ஜோ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

ஜோதி (709)

பரவியோமம் பரம ஜோதி மயம் விபுலம் பரம்பரம் அனந்தம் அசலம் – திருமுறை1:1 2/9
துளக்கம் அற உண்ணுவனோ தொண்டை விக்கிக்கொளுமோ ஜோதி திருவுளம் எதுவோ ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 5/4
ஆன்றானை அறிவானை அழிவு_இலானை அருள்_பெரும்_ஜோதியினானை அலர்ந்த ஜோதி
மூன்றானை இரண்டானை ஒன்றானானை முன்னானை பின்னானை மூட நெஞ்சில் – திருமுறை6:47 8/1,2
துறை யாவும் பிண்ட வகை துறை முழுதும் விளங்க தூண்டாதே விளங்குகின்ற ஜோதி மணி_விளக்கே – திருமுறை6:60 25/2
அருள்_பெரும்_ஜோதி அருள்_பெரும்_சோதி – திருமுறை6:65 1/1
அருள்_பெரும்_ஜோதி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/2
அருள்_பெரும்_ஜோதி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/2
அருள் சிவ பதியாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/4
ஆக நின்று ஓங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/6
அகம் அற பொருந்திய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/8
ஆனலின்று ஓங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/10
அரைசு செய்து ஓங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/12
ஆக்கமும் அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/14
அல்லலை நீக்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/16
ஆறாறு காட்டிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/18
ஐயமும் நீக்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/20
அன்று என விளங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/22
ஆதாரம் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/24
அ இயல் வழுத்தும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/26
அருள் வெளி பதி வளர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/28
அத்தகை சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/30
அத்துவித சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/32
ஆய சிற்சபையில் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/34
ஆனி_இல் சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/36
அமல சிற்சபையில் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/38
அரிய சிற்றம்பலத்து அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/40
அ தகு சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/42
அ தனி சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/44
அகர நிலை பதி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/46
அ திரு_அம்பலத்து அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/48
அச்சியல் அம்பலத்து அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/50
ஆகாயத்து ஒளிர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/52
ஆரண சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/54
ஆகம சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/56
ஆதாரமாம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/58
அன்றாம் திரு_சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/60
அமையும் திரு_சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/62
அ சுடராம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/64
அரிய சிற்றம்பலத்து அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/66
அவ்வகை சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/68
அயர்ப்பு இலா சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/70
வாக்கிய சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/72
அட்ட மேல் சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/74
அவம் தவிர் சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/76
அபய சிற்சபையில் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/78
ஆகரமாம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/80
அனாதி சிற்சபையில் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/82
ஆதி சிற்சபையில் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/84
ஆர்_அமுதாம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/86
அழியா சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/88
அற்புதம் தரும் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/90
அனைத்தும் தரும் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/92
ஆணி_பொன்_அம்பலத்து அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/94
அம்பலத்து ஆடல் செய் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/96
அம்பரத்து ஓங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/98
அ சபை இடம்கொளும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/100
ஆடுதல் வல்ல அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/102
ஆடக பொது ஒளிர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/104
அற்புத சிற்சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/106
ஆன்ற சிற்சபையில் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/108
அன்புற தரு சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/110
அம்மை அப்பனுமாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/112
அறிவுக்கு அறிவாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/114
ஆதி அனாதியாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/116
அனுபவம் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/118
அனுபவாதீத அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/120
அது எனில் தோன்றா அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/122
அளவினில் அளவா அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/124
அன்னையில் உவந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/126
ஆதி ஈறு இல்லா அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/128
அடி முடி எனும் ஓர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/130
அவனுக்கு அவனாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/132
அவளுக்கு அவளாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/134
அதனுக்கு அதுவாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/136
அப்பாலும் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/138
அ பொருள் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/142
ஆங்குற விளங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/144
அ திசை விளங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/146
அ தகை விளங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/148
ஐந்தொழில் அளிக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/150
அரிதினும் அரிதாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/152
ஆட்சியும் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/154
அன்புடன் எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/156
அறவாழியாம் தனி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/158
ஆனந்தம் நல்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/160
அண்ணி உள் ஓங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/162
ஆயினை என்று அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/164
அண்ணித்து இனிக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/166
ஐந்தையும் எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/168
அங்கங்கிருந்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/170
அகம் புறம் முற்றுமாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/172
அகரமும் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/174
அபரமும் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/176
அந்தணர் வழுத்தும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/178
அம்புயத்து அமர்ந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/180
அடியருக்கே தரும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/182
அன்பருக்கே தரும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/184
அதுஅதுவாய் திகழ் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/186
ஆதனத்து ஓங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/188
ஆமய தடை தவிர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/190
அப்படி அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/192
அ தகை அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/194
அங்கையில் கனியாம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/196
ஆர்_உயிர்க்குள் ஒளிர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/198
ஆவியில் கலந்து ஒளிர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/200
அ வழி எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/202
ஐயறிவு அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/204
ஆமாறு அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/206
அ திறல் வளர்க்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/208
ஆ வா என அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/210
ஆதியில் உணர்த்திய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/212
அயர்ந்திடேல் என்று அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/214
ஆசு அற தெரித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/216
ஆட்டியல் புரியும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/218
அங்குலம் என்று அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/220
அ மதம் என்று அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/222
ஆறியல் என உரை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/224
அண்டமும் நிறைந்து ஒளிர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/226
ஆர்_உயிர்க்குயிராம் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/228
ஆழியை அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/230
ஆய்ந்திடு என்று உரைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/232
அச்சம் தவிர்த்த என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/234
ஆடுக என்ற என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/236
அ திறல் எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/238
ஆவகை எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/240
அரசு உற எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/242
ஆக என்று எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/244
ஆனி_இன்று எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/246
அடைவது என்று அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/248
அ தகவு என்ற என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/250
அ திறம் என்ற என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/252
ஆகியது என்ற என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/254
அன்பருக்கு என்ற என் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/256
அட்ட நின்று அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/258
அப்படியே எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/260
அடி முடி காட்டிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/262
ஆதி என்று அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/264
அந்தம் என்று அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/266
ஆதி என்று அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/268
அல்லலை நீக்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/270
அற்புதம் இயற்று எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/272
அதிசயம் இயற்று எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/274
அருள் நெறி விளக்கு எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/276
அரசு-அது இயற்று எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/278
அல்லலை நீக்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/280
ஆர்_அமுது எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/282
சூரிய சந்திர ஜோதியுள் ஜோதி என்று – திருமுறை6:65 1/283
ஆரியர் புகழ்தரும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/284
அறிவே வடிவு எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/286
அஞ்சேல் என்று அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/288
ஆண்டுகொண்டு அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/290
அற்றமும் நீக்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/292
அமயம் தோன்றிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/294
ஆய்தற்கு அரிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/296
அல்லாது இலை எனும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/298
அவை எலாம் அளிக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/300
ஆற்றல் மிக்கு அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/302
அன்று வந்து ஆண்ட அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/304
ஆயினும் அருளிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/306
ஆத்திரம் அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/308
அச்சோ என்று அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/310
ஆறாறு கடத்திய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/312
ஆபத்தும் நீக்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/314
அருள் குரு ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/316
அருள் நிலை தெரித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/318
அருள் அமுது அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/320
அருள் நிலை காட்டிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/322
அருள் பதம் அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/324
அருள் வழி நிறுத்திய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/326
அருள் விளக்கு ஏற்றிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/328
அருள் ஒளி நிரப்பிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/330
அருள் பேறு அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/332
அருள் சீர் அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/334
அலகு_இலா ஒளி செய் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/336
அண்ணி நிறைந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/338
அண்ணி வயங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/340
ஆற்றலின் ஓங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/342
ஆற்ற விளங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/344
அனலுற விளங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/346
அனலுற வயங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/348
அனை என வயங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/350
அனை என பெருகும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/352
அவை தர வயங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/354
அவை கொள விரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/356
அண்ணுற அமைந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/358
அளியுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/360
அருப்பிட வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/362
ஆர்வுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/364
அவையுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/366
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/368
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/370
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/372
அண்ணுற புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/374
அண்ணுற புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/376
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/378
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/380
அண்ணுற புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/382
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/384
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/386
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/388
அண்கொள அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/390
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/392
அண்கொள அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/394
அண்ணுற புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/396
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/398
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/400
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/402
ஆருற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/404
ஆருற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/406
ஆர்தர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/408
ஆருற புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/410
ஆருற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/412
ஆர்தர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/414
ஆர்தர புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/416
ஆர்தர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/418
ஆர்தர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/420
ஆர்தர புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/422
ஆருற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/424
ஆர்கொள வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/426
ஆருற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/428
ஆர்தர புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/430
ஆயுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/432
ஆயுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/434
ஆயுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/436
ஆய் பல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/438
ஆயுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/440
ஆய் வகை அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/442
ஆயுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/444
ஆயுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/446
ஆயுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/448
ஆய் பல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/450
ஆய் வகை அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/452
ஆய் பல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/454
ஆய் பல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/456
ஆயுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/458
ஆயுற புரிந்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/460
ஆற்றலின் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/462
ஆற்றலின் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/464
ஆற்றலின் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/466
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/468
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/470
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/472
ஆற்றலின் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/474
ஆற்றவும் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/476
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/478
ஆற்றலின் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/480
ஆற்றுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/482
ஆற்றுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/484
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/486
ஆற்றலின் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/488
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/490
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/492
அளியுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/494
அளியுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/496
அளியுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/498
அளி கொள வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/500
அளி பெற விளக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/502
அளியுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/504
அளிதர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/506
அளிதர அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/508
அளி பெற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/510
அளியுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/512
அறமுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/514
அறம் பெற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/516
அகப்பட வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/518
அகப்பட அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/520
அருளுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/522
அணியுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/524
அகமுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/526
அகலிடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/528
அகம் அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/530
அகப்பட அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/532
அறமுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/534
அக நடு வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/536
அற கணம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/538
அற கணம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/540
அகத்துற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/542
அகத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/544
ஆன்_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/546
அருப்பிட வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/548
ஆர்வுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/550
அனல் மேல் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/552
அகல் வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/554
அய வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/556
அயல்_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/558
அலர் வெளி வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/560
அத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/562
அரசுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/564
அரம் தெற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/566
அராவு அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/568
அருளுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/570
அணைவுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/572
அனமுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/574
ஆலுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/576
அரசுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/578
அ-வயின் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/580
ஆங்கிடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/582
அருள் திறல் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/584
ஆவகை அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/586
அழுக்கு_அற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/588
அறத்தொடு வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/590
அளி பெற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/592
அ திறல் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/594
ஆங்காக அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/596
அ தகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/598
ஆதரம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/600
அகம் அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/602
அரசு உற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/604
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/606
அளவு_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/608
அயர்வு அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/610
அளவு_இல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/612
அடல் அனல் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/614
அடல் உற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/616
அடல் உற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/618
அலைவு_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/620
அன்று_அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/622
அத்துற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/624
ஆற்றிடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/626
ஆடுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/628
அ தகை அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/630
அளவு செய்து அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/632
அ திறல் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/634
அ தக அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/636
அ திறம் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/638
அளையுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/640
அளைதர அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/642
அத்துற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/644
அதிர்வு அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/646
அற்று என வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/648
அருளுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/650
அறனுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/652
அகைவுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/654
ஆதியும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/656
அணைவுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/658
அருளுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/660
அருள் இயல் அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/662
அரண் நிலை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/664
அருளுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/666
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/668
அறிதர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/670
அருள் நிலை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/672
அண்மையின் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/674
அன்மை அற்று அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/676
அடியுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/678
அடர்வுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/680
அடர்தர அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/682
அகத்தே வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/684
அறத்துடன் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/686
அகத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/688
அறத்திடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/690
ஆர்_உயிர் அமைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/692
ஆர்வுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/694
அசல் அற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/696
அறிதர வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/698
அவ்வாறு அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/700
அ தகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/702
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/704
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/706
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/708
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/710
அண்டுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/712
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/714
அனைத்துற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/716
அனைத்தையும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/718
ஆவகை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/720
ஐபெற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/722
ஆய்வுற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/724
அட்டமே காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/726
அலம்பெற காத்தருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/728
ஆர்வுற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/730
அடலுற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/732
அசைவு அற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/734
அயர்வு அற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/736
ஆடுற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/738
அச்சு அற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/740
ஆன் அற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/742
அன்புற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/744
அண் உயிர் காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/746
அண்டுற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/748
ஆவகை காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/750
அகப்பட காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/752
அருளினில் காக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/754
ஆலுற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/756
அச்சு அற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/758
ஆகமுள் காக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/760
அலைவு அற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/762
அடைவுற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/764
அன்புற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/766
அரணேர்ந்து அளித்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/768
அ தகை அளித்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/770
அப்படி அளித்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/772
ஆங்காங்கு அளித்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/774
அல்லலில் காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/776
அ தகை காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/778
ஆய்ந்துற காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/780
அவை எலாம் காத்து அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/782
அண்டு அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/784
அண்டு அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/786
அயிர் அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/788
அயர்வு அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/790
ஆம் அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/792
அங்கு அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/794
அதம்பெற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/796
அடர்பு அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/798
அத்தகை அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/800
ஆல் அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/802
ஆல் அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/804
ஆவிடத்து அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/806
ஆவிடம் அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/808
அத்தகை அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/810
அத்தகை அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/812
அரைசு-அது மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/814
ஆர்_உயிர் மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/816
அச்சு உற மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/818
அம்மையின் மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/820
அன்மையின் மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/822
அண்மையின் மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/824
அலப்பு உற மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/826
அடர்பு உற மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/828
அ திறம் மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/830
அரைசு உற காட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/832
ஆற்றலை காட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/834
அத்தகை காட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/836
அனுக்கிரகம் புரி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/838
அடைவுற தெருட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/840
அருளினில் தெருட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/842
அறத்தொடு தெருட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/844
அவ்வகை தெருட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/846
அடையுற தெருட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/848
அத்துற தெருட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/850
அத்தகை தெருட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/852
அடைப்புற படைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/854
ஆக்குற காக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/856
அடர்ப்பு அற அடக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/858
அறத்தொடு மறைக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/860
அருள் திறம் தெருட்டும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/862
ஐந்தொழில் ஆதி செய் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/864
அறம் தலையளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/866
அத்தகை காட்டிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/868
அறம் துணை எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/870
அ திறல் எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/872
அத்தன் என்று ஓங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/874
அகத்தினும் புறத்தினும் அமர்ந்து அருள் ஜோதி
சகத்தினில் எனக்கே தந்த மெய் தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1125,1126
தம் கோல் அளவு-அது தந்து அருள் ஜோதி
செங்கோல் செலுத்து என செப்பிய தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1133,1134
அபயம் அளித்ததோர் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1556
அருள் அமுது அருத்திய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1558
ஆழி ஒன்று அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1560
அருள் அறிவு அளித்தனை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1574
அல்கல் இன்று ஓங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1576
ஆற்றலின் ஓங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1580
ஆற்றலின் ஓங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1584
ஆற்றலின் ஓங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1588
ஆற்றலின் ஓங்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1594
அருள்_பெரும்_ஜோதி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1595
அருள்_பெரும்_ஜோதி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1595
அருள்_பெரும்_ஜோதி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1596
அருள்_பெரும்_ஜோதி அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1596
அருள்_பெரும்_ஜோதி தனி பெரும் கருணை – திருமுறை6:65 1/1597
தனி பெரும் கருணை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/1598
ஆரண வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 1/4
ஆகம வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 2/4
ஆனந்த வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 3/4
அற்புத வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 4/4
அ திரு_வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 5/4
அ தனி வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 6/4
அரும் தவ வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 7/4
அதிகார வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 8/4
அருளான வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 9/4
அருள் சோதி வீதியில் ஆடச்செய்தீரே அருள்_பெரும்_ஜோதி என் ஆண்டவர் நீரே – திருமுறை6:69 10/4
விண் உடைய அருள் ஜோதி விளையாடல் புரிய வேண்டும் என்றேன் என்பதன் முன் விரைந்து இசைந்தீர் அதற்கே – திருமுறை6:79 7/4
உருவமுமாய் அருவமுமாய் உபயமுமாய் அலவாய் ஓங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி ஒருவன் உண்டே அவன்-தான் – திருமுறை6:86 1/2
அருளாய ஜோதி எனக்கு உபகரிக்கின்றது நீ அறியாயோ என்னளவில் அமைக அயல் அமர்க – திருமுறை6:86 14/3
வேசு அற மா மல இரவு முழுதும் விடிந்தது காண் வீசும் அருள்_பெரும்_ஜோதி விளங்குகின்றது அறி நீ – திருமுறை6:86 15/2
அரணுறும் என்றனை விடுத்தே ஓடுக நீ நான்-தான் அருள்_பெரும்_ஜோதி பதியை அடைந்த பிள்ளை காணே – திருமுறை6:86 20/4
பொறையுற கொண்டு அருள் ஜோதி தன் வடிவம் உயிரும் பொருளும் அணித்து எனை தானா புணர்த்தியது காணே – திருமுறை6:89 2/4
பல்லாரும் களிப்பு அடைய பகல் இரவும் தோற்றா பண்பின் அருள்_பெரும்_ஜோதி நண்பினொடு நமக்கே – திருமுறை6:89 4/3
தரு நாள் இ உலகம் எலாம் களிப்பு அடைய நமது சார்பின் அருள்_பெரும்_ஜோதி தழைத்து மிக விளங்கும் – திருமுறை6:89 5/2
கொள்ளலை என் குருநாதன் அருள் ஜோதி பெருமான் குறிப்பு இது என் குறிப்பு எனவும் குறியாதே கண்டாய் – திருமுறை6:89 6/3
தூய திரு அருள் ஜோதி திரு_நடம் காண்கின்ற தூய திரு_நாள் வரு நாள் தொடங்கி ஒழியாவே – திருமுறை6:89 7/4
தீது முழுதும் தவிர்த்தே சித்தி எலாம் அளிக்க திரு_அருளாம் பெரும் ஜோதி அப்பன் வரு தருணம் – திருமுறை6:89 9/3
ஆய் உரைத்த அருள் ஜோதி வருகின்ற தருணம் இதே அறி-மின் என்றே – திருமுறை6:99 1/1
மா தகைய பெரும் ஜோதி மணி மன்றுள் விளங்கும் வண்ணம் ஒருசிறிது அறிய மாட்டாமல் மறைகள் – திருமுறை6:101 41/2
என்னுடைய தனி கணவர் அருள் ஜோதி உண்மை யான் அறிவேன் உலகவர்கள் எங்ஙனம் கண்டு அறிவார் – திருமுறை6:105 5/1
எண் அடங்கா பெரும் ஜோதி என் இறைவர் எனையே இணைந்து இரவு_பகல் காணாது இன்புறச்செய்கின்றார் – திருமுறை6:106 2/2
ஏற்றாலே இழிவு என நீர் நினையாதீர் உலகீர் எந்தை அருள்_பெரும்_ஜோதி இறைவனை சார்வீரே – திருமுறை6:108 40/4
ஜோதி ஜோதி ஜோதி சுயம் – கீர்த்தனை:1 18/1
ஜோதி ஜோதி ஜோதி சுயம் – கீர்த்தனை:1 18/1
ஜோதி ஜோதி ஜோதி சுயம் – கீர்த்தனை:1 18/1
ஜோதி ஜோதி ஜோதி பரஞ்ஜோதி – கீர்த்தனை:1 18/2
ஜோதி ஜோதி ஜோதி பரஞ்ஜோதி – கீர்த்தனை:1 18/2
ஜோதி ஜோதி ஜோதி பரஞ்ஜோதி – கீர்த்தனை:1 18/2
ஜோதி ஜோதி அருள் – கீர்த்தனை:1 18/3
ஜோதி ஜோதி அருள் – கீர்த்தனை:1 18/3
ஜோதி ஜோதி ஜோதி சிவம் – கீர்த்தனை:1 18/4
ஜோதி ஜோதி ஜோதி சிவம் – கீர்த்தனை:1 18/4
ஜோதி ஜோதி ஜோதி சிவம் – கீர்த்தனை:1 18/4
துங்க புங்க அங்க லிங்க ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 54/2
துங்க புங்க அங்க லிங்க ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 54/2
சுத்த சித்த சப்த நிர்த்த ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 55/2
சுத்த சித்த சப்த நிர்த்த ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 55/2
அமைத்திடு பூதி அகத்து இடும் ஆதி அருள் சிவ ஜோதி அருள் சிவ ஜோதி – கீர்த்தனை:1 108/2
அமைத்திடு பூதி அகத்து இடும் ஆதி அருள் சிவ ஜோதி அருள் சிவ ஜோதி – கீர்த்தனை:1 108/2
தினம் கலை ஓதி சிவம் தரும் ஓதி சிதம்பர ஜோதி சிதம்பர ஜோதி – கீர்த்தனை:1 147/2
தினம் கலை ஓதி சிவம் தரும் ஓதி சிதம்பர ஜோதி சிதம்பர ஜோதி – கீர்த்தனை:1 147/2
சூதம் அலங்காது விலங்காது கலங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – கீர்த்தனை:1 150/2
சூதம் அலங்காது விலங்காது கலங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – கீர்த்தனை:1 150/2
சூதம் அலங்காது விலங்காது கலங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – கீர்த்தனை:1 150/2
சூதம் இணங்காது பிணங்காது வணங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – கீர்த்தனை:1 151/2
சூதம் இணங்காது பிணங்காது வணங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – கீர்த்தனை:1 151/2
சூதம் இணங்காது பிணங்காது வணங்காது ஜோதி பரஞ்ஜோதி சுயம் ஜோதி பெரும் ஜோதி – கீர்த்தனை:1 151/2
வாம ஜோதி சோம ஜோதி வான ஜோதி ஞான ஜோதி மாக ஜோதி யோக ஜோதி வாத ஜோதி நாத ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/1
வாம ஜோதி சோம ஜோதி வான ஜோதி ஞான ஜோதி மாக ஜோதி யோக ஜோதி வாத ஜோதி நாத ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/1
வாம ஜோதி சோம ஜோதி வான ஜோதி ஞான ஜோதி மாக ஜோதி யோக ஜோதி வாத ஜோதி நாத ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/1
வாம ஜோதி சோம ஜோதி வான ஜோதி ஞான ஜோதி மாக ஜோதி யோக ஜோதி வாத ஜோதி நாத ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/1
வாம ஜோதி சோம ஜோதி வான ஜோதி ஞான ஜோதி மாக ஜோதி யோக ஜோதி வாத ஜோதி நாத ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/1
வாம ஜோதி சோம ஜோதி வான ஜோதி ஞான ஜோதி மாக ஜோதி யோக ஜோதி வாத ஜோதி நாத ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/1
வாம ஜோதி சோம ஜோதி வான ஜோதி ஞான ஜோதி மாக ஜோதி யோக ஜோதி வாத ஜோதி நாத ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/1
வாம ஜோதி சோம ஜோதி வான ஜோதி ஞான ஜோதி மாக ஜோதி யோக ஜோதி வாத ஜோதி நாத ஜோதி
ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/1,2
ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/2
ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/2
ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/2
ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/2
ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/2
ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/2
ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/2
ஏம ஜோதி வியோம ஜோதி ஏறு ஜோதி வீறு ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி ஏக ஜோதி – கீர்த்தனை:1 152/2
துரியத்திற்கு அப்பாலும் தோன்றும் பொதுவில் ஜோதி திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 10/1
சின்மய ஜோதி மருந்து அட்ட_சித்தியும் – கீர்த்தனை:20 26/3
ஜோதி அருள்_பெரும்_ஜோதி மருந்து – கீர்த்தனை:21 3/4
ஜோதி அருள்_பெரும்_ஜோதி மருந்து – கீர்த்தனை:21 3/4
ஜோதி மயமாம் மருந்து என்னை – கீர்த்தனை:21 8/3
கற்பூர ஜோதி மருந்து பசும் – கீர்த்தனை:21 18/1
அற்புத ஜோதி மருந்து எல்லாம் – கீர்த்தனை:21 25/1
சிவசிவ சிவசிவ ஜோதி சிவ – கீர்த்தனை:22 1/1
சிவசிவ சிவசிவ சிவசிவ ஜோதி
சிவசிவ சிவசிவ ஜோதி – கீர்த்தனை:22 1/2,3
சிவசிவ சிவசிவ ஜோதி – கீர்த்தனை:22 1/3
சித்து எல்லாம்_வல்ல சிதம்பர ஜோதி
தற்பர தத்துவ ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 2/2,3
தற்பர தத்துவ ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 2/3
தான் ஆக்கி கொண்ட தயாநிதி ஜோதி – கீர்த்தனை:22 2/4
சித்து உருவாம் சுயம் ஜோதி எல்லாம் – கீர்த்தனை:22 3/1
செய்திட வல்ல சிதம்பர ஜோதி
அத்துவிதானந்த ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 3/2,3
அத்துவிதானந்த ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 3/3
ஆட்கொண்டு அருளும் சிற்றம்பல ஜோதி – கீர்த்தனை:22 3/4
சின்மயமாம் பெரும் ஜோதி அருள் – கீர்த்தனை:22 4/1
செல்வம் அளிக்கும் சிதம்பர ஜோதி
தன்மயமாய் நிறை ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 4/2,3
தன்மயமாய் நிறை ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 4/3
தந்த மெய் ஜோதி சதானந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 4/4
தந்த மெய் ஜோதி சதானந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 4/4
ஆதி ஈறு இல்லா முன் ஜோதி அரன் – கீர்த்தனை:22 5/1
ஆதியர்-தம்மை அளித்த பின் ஜோதி
ஓதி உணர்வ அரும் ஜோதி எல்லா – கீர்த்தனை:22 5/2,3
ஓதி உணர்வ அரும் ஜோதி எல்லா – கீர்த்தனை:22 5/3
உயிர்களின் உள்ளும் ஒளிர்கின்ற ஜோதி – கீர்த்தனை:22 5/4
மன்னிய பொன் வண்ண ஜோதி சுக – கீர்த்தனை:22 6/1
வண்ணத்ததாம் பெரு மாணிக்க ஜோதி
துன்னிய வச்சிர ஜோதி முத்து – கீர்த்தனை:22 6/2,3
துன்னிய வச்சிர ஜோதி முத்து – கீர்த்தனை:22 6/3
ஜோதி மரகத ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 6/4
ஜோதி மரகத ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 6/4
பார் முதல் ஐந்துமாம் ஜோதி ஐந்தில் – கீர்த்தனை:22 7/1
பக்கம் மேல் கீழ் நடு பற்றிய ஜோதி
ஓர் ஐம்பொறியுரு ஜோதி பொறிக்கு – கீர்த்தனை:22 7/2,3
ஓர் ஐம்பொறியுரு ஜோதி பொறிக்கு – கீர்த்தனை:22 7/3
உள்ளும் புறத்தும் ஒளிர்கின்ற ஜோதி – கீர்த்தனை:22 7/4
ஐம்புலமும் தான் ஆம் ஜோதி புலத்து – கீர்த்தனை:22 8/1
அகத்தும் புறத்தும் மலர்ந்து ஒளிர் ஜோதி
பொய் மயல் போக்கும் உள் ஜோதி மற்றை – கீர்த்தனை:22 8/2,3
பொய் மயல் போக்கும் உள் ஜோதி மற்றை – கீர்த்தனை:22 8/3
பொறி புலன் உள்ளும் புறத்துமாம் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 8/4
மனம் ஆதி எல்லாம் ஆம் ஜோதி அவை – கீர்த்தனை:22 9/1
வாழ அகம் புறம் வாழ்கின்ற ஜோதி
இனமான உள் அக ஜோதி சற்றும் – கீர்த்தனை:22 9/2,3
இனமான உள் அக ஜோதி சற்றும் – கீர்த்தனை:22 9/3
ஏறாது இறங்காது இயக்கும் ஓர் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 9/4
முக்குணமும் மூன்று ஆம் ஜோதி அவை – கீர்த்தனை:22 10/1
முன்பின் இயங்க முடுக்கிய ஜோதி
எ குணத்து உள்ளுமாம் ஜோதி குணம் – கீர்த்தனை:22 10/2,3
எ குணத்து உள்ளுமாம் ஜோதி குணம் – கீர்த்தனை:22 10/3
எல்லாம் கடந்தே இலங்கிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 10/4
பகுதி மூன்று ஆகிய ஜோதி மூல – கீர்த்தனை:22 11/1
பகுதிகள் மூன்றும் படைத்து அருள் ஜோதி
பகுதி பல ஆக்கும் ஜோதி சற்றும் – கீர்த்தனை:22 11/2,3
பகுதி பல ஆக்கும் ஜோதி சற்றும் – கீர்த்தனை:22 11/3
விகுதி ஒன்று இன்றி விளக்கிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 11/4
கால முதல் காட்டும் ஜோதி கால – கீர்த்தனை:22 12/1
காரணத்து அப்பால் கடந்து ஒளிர் ஜோதி
கோலம் பல ஆகும் ஜோதி ஒன்றும் – கீர்த்தனை:22 12/2,3
கோலம் பல ஆகும் ஜோதி ஒன்றும் – கீர்த்தனை:22 12/3
தத்துவம் எல்லாம் ஆம் ஜோதி அந்த – கீர்த்தனை:22 13/1
தத்துவம் எல்லாம் தருவிக்கும் ஜோதி
அத்துவித பெரும் ஜோதி எல்லாம் – கீர்த்தனை:22 13/2,3
அத்துவித பெரும் ஜோதி எல்லாம் – கீர்த்தனை:22 13/3
அருளில் விளங்க அமர்த்திய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 13/4
சத்தர்கள் எல்லாம் ஆம் ஜோதி அவர் – கீர்த்தனை:22 14/1
சத்திகள் எல்லாம் தழைப்பிக்கும் ஜோதி
முத்தர் அனுபவ ஜோதி பர – கீர்த்தனை:22 14/2,3
முத்தர் அனுபவ ஜோதி பர – கீர்த்தனை:22 14/3
முத்தியாம் ஜோதி மெய் சித்தியாம் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 14/4
முத்தியாம் ஜோதி மெய் சித்தியாம் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 14/4
ஆறு அந்தத்தே நிறை ஜோதி அவைக்கு – கீர்த்தனை:22 15/1
அப்புறத்து அப்பாலும் ஆகிய ஜோதி
வீறும் பெருவெளி ஜோதி மேலும் – கீர்த்தனை:22 15/2,3
வீறும் பெருவெளி ஜோதி மேலும் – கீர்த்தனை:22 15/3
வெட்டவெளியில் விளங்கிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 15/4
பேர்_அருள் ஜோதியுள் ஜோதி அண்ட – கீர்த்தனை:22 16/1
பிண்டங்கள் எல்லாம் பிறங்கிய ஜோதி
வாரம் முற்று ஓங்கிய ஜோதி மனம் – கீர்த்தனை:22 16/2,3
வாரம் முற்று ஓங்கிய ஜோதி மனம் – கீர்த்தனை:22 16/3
வாக்குக்கு எட்டாததோர் மா மணி ஜோதி – கீர்த்தனை:22 16/4
ஒன்றான பூரண ஜோதி அன்பில் – கீர்த்தனை:22 17/1
ஒன்றாத உள்ளத்தில் ஒன்றாத ஜோதி
என்றா ஒளிர்கின்ற ஜோதி என்னுள் – கீர்த்தனை:22 17/2,3
என்றா ஒளிர்கின்ற ஜோதி என்னுள் – கீர்த்தனை:22 17/3
என்றும் விளங்கிய என் உயிர் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 17/4
மெய்யே மெய் ஆகிய ஜோதி சுத்த – கீர்த்தனை:22 18/1
வேதாந்த வீட்டில் விளங்கிய ஜோதி
துய்ய சிவானந்த ஜோதி குரு – கீர்த்தனை:22 18/2,3
துய்ய சிவானந்த ஜோதி குரு – கீர்த்தனை:22 18/3
துரிய தலத்தே துலங்கிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 18/4
சிவ மயமாம் சுத்த ஜோதி சுத்த – கீர்த்தனை:22 19/1
சித்தாந்த வீட்டில் சிறந்து ஒளிர் ஜோதி
உவமை இல்லா பெரும் ஜோதி எனது – கீர்த்தனை:22 19/2,3
உவமை இல்லா பெரும் ஜோதி எனது – கீர்த்தனை:22 19/3
உள்ளே நிரம்பி ஒளிர்கின்ற ஜோதி – கீர்த்தனை:22 19/4
என்னை தான் ஆக்கிய ஜோதி இங்கே – கீர்த்தனை:22 20/1
இறந்தாரை எல்லாம் எழுப்பும் ஓர் ஜோதி
அன்னைக்கும் மிக்கு அருள் ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 20/2,3
அன்னைக்கும் மிக்கு அருள் ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 20/3
ஆண்டு அமுதம் தந்த ஆனந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 20/4
சித்தம் சிவம் ஆக்கும் ஜோதி நான் – கீர்த்தனை:22 21/1
செய்த தவத்தால் தெரிந்த உள் ஜோதி
புத்தமுது ஆகிய ஜோதி சுக – கீர்த்தனை:22 21/2,3
புத்தமுது ஆகிய ஜோதி சுக – கீர்த்தனை:22 21/3
பூரணமாய் ஒளிர் காரண ஜோதி – கீர்த்தனை:22 21/4
தம்பத்தில் ஏற்றிய ஜோதி அப்பால் – கீர்த்தனை:22 22/1
சார் மணி மேடை மேல் தான் வைத்த ஜோதி
விம்ப பெருவெளி ஜோதி அங்கே – கீர்த்தனை:22 22/2,3
விம்ப பெருவெளி ஜோதி அங்கே – கீர்த்தனை:22 22/3
வீதியும் வீடும் விளக்கிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 22/4
சுக மயம் ஆகிய ஜோதி எல்லா – கீர்த்தனை:22 23/1
ஜோதியும் ஆன சொரூப உள் ஜோதி
அகமிதம் தீர்த்து அருள் ஜோதி சச்சிதானந்த – கீர்த்தனை:22 23/2,3
அகமிதம் தீர்த்து அருள் ஜோதி சச்சிதானந்த – கீர்த்தனை:22 23/3
ஜோதி சதானந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 23/4
ஜோதி சதானந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 23/4
நித்த பரானந்த ஜோதி சுத்த – கீர்த்தனை:22 24/1
நிர்_அதிசயானந்த நித்திய ஜோதி
அத்துவிதானந்த ஜோதி எல்லா – கீர்த்தனை:22 24/2,3
அத்துவிதானந்த ஜோதி எல்லா – கீர்த்தனை:22 24/3
ஆனந்த வண்ணமும் ஆகிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 24/4
பொய்யாத புண்ணிய ஜோதி எல்லா – கீர்த்தனை:22 25/1
பொருளும் விளங்க புணர்த்திய ஜோதி
நையாது அருள்செய்த ஜோதி ஒரு – கீர்த்தனை:22 25/2,3
நையாது அருள்செய்த ஜோதி ஒரு – கீர்த்தனை:22 25/3
நானும் தானும் ஒன்றாய் நண்ணிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 25/4
கண்ணில் கலந்து அருள் ஜோதி உள-கண் – கீர்த்தனை:22 26/1
உயிர்-கண் அருள்-கண்ணும் ஆம் ஜோதி
எண்ணில்படா பெரும் சோதி நான் – கீர்த்தனை:22 26/2,3
எண்ணிய வண்ணம் இயற்றிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 26/4
விந்து ஒளி நடு ஜோதி பரவிந்து – கீர்த்தனை:22 27/1
ஒளிக்குள் விளங்கிய ஜோதி
நம் துயர் தீர்த்து அருள் ஜோதி பரநாதாந்த – கீர்த்தனை:22 27/2,3
நம் துயர் தீர்த்து அருள் ஜோதி பரநாதாந்த – கீர்த்தனை:22 27/3
நாட்டுக்கு நாயக ஜோதி – கீர்த்தனை:22 27/4
தான் அன்றி ஒன்று இலா ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 28/1
தன்மயம் ஆக்கிய சத்திய ஜோதி
நான் இன்று கண்டதோர் ஜோதி தானே – கீர்த்தனை:22 28/2,3
நான் இன்று கண்டதோர் ஜோதி தானே – கீர்த்தனை:22 28/3
நான் ஆகி வாழ்ந்திட நல்கிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 28/4
தன் நிகர் இல்லதோர் ஜோதி சுத்த – கீர்த்தனை:22 29/1
சன்மார்க்க சங்கம் தழுவிய ஜோதி
என்னுள் நிறைந்த மெய் ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 29/2,3
என்னுள் நிறைந்த மெய் ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 29/3
ஈன்று ஐந்தொழில் செய் என்று ஏவிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 29/4
அச்சம் தவிர்த்த மெய் ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 30/1
ஆட்கொண்டு அருளிய அம்பல ஜோதி
இச்சை எலாம் தந்த ஜோதி உயிர்க்கு – கீர்த்தனை:22 30/2,3
இச்சை எலாம் தந்த ஜோதி உயிர்க்கு – கீர்த்தனை:22 30/3
இங்கும் அங்கு என்னாமல் எங்கும் ஆம் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 30/4
காலையில் நான் கண்ட ஜோதி எல்லா – கீர்த்தனை:22 31/1
காட்சியும் நான் காண காட்டிய ஜோதி
ஞாலமும் வானும் ஆம் ஜோதி என்னுள் – கீர்த்தனை:22 31/2,3
ஞாலமும் வானும் ஆம் ஜோதி என்னுள் – கீர்த்தனை:22 31/3
நான் ஆகி தான் ஆகி நண்ணிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 31/4
ஏகாந்தம் ஆகிய ஜோதி என்னுள் – கீர்த்தனை:22 32/1
என்றும் பிரியாது இருக்கின்ற ஜோதி
சாகாத வரம் தந்த ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 32/2,3
சாகாத வரம் தந்த ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 32/3
தான் ஆக்கிக்கொண்டதோர் சத்திய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 32/4
சுத்த சிவ மய ஜோதி என்னை – கீர்த்தனை:22 33/1
ஜோதி மணி முடி சூட்டிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 33/2
ஜோதி மணி முடி சூட்டிய ஜோதி
சத்தியம் ஆம் பெரும் ஜோதி நானே – கீர்த்தனை:22 33/2,3
சத்தியம் ஆம் பெரும் ஜோதி நானே – கீர்த்தனை:22 33/3
தான் ஆகி ஆள தயவு செய் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 33/4
ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி சுத்த – கீர்த்தனை:23 1/1
ஜோதி சிவ ஜோதி ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:23 1/2
ஜோதி சிவ ஜோதி ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:23 1/2
ஜோதி சிவ ஜோதி ஜோதியுள் ஜோதி
ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:23 1/2,3
ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:23 1/3
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 2/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 3/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 4/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 5/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 6/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 7/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 8/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 9/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 10/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 11/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 12/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 13/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 14/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 15/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 16/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 17/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 18/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 19/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 20/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 21/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 22/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 23/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 24/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 25/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 26/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 27/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 28/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 29/4
திரு_நட ஜோதி – கீர்த்தனை:23 30/4
அருள்_பெரும்_ஜோதி அதாகிய பாதம் – கீர்த்தனை:24 16/1
ஜோதி மலை ஒன்று தோன்றிற்று அதில் ஒரு – கீர்த்தனை:26 2/1
ஆதி அந்தம் காண்ப அரிய ஜோதி சுயம் ஜோதி உன்னோடு – கீர்த்தனை:38 6/3
ஆதி அந்தம் காண்ப அரிய ஜோதி சுயம் ஜோதி உன்னோடு – கீர்த்தனை:38 6/3
ஏற்றாலே இழிவு என நீர் நினையாதீர் உலகீர் எந்தை அருள்_பெரும்_ஜோதி இறைவனை சார்வீரே – கீர்த்தனை:41 37/4
ஜோதி மணியே அகண்டானந்த சைதன்ய சுத்த மணியே அரிய நல் துரிய மணியே துரியமும் கடந்து அப்பால் துலங்கும் மணியே உயர்ந்த – தனிப்பாசுரம்:13 2/1
ஜோதி மலை துரிய மலை துரிய முடிக்கு அப்பால் தோன்றும் மலை தோன்றாத சூதான மலை வெண் – தனிப்பாசுரம்:16 6/2
தூண்டல் இல்லாமல் ஓங்கும் ஜோதி நல் விளக்கே போற்றி – தனிப்பாசுரம்:19 2/3

மேல்


ஜோதிக்கு (1)

ஏன் எனை நீ அறியாயோ சிற்சபையில் நடம் செய் இறைவன் அருள்_பெரும்_ஜோதிக்கு இனிய பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 9/4

மேல்


ஜோதியரே (1)

ஜோதியரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 19/2

மேல்


ஜோதியனே (1)

ஆதர வேதியனே ஆடக ஜோதியனே ஆரணி பாதியனே ஆதர வாதியனே – கீர்த்தனை:1 195/1

மேல்


ஜோதியாம் (2)

அடைத்த காரணமாய் காரணம் கடந்த அருள்_பெரும்_ஜோதியாம் ஒருவன் – திருமுறை6:51 6/3
அரு முதல் அருவாய் அல்லவாய் அப்பால் அருள்_பெரும்_ஜோதியாம் தலைவன் – திருமுறை6:51 10/3

மேல்


ஜோதியார் (1)

துய்யர் அருள்_பெரும்_ஜோதியார் நம்முடை – கீர்த்தனை:35 3/1

மேல்


ஜோதியினானை (1)

ஆன்றானை அறிவானை அழிவு_இலானை அருள்_பெரும்_ஜோதியினானை அலர்ந்த ஜோதி – திருமுறை6:47 8/1

மேல்


ஜோதியீர் (3)

அருள்_பெரும்_ஜோதியீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 4/3
அரும் பெரும் ஜோதியீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 12/2
அரும் பெரும் ஜோதியீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 18/2

மேல்


ஜோதியும் (1)

ஜோதியும் ஆன சொரூப உள் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 23/2

மேல்


ஜோதியுள் (8)

சூரிய சந்திர ஜோதியுள் ஜோதி என்று – திருமுறை6:65 1/283
ஜோதி மரகத ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 6/4
பேர்_அருள் ஜோதியுள் ஜோதி அண்ட – கீர்த்தனை:22 16/1
ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி சுத்த – கீர்த்தனை:23 1/1
ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி சுத்த – கீர்த்தனை:23 1/1
ஜோதி சிவ ஜோதி ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:23 1/2
ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:23 1/3
ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி – கீர்த்தனை:23 1/3

மேல்


ஜோதியே (5)

சித்து எலாம் வல்ல சித்தனே ஞான சிதம்பர ஜோதியே சிறியேன் – திருமுறை6:42 2/1
தூயவாய காய தேய தோய மேய ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 52/2
சூத வாத பாத நாத சூத ஜாத ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 53/2
துங்க புங்க அங்க லிங்க ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 54/2
சுத்த சித்த சப்த நிர்த்த ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 55/2

மேல்


ஜோதியை (5)

அருள் எலாம் அளித்த அம்பலத்து அமுதை அருள்_பெரும்_ஜோதியை அரசை – திருமுறை6:49 1/1
அன்பு எலாம் அளித்த அம்பலத்து அமுதை அருள்_பெரும்_ஜோதியை அடியேன் – திருமுறை6:49 2/3
சொல்லியபடி என் சொல் எலாம் கொண்ட ஜோதியை சோதியாது என்னை – திருமுறை6:49 5/2
சோர்வு எலாம் தவிர்த்து என் அறிவினுக்கு அறிவாய் துலங்கிய ஜோதியை சோதி – திருமுறை6:49 21/2
தன் கையில் பிடித்த தனி அருள் ஜோதியை
என் கையில் கொடுத்த என் தனி தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1143,1144

மேல்