ஐ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஐ 25
ஐ_தரு 1
ஐ_முகத்தனை 1
ஐ_மூர்த்திகளும் 1
ஐ_வாய்_அரவில் 1
ஐங்கடிகை 2
ஐங்கணை 1
ஐங்கர 3
ஐங்கரமும் 1
ஐங்கரன் 1
ஐங்கரனே 1
ஐங்கரனை 1
ஐங்கரு 2
ஐங்கருவில் 1
ஐங்கருவின் 1
ஐங்கருவினிலே 5
ஐங்கருவுக்கு 2
ஐங்குண 1
ஐங்கை 2
ஐங்கை_செல்வர்க்கும் 1
ஐஞ்சத்தி-தம் 1
ஐஞ்ஞூறு 1
ஐந்தலை 1
ஐந்தாம் 2
ஐந்தாய் 3
ஐந்தியல் 1
ஐந்தில் 4
ஐந்திலைந்து 1
ஐந்திறம் 1
ஐந்தின் 1
ஐந்தினால் 1
ஐந்தினையும் 1
ஐந்து 24
ஐந்து_கர_தெய்வம்-தன்னை 1
ஐந்து_தொழிலும் 2
ஐந்து_முகத்தார் 1
ஐந்தும் 10
ஐந்துமாம் 2
ஐந்தெழுத்தால் 3
ஐந்தெழுத்தின் 1
ஐந்தெழுத்தினால் 1
ஐந்தெழுத்து 5
ஐந்தெழுத்தும் 2
ஐந்தெழுத்துள் 1
ஐந்தெழுத்தே 1
ஐந்தெழுத்தை 1
ஐந்தே 1
ஐந்தைந்து 1
ஐந்தையும் 2
ஐந்தொடும் 1
ஐந்தொழில் 23
ஐந்தொழிலும் 14
ஐந்தொழிலை 1
ஐந்தொழிலையும் 1
ஐந்நிறமாய் 1
ஐபெற 1
ஐம் 3
ஐம்_முகனார் 1
ஐம்பது 1
ஐம்பால் 1
ஐம்பாலர் 1
ஐம்புல 4
ஐம்புலமும் 1
ஐம்புலன் 2
ஐம்புலனாம் 1
ஐம்புலனும் 1
ஐம்பூ 3
ஐம்பூத 4
ஐம்பூதம் 4
ஐம்பூதமும் 1
ஐம்பூவும் 1
ஐம்பொறி 1
ஐம்பொறியும் 1
ஐம்பொறியுரு 1
ஐம்பொறியை 1
ஐம்மையே 1
ஐம்மையை 1
ஐமுகம் 1
ஐய 54
ஐயகோ 11
ஐயடிகள் 1
ஐயம் 23
ஐயம்கொள்ளும் 1
ஐயமும் 2
ஐயமுற்றார் 1
ஐயமுற்றேனை 1
ஐயமுறேல் 10
ஐயர் 67
ஐயர்-தமக்கும் 1
ஐயருக்கு 1
ஐயருக்கே 1
ஐயரும் 1
ஐயரே 5
ஐயரை 2
ஐயவோ 16
ஐயற்கு 1
ஐயறிவில் 1
ஐயறிவு 2
ஐயறிவு_உடையார் 1
ஐயன் 7
ஐயனடி 1
ஐயனுக்கு 1
ஐயனே 28
ஐயனை 3
ஐயனொடும் 1
ஐயா 88
ஐயாவே 19
ஐயாவோ 4
ஐயாறு 1
ஐயாறு_உடையார் 1
ஐயுறல் 10
ஐயுறவாமே 1
ஐயுறவோடு 1
ஐயுறும் 1
ஐயுறேல் 1
ஐயே 3
ஐயைந்தில் 1
ஐயைந்து 1
ஐயோ 79
ஐவகை 2
ஐவகையாய் 1
ஐவண்ணமும் 1
ஐவணம் 1
ஐவணமும் 1
ஐவணர் 1
ஐவர் 11
ஐவர்க்கும் 1
ஐவர்கள் 2
ஐவர்களுக்கு 1
ஐவர்களும் 2
ஐவர்களோ 1
ஐவராலும் 1
ஐவரும் 1
ஐவரை 2

ஐ (25)

தெழிப்பால் ஐ வேலை திரை ஒலி போல் ஆர்க்கும் – திருமுறை1:2 1/9
நண்பன் ஐ ஊரன் புகழும் நம்ப என உம்பர் தொழ – திருமுறை1:2 1/275
கடுத்தாம் என்றார் கடி தட நீர் கண்டீர் ஐ அம் கொளும் என்றேன் – திருமுறை1:8 10/2
ஐ காண் நீர் என்றேன் இதன் மேல் அணங்கே நீ ஏழ் அடைதி என்றார் – திருமுறை1:8 51/2
ஐ_வாய்_அரவில் துயில்கின்ற மாலும் அயனும் தங்கள் – திருமுறை2:31 8/1
ஐ தட்டிடும் நெஞ்சகத்தேன் பிழைகளை ஆய்ந்து வெறும் – திருமுறை2:69 10/1
ஐ ஆனனம் கொண்ட தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 4/4
இல்லை வளைக்கும் என்றார் நான் இல் ஐ வளைக்கும் என்றேனே – திருமுறை3:5 4/4
ஐ வகைய கடவுளரும் அந்தணரும் பரவ ஆனந்த திரு_நடம் செய் அம்பலத்து எம் அரசே – திருமுறை4:8 1/4
சிந்தாமணி நிதி ஐ_தரு செழிக்கும் புவனமும் ஓர் – திருமுறை5:32 9/1
இரண்டே காற்கு ஐ முகம் கொண்டீர் என்னே அடிகள் என்று உரைத்தேன் – திருமுறை6:24 7/2
மூதாண்ட கோடிகளொடும் சராசரம் எலாம் முன்னி படைத்தல் முதலாம் முத்தொழிலும் இரு_தொழிலும் முன் நின்று இயற்றி ஐ_மூர்த்திகளும் ஏவல்கேட்ப – திருமுறை6:25 17/2
ஐ வைப்பு அறிந்தேன் துரிசு எல்லாம் அறுத்தேன் நின்-பால் வளர்கின்றேன் – திருமுறை6:57 10/3
அ மதவேள் கணை ஒன்றோ ஐ கணையும் விடுத்தான் அருள் அடையும் ஆசையினால் ஆர்_உயிர்-தான் பொறுத்தாள் – திருமுறை6:62 1/1
ஐ வகை தொழிலும் என்-பால் அளித்தனை அது கொண்டு இ நாள் – திருமுறை6:64 33/1
அறிவு ஒரு வகை முதல் ஐ வகை அறு வகை – திருமுறை6:65 1/697
அருள் அமுதே முதல் ஐ வகை அமுதமும் – திருமுறை6:65 1/1081
ஐ விளக்கு மூப்பு மரணாதிகளை நினைத்தால் அடி_வயிற்றை முறுக்காதோ கொடிய முயற்று உலகீர் – திருமுறை6:97 4/3
ஐ வகைய பூத உடம்பு அழிந்திடில் என் புரிவீர் அழி உடம்பை அழியாமை ஆக்கும் வகை அறியீர் – திருமுறை6:97 5/3
ஐ வண்ணம் ஆகுமடி அம்மா – கீர்த்தனை:26 24/2
ஐ வண்ணம் ஆகுமடி – கீர்த்தனை:26 24/3
அ மதவேள் கணை ஒன்றோ ஐ கணையும் விடுத்தான் அருள் அடையும் ஆசையினால் ஆர்_உயிர்-தான் பொறுத்தாள் – கீர்த்தனை:41 21/1
ஆனை_முகத்தனை ஆறு_முகத்தனை ஐ_முகத்தனை பாலவளை பூத – தனிப்பாசுரம்:1 2/1
இலங்கும் ஐ காண் நீர் என்றேன் இதன் முன் ஏழ் நீ கொண்டது என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 7/2
ஐ ஆனனம் கொண்ட தெய்வமே கங்கை அரவு அம்புலியும் ஆட முடி மேல் அற்புத சிதாகாச ஞான அம்பலம் ஆடும் ஆனந்த நடன மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 4/4

மேல்


ஐ_தரு (1)

சிந்தாமணி நிதி ஐ_தரு செழிக்கும் புவனமும் ஓர் – திருமுறை5:32 9/1

மேல்


ஐ_முகத்தனை (1)

ஆனை_முகத்தனை ஆறு_முகத்தனை ஐ_முகத்தனை பாலவளை பூத – தனிப்பாசுரம்:1 2/1

மேல்


ஐ_மூர்த்திகளும் (1)

மூதாண்ட கோடிகளொடும் சராசரம் எலாம் முன்னி படைத்தல் முதலாம் முத்தொழிலும் இரு_தொழிலும் முன் நின்று இயற்றி ஐ_மூர்த்திகளும் ஏவல்கேட்ப – திருமுறை6:25 17/2

மேல்


ஐ_வாய்_அரவில் (1)

ஐ_வாய்_அரவில் துயில்கின்ற மாலும் அயனும் தங்கள் – திருமுறை2:31 8/1

மேல்


ஐங்கடிகை (2)

கற்றவர் சூழ் இ தலத்துக்கு ஐங்கடிகை எல்லை-தனில் கவின் சேர் சென்னை – தனிப்பாசுரம்:2 34/1
கண்வளர்ந்திடுதல் ஐங்கடிகை மற்றைய – தனிப்பாசுரம்:3 57/1

மேல்


ஐங்கணை (1)

தூவ மதன் ஐங்கணை மாதர் தூறு தூவ துயர்கின்றேன் – திருமுறை3:10 15/3

மேல்


ஐங்கர (3)

காவி நேர் களத்தான் மகிழ் ஐங்கர கடவுளே நல் கருங்குழி என்னும் ஊர் – திருமுறை5:3 10/3
ஐங்கர நால் வாய் முக்கண் அருள் சிவ_களிறே போற்றி – திருமுறை5:4 1/3
இலகு ஐங்கர அம்பர நின்றனை என் என்கேனே – திருமுறை5:4 2/4

மேல்


ஐங்கரமும் (1)

உலகு எலாம் தழைப்ப அருள் மத அருவி ஒழுகும் மா முகமும் ஐங்கரமும்
இலகு செம் மேனி காட்சியும் இரண்டோடு இரண்டு என ஓங்கு திண் தோளும் – திருமுறை5:1 3/1,2

மேல்


ஐங்கரன் (1)

ஐங்கரன் அடி_மலர் – தனிப்பாசுரம்:4 1/1

மேல்


ஐங்கரனே (1)

சிற்பரனே ஐங்கரனே செம் சடை அம் சேகரனே – திருமுறை1:4 -1/3

மேல்


ஐங்கரனை (1)

சண் முகத்து எம்பெருமானை ஐங்கரனை நடராஜ தம்பிரானை – திருமுறை2:88 11/3

மேல்


ஐங்கரு (2)

விளங்கிய ஐங்கரு சத்தி ஓர் அனந்தம் கருவில் விளைகின்ற சத்திகள் ஓர் அனந்தம் விளைவு எல்லாம் – திருமுறை6:101 30/1
ஓதிய வேறு ஒரு தலையில் உபய வண்ணம் ஆகி உரைத்திடும் ஐங்கரு வகைக்கு ஓர் முப்பொருளும் உதவி – திருமுறை6:101 44/2

மேல்


ஐங்கருவில் (1)

பசு நிறத்த ஐங்கருவில் பகர்ந்த சுவை தன்மை பற்பல கோடிகளாம் அ உற்பவ சத்திகளில் – திருமுறை6:101 40/1

மேல்


ஐங்கருவின் (1)

காணுகின்ற ஐங்கருவின் வித்தின் இயல் பலவும் கருதுறும் அங்குரத்தின் இயல் பற்பலவும் அடியின் – திருமுறை6:101 31/1

மேல்


ஐங்கருவினிலே (5)

விரிந்திடும் ஐங்கருவினிலே விடய சத்தி அனந்த வித முகம் கொண்டு இலக அவை விகித விகற்பு ஆகி – திருமுறை6:101 36/1
தோன்றிய ஐங்கருவினிலே சொல்ல அரும் ஓர் இயற்கை துலங்கும் அதில் பல கோடி குலம்கொள் குரு துவிகள் – திருமுறை6:101 37/1
உறைந்திடும் ஐங்கருவினிலே உருவ சத்தி விகற்பம் உன்னுதற்கும் உணர்வதற்கும் ஒண்ணா எண்_இலவே – திருமுறை6:101 38/1
சூழ்ந்திடும் ஐங்கருவினிலே சொருப சத்தி பேதம் சொல்லினொடு மனம் கடந்த எல்லை இலாதனவே – திருமுறை6:101 39/1
பரவிய ஐங்கருவினிலே பருவ சத்தி வயத்தே பரை அதிட்டித்திட நாத விந்து மயக்கத்தே – திருமுறை6:101 43/1

மேல்


ஐங்கருவுக்கு (2)

பொற்பு உடைய ஐங்கருவுக்கு ஆதார கரணம் புகன்ற அறு கோடி அவைக்கு ஆறு இலக்கம் அவற்றுக்கு – திருமுறை6:101 28/1
ஏற்றமுறும் ஐங்கருவுக்கு இயல் பகுதி கரணம் எழு கோடி ஈங்கு இவற்றுக்கு ஏழ் இலக்கம் இவைக்கே – திருமுறை6:101 29/1

மேல்


ஐங்குண (1)

திண்மையே முதல் ஐங்குண கரு ஆய செல்வமே நல் வழி காட்டும் – திருமுறை6:70 7/1

மேல்


ஐங்கை (2)

பெருமானுக்கும் சார் மலை_மானுக்கும் சாற்றும் ஐங்கை
செம்பெருமானுக்கும் எந்தாய்க்கும் நான் பணி செய்ய செய்யே – திருமுறை1:6 197/3,4
தெருள் பால் உறும் ஐங்கை_செல்வர்க்கும் நல் இளம் சேய்க்கும் மகிழ்ந்து – திருமுறை1:7 53/1

மேல்


ஐங்கை_செல்வர்க்கும் (1)

தெருள் பால் உறும் ஐங்கை_செல்வர்க்கும் நல் இளம் சேய்க்கும் மகிழ்ந்து – திருமுறை1:7 53/1

மேல்


ஐஞ்சத்தி-தம் (1)

தாழ்வு_இல் ஈசானம் முதல் மூர்த்தி வரை ஐஞ்சத்தி-தம் சத்தியாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/54

மேல்


ஐஞ்ஞூறு (1)

உடையா தலை மேல் தலையாக உன் கை ஈர்_ஐஞ்ஞூறு கொண்டது – திருமுறை1:8 158/3

மேல்


ஐந்தலை (1)

ஐந்தலை பாம்பு ஆட்டுகின்றார் வெண்ணிலாவே அவர் – கீர்த்தனை:3 17/1

மேல்


ஐந்தாம் (2)

போதமே ஐந்தாம் பூதமே ஒழியா புனிதமே புது மண பூவே – திருமுறை2:11 10/3
&5 ஐந்தாம் திருமுறை – திருமுறை5:12 10/5
போதனைக்கு அடங்கா போதனை ஐந்தாம் பூதனை மா தவர் புகழும் – திருமுறை5:40 7/2

மேல்


ஐந்தாய் (3)

ஐந்தாய் இரு சுடராய் ஆன்மாவாய் நாதமுடன் – திருமுறை1:2 1/577
மண் முதல் ஐந்தாய் வழங்கிய பாதம் – கீர்த்தனை:24 15/4
ஆ வகை ஐந்தாய் பதம் ஆறு ஆர்ந்து – தனிப்பாசுரம்:14 1/4

மேல்


ஐந்தியல் (1)

மண்ணினில் ஐந்தியல் வகுத்ததில் பல் பயன் – திருமுறை6:65 1/377

மேல்


ஐந்தில் (4)

சாற்றுகின்ற கலை ஐந்தில் பரம் ஆதி நான்கும் தக்க அவற்றூடு இருந்த நந்நான்கும் நிறைந்தே – திருமுறை6:60 33/1
நாட்டிய ஓங்காரம் ஐந்தில் பரம் முதல் ஓர் நான்கும் நந்நான்கும் ஆறிடத்தும் நயந்து நிறைந்து அருளி – திருமுறை6:60 34/1
வாய்ந்த பர நாதம் ஐந்தில் பரம் முதலும் அவற்றுள் மன்னு நிலை ஆதிகளும் வயங்கியிட நிறைந்தே – திருமுறை6:60 38/1
பார் முதல் ஐந்துமாம் ஜோதி ஐந்தில்
பக்கம் மேல் கீழ் நடு பற்றிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 7/1,2

மேல்


ஐந்திலைந்து (1)

ஐந்திலைந்து நான்கு ஒரு மூன்று ஆம் இரண்டு ஒன்றாய் முறையே – திருமுறை1:3 1/155

மேல்


ஐந்திறம் (1)

மண்ணினில் ஐம்பூ வகுத்ததில் ஐந்திறம்
அண்ணுற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/371,372

மேல்


ஐந்தின் (1)

அரு நெறி தனி எழுத்து ஐந்தின் உட்பொருள் – தனிப்பாசுரம்:2 21/3

மேல்


ஐந்தினால் (1)

அண்ணிய மலங்கள் ஐந்தினால் இன்னும் ஐயகோ வாடுதல் அழகோ – திருமுறை6:13 87/4

மேல்


ஐந்தினையும் (1)

ஆக்கி அளித்தல் முதலாம் தொழில் ஓர் ஐந்தினையும்
தேக்கி அமுது ஒரு நீ செய் என்றான் தூக்கி – திருமுறை6:55 12/1,2

மேல்


ஐந்து (24)

வெண்மை முதல் ஐவணமும் மேவி ஐந்து தேவர்களாய் – திருமுறை1:2 1/575
ஆயிரம் அன்றே நூறும் அன்றே ஈர்_ஐந்து அன்றே – திருமுறை1:4 68/1
பார்த்து ஐந்து கையாலும் ஈயும் கணபதி நின் – திருமுறை1:6 183/3
களம் சேர் குளத்தின் எழில் முலை கண் காண ஓர் ஐந்து உனக்கு அழகு ஈது – திருமுறை1:8 30/3
ஆறு_முகத்தார்-தமை ஈன்ற ஐந்து_முகத்தார் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 103/1
வணம் கொள் நாக மணி தலை ஐந்து உடை – திருமுறை2:19 6/1
சிறப்பு அடை மா தவர் போற்ற செம்பொன் மணி பொதுவில் திரு_தொழில் ஐந்து இயற்றுவிக்கும் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை4:8 8/4
செயல் அறியேன் எனக்கு அருள திருவுளம் செய்திடுவாய் திரு_எழுத்து ஐந்து ஆணை ஒரு துணை சிறிது இங்கு இலனே – திருமுறை6:24 52/4
உறலாம் ஆவி ஈர் ஐந்து அறலாம் ஆவி ஈரைந்து – திருமுறை6:24 72/3
மாசு அறு சத்தி சத்தர் ஆண்டு அமைத்து மன் அதிகாரம் ஐந்து இயற்ற – திருமுறை6:46 9/3
காற்று நீடு அழல் ஆதி ஐந்து நான் காண காட்டிய கருத்த போற்றி வன் – திருமுறை6:64 23/3
ஐந்து என எட்டு என ஆறு என நான்கு என – திருமுறை6:65 1/1317
நண்ணி ஒரு மூன்று ஐந்து நாலொடு மூன்று எட்டாய் நவம் ஆகி மூலத்தின் நவின்ற சத்திக்கு எல்லாம் – திருமுறை6:101 23/3
ஓர் எழுத்தில் ஐந்து உண்டு என்பார் வெண்ணிலாவே அது – கீர்த்தனை:3 18/1
ஐந்து மலங்களும் வெந்து விழ எழுத்து – கீர்த்தனை:17 83/1
ஆகி ஐந்து ஆகி அமர்ந்த மருந்து – கீர்த்தனை:21 30/4
மலம் ஐந்து நீக்கும் மருந்து புவி – கீர்த்தனை:21 34/1
சிருட்டி முதல் ஓர் ஐந்து_தொழிலும் செய்ய வல்லதே – கீர்த்தனை:29 71/2
சிருட்டி முதல் ஓர் ஐந்து_தொழிலும் செய் என்று என்னையே – கீர்த்தனை:29 72/1
தே_உலகு என்று அமர்ந்து அருளும் சிவ களிற்றை ஐந்து_கர_தெய்வம்-தன்னை – தனிப்பாசுரம்:1 1/2
ஒன்றிய வெண்_நீறு அணிந்து தூல எழுத்து ஐந்து உணர்த்தி உடையான் கோயில் – தனிப்பாசுரம்:2 53/2
வளம் கெழும் ஓர் திரு_மதிலை ஐந்து முறை வலமாக வந்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 9/4
இடை உடைக்கும் துயர் நீக்கி இன்பு அளிக்கும் ஐந்து கரத்து இறையே மாயை – தனிப்பாசுரம்:3 12/3
குரு மா மலர் பிறை வேணியும் முக்கணும் கூறும் ஐந்து
வரு மா முகமும் கொள் வல்லபை பாகனை வாழ்த்துதுமே – தனிப்பாசுரம்:5 6/3,4

மேல்


ஐந்து_கர_தெய்வம்-தன்னை (1)

தே_உலகு என்று அமர்ந்து அருளும் சிவ களிற்றை ஐந்து_கர_தெய்வம்-தன்னை
மூவுலகும் துதி ஆறு முகத்து அமுதை எம் குருவை முக்கண் கோவை – தனிப்பாசுரம்:1 1/2,3

மேல்


ஐந்து_தொழிலும் (2)

சிருட்டி முதல் ஓர் ஐந்து_தொழிலும் செய்ய வல்லதே – கீர்த்தனை:29 71/2
சிருட்டி முதல் ஓர் ஐந்து_தொழிலும் செய் என்று என்னையே – கீர்த்தனை:29 72/1

மேல்


ஐந்து_முகத்தார் (1)

ஆறு_முகத்தார்-தமை ஈன்ற ஐந்து_முகத்தார் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 103/1

மேல்


ஐந்தும் (10)

புலன் ஐந்தும் என்று அருளும் பொன்மொழியை மாயா – திருமுறை1:3 1/939
தாவ குகுகுகுகுகுகுகு தாமே ஐந்தும் விளங்க அணி – திருமுறை1:8 159/3
பெய்திலேன் புலன் ஐந்தும் ஒடுக்கி வீதல் பிறத்தல் எனும் கடல் நீந்தேன் பெண்கள்-தம்மை – திருமுறை5:24 3/2
சாகாத கல்வியே கல்வி ஒன்றே சிவம்-தான் என அறிந்த அறிவே தகும் அறிவு மலம் ஐந்தும் வென்ற வல்லபமே தனித்த பூரண வல்லபம் – திருமுறை6:25 28/1
திணை ஐந்தும் ஆகியது உத்தர ஞான சிதம்பரமே – திருமுறை6:56 2/4
பன்னுகின்ற தொழில் ஐந்தும் செய்திடவே பணித்து பண்புற என் அகம் புறமும் விளங்குகின்ற பதியே – திருமுறை6:60 61/2
வானே மதிக்க சாகாத வரனாய் எல்லாம்_வல்ல சித்தே வயங்க உனை உள் கலந்துகொண்டேன் வகுக்கும் தொழிலே முதல் ஐந்தும்
நானே புரிகின்றேன் புரிதல் நானோ நீயோ நான் அறியேன் நான் நீ என்னும் பேதம் இலா நடம் செய் கருணை_நாயகனே – திருமுறை6:66 3/3,4
சொல் வழங்கு தொழில் ஐந்தும் துணிந்து கொடுத்து அமுது அளித்தாய் – திருமுறை6:83 9/2
ஐந்தும் செயும் என்றீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 83/2
உயங்கும் மலங்கள் ஐந்தும் பசை அற்று ஒழிந்து வெந்ததே – கீர்த்தனை:29 38/3

மேல்


ஐந்துமாம் (2)

காலொடு பூதம் ஐந்துமாம் ஒற்றி கடவுளே கருணை அம் கடலே – திருமுறை2:52 8/4
பார் முதல் ஐந்துமாம் ஜோதி ஐந்தில் – கீர்த்தனை:22 7/1

மேல்


ஐந்தெழுத்தால் (3)

அலை எழுத்தும் தெறும் ஐந்தெழுத்தால் உன்னை அர்ச்சிக்கின்றோர் – திருமுறை1:6 119/1
ஒளி நாவரசை ஐந்தெழுத்தால் உவரி கடத்தினீர் என்றேன் – திருமுறை1:8 60/2
ஒளி நாவரைசை ஐந்தெழுத்தால் உவரி கடத்தினீர் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 16/2

மேல்


ஐந்தெழுத்தின் (1)

சீர் ஐந்தெழுத்தினால் இலகு நகரின்-கண் ஓர் திரு_ஐந்தெழுத்தின் ஓங்கும் – திருமுகம்:3 1/45

மேல்


ஐந்தெழுத்தினால் (1)

சீர் ஐந்தெழுத்தினால் இலகு நகரின்-கண் ஓர் திரு_ஐந்தெழுத்தின் ஓங்கும் – திருமுகம்:3 1/45

மேல்


ஐந்தெழுத்து (5)

ஏர்தரும் ஐந்தெழுத்து ஓதுகின்றேன் கரை ஏற்று அரசே – திருமுறை1:6 135/4
பேர் ஓங்கும் ஐந்தெழுத்து அன்றோ படைப்பை பிரமனுக்கும் – திருமுறை1:6 191/3
ஊன் செய் நாவால் உன் ஐந்தெழுத்து எளியேன் ஓத நீ உவந்து அருள் போற்றி – திருமுறை2:79 10/3
நீறு அணிந்து ஒளிர் அக்க மணி தரித்து உயர் சைவ நெறி நின்று உனக்கு உரிய ஓர் நிமலம் உறும் ஐந்தெழுத்து உள் நிலையுற கொண்டு நின் அடி பூசைசெய்து – திருமுறை2:100 10/1
வெண்ணிலவு ததும்பு திரு வெண்_நீறு ஐந்தெழுத்து ஓதி மிகவும் பூசி – தனிப்பாசுரம்:3 3/1

மேல்


ஐந்தெழுத்தும் (2)

தேசுறு சீர் ஐந்தெழுத்தும் செப்புகின்ற நாயேனை – திருமுறை2:94 25/3
ஓங்குற மெய் புனிதமொடும் உவந்து பறித்து ஐந்தெழுத்தும் உன்னி ஆங்கே – தனிப்பாசுரம்:3 35/4

மேல்


ஐந்தெழுத்துள் (1)

நட்பு உடைய மனம் கசிய ஐந்தெழுத்துள் நினைந்து மெல்ல நடந்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 10/4

மேல்


ஐந்தெழுத்தே (1)

மால் மறுத்து விளங்கு திரு_ஐந்தெழுத்தே பதியவைத்த பெரு வாழ்வே என் வாழ்வில் உறும் சுகமே – திருமுறை6:60 78/2

மேல்


ஐந்தெழுத்தை (1)

என் உரிமை தாய்க்கும் இனியாய் நின் ஐந்தெழுத்தை
உன்னு நிலைக்கு என்னை உரித்தாக்க வேண்டுதியேல் – திருமுறை2:75 8/1,2

மேல்


ஐந்தே (1)

ஆயிரம் பேர் எந்தை எழுத்து ஐந்தே காண் நீ இரவும் – திருமுறை1:4 68/2

மேல்


ஐந்தைந்து (1)

மண்ணில் ஐந்தைந்து வகையும் கலந்துகொண்டு – திருமுறை6:65 1/381

மேல்


ஐந்தையும் (2)

ஆக்கல் ஒன்றோ தொழில் ஐந்தையும் தந்து இந்த அண்ட பிண்ட – திருமுறை6:41 7/1
ஐந்தையும் எனக்கு அருள் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/168

மேல்


ஐந்தொடும் (1)

அன்புறும் அங்கம் ஐந்தொடும் எட்டொடும் – திருமுகம்:1 1/25

மேல்


ஐந்தொழில் (23)

ஆக்கல் ஆதிய ஐந்தொழில் நடத்த அயன் முன் ஆகிய ஐவரை அளித்து – திருமுறை2:65 1/1
நசைத்திடு பேர்_அருள் செயலால் அசைவது அன்றி ஐந்தொழில் செய் நாதராலும் – திருமுறை6:10 7/2
ஈர்த்தானை ஐந்தொழில் நீ இயற்று_என்றானை எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:48 5/4
படைத்திடல் முதல் ஐந்தொழில் புரிந்து இலங்கும் பரம்பர ஒளி எலாம் அணுவில் – திருமுறை6:51 6/1
அணை என்று அணைத்துக்கொண்டு ஐந்தொழில் ஈந்தது அருள் உலகில் – திருமுறை6:56 2/3
அறிவா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஐந்தொழில் நான் புரிந்து உலகில் அருள் விளக்கல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 9/1
தன்மை எலாம் உடைய பெரும் தவிசு ஏற்றி முடியும் தரித்து அருளி ஐந்தொழில் செய் சதுர் அளித்த பதியே – திருமுறை6:60 62/3
முழு_குலத்தோர் முடி சூட்டி ஐந்தொழில் செய் எனவே மொழிந்து அருளி எனை ஆண்ட முதல் தனி பேர் ஒளியே – திருமுறை6:60 63/2
முந்துறும் ஐந்தொழில் மூர்த்திகள் பலர்க்கும் – திருமுறை6:65 1/149
ஐந்தொழில் அளிக்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/150
ஐந்தொழில் ஆதி செய் ஐவர் ஆதிகளை – திருமுறை6:65 1/863
ஐந்தொழில் ஆதி செய் அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/864
அருள் பெறில் துரும்பு ஓர் ஐந்தொழில் புரியும் – திருமுறை6:65 1/983
சிருட்டி முதல் ஐந்தொழில் நான் செய்ய எனக்கு அருள் புரிந்தாய் – திருமுறை6:83 1/1
படைத்தல் முதல் ஐந்தொழில் செய் பணி எனக்கே பணித்திட்டாய் – திருமுறை6:83 2/1
ஐந்தொழில் நான் செய பணித்தாய் அருள் அமுதம் உணவு அளித்தாய் – திருமுறை6:83 6/1
வெப்பானது தவிர்த்து ஐந்தொழில் செய்ய விதித்தனையே – திருமுறை6:84 1/4
ஐந்தொழில் செய் என்றே அருள் சோதி கோல் அளித்தான் – திருமுறை6:85 11/3
எந்தை எம் பிரான் ஐந்தொழில் புரியும் இறைவன் மன்று உளே இயல் நடம் புரிவான் – திருமுறை6:108 41/2
ஐந்தொழில் செய்தற்கு அளித்த மருந்து – கீர்த்தனை:21 2/2
ஈன்று ஐந்தொழில் செய் என்று ஏவிய ஜோதி – கீர்த்தனை:22 29/4
திதி முதல் ஐந்தொழில் செய்கின்ற பாதம் – கீர்த்தனை:24 9/4
விரசு உலகு எல்லாம் விரித்து ஐந்தொழில் தரும் – கீர்த்தனை:35 22/1

மேல்


ஐந்தொழிலும் (14)

திண்மை பெறும் ஐந்தொழிலும் செய்வோனே மண் முதலாம் – திருமுறை1:2 1/576
அருள் உருவாய் ஐந்தொழிலும் நடத்துகின்ற அடிகள் அசைந்து வருந்திட இரவில் யான் இருக்கும் இடத்தே – திருமுறை4:2 40/1
ஐவர்களுக்கு ஐந்தொழிலும் அளித்திடுவது ஒன்றாம் அ தொழில் காரணம் புரிந்து களித்திடுவது ஒன்றாம் – திருமுறை4:2 72/1
செழித்து உறு நல் பயன் எதுவோ திருவுளம்-தான் இரங்கில் சிறு துரும்பு ஓர் ஐந்தொழிலும் செய்திடல் சத்தியமே – திருமுறை6:36 6/3
இன்பு உரு ஆகி அருளொடும் விளங்கி இயற்றலே ஆதி ஐந்தொழிலும்
தன் பொது சமுகத்து ஐவர்கள் இயற்ற தனி அரசு இயற்றும் ஓர் தலைவன் – திருமுறை6:51 1/2,3
ஆற்றல் மிகு பெரும் பொன்னை ஐந்தொழிலும் புரியும் அரும் பொன்னை என்றன்னை ஆண்ட செழும் பொன்னை – திருமுறை6:52 5/2
படி வானும் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் ஞானம் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் நான் புரிதல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 6/3
படி வானும் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் ஞானம் படைத்தல் முதல் ஐந்தொழிலும் நான் புரிதல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 6/3
படைப்பு முதல் ஐந்தொழிலும் கொள்க என குறித்தே பயம் தீர்த்து என் உள்ளகத்தே அமர்ந்த தனி பதியே – திருமுறை6:60 50/3
முத்தொழிலோ ஐந்தொழிலும் முன்னி மகிழ்ந்து எனக்கு அளித்தாய் – திருமுறை6:83 5/1
அருள் ஒளியால் ஐந்தொழிலும் செய பணித்தே அமுது அளித்து – திருமுறை6:83 10/2
வந்தான் எனை தான் வலிந்து அழைத்தே ஐந்தொழிலும்
நீயே செய் என்று எனக்கே நேர்ந்து அளித்தான் என்னுடைய – திருமுறை6:93 23/2,3
தகும் ஐந்தொழிலும் வேண்டும்-தோறும் தருதல் வல்லையே – கீர்த்தனை:29 9/2
தகும் ஐந்தொழிலும் தாமே இயற்ற வாய்ந்த சித்தரே – கீர்த்தனை:29 91/4

மேல்


ஐந்தொழிலை (1)

திரணமும் ஓர் ஐந்தொழிலை செய்ய ஒளி வழங்கும் சித்திபுரம் என ஓங்கும் உத்தர சிற்சபையில் – திருமுறை6:97 10/3

மேல்


ஐந்தொழிலையும் (1)

இலகும் ஐந்தொழிலையும் யான் செய தந்தனை – திருமுறை6:65 1/1578

மேல்


ஐந்நிறமாய் (1)

ஐந்நிறமாய் அ நிறத்தின் ஆம் ஒளியாய் அ ஒளிக்குள் – திருமுறை1:3 1/51

மேல்


ஐபெற (1)

ஐபெற அமைத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/722

மேல்


ஐம் (3)

படியார் வளி வான் தீ முதல் ஐம் பகுதியாய பரம்பொருளே பகர்தற்கு அரிய மெய்ஞ்ஞான பாகே அசுர படை முழுதும் – திருமுறை5:46 1/3
விதியும் துதி ஐம்_முகனார் மகனார் மிகு சீரும் – திருமுறை5:49 3/2
பூ ஒன்றே மு பூ ஐம் பூ எழு பூ நவமாம் பூ இருபத்தைம் பூவாய் பூத்து மலர்ந்திடவும் – திருமுறை6:101 45/1

மேல்


ஐம்_முகனார் (1)

விதியும் துதி ஐம்_முகனார் மகனார் மிகு சீரும் – திருமுறை5:49 3/2

மேல்


ஐம்பது (1)

உங்களுக்கு இங்கு எது தெரியும் ஒன்பது தொட்டு ஐம்பது மட்டு உண்டு என்பாரே – தனிப்பாசுரம்:27 1/4

மேல்


ஐம்பால் (1)

அணங்கே ஒரு பால் அன்றி நின் போல் ஐம்பால் இருள் கொண்டிட சற்றும் – திருமுறை1:8 145/3

மேல்


ஐம்பாலர் (1)

பாலர் அலவோ என்றேன் ஐம்பாலர் பாலை பருவத்தில் – திருமுறை1:8 85/2

மேல்


ஐம்புல (4)

எஞ்சவேண்டிய ஐம்புல பகையால் இடர்கொண்டு ஓய்ந்தனை என்னினும் இனி நீ – திருமுறை2:5 1/1
ஆர்த்து நிற்கின்றார் ஐம்புல வேடர் அவர்க்கு இலக்கு ஆவனோ தமியேன் – திருமுறை2:18 6/3
கயவர் இல்லிடை கலங்கலை நெஞ்சே காம ஐம்புல கள்வரை வீட்டி – திருமுறை2:26 3/1
வெற்று நாய்-தனக்கும் வேறு நாயாக மெலிகின்றேன் ஐம்புல சேட்டை – திருமுறை2:52 9/2

மேல்


ஐம்புலமும் (1)

ஐம்புலமும் தான் ஆம் ஜோதி புலத்து – கீர்த்தனை:22 8/1

மேல்


ஐம்புலன் (2)

கலக ஐம்புலன் செய் துயரமும் மற்றை கலக்கமும் நீக்குமா அருளே – திருமுறை2:71 7/4
கலகம் பெறும் ஐம்புலன் வென்று உயரும் கதி என்கோ – திருமுறை5:4 2/2

மேல்


ஐம்புலனாம் (1)

மோகம் ஆதியால் வெல்லும் ஐம்புலனாம் மூட வேடரை முதலற எறிந்து – திருமுறை2:26 9/1

மேல்


ஐம்புலனும் (1)

அந்தோ ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அறிவு_உடையார் ஐம்புலனும் செறிவு_உடையார் ஆகி – திருமுறை4:7 4/1

மேல்


ஐம்பூ (3)

மண்ணினில் ஐம்பூ வகுத்ததில் ஐந்திறம் – திருமுறை6:65 1/371
விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ
கண்ணிடத்தே பிறிதொரு பூ கண்மலர அதிலே கட்டு அவிழ வேறு ஒரு பூ விட்ட எழு பூவும் – திருமுறை6:101 33/1,2
ஓங்கிய ஐம்பூ இவைக்குள் ஒன்றின் ஒன்று திண்மை உற்றன மற்று அதுஅதுவும் பற்றுவன பற்ற – திருமுறை6:101 35/1

மேல்


ஐம்பூத (4)

ஐம்பூத பரங்கள் முதல் நான்கும் அவற்று உள்ளே அடுத்து இடு நந்நான்கும் அவை அகம் புறம் மேல் நடு கீழ் – திருமுறை6:60 28/1
அருள் நல் நிலையில் அதுஅதுவாய் அறிவில் கிடைத்த அறிவே என் அகத்தும் புறத்தும் ஒளி நிறைவித்து அமர்ந்த குருவே ஐம்பூத
வருண முதலா அவை கடந்த வரைப்பாய் விளங்கும் மணி மன்றில் வயங்கு சுடரே எல்லாம் செய் வல்ல குருவே என் உளத்தே – திருமுறை6:66 1/2,3
சுத்தமுற்ற ஐம்பூத வெளி கரண வெளி மேல் துலங்கு வெளி துரிய வெளி சுக வெளியே முதலாம் – திருமுறை6:101 13/1
மண் ஆதி ஐம்பூத வகை இரண்டின் ஒன்று வடிவு வண்ணம் இயற்கை ஒரு வால் அணு சத்து இயலாய் – திருமுறை6:101 23/1

மேல்


ஐம்பூதம் (4)

அன்பு கலந்து அறிவு கலந்து உயிர் ஐம்பூதம் ஆன்மாவும் கலந்துகலந்து அண்ணித்து ஊறி – திருமுறை1:5 37/3
உந்து மருத்தோடு ஐம்பூதம் ஆனார் ஒற்றியூர் அமர்ந்தார் – திருமுறை3:10 12/1
ஐம்பூதம் ஆதி நீ அல்லை அ தத்துவ அதீத அறிவு என்ற ஒன்றே – கீர்த்தனை:41 1/10
ஐம்பூதம் ஆதி நீ அல்லை அ தத்துவ அதீத அறிவு என்ற ஒன்றே – தனிப்பாசுரம்:24 1/10

மேல்


ஐம்பூதமும் (1)

பூரணி சிற்போதை சிவ_போகி சிவயோகி பூவையர்கள் நாயகி ஐம்பூதமும் தான் ஆனாள் – திருமுறை4:4 9/1

மேல்


ஐம்பூவும் (1)

வணம் கொள் கொடியே ஐம்பூவும் மலிய மலர்ந்த வான் கொடியே – திருமுறை6:107 6/2

மேல்


ஐம்பொறி (1)

நீடும் ஐம்பொறி நெறி நடந்து உலக நெறியில் கூடி நீ நினைப்பொடு மறப்பும் – திருமுறை2:37 6/1

மேல்


ஐம்பொறியும் (1)

ஓயாது உயிர்க்குள் ஒளித்து எவையும் உணர்த்தி அருளும் ஒன்றே என் உள்ள களிப்பே ஐம்பொறியும் ஒடுக்கும் பெரியோர்க்கு ஓர் உறவே – திருமுறை5:46 2/2

மேல்


ஐம்பொறியுரு (1)

ஓர் ஐம்பொறியுரு ஜோதி பொறிக்கு – கீர்த்தனை:22 7/3

மேல்


ஐம்பொறியை (1)

பொற்பு அற மெய் உணவு இன்றி உறக்கம் இன்றி புலர்ந்து எலும்பு புலப்பட ஐம்பொறியை ஓம்பி – திருமுறை1:5 55/2

மேல்


ஐம்மையே (1)

ஐம்மையே அதற்குள் அது அது ஆகும் அற்புத காட்சியே எனது – திருமுறை6:42 19/3

மேல்


ஐம்மையை (1)

மண்ணினில் பொன்மை வகுத்ததில் ஐம்மையை
அண்ணுற வகுத்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/369,370

மேல்


ஐமுகம் (1)

இரண்டேகாற்கு ஐமுகம் கொண்டீர் என்னை_உடையீர் அம்பலத்தீர் – திருமுறை6:24 8/1

மேல்


ஐய (54)

ஐய நின் தாள் பூசிக்கும் அன்பர் உள்ளத்து அன்பிற்கும் – திருமுறை1:2 1/707
ஐய நட என்றே அரும் புதல்வர் முன் செல பின் – திருமுறை1:3 1/897
கொன் செய்தாற்கு ஏற்றிடும் என் குற்றம் எலாம் ஐய எனை – திருமுறை1:4 60/1
பொய் விட்ட நெஞ்சு உறும் பொன்_பதத்து ஐய இ பொய்யனை நீ – திருமுறை1:6 70/3
ஆணை ஐய நின் தாள் ஆணை வேறு சரண் இல்லையே – திருமுறை1:6 88/4
கொண்டாய் இட பாகத்திலே ஐய மற்றும் ஒரு – திருமுறை1:6 138/2
அன்பு அற்ற பாவி என்று அந்தோ எனை விடில் ஐய வையத்து – திருமுறை1:6 193/3
இரப்பவர்க்கு ஒன்றும் ஈகிலீர் ஆனால் யாதுக்கு ஐய நீர் இ பெயர் எடுத்தீர் – திருமுறை2:15 1/3
ஐய நும் அடி அன்றி ஓர் துணையும் அறிந்திலேன் இஃது அறிந்து அருளீரேல் – திருமுறை2:15 9/3
அஞ்செழுத்து ஓதி உய்ந்திடா பிழையை ஐய நின் திருவுளத்து எண்ணி – திருமுறை2:17 6/1
ஐய நின்னுடை அன்பர்கள் எல்லாம் அழிவு இல் இன்பமுற்று அருகு இருக்கின்றார் – திருமுறை2:27 2/1
அண்மையே அம்பலத்து ஆடும் ஐய நீ – திருமுறை2:32 8/3
யாவரே எனினும் ஐய நின் தன்மை அறிந்திலர் யான் உனை அறிதல் – திருமுறை2:41 2/2
அழுது நெஞ்சு அயர்ந்து உமை நினைக்கின்றேன் ஐய நீர் அறியாததும் அன்றே – திருமுறை2:46 2/1
அரும்பின் கட்டிள முலை உமை மகிழும் ஐய நீர் உமது அருள் எனக்கு அளிக்க – திருமுறை2:46 6/2
அடியர்-தம் பொருட்டு அடிபடுவீர் எம் ஐய நும் அடிக்கு ஆட்பட விரைந்தேன் – திருமுறை2:46 8/2
அடியன் ஆகுவது எவ்வணம் என்றே ஐய ஐய நான் அலறிடுகின்றேன் – திருமுறை2:51 2/3
அடியன் ஆகுவது எவ்வணம் என்றே ஐய ஐய நான் அலறிடுகின்றேன் – திருமுறை2:51 2/3
யாதும் உன் செயலாம் என அறிந்தும் ஐய வையம் மேல் அவர் இவர் ஒழியா – திருமுறை2:51 6/1
கலிய நெஞ்சினேன் வஞ்சக வாழ்வில் கலங்கி ஐய நும் கருணையாம் அமுதை – திருமுறை2:55 7/2
ஐய நும் அடிக்கு ஆட்செயல் உடையேன் ஆண்ட நீர் எனை அகற்றுதல் அழகோ – திருமுறை2:55 8/3
ஆளாக நின் பொன்_அடிக்கு அன்புசெய்திட ஐய நெடு – திருமுறை2:64 1/1
உரக்க இங்கு இழைத்திடும் பிழை எல்லாம் உன்னல் ஐய நீ உன்னி என்னளவில் – திருமுறை2:66 10/3
ஐய ஐயவோ கண்டிடாதவர் போல் அடம்பிடிப்பது உன் அருளினுக்கு அழகோ – திருமுறை2:70 4/2
அரிது கண்டாய் அடைவேன் எனல் ஆயினும் ஐய மணி – திருமுறை2:73 8/3
அறியாது அறிந்தவன் போல் சில செய்திடல் ஐய நின் தாள் – திருமுறை2:83 1/2
ஆயிரம் கார் முகில் நீர் விழி_நீர் தர ஐய நின்-பால் – திருமுறை2:94 3/1
கள்ள நெஞ்சகன் ஆயினும் ஐய நான் கள்ளம் இன்றி கழறுகின்றேன் எனது – திருமுறை5:3 6/1
ஐய நின் திரு_அருட்கு இரப்ப இங்கு அஞ்சி நின்று என் இ விஞ்சு வஞ்சனேன் – திருமுறை5:10 9/2
அண்ணிலேன் நினை ஐய நின் அடி – திருமுறை5:12 8/1
வெறி கொள் நாயினை வேண்டி ஐய நீ – திருமுறை5:12 20/2
மாணும் அன்பர்கள் என் சொலார் ஐய நீ வந்து எனக்கு அருள்வாயேல் – திருமுறை5:31 1/3
ஐய இன்னும் நான் எத்தனை நாள் செலும் அல்லல் விட்டு அருள் மேவ – திருமுறை5:41 4/1
ஐய நின் திரு_அடி துணை மறவா அன்பர்-தங்களை அடுத்து உளம் மகிழேன் – திருமுறை5:42 2/2
கள்ளம் அறும் உள்ளம் உறும் நின் பதம் அலால் வேறு கடவுளர் பதத்தை அவர் என் கண் எதிர் அடுத்து ஐய நண் என அளிப்பினும் கடு என வெறுத்துநிற்பேன் – திருமுறை5:55 4/2
ஐய நின் சீர் பேசு செல்வர் வாய் நல்ல தெள் அழுது உண்டு உவந்த திருவாய் அப்ப நின் திரு_அடி வணங்கினோர் தலைமுடி அணிந்து ஓங்கி வாழும் தலை – திருமுறை5:55 19/1
விழலுற்ற வாழ்க்கையை விரும்பினேன் ஐய இ வெய்ய உடல் பொய் என்கிலேன் வெளி மயக்கோ மாய விட மயக்கோ எனது விதி மயக்கோ அறிகிலேன் – திருமுறை5:55 20/2
தாப ஆங்காரமே உறுமோ என்று ஐய நான் தளர்ந்ததும் அறிவாய் – திருமுறை6:13 38/4
ஆமை போல் ஒடுங்கி அடங்கினேன் அதுவும் ஐய நின் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 39/4
பருத்த என் உடம்பை பார்த்திடாது அஞ்சி படுத்ததும் ஐய நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 40/4
என்பு எலாம் கருக இளைத்தனன் அந்த இளைப்பையும் ஐய நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 41/4
நொந்ததும் உலக படிப்பில் என் உள்ளம் நொந்ததும் ஐய நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 42/4
ஐய நான் ஆடும் பருவத்தில்-தானே அடுத்த நல் நேயனோடு அப்பா – திருமுறை6:13 76/1
ஐய நான் பயத்தால் துயரினால் அடைந்த அடைவை உள் நினைத்திடும்-தோறும் – திருமுறை6:13 130/1
எஞ்சல் இன்றிய துயரினால் இடரால் இடுக்குண்டு ஐய நின் இன் அருள் விரும்பி – திருமுறை6:32 2/1
ஐய மற்று உரைத்திட்ட விண்ணப்பம் ஏற்று அளித்தனை இஞ்ஞான்றே – திருமுறை6:40 10/3
ஐயர் ஐய நையும் வையம் உய்ய நின்ற ஐயனே – கீர்த்தனை:1 62/2
யாது கருதி என்னை ஆண்டது ஐய ஐயவோ – கீர்த்தனை:29 16/1
பொன் என்று ஐய மதிப்பது உதவா துரும்பு-தன்னையோ – கீர்த்தனை:29 25/4
இங்கு அம்பலம் ஒன்று அங்கே எட்டு அம்பலம் உண்டு ஐய
ஒடுக்கில் இருப்பது என்ன உளவு கண்டுகொள்வீர் என்னால் – கீர்த்தனை:37 4/2,3
ஐய இடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 26/4
கண் கொண்ட குருடரே என்று வாய் பல் எலாம் காட்டி சிரித்து நீண்ட கழுமர கட்டை போல் நிற்பார்கள் ஐய இ கயவர் வாய் மதம் முழுதுமே – தனிப்பாசுரம்:15 6/3
ஐய நின் புடை இ பொய்யனேன் போதர – திருமுகம்:4 1/18
அது குறித்து ஐய நீ அஞ்சலை அஞ்சலை – திருமுகம்:5 10/4

மேல்


ஐயகோ (11)

அலையும் இ பெரும் குறையினை ஐயகோ யாவரோடு உரைசெய்கேன் – திருமுறை5:11 4/2
மலங்கி வஞ்சகர்-மாட்டு இரந்து ஐயகோ வருந்தி நெஞ்சு அயர்வுற்றே – திருமுறை5:17 7/1
நிலை அறிந்தும் ஐயகோ இன்னும் தயை இலாது இருந்தனை என்னே – திருமுறை5:38 8/2
ஏதம் நேர்ந்திட கண்டு ஐயகோ அடியேன் எய்திய சோபமும் இளைப்பும் – திருமுறை6:13 15/2
அன்பிலே அன்பர் கொடுத்தவை எல்லாம் ஐயகோ தெய்வமே இவற்றால் – திருமுறை6:13 30/3
மெய்யுற காட்ட வெருவி வெண் துகிலால் மெய் எலாம் ஐயகோ மறைத்தேன் – திருமுறை6:13 52/2
அண்ணிய மலங்கள் ஐந்தினால் இன்னும் ஐயகோ வாடுதல் அழகோ – திருமுறை6:13 87/4
விள்ளுதல் புரிவார் ஐயகோ அடியேன் மெய்ய நின் திரு_பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 104/3
அறிந்தன அறிந்தாங்கு அறிந்தறிந்து அறியாது ஐயகோ ஐயகோ அறிவின் – திருமுறை6:51 9/1
அறிந்தன அறிந்தாங்கு அறிந்தறிந்து அறியாது ஐயகோ ஐயகோ அறிவின் – திருமுறை6:51 9/1
இசைத்தல் எங்ஙனமோ ஐயகோ சிறிதும் இசைத்திடுவேம் என நாவை – திருமுறை6:67 4/3

மேல்


ஐயடிகள் (1)

ஐயடிகள் காடவர்கோன் அகம் மகிழ்ந்து போற்றும் அம்பலத்தே அருள் நடம் செய் செம்பவள மலையே – திருமுறை4:8 7/3

மேல்


ஐயம் (23)

ஐயம் திரிபோடு அறியாமை விட்டு அகற்றி – திருமுறை1:3 1/79
ஐயைந்து மூர்த்தி எனும் ஐயன் எவன் ஐயம் தீர் – திருமுறை1:3 1/280
நன்று ஆர் அமுது சிறிது உமிழ்ந்தார் நடித்தார் யாவும் ஐயம் என்றேன் – திருமுறை1:8 38/3
என்னில் இது-தான் ஐயம் என்றேன் எமக்கும் தெரியும் என திருவாய் – திருமுறை1:8 62/3
அச்சை பெறும் நீ அ மண_பெண் ஆகி இடையில் ஐயம் கொள் – திருமுறை1:8 110/3
ஐயம் அடைந்த நெஞ்சே நீ அஞ்சேல் என் மேல் ஆணை கண்டாய் – திருமுறை2:1 3/3
அழிந்த வாழ்க்கையின் அவலம் இங்கு அனைத்தும் ஐயம் இன்றி நீ அறிந்தனை நெஞ்சே – திருமுறை2:34 4/1
என்னவனே ஐயம் ஏற்பவனே எனை ஈன்றவனே – திருமுறை2:58 5/4
இடையா வையம் என்றார் நான் இடை-தான் ஐயம் என்றேனால் – திருமுறை3:5 8/3
அன்புறு நிலையால் திரு_நெறி தமிழ் கொண்டு ஐயம் நீத்து அருளிய அரசே – திருமுறை4:9 9/2
ஐயம் ஏற்று திரிபவராயினும் ஆசையாம் பொருள் ஈந்திட வல்லரேல் – திருமுறை5:20 7/1
அப்பன் வரு தருணம் இதே ஐயம் இலை கண்டாய் அஞ்சாதே அஞ்சாதே அகிலம் மிசை உள்ளார்க்கு – திருமுறை6:89 1/1
என் இறைவன் வரு தருணம் இது கண்டாய் இதற்கு ஓர் எள்துணையும் ஐயம் இலை என்னுள் இருந்து எனக்கே – திருமுறை6:89 3/1
திரு_நாள்கள் ஆம் இதற்கு ஓர் ஐயம் இலை இது-தான் திண்ணம் இதை உலகு அறிய தெரித்திடுக மனனே – திருமுறை6:89 5/3
மேயது இதுவாம் இதற்கு ஓர் ஐயம் இலை இங்கே விரைந்து உலகம் அறிந்திடவே விளம்புக நீ மனனே – திருமுறை6:89 7/2
நவ மயம் நீ உணர்ந்து அறியாய் ஆதலில் இவ்வண்ணம் நவின்றனை நின் ஐயம் அற நான் புகல்வேன் கேளே – திருமுறை6:104 7/4
மன்னிய காலையில் ஆகும் மாளிகையை விரைந்து மங்கலங்கள் புனைந்திடுக மயங்கி ஐயம் அடையேல் – திருமுறை6:105 6/3
அரிய பெரும் பொருள் மறைகள் ஆகமங்கள் உரைக்கும் ஆணையும் இங்கு ஈது இதற்கு ஓர் ஐயம் இலை அறியே – திருமுறை6:106 85/4
ஐயன் அருள் வருகின்ற தருணம் இது கண்டீர் ஐயம் இலை ஐயம் இலை ஐயன் அடி ஆணை – திருமுறை6:108 50/1
ஐயன் அருள் வருகின்ற தருணம் இது கண்டீர் ஐயம் இலை ஐயம் இலை ஐயன் அடி ஆணை – திருமுறை6:108 50/1
ஐயம் தவிர்த்தீரே வாரீர் – கீர்த்தனை:17 84/2
ஏத்தி களித்து வாழ்வேன் இதற்கும் ஐயம் என்னையே – கீர்த்தனை:29 54/4
என்னில் இது-தான் ஐயம் என்றேன் எவர்க்கும் தெரியும் என்று உரைத்தார் – தனிப்பாசுரம்:10 18/3

மேல்


ஐயம்கொள்ளும் (1)

கொடுத்தாய் கண்டதிலை ஐயம்கொள்ளும் இடம் சூழ்ந்திடும் கலையை – திருமுறை1:8 10/3

மேல்


ஐயமும் (2)

ஐயமும் திரிபும் அறுத்து எனது உடம்பினுள் – திருமுறை6:65 1/19
ஐயமும் நீக்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/20

மேல்


ஐயமுற்றார் (1)

ஐயமுற்றார் எல்லாரும் புறத்து இருக்க நான் போய் அம்பலத்தே திரு_நடம் கண்டு அகம் களிக்கும் போது – திருமுறை6:106 59/1

மேல்


ஐயமுற்றேனை (1)

ஐயமுற்றேனை இ வையம் கரி ஆக – கீர்த்தனை:17 84/1

மேல்


ஐயமுறேல் (10)

ஐயமுறேல் என்று எனை ஆண்டு அமுது அளித்த பதியே அம்பலத்து என் அரசே என் அலங்கல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 69/4
ஐயமுறேல் என் மகனே இ பிறப்பில்-தானே அடைவது எலாம் அடைந்தனை நீ அஞ்சலை என்று அருளி – திருமுறை6:60 91/1
இறைவன் வரு தருணம் இதே இரண்டு_இலை அஞ்சலை நீ எள்ளளவும் ஐயமுறேல் எவ்வுலகும் களிப்ப – திருமுறை6:89 2/1
தள்ளுண்டு இங்கு ஐயமுறேல் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 4/4
உன்னல் அற உண்ணுதற்கும் உறங்குதற்கும் அறிவார் உலம்புதல் கேட்டு ஐயமுறேல் ஓங்கிய மாளிகையை – திருமுறை6:105 5/2
அளைய எனக்கு உணர்த்தியதை யான் அறிவேன் உலகர் அறிவாரோ அவர் உரை கொண்டு ஐயமுறேல் இங்கே – திருமுறை6:105 7/2
பார் அறியாது அயல் வேறு பகர்வது கேட்டு ஒரு நீ பையுளொடும் ஐயமுறேல் காலை இது கண்டாய் – திருமுறை6:105 8/2
இடை புகல்கின்றார் அது கேட்டு ஐயமுறேல் இங்கே இரவு விடிந்தது காலை எய்தியதால் இனியே – திருமுறை6:105 10/2
அரசு வருகின்றது என்றே அறைகின்றேன் நீ-தான் ஐயமுறேல் உற்று கேள் அசையாது தோழி – திருமுறை6:106 51/1
ஐயமுறேல் காலையில் யாம் வருகின்றோம் இது நம் ஆணை என்றார் அவர் ஆணை அருள் ஆணை கண்டாய் – திருமுறை6:106 67/1

மேல்


ஐயர் (67)

அயில் ஏந்தும் பிள்ளை நல் தாயே திருவொற்றி ஐயர் மலர் – திருமுறை1:7 54/1
அடுத்தார்க்கு அருளும் ஒற்றி நகர் ஐயர் இவர்-தாம் மிக தாகம் – திருமுறை1:8 10/1
ஒரு கை முகத்தோர்க்கு ஐயர் எனும் ஒற்றி தேவர் இவர்-தமை நான் – திருமுறை1:8 28/1
ஆய பாணற்கு பொன் பெற அருளும் ஐயர் சேவடி அடைகுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 4/4
அல்லல் நீக்கி நல் அருள்_கடல் ஆடி ஐயர் சேவடி அடைகுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 5/4
அடியர்-தம் துயர் கண்டிடில் தரியார் ஐயர் என்பர் என் அளவு அஃது இலையோ – திருமுறை2:70 8/3
அன்னோ திரு_அம்பலத்தே எம் ஐயர் உரு கண்டேன் அது-தான் – திருமுறை2:81 9/1
ஐயர் திரு வாழ் ஒற்றி நகர் அமர்ந்தார் இன்னும் அணைந்திலரே – திருமுறை3:10 3/2
அழியா வளத்தார் திருவொற்றி ஐயர் பவனி-தனை காண – திருமுறை3:19 6/1
ஆயும் கொன்றை செஞ்சடைக்கு அணிந்து ஆடும் ஐயர் தந்து அருள் ஆனந்த பேறே – திருமுறை5:29 6/4
ஆன மல தடை நீக்க அருள் துணை-தான் உறுமோ ஐயர் திருவுளம் எதுவோ யாதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 10/4
அமையும் நம் உயிர்க்கு துணை திரு_பொதுவில் ஐயர் தாம் வருகின்ற சமயம் – திருமுறை6:13 124/3
தன்பாட்டுக்கு இருந்து உளறேல் ஐயர் திரு வார்த்தை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 2/4
ஐயர் எனக்கு உள் இருந்து இங்கு அறிவித்த வரத்தை யார் அறிவார் நான் அறிவேன் அவர் அறிவார் அல்லால் – திருமுறை6:105 9/1
ஐயர் எனை ஆளுடையார் அரும் பெரும் சோதியினார் அம்பலத்தே நடம் புரியும் ஆனந்த வடிவர் – திருமுறை6:106 31/1
அடி_மலர் கொண்டு ஐயர் செய்யும் திரு_கூத்தின் விளக்கம் ஆகும் இது சத்தியம் என்று அரு_மறை ஆகமங்கள் – திருமுறை6:106 47/3
அன்பர் உளத்தே இனிக்கும் அமுதர் வருகின்றார் அம்பலத்தே நடம் புரியும் ஐயர் வருகின்றார் – திருமுறை6:106 48/2
ஆதேயர் ஆகி இங்கே தொழில் புரிவார் என்றால் ஐயர் திரு_அடி பெருமை யார் உரைப்பார் தோழி – திருமுறை6:106 62/4
ஆட்டை புரிந்தே அம்பலத்து ஓங்கும் ஐயர் திரு_அடிக்கு ஆனந்தமாக – திருமுறை6:108 4/3
வெல்லுகின்ற வார்த்தை அன்றி வெறும்_வார்த்தை என் வாய் விளம்பாது என் ஐயர் நின்று விளம்புகின்றபடியால் – திருமுறை6:108 49/2
ஐயர் திரு_சபை ஆடகமே – கீர்த்தனை:1 25/1
ஐயர் ஐய நையும் வையம் உய்ய நின்ற ஐயனே – கீர்த்தனை:1 62/2
ஐயர் மிக உய்யும் வகை அப்பர் விளையாட்டு ஆடுவது என்றே மறைகள் பாடுவது பாட்டு – கீர்த்தனை:1 157/2
ஐயர் அருள் சோதி அரசாட்சி எனது ஆச்சு ஆரணமும் ஆகமமும் பேசுவது என் பேச்சு – கீர்த்தனை:1 176/1
துரிய மலை மேல் உளது ஓர் சோதி வள நாடு தோன்றும் அதில் ஐயர் நடம் செய்யும் மணி வீடு – கீர்த்தனை:1 179/1
அம்பலத்தில் எங்கள் ஐயர் ஆடிய நல் ஆட்டம் அன்பொடு துதித்தவருக்கு ஆனது சொல்லாட்டம் – கீர்த்தனை:1 183/1
ஐயர் வருவாரோ சொல்லாய் வெண்ணிலாவே – கீர்த்தனை:3 8/2
அண்ட பகிரண்டம் எல்லாம் வெண்ணிலாவே ஐயர்
ஆட்டம் என்று சொல்வது என்ன வெண்ணிலாவே – கீர்த்தனை:3 22/1,2
அண்மையில் பொன் அணி அம்பலத்து ஆடல் செய் ஐயர் அமுதர் அழகரடி – கீர்த்தனை:7 1/2
ஐயர் நடம் புரி மெய்யர் என்றே உணர்ந்து – கீர்த்தனை:17 85/1
ஐயர் தொழ நின்றீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 85/2
அம்பலத்து ஆடும் எம் ஐயர் பதத்திற்கே – கீர்த்தனை:34 3/2
அச்சம் தவிர்க்கும் நம் ஐயர் பதத்திற்கே – கீர்த்தனை:34 11/2
ஐயர் திரு_அம்பலவர் மெய்யர் எல்லாம்_வல்ல சித்தர் – கீர்த்தனை:38 8/2
ஆதேயர் ஆகி இங்கே தொழில் புரிவார் என்றால் ஐயர் திரு_அடி பெருமை யார் உரைப்பார் தோழி – கீர்த்தனை:41 33/4
அது இன்று அணங்கே என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 1/4
அருகா வியப்பாம் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 2/4
அட்டு உண்டு அறியார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 3/4
ஆலும் மிடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 4/4
அயிர மொழியாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 5/4
அண் கார் குழலாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 6/4
அலங்கல் குழலாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 7/4
அண்டர்க்கு அரியார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 8/4
அட்டார் புரங்கள் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 9/4
அற்றிடு என்றார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 10/4
ஆன் தோய் விடங்கர் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 11/4
ஆது தெரியேன் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 12/4
அண்கொள் அணங்கே என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 13/4
அருவும் இடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 14/4
ஆர் ஆர் சடையர் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 15/4
அளி நாண் குழலாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 16/4
ஆ மூன்று அறுப்பார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 17/4
அல் நில் ஓதி என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 18/4
அளம் சேர் வடிவாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 19/4
ஆற்றா இடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 20/4
அய பால் இடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 21/4
அண் அஞ்சுகமே என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 22/4
அகம் சேர் விழியாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 23/4
ஆர் ஆர் என்றார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 24/4
அருத்தம் தெரியேன் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 25/4
ஐய இடையாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 26/4
ஆ என்று உரைத்தார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 27/4
அயல் ஆர் என்றார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 28/4
அல் மேல் குழலாய் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 29/4
ஆல் ஆர் களத்தர் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 30/4
அடியார்க்கு எளியார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 31/4
அலகம் தழைக்கும் திரு_வதிகை ஐயர் விரும்பும் மெய் உறவே அரிய பெரியநாயகி பெண் அரசே என்னை ஆண்டு அருளே – தனிப்பாசுரம்:20 2/4

மேல்


ஐயர்-தமக்கும் (1)

அடியார்க்கு எளியர் எனும் முக்கண் ஐயர்-தமக்கும் உலகு ஈன்ற அம்மை-தனக்கும் திரு வாய் முத்து அளித்து களிக்கும் அரு_மருந்தே – திருமுறை5:46 1/1

மேல்


ஐயருக்கு (1)

ஆடு அரவு அணிந்தே அம்பலத்து ஆடும் ஐயருக்கு ஒரு தவ பேறே – திருமுறை5:38 1/3

மேல்


ஐயருக்கே (1)

குலம்_அறியார் புலம்_அறியார் அம்பலத்தே நடிக்கும் கூத்தாடி ஐயருக்கே மாலையிட்டாய் எனவே – திருமுறை6:106 46/1

மேல்


ஐயரும் (1)

ஐயரும் இடப்பால் அம்மையும் வருந்தி அளித்திடும் தெள்ளிய அமுதே – திருமுறை5:14 1/3

மேல்


ஐயரே (5)

அண்ணால் ஒற்றி இருந்தவரே ஐயரே நீர் யார் என்றேன் – திருமுறை1:8 2/2
யாரும் அற்றவரோ சொலும் ஐயரே – திருமுறை2:14 9/4
ஆலம் உண்டவர்_அல்லிர்-கொல் ஐயரே – திருமுறை2:19 3/4
ஐயரே உமது அடியன் நான் ஆகில் அடிகள் நீர் எனது ஆண்டவர் ஆகில் – திருமுறை2:94 38/1
அம்பலத்து ஐயரே வாரீர் – கீர்த்தனை:17 3/3

மேல்


ஐயரை (2)

ஐயரை கண்டேனடி அக்கச்சி – கீர்த்தனை:27 4/2
ஐயரை கண்டேனடி – கீர்த்தனை:27 4/3

மேல்


ஐயவோ (16)

வைய நின்று ஐயவோ மயங்கல் அன்றி யான் – திருமுறை2:32 5/3
அருள்வது உன் இயற்கை உலகு எலாம் அறியும் ஐயவோ நான் அதை அறிந்தும் – திருமுறை2:44 5/1
செல்லுகின்றன ஐயவோ சிவனே செய்வது என்னை நான் சிறியருள் சிறியேன் – திருமுறை2:49 4/2
சுமைக்கு நொந்துநொந்து ஐயவோ நாளும் துயர்கின்றேன் அயர்கின்ற என் துயரை – திருமுறை2:65 3/2
ஐய ஐயவோ கண்டிடாதவர் போல் அடம்பிடிப்பது உன் அருளினுக்கு அழகோ – திருமுறை2:70 4/2
எண்ணில் புன் தொழில் எய்தி ஐயவோ இயல்பின் வாழ்க்கையில் இயங்கி மாழ்கியே – திருமுறை5:10 3/1
எள்ளல் ஐயவோ ஏழை என் செய்கேன் – திருமுறை5:12 10/3
நாமம் ஆர் உளத்தோடு ஐயவோ நான்-தான் நடுங்கிய நடுக்கம் நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 39/2
கரத்தினால் உரத்து கதவு தட்டிய போது ஐயவோ கலங்கினேன் கருத்தில் – திருமுறை6:13 56/2
கண்ணில் நீர் விட கண்டு ஐயவோ நானும் கண்ணில் நீர் விட்டு உளம் கவன்றேன் – திருமுறை6:13 57/2
அகத்திலே வஞ்சம் வைத்திருக்கின்றார் ஐயவோ வஞ்சம் நின்அளவில் – திருமுறை6:13 110/3
ஆடல் செய் பாதம் அறிய நான் அறியேன் ஐயவோ சிறிதும் இங்கு ஆற்றேன் – திருமுறை6:20 7/3
ஆட்டம் ஓய்கிலா வஞ்சக மனத்தால் அலைதந்து ஐயவோ அயர்ந்து உளம் மயர்ந்து – திருமுறை6:32 4/1
அருணன் என்று எனை அகற்றிடுவாயேல் ஐயவோ துணை அறிந்திலன் இதுவே – திருமுறை6:32 5/3
இனி பிரிந்து இறையும் இருக்கலேன் பிரிவை எண்ணினும் ஐயவோ மயங்கி – திருமுறை6:37 1/1
யாது கருதி என்னை ஆண்டது ஐய ஐயவோ
யான் உன் அடி பொன் துணைகட்கு வந்து தொழும்புசெய்யவோ – கீர்த்தனை:29 16/1,2

மேல்


ஐயற்கு (1)

ஆதவன்-தன் பல் இறுத்த ஐயற்கு அருள் புரிந்த – திருமுறை2:45 32/1

மேல்


ஐயறிவில் (1)

ஐயறிவில் சிறிதும் அறிந்து அனுபவிக்க தெரியாது அழுது களித்து ஆடுகின்ற அ பருவத்து எளியேன் – திருமுறை4:1 27/1

மேல்


ஐயறிவு (2)

ஐயறிவு_உடையார் போற்றும் அம்பலத்து அரசே நின் சீர் – திருமுறை6:21 4/3
ஐயறிவு அளித்த அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/204

மேல்


ஐயறிவு_உடையார் (1)

ஐயறிவு_உடையார் போற்றும் அம்பலத்து அரசே நின் சீர் – திருமுறை6:21 4/3

மேல்


ஐயன் (7)

ஐயைந்து மூர்த்தி எனும் ஐயன் எவன் ஐயம் தீர் – திருமுறை1:3 1/280
ஐயன் எனக்கு ஈந்த அதிசயத்தை என் புகல்வேன் – திருமுறை6:85 9/1
மெய் உரை என்று எண்ணுதிரேல் மேவு-மினோ ஐயன் அருள் – திருமுறை6:93 32/2
ஐயன் அருள் வருகின்ற தருணம் இது கண்டீர் ஐயம் இலை ஐயம் இலை ஐயன் அடி ஆணை – திருமுறை6:108 50/1
ஐயன் அருள் வருகின்ற தருணம் இது கண்டீர் ஐயம் இலை ஐயம் இலை ஐயன் அடி ஆணை – திருமுறை6:108 50/1
இருளுறும் ஓர் சிறுவனையும் காத்து அருள வேண்டும் என இரந்தார் ஐயன் – தனிப்பாசுரம்:2 48/4
ஐயன் ஆதலின் பராபரனாம் எனப்பட்ட – தனிப்பாசுரம்:16 14/3

மேல்


ஐயனடி (1)

அம்பலத்து ஆடல் செய் ஐயனடி அன்பர் – கீர்த்தனை:9 7/1

மேல்


ஐயனுக்கு (1)

ஆக நவில்கின்றது என் நம் ஐயனுக்கு அன்பு_இல்லாரை – திருமுறை1:3 1/1301

மேல்


ஐயனே (28)

அச்சிலை விரும்பும்அவர் உளத்து அமுதே ஐயனே ஒற்றியூர் அரைசே – திருமுறை2:11 1/4
ஆள்வது கருதின் அன்றி என் செய்கேன் ஐயனே ஒற்றியூர் அரசே – திருமுறை2:41 8/4
ஐயனே மாலும் அயனும் நின்று அறியா அப்பனே ஒற்றியூர் அரசே – திருமுறை2:41 9/1
அமரிடை புரம் மூன்று எரித்து அருள் புரிந்த ஐயனே நினை தொழல் மறந்தேன் – திருமுறை2:47 6/2
ஆன் ஏறி வந்து அன்பரை ஆட்கொளும் ஐயனே எம் – திருமுறை2:87 11/1
அன்னை வேண்டி அழும் மக போல்கின்றேன் அறிகிலேன் நின் திருவுளம் ஐயனே
மின்னை வேண்டிய செஞ்சடையாளனே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 3/3,4
வீணிலே உழைப்பேன் அருள் ஐயனே விளங்கும் சித்தி விநாயக வள்ளலே – திருமுறை5:3 8/4
எமராஜன் வந்திடும் கால் ஐயனே எனை ஏன்றுகொள்ளே – திருமுறை5:5 7/4
செல்லாது காண் ஐயனே தணிகாசல சீர் அரைசே – திருமுறை5:5 30/4
அயிலின் மா முதல் தடிந்திடும் ஐயனே ஆறு மா முக தேவே – திருமுறை5:6 4/3
கரு புகா-வணம் காத்து அருள் ஐயனே கருணை அம் கடலே என் – திருமுறை5:6 5/2
ஏழும் என்னதே ஆகியது ஐயனே எவர் எனை பொருகின்றோர் – திருமுறை5:11 6/3
தங்கு அருள் திரு_தணிகை ஐயனே – திருமுறை5:12 1/4
ஐயனே நினை அன்றி எங்கணும் – திருமுறை5:12 2/1
கண்ணனே அயில் கரம் கொள் ஐயனே
தண்ணல் நேர் திரு_தணிகை வேலனே – திருமுறை5:12 29/2,3
பாசம் நீக்கிடும் அன்பர்கள் போல் எனை பாதுகாக்கும் பரம் உனக்கு ஐயனே
தேசம் யாவும் புகழ் தணிகாசல செல்வமே அருள் சிற்சுக_வாரியே – திருமுறை5:20 6/3,4
ஐயனே அப்பனே எம் அரசனே போற்றி போற்றி – திருமுறை5:50 12/4
கந்தைக்கும் வழியில்லை அரகர கஞ்சிக்கும் வழியில்லை இங்கு ஐயனே – திருமுறை5:52 3/4
விண்ட போதகரும் அறிவ அரும் பொருளே மெய்யனே ஐயனே உலகில் – திருமுறை6:13 9/1
அன்னையே அப்பா திரு_சிற்றம்பலத்து என் ஐயனே இ உலகு-அதிலே – திருமுறை6:13 12/1
தகைத்த பேர்_உலகில் ஐயனே அடியேன் தடித்த உள்ளத்தொடு களித்தே – திருமுறை6:13 47/1
அத்தனே அரசே ஐயனே அமுதே அப்பனே அம்பலத்து ஆடும் – திருமுறை6:13 113/3
அன்று-தான் தொடங்கி அம்மையே அப்பா ஐயனே அன்பனே அரசே – திருமுறை6:24 59/2
மேலை ஏகாந்த வெளியிலே நடம் செய் மெய்யனே ஐயனே எனக்கு – திருமுறை6:37 3/1
ஐயர் ஐய நையும் வையம் உய்ய நின்ற ஐயனே – கீர்த்தனை:1 62/2
கந்தைக்கும் வழியில்லை அரகர கஞ்சிக்கும் வழியில்லை இங்கு ஐயனே – தனிப்பாசுரம்:9 3/4
சத்திமான் என்பர் நின்றன்னை ஐயனே
பத்திமான்-தனக்கு அலால் பகர்வது எங்ஙனே – தனிப்பாசுரம்:16 19/1,2
ஐயனே இவர் மீதில் குறை ஒன்றும் இலை இவர்கட்கு அறிவு சாற்றி – தனிப்பாசுரம்:28 1/2

மேல்


ஐயனை (3)

அழல் அயில் கரத்து எம் ஐயனை ஈன்ற அப்பனே அயனும் மால் அறியா – திருமுறை2:17 3/3
அண்டனை எண் தோள் அத்தனை ஒற்றி அப்பனை ஐயனை நீல – திருமுறை2:39 3/1
வேல் கொளும் கமல கையனை எனை ஆள் மெய்யனை ஐயனை உலக – திருமுறை5:40 1/1

மேல்


ஐயனொடும் (1)

அறம் கொள் உமையோடு அயில் ஏந்திய எம் ஐயனொடும் தான் அமர்கின்ற – திருமுறை2:24 9/1

மேல்


ஐயா (88)

மிண்டரொடு கூடி வியந்தது அல்லால் ஐயா நின் – திருமுறை1:2 1/599
ஆனேன் பிழைகள் அனைத்தினையும் ஐயா நீ-தானே – திருமுறை1:2 1/779
ஐயா அரைநாண் அவிழும் என கேட்டு நின்றும் – திருமுறை1:3 1/999
நல்லத்துள் ஐயா நதி_சடையாய் என்னும் சீர் – திருமுறை1:4 25/3
என் என்பது ஐயா இயம்பு – திருமுறை1:4 40/4
ஐயா அது நீ அறிந்தது காண் பொய்யான – திருமுறை1:4 82/2
ஐயா என் உள்ளம் அழல் ஆர் மெழுகு ஒத்து அழிகின்றதால் – திருமுறை1:6 4/2
போகல் ஐயா என பின்தொடர்வார் அவர் போல் மனன் நீ – திருமுறை1:6 125/3
கோபம் கண்டாலும் நன்று ஐயா என் துன்ப கொதிப்பு அறுமே – திருமுறை1:6 173/4
கடியனேன் பிழை யாவையும் பொறுக்க கடன் உனக்கு அலால் கண்டிலன் ஐயா
பொடி கொள் மேனி எம் புண்ணிய முதலே புன்னை அம் சடை புங்கவர் ஏறே – திருமுறை2:9 10/2,3
ஏன் என கேளாது இருந்தனை ஐயா ஈது நின் திரு_அருட்கு இயல்போ – திருமுறை2:12 1/4
புல்லவன் எனினும் அடியனேன் ஐயா பொய்யல உலகு அறிந்தது நீ – திருமுறை2:12 8/3
கோண் பதர் நெஞ்ச கொடியனேன் எந்த கொள்கை கொண்டு அறிகுவது ஐயா
பூண்பது பணியாய் பொதுவில் நின்று ஆடும் புனித நின் அருள் அலாது இன்றே – திருமுறை2:18 2/3,4
நன்று நின்றன் மேல் பழி வரும் என் மேல் பழி இலை நவின்றனன் ஐயா
அன்று வந்து ஒரு சேய்க்கு அருள் புரிந்து ஆண்ட அண்ணலே ஒற்றியூர் அரசே – திருமுறை2:18 3/2,3
என் அறிவேன் ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 3/4
எப்படியோ ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 4/4
யாது அறிவேன் ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 6/4
ஏறாதோ ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 7/4
எண்ணாயோ ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 8/4
என் செய்வேன் ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 9/4
எங்கு அடைவேன் ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 10/4
பொன்னை மதித்து ஐயா நின் பொன்_அடியை போற்றாத – திருமுறை2:20 19/1
யார் சொல்வார் ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 21/4
இல்லையோ ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 30/4
களிய நெஞ்சமாம் கருங்கலை கரைத்து கருணை ஈகுதல் கடன் உனக்கு ஐயா
தெளிய ஓங்கிய ஒற்றி என் அமுதே தில்லை ஓங்கிய சிவானந்த தேனே – திருமுறை2:27 9/3,4
அலனே அயலான் அடியேன் நான் ஐயா ஒற்றி அப்பா நல் – திருமுறை2:40 10/3
அன்னியன் என்றே கழித்திடில் உனக்கு இங்கு ஆர் சொல வல்லவர் ஐயா
என் இயல் அறியேன் நமன்_தமர் வரும் நாள் என் செய்வேன் என் செய்வேன் அந்தோ – திருமுறை2:42 5/2,3
சான்றவர் மதிக்கும் நின் திரு_அருள்-தான் சார்ந்திடில் தருக்குவன் ஐயா
மான் தனி கரத்து எம் வள்ளலே என்னை வாழ்விக்கும் ஒற்றியூர் வாழ்வே – திருமுறை2:42 7/3,4
வருந்தனையேல் என்று உரைத்திலை ஐயா வஞ்சகம் உனக்கும் உண்டேயோ – திருமுறை2:50 3/4
ஐயா என் அப்பா என் அரசே வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 5/4
அளியே பரம_வெளியே என் ஐயா அரசே ஆர்_அமுதே – திருமுறை2:60 3/4
அன்னே என்றன் அப்பா என் ஐயா என்றன் அரசே செம்பொன்னே – திருமுறை2:60 9/3
அன்னே என் அப்பா என் ஐயா என் ஆர்_அமுதே – திருமுறை2:61 5/2
சிந்தையே ஓங்கும் திருவொற்றி ஐயா என் – திருமுறை2:62 4/3
ஐயா நீ நீக்காயேல் ஆர் நீக்க வல்லாரே – திருமுறை2:63 5/4
ஆயினும் இங்கு எனை ஆட்கொளல் வேண்டும் ஐயா உவந்த – திருமுறை2:64 5/3
குறையிடும் குணத்தால் கொடியனேன் எனினும் கொடும் துயரால் அலைந்து ஐயா
முறையிடுகின்றேன் அருள்தராது என்னை மூடன் என்று இகழ்வது முறையோ – திருமுறை2:68 1/3,4
அத்தகவேனை எடுப்பவர் நின்னை அன்றி எங்கணும் இலை ஐயா
மத்தக கரியின் உரி புனை பவள வண்ணனே விண்ணவர் அரசே – திருமுறை2:68 9/2,3
தான் செய்தனை எனில் ஐயா முக்கண் பெரும் சாமி அவற்கு – திருமுறை2:73 6/2
ஆர் துணை என்று ஐயா அகல இருந்தனையே – திருமுறை2:75 5/4
அழற்கு இறைத்த பஞ்சு எனவே ஆக்கி நீயே ஆட்கொண்டால் தடுப்பவர் இங்கு ஆரே ஐயா
கழற்கு அடிமை என உலகம் அறிய ஒன்றும் கருத அறியா சிறு பருவத்து என்னை ஆண்டு – திருமுறை2:85 9/2,3
ஆயும் வஞ்சக நெஞ்சன் இ அடியனேன் ஐயா
நீயும் வஞ்சக நெஞ்சன் என்றால் இந்த நிலத்தே – திருமுறை2:94 23/1,2
ஐயா முக்கண் கொண்ட ஆர்_அமுதே அருள் ஆர் பவள – திருமுறை2:94 33/1
ஐயா நின் அருள் பெருமை அருமை ஒன்றும் அறியேன் அறியாதே மறுத்த பிழை அத்தனையும் பொறுத்து – திருமுறை4:5 8/1
ஐயா ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அருமை அறிந்து அருள் விரும்பி உரிமை பல இயற்றி – திருமுறை4:7 9/1
ஐயா நின் பொன்_அடிக்கு ஓலமிட்டேன் என்னை ஆண்டுகொளாய் – திருமுறை5:5 15/2
அங்கையில் ஏந்திய ஐயா குறவர் அரிதில் பெற்ற – திருமுறை5:5 16/3
ஐயா நின் அடியரொடு வாழ்குவேன் இங்கு ஆர் உனை அல்லால் எனக்கு இன்று அருள்செய்வாயே – திருமுறை5:8 5/4
பாழ் வேலை எனும் கொடிய துயருள் மாழ்கி பதைத்து ஐயா முறையோ நின் பதத்துக்கென்றே – திருமுறை5:8 8/2
முன்னை வினையால் படும் பாடு எல்லாம் சொல்லி முடியேன் செய் பிழை கருதி முனியேல் ஐயா
பொன்னை நிகர் அருள்_குன்றே ஒன்றே முக்கண் பூ மணமே நறவே நல் புலவர் போற்ற – திருமுறை5:9 6/2,3
என் அருமை அப்பா என் ஐயா என்றன் இன் உயிர்க்கு தலைவா இங்கு எவர்க்கும் தேவா – திருமுறை5:9 7/3
பொல்லாத பாவி என எண்ணி என்னை புறம்போக்கில் ஐயா யான் புரிவது என்னே – திருமுறை5:9 17/2
உள்ள மன_குரங்கு ஆட்டி திரியும் என்றன் உளவு அறிந்தோ ஐயா நீ உன்னை போற்றார் – திருமுறை5:9 21/1
அல் ஆர்க்கும் குழலார் மேல் ஆசைவைப்பேன் ஐயா நின் திரு_தாள் மேல் அன்புவையேன் – திருமுறை5:24 7/1
அன்னோ முறை போகி ஐயா முறையேயோ – திருமுறை5:30 5/3
ஐயா நினது திரு_அடி ஏத்தி அன்றோ அயனும் – திருமுறை5:36 2/2
ஆறு முகம் கொண்ட ஐயா என் துன்பம் அனைத்தும் இன்னும் – திருமுறை5:51 12/1
பண் கொண்ட சண்முகத்து ஐயா அருள் மிகும் பன்னிரண்டு – திருமுறை5:51 13/1
அவம் புரிவேன் அறிவு அறியேன் அன்பு அறியேன் அன்பால் ஐயா நின் அடி_அடைந்தார்க்கு அணுத்துணையும் உதவேன் – திருமுறை6:4 8/3
ஐயா கருணை அளித்தனை என்னளவில் இன்னும் அளித்திலையே – திருமுறை6:7 2/2
ஐயா அரசே இனி சிறிதும் ஆற்ற_மாட்டேன் கண்டாயே – திருமுறை6:16 4/4
அன்னே அப்பா ஐயா அரசே அன்பே அறிவே அமுதே அழியா – திருமுறை6:18 2/3
ஆக_மாட்டேன் அரசே என் அப்பா என்றன் ஐயா நான் – திருமுறை6:19 1/3
ஆணை உன் மேல் ஆணை உன் மேல் ஆணை உன் மேல் ஐயா அரை_கணமும் நினை பிரிந்தே இனி தரிக்க_மாட்டேன் – திருமுறை6:35 2/1
ஐயா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் அடி முடி கண்டு எந்நாளும் அனுபவித்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 2/1
அண்ணா என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே அடி_இணைக்கு என் சொல்_மாலை அணிந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 55/4
ஐயா அபயம் அபயம் – திருமுறை6:64 15/4
அன்று உடையேன் இன்று விடேன் ஆணை உன் மேல் ஆணை உன் மேல் ஆணை ஐயா – திருமுறை6:64 37/4
ஆ வா என்று எனை ஆட்கொண்டு அருளிய தெள் அமுதே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 1/1
ஆராலும் அறிந்துகொளற்கு அரிய பெரும் பொருளே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 2/1
ஆதி அந்தம் தோற்றாத அரும் பெரும் சோதியனே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 3/1
அச்சம் எலாம் தவிர்த்து அருளி இச்சை எலாம் அளித்த அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 4/1
அன்பு உடைய என் அறிவே அருள் உடைய பொருளே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 5/1
அடுக்கிய பேர் அண்டம் எலாம் அணுக்கள் என விரித்த அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 6/1
ஆங்காரம் தவிர்ந்தவர் உள் ஓங்கா நின்றவனே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 7/1
ஆடக_பொன்_சபை நடுவே நாடகம் செய்து அருளும் அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 8/1
அடி யாது என்று அறிந்துகொளற்கு அரும் பெரிய நிலையே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 9/1
அனந்தம் மறை ஆகமங்கள் அளப்ப அரிய சிவமே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 10/1
அண்ணா ஐயா அம்மா என் அப்பா யான் உன் அடைக்கலமே – திருமுறை6:88 1/4
அரைசே ஐயா அம்மா என் அப்பா யான் உன் அடைக்கலமே – திருமுறை6:88 2/4
ஐயா அம்மா என் அப்பா யான் உன் அடைக்கலமே – திருமுறை6:88 3/4
ஐயா நினைக்கில் எனக்கு அஞ்சும் கலங்குதடா – கீர்த்தனை:4 24/2
ஐயா நான் செய் பிழைகள் ஏழு கடலில் பெரியதே – கீர்த்தனை:29 47/1
ஐயா தந்தனையே அருள் ஆர்-அமுதம்-தனையே – கீர்த்தனை:32 4/4
மெச்சி உளே மிக மகிழ்ந்து செய்வேன் என்றனை ஐயா விட்டிடேலே – தனிப்பாசுரம்:2 44/4
அயில் ஏறும் கதிர் வேல் கை ஐயா என் அப்பா என் அரசே அன்பர் – தனிப்பாசுரம்:3 24/2
ஐயா என் உளத்து அமர்ந்தாய் நீ-தான் சற்றும் அறியாயோ அறியாயேல் அறிவார் யாரே – தனிப்பாசுரம்:18 9/2
இருவோங்கள் குறையும் இறைக்கு உரைத்து அகற்றிக்கொளலாம் நீ இளையேல் ஐயா – திருமுகம்:5 7/4

மேல்


ஐயாவே (19)

நாய் பிழையை நீ பொறுக்க ஞாயமும் உண்டு ஐயாவே
தேய்_மதி போல் நெஞ்சம் தியக்கமுற சஞ்சலத்தால் – திருமுறை2:62 9/2,3
அன்னை பொறுத்திடல் நீதி அல்லவோ என் ஐயாவே நீ பொறுக்கல் ஆகாதோ-தான் – திருமுறை5:9 26/3
அரைசே அடியர்க்கு அருள் குகனே அண்ணா தணிகை ஐயாவே
விரை சேர் கடம்ப மலர் புயனே வேலாயுத கை மேலோனே – திருமுறை5:13 5/1,2
அன்னே என்னை ஆட்கொண்ட அரசே தணிகை ஐயாவே
பொன்னே ஞான பொங்கு ஒளியே புனித அருளே பூரணமே – திருமுறை5:15 1/2,3
அழியா பொருளே என் உயிரே அயில் செங்கரம் கொள் ஐயாவே
கழியா புகழ் சேர் தணிகை அமர் கந்தா உன்றன் ஆறெழுத்தை – திருமுறை5:16 8/1,2
அற்புத சிற்றம்பலத்தில் அன்பு வைத்தேன் ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 1/2
ஆடும் திரு_அடிக்கே ஆசைவைத்தேன் ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 2/2
ஆனந்த நாடகத்துக்கு அன்பு வைத்தேன் ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 3/2
ஆடல் அடி பொன்_மலர்க்கே அன்பு வைத்தேன் ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 4/2
அற்புத பொன் சேவடிக்கே அன்பு வைத்தேன் ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 5/2
ஞான மணி மன்றிடத்தே நண்பு வைத்தேன் ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 6/2
ஆர் துணையும் வேண்டேன் என் அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 7/2
ஆசை ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 8/2
இச்சை இலை நின் ஆணை என் அருமை ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 9/2
அப்படி நீ செய்க எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 10/2
அவ்வண்ணம் செய்க எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 11/2
ஆசை பொங்குகின்றது எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 12/2
ஆசை பொங்குகின்றது எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 13/2
ஆசை பொங்குகின்றது எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 14/2

மேல்


ஐயாவோ (4)

ஆளாயோ துயர் அளக்கர் வீழ்ந்து மாழ்கி ஐயாவோ எனும் முறையை அந்தோ சற்றும் – திருமுறை5:8 7/1
வந்து ஆள்வாய் ஐயாவோ வஞ்சர்-தம்பால் வருந்துகின்றேன் என்று அலறும் மாற்றம் கேட்டும் – திருமுறை5:9 22/1
ஐயாவோ நாணாமல் பாவியேன் யான் யார்க்கு எடுத்து என் குறை-தன்னை அறைகுவேனே – திருமுறை5:27 2/4
அண்ணாவோ என் அருமை ஐயாவோ பன்னிரண்டு – திருமுறை5:30 1/1

மேல்


ஐயாறு (1)

ஆடல் அழகர் அம்பலத்தார் ஐயாறு_உடையார் அன்பர்களோடு – திருமுறை3:10 13/1

மேல்


ஐயாறு_உடையார் (1)

ஆடல் அழகர் அம்பலத்தார் ஐயாறு_உடையார் அன்பர்களோடு – திருமுறை3:10 13/1

மேல்


ஐயுறல் (10)

பழுது சொல்லுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 1/4
ஆது சொல்லுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 2/4
ஆலம் சொல்லுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 3/4
அரிட்டை ஓதுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 4/4
அல்லல் ஓதுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 5/4
அர என்று ஏத்துதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 6/4
ஆய்ந்து போற்றுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 7/4
ஆர்ந்து போற்றுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 8/4
அமைப்பின் ஏத்துதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 9/4
அறைந்து போற்றுதும் ஐயுறல் என் மேல் ஆணை காண் அவர் அருள் பெறல் ஆமே – திருமுறை2:3 10/4

மேல்


ஐயுறவாமே (1)

எல்லோர்க்கும் ஐயுறவாமே – திருமுறை1:4 73/4

மேல்


ஐயுறவோடு (1)

முன் பாட்டு காலையிலே வருகுவர் மாளிகையை முழுதும் அலங்கரித்திடுக ஐயுறவோடு ஒரு நீ – திருமுறை6:105 2/3

மேல்


ஐயுறும் (1)

இல்லை உண்டு என எய்தி ஐயுறும்
கல்லை ஒத்த என் கன்ம நெஞ்சமே – திருமுறை2:21 7/1,2

மேல்


ஐயுறேல் (1)

ஐயுறேல் இது நம் ஆணை நம் மகனே அருள் ஒளி திருவை நின்றனக்கே – திருமுறை6:87 8/1

மேல்


ஐயே (3)

உலகம் எல்லாம் கண்டுகொண்ட உவப்பு இது என் ஐயே
என்னை கண்டுகொண்ட காலத்து இறைவ நின்னையே – கீர்த்தனை:29 66/2,3
யாரும் கண்டுகொண்டார் இல்லை ஆங்கு அது என் ஐயே – கீர்த்தனை:29 66/4
செல்வ பிள்ளை ஆக்கி வளர்க்கின்றாய் இது என் ஐயே
தெருட்டி திரு_பொன்_பதத்தை காட்டி அமுதம் ஊட்டியே – கீர்த்தனை:29 72/2,3

மேல்


ஐயைந்தில் (1)

திங்கள் ஐயைந்தில் ஒவ்வொன்றில் அந்தோ – திருமுறை1:3 1/963

மேல்


ஐயைந்து (1)

ஐயைந்து மூர்த்தி எனும் ஐயன் எவன் ஐயம் தீர் – திருமுறை1:3 1/280

மேல்


ஐயோ (79)

அறையா நோயால் அகம் மெலிவுற்று ஐயோ நான் – திருமுறை1:2 1/807
ஐயோ நரைப்பது அறிந்திலையோ பொய் ஓதி – திருமுறை1:3 1/632
வேளையோ தூதுவிடில் அவர்கள் கேள் ஐயோ
நல்லோம் எனினும் நடவார் நடவார் நாம் – திருமுறை1:3 1/1188,1189
ஐயோ ஒரு நீ அதனோடு கூடினையால் – திருமுறை1:3 1/1203
எம் பர ஐயோ மண் இடந்து அலைந்தான் சுந்தரனார்-தம் – திருமுறை1:4 44/1
ஐயோ நின் உள்ளத்து அறிந்தது அன்றோ என் அவலம் எல்லாம் – திருமுறை1:6 10/2
தூசில் கந்தையை சுற்றி ஐயோ பரதேசி – திருமுறை2:14 8/3
மேவி இங்கு ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 1/2
வெய்யன் என்று ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 2/2
விழலன் என்று ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 3/2
வேடன் என்று ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 4/2
வீணன் என்று ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 5/2
வெஞ்சன் என்று ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 6/2
வெம்பினேன் ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 7/2
வீழ்ந்தனன் ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 8/2
விரும்பினேன் ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 9/2
விட்டிலேன் ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 10/2
தாம் மாந்தி நின் அடி கீழ் சார்ந்து நின்றார் ஐயோ நான் – திருமுறை2:20 14/2
புல்லை மதித்து ஐயோ பைம் பூ இழந்த பொய் அடியேன் – திருமுறை2:20 18/2
சொல் ஐயோ ஒற்றியூர் தூய திரு_கோயிலுள் நீ – திருமுறை2:20 30/3
விடம் கொள் கண்ணினார் அடி விழுந்து ஐயோ வெட்கினாய் இந்த விதி உனக்கு ஏனோ – திருமுறை2:26 5/1
வாட்டமுற்று இவண் மயங்கினை ஐயோ வாழ வேண்டிடில் வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:26 7/2
வாதையுற்றிடவைத்தனை ஐயோ மதி இல் காமமாம் வஞ்சக முறியா – திருமுறை2:38 3/2
வரும் கணம் ஏதாய் முடியுமோ ஐயோ வஞ்சனேன் என் செய வல்லேன் – திருமுறை2:42 4/2
ஐயோ நினது பதம் அன்றி அறியேன் இது நீ அறியாயோ – திருமுறை2:60 8/2
தேடுவாள் திகைப்பாள் தியங்குவாள் ஐயோ தெய்வமே தெய்வமே என்பாள் – திருமுறை2:102 2/2
நிலத்தில் சிறந்த உறவினர்கள் நிந்தித்து ஐயோ எனை தமது – திருமுறை3:3 30/3
மாலை மலர்ந்த மையல் நோய் வசந்தம் அதனால் வளர்ந்தது ஐயோ
சேலை விழியாய் என்னடி நான் செய்வது ஒன்றும் தெரிந்திலனே – திருமுறை3:10 9/3,4
ஐயோ ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அரு வினைகள் அணுகாமல் அற நெறியே நடந்து – திருமுறை4:7 11/1
கல் நேய நெஞ்சகர்-மாட்டு அணுகி ஐயோ கரைந்து உருகி எந்தாய் நின் கருணை காணாது – திருமுறை5:9 18/1
நெஞ்சக பாவியேன் நினைந்திலேன் ஐயோ
வெம் சக போரினை விட்டுளோர் புகழ் – திருமுறை5:26 1/2,3
மால் நிகழ் பேதையேன் மதித்திலேன் ஐயோ
தான் இரும் புகழ் கொளும் தணிகை மேல் அருள் – திருமுறை5:26 2/2,3
ஒருங்குறு மனத்தினேன் உன்னிலேன் ஐயோ
தரும் புகழ் மிகுந்திடும் தணிகை மா மலை – திருமுறை5:26 3/2,3
பொய் வளர் நெஞ்சினேன் போற்றிலேன் ஐயோ
மெய் வளர் அன்பர்கள் மேவி ஏத்துறும் – திருமுறை5:26 4/2,3
பழிப்படும் நெஞ்சினேன் பரவிலேன் ஐயோ
வழிப்படும் அன்பர்கள் வறுமை நீக்கியே – திருமுறை5:26 5/2,3
வதிதரும் நெஞ்சினேன் மதித்திலேன் ஐயோ
மதி தரும் அன்பர்-தம் மனத்தில் எண்ணிய – திருமுறை5:26 6/2,3
நையாநின்றேன் ஐயோ நான் பாம்பில் கொடியன் ஆனேனே – திருமுறை6:7 2/4
ஊழை அகற்றும் பெரும் கருணை உடையான் என்பார் உனை ஐயோ
மோழை மனத்தால் குரங்கு எறிந்த விளங்காய் ஆகி மொத்துண்ணும் – திருமுறை6:7 3/2,3
அங்கே அடியர்-தமக்கு எல்லாம் அருளார் அமுதம் அளித்து ஐயோ
இங்கே சிறியேன் ஒருவனுக்கும் இடர்-தான் அளிக்க இசைந்தாயேல் – திருமுறை6:7 6/1,2
ஏது நினைப்பேன் ஐயோ நான் பாவி உடம்பு ஏன் எடுத்தேனே – திருமுறை6:7 8/4
எது என்று அறிவேன் என் புரிவேன் ஐயோ புழுவில் இழிந்தேனே – திருமுறை6:7 9/4
துடிக்க பார்த்து இங்கு இருந்தது காண் ஐயோ இதற்கும் துணிந்ததுவோ – திருமுறை6:7 10/4
சொல்லும் இரங்கா வன்மை கற்க எங்கே ஐயோ துணிந்தாயோ – திருமுறை6:7 11/4
அடி மேல் ஆசை அல்லால் வேறு ஆசை ஐயோ அறியேனே – திருமுறை6:7 12/4
மாயேன் ஐயோ எது கொண்டு வாழ்ந்து இங்கு இருக்க துணிவேனே – திருமுறை6:7 13/4
பயத்தால் ஐயோ இ உடம்பை சுமக்கின்றேன் எம் பரஞ்சுடரே – திருமுறை6:7 14/4
செல் நாள்களில் ஓர் நல் நாளும் திரு_நாள் ஆனது இலை ஐயோ
முன்_நாள் என்னை ஆட்கொண்டாய் என்ன நாணம் முடுகுவதே – திருமுறை6:7 16/3,4
இந்த வகை இங்கு ஐயோ நான் இருந்தால் பின்னர் என் செய்வேன் – திருமுறை6:7 17/3
எடுக்கும்துணையும் பிறிது இல்லை ஐயோ இன்னும் இரங்கிலையே – திருமுறை6:7 18/4
எளியரை வலியார் அடித்த போது ஐயோ என் மனம் கலங்கிய கலக்கம் – திருமுறை6:13 54/1
புரத்திலே அம்மா அப்பனே ஐயோ என பிறர் புகன்ற சொல் புகுந்தே – திருமுறை6:13 56/3
நலி தரு சிறிய தெய்வம் என்று ஐயோ நாட்டிலே பல பெயர் நாட்டி – திருமுறை6:13 63/1
கண்ணினால் ஐயோ பிற உயிர் பதைக்க கண்ட காலத்திலும் பதைத்தேன் – திருமுறை6:13 64/2
செய் வகை அறியேன் என் செய்வேன் ஐயோ தெய்வமே என்று இருக்கின்றேன் – திருமுறை6:13 114/4
செல் வினை ஒன்றும் தெரிந்திலன் ஐயோ தெய்வமே தெய்வமே என்பாள் – திருமுறை6:24 40/2
வாடுகின்ற வகை புரிந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 5/4
மதி கலந்து கலங்கவைத்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 6/4
வஞ்சனைசெய்திட வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 7/4
வரி தலை இட்டு ஆட்டுகின்ற விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 8/4
வழக்கில் வளைத்து அலைக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 9/4
மடி பிடித்து பறிக்க வந்த விதியை நினைந்து ஐயோ மனம் ஆலைபாய்வது காண் மன்றில் நடத்து அரசே – திருமுறை6:27 10/4
போது-தான் விரைந்து போகின்றது அருள் நீ புரிந்திட தாழ்த்தியேல் ஐயோ
யாது-தான் புரிவேன் யாரிடம் புகுவேன் யார்க்கு எடுத்து என் குறை இசைப்பேன் – திருமுறை6:39 2/1,2
சிந்தையே அறியார் போன்று இருந்தனையேல் சிறியனேன் என் செய்கேன் ஐயோ
சந்தையே புகுந்த நாயினில் கடையேன் தளர்ச்சியை தவிர்ப்பவர் யாரே – திருமுறை6:39 3/3,4
உடாத வெற்றரை நேர்ந்து உயங்குவேன் ஐயோ உன் அருள் அடைய நான் இங்கே – திருமுறை6:39 5/3
உயங்கினேன் உன்னை மறந்திடில் ஐயோ உயிர் தரியாது எனக்கு என்றாள் – திருமுறை6:61 2/2
சாமி நீ வரவு தாழ்த்திடில் ஐயோ சற்றும் நான் தரித்திடேன் என்றாள் – திருமுறை6:61 4/3
கொடுத்திடில் ஐயோ நின் அருள் பெருமை குறையுமோ குறைந்திடாது என்றாள் – திருமுறை6:61 6/2
என் செய்வேன் எனையும் விழுங்கியது ஐயோ என்னளவு அன்று காண் என்றாள் – திருமுறை6:61 7/2
எய்யேன் மகனே என்று எய்துகின்றான் ஐயோ என் – திருமுறை6:93 5/2
கூடு விட்டு போயின பின் எது புரிவீர் எங்கே குடியிருப்பீர் ஐயோ நீர் குறித்து அறியீர் இங்கே – திருமுறை6:97 2/2
கூற்று வரும் கால் அதனுக்கு எது புரிவீர் ஐயோ கூற்று உதைத்த சேவடியை போற்ற விரும்பீரே – திருமுறை6:97 3/2
பொது பாவனை செய்ய போகாதோ பெண்ணே பொய் பாவனை செய்து கைப்பானேன் ஐயோ
இது பாவம் என்கின்றார் என்னடி அம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என்னடி அம்மா – திருமுறை6:102 2/3,4
கண்_உடையார் என்பார் ஐயோ பாங்கிமாரே – கீர்த்தனை:2 8/2
வெருவாமல் ஐயோ விளம்பிய சொல் எல்லாம் – கீர்த்தனை:4 15/1
ஐயோ நினைக்கில் எனக்கு அஞ்சும் கலங்குதடா – கீர்த்தனை:4 22/2
கொதிக்கின்ற வன் மொழியால் கூறியதை ஐயோ
மதிக்கின்ற-தோறும் உள்ளே வாளிட்டு அறுக்குதடா – கீர்த்தனை:4 36/1,2
பொருந்துகின்ற வஞ்ச புதுமை எண்ணி ஐயோ
வருந்துகின்ற-தோறும் உள்ளே வாளிட்டு அறுக்குதடா – கீர்த்தனை:4 50/1,2
ஐயோ முனிவர்-தமை விதிப்படி படைத்த விதி அங்கை தாம் கங்கை என்னும் ஆற்றில் குளிக்கினும் தீ மூழ்கி எழினும் அ அசுத்தம் நீங்காது கண்டாய் – தனிப்பாசுரம்:15 11/3
இம்மை உமை இம்மை ஐயோ என் செய்த தம்மை மதன் – தனிப்பாசுரம்:16 20/2

மேல்


ஐவகை (2)

ஐவகை இந்தியம் கடந்தார் கண்டவிடத்து இருந்த அனுபவத்தின் வண்ணம்-அதை யார் புகல வல்லார் – திருமுறை4:6 5/3
ஐவகை இ உயிர் துயரம் இனி பொறுக்க_மாட்டேன் அருள் சோதி பெரும் பொருளை அளித்து அருள் இப்பொழுதே – திருமுறை6:35 5/4

மேல்


ஐவகையாய் (1)

ஐவகையாய் நின்று மன்றில் ஆடுகின்ற அரசே அற்புத தாள்_மலர் வருத்தம் அடைந்தன என் பொருட்டே – திருமுறை4:2 23/4

மேல்


ஐவண்ணமும் (1)

ஐவண்ணமும் கொண்ட அற்புத பாதம் – கீர்த்தனை:24 11/1

மேல்


ஐவணம் (1)

ஐவணம் காட்டும் நும் மெய் வணம் வேட்டுநின்று – கீர்த்தனை:17 86/1

மேல்


ஐவணமும் (1)

வெண்மை முதல் ஐவணமும் மேவி ஐந்து தேவர்களாய் – திருமுறை1:2 1/575

மேல்


ஐவணர் (1)

ஐவணர் ஏத்துவீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 86/2

மேல்


ஐவர் (11)

கடும் புல வேடர்கள் ஓர் ஐவர் இந்திய கள்வர் ஐவர் – திருமுறை1:6 206/1
கடும் புல வேடர்கள் ஓர் ஐவர் இந்திய கள்வர் ஐவர்
கொடும் கரண துட்டர் நால்வர்கள் வன் மல கோளர் ஐவர் – திருமுறை1:6 206/1,2
கொடும் கரண துட்டர் நால்வர்கள் வன் மல கோளர் ஐவர்
அடும் படை கோடி கொண்டு உற்றார் மற்று ஏழையன் யான் ஒருவன் – திருமுறை1:6 206/2,3
ஆட்டுகின்ற நீ அறிந்திலை போலும் ஐவர் பக்கம் நான் ஆடுகின்றதனை – திருமுறை2:48 7/1
அகப்புற அமுது அளித்து ஐவர் ஆதிகளை – திருமுறை6:65 1/751
ஐந்தொழில் ஆதி செய் ஐவர் ஆதிகளை – திருமுறை6:65 1/863
அயன் முதலோர் ஐவர் செயும் தொழில் எனக்கே அளித்திட்டாய் – திருமுறை6:83 3/1
ஐவர் செயும் தொழில் எனக்கே அளித்தாய் நின் அருள் அமுது என் – திருமுறை6:83 4/1
நான்முகன் நாரணன் முதலாம் ஐவர் தொழில் நயந்து அளித்தாய் – திருமுறை6:83 7/1
ஐவர் இருந்தாரடி அம்மா – கீர்த்தனை:26 26/2
ஐவர் இருந்தாரடி – கீர்த்தனை:26 26/3

மேல்


ஐவர்க்கும் (1)

ஐவர்க்கும் காண்டற்கு அரிய மருந்து – கீர்த்தனை:21 6/2

மேல்


ஐவர்கள் (2)

இருவராம் என்றும் மூவரேயாம் என்றும் இயலும் ஐவர்கள் என்றும் – திருமுறை6:24 64/3
தன் பொது சமுகத்து ஐவர்கள் இயற்ற தனி அரசு இயற்றும் ஓர் தலைவன் – திருமுறை6:51 1/3

மேல்


ஐவர்களுக்கு (1)

ஐவர்களுக்கு ஐந்தொழிலும் அளித்திடுவது ஒன்றாம் அ தொழில் காரணம் புரிந்து களித்திடுவது ஒன்றாம் – திருமுறை4:2 72/1

மேல்


ஐவர்களும் (2)

அம் பதும திரு விளங்கும் அகலத்தான் பிரமன் அரன் முதலோர் ஐவர்களும் அப்பால் நின்றோரும் – திருமுறை6:101 3/2
அலகு_அறியா திரு_கூத்து என் கணவர் புரியாரேல் அயன் அரியோடு அரன் முதலாம் ஐவர்களும் பிறரும் – திருமுறை6:106 46/3

மேல்


ஐவர்களோ (1)

மூவர்களோ ஐவர்களோ முதல் பரையோ பரமோ முன்னிய என் தனி தலைவர்-தம் இயலை உணர்ந்தார் – திருமுறை6:106 37/2

மேல்


ஐவராலும் (1)

ஐவராலும் நின்னை அறிதற்கு அருமை அருமையே – கீர்த்தனை:29 92/1

மேல்


ஐவரும் (1)

ஐவரும் காண்டற்கு அரும் பெரும் பொருள் என் – திருமுறை6:65 1/1025

மேல்


ஐவரை (2)

காய மாயமாம் கான் செறிந்து உலவும் கள்வர் ஐவரை கைவிடுத்ததன் மேல் – திருமுறை2:34 10/2
ஆக்கல் ஆதிய ஐந்தொழில் நடத்த அயன் முன் ஆகிய ஐவரை அளித்து – திருமுறை2:65 1/1

மேல்