க – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ககன் 1
ககன 4
ககனத்தை 1
ககனம் 1
ககனம்-அதனாலே 2
கங்கண 1
கங்கணத்தால் 1
கங்கணத்தின் 1
கங்கணம் 3
கங்கணமும் 4
கங்கணமே 1
கங்கர 3
கங்காதரன் 1
கங்காளர் 1
கங்கு 3
கங்கு_கரை 1
கங்கு_இல 1
கங்குல் 7
கங்குலில் 1
கங்குலிலே 4
கங்குலினை 1
கங்குலும் 4
கங்கை 30
கங்கை-தனை 2
கங்கை_கொண்டோன் 1
கங்கை_சடையாய் 1
கங்கை_நாயகனே 1
கங்கைக்கு 2
கங்கையிலே 1
கங்கையும் 3
கங்கையை 3
கச்சி 5
கச்சியில் 1
கச்சியிலே 1
கச்சினோய் 1
கச்சு 4
கச்சு_உடையாய் 1
கச்சூர் 2
கச்சூரிடம் 1
கச்சூரில் 2
கச்சூரிலே 1
கச்சூரின் 1
கச்சை 2
கச்சோதம் 1
கஜ 2
கசக்கும் 2
கசந்தாள் 2
கசந்து 2
கசப்பு 2
கசப்போடே 1
கஜானன 1
கஜானனம் 1
கசித்த 1
கசிந்திலது 1
கசிந்து 3
கசிய 1
கசியும் 3
கஞ்ச 9
கஞ்ச_மலர் 1
கஞ்சத்தவனும் 1
கஞ்சத்தில் 1
கஞ்சம் 4
கஞ்சம்_உளான் 1
கஞ்சமும் 1
கஞ்சற்கு 1
கஞ்சன் 7
கஞ்சனூர் 1
கஞ்சனை 1
கஞ்சி 2
கஞ்சிக்கும் 2
கஞ்சியேனும் 1
கஞ்சுகத்தேற்கு 1
கஞ்சுகமும் 1
கட்கு 1
கட்செவியாம் 1
கட்ட 6
கட்டமும் 1
கட்டமே 2
கட்டவை 1
கட்டளையை 1
கட்டாலும் 1
கட்டி 30
கட்டி-தனை 2
கட்டிக்கு 1
கட்டிக்கொண்ட 2
கட்டிக்கொண்டாலும் 1
கட்டிக்கொண்டு 4
கட்டிக்கொண்டே 2
கட்டிக்கொண்டோம் 1
கட்டிக்கொள்வார் 1
கட்டிகளை 1
கட்டிய 2
கட்டியவாறு 1
கட்டியினும் 2
கட்டியும் 4
கட்டியே 4
கட்டிலும் 1
கட்டிலை 1
கட்டிவைத்த 1
கட்டிள 1
கட்டினர் 1
கட்டினேன் 1
கட்டினை 2
கட்டு 18
கட்டு_மயிர் 1
கட்டு_உடையேம் 1
கட்டுக்கடங்கா 1
கட்டுகின்ற 1
கட்டுகின்றது 1
கட்டுகின்றாய் 1
கட்டுச்சோறு 3
கட்டுண்ட 1
கட்டுண்டு 1
கட்டுண்ண 1
கட்டுப்படாதது 1
கட்டும் 5
கட்டுரை 1
கட்டுரைக்க 1
கட்டுரைத்தாய் 1
கட்டுரைப்பார் 1
கட்டுவர் 1
கட்டுவள் 1
கட்டுவார் 1
கட்டுவித்து 2
கட்டை 6
கட்டை-தான் 1
கட்டை-அதாம் 1
கட்டையில் 1
கட்டையே 1
கட்டையேயோ 1
கட்டோடே 1
கட 4
கடக்க 1
கடக்கவிட்டேன் 1
கடக்கும் 1
கடகம் 1
கடத்த 1
கடத்தி 9
கடத்திய 1
கடத்தில் 1
கடத்தினீர் 2
கடத்து 3
கடத்தும் 3
கடத்துள் 2
கடந்த 95
கடந்தது 6
கடந்ததோர் 6
கடந்தவர் 2
கடந்தவர்-தம் 1
கடந்தவரே 1
கடந்தவரை 1
கடந்தன 1
கடந்தனர் 1
கடந்தனை 1
கடந்தார் 5
கடந்திட்ட 1
கடந்திடச்செய்து 1
கடந்திடில் 1
கடந்தீரே 1
கடந்து 71
கடந்துகடந்து 2
கடந்துநின்ற 6
கடந்துநின்றார் 1
கடந்துநின்றானை 1
கடந்துநின்று 2
கடந்துநின்றே 1
கடந்துவிட்டேன் 1
கடந்தே 15
கடந்தேம் 1
கடந்தேன் 7
கடந்தை 1
கடந்தோய் 1
கடந்தோர் 3
கடந்தோர்கள் 1
கடந்தோன் 1
கடப்ப 6
கடப்பம் 4
கடப்பவர் 1
கடப்பவன் 1
கடப்பாடே 1
கடப்பாயோ 1
கடப்பான் 1
கடப்பேனோ 1
கடப்போம் 1
கடம் 9
கடம்ப 1
கடம்பந்துறை 1
கடம்பனே 1
கடம்பா 2
கடம்பு 2
கடம்பூர் 1
கடமாய 1
கடமும் 2
கடமே 1
கடமை 1
கடல் 161
கடல்-கண் 1
கடல்-நின்று 3
கடல்-நின்றும் 1
கடல்-அவை 1
கடல்_வண்ணன் 1
கடல்களும் 1
கடல்நீர்-கொலோ 1
கடல 1
கடலாம் 3
கடலாய் 1
கடலார் 1
கடலாலும் 1
கடலான் 1
கடலானை 1
கடலிடத்தே 1
கடலிடை 9
கடலில் 43
கடலிலே 1
கடலின் 5
கடலின்-நின்று 1
கடலினிடை 1
கடலினும் 4
கடலுக்கு 1
கடலும் 5
கடலுள் 1
கடலூடு 1
கடலே 133
கடலேன் 1
கடலை 24
கடலோ 3
கடலோய் 1
கடவாத 1
கடவாதே 1
கடவாய் 1
கடவி 1
கடவீர் 1
கடவுள் 66
கடவுளர் 8
கடவுளர்-தம் 1
கடவுளர்க்கு 1
கடவுளர்கள் 2
கடவுளரும் 2
கடவுளரே 10
கடவுளாய் 2
கடவுளும் 1
கடவுளே 52
கடவுளை 9
கடவூர் 2
கடவேன் 9
கடவேனே 12
கடற்கரை 2
கடற்கு 5
கடற்குள் 3
கடன் 41
கடன்-அன்றோ 1
கடன்கழித்திட்டனன் 1
கடன்பட்டார் 1
கடன 1
கடனாக 1
கடனே 14
கடனோ 1
கடா 5
கடாசல 1
கடாதற்கு 1
கடாமாட்டுக்கு 1
கடாஅய் 1
கடி 26
கடி_மணம் 1
கடிக்குளத்து 1
கடிகை 5
கடிகையில் 3
கடிகையிலே 1
கடிகொளும் 1
கடிதம்-தனை 1
கடிதரு 1
கடிதில் 1
கடிது 4
கடிதே 2
கடிந்த 2
கடிந்தது 2
கடிந்ததும் 1
கடிந்தவர்க்கு 1
கடிந்து 5
கடிப்பன் 1
கடிய 8
கடியது 1
கடியரில் 1
கடியரை 2
கடியவர் 1
கடியனேன் 2
கடியனை 1
கடியா 4
கடியாத 1
கடியார் 2
கடியும் 2
கடியேற்கு 1
கடியேன் 5
கடின 1
கடு 16
கடுக்க 1
கடுக்கன் 2
கடுக்கும் 1
கடுக 1
கடுகடுத்திருந்தேன் 1
கடுகடுத்து 2
கடுகடுத்தே 1
கடுகளவும் 1
கடுகி 6
கடுகிடை 1
கடுகின் 1
கடுகு 2
கடுத்த 4
கடுத்தல் 1
கடுத்தாம் 1
கடுத்தாள் 1
கடுத்து 1
கடுத்துநின்றாள் 1
கடுப்பாரோ 1
கடும் 34
கடும்_குணத்தோர் 1
கடுமை 1
கடுமையினேன் 1
கடுமையேன் 1
கடுவாய்க்கரையுள் 1
கடுவை 1
கடை 69
கடை-தனில் 1
கடை-தொறும் 2
கடை_பயலே 3
கடை_விலை 1
கடைக்கண் 9
கடைக்கணிக்கப்பெற்றதனால் 1
கடைக்கணித்தாய் 1
கடைக்கணித்து 3
கடைக்கணித்தே 1
கடைக்கணிப்பாய் 1
கடைக்கும் 1
கடைகாத்து 1
கடைசியர் 1
கடைத்தலை 2
கடைத்தலைக்கு 1
கடைந்த 2
கடைந்தே 1
கடைநோக்கால் 1
கடைப்பட்ட 3
கடைப்பட்டு 1
கடைப்பட்டேன் 1
கடைப்படும் 3
கடைப்பிடித்தாள் 1
கடைப்பிடித்து 2
கடைப்பிடியே 1
கடைப்பிள்ளை 3
கடைமுடியின் 1
கடைமுறை 1
கடைமையேன் 1
கடைய 8
கடையர் 3
கடையர்-தமக்கு 1
கடையர்க்கு 1
கடையரிடம் 1
கடையரில் 3
கடையரினும் 2
கடையரை 2
கடையவரினும் 1
கடையவனே 1
கடையவனேன் 6
கடையவனேனுக்கு 1
கடையவனை 1
கடையன் 6
கடையனாய் 1
கடையனே 1
கடையனேற்கே 1
கடையனேன் 27
கடையனேன்-தனக்கு 2
கடையனேன்-தனை 1
கடையனேனே 2
கடையனேனை 2
கடையனை 3
கடையனையும் 1
கடையா 3
கடையாக 1
கடையாம் 2
கடையாய் 3
கடையார் 3
கடையார்க்கு 1
கடையால் 1
கடையாலே 1
கடையான 2
கடையில் 8
கடையிலே 2
கடையும் 4
கடையேற்கு 1
கடையேன் 68
கடையேனே 13
கடையேனேனை 1
கடையேனை 7
கடையை 2
கடையோர்-பால் 1
கடைவைத்து 1
கண் 348
கண்-அது 1
கண்_கணையால் 1
கண்_சுமந்தான் 1
கண்_நுதல் 3
கண்_நுதல்-பால் 1
கண்_நுதலார் 5
கண்_நுதலான் 1
கண்_நுதலான்-தன் 1
கண்_நுதலானை 2
கண்_நுதலீரே 1
கண்_நுதலும் 1
கண்_நுதலே 7
கண்_நுதலை 2
கண்_நெற்றியாய் 1
கண்_பிணியோடு 1
கண்_மலர் 1
கண்_மலருக்கு 1
கண்_மாயம் 1
கண்_வலை 3
கண்_வலையினில் 1
கண்_அனையவனை 1
கண்_அனையாய் 4
கண்_அனையார் 4
கண்_அனையான் 2
கண்_அனையானை 1
கண்_அனையீர் 2
கண்_அனையீரே 1
கண்_இணையாள் 1
கண்_இலார் 1
கண்_இலான் 3
கண்_இலி 1
கண்_உடையவனே 1
கண்_உடையாய் 3
கண்_உடையார் 2
கண்_உடையான் 3
கண்_உடையீர் 1
கண்_உடையோய் 1
கண்_உளானே 2
கண்கண்ட 6
கண்கள் 50
கண்கள்_அனையார் 1
கண்கள்_அனையீர் 2
கண்கள்_உடையீர் 1
கண்களால் 1
கண்களில் 6
கண்களிலே 2
கண்களின் 3
கண்களுக்கு 3
கண்களுக்கே 1
கண்களும் 9
கண்களை 3
கண்களையும் 1
கண்காணியாய் 1
கண்காள் 4
கண்குளிர 1
கண்கொள் 1
கண்ட 107
கண்ட_மணியான் 1
கண்டகர்க்கு 1
கண்டத்தனே 1
கண்டத்தில் 1
கண்டத்தினான் 1
கண்டத்தினானை 1
கண்டத்து 12
கண்டத்தொடு 1
கண்டத்தோய் 1
கண்டதன் 1
கண்டதன்றி 1
கண்டதிலை 1
கண்டது 10
கண்டதும் 2
கண்டதுவாய் 1
கண்டதுவே 14
கண்டதெனில் 1
கண்டதே 5
கண்டதேனும் 1
கண்டதோர் 1
கண்டபடி 2
கண்டம் 15
கண்டம்-தான் 1
கண்டமும் 4
கண்டர் 6
கண்டருக்கு 1
கண்டல் 1
கண்டவர் 6
கண்டவர்-தம் 3
கண்டவர்-பால் 1
கண்டவர்க்கும் 1
கண்டவர்கள் 1
கண்டவர்கள்-தம்மை 1
கண்டவரும் 1
கண்டவரே 1
கண்டவரை 3
கண்டவள் 1
கண்டவன் 4
கண்டவனே 2
கண்டவிடத்து 4
கண்டவுடன் 3
கண்டன் 2
கண்டன 3
கண்டனம் 3
கண்டனர் 1
கண்டனவே 1
கண்டனன் 10
கண்டனே 8
கண்டனை 8
கண்டனையே 4
கண்டனையேனும் 1
கண்டா 9
கண்டாக 1
கண்டாங்கு 1
கண்டாம் 2
கண்டாய் 175
கண்டாயே 18
கண்டார் 13
கண்டார்-தமது 1
கண்டார்_இலையே 1
கண்டார்க்கு 2
கண்டார்க்கும் 2
கண்டார்கள் 2
கண்டாருக்கு 1
கண்டாரே 1
கண்டாரை 1
கண்டாரையும் 1
கண்டால் 32
கண்டாலன்றி 1
கண்டாலும் 4
கண்டான் 1
கண்டான்-மன்னோ 1
கண்டானும் 1
கண்டிகை 2
கண்டிகையே 1
கண்டிட்ட 1
கண்டிட 5
கண்டிடவும் 2
கண்டிடவே 4
கண்டிடாதவர் 1
கண்டிடில் 3
கண்டிடும் 2
கண்டிடுமோ 1
கண்டிடுவான் 2
கண்டித 1
கண்டியூர் 1
கண்டிருக்கும் 2
கண்டிருத்தல் 1
கண்டிருந்தால் 1
கண்டிருந்தும் 6
கண்டிரேல் 1
கண்டிலர் 1
கண்டிலரே 1
கண்டிலன் 4
கண்டிலனே 22
கண்டிலார் 1
கண்டிலேம் 1
கண்டிலேன் 7
கண்டிலை 2
கண்டிலை-கொல்லோ 1
கண்டிலையே 1
கண்டிலையோ 9
கண்டீர் 46
கண்டு 323
கண்டுகண்டு 7
கண்டுகொண்ட 6
கண்டுகொண்டபடியே 1
கண்டுகொண்டாய் 1
கண்டுகொண்டார் 1
கண்டுகொண்டிட 1
கண்டுகொண்டிலேன் 2
கண்டுகொண்டு 7
கண்டுகொண்டே 1
கண்டுகொண்டேன் 22
கண்டுகொண்டேனே 30
கண்டுகொள் 1
கண்டுகொள்வர் 1
கண்டுகொள்வீர் 1
கண்டுகொள்ளும்படி 1
கண்டுகொள்ளே 1
கண்டுகொள 2
கண்டுகொளல் 3
கண்டுகொளற்கு 2
கண்டும் 28
கண்டே 25
கண்டேம் 1
கண்டேமால் 1
கண்டேன் 93
கண்டேன்_இல்லை 1
கண்டேன்_இலை 2
கண்டேனடி 14
கண்டேனால் 1
கண்டேனே 11
கண்டோ 1
கண்டோம் 10
கண்டோமே 1
கண்டோர் 2
கண்டோரை 1
கண்டோரோ 2
கண்ண 2
கண்ணடி 1
கண்ணது 1
கண்ணப்ப 1
கண்ணப்பருக்கு 1
கண்ணப்பன் 4
கண்ணப்பா 1
கண்ணர் 6
கண்ணலே 1
கண்ணவனே 2
கண்ணள் 1
கண்ணற்கு 2
கண்ணன் 4
கண்ணன்-தனை 1
கண்ணனும் 2
கண்ணனே 2
கண்ணனை 5
கண்ணனோடு 1
கண்ணா 3
கண்ணாக 2
கண்ணாடி 2
கண்ணாம் 1
கண்ணாய் 4
கண்ணாய 1
கண்ணார் 13
கண்ணார்க்கு 1
கண்ணார 7
கண்ணால் 13
கண்ணாவோ 1
கண்ணாள் 1
கண்ணாளா 2
கண்ணாளை 1
கண்ணாறு 4
கண்ணானே 1
கண்ணி 13
கண்ணிடத்தே 1
கண்ணிய 1
கண்ணியர் 5
கண்ணியராய் 2
கண்ணியனே 3
கண்ணியா 1
கண்ணியானை 1
கண்ணியில் 1
கண்ணியின் 1
கண்ணியினார் 1
கண்ணியும் 1
கண்ணில் 18
கண்ணிலி 1
கண்ணிலே 2
கண்ணின் 10
கண்ணினர் 1
கண்ணினனே 1
கண்ணினார் 4
கண்ணினால் 2
கண்ணினும் 1
கண்ணினுள் 8
கண்ணீர் 21
கண்ணீர்-அதனால் 2
கண்ணீர்விட்டு 2
கண்ணீராம் 1
கண்ணுக்கு 2
கண்ணுடன் 1
கண்ணுடைய 1
கண்ணுடையவனே 1
கண்ணும் 9
கண்ணுள் 21
கண்ணுற்ற 1
கண்ணுற்றதே 1
கண்ணுற்றால் 1
கண்ணுற்றேன் 1
கண்ணுற 4
கண்ணுறா 1
கண்ணுறாது 1
கண்ணுறு 5
கண்ணுறும் 2
கண்ணெச்சில் 1
கண்ணே 64
கண்ணேறது 1
கண்ணேறு 1
கண்ணேறுபடும் 2
கண்ணை 3
கண்ணையும் 2
கண்ணோட்டம் 1
கண்ணோடே 1
கண்ணோனோ 1
கண்பாராத 1
கண்பெற 1
கண்மணி 20
கண்மணி_அன்னார் 1
கண்மணி_அனையார் 2
கண்மணி_அனையீரே 9
கண்மணிக்கும் 1
கண்மணிக்குள் 1
கண்மணிகளுக்கு 1
கண்மணியாகி 1
கண்மணியாம் 2
கண்மணியார் 1
கண்மணியான 1
கண்மணியில் 1
கண்மணியிலே 1
கண்மணியினை 1
கண்மணியீர் 1
கண்மணியுள் 1
கண்மணியே 32
கண்மணியை 6
கண்மலர 1
கண்மூடி 1
கண்மூடி_வழக்கம் 1
கண்மை 6
கண்மை_இலரோ 1
கண்மை_உடையீர் 1
கண்மை_உள்ளவர் 1
கண்மையினால் 1
கண்மையே 1
கண்வளர்ந்திடுதல் 1
கண்விழித்தவனே 1
கண்வைக்குமே 1
கண்வைப்பர் 1
கண 30
கண_கண்ணர் 1
கண_நாயகன் 1
கணக்கிட்ட 1
கணக்கில் 2
கணக்கில 1
கணக்கிலே 2
கணக்கினை 1
கணக்கு 15
கணக்கு_வழக்கு 2
கணக்கு_இல்லீர் 1
கணக்கு_இல 1
கணக்கும் 4
கணக்கே 1
கணங்கள் 1
கணங்களும் 1
கணங்கொண்ட 1
கணத்தனை 1
கணத்தார் 1
கணத்திடை 1
கணத்தில் 12
கணத்திலே 1
கணத்திலோ 1
கணத்தினில் 1
கணத்தினிலே 1
கணத்தினொடும் 1
கணத்தீர் 1
கணத்து 5
கணத்துக்கு 1
கணத்தும் 2
கணத்தே 11
கணத்தோடும் 1
கணநாதனே 1
கணப்பொழுதேனும் 2
கணபதி 5
கணபதி-தன் 1
கணபதியாம் 1
கணபதியே 2
கணபதீச்சரம் 1
கணம் 33
கணம்-தனிலே 1
கணம்_கொண்ட_கண்ணர் 1
கணமங்கை 1
கணமாம் 1
கணமும் 18
கணமே 1
கணமேனும் 3
கணமோ 3
கணவர் 56
கணவர்-தம் 1
கணவர்-தமை 1
கணவருக்கே 1
கணவருடனே 2
கணவரே 1
கணவரை 2
கணவரொடு 4
கணவன் 1
கணவனும் 1
கணவனே 4
கணவனையே 2
கணவா 4
கணார் 6
கணார்-தம் 1
கணார்க்கு 1
கணால் 2
கணாள் 1
கணி 3
கணிக்க 2
கணிகை 1
கணித்த 1
கணித்தலை 1
கணித்து 4
கணிதம் 1
கணிந்த 1
கணிந்து 1
கணிப்ப 4
கணிப்பதற்கு 1
கணிப்பதனுக்கு 1
கணிப்பாய் 1
கணியா 2
கணியே 1
கணீர் 2
கணுக்கு 1
கணுள் 1
கணே 1
கணேச 12
கணேசராம் 2
கணேசன் 3
கணேசனொடும் 1
கணை 9
கணைகள் 1
கணையால் 2
கணையும் 2
கத்த 1
கத்தல் 1
கத்தலில் 1
கத்திய 1
கத்து 2
கத்துவன் 1
கதத்திலே 1
கதபத 1
கதம் 2
கதம்_பிடித்தவர் 1
கதலி 3
கதவம் 56
கதவு 32
கதவு-தனை 6
கதவை 13
கதறிய 1
கதறுகின்றார் 1
கதறுகின்றீர் 1
கதறும் 1
கதறுவார் 1
கதி 68
கதி_இலீர் 1
கதிக்கு 3
கதிக்கும் 1
கதிக்கே 1
கதிகள் 1
கதிகளும் 1
கதிகொண்ட 2
கதித்த 2
கதித்து 1
கதிபதி 1
கதியான 1
கதியிடை 1
கதியில் 3
கதியிலே 1
கதியின் 3
கதியும் 6
கதியே 26
கதியேனோ 1
கதியை 5
கதிர் 36
கதிர்-தான் 1
கதிர்_பிள்ளை 1
கதிர்வேலா 1
கதிரவன் 2
கதிராலும் 1
கதிரின் 2
கதிரும் 1
கதிரே 6
கதிரோன் 1
கதிரோன்-தனை 1
கதுவாது 1
கதுவாமல் 1
கதுவும் 1
கதுவென்று 1
கதை 10
கதைக்கின்றார் 1
கதைப்பு 1
கதையவர்-தாம் 1
கதையாய் 1
கதையிலும் 1
கதையே 1
கதையை 1
கந்த 10
கந்தகோட்டத்துள் 32
கந்தம் 3
கந்தமும் 1
கந்தர 1
கந்தரம் 1
கந்தவேளே 32
கந்தன் 3
கந்தனை 1
கந்தா 13
கந்திக்கும் 1
கந்தை 8
கந்தை-தனை 1
கந்தை_உடையீர் 1
கந்தைக்கு 1
கந்தைக்கும் 2
கந்தையே 2
கந்தையை 5
கந்தையைவிட 1
கந்நாள் 1
கந 1
கப்புற்ற 1
கபட 4
கபடம் 1
கபடமோ 1
கபடரை 1
கபடனேற்கு 1
கபம் 1
கபாடத்தை 1
கபிலன் 1
கம் 3
கம்_கரனே 1
கம்ப 1
கம்பம் 4
கம்பமுற 1
கம்பர் 1
கம்பலத்தால் 1
கம்பனை 1
கம்மிடவும் 1
கம்மினேன் 1
கமம் 2
கமரிடை 3
கமரின் 1
கமரினிடை 1
கமருக்கு 1
கமல 36
கமல_பண்ணவனும் 1
கமல_பாதத்தை 1
கமலங்கள் 4
கமலங்களை 1
கமலத்தான் 1
கமலத்தீரே 1
கமலத்து 4
கமலத்தே 2
கமலம் 15
கமலமோ 1
கமலன் 3
கமலை 2
கமலை_அனையாய் 1
கமழ் 3
கமழுகின்றது 1
கமழும் 3
கமுகு 1
கமை 1
கமைப்பின் 1
கமைவின் 1
கய 6
கயக்க 1
கயக்காத 1
கயக்கும் 1
கயங்கா 2
கயங்காத 1
கயங்காது 1
கயங்கி 1
கயங்கினேன் 1
கயங்கு 1
கயத்தவன் 1
கயந்த 1
கயந்து 2
கயப்பிலே 1
கயம் 2
கயமுகனை 1
கயர்கின்றாய் 1
கயல் 5
கயல்_கண்ணார் 1
கயலில் 1
கயலும் 1
கயவர் 5
கயவர்-தங்களுள் 1
கயவர்-தம் 1
கயவராயினும் 1
கயவரை 2
கயவாதே 1
கயவாவோ 1
கயவு 1
கயன்று 1
கயில் 1
கயிலை 3
கயிலை_மலையானே 1
கயிற்றால் 6
கயிற்றான் 1
கயிற்றில் 1
கயிற்றோடும் 1
கயிறும் 1
கயேந்திரனை 1
கர்த்தபத்தின் 1
கர்த்தனடி 1
கர்த்துரு 1
கர்ம 1
கர 5
கரக்கின்றோர்களை 1
கரக்கும் 1
கரக 1
கரகத்து 1
கரகர 1
கரங்கள் 3
கரங்காள் 1
கரங்குவிக்கின்றாள் 1
கரட 3
கரடி 2
கரடும் 1
கரண்டுகின்ற 1
கரண 20
கரணங்கள் 1
கரணங்கள்-தனையும் 1
கரணம் 25
கரணமும் 2
கரணமுற்று 1
கரணா 1
கரணாதி 2
கரணாதிகளின் 1
கரணாதீத 1
கரணேந்தியத்தால் 1
கரத்த 2
கரத்தர் 1
கரத்தவனே 1
கரத்தனை 2
கரத்தாய் 2
கரத்தார் 5
கரத்தால் 5
கரத்தான் 2
கரத்தில் 10
கரத்திலே 1
கரத்திற்கு 1
கரத்தினால் 1
கரத்தீர் 1
கரத்தீரே 1
கரத்து 26
கரத்தும் 1
கரத்தே 22
கரத்தை 2
கரத்தொடும் 1
கரத்தோய் 3
கரத்தோர் 1
கரத்தோர்க்கு 1
கரத்தோனே 2
கரதல 2
கரதலங்கள் 1
கரந்தார் 1
கரந்திடாது 1
கரந்து 1
கரந்தை 1
கரப்பது 1
கரப்பவர்க்கு 2
கரப்பார் 1
கரம் 28
கரமும் 1
கரவகத்தே 1
கரவிடை 1
கரவிலே 1
கரவு 8
கரவுசெயவோ 1
கரவொடு 1
கரனே 2
கரனை 1
கரா 2
கரி 21
கரிசில் 1
கரிசினால் 1
கரிசினை 1
கரிசு 9
கரிசும் 1
கரிசெய்தார் 1
கரிது 1
கரிந்த 1
கரிப்பிலே 1
கரிய 5
கரியவனும் 1
கரியார் 1
கரியானை 1
கரியின் 1
கரியும் 1
கரியை 1
கரியோன் 2
கரு 82
கரு_நாள்கள் 1
கரு_இலாய் 1
கருக்கலோடு 1
கருக்கு 1
கருக்குடி 1
கருக 2
கருகாவூர் 1
கருகும் 1
கருங்கல் 9
கருங்கல்_மன 1
கருங்கல்_மன_குரங்கு 1
கருங்கல்லில் 1
கருங்கல்லேன் 1
கருங்கல்லோ 1
கருங்கலை 1
கருங்கலோ 1
கருங்காக்கை 3
கருங்குழி 1
கருங்குளவி 1
கருடர் 3
கருணா 1
கருணா_நிலையமே 1
கருணாகர 2
கருணாகரமே 1
கருணாகரனே 1
கருணாநிதி 2
கருணாநிதியம் 1
கருணாநிதியர் 2
கருணாநிதியே 9
கருணாநிதியை 2
கருணாம்பக 2
கருணாம்பக_வல்லி 1
கருணாம்பர 1
கருணாம்பரம் 1
கருணாலயனே 1
கருணை 528
கருணை_கடல் 5
கருணை_கடல்_உடையீர் 1
கருணை_கடலிடை 1
கருணை_கடலே 14
கருணை_கடலை 3
கருணை_கடலோய் 1
கருணை_கடற்கு 1
கருணை_குன்றே 1
கருணை_நாதனே 1
கருணை_நாயக 1
கருணை_நாயகனே 1
கருணை_நாயகனை 1
கருணை_நாயகா 1
கருணை_மலையார் 1
கருணை_மலையே 3
கருணை_மழை 6
கருணை_மழையே 2
கருணை_வாரிதியாம் 1
கருணை_வாரிதியே 1
கருணை_வாரிதியை 1
கருணை_வாரியே 5
கருணை_வெள்ள 1
கருணை_வெள்ளமே 1
கருணை_வெற்பனே 1
கருணை_வெற்பே 1
கருணை_இலேன் 1
கருணைக்கு 10
கருணைக்கே 1
கருணைகொண்டு 1
கருணைசெய்க 1
கருணைசெய்த 3
கருணைசெய்ததற்கு 1
கருணைசெய்தாய் 1
கருணைசெய்திடல் 1
கருணைசெய்திலை 1
கருணைசெய்து 4
கருணைசெய்யும் 2
கருணைசெய்வாய் 2
கருணைநிதி 1
கருணைபுரி 1
கருணைபுரிந்து 1
கருணையனே 1
கருணையாம் 2
கருணையால் 8
கருணையாலே 1
கருணையாளனே 1
கருணையினார் 4
கருணையினால் 2
கருணையினில் 1
கருணையும் 6
கருணையே 3
கருணையை 12
கருணையையே 1
கருணையொடும் 2
கருத்த 1
கருத்தகத்தே 1
கருத்தர் 7
கருத்தர்-தம் 1
கருத்தர்க்கு 1
கருத்தர்களை 1
கருத்தரை 1
கருத்தன் 2
கருத்தன்-தன்னை 1
கருத்தனே 7
கருத்தனேல் 1
கருத்தனை 10
கருத்தா 2
கருத்தாம் 1
கருத்தாய் 1
கருத்திடை 1
கருத்திடையே 1
கருத்தில் 25
கருத்தில்வைத்து 1
கருத்தில்வையார் 1
கருத்திலே 4
கருத்தின் 8
கருத்தின்படி 1
கருத்தினர் 1
கருத்தினன் 1
கருத்தினில் 3
கருத்தினுக்கு 1
கருத்தினுக்கும் 1
கருத்தினுக்கே 1
கருத்தினுள் 1
கருத்தினூடே 1
கருத்தினேன் 3
கருத்தினை 4
கருத்தினையே 1
கருத்தினோடு 1
கருத்து 72
கருத்து_இலேனும் 1
கருத்து_உடையானை 1
கருத்து_உடையோர் 1
கருத்தும் 10
கருத்துரை 1
கருத்துள் 4
கருத்துள்ளே 1
கருத்துறு 1
கருத்தே 15
கருத்தேன் 1
கருத்தை 17
கருத்தையும் 1
கருத்தொடு 2
கருத்தோடே 1
கருத்தோர்க்கு 1
கருத 8
கருதச்செய்வாயோ 1
கருதவும் 2
கருதற்கு 2
கருதா 2
கருதாத 3
கருதாதவர்க்கு 1
கருதாது 3
கருதாதே 1
கருதாநின்ற 1
கருதாமல் 2
கருதாயோ 1
கருதாரை 1
கருதி 64
கருதிக்கொண்ட 1
கருதிட 1
கருதிடா 1
கருதிடாது 1
கருதிடேல் 1
கருதிய 4
கருதியது 1
கருதியும் 1
கருதியோ 1
கருதில் 2
கருதிலேன் 3
கருதின் 1
கருதினேன் 1
கருதீர் 4
கருது 13
கருது-மினோ 4
கருதுகிலாள் 1
கருதுகிலேன் 2
கருதுகின்ற 3
கருதுகின்றவர்க்கு 1
கருதுகின்றனனே 1
கருதுகின்றேன் 2
கருதுகின்றோர் 1
கருதுதற்கு 1
கருதுதியோ 4
கருதும் 26
கருதும்-தொறும் 1
கருதுவது 4
கருதுவாயே 2
கருதுவாயோ 1
கருதுவோமே 1
கருதுறு 2
கருதுறும் 2
கருதேன் 4
கருந்தாதோ 1
கருநாளின் 1
கருநீலம் 1
கருப்ப 1
கருப்பஞ்சாற்றினிலே 2
கருப்பஞ்சாறு 1
கருப்பறியலூர் 1
கருப்பா 1
கருப்பாசய 1
கருப்பாரோ 1
கருப்பிலே 1
கருப்பு 4
கருப்பைக்குள் 1
கருப்பையினுள் 1
கரும் 21
கரும்_கடலில் 1
கரும்_கண்ணார் 1
கரும்பாய் 1
கரும்பாய 1
கரும்பிடை 1
கரும்பில் 5
கரும்பிலே 1
கரும்பின் 13
கரும்பினில் 3
கரும்பினை 2
கரும்பு 18
கரும்பு_அனையாள் 2
கரும்பும் 3
கரும்புறு 1
கரும்பே 53
கரும்பை 5
கரும்பொன்னை 1
கரும்போ 1
கரும்மே 1
கரும 9
கருமங்கல் 1
கருமணியே 2
கருமத்தால் 1
கருமத்திலே 1
கருமத்து 1
கருமம் 4
கருமால் 1
கருமை 5
கருமை_இலா 1
கருமையாம் 1
கருமையில் 1
கருமையிலே 1
கருமையும் 1
கருவலியின் 1
கருவாதம் 1
கருவாய் 3
கருவால் 1
கருவி 9
கருவிகள் 7
கருவிகளை 2
கருவிடத்தே 1
கருவியாலே 2
கருவியும் 1
கருவியொடு 1
கருவில் 5
கருவிலி 1
கருவிலே 1
கருவின் 2
கருவின்-கண் 1
கருவின்-கண்ணே 1
கருவினால் 1
கருவினில் 1
கருவினுள் 1
கருவுக்கு 1
கருவும் 2
கருவுள் 2
கருவூர் 2
கருவே 4
கருவை 3
கரை 37
கரை-தனில் 1
கரை_கடந்த 1
கரை_கடந்து 3
கரை_இல 1
கரைக்கு 1
கரைக்கும் 2
கரைகின்றதே 1
கரைத்த 1
கரைத்தது 1
கரைத்தீர் 1
கரைத்து 4
கரைதரு 1
கரைந்த 5
கரைந்தது 4
கரைந்ததும் 1
கரைந்திடற்கு 1
கரைந்து 6
கரைந்துகரைந்து 5
கரைந்துபோயினம் 1
கரைந்துவிடாது 1
கரைப்பார் 1
கரைப்புற்றோர் 1
கரைபடா 1
கரைய 3
கரையற்ற 2
கரையா 4
கரையாத 1
கரையாது 2
கரையார் 1
கரையில் 4
கரையின் 1
கரையும் 2
கரையும்படி 1
கரையுமே 3
கரையே 2
கரையேற்றவேண்டும் 1
கரையேற்றி 1
கரையை 1
கரைவது 1
கரைவதே 1
கரைவிக்கும் 1
கரைவித்து 1
கரைவின் 1
கல் 100
கல்_கோட்டை 1
கல்_சட்டிகளை 1
கல்_நெஞ்ச 1
கல்_நெஞ்சமே 1
கல்_நெஞ்சமோ 1
கல்_நெஞ்சு 1
கல்_நெஞ்சை 1
கல்_மன 6
கல்_மன_குரங்கால் 1
கல்_மனத்தில் 1
கல்_மனத்து 1
கல்_மனத்தேன் 2
கல்_மனம் 1
கல்_மனமாம் 1
கல்_மனமோ 2
கல்_ஆலின் 2
கல்_ஆனை 1
கல்_ஆனைக்கு 1
கல்யாண 2
கல்லடிக்கும் 1
கல்லடியுண்டார் 1
கல்லவரே 1
கல்லவா 1
கல்லா 5
கல்லாக 2
கல்லாகும் 1
கல்லாத 3
கல்லாதேன் 1
கல்லாம் 3
கல்லாமை 2
கல்லாய 2
கல்லார் 4
கல்லார்க்கு 1
கல்லார்க்கும் 3
கல்லாரிடத்தில் 1
கல்லாரும் 1
கல்லாரொடும் 1
கல்லாரோ 1
கல்லால் 2
கல்லானை 1
கல்லி 1
கல்லிடை 1
கல்லில் 2
கல்லிலே 1
கல்லின் 1
கல்லும் 11
கல்லூர் 1
கல்லென்றால் 1
கல்லேன் 2
கல்லை 17
கல்லையும் 3
கல்லையே 2
கல்லொடு 1
கல்லோ 2
கல்வி 29
கல்வி-தன்னோடு 1
கல்வி-தான் 1
கல்விகள் 1
கல்வியிலே 2
கல்வியின் 2
கல்வியினும் 1
கல்வியும் 6
கல்வியே 2
கல்வியை 2
கல 2
கலக்க 1
கலக்கத்தோடே 1
கலக்கம் 32
கலக்கம்கொண்டு 1
கலக்கம்கொள்கின்றேன் 1
கலக்கமும் 3
கலக்கமுறேல் 1
கலக்கமுறேன் 1
கலக்கி 1
கலக்கிய 2
கலக்கிற்று 1
கலக்கின்றார் 2
கலக்குதல் 1
கலக்கும் 3
கலக்குற்ற 1
கலக 12
கலக_பயலே 1
கலகங்கள் 1
கலகம் 11
கலகம்_இல் 1
கலகமிட்ட 1
கலகமுறு 1
கலகமே 1
கலகர்-தம் 1
கலகல 1
கலங்க 5
கலங்கல் 3
கலங்கலை 1
கலங்கவைத்த 1
கலங்கா 1
கலங்காத 1
கலங்காது 1
கலங்காதே 2
கலங்காநின்றேன் 2
கலங்காமல் 1
கலங்கார் 1
கலங்கி 27
கலங்கிட 1
கலங்கிடல் 1
கலங்கிடேல் 1
கலங்கிய 7
கலங்கியது 1
கலங்கிலையே 1
கலங்கினர் 2
கலங்கினானை 1
கலங்கினேன் 11
கலங்கு 1
கலங்குகின்ற 4
கலங்குகின்றது 1
கலங்குகின்றனன் 1
கலங்குகின்றனையே 1
கலங்குகின்றாய் 1
கலங்குகின்றேன் 2
கலங்குதடா 19
கலங்குதல் 2
கலங்கும் 3
கலங்குவேன் 1
கலங்குற 1
கலங்குறா 1
கலங்குறும் 1
கலங்குறேல் 1
கலங்கேல் 1
கலச 1
கலத்தல் 1
கலத்தனே 1
கலத்தில் 2
கலத்தே 1
கலந்த 120
கலந்ததனாலே 1
கலந்தது 10
கலந்ததே 1
கலந்தபடி 1
கலந்தவர் 1
கலந்தவரே 1
கலந்தவரை 1
கலந்தனம் 1
கலந்தனள் 1
கலந்தனன் 3
கலந்தனை 1
கலந்தாய் 2
கலந்தார் 3
கலந்தாரே 1
கலந்தால் 2
கலந்தாள் 1
கலந்தான் 15
கலந்திட 3
கலந்திடில் 1
கலந்திடும் 4
கலந்திடுமானால் 1
கலந்திலரே 4
கலந்தீர் 2
கலந்து 159
கலந்துகலந்து 5
கலந்துகொண்ட 6
கலந்துகொண்டாய் 2
கலந்துகொண்டார் 1
கலந்துகொண்டான் 1
கலந்துகொண்டு 11
கலந்துகொண்டே 2
கலந்துகொண்டேன் 11
கலந்துகொள 5
கலந்துகொளல் 1
கலந்துகொளற்கு 1
கலந்துகொளும் 1
கலந்துநிற்பதை 1
கலந்துநின்ற 5
கலந்தும் 1
கலந்தே 19
கலந்தேம் 1
கலந்தேன் 3
கலந்தோய் 1
கலப்பதற்கு 1
கலப்பனோ 1
கலப்பாய் 1
கலப்பாரோ 1
கலப்பால் 1
கலப்பில் 2
கலப்பு 8
கலப்பு_அறு 1
கலப்பு_இலேன் 1
கலப்புறுமாறு 1
கலப்பே 1
கலப்பேன்-கொல்லோ 1
கலப 4
கலம் 3
கலமாம் 1
கலமே 1
கலயநல்லூர் 1
கலவா 1
கலவாத 1
கலவாதார் 1
கலவாது 4
கலவாமல் 2
கலவாமை 1
கலவார் 1
கலவி 1
கலவி-தனை 1
கலவிக்கு 1
கலவியிலே 2
கலவேனோ 1
கலவையே 1
கலன்கள் 1
கலனாக 1
கலனில் 1
கலா 1
கலாண்ட 1
கலாந்த 8
கலாந்தத்தே 1
கலாந்தம் 2
கலாந்தாதி 1
கலாநிதியே 1
கலாப 3
கலாபி 1
கலி 7
கலிக்காமூர் 1
கலிக்கின்ற 1
கலிக்கும் 1
கலிகால 4
கலிகாலத்து 1
கலிங்கம் 2
கலித்திடும் 1
கலிப்பா 1
கலிப்பாவுடன் 1
கலிய 1
கலியின் 4
கலியுறு 1
கலுழ்கின்றேன் 3
கலுழ்ந்திடில் 1
கலுழ்ந்தேன் 1
கலை 117
கலை_கடலே 1
கலை_கொடி 1
கலை_மகள் 1
கலை_மகளும் 1
கலை_மகளே 1
கலை_மகளோ 1
கலை_வலோன் 1
கலை_வாணர் 1
கலை_வாணி 1
கலை_உடையீர் 1
கலைக்க 1
கலைக்கும் 4
கலைக்குள் 2
கலைக்கொடி 1
கலைகள் 14
கலைகளிலும் 1
கலைகளும் 1
கலைச்சாலையின்-நின்று 1
கலைஞர் 2
கலைத்தாய் 1
கலைத்தும் 1
கலைந்தது 1
கலைய 3
கலையவளும் 1
கலையனே 1
கலையா 1
கலையாதே 1
கலையாய் 1
கலையாலும் 1
கலையாளை 1
கலையில் 2
கலையிலே 1
கலையின் 1
கலையினுள் 1
கலையுடன் 1
கலையும் 5
கலையுமே 1
கலையே 5
கலையை 7
கலையோ 1
கலோ 1
கவ்வ 1
கவ்வி 1
கவ்வுகின்றாய் 1
கவ்வுகினும் 1
கவ்வும் 3
கவ்வை 7
கவ்வை_இலா 1
கவசங்கள் 1
கவசம் 2
கவசாதனம் 1
கவர் 2
கவர்ந்த 2
கவர்ந்தார் 1
கவர்ந்திடுமோ 1
கவர்ந்து 11
கவர்ந்துகொண்டு 1
கவராத 1
கவராது 1
கவரி 2
கவரும் 1
கவரை 1
கவல்கின்றேன் 2
கவலேல் 1
கவலை 22
கவலை_கடல் 2
கவலைப்படுவதன்றி 1
கவலையாலே 1
கவலையும் 1
கவலையை 2
கவள 3
கவன்று 1
கவன்றேன் 1
கவி 1
கவிக்கும் 1
கவிகை 2
கவிதை 1
கவிய 2
கவிழ்க்கின்றது 1
கவிழ்க்கும் 2
கவிழ்த்தல் 1
கவிழ்த்தனையே 1
கவிழ்த்து 1
கவிழ்த்தும் 1
கவிழ்ந்தார் 2
கவிழ்ந்தாலும் 2
கவிழ்ந்து 1
கவிழ 1
கவின் 5
கவின்தரு 1
கவின்ற 1
கவினுற 2
கவுட்கே 1
கவுணிய 2
கவுணியர் 1
கவுணியர்-தம் 1
கவுணியர்க்கு 1
கவுணியரை 1
கவுணியற்கு 1
கவுரி 1
கவை 1
கழக 3
கழகத்தில் 1
கழகம் 2
கழகனை 1
கழங்காடல் 1
கழல் 65
கழல்_பதத்தார் 1
கழல்_அடியார் 2
கழல்_உடையாய் 1
கழல்_உடையார் 1
கழல்கள் 3
கழலார் 1
கழலில் 1
கழலும் 3
கழலுற்ற 1
கழலே 2
கழலை 3
கழலோய் 2
கழற்காம் 1
கழற்கு 9
கழற்கே 1
கழற்றா 1
கழற்றி 2
கழற்றுதல் 1
கழற்றும் 1
கழறற்பாற்றோ 1
கழறி 2
கழறினன் 2
கழறினானே 1
கழறுகின்ற 1
கழறுகின்றேன் 1
கழறுதியே 1
கழறுவது 2
கழறுவர் 1
கழன்றது 1
கழன்று 1
கழன்றேன் 1
கழி 3
கழிக்க 3
கழிக்கல் 1
கழிக்கின்ற 4
கழிக்கின்றதுவும் 1
கழிக்கின்றார் 2
கழிக்கின்றீர் 1
கழிக்கின்றேன் 7
கழிக்கின்றோம் 1
கழிக்கும் 1
கழிக்கும்படி 1
கழிகின்றது 2
கழித்த 1
கழித்தது 1
கழித்தால் 1
கழித்திடில் 1
கழித்திடேல் 1
கழித்தீர் 1
கழித்து 3
கழித்துநிற்கும் 1
கழித்தேன் 2
கழித்தேனை 1
கழிதற்கு 1
கழிந்த 2
கழிந்தது 1
கழிந்தன 1
கழிந்து 2
கழிப்பதற்கு 1
கழிப்பவர்க்கு 1
கழிப்பாம் 1
கழிப்பாலை 1
கழிப்பான் 1
கழிப்பேன் 1
கழிய 3
கழியா 4
கழியில் 1
கழியினும் 2
கழியும் 1
கழு 1
கழு_குலத்தார்-தமக்கே 1
கழுக்கடையும் 1
கழுக்குன்றினிடை 1
கழுகு 1
கழுத்தில் 3
கழுத்திலே 1
கழுத்தின் 1
கழுத்து 5
கழுது 2
கழுதும் 1
கழுதை 1
கழுதையேன் 1
கழுநீரும் 1
கழுநீரே 1
கழுமர 1
கழுமலத்தோன் 1
கழுமுள் 1
கழுவி 1
கழுவில் 2
கழுவேற 1
கழை 1
கள் 38
கள்_குடியர் 1
கள்_அது 1
கள்_உண்டாள் 1
கள்வர் 10
கள்வர்-தமை 1
கள்வர்-தாம் 2
கள்வர்க்கு 1
கள்வரில் 1
கள்வரை 1
கள்வன் 11
கள்வனும் 1
கள்வனேன் 3
கள்வனேன்-தனக்கு 1
கள்வனேனை 2
கள்வனை 3
கள்ள 22
கள்ளத்தவர் 1
கள்ளத்திலே 1
கள்ளத்தை 2
கள்ளம் 20
கள்ளம்_இல் 1
கள்ளமுடனே 1
கள்ளமும் 1
கள்ளமே 1
கள்ளர் 1
கள்ளர்கள் 1
கள்ளனேன் 3
கள்ளனேனை 1
கள்ளனை 1
கள்ளி 3
கள்ளில்பதி 1
கள்ளினும் 1
கள்ளே 1
கள 4
களக்கம் 1
களக்கினில் 1
களக்கு 1
களங்க 2
களங்கம் 9
களங்கம்_அற்ற 1
களங்கம்_இல் 1
களங்கம்_இல்லதோர் 1
களங்கம்_இல்லார் 1
களங்கம்_இலா 2
களங்கம்_இலாத 1
களங்கமும் 1
களங்கர் 1
களங்கனி 1
களங்கு 6
களங்கு_இல் 1
களங்கு_இலாத 1
களஞ்சியமே 1
களத்த 1
களத்தர் 1
களத்தவனே 1
களத்தார் 4
களத்தான் 2
களத்தில் 3
களத்திலே 2
களத்தின் 1
களத்தினை 1
களத்தீர் 3
களத்து 6
களத்தே 1
களத்தை 1
களப 3
களம் 24
களம்_உடையான் 1
களமர் 1
களர் 1
களரில் 1
களவிலே 1
களவு 8
களவு_அறிந்தேன்-தனை 1
களவு_இல 1
களவு_இலார்க்கு 1
களவு_இறந்தும் 1
களவும் 2
களவே 3
களவை 2
களனார் 1
களி 19
களிக்க 27
களிக்கச்செய்ததற்கு 1
களிக்கலாம் 1
களிக்கவும் 2
களிக்கவே 2
களிக்கவைத்தாய் 2
களிக்கவைப்பையோ 1
களிக்காநின்ற 1
களிக்கில் 1
களிக்கின்ற 4
களிக்கின்றாய் 1
களிக்கின்றீர் 1
களிக்கின்றேன் 3
களிக்கின்றோய் 1
களிக்குதே 1
களிக்கும் 14
களிக்கும்படி 1
களிகூர 1
களிகொண்டு 2
களிகொண்டேன் 2
களித்த 8
களித்தது 1
களித்ததும் 1
களித்தல் 1
களித்தவர் 1
களித்தவர்க்கு 1
களித்தவரை 1
களித்தவனே 1
களித்தனள் 1
களித்தனன் 3
களித்தனை 1
களித்தனையே 2
களித்தாய் 1
களித்தால் 1
களித்தான் 4
களித்தானை 1
களித்திட்ட 1
களித்திட 4
களித்திடச்செய்யாயோ 1
களித்திடப்பெற்றேன் 1
களித்திடவும் 1
களித்திடவைத்திடுகின்ற 2
களித்திடுக 1
களித்திடுதும் 1
களித்திடுவது 1
களித்திடுவாய் 1
களித்திருந்தேன் 2
களித்தீர் 2
களித்து 95
களித்தே 19
களித்தேன் 10
களிப்ப 20
களிப்பது 1
களிப்பள் 1
களிப்பாம் 2
களிப்பாய் 1
களிப்பாரோ 1
களிப்பால் 6
களிப்பான் 7
களிப்பிக்கின்றனை 1
களிப்பித்தாய் 1
களிப்பித்தான் 1
களிப்பில் 2
களிப்பிலே 1
களிப்பினால் 1
களிப்பினில் 2
களிப்பினிலும் 1
களிப்பினுக்கு 1
களிப்பினுக்கும் 1
களிப்பினொடு 2
களிப்பு 16
களிப்புடன் 1
களிப்பும் 2
களிப்புற்றனள் 1
களிப்புற்றிடுதல் 1
களிப்புற்று 4
களிப்புற்றேன் 1
களிப்புற 2
களிப்புறவும் 1
களிப்புறவே 2
களிப்புறு 1
களிப்புறுகின்றேன் 2
களிப்புறும் 1
களிப்புறேனோ 1
களிப்பே 25
களிப்பேன் 1
களிப்பேனோ 1
களிப்பை 4
களிப்பையே 1
களிப்பொடு 7
களிப்பொடும் 1
களிப்போடு 1
களிப்போரும் 2
களிம்பு 1
களிய 2
களியர் 1
களியரை 1
களியனேன் 1
களியால் 1
களியின் 1
களியேன் 4
களியேன்-தனை 1
களியேனோ 1
களிற்றின் 2
களிற்று 3
களிற்றை 4
களிறு 2
களிறே 3
களை 2
களைக்க 1
களைகண் 5
களைகண்ணார் 1
களைகண்ணே 3
களைகணில் 1
களைகணும் 3
களைகணே 3
களைகின்ற 1
களைத்த 1
களைத்தேன் 1
களைந்த 1
களைந்து 5
களைப்பு 3
களையாதே 1
களையால் 1
களையானை 1
களையும் 1
களைவித்து 1
கற்க 2
கற்கண்டாம் 1
கற்கண்டின் 2
கற்கண்டு 2
கற்கண்டே 10
கற்கவே 1
கற்கள் 1
கற்கிலீர் 1
கற்கிலேன் 2
கற்கின்றார் 1
கற்கின்றேன் 1
கற்கின்றோர்க்கு 1
கற்கு 1
கற்கும் 4
கற்ப 3
கற்ப_தரு 1
கற்பக 13
கற்பக_தேவனும் 1
கற்பக_வல்லி 1
கற்பகத்தை 4
கற்பகத்தையே 1
கற்பகப்பூ 1
கற்பகப்பூவே 1
கற்பகம் 3
கற்பகம்-தன்னை 1
கற்பகமாய் 2
கற்பகமே 23
கற்பங்கள் 3
கற்பது 2
கற்பதும் 1
கற்பதுவும் 1
கற்பம் 8
கற்பமே 1
கற்பவற்றை 1
கற்பவை 2
கற்பழித்து 1
கற்பன 3
கற்பனாதீதம் 1
கற்பனை 9
கற்பனைக்கு 1
கற்பனைகள் 1
கற்பனைகளும் 1
கற்பனையே 3
கற்பனையை 2
கற்பிக்கலாம் 1
கற்பித்தாய் 1
கற்பித்து 3
கற்பின் 1
கற்பு 10
கற்பு_இலார் 1
கற்பு_உடையாள் 1
கற்புறு 1
கற்பூர 7
கற்பூரம் 4
கற்பே 1
கற்பை 2
கற்போர் 1
கற்ற 13
கற்றதனை 1
கற்றது 8
கற்றதும் 1
கற்றவர் 6
கற்றவர்-தம் 3
கற்றவர்க்கு 2
கற்றவர்க்கும் 2
கற்றவர்கள் 2
கற்றவரும் 1
கற்றவனே 1
கற்றனன் 1
கற்றனையே 1
கற்றாய் 3
கற்றாய்_இலை 2
கற்றார் 2
கற்றால் 1
கற்றிடற்கு 1
கற்றிடான் 1
கற்றிலையோ 1
கற்றீர் 1
கற்று 28
கற்றும் 2
கற்றே 1
கற்றேன் 2
கற்றை 3
கற்றோர் 2
கறங்க 1
கறங்காது 1
கறங்காய் 1
கறங்கின் 1
கறங்கு 2
கறங்கோ 1
கறந்திடுவான் 1
கறி 4
கறிக்கு 3
கறிக்கும் 1
கறித்தே 1
கறியிலே 3
கறியே 5
கறுத்த 2
கறுத்தார் 1
கறுத்தீர் 1
கறுத்து 3
கறுத்து_உரைத்தார்-தமக்கும் 1
கறுப்பு 1
கறை 15
கறை_கண்டனே 1
கறை_மணி_மிடற்றார் 1
கறை_மிடற்றானை 1
கறை_மிடற்றீர் 2
கறைப்பட 1
கறைபடா 1
கறையிடும் 1
கறையுற 1
கன் 1
கன்ம 6
கன்ம_நெறி 1
கன்மம் 3
கன்மம்-அதற்கு 1
கன்மமும் 1
கன்மமே 1
கன்றாப்பூர் 1
கன்றாய் 1
கன்றி 2
கன்றின் 4
கன்று 11
கன்றுகள் 1
கன்றும் 5
கன்றுறும் 1
கன்றை 2
கன்னமிட 1
கன்னல் 7
கன்னல்_மொழியாய் 1
கன்னலின் 2
கன்னலே 1
கன்னி 4
கன்னிகை 1
கன்னியர் 3
கன்னியர்-தம் 1
கன்னியர்-தமையும் 1
கன்னியழித்தவர் 1
கன்னியழித்தே 1
கன 24
கன_சிலையார் 1
கன_நிதியே 2
கனக்க 1
கனக்கும் 2
கனக 41
கனக_சபாபதி 4
கனக_சபாபதியை 2
கனக_மலை 1
கனக_மலையான் 1
கனக_மலையே 2
கனகசபை 12
கனகசபை-தனில் 1
கனகசபையான் 1
கனகசபையில் 3
கனகம் 2
கனகாகரபுரஹர 1
கனகாகரனே 1
கனகாம்பர 1
கனசொற்பதாதீதம் 1
கனத்த 4
கனத்தாலும் 1
கனத்தோடே 1
கனம் 5
கனம்_உடையேம் 1
கனம்பெறு 1
கனமும் 1
கனல் 18
கனலாலும் 1
கனலாலே 2
கனலானானை 1
கனலில் 1
கனலின் 1
கனலும் 1
கனலே 17
கனலை 1
கனலோப 1
கனவாம் 1
கனவிடத்தும் 3
கனவிடையாயினுமே 1
கனவிடையும் 1
கனவில் 1
கனவிலும் 3
கனவிலுமே 1
கனவிலேனும் 7
கனவின்-மாட்டினும் 1
கனவினிடத்தும் 2
கனவினிடத்தேனும் 1
கனவினிலும் 2
கனவினிலே 1
கனவினும் 22
கனவினுமே 12
கனவு 4
கனவுகண்டு 1
கனவே 1
கனவேனும் 1
கனவோ 10
கனாகனம் 1
கனி 65
கனி-கொலோ 1
கனி-தனை 1
கனி-அது 2
கனி_அனையவனை 1
கனி_அனையாய் 1
கனி_அனையீர் 1
கனிகள் 1
கனிகின்றோம் 1
கனித்த 7
கனித்ததே 1
கனிதல் 2
கனிந்த 36
கனிந்தது 1
கனிந்ததோர் 1
கனிந்தனையே 1
கனிந்தாய் 1
கனிந்தார் 1
கனிந்தால் 1
கனிந்திடும் 2
கனிந்து 26
கனிந்து-மன்னோ 1
கனிந்துகனிந்து 4
கனிந்துகொண்டேன் 10
கனிந்தே 3
கனிந்தேன் 1
கனிப்படு 1
கனிய 6
கனியா 2
கனியாக 1
கனியாது 1
கனியாம் 2
கனியில் 5
கனியின் 6
கனியின்-தன் 1
கனியினும் 1
கனியும் 2
கனியுள் 2
கனியே 89
கனியேன் 1
கனியை 17
கனியையும் 1
கனியோ 1
கனிரசமோ 1
கனிவாய் 3
கனிவால் 1
கனிவாள் 1
கனிவிக்கும் 4
கனிவித்து 4
கனிவில் 2
கனிவு 3
கனிவு_இலாள் 1
கனிவு_உடையவனே 1
கனிவுகொண்டு 1
கனிவுடன் 2
கனிவுற்று 2
கனிவுற 2
கனிவுறு 1
கனிவே 5
கனிவொடும் 1
கனிவொடே 1
கனிவோடு 1
கனை 1

ககன் (1)

கடல் எலாம் புவி எலாம் கனல் எலாம் வளி எலாம் ககன் எலாம் கண்ட பரமே காணாத பொருள் என கலை எலாம் புகல என் கண் காண வந்த பொருளே – திருமுறை6:25 3/3

மேல்


ககன (4)

கடைப்படும் என் கரத்தில் ஒரு கங்கணமும் தரித்த ககன நடத்து அரசே என் கருத்தும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 50/4
கண்பெற நடத்தும் ககன மா மணியே – திருமுறை6:65 1/1298
காராலும் கனலாலும் காற்றாலும் ககன கலையாலும் கதிராலும் கடலாலும் கடல் சூழ் – திருமுறை6:68 2/2
தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/2

மேல்


ககனத்தை (1)

கலை நிறை மதியை கனலை செங்கதிரை ககனத்தை காற்றினை அமுதை – திருமுறை6:49 24/1

மேல்


ககனம் (1)

தாங்கும் கருக்குடி வாழ் சங்கரனே ஆம் ககனம்
தாம் சியத்தை வேங்கை தலையால் தடுக்கின்ற – திருமுறை1:2 1/268,269

மேல்


ககனம்-அதனாலே (2)

காற்றாலே புவியாலே ககனம்-அதனாலே கனலாலே புனலாலே கதிர் ஆதியாலே – திருமுறை6:108 40/1
காற்றாலே புவியாலே ககனம்-அதனாலே கனலாலே புனலாலே கதிர் ஆதியாலே – கீர்த்தனை:41 37/1

மேல்


கங்கண (1)

சுபல கரதல கண பண கங்கண – கீர்த்தனை:1 67/2

மேல்


கங்கணத்தால் (1)

கல்லை வளைத்தார் என்றன் மன கல்லை குழைத்தார் கங்கணத்தால்
எல்லை வளைத்தார் தியாகர்-தமை எழில் ஆர் ஒற்றி எனும் நகரில் – திருமுறை3:6 1/2,3

மேல்


கங்கணத்தின் (1)

கையகத்தே ஒரு பசும் பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கங்கணத்தின் தரத்தை என்னால் கண்டு உரைக்கப்படுமோ – திருமுறை6:106 31/3

மேல்


கங்கணம் (3)

கைவரச்செய்து உண்ணுவித்தாய் கங்கணம் என் கரத்து அணிந்தாய் – திருமுறை6:83 4/2
சேய்க்கு நேர என் கையில் பொன் கங்கணம் திகழ கட்டினை என்னை நின் செய்கையே – திருமுறை6:108 31/4
கையில் பொன் கங்கணம் கட்டும் மருந்து – கீர்த்தனை:21 4/2

மேல்


கங்கணமும் (4)

கடைப்படும் என் கரத்தில் ஒரு கங்கணமும் தரித்த ககன நடத்து அரசே என் கருத்தும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 50/4
கையகத்தே ஒரு பசும் பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கங்கணத்தின் தரத்தை என்னால் கண்டு உரைக்கப்படுமோ – திருமுறை6:106 31/3
கருத்து அலர்ந்து வாழிய என்று ஆழி அளித்து எனது கையினில் பொன் கங்கணமும் கட்டினர் காண் தோழி – திருமுறை6:106 57/4
கை அகத்தே ஒரு பசும்பொன் கங்கணமும் புனைந்தார் கருணையினில் தாய்_அனையார் கண்டாய் என் தோழி – திருமுறை6:106 59/4

மேல்


கங்கணமே (1)

ஊர்ந்த பண கங்கணமே முதல் பணிகள் ஒளிர உயர் பொதுவில் நடிக்கின்ற செயல் உடைய பெருமான் – திருமுறை4:8 9/3

மேல்


கங்கர (3)

கனக சிதம்பர கங்கர புரஹர – கீர்த்தனை:1 15/1
அம்போருக பத அரகர கங்கர
சம்போ சிவசிவ சிவசிவ சங்கர – கீர்த்தனை:1 68/1,2
ஞான சிற்சுக சங்கர கங்கர ஞாய சற்குண வங்கண அங்கண – கீர்த்தனை:1 200/3

மேல்


கங்காதரன் (1)

சந்திரசேகரன் இடப_வாகனன் கங்காதரன் சூல_பாணி இறைவன் – திருமுறை1:1 2/39

மேல்


கங்காளர் (1)

களம் கொள் கண்டர் எண்_தோளர் கங்காளர் கல்லை வில் என கண்டவர் அவர்-தம் – திருமுறை2:35 9/3

மேல்


கங்கு (3)

கங்கு கரை காணாத கடலே எங்கும் கண்ணாக காண்கின்ற கதியே அன்பர் – திருமுறை1:5 48/2
களவு_இல கடல் வகை கங்கு_இல கரை_இல – திருமுறை6:65 1/611
கன்மம் எனும் பெரும் சிலுகு கடும் கலக_பயலே கங்கு_கரை காணாத கடல் போலே வினைகள் – திருமுறை6:86 12/1

மேல்


கங்கு_கரை (1)

கன்மம் எனும் பெரும் சிலுகு கடும் கலக_பயலே கங்கு_கரை காணாத கடல் போலே வினைகள் – திருமுறை6:86 12/1

மேல்


கங்கு_இல (1)

களவு_இல கடல் வகை கங்கு_இல கரை_இல – திருமுறை6:65 1/611

மேல்


கங்குல் (7)

கண் மயக்கம் பேர்_இருட்டு கங்குல் போதில் கருத்து அறியா சிறுவனை ஓர் கடும் கானத்தே – திருமுறை1:5 95/1
ஓதும் அடியார் மன கங்குல் ஓட்டும் நாமே உணர் அன்றி – திருமுறை1:8 56/3
பரிந்துநின்று உலக வாழ்க்கையில் உழலும் பரிசு ஒழிந்து என் மல கங்குல்
இரிந்திட நினது திரு_அருள் புரியாது இருத்தியேல் என் செய்வேன் எளியேன் – திருமுறை2:41 7/1,2
காலை அறியாள் பகல் அறியாள் கங்குல் அறியாள் கனிந்து என்றே – திருமுறை3:2 8/4
கரு கருதா தனி வடிவோய் நின்னை என்னுள் கலந்தே கங்குல் பகல் இன்றி என்றும் களித்திடச்செய்யாயோ – திருமுறை6:31 1/3
கண்டேன் களிக்கின்றேன் கங்குல் பகல் அற்ற இடத்து – திருமுறை6:93 19/3
ஓதும் அடியர் மன_கங்குல் ஓட்டும் யாமே உணர் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 12/3

மேல்


கங்குலில் (1)

கங்குலில் யான் இருக்கும் மனை கதவு திறப்பித்து கையில் ஒன்று கொடுத்த உன்றன் கருணையை என் என்பேன் – திருமுறை4:2 27/2

மேல்


கங்குலிலே (4)

கருணை வடிவாய் அடியார் உள்ளகத்தே அமர்ந்த கழல் அடிகள் வருந்தியிட கங்குலிலே நடந்து – திருமுறை4:2 39/1
கழுதும் உணர்வு அரிய நடு கங்குலிலே வருந்த கடிது நடந்து அடி நாயேன் கருதும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 41/2
கண போதும் தரியாமல் கருணை அடி வருந்த கங்குலிலே நடந்து என்னை கருதி ஒன்று கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 95/2
கங்குலிலே வருந்திய என் வருத்தம் எலாம் தவிர்த்தே காலையிலே என் உளத்தே கிடைத்த பெரும் களிப்பே – திருமுறை6:60 6/1

மேல்


கங்குலினை (1)

கங்குலினை பகலாய் கண்டனையே தங்குறும் இ – திருமுறை1:3 1/1074

மேல்


கங்குலும் (4)

கட்டிலை விரும்பி அடிக்கடி படுத்த கடையனேன் கங்குலும் பகலும் – திருமுறை6:8 5/2
கங்குலும் பகலும் மெய் காவல் செய் துணையே – திருமுறை6:65 1/1172
கல்லாய மனங்களும் கரைய பொன் ஒளி-தான் கண்டது கங்குலும் விண்டது தொண்டர் – திருமுறை6:90 4/1
கங்குலும் பகலும் கருது விவகார – திருமுகம்:4 1/200

மேல்


கங்கை (30)

சாத்தமங்கை கங்கை சடா_முடியோய் தூ தகைய – திருமுறை1:2 1/292
கங்கை சடை அழகும் காதல் மிகும் அ சடை மேல் – திருமுறை1:3 1/415
கங்கை_சடையாய் முக்கண்_உடையாய் கட்செவியாம் – திருமுறை1:4 91/1
கண்டார் இரங்குவர் கேட்டார் உருகுவர் கங்கை திங்கள் – திருமுறை1:6 3/2
பிறை உளதே கங்கை பெண் உளதே பிறங்கும் கழுத்தில் – திருமுறை1:6 65/2
கங்கை கொண்டாய் மலர் வேணியிலே அருள் கண்ணி மலை_மங்கை – திருமுறை1:6 138/1
நஞ்சு அடையாளம் இடும் மிடற்றோய் கங்கை நண்ணுகின்ற – திருமுறை1:6 216/2
கங்கை_கொண்டோன் ஒற்றியூர் அண்ணல் வாமம் கலந்து அருள்செய் – திருமுறை1:7 12/1
கங்கை இருந்ததே என்றேன் கமலை அனையாய் கழுக்கடையும் – திருமுறை1:8 20/3
செங்கேழ் கங்கை சடையார் வாய் திறவாராக ஈண்டு அடைந்தார் – திருமுறை1:8 40/1
கங்கை அம் சடை கொண்டு ஓங்கு செங்கனியே கண்கள் மூன்று ஓங்கு செங்கரும்பே – திருமுறை2:12 4/1
கண்கள் மூன்றினார் கறை_மணி_மிடற்றார் கங்கை நாயகர் மங்கை பங்கு உடையார் – திருமுறை2:35 1/1
கம்பனை ஒற்றி கங்கை வேணியனை கருத்தனை கருதி நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:39 5/2
கரப்பது உன்றனக்கு அழகு அன்று கண்டாய் காள_கண்டனே கங்கை_நாயகனே – திருமுறை2:48 4/3
அண்ணியனே கங்கை ஆறு அமர் வேணியில் ஆர்ந்த மதி – திருமுறை2:58 9/3
கண் ஆர் நுதலோய் பெரும் கருணை_கடலோய் கங்கை மதி சடையோய் – திருமுறை2:60 7/1
துறையிடும் கங்கை செழும் சடை கனியே சுயம்பிரகாசமே அமுதில் – திருமுறை2:68 1/1
கிளைத்த வான் கங்கை நதி சடையவனே கிளர்தரும் சிற்பர சிவனே – திருமுறை2:68 6/4
கந்தம் மிகு கொன்றையொடு கங்கை வளர் செம் சடை கடவுளே கருணை_மலையே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 9/4
நீல களம் கொண்ட நீடு ஒளியே நீள் கங்கை
கோல சடைக்கு அணிந்த கோமளமே ஞாலத்தில் – திருமுறை2:89 3/1,2
மதி ஒளிர் கங்கை சடை பெரும் கருணை வள்ளலே தெள்ளிய அமுதே – திருமுறை2:94 30/1
நிரந்து ஆர் கங்கை நீள்_சடையார் நெற்றி விழியார் நித்தியனார் – திருமுறை3:12 9/1
புலை கொடியேன் புகன்ற பிழை பொறுத்து அருளல் வேண்டும் பொங்கு திரை கங்கை மதி தங்கிய செம் சடையாய் – திருமுறை4:8 5/2
சென்னி மிசை கங்கை வைத்தோன் அரிதில் பெற்ற செல்வமே என்பு உருக்கும் தேனே எங்கும் – திருமுறை5:9 20/3
கங்கை அம் சடை சேர் முக்கண் கரும்பு அருள் மணியே போற்றி – திருமுறை5:50 1/1
தரும் கங்கை வேணி மருந்து – கீர்த்தனை:20 23/4
உடையானே எவ்வுயிர்க்கும் ஒரு முதலே இளம்பிறை கொண்டு ஓங்கும் கங்கை
சடையானே அன்பர் உள தாமரையில் அமர்ந்த பெருந்தகையே வெள்ளை – தனிப்பாசுரம்:3 16/1,2
ஐ ஆனனம் கொண்ட தெய்வமே கங்கை அரவு அம்புலியும் ஆட முடி மேல் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 4/4
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – தனிப்பாசுரம்:15 11/3
காசு_அறு காவிரி கங்கை ஆதிய – திருமுகம்:1 1/15

மேல்


கங்கை-தனை (2)

கங்கை-தனை சேர்த்த கடவுள் எவன் எங்கு உறினும் – திருமுறை1:3 1/274
கற்றை சடை மேல் கங்கை-தனை கலந்தார் கொன்றை கண்ணியினார் – திருமுறை3:11 10/1

மேல்


கங்கை_கொண்டோன் (1)

கங்கை_கொண்டோன் ஒற்றியூர் அண்ணல் வாமம் கலந்து அருள்செய் – திருமுறை1:7 12/1

மேல்


கங்கை_சடையாய் (1)

கங்கை_சடையாய் முக்கண்_உடையாய் கட்செவியாம் – திருமுறை1:4 91/1

மேல்


கங்கை_நாயகனே (1)

கரப்பது உன்றனக்கு அழகு அன்று கண்டாய் காள_கண்டனே கங்கை_நாயகனே
திர கண்_நெற்றியாய் ஒற்றியாய் தில்லை திரு_சிற்றம்பலம் திகழ் ஒளி விளக்கே – திருமுறை2:48 4/3,4

மேல்


கங்கைக்கு (2)

கங்கைக்கு ஒரு மா மதலாய் சரணம் கந்தா சரணம் சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 7/4
கங்கைக்கு அருளிய கர்த்தனடி – கீர்த்தனை:9 5/2

மேல்


கங்கையிலே (1)

காலையிலே எழுந்து ஏகி கங்கையிலே மிக்கது என கருதி மேலோர் – தனிப்பாசுரம்:3 2/3

மேல்


கங்கையும் (3)

திங்களும் கங்கையும் சேர்ந்து ஒளிர் வேணி சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை1:6 145/3
விண் பூத்த கங்கையும் மின் பூத்த வேணியும் மென் முகமும் – திருமுறை1:6 154/1
ஓங்கி வாழ் ஒற்றியூரிடை அரவும் ஒளி கொள் திங்களும் கங்கையும் சடை மேல் – திருமுறை2:26 2/3

மேல்


கங்கையை (3)

தேர்ந்தே அ கங்கையை செம் சடை மேல் சிறைசெய்தனர் ஒண் – திருமுறை1:7 25/3
கங்கையை மகிழும் செல்வ கணேச நின் கழல்கள் போற்றி – திருமுறை5:4 1/4
தேங்கு கங்கையை செஞ்சடை இருத்தும் சிவபிரான் செல்வ திரு_அருள் பேறே – திருமுறை5:29 7/3

மேல்


கச்சி (5)

காற்று அளி வள் பூ மணத்தை காட்டும் பொழில் கச்சி
மேல்தளி வாழ் ஆனந்த வீட்டு உறவே நாற்ற மலர் – திருமுறை1:2 1/475,476
மெச்சி நெறிக்கு ஆர்வம் மேவிநின்றோர் சூழ்ந்த திரு_கச்சி_நெறிக்காரைக்காட்டு – திருமுறை1:2 1/481
நம்பனை அழியா நலத்தனை எங்கள் நாதனை நீதனை கச்சி
கம்பனை ஒற்றி கங்கை வேணியனை கருத்தனை கருதி நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:39 5/1,2
கச்சி நேர் தணிகை கடம்பனே – திருமுறை5:12 16/4
கச்சி அப்பா தங்கக்கட்டி அப்பா என்னை கண்டுகொள்ளே – திருமுறை6:64 10/4

மேல்


கச்சியில் (1)

கால் பேறு கச்சியில் முக்கால் பேறு இவண் என்னும் – திருமுறை1:2 1/493

மேல்


கச்சியிலே (1)

கச்சியிலே பிச்சைகொண்டு காசியிலே நீராடி கடிது போகி – தனிப்பாசுரம்:2 44/2

மேல்


கச்சினோய் (1)

விசிக்கும் நல் அரவ கச்சினோய் நினது மெய் அருள் அலது ஒன்றும் விரும்பேன் – திருமுறை2:42 6/3

மேல்


கச்சு (4)

அம் கச்சு_உடையாய் அருள்_உடையாய் மங்கைக்கு – திருமுறை1:4 91/2
காசு ஆர் அரவ கச்சு ஏர் இடையான் கண் ஆர் நுதலான் கனிவுற்று – திருமுறை2:24 10/3
மன் புற்று அரவு ஆர் கச்சு இடையின் வயங்க நடம்செய்வது கண்டேன் – திருமுறை2:81 5/3
கச்சு கட்டி மணம் கட்டி காமுகர் கண்ணை கட்டி மனம் கட்டி வஞ்சகம் – திருமுறை5:20 10/1

மேல்


கச்சு_உடையாய் (1)

அம் கச்சு_உடையாய் அருள்_உடையாய் மங்கைக்கு – திருமுறை1:4 91/2

மேல்


கச்சூர் (2)

ஆடும் பொழில் கச்சூர் ஆல_கோயிற்குள் அன்பர் – திருமுறை1:2 1/529
அண்மையாகும் சுந்தரர்க்கு அன்று கச்சூர் ஆல_கோயிலில் சோறு இரந்து அளித்த – திருமுறை2:15 4/1

மேல்


கச்சூரிடம் (1)

திடம் கொள் புகழ் கச்சூரிடம் சேர்ந்தீர் என்றேன் நின் நடு நோக்கா – திருமுறை1:8 19/2

மேல்


கச்சூரில் (2)

சுந்தரர்க்கு கச்சூரில் தோழமையை தான் தெரிக்க – திருமுறை1:3 1/485
கச்சூரில் சோறு இரந்து ஊட்டினரால் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 6/4

மேல்


கச்சூரிலே (1)

தொடுத்தார் ஒருவர்க்கு கச்சூரிலே பிச்சை சோறு எடுத்து – திருமுறை1:6 27/3

மேல்


கச்சூரின் (1)

இன் தொண்டர் பசி அற கச்சூரின் மனை-தொறும் இரக்க நடை கொள்ளும் பதம் – திருமுறை1:1 2/105

மேல்


கச்சை (2)

கச்சை இடுவார் பட வரவை கண் மூன்று உடையார் வாமத்தில் – திருமுறை3:5 2/1
புற்றின் அரவார் கச்சை உடை புனிதர் என்னை புணரும் இடம் – திருமுறை3:15 2/2

மேல்


கச்சோதம் (1)

கச்சோதம் என்ன கதிரோன்-தனை எடுப்பர் – திருமுறை1:3 1/1147

மேல்


கஜ (2)

சிவசிவ கஜ முக கண நாதா – கீர்த்தனை:1 1/1
கலை நிறை கணபதி சரணம் சரணம் கஜ முக குண பதி சரணம் சரணம் – தனிப்பாசுரம்:5 5/1

மேல்


கசக்கும் (2)

கரும்பின் கட்டியும் கனியையும் கொடுத்தால் கயவராயினும் கசக்கும் என்று உரையார் – திருமுறை2:46 6/1
கண்டகர்க்கு எல்லாம் கசக்கும் மருந்து – கீர்த்தனை:20 28/2

மேல்


கசந்தாள் (2)

நச்சு மர கனி போலே பாங்கி மனம் கசந்தாள் நயந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கயந்து எடுப்பு புகன்றாள் – திருமுறை6:63 5/3
துன்னு நெறிக்கு ஒரு துணையாம் தோழி மனம் கசந்தாள் துணிந்து எடுத்து வளர்த்தவளும் சோர்ந்த முகம் ஆனாள் – திருமுறை6:63 7/3

மேல்


கசந்து (2)

ஊன் அந்தம் அற கொளும் போது இனிக்க ரசம் தருமோ உண கசந்து குமட்டி எதிரெடுத்திட நேர்ந்திடுமோ – திருமுறை6:11 7/3
போல் பிறர்-தமை கண்டால் கசந்து கடுகடுத்தே – திருமுறை6:24 53/3

மேல்


கசப்பு (2)

கார்ப்பு இலதாய் துவர்ப்பு இலதாய் உவர்ப்பு இலதாய் சிறிதும் கசப்பு இலதாய் புளிப்பு இலதாய் காய்ப்பு இலதாய் பிறவில் – திருமுறை6:60 42/1
தித்திக்க பேசி கசப்பு உள்ளே காட்டும் திருட்டு பேச்சு அன்று நும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:76 7/1

மேல்


கசப்போடே (1)

காரமும் மிகு புளி சாரமும் துவர்ப்பும் கைப்போடே உப்போடே கசப்போடே கூட்டி – கீர்த்தனை:11 10/2

மேல்


கஜானன (1)

திணி கொண்ட முப்புராதிகள் எரிய நகை கொண்ட தேவாய் அகண்ட ஞான செல்வமாய் வேல் ஏந்து சேயாய் கஜானன செம்மலாய் அணையாக வெம் – தனிப்பாசுரம்:13 10/2

மேல்


கஜானனம் (1)

வெருவும் சிந்தை விலக கஜானனம் விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 1/4

மேல்


கசித்த (1)

கசித்த மனத்து அன்பர் தொழ பொது நடம் செய் அரசே களித்து எனது சொல்_மாலை கழலில் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 4/4

மேல்


கசிந்திலது (1)

கடியது ஆதலின் கசிந்திலது இனி இ கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 10/2

மேல்


கசிந்து (3)

மருள் நிறைந்த மன கருங்கல் பாறையும் உள் கசிந்து உருக்கும் வடிவத்தோயே – திருமுறை1:5 0/4
உறவனே உன்னை உள்கி நெஞ்சு அழலின் உறும் இழுது என கசிந்து உருகா – திருமுறை2:18 7/1
கன்று உடைய பசு போலே கசிந்து உருகும் அன்பர் எலாம் காண காட்டும் – திருமுறை6:64 37/1

மேல்


கசிய (1)

நட்பு உடைய மனம் கசிய ஐந்தெழுத்துள் நினைந்து மெல்ல நடந்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 10/4

மேல்


கசியும் (3)

கரும் கணம் சூழ கசியும் இ உடலம் கருதும் இக்கணம் இருந்தது-தான் – திருமுறை2:42 4/1
கசியும் மனத்து எனை அறியீர் சிற்சபையில் விளங்கும் கடவுள் மகிழ்ந்து அளித்த தனி கதிர்_பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 19/4
செப்பின் கற்கள் சிதைந்து கசியும்
கனத்த மரங்கள் கண்ணீர் பொழியும் – திருமுகம்:4 1/183,184

மேல்


கஞ்ச (9)

கற்பதும் கேட்பதும் எல்லாம் நின் அற்புத கஞ்ச_மலர் – திருமுறை1:7 90/1
கஞ்ச மலர் முகத்தியர்க்கும் வாதில் தோன்றும் களிப்பினுக்கும் கழிக்கின்றேன் கடையனேனை – திருமுறை2:23 3/2
கஞ்ச மலர்_அடிக்கே காதலுற்று போற்றேனோ – திருமுறை2:45 11/4
கஞ்ச மலர் தவிசு இருந்த நான்முகனும் நெடுமாலும் கருதி போற்ற – திருமுறை2:94 18/1
கஞ்ச மலரவன் நெடுமாற்கு அரும் பொருளை பொதுவினில் யான் கண்டு உய்ந்தேனே – திருமுறை2:94 48/4
கஞ்ச மா மலர் கழல் கிடைக்குமே – திருமுறை5:12 4/4
கஞ்ச மலர் மனையானும் மாலும் தேட காணாத செங்கனியில் கனிந்த தேனே – திருமுறை5:27 10/2
கஞ்ச மலர் மிசை காணும் மருந்து – கீர்த்தனை:20 24/2
தெய்வ நீடு அருள் கருணை நிறைந்து வழிந்து அழகு ஒழுகி செம்பொன் கஞ்ச
பொய்கை வாய் மலர்ந்த செழும் போது அனைய நின் முகத்தின் பொலிவு நோக்கும் – தனிப்பாசுரம்:2 46/2,3

மேல்


கஞ்ச_மலர் (1)

கற்பதும் கேட்பதும் எல்லாம் நின் அற்புத கஞ்ச_மலர்
பொன்_பதம் காணும் பொருட்டு என எண்ணுவர் புண்ணியரே – திருமுறை1:7 90/1,2

மேல்


கஞ்சத்தவனும் (1)

கஞ்சத்தவனும் கரியவனும் காணற்கு அரிய கழல் அளிக்கும் – திருமுறை2:1 5/2

மேல்


கஞ்சத்தில் (1)

கஞ்சத்தில் ஏர் முகம் அஞ்சத்தில் ஏர் நடை கன்னியர் கண் – திருமுறை1:6 211/1

மேல்


கஞ்சம் (4)

கஞ்சம் இரண்டும் நமை அங்கே கண்டு குவிந்த விரிந்து இங்கே – திருமுறை1:8 108/2
நெஞ்சு_உடையார்-தமக்கு எல்லாம் தலைமைபூண்டு நிற்கின்றேன் கருணை முக நிமல கஞ்சம்
அஞ்சு_உடையாய் ஆறு உடைய சடையாய் வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 4/3,4
கஞ்சம்_உளான் போற்றும் கருணை பெரும் கடலே – திருமுறை2:62 8/2
கஞ்சம் மேவும் அயன் புகழ் சோதியே கடப்ப மா மலர் கந்த சுகந்தனே – திருமுறை5:20 3/3

மேல்


கஞ்சம்_உளான் (1)

கஞ்சம்_உளான் போற்றும் கருணை பெரும் கடலே – திருமுறை2:62 8/2

மேல்


கஞ்சமும் (1)

தெருள் உறு சிவபிரான் செம்பொன் கஞ்சமும்
மருள் அற நாள்-தொறும் வணங்கி வாழ்த்துவாம் – தனிப்பாசுரம்:5 2/3,4

மேல்


கஞ்சற்கு (1)

கஞ்சற்கு அரியார் திருவொற்றி காவல் உடையார் இன் மொழியால் – திருமுறை3:9 7/3

மேல்


கஞ்சன் (7)

கஞ்சன் மால் முதலோர் உயிர்பெற விடத்தை களத்து இருத்திய அருள்_கடலே – திருமுறை2:17 6/3
கஞ்சன் ஓர் தலை நகத்து அடர்த்தவனே காமன் வெந்திட கண்விழித்தவனே – திருமுறை2:22 4/1
கஞ்சன் அங்கு ஒரு விஞ்சனம் ஆகி காலில் போந்து முன் காண அரும் முடியார் – திருமுறை2:35 6/1
கஞ்சன் மால் புகழும் ஒற்றி அம் கரும்பே கதி தரும் கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 1/4
கஞ்சன் அறியார் ஒற்றியினார் கண் மூன்று_உடையார் கனவினிலும் – திருமுறை3:3 14/1
கஞ்சன் துதிக்கும் பொருளே என் கண்ணே நின்னை கருதாத – திருமுறை5:7 3/1
கஞ்சன் மால் புகழ் கருணை அம் கடலே கண்கள் மூன்று உடை கரும்பு ஒளிர் முத்தே – திருமுறை5:29 2/3

மேல்


கஞ்சனூர் (1)

கஞ்சனூர் வாழும் என்றன் கண்மணியே அஞ்சுகங்கள் – திருமுறை1:2 1/74

மேல்


கஞ்சனை (1)

கஞ்சனை சிரம் கொய் கரத்தனை மூன்று_கண்ணனை கண்ணனை காத்த – திருமுறை2:39 7/1

மேல்


கஞ்சி (2)

குழி_கஞ்சி போல் மயங்கின்றேன் அருள குறித்திலையேல் – திருமுறை1:6 42/3
கருப்பிலே எனினும் கஞ்சி ஆதிகளை கருத்து வந்து உண்ணுதற்கு அமையேன் – திருமுறை6:9 3/2

மேல்


கஞ்சிக்கும் (2)

கந்தைக்கும் வழியில்லை அரகர கஞ்சிக்கும் வழியில்லை இங்கு ஐயனே – திருமுறை5:52 3/4
கந்தைக்கும் வழியில்லை அரகர கஞ்சிக்கும் வழியில்லை இங்கு ஐயனே – தனிப்பாசுரம்:9 3/4

மேல்


கஞ்சியேனும் (1)

போர் ஏர் நெற்சோறேனும் புது கஞ்சியேனும் அன்றி புளித்த காடி – தனிப்பாசுரம்:3 38/3

மேல்


கஞ்சுகத்தேற்கு (1)

மல கஞ்சுகத்தேற்கு அருள் அளித்த வாழ்வே என் கண்மணியே என் வருத்தம் தவிர்க்க வரும் குருவாம் வடிவே ஞான மணி_விளக்கே – தனிப்பாசுரம்:22 1/3

மேல்


கஞ்சுகமும் (1)

பஞ்ச_மல கஞ்சுகமும் எஞ்சும் வகை பஞ்சம் இலை பஞ்சமகம் என்ற நிதியே – திருமுகம்:3 1/28

மேல்


கட்கு (1)

நம் கட்கு இனியாய் சரணம் சரணம் நந்தா உயர் சம்பந்தா சரணம் – திருமுறை5:56 7/1

மேல்


கட்செவியாம் (1)

கங்கை_சடையாய் முக்கண்_உடையாய் கட்செவியாம்
அம் கச்சு_உடையாய் அருள்_உடையாய் மங்கைக்கு – திருமுறை1:4 91/1,2

மேல்


கட்ட (6)

மா கலை_வாணர் பிறன்-பால் எமக்கும் மனைக்கும் கட்ட
நீ கலை தா ஒரு மேகலை தா உண நெல்_மலை தா – திருமுறை1:6 125/1,2
சுகம் இலையே உண சோறு இலையே கட்ட தூசு இலையே – திருமுறை1:6 144/2
கால் ஆங்கு இரண்டில் கட்ட என்றார் கலை தோல் வல்லீர் நீர் என்றேன் – திருமுறை1:8 74/2
கட்ட அவிழ்ந்த குழல் முடியாள் கடுகி விழுந்த கலை புனையாள் – திருமுறை3:2 7/3
கட்ட துகிலும் கிடையாது கந்தை உடுத்தது அறிந்திலையோ – திருமுறை3:16 3/3
கால் ஆங்கு இரண்டில் கட்ட என்றார் கலை தோல் வல்லீர் நீர் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 30/2

மேல்


கட்டமும் (1)

கட்டமும் கழன்றேன் கவலை விட்டு ஒழித்தேன் கலக்கமும் தீர்ந்தனன் பிறவி – திருமுறை6:77 10/1

மேல்


கட்டமே (2)

கட்டமே தவிர்த்து இங்கு என்னை வாழ்வித்த கடவுளே கனக மன்றகத்தே – திருமுறை6:15 2/3
கட்டமே அறியேன் அடுத்தவரிடத்தே காசிலே ஆசை_இல்லவன் போல் – திருமுறை6:15 21/1

மேல்


கட்டவை (1)

மேல் எலாம் கட்டவை விட்டுவிட்டு இயங்கிட – திருமுறை6:65 1/1450

மேல்


கட்டளையை (1)

கருதி அவர்-தம் கட்டளையை கடந்து நடந்தேன்_அல்லவடி – திருமுறை3:3 20/3

மேல்


கட்டாலும் (1)

கட்டாலும் கனத்தாலும் களிக்கின்ற பேய் உலகீர் கலை சோர்ந்தாரை – திருமுறை6:99 8/1

மேல்


கட்டி (30)

கட்டி நின்று உள் சோதி ஒன்று காண தொடங்குகின்றோர் – திருமுறை1:3 1/101
கட்டி நின்ற வீர கழல் அழகும் எட்டிரண்டும் – திருமுறை1:3 1/458
புண் கட்டி என்பவர் வாய் பொத்துவையே திண் கட்டும் – திருமுறை1:3 1/664
கண் கட்டி ஆடும் பருவத்திலே முலை கண்ட ஒரு – திருமுறை1:6 69/1
பெண் கட்டி ஆள நினைக்கின்ற ஓர் சிறுபிள்ளையை போல் – திருமுறை1:6 69/2
எண் கட்டி யான் உன் அருள் விழைந்தேன் சிவனே என் நெஞ்சம் – திருமுறை1:6 69/3
கார் தரு மாயை சமணால் மன கருங்கல்லில் கட்டி
பார் தரு பாவ கடலிடை வீழ்த்திட பட்டு உழன்றே – திருமுறை1:6 135/2,3
கடுக்க முடியா புலனால் கட்டி சுமக்கவைத்த – திருமுறை2:20 25/2
இரும்பின் கட்டி நேர் நெஞ்சினேன் எனினும் ஏற்று வாங்கிடாது இருந்தது உண்டேயோ – திருமுறை2:46 6/3
பாட கற்றாய்_இலை பொய் வேடம் கட்டி படி மிசை கூத்து – திருமுறை2:88 2/2
கால நிரம்ப அவர் புயத்தை கட்டி அணைந்தது இல்லையடி – திருமுறை3:3 15/3
கச்சு கட்டி மணம் கட்டி காமுகர் கண்ணை கட்டி மனம் கட்டி வஞ்சகம் – திருமுறை5:20 10/1
கச்சு கட்டி மணம் கட்டி காமுகர் கண்ணை கட்டி மனம் கட்டி வஞ்சகம் – திருமுறை5:20 10/1
கச்சு கட்டி மணம் கட்டி காமுகர் கண்ணை கட்டி மனம் கட்டி வஞ்சகம் – திருமுறை5:20 10/1
கச்சு கட்டி மணம் கட்டி காமுகர் கண்ணை கட்டி மனம் கட்டி வஞ்சகம் – திருமுறை5:20 10/1
இச்சை கட்டி இடும்பை எனும் சுமை ஏறக்கட்டிய எற்கு அருள்வாய்-கொலோ – திருமுறை5:20 10/3
கட்டி தழுவி நின் உருவை கண்கள் ஆர கண்டிலனே – திருமுறை5:25 6/4
கடம் பெறு புளிச்சோறு உண்டு உளே களித்தேன் கட்டி நல் தயிரிலே கலந்த – திருமுறை6:9 7/2
புண்ணை கட்டிக்கொண்டே அதன் மேல் ஒரு புடவை கட்டி புதுமைகள் காட்டிடும் – திருமுறை6:24 23/1
ஈர்த்தாலும் பிடித்தாலும் கட்டி அணைத்தாலும் இத்தனைக்கும் தித்திக்கும் இனித்த சுவை கரும்பே – திருமுறை6:60 26/2
கட்டி கொடுத்தாய் நின்றனக்கு கைம்மாறு ஏது கொடுப்பேனே – திருமுறை6:82 6/4
மான் எனும் ஓர் சகச்சால சிறுக்கி இது கேள் உன் வஞ்சக கூத்து எல்லாம் ஓர் மூட்டை என கட்டி
ஈனமுற நின் தலை மேல் ஏற்றெடுத்துக்கொண்டு உன் ஏவல் புரி பெண்களொடே இவ்விடம் விட்டு ஏகி – திருமுறை6:86 9/1,2
முன் சொல்லும் ஆறு ஒன்று பின் சொல்வது ஒன்றாய் மூட்டுகின்றீர் வினை மூட்டையை கட்டி
மன் சொல்லும் மார்க்கத்தை மறந்து துன்மார்க்க வழி நடக்கின்றீர் அ மரண தீர்ப்புக்கே – திருமுறை6:96 7/2,3
செய் கட்டி வாழ்கின்ற செருக்கு அற்று நரகில் சிறு புழு ஆகி திகைத்திடல் அறியீர் – திருமுறை6:96 9/2
எய் கட்டி இடை மொய்க்கும் ஈயினும் சிறியீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:96 9/4
கவ்வை பெற கண்களையும் கட்டி மறைத்து அம்மா கலக்கின்றார் கண சுகமும் கண்டு அறியார் கண்டாய் – திருமுறை6:106 76/3
ஆதி கொடியே உலகு கட்டி ஆளும் கொடியே சன்மார்க்க – திருமுறை6:107 1/3
ஈர்த்தாலும் பிடித்தாலும் கட்டி அணைத்தாலும் இத்தனைக்கும் தித்திக்கும் இனித்த சுவை கரும்பே – கீர்த்தனை:41 25/2
கட்டி புண்ணியம்கட்டிக்கொண்டனன் – திருமுகம்:4 1/80
ஊருவில் கட்டி உடனே உடையும் – திருமுகம்:5 10/3

மேல்


கட்டி-தனை (2)

கண் கொள் மணியை முக்கனியை கரும்பை கரும்பின் கட்டி-தனை
விண் கொள் அமுதை நம் அரசை விடை மேல் நமக்கு தோற்றுவிக்கும் – திருமுறை2:1 6/1,2
என் ஆர்_உயிரில் கலந்து கலந்து இனிக்கும் கரும்பின் கட்டி-தனை
பொன் ஆர் வேணி கொழும் கனியை புனிதர் உளத்தில் புகும் களிப்பை – தனிப்பாசுரம்:12 8/1,2

மேல்


கட்டிக்கு (1)

வச்சு கட்டிய வன் கழல் கட்டியும் மண்ணின் கட்டியும் மானும் முலை கட்டிக்கு
இச்சை கட்டி இடும்பை எனும் சுமை ஏறக்கட்டிய எற்கு அருள்வாய்-கொலோ – திருமுறை5:20 10/2,3

மேல்


கட்டிக்கொண்ட (2)

பொய் கட்டிக்கொண்டு நீர் வாழ்கின்றீர் இங்கே புலை கட்டிக்கொண்ட இ பொய் உடல் வீழ்ந்தால் – திருமுறை6:96 9/1
கொடுக்க துசம் கட்டிக்கொண்ட மருந்து – கீர்த்தனை:20 18/2

மேல்


கட்டிக்கொண்டாலும் (1)

பெண்ணை கட்டிக்கொள்வார் இவர் கொள்ளிவாய்_பேயை கட்டிக்கொண்டாலும் பிழைப்பர் காண் – திருமுறை6:24 23/2

மேல்


கட்டிக்கொண்டு (4)

கண்ணை கட்டிக்கொண்டு ஊர் வழி போம் கிழ கழுதை வாழ்வில் கடை எனல் ஆகுமே – திருமுறை6:24 23/4
மாயை எனும் படு திருட்டு சிறுக்கி இது கேள் உன் மாயை எலாம் சுமைசுமையா வரிந்து கட்டிக்கொண்டு உன் – திருமுறை6:86 10/1
பொய் கட்டிக்கொண்டு நீர் வாழ்கின்றீர் இங்கே புலை கட்டிக்கொண்ட இ பொய் உடல் வீழ்ந்தால் – திருமுறை6:96 9/1
கட்டிக்கொண்டு உம்மை கலந்துகொளல் வேண்டும் – கீர்த்தனை:17 105/1

மேல்


கட்டிக்கொண்டே (2)

புண்ணை கட்டிக்கொண்டே அதன் மேல் ஒரு புடவை கட்டி புதுமைகள் காட்டிடும் – திருமுறை6:24 23/1
மண்ணை கட்டிக்கொண்டே அழுகின்ற இ மடைய பிள்ளைகள் வாழ்வினை நோக்கும் கால் – திருமுறை6:24 23/3

மேல்


கட்டிக்கொண்டோம் (1)

கொடி கட்டிக்கொண்டோம் என்று சின்னம் பிடி கூத்தாடுகின்றோம் என்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 214/1

மேல்


கட்டிக்கொள்வார் (1)

பெண்ணை கட்டிக்கொள்வார் இவர் கொள்ளிவாய்_பேயை கட்டிக்கொண்டாலும் பிழைப்பர் காண் – திருமுறை6:24 23/2

மேல்


கட்டிகளை (1)

கன்னியர்-தம் மார்பு இடம்கொண்டு அலைக்கும் புன் சீழ் கட்டிகளை கருதி மனம் கலங்கி வீணே – திருமுறை5:9 20/1

மேல்


கட்டிய (2)

வச்சு கட்டிய வன் கழல் கட்டியும் மண்ணின் கட்டியும் மானும் முலை கட்டிக்கு – திருமுறை5:20 10/2
பிச்சை கட்டிய பித்தன் புதல்வனே பெருமை கட்டும் பெரும் தணிகேசனே – திருமுறை5:20 10/4

மேல்


கட்டியவாறு (1)

கனம்பெறு பனங்காய் கட்டியவாறு என – திருமுகம்:4 1/79

மேல்


கட்டியினும் (2)

இனித்த நறு நெய் அளைந்தே இளஞ்சூட்டின் இறக்கி எடுத்த சுவை கட்டியினும் இனித்திடும் தெள் அமுதே – திருமுறை6:60 17/3
இனித்த நறு நெய் அளைந்தே இளஞ்சூட்டின் இறக்கி எடுத்த சுவை கட்டியினும் இனித்திடும் தெள் அமுதே – கீர்த்தனை:41 24/3

மேல்


கட்டியும் (4)

கரும்பின் கட்டியும் கனியையும் கொடுத்தால் கயவராயினும் கசக்கும் என்று உரையார் – திருமுறை2:46 6/1
தேனும் பாலும் தீம் கட்டியும் ஆகி நின் தெளிந்தோர் – திருமுறை2:94 24/3
வச்சு கட்டிய வன் கழல் கட்டியும் மண்ணின் கட்டியும் மானும் முலை கட்டிக்கு – திருமுறை5:20 10/2
வச்சு கட்டிய வன் கழல் கட்டியும் மண்ணின் கட்டியும் மானும் முலை கட்டிக்கு – திருமுறை5:20 10/2

மேல்


கட்டியே (4)

கட்டியே தேனே சடை உடை கனியே காலமும் கடந்தவர் கருத்தே – திருமுறை2:11 6/4
கையுற வீசி நடப்பதை நாணி கைகளை கட்டியே நடந்தேன் – திருமுறை6:13 52/1
அடைவு உறு வயிர கட்டியே என்கோ அம்பலத்து ஆணி_பொன் என்கோ – திருமுறை6:53 8/2
கட்டியே என்கோ அம்பலத்து ஆடும் கருணை அம் கடவுள் நின்றனையே – திருமுறை6:54 2/4

மேல்


கட்டிலும் (1)

வெட்டிலும் துணியான் கட்டிலும் குறுகான் – திருமுகம்:4 1/162

மேல்


கட்டிலை (1)

கட்டிலை விரும்பி அடிக்கடி படுத்த கடையனேன் கங்குலும் பகலும் – திருமுறை6:8 5/2

மேல்


கட்டிவைத்த (1)

கை குடையவே எழுதி கட்டிவைத்த இ உலக – திருமுறை1:2 1/723

மேல்


கட்டிள (1)

அரும்பின் கட்டிள முலை உமை மகிழும் ஐய நீர் உமது அருள் எனக்கு அளிக்க – திருமுறை2:46 6/2

மேல்


கட்டினர் (1)

கருத்து அலர்ந்து வாழிய என்று ஆழி அளித்து எனது கையினில் பொன் கங்கணமும் கட்டினர் காண் தோழி – திருமுறை6:106 57/4

மேல்


கட்டினேன் (1)

கட்டினேன் பாப கொடும் சுமை எடுப்பேன் கடும் பிழை கருதிடேல் நின்னை – திருமுறை2:17 10/1

மேல்


கட்டினை (2)

கானல்_நீர் விழைந்த மான் என உலக கட்டினை நட்டு உழன்று அலையும் – திருமுறை5:1 11/1
சேய்க்கு நேர என் கையில் பொன் கங்கணம் திகழ கட்டினை என்னை நின் செய்கையே – திருமுறை6:108 31/4

மேல்


கட்டு (18)

நெடும் களத்தை கட்டு அழித்த மெய்_தவர் சூழ் – திருமுறை1:2 1/143
கண்டிருந்தால் அல்லல் எலாம் கட்டு அறும் காண் தொண்டு அடைந்து – திருமுறை1:3 1/468
கண்ணார கட்டு அழிதல் கண்டிலையோ மண்ணான – திருமுறை1:3 1/854
காண்டம் என்கோ ஆணவத்தின் கட்டு என்கோ கோண்_தகையார் – திருமுறை1:3 1/988
இ கட்டு அவிழ்த்து இங்கு எரி மூட்டு என கேட்டும் – திருமுறை1:3 1/995
முக்கட்டும் தேட முயன்றனையே இ கட்டு
மண்பட்டு வெம் தீ மரம் பட்டிட கண்டும் – திருமுறை1:3 1/996,997
இட்டு இழைத்த அ சுகம்-தான் யாது என்னில் கட்டு அழித்த – திருமுறை1:3 1/1226
கட்டு அகன்ற மெய் அறிவோர் கரணம் நீக்கி கலை அகற்றி கருவி எலாம் கழற்றி மாயை – திருமுறை1:5 56/2
கலை காட்டி கட்டு_மயிர் தலை காட்டி புன் கந்தை சுற்றி – திருமுறை1:6 170/3
கட்டு ஆர் சடை முடி ஒற்றி எம்மான் நெஞ்சகத்து அமர்ந்த – திருமுறை1:7 46/3
பொரும்பின் கட்டு உரியீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 6/4
காவலனே அன்று மாணிக்கு பொற்கிழி கட்டு அவிழ்த்த – திருமுறை2:58 4/1
வன் மல கட்டு எல்லாம் வலி கெட்டு அற நினது – திருமுறை2:89 1/3
கட்டு அவிழ்ந்த கமலம் என கருத்து அவிழ்ந்து நினையே கருதுகின்றேன் வேறு ஒன்றும் கருதுகிலேன் இது-தான் – திருமுறை6:36 9/1
கட்டு மாம்பழமே கதலி வான் பழமே – திருமுறை6:65 1/1405
கனம்_உடையேம் கட்டு_உடையேம் என்று நினைத்து இங்கே களித்து இறுமாந்து இருக்கின்றீர் ஒளிப்பிடமும் அறியீர் – திருமுறை6:97 8/1
கண்ணிடத்தே பிறிதொரு பூ கண்மலர அதிலே கட்டு அவிழ வேறு ஒரு பூ விட்ட எழு பூவும் – திருமுறை6:101 33/2
இம்பர் நாம் கேட்ட கதை இது என்பர் அன்றியும் இவர்க்கு ஏது தெரியும் என்பர் இவை எலாம் எவனோ ஓர் வம்பனாம் வீணன் முன் இட்ட கட்டு என்பர் அந்த – தனிப்பாசுரம்:15 3/3

மேல்


கட்டு_மயிர் (1)

கலை காட்டி கட்டு_மயிர் தலை காட்டி புன் கந்தை சுற்றி – திருமுறை1:6 170/3

மேல்


கட்டு_உடையேம் (1)

கனம்_உடையேம் கட்டு_உடையேம் என்று நினைத்து இங்கே களித்து இறுமாந்து இருக்கின்றீர் ஒளிப்பிடமும் அறியீர் – திருமுறை6:97 8/1

மேல்


கட்டுக்கடங்கா (1)

கட்டுக்கடங்கா மன பரியை கட்டும் இடத்தே கட்டுவித்து என் – திருமுறை6:88 8/1

மேல்


கட்டுகின்ற (1)

எட்டுகின்ற எட்டின் மேல் எய்தினராய் கட்டுகின்ற
தேன் தோய் கருணை சிவம் கலந்து தேக்குகின்ற – திருமுறை1:3 1/102,103

மேல்


கட்டுகின்றது (1)

கண்டவர் உளம் எலாம் கட்டுகின்றது
தண் தமிழ் கவிதை போல் சாந்தம் மிக்கது – தனிப்பாசுரம்:2 14/1,2

மேல்


கட்டுகின்றாய் (1)

கண்டால் அவர் உடம்பை கட்டுகின்றாய் கல் அணைத்துக்கொண்டாலும் – திருமுறை1:3 1/727

மேல்


கட்டுச்சோறு (3)

ஆறு அடுத்த வாகீசர்க்கு ஆம் பசியை கண்டு கட்டுச்சோறு
எடுத்து பின்னே சுமந்தனையே கூறுகின்ற – திருமுறை1:2 1/767,768
தொண்டர்க்கு நீ கட்டுச்சோறு எடுத்தாய் என்று அறிந்தோ – திருமுறை1:4 43/3
ஆறு அடுத்து சென்ற எங்கள் அப்பருக்கா அன்று கட்டுச்சோறு
எடுத்து சென்ற துணையே சுயம் சுடரே – திருமுறை2:45 3/1,2

மேல்


கட்டுண்ட (1)

கட்டுண்ட நான் சுகப்பட்டு உண்டு வாழ்வன் இ கல்_மனமாம் – திருமுறை1:6 159/3

மேல்


கட்டுண்டு (1)

ஊர் ஆதி இகழ் மாய கயிற்றால் கட்டுண்டு ஓய்ந்து அலறி மனம் குழைந்து இங்கு உழலுகின்றேன் – திருமுறை5:9 23/1

மேல்


கட்டுண்ண (1)

கண்ணி நலிய படும் பறவை கால் போல் மன கால் கட்டுண்ண
பண்ணி நலம் சேர் திரு_கூட்டம் புகுத எனினும் பரிந்து அருளே – திருமுறை2:82 7/3,4

மேல்


கட்டுப்படாதது (1)

கட்டுப்படாதது மால் ஆதியர்-தம் கருத்தினுக்கும் – திருமுறை2:86 2/2

மேல்


கட்டும் (5)

மண் கட்டும் பந்து எனவே வாழ்ந்தாய் முதிர்ந்து உடையா – திருமுறை1:3 1/663
புண் கட்டி என்பவர் வாய் பொத்துவையே திண் கட்டும்
அம் நீர் குரும்பை அவை என்றாய் மேல் எழும்பும் – திருமுறை1:3 1/664,665
பிச்சை கட்டிய பித்தன் புதல்வனே பெருமை கட்டும் பெரும் தணிகேசனே – திருமுறை5:20 10/4
கட்டுக்கடங்கா மன பரியை கட்டும் இடத்தே கட்டுவித்து என் – திருமுறை6:88 8/1
கையில் பொன் கங்கணம் கட்டும் மருந்து – கீர்த்தனை:21 4/2

மேல்


கட்டுரை (1)

இன்றே அ கட்டுரை இன்றே என் சொல்வது இறையவனே – திருமுறை1:6 12/4

மேல்


கட்டுரைக்க (1)

கல்லூர் பெருமணத்தை கட்டுரைக்க சோதி தரும் – திருமுறை1:2 1/11

மேல்


கட்டுரைத்தாய் (1)

காகளமாய் இன் குரலை கட்டுரைத்தாய் காலன் என்போன் – திருமுறை1:3 1/703

மேல்


கட்டுரைப்பார் (1)

கண்ணீர் தரும் பருவாய் கட்டுரைப்பார் சான்றாக – திருமுறை1:3 1/667

மேல்


கட்டுவர் (1)

சொல்_கோட்டையாயினும் கட்டுவர் நின்னை துணிந்து அடுத்தேன் – திருமுறை1:6 38/2

மேல்


கட்டுவள் (1)

ஜெகம் எலாம் கலைக்குள் சேர்த்து கட்டுவள்
உடம்பிடை உரோமம் ஒவ்வொன்றிடையே – திருமுகம்:4 1/110,111

மேல்


கட்டுவார் (1)

பன்றியே_அனையேன் கட்டுவார் அற்ற பகடு என திரிகின்ற படிறேன் – திருமுறை6:15 27/3

மேல்


கட்டுவித்து (2)

கல் அளவாம் நெஞ்சம் என வஞ்ச மாதர் கண்_மாயம் எனும் கயிற்றால் கட்டுவித்து
சொல் அளவா துன்பம் எனும் கடலில் வீழ்த்த சோர்கின்றேன் அந்தோ நல் துணை ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை5:9 5/1,2
கட்டுக்கடங்கா மன பரியை கட்டும் இடத்தே கட்டுவித்து என் – திருமுறை6:88 8/1

மேல்


கட்டை (6)

கல்_நெஞ்சமோ கட்டை வன் நெஞ்சமோ எட்டிக்காய் நெஞ்சமோ – திருமுறை1:6 45/3
கட்டை மாட்டிக்கொள்வார் என வேண்டி பெண் கட்டை மாட்டிக்கொள்வார் தம் கழுத்திலே – திருமுறை6:24 22/2
கட்டை மாட்டிக்கொள்வார் என வேண்டி பெண் கட்டை மாட்டிக்கொள்வார் தம் கழுத்திலே – திருமுறை6:24 22/2
எட்டை மாட்டி உயிர்விட கட்டை மேல் ஏறும் போதும் இழுக்கின்ற கட்டையே – திருமுறை6:24 22/4
கண் கொண்ட குருடரே என்று வாய் பல் எலாம் காட்டி சிரித்து நீண்ட கழுமர கட்டை போல் நிற்பார்கள் ஐய இ கயவர் வாய் மதம் முழுதுமே – தனிப்பாசுரம்:15 6/3
கற்பதுவும் போலாம் இ கட்டை எலாம் விட்டு மெள்ள கடப்போம் என்பார் – தனிப்பாசுரம்:27 13/3

மேல்


கட்டை-தான் (1)

துட்டை மாட்டின் கழுத்து அடிக்கட்டையோ துணிக்கும் கட்டை-அதாம் இந்த கட்டை-தான்
எட்டை மாட்டி உயிர்விட கட்டை மேல் ஏறும் போதும் இழுக்கின்ற கட்டையே – திருமுறை6:24 22/3,4

மேல்


கட்டை-அதாம் (1)

துட்டை மாட்டின் கழுத்து அடிக்கட்டையோ துணிக்கும் கட்டை-அதாம் இந்த கட்டை-தான் – திருமுறை6:24 22/3

மேல்


கட்டையில் (1)

கானலிடை நீரும் ஒரு கட்டையில் கள்வனும் காணுறு கயிற்றில் அரவும் கடிதரு கிளிஞ்சிலிடை வெள்ளியும் பொன்னை கதித்த பித்தளையின் இடையும் – திருமுறை5:55 14/1

மேல்


கட்டையே (1)

எட்டை மாட்டி உயிர்விட கட்டை மேல் ஏறும் போதும் இழுக்கின்ற கட்டையே – திருமுறை6:24 22/4

மேல்


கட்டையேயோ (1)

கல் மலையோ இரும்போ செம்மரமோ பாறை கருங்கல்லோ பராய் முருட்டு கட்டையேயோ – திருமுறை1:5 92/4

மேல்


கட்டோடே (1)

கட்டோடே கனத்தோடே வாழ்கின்றோம் என்பீர் கண்ணோடே கருத்தோடே கருத்தனை கருதீர் – திருமுறை6:96 1/1

மேல்


கட (4)

கான் முக கட களிற்று உரி கொண்ட கடவுளே கண் கொண்ட நுதல் அண்ணலே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 10/4
கலகமுறு சகச மல இருள் அகல வெளியான காட்சியே கருணை நிறைவே கட கரட விமல கய முக அமுதும் அறு முக கந அமுதும் உதவு கடலே – திருமுறை2:100 1/3
விமல பிரணவ வடிவ விகட தட கட கரட விபுல கய முக சுகுண பதியாம் – திருமுறை5:4 4/3
பகட படதட விகட கரட கட கரி உரி கொள் பகவ அரகர என்னவே – திருமுகம்:3 1/19

மேல்


கடக்க (1)

திரு_எல்லை-தனை மகிழ்வில் கரு எல்லை கடக்க வலம்செய்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 7/4

மேல்


கடக்கவிட்டேன் (1)

கள்ளத்தை எல்லாம் கடக்கவிட்டேன் நின் அருளாம் – திருமுறை6:43 1/1

மேல்


கடக்கும் (1)

கொலை புலைகள் விடுத்து அறியேன் கோபம் மறுத்து அறியேன் கொடும் காம_கடல் கடக்கும் குறிப்பு அறியேன் குணமாம் – திருமுறை6:6 6/2

மேல்


கடகம் (1)

ஒளி ஆர் சிலம்பு சூழ் கமலத்து உளதால் கடகம் சூழ் கமலத்து – திருமுறை1:8 109/3

மேல்


கடத்த (1)

கலை_கடலே கருணை நெடும் கடலே கானம் கடத்த தடம் கடலே என் கருத்தே ஞான – தனிப்பாசுரம்:18 2/1

மேல்


கடத்தி (9)

புரை சேர் துயர புணரி முற்றும் கடத்தி ஞான பூரணமாம் – திருமுறை6:16 2/1
காம_கடலை கடத்தி அருள் கருணை அமுதம் களித்து அளித்தாய் – திருமுறை6:19 9/2
அப்பனை ஆழி கடத்தி கரை விட்டு அளித்த சடை_அப்பனை – திருமுறை6:24 70/3
இருள் பெரு நிலத்தை கடத்தி என்றனை மேல் ஏற்றிய இன்பமே எல்லா – திருமுறை6:42 1/3
மருள் பெரும் கடலை கடத்தி என்றன்னை வாழ்வித்த என் பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:64 18/3
எல்லை_இல் பிறப்பு எனும் எழு_கடல் கடத்தி என் – திருமுறை6:65 1/15
அள்ளல்_கடல் கடத்தி அக்கரை மேல் ஆனந்தம் – திருமுறை6:85 1/3
தொல்லும் உலக பேர்_ஆசை உவரி கடத்தி எனது மன – திருமுறை6:88 9/2
மருளுறுவன் கடல் கடத்தி வாழ்வித்த குண_கலமே மணியே இந்த – தனிப்பாசுரம்:2 48/3

மேல்


கடத்திய (1)

ஆறாறு கடத்திய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/312

மேல்


கடத்தில் (1)

கண்டவன் அ குருநாதன் கடைக்கணிக்கப்பெற்றதனால் கடத்தில் சற்றே – தனிப்பாசுரம்:2 31/1

மேல்


கடத்தினீர் (2)

ஒளி நாவரசை ஐந்தெழுத்தால் உவரி கடத்தினீர் என்றேன் – திருமுறை1:8 60/2
ஒளி நாவரைசை ஐந்தெழுத்தால் உவரி கடத்தினீர் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 16/2

மேல்


கடத்து (3)

நில்லாத காற்றை நிலையா கடத்து அடைத்து – திருமுறை1:3 1/131
சாடி என்பாய் நீ அயலோர் தாது கடத்து இடும் மேல் – திருமுறை1:3 1/669
கரு நெடும் கடலை கடத்து நல் துணையே கண்கள் மூன்று உடைய செங்கரும்பே – திருமுறை5:2 1/3

மேல்


கடத்தும் (3)

கொளும் செங்கரும்பே பிறவி_கடல் கடத்தும்
புணையே திரு_அருள் பூரணமே மெய் புலம் அளிக்கும் – திருமுறை1:6 169/2,3
மோக இருள்_கடல் கடத்தும் புணை ஒன்று நிறைந்த மோன சுகம் அளிப்பிக்கும் துணை ஒன்று என்று உரைக்கும் – திருமுறை4:2 65/1
அணை ஏதும் இன்றி நிறை பெரும் புனலே அதன் மேல் அனலே என் அப்பா என் அவத்தை எலாம் கடத்தும்
புணையே மெய்ப்பொருளே மெய் புகழே மெய் புகலே பொதுவே உள்ளதுவே தற்போதம்_இலார்க்கு உதவும் – திருமுறை6:80 3/2,3

மேல்


கடத்துள் (2)

அன்பு எனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அன்பு எனும் உயிர் ஒளிர் அறிவே – திருமுறை6:64 54/3
அன்பு எனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அன்பு எனும் உயிர் ஒளிர் அறிவே – கீர்த்தனை:41 9/3

மேல்


கடந்த (95)

காலமாய் காலம் கடந்த கருத்தாய் நல் – திருமுறை1:3 1/19
முப்பாழ் கடந்த முழு பாழுக்கு அப்பாலை – திருமுறை1:3 1/321
வாய் ஆகி வாய் இறந்த மவுனம் ஆகி மதம் ஆகி மதம் கடந்த வாய்மை ஆகி – திருமுறை1:5 10/1
கரிது ஆகி வெளிது ஆகி கலைகள் ஆகி கலை கடந்த பொருள் ஆகி கரணாதீத – திருமுறை1:5 13/3
வாசகமாய் வாச்சியமாய் நடுவாய் அந்த வாசக வாச்சியம் கடந்த மவுனம் ஆகி – திருமுறை1:5 16/1
காலமே காலம் எலாம் கடந்த ஞான கதியே மெய் கதி அளிக்கும் கடவுளே சிற்கோலமே – திருமுறை1:5 29/2
ஒரு நான்கும் இவை கடந்த ஒன்றுமாய் அ ஒன்றின் நடுவாய் நடுவுள் ஒன்றாய் நின்றே – திருமுறை1:5 57/2
கண் உடைய நுதல் கரும்பே மன்றில் ஆடும் காரண_காரியம் கடந்த கடவுளே நின் – திருமுறை1:5 89/1
துதிக்கும் பதிக்கும் பதி ஓங்கு உமா பதி சொல் கடந்த
பதிக்கும் பதி சித். பதி எம் பதி நம் பசுபதியே – திருமுறை1:6 84/3,4
மனம் கடந்து ஓதும் அ வாக்கும் கடந்த மறை அன்னமே – திருமுறை1:7 50/2
கண் நிறைந்ததோர் காட்சியை யாவும் கடந்த மேலவர் கலந்திடும் உறவை – திருமுறை2:4 5/2
சொல் பதம் கடந்த நின் திரு_அடிக்கு தொண்டுசெய் நாளும் ஒன்று உளதோ – திருமுறை2:52 2/3
சத்திக்கும் நாத தலம் கடந்த தத்துவனே – திருமுறை2:62 7/3
அருள் பெரும் கடலே ஆனந்த நறவே அடி நடு அந்தமும் கடந்த
தெருள் பெரு மலையே திரு_அணாமலையில் திகழ் சுயம் சோதியே சிவனே – திருமுறை2:71 8/1,2
படி அனேகமும் கடந்த சிற்சபையில் பரம ராசிய பரம்பர பொருளே – திருமுறை2:92 2/4
எண்_கடந்த உயிர்கள்-தொறும் ஒளியாய் மேவி இருந்து அருளும் பெரு வாழ்வே இறையே நின்றன் – திருமுறை2:94 10/1
விண் கடந்த பெரும் பதத்தை விரும்பேன் தூய்மை விரும்புகிலேன் நின் அருளை விழைந்திலேன் நான் – திருமுறை2:94 10/2
பெண் கடந்த மயல் எனும் ஓர் முருட்டு பேயால் பிடியுண்டேன் அடியுண்ட பிஞ்சு போன்றேன் – திருமுறை2:94 10/3
கண் கடந்த குருட்டு ஊமர் கதை போல் நின் சீர் கண்டு உரைப்பல் என்கேனோ கடையனேனே – திருமுறை2:94 10/4
பரம் உறும் குணம் குறி கடந்த சிற்பரமம் ஆகியே பரவும் மா மறை – திருமுறை2:99 2/3
ஞாலம் கடந்த திருவொற்றி நாதர் இன்னும் நண்ணிலரே – திருமுறை3:10 29/2
சாலம் கடந்த மனம் துணையாய் தனியே நின்று வருந்தல் அல்லால் – திருமுறை3:10 29/3
போத நிலையாய் அதுவும் கடந்த இன்ப நிலையாய் பொதுவினில் மெய் அறிவு இன்ப நடம் புரியும் பொருளே – திருமுறை4:1 30/3
ஆரியர்-தம் அளவு கடந்து அப்பாலும் கடந்த ஆனந்த மன்றில் நடம் ஆடுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 43/4
விலை_கடந்த மணி என ஓர் திரு_மேனி தரித்து வினையேன் முன் எழுந்தருளி மெய் அடியர் விரும்ப – திருமுறை4:3 4/1
கலை கடந்த பொருட்கு எல்லாம் கரை_கடந்து நாத கதி கடந்த பெரும் கருணை கடைக்கண் மலர்ந்து அருளி – திருமுறை4:3 4/2
கலை கடந்த பொருட்கு எல்லாம் கரை_கடந்து நாத கதி கடந்த பெரும் கருணை கடைக்கண் மலர்ந்து அருளி – திருமுறை4:3 4/2
அலை கடந்த கடல் மலர்ந்த மண செழும் பூ அடியேன் அங்கை-தனில் அளித்தனை நின் அருள் குறிப்பு ஏது அறியேன் – திருமுறை4:3 4/3
மலை கடந்த நெடும் தோளில் இதழி அசைந்து ஆட மன்றில் நடம் புரிகின்ற வள்ளல் அருள் குருவே – திருமுறை4:3 4/4
சொல் பதமும் கடந்த மன்றில் விளங்கிய நின் வடிவை தூய்மை_இலேன் நான் எண்ணும்-தோறும் மனம் இளகி – திருமுறை4:6 9/2
சொல்லியலும் பொருளியலும் கடந்த பரநாத துரிய வெளி பொருளான பெரிய நிலை பதியே – திருமுறை4:8 10/3
பேதமும் கடந்த மௌனராச்சியத்தை பேதையேன் பிடிப்பது எந்நாளோ – திருமுறை5:1 5/2
மரு வளர் தெய்வ கற்பக மலரே மனம் மொழி கடந்த வான் பொருளே – திருமுறை5:2 11/3
விண்டு ஆதி தேவர் தொழும் முதலே முத்தி வித்தே சொல் பதம் கடந்த வேல்_கையானே – திருமுறை5:8 4/4
சுத்தனை பத்தி வலைப்படும் அவனை துரியனை துரியமும் கடந்த
சத்தனை நித்த நின்மல சுடரை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 9/3,4
பூணும் தடம் தோள் பெருந்தகையே பொய்யர் அறியா புண்ணியமே போகம் கடந்த யோகியர் முப்போகம் விளைக்கும் பொன் புலமே – திருமுறை5:46 3/3
கடந்த நலத்தனடி – திருமுறை5:53 8/4
சொல்லாலும் பொருளாலும் தோன்றும் அறிவாலும் துணிந்து அளக்க முடியாதாய் துரிய வெளி கடந்த
வல்லாளர் அனுபவத்தே அதுஅதுவாய் அவரும் மதித்திடும் கால் அரியதுவாய் பெரியதுவாய் அணுவும் – திருமுறை6:2 5/2,3
கண்டம் எலாம் கடந்துநின்றே அகண்டமதாய் அதுவும் கடந்த வெளியாய் அதுவும் கடந்த தனி வெளியாம் – திருமுறை6:2 7/3
கண்டம் எலாம் கடந்துநின்றே அகண்டமதாய் அதுவும் கடந்த வெளியாய் அதுவும் கடந்த தனி வெளியாம் – திருமுறை6:2 7/3
உரை உணர்வு கடந்த திரு_மணி மன்றம்-தனிலே ஒருமை நடம் புரிகின்றார் பெருமை அறிவேனோ – திருமுறை6:6 10/3
அரணம் எலாம் கடந்த திரு அருள் வெளி நேர்படுமோ அ வெளிக்குள் ஆனந்த அனுபவம்-தான் உறுமோ – திருமுறை6:11 2/2
துடி விளங்க கரத்து ஏத்தும் சோதி மலை மருந்தே சொல் பதம் எல்லாம் கடந்த சிற்சொருப பொருளே – திருமுறை6:24 31/2
ஆங்கு இயல்வது என்றும் மற்று ஈங்கு இயல்வது என்றும் வாயாடுவோர்க்கு அரிய சுகமே ஆனந்த மயம் ஆகி அதுவும் கடந்த வெளி ஆகி நிறைகின்ற நிறைவே – திருமுறை6:25 34/3
விடைய வாதனை தீர் விடையவா சுத்த வித்தை முன் சிவ வரை கடந்த
நடையவா ஞான நடையவா இன்ப நடம் புரிந்து உயிர்க்கு எலாம் உதவும் – திருமுறை6:29 3/1,2
வலத்தவா நாத வலத்தவா சோதி மலையவா மனம் முதல் கடந்த
புலத்தவா எனது புலத்தவா தவிர்த்து பூரண ஞான நோக்கு அளித்த – திருமுறை6:29 4/1,2
தத்துவம் கடந்த தத்துவா ஞான சமரச சுத்த சன்மார்க்க – திருமுறை6:29 6/1
மதம் புகல் முடிபு கடந்த மெய்ஞ்ஞான மன்றிலே வயம்கொள் நாடகம் செய் – திருமுறை6:29 7/1
கணிக்க அறியா பெரு நிலையில் என்னொடு நீ கலந்தே கரை_கடந்த பெரும் போகம் கண்டிட செய்யாயோ – திருமுறை6:31 2/2
உரை கடந்த திரு_அருள் பேர்_ஒளி வடிவை கலந்தே உவட்டாத பெரும் போகம் ஓங்கியுறும் பொருட்டே – திருமுறை6:31 3/1
திரை கடந்த குரு மணியே சிவ ஞான மணியே சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 3/4
சொல் புனை மாயை கற்பனை கடந்த துரிய நல் நிலத்திலே துலங்கும் – திருமுறை6:42 5/2
தத்துவ பதியே தத்துவம் கடந்த தனித்ததோர் சத்திய பதியே – திருமுறை6:42 6/1
நீதியை எல்லா நிலைகளும் கடந்த நிலையிலே நிறைந்த மா நிதியை – திருமுறை6:49 8/3
பார் பெறா பதத்தை பதம் எலாம் கடந்த பரம சன்மார்க்க மெய் பதியை – திருமுறை6:49 21/3
படி முதல் அண்ட பரப்பு எலாம் கடந்த பதியிலே விளங்கும் மெய் பதியை – திருமுறை6:49 22/2
மணம்_உளதாய் ஒளியினதாய் மந்திர ஆதரமாய் வல்லதுவாய் நல்லதுவாய் மதம் கடந்த வரைப்பாய் – திருமுறை6:50 7/1
அடைத்த காரணமாய் காரணம் கடந்த அருள்_பெரும்_ஜோதியாம் ஒருவன் – திருமுறை6:51 6/3
அளவு எலாம் கடந்த பெரும் தலை அண்ட அடுக்கு எலாம் அம்ம ஓர் அணுவின் – திருமுறை6:51 7/1
சொல் பதங்கள் கடந்தது அன்றி முப்பதமும் கடந்தே துரிய பதமும் கடந்த பெரிய தனி பொருளே – திருமுறை6:60 93/2
கணக்கு_வழக்கு அது கடந்த பெருவெளிக்கு நடுவே கதிர் பரப்பி விளங்குகின்ற கண் நிறைந்த சுடரே – திருமுறை6:60 95/1
வடித்த மறை முடி வயங்கும் மா மணி பொன் சுடரே மனம் வாக்கு கடந்த பெரு வான் நடுவாம் ஒளியே – திருமுறை6:60 96/3
அடர் கடந்த திரு அமுது உண்டு அருள் ஒளியால் அனைத்தும் அறிந்து தெளிந்து அறிவு உருவாய் அழியாமை அடைந்தேன் – திருமுறை6:64 42/2
உரை மனம் கடந்த ஒரு பெருவெளி மேல் – திருமுறை6:65 1/11
சமயம் கடந்த தனி பொருள் வெளியாய் – திருமுறை6:65 1/61
துரியமும் கடந்த சுக பூரணம் தரும் – திருமுறை6:65 1/65
உனும் உணர்வு உணர்வாய் உணர்வு எலாம் கடந்த
அனுபவாதீத அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/119,120
ஈறு_இலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த
பேறு அளித்து ஆண்ட பெருந்தகை தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1159,1160
கற்பனை கடந்த கருணை மா நிதியே – திருமுறை6:65 1/1378
என் வசம் கடந்த என் உடை அன்பே – திருமுறை6:65 1/1492
ஆதியும் நடுவுடன் அந்தமும் கடந்த
சோதியாய் என் உளம் சூழ்ந்த மெய் சுடரே – திருமுறை6:65 1/1537,1538
நாதமும் கடந்த ஞான மெய் கனலே – திருமுறை6:65 1/1544
வருண முதலா அவை கடந்த வரைப்பாய் விளங்கும் மணி மன்றில் வயங்கு சுடரே எல்லாம் செய் வல்ல குருவே என் உளத்தே – திருமுறை6:66 1/3
நாதமும் நாத முடியும் கடந்த நடத்தவனே – திருமுறை6:78 1/4
கோன் உரைக்கும் குறி குணங்கள் கடந்த பெருவெளி மேல் கூடாதே கூடி நின்ற கோவே நின் இயலை – திருமுறை6:79 6/3
காரணமே காரியமே காரண_காரியங்கள் கடந்த பெரும் பதியே என் கருத்து அமர்ந்த நிதியே – திருமுறை6:80 2/2
திரை கடந்த திரு_வெளியில் ஆனந்தாதீத திரு_நடம் செய்யாது செயும் திரு_அடிகள் என்றே – திருமுறை6:101 9/2
வரை கடந்த திரு_தோள் மேல் திரு_நீற்றர் அவர்-தம் வாய்மை சொல வல்லேனோ அல்லேன் காண் தோழி – திருமுறை6:101 9/4
கலை கடலை கடந்த முனி கணங்களும் மும்மலமாம் கரிசு அகன்ற யோகிகளும் கண்டுகொள மாட்டாது – திருமுறை6:101 11/1
தோற்றும் அந்த தத்துவமும் தோற்றா தத்துவமும் துரிசாக அவை கடந்த சுக சொருபம் ஆகி – திருமுறை6:101 14/3
சூழ்ந்திடும் ஐங்கருவினிலே சொருப சத்தி பேதம் சொல்லினொடு மனம் கடந்த எல்லை இலாதனவே – திருமுறை6:101 39/1
விலங்குகின்ற தத்துவங்கள் அத்தனையும் கடந்த மேல் நிலை என்று அந்தம் எலாம் விளம்புகின்றது அன்றி – திருமுறை6:104 12/3
மின்னும் ஒன்றாய் கூடியவை எண் கடந்த கோடி விளங்கும் வண்ணம் என்று உரைக்கோ உரைக்கினும் சாலாதே – திருமுறை6:106 11/3
மருளேல் அங்கு அவர் மேனி விளக்கம்-அது எண்_கடந்த மதி கதிர் செம் கனல் கூடிற்று என்னினும் சாலாதே – திருமுறை6:106 24/4
துரிய பதம் கடந்த பெரும் சோதி வருகின்றார் சுக வடிவம் தர உயிர்க்கு துணைவர் வருகின்றார் – திருமுறை6:106 49/1
தன் பரமாம் பரம் கடந்த சமரச பேர் அந்த தனி நடமும் கண்ணுற்றேன் தனித்த சுக பொதுவே – திருமுறை6:106 65/4
மன்னு நிலை மற்று இரண்டும் கடந்த குரு துரிய மா நிலை என்று உணர்க ஒளிர் மேல் நிலையில் இருந்தே – திருமுறை6:106 74/4
துரியர் துரியம் கடந்த சுக சொருபர் பொதுவில் சுத்த நடம் புரிகின்ற சித்தர் அடி கழலே – திருமுறை6:106 85/2
மின் சாரும் இடை மடவாய் என் மொழி நின்றனக்கே வெளியாகும் இரண்டரை நாழிகை கடந்த போதே – திருமுறை6:108 53/4
கடந்த நலத்தனடி – கீர்த்தனை:10 8/4
காலம் கடந்த கடவுளை காணற்கு – கீர்த்தனை:14 3/1
அளவை கடந்த மருந்து யார்க்கும் – கீர்த்தனை:20 25/1
அடர் கடந்த திரு அமுது உண்டு அருள் ஒளியால் அனைத்தும் அறிந்து தெளிந்து அறிவு உருவாய் அழியாமை அடைந்தேன் – கீர்த்தனை:41 28/2
மருளேல் அங்கு அவர் மேனி விளக்கம்-அது எண்_கடந்த மதி கதிர் செம் கனல் கூடிற்று என்னினும் சாலாதே – கீர்த்தனை:41 31/4
கடந்த மலையை பழமலை மேல் கண்கள் களிக்க கண்டேனே – தனிப்பாசுரம்:12 5/4

மேல்


கடந்தது (6)

கணக்கு_வழக்கு அனைத்தினையும் கடந்தது அந்தோ காண்ப அரிது இங்கு எவர்க்கும் என கலைகள் எல்லாம் – திருமுறை1:5 65/3
அருவுருவம் கடந்தது பேர்_ஆனந்த வடிவு அது நல் அருள் வாய்ந்துள்ளது – திருமுறை2:97 2/3
உரை கடந்தது என்றால் யான் உணர்வது என் உரைப்பது என்னே – திருமுறை6:21 7/4
கரைந்தது காதல் பெருகி மேல் பொங்கி கரை எலாம் கடந்தது கண்டாய் – திருமுறை6:30 16/2
அன்பு_உடையாய் என்றனை நீ அணைந்திடவே விழைந்தேன் அந்தோ என் ஆசை வெள்ளம் அணை_கடந்தது அரசே – திருமுறை6:31 4/2
சொல் பதங்கள் கடந்தது அன்றி முப்பதமும் கடந்தே துரிய பதமும் கடந்த பெரிய தனி பொருளே – திருமுறை6:60 93/2

மேல்


கடந்ததோர் (6)

குணிக்க அரும் பொருளே குண பெரும் குன்றே குறி குணம் கடந்ததோர் நெறியே – திருமுறை5:37 2/3
நவ நெறி கடந்ததோர் ஞான மெய் சுகமே நான் அருள் நிலை பெற நல்கிய நலமே – திருமுறை6:26 22/2
மூ_இரு முடிபும் கடந்ததோர் இயற்கை முடிபிலே முடிந்து எனது உடம்பும் – திருமுறை6:29 8/1
மூவிரு முடிபின் முடிந்ததோர் முடிபே முடிபு எலாம் கடந்ததோர் முதலே – திருமுறை6:42 12/1
சமயமும் மதமும் கடந்ததோர் ஞான சபை நடம் புரிகின்ற தனியை – திருமுறை6:49 19/1
துரியமும் கடந்ததோர் பெரிய வான் பொருள் என – திருமுறை6:65 1/1211

மேல்


கடந்தவர் (2)

கட்டியே தேனே சடை உடை கனியே காலமும் கடந்தவர் கருத்தே – திருமுறை2:11 6/4
கற்பனை முழுவதும் கடந்தவர் உளத்தே கலந்துகொண்டு இனிக்கின்ற கற்பக கனியே – திருமுறை6:26 21/1

மேல்


கடந்தவர்-தம் (1)

ஏழ் வேதனையும் கடந்தவர்-தம் இன்ப பெருக்கே என் உயிரே – திருமுறை5:13 4/3

மேல்


கடந்தவரே (1)

தொன்மை மறை முடி அமர்ந்தீர் ஆட வாரீர் துரிய பதம் கடந்தவரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 2/3

மேல்


கடந்தவரை (1)

மால் வருணம் கடந்தவரை மேல் வருணத்து ஏற்ற வயங்கு நடத்து அரசே என் மாலை அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 85/4

மேல்


கடந்தன (1)

காற்றிடை சத்தர்கள் கணிதம் கடந்தன
ஆற்றவும் வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/477,478

மேல்


கடந்தனர் (1)

அன்று முன்னரே கடந்தனர் அன்றி அதற்கு முன்னரே அகன்றனர் அன்றே – திருமுறை2:34 8/4

மேல்


கடந்தனை (1)

படி முடி கடந்தனை பார் இது பார் என – திருமுறை6:65 1/261

மேல்


கடந்தார் (5)

காலம் கடந்தார் மால் அயன்-தன் கருத்தும் கடந்தார் கதி கடந்தார் – திருமுறை3:10 29/1
காலம் கடந்தார் மால் அயன்-தன் கருத்தும் கடந்தார் கதி கடந்தார் – திருமுறை3:10 29/1
காலம் கடந்தார் மால் அயன்-தன் கருத்தும் கடந்தார் கதி கடந்தார்
ஞாலம் கடந்த திருவொற்றி நாதர் இன்னும் நண்ணிலரே – திருமுறை3:10 29/1,2
ஐவகை இந்தியம் கடந்தார் கண்டவிடத்து இருந்த அனுபவத்தின் வண்ணம்-அதை யார் புகல வல்லார் – திருமுறை4:6 5/3
கற்பனை எல்லாம் கடந்தார் பாங்கிமாரே என்றன் – கீர்த்தனை:2 7/1

மேல்


கடந்திட்ட (1)

சொல் கரை இன்றிய ஒளியினுள் ஒளியே துரியமும் கடந்திட்ட பெரிய செம்பொருளே – திருமுறை6:26 2/2

மேல்


கடந்திடச்செய்து (1)

அந்தம் எலாம் கடந்திடச்செய்து அருள் அமுதம் எனக்கு அளித்தான் அந்தோ அந்தோ – கீர்த்தனை:28 6/2

மேல்


கடந்திடில் (1)

இக்கரை கடந்திடில் அக்கரையே – கீர்த்தனை:1 22/1

மேல்


கடந்தீரே (1)

முப்பாழ் கடந்தீரே வாரீர் – கீர்த்தனை:17 88/3

மேல்


கடந்து (71)

வெம் மாயை அற்று வெளிக்குள் வெளி கடந்து
சும்மா இருக்கும் சுகம் – திருமுறை1:1 1/3,4
அளவை எலாம் கடந்து மனம் கடந்து மற்றை அறிவை எலாம் கடந்துகடந்து அமல யோகர் – திருமுறை1:5 36/1
அளவை எலாம் கடந்து மனம் கடந்து மற்றை அறிவை எலாம் கடந்துகடந்து அமல யோகர் – திருமுறை1:5 36/1
உளவை எலாம் கடந்து பதம் கடந்து மேலை ஒன்று கடந்து இரண்டு கடந்து உணர சூழ்ந்த – திருமுறை1:5 36/2
உளவை எலாம் கடந்து பதம் கடந்து மேலை ஒன்று கடந்து இரண்டு கடந்து உணர சூழ்ந்த – திருமுறை1:5 36/2
உளவை எலாம் கடந்து பதம் கடந்து மேலை ஒன்று கடந்து இரண்டு கடந்து உணர சூழ்ந்த – திருமுறை1:5 36/2
உளவை எலாம் கடந்து பதம் கடந்து மேலை ஒன்று கடந்து இரண்டு கடந்து உணர சூழ்ந்த – திருமுறை1:5 36/2
களவை எலாம் கடந்து அண்ட பிண்டம் எல்லாம் கடந்து நிறைவான சுக கடலே அன்பர் – திருமுறை1:5 36/3
களவை எலாம் கடந்து அண்ட பிண்டம் எல்லாம் கடந்து நிறைவான சுக கடலே அன்பர் – திருமுறை1:5 36/3
கைஞ்ஞானம் கழன்று ஏறி மற்ற எல்லாம் கடந்து ஏறி மவுன இயல் கதியில் ஏறி – திருமுறை1:5 50/3
கரு மறைந்த உயிர்கள்-தொறும் கலந்து மேவி கலவாமல் பல் நெறியும் கடந்து ஞான – திருமுறை1:5 67/2
மனம் கடந்து ஓதும் அ வாக்கும் கடந்த மறை அன்னமே – திருமுறை1:7 50/2
நண்ணும் மன மாயையாம் காட்டை கடந்து நின் ஞான அருள் நாட்டை அடையும் நாள் எந்த நாள் அந்த நாள் இந்த நாள் என்று நாயினேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை2:78 2/2
பதி எலாம் கடந்து எவ்வணம் உய்வேன் பரம ராசிய பரம்பர பொருளே – திருமுறை2:92 1/4
பவமான எழு கடல் கடந்து மேல் கதியான பதி நிலை அணைந்து வாழ பகலான சகலமுடன் இரவான கேவல பகையும் தடாதபடி ஓர் – திருமுறை2:100 5/1
கரு எலாம் கடந்து ஆங்கு அவன் திரு_மேனி காண்பது எ நாள்-கொல் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 4/3
கருதி அவர்-தம் கட்டளையை கடந்து நடந்தேன்_அல்லவடி – திருமுறை3:3 20/3
மால் நினைத்த அளவு எல்லாம் கடந்து அப்பால் வயங்கும் மலர்_அடிகள் வருந்தியிட மகிழ்ந்து நடந்து அருளி – திருமுறை4:2 42/1
ஆரியர்-தம் அளவு கடந்து அப்பாலும் கடந்த ஆனந்த மன்றில் நடம் ஆடுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 43/4
உம்பருக்கும் கிடைப்ப அரிதாம் மணி மன்றில் பூத உரு வடிவம் கடந்து ஆடும் திரு_அடிகளிடத்தே – திருமுறை4:2 79/1
உருவம் ஒரு நான்கு ஆகி அருவமும் அ அளவாய் உரு அரு ஒன்று ஆகி இவை ஒன்பானும் கடந்து
துருவ முடியா பரம துரிய நடு இருந்த சொருப அனுபவ மயமாம் துணை அடிகள் வருந்த – திருமுறை4:2 80/1,2
கலை கடந்த பொருட்கு எல்லாம் கரை_கடந்து நாத கதி கடந்த பெரும் கருணை கடைக்கண் மலர்ந்து அருளி – திருமுறை4:3 4/2
மேலோடு கீழ் நடுவும் கடந்து ஓங்கு வெளியில் விளங்கிய நின் திரு_உருவை உளம்கொளும் போது எல்லாம் – திருமுறை4:6 1/2
களங்கு அறு மெய் அன்பர் எல்லாம் களிப்ப அன்று ஓர் கல் துணையால் கடல் கடந்து கரையில் போந்து – திருமுறை4:10 8/2
நாதமும் கடந்து நிறைந்து நின் மயமே நான் என அறிந்து நான் தானாம் – திருமுறை5:1 5/1
காட்டை கடந்து நின் உருவை கண்கள் ஆர கண்டிலனே – திருமுறை5:25 5/4
துயர் அறு தாரகம் முதலாய் அ முதற்கு ஓர் முதலாய் துரிய நிலை கடந்து அதன் மேல் சுத்த சிவ நிலையாய் – திருமுறை6:2 6/3
பார் முதல் நாத பதி எலாம் கடந்து அப்பாலும் அப்பாலும் அப்பாலும் – திருமுறை6:13 82/1
வரை கடந்து அடியேன் செய்த வன்_பிழை பொறுத்து ஆட்கொண்டாய் – திருமுறை6:21 7/1
திரை கடந்து அண்ட பிண்ட திசை எலாம் கடந்தே அப்பால் – திருமுறை6:21 7/2
கரை_கடந்து ஓங்கும் உன்றன் கருணை அம் கடல் சீர் உள்ளம் – திருமுறை6:21 7/3
இல்லை உண்டு எனும் இ இருமையும் கடந்து ஓர் இயற்கையின் நிறைந்த பேர்_இன்பே – திருமுறை6:30 13/1
இரை கடந்து என் உள்ளகத்தே எழுந்து பொங்கி ததும்பி என் காதல் பெரு வெள்ளம் என்னை முற்றும் விழுங்கி – திருமுறை6:31 3/2
கரை_கடந்து போனது இனி தாங்க முடியாது கண்டு கொள்வாய் நீயே என் கருத்தின் வண்ணம் அரசே – திருமுறை6:31 3/3
மிசை உறு மௌன வெளி கடந்து அதன் மேல் வெளி அரசாள்கின்ற பதியே – திருமுறை6:45 7/3
வலம் உறு நிலைகள் யாவையும் கடந்து வயங்கிய தனி நிலை வாழ்வே – திருமுறை6:45 10/3
கருவியொடு கரணம் எலாம் கடந்துகடந்து அதன் மேல் காட்சி எலாம் கடந்து அதன் மேல் காணாது கடந்து – திருமுறை6:50 10/1
கருவியொடு கரணம் எலாம் கடந்துகடந்து அதன் மேல் காட்சி எலாம் கடந்து அதன் மேல் காணாது கடந்து
ஒரு நிலையின் அனுபவமே உரு ஆகி பழுத்த உணர்ச்சியினும் காணாமல் ஓங்கும் ஒரு வெளியில் – திருமுறை6:50 10/1,2
தான் அளக்கும் அளவு-அதிலே முடிவது என தோற்றி தன் அளவும் கடந்து அப்பால் மன்னுகின்ற பொருளே – திருமுறை6:60 58/2
கற்பனை முழுவதும் கடந்து ஒளிதரும் ஓர் – திருமுறை6:65 1/105
தனுகரணாதிகள் தாம் கடந்து அறியும் ஓர் – திருமுறை6:65 1/117
எப்பாலுமாய் வெளி எல்லாம் கடந்து மேல் – திருமுறை6:65 1/137
ஆக்குறும் அவத்தைகள் அனைத்தையும் கடந்து மேல் – திருமுறை6:65 1/1243
கடந்து எனது அறிவாம் கன மேல் சபை நடு – திருமுறை6:65 1/1273
உரை மனம் கடந்து ஆங்கு ஓங்கு பொன்_மலையே – திருமுறை6:65 1/1385
பவ_கடல் கடந்து நான் பார்த்த போது அருகே – திருமுறை6:65 1/1391
கலை சார் முடிபு கடந்து உணர்வு கடந்து நிறைவாய் கரிசு இலதாய் கருணை மயமாய் விளங்கு சிதாகாய நடுவில் இயற்கை உண்மை – திருமுறை6:66 4/1
கலை சார் முடிபு கடந்து உணர்வு கடந்து நிறைவாய் கரிசு இலதாய் கருணை மயமாய் விளங்கு சிதாகாய நடுவில் இயற்கை உண்மை – திருமுறை6:66 4/1
குளத்தே நிறைந்து அணையும் கடந்து ஓங்கி குலவு பரிமளத்தே – திருமுறை6:73 3/3
தீபம் எலாம் கடந்து இருள் சேர் நிலம் சார போவீர் சிறிது பொழுது இருந்தாலும் திண்ணம் இங்கே அழிவீர் – திருமுறை6:86 18/3
உருச்சிக்கும் பரநாத தலம் கடந்து அப்பால் சித்துருவு கடந்து இருக்கும் என உணர்ந்தோர் சொல்வாரேல் – திருமுறை6:101 7/3
உருச்சிக்கும் பரநாத தலம் கடந்து அப்பால் சித்துருவு கடந்து இருக்கும் என உணர்ந்தோர் சொல்வாரேல் – திருமுறை6:101 7/3
பல் பூத நிலை கடந்து நாத நிலைக்கு அப்பால் பரநாத நிலை-அதன் மேல் விளங்குகின்றது அறி நீ – திருமுறை6:106 15/3
பார் முதலா பரநாத பதி கடந்து அப்பாலும் பாங்கு உடைய தனி செங்கோல் ஓங்க நடக்கின்ற – திருமுறை6:106 42/1
தான் புகல் மற்றைய மூன்றும் கடந்து அப்பால் இருந்த சாக்கிராதீதம் என தனித்து உணர்ந்து கொள்ளே – திருமுறை6:106 75/4
அருள் உறும் ஓர் பரநாத வெளி கடந்து அப்பாலும் அப்பாலும் விளங்குமடி அகம் புறத்தும் நிறைந்தே – திருமுறை6:106 78/4
கால கருவை கடந்து ஒளிர் வான் கருவும் கடந்து வயங்குகின்ற – திருமுறை6:107 4/3
கால கருவை கடந்து ஒளிர் வான் கருவும் கடந்து வயங்குகின்ற – திருமுறை6:107 4/3
வேதாகமம் கடந்து சின்னம் பிடி வேதாந்த சித்தாந்த சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 218/2
பல் மார்க்கமும் கடந்து சின்னம் பிடி பன்னிரண்டின் மீது நின்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 219/1
காவலை எல்லாம் கடந்து பாங்கிமாரே என்னை – கீர்த்தனை:2 14/1
பேர்_அளவை கடந்து அம்பலத்தே நின்ற பித்தர் பரானந்த நித்தரடி – கீர்த்தனை:7 6/2
வெளியும் கடந்து விளங்கும் மருந்து – கீர்த்தனை:21 31/2
காரணத்து அப்பால் கடந்து ஒளிர் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 12/2
தன்னை கடந்து தனி உரு ஆகி – கீர்த்தனை:23 11/2
விந்தோநாத வெளியும் கடந்து மேலும் நீளுதே – கீர்த்தனை:29 57/1
மேலை வெளியும் கடந்து உன் அடியர் ஆணை ஆளுதே – கீர்த்தனை:29 57/2
காம_கடலை கடந்து வெகுளி_கடலை நீந்தினேன் – கீர்த்தனை:29 63/1
துரிய வெளியை கடந்து அப்பாலும் துலங்கும் சோதியே – கீர்த்தனை:29 96/2
ஜோதி மணியே அகண்டானந்த சைதன்ய சுத்த மணியே அரிய நல் துரிய மணியே துரியமும் கடந்து அப்பால் துலங்கும் மணியே உயர்ந்த – தனிப்பாசுரம்:13 2/1
களங்க அ குணம் கடந்து இருத்தலில் குணாதீதன் – தனிப்பாசுரம்:16 13/1

மேல்


கடந்துகடந்து (2)

அளவை எலாம் கடந்து மனம் கடந்து மற்றை அறிவை எலாம் கடந்துகடந்து அமல யோகர் – திருமுறை1:5 36/1
கருவியொடு கரணம் எலாம் கடந்துகடந்து அதன் மேல் காட்சி எலாம் கடந்து அதன் மேல் காணாது கடந்து – திருமுறை6:50 10/1

மேல்


கடந்துநின்ற (6)

போதமே போதம் எலாம் கடந்துநின்ற பூரணமே யோகியருள் பொலிந்த தேவே – திருமுறை1:5 28/4
குணமே உள் குறியே கோலம் குணம் குறிகள் கடந்துநின்ற குருவே அன்பர் – திருமுறை1:5 29/3
சூட்சியே சூட்சி எலாம் கடந்துநின்ற துரியமே துரிய முடி சோதி தேவே – திருமுறை1:5 32/4
அலி வகை அல்லாத வகை கடந்துநின்ற அருள் சிவமே சிவபோகத்து அமைந்த தேவே – திருமுறை1:5 53/4
கரு வெளிக்கு உள் புறன் ஆகி கரணம் எலாம் கடந்துநின்ற
பெருவெளிக்கு நெடும் காலம் பித்தாகி திரிகின்றோர் – திருமுறை4:12 2/1,2
நாதமும் கடந்துநின்ற நாத நின் கருணை போற்றி – திருமுறை5:50 15/2

மேல்


கடந்துநின்றார் (1)

அற்புத பேர்_அழகாளர் சொல் பதம் கடந்துநின்றார்
அன்பர் எலாம் தொழ மன்றில் இன்ப நடம் புரிகின்றார் – கீர்த்தனை:38 7/1,2

மேல்


கடந்துநின்றானை (1)

களங்கம்_இலாத கருத்து_உடையானை கற்பனை முற்றும் கடந்துநின்றானை
உளம்கொளும் என்றன் உயிர் துணையானை உண்மையை எல்லாம் உடையவன்-தன்னை – திருமுறை2:33 9/2,3

மேல்


கடந்துநின்று (2)

கதி ஆகி அளவு_இறந்த கதிகள் எல்லாம் கடந்துநின்று நிறைந்த பெரும் கருணை தேவே – திருமுறை1:5 18/4
அளவைகள் அனைத்தும் கடந்துநின்று ஓங்கும் அருள்_பெரும்_சோதியை உலக – திருமுறை6:49 20/1

மேல்


கடந்துநின்றே (1)

கண்டம் எலாம் கடந்துநின்றே அகண்டமதாய் அதுவும் கடந்த வெளியாய் அதுவும் கடந்த தனி வெளியாம் – திருமுறை6:2 7/3

மேல்


கடந்துவிட்டேன் (1)

காட்டை எலாம் கடந்துவிட்டேன் நாட்டை அடைந்து உனது கடி நகர் பொன் மதில் காட்சி கண்குளிர கண்டேன் – திருமுறை6:36 10/1

மேல்


கடந்தே (15)

கணம் ஒன்றிலேனும் என் உள்ள கவலை_கடல் கடந்தே
குணம் ஒன்று இலேன் எது செய்கேன் நின் உள்ள குறிப்பு அறியேன் – திருமுறை1:7 61/1,2
தனமும் கடந்தே நாரியர் மால்-தனையும் கடந்தே தவம் அழிக்கும் – திருமுறை5:21 7/1
தனமும் கடந்தே நாரியர் மால்-தனையும் கடந்தே தவம் அழிக்கும் – திருமுறை5:21 7/1
சினமும் கடந்தே நினை சேர்ந்தோர் தெய்வ சபையில் சேர்ந்திடவே – திருமுறை5:21 7/2
இரவி மதி உடுக்கள் முதல் கலைகள் எலாம் தம் ஓர் இலேசம்-அதாய் எண் கடந்தே இலங்கிய பிண்டாண்டம் – திருமுறை6:2 9/1
திரை கடந்து அண்ட பிண்ட திசை எலாம் கடந்தே அப்பால் – திருமுறை6:21 7/2
எண் எலாம் கடந்தே இலங்கிய பதியே இன்று நீ ஏழையேன் மனத்து – திருமுறை6:24 60/3
இ நிலை அறிந்து அவண் எழு நிலை கடந்தே இயல் நிலை அடைக என்று இயம்பிய பரமே – திருமுறை6:26 10/3
வரை செயா மேன்மேல் பொங்கி வாய் ததும்பி வழிகின்றது என் வசம் கடந்தே
இரை செய் என் ஆவி தழைக்க அ அருளை ஈந்து அருள் இற்றை இப்போதே – திருமுறை6:30 14/3,4
உருத்தகவே அடங்குகின்ற ஊழி-தொறும் பிரியாது ஒன்று ஆகி கால வரை உரைப்ப எலாம் கடந்தே
திருத்தியொடு விளங்கி அருள் ஆடல் செய வேண்டும் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 10/3,4
சொல் பதங்கள் கடந்தது அன்றி முப்பதமும் கடந்தே துரிய பதமும் கடந்த பெரிய தனி பொருளே – திருமுறை6:60 93/2
மரணம் எனும் பெரும் திருட்டு மா_பாவி_பயலே வையகமும் வானகமும் மற்றகமும் கடந்தே
பரணமுறு பேர்_இருட்டு பெரு நிலமும் தாண்டி பசை அற நீ ஒழிந்திடுக இங்கு இருந்தாய் எனிலோ – திருமுறை6:86 20/1,2
தெருள் உடை என் தனி தலைவர் திரு_மேனி சோதி செப்புறு பார் முதல் நாத பரியந்தம் கடந்தே
அருள் உறும் ஓர் பரநாத வெளி கடந்து அப்பாலும் அப்பாலும் விளங்குமடி அகம் புறத்தும் நிறைந்தே – திருமுறை6:106 78/3,4
எல்லாம் கடந்தே இலங்கிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 10/4
நந்நாலும் கடந்தே ஒளிர் ஞான சபாபதியே – கீர்த்தனை:31 10/1

மேல்


கடந்தேம் (1)

தத்துவம் அனைத்தும் தனித்தனி கடந்தேம் தத்துவாதீத மேல் நிலையில் – திருமுறை6:67 7/1

மேல்


கடந்தேன் (7)

சீலம் கடந்தேன் என்னடி நான் செய்வது ஒன்றும் தெரிந்திலனே – திருமுறை3:10 29/4
திரை கண்ட மாயை கடல் கடந்தேன் அருள் சீர் விளங்கும் – திருமுறை6:41 3/1
கடல் கடந்தேன் கரை அடைந்தேன் கண்டுகொண்டேன் கோயில் கதவு திறந்திடப்பெற்றேன் காட்சி எலாம் கண்டேன் – திருமுறை6:64 42/1
கழித்தேன் மரண களைப்பு அற்றேன் களித்தேன் பிறவி_கடல் கடந்தேன்
பழித்தேன் சிற்றம்பலம் என்னா பாட்டை மறந்தேன் பரம்பரத்தே – திருமுறை6:92 5/2,3
விரைந்துவிரைந்து படி கடந்தேன் மேல் பால் அமுதம் வியந்து உண்டேன் – திருமுறை6:92 6/1
காட்டை கடந்தேன் நாட்டை அடைந்தேன் கவலை தவிர்ந்தேன் உவகை மிகுந்தேன் – திருமுறை6:108 4/1
கடல் கடந்தேன் கரை அடைந்தேன் கண்டுகொண்டேன் கோயில் கதவு திறந்திடப்பெற்றேன் காட்சி எலாம் கண்டேன் – கீர்த்தனை:41 28/1

மேல்


கடந்தை (1)

வீங்கு ஆனை மாடம் சேர் விண் என்று அகல் கடந்தை
தூங்கானை மாட சுடர் கொழுந்தே நீங்காது – திருமுறை1:2 1/431,432

மேல்


கடந்தோய் (1)

மனமும் கடந்தோய் நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை5:21 7/4

மேல்


கடந்தோர் (3)

சினம்_கடந்தோர் உள்ள செந்தாமரையில் செழித்து மற்றை – திருமுறை1:7 50/1
தினம் கடந்தோர் புகழ் ஒற்றி எம்மான் இடம் சேர் அமுதே – திருமுறை1:7 50/3
புரை கடந்தோர் புகல்கின்றார் கேட்கின்றோம் என்றால் புண்ணியர் என் தனி தலைவர் புனித நடராஜர் – திருமுறை6:101 9/3

மேல்


கடந்தோர்கள் (1)

கள் உண்டு அந்தோ வெறிகொண்டாய் கலைத்தாய் என்னை கடந்தோர்கள்
எள்ளும்படி வந்து அலைக்கின்றாய் எனக்கென்று எங்கே இருந்தாயோ – திருமுறை5:19 10/3,4

மேல்


கடந்தோன் (1)

வனம்_கடந்தோன் புகழ் மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 50/4

மேல்


கடப்ப (6)

கடப்ப மா மலர் கண்ணி மார்பனே – திருமுறை5:12 17/1
கஞ்சம் மேவும் அயன் புகழ் சோதியே கடப்ப மா மலர் கந்த சுகந்தனே – திருமுறை5:20 3/3
காம பயலை தடுப்பாரோ கடப்ப மலர் தார் கொடுப்பாரோ – திருமுறை5:22 6/1
கடியார் கடப்ப மலர் மலர்ந்த கருணை பொருப்பே கற்பகமே கண்ணுள் மணியே அன்பர் மன கமலம் விரிக்கும் கதிர் ஒளியே – திருமுறை5:46 1/2
தோடு ஏந்து கடப்ப மலர் தொடையொடு செங்குவளை மலர் தொடையும் வேய்ந்து – திருமுறை5:51 7/1
கலைகள் ஓர் அனந்தம் அனந்தம் மேல் நோக்கி கற்பங்கள் கணக்கில கடப்ப
நிலைகள் ஓர் அனந்தம் நேடியும் காணா நித்திய நிற்குண நிறைவே – திருமுறை6:42 3/1,2

மேல்


கடப்பம் (4)

சீர் கொண்ட தெய்வ வதனங்கள் ஆறும் திகழ் கடப்பம்
தார் கொண்ட பன்னிரு தோள்களும் தாமரை தாள்களும் ஓர் – திருமுறை5:5 1/1,2
விரை வாய் கடப்பம் தார் அணிந்து விளங்கும் புயனே வேலோனே – திருமுறை5:25 8/1
சூரனை தடிந்த வீரனை அழியா சுகத்தனை தேன் துளி கடப்பம்
தாரனை குகன் என் பேர் உடையவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 6/3,4
காதம் மணக்கும் மலர் கடப்பம் கண்ணி புயனே காங்கெயனே கருணை_கடலே பன்னிரு கண் கரும்பே இருவர் காதலனே – திருமுறை5:46 6/2

மேல்


கடப்பவர் (1)

கல்லை உந்தி வான் நதி கடப்பவர் போல் காமம் உந்திய நாம நெஞ்சகத்தால் – திருமுறை2:10 8/1

மேல்


கடப்பவன் (1)

கலம் இலாது வான் கடல் கடப்பவன் போல் கடவுள் நின் அடி_கமலங்கள் வழுத்தும் – திருமுறை2:10 4/1

மேல்


கடப்பாடே (1)

கள்ளில்பதி நம் கடப்பாடே எள்ளலுறும் – திருமுறை1:2 1/508

மேல்


கடப்பாயோ (1)

நாதாந்த திரு_வீதி நடப்பாயோ தோழி நடவாமல் என் மொழி கடப்பாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 1/2

மேல்


கடப்பான் (1)

எல்லை உந்திய பவ_கடல் கடப்பான் எண்ணுகின்றனன் எனக்கு அருள்வாயோ – திருமுறை2:10 8/2

மேல்


கடப்பேனோ (1)

நாதாந்த திரு_வீதி நடந்து கடப்பேனோ ஞான வெளி நடு இன்ப நடம் தரிசிப்பேனோ – திருமுறை6:11 3/1

மேல்


கடப்போம் (1)

கற்பதுவும் போலாம் இ கட்டை எலாம் விட்டு மெள்ள கடப்போம் என்பார் – தனிப்பாசுரம்:27 13/3

மேல்


கடம் (9)

கடம் கலந்த மா உரி_உடையவனே கந்தனை தரும் கனிவு_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/2
கடம் பொழி ஓங்கல் உரி உடை உடுக்கும் கடவுளே கடவுளர் கோவே – திருமுறை2:50 8/1
கடம் மடுத்திடு களிற்று உரி கொண்டு அணிந்த மெய் கடவுளே சடை கொள் அரசே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 5/4
கடம் தாழ் கயம் போல் செருக்கி மயல்_கடலில் அழுந்தி கடு வினையேன் – திருமுறை2:82 18/1
இல்லி ஆர் கடம் போல் இருந்தேன் எனை எண்ணுதியோ – திருமுறை2:90 4/4
கடம் பெறு புளிச்சோறு உண்டு உளே களித்தேன் கட்டி நல் தயிரிலே கலந்த – திருமுறை6:9 7/2
கடம் பெறு கள் உண்ட என மயங்குகின்றவாறு கண்டிலை நீ ஆனாலும் கேட்டிலையோ தோழீ – திருமுறை6:106 55/4
கடம் வளர் உயிரே உயிர் வளர் கடமே கடம் உயிர் வளர் சிவ பதியே – கீர்த்தனை:30 8/4
கடம் வளர் உயிரே உயிர் வளர் கடமே கடம் உயிர் வளர் சிவ பதியே – கீர்த்தனை:30 8/4

மேல்


கடம்ப (1)

விரை சேர் கடம்ப மலர் புயனே வேலாயுத கை மேலோனே – திருமுறை5:13 5/2

மேல்


கடம்பந்துறை (1)

சொல்லும் கடம்பந்துறை நிறைவே மல்லலொடு – திருமுறை1:2 1/132

மேல்


கடம்பனே (1)

கச்சி நேர் தணிகை கடம்பனே – திருமுறை5:12 16/4

மேல்


கடம்பா (2)

கடம்பா நல் பன்னிரு கண்ணா இனி எனை காத்து அருளே – திருமுறை1:6 182/4
கதியே அளிக்கும் தணிகை அமர் கடம்பா உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 9/2

மேல்


கடம்பு (2)

தேர் உண்டு கரி உண்டு பரி உண்டு மற்று உள்ள செல்வங்கள் யாவும் உண்டு தேன் உண்டு வண்டுறு கடம்பு அணியும் நின் பத தியானம் உண்டாயில் அரசே – திருமுறை5:55 28/3
தேர் உண்டு கரி உண்டு பரி உண்டு மற்று உள்ள செல்வங்கள் யாவும் உண்டு தேன் உண்டு வண்டுறு கடம்பு அணியும் நின் பத தியானம் உண்டாயில் அரசே – கீர்த்தனை:41 7/3

மேல்


கடம்பூர் (1)

கடம்பூர் வாழ் என் இரண்டு கண்ணே தடம் பொழிலில் – திருமுறை1:2 1/70

மேல்


கடமாய (1)

கடமாய சகடமுறு கால் ஆகி நீடு வாய்க்கால் ஓடும் நீர் ஆகியே கற்பு இலா மகளிர் போல் பொற்பு இலாது உழலும் இது கருதாத வகை அருளுவாய் – திருமுறை5:55 16/3

மேல்


கடமும் (2)

தேனும் கடமும் திகழ் தணிகை தேவை நினையாய் தீ நரகம் – திருமுறை5:19 5/1
வளமும் கடமும் திகழ் தணிகை மலையின் மருந்தே வாக்கினொடு – திருமுறை5:21 7/3

மேல்


கடமே (1)

கடம் வளர் உயிரே உயிர் வளர் கடமே கடம் உயிர் வளர் சிவ பதியே – கீர்த்தனை:30 8/4

மேல்


கடமை (1)

கருப்பு நேரினும் வள்ளியோர் கொடுக்கும் கடமை நீங்குறார் உடமையின்றேனும் – திருமுறை2:46 7/2

மேல்


கடல் (161)

தேனை கா உள் மலர்கள் தேம் கடல் என்று ஆக்குவிக்கும் – திருமுறை1:2 1/121
ஏது என்று உரைப்பேன் இரும் கடல் சூழ் வையகத்தில் – திருமுறை1:2 1/727
நந்து அ கடல் புவியில் நான் இன்னும் வன் பிறவி – திருமுறை1:2 1/783
பந்த கடல் அழுந்தப்பண்ணற்க முந்தை நெறி – திருமுறை1:2 1/784
காதரவாம் துன்ப கவலை கடல் வீழ்ந்தே – திருமுறை1:2 1/797
ஓசை பெறு கடல் சூழுற்ற உலகில் நம்மை – திருமுறை1:3 1/329
ஆழ் கடல் வீழ்ந்து உள்ளம் அழுந்தும் நமை எடுத்து – திருமுறை1:3 1/377
நல் துணை என்று ஏத்தும் அந்த நாவரசர்க்கு அன்று கடல்
கல் துணை ஓர் தெப்பம் என காட்டியதை இற்று என நீ – திருமுறை1:3 1/493,494
ஆழ் கடல் என்பாய் மடவார் அல்குலினை சிற்சிலர்கள் – திருமுறை1:3 1/675
ஆராமை ஓங்கும் அவா_கடல் நீர் மான் குளம்பின் – திருமுறை1:3 1/1381
மலை மேலும் கடல் மேலும் மலரின் மேலும் வாழ்கின்ற மூவுருவின் வயங்கும் கோவே – திருமுறை1:5 21/1
கடல் அனைய பேர்_இன்பம் துளும்ப நாளும் கருணை மலர் தேன் பொழியும் கடவுள் காவே – திருமுறை1:5 45/2
வாராய பல பொருளும் கடலும் மண்ணும் மலை உளவும் கடல் உளவும் மணலும் வானும் – திருமுறை1:5 54/2
இருள் உடைய பவ கடல் விட்டு ஏறேன் என்னை ஏற்றுவதற்கு எண்ணுக என் இன்ப தேவே – திருமுறை1:5 100/4
கான் ஓடுவேன்-கொல் கடல் விழுவேன்-கொல் முக்கண்ணவனே – திருமுறை1:6 15/4
கடல் வற்றினாலும் கருணை வற்றாத முக்கண்ணவனே – திருமுறை1:6 59/4
அருள்_கடலே அ கடல் அமுதே அ அமுதத்து உற்ற – திருமுறை1:6 71/1
பொன் வசமோ பெண்களின் வசமோ கடல் பூ வசமோ – திருமுறை1:6 102/1
கொளும் செங்கரும்பே பிறவி_கடல் கடத்தும் – திருமுறை1:6 169/2
பாதன் என்கோ கடல் பள்ளிகொண்டான் தொழும் பண்பன் என்கோ – திருமுறை1:6 202/2
கடல் அமுதே செங்கரும்பே அருள் கற்பக கனியே – திருமுறை1:7 1/1
அலையால் மலி கடல் பள்ளிகொண்டான் தொழும் ஆர்_அமுதே – திருமுறை1:7 8/3
கணம் ஒன்றிலேனும் என் உள்ள கவலை_கடல் கடந்தே – திருமுறை1:7 61/1
மிகவே துயர்_கடல் வீழ்ந்தேனை நீ கைவிடுதல் அருள் – திருமுறை1:7 73/1
வரும் மா கருணை_கடல் குமர வள்ளல் அடியும் வணங்குவாம் – திருமுறை1:8 0/4
திக்கு மாறினும் எழு_கடல் புவி மேல் சென்று மாறினும் சேண் விளங்கு ஒளிகள் – திருமுறை2:4 6/1
தோடு_உடையார் புலித்தோல்_உடையார் கடல் தூங்கும் ஒரு – திருமுறை2:6 1/1
அல்லல் நீக்கி நல் அருள்_கடல் ஆடி ஐயர் சேவடி அடைகுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 5/4
ஆட அம்பலத்து அமர்ந்தவன் அவன்றன் அருள்_கடல் படிந்து ஆடுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 9/4
கலம் இலாது வான் கடல் கடப்பவன் போல் கடவுள் நின் அடி_கமலங்கள் வழுத்தும் – திருமுறை2:10 4/1
எல்லை உந்திய பவ_கடல் கடப்பான் எண்ணுகின்றனன் எனக்கு அருள்வாயோ – திருமுறை2:10 8/2
குற்றம் எத்தனை அத்தனை எல்லாம் குணம் என கொளும் குண_கடல் என்றே – திருமுறை2:15 8/1
துரும்பினேன் பிழையை திருவுளத்து அடையேல் துய்ய நின் அருள்_கடல் ஆட – திருமுறை2:17 9/1
கரைபடா வஞ்ச பவ_கடல் உழக்கும் கடையனேன் நின் திரு_அடிக்கு – திருமுறை2:18 8/1
ஊற்று எழும் கடல் ஒக்க நெஞ்சமே – திருமுறை2:21 10/4
தேட என் வசம் அன்றது சிவனே திரு_அருள்_கடல் திவலை ஒன்று உறுமேல் – திருமுறை2:25 6/2
ஆர்ப்பார் கடல் நஞ்சு அமுது செய்தாய் நின் அடிக்கு அன்பு இன்றி – திருமுறை2:31 4/1
மரு ஆர் குழலியர் மையல்_கடல் விழும் வஞ்ச நெஞ்சால் – திருமுறை2:31 6/1
ஆர்த்து ஆர் கடல் நஞ்சு அமுது செய்தாய் என்னை அன்பர்கள்-பால் – திருமுறை2:31 10/1
கோனை ஆனந்த கொழும் கடல் அமுதை கோமளத்தினை குன்ற_வில்லியை எம்மானை – திருமுறை2:34 5/3
வறப்பு_இலான் அருள்_கடல் அவன் அமர்ந்து வாழும் ஒற்றியின் வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:36 7/4
வாள் நரை விடை ஊர் வரதனை ஒற்றி வாணனை மலி கடல் விடமாம் – திருமுறை2:39 1/1
சேண் நாகம் வாங்கும் சிவனே கடல் விடத்தை – திருமுறை2:45 6/2
மின் முனம் இலங்கும் வேணி அம் கனியே விரி கடல் தானை சூழ் உலகம் – திருமுறை2:47 4/3
கண்டனன் கருணை_கடல் எனும் குறிப்பை கண்டுகண்டு உளம்-அது நெகவே – திருமுறை2:50 4/2
பந்தம் மட்டின் ஆம் பாவி நெஞ்சகத்தால் பவ பெரும் கடல் படிந்து உழன்று அயர்ந்தேன் – திருமுறை2:51 7/1
ஆலம் உண்ட நீர் இன்னும் அ வானோர்க்கு அமுது வேண்டி மால் அ கடல் கடைய – திருமுறை2:54 9/1
இன்னும் என்னை ஓர் தொண்டன் என்று உளத்தில் ஏன்றுகொள்ளிரேல் இரும் கடல் புவியோர் – திருமுறை2:54 11/2
எஞ்சல் இல்லதோர் காமமாம் கடல் ஆழ்ந்து இளைக்கின்றேன் இனி என் செய்வன் அடியேன் – திருமுறை2:57 3/1
நாவலனே தில்லை நாயகனே கடல் நஞ்சை உண்ட – திருமுறை2:58 4/3
விண்டவனே கடல் வேம்படி பொங்கும் விடம் அனைத்தும் – திருமுறை2:58 10/2
அலை அறியா அருள்_கடல் நீ ஆள்க வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 10/4
வித்தகம் அறியேன் வினையினேன் துன்ப விரி கடல் ஆழ்ந்தனன் அந்தோ – திருமுறை2:68 9/1
இருள் பெரும் கடல் விட்டு ஏற நின் கோயிற்கு எளியனேன் வர வரம் அருளே – திருமுறை2:71 8/4
வையகத்தே இடர் மா கடல் மூழ்கி வருந்துகின்ற – திருமுறை2:73 7/1
அன்று தவிர்த்து ஆண்ட அருள்_கடல் நீ என்று அடுத்தேன் – திருமுறை2:74 8/2
கதியின் வைப்பது நின் கடன் வன் கடல்
வதியும் நஞ்சம் அணி மணி_கண்டனே – திருமுறை2:76 6/3,4
கரு வண்ணம் அற உளம் பெரு வண்ணம் உற நின்று கடல்_வண்ணன் எண்ணும் அமுதே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 1/4
பொலிவேன் கருணை புரிந்தாயேல் போதானந்த கடல் ஆடி – திருமுறை2:80 5/1
மெலிவேன் துன்ப_கடல் மூழ்கி மேவி எடுப்பார் இல்லாமல் – திருமுறை2:80 5/3
பொன் ஆர் கருணை_கடல் இன்று புதிதோ பிறர்-பால் போயிற்றோ – திருமுறை2:80 7/3
வாய்க்கும் கருணை_கடல் உடையாய் உன்-பால் அடுத்தேன் வலிந்து எளிய – திருமுறை2:82 3/3
ஓதை கடல் சூழ் உலகத்தே பழி சூழ்விப்பேன் உரைத்தேனே – திருமுறை2:82 4/4
அறியேன் அவல_கடல் அழுந்தி அந்தோ அழுங்கி அயர்கின்றேன் – திருமுறை2:82 12/3
முன் பால் அமுத_கடல் அளித்த முதல்வா என்னை முன்னுதியே – திருமுறை2:82 22/4
நாயேன் துன்ப_கடல் வீழ்ந்து நலிதல் அழகோ நல்லோர்க்கு இங்கு – திருமுறை2:84 6/1
துட்ட வஞ்சக நெஞ்சகமே ஒன்று சொல்ல கேள் கடல் சூழ் உலகத்திலே – திருமுறை2:88 8/1
மருவும் மா கருணை பெரும் கடல் அமுதே வள்ளலே என் பெரு வாழ்வே – திருமுறை2:93 1/4
இன்னல் எனும் ஓர் கடல் வீழ்ந்து இ ஏழை படும் பாடு அறிந்திருந்தும் – திருமுறை2:94 22/2
பவமான எழு கடல் கடந்து மேல் கதியான பதி நிலை அணைந்து வாழ பகலான சகலமுடன் இரவான கேவல பகையும் தடாதபடி ஓர் – திருமுறை2:100 5/1
கவ்வை பெறு கடல் உலகில் வைர_மலை ஒத்தவர் கணத்திடை இறத்தல் பல கால் கண்ணுற கண்டும் இ புலை உடலின் மானம் ஓர் கடுகளவும் விடுவது அறியேன் – திருமுறை2:100 8/2
காண இனியார் என் இரண்டு கண்கள்_அனையார் கடல் விடத்தை – திருமுறை3:4 4/1
செழும் தெண் கடல் தெள் அமுது_அனையார் தியாகர் எனும் ஓர் திரு_பெயரார் – திருமுறை3:4 5/1
களத்தே வதிந்தார் அவர் என்றன் கண்ணுள் வதிந்தார் கடல் அமுதாம் – திருமுறை3:6 9/2
வண்மை அகலாது அருள்_கடல் நீராடுவேனோ ஆடேனோ – திருமுறை3:15 8/3
மோக இருள்_கடல் கடத்தும் புணை ஒன்று நிறைந்த மோன சுகம் அளிப்பிக்கும் துணை ஒன்று என்று உரைக்கும் – திருமுறை4:2 65/1
அலை கடந்த கடல் மலர்ந்த மண செழும் பூ அடியேன் அங்கை-தனில் அளித்தனை நின் அருள் குறிப்பு ஏது அறியேன் – திருமுறை4:3 4/3
மெய் ஓதும் அறிஞர் எலாம் விரும்பி இருந்திடவும் வெய்ய வினை_கடல் குளித்து விழற்கு இறைத்து களித்து – திருமுறை4:7 11/2
கலை கடை நன்கு அறியாதே கன அருளோடு ஊடி கரிசு புகன்றேன் கவலை_கடல் புணை என்று உணரேன் – திருமுறை4:8 3/1
களங்கு அறு மெய் அன்பர் எல்லாம் களிப்ப அன்று ஓர் கல் துணையால் கடல் கடந்து கரையில் போந்து – திருமுறை4:10 8/2
கேவல சகல வாதனை அதனால் கீழ்ப்படும் அவ_கடல் மூழ்கி – திருமுறை5:1 10/1
கள் உண்ட நாய்க்கு உன் கருணை உண்டோ நல் கடல் அமுத – திருமுறை5:5 8/3
கையாத துன்ப_கடல் மூழ்கி நெஞ்சம் கலங்கி என்றன் – திருமுறை5:5 15/1
தணியாத துன்ப தடம் கடல் நீங்க நின்றன் மலர் தாள் – திருமுறை5:5 26/1
சாயை கடல் செறி தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 25/4
தாயும் அப்பனும் தமரும் நட்புமாய் தண் அருள்_கடல் தந்த வள்ளலே – திருமுறை5:10 8/2
ஆறேனோ நின் அடியன் ஆகேனோ பவ_கடல் விட்டு அகன்றே அப்பால் – திருமுறை5:18 9/3
பெய்திலேன் புலன் ஐந்தும் ஒடுக்கி வீதல் பிறத்தல் எனும் கடல் நீந்தேன் பெண்கள்-தம்மை – திருமுறை5:24 3/2
காமாந்தகாரியாய் மாதர் அல்குல் கடல் வீழ்ந்தேன் மதி தாழ்ந்தேன் கவலை சூழ்ந்தேன் – திருமுறை5:24 5/1
திரை வாய் சனன கடல் படிந்தே தியங்கி அலைந்தேன் சிவஞான – திருமுறை5:25 8/3
புல் நெறியேன் பொய்யரொடும் பயின்றேன் நின்றன் புனித அருள்_கடல் ஆடேன் புளகம் மூடேன் – திருமுறை5:27 5/2
சிவம் எனும் தரும_கடல் அகத்து எழுந்த தெள்ளிய அமுதமே தேனே – திருமுறை5:38 4/3
நிருத்தம் பயின்றார் கடல் நஞ்சு அயின்றார் நினைவார்-தங்கள் நெறிக்கு ஏற்க – திருமுறை5:39 9/1
இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் ஏழையேன் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை5:41 1/1
ஏழை நெஞ்சினேன் எத்தனை நாள் செல்லும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை5:41 3/2
எளியனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் இடர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை5:41 6/1
தொண்டனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் துயர்_கடல் விடுத்து ஏற – திருமுறை5:41 7/1
வீணனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செல்லும் வெம் துயர்_கடல் நீத்த – திருமுறை5:41 8/1
கடையனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் கடும் துயர்_கடல் நீந்த – திருமுறை5:41 9/1
பேயனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் பெரும் துயர்_கடல் நீந்த – திருமுறை5:41 10/1
இருளுறு துயர்_கடல் இழியும் நெஞ்சமே – திருமுறை5:47 2/2
வன்_குலம் சேர் கடல் மா முதல் வேரற மாட்டி வண்மை – திருமுறை5:51 14/1
சங்கம் ஒலித்தது தாழ் கடல் விம்மிற்று – திருமுறை5:54 2/1
காட்டுகின்ற உவர் கடல் போல் கலைகளிலும் செல்வ களிப்பினிலும் சிறந்து மிக களித்து நிறைகின்றேன் – திருமுறை6:4 10/1
கொலை புலைகள் விடுத்து அறியேன் கோபம் மறுத்து அறியேன் கொடும் காம_கடல் கடக்கும் குறிப்பு அறியேன் குணமாம் – திருமுறை6:6 6/2
ஆதி அந்த நிலை அறியேன் அலை அறியா கடல் போல் ஆனந்த பெரும் போகத்து அமர்ந்திடவும் அறியேன் – திருமுறை6:6 7/2
திரை அறு தண் கடல் அறியேன் அ கடலை கடைந்தே தெள் அமுதம் உண அறியேன் சினம் அடக்க அறியேன் – திருமுறை6:6 10/2
வார் கடல் உலகில் அச்சம் ஆதிகளால் மகன் மனம் வருந்துதல் அழகோ – திருமுறை6:13 82/4
கரை_கடந்து ஓங்கும் உன்றன் கருணை அம் கடல் சீர் உள்ளம் – திருமுறை6:21 7/3
கருணையாம் பெரும் கடல் அமுது அளித்தனை எனக்கே – திருமுறை6:24 45/1
குண்டு நீர் கடல் சூழ் உலகத்து_உளோர் குற்றம் ஆயிரம்கோடி செய்தாலும் முன் – திருமுறை6:24 48/3
கடல் எலாம் புவி எலாம் கனல் எலாம் வளி எலாம் ககன் எலாம் கண்ட பரமே காணாத பொருள் என கலை எலாம் புகல என் கண் காண வந்த பொருளே – திருமுறை6:25 3/3
கரை இலா கடலிலே கடல் உப்பிலே கடல் கடையிலே கடல் இடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசை-அதன் நடுவிலே – திருமுறை6:25 14/1
கரை இலா கடலிலே கடல் உப்பிலே கடல் கடையிலே கடல் இடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசை-அதன் நடுவிலே – திருமுறை6:25 14/1
கரை இலா கடலிலே கடல் உப்பிலே கடல் கடையிலே கடல் இடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசை-அதன் நடுவிலே – திருமுறை6:25 14/1
கரை இலா கடலிலே கடல் உப்பிலே கடல் கடையிலே கடல் இடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசை-அதன் நடுவிலே – திருமுறை6:25 14/1
கரை இலா கடலிலே கடல் உப்பிலே கடல் கடையிலே கடல் இடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசை-அதன் நடுவிலே – திருமுறை6:25 14/1
கரை இலா கடலிலே கடல் உப்பிலே கடல் கடையிலே கடல் இடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசை-அதன் நடுவிலே – திருமுறை6:25 14/1
கரை கணம் இன்றியே கடல் நிலை செய்தீர் கருணை_கடற்கு கரைக்கு அணம் செய்யீர் – திருமுறை6:34 8/1
அரிய பெரும் பேர்_ஆசை கடல் பெரிதே அது என் அளவுகடந்து இழுக்கின்றதாதலினால் விரைந்தே – திருமுறை6:35 10/3
திரை கண்ட மாயை கடல் கடந்தேன் அருள் சீர் விளங்கும் – திருமுறை6:41 3/1
அலைகள் அற்று உயிருக்கு அமுது அளித்து அருளும் அருள் பெரும் கடல் எனும் அரசே – திருமுறை6:42 3/3
கயங்கினேன் கயங்கா வண்ணம் நின் கருணை_கடல் அமுது அளித்து அருள் என்றாள் – திருமுறை6:61 2/3
எ கரையும் இன்றி ஓங்கும் அருள்_கடல் என்று உரைக்கோ – திருமுறை6:64 11/1
கடல் கடந்தேன் கரை அடைந்தேன் கண்டுகொண்டேன் கோயில் கதவு திறந்திடப்பெற்றேன் காட்சி எலாம் கண்டேன் – திருமுறை6:64 42/1
எல்லை_இல் பிறப்பு எனும் எழு_கடல் கடத்தி என் – திருமுறை6:65 1/15
களவு_இல கடல் வகை கங்கு_இல கரை_இல – திருமுறை6:65 1/611
பவ_கடல் கடந்து நான் பார்த்த போது அருகே – திருமுறை6:65 1/1391
காராலும் கனலாலும் காற்றாலும் ககன கலையாலும் கதிராலும் கடலாலும் கடல் சூழ் – திருமுறை6:68 2/2
பெருகும் மா கருணை பெரும் கடல் இன்ப பெருக்கமே என் பெரும் பேறே – திருமுறை6:70 2/1
கண்_உடையீர் பெரும் கருணை_கடல்_உடையீர் எனது கணக்கு அறிந்தீர் வழக்கு அறிந்தீர் களித்து வந்து அன்று உரைத்தீர் – திருமுறை6:79 7/1
பெண்ணுள் மயலை பெரும் கடல் போல் பெருக்கி திரிந்தேன் பேயேனை – திருமுறை6:82 12/2
எண்ணுக்கு இசைந்து துயர்_கடல் ஆழ்ந்திருந்தேன்-தன்னை எடுத்து அருளி – திருமுறை6:82 17/2
அள்ளல்_கடல் கடத்தி அக்கரை மேல் ஆனந்தம் – திருமுறை6:85 1/3
அலை அறியா கடல் போலே அசைவு அற நின்றிடு நீ அசைவாயேல் அக்கணத்தே அடக்கிடுவேன் உனை-தான் – திருமுறை6:86 7/3
கன்மம் எனும் பெரும் சிலுகு கடும் கலக_பயலே கங்கு_கரை காணாத கடல் போலே வினைகள் – திருமுறை6:86 12/1
பயம் எனும் ஓர் கொடும் பாவி_பயலே நீ இது கேள் பற்று அற என்றனை விடுத்து பனி கடல் வீழ்ந்து ஒளிப்பாய் – திருமுறை6:86 17/1
கழித்தேன் மரண களைப்பு அற்றேன் களித்தேன் பிறவி_கடல் கடந்தேன் – திருமுறை6:92 5/2
கரணம் மிக களிப்புறவே கடல் உலகும் வானும் கதிபதி என்று ஆளுகின்றீர் அதிபதியீர் நீவிர் – திருமுறை6:97 10/1
வார்ந்த கடல் உலகு அறிய மரணம் உண்டே அந்தோ மரணம் என்றால் சடம் எனும் ஓர் திரணமும் சம்மதியா – திருமுறை6:98 21/3
திரை அறு கடலே கடல் எழு சுதையே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 135/2
சங்கம் ஒலித்தது தாழ் கடல் விம்மிற்று – கீர்த்தனை:16 2/1
கடல் பொங்குகின்றது வாரீர் – கீர்த்தனை:17 103/2
துறை வளர் கடலே கடல் வளர் துறையே துறை கடல் வளர்தரு சுதையே – கீர்த்தனை:30 6/3
துறை வளர் கடலே கடல் வளர் துறையே துறை கடல் வளர்தரு சுதையே – கீர்த்தனை:30 6/3
கலக மனம் உடைய என் பிழை பொறுத்து ஆட்கொண்ட கருணை அம் கடல் அமுதமே – கீர்த்தனை:41 1/25
கடல் கடந்தேன் கரை அடைந்தேன் கண்டுகொண்டேன் கோயில் கதவு திறந்திடப்பெற்றேன் காட்சி எலாம் கண்டேன் – கீர்த்தனை:41 28/1
கருணை நெடும் கடல் என்கோ கல்_ஆலின் அடி அமர்ந்த கடவுள் என்கோ – தனிப்பாசுரம்:2 32/1
மருளுறுவன் கடல் கடத்தி வாழ்வித்த குண_கலமே மணியே இந்த – தனிப்பாசுரம்:2 48/3
கடல் முழுதும் கண்கள் எழ கர சரணம் கம்பம் எழ கருத்தினோடு – தனிப்பாசுரம்:3 15/2
பல் முறை நா தழும்பேற துதித்து நெடும் கடல் முழுதும் பருகி கந்நாள் – தனிப்பாசுரம்:3 26/1
அடர்ந்த வினையின் தொடக்கை அறுத்து அருளும் அரசை அலை கடல் மேல் – தனிப்பாசுரம்:12 5/2
சேறு வேண்டிய கய பணை கடல் சார் திகழும் ஒற்றியூர் சிவ_பரஞ்சுடரே – தனிப்பாசுரம்:16 5/4
கலக மனம் உடைய என் பிழை பொறுத்து ஆட்கொண்ட கருணை அம் கடல் அமுதமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/25
தரிசித்து இன்ப தனி கடல் ஆட – திருமுகம்:2 1/85
தேசிக தண் அமுத வான் கடல் படிந்து அருள் தெள் அமுதம் உண்டு தேக்கி – திருமுகம்:3 1/46
எழு மலை எழு கடல் எழு புவி எழு கார் – திருமுகம்:4 1/62
கடல் ஏழினையும் கடுகிடை முகப்பள் – திருமுகம்:4 1/92
குளிர் எழு_கடல் இவள் குளிக்கும் தடமே – திருமுகம்:4 1/108
பாதகி துன்பம் பவ_கடல் ஏழும் – திருமுகம்:4 1/250
கண்_இணையாள் நெடும் கடல் சூழ் உலகில் – திருமுகம்:4 1/261

மேல்


கடல்-கண் (1)

ஆர்க்கும் கடல்-கண் அன்று எழுந்த ஆலகாலம் அத்தனையும் – திருமுறை2:29 3/1

மேல்


கடல்-நின்று (3)

அல்லல்_கடல்-நின்று எனை எடுத்தே அருள்வாய் உன்றன் அருள் நலமே – திருமுறை2:84 10/4
என்னை அவத்தை கடல்-நின்று இங்ஙன் எடுத்த தெய்வமே – கீர்த்தனை:29 82/3
அல் ஆர்ந்த துயர்_கடல்-நின்று எடுத்திடாயேல் ஆற்றேன் நான் பழி நின்-பால் ஆக்குவேனே – தனிப்பாசுரம்:18 8/4

மேல்


கடல்-நின்றும் (1)

வல்_வினையேனை இ வாழ்க்கை கடல்-நின்றும் வள்ளல் உன்றன் – திருமுறை2:31 1/1

மேல்


கடல்-அவை (1)

கடல்-அவை அனைத்தும் கரை இன்றி நிலையுற – திருமுறை6:65 1/613

மேல்


கடல்_வண்ணன் (1)

கரு வண்ணம் அற உளம் பெரு வண்ணம் உற நின்று கடல்_வண்ணன் எண்ணும் அமுதே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 1/4

மேல்


கடல்களும் (1)

கடல்களும் மலைகளும் கதிகளும் நதிகளும் – திருமுறை6:65 1/615

மேல்


கடல்நீர்-கொலோ (1)

கற்று ஒளி கொள் உணர்வினோர் வேண்டாத இ பெரும் கன்ம உடலில் பருவம் நேர்கண்டு அழியும் இளமைதான் பகல்வேடமோ புரை கடல்நீர்-கொலோ கபடமோ – திருமுறை5:55 15/1

மேல்


கடல (1)

பெரியதில் பெரிய பெரும் குண_கடல – திருமுகம்:2 1/23

மேல்


கடலாம் (3)

தந்த அருள்_கடலாம் சாமி எவன் தம் தமக்காம் – திருமுறை1:3 1/270
பாப கடற்கு ஓர் படு_கடலாம் பாழ் வெகுளி – திருமுறை1:3 1/863
அலகு_இல் அருள்_கடலாம் உன் பெருமையை என் என்பேன் ஆனந்தவல்லி மகிழ் அருள் நட நாயகனே – திருமுறை4:2 1/4

மேல்


கடலாய் (1)

ஒன்பான் வடிவாய் ஒளி எண்_குண_கடலாய் – திருமுறை1:3 1/39

மேல்


கடலார் (1)

வடியா கருணை பெரும் கடலார் என்ற பெரியர் வார்த்தை எலாம் – திருமுறை6:7 1/2

மேல்


கடலாலும் (1)

காராலும் கனலாலும் காற்றாலும் ககன கலையாலும் கதிராலும் கடலாலும் கடல் சூழ் – திருமுறை6:68 2/2

மேல்


கடலான் (1)

தெள்ள_கடலான் புகழ்ந்து ஏத்தும் சிவாய நம என்று இடு நீறே – திருமுறை2:1 10/4

மேல்


கடலானை (1)

காற்றானை வெளியானை கனலானானை கருணை நெடும் கடலானை களங்கர் காண – திருமுறை6:48 4/2

மேல்


கடலிடத்தே (1)

கல் உண்டபேர் கருங்கல் உண்பரோ இ கடலிடத்தே – திருமுறை1:6 114/4

மேல்


கடலிடை (9)

பார் தரு பாவ கடலிடை வீழ்த்திட பட்டு உழன்றே – திருமுறை1:6 135/3
இரைக்கும் மா கடலிடை விழுந்து அயரேல் எழில் கொள் ஒற்றியூர்க்கு என்னுடன் போந்து – திருமுறை2:2 5/2
எழுகின்ற கடலிடை வீழ்த்திடினும் அன்றி என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:23 6/4
அல்லல் அம் கடலிடை ஆழ்ந்த நாயினேன் – திருமுறை2:32 9/1
மல்லல் அம் கடலிடை மகிழ்ந்து மூழ்கினால் – திருமுறை2:32 9/3
காட்டுகின்ற வான் கடலிடை எழுந்த காளம் உண்ட அ கருணையை உலகில் – திருமுறை2:48 7/2
கனக்கும் வன் பவ கடலிடை வீழ்த்த கண்டு இருத்தலோ கடன் உமக்கு எளியேன்-தனக்கு – திருமுறை2:57 2/2
ஆண்ட நின் கருணை_கடலிடை ஒரு சிற்றணுத்துணை திவலையே எனினும் – திருமுறை2:68 4/1
கடலிடை பல் வளம் கணித்து அதில் பல் உயிர் – திருமுறை6:65 1/617

மேல்


கடலில் (43)

கீழ் கடலில் ஆடு என்றால் கேட்கிலை நீ மாதர் அல்குல் – திருமுறை1:3 1/627
பாழ் கடலில் கேளாது பாய்ந்தனையே கீழ் கதுவும் – திருமுறை1:3 1/628
ஆழ்ந்தாருடன் வாழ ஆதரித்தாய் ஆழ்ம் கடலில்
வீழ்ந்தாலும் அங்கு ஓர் விரகு உண்டே வீழ்ந்தாருள் – திருமுறை1:3 1/763,764
கோப_கடலில் குளித்தனையே தாபம் உற – திருமுறை1:3 1/864
சுற்றுண்ட நீ கடலில் தோன்று சுழி ஆக அதில் – திருமுறை1:3 1/1127
சலம் கவிழ்ந்தாலும் சலியாது என் புன் மனம்-தான் கடலில்
கலம் கவிழ்ந்தார் மனம் போலே சலிப்பது காண் குடும்ப – திருமுறை1:6 180/2,3
இரை ஏற்று துன்ப குடும்ப விகார இருள்_கடலில் – திருமுறை1:6 232/1
களி நாவலனை ஈர்_எழுத்தால் கடலில் வீழ்த்தினேம் என்றே – திருமுறை1:8 60/3
ஓட உன்னியே உறங்குகின்றவன் போல் ஓங்கும் உத்தம உன் அருள்_கடலில் – திருமுறை2:10 6/1
மாசு உவரே என்னும் மல_கடலில் வீழ்ந்து உலகோர் – திருமுறை2:20 20/1
அலை ஓய் கடலில் சிவயோகம் மேவிய அந்தணர்-தம் – திருமுறை2:31 12/1
இலனே மற்று ஓர் துணை சிறிதும் என்னே காமம் எனும் கடலில்
மலனேன் வருந்த கண்டு இருத்தல் மணியே அருளின் மரபு அன்றே – திருமுறை2:40 10/1,2
காம_கடலில் படிந்து அஞராம் கடலில் விழுந்தேன் கரை காணேன் – திருமுறை2:60 4/1
காம_கடலில் படிந்து அஞராம் கடலில் விழுந்தேன் கரை காணேன் – திருமுறை2:60 4/1
இங்கு மால் அரி_ஏற்றின் முன் கரி போல் ஏங்குகின்றதும் இடர் பெரும் கடலில்
தங்கும் ஆசை அம் கரா பிடித்து ஈர்க்க தவிப்பில் நின்றதும் தமியனேன்-தனையும் – திருமுறை2:66 9/2,3
கற்பகம் அனைய நின் திரு_அருள்_கடலில் களிப்புடன் ஆடுவது என்றோ – திருமுறை2:68 7/4
சாதல் பிறத்தல் எனும் கடலில் தாழ்ந்து கரை காணாது அழுந்தி – திருமுறை2:77 2/1
தாழ்வேன் நினையும் தாழ்விப்பேன் அவல_கடலில் சலியாமே – திருமுறை2:82 14/3
கடம் தாழ் கயம் போல் செருக்கி மயல்_கடலில் அழுந்தி கடு வினையேன் – திருமுறை2:82 18/1
அடுத்தே வருத்தும் துயர்_கடலில் அறியாது அந்தோ விழுந்திட்டேன் – திருமுறை5:7 6/1
தீராத துயர்_கடலில் அழுந்தி நாளும் தியங்கி அழுது ஏங்கும் இந்த சேய்க்கு நீ கண்பாராத – திருமுறை5:8 2/1
சொல் அளவா துன்பம் எனும் கடலில் வீழ்த்த சோர்கின்றேன் அந்தோ நல் துணை ஒன்று இல்லேன் – திருமுறை5:9 5/2
ஏறேனோ அருள்_கடலில் இழியேனோ ஒழியாத இன்பம் ஆர்ந்தே – திருமுறை5:18 9/4
கைகள் கூப்பி ஆடேனோ கருணை கடலில் நீடேனோ – திருமுறை5:22 3/2
துக்க_கடலில் வீழ்ந்து மனம் சோர்கின்றேன் ஓர் துணை காணேன் – திருமுறை5:28 2/2
அளக்க அறியா துயர் கடலில் விழுந்து நெடும் காலம் அலைந்தலைந்து மெலிந்த துரும்பு-அதனின் மிக துரும்பேன் – திருமுறை6:4 2/2
நெடிய ஏழ் கடலில் பெரிது எனக்கு இ நாள் நிகழ்கின்ற ஆவலும் விரைவும் – திருமுறை6:13 125/2
ஆடுகின்ற சேவடி கண்டு ஆனந்த_கடலில் ஆடும் அன்பர் போல் நமக்கும் அருள் கிடைத்தது எனினும் – திருமுறை6:27 5/2
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் பெற்ற இன்பம் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 18/2
வாய் இரங்கா வகை புகல துணிந்தேன் என்னுடைய மனத்து ஆசை ஒரு கடலோ எழு கடலில் பெரிதே – திருமுறை6:79 5/3
புலை தொழிலே புரிகின்றீர் புண்ணியத்தை கரும் கடலில் போக விட்டீர் – திருமுறை6:99 10/1
அலை கடலில் துரும்பு ஆகி அலைகின்றார் மன்றுள் ஆடுகின்றார் என்பது அலால் அவர் வண்ணம் அதுவும் – திருமுறை6:101 11/2
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:106 17/4
ஆழ் கடலில் துயில்கின்றாள் மா மணி மண்டபத்தே ஆள்கின்றாள் ஆண்_மகனாய் அறிந்திலையோ அவரை – திருமுறை6:106 52/3
ஈசன் அருளால் கடலில் ஏற்றது ஒரு ஓடம் ஏறி கரை ஏறினேன் இருந்தது ஒரு மாடம் – கீர்த்தனை:1 177/1
சச்சிதானந்த கடலில் வெண்ணிலாவே நானும் – கீர்த்தனை:3 3/1
எ கரையும் காணாதே இருள்_கடலில் கிடந்தேனை எடுத்து ஆட்கொண்டு – கீர்த்தனை:28 11/1
ஐயா நான் செய் பிழைகள் ஏழு கடலில் பெரியதே – கீர்த்தனை:29 47/1
களி நாவலனை ஈர்_எழுத்தால் கடலில் வீழ்த்தினேம் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 16/3
கருணை_கடலை அ கடலில் கலந்த அமுதை அ அமுத – தனிப்பாசுரம்:12 7/1
ஆறுவதோர் வழி காணேன் அந்தோ அந்தோ அவலம் எனும் கரும்_கடலில் அழுந்துகின்றேன் – தனிப்பாசுரம்:18 10/2
முழுகி கடலில் முளைத்திடல் போல – திருமுகம்:4 1/144
மோக_கடலில் மூழ்கி மயங்குவன் – திருமுகம்:4 1/145

மேல்


கடலிலே (1)

கரை இலா கடலிலே கடல் உப்பிலே கடல் கடையிலே கடல் இடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசை-அதன் நடுவிலே – திருமுறை6:25 14/1

மேல்


கடலின் (5)

ஈந்த அருள் பான்மை-தனை நூல் கடலின்
மத்தியில் நீ கேட்டும் வணங்குகிலாய் அன்பு அடைய – திருமுறை1:3 1/478,479
காவி நேர் விழி மலை_மகள் காண கடலின் நஞ்சு உண்டு கண்ணன் ஆதியர்கள் – திருமுறை2:25 5/3
மருள் பெரும் கடலின் மயங்குகின்றேன் என் மயக்கு எலாம் ஒழிந்து வன் பிறவி – திருமுறை2:71 8/3
திரை தாழ் கடலின் பெரும் பிழையே செய்தேன் என்ன செய்வேனே – திருமுறை2:82 5/4
அலை கடலின் எழு விடத்தை அடக்கி அருள் மணி மிடற்று அம் அமுதே தெய்வ – தனிப்பாசுரம்:3 17/2

மேல்


கடலின்-நின்று (1)

புணை என இடரின் கடலின்-நின்று ஏற்றும் புனித நின் பொன் அடி போற்றி – திருமுறை2:79 8/2

மேல்


கடலினிடை (1)

இன்னே கடலினிடை நீ பத்து ஏழ்மை_உடையாய் போலும் என – திருமுறை1:8 95/3

மேல்


கடலினும் (4)

கள்ளம் ஓதிலேன் நும் அடி அறிய காம வேட்கையில் கடலினும் பெரியேன் – திருமுறை2:55 4/2
எளியனேன் சிறியன் யான் செய் பிழைகள் சிறியவோ எழு கடலினும் பெரியவே என் செய்கேன் என் செய்கேன் இனியாயினும் செயாது எந்தை நினை ஏத்த என்றால் – திருமுறை2:78 8/1
களியரை கண்டு பயந்த என் பயம்-தான் கடலினும் பெரியது கண்டாய் – திருமுறை6:13 54/3
மலையினும் கடலினும் மண்ணினும் பெரிதே – திருமுகம்:2 1/104

மேல்


கடலுக்கு (1)

நிறம் பழுக்க அழகு ஒழுகும் வடிவ குன்றே நெடும் கடலுக்கு அணை அளித்த நிலையே வெய்ய – தனிப்பாசுரம்:18 7/2

மேல்


கடலும் (5)

மன் ஆகி மலை ஆகி கடலும் ஆகி மதி ஆகி ரவி ஆகி மற்றும் ஆகி – திருமுறை1:5 12/2
அலை கடலும் புவி வரையும் அனல் கால் நீரும் அந்தரமும் மற்றை அகிலாண்டம் யாவும் – திருமுறை1:5 41/1
வாராய பல பொருளும் கடலும் மண்ணும் மலை உளவும் கடல் உளவும் மணலும் வானும் – திருமுறை1:5 54/2
மாலும் அயனும் உருத்திரனும் வானத்தவரும் மானிடரும் மாவும் புள்ளும் ஊர்வனவும் மலையும் கடலும் மற்றவையும் – திருமுறை5:46 8/1
மண் உறங்கும் மலை உறங்கும் வளை கடலும் உறங்கும் மற்று உள எல்லாம் உறங்கும் மா நிலத்தே நமது – திருமுறை6:106 2/3

மேல்


கடலுள் (1)

எண் அறா துயர்_கடலுள் மூழ்கியே இயங்கி மாழ்குவேன் யாது செய்குவேன் – திருமுறை5:10 1/3

மேல்


கடலூடு (1)

உளம் திரும்பாமைக்கு என் செய்கேன் துயர்_கடலூடு அலைந்தேன் – திருமுறை1:7 86/2

மேல்


கடலே (133)

சாய்க்காடு மேவும் தடம் கடலே வாய்க்கு அமைய – திருமுறை1:2 1/20
முள்ளூர் கலை கடலே மேல்_நாட்டும் – திருமுறை1:2 1/66
கடலே எமது உறவே மன் பெற்று – திருமுறை1:3 1/252
மன்னே அருள்_கடலே மாணிக்கமே எங்கள் – திருமுறை1:3 1/1321
மண்_ஆசை வெற்பே மறி கடலே பொன்_ஆசை – திருமுறை1:4 13/1
ஆரா_அமுதே அருள்_கடலே நாயேன்-தன் – திருமுறை1:4 81/1
மாணிக்கமே கருணை மா கடலே மாணிக்கு – திருமுறை1:4 89/2
தூணே சிற்சுகமே அ சுகம் மேல் பொங்கும் சொரூபானந்த கடலே சோதி தேவே – திருமுறை1:5 27/4
களவை எலாம் கடந்து அண்ட பிண்டம் எல்லாம் கடந்து நிறைவான சுக கடலே அன்பர் – திருமுறை1:5 36/3
கங்கு கரை காணாத கடலே எங்கும் கண்ணாக காண்கின்ற கதியே அன்பர் – திருமுறை1:5 48/2
கற்று அறியா பேதையேன்-தனக்கும் இன்பம் கனிந்து அளித்த அருள்_கடலே கருணை தேவே – திருமுறை1:5 51/4
அடியனேன் பிழை அனைத்தும் பொறுத்து ஆட்கொண்ட அருள்_கடலே மன்று ஓங்கும் அரசே இ நாள் – திருமுறை1:5 94/1
தண்ணிய நல் அருள்_கடலே மன்றில் இன்ப தாண்டவம் செய்கின்ற பெருந்தகையே எங்கள் – திருமுறை1:5 97/3
கைவிட்டிட நினையேல் அருள்வாய் கருணை_கடலே – திருமுறை1:6 70/4
அருள்_கடலே அ கடல் அமுதே அ அமுதத்து உற்ற – திருமுறை1:6 71/1
பொன்_நாணை காத்த அருள்_கடலே பிறர் புன் மனை போய் – திருமுறை1:6 88/2
வன்பு அரிதாம் தண் அருள்_கடலே என்ன வாழ்வு எனக்கே – திருமுறை1:6 93/4
சாட்சி கண்டேன் களி கொண்டேன் கருணை தடம் கடலே – திருமுறை1:6 120/4
கண்_நுதலே கருணை_கடலே என் கருத்து இதுவே – திருமுறை1:6 214/4
அருள் அமுதே அருள் பேறே நிறைந்த அருள்_கடலே – திருமுறை1:6 219/2
அலை அறியாத கடலே முக்கண் கொண்ட ஆர்_அமுதே – திருமுறை1:6 220/3
தாயே கருணை தடம் கடலே ஒற்றி சார் குமுத – திருமுறை1:7 26/3
வடியா கருணை கடலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 44/4
தொழுது ஆடும் அன்பர்-தம் உள் களிப்பே சிற்சுக_கடலே – திருமுறை1:7 52/2
கரும்பே கருணை கடலே அருள் முக்கனி நறவே – திருமுறை1:7 96/3
கருணை கடலே என் இரண்டு கண்ணே முக்கண் கரும்பே செவ் – திருமுறை1:8 139/1
செவ் வண மணியே திகழ் குண_கடலே திருவொற்றியூர் செழும் தேனே – திருமுறை2:11 9/4
தேன் என இனிக்கும் திரு_அருள்_கடலே தெள்ளிய அமுதமே சிவமே – திருமுறை2:12 1/1
திரை படாத செழும் கடலே சற்றும் – திருமுறை2:14 1/1
கஞ்சன் மால் முதலோர் உயிர்பெற விடத்தை களத்து இருத்திய அருள்_கடலே – திருமுறை2:17 6/3
சுட்டு இலா பொருளே சுக பெரும் கடலே தூய் திருவொற்றியூர் துணையே – திருமுறை2:17 10/3
ஆறு வாள் முகத்து அமுது எழும் கடலே அயனும் மாலும் நின்று அறிவு அரும் பொருளே – திருமுறை2:22 6/1
பெரும் கருணை கடலே என் குருவே முக்கண் பெருமானே நினை புகழேன் பேயேன் அந்தோ – திருமுறை2:23 5/1
கனியே கருணை_கடலே என் கண்ணே ஒற்றி காவலனே – திருமுறை2:43 4/4
கஞ்சன் மால் புகழும் ஒற்றி அம் கரும்பே கதி தரும் கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 1/4
கற்பது கற்றோர் புகழ் திருவொற்றி காவல்கொள் கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 2/4
கன்னலே தேனே ஒற்றி எம் அமுதே கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 3/4
கண்ணினுள் மணியே ஒற்றி அம் கனியே கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 4/4
களவு_இலார்க்கு இனிய ஒற்றி எம் மருந்தே கனம் தரும் கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 5/4
கான வேட்டு உருவாம் ஒருவனே ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 6/4
காலன் நாண் அவிழ்க்கும் காலனே ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 7/4
காலொடு பூதம் ஐந்துமாம் ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 8/4
கற்று முற்று_உணர்ந்தோர்க்கு அருள்தரும் ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 9/4
கறை மணி மிடற்று தெய்வமே ஒற்றி காவல்கொள் கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 10/4
கண்ணார் நுதல் செங்கரும்பே முக்கனியே கருணை_கடலே செவ் – திருமுறை2:60 5/3
குற்றம் குணமாக கொள்ளும் குண_கடலே – திருமுறை2:62 3/2
கஞ்சம்_உளான் போற்றும் கருணை பெரும் கடலே
நஞ்சு அமுதா கொண்டு அருளும் நல்லவனே நின் அலது ஓர் – திருமுறை2:62 8/2,3
அருளே அருள்_கடலே ஒற்றி மா நகர் ஆள்பவனே – திருமுறை2:64 11/4
பொன் பொலி மேனி கருணை அம் கடலே பொய்யனேன் பொய்மை கண்டு இன்னும் – திருமுறை2:71 2/2
அருள் பெரும் கடலே ஆனந்த நறவே அடி நடு அந்தமும் கடந்த – திருமுறை2:71 8/1
கருணை அம் கடலே கண்கள் மூன்று உடைய கடவுளே கமலன் மால் அறியா – திருமுறை2:71 9/1
துப்பு ஆர் பவள மணி_குன்றமே சிற்சுக கடலே
வெப்பு ஆர்தரு துயரால் மெலிகின்றனன் வெற்று அடியேன் – திருமுறை2:73 1/2,3
அருள் ஆர் அமுத பெரும் கடலே தில்லை அம்பலத்தில் – திருமுறை2:73 4/1
எண் தோள் மணி மிடற்று எந்தாய் கருணை இரும்_கடலே – திருமுறை2:73 9/4
கடலே அனைய துயர் மிகையால் உள் கலங்கும் என்னை – திருமுறை2:73 10/1
அடல் ஏறு உவந்த அருள்_கடலே அணி அம்பலத்துள் – திருமுறை2:73 10/3
பேதம் ஒன்று இல்லா அருள்_கடலே என் பிழை எலாம் பொறுத்து அருள் போற்றி – திருமுறை2:79 6/3
கருணை_கடலே திருவாரூர் கடவுள் சுடரே நின்னுடைய – திருமுறை2:80 6/1
நன்றோ கருணை பெரும் கடலே ஆளாய் இந்த நாயினையே – திருமுறை2:82 2/4
ஆண்டு ஆறு_மூன்று ஆண்டில் ஆண்டுகொண்ட அருள்_கடலே என் உள்ளத்து அமர்ந்த தேவே – திருமுறை2:85 3/3
அலை அறியா அருள்_கடலே அமுதே தேனே அம்பலத்து என் குருவே நான் அடிமை ஆளே – திருமுறை2:85 10/4
அருள் எனும் அமுதம் தரும் ஒரு கடலே அருள் கிரணம் கொளும் சுடரே – திருமுறை2:93 3/2
அழியா கருணை_கடலே என் அரசே முறையோ முறையேயோ – திருமுறை2:94 29/2
நல் மானம் காத்து அருளும் அருள்_கடலே ஆனந்த நடம் செய் வாழ்வே – திருமுறை2:94 36/2
தாண்டவனே அருள் பொதுவில் தனி முதலே கருணை தடம் கடலே நெடுந்தகையே சங்கரனே சிவனே – திருமுறை2:98 1/4
கலகமுறு சகச மல இருள் அகல வெளியான காட்சியே கருணை நிறைவே கட கரட விமல கய முக அமுதும் அறு முக கந அமுதும் உதவு கடலே
அலகு இல் வளம் நிறையும் ஒரு தில்லை அம் பதி மேவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 1/3,4
மரு அருள்_கடலே மாணிக்க_மலையே மதி சடை வள்ளலே என்பாள் – திருமுறை2:102 1/2
கற்பு உதவு பெரும் கருணை_கடலே என் கண்ணே கண்_நுதலே ஆனந்த களிப்பே மெய் கதியே – திருமுறை4:1 1/2
பிறை அணிந்த முடி மலையே பெரும் கருணை_கடலே பெரியவர் எல்லாம் வணங்கும் பெரிய பரம்பொருளே – திருமுறை4:1 2/3
அப்பு ஆடு சடை முடி எம் ஆனந்த_மலையே அருள்_கடலே குருவே என் ஆண்டவனே அரசே – திருமுறை4:1 5/2
மருள் நிறைந்த மன கொடியேன் வஞ்சம் எலாம் கண்டு மகிழ்ந்து இனிய வாழ்வு அளித்த மா கருணை கடலே
இருள் நிறைந்த மயக்கம் இன்னும் தீர்த்து அருளல் வேண்டும் என்னுடைய நாயகனே இது தருணம் காணே – திருமுறை4:1 28/3,4
கறை முடிக்கும் களத்து அரசே கருணை நெடும் கடலே கண் ஓங்கும் ஒளியே சிற்கன வெளிக்குள் வெளியே – திருமுறை4:2 9/3
களங்கம்_இலா ஒன்று எனது கை-தனிலே கொடுத்து களித்து உறைக என திரு_வாக்கு அளித்த அருள்_கடலே – திருமுறை4:2 25/3
பெருமையிலே பிறங்குக நீ என திருவாய்_மலர்ந்த பெரும் கருணை_கடலே நின் பெற்றியை என் என்பேன் – திருமுறை4:2 33/3
அருள் நிறையும் பெரும் கடலே அம்பலத்தில் பரமானந்த உரு ஆகி நடம் ஆடுகின்ற அரசே – திருமுறை4:2 39/4
மருவ இனியாய் மன்றில் நடம் புரிவாய் கருணை மா கடலே நின் பெருமை வழுத்த முடியாதே – திருமுறை4:2 80/4
கலந்தவரை கலந்து மணி கனக மன்றில் நடம் செய் கருணை நெடு கடலே என் கண் அமர்ந்த ஒளியே – திருமுறை4:3 5/4
கள்ளம் இலா அறிவு ஆகி அ அறிவுக்கு அறிவாய் கலந்துநின்ற பெரும் கருணை_கடலே என் கண்ணே – திருமுறை4:3 8/3
கழுத்து அலை நஞ்சு அணிந்து அருளும் கருணை நெடும் கடலே கால்_மலர் என் தலை மீது-தான் மலர அளித்தாய் – திருமுறை4:8 6/3
கருத்து அமர்ந்த கலை மதியே கருணை ஞான_கடலே நின் கழல் கருத கருதுவாயே – திருமுறை4:10 1/4
கதி தரு கற்பகமே முக்கனியே ஞான_கடலே என் கருத்தே என் கண்_உளானே – திருமுறை4:10 4/4
சுத்த சற்குண தெள் அமுது எழு கடலே சுக பரிபூரண பொருளே – திருமுறை5:1 8/3
அளி நலன் உறு பேர்_ஆனந்த கடலே அரு_மருந்தே அருள் அமுதே – திருமுறை5:2 2/3
தண் அருள்_கடலே அருள் சிவபோக சாரமே சராசர நிறைவே – திருமுறை5:2 4/3
கரு புகா-வணம் காத்து அருள் ஐயனே கருணை அம் கடலே என் – திருமுறை5:6 5/2
காணேன் அமுதே பெரும் கருணை கடலே கனியே கரும்பே நல் – திருமுறை5:7 1/3
கடு தேர் கண்டத்து எம்மான்-தன் கண்ணே தரும கடலே என் – திருமுறை5:7 6/3
சீர் பூத்த அருள்_கடலே கரும்பே தேனே செம் பாகே எனது குல தெய்வமே நல் – திருமுறை5:8 1/1
அன்னாய் என அப்பா என்று அரற்றும் அன்பர்க்கு ஆர்_அமுதே அருள்_கடலே அமரர் கோவே – திருமுறை5:9 10/3
தெள் அமுத பெரும் கடலே தேனே ஞான தெளிவே என் தெய்வமே தேவர் கோவே – திருமுறை5:9 21/3
திரு_பேர் ஒளியே அருள்_கடலே தெள் ஆர்_அமுதே திரு_தணிகை – திருமுறை5:13 8/3
தண்ணுறும் கருணை தனி பெரும் கடலே தணிகை வாழ் சரவணபவனே – திருமுறை5:14 10/4
சார்ந்த அடியார்க்கு அருள் அளிக்கும் தரும_கடலே தற்பரமே – திருமுறை5:16 7/1
கான் ஆர் பொழில் சூழ் திரு_தணிகை கரும்பே கருணை பெரும் கடலே
வானார் அமுதே நின் திரு_தாள் அடியேன் முடி மேல் வைப்பாயே – திருமுறை5:21 1/3,4
தரை வாய் தவத்தால் தணிகை அமர் தரும_கடலே தனி அடியேன் – திருமுறை5:25 8/2
கஞ்சன் மால் புகழ் கருணை அம் கடலே கண்கள் மூன்று உடை கரும்பு ஒளிர் முத்தே – திருமுறை5:29 2/3
ஆறு முக பெரும் கருணை_கடலே தெய்வயானை மகிழ் மணி_குன்றே அரசே முக்கண் – திருமுறை5:44 1/1
பன்னிரு கண் மலர் மலர்ந்த கடலே ஞான பரஞ்சுடரே ஆறு முகம் படைத்த கோவே – திருமுறை5:44 10/1
காக்கும் தொழிலால் அருள் புரிந்த கருணை_கடலே கடைநோக்கால் – திருமுறை5:45 4/2
இன்ப பெருக்கே அருள்_கடலே இறையே அழியா இரும் பொருளே – திருமுறை5:45 8/1
தேயா கருணை பாற்கடலே தெளியா அசுர போர்_கடலே தெய்வ பதியே முதல் கதியே திருச்செந்தூரில் திகழ் மதியே – திருமுறை5:46 2/3
காதம் மணக்கும் மலர் கடப்பம் கண்ணி புயனே காங்கெயனே கருணை_கடலே பன்னிரு கண் கரும்பே இருவர் காதலனே – திருமுறை5:46 6/2
அங்கை அம் கனியே போற்றி அருள் பெரும் கடலே போற்றி – திருமுறை5:50 1/2
கல்லும் கனிய திரு_நோக்கம் புரியும் கருணை கடலே நான் – திருமுறை6:7 11/1
கைபடா கனலே கறைபடா மதியே கணிப்ப அரும் கருணை அம் கடலே
தெய்வமே என நான் நின்னையே கருதி திரு_பணி புரிந்து இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:13 116/2,3
கண் ஆர் அமுத_கடலே என் கண்ணே கண்ணுள் கருமணியே – திருமுறை6:16 3/1
ஈயில் கருணை பெரும் கடலே என்னே கெடுவது இயற்கையிலே – திருமுறை6:17 5/2
கனியேன் என நீ நினையேல் அபயம் கனியே கருணை_கடலே அபயம் – திருமுறை6:18 5/2
கறுத்து_உரைத்தார்-தமக்கும் அருள் கனிந்து உரைக்கும் பெரிய கருணை நெடும் கடலே மு கண் ஓங்கு கரும்பே – திருமுறை6:22 1/2
அருள் பெரும் கடலே என்னை ஆண்ட சற்குருவே ஞான – திருமுறை6:24 4/1
அம்பலத்தே ஆடுகின்ற ஆர்_அமுதே அரசே ஆனந்த மா கடலே அறிவே என் அன்பே – திருமுறை6:24 30/1
கருணை கடலே அதில் எழுந்த கருணை அமுதே கனி அமுதில் – திருமுறை6:24 56/1
கரவு நெறி செல்லா கருத்தினில் இனிக்கின்ற கருணை அமுதே கரும்பே கனியே அருள் பெரும் கடலே எலாம் வல்ல கடவுளே கலைகள் எல்லாம் – திருமுறை6:25 19/3
சிற்கரை திரை அறு திரு_அருள் கடலே தெள் அமுதே கனியே செழும் பாகே – திருமுறை6:26 2/3
சத்துவ நெறி தரு வடல் அருள்_கடலே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 8/4
கத்து எலாம் தவிர்த்து கருத்து எலாம் அளித்த கடவுளே கருணை அம் கடலே
சத்து எலாம் ஒன்றே சத்தியம் என என்றனக்கு அறிவித்ததோர் தயையே – திருமுறை6:42 2/2,3
கற்புறு கருத்தில் இனிக்கின்ற கரும்பே கருணை வான் அமுத தெள் கடலே
அற்புறும் அறிவில் அருள் ஒளி ஆகி ஆனந்தமாம் அனுபவமே – திருமுறை6:42 10/2,3
அன்பு எனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அன்பு எனும் உயிர் ஒளிர் அறிவே – திருமுறை6:64 54/3
அற்புத கடலே அமுத தண் கடலே – திருமுறை6:65 1/1388
அற்புத கடலே அமுத தண் கடலே
இருள் கலை தவிர்த்து ஒளி எல்லாம் வழங்கிய – திருமுறை6:65 1/1388,1389
அருள் பெரும் கடலே ஆனந்த_கடலே – திருமுறை6:65 1/1390
அருள் பெரும் கடலே ஆனந்த_கடலே – திருமுறை6:65 1/1390
ஆண்ட கருணை பெரும் கடலே அடியேன் உன்றன் அடைக்கலமே – திருமுறை6:88 6/4
திரை அறு கடலே கடல் எழு சுதையே திரு_நட மணியே திரு_நட மணியே – கீர்த்தனை:1 135/2
துறை வளர் கடலே கடல் வளர் துறையே துறை கடல் வளர்தரு சுதையே – கீர்த்தனை:30 6/3
துப்பு ஆர் செம் சுடரே அருள் சோதி சுக கடலே
அப்பா என் அரசே திரு_அம்பலத்து ஆர்_அமுதேவ் – கீர்த்தனை:31 5/1,2
துப்பு ஆர் செம் சடையாய் அருள் சோதி சுக கடலே
செப்பா மேல் நிலைக்கே சிறியேனை செலுத்தியவா – கீர்த்தனை:32 3/1,2
அன்பு எனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடலே அன்பு எனும் உயிர் ஒளிர் அறிவே – கீர்த்தனை:41 9/3
கலை_கடலே கருணை நெடும் கடலே கானம் கடத்த தடம் கடலே என் கருத்தே ஞான – தனிப்பாசுரம்:18 2/1
கலை_கடலே கருணை நெடும் கடலே கானம் கடத்த தடம் கடலே என் கருத்தே ஞான – தனிப்பாசுரம்:18 2/1
கலை_கடலே கருணை நெடும் கடலே கானம் கடத்த தடம் கடலே என் கருத்தே ஞான – தனிப்பாசுரம்:18 2/1
இன்பால் என்-பால் தரு தாயில் இனிய கருணை இரும் கடலே இகத்தும் பரத்தும் துணை ஆகி என் உள் இருந்த வியல் நிறைவே – தனிப்பாசுரம்:25 2/3
அலகுறா மடல்-கண் எழுதுறா எழுத்தின் அமைவித்த அருள் பெரும் கடலே
இலகு சீர் கூடல் மடாலயத்து அமர்ந்த எழில் திரு_ஞானசம்பந்த – தனிப்பாசுரம்:30 3/2,3

மேல்


கடலேன் (1)

தரை சேரும் துன்ப தடம் கடலேன் வெம் பிணியை – திருமுறை2:63 7/2

மேல்


கடலை (24)

எண்ண இனிய இன் அமுதை இன்ப கருணை பெரும்_கடலை – திருமுறை2:1 8/1
ஆலின் ஓங்கிய ஆனந்த_கடலை அம்பலத்தில் ஆம் அமுதை வேதங்கள் – திருமுறை2:4 4/3
காலன் வருந்தி விழ உதைத்தானை கருணை_கடலை என் கண்_அனையானை – திருமுறை2:33 3/3
அஞ்சல் என கருணை புரிந்து ஆண்டுகொண்ட அருள்_கடலை அமுதை தெய்வ – திருமுறை2:94 48/3
கலை பயின்ற உளத்து இனிக்கும் கரும்பினை முக்கனியை அருள்_கடலை ஓங்கும் – திருமுறை2:101 3/1
சோர்ந்தேன் பதைத்து துயர்_கடலை சூழ்ந்தேன் இன்னும் துடிக்கின்றேன் – திருமுறை3:3 31/3
கரு நெடும் கடலை கடத்து நல் துணையே கண்கள் மூன்று உடைய செங்கரும்பே – திருமுறை5:2 1/3
மட்டித்து அளறுபட கடலை மலைக்கும் கொடிய மா உருவை – திருமுறை5:25 6/1
கடலை அடுத்து நின் உருவை கண்கள் ஆர கண்டிலனே – திருமுறை5:25 10/4
கரும்பினை என்னுள் கனிந்திடும் கனியை முனிந்திடாது அருள் அருள்_கடலை – திருமுறை5:40 5/3
நிற்கும் நிலை நின்று அறியேன் நின்றாரின் நடித்தேன் நெடும் காம பெரும் கடலை நீந்தும் வகை அறியேன் – திருமுறை6:6 3/2
திரை அறு தண் கடல் அறியேன் அ கடலை கடைந்தே தெள் அமுதம் உண அறியேன் சினம் அடக்க அறியேன் – திருமுறை6:6 10/2
கரை சேர்த்து அருளி இன் அமுத_கடலை குடிப்பித்திடல் வேண்டும் – திருமுறை6:16 2/2
காம_கடலை கடத்தி அருள் கருணை அமுதம் களித்து அளித்தாய் – திருமுறை6:19 9/2
களவை விட்டவர்-தம் கருத்து உளே விளங்கும் காட்சியை கருணை அம் கடலை
உளவை என்றனக்கே உரைத்து எலாம் வல்ல ஒளியையும் உதவிய ஒளியை – திருமுறை6:49 20/2,3
அலை அறு கருணை தனி பெரும் கடலை அன்பினில் கண்டுகொண்டேனே – திருமுறை6:49 24/4
மருள் பெரும் கடலை கடத்தி என்றன்னை வாழ்வித்த என் பெரு வாழ்வே – திருமுறை6:64 18/3
கருத்தனை என் கண்மணியை கண்_நுதலை பெரும் கருணை_கடலை வேத – திருமுறை6:71 1/1
கலை கடலை கடந்த முனி கணங்களும் மும்மலமாம் கரிசு அகன்ற யோகிகளும் கண்டுகொள மாட்டாது – திருமுறை6:101 11/1
காம_கடலை கடந்து வெகுளி_கடலை நீந்தினேன் – கீர்த்தனை:29 63/1
காம_கடலை கடந்து வெகுளி_கடலை நீந்தினேன் – கீர்த்தனை:29 63/1
கடிய மயக்க_கடலை தாண்டி அடியை ஏந்தினேன் – கீர்த்தனை:29 63/2
கருணை_கடலை அ கடலில் கலந்த அமுதை அ அமுத – தனிப்பாசுரம்:12 7/1
ஆதி நடுவும் முடிவும் இலா அருளானந்த பெரும் கடலை
ஓதி உணர்தற்கு அரிய சிவயோகத்து எழுந்த ஒரு சுகத்தை – தனிப்பாசுரம்:12 10/1,2

மேல்


கடலோ (3)

உயல் அறியேன் எனினும் அது கண்டு கொளும் ஆசை ஒரு கடலோ எழு கடலோ உரைக்கவொணாது உடையேன் – திருமுறை6:24 52/2
உயல் அறியேன் எனினும் அது கண்டு கொளும் ஆசை ஒரு கடலோ எழு கடலோ உரைக்கவொணாது உடையேன் – திருமுறை6:24 52/2
வாய் இரங்கா வகை புகல துணிந்தேன் என்னுடைய மனத்து ஆசை ஒரு கடலோ எழு கடலில் பெரிதே – திருமுறை6:79 5/3

மேல்


கடலோய் (1)

கண் ஆர் நுதலோய் பெரும் கருணை_கடலோய் கங்கை மதி சடையோய் – திருமுறை2:60 7/1

மேல்


கடவாத (1)

குரு எல்லை கடவாத குண_குன்றம் அனையீரே கோது_இல் வாய்மை – தனிப்பாசுரம்:3 7/1

மேல்


கடவாதே (1)

கல் என்றால் என் சொல் கடவாதே புல்ல நினை – திருமுறை1:3 1/558

மேல்


கடவாய் (1)

கற்றவர்-தம் சொல்வழியில் கலை பயின்று நெறி நிற்க கடவாய் என்று – தனிப்பாசுரம்:2 49/4

மேல்


கடவி (1)

சொல் கடவி மேலோர் துதித்தல் ஒழியாது ஓங்கும் – திருமுறை1:2 1/225

மேல்


கடவீர் (1)

நாறாத மலர் போலும் வாழ்கின்றீர் மூப்பு நரை திரை மரணத்துக்கு என் செய கடவீர்
ஏறாமல் வீணிலே இறங்குகின்றீரே எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:96 2/3,4

மேல்


கடவுள் (66)

கங்கை-தனை சேர்த்த கடவுள் எவன் எங்கு உறினும் – திருமுறை1:3 1/274
மால் கடவுள் ஆம் ஓர் மகவு அலற கண்டு திரு_பாற்கடலை – திருமுறை1:3 1/477
காய வித்தையால் அ கடவுள் இயற்றும் இந்த – திருமுறை1:3 1/1057
களவு_இறந்தும் கரணாதி இறந்தும் செய்யும் கடும் தவத்தும் காண்ப அரிதாம் கடவுள் ஆகி – திருமுறை1:5 9/2
கொண்டு எங்கும் நிழல் பரப்பி தழைந்து ஞான கொழும் கடவுள் தரு ஆகி குலவும் தேவே – திருமுறை1:5 11/4
கண் அமுதத்து உடம்பு உயிர் மற்று அனைத்தும் இன்பம் கலந்துகொள தரும் கருணை கடவுள் தேவே – திருமுறை1:5 38/4
கடல் அனைய பேர்_இன்பம் துளும்ப நாளும் கருணை மலர் தேன் பொழியும் கடவுள் காவே – திருமுறை1:5 45/2
நெடியனே முதல் கடவுள் சமுகத்தோர்-தம் நெடும் பிழைகள் ஆயிரமும் பொறுத்து மாயை – திருமுறை1:5 94/3
கண்மணி நேர் கடவுள் மணியே ஒருகால் மணியை – திருமுறை1:6 118/3
கடி ஆர் மலர் அயன் முன்னோர் தென் ஒற்றி கடவுள் செம்பால் – திருமுறை1:7 44/3
கரு மால் அகற்றும் கணபதியாம் கடவுள் அடியும் களித்து அவர் பின் – திருமுறை1:8 0/3
கடவுள் நீறு இடா கடையரை கண்காள் கனவிலேனும் நீர் காணுதல் ஒழிக – திருமுறை2:7 1/1
கலம் இலாது வான் கடல் கடப்பவன் போல் கடவுள் நின் அடி_கமலங்கள் வழுத்தும் – திருமுறை2:10 4/1
கடைமையேன் வேறு ஓர் தேவரை அறியேன் கடவுள் நின் திரு_அடி அறிக – திருமுறை2:18 5/3
கண் அமர் நெற்றி கடவுள் பிரானை கண்ணனை ஆண்ட முக்கண்ணனை எங்கள் – திருமுறை2:33 8/2
கணி கொள் மா மணி கலன்கள் நம் கடவுள் கண்ணுள் மா மணி கண்டிகை கண்டாய் – திருமுறை2:34 1/2
கரும் பை நாக அணை கடவுள் நான்முகன் வான்_கடவுள் ஆதியர் கலகங்கள் தவிர்ப்பான் – திருமுறை2:35 4/1
கரும் பை நாக அணை கடவுள் நான்முகன் வான்_கடவுள் ஆதியர் கலகங்கள் தவிர்ப்பான் – திருமுறை2:35 4/1
கூறுகின்றது என் கடவுள் நீ அறியா கொள்கை ஒன்று இலை குன்ற_வில்லோனே – திருமுறை2:49 5/3
கல்லை வெல்லவும் வல்ல என் மனம்-தான் கடவுள் நின் அடி_கமலங்கள் நினைத்தல் – திருமுறை2:66 8/1
கற்று வழு_அற்றவர் கருத்து அமர் கருத்தனே கண் நுதல் கடவுள் மணியே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 7/4
கருணை_கடலே திருவாரூர் கடவுள் சுடரே நின்னுடைய – திருமுறை2:80 6/1
கரும் களிற்று உரி போர்த்து அம்பலத்து ஆடும் கருணை எம் கடவுள் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 6/1
கண்ணன் அறியா கழல்_பதத்தார் கண்ணார் நெற்றி கடவுள் அருள் – திருமுறை3:14 9/1
பிறை முடிக்கும் சடை கடவுள் பெரும் தருவே குருவே பெரிய மன்றுள் நடம் புரியும் பெரிய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 9/4
சீரை உற்றிடும் தணிகை அம் கடவுள் நின் திருவுளம் அறியேனே – திருமுறை5:6 7/4
பொன்னே கடவுள் மா மணியே போத பொருளே பூரணமே – திருமுறை5:7 4/3
கடைப்பட்டு ஏங்கும் இ நாயினுக்கு அருள்தர கடவுள் நீ வருவாயேல் – திருமுறை5:31 2/1
சால்கொளும் கடவுள் தனி அருள் மகனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 1/4
கல்லை ஒத்த என் நெஞ்சினை உருக்கேன் கடவுள் நின் அடி கண்டிட விழையேன் – திருமுறை5:42 1/1
வீறு மயிலும் தனி கடவுள் வேலும் துணை உண்டு எமக்கு இங்கே – திருமுறை5:45 10/2
கந்தம் மிகு நின் மேனி காணாத கயவர் கண் கல நீர் சொரிந்த அழு கண் கடவுள் நின் புகழ்-தனை கேளாத வீணர் செவி கைத்து இழவு கேட்கும் செவி – திருமுறை5:55 18/2
கடவுள் மணியே சரணம் சரணம் கந்தா சரணம் சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 5/4
உயர்வுறு சிற்றம்பலத்தே எல்லாம் தாம் ஆகி ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 6/4
ஒண் தகு சிற்றம்பலத்தே எல்லாம்_வல்லவராய் ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 7/4
ஓர்தரு சன்மாத்திரமாம் திரு_சிற்றம்பலத்தே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 8/4
உரவுறு சின்மாத்திரமாம் திரு_சிற்றம்பலத்தே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 9/4
ஊற்றம்-அதாம் சமரச ஆனந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 10/4
உகப்புறும் ஓர் சுத்த சிவானந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 11/4
உயத்தரும் ஓர் சுத்த சிவானந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 12/4
ஒன்றுறு தாம் ஆகி நின்றார் திரு_சிற்றம்பலத்தே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 13/4
காந்தி என் உள்ளம் கலங்கிய கலக்கம் கடவுள் நீயே அறிந்திடுவாய் – திருமுறை6:13 19/3
கரைத்து உளே புகுந்து என் உயிரினுள் கலந்த கடவுள் நீ அல்லையோ எனை-தான் – திருமுறை6:13 70/2
ஒருவரே உளார் கடவுள் கண்டு அறி-மினோ உலகுளீர் உணர்வு இன்றி – திருமுறை6:24 64/2
இவ்வண்ணம் இருந்த எனை பிறர் அறிய தெருவில் இழுத்து விடுத்தது கடவுள் இயற்கை அருள் செயலோ – திருமுறை6:27 1/3
காட்டுகின்றதோர் கருணை அம் கடவுள் நின் கழல் இணை கருதாதே – திருமுறை6:28 10/2
கட்டியே என்கோ அம்பலத்து ஆடும் கருணை அம் கடவுள் நின்றனையே – திருமுறை6:54 2/4
கைபடா பெரும் சீர் கடவுள் வான் அமுதே – திருமுறை6:65 1/1284
கரவு ஒன்று அறியா பெரும் கருணை கடவுள் இது நின் தயவு இதனை கருதும்-தொறும் என் கருத்து அலர்ந்து சுகமே மயமா கண்டதுவே – திருமுறை6:66 8/4
கசியும் மனத்து எனை அறியீர் சிற்சபையில் விளங்கும் கடவுள் மகிழ்ந்து அளித்த தனி கதிர்_பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 19/4
கூற்று உதைத்த திரு_அடி மேல் ஆணை இது கடவுள் குறிப்பு என கொண்டு உலகம் எலாம் குதுகலிக்க விரைந்தே – திருமுறை6:89 8/3
கணிந்த மறை பல கோடி ஆகமம் பல் கோடி கடவுள் நினது அருள் புகழை கணிப்பதற்கு பல கால் – திருமுறை6:91 6/2
களித்து உலகில் அளவு இகந்த காலம் உலகு எல்லாம் களிப்பு அடைய அருள் சோதி கடவுள் வரு தருணம் – திருமுறை6:98 9/1
கண்மை தரும் ஒரு பெரும் சீர் கடவுள் என புகலும் கருணைநிதி வருகின்ற தருணம் இது தானே – திருமுறை6:98 13/4
கலை தொழிலில் பெரியர் உளம் கலங்கினர் அ கலக்கம் எலாம் கடவுள் நீக்கி – திருமுறை6:99 10/3
காற்று உருவோ கனல் உருவோ கடவுள் உரு என்பார் காற்று உருவும் கனல் உருவும் கண்டு உரைப்பீர் என்றால் – திருமுறை6:101 14/1
கருணாநிதியர் என்று ஊதூது சங்கே கடவுள் அவனே என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 171/1
ஓது கடவுள் கூட்டம் அனைத்தும் அடிமை அல்லவோ – கீர்த்தனை:29 16/3
கண் அமுதத்து உடம்பு உயிர் மற்று அனைத்தும் இன்பம் கலந்துகொள தரும் கருணை கடவுள் தேவே – கீர்த்தனை:41 10/4
இவ்வண்ணம் இருந்த எனை பிறர் அறிய தெருவில் இழுத்து விடுத்தது கடவுள் இயற்கை அருள் செயலோ – கீர்த்தனை:41 20/3
கருணை நெடும் கடல் என்கோ கல்_ஆலின் அடி அமர்ந்த கடவுள் என்கோ – தனிப்பாசுரம்:2 32/1
குயில் ஏறு மொழி கடவுள் குஞ்சரம் தோய் களிறே என் குருவே போற்றி – தனிப்பாசுரம்:3 24/4
நீதி மணியே நிருவிகற்ப மணியே அன்பர் நினைவில் அமர் கடவுள் மணியே நின்மல சுயம் பிரகாசம் குலவும் அத்வைத நித்ய ஆனந்த மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 2/3
தொண்டு-அதே செயும் நரக வாதை உண்டு இன்பமுறு சொர்க்கம் உண்டு இவையும் அன்றி தொழு கடவுள் உண்டு கதி உண்டு என்று சிலர் சொலும் துர்_புத்தியால் உலகிலே – தனிப்பாசுரம்:15 2/2
கண் மூன்று_உடையான் எவன் அவனே கடவுள் அவன்றன் கருணை ஒன்றே கருணை அதனை கருதுகின்ற கருத்தே கருத்தாம் அ கருத்தை – தனிப்பாசுரம்:25 4/1
அருமை_இலா பெருமையிலே இருக்கின்றேம் இது கடவுள் ஆணை என்றே – திருமுகம்:5 12/4

மேல்


கடவுளர் (8)

காண்பது கருதி மாலொடு மலர் வாழ் கடவுளர் இருவரும் தங்கள் – திருமுறை2:18 2/1
கரும வாழ்வு எனைத்தும் வேண்டிலேன் மற்றை கடவுளர் வாழ்வையும் விரும்பேன் – திருமுறை2:44 4/2
கடம் பொழி ஓங்கல் உரி உடை உடுக்கும் கடவுளே கடவுளர் கோவே – திருமுறை2:50 8/1
கள்ளம் அறும் உள்ளம் உறும் நின் பதம் அலால் வேறு கடவுளர் பதத்தை அவர் என் கண் எதிர் அடுத்து ஐய நண் என அளிப்பினும் கடு என வெறுத்துநிற்பேன் – திருமுறை5:55 4/2
கருவினில் எனக்கு அருள் கனிந்து அளித்தவனே கண்_உடையாய் பெரும் கடவுளர் பதியே – திருமுறை6:26 5/2
கடவுளர் மறைப்பை கடிந்தவர்க்கு இன்பம் – திருமுறை6:65 1/847
பணிகொண்ட கடவுளாய் கடவுளர் எலாம் தொழும் பரம பதியாய் எங்கள்-தம் பரமேட்டியாய் பரம போதமாய் நாதமாய் பரம மோக்ஷாதிக்கமாய் – தனிப்பாசுரம்:13 10/3
கடவுளர் இவன் செயல் காணுவாரேல் – திருமுகம்:4 1/185

மேல்


கடவுளர்-தம் (1)

பெரும் தேவே தரும் தியாக_பெருமானே கடவுளர்-தம் பிரானே போற்றி – தனிப்பாசுரம்:3 22/4

மேல்


கடவுளர்க்கு (1)

கணங்கள் நேர் காட்டில் எரி உகந்து ஆடும் கடவுளே கடவுளர்க்கு இறையே – திருமுறை2:41 1/3

மேல்


கடவுளர்கள் (2)

கரு நான்கும் பொருள் நான்கும் காட்டும் முக்கண் கடவுளே கடவுளர்கள் கருதும் தேவே – திருமுறை1:5 57/4
தொகுதி பெறு கடவுளர்கள் ஏத்த மன்றில் நடிக்கும் துரிய நடத்து அரசே என் சொல்லும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 30/4

மேல்


கடவுளரும் (2)

ஐ வகைய கடவுளரும் அந்தணரும் பரவ ஆனந்த திரு_நடம் செய் அம்பலத்து எம் அரசே – திருமுறை4:8 1/4
கள்ளம் உறும் அ கலைகள் காட்டிய பல் கதியும் காட்சிகளும் காட்சிதரு கடவுளரும் எல்லாம் – திருமுறை6:60 84/2

மேல்


கடவுளரே (10)

காடு_உடையார் நெற்றிக்கண்_உடையார் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 1/4
கண்ணப்ப நிற்க என கை தொட்டார் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 2/4
கல்லடிக்கும் கதி காட்டினர் காண் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 3/4
காழியில் தன் உரு காட்டினரால் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 4/4
கதவம் திறந்தனரால் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 5/4
கச்சூரில் சோறு இரந்து ஊட்டினரால் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 6/4
காண பரி மிசை வந்தனரால் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 7/4
கல்லானை தின்ன கரும்பு அளித்தார் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 8/4
கால் எடுத்து ஆடும் கருத்தர் கண்டீர் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 9/4
கால் பதம் ஒன்றில் ஒடுக்கி நிற்கார் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 10/4

மேல்


கடவுளாய் (2)

கவ்வை அறு தனி முதல் கடவுளாய் ஓங்கு மெய் காட்சியே கருணை நிறைவே கண்ணே என் அன்பில் கலந்து எனை வளர்க்கின்ற கதியே கனிந்த கனியே – திருமுறை6:25 16/3
பணிகொண்ட கடவுளாய் கடவுளர் எலாம் தொழும் பரம பதியாய் எங்கள்-தம் பரமேட்டியாய் பரம போதமாய் நாதமாய் பரம மோக்ஷாதிக்கமாய் – தனிப்பாசுரம்:13 10/3

மேல்


கடவுளும் (1)

அ மலர்_கரத்திற்கு அம் மலர்_கடவுளும் – தனிப்பாசுரம்:30 2/2

மேல்


கடவுளே (52)

கண் காட்டும் நெற்றி கடவுளே என்று தொழ – திருமுறை1:2 1/23
காலமே காலம் எலாம் கடந்த ஞான கதியே மெய் கதி அளிக்கும் கடவுளே சிற்கோலமே – திருமுறை1:5 29/2
கண்ட வடிவாய் அகண்ட மயமாய் எங்கும் கலந்துநின்ற பெரும் கருணை கடவுளே எம் – திருமுறை1:5 43/3
செங்குமுதம் மலர வரும் மதியே எல்லாம் செய்ய வல்ல கடவுளே தேவ தேவே – திருமுறை1:5 48/4
கரு நான்கும் பொருள் நான்கும் காட்டும் முக்கண் கடவுளே கடவுளர்கள் கருதும் தேவே – திருமுறை1:5 57/4
கண் உடைய நுதல் கரும்பே மன்றில் ஆடும் காரண_காரியம் கடந்த கடவுளே நின் – திருமுறை1:5 89/1
காலில் கூற்று உதைத்து அருள்செயும் சிவனே கடவுளே நெற்றிக்கண்_உடையவனே – திருமுறை2:22 8/3
கணங்கள் நேர் காட்டில் எரி உகந்து ஆடும் கடவுளே கடவுளர்க்கு இறையே – திருமுறை2:41 1/3
கடம் பொழி ஓங்கல் உரி உடை உடுக்கும் கடவுளே கடவுளர் கோவே – திருமுறை2:50 8/1
கன்னலே தேனே ஒற்றி எம் அமுதே கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 3/4
கண்ணினுள் மணியே ஒற்றி அம் கனியே கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 4/4
கான வேட்டு உருவாம் ஒருவனே ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 6/4
காலன் நாண் அவிழ்க்கும் காலனே ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 7/4
காலொடு பூதம் ஐந்துமாம் ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 8/4
கற்று முற்று_உணர்ந்தோர்க்கு அருள்தரும் ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 9/4
கறையிடும் கண்டத்து ஒரு பெரும் கருணை கடவுளே கண் நுதல் கரும்பே – திருமுறை2:68 1/2
கருணை அம் கடலே கண்கள் மூன்று உடைய கடவுளே கமலன் மால் அறியா – திருமுறை2:71 9/1
கண் உறு நுதல் பெரும் கடவுளே மன்றினில் கருணை நடம் இடு தெய்வமே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 2/4
கடம் மடுத்திடு களிற்று உரி கொண்டு அணிந்த மெய் கடவுளே சடை கொள் அரசே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 5/4
களியின் நிறைவே அளி கொள் கருணை நிதியே மணி கொள் கண்ட எண் தோள் கடவுளே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 8/4
கந்தம் மிகு கொன்றையொடு கங்கை வளர் செம் சடை கடவுளே கருணை_மலையே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 9/4
கான் முக கட களிற்று உரி கொண்ட கடவுளே கண் கொண்ட நுதல் அண்ணலே கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 10/4
காவி நேர் களத்தான் மகிழ் ஐங்கர கடவுளே நல் கருங்குழி என்னும் ஊர் – திருமுறை5:3 10/3
களிக்கும் மறை கருத்தே மெய்ஞ்ஞான நீதி கடவுளே நின் அருளை காணேன் இன்னும் – திருமுறை5:8 3/2
தா அரும் பொழில் தணிகை அம் கடவுளே சரவணபவ கோவே – திருமுறை5:11 9/4
கற்று அறிந்த மெய் உணர்ச்சி_உடையோர் உள்ள கமலத்தே ஓங்கு பெரும் கடவுளே நின் – திருமுறை5:44 7/1
தொழுது எலாம் வல்ல கடவுளே நின்னை துதித்திலேன் தூய்மை ஒன்று அறியேன் – திருமுறை6:8 8/1
கனி பெரும் கருணை கடவுளே அடியேன் கருதி நின்று உரைக்கும் விண்ணப்பம் – திருமுறை6:13 1/2
காவி நேர் கண்ணாள் பங்கனே தலைமை கடவுளே சிற்சபை-தனிலே – திருமுறை6:13 14/1
கற்றவர் உளத்தே கரும்பினில் இனிக்கும் கண் நுதல் கடவுளே என்னை – திருமுறை6:13 16/1
தாங்கிய தாயே தந்தையே குருவே தயாநிதி கடவுளே நின்-பால் – திருமுறை6:13 66/2
கலங்கிய போதும் திரு_சிற்றம்பலத்தில் கருணை அம் கடவுளே நின்-பால் – திருமுறை6:13 95/1
கட்டமே தவிர்த்து இங்கு என்னை வாழ்வித்த கடவுளே கனக மன்றகத்தே – திருமுறை6:15 2/3
காரிலே ஒரு கோடி பொழியினும் துணை பெறா கருணை_மழை பொழி மேகமே கனகசபை நடு நின்ற கடவுளே சிற்சபை-கண் ஓங்கும் ஒரு தெய்வமே – திருமுறை6:25 7/3
கரவு நெறி செல்லா கருத்தினில் இனிக்கின்ற கருணை அமுதே கரும்பே கனியே அருள் பெரும் கடலே எலாம் வல்ல கடவுளே கலைகள் எல்லாம் – திருமுறை6:25 19/3
தேகாதி மூன்றும் நான் தரும் முன் அருள்செய்து எனை தேற்றி அருள்செய்த சிவமே சிற்சபையின் நடு நின்ற ஒன்றான கடவுளே தெய்வ நடராச பதியே – திருமுறை6:25 28/4
கழக நேர் நின்ற கருணை மா நிதியே கடவுளே கடவுளே என நான் – திருமுறை6:30 9/3
கழக நேர் நின்ற கருணை மா நிதியே கடவுளே கடவுளே என நான் – திருமுறை6:30 9/3
காட்டுகின்றதோர் கதிர் நடு விளங்கிய கடவுளே அடியேன் நான் – திருமுறை6:40 8/2
கடை இலா பெரும் கதிர் நடு விளங்கும் ஓர் கடவுளே அடியேன் நான் – திருமுறை6:40 9/2
கத்து எலாம் தவிர்த்து கருத்து எலாம் அளித்த கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை6:42 2/2
கருணை மா நிதியே என் இரு கண்ணே கடவுளே கடவுளே என்கோ – திருமுறை6:54 1/1
கருணை மா நிதியே என் இரு கண்ணே கடவுளே கடவுளே என்கோ – திருமுறை6:54 1/1
கலக வாதனை தீர் காலம் என்று உறுமோ கடவுளே என துயர்ந்து இருந்தேன் – திருமுறை6:58 6/3
கலையனே எல்லாம்_வல்ல ஓர் தலைமை கடவுளே என் இரு கண்ணே – திருமுறை6:64 24/1
கண் எலாம் களிக்க காணலாம் பொதுவில் கடவுளே என்று நம் கருத்தில் – திருமுறை6:64 36/2
கருகும் நெஞ்சு-அதனை தளிர்த்திட புரிந்த கருணை அம் கடவுளே விரைந்து – திருமுறை6:70 2/3
கள்ளமே தவிர்த்த கருணை மா நிதியே கடவுளே கனக அம்பலத்து என் – திருமுறை6:70 5/3
கடவுளே மாயை இரு_கன்மம் இருள் எல்லாம் – திருமுறை6:85 13/3
கண்டு பொழி அருள் முகில் சம்பந்த வள்ளலாம் கடவுளே ஓத்தூரினில் – கீர்த்தனை:41 1/29
கண்ணார நெல்லி அம் கனி என காட்டி நல் கருணைசெய்து ஆளாவிடில் கடையனேன் ஈடேறும் வகை எந்த நாள் அருள் கடவுளே கருணைசெய்வாய் – தனிப்பாசுரம்:13 6/2
கண்டு பொழி அருள் முகில் சம்பந்த வள்ளலாம் கடவுளே ஓத்தூரினில் – தனிப்பாசுரம்:24 1/29

மேல்


கடவுளை (9)

கல் நிகர் மனத்தை கரைத்து என் உள் கலந்த கருணை அம் கடவுளை தனது – திருமுறை6:49 10/2
கனி_அனையவனை அருள்_பெரும்_சோதி கடவுளை கண்ணினுள் மணியை – திருமுறை6:49 30/2
கரம் பெறு கனி போல் என் உளம் புகுந்தான் கடவுளை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 5/4
கடை தனி சிறியேன் உளம் புகுந்து அமர்ந்தான் கடவுளை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 6/4
கருத்தனை சிற்சபை ஓங்கு கடவுளை என் கண்ணால் கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டேன் களித்தே – திருமுறை6:52 2/4
கருணை அருள்_பெரும்_சோதி கடவுளை என் கண்ணால் கண்டுகொண்டேன் கனிந்துகொண்டேன் கலந்துகொண்டே களித்தே – திருமுறை6:52 10/4
கரைந்துகரைந்து உளம் உருகி கண்களின் நீர் பெருகி கருணை நட கடவுளை உள் கருது-மினோ களித்தே – திருமுறை6:98 8/4
காலம் கடந்த கடவுளை காணற்கு – கீர்த்தனை:14 3/1
கருத்தர் நமது ஏகம்ப கடவுளை உள் புறம் கண்டு களிக்கின்றோய் நின் – தனிப்பாசுரம்:26 1/2

மேல்


கடவூர் (2)

நல் கடவூர் வீரட்ட நாயகனே வற்கடத்தும் – திருமுறை1:2 1/226
பேரூர் தினையூர் பெரும்புலியூர் பிடவூர் கடவூர் முதலாக – திருமுறை1:8 98/3

மேல்


கடவேன் (9)

சாவுறா வகைக்கு என் செய கடவேன் தந்தையே எனை தாங்கிக்கொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 1/4
பழியை தூர்ப்பதற்கு என் செய கடவேன் பரமனே எனை பரிந்துகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 3/4
சிதத்திலே உறற்கு என் செய கடவேன் தெய்வமே எனை சேர்த்துக்கொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 4/4
அடியன் ஆவதற்கு என் செய கடவேன் அப்பனே எனை ஆண்டுகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 5/4
ஓங்குகின்றதற்கு என் செய கடவேன் உடையவா எனை உவந்துகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 6/4
பொருத்தன் ஆவதற்கு என் செய கடவேன் புண்ணியா எனை புரிந்துகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 7/4
உருக்கல் ஆகுதற்கு என் செய கடவேன் உடையவா எனை உவந்துகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 8/4
ஞானம் மேவுதற்கு என் செய கடவேன் நாயகா எனை நயந்துகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 9/4
அருளை மேவுதற்கு என் செய கடவேன் அப்பனே எனை ஆண்டுகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 10/4

மேல்


கடவேனே (12)

களியேன்-தனை நீ இனி அந்தோ கைவிட்டிடில் என் கடவேனே
ஒளியே முக்கண் செழும் கரும்மே ஒன்றே அன்பர் உறவே நல் – திருமுறை2:60 3/2,3
குழுவினும் பெரியேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை2:94 39/4
குழுவினும் பெரியேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 1/4
குற்றமே உடையேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 2/4
கொடுமையே குறித்தேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 3/4
குலத்திலும் கொடியேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 4/4
கொடி முடிந்திடுவேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 5/4
குரங்கு என பிடித்தேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 6/4
கூட்டமே விழைந்தேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 7/4
கொலை தொழில் புரிவேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 8/4
குணம் இலா கொடியேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 9/4
கொடியரில் கொடியேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 10/4

மேல்


கடற்கரை (2)

ஓதை கடற்கரை வாய் ஒற்றி அப்பா வாழ்த்துகின்றோர் – திருமுறை2:45 35/3
கண்டல் சூழ் கடற்கரை காண உள்ளது – தனிப்பாசுரம்:2 9/4

மேல்


கடற்கு (5)

பாப கடற்கு ஓர் படு_கடலாம் பாழ் வெகுளி – திருமுறை1:3 1/863
தனை அறியா முகத்தவர் போல் இருந்தாய் எந்தாய் தடம் கருணை பெரும் கடற்கு தகுமோ கண்டாய் – திருமுறை1:5 85/3
சனன மரணம் என்னும் கடற்கு என் செய்வனே – திருமுறை5:5 22/4
கரை கணம் இன்றியே கடல் நிலை செய்தீர் கருணை_கடற்கு கரைக்கு அணம் செய்யீர் – திருமுறை6:34 8/1
வரம் தருகின்றாய் வள்ளல் நின் கருணை மா கடற்கு எல்லை கண்டிலனே – திருமுறை6:108 35/4

மேல்


கடற்குள் (3)

கூறாத துன்ப கொடும்_கடற்குள் வீழ்ந்து அடியேன் – திருமுறை2:20 7/2
எண்ணாவோ துன்பத்து இரும் கடற்குள் மன்னினனே – திருமுறை5:30 1/4
பவம் எனும் கடற்குள் வீழ்ந்து உழன்று ஏங்கும் பாவியேன்-தன் முகம் பார்த்து இங்கு – திருமுறை5:38 4/1

மேல்


கடன் (41)

காதலுற்று செய்தல் கடன் – திருமுறை1:4 80/4
கைவிட்டிடாது இன்னும் காப்பாய் அது நின் கடன் கரும்பே – திருமுறை1:7 99/2
காலம் போகும் வார்த்தை நிற்கும் கண்டாய் இது சொல் கடன் ஆமோ – திருமுறை1:8 154/3
கடியனேன் பிழை யாவையும் பொறுக்க கடன் உனக்கு அலால் கண்டிலன் ஐயா – திருமுறை2:9 10/2
கல் அமுது ஆக்கும் கடன் உனக்கு அன்றோ கடையனேன் கழறுவது என்னே – திருமுறை2:18 9/4
என்னை ஆளுதல் உன் கடன் அன்றேல் இரக்கம் என்பது உன்னிடத்து இலை அன்றோ – திருமுறை2:25 3/2
களிய நெஞ்சமாம் கருங்கலை கரைத்து கருணை ஈகுதல் கடன் உனக்கு ஐயா – திருமுறை2:27 9/3
கருவின் நின்ற எம்_போல்பவர்-தம்மை காத்து அளிப்பதே கடன் என கொண்டார் – திருமுறை2:35 3/2
நெறியே தருதல் நின் கடன் காண் நின்னை பணிதல் என் கடனே – திருமுறை2:40 8/4
செய்வது உன் கடன் காண் சிவபெருமானே திருவொற்றியூர் வரும் தேனே – திருமுறை2:41 10/1
உய்வது என் கடன் காண் அன்றி ஒன்று இல்லை உலகு எலாம் உடைய நாயகனே – திருமுறை2:41 10/2
வாங்கும் பவம் தீர்த்து அருள்வது நின் கடன் காண் இந்த மண்ணிடத்தே – திருமுறை2:43 11/4
நிறைதரும் நினது திரு_அருள் அளிக்க நினைத்தலே நின் கடன் கண்டாய் – திருமுறை2:52 10/3
உற்றதோர் சிறிது அன்பும் இவ்வகையால் உறுதி ஈவது இங்கு உமக்கு ஒரு கடன் காண் – திருமுறை2:55 3/3
கண்ணின் நல்ல நும் கழல் தொழ இசைந்தால் கலக்கம் காண்பது கடன் அன்று கண்டீர் – திருமுறை2:55 11/3
கனக்கும் வன் பவ கடலிடை வீழ்த்த கண்டு இருத்தலோ கடன் உமக்கு எளியேன்-தனக்கு – திருமுறை2:57 2/2
அண்ணா நினது கடன் கண்டாய் அடியேன் பல கால் அறைவது என்னே – திருமுறை2:60 5/2
புரக்க என்னை நின் அருள் கடன் என்றே போற்றுகின்றனன் புலையரில் புலையேன் – திருமுறை2:66 10/2
கதியின் வைப்பது நின் கடன் வன் கடல் – திருமுறை2:76 6/3
தந்து காப்பது உன்றன் கடன் ஆகுமே – திருமுறை2:76 8/4
கலையே கருதும் கழல்_உடையாய் அருளாமையும் நின் கடன் அன்றே – திருமுறை2:82 17/4
கரிய பெரு மால் உடையற்கும் அருளல் உன்றன் கடன் அன்றே – திருமுறை2:84 8/4
கரு வேரறுத்து இ கடையனை காக்க கடன் உனக்கே – திருமுறை5:5 12/4
தாய நின் கடன் தணிகை_வாணனே – திருமுறை5:12 27/4
கன் செய் பேய்_மன கடையனேன் என்னினும் காப்பது உன் கடன் அன்றோ – திருமுறை5:17 5/2
சீலம் ஆர் பூசை கடன் முடிக்கின்றார் சிறியனேன் தவம் செய்வான் போலே – திருமுறை6:9 1/2
காலை ஆதிய முப்போதினும் சோற்று கடன் முடித்து இருந்தனன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 1/4
கண்டிலேன் என்னை காப்பது உன் கடன் காண் கைவிடேல் கைவிடேல் எந்தாய் – திருமுறை6:9 13/4
என் உயிர் காத்தல் கடன் உனக்கு அடியேன் இசைத்த விண்ணப்பம் ஏற்று அருளி – திருமுறை6:13 132/1
நாட்டமும் கொடுத்து காப்பது உன் கடன் நான் நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 7/4
தேக்கிய களிப்பில் சிறப்ப வந்து என்னை தெளிவித்தல் நின் கடன் சிவனே – திருமுறை6:20 3/4
தோன்றி என் உளத்தே மயக்கு எலாம் தவிர்த்து துலக்குதல் நின் கடன் துணையே – திருமுறை6:20 4/4
தெள் அமுது அருளி மயக்கு எலாம் தவிர்த்தே தெளிவித்தல் நின் கடன் சிவனே – திருமுறை6:20 8/4
இ மதிக்கு அடியேன் குறித்தவாறு உள்ளது இயற்றுவது உன் கடன் எந்தாய் – திருமுறை6:20 9/4
உன் கடன் அடியேற்கு அருளல் என்று உணர்ந்தேன் உடல் பொருள் ஆவியும் உனக்கே – திருமுறை6:30 3/1
பின் கடன் இன்றி கொடுத்தனன் கொடுத்த பின்னும் நான் தளருதல் அழகோ – திருமுறை6:30 3/2
என் கடன் புரிவேன் யார்க்கு எடுத்து உரைப்பேன் என் செய்வேன் யார் துணை என்பேன் – திருமுறை6:30 3/3
கருத வரும் ஒரு திரு_பெயர் கொள் மணியே எமை காப்பது உன் கடன் என்றுமே – கீர்த்தனை:41 1/32
காக்க கடன் உனக்கே காண் – தனிப்பாசுரம்:23 1/4
கருத வரும் ஒரு திரு_பெயர் கொள் மணியே எமை காப்பது உன் கடன் என்றுமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/32
குடிக்கூலி கடன் குறை_அற தீர்த்து – திருமுகம்:4 1/407

மேல்


கடன்-அன்றோ (1)

கடையேன் எனினும் காத்தல் என்றன் கண்ணே நினது கடன்-அன்றோ
தடையேன் வருவாய் வந்து உன் அருள்தருவாய் இதுவே சமயம் காண் – திருமுறை5:7 11/2,3

மேல்


கடன்கழித்திட்டனன் (1)

கமரிடை மல நீர் கவிழ்த்தல் போல் வயிற்று கடன்கழித்திட்டனன் அல்லால் – திருமுறை2:47 6/1

மேல்


கடன்பட்டார் (1)

முன் கடன்பட்டார் போல் மனம் கலங்கி முறிதல் ஓர் கணம் தரியேனே – திருமுறை6:30 3/4

மேல்


கடன (1)

தகர ககன நடன கடன சகள அகள சரணமே சகுண நிகுண சகம நிகம சகித விகித சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/2

மேல்


கடனாக (1)

கடனாக நிற்பது கண்டேன் பின் துன்பு ஒன்றும் கண்டிலனே – திருமுறை1:6 171/4

மேல்


கடனே (14)

மின்னினில் பொலி வேணி அம் பெருமான் வேறு அலேன் எனை விரும்பல் உன் கடனே
தென் நனிப்படும் சோலை சூழ்ந்து ஓங்கி திகழும் ஒற்றியூர் தியாக மா மணியே – திருமுறை2:9 9/3,4
இனை_உடையான் என்று இங்கு எனை ஆள்வது உன் கடனே
எனை_உடையாய் ஒற்றி எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 31/3,4
நெறியே தருதல் நின் கடன் காண் நின்னை பணிதல் என் கடனே – திருமுறை2:40 8/4
கடனே அடியர்-தமை காத்தல் என்றால் கடையேன் அடியன் அன்றோ – திருமுறை2:40 9/1
கையனேன் ஒன்றும் அறிந்திலேன் என்னை காத்து அருள்செய்வது உன் கடனே – திருமுறை2:41 9/4
பொறி_இலேன் பிழையை பொறுப்பது உன் கடனே பொறுப்பதும் அன்றி இ உலக – திருமுறை2:44 10/2
அரணம் மூன்று எரிய நகைத்த எம் இறையே அடியனை ஆள்வது உன் கடனே – திருமுறை2:50 7/4
அவர்க்கு மாலையிட்ட கடனே அன்றி மற்றவரால் – திருமுறை3:3 4/2
கடி சேர்ந்து என்னை மாலையிட்ட கடனே அன்றி மற்றவரால் – திருமுறை3:3 6/2
நாயகா எனது மயக்கு எலாம் தவிர்த்தே நன்று அருள் புரிவது உன் கடனே – திருமுறை6:20 5/4
திண்ணமே நின் மேல் ஆணை என்றன்னை தெளிவித்து காப்பது உன் கடனே – திருமுறை6:20 6/4
பாடல் செய்கின்றேன் படிக்கின்றேன் எனக்கு பரிந்து அருள் புரிவது உன் கடனே – திருமுறை6:20 7/4
இகம் பெறல் ஆற்றேன் மயக்கு எலாம் தவிர்த்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருள்வது உன் கடனே – திருமுறை6:20 10/4
பிறிவு_இலேன் பிரிந்தால் உயிர் தரிக்கலன் என் பிழை பொறுத்து அருள்வது உன் கடனே – திருமுறை6:30 2/4

மேல்


கடனோ (1)

கரந்தை அம் சடை அண்ணல் நீர் அடியேன் கலங்க கண்டு இருக்கின்றது கடனோ
நரந்தம் ஆர் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 5/3,4

மேல்


கடா (5)

ஏறுவனே என்பாய் இயமன் கடா மிசை வந்து – திருமுறை1:3 1/857
வேம்பு ஆயினும் வெட்டல் செய்யார் வளர்த்த வெருட்சி கடா
தாம் பாயினும் ஒரு தாம்பாயினும் கொடு தாம் பின் செல்வார் – திருமுறை1:6 104/2,3
மிக்க ஒதி போல் பருத்தேன் கரும் கடா போல் வீண் கருமத்து உழல்கின்றேன் விழலனேனை – திருமுறை2:23 8/2
காரின் மேல் வரல் போல் கடா மிசை வரும் அ காலன் வந்திடில் எது செய்வேன் – திருமுறை2:42 3/3
பலிதர ஆடு பன்றி குக்குடங்கள் பலி_கடா முதலிய உயிரை – திருமுறை6:13 63/2

மேல்


கடாசல (1)

சதுரன் கடாசல உரி_போர்வையான் செம் தழல் கரத்து ஏந்திநின்றோன் – திருமுறை1:1 2/46

மேல்


கடாதற்கு (1)

கருமம் சொலும் என்றேன் இவண் யான் கடாதற்கு உன்-பால் எம் உடைமை – திருமுறை1:8 27/2

மேல்


கடாமாட்டுக்கு (1)

ஏட்டுக்கு மை என்-கொல் சேற்றில் உறங்க இறங்கும் கடாமாட்டுக்கு
வீடு என்-கொல் பஞ்சணை என்-கொல் மதித்திடினே – திருமுறை1:6 160/3,4

மேல்


கடாஅய் (1)

செப்புக என கடாஅய் நின்றவர்க்கு இறைமொழி தெரிக்கும் சிறப்பு வாய்ந்தே – திருமுகம்:3 1/44

மேல்


கடி (26)

கடிக்குளத்து அன்பர் களிப்பே கடி குளத்தின் – திருமுறை1:2 1/346
கரையேற்றவேண்டும் என் கண்ணே பவத்தை கடி மருந்தே – திருமுறை1:6 232/3
கடி ஆர் மலர் அயன் முன்னோர் தென் ஒற்றி கடவுள் செம்பால் – திருமுறை1:7 44/3
கடுத்தாம் என்றார் கடி தட நீர் கண்டீர் ஐ அம் கொளும் என்றேன் – திருமுறை1:8 10/2
காலம் செல்கின்றது எழுதி என் நெஞ்சே கருதும் ஒற்றி அம் கடி நகர்க்கு ஏகி – திருமுறை2:3 3/2
காண நின்று அடியார்க்கு அருள்தரும் பொருளே கடி மதில் ஒற்றியூர்க்கு அரசே – திருமுறை2:17 5/3
தாம கடி பூம் சடையாய் உன்றன் சீர் பாட தருவாயே – திருமுறை2:60 4/4
கடி கொள் நகர்க்கு வரச்செய்தாய் கைம்மாறு அறியேன் கடையேனே – திருமுறை2:77 1/4
காத நெறி மணம் வீசு கனி தரு பொழில் குலவு கடி மதில் தில்லை நகர் வாழ் கனக அம்பல நாத கருணை அம் கண போத கமல குஞ்சிதபாதனே – திருமுறை2:78 3/4
கடி சேர்ந்து என்னை மாலையிட்ட கடனே அன்றி மற்றவரால் – திருமுறை3:3 6/2
கரும்பின் இனியார் கண்_நுதலார் கடி சேர் ஒற்றி காவலனார் – திருமுறை3:3 25/1
காது நடந்த கண் மடவாள் கடி மா மனைக்கு கால் வருந்த – திருமுறை3:5 1/1
கல்லை வளைக்கும் பெருமானார் கழி சூழ் ஒற்றி கடி நகரார் – திருமுறை3:5 4/1
காதம் மணக்கும் கடி மலர் பூங்கா ஆர் ஒற்றி கண்_நுதலார் – திருமுறை3:18 2/1
கடி மல_குழி ஆகும் கரு குழி கள்ள மாதரை கண்டு மயங்கினேன் – திருமுறை5:20 9/3
காயும் நெஞ்சினேன் பேயினை அனையேன் கடி கொள் கோதையர் கண்_வலை பட்டேன் – திருமுறை5:29 6/1
என்னும் ஆசையை கடி என்ன என் சொல் இப்படி என்ன அறியாது நின்படி என்ன என் மொழிப்படி இன்ன வித்தை நீ படி என்னும் என் செய்குவேன் – திருமுறை5:55 3/3
தடி கடி நாய் போல் நுகர்ந்து வாய் சுவைத்து தவம் புரிந்தான் என நடித்தேன் – திருமுறை6:9 12/2
பொடி கடி நாசி துளையிலே புகுத்தி பொங்கினேன் அய்யகோ எனது – திருமுறை6:9 12/3
கண்டவரை கண்டவர்-தம் கால்_மலர் முத்தேவர் கன முடிக்கே முடிக்கின்ற கடி மலராம் என்றால் – திருமுறை6:24 46/2
காட்டை எலாம் கடந்துவிட்டேன் நாட்டை அடைந்து உனது கடி நகர் பொன் மதில் காட்சி கண்குளிர கண்டேன் – திருமுறை6:36 10/1
கடி கமலத்து அயன் முதலோர் கண்டு மிக வியப்ப கதிர் முடியும் சூட்டி எனை களித்து ஆண்ட பதியே – திருமுறை6:60 96/2
கடி புது மலர் பூம் கண்ணி வேய்ந்து எனை-தான் கடி_மணம் புரிந்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:103 8/2
கடி புது மலர் பூம் கண்ணி வேய்ந்து எனை-தான் கடி_மணம் புரிந்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:103 8/2
கனி மான் இதழி முலை சுவடு களித்தீர் ஒற்றி கடி நகரீர் – தனிப்பாசுரம்:11 11/1
கரைதரு விண் நீர் கடி தடம் ஆக – திருமுகம்:4 1/213

மேல்


கடி_மணம் (1)

கடி புது மலர் பூம் கண்ணி வேய்ந்து எனை-தான் கடி_மணம் புரிந்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:103 8/2

மேல்


கடிக்குளத்து (1)

கடிக்குளத்து அன்பர் களிப்பே கடி குளத்தின் – திருமுறை1:2 1/346

மேல்


கடிகை (5)

மணம் புரி கடிகை இரண்டரை எனும் ஓர் வரை உளது ஆதலால் மகனே – திருமுறை6:87 1/1
இரைந்து உளம் கவலேல் இரண்டரை கடிகை எல்லையுள் எழில் மண கோலம் – திருமுறை6:87 5/3
களிப்பொடு மகனே அருள் ஒளி திருவை கடிகை ஓர் இரண்டரை அதனில் – திருமுறை6:87 6/1
பாங்குற ஓங்கு மங்கல கோலம் பண்பொடு புனைந்துகொள் கடிகை
ஈங்கு இரண்டரையில் அருள் ஒளி திருவை எழிலுற மணம் புரிவிப்பாம் – திருமுறை6:87 9/2,3
இயம் கொள புனைதி இரண்டரை கடிகை எல்லையுள் என்று வாய்_மலர்ந்தார் – திருமுறை6:87 10/3

மேல்


கடிகையில் (3)

எம் பொருள் எனும் என் அன்பு உடை மகனே இரண்டரை கடிகையில் உனக்கே – திருமுறை6:87 2/1
இன்பு உடை உரிமை மணம் புரிவிப்பாம் இரண்டரை கடிகையில் விரைந்தே – திருமுறை6:87 3/2
ஈது கேள் மகனே மெய் அருள் திருவை இரண்டரை கடிகையில் நினக்கே – திருமுறை6:87 4/1

மேல்


கடிகையிலே (1)

மெய்யுறு மகிழ்வால் மணம் புரிவிப்பாம் விரைந்து இரண்டரை கடிகையிலே
கையறவு அனைத்தும் தவிர்ந்து நீ மிகவும் களிப்பொடு மங்கல கோலம் – திருமுறை6:87 8/2,3

மேல்


கடிகொளும் (1)

படி முடிவு அழித்து கடிகொளும் கடையர் பணத்திலும் கொடியனேன் வஞ்ச – திருமுறை6:3 5/3

மேல்


கடிதம்-தனை (1)

வரு கடிதம்-தனை எதிர்கொண்டு இரு கை விரித்து அன்பினொடு வாங்கிநின்றேன் – திருமுகம்:5 9/2

மேல்


கடிதரு (1)

கானலிடை நீரும் ஒரு கட்டையில் கள்வனும் காணுறு கயிற்றில் அரவும் கடிதரு கிளிஞ்சிலிடை வெள்ளியும் பொன்னை கதித்த பித்தளையின் இடையும் – திருமுறை5:55 14/1

மேல்


கடிதில் (1)

கால் அசைத்தால் யானும் கடிதில் தலை அசைப்பேன் – திருமுறை1:3 1/1123

மேல்


கடிது (4)

கற்றவர்-தம் கருத்தினில் முக்கனிரசம் போல் இனிக்கும் கழல் அடிகள் வருந்தியிட கடிது நடந்து இரவில் – திருமுறை4:2 38/1
கழுதும் உணர்வு அரிய நடு கங்குலிலே வருந்த கடிது நடந்து அடி நாயேன் கருதும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 41/2
கச்சியிலே பிச்சைகொண்டு காசியிலே நீராடி கடிது போகி – தனிப்பாசுரம்:2 44/2
இல் புறன் இருப்ப அது கண்டும் அந்தோ கடிது எழுந்து போய் தொழுது தங்கட்கு இயல் உறுதி வேண்டாது கண் கெட்ட குருடர் போல் ஏமாந்திருப்பர் இவர்-தாம் – தனிப்பாசுரம்:15 10/2

மேல்


கடிதே (2)

கரவு நெஞ்சினர் கடைத்தலைக்கு உழன்றாய் கலங்கி இன்னும் நீ கலுழ்ந்திடில் கடிதே
இரவு போந்திடும் எழுதி என் நெஞ்சே எழில் கொள் ஒற்றியூர் எனும் தலத்து ஏகி – திருமுறை2:3 6/1,2
கலக்கும் மலத்தை கடிதே கழித்து – திருமுகம்:4 1/391

மேல்


கடிந்த (2)

மருள் கடிந்த மா மணியே மாற்று அறியா பொன்னே மன்றில் நடம் புரிகின்ற மணவாளா எனக்கே – திருமுறை6:60 1/3
கரவொடு மாயையை கடிந்த சீலரும் – தனிப்பாசுரம்:2 22/3

மேல்


கடிந்தது (2)

கடியா உள்ளங்கையின் முதலை கடிந்தது என்றார் கமலம் என – திருமுறை1:8 75/2
கடியா உள்ளங்கையின் முதலை கடிந்தது என்றார் கமலம் என – தனிப்பாசுரம்:10 31/2

மேல்


கடிந்ததும் (1)

கை கலப்பு அறியேன் நடுங்கினேன் அவரை கடிந்ததும் இல்லை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 53/4

மேல்


கடிந்தவர்க்கு (1)

கடவுளர் மறைப்பை கடிந்தவர்க்கு இன்பம் – திருமுறை6:65 1/847

மேல்


கடிந்து (5)

கரு வாள் நையுற இரங்காது உயிர் உடம்பை கடிந்து உண்ணும் கருத்தனேல் எம் – திருமுறை2:95 1/3
நொடித்தனன் கடிந்து நோக்கினேன் காம நோக்கினேன் பொய்யர்-தம் உறவு – திருமுறை6:15 12/2
இருள் கடிந்து என் உளம் முழுதும் இடம்கொண்ட பதியே என் அறிவே என் உயிரே எனக்கு இனிய உறவே – திருமுறை6:60 1/2
கையறவு அனைத்தும் கடிந்து எனை தேற்றி – திருமுறை6:65 1/1031
கலக்கமும் அச்சமும் கடிந்து எனது உளத்தே – திருமுறை6:65 1/1089

மேல்


கடிப்பன் (1)

முத்தம்தரல் போல் மூக்கை கடிப்பன்
மறை சொல்வான் போல் வளர் செவி கிள்ளுவன் – திருமுகம்:4 1/166,167

மேல்


கடிய (8)

கடிய வஞ்சனையால் எனை கலக்கம் கண்ட பாவியே காம_வேட்டுவனே – திருமுறை2:38 2/2
கடிய வஞ்சக கள்வனேன்-தனக்கு உன் கருணை ஈந்திடாது இருந்திடில் கடையேன் – திருமுறை2:51 2/2
கடிய அயர்ந்தேன் என்னடி நான் கனவோ நனவோ கண்டதுவே – திருமுறை3:12 5/4
கள்ள நெஞ்சினேன் நஞ்சினை அனையேன் கடிய மாதர்-தம் கரு குழி எனும் ஓர் – திருமுறை5:29 8/1
கடிய நெஞ்சினேன் குங்குமம் சுமந்த கழுதையேன் அவ பொழுதையே கழிப்பேன் – திருமுறை6:5 5/2
கரிப்பிலே கொடிய கயப்பிலே கடிய கார்ப்பிலே கார்ப்பொடு கலந்த – திருமுறை6:24 63/3
கடிய என் மனனாம் கல்லையும் கனியில் கடைக்கணித்து அருளிய கருணை – திருமுறை6:49 22/3
கடிய மயக்க_கடலை தாண்டி அடியை ஏந்தினேன் – கீர்த்தனை:29 63/2

மேல்


கடியது (1)

கடியது ஆதலின் கசிந்திலது இனி இ கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 10/2

மேல்


கடியரில் (1)

கடியரில் கடியேன் கடையரில் கடையேன் கள்வரில் கள்வனேன் காம – திருமுறை6:3 10/1

மேல்


கடியரை (2)

கடையரை பழைய கயவரை புரட்டு கடியரை கடியரை கலக – திருமுறை2:39 6/3
கடையரை பழைய கயவரை புரட்டு கடியரை கடியரை கலக – திருமுறை2:39 6/3

மேல்


கடியவர் (1)

கரக்கின்றோர்களை கனவினும் நினையேல் கருதி வந்தவர் கடியவர் எனினும் – திருமுறை2:36 3/2

மேல்


கடியனேன் (2)

கடியனேன் பிழை யாவையும் பொறுக்க கடன் உனக்கு அலால் கண்டிலன் ஐயா – திருமுறை2:9 10/2
கயந்து உளே உவட்டும் காஞ்சிரங்காயில் கடியனேன் காமமே கலந்து – திருமுறை6:15 14/1

மேல்


கடியனை (1)

காதம் ஓடும் கடியனை ஆள்வது – திருமுறை2:28 4/2

மேல்


கடியா (4)

கடியா உள்ளங்கையின் முதலை கடிந்தது என்றார் கமலம் என – திருமுறை1:8 75/2
கடியா கதியே சரணம் சரணம் கந்தா சரணம் சரணம் சரணம் – திருமுறை5:56 3/4
கடியா கொடு மா_பாதகன் முன் கண்ட பரிசும் கண்டிலனே – திருமுறை6:7 1/4
கடியா உள்ளங்கையின் முதலை கடிந்தது என்றார் கமலம் என – தனிப்பாசுரம்:10 31/2

மேல்


கடியாத (1)

கடியாத பெரும் கருணை கருத்தே என் கருத்தில் கனிந்துகனிந்து இனிக்கின்ற கனியே என் களிப்பே – திருமுறை6:68 9/3

மேல்


கடியார் (2)

கடியார் கொன்றை செஞ்சடையானை கன்று என்கோ – திருமுறை5:4 3/2
கடியார் கடப்ப மலர் மலர்ந்த கருணை பொருப்பே கற்பகமே கண்ணுள் மணியே அன்பர் மன கமலம் விரிக்கும் கதிர் ஒளியே – திருமுறை5:46 1/2

மேல்


கடியும் (2)

கற்பே விகற்பம் கடியும் ஒன்றே எங்கள் கண் நிறைந்த – திருமுறை1:7 72/1
கனிவுற ஈண்டு இவன் அகத்தில் கல்லாமை எனும் இருளை கடியும் வண்ணம் – தனிப்பாசுரம்:2 50/3

மேல்


கடியேற்கு (1)

கடியேற்கு அன்னை எனும் சிவகாம கொடை_உடையாய் – கீர்த்தனை:32 13/3

மேல்


கடியேன் (5)

நானே நினை கடியேன் என் பிழைகளை நாடிய நீ – திருமுறை1:7 80/1
கடியேன் தணிகையை காணேன் என் செய்வேன் எம் காதலனே – திருமுறை5:5 21/4
கடியரில் கடியேன் கடையரில் கடையேன் கள்வரில் கள்வனேன் காம – திருமுறை6:3 10/1
கவை எலாம் தவிர்ந்த வெறுமரம்_அனையேன் கள்ளனேன் கள் உண்ட கடியேன்
சுவை எலாம் விரும்பி சுழன்றதோர் கடையேன் துட்டனேன் தீது எலாம் துணிந்தேன் – திருமுறை6:15 28/1,2
கடியேன் அலன் நான் அபயம் அபயம் கருணாகரனே அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 6/3

மேல்


கடின (1)

கடையன் எனது கொடிய கடின நெஞ்ச கல்லையே – கீர்த்தனை:29 77/1

மேல்


கடு (16)

காடு போல் ஞால கடு நடையிலே இரு கால் – திருமுறை1:2 1/639
கள் அடைக்கும் காம கடு மயக்கம் மெய் நெறிக்கு ஓர் – திருமுறை1:3 1/597
கண்டம் இது பொல்லா கடு நோய் எனும் குமரகண்டம் – திருமுறை1:3 1/905
கண் குழைந்து வாடும் கடு நரகின் பேர் உரைக்கில் – திருமுறை1:4 34/1
கடு ததும்பும் மணி_கண்டத்தினானை கண்_நுதலானை எம் கண் அகலானை – திருமுறை2:33 2/3
கடம் தாழ் கயம் போல் செருக்கி மயல்_கடலில் அழுந்தி கடு வினையேன் – திருமுறை2:82 18/1
கடு தாழ் களத்தார் கரி தோலார் கண்ணால் மதனை கரிசெய்தார் – திருமுறை3:7 3/1
கடு காதலித்தார் திருவொற்றி_காளை அவர்-தம் பவனி-தனை – திருமுறை3:19 8/1
கடு தேர் கண்டத்து எம்மான்-தன் கண்ணே தரும கடலே என் – திருமுறை5:7 6/3
கல்லார்க்கும் கடு மனத்தேன் வன்கணேன் புன்கண்ணினேன் உதவாத கையேன் பொய்யேன் – திருமுறை5:24 7/3
கரும் கடு நிகர் நெடும் கண்ணினார் மயல் – திருமுறை5:26 3/1
யாரையும் கடு விழியினால் மயக்குறும் ஏந்திழையவர் வெம் நீர் – திருமுறை5:48 1/1
கள்ளம் அறும் உள்ளம் உறும் நின் பதம் அலால் வேறு கடவுளர் பதத்தை அவர் என் கண் எதிர் அடுத்து ஐய நண் என அளிப்பினும் கடு என வெறுத்துநிற்பேன் – திருமுறை5:55 4/2
காம உட்பகைவனும் கோப வெம் கொடியனும் கனலோப முழு_மூடனும் கடு மோக வீணனும் கொடு மதம் எனும் துட்ட கண் கெட்ட ஆங்காரியும் – திருமுறை5:55 6/1
காடு வெட்டி நிலம் திருத்தி காட்டு எருவும் போட்டு கரும்பை விட்டு கடு விரைத்து களிக்கின்ற உலகீர் – திருமுறை6:97 2/1
கல்லையும் உருக்கலாம் நார் உரித்திடலாம் கனிந்த கனியா செய்யலாம் கடு விடமும் உண்ணலாம் அமுது ஆக்கலாம் கொடும் கரடி புலி சிங்கம் முதலா – தனிப்பாசுரம்:15 4/1

மேல்


கடுக்க (1)

கடுக்க முடியா புலனால் கட்டி சுமக்கவைத்த – திருமுறை2:20 25/2

மேல்


கடுக்கன் (2)

காதில் கடுக்கன் கழற்றும் என கேட்டு நின்றும் – திருமுறை1:3 1/1001
காதினையே கொண்ட மணி கடுக்கன் இட்ட முகம் அன்றி கருணை அன்பு – தனிப்பாசுரம்:28 5/3

மேல்


கடுக்கும் (1)

கடுக்கும் இரவினும் யாமத்தும் விடியற்காலையினும் தந்து என் கடும் பசி தீர்த்து – திருமுறை6:34 9/2

மேல்


கடுக (1)

இடும் கடுக என்று உணர்த்தி ஏற்றுகின்ற அறிவோர் ஏத்த மணி பொதுவில் அருள் கூத்து உடைய பொருளே – திருமுறை4:2 96/4

மேல்


கடுகடுத்திருந்தேன் (1)

துனித்த வெம் மடவார் பகல் வந்த போது துறவியின் கடுகடுத்திருந்தேன்
தனித்து இரவு-அதிலே வந்த போது ஓடி தழுவினேன் தட முலை விழைந்தேன் – திருமுறை6:15 17/1,2

மேல்


கடுகடுத்து (2)

கன்றும் முகம் கொண்டு கடுகடுத்து பார்ப்பது அல்லால் – திருமுறை1:2 1/601
குலை_நடுக்குறவே கடுகடுத்து ஓடி கொடிய தீ_நெறியிலே மக்கள் – திருமுறை6:13 105/2

மேல்


கடுகடுத்தே (1)

போல் பிறர்-தமை கண்டால் கசந்து கடுகடுத்தே
நாய் போல் குரைப்பர் துன்மார்க்க சங்கத்தவர் நானிலத்தே – திருமுறை6:24 53/3,4

மேல்


கடுகளவும் (1)

கவ்வை பெறு கடல் உலகில் வைர_மலை ஒத்தவர் கணத்திடை இறத்தல் பல கால் கண்ணுற கண்டும் இ புலை உடலின் மானம் ஓர் கடுகளவும் விடுவது அறியேன் – திருமுறை2:100 8/2

மேல்


கடுகி (6)

கமைப்பின் ஈகிலா வஞ்சகர் கடையை காத்திருக்கலை கடுகி இ பொழுதும் – திருமுறை2:3 9/1
கட்ட அவிழ்ந்த குழல் முடியாள் கடுகி விழுந்த கலை புனையாள் – திருமுறை3:2 7/3
காம பறவை போல் என் மனம் கடுகி அவர் முன் சென்றதுவே – திருமுறை3:4 9/4
முன்னையள் என்று எண்ணாதீர் தாழ்த்திருப்பீர் ஆனால் முடுகி உயிர்விடுத்திடுவாள் கடுகி வரல் உளதேல் – திருமுறை6:62 6/3
கருணை இலா ஆட்சி கடுகி ஒழிக – திருமுறை6:100 5/1
காம_குழியில் கடுகி படு_குழி – திருமுகம்:4 1/137

மேல்


கடுகிடை (1)

கடல் ஏழினையும் கடுகிடை முகப்பள் – திருமுகம்:4 1/92

மேல்


கடுகின் (1)

கலங்குகின்ற என் கண் உனது அருள் ஓர் கடுகின் எல்லை-தான் கலந்திடுமானால் – திருமுறை2:25 7/1

மேல்


கடுகு (2)

கடுகு ஆட்டு_கறிக்கு இடுக தாளிக்க என கழறி களிக்காநின்ற – திருமுறை6:24 66/1
கரும்பு_அனையாள் பாங்கியும் நாய்_கடுகு_அனையாள் ஆனாள் களித்து என்னை வளர்த்தவளும் புளி_தின்றாள் ஒத்தாள் – திருமுறை6:63 20/3

மேல்


கடுத்த (4)

கடுத்த தும்பிய கண்ட அகண்டனே – திருமுறை2:14 5/1
நண்ணாரில் கடுத்த முகம் தோழி பெற்றாள் அவளை நல்கி எனை வளர்த்தவளும் மல்கிய வன்பு அடுத்தாள் – திருமுறை6:63 15/3
கடுத்த மனத்தை அடக்கி ஒரு கணமும் இருக்க மாட்டாதே – திருமுறை6:82 2/1
கடுத்த விடர் வன் பயம் கவலை எல்லாம் தவிர்த்து கருத்துள்ளே – திருமுறை6:107 9/1

மேல்


கடுத்தல் (1)

கல்வி வேண்டிய மகன்-தனை பெற்றோர் கடுத்தல் ஓர் சிறு கதையிலும் இலை காண் – திருமுறை2:55 10/1

மேல்


கடுத்தாம் (1)

கடுத்தாம் என்றார் கடி தட நீர் கண்டீர் ஐ அம் கொளும் என்றேன் – திருமுறை1:8 10/2

மேல்


கடுத்தாள் (1)

பெண் அடங்காள் என தோழி பேசி முகம் கடுத்தாள் பெரும் தயவால் வளர்த்தவளும் வருந்து அயலாள் ஆனாள் – திருமுறை6:63 3/3

மேல்


கடுத்து (1)

கார் இகவா குழல் சோர கடுத்து எழுந்தாள் பாங்கி கண் பொறுத்து வளர்த்தவளும் புண் பொறுத்தாள் உளத்தே – திருமுறை6:63 14/3

மேல்


கடுத்துநின்றாள் (1)

கல்லார் போல் என்னை முகம் கடுத்துநின்றாள் பாங்கி களித்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கலந்தனள் அங்கு உடனே – திருமுறை6:63 4/3

மேல்


கடுப்பாரோ (1)

ஏமத்தனத்தை கடுப்பாரோ என் மேல் அன்பை விடுப்பாரோ – திருமுறை5:22 6/2

மேல்


கடும் (34)

கள்ளி வாய் ஓங்கு பெரும் காம கடும் காட்டில் – திருமுறை1:2 1/641
கற்கு நிகராம் கடும் சொல் அன்றி நல் மதுர – திருமுறை1:2 1/651
கண்டோரை கவ்வும் கடும் சுணங்கன் என்பன் அது – திருமுறை1:3 1/565
களவு_இறந்தும் கரணாதி இறந்தும் செய்யும் கடும் தவத்தும் காண்ப அரிதாம் கடவுள் ஆகி – திருமுறை1:5 9/2
கழுத்து அரிந்து கரும மல தலையை வீசும் கடும் தொழிலோர்-தமக்கே நல் கருணை காட்டி – திருமுறை1:5 59/3
கண் மயக்கம் பேர்_இருட்டு கங்குல் போதில் கருத்து அறியா சிறுவனை ஓர் கடும் கானத்தே – திருமுறை1:5 95/1
கடும் புல வேடர்கள் ஓர் ஐவர் இந்திய கள்வர் ஐவர் – திருமுறை1:6 206/1
தவம்-அது இன்றி வன் மங்கையர் முயக்கால் தருமம் இன்று வஞ்சகர் கடும் சார்வால் – திருமுறை2:2 2/1
கட்டினேன் பாப கொடும் சுமை எடுப்பேன் கடும் பிழை கருதிடேல் நின்னை – திருமுறை2:17 10/1
வெருள் பழுக்கும் கடும் காட்டில் விடினும் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்து ஏக விடினும் பொல்லா – திருமுறை2:23 4/3
ஈர்க்கின்றாய் கடும் காமமாம் புலையா இன்று சென்று நான் ஏர்பெறும் ஒற்றி – திருமுறை2:38 1/3
கள் உண்ட நாய் போல் கடும் காம வெள்ளம் உண்டு – திருமுறை2:45 22/1
செடியனேன் கடும் தீமையே புரிவேன் தெளிவு_இலேன் மன செறிவு என்பது அறியேன் – திருமுறை2:92 2/1
கடும் மாலை நடு_இரவில் கதவு திறப்பித்து கடையேனை அழைத்து எனது கையில் ஒன்று கொடுத்து – திருமுறை4:2 8/3
காவலாகிய கடும் பிணி துயரம் இ கடையனேன்-தனக்கு இன்னும் – திருமுறை5:17 2/3
காசம் மேகம் கடும் பிணி சூலை மோகு ஆதியா தந்து கண் கலக்கம் செயும் – திருமுறை5:20 6/1
கடையனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் கடும் துயர்_கடல் நீந்த – திருமுறை5:41 9/1
உலகியல் கடும் சுரத்து உழன்று நாள்-தொறும் – திருமுறை5:47 1/1
கடும் புலை கருத்தர்-தம் கருத்தின் வண்ணமே – திருமுறை5:47 4/1
கரையில் வீண்கதை எலாம் உதிர் கருங்காக்கை போல் கதறுவார் கள் உண்ட தீக்கந்தம் நாறிட ஊத்தை காதம் நாறிட உறு கடும் பொய் இரு காதம் நாற – திருமுறை5:55 10/1
தனித்த கடும் குணத்தேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது தனி கருத்தை அறிந்திலேன் சபைக்கு ஏற்றும் ஒளியே – திருமுறை6:4 4/4
கானந்தமதத்தாலே காரம் மறைபடுமோ கடும் காரம் ஆகி என்றன் கருத்தில் உறைந்திடுமோ – திருமுறை6:11 7/2
கருணையே வடிவாய் பிறர்களுக்கு அடுத்த கடும் துயர் அச்சம் ஆதிகளை – திருமுறை6:12 22/1
காக்கைகள் கூவ கலங்கினேன் பருந்தின் கடும் குரல் கேட்டு உளம் குலைந்தேன் – திருமுறை6:13 24/1
கயந்த மனத்தேன் எனினும் மிக கலங்கி நரக கடும் கடையில் – திருமுறை6:17 11/3
கடுக்கும் இரவினும் யாமத்தும் விடியற்காலையினும் தந்து என் கடும் பசி தீர்த்து – திருமுறை6:34 9/2
கன்மம் எனும் பெரும் சிலுகு கடும் கலக_பயலே கங்கு_கரை காணாத கடல் போலே வினைகள் – திருமுறை6:86 12/1
கதம்_பிடித்தவர் எல்லாம் கடும் பிணியாலே கலங்கினர் சூழ்ந்தனர் உலம்புறுகின்றார் – திருமுறை6:90 8/2
கடும்_குணத்தோர் பெறற்கு அரிய நடத்து அரசே நினக்கு கணவர் எனினும் பிறரை கண்ட பொழுது எனினும் – திருமுறை6:104 4/1
கடையவனேன் வைத கடும் சொல் நினைக்கும்-தோறும் – கீர்த்தனை:4 12/1
கன்றி உரைத்த கடும் சொல் கடுவை எலாம் – கீர்த்தனை:4 54/1
கரும்பில் இனிக்கும் மருந்து கடும்
கண்டகர்க்கு எல்லாம் கசக்கும் மருந்து – கீர்த்தனை:20 28/1,2
காமமும் வெகுளியும் கடும் சொல் ஆதிய – தனிப்பாசுரம்:3 56/1
காசிபன் மனைவி முன் கடும் தவம்புரிந்து – திருமுகம்:4 1/187

மேல்


கடும்_குணத்தோர் (1)

கடும்_குணத்தோர் பெறற்கு அரிய நடத்து அரசே நினக்கு கணவர் எனினும் பிறரை கண்ட பொழுது எனினும் – திருமுறை6:104 4/1

மேல்


கடுமை (1)

கடுமை செய பிறர் துணிந்தால் அடிமை-தன்னை கண்டிருத்தல் அழகு அன்றே கருணைக்கு எந்தாய் – திருமுறை1:5 82/3

மேல்


கடுமையினேன் (1)

கிளக்க அறியா கொடுமை எலாம் கிளைத்த பழு_மரத்தேன் கெடு மதியேன் கடுமையினேன் கிறி பேசும் வெறியேன் – திருமுறை6:4 2/3

மேல்


கடுமையேன் (1)

கடுமையேன் வஞ்ச கருத்தினேன் பொல்லா கல்_மன குரங்கு_அனேன் கடையேன் – திருமுறை6:3 3/1

மேல்


கடுவாய்க்கரையுள் (1)

நோய் கரை உள் செய்யாத நோன்மையோர் சூழ்ந்த கடுவாய்க்கரையுள்
மேவுகின்ற வண்மையே வாய்த்த – திருமுறை1:2 1/323,324

மேல்


கடுவை (1)

கன்றி உரைத்த கடும் சொல் கடுவை எலாம் – கீர்த்தனை:4 54/1

மேல்


கடை (69)

கடை ஆற்றின் அன்பர்-தமை கல் ஆற்றின் நீக்கும் – திருமுறை1:2 1/453
வெள்ளத்தினால் முழுகிவிட்டது என்றால் சென்று கடை
கொள்ள திரிபவர் போல் கூடினையே கொள்ள இங்கு – திருமுறை1:3 1/1085,1086
நாணேன் விலங்கு இழி ஆணே எனும் கடை நாயினனே – திருமுறை1:6 14/4
கற்று நையாது இந்த கல் துணையாம் என் கடை நெஞ்சமே – திருமுறை1:6 132/4
கடை கொடி போல கதறுகின்றார் பொய்_கதையவர்-தாம் – திருமுறை1:6 207/3
பழுது நேர்கின்ற வஞ்சகர் கடை வாய் பற்றி நின்றதில் பயன் எது கண்டாய் – திருமுறை2:3 1/1
ஞாலம் செல்கின்ற வஞ்சகர் கடை வாய் நண்ணி நின்றதில் நலம் எது கண்டாய் – திருமுறை2:3 3/1
கடை கொள் நஞ்சு உண்டு கண்டம் கறுத்த நீர் – திருமுறை2:19 4/3
கல்லை நிகராம் கடை மனம் போம் கான் நெறியில் – திருமுறை2:20 18/1
ஏம_நெஞ்சினர் என்றனை நோக்கி ஏட நீ கடை என்றிடில் அவர் முன் – திருமுறை2:51 3/3
கற்றே அறியா கடை புலையேன் ஆனாலும் – திருமுறை2:75 2/1
கள்ள நெறி கொள்ளும் கடை நாயேன் என்னினும் நின் – திருமுறை2:75 4/1
கண் ஆர் செல்வ செருக்கினர்-தம் களிப்பில் சிறிய கடை நாயேன் – திருமுறை2:80 1/2
திணி ஆர் முருட்டு கடை மனத்தேன் செய்வது ஒன்றும் தெரியேனே – திருமுறை2:80 3/4
வந்தாய் அந்தோ கடை நாயேன் மறந்து விடுத்தேன் மதி கெட்டேன் – திருமுறை2:80 9/2
இருப்பு மனத்து கடை நாயேன் என் செய்வேன் நின் திரு_அருளாம் – திருமுறை2:80 10/1
வினையே பெருக்கி கடை நாயேன் விடய செருக்கால் மிக நீண்ட – திருமுறை2:82 15/1
கலகமே கனிந்தாய் என்னை காண் நின் கடை கருத்தே – திருமுறை2:88 13/4
கயங்காத மலர்_அடிகள் கவின் வாயிற்படியின் கடை புறத்தும் அகத்தும் வைத்து களித்து எனை அங்கு அழைத்து – திருமுறை4:2 6/2
கல் மயமும் கனிவிக்கும் திரு_அடிகள் வருந்த கடை புலையேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி நடந்து – திருமுறை4:2 14/1
நாதாந்த வெளி-தனிலே நடந்து அருளும் அது போல் நடந்து அருளி கடை நாயேன் நண்ணும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 32/2
அவ நிலைக்கும் கடை புலையேன் இருக்கும் இடத்து இரவில் அணைந்து அருளி கதவு திறந்து அடியேனை அழைத்தே – திருமுறை4:2 35/2
பவ நிலைக்கும் கடை நாயேன் பயின்ற தவம் அறியேன் பரம்பர மா மன்றில் நடம் பயின்ற பசுபதியே – திருமுறை4:2 35/4
பத்தி ஒன்றும் இல்லாத கடை புலையேன் பொருட்டா படிற்று உளத்தேன் இருக்கும் இடம்-தனை தேடி நடந்து – திருமுறை4:2 61/2
தனக்கு நல்ல வண்ணம் ஒன்று தாங்கி நடந்து அருளி தனித்து இரவில் கடை புலையேன் தங்கும் இடத்து அடைந்து – திருமுறை4:2 62/2
சீர் அமுதம் ஆகி எல்லாம் தித்திப்பது அன்பு ஓர்சிறிதும் இலா கடை புலையேன் திறத்துக்கு இங்கு என்றால் – திருமுறை4:6 8/3
இ தோடம் மிக உடையேன் கடை நாய்க்கும் கடையேன் எனை கருதி யான் இருக்கும் இடம் தேடி நடந்து – திருமுறை4:7 3/3
கண் ஆர நீர் பெருக்கி வருந்தவும் அங்கு அருளான் கடை நாயில் கடையேன் மெய் கதியை ஒருசிறிதும் – திருமுறை4:7 8/2
கலை கடை நன்கு அறியாதே கன அருளோடு ஊடி கரிசு புகன்றேன் கவலை_கடல் புணை என்று உணரேன் – திருமுறை4:8 3/1
கறிக்கும் நாயினும் கடை நாய்க்கு உன் திரு_கருணையும் உண்டேயோ – திருமுறை5:48 2/2
தலை_விலை பிடித்து கடை_விலை படித்த தயவு இலா சழக்கனேன் சழக்கர் – திருமுறை6:8 4/2
களக்கம் அற பொது நடம் நான் கண்டுகொண்ட தருணம் கடை சிறியேன் உளம் பூத்து காய்த்தது ஒரு காய்-தான் – திருமுறை6:11 5/1
காய் என காய்த்தேன் கடை என நடந்தேன் கல் என கிடந்தனன் குரைக்கும் – திருமுறை6:15 26/3
நாம தடி கொண்டு அடிபெயர்க்கும் நடையார்-தமக்கும் கடை ஆனேன் – திருமுறை6:19 9/3
கண்ணை கட்டிக்கொண்டு ஊர் வழி போம் கிழ கழுதை வாழ்வில் கடை எனல் ஆகுமே – திருமுறை6:24 23/4
கரும் களிறு போல் மதத்தால் கண் செருக்கி வீணே காலம் எலாம் கழிக்கின்ற கடையர் கடை தலை-வாய் – திருமுறை6:27 4/1
கடை இலா பெரும் கதிர் நடு விளங்கும் ஓர் கடவுளே அடியேன் நான் – திருமுறை6:40 9/2
யாவர்களும் காண எனக்கு அளித்தாய் மேவு கடை
நாய்க்கு தவிசு அளித்து நல் முடியும் சூட்டுதல் எம் – திருமுறை6:43 3/2,3
இடை உறா திரு_சிற்றம்பலத்து ஆடும் இடது கால் கடை விரல் நகத்தின் – திருமுறை6:46 2/3
கடை உறு துகள் என்று அறிந்தனன் அதன் மேல் கண்டனன் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:46 2/4
கடை தனி சிறியேன் உளம் புகுந்து அமர்ந்தான் கடவுளை தடுப்பவர் யாரே – திருமுறை6:51 6/4
ஆதி நடு கடை காட்டாது அண்ட பகிரண்டம் ஆர்_உயிர்கள் அகம் புறம் மற்று அனைத்தும் நிறை ஒளியே – திருமுறை6:60 23/2
ஓங்கிய ஓர் துணை இன்றி பாதி_இரவு-அதிலே உயர்ந்த ஒட்டு_திண்ணையிலே படுத்த கடை சிறியேன் – திருமுறை6:60 45/1
காற்றினில் இடை நடு கடை நடு அக புறம் – திருமுறை6:65 1/471
புறம் நடுவொடு கடை புணர்ப்பித்து ஒரு முதல் – திருமுறை6:65 1/513
புறம் தலை நடுவொடு புணர்ப்பித்து ஒரு கடை
அறம் பெற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/515,516
அக புற நடு கடை அணைவால் புறம் முதல் – திருமுறை6:65 1/517
அக புற நடு முதல் அணைவால் புற கடை
அகப்பட அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/519,520
கருது அகம் நடுவொடு கடை அணைந்து அகம் முதல் – திருமுறை6:65 1/521
தணி அகம் நடுவொடு தலை அணைந்து அக கடை
அணியுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/523,524
அக நடு புற கடை அணைந்து அகப்புறம் முதல் – திருமுறை6:65 1/525
அக நடு புற தலை அணைந்து அகப்புற கடை
அகலிடை வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/527,528
புறப்புற கடை முதல் புணர்ப்பால் புறப்புறம் – திருமுறை6:65 1/537
புறத்து இயல் கடை முதல் புணர்ப்பால் புறத்துறும் – திருமுறை6:65 1/539
அகப்புற கடை முதல் அணைவால் அ கணம் – திருமுறை6:65 1/541
அக கடை முதல் புணர்ப்பு-அதனால் அக கணம் – திருமுறை6:65 1/543
தாங்காதே பசி பெருக்கி கடை நாய் போல் உலம்பி தவம் விடுத்தே அவம் தொடுத்தே தனித்து உண்டும் வயிறு – திருமுறை6:80 10/1
தூக்கம் எனும் கடை_பயலே சோம்பேறி இது கேள் துணிந்து உனது சுற்றமொடு சொல்லும் அரை_கணத்தே – திருமுறை6:86 16/1
கோபம் எனும் புலை_பயலே காம_வலை_பயலே கொடும் மோக கடை_பயலே குறும்பு மத_பயலே – திருமுறை6:86 18/1
வசி அவத்தை கடை_பயலே தடை_பயலே இடராம் வன்_பயலே நீவீர் எலாம் என் புடை நில்லாதீர் – திருமுறை6:86 19/2
முந்தை மல இருட்டு ஒழிய முன்னு-மினோ கரண முடுக்கு ஒழித்து கடை மரண நடுக்கு ஒழித்து முயன்றே – திருமுறை6:98 16/4
எல்லார்க்கும் கடை ஆகி இருந்தேனுக்கு அருள் புரிந்தே – திருமுறை6:108 10/1
சேர நடு கடை பாரீர் திரு_சிற்றம்பலத்தே – கீர்த்தனை:23 14/3
கடை வரை நிறைபெறும் கருணை வெள்ளம் மேல் – தனிப்பாசுரம்:2 26/1
பந்தம் அனை பண்டம் எலாம் கடை உழன்று சுமந்துவர பணித்தான் எந்தாய் – தனிப்பாசுரம்:2 36/4
திருந்த அருள் கடை நோக்கம் செய்து அளித்த பெரும் கருணை செல்வமே நல் – தனிப்பாசுரம்:3 5/3
கடை உடைக்கும் கழல் புனை தாள் கணபதியே போற்றி என கனிந்து-மன்னோ – தனிப்பாசுரம்:3 12/4
தொடை ஆட கருணை விழி கடை துளும்ப புன்னகை உள் துலங்க வெள்ளை – தனிப்பாசுரம்:3 21/2
தகும் முறை கடை மூன்றினும் சுவசியுற்றிலேன் சதுர்_இலேன் பஞ்சம் நயவேன் – திருமுகம்:3 1/53

மேல்


கடை-தனில் (1)

நிலவும் ஒண் மதி_முகத்தியர்க்கு உழன்றாய் நீச நெஞ்சர்-தம் நெடும் கடை-தனில் போய் – திருமுறை2:2 10/1

மேல்


கடை-தொறும் (2)

கள் அருந்துதல் சூதாடுதல் காம கடை-தொறும் மயங்குதல் பொய்யே – திருமுறை6:13 104/2
உவந்து ஒரு காசும் உதவிடா கொடிய உலுத்தர்-தம் கடை-தொறும் ஓடி – தனிப்பாசுரம்:21 2/1

மேல்


கடை_பயலே (3)

தூக்கம் எனும் கடை_பயலே சோம்பேறி இது கேள் துணிந்து உனது சுற்றமொடு சொல்லும் அரை_கணத்தே – திருமுறை6:86 16/1
கோபம் எனும் புலை_பயலே காம_வலை_பயலே கொடும் மோக கடை_பயலே குறும்பு மத_பயலே – திருமுறை6:86 18/1
வசி அவத்தை கடை_பயலே தடை_பயலே இடராம் வன்_பயலே நீவீர் எலாம் என் புடை நில்லாதீர் – திருமுறை6:86 19/2

மேல்


கடை_விலை (1)

தலை_விலை பிடித்து கடை_விலை படித்த தயவு இலா சழக்கனேன் சழக்கர் – திருமுறை6:8 4/2

மேல்


கடைக்கண் (9)

மன்னும் கடைக்கண் மயிலே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 33/4
கந்தர வார் குழல் பூவாய் கருணை கடைக்கண் நங்காய் – திருமுறை1:7 82/2
காதரவால் உள் கலங்கி நின்றேன் நின் கடைக்கண் அருள் – திருமுறை1:7 97/1
ஆலி அன்னதாம் தேவரீர் கடைக்கண் அருளை வேண்டினேன் அடிமைகொள்கிற்பீர் – திருமுறை2:54 4/3
படி மீது அடியேற்கு உறு பிணி போம்படி நீ கடைக்கண் பார்த்து அருளே – திருமுறை2:94 27/4
கலை கடந்த பொருட்கு எல்லாம் கரை_கடந்து நாத கதி கடந்த பெரும் கருணை கடைக்கண் மலர்ந்து அருளி – திருமுறை4:3 4/2
கண்ணில் நண்ண அரும் காட்சியே நின் திரு கடைக்கண் நோக்கு அருள் நோக்கி – திருமுறை5:17 6/2
பயந்த பொழுதும் தாழ்த்திருத்தல் அழகோ கடைக்கண் பார்த்து அருளே – திருமுறை6:17 11/4
கனிந்த புன்னகை ஆட கருணை கடைக்கண் ஆட – கீர்த்தனை:36 3/2

மேல்


கடைக்கணிக்கப்பெற்றதனால் (1)

கண்டவன் அ குருநாதன் கடைக்கணிக்கப்பெற்றதனால் கடத்தில் சற்றே – தனிப்பாசுரம்:2 31/1

மேல்


கடைக்கணித்தாய் (1)

கையாளும் நின் அடி குற்றேவல் செய்ய கடைக்கணித்தாய்
மை ஆளும் கண் ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 16/3,4

மேல்


கடைக்கணித்து (3)

மிடி அற எனை-தான் கடைக்கணித்து உனக்குள் விளங்குவ அடி முடி என்றாய் – திருமுறை4:9 7/3
கடிய என் மனனாம் கல்லையும் கனியில் கடைக்கணித்து அருளிய கருணை – திருமுறை6:49 22/3
இன்புற சிறிதே கடைக்கணித்து அருளி இலங்கும் ஓர் இறைவன் இன்று அடியேன் – திருமுறை6:51 2/3

மேல்


கடைக்கணித்தே (1)

என தொழுது நின்றானை கருணையொடும் கடைக்கணித்தே இறைவன் கோயில் – தனிப்பாசுரம்:3 40/1

மேல்


கடைக்கணிப்பாய் (1)

கல் வாய் மனத்தரை கண்டு அஞ்சினேனை கடைக்கணிப்பாய்
அல் வாய் மணி மிடற்று ஆர்_அமுதே அருள் ஆன்ற பெரும் – திருமுறை2:31 9/2,3

மேல்


கடைக்கும் (1)

நா ஏற நினை துதியேன் நலம் ஒன்று இல்லேன் நாய் கடைக்கும் கடைப்பட்டேன் நண்ணுகின்றோர்க்கு – திருமுறை2:23 10/3

மேல்


கடைகாத்து (1)

நடுங்கி ஒதுங்காது கடைகாத்து இரந்து கழிக்கின்றேன் – திருமுறை5:7 7/2

மேல்


கடைசியர் (1)

களமர் மகிழ கடைசியர் பாடும் – திருமுறை1:2 1/309

மேல்


கடைத்தலை (2)

ஏய்ந்து வஞ்சகர் கடைத்தலை வருந்தி இருக்கின்றாய் இனி இ சிறு பொழுதும் – திருமுறை2:3 7/1
கற்ற நல் தவர்க்கே அருள்வீரேல் கடையனேன் எந்த கடைத்தலை செல்கேன் – திருமுறை2:15 8/3

மேல்


கடைத்தலைக்கு (1)

கரவு நெஞ்சினர் கடைத்தலைக்கு உழன்றாய் கலங்கி இன்னும் நீ கலுழ்ந்திடில் கடிதே – திருமுறை2:3 6/1

மேல்


கடைந்த (2)

கடைந்த தனி திரு_அமுதம் களித்து அருத்தி எனக்கே காணாத காட்சி எலாம் காட்டுகின்ற தருணம் – திருமுறை6:98 11/2
வான் ஏர் அமரர் வருந்தி கடைந்த மருந்து உவந்து – திருமுகம்:5 1/1

மேல்


கடைந்தே (1)

திரை அறு தண் கடல் அறியேன் அ கடலை கடைந்தே தெள் அமுதம் உண அறியேன் சினம் அடக்க அறியேன் – திருமுறை6:6 10/2

மேல்


கடைநோக்கால் (1)

காக்கும் தொழிலால் அருள் புரிந்த கருணை_கடலே கடைநோக்கால்
நோக்கும் தொழில் ஓர்சிறிது உன்-பால் உளதேல் மாயா நொடிப்பு எல்லாம் – திருமுறை5:45 4/2,3

மேல்


கடைப்பட்ட (3)

நாய்க்கும் கடைப்பட்ட நாங்கள் என்பேம் எங்கள் முடை – திருமுறை1:4 47/3
கள் அளவு நாயில் கடைப்பட்ட என்றனக்கு – திருமுறை2:20 26/2
நாயாய் பிறந்திலன் நாய்க்கும் கடைப்பட்ட நான் இங்ஙனே – திருமுறை2:73 5/4

மேல்


கடைப்பட்டு (1)

கடைப்பட்டு ஏங்கும் இ நாயினுக்கு அருள்தர கடவுள் நீ வருவாயேல் – திருமுறை5:31 2/1

மேல்


கடைப்பட்டேன் (1)

நா ஏற நினை துதியேன் நலம் ஒன்று இல்லேன் நாய் கடைக்கும் கடைப்பட்டேன் நண்ணுகின்றோர்க்கு – திருமுறை2:23 10/3

மேல்


கடைப்படும் (3)

கற்பகமே நின் கழல் கருதேன் இ கடைப்படும் என் – திருமுறை5:5 9/3
பெண் குணத்தில் கடைப்படும் ஓர் பேய் குணம் கொள் நாயேன்-தன் பிழைகள் எல்லாம் – திருமுறை5:51 9/1
கடைப்படும் என் கரத்தில் ஒரு கங்கணமும் தரித்த ககன நடத்து அரசே என் கருத்தும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 50/4

மேல்


கடைப்பிடித்தாள் (1)

கலை_மகளோ நின் பணியை அன்போடும் கடைப்பிடித்தாள்
அலை_மகளோ அன்பொடு பிடித்தாள் எற்கு அறைதி கண்டாய் – திருமுறை1:7 18/1,2

மேல்


கடைப்பிடித்து (2)

கைவிட்டு உணர்வே கடைப்பிடித்து நெய் விட்ட – திருமுறை1:3 1/242
விண்டதனால் என் இனி நீர் சமரச சன்மார்க்க மெய் நெறியை கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள் நன்கு உணர்ந்தே – திருமுறை6:98 4/3

மேல்


கடைப்பிடியே (1)

மேலோர் கடைப்பிடியே வீறு ஆகும் – திருமுறை1:2 1/366

மேல்


கடைப்பிள்ளை (3)

அண்ணுறும் என் தந்தை_தாய்க்கு அடியனேன் கடைப்பிள்ளை ஆனது ஒன்றோ – தனிப்பாசுரம்:2 37/1
கண்ணுறு நல் கல்வியினும் கடைப்பிள்ளை ஆனேன் பின் கருதும் வாழ்க்கை – தனிப்பாசுரம்:2 37/2
நண்ணுறு பல் பண்டம் எலாம் கொள்வதினும் கடைப்பிள்ளை நானே ஆனேன் – தனிப்பாசுரம்:2 37/3

மேல்


கடைமுடியின் (1)

கடைமுடியின் மேவும் கருத்தா கொடை முடியா – திருமுறை1:2 1/38

மேல்


கடைமுறை (1)

கடைமுறை பெற்று களித்தனள் அவன் செயல் – திருமுகம்:4 1/227

மேல்


கடைமையேன் (1)

கடைமையேன் வேறு ஓர் தேவரை அறியேன் கடவுள் நின் திரு_அடி அறிக – திருமுறை2:18 5/3

மேல்


கடைய (8)

வஞ்சரை கடைய மடையரை காம_மனத்தரை சினத்தரை வலிய – திருமுறை2:39 7/3
ஆலம் உண்ட நீர் இன்னும் அ வானோர்க்கு அமுது வேண்டி மால் அ கடல் கடைய
ஓல வெவ் விடம் வரில் அதை நீயே உண்க என்றாலும் நும் உரைப்படி உண்கேன் – திருமுறை2:54 9/1,2
கடைய நாயினேன் எவ்வணம் நின் திரு_கருணை பெற்று உய்வேனே – திருமுறை5:11 2/2
ஞால வாழ்வு எனும் புன் மலம் மிசைந்து உழலும் நாயினும் கடைய இ நாய்க்கு உன் – திருமுறை5:38 3/1
நலத்தில் ஓர் அணுவும் நண்ணிலேன் கடைய நாயினும் கடையனேன் நவையேன் – திருமுறை6:3 4/3
கருத்து இலாது அயல் குரைத்து அலுப்படைந்த கடைய நாயினில் கடையனேன் அருட்கு – திருமுறை6:5 7/3
கடைய நாயில் கடைய நாய்க்கும் கடையன் ஆயினேன் – கீர்த்தனை:29 68/1
கடைய நாயில் கடைய நாய்க்கும் கடையன் ஆயினேன் – கீர்த்தனை:29 68/1

மேல்


கடையர் (3)

படி முடிவு அழித்து கடிகொளும் கடையர் பணத்திலும் கொடியனேன் வஞ்ச – திருமுறை6:3 5/3
கரும் களிறு போல் மதத்தால் கண் செருக்கி வீணே காலம் எலாம் கழிக்கின்ற கடையர் கடை தலை-வாய் – திருமுறை6:27 4/1
தறுகண் கடையர் தயவே_இல்லார் – திருமுகம்:4 1/348

மேல்


கடையர்-தமக்கு (1)

அனித்த நெறியிடை தொடர்ந்து மனித்த உடம்பெடுத்த அற கடையர்-தமக்கு எல்லாம் அற கடையன் ஆனேன் – திருமுறை6:4 4/2

மேல்


கடையர்க்கு (1)

காணி குழி வீழ் கடையர்க்கு காண்பு அரிய – திருமுறை1:2 1/461

மேல்


கடையரிடம் (1)

கற்பவற்றை கல்லா கடையரிடம் சென்று அவர் முன் – திருமுறை2:45 16/1

மேல்


கடையரில் (3)

கடியரில் கடியேன் கடையரில் கடையேன் கள்வரில் கள்வனேன் காம – திருமுறை6:3 10/1
காகம் ஆதிகள் அருந்த ஓர் பொருக்கும் காட்ட நேர்ந்திடா கடையரில் கடையேன் – திருமுறை6:5 2/3
கரு பிடி உலகின் எரு பிடி அனைய கடையரில் கடையனேன் உதவா – திருமுறை6:9 11/3

மேல்


கடையரினும் (2)

கரு நெறி சேர்ந்து உழல்கின்ற கடையரினும் கடையேன் கற்கின்றேன் சாகாத கல்வி நிலை காணேன் – திருமுறை4:1 7/2
கற்று ஏதும் அறியகிலேன் கடையரினும் கடையேன் கருணை இலா கல்_மனத்து கள்வன் எனை கருதி – திருமுறை4:7 12/3

மேல்


கடையரை (2)

கடவுள் நீறு இடா கடையரை கண்காள் கனவிலேனும் நீர் காணுதல் ஒழிக – திருமுறை2:7 1/1
கடையரை பழைய கயவரை புரட்டு கடியரை கடியரை கலக – திருமுறை2:39 6/3

மேல்


கடையவரினும் (1)

அரங்கினில் படை கொண்டு உயிர்_கொலை புரியும் அற கடையவரினும் கடையேன் – திருமுறை6:3 6/1

மேல்


கடையவனே (1)

காய் கொண்டு வாழை கனியை கைவிட்ட கடையவனே – திருமுறை2:94 35/4

மேல்


கடையவனேன் (6)

கறை உளதே அருள் எங்கு உளதே இ கடையவனேன்
குறை உளதே என்று அரற்றவும் சற்றும் குறித்திலதே – திருமுறை1:6 65/3,4
கடையவனேன் செயும் கைம்மாறு அறிந்திலன் கால் வருந்தி – திருமுறை1:6 133/2
கார்முகமாக பொன் கல் வளைத்தோய் இ கடையவனேன்
சோர் முகமாக நின் சீர் முகம் பார்த்து துவளுகின்றேன் – திருமுறை1:6 163/1,2
கடையவனேன் கல்_மனத்தேன் கைதவனேன் வஞ்ச – திருமுறை2:45 34/1
கண்டு ஓர்சிறிதும் இரங்குகிலாய் இ கடையவனேன்
பண்டு ஓர் துணை அறியேன் நின்னை அன்றி நின் பற்றி நின்றேன் – திருமுறை2:73 9/2,3
கடையவனேன் வைத கடும் சொல் நினைக்கும்-தோறும் – கீர்த்தனை:4 12/1

மேல்


கடையவனேனுக்கு (1)

உடையவர் ஆர் இ கடையவனேனுக்கு
உடையவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 48/1,2

மேல்


கடையவனை (1)

கரு பாழ்செயும் உன் சுழல் அடிக்கே இ கடையவனை
திருப்பாய் எனில் என் செய்கேன் தணிகாசல தெள் அமுதே – திருமுறை5:5 19/3,4

மேல்


கடையன் (6)

கல்லாத வஞ்சகர்-பால் சென்று வீண் நாள் கழித்துநிற்கும் கடையன் இவன் கருணை இல்லா – திருமுறை5:9 17/1
அனித்த நெறியிடை தொடர்ந்து மனித்த உடம்பெடுத்த அற கடையர்-தமக்கு எல்லாம் அற கடையன் ஆனேன் – திருமுறை6:4 4/2
கடையன் நான் நனவில் நடுங்கிய நடுக்கம் கணக்கிலே சிறிது உறும் கனவில் – திருமுறை6:13 34/2
கரத்தை நேர் உள கடையன் என்று எனை நீ கைவிடேல் ஒரு கணம் இனி ஆற்றேன் – திருமுறை6:32 8/3
கடைய நாயில் கடைய நாய்க்கும் கடையன் ஆயினேன் – கீர்த்தனை:29 68/1
கடையன் எனது கொடிய கடின நெஞ்ச கல்லையே – கீர்த்தனை:29 77/1

மேல்


கடையனாய் (1)

இழிந்த நாயினும் கடையனாய் நின்றேன் என் செய்வேன் உனை ஏன் அடுத்தேனே – திருமுறை2:34 4/4

மேல்


கடையனே (1)

கருமையாம் அகங்கார மர்க்கடவா கடையனே உனை கலந்ததனாலே – திருமுறை2:38 9/1

மேல்


கடையனேற்கே (1)

கரும்பொன்னை செம்பொன்னில் கைவிடாது இருக்கின்றார் கடையனேற்கே
தரும் பொன்னை மாற்று அழிக்கும் அரும் பொன் நீ கிடைத்தும் உனை தழுவிலேனே – திருமுறை2:94 17/3,4

மேல்


கடையனேன் (27)

கரப்பவர்க்கு எல்லாம் முற்படும் கொடிய கடையனேன் விடையமே உடையேன் – திருமுறை2:11 3/1
கற்ற நல் தவர்க்கே அருள்வீரேல் கடையனேன் எந்த கடைத்தலை செல்கேன் – திருமுறை2:15 8/3
கரைபடா வஞ்ச பவ_கடல் உழக்கும் கடையனேன் நின் திரு_அடிக்கு – திருமுறை2:18 8/1
கல் அமுது ஆக்கும் கடன் உனக்கு அன்றோ கடையனேன் கழறுவது என்னே – திருமுறை2:18 9/4
கனிய அ கொடியார்க்கு ஏவல்செய்து உழன்றேன் கடையனேன் விடய வாழ்வு உடையேன் – திருமுறை2:44 8/2
கண் இலா குரங்கு என உழன்றது காண் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 2/2
காணுற கரும் காமம் சான்றது காண் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 3/2
காதுகின்றது என் வஞ்சக நெஞ்சம் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 4/2
கல்லும் பிற்படும் இரும்பினும் பெரிதால் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 5/2
கைம்மை நெஞ்சம் என்றனை வலிப்பது காண் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 6/2
கல் நவில் தனம் விழைந்தது மனம் காண் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 7/2
கலைய நின்றது இ கல் உறழ் மனம்-தான் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 8/2
கந்த வாதனை இயற்றுகின்றது காண் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 9/2
கடியது ஆதலின் கசிந்திலது இனி இ கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 10/2
கள்ள நெஞ்சகனேனும் கடையனேன்
வள்ளல் நின் மலர் வார் கழல் பாதமே – திருமுறை2:76 3/1,2
கள்ள மன_குரங்குகளை ஆட்ட வைத்தாய் கடையனேன் பொறுத்து முடிகில்லேன் கண்டாய் – திருமுறை5:9 21/2
கன் செய் பேய்_மன கடையனேன் என்னினும் காப்பது உன் கடன் அன்றோ – திருமுறை5:17 5/2
கரத்தை காட்டியே கண்களை நீட்டியே கடையனேன் உயிர் வாட்டிய கன்னியர் – திருமுறை5:20 5/1
கற்றவர் புகழ் நின் திரு_அடி_மலரை கடையனேன் முடி மிசை அமர்த்தி – திருமுறை5:38 2/1
கடையனேன் இன்னும் எத்தனை நாள் செலும் கடும் துயர்_கடல் நீந்த – திருமுறை5:41 9/1
நலத்தில் ஓர் அணுவும் நண்ணிலேன் கடைய நாயினும் கடையனேன் நவையேன் – திருமுறை6:3 4/3
கருத்து இலாது அயல் குரைத்து அலுப்படைந்த கடைய நாயினில் கடையனேன் அருட்கு – திருமுறை6:5 7/3
கட்டிலை விரும்பி அடிக்கடி படுத்த கடையனேன் கங்குலும் பகலும் – திருமுறை6:8 5/2
கரு பிடி உலகின் எரு பிடி அனைய கடையரில் கடையனேன் உதவா – திருமுறை6:9 11/3
கரும்பிலே எடுத்த சுவை திரள் என்கோ கடையனேன் உடைய நெஞ்சகமாம் – திருமுறை6:54 6/2
காதாரவே பல தரம் கேட்டும் நூற்களில் கற்றும் அறிவு அற்று இரண்டு கண் கெட்ட குண்டை என வீணே அலைந்திடும் கடையனேன் உய்வது எ நாள் – தனிப்பாசுரம்:13 5/2
கண்ணார நெல்லி அம் கனி என காட்டி நல் கருணைசெய்து ஆளாவிடில் கடையனேன் ஈடேறும் வகை எந்த நாள் அருள் கடவுளே கருணைசெய்வாய் – தனிப்பாசுரம்:13 6/2

மேல்


கடையனேன்-தனக்கு (2)

காமம் என்பதோர் உரு கொடு இ உலகில் கலங்குகின்ற இ கடையனேன்-தனக்கு
சேமம் என்பதாம் நின் அருள் கிடையா சிறுமையே இன்னும் செறிந்திடுமானால் – திருமுறை2:51 3/1,2
காவலாகிய கடும் பிணி துயரம் இ கடையனேன்-தனக்கு இன்னும் – திருமுறை5:17 2/3

மேல்


கடையனேன்-தனை (1)

கைவிடுகின்றியோ கடையனேன்-தனை
பை விடம் உடைய வெம் பாம்பும் ஏற்ற நீ – திருமுறை2:32 1/2,3

மேல்


கடையனேனே (2)

கண் கடந்த குருட்டு ஊமர் கதை போல் நின் சீர் கண்டு உரைப்பல் என்கேனோ கடையனேனே – திருமுறை2:94 10/4
கண்ணாளா சுடர் கமல கண்ணா என்னை கைவிடில் என் செய்வேனே கடையனேனே – தனிப்பாசுரம்:18 3/4

மேல்


கடையனேனை (2)

கஞ்ச மலர் முகத்தியர்க்கும் வாதில் தோன்றும் களிப்பினுக்கும் கழிக்கின்றேன் கடையனேனை
நஞ்சம் உண கொடுத்து மடித்திடினும் வாளால் நசிப்புறவே துணித்திடினும் நலிய தீயால் – திருமுறை2:23 3/2,3
கருங்கல்_மன_குரங்கு ஆட்டி வாளா நாளை கழிக்கின்றேன் பயன் அறியா கடையனேனை
ஒருங்கு உருள உடல் பதைப்ப உறும் குன்று ஏற்றி உருட்டுகினும் உயிர் நடுங்க உள்ளம் ஏங்க – திருமுறை2:23 5/2,3

மேல்


கடையனை (3)

காணிலேன் ஒரு பாவியை இ பெரும் கள்ள நெஞ்ச கடையனை மாயையாம் – திருமுறை5:3 8/2
கரு வேரறுத்து இ கடையனை காக்க கடன் உனக்கே – திருமுறை5:5 12/4
காய் மன கடையனை காத்த மெய்ப்பொருளே கலைகளும் கருத அரும் ஒரு பெரும் பதியே – திருமுறை6:26 4/1

மேல்


கடையனையும் (1)

கடையனையும் குறிக்கொண்டு கருதும் இடத்து அடைந்து கதவு திறப்பித்து எனது கையில் ஒன்று கொடுக்க – திருமுறை4:2 54/2

மேல்


கடையா (3)

கடையா அமுதே நான் அவர் மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே – திருமுறை3:17 12/4
இயல் வேதாகமங்கள் புராணங்கள் இதிகாசம் இவை முதலா இந்திரசாலம் கடையா உரைப்பார் – திருமுறை6:60 87/1
வாய் கடையா வன் சொல் வழங்கிய என் வன் மனத்தை – கீர்த்தனை:4 53/1

மேல்


கடையாக (1)

நாட்டியதோர் சுத்த பராசத்தி அண்டம் முதலா ஞானசத்தி அண்டம்-அது கடையாக இவற்றுள் – திருமுறை6:60 11/1

மேல்


கடையாம் (2)

கடையாம் உடலின் தலை கொண்டீர் கரம் ஒன்றினில் அற்புதம் என்றேன் – திருமுறை1:8 158/2
அருச்சித்தால் முன்னாம் அது கடையாம் கண்டீர் – திருமுறை2:89 9/3

மேல்


கடையாய் (3)

நாய்க்கும் கடையாய் நலிகின்றேன் ஆயிடினும் – திருமுறை2:16 8/2
வஞ்சகர்க்கு எல்லாம் முதலாய் அற கடையாய் மற தொழிலே வலிக்கும் பாவி – திருமுறை2:94 48/1
கடையாய் திரிந்தேன் கலங்குதல் சம்மதமோ கருணை கருத்தினுக்கே – திருமுறை6:17 2/4

மேல்


கடையார் (3)

கடையார் என கீழ் வைத்து அருமை காட்டேம் பணிகொள் பணம் கோடி – திருமுறை1:8 126/3
கடையார் அளியார் என்றார் கண் கடையார் அளியார் என்றேனே – திருமுறை3:5 8/4
கடையார் அளியார் என்றார் கண் கடையார் அளியார் என்றேனே – திருமுறை3:5 8/4

மேல்


கடையார்க்கு (1)

கொலை கடையார்க்கு எய்த அரிய குண_மலையே பொதுவில் கூத்தாடிக்கொண்டு உலகை காத்து ஆளும் குருவே – திருமுறை4:8 3/4

மேல்


கடையால் (1)

சேல் காட்டும் விழி கடையால் திரு_அருளை காட்டும் சிவகாமவல்லி மகிழ் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை4:1 12/2

மேல்


கடையாலே (1)

கல்லா மன கடையாலே கடைவைத்து கண்டது துன்பு – திருமுறை2:83 3/3

மேல்


கடையான (2)

கடையான நாய்க்குள் கருணை உண்டோ தணிகைக்குள் நின்றே – திருமுறை5:5 27/2
நன்மை எலாம் தீமை என குரைத்து ஓடி திரியும் நாய் குலத்தில் கடையான நாய்_அடியேன் இயற்றும் – திருமுறை6:60 62/1

மேல்


கடையில் (8)

கடையில் படும் ஓர் பணி என்றே கருதி உரைத்தேம் என்று உரைத்து என் – திருமுறை1:8 4/3
கைமையே_அனையர்-தம் கடையில் செல்லவும் – திருமுறை2:32 10/3
கடையில் தரித்த விடம்-அதனை களத்தில் தரித்தார் கரி தோலை – திருமுறை3:6 8/3
நள்ளிரவின் மிக நடந்து நான் இருக்கும் இடத்தே நடை கதவம் திறப்பித்து நடை கடையில் அழைத்து – திருமுறை4:2 24/2
கறி பிடித்த ஊன்_கடையில் கண்டவர்-தம் கால் பிடித்து கவ்வும் பொல்லா – திருமுறை5:52 4/1
புலை விலை கடையில் தலை குனித்து அலைந்து பொறுக்கிய சுணங்கு_அனேன் புரத்தில் – திருமுறை6:8 4/1
கயந்த மனத்தேன் எனினும் மிக கலங்கி நரக கடும் கடையில்
பயந்த பொழுதும் தாழ்த்திருத்தல் அழகோ கடைக்கண் பார்த்து அருளே – திருமுறை6:17 11/3,4
கறி பிடித்த ஊன்_கடையில் கண்டவர்-தம் கால் பிடித்து கவ்வும் பொல்லா – தனிப்பாசுரம்:9 4/1

மேல்


கடையிலே (2)

எண்_இலா அண்ட பகிரண்டத்தின் முதலிலே இடையிலே கடையிலே மேல் ஏற்றத்திலே அவையுள் ஊற்றத்திலே திரண்டு எய்து வடிவம்-தன்னிலே – திருமுறை6:25 5/1
கரை இலா கடலிலே கடல் உப்பிலே கடல் கடையிலே கடல் இடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசை-அதன் நடுவிலே –