ஜெ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜெகம் 2

ஜெகம் (2)

ஜெகம் எனும் ஏகதேசமும் தெரிக்காள் – திருமுகம்:4 1/33
ஜெகம் எலாம் கலைக்குள் சேர்த்து கட்டுவள் – திருமுகம்:4 1/110

மேல்