ஜ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜக 1
ஜகம் 1
ஜபம் 1
ஜயஜய 2

ஜக (1)

அகித இத விவித பரிசய சகல விகல ஜக வர ஸரஜதளம் இழைத்தோய் – திருமுகம்:3 1/7

மேல்


ஜகம் (1)

தனது என்பது மனது என்பது ஜகம் என்றனை சரணம் சரணம் பதி சரணம் சிவ சரணம் குரு சரணம் – கீர்த்தனை:1 154/2

மேல்


ஜபம் (1)

இந்த ஜபம் அடிக்கடி இங்கு ஆராலே செய முடியும் அந்தோ நீரில் – தனிப்பாசுரம்:27 4/1

மேல்


ஜயஜய (2)

நாதாந்த நடாம்பர ஜயஜய – கீர்த்தனை:1 33/2
பாதாம்புஜ நாடக ஜயஜய – கீர்த்தனை:1 35/2

மேல்