ஜொ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜொலிதா 1

ஜொலிதா (1)

அனந்த கோடி குணகர கர ஜொலிதா
அகண்ட வேத சிரகர தர பலிதா – கீர்த்தனை:1 205/1,2

மேல்