ஞே – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞேய 1
ஞேயமே 1

ஞேய (1)

ஆயவாய நேய ஞேய மாய ஞாயவாதியே – கீர்த்தனை:1 52/1

மேல்


ஞேயமே (1)

காட்சியே காண்பதுவே ஞேயமே உள் கண்_உடையார் கண் நிறைந்த களிப்பே ஓங்கும் – திருமுறை1:5 32/1

மேல்