ஜா – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஜாத 2
ஜாதி 1
ஜால 2
ஜாலம் 1

ஜாத (2)

சூத வாத பாத நாத சூத ஜாத ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 53/2
ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – கீர்த்தனை:1 202/2

மேல்


ஜாதி (1)

ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே
சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 2/2

மேல்


ஜால (2)

ஜால கோல கனகாம்பர சாயக – கீர்த்தனை:1 43/1
ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – கீர்த்தனை:1 202/2

மேல்


ஜாலம் (1)

படைத்து இங்கு இயற்றுவள் பற்பல ஜாலம்
பிரமனை வலக்கை பிடிக்குள் அடக்குவள் – திருமுகம்:4 1/104,105

மேல்