவர்க்கு 1
தவர்க்கும் 4
தவர்க்கே 2
தவர்கள் 8
தவராம் 1
தவராயினும் 1
தவரீர் 1
தவருக்கு 1
தவரும் 10
தவரே 1
தவரை 1
தவரோ 2
தவல் 1
தவழ் 4
தவள 11
தவளே 1
தவளை-தனக்கும் 1
தவறவிட்டிடுவதற்கு 1
தவறாத 1
தவறாது 2
தவறார் 1
தவறி 1
தவறியே 1
தவறு 3
தவறு_உடையேன் 1
தவறும் 1
தவன் 1
தவனும் 1
தவனே 2
தவனேன் 1
தவனை 1
தவா 1
தவாத 2
தவிக்கின்றேன் 2
தவிசில் 1
தவிசின் 2
தவிசினன் 1
தவிசு 8
தவிடும் 1
தவிப்பான் 1
தவிப்பில் 1
தவிப்பு 1
தவிர் 6
தவிர்க்க 3
தவிர்க்கின்றாள் 1
தவிர்க்கீர்-கொலோ 1
தவிர்க்கு 1
தவிர்க்கும் 24
தவிர்த்த 27
தவிர்த்தது 1
தவிர்த்தல் 3
தவிர்த்தவர் 3
தவிர்த்தவர்க்கு 3
தவிர்த்தவரே 1
தவிர்த்தனை 1
தவிர்த்தாய் 2
தவிர்த்தார் 1
தவிர்த்தார்_அல்லரடி 1
தவிர்த்தால் 1
தவிர்த்தாள் 1
தவிர்த்தான் 4
தவிர்த்தானை 1
தவிர்த்திட 1
தவிர்த்திடு 1
தவிர்த்திடும் 2
தவிர்த்திலையே 1
தவிர்த்தீரே 3
தவிர்த்து 118
தவிர்த்துவிட்டேன் 1
தவிர்த்தே 32
தவிர்த்தேன் 2
தவிர்ந்த 4
தவிர்ந்தது 7
தவிர்ந்தவர் 1
தவிர்ந்தவர்-பால் 1
தவிர்ந்தனவே 1
தவிர்ந்தார் 1
தவிர்ந்திட 2
தவிர்ந்திலையே 1
தவிர்ந்து 17
தவிர்ந்தே 5
தவிர்ந்தேன் 19
தவிர்ந்தோரும் 1
தவிர்ப்பது 1
தவிர்ப்பவர் 1
தவிர்ப்பாய் 2
தவிர்ப்பார் 1
தவிர்ப்பாரோ 1
தவிர்ப்பான் 2
தவிர்ப்பீர் 1
தவிர 4
தவிரவும் 1
தவிராது 1
தவிராதே 1
தவிராய் 1
தவிராயேல் 1
தவிரீர் 1
தவிரும் 3
தவிரும்படி 1
தவிரேனே 1
தழல் 6
தழல்_கண் 1
தழல்_உருவார் 1
தழலாக்க 1
தழலும் 1
தழிக்கொண்டு 1
தழிக்கொளும் 1
தழுதழுத்து 1
தழும்பு 1
தழும்புகொண்டு 1
தழும்புறவே 1
தழும்பேற 2
தழுவற்கு 1
தழுவார் 1
தழுவானை 2
தழுவி 5
தழுவிநின்ற 1
தழுவிய 4
தழுவியே 1
தழுவிலேனே 1
தழுவினன் 1
தழுவினான் 1
தழுவினேன் 1
தழுவுதல் 1
தழுவும் 5
தழுவுறு 1
தழை 3
தழைக்க 24
தழைக்கின்ற 2
தழைக்கின்றேன் 1
தழைக்கின்றேனே 1
தழைக்கும் 8
தழைத்த 8
தழைத்ததுவே 1
தழைத்தாண்டி 2
தழைத்தானை 2
தழைத்திட 3
தழைத்திடு 1
தழைத்திடும் 2
தழைத்து 11
தழைத்தே 1
தழைத்தேன் 4
தழைந்த 1
தழைந்திட 1
தழைந்து 2
தழைந்துற 1
தழைப்ப 7
தழைப்பிக்கும் 1
தழைய 4
தழையேனோ 1
தழைவு 1
தழைவுற்ற 1
தள் 1
தள்_உணர்வோன் 1
தள்ள 12
தள்ள_அரியேன் 1
தள்ளப்பார்க்கின்றாய் 1
தள்ளல் 1
தள்ளலேவேண்டும் 1
தள்ளா 1
தள்ளாடிய 1
தள்ளாதாரை 2
தள்ளாய் 1
தள்ளார் 1
தள்ளானை 2
தள்ளி 1
தள்ளில் 1
தள்ளிலை 1
தள்ளிவிட்டால் 2
தள்ளிவிடில் 1
தள்ளிவிடேல் 1
தள்ளின் 1
தள்ளுகின்றதே 1
தள்ளுண்டு 1
தள்ளுதல் 2
தள்ளும் 1
தள்ளும்படிக்கோ 1
தள்ளேனோ 1
தளத்திலே 1
தளதள 5
தளம் 3
தளம்கொள் 1
தளம்கொள 1
தளர் 2
தளர்கின்றார் 1
தளர்கின்றான் 1
தளர்கின்றேன் 2
தளர்ச்சி 1
தளர்ச்சியும் 2
தளர்ச்சியை 1
தளர்ந்த 3
தளர்ந்த-தோறு 1
தளர்ந்ததும் 1
தளர்ந்தனவால் 1
தளர்ந்திட 2
தளர்ந்திடல் 1
தளர்ந்திடேல் 2
தளர்ந்து 10
தளர்ந்துதளர்ந்து 1
தளர்ந்தேன் 10
தளர்வது 2
தளர்வது-தான் 1
தளர்வு 9
தளர்வேன் 1
தளர்வை 1
தளர 1
தளராத 1
தளராமை 1
தளராள் 1
தளருதல் 6
தளரேன் 1
தளவ 1
தளவேயும் 2
தளி 8
தளியில் 2
தளியே 1
தளிர் 2
தளிர்க்கின்றேன் 1
தளிர்க்கும் 1
தளிர்த்த 1
தளிர்த்தனன் 1
தளிர்த்திட 2
தளை 3
தளைக்கின்ற 1
தளைத்தவன் 1
தளைத்திடும் 1
தளையிட்ட 1
தற்சுயம் 1
தற்சொருப 1
தற்பகமே 1
தற்பத 1
தற்பதத்தை 1
தற்பதம் 2
தற்பதமாய் 1
தற்பதமும் 2
தற்பதமே 1
தற்பமும் 1
தற்பர 13
தற்பரத்தை 1
தற்பரம் 4
தற்பரமாம் 5
தற்பரமாய் 3
தற்பரமே 9
தற்பரயோக 1
தற்பரர் 1
தற்பரர்கள் 1
தற்பரனார் 1
தற்பரனே 5
தற்பராபரமே 1
தற்பரை 1
தற்பரையே 1
தற்போத 2
தற்போதத்தை 2
தற்போதம் 3
தற்போதம்_இலார்க்கு 1
தற்போதமும் 1
தற்றகைய 1
தறி 1
தறியில் 1
தறுகண் 3
தறுகணாளரில் 1
தறை 1
தறையுற 1
தன் 159
தன்-தனக்கு 1
தன்-பால் 1
தன்_நிகர்_இல்லான் 1
தன்_போல்வாய் 1
தன்_போன்றவர் 1
தன்பாட்டுக்கு 1
தன்பு 1
தன்பு_உடையான் 1
தன்மய 1
தன்மயத்தாலே 1
தன்மயம் 9
தன்மயம்-அது 1
தன்மயமாக 1
தன்மயமாம் 2
தன்மயமாம்படி 1
தன்மயமாய் 7
தன்மயமான 1
தன்மயமே 3
தன்மை 43
தன்மை-தனிலே 1
தன்மை-தனை 1
தன்மை-தான் 1
தன்மை_இல்லவர் 1
தன்மைக்கு 2
தன்மையதாய் 1
தன்மையதே 1
தன்மையவாய் 1
தன்மையன் 2
தன்மையனாய் 1
தன்மையனே 2
தன்மையினால் 1
தன்மையினில் 1
தன்மையினேன் 1
தன்மையீர் 1
தன்மையும் 3
தன்மையுளே 1
தன்மையே 4
தன்மையை 6
தன்மையோர் 1
தன்ன 1
தன்னந்தனித்த 1
தன்னந்தனியாய் 1
தன்னார்வத்து 1
தன்னால் 2
தன்னிகர் 1
தன்னிகரில் 1
தன்னிடத்தே 1
தன்னிடை 1
தன்னியல் 1
தன்னில் 1
தன்னிலையில் 1
தன்னுடை 1
தன்னுடைய 3
தன்னுள் 3
தன்னை 30
தன்னைத்தானே 1
தன்னையும் 3
தன்னையே 3
தன்னைவிட 1
தன்னோடும் 1
தன்னோடே 1
தன 7
தனக்கு 7
தனக்குள் 1
தனக்கே 1
தனக 1
தனத்தவரை 1
தனத்தாய் 3
தனத்தால் 1
தனத்தினும் 2
தனத்தீர் 1
தனத்தை 1
தனதாய் 1
தனது 8
தனதை 1
தனம் 9
தனம்_பொறுத்தாள் 1
தனமும் 2
தனமே 2
தனய 1
தனயர் 1
தனயன் 1
தனயனை 1
தனி 504
தனிக்க 5
தனிக்கவிட்டால் 1
தனிக்கவே 1
தனிக்கும் 1
தனித்த 75
தனித்ததோர் 1
தனித்தவா 1
தனித்தனனே 1
தனித்தனி 25
தனித்தனியே 10
தனித்திடு 1
தனித்திடும் 1
தனித்து 38
தனித்தே 6
தனிப்பட்டேன் 1
தனிப்படு 1
தனிப்படும் 1
தனிப்பெரும் 2
தனிமை 3
தனிய 1
தனியது 1
தனியவா 1
தனியனே 2
தனியனேனே 1
தனியனை 1
தனியா 1
தனியாக்குவது 1
தனியாக 1
தனியாகி 1
தனியானார் 1
தனியே 15
தனியேற்கே 1
தனியேன் 1
தனியேனே 1
தனியை 1
தனிவீடு 1
தனு 3
தனுகரணம் 1
தனுகரணாதிகள் 1
தனை 10
தனையர் 2
தனையரை 1
தனையன் 4
தனையன்-தன் 1
தனையனும் 1
தனையனேன் 2
தனையனை 1
தனையா 2
தனையை 1

த (1)

வலம் சேர் இடை த வருவித்த மலை காண் அதனில் மம் முதல் சென்று – திருமுறை1:8 31/3

மேல்


தக்க (10)

தக்க நிட்காடின்ய சம்வேதநாங்க சிற்சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/50
முக்கூடல் மேவி அமர் முன்னவனே தக்க நெடும் – திருமுறை1:2 1/302
தக்க விதியின் மகத்தோடும் தலையும் அழித்தார் தண் அளியார் – திருமுறை3:15 7/1
தக்க வளம் சேர் ஒற்றியில் வாழ் தம்பிரானார் பவனி-தனை – திருமுறை3:19 2/1
தால வாழ்க்கையிலே சார்ந்தவர் எல்லாம் தக்க முப்போதினும் தனித்தே – திருமுறை6:9 1/1
சாற்றுகின்ற கலை ஐந்தில் பரம் ஆதி நான்கும் தக்க அவற்றூடு இருந்த நந்நான்கும் நிறைந்தே – திருமுறை6:60 33/1
தனித்தனி வடிவினும் தக்க ஆண் பெண் இயல் – திருமுறை6:65 1/715
தண்பு உடை நல் மொழி திரளும் சுவை பொருளும் அவைக்கே தக்க இயல் இலக்கியமும் தந்து அருள்வாய் எனக்கே – திருமுறை6:91 5/4
தரும் சிவ குரு எனும் தக்க தேசிகன் – தனிப்பாசுரம்:2 29/3
தண் ஆர் இளம்பிறை தங்கும் முடி மேல் மேனி தந்த ஒரு சுந்தரியையும் தக்க வாமத்தினிடை பச்சை மயிலாம் அரிய சத்தியையும் வைத்து மகிழ் என் – தனிப்பாசுரம்:13 6/3

மேல்


தக்கது (5)

தக்கது அறியேன் வெறியேன் நான் சண்ட மடவார்-தம் முலை தோய் – திருமுறை2:43 2/1
மற்றொரு சார்பு இருந்திடுமேல் தயவு செய்திட தக்கது அன்று இலை காண் – திருமுறை2:57 2/3
தாவி நடந்து இரவின் மனை கதவு திறப்பித்தே தயவுடன் அங்கு எனை அழைத்து தக்கது ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 94/3
நல் வினை சிறிதும் நயந்திலேன் என்பாள் நான் செய தக்கது ஏது என்பாள் – திருமுறை6:24 40/1
சாதித்து அருளிய நின் அருட்கு யான் செய தக்கது என்னே – திருமுறை6:41 5/4

மேல்


தக்கதுவே (1)

தண் நல் அமுதே நீ என்னை தடுத்து இங்கு ஆள தக்கதுவே – திருமுறை2:43 1/4

மேல்


தக்கவா (1)

தணந்த சன்மார்க்க தனி நிலை நிறுத்தும் தக்கவா மிக்க வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 5/4

மேல்


தக்கன (1)

ஆலயத்து இரவிடை ஆற்ற தக்கன
ஏல நெய் திரு_விளக்கு ஏற பார்த்திடும் – தனிப்பாசுரம்:3 53/2,3

மேல்


தக்காது (1)

ஈனம் தக்காது எனை ஏன்றுகொண்டானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை2:33 1/4

மேல்


தக்கோர் (1)

நீள் தக்கோர் நாளும் நினைந்து ஏத்திடும் வைகல் – திருமுறை1:2 1/195

மேல்


தக்கோன் (2)

தக்கோன் என்று உலகு இசைப்ப தன் வணம் ஒன்று அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 1/4
சகத்து_உள்ளவர்கள் மிக துதிப்ப தக்கோன் என வைத்து என்னுடைய – திருமுறை6:88 5/3

மேல்


தக (5)

எண் தக நின் பொன்_அருளை எண்ணிஎண்ணி வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:16 5/3
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை4:2 74/3
தக மதிக்கும்-தோறும் அவரவர் உளத்தின் மேலும் தலை மேலும் மறைந்து உறையும் தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை4:2 76/3
அ தக அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/636
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – கீர்த்தனை:41 26/3

மேல்


தகர (7)

தேமா பொழில் சூழ் ஒற்றி_உளீர் திகழும் தகர_கால் குலத்தை – திருமுறை1:8 118/1
மனம் சூழ் தகர கால் கொண்டீர் வனப்பாம் என்றேன் உலகு அறிய – திருமுறை1:8 119/2
தனம் சூழ் அகத்தே அணங்கே நீ தானும் தகர தலை கொண்டாய் – திருமுறை1:8 119/3
மாண புகழ் சேர் ஒற்றி_உளீர் மன்று ஆர் தகர வித்தை-தனை – திருமுறை1:8 121/1
தகர மெய்ஞ்ஞான தனி பெருவெளி எனும் – திருமுறை6:65 1/45
தகர வகர நவ புர சிர தினகர – கீர்த்தனை:1 72/2
தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/2

மேல்


தகர_கால் (1)

தேமா பொழில் சூழ் ஒற்றி_உளீர் திகழும் தகர_கால் குலத்தை – திருமுறை1:8 118/1

மேல்


தகரை (1)

போர் உக தகரை ஊர்ந்த புண்ணிய_மூர்த்தி போற்றி – திருமுறை5:50 8/4

மேல்


தகவின் (2)

இகலில் இடையை இரட்டி தகவின்
அருச்சித்தால் முன்னாம் அது கடையாம் கண்டீர் – திருமுறை2:89 9/2,3
அ தகவின் எனை அழைத்து என் அங்கையில் ஒன்று அளித்தாய் அன்னையினும் அன்பு_உடையாய் நின் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:2 48/3

மேல்


தகவினும் (1)

தன்னைவிட தலைமை ஒரு தகவினும் இங்கு இயலா தனி தலைமை பெரும் பதியே தருண தயாநிதியே – திருமுறை6:108 45/1

மேல்


தகவு (8)

தகவு பெறு நிட்பேத நிட்கம்பமாம் பராசத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/49
தண்மை இன்று இதற்கு இது என துணிந்து என்றனையும் சாய்ப்பது தகவு என நினைத்தாய் – திருமுறை2:38 10/2
நல் தகவு உடைய நாதனே உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 10/4
தந்திரம் அறியேன் எந்த தகவு கொண்டு அடைவேன் எந்தாய் – திருமுறை6:24 42/2
அ தகவு என்ற என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/250
தடை ஒன்றும் இல்லா தகவு உடையதுவாய் – திருமுறை6:65 1/1338
தகவு_இலேன் நெடுநாள் தனித்து சேய்மையில் – திருமுகம்:2 1/87
தானே ஒரு சிறு நாய்க்கு கிடைத்த தகவு என எம் – திருமுகம்:5 1/2

மேல்


தகவு_இலேன் (1)

தகவு_இலேன் நெடுநாள் தனித்து சேய்மையில் – திருமுகம்:2 1/87

மேல்


தகவுக்கு (1)

இன்று விட துணிந்தாய் போலும் அந்தோ தகுமோ நின் பெரும் கருணை தகவுக்கு எந்தாய் – திருமுறை2:85 4/2

மேல்


தகவும் (2)

சாரம் இலேன் ஆசாரம் இல்லேன் சித்த சாந்தம் இலேன் இரக்கம்_இலேன் தகவும் இல்லேன் – திருமுறை2:59 7/3
எய்யாத வாழ்வும் வேறு எண்ணாத நிறைவும் நினை என்றும் மறவாத நெறியும் இறவாத தகவும் மேல் பிறவாத கதியும் இ ஏழையேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை2:100 4/2

மேல்


தகவுற (1)

குரு நெறி தகவுற குறிக்கின்றோர்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 21/4

மேல்


தகவே (3)

தலையாலங்காட்டு தகவே நிலை கொள் – திருமுறை1:2 1/316
தகவே எனக்கு நல் தாயே அகில சராசரமும் – திருமுறை1:7 73/2
தரம் வளர் நிலையே நிலை வளர் தரமே தரம் நிலை வளர்தரு தகவே
வரம் வளர் நிறையே நிறை வளர் வரமே வரம் நிறை வளர்தரு வயமே – கீர்த்தனை:30 4/2,3

மேல்


தகவொடு (1)

தகவொடு காக்கும் தனி சிவ பதியே – திருமுறை6:65 1/1022

மேல்


தகவோர் (1)

உற்றமே தகவோர் உவட்டுற இருந்தேன் உலகியல் போகமே உவந்தேன் – திருமுறை6:3 2/2

மேல்


தகவோரும் (1)

நிற்கும் தகவோரும் அத்துவத்தில் – திருமுறை1:3 1/1372

மேல்


தகனன் (1)

சயசய எனும் தொண்டர் இதய_மலர் மேவிய சடா_மகுடன் மதன தகனன்
சந்திரசேகரன் இடப_வாகனன் கங்காதரன் சூல_பாணி இறைவன் – திருமுறை1:1 2/38,39

மேல்


தகாது (3)

நின் அன்பர் தகாது என்பர் ஈது என்றுதான் நினைத்தோ – திருமுறை1:6 15/2
சான்றோர் உமது மரபு ஓர்ந்து தரித்த பெயர்க்கு தகாது என்றே – திருமுறை1:8 55/3
சான்றோர் உம்-கண் மரபு ஓர்ந்து தரித்த பெயர்க்கு தகாது என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 11/3

மேல்


தகு (35)

தகு விந்தை மோகினியை மானை அசைவிக்கும் ஒரு சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/53
சந்தம் மிகும் கண் இரு_மூன்றும் தகு நான்கு_ஒன்றும் தான் அடைந்தாய் – திருமுறை1:8 135/3
திரு தகு தில்லை திரு_சிற்றம்பலத்தே தெய்வம் ஒன்று உண்டு எமக்கு என்பாள் – திருமுறை2:102 8/1
மரு தகு குழலாள் மனம் மொழி உடலம் மற்றவும் அவன் கழற்கு என்பாள் – திருமுறை2:102 8/3
குரு தகு குவளை கண்ணின் நீர் கொழிப்பாள் குதுகுலிப்பாள் பசும்_கொடியே – திருமுறை2:102 8/4
தன் வடிவ திரு_நீற்று தனி பை அவிழ்த்து எனக்கு தகு சுடர் பூ அளிக்கவும் நான்-தான் வாங்கி களித்து – திருமுறை4:3 2/2
திரு தகு சீர் அதிகை அருள் தலத்தின் ஓங்கும் சிவ_கொழுந்தின் அருள் பெருமை திறத்தால் வாய்மை – திருமுறை4:10 1/1
தகு வான் பொருளாம் உனது அருளே என்றால் அடியேன்-தனை இங்கே – திருமுறை5:45 2/3
ஒண் தகு சிற்றம்பலத்தே எல்லாம்_வல்லவராய் ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 7/4
சாலிலே அடைக்க தடைபடேன் வாழை தகு பலா மா முதல் பழத்தின் – திருமுறை6:9 6/2
திரு தகு பொன்_அம்பலத்தே திரு_நடம் செய்து அருளும் திரு_அடிகள் அடி சிறியேன் சென்னி மிசை வருமோ – திருமுறை6:11 1/1
உரு தகு நானிலத்திடை நீள் மல தடை போய் ஞான உரு படிவம் அடைவேனோ ஒன்று இரண்டு என்னாத – திருமுறை6:11 1/2
பண் தகு நின் திரு_தொண்டர் அடி பெருமை எவரே பகர்ந்திடுவர் மறைகள் எலாம் பகர்ந்திடுவான் புகுந்தே – திருமுறை6:24 46/3
கனி பயன் தருதற்கு இது தகு தருணம் கலந்து அருள் கலந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 1/4
கரந்திடாது உறுதற்கு இது தகு தருணம் கலந்து அருள் கலந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 2/4
காலையே தருதற்கு இது தகு தருணம் கலந்து அருள் கலந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 3/4
கண்டுகொண்டு உறுதற்கு இது தகு தருணம் கலந்து அருள் கலந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 4/4
கனி துணை தருதற்கு இது தகு தருணம் கலந்து அருள் கலந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 5/4
பொன்_பதம் தருதற்கு இது தகு தருணம் புணர்ந்து அருள் புணர்ந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 6/4
போதகம் தருதற்கு இது தகு தருணம் புணர்ந்து அருள் புணர்ந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 7/4
புண்ணியம் அளித்தற்கு இது தகு தருணம் புணர்ந்து அருள் புணர்ந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 8/4
புலப்பட தருதற்கு இது தகு தருணம் புணர்ந்து அருள் புணர்ந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 9/4
புளிப்பு அற இனித்தற்கு இது தகு தருணம் புணர்ந்து அருள் புணர்ந்து அருள் எனையே – திருமுறை6:37 10/4
திரு தகு வேதாந்தமொடு சித்தாந்த முதலா திகழ்கின்ற அந்தம் எலாம் தேடியும் கண்டு அறியா – திருமுறை6:52 2/1
விண் தகு பேர்_அருள் சோதி பெருவெளிக்கு நடுவே விளங்கி ஒரு பெரும் கருணை கொடி நாட்டி அருளாம் – திருமுறை6:60 9/3
அ தகு சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/42
எண் தகு சிற்றம்பலத்தே எந்தை அருள் அடை-மின் இறவாத வரம் பெறலாம் இன்பமுறலாமே – திருமுறை6:98 4/4
எண் தகு பொன்_சபை_உடையீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 8/4
திரு தகு பொன்_அம்பலத்தே திரு_நடம் செய்து அருளும் திரு_அடிகள் அடி சிறியேன் சென்னி மிசை வருமோ – கீர்த்தனை:41 19/1
உரு தகு நானிலத்திடை நீள் மல தடை போய் ஞான உரு படிவம் அடைவேனோ ஒன்று இரண்டு என்னாத – கீர்த்தனை:41 19/2
திண் தகு தேறு இட சிறிது தெளி நீர் போல் தெளிந்து அறிவு சிறிது தோன்ற – தனிப்பாசுரம்:2 31/2
திரு தகு சீர் தமிழ்_மறைக்கே முதல் ஆய வாக்கு-அதனால் திரு_பேர் கொண்டு – தனிப்பாசுரம்:26 1/1
உரு தகு சேவடிக்கு அடியேன் ஒரு கோடி தெண்டனிட்டே உரைக்கின்றேன் உன் – தனிப்பாசுரம்:26 1/3
பவன் தகு சிவன்-தனை உவந்தனை சுவந்தனை பகர்ந்திடுக என்ற அமுதே – திருமுகம்:3 1/20
தகு வழக்கிட்டெனினும் நின்-பால் எனக்கும் ஒரு சார்புற செய்குவேனே – திருமுகம்:3 1/64

மேல்


தகுதி (2)

பகுதி தகுதி விகுதி எனும் பாட்டில் – திருமுறை2:89 9/1
தகுதி பெறும் அ பகுதிக்கு அப்புறமும் சென்றே தனி ஒளி செங்கோல் நடத்தி தழைக்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:60 30/2

மேல்


தகுந்த (2)

தாளாகும் நீழல் அது சார்ந்து நிற்க தகுந்த திரு_நாள் – திருமுறை5:36 3/3
தகுந்த தனி பெரும் பதியே தயாநிதியே கதியே சத்தியமே என்று உரை-மின் பத்தியொடு பணிந்தே – திருமுறை6:98 2/4

மேல்


தகும் (25)

தக்ஷிணா_மூர்த்தி அருள்_மூர்த்தி புண்ணிய_மூர்த்தி தகும் அட்ட_மூர்த்தி ஆனோன் – திருமுறை1:1 2/43
பொறுக்க தகும் கண்டாய் மேல் நோற்ற – திருமுறை1:2 1/780
தலை மேலும் உயிர் மேலும் உணர்வின் மேலும் தகும் அன்பின் மேலும் வளர் தாள் மெய் தேவே – திருமுறை1:5 21/4
எண்ணமே தகும் அன்பர்-தம் துணையே இலங்கும் திவ்விய எண்_குண_பொருப்பே – திருமுறை2:22 2/2
கொல்லலும் தகும் எனை கொன்றிடாது அருள் – திருமுறை2:32 3/3
மல்லலும் தகும் சடா_மகுட வள்ளலே – திருமுறை2:32 3/4
அல்லவோ உமது இயற்கை ஆயினும் நல் அருள்_கணீர் எனை ஆளலும் தகும் காண் – திருமுறை2:57 10/3
பிழை பொறுப்பது உன் பேர்_அருட்கே தகும்
மழை பொறுக்கும் வடிவு_உடையோன் புகழ் – திருமுறை2:76 10/2,3
தரித்தாய் அடியேன் பிழை பொறுக்க தகும் காண் துன்பம் தமியேனை – திருமுறை2:84 3/3
தரிப்பாய் இவனை அருளிடத்தே என்று நின்று தகும் வண்ணம் – திருமுறை2:84 7/3
சச்சிதானந்த வடிவம் நம் வடிவம் தகும் அதிட்டானம் மற்று இரண்டும் – திருமுறை5:1 6/1
நின் அன்பன் என ஓதில் யாவர் தகும் என்று உரைப்பர் அரசே – திருமுறை5:23 8/3
அரு தகும் அ வெள்ளத்தே நான் மூழ்கி நான் போய் அதுவாக பெறுவேனோ அறிந்திலன் மேல் விளைவே – திருமுறை6:11 1/4
சாகாத கல்வியே கல்வி ஒன்றே சிவம்-தான் என அறிந்த அறிவே தகும் அறிவு மலம் ஐந்தும் வென்ற வல்லபமே தனித்த பூரண வல்லபம் – திருமுறை6:25 28/1
திரு தகும் ஓர் தருணம் இதில் திரு_கதவம் திறந்தே திரு_அருள் பேர்_ஒளி காட்டி திரு_அமுதம் ஊட்டி – திருமுறை6:31 10/1
ஒண் தகும் உனது திருவுளம் அறிந்தது உரைப்பது என் அடிக்கடி உனக்கே – திருமுறை6:58 4/4
தண் தகும் ஓர் தனி செங்கோல் நடத்தி மன்றில் நடிக்கும் தனி அரசே என் மாலை தாளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 9/4
விண் தகும் ஓர் நாத வெளி சுத்த வெளி மோன வெளி ஞான வெளி முதலாம் வெளிகள் எலாம் நிரம்பிக்கொண்டதுவாய் – திருமுறை6:60 80/3
எண் தகும் அருள்_பெரும்_சோதியார் எய்தவே – திருமுறை6:94 6/4
தாழ்ந்திலவாய் அவை அவையும் தனித்தனி நின்று இலங்க தகும் அவைக்குள் நவ விளக்கம் தரித்து அந்த விளக்கம் – திருமுறை6:101 39/2
தகும் ஐந்தொழிலும் வேண்டும்-தோறும் தருதல் வல்லையே – கீர்த்தனை:29 9/2
தகும் ஐந்தொழிலும் தாமே இயற்ற வாய்ந்த சித்தரே – கீர்த்தனை:29 91/4
அரு தகும் அ வெள்ளத்தே நான் மூழ்கி நான் போய் அதுவாக பெறுவேனோ அறிந்திலன் மேல் விளைவே – கீர்த்தனை:41 19/4
வளம் கொள தகும் உலகு எலாம் மருவி நிற்றலினால் – தனிப்பாசுரம்:16 13/2
தகும் முறை கடை மூன்றினும் சுவசியுற்றிலேன் சதுர்_இலேன் பஞ்சம் நயவேன் – திருமுகம்:3 1/53

மேல்


தகுமேயோ (1)

மன்னவா ஞான மன்றவா எல்லாம்_வல்லவா இது தகுமேயோ – திருமுறை6:13 72/4

மேல்


தகுமோ (13)

ஒத்து ஏறி உயிர்க்குயிராய் நிறைந்த எங்கள் உடையானே இது தகுமோ உணர்கிலேனே – திருமுறை1:5 74/4
தீம் பாலும் சருக்கரையும் தேனும் நெய்யும் தேக்குகின்றார் இது தகுமோ தேவ தேவே – திருமுறை1:5 83/4
தனை அறியா முகத்தவர் போல் இருந்தாய் எந்தாய் தடம் கருணை பெரும் கடற்கு தகுமோ கண்டாய் – திருமுறை1:5 85/3
தள்ள தகுமோ திருவாரூர் எந்தாய் எந்தாய் தமியேனே – திருமுறை2:80 8/4
இன்று விட துணிந்தாய் போலும் அந்தோ தகுமோ நின் பெரும் கருணை தகவுக்கு எந்தாய் – திருமுறை2:85 4/2
தண்டாத நின் அருட்கு தகுமோ விட்டால் தருமமோ தணிகை வரை தலத்தின் வாழ்வே – திருமுறை5:8 4/3
தனியேன் துணை வேறு அறியேன் அபயம் தகுமோ தகுமோ தலைவா அபயம் – திருமுறை6:18 5/3
தனியேன் துணை வேறு அறியேன் அபயம் தகுமோ தகுமோ தலைவா அபயம் – திருமுறை6:18 5/3
ஏழை படும் பாடு உனக்கும் திருவுள சம்மதமோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தருமம்-தானோ – திருமுறை6:35 4/2
தந்தை என்றாய் மகன் என்றாய் மணவாளன் என்றாய் தகுமோ இங்கு இது என்ன வினவுதியோ மடவாய் – திருமுறை6:106 26/1
தகுமோ தகுமோ தகுமோ என்று அலறவும் – கீர்த்தனை:33 5/2
தகுமோ தகுமோ தகுமோ என்று அலறவும் – கீர்த்தனை:33 5/2
தகுமோ தகுமோ தகுமோ என்று அலறவும் – கீர்த்தனை:33 5/2

மேல்


தகை (31)

தகை கொள் பரமேச்சுரன் சிவபிரான் எம்பிரான் தம்பிரான் செம்பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/48
தருக்கு ஆள் துப்பு அள்ளி தகை கொண்டோர் சூழும் – திருமுறை1:2 1/145
தண்டி ஊர் போற்றும் தகை காசிக்-கண் செய்து – திருமுறை1:2 1/151
ஆண்டவனே நின்னை போல் ஆவாரோ பூண் தகை கொள் – திருமுறை1:2 1/776
தாம் அலையா வண்ணம் தகை அருளி ஓங்கு வெள்ளி – திருமுறை1:3 1/311
தந்தையாய் என்னுடைய தாயாய் தகை சான்ற – திருமுறை1:4 14/1
தம்மை மறந்து அருள் அமுதம் உண்டு தேக்கும் தகை_உடையார் திரு_கூட்டம் சார்ந்து நாயேன் – திருமுறை1:5 93/1
வளர்த்தாய் நின் தகை அறியா என்றனை அரசே – திருமுறை1:6 164/2
சாய்ந்து போகின்றது எழுதி என் நெஞ்சே தகை கொள் ஒற்றி அம் தலத்தினுக்கு ஏகி – திருமுறை2:3 7/2
சாலம் செய்வது தகை அன்று தரும தனி பொன்_குன்று_அனீர் சராசரம் நடத்தும் – திருமுறை2:54 9/3
தகை அறியேன் நலம் ஒன்றும் அறியேன் பொய்ம்மை-தான் அறிவேன் நல்லோரை சலம்செய்கின்ற – திருமுறை2:85 7/2
தகை சேர் ஒற்றி தலத்து அமர்ந்தார் தரியார் புரங்கள் தழலாக்க – திருமுறை3:3 2/1
தரும விடையார் சங்கரனார் தகை சேர் ஒற்றி தனி நகரார் – திருமுறை3:11 2/1
தாழும் கொடிய மடவியர்-தம் சழக்கால் உழலா தகை அடைந்தே – திருமுறை5:21 2/1
சரதர் அவையில் சென்று நின் சீர்-தனையே வழுத்தும் தகை அடைவான் – திருமுறை5:21 5/2
தாயோடு உறழும் தணிகாசலனார் தகை சேர் மயிலார் தனி வேலார் – திருமுறை5:39 3/3
பொன் தகை மா மலர்_அடி சீர் வழுத்துகின்ற புண்ணியர்-தம் குழுவில் எனை புகுத்தி என்றும் – திருமுறை5:44 7/2
தொழும் தகை உடைய சோதியே அடியேன் சோம்பலால் வருந்திய-தோறும் – திருமுறை6:13 32/1
தகை பாரிடை இ தருணத்தே தாராய் எனிலோ பிறர் எல்லாம் – திருமுறை6:17 4/3
அ தகை விளங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/148
எ தகை விழைந்தன என் மனம் இங்கு எனக்கு – திருமுறை6:65 1/193
அ தகை அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/194
அ தகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/598
அ தகை அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/630
அ தகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/702
எ தகை எவ்வுயிர் எண்ணின அ உயிர்க்கு – திருமுறை6:65 1/769
அ தகை அளித்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/770
அ தகை காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/778
மெய் தகை அளித்து எனுள் விளங்கு சற்குருவே – திருமுறை6:65 1/1068
நல தகை அது என நாட்டிய மருந்தே – திருமுறை6:65 1/1334
அம் குருவின் தகை தெரிக்கும் ஆச்சிரமத்திடை அணுகி அன்பினோடும் – தனிப்பாசுரம்:3 39/1

மேல்


தகை-அது (1)

தகை-அது இன்றேல் என் செய்வேன் உலகர் சழக்கு உடை தமியன் நீ நின்ற – திருமுறை2:50 9/2

மேல்


தகை_உடையார் (1)

தம்மை மறந்து அருள் அமுதம் உண்டு தேக்கும் தகை_உடையார் திரு_கூட்டம் சார்ந்து நாயேன் – திருமுறை1:5 93/1

மேல்


தகைக்க (1)

அச்சமும் என்னை அடிக்கடி தகைக்க
நச்சிய இத்தனை நாளும் விண்ணப்பத்திரம் – திருமுகம்:2 1/100,101

மேல்


தகைத்த (1)

தகைத்த பேர்_உலகில் ஐயனே அடியேன் தடித்த உள்ளத்தொடு களித்தே – திருமுறை6:13 47/1

மேல்


தகைமை (3)

வன் புகலா நெஞ்சின் மருவும் ஒரு தகைமை
தென் புகலூர் வாழ் மகாதேவனே இன்ப மறை – திருமுறை1:2 1/279,280
ஆற்ற மற்று ஓர் அதிகாரி இல்லையடி மன்றில் ஆடும் அவர் பெரும் தகைமை யார் உரைப்பார் தோழி – திருமுறை6:101 17/4
பா ஒன்று பெரும் தகைமை உரைப்பவர் ஆர் சிறியேன் பகர்ந்திட வல்லுநள் அல்லேன் பாராய் என் தோழி – திருமுறை6:101 45/4

மேல்


தகைமையில் (1)

தன்னைத்தானே தகைமையில் மதிப்பன் – திருமுகம்:4 1/236

மேல்


தகைய (5)

சாத்தமங்கை கங்கை சடா_முடியோய் தூ தகைய
பாகை கார் என்னும் பணி_மொழியார் வாழ்த்து ஓவா – திருமுறை1:2 1/292,293
தாண்டவம் செய்கின்ற தயாளன் எவன் காண் தகைய
முத்து சிவிகையின் மேல் முன் காழி ஓங்கும் முழு – திருமுறை1:3 1/298,299
காண் தகைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றதாயினும் என் கருத்து உருக காணேன் – திருமுறை4:5 6/3
மா தகைய பெரும் ஜோதி மணி மன்றுள் விளங்கும் வண்ணம் ஒருசிறிது அறிய மாட்டாமல் மறைகள் – திருமுறை6:101 41/2
தொழும் தகைய முனிவரரும் சுரரும் மிக தொழுது ஏத்த துலங்கும் திங்கள் – தனிப்பாசுரம்:3 8/1

மேல்


தகையர் (1)

தாழும்_தன்மையோர் உயர்வுறச்செய்யும் தகையர் ஒற்றியூர் தலத்தினர் அவர்-தாம் – திருமுறை2:35 7/3

மேல்


தகையனேன் (1)

தாய்_பாலை உண்ணாது நாய்_பால் உண்ணும் தகையனேன் திரு_தணிகை-தன்னை சார்ந்து – திருமுறை5:27 9/2

மேல்


தகையனை (1)

தாமனை மழு மான் தரித்த செங்கரனை தகையனை சங்கரன்-தன்னை – திருமுறை2:39 8/1

மேல்


தகையாது (1)

தணியா கோலம் கண்டு களிக்க தகையாது எமக்கு ஒன்று அருளானேல் – திருமுறை2:24 5/2

மேல்


தகையார் (1)

காண்டம் என்கோ ஆணவத்தின் கட்டு என்கோ கோண்_தகையார் – திருமுறை1:3 1/988

மேல்


தகையினதாய் (1)

தடை அறியா தகையினதாய் தன் நிகர் இல்லதுவாய் தத்துவங்கள் அனைத்தினுக்கும் தாரகமாய் அவைக்கு – திருமுறை6:50 4/1

மேல்


தகையினராய் (2)

சார்வினை விட்டு ஓங்கும் தகையினராய் பார் வினையில் – திருமுறை1:3 1/82
சார்பால் மயங்கா தகையினராய் சார்பாய – திருமுறை1:3 1/84

மேல்


தகையுறு (1)

தகையுறு முதலா அணங்கு அடையாக தயங்க மற்று அதுஅது கருவி – திருமுறை6:46 7/3

மேல்


தகையே (2)

தழல் நிற பவள_குன்றமே ஒற்றி தனி நகர் அமர்ந்து அருள் தகையே – திருமுறை2:17 3/4
தண்மை அருளீர் என்றேன் நாம் தகையே அருள்வது என்றாரே – தனிப்பாசுரம்:11 9/4

மேல்


தகையை (1)

ஒருத்தனை உள் ஒளியை ஒளிர் உள் ஒளிக்குள் ஒளியை உள்ளபடி உள்ளவனை உடைய பெரும் தகையை
நிருத்தனை மெய்ப்பொருளான நின்மலனை சிவனை நித்தியனை சத்தியனை நிற்குணனை எனது – திருமுறை6:52 2/2,3

மேல்


தகையோர் (1)

சாந்தம் எனை கண்டால் தலை சாய்க்கும் ஆம் தகையோர்
சேர மனத்தில் செறிவித்திடும் புருட – திருமுறை1:2 1/698,699

மேல்


தகையோரும் (1)

தான் அதுவாய் நிற்கும் தகையோரும் வானம்-அதில் – திருமுறை1:3 1/1352

மேல்


தங்க (6)

பண்டங்களோ சிற்பரவெளியோ கண் தங்க
வெம் பெரு மால் நீத்தவர்-தம் மெய் உளமோ தையலொடும் – திருமுறை1:4 9/2,3
தங்க நிழல் பரப்பி மயல் சோடை எல்லாம் தணிக்கின்ற தருவே பூம் தடமே ஞான – திருமுறை1:5 48/3
தங்க மலை முலையாளை கலையாளை தொழுது புகழ் சாற்றுகிற்பாம் – திருமுறை2:101 2/4
துரு இலா வயிர தொட்டிலே தங்க தொட்டிலே பல இருந்திடவும் – திருமுறை6:14 8/1
பெட்டியே என்கோ பெட்டியின் நடுவே பெரியவர் வைத்ததோர் தங்க
கட்டியே என்கோ அம்பலத்து ஆடும் கருணை அம் கடவுள் நின்றனையே – திருமுறை6:54 2/3,4
தா தங்க மலர் கொன்றை சடை உடைய சிவபெருமான் சரணம் போற்றி – தனிப்பாசுரம்:5 4/3

மேல்


தங்கக்கட்டி (3)

கச்சி அப்பா தங்கக்கட்டி அப்பா என்னை கண்டுகொள்ளே – திருமுறை6:64 10/4
வெட்டி என்கோ அருள் பெட்டியில் ஓங்கி விளங்கும் தங்கக்கட்டி
என்கோ பொன் பொது நடம் செய்யும் முக்கண்ணவனே – திருமுறை6:64 12/3,4
கைப்பொருளாம் தங்கக்கட்டி மருந்து – கீர்த்தனை:21 27/2

மேல்


தங்கக்கட்டியே (1)

கானூர் உயர் தங்கக்கட்டியே நானூறு – திருமுறை1:2 1/114

மேல்


தங்கட்கு (1)

இல் புறன் இருப்ப அது கண்டும் அந்தோ கடிது எழுந்து போய் தொழுது தங்கட்கு இயல் உறுதி வேண்டாது கண் கெட்ட குருடர் போல் ஏமாந்திருப்பர் இவர்-தாம் – தனிப்பாசுரம்:15 10/2

மேல்


தங்கட்கென்று (1)

இரும் புன்னை மலர்_சடையாய் இ உலகில் சிலர் தங்கட்கென்று வாய்த்த – திருமுறை2:94 17/1

மேல்


தங்கமடி (1)

சிங்கமடி உயர் தங்கமடி – கீர்த்தனை:9 5/4

மேல்


தங்கமே (2)

சச்சிலே சிவன் அளித்திடும் மணியே தங்கமே உன்றன் தணிகையை விழையேன் – திருமுறை5:42 5/3
தங்கமே அனையார் கூடிய ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:12 21/1

மேல்


தங்கள் (10)

மால் வைக்கும் மாயைகள் மண்வைக்குமே தங்கள் வாய்-தனிலே – திருமுறை1:6 43/4
காண்பது கருதி மாலொடு மலர் வாழ் கடவுளர் இருவரும் தங்கள்
மாண்பு அது மாறி வேறு உருவெடுத்தும் வள்ளல் நின் உரு அறிந்திலரே – திருமுறை2:18 2/1,2
ஐ_வாய்_அரவில் துயில்கின்ற மாலும் அயனும் தங்கள்
கை வாய் புதைத்து பணிகேட்க மேவும் முக்கண் அரசே – திருமுறை2:31 8/1,2
தங்கள் குலத்துக்கு அடாது என்றார் தம்மை விடுத்தேன் தனியாகி – திருமுறை3:1 7/3
மறி பிடித்த சிறுவனை போல் வாத்தியார் மனம் மறுகி வருந்த தங்கள்
குறி பிடித்து காட்டுவோர்க்கு யாவர் படிப்பிக்க வல்லார் குமர_வேளே – திருமுறை5:52 4/3,4
தசைத்திடு புன் துரும்பினையும் அகங்கரித்து தங்கள் சுதந்தரத்தால் இங்கே – திருமுறை6:10 7/3
தங்கள் இட்டம் யாது திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 2/4
துதி பெறும் அயனோடு அரி அரன் முதலோர் சூழ்ந்துசூழ்ந்து இளைத்து ஒரு தங்கள்
விதியை நொந்து இன்னும் விழித்திருக்கின்றார் விழித்திருந்திடவும் நோவாமே – திருமுறை6:77 7/1,2
மறி பிடித்த சிறுவனை போல் வாத்தியார் மனம் மறுகி வருந்த தங்கள்
குறி பிடித்து காட்டுவோர்க்கு யாவர் படிப்பிக்க வல்லார் குமர_வேளே – தனிப்பாசுரம்:9 4/3,4
தங்கள் உபநயன விதி சடங்குசெயும் பருவம் இது-தானே என்றால் – தனிப்பாசுரம்:27 1/3

மேல்


தங்கள்தங்கள் (1)

ஆடுகின்ற திரு_அடிக்கே தங்கள்தங்கள் தரத்துக்கான வகை சொல்_மாலை அணிந்ததனால் அன்றோ – திருமுறை6:106 80/3

மேல்


தங்காத (2)

ஏதவூர் தங்காத வாதவூர் எம் கோவின் இன் சொல் மணி அணியும் பதம் – திருமுறை1:1 2/101
தங்காத அனேகதங்காபதம் சேர்ந்த – திருமுறை1:2 1/549

மேல்


தங்கிட (1)

சிவம் தங்கிட நின் உள்ளம் எம் மேல் திரும்பிற்று அதனை தேர்ந்து அன்றே – திருமுறை1:8 87/3

மேல்


தங்கிய (11)

பொங்க என்றால் ஈது ஒன்றும் போதாதோ தங்கிய இ – திருமுறை1:3 1/504
வலம் தங்கிய சீர் ஒற்றி நகர் வள்ளல் இவர்-தாம் மௌனமொடு – திருமுறை1:8 35/1
தவம் தங்கிய சீர் ஒற்றி நகர்-தனை போல் நினைத்து என் மனை அடைந்தீர் – திருமுறை1:8 87/1
திங்கள் தங்கிய சடை உடை மருந்தே திகழும் ஒற்றியூர் சிவபெருமானே – திருமுறை2:22 1/4
ஊனம் தங்கிய மாயை உடலினிடத்து இருந்தும் ஊனம் இலாது இருக்கின்ற உளவு அருளி செய்தாய் – திருமுறை4:1 21/3
புலை கொடியேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் பொங்கு திரை கங்கை மதி தங்கிய செம் சடையாய் – திருமுறை4:8 5/2
தங்கிய பிறர்-தம் துயர்-தனை காண்டல் ஆகும் அ துயருற தரியேம் – திருமுறை6:13 27/3
சகம் முதல் புறப்புறம் தங்கிய அகப்புறம் – திருமுறை6:65 1/171
தாய் கருப்பையினுள் தங்கிய உயிர்களை – திருமுறை6:65 1/723
தண் ஆர் வெண் மதியே அதில் தங்கிய தண் அமுதே – கீர்த்தனை:32 2/2
தலம்கொளும் மெய் அத்துவித திருமணமும் பரவும் தனி முத்துக்கிருட்டின பேர் தங்கிய நம் பிரமம் – தனிப்பாசுரம்:29 1/3

மேல்


தங்கியதே (2)

தாய் இளமை எத்தனை நாள் தங்கியதே ஆ இளமை – திருமுறை1:3 1/892
பந்தம் எவ்வாறு தங்கியதே சம்பந்தர் – திருமுறை1:3 1/1048

மேல்


தங்கிற்று (1)

புரையா நிலையில் என் புந்தியும் தங்கிற்று
பொய்படா காதல் ததும்பி மேல் பொங்கிற்று – கீர்த்தனை:40 6/3,4

மேல்


தங்கினேன் (1)

சாற்றிலே கலந்த சோற்றிலே ஆசை தங்கினேன் என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 2/4

மேல்


தங்கு (8)

செங்குன்றூர் வாழும் சஞ்சீவியே தங்கு மன – திருமுறை1:2 1/420
நம் கருவூர் செய்யுள் நவரசமே தங்கு அளற்றின் – திருமுறை1:2 1/428
திண் தங்குமாறு இருத்தும் சித்தன் எவன் பண் தங்கு
வீயா சிறுபெண் விளையாட்டுள் அண்டம் எலாம் – திருமுறை1:3 1/120,121
அங்கு அவற்றை எண்ணாது அலைந்தனையே தங்கு உலகில் – திருமுறை1:3 1/992
நலம் தங்கு உறப்பின் நடு முடக்கி நண்ணும் இந்த நகத்தொடு வாய் – திருமுறை1:8 35/3
விண் தங்கு அமரர் துயர் தவிர்க்கும் வேல் கை மகனை விரும்பி நின்றோர் – திருமுறை3:5 6/1
தங்கு சராசரம் முழுதும் அளித்து அருளி நடத்தும் தாள்_மலர்கள் மிக வருந்த தனித்து நடந்து ஒரு நாள் – திருமுறை4:2 27/1
தங்கு அருள் திரு_தணிகை ஐயனே – திருமுறை5:12 1/4

மேல்


தங்குக (1)

தன் உருவம் போன்றது ஒன்று அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்தே தந்து அருளி மகிழ்ந்து இங்கே தங்குக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 51/3

மேல்


தங்குகின்ற (1)

செம் கை இடாது ஆற்ற வல்ல சித்தன் எவன் தங்குகின்ற
சத்து எல்லாம் ஆகி சயம்புவாய் ஆனந்த – திருமுறை1:3 1/196,197

மேல்


தங்குகின்றது (1)

உடல் தங்குகின்றது வாரீர் – கீர்த்தனை:17 103/3

மேல்


தங்குதே (1)

அணைப்போம் என்னும் உண்மையால் என் ஆவி தங்குதே
விரை சேர் பாதம் பிடிக்க என் கை விரைந்து நீளுதே – கீர்த்தனை:29 8/2,3

மேல்


தங்கும் (16)

தங்கும் உசாத்தான தனி முதலே பொங்கு பவ – திருமுறை1:2 1/342
தங்கும் சிவபோக சாரமே புங்கவர்கள் – திருமுறை1:2 1/514
தங்கும் உலகங்கள் சாயாமல் செம் சடை மேல் – திருமுறை1:3 1/273
தான் ஏயும் புவியே அ புவியில் தங்கும் தாபரமே சங்கமமே சாற்றுகின்ற – திருமுறை1:5 25/2
தஞ்சம் என்றவர்க்கு அருள்தரும் பெருமான் தங்கும் ஒற்றியூர் தலத்தினுக்கு இன்றே – திருமுறை2:37 4/3
மல் தங்கும் எண் தோள் மலையே மரகதமே – திருமுறை2:62 3/3
தங்கும் ஆசை அம் கரா பிடித்து ஈர்க்க தவிப்பில் நின்றதும் தமியனேன்-தனையும் – திருமுறை2:66 9/3
தங்கும் மருப்பார் கண்மணியை தரிப்பார் என்பின் தார் புனைவார் – திருமுறை3:7 8/1
தங்கும் அடியேனை அழைத்து அங்கையில் ஒன்று அளித்தே தயவினொடு வாழ்க என தனி திருவாய்_மலர்ந்தாய் – திருமுறை4:2 47/3
தனக்கு நல்ல வண்ணம் ஒன்று தாங்கி நடந்து அருளி தனித்து இரவில் கடை புலையேன் தங்கும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 62/2
தாளிலே நின் தனித்த புகழிலே தங்கும் வண்ணம் தர உளம் செய்தியோ – திருமுறை5:3 9/3
தங்கும் ஓர் சோதி தனி பெரும் கருணை தரம் திகழ் சத்திய தலைவா – திருமுறை6:29 9/2
தங்கும் ஓர் இயற்கை தனி அனுபவத்தை தந்து எனை தன்மயம் ஆக்கி – திருமுறை6:67 8/2
தண் ஆர் இளம்பிறை தங்கும் முடி மேல் மேனி தந்த ஒரு சுந்தரியையும் தக்க வாமத்தினிடை பச்சை மயிலாம் அரிய சத்தியையும் வைத்து மகிழ் என் – தனிப்பாசுரம்:13 6/3
மணி கொண்ட நெடிய உலகாய் அதில் தங்கும் ஆன்மாக்களாய் ஆன்மாக்களின் மலம் ஒழித்து அழியாத பெரு வாழ்வினை தரும் வள்ளலாய் மாறா மிக – தனிப்பாசுரம்:13 10/1
தங்கும் மொழி முதலை உடையேன் முதல் கயலில் தயங்கும் ஒரு நாமம் உடையேன் – திருமுகம்:3 1/52

மேல்


தங்குமாறு (1)

திண் தங்குமாறு இருத்தும் சித்தன் எவன் பண் தங்கு – திருமுறை1:3 1/120

மேல்


தங்குறவே (1)

எண் தங்குறவே நகைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 52/4

மேல்


தங்குறும் (1)

கங்குலினை பகலாய் கண்டனையே தங்குறும் இ – திருமுறை1:3 1/1074

மேல்


தங்கை (1)

தங்கை என்கோ அன்றி தாயர் என்கோ சொல் தழைக்கும் மலை – திருமுறை1:7 12/3

மேல்


தங்கையாக (1)

பாலே இருந்த நினை தங்கையாக பகரப்பெற்ற – திருமுறை1:7 11/3

மேல்


தச்சு (1)

வாகாம் தச்சு அணி கதவம் திறப்பித்து அங்கு என்னை வரவழைத்து என் கை-தனிலே மகிழ்ந்து ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 75/3

மேல்


தச்சுறவே (1)

தச்சுறவே பிற முயற்சி செயும்-தோறும் அவற்றை தடை ஆக்கி உலகு அறிய தடை தீர்த்த குருவே – திருமுறை6:60 53/2

மேல்


தச (2)

தச நிறத்தவாக அதில் தனித்தனி ஓங்காரி சார்ந்திடுவள் அவள் அகத்தே தனி பரை சார்ந்திடுவள் – திருமுறை6:101 40/3
நாத திகம்பரனே தச நாத சுதந்தரனே – கீர்த்தனை:1 104/2

மேல்


தசரதன்-தன் (1)

தலை கண்ணுறு மகுட சிகாமணியே வாய்மை தசரதன்-தன் குல_மணியே தமியேன் உள்ள – தனிப்பாசுரம்:18 2/3

மேல்


தக்ஷிணா (1)

தக்ஷிணா_மூர்த்தி அருள்_மூர்த்தி புண்ணிய_மூர்த்தி தகும் அட்ட_மூர்த்தி ஆனோன் – திருமுறை1:1 2/43

மேல்


தக்ஷிணா_மூர்த்தி (1)

தக்ஷிணா_மூர்த்தி அருள்_மூர்த்தி புண்ணிய_மூர்த்தி தகும் அட்ட_மூர்த்தி ஆனோன் – திருமுறை1:1 2/43

மேல்


தசை (3)

தசை எலாம் நடுங்க ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 1/4
மறிக்கும் வேல்_கணார் மல_குழி ஆழ்ந்து உழல் வன் தசை அறும் என்பை – திருமுறை5:48 2/1
மென்பு உடை தசை எலாம் மெய் உற தளர்ந்திட – திருமுறை6:65 1/1452

மேல்


தசை-அதனால் (1)

கூட்டும் எலும்பால் தசை-அதனால் கோலும் பொல்லா கூரை-தனை – திருமுறை2:77 9/1

மேல்


தசைத்திடு (1)

தசைத்திடு புன் துரும்பினையும் அகங்கரித்து தங்கள் சுதந்தரத்தால் இங்கே – திருமுறை6:10 7/3

மேல்


தசையை (1)

வீயும் இடுகாட்டகத்துள் வேம் பிணத்தின் வெம் தசையை
பேயும் உடன் உண்ண உண்ணும் பேறு அன்றோ தோயும் மயல் – திருமுறை1:4 33/1,2

மேல்


தஞ்சக (1)

தஞ்சக தணிகை வாழ் தருமவானையே – திருமுறை5:26 1/4

மேல்


தஞ்சத்தால் (1)

தஞ்சத்தால் வந்து அடைந்திடும் அன்பர்கள்-தம்மை காக்கும் தனி அருள்_குன்றமே – திருமுறை5:20 1/4

மேல்


தஞ்சத்திலே (1)

நெஞ்சத்திலே அதன் தஞ்சத்திலே முக்கணித்த என் போல் – திருமுறை1:6 211/3

மேல்


தஞ்சம் (18)

தஞ்சம் என தாழாது தாழ்ந்தது உண்டு எஞ்சல் இலா – திருமுறை1:2 1/620
தஞ்சம் தரும் மலரோன் தத்துவமாம் பூதங்கள் – திருமுறை1:3 1/1359
தஞ்சம் என்றே நின்ற நாயேன் குறையை தவிர் உனக்கு ஓர் – திருமுறை1:6 78/1
தஞ்சம் என்பதே – திருமுறை2:8 4/4
தஞ்சம் என்று அருள் நின் திரு_கோயில் சார்ந்து நின்றனன் தருதல் மற்று இன்றோ – திருமுறை2:27 7/3
தஞ்சம் என்றால் ஒற்றியப்பன்-தான் – திருமுறை2:30 26/4
தஞ்சம் என்றவர்க்கு அருள்தரும் பெருமான் தங்கும் ஒற்றியூர் தலத்தினுக்கு இன்றே – திருமுறை2:37 4/3
தஞ்சம் என்று அடைந்தே நின் திரு_கோயில் சந்நிதி முன்னர் நிற்கின்றேன் – திருமுறை2:52 1/2
தஞ்சம் என்று உமது இணை மலர்_அடிக்கே சரண்புகுந்தனன் தயவு செய்யீரேல் – திருமுறை2:57 3/2
தஞ்சம்_இலேன் துன்ப சழக்கு ஒழித்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:62 8/4
தஞ்சம் என்று உன் சரண் தந்து காக்கவே – திருமுறை2:76 4/4
தஞ்சம் என்று உனை சார்ந்தனன் எந்தை நீ-தானும் இந்த சகத்தவர் போலவே – திருமுறை5:3 5/1
தஞ்சம் என்பார் இன்றி ஒரு பாவி நானே தனித்து அருள் நீர் தாகமுற்றேன் தயை செய்வாயோ – திருமுறை5:9 14/2
தஞ்சம் என்று அருள் தணிகை சார்த்தியேல் – திருமுறை5:12 4/3
தஞ்சம் என்போர்க்கு அருள் புரியும் வள்ளலே நல் தணிகை அரைசே உனது தாளை போற்றேன் – திருமுறை5:27 10/3
தஞ்சம் என்றவர்க்கு அருள் சத்திய முதலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 15/4
தஞ்சம் என்றவர்க்கு அருள் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 2/4
தஞ்சம் எமக்கு அருள் சாமி நீ என்றனர் – கீர்த்தனை:25 6/3

மேல்


தஞ்சம்_இலேன் (1)

தஞ்சம்_இலேன் துன்ப சழக்கு ஒழித்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:62 8/4

மேல்


தஞ்சமானவர்க்கு (1)

தஞ்சமானவர்க்கு அருள்செயும் பரனே சாமிக்கு ஓர் திரு_தந்தை ஆனவனே – திருமுறை2:22 4/2

மேல்


தஞ்சமுறும் (1)

தஞ்சமுறும் உயிர்க்கு உணர்வாய் இன்பமுமாய் நிறைந்த தம் பெருமை தாம் அறியா தன்மையவாய் ஒருநாள் – திருமுறை4:2 92/1

மேல்


தஞ்சமே (1)

தஞ்சமே என வந்தவர்-தம்மை ஆள் தணிகை மா மலை சற்குரு நாதனே – திருமுறை5:20 3/4

மேல்


தஞ்சனை (1)

தஞ்சனை ஒற்றி_தலத்தனை சைவ தலைவனை தாழ்ந்து நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:39 7/2

மேல்


தஞ்சோ (1)

தஞ்சோ என்றவர்-தம் சோபம் தெறு தந்தா வந்தனம் நும் தாள் தந்திடு – கீர்த்தனை:1 186/3

மேல்


தட்டாமல் (1)

என கேட்டும் வெட்கிலையே தட்டாமல்
உண்டார் படுத்தார் உறங்கினார் பேர்_உறக்கம் – திருமுறை1:3 1/952,953

மேல்


தட்டிடும் (1)

ஐ தட்டிடும் நெஞ்சகத்தேன் பிழைகளை ஆய்ந்து வெறும் – திருமுறை2:69 10/1

மேல்


தட்டிய (1)

கரத்தினால் உரத்து கதவு தட்டிய போது ஐயவோ கலங்கினேன் கருத்தில் – திருமுறை6:13 56/2

மேல்


தட்டில் (1)

தட்டில் பொருந்தார் ஒற்றியில் வாழ் தலைவர் இன்னும் சார்ந்திலரே – திருமுறை3:10 8/2

மேல்


தட்டிலார் (1)

தட்டிலார் புகழ் தணிகையை அடையேன் சம்பு என்னும் ஓர்தரு ஒளிர் கனியே – திருமுறை5:42 7/2

மேல்


தட்டு (7)

எட்டு ஊறும் கொண்டவரை எண்ணிலையோ தட்டு ஊறு இங்கு – திருமுறை1:3 1/918
தட்டு இல் மலர் கை-இடத்து எது ஓதனத்தை பிடியும் என்று உரைத்தேன் – திருமுறை1:8 3/2
தட்டு இலாத நல் தவத்தவர் வானோர் சார்ந்தும் காண்கிலா தற்பரம் பொருளை – திருமுறை2:2 9/3
தட்டு இலா குணத்தோர் புகழ்செயும் குகனை தந்து அருள்தரும் தயாநிதியே – திருமுறை2:17 10/4
தட்டு இலங்கு நெஞ்சத்தால் சஞ்சலித்து உன் சந்நிதி-கண் – திருமுறை2:56 7/3
பொய் தட்டு இகல் உடையேற்கு உன் கருணை புரிந்திலையேல் – திருமுறை2:69 10/2
தட்டு அறியா திரு_பொதுவில் தனி நடம் செய் அரசே தாழ் மொழி என்று இகழாதே தரித்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 22/4

மேல்


தட்டுப்படாதது (1)

தட்டுப்படாதது பார் முதல் பூத தடைகளினால் – திருமுறை2:86 2/3

மேல்


தட்டுறா (1)

தட்டுறா ஞானம்_உடையார் நினது தொண்டர் யான்-தானும் அது சுட்ட உடையேன் – திருமுகம்:3 1/57

மேல்


தட (11)

தட வாயில் வெண் மணிகள் சங்கங்கள் ஈனும் – திருமுறை1:2 1/317
கடுத்தாம் என்றார் கடி தட நீர் கண்டீர் ஐ அம் கொளும் என்றேன் – திருமுறை1:8 10/2
தவ நேயம் ஆகும் நின் தாள் நேயம் இன்றி தட_முலையார் – திருமுறை2:31 7/1
தட முடியாய் செம் சடை_முடியாய் நம் தயாநிதியே – திருமுறை2:94 20/4
விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை5:4 4/3
தட பெரும் பொழில் தணிகை தேவனே – திருமுறை5:12 17/2
தன் நேர் தணிகை தட மலை வாழும் நல் தந்தை அருள் – திருமுறை5:36 5/3
தட வண் புயனே சரணம் சரணம் தனி மா முதலே சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 5/3
தனித்து இரவு-அதிலே வந்த போது ஓடி தழுவினேன் தட முலை விழைந்தேன் – திருமுறை6:15 17/2
தார் தட முலையார் நான் பலரொடும் சார் தலத்திலே வந்த போது அவரை – திருமுறை6:15 18/1
அகள மன ரமண அபிநிகட அபிநிபிட தட அநதிசய சுகம் அளித்தோய் – திருமுகம்:3 1/8

மேல்


தட_முலையார் (1)

தவ நேயம் ஆகும் நின் தாள் நேயம் இன்றி தட_முலையார்
அவ நேயம் மேற்கொண்டு அலைகின்ற பேதைக்கு அருள் புரிவாய் – திருமுறை2:31 7/1,2

மேல்


தடக்கை (1)

தடக்கை மா முகமும் முக்கணும் பவள சடிலமும் சதுர் புயங்களும் கை – திருமுறை5:2 10/1

மேல்


தடங்கட்கு (1)

நீலம் பொழிற்குள் நிறை தடங்கட்கு ஏர் காட்டும் – திருமுறை1:2 1/147

மேல்


தடங்களும் (1)

சோலையும் தடங்களும் துரிசு_இலா அறச்சாலையும் – தனிப்பாசுரம்:2 5/1

மேல்


தடத்தமாய் (1)

தன்மயமாய் தற்பரமாய் விமலம் ஆகி தடத்தமாய் சொரூபமாய் சகசம் ஆகி – திருமுறை1:5 8/2

மேல்


தடத்திடை (1)

தடத்திடை வீழ்ந்து தயங்குறு நயங்கள் – திருமுகம்:4 1/201

மேல்


தடத்து (1)

தண் அளாவிய சோலை சூழ் தணிகை தடத்து அளாவிய தரும நல் தேவே – திருமுறை5:42 9/2

மேல்


தடநிருப (1)

தடநிருப அவிவர்த்த சாமர்த்திய திரு_அருள் சத்தி உருவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/56

மேல்


தடம் (40)

தயேந்திரர் உள்ள தடம் போல் இலங்கும் – திருமுறை1:2 1/13
சாய்க்காடு மேவும் தடம் கடலே வாய்க்கு அமைய – திருமுறை1:2 1/20
கடம்பூர் வாழ் என் இரண்டு கண்ணே தடம் பொழிலில் – திருமுறை1:2 1/70
வாள் ஊர் தடம் கண் வயல் காட்டி ஓங்கும் கீழ்வேளூரில் – திருமுறை1:2 1/297
வண்டு அலைக்க தேன் அலரின் வார்ந்து ஓர் தடம் ஆக்கும் – திருமுறை1:2 1/347
தண் அமுத மதி குளிர்ந்த கிரணம் வீச தடம் பொழில் பூ மணம் வீச தென்றல் வீச – திருமுறை1:5 38/1
தனை அறியா முகத்தவர் போல் இருந்தாய் எந்தாய் தடம் கருணை பெரும் கடற்கு தகுமோ கண்டாய் – திருமுறை1:5 85/3
சாட்சி கண்டேன் களி கொண்டேன் கருணை தடம் கடலே – திருமுறை1:6 120/4
தடம் பார் சிறு நடை துன்பம் செய் வேதனை தாங்க அரிது என் – திருமுறை1:6 182/3
தாயே கருணை தடம் கடலே ஒற்றி சார் குமுத – திருமுறை1:7 26/3
திரு ஆர் கமல தடம் பணை சூழ் செல்வ பெரும் சீர் ஒற்றியில் வாழ் – திருமுறை1:8 1/1
தனி மான் ஏந்தியாம் என்றேன் தடம் கண் மடந்தாய் நின் முகமும் – திருமுறை1:8 89/2
தடம் சேர் முலையாய் நாம் திறல் ஆண் சாதி நீ பெண் சாதி என்றார் – திருமுறை1:8 125/2
தடம் கொள் ஒற்றியூர் அமர்ந்த நம் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 5/4
தரும_வாரிதியே தடம் பணை ஒற்றி தலத்து அமர் தனி முதல் பொருளே – திருமுறை2:44 4/3
தனிய மெய் போத வேத_நாயகனே தடம் பொழில் ஒற்றியூர் இறையே – திருமுறை2:44 8/4
தரை சேரும் துன்ப தடம் கடலேன் வெம் பிணியை – திருமுறை2:63 7/2
தாண்டவனே அருள் பொதுவில் தனி முதலே கருணை தடம் கடலே நெடுந்தகையே சங்கரனே சிவனே – திருமுறை2:98 1/4
தேன் ஆர் கமல தடம் சூழும் திரு வாழ் ஒற்றி தியாகர் அவர் – திருமுறை3:8 1/1
சேல் ஆர் தடம் சூழ் ஒற்றி நகர் சேரும் செல்வ தியாகர் அவர் – திருமுறை3:8 3/1
சந்த தடம் தோள் கண்டவர்கள்-தம்மை விழுங்க வரும் பவனி – திருமுறை3:8 7/2
தடம் கொள் மார்பின் மணி பணியை தரிப்பார் நமக்கு என்று எண்ணினையால் – திருமுறை3:16 4/2
தரும் நாளில் யான் மறுப்ப மறித்தும் வலிந்து எனது தடம் கை-தனில் கொடுத்து இங்கே சார்க என உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 7/3
சரணமுற்று வருந்திய என் மகனே இங்கு இதனை தாங்குக என்று ஒன்று எனது தடம் கை-தனில் கொடுத்து – திருமுறை4:2 15/3
மை ஆர் தடம் கண் மலை_மகள் கண்டு மகிழ் செல்வமே – திருமுறை5:5 15/3
தணியாத துன்ப தடம் கடல் நீங்க நின்றன் மலர் தாள் – திருமுறை5:5 26/1
பூணும் தடம் தோள் பெருந்தகையே பொய்யர் அறியா புண்ணியமே போகம் கடந்த யோகியர் முப்போகம் விளைக்கும் பொன் புலமே – திருமுறை5:46 3/3
தடம் மேவு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 16/4
தடம் பெறும் ஓர் ஆன்ம இன்பம் தனித்த அறிவு இன்பம் சத்திய பேர்_இன்பம் முத்தி இன்பமுமாய் அதன் மேல் – திருமுறை6:2 4/2
தாவும் மான் என குதித்துக்கொண்டு ஓடி தையலார் முலை_தடம் படும் கடையேன் – திருமுறை6:5 1/1
தடம் பெறு சோற்றில் தருக்கினேன் எலுமிச்சம்பழ_சோற்றிலே தடித்தேன் – திருமுறை6:9 7/3
இணக்கு அறியீர் இதம் அறியீர் இருந்த நிலை அறியீர் இடம் அறியீர் தடம் அறியீர் இ உடம்பை எடுத்த – திருமுறை6:64 53/1
தரு வளர் நிழலே நிழல் வளர் சுகமே தடம் வளர் புனலே புனல் வளர் நலனே – கீர்த்தனை:1 130/1
தண் அமுத மதி குளிர்ந்த கிரணம் வீச தடம் பொழில் பூ மணம் வீச தென்றல் வீச – கீர்த்தனை:41 10/1
மருநாள் அ மலர் தடம் சூழ்ந்து எழில் பெறும் அ ஆச்சிரம வனத்துள் போந்து – தனிப்பாசுரம்:2 30/3
கலை_கடலே கருணை நெடும் கடலே கானம் கடத்த தடம் கடலே என் கருத்தே ஞான – தனிப்பாசுரம்:18 2/1
சல கந்தரம் போல் கருணை பொழி தடம் கண் திருவே கணமங்கை தாயே சரணம் சரணம் இது தருணம் கருணை தருவாயே – தனிப்பாசுரம்:22 1/4
கரு தடம் கண் பெண் முலை மேல் கண்வைப்பர் ஆசிரியர் கண்டு சீடர் – தனிப்பாசுரம்:28 4/2
இரும் தடம் கை வைத்திடுவார் ஆசிரியர் சித்திரம் பேசிடுவார் கேட்டு உள் – தனிப்பாசுரம்:28 4/3
கரைதரு விண் நீர் கடி தடம் ஆக – திருமுகம்:4 1/213

மேல்


தடமும் (2)

போய் வண்டு உறை தடமும் பூம் பொழிலும் சூழ்ந்து அமரர் – திருமுறை1:2 1/351
தாதும் உணர்வும் உயிரும் உள்ள தடமும் பிறவாம் தத்துவமும் தாமே குழைந்து தழைந்து அமுத சார மயம் ஆகின்றேனே – திருமுறை6:66 6/4

மேல்


தடமே (4)

நீளும் அழுந்தூர் நிறை தடமே வேள் இமையோர் – திருமுறை1:2 1/206
தங்க நிழல் பரப்பி மயல் சோடை எல்லாம் தணிக்கின்ற தருவே பூம் தடமே ஞான – திருமுறை1:5 48/3
ஊற்று நீர் நிரம்ப உடைய பூம் தடமே
கோடை-வாய் விரிந்த குளிர் தரு நிழலே – திருமுறை6:65 1/1396,1397
குளிர் எழு_கடல் இவள் குளிக்கும் தடமே
அண்டம் எல்லாம் கொண்டையில் முடிப்பள் – திருமுகம்:4 1/108,109

மேல்


தடவி (1)

தெருளுற அருமை திரு_கையால் தடவி திரு_மணி வாய்_மலர்ந்து அருகில் – திருமுறை2:94 46/3

மேல்


தடவும் (1)

தடவும் இன் இசை வீணை கேட்டு அரக்கன்-தனக்கு வாளொடு நாள் கொடுத்தவனை – திருமுறை2:7 1/3

மேல்


தடாதபடி (1)

பவமான எழு கடல் கடந்து மேல் கதியான பதி நிலை அணைந்து வாழ பகலான சகலமுடன் இரவான கேவல பகையும் தடாதபடி ஓர் – திருமுறை2:100 5/1

மேல்


தடி (8)

தடி துன்னும் மதில் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 3/4
தடி கடி நாய் போல் நுகர்ந்து வாய் சுவைத்து தவம் புரிந்தான் என நடித்தேன் – திருமுறை6:9 12/2
தடி எடுக்க காணில் அதற்கு உளம் கலங்கி ஓடுவன் இ தரத்தேன் இங்கே – திருமுறை6:10 3/2
நாம தடி கொண்டு அடிபெயர்க்கும் நடையார்-தமக்கும் கடை ஆனேன் – திருமுறை6:19 9/3
தடி முகில் என அருள் பொழி வடல் அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 13/4
வீங்காதேல் எழுந்திருக்கேன் வீங்கி வெடித்திடல் போல் விம்மும் எனில் எழுந்து உடனே வெறும் தடி போல் விழுந்தே – திருமுறை6:80 10/2
தடி வளர் முகிலே முகில் வளர் தடியே தடி முகில் வளர் சிவ பதியே – கீர்த்தனை:30 3/4
தடி வளர் முகிலே முகில் வளர் தடியே தடி முகில் வளர் சிவ பதியே – கீர்த்தனை:30 3/4

மேல்


தடி-அது (1)

தணிந்து அறியேன் தயவு அறியேன் சத்திய வாசகமும் தான் அறியேன் உழுந்து அடித்த தடி-அது போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:80 9/3

மேல்


தடிக்க (3)

தண்ட பிண்டாண்ட அகிலாண்ட பிரமாண்டம் தடிக்க அருளும் பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/62
விரவி களித்து நா தடிக்க விளம்பி விரித்த பாட்டு எல்லாம் வேதாகமத்தின் முடி மீது விளங்கும் திரு_பாட்டு ஆயினவே – திருமுறை6:66 8/3
வணம் புதைக்க வேண்டும் என வாய் தடிக்க சொல்கின்றேன் வார்த்தை கேட்டும் – திருமுறை6:99 7/2

மேல்


தடிக்குதே (1)

உண்டு பசி தீர்ந்தால் போல் காதல் மிகவும் தடிக்குதே
அன்பே அமையும் என்ற பெரியர் வார்த்தை போயிற்றே – கீர்த்தனை:29 11/2,3

மேல்


தடித்த (7)

தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – திருமுறை6:12 1/1
தகைத்த பேர்_உலகில் ஐயனே அடியேன் தடித்த உள்ளத்தொடு களித்தே – திருமுறை6:13 47/1
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பரா அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – திருமுறை6:101 6/2
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பர அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – திருமுறை6:106 39/2
தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – கீர்த்தனை:41 17/1
தடித்த செழும் பால் பெய்து கோல்_தேன் விட்டு அதனை தனித்த பரா அமுதத்தில் தான் கலந்து உண்டால் போல் – கீர்த்தனை:41 32/2
தடித்த குழவியை பிடித்தது போல – திருமுகம்:4 1/84

மேல்


தடித்தான் (1)

தந்தை உணர்ந்து இவன் மிக நா தடிப்பேறினான் உடம்பும் தடித்தான் மற்றை – தனிப்பாசுரம்:2 36/1

மேல்


தடித்திட (1)

தளைத்திடும் உடை ஊன் உடம்பு ஒருசிறிதும் தடித்திட நினைத்திலேன் இன்றும் – திருமுறை6:12 12/3

மேல்


தடித்து (2)

உறவு தோல் தடித்து துடித்திடும்-தோறும் உன்னி மற்று அவைகளை அந்தோ – திருமுறை6:13 26/2
அண் முதல் தடித்து படித்திட ஓங்கும் அருள்_பெரும்_சோதி என் அரசே – திருமுறை6:67 3/4

மேல்


தடித்தேன் (3)

மருள் அறியா திருவாளர் உளம் கயக்க திரிவேன் வை உண்டும் உழவு உதவா மாடு எனவே தடித்தேன்
வெருள் அறியா கொடு மனத்தேன் விழற்கு இறைத்து களிப்பேன் வீணர்களில் தலைநின்றேன் விலக்கு அனைத்தும் புரிவேன் – திருமுறை6:4 7/2,3
தடம் பெறு சோற்றில் தருக்கினேன் எலுமிச்சம்பழ_சோற்றிலே தடித்தேன்
திடம் பெறும் மற்றை சித்திர_சோற்றில் செருக்கினேன் என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 7/3,4
தண்மையே அறியேன் வெம்மையே உடையேன் சாத்திரம் புகன்று வாய் தடித்தேன்
நண்மையே அடையேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 19/3,4

மேல்


தடிந்த (2)

சூரனை தடிந்த வீரனை அழியா சுகத்தனை தேன் துளி கடப்பம் – திருமுறை5:40 6/3
தடிவாய் என்ன சுரர் வேண்ட தடிந்த வேல் கை தனி முதலே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 1/4

மேல்


தடிந்திடும் (1)

அயிலின் மா முதல் தடிந்திடும் ஐயனே ஆறு மா முக தேவே – திருமுறை5:6 4/3

மேல்


தடிந்து (2)

தாருக பதகன்-தன்னை தடிந்து அருள்செய்தோய் போற்றி – திருமுறை5:50 8/1
பொல்லாத சூர் கிளையை தடிந்து அமரர் படும் துயர புன்மை நீக்கும் – தனிப்பாசுரம்:7 4/1

மேல்


தடிந்தோன் (1)

ஆம் மா தூர் வீழ தடிந்தோன் கணேசனொடும் – திருமுறை1:2 1/469

மேல்


தடிப்பது (1)

தடிப்பது நன்று என தேர்ந்த சதுர்_உடையாய் அறம் நவின்ற தவத்தாய் வீணில் – திருமுகம்:5 6/2

மேல்


தடிப்பு (1)

செவ்விளநீர் கொங்கை என செப்பினை வல் ஊன் தடிப்பு இங்கு – திருமுறை1:3 1/657

மேல்


தடிப்புறும் (1)

தடிப்புறும் ஊண் சுவை அடக்கி கந்தம் எலாம் அடக்கி சாதி மதம் சமயம் எனும் சழக்கையும் விட்டு அடக்கி – திருமுறை6:80 8/2

மேல்


தடிப்பேறிற்று (1)

தடிப்பேறிற்று ஆதலினால் படிப்பு ஏறிற்றிலை அடியேன்-தனக்கு கல்வி – தனிப்பாசுரம்:2 35/2

மேல்


தடிப்பேறினான் (1)

தந்தை உணர்ந்து இவன் மிக நா தடிப்பேறினான் உடம்பும் தடித்தான் மற்றை – தனிப்பாசுரம்:2 36/1

மேல்


தடியே (1)

தடி வளர் முகிலே முகில் வளர் தடியே தடி முகில் வளர் சிவ பதியே – கீர்த்தனை:30 3/4

மேல்


தடியேல் (1)

தடியேல் அருள்வாய் அபயம் அபயம் தருண் ஆதவனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 6/4

மேல்


தடிவாய் (1)

தடிவாய் என்ன சுரர் வேண்ட தடிந்த வேல் கை தனி முதலே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 1/4

மேல்


தடுக்க (7)

நல் தொண்டர் சுந்தரரை நாம் தடுக்க வந்தமையால் – திருமுறை1:3 1/303
மற்று அவன் வந்தால் தடுக்க வல்லாரோ சிற்றுணவை – திருமுறை1:3 1/1018
தடுக்க வேண்டி நல் ஒற்றியூர் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 8/4
தோய் தடை சிறியேன் இன்னும் துறந்திலேன் எனை தடுக்க
ஏய் தடை யாதோ எந்தாய் என் செய்கேன் என் செய்கேனே – திருமுறை2:94 9/3,4
தடுக்க அரும் கருணை தந்தையே தளர்ந்தேன் தனையனேன் தளர்ந்திடல் அழகோ – திருமுறை6:14 1/4
சற்றும் அதை நும்மாலே தடுக்க முடியாதே சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தவர்கள் அல்லால் அதனை – திருமுறை6:98 24/2
எற்றி நின்று தடுக்க வல்லார் எவ்வுலகில் எவரும் இல்லை கண்டீர் சத்தியம் ஈது என் மொழி கொண்டு உலகீர் – திருமுறை6:98 24/3

மேல்


தடுக்கக்கூடும் (1)

எணம் ஏது நுமக்கு எனை-தான் யார் தடுக்கக்கூடும் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 21/2

மேல்


தடுக்கப்படுதல் (1)

பாராலும் படையாலும் பிறவாலும் தடுக்கப்படுதல் இலா தனி வடிவம் எனக்கு அளித்த பதியே – திருமுறை6:68 2/3

மேல்


தடுக்கவோ (1)

தடுக்கவோ திடம் இல்லை என் மட்டிலே தயவு-தான் நினக்கு இல்லை உயிரையும் – திருமுறை6:24 71/3

மேல்


தடுக்கிலாது (1)

தடுக்கிலாது எனை சஞ்சல வாழ்வில் தாழ்த்துகின்றது தருமம் அன்று உமக்கு – திருமுறை2:55 1/3

மேல்


தடுக்கின்ற (1)

தாம் சியத்தை வேங்கை தலையால் தடுக்கின்ற
வாஞ்சியத்தின் மேவும் மறையோனே ஆஞ்சி இலாது – திருமுறை1:2 1/269,270

மேல்


தடுக்கும் (4)

நட்பு அமைந்த நல் நெறி நீ நாடா வகை தடுக்கும்
உட்பகைவர் என்று இவரை ஓர்ந்திலையே நட்பு_உடையாய் – திருமுறை1:3 1/1043,1044
தடுக்கும் வண்ணமே செய்திடேல் ஒற்றி தலத்தினுக்கு இன்று என்றன்னுடன் வருதி – திருமுறை2:36 10/3
தடுக்கும் தடையும் வேறு இல்லை தமியேன்-தனை இ தாழ்வு அகற்றி – திருமுறை6:7 18/3
ஊனம் தடுக்கும் இறை என்றேன் உலவாது அடுக்கும் என்றார் மால் – தனிப்பாசுரம்:11 3/3

மேல்


தடுங்காது (1)

ஓத அடங்காது மடங்காது தொடங்காது ஓகை ஒடுங்காது தடுங்காது நடுங்காது – கீர்த்தனை:1 150/1

மேல்


தடுத்த (4)

தரித்தானை தானே நான் ஆகி என்றும் தழைத்தானை எனை தடுத்த தடைகள் எல்லாம் – திருமுறை6:48 2/3
தடுத்த தடையை தவிர்த்து என்றும் சாகா நலம் செய் தனி அமுதம் – திருமுறை6:82 2/3
தடுத்த மலத்தை கெடுத்து நலத்தை கொடுத்த கருணை தந்தையே – கீர்த்தனை:1 87/1
ஆக்கம் கொடுத்து என்றன் தூக்கம் தடுத்த என் – கீர்த்தனை:17 21/1

மேல்


தடுத்தது (2)

தானம் செய்வாரை தடுத்தது உண்டு ஈனம் இலா – திருமுறை1:2 1/616
அடியார்களுக்கே இரங்கி முனம் அடுத்த சுர_நோய் தடுத்தது போல் – திருமுறை2:94 27/3

மேல்


தடுத்தாட்கொண்ட (1)

தப்பாயின தீர்த்து என்னையும் முன் தடுத்தாட்கொண்ட தயாநிதியே – திருமுறை6:16 1/2

மேல்


தடுத்தாண்ட (1)

சடையவ நீ முன் தடுத்தாண்ட நம்பிக்கு சற்றெனினும் – திருமுறை1:6 133/1

மேல்


தடுத்தாண்டான் (1)

தானே வந்து என்னை தடுத்தாண்டான் ஊனே – திருமுறை6:93 12/2

மேல்


தடுத்தாண்டு (1)

தருண நிதியே என் ஒருமை தாயே என்னை தடுத்தாண்டு
வருண நிறைவில் சன்மார்க்கம் மருவ புரிந்த வாழ்வே நல் – திருமுறை6:82 8/1,2

மேல்


தடுத்தார் (1)

வான் செய்த நன்றியை யார் தடுத்தார் இந்த வையக்தே – திருமுறை2:73 6/4

மேல்


தடுத்தாலும் (1)

மாலும் திசைமுகனும் வானவரும் வந்து தடுத்தாலும்
சிறியேனை தள்ளிவிடேல் சால் உலக – திருமுறை1:2 1/829,830

மேல்


தடுத்தானை (1)

தடுத்தானை பெரு நெறிக்கு தடை தீர்த்தானை தன் அருளும் தன் பொருளும் தானே என்-பால் – திருமுறை6:48 1/2

மேல்


தடுத்திட (2)

தடுத்திட வல்லவர் இல்லா தனி முதல் பேர்_அரசே தாழ் மொழி என்று இகழாதே தரித்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 16/4
தடுத்திட முடியாது இனி சிறுபொழுதும் தலைவனே தாழ்த்திடேல் என்றாள் – திருமுறை6:61 5/2

மேல்


தடுத்திடல் (1)

தடுத்திடல் வல்லார் இல்லை நின் அருளை தருக நல் தருணம் ஈது என்றாள் – திருமுறை6:61 6/1

மேல்


தடுத்திடலாம் (2)

சார்ந்திடும் அ மரணம்-அதை தடுத்திடலாம் கண்டீர் தனித்திடு சிற்சபை நடத்தை தரிசனம் செய்வீரே – திருமுறை6:98 21/4
இற்று இதனை தடுத்திடலாம் என்னொடும் சேர்ந்திடு-மின் என் மார்க்கம் இறப்பு ஒழிக்கும் சன்மார்க்கம்-தானே – திருமுறை6:98 26/4

மேல்


தடுத்திலேன் (1)

தடுத்திலேன் தணிகை-தனில் சென்று நின்னை தரிசனம்செய்தே மதுர தமிழ் சொல் மாலை – திருமுறை5:24 1/2

மேல்


தடுத்து (8)

தடுத்து எமை ஆண்டுகொண்டு அன்பு அளித்தானை சங்கரன்-தன்னை என் தந்தையை தாயை – திருமுறை2:33 2/2
தண் நல் அமுதே நீ என்னை தடுத்து இங்கு ஆள தக்கதுவே – திருமுறை2:43 1/4
சாமத்து இரவில் எழுந்தருளி தமியேன் தூக்கம் தடுத்து மயல் – திருமுறை6:19 9/1
வெறுவியது ஆக்கி தடுத்து எனை ஆண்ட மெய்ய நின் கருணை என் புகல்வேன் – திருமுறை6:24 2/2
மெல்லியது ஆக்கி தடுத்து எனை ஆண்ட மெய்ய நின் கருணை என் புகல்வேன் – திருமுறை6:24 3/2
தடுத்து எனை ஆட்கொண்ட தந்தையரே என் தனி பெரும் தலைவரே சபை நடத்தவரே – திருமுறை6:34 4/1
விதியை குறித்த சமய நெறி மேவாது என்னை தடுத்து அருளாம் – திருமுறை6:82 7/2
தாண்டவனார் என்னை தான் தடுத்து ஆட்கொண்ட – கீர்த்தனை:35 8/1

மேல்


தடுத்தும் (1)

விழுந்துறு தூக்கம் வர அது தடுத்தும் விட்டிடா வன்மையால் தூங்கி – திருமுறை6:13 32/3

மேல்


தடுப்பவர் (10)

அழற்கு இறைத்த பஞ்சு எனவே ஆக்கி நீயே ஆட்கொண்டால் தடுப்பவர் இங்கு ஆரே ஐயா – திருமுறை2:85 9/2
என் உளம் புகுந்தே நிறைந்தனன் அந்தோ எந்தையை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 3/4
மால் வகை மனத்தேன் உள குடில் புகுந்தான் வள்ளலை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 4/4
கரம் பெறு கனி போல் என் உளம் புகுந்தான் கடவுளை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 5/4
கடை தனி சிறியேன் உளம் புகுந்து அமர்ந்தான் கடவுளை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 6/4
வளவிலே புகுந்து வளர்கின்றான் அந்தோ வள்ளலை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 7/4
தள்ள அரும் திறத்து என் உள்ளகம் புகுந்தான் தந்தையை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 8/4
செறிந்து எனது உளத்தில் சேர்ந்தனன் அவன்றன் திருவுளம் தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 9/4
மருவி என் உளத்தில் புகுந்தனன் அவன்றன் வண்மையை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 10/4
அருள் திறம் சேர்ந்து எண்ணியவாறு ஆடு-மினோ நும்மை அடுப்பவரே அன்றி நின்று தடுப்பவர் மற்று இலையே – திருமுறை6:98 23/4

மேல்


தடுப்பவனும் (1)

தடுப்பவனும் தடை தீர்த்து கொடுப்பவனும் பிறப்பு_இறப்பு-தன்னை நீக்கி – திருமுறை6:10 5/2

மேல்


தடுப்பார் (3)

உழை புரிந்து அருள்வீர் எனில் தடுப்பார் உம்பர் இம்பரில் ஒருவரும் இலை காண் – திருமுறை2:46 10/3
ஏன் செய்தனை என நின் தடுப்பார் இலை என் அரசே – திருமுறை2:73 6/3
எல்லாம் வகுத்தாய் எனக்கு அருளில் யாரே தடுப்பார் எல்லாம் செய் – திருமுறை6:17 10/1

மேல்


தடுப்பாரேல் (1)

மடைப்பட்டு ஓங்கிய அன்பக தொண்டர்கள் வந்து உனை தடுப்பாரேல்
தடைப்பட்டாய் எனில் என் செய்வேன் என் செய்வேன் தளர்வது தவிரேனே – திருமுறை5:31 2/2,3

மேல்


தடுப்பாரோ (1)

காம பயலை தடுப்பாரோ கடப்ப மலர் தார் கொடுப்பாரோ – திருமுறை5:22 6/1

மேல்


தடுமாற்றத்தொடும் (1)

தடுமாற்றத்தொடும் புலைய உடலை ஓம்பி சார்ந்தவர்க்கு ஓர் அணுவளவும் தான் ஈயாது – திருமுறை5:27 6/2

மேல்


தடுமாற்றம் (1)

சாத்திரங்கள் எல்லாம் தடுமாற்றம் சொல்வது அன்றி – திருமுறை6:93 29/1

மேல்


தடுமாறி (1)

ஊணே உடையே பொருளே என்று உருகி மனது தடுமாறி
வீணே துயரத்து அழுந்துகின்றேன் வேறு ஓர் துணை நின் அடி அன்றி – திருமுறை5:7 1/1,2

மேல்


தடுமாறுகின்றேன் (1)

விரி துயரால் தடுமாறுகின்றேன் இந்த வெவ்வினையேன் – திருமுறை2:73 8/1

மேல்


தடை (47)

தடை இலா நிர்விடய சிற்குண சிவாநந்த சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/52
தடை யாதும் இன்றி புகல்வது அல்லால் இ சகத்திடை நான் – திருமுறை1:6 77/2
என்ன வேண்டினும் தடை இலை நெஞ்சே இன்று வாங்கி நான் ஈகுவன் உனக்கே – திருமுறை2:36 6/3
தாய் தடை என்றேன் பின்னர் தாரமே தடை என்றேன் நான் – திருமுறை2:94 9/1
தாய் தடை என்றேன் பின்னர் தாரமே தடை என்றேன் நான் – திருமுறை2:94 9/1
சேய் தடை என்றேன் இந்த சிறு தடை எல்லாம் தீர்ந்தும் – திருமுறை2:94 9/2
சேய் தடை என்றேன் இந்த சிறு தடை எல்லாம் தீர்ந்தும் – திருமுறை2:94 9/2
தோய் தடை சிறியேன் இன்னும் துறந்திலேன் எனை தடுக்க – திருமுறை2:94 9/3
ஏய் தடை யாதோ எந்தாய் என் செய்கேன் என் செய்கேனே – திருமுறை2:94 9/4
தான் அதுவாய் அது தானாய் சகசமுறும் தருணம் தடை அற்ற அனுபவமாம் தன்மை அடி வருந்த – திருமுறை4:2 90/2
தடை இலாத பேர் ஆனந்த_வெள்ளமே தணிகை எம்பெருமானே – திருமுறை5:11 2/4
தடுப்பவனும் தடை தீர்த்து கொடுப்பவனும் பிறப்பு_இறப்பு-தன்னை நீக்கி – திருமுறை6:10 5/2
உரு தகு நானிலத்திடை நீள் மல தடை போய் ஞான உரு படிவம் அடைவேனோ ஒன்று இரண்டு என்னாத – திருமுறை6:11 1/2
ஆன மல தடை நீக்க அருள் துணை-தான் உறுமோ ஐயர் திருவுளம் எதுவோ யாதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 10/4
சாபமே அனைய தடை மதம் வருமோ தாமத பாவி வந்திடுமோ – திருமுறை6:13 38/2
இது தருணம் நமை ஆளற்கு எழுந்தருளும் தருணம் இனி தடை ஒன்று இலை கண்டாய் என் மனனே நீ-தான் – திருமுறை6:33 10/1
தடை இலாத சிற்றம்பலம்-தன்னிலே தழைக்கின்ற பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:40 9/1
மத தடை தவிர்த்த மதி மதி மதியே மதி நிறை அமுத நல் வாய்ப்பே – திருமுறை6:42 17/2
சத்தியமாம் தனி தெய்வம் தடை அறியா தெய்வம் சத்திகள் எல்லாம் விளங்க தான் ஓங்கும் தெய்வம் – திருமுறை6:44 10/1
தடுத்தானை பெரு நெறிக்கு தடை தீர்த்தானை தன் அருளும் தன் பொருளும் தானே என்-பால் – திருமுறை6:48 1/2
உள்ளபடி உள்ளதுவாய் உலகம் எலாம் புகினும் ஒருசிறிதும் தடை இலதாய் ஒளி-அதுவே மயமாய் – திருமுறை6:50 3/1
தடை அறியா தகையினதாய் தன் நிகர் இல்லதுவாய் தத்துவங்கள் அனைத்தினுக்கும் தாரகமாய் அவைக்கு – திருமுறை6:50 4/1
தடை இலாது எடுத்த அருள் அமுது என்கோ சர்க்கரைக்கட்டியே என்கோ – திருமுறை6:53 8/1
மருளே முதலாம் தடை எல்லாம் தீர்ந்தேன் நின்-பால் வளர்கின்றேன் – திருமுறை6:57 1/3
எமன் ஆதி தடை என்றும் எய்தாமை வேண்டும் எல்லாம் செய் வல்ல திறன் எனக்கு அளித்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 11/2
வெம் பூத தடை தவிர்ந்தார் ஏத்த மணி மன்றில் விளங்கும் நடத்து அரசே என் விளம்பும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 28/4
தச்சுறவே பிற முயற்சி செயும்-தோறும் அவற்றை தடை ஆக்கி உலகு அறிய தடை தீர்த்த குருவே – திருமுறை6:60 53/2
தச்சுறவே பிற முயற்சி செயும்-தோறும் அவற்றை தடை ஆக்கி உலகு அறிய தடை தீர்த்த குருவே – திருமுறை6:60 53/2
தலை_கால் இங்கு அறியாதே திரிந்த சிறியேனை தான் வலிந்து ஆட்கொண்டு அருளி தடை முழுதும் தவிர்த்தே – திருமுறை6:60 100/1
இதுவரையும் வர காணேன் தடை செய்தார் எவரோ என புகன்றேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 8/2
ஆமய தடை தவிர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/190
தடை ஒன்றும் இல்லா தகவு உடையதுவாய் – திருமுறை6:65 1/1338
சாகாத கல்வியிலே தலைகாட்டி கொடுத்தீர் தடை அறியா கால் காட்டி தரம் பெறவும் அளித்தீர் – திருமுறை6:79 2/1
வசி அவத்தை கடை_பயலே தடை_பயலே இடராம் வன்_பயலே நீவீர் எலாம் என் புடை நில்லாதீர் – திருமுறை6:86 19/2
அடைவுற நம் தனி தலைவர் தடை அற வந்து அருள்வர் அணிபெற மாளிகையை விரைந்து அலங்கரித்து மகிழ்க – திருமுறை6:105 10/3
வினை தடை தீர்த்து எனை ஆண்ட மெய்யன் மணி பொதுவில் மெய்ஞ்ஞான நடம் புரிந்து விளங்குகின்ற விமலன் – திருமுறை6:108 23/1
சனி தொலைந்தது தடை தவிர்ந்தது தயை மிகுந்தது சலமொடே – திருமுறை6:108 24/1
தடை யாதும் இல்லா தலைவனை காணற்கே – கீர்த்தனை:14 5/1
தடை யாதும் இல்லை கண்டாய் நெஞ்சே – கீர்த்தனை:14 5/2
தடை யாதும் இல்லை கண்டாய் – கீர்த்தனை:14 5/3
தடை யாது இனி உள் மூல மலத்தின் தடையும் போயிற்றே – கீர்த்தனை:29 37/3
தடை யாவும் தவிர்த்தே எனை தாங்கிக்கொண்டு ஆண்டவனே – கீர்த்தனை:31 8/1
உரு தகு நானிலத்திடை நீள் மல தடை போய் ஞான உரு படிவம் அடைவேனோ ஒன்று இரண்டு என்னாத – கீர்த்தனை:41 19/2
தடை உடைக்கும் தனி முதலே தண் அமுதே எங்கள் பெருந்தகையே ஓங்கி – தனிப்பாசுரம்:3 12/1
தடை பொழில் ஆச்சிரமத்தில் சார்ந்து அவண் – தனிப்பாசுரம்:3 54/3
சத். இறை உயிர்-தான் சத். அசத். ஆகும் தடை மலம் அசத். இவற்றிடை நீ – தனிப்பாசுரம்:30 5/1
தடை பல உள அவை சாற்றிட என்றால் – திருமுகம்:4 1/19

மேல்


தடை-அது (1)

தடை-அது அற்ற நல் தருணம் இ தருணமா தழைக்க இ தனியேற்கே – திருமுறை6:64 50/4

மேல்


தடை_பயலே (1)

வசி அவத்தை கடை_பயலே தடை_பயலே இடராம் வன்_பயலே நீவீர் எலாம் என் புடை நில்லாதீர் – திருமுறை6:86 19/2

மேல்


தடைக்குள் (1)

தடைக்குள் பட்டிடா தணிகையான் பதத்து – திருமுறை5:12 5/3

மேல்


தடைகள் (2)

தரித்தானை தானே நான் ஆகி என்றும் தழைத்தானை எனை தடுத்த தடைகள் எல்லாம் – திருமுறை6:48 2/3
புரை சேர் வினையும் கொடும் மாயை புணர்ப்பும் இருளும் மறைப்பினொடு புகலும் பிறவாம் தடைகள் எலாம் போக்கி ஞான பொருள் விளங்கும் – திருமுறை6:66 10/1

மேல்


தடைகளினால் (1)

தட்டுப்படாதது பார் முதல் பூத தடைகளினால்
ஒட்டுப்படாதது ஒன்று உண்டே முக்கண்ணொடு என் உள்ளகத்தே – திருமுறை2:86 2/3,4

மேல்


தடைப்பட்டாய் (1)

தடைப்பட்டாய் எனில் என் செய்வேன் என் செய்வேன் தளர்வது தவிரேனே – திருமுறை5:31 2/3

மேல்


தடைப்படுமாறு (1)

தடைப்படுமாறு இல்லாத பேர்_இன்ப பெருக்கே தனி மன்றில் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 29/4

மேல்


தடைபட்டேன் (1)

தாள் வருந்த வேண்டேன் தடைபட்டேன் ஆதலின் இ – திருமுறை1:4 42/3

மேல்


தடைபடா (2)

தளிர்த்திட சாகா_வரம் கொடுத்து என்றும் தடைபடா சித்திகள் எல்லாம் – திருமுறை6:39 7/3
தடைபடா தண் அளி ததும்பி ஆனந்த – தனிப்பாசுரம்:2 26/3

மேல்


தடைபடுமோ (1)

தரு பொதுவில் இருவர்க்கும் சந்ததி உண்டாமோ தடைபடுமோ திருவுளம்-தான் சற்றும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 6/4

மேல்


தடைபடேன் (1)

சாலிலே அடைக்க தடைபடேன் வாழை தகு பலா மா முதல் பழத்தின் – திருமுறை6:9 6/2

மேல்


தடையாயின (1)

தடையாயின தீர்த்து அருளாதே தாழ்க்கில் அழகோ புலை நாயில் – திருமுறை6:17 2/3

மேல்


தடையால் (1)

அடர் மல தடையால் தடையுறும் அயன் மால் அரன் மயேச்சுரன் சதாசிவன் வான் – திருமுறை6:46 3/1

மேல்


தடையாலோ (1)

யார் செய்த தடையாலோ இருந்தார் என் கையில் சங்கை – கீர்த்தனை:39 3/2

மேல்


தடையும் (2)

தடுக்கும் தடையும் வேறு இல்லை தமியேன்-தனை இ தாழ்வு அகற்றி – திருமுறை6:7 18/3
தடை யாது இனி உள் மூல மலத்தின் தடையும் போயிற்றே – கீர்த்தனை:29 37/3

மேல்


தடையுறா (1)

தடையுறா பிரமன் விண்டு உருத்திரன் மாயேச்சுரன் சதாசிவன் விந்து – திருமுறை6:46 2/1

மேல்


தடையுறும் (1)

அடர் மல தடையால் தடையுறும் அயன் மால் அரன் மயேச்சுரன் சதாசிவன் வான் – திருமுறை6:46 3/1

மேல்


தடையே (2)

தடையே முழுதும் தவிர்த்து அருளி தனித்த ஞான அமுது அளித்து – திருமுறை6:82 1/2
தடையே தவிர்க்கும் கனகசபை தலைவா ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:88 4/3

மேல்


தடையேன் (1)

தடையேன் வருவாய் வந்து உன் அருள்தருவாய் இதுவே சமயம் காண் – திருமுறை5:7 11/3

மேல்


தடையை (2)

இருள் பெரும் தடையை நீக்கி இரவியும் எழுந்தது அன்றே – திருமுறை6:24 4/4
தடுத்த தடையை தவிர்த்து என்றும் சாகா நலம் செய் தனி அமுதம் – திருமுறை6:82 2/3

மேல்


தண் (163)

வெண்காட்டில் மேவுகின்ற மெய்ப்பொருளே தண் காட்டி – திருமுறை1:2 1/24
தண் ஆர் நெடுங்கள மெய் தாரகமே எண்ணார் – திருமுறை1:2 1/144
சக்கரப்பள்ளி-தனில் தண் அளியே மிக்க – திருமுறை1:2 1/162
மீயச்சூர் தண் என்னும் வெள் நெருப்பே மாய – திருமுறை1:2 1/242
தண் பனையூர் மேவும் சடாதரனே பண்புடனே – திருமுறை1:2 1/276
பால் ஊர் நிலவில் பணிலங்கள் தண் கதிர் செய் – திருமுறை1:2 1/321
மன் கோட்டு ஊர் சோலை வளர் கோட்டு ஊர் தண் பழன – திருமுறை1:2 1/349
தண் சுழியல் வாழ் சீவ சாக்ஷியே பண் செழிப்ப – திருமுறை1:2 1/408
தண் நிறைந்து நின்றவர்-தாம் சார் திருக்கேதாரத்தில் – திருமுறை1:2 1/551
தாய்க்கும் கிடையாத தண் அருள் கொண்டு அன்பர் உளம் – திருமுறை1:2 1/557
சால்பு உடைய நல்லோர்க்கு தண் அருள்தந்து ஆட்கொள ஓர் – திருமுறை1:3 1/309
வெண் நீர் வரல் கண்டும் வெட்கிலையே தண் நீர்மை – திருமுறை1:3 1/668
தண் தாமரை என்றாய் தன்மை விளர்ப்பு அடைந்தால் – திருமுறை1:3 1/695
தாய்_அனையாய் நின் அருளாம் தண் அமுதம் உண்டு உவந்து – திருமுறை1:4 12/3
ஒண் குழந்தையேனும் முலை உண்ணாதால் தண் குழைய – திருமுறை1:4 34/2
தண் நிலகும் தாள் நீழல் சார்ந்திடும் காண் மண்ணில் வரும் – திருமுறை1:4 61/2
உகல் இலா தண் அருள் கொண்டு உயிரை எல்லாம் ஊட்டி வளர்த்திடும் கருணை ஓவா தேவே – திருமுறை1:5 15/4
தண்ணே தண் மதியே அ மதியில் பூத்த தண் அமுதே தண் அமுத சாரமே சொல் – திருமுறை1:5 26/3
தண்ணே தண் மதியே அ மதியில் பூத்த தண் அமுதே தண் அமுத சாரமே சொல் – திருமுறை1:5 26/3
தண்ணே தண் மதியே அ மதியில் பூத்த தண் அமுதே தண் அமுத சாரமே சொல் – திருமுறை1:5 26/3
தண் அமுத மதி குளிர்ந்த கிரணம் வீச தடம் பொழில் பூ மணம் வீச தென்றல் வீச – திருமுறை1:5 38/1
எண் அமுத பளிக்கு நிலாமுற்றத்தே இன் இசை வீச தண் பனி_நீர் எடுத்து வீச – திருமுறை1:5 38/2
தாய் இரங்கி வளர்ப்பது போல் எம்_போல்வாரை தண் அருளால் வளர்த்து என்றும் தாங்கும் தேவே – திருமுறை1:5 61/4
விது வென்ற தண் அளியால் கலந்துகொண்டு விளங்குகின்ற பெருவெளியே விமல தேவே – திருமுறை1:5 66/4
தண் உடைய மலர்_அடிக்கு ஓர்சிறிதும் அன்பு சார்ந்தேனோ செம்மரம் போல் தணிந்த நெஞ்சேன் – திருமுறை1:5 89/2
அனியாயமோ என்னளவில் நின்-பால் தண் அருள் இலையோ – திருமுறை1:6 1/3
ஞானம் விடாத நடத்தோய் நின் தண் அருள் நல்குகவே – திருமுறை1:6 46/4
அருவத்திலே உரு_ஆனோய் நின் தண் அளி யார்க்கு உளதே – திருமுறை1:6 48/4
வன்பு அரிதாம் தண் அருள்_கடலே என்ன வாழ்வு எனக்கே – திருமுறை1:6 93/4
வெப்பு இலையே எனும் தண் விளக்கே முக்கண் வித்தக நின் – திருமுறை1:6 148/1
தண் பூத்த பாதமும் பொன் பூத்த மேனியும் சார்ந்து கண்டே – திருமுறை1:6 154/3
தண் மதியோ அதன் தண் அமுதோ என சார்ந்து இருள் நீத்து – திருமுறை1:6 155/1
தண் மதியோ அதன் தண் அமுதோ என சார்ந்து இருள் நீத்து – திருமுறை1:6 155/1
மறை ஆறு காட்டும் நின் தண் அருளே அன்றி மாயை என்னும் – திருமுறை1:6 175/2
பொருளே அடியர் புகலிடமே ஒற்றி பூரணன் தண்
அருளே எம் ஆர்_உயிர்க்காம் துணையே விண்ணவர் புகழும் – திருமுறை1:7 4/1,2
வாழி நின் தாள்_மலர் போற்றி நின் தண்_அளி வாழி நின் சீர் – திருமுறை1:7 101/2
தண் ஆர் மலரை மதி நதியை தாங்கும் சடையார் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 2/1
தண் கா வளம் சூழ் திருவொற்றி தலத்தில் அமர்ந்த சாமி நும் கை – திருமுறை1:8 50/1
தண் அம் பொழில் சூழ் ஒற்றி_உளீர் சங்கம் கையில் சேர்த்திடும் என்றேன் – திருமுறை1:8 66/1
தண் ஆர் மலர் வேதனை ஒழிக்க தருதல் வேண்டும் எனக்கு என்றேன் – திருமுறை1:8 100/2
நிலவு தண் மதி நீள் முடி வைத்த நீர் – திருமுறை2:19 8/3
தண் ஆர் நீப_தாரானொடும் எம் தாயோடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:24 2/1
தண் தலத்தினும் சார்ந்த நம் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 4/4
தாதை நீ அவை எண்ணலை எளியேன்-தனக்கு நின் திரு தண் அளி புரிவாய் – திருமுறை2:27 6/2
தந்தையே ஒற்றி தண் அமுதே என்றன் – திருமுறை2:28 8/2
தாள் ஆகும் தாமரை பொன் தண் மலர்க்கே ஆளாகும் – திருமுறை2:30 12/2
தளி வேதனத்து உறும் தற்பரமே அருள் தண் அமுத – திருமுறை2:31 14/3
தண் நல் அமுதே நீ என்னை தடுத்து இங்கு ஆள தக்கதுவே – திருமுறை2:43 1/4
தண் நிலவு தாமரை பொன்_தாள் முடியில் கொள்ளேனோ – திருமுறை2:45 25/4
முந்து ஓகை கொண்டு நின் தண் அருள்_வாரியின் மூழ்குதற்கு இங்கு – திருமுறை2:69 8/1
தண் ஆர் மதி போல் சீதள வெண் தரள கவிகை தனி நிழல் கீழ் – திருமுறை2:80 1/1
விருப்பில் கருணை புரிவாயோ ஆரூர் தண் ஆர் வியன் அமுதே – திருமுறை2:80 10/4
எல்லாம் தெரிந்த இறைவா நின் தண் அருள் எய்துகிலா – திருமுறை2:83 3/1
வான் செய்த நாத நின் தண் அருள் வண்ணம் என் வாழ்த்துவனே – திருமுறை2:83 6/4
தண் ஆர் அளியது விண் நேர் ஒளியது சாற்று மறை – திருமுறை2:86 4/1
நின்மல கண் தண் அருள்-தான் நேர் – திருமுறை2:89 1/4
நானும் பொய்யன் நின் அடியனேன் தண் அருள் நிதி நீ-தானும் – திருமுறை2:94 24/1
பள்ளம் கொண்டு ஓங்கும் புனல் போல் நின் தண் அருள் பண்பு நல்லோர் – திருமுறை2:94 32/2
கொழும் தண் பொழில் சூழ் ஒற்றியினார் கோல பவனி என்றார் நான் – திருமுறை3:4 5/2
தண் ஆர் பொழில் சூழ் ஒற்றி-தனில் சார்ந்தார் பவனி என்றனர் நான் – திருமுறை3:4 8/3
தண் தோய் பொழில் சூழ் ஒற்றியினார் தமக்கும் எனக்கும் மண_பொருத்தம் – திருமுறை3:15 4/3
தக்க விதியின் மகத்தோடும் தலையும் அழித்தார் தண் அளியார் – திருமுறை3:15 7/1
சத்தி ஒன்று கொடுத்தாய் நின் தண் அருள் என் என்பேன் தனி மன்றுள் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 61/4
தண் ஆர் வெண் மதி அமுதம் உணவு ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 8/4
தண் அருள்_கடலே அருள் சிவபோக சாரமே சராசர நிறைவே – திருமுறை5:2 4/3
தண் நீர் பொழில்-கண் மதி வந்து உலாவும் தணிகையிலே – திருமுறை5:5 25/4
தளிர்த்த தண் பொழில் தணிகையில் வளர் சிவ தாருவே மயிலோனே – திருமுறை5:6 3/4
தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 1/4
தண் துளவன் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 2/4
தண் அறா பொழில் குலவும் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 1/4
தண் இரும் பொழில் சூழும் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 3/4
தாயும் அப்பனும் தமரும் நட்புமாய் தண் அருள்_கடல் தந்த வள்ளலே – திருமுறை5:10 8/2
தண் ஆர் பொழில்-கண் மதி வந்து உலாவு தணிகாசலத்து இறைவனே – திருமுறை5:23 5/4
பூ மா தண் சேவடியை போற்றேன் ஓங்கும் பொழில் கொள் தணிகாசலத்தை புகழ்ந்து பாடேன் – திருமுறை5:24 5/3
புள் அலம்பு தண் வாவி சூழ் தணிகை பொருப்பு அமர்ந்திடும் புனித பூரணனே – திருமுறை5:29 8/4
தண் ஆர் சடையார் தரும் மா மகனார் தணிகாசலனார் தனி வேலார் – திருமுறை5:39 7/3
பண்ணனை அடியர் பாடலுக்கு அருளும் பதியினை மதிகொள் தண் அருளாம் – திருமுறை5:40 2/2
தண் அளாவிய சோலை சூழ் தணிகை தடத்து அளாவிய தரும நல் தேவே – திருமுறை5:42 9/2
தண் தேன் பொழி இதழி பொலி சடையார் தரு மகனார் – திருமுறை5:43 8/1
சந்தாரம் சூழ் தண் கிளர் சாரல் தணிகேசர் – திருமுறை5:49 2/3
தண் தணி காந்தள் ஓர் சண்பக மலரின் தளர்வு எய்த – திருமுறை5:49 6/1
அளிக்கும் தண் தணிகேசர்-தம்பால் போய் – திருமுறை5:49 9/3
உருகாத நாய்_அனையேற்கு நின் தண் அருள் உண்டு-கொலோ – திருமுறை5:51 3/2
கரு மா மலம் அறு வண்ணம் தண் அளி கண்டே கொண்டேனே கதியே பதியே கன_நிதியே கற்கண்டே தண் தேனே – திருமுறை5:52 1/2
கரு மா மலம் அறு வண்ணம் தண் அளி கண்டே கொண்டேனே கதியே பதியே கன_நிதியே கற்கண்டே தண் தேனே – திருமுறை5:52 1/2
தரு ஓங்கு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 1/4
தரம் மேவு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 2/4
தடி துன்னும் மதில் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 3/4
தள்ள அரிய சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 4/4
ததி பெறும் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 5/4
தாமம் ஒளிர் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 6/4
தலைவர் புகழ் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 7/4
தருமம் மிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 8/4
தாய் ஒன்று சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 9/4
தரையில் உயர் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 10/4
தாம் பிரிவு_இல் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 11/4
தார் கொண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 12/4
தன் புகழ் செய் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 13/4
தானம் மிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 14/4
சற்றை அகல் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 15/4
தடம் மேவு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 16/4
தப்பு அற்ற சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 17/4
சந்தம் மிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 18/4
சையம் உயர் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 19/4
தழைவுற்ற சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 20/4
தானம் இங்கு ஏர் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 21/4
தனம் நீடு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 22/4
தாய் கொண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 23/4
தற்றகைய சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 24/4
தாய்ப்பட்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 25/4
தாவலம் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 26/4
தரம் மருவு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 27/4
தார் உண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 28/4
தளர்வு இலா சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 29/4
சத்திக்கும் நீர் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 30/4
தான் கொண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 31/4
திரை அறு தண் கடல் அறியேன் அ கடலை கடைந்தே தெள் அமுதம் உண அறியேன் சினம் அடக்க அறியேன் – திருமுறை6:6 10/2
கீரையே விரும்பேன் பருப்பொடு கலந்த கீரையே விரும்பினேன் வெறும் தண்
நீரையே விரும்பேன் தெங்கு இளங்காயின் நீரையே விரும்பினேன் உணவில் – திருமுறை6:9 5/1,2
தண் அருள் அளிக்கும் தந்தையே உலகில் தனையன் நான் பயத்தினால் துயரால் – திருமுறை6:13 87/3
தண் ஆர் மதியே கதிர் பரப்பி தழைத்த சுடரே தனி கனலே – திருமுறை6:16 3/2
தாயினும் இனிய உன்றன் தண் அருள் பெருமை-தன்னை – திருமுறை6:21 5/3
தண் அனையாம் இளம் பருவம்-தன்னில் எனை தனித்து தானே வந்து அருள் புரிந்து தனி மாலை புனைந்தான் – திருமுறை6:23 8/2
குறைகின்ற மதி நின்று கூச ஓர் ஆயிரம்கோடி கிரணங்கள் வீசி குல அமுத மயம் ஆகி எவ்வுயிரிடத்தும் குலாவும் ஒரு தண் மதியமே – திருமுறை6:25 9/3
மடுக்க நும் பேர்_அருள் தண் அமுது எனக்கே மாலையும் காலையும் மத்தியானத்தும் – திருமுறை6:34 9/1
அருள் ஓங்கு தண் அமுதம் அன்பால் அருந்தி – திருமுறை6:38 4/1
ஏழ் நிலைக்கும் மேற்பால் இருக்கின்ற தண் அமுதம் – திருமுறை6:38 7/1
வரை ஓது தண் அமுதம் வாய்ப்ப உரை ஓதுவானே – திருமுறை6:38 9/2
விடைகொடுத்து ஆணவம் தீர்த்து அருள் தண் அமுதம் – திருமுறை6:41 4/2
தண் தகும் ஓர் தனி செங்கோல் நடத்தி மன்றில் நடிக்கும் தனி அரசே என் மாலை தாளில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 9/4
வெய்யலிலே நடந்து இளைப்பு மேவிய அக்கணத்தே மிகு நிழலும் தண் அமுதும் தந்த அருள் விளைவே – திருமுறை6:60 69/1
தண் இயல் ஆர்_அமுது உண்டனன் கண்டனன் சாமியை நான் – திருமுறை6:64 34/3
அற்புத கடலே அமுத தண் கடலே – திருமுறை6:65 1/1388
தன் உளே பொங்கிய தண் அமுது உணவே – திருமுறை6:65 1/1493
பால் என தண் கதிர் பரப்பி எஞ்ஞான்றும் – திருமுறை6:65 1/1517
என்னே நின் தண் அருளை என் என்பேன் இ உலகில் – திருமுறை6:81 3/1
தண் ஏர் மதியின் அமுது அளித்து சாகா_வரம் தந்து ஆட்கொண்ட – திருமுறை6:82 15/3
சயம் கொள எனக்கே தண் அமுது அளித்த தந்தையார் சிற்சபையவரே – திருமுறை6:87 10/4
தண் ஆர் அமுதே சிற்சபையில் தனித்த தலைமை பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:88 1/2
ஆனான் சிற்றம்பலத்தே ஆடுகின்றான் தண் அருளாம் – திருமுறை6:93 9/3
தண் கருணை திரு_அடியின் பெருமை அறிவ அரிதேல் சாமி திரு_மேனியின் சீர் சாற்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:101 25/4
தாய்க்கு காட்டி நல் தண் அமுது ஊட்டி ஓர் தவள மாட பொன் மண்டபத்து ஏற்றியே – திருமுறை6:108 31/3
ஈடு இல் பெரும் தாயில் இனியாய் நின் தண் அருள்-பால் – கீர்த்தனை:4 17/1
தேசுறு நின் தண் அருளாம் தெள் அமுதம் கொள்ள உள்ளே – கீர்த்தனை:6 12/1
தண் மதி ஒண் முக பெண்மணியே உன்னை தான் கொண்ட நாயகர் ஆரேடி – கீர்த்தனை:7 1/1
தண் ஆர் அமுதம் மிகவும் எனக்கு தந்தது அன்றியே – கீர்த்தனை:29 74/3
தண் ஏர் ஒண் மதியே எனை தந்த தயாநிதியே – கீர்த்தனை:31 1/3
தண் ஆர் வெண் மதியே அதில் தங்கிய தண் அமுதே – கீர்த்தனை:32 2/2
தண் ஆர் வெண் மதியே அதில் தங்கிய தண் அமுதே – கீர்த்தனை:32 2/2
தார் உண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – கீர்த்தனை:41 7/4
தண் அமுத மதி குளிர்ந்த கிரணம் வீச தடம் பொழில் பூ மணம் வீச தென்றல் வீச – கீர்த்தனை:41 10/1
எண் அமுத பளிக்கு நிலாமுற்றத்தே இன் இசை வீச தண் பனி_நீர் எடுத்து வீச – கீர்த்தனை:41 10/2
தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – கீர்த்தனை:41 12/4
தண் தமிழ் கவிதை போல் சாந்தம் மிக்கது – தனிப்பாசுரம்:2 14/2
தடைபடா தண் அளி ததும்பி ஆனந்த – தனிப்பாசுரம்:2 26/3
தடை உடைக்கும் தனி முதலே தண் அமுதே எங்கள் பெருந்தகையே ஓங்கி – தனிப்பாசுரம்:3 12/1
கரு மா மலம் அறு வண்ணம் தண் அளி கண்டே கொண்டேனே கதியே பதியே கன_நிதியே கற்கண்டே தண் தேனே – தனிப்பாசுரம்:9 1/2
கரு மா மலம் அறு வண்ணம் தண் அளி கண்டே கொண்டேனே கதியே பதியே கன_நிதியே கற்கண்டே தண் தேனே – தனிப்பாசுரம்:9 1/2
தண் கா வளம் சூழ் திருவொற்றி தலத்தில் அமர்ந்த சாமி நும் கை – தனிப்பாசுரம்:10 6/1
தண் அம் பொழில் சூழ் ஒற்றி_உளீர் சங்கம் கையில் சேர்த்திடும் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 22/1
தண் ஆர் இளம்பிறை தங்கும் முடி மேல் மேனி தந்த ஒரு சுந்தரியையும் தக்க வாமத்தினிடை பச்சை மயிலாம் அரிய சத்தியையும் வைத்து மகிழ் என் – தனிப்பாசுரம்:13 6/3
தண் அமர் மதி போல் சாந்தம் தழைத்த சத்துவனே போற்றி – தனிப்பாசுரம்:19 1/1
தண் தமிழ் மறைமொழி தரும் தனி முதலே – திருமுகம்:2 1/36
தேசிக தண் அமுத வான் கடல் படிந்து அருள் தெள் அமுதம் உண்டு தேக்கி – திருமுகம்:3 1/46

மேல்


தண்_அளி (1)

வாழி நின் தாள்_மலர் போற்றி நின் தண்_அளி வாழி நின் சீர் – திருமுறை1:7 101/2

மேல்


தண்ட (1)

தண்ட பிண்டாண்ட அகிலாண்ட பிரமாண்டம் தடிக்க அருளும் பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/62

மேல்


தண்டம் (2)

தண்டு அங்கு அழற்கு நிகரானீர் தண்டம் கழற்கு என்றேன் மொழியால் – திருமுறை3:5 6/3
தண்டம் என கீழ் விழுந்து வணங்கி எதிர் நின்று கரம் தலை மேல் கூப்பி – தனிப்பாசுரம்:2 31/3

மேல்


தண்டலை (2)

தண்டலை சூழ் ஒற்றி_உளாய் தயவு சற்றும் சார்ந்திலையே – திருமுறை2:16 5/4
தண்டலை விளங்கும் தில்லை தலத்தில் பொன்_அம்பலத்தே – கீர்த்தனை:36 2/1

மேல்


தண்டலைக்குள் (1)

தண்டலைக்குள் நீள் நெறி சிந்தாமணியே கொண்டல் என – திருமுறை1:2 1/348

மேல்


தண்டன் (1)

தண்டன் ஆயிரம் இட்டு உரைக்கும் விண்ணப்பம்-அது தான் என்னை எனில் உன் அடியார் – திருமுகம்:3 1/55

மேல்


தண்டாத (2)

தண்டாத சஞ்சலம் கொண்டேன் நிலையை இ தாரணியில் – திருமுறை1:6 3/1
தண்டாத நின் அருட்கு தகுமோ விட்டால் தருமமோ தணிகை வரை தலத்தின் வாழ்வே – திருமுறை5:8 4/3

மேல்


தண்டாது (1)

தண்டாது ஒளித்திடவும் சார்ந்தனையே அண்டாது – திருமுறை1:3 1/688

மேல்


தண்டாயுத (1)

தண்டாயுத_போர் தாங்குவார் போல – திருமுகம்:4 1/372

மேல்


தண்டாயுத_போர் (1)

தண்டாயுத_போர் தாங்குவார் போல – திருமுகம்:4 1/372

மேல்


தண்டி (1)

தண்டி ஊர் போற்றும் தகை காசிக்-கண் செய்து – திருமுறை1:2 1/151

மேல்


தண்டிக்கப்பட்டனன் (10)

தசை எலாம் நடுங்க ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 1/4
தன்னை நீ அமர்ந்த ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 2/4
தண்ணினால் ஓங்கும் ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 3/4
தன் முனம் இலங்கும் ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 4/4
தழிக்கொளும் வயல் சூழ் ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 5/4
தமரிடை ஓங்கும் ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 6/4
தருமம் நின்று ஓங்கும் ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 7/4
அண்ணுதல் கலந்த ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 8/4
சற்றும் விட்டு அகலா ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 9/4
தறை படர்ந்து ஓங்கும் ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 10/4

மேல்


தண்டிக்கு (1)

தான் தந்தை என்று எறிந்தோன் தாள் எறிந்த தண்டிக்கு
தான் தந்தை ஆன தயாளன் எவன் தான் கொண்டு – திருமுறை1:3 1/293,294

மேல்


தண்டிப்பது (1)

பாங்கு_உடையாய் தண்டிப்பது – திருமுறை1:4 55/4

மேல்


தண்டிப்பீர் (1)

தப்பிடாது அதில் தப்பு இருந்து என்னை தண்டிப்பீர் எனில் சலித்து உளம் வெருவேன் – திருமுறை2:54 3/3

மேல்


தண்டு (7)

பூம் தண்டு அளி விரித்து புக்கு இசைக்கும் சீர் ஓணகாந்தன்தளி – திருமுறை1:2 1/477
குறங்கை மெல் அரம்பை தண்டு என்றாய் தண்டு ஊன்றி – திருமுறை1:3 1/691
குறங்கை மெல் அரம்பை தண்டு என்றாய் தண்டு ஊன்றி – திருமுறை1:3 1/691
தத்து மத்திடை தயிர் என வினையால் தளர்ந்து மூப்பினில் தண்டு கொண்டு உழன்றே – திருமுறை2:49 10/1
தண்டு அங்கு அழற்கு நிகரானீர் தண்டம் கழற்கு என்றேன் மொழியால் – திருமுறை3:5 6/3
தண்டு காய் கிழங்கு பூ முதல் ஒன்றும் தவறவிட்டிடுவதற்கு அமையேன் – திருமுறை6:9 9/1
தண்டு விழுந்து என விழுந்து பணிந்துபணிந்து இரு விழியில் தரள மாலை – தனிப்பாசுரம்:3 31/3

மேல்


தண்டை (2)

தண்டை_காலனை பிணிக்கு ஓர் காலனை வேலனை மனதில் – திருமுறை5:40 8/3
தண்டை எழில் கிண்கிணி சேர் சரண மலர்க்கு அனுதினமும் தமியேன் அன்பாய் – தனிப்பாசுரம்:7 5/3

மேல்


தண்டை_காலனை (1)

தண்டை_காலனை பிணிக்கு ஓர் காலனை வேலனை மனதில் – திருமுறை5:40 8/3

மேல்


தண்ணம் (1)

தண்ணம் பழுத்த மதி அமுதே தருவாய் இதுவே தருணம் என்றன் – திருமுறை6:19 5/3

மேல்


தண்ணல் (1)

தண்ணல் நேர் திரு_தணிகை வேலனே – திருமுறை5:12 29/3

மேல்


தண்ணனை (1)

தண்ணனை எனது கண்ணனை அவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 2/4

மேல்


தண்ணிய (12)

தண்ணிய நல் அருள்_கடலே மன்றில் இன்ப தாண்டவம் செய்கின்ற பெருந்தகையே எங்கள் – திருமுறை1:5 97/3
வேம்புக்கும் தண்ணிய நீர் விடுகின்றனர் வெவ் விடம் சேர் – திருமுறை2:94 19/1
தண்ணிய வெண் மதி அணிந்த செம் சடை நின்று ஆட தனித்த மன்றில் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 36/4
தண்ணிய அமுது உண தந்தனம் என்றாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 14/4
தண்ணிய மதியே மதி முடி அரசே தனித்த சிற்சபை நடத்து அமுதே – திருமுறை6:37 8/3
தண்ணிய மதியே தனித்த செம் சுடரே சத்திய சாத்திய கனலே – திருமுறை6:42 4/1
தண்ணிய விளக்கை தன் நிகர் இல்லா தந்தையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 6/4
நனவினும் எனது கனவினும் எனக்கே நண்ணிய தண்ணிய அமுதை – திருமுறை6:49 13/1
தண்ணிய வண்ணம் பரவ பொங்கி நிறைந்து ஆங்கே ததும்பி என்றன் மயம் எல்லாம் தன்மயமே ஆக்கி – திருமுறை6:60 13/2
தண்ணிய உயிர்ப்பினில் சாந்தம் ததும்பிட – திருமுறை6:65 1/1458
தண்ணிய அமுதே தந்து எனது உளத்தே – திருமுறை6:65 1/1511
தண்ணிய மதியின் அமுது எனக்கு அளித்த தயவை நான் மறப்பனோ என்றாள் – திருமுறை6:103 3/2

மேல்


தண்ணின் (1)

தண்ணின் நீள் பொழில் தணிகை அப்பனே – திருமுறை5:12 8/4

மேல்


தண்ணினால் (2)

தண்ணினால் ஓங்கும் ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 3/4
தண்ணினால் பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 13/4

மேல்


தண்ணீர் (8)

கண்ணீர் கொண்டு உன்-பால் கனிந்தது இலை தண்ணீர் போல் – திருமுறை1:2 1/606
தாகம் உடையார் இவர்-தமக்கு தண்ணீர் தர நின்றனை அழைத்தேன் – திருமுறை1:8 151/2
போகம்_உடையாய் புற தண்ணீர் புரிந்து விரும்பாம் அக தண்ணீர் – திருமுறை1:8 151/3
போகம்_உடையாய் புற தண்ணீர் புரிந்து விரும்பாம் அக தண்ணீர்
ஈக மகிழ்வின் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 151/3,4
நெய் விளக்கே போன்று ஒரு தண்ணீர் விளக்கும் எரிந்தது சந்நிதியின் முன்னே – திருமுறை2:96 1/4
ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – திருமுறை6:60 2/2
ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – கீர்த்தனை:41 23/2
நெய் விளக்கே போன்று ஒரு தண்ணீர் விளக்கும் எரிந்தது சந்நிதியின் முன்னே – திருமுகம்:5 11/4

மேல்


தண்ணீர்-தான் (1)

அ நீர் இலை நீர் தண்ணீர்-தான் அருந்தில் ஆகாதோ என்றேன் – திருமுறை1:8 153/2

மேல்


தண்ணீராய் (1)

இருத்தி கருத்தில் உன் தயவை எண்ணும்-தோறும் அந்தோ என் இதயம் உருகி தளதள என்று இளகிஇளகி தண்ணீராய்
அருத்தி பெரு நீர் ஆற்றொடு சேர்ந்து அன்பு பெருக்கில் கலந்தது நான் அது என்று ஒன்றும் தோற்றாதே அச்சோ அச்சோ அச்சோவே – திருமுறை6:66 5/3,4

மேல்


தண்ணீரே (2)

ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – திருமுறை6:60 2/2
ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – கீர்த்தனை:41 23/2

மேல்


தண்ணீரை (2)

சாகாத தலை அறியேன் வேகாத_காலின் தரம் அறியேன் போகாத தண்ணீரை அறியேன் – திருமுறை6:6 8/1
தேற்றம் மிகு தண்ணீரை சீவர்கள் பற்பலரை செப்பிய அ இருட்டு அறையில் தனித்தனி சேர்த்தாலும் – திருமுறை6:104 9/3

மேல்


தண்ணுறும் (1)

தண்ணுறும் கருணை தனி பெரும் கடலே தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 10/4

மேல்


தண்ணே (1)

தண்ணே தண் மதியே அ மதியில் பூத்த தண் அமுதே தண் அமுத சாரமே சொல் – திருமுறை1:5 26/3

மேல்


தண்பார் (1)

தண்பார் என்பார்-தமை எல்லாம் சார்வார் அது உன் சம்மதமோ – திருமுறை3:16 8/3

மேல்


தண்பு (1)

தண்பு உடை நல் மொழி திரளும் சுவை பொருளும் அவைக்கே தக்க இயல் இலக்கியமும் தந்து அருள்வாய் எனக்கே – திருமுறை6:91 5/4

மேல்


தண்மை (4)

தண்மை நிகராது என்றும் சாந்தம் பழுத்து உயர்ந்த – திருமுறை1:3 1/87
தண்மை மேவிய சடை உடை பெருமான் சார்ந்த ஒற்றி அம் தலத்தினுக்கு இன்றே – திருமுறை2:37 5/3
தண்மை இன்று இதற்கு இது என துணிந்து என்றனையும் சாய்ப்பது தகவு என நினைத்தாய் – திருமுறை2:38 10/2
தண்மை அருளீர் என்றேன் நாம் தகையே அருள்வது என்றாரே – தனிப்பாசுரம்:11 9/4

மேல்


தண்மை-தனிலே (1)

நீரிலே நீர் உற்ற நிறையிலே நிறை உற்ற நிலையிலே நுண்மை-தனிலே நிகழ்விலே நிகழ்வு உற்ற திகழ்விலே நிழலிலே நெகிழிலே தண்மை-தனிலே
ஊரிலே அ நீரின் உப்பிலே உப்பில் உறும் ஒண் சுவையிலே திரையிலே உற்ற நீர் கீழிலே மேலிலே நடுவிலே உற்று இயல் உறுத்தும் ஒளியே – திருமுறை6:25 7/1,2

மேல்


தண்மையும் (3)

ஓர் இடத்தில் தண்மையும் மற்று ஓர் இடத்தில் வெம் சினமும் – திருமுறை1:3 1/85
நீரினில் தண்மையும் நிகழ் ஊறு ஒழுக்கமும் – திருமுறை6:65 1/403
நலம் தரு விளக்கமும் நவில் அரும் தண்மையும்
உள்ளதாய் என்றும் உள்ளதாய் என்னுள் – திருமுறை6:65 1/1262,1263

மேல்


தண்மையே (1)

தண்மையே அறியேன் வெம்மையே உடையேன் சாத்திரம் புகன்று வாய் தடித்தேன் – திருமுறை6:15 19/3

மேல்


தண்மையை (1)

தண்மையை எல்லாம்_வல்ல ஓர் சித்த சாமியை தயாநிதி-தன்னை – திருமுறை6:49 7/2

மேல்


தண்மையொடு (1)

தண்மையொடு சுத்த சிவ சன்மார்க்க நெறியில் சார்ந்து விரைந்து ஏறு-மினோ சத்திய வாழ்வு அளிக்க – திருமுறை6:98 13/3

மேல்


தண (1)

விந்து ஆகி எங்கும் விரிந்தோனே அம் தண வெள் – திருமுறை1:2 1/578

மேல்


தணந்த (1)

தணந்த சன்மார்க்க தனி நிலை நிறுத்தும் தக்கவா மிக்க வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 5/4

மேல்


தணந்திடல்-தனை (1)

தாளை உன்னியே வாழ்ந்திலம் உயிர் உடல் தணந்திடல்-தனை இந்த – திருமுறை5:11 1/3

மேல்


தணந்திலையே (1)

சாற்றுவது கேட்டும் தணந்திலையே வீற்றுறு தேர் – திருமுறை1:3 1/956

மேல்


தணந்தேன் (1)

சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்ந்தேன் சாத்திர குப்பையும் தணந்தேன்
நீதியும் நிலையும் சத்திய பொருளும் நித்திய வாழ்க்கையும் சுகமும் – திருமுறை6:58 7/1,2

மேல்


தணப்பு (2)

தணப்பு ஓதும் மறைகள் எலாம் தனித்தனி நின்று ஏத்த தனி மன்றில் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 95/4
தணப்பு அற அடியர்க்கு இன்பம் தரும் ஒரு தருவே போற்றி – திருமுறை5:50 3/2

மேல்


தணப்புறா (1)

தம்-பால் சார்பும் தணப்புறா தன்மையன் – திருமுகம்:1 1/36

மேல்


தணவாத (1)

தணவாத சுகம் தரும் என் தனி கணவர் வரிலோ சற்றும் மயல் வாதனைகள் உற்றிடுதல் ஆகா – திருமுறை6:106 19/3

மேல்


தணவாதாய் (1)

சான்றோர்-தம் உள்ளம் தணவாதாய் மான்ற மல – திருமுறை1:3 1/104

மேல்


தணவில் (1)

தணவில் இலாது என் உளத்தே தான் கலந்து நானும் தானும் ஒரு வடிவு ஆகி தழைத்து ஓங்க புரிந்தே – திருமுறை6:60 99/3

மேல்


தணி (5)

வாரும் தணி முலை போகமும் வேண்டிலன் மண் விண்ணிலே – திருமுறை5:5 24/4
துன்புறா தணி கதி சூழல் வாய்க்குமே – திருமுறை5:47 5/4
தண் தணி காந்தள் ஓர் சண்பக மலரின் தளர்வு எய்த – திருமுறை5:49 6/1
தணி அகம் நடுவொடு தலை அணைந்து அக கடை – திருமுறை6:65 1/523
தணி வளர் விராகம்-அது பெற்றிலேன் காமரம்-தானும் அறியேன் துன்பினை – திருமுகம்:3 1/49

மேல்


தணிக்க (2)

தணிக்க அறியா காதல் மிக பெருகுகின்றது அரசே தாங்க முடியாது இனி என் தனி தலைமை பதியே – திருமுறை6:31 2/3
புண் தரு இ நோய் தணிக்க புரை_இலியோய் யான் செய்யும் புன்மை-தானோ – தனிப்பாசுரம்:7 5/2

மேல்


தணிக்கின்ற (1)

தங்க நிழல் பரப்பி மயல் சோடை எல்லாம் தணிக்கின்ற தருவே பூம் தடமே ஞான – திருமுறை1:5 48/3

மேல்


தணிகாசல (11)

சமராபுரிக்கு அரசே தணிகாசல தற்பரனே – திருமுறை5:5 7/2
தெள் உண்ட தேவர் புகழ் தணிகாசல சிற்பரனே – திருமுறை5:5 8/4
மேல் தேன் பெருகு பொழில் தணிகாசல வேலவனே – திருமுறை5:5 10/4
தோளா மணி சுடரே தணிகாசல தூய் பொருளே – திருமுறை5:5 17/3
திருப்பாய் எனில் என் செய்கேன் தணிகாசல தெள் அமுதே – திருமுறை5:5 19/4
செல்லாது காண் ஐயனே தணிகாசல சீர் அரைசே – திருமுறை5:5 30/4
மஞ்சுற்று ஓங்கும் பொழில் தணிகாசல வள்ளல் என் வினை மாற்றுதல் நீதியே – திருமுறை5:20 1/3
மேவுவார் வினை நீக்கி அளித்திடும் வேலனே தணிகாசல மேலனே – திருமுறை5:20 4/3
தேசம் யாவும் புகழ் தணிகாசல செல்வமே அருள் சிற்சுக_வாரியே – திருமுறை5:20 6/4
விண்ணை காட்டும் திரு_தணிகாசல வேலனே உமையாள் அருள் பாலனே – திருமுறை5:20 8/4
ஒடிவு இல் சீர் தணிகாசல நின் புகழ் ஓதிலேன் எனக்கு உண்டு-கொல் உண்மையே – திருமுறை5:20 9/4

மேல்


தணிகாசலத்தில் (2)

அல்காத வண்மை தணிகாசலத்தில் அமர்ந்தவனே – திருமுறை5:5 6/4
நிறையோர் வணங்கு தணிகாசலத்தில் நிலைபெற்று இருக்கும் அவனே – திருமுறை5:23 6/4

மேல்


தணிகாசலத்தின் (1)

தத்தை பாடுறும் பொழில் செறி தணிகாசலத்தின் மேவிய தற்பர ஒளியே – திருமுறை5:29 9/4

மேல்


தணிகாசலத்து (13)

மன கேதம் மாற்றும் தணிகாசலத்து அமர் வானவனே – திருமுறை5:5 13/4
அத்தனே தணிகாசலத்து அருள் – திருமுறை5:12 14/1
கலையை காட்டும் மதி தவழ் நல் தணிகாசலத்து அமர்ந்து ஓங்கு அதிகாரனே – திருமுறை5:20 2/4
தானே தனக்கு நிகராய் விளங்கு தணிகாசலத்து எம் அரசே – திருமுறை5:23 1/3
மெய் வண்ணம் ஒன்று தணிகாசலத்து மிளிர்கின்ற தேவ விறல் வேல் – திருமுறை5:23 4/3
தண் ஆர் பொழில்-கண் மதி வந்து உலாவு தணிகாசலத்து இறைவனே – திருமுறை5:23 5/4
வனை ஏர்கொளும் செய் தணிகாசலத்து மகிழ்வோடு அமர்ந்த அமுதே – திருமுறை5:23 8/4
முதுவோர் வணங்கு தணிகாசலத்து முதலே இ ஏழை முறியேன் – திருமுறை5:23 9/1
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அன்பரை காக்கும் அண்ணலே தணிகாசலத்து அரசே – திருமுறை5:29 2/4
ஓங்கு நல் தணிகாசலத்து அமர்ந்த உண்மையே எனக்கு உற்றிடும் துணையே – திருமுறை5:29 7/4
வேல் எடுத்தோய் தென் தணிகாசலத்து அமர் வித்தக நின்-பால் – திருமுறை5:35 3/3
தேன் பார்க்கும் சோலை தணிகாசலத்து உன் திரு_அழகை – திருமுறை5:36 4/3
துன்னும் நல் தணிகாசலத்து அமர்ந்து அருள் தோன்றலே மயில் ஏறி – திருமுறை5:41 1/3

மேல்


தணிகாசலத்துள் (2)

இவையே என் எண்ணம் தணிகாசலத்துள் இருப்பவனே – திருமுறை5:5 18/4
உருவாய் வந்து தருவாயே தணிகாசலத்துள் உற்று அமர்ந்த – திருமுறை5:15 3/3

மேல்


தணிகாசலத்தே (1)

என் ஆவியின் துணையே தணிகாசலத்தே அமர்ந்த – திருமுறை5:5 29/2

மேல்


தணிகாசலத்தை (2)

தவம் நாடும் அன்பரோடு சேர வந்து தணிகாசலத்தை அடையேன் – திருமுறை5:23 7/2
பூ மா தண் சேவடியை போற்றேன் ஓங்கும் பொழில் கொள் தணிகாசலத்தை புகழ்ந்து பாடேன் – திருமுறை5:24 5/3

மேல்


தணிகாசலம் (7)

தன் செய்கை என்பது அற்றே தணிகாசலம் சார்ந்திலனே – திருமுறை5:5 23/4
தனியே இங்கு உழல்கின்ற பாவியேன் திரு_தணிகாசலம் வாழ் ஞான – திருமுறை5:18 5/1
தணிகாசலம் போய் தழையேனோ சாமி திரு_தாள் விழையேனோ – திருமுறை5:22 9/1
நலம் மேவு தொண்டர் அயன் ஆதி தேவர் நவை ஏக நல்கு தணிகாசலம்
மேவி உன்றன் இரு தாள் புகழ்ந்து தரிசிப்பது என்று புகலாய் – திருமுறை5:23 2/1,2
அரு_மருந்தே தணிகாசலம் மேவும் என் ஆர்_உயிரே – திருமுறை5:35 2/2
எய்யாது அருள் தணிகாசலம் மேவிய என் அருமை – திருமுறை5:36 2/1
போதை எஞ்சேல் தணிகாசலம் போய் அ பொருப்பு அமர்ந்த – திருமுறை5:36 6/3

மேல்


தணிகாசலமாம் (10)

தடிவாய் என்ன சுரர் வேண்ட தடிந்த வேல் கை தனி முதலே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 1/4
தாயாய் என்னை காக்க வரும் தனியே பரம சற்குருவே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 2/4
தாணு என்ன உலகம் எலாம் தாங்கும் தலைமை தயாநிதியே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 3/4
தன்னை பொருவும் சிவயோகம் தன்னை உடையோர்-தம் பயனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 4/4
சத்த உலக சராசரமும் தாளில் ஒடுக்கும் தனி பொருளே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 5/4
சாதல் பிறத்தல் தவிர்த்து அருளும் சரணாம்புயனே சத்தியனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 6/4
தன் பிற்படும் அ சுரர் ஆவி தரிக்க வேலை தரித்தோனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 7/4
சாலும் சுகுண திரு_மலையே தவத்தோர் புகழும் தற்பரனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 8/4
சாதல் நிறுத்துமவர் உள்ள_தலம் தாள் நிறுத்தும் தயாநிதியே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 9/4
தரு_காதலித்தோன் முடி கொடுத்த தரும_துரையே தற்பரனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 10/4

மேல்


தணிகாசலமும் (1)

கார் கொண்ட வண்மை தணிகாசலமும் என் கண்ணுற்றதே – திருமுறை5:5 1/4

மேல்


தணிகாசலனார் (6)

தாயோடு உறழும் தணிகாசலனார் தகை சேர் மயிலார் தனி வேலார் – திருமுறை5:39 3/3
நாயகனார் தணிகாசலனார் தனி வந்து இவண் மால் தந்தாரே – திருமுறை5:39 4/4
எல்லாம் உடையார் தணிகாசலனார் என் நாயகனார் இயல் வேலார் – திருமுறை5:39 5/3
போரூர் உறைவார் தணிகாசலனார் புதியார் என என் முனம் வந்தார் – திருமுறை5:39 6/3
தண் ஆர் சடையார் தரும் மா மகனார் தணிகாசலனார் தனி வேலார் – திருமுறை5:39 7/3
தர மன்றலை வான் பொழில் சார் எழில் சேர் தணிகாசலனார் தமியேன் முன் – திருமுறை5:39 10/3

மேல்


தணிகாசலனார்-தம் (1)

தழுவார் வினையை தணியார் அணி ஆர் தணிகாசலனார்-தம் பாதம் – திருமுறை5:39 8/2

மேல்


தணிகாசலனே (5)

ஆணி_பொன்னே எனது ஆர்_உயிரே தணிகாசலனே
தாண் நிற்கிலேன் நினை தாழாத வஞ்சர்-தமது இடம் போய் – திருமுறை5:5 3/2,3
தலனே அடியர் தனி மனமாம் புகழ் சார் தணிகாசலனே
அயன் அரி ஆதியர் வாழ்ந்திட தாங்கு அயில் வேல் – திருமுறை5:5 22/1,2
அணியாக நின்ற அருள்_செல்வமே தணிகாசலனே
அணி ஆதவன் முதலாம் அட்ட_மூர்த்தம் அடைந்தவனே – திருமுறை5:5 26/3,4
கண்ணவனே தணிகாசலனே அயில்_கையவனே – திருமுறை5:5 28/2
ஆகும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் தணிகாசலனே – திருமுறை5:36 3/4

மேல்


தணிகிலேன் (1)

தணிகிலேன் திரு_தணிகையை நினைகிலேன் சாமி நின் வழிபோக – திருமுறை5:6 1/3

மேல்


தணிகேசர் (4)

சந்தாரம் சூழ் தண் கிளர் சாரல் தணிகேசர்
தம் தார் என்-பால் தந்தார் என்னை தந்தாரே – திருமுறை5:49 2/3,4
சந்து ஆர் வரையுள் சிந்தாமணி நேர் தணிகேசர்
மந்தா நிலம் மேவும் தார் மறுகில் மயில் ஏறி – திருமுறை5:49 4/1,2
தந்தே நயமாம் மா தவர் புகழும் தணிகேசர்
சந்து ஏன் ஒழிவாய் அம் தேன் மொழியாய் தனி இன்று – திருமுறை5:49 5/1,2
தாது அன வண்ணத்து உள் ஒளிர்கின்ற தணிகேசர்
மா தனம் முந்தா வந்து என வந்தே வாதா தா – திருமுறை5:49 12/2,3

மேல்


தணிகேசர்-தம்பால் (1)

அளிக்கும் தண் தணிகேசர்-தம்பால் போய் – திருமுறை5:49 9/3

மேல்


தணிகேசரும் (1)

வள் தணிகேசரும் வந்து அருள்வாரோ வாராரோ – திருமுறை5:49 6/3

மேல்


தணிகேசன் (1)

ஊளை நெஞ்சமே என்னையோ என்னையோ உயர் திரு_தணிகேசன் – திருமுறை5:11 1/2

மேல்


தணிகேசனே (5)

மங்கை மகிழும் தணிகேசனே அருள் வந்து எனக்கே – திருமுறை5:5 16/4
வரத்தை காட்டும் மலை தணிகேசனே வஞ்சனேற்கு அருள் வாழ்வு கிடைக்குமோ – திருமுறை5:20 5/4
பிச்சை கட்டிய பித்தன் புதல்வனே பெருமை கட்டும் பெரும் தணிகேசனே – திருமுறை5:20 10/4
சிந்தைக்கும் வழியில்லை உன் தன்மையை தெரிதற்கு என்றும் திரு_தணிகேசனே – திருமுறை5:52 3/1
சிந்தைக்கும் வழியில்லை உன் தன்மையை தெரிதற்கு என்றும் திரு_தணிகேசனே – தனிப்பாசுரம்:9 3/1

மேல்


தணிகை (270)

பொன்னே சுகுண பொருப்பே தணிகை பொருப்பு அமர்த்த – திருமுறை5:5 4/3
கோல் கொண்ட வன்மை அறுமோ தணிகை குருபரனே – திருமுறை5:5 11/4
தருவே தணிகை தயாநிதியே துன்ப சாகரமாம் – திருமுறை5:5 12/3
தேன் ஓடு அருவி பயிலும் தணிகை சிவகுருவே – திருமுறை5:5 14/4
செய்யார் தணிகை மலை அரசே அயில் செங்கையனே – திருமுறை5:5 15/4
கள் அகத்தே மலர் கா ஆர் தணிகை எம் கண்மணியே – திருமுறை5:5 20/2
மால்பிடித்தவர் அறியொணா தணிகை மா மலை அமர்ந்திடு வாழ்வே – திருமுறை5:6 2/2
கயிலை நேர் திரு_தணிகை அம் பதி-தனில் கந்தன் என்று இருப்போனே – திருமுறை5:6 4/4
தரு புகா இனன் விலகுறும் தணிகை வாழ் சாந்த சற்குண_குன்றே – திருமுறை5:6 5/4
நன்று நன்று அதற்கு என் சொல்வார் தணிகை வாழ் நாத நின் அடியாரே – திருமுறை5:6 6/4
சீரை உற்றிடும் தணிகை அம் கடவுள் நின் திருவுளம் அறியேனே – திருமுறை5:6 7/4
தளம்கொள் பொய்கை சூழ் தணிகை அம் பதியில் வாழ் தனிப்பெரும் புகழ் தேவே – திருமுறை5:6 8/4
வராயினும் நின் திரு_தணிகை சென்று இறைஞ்சிடில் அவரே என் – திருமுறை5:6 9/3
அண்டனே திரு_தணிகை வாழ் அண்ணலே அணி கொள் வேல் கரத்தோனே – திருமுறை5:6 10/4
சேண் நேர் தணிகை மலை மருந்தே தேனே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 1/4
சேரும் தணிகை மலை மருந்தே தேனே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 2/4
செஞ்சந்தனம் சேர் தணிகை மலை தேனே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 3/4
தென் நேர் தணிகை மலை அரசே தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 4/4
திளைத்தோர் பரவும் திரு_தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 5/4
செடி தீர் தணிகை மலை பொருளே தேனே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 6/4
திண் தார் அணி வேல் தணிகை மலை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 7/4
சேண் தேன் அலரும் பொழில் தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 8/4
செல் ஆர் பொழில் சூழ் திரு_தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 9/4
தென் நேர் பொழில் சூழ் திரு_தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 10/4
செடி தீர்த்து அருளும் திரு_தணிகை தேவே ஞான செழும் சுடரே – திருமுறை5:7 11/4
கூர் பூத்த வேல் மலர் கை அரசே சாந்த குண குன்றே தணிகை மலை கோவே ஞான – திருமுறை5:8 1/2
சீர் ஆரும் தணிகை வரை அமுதே ஆதி தெய்வமே நின் கருத்தை தெளிந்திலேனே – திருமுறை5:8 2/4
தெளிக்கும் மறைப்பொருளே என் அன்பே என்றன் செல்வமே திரு_தணிகை தேவே அன்பர் – திருமுறை5:8 3/1
தண்டாத நின் அருட்கு தகுமோ விட்டால் தருமமோ தணிகை வரை தலத்தின் வாழ்வே – திருமுறை5:8 4/3
பொய்யாத பூரணமே தணிகை ஞான பொருளே நின் பொன் அருள் இ போது யான் பெற்றால் – திருமுறை5:8 5/2
தூய் குமர குருவே தென் தணிகை மேவும் சோதியே இரங்காயோ தொழும்பாளர்க்கே – திருமுறை5:8 6/4
தோளா ஓர் மணியே தென் தணிகை மேவும் சுடரே என் அறிவே சிற்சுகம் கொள் வாழ்வே – திருமுறை5:8 7/4
வாழ்வே நல் பொருளே நல் மருந்தே ஞான வாரிதியே தணிகை மலை வள்ளலே யான் – திருமுறை5:8 8/1
கோவே நல் தணிகை வரை அமர்ந்த ஞான குல மணியே குகனே சற்குருவே யார்க்கும் – திருமுறை5:8 10/1
தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 1/4
தண் துளவன் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 2/4
தன் புகழ் காண் அரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 3/4
தரும் புனிதர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 4/4
சல்லம் உலாத்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 5/4
தன்னை நிகர் தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 6/4
தன் இயல் சீர் வளர் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 7/4
தா ஏதம் தெறும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 8/4
சாயாத புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 9/4
தன்னார்வத்து அமர் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 10/4
தன் சொல் வளர்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 11/4
தாளாளர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 12/4
தண்ணினால் பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 13/4
சஞ்சலம் நீத்து அருள் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 14/4
தாழாத புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 15/4
தளம் தரும் பூம் பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 16/4
சல்லாப வள தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 17/4
தன் நேர் இல் தென் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 18/4
தாவகன்றோர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 19/4
தன் இயல் கொண்டு உறும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 20/4
தள்ள அரிய புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 21/4
தந்து ஆளும் திரு_தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 22/4
சார் ஆதி மலை தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 23/4
தா என்பார் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 24/4
சாயை கடல் செறி தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 25/4
தன்னை நிகர்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 26/4
சந்தன வான் பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 27/4
அளித்து அருள் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 28/4
தண் அறா பொழில் குலவும் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 1/4
நாள்-கண் நேர் மலர் பொழில் கொள் போரி வாழ் நாயகா திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 2/4
தண் இரும் பொழில் சூழும் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 3/4
தாவி ஏர் வளை பயில் செய் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 4/4
தந்தை தாய் என வந்து சீர் தரும் தலைவனே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 5/4
சல்லியம் கெட அருள்செய் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 6/4
தாது செய் மலர் பொழில் கொள் போரி வாழ் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 7/4
சாயும் வன் பவம்-தன்னை நீக்கிடும் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 8/4
தையலார் இருவோரும் மேவு தோள் சாமியே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 9/4
சால நின் உளம்-தான் எவ்வண்ணமோ சாற்றிடாய் திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 10/4
தடை இலாத பேர் ஆனந்த_வெள்ளமே தணிகை எம்பெருமானே – திருமுறை5:11 2/4
தரும வள்ளலே குண பெரும் குன்றமே தணிகை மா மலையானே – திருமுறை5:11 3/4
தலைமை மேவிய சற்குருநாதனே தணிகை அம் பதியானே – திருமுறை5:11 4/4
வதியும் சின்மய வடிவமே தணிகை மா மலை அமர்ந்திடு வாழ்வே – திருமுறை5:11 5/4
ஊழும் நீக்குறும் தணிகை எம் அண்ணலே உயர் திரு_அருள் தேனே – திருமுறை5:11 6/4
வானும் பூமியும் வழுத்திடும் தணிகை மா மலை அமர்ந்திடு தேவே – திருமுறை5:11 7/3
தா அரும் பொழில் தணிகை அம் கடவுளே சரவணபவ கோவே – திருமுறை5:11 9/4
தங்கு அருள் திரு_தணிகை ஐயனே – திருமுறை5:12 1/4
மெய்யனே திரு_தணிகை வேலனே – திருமுறை5:12 2/4
சால நின்றவன் தணிகை நாயகன் – திருமுறை5:12 3/3
தஞ்சம் என்று அருள் தணிகை சார்த்தியேல் – திருமுறை5:12 4/3
செழிக்கும் சீர் திரு_தணிகை தேவ நின் – திருமுறை5:12 6/1
அன்னை என்னும் நல் தணிகை அண்ணலே – திருமுறை5:12 7/4
தண்ணின் நீள் பொழில் தணிகை அப்பனே – திருமுறை5:12 8/4
தப்பு இல் அன்பர் சேர் தணிகை வள்ளலே – திருமுறை5:12 9/4
தள்ள அரும் பொழில் தணிகை வெற்பனே – திருமுறை5:12 10/4
வெற்பனே திரு_தணிகை வேலனே – திருமுறை5:12 11/1
சாறு சேர் திரு_தணிகை எந்தை நின் – திருமுறை5:12 12/1
சற்றும் ஓர்கிலேன் தணிகை அத்தனே – திருமுறை5:12 13/4
சாதி வான் பொழில் தணிகை நாதனே – திருமுறை5:12 15/3
கச்சி நேர் தணிகை கடம்பனே – திருமுறை5:12 16/4
தட பெரும் பொழில் தணிகை தேவனே – திருமுறை5:12 17/2
தன் சொல் செப்ப அரும் தணிகை தேவனே – திருமுறை5:12 18/4
சாவகாசனே தணிகை_வாசனே – திருமுறை5:12 19/3
நெறி கொள்வோர் புகழ் தணிகை நித்தனே – திருமுறை5:12 20/4
தணிகை மேவிய சாமியே நினை – திருமுறை5:12 21/1
தள்ள அரும் திறல் தணிகை ஆனந்த – திருமுறை5:12 22/3
சைவ_நாதனே தணிகை மன்னனே – திருமுறை5:12 23/4
தன்னில் நின்றிடும் தணிகை_மேலனே – திருமுறை5:12 24/4
சாலை ஓங்கிய தணிகை_வெற்பனே – திருமுறை5:12 25/3
சாதல் போக்கும் நல் தணிகை நேயனே – திருமுறை5:12 26/4
தாய நின் கடன் தணிகை_வாணனே – திருமுறை5:12 27/4
மாணுதல் புகழ் தணிகை_வண்ணனே – திருமுறை5:12 28/4
தண்ணல் நேர் திரு_தணிகை வேலனே – திருமுறை5:12 29/3
சால் வள திரு_தணிகை சார்வன் என் – திருமுறை5:12 30/2
புல்லும் புகழ் சேர் நல் தணிகை பொருப்பின் மருந்தே பூரணமே – திருமுறை5:13 1/2
கொடை ஏர் அருளை தரு முகிலே கோவே தணிகை குல_மணியே – திருமுறை5:13 2/4
அணியே தணிகை அரசே தெள் அமுதே என்றன் ஆர்_உயிரே – திருமுறை5:13 3/2
போழ் வேல் கரம் கொள் புண்ணியனே புகழ் சேர் தணிகை பொருப்பு அரசே – திருமுறை5:13 4/4
அரைசே அடியர்க்கு அருள் குகனே அண்ணா தணிகை ஐயாவே – திருமுறை5:13 5/1
கனியே பாகே கரும்பே என் கண்ணே தணிகை கற்பகமே – திருமுறை5:13 6/3
குன்றே மகிழ்ந்த குண_குன்றே கோவே தணிகை குருபரனே – திருமுறை5:13 7/1
திரு_பேர் ஒளியே அருள்_கடலே தெள் ஆர்_அமுதே திரு_தணிகை – திருமுறை5:13 8/3
நாதா தணிகை மலை_அரசே நல்லோர் புகழும் நாயகனே – திருமுறை5:13 9/2
அளியே தணிகை அருள்_சுடரே அடியர் உறவே அருள் ஞான – திருமுறை5:13 10/3
தையலர் மயக்கற்றவர்க்கு அருள் பொருளே தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 1/4
தன் மயக்கற்றோர்க்கு அருள்தரும் பொருளே தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 2/4
தரள வான் மழை பெய்திடும் திரு_பொழில் சூழ் தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 3/4
தலை அரசு அளிக்க இந்திரன் புகழும் தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 4/4
சல்லமற்றவர்கட்கு அருள்தரும் பொருளே தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 5/4
தற்பராபரமே சற்குண_மலையே தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 6/4
சத்தி செங்கரத்தில் தரித்திடும் அமுதே தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 7/4
சாற்றிடும் பெருமைக்கு அளவு_இலாது ஓங்கும் தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 8/4
சரிந்திடும் கருத்தோர்க்கு அரிய நல் புகழ் கொள் தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 9/4
தண்ணுறும் கருணை தனி பெரும் கடலே தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 10/4
மன்னே என்றன் உயிர்க்குயிரே மணியே தணிகை மலை மருந்தே – திருமுறை5:15 1/1
அன்னே என்னை ஆட்கொண்ட அரசே தணிகை ஐயாவே – திருமுறை5:15 1/2
வரம் காதலித்தேன் தணிகை மலை வாழ்வே இன்று வருவாயோ – திருமுறை5:15 2/4
செய்யும் வகை ஒன்று அறியேனே தென் பால் தணிகை செஞ்சுடரே – திருமுறை5:15 4/4
விஞ்சை புலவர் புகழ் தணிகை விளக்கே துளக்கு இல் வேலோனே – திருமுறை5:15 5/2
சீர் குன்று எனும் நல் வள தணிகை தேவே மயில்_ஊர்_சேவகனே – திருமுறை5:15 6/4
காவல் பதியே தணிகை வளர் கரும்பே கனியே கற்பகமே – திருமுறை5:15 7/2
எய்வது அறியேன் திரு_தணிகை எந்தாய் எந்தாய் எளியேனே – திருமுறை5:15 9/4
வளியே முதலாய் நின்று அருளும் மணியே தணிகை வாழ் மன்னே – திருமுறை5:15 10/4
அருமை மணியே தணிகை மலை அமுதே உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 1/2
செய்தற்கு அரிய வள தணிகை தேவே உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 2/2
ஆரா_அமுதே தணிகை மலை அரசே உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 3/2
அகவா மயில் ஊர் திரு_தணிகை அரசே உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 4/2
அன்னை அனையாய் தணிகை மலை அண்ணா உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 5/2
யாரும் புகழும் தணிகை எமது அன்பே உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 6/2
வார்ந்த பொழில் சூழ் திரு_தணிகை மணியே உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 7/2
கழியா புகழ் சேர் தணிகை அமர் கந்தா உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 8/2
கதியே அளிக்கும் தணிகை அமர் கடம்பா உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 9/2
ஆன்றார் புகழும் தணிகை மலை அரசே உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 10/2
அற்கில் ஏர்தரும் தணிகை ஆர்_அமுதமே ஆனந்த அருள்_குன்றே – திருமுறை5:17 1/4
பூவில்_நாயகன் போற்றிடும் தணிகை அம் பொருப்பு அமர்ந்திடு வாழ்வே – திருமுறை5:17 3/4
இன்பினால் சுரர் போற்றிடும் தணிகை வாழ் இறைவனே எம்மானே – திருமுறை5:17 4/4
மன்செய் மாணிக்க விளக்கமே தணிகை வாழ் வள்ளலே மயிலோனே – திருமுறை5:17 5/4
நலம் கிளர்ந்திடும் தணிகை அம் பதி அமர் நாயக மணி_குன்றே – திருமுறை5:17 7/4
வேழ்வி ஓங்கிய தணிகை மா மலை-தனில் விளங்கி வீற்றிருப்போனே – திருமுறை5:17 9/4
துன்று மா தவர் போற்றிடும் தணிகை வாழ் சோதியே சுக வாழ்வே – திருமுறை5:17 10/4
நண்ணேனோ மகிழ்வினொடும் திரு_தணிகை மலை-அதனை நண்ணி என்றன் – திருமுறை5:18 1/1
வாரேனோ திரு_தணிகை வழி நோக்கி வந்து என் கண்மணியே நின்று – திருமுறை5:18 3/1
கொள்ளேனோ நீ அமர்ந்த தணிகை மலைக்கு உற எண்ணம் கோவே வந்தே – திருமுறை5:18 4/1
இ வேளை அருள் தணிகை அமர்ந்து அருளும் தேவை எனது இரு கண்ணாய – திருமுறை5:18 6/1
சிறியேன் இப்போது ஏகி திரு_தணிகை மலை அமர்ந்த தேவின் பாதம் – திருமுறை5:18 7/1
முன்னேனோ திரு_தணிகை அடைந்திட நின் சந்நிதியின் முன்னே நின்று – திருமுறை5:18 8/1
வாவா என்ன அருள் தணிகை மருந்தை என் கண் மா மணியை – திருமுறை5:19 1/1
வாயா துரிசு அற்றிடும் புலவோர் வழுத்தும் தணிகை மலை அமுதை – திருமுறை5:19 2/1
வாழும்படி நல் அருள் புரியும் மருவும் தணிகை மலை தேனை – திருமுறை5:19 3/1
காயோம் என நின்றவர்க்கு இனிய கனியாம் தணிகை கற்பகத்தை – திருமுறை5:19 4/1
தேனும் கடமும் திகழ் தணிகை தேவை நினையாய் தீ நரகம் – திருமுறை5:19 5/1
தன்னால் உலகை நடத்தும் அருள்_சாமி தணிகை சாராமல் – திருமுறை5:19 6/1
நிலைக்கும் தணிகை என் அரசை நீயும் நினையாய் நினைப்பதையும் – திருமுறை5:19 7/1
மஞ்சு ஏர் தணிகை மலை அமுதை வாரிக்கொளும்போது என்னுள்ளே – திருமுறை5:19 9/2
கொள்ளும் பொழில் சூழ் தணிகை மலை கோவை நினையாது எனை நரகில் – திருமுறை5:19 10/1
பொருந்தாய் மீண்டும் புகுவாய் பின் போவாய் வருவாய் புகழ் தணிகை
மருந்தாய் நின்ற குகன் அடியை வழுத்தாய் எனையும் வலிக்கின்றாய் – திருமுறை5:19 11/2,3
தஞ்சமே என வந்தவர்-தம்மை ஆள் தணிகை மா மலை சற்குரு நாதனே – திருமுறை5:20 3/4
மை உலாம் பொழில் சூழும் தணிகை வாழ் வள்ளலே வள்ளி_நாயகனே புவிச்சை – திருமுறை5:20 7/3
கான் ஆர் பொழில் சூழ் திரு_தணிகை கரும்பே கருணை பெரும் கடலே – திருமுறை5:21 1/3
ஊழ் உந்திய சீர் அன்பர் மனத்து ஒளிரும் சுடரே உயர் தணிகை
வாழும் பொருளே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை5:21 2/3,4
பின்னும் சடை எம் பெருமாற்கு ஓர் பேறே தணிகை பிறங்கலின் மேல் – திருமுறை5:21 3/3
தேறா பொருளாம் சிவத்து ஒழுகும் தேனே தணிகை திரு_மலை வாழ் – திருமுறை5:21 4/3
பரதம் மயில் மேல் செயும் தணிகை பரனே வெள்ளி பருப்பதம் வாழ் – திருமுறை5:21 5/3
குயில் மேல் குலவும் திரு_தணிகை குண பொன்_குன்றே கொள் கலப – திருமுறை5:21 6/3
வளமும் கடமும் திகழ் தணிகை மலையின் மருந்தே வாக்கினொடு – திருமுறை5:21 7/3
அள்ளல் பழன திரு_தணிகை அரசே ஞான அமுது அளிக்கும் – திருமுறை5:21 9/3
தோகை பரி மேல் வரும் தெய்வ சூளாமணியே திரு_தணிகை – திருமுறை5:21 10/3
தணிகை மலையை சாரேனோ சாமி அழகை பாரேனோ – திருமுறை5:22 1/1
தெளியேன் யான் என் செய்கேனே தென்-பால் தணிகை பொருப்பாரே – திருமுறை5:22 2/4
செய் கொள் தணிகை நாடேனோ செவ்வேள் புகழை பாடேனோ – திருமுறை5:22 3/1
சந்த தணிகை இல்லாரோ சகத்தில் எல்லாம்_வல்லாரே – திருமுறை5:22 4/4
நாட்டும் தணிகை நண்ணேனோ நாதன் புகழை எண்ணேனோ – திருமுறை5:22 5/1
செருந்தி மலரும் திரு_தணிகை தேவர் எவர்க்கும் முன்னாரே – திருமுறை5:22 8/4
பன்னும் வளங்கள் செறிந்து ஓங்கும் பணை கொள் தணிகை தூயாரே – திருமுறை5:22 10/4
செய்திலேன் நின் தொண்டர் அடி குற்றேவல் திரு_தணிகை மலையை வலஞ்செய்து கண்ணீர் – திருமுறை5:24 3/1
சீர்கொண்டார் புகழ் தணிகை மலையில் சேரேன் சிவபெருமான் பெற்ற பெரும் செல்வமே நின் – திருமுறை5:24 4/1
வென்று அறியேன் கொன்று அறிவார்-தம்மை கூடும் வேடனேன் திரு_தணிகை வெற்பின் நின்-பால் – திருமுறை5:24 6/2
செல் ஆர்க்கும் பொழில் தணிகை எங்கே என்று தேடிடேன் நின் புகழை சிந்தைசெய்யேன் – திருமுறை5:24 7/2
திரும்பாத பாதகனேன் திரு ஒன்று இல்லேன் திரு_தணிகை மலைக்கு ஏக சிந்தைசெய்யேன் – திருமுறை5:24 8/2
திரம் கொள் தணிகை மலை வாழும் செல்வ பெருக்கே சிற்பரமே – திருமுறை5:25 1/2
திருத்தும் அரைசே தென் தணிகை தெய்வ மணியே சிவஞானம் – திருமுறை5:25 3/2
சாதல் அகற்றும் திரு_தணிகை சைவ கனியே தற்பரமே – திருமுறை5:25 4/2
நாட்டை நலம்செய் திரு_தணிகை நகத்தில் அமர்ந்த நாயகமே – திருமுறை5:25 5/2
அலக்கண் இயற்றும் பொய் வாழ்வில் அலைந்தேன் தணிகை அரசே அ – திருமுறை5:25 7/3
தரை வாய் தவத்தால் தணிகை அமர் தரும_கடலே தனி அடியேன் – திருமுறை5:25 8/2
வெள்ளத்து அழுந்தும் அன்பர் விழி விருந்தே தணிகை வெற்பு அரசே – திருமுறை5:25 9/2
விடலை என மூவரும் புகழும் வேலோய் தணிகை மேலோயே – திருமுறை5:25 10/2
தஞ்சக தணிகை வாழ் தருமவானையே – திருமுறை5:26 1/4
தான் இரும் புகழ் கொளும் தணிகை மேல் அருள் – திருமுறை5:26 2/3
தரும் புகழ் மிகுந்திடும் தணிகை மா மலை – திருமுறை5:26 3/3
கதி தரும் தணிகை வாழ் கற்பகத்தையே – திருமுறை5:26 6/4
வான் பிறந்தார் புகழ் தணிகை மலையை கண்டு வள்ளலே நின் புகழை மகிழ்ந்து கூறேன் – திருமுறை5:27 1/1
மெய்யாவோ நல் தணிகை மலையை சார்ந்து மேன்மையுறும் நின் புகழை விரும்பி ஏத்தேன் – திருமுறை5:27 2/1
சேண் செல் ஆர் வரை தணிகை தேவ தேவே சிவபெருமான் பெற்ற பெரும் செல்வமே-தான் – திருமுறை5:27 3/2
வில்லான்-தன் செல்வமே தணிகை மேவும் மெய்ஞ்ஞான ஒளியே இ வினையேன் துன்பம் – திருமுறை5:27 4/3
பொன்_அரையன் தொழும் சடில புனிதன் ஈன்ற புண்ணியமே தணிகை வளர் போத வாழ்வே – திருமுறை5:27 5/3
இலை ஒருபால் அனம் ஒருபால் மலம் சேர்த்து உண்ணும் ஏழை மதியேன் தணிகை ஏந்தலே பொன் – திருமுறை5:27 8/2
தஞ்சம் என்போர்க்கு அருள் புரியும் வள்ளலே நல் தணிகை அரைசே உனது தாளை போற்றேன் – திருமுறை5:27 10/3
பெருகு ஆதரவில் சிவன் பெறும் நல் பேறே தணிகை பெரு வாழ்வே – திருமுறை5:28 4/3
எதிரும் குயில் மேல் தவழ் தணிகை இறையே முக்கண் இயல் கனியின் – திருமுறை5:28 6/3
தொழுது மால் புகழ் தணிகை என் அரசே தோன்றலே பரஞ்சுடர் தரும் ஒளியே – திருமுறை5:29 1/4
செய்ய மேனி என் சிவபிரான் அளித்த செல்வமே திரு_தணிகை அம் தேவே – திருமுறை5:29 3/4
துதி இராமனுக்கு அருள்செயும் தணிகை தூயனே பசும் தோகை_வாகனனே – திருமுறை5:29 4/4
மட்டு அறா பொழில் சூழ் திரு_தணிகை வள்ளலே மயில்_வாகன தேவே – திருமுறை5:29 5/4
தாயும் தந்தையும் சாமியும் எனது சார்பும் ஆகிய தணிகை அம் குகனே – திருமுறை5:29 6/3
புள் அலம்பு தண் வாவி சூழ் தணிகை பொருப்பு அமர்ந்திடும் புனித பூரணனே – திருமுறை5:29 8/4
வழுக்கு இலார் புகழ் தணிகை என் அரசே வள்ளலே என்னை வாழ்விக்கும் பொருளே – திருமுறை5:29 10/4
வண்ணாவோ நல் தணிகை மன்னாவோ என்றென்றே – திருமுறை5:30 1/3
காய்நின்ற நெஞ்ச கடையேன் திரு_தணிகை – திருமுறை5:30 3/1
அன்பு இணைத்தோர் போற்றும் அருள் தணிகை மன்னவனே – திருமுறை5:30 4/4
மன்னோ முறை தணிகை வாழ்வே முறையேயோ – திருமுறை5:30 5/4
அடைப்பட்டு ஓங்கிய வயல் திரு_தணிகை அம் பதி அமர்ந்திடு தேவே – திருமுறை5:31 2/4
தாவ நாடொணா தணிகை அம் பதியில் வாழ் சண்முக பெருமானே – திருமுறை5:31 3/4
ஏது இவன் செயல் ஒன்று இலை என கருதி ஈவையோ தணிகை வாழ் இறையே – திருமுறை5:34 1/4
வீழ்வனோ இஃதென்று அறிகிலேன் தணிகை வெற்பினுள் ஒளிர் அருள் விளக்கே – திருமுறை5:34 2/4
எப்பாலவரும் இறைஞ்சும் தணிகை இருந்து அருள் என் – திருமுறை5:36 1/1
தன் நேர் தணிகை தட மலை வாழும் நல் தந்தை அருள் – திருமுறை5:36 5/3
மன்றல் அம் பொழில் சூழ் தணிகை அம் பொருப்பில் வந்து அமர்ந்து அருள்செயும் மணியே – திருமுறை5:37 1/4
எணி கரு மாலும் அயனும் நின்று ஏத்தும் எந்தையே தணிகை எம் இறையே – திருமுறை5:37 2/4
அறைக்கு உளே மடவார்க்கு அன நடை பயிற்றும் அணி திரு தணிகை வாழ் அரைசே – திருமுறை5:37 3/4
விரை மதித்து ஓங்கும் மலர் பொழில் தணிகை வெற்பினில் ஒளிரும் மெய் விளக்கே – திருமுறை5:37 4/4
கிளக்க அரும் புகழ் கொள் தணிகை அம் பொருப்பில் கிளர்ந்து அருள் புரியும் என் கிளையே – திருமுறை5:37 5/4
திளைக்கும் மா தவத்தோர்க்கு அருள்செயும் தணிகை தெய்வமே அருள் செழும் தேனே – திருமுறை5:37 6/4
வான் வழி அடைக்கும் சிகரி சூழ் தணிகை மா மலை அமர்ந்து அருள் மருந்தே – திருமுறை5:37 7/4
இருந்து அரு முனிவர் புகழ்செயும் தணிகை இனிது அமர்ந்து அருளிய இன்பமே – திருமுறை5:37 8/4
கோடு அணி தருக்கள் குலவும் நல் தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 1/4
கொற்ற வேல் உகந்த குமரனே தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 2/4
கோல வானவர்கள் புகழ் திரு_தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 3/4
குவி முலை வல்லி_கொடியொடும் தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 4/4
கொலை முகம் செல்லார்க்கு அருள்தரும் தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 5/4
குரு உரு ஆகி அருள்தரும் தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 6/4
கொழிதரும் அருவி பொழிதரும் தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 7/4
கொல் நிலை வேல் கை கொளும் திரு_தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 8/4
கோடு இலங்கு உயர் வான் அணி திரு_தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 9/4
கொன் பெறும் இலை வேல் கரத்தொடும் தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 10/4
திருத்தம் பெறுவார் புகழும் தணிகை திரு மா மலையார் ஒரு மாதின் – திருமுறை5:39 9/3
தூறு இலா வள சோலை சூழ் தணிகை வாழ் சுத்த சின்மய தேவே – திருமுறை5:41 2/3
வாவி ஏர்தரும் தணிகை மா மலை மிசை மன்னிய அருள் தேனே – திருமுறை5:41 5/4
அடைய நின்றவர்க்கு அருள்செயும் தணிகை வாழ் ஆனந்த தெளி தேனே – திருமுறை5:41 9/4
தாயனே என்றன் சற்குரு நாதனே தணிகை மா மலையானே – திருமுறை5:41 10/4
தில்லை_அப்பன் என்று உலகு எடுத்து ஏத்தும் சிவபிரான் தரும் செல்வ நின் தணிகை
எல்லை உற்று உனை ஏத்திநின்று ஆடேன் என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை5:42 1/3,4
அன்னை என்ன நல் அருள்தரும் தணிகை அடைந்து நின்று நெஞ்சகம் மகிழ்ந்து ஆடேன் – திருமுறை5:42 6/3
தண் அளாவிய சோலை சூழ் தணிகை தடத்து அளாவிய தரும நல் தேவே – திருமுறை5:42 9/2
வானம் மேவுறும் பொழில் திரு_தணிகை மலையை நாடி நின் மலர்_பதம் புகழேன் – திருமுறை5:42 10/2
பேர் வளர் மகனார் கார் வளர் தணிகை பெருமானார் – திருமுறை5:49 1/2
தே மலர் தணிகை தேவர் மருங்கில் சேர்வாயேல் – திருமுறை5:49 7/2
கூழுக்கு அழுவேனோ கோ தணிகை கோவே என் – திருமுறை5:52 2/1
திதிதி தரும் தணிகை தே – திருமுறை5:52 5/4
தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – கீர்த்தனை:41 12/4
நண்ணேனோ மகிழ்வினொடும் திரு_தணிகை மலை-அதனை நண்ணி என்றன் – கீர்த்தனை:41 13/1
உம்பர் பரவும் திரு_தணிகை உயர் மா மலை மேல் இருப்பவர்க்கு – தனிப்பாசுரம்:8 1/3
செல்ல தணிகை திரு_மலை வாழ் தேவா உன்றன் சந்நிதிக்கு – தனிப்பாசுரம்:8 2/3
திவலை ஒழிக்கும் திரு_தணிகை திருமால் மருகன் திரு_தாட்கு – தனிப்பாசுரம்:8 3/3
கூழுக்கு அழுவேனோ கோ தணிகை கோவே என் – தனிப்பாசுரம்:9 2/1
திதிதி தரும் தணிகை தே – தனிப்பாசுரம்:9 5/4
ஓர் இரண்டாம் நல் தணிகை உத்தமன்-தன் ஓங்கல் தோள் – தனிப்பாசுரம்:9 6/1
ஒரு பெயர் நிறீஇ ஓங்கிய தணிகை
குன்றிடை விளங்கும் குமார_தேசிகன் – திருமுகம்:1 1/28,29

மேல்


தணிகை-தன்னில் (1)

தன் அப்பா நல் தணிகை-தன்னில் அமர்ந்து அருளும் – திருமுறை5:30 2/3

மேல்


தணிகை-தன்னை (1)

தாய்_பாலை உண்ணாது நாய்_பால் உண்ணும் தகையனேன் திரு_தணிகை-தன்னை சார்ந்து – திருமுறை5:27 9/2

மேல்


தணிகை-தனில் (4)

தற்பகமே விழைந்து ஆழ்ந்தேன் தணிகை-தனில் அமர்ந்த – திருமுறை5:5 9/2
நாடேனோ தணிகை-தனில் நாயகனே நின் அழகை நாடிநாடி – திருமுறை5:18 10/2
தாம தாழ்வை கெடுப்பாரோ தணிகை-தனில் வேல் எடுப்பாரே – திருமுறை5:22 6/4
தடுத்திலேன் தணிகை-தனில் சென்று நின்னை தரிசனம்செய்தே மதுர தமிழ் சொல் மாலை – திருமுறை5:24 1/2

மேல்


தணிகை-தனை (3)

தரியேன் தணிகை-தனை காணேன் சாகேன் நோகேன் கும்பிக்கே – திருமுறை5:15 8/3
சொல்லால் புனைந்த மாலையொடும் தொழுது தணிகை-தனை துதிக்க – திருமுறை5:21 8/3
கண்ணே நின் தணிகை-தனை கண்டு போற்றேன் கைகுவியேன் மெய் குளிரேன் கண்ணீர் பாயேன் – திருமுறை5:24 10/2

மேல்


தணிகை_மேலனே (1)

தன்னில் நின்றிடும் தணிகை_மேலனே – திருமுறை5:12 24/4

மேல்


தணிகை_வண்ணனே (1)

மாணுதல் புகழ் தணிகை_வண்ணனே – திருமுறை5:12 28/4

மேல்


தணிகை_வாசனே (1)

சாவகாசனே தணிகை_வாசனே
கோவ பாசனே குறிக்கொள் என்னையே – திருமுறை5:12 19/3,4

மேல்


தணிகை_வாணனே (1)

தாய நின் கடன் தணிகை_வாணனே – திருமுறை5:12 27/4

மேல்


தணிகை_வெற்பனே (1)

சாலை ஓங்கிய தணிகை_வெற்பனே
வேலை ஏந்து கை விமல நாதனே – திருமுறை5:12 25/3,4

மேல்


தணிகைக்கு (2)

நணியே தணிகைக்கு வா என ஓர் மொழி நல்குவையே – திருமுறை5:5 5/4
கூறேனோ திரு_தணிகைக்கு உற்று உன் அடி புகழ்-அதனை கூறி நெஞ்சம் – திருமுறை5:18 9/1

மேல்


தணிகைக்குள் (1)

கடையான நாய்க்குள் கருணை உண்டோ தணிகைக்குள் நின்றே – திருமுறை5:5 27/2

மேல்


தணிகைமலையை (1)

கரப்பவர்க்கு முற்படுவேன் கருணை இல்லேன் கண் அனையாய் நின் தணிகைமலையை காணேன் – திருமுறை5:24 2/3

மேல்


தணிகைய (1)

மாயை நீக்கு நல் அருள் புரி தணிகைய வந்து அருள் இ நாளே – திருமுறை5:11 10/4

மேல்


தணிகையர்க்கு (1)

மாற்றும் தணிகையர்க்கு மா மயில் மேல் நாள்-தோறும் – தனிப்பாசுரம்:9 7/3

மேல்


தணிகையன் (4)

நெஞ்சே தணிகையன் ஆறெழுத்து உண்டு வெண் நீறு உண்டு நீ – திருமுறை5:33 1/2
நெறியாம் தணிகையன் ஆறெழுத்து உண்டு வெண் நீறு உண்டு நீ – திருமுறை5:33 2/2
நின்றே தணிகையன் ஆறெழுத்து உண்டு வெண் நீறு உண்டு நீ – திருமுறை5:33 3/2
தோற்றும் தணிகையன் பொன் தோள் – தனிப்பாசுரம்:9 7/4

மேல்


தணிகையனே (2)

முன்னை_பொருளே தணிகையனே முறையோ முறையோ முறையேயோ – திருமுறை5:28 1/4
முன் நின்று அருளும் தணிகையனே முறையோ முறையோ முறையேயோ – திருமுறை5:28 5/4

மேல்


தணிகையான் (1)

தடைக்குள் பட்டிடா தணிகையான் பதத்து – திருமுறை5:12 5/3

மேல்


தணிகையில் (28)

சாரும் தணிகையில் சார்ந்தோய் நின் தாமரை தாள் துணையை – திருமுறை5:5 24/1
தளிர்த்த தண் பொழில் தணிகையில் வளர் சிவ தாருவே மயிலோனே – திருமுறை5:6 3/4
எண்ணாதே யான் மிகவும் ஏழை கண்டாய் இசைக்க அரிய தணிகையில் வீற்றிருக்கும் கோவே – திருமுறை5:8 9/4
நன்று நின் திரு_சித்தம் என் பாக்கியம் நல் தணிகையில் தேவே – திருமுறை5:11 8/4
பாவியேன் படும் துயருக்கு இரங்கி அருள் தணிகையில் என்-பால் வா என்று – திருமுறை5:18 2/1
இலதை நினைப்பாய் பித்தர்கள் போல் ஏங்காநிற்பாய் தணிகையில் என் – திருமுறை5:19 8/1
சட்டித்து அருளும் தணிகையில் எம் தாயே தமரே சற்குருவே – திருமுறை5:25 6/2
செய் வளர் தணிகையில் செழிக்கும் தேனையே – திருமுறை5:26 4/4
பொழிற்படும் தணிகையில் பொதிந்த பொன்னையே – திருமுறை5:26 5/4
தாணு ஈன்று அருள் செல்வமே தணிகையில் சாமியே நினை ஏத்தி – திருமுறை5:31 1/1
சீர் பூத்து ஒழுகு செந்தேனே தணிகையில் தெள் அமுதே – திருமுறை5:35 1/2
சால்கொளும் கடவுள் தனி அருள் மகனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 1/4
தண்ணனை எனது கண்ணனை அவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 2/4
தன்னுடை தேவை தந்தையை தாயை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 3/4
தரம் கிளர் அருணகிரிக்கு அருள்பவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 4/4
தரும் பரசிவத்துள் கிளர்ந்து ஒளிர் ஒளியை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 5/4
தாரனை குகன் என் பேர் உடையவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 6/4
தாதனை உயிர்க்குள் உயிர்_அனையவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 7/4
சழகு_இலார்க்கு அருளும் சாமிநாதனை தென் தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 8/4
சத்தனை நித்த நின்மல சுடரை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 9/4
தள்ள வந்து அருள்செய்திடும் தயாநிதியை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 10/4
விண்-தன் நேர் புகும் சிகரி சூழ் தணிகையில் விளங்கிய வேலோனே – திருமுறை5:41 7/4
தேரை எட்டுறும் பொழில் செறி தணிகையில் தேவர்கள் தொழும் தேவே – திருமுறை5:48 1/4
தெறிக்கும் நல் வளம் செறி திரு_தணிகையில் தேவர்கள் தொழும் தேவே – திருமுறை5:48 2/4
தெரிய ஓங்கிய சிகரி சூழ் தணிகையில் தேவர்கள் தொழும் தேவே – திருமுறை5:48 3/4
ஆடும் தணிகையில் என் உயிர்_அன்னார் அருகே போய் – திருமுறை5:49 8/2
வதியும் தணிகையில் வாழ்வுறும் என் கண்மணி_அன்னார் – திருமுறை5:49 10/1
மன்று ஏர் தணிகையில் நின்றீர் கதி தர வந்தீரோ – திருமுறை5:49 11/1

மேல்


தணிகையிலே (1)

தண் நீர் பொழில்-கண் மதி வந்து உலாவும் தணிகையிலே – திருமுறை5:5 25/4

மேல்


தணிகையின் (1)

வன்பு-அதை அகற்றி மன்பதைக்கு அருள்வான் மகிழ்ந்துறும் தணிகையின் வாழ்வே – திருமுறை5:37 9/4

மேல்


தணிகையே (1)

செம் பாத_மலர் ஏத்தேன் இலவு காத்தேன் திரு_தணிகையே நமது செல்வம் என்றே – திருமுறை5:24 9/2

மேல்


தணிகையை (8)

கடியேன் தணிகையை காணேன் என் செய்வேன் எம் காதலனே – திருமுறை5:5 21/4
தணிகிலேன் திரு_தணிகையை நினைகிலேன் சாமி நின் வழிபோக – திருமுறை5:6 1/3
உய்ய நின் திரு_தணிகையை அடையேன் உடைய_நாயகன் உதவிய பேறே – திருமுறை5:42 2/3
நிலையமாம் திரு_தணிகையை அடையேன் நிருத்தன் ஈன்று அருள் நின்மல கொழுந்தே – திருமுறை5:42 3/2
தெருட்டும் நின் திரு_தணிகையை அடையேன் சிவபிரான் பெற்ற செல்வமே நினது – திருமுறை5:42 4/2
சச்சிலே சிவன் அளித்திடும் மணியே தங்கமே உன்றன் தணிகையை விழையேன் – திருமுறை5:42 5/3
தட்டிலார் புகழ் தணிகையை அடையேன் சம்பு என்னும் ஓர்தரு ஒளிர் கனியே – திருமுறை5:42 7/2
தாங்கினேன் உடல் சுமை-தனை சிவனார் தனய நின் திரு_தணிகையை அடையேன் – திருமுறை5:42 8/3

மேல்


தணிந்த (3)

தண் உடைய மலர்_அடிக்கு ஓர்சிறிதும் அன்பு சார்ந்தேனோ செம்மரம் போல் தணிந்த நெஞ்சேன் – திருமுறை1:5 89/2
அணிந்த மொழி மாற்றி வலி தணிந்த என்றால் அந்தோ அடியேன் நின் புகழ் உரைக்கல் ஆவதுவோ அறிந்தே – திருமுறை6:91 6/4
தணிந்த நிலை பெரும் சுகமே சமரச சன்மார்க்க சத்தியமே இயற்கை உண்மை தனி பதியே என்று – திருமுறை6:98 3/3

மேல்


தணிந்து (1)

தணிந்து அறியேன் தயவு அறியேன் சத்திய வாசகமும் தான் அறியேன் உழுந்து அடித்த தடி-அது போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:80 9/3

மேல்


தணிப்பாய் (1)

தானவர்-தம் குலம் அடர்த்த சண்முகனே இ பிணியை தணிப்பாய் வாச – தனிப்பாசுரம்:7 7/3

மேல்


தணியா (3)

தணியா கோலம் கண்டு களிக்க தகையாது எமக்கு ஒன்று அருளானேல் – திருமுறை2:24 5/2
தணியா உலக சழக்கிடையே தளர்ந்து கிடந்து தவிக்கின்றேன் – திருமுறை2:80 3/3
தணியா காதல் தவிர்ப்பாரோ சார்ந்து வரவு தாழ்ப்பாரோ – திருமுறை3:11 4/3

மேல்


தணியாத (1)

தணியாத துன்ப தடம் கடல் நீங்க நின்றன் மலர் தாள் – திருமுறை5:5 26/1

மேல்


தணியார் (1)

தழுவார் வினையை தணியார் அணி ஆர் தணிகாசலனார்-தம் பாதம் – திருமுறை5:39 8/2

மேல்


தணியேன் (1)

தணியேன் தாகம் நின் அருளை தருதல் இலையேல் தாழ்வேனே – திருமுறை5:13 3/4

மேல்


தணிவு (2)

தணிவு_இலா அணுபக்ஷ சம்புபக்ஷங்களில் சமரசம் உறும் பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/59
தணிவு இல் பேர்_ஒளியே போற்றி என்றன்னை தாங்குக போற்றி நின் பதமே – திருமுறை2:79 2/4

மேல்


தணிவு_இலா (1)

தணிவு_இலா அணுபக்ஷ சம்புபக்ஷங்களில் சமரசம் உறும் பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/59

மேல்


தத்தம் (1)

தத்தம் தலைமையில் தாழ்வு இன்றி ஓங்குபு – தனிப்பாசுரம்:30 2/5

மேல்


தத்தமது (1)

தத்தமது மதியால் சாரும் அரசிலியூர் – திருமுறை1:2 1/539

மேல்


தத்தா (1)

தத்தா தன தத்தைத்தா என்று அரங்கன் தனி நடி பாதத்தா – தனிப்பாசுரம்:16 21/1

மேல்


தத்தி (1)

தத்தி விழுந்தேன் எழுவேனேல் தள்ளா நின்றது என் மனமே – திருமுறை2:43 7/4

மேல்


தத்து (2)

சித்து எல்லாம்_வல்ல சிவ சித்தன் எவன் தத்து எல்லாம் – திருமுறை1:3 1/198
தத்து மத்திடை தயிர் என வினையால் தளர்ந்து மூப்பினில் தண்டு கொண்டு உழன்றே – திருமுறை2:49 10/1

மேல்


தத்துகின்ற (1)

எத்தனை பேர் நின் கண் எதிர்நின்றார் தத்துகின்ற
பொன்_உடையார் துன்ப புணரி ஒன்றே அல்லது மற்று – திருமுறை1:3 1/796,797

மேல்


தத்துவ (36)

போர்கொண்ட பொறி முதல் புலை கொண்ட தத்துவ புரை கொண்ட மறவர் குடியாம் பொய் கொண்ட மெய் என்னும் மை கொண்ட சேரியில் போந்துநின்றவர் அலைக்க – திருமுறை2:78 4/3
தத்துவ நீ நான் என்னும் போதம்-அது நீக்கி தனித்த சுகாதீதமும் நீ தந்து அருள்க மகிழ்ந்தே – திருமுறை4:1 24/4
தன்னிலையில் குறைவுபடா தத்துவ பேர்_ஒளியே தனி மன்றுள் நடம் புரியும் சத்திய தற்பரமே – திருமுறை4:1 26/3
தன் இயல்பின் நிறைந்து அருளும் சத்துவ பூரணமே தற்பரமே சிற்பரமே தத்துவ பேர்_ஒளியே – திருமுறை4:1 29/2
தன்மயமே சின்மய பொன்_அம்பலத்தே இன்ப தனி நடம் செய்து அருளுகின்ற தத்துவ பேர்_ஒளியே – திருமுறை4:2 14/4
தத்துவ நிலைகள் தனித்தனி ஏறி தனி பரநாதமாம் தலத்தே – திருமுறை4:9 3/1
சத். அசத். இயல் மற்று அறிந்து மெய் போத தத்துவ நிலை பெற விழைவோர் – திருமுறை5:1 8/1
ஏர்பெறு தத்துவ உருவாய் தத்துவ காரணமாய் இயம்பிய காரண முதலாய் காரணத்தின் முடிவாய் – திருமுறை6:2 8/2
ஏர்பெறு தத்துவ உருவாய் தத்துவ காரணமாய் இயம்பிய காரண முதலாய் காரணத்தின் முடிவாய் – திருமுறை6:2 8/2
தத்துவ மடவார்-தம் கையில் கொடுத்தாள் தனித்தனி அவரவர் எடுத்தே – திருமுறை6:14 4/3
நாயகரே உமது வசம் நான் இருக்கின்றது போல் நாடிய தத்துவ தோழி நங்கையர் என் வசத்தே – திருமுறை6:22 9/1
தத்துவ பதியே தத்துவம் கடந்த தனித்ததோர் சத்திய பதியே – திருமுறை6:42 6/1
தாரண நிலையை தத்துவ பதியை சத்திய நித்திய தலத்தை – திருமுறை6:49 17/3
வேய் தரு தத்துவ பொருளை தத்துவங்கள் விளங்க விளங்குகின்ற பரம்பொருளை தத்துவங்கள் அனைத்தும் – திருமுறை6:52 6/2
நீள் நவமாம் தத்துவ பொன் மாடம் மிசை ஏற்றி நிறைந்த அருள் அமுது அளித்து நித்தம் உற வளர்த்து – திருமுறை6:60 77/2
தத்துவ சேட்டையும் தத்துவ துரிசும் – திருமுறை6:65 1/809
தத்துவ சேட்டையும் தத்துவ துரிசும் – திருமுறை6:65 1/809
தத்துவ நிலைகளை தனித்தனி திரையால் – திருமுறை6:65 1/829
தத்துவ பதமே தற்பத பதமே – திருமுறை6:65 1/933
தான் அந்தம் இல்லா தத்துவ அமுதே – திருமுறை6:65 1/1280
துன்புறு தத்துவ துரிசு எலாம் நீக்கி நல் – திருமுறை6:65 1/1497
அலகு_இலா தலைவர்கள் அரசு செய் தத்துவ
உலகு எலாம் விளங்க ஓங்கு செம் சுடரே – திருமுறை6:65 1/1533,1534
இருள் சாதி தத்துவ சாத்திர குப்பை இரு வாய்ப்பு புன்செயில் எரு ஆக்கி போட்டு – திருமுறை6:69 10/1
சாமாந்தர் ஆகா தரம் சிறிது உணரீர் தத்துவ ஞானத்தை இற்று என தெரியீர் – திருமுறை6:96 4/1
விரவிய தத்துவ அணுக்கள் ஒன்றொடொன்றாய் ஒன்றி விளங்க அவற்று அடி நடு ஈறு இவற்றினில் மூவிதமாய் – திருமுறை6:101 43/2
தவ_மயத்தார் பல சமய தலைவர் மத தலைவர் தத்துவர் தத்துவ தலைவர் அவர் தலைவர் தலைவர் – திருமுறை6:104 7/2
சைகரையேல் இங்ஙனம் நான் தனித்து இருத்தல் வேண்டும் தாழ்_குழல் நீ ஆங்கே போய் தத்துவ பெண் குழுவில் – திருமுறை6:106 69/2
சிவசிவ சிவசிவ தத்துவ போதா – கீர்த்தனை:1 2/1
தான் அந்தம் இல்லான் என்று ஊதூது சங்கே தத்துவ சோதி என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 173/2
பார தத்துவ பஞ்சக ரஞ்சக பாத சத்துவ சங்கஜ பங்கஜ – கீர்த்தனை:1 201/1
தற்பர தத்துவ ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 2/3
ஐம்பூதம் ஆதி நீ அல்லை அ தத்துவ அதீத அறிவு என்ற ஒன்றே – கீர்த்தனை:41 1/10
ஐம்பூதம் ஆதி நீ அல்லை அ தத்துவ அதீத அறிவு என்ற ஒன்றே – தனிப்பாசுரம்:24 1/10
தத்துவ சொரூப தத்துவாதீத – திருமுகம்:2 1/11
தத்துவ காரண தத்துவரகித – திருமுகம்:2 1/12
தத்துவ சிற்பர சற்குண அகண்ட – திருமுகம்:4 1/8

மேல்


தத்துவங்கள் (11)

வான் ஆதி தத்துவங்கள் மாய்த்து ஆண்டு உறுகின்ற – திருமுறை1:3 1/1239
சார் பூத விளக்கமொடு பகுதிகளின் விளக்கம் தத்துவங்கள் விளக்கம் எலாம் தரு விளக்கம் ஆகி – திருமுறை6:2 3/1
இயற்கையிலே பாசங்கள் ஒன்றும்_இலார் குணங்கள் ஏதும்_இலார் தத்துவங்கள் ஏதும்_இலார் மற்று ஓர் – திருமுறை6:2 12/1
சிறந்த தத்துவங்கள் அனைத்துமாய் அலவாய் திகழ் ஒளியாய் ஒளி எல்லாம் – திருமுறை6:13 86/1
தடை அறியா தகையினதாய் தன் நிகர் இல்லதுவாய் தத்துவங்கள் அனைத்தினுக்கும் தாரகமாய் அவைக்கு – திருமுறை6:50 4/1
வேய் தரு தத்துவ பொருளை தத்துவங்கள் விளங்க விளங்குகின்ற பரம்பொருளை தத்துவங்கள் அனைத்தும் – திருமுறை6:52 6/2
வேய் தரு தத்துவ பொருளை தத்துவங்கள் விளங்க விளங்குகின்ற பரம்பொருளை தத்துவங்கள் அனைத்தும் – திருமுறை6:52 6/2
இ மாலை தத்துவங்கள் எல்லாம் என் வசத்தே இயங்கி ஒரு தீமையும் இல்லாதிருத்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 7/2
தன் அரசே செலுத்திநின்ற தத்துவங்கள் அனைத்தும் தனித்தனி என் வசம் ஆகி தாழ்ந்து ஏவல் இயற்ற – திருமுறை6:60 67/1
விலங்குகின்ற தத்துவங்கள் அத்தனையும் கடந்த மேல் நிலை என்று அந்தம் எலாம் விளம்புகின்றது அன்றி – திருமுறை6:104 12/3
இருள் சாதி தத்துவங்கள் எல்லாம் போயினவால் எங்கணும் பேர்_ஒளி மயமாய் இருந்தன ஆங்கு அவர்-தாம் – திருமுறை6:106 97/2

மேல்


தத்துவத்தால் (1)

பல் மாலை தத்துவத்தால் அன்று இரும்பு ஒன்றாலே படைத்தது உனை பழக்கத்தால் பொறுத்தனன் என்று அறியே – திருமுறை6:106 79/4

மேல்


தத்துவத்தில் (1)

தாவி வயங்கு சுத்த தத்துவத்தில் மேவி அகன்று – திருமுறை1:3 1/1364

மேல்


தத்துவத்தின் (4)

தாக்கு ஒழிந்து தத்துவத்தின் சார்பாம் தனு ஒழிந்து – திருமுறை1:3 1/105
ஆறாறு தத்துவத்தின் சொரூப முதல் அனைத்தும் அறிவிக்கும் ஒன்று அவற்றின் அப்பாலே இருந்த – திருமுறை4:2 67/1
சாகா_வரம் பெற்றேன் தத்துவத்தின் மேல் நடிக்கும் – திருமுறை6:43 2/3
மண் முதலாம் தத்துவத்தின் தன்மை பல கோடி வயங்கு சத்தி கூட்டத்தால் வந்தன ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:101 32/1

மேல்


தத்துவத்து (3)

தத்துவத்து உள்ளே அடங்காண்டி பர – திருமுறை5:53 9/1
தத்துவத்து உள்ளே அடங்காண்டி பர – கீர்த்தனை:10 9/1
தத்துவத்து உள் புறம் தான் ஆம் பொதுவில் சத்தாம் திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 11/1

மேல்


தத்துவம் (24)

பரம தத்துவம் நிர்_அதிசயம் நிட்களம் பூத பௌதிகாதார நிபுணம் – திருமுறை1:1 2/4
தலை குலையா தத்துவம் செய் திரோதை என்னும் தனி ஆணை நடத்தி அருள் தலத்தில் என்றும் – திருமுறை1:5 41/3
தத்துவம் அன்றி துடங்காண்டி – திருமுறை5:53 9/2
தத்துவம் என் வசமாக தான் செலுத்த அறியேன் சாகாத கல்வி கற்கும் தரம் சிறிதும் அறியேன் – திருமுறை6:6 9/1
தத்துவம் கடந்த தத்துவா ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:29 6/1
தத்துவ பதியே தத்துவம் கடந்த தனித்ததோர் சத்திய பதியே – திருமுறை6:42 6/1
தத்துவம் அனைத்தும் தவிர்த்து நான் தனித்த தருணத்தில் கிடைத்ததொன்று என்கோ – திருமுறை6:54 8/1
தத்துவரும் தத்துவம் செய் தலைவர்களும் பிறரும் தனித்தனியே வலிந்து வந்து தன் எதிர்நிற்கின்றார் – திருமுறை6:62 5/1
தன் வசம் ஆகிய தத்துவம் அனைத்தையும் – திருமுறை6:65 1/1141
தத்துவம் பலவாய் தத்துவி பலவாய் – திருமுறை6:65 1/1219
தத்துவம் அனைத்தும் தாம் ஒருங்கு ஒழிந்திட – திருமுறை6:65 1/1471
தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம் தத்துவாதீத மேல் நிலையில் – திருமுறை6:67 7/1
தத்துவம் எல்லாம் என்றன் வசம் ஆக்கி சாகா_வரத்தையும் தந்து எனை தேற்றி – திருமுறை6:69 5/1
ஒருமை பெறு தோற்றம் ஒன்று தத்துவம் பல் வேறு ஒன்றின் இயல் ஒன்றிடத்தே உற்றில இங்கு இவற்றை – திருமுறை6:101 18/1
தளம் பெறு சிற்சொலித பராசத்தி மயம் ஆகி தனித்த சத்திமான் ஆகி தத்துவம் எல்லாம் போய் – திருமுறை6:101 42/2
சம்மத மா மடவார்களும் நானும் தத்துவம் பேசிக்கொண்டு ஒத்துறும் போது – திருமுறை6:102 7/2
சனிப்பு அற இனித்த தத்துவம் எல்லாம் தனித்தனி இனித்தன தழைத்தே – திருமுறை6:108 17/4
தத்துவம் அன்றி துடங்காண்டி – கீர்த்தனை:10 9/2
தத்துவம் உன்னுவது ஏன் நெஞ்சே – கீர்த்தனை:14 9/2
தத்துவம் உன்னுவது ஏன் – கீர்த்தனை:14 9/3
தத்துவம் எல்லாம் ஆம் ஜோதி அந்த – கீர்த்தனை:22 13/1
தத்துவம் எல்லாம் தருவிக்கும் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 13/2
தத்துவம் எல்லாம் என்றன் வசம் நின்றது – கீர்த்தனை:40 5/4
அசையும் பரிசாம் தத்துவம் அன்று அவத்தை அகன்ற அறிவே நீ ஆகும் அதனை எமது அருளால் அலவாம் என்றே உலவாமல் – தனிப்பாசுரம்:25 3/1

மேல்


தத்துவமசி (1)

தத்துவமசி நிலை இது இது-தானே சத்தியம் காண் என தனித்து உரைத்து எனக்கே – திருமுறை6:26 8/1

மேல்


தத்துவமாம் (2)

தஞ்சம் தரும் மலரோன் தத்துவமாம் பூதங்கள் – திருமுறை1:3 1/1359
வாக்கு முதல் அஞ்சும் அற்று மாலோன்-தன் தத்துவமாம்
ஊக்கும் கலை முதலாம் ஓர் ஏழும் நீக்கி அப்பால் – திருமுறை1:3 1/1361,1362

மேல்


தத்துவமாய் (3)

சத்தியமாய் சத்துவமாய் தத்துவமாய் முத்தி அருள் – திருமுறை1:3 1/12
மந்திரமாய் பதம் ஆகி வன்னம் ஆகி வளர் கலையாய் தத்துவமாய் புவனம் ஆகி – திருமுறை1:5 20/1
எழுத்தினொடு பதம் ஆகி மந்திரமாய் புவனம் எல்லாமாய் தத்துவமாய் இயம்பு கலை ஆகி – திருமுறை4:2 93/1

மேல்


தத்துவமும் (4)

பொறி கரணம் முதல் பலவாம் தத்துவமும் அவற்றை புரிந்து இயக்கி நடத்துகின்ற பூரணரும் அவர்க்கு – திருமுறை6:60 82/1
தாதும் உணர்வும் உயிரும் உள்ள தடமும் பிறவாம் தத்துவமும் தாமே குழைந்து தழைந்து அமுத சார மயம் ஆகின்றேனே – திருமுறை6:66 6/4
தோற்றும் அந்த தத்துவமும் தோற்றா தத்துவமும் துரிசாக அவை கடந்த சுக சொருபம் ஆகி – திருமுறை6:101 14/3
தோற்றும் அந்த தத்துவமும் தோற்றா தத்துவமும் துரிசாக அவை கடந்த சுக சொருபம் ஆகி – திருமுறை6:101 14/3

மேல்


தத்துவமே (3)

தத்துவமே தத்துவாதீதமே சிற்சயம்புவே எங்கும் நிறை சாட்சியே மெய் – திருமுறை1:5 30/1
சத்தியமே சத்துவமே தத்துவமே நவமே சமரச சன்மார்க்க நிலை தலை நின்ற சிவமே – திருமுறை6:60 57/3
துணையே சத்துவமே தத்துவமே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 3/4

மேல்


தத்துவர் (1)

தவ_மயத்தார் பல சமய தலைவர் மத தலைவர் தத்துவர் தத்துவ தலைவர் அவர் தலைவர் தலைவர் – திருமுறை6:104 7/2

மேல்


தத்துவர்க்கும் (1)

ஒடுங்கு பல தத்துவர்க்கும் தத்துவரை நடத்தும் உபய நிலை தலைவருக்கும் அவர் தலைவர்களுக்கும் – திருமுறை6:104 4/3

மேல்


தத்துவர்காள் (1)

இருமையுறு தத்துவர்காள் என்னை அறியீரோ ஈங்கும் அது துள்ளல் எலாம் ஏதும் நடவாதே – திருமுறை6:86 1/4

மேல்


தத்துவரகித (1)

தத்துவ காரண தத்துவரகித
விச்சுவ சொரூப விச்சுவ காரண – திருமுகம்:2 1/12,13

மேல்


தத்துவரும் (1)

தத்துவரும் தத்துவம் செய் தலைவர்களும் பிறரும் தனித்தனியே வலிந்து வந்து தன் எதிர்நிற்கின்றார் – திருமுறை6:62 5/1

மேல்


தத்துவரை (1)

ஒடுங்கு பல தத்துவர்க்கும் தத்துவரை நடத்தும் உபய நிலை தலைவருக்கும் அவர் தலைவர்களுக்கும் – திருமுறை6:104 4/3

மேல்


தத்துவனே (3)

சந்தமுறும் நெஞ்ச தலத்து அமர்ந்த தத்துவனே
நந்தவனம் சூழ் ஒற்றி நாயகனே வாழ்க்கை எனும் – திருமுறை2:56 10/2,3
சத்திக்கும் நாத தலம் கடந்த தத்துவனே
எத்திக்கும் இல்லேன் இளைப்பு ஒழித்தால் ஆகாதோ – திருமுறை2:62 7/3,4
தான் கேட்கின்றவை இன்றி முழுது ஒருங்கே உணர்ந்தாய் தத்துவனே மதி அணிந்த சடை முடி எம் இறைவா – திருமுறை4:1 20/2

மேல்


தத்துவா (1)

தத்துவம் கடந்த தத்துவா ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:29 6/1

மேல்


தத்துவாதீத (6)

தத்துவாதீத தனி பெரும் பொருளை சமரச சத்திய பொருளை – திருமுறை6:49 18/2
தத்துவாதீத தனி பொருள் வெளி எனும் – திருமுறை6:65 1/47
தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம் தத்துவாதீத மேல் நிலையில் – திருமுறை6:67 7/1
தத்துவாதீத தலைவனை காணற்கு – கீர்த்தனை:14 9/1
தத்துவாதீத மருந்து என்னை – கீர்த்தனை:20 4/3
தத்துவ சொரூப தத்துவாதீத
தத்துவ காரண தத்துவரகித – திருமுகம்:2 1/11,12

மேல்


தத்துவாதீதமே (1)

தத்துவமே தத்துவாதீதமே சிற்சயம்புவே எங்கும் நிறை சாட்சியே மெய் – திருமுறை1:5 30/1

மேல்


தத்துவாந்த (1)

மதி தத்துவாந்த அருள் சிவமே சின்மய சிவமே – திருமுறை1:6 205/1

மேல்


தத்துவாந்தம் (1)

பரநாத தத்துவாந்தம் சகச தரிசனம் பகிரங்கம் அந்தரங்கம் – திருமுறை1:1 2/8

மேல்


தத்துவானந்தம் (1)

ஆற்று விடயானந்தம் தத்துவானந்தம் அணி யோகானந்தம் மதிப்பு_அரு ஞானானந்தம் – திருமுறை6:2 10/1

மேல்


தத்துவி (1)

தத்துவம் பலவாய் தத்துவி பலவாய் – திருமுறை6:65 1/1219

மேல்


தத்தை (1)

தத்தை பாடுறும் பொழில் செறி தணிகாசலத்தின் மேவிய தற்பர ஒளியே – திருமுறை5:29 9/4

மேல்


தத்தைத்தா (1)

தத்தா தன தத்தைத்தா என்று அரங்கன் தனி நடி பாதத்தா – தனிப்பாசுரம்:16 21/1

மேல்


தத்பத (1)

தொம்பத உருவொடு தத்பத வெளியில் தோன்று அசிபத நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 2/1

மேல்


தத்புவனம் (1)

தத்புவனம் போகம் தனுகரணம் என்கின்ற – திருமுறை1:3 1/1091

மேல்


தத்வ (1)

தத்வ தாத்விக சக சிருட்டி திதி சங்கார சகல கர்த்துரு பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/63

மேல்


ததி (1)

ததி பெறும் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 5/4

மேல்


ததிதி (2)

ததிதி என மயிலில் தான் ஆடி நாளும் – திருமுறை5:52 5/3
ததிதி என மயிலில் தான் ஆடி நாளும் – தனிப்பாசுரம்:9 5/3

மேல்


ததும்ப (4)

ஆல் ஆர் களம் மேல் விளங்கும் முகம் அழகு ததும்ப வரும் பவனி – திருமுறை3:8 3/2
பூரணமாம் இன்பம் பொங்கி ததும்ப புத்தமுதாம் அருள் போனகம் தந்தே – திருமுறை6:69 1/3
சந்நிதியை சார்ந்து விழி ஆனந்த நீர் வெள்ளம் ததும்ப பல் கால் – தனிப்பாசுரம்:3 14/2
சடை ஆட சடை மீதில் சலமகளும் இளமதியும் ததும்ப கொன்றை – தனிப்பாசுரம்:3 21/1

மேல்


ததும்பவே (1)

இன்புறு முகத்திலே புன்னகை ததும்பவே இரு கை_மலர் கொண்டு தூக்கி என்றனை எடுத்து அணைத்து ஆங்கு மற்றோர் இடத்து இயலுற இருத்தி மகிழ்வாய் – திருமுறை6:25 33/2

மேல்


ததும்பி (16)

தற்போத ஒழிவினிடை நிறைந்து பொங்கி ததும்பி வழிந்து ஓங்கி எல்லாம் தானே ஆகி – திருமுறை1:5 47/3
ஆமசத்தன் எனும் எனக்கே ஆனந்த_வெள்ளம் அது ததும்பி பொங்கி வழிந்து ஆடும் எனில் அந்தோ – திருமுறை4:6 12/3
பொருத்தமுறு சுத்த சிவானந்த வெள்ளம் ததும்பி பொங்கி அகம் புறம் காணாது எங்கும் நிறைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 1/3
தன் இயல் என் அறிவிலே அறிவினுக்கு அறிவிலே தானே கலந்து முழுதும் தன்மயம்-அது ஆக்கியே தித்தித்து மேன்மேல் ததும்பி நிறைகின்ற அமுதே – திருமுறை6:25 2/3
வரை செயா மேன்மேல் பொங்கி வாய் ததும்பி வழிகின்றது என் வசம் கடந்தே – திருமுறை6:30 14/3
இரை கடந்து என் உள்ளகத்தே எழுந்து பொங்கி ததும்பி என் காதல் பெரு வெள்ளம் என்னை முற்றும் விழுங்கி – திருமுறை6:31 3/2
இரும்பிலே பழுத்து பேர்_ஒளி ததும்பி இலங்கும் ஓர் பசும்பொனே என்கோ – திருமுறை6:54 6/3
களித்த போது எல்லாம் நின் இயல் உணர்ந்தே களித்தனன் கண்கள் நீர் ததும்பி
துளித்த போது எல்லாம் நின் அருள் நினைத்தே துளித்தனன் சூழ்ந்தவர் உளத்தை – திருமுறை6:58 3/1,2
தண்ணிய வண்ணம் பரவ பொங்கி நிறைந்து ஆங்கே ததும்பி என்றன் மயம் எல்லாம் தன்மயமே ஆக்கி – திருமுறை6:60 13/2
பூரண வடிவாய் பொங்கி மேல் ததும்பி
ஆரண முடியுடன் ஆகம முடியும் – திருமுறை6:65 1/1271,1272
தன் வசம் ஆகி ததும்பி மேல் பொங்கி – திருமுறை6:65 1/1491
பொன் வடிவம் இருந்த வண்ணம் நினைத்திடும் போது எல்லாம் புகல அரும் பேர்_ஆனந்த போக வெள்ளம் ததும்பி
என் வடிவில் பொங்குகின்றது அம்மா என் உள்ளம் இருந்த படி என் புகல்வேன் என்னளவு அன்று அது-தான் – திருமுறை6:106 32/2,3
பொய்படா காதல் ததும்பி மேல் பொங்கிற்று – கீர்த்தனை:40 6/4
பொருத்தமுறு சுத்த சிவானந்த வெள்ளம் ததும்பி பொங்கி அகம் புறம் காணாது எங்கும் நிறைந்திடுமோ – கீர்த்தனை:41 19/3
தடைபடா தண் அளி ததும்பி ஆனந்த – தனிப்பாசுரம்:2 26/3
சைவ நீறு அணி விளங்கி நகை துளும்பி உபசாந்தம் ததும்பி பொங்கி – தனிப்பாசுரம்:2 46/1

மேல்


ததும்பிட (1)

தண்ணிய உயிர்ப்பினில் சாந்தம் ததும்பிட
உள் நகை தோற்றிட உரோமம் பொடித்திட – திருமுறை6:65 1/1458,1459

மேல்


ததும்பிப் (1)

கருணை ததும்பிப் பொதுநோக்கும் கண்ணில் கிடைத்த கண்ணே ஓர் கனியில் கனிந்து அன்பு உருவான கருத்தில் கிடைத்த கருத்தே மெய் – திருமுறை6:66 1/1

மேல்


ததும்பினாள் (1)

சனி பிறப்பு அறுத்தேன் என்று உளே களிப்பு ததும்பினாள் நான் பெற்ற தனியே – திருமுறை6:103 2/4

மேல்


ததும்பு (2)

எல் ததும்பு மணி மன்றில் இன்ப நடம் புரியும் என்னுடைய துரையே நான் நின்னுடைய அருளால் – திருமுறை4:1 16/2
வெண்ணிலவு ததும்பு திரு வெண்_நீறு ஐந்தெழுத்து ஓதி மிகவும் பூசி – தனிப்பாசுரம்:3 3/1

மேல்


ததும்புதே (1)

எந்தாய் வரவை நினைக்க களிப்பு பொங்கி ததும்புதே – கீர்த்தனை:29 88/4

மேல்


ததும்பும் (4)

கடு ததும்பும் மணி_கண்டத்தினானை கண்_நுதலானை எம் கண் அகலானை – திருமுறை2:33 2/3
துனியே பிறத்தற்கு ஏது எனும் துட்ட மடவார் உள் ததும்பும்
பனி ஏய் மலம் சூழ் முடை நாற்ற பாழும் குழிக்கே வீழ்ந்து இளைத்தேன் – திருமுறை2:43 4/1,2
தருவார் அவர்-தம் திரு_முகத்தே ததும்பும் இள வெண்_நகை கண்டேன் – திருமுறை2:81 1/3
துன்பம் அற மேற்கொண்டு பொங்கி ததும்பும் இ சுக வண்ணம் என் புகலுவேன் துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 33/4

மேல்


தந்த்ர (1)

படன தந்த்ர நிகமாகம சரணா – கீர்த்தனை:1 204/2

மேல்


தந்த (54)

தந்த அருள்_கடலாம் சாமி எவன் தம் தமக்காம் – திருமுறை1:3 1/270
சொல் அமுதம் தந்த எங்கள் பிரான் வளம் சூழ் மயிலை – திருமுறை1:6 131/2
பொங்கு அரும் பேர் முலை மங்கைக்கு இடம் தந்த புத்தமுதே – திருமுறை1:6 145/1
நங்கை எல்லா உலகும் தந்த நின்னை அ நாரணற்கு – திருமுறை1:7 12/2
திருவே அருள் செந்திருவே முதல் பணி செய்ய தந்த
மருவே மருவு மலரே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 62/3,4
என் துன்பம் துடைத்து ஆண்டு மெய் அருள் போதம் தந்த
திறத்தாய் வயித்தியநாதா அமரர் சிகாமணியே – திருமுறை2:31 11/3,4
உய் வகை அ நாள் உரைத்தது அன்றியும் இ நாளில் உந்திரவில் வந்து உணர்வு தந்த சிவ குருவே – திருமுறை4:6 5/4
சார்ந்து திகழ் அப்பூதி அடிகட்கு இன்பம் தந்த பெருந்தகையே எம் தந்தையே உள் – திருமுறை4:10 10/2
அன்னே எனை தந்த அப்பா என்று ஏங்கி அலறுகின்றேன் – திருமுறை5:5 4/1
தாயும் அப்பனும் தமரும் நட்புமாய் தண் அருள்_கடல் தந்த வள்ளலே – திருமுறை5:10 8/2
என்பில் மலிந்த மாலை புனை எம்மான் தந்த பெம்மானே – திருமுறை5:28 3/3
மதி பாசம் அற்றதின் அடங்கிடும் அடங்கவே மலைவு_இல் மெய்ஞ்ஞானமயமாய் வரவு_போக்கு அற்ற நிலை கூடும் என எனது உளே வந்து உணர்வு தந்த குருவே – திருமுறை5:55 5/2
வெப்புற்ற காற்றிடை விளக்கு என்றும் மேகம் உறு மின் என்றும் வீசு காற்றின் மேற்பட்ட பஞ்சு என்றும் மஞ்சு என்றும் வினை தந்த வெறும் மாய வேடம் என்றும் – திருமுறை5:55 17/2
மருவி எனை ஆட்கொண்டு மகன் ஆக்கி அழியா வரம் தந்த மெய் தந்தையே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 18/4
வாழி நீடூழி என வாய்_மலர்ந்து அழியா வரம் தந்த வள்ளலே என் மதியில் நிறை மதியே வயங்கு மதி அமுதமே மதி அமுதின் உற்ற சுகமே – திருமுறை6:25 22/2
தனி உளம் கலங்கல் அழகு-அதோ எனை-தான் தந்த நல் தந்தை நீ அலையோ – திருமுறை6:30 7/4
இ சோதி ஆக்கி அழியா நலம் தந்த விச்சையையே – திருமுறை6:41 9/4
மடிவுறாது என்றும் சுத்த சன்மார்க்கம் வயங்க நல் வரம் தந்த வாழ்வே – திருமுறை6:42 14/3
சாகாத வரம் எனக்கே தந்த தனி தெய்வம் சன்மார்க்க சபையில் எனை தனிக்க வைத்த தெய்வம் – திருமுறை6:44 7/1
என் ஆசை எல்லாம் தந்த எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:48 10/4
தாங்கிய என் உயிர்க்கு இன்பம் தந்த பெருந்தகையே சற்குருவே நான் செய் பெரும் தவ பயனாம் பொருளே – திருமுறை6:60 45/3
வெய்யலிலே நடந்து இளைப்பு மேவிய அக்கணத்தே மிகு நிழலும் தண் அமுதும் தந்த அருள் விளைவே – திருமுறை6:60 69/1
சாலையிலே ஒரு பகலில் தந்த தனி பதியே சமரச சன்மார்க்க சங்க தலை அமர்ந்த நிதியே – திருமுறை6:60 92/3
சாலை அப்பா எனை தந்த அப்பா வந்து தாங்கிக்கொள்ளே – திருமுறை6:64 9/4
ஆற்றுவேன் உனக்கு அறிகிலேன் எனக்கு அறிவு தந்த பேர்_அறிவ போற்றி வான் – திருமுறை6:64 23/2
சகத்தினில் எனக்கே தந்த மெய் தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1126
தானே தயவால் சிறியேற்கு தனித்த ஞான அமுது அளித்த தாயே எல்லா சுதந்தரமும் தந்த கருணை எந்தாயே – திருமுறை6:66 3/1
சாவாத வரம் எனக்கு தந்த பெருந்தகையே தயாநிதியே சிற்சபையில் தனித்த பெரும் பதியே – திருமுறை6:68 1/2
சாகா_வரம் தந்த தயாநிதி தந்தையே நின் – திருமுறை6:75 2/2
தாயே எனை தந்த தயாநிதி தந்தையே இ – திருமுறை6:75 9/1
போதமும் போதத்து அருள் அமுதும் தந்த புண்ணியனே – திருமுறை6:78 1/3
தளர்ந்த எனை அக்கணத்தே தளர்வு ஒழித்து ஆனந்தம் தந்த பெருந்தகையே என் தனித்த தனி துணைவா – திருமுறை6:91 3/3
ஊதியம் தந்த நல் வேதியரே உண்மை – கீர்த்தனை:17 62/1
ஒருமை நிலையில் இருமையும் தந்த
ஒருமையினீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 91/1,2
தந்த மருந்து என்றன் சொந்த மருந்து – கீர்த்தனை:21 14/4
தற்பதம் தந்த மருந்து எங்கும் – கீர்த்தனை:21 25/3
சாகாத நல் வரம் தந்த மருந்து – கீர்த்தனை:21 26/2
போனகம் தந்த புனித மருந்து – கீர்த்தனை:21 26/4
தந்த மெய் ஜோதி சதானந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 4/4
ஆண்டு அமுதம் தந்த ஆனந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 20/4
இச்சை எலாம் தந்த ஜோதி உயிர்க்கு – கீர்த்தனை:22 30/3
சாகாத வரம் தந்த ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 32/3
பேறு எல்லாம் தந்த பெரும் புகழ் பாதம் – கீர்த்தனை:24 8/4
சாகா_வரம் தந்த தாரக பாதம் – கீர்த்தனை:24 9/1
சாகா கலையை எனக்கு பயிற்றி தந்த தயவையே – கீர்த்தனை:29 15/3
சாகா_கல்வி எனக்கு பயிற்றி தந்த சோதியே – கீர்த்தனை:29 99/1
தண் ஏர் ஒண் மதியே எனை தந்த தயாநிதியே – கீர்த்தனை:31 1/3
இ பாரில் பசிக்கே தந்த இன் சுவை நல் உணவே – கீர்த்தனை:31 5/3
அடையா அன்பு_இலர்-பால் எனக்கு அன்பொடு தந்த பெரும் – கீர்த்தனை:31 8/2
தன் நேர் இல்லவனே எனை தந்த தயாநிதியே – கீர்த்தனை:32 7/1
மந்திர மா மன்றில் இன்பம் தந்த நடராஜர் உன்னை – கீர்த்தனை:38 5/3
தண் ஆர் இளம்பிறை தங்கும் முடி மேல் மேனி தந்த ஒரு சுந்தரியையும் தக்க வாமத்தினிடை பச்சை மயிலாம் அரிய சத்தியையும் வைத்து மகிழ் என் – தனிப்பாசுரம்:13 6/3
பந்த நிலை அந்த நிலை இந்த நிலை என்று பரபந்த மொழி தந்த மணியே – திருமுகம்:3 1/26
தந்த மாயைக்கு தனி மூத்தவளாய் – திருமுகம்:4 1/224

மேல்


தந்தது (5)

சாய்ந்த இ செவிலி கையிலே என்னை தந்தது சாலும் எந்தாயே – திருமுறை6:14 9/4
சித்து எல்லாம் தந்தது பாரீர் திரு_சிற்றம்பலத்தே – கீர்த்தனை:23 3/3
செய் என்று தந்தது பாரீர் திரு_சிற்றம்பலத்தே – கீர்த்தனை:23 7/3
சித்திகள் யாவையும் செய்திட தந்தது – கீர்த்தனை:25 8/4
தண் ஆர் அமுதம் மிகவும் எனக்கு தந்தது அன்றியே – கீர்த்தனை:29 74/3

மேல்


தந்தருளும் (1)

திங்கள்_சடையான் மகனே சரணம் சிவை தந்தருளும் புதல்வா சரணம் – திருமுறை5:56 7/2

மேல்


தந்தருளே (1)

தள்ளாடிய நடை கொண்டேற்கு நல் நடை தந்தருளே – திருமுறை1:6 229/4

மேல்


தந்தவர்-தாம் (2)

சேரா வணம் ஈது என்றேன் முன் சேர்த்து ஈது எழுதி தந்தவர்-தாம்
யார் ஆர் மடவாய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 68/3,4
சேரா வணம் ஈது என்றேன் முன் சேர்த்து ஈது எழுதி தந்தவர்-தாம்
ஆர் ஆர் என்றார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 24/3,4

மேல்


தந்தவனே (3)

தாயே எனை-தான் தந்தவனே தலைவா ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:17 13/1
தாண்டவனே எனை தந்தவனே முற்றும் தந்தவனே – திருமுறை6:84 5/2
தாண்டவனே எனை தந்தவனே முற்றும் தந்தவனே
நீண்டவனே உயிர்க்கு எல்லாம் பொதுவினில் நின்றவனே – திருமுறை6:84 5/2,3

மேல்


தந்தன (1)

தம்பதமாம் புகழ் பாடினனே தந்தன என்று கூத்தாடினனே – கீர்த்தனை:1 138/2

மேல்


தந்தனம் (4)

தண்ணிய அமுது உண தந்தனம் என்றாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 14/4
சிறந்திட உனக்கே தந்தனம் என என் சென்னி தொட்டு உரைத்தனை களித்தே – திருமுறை6:39 6/4
சாவா நிலை இது தந்தனம் உனக்கே – திருமுறை6:65 1/209
அன்பால் உன்-பால் ஒரு மொழி தந்தனம் இ மொழியால் அறிந்து ஒருங்கி அளவா அறிவே உருவாக அமர் என்று உணர்த்தும் அரும் பொருளே – தனிப்பாசுரம்:25 2/2

மேல்


தந்தனன் (4)

தன் மார்க்கத்து என் உடல் ஆதியை நுமக்கே தந்தனன் திரு_அருள் சந்நிதி முன்னே – திருமுறை6:76 8/3
நிச்சலும் தந்தனன் என் வசம் இன்றி நின்றனன் என்றனை நீர் செய்வது எல்லாம் – திருமுறை6:76 9/3
தினகர சோமாக்கினி எலாம் எனக்கே செயல் செய தந்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:103 7/3
நல் மாலை ஆகும் அந்த சொல்_மாலை-தனக்கே நான் அடிமை தந்தனன் பல் வந்தனம் செய்கின்றேன் – திருமுறை6:106 84/2

மேல்


தந்தனனே (2)

தான் செய்த பிண்ட பகுதியும் நான் செய தந்தனனே – திருமுறை6:72 2/4
தனை யான் புணர்ந்திட சாகா_வரத்தையும் தந்தனனே – திருமுறை6:84 9/4

மேல்


தந்தனை (6)

தருண வாரிச மலர்_பதம் தந்தனை நின்னை – திருமுறை6:24 45/2
தரம் குலவ அமர்ந்த திரு_அடிகள் பெயர்த்து எனது சார்பு அடைந்து என் எண்ணம் எலாம் தந்தனை என் அரசே – திருமுறை6:50 8/3
தரும் முன் தந்தனை என்று இருக்கின்றேன் தந்தை நீ தரல் சத்தியம் என்றே – திருமுறை6:64 32/2
இலகும் ஐந்தொழிலையும் யான் செய தந்தனை
போற்றி நின் பேர்_அருள் போற்றி நின் பெரும் சீர் – திருமுறை6:65 1/1578,1579
சத்திய நிலை-தனை தயவினில் தந்தனை
போற்றி நின் பேர்_அருள் போற்றி நின் பெரும் சீர் – திருமுறை6:65 1/1586,1587
நஞ்சோ என்றிடு நம் கோபம் கெட நன்றே தந்தனை நந்தா மந்தண – கீர்த்தனை:1 186/1

மேல்


தந்தனையே (14)

தாயாய் முலை_பாலும் தந்தனையே வாய் இசைக்கு – திருமுறை1:2 1/752
இ சமயம் எழுந்து அருளி இறவாத வரமும் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தின் இயற்கையும் தந்தனையே – திருமுறை6:68 4/4
அரைசே தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 1/4
அண்ணா தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 2/4
அப்பா தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 3/4
ஐயா தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 4/4
தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 5/4
அத்தா தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 6/4
அன்னே தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 7/4
அளியே தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 8/4
அருளே தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 9/4
அன்பே தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 10/4
தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 11/4
ஆனாய் தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 12/4

மேல்


தந்தா (1)

தஞ்சோ என்றவர்-தம் சோபம் தெறு தந்தா வந்தனம் நும் தாள் தந்திடு – கீர்த்தனை:1 186/3

மேல்


தந்தாய் (7)

தூய் குமரன் தந்தாய் என் சோர்வு அறிந்து தீராயோ – திருமுறை2:16 8/4
ஒன்றும் தெரிந்திட மாட்டா பருவத்து உணர்வு தந்தாய்
இன்றும் தருதற்கு இறைவா நின் உள்ளம் இயைதி-கொலோ – திருமுறை2:83 8/1,2
தானே மகிழ்ந்து தந்தாய் இ தருணம் கைம்மாறு அறியேனே – திருமுறை6:17 17/4
தந்தாய் இன்றும் தருகின்றாய் தருவாய் மேலும் தனி தலைமை – திருமுறை6:17 20/1
தந்தாய் சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தே வைத்தாய் – திருமுறை6:43 4/3
தந்தாய் என் நான் செய் தவம் – திருமுறை6:81 8/4
ஒன்றே என்றே நன்றே தந்தாய் உம்பரின் அம்பரனே – கீர்த்தனை:1 199/3

மேல்


தந்தாயே (2)

சகம் மேல் இருக்க புரிந்தாயே தாயே என்னை தந்தாயே – திருமுறை6:17 19/4
தருண நடம் செய் அரசே என் தாயே என்னை தந்தாயே தனித்த தலைமை பதியே இ தருணம் வாய்த்த தருணம் அதே – திருமுறை6:66 1/4

மேல்


தந்தார் (3)

தம் தார் அல்லல் தவிர்ந்து ஓங்க தந்தார் அல்லர் தயை_உடையார் – திருமுறை3:6 4/2
தந்தார் மையல் என்னோ என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 1/4
தம் தார் என்-பால் தந்தார் என்னை தந்தாரே – திருமுறை5:49 2/4

மேல்


தந்தாரே (2)

நாயகனார் தணிகாசலனார் தனி வந்து இவண் மால் தந்தாரே – திருமுறை5:39 4/4
தம் தார் என்-பால் தந்தார் என்னை தந்தாரே – திருமுறை5:49 2/4

மேல்


தந்தால் (2)

தாம் மாற்றிட கொண்டு ஏகும் என்றேன் தா என்றார் தந்தால் என்னை – திருமுறை1:8 6/3
மல் அளவாய் பவம் மாய்க்கும் மருந்தாம் உன்றன் மலர்_பாத புணை தந்தால் மயங்கேன் எந்தாய் – திருமுறை5:9 5/3

மேல்


தந்தான் (11)

குணம் காதலித்து மெய்க்கூறு தந்தான் என கூறுவர் உன் – திருமுறை1:7 48/3
சர்க்கரை ஒத்தான் எனக்கே தந்தான் அருள் என் மன – திருமுறை6:24 69/1
இன்பம் எலாம் தந்தான் இசைந்து – திருமுறை6:74 3/4
தந்தான் என் உள் கலந்தான் தான் – திருமுறை6:85 10/4
தந்தான் எனை ஈன்ற தந்தையே என்று அழைக்க – திருமுறை6:93 14/3
நாட்டம் எலாம் தந்தான் நலம் கொடுத்தான் ஆட்டம் எலாம் – திருமுறை6:93 15/2
தந்தான் அருள் சிற்சபையப்பா என்று அழைத்தேன் – திருமுறை6:93 36/3
தனி பழம் எனக்கே தந்தை தான் தந்தான் தமியனேன் உண்டனன் அதன்றன் – திருமுறை6:108 17/2
பொன் அடி தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே பொன்_அம்பலத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 160/1
பொன் உரு தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே பொன்_சபை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 163/2
செம் நிலை தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்சபையப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 167/2

மேல்


தந்தானை (3)

குழைத்தானை என் கையில் ஓர் கொடை_தந்தானை குறை கொண்டு நின்றேனை குறித்து நோக்கி – திருமுறை6:48 9/2
துய்யனை மெய் துணைவனை வான் துரிய நிலை தலைவனை சிற்சுகம் தந்தானை
செய்யனை வெண்_நிறத்தனை என் சிவ பதியை ஒன்றான தெய்வம்-தன்னை – திருமுறை6:71 2/2,3
இம்மையில் என்றனக்கு அழியா திரு_வடிவம் தந்தானை எல்லாம்_வல்ல – திருமுறை6:71 7/2

மேல்


தந்திட்டான் (1)

சாகா_வரம் எனக்கே தந்திட்டான் ஏகா அனேகா – திருமுறை6:93 24/2

மேல்


தந்திடு (1)

தஞ்சோ என்றவர்-தம் சோபம் தெறு தந்தா வந்தனம் நும் தாள் தந்திடு
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 186/3,4

மேல்


தந்திடுதும் (1)

பதம் புகல் அடியேற்கு அருள்_பெரும்_சோதி பரிசு தந்திடுதும் என்று உளத்தே – திருமுறை6:29 7/2

மேல்


தந்திடும் (2)

வந்து இறைஞ்சும் வெள்ளி_மலையானே தந்திடும் நல் – திருமுறை1:2 1/556
முன் பாடு பின் பயன் தந்திடும் எனவே உரைக்கின்றோர் மொழிகள் எல்லாம் – திருமுறை6:64 2/1

மேல்


தந்திடுவள் (1)

இ மா நிலத்து அமுது ஏற்றாயினும் தந்திடுவள் முக்கண் – திருமுறை1:6 110/3

மேல்


தந்திடுவார் (1)

தம்பலத்தே பெரும் போகம் தந்திடுவார் இது-தான் சத்தியம் சத்தியம் அதனால் சார்ந்து அவர்-தாம் இருக்க – திருமுறை6:62 10/2

மேல்


தந்திடுவீர் (1)

ஈ தானம் தந்திடுவீர் என்று ஈனரிடம் போய் இரந்து அலைந்தேன் – திருமுறை5:28 9/2

மேல்


தந்திர (5)

தந்திர பதமே சந்திர பதமே – திருமுறை6:65 1/937
தந்திர மந்திர யந்திர பாதா – கீர்த்தனை:1 12/1
தந்திர நவ பத மந்திர புர நட – கீர்த்தனை:1 187/2
வான சிற்கன மந்திர தந்திர வாத சிற்குண மந்தண அந்தண – கீர்த்தனை:1 200/1
மந்திர யந்திர தந்திர பாதம் – கீர்த்தனை:24 5/4

மேல்


தந்திரத்தில் (2)

தந்திரத்தில் கைதேர்ந்தவர் இல்லை எந்தை இனி – திருமுறை1:2 1/726
அந்தரத்தில் நின்றது அறிந்திலையே தந்திரத்தில்
மண் கொடுப்பேன் என்று உரைக்கில் வைவார் சிறுவர்களும் – திருமுறை1:3 1/848,849

மேல்


தந்திரத்தும் (1)

தந்திரத்தும் சாயா சழக்கு அன்றோ மந்திரத்தில் – திருமுறை1:3 1/610

மேல்


தந்திரம் (6)

பராபரம் அநாமயம் நிராதரம் அகோசரம் பரம தந்திரம் விசித்ரம் – திருமுறை1:1 2/11
தந்திரம் அறியேன் எந்த தகவு கொண்டு அடைவேன் எந்தாய் – திருமுறை6:24 42/2
தந்திரம் யாவையும் உடைய மெய்ப்பொருளே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 17/4
தப்பாத தந்திரம் மந்திரம் யாவையும் தந்து உலகில் – திருமுறை6:84 1/3
தந்திரம் நீ சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாவே – கீர்த்தனை:3 1/2
ஏசாத தந்திரம் பேசாத மந்திரம் – கீர்த்தனை:17 81/1

மேல்


தந்திரமாய் (1)

தந்திரமாய் இவை ஒன்றும் அல்ல ஆகி தான் ஆகி தனது ஆகி தான் நான் காட்டா – திருமுறை1:5 20/3

மேல்


தந்திரமே (1)

மரு ஒழியா மலர் அகத்தே வயங்கு ஒளி மணியே மந்திரமே தந்திரமே மதிப்ப அரிய மருந்தே – திருமுறை6:60 20/3

மேல்


தந்தீர் (8)

ஆட்டு தலை தந்தீர் என்றேன் அன்று ஆல் அறவோர் அறம் புகல – திருமுறை1:8 123/2
இரண்டே கால் கை முகம் தந்தீர் இன்ப நடம் செய் பெருமானீர் – திருமுறை6:24 7/1
இரண்டே கால் கை முகம் தந்தீர் என்னை இது-தான் என்று உரைத்தேன் – திருமுறை6:24 8/2
போகாத புனலாலே சுத்த உடம்பினராம் புண்ணியரும் நண்ண அரிய பொது நிலையும் தந்தீர்
நாகாதிபதிகளும் நின்று ஏத்த வளர்க்கின்றீர் நடராஜரே நுமக்கு நான் எது செய்வேனே – திருமுறை6:79 2/3,4
என்று தந்தீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 68/2
மெய் சமயம் தந்தீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 69/3
பேரா நிலை தந்தீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 96/3
சன்மார்க்க நெறி வைத்தீர் ஆட வாரீர் சாகாத வரம் தந்தீர் ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 7/1

மேல்


தந்தீரே (11)

எத்தகையாயினும் செய்துகொள்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 1/4
ஏணை-நின்று எடுத்த கைப்பிள்ளை நான் அன்றோ எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 2/4
இகத்து அன்றி பரத்தினும் எனக்கு ஓர் பற்று இலை காண் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 3/4
எப்படி ஆயினும் செய்துகொள்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 4/4
இருள் நச்சு அறுத்து அமுதம் தர வல்லீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 5/4
ஏய்மட்டில் எப்படியேனும் செய்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 6/4
இ திக்கில் எப்படியேனும் செய்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 7/4
என் மார்க்கத்து எப்படியேனும் செய்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 8/4
எ செயல் ஆயினும் செய்துகொள்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 9/4
என் செய்துகொண்டாலும் செய்துகொள்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 10/4
எய்வந்த துன்பு ஒழித்தவர்க்கு அறிவு அருள்வீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 11/4

மேல்


தந்து (97)

வாய்ந்திடும் உருத்திரற்கு இயல் கொள் முத்தொழில் செய்யும் வண்மை தந்து அருளும் பதம் – திருமுறை1:1 2/84
மற கருணையும் தனி அற கருணையும் தந்து வாழ்விக்கும் ஒண்மை பதம் – திருமுறை1:1 2/96
என்_போன்றவர்க்கும் மிகு பொன் போன்ற கருணை தந்து இதயத்து இருக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/111
ஆள் இலை என்று ஆரூரனார் துதிக்க தந்து அருளும் – திருமுறை1:2 1/373
ஞான மணம் செய் அருளாம் நங்கை-தனை தந்து நமக்கு – திருமுறை1:3 1/373
தந்து ஆர்வத்தோடும் தலைமேற்கொண்டு உய்கிற்பேன் – திருமுறை1:4 17/3
சத்துவமே சத்துவத்தின் பயனாம் இன்பம் தந்து அருளும் பெரு வாழ்வாம் சாமியே எம் – திருமுறை1:5 30/2
அடையாமையும் நெஞ்சு உடையாமையும் தந்து அருளுகவே – திருமுறை1:6 77/4
ஏன்று ஓர் மொழி தந்து அருள்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 55/4
எண் சொல் மணி தந்து அருள்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 57/4
இருவும் மொழி தந்து அருள்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 58/4
இயல் பால் மொழி தந்து அருள்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 65/4
தட்டு இலா குணத்தோர் புகழ்செயும் குகனை தந்து அருள்தரும் தயாநிதியே – திருமுறை2:17 10/4
தஞ்சம் என்று உன் சரண் தந்து காக்கவே – திருமுறை2:76 4/4
தந்து காப்பது உன்றன் கடன் ஆகுமே – திருமுறை2:76 8/4
உள்ளற்கு அறிவு தந்து உன்றன் ஒற்றியூர்க்கு வந்து வினை – திருமுறை2:77 8/3
வளியின் வான் சுழல்கின்ற பஞ்சாக நெஞ்சால் மயங்குகின்றேன் அடியனேன் மனம் எனது வசமாக நினது வசம் நானாக வந்து அறிவு தந்து அருளுவாய் – திருமுறை2:78 8/2
கொடியனேற்கு இன்பம் தந்து அருள் போற்றி குண பெரும் குன்றமே போற்றி – திருமுறை2:79 9/2
பிறவா நெறி தந்து அருள் என்பது என் பேசிடாயே – திருமுறை2:87 5/4
பொன் அளிக்கும் நல் புத்தியும் தந்து நின்றன் – திருமுறை2:94 40/1
தெருள் நெறி தந்து அருளும் மறை சிலம்பு அணிந்த பதத்தாள் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட தெள் அமுதே – திருமுறை2:98 2/4
கேட்டும் அறியேன் தந்து அறியார் கேட்டால் என்ன விளையுமடி – திருமுறை3:3 22/3
தத்துவ நீ நான் என்னும் போதம்-அது நீக்கி தனித்த சுகாதீதமும் நீ தந்து அருள்க மகிழ்ந்தே – திருமுறை4:1 24/4
தன் உருவம் போன்றது ஒன்று அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்தே தந்து அருளி மகிழ்ந்து இங்கே தங்குக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 51/3
தப்பாத ஒளி வண்ணம் தந்து என்னை அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 5/4
சீர் உருத்திரமூர்த்திகட்கு முத்தொழிலும் செய்து அருள் இறைமை தந்து அருளில் – திருமுறை5:2 3/1
உருவும் சீலமும் ஊக்கமும் தாழ்வு உறா உணர்வும் தந்து எனது உள்ளத்து அமர்ந்தவா – திருமுறை5:3 1/2
தந்து ஆளும் திரு_தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 22/4
காசம் மேகம் கடும் பிணி சூலை மோகு ஆதியா தந்து கண் கலக்கம் செயும் – திருமுறை5:20 6/1
ஆயும் கொன்றை செஞ்சடைக்கு அணிந்து ஆடும் ஐயர் தந்து அருள் ஆனந்த பேறே – திருமுறை5:29 6/4
உற்றவருள் சிந்தனை தந்து இன்பம் மேவி உடையாய் உன் அடியவன் என்று ஓங்கும் வண்ணம் – திருமுறை5:44 7/3
துன்பத்து இடரை பொடியாக்கி சுகம் தந்து அருள துணியாயே – திருமுறை5:45 8/4
சித்தி தந்து அருளும் தேவர் சிகாமணி போற்றி போற்றி – திருமுறை5:50 10/3
சீ என்று பேய் என்று நாய் என்று பிறர்-தமை தீங்கு சொல்லாத தெளிவும் திரம் ஒன்று வாய்மையும் தூய்மையும் தந்து நின் திரு_அடிக்கு ஆளாக்குவாய் – திருமுறை5:55 9/3
பல்லாரும் அதிசயிக்க பக்குவம் தந்து அருள் பதமும் பாலிக்கின்றோய் – திருமுறை6:10 8/2
இற்றென அறிவித்து அறிவு தந்து என்னை இன்புற பயிற்றுதல் வேண்டும் – திருமுறை6:13 91/3
வண் குணத்தால் அனுபவம் நான் அறிய நின்ற பொழுதில் வந்து அறியான் இன்பம் ஒன்றும் தந்து அறியான் அவனும் – திருமுறை6:23 6/3
பொன் அப்பா ஞான பொருள் அப்பா தந்து அருளே – திருமுறை6:24 16/4
உய் தழைவு அளித்து எலாம் வல்ல சித்து-அது தந்து உவட்டாது உள் ஊறிஊறி ஊற்றெழுந்து என்னையும் தான் ஆக்கி என்னுளே உள்ளபடி உள்ள அமுதே – திருமுறை6:25 4/2
ஊர் ஆதி தந்து எனை வளர்க்கின்ற அன்னையே உயர் தந்தையே என் உள்ளே உற்ற_துணையே என்றன் உறவே என் அன்பே உவப்பே என்னுடைய உயிரே – திருமுறை6:25 20/3
எருதாக திரிந்தேனுக்கு இக_பரம் அளித்தே இறவாத வரமும் தந்து அருளிய ஒளியே – திருமுறை6:26 24/2
சாகாத வரம் தந்து இங்கு எனை காத்த அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 25/4
நாயினேன் இனி ஓர் கணம் தரிப்பு அறியேன் நல் அருள் சோதி தந்து அருளே – திருமுறை6:30 11/4
தவம் திகழ் எல்லாம்_வல்ல சித்தியும் நீ தந்து அருள் தருணம் ஈது எனக்கே – திருமுறை6:30 17/4
தந்து அருள் புரிக வரம் எலாம் வல்ல தனி அருள் சோதியை எனது – திருமுறை6:30 20/3
கடுக்கும் இரவினும் யாமத்தும் விடியற்காலையினும் தந்து என் கடும் பசி தீர்த்து – திருமுறை6:34 9/2
மரு_உடையாள் சிவகாமவல்லி மணவாளா வந்து அருள்க அருள் சோதி தந்து அருள்க விரைந்தே – திருமுறை6:36 1/4
இன்றே அருள்_பெரும்_சோதி தந்து ஆண்டு அருள் எய்து கணம் – திருமுறை6:41 1/3
இன கேண்மையும் தந்து என் உள் கலந்தான் மன்றில் என் அப்பனே – திருமுறை6:41 4/4
எத்தாலும் என்றும் அழியா வடிவு தந்து என்னுள் நின்னை – திருமுறை6:41 6/3
ஆக்கல் ஒன்றோ தொழில் ஐந்தையும் தந்து இந்த அண்ட பிண்ட – திருமுறை6:41 7/1
தன் நேர் இலாத அருள்_பெரும்_சோதியை தந்து உலகுக்கு – திருமுறை6:41 8/2
பொருள் வளர் அறிவுக்கு அறிவு தந்து என்னை புறம் விடாது ஆண்ட மெய்ப்பொருளே – திருமுறை6:45 8/2
கள்ள நெஞ்சகத்தேன் பிழை எலாம் பொறுத்து கருத்து எலாம் இனிது தந்து அருளி – திருமுறை6:51 8/3
தாரா வரங்கள் எலாம் தந்து – திருமுறை6:55 7/4
செல்வம் தந்து ஆட்கொண்டது உத்தர ஞான சிதம்பரமே – திருமுறை6:56 10/4
அருளே பழுத்த சிவ தருவில் அளிந்த பழம் தந்து அடியேனை – திருமுறை6:57 1/1
தன் உயிரும் தன் உடலும் தன் பொருளும் எனக்கே தந்து கலந்து எனை புணர்ந்த தனித்த பெரும் சுடரே – திருமுறை6:60 60/2
இன் அமுதம் தந்து எனக்கே எல்லாமும் வல்ல சித்தி-தன்னையும் – திருமுறை6:64 26/3
தந்து உள் கலந்தான் தான் – திருமுறை6:64 26/4
மாய்ந்தவர் மீட்டும் வரும் நெறி தந்து இதை – திருமுறை6:65 1/231
தம் கோல் அளவு-அது தந்து அருள் ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1133
தன்னையே எனக்கு தந்து அருள் ஒளியால் – திருமுறை6:65 1/1479
தண்ணிய அமுதே தந்து எனது உளத்தே – திருமுறை6:65 1/1511
உறு நெறி உணர்ச்சி தந்து ஒளியுற புரிந்து – திருமுறை6:65 1/1566
சாகா_வரத்தையும் தந்து மேன்மேலும் – திருமுறை6:65 1/1568
புலை சார் மனத்து சிறியேன்-தன் குற்றம் அனைத்தும் பொறுத்து அருளி பொன்றா வடிவு கொடுத்து எல்லாம் புரி வல்லபம் தந்து அருள் சோதி – திருமுறை6:66 4/3
தங்கும் ஓர் இயற்கை தனி அனுபவத்தை தந்து எனை தன்மயம் ஆக்கி – திருமுறை6:67 8/2
ஊதியம் தந்து எனை ஆட்கொண்டு உள்ளிடத்தும் புறத்தும் ஓவாமல் விளங்குகின்ற உடையவனே இந்த – திருமுறை6:68 3/3
தான் அந்தம் இல்லாத தன்மையை காட்டும் சாகாத கல்வியை தந்து எனக்கு உள்ளே – திருமுறை6:69 3/1
தத்துவம் எல்லாம் என்றன் வசம் ஆக்கி சாகா_வரத்தையும் தந்து எனை தேற்றி – திருமுறை6:69 5/1
சத்தியமாம் சிவ சித்தியை என்-பால் தந்து எனை யாவரும் வந்தனை செயவே – திருமுறை6:69 6/2
திதி சேர மன் உயிர்க்கு இன்பம் செய்கின்ற சித்தி எலாம் தந்து சுத்த கலாந்த – திருமுறை6:69 8/3
சிவ நேயமும் தந்து என் உள்ளம் தெளிய தெளித்தனையே – திருமுறை6:73 9/2
மன்னிய நின் அருள் ஆர்_அமுதம் தந்து வாழ்வித்து நான் – திருமுறை6:73 13/1
வரை_அற்ற சீர் பெரு வாழ்வு தந்து என் மனம் மன்னி என்றும் – திருமுறை6:78 4/1
சாகா_வரம் தந்து சன்மார்க்க நீதியும் சாற்றுகவே – திருமுறை6:78 8/4
ஏற்றாத உயர் நிலை மேல் ஏற்றி எல்லாம்_வல்ல இறைமையும் தந்து அருளிய என் இறையவனே எனக்கே – திருமுறை6:80 7/3
தெருள் நாடு உலகில் மரணமுறா திறம் தந்து அழியா திரு அளித்த – திருமுறை6:82 11/3
தண் ஏர் மதியின் அமுது அளித்து சாகா_வரம் தந்து ஆட்கொண்ட – திருமுறை6:82 15/3
தப்பாத தந்திரம் மந்திரம் யாவையும் தந்து உலகில் – திருமுறை6:84 1/3
நீட்டினை என்றும் அழியா_வரம் தந்து நின் சபையில் – திருமுறை6:84 3/3
பொருள் பெரும் சோதி புணை தந்து இருள் பெரும் கார் – திருமுறை6:85 1/2
ஆர்_அமுதம் தந்து என்னுள் அச்சம் எலாம் தீர்த்து அருளி – திருமுறை6:85 2/1
தண்பு உடை நல் மொழி திரளும் சுவை பொருளும் அவைக்கே தக்க இயல் இலக்கியமும் தந்து அருள்வாய் எனக்கே – திருமுறை6:91 5/4
சார்பு உறவே அருள் அமுதம் தந்து எனை மேல் ஏற்றி தனித்த பெரும் சுகம் அளித்த தனித்த பெரும் பதி-தான் – திருமுறை6:98 7/2
ஏட்டை தவிர்த்து என் எண்ணம் எலாம் எய்த ஒளி தந்து யான் வனைந்த – திருமுறை6:107 10/1
தரு வகை இ தருணம் நல்ல தருணம் இதில் எனக்கே தனித்த அருள்_பெரும்_சோதி தந்து அருள்க இது-தான் – திருமுறை6:108 22/1
அருள்_பெரும்_சோதி தெள் ஆர்_அமுதம் தந்து அழிவற்றதோர் – திருமுறை6:108 33/3
கனகம் தரு மணி மன்றுறு கதி தந்து அருள் உடல் அம் – கீர்த்தனை:1 153/2
சாவா_வரம் தந்து வாழ்வாயோ பந்தே – கீர்த்தனை:11 12/3
ஈடு அறியாத மெய்_வீடு தந்து அன்பரை – கீர்த்தனை:17 35/1
விச்சை எலாம் தந்து களித்து ஆட வாரீர் வியந்து உரைத்த தருணம் இதே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 11/2
பிறவாது இறவா பெருமை தந்து ஊனை – கீர்த்தனை:23 24/2
எண்ணியவாறே இனிது தந்து என்னை – கீர்த்தனை:23 29/2
நாடுகின்ற வகை சிறிதே அளித்து ஈண்டு குரு ஆகி நலம் தந்து உள்கி – தனிப்பாசுரம்:3 25/3
பிறந்தேற்கு என்றும் இறவாது பிறவாது ஓங்கும் பெருமை தந்து
சிறந்தே சிற்றம்பலவா நின் செல்வ பிள்ளை ஆக்கினையே – தனிப்பாசுரம்:16 18/1,2

மேல்


தந்தே (7)

தந்தே நயமாம் மா தவர் புகழும் தணிகேசர் – திருமுறை5:49 5/1
உலகம் எலாம் தொழ உற்றது எனக்கு உண்மை ஒண்மை தந்தே
இலக எலாம் படைத்து ஆர்_உயிர் காத்து அருள் என்றது என்றும் – திருமுறை6:56 3/1,2
பூரணமாம் இன்பம் பொங்கி ததும்ப புத்தமுதாம் அருள் போனகம் தந்தே
ஆரண வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 1/3,4
தேகம் எப்போதும் சிதையாத வண்ணம் செய்வித்து எலாம் வல்ல சித்தியும் தந்தே
போகம் எல்லாம் என்றன் போகம்-அது ஆக்கி போதாந்த_நாட்டை புரக்க மேல் ஏற்றி – திருமுறை6:69 2/1,2
பொன்_சபை-தன்னில் பொருத்தி எல்லாம் செய் பூரண சித்தி மெய் போகமும் தந்தே
தற்பரமாம் ஓர் சதானந்த_நாட்டில் சத்தியன் ஆக்கி ஓர் சுத்த சித்தாந்த – திருமுறை6:69 4/2,3
பரை சேர் ஞான பெருவெளியில் பழுத்த கொழுத்த பழம் தந்தே
கரை சேர் இன்ப காட்சி எலாம் காட்டி கொடுத்தே எனை ஆண்ட – திருமுறை6:88 2/2,3
சித்தி எலாம் தந்தே திரு_அம்பலத்து ஆடும் – திருமுறை6:93 4/1

மேல்


தந்தை (72)

என் தந்தை தாய் எனும் இணை பதம் என் உறவாம் இயல் பதம் என் நட்பாம் பதம் – திருமுறை1:1 2/119
சண்டை என்பது என்றனக்கு தாய்_தந்தை கொண்ட எழு – திருமுறை1:2 1/680
தான் தந்தை என்று எறிந்தோன் தாள் எறிந்த தண்டிக்கு – திருமுறை1:3 1/293
தான் தந்தை ஆன தயாளன் எவன் தான் கொண்டு – திருமுறை1:3 1/294
உன் தந்தை தன்-தனக்கு இங்கு ஓர் தந்தை நாடுவன் நீ – திருமுறை1:3 1/1039
உன் தந்தை தன்-தனக்கு இங்கு ஓர் தந்தை நாடுவன் நீ – திருமுறை1:3 1/1039
என் தந்தை என்று உரைப்பது எவ்வாறே சென்று பின் நின்-தன் – திருமுறை1:3 1/1040
ஈன்று அருளும் தாய் ஆகி தந்தை ஆகி எழில் குருவாய் தெய்வதமாய் இலங்கு தேவே – திருமுறை1:5 5/4
தன் போலும் தாய்_தந்தை ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் அந்தோ – திருமுறை1:6 16/3
நீயே என் தந்தை அருள்_உடையாய் எனை நேர்ந்து பெற்ற – திருமுறை1:6 33/1
கூட நல் நெறி ஈது காண் கால்காள் குமரன் தந்தை எம் குடி முழுது ஆள்வோன் – திருமுறை2:7 9/3
தாய்_இலார் என நெஞ்சகம் தளர்ந்தேன் தந்தை உம் திரு_சந்நிதி அடைந்தேன் – திருமுறை2:15 10/1
தஞ்சமானவர்க்கு அருள்செயும் பரனே சாமிக்கு ஓர் திரு_தந்தை ஆனவனே – திருமுறை2:22 4/2
சண்ட வெம் பவ பிணியினால் தந்தை தாய் இலார் என தயங்குகின்றாயே – திருமுறை2:26 4/1
தந்தை தாய் மக்கள் மனை தாரம் எனும் சங்கடத்தில் – திருமுறை2:45 17/1
சழக்கு இருந்தது என்னிடத்தில் ஆயினும் நீர் தந்தை ஆதலின் சார்ந்த நல் நெறியில் – திருமுறை2:46 1/1
தந்தை தாய் மனை மக்கள் என்று உலக சழக்கிலே இடர் உழக்கும் என் மனம்-தான் – திருமுறை2:53 9/1
தந்தை ஆயவர் தனையரை கெடுக்க சமைவர் என்பது சற்றும் இன்று உலகில் – திருமுறை2:55 9/1
சந்ததம் எனக்கு மகிழ் தந்தை நீ உண்டு நின்றன்னிடத்து ஏமவல்லி தாய் உண்டு நின் அடியர் என்னும் நல் தமர் உண்டு சாந்தம் எனும் நேயர் உண்டு – திருமுறை2:78 9/1
தாயார் நின் தந்தை எவன் குலம் ஏது என்பர் சாற்றும் அ வல் – திருமுறை2:88 7/3
மன் உயிர்க்கு தாய் தந்தை குரு தெய்வம் உறவு முதல் மற்றும் நீயே – திருமுறை2:94 13/1
மின் உடற்கு தாய் தந்தை ஆதியரை மதித்தேனோ விரும்பினேனோ – திருமுறை2:94 13/3
நேரும்_இல்லார் தாய் தந்தை நேயர்-தம்மோடு உடன்பிறந்தோர் – திருமுறை3:7 7/3
சேல் பிடித்தவன் தந்தை ஆதியர் தொழும் தெய்வமே சிவ பேறே – திருமுறை5:6 2/1
தந்தை வழி நில்லாத பாவி என்றே தள்ளிவிடில் தலைசாய்த்து தயங்குவேனே – திருமுறை5:9 27/2
தந்தை தாய் என வந்து சீர் தரும் தலைவனே திரு_தணிகை நாதனே – திருமுறை5:10 5/4
தன் நேர் தணிகை தட மலை வாழும் நல் தந்தை அருள் – திருமுறை5:36 5/3
தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – திருமுறை6:12 1/1
பிடித்து ஒரு தந்தை அணைப்பன் இங்கு எனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் – திருமுறை6:12 1/2
சம்மதிக்கின்றார் அவன்றனை பெற்ற தந்தை தாய் மகன் விருப்பாலே – திருமுறை6:12 3/2
உரிய நல் தந்தை வள்ளலே அடியேன் உரைக்கின்றேன் கேட்டு அருள் இதுவே – திருமுறை6:13 2/4
தரத்தில் என் உளத்தை கலக்கிய கலக்கம் தந்தை நீ அறிந்தது தானே – திருமுறை6:13 56/4
பைதல் தீர்த்து அருளும் தந்தை நீ அலையோ பரிந்து நின் திருமுன் விண்ணப்பம் – திருமுறை6:13 71/3
சீர் பெற விளங்க நடத்தி மெய் பொதுவில் சிறந்த மெய் தந்தை நீ இருக்க – திருமுறை6:13 82/3
மற்று அயலார் போன்று இருத்தலோ தந்தை வழக்கு இது நீ அறியாயோ – திருமுறை6:13 91/4
மற்று அயலார் போன்று இருப்பதோ தந்தை மரபு இது நீ அறியாயோ – திருமுறை6:13 92/4
நீ இவண் பிறர் போன்று இருப்பது தந்தை நெறிக்கு அழகு அல்லவே எந்தாய் – திருமுறை6:13 93/4
சிறுவர்-தாம் தந்தை வெறுப்ப ஆர்க்கின்றார் சிறியனேன் ஒரு தினமேனும் – திருமுறை6:13 101/2
தமை அறிந்தவருள் சார்ந்த பேர்_ஒளி நம் தயாநிதி தனி பெரும் தந்தை
அமையும் நம் உயிர்க்கு துணை திரு_பொதுவில் ஐயர் தாம் வருகின்ற சமயம் – திருமுறை6:13 124/2,3
தனி உளம் கலங்கல் அழகு-அதோ எனை-தான் தந்த நல் தந்தை நீ அலையோ – திருமுறை6:30 7/4
மாழை மணி பொது நடம் செய் வள்ளால் யான் உனக்கு மகன் அலனோ நீ எனக்கு வாய்த்த தந்தை அலையோ – திருமுறை6:35 4/3
ஈது-தான் தந்தை மரபினுக்கு அழகோ என் உயிர் தந்தை நீ அலையோ – திருமுறை6:39 2/4
ஈது-தான் தந்தை மரபினுக்கு அழகோ என் உயிர் தந்தை நீ அலையோ – திருமுறை6:39 2/4
தந்தை நீ அலையோ தனயன் நான் அலனோ தமியனேன் தளர்ந்து உளம் கலங்கி – திருமுறை6:39 3/1
தாயானை தந்தை_எனக்கு_ஆயினானை சற்குருவும்_ஆனானை தமியேன் உள்ளே – திருமுறை6:48 8/1
சிறப்பு எலாம் எனக்கே செய்த தாய் என்கோ திரு_சிற்றம்பல தந்தை என்கோ – திருமுறை6:53 6/3
தரும் முன் தந்தனை என்று இருக்கின்றேன் தந்தை நீ தரல் சத்தியம் என்றே – திருமுறை6:64 32/2
தந்தை என்-பால் வைத்த தயவை நினைக்கும்-தோறும் – திருமுறை6:74 8/3
வணம் புரி மணி மா மன்றில் என் தந்தை வாய்_மலர்ந்து அருளினர் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:87 1/4
சத்தி எலாம் கொண்ட தனி தந்தை நடராயன் – திருமுறை6:93 34/1
சாற்று உவக்க எனது தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் இது சத்தியம் சிற்சத்தியை சார்வதற்கே – திருமுறை6:97 3/4
மெய் விளக்க எனது தந்தை வருகின்ற தருணம் மேவியது ஈண்டு அடைவீரேல் ஆவி பெறுவீரே – திருமுறை6:97 4/4
உய் வகை என் தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் உற்றது இவண் உற்றிடுவீர் பெற்றிடுவீர் உவப்பே – திருமுறை6:97 5/4
நடம் புரி என் தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் நண்ணியது நண்ணு-மினோ புண்ணியம் சார்வீரே – திருமுறை6:97 6/4
உரை பெறும் என் தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் உற்றது இவண் உற்றிடுவீர் உண்மை உரைத்தேனே – திருமுறை6:97 7/4
மனம் மகிழ்ந்து கேட்கின்ற வரம் எல்லாம் எனக்கே வழங்குதற்கு என் தனி தந்தை வரு தருணம் இதுவே – திருமுறை6:97 8/4
மெய் அகத்தே விரும்பி இங்கே வந்திடு-மின் எனது மெய்ப்பொருளாம் தனி தந்தை இ தருணம்-தனிலே – திருமுறை6:97 9/3
சரணம் எனக்கு அளித்து எனையும் தான் ஆக்க எனது தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் இது தானே – திருமுறை6:97 10/4
தந்தை என்றாய் மகன் என்றாய் மணவாளன் என்றாய் தகுமோ இங்கு இது என்ன வினவுதியோ மடவாய் – திருமுறை6:106 26/1
தனி பழம் எனக்கே தந்தை தான் தந்தான் தமியனேன் உண்டனன் அதன்றன் – திருமுறை6:108 17/2
தந்தை தன்மையே தனையன்-தன் தன்மை என்று சாற்றுதல் சத்தியம் கண்டீர் – திருமுறை6:108 41/1
தனி தலைமை பெரும் பதி என் தந்தை வருகின்ற தருணம் இது சத்தியம் காண் சகதலத்தீர் கேண்-மின் – திருமுறை6:108 51/1
இன்பம் என்பன் எந்தையே எந்தை தந்தை தந்தையே – கீர்த்தனை:1 96/2
என் தந்தை ஆகிய இன்ப மருந்து – கீர்த்தனை:21 12/4
தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – கீர்த்தனை:41 17/1
பிடித்து ஒரு தந்தை அணைப்பன் இங்கு எனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் – கீர்த்தனை:41 17/2
தனி தலைமை பெரும் பதி என் தந்தை வருகின்ற தருணம் இது சத்தியம் காண் சகதலத்தீர் கேண்-மின் – கீர்த்தனை:41 36/1
தந்தை உணர்ந்து இவன் மிக நா தடிப்பேறினான் உடம்பும் தடித்தான் மற்றை – தனிப்பாசுரம்:2 36/1
அண்ணுறும் என் தந்தை_தாய்க்கு அடியனேன் கடைப்பிள்ளை ஆனது ஒன்றோ – தனிப்பாசுரம்:2 37/1
மன் நகருக்கு ஏகி அவண் தந்தை_தாய்க்கு உரைத்து அவர் சம்மதம் பெற்று ஈண்டு இ – தனிப்பாசுரம்:2 41/3
வேர்ப்பு உலகு இன்பு உவப்புறும் என் தந்தை_தாய் சம்மதத்தை வேண்டி மீண்டே – தனிப்பாசுரம்:2 42/1
நாய் மட்டுமோ தந்தை_தாய் மட்டுமாம் சைவ – திருமுகம்:5 4/4

மேல்


தந்தை_தாய் (2)

வேர்ப்பு உலகு இன்பு உவப்புறும் என் தந்தை_தாய் சம்மதத்தை வேண்டி மீண்டே – தனிப்பாசுரம்:2 42/1
நாய் மட்டுமோ தந்தை_தாய் மட்டுமாம் சைவ – திருமுகம்:5 4/4

மேல்


தந்தை_தாய்க்கு (2)

அண்ணுறும் என் தந்தை_தாய்க்கு அடியனேன் கடைப்பிள்ளை ஆனது ஒன்றோ – தனிப்பாசுரம்:2 37/1
மன் நகருக்கு ஏகி அவண் தந்தை_தாய்க்கு உரைத்து அவர் சம்மதம் பெற்று ஈண்டு இ – தனிப்பாசுரம்:2 41/3

மேல்


தந்தை_எனக்கு_ஆயினானை (1)

தாயானை தந்தை_எனக்கு_ஆயினானை சற்குருவும்_ஆனானை தமியேன் உள்ளே – திருமுறை6:48 8/1

மேல்


தந்தைக்கும் (1)

தாய்க்கும் தந்தைக்கும் நிகரும் நின் இரு தாள் சார்ந்த மேலவர்-தமை தொழுது ஏத்தா – திருமுறை2:48 6/1

மேல்


தந்தையர் (5)

தனையர் செய் பிழையை தந்தையர் குறித்து தள்ளுதல் வழக்கு அல என்பார் – திருமுறை2:50 5/1
தந்தையர் வெறுப்ப மக்கள்-தாம் பயன் இல் சழக்குரையாடி வெம் காம – திருமுறை6:13 102/1
அம் புவி-தனிலே தந்தையர் வெறுப்ப அடிக்கடி அயலவருடனே – திருமுறை6:13 103/1
வள்ளல் இ உலகில் தந்தையர் வெறுப்ப மக்கள்-தாம் ஒழுக்கத்தை மறந்தே – திருமுறை6:13 104/1
தனி பெரும் சோதி தந்தையே உலகில் தந்தையர் பற்பல காலும் – திருமுறை6:13 106/1

மேல்


தந்தையர்-தங்களை (1)

தன்னை நேர் இல்லா தந்தையே உலகில் தந்தையர்-தங்களை அழைத்தே – திருமுறை6:13 107/1

மேல்


தந்தையர்-தம்மை (1)

வன்மை வார்த்தைகளால் தந்தையர்-தம்மை வைகின்றார் வள்ளலே மருந்தே – திருமுறை6:13 111/2

மேல்


தந்தையர்-தமையே (1)

போற்றுவார் போற்றும் புனிதனே மக்கள் பொருந்து தம் தந்தையர்-தமையே
வேற்று வாழ்வு அடைய வீடு தா பணம் தா மெல்லிய சரிகை வத்திரம் தா – திருமுறை6:13 108/1,2

மேல்


தந்தையர்கள் (1)

ஈண்ட வரும் தந்தையர்கள் எண்_இலரே ஆயினும் என் – திருமுறை1:2 1/775

மேல்


தந்தையராம் (1)

போகம் என்னும் ஓர் அளற்றிடை விழவும் போற்று மக்கள் பெண்டு அன்னை தந்தையராம்
சோக_வாரியில் அழுந்தவும் இயற்றி சூழ்கின்றாய் எனை தொடர்ந்திடேல் தொடரில் – திருமுறை2:38 6/2,3

மேல்


தந்தையரிடத்தே (1)

சகத்திலே மக்கள் தந்தையரிடத்தே தாழ்ந்தவராய் புறம் காட்டி – திருமுறை6:13 110/2

மேல்


தந்தையரே (5)

தனி பெரும் தலைவரே தாயவரே என் தந்தையரே பெரும் தயவு_உடையவரே – திருமுறை6:34 1/1
தடுத்து எனை ஆட்கொண்ட தந்தையரே என் தனி பெரும் தலைவரே சபை நடத்தவரே – திருமுறை6:34 4/1
சத்தியம் சத்தியம் அருள்_பெரும்_சோதி தந்தையரே எனை தாங்குகின்றீரே – திருமுறை6:76 1/1
சது_மறை ஆகமங்கள் எலாம் சாற்ற அரிய பெரிய தனி தலைமை தந்தையரே சாகாத வரமும் – திருமுறை6:79 8/2
என் உரிமை தாய்_அனையீர் ஆட வாரீர் எனது தனி தந்தையரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 12/3

மேல்


தந்தையரை (2)

குணம் புரி எனது தந்தையே உலகில் கூடிய மக்கள் தந்தையரை
பணம் புரி காணி பூமிகள் புரி நல் பதி புரி ஏற்ற பெண் பார்த்தே – திருமுறை6:13 109/1,2
ஒப்பு இலா மணி என் அப்பனே உலகில் உற்றிடு மக்கள் தந்தையரை
வைப்பில் வேறு ஒருவர் வைதிட கேட்டு மனம் பொறுத்து இருக்கின்றார் அடியேன் – திருமுறை6:13 112/1,2

மேல்


தந்தையாய் (3)

தந்தையாய் என்னுடைய தாயாய் தகை சான்ற – திருமுறை1:4 14/1
தாய் ஆகி தந்தையாய் பிள்ளை ஆகி தான் ஆகி நான் ஆகி சகலம் ஆகி – திருமுறை1:5 10/3
தாய் ஆகி தந்தையாய் தமராய் ஞான சற்குருவாய் தேவாகி தழைத்த ஒன்றே – திருமுறை5:9 9/3

மேல்


தந்தையார் (12)

தாள் தலம் தரும் நமது அருள் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 1/4
தாங்கி வாழும் நம் தாணுவாம் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 2/4
தயவு அளிக்கும் நம் தனி முதல் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 3/4
தண் தலத்தினும் சார்ந்த நம் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 4/4
தடம் கொள் ஒற்றியூர் அமர்ந்த நம் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 5/4
தரும் தென் ஒற்றியூர் வாழும் நம் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 6/4
தாள் தலம் தரும் ஒற்றியூர் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 7/4
தடுக்க வேண்டி நல் ஒற்றியூர் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 8/4
சாகை நீத்து அருள் ஒற்றியூர் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 9/4
சசி எடுக்கும் நல் ஒற்றியூர் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 10/4
புத்தி அஞ்சேல் சற்றும் என் நெஞ்சமே சிற்பொது தந்தையார்
நித்தியம் சேர்ந்த நெறியில் செலுத்தினர் நீ இனி நல் – திருமுறை6:72 6/1,2
சயம் கொள எனக்கே தண் அமுது அளித்த தந்தையார் சிற்சபையவரே – திருமுறை6:87 10/4

மேல்


தந்தையும் (22)

ஈன்று கொண்ட என் தந்தையும் தாயும் யாவும் நீ என எண்ணிய நாயேன் – திருமுறை2:66 3/1
பொரு இல் அன்னையும் போக்கு அறு தந்தையும்
தரும வெள் விடை சாமி நின் நாமமே – திருமுறை2:76 1/3,4
தாயும் தந்தையும் தெய்வமும் குருவும் தாங்குகின்றது ஓர் தலைவனும் பொருளும் – திருமுறை2:93 2/1
தாயும் தந்தையும் ஆகி உள் நிற்கின்றோய் சாற்றாய் – திருமுறை2:94 23/4
தாயும் தந்தையும் சற்குரு_நாதனும் – திருமுறை2:94 41/1
நாண்பனையும் தந்தையும் என் நல் குருவும் ஆகி நாய்_அடியேன் உள்ளகத்து நண்ணிய நாயகனே – திருமுறை4:1 3/3
பாரும் விசும்பும் அறிய எனை பயந்த தாயும் தந்தையும் நீ – திருமுறை5:7 2/1
தாயும் தந்தையும் சாமியும் எனது சார்பும் ஆகிய தணிகை அம் குகனே – திருமுறை5:29 6/3
பிடித்து ஒரு தந்தை அணைப்பன் இங்கு எனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் – திருமுறை6:12 1/2
சார்வு கொண்டு எல்லா சார்வையும் விடுத்தேன் தந்தையும் குருவும் நீ என்றேன் – திருமுறை6:13 77/2
நெறித்த நல் தாயும் தந்தையும் இன்பும் நேயமும் நீ என பெற்றே – திருமுறை6:13 78/3
விரிந்த என் சுகமும் தந்தையும் குருவும் மெய்ம்மையும் யாவும் நீ என்றே – திருமுறை6:13 79/3
தான் பெறு தாயும் தந்தையும் குருவும் தனி பெரும் தெய்வமும் தவமும் – திருமுறை6:15 6/2
ஈன்ற நல் தாயும் தந்தையும் குருவும் என் உயிர்க்கு இன்பமும் பொதுவில் – திருமுறை6:20 4/1
தந்தையும் தாயும் குருவும் யான் போற்றும் சாமியும் பூமியும் பொருளும் – திருமுறை6:30 8/1
சழங்கு உடை உலகில் தளருதல் அழகோ தந்தையும் தாயும் நீ அலையோ – திருமுறை6:30 10/4
தாயும் என் ஒருமை தந்தையும் ஞான சபையிலே தனி நடம் புரியும் – திருமுறை6:30 11/1
தாய்மட்டில் அன்றி என் தந்தையும் குருவும் சாமியும் ஆகிய தனி பெருந்தகையீர் – திருமுறை6:76 6/2
தாய் ஆகி என் உயிர் தந்தையும் ஆகி என் சற்குருவாய் – திருமுறை6:78 5/1
மன்னுறும் என் தனி தாயும் தந்தையும் அங்கு அவரே மக்கள் பொருள் மிக்க திரு_ஒக்கலும் அங்கு அவரே – திருமுறை6:106 25/4
தந்தையும் ஆகி தயவு செய் பாதம் – கீர்த்தனை:24 13/2
பிடித்து ஒரு தந்தை அணைப்பன் இங்கு எனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் – கீர்த்தனை:41 17/2

மேல்


தந்தையுமாய் (1)

தாய் ஆகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வம் தன்னை நிகர் இல்லாத தனி தலைமை தெய்வம் – திருமுறை6:44 3/1

மேல்


தந்தையே (90)

தந்தையே என் அருமை தந்தையே தாயே என் – திருமுறை1:2 1/559
தந்தையே என் அருமை தந்தையே தாயே என் – திருமுறை1:2 1/559
என் தாயே என் தந்தையே – திருமுறை1:4 3/4
கூர்க்கும் நெட்டு இலை வேல் படை கரம் கொள் குமரன் தந்தையே கொடிய தீ வினையை – திருமுறை2:10 5/3
தந்தையே வலிதாய தலைவ நீ – திருமுறை2:14 2/3
சஞ்சிதம் அறுக்கும் சண்முகன் உடையோன் தந்தையே ஒற்றி எம் தேவே – திருமுறை2:17 6/4
தந்தையே ஒற்றி தண் அமுதே என்றன் – திருமுறை2:28 8/2
தாயானவனே என் தந்தையே அன்பர்-தமை – திருமுறை2:61 4/2
தந்தையே தாயே தமரே என் சற்குருவே – திருமுறை2:62 4/2
தழை பொறுக்கும் சடை முடி தந்தையே – திருமுறை2:76 10/4
சார்ந்து திகழ் அப்பூதி அடிகட்கு இன்பம் தந்த பெருந்தகையே எம் தந்தையே உள் – திருமுறை4:10 10/2
எள்ளளவும் இ மொழியில் ஏசுமொழி அன்று உண்மை என்னை ஆண்டு அருள் புரிகுவாய் என் தந்தையே எனது தாயே என் இன்பமே என்றன் அறிவே என் அன்பே – திருமுறை5:55 4/3
சாவுறா வகைக்கு என் செய கடவேன் தந்தையே எனை தாங்கிக்கொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 1/4
தனி பெரும் சோதி தலைவனே எனது தந்தையே திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:13 1/1
ஞான நாடகம் செய் தந்தையே அடியேன் நவில்கின்றேன் கேட்டு அருள் இதுவே – திருமுறை6:13 3/4
என்னை ஈன்றெடுத்த தந்தையே அடியேன் இசைக்கின்றேன் கேட்க இ மொழியே – திருமுறை6:13 4/4
தருணம் என் ஒருமை தந்தையே தாயே தரித்து அருள் திரு_செவிக்கு இதுவே – திருமுறை6:13 5/4
என்னை ஈன்றளித்த தந்தையே விரைந்து இங்கு ஏற்று அருள் திரு_செவிக்கு இதுவே – திருமுறை6:13 6/4
தலத்திலே ஓங்கும் தலைவனே எனது தந்தையே கேட்க என் மொழியே – திருமுறை6:13 8/4
தாங்கிய தாயே தந்தையே குருவே தயாநிதி கடவுளே நின்-பால் – திருமுறை6:13 66/2
சார்ந்த பேர்_இன்ப தனி அரசு இயற்றும் தந்தையே தனி பெரும் தலைவா – திருமுறை6:13 83/3
சத்திய ஞானம் விளக்கியே நடத்தும் தனி முதல் தந்தையே தலைவா – திருமுறை6:13 84/3
ஆற்றிலே நனைத்து வளர்த்திடும் பொதுவில் அரும் பெரும் தந்தையே இன்ப – திருமுறை6:13 85/3
நிறைந்த சிற்சபையில் அருள் அரசு இயற்றும் நீதி நல் தந்தையே இனிமேல் – திருமுறை6:13 86/3
தண் அருள் அளிக்கும் தந்தையே உலகில் தனையன் நான் பயத்தினால் துயரால் – திருமுறை6:13 87/3
தலைவனே எனது தந்தையே நினது தனையன் நான் தளருதல் அழகோ – திருமுறை6:13 88/4
உற்றதோர் திரு_சிற்றம்பலத்து ஓங்கும் ஒரு தனி தந்தையே நின்-பால் – திருமுறை6:13 91/1
தனி பெரும் சோதி தந்தையே உலகில் தந்தையர் பற்பல காலும் – திருமுறை6:13 106/1
தன்னை நேர் இல்லா தந்தையே உலகில் தந்தையர்-தங்களை அழைத்தே – திருமுறை6:13 107/1
குணம் புரி எனது தந்தையே உலகில் கூடிய மக்கள் தந்தையரை – திருமுறை6:13 109/1
இகத்திலே எனை வந்து ஆண்ட மெய்ப்பொருளே என் உயிர் தந்தையே இந்த – திருமுறை6:13 110/1
தன்மை காண்ப அரிய தலைவனே எனது தந்தையே சகத்திலே மக்கள் – திருமுறை6:13 111/1
தன் நிகர் அறியா தலைவனே தாயே தந்தையே தாங்கும் நல் துணையே – திருமுறை6:13 117/1
தடுக்க அரும் கருணை தந்தையே தளர்ந்தேன் தனையனேன் தளர்ந்திடல் அழகோ – திருமுறை6:14 1/4
உளம் தரு கருணை தந்தையே நீயும் உற்றிலை பெற்றவர்க்கு அழகோ – திருமுறை6:14 2/4
சாருறு தாயே என்று உரைப்பேனோ தந்தையே என்று உரைப்பேனோ – திருமுறை6:24 15/2
மருவி எனை ஆட்கொண்டு மகன் ஆக்கி அழியா வரம் தந்த மெய் தந்தையே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 18/4
இரவு_பகல் அற்ற ஒரு தருணத்தில் உற்ற பேர் இன்பமே அன்பின் விளைவே என் தந்தையே எனது குருவே என் நேயமே என் ஆசையே என் அறிவே – திருமுறை6:25 19/2
ஊர் ஆதி தந்து எனை வளர்க்கின்ற அன்னையே உயர் தந்தையே என் உள்ளே உற்ற_துணையே என்றன் உறவே என் அன்பே உவப்பே என்னுடைய உயிரே – திருமுறை6:25 20/3
தாய் எலாம் அனைய என் தந்தையே ஒரு தனி தலைவனே நின் பெருமையை சாற்றிட நினைத்திட மதித்திட அறிந்திட சார்கின்ற-தோறும் அந்தோ – திருமுறை6:25 31/2
மெய் பயன் அளிக்கின்ற தந்தையே தாயே என் வினை எலாம் தீர்த்த பதியே மெய்யான தெய்வமே மெய்யான சிவ போக விளைவே என் மெய்ம்மை உறவே – திருமுறை6:25 32/3
தனி துணை எனும் என் தந்தையே தாயே தலைவனே சிற்சபை-தனிலே – திருமுறை6:37 5/1
இன்பு எலாம் அளிக்கும் இறைவனே என்னை ஈன்ற நல் தந்தையே தாயே – திருமுறை6:37 6/2
சீர் இடம் பெறும் ஓர் திரு_சிற்றம்பலத்தே திகழ் தனி தந்தையே நின்-பால் – திருமுறை6:39 1/1
சாற்றுவேன் எனது தந்தையே தாயே சற்குரு நாதனே என்றே – திருமுறை6:39 9/1
சத திரு_நெறியே தனி நெறி துணையே சாமியே தந்தையே தாயே – திருமுறை6:42 17/3
என் உளம் பிரியா பேர்_ஒளி என்கோ என் உயிர் தந்தையே என்கோ – திருமுறை6:53 10/1
தருண வான் அமுதே என் பெரும் தாயே தந்தையே தந்தையே என்கோ – திருமுறை6:54 1/2
தருண வான் அமுதே என் பெரும் தாயே தந்தையே தந்தையே என்கோ – திருமுறை6:54 1/2
இன்புற என்றனக்கு இசைத்த என் குருவே எனை-தான் ஈன்ற தனி தந்தையே தாயே என் இறையே – திருமுறை6:60 72/3
இன்பு எலாம் அளித்த என் தனி தந்தையே
எல்லா நன்மையும் என்றனக்கு அளித்த – திருமுறை6:65 1/1116,1117
எல்லாம்_வல்ல சித்து என் தனி தந்தையே
நாயில் கடையேன் நலம் பெற காட்டிய – திருமுறை6:65 1/1118,1119
தாயில் பெரிதும் தயவு உடை தந்தையே
அறிவு இலா பருவத்து அறிவு எனக்கு அளித்தே – திருமுறை6:65 1/1120,1121
பிறிவு இலாது அமர்ந்த பேர்_அருள் தந்தையே
புல் நிகர் இல்லேன் பொருட்டு இவண் அடைந்த – திருமுறை6:65 1/1122,1123
தன் நிகர் இல்லா தனி பெரும் தந்தையே
அகத்தினும் புறத்தினும் அமர்ந்து அருள் ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1124,1125
சகத்தினில் எனக்கே தந்த மெய் தந்தையே
இணை_இலா களிப்புற்று இருந்திட எனக்கே – திருமுறை6:65 1/1126,1127
துணை அடி சென்னியில் சூட்டிய தந்தையே
ஆதி ஈறு அறியா அருள் அரசாட்சியில் – திருமுறை6:65 1/1128,1129
சோதி மா மகுடம் சூட்டிய தந்தையே
எட்டிரண்டு அறிவித்து எனை தனி ஏற்றி – திருமுறை6:65 1/1130,1131
பட்டிமண்டபத்தில் பதித்த மெய் தந்தையே
தம் கோல் அளவு-அது தந்து அருள் ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1132,1133
செங்கோல் செலுத்து என செப்பிய தந்தையே
தன் பொருள் அனைத்தையும் தன் அரசாட்சியில் – திருமுறை6:65 1/1134,1135
என் பொருள் ஆக்கிய என் தனி தந்தையே
தன் வடிவு அனைத்தையும் தன் அரசாட்சியில் – திருமுறை6:65 1/1136,1137
என் வடிவு ஆக்கிய என் தனி தந்தையே
தன் சித்து அனைத்தையும் தன் சமுகத்தினில் – திருமுறை6:65 1/1138,1139
என் சித்து ஆக்கிய என் தனி தந்தையே
தன் வசம் ஆகிய தத்துவம் அனைத்தையும் – திருமுறை6:65 1/1140,1141
என் வசம் ஆக்கிய என் உயிர் தந்தையே
தன் கையில் பிடித்த தனி அருள் ஜோதியை – திருமுறை6:65 1/1142,1143
என் கையில் கொடுத்த என் தனி தந்தையே
தன்னையும் தன் அருள் சத்தியின் வடிவையும் – திருமுறை6:65 1/1144,1145
என்னையும் ஒன்று என இயற்றிய தந்தையே
தன் இயல் என் இயல் தன் செயல் என் செயல் – திருமுறை6:65 1/1146,1147
என்ன இயற்றிய என் தனி தந்தையே
தன் உரு என் உரு தன் உரை என் உரை – திருமுறை6:65 1/1148,1149
என்ன இயற்றிய என் தனி தந்தையே
சதுர பேர்_அருள் தனி பெரும் தலைவன் என்று – திருமுறை6:65 1/1150,1151
எதிர் அற்று ஓங்கிய என் உடை தந்தையே
மனம் வாக்கு அறியா வரைப்பினில் எனக்கே – திருமுறை6:65 1/1152,1153
இன வாக்கு அருளிய என் உயிர் தந்தையே
உணர்ந்துணர்ந்து உணரினும் உணரா பெரு நிலை – திருமுறை6:65 1/1154,1155
அணைந்திட எனக்கே அருளிய தந்தையே
துரிய வாழ்வுடனே சுக பூரணம் எனும் – திருமுறை6:65 1/1156,1157
பெரிய வாழ்வு அளித்த பெரும் தனி தந்தையே
ஈறு_இலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த – திருமுறை6:65 1/1158,1159
பேறு அளித்து ஆண்ட பெருந்தகை தந்தையே
எவ்வகை திறத்தினும் எய்துதற்கு அரிதாம் – திருமுறை6:65 1/1160,1161
அவ்வகை நிலை எனக்கு அளித்த நல் தந்தையே
இனி பிறவா நெறி எனக்கு அளித்து அருளிய – திருமுறை6:65 1/1162,1163
தனி பெரும் தலைமை தந்தையே தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1164
தனி பெரும் தலைமை தந்தையே தந்தையே
பற்று அயர்ந்து அஞ்சிய பரிவு கண்டு அணைந்து எனை – திருமுறை6:65 1/1164,1165
தனியே என் அன்பு உடை தாயே சிற்றம்பலம் சார் தந்தையே
முனியேல் அருள்க அருள்க மெய்ஞ்ஞானம் முழுதையுமே – திருமுறை6:72 5/3,4
சாகா_வரம் தந்த தயாநிதி தந்தையே நின் – திருமுறை6:75 2/2
தாழாது எனை ஆட்கொண்டு அருளிய தந்தையே நின் – திருமுறை6:75 5/1
தாயே எனை தந்த தயாநிதி தந்தையே இ – திருமுறை6:75 9/1
எழுதுதல் அரிய சீர் அருள்_பெரும்_சோதி என் தந்தையே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே – திருமுறை6:90 1/4
இலங்கு நல் தருணம் எம் அருள்_பெரும்_சோதி எம் தந்தையே பள்ளி எழுந்தருள்வாயே – திருமுறை6:90 10/4
தந்தான் எனை ஈன்ற தந்தையே என்று அழைக்க – திருமுறை6:93 14/3
தடுத்த மலத்தை கெடுத்து நலத்தை கொடுத்த கருணை தந்தையே
தனித்த நிலத்தில் இனித்த குலத்தில் குனித்த அடி கொள் எந்தையே – கீர்த்தனை:1 87/1,2
கோது விண்ட சிந்தையே கோயில்கொண்ட தந்தையே – கீர்த்தனை:1 95/2
இன்பம் என்பன் எந்தையே எந்தை தந்தை தந்தையே – கீர்த்தனை:1 96/2
தாயே எனக்கு தயவு புரிந்த தருண தந்தையே
தனியே நின்னை நினைக்க கிளர்வது எனது சிந்தையே – கீர்த்தனை:29 18/1,2
என் தெய்வமே எனது தந்தையே எனை ஈன்று எடுத்த தாயே என் உறவே – கீர்த்தனை:41 1/23
தாய் எலாம் அனைய என் தந்தையே ஒரு தனி தலைவனே நின் பெருமையை – கீர்த்தனை:41 29/3
என் தெய்வமே எனது தந்தையே எனை ஈன்று எடுத்த தாயே என் உறவே – தனிப்பாசுரம்:24 1/23

மேல்


தந்தையை (13)

தாய் ஆகினும் சற்று நேரம் தரிப்பள் நம் தந்தையை நாம் – திருமுறை1:6 29/1
தடுத்து எமை ஆண்டுகொண்டு அன்பு அளித்தானை சங்கரன்-தன்னை என் தந்தையை தாயை – திருமுறை2:33 2/2
தன்னுடை தேவை தந்தையை தாயை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 3/4
தண்ணிய விளக்கை தன் நிகர் இல்லா தந்தையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 6/4
தன் நிகர் இல்லா தலைவனை எனது தந்தையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 10/4
ஓங்கிய எனது தந்தையை எல்லாம் உடைய என் ஒரு பெரும் பதியை – திருமுறை6:49 11/2
அன்பு உளே கலந்த தந்தையை என்றன் ஆவியை பாவியேன் உளத்தை – திருமுறை6:49 12/2
தலைவனை ஈன்ற தாயை என் உரிமை தந்தையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 29/4
தனியனை ஈன்ற தாயை என் உரிமை தந்தையை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 30/4
தள்ள அரும் திறத்து என் உள்ளகம் புகுந்தான் தந்தையை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 8/4
தருணம்-அது தெரிந்து எனக்கு தானே வந்து அளித்த தயாநிதியை எனை ஈன்ற தந்தையை என் தாயை – திருமுறை6:52 10/2
தானே தான் ஆகி எலாம் தான் ஆகி அலனாய் தனி பதியாய் விளங்கிடும் என் தந்தையை என் தாயை – திருமுறை6:98 14/1
தந்தையை கண்டேன் நான் சாகா_வரம் பெற்றேன் – கீர்த்தனை:12 9/1

மேல்


தந்தையோ (1)

தரம் பெறும் உமது தந்தையோ எனில் அவர் – திருமுகம்:1 1/57

மேல்


தந்தோம் (1)

அன்ப நீ பெறுக உலவாது நீடூழி விளையாடுக அருள் சோதியாம் ஆட்சி தந்தோம் உனை கைவிடோம் கைவிடோம் ஆணை நம் ஆணை என்றே – திருமுறை6:25 26/3

மேல்


தந்தோய் (1)

மான் ஆள மெய் இடம் தந்தோய் துன்பு அற்ற மனம்-அது ஒன்றே – திருமுறை1:6 184/3

மேல்


தந்தோன் (1)

தந்தோன் எவனோ சதுமுகன் உண்டு என்பார்கள் – திருமுறை1:3 1/1163

மேல்


தந்தோனே (1)

தருண சுடரே எனை ஈன்ற தாயே என்னை தந்தோனே
வருண படிக மணி_மலையே மன்றில் நடம் செய் வாழ்வே நல் – திருமுறை6:19 4/2,3

மேல்


தப்படி (1)

தப்படி எடுத்துக்கொண்டு உலகவர் போலே சாற்றிட_மாட்டேன் நான் சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:76 4/1

மேல்


தப்பாடுவேன் (1)

தப்பாடுவேன் எனினும் என்னை விட துணியேல் தனி மன்றுள் நடம் புரியும் தாள்_மலர் எந்தாயே – திருமுறை4:1 5/4

மேல்


தப்பாத (2)

தப்பாத ஒளி வண்ணம் தந்து என்னை அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 5/4
தப்பாத தந்திரம் மந்திரம் யாவையும் தந்து உலகில் – திருமுறை6:84 1/3

மேல்


தப்பாது (3)

செப்பாது செப்புறும் நம் தேசிகன் காண் தப்பாது
தீரா இடும்பை திரிபு என்பது யாதொன்றும் – திருமுறை1:3 1/322,323
தப்பாது அகம் மெலிய சஞ்சலத்தால் ஏங்குகின்ற – திருமுறை2:62 1/3
தாக்கு பெரும் காட்டகத்தே ஏகுக நீ இருந்தால் தப்பாது உன் தலை போகும் சத்தியம் ஈது அறிவாய் – திருமுறை6:86 16/2

மேல்


தப்பாமல் (1)

தப்பாமல் உயிர்விடுவேன் சத்தியம் சத்தியம் நின் தாள் இணைகள் அறிக இது தயவு_உடையோய் எவர்க்கும் – திருமுறை6:35 1/3

மேல்


தப்பாயின (1)

தப்பாயின தீர்த்து என்னையும் முன் தடுத்தாட்கொண்ட தயாநிதியே – திருமுறை6:16 1/2

மேல்


தப்பாலே (1)

தப்பாலே சகத்தவர் சாவே துணிந்தார் தாம் உளம் நாண நான் சாதலை தவிர்த்தே – கீர்த்தனை:11 6/1

மேல்


தப்பிடாது (1)

தப்பிடாது அதில் தப்பு இருந்து என்னை தண்டிப்பீர் எனில் சலித்து உளம் வெருவேன் – திருமுறை2:54 3/3

மேல்


தப்பு (10)

ஒப்பாரியேனும் உடையேன் காண் தப்பு ஆய்ந்த – திருமுறை1:2 1/826
தப்பு இலையே அவர் புன் தலை ஏட்டில் தவம் இலையே – திருமுறை1:6 148/4
தப்பிடாது அதில் தப்பு இருந்து என்னை தண்டிப்பீர் எனில் சலித்து உளம் வெருவேன் – திருமுறை2:54 3/3
தப்பு இல் அன்பர் சேர் தணிகை வள்ளலே – திருமுறை5:12 9/4
தப்பு அற்ற சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 17/4
தப்பு இலாய் நினை வேறு உரைத்திட கேட்டால் தரிப்பனோ தரித்திடேன் அன்றி – திருமுறை6:13 112/3
தப்பு எலாம் பொறுத்த தயாநிதி என்கோ தனி பெரும் தலைவனே என்கோ – திருமுறை6:53 3/3
தப்பு ஏதும் நான் செயினும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவ நினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 1/4
தருணத்துக்கு ஏற்றவா சொல்லி பின் மாற்றும் தப்பு உரை ஈது அன்று சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:76 5/1
தப்பு ஓதுவார் உளம் சார்ந்திட உன்னார் சத்தியர் உத்தமர் நித்த மணாளர் – திருமுறை6:102 5/1

மேல்


தபோதனர் (1)

இறைவா திதித்தான் இறைவா மெய் தபோதனர் உள் – திருமுறை1:6 209/3

மேல்


தபோநிதியே (5)

திலக சற்குருவின் அருள் பெறும் பொருளே சிதம்பர மா தபோநிதியே – தனிப்பாசுரம்:30 3/4
சிதம் பெறு ஞானாமுதம் தரும் மதுரை சிதம்பர மா தபோநிதியே – தனிப்பாசுரம்:30 4/4
சித்தி எண் வகையும் பெற தரு மதுரை சிதம்பர மா தபோநிதியே – தனிப்பாசுரம்:30 5/4
சிறை மலம் அகற்றி அருள்தரு மதுரை சிதம்பர மா தபோநிதியே – தனிப்பாசுரம்:30 6/4
தென் திசை கணி கொண்டு ஓங்கிய மதுரை சிதம்பர மா தபோநிதியே – தனிப்பாசுரம்:30 7/4

மேல்


தபோப்ரசாதம் (1)

சபாபதி பாதம் தபோப்ரசாதம்
தயாநிதி போதம் சதோதய வேதம் – கீர்த்தனை:1 14/1,2

மேல்


தம் (49)

மும்மூன்றின் மூன்றும் முனிந்தவராய் தம் ஊன்றி – திருமுறை1:3 1/92
செம் பாம்பை ஆட்டுகின்ற சித்தன் எவன் தம் பாங்கர் – திருமுறை1:3 1/134
தந்த அருள்_கடலாம் சாமி எவன் தம் தமக்காம் – திருமுறை1:3 1/270
தாம் தலைவர் ஆக தம் தாள் தொழும் எ தேவர்க்கும் – திருமுறை1:3 1/283
மண் கொண்டார் மாண்டார் தம் மாய்ந்த உடல் வைக்க அயல் – திருமுறை1:3 1/837
மண் கொண்டார் தம் இருப்பில் வைத்திலரே திண் கொண்ட – திருமுறை1:3 1/838
மூவுலகும் சேர்த்து ஒரு தம் முன்தானையின் முடிவர் – திருமுறை1:3 1/1149
பொய் வேதனை நீக்கும் புண்ணியன்-பால் தம் உயிரை – திருமுறை1:3 1/1345
சத்துவத்தில் சத்துவமே தம் உருவாய் கொண்டு பரதத்துவத்தின் – திருமுறை1:3 1/1371
தம் பொருளை கண்டே சதானந்த வீட்டினிடை – திருமுறை1:3 1/1383
மருத்துவர் யோகியர் சித்தர் முனிவர் மற்றை வானவர்கள் முதலோர் தம் மனத்தால் தேடி – திருமுறை1:5 60/2
வால் முக கண் கொண்டு காணாமல் தம் உரு மாறியும் நின் – திருமுறை1:6 212/2
ஓர் வாழ் அடியும் குழல் அணியும் ஒரு நல் விரலால் சுட்டியும் தம்
ஏர் வாழ் ஒரு கை பார்க்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 33/3,4
இலம் தம் கரத்தால் குறிக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 35/4
ஆர் உளத்தோடு யாது என்றேன் தம் கைத்தலத்தில் தலையை அடியேன் – திருமுறை1:8 36/3
வீழியில் தம் பதிக்கே விடை கேட்க வெற்பாளுடனே – திருமுறை2:6 4/3
சைவ சிற்குணர் தம் உளம் மன்னிய – திருமுறை2:72 10/1
தம் தார் அல்லல் தவிர்ந்து ஓங்க தந்தார் அல்லர் தயை_உடையார் – திருமுறை3:6 4/2
உலகம்_உடையார் தம் ஊரை ஒற்றி வைத்தார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 1/1
சாதே மகிழ்வார் அடியாரை தம் போல் நினைப்பார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 11/2
தம் அடியார் வருந்தில் அது சகியாது அ கணத்தே சார்ந்து வருத்தங்கள் எலாம் தயவினொடு தவிர்த்தே – திருமுறை4:2 78/1
தஞ்சமுறும் உயிர்க்கு உணர்வாய் இன்பமுமாய் நிறைந்த தம் பெருமை தாம் அறியா தன்மையவாய் ஒருநாள் – திருமுறை4:2 92/1
தம் சோதி வண பொருள் ஒன்று எனக்கு அளித்து களித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 2/4
தம் தார் என்-பால் தந்தார் என்னை தந்தாரே – திருமுறை5:49 2/4
போம் பிரம நீதி கேட்போர் பிரமையாகவே போதிப்பர் சாதிப்பர் தாம் புன்மை நெறி கைவிடார் தம் பிரமம் வினை ஒன்று போந்திடில் போகவிடுவார் – திருமுறை5:55 11/2
இரவி மதி உடுக்கள் முதல் கலைகள் எலாம் தம் ஓர் இலேசம்-அதாய் எண் கடந்தே இலங்கிய பிண்டாண்டம் – திருமுறை6:2 9/1
பெற்ற தம் பிள்ளை குணங்களை எல்லாம் பெற்றவர் அறிவரே அல்லால் – திருமுறை6:12 2/1
சொன்ன சொல் மறுத்தே மக்கள் தம் மனம் போம் சூழலே போகின்றார் அடியேன் – திருமுறை6:13 107/2
போற்றுவார் போற்றும் புனிதனே மக்கள் பொருந்து தம் தந்தையர்-தமையே – திருமுறை6:13 108/1
கட்டை மாட்டிக்கொள்வார் என வேண்டி பெண் கட்டை மாட்டிக்கொள்வார் தம் கழுத்திலே – திருமுறை6:24 22/2
தம் மான திரு