ச – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சக்கரத்தான் 1
சக்கரப்பள்ளி-தனில் 1
சக்கரம் 2
சக்கரைக்கட்டி 1
சக்ரதர 2
சக 8
சகச்சால 1
சகச 38
சகஜ 1
சகசத். 1
சகசம் 2
சகசமுறும் 1
சகட 1
சகடமுறு 1
சகடு 1
சகத்தவர் 2
சகத்தானை 1
சகத்திடை 1
சகத்தில் 2
சகத்திலே 2
சகத்தின் 2
சகத்தினிடை 1
சகத்தினில் 1
சகத்தீர் 2
சகத்து 5
சகத்து_இருந்தார் 1
சகத்து_உள்ளவர்கள் 1
சகத்து_உளீர்களே 1
சகத்தே 1
சகதலத்தீர் 2
சகம் 10
சகம 1
சகமாய் 1
சகமாயை 2
சகமாயை_தானாய் 1
சகமாயை_இல்லாதாய் 1
சகமால் 1
சகமும் 1
சகல 11
சகலம் 1
சகலமாய் 2
சகலமுடன் 1
சகலமொடு 1
சகலர் 1
சகள 3
சகளம் 1
சகளாகன 1
சகா 1
சகாநிதியே 1
சகிக்குமோ 1
சகித்த 1
சகித்திட 1
சகித்திட_மாட்டேன் 1
சகித்து 1
சகித 1
சகிதம் 1
சகிப்பு 3
சகியாது 1
சகியே 11
சகியேனே 11
சகுண 3
சகுணாந்தம் 1
சகுன 1
சகுனம்செய் 1
சங்க 12
சங்கங்கள் 1
சங்கஜ 1
சங்கட்டம் 1
சங்கட 1
சங்கடத்தில் 1
சங்கடத்துக்கு 1
சங்கடத்தை 1
சங்கடம் 5
சங்கத்தவர் 3
சங்கத்தவர்கள் 1
சங்கத்தவர்களே 1
சங்கத்தார் 2
சங்கத்தில் 2
சங்கத்தின் 1
சங்கத்தீர் 1
சங்கத்து 2
சங்கத்தே 2
சங்கத்தை 3
சங்கபாணியை 1
சங்கம் 18
சங்கம்-தனிலே 2
சங்கம்-தனை 1
சங்கம்-அதாம் 1
சங்கம்-அதாய் 1
சங்கம்-அதே 1
சங்கமமே 1
சங்கமே 2
சங்கர 40
சங்கரன் 1
சங்கரன்-தன்னை 2
சங்கரனார் 3
சங்கரனே 11
சங்கரா 2
சங்கரி 1
சங்கரி_புதல்வ 1
சங்கவை 1
சங்கற்ப 2
சங்கற்பமாம் 1
சங்கார 1
சங்கித 1
சங்கிதம் 1
சங்கிலியால் 1
சங்கீதமும் 1
சங்கு 6
சங்கு_உடையான் 1
சங்கே 64
சங்கை 4
சச்சிதாநந்த 4
சச்சிதானந்த 20
சச்சிதானந்தத்து 1
சச்சிதானந்தம் 2
சச்சிதானந்தம்-அதாய் 1
சச்சிதானந்தமாக 1
சச்சிதானந்தமான 1
சச்சிதானந்தமே 2
சச்சிலே 1
சசி 2
சசி_கண்டருக்கு 1
சசிகண்ட 1
சசிகர 1
சஞ்சரித்து 2
சஞ்சரித்தேன் 1
சஞ்சல 3
சஞ்சலத்தால் 3
சஞ்சலத்து 1
சஞ்சலம் 11
சஞ்சலமா 1
சஞ்சலன் 5
சஞ்சலன்-தான் 1
சஞ்சலனை 1
சஞ்சலாகாரம் 1
சஞ்சலிக்கும் 1
சஞ்சலித்து 2
சஞ்சித 1
சஞ்சிதம் 3
சஞ்சீவியே 1
சட்டமும் 1
சட்டிகளை 1
சட்டித்து 1
சட்டியில் 1
சட்டியே 1
சட்டை 1
சடங்கின் 1
சடங்குசெயும் 1
சடத்துள் 1
சடம் 3
சடமான 1
சடா 3
சடா_மகுட 1
சடா_மகுடன் 1
சடா_முடியோய் 1
சடாதரனே 1
சடாந்தத்தின் 1
சடாந்தமும் 1
சடில 5
சடிலமும் 1
சடை 127
சடை-கண் 1
சடை-கண்_உடையாய் 1
சடை_தலையார் 1
சடை_முடியவனே 1
சடை_முடியாய் 1
சடை_முடியார் 1
சடை_முடியீர் 1
சடை_முடியோன் 1
சடை_அப்பனை 1
சடை_உடையாய் 2
சடை_உடையீர் 1
சடைக்கு 1
சடையது 1
சடையர் 2
சடையவ 1
சடையவரே 1
சடையவன் 1
சடையவனே 2
சடையனை 1
சடையாய் 26
சடையார் 36
சடையாளர் 1
சடையான் 5
சடையான்-தனை 1
சடையானே 1
சடையில் 4
சடையின் 3
சடையீர் 18
சடையும் 6
சடையை 3
சடையோய் 12
சண் 5
சண்ட 4
சண்டமாருதத்தால் 2
சண்டன் 1
சண்டாள 1
சண்டேசர் 1
சண்டேசுரனை 1
சண்டை 6
சண்டைக்கு 1
சண்டையிட்டே 1
சண்டையிலே 2
சண்பக 1
சண்பகத்தில் 1
சண்பகமே 1
சண்பை 3
சண்பையர் 1
சண்முக 67
சண்முகத்து 2
சண்முகநாதரே 2
சண்முகநாதற்கு 2
சண்முகன் 3
சண்முகனே 12
சத். 3
சத்த 6
சத்த_தீவும் 1
சத்தத்தில் 1
சத்தத்துக்கு 1
சத்தம் 1
சத்தமாய் 1
சத்தர் 9
சத்தர்-தம் 1
சத்தர்கட்கு 1
சத்தர்கள் 13
சத்தர்களும் 4
சத்தர்களை 1
சத்தரை 1
சத்தரொடு 1
சத்தனை 1
சத்தாம் 3
சத்தி 61
சத்தி-தனக்கு 1
சத்தி-தனில் 1
சத்திக்கு 2
சத்திக்கும் 2
சத்திகள் 34
சத்திகள்-தம்மை 1
சத்திகளாம் 1
சத்திகளில் 1
சத்திகளின் 3
சத்திகளும் 5
சத்திகளுள் 1
சத்திகளே 1
சத்திகளை 3
சத்திகளொடு 1
சத்திகளொடும் 1
சத்திசிவம் 2
சத்தித்து 1
சத்திதரம் 1
சத்திமாரவர்கள் 1
சத்திமான் 2
சத்திமானாம் 1
சத்திமுற்றம் 1
சத்திய 54
சத்தியம் 101
சத்தியமா 1
சத்தியமாத்தான் 1
சத்தியமாம் 8
சத்தியமாய் 3
சத்தியமே 26
சத்தியர் 2
சத்தியரே 1
சத்தியவான் 1
சத்தியவானே 2
சத்தியன் 2
சத்தியனே 3
சத்தியனை 1
சத்தியாம் 3
சத்தியாய் 1
சத்தியால் 3
சத்தியின் 2
சத்தியினால் 1
சத்தியுடன் 1
சத்தியும் 1
சத்தியுள் 1
சத்தியுளே 1
சத்தியே 2
சத்தியை 7
சத்தியையும் 2
சத்திரங்களும் 1
சத்திரமே 1
சத்தினிபாதம்-தனை 1
சத்து 10
சத்துடனே 1
சத்தும் 1
சத்துவ 14
சத்துவத்தில் 1
சத்துவத்தின் 1
சத்துவம் 1
சத்துவமாய் 1
சத்துவமே 4
சத்துவன் 1
சத்துவனே 1
சத்தே 9
சத்தோடமுற 1
சத்ய 2
சத்வ 1
சத 5
சததள 1
சததளத்து 1
சததளமும் 1
சதம் 4
சதர 1
சதா 12
சதாகதியே 1
சதாசிவ 1
சதாசிவம் 3
சதாசிவமே 1
சதாசிவர்கள் 1
சதாசிவன் 2
சதாசிவனாய் 1
சதாசிவனும் 1
சதாசிவனே 1
சதாநிலையாய் 2
சதானந்த 7
சதானந்த_நாட்டில் 1
சதானந்தமே 1
சதி 1
சதிசெய்தனரோ 1
சதிசெயும் 1
சதியே 1
சதியை 1
சதிர் 1
சது 4
சது_மறை 4
சதுமுகத்தனை 1
சதுமுகர்க்கும் 1
சதுமுகன் 1
சதுமுகனாய் 1
சதுமுகனும் 1
சதுர் 11
சதுர்-தான் 1
சதுர்_மறை 1
சதுர்_வேத 3
சதுர்_வேதமும் 1
சதுர்_இலேன் 1
சதுர்_உடையாய் 1
சதுர 2
சதுரர் 1
சதுரரடி 1
சதுரன் 7
சதுரனடி 2
சதுரில் 1
சதுரும் 1
சதுரே 1
சதோதய 2
சதோதயம் 1
சந்த்ரசேகரனே 1
சந்த 4
சந்தடிகளிலே 2
சந்ததம் 4
சந்ததமும் 2
சந்ததி 1
சந்தம் 5
சந்தமாம் 1
சந்தமுறும் 1
சந்தன 2
சந்தாரம் 1
சந்தான 1
சந்தி 3
சந்திக்கும் 1
சந்திப்பு 1
சந்தியாநின்ற 1
சந்தியாவந்தனை 1
சந்தியுற்று 1
சந்திர 4
சந்திரகாந்த 2
சந்திரசேகரன் 1
சந்திரர் 1
சந்திரன் 2
சந்திரனாய் 1
சந்தீ 1
சந்து 5
சந்துபொறுத்துவார் 1
சந்தேகம் 4
சந்தேகித்து 2
சந்தை 3
சந்தையும் 1
சந்தையே 1
சந்தையை 1
சந்தோட 1
சந்தோடம் 3
சந்தோடமா 1
சந்தோடமாய் 1
சந்தோடமுற 1
சந்தோடமுறுவாய் 1
சந்தோடமோ 1
சந்நிதி 9
சந்நிதி-கண் 3
சந்நிதி-அதனில் 1
சந்நிதிக்கு 3
சந்நிதியில் 2
சந்நிதியின் 4
சந்நிதியை 1
சநநம் 1
சப்த 1
சபர 1
சபள 1
சபா 1
சபாநாதர் 1
சபாநாயகரே 1
சபாபதி 24
சபாபதியவரே 1
சபாபதியார் 1
சபாபதியே 33
சபாபதியை 3
சபேச 2
சபேசரே 1
சபேசனே 1
சபை 70
சபை-கண் 2
சபை-கண்ணும் 1
சபை-தன்னில் 1
சபை-தன்னிலே 1
சபை-தனிலே 3
சபை-அதனுள் 1
சபைக்கு 6
சபைக்கே 1
சபைய 1
சபையவா 1
சபையாய் 1
சபையாளர் 1
சபையான் 1
சபையில் 27
சபையிலே 1
சபையின் 9
சபையும் 7
சபையுமாய் 1
சபையே 1
சபையை 2
சம் 1
சம்பந்த 5
சம்பந்தம் 2
சம்பந்தர் 3
சம்பந்தன் 1
சம்பந்தா 1
சம்பவாதீதம் 1
சம்பிரமன் 1
சம்பு 17
சம்புபக்ஷங்களில் 1
சம்புவாம் 1
சம்புவே 1
சம்புவை 1
சம்போ 11
சம்மத 1
சம்மதத்தால் 1
சம்மதத்தை 1
சம்மதம் 5
சம்மதமா 1
சம்மதமாம் 1
சம்மதமான 1
சம்மதமும் 1
சம்மதமே 2
சம்மதமோ 7
சம்மதிக்கின்றார் 1
சம்மதிக்கும் 1
சம்மதித்தது 1
சம்மதித்தவாறே 1
சம்மதித்தீரோ 1
சம்மதித்து 1
சம்மதியா 1
சம்மதியாது 1
சம்மதியீர் 1
சம்மானம் 1
சம்வேதந 1
சம்வேதநாங்க 1
சமண் 1
சமண 2
சமண_வாதரை 1
சமணாதர் 1
சமணால் 1
சமம்-அது 2
சமமா 1
சமய 42
சமயங்கள் 4
சமயங்கள்-தோறும் 1
சமயங்களிலே 1
சமயங்களும் 1
சமயத்தார் 2
சமயத்து 3
சமயத்தும் 1
சமயத்துள் 1
சமயத்தை 1
சமயம் 25
சமயம்-தான் 1
சமயமதாசாரம் 1
சமயமும் 8
சமயருக்கு 1
சமயாதிபர்களும் 2
சமயாதியை 1
சமயோசிதமாய் 1
சமரச 38
சமரசத்ததுவோ 1
சமரசத்தின் 1
சமரசத்துவம் 1
சமரசம் 2
சமரசமாம் 1
சமரசமும் 1
சமரசமே 1
சமரசாத்துவிதமுமாய் 1
சமராபுரிக்கு 1
சமரிடை 1
சமல 1
சமன் 1
சமன 1
சமனாக 1
சமிதை 1
சமுக 3
சமுகத்தினில் 1
சமுகத்து 3
சமுகத்தே 3
சமுகத்தோர்-தம் 1
சமுகம் 6
சமுசார 1
சமுத்திரத்தே 1
சமுத்திரம் 1
சமைப்பள் 1
சமைவர் 1
சமோதம 1
சய 2
சயசய 1
சயம் 2
சயம்பு 1
சயம்புவாய் 1
சயம்புவே 4
சயம்புவை 1
சயிலம் 1
சர்க்கரை 7
சர்க்கரைக்கட்டியே 2
சர்க்கரையிலே 1
சர்க்கரையும் 8
சர்க்கரையே 4
சர்க்கரையை 1
சர்வ 10
சர்வசத்தி 1
சர்வசத்தி_உடையாள் 1
சர்வாதார 1
சர்வேச்சுரன் 1
சர்வேச 1
சர 4
சரக்கு 1
சரக்குப்பை 1
சரச்சுவதி-தன்னை 1
சரச 1
சரண் 8
சரண்புகலாமே 10
சரண்புகுந்தனன் 1
சரண்புகுந்திடில் 1
சரண்புகுந்தேன் 1
சரண 5
சரணடைந்தேன் 1
சரணம் 196
சரணமுற்று 1
சரணமே 25
சரணர் 1
சரணா 1
சரணாம்புயனே 1
சரணே 1
சரத 2
சரதத்தால் 2
சரதமா 1
சரதர் 1
சரம் 1
சரவணத்தில் 1
சரவணபவ 4
சரவணபவன் 1
சரவணபவனே 11
சராசர 7
சராசரங்கள் 4
சராசரங்கள்-தாம் 1
சராசரத்தும் 1
சராசரம் 6
சராசரமாய் 1
சராசரமும் 14
சராசரனே 1
சரி 4
சரிகை 4
சரித்திரத்தை 1
சரித்திரம் 1
சரித 1
சரிதம் 10
சரிதரக 1
சரிந்தன 1
சரிந்திடும் 1
சரிப்போரும் 1
சரியாய் 1
சரியே 1
சரியை 3
சரியைகளும் 1
சருக்கரை 2
சருக்கரையும் 1
சருகு 1
சருவல் 1
சல்லம் 1
சல்லமற்றவர்கட்கு 1
சல்லாப 1
சல்லியம் 2
சல 3
சல_மகளை 1
சலச 1
சலக்ஷண 1
சலத்தே 1
சலத்தையே 1
சலதி 3
சலந்தரனை 1
சலம் 5
சலம்-தான் 1
சலம்செய் 1
சலம்செய்கின்ற 1
சலம்செய்வாய் 1
சலமகளும் 1
சலமும் 2
சலமே 3
சலமொடே 1
சலனம் 2
சலி 1
சலித்தல் 1
சலித்திடவே 1
சலித்து 1
சலித்தே 1
சலிப்பது 1
சலிப்பாமே 1
சலிப்பு 2
சலிப்புறுகிற்பார் 1
சலிய 1
சலியா 1
சலியாத 1
சலியாதார் 1
சலியாது 1
சலியாமல் 1
சலியாமே 1
சவட்டி 1
சவலை 5
சவிகற்ப 1
சவுசம் 1
சவுதய 1
சவுந்தர 1
சவுந்தரமும் 1
சவுந்தரி 1
சவுந்தரிக்கு 1
சவுளம் 1
சழக்கர் 1
சழக்கனேன் 1
சழக்கால் 1
சழக்கிடையே 1
சழக்கில் 1
சழக்கிலே 1
சழக்கு 7
சழக்குரையாடி 1
சழக்கை 2
சழக்கையும் 1
சழக்கையே 1
சழகு 1
சழகு_இலார்க்கு 1
சழங்கு 1
சற்காரணம் 1
சற்குண 9
சற்குண_குன்றே 2
சற்குண_நிதியே 1
சற்குண_மலையே 2
சற்குணவர் 1
சற்குணியே 1
சற்குரு 35
சற்குரு_நாதனும் 1
சற்குருநாதனே 1
சற்குருவாம் 1
சற்குருவாய் 3
சற்குருவின் 1
சற்குருவும் 2
சற்குருவும்_ஆனானை 1
சற்குருவே 51
சற்குருவை 4
சற்சங்கத்து 1
சற்சங்கம் 1
சற்சபை 1
சற்சபைக்கு 1
சற்சபையோர் 1
சற்சன 2
சற்சனர் 1
சற்ப 1
சற்பத்தி 1
சற்பத்தியுடன் 1
சற்பனை 1
சற்புதர் 1
சற்றாயினும் 1
சற்று 17
சற்றும் 76
சற்றுமே 1
சற்றெனினும் 1
சற்றே 15
சற்றேயும் 1
சற்றேனும் 8
சற்றை 1
சன்மமே 1
சன்மாத்திரமாம் 1
சன்மார்க்க 126
சன்மார்க்கத்தில் 7
சன்மார்க்கத்தின் 2
சன்மார்க்கத்து 1
சன்மார்க்கம் 47
சன்மார்க்கம்-தன்னில் 1
சன்மார்க்கம்-தனில் 1
சன்மார்க்கம்-தனிலே 1
சன்மார்க்கம்-தானே 1
சன்மார்க்கம்-அது 1
சன்மார்க்கம்-அதை 1
சன்மார்க்கமாம் 1
சன்மார்க்கமும் 1
சன்மார்க்கமே 1
சன்மார்க்கமே-தான் 1
சன்மார்க்கர் 1
சன்மார்க்கர்-தம் 1
சன்மார்க்கர்-தமக்கு 1
சன்னிதியில் 1
சனன 4
சனனம் 1
சனி 2
சனிக்குதே 1
சனித்த 1
சனிப்பு 1
சனியாம் 1
சனியை 1

சக்கரத்தான் (1)

பாடு ஆர் குலம் ஓர் சக்கரத்தான் பள்ளி குலம் எல்லாம் உடையேம் – திருமுறை1:8 115/3

மேல்


சக்கரப்பள்ளி-தனில் (1)

சக்கரப்பள்ளி-தனில் தண் அளியே மிக்க – திருமுறை1:2 1/162

மேல்


சக்கரம் (2)

திண் செய்த சக்கரம் கொள்வான் அருச்சனை செய்திட்ட நாள் – திருமுறை1:6 127/2
தரையில் கீறி சலந்தரனை சாய்த்தார் அந்த சக்கரம் மால் – திருமுறை3:10 24/1

மேல்


சக்கரைக்கட்டி (1)

சக்கரைக்கட்டி என்கோ நினை-தான் மன்றில் தாண்டவனே – திருமுறை6:64 11/4

மேல்


சக்ரதர (2)

காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ண கன சங்கு சக்ரதர நீள் – கீர்த்தனை:41 6/1
காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ண கன சங்கு சக்ரதர நீள் – தனிப்பாசுரம்:17 1/1

மேல்


சக (8)

தத்வ தாத்விக சக சிருட்டி திதி சங்கார சகல கர்த்துரு பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/63
வேதனையால் ஈங்கு விரியும் சக பழக்க – திருமுறை1:3 1/1249
தவமே புரியும் பருவம் இலேன் பொய் சக நடை-கண் – திருமுறை1:6 158/1
வெம் சக போரினை விட்டுளோர் புகழ் – திருமுறை5:26 1/3
சக புற வாழ்வை பார்த்திடில் கேட்கில் சஞ்சலம் உறும் என பயந்தே – திருமுறை6:13 48/1
முச்சுடர் ஆதியால் எ சக உயிரையும் – திருமுறை6:65 1/739
சக வடிவில் தான் ஆகி நான் ஆகி நானும் தானும் ஒரு வடிவு ஆகி தனித்து ஓங்க புரிந்தே – திருமுறை6:80 5/3
சக மார்க்கம் துன்மார்க்கம் துன்மார்க்கம் – கீர்த்தனை:1 100/2

மேல்


சகச்சால (1)

மான் எனும் ஓர் சகச்சால சிறுக்கி இது கேள் உன் வஞ்சக கூத்து எல்லாம் ஓர் மூட்டை என கட்டி – திருமுறை6:86 9/1

மேல்


சகச (38)

பரநாத தத்துவாந்தம் சகச தரிசனம் பகிரங்கம் அந்தரங்கம் – திருமுறை1:1 2/8
சகச மல இருள் அகல நின்மல சுயம்ப்ரகாசம் குலவு நல் பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/64
தான் ஆகி தான்_அல்லன் ஆகி தானே தான் ஆகும் பதம் ஆகி சகச ஞான – திருமுறை1:5 19/3
விட்டு அகன்று கரும மல போதம் யாவும் விடுத்து ஒழித்து சகச மல வீக்கம் நீக்கி – திருமுறை1:5 56/3
கலகமுறு சகச மல இருள் அகல வெளியான காட்சியே கருணை நிறைவே கட கரட விமல கய முக அமுதும் அறு முக கந அமுதும் உதவு கடலே – திருமுறை2:100 1/3
சந்தோட சித்தர்கள்-தம் தனி சூதும் காட்டி சாகாத நிலை காட்டி சகச நிலை காட்டி – திருமுறை4:1 10/3
தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 1/4
தண் துளவன் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 2/4
தன் புகழ் காண் அரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 3/4
தரும் புனிதர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 4/4
சல்லம் உலாத்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 5/4
தன்னை நிகர் தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 6/4
தன் இயல் சீர் வளர் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 7/4
தா ஏதம் தெறும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 8/4
சாயாத புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 9/4
தன்னார்வத்து அமர் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 10/4
தன் சொல் வளர்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 11/4
தாளாளர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 12/4
தண்ணினால் பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 13/4
சஞ்சலம் நீத்து அருள் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 14/4
தாழாத புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 15/4
தளம் தரும் பூம் பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 16/4
சல்லாப வள தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 17/4
தன் நேர் இல் தென் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 18/4
தாவகன்றோர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 19/4
தன் இயல் கொண்டு உறும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 20/4
தள்ள அரிய புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 21/4
தந்து ஆளும் திரு_தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 22/4
சார் ஆதி மலை தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 23/4
தா என்பார் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 24/4
சாயை கடல் செறி தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 25/4
தன்னை நிகர்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 26/4
சந்தன வான் பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 27/4
அளித்து அருள் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 28/4
தனக கனக சபைய அபய சரத வரத சரணமே சதுர சதர சகச சரித தருண சரண சரணமே – கீர்த்தனை:1 77/2
தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – கீர்த்தனை:41 12/4
சகச நியமம் பெறுவர் நின் அடியர் அடிமையும் சகச நியமம் பெற்றுளேன் – திருமுகம்:3 1/59
சகச நியமம் பெறுவர் நின் அடியர் அடிமையும் சகச நியமம் பெற்றுளேன் – திருமுகம்:3 1/59

மேல்


சகஜ (1)

ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 2/2

மேல்


சகசத். (1)

சான்ற உபநிடங்கள் எலாம் வழுத்த நின்ற தன்மயமே சின்மயமே சகசத். தேவே – திருமுறை1:5 63/4

மேல்


சகசம் (2)

தன் சகசம் என்றே சமயம் சமரசமாம் – திருமுறை1:3 1/239
தன்மயமாய் தற்பரமாய் விமலம் ஆகி தடத்தமாய் சொரூபமாய் சகசம் ஆகி – திருமுறை1:5 8/2

மேல்


சகசமுறும் (1)

தான் அதுவாய் அது தானாய் சகசமுறும் தருணம் தடை அற்ற அனுபவமாம் தன்மை அடி வருந்த – திருமுறை4:2 90/2

மேல்


சகட (1)

உருள் சகட கால் போலும் சுழலாநின்றேன் உய்யும் வகை அறியேன் இ ஒதியனேனே – திருமுறை1:5 80/4

மேல்


சகடமுறு (1)

கடமாய சகடமுறு கால் ஆகி நீடு வாய்க்கால் ஓடும் நீர் ஆகியே கற்பு இலா மகளிர் போல் பொற்பு இலாது உழலும் இது கருதாத வகை அருளுவாய் – திருமுறை5:55 16/3

மேல்


சகடு (1)

உருள் சகடு ஆகிய உளம் சலியா வகை – திருமுறை6:65 1/325

மேல்


சகத்தவர் (2)

தஞ்சம் என்று உனை சார்ந்தனன் எந்தை நீ-தானும் இந்த சகத்தவர் போலவே – திருமுறை5:3 5/1
தப்பாலே சகத்தவர் சாவே துணிந்தார் தாம் உளம் நாண நான் சாதலை தவிர்த்தே – கீர்த்தனை:11 6/1

மேல்


சகத்தானை (1)

சகத்தானை அண்டம் எலாம் தானானானை தனி அருளாம் பெரும் கருணை தாயானானை – திருமுறை6:47 5/3

மேல்


சகத்திடை (1)

தடை யாதும் இன்றி புகல்வது அல்லால் இ சகத்திடை நான் – திருமுறை1:6 77/2

மேல்


சகத்தில் (2)

சந்த தணிகை இல்லாரோ சகத்தில் எல்லாம்_வல்லாரே – திருமுறை5:22 4/4
சகத்தில் வழங்கும் மாயை வழக்கு தவிர்ந்து போயிற்றே – கீர்த்தனை:29 64/2

மேல்


சகத்திலே (2)

சகத்திலே மக்கள் தந்தையரிடத்தே தாழ்ந்தவராய் புறம் காட்டி – திருமுறை6:13 110/2
தன்மை காண்ப அரிய தலைவனே எனது தந்தையே சகத்திலே மக்கள் – திருமுறை6:13 111/1

மேல்


சகத்தின் (2)

தள்ளும்படிக்கோ தலைப்பட்டாய் சகத்தின் மடவார்-தம் மயலாம் – திருமுறை5:19 10/2
தன் உரைக்கும் என் உரைக்கும் சமரசம் செய்து அருள்கின்றான் சகத்தின் மீதே – திருமுறை6:108 15/4

மேல்


சகத்தினிடை (1)

தனியே கிடந்து மனம் கலங்கி தளர்ந்துதளர்ந்து சகத்தினிடை
இனி ஏதுறுமோ என் செய்வேன் எந்தாய் எனது பிழை குறித்து – திருமுறை6:82 14/1,2

மேல்


சகத்தினில் (1)

சகத்தினில் எனக்கே தந்த மெய் தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1126

மேல்


சகத்தீர் (2)

சத்தியம் செய்கின்றேன் சகத்தீர் அறி-மின்கள் – திருமுறை6:93 26/1
சத்தியம் என்று எண்ணி சகத்தீர் அடை-மின்கள் – திருமுறை6:93 35/3

மேல்


சகத்து (5)

சகத்து_இருந்தார் காணாதே சிறிது கண்டுகொண்ட தரம் நினைந்து பெரிது இன்னும்-தான் காண்பேம் என்றே – திருமுறை6:27 3/2
இ சகத்து அழியா பெரு நலம் அளித்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 4/4
சத்தியம் சத்தியம் சகத்து_உளீர்களே – திருமுறை6:64 38/4
சகத்து என்றும் எங்கணும் சாட்சியாய் நின்றீர் தனி பெரும் தேவரீர் திரு_சமுகத்தே – திருமுறை6:76 3/2
சகத்து_உள்ளவர்கள் மிக துதிப்ப தக்கோன் என வைத்து என்னுடைய – திருமுறை6:88 5/3

மேல்


சகத்து_இருந்தார் (1)

சகத்து_இருந்தார் காணாதே சிறிது கண்டுகொண்ட தரம் நினைந்து பெரிது இன்னும்-தான் காண்பேம் என்றே – திருமுறை6:27 3/2

மேல்


சகத்து_உள்ளவர்கள் (1)

சகத்து_உள்ளவர்கள் மிக துதிப்ப தக்கோன் என வைத்து என்னுடைய – திருமுறை6:88 5/3

மேல்


சகத்து_உளீர்களே (1)

சத்தியம் சத்தியம் சகத்து_உளீர்களே – திருமுறை6:64 38/4

மேல்


சகத்தே (1)

சகத்தே திருத்தி சன்மார்க்க சங்கத்து அடைவித்திட அவரும் – திருமுறை6:92 9/2

மேல்


சகதலத்தீர் (2)

தனி தலைமை பெரும் பதி என் தந்தை வருகின்ற தருணம் இது சத்தியம் காண் சகதலத்தீர் கேண்-மின் – திருமுறை6:108 51/1
தனி தலைமை பெரும் பதி என் தந்தை வருகின்ற தருணம் இது சத்தியம் காண் சகதலத்தீர் கேண்-மின் – கீர்த்தனை:41 36/1

மேல்


சகம் (10)

தான் அசைந்தால் மற்றை சகம் அசையும் என்று மறை – திருமுறை1:3 1/137
சகம் ஆகி சீவனாய் ஈசன் ஆகி சதுமுகனாய் திருமாலாய் அரன்-தான் ஆகி – திருமுறை1:5 17/1
சகம் இலையே என்று உடையானை எண்ணலர்-தங்கள் நெஞ்சம் – திருமுறை1:6 144/1
சகம் மாறினும் உயர் வான் நிலை தாம் மாறினும் அழியார் – திருமுறை5:32 8/3
சகம் ஆறு உடையார் அடையா நெறியார் சடையார் விடையார் தனியானார் – திருமுறை5:39 1/1
சகம் மேல் இருக்க புரிந்தாயே தாயே என்னை தந்தாயே – திருமுறை6:17 19/4
சகம் முதல் புறப்புறம் தங்கிய அகப்புறம் – திருமுறை6:65 1/171
தாழ்வு எலாம் தவிர்த்து சகம் மிசை அழியா – திருமுறை6:65 1/1307
சகம் காண உள்ளம் தழைத்து மலர்ந்திட – திருமுறை6:65 1/1468
நல் சகம் மேல் நீடூழி நண்ணிடுக சற்சபையோர் – திருமுறை6:100 3/2

மேல்


சகம (1)

தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/2

மேல்


சகமாய் (1)

சகமாய் சகமாயை_தானாய் சகமாயை_இல்லாதாய் – திருமுறை1:3 1/42

மேல்


சகமாயை (2)

சகமாய் சகமாயை_தானாய் சகமாயை_இல்லாதாய் – திருமுறை1:3 1/42
சகமாய் சகமாயை_தானாய் சகமாயை_இல்லாதாய் – திருமுறை1:3 1/42

மேல்


சகமாயை_தானாய் (1)

சகமாய் சகமாயை_தானாய் சகமாயை_இல்லாதாய் – திருமுறை1:3 1/42

மேல்


சகமாயை_இல்லாதாய் (1)

சகமாய் சகமாயை_தானாய் சகமாயை_இல்லாதாய்
என்றும் இருப்பதாய் யாதொன்றும் – திருமுறை1:3 1/42,43

மேல்


சகமால் (1)

தாழ்விக்கும் வஞ்ச சகமால் ஒழித்து என்னை – திருமுறை1:4 70/1

மேல்


சகமும் (1)

தான் அடங்கின் எல்லா சகமும் அடங்கும் ஒரு – திருமுறை1:3 1/1217

மேல்


சகல (11)

தத்வ தாத்விக சக சிருட்டி திதி சங்கார சகல கர்த்துரு பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/63
கேவலமாய் சுத்த சகலமாய் கீழ் சகல
கேவலங்கள் சற்றும் கிடையாதாய் மா வலத்தில் – திருமுறை1:3 1/71,72
வேத நெறி புகல் சகல கேவலம் இலாத பரவெளி கண்டுகொண்டு கண்ட விளைவு இன்றி நான் இன்றி வெளி இன்றி வெளியாய் விளங்கும் நாள் என்று அருளுவாய் – திருமுறை2:78 3/2
கேவல சகல வாதனை அதனால் கீழ்ப்படும் அவ_கடல் மூழ்கி – திருமுறை5:1 10/1
மலைவு_அறு நிராங்கார நண்பனும் சுத்தமுறு மனம் என்னும் நல் ஏவலும் வரு சகல கேவலம் இலாத இடமும் பெற்று வாழ்கின்ற வாழ்வு அருளுவாய் – திருமுறை5:55 7/2
ஓர் சுதந்தரமும் இல்லை கண்டாய் நினது சகல சுதந்தரத்தை என்-பால் தயவு செயல் வேண்டும் – திருமுறை6:64 48/3
சகல கலாண்ட சராசர காரண – கீர்த்தனை:1 16/1
சகல லோக பரகாரக வாரக – கீர்த்தனை:1 208/1
இரவு_பகல் அற்ற இடம் அது சகல கேவலம் இரண்டின் நடு என்ற பரமே – கீர்த்தனை:41 1/18
இரவு_பகல் அற்ற இடம் அது சகல கேவலம் இரண்டின் நடு என்ற பரமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/18
அகித இத விவித பரிசய சகல விகல ஜக வர ஸரஜதளம் இழைத்தோய் – திருமுகம்:3 1/7

மேல்


சகலம் (1)

தாய் ஆகி தந்தையாய் பிள்ளை ஆகி தான் ஆகி நான் ஆகி சகலம் ஆகி – திருமுறை1:5 10/3

மேல்


சகலமாய் (2)

கேவலமாய் சுத்த சகலமாய் கீழ் சகல – திருமுறை1:3 1/71
சகலமாய் கேவலமாய் சுத்தம் ஆகி சராசரமாய் அல்லவாய் தானே தானாய் – திருமுறை1:5 15/1

மேல்


சகலமுடன் (1)

பவமான எழு கடல் கடந்து மேல் கதியான பதி நிலை அணைந்து வாழ பகலான சகலமுடன் இரவான கேவல பகையும் தடாதபடி ஓர் – திருமுறை2:100 5/1

மேல்


சகலமொடு (1)

சகலமொடு கேவலமும் தாக்காத இடத்தே தற்பரமாய் விளங்குகின்ற தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை4:2 49/1

மேல்


சகலர் (1)

சகலர் விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் இதய சாக்ஷியாகிய பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/58

மேல்


சகள (3)

சகள உபகள நிட்கள நாதா – கீர்த்தனை:1 37/1
தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/2
சகள மத்திய சத்திய சத்துவ – திருமுகம்:2 1/8

மேல்


சகளம் (1)

பவபந்த நிக்ரகம் வினோத சகளம் சிற்பரம் பரானந்த சொருபம் – திருமுறை1:1 2/5

மேல்


சகளாகன (1)

பரம மந்த்ர சகளாகன கரணா – கீர்த்தனை:1 204/1

மேல்


சகா (1)

சபா சிவா மஹா சிவா சகா சிவா சிகா சிவா – கீர்த்தனை:1 82/1

மேல்


சகாநிதியே (1)

தேவ கலாநிதியே ஜீவ தயாநிதியே தீன சகாநிதியே சேகர மா நிதியே – கீர்த்தனை:1 196/1

மேல்


சகிக்குமோ (1)

கரு_இலாய் நீ இ தருணம் வந்து இதனை கண்டிடில் சகிக்குமோ நினக்கே – திருமுறை6:14 8/4

மேல்


சகித்த (1)

சாக்கியனார் எறிந்த சிலை சகித்த மலை சித்தசாந்தர் உளம் சார்ந்து ஓங்கி தனித்த மலை சபையில் – தனிப்பாசுரம்:16 7/1

மேல்


சகித்திட (1)

கண்ணுற பார்த்தும் செவியுற கேட்டும் கணமும் நான் சகித்திட_மாட்டேன் – திருமுறை6:12 23/2

மேல்


சகித்திட_மாட்டேன் (1)

கண்ணுற பார்த்தும் செவியுற கேட்டும் கணமும் நான் சகித்திட_மாட்டேன்
எண்ணுறும் எனக்கே நின் அருள் வலத்தால் இசைத்த போது இசைத்த போது எல்லாம் – திருமுறை6:12 23/2,3

மேல்


சகித்து (1)

மிகுத்து_உரைத்தேன் பிழைகள் எலாம் சகித்து அருளல் வேண்டும் மெய் அறிவு இன்பு உரு ஆகி வியன் பொதுவில் நடிப்போய் – திருமுறை6:22 2/1

மேல்


சகித (1)

தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/2

மேல்


சகிதம் (1)

பரம போதம் போதரகித சகிதம் சம்பவாதீதம் அப்பிரமேயம் – திருமுறை1:1 2/21

மேல்


சகிப்பு (3)

சகிப்பு இலாமையினால் அடித்தனன் அடித்த தருணம் நான் கலங்கிய கலக்கம் – திருமுறை6:13 36/2
நடத்தும் இறைவனே ஓர் எண்_குணத்தனே இனி சகிப்பு அறியேன் – திருமுறை6:37 3/3
இனியே இறையும் சகிப்பு அறியேன் எனக்கு இன்பம் நல்கும் – திருமுறை6:72 5/1

மேல்


சகியாது (1)

தம் அடியார் வருந்தில் அது சகியாது அ கணத்தே சார்ந்து வருத்தங்கள் எலாம் தயவினொடு தவிர்த்தே – திருமுறை4:2 78/1

மேல்


சகியே (11)

தந்தார் மையல் என்னோ என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 1/4
ஆம் மேல் அழல் பூ தாழாது என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 2/4
தருணத்து இன்னும் சேர்ந்திலர் என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 3/4
தாரார் இன்னும் என் செய்கேன் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 4/4
சதிசெய்தனரோ என்னடி என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 5/4
அலரோ தாழாது என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 6/4
தாவி வருமே என் செயுமோ சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 7/4
சலம் சாதித்தார் என்னடி என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 8/4
தாகம் ஒழியாது என் செய்கேன் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 9/4
சார்ந்தால் அது-தான் என் செயுமோ சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 10/4
தாயும் தமரும் நொடிக்கின்றார் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 11/4

மேல்


சகியேனே (11)

தந்தார் மையல் என்னோ என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 1/4
ஆம் மேல் அழல் பூ தாழாது என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 2/4
தருணத்து இன்னும் சேர்ந்திலர் என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 3/4
தாரார் இன்னும் என் செய்கேன் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 4/4
சதிசெய்தனரோ என்னடி என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 5/4
அலரோ தாழாது என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 6/4
தாவி வருமே என் செயுமோ சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 7/4
சலம் சாதித்தார் என்னடி என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 8/4
தாகம் ஒழியாது என் செய்கேன் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 9/4
சார்ந்தால் அது-தான் என் செயுமோ சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 10/4
தாயும் தமரும் நொடிக்கின்றார் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 11/4

மேல்


சகுண (3)

சகுண நிர்க்குணம் உறு சலக்ஷண இலக்ஷண தன்மை பலவாக நாடி – திருமுறை1:1 2/35
சகுண சிவாண்ட பராபர பூரண – கீர்த்தனை:1 16/2
தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/2

மேல்


சகுணாந்தம் (1)

பொன் வண பொருப்பு ஒன்று அது சகுணாந்தம் போந்த வான் முடியது ஆங்கு அதன் மேல் – திருமுறை6:46 5/1

மேல்


சகுன (1)

சீறிய குரலோடு அழு_குரல் கேட்டு தியங்கினேன் மற்றை வெம் சகுன
கூறு-அதாம் விலங்கு பறவை ஊர்வன வெம் கோள்செயும் ஆடவர் மடவார் – திருமுறை6:13 25/2,3

மேல்


சகுனம்செய் (1)

வீக்கிய வேறு கொடும் சகுனம்செய் வீக்களால் மயங்கினேன் விடத்தில் – திருமுறை6:13 24/3

மேல்


சங்க (12)

கோன் பரவும் சங்க குழை அழகும் அன்பர் மொழி – திருமுறை1:3 1/429
சாதுக்கள் ஆம் அவர்-தம் சங்க மகத்துவத்தை – திருமுறை1:3 1/1397
சற்சங்கத்து என்றனை நீ-தான் கூட்டி நல் சங்க
காப்பான் புகழ் உன் கழல் புகழை கேட்பித்து – திருமுறை1:4 79/2,3
சங்க குழையார் சடை_முடியார் சதுரர் மறையின் தலை நடிப்பார் – திருமுறை3:10 30/1
சாலையிலே ஒரு பகலில் தந்த தனி பதியே சமரச சன்மார்க்க சங்க தலை அமர்ந்த நிதியே – திருமுறை6:60 92/3
மாலை அப்பா நல் சமரச வேத சன்மார்க்க சங்க
சாலை அப்பா எனை தந்த அப்பா வந்து தாங்கிக்கொள்ளே – திருமுறை6:64 9/3,4
சாவா_வரமும் சித்தி எலாம் தழைத்த நிலையும் சன்மார்க்க சங்க மதிப்பும் பெற்றேன் என் சதுர்-தான் பெரிது என் சரித்திரத்தை – திருமுறை6:66 7/2
நல் மார்க்கத்து எனை நடத்தி சன்மார்க்க சங்க நடு இருக்க அருள் அமுதம் நல்கிய நாயகனை – திருமுறை6:98 27/2
சன்மார்க்க சங்க தலைவனே நின் போற்றும் – திருமுறை6:100 8/3
அங்க சங்க மங்கை பங்க ஆதி ஆதி ஆதியே – கீர்த்தனை:1 54/1
சமரச சன்மார்க்க சங்க மருந்து – கீர்த்தனை:21 19/4
பண்டுறு சங்க புலவர் அரும் சிறையை தவிர்த்து அருளும் பகவனே என் – தனிப்பாசுரம்:7 5/1

மேல்


சங்கங்கள் (1)

தட வாயில் வெண் மணிகள் சங்கங்கள் ஈனும் – திருமுறை1:2 1/317

மேல்


சங்கஜ (1)

பார தத்துவ பஞ்சக ரஞ்சக பாத சத்துவ சங்கஜ பங்கஜ – கீர்த்தனை:1 201/1

மேல்


சங்கட்டம் (1)

சார்ந்தால் அது பெரிய சங்கட்டம் ஆர்ந்திடும் மான் – திருமுறை1:2 1/696

மேல்


சங்கட (1)

தரை தலத்து இயன்ற வாழ்க்கையில் வறுமை சங்கட பாவியால் வருந்தி – திருமுறை6:13 11/2

மேல்


சங்கடத்தில் (1)

தந்தை தாய் மக்கள் மனை தாரம் எனும் சங்கடத்தில்
சிந்தை-தான் சென்று தியங்கி மயங்காமே – திருமுறை2:45 17/1,2

மேல்


சங்கடத்துக்கு (1)

பெரும் சவுசம் செய்தல் எனும் சங்கடத்துக்கு என் செய்வோம் பேய் போல் பல் கால் – தனிப்பாசுரம்:27 3/1

மேல்


சங்கடத்தை (1)

சாதல் எனும் ஓர் சங்கடத்தை தவிர்த்து என் உயிரில் தான் கலந்த – திருமுறை6:82 20/3

மேல்


சங்கடம் (5)

பவ சங்கடம் அறும் இ இக_பரமும் புகழ் பரவும் – திருமுறை5:32 1/2
சாதி மதம் சமயம் எனும் சங்கடம் விட்டு அறியேன் சாத்திர சேறு ஆடுகின்ற சஞ்சலம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:6 7/1
பதம் நம்புறுபவர் இங்கு உறு பவ சங்கடம் அற நின்றிடு பரமம் பொது நடம் என்றனது உளம் நம்புற அருள் அம்பர – கீர்த்தனை:1 155/1
சங்கடம் அது நின்றனக்கும் தெரியும் – திருமுகம்:1 1/63
தருக்குவன் இவன்றன் சங்கடம் பலவே – திருமுகம்:4 1/235

மேல்


சங்கத்தவர் (3)

தாய் போல் உரைப்பர் சன்மார்க்க சங்கத்தவர் சாற்றும் எட்டிக்காய் – திருமுறை6:24 53/2
நாய் போல் குரைப்பர் துன்மார்க்க சங்கத்தவர் நானிலத்தே – திருமுறை6:24 53/4
சொல்_மாலை தொடுத்தனர் துதித்து நிற்கின்றார் சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தவர் எல்லாம் – திருமுறை6:90 5/2

மேல்


சங்கத்தவர்கள் (1)

சற்றும் அதை நும்மாலே தடுக்க முடியாதே சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தவர்கள் அல்லால் அதனை – திருமுறை6:98 24/2

மேல்


சங்கத்தவர்களே (1)

சன்மார்க்க சங்கத்தவர்களே வென்றனர் – கீர்த்தனை:25 6/4

மேல்


சங்கத்தார் (2)

சன்மார்க்க சங்கத்தார் தழுவிய பதியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 19/4
நல்_குண சன்மார்க்க சங்கத்தார் எல்லாம் நண்ணினர் தோத்திரம்பண்ணி நிற்கின்றார் – திருமுறை6:90 2/3

மேல்


சங்கத்தில் (2)

நீங்கி அன்னோர் சங்கத்தில் நின்று மகிழ்ந்து ஏத்தி நிதம் – திருமுறை1:3 1/1399
துங்கமே பெறும் சற்சங்கம் நீடூழி துலங்கவும் சங்கத்தில் அடியேன் – திருமுறை6:12 21/3

மேல்


சங்கத்தின் (1)

சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தின் முதலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 18/4

மேல்


சங்கத்தீர் (1)

சன்மார்க்க சங்கத்தீர் சிற்றடியேன் உமது தாள் வணங்கி சாற்றுகின்றேன் தயவினொடும் கேட்பீர் – திருமுறை6:64 46/1

மேல்


சங்கத்து (2)

சன்மார்க்க சங்கத்து சாதுக்கள் காண சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:76 8/2
சகத்தே திருத்தி சன்மார்க்க சங்கத்து அடைவித்திட அவரும் – திருமுறை6:92 9/2

மேல்


சங்கத்தே (2)

தந்தாய் சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தே வைத்தாய் – திருமுறை6:43 4/3
கூடுகின்ற சன்மார்க்க சங்கத்தே நடு இருந்து குலாவுகின்றேன் – திருமுறை6:108 14/2

மேல்


சங்கத்தை (3)

சன்மார்க்க சங்கத்தை சார்வீர் விரைந்து இனி இங்கு – திருமுறை6:93 41/3
சன்மார்க்க சங்கத்தை சார்ந்திடு-மின் சத்தியம் நீர் – திருமுறை6:93 42/3
சன்மார்க்க சங்கத்தை சார்ந்திட விழையீர் சாவையும் பிறப்பையும் தவிர்ந்திட விரும்பீர் – திருமுறை6:96 8/2

மேல்


சங்கபாணியை (1)

சங்கபாணியை சதுமுகத்தனை – திருமுறை5:12 1/1

மேல்


சங்கம் (18)

சங்கம் அடைந்தால் அன்றி சாராதால் இங்கு அதனால் – திருமுறை1:3 1/1258
சங்கம் மருவும் ஒற்றி_உளீர் சடை மேல் இருந்தது என் என்றேன் – திருமுறை1:8 20/1
தண் அம் பொழில் சூழ் ஒற்றி_உளீர் சங்கம் கையில் சேர்த்திடும் என்றேன் – திருமுறை1:8 66/1
அன்பர்-தம் சங்கம் சார்ந்து நான் – திருமுறை2:32 11/3
சங்கம் வளர்ந்திட வளர்ந்த தமிழ்_கொடியை சரச்சுவதி-தன்னை அன்பர் – திருமுறை2:101 2/1
சங்கம் ஒலித்தது தாழ் கடல் விம்மிற்று – திருமுறை5:54 2/1
சங்கமே கண்டு களிக்கவும் சங்கம் சார் திரு_கோயில் கண்டிடவும் – திருமுறை6:12 21/2
சங்கம் நின்று ஏத்தும் சத்திய ஞான சபையவா அபய வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 9/4
கலகம் இலா சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் கலந்தது பார் – திருமுறை6:56 3/3
சத்து எலாம் ஒன்று என்று உணர்ந்த சன்மார்க்க சங்கம் என்று ஓங்குமோ தலைமை – திருமுறை6:58 8/2
சன்மார்க்க சங்கம் தழுவிய பாட்டே – திருமுறை6:65 1/1430
ஒருமையின் உலகு எலாம் ஓங்குக எனவே ஊதின சின்னங்கள் ஊதின சங்கம்
பெருமை கொள் சமரச சுத்த சன்மார்க்க பெரும் புகழ் பேசினர் பெரியவர் சூழ்ந்தார் – திருமுறை6:90 6/1,2
சன்மார்க்க சங்கம் தலைப்பட்டேன் என் மார்க்கம் – திருமுறை6:93 20/2
தம் குறு வம்பு மங்க நிரம்பு சங்கம் இயம்பும் நம் கொழு_கொம்பு – கீர்த்தனை:1 109/1
சங்கம் ஒலித்தது தாழ் கடல் விம்மிற்று – கீர்த்தனை:16 2/1
சன்மார்க்க சங்கம் தழுவிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 29/2
திகழ நடு வைத்தாய் சன்மார்க்க சங்கம் கூட்டியே – கீர்த்தனை:29 72/4
தண் அம் பொழில் சூழ் ஒற்றி_உளீர் சங்கம் கையில் சேர்த்திடும் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 22/1

மேல்


சங்கம்-தனிலே (2)

சாலையிலே சமரச சன்மார்க்க சங்கம்-தனிலே சற்று இருந்தாய் எனில் இதனை உற்று உணர்வாய் காணே – திருமுறை6:106 72/4
செவ்வை பெறு சமரச சன்மார்க்க சங்கம்-தனிலே சேர்ந்தேன் அ தீ மொழியும் தே மொழி ஆயினவே – திருமுறை6:106 87/4

மேல்


சங்கம்-தனை (1)

சன்மார்க்க சங்கம்-தனை அடைய செய்வித்தே – திருமுறை6:93 28/3

மேல்


சங்கம்-அதாம் (1)

சங்கம்-அதாம் மிடற்று ஓங்கு பொன்_நாணும் தலைகுனித்து – திருமுறை1:7 30/2

மேல்


சங்கம்-அதாய் (1)

சங்கம்-அதே தாபரமாய் தாபரமே சங்கம்-அதாய்
செம் கை இடாது ஆற்ற வல்ல சித்தன் எவன் தங்குகின்ற – திருமுறை1:3 1/195,196

மேல்


சங்கம்-அதே (1)

சங்கம்-அதே தாபரமாய் தாபரமே சங்கம்-அதாய் – திருமுறை1:3 1/195

மேல்


சங்கமமே (1)

தான் ஏயும் புவியே அ புவியில் தங்கும் தாபரமே சங்கமமே சாற்றுகின்ற – திருமுறை1:5 25/2

மேல்


சங்கமே (2)

மேல் குறிப்பனால் வெற்றி சங்கமே – திருமுறை5:12 30/4
சங்கமே கண்டு களிக்கவும் சங்கம் சார் திரு_கோயில் கண்டிடவும் – திருமுறை6:12 21/2

மேல்


சங்கர (40)

பரவு சண்முக சிவசிவ சிவ ஓம் பர சுயம்பு சங்கர சம்பு நம ஓம் – திருமுறை2:3 6/3
வாய்ந்து சண்முக நம சிவ சிவ ஓம் வர சுயம்பு சங்கர சம்பு எனவே – திருமுறை2:3 7/3
ஓர்ந்து சண்முக சரவணபவ ஓம் ஓம் சுயம்பு சங்கர சம்பு எனவே – திருமுறை2:3 8/3
எமை புரந்த சண்முக சிவசிவ ஓம் இறைவ சங்கர அரகர எனவே – திருமுறை2:3 9/3
சம்பு சங்கர சிவசிவ என்போர்-தங்கள் உள்ளகம் சார்ந்திருப்பவனே – திருமுறை2:22 10/2
திணி கொள் சங்கர சிவசிவ என்று சென்று வாழ்த்தலே செய் தொழிலாமே – திருமுறை2:34 1/4
சமரிடை மனத்தேன் ஆதலால் முனிவர் சங்கர சிவசிவ என்றே – திருமுறை2:47 6/3
சங்கர சங்கர சங்கர நாதா – கீர்த்தனை:1 12/2
சங்கர சங்கர சங்கர நாதா – கீர்த்தனை:1 12/2
சங்கர சங்கர சங்கர நாதா – கீர்த்தனை:1 12/2
அனக பரம்பர சங்கர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 15/2
பல நன்கு அருள் சிவ சங்கர படனம் அது படனம் – கீர்த்தனை:1 24/2
சந்ததமும் சிவ சங்கர பஜனம் – கீர்த்தனை:1 38/1
சங்கர சிவசிவ மா தேவா – கீர்த்தனை:1 39/1
சம்போ சிவசிவ சிவசிவ சங்கர – கீர்த்தனை:1 68/2
சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 109/2
சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 109/2
சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 109/2
சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 109/2
சந்தி செய் மன்று மந்திரம் ஒன்று சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 110/2
சந்தி செய் மன்று மந்திரம் ஒன்று சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 110/2
சம்போ சங்கர மா தேவா சம்போ சங்கர மா தேவா – கீர்த்தனை:1 148/4
சம்போ சங்கர மா தேவா சம்போ சங்கர மா தேவா – கீர்த்தனை:1 148/4
சித குஞ்சித பத ரஞ்சித சிவ சுந்தர சிவ மந்திர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர – கீர்த்தனை:1 155/2
சித குஞ்சித பத ரஞ்சித சிவ சுந்தர சிவ மந்திர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர – கீர்த்தனை:1 155/2
சித குஞ்சித பத ரஞ்சித சிவ சுந்தர சிவ மந்திர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர – கீர்த்தனை:1 155/2
சித குஞ்சித பத ரஞ்சித சிவ சுந்தர சிவ மந்திர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர சிவ சங்கர – கீர்த்தனை:1 155/2
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 185/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 185/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 185/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 185/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 186/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 186/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 186/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 186/4
சங்கர சிவசிவ சங்கர சிவசிவ – கீர்த்தனை:1 187/3
சங்கர சிவசிவ சங்கர சிவசிவ – கீர்த்தனை:1 187/3
சங்கர சிவசிவ சங்கர சிவசிவ – கீர்த்தனை:1 187/4
சங்கர சிவசிவ சங்கர சிவசிவ – கீர்த்தனை:1 187/4
ஞான சிற்சுக சங்கர கங்கர ஞாய சற்குண வங்கண அங்கண – கீர்த்தனை:1 200/3

மேல்


சங்கரன் (1)

தம்மை நிகர் மறை எலாம் இன்னும் அளவிட நின்ற சங்கரன் அநாதி ஆதி – திருமுறை1:1 2/36

மேல்


சங்கரன்-தன்னை (2)

தடுத்து எமை ஆண்டுகொண்டு அன்பு அளித்தானை சங்கரன்-தன்னை என் தந்தையை தாயை – திருமுறை2:33 2/2
தாமனை மழு மான் தரித்த செங்கரனை தகையனை சங்கரன்-தன்னை
சேமனை ஒற்றி தியாகனை சிவனை தேவனை தேர்ந்து நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:39 8/1,2

மேல்


சங்கரனார் (3)

தலை நேர் அலங்கல் தாழ்_சடையார் சாதி அறியா சங்கரனார்
இலை நேர் தலை மூன்று ஒளிர் படையார் எல்லாம் உடையார் எருக்கின் மலர் – திருமுறை3:9 9/2,3
தாம புயனார் சங்கரனார் தாயில் இனியார் தற்பரனார் – திருமுறை3:10 27/1
தரும விடையார் சங்கரனார் தகை சேர் ஒற்றி தனி நகரார் – திருமுறை3:11 2/1

மேல்


சங்கரனே (11)

தாங்கும் கருக்குடி வாழ் சங்கரனே ஆம் ககனம் – திருமுறை1:2 1/268
நெஞ்சம் திருத்தி நிலைத்திலையே எம் சங்கரனே
மழு கொள் கரனே அரனே – திருமுறை1:4 69/2,3
தாய் மூடிக்கொள்ளுவது உண்டோ அருளுக சங்கரனே – திருமுறை1:6 62/4
தலைப்பட்டதோ இதற்கு என் செய்குவேன் முக்கண் சங்கரனே – திருமுறை1:6 116/4
சங்கை கொண்டால் அதற்கு என் சொல்லுவாய் முக்கண் சங்கரனே – திருமுறை1:6 138/4
மேல் கொள் சங்கரனே விமலா உன்றன் – திருமுறை2:13 6/3
தலத்தனே தில்லை சங்கரனே தலை – திருமுறை2:28 5/1
சான்றவனே சிவனே ஒற்றி மேவிய சங்கரனே – திருமுறை2:58 6/4
சங்கரனே அரனே பரனே நல் சராசரனே – திருமுறை2:58 7/1
தாதையே ஒற்றி தலத்து அமர்ந்த சங்கரனே
தீதையே நாள்-தோறும் செய்து அலைந்து வாடும் இந்த – திருமுறை2:62 6/2,3
தாண்டவனே அருள் பொதுவில் தனி முதலே கருணை தடம் கடலே நெடுந்தகையே சங்கரனே சிவனே – திருமுறை2:98 1/4

மேல்


சங்கரா (2)

சங்கரா முக்கண் சயம்புவே தாழ் சடை மேல் – திருமுறை2:89 2/1
சம்பு சிவ சயம்புவே சங்கரா வெண் சைலம் வளர் தெய்வத வான் தருவே மிக்க – திருமுறை2:94 4/3

மேல்


சங்கரி (1)

சத்தி வேல் கரத்த போற்றி சங்கரி_புதல்வ போற்றி – திருமுறை5:50 10/2

மேல்


சங்கரி_புதல்வ (1)

சத்தி வேல் கரத்த போற்றி சங்கரி_புதல்வ போற்றி – திருமுறை5:50 10/2

மேல்


சங்கவை (1)

நிசி எடுக்கும் நல் சங்கவை ஈன்ற நித்தில குவை நெறிப்பட ஓங்கி – திருமுறை2:26 10/3

மேல்


சங்கற்ப (2)

கற்பகமாய் காணும் சங்கற்ப விகற்பமாய் – திருமுறை1:3 1/61
சாதி மதம் சமய முதல் சங்கற்ப விகற்பம் எலாம் தவிர்ந்து போக – கீர்த்தனை:28 2/1

மேல்


சங்கற்பமாம் (1)

சங்கற்பமாம் சூறை-தான் ஆக நான் ஆடும் – திருமுறை1:3 1/1129

மேல்


சங்கார (1)

தத்வ தாத்விக சக சிருட்டி திதி சங்கார சகல கர்த்துரு பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/63

மேல்


சங்கித (1)

நார வித்தக சங்கித இங்கித நாடகத்தவ நம் பதி நம் கதி – கீர்த்தனை:1 201/3

மேல்


சங்கிதம் (1)

சங்கிதம் என்பது சற்சன வசனம் – கீர்த்தனை:1 38/2

மேல்


சங்கிலியால் (1)

தோற்றிய ஓர் சங்கிலியால் துடக்குண்ட யானை-தனை தொழுது மாயை – தனிப்பாசுரம்:3 30/3

மேல்


சங்கீதமும் (1)

நண்ணிய தயிலம் முழுக்குற்ற போதும் நவின்ற சங்கீதமும் நடமும் – திருமுறை6:13 50/3

மேல்


சங்கு (6)

சங்கு இட்ட ஓசையில் பொங்கிட்ட வாய் கொடு தாண்டிடுமே – திருமுறை1:6 196/4
சங்கு_உடையான் தாமரையான் தாள் முடியும் காண்ப அரிதாம் – திருமுறை2:20 10/1
முரசு சங்கு வீணை முதல் நாத ஒலி மிகவும் முழங்குவது திரு_மேனி வழங்கு தெய்வ மணம்-தான் – திருமுறை6:106 51/2
காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ண கன சங்கு சக்ரதர நீள் – கீர்த்தனை:41 6/1
காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ண கன சங்கு சக்ரதர நீள் – தனிப்பாசுரம்:17 1/1
பொற்பு உறு திகிரி சங்கு பொருந்து கை புனிதா போற்றி – தனிப்பாசுரம்:19 5/2

மேல்


சங்கு_உடையான் (1)

சங்கு_உடையான் தாமரையான் தாள் முடியும் காண்ப அரிதாம் – திருமுறை2:20 10/1

மேல்


சங்கே (64)

கைவிட மாட்டான் என்று ஊதூது சங்கே கனகசபையான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 159/1
கைவிட மாட்டான் என்று ஊதூது சங்கே கனகசபையான் என்று ஊதூது சங்கே
பொய் விடச்செய்தான் என்று ஊதூது சங்கே பூசை பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 159/1,2
பொய் விடச்செய்தான் என்று ஊதூது சங்கே பூசை பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 159/2
பொய் விடச்செய்தான் என்று ஊதூது சங்கே பூசை பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 159/2
பொன் அடி தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே பொன்_அம்பலத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 160/1
பொன் அடி தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே பொன்_அம்பலத்தான் என்று ஊதூது சங்கே
இன்னல் அறுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே என் உள் அமர்ந்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 160/1,2
இன்னல் அறுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே என் உள் அமர்ந்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 160/2
இன்னல் அறுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே என் உள் அமர்ந்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 160/2
தூக்கம் தொலைத்தான் என்று ஊதூது சங்கே துன்பம் தவிர்த்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 161/1
தூக்கம் தொலைத்தான் என்று ஊதூது சங்கே துன்பம் தவிர்த்தான் என்று ஊதூது சங்கே
ஏக்கம் கெடுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே ஏம சபையான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 161/1,2
ஏக்கம் கெடுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே ஏம சபையான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 161/2
ஏக்கம் கெடுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே ஏம சபையான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 161/2
அச்சம் தவிர்த்தான் என்று ஊதூது சங்கே அம்பல_வாணன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 162/1
அச்சம் தவிர்த்தான் என்று ஊதூது சங்கே அம்பல_வாணன் என்று ஊதூது சங்கே
இச்சை அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே இன்பம் கொடுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 162/1,2
இச்சை அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே இன்பம் கொடுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 162/2
இச்சை அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே இன்பம் கொடுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 162/2
என் உயிர் காத்தான் என்று ஊதூது சங்கே இன்பம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 163/1
என் உயிர் காத்தான் என்று ஊதூது சங்கே இன்பம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே
பொன் உரு தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே பொன்_சபை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 163/1,2
பொன் உரு தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே பொன்_சபை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 163/2
பொன் உரு தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே பொன்_சபை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 163/2
சிவம் ஆக்கி கொண்டான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்றம்பலத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 164/1
சிவம் ஆக்கி கொண்டான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்றம்பலத்தான் என்று ஊதூது சங்கே
நவ நோக்கு அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே நான் அவன் ஆனேன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 164/1,2
நவ நோக்கு அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே நான் அவன் ஆனேன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 164/2
நவ நோக்கு அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே நான் அவன் ஆனேன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 164/2
தெள் அமுது ஆனான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்சபை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 165/1
தெள் அமுது ஆனான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்சபை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே
உள்ளம் உவந்தான் என்று ஊதூது சங்கே உள்ளது உரைத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 165/1,2
உள்ளம் உவந்தான் என்று ஊதூது சங்கே உள்ளது உரைத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 165/2
உள்ளம் உவந்தான் என்று ஊதூது சங்கே உள்ளது உரைத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 165/2
நாத முடியான் என்று ஊதூது சங்கே ஞானசபையான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 166/1
நாத முடியான் என்று ஊதூது சங்கே ஞானசபையான் என்று ஊதூது சங்கே
பாதம் அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே பலித்தது பூசை என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 166/1,2
பாதம் அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே பலித்தது பூசை என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 166/2
பாதம் அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே பலித்தது பூசை என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 166/2
என் அறிவு ஆனான் என்று ஊதூது சங்கே எல்லாம் செய் வல்லான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 167/1
என் அறிவு ஆனான் என்று ஊதூது சங்கே எல்லாம் செய் வல்லான் என்று ஊதூது சங்கே
செம் நிலை தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்சபையப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 167/1,2
செம் நிலை தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்சபையப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 167/2
செம் நிலை தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்சபையப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 167/2
இறவாமை ஈந்தான் என்று ஊதூது சங்கே எண்ணம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 168/1
இறவாமை ஈந்தான் என்று ஊதூது சங்கே எண்ணம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே
திறமே அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்றம்பலத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 168/1,2
திறமே அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்றம்பலத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 168/2
திறமே அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே சிற்றம்பலத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 168/2
கரவு தவிர்ந்தது என்று ஊதூது சங்கே கருணை கிடைத்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 169/1
கரவு தவிர்ந்தது என்று ஊதூது சங்கே கருணை கிடைத்தது என்று ஊதூது சங்கே
இரவு விடிந்தது என்று ஊதூது சங்கே எண்ணம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 169/1,2
இரவு விடிந்தது என்று ஊதூது சங்கே எண்ணம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 169/2
இரவு விடிந்தது என்று ஊதூது சங்கே எண்ணம் பலித்தது என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 169/2
எல்லாம் செய் வல்லான் என்று ஊதூது சங்கே எல்லார்க்கும் நல்லான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 170/1
எல்லாம் செய் வல்லான் என்று ஊதூது சங்கே எல்லார்க்கும் நல்லான் என்று ஊதூது சங்கே
எல்லாம் உடையான் என்று ஊதூது சங்கே எல்லாமும் ஆனான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 170/1,2
எல்லாம் உடையான் என்று ஊதூது சங்கே எல்லாமும் ஆனான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 170/2
எல்லாம் உடையான் என்று ஊதூது சங்கே எல்லாமும் ஆனான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 170/2
கருணாநிதியர் என்று ஊதூது சங்கே கடவுள் அவனே என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 171/1
கருணாநிதியர் என்று ஊதூது சங்கே கடவுள் அவனே என்று ஊதூது சங்கே
அருள் நாடகத்தான் என்று ஊதூது சங்கே அம்பல சோதி என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 171/1,2
அருள் நாடகத்தான் என்று ஊதூது சங்கே அம்பல சோதி என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 171/2
அருள் நாடகத்தான் என்று ஊதூது சங்கே அம்பல சோதி என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 171/2
தன்_நிகர்_இல்லான் என்று ஊதூது சங்கே தலைவன் அவனே என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 172/1
தன்_நிகர்_இல்லான் என்று ஊதூது சங்கே தலைவன் அவனே என்று ஊதூது சங்கே
பொன் இயல் வண்ணன் என்று ஊதூது சங்கே பொது நடம் செய்வான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 172/1,2
பொன் இயல் வண்ணன் என்று ஊதூது சங்கே பொது நடம் செய்வான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 172/2
பொன் இயல் வண்ணன் என்று ஊதூது சங்கே பொது நடம் செய்வான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 172/2
ஆனந்த நாதன் என்று ஊதூது சங்கே அருள் உடை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 173/1
ஆனந்த நாதன் என்று ஊதூது சங்கே அருள் உடை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே
தான் அந்தம் இல்லான் என்று ஊதூது சங்கே தத்துவ சோதி என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 173/1,2
தான் அந்தம் இல்லான் என்று ஊதூது சங்கே தத்துவ சோதி என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 173/2
தான் அந்தம் இல்லான் என்று ஊதூது சங்கே தத்துவ சோதி என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 173/2
பொய் விட்டு அகன்றேன் என்று ஊதூது சங்கே புண்ணியன் ஆனேன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 174/1
பொய் விட்டு அகன்றேன் என்று ஊதூது சங்கே புண்ணியன் ஆனேன் என்று ஊதூது சங்கே
மெய் தொட்டு நின்றேன் என்று ஊதூது சங்கே மேல் வெளி கண்டேன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 174/1,2
மெய் தொட்டு நின்றேன் என்று ஊதூது சங்கே மேல் வெளி கண்டேன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 174/2
மெய் தொட்டு நின்றேன் என்று ஊதூது சங்கே மேல் வெளி கண்டேன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 174/2

மேல்


சங்கை (4)

சங்கை கொண்டால் அதற்கு என் சொல்லுவாய் முக்கண் சங்கரனே – திருமுறை1:6 138/4
தான் ஆள நின் பதம் தாழ்பவர் தாழ்க ஒண் சங்கை அம் கை – திருமுறை1:6 184/2
சங்கை தீர்த்து அருளும் தெய்வ சரவணபவனே போற்றி – திருமுறை5:50 1/4
யார் செய்த தடையாலோ இருந்தார் என் கையில் சங்கை
இன்று தம் கையில் கொண்டே வந்து நிற்கின்றார் இங்கே – கீர்த்தனை:39 3/2,3

மேல்


சச்சிதாநந்த (4)

பதி சச்சிதாநந்த சிற்சிவமே எம் பரசிவமே – திருமுறை1:6 205/4
பூரண சின்மய வெளியில் சச்சிதாநந்த நடம் புரியும் தேவே – தனிப்பாசுரம்:3 20/3
சச்சிதாநந்த சிற்சபையில் நாடகம் – தனிப்பாசுரம்:16 11/1
சச்சிதாநந்த சாக்ஷாகார – திருமுகம்:1 1/4

மேல்


சச்சிதானந்த (20)

அலகு_இல் அறிவானந்தம் ஆகி சச்சிதானந்த மயம் ஆகி அமர்ந்த தேவே – திருமுறை1:5 1/4
தேங்கு பரமானந்த வெள்ளமே சச்சிதானந்த அருள் சிவமே தேவ தேவே – திருமுறை1:5 58/4
தையல் ஓர் புறம் நின்று உளம் களிப்ப சச்சிதானந்த தனி நடம் புரியும் – திருமுறை2:94 38/3
அனக நடத்தது சச்சிதானந்த வடிவு அது பேர்_அருள் வாய்ந்துள்ளது – திருமுறை2:97 1/3
அற்றவர்க்கும் பற்றவர்க்கும் பொதுவினிலே நடம் செய் அருள் குருவே சச்சிதானந்த பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 38/4
சச்சிதானந்த வடிவம் நம் வடிவம் தகும் அதிட்டானம் மற்று இரண்டும் – திருமுறை5:1 6/1
சச்சிதானந்த உருவாண்டி பர – திருமுறை5:53 10/1
தெருள் நிலை சச்சிதானந்த கிரணாதிகள் சிறப்ப முதல் அந்தம் இன்றி திகழ்கின்ற மெய்ஞ்ஞான சித்தி அனுபவ நிலை தெளிந்திட வயங்கு சுடரே – திருமுறை6:25 1/3
சதம் தரும் சச்சிதானந்த நிறைவை சாமியை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 16/4
சச்சிதானந்த தனி பர வெளி எனும் – திருமுறை6:65 1/49
சச்சிதானந்த தனி முதல் அமுதே – திருமுறை6:65 1/1277
அலக்கண் அற்ற மெய் அன்பர்-தம் உளத்தே அமர்ந்ததோர் சச்சிதானந்த சிவமே – திருமுறை6:108 29/4
சச்சிதானந்த கடலில் வெண்ணிலாவே நானும் – கீர்த்தனை:3 3/1
சச்சிதானந்த உருவாண்டி பர – கீர்த்தனை:10 10/1
அகமிதம் தீர்த்து அருள் ஜோதி சச்சிதானந்த
ஜோதி சதானந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 23/3,4
சச்சிதானந்த சதோதய பாதம் – கீர்த்தனை:24 9/2
சச்சிதானந்த தனி நட போதுக்கே – கீர்த்தனை:34 15/2
தேங்கு பரமானந்த வெள்ளமே சச்சிதானந்த அருள் சிவமே தேவ தேவே – கீர்த்தனை:41 11/4
சர்வ மங்கள சச்சிதானந்த செளபாக்ய சாம்பவ விநாசரகித சாஸ்வத புராதர நிராதர அபேத வாசா மகோசர நிரூபா – தனிப்பாசுரம்:13 1/2
சச்சிதானந்த சாக்ஷாத்கார – திருமுகம்:2 1/3

மேல்


சச்சிதானந்தத்து (1)

எண்ணியது அல்லால் சச்சிதானந்தத்து இறையும் வேறு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 6/2

மேல்


சச்சிதானந்தம் (2)

பரசுகம் தன்மயம் சச்சிதானந்தம் மெய் பரம ஏகாந்த நிலயம் – திருமுறை1:1 2/2
ஏற்றிடும் ஏகானந்தம் அத்துவிதானந்தம் இயன்ற சச்சிதானந்தம் சுத்த சிவானந்த – திருமுறை6:2 10/3

மேல்


சச்சிதானந்தம்-அதாய் (1)

சச்சிதானந்தம்-அதாய் தன்னிகர் ஒன்று இல்லாதாய் – திருமுறை1:3 1/67

மேல்


சச்சிதானந்தமாக (1)

அஞ்சல் என்று ஆளும் மருந்து சச்சிதானந்தமாக
அமர்ந்த மருந்து – கீர்த்தனை:20 3/3,4

மேல்


சச்சிதானந்தமான (1)

ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 2/2

மேல்


சச்சிதானந்தமே (2)

ஆனந்தம்-அது சச்சிதானந்தமே இஃது அறிந்து அடைதி என்ற நலமே – கீர்த்தனை:41 1/15
ஆனந்தம்-அது சச்சிதானந்தமே இஃது அறிந்து அடைதி என்ற நலமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/15

மேல்


சச்சிலே (1)

சச்சிலே சிவன் அளித்திடும் மணியே தங்கமே உன்றன் தணிகையை விழையேன் – திருமுறை5:42 5/3

மேல்


சசி (2)

சசி எடுக்கும் நல் ஒற்றியூர் செல்வ தந்தையார் அடி சரண்புகலாமே – திருமுறை2:26 10/4
அண்டர் உயிர் காத்த மணி_கண்ட சசி_கண்டருக்கு – கீர்த்தனை:36 7/2

மேல்


சசி_கண்டருக்கு (1)

அண்டர் உயிர் காத்த மணி_கண்ட சசி_கண்டருக்கு
சோதி மயமாய் விளங்கும் தூய வடிவாளருக்கு – கீர்த்தனை:36 7/2,3

மேல்


சசிகண்ட (1)

சாமகீத பிரியன் மணி_கண்ட சீகண்ட சசிகண்ட சாமகண்ட – திருமுறை1:1 2/37

மேல்


சசிகர (1)

வகர சிகர தினகர சசிகர புர – கீர்த்தனை:1 73/1

மேல்


சஞ்சரித்து (2)

நேயம் அற்று உலக வாழ்க்கையில் சஞ்சரித்து உழல் வஞ்சனேனிடம் – திருமுறை5:10 2/2
தாழ்வனோ தாழ்ந்த பணி புரிந்து அவமே சஞ்சரித்து உழன்று வெம் நரகில் – திருமுறை5:34 2/3

மேல்


சஞ்சரித்தேன் (1)

தா இல் வலம்கொண்டு சஞ்சரித்தேன் அல்லது நின் – திருமுறை1:2 1/595

மேல்


சஞ்சல (3)

தன் அரசே செலுத்தி எங்கும் உழலாநின்ற சஞ்சல நெஞ்சகத்தாலே தயங்கி அந்தோ – திருமுறை1:5 76/2
தடுக்கிலாது எனை சஞ்சல வாழ்வில் தாழ்த்துகின்றது தருமம் அன்று உமக்கு – திருமுறை2:55 1/3
அடியேன்-தன் சஞ்சல வன் நெஞ்சகத்தின் – திருமுறை2:74 5/2

மேல்


சஞ்சலத்தால் (3)

சந்தோடமா பிறர் எல்லாம் இருக்கவும் சஞ்சலத்தால்
அந்தோ ஒரு தமியேன் மட்டும் வாடல் அருட்கு அழகோ – திருமுறை1:7 69/1,2
தப்பாது அகம் மெலிய சஞ்சலத்தால் ஏங்குகின்ற – திருமுறை2:62 1/3
தேய்_மதி போல் நெஞ்சம் தியக்கமுற சஞ்சலத்தால்
வாய் அலறி வாடும் எனை வா என்றால் ஆகாதோ – திருமுறை2:62 9/3,4

மேல்


சஞ்சலத்து (1)

நெடிய இத்துணை போதும் ஓர்சிறிதும் நெஞ்சு இரங்கிலை சஞ்சலத்து அறிவும் – திருமுறை2:70 10/3

மேல்


சஞ்சலம் (11)

சஞ்சலம் எல்லாம் எனது சம்பந்தம் அஞ்செழுத்தை – திருமுறை1:2 1/694
தண்டாத சஞ்சலம் கொண்டேன் நிலையை இ தாரணியில் – திருமுறை1:6 3/1
பொய்யாம் உலக நடை நின்று சஞ்சலம் பொங்க முக்கண் – திருமுறை1:6 4/1
நடை என்றும் சஞ்சலம் சஞ்சலம் காண் இதில் நான் சிறியேன் – திருமுறை1:6 218/2
நடை என்றும் சஞ்சலம் சஞ்சலம் காண் இதில் நான் சிறியேன் – திருமுறை1:6 218/2
தரு மொழியாம் என்னில் இனி சாதகம் ஏன் சஞ்சலம் ஏன் – திருமுறை4:12 8/3
சஞ்சலம் நீத்து அருள் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 14/4
சாதி மதம் சமயம் எனும் சங்கடம் விட்டு அறியேன் சாத்திர சேறு ஆடுகின்ற சஞ்சலம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:6 7/1
சக புற வாழ்வை பார்த்திடில் கேட்கில் சஞ்சலம் உறும் என பயந்தே – திருமுறை6:13 48/1
சஞ்சலம் தீர்க்கும் மருந்து எங்கும் – கீர்த்தனை:20 3/1
வீண் சஞ்சலம் என விளம்பும் துகளை – திருமுகம்:4 1/300

மேல்


சஞ்சலமா (1)

வெம் சஞ்சலமா விகாரம் எனும் பேய்க்கு – திருமுறை1:4 4/1

மேல்


சஞ்சலன் (5)

சுற்றம் மிக உடையேன் சஞ்சலன் எனும் பேர் என் பெயரா சொல்வராலோ – தனிப்பாசுரம்:2 34/4
தொல் நகருக்கு எய்துதி என்று உரைத்து அருள சஞ்சலன் கை தொழுது சொல்வான் – தனிப்பாசுரம்:2 41/4
இனிய கலை விளக்கிடுவீர் என்றான் சஞ்சலன் அது கேட்டு இன்பம் எய்தா – தனிப்பாசுரம்:2 50/4
உற்றிடும் சஞ்சலன் உளத்தை ஓர்ந்து அவன் – தனிப்பாசுரம்:3 45/3
பயின்றனன் சஞ்சலன் பரிந்து தெள் அமுது – தனிப்பாசுரம்:3 47/1

மேல்


சஞ்சலன்-தான் (1)

அவ்வண்ணம் சஞ்சலன்-தான் புரிந்து இயற்றும் முயற்சி எலாம் அளவிட்டு ஓத – தனிப்பாசுரம்:3 1/1

மேல்


சஞ்சலனை (1)

போத மன செறிவு உடைய மாணாக்கர் சஞ்சலனை புரிந்து நோக்கி – தனிப்பாசுரம்:2 52/2

மேல்


சஞ்சலாகாரம் (1)

சடம் ஆகி இன்பம் தராது ஆகி மிகு பெரும் சஞ்சலாகாரம் ஆகி சற்று ஆகி வெளி மயல் பற்று ஆகி ஓடும் இ தன்மை பெறு செல்வம் அந்தோ – திருமுறை5:55 16/1

மேல்


சஞ்சலிக்கும் (1)

தரு நிதிய குரு இயற்ற சஞ்சலிக்கும் மனத்தால் தளர்ந்த சிறியேன் தனது தளர்வு எல்லாம் தவிர்த்து – திருமுறை4:1 18/1

மேல்


சஞ்சலித்து (2)

தட்டு இலங்கு நெஞ்சத்தால் சஞ்சலித்து உன் சந்நிதி-கண் – திருமுறை2:56 7/3
புண்ணாம் மனம் சஞ்சலித்து உள்ளம் புலர்ந்து நின்றேன் – திருமுறை2:87 3/1

மேல்


சஞ்சித (1)

தம் சிதம் ஆகும் சஞ்சித பாதம் – கீர்த்தனை:1 123/2

மேல்


சஞ்சிதம் (3)

சஞ்சிதம் அறுக்கும் சண்முகன் உடையோன் தந்தையே ஒற்றி எம் தேவே – திருமுறை2:17 6/4
சஞ்சிதம் தரும் காமம் என்றிடும் ஓர் சலதி வீழ்ந்து அதில் தலைமயக்குற்றே – திருமுறை2:57 9/1
சஞ்சிதம் வீடும் நெஞ்சு இத பாதம் – கீர்த்தனை:1 123/1

மேல்


சஞ்சீவியே (1)

செங்குன்றூர் வாழும் சஞ்சீவியே தங்கு மன – திருமுறை1:2 1/420

மேல்


சட்டமும் (1)

சட்டமும் கிழித்தேன் தூக்கமும் துறந்தேன் சாவையும் நோவையும் தவிர்ந்தேன் – திருமுறை6:77 10/2

மேல்


சட்டிகளை (1)

சாற்றிடு மண்_பாத்திரத்தை மர_வட்டில்களை கல்_சட்டிகளை வேறு பல சார்ந்த கருவிகளை – திருமுறை6:104 9/2

மேல்


சட்டித்து (1)

சட்டித்து அருளும் தணிகையில் எம் தாயே தமரே சற்குருவே – திருமுறை5:25 6/2

மேல்


சட்டியில் (1)

சட்டியில் இரண்டின் ஒன்று ஏய்ந்திலேன் ஒன்று போற்றான் உழைத்து உழலுகின்றேன் – திருமுகம்:3 1/54

மேல்


சட்டியே (1)

சட்டியே எனினும் பிறர் கொள தரியேன் தயவு_இலேன் சூது எலாம் அடைத்த – திருமுறை6:8 9/2

மேல்


சட்டை (1)

தான தறுகண் மலை உரியின் சட்டை புனைந்தோன் தரும் பேறே – திருமுறை5:28 7/3

மேல்


சடங்கின் (1)

செவ்வகையும் பருவம் அதில் இ சடங்கின் விதி ஒன்றும் செய்ய காணேன் – தனிப்பாசுரம்:27 2/2

மேல்


சடங்குசெயும் (1)

தங்கள் உபநயன விதி சடங்குசெயும் பருவம் இது-தானே என்றால் – தனிப்பாசுரம்:27 1/3

மேல்


சடத்துள் (1)

சடையனை எவர்க்கும் தலைவனை கொன்றை_தாரனை சராசர சடத்துள்
உடையனை ஒற்றி_ஊரனை மூவர் உச்சனை உள்கி நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:39 6/1,2

மேல்


சடம் (3)

சடம் ஆகி இன்பம் தராது ஆகி மிகு பெரும் சஞ்சலாகாரம் ஆகி சற்று ஆகி வெளி மயல் பற்று ஆகி ஓடும் இ தன்மை பெறு செல்வம் அந்தோ – திருமுறை5:55 16/1
தவம் புரியேன் தவம்_புரிந்தார்-தமை போல நடித்து தருக்குகின்றேன் உணர்ச்சி இலா சடம் போல இருந்தேன் – திருமுறை6:4 8/1
வார்ந்த கடல் உலகு அறிய மரணம் உண்டே அந்தோ மரணம் என்றால் சடம் எனும் ஓர் திரணமும் சம்மதியா – திருமுறை6:98 21/3

மேல்


சடமான (1)

தலத்தால் உயர்ந்த வானவரும் தமியேற்கு இணையோ சடமான
மலத்தால் வருந்தா பெரு வாழ்வால் மகிழ்வேன் இன்பம் வளர்வேனே – திருமுறை5:45 7/3,4

மேல்


சடா (3)

சயசய எனும் தொண்டர் இதய_மலர் மேவிய சடா_மகுடன் மதன தகனன் – திருமுறை1:1 2/38
சாத்தமங்கை கங்கை சடா_முடியோய் தூ தகைய – திருமுறை1:2 1/292
மல்லலும் தகும் சடா_மகுட வள்ளலே – திருமுறை2:32 3/4

மேல்


சடா_மகுட (1)

மல்லலும் தகும் சடா_மகுட வள்ளலே – திருமுறை2:32 3/4

மேல்


சடா_மகுடன் (1)

சயசய எனும் தொண்டர் இதய_மலர் மேவிய சடா_மகுடன் மதன தகனன் – திருமுறை1:1 2/38

மேல்


சடா_முடியோய் (1)

சாத்தமங்கை கங்கை சடா_முடியோய் தூ தகைய – திருமுறை1:2 1/292

மேல்


சடாதரனே (1)

தண் பனையூர் மேவும் சடாதரனே பண்புடனே – திருமுறை1:2 1/276

மேல்


சடாந்தத்தின் (1)

உரிய பெரும் தனி தலைவர் ஓங்கு சடாந்தத்தின் உள் புறத்தும் அப்புறத்தும் ஒரு செங்கோல் செலுத்தும் – திருமுறை6:106 85/1

மேல்


சடாந்தமும் (1)

சார் கலாந்தாதி சடாந்தமும் கலந்த சமரச சத்திய வெளியை – திருமுறை6:49 21/1

மேல்


சடில (5)

நறை மணக்கும் கொன்றை நதி சடில நாயகனே – திருமுறை2:45 1/1
மஞ்சு படும் செம் சடில வள்ளலே உள்ளுகின்றோர் – திருமுறை2:56 2/1
மின் இணை சடில விடங்கன் என்கின்றாள் விடை கொடி விமலன் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 5/1
நதி பெறும் சடில பவள நல் குன்றே நான்மறை நாட அரு நலமே – திருமுறை5:2 9/3
பொன்_அரையன் தொழும் சடில புனிதன் ஈன்ற புண்ணியமே தணிகை வளர் போத வாழ்வே – திருமுறை5:27 5/3

மேல்


சடிலமும் (1)

தடக்கை மா முகமும் முக்கணும் பவள சடிலமும் சதுர் புயங்களும் கை – திருமுறை5:2 10/1

மேல்


சடை (127)

தங்கும் உலகங்கள் சாயாமல் செம் சடை மேல் – திருமுறை1:3 1/273
கங்கை சடை அழகும் காதல் மிகும் அ சடை மேல் – திருமுறை1:3 1/415
கங்கை சடை அழகும் காதல் மிகும் அ சடை மேல் – திருமுறை1:3 1/415
செம் சடை கொள் நம் பெருமான் சீர் கேட்டு இரை அருந்தாது – திருமுறை1:3 1/519
சிற்பரனே ஐங்கரனே செம் சடை அம் சேகரனே – திருமுறை1:4 -1/3
தேன் ஏறு மலர் சடை எம் சிவனே தில்லை செழும் சுடரே ஆனந்த தெய்வமே என் – திருமுறை1:5 70/2
செம் சடை எம் பெருமானே சிறு_மான் ஏற்ற செழும் கமல கரத்தவனே சிவனே சூழ்ந்து – திருமுறை1:5 71/1
வெள்ளம் அணி சடை கனியே மூவர் ஆகி விரிந்து அருளும் ஒரு தனியே விழலனேனை – திருமுறை1:5 84/1
பொன்னே மின் நேர் சடை தன் நேர்_இலா பரிபூரணனே – திருமுறை1:6 2/4
துண்டு ஆர் மலர் சடை எந்தாய் இரங்கிலை தூய்மை இலா – திருமுறை1:6 3/3
சடை_உடையாய் கொன்றை தார்_உடையாய் கரம் தாங்கு மழு – திருமுறை1:6 7/2
தாள்_உடையாய் செம் சடை_உடையாய் என்றனை_உடையாய் – திருமுறை1:6 8/2
மின் போலும் செம் சடை வித்தகனே ஒளி மேவிய செம்பொன் – திருமுறை1:6 16/1
ஆறு உற்ற செம் சடை அண்ணல் கொள்வான் என்பர் ஆங்கு அதற்கு – திருமுறை1:6 24/2
நறை உள தே மலர் கொன்றை கொண்டு ஆடிய நல் சடை மேல் – திருமுறை1:6 65/1
கண்டம் கண்டார்க்கும் சடை மேல் குறைந்த கலை மதியின் – திருமுறை1:6 72/2
தைவந்த நெஞ்சமும் காண்பது என்றோ செம் சடை கனியே – திருமுறை1:6 137/4
நிறைமதியாளர் புகழ்வோய் சடை உடை நீள் முடி மேல் – திருமுறை1:6 150/1
மட்டு உண்ட கொன்றை சடை அரசே அன்று வந்தி இட்ட – திருமுறை1:6 159/1
எரிகின்றது என் செய்குவேன் பிறை வார் சடை என் அமுதே – திருமுறை1:6 223/4
திரை ஏற்று செம் சடை தேவே அமரர் சிகாமணியே – திருமுறை1:6 232/4
தேர்ந்தே அ கங்கையை செம் சடை மேல் சிறைசெய்தனர் ஒண் – திருமுறை1:7 25/3
வெள்ளம் குளிரும் சடை_முடியோன் ஒற்றி வித்தகன்-தன் – திருமுறை1:7 34/1
கட்டு ஆர் சடை முடி ஒற்றி எம்மான் நெஞ்சகத்து அமர்ந்த – திருமுறை1:7 46/3
மரு ஆர் கொன்றை சடை முடி கொள் வள்ளல் இவர்க்கு பலி கொடு நான் – திருமுறை1:8 1/2
இந்து ஆர் இதழி இலங்கு சடை ஏந்தல் இவர் ஊர் ஒற்றி-அதாம் – திருமுறை1:8 11/1
சங்கம் மருவும் ஒற்றி_உளீர் சடை மேல் இருந்தது என் என்றேன் – திருமுறை1:8 20/1
தொடை ஆர் இதழி மதி சடை என் துரையே விழைவு ஏது உமக்கு என்றேன் – திருமுறை1:8 41/2
பொன் ஆர் சடை மேல் வெள்ளெருக்கம் பூவை மிலைந்தீர் என் என்றேன் – திருமுறை1:8 88/2
நீரை விழுங்கும் சடை_உடையீர் உளது நுமக்கு நீர் ஊரும் – திருமுறை1:8 156/1
பொடி கொள் மேனி எம் புண்ணிய முதலே புன்னை அம் சடை புங்கவர் ஏறே – திருமுறை2:9 10/3
கட்டியே தேனே சடை உடை கனியே காலமும் கடந்தவர் கருத்தே – திருமுறை2:11 6/4
கங்கை அம் சடை கொண்டு ஓங்கு செங்கனியே கண்கள் மூன்று ஓங்கு செங்கரும்பே – திருமுறை2:12 4/1
தார் சிறக்கும் சடை கனியே உன்றன் – திருமுறை2:13 5/3
திங்கள் தங்கிய சடை உடை மருந்தே திகழும் ஒற்றியூர் சிவபெருமானே – திருமுறை2:22 1/4
வீறு கொன்றை அம் சடை உடை கனியே வேதம் நாறிய மென் மலர் பதனே – திருமுறை2:22 6/3
தும்பை வன்னியம் சடை_முடியவனே தூயனே பரஞ்சோதியே எங்கள் – திருமுறை2:22 10/3
நீர் ஆர் சடை மேல் பிறை ஒன்று உடையான் நிதி_கோன் தோழன் என நின்றான் – திருமுறை2:24 1/3
ஓங்கி வாழ் ஒற்றியூரிடை அரவும் ஒளி கொள் திங்களும் கங்கையும் சடை மேல் – திருமுறை2:26 2/3
தலையின் மாலை தாழ் சடை உடை பெருமான் தாள் நினைந்திலை ஊண் நினைந்து உலகில் – திருமுறை2:34 3/3
தேன் நெய் ஆடிய செம் சடை கனியை தேனை மெய் அருள் திருவினை அடியர் – திருமுறை2:34 5/1
புரக்கின்றோர் மலர் புரி சடை உடையார் பூத_நாயகர் பொன்_மலை சிலையார் – திருமுறை2:36 3/3
நிலவு வெண் மதி சடை உடை அழகர் நிறைய மேனியில் நிகழ்ந்த நீற்று அழகர் – திருமுறை2:36 5/3
வன்னி அம் சடை எம்பிரான் ஒற்றி வளம் கொள் ஊரிடை வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:36 6/4
தண்மை மேவிய சடை உடை பெருமான் சார்ந்த ஒற்றி அம் தலத்தினுக்கு இன்றே – திருமுறை2:37 5/3
மன்னிய வன்னி மலர் சடை மருந்தே வளம் கொளும் ஒற்றியூர் வாழ்வே – திருமுறை2:42 5/4
நீர் ஆர் சடை மேல் நிலவொளியை காணேனோ – திருமுறை2:45 23/4
புன்னை அம் சடை எம் புண்ணிய ஒளியே பூத_நாயக என்றன் உடலம் – திருமுறை2:47 2/3
பொன்னை ஒத்து ஒளிரும் புரி சடை கனியே போதமே ஒற்றி எம் பொருளே – திருமுறை2:50 1/2
கரந்தை அம் சடை அண்ணல் நீர் அடியேன் கலங்க கண்டு இருக்கின்றது கடனோ – திருமுறை2:55 5/3
சோதி எலாம் சூழ்ந்த பரஞ்சோதியே செம் சடை மேல் – திருமுறை2:61 10/2
பொன் நேர் புரி சடை எம் புண்ணியனே என் நோயை – திருமுறை2:63 2/3
ஏர் சடை அண்ணலே ஒற்றியூர் ஒளி மாணிக்கமே – திருமுறை2:64 6/4
துறையிடும் கங்கை செழும் சடை கனியே சுயம்பிரகாசமே அமுதில் – திருமுறை2:68 1/1
அப்பு ஆர் மலர் சடை ஆர்_அமுதே என் அருள்_துணையே – திருமுறை2:73 1/1
மாக நதியும் மதியும் வளர் சடை எம் – திருமுறை2:74 1/3
தழை பொறுக்கும் சடை முடி தந்தையே – திருமுறை2:76 10/4
மின் ஒப்பு ஆகி விளங்கும் விரி சடை
என் அப்பா எனக்கு இன் அருள் ஈந்து நின் – திருமுறை2:76 12/1,2
கடம் மடுத்திடு களிற்று உரி கொண்டு அணிந்த மெய் கடவுளே சடை கொள் அரசே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 5/4
கந்தம் மிகு கொன்றையொடு கங்கை வளர் செம் சடை கடவுளே கருணை_மலையே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 9/4
மருள் அறல் வேண்டும் போற்றி என் குருவே மதி நதி வளர் சடை மணியே – திருமுறை2:79 1/4
நின் பணி புரிதல் வேண்டும் நான் போற்றி நெடும் சடை முடி தயா நிதியே – திருமுறை2:79 3/4
ஆற்று வார் சடை என் அப்பனே போற்றி அமல நின் அடி_மலர் போற்றி – திருமுறை2:79 7/2
மதி வார் சடை மா மணியே அருள் வள்ளலே நல் – திருமுறை2:87 1/1
மின் தாழ் சடை வேதியனே நினை வேண்டுகின்றேன் – திருமுறை2:87 9/2
சங்கரா முக்கண் சயம்புவே தாழ் சடை மேல் – திருமுறை2:89 2/1
ஆற்றுக்கே பிறை கீற்றுக்கே சடை ஆக்கி சேவடி தூக்கி ஆர்_உயிர் – திருமுறை2:90 1/1
திங்கள் விளங்கும் சடை தருவை தீம் பால் சுவையை செந்தேனை – திருமுறை2:91 1/1
பிறை முடி சடை கொண்டு ஓங்கும் பேர்_அருள் குன்றே போற்றி – திருமுறை2:94 6/3
தேம் புக்கும் வார் சடை தேவே கருணை சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை2:94 19/4
தட முடியாய் செம் சடை_முடியாய் நம் தயாநிதியே – திருமுறை2:94 20/4
மின்னை நிகரும் சடை_முடியீர் விடம் கொள் மிடற்றீர் வினை தவிர்ப்பீர் – திருமுறை2:94 22/3
மதி ஒளிர் கங்கை சடை பெரும் கருணை வள்ளலே தெள்ளிய அமுதே – திருமுறை2:94 30/1
மரு அருள்_கடலே மாணிக்க_மலையே மதி சடை வள்ளலே என்பாள் – திருமுறை2:102 1/2
உர பார் மிசை இல்_பூ சூட ஒட்டார் சடை மேல் ஒரு பெண்ணை – திருமுறை3:7 4/1
துத்தி படத்தார் சடை தலையார் தொலையா பலி தேர் தொன்மையினார் – திருமுறை3:7 9/1
பின்னும் சடை மேல் பிறை விளங்கி பிறங்காநிற்க வரும் பவனி – திருமுறை3:8 8/2
பால் நேர் நீற்றர் பசுபதியார் பவள வண்ணர் பல் சடை மேல் – திருமுறை3:9 5/3
இந்தும் இருத்தும் சடை_தலையார் என்-பால் இன்னும் எய்திலரே – திருமுறை3:10 12/2
சங்க குழையார் சடை_முடியார் சதுரர் மறையின் தலை நடிப்பார் – திருமுறை3:10 30/1
கற்றை சடை மேல் கங்கை-தனை கலந்தார் கொன்றை கண்ணியினார் – திருமுறை3:11 10/1
தெளித்து நதியை சடை இருத்தும் தேவர் திரு வாழ் ஒற்றி_உளார் – திருமுறை3:15 3/2
அப்பு ஆடு சடை முடி எம் ஆனந்த_மலையே அருள்_கடலே குருவே என் ஆண்டவனே அரசே – திருமுறை4:1 5/2
இந்து ஓங்கு சடை மணி நின் அடி முடியும் காட்டி இது காட்டி அது காட்டி என் நிலையும் காட்டி – திருமுறை4:1 10/2
தான் கேட்கின்றவை இன்றி முழுது ஒருங்கே உணர்ந்தாய் தத்துவனே மதி அணிந்த சடை முடி எம் இறைவா – திருமுறை4:1 20/2
பிறை முடிக்கும் சடை கடவுள் பெரும் தருவே குருவே பெரிய மன்றுள் நடம் புரியும் பெரிய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 9/4
திங்கள் அணி சடை பவள செழும் சோதி மலையே சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை4:2 27/4
மின்னை நிகர் செம் சடை மேல் மதியம் அசைந்து ஆட வியன் பொதுவில் திரு_நடம் செய் விமல பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 30/4
தண்ணிய வெண் மதி அணிந்த செம் சடை நின்று ஆட தனித்த மன்றில் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 36/4
குழை அசைய சடை அசைய குலவு பொன்_அம்பலத்தே கூத்து இயற்றி என்னை முன் ஆட்கொண்ட சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:3 6/4
மதி அணி செம் சடை கனியை மன்றுள் நடம் புரி மருந்தை – திருமுறை4:11 1/1
திங்கள் அம் கொழுந்து வேய்ந்த செம் சடை கொழுந்தே போற்றி – திருமுறை5:4 1/1
அம்பு ஒன்று செம் சடை அப்பரை போல் தன் அடியர்-தம் துக்கம் – திருமுறை5:4 5/1
பின்னும் சடை எம் பெருமாற்கு ஓர் பேறே தணிகை பிறங்கலின் மேல் – திருமுறை5:21 3/3
மின்னை பொருவும் சடை பவள வெற்பில் விளைந்த வியன் கரும்பே – திருமுறை5:28 1/3
மின் நின்று இலங்கு சடை கனியுள் விளைந்த நறவே மெய் அடியார் – திருமுறை5:28 5/3
வெள்ள வார் சடை வித்தக பெருமான் வேண்ட நல் பொருள் விரித்து உரைத்தோனே – திருமுறை5:29 8/3
புன்னை அம் சடை முன்னவன் அளித்த பொன்னை அன்ன நின் பூ கழல் புகழேன் – திருமுறை5:42 6/2
கண்ணி மதி புனைந்த சடை கனியே முக்கண் கரும்பே என் கண்ணே மெய் கருணை வாழ்வே – திருமுறை5:44 2/1
சீத மதியை முடித்த சடை சிவனார் செல்வ திரு_மகனே திருமாலுடன் நான்முகன் மகவான் தேடி பணியும் சீமானே – திருமுறை5:46 6/3
வேலும் மயிலும் கொண்டு உருவாய் விளையாட்டு இயற்றும் வித்தகமே வேத பொருளே மதி சடை சேர் விமலன்-தனக்கு ஓர் மெய்ப்பொருளே – திருமுறை5:46 8/3
கங்கை அம் சடை சேர் முக்கண் கரும்பு அருள் மணியே போற்றி – திருமுறை5:50 1/1
மதி வளர் சடை முடி மணி தரு சுரர் முடி மணி என்கோ – திருமுறை5:51 2/1
நீர் வேய்ந்த சடை முடித்து தோல் உடுத்து நீறு அணிந்து நிலவும் கொன்றை – திருமுறை5:51 8/1
செம் கேழ் இதழி சடை கனியே சிவமே அடிமை சிறு நாயேன் – திருமுறை6:7 6/3
இந்து அவிர் சடை எம் இறைவனே என்னோடு இயல் கலை தருக்கம்செய்திடவே – திருமுறை6:13 42/1
அப்பு ஊறு செம் சடை அப்பா சிற்றம்பலத்து ஆடுகின்றோய் – திருமுறை6:24 35/1
மஞ்சு உண்ட செம் சடை மன்னா பொன்_அம்பலவா வலவா – திருமுறை6:24 37/3
கொழும் தேனும் செழும் பாகும் குலவு பசும்பாலும் கூட்டி உண்டால் போல் இனிக்கும் குணம் கொள் சடை கனியே – திருமுறை6:24 51/1
அப்பனை ஆழி கடத்தி கரை விட்டு அளித்த சடை_அப்பனை – திருமுறை6:24 70/3
கள் இருந்த மலர் இதழி சடை கனி நின் வடிவம் கண்டுகொண்டேன் சிறிது அடியேன் கண்டுகொண்டபடியே – திருமுறை6:27 2/1
நதி கலந்த சடை அசைய திரு_மேனி விளங்க நல்ல திரு_கூத்து ஆட வல்ல திரு_அடிகள் – திருமுறை6:27 6/1
ஒண் தவ பாவையை கொண்ட அப்பா சடை ஓங்கு பிறை – திருமுறை6:64 8/3
சோலை அப்பா பரஞ்சோதி அப்பா சடை துன்று கொன்றை – திருமுறை6:64 9/2
உகந்தாய் உலகு எல்லாம் தழைக்க நிமிர் சடை மேல் – திருமுறை6:84 4/3
சடை அசைய பொது நடம் செய் இறைவர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 10/4
கொழுந்து அசைய சடை அசைய கூத்தாடிக்கொண்டே எம் கோமான் நாளும் – தனிப்பாசுரம்:3 8/2
இளம் கதிர் வெண் திங்கள் அணி எம்பெருமான் சடை முடி மேல் இலங்கும் தூய – தனிப்பாசுரம்:3 9/3
சடை ஆட சடை மீதில் சலமகளும் இளமதியும் ததும்ப கொன்றை – தனிப்பாசுரம்:3 21/1
சடை ஆட சடை மீதில் சலமகளும் இளமதியும் ததும்ப கொன்றை – தனிப்பாசுரம்:3 21/1
தா தங்க மலர் கொன்றை சடை உடைய சிவபெருமான் சரணம் போற்றி – தனிப்பாசுரம்:5 4/3
மின் திரண்டு நின்ற சடை மேல் – தனிப்பாசுரம்:16 8/4
அறுகு அடுத்த சடை முடி மேல் மண் எடுக்க மாட்டாமல் அடிபட்டையோ – தனிப்பாசுரம்:16 10/2
விடுக்கவோ மனம் இல்லை என் செய்குவேன் வெண் பிறை சடை வித்தக வள்ளலே – தனிப்பாசுரம்:16 16/4
திங்கள் அணி சடை மவுலி சிவனே இ கலி மகிமை திறத்தில் இங்கே – தனிப்பாசுரம்:27 1/1
கறை மிடற்று ஒளித்து சடை முடியோடும் காட்சிதந்து அருள் செழும் கதிரே – தனிப்பாசுரம்:30 6/3
மின் நேர் சடை முடி தாண்டவராய வியன் தவ நின்று – திருமுகம்:5 3/1

மேல்


சடை-கண் (1)

விண்_உடையாய் வெள்ளி வெற்பு_உடையாய் மதி மேவு சடை-கண்_உடையாய் – திருமுறை1:6 6/1

மேல்


சடை-கண்_உடையாய் (1)

விண்_உடையாய் வெள்ளி வெற்பு_உடையாய் மதி மேவு சடை-கண்_உடையாய்
நெற்றிக்கண்_உடையாய் அருள் கண்_உடையாய் – திருமுறை1:6 6/1,2

மேல்


சடை_தலையார் (1)

இந்தும் இருத்தும் சடை_தலையார் என்-பால் இன்னும் எய்திலரே – திருமுறை3:10 12/2

மேல்


சடை_முடியவனே (1)

தும்பை வன்னியம் சடை_முடியவனே தூயனே பரஞ்சோதியே எங்கள் – திருமுறை2:22 10/3

மேல்


சடை_முடியாய் (1)

தட முடியாய் செம் சடை_முடியாய் நம் தயாநிதியே – திருமுறை2:94 20/4

மேல்


சடை_முடியார் (1)

சங்க குழையார் சடை_முடியார் சதுரர் மறையின் தலை நடிப்பார் – திருமுறை3:10 30/1

மேல்


சடை_முடியீர் (1)

மின்னை நிகரும் சடை_முடியீர் விடம் கொள் மிடற்றீர் வினை தவிர்ப்பீர் – திருமுறை2:94 22/3

மேல்


சடை_முடியோன் (1)

வெள்ளம் குளிரும் சடை_முடியோன் ஒற்றி வித்தகன்-தன் – திருமுறை1:7 34/1

மேல்


சடை_அப்பனை (1)

அப்பனை ஆழி கடத்தி கரை விட்டு அளித்த சடை_அப்பனை
சிற்றம்பலவனை நான் துதித்து ஆடுவனே – திருமுறை6:24 70/3,4

மேல்


சடை_உடையாய் (2)

சடை_உடையாய் கொன்றை தார்_உடையாய் கரம் தாங்கு மழு – திருமுறை1:6 7/2
தாள்_உடையாய் செம் சடை_உடையாய் என்றனை_உடையாய் – திருமுறை1:6 8/2

மேல்


சடை_உடையீர் (1)

நீரை விழுங்கும் சடை_உடையீர் உளது நுமக்கு நீர் ஊரும் – திருமுறை1:8 156/1

மேல்


சடைக்கு (1)

கோல சடைக்கு அணிந்த கோமளமே ஞாலத்தில் – திருமுறை2:89 3/2

மேல்


சடையது (1)

நீர் ஆர் சடையது நீள் மால் விடையது நேர் கொள் கொன்றை – திருமுறை2:86 1/1

மேல்


சடையர் (2)

ஆறு அணிந்திடு சடையர் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 10/4
ஆர் ஆர் சடையர் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 15/4

மேல்


சடையவ (1)

சடையவ நீ முன் தடுத்தாண்ட நம்பிக்கு சற்றெனினும் – திருமுறை1:6 133/1

மேல்


சடையவரே (1)

சடையவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 48/3

மேல்


சடையவன் (1)

நாரம் ஆர் மதி சடையவன் நாமம் நமச்சிவாயம் காண் நாம் பெறும் துணையே – திருமுறை2:5 9/4

மேல்


சடையவனே (2)

கிளைத்த வான் கங்கை நதி சடையவனே கிளர்தரும் சிற்பர சிவனே – திருமுறை2:68 6/4
விண் ஓங்கு வியன் சுடரே வியன் சுடர்க்குள் சுடரே விடையவனே சடையவனே வேத முடி பொருளே – திருமுறை4:1 6/2

மேல்


சடையனை (1)

சடையனை எவர்க்கும் தலைவனை கொன்றை_தாரனை சராசர சடத்துள் – திருமுறை2:39 6/1

மேல்


சடையாய் (26)

புள்ளிருக்குவேளூர் புரி சடையாய் கள் இருக்கும் – திருமுறை1:2 1/34
புண்ணியா திங்கள் புரி சடையாய் பொன் இதழி – திருமுறை1:3 1/249
நல்லத்துள் ஐயா நதி_சடையாய் என்னும் சீர் – திருமுறை1:4 25/3
கங்கை_சடையாய் முக்கண்_உடையாய் கட்செவியாம் – திருமுறை1:4 91/1
பை ஆர் அரவ மதி_சடையாய் செம்பவள நிற – திருமுறை1:6 4/3
பொன்கு இன்று பூத்த சடையாய் இ ஏழைக்கு உன் பொன் அருளாம் – திருமுறை1:6 61/1
தேன் தார் சடையாய் உன் சித்தம் இரங்காதோ – திருமுறை2:16 2/4
கொங்கு உடைய கொன்றை குளிர் சடையாய் கோதை ஒரு – திருமுறை2:20 10/2
விருப்பு ஆகும் மதி_சடையாய் விடையாய் என்றே மெய் அன்போடு உனை துதியேன் விரைந்து வஞ்ச – திருமுறை2:23 7/1
அக்க_நுதல் பிறை_சடையாய் நின் தாள் ஏத்தேன் ஆண்_பனை போல் மிக நீண்டேன் அறிவு ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை2:23 8/1
தேன் கொண்ட கொன்றை சடையாய் அமரர் சிகாமணியே – திருமுறை2:31 13/4
அஞ்சு_உடையாய் ஆறு உடைய சடையாய் வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 4/4
தாம கடி பூம் சடையாய் உன்றன் சீர் பாட தருவாயே – திருமுறை2:60 4/4
விரை சேரும் கொன்றை விரி சடையாய் விண்ணவர்-தம் – திருமுறை2:63 7/3
இந்து ஓர்தரு சடையாய் விடையாய் என்னை ஏசுவரே – திருமுறை2:69 8/4
புரி துவர் வார் சடையாய் நீ உவப்பில் புரியில் உண்டே – திருமுறை2:73 8/4
வெள்ளம் மருவும் விரி சடையாய் என்னுடைய – திருமுறை2:75 7/1
இந்து ஆர் சடையாய் திருவாரூர் இறைவா துயர் அற்று இருப்பேனே – திருமுறை2:80 9/4
இரும் புன்னை மலர்_சடையாய் இ உலகில் சிலர் தங்கட்கென்று வாய்த்த – திருமுறை2:94 17/1
வெள்ளம் கொண்டு ஓங்கும் விரி சடையாய் மிகு மேட்டில்-நின்றும் – திருமுறை2:94 32/1
பொய்_வகையேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் புண்ணியனே மதி அணிந்த புரி சடையாய் விடையாய் – திருமுறை4:8 1/2
கலை நாடு மதி அணிந்த கன பவள சடையாய் கருத்து அறியா காலையிலே கருணை அளித்தவனே – திருமுறை4:8 2/3
புலை கொடியேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் பொங்கு திரை கங்கை மதி தங்கிய செம் சடையாய்
மலை_கொடி என் அம்மை அருள் மாது சிவகாமவல்லி மறைவல்லி துதி சொல்லி நின்று காண – திருமுறை4:8 5/2,3
அன்னவனே அம்பலத்துள் ஆடுகின்ற அமுதே ஆறு அணிந்த சடையாய் யான் வேறு துணை இலனே – திருமுறை6:22 3/4
விரை சேர் சடையாய் விடையாய் உடையாய் – கீர்த்தனை:1 198/1
துப்பு ஆர் செம் சடையாய் அருள் சோதி சுக கடலே – கீர்த்தனை:32 3/1

மேல்


சடையார் (36)

தண் ஆர் மலரை மதி நதியை தாங்கும் சடையார் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 2/1
செங்கேழ் கங்கை சடையார் வாய் திறவாராக ஈண்டு அடைந்தார் – திருமுறை1:8 40/1
ஆற்று சடையார் இவர் பலி என்று அடைந்தார் நுமது ஊர் யாது என்றேன் – திருமுறை1:8 164/1
நதியும் கொன்றையும் நாகமும் பிறையும் நண்ணி ஓங்கிய புண்ணிய சடையார்
பதியும் நாமங்கள் அனந்தம் முற்று உடையார் பணை கொள் ஒற்றியூர் பரமர் காண் அவர்-தாம் – திருமுறை2:35 8/2,3
திணி கொள் வன் மத மலை உரி_போர்த்தோர் தேவர் நாயகர் திங்கள் அம் சடையார்
அணி கொள் ஒற்றியூர் அமர்ந்திடும் தியாகர் அழகர் அங்கு அவர் அமைந்து வீற்றிருக்கும் – திருமுறை2:35 10/2,3
தாயின் பெரிய கருணையினார் தலை மாலையினார் தாழ் சடையார்
வாயிற்கு இனிய புகழ் உடைய வள்ளல் அவர்-தம் திரு_அழகை – திருமுறை2:81 3/1,2
வார் தேன் சடையார் மாலையிட்டும் வாழாது அலைந்து மனம் மெலிந்து – திருமுறை3:3 31/2
வெள்ள சடையார் விடையார் செவ்வேலார் நூலார் மேலார்-தம் – திருமுறை3:4 1/1
பொன் நேர் சடையார் கீள்_உடையார் பூவை-தனை ஓர் புடை_உடையார் – திருமுறை3:4 3/1
பின் தாழ்_சடையார் தியாகர் என பேசும் அருமை பெருமானார் – திருமுறை3:4 7/1
செக்கர் சடையார் ஒற்றி நகர் சேரும் செல்வ தியாகர் அவர் – திருமுறை3:8 10/1
தலை நேர் அலங்கல் தாழ்_சடையார் சாதி அறியா சங்கரனார் – திருமுறை3:9 9/2
குலை நேர் சடையார் அவர்-தம்மை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 9/4
வண்டு ஆர் கொன்றை வளர் சடையார் மதிக்க எழுந்த வல் விடத்தை – திருமுறை3:10 21/1
வன்னி இதழி மலர்_சடையார் வன்னி என ஓர் வடிவு_உடையார் – திருமுறை3:11 9/1
சலம் காதலிக்கும் தாழ்_சடையார் தாமே தமக்கு தாதையனார் – திருமுறை3:12 8/1
நிரந்து ஆர் கங்கை நீள்_சடையார் நெற்றி விழியார் நித்தியனார் – திருமுறை3:12 9/1
மந்தாகினி வான் மதி மத்தம் மருவும் சடையார் மாசு_அடையார் – திருமுறை3:13 1/1
நதி செய் சடையார் திருவொற்றி நண்ணும் எனது நாயகனார் – திருமுறை3:13 5/2
பொன் என்று ஒளிரும் புரி சடையார் புனை நூல் இடையார் புடை_உடையார் – திருமுறை3:14 1/1
வனத்து சடையார் திருவொற்றி_வாணர் பவனி வர கண்டேன் – திருமுறை3:14 3/2
கொழுதி அளி தேன் உழுது உண்ணும் கொன்றை சடையார் கூடல் உடை – திருமுறை3:14 4/1
புன்னை இதழி பொலி சடையார் போக யோகம் புரிந்து_உடையார் – திருமுறை3:14 5/1
நீர்க்கும் மதிக்கும் நிலையாக நீண்ட சடையார் நின்று நறா – திருமுறை3:14 7/1
விடையார் விடங்க பெருமானார் வெள்ள சடையார் வெண்_நகையால் – திருமுறை3:16 1/1
வான் கொள் சடையார் வழுத்தும் மது மத்தர் ஆனார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 9/3
ஆர் வாழ் சடையார் தமை அடைந்தோர் ஆசை அழிப்பார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 10/2
சோமன் நிலவும் தூய் சடையார் சொல்லில் கலந்த சுவையானார் – திருமுறை3:18 5/1
நிலவு ஆர் சடையார் திருவொற்றி நிருத்தர் பவனி-தனை காண – திருமுறை3:19 4/1
சகம் ஆறு உடையார் அடையா நெறியார் சடையார் விடையார் தனியானார் – திருமுறை5:39 1/1
விது வாழ் சடையார் விடை மேல் வருவார் விதி மால் அறியா விமலனார் – திருமுறை5:39 2/1
தென் ஆர் சடையார் கொடி மேல் விடையார் சிவனார் அருமை திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 4/2
கார் ஊர் சடையார் கனல் ஆர் மழுவார் கலவார் புரம் மூன்று எரிசெய்தார் – திருமுறை5:39 6/1
தண் ஆர் சடையார் தரும் மா மகனார் தணிகாசலனார் தனி வேலார் – திருமுறை5:39 7/3
தண் தேன் பொழி இதழி பொலி சடையார் தரு மகனார் – திருமுறை5:43 8/1
நதியும் மதியும் பொதியும் சடையார் நவில் மாலும் – திருமுறை5:49 3/1

மேல்


சடையாளர் (1)

ஆர் இட்ட சடையாளர் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 6/4

மேல்


சடையான் (5)

பின்னும் சடையான் ஒற்றி தியாக_பெருமான் பிச்சை பெருமானே – திருமுறை2:24 4/4
கற்றை சடையான் கண் மூன்று உடையான் கரியோன் அயனும் காணாதான் – திருமுறை2:24 7/3
பிறங்கும் சடையான் ஒற்றி தியாக_பெருமாள் பிச்சை பெருமானே – திருமுறை2:24 9/4
திங்கள்_சடையான் மகனே சரணம் சிவை தந்தருளும் புதல்வா சரணம் – திருமுறை5:56 7/2
சடையான் சிற்றம்பலத்தான் தானே தான் ஆனான் – திருமுறை6:93 6/3

மேல்


சடையான்-தனை (1)

பொன் போல் விளங்கும் புரி சடையான்-தனை போய் அடுத்தேன் – திருமுறை1:6 18/2

மேல்


சடையானே (1)

சடையானே அன்பர் உள தாமரையில் அமர்ந்த பெருந்தகையே வெள்ளை – தனிப்பாசுரம்:3 16/2

மேல்


சடையில் (4)

கூறு உமையாட்கு ஈந்து அருளும் கோமானை செம் சடையில்
ஆறு மலர் கொன்றை அணிவோனை தேறு மனம் – திருமுறை2:30 20/1,2
தாராது இருந்தார் சல_மகளை தாழ்ந்த சடையில் தரித்தாரே – திருமுறை3:6 7/4
சடையில் தரித்தார் ஒருத்தி-தனை தழுவி மகிழ் மற்றொரு பெண்ணை – திருமுறை3:6 8/1
மான் வளர்த்து சடையில் இளமதி வளர்த்த ஒரு கிழவன் மகிழ வாய்த்த – தனிப்பாசுரம்:3 29/3

மேல்


சடையின் (3)

சாற்றா சலமே ஈது என்றேன் சடையின் முடி மேல் அன்று என்றே – திருமுறை1:8 64/3
வள்ளல் மதியோர் புகழ் ஒற்றி வள்ளால் உமது மணி சடையின்
வெள்ள_மகள் மேல் பிள்ளை மதி விளங்கல் அழகு ஈது என்றேன் நின் – திருமுறை1:8 104/1,2
சாற்றா சலமே ஈது என்றேன் சடையின் முடி மேல் அன்று என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 20/3

மேல்


சடையீர் (18)

குளம் சேர்ந்து இருந்தது உமக்கு ஒரு கண் கோல சடையீர் அழகு இது என்றேன் – திருமுறை1:8 30/2
மின்னில் பொலியும் சடையீர் என் வேண்டும் என்றேன் உண செய்யாள் – திருமுறை1:8 42/3
வானார் வணங்கும் ஒற்றி_உளீர் மதி வாழ் சடையீர் மரபிடை நீர் – திருமுறை1:8 77/1
மறி நீர் சடையீர் சித்து எல்லாம்_வல்லீர் ஒற்றி மா நகரீர் – திருமுறை1:8 97/1
அம்பு ஆர் சடையீர் உமது ஆடல் அறியேன் அருளல் வேண்டும் என்றேன் – திருமுறை1:8 101/2
வெள்ள சடையீர் உள்ளத்தே விருப்பு ஏது உரைத்தால் தருவல் என்றேன் – திருமுறை1:8 107/2
கற்றை சடையீர் திருவொற்றி காவல்_உடையீர் ஈங்கு அடைந்தீர் – திருமுறை1:8 130/1
ஊற்று ஆர் சடையீர் ஒற்றி_உளீர் ஊரூர் இரக்க துணிவுற்றீர் – திருமுறை1:8 155/1
கொன்றை சடையீர் கொடுங்கோளூர் குறித்தீர் வருதற்கு அஞ்சுவல் யான் – திருமுறை1:8 160/1
புரியும் சடையீர் அமர்ந்திடும் ஊர் புலியூர் எனில் எம்_போல்வார்க்கும் – திருமுறை1:8 161/1
மணம்கொள் இதழி சடையீர் நீர் வாழும் பதி யாது என்றேன் நின் – திருமுறை1:8 163/1
ஓங்கும் சடையீர் நெல்வாயில் உடையேம் என்றீர் உடையீரேல் – திருமுறை1:8 165/1
புன்னை அம் சடையீர் எனை_உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 3/4
பொன்மை அம் சடையீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 4/4
மின் போலே வயங்குகின்ற விரி சடையீர் அடியேன் விளங்கும் உமது இணை அடிகள் மெய் அழுந்த பிடித்தேன் – திருமுறை6:33 6/1
மின் மேல் சடையீர் ஈது எல்லாம் விளையாட்டு என்றேன் அன்று என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 29/3
கான் ஆர் சடையீர் என் இரு கை கன்றும் பசு போல் கற்றது என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:11 2/1
பொன் ஆல் சடையீர் என்றேன் என் புதிய தேவி மனைவி என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 10/3

மேல்


சடையும் (6)

தாழ் சடையும் நீறும் சரி கோவண கீளும் – திருமுறை1:3 1/1355
கொடி கொண்ட ஏற்றின் நடையும் சடையும் குளிர் முகமும் – திருமுறை1:6 83/1
கொண்ட கொன்றை சடையும் பொன் சேவடி மாண்பும் ஒன்ற – திருமுறை1:6 194/3
கொங்கு இட்ட கொன்றை சடையும் நின் ஓர் பசும் கோமள பெண் – திருமுறை1:6 196/1
வளம் கிளர் சடையும் விளங்கிய இதழி மாலையும் மால் அயன் வழுத்தும் – திருமுறை2:71 1/1
திரு வண்ண நதியும் வளை ஒரு வண்ண மதியும் வளர் செவ் வண்ணம் நண்ணு சடையும் தெருள் வண்ண நுதல் விழியும் அருள் வண்ண வதனமும் திகழ் வண்ண வெண் நகையும் ஓர் – திருமுறை2:78 1/1

மேல்


சடையை (3)

நீர் ஆர் எங்கே இருப்பது என்றேன் நீண்ட சடையை குறிப்பித்தார் – திருமுறை1:8 39/2
மின்னும் தேவர் திரு_முடி மேல் விளங்கும் சடையை கண்டவள் தன் – திருமுறை3:2 2/3
பின்னும் சடையை அவிழ்த்து ஒன்றும் பேசாள் எம்மை பிரிந்து என்றே – திருமுறை3:2 2/4

மேல்


சடையோய் (12)

பூண் தாது ஆர் கொன்றை புரி சடையோய் நின் புகழை – திருமுறை1:4 34/3
நாள்_தாது ஆர் கொன்றை நதி_சடையோய் அஞ்செழுத்தை – திருமுறை1:4 38/3
நல்லோர்க்கு அளிக்கும் நதி_சடையோய் எற்கு அருளில் – திருமுறை1:4 73/3
கோடும் பிறை_சடையோய் கோளும் குறும்பும் சாக்காடும் – திருமுறை1:4 76/1
இண்டை_சடையோய் எனக்கு அருள எண்ணுதியேல் – திருமுறை1:4 97/1
பொன் நின்று ஒளிரும் புரி_சடையோய் நின்னை அன்றி – திருமுறை1:4 100/1
வனம் எழுந்து ஆடும் சடையோய் நின் சித்தம் மகிழ்தல் அன்றி – திருமுறை1:6 50/1
தேனை நோக்கிய கொன்றை அம் சடையோய் திகழும் ஒற்றியூர் தியாக_நாயகனே – திருமுறை2:10 1/4
கண் ஆர் நுதலோய் பெரும் கருணை_கடலோய் கங்கை மதி சடையோய்
பெண் ஆர் இடத்தோய் யாவர்கட்கும் பெரியோய் கரியோன் பிரமனொடும் – திருமுறை2:60 7/1,2
நதி ஏர் சடையோய் இன் அருள் நீ நல்கல் வேண்டும் நாயேற்கே – திருமுறை2:84 5/4
ஆற்றால் விளங்கும் சடையோய் இ ஏழை அடியனும் பல் – திருமுறை2:94 26/1
அணி வளரும் உயர் நெறி கொள் கலைகள் நிறை மதி மகிழ்வை அடையும் ஒளி உடைய சடையோய்
அருள் ஒழுக அமுது ஒழுக அழகு ஒழுக இளநிலவின் அளி ஒழுக ஒளிர் முகத்தோய் – திருமுகம்:3 1/1,2

மேல்


சண் (5)

கோது அகன்ற யோகர் மன_குகையில் வாழும் குருவே சண் முகம் கொண்ட கோவே வஞ்ச – திருமுறை1:5 34/1
மேல் கொண்ட செஞ்சுடர் மேனியும் சண் முக வீறும் கண்டு – திருமுறை1:6 153/3
சண் முகத்து எம்பெருமானை ஐங்கரனை நடராஜ தம்பிரானை – திருமுறை2:88 11/3
அப்பா சண் முகம் கொள் சாமி_அப்பா எவ்வுயிர்க்கும் – திருமுறை6:24 16/2
சிவகுரு பரசிவ சண் முக நாதா – கீர்த்தனை:1 2/2

மேல்


சண்ட (4)

சண்ட வினை தொடக்கு அற சின்மயத்தை காட்டும் சற்குருவே சிவகுருவே சாந்த தேவே – திருமுறை1:5 43/4
சண்ட வெம் பவ பிணியினால் தந்தை தாய் இலார் என தயங்குகின்றாயே – திருமுறை2:26 4/1
தக்கது அறியேன் வெறியேன் நான் சண்ட மடவார்-தம் முலை தோய் – திருமுறை2:43 2/1
சண்ட பவ நோயால் தாய் இலா பிள்ளை என – திருமுறை2:56 6/3

மேல்


சண்டமாருதத்தால் (2)

மரு கா மலர் குழல் மின்னார் மயல் சண்டமாருதத்தால்
இருக்காது உழலும் என் ஏழை நெஞ்சே இ இடும்பையிலே – திருமுறை1:6 230/1,2
மாளா மயல் சண்டமாருதத்தால் மன_வாசி என் சொல் – திருமுறை2:64 1/3

மேல்


சண்டன் (1)

சண்டன் மிண்டன் தலைவர் என்ன – திருமுகம்:4 1/327

மேல்


சண்டாள (1)

சண்டாள கூற்று வரில் என் புகல்வீர் ஞானசபை தலைவன் உம்மை – திருமுறை6:99 4/3

மேல்


சண்டேசர் (1)

தொண்டு நிலை சேர்ந்து உயர்ந்த சண்டேசர் முதலோரை தொழுது போற்றி – தனிப்பாசுரம்:3 31/1

மேல்


சண்டேசுரனை (1)

சேனை முக தலைவனை சண்டேசுரனை கவுணிய கோத்திர நம் கோவை – தனிப்பாசுரம்:1 2/2

மேல்


சண்டை (6)

சண்டை என்பது என்றனக்கு தாய்_தந்தை கொண்ட எழு – திருமுறை1:2 1/680
விருப்பமுறாது எனை முனிந்து விடுத்திடுமோ நேயம் விளைந்திடுமோ இவர்க்கு நிதம் சண்டை விளைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 6/3
கரு உள சண்டை கூக்குரல் கேட்ட காலத்தில் நான் உற்ற கலக்கம் – திருமுறை6:13 49/3
வம்புறு சண்டை விளைக்கின்றார் சிறுவர் வள்ளலே நின் பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 103/2
வெம்புறு சண்டை விளைத்தது உண்டேயோ மெய்ய நின் ஆணை நான் அறியேன் – திருமுறை6:13 103/4
சழக்கு வெளுத்தது சாதி ஆச்சிரமாசாரம் சமயமதாசாரம் என சண்டை இட்ட கலக – திருமுறை6:64 40/2

மேல்


சண்டைக்கு (1)

தொண்டை பெறும் என் துயர் எல்லாம் சண்டைக்கு இங்கு – திருமுறை1:4 97/2

மேல்


சண்டையிட்டே (1)

வழக்கு அறிவீர் சண்டையிட்டே வம்பளக்க அறிவீர் வடிக்கும் முன்னே சோறு எடுத்து வயிற்று அடைக்க அறிவீர் – திருமுறை6:64 52/3

மேல்


சண்டையிலே (2)

சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர சந்தடிகளிலே கோத்திர சண்டையிலே
ஆதியிலே அபிமானித்து அலைகின்ற உலகீர் அலைந்தலைந்து வீணே நீர் அழிதல் அழகு அலவே – திருமுறை6:97 1/1,2
சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர சந்தடிகளிலே கோத்திர சண்டையிலே
ஆதியிலே அபிமானித்து அலைகின்ற உலகீர் அலைந்தலைந்து வீணே நீர் அழிதல் அழகு அலவே – கீர்த்தனை:41 38/1,2

மேல்


சண்பக (1)

தண் தணி காந்தள் ஓர் சண்பக மலரின் தளர்வு எய்த – திருமுறை5:49 6/1

மேல்


சண்பகத்தில் (1)

தீ நாற்றம் சண்பகத்தில் தேர்ந்தனையோ வான்_நாட்டும் – திருமுறை1:3 1/698

மேல்


சண்பகமே (1)

மேல் நாட்டும் சண்பகமே மேனி என்றாய் தீ இடும் கால் – திருமுறை1:3 1/697

மேல்


சண்பை (3)

சண்பை மறை_கொழுந்து மகிழ்தர அமுதம் கொடுத்தாள் தயவு_உடையாள் எனை_உடையாள் சர்வசத்தி_உடையாள் – திருமுறை4:4 2/1
சீர் ஆர் சண்பை கவுணியர்-தம் தெய்வ மரபில் திகழ் விளக்கே தெவிட்டாது உளத்தில் தித்திக்கும் தேனே அழியா செல்வமே – திருமுறை4:9 11/1
போற்றி என புகழ்ந்து சண்பை புனித மறை குல_மணியை போந்து போற்றி – தனிப்பாசுரம்:3 30/1

மேல்


சண்பையர் (1)

அற்றம்_இல் சண்பையர் ஆதி மூவரும் – தனிப்பாசுரம்:2 3/1

மேல்


சண்முக (67)

ஓங்கும் ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 1/4
உவகை ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 2/4
உன்னும் ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 3/4
ஒன்றும் ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 4/4
உரைக்கும் ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 5/4
ஓதும் ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 6/4
உண்ணும் ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 7/4
உந்த ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 8/4
ஒட்டி ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 9/4
உலவும் ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் ஓம் சிவாய என்று உன்னுதி மனனே – திருமுறை2:2 10/4
தொழுது சண்முக சிவசிவ என நம் தோன்றலார்-தமை துதித்தவர் திருமுன் – திருமுறை2:3 1/3
ஓது சண்முக சிவசிவ எனவே உன்னி நெக்குவிட்டு உருகி நம் துயராம் – திருமுறை2:3 2/3
கோலம் செய் அருள் சண்முக சிவ ஓம் குழகவோ என கூவி நம் துயராம் – திருமுறை2:3 3/3
தெருள் திறம் செயும் சண்முக சிவ ஓம் சிவ நமா என செப்பி நம் துயராம் – திருமுறை2:3 4/3
தொல்லை ஓம் சிவ சண்முக சிவ ஓம் தூய என்று அடி தொழுது நாம் உற்ற – திருமுறை2:3 5/3
பரவு சண்முக சிவசிவ சிவ ஓம் பர சுயம்பு சங்கர சம்பு நம ஓம் – திருமுறை2:3 6/3
வாய்ந்து சண்முக நம சிவ சிவ ஓம் வர சுயம்பு சங்கர சம்பு எனவே – திருமுறை2:3 7/3
ஓர்ந்து சண்முக சரவணபவ ஓம் ஓம் சுயம்பு சங்கர சம்பு எனவே – திருமுறை2:3 8/3
எமை புரந்த சண்முக சிவசிவ ஓம் இறைவ சங்கர அரகர எனவே – திருமுறை2:3 9/3
நிறைந்த சண்முக குரு நம சிவ ஓம் நிமல சிற்பர அரகர எனவே – திருமுறை2:3 10/3
தாவ நாடொணா தணிகை அம் பதியில் வாழ் சண்முக பெருமானே – திருமுறை5:31 3/4
சிவ சண்முக எனவே அருள் திரு_நீறு அணிந்திடிலே – திருமுறை5:32 1/4
சிவ சண்முக எனவே அருள் திரு_நீறு அணிந்திடிலே – திருமுறை5:32 3/4
இல் வினை சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை5:47 3/3
இடும் புகழ் சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை5:47 4/3
இன்பு அறா சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை5:47 5/3
எறிவு இலா சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை5:47 6/3
நெறி சிவ சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை5:47 7/3
நேயமாம் சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை5:47 8/3
நிதி சிவ சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை5:47 9/3
இசை சிவ சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை5:47 10/3
சண்முக நாதனை பாடுங்கடி – திருமுறை5:53 9/4
தரு ஓங்கு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 1/4
தரம் மேவு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 2/4
தடி துன்னும் மதில் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 3/4
தள்ள அரிய சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 4/4
ததி பெறும் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 5/4
தாமம் ஒளிர் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 6/4
தலைவர் புகழ் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 7/4
தருமம் மிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 8/4
தாய் ஒன்று சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 9/4
தரையில் உயர் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 10/4
தாம் பிரிவு_இல் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 11/4
தார் கொண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 12/4
தன் புகழ் செய் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 13/4
தானம் மிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 14/4
சற்றை அகல் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 15/4
தடம் மேவு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 16/4
தப்பு அற்ற சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 17/4
சந்தம் மிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 18/4
சையம் உயர் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 19/4
தழைவுற்ற சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 20/4
தானம் இங்கு ஏர் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 21/4
தனம் நீடு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 22/4
தாய் கொண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 23/4
தற்றகைய சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 24/4
தாய்ப்பட்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 25/4
தாவலம் சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 26/4
தரம் மருவு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 27/4
தார் உண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 28/4
தளர்வு இலா சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 29/4
சத்திக்கும் நீர் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 30/4
தான் கொண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 31/4
சண்முக நாதனை பாடுங்கடி – கீர்த்தனை:10 9/4
தார் உண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – கீர்த்தனை:41 7/4
பொருள் உறு சண்முக புனிதன் தாள்களும் – தனிப்பாசுரம்:5 2/2
தற்பர சண்முக சாமி போற்றியே – தனிப்பாசுரம்:5 3/2

மேல்


சண்முகத்து (2)

தனிப்பெரும் தவமே போற்றி சண்முகத்து அரசே போற்றி – திருமுறை5:50 2/4
பண் கொண்ட சண்முகத்து ஐயா அருள் மிகும் பன்னிரண்டு – திருமுறை5:51 13/1

மேல்


சண்முகநாதரே (2)

சண்முகநாதரே வாரும் – திருமுறை5:54 2/2
சண்முகநாதரே வாரும் – கீர்த்தனை:16 2/2

மேல்


சண்முகநாதற்கு (2)

நீதராம் சண்முகநாதற்கு மங்களம் – கீர்த்தனை:15 2/2
நீதராம் சண்முகநாதற்கு மங்களம் – தனிப்பாசுரம்:6 2/2

மேல்


சண்முகன் (3)

சஞ்சிதம் அறுக்கும் சண்முகன் உடையோன் தந்தையே ஒற்றி எம் தேவே – திருமுறை2:17 6/4
சண்முகன் நம் குரு சாமியடி – திருமுறை5:53 7/4
சண்முகன் நம் குரு சாமியடி – கீர்த்தனை:10 7/4

மேல்


சண்முகனே (12)

தடிவாய் என்ன சுரர் வேண்ட தடிந்த வேல் கை தனி முதலே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 1/4
தாயாய் என்னை காக்க வரும் தனியே பரம சற்குருவே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 2/4
தாணு என்ன உலகம் எலாம் தாங்கும் தலைமை தயாநிதியே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 3/4
தன்னை பொருவும் சிவயோகம் தன்னை உடையோர்-தம் பயனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 4/4
சத்த உலக சராசரமும் தாளில் ஒடுக்கும் தனி பொருளே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 5/4
சாதல் பிறத்தல் தவிர்த்து அருளும் சரணாம்புயனே சத்தியனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 6/4
தன் பிற்படும் அ சுரர் ஆவி தரிக்க வேலை தரித்தோனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 7/4
சாலும் சுகுண திரு_மலையே தவத்தோர் புகழும் தற்பரனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 8/4
சாதல் நிறுத்துமவர் உள்ள_தலம் தாள் நிறுத்தும் தயாநிதியே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 9/4
தரு_காதலித்தோன் முடி கொடுத்த தரும_துரையே தற்பரனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 10/4
தேவே தெளிவே சரணம் சரணம் சிவ சண்முகனே சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 4/3
தானவர்-தம் குலம் அடர்த்த சண்முகனே இ பிணியை தணிப்பாய் வாச – தனிப்பாசுரம்:7 7/3

மேல்


சத். (3)

சத். அசத். இயல் மற்று அறிந்து மெய் போத தத்துவ நிலை பெற விழைவோர் – திருமுறை5:1 8/1
சத். இறை உயிர்-தான் சத். அசத். ஆகும் தடை மலம் அசத். இவற்றிடை நீ – தனிப்பாசுரம்:30 5/1
சத். இறை உயிர்-தான் சத். அசத். ஆகும் தடை மலம் அசத். இவற்றிடை நீ – தனிப்பாசுரம்:30 5/1

மேல்


சத்த (6)

பரகேவலாத்து விதானந்தானுப சத்த பாதாக்ர சுத்த பலிதம் – திருமுறை1:1 2/30
சத்த உருவாம் மறை பொன் சிலம்பு அணிந்து அம்பலத்தே தனி நடம் செய்து அருளும் அடி_தாமரைகள் வருந்த – திருமுறை4:2 21/1
சத்த உலக சராசரமும் தாளில் ஒடுக்கும் தனி பொருளே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 5/4
திண் கொண்ட எட்டு திசை கொண்டு நீள் சத்த_தீவும் கொண்டு – திருமுறை5:51 13/3
அத்த நிலை சத்த நிலை அறியேன் மெய் அறிவை அறியேன் மெய் அறிந்து அடங்கும் அறிஞரையும் அறியேன் – திருமுறை6:6 9/2
சத்த தலைவரை சாற்றும் அண்டங்களை – திருமுறை6:65 1/597

மேல்


சத்த_தீவும் (1)

திண் கொண்ட எட்டு திசை கொண்டு நீள் சத்த_தீவும் கொண்டு – திருமுறை5:51 13/3

மேல்


சத்தத்தில் (1)

சத்தத்தில் காட்டும் சதுரன் எவன் முத்தர் என – திருமுறை1:3 1/228

மேல்


சத்தத்துக்கு (1)

பொதிக்கு அளவா முன்னர் இங்கே சத்தத்துக்கு அளவு என்பார் போன்றாய் அன்றே – திருமுறை6:24 44/4

மேல்


சத்தம் (1)

தான் ஓங்கும் அண்டம் எலாம் சத்தம் உற கூவும் ஒரு – திருமுறை1:3 1/443

மேல்


சத்தமாய் (1)

சத்தமாய் சுத்த சதாநிலையாய் வித்தமாய் – திருமுறை1:3 1/30

மேல்


சத்தர் (9)

அகர நிலை விளங்கு சத்தர் அனைவருக்கும் அவர்-பால் அமர்ந்த சத்திமாரவர்கள் அனைவருக்கும் அவரால் – திருமுறை6:2 1/1
மானிலே நித்திய வலத்திலே பூரண வரத்திலே மற்றையதிலே வளர் அனந்தானந்த சத்தர் சத்திகள்-தம்மை வைத்த அருள் உற்ற ஒளியே – திருமுறை6:25 10/2
வாதாந்தம் உற்ற பல சத்திகளொடும் சத்தர் வாய்ந்து பணி செய்ய இன்ப மா ராச்சியத்திலே திரு_அருள் செங்கோல் வளத்தொடு செலுத்தும் அரசே – திருமுறை6:25 17/3
பூதம் முதலாய பல கருவிகள் அனைத்தும் என் புகல் வழி பணிகள் கேட்ப பொய்படா சத்திகள் அனந்த கோடிகளும் மெய்ப்பொருள் கண்ட சத்தர் பலரும் – திருமுறை6:25 23/1
கண்ணுறு சத்தர் எனும் இரு புடைக்கும் கருது உரு முதலிய விளங்க – திருமுறை6:46 6/3
நின்ற அ நிலையின் உரு சுவை விளங்க நின்ற சத்திகளொடு சத்தர்
சென்று அதிகரிப்ப நடித்திடும் பொதுவில் என்பரால் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:46 8/3,4
மாசு அறு சத்தி சத்தர் ஆண்டு அமைத்து மன் அதிகாரம் ஐந்து இயற்ற – திருமுறை6:46 9/3
ஈட்டிய பற்பல சத்தி சத்தர் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளும் தன் நிழல் கீழ் விளங்க – திருமுறை6:60 11/2
வாழ்ந்திட ஓர் சத்தி நிலை வயங்கியுற புரிந்து மதிக்கும் அந்த சத்தி-தனில் மன்னு சத்தர் ஆகி – திருமுறை6:101 39/3

மேல்


சத்தர்-தம் (1)

திருகல் அறு பல கோடி ஈசன் அண்டம் சதாசிவ அண்டம் எண்_இறந்த திகழ்கின்ற மற்றை பெரும் சத்தி சத்தர்-தம் சீர் அண்டம் என் புகலுவேன் – திருமுறை6:25 18/2

மேல்


சத்தர்கட்கு (1)

உறைகின்ற நிறைவிலே ஊக்கத்திலே காற்றின் உற்ற பல பெற்றி-தனிலே ஓங்கி அவை தாங்கி மிகு பாங்கினுறு சத்தர்கட்கு உபகரித்து அருளும் ஒளியே – திருமுறை6:25 9/2

மேல்


சத்தர்கள் (13)

சத்திகள் எல்லாம் சத்தர்கள் எல்லாம் தழைத்திட தனி அருள் செங்கோல் – திருமுறை6:13 84/2
சத்தர்கள் எல்லாம் தழைத்திட அகம் புறத்து – திருமுறை6:65 1/145
மண் நிலை சத்தர்கள் வகை பலபலவும் – திருமுறை6:65 1/391
நீரினில் சத்தர்கள் நிறை வகை உறை வகை – திருமுறை6:65 1/421
தீயிடை சத்திகள் செறிதரு சத்தர்கள்
ஆய் பல வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/449,450
காற்றிடை சத்தர்கள் கணிதம் கடந்தன – திருமுறை6:65 1/477
வெளியினில் சத்திகள் வியப்புறு சத்தர்கள்
அளியுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/503,504
சத்தர்கள் மறைப்பை தவிர்த்தவர்க்கு இன்பம் – திருமுறை6:65 1/851
சத்தி சத்தர்கள் எலாம் சார்ந்து எனது ஏவல்செய் – திருமுறை6:65 1/1097
சத்திகள் பலவாய் சத்தர்கள் பலவாய் – திருமுறை6:65 1/1217
முத்தர்கள் சித்தர்கள் சத்திகள் சத்தர்கள்
எத்திறத்தவர்க்குமாம் என் தனி இன்பே – திருமுறை6:65 1/1251,1252
சத்தர்கள் எல்லாம் ஆம் ஜோதி அவர் – கீர்த்தனை:22 14/1
கோபுர வாயிலுள் சத்திகள் சத்தர்கள்
கோடி பல் கோடியடி அம்மா – கீர்த்தனை:26 23/1,2

மேல்


சத்தர்களும் (4)

பொருத்தும் மற்றை சத்திகளும் சத்தர்களும் எல்லாம் பொருள் எதுவோ என தேடி போக அவரவர்-தம் – திருமுறை6:52 7/3
செறியும் உபகாரிகளாம் சத்திகளும் அவரை செலுத்துகின்ற சத்தர்களும் தன் ஒளியால் விளங்க – திருமுறை6:60 82/2
சது_மறை சொல் அண்ட வகை தனித்தனியே நடத்தும் சத்தர்களும் சத்திகளும் சற்றேனும் பெறுமோ – திருமுறை6:106 7/3
ஏசுகின்றார் ஆரடியோ அண்ட பகிரண்டத்து இருக்கின்ற சத்தர்களும் சத்திகளும் பிறரும் – திருமுறை6:106 45/2

மேல்


சத்தர்களை (1)

தரும் அக அமுதால் சத்தி சத்தர்களை
அருளினில் காக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/753,754

மேல்


சத்தரை (1)

அளவு_இல் பல் சத்தரை அளவு_இல் அண்டங்களை – திருமுறை6:65 1/607

மேல்


சத்தரொடு (1)

பொருள் நிலை சத்தரொடு சத்திகள் அனந்தமும் பொற்பொடு விளங்கி ஓங்க புறப்புறம் அகப்புறம் புறம் அகம் இவற்றின் மேல் பூரணாகாரம் ஆகி – திருமுறை6:25 1/2

மேல்


சத்தனை (1)

சத்தனை நித்த நின்மல சுடரை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 9/4

மேல்


சத்தாம் (3)

சவிகற்ப நிருவிகற்பம் பெறும் அனந்த மா சத்தி சத்தாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/55
தத்துவத்து உள் புறம் தான் ஆம் பொதுவில் சத்தாம் திரு_நடம் நான் காணல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:13 11/1
தன் நேர் அறியா பர வெளியில் சத்தாம் சுத்த அநுபவத்தை சார்ந்து நின்ற பெரியவர்க்கும் தாயே எமக்கு தனி தாயே – தனிப்பாசுரம்:20 3/1

மேல்


சத்தி (61)

தடை இலா நிர்விடய சிற்குண சிவாநந்த சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/52
தகு விந்தை மோகினியை மானை அசைவிக்கும் ஒரு சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/53
சவிகற்ப நிருவிகற்பம் பெறும் அனந்த மா சத்தி சத்தாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/55
தடநிருப அவிவர்த்த சாமர்த்திய திரு_அருள் சத்தி உருவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/56
சத்தி என்றிடும் ஓர் அம்மை விளையாட்டு எனும் இ – திருமுறை1:3 1/1063
ஓயாத சத்தி எலாம் உடையது ஆகி ஒன்று ஆகி பல ஆகி ஓங்கும் தேவே – திருமுறை1:5 10/4
சத்தி வேல் கர தனயனை மகிழ்வோன்-தன்னை நாம் என்றும் சார்ந்திடல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 7/4
வீறிய ஓர் பருவ சத்தி கைகொடுத்து தூக்கி மேல் ஏற்றச்செய்து அவளை மேவுறவும் செய்து – திருமுறை4:1 17/2
சத்தி ஒன்று கொடுத்தாய் நின் தண் அருள் என் என்பேன் தனி மன்றுள் ஆனந்த தாண்டவம் செய் அரசே – திருமுறை4:2 61/4
அம்மான் நின் அருள் சத்தி அருமை ஒன்றும் அறியேன் அன்று இரவில் மறுத்த பிழை அத்தனையும் பொறுத்து – திருமுறை4:5 10/1
சித்தி எலாம் அளித்த சிவ_சத்தி எனை_உடையாள் சிவகாமவல்லியொடு சிவ ஞான பொதுவில் – திருமுறை4:6 4/1
வாம சத்தி சிவகாமவல்லியொடும் பொதுவில் வயங்கிய நின் திரு_அடியை மனம்கொளும் போது எல்லாம் – திருமுறை4:6 12/2
சத்தி செங்கரத்தில் தரித்திடும் அமுதே தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 7/4
சத்தி வேல் கரத்த போற்றி சங்கரி_புதல்வ போற்றி – திருமுறை5:50 10/2
சத்தி வேல் கரத்த நின் சரணம் போற்றி மெய் – திருமுறை5:51 10/1
இடல் எலாம் வல்ல சிவ_சத்தி கிரணாங்கியாய் ஏகமாய் ஏகபோக இன்ப நிலை என்னும் ஒரு சிற்சபையின் நடுவே இலங்கி நிறைகின்ற சுடரே – திருமுறை6:25 3/2
கண்ணுறா அருவிலே உருவிலே குருவிலே கருவிலே தன்மை-தனிலே கலை ஆதி நிலையிலே சத்தி சத்து ஆகி கலந்து ஓங்குகின்ற பொருளே – திருமுறை6:25 5/2
திருகல் அறு பல கோடி ஈசன் அண்டம் சதாசிவ அண்டம் எண்_இறந்த திகழ்கின்ற மற்றை பெரும் சத்தி சத்தர்-தம் சீர் அண்டம் என் புகலுவேன் – திருமுறை6:25 18/2
மாசு அறு சத்தி சத்தர் ஆண்டு அமைத்து மன் அதிகாரம் ஐந்து இயற்ற – திருமுறை6:46 9/3
ஈட்டிய பற்பல சத்தி சத்தர் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளும் தன் நிழல் கீழ் விளங்க – திருமுறை6:60 11/2
மன்னுகின்ற அபர சத்தி பரம் ஆதி அவற்றுள் வகுத்த நிலை ஆதி எலாம் வயங்க வயின் எல்லாம் – திருமுறை6:60 35/1
துன் அபர சத்தி உலகு அபர சத்தி அண்டம் சுகம் பெறவே கதிர் பரப்பி துலங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 35/3
துன் அபர சத்தி உலகு அபர சத்தி அண்டம் சுகம் பெறவே கதிர் பரப்பி துலங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 35/3
உளம் குலவு பர சத்தி உலகம் அண்டம் முழுதும் ஒளி விளங்க சுடர் பரப்பி ஓங்கு தனி சுடரே – திருமுறை6:60 36/3
தரும் அக அமுதால் சத்தி சத்தர்களை – திருமுறை6:65 1/753
சத்தி சத்தர்கள் எலாம் சார்ந்து எனது ஏவல்செய் – திருமுறை6:65 1/1097
இத்தனை என்றிட முடியா சத்தி எலாம் உடையானை எல்லாம்_வல்ல – திருமுறை6:71 6/1
அம்மை அருள் சத்தி அடைந்தனளே இம்மையிலே – திருமுறை6:93 11/2
சத்தி எலாம் கொண்ட தனி தந்தை நடராயன் – திருமுறை6:93 34/1
சத்தி விழா நீடி தழைத்து ஓங்க எத்திசையில் – திருமுறை6:100 1/2
மூவர்களோ அறுவர்களோ முதல் சத்தி அவளோ முன்னிய நம் பெரும் கணவர்-தம் இயலை உணர்ந்தோர் – திருமுறை6:101 4/2
தோன்று சத்தி பல கோடி அளவு சொல ஒண்ணா தோற்று சத்தி பல கோடி தொகை உரைக்க முடியா – திருமுறை6:101 16/1
தோன்று சத்தி பல கோடி அளவு சொல ஒண்ணா தோற்று சத்தி பல கோடி தொகை உரைக்க முடியா – திருமுறை6:101 16/1
சான்று உலகம் தோற்றுவிக்கும் சத்தி பல கோடி-தனை விளம்பல் ஆகா அ சத்திகளை கூட்டி – திருமுறை6:101 16/2
ஏன்ற வகை விடுக்கின்ற சத்தி பல கோடி இத்தனைக்கும் அதிகாரி என் கணவர் என்றால் – திருமுறை6:101 16/3
ஏற்றம் மிக்க அ கருவுள் சத்தி ஒன்று சத்திக்கு இறை ஒன்றாம் இத்தனைக்கும் என் கணவர் அல்லால் – திருமுறை6:101 17/3
தெருட்டுகின்ற சத்தி மிக சிறிது அதனில் கோடி திறத்தினில் ஓர்சிறிது ஆகும் திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:101 20/3
அண்ணுறும் ஓர் ஆதார சத்தி கொடுத்து ஆடும் அடி பெருமை யார் அறிவார் அவர் அறிவார் தோழி – திருமுறை6:101 23/4
மண் பூத முதல் சத்தி வால் அணுவில் அணுவாய் மதித்த அதன் உள் ஒளியாய் அ ஒளிக்குள் ஒளியாய் – திருமுறை6:101 24/1
வண் கலப்பில் சந்தி செயும் சத்தியுளே ஒருமை வயங்கு ஒளி மா சத்தி அதனுள் ஒரு காரணமாம் – திருமுறை6:101 25/1
விண் கரண சத்தி அதனுள் தலைமையாக விளங்கு குரு சத்தி அதின் மெய்ம்மை வடிவான – திருமுறை6:101 25/2
விண் கரண சத்தி அதனுள் தலைமையாக விளங்கு குரு சத்தி அதின் மெய்ம்மை வடிவான – திருமுறை6:101 25/2
எண்_குணமா சத்தி இந்த சத்தி-தனக்கு உள்ளே இறை ஆகி அதுஅதுவாய் இலங்கி நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 25/3
உரிய பெரும் பகுதியும் அ பகுதி முதல் குடிலை உளம்கொள் பரை முதல் சத்தி யோகம் எலாம் பொதுவில் – திருமுறை6:101 26/2
விளங்கிய ஐங்கரு சத்தி ஓர் அனந்தம் கருவில் விளைகின்ற சத்திகள் ஓர் அனந்தம் விளைவு எல்லாம் – திருமுறை6:101 30/1
மண் முதலாம் தத்துவத்தின் தன்மை பல கோடி வயங்கு சத்தி கூட்டத்தால் வந்தன ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:101 32/1
பண்ணுறும் அ தன்மையுளே திண்மை ஒரு கோடி பலித்த சத்தி கூட்டத்தால் பணித்தன ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:101 32/2
நண்பு ஊறும் சத்தி பல சத்திகளுள் வயங்கும் நாதங்கள் பல நாத நடுவணை ஓர் கலையில் – திருமுறை6:101 34/2
விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:101 36/1
பிரிந்திடு மான் இலக்கணங்கள் பல கோடி பிரியா பெரும் சத்தி இலக்கணங்கள் பற்பல கோடிகளாய் – திருமுறை6:101 36/2
ஊன்றிய தாரக சத்தி ஓங்கும் அதின் நடுவே உற்ற திரு_அடி பெருமை உரைப்பவர் ஆர் தோழி – திருமுறை6:101 37/4
உறைந்திடும் ஐங்கருவினிலே உருவ சத்தி விகற்பம் உன்னுதற்கும் உணர்வதற்கும் ஒண்ணா எண்_இலவே – திருமுறை6:101 38/1
சூழ்ந்திடும் ஐங்கருவினிலே சொருப சத்தி பேதம் சொல்லினொடு மனம் கடந்த எல்லை இலாதனவே – திருமுறை6:101 39/1
வாழ்ந்திட ஓர் சத்தி நிலை வயங்கியுற புரிந்து மதிக்கும் அந்த சத்தி-தனில் மன்னு சத்தர் ஆகி – திருமுறை6:101 39/3
வசு நிறத்த விவித நவ சத்தி பல கோடி வயங்கும் அவைக்குள் ஆதி வயங்குவள் அ ஆதி – திருமுறை6:101 40/2
பரவிய ஐங்கருவினிலே பருவ சத்தி வயத்தே பரை அதிட்டித்திட நாத விந்து மயக்கத்தே – திருமுறை6:101 43/1
வாய் திறவா மவுனம் அதே ஆகும் எனில் தோழி மவுன சத்தி வெளி ஏழும் பரத்த பரத்து ஒழியும் – திருமுறை6:104 13/1
ஞான சித்திபுரத்தனே நாத சத்தி பரத்தனே – கீர்த்தனை:1 97/1
தனையா என்று அழைத்தே அருள் சத்தி அளித்தவனே – கீர்த்தனை:31 4/1
அபேத சம்வேதந சுயம் சத்தி இயல் எலாம் அலைவு அற விரித்த புகழோய் – திருமுகம்:3 1/13
அநநிய பரிக்கிரக சத்தி விளைவு எல்லாம் கை ஆமலகம் என இசைத்தோய் – திருமுகம்:3 1/14

மேல்


சத்தி-தனக்கு (1)

எண்_குணமா சத்தி இந்த சத்தி-தனக்கு உள்ளே இறை ஆகி அதுஅதுவாய் இலங்கி நடம் புரியும் – திருமுறை6:101 25/3

மேல்


சத்தி-தனில் (1)

வாழ்ந்திட ஓர் சத்தி நிலை வயங்கியுற புரிந்து மதிக்கும் அந்த சத்தி-தனில் மன்னு சத்தர் ஆகி – திருமுறை6:101 39/3

மேல்


சத்திக்கு (2)

ஏற்றம் மிக்க அ கருவுள் சத்தி ஒன்று சத்திக்கு இறை ஒன்றாம் இத்தனைக்கும் என் கணவர் அல்லால் – திருமுறை6:101 17/3
நண்ணி ஒரு மூன்று ஐந்து நாலொடு மூன்று எட்டாய் நவம் ஆகி மூலத்தின் நவின்ற சத்திக்கு எல்லாம் – திருமுறை6:101 23/3

மேல்


சத்திக்கும் (2)

சத்திக்கும் நாத தலம் கடந்த தத்துவனே – திருமுறை2:62 7/3
சத்திக்கும் நீர் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 30/4

மேல்


சத்திகள் (34)

சத்திகள் எல்லாம் சத்தர்கள் எல்லாம் தழைத்திட தனி அருள் செங்கோல் – திருமுறை6:13 84/2
பொருள் நிலை சத்தரொடு சத்திகள் அனந்தமும் பொற்பொடு விளங்கி ஓங்க புறப்புறம் அகப்புறம் புறம் அகம் இவற்றின் மேல் பூரணாகாரம் ஆகி – திருமுறை6:25 1/2
தெள்ளிய நிறத்திலே அருவத்திலே எலாம் செய வல்ல செய்கை-தனிலே சித்தாய் விளங்கி உபசித்தாய சத்திகள் சிறக்க வளர்கின்ற ஒளியே – திருமுறை6:25 8/2
பூதம் முதலாய பல கருவிகள் அனைத்தும் என் புகல் வழி பணிகள் கேட்ப பொய்படா சத்திகள் அனந்த கோடிகளும் மெய்ப்பொருள் கண்ட சத்தர் பலரும் – திருமுறை6:25 23/1
சத்தியமாம் தனி தெய்வம் தடை அறியா தெய்வம் சத்திகள் எல்லாம் விளங்க தான் ஓங்கும் தெய்வம் – திருமுறை6:44 10/1
அண்ணுறு நனந்தர் பக்கம் என்று இவற்றின் அமைந்தன சத்திகள் அவற்றின் – திருமுறை6:46 6/2
மலைவு அறு மெய் அறிவு அளித்தே அருள் அமுதம் அருத்தி வல்லப சத்திகள் எல்லாம் மருவியிட புரிந்து – திருமுறை6:60 100/2
சத்திகள் எல்லாம் தழைக்க எங்கெங்கும் – திருமுறை6:65 1/147
வல்லப சத்திகள் வகை எலாம் அளித்து எனது – திருமுறை6:65 1/279
மண்ணியல் சத்திகள் மண் செயல் சத்திகள் – திருமுறை6:65 1/383
மண்ணியல் சத்திகள் மண் செயல் சத்திகள்
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/383,384
மண்ணுரு சத்திகள் மண் கலை சத்திகள் – திருமுறை6:65 1/385
மண்ணுரு சத்திகள் மண் கலை சத்திகள்
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/385,386
மண் ஒளி சத்திகள் மண் கரு சத்திகள் – திருமுறை6:65 1/387
மண் ஒளி சத்திகள் மண் கரு சத்திகள்
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/387,388
மண் கண சத்திகள் வகை பலபலவும் – திருமுறை6:65 1/389
நீரிடை சத்திகள் நிகழ் வகை பலபல – திருமுறை6:65 1/419
தீயிடை சத்திகள் செறிதரு சத்தர்கள் – திருமுறை6:65 1/449
காற்றிடை சத்திகள் கணக்கு_இல உலப்பு_இல – திருமுறை6:65 1/475
வெளியினில் சத்திகள் வியப்புறு சத்தர்கள் – திருமுறை6:65 1/503
ஓங்கார சத்திகள் உற்ற அண்டங்களை – திருமுறை6:65 1/595
சத்திகள் மறைப்பை தவிர்த்தவர்க்கு இன்பம் – திருமுறை6:65 1/849
சத்திகள் பலவாய் சத்தர்கள் பலவாய் – திருமுறை6:65 1/1217
முத்தர்கள் சித்தர்கள் சத்திகள் சத்தர்கள் – திருமுறை6:65 1/1251
வரு நெறியில் எனை ஆட்கொண்டு அருள் அமுதம் அளித்து வல்லப சத்திகள் எல்லாம் வழங்கிய ஓர் வள்ளல் – திருமுறை6:98 12/2
விளங்கிய ஐங்கரு சத்தி ஓர் அனந்தம் கருவில் விளைகின்ற சத்திகள் ஓர் அனந்தம் விளைவு எல்லாம் – திருமுறை6:101 30/1
வளம் பெறவே தருகின்ற சத்திகள் ஓர் அனந்தம் மாண்பு அடைய தருவிக்கும் சத்திகள் ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:101 30/2
வளம் பெறவே தருகின்ற சத்திகள் ஓர் அனந்தம் மாண்பு அடைய தருவிக்கும் சத்திகள் ஓர் அனந்தம் – திருமுறை6:101 30/2
உளம்கொள நின்று அதிட்டிக்கும் சத்திகள் ஓர் அனந்தம் ஓங்கிய இ சத்திகளை தனித்தனியே இயக்கி – திருமுறை6:101 30/3
தா மாலை சிறு மாயா சத்திகளாம் இவர்கள்-தாமோ மாமாயை வரு சத்திகள் ஓங்கார – திருமுறை6:106 61/3
சத்திகள் எல்லாம் தழைப்பிக்கும் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 14/2
ஆங்காங்கே சத்திகள் ஆயிரமாயிரம் – கீர்த்தனை:26 17/1
கோபுர வாயிலுள் சத்திகள் சத்தர்கள் – கீர்த்தனை:26 23/1
சதிர் மா மாயை சத்திகள் கோடி – திருமுகம்:4 1/73

மேல்


சத்திகள்-தம்மை (1)

மானிலே நித்திய வலத்திலே பூரண வரத்திலே மற்றையதிலே வளர் அனந்தானந்த சத்தர் சத்திகள்-தம்மை வைத்த அருள் உற்ற ஒளியே – திருமுறை6:25 10/2

மேல்


சத்திகளாம் (1)

தா மாலை சிறு மாயா சத்திகளாம் இவர்கள்-தாமோ மாமாயை வரு சத்திகள் ஓங்கார – திருமுறை6:106 61/3

மேல்


சத்திகளில் (1)

பசு நிறத்த ஐங்கருவில் பகர்ந்த சுவை தன்மை பற்பல கோடிகளாம் அ உற்பவ சத்திகளில்
வசு நிறத்த விவித நவ சத்தி பல கோடி வயங்கும் அவைக்குள் ஆதி வயங்குவள் அ ஆதி – திருமுறை6:101 40/1,2

மேல்


சத்திகளின் (3)

அறைகின்ற காற்றிலே காற்று உப்பிலே காற்றின் ஆதி நடு அந்தத்திலே ஆன பலபல கோடி சத்திகளின் உரு ஆகி ஆடும் அதன் ஆட்டத்திலே – திருமுறை6:25 9/1
விளங்கு பர சத்திகளின் பரம் ஆதி அவற்றுள் விரிந்த நிலை ஆதி எலாம் விளங்கி ஒளி வழங்கி – திருமுறை6:60 36/1
தாங்கிய மா சத்திகளின் பெரும் கூட்டம் கலையா தன்மை புரிந்து ஆங்காங்கு தனித்தனி நின்று இலங்கி – திருமுறை6:101 35/2

மேல்


சத்திகளும் (5)

பொருத்தும் மற்றை சத்திகளும் சத்தர்களும் எல்லாம் பொருள் எதுவோ என தேடி போக அவரவர்-தம் – திருமுறை6:52 7/3
செறியும் உபகாரிகளாம் சத்திகளும் அவரை செலுத்துகின்ற சத்தர்களும் தன் ஒளியால் விளங்க – திருமுறை6:60 82/2
சது_மறை சொல் அண்ட வகை தனித்தனியே நடத்தும் சத்தர்களும் சத்திகளும் சற்றேனும் பெறுமோ – திருமுறை6:106 7/3
ஏசுகின்றார் ஆரடியோ அண்ட பகிரண்டத்து இருக்கின்ற சத்தர்களும் சத்திகளும் பிறரும் – திருமுறை6:106 45/2
தே மாலை சத்திகளும் விழித்திருக்க எனக்கே திரு_மாலை அணிந்தார் சிற்சபை_உடையார் தோழி – திருமுறை6:106 61/4

மேல்


சத்திகளுள் (1)

நண்பு ஊறும் சத்தி பல சத்திகளுள் வயங்கும் நாதங்கள் பல நாத நடுவணை ஓர் கலையில் – திருமுறை6:101 34/2

மேல்


சத்திகளே (1)

சத்திகளே வத்து என்போர் சார்பு அடையேல் பொத்திய இ – திருமுறை1:3 1/1278

மேல்


சத்திகளை (3)

சான்று உலகம் தோற்றுவிக்கும் சத்தி பல கோடி-தனை விளம்பல் ஆகா அ சத்திகளை கூட்டி – திருமுறை6:101 16/2
வில் பொலியும் அறுபது மற்று இவைக்கு ஆறு இங்கு இந்த வியன் கரண சத்திகளை விரித்து விளக்குவதாய் – திருமுறை6:101 28/3
உளம்கொள நின்று அதிட்டிக்கும் சத்திகள் ஓர் அனந்தம் ஓங்கிய இ சத்திகளை தனித்தனியே இயக்கி – திருமுறை6:101 30/3

மேல்


சத்திகளொடு (1)

நின்ற அ நிலையின் உரு சுவை விளங்க நின்ற சத்திகளொடு சத்தர் – திருமுறை6:46 8/3

மேல்


சத்திகளொடும் (1)

வாதாந்தம் உற்ற பல சத்திகளொடும் சத்தர் வாய்ந்து பணி செய்ய இன்ப மா ராச்சியத்திலே திரு_அருள் செங்கோல் வளத்தொடு செலுத்தும் அரசே – திருமுறை6:25 17/3

மேல்


சத்திசிவம் (2)

பருகு சதாசிவம் என்பேன் சத்திசிவம் என்பேன் பரமம் என்பேன் பிரமம் என்பேன் பரப்பிரமம் என்பேன் – திருமுறை6:106 88/3
பருகு சதாசிவம் என்பேன் சத்திசிவம் என்பேன் பரமம் என்பேன் பிரமம் என்பேன் பரப்பிரமம் என்பேன் – கீர்த்தனை:41 34/3

மேல்


சத்தித்து (1)

தித்திக்கும் சேவடியின் சீர் அழகும் சத்தித்து
மல் வைத்த மா மறையும் மால் அயனும் காண்பு அரிய – திருமுறை1:3 1/460,461

மேல்


சத்திதரம் (1)

சார்ந்த சர்வாதார சர்வ மங்கள சர்வ சத்திதரம் என்ற அளவு_இலா – திருமுறை1:1 2/34

மேல்


சத்திமாரவர்கள் (1)

அகர நிலை விளங்கு சத்தர் அனைவருக்கும் அவர்-பால் அமர்ந்த சத்திமாரவர்கள் அனைவருக்கும் அவரால் – திருமுறை6:2 1/1

மேல்


சத்திமான் (2)

தளம் பெறு சிற்சொலித பராசத்தி மயம் ஆகி தனித்த சத்திமான் ஆகி தத்துவம் எல்லாம் போய் – திருமுறை6:101 42/2
சத்திமான் என்பர் நின்றன்னை ஐயனே – தனிப்பாசுரம்:16 19/1

மேல்


சத்திமானாம் (1)

அம் கண் மூன்றாம் அருள் சத்திமானாம்
மண்ணும் விண்ணும் மால் அயனோரால் – திருமுகம்:4 1/59,60

மேல்


சத்திமுற்றம் (1)

சத்திமுற்றம் மேவும் சதாசிவமே பத்தி_உற்றோர் – திருமுறை1:2 1/172

மேல்


சத்திய (54)

சத்திய மெய் அறிவு இன்ப வடிவு ஆகி பொதுவில் தனி நடம் செய்து அருளுகின்ற சற்குருவே எனக்கு – திருமுறை4:1 24/1
தன்னிலையில் குறைவுபடா தத்துவ பேர்_ஒளியே தனி மன்றுள் நடம் புரியும் சத்திய தற்பரமே – திருமுறை4:1 26/3
தடம் பெறும் ஓர் ஆன்ம இன்பம் தனித்த அறிவு இன்பம் சத்திய பேர்_இன்பம் முத்தி இன்பமுமாய் அதன் மேல் – திருமுறை6:2 4/2
சத்திய ஞானம் விளக்கியே நடத்தும் தனி முதல் தந்தையே தலைவா – திருமுறை6:13 84/3
தீய கான் விலங்கை தூய மானிடம் செய் சித்தனே சத்திய சபைக்கு – திருமுறை6:15 9/3
தன் இயல் அறிவ அரும் சத்திய நிலையே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 3/4
தேய் மதி சமயருக்கு அரிய ஒண் சுடரே சித்து எலாம் வல்லதோர் சத்திய முதலே – திருமுறை6:26 4/2
தஞ்சம் என்றவர்க்கு அருள் சத்திய முதலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 15/4
தங்கும் ஓர் சோதி தனி பெரும் கருணை தரம் திகழ் சத்திய தலைவா – திருமுறை6:29 9/2
சங்கம் நின்று ஏத்தும் சத்திய ஞான சபையவா அபய வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 9/4
சாறு வேண்டிய பொழில் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 1/4
தஞ்சம் என்றவர்க்கு அருள் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 2/4
தாழ்வு இலாத சீர் தரு வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 3/4
தாள் தலம் தருவாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 4/4
தருணம் எற்கு அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 5/4
சரணம் ஈந்து அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 6/4
தாயம் ஒன்று இலேன் தனி வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 7/4
தரத்தை ஈந்து அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 8/4
சத்தியம் புகன்றேன் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 9/4
தயவு செய்து அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 10/4
தன் சோதி என் உயிர் சத்திய சோதி தனி தலைமை – திருமுறை6:41 2/1
தெருள் பெரும் தாய்-தன் கையிலே கொடுத்த தெய்வமே சத்திய சிவமே – திருமுறை6:42 1/2
தண்ணிய மதியே தனித்த செம் சுடரே சத்திய சாத்திய கனலே – திருமுறை6:42 4/1
தத்துவ பதியே தத்துவம் கடந்த தனித்ததோர் சத்திய பதியே – திருமுறை6:42 6/1
தாவிய முதலும் கடையும் மேல் காட்டா சத்திய தனி நடு நிலையே – திருமுறை6:42 12/2
சத்திய பதியே சத்திய நிதியே சத்திய ஞானமே வேத – திருமுறை6:42 16/1
சத்திய பதியே சத்திய நிதியே சத்திய ஞானமே வேத – திருமுறை6:42 16/1
சத்திய பதியே சத்திய நிதியே சத்திய ஞானமே வேத – திருமுறை6:42 16/1
கொன் செயல் ஒழித்த சத்திய ஞான கோயிலில் கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 9/4
தாரண நிலையை தத்துவ பதியை சத்திய நித்திய தலத்தை – திருமுறை6:49 17/3
தத்துவாதீத தனி பெரும் பொருளை சமரச சத்திய பொருளை – திருமுறை6:49 18/2
சார் கலாந்தாதி சடாந்தமும் கலந்த சமரச சத்திய வெளியை – திருமுறை6:49 21/1
விடை அறியா தனி முதலாய் விளங்கு வெளி நடுவே விளங்குகின்ற சத்திய மா மேடையிலே அமர்ந்த – திருமுறை6:50 4/2
நீதியும் நிலையும் சத்திய பொருளும் நித்திய வாழ்க்கையும் சுகமும் – திருமுறை6:58 7/2
சத்திய ஞானானந்த சித்தர் புகழ் பொதுவில் தனித்த நடத்து அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 32/4
சத்திய நான்முகர் அனந்தர் நாரணர் மற்று உளவாம் தலைவர் அவரவர் உலகில் சார்ந்தவர்கள் பிறர்கள் – திருமுறை6:60 81/1
சத்திய பதமே சத்துவ பதமே – திருமுறை6:65 1/931
சத்திய அமுதே தனி திரு_அமுதே – திருமுறை6:65 1/1275
சமரச சத்திய சபையில் நடம் புரி – திருமுறை6:65 1/1553
சமரச சத்திய தற்சுயம் சுடரே – திருமுறை6:65 1/1554
சத்திய நிலை-தனை தயவினில் தந்தனை – திருமுறை6:65 1/1586
சாதி இந்த மதம் எனும் வாய் சழக்கை எலாம் தவிர்த்த சத்தியனே உண்கின்றேன் சத்திய தெள் அமுதே – திருமுறை6:68 3/4
தேயா பெரும் பதம் ஆகி என் சத்திய தெய்வமுமாய் – திருமுறை6:78 5/2
தணிந்து அறியேன் தயவு அறியேன் சத்திய வாசகமும் தான் அறியேன் உழுந்து அடித்த தடி-அது போல் இருந்தேன் – திருமுறை6:80 9/3
தண்மையொடு சுத்த சிவ சன்மார்க்க நெறியில் சார்ந்து விரைந்து ஏறு-மினோ சத்திய வாழ்வு அளிக்க – திருமுறை6:98 13/3
சத்திய வேதாந்தம் எலாம் சித்தாந்தம் எல்லாம் தனித்தனி மேல் உணர்ந்துணர்ந்தும் தனை உணர்தற்கு அரிதாய் – திருமுறை6:98 15/1
சத்திய ஞான சபாபதி எனக்கே தனி பதி ஆயினான் என்றாள் – திருமுறை6:103 4/1
சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்த்தே சத்திய சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:108 21/3
தன்மயம் ஆக்கிய சத்திய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 28/2
தான் ஆக்கிக்கொண்டதோர் சத்திய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 32/4
சமரச சத்திய சன்மார்க்க நீதி – கீர்த்தனை:23 5/2
சத்திய ஞான தயாநிதி பாதம் – கீர்த்தனை:24 12/4
சத்திய ஞான சபை என்னுள் கண்டனன் – கீர்த்தனை:25 5/1
சகள மத்திய சத்திய சத்துவ – திருமுகம்:2 1/8

மேல்


சத்தியம் (101)

தரம் மிகும் சர்வ சாதிட்டான சத்தியம் சர்வ ஆனந்த போகம் – திருமுறை1:1 2/33
சத்தியம் இது – திருமுறை2:8 3/3
சத்தியம் கனாகனம் மிகுந்ததோர் தற்பரம் சிவம் சமரசத்துவம் – திருமுறை2:99 3/2
சத்தியம் என என்றனக்கு அருள் புரிந்த தனி பெரும் கருணை என் புகல்வேன் – திருமுறை4:9 6/3
பவம்-தனில் பெறுதல் சத்தியம் எனவே பற்பல குறிகளால் அறிந்தே – திருமுறை6:13 119/3
தத்துவமசி நிலை இது இது-தானே சத்தியம் காண் என தனித்து உரைத்து எனக்கே – திருமுறை6:26 8/1
தான் எனை புணரும் தருணம் ஈது எனவே சத்தியம் உணர்ந்தனன் தனித்தே – திருமுறை6:30 5/1
சத்தியம் புகன்றேன் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 9/4
மெய்க்கு இசைந்து அன்று உரைத்தது நீர் சத்தியம் சத்தியமே விடுவேனோ இன்று அடியேன் விழற்கு இறைத்தேன் அலவே – திருமுறை6:33 3/2
தாள் அறிந்தேன் நின் வரவு சத்தியம் சத்தியமே சந்தேகம் இல்லை அந்த தனித்த திரு_வரவின் – திருமுறை6:33 8/3
திருந்தும் என் உள்ள திரு_கோயில் ஞான சித்திபுரம் என சத்தியம் கண்டேன் – திருமுறை6:34 7/1
தப்பாமல் உயிர்விடுவேன் சத்தியம் சத்தியம் நின் தாள் இணைகள் அறிக இது தயவு_உடையோய் எவர்க்கும் – திருமுறை6:35 1/3
தப்பாமல் உயிர்விடுவேன் சத்தியம் சத்தியம் நின் தாள் இணைகள் அறிக இது தயவு_உடையோய் எவர்க்கும் – திருமுறை6:35 1/3
சத்து எலாம் ஒன்றே சத்தியம் என என்றனக்கு அறிவித்ததோர் தயையே – திருமுறை6:42 2/3
தம்பலத்தே பெரும் போகம் தந்திடுவார் இது-தான் சத்தியம் சத்தியம் அதனால் சார்ந்து அவர்-தாம் இருக்க – திருமுறை6:62 10/2
தம்பலத்தே பெரும் போகம் தந்திடுவார் இது-தான் சத்தியம் சத்தியம் அதனால் சார்ந்து அவர்-தாம் இருக்க – திருமுறை6:62 10/2
தரும் முன் தந்தனை என்று இருக்கின்றேன் தந்தை நீ தரல் சத்தியம் என்றே – திருமுறை6:64 32/2
சத்தியம் சத்தியம் சகத்து_உளீர்களே – திருமுறை6:64 38/4
சத்தியம் சத்தியம் சகத்து_உளீர்களே – திருமுறை6:64 38/4
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் எனவே – திருமுறை6:65 1/1209
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் எனவே – திருமுறை6:65 1/1209
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் எனவே – திருமுறை6:65 1/1209
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:72 6/4
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:72 6/4
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:72 6/4
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:72 6/4
இறப்பேன் இது சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் இசைத்தேன் – திருமுறை6:73 7/2
இறப்பேன் இது சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் இசைத்தேன் – திருமுறை6:73 7/2
இறப்பேன் இது சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் இசைத்தேன் – திருமுறை6:73 7/2
சத்தியம் சத்தியம் அருள்_பெரும்_சோதி தந்தையரே எனை தாங்குகின்றீரே – திருமுறை6:76 1/1
சத்தியம் சத்தியம் அருள்_பெரும்_சோதி தந்தையரே எனை தாங்குகின்றீரே – திருமுறை6:76 1/1
தப்படி எடுத்துக்கொண்டு உலகவர் போலே சாற்றிட_மாட்டேன் நான் சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:76 4/1
தருணத்துக்கு ஏற்றவா சொல்லி பின் மாற்றும் தப்பு உரை ஈது அன்று சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:76 5/1
சன்மார்க்க சங்கத்து சாதுக்கள் காண சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:76 8/2
சன்மார்க்க சங்கத்து சாதுக்கள் காண சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:76 8/2
சன்மார்க்க சங்கத்து சாதுக்கள் காண சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சொன்னேன் – திருமுறை6:76 8/2
சாமாறு உன்றனை இன்றே சாய்த்திடுவேன் இது-தான் சத்தியம் என்று எண்ணுதி என்றன்னை அறியாயோ – திருமுறை6:86 11/3
சத்தியம் சொன்னேன் எனை நீ அறியாயோ ஞான சபை தலைவன் தரு தலைமை தனி பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 13/4
தாக்கு பெரும் காட்டகத்தே ஏகுக நீ இருந்தால் தப்பாது உன் தலை போகும் சத்தியம் ஈது அறிவாய் – திருமுறை6:86 16/2
எய்ப்பு அறவே சத்தியம் என்று உரைத்திடு நின் உரைக்கு ஓர் எள்ளளவும் பழுது வராது என் இறைவன் ஆணை – திருமுறை6:89 1/2
தன் அருள் தெள் அமுது அளிக்கும் தலைவன் மொழி இது-தான் சத்தியம் சத்தியம் நெஞ்சே சற்றும் மயக்கு அடையேல் – திருமுறை6:89 3/2
தன் அருள் தெள் அமுது அளிக்கும் தலைவன் மொழி இது-தான் சத்தியம் சத்தியம் நெஞ்சே சற்றும் மயக்கு அடையேல் – திருமுறை6:89 3/2
ஓதுக நீ என்றபடி ஓதுகின்றேன் மனனே உள்ளபடி சத்தியம் ஈது உணர்ந்திடுக நமது – திருமுறை6:89 9/2
நித்தியன் என் உள்ளே நிறைகின்றான் சத்தியம் ஈது – திருமுறை6:93 4/2
சத்தியம் செய்கின்றேன் சகத்தீர் அறி-மின்கள் – திருமுறை6:93 26/1
சத்தியம் என்று எண்ணி சகத்தீர் அடை-மின்கள் – திருமுறை6:93 35/3
தெருள் பெரும் சத்தியம் ஈதே – திருமுறை6:93 37/4
சன்மார்க்க சங்கத்தை சார்ந்திடு-மின் சத்தியம் நீர் – திருமுறை6:93 42/3
அருள் பெரும் சத்தியம் ஈதாம் – திருமுறை6:93 43/4
நினையாதீர் சத்தியம் நான் நேர்ந்து உரைத்தேன் இ நாள் – திருமுறை6:93 47/3
உரிய இ மொழி மறை மொழி சத்தியம் உலகீர் – திருமுறை6:95 5/4
சாற்று உவக்க எனது தனி தந்தை வருகின்ற தருணம் இது சத்தியம் சிற்சத்தியை சார்வதற்கே – திருமுறை6:97 3/4
புனைந்து உரையேன் பொய் புகலேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொன்_சபையில் சிற்சபையில் புகும் தருணம் இதுவே – திருமுறை6:98 1/4
ஊனேயும் உடல் அழியாது ஊழி-தொறும் ஓங்கும் உத்தம சித்தியை பெறுவீர் சத்தியம் சொன்னேனே – திருமுறை6:98 14/4
செறித்திடு சிற்சபை நடத்தை தெரிந்து துதித்திடு-மின் சித்தி எலாம் இ தினமே சத்தியம் சேர்ந்திடுமே – திருமுறை6:98 20/4
எற்றி நின்று தடுக்க வல்லார் எவ்வுலகில் எவரும் இல்லை கண்டீர் சத்தியம் ஈது என் மொழி கொண்டு உலகீர் – திருமுறை6:98 24/3
சந்தேகம் இல்லை என்றன் தனி தலைவர் வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 1/4
சந்தேகம் இல்லை என்றன் தனி தலைவர் வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 1/4
சந்தேகம் இல்லை என்றன் தனி தலைவர் வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 1/4
தன்பாட்டுக்கு இருந்து உளறேல் ஐயர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 2/4
தன்பாட்டுக்கு இருந்து உளறேல் ஐயர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 2/4
தன்பாட்டுக்கு இருந்து உளறேல் ஐயர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 2/4
தன் பாட்டு திரு_பொதுவில் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 3/4
தன் பாட்டு திரு_பொதுவில் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 3/4
தன் பாட்டு திரு_பொதுவில் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 3/4
தள்ளுண்டு இங்கு ஐயமுறேல் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 4/4
தள்ளுண்டு இங்கு ஐயமுறேல் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 4/4
தள்ளுண்டு இங்கு ஐயமுறேல் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 4/4
தன்னுடைய நடம் புரியும் தலைவர் திரு ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 5/4
தன்னுடைய நடம் புரியும் தலைவர் திரு ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 5/4
தன்னுடைய நடம் புரியும் தலைவர் திரு ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 5/4
தன் நிகர் தான் ஆம் பொதுவில் நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 6/4
தன் நிகர் தான் ஆம் பொதுவில் நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 6/4
தன் நிகர் தான் ஆம் பொதுவில் நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 6/4
தளர்வு அற சிற்றம்பலத்தே நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 7/4
தளர்வு அற சிற்றம்பலத்தே நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 7/4
தளர்வு அற சிற்றம்பலத்தே நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 7/4
தாரகம் இங்கு எனக்கான நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 8/4
தாரகம் இங்கு எனக்கான நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 8/4
தாரகம் இங்கு எனக்கான நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 8/4
தையல் ஒரு பால் உடைய நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 9/4
தையல் ஒரு பால் உடைய நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 9/4
தையல் ஒரு பால் உடைய நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 9/4
சடை அசைய பொது நடம் செய் இறைவர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 10/4
சடை அசைய பொது நடம் செய் இறைவர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 10/4
சடை அசைய பொது நடம் செய் இறைவர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 10/4
கதி தருவார் நல் வரவு சத்தியம் சத்தியம் நீ களிப்பினொடு மணி_விளக்கால் கதிர் பரவ நிரைத்தே – திருமுறை6:106 21/3
கதி தருவார் நல் வரவு சத்தியம் சத்தியம் நீ களிப்பினொடு மணி_விளக்கால் கதிர் பரவ நிரைத்தே – திருமுறை6:106 21/3
அடி_மலர் கொண்டு ஐயர் செய்யும் திரு_கூத்தின் விளக்கம் ஆகும் இது சத்தியம் என்று அரு_மறை ஆகமங்கள் – திருமுறை6:106 47/3
தந்தை தன்மையே தனையன்-தன் தன்மை என்று சாற்றுதல் சத்தியம் கண்டீர் – திருமுறை6:108 41/1
தனி தலைமை பெரும் பதி என் தந்தை வருகின்ற தருணம் இது சத்தியம் காண் சகதலத்தீர் கேண்-மின் – திருமுறை6:108 51/1
தன் சாதி உடைய பெரும் தவத்தாலே நான்-தான் சாற்றுகின்றேன் அறிந்து இது-தான் சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:108 53/3
ஏகம் சிவம் ஏகம் சிவம் ஏகம் இது சத்தியம் – கீர்த்தனை:1 21/2
சத்தியம் நானே நித்தியன் ஆனேன் – கீர்த்தனை:1 125/3
தானே நான் ஆனேன் என்று சின்னம் பிடி சத்தியம் சத்தியம் என்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 216/1
தானே நான் ஆனேன் என்று சின்னம் பிடி சத்தியம் சத்தியம் என்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 216/1
சன்மார்க்கம் மார்க்கம் என்று சின்னம் பிடி சத்தியம் செய்கின்றோம் என்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 219/2
எங்கேயும் ஆடுதற்கு எய்தினேன் தோழி என் மொழி சத்தியம் என்னோடும் கூடி – கீர்த்தனை:11 7/2
சத்தியம் ஆம் பெரும் ஜோதி நானே – கீர்த்தனை:22 33/3
தனி தலைமை பெரும் பதி என் தந்தை வருகின்ற தருணம் இது சத்தியம் காண் சகதலத்தீர் கேண்-மின் – கீர்த்தனை:41 36/1
புனைந்து உரையேன் பொய் புகலேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொன்_சபையில் சிற்சபையில் புகும் தருணம் இதுவே – கீர்த்தனை:41 40/4

மேல்


சத்தியமா (1)

பாட்டை சத்தியமா தான் புனைந்தான் முன் பாட்டு – திருமுறை6:55 5/2

மேல்


சத்தியமாத்தான் (1)

தாங்கினேன் சத்தியமாத்தான் – திருமுறை6:85 15/4

மேல்


சத்தியமாம் (8)

அஞ்சேல் இது சத்தியமாம் என் சொல்லை அறிந்துகொண்டே – திருமுறை5:33 1/4
சத்தியமாம் தனி தெய்வம் தடை அறியா தெய்வம் சத்திகள் எல்லாம் விளங்க தான் ஓங்கும் தெய்வம் – திருமுறை6:44 10/1
சத்தியமாம் சிவ_சத்தியை ஈந்து எனக்கு – திருமுறை6:65 1/207
சத்தியமாம் சிவ சித்திகள் அனைத்தையும் – திருமுறை6:65 1/1067
சத்தியமாம் சிவ சித்தியை என்-பால் தந்து எனை யாவரும் வந்தனை செயவே – திருமுறை6:69 6/2
தவ நேயமும் சுத்த சன்மார்க்க நேயமும் சத்தியமாம்
சிவ நேயமும் தந்து என் உள்ளம் தெளிய தெளித்தனையே – திருமுறை6:73 9/1,2
உள்ளபடி உரைக்கின்றேன் சத்தியமாம் உரை ஈது உணர்ந்திடுக மனனே நீ உலகம் எலாம் அறிய – திருமுறை6:89 6/1
இனித்த அருள்_பெரும்_சோதி ஆணை எல்லாம் உடைய இறைவன் வரு தருணம் இது சத்தியமாம் இதனை – திருமுறை6:89 10/3

மேல்


சத்தியமாய் (3)

சத்தியமாய் சத்துவமாய் தத்துவமாய் முத்தி அருள் – திருமுறை1:3 1/12
நேருறும் அ முடிவு அனைத்தும் நிகழ்ந்திடு பூரணமாய் நித்தியமாய் சத்தியமாய் நிற்குண சிற்குணமாய் – திருமுறை6:2 8/3
சார் உலக வாதனையை தவிர்த்தவர் உள்ளகத்தே சத்தியமாய் அமர்ந்து அருளும் உத்தம சற்குருவை – திருமுறை6:98 28/1

மேல்


சத்தியமே (26)

மெய்க்கு இசைந்து அன்று உரைத்தது நீர் சத்தியம் சத்தியமே விடுவேனோ இன்று அடியேன் விழற்கு இறைத்தேன் அலவே – திருமுறை6:33 3/2
தாள் அறிந்தேன் நின் வரவு சத்தியம் சத்தியமே சந்தேகம் இல்லை அந்த தனித்த திரு_வரவின் – திருமுறை6:33 8/3
செழித்து உறு நல் பயன் எதுவோ திருவுளம்-தான் இரங்கில் சிறு துரும்பு ஓர் ஐந்தொழிலும் செய்திடல் சத்தியமே
பழித்து உரைப்பார் உரைக்க எலாம் பசுபதி நின் செயலே பரிந்து எனையும் பாடுவித்து பரிசு மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:36 6/3,4
சத்தியமே பெரு வாழ்வில் பெரும் களிப்புற்றிடுதல் சந்தேகித்து அலையாதே சாற்றிய என் மொழியை – திருமுறை6:36 11/3
நெய்க்கு இசைந்த உணவே என் நெறிக்கு இசைந்த நிலையே நித்தியமே எல்லாமாம் சத்தியமே உலகில் – திருமுறை6:60 15/3
சத்தியமே சத்துவமே தத்துவமே நவமே சமரச சன்மார்க்க நிலை தலை நின்ற சிவமே – திருமுறை6:60 57/3
இ தருணம் சத்தியமே என்று – திருமுறை6:64 43/4
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:72 6/4
தாமன் என் உள்ளமும் சாரவும் பெற்றனன் சத்தியமே – திருமுறை6:78 10/4
பூரணமே புண்ணியமே பொது விளங்கும் அரசே புத்தமுதே சத்தியமே பொன்னே செம்பொருளே – திருமுறை6:80 2/3
தகுந்த தனி பெரும் பதியே தயாநிதியே கதியே சத்தியமே என்று உரை-மின் பத்தியொடு பணிந்தே – திருமுறை6:98 2/4
தணிந்த நிலை பெரும் சுகமே சமரச சன்மார்க்க சத்தியமே இயற்கை உண்மை தனி பதியே என்று – திருமுறை6:98 3/3
பொய்-தான் ஓர்சிறிது எனினும் புகலேன் சத்தியமே புகல்கின்றேன் நீவிர் எலாம் புனிதமுறும் பொருட்டே – திருமுறை6:98 22/4
தளி நின்ற ஒளி மயமே வேறு இலை எல்லாமும் தான் என வேதாகமங்கள் சாற்றுதல் சத்தியமே – திருமுறை6:104 8/4
சந்தேகம் இல்லை என்றன் தனி தலைவர் வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 1/4
தன்பாட்டுக்கு இருந்து உளறேல் ஐயர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 2/4
தன் பாட்டு திரு_பொதுவில் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 3/4
தள்ளுண்டு இங்கு ஐயமுறேல் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 4/4
தன்னுடைய நடம் புரியும் தலைவர் திரு ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 5/4
தன் நிகர் தான் ஆம் பொதுவில் நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 6/4
தளர்வு அற சிற்றம்பலத்தே நடம் புரிவார் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 7/4
தாரகம் இங்கு எனக்கான நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 8/4
தையல் ஒரு பால் உடைய நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 9/4
சடை அசைய பொது நடம் செய் இறைவர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 10/4
தன் சாதி உடைய பெரும் தவத்தாலே நான்-தான் சாற்றுகின்றேன் அறிந்து இது-தான் சத்தியம் சத்தியமே
மின் சாரும் இடை மடவாய் என் மொழி நின்றனக்கே வெளியாகும் இரண்டரை நாழிகை கடந்த போதே – திருமுறை6:108 53/3,4
நான் சொல்லும் இது கேளீர் சத்தியமே
நடராஜ எனில் வரும் நித்தியமே – கீர்த்தனை:1 140/1,2

மேல்


சத்தியர் (2)

தப்பு ஓதுவார் உளம் சார்ந்திட உன்னார் சத்தியர் உத்தமர் நித்த மணாளர் – திருமுறை6:102 5/1
பத்தி_வலையுள் படுவார் சத்தியர் நித்தியர் மன்றில் – கீர்த்தனை:38 4/2

மேல்


சத்தியரே (1)

தருணம் இது விரைந்து என்னை அணைய வாரீர் சத்தியரே நித்தியரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 10/3

மேல்


சத்தியவான் (1)

சத்தியவான் வார்த்தை இது தான் உரைத்தேன் கண்டாய் சந்தேகம் இலை இதனில் சந்தோடமுறுவாய் – திருமுறை6:108 52/1

மேல்


சத்தியவானே (2)

சத்தியவானே சத்தியவானே – கீர்த்தனை:1 125/4
சத்தியவானே சத்தியவானே – கீர்த்தனை:1 125/4

மேல்


சத்தியன் (2)

சத்தியன் ஆக்கிய தனி சிவ பதியே – திருமுறை6:65 1/1024
தற்பரமாம் ஓர் சதானந்த_நாட்டில் சத்தியன் ஆக்கி ஓர் சுத்த சித்தாந்த – திருமுறை6:69 4/3

மேல்


சத்தியனே (3)

சாதல் பிறத்தல் தவிர்த்து அருளும் சரணாம்புயனே சத்தியனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 6/4
சாதி இந்த மதம் எனும் வாய் சழக்கை எலாம் தவிர்த்த சத்தியனே உண்கின்றேன் சத்திய தெள் அமுதே – திருமுறை6:68 3/4
தன் இயலாம் தனி ஞான சபை தலைமை பதியே சத்தியனே நித்தியனே தயாநிதியே உலகம் – திருமுறை6:91 10/3

மேல்


சத்தியனை (1)

நிருத்தனை மெய்ப்பொருளான நின்மலனை சிவனை நித்தியனை சத்தியனை நிற்குணனை எனது – திருமுறை6:52 2/3

மேல்


சத்தியாம் (3)

தாழ்வு_இல் ஈசானம் முதல் மூர்த்தி வரை ஐஞ்சத்தி-தம் சத்தியாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/54
வாய்க்குவந்தபடி பல பேசவே மதி_இலேனையும் மன் அருள் சத்தியாம்
தாய்க்கு காட்டி நல் தண் அமுது ஊட்டி ஓர் தவள மாட பொன் மண்டபத்து ஏற்றியே – திருமுறை6:108 31/2,3
நீறு அணிந்து ஒளிர் அக்க மணி பூண்டு சன்மார்க்க நெறி நிற்கும் அன்பர் மனமாம் நிலம் மீது வளர் தேவதாருவே நிலையான நிறைவே மெய் அருள் சத்தியாம்
வீறு அணிந்து அழியாத நிதியமே ஒழியாத விண்ணே அகண்ட சுத்த வெளியே விளங்கு பர ஒளியே வரைந்திடா வேதமே வேத முடிவே – தனிப்பாசுரம்:13 9/1,2

மேல்


சத்தியாய் (1)

சார் உருவின் நல் அருளே சத்தியாய் மெய் அறிவின் – திருமுறை1:3 1/235

மேல்


சத்தியால் (3)

வான் முகில் சத்தியால் மழை பொழிவித்து உயிர் – திருமுறை6:65 1/741
இன்புறு சத்தியால் எழில் மழை பொழிவித்து – திருமுறை6:65 1/743
எண் இயல் சத்தியால் எல்லா உலகினும் – திருமுறை6:65 1/745

மேல்


சத்தியின் (2)

வளி நிலை சத்தியின் வளர் நிலை அளவி – திருமுறை6:65 1/359
தன்னையும் தன் அருள் சத்தியின் வடிவையும் – திருமுறை6:65 1/1145

மேல்


சத்தியினால் (1)

சற்பனை செய்கின்ற திரோதானம் எனும் சத்தியினால்
கற்பனை செய்தே மயக்கும் கள்வன் எவன் முற்படும் இ – திருமுறை1:3 1/209,210

மேல்


சத்தியுடன் (1)

காம சத்தியுடன் களிக்கும் காலையிலே அடியேன் கன ஞான சத்தியையும் கலந்துகொள புரிந்தாள் – திருமுறை4:6 12/1

மேல்


சத்தியும் (1)

மா காதலும் சிவ வல்லப சத்தியும்
செயற்கு அரும் அனந்த சித்தியும் இன்பமும் – திருமுறை6:65 1/1268,1269

மேல்


சத்தியுள் (1)

வரை இலா வெள்ள பெருக்கத்திலே வட்ட வடிவிலே வண்ணம்-அதிலே மற்று அதன் வளத்திலே உற்ற பல சத்தியுள் வயங்கி அவை காக்கும் ஒளியே – திருமுறை6:25 14/2

மேல்


சத்தியுளே (1)

வண் கலப்பில் சந்தி செயும் சத்தியுளே ஒருமை வயங்கு ஒளி மா சத்தி அதனுள் ஒரு காரணமாம் – திருமுறை6:101 25/1

மேல்


சத்தியே (2)

தேனே திருவொற்றி மா நகர் வாழும் சிவ_சத்தியே – திருமுறை1:7 3/3
தெக்கணம் நடக்க வரும் அ கணம் பொல்லாத தீ கணம் இருப்பது என்றே சிந்தை நைந்து அயராத வண்ணம் நல் அருள்தந்த திகழ் பரம சிவ_சத்தியே – திருமுறை2:100 3/2

மேல்


சத்தியை (7)

சத்தியமாம் சிவ_சத்தியை ஈந்து எனக்கு – திருமுறை6:65 1/207
விந்துவாம் சத்தியை விந்தின் அண்டங்களை – திருமுறை6:65 1/593
பகர் பரா சத்தியை பதியும் அண்டங்களும் – திருமுறை6:65 1/601
எண்_இல் பல் சத்தியை எண்_இல் அண்டங்களை – திருமுறை6:65 1/605
சத்தியை அளித்த தயவு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1094
சரதமா நிலையில் சித்து எலாம் வல்ல சத்தியை தயவினால் தருக – திருமுறை6:70 10/3
சாலும் எவ்வுலகும் தழைக்க என்றனக்கே சத்தியை அளித்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:103 10/3

மேல்


சத்தியையும் (2)

காம சத்தியுடன் களிக்கும் காலையிலே அடியேன் கன ஞான சத்தியையும் கலந்துகொள புரிந்தாள் – திருமுறை4:6 12/1
தண் ஆர் இளம்பிறை தங்கும் முடி மேல் மேனி தந்த ஒரு சுந்தரியையும் தக்க வாமத்தினிடை பச்சை மயிலாம் அரிய சத்தியையும் வைத்து மகிழ் என் – தனிப்பாசுரம்:13 6/3

மேல்


சத்திரங்களும் (1)

மடங்களும் சத்திரங்களும்
பாலையும் பழத்தையும் பருகல் ஒத்த சொல்_மாலையும் – தனிப்பாசுரம்:2 5/2,3

மேல்


சத்திரமே (1)

தா காதல் என தரும் தரும சத்திரமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 7/4

மேல்


சத்தினிபாதம்-தனை (1)

சத்தினிபாதம்-தனை அளித்து எனை மேல் – திருமுறை6:65 1/1095

மேல்


சத்து (10)

அ தேவர்க்கு எல்லாம் முன் ஆனோனே சத்து ஆன – திருமுறை1:2 1/574
சத்து எல்லாம் ஆகி சயம்புவாய் ஆனந்த – திருமுறை1:3 1/197
சத்து ஆகி சித்து ஆகி இன்பம் ஆகி சதாநிலையாய் எவ்வுயிர்க்கும் சாட்சி ஆகி – திருமுறை1:5 3/3
கண்ணுறா அருவிலே உருவிலே குருவிலே கருவிலே தன்மை-தனிலே கலை ஆதி நிலையிலே சத்தி சத்து ஆகி கலந்து ஓங்குகின்ற பொருளே – திருமுறை6:25 5/2
சத்து எலாம் ஒன்றே சத்தியம் என என்றனக்கு அறிவித்ததோர் தயையே – திருமுறை6:42 2/3
சத்து எலாம் ஆன சயம்புவை ஞான சபை தனி தலைவனை தவனை – திருமுறை6:49 27/3
சத்து எலாம் ஒன்று என்று உணர்ந்த சன்மார்க்க சங்கம் என்று ஓங்குமோ தலைமை – திருமுறை6:58 8/2
சத்து எலாம் ஆகியும் தான் ஒரு தானாம் – திருமுறை6:65 1/959
சத்து இயல் அனைத்தும் சித்து இயல் முழுதும் – திருமுறை6:65 1/1053
மண் ஆதி ஐம்பூத வகை இரண்டின் ஒன்று வடிவு வண்ணம் இயற்கை ஒரு வால் அணு சத்து இயலாய் – திருமுறை6:101 23/1

மேல்


சத்துடனே (1)

சித்து என்றும் வல்ல ஒரு சித்தன் எவன் சத்துடனே
உற்பத்தியாய் உலகில் ஒன்பது வாய் பாவைகள் செய் – திருமுறை1:3 1/148,149

மேல்


சத்தும் (1)

சித்தி எலாம் செயச்செய்வித்து சத்தும் சித்தும் வெளிப்பட சுத்த நாதாந்த – திருமுறை6:69 5/3

மேல்


சத்துவ (14)

பரம ஞானம் பரம சத்துவ மகத்துவம் பரம கைவல்ய நிமலம் – திருமுறை1:1 2/3
குரு ஆகி சத்துவ சிற்குணத்தது ஆகி குணரகித பொருள் ஆகி குலவாநின்ற – திருமுறை1:5 14/3
தன் இயல்பின் நிறைந்து அருளும் சத்துவ பூரணமே தற்பரமே சிற்பரமே தத்துவ பேர்_ஒளியே – திருமுறை4:1 29/2
சத்துவ ஞான வடிவாண்டி சிவ – திருமுறை5:53 9/3
சாம் பிரமமாம்இவர்கள் தாம் பிரமம் எனும் அறிவு தாம்பு பாம்பு எனும் அறிவு காண் சத்துவ அகண்ட பரிபூரண உபகார உபசாந்த சிவ சிற்பிரம நீ – திருமுறை5:55 11/3
சத்துவ நெறி தரு வடல் அருள்_கடலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 8/4
சத்துவ நெறியில் நடத்தி என்றனை மேல் தனி நிலை நிறுத்திய தலைவா – திருமுறை6:29 6/2
சத்துவ நெறியில் சார்ந்த சன்மார்க்கர்-தமக்கு உளே சார்ந்த நல் சார்பே – திருமுறை6:42 6/2
தமை அறிந்தவர் உள் சார்ந்த மெய் சார்வை சத்துவ நித்த சற்குருவை – திருமுறை6:49 19/2
சத்துவ நிரம்பும் சுத்த சன்மார்க்கம்-தனில் உறும் அனுபவம் என்கோ – திருமுறை6:54 8/2
சத்திய பதமே சத்துவ பதமே – திருமுறை6:65 1/931
பார தத்துவ பஞ்சக ரஞ்சக பாத சத்துவ சங்கஜ பங்கஜ – கீர்த்தனை:1 201/1
சத்துவ ஞான வடிவாண்டி சிவ – கீர்த்தனை:10 9/3
சகள மத்திய சத்திய சத்துவ
அகண்ட பூரண அருளானந்த – திருமுகம்:2 1/8,9

மேல்


சத்துவத்தில் (1)

சத்துவத்தில் சத்துவமே தம் உருவாய் கொண்டு பரதத்துவத்தின் – திருமுறை1:3 1/1371

மேல்


சத்துவத்தின் (1)

சத்துவமே சத்துவத்தின் பயனாம் இன்பம் தந்து அருளும் பெரு வாழ்வாம் சாமியே எம் – திருமுறை1:5 30/2

மேல்


சத்துவம் (1)

சத்துவம் ஒன்றே தனித்து நின்று ஓங்கிட – திருமுறை6:65 1/1472

மேல்


சத்துவமாய் (1)

சத்தியமாய் சத்துவமாய் தத்துவமாய் முத்தி அருள் – திருமுறை1:3 1/12

மேல்


சத்துவமே (4)

சத்துவத்தில் சத்துவமே தம் உருவாய் கொண்டு பரதத்துவத்தின் – திருமுறை1:3 1/1371
சத்துவமே சத்துவத்தின் பயனாம் இன்பம் தந்து அருளும் பெரு வாழ்வாம் சாமியே எம் – திருமுறை1:5 30/2
சத்தியமே சத்துவமே தத்துவமே நவமே சமரச சன்மார்க்க நிலை தலை நின்ற சிவமே – திருமுறை6:60 57/3
துணையே சத்துவமே தத்துவமே என் உளத்தே சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:80 3/4

மேல்


சத்துவன் (1)

சிவநூல் முழுதும் தெளிந்த சத்துவன்
பவநூல் மறந்தும் பாரா திறலோன் – தனிப்பாசுரம்:30 2/60,61

மேல்


சத்துவனே (1)

தண் அமர் மதி போல் சாந்தம் தழைத்த சத்துவனே போற்றி – தனிப்பாசுரம்:19 1/1

மேல்


சத்தே (9)

சித்தே என்பவரும் ஒரு சத்தே என்பவரும் தேறிய பின் ஒன்றாக தெரிந்துகொள்ளும் பொதுவில் – திருமுறை4:3 7/3
திரைந்த உடல் விரைந்து உடனே பொன் உடம்பே ஆகி திகழ்ந்து அழியாது ஓங்க அருள் சித்தே மெய் சத்தே
வரைந்து என்னை மணம் புரிந்து பொது நடம் செய் அரசே மகிழ்வொடு நான் புனைந்திடும் சொல்_மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 7/3,4
என்றும் உள்ளதுவாம் என் தனி சத்தே
அனைத்து உலகவைகளும் ஆங்காங்கு உணரினும் – திருமுறை6:65 1/1202,1203
இனைத்து என அறியா என் தனி சத்தே
பொது மறை முடிகளும் புகல் அவை முடிகளும் – திருமுறை6:65 1/1204,1205
இது எனற்கு அரிதாம் என் தனி சத்தே
ஆகம முடிகளும் அவை புகல் முடிகளும் – திருமுறை6:65 1/1206,1207
ஏகுதற்கு அரிதாம் என் தனி சத்தே
சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் எனவே – திருமுறை6:65 1/1208,1209
இத்தகை வழுத்தும் என் தனி சத்தே
துரியமும் கடந்ததோர் பெரிய வான் பொருள் என – திருமுறை6:65 1/1210,1211
உரைசெய் வேதங்கள் உன்னும் மெய் சத்தே
அன்று அதன் அப்பால் அதன் பரத்தது-தான் – திருமுறை6:65 1/1212,1213
என்றிட நிறைந்த என் தனி சத்தே
என்றும் உள்ளதுவாய் எங்கும் ஓர் நிறைவாய் – திருமுறை6:65 1/1214,1215

மேல்


சத்தோடமுற (1)

சத்தோடமுற எனக்கும் சித்தி ஒன்று கொடுத்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 3/4

மேல்


சத்ய (2)

சத்ய வேதக பூரண சின்மய – கீர்த்தனை:1 209/2
சந்ததமும் அழியாமல் ஒருபடித்தாய் இலகு சாமி சிவகாமியிடம் ஆர் சம்புவாம் என்னும் மறை ஆகம துணிவான சத்ய மொழி-தன்னை நம்பி – தனிப்பாசுரம்:13 8/1

மேல்


சத்வ (1)

சத்வ போதக தாரண தன்மய – கீர்த்தனை:1 209/1

மேல்


சத (5)

ஆலும் கதியும் சத கோடி அண்ட பரப்பும் தானாக அன்று ஓர் வடிவம் மேருவில் கொண்டு அருளும் தூய அற்புதமே – திருமுறை5:46 8/2
சத திரு_நெறியே தனி நெறி துணையே சாமியே தந்தையே தாயே – திருமுறை6:42 17/3
சத பரி சத உப சத மத வித பவ – கீர்த்தனை:1 41/1
சத பரி சத உப சத மத வித பவ – கீர்த்தனை:1 41/1
சத பரி சத உப சத மத வித பவ – கீர்த்தனை:1 41/1

மேல்


சததள (1)

உகள சததள மங்கள பாதா – கீர்த்தனை:1 37/2

மேல்


சததளத்து (1)

ஓங்கிய பெரும் கருணை பொழிகின்ற வானமே ஒருமை நிலை உறு ஞானமே உபய பத சததளமும் எனது இதய சததளத்து ஓங்க நடு ஓங்கு சிவமே – திருமுறை6:25 34/1

மேல்


சததளமும் (1)

ஓங்கிய பெரும் கருணை பொழிகின்ற வானமே ஒருமை நிலை உறு ஞானமே உபய பத சததளமும் எனது இதய சததளத்து ஓங்க நடு ஓங்கு சிவமே – திருமுறை6:25 34/1

மேல்


சதம் (4)

சதம் தருவான் யாவும் தருவான் இதம் தரும் என் – திருமுறை2:30 26/2
சதம் தரும் சச்சிதானந்த நிறைவை சாமியை கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 16/4
சதம் ஒன்றும் சுத்த சிவ சன்மார்க்க பொதுவில் தனி நடம் செய் அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 65/4
சதம் எனவே இருக்கின்றார் படுவது அறிந்திலரே சாகாத கல்வி கற்கும் தரம் இவர்க்கும் உளதோ – திருமுறை6:106 86/2

மேல்


சதர (1)

தனக கனக சபைய அபய சரத வரத சரணமே சதுர சதர சகச சரித தருண சரண சரணமே – கீர்த்தனை:1 77/2

மேல்


சதா (12)

உரிய சதா நிலை நின்ற உணர்ச்சி மேலோர் உன்னாமல் உன்னுகின்ற ஒளியாம் தேவே – திருமுறை1:5 46/4
நித்தியம் பராபரம் நிராதரம் நிர்க்குணம் சதா நிலயம் நிட்களம் – திருமுறை2:99 3/1
பெத்தமும் சதா முத்தியும் பெரும் பேதம் ஆயதோர் போத வாதமும் – திருமுறை2:99 5/1
தூணாக அசைதல் இன்றி தூங்காது விழித்த தூய சதா நிட்டர்களும் துரிய நிலை இடத்தும் – திருமுறை6:52 8/3
சதா சிவா சதா சிவா சதா சிவா சதா சிவா – கீர்த்தனை:1 82/2
சதா சிவா சதா சிவா சதா சிவா சதா சிவா – கீர்த்தனை:1 82/2
சதா சிவா சதா சிவா சதா சிவா சதா சிவா – கீர்த்தனை:1 82/2
சதா சிவா சதா சிவா சதா சிவா சதா சிவா – கீர்த்தனை:1 82/2
வா சிவா சதா சிவா மஹா சிவா தயா சிவா – கீர்த்தனை:1 83/1
ஏக சதா சிவமே யோக சுகாகரமே ஏம பரா நலமே காம விமோசனமே – கீர்த்தனை:1 189/1
தூய சதா கதியே நேய சதா சிவமே சோம சிகாமணியே வாம உமாபதியே – கீர்த்தனை:1 190/1
தூய சதா கதியே நேய சதா சிவமே சோம சிகாமணியே வாம உமாபதியே – கீர்த்தனை:1 190/1

மேல்


சதாகதியே (1)

ஞான சபாபதியே மறை நாடு சதாகதியே
தீன தயாநிதியே பர தேவி உமாபதியே – கீர்த்தனை:1 106/1,2

மேல்


சதாசிவ (1)

திருகல் அறு பல கோடி ஈசன் அண்டம் சதாசிவ அண்டம் எண்_இறந்த திகழ்கின்ற மற்றை பெரும் சத்தி சத்தர்-தம் சீர் அண்டம் என் புகலுவேன் – திருமுறை6:25 18/2

மேல்


சதாசிவம் (3)

பருகு சதாசிவம் என்பேன் சத்திசிவம் என்பேன் பரமம் என்பேன் பிரமம் என்பேன் பரப்பிரமம் என்பேன் – திருமுறை6:106 88/3
சதாசிவம் ஆன மெய்ஞ்ஞான மருந்து – கீர்த்தனை:20 24/4
பருகு சதாசிவம் என்பேன் சத்திசிவம் என்பேன் பரமம் என்பேன் பிரமம் என்பேன் பரப்பிரமம் என்பேன் – கீர்த்தனை:41 34/3

மேல்


சதாசிவமே (1)

சத்திமுற்றம் மேவும் சதாசிவமே பத்தி_உற்றோர் – திருமுறை1:2 1/172

மேல்


சதாசிவர்கள் (1)

வான் முகத்த உருத்திரர்கள் மற்று அவரில் பெரியர் மயேச்சுரர்கள் சதாசிவர்கள் மற்று அவரில் பெரியர் – திருமுறை6:101 21/2

மேல்


சதாசிவன் (2)

தடையுறா பிரமன் விண்டு உருத்திரன் மாயேச்சுரன் சதாசிவன் விந்து – திருமுறை6:46 2/1
அடர் மல தடையால் தடையுறும் அயன் மால் அரன் மயேச்சுரன் சதாசிவன் வான் – திருமுறை6:46 3/1

மேல்


சதாசிவனாய் (1)

நிதி ஆகும் சதாசிவனாய் விந்து ஆகி நிகழ் நாதமாய் பரையாய் நிமலானந்த – திருமுறை1:5 18/2

மேல்


சதாசிவனும் (1)

மிக மதிக்கும் உருத்திரனும் உருத்திரனால் மதிக்கும் மேலவனும் அவன் மதிக்க விளங்கு சதாசிவனும்
தக மதிக்கும்-தோறும் அவரவர் உளத்தின் மேலும் தலை மேலும் மறைந்து உறையும் தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை4:2 76/2,3

மேல்


சதாசிவனே (1)

தன்மையனே சிவசங்கரனே எம் சதாசிவனே
பொன்_மயனே முப்புராந்தகனே ஒற்றி புண்ணியனே – திருமுறை2:58 8/3,4

மேல்


சதாநிலையாய் (2)

சத்தமாய் சுத்த சதாநிலையாய் வித்தமாய் – திருமுறை1:3 1/30
சத்து ஆகி சித்து ஆகி இன்பம் ஆகி சதாநிலையாய் எவ்வுயிர்க்கும் சாட்சி ஆகி – திருமுறை1:5 3/3

மேல்


சதானந்த (7)

பகரனந்தானந்தம் அமலம் உசிதம் சிற்பதம் சதானந்த சாரம் – திருமுறை1:1 2/22
தம் பொருளை கண்டே சதானந்த வீட்டினிடை – திருமுறை1:3 1/1383
நன்றே சதானந்த நாயகமே மறை நான்கினுக்கும் – திருமுறை2:64 9/3
தற்பரமாம் ஓர் சதானந்த_நாட்டில் சத்தியன் ஆக்கி ஓர் சுத்த சித்தாந்த – திருமுறை6:69 4/3
தந்த மெய் ஜோதி சதானந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 4/4
ஜோதி சதானந்த ஜோதி – கீர்த்தனை:22 23/4
பரசிவானந்த பரிபூரண சதானந்த பாவனாதீதம் முக்த பரம கைவல்ய சைதன்ய நிஷ்கள பூத பெளதிகாதார யுக்த – தனிப்பாசுரம்:13 1/1

மேல்


சதானந்த_நாட்டில் (1)

தற்பரமாம் ஓர் சதானந்த_நாட்டில் சத்தியன் ஆக்கி ஓர் சுத்த சித்தாந்த – திருமுறை6:69 4/3

மேல்


சதானந்தமே (1)

ஆப்பனூர் மேவு சதானந்தமே மா புலவர் – திருமுறை1:2 1/390

மேல்


சதி (1)

துதி செய் மட மாதர் எலாம் சதி செய்வார் ஆனார் சுத்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 22/4

மேல்


சதிசெய்தனரோ (1)

சதிசெய்தனரோ என்னடி என் சகியே இனி நான் சகியேனே – திருமுறை3:13 5/4

மேல்


சதிசெயும் (1)

சதிசெயும் மங்கையர்-தமது கண்_வலை – திருமுறை5:47 9/1

மேல்


சதியே (1)

சதியே புரிகின்றது என்னை செய்கேன் உனை தாழலர்-தம் – திருமுறை2:64 6/2

மேல்


சதியை (1)

சதியை நினைந்து அழுகேனோ யாது குறித்து அழுகேன் இ தமியனேனே – திருமுறை2:94 8/4

மேல்


சதிர் (1)

சதிர் மா மாயை சத்திகள் கோடி – திருமுகம்:4 1/73

மேல்


சது (4)

சது_மறை முடிகளின் முடியுறு சிவமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 9/4
சது_மறை ஆகமங்கள் எலாம் சாற்ற அரிய பெரிய தனி தலைமை தந்தையரே சாகாத வரமும் – திருமுறை6:79 8/2
சது_மறை சொல் அண்ட வகை தனித்தனியே நடத்தும் சத்தர்களும் சத்திகளும் சற்றேனும் பெறுமோ – திருமுறை6:106 7/3
சது_மறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் சந்தை படிப்பு நம் சொந்த படிப்போ – கீர்த்தனை:11 5/1

மேல்


சது_மறை (4)

சது_மறை முடிகளின் முடியுறு சிவமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 9/4
சது_மறை ஆகமங்கள் எலாம் சாற்ற அரிய பெரிய தனி தலைமை தந்தையரே சாகாத வரமும் – திருமுறை6:79 8/2
சது_மறை சொல் அண்ட வகை தனித்தனியே நடத்தும் சத்தர்களும் சத்திகளும் சற்றேனும் பெறுமோ – திருமுறை6:106 7/3
சது_மறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் சந்தை படிப்பு நம் சொந்த படிப்போ – கீர்த்தனை:11 5/1

மேல்


சதுமுகத்தனை (1)

சங்கபாணியை சதுமுகத்தனை
செங்கண் ஆயிர தேவர்_நாதனை – திருமுறை5:12 1/1,2

மேல்


சதுமுகர்க்கும் (1)

சதுமுகர்க்கும் தானத்தவர்க்கும் மற்றை – திருமுறை1:4 66/3

மேல்


சதுமுகன் (1)

தந்தோன் எவனோ சதுமுகன் உண்டு என்பார்கள் – திருமுறை1:3 1/1163

மேல்


சதுமுகனாய் (1)

சகம் ஆகி சீவனாய் ஈசன் ஆகி சதுமுகனாய் திருமாலாய் அரன்-தான் ஆகி – திருமுறை1:5 17/1

மேல்


சதுமுகனும் (1)

தாமோதரனும் சதுமுகனும் தாமே – திருமுறை1:4 16/2

மேல்


சதுர் (11)

தன்மை விடல் அந்தோ சதுர் அல இ புன்மை எலாம் – திருமுறை1:3 1/1224
சாவ நீ இலதேல் எனை விடுக சலம்செய்வாய் எனில் சதுர்_மறை முழக்கம் – திருமுறை2:38 4/3
தடக்கை மா முகமும் முக்கணும் பவள சடிலமும் சதுர் புயங்களும் கை – திருமுறை5:2 10/1
வேல் பிடித்து அருள் வள்ளலே யான் சதுர்_வேதமும் காணா நின் – திருமுறை5:6 2/3
வேத முடி சொல்லும் நாதனடி சதுர்_வேத – திருமுறை5:53 8/1
தன்மை எலாம் உடைய பெரும் தவிசு ஏற்றி முடியும் தரித்து அருளி ஐந்தொழில் செய் சதுர் அளித்த பதியே – திருமுறை6:60 62/3
வேத முடி சொல்லும் நாதனடி சதுர்_வேத – கீர்த்தனை:10 8/1
வித்தகமான மருந்து சதுர்_வேத – கீர்த்தனை:20 4/1
தான் எனில் அடியேன் அவை சொல் அடக்கம் சதுர் அன்றே – தனிப்பாசுரம்:1 5/4
தகும் முறை கடை மூன்றினும் சுவசியுற்றிலேன் சதுர்_இலேன் பஞ்சம் நயவேன் – திருமுகம்:3 1/53
தடிப்பது நன்று என தேர்ந்த சதுர்_உடையாய் அறம் நவின்ற தவத்தாய் வீணில் – திருமுகம்:5 6/2

மேல்


சதுர்-தான் (1)

சாவா_வரமும் சித்தி எலாம் தழைத்த நிலையும் சன்மார்க்க சங்க மதிப்பும் பெற்றேன் என் சதுர்-தான் பெரிது என் சரித்திரத்தை – திருமுறை6:66 7/2

மேல்


சதுர்_மறை (1)

சாவ நீ இலதேல் எனை விடுக சலம்செய்வாய் எனில் சதுர்_மறை முழக்கம் – திருமுறை2:38 4/3

மேல்


சதுர்_வேத (3)

வேத முடி சொல்லும் நாதனடி சதுர்_வேத
முடி திகழ் பாதனடி – திருமுறை5:53 8/1,2
வேத முடி சொல்லும் நாதனடி சதுர்_வேத
முடி திகழ் பாதனடி – கீர்த்தனை:10 8/1,2
வித்தகமான மருந்து சதுர்_வேத
முடிவில் விளங்கும் மருந்து – கீர்த்தனை:20 4/1,2

மேல்


சதுர்_வேதமும் (1)

வேல் பிடித்து அருள் வள்ளலே யான் சதுர்_வேதமும் காணா நின் – திருமுறை5:6 2/3

மேல்


சதுர்_இலேன் (1)

தகும் முறை கடை மூன்றினும் சுவசியுற்றிலேன் சதுர்_இலேன் பஞ்சம் நயவேன் – திருமுகம்:3 1/53

மேல்


சதுர்_உடையாய் (1)

தடிப்பது நன்று என தேர்ந்த சதுர்_உடையாய் அறம் நவின்ற தவத்தாய் வீணில் – திருமுகம்:5 6/2

மேல்


சதுர (2)

சதுர பேர்_அருள் தனி பெரும் தலைவன் என்று – திருமுறை6:65 1/1151
தனக கனக சபைய அபய சரத வரத சரணமே சதுர சதர சகச சரித தருண சரண சரணமே – கீர்த்தனை:1 77/2

மேல்


சதுரர் (1)

சங்க குழையார் சடை_முடியார் சதுரர் மறையின் தலை நடிப்பார் – திருமுறை3:10 30/1

மேல்


சதுரரடி (1)

தாமம் முடிக்கு அணிந்து அம்பலத்தே இன்ப தாண்டவம் செய்யும் சதுரரடி – கீர்த்தனை:7 4/2

மேல்


சதுரன் (7)

சதுரன் கடாசல உரி_போர்வையான் செம் தழல் கரத்து ஏந்திநின்றோன் – திருமுறை1:1 2/46
தான் என்று நிற்கும் சதுரன் எவன் மான் என்ற – திருமுறை1:3 1/220
சாயை-தனை காட்டும் சதுரன் எவன் நேயமுடன் – திருமுறை1:3 1/222
தான் மறையும் மேன்மை சதுரன் எவன் வான் மறையா – திருமுறை1:3 1/224
தன்னை மறைக்கும் சதுரன் எவன் உன்னுகின்றோர் – திருமுறை1:3 1/226
சத்தத்தில் காட்டும் சதுரன் எவன் முத்தர் என – திருமுறை1:3 1/228
தாவாத வசியர் குல பெண்ணினுக்கு ஓர் கரம் அளித்த சதுரன் அன்றே – தனிப்பாசுரம்:7 6/1

மேல்


சதுரனடி (2)

தான் அந்தம் இல்லா சதுரனடி சிவ – திருமுறை5:53 7/3
தான் அந்தம் இல்லா சதுரனடி சிவ – கீர்த்தனை:10 7/3

மேல்


சதுரில் (1)

சால வித்தைகள் சதுரில் கொண்டது – திருமுகம்:4 1/344

மேல்


சதுரும் (1)

சற்று மனம் வேறுபட்டது இல்லை கண்டீர் எனது சாமி உம் மேல் ஆணை ஒரு சதுரும் நினைத்து அறியேன் – திருமுறை6:22 10/2

மேல்


சதுரே (1)

தவம் வளர் தயையே தயை வளர் தவமே தவம் நிறை தயை வளர் சதுரே
நவம் வளர் புரமே புரம் வளர் நவமே நவ புரம் வளர்தரும் இறையே – கீர்த்தனை:30 7/1,2

மேல்


சதோதய (2)

தயாநிதி போதம் சதோதய வேதம் – கீர்த்தனை:1 14/2
சச்சிதானந்த சதோதய பாதம் – கீர்த்தனை:24 9/2

மேல்


சதோதயம் (1)

பரிசயாதீதம் சுயம் சதோதயம் வரம் பரமார்த்தமுக்த மௌனம் – திருமுறை1:1 2/6

மேல்


சந்த்ரசேகரனே (1)

வாழும் சந்த்ரசேகரனே ஏச்சு அகல – திருமுறை1:2 1/288

மேல்


சந்த (4)

முடியால் அடிக்கு பெருமை பெற்றார் அ முகுந்தன் சந்த
கடி ஆர் மலர் அயன் முன்னோர் தென் ஒற்றி கடவுள் செம்பால் – திருமுறை1:7 44/2,3
சந்த தடம் தோள் கண்டவர்கள்-தம்மை விழுங்க வரும் பவனி – திருமுறை3:8 7/2
சந்த தணிகை இல்லாரோ சகத்தில் எல்லாம்_வல்லாரே – திருமுறை5:22 4/4
சுந்தர காளமும் சந்த நல் தாரையும் – தனிப்பாசுரம்:30 2/23

மேல்


சந்தடிகளிலே (2)

சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர சந்தடிகளிலே கோத்திர சண்டையிலே – திருமுறை6:97 1/1
சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர சந்தடிகளிலே கோத்திர சண்டையிலே – கீர்த்தனை:41 38/1

மேல்


சந்ததம் (4)

சந்ததம் நீ கேட்டும் அவன் தாள் நினையாய் அன்பு அடைய – திருமுறை1:3 1/491
சந்ததம் எனக்கு மகிழ் தந்தை நீ உண்டு நின்றன்னிடத்து ஏமவல்லி தாய் உண்டு நின் அடியர் என்னும் நல் தமர் உண்டு சாந்தம் எனும் நேயர் உண்டு – திருமுறை2:78 9/1
சந்தம் இயன்று அந்தணர் நன்று சந்ததம் நின்று வந்தனம் என்று – கீர்த்தனை:1 110/1
சமயோசிதமாய் சந்ததம் பேசி – திருமுகம்:4 1/388

மேல்


சந்ததமும் (2)

சந்ததமும் சிவ சங்கர பஜனம் – கீர்த்தனை:1 38/1
சந்ததமும் அழியாமல் ஒருபடித்தாய் இலகு சாமி சிவகாமியிடம் ஆர் சம்புவாம் என்னும் மறை ஆகம துணிவான சத்ய மொழி-தன்னை நம்பி – தனிப்பாசுரம்:13 8/1

மேல்


சந்ததி (1)

தரு பொதுவில் இருவர்க்கும் சந்ததி உண்டாமோ தடைபடுமோ திருவுளம்-தான் சற்றும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 6/4

மேல்


சந்தம் (5)

சிந்தையே கோயில்கொண்ட தீர்த்தனே சந்தம் மிகும் – திருமுறை1:2 1/560
சந்தம் மிகும் கண் இரு_மூன்றும் தகு நான்கு_ஒன்றும் தான் அடைந்தாய் – திருமுறை1:8 135/3
சந்தம் மிகு சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 18/4
எந்தஎந்த சந்தம் முந்தும் அந்த வந்த கோலமே – கீர்த்தனை:1 58/2
சந்தம் இயன்று அந்தணர் நன்று சந்ததம் நின்று வந்தனம் என்று – கீர்த்தனை:1 110/1

மேல்


சந்தமாம் (1)

சந்தமாம் புகழ் அடியரில் கூடி சனனம் என்னும் ஓர் சாகரம் நீந்தி – திருமுறை2:2 8/3

மேல்


சந்தமுறும் (1)

சந்தமுறும் நெஞ்ச தலத்து அமர்ந்த தத்துவனே – திருமுறை2:56 10/2

மேல்


சந்தன (2)

போல் முடை நாற்ற சலத்தையே சந்தன சலம்-தான் என கொள்கின்றேன் – திருமுறை2:94 11/3
சந்தன வான் பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 27/4

மேல்


சந்தாரம் (1)

சந்தாரம் சூழ் தண் கிளர் சாரல் தணிகேசர் – திருமுறை5:49 2/3

மேல்


சந்தான (1)

சந்தான கற்பகமே சிற்சுகத்தார் – திருமுறை1:2 1/136

மேல்


சந்தி (3)

சிவயோக சந்தி தரும் தேவி உலகு_உடையாள் சிவகாமவல்லியொடும் செம்பொன் மணி பொதுவில் – திருமுறை4:6 3/1
வண் கலப்பில் சந்தி செயும் சத்தியுளே ஒருமை வயங்கு ஒளி மா சத்தி அதனுள் ஒரு காரணமாம் – திருமுறை6:101 25/1
சந்தி செய் மன்று மந்திரம் ஒன்று சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 110/2

மேல்


சந்திக்கும் (1)

சந்திக்கும் எங்கள் சயம்புவே பந்திக்கும் – திருமுறை2:89 1/2

மேல்


சந்திப்பு (1)

சந்திப்பு அரியார் என் அருமை தலைவர் இன்னும் சார்ந்திலரே – திருமுறை3:10 4/2

மேல்


சந்தியாநின்ற (1)

சந்தியாநின்ற அ சமயத்து எய்தி உள் – தனிப்பாசுரம்:3 49/2

மேல்


சந்தியாவந்தனை (1)

சந்தியாவந்தனை யாம் ஏழரைநாள்சனி ஒன்றும் தானே போதும் – தனிப்பாசுரம்:27 5/1

மேல்


சந்தியுற்று (1)

சந்தியுற்று ஒரு கால் படித்த சாத்திரத்தை தமியனேன் மீளவும் கண்டே – திருமுறை6:13 42/3

மேல்


சந்திர (4)

சந்திர சூரியர் ஒளி பெற விளங்கும் தனி அருள் பெருவெளி தலத்து எழும் சுடரே – திருமுறை6:26 17/1
சூரிய சந்திர ஜோதியுள் ஜோதி என்று – திருமுறை6:65 1/283
தந்திர பதமே சந்திர பதமே – திருமுறை6:65 1/937
சந்திர தர சிர சுந்தர சுர வர – கீர்த்தனை:1 187/1

மேல்


சந்திரகாந்த (2)

இளவேனில் மாலையாய் குளிர் சோலையாய் மலர் இலஞ்சி பூம் பொய்கை அருகாய் ஏற்ற சந்திரகாந்த மேடையாய் அதன் மேல் இலங்கும் அரமிய அணையுமாய் – கீர்த்தனை:41 8/1
இளவேனில் மாலையாய் குளிர் சோலையாய் மலர் இலஞ்சி பூம் பொய்கை அருகாய் ஏற்ற சந்திரகாந்த மேடையாய் அதன் மேல் இலங்கும் அரமிய அணையுமாய் – தனிப்பாசுரம்:15 12/1

மேல்


சந்திரசேகரன் (1)

சந்திரசேகரன் இடப_வாகனன் கங்காதரன் சூல_பாணி இறைவன் – திருமுறை1:1 2/39

மேல்


சந்திரர் (1)

சூரிய சந்திரர் எல்லாம் தோன்றாமை விளங்கும் சுயம் சோதியாகும் அடி துணை வருந்த நடந்து – திருமுறை4:2 43/1

மேல்


சந்திரன் (2)

சந்திரன் ஆட இன்ப தனி நடம் புரியும் தேவே – திருமுறை6:24 42/4
சல சந்திரன் என நின்றவர் தழுவும் பத சரணம் – கீர்த்தனை:1 153/3

மேல்


சந்திரனாய் (1)

சந்திரனாய் இந்திரனாய் இரவி ஆகி தானவராய் வானவராய் தயங்காநின்ற – திருமுறை1:5 20/2

மேல்


சந்தீ (1)

சந்தீ என வருவார்-தம்மை சுடும் காமம் – திருமுறை1:3 1/591

மேல்


சந்து (5)

நின்று சந்து உரைத்தது ஆர் – திருமுறை2:89 2/4
சந்து ஆர் சோலை வளர் ஒற்றி தலத்தார் தியாக_பெருமானார் – திருமுறை3:6 4/3
சந்து ஆர் வரையுள் சிந்தாமணி நேர் தணிகேசர் – திருமுறை5:49 4/1
சந்து ஏன் ஒழிவாய் அம் தேன் மொழியாய் தனி இன்று – திருமுறை5:49 5/2
சாயை எனும் பெண் இனத்தார் தலை மேலும் உனது தலை மேலும் சுமந்துகொண்டு ஓர் சந்து வழி பார்த்தே – திருமுறை6:86 10/2

மேல்


சந்துபொறுத்துவார் (1)

சந்துபொறுத்துவார் அறியேன் தமியளாக தளர்கின்றேன் – திருமுறை3:10 12/3

மேல்


சந்தேகம் (4)

தாள் அறிந்தேன் நின் வரவு சத்தியம் சத்தியமே சந்தேகம் இல்லை அந்த தனித்த திரு_வரவின் – திருமுறை6:33 8/3
சந்தேகம் இல்லை என்றன் தனி தலைவர் வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 1/4
சத்தியவான் வார்த்தை இது தான் உரைத்தேன் கண்டாய் சந்தேகம் இலை இதனில் சந்தோடமுறுவாய் – திருமுறை6:108 52/1
சந்தேகம் கெட நந்தா மந்திர சந்தோடம் பெற வந்தாள் அந்தண – கீர்த்தனை:1 185/3

மேல்


சந்தேகித்து (2)

சத்தியமே பெரு வாழ்வில் பெரும் களிப்புற்றிடுதல் சந்தேகித்து அலையாதே சாற்றிய என் மொழியை – திருமுறை6:36 11/3
உண்மை உரைக்கின்றேன் இங்கு உவந்து அடை-மின் உலகீர் உரை இதனில் சந்தேகித்து உளறிவழியாதீர் – திருமுறை6:98 13/1

மேல்


சந்தை (3)

சந்தை நேர் நடை-தன்னில் ஏங்குவேன் சாமி நின் திரு_தாளுக்கு அன்பு இலேன் – திருமுறை5:10 5/1
தருக்கல் ஆணவ கருக்கலோடு உழல்வேன் சந்தை நாய் என பந்தமுற்று அலைவேன் – திருமுறை6:5 8/2
சது_மறை ஆகம சாத்திரம் எல்லாம் சந்தை படிப்பு நம் சொந்த படிப்போ – கீர்த்தனை:11 5/1

மேல்


சந்தையும் (1)

விந்தை செய் கொடு மாயை சந்தையும் கலைந்தது – கீர்த்தனை:40 4/4

மேல்


சந்தையே (1)

சந்தையே புகுந்த நாயினில் கடையேன் தளர்ச்சியை தவிர்ப்பவர் யாரே – திருமுறை6:39 3/4

மேல்


சந்தையை (1)

நிந்தை உலகியல் சந்தையை விண்டனன் – கீர்த்தனை:25 5/4

மேல்


சந்தோட (1)

சந்தோட சித்தர்கள்-தம் தனி சூதும் காட்டி சாகாத நிலை காட்டி சகச நிலை காட்டி – திருமுறை4:1 10/3

மேல்


சந்தோடம் (3)

தம் சோபம் கொலை சாராதே சந்தோடம் சிவமாம் ஈதே – கீர்த்தனை:1 148/3
தேசுறும் அ மாட நடு தெய்வ மணி பீடம் தீப ஒளி கண்டவுடன் சேர்ந்தது சந்தோடம் – கீர்த்தனை:1 177/2
சந்தேகம் கெட நந்தா மந்திர சந்தோடம் பெற வந்தாள் அந்தண – கீர்த்தனை:1 185/3

மேல்


சந்தோடமா (1)

சந்தோடமா பிறர் எல்லாம் இருக்கவும் சஞ்சலத்தால் – திருமுறை1:7 69/1

மேல்


சந்தோடமாய் (1)

சந்தோடமாய் இரு-மின் சார்ந்து – திருமுறை6:93 4/4

மேல்


சந்தோடமுற (1)

சந்தோடமுற எனக்கும் தன் வணம் ஒன்று அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 4/4

மேல்


சந்தோடமுறுவாய் (1)

சத்தியவான் வார்த்தை இது தான் உரைத்தேன் கண்டாய் சந்தேகம் இலை இதனில் சந்தோடமுறுவாய்
இ தினமே அருள் சோதி எய்துகின்ற தினமாம் இனி வரும் அ தினங்கள் எலாம் இன்பமுறு தினங்கள் – திருமுறை6:108 52/1,2

மேல்


சந்தோடமோ (1)

சந்தோடமோ நின்றனக்கு – திருமுறை2:89 3/4

மேல்


சந்நிதி (9)

தாய்_அனையாய் உன்றனது சந்நிதி நேர் வந்தும் ஒரு – திருமுறை1:2 1/621
தாய்_இலார் என நெஞ்சகம் தளர்ந்தேன் தந்தை உம் திரு_சந்நிதி அடைந்தேன் – திருமுறை2:15 10/1
தஞ்சம் என்று அடைந்தே நின் திரு_கோயில் சந்நிதி முன்னர் நிற்கின்றேன் – திருமுறை2:52 1/2
சாற்றிடும் அது கேட்டு உவந்தனன் நினது சந்நிதி உற எனக்கு அருளே – திருமுறை2:71 3/4
பொருள் பழுத்து ஓங்கும் சந்நிதி முன்னர் போந்து உனை போற்றுமாறு அருளே – திருமுறை2:71 4/4
தாய் கொண்ட திரு_பொதுவில் எங்கள் குருநாதன் சந்நிதி போய் வர விடுத்த தனி கரண பூவை – திருமுறை6:11 8/1
தன் மார்க்கத்து என் உடல் ஆதியை நுமக்கே தந்தனன் திரு_அருள் சந்நிதி முன்னே – திருமுறை6:76 8/3
சந்நிதி கண்டேனடி அம்மா – கீர்த்தனை:26 32/2
சந்நிதி கண்டேனடி – கீர்த்தனை:26 32/3

மேல்


சந்நிதி-கண் (3)

நேராய் நின் சந்நிதி-கண் நின்றுநின்று வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:16 6/3
வாய்க்கும் உன்றன் சந்நிதி-கண் வந்துவந்து வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:16 8/3
தட்டு இலங்கு நெஞ்சத்தால் சஞ்சலித்து உன் சந்நிதி-கண்
எட்டி நின்று பார்க்கும் இந்த ஏழை முகம் பாராயோ – திருமுறை2:56 7/3,4

மேல்


சந்நிதி-அதனில் (1)

நல் நிதி அனைய நின் சந்நிதி-அதனில்
மன்னும் நின் கருணை வடிவ காட்சியை – திருமுகம்:2 1/83,84

மேல்


சந்நிதிக்கு (3)

பொருள் நலம் பெற நின் சந்நிதிக்கு எளியேன் போந்து உனை போற்றும்வாறு அருளே – திருமுறை2:71 9/4
தாது_செய்பவன் ஏத்து அருணை அம் கோயில் சந்நிதிக்கு யான் வர அருளே – திருமுறை2:71 10/4
செல்ல தணிகை திரு_மலை வாழ் தேவா உன்றன் சந்நிதிக்கு
வில்வ குடலை எடுக்காமல் வீணுக்கு உடலை எடுத்தேனே – தனிப்பாசுரம்:8 2/3,4

மேல்


சந்நிதியில் (2)

நீடிய நல் சந்நிதியில் நின்றுநின்று மால் அயனும் – திருமுறை2:56 4/2
சந்நிதியில் சென்று நான் பெற்ற பேறு அது – கீர்த்தனை:26 33/1

மேல்


சந்நிதியின் (4)

முற்றிட நின் சந்நிதியின் முன் நின்று வாழ்த்தேனோ – திருமுறை2:45 10/4
நெய் விளக்கே போன்று ஒரு தண்ணீர் விளக்கும் எரிந்தது சந்நிதியின் முன்னே – திருமுறை2:96 1/4
முன்னேனோ திரு_தணிகை அடைந்திட நின் சந்நிதியின் முன்னே நின்று – திருமுறை5:18 8/1
நெய் விளக்கே போன்று ஒரு தண்ணீர் விளக்கும் எரிந்தது சந்நிதியின் முன்னே – திருமுகம்:5 11/4

மேல்


சந்நிதியை (1)

சந்நிதியை சார்ந்து விழி ஆனந்த நீர் வெள்ளம் ததும்ப பல் கால் – தனிப்பாசுரம்:3 14/2

மேல்


சநநம் (1)

பின் சநநம் இல்லா பெருமை தரும் உறையூர் – திருமுறை1:2 1/137

மேல்


சப்த (1)

சுத்த சித்த சப்த நிர்த்த ஜோதி ஜோதி ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 55/2

மேல்


சபர (1)

அகர உகர மகர வகர அமுத சிகர சரணமே அபர சபர அமன சமன அமல நிமல சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/1

மேல்


சபள (1)

சபள யோக சர பூரக தாரக – கீர்த்தனை:1 208/2

மேல்


சபா (1)

சபா சிவா மஹா சிவா சகா சிவா சிகா சிவா – கீர்த்தனை:1 82/1

மேல்


சபாநாதர் (1)

சிவ_சிதம்பர போதர் தெய்வ சபாநாதர் – கீர்த்தனை:37 2/2

மேல்


சபாநாயகரே (1)

நடராஜரே சபாநாயகரே – கீர்த்தனை:1 139/2

மேல்


சபாபதி (24)

பேற்று ஆசைக்கு அருள் புரியும் ஞான சபாபதி புகழை பேசுவீரே – திருமுறை6:99 3/4
பதி_உடையார் கனக_சபாபதி எனும் பேர் உடையார் பணம் பரித்த வரையர் என்னை மணம் புரிந்த கணவர் – திருமுறை6:101 5/1
சத்திய ஞான சபாபதி எனக்கே தனி பதி ஆயினான் என்றாள் – திருமுறை6:103 4/1
கன்னி எனை மணந்த பதி கனி தரு சிற்சபைக்கே கலந்த தனி பதி வயங்கு கனக_சபாபதி வான் – திருமுறை6:106 40/1
சபாபதி பாதம் தபோப்ரசாதம் – கீர்த்தனை:1 14/1
கனக_சபாபதி பசுபதி நவபதி – கீர்த்தனை:1 27/1
பர நடம் சிவ_சிதம்பர நடமே பதி நடம் சிவ சபாபதி நடமே – கீர்த்தனை:1 117/1
அகர சபாபதி சிகர சபாபதி அனக சபாபதி கனக_சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/1
அகர சபாபதி சிகர சபாபதி அனக சபாபதி கனக_சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/1
அகர சபாபதி சிகர சபாபதி அனக சபாபதி கனக_சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/1
அகர சபாபதி சிகர சபாபதி அனக சபாபதி கனக_சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/1
மகர சபாபதி உகர சபாபதி வரத சபாபதி சரத சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/2
மகர சபாபதி உகர சபாபதி வரத சபாபதி சரத சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/2
மகர சபாபதி உகர சபாபதி வரத சபாபதி சரத சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/2
மகர சபாபதி உகர சபாபதி வரத சபாபதி சரத சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/2
அமல சபாபதி அபய சபாபதி அமுத சபாபதி அகில சபாபதி – கீர்த்தனை:1 119/1
அமல சபாபதி அபய சபாபதி அமுத சபாபதி அகில சபாபதி – கீர்த்தனை:1 119/1
அமல சபாபதி அபய சபாபதி அமுத சபாபதி அகில சபாபதி – கீர்த்தனை:1 119/1
அமல சபாபதி அபய சபாபதி அமுத சபாபதி அகில சபாபதி
நிமல சபாபதி நிபுண சபாபதி நிலய சபாபதி நிபிட சபாபதி – கீர்த்தனை:1 119/1,2
நிமல சபாபதி நிபுண சபாபதி நிலய சபாபதி நிபிட சபாபதி – கீர்த்தனை:1 119/2
நிமல சபாபதி நிபுண சபாபதி நிலய சபாபதி நிபிட சபாபதி – கீர்த்தனை:1 119/2
நிமல சபாபதி நிபுண சபாபதி நிலய சபாபதி நிபிட சபாபதி – கீர்த்தனை:1 119/2
நிமல சபாபதி நிபுண சபாபதி நிலய சபாபதி நிபிட சபாபதி – கீர்த்தனை:1 119/2
தருபவன் புரசை சபாபதி எனும் பெயர் – திருமுகம்:1 1/43

மேல்


சபாபதியவரே (1)

இலகு சபாபதியவரே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 3/4

மேல்


சபாபதியார் (1)

நாதர் அருள்_பெரும்_சோதி நாயகர் என்றனையே நயந்துகொண்ட தனி தலைவர் ஞான சபாபதியார்
வாத நடம் புரி கருணை மா நிதியார் வரதர் வள்ளல் எலாம் வல்லவர் மா நல்லவர் என் இடத்தே – திருமுறை6:64 51/1,2

மேல்


சபாபதியே (33)

தாயே எனை-தான் தந்தவனே தலைவா ஞான சபாபதியே
பேயேன் செய்த பெரும் குற்றம் பொறுத்து ஆட்கொண்ட பெரியோனே – திருமுறை6:17 13/1,2
தருவாய் தருணம் இதுவே மெய் தலைவா ஞான சபாபதியே
உருவாய் சிறிது தாழ்க்கில் உயிர் ஒருவும் உரைத்தேன் என்னுடை வாய் – திருமுறை6:17 16/2,3
சினந்து_உரைத்தேன் பிழைகள் எலாம் மனம் பொறுத்தல் வேண்டும் தீன தயாநிதியே மெய்ஞ்ஞான சபாபதியே
புனைந்து_உரைப்பார் அகத்து ஒன்றும் புறத்து ஒன்றும் நினைத்தே பொய் உலகர் ஆங்கு அவர் போல் புனைந்து உரைத்தேன்_அலன் நான் – திருமுறை6:22 4/1,2
நாடுதற்கு இங்கு என்னாலே முடியாது நீயே நாடுவித்து கொண்டு அருள்வாய் ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:22 5/4
நல்லவனே நல் நிதியே ஞான சபாபதியே நாயகனே தாயகனே நண்பவனே அனைத்தும் – திருமுறை6:36 2/2
பரமான சிதம்பர ஞான சபாபதியே
வரமான எல்லாம் எனக்கு ஈந்த நல் வள்ளலே என் – திருமுறை6:75 8/1,2
தடையே தவிர்க்கும் கனகசபை தலைவா ஞான சபாபதியே
அடையேன் உலகை உனை அடைந்தேன் அடியேன் உன்றன் அடைக்கலமே – திருமுறை6:88 4/3,4
தனி நாயகனே கனகசபை தலைவா ஞான சபாபதியே
இனி நான் இறையும் கலக்கமுறேன் இளைக்க_மாட்டேன் எனக்கு அருளே – திருமுறை6:92 1/3,4
கருணாநிதியே சபாபதியே
கதி மா நிதியே பசுபதியே – கீர்த்தனை:1 13/1,2
ஞான சபாபதியே மறை நாடு சதாகதியே – கீர்த்தனை:1 106/1
நல்லோர் எல்லார்க்கும் சபாபதியே
நல் வரம் ஈயும் தயாநிதியே – கீர்த்தனை:1 141/1,2
நாத பராபரமே சூத பராவமுதே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 188/2
நாத பராபரமே சூத பராவமுதே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 188/2
நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 189/2
நாக விகாசனமே நாத சுகோடணமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 189/2
ஞாய பராகரமே காய புராதரமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 190/2
ஞாய பராகரமே காய புராதரமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 190/2
நாரணன் ஆதரமே காரணமே பரமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 191/2
நாரணன் ஆதரமே காரணமே பரமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 191/2
நாக நடோதயமே நாத புரோதயமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 192/2
நாக நடோதயமே நாத புரோதயமே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 192/2
நாடக நாயகனே நான் அவன் ஆனவனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 193/2
நாடக நாயகனே நான் அவன் ஆனவனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 193/2
நாரியனே வரனே நாடியனே பரனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 194/2
நாரியனே வரனே நாடியனே பரனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 194/2
நாத விபூதியனே நாம் அவன் ஆதியனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 195/2
நாத விபூதியனே நாம் அவன் ஆதியனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 195/2
நா வலரோர் பதியே நாரி உமாபதியே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 196/2
நா வலரோர் பதியே நாரி உமாபதியே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 196/2
நாடிய காரணனே நீடிய பூரணனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 197/2
நாடிய காரணனே நீடிய பூரணனே ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 197/2
தருணாபதியே சிவபதியே தனி மா பதியே சபாபதியே – கீர்த்தனை:1 210/2
நந்நாலும் கடந்தே ஒளிர் ஞான சபாபதியே
பொன் ஆரும் சபையாய் அருள் பூரண புண்ணியனே – கீர்த்தனை:31 10/1,2

மேல்


சபாபதியை (3)

கருணை நடம் புரிகின்ற கனக_சபாபதியை கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே – திருமுறை6:52 1/4
பாட்டு உவந்து பரிசு அளித்த பதியை அருள் பதியை பசுபதியை கனக_சபாபதியை உமாபதியை – திருமுறை6:52 3/1
சன்மார்க்க பெரும் குணத்தார் தம்பதியை என்னை தாங்குகின்ற பெரும் பதியை தனித்த சபாபதியை
நல் மார்க்கத்து எனை நடத்தி சன்மார்க்க சங்க நடு இருக்க அருள் அமுதம் நல்கிய நாயகனை – திருமுறை6:98 27/1,2

மேல்


சபேச (2)

நடன சபேச சிதம்பர நாதா – கீர்த்தனை:1 8/2
சாக்கிராதீத சபேச மருந்து – கீர்த்தனை:21 29/4

மேல்


சபேசரே (1)

ஏம சபேசரே வாரீர் – கீர்த்தனை:17 74/2

மேல்


சபேசனே (1)

வாச வாச தாசர் நேச வாசகா சபேசனே – கீர்த்தனை:1 63/2

மேல்


சபை (70)

பொன்னொடு விளங்கும் சபை நடத்து அரசு உன் புணர்ப்பு அலால் என் புணர்ப்பு அலவே – திருமுறை6:12 6/2
சிற்சபை நடமும் பொன்_சபை நடமும் தினம்-தொறும் பாடிநின்று ஆடி – திருமுறை6:12 16/3
தென்_சபை உலகத்து உயிர்க்கு எலாம் இன்பம் செய்வது என் இச்சையாம் எந்தாய் – திருமுறை6:12 16/4
பொய்படா பயனே பொன்_சபை நடம் செய் புண்ணியா கண்ணினுள் மணியே – திருமுறை6:13 116/1
புரி கிலேசத்தை அகற்றி ஆட்கொள்ளும் பொன்_சபை அண்ணலே கருணை – திருமுறை6:13 133/3
அருள் சபை நடம் புரி அருள்_பெரும்_சோதி – திருமுறை6:24 73/1
தரு வளர் பொழி வடல் சபை நிறை ஒளியே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 5/4
சாறு வேண்டிய பொழில் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 1/4
தஞ்சம் என்றவர்க்கு அருள் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 2/4
தாழ்வு இலாத சீர் தரு வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 3/4
தாள் தலம் தருவாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 4/4
தருணம் எற்கு அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 5/4
சரணம் ஈந்து அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 6/4
தாயம் ஒன்று இலேன் தனி வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 7/4
தரத்தை ஈந்து அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 8/4
சத்தியம் புகன்றேன் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 9/4
தயவு செய்து அருள்வாய் வடல் அரசே சத்திய சபை தனி பெரும் பதியே – திருமுறை6:32 10/4
தடுத்து எனை ஆட்கொண்ட தந்தையரே என் தனி பெரும் தலைவரே சபை நடத்தவரே – திருமுறை6:34 4/1
துரிய நிலை துணிந்தவரும் சொல்ல அரும் மெய்ப்பொருளே சுத்த சிவானந்த சபை சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:36 3/1
நந்தா மணி_விளக்கே ஞான சபை எந்தாயே – திருமுறை6:38 2/2
புல்லிய நெறி நீத்து எனை எடுத்து ஆண்ட பொன்_சபை அப்பனை வேதம் – திருமுறை6:49 5/1
சமயமும் மதமும் கடந்ததோர் ஞான சபை நடம் புரிகின்ற தனியை – திருமுறை6:49 19/1
சத்து எலாம் ஆன சயம்புவை ஞான சபை தனி தலைவனை தவனை – திருமுறை6:49 27/3
தான் புனைந்தான் ஞான சபை தலைவன் தேன் புனைந்த – திருமுறை6:55 1/2
சவுந்தரிக்கு கண்_அனையான் ஞான சபை
சேம நடராஜன் தெரிந்து – திருமுறை6:55 2/3,4
செம்பலத்தே உறு தருணம் வாய்_மலர வேண்டும் சிற்சபை பொன்_சபை ஓங்கி திகழ் பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 10/4
மன்னு திரு_சபை நடுவே மணவாளருடனே வழக்காடி வலது பெற்றேன் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 12/1
அத்துவித சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/32
ஆதாரமாம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/58
அன்றாம் திரு_சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/60
அமையும் திரு_சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/62
அ சுடராம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/64
ஆகரமாம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/80
ஆர்_அமுதாம் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/86
அற்புதம் தரும் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/90
அனைத்தும் தரும் சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/92
எ சபை பொது என இயம்பினர் அறிஞர்கள் – திருமுறை6:65 1/99
அ சபை இடம்கொளும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/100
அன்புற தரு சபை அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/110
கடந்து எனது அறிவாம் கன மேல் சபை நடு – திருமுறை6:65 1/1273
சபை எனது உளம் என தான் அமர்ந்து எனக்கே – திருமுறை6:65 1/1555
ஆடக_பொன்_சபை நடுவே நாடகம் செய்து அருளும் அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 8/1
நல் சபை சித்திகள் எல்லாம் என் கை வசம் நண்ணப்பெற்றேன் – திருமுறை6:78 3/3
பொன்_சபை ஓங்க புரிந்து ஆடுதற்கு புகுந்தனனே – திருமுறை6:78 3/4
மயர்வு அறு நின் அடியவர்-தம் சபை நடுவே வைத்து அருளி – திருமுறை6:83 3/3
சைவர் எனும் நின் அடியார் சபை நடுவே வைத்து அருளி – திருமுறை6:83 4/3
வெம் தொழில் தீர்ந்து ஓங்கிய நின் மெய் அடியார் சபை நடுவே – திருமுறை6:83 6/2
பான்மையுறு நின் அடியார் சபை நடுவே பதித்து அருளி – திருமுறை6:83 7/3
நாயக நின் அடியர் சபை நடு இருக்கவைத்து அருளி – திருமுறை6:83 8/3
மருவிய நின் மெய் அடியார் சபை நடுவே வைத்து அழியா – திருமுறை6:83 10/3
நனவில் எனை அறியாயோ யார் என இங்கு இருந்தாய் ஞான சபை தலைவனுக்கு நல்ல பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 2/4
சத்தியம் சொன்னேன் எனை நீ அறியாயோ ஞான சபை தலைவன் தரு தலைமை தனி பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 13/4
போக்கில் விரைந்து ஓடுக நீ பொன்_சபை சிற்சபை வாழ் பூரணர்க்கு இங்கு அன்பான பொருளன் என அறிந்தே – திருமுறை6:86 16/4
தனி தலைவன் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தன் ஞான சபை தலைவன் என் உளத்தே தனித்து இருந்து உள் உணர்த்த – திருமுறை6:89 10/1
அலங்கரிக்கின்றோம் ஓர் திரு_சபை அதிலே அமர்ந்து அருள் சோதி கொண்டு அடி சிறியோமை – திருமுறை6:90 10/1
தளி ஆகி எல்லாமாய் விளங்குகின்ற ஞான சபை தலைவா நின் இயலை சாற்றுவது எவ்வணமே – திருமுறை6:91 8/4
தன் இயலாம் தனி ஞான சபை தலைமை பதியே சத்தியனே நித்தியனே தயாநிதியே உலகம் – திருமுறை6:91 10/3
மன்னு திரு_சபை நடுவே வயங்கு நடம் புரியும் மணவாளர் திரு_மேனி வண்ணம் கண்டு உவந்தேன் – திருமுறை6:106 11/1
ஆடிய பொன்_சபை நடுவே சிற்சபையின் நடுவே ஆடுகின்ற அடி நிழல் கீழ் இருக்கின்றது என்கோ – திருமுறை6:106 23/3
தன் வடிவம் தான் ஆகும் திரு_சிற்றம்பலத்தே தனி நடம் செய் பெரும் தலைவர் பொன்_சபை எம் கணவர் – திருமுறை6:106 32/1
தம் பரம் என்று என்னை அன்று மணம் புரிந்தார் ஞான சபை தலைவர் அவர் வண்ணம் சாற்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:106 36/4
தமை_அறியார் எல்லாரும் புறத்து இருக்க நான் போய் சபை நடம் கண்டு உளம் களிக்கும் தருணத்தே தலைவர் – திருமுறை6:106 58/1
எடுக்கின்றேன் கையில் மழு சிற்சபை பொன்_சபை வாழ் இறைவர் அலால் என் மாலைக்கு இறைவர் இலை எனவே – திருமுறை6:106 81/4
தான் தொடுத்த மாலை எலாம் பரத்தையர் தோள் மாலை தனித்திடும் என் மாலை அருள் சபை நடுவே நடிக்கும் – திருமுறை6:106 82/3
ஐயர் திரு_சபை ஆடகமே – கீர்த்தனை:1 25/1
பொன் உரு தந்தான் என்று ஊதூது சங்கே பொன்_சபை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 163/2
பொன்_சபை புகுந்தோம் என்று சின்னம் பிடி புந்தி மகிழ்கின்றோம் என்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 212/2
எண் தகு பொன்_சபை_உடையீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 8/4
சத்திய ஞான சபை என்னுள் கண்டனன் – கீர்த்தனை:25 5/1
சன்மார்க்க ஞான சபை நிலை பெற்றது – கீர்த்தனை:25 9/2

மேல்


சபை-கண் (2)

நிலைக்கு உரிய திரு_சபையின் வண்ணமும் அ சபை-கண் நிருத்தத்தின் வண்ணமும் இ நீர்மையன என்றே – திருமுறை6:101 11/3
தெருள் சார்பில் இருந்து ஓங்கு சமரச சன்மார்க்க திரு_சபை-கண் உற்றேன் என் திரு_கணவருடனே – திருமுறை6:106 97/4

மேல்


சபை-கண்ணும் (1)

சிற்சபை-கண்ணும் பொன்_சபை-கண்ணும் – திருமுறை6:24 26/1

மேல்


சபை-தன்னில் (1)

பொன்_சபை-தன்னில் பொருத்தி எல்லாம் செய் பூரண சித்தி மெய் போகமும் தந்தே – திருமுறை6:69 4/2

மேல்


சபை-தன்னிலே (1)

சித்திகள் எல்லாம்_வல்லதோர் ஞான திரு_சபை-தன்னிலே திகழும் – திருமுறை6:13 84/1

மேல்


சபை-தனிலே (3)

ஊற்றம்-அதாம் சமரச ஆனந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 10/4
உகப்புறும் ஓர் சுத்த சிவானந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 11/4
உயத்தரும் ஓர் சுத்த சிவானந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 12/4

மேல்


சபை-அதனுள் (1)

திகழும் நல் திரு_சபை-அதனுள் சேர்க்க முன் – திருமுறை2:32 12/2

மேல்


சபைக்கு (6)

தனித்த கடும் குணத்தேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது தனி கருத்தை அறிந்திலேன் சபைக்கு ஏற்றும் ஒளியே – திருமுறை6:4 4/4
நல் சபைக்கு உரிய ஒழுக்கமும் அழியா நல்ல மெய் வாழ்க்கையும் பெற்றே – திருமுறை6:12 16/2
தீய கான் விலங்கை தூய மானிடம் செய் சித்தனே சத்திய சபைக்கு
நாயகா உயிர்க்கு நாயகா உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 9/3,4
ஏடி எனை அறியாரோ சபைக்கு வருவாரோ என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 24/2
எண்ணா என் ஆசை வெள்ளம் என் சொல் வழி கேளாது எனை ஈர்த்துக்கொண்டு சபைக்கு ஏகுகின்றது அந்தோ – திருமுறை6:106 14/2
தாழ்_குழல் நீ ஆண்_மகன் போல் நாணம் அச்சம் விடுத்தே சபைக்கு ஏறுகின்றாய் என்று உரைக்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:106 52/1

மேல்


சபைக்கே (1)

செத்தாரை மீட்டும் இங்கே எழுப்பியிடல் வேண்டும் திரு_சபைக்கே அடிமைகளா செய்வித்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 4/2

மேல்


சபைய (1)

தனக கனக சபைய அபய சரத வரத சரணமே சதுர சதர சகச சரித தருண சரண சரணமே – கீர்த்தனை:1 77/2

மேல்


சபையவா (1)

சங்கம் நின்று ஏத்தும் சத்திய ஞான சபையவா அபய வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 9/4

மேல்


சபையாய் (1)

பொன் ஆரும் சபையாய் அருள் பூரண புண்ணியனே – கீர்த்தனை:31 10/2

மேல்


சபையாளர் (1)

பொன் அணி பொன்_சபையாளர் சிற்சபையார் என்னை புறம் புணர்ந்தார் அகம் புணர்ந்தார் புறத்தகத்தும் புணர்ந்தார் – திருமுறை6:106 25/2

மேல்


சபையான் (1)

ஏக்கம் கெடுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே ஏம சபையான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 161/2

மேல்


சபையில் (27)

தெருள் ஆர் அன்பர் திரு_சபையில் சேர்க்காது அலைக்கும் திறம் அந்தோ – திருமுறை2:60 1/4
சினமும் கடந்தே நினை சேர்ந்தோர் தெய்வ சபையில் சேர்ந்திடவே – திருமுறை5:21 7/2
பெரிய பொன்_சபையில் நடம் புரிகின்ற பேர்_அருள் சோதியே எனக்கே – திருமுறை6:13 2/3
மன்னு பொன்_சபையில் வயங்கிய மணியே வள்ளலே சிற்சபை வாழ்வே – திருமுறை6:13 132/4
பொருள் பெரும் சபையில் ஆடும் பூரண வாழ்வே நாயேன் – திருமுறை6:24 4/2
தனத்தால் இயன்ற தனி சபையில் நடிக்கும் பெருமான்-தனக்கு அன்றே – திருமுறை6:24 39/1
நல்லார்க்கு நல்ல தெய்வம் நடுவான தெய்வம் நல் சபையில் ஆடுகின்ற நடராச தெய்வம் – திருமுறை6:44 2/2
சாகாத வரம் எனக்கே தந்த தனி தெய்வம் சன்மார்க்க சபையில் எனை தனிக்க வைத்த தெய்வம் – திருமுறை6:44 7/1
தான் மிக கண்டு அறிக என சாற்றிய சற்குருவே சபையில் நடத்து அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 89/4
தவறாது பெற்றனை நீ வாழ்க என்ற பதியே சபையில் நடத்து அரசே என் சாற்றும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 90/4
சம்மதமோ தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 1/4
தங்கள் இட்டம் யாது திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 2/4
தனம் பழமோ தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 3/4
சித்தம் எது தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சிற்சபையில் பொன்_சபையில் திகழ் பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 5/4
சமரச சத்திய சபையில் நடம் புரி – திருமுறை6:65 1/1553
சித்தர் எனும் நின் அடியார் திரு_சபையில் நடு இருத்தி – திருமுறை6:83 5/3
நீட்டினை என்றும் அழியா_வரம் தந்து நின் சபையில்
கூட்டினை நான் முனம் செய் தவம் யாது அது கூறுகவே – திருமுறை6:84 3/3,4
புனைந்து உரையேன் பொய் புகலேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொன்_சபையில் சிற்சபையில் புகும் தருணம் இதுவே – திருமுறை6:98 1/4
மின் வண்ண திரு_சபையில் ஆடுகின்ற பதத்தின் மெய் வண்ணம் புகலுவது ஆர் விளம்பாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 27/4
திருவாளர் பொன்_சபையில் திரு_நடம் செய்து அருள்வார் சிற்சபையார் என்றனக்கு திரு_மாலை கொடுத்தார் – திருமுறை6:106 34/1
வனையும் மதுர அமுத உணவு மலிய உதவு சரணமே மருவு சபையில் நடன வரத வருக வருக சரணமே – கீர்த்தனை:1 81/2
இன்ப வடிவாய் சபையில் பாங்கிமாரே நடமிட்டவர் – கீர்த்தனை:2 3/1
சுத்த சுடர் பொன்_சபையில் ஆடும் சோதி போற்றியே – கீர்த்தனை:29 101/3
சபையில் நடம் செயும் சாமி பதத்திற்கே – கீர்த்தனை:34 2/2
சம்மதமோ தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – கீர்த்தனை:41 21/4
புனைந்து உரையேன் பொய் புகலேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் பொன்_சபையில் சிற்சபையில் புகும் தருணம் இதுவே – கீர்த்தனை:41 40/4
சாக்கியனார் எறிந்த சிலை சகித்த மலை சித்தசாந்தர் உளம் சார்ந்து ஓங்கி தனித்த மலை சபையில்
தூக்கிய காலொடு விளங்கும் தூய மலை வேதம் சொன்ன மலை சொல் இறந்த துரிய நடு மலை வான் – தனிப்பாசுரம்:16 7/1,2

மேல்


சபையிலே (1)

தாயும் என் ஒருமை தந்தையும் ஞான சபையிலே தனி நடம் புரியும் – திருமுறை6:30 11/1

மேல்


சபையின் (9)

அயில் மேல் கரம் கொள் நினை புகழும் அடியார் சபையின் அடையும் வகை – திருமுறை5:21 6/2
தெற்றி இயலும் அ சபையின் நடுவில் நடமிடுகின்ற சிவமாய் விளங்கு பொருளே சித்து எலாம் செய் என திரு_வாக்கு அளித்து எனை தேற்றி அருள்செய்த குருவே – திருமுறை6:25 15/3
ஏண் உறு சிற்சபை இடத்தும் பொன்_சபையின் இடத்தும் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 77/4
ஒவ்விட சிற்சபை இடத்தும் பொன்_சபையின் இடத்தும் ஓங்கு நடத்து அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 86/4
தெருள் திகழ் நின் அடியவர்-தம் திரு_சபையின் நடு இருத்தி – திருமுறை6:83 1/3
நிலைக்கு உரிய திரு_சபையின் வண்ணமும் அ சபை-கண் நிருத்தத்தின் வண்ணமும் இ நீர்மையன என்றே – திருமுறை6:101 11/3
பொடி ஏறு வடிவு_உடையார் என் கணவர் சபையின் பொன் படி கீழ் நிற்பது பெற்று அ பரிசு நினைந்தே – திருமுறை6:106 53/2
இடி ஏறு போன்று இறுமாந்து இருக்கின்றாரடி நான் எல்லாரும் அதிசயிக்க ஈண்டு திரு_சபையின் – திருமுறை6:106 53/3
திருத்தமுறு திரு_சபையின் படி புறத்தே நின்று தியங்குகின்றார் நடம் காணும் சிந்தையராய் அந்தோ – திருமுறை6:106 63/3

மேல்


சபையும் (7)

பதம்-தனில் வாழ்க அருள்_பெரும்_சோதி பரிசு பெற்றிடுக பொன்_சபையும் – திருமுறை6:39 10/3
சிதம் தரு சபையும் போற்றுக என்றாய் தெய்வமே வாழ்க நின் சீரே – திருமுறை6:39 10/4
திறவானை என்னளவில் திறந்து காட்டி சிற்சபையும் பொன்_சபையும் சேர்வித்தானை – திருமுறை6:47 4/3
அருள் ஒளி விளங்கியதொரு திரு_சபையும் அலங்கரிக்கின்றனர் துலங்கி வீற்றிருக்க – திருமுறை6:90 9/2
சிற்சபையும் பொன்_சபையும் சித்தி விளக்கத்தால் – திருமுறை6:100 3/1
சிற்சபையும் பொன்_சபையும் சொந்தம் எனது ஆச்சு தேவர்களும் மூவர்களும் பேசுவது என் பேச்சு – கீர்த்தனை:1 175/1
திரு ஓங்கு பொன்_சபையும் சிற்சபையும் நம் பெருமான் செய்யாநின்ற – திருமுகம்:5 7/1

மேல்


சபையுமாய் (1)

பற்றி இயலும் ஒளி ஆகி ஒளியின் ஒளி ஆகி அம்பரமாய் சிதம்பரமுமாய் பண்புறு சிதம்பர பொன்_சபையுமாய் அதன் பாங்கு ஓங்கு சிற்சபையுமாய் – திருமுறை6:25 15/2

மேல்


சபையே (1)

இறவா_வரம் தரு நல் சபையே
என மறை புகழ்வது சிற்சபையே – கீர்த்தனை:1 145/1,2

மேல்


சபையை (2)

பண்ணுறும் என் தனி கணவர் கூத்து ஆடும் சபையை பார்த்தாலும் பசி போமே பார்த்திடல் அன்றியுமே – திருமுறை6:106 44/3
அண்ணுறும் அ திரு_சபையை நினைக்கினும் வேசாறல் ஆறுமடி ஊறுமடி ஆனந்த அமுதே – திருமுறை6:106 44/4

மேல்


சம் (1)

சம் குறிப்பது என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 92/4

மேல்


சம்பந்த (5)

எம் பந்தம் அற எமது சம்பந்த வள்ளல் மொழி இயல் மணம் மணக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/98
தெவ் வகை அமண இருள் அற எழுந்த தீபமே சம்பந்த தேவே – திருமுறை4:9 8/4
கண்டு பொழி அருள் முகில் சம்பந்த வள்ளலாம் கடவுளே ஓத்தூரினில் – கீர்த்தனை:41 1/29
கண்டு பொழி அருள் முகில் சம்பந்த வள்ளலாம் கடவுளே ஓத்தூரினில் – தனிப்பாசுரம்:24 1/29
ஆன சம்பந்த நல் ஆறு முக திரு_ஞானசம்பந்த – திருமுகம்:2 1/67

மேல்


சம்பந்தம் (2)

சஞ்சலம் எல்லாம் எனது சம்பந்தம் அஞ்செழுத்தை – திருமுறை1:2 1/694
ஈன சம்பந்தம் எல்லாம் ஒழித்தோன் – தனிப்பாசுரம்:30 2/39

மேல்


சம்பந்தர் (3)

பந்தம் எவ்வாறு தங்கியதே சம்பந்தர்
அற்றவருக்கு அற்ற சிவனாம் எனும் அ பொன்மொழியை – திருமுறை1:3 1/1048,1049
பண்ணால் உன் சீரினை சம்பந்தர் சொல வெள் எலும்பு – திருமுறை1:4 41/1
கேழியல் சம்பந்தர் அந்தணர் வேண்ட கிளர்ந்த நல் சீர் – திருமுறை2:6 4/2

மேல்


சம்பந்தன் (1)

சைவ_நாயக சம்பந்தன் ஆகிய தமிழ் அருள்_குன்றே என் – திருமுறை5:17 8/1

மேல்


சம்பந்தா (1)

நம் கட்கு இனியாய் சரணம் சரணம் நந்தா உயர் சம்பந்தா சரணம் – திருமுறை5:56 7/1

மேல்


சம்பவாதீதம் (1)

பரம போதம் போதரகித சகிதம் சம்பவாதீதம் அப்பிரமேயம் – திருமுறை1:1 2/21

மேல்


சம்பிரமன் (1)

சர்வ காரணன் விறல் காலகாலன் சர்வ சம்பிரமன் சர்வேச்சுரன் – திருமுறை1:1 2/47

மேல்


சம்பு (17)

சம்பு வேதண்டன் பிறப்பு_இலான் முடிவு_இலான் தாணு முக்கண்கள்_உடையான் – திருமுறை1:1 2/45
சம்பு நறும் கனியின்-தன் விதையை தாள் பணிந்த – திருமுறை1:3 1/295
சம்பு முனிக்கு ஈயும் தயாளன் எவன் அம்புவியில் – திருமுறை1:3 1/296
பரவு சண்முக சிவசிவ சிவ ஓம் பர சுயம்பு சங்கர சம்பு நம ஓம் – திருமுறை2:3 6/3
வாய்ந்து சண்முக நம சிவ சிவ ஓம் வர சுயம்பு சங்கர சம்பு எனவே – திருமுறை2:3 7/3
ஓர்ந்து சண்முக சரவணபவ ஓம் ஓம் சுயம்பு சங்கர சம்பு எனவே – திருமுறை2:3 8/3
சம்பு சங்கர சிவசிவ என்போர்-தங்கள் உள்ளகம் சார்ந்திருப்பவனே – திருமுறை2:22 10/2
தாவியே இயமன் தமர் வரும் அ நாள் சம்பு நின் திரு_அருள் அடையா – திருமுறை2:42 2/1
சம்பு சிவ சயம்புவே சங்கரா வெண் சைலம் வளர் தெய்வத வான் தருவே மிக்க – திருமுறை2:94 4/3
தட்டிலார் புகழ் தணிகையை அடையேன் சம்பு என்னும் ஓர்தரு ஒளிர் கனியே – திருமுறை5:42 7/2
சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 109/2
சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 109/2
சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 109/2
சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 109/2
சந்தி செய் மன்று மந்திரம் ஒன்று சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 110/2
சந்தி செய் மன்று மந்திரம் ஒன்று சங்கர சம்பு சங்கர சம்பு – கீர்த்தனை:1 110/2
அணு பக்ஷம் இது சம்பு பக்ஷம் இது காண்க என்று அன்புடன் உரைத்த பெரியோய் – திருமுகம்:3 1/9

மேல்


சம்புபக்ஷங்களில் (1)

தணிவு_இலா அணுபக்ஷ சம்புபக்ஷங்களில் சமரசம் உறும் பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/59

மேல்


சம்புவாம் (1)

சந்ததமும் அழியாமல் ஒருபடித்தாய் இலகு சாமி சிவகாமியிடம் ஆர் சம்புவாம் என்னும் மறை ஆகம துணிவான சத்ய மொழி-தன்னை நம்பி – தனிப்பாசுரம்:13 8/1

மேல்


சம்புவே (1)

தன்மை காண்ப அரிய தலைவனே எல்லாம் தர வல்ல சம்புவே சமய – திருமுறை6:42 11/1

மேல்


சம்புவை (1)

தம்பமாய் அகிலாண்டமும் தாங்கும் சம்புவை சிவ தருமத்தின் பயனை – திருமுறை2:4 3/2

மேல்


சம்போ (11)

சம்போ சிவசிவ சிவசிவ சங்கர – கீர்த்தனை:1 68/2
சம்போ சங்கர மா தேவா சம்போ சங்கர மா தேவா – கீர்த்தனை:1 148/4
சம்போ சங்கர மா தேவா சம்போ சங்கர மா தேவா – கீர்த்தனை:1 148/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 185/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 185/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 185/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 185/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 186/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 186/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 186/4
சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர – கீர்த்தனை:1 186/4

மேல்


சம்மத (1)

சம்மத மா மடவார்களும் நானும் தத்துவம் பேசிக்கொண்டு ஒத்துறும் போது – திருமுறை6:102 7/2

மேல்


சம்மதத்தால் (1)

சம்மதத்தால் ஒன்று அளித்த தயவினை என் புகல்வேன் தம்மை அறிந்தவர் அறிவின் மன்னும் ஒளி மணியே – திருமுறை4:2 88/4

மேல்


சம்மதத்தை (1)

வேர்ப்பு உலகு இன்பு உவப்புறும் என் தந்தை_தாய் சம்மதத்தை வேண்டி மீண்டே – தனிப்பாசுரம்:2 42/1

மேல்


சம்மதம் (5)

வெம் மதம் நீங்கல் என் சம்மதம் காண் எவ்விதத்தினுமே – திருமுறை1:6 106/4
தன் உள புணர்ப்பு இங்கு எனக்கு ஒருசிறிதும் சம்மதம் அன்று நான் இதனை – திருமுறை6:12 7/2
சுதந்தரம் இங்கு எனக்கு அதில் இறையும் சம்மதம் இல்லை நான்-தானே – திருமுறை6:12 9/3
சம்மதம் ஆக்கி கொள்கின்றேன் அல்லால் தனித்து வேறு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 9/2
மன் நகருக்கு ஏகி அவண் தந்தை_தாய்க்கு உரைத்து அவர் சம்மதம் பெற்று ஈண்டு இ – தனிப்பாசுரம்:2 41/3

மேல்


சம்மதமா (1)

சற்றும் அறிவி இல்லாத எனையும் வலிந்து ஆண்டு தமியேன் செய் குற்றம் எலாம் சம்மதமா கொண்டு – திருமுறை4:1 15/1

மேல்


சம்மதமாம் (1)

அன்பு அறியா பெண்களுக்கே நின் உரை சம்மதமாம் ஆசை வெட்கம் அறியாது என்று அறிந்திலையோ தோழி – திருமுறை6:106 77/2

மேல்


சம்மதமான (1)

உளம் தரு சம்மதமான பணி இட்டாய் எனக்கே உன் பணியே பணி அல்லால் என் பணி வேறு இலையே – திருமுறை6:91 3/4

மேல்


சம்மதமும் (1)

தான் மறந்தான் எனினும் இங்கு நான் மறக்க மாட்டேன் தவத்து ஏறி அவத்து இழிய சம்மதமும் வருமோ – திருமுறை6:23 9/3

மேல்


சம்மதமே (2)

தம்மதம் நீக்கும் ஞான சம்மதமே எம்மதமும் – திருமுறை1:2 1/536
இரு வகையும் சம்மதமே திரு_அடி சாட்சி-அதாய் இயம்பினன் என் இதயம் உன்றன் இதயம் அறிந்ததுவே – திருமுறை6:108 22/3

மேல்


சம்மதமோ (7)

தண்பார் என்பார்-தமை எல்லாம் சார்வார் அது உன் சம்மதமோ
எண்பார் மயல்கொண்டு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 8/3,4
கடையாய் திரிந்தேன் கலங்குதல் சம்மதமோ கருணை கருத்தினுக்கே – திருமுறை6:17 2/4
ஏழை படும் பாடு உனக்கும் திருவுள சம்மதமோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தருமம்-தானோ – திருமுறை6:35 4/2
சம்மதமோ தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – திருமுறை6:62 1/4
மறந்து இருந்தீர் பிணி மூப்பில் சம்மதமோ நுமக்கு மறந்தும் இதை நினைக்கில் நல்லோர் மனம் நடுங்கும் கண்டீர் – திருமுறை6:98 25/2
கற்றவரும் கல்லாரும் அழிந்திட காண்கின்றீர் கரணம் எலாம் கலங்க வரும் மரணமும் சம்மதமோ
சற்றும் இதை சம்மதியாது என் மனம்-தான் உமது-தன் மனம்-தான் கல்_மனமோ வன் மனமோ அறியேன் – திருமுறை6:98 26/2,3
சம்மதமோ தேவர் திருவாய்_மலர வேண்டும் சபையில் நடம் புரிகின்ற தனி பெரிய துரையே – கீர்த்தனை:41 21/4

மேல்


சம்மதிக்கின்றார் (1)

சம்மதிக்கின்றார் அவன்றனை பெற்ற தந்தை தாய் மகன் விருப்பாலே – திருமுறை6:12 3/2

மேல்


சம்மதிக்கும் (1)

பிணம் புதைக்க சம்மதியீர் பணம் புதைக்க சம்மதிக்கும் பேயரே நீர் – திருமுறை6:99 7/3

மேல்


சம்மதித்தது (1)

மாலுக்கு வாங்கி வழங்கவும் தான் சம்மதித்தது காண் – திருமுறை1:6 168/3

மேல்


சம்மதித்தவாறே (1)

தாரணியில் உனை பாடும் தரத்தை அடைந்தனன் என் தன்மை எலாம் நன்மை என சம்மதித்தவாறே – திருமுறை4:4 9/4

மேல்


சம்மதித்தீரோ (1)

இறந்தவரை சுடுகின்றீர் எவ்வணம் சம்மதித்தீரோ இரவில் தூங்கி – திருமுறை6:99 5/2

மேல்


சம்மதித்து (1)

அத்தனையும் சம்மதித்து அருள்செய்தனை அம்பலத்தே – திருமுறை6:72 4/3

மேல்


சம்மதியா (1)

வார்ந்த கடல் உலகு அறிய மரணம் உண்டே அந்தோ மரணம் என்றால் சடம் எனும் ஓர் திரணமும் சம்மதியா
சார்ந்திடும் அ மரணம்-அதை தடுத்திடலாம் கண்டீர் தனித்திடு சிற்சபை நடத்தை தரிசனம் செய்வீரே – திருமுறை6:98 21/3,4

மேல்


சம்மதியாது (1)

சற்றும் இதை சம்மதியாது என் மனம்-தான் உமது-தன் மனம்-தான் கல்_மனமோ வன் மனமோ அறியேன் – திருமுறை6:98 26/3

மேல்


சம்மதியீர் (1)

பிணம் புதைக்க சம்மதியீர் பணம் புதைக்க சம்மதிக்கும் பேயரே நீர் – திருமுறை6:99 7/3

மேல்


சம்மானம் (1)

தம்மானம் உற வியந்து சம்மானம் அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 6/4

மேல்


சம்வேதந (1)

அபேத சம்வேதந சுயம் சத்தி இயல் எலாம் அலைவு அற விரித்த புகழோய் – திருமுகம்:3 1/13

மேல்


சம்வேதநாங்க (1)

தக்க நிட்காடின்ய சம்வேதநாங்க சிற்சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/50

மேல்


சமண் (1)

சைவம் தழைக்க சமண் கழுவேற – திருமுகம்:2 1/43

மேல்


சமண (2)

மத்தரை சமண_வாதரை தேர_வறியரை முறியரை வைண_நத்தரை – திருமுறை2:39 10/3
மத்த பெரு மால் நீக்கும் ஒரு மருந்தே எல்லாம்_வல்லோனே வஞ்ச சமண வல் இருளை மாய்க்கும் ஞான மணி_சுடரே – திருமுறை5:46 5/2

மேல்


சமண_வாதரை (1)

மத்தரை சமண_வாதரை தேர_வறியரை முறியரை வைண_நத்தரை – திருமுறை2:39 10/3

மேல்


சமணாதர் (1)

வாய்மை இலா சமணாதர் பல கால் செய்த வஞ்சம் எலாம் திரு_அருள் பேர் வலத்தால் நீந்தி – திருமுறை4:10 2/1

மேல்


சமணால் (1)

கார் தரு மாயை சமணால் மன கருங்கல்லில் கட்டி – திருமுறை1:6 135/2

மேல்


சமம்-அது (2)

சமய விகற்பம் எல்லாம் நீங்கி சமம்-அது ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 37/4
தாங்கல் விடுதல் இரண்டும் எனக்கு சமம்-அது ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 64/1

மேல்


சமமா (1)

யாதும் சமமா இருப்போரும் கோதுபட – திருமுறை1:3 1/1374

மேல்


சமய (42)

எங்கள் பதம் எங்கள் பதம் என்று சமய தேவர் இசை வழக்கிடும் நல் பதம் – திருமுறை1:1 2/127
வாது ஆண்ட சமய நெறிக்கு அமையாது என்றும் மவுன வியோமத்தின் இடை வயங்கும் தேவே – திருமுறை1:5 4/4
இகம் ஆகி பதம் ஆகி சமய கோடி எத்தனையும் ஆகி அவை எட்டா வான் கற்பகம் – திருமுறை1:5 17/3
தீது செறி சமய நெறி செல்லுதலை தவிர்த்து திரு_அருள் மெய் பொது நெறியில் செலுத்தியும் நான் மருளும் – திருமுறை4:1 25/3
ஏதமும் சமய வாதமும் விடுத்தோர் இதயமும் ஏழையேன் சிரமும் – திருமுறை5:1 5/3
ஆருக சமய காட்டை அழித்த வெம் கனலே போற்றி – திருமுறை5:50 8/3
மலைவுறு சமய வலை அகப்பட்டே மயங்கிய மதியினேன் நல்லோர் – திருமுறை6:15 25/3
வாதமிடு சமய மதவாதிகள் பெறற்கு அரிய மா மதியின் அமுத நிறைவே மணி மன்றின் நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எலாம் வல்ல நடராச பதியே – திருமுறை6:25 23/4
பேருற்ற உலகில் உறு சமய மத நெறி எலாம் பேய்ப்பிடிப்புற்ற பிச்சு பிள்ளை_விளையாட்டு என உணர்ந்திடாது உயிர்கள் பல பேதமுற்று அங்குமிங்கும் – திருமுறை6:25 27/1
பித்துறு சமய பிணக்குறும் அவர்க்கு பெறல் அரிது ஆகிய பேறே – திருமுறை6:42 6/3
தன்மை காண்ப அரிய தலைவனே எல்லாம் தர வல்ல சம்புவே சமய
புன்மை நீத்து அகமும் புறமும் ஒத்து அமைந்த புண்ணியர் நண்ணிய புகலே – திருமுறை6:42 11/1,2
எ சமய தெய்வமும் தான் என நிறைந்த தெய்வம் எல்லாம் செய் வல்ல தெய்வம் எனது குல_தெய்வம் – திருமுறை6:44 6/2
மகத்து உழல் சமய வானவர் மன்றின் மலர்_அடி பாதுகை புறத்தும் – திருமுறை6:46 4/2
கொடுத்தானை குற்றம் எலாம் குணமா கொள்ளும் குணத்தானை சமய மத குழி-நின்று என்னை – திருமுறை6:48 1/3
இ சாதி சமய விகற்பங்கள் எலாம் தவிர்த்தே எவ்வுலகும் சன்மார்க்க பொது அடைதல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 8/3
கொள்ளை வினை கூட்டு உறவால் கூட்டிய பல் சமய கூட்டமும் அ கூட்டத்தே கூவுகின்ற கலையும் – திருமுறை6:60 84/1
எ சமய தேவரையும் இனி மதிக்க_மாட்டேன் என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 5/2
பரவும் அமுத உணவு ஆயிற்று அந்தோ பலர்-பால் பகல் இரவும் படித்த சமய சாத்திரமும் பலரால் செய்த தோத்திரமும் – திருமுறை6:66 8/2
மதத்திலே சமய வழக்கிலே மாயை மருட்டிலே இருட்டிலே மறவா – திருமுறை6:77 2/1
குலத்திலே சமய குழியிலே நரக குழியிலே குமைந்து வீண் பொழுது – திருமுறை6:77 3/1
விதியை குறித்த சமய நெறி மேவாது என்னை தடுத்து அருளாம் – திருமுறை6:82 7/2
குலத்தே சமய குழியிடத்தே விழுந்து இ உலகம் குமையாதே – திருமுறை6:92 8/3
விதியை நோம்-மினோ போம்-மினோ சமய வெப்பகத்தே – திருமுறை6:95 11/4
சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர சந்தடிகளிலே கோத்திர சண்டையிலே – திருமுறை6:97 1/1
உடைந்த சமய குழி நின்று எழுந்து உணர்-மின் அழியா ஒரு நெறியாம் சன்மார்க்க திரு_நெறி பெற்று உவந்தே – திருமுறை6:98 11/4
மடங்கு சமய தலைவர் மத தலைவர் இவர்க்கும் வயங்கும் இவர்க்கு உபகரிக்கும் மா தலைவர்களுக்கும் – திருமுறை6:104 5/3
தவ_மயத்தார் பல சமய தலைவர் மத தலைவர் தத்துவர் தத்துவ தலைவர் அவர் தலைவர் தலைவர் – திருமுறை6:104 7/2
சிற்சபையில் நடிக்கின்ற நாயகனார்-தமக்கு சேர்ந்த புற சமய பேர் பொருந்துவதோ என்றாய் – திருமுறை6:106 89/1
அ சமய தேவர் மட்டோ நின் பெயர் என் பெயரும் அவர் பெயரே எவ்வுயிரின் பெயரும் அவர் பெயரே – திருமுறை6:106 89/3
வெறிக்கும் சமய குழியில் விழ விரைந்தேன்-தன்னை விழாத வகை – திருமுறை6:107 8/1
இல் சமய வாழ்வில் எனக்கு என்னை இனி ஏச்சு என் பிறப்பு துன்பம் எலாம் இன்றோடே போச்சு – கீர்த்தனை:1 175/2
சாதி சமய சழக்கு எலாம் அற்றது – கீர்த்தனை:25 9/1
சாதி சமய சழக்கை விட்டேன் அருள் – கீர்த்தனை:27 3/1
சாதி மதம் சமய முதல் சங்கற்ப விகற்பம் எலாம் தவிர்ந்து போக – கீர்த்தனை:28 2/1
சமய விகற்பம் எல்லாம் நீங்கி சமம்-அது ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 37/4
சமய தெய்வம் பலவும் சிறிய துரும்பு-அது என்னவே – கீர்த்தனை:29 53/1
மதித்த சமய மத வழக்கு எல்லாம் மாய்ந்தது – கீர்த்தனை:40 3/1
சிற்சபையில் நடிக்கின்ற நாயகனார்-தமக்கு சேர்ந்த புற சமய பேர் பொருந்துவதோ என்றாய் – கீர்த்தனை:41 35/1
அ சமய தேவர் மட்டோ நின் பெயர் என் பெயரும் அவர் பெயரே எவ்வுயிரின் பெயரும் அவர் பெயரே – கீர்த்தனை:41 35/3
சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர சந்தடிகளிலே கோத்திர சண்டையிலே – கீர்த்தனை:41 38/1
ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 2/2
சமய நூல்களை சாற்றுவர் சில பேர் – திருமுகம்:4 1/377

மேல்


சமயங்கள் (4)

பல் நெறி சமயங்கள் மதங்கள் என்றிடும் ஓர் பவ நெறி இதுவரை பரவியது இதனால் – திருமுறை6:26 12/1
மருள் சாதி சமயங்கள் மதங்கள் ஆச்சிரம வழக்கு எலாம் குழி கொட்டி மண்மூடி போட்டு – திருமுறை6:69 10/2
ஆறு கோடியாம் சமயங்கள் அகத்தினும் அவை மேல் – திருமுறை6:95 9/1
சமயங்கள் எல்லாம் தனித்தனி காட்டும் – கீர்த்தனை:23 21/2

மேல்


சமயங்கள்-தோறும் (1)

சமயம் ஓர் பல கோடியும் சமயங்கள்-தோறும்
அமையும் தெய்வங்கள் அனந்தமும் ஞான சன்மார்க்கத்து – திருமுறை6:95 8/1,2

மேல்


சமயங்களிலே (1)

சாதி சமயங்களிலே வீதி பல வகுத்த சாத்திர குப்பைகள் எல்லாம் பாத்திரம் அன்று எனவே – திருமுறை6:106 92/1

மேல்


சமயங்களும் (1)

எ சமயங்களும் பொய் சமயம் என்றீர் – கீர்த்தனை:17 69/1

மேல்


சமயத்தார் (2)

பின் சமயத்தார் பெயரும் அவர் பெயரே கண்டாய் பித்தர் என்றே பெயர் படைத்தார்க்கு எ பெயர் ஒவ்வாதோ – திருமுறை6:106 89/2
பின் சமயத்தார் பெயரும் அவர் பெயரே கண்டாய் பித்தர் என்றே பெயர் படைத்தார்க்கு எ பெயர் ஒவ்வாதோ – கீர்த்தனை:41 35/2

மேல்


சமயத்து (3)

அன்பு அவன் மேல் கொண்டது அறியேன் புற சமயத்து
இன்பு_உடையார் ஏனும் இணங்குவரே அன்புடனே – திருமுறை1:3 1/527,528
வெருள் உறு சமயத்து அறியொணா சித்தி_விநாயக விக்கினேச்சுரனே – திருமுறை5:1 9/4
சந்தியாநின்ற அ சமயத்து எய்தி உள் – தனிப்பாசுரம்:3 49/2

மேல்


சமயத்தும் (1)

எ சமயத்தும் இலங்கிய பாதம் – கீர்த்தனை:24 6/1

மேல்


சமயத்துள் (1)

எல்லா சமயத்துள் எல்லார்க்கும் ஒன்றே – கீர்த்தனை:23 20/2

மேல்


சமயத்தை (1)

சாதியை நீள் சமயத்தை மதத்தை எலாம் விடுவித்து என்றன்னை ஞான – திருமுறை6:71 10/1

மேல்


சமயம் (25)

தன் சகசம் என்றே சமயம் சமரசமாம் – திருமுறை1:3 1/239
பொங்கு பல சமயம் எனும் நதிகள் எல்லாம் புகுந்து கலந்திட நிறைவாய் பொங்கி ஓங்கும் – திருமுறை1:5 48/1
மேல் விடை ஈந்திட வேண்டும் கண்டாய் இதுவே சமயம்
நீல் விடம் உண்ட மிடற்றாய் வயித்தியநாத நின்-பால் – திருமுறை2:31 15/2,3
இ நிலையில் இன்னும் என்றன் மயக்கம் எலாம் தவிர்த்தே எனை அடிமைகொளல் வேண்டும் இது சமயம் காணே – திருமுறை4:1 26/4
தடையேன் வருவாய் வந்து உன் அருள்தருவாய் இதுவே சமயம் காண் – திருமுறை5:7 11/3
சாதி மதம் சமயம் எனும் சங்கடம் விட்டு அறியேன் சாத்திர சேறு ஆடுகின்ற சஞ்சலம் விட்டு அறியேன் – திருமுறை6:6 7/1
அமையும் நம் உயிர்க்கு துணை திரு_பொதுவில் ஐயர் தாம் வருகின்ற சமயம்
சமயம் இப்போது என்று எண்ணி நான் இருக்கும் தன்மையும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 124/3,4
சமயம் இப்போது என்று எண்ணி நான் இருக்கும் தன்மையும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 124/4
புல் அவா மனத்தேன் என்னினும் சமயம் புகுதவா பொய் நெறி ஒழுக்கம் – திருமுறை6:15 3/1
கூறுகின்ற சமயம் எலாம் மதங்கள் எலாம் பிடித்து கூவுகின்றார் பலன் ஒன்றும் கொண்டு அறியார் வீணே – திருமுறை6:31 7/1
சாதி குலம் சமயம் எலாம் தவிர்த்து எனை மேல் ஏற்றி தனித்த திரு_அமுது அளித்த தனி தலைமை பொருளே – திருமுறை6:60 23/1
மதம் என்றும் சமயம் என்றும் சாத்திரங்கள் என்றும் மன்னுகின்ற தேவர் என்றும் மற்றவர்கள் வாழும் – திருமுறை6:60 65/1
அரும் பொன்_அனையார் எனது துரை வரும் ஓர் சமயம் அகல நின்-மின் அணங்கு_அனையீர் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 20/1
சமயம் கடந்த தனி பொருள் வெளியாய் – திருமுறை6:65 1/61
சமயம் குலம் முதல் சார்பு எலாம் விடுத்த – திருமுறை6:65 1/293
இ சமயம் எழுந்து அருளி இறவாத வரமும் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தின் இயற்கையும் தந்தனையே – திருமுறை6:68 4/4
தடிப்புறும் ஊண் சுவை அடக்கி கந்தம் எலாம் அடக்கி சாதி மதம் சமயம் எனும் சழக்கையும் விட்டு அடக்கி – திருமுறை6:80 8/2
சாதி குலம் என்றும் சமயம் மதம் என்றும் உப – திருமுறை6:93 22/1
சமயம் ஓர் பல கோடியும் சமயங்கள்-தோறும் – திருமுறை6:95 8/1
பொறித்த மதம் சமயம் எலாம் பொய் பொய்யே அவற்றில் புகுதாதீர் சிவம் ஒன்றே பொருள் என கண்டு அறி-மின் – திருமுறை6:98 20/3
எ சமயங்களும் பொய் சமயம் என்றீர் – கீர்த்தனை:17 69/1
இ சமயம் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 69/2
மெய் சமயம் தந்தீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 69/3
சிவம் மேவு சமயம் அது தவம் மேவு சமயம் இது சித்தம் என ஓது முதலே – திருமுகம்:3 1/36
சிவம் மேவு சமயம் அது தவம் மேவு சமயம் இது சித்தம் என ஓது முதலே – திருமுகம்:3 1/36

மேல்


சமயம்-தான் (1)

எல்லை_இல் இன்பம் தரவும் நல்ல சமயம்-தான் இது – கீர்த்தனை:37 5/3

மேல்


சமயமதாசாரம் (1)

சழக்கு வெளுத்தது சாதி ஆச்சிரமாசாரம் சமயமதாசாரம் என சண்டை இட்ட கலக – திருமுறை6:64 40/2

மேல்


சமயமும் (8)

ஊடல் செய் மதமும் சமயமும் இவற்றில் உற்ற கற்பனைகளும் தவிர்ந்தேன் – திருமுறை6:20 7/1
சாதியும் சமயமும் தவிர்த்தவர் உறவே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 20/4
சமயமும் மதமும் கடந்ததோர் ஞான சபை நடம் புரிகின்ற தனியை – திருமுறை6:49 19/1
சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்ந்தேன் சாத்திர குப்பையும் தணந்தேன் – திருமுறை6:58 7/1
சாதியும் மதமும் சமயமும் காணா – திருமுறை6:65 1/115
சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய் என – திருமுறை6:65 1/211
சாதியும் பேத சமயமும் நீங்கி தனித்தனனே – திருமுறை6:78 6/4
சாதியும் மதமும் சமயமும் தவிர்த்தே சத்திய சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:108 21/3

மேல்


சமயருக்கு (1)

தேய் மதி சமயருக்கு அரிய ஒண் சுடரே சித்து எலாம் வல்லதோர் சத்திய முதலே – திருமுறை6:26 4/2

மேல்


சமயாதிபர்களும் (2)

காழி-தனில் அன்று சுரர் முனிவர் சித்தர்கள் யோகர் கருது சமயாதிபர்களும்
கை குவித்து அருகில் நின்று ஏத்த மூ ஆண்டில் களித்து மெய் போதம் உண்டு – கீர்த்தனை:41 1/26,27
காழி-தனில் அன்று சுரர் முனிவர் சித்தர்கள் யோகர் கருது சமயாதிபர்களும்
கைகுவித்து அருகில் நின்று ஏத்த மூ ஆண்டில் களித்து மெய் போதம் உண்டு – தனிப்பாசுரம்:24 1/26,27

மேல்


சமயாதியை (1)

பொய் வந்த கலை பல புகன்றிடுவாரும் பொய் சமயாதியை மெச்சுகின்றாரும் – திருமுறை6:76 11/2

மேல்


சமயோசிதமாய் (1)

சமயோசிதமாய் சந்ததம் பேசி – திருமுகம்:4 1/388

மேல்


சமரச (38)

பரம சித்தாந்த நிகமாந்த சமரச சுத்த பரமானுபவ விலாசம் – திருமுறை1:1 2/32
ஊற்றம்-அதாம் சமரச ஆனந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 10/4
தங்கமே அனையார் கூடிய ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:12 21/1
சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தின் முதலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 18/4
தத்துவம் கடந்த தத்துவா ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:29 6/1
தந்தாய் சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தே வைத்தாய் – திருமுறை6:43 4/3
தத்துவாதீத தனி பெரும் பொருளை சமரச சத்திய பொருளை – திருமுறை6:49 18/2
சார் கலாந்தாதி சடாந்தமும் கலந்த சமரச சத்திய வெளியை – திருமுறை6:49 21/1
சூட்டிய பொன் முடி இலங்க சமரச மெய்ஞ்ஞான சுத்த சிவ சன்மார்க்க பெரு நிலையில் அமர்ந்தே – திருமுறை6:60 11/3
சத்தியமே சத்துவமே தத்துவமே நவமே சமரச சன்மார்க்க நிலை தலை நின்ற சிவமே – திருமுறை6:60 57/3
மலைவு அறவே சுத்த சிவ சமரச சன்மார்க்கம் வளர வளர்ந்து இருக்க என வாழ்த்திய என் குருவே – திருமுறை6:60 70/2
தயை_உடையார் எல்லாரும் சமரச சன்மார்க்கம் சார்ந்தவரே ஈங்கு அவர்கள்-தம்மோடும் கூடி – திருமுறை6:60 74/1
அருள்_உடையார் எல்லாரும் சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்தவரே ஆதலினால் அவருடனே கூடி – திருமுறை6:60 75/1
சாலையிலே ஒரு பகலில் தந்த தனி பதியே சமரச சன்மார்க்க சங்க தலை அமர்ந்த நிதியே – திருமுறை6:60 92/3
மாலை அப்பா நல் சமரச வேத சன்மார்க்க சங்க – திருமுறை6:64 9/3
சமரச சத்திய சபையில் நடம் புரி – திருமுறை6:65 1/1553
சமரச சத்திய தற்சுயம் சுடரே – திருமுறை6:65 1/1554
பெருமை கொள் சமரச சுத்த சன்மார்க்க பெரும் புகழ் பேசினர் பெரியவர் சூழ்ந்தார் – திருமுறை6:90 6/2
தணிந்த நிலை பெரும் சுகமே சமரச சன்மார்க்க சத்தியமே இயற்கை உண்மை தனி பதியே என்று – திருமுறை6:98 3/3
விண்டதனால் என் இனி நீர் சமரச சன்மார்க்க மெய் நெறியை கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள் நன்கு உணர்ந்தே – திருமுறை6:98 4/3
அன்பு_உடையீர் வம்-மின் இங்கே சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்திடு-மின் அக வடிவு இங்கு அனக வடிவு ஆகி – திருமுறை6:98 5/2
திரு_நெறி ஒன்றே அது-தான் சமரச சன்மார்க்க சிவ நெறி என்று உணர்ந்து உலகீர் சேர்ந்திடு-மின் ஈண்டு – திருமுறை6:98 12/1
சேர்ந்திடவே ஒருப்படு-மின் சமரச சன்மார்க்க திரு_நெறியே பெரு நெறியாம் சித்தி எலாம் பெறலாம் – திருமுறை6:98 21/1
மெய் தாவ நினைத்திடுக சமரச சன்மார்க்கம் மேவுக என்று உரைக்கின்றேன் மேதினியீர் எனை-தான் – திருமுறை6:98 22/2
சற்றும் அதை நும்மாலே தடுக்க முடியாதே சமரச சன்மார்க்க சங்கத்தவர்கள் அல்லால் அதனை – திருமுறை6:98 24/2
தரம் அறிய வினவுகின்றாய் தோழி இது கேள் நீ சமரச சன்மார்க்க நிலை சார்தி எனில் அறிவாய் – திருமுறை6:104 11/2
மெய் பிடித்தாய் வாழிய நீ சமரச சன்மார்க்கம் விளங்க உலகத்திடையே விளங்குக என்று எனது – திருமுறை6:106 56/2
தன் பரமாம் பரம் கடந்த சமரச பேர் அந்த தனி நடமும் கண்ணுற்றேன் தனித்த சுக பொதுவே – திருமுறை6:106 65/4
சாலையிலே சமரச சன்மார்க்க சங்கம்-தனிலே சற்று இருந்தாய் எனில் இதனை உற்று உணர்வாய் காணே – திருமுறை6:106 72/4
செவ்வை பெறு சமரச சன்மார்க்க சங்கம்-தனிலே சேர்ந்தேன் அ தீ மொழியும் தே மொழி ஆயினவே – திருமுறை6:106 87/4
ஓதி உணர்ந்தோர் புகழும் சமரச சன்மார்க்கம் உற்றேன் சிற்சபை காணப்பெற்றேன் மெய்ப்பொருளாம் – திருமுறை6:106 92/3
பெரிய சிவ அனுபவத்தால் சமரச சன்மார்க்கம் பெற்றேன் இங்கு இறவாமை உற்றேன் காண் தோழி – திருமுறை6:106 93/4
குரு துரியம் காண்கின்றேன் சமரச சன்மார்க்கம் கூடினேன் பொதுவில் அருள் கூத்து ஆடும் கணவர் – திருமுறை6:106 95/3
தெருள் சார்பில் இருந்து ஓங்கு சமரச சன்மார்க்க திரு_சபை-கண் உற்றேன் என் திரு_கணவருடனே – திருமுறை6:106 97/4
விண்டேன் சமரச சன்மார்க்கம் பெற்ற வியப்பு இதுவே – திருமுறை6:108 39/4
சமரச சன்மார்க்க சங்க மருந்து – கீர்த்தனை:21 19/4
சமரச சத்திய சன்மார்க்க நீதி – கீர்த்தனை:23 5/2
ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 2/2

மேல்


சமரசத்ததுவோ (1)

புத்தமுது அனைய சமரசத்ததுவோ பொருள் இயல் அறிந்திலம் எனவே – திருமுறை6:67 5/3

மேல்


சமரசத்தின் (1)

வேதாந்த நிலை ஆகி சித்தாந்தத்தின் மெய் ஆகி சமரசத்தின் விவேகம் ஆகி – திருமுறை1:5 4/1

மேல்


சமரசத்துவம் (1)

சத்தியம் கனாகனம் மிகுந்ததோர் தற்பரம் சிவம் சமரசத்துவம்
வித்தியம் சுகோதய நிகேதனம் விமலம் என்று நால்_வேதமும் தொழும் – திருமுறை2:99 3/2,3

மேல்


சமரசம் (2)

தணிவு_இலா அணுபக்ஷ சம்புபக்ஷங்களில் சமரசம் உறும் பூம்_பதம் – திருமுறை1:1 2/59
தன் உரைக்கும் என் உரைக்கும் சமரசம் செய்து அருள்கின்றான் சகத்தின் மீதே – திருமுறை6:108 15/4

மேல்


சமரசமாம் (1)

தன் சகசம் என்றே சமயம் சமரசமாம்
சிற்சபையில் வாழ்கின்ற தேவன் எவன் பிற்படும் ஓர் – திருமுறை1:3 1/239,240

மேல்


சமரசமும் (1)

வேதாந்த சித்தாந்த சமரசமும் வருமோ வெறுவெளியில் சுத்த சிவ வெளி மயம்-தான் உறுமோ – திருமுறை6:11 3/3

மேல்


சமரசமே (1)

வேத சமரசமே நம்பு விடை – திருமுறை1:2 1/436

மேல்


சமரசாத்துவிதமுமாய் (1)

சான்ற சுத்தாத்துவிதமாய் சுத்தம் தோய்ந்த சமரசாத்துவிதமுமாய் தன்னை அன்றி – திருமுறை1:5 5/2

மேல்


சமராபுரிக்கு (1)

சமராபுரிக்கு அரசே தணிகாசல தற்பரனே – திருமுறை5:5 7/2

மேல்


சமரிடை (1)

சமரிடை மனத்தேன் ஆதலால் முனிவர் சங்கர சிவசிவ என்றே – திருமுறை2:47 6/3

மேல்


சமல (1)

அமல நிலை உறவும் உறு சமல வலை அறவும் உணர்வு அருள் கருணை மிகு குணத்தோய் – திருமுகம்:3 1/3

மேல்


சமன் (1)

ஆளை சமன் கொள்வது ஆய்ந்திலையோ வேளை மண – திருமுறை1:3 1/976

மேல்


சமன (1)

அகர உகர மகர வகர அமுத சிகர சரணமே அபர சபர அமன சமன அமல நிமல சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/1

மேல்


சமனாக (1)

தெவ் உலகும் நண்பு உலகும் சமனாக கண்ட சித்தர்கள்-தம் சித்தத்தே தித்திக்கும் பதங்கள் – திருமுறை4:2 83/2

மேல்


சமிதை (1)

சிந்தியா பெரும் சுமை வெம் தீயினிடை சமிதை கொடு செய்யும் செய்கை – தனிப்பாசுரம்:27 5/2

மேல்


சமுக (3)

விச்சை எலாம் வல்ல நும் திரு_சமுக விண்ணப்பம் என் உடல் ஆதியை நுமக்கே – திருமுறை6:76 9/2
இளகும் இதய_கமலம் அதனை இறைகொள் இறைவ சரணமே இருமை ஒருமை நலமும் அருளும் இனிய சமுக சரணமே – கீர்த்தனை:1 78/2
பேதம் அற முளைத்தது போல் தேவே நின் திரு_சமுக பெருமையாலே – தனிப்பாசுரம்:2 40/2

மேல்


சமுகத்தினில் (1)

தன் சித்து அனைத்தையும் தன் சமுகத்தினில்
என் சித்து ஆக்கிய என் தனி தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1139,1140

மேல்


சமுகத்து (3)

தன் பொது சமுகத்து ஐவர்கள் இயற்ற தனி அரசு இயற்றும் ஓர் தலைவன் – திருமுறை6:51 1/3
உத்தமம் ஆகும் நும் திரு_சமுகத்து என் உடல் பொருள் ஆவியை உவப்புடன் அளித்தேன் – திருமுறை6:76 1/2
வருண பொதுவிலும் மா சமுகத்து என் வண் பொருள் ஆதியை நண்பொடு கொடுத்தேன் – திருமுறை6:76 5/3

மேல்


சமுகத்தே (3)

சிவம் எனும் பெயர்க்கு இலக்கியம் ஆகி எச்செயலும் தன் சமுகத்தே
நவம் நிறைந்த பேர் இறைவர்கள் இயற்றிட ஞான மா மணி மன்றில் – திருமுறை6:24 68/1,2
சகத்து என்றும் எங்கணும் சாட்சியாய் நின்றீர் தனி பெரும் தேவரீர் திரு_சமுகத்தே – திருமுறை6:76 3/2
செப்படிவித்தை செய் சித்தர் என்று ஓதும் தேவரீர் வல்லப திரு_சமுகத்தே – திருமுறை6:76 4/2

மேல்


சமுகத்தோர்-தம் (1)

நெடியனே முதல் கடவுள் சமுகத்தோர்-தம் நெடும் பிழைகள் ஆயிரமும் பொறுத்து மாயை – திருமுறை1:5 94/3

மேல்


சமுகம் (6)

தீர்த்தர்-தமக்கு அடிமை_செய்தவர்-தம் சீர் சமுகம்
பார்த்து மகிழ்வாய் அதுவே பாங்கு – திருமுறை2:30 12/3,4
புழுக்க நெஞ்சினேன் உம்முடை சமுகம் போந்து நிற்பனேல் புண்ணிய கனிகள் – திருமுறை2:54 7/2
சாரேனோ நின் அடியர் சமுகம் அதை சார்ந்தவர் தாள் தலைக்கொள்ளேனோ – திருமுறை5:18 3/4
தேறேனோ நின் அடியர் திரு_சமுகம் சேரேனோ தீரா துன்பம் – திருமுறை5:18 9/2
ஈட்டு திரு_அடி சமுகம் காணவும் நேர்ந்திடுமோ எப்படியோ திருவுளம்-தான் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 9/4
தன் அனைய தவ பயனால் தேவே நின் திரு_சமுகம் தரிசித்தேனே – தனிப்பாசுரம்:2 39/4

மேல்


சமுசார (1)

ஆற்றில் ஒரு காலும் அடங்கா சமுசார
சேற்றில் ஒரு காலும் வைத்து தேய்கின்றேன் தோற்றும் மயல் – திருமுறை1:2 1/815,816

மேல்


சமுத்திரத்தே (1)

தாழாத துன்ப சமுத்திரத்தே இ தனி அடியேன் – திருமுறை2:83 5/1

மேல்


சமுத்திரம் (1)

தாமதமே மோக சமுத்திரம் காண் தாமதம் என்று – திருமுறை1:3 1/1202

மேல்


சமைப்பள் (1)

புவனம் ஒன்றாக பொருந்த சமைப்பள்
எவரையும் கணத்தில் எய்தி மயக்குவள் – திருமுகம்:4 1/112,113

மேல்


சமைவர் (1)

தந்தை ஆயவர் தனையரை கெடுக்க சமைவர் என்பது சற்றும் இன்று உலகில் – திருமுறை2:55 9/1

மேல்


சமோதம (1)

ஏகாந்த சர்வேச சமோதம
யோகாந்த நடேச நமோநம – கீர்த்தனை:1 34/1,2

மேல்


சய (2)

அமல பரசிவ ஒளியின் உதய சய விசய சய அபய எனும் எமது கணபதியே – திருமுறை5:4 4/4
அமல பரசிவ ஒளியின் உதய சய விசய சய அபய எனும் எமது கணபதியே – திருமுறை5:4 4/4

மேல்


சயசய (1)

சயசய எனும் தொண்டர் இதய_மலர் மேவிய சடா_மகுடன் மதன தகனன் – திருமுறை1:1 2/38

மேல்


சயம் (2)

சயம் காளி கோயிலை கண்டு அஞ்சி மனம் தழுதழுத்து தளர்ந்தேன் இந்த – திருமுறை6:64 5/2
சயம் கொள எனக்கே தண் அமுது அளித்த தந்தையார் சிற்சபையவரே – திருமுறை6:87 10/4

மேல்


சயம்பு (1)

தனி முதல் உமாபதி புராந்தகன் பசுபதி சயம்பு மா தேவன் அமலன் – திருமுறை1:1 2/40

மேல்


சயம்புவாய் (1)

சத்து எல்லாம் ஆகி சயம்புவாய் ஆனந்த – திருமுறை1:3 1/197

மேல்


சயம்புவே (4)

மேவும் சயம்புவே பொங்கும் இருள் – திருமுறை1:2 1/220
சந்திக்கும் எங்கள் சயம்புவே பந்திக்கும் – திருமுறை2:89 1/2
சங்கரா முக்கண் சயம்புவே தாழ் சடை மேல் – திருமுறை2:89 2/1
சம்பு சிவ சயம்புவே சங்கரா வெண் சைலம் வளர் தெய்வத வான் தருவே மிக்க – திருமுறை2:94 4/3

மேல்


சயம்புவை (1)

சத்து எலாம் ஆன சயம்புவை ஞான சபை தனி தலைவனை தவனை – திருமுறை6:49 27/3

மேல்


சயிலம் (1)

தாழை கனி உண தாவுகின்றோரில் சயிலம் பெற்ற – திருமுறை2:88 6/2

மேல்


சர்க்கரை (7)

வாய்க்கு பழத்தொடு சர்க்கரை வாங்கி வழங்குவனே – திருமுறை1:6 122/4
களி உணும் மனையில் சர்க்கரை கலந்து காய்ச்சு பால் கேட்டு உண்ட கடையேன் – திருமுறை6:15 24/2
சர்க்கரை ஒத்தான் எனக்கே தந்தான் அருள் என் மன – திருமுறை6:24 69/1
கரை கண்டு அடைந்தனன் அ கரை மேல் சர்க்கரை கலந்த – திருமுறை6:41 3/2
தாகம் உள் எடுத்த போது எதிர் கிடைத்த சர்க்கரை அமுதமே என்கோ – திருமுறை6:54 7/1
சாலவே இனிக்கும் சர்க்கரை திரளே – திருமுறை6:65 1/1411
தாழைப்பழம் பிழி பாலொடு சர்க்கரை சாறு அளிந்த – திருமுறை6:108 2/1

மேல்


சர்க்கரைக்கட்டியே (2)

கைப்பு அற என் உள்ளே இனிக்கின்ற சர்க்கரைக்கட்டியே கருணை அமுதே கற்பக வனத்தே கனிந்த கனியே எனது கண் காண வந்த கதியே – திருமுறை6:25 32/2
தடை இலாது எடுத்த அருள் அமுது என்கோ சர்க்கரைக்கட்டியே என்கோ – திருமுறை6:53 8/1

மேல்


சர்க்கரையிலே (1)

தேனிலே பாலிலே சர்க்கரையிலே கனி திரளிலே தித்திக்கும் ஓர் தித்திப்பு எலாம் கூட்டி உண்டாலும் ஒப்பு என செப்பிடா தெள் அமுதமே – திருமுறை6:25 10/3

மேல்


சர்க்கரையும் (8)

பருவமுறு தருணத்தே சர்க்கரையும் தேனும் பாலும் நெய்யும் அளிந்த நறும் பழரசமும் போல – திருமுறை4:2 57/1
உறு நறும் தேனும் அமுதும் மென் கரும்பில் உற்ற சாறு அட்ட சர்க்கரையும்
நறு நெயும் கலந்த சுவை பெரும் பழமே ஞான மன்று ஓங்கும் என் நட்பே – திருமுறை6:24 2/3,4
ஆன் ப