உ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உக்க 1
உக்கு 1
உக 3
உகங்கள் 2
உகத்து 1
உகத்தே 1
உகந்த 10
உகந்தவா 1
உகந்தாய் 6
உகந்திட 1
உகந்தீர் 1
உகந்து 5
உகப்பா 2
உகப்புறும் 1
உகம் 3
உகர 4
உகரமும் 2
உகல் 3
உகவா 1
உகவேல் 2
உகள 1
உகார 1
உகாரம்-அதாய் 1
உகுக்கின்றார் 2
உகுப்பார் 1
உகுப்பாள் 1
உகும் 1
உகைக்கும் 1
உகைத்த 1
உகைத்தான் 1
உங்கள் 1
உங்களுக்கு 1
உங்கே 1
உச்ச 3
உச்சரித்து 9
உச்சரித்தே 1
உச்சரியா 1
உச்சனை 1
உச்சி 14
உச்சியில் 3
உச்சியிலே 2
உச்சியின்-பாலே 1
உச்சியினும் 1
உச்சியே 1
உசாத்தான 1
உசாத்தானம் 1
உசித 1
உசிதம் 1
உஞ்சவர்கள் 1
உஞ்சுபடும் 1
உஞற்றவும் 1
உஞற்றி 2
உஞற்று 1
உஞற்றுகின்றனன் 1
உட்கொண்டது 2
உட்கொண்டேன் 1
உட்கொள் 1
உட்கொளில் 1
உட்சார்கின்றேன் 1
உட்பகை 1
உட்பகைவர் 1
உட்பகைவனும் 1
உட்படா 1
உட்படாவேனும் 1
உட்படுவாரோ 1
உட்புகுந்து 1
உட்புறத்தும் 1
உட்பொருள் 1
உட்பொருளாய் 1
உட்பொருளே 1
உடம்பா 1
உடம்பாய் 2
உடம்பார் 1
உடம்பிடை 1
உடம்பில் 9
உடம்பிலே 1
உடம்பின் 2
உடம்பினராம் 1
உடம்பினரே 1
உடம்பினில் 1
உடம்பினுள் 1
உடம்பினை 4
உடம்பு 50
உடம்பு-தான் 1
உடம்புடன் 1
உடம்பும் 14
உடம்பெடுத்த 1
உடம்பே 6
உடம்பேன் 1
உடம்பை 22
உடம்பையும் 2
உடம்பொடு 1
உடம்போடு 1
உடமையின்றேனும் 1
உடல் 116
உடல்-கண் 1
உடல்கள்-தொறும் 1
உடலம் 17
உடலாம் 1
உடலில் 2
உடலின் 2
உடலினிடத்து 1
உடலும் 10
உடலுறு 1
உடலுறும் 1
உடலே 1
உடலை 13
உடலையும் 1
உடலோடு 1
உடற்கு 7
உடற்றும் 1
உடன் 31
உடன்படுவாயேல் 1
உடன்பாடு 1
உடன்பிறந்தோர் 2
உடனா 1
உடனாக 1
உடனாய் 3
உடனுற்ற 1
உடனுற்றோர் 1
உடனே 15
உடாத 1
உடுக்க 4
உடுக்கவும் 1
உடுக்கவும்_மாட்டேன் 1
உடுக்கவோ 1
உடுக்கள் 2
உடுக்கா 1
உடுக்காது 1
உடுக்கின்-மாதோ 1
உடுக்கின்றனை 1
உடுக்கின்றோர்-தம்மை 1
உடுக்கும் 4
உடுக்கை 1
உடுத்த 4
உடுத்தது 3
உடுத்தார் 2
உடுத்திட 1
உடுத்திய 2
உடுத்திலேம் 1
உடுத்தீரே 1
உடுத்து 7
உடுத்துகின்றதும் 1
உடுத்துடுத்து 1
உடுத்தும் 1
உடுத்துவார் 1
உடுப்பதும் 1
உடுப்பதுவே 1
உடுப்பவனும் 1
உடுப்பனே 1
உடுப்பார் 1
உடை 125
உடைக்கும் 5
உடைகின்றேன் 2
உடைத்தாம் 2
உடைத்தாய் 2
உடைத்தார் 1
உடைத்து 2
உடைத்தே 5
உடைந்த 2
உடைந்தது 1
உடைந்தனன் 1
உடைந்தால் 1
உடைந்துஉடைந்து 1
உடைந்தே 1
உடைந்தேன் 2
உடைப்பேம் 1
உடைமை 9
உடைமைகளும் 1
உடைமையா 1
உடைமையே 1
உடைமையை 1
உடைய 166
உடைய_நாயகன் 1
உடையதாய் 1
உடையது 5
உடையதுவாய் 4
உடையதோர் 1
உடையர் 6
உடையர்-பால் 1
உடையவ 3
உடையவர் 16
உடையவர்-தம் 2
உடையவர்க்கு 1
உடையவர்கள் 2
உடையவரா 1
உடையவராய் 1
உடையவரே 10
உடையவரை 1
உடையவரோ 3
உடையவளை 1
உடையவளோடு 1
உடையவன் 6
உடையவன்-தன்னை 1
உடையவனா 1
உடையவனார் 1
உடையவனே 22
உடையவனை 1
உடையவா 6
உடையவைகள் 1
உடையற்கும் 1
உடையன் 3
உடையனவே 1
உடையனை 2
உடையனையும் 1
உடையனோ 1
உடையா 4
உடையாட்கு 1
உடையாண்டி 2
உடையாத 1
உடையாது 1
உடையாமையும் 1
உடையாய் 154
உடையாயும் 2
உடையார் 207
உடையார்-தங்களை 1
உடையார்-தம்மை 1
உடையார்-தமக்கு 1
உடையார்-தமக்கும் 1
உடையார்-தமை 3
உடையார்க்கு 2
உடையார்க்கோ 1
உடையார்கள் 1
உடையார்களுக்கு 1
உடையாரிடை 1
உடையாருக்கு 1
உடையாள் 15
உடையாளரே 1
உடையாளே 2
உடையான் 45
உடையான்-தன் 1
உடையான்-தனையே 1
உடையானிடம் 2
உடையானும் 2
உடையானே 14
உடையானை 11
உடையினர் 1
உடையீர் 88
உடையீராம் 1
உடையீரே 12
உடையீரேல் 1
உடையீரோ 1
உடையும் 4
உடையே 3
உடையேம் 10
உடையேற்கு 1
உடையேன் 77
உடையேன்-தனக்கு 1
உடையேன்-தனை 3
உடையேன்_அலன் 1
உடையேனுக்கு 2
உடையேனை 1
உடையேனோ 1
உடையோய் 9
உடையோர் 21
உடையோர்-தம் 1
உடையோர்-தம்முடைய 1
உடையோர்-பால் 1
உடையோர்க்கு 1
உடையோர்கள் 1
உடையோன் 2
உடையோனும் 1
உடையோனே 12
உடையோனை 1
உண் 13
உண்_மனை 1
உண்க 3
உண்கண் 1
உண்கின்றது 1
உண்கின்றாய் 1
உண்கின்றேன் 7
உண்குவை 1
உண்கேன் 1
உண்ட 62
உண்ட-தோறு 1
உண்டடி 1
உண்டது 4
உண்டதும் 2
உண்டதே 1
உண்டதொர் 1
உண்டதொரு 1
உண்டபடி 1
உண்டபேர் 1
உண்டவர் 2
உண்டவர்_அல்லிர்-கொல் 1
உண்டவர்கள் 1
உண்டவனே 3
உண்டவாம் 1
உண்டனர் 2
உண்டனவே 1
உண்டனன் 9
உண்டனை 2
உண்டனையே 1
உண்டாக்கி 1
உண்டாக்கும் 1
உண்டாகவே 1
உண்டாச்சுதடி 2
உண்டாம் 1
உண்டாம்-கொலோ 1
உண்டாமோ 1
உண்டாய 1
உண்டாயிடை 1
உண்டாயில் 2
உண்டார் 2
உண்டால் 8
உண்டாலும் 6
உண்டாள் 3
உண்டாற்போலும் 1
உண்டி 6
உண்டிட 1
உண்டியே 3
உண்டியை 1
உண்டிருந்தனன் 1
உண்டிலேம் 1
உண்டு 257
உண்டு-கொல் 4
உண்டு-கொலோ 1
உண்டுண்டு 2
உண்டும் 3
உண்டே 52
உண்டேயோ 11
உண்டேல் 10
உண்டேன் 27
உண்டேனடி 2
உண்டேனே 1
உண்டோ 69
உண்டோ-தான் 1
உண்டோம் 2
உண்டோர் 1
உண்டோர்-தம் 1
உண்டோன் 1
உண்ண 17
உண்ணச்செய்வித்தே 1
உண்ணலாம் 3
உண்ணவும் 2
உண்ணவோ 1
உண்ணற்கு 1
உண்ணஉண்ண 2
உண்ணா 2
உண்ணாத 1
உண்ணாதால் 1
உண்ணாது 2
உண்ணாமல் 1
உண்ணாமுலை 1
உண்ணாமுலையாள் 1
உண்ணி 1
உண்ணுக 1
உண்ணுகின்ற 3
உண்ணுகின்றதும் 2
உண்ணுகின்றவர் 1
உண்ணுகின்றனன் 1
உண்ணுகின்றேன் 3
உண்ணுகின்றேனே 1
உண்ணுதற்கு 4
உண்ணுதற்கும் 2
உண்ணுதி 1
உண்ணுதியேல் 1
உண்ணுதியோ 1
உண்ணும் 13
உண்ணும்-அது 1
உண்ணும்-இடத்து 1
உண்ணுவதும் 1
உண்ணுவனோ 1
உண்ணுவார் 1
உண்ணுவித்தாய் 1
உண்ணுவித்து 2
உண்ணுறும் 1
உண்ணேன் 1
உண்ணேனே 1
உண்ணேனோ 3
உண்பதற்கும் 1
உண்பதற்கே 1
உண்பது 2
உண்பதுவோ 1
உண்பர் 1
உண்பரோ 3
உண்பவனும் 1
உண்பவை 1
உண்பனே 1
உண்பனேல் 1
உண்பார் 3
உண்பேன் 3
உண்போர் 1
உண்முக 32
உண்மை 141
உண்மை-தன்னை 1
உண்மை-அதாய் 1
உண்மை_உடையீர் 1
உண்மை_உரைத்தவனே 1
உண்மையதாய் 1
உண்மையாய் 1
உண்மையால் 1
உண்மையான் 1
உண்மையில் 1
உண்மையினில் 1
உண்மையும் 1
உண்மையே 11
உண்மையை 8
உண்மையொடு 1
உண 22
உணங்கு 2
உணச்செய்து 1
உணமாட்டாது 1
உணர் 12
உணர்-மின் 2
உணர்க 2
உணர்கிலாய் 1
உணர்கிலீர் 1
உணர்கிலேன் 3
உணர்கிலேனே 3
உணர்கின்றாய் 1
உணர்கின்றேன் 1
உணர்குவது 1
உணர்ச்சி 20
உணர்ச்சி-தானும் 1
உணர்ச்சி-அது 2
உணர்ச்சி_உடையோர் 1
உணர்ச்சியால் 1
உணர்ச்சியினால் 1
உணர்ச்சியினும் 1
உணர்ச்சியும் 10
உணர்ச்சியுற 1
உணர்த்த 5
உணர்த்தல் 1
உணர்த்தி 17
உணர்த்திய 7
உணர்த்தியதை 1
உணர்த்தியும் 1
உணர்த்தினை 3
உணர்த்து 2
உணர்த்துகின்ற 1
உணர்த்துகின்றேன் 1
உணர்த்தும் 6
உணர்த்துவார் 1
உணர்த்தே 1
உணர்தல் 2
உணர்தற்கு 6
உணர்தி 1
உணர்ந்த 12
உணர்ந்தது 1
உணர்ந்ததும் 1
உணர்ந்தவர் 6
உணர்ந்தவர்-தமக்கும் 1
உணர்ந்தவராய் 1
உணர்ந்தனன் 2
உணர்ந்தாங்கு 1
உணர்ந்தாய் 1
உணர்ந்தார் 3
உணர்ந்தார்க்கும் 1
உணர்ந்தாலும் 2
உணர்ந்திட 3
உணர்ந்திடப்படாத 1
உணர்ந்திடலாம் 1
உணர்ந்திடாது 1
உணர்ந்திடுக 5
உணர்ந்திடுவான் 1
உணர்ந்திலாயோ 1
உணர்ந்திலேன் 4
உணர்ந்திலையே 1
உணர்ந்திலையோ 3
உணர்ந்தீர் 1
உணர்ந்து 29
உணர்ந்துகொள்ள 1
உணர்ந்துகொளற்கு 1
உணர்ந்துணர்ந்து 7
உணர்ந்துணர்ந்தும் 1
உணர்ந்தும் 1
உணர்ந்துளோர் 1
உணர்ந்தே 11
உணர்ந்தேன் 9
உணர்ந்தோம் 1
உணர்ந்தோர் 14
உணர்ந்தோர்-தம் 1
உணர்ந்தோர்க்கு 2
உணர்ந்தோன் 1
உணர்பவை 1
உணர்பாலன் 1
உணர்வ 4
உணர்வதற்கும் 2
உணர்வது 2
உணர்வாம் 2
உணர்வாய் 8
உணர்வாயே 1
உணர்வார் 1
உணர்வாரும் 1
உணர்வால் 5
உணர்வித்த 1
உணர்வித்து 1
உணர்வில் 4
உணர்வின் 7
உணர்வினோர் 1
உணர்வு 44
உணர்வு_இலரே 1
உணர்வு_இலள் 1
உணர்வு_இலி 1
உணர்வு_இலியேன் 2
உணர்வு_இலேன் 3
உணர்வு_இலேனே 1
உணர்வு_இலேனை 1
உணர்வு_உடையார் 1
உணர்வு_உடையேன் 1
உணர்வுக்கு 1
உணர்வும் 17
உணர்வுள் 4
உணர்வுறும் 1
உணர்வூட்டி 1
உணர்வே 16
உணர்வேன் 2
உணர்வை 8
உணர்வோடு 1
உணர்வோய் 1
உணர்வோர் 2
உணர்வோன் 1
உணர 11
உணரா 7
உணராத 2
உணராதே 2
உணராமல் 1
உணராய் 1
உணரார் 2
உணரான் 1
உணரினும் 2
உணரீர் 2
உணரும் 7
உணரே 10
உணரேல் 1
உணரேன் 7
உணவில் 3
உணவின் 1
உணவினை 1
உணவு 44
உணவுக்கும் 2
உணவுகொண்டு 2
உணவுடனே 1
உணவும் 3
உணவே 7
உணவை 6
உணவோடு 1
உணா 2
உணிக்கும் 1
உணும் 7
உணும்-தோறும் 1
உத்தம 31
உத்தமம் 1
உத்தமமே 1
உத்தமர் 7
உத்தமர்-தம் 1
உத்தமர்-பால் 1
உத்தமர்க்கு 1
உத்தமருக்கு 1
உத்தமரே 14
உத்தமன் 1
உத்தமன்-தன் 1
உத்தமன்-தன்னை 1
உத்தமனாய் 1
உத்தமனார் 5
உத்தமனே 21
உத்தமனை 2
உத்தமா 1
உத்தமி 1
உத்தர 17
உத்தரம் 3
உத்தூளனம் 1
உததி 1
உதய 5
உதயம் 5
உதயம்செய் 1
உதயம்செய்தது 2
உதயமுற்றது 1
உதயாத்தமானம் 1
உதயாதி 1
உதரத்து 1
உதவ 5
உதவலாம் 2
உதவவும் 1
உதவா 10
உதவாத 1
உதவார் 1
உதவாவிடில் 1
உதவி 10
உதவிக்கு 1
உதவிடா 1
உதவிய 5
உதவியை 1
உதவிலேன் 1
உதவிலையேல் 1
உதவினர் 1
உதவினும் 2
உதவினை 1
உதவு 14
உதவுக 1
உதவுகிலாய் 1
உதவுகின்ற 3
உதவுகின்றாய் 1
உதவுதல் 2
உதவுதியோ 1
உதவும் 15
உதவுவதே 1
உதவுவரே 1
உதவுவன் 2
உதவுவாய் 1
உதவுவான்-கொல் 1
உதவுவோனே 1
உதவுறாது 1
உதவேல் 1
உதவேன் 3
உதாரகுணம் 1
உதி 1
உதிக்க 1
உதிக்கின்ற 2
உதிக்கும் 4
உதித்த 2
உதித்தது 1
உதித்தனர் 1
உதித்தனன் 2
உதித்தால் 1
உதித்திட்டு 1
உதித்து 3
உதித்தேன் 1
உதியேனோ 1
உதிர் 1
உதிர்கின்றேன் 1
உதிர்த்த 1
உதிர்ந்திடும் 1
உதிர்ந்திடுமோ 1
உதிர்ந்தே 1
உதிர 1
உதைத்த 7
உதைத்தார் 1
உதைத்தானை 1
உதைத்து 3
உதைப்பித்து 1
உதையுண்டு 1
உந்த 3
உந்தா 1
உந்தாநின்ற 1
உந்தி 5
உந்தி_வந்தவனோடு 1
உந்திய 5
உந்தியது 2
உந்தியே 1
உந்திரவில் 1
உந்தினை 1
உந்தீபற 20
உந்து 5
உந்தும் 1
உந்துறும் 1
உந்தை 1
உந்தைக்கும் 2
உப்பில் 1
உப்பிலி 1
உப்பிலிக்கு 1
உப்பிலே 4
உப்பு 5
உப்புற்ற 1
உப்பையும் 1
உப்போடே 1
உப 2
உபகரணம் 1
உபகரிக்கின்றது 1
உபகரிக்கின்றார் 1
உபகரிக்கும் 1
உபகரித்து 1
உபகரிப்பான் 1
உபகரிப்பும் 1
உபகரிப்போர் 1
உபகருவி 1
உபகள 1
உபகார 1
உபகாரம் 1
உபகாரம்பண்ணா 1
உபகாரிகளாம் 1
உபசரித்திடவும் 1
உபசரித்தேன் 2
உபசரியாது 1
உபசாந்த 6
உபசாந்தபதம் 1
உபசாந்தம் 1
உபசாந்தம்-அதாய் 1
உபசாந்தர் 1
உபசாரம் 2
உபசாரம்செய்வது 1
உபசித்தாய 1
உபநயன 1
உபநயனம் 1
உபநிடங்கள் 1
உபநிடத 2
உபநிடதத்திற்கும் 1
உபநிடதத்தின் 1
உபய 19
உபயத்தை 1
உபயம் 3
உபயம்-அதாய் 1
உபயமும் 3
உபயமுமாய் 1
உபயவிடமும் 1
உபரச 1
உபல 2
உபாங்கம் 1
உம் 16
உம்-கண் 1
உம்பர் 13
உம்பர்-தமக்கு 1
உம்பர்கட்கே 1
உம்பரன் 1
உம்பரிடை 1
உம்பரின் 1
உம்பருக்கும் 1
உம்பரும் 1
உம்பல் 1
உம்மது 1
உம்மால் 1
உம்மிடத்து 1
உம்மிடத்தே 1
உம்முடன் 1
உம்முடை 1
உம்முடைய 1
உம்மை 14
உம்மையிலே 1
உம்மையும் 1
உமக்கு 15
உமக்கும் 3
உமக்கே 3
உமது 37
உமது-தன் 1
உமா 1
உமாபதி 2
உமாபதியே 4
உமாபதியை 1
உமியும் 2
உமிழ்ந்தார் 1
உமிழ்ந்திடேன் 1
உமிழின் 1
உமிழும் 1
உமை 32
உமை-தான் 1
உமை_பாகா 3
உமைக்கு 2
உமையவள்-தன் 1
உமையன் 1
உமையாட்கு 1
உமையாள் 6
உமையாள்_நேயா 1
உமையாள்_பாலனை 1
உமையே 14
உமையொடும் 1
உமையோடு 4
உய் 22
உய்_திறம் 1
உய்க்கவே 1
உய்க 1
உய்கரை-வாய் 1
உய்கிலேன் 1
உய்கிற்பான் 1
உய்கிற்பேன் 1
உய்கின்ற 1
உய்குவது 1
உய்குவன் 3
உய்குவாயே 1
உய்குவித்து 1
உய்குவேன் 3
உய்கேன் 2
உய்கேனே 1
உய்ஞ்சேம் 1
உய்ஞ்சேன் 1
உய்த்த 2
உய்த்தலை 1
உய்தல் 1
உய்தவர் 1
உய்தற்கு 1
உய்திறம் 1
உய்ந்தனன் 1
உய்ந்திட 2
உய்ந்திடலே 1
உய்ந்திடா 1
உய்ந்திடும் 1
உய்ந்தேனே 1
உய்ந்தேனை 1
உய்ப்போர் 1
உய்பவனாய் 1
உய்பவை 1
உய்மையே 1
உய்ய 20
உய்யலாம் 1
உய்யவே 2
உய்யவைத்த 1
உய்யவைப்பாயேல் 1
உய்யற்கு 1
உய்யாத 1
உய்யாது 1
உய்யாவோ 1
உய்யும் 18
உய்யுமாறு 1
உய்வதற்கு 1
உய்வதாம் 1
உய்வது 9
உய்வதே 1
உய்வனே 1
உய்வனோ 1
உய்வான் 1
உய்விக்கும் 2
உய்வித்தால் 1
உய்வு 1
உய்வேன் 11
உய்வேனே 1
உய்வேனோ 2
உய 6
உய-தான் 1
உயங்காதவர் 1
உயங்காதீர் 1
உயங்கி 2
உயங்கிய 1
உயங்கின 1
உயங்கினேன் 2
உயங்குகின்றேன் 2
உயங்கும் 3
உயங்குவாள் 1
உயங்குவேன் 1
உயத்தரும் 1
உயர் 93
உயர்கின்ற 1
உயர்குல 1
உயர்த்தருளும் 1
உயர்த்தார் 1
உயர்ந்த 33
உயர்ந்தது 1
உயர்ந்தவர் 1
உயர்ந்தவர்கட்கு 1
உயர்ந்தாய் 1
உயர்ந்தார் 2
உயர்ந்தாரும் 1
உயர்ந்தீர் 1
உயர்ந்து 1
உயர்ந்தோர் 2
உயர்வு 6
உயர்வு-தனை 1
உயர்வு_உடையான் 1
உயர்வு_உடையீர் 1
உயர்வுறச்செய்யும் 1
உயர்வுறு 2
உயர்வே 3
உயர்வோடு 2
உயராநின்ற 1
உயரிய 1
உயரும் 1
உயல் 2
உயல்_அறியார் 1
உயலுற 2
உயலுறும் 1
உயவு 2
உயிர் 283
உயிர்-கண் 3
உயிர்-தமை 2
உயிர்-தான் 6
உயிர்-தொறும் 3
உயிர்-தோறும் 2
உயிர்-பால் 1
உயிர்-பாலும் 1
உயிர்-வாய் 1
உயிர்-அதாய் 1
உயிர்-அது 1
உயிர்_கொலை 1
உயிர்_துணையாம் 1
உயிர்_துணையாய் 1
உயிர்_துணையே 2
உயிர்_தோழியும் 1
உயிர்_நாத 1
உயிர்_நாதரே 2
உயிர்_நாதன் 1
உயிர்_நாதனே 1
உயிர்_நாதனை 1
உயிர்_நாயகர் 3
உயிர்_நாயகனார் 4
உயிர்_நாயகனே 3
உயிர்_நாயகனொடு 1
உயிர்_பிடி 1
உயிர்_அன்னார் 1
உயிர்_அனையவனை 1
உயிர்_அனையாய் 1
உயிர்_அனையார் 1
உயிர்க்காக 1
உயிர்க்காம் 1
உயிர்க்கான 2
உயிர்க்கு 73
உயிர்க்கும் 3
உயிர்க்குயிர் 5
உயிர்க்குயிர்_அனையாய் 1
உயிர்க்குயிராம் 6
உயிர்க்குயிராய் 11
உயிர்க்குயிரும் 2
உயிர்க்குயிரே 13
உயிர்க்குயிரை 3
உயிர்க்குள் 10
உயிர்க்குளும் 1
உயிர்க்கே 1
உயிர்கட்கு 2
உயிர்கள் 18
உயிர்கள்-தான் 1
உயிர்கள்-தொறும் 3
உயிர்கள்-பால் 1
உயிர்களில் 1
உயிர்களின் 1
உயிர்களுக்கு 2
உயிர்களுக்கும் 2
உயிர்களும் 7
உயிர்களை 12
உயிர்குடிக்க 1
உயிர்த்து 2
உயிர்ப்பாய் 1
உயிர்ப்பாள் 1
உயிர்ப்பித்தல் 1
உயிர்ப்பினில் 1
உயிர்ப்பினொடு 1
உயிர்ப்பு 1
உயிர்ப்பும் 1
உயிர்ப்பை 1
உயிர்பெற்று 2
உயிர்பெற 3
உயிர்போய் 1
உயிர்விட்டார் 1
உயிர்விட 3
உயிர்விடுகின்றனன் 2
உயிர்விடுத்திடுவாள் 1
உயிர்விடுவேன் 2
உயிரகத்தே 1
உயிராம் 2
உயிராய் 5
உயிரான 1
உயிரானானை 1
உயிரில் 29
உயிரிலே 2
உயிரின் 5
உயிரினுக்கு 2
உயிரினுக்கு_உயிரிலே 1
உயிரினும் 2
உயிரினுள் 2
உயிருக்கு 16
உயிருக்குயிர் 3
உயிரும் 31
உயிருள் 6
உயிருறும் 2
உயிரே 40
உயிரை 24
உயிரை-தான் 1
உயிரையும் 4
உயிரொடும் 1
உயிரோடு 2
உர 4
உரக்க 1
உரக்கும் 1
உரகர் 2
உரத்த 4
உரத்தி 1
உரத்திடை 1
உரத்து 2
உரத்தும் 1
உரத்தை 1
உரப்படும் 2
உரப்பி 1
உரப்பு 2
உரம் 16
உரமான 1
உரமுறும் 1
உரவிடை 1
உரவில் 1
உரவிலே 1
உரவு 2
உரவுறு 1
உரவொடு 1
உரவோய் 1
உரவோர் 1
உரன் 2
உரி 14
உரி_போர்த்தோர் 1
உரி_போர்வையான் 1
உரி_உடையவனே 1
உரிகின்றார் 1
உரித்த 1
உரித்தாக்க 1
உரித்தாம் 1
உரித்தார் 1
உரித்திடலாம் 1
உரித்தீர் 1
உரித்து 3
உரித்தோய் 1
உரிமை 19
உரிமைகள் 1
உரிமையால் 1
உரிமையாலே 1
உரிமையுற்றேன் 1
உரிமையொடு 1
உரிய 29
உரியம் 1
உரியவா 1
உரியனாய் 1
உரியாய் 1
உரியார் 4
உரியார்-தம்மொடும் 1
உரியின் 1
உரியீர் 3
உரியும் 1
உரியேன் 1
உரியை 1
உரிவை 1
உரு 146
உரு-அதாய் 1
உரு-அதில் 1
உரு-அதின் 1
உரு_அருவம் 1
உரு_அருவாய் 2
உரு_அருவினராயும் 1
உரு_அருவும் 1
உரு_ஆனோய் 1
உருக்க 2
உருக்கம் 3
உருக்கல் 1
உருக்கலாம் 1
உருக்கி 4
உருக்கிய 2
உருக்கு 2
உருக்குகின்ற 1
உருக்குது 1
உருக்கும் 5
உருக்கேன் 1
உருக்கொடு 3
உருக்கொண்டு 5
உருக்கொண்டும் 1
உருக்கொளுமாறே 2
உருக 13
உருகல் 10
உருகவும் 1
உருகா 14
உருகாத 2
உருகி 34
உருகிட 1
உருகிலதே 4
உருகு 1
உருகுகின்றது 1
உருகுகின்றனரால் 1
உருகுகின்றனன் 2
உருகுகின்றேன் 1
உருகுதடா 10
உருகுது 1
உருகுதே 1
உருகும் 18
உருகுவர் 1
உருகுவாள் 1
உருகேன் 3
உருகொண்டு 1
உருச்சிக்கும் 2
உருட்சி 1
உருட்டிஉருட்டி 1
உருட்டுகினும் 2
உருண்டனனேனும் 1
உருண்டு 1
உருத்தகவே 1
உருத்தகு 1
உருத்திடினும் 1
உருத்திடு 1
உருத்திரம் 1
உருத்திரமூர்த்திகட்கு 1
உருத்திரர் 3
உருத்திரர்கள் 7
உருத்திரர்களே 1
உருத்திரரும் 3
உருத்திரரை 2
உருத்திரற்கு 1
உருத்திரன் 5
உருத்திரனால் 1
உருத்திரனும் 4
உருத்திரையும் 1
உருத்து 3
உருப்பாரோ 1
உருப்பிடி 1
உரும் 1
உருமத்திலே 1
உருவ 7
உருவத்தில் 1
உருவத்திலே 2
உருவத்து 1
உருவது 1
உருவம் 26
உருவம்_இலார் 1
உருவமும் 2
உருவமுமாய் 1
உருவமே 2
உருவர் 2
உருவவனே 1
உருவா 1
உருவாக்கும் 2
உருவாக 2
உருவாகி 1
உருவாகிய 2
உருவாண்டி 4
உருவாம் 15
உருவாய் 33
உருவாயினீர் 2
உருவார் 2
உருவாளர் 2
உருவாளா 1
உருவான 2
உருவானவர் 1
உருவிடத்தே 1
உருவில் 7
உருவிலே 3
உருவின் 9
உருவினதாய் 1
உருவினாம் 1
உருவினானை 1
உருவினில் 1
உருவினுள் 2
உருவினையுற்று 1
உருவு 4
உருவுடன் 1
உருவும் 20
உருவும்_அலார் 1
உருவுமாய் 1
உருவுள் 3
உருவுற 1
உருவுறச்செய் 1
உருவெடுத்து 1
உருவெடுத்தும் 1
உருவெளிக்குள் 1
உருவெளியே 1
உருவே 20
உருவை 16
உருவொடு 1
உருவோ 4
உருவோடு 2
உருள் 3
உருள்வதும் 1
உருள்வேன் 3
உருள 1
உருஅருவாய் 1
உரை 53
உரை-மின் 2
உரைக்க 37
உரைக்கப்பட்டவர்கள் 1
உரைக்கப்படா 1
உரைக்கப்படுமோ 2
உரைக்கல் 1
உரைக்கலாமே 1
உரைக்கவா 1
உரைக்கவிலை 1
உரைக்கவும் 4
உரைக்கவும்படாதாய் 1
உரைக்கவொணாது 1
உரைக்கில் 7
உரைக்கின்ற 9
உரைக்கின்றவர் 2
உரைக்கின்றவரே 1
உரைக்கின்றவாறு 1
உரைக்கின்றாய் 3
உரைக்கின்றார் 8
உரைக்கின்றேன் 15
உரைக்கின்றேன்_அலன் 1
உரைக்கின்றோர் 1
உரைக்கினும் 3
உரைக்கு 7
உரைக்கும் 32
உரைக்கும்-தோறும் 1
உரைக்கும்படி 1
உரைக்கே 1
உரைக்கேம் 1
உரைக்கேன் 10
உரைக்கேனே 1
உரைக்கேனோ 1
உரைக்கோ 3
உரைகள் 1
உரைசெய் 5
உரைசெய்கேன் 1
உரைசெய்தீர் 1
உரைசெய்து 1
உரைசெய்ய 2
உரைத்த 45
உரைத்ததனை 4
உரைத்தது 6
உரைத்ததும் 1
உரைத்ததுவும் 1
உரைத்தபடியே 1
உரைத்தல் 6
உரைத்தவர்-பால் 1
உரைத்தவரே 2
உரைத்தவனே 1
உரைத்தவாறு 1
உரைத்தவுள் 1
உரைத்தற்கு 1
உரைத்தனவே 1
உரைத்தனன் 3
உரைத்தனனே 1
உரைத்தனை 4
உரைத்தனையே 1
உரைத்தா 1
உரைத்தாம் 1
உரைத்தாய் 12
உரைத்தார் 12
உரைத்தார்-தமக்கும் 1
உரைத்தாரே 1
உரைத்தால் 7
உரைத்தாலும் 4
உரைத்தான் 5
உரைத்தானை 2
உரைத்திட்ட 1
உரைத்திட 3
உரைத்திடப்படுமோ 1
உரைத்திடல் 2
உரைத்திடலாம் 1
உரைத்திடவும் 1
உரைத்திடில் 1
உரைத்திடு 1
உரைத்திடுதல் 1
உரைத்திடும் 3
உரைத்திடுவேன் 1
உரைத்திலேன் 1
உரைத்திலை 1
உரைத்தீர் 3
உரைத்து 51
உரைத்தும் 10
உரைத்துரைத்து 2
உரைத்தே 5
உரைத்தேம் 2
உரைத்தேன் 64
உரைத்தேன்_அலன் 2
உரைத்தேன்_இல்லை 1
உரைத்தேன்_இலை 1
உரைத்தேனே 4
உரைத்தோய் 1
உரைத்தோனே 1
உரைதர 1
உரைதரு 1
உரைப்ப 10
உரைப்படி 1
உரைப்பது 39
உரைப்பதுவே 3
உரைப்பர் 6
உரைப்பர்கள் 1
உரைப்பல் 1
உரைப்பவர் 4
உரைப்பவர்-தம் 1
உரைப்பன் 1
உரைப்பாம் 2
உரைப்பாய் 3
உரைப்பாயே 1
உரைப்பார் 22
உரைப்பாரோ 2
உரைப்பாள் 1
உரைப்பானேல் 1
உரைப்பிரேல் 1
உரைப்பில் 1
உரைப்பீர் 19
உரைப்பீரோ 2
உரைப்பேம் 3
உரைப்பேன் 51
உரைப்பேனேல் 1
உரைப்பேனோ 4
உரைப்பை 1
உரைபடா 1
உரைபடாமல் 1
உரையா 5
உரையாக 1
உரையாது 5
உரையாம் 1
உரையாய் 6
உரையாயே 1
உரையார் 5
உரையிடவே 1
உரையில் 1
உரையிலவர்-தமை 1
உரையீர் 1
உரையும் 11
உரையே 4
உரையேல் 4
உரையேன் 5
உரையை 4
உரோம 1
உரோமம் 3
உலக்கை 3
உலக்கை_போரை 1
உலக 101
உலகங்கள் 5
உலகங்களை 1
உலகத்தவர் 1
உலகத்தவர்கள் 1
உலகத்தார் 2
உலகத்திடையே 1
உலகத்தில் 1
உலகத்திலே 2
உலகத்தீர் 1
உலகத்து 16
உலகத்து_உளோர் 1
உலகத்தே 7
உலகத்தோர் 1
உலகம் 98
உலகம்-தன்னையும் 1
உலகம்_உடையார் 2
உலகம்_உடையீர் 1
உலகமாம் 1
உலகமாய் 1
உலகமும் 7
உலகர் 32
உலகர்-தம் 1
உலகர்க்கு 1
உலகர்கட்கும் 1
உலகரை 1
உலகவர் 7
உலகவர்கள் 3
உலகவைகளும் 1
உலகன் 1
உலகாதரத்தில் 1
உலகாதிபர் 1
உலகாம் 1
உலகாய் 1
உலகாயதத்தின் 1
உலகிடத்தே 1
உலகிடை 13
உலகிடையே 1
உலகியல் 14
உலகியல்-கண் 1
உலகியலாம் 2
உலகியலார் 1
உலகியலில் 2
உலகியலின் 3
உலகியலினை 1
உலகியலீர் 4
உலகியலும் 1
உலகியலோடு 1
உலகியற்கை 1
உலகில் 193
உலகில்-தான் 1
உலகிலாம் 1
உலகிலே 4
உலகிலோ 1
உலகின் 8
உலகினர் 2
உலகினாம் 1
உலகினிடை 4
உலகினில் 5
உலகினும் 1
உலகினூடே 1
உலகினை 2
உலகீர் 38
உலகீரே 11
உலகு 133
உலகு-அதில் 1
உலகு-அதிலே 3
உலகு_உடையார் 1
உலகு_உடையாள் 1
உலகு_உடையானை 1
உலகு_உடையோனே 10
உலகுக்கு 3
உலகும் 19
உலகுள்ளார் 1
உலகுளீர் 1
உலகுளோர் 3
உலகுறு 1
உலகே 3
உலகை 17
உலகோ 1
உலகோடு 2
உலகோர் 10
உலகோர்க்கு 1
உலந்த 1
உலப்பு 7
உலப்பு_இல 2
உலப்பு_இலா 1
உலப்புறாது 1
உலப்புறாதே 1
உலம் 1
உலம்பி 1
உலம்புதல் 1
உலம்புறுகின்றார் 1
உலமே 1
உலர்கின்றேன் 1
உலர்ந்த 2
உலர்ந்திடாது 1
உலர்ந்தீர்கள் 1
உலர்ந்து 6
உலர்ந்தும் 2
உலரவும் 1
உலவா 14
உலவாத 7
உலவாதவரே 1
உலவாது 5
உலவாமல் 2
உலவாமை 1
உலவி 1
உலவினும் 1
உலவு 2
உலவுகின்ற 1
உலவுகின்றதும் 1
உலவுகின்றதொரு 1
உலவும் 8
உலவுவாரே 1
உலவுறு 1
உலறி 1
உலறுகின்றேன் 1
உலா 4
உலா_பிணமோ 1
உலாத்தரும் 1
உலாம் 2
உலாவவும் 1
உலாவிய 3
உலாவு 1
உலாவுகின்றேன் 1
உலாவும் 3
உலுத்தர் 1
உலுத்தர்-தம் 1
உலுத்தனேன் 1
உலை 4
உலை-கண் 1
உலைக்களம்-தோறு 1
உலைகின்ற 1
உலைகின்றேன் 2
உலைந்தே 1
உலைந்தேன் 2
உலைய 2
உலைவதும் 1
உலைவு 3
உலைவுற்றேன் 1
உலைவேனுக்கு 1
உலோப 2
உலோப_பயலே 1
உலோபம் 1
உலோபமாம் 1
உவ்வகையோர் 1
உவ்வண்ணன் 1
உவ்விடத்தே 1
உவக்க 6
உவக்கின்றதுவே 1
உவக்கின்றார் 1
உவக்கின்றேன் 2
உவக்கும் 8
உவகை 16
உவகைகொள்கின்றேன் 1
உவகையும் 1
உவகையுற 1
உவகையே 2
உவகையோடு 1
உவட்ட 1
உவட்டாத 4
உவட்டாது 2
உவட்டாமல் 2
உவட்டி 1
உவட்டினேன் 1
உவட்டினோர்களும் 1
உவட்டும் 1
உவட்டுற 1
உவட்டுறா 1
உவட்டுறாது 1
உவணம் 1
உவத்தல் 5
உவந்த 11
உவந்தது 1
உவந்ததும் 2
உவந்தபடியே 1
உவந்தனன் 1
உவந்தனை 2
உவந்தார் 3
உவந்தான் 1
உவந்திட 1
உவந்திலர் 1
உவந்திலேன் 1
உவந்தீர் 1
உவந்தீரே 1
உவந்து 91
உவந்துகொண்டு 2
உவந்துஉவந்து 1
உவந்தே 12
உவந்தேன் 5
உவந்தோர் 1
உவந்தோன் 1
உவந்தோன்-தனை 1
உவப்ப 2
உவப்படையும் 1
உவப்பாம் 2
உவப்பாய் 1
உவப்பார் 1
உவப்பில் 1
உவப்பின் 1
உவப்பினை 1
உவப்பினொடே 1
உவப்பு 3
உவப்புடன் 2
உவப்புடனே 1
உவப்புற 2
உவப்புறல் 1
உவப்புறவே 2
உவப்புறு 3
உவப்புறும் 1
உவப்பே 6
உவப்பை 1
உவப்பொடு 1
உவப்போ 1
உவமானம் 2
உவமேயம் 2
உவமேயமானது 1
உவமை 2
உவர் 4
உவர்-தாம் 1
உவர்ப்பு 3
உவர்ப்பும் 1
உவரி 4
உவரே 1
உவவாதார் 1
உவவேன் 1
உவளகத்து 1
உவைக்கு 1
உழக்க 1
உழக்கச்செய்வாயோ 1
உழக்கின்ற 1
உழக்கின்றாள் 1
உழக்கின்றேன் 2
உழக்கினும் 1
உழக்கு 1
உழக்கும் 3
உழத்தல் 2
உழத்தலே 1
உழத்தே 1
உழந்த 3
உழந்து 6
உழந்தும் 1
உழந்தே 4
உழந்தேன் 7
உழப்பனோ 1
உழப்பார் 1
உழப்பில் 1
உழல் 19
உழல்கின்ற 10
உழல்கின்றதை 1
உழல்கின்றாய் 4
உழல்கின்றாள் 1
உழல்கின்றீர் 1
உழல்கின்றேன் 9
உழல்தரும் 1
உழல்பவர் 1
உழல்வதல்லது 1
உழல்வது 2
உழல்வனோ 2
உழல்வார் 2
உழல்வேன் 11
உழல்வேனல்லால் 1
உழல்வை 1
உழல்வோர் 1
உழல 4
உழல_மாட்டேன் 1
உழலா 2
உழலாதீர் 1
உழலாது 2
உழலாதே 1
உழலாநின்ற 1
உழலாநின்றேன் 2
உழலுகின்றேன் 2
உழலும் 34
உழலுவன் 1
உழலுற்ற 1
உழலேல் 1
உழலேன் 1
உழவாரப்படை 1
உழவு 2
உழவுக்கு 1
உழற்கு 1
உழன்ற 4
உழன்றது 1
உழன்றதே 1
உழன்றனன் 1
உழன்றனை 1
உழன்றனையே 1
உழன்றாய் 3
உழன்றாலும் 1
உழன்றிடும் 5
உழன்றிடேல் 1
உழன்றினை 1
உழன்று 19
உழன்றும் 1
உழன்றுஉழன்று 1
உழன்றென் 1
உழன்றே 9
உழன்றேன் 11
உழன்றேனை 2
உழி 1
உழுகின்ற 1
உழுது 2
உழுந்து 2
உழை 6
உழைக்கின்றாய் 1
உழைக்கின்றேன் 4
உழைக்கும் 1
உழைத்திட்ட 1
உழைத்திருந்தேனுக்கு 1
உழைத்து 5
உழைத்தேன் 1
உழைப்பதனால் 1
உழைப்பதில் 1
உழைப்பாரில் 1
உழைப்பால் 3
உழைப்பு 1
உழைப்பேன் 1
உள் 365
உள்_மணியாய 1
உள்_மணியீர் 1
உள்_மதியோர்க்கு 1
உள்_வாயில் 1
உள்_உடையார் 1
உள்_உணர்வோர் 1
உள்கி 5
உள்கிடாது 1
உள்குகின்றேன் 1
உள்வாங்கும் 1
உள்ள 66
உள்ள-முகத்தும் 1
உள்ள_கமலம் 1
உள்ள_கோயில் 1
உள்ள_தலம் 1
உள்ளக 3
உள்ளகத்தவனை 1
உள்ளகத்தாம் 1
உள்ளகத்தில் 1
உள்ளகத்தின் 1
உள்ளகத்து 11
உள்ளகத்தும் 2
உள்ளகத்தே 28
உள்ளகம் 9
உள்ளங்கை 1
உள்ளங்கையின் 2
உள்ளத்தவர் 1
உள்ளத்தவர்-பால் 1
உள்ளத்தவரை 1
உள்ளத்தில் 10
உள்ளத்திலே 2
உள்ளத்தின் 2
உள்ளத்து 37
உள்ளத்தும் 1
உள்ளத்துள் 2
உள்ளத்துள்ளே 1
உள்ளத்தூடே 1
உள்ளத்தே 2
உள்ளத்தை 2
உள்ளத்தொடு 1
உள்ளதனை 2
உள்ளதாய் 7
உள்ளதாயினும் 1
உள்ளது 18
உள்ளதுவாம் 1
உள்ளதுவாய் 4
உள்ளதுவே 1
உள்ளதே 3
உள்ளபடி 21
உள்ளபடியே 1
உள்ளம் 162
உள்ளம்-அது 1
உள்ளம்_உடையார் 1
உள்ளமும் 7
உள்ளமுற 2
உள்ளமே 4
உள்ளல் 1
உள்ளலேன் 2
உள்ளவர் 2
உள்ளவர்க்கு 1
உள்ளவர்கட்கு 1
உள்ளவர்கள் 2
உள்ளவரின் 1
உள்ளவரும் 2
உள்ளவன் 2
உள்ளவனை 2
உள்ளவா 1
உள்ளவாம் 1
உள்ளவாறு 2
உள்ளளவும் 1
உள்ளற்கு 1
உள்ளன 3
உள்ளனவாய் 2
உள்ளனவும் 1
உள்ளனவே 1
உள்ளாகி 1
உள்ளாகும் 1
உள்ளாடும் 1
உள்ளாநின்று 1
உள்ளாம் 1
உள்ளார் 11
உள்ளார்க்கு 1
உள்ளாரே 1
உள்ளான் 3
உள்ளானை 2
உள்ளி 3
உள்ளிக்கொண்டு 1
உள்ளிடத்தும் 1
உள்ளிய 1
உள்ளியோ 1
உள்ளிரேல் 1
உள்ளிரோ 1
உள்ளீர் 1
உள்ளு-தொறும் 1
உள்ளுகின்ற 1
உள்ளுகின்றது 1
உள்ளுகின்றோர் 1
உள்ளுண்ட 1
உள்ளுணர் 1
உள்ளுணர்வை 1
உள்ளும் 18
உள்ளுமாம் 1
உள்ளுவார் 1
உள்ளுவேன் 1
உள்ளுளே 1
உள்ளுற 2
உள்ளுறும் 2
உள்ளூர் 1
உள்ளே 86
உள்ளேன் 1
உள்ளோர் 1
உள 68
உள-கண் 1
உள-பாலும் 1
உள_கமலம் 1
உளங்கை-தனில் 1
உளத்தவா 1
உளத்தன் 1
உளத்தனை 1
உளத்தால் 1
உளத்திடை 7
உளத்தில் 24
உளத்திலே 3
உளத்தின் 8
உளத்தினர் 1
உளத்தினர்-பால் 1
உளத்தினில் 1
உளத்தினும் 2
உளத்தினேன் 1
உளத்தீர் 1
உளத்து 54
உளத்துக்கு 2
உளத்தும் 3
உளத்துள் 1
உளத்துறு 1
உளத்தே 108
உளத்தேன் 4
உளத்தேன்-தனை 1
உளத்தை 15
உளத்தொடும் 1
உளத்தோடு 3
உளதாய் 7
உளதால் 4
உளது 20
உளதே 18
உளதேயோ 1
உளதேல் 6
உளதோ 30
உளப்பட 1
உளம் 231
உளம்-தனிலே 1
உளம்-தான் 5
உளம்-அது 1
உளம்கொண்ட 2
உளம்கொண்டிடேல் 1
உளம்கொண்டு 3
உளம்கொள் 12
உளம்கொள்வார் 1
உளம்கொள்ளுதியோ 1
உளம்கொள 1
உளம்கொளாத 1
உளம்கொளும் 6
உளம்கொளும்படி 1
உளம்பட 1
உளமா 1
உளமாம் 2
உளமும் 7
உளமே 4
உளமோ 1
உளர் 9
உளரேல் 1
உளரோ 4
உளவாண்டி 2
உளவாம் 2
உளவாய் 2
உளவான் 1
உளவான 1
உளவில் 1
உளவிலே 1
உளவினால் 1
உளவினில் 1
உளவு 27
உளவு_அறிந்தோர்-தமக்கு 1
உளவு_அறியார்க்கு 1
உளவும் 2
உளவே 3
உளவை 4
உளவோ 2
உளறிவழியாதீர் 1
உளறுகின்றதல்லது 1
உளறும் 2
உளறுவார் 1
உளறேல் 1
உளன் 3
உளனாம் 1
உளனோ 1
உளாய் 2
உளார் 20
உளான் 3
உளானே 5
உளானை 1
உளி 1
உளீர் 49
உளீர்களே 1
உளுத்தவரும் 1
உளே 61
உளேன் 4
உளேன்-தனக்கு 1
உளேனை 1
உளைந்தனன் 1
உளோர் 6
உளோர்-தம் 1
உளோர்க்கு 3
உளோரும் 2
உற்பத்தியாய் 1
உற்பவ 1
உற்பவத்தாய் 1
உற்பவத்தை 1
உற்பவம் 1
உற்ற 96
உற்ற_துணை 6
உற்ற_துணையாம் 1
உற்ற_துணையே 2
உற்ற_துணையை 2
உற்றதனால் 1
உற்றதாதலினால் 1
உற்றதில்லையால் 1
உற்றதின்றேனும் 1
உற்றது 18
உற்றதோ 2
உற்றதோர் 3
உற்றமே 1
உற்றவர் 6
உற்றவர்-தம் 1
உற்றவர்கள் 2
உற்றவரும் 3
உற்றவருள் 1
உற்றவரை 1
உற்றன 5
உற்றனர் 2
உற்றனன் 3
உற்றனனே 1
உற்றாங்கு 1
உற்றார் 10
உற்றார்_அல்லர் 1
உற்றாரோடு 1
உற்றால் 2
உற்றாள் 1
உற்றான் 2
உற்றானை 1
உற்றிடத்தே 1
உற்றிடல் 2
உற்றிடலாம் 1
உற்றிடவே 1
உற்றிடில் 2
உற்றிடினும் 1
உற்றிடு 1
உற்றிடுதல் 1
உற்றிடுதற்கு 1
உற்றிடும் 7
உற்றிடுவாள் 1
உற்றிடுவான் 1
உற்றிடுவீர் 3
உற்றிடை 1
உற்றிருந்தார் 1
உற்றில்லேன் 1
உற்றில 1
உற்றிலர் 1
உற்றிலரே 7
உற்றிலா 1
உற்றிலேன் 1
உற்றிலை 1
உற்று 71
உற்றே 6
உற்றேன் 17
உற்றேனடி 2
உற்றோர் 3
உற்றோர்க்கு 2
உற்றோரையும் 1
உற 101
உறக்கத்தையும் 1
உறக்கம் 2
உறக்கம்கொள்ளேனே 1
உறக்கமும் 1
உறக்கமே 1
உறக்குகின்றனை 1
உறக்குவனாம் 1
உறக்குவித்தால் 1
உறங்க 2
உறங்க_மாட்டேன் 1
உறங்கவிடாள் 1
உறங்கா 1
உறங்காத 1
உறங்காது 2
உறங்காள் 1
உறங்கி 5
உறங்கியிடுவார் 1
உறங்கினார் 1
உறங்கினும் 2
உறங்கு 1
உறங்குகின்றதும் 2
உறங்குகின்றவன் 1
உறங்குகின்றனன் 1
உறங்குகின்றேன் 1
உறங்குகின்றோரை 1
உறங்குதற்கும் 2
உறங்குதற்கே 1
உறங்கும் 7
உறங்குவது 1
உறங்குவதும் 1
உறங்கேன் 2
உறச்செய்து 1
உறத்தரு 1
உறப்படும் 1
உறப்பின் 1
உறப்புரிந்து 1
உறல் 6
உறலாம் 3
உறவன் 1
உறவனே 1
உறவா 1
உறவாடான் 1
உறவாடும் 1
உறவாண்டி 2
உறவாம் 5
உறவாமோ 1
உறவாய் 3
உறவால் 1
உறவான 3
உறவானது 1
உறவானை 3
உறவிடில் 1
உறவிடை 1
உறவின் 1
உறவினத்தார் 1
உறவினர் 5
உறவினர்-தமக்குள் 1
உறவினர்கள் 1
உறவினராம் 1
உறவினனே 1
உறவினில் 3
உறவினை 2
உறவு 32
உறவு-அது 1
உறவுகொண்டு 1
உறவும் 8
உறவே 58
உறவை 4
உறவைத்த 1
உறவையும் 1
உறவையே 1
உறவோடு 1
உறவோர் 2
உறழ் 5
உறழ்ந்துபடில் 1
உறழும் 7
உறற்கு 1
உறா 14
உறாத 1
உறாதவர் 1
உறாது 5
உறாமை 1
உறார் 1
உறான் 1
உறியதோர் 1
உறியிலே 1
உறில் 2
உறினும் 4
உறீஇ 1
உறு 125
உறு-மின் 1
உறு_துணை 3
உறு_பொருள் 1
உறுக்கி 1
உறுக 4
உறுகண் 9
உறுகணால் 2
உறுகின்ற 2
உறுகின்றேன் 5
உறுத்த 3
உறுத்தல் 1
உறுத்தலே 1
உறுத்தாதவர் 1
உறுத்தி 1
உறுத்தியதோ 1
உறுத்தும் 1
உறுதல் 2
உறுதலும் 1
உறுதற்கு 3
உறுதி 8
உறுதியாக 1
உறுப்பின் 1
உறுப்பு 5
உறுப்பும் 1
உறுப்பே 1
உறும் 98
உறும்-கொல் 1
உறும்-தோறும் 1
உறுமவை 1
உறுமாறே 5
உறுமே 1
உறுமேல் 1
உறுமோ 20
உறுவதற்கு 1
உறுவது 5
உறுவதுடன் 1
உறுவர் 2
உறுவரோ 1
உறுவன் 1
உறுவன 1
உறுவனேனும் 1
உறுவாய் 1
உறுவிக்கும் 1
உறுவித்து 2
உறுவீர் 1
உறுவுறும் 1
உறுவேம் 1
உறுவேன் 3
உறுவோர் 1
உறேல் 4
உறேன் 3
உறை 9
உறைக 7
உறைகின்ற 2
உறைகின்றோர் 2
உறைதி 2
உறைந்த 1
உறைந்தது 1
உறைந்திடும் 1
உறைந்திடுமோ 1
உறைந்து 4
உறைய 2
உறையும் 10
உறையுளாம் 1
உறையூர் 2
உறையேல் 10
உறைவது 2
உறைவாய் 2
உறைவார் 4
உறைவிடம் 1
உறைவீர் 3
உறைவோனே 1
உன் 388
உன்-பால் 22
உன்-புடை 2
உன்பாடு 2
உன்பு 1
உன்பு_உடையார் 1
உன்மத்தர்-தம் 1
உன்மத்தனாய் 1
உன்மனியின் 1
உன்றன் 139
உன்றன்னையே 1
உன்றனக்கு 3
உன்றனக்கும் 1
உன்றனக்கே 2
உன்றனது 2
உன்றனால் 2
உன்றனை 7
உன்ன 12
உன்னது 1
உன்னதே 1
உன்னம் 1
உன்னல் 6
உன்னலுறும் 1
உன்னலுறுவீர் 1
உன்னவா 1
உன்னவே 2
உன்னற்கு 3
உன்னாதீர் 1
உன்னாது 1
உன்னாதும் 1
உன்னாமல் 1
உன்னார் 3
உன்னாரோ 1
உன்னால் 15
உன்னி 24
உன்னிடத்து 1
உன்னிடமும் 1
உன்னிடாது 1
உன்னிடை 1
உன்னிய 5
உன்னியபடி 1
உன்னியவாறு 1
உன்னியே 5
உன்னில் 2
உன்னிலேன் 1
உன்னினையேல் 1
உன்னிஉன்னி 1
உன்னு 1
உன்னு-தொறும் 2
உன்னு-தோறு 2
உன்னுகிற்பீரேல் 1
உன்னுகின்ற 2
உன்னுகின்ற-தோறும் 2
உன்னுகின்றவர் 1
உன்னுகின்றவர்க்கு 1
உன்னுகின்றாய் 1
உன்னுகின்றேன் 1
உன்னுகின்றோர் 1
உன்னுகின்றோர்-தம் 1
உன்னுடன் 1
உன்னுடைய 22
உன்னுதல் 1
உன்னுதற்கு 1
உன்னுதற்கும் 2
உன்னுதி 10
உன்னுதியேல் 2
உன்னும் 14
உன்னும்-தோறும் 1
உன்னுவது 5
உன்னுறு 1
உன்னுறும் 1
உன்னேல் 2
உன்னேன் 1
உன்னேனோ 1
உன்னை 88
உன்னையும் 1
உன்னையே 3
உன்னோடு 3
உனக்கு 77
உனக்கும் 15
உனக்குள் 2
உனக்கே 27
உனது 68
உனல் 1
உனவே 2
உனற்கு 1
உனும் 1
உனை 146
உனை-தான் 5
உனையும் 2
உனையே 31

உக்க (1)

ஒன்று கேள்-மதி சுகர் முதல் முனிவோர் உக்க அக்கணம் சிக்கென துறந்தார் – திருமுறை2:34 8/3

மேல்


உக்கு (1)

உக்கு மாறினும் பெயல் இன்றி உலகில் உணவு மாறினும் புவிகள் ஓர் ஏழும் – திருமுறை2:4 6/2

மேல்


உக (3)

உரும் உக ஆர்க்கும் விடையோய் எவர் மற்று உதவுவரே – திருமுறை1:6 53/4
வேர் உக சூர மாவை வீட்டிய வேலோய் போற்றி – திருமுறை5:50 8/2
போர் உக தகரை ஊர்ந்த புண்ணிய_மூர்த்தி போற்றி – திருமுறை5:50 8/4

மேல்


உகங்கள் (2)

ஒன்றாலும் நீங்காது உகங்கள் பலபலவாய் – திருமுறை1:3 1/407
ஊண் ஆதி விடுத்து உயிர்ப்பை அடக்கி மனம் அடக்கி உறு பொறிகள் அடக்கி வரும் உகங்கள் பல கோடி – திருமுறை6:52 8/2

மேல்


உகத்து (1)

உகத்து எனது உடல் பொருள் ஆவியை நுமக்கே ஒருமையின் அளித்தனன் இருமையும் பெற்றேன் – திருமுறை6:76 3/3

மேல்


உகத்தே (1)

உகத்தே இறைவன் வருவிக்க உற்றேன் அருளை பெற்றேனே – திருமுறை6:92 9/4

மேல்


உகந்த (10)

பனந்தாளில் பால் உகந்த பாகே தினம் தாளில் – திருமுறை1:2 1/80
வந்தி தேன் பிட்டு உகந்த வள்ளலே நின் அடி யான் – திருமுறை1:4 7/1
ஏற்று உகந்த பெம்மானை எம்மவனை நீற்று ஒளி சேர் – திருமுறை2:30 9/2
நெஞ்சே உகந்த துணை எனக்கு நீ என்று அறிந்தே நேசித்தேன் – திருமுறை5:19 9/1
கொற்ற வேல் உகந்த குமரனே தணிகை குன்று அமர்ந்திடு குண_குன்றே – திருமுறை5:38 2/4
ஆலவாய் உகந்த ஒரு சிவ தருவில் அருள் பழுத்து அளிந்த செங்கனியே – திருமுறை5:38 3/3
உகந்த நின் பாதம் அறிய நான் அறியேன் உறுகண் இங்கு இனி சிறிதும்-தான் – திருமுறை6:20 10/3
ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – திருமுறை6:60 2/2
உகந்த நான் கிடத்தும் ஓங்கிய அமுதே – திருமுறை6:65 1/1286
ஓடையிலே ஊறுகின்ற தீம் சுவை தண்ணீரே உகந்த தண்ணீர் இடை மலர்ந்த சுகந்த மண மலரே – கீர்த்தனை:41 23/2

மேல்


உகந்தவா (1)

உணர்ந்தவர் உளத்தை உகந்தவா இயற்கை உண்மையே உரு-அதாய் இன்பம் – திருமுறை6:29 5/1

மேல்


உகந்தாய் (6)

கூறு உகந்தாய் சிவகாமக்கொடியை கொடியில் வெள்ளை – திருமுறை6:84 4/1
ஏறு உகந்தாய் என்னை ஈன்று உகந்தாய் மெய் இலங்கு திரு_நீறு – திருமுறை6:84 4/2
ஏறு உகந்தாய் என்னை ஈன்று உகந்தாய் மெய் இலங்கு திரு_நீறு – திருமுறை6:84 4/2
உகந்தாய் உலகு எல்லாம் தழைக்க நிமிர் சடை மேல் – திருமுறை6:84 4/3
ஆறு உகந்தாய் மன்றில் ஆட்டு உகந்தாய் என்னை ஆண்டவனே – திருமுறை6:84 4/4
ஆறு உகந்தாய் மன்றில் ஆட்டு உகந்தாய் என்னை ஆண்டவனே – திருமுறை6:84 4/4

மேல்


உகந்திட (1)

உகந்திட மணக்கும் சுகந்த நல் மணமே – திருமுறை6:65 1/1422

மேல்


உகந்தீர் (1)

என் மார்க்கம் உளத்து உகந்தீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 7/4

மேல்


உகந்து (5)

உய்வதே தர கூத்து உகந்து ஆடும் ஒருவன் நம் உளம் உற்றிடல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 3/4
கோதை நீக்கிய முனிவர்கள் காண கூத்து உகந்து அருள் குண பெரும் குன்றே – திருமுறை2:27 6/3
கணங்கள் நேர் காட்டில் எரி உகந்து ஆடும் கடவுளே கடவுளர்க்கு இறையே – திருமுறை2:41 1/3
கொண்டு அனேகமாய் தெண்டனிட்டு ஆனந்த கூத்தினை உகந்து ஆடி – திருமுறை5:6 10/2
மது உகந்து களித்தவர் போல் பெண்கள் நொடிக்கின்றார் வள்ளல் நடராயர் திருவுள்ளம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 8/4

மேல்


உகப்பா (2)

உண்ணேனோ ஆனந்த கண்ணீர் கொண்டு ஆடி உனக்கு உகப்பா தொண்டுபண்ணேனோ – திருமுறை5:18 1/3
உண்ணேனோ ஆனந்த கண்ணீர் கொண்டு ஆடி உனக்கு உகப்பா தொண்டுபண்ணேனோ – கீர்த்தனை:41 13/3

மேல்


உகப்புறும் (1)

உகப்புறும் ஓர் சுத்த சிவானந்த சபை-தனிலே ஓங்குகின்ற தனி கடவுள் ஒருவர் உண்டே கண்டீர் – திருமுறை6:2 11/4

மேல்


உகம் (3)

உகம் சேர் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஒரு மா தவரோ நீர் என்றேன் – திருமுறை1:8 67/1
உகம் ஆர் உடையார் உமை ஓர் புடையார் உதவும் உரிமை திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 1/2
உகம் சேர் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஒரு மா தவரோ நீர் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 23/1

மேல்


உகர (4)

அகர உகர சுபகர வர சினகர – கீர்த்தனை:1 72/1
அகர உகர மகர வகர அமுத சிகர சரணமே அபர சபர அமன சமன அமல நிமல சரணமே – கீர்த்தனை:1 76/1
மகர சபாபதி உகர சபாபதி வரத சபாபதி சரத சபாபதி – கீர்த்தனை:1 118/2
பகர் அபர உகர பர மகர குண குணிகள் உறு பரிசு அறிய உரை செய் அரசே – திருமுகம்:3 1/21

மேல்


உகரமும் (2)

சிகரமும் வகரமும் சேர் தனி உகரமும்
அகரமும் ஆகிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/173,174
அகரமும் உகரமும் அழியா சிகரமும் – திருமுறை6:65 1/1315

மேல்


உகல் (3)

உகல் இலா தண் அருள் கொண்டு உயிரை எல்லாம் ஊட்டி வளர்த்திடும் கருணை ஓவா தேவே – திருமுறை1:5 15/4
உகல் ஒழிய பெரும் தவர்கள் உற்று மகிழ்ந்து ஏத்த உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 49/4
உகல் உற உள்ளே நடுங்கிய நடுக்கம் உன் உளம் அறியுமே எந்தாய் – திருமுறை6:13 35/3

மேல்


உகவா (1)

உகவா மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 4/3

மேல்


உகவேல் (2)

பொல்லா வலக்காரர் பொய் உகவேல் புல் ஆக – திருமுறை1:3 1/1274
படியில் அதை பார்த்து உகவேல் அவர் வருத்தம் துன்பம் பயம் தீர்த்து விடுக என பரிந்து உரைத்த குருவே – திருமுறை6:60 73/2

மேல்


உகள (1)

உகள சததள மங்கள பாதா – கீர்த்தனை:1 37/2

மேல்


உகார (1)

ஓர் உகார தேர தீர வார வார தூரனே – கீர்த்தனை:1 61/2

மேல்


உகாரம்-அதாய் (1)

ஆங்கார நீக்கும் அகார உகாரம்-அதாய்
ஓங்காரமாய் அவற்றின் உட்பொருளாய் பாங்கான – திருமுறை1:3 1/27,28

மேல்


உகுக்கின்றார் (2)

இன் நல் அமுதம் உகுக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 62/4
ஏலா அமுதம் உகுக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 74/4

மேல்


உகுப்பார் (1)

உள்ளி வாய் மடுத்து உள் உருகி ஆனந்த உததி போல் கண்கள் நீர் உகுப்பார்
அள்ளி வாய் மடுக்கும் அமுதே எங்கள் அண்ணலே ஒற்றியூர் அரசே – திருமுறை2:44 1/3,4

மேல்


உகுப்பாள் (1)

கம்பம் உற்றிடுவாள் கண்கள் நீர் உகுப்பாள் கை குவிப்பாள் உளம் கனிவாள் – திருமுறை2:102 9/2

மேல்


உகும் (1)

உகும் தருணம் உற்றவரும் பெற்றவரும் பிறரும் உடைமைகளும் உலகியலும் உற்ற_துணை அன்றே – திருமுறை6:98 2/2

மேல்


உகைக்கும் (1)

மறை முடி மணி_பதம் மறைக்கும் எட்டா பதம் மறை பரி உகைக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/72

மேல்


உகைத்த (1)

உகைத்த போது எல்லாம் நடுங்கினேன் விரைந்தே ஓட்டிய போது எலாம் பயந்தேன் – திருமுறை6:13 47/3

மேல்


உகைத்தான் (1)

அனம் உகைத்தான் அரி முதலோர் துருவி நிற்க எனக்கே அடி முடிகள் காட்டுவித்தே அடிமைகொண்ட பதியே – திருமுறை6:60 5/3

மேல்


உங்கள் (1)

நாயேன் சிறிதும் குணம்_இலன் ஆயினும் நானும் உங்கள்
சேயே எனை புறம்விட்டால் உலகம் சிரித்திடுமே – திருமுறை1:6 33/3,4

மேல்


உங்களுக்கு (1)

உங்களுக்கு இங்கு எது தெரியும் ஒன்பது தொட்டு ஐம்பது மட்டு உண்டு என்பாரே – தனிப்பாசுரம்:27 1/4

மேல்


உங்கே (1)

உன்னேனோ நல் நிலையை உலகத்தோர் எல்லீரும் உங்கே வாரும் – திருமுறை5:18 8/3

மேல்


உச்ச (3)

ஒளி வண்ணம் வெளி வண்ணம் என்று அனந்த வேத உச்சி எலாம் மெச்சுகின்ற உச்ச மலர்_அடிகள் – திருமுறை4:2 2/1
உச்ச ஆதி அந்தம் இலா திரு_வடிவில் யானும் உடையாயும் கலந்து ஓங்கும் ஒருமையும் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 8/4
உச்ச நிலை நடு விளங்கும் ஒரு தலைமை பதியே உலகம் எலாம் எடுத்திடினும் உலவாத நிதியே – திருமுறை6:68 4/3

மேல்


உச்சரித்து (9)

ஒருமை மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 1/3
ஓரா மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 3/3
உகவா மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 4/3
உன்னி மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 5/3
ஓரும் மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 6/3
ஓர்ந்து மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 7/3
ஒழியா மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 8/3
உதி ஏர் மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 9/3
ஊன்றா மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 10/3

மேல்


உச்சரித்தே (1)

உய்தல் பொருட்டு இங்கு உச்சரித்தே உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 2/3

மேல்


உச்சரியா (1)

மந்திரத்தை உச்சரியா வாய்_உடையேன் என் போல – திருமுறை1:2 1/725

மேல்


உச்சனை (1)

உடையனை ஒற்றி_ஊரனை மூவர் உச்சனை உள்கி நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:39 6/2

மேல்


உச்சி (14)

எழுத்து அறிந்து தமை உணர்ந்த யோகர் உள்ளத்து இயல் அறிவாம் தருவினில் அன்பு எனும் ஓர் உச்சி
பழுத்து அளிந்து மவுன நறும் சுவை மேல் பொங்கி பதம் பொருந்த அநுபவிக்கும் பழமே மாயை – திருமுறை1:5 59/1,2
மாலின் உச்சி மேல் வதிந்த மா மணியை வழுத்தும் நாவகம் மணக்கும் நல் மலரை – திருமுறை2:4 4/1
ஓது மா மறை உபநிடதத்தின் உச்சி மேவிய வச்சிர மணியே – திருமுறை2:53 4/3
உரு எலாம் உடைய ஒருவன் என்கின்றாள் உச்சி மேல் கரங்குவிக்கின்றாள் – திருமுறை2:102 4/2
ஒளி வண்ணம் வெளி வண்ணம் என்று அனந்த வேத உச்சி எலாம் மெச்சுகின்ற உச்ச மலர்_அடிகள் – திருமுறை4:2 2/1
விளங்கும் மணி_விளக்கு என நால்_வேதத்து உச்சி மேவிய மெய்ப்பொருளை உள்ளே விரும்பி வைத்து – திருமுறை4:10 8/1
உச்சி தாழ் அன்பர்க்கு உறவாண்டி அந்த – திருமுறை5:53 10/3
உச்சி அப்பா என்னுடைய அப்பா என்னை உற்று பெற்ற – திருமுறை6:64 10/2
உச்சி தாழ் அன்பர்க்கு உறவாண்டி அந்த – கீர்த்தனை:10 10/3
உச்சி தாழ்கின்ற உறவோர் உறவான – கீர்த்தனை:34 15/1
உபய பதத்தை நம் உச்சி மேல் சூட்டிய – கீர்த்தனை:35 17/1
ஒன்றும் மனத்து அன்புடன் கீழ் விழுந்து பணிந்து எழுந்து இரு கை உச்சி கூப்பி – தனிப்பாசுரம்:3 23/2
மீண்டும் அருள் கோயிலினுள் புகுந்து உச்சி பூசனைசெய் வேலை-தன்னில் – தனிப்பாசுரம்:3 37/1
உச்சி தாழ்குவர் நமக்கு_உடையர் நெஞ்சமே – தனிப்பாசுரம்:16 11/4

மேல்


உச்சியில் (3)

விலையிலா உயர் மாணிக்க மணியே வேத உச்சியில் விளங்கு ஒளி விளக்கே – திருமுறை2:53 8/3
மேரு மலை உச்சியில் விளங்கு கம்ப நீட்சி மேவும் அதன் மேல் உலகில் வீறும் அரசாட்சி – கீர்த்தனை:1 178/1
அச்சுதர் நான்முகர் உச்சியில் மெச்சும் – கீர்த்தனை:17 9/1

மேல்


உச்சியிலே (2)

பண்பார் இங்கு உறும் அவர்-தாம் பிச்சைச்சோறு உச்சியிலே பரிந்து வாங்கி – தனிப்பாசுரம்:2 43/3
உச்சியிலே பிச்சையெடுத்து உண்பதுவோ பெரிது எளியேற்கு ஓவாது ஓடி – தனிப்பாசுரம்:2 44/1

மேல்


உச்சியின்-பாலே (1)

மேரு வெற்பு உச்சியின்-பாலே நின்று – கீர்த்தனை:23 13/1

மேல்


உச்சியினும் (1)

பல்லிகள் பல வாயிடத்தும் உச்சியினும் பகரும் நேர் முதல் பல வயினும் – திருமுறை6:13 23/1

மேல்


உச்சியே (1)

மயனும் கருத மாட்டா தவள மாடத்து உச்சியே
வயங்கும் அணை மேல் வைத்தாய் சிறிய நாயை மெச்சியே – கீர்த்தனை:29 69/3,4

மேல்


உசாத்தான (1)

தங்கும் உசாத்தான தனி முதலே பொங்கு பவ – திருமுறை1:2 1/342

மேல்


உசாத்தானம் (1)

எங்கும் உசாத்தானம் இரும் கழகம் மன்றம் முதல் – திருமுறை1:2 1/341

மேல்


உசித (1)

பலித அநுசித உசித யுகள இக_பரம் இரவு_பகல் என விளம்பும் வளமே – திருமுகம்:3 1/31

மேல்


உசிதம் (1)

பகரனந்தானந்தம் அமலம் உசிதம் சிற்பதம் சதானந்த சாரம் – திருமுறை1:1 2/22

மேல்


உஞ்சவர்கள் (1)

உஞ்சவர்கள் வாழ்த்துகின்ற ஒற்றி அப்பா உன்னுடைய – திருமுறை2:45 11/3

மேல்


உஞ்சுபடும் (1)

உஞ்சுபடும் வண்ணம் அருள் ஒற்றியூர் உத்தமனே – திருமுறை2:56 2/2

மேல்


உஞற்றவும் (1)

ஒருவிய நெறியில் உலகு எலாம் நடக்க உஞற்றவும் அம்பலம்-தனிலே – திருமுறை6:12 22/3

மேல்


உஞற்றி (2)

ஒட்டி குதித்து சிறு விளையாட்டு உஞற்றி ஓடும் மன_குரங்கை – திருமுறை6:82 6/3
ஒண் வளர் பணிகளும் உஞற்றி வைகினான் – தனிப்பாசுரம்:3 57/4

மேல்


உஞற்று (1)

உள் அமுதோ நான்-தான் உஞற்று தவத்தால் கிடைத்த – திருமுறை6:55 11/3

மேல்


உஞற்றுகின்றனன் (1)

ஊழ்வினைப்படி எப்படி அறியேன் உஞற்றுகின்றனன் உமது அருள் பெறவே – திருமுறை2:57 7/1

மேல்


உட்கொண்டது (2)

கற்றது நின்னிடத்தே பின் கேட்டது நின்னிடத்தே கண்டது நின்னிடத்தே உட்கொண்டது நின்னிடத்தே – திருமுறை4:1 16/3
உண்டது எலாம் மலமே உட்கொண்டது எலாம் குறையே உலகியலீர் இதுவரையும் உண்மை அறிந்திலிரே – திருமுறை6:98 4/2

மேல்


உட்கொண்டேன் (1)

அம்பலம் சேர்ந்தேன் எம் பலம் ஆர்ந்தேன் அப்பனை கண்டேன் செப்பம் உட்கொண்டேன்
உம்பர் வியப்ப இம்பர் இருந்தேன் ஓதாது உணர்ந்தேன் மீதானம் உற்றேன் – திருமுறை6:108 5/1,2

மேல்


உட்கொள் (1)

என் அறிவு உட்கொள் மருந்து என்றும் – கீர்த்தனை:21 11/1

மேல்


உட்கொளில் (1)

தெருளுறு நீற்றினை சிவ என்று உட்கொளில்
அருளுறு வாழ்க்கையில் அமர்தல் உண்மையே – திருமுறை5:47 2/3,4

மேல்


உட்சார்கின்றேன் (1)

தரு ஓங்கு தில்லை நகர்க்கு ஓரிரு பானாள் வரைக்கு உட்சார்கின்றேன் நம் – திருமுகம்:5 7/3

மேல்


உட்பகை (1)

உள் அறியா மாயை எனும் உட்பகை ஆர் காமம் எனும் – திருமுறை1:2 1/793

மேல்


உட்பகைவர் (1)

உட்பகைவர் என்று இவரை ஓர்ந்திலையே நட்பு_உடையாய் – திருமுறை1:3 1/1044

மேல்


உட்பகைவனும் (1)

காம உட்பகைவனும் கோப வெம் கொடியனும் கனலோப முழு_மூடனும் கடு மோக வீணனும் கொடு மதம் எனும் துட்ட கண் கெட்ட ஆங்காரியும் – திருமுறை5:55 6/1

மேல்


உட்படா (1)

எண்ணுள் உட்படா இன்பமே என்றென்று எந்தை நின்றனை ஏத்திலன் எனினும் – திருமுறை2:48 2/2

மேல்


உட்படாவேனும் (1)

எளியனேன் பிழை இயற்றிய எல்லாம் எண்ணின் உட்படாவேனும் மற்று அவையை – திருமுறை2:27 9/1

மேல்


உட்படுவாரோ (1)

கற்பனைக்கு உட்படுவாரோ பாங்கிமாரே – கீர்த்தனை:2 7/2

மேல்


உட்புகுந்து (1)

உட்புகுந்து திரு_வாயல் இடை ஓங்கும் விடை கொடியை உவந்து நோக்கி – தனிப்பாசுரம்:3 10/1

மேல்


உட்புறத்தும் (1)

என் உளத்து அகத்தும் புறத்தும் உட்புறத்தும் இயல்புற புறத்தினும் விளங்கி – திருமுறை6:13 126/3

மேல்


உட்பொருள் (1)

அரு நெறி தனி எழுத்து ஐந்தின் உட்பொருள்
குரு நெறி தகவுற குறிக்கின்றோர்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 21/3,4

மேல்


உட்பொருளாய் (1)

ஓங்காரமாய் அவற்றின் உட்பொருளாய் பாங்கான – திருமுறை1:3 1/28

மேல்


உட்பொருளே (1)

முன்னிய மறையின் முடிவின் உட்பொருளே முக்கணா மூவர்க்கும் முதல்வா – திருமுறை2:12 7/1

மேல்


உடம்பா (1)

உலந்த உடம்பை அழியாத உடம்பா புரிந்து என் உயிரின் உளே – திருமுறை6:82 13/3

மேல்


உடம்பாய் (2)

ஊன உடம்பே ஒளி உடம்பாய் ஓங்கி நிற்க – திருமுறை6:85 6/1
திரைந்து நெகிழ்ந்த தோல் உடம்பும் செழும் பொன் உடம்பாய் திகழ்ந்தேனே – திருமுறை6:92 6/4

மேல்


உடம்பார் (1)

உடம்பார் உறு மயிர்க்கால் புழை-தோறு அனலூட்டி வெய்ய – திருமுறை1:6 182/1

மேல்


உடம்பிடை (1)

உடம்பிடை உரோமம் ஒவ்வொன்றிடையே – திருமுகம்:4 1/111

மேல்


உடம்பில் (9)

கிளைத்த இ உடம்பில் ஆசை எள்ளளவும் கிளைத்திலேன் பசி அற உணவு – திருமுறை6:12 12/1
நிறமுறு விழி கீழ் புறத்தொடு தோளும் நிறை உடம்பில் சில உறுப்பும் – திருமுறை6:13 26/1
கருத்து மகிழ்ந்து என் உடம்பில் கலந்து உளத்தில் கலந்து கனிந்து உயிரில் கலந்து அறிவில் கலந்து உலகம் அனைத்தும் – திருமுறை6:31 10/2
களித்து எனது உடம்பில் புகுந்தனை எனது கருத்திலே அமர்ந்தனை கனிந்தே – திருமுறை6:39 7/1
ஊற்றை உடம்பில் இருட்டு அறை-வாய் உறங்கி விழித்து கதை பேசி உண்டு இங்கு உடுத்து கருத்து இழந்தே உதவா எருதின் ஊர்திரிந்து – திருமுறை6:66 9/1
புண்ணே எனும் இ புலை உடம்பில் புகுந்து திரிந்த புலையேற்கு – திருமுறை6:82 15/2
பொருத்தி கொடுத்த புலை உடம்பில் புகுந்தேன் புணைத்தற்கு இணங்காத – திருமுறை6:82 16/1
பின் சாரும் இரண்டரை நாழிகைக்குள்ளே எனது பேர்_உடம்பில் கலந்து உளத்தே பிரியாமல் இருப்பார் – திருமுறை6:108 53/2
உன்னை மறக்கில் எந்தாய் உயிர் என் உடம்பில் வாழுமோ – கீர்த்தனை:29 13/1

மேல்


உடம்பிலே (1)

என் இயல் உடம்பிலே என்பிலே அன்பிலே இதயத்திலே தயவிலே என் உயிரிலே என்றன் உயிரினுக்கு_உயிரிலே என் இயல்_குணம்-அதனிலே – திருமுறை6:25 2/1

மேல்


உடம்பின் (2)

புன் புலால் உடம்பின் அசுத்தமும் இதனில் புகுந்து நான் இருக்கின்ற புணர்ப்பும் – திருமுறை6:13 41/1
மன்னும் என் உடம்பின் மெலிவும் நான் இருக்கும் வண்ணமும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 115/4

மேல்


உடம்பினராம் (1)

போகாத புனலாலே சுத்த உடம்பினராம் புண்ணியரும் நண்ண அரிய பொது நிலையும் தந்தீர் – திருமுறை6:79 2/3

மேல்


உடம்பினரே (1)

நரை மரணம் மூப்பு அறியா நல்ல உடம்பினரே நல் குலத்தார் என அறியீர் நானிலத்தீர் நீவிர் – திருமுறை6:97 7/1

மேல்


உடம்பினில் (1)

சுதந்தரம் உனக்கே கொடுத்தனம் உனது தூய நல் உடம்பினில் புகுந்தேம் – திருமுறை6:39 10/1

மேல்


உடம்பினுள் (1)

ஐயமும் திரிபும் அறுத்து எனது உடம்பினுள்
ஐயமும் நீக்கிய அருள்_பெரும்_ஜோதி – திருமுறை6:65 1/19,20

மேல்


உடம்பினை (4)

நீரின் மேல் எழுதும் எழுத்தினும் விரைந்து நிலைபடா உடம்பினை ஓம்பி – திருமுறை2:42 3/1
நொடிக்குளே மறையும் உடம்பினை வளர்க்க நொந்தனன் நொந்ததும் அல்லால் – திருமுறை2:42 8/2
இறையும் நின் திரு_தாள்_கமலங்கள் ஏத்தேன் எழில்பெற உடம்பினை ஓம்பி – திருமுறை2:44 9/1
நகைப்பார் நகைக்க உடம்பினை வைத்திருத்தல் அழகோ நாயகனே – திருமுறை6:17 4/4

மேல்


உடம்பு (50)

உடம்பு ஊர் பவத்தை ஒழித்து அருளும் மேன்மை – திருமுறை1:2 1/69
ஓயாத துன்பம் உரைக்க உடம்பு எல்லாம் – திருமுறை1:3 1/1181
உண்ண பருக்கும் உடம்பு – திருமுறை1:4 20/4
உன் சித்தம் அறியேன் உடம்பு ஒழிந்துபோனால் – திருமுறை1:4 59/3
கண் அமுதத்து உடம்பு உயிர் மற்று அனைத்தும் இன்பம் கலந்துகொள தரும் கருணை கடவுள் தேவே – திருமுறை1:5 38/4
நண்ணுதல் சேர் உடம்பு எல்லாம் நாவாய் நின்று நவில்கின்றேன் என் கொடிய நாவை அந்தோ – திருமுறை2:23 2/3
உடம்பு ஒழிந்திடுமேல் மீண்டுமீண்டு எந்த உடம்பு கொண்டு உழல்வனோ என்று – திருமுறை2:50 8/3
உடம்பு ஒழிந்திடுமேல் மீண்டுமீண்டு எந்த உடம்பு கொண்டு உழல்வனோ என்று – திருமுறை2:50 8/3
ஊனலின் உடம்பு என்றும் உயிர் என்றும் உளம் என்றும் உள் என்றும் வெளி என்றும் வான்_உலகு என்றும் அளவுறு விகாரம் உற நின்ற எனை உண்மை அறிவித்த குருவே – திருமுறை5:55 14/3
ஏது நினைப்பேன் ஐயோ நான் பாவி உடம்பு ஏன் எடுத்தேனே – திருமுறை6:7 8/4
வயத்தால் எந்த உடம்பு உறுமோ என்ன வருமோ என்கின்ற – திருமுறை6:7 14/3
உடம்பு ஒரு வயிறாய் சருக்கரை கலந்த உண்டியே உண்டனன் பல கால் – திருமுறை6:9 7/1
தளைத்திடும் உடை ஊன் உடம்பு ஒருசிறிதும் தடித்திட நினைத்திலேன் இன்றும் – திருமுறை6:12 12/3
தாது உற்ற உடம்பு அழியா வகை புரிந்தாய் தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 16/4
திரைந்த என் உடம்பை திரு_உடம்பு ஆக்கி திகழ்வித்த சித்தனே சிவனே – திருமுறை6:30 16/4
உருக்கி அமுது ஊற்றெடுத்தே உடம்பு உயிரோடு உளமும் ஒளி மயமே ஆக்குற மெய் உணர்ச்சி அருளாயோ – திருமுறை6:31 1/2
இறந்திறந்தே இளைத்தது எலாம் போதும் இந்த உடம்பே இயற்கை உடம்பு ஆக அருள் இன் அமுதம் அளித்து என் – திருமுறை6:31 5/1
போதித்து உடம்பையும் பொன் உடம்பு ஆக்கி நல் புத்தமுதும் – திருமுறை6:41 5/3
மனித்த உடம்பு அழியாவாறே கனி துணையாம் – திருமுறை6:64 26/2
பொன் உடம்பு எனக்கு பொருந்திடும் பொருட்டாய் – திருமுறை6:65 1/1489
ஓவாது உண்டு படுத்து உறங்கி உணர்ந்து விழித்து கதை பேசி உடம்பு நோவாது உளம் அடக்காது ஓகோ நோன்பு கும்பிட்டே – திருமுறை6:66 7/1
நையேன் சுத்த நல் உடம்பு எய்தினன் நானிலத்தே – திருமுறை6:75 10/4
பாடி உடம்பு உயிரும் பத்தி வடிவு ஆகி கூத்தாடி – திருமுறை6:85 2/3
பெருமாயை என்னும் ஒரு பெண்_பிள்ளை நீ-தான் பெற்ற உடம்பு இது சாகா சுத்த உடம்பு ஆக்கி – திருமுறை6:86 14/1
பெருமாயை என்னும் ஒரு பெண்_பிள்ளை நீ-தான் பெற்ற உடம்பு இது சாகா சுத்த உடம்பு ஆக்கி – திருமுறை6:86 14/1
செயலுறும் உள் உடம்பு அழியும் சுற்றம் எலாம் இறக்கும் தீர்ந்தது இனி இல்லை என்றே திரு_வார்த்தை பிறக்கும் – திருமுறை6:86 17/3
ஐ வகைய பூத உடம்பு அழிந்திடில் என் புரிவீர் அழி உடம்பை அழியாமை ஆக்கும் வகை அறியீர் – திருமுறை6:97 5/3
உடம்பு வரு வகை அறியீர் உயிர் வகையை அறியீர் உடல் பருக்க உண்டு நிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர் – திருமுறை6:97 6/1
நினைந்துநினைந்து உணர்ந்துணர்ந்து நெகிழ்ந்துநெகிழ்ந்து அன்பே நிறைந்துநிறைந்து ஊற்றெழும் கண்ணீர்-அதனால் உடம்பு
நனைந்துநனைந்து அருள் அமுதே நல் நிதியே ஞான நடத்து அரசே என் உரிமை நாயகனே என்று – திருமுறை6:98 1/1,2
சுட்டாலும் சுடும் அது கண்டு உமது உடம்பு துடியாது என் சொல்லீர் நும்மை – திருமுறை6:99 8/3
ஏர் உடம்பு ஒன்று என எண்ணேல் நீ பெண்ணே எம் உடம்பு உன்னை இணைந்து இங்கு எமக்கே – திருமுறை6:102 8/3
ஏர் உடம்பு ஒன்று என எண்ணேல் நீ பெண்ணே எம் உடம்பு உன்னை இணைந்து இங்கு எமக்கே – திருமுறை6:102 8/3
ஈர் உடம்பு என்கின்றார் என்னடி அம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என்னடி அம்மா – திருமுறை6:102 8/4
ஊழிதோறூழி உலவினும் அழியா உடம்பு எனக்கு அளித்தனன் என்றாள் – திருமுறை6:103 9/2
கற்பூரம் மணக்கின்றது என் உடம்பு முழுதும் கணவர் திரு_மேனியிலே கலந்த மணம் அது-தான் – திருமுறை6:106 10/1
கோமாலை மன செருக்கால் மயங்கி உடம்பு எல்லாம் குறி_கொண்ட_கண்ணர் பலர் வெறி கொண்டு இங்கு அலைந்தார் – திருமுறை6:106 60/2
உடம்பு உறவே நான் அவரை கலந்து அவரும் நானும் ஒன்று ஆன பின்னர் உனை அழைக்கின்றேன் உவந்தே – திருமுறை6:106 71/4
மனித்த உடம்பு இதை அழியா வாய்மை உடம்பு ஆக்கி மன்னிய சித்து எல்லாம் செய் வல்லபமும் கொடுத்தே – திருமுறை6:108 51/3
மனித்த உடம்பு இதை அழியா வாய்மை உடம்பு ஆக்கி மன்னிய சித்து எல்லாம் செய் வல்லபமும் கொடுத்தே – திருமுறை6:108 51/3
ஊற்றை உடம்பு இது மாற்று உயர் பொன் என – கீர்த்தனை:17 57/1
உன் பேர்_அருளை நினைக்கும்-தோறும் உடம்பு பொடிக்குதே – கீர்த்தனை:29 11/1
காண்போம் என்று நினைக்கும்-தோறும் உடம்பு பொடிக்குதே – கீர்த்தனை:29 24/2
உடம்பு பூரிக்கின்றது ஒளிர் பொன்_மலை-அது என்னவே – கீர்த்தனை:29 37/2
பொன்னே நின்னை உன்ன உடம்பு புளகம் மூடுதே – கீர்த்தனை:29 88/1
கண் அமுதத்து உடம்பு உயிர் மற்று அனைத்தும் இன்பம் கலந்துகொள தரும் கருணை கடவுள் தேவே – கீர்த்தனை:41 10/4
மனித்த உடம்பு இதை அழியா வாய்மை உடம்பு ஆக்கி மன்னிய சித்து எல்லாம் செய் வல்லபமும் கொடுத்தே – கீர்த்தனை:41 36/3
மனித்த உடம்பு இதை அழியா வாய்மை உடம்பு ஆக்கி மன்னிய சித்து எல்லாம் செய் வல்லபமும் கொடுத்தே – கீர்த்தனை:41 36/3
நினைந்துநினைந்து உணர்ந்துணர்ந்து நெகிழ்ந்துநெகிழ்ந்து அன்பே நிறைந்துநிறைந்து ஊற்றெழும் கண்ணீர்-அதனால் உடம்பு
நனைந்துநனைந்து அருள் அமுதே நல் நிதியே ஞான நடத்து அரசே என் உரிமை நாயகனே என்று – கீர்த்தனை:41 40/1,2
முடியினால் பல் முறை தாழ்ந்து உடம்பு ஒடுக்கி தூசு ஒடுக்கி முறையால் பேசும் – தனிப்பாசுரம்:2 51/3
உள்ளம் உடம்பு எலாம் கொள்ளினும் போதா – திருமுகம்:4 1/22

மேல்


உடம்பு-தான் (1)

ஓவுறா துயர் செயும் உடம்பு-தான் என்றும் – திருமுறை6:64 39/1

மேல்


உடம்புடன் (1)

உள்ளதாய் என்றன் உயிர் உளம் உடம்புடன்
எல்லாம் இனிப்ப இயலுறு சுவை அளித்து – திருமுறை6:65 1/1264,1265

மேல்


உடம்பும் (14)

தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – திருமுறை4:2 74/3
உள்ளமும் உயிரும் உணர்ச்சியும் உடம்பும் உறு பொருள் யாவும் நின்றனக்கே – திருமுறை5:1 4/1
புண்படா உடம்பும் புரைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தி – திருமுறை6:15 4/1
எள்ளலேன் உள்ளம் எரிகின்றது உடம்பும் எரிகின்றது என் செய்வேன் அந்தோ – திருமுறை6:24 61/3
மூ_இரு முடிபும் கடந்ததோர் இயற்கை முடிபிலே முடிந்து எனது உடம்பும்
ஆவியும் தனது மயம் பெற கிடைத்த அருள்_பெரும்_சோதி அம்பலவா – திருமுறை6:29 8/1,2
பனிப்பில் என் உடம்பும் உயிரும் உள் உணர்வும் பரதவிப்பதை அறிந்திலையோ – திருமுறை6:37 1/2
திரைந்து நெகிழ்ந்த தோல் உடம்பும் செழும் பொன் உடம்பாய் திகழ்ந்தேனே – திருமுறை6:92 6/4
தெள் அமுது அருந்தி அழிவு இலா உடம்பும் சித்தியும் பெற்றனன் என்றாள் – திருமுறை6:103 6/3
ஆக்கமும் அருளும் அறிவும் மெய் அன்பும் அழிவுறா உடம்பும் மெய் இன்ப – திருமுறை6:108 20/3
ஏல துகிலும் உடம்பும் நனையாது எடுத்ததே ஒன்றோ – கீர்த்தனை:29 5/3
உன்ன உன்ன மனமும் உயிரும் உடம்பும் இனிக்குதே – கீர்த்தனை:29 10/3
தான் கொண்டு வைத்த அ நாள் சில்லென்று என் உடம்பும் தக உயிரும் குளிர்வித்த தாள்_மலர்கள் வருந்த – கீர்த்தனை:41 26/3
தந்தை உணர்ந்து இவன் மிக நா தடிப்பேறினான் உடம்பும் தடித்தான் மற்றை – தனிப்பாசுரம்:2 36/1
வணங்கிவணங்கி வாசித்து உடம்பும்
உயிரும் தழைக்க உவந்து ஆனந்த – திருமுகம்:2 1/95,96

மேல்


உடம்பெடுத்த (1)

அனித்த நெறியிடை தொடர்ந்து மனித்த உடம்பெடுத்த அற கடையர்-தமக்கு எல்லாம் அற கடையன் ஆனேன் – திருமுறை6:4 4/2

மேல்


உடம்பே (6)

புத்தி ஈது காண் என்னுடை உடம்பே போற்றலார் புரம் பொடிபட நகைத்தோன் – திருமுறை2:7 7/3
விண்டு உலர்ந்து வெளுத்த அவை வெளுத்த மட்டோ அவற்றை வியந்து ஓதும் வேதியரும் வெளுத்தனர் உள் உடம்பே – திருமுறை6:24 46/4
இறந்திறந்தே இளைத்தது எலாம் போதும் இந்த உடம்பே இயற்கை உடம்பு ஆக அருள் இன் அமுதம் அளித்து என் – திருமுறை6:31 5/1
திரைந்த உடல் விரைந்து உடனே பொன் உடம்பே ஆகி திகழ்ந்து அழியாது ஓங்க அருள் சித்தே மெய் சத்தே – திருமுறை6:60 7/3
ஊன உடம்பே ஒளி உடம்பாய் ஓங்கி நிற்க – திருமுறை6:85 6/1
எந்நாளும் இ உடம்பே இறவாத இயற்கை பெற்றேன் – திருமுறை6:108 1/3

மேல்


உடம்பேன் (1)

நெடுமை ஆண்_பனை போல் நின்ற வெற்று உடம்பேன் நீசனேன் பாசமே உடையேன் – திருமுறை6:3 3/2

மேல்


உடம்பை (22)

போற்றாது பொய் உடம்பை போற்றி சிவ_பூசை – திருமுறை1:2 1/627
கண்டால் அவர் உடம்பை கட்டுகின்றாய் கல் அணைத்துக்கொண்டாலும் – திருமுறை1:3 1/727
பொய் என்று அறவோர் புலம்புறவும் இ உடம்பை
மெய் என்று பொய் மயக்கம் மேவினையே கை நின்று – திருமுறை1:3 1/921,922
கூடு என்கோ இ உடம்பை கோள் வினை நீரோட்டில் விட்ட – திருமுறை1:3 1/983
ஈன்றோன்-தனை நாளும் எண்ணாமல் இ உடம்பை
ஈன்றோரை ஈன்றோர் என்று எண்ணினையே ஈன்றோர்கள் – திருமுறை1:3 1/1013,1014
நில்லா உடம்பை நிலை என்றே நேசிக்கும் – திருமுறை2:20 5/1
அற்ப அளவும் நிச்சயிக்கலாகா உடம்பை அருமைசெய்து – திருமுறை2:77 3/1
உண்டு வறிய ஒதி போல உடம்பை வளர்த்து ஊன் ஊதியமே – திருமுறை2:77 4/1
பொள்ளல் குடத்தின் புலால் உடம்பை போற்றி வளர்த்து புலன் இழந்தே – திருமுறை2:77 8/1
கரு வாள் நையுற இரங்காது உயிர் உடம்பை கடிந்து உண்ணும் கருத்தனேல் எம் – திருமுறை2:95 1/3
நயத்தால் உனது திரு_அருளை நண்ணா கொடியேன் நாய் உடம்பை
உய-தான் வையேன் மடித்திடுவேன் மடித்தால் பின்னர் உலகத்தே – திருமுறை6:7 14/1,2
பயத்தால் ஐயோ இ உடம்பை சுமக்கின்றேன் எம் பரஞ்சுடரே – திருமுறை6:7 14/4
பருத்த என் உடம்பை பார்த்திடாது அஞ்சி படுத்ததும் ஐய நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 40/4
பிதிர்ந்த மண் உடம்பை மறைத்திட வலியார் பின்_முன் நோக்காது மேல் நோக்கி – திருமுறை6:13 61/1
திரைந்த என் உடம்பை திரு_உடம்பு ஆக்கி திகழ்வித்த சித்தனே சிவனே – திருமுறை6:30 16/4
ஊரினும் புகுத ஒண்ணுமோ பாவி உடம்பை வைத்து உலாவவும் படுமோ – திருமுறை6:39 4/3
மெய் சோதி ஈந்து எனை மேல் நிலைக்கு ஏற்றி விரைந்து உடம்பை
இ சோதி ஆக்கி அழியா நலம் தந்த விச்சையையே – திருமுறை6:41 9/3,4
மருள் நெறி சேர் மல உடம்பை அழியாத விமல வடிவு ஆக்கி எல்லாம் செய் வல்ல சித்தாம் பொருளை – திருமுறை6:52 10/1
இணக்கு அறியீர் இதம் அறியீர் இருந்த நிலை அறியீர் இடம் அறியீர் தடம் அறியீர் இ உடம்பை எடுத்த – திருமுறை6:64 53/1
உலந்த உடம்பை அழியாத உடம்பா புரிந்து என் உயிரின் உளே – திருமுறை6:82 13/3
ஐ வகைய பூத உடம்பு அழிந்திடில் என் புரிவீர் அழி உடம்பை அழியாமை ஆக்கும் வகை அறியீர் – திருமுறை6:97 5/3
சிந்தை நினைக்க கண்ணீர் பெருக்கி உடம்பை நனைக்குதே – கீர்த்தனை:29 6/4

மேல்


உடம்பையும் (2)

போதித்து உடம்பையும் பொன் உடம்பு ஆக்கி நல் புத்தமுதும் – திருமுறை6:41 5/3
அச்சையும் உடம்பையும் அறி வகை அறியீர் அம்மையும் அப்பனும் ஆர் என தெரியீர் – திருமுறை6:96 5/1

மேல்


உடம்பொடு (1)

என் உயிர் உடம்பொடு சித்தம்-அதே – கீர்த்தனை:1 23/1

மேல்


உடம்போடு (1)

உண்ண உண்ண தெவிட்டாதே தித்தித்து என் உடம்போடு உயிர் உணர்வும் கலந்துகலந்து உள் அகத்தும் புறத்தும் – திருமுறை6:60 13/1

மேல்


உடமையின்றேனும் (1)

கருப்பு நேரினும் வள்ளியோர் கொடுக்கும் கடமை நீங்குறார் உடமையின்றேனும்
நெருப்பு நும் உரு ஆயினும் அருகில் நிற்க அஞ்சுறேன் நீலனும் அன்றால் – திருமுறை2:46 7/2,3

மேல்


உடல் (116)

பெண் என்றால் தூக்கம் பிடியாது பெண்கள் உடல்
புல் என்றால் தேகம் புளகிக்கும் அன்றி விட்டு – திருமுறை1:2 1/686,687
சென்றே உடல் ஓம்பச்செய்யற்க நன்றே நின்று – திருமுறை1:2 1/786
உள் எரிய மேலாம் உணர்வும் கருக உடல்
நள் எரிய நட்பின் நலம் வெதும்ப விள்வது இன்றி – திருமுறை1:3 1/585,586
கண்டம் மட்டும் கூறினை அ கண்டம் மட்டும் அன்றி உடல்
கொண்ட மட்டும் மற்று அதன் மெய் கூறு அன்றோ விண்டு அவற்றை – திருமுறை1:3 1/651,652
வாய் ஒரு பால் பேச மனம் ஒரு பால் செல்ல உடல்
ஆய் ஒரு பால் செய்ய அழிவார் காண் ஆய இவர் – திருமுறை1:3 1/773,774
மண் கொண்டார் மாண்டார் தம் மாய்ந்த உடல் வைக்க அயல் – திருமுறை1:3 1/837
இஃது என்பவரை கண்டிலையோ கொண்ட உடல்
குட்டம் உற கை_கால் குறுக்கும் இது பொல்லாத – திருமுறை1:3 1/906,907
உடல் குளிர உயிர் தழைக்க உணர்ச்சி ஓங்க உளம் கனிய மெய் அன்பர் உள்ளத்தூடே – திருமுறை1:5 45/1
கொன் உடையா உடல் பருக்க பசிக்கு சோறு கொடுக்கவோ குளிர்க்கு ஆடை கொளவோ வஞ்ச – திருமுறை1:5 90/2
உடல் வற்றினாலும் என் உள் வற்றுமோ துயர் உள்ள எல்லாம் – திருமுறை1:6 59/2
உடல் உயிரே உயிர்க்குள் உணர்வே உணர்வுள் ஒளியே – திருமுறை1:7 1/2
உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் – திருமுறை2:4 7/2
மலங்கும் மால் உடல் பிணிகளை நீக்க மருந்து வேண்டினை வாழி என் நெஞ்சே – திருமுறை2:5 6/1
நடையாய உடல் முழுதும் நாவாய் நின்று நவில்கின்றேன் என் பாவி நாவை சற்றும் – திருமுறை2:23 1/3
ஒருங்கு உருள உடல் பதைப்ப உறும் குன்று ஏற்றி உருட்டுகினும் உயிர் நடுங்க உள்ளம் ஏங்க – திருமுறை2:23 5/3
உழுகின்ற நுக படை கொண்டு உலைய தள்ளி உழக்கினும் நெட்டு உடல் நடுங்க உறுக்கி மேன்மேல் – திருமுறை2:23 6/3
செக்கிடை வைத்து உடல் குழம்பி சிதைய அந்தோ திருப்பிடினும் இருப்பறை முள் சேர சேர்த்து – திருமுறை2:23 8/3
வரு கணத்து உடல் நிற்குமோ விழுமோ மாயுமோ என மயங்குவேன்-தன்னை – திருமுறை2:25 9/3
உடல் நேர் பிணியும் ஒழித்திலை என் உள்ள துயரும் தவிர்த்திலையே – திருமுறை2:40 9/2
வினையினால் உடல் எடுத்தனனேனும் மேலை_நாள் உமை விரும்பிய அடியேன் – திருமுறை2:46 9/1
ஓவுறாத உடல் பிணி-தன்னையே – திருமுறை2:72 5/4
உள்ள மெலிவும் உடல் மெலிவும் கண்டிருந்தும் – திருமுறை2:74 2/2
உள்ள மெலிவோடு உடல் மெலிவும் கண்டும் அந்தோ – திருமுறை2:75 4/3
உள்ள விரிவும் உடல் மெலிவும் கண்டிருந்தும் – திருமுறை2:75 7/2
பட்ட வன்மைகள் எண்ணில் எனக்கு உடல் பதைக்கும் உள்ளம் பகீல் என ஏங்குமே – திருமுறை2:88 8/4
தாளை உன்னியே வாழ்ந்திலம் உயிர் உடல் தணந்திடல்-தனை இந்த – திருமுறை5:11 1/3
குன்று பொய் உடல் வாழ்வினை மெய் என குறித்து இவண் அலைகின்றேன் – திருமுறை5:11 8/1
முறியேனோ உடல் புளகம் மூடேனோ நல் நெறியை முன்னி இன்றே – திருமுறை5:18 7/4
எய்திலேன் இ உடல் கொண்டு ஏழையேன் யான் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை5:24 3/4
ஊன் பிறந்த உடல் ஓம்பி அவமே வாழ்நாள் ஒழிக்கின்றேன் பழிக்கு ஆளாய் உற்றேன் அந்தோ – திருமுறை5:27 1/3
படு_காட்டில் பலன் உதவா பனை போல் நின்றேன் பாவியேன் உடல் சுமையை பலரும் கூடி – திருமுறை5:27 6/3
ஊன் பார்க்கும் இ உடல் பொய்மையை தேர்தல் ஒழிந்து அவமே – திருமுறை5:36 4/1
புழு ஆர் உடல் ஓம்பிடும் என் முனர் வந்து அருள்தந்து அருளி போனாரே – திருமுறை5:39 8/4
தாங்கினேன் உடல் சுமை-தனை சிவனார் தனய நின் திரு_தணிகையை அடையேன் – திருமுறை5:42 8/3
விழலுற்ற வாழ்க்கையை விரும்பினேன் ஐய இ வெய்ய உடல் பொய் என்கிலேன் வெளி மயக்கோ மாய விட மயக்கோ எனது விதி மயக்கோ அறிகிலேன் – திருமுறை5:55 20/2
இரவு நிறம் உடை இயமன் இனி எனை கனவினும் இறப்பிக்க எண்ணமுறுமோ எண்ணுறான் உதையுண்டு சிதையுண்ட தன் உடல் இருந்த வடு எண்ணுறானோ – திருமுறை5:55 27/2
இ பாரில் உடல் ஆவி பொருளும் உன்-பால் கொடுத்தேன் மற்று எனக்கென்று இங்கே – திருமுறை6:10 1/1
துப்பாய உடல் ஆதி தருவாயோ இன்னும் எனை சோதிப்பாயோ – திருமுறை6:10 1/3
உள்ளல் வேறு இலை என் உடல் பொருள் ஆவி உன்னதே என்னது அன்று எந்தாய் – திருமுறை6:13 73/4
ஒன்றியே உணவை உண்டு உடல் பருத்த ஊத்தையேன் நா தழும்புறவே – திருமுறை6:15 27/1
பிணிக்கும் பீடைக்கும் உடல் உளம் கொடுக்கின்றீர் பேதையீர் நல்லோர்கள் – திருமுறை6:24 67/3
உடல் எலாம் உயிர் எலாம் உளம் எலாம் உணர்வு எலாம் உள்ளன எலாம் கலந்தே ஒளி மயம்-அது ஆக்கி இருள் நீக்கி எக்காலத்தும் உதயாத்தமானம் இன்றி – திருமுறை6:25 3/1
உற்று இயலும் அணு ஆதி மலை அந்தம் ஆன உடல் உற்ற கரு ஆகி முதலாய் உயிராய் உயிர்க்குள் உறும் உயிர் ஆகி உணர்வு ஆகி உணர்வுள் உணர்வு ஆகி உணர்வுள் – திருமுறை6:25 15/1
துஞ்சும் இ உடல் இம்மையே துஞ்சிடா சுக உடல் கொளுமாறே – திருமுறை6:28 3/4
துஞ்சும் இ உடல் இம்மையே துஞ்சிடா சுக உடல் கொளுமாறே – திருமுறை6:28 3/4
ஈங்கு வீழ் உடல் இம்மையே வீழ்ந்திடா இயல் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 4/4
ஈங்கு வீழ் உடல் இம்மையே வீழ்ந்திடா இயல் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 4/4
அலங்கும் இ உடல் இம்மையே அழிவுறா அருள் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 5/4
அலங்கும் இ உடல் இம்மையே அழிவுறா அருள் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 5/4
பிறந்த இ உடல் இம்மையே அழிவுறா பெரு நலம் பெறுமாறே – திருமுறை6:28 6/4
துளங்கும் இ உடல் இம்மையே அழிவுறா தொல் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 7/4
துளங்கும் இ உடல் இம்மையே அழிவுறா தொல் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 7/4
ஏய்ந்த இ உடல் இம்மையே திரு_அருள் இயல் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 8/4
ஏய்ந்த இ உடல் இம்மையே திரு_அருள் இயல் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 8/4
காற்றில் ஆகிய இ உடல் இம்மையே கதி உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 9/4
காற்றில் ஆகிய இ உடல் இம்மையே கதி உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 9/4
வாட்டும் இ உடல் இம்மையே அழிவுறா வளம் அடைந்திடுமாறே – திருமுறை6:28 10/4
உன் கடன் அடியேற்கு அருளல் என்று உணர்ந்தேன் உடல் பொருள் ஆவியும் உனக்கே – திருமுறை6:30 3/1
உரிமையுற்றேன் உமக்கே என் உள்ளம் அன்றே அறிந்தீர் உடல் பொருள் ஆவிகளை எலாம் உம்மது என கொண்டீர் – திருமுறை6:33 4/3
என் பொருள் என் உடல் என் உயிர் எல்லாம் ஈந்தனன் உம்மிடத்து எம்பெருமானீர் – திருமுறை6:34 6/1
உடல் உயிர் ஆதிய எல்லாம் நீ எடுத்துக்கொண்டு உன் உடல் உயிர் ஆதிய எல்லாம் உவந்து எனக்கே அளிப்பாய் – திருமுறை6:35 3/2
உடல் உயிர் ஆதிய எல்லாம் நீ எடுத்துக்கொண்டு உன் உடல் உயிர் ஆதிய எல்லாம் உவந்து எனக்கே அளிப்பாய் – திருமுறை6:35 3/2
ஆவி உடல் பொருளை உன்-பால் கொடுத்தேன் உன் அருள் பேர்_ஆசை மயம் ஆகி உனை அடுத்து முயல்கின்றேன் – திருமுறை6:36 8/2
ஆற்றுவேன் ஆவி உடல் பொருள் எல்லாம் அப்ப நின் சுதந்தரம் அன்றோ – திருமுறை6:39 9/4
துஞ்சும் இ உடல் அழிவுறாது ஓங்கும் மெய் சுக வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 3/4
ஈங்கு வீழ் உடல் என்றும் வீழாது ஒளிர் இயல் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 4/4
அலங்கும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா அருள் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 5/4
பிறந்த இ உடல் என்றும் இங்கு அழிவுறா பெருமை பெற்றிடுமாறே – திருமுறை6:40 6/4
தயங்கும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா தனி வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 7/4
பூட்டும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா பொன் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 8/4
புடையின் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா பொன் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 9/4
செய்யும் இ உடல் என்றும் இங்கு அழிவுறா சிவ வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 10/4
உரு எலாம் உணர்ச்சி உடல் பொருள் ஆவி உள எலாம் ஆங்கு அவன்றனக்கே – திருமுறை6:58 1/2
திரைந்த உடல் விரைந்து உடனே பொன் உடம்பே ஆகி திகழ்ந்து அழியாது ஓங்க அருள் சித்தே மெய் சத்தே – திருமுறை6:60 7/3
ஊர் ஆசை உடல் ஆசை உயிர் பொருளின் ஆசை உற்றவர் பெற்றவர் ஆசை ஒன்றும் இலாள் உமது – திருமுறை6:62 8/1
தன் உயிர் தன் உடல் மறந்தாள் இருந்து அறியாள் படுத்தும் தரித்து அறியாள் எழுந்தெழுந்து தனித்து ஒரு சார் திரிவாள் – திருமுறை6:62 9/2
உடல் குளிர்ந்தேன் உயிர் கிளர்ந்தேன் உள்ளம் எலாம் தழைத்தேன் உள்ளபடி உள்ள பொருள் உள்ளனவாய் நிறைந்தேன் – திருமுறை6:64 42/3
உனற்கு அரும் உயிர் உள உடல் உள உலகு உள – திருமுறை6:65 1/717
உடலுறு பிணியால் உயிர் உடல் கெடா வகை – திருமுறை6:65 1/731
என் உடல் என் உயிர் என் அறிவு எல்லாம் – திருமுறை6:65 1/1107
உயிர் வகை பலவாய் உடல் வகை பலவாய் – திருமுறை6:65 1/1225
உடல் பிணி அனைத்தையும் உயிர் பிணி அனைத்தையும் – திருமுறை6:65 1/1321
உடல் எலாம் ஊற்றெடுத்து ஓடி நிரம்பிட – திருமுறை6:65 1/1456
நலம் தர உடல் உயிர் நல் அறிவு எனக்கே – திருமுறை6:65 1/1525
உத்தமம் ஆகும் நும் திரு_சமுகத்து என் உடல் பொருள் ஆவியை உவப்புடன் அளித்தேன் – திருமுறை6:76 1/2
கோணை என் உடல் பொருள் ஆவியும் நுமக்கே கொடுத்தனன் இனி என் மேல் குறை சொல்ல வேண்டாம் – திருமுறை6:76 2/3
உகத்து எனது உடல் பொருள் ஆவியை நுமக்கே ஒருமையின் அளித்தனன் இருமையும் பெற்றேன் – திருமுறை6:76 3/3
இப்படி வான் முதல் எங்கணும் அறிய என் உடல் ஆதியை ஈந்தனன் உமக்கே – திருமுறை6:76 4/3
ஆய்மட்டில் என் உடல் ஆதியை நுமக்கே அன்புடன் கொடுத்தனன் ஆண்டவரே நீர் – திருமுறை6:76 6/3
எ திக்கும் அறிய என் உடல் பொருள் ஆவி என்பவை மூன்றும் உள் அன்பொடு கொடுத்தேன் – திருமுறை6:76 7/2
தன் மார்க்கத்து என் உடல் ஆதியை நுமக்கே தந்தனன் திரு_அருள் சந்நிதி முன்னே – திருமுறை6:76 8/3
விச்சை எலாம் வல்ல நும் திரு_சமுக விண்ணப்பம் என் உடல் ஆதியை நுமக்கே – திருமுறை6:76 9/2
முன் செய்து கொண்டதும் இங்ஙனம் கண்டீர் மூ வகையாம் உடல் ஆதியை நுமது – திருமுறை6:76 10/2
முறை மொழி என்னுடையவன் தான் மொழிந்த மொழி எனக்கு ஓர் மொழி இலை என் உடல் ஆவி முதல் அனைத்தும் தானே – திருமுறை6:89 2/3
முனை பள்ளி பயிற்றாது என்றனை கல்வி பயிற்றி முழுது உணர்வித்து உடல் பழுது எலாம் தவிர்த்தே – திருமுறை6:90 7/3
பொய் கட்டிக்கொண்டு நீர் வாழ்கின்றீர் இங்கே புலை கட்டிக்கொண்ட இ பொய் உடல் வீழ்ந்தால் – திருமுறை6:96 9/1
உடம்பு வரு வகை அறியீர் உயிர் வகையை அறியீர் உடல் பருக்க உண்டு நிதம் உறங்குதற்கே அறிவீர் – திருமுறை6:97 6/1
ஊனேயும் உடல் அழியாது ஊழி-தொறும் ஓங்கும் உத்தம சித்தியை பெறுவீர் சத்தியம் சொன்னேனே – திருமுறை6:98 14/4
பெண்ணிடத்தே நான்கு ஆகி ஆணிடத்தே மூன்றாய் பிரிவு இலவாய் பிரிவு உளவாய் பிறங்கி உடல் கரணம் – திருமுறை6:101 33/3
யான் கொடுக்கும் பரிசு இந்த மாலை மட்டோ தோழி என் ஆவி உடல் பொருளும் கொடுத்தனன் உள் இசைந்தே – திருமுறை6:106 83/4
ஒரு வகை ஈது இலை எனில் வேறு ஒரு வகை என்னுடைய உடல் உயிரை ஒழித்திடுக உவப்பினொடே இந்த – திருமுறை6:108 22/2
கனகம் தரு மணி மன்றுறு கதி தந்து அருள் உடல் அம் – கீர்த்தனை:1 153/2
உடல் தங்குகின்றது வாரீர் – கீர்த்தனை:17 103/3
உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் – கீர்த்தனை:41 5/2
ஆவி உடல் பொருளை உன்-பால் கொடுத்தேன் உன் அருள் பேர்_ஆசை மயம் ஆகி உனை அடுத்து முயல்கின்றேன் – கீர்த்தனை:41 18/2
உடல் குளிர்ந்தேன் உயிர் கிளர்ந்தேன் உள்ளம் எலாம் தழைத்தேன் உள்ளபடி உள்ள பொருள் உள்ளனவாய் நிறைந்தேன் – கீர்த்தனை:41 28/3
உண்ணுறும் இ உடல் ஓம்பி ஒதியே போல் மிக வளர்ந்தேன் உணர்வு_இலேனே – தனிப்பாசுரம்:2 37/4
உடல் முழுதும் புளகம் எழ உளம் முழுதும் உருக்கம் எழ உவந்து ஆனந்த – தனிப்பாசுரம்:3 15/1
கனத்த பணிபுரிந்தனை நின் இளைத்த உடல் ஆங்கு அதனை காட்டுகின்ற – தனிப்பாசுரம்:3 40/2
புந்தியால் நினைந்து உடல் புளகம் போர்த்திட – தனிப்பாசுரம்:3 49/3
பண் கொண்ட உடல் வெளுத்து உள்ளே நரம்பு எலாம் பசை அற்று மேல் எழும்ப பட்டினிகிடந்து சாகின்றார்கள் ஈது என்ன பாவம் இவர் உண்மை அறியார் – தனிப்பாசுரம்:15 6/2
ஓதை உறும் உலகாயதத்தின் உள உண்மை போல் ஒருசிறிதும் இல்லை இல்லை உள்ளது அறியாது இலவு காத்த கிளி போல் உடல் உலர்ந்தீர்கள் இனியாகினும் – தனிப்பாசுரம்:15 8/2
சினம் நிலையாமல் உடல் சலியாமல் சிறியனேன் உற மகிழ்ந்து அருள்வாய் – தனிப்பாசுரம்:21 5/2
வகைவகையாய் உடல் வனைந்து வகுப்பள் – திருமுகம்:4 1/93
உடல் எலாம் நாவாய் உறினும் ஒண்ணா – திருமுகம்:4 1/264
கழறி குழறி கனி உடல் களைக்க – திருமுகம்:4 1/311

மேல்


உடல்-கண் (1)

துனிய இ உடல்-கண் உயிர் பிரிந்திடுங்கால் துணை நினை அன்றி ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:44 8/3

மேல்


உடல்கள்-தொறும் (1)

என்பு அளித்த உடல்கள்-தொறும் உயிர்க்குயிராய் இருக்கும் எம் பெருமான் நடந்து அருளி கதவு திறப்பித்து – திருமுறை4:2 64/2

மேல்


உடலம் (17)

கரும் கணம் சூழ கசியும் இ உடலம் கருதும் இக்கணம் இருந்தது-தான் – திருமுறை2:42 4/1
புன்னை அம் சடை எம் புண்ணிய ஒளியே பூத_நாயக என்றன் உடலம்
தன்னை நீ அமர்ந்த ஒற்றியில் உன்னால் தண்டிக்கப்பட்டனன் அன்றே – திருமுறை2:47 2/3,4
ஆயினும் திரு_முகம் கண்டு மகிழும் அன்பர்-தம் பணி ஆற்றி மற்று உடலம்
தேயினும் மிக நன்று எனக்கு அருள் உன் சித்தம் அன்றி யான் செய்வது ஒன்று இலையே – திருமுறை2:67 9/3,4
மரு தகு குழலாள் மனம் மொழி உடலம் மற்றவும் அவன் கழற்கு என்பாள் – திருமுறை2:102 8/3
ஓவா களிப்போடு அகம் குளிர உடலம் குளிர கண்டு அலது – திருமுறை3:8 5/3
கோதர் அறியா தியாகர்-தமை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 1/4
குருவில் தோன்றும் தியாகர்-தமை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 2/4
கொன் ஆர் சூல படையவரை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 3/4
அளித்தார் அவர்-தம்மை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 4/4
கோல் நேர் பிறையார் அவர்-தம்மை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 5/4
கொல்லா நெறியார் அவர்-தம்மை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 6/4
கொஞ்ச தருவார் அவர்-தம்மை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 7/4
கோவாய் நின்றார் அவர்-தம்மை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 8/4
குலை நேர் சடையார் அவர்-தம்மை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 9/4
குயிலின் குலவி அவர்-தம்மை கூடி உடலம் குளிர்ந்தனையே – திருமுறை3:9 10/4
குற்றம் அறியேன் மன நடுக்கம் கொண்டேன் உடலம் குழைகின்றேன் – திருமுறை3:12 6/3
உன்னும் உடலம் குளிர்ந்து ஓங்க உவகை பெருக உற்று நின்ற – திருமுறை3:14 5/3

மேல்


உடலாம் (1)

ஊட்டும் திரு வாழ் ஒற்றி_உளீர் உயிரை உடலாம் செப்பிடை வைத்து – திருமுறை1:8 134/1

மேல்


உடலில் (2)

கற்று ஒளி கொள் உணர்வினோர் வேண்டாத இ பெரும் கன்ம உடலில் பருவம் நேர்கண்டு அழியும் இளமைதான் பகல்வேடமோ புரை கடல்நீர்-கொலோ கபடமோ – திருமுறை5:55 15/1
எறிவில் உலகில் உயிரை உடலில் இணைசெய் இறைவ சரணமே எனையும் ஒருவன் என உள் உணரும் எனது தலைவ சரணமே – கீர்த்தனை:1 80/2

மேல்


உடலின் (2)

கடையாம் உடலின் தலை கொண்டீர் கரம் ஒன்றினில் அற்புதம் என்றேன் – திருமுறை1:8 158/2
கவ்வை பெறு கடல் உலகில் வைர_மலை ஒத்தவர் கணத்திடை இறத்தல் பல கால் கண்ணுற கண்டும் இ புலை உடலின் மானம் ஓர் கடுகளவும் விடுவது அறியேன் – திருமுறை2:100 8/2

மேல்


உடலினிடத்து (1)

ஊனம் தங்கிய மாயை உடலினிடத்து இருந்தும் ஊனம் இலாது இருக்கின்ற உளவு அருளி செய்தாய் – திருமுறை4:1 21/3

மேல்


உடலும் (10)

நின் உடலும் பொய் இங்கு நின் தவமும் பொய் நிலையா – திருமுறை1:3 1/577
என்பு உடைய உடலும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 2/4
உருகா வஞ்ச மனத்தேனை உருத்து ஈர்த்து இயமன் ஒரு பாசத்து உடலும் நடுங்க விசிக்கில் அவர்க்கு உரைப்பது அறியேன் உத்தமனே – திருமுறை5:46 10/2
என் உயிரும் என் உடலும் என் பொருளும் யானே இசைந்து கொடுத்திட வாங்கி இட்டதன் பின் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:60 60/1
தன் உயிரும் தன் உடலும் தன் பொருளும் எனக்கே தந்து கலந்து எனை புணர்ந்த தனித்த பெரும் சுடரே – திருமுறை6:60 60/2
என் உடலும் என் உயிரும் என் பொருளும் நின்ன என இசைந்த அஞ்ஞான்றே – திருமுறை6:64 30/1
என் உடலும் என் பொருளும் என் உயிரும் தான் கொண்டான் – திருமுறை6:93 36/1
தன் உடலும் தன் பொருளும் தன் உயிரும் என்னிடத்தே – திருமுறை6:93 36/2
உன்னிய என் உயிரும் எனது உடலும் எனது உணர்வும் உயிர் உணர்வால் அடை சுகமும் திரு_சிற்றம்பலத்தே – திருமுறை6:106 41/3
என்னது உடலும் உயிரும் பொருளும் நின்னது அல்லவோ – கீர்த்தனை:29 6/1

மேல்


உடலுறு (1)

உடலுறு பிணியால் உயிர் உடல் கெடா வகை – திருமுறை6:65 1/731

மேல்


உடலுறும் (1)

உயிருறும் உடலையும் உடலுறும் உயிரையும் – திருமுறை6:65 1/735

மேல்


உடலே (1)

உடலே மருவும் உயிர் போல் நிறை ஒற்றியூர் அப்பனே – திருமுறை2:73 10/4

மேல்


உடலை (13)

எண்பெறா வினைக்கு ஏதுசெய் உடலை எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் – திருமுறை2:27 5/1
நசிக்கும் இ உடலை நம்பினேன் என்னை நமன்_தமர் வருத்தில் என் செய்கேன் – திருமுறை2:42 6/2
சுற்றி ஊர்_நாயின் சுழன்றனன் வறிதே சுகம் என சூழ்ந்து அழி உடலை
பற்றி ஊர் நகைக்க திரிதருகின்றேன் பாவியேன் உய்_திறம் அரிதே – திருமுறை2:44 2/3,4
நிற்பது போன்று நிலைபடா உடலை நேசம் வைத்து ஓம்புறும் பொருட்டாய் – திருமுறை2:52 2/1
பண்ணுகின்றதும் ஆன பின் உடலை பாடை மேல் உற படுத்துகின்றதும் என்று – திருமுறை2:66 7/3
வாய்க்கும் ஒதி போல் பொய் உடலை வளர்க்க நினைக்கும் வஞ்சன் எனை – திருமுறை2:77 5/2
புத்திக்கு உரிய பத்தர்கள்-தம் பொருளை உடலை யாவையுமே – திருமுறை3:7 9/3
தடுமாற்றத்தொடும் புலைய உடலை ஓம்பி சார்ந்தவர்க்கு ஓர் அணுவளவும் தான் ஈயாது – திருமுறை5:27 6/2
உப்புற்ற பாண்டம் என ஒன்பது துவாரத்துள் உற்ற அசும்பு ஒழுகும் உடலை உயர்கின்ற வானிடை எறிந்த கல் என்றும் மலை உற்று இழியும் அருவி என்றும் – திருமுறை5:55 17/1
உழலுற்ற உழவு முதல் உறு தொழில் இயற்றி மலம் ஒத்த பல பொருள் ஈட்டி வீண் உறு வயிறு நிறைய வெண் சோறு அடைத்து இ உடலை ஒதி போல் வளர்த்து நாளும் – திருமுறை5:55 20/1
தும்பை குடலை எடுக்காமல் துக்க உடலை எடுத்தேனே – தனிப்பாசுரம்:8 1/4
வில்வ குடலை எடுக்காமல் வீணுக்கு உடலை எடுத்தேனே – தனிப்பாசுரம்:8 2/4
குவளை குடலை எடுக்காமல் கொழுத்த உடலை எடுத்தேனே – தனிப்பாசுரம்:8 3/4

மேல்


உடலையும் (1)

உயிருறும் உடலையும் உடலுறும் உயிரையும் – திருமுறை6:65 1/735

மேல்


உடலோடு (1)

உடலோடு உறு மா பொருள் ஆவியும் இங்கு உனவே எனவே அலவே அபயம் – திருமுறை6:18 9/3

மேல்


உடற்கு (7)

ஆயும் உடற்கு அன்பு உடைத்தாம் ஆர்_உயிரில் தான் சிறந்த – திருமுறை1:3 1/385
உடற்கு அச்சு உயிராம் ஒற்றி_உளீர் உமது திரு_பேர் யாது என்றேன் – திருமுறை1:8 22/1
ஊன் தோய் உடற்கு என்றார் தெரிய உரைப்பீர் என்றேன் ஓ இது-தான் – திருமுறை1:8 55/2
மின் உடற்கு தாய் தந்தை ஆதியரை மதித்தேனோ விரும்பினேனோ – திருமுறை2:94 13/3
எருவராய் உரைத்து உழல்வது என் உடற்கு உயிர் இரண்டு மூன்று எனலாமே – திருமுறை6:24 64/4
ஈன உடற்கு இச்சைவையேன் பாங்கிமாரே நடனேசர்-தமை – கீர்த்தனை:2 4/1
ஊன் தோய் உடற்கு என்றார் தெரிய உரைப்பீர் என்றேனோ இது-தான் – தனிப்பாசுரம்:10 11/2

மேல்


உடற்றும் (1)

விம்மா அழுங்க என்றன் மெய் உடற்றும் வெம் பிணியை – திருமுறை2:63 6/2

மேல்


உடன் (31)

ஓணத்தில் வந்தோன் உடன் துதித்து வாழ் கும்பகோணத்தில் – திருமுறை1:2 1/181
உற்றோரையும் உடன் விட்டு ஓடும் காண் சற்றேனும் – திருமுறை1:2 1/672
ஊரார் பிணத்தின் உடன் சென்று நாம் மீண்டும் – திருமுறை1:3 1/927
நொந்தால் உடன் நின்று நோவார் வினை பகை-தான் – திருமுறை1:3 1/1015
பேயும் உடன் உண்ண உண்ணும் பேறு அன்றோ தோயும் மயல் – திருமுறை1:4 33/2
உரு நான்கும் அரு நான்கும் நடுவே நின்ற உரு_அருவம் ஒன்றும் இவை உடன் மேல் உற்ற – திருமுறை1:5 57/1
உரம் காட்டி கோல் ஒன்று உடன் நீட்டி காட்டி உரப்பி ஒரு – திருமுறை1:6 187/3
மட்டு இன் ஒரு மூன்று உடன் ஏழு மத்தர் தலை ஈது என்று சொலி – திருமுறை1:8 3/3
விரிஞ்சு ஈர்தர நின்று உடன் கீழும் மேலும் நோக்கி விரைந்தார் யான் – திருமுறை1:8 34/2
மஞ்சனம் கொடுவருதும் என் மொழியை மறாது நீ உடன் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 6/4
வாழும் கோயிற்கு திரு_அலகிடுவோம் மகிழ்வு கொண்டு உடன் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 7/4
வதியும் கோயிற்கு திரு_விளக்கு இடுவோம் வாழ்க நீ உடன் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 8/4
வளம் கொள் கோயிற்கு திரு_மெழுக்கு இடுவோம் வாழ்க நீ உடன் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 9/4
மணி கொள் கோயிற்கு திரு_பணி செய்தும் வாழ்க நீ உடன் வருதி என் மனனே – திருமுறை2:35 10/4
ஆதல் ஒழியா எழில் உருக்கொண்டு அடைந்தார் கண்டேன் உடன் காணேன் – திருமுறை3:12 3/3
அடியர் வருந்த உடன் வருந்தும் ஆண்டை அவர்-தாம் அன்று அயனும் – திருமுறை3:12 5/1
தளி தார் சோலை ஒற்றியிடை தமது வடிவம் காட்டி உடன்
ஒளித்தார் நானும் மனம் மயங்கி உழலாநின்றேன் ஒண் தொடி கை – திருமுறை3:12 10/2,3
நாடி நடிப்பார் நீயும் உடன் நடித்தால் உலகர் நகையாரோ – திருமுறை3:16 9/3
களி நலன் உடன் இ – திருமுறை5:2 2/2
உண்ணேன் நல் ஆனந்த அமுதை அன்பர் உடன் ஆகேன் ஏகாந்தத்து உற ஓர் எண்ணம் – திருமுறை5:24 10/3
தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – திருமுறை6:12 1/1
மெலிந்து உடன் ஒளித்து வீதி வேறு ஒன்றின் மேவினேன் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 28/4
என் ஆசை எல்லாம் தன் அருள் வடிவம்-தனக்கே எய்திடச்செய்திட்டு அருளி எனையும் உடன் இருத்தி – திருமுறை6:60 66/1
தன் ஆசை எல்லாம் என் உள்ளகத்தே வைத்து தானும் உடன் இருந்து அருளி கலந்த பெருந்தகையே – திருமுறை6:60 66/2
எத்துணையும் சிறியேனை நான்முகன் மால் முதலோர் ஏற அரிதாம் பெரு நிலை மேல் ஏற்றி உடன் இருந்தே – திருமுறை6:60 97/1
வேகாத_கால் உணர்தல் வேண்டும் உடன் சாகா – திருமுறை6:93 31/2
ஓம் என்பதற்கு முன் ஆம் என்று உரைத்து உடன்
ஊம் என்று காட்டினீர் வாரீர் – கீர்த்தனை:17 101/1,2
தடித்த ஓர் மகனை தந்தை ஈண்டு அடித்தால் தாய் உடன் அணைப்பள் தாய் அடித்தால் – கீர்த்தனை:41 17/1
ஒரு மகள் உடன் உறை ஒற்றி மாண் பதி – தனிப்பாசுரம்:2 10/4
ஓடுகின்ற சிறுவர்களோடு உடன் கூடி விளையாட்டே உவந்து நாளும் – தனிப்பாசுரம்:3 25/1
வார் ஆரும் கொங்கையர்கள் மணவாளர் உடன் கூடி வாழ்த்த நாளும் – தனிப்பாசுரம்:7 2/3

மேல்


உடன்படுவாயேல் (1)

நன்று செய்வதற்கு உடன்படுவாயேல் நல்ல நெஞ்சமே வல்ல இவ்வண்ணம் – திருமுறை2:34 8/1

மேல்


உடன்பாடு (1)

உண்பார் இன்னும் உனக்கு அது-தான் உடன்பாடு ஆமோ உளம் உருகி – திருமுறை3:16 8/2

மேல்


உடன்பிறந்தோர் (2)

நேரும்_இல்லார் தாய் தந்தை நேயர்-தம்மோடு உடன்பிறந்தோர்
யாரும்_இல்லார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 7/3,4
கொண்டு உடன்பிறந்தோர் அயலவர் எனும் இ குறிப்பினர் முகங்களில் இளைப்பை – திருமுறை6:13 9/3

மேல்


உடனா (1)

உடனா ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை3:19 1/4

மேல்


உடனாக (1)

உடனாக மெய் அன்பு உள் ஊற்றாக நின் அருள் உற்றிடுதற்கு – திருமுறை1:6 171/2

மேல்


உடனாய் (3)

காயோடு உடனாய் கனல் கை ஏந்தி காடே இடமா கணங்கொண்ட – திருமுறை5:39 3/1
களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே – கீர்த்தனை:41 8/3
களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே – தனிப்பாசுரம்:15 12/3

மேல்


உடனுற்ற (1)

தொம்பதமும் உடனுற்ற தற்பதமும் அசிபத சுகமும் ஒன்றான சிவமே சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிதியே அருள்_பெரும்_சோதி நடராச பதியே – திருமுறை6:25 6/4

மேல்


உடனுற்றோர் (1)

பின்னர் எனது உடனுற்றோர் பிரிந்தனர் நாய்_அடியேன் முன் பிறப்பில் செய்த – தனிப்பாசுரம்:2 39/3

மேல்


உடனே (15)

செய்பவன் செயலும் அவை உடனே செய்விப்பானுமாய் தில்லை அம்பலத்துள் – திருமுறை2:7 3/3
நான் கண்டனன் அவர் கண்டனர் நகை கொண்டனம் உடனே
மீன் கண்டு அன விழியார் அது பழியாக விளைத்தார் – திருமுறை5:43 6/2,3
இங்கு உளம் களித்தால் களித்தவர்க்கு உடனே இன்னல் உற்றிடும் நமக்கு இன்னல் – திருமுறை6:13 27/2
நாதாந்த போதாந்த யோகாந்த வேதாந்த நண்ணுறு கலாந்தம் உடனே நவில்கின்ற சித்தாந்தம் என்னும் ஆறு அந்தத்தின் ஞான மெய் கொடி நாட்டியே – திருமுறை6:25 17/1
திரைந்த உடல் விரைந்து உடனே பொன் உடம்பே ஆகி திகழ்ந்து அழியாது ஓங்க அருள் சித்தே மெய் சத்தே – திருமுறை6:60 7/3
கல்லார் போல் என்னை முகம் கடுத்துநின்றாள் பாங்கி களித்து எடுத்து வளர்த்தவளும் கலந்தனள் அங்கு உடனே
செல்லாமை சில புகன்று சிரிக்கின்றார் மடவார் சித்தர் நடராயர் திரு_சித்தம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 4/3,4
வீங்காதேல் எழுந்திருக்கேன் வீங்கி வெடித்திடல் போல் விம்மும் எனில் எழுந்து உடனே வெறும் தடி போல் விழுந்தே – திருமுறை6:80 10/2
மாமாயை எனும் பெரிய வஞ்சக நீ இது கேள் வரைந்த உன்றன் பரிசன பெண் வகை_தொகைகள் உடனே
போமாறு உன் செயல் அனைத்தும் பூரணமா கொண்டுபோன வழி தெரியாதே போய் பிழை நீ இலையேல் – திருமுறை6:86 11/1,2
ஏங்கல் அற புறத்தே போய் தூங்குக நீ தோழி என் இரு கண்மணி_அனையார் எனை அணைந்த உடனே
ஓங்குறவே நான் அவரை கலந்து அவரும் நானும் ஒன்று ஆன பின்னர் உனை எழுப்புகின்றேன் உவந்தே – திருமுறை6:106 66/3,4
தையல் இனி நான் தனிக்க வேண்டுவது ஆதலினால் சற்றே அப்புறத்து இரு நீ தலைவர் வந்த உடனே
உய்ய இங்கே நான் அவரை கலந்து அவரும் நானும் ஒன்று ஆன பின்னர் உனை அழைக்கின்றேன் உவந்தே – திருமுறை6:106 67/3,4
இன்று அருளாம் பெரும் சோதி உதயமுற்றது அதனால் இனி சிறிது புறத்து இரு நீ இறைவர் வந்த உடனே
ஒன்று_உடையேன் நான் அவரை கலந்து அவரும் நானும் ஒன்று ஆன பின்னர் உனை அழைக்கின்றேன் உவந்தே – திருமுறை6:106 68/3,4
பொய் கரையாது உள்ளபடி புகழ் பேசி இரு நீ புத்தமுதம் அளித்த அருள் சித்தர் வந்த உடனே
உய்கரை-வாய் நான் அவரை கலந்து அவரும் நானும் ஒன்று ஆன பின்னர் உனை அழைக்கின்றேன் உவந்தே – திருமுறை6:106 69/3,4
சோலையிலே மலர் கொய்து தொடுத்து வந்தே புறத்தில் சூழ்ந்து இருப்பாய் தோழி என்றன் துணைவர் வந்த உடனே
ஓலையுறாது யான் அவரை கலந்து அவரும் நானும் ஒன்று ஆன பின்னர் உனை அழைக்கின்றேன் உவந்தே – திருமுறை6:106 70/3,4
திடம் பெற நான் தனித்து இருக்க வேண்டுவது ஆதலினால் தே_மொழி நீ புறத்து இரு மா தேவர் வந்த உடனே
உடம்பு உறவே நான் அவரை கலந்து அவரும் நானும் ஒன்று ஆன பின்னர் உனை அழைக்கின்றேன் உவந்தே – திருமுறை6:106 71/3,4
ஊருவில் கட்டி உடனே உடையும் – திருமுகம்:5 10/3

மேல்


உடாத (1)

உடாத வெற்றரை நேர்ந்து உயங்குவேன் ஐயோ உன் அருள் அடைய நான் இங்கே – திருமுறை6:39 5/3

மேல்


உடுக்க (4)

வெண்பட்டு உடுக்க விரைந்தனையே பண்பட்ட – திருமுறை1:3 1/998
உம்மை விழைந்த மடவார்கள் உடுக்க கலை உண்டோ என்றேன் – திருமுறை1:8 129/2
உடுக்க வேண்டி முன் உடை இழந்தார் போல் உள்ள ஆகும் என்று உன்னிடாது இன்பம் – திருமுறை2:26 8/1
உன்-புடை நான் பிறர் போலே உடுக்க விழைந்தேனோ உண்ண விழைந்தேனோ வேறு உடைமை விழைந்தேனோ – திருமுறை6:31 4/1

மேல்


உடுக்கவும் (1)

அடுக்க வீழ் கலை எடுத்து உடுக்கவும்_மாட்டேன் அருள்_பெரும்_சோதியீர் ஆணை நும் மீதே – திருமுறை6:34 9/4

மேல்


உடுக்கவும்_மாட்டேன் (1)

அடுக்க வீழ் கலை எடுத்து உடுக்கவும்_மாட்டேன் அருள்_பெரும்_சோதியீர் ஆணை நும் மீதே – திருமுறை6:34 9/4

மேல்


உடுக்கவோ (1)

உடுக்கவோ ஒரு கந்தைக்கு மேல் இலை உண்ணவோ உணவுக்கும் வழி இலை – தனிப்பாசுரம்:16 16/1

மேல்


உடுக்கள் (2)

இரவி மதி உடுக்கள் முதல் கலைகள் எலாம் தம் ஓர் இலேசம்-அதாய் எண் கடந்தே இலங்கிய பிண்டாண்டம் – திருமுறை6:2 9/1
கதிர் விடும் உடுக்கள் கறங்கு மீன் ஆக – திருமுகம்:4 1/214

மேல்


உடுக்கா (1)

உண்ணாத ஊணும் உடுக்கா உடையும் உணர்ச்சி சற்றும் – திருமுறை1:6 109/3

மேல்


உடுக்காது (1)

உடுக்காது ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை3:19 8/4

மேல்


உடுக்கின்-மாதோ (1)

ஒல்லும் மனோதிட அணை கொண்டு அருள் போர்வை போர்த்து நலம் உடுக்கின்-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:2 45/4

மேல்


உடுக்கின்றனை (1)

நீ மட்டுமே பட்டு உடுக்கின்றனை உன்றன் நேயம் என்னோ – திருமுறை1:7 20/3

மேல்


உடுக்கின்றோர்-தம்மை (1)

தூசு விரித்து உடுக்கின்றோர்-தம்மை நீங்கா சுக மயமே அருள் கருணை துலங்கும் தேவே – திருமுறை1:5 23/4

மேல்


உடுக்கும் (4)

உடுக்கும் புகழார் ஒற்றி_உளார் உடை தா என்றார் திகை எட்டும் – திருமுறை1:8 132/1
உடுக்கும் பெரியீர் எது கண்டோ உரைத்தீர் என்றேன் திகை முழுதும் – திருமுறை1:8 132/2
உடுக்கும் பெரியவரை சிறிய ஒரு முன்தானையால் மூடி – திருமுறை1:8 132/3
கடம் பொழி ஓங்கல் உரி உடை உடுக்கும் கடவுளே கடவுளர் கோவே – திருமுறை2:50 8/1

மேல்


உடுக்கை (1)

இருக்கன் மான் தோல் உடுக்கை எங்கே பொன் சரிகை உடை ஏற்கின்றார்க்கு – தனிப்பாசுரம்:27 8/2

மேல்


உடுத்த (4)

மேல் உடுத்த ஆடை எலாம் வெஃக வியாக்கிரம – திருமுறை1:3 1/453
தோல் உடுத்த ஒண் மருங்கில் துன் அழகும் பால் அடுத்த – திருமுறை1:3 1/454
பால் உடுத்த பழம் கந்தையைவிட – திருமுறை2:14 6/3
உடுத்த துகில் அவிழ்த்து விரித்து ஒரு தரையில் தனித்தே உன்னாதும் உன்னி உளத்துறு கலக்கத்தோடே – திருமுறை6:80 6/1

மேல்


உடுத்தது (3)

பாராதவர் என நிற்பார் உடுத்தது பட்டு எனிலோ – திருமுறை2:88 4/2
கட்ட துகிலும் கிடையாது கந்தை உடுத்தது அறிந்திலையோ – திருமுறை3:16 3/3
இ தாரணி முதல் வானும் உடுத்தது
இறவா_வரம்-தான் எனக்கு கொடுத்தது – கீர்த்தனை:25 3/3,4

மேல்


உடுத்தார் (2)

உடுத்தார் முன் ஓர் மண்_ஓட்டை ஒளித்தே தொண்டனொடும் வழக்கு – திருமுறை3:7 3/2
ஒருமை_உடையார் கோவணமே உடையாய் உடுத்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 2/3

மேல்


உடுத்திட (1)

உடை உடுத்திட இடை மறந்தாலும் உலகுளோர் பசிக்கு உண மறந்தாலும் – திருமுறை2:4 8/1

மேல்


உடுத்திய (2)

உன்ன நீ இங்கு உடுத்திய கந்தையை – திருமுறை2:14 4/3
நயந்த பொன் சரிகை துகில் எனக்கு எனது நண்பினர் உடுத்திய போது – திருமுறை6:13 51/1

மேல்


உடுத்திலேம் (1)

உடுத்திலேம் சிறிதும் உண்டிலேம் என வந்து ஓதிய வறிஞருக்கு ஏதும் – திருமுறை6:8 10/1

மேல்


உடுத்தீரே (1)

செம்மை வளம் சூழ் ஒற்றி_உளீர் திகழா கரி தோல் உடுத்தீரே
உம்மை விழைந்த மடவார்கள் உடுக்க கலை உண்டோ என்றேன் – திருமுறை1:8 129/1,2

மேல்


உடுத்து (7)

மருள் செய் யானையின் தோல் உடுத்து என்னுள் வதியும் ஈசன்-பால் வாழுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 6/4
என்று இரும் தவத்தோர் அரற்றுகின்றனரால் ஏழையேன் உண்டு உடுத்து அவமே – திருமுறை2:42 1/2
நீர் வேய்ந்த சடை முடித்து தோல் உடுத்து நீறு அணிந்து நிலவும் கொன்றை – திருமுறை5:51 8/1
பணிக்கும் வேலை செய்து உண்டு உடுத்து அம்பலம் பரவுதற்கு இசையீரே – திருமுறை6:24 67/4
ஊற்றை உடம்பில் இருட்டு அறை-வாய் உறங்கி விழித்து கதை பேசி உண்டு இங்கு உடுத்து கருத்து இழந்தே உதவா எருதின் ஊர்திரிந்து – திருமுறை6:66 9/1
உண்டு உடுத்து இன்னும் உழல_மாட்டேன் அமுது – கீர்த்தனை:17 50/1
சொல் தரு வாய்மை பொன் துகில் உடுத்து
கரிசில் வெண்_நீற்று கவசம் தரித்து – திருமுகம்:4 1/6,7

மேல்


உடுத்துகின்றதும் (1)

உண்ணுகின்றதும் உறங்குகின்றதும் மேல் உடுத்துகின்றதும் உலவுகின்றதும் மால் – திருமுறை2:66 7/1

மேல்


உடுத்துடுத்து (1)

ஓர் இழை எனினும் கொடுத்திலேன் நீள உடுத்துடுத்து ஊர்-தொறும் திரிந்தேன் – திருமுறை6:8 6/3

மேல்


உடுத்தும் (1)

உடுத்தும் அதளார் ஒற்றியினார் உலகம் புகழும் உத்தமனார் – திருமுறை3:3 11/1

மேல்


உடுத்துவார் (1)

உடுத்துவார் இலையோ இ உலகிலே – திருமுறை2:14 5/4

மேல்


உடுப்பதும் (1)

உறங்குகின்றதும் விழிப்பதும் மகிழ்வாய் உண்ணுகின்றதும் உடுப்பதும் மயக்குள் – திருமுறை2:46 5/1

மேல்


உடுப்பதுவே (1)

தோல் உடுப்பதுவே மிக தூய்மையே – திருமுறை2:14 6/4

மேல்


உடுப்பவனும் (1)

உடுப்பவனும் உண்பவனும் நானே என்னவும் நாணம் உறுவது எந்தாய் – திருமுறை6:10 5/1

மேல்


உடுப்பனே (1)

உண்பனே எனினும் உடுப்பனே எனினும் உலகரை நம்பிலேன் எனது – திருமுறை6:15 4/3

மேல்


உடுப்பார் (1)

உடுப்பார் கரி தோல் ஒற்றி எனும் ஊரார் என்னை உடையவனார் – திருமுறை3:3 19/1

மேல்


உடை (125)

மால்பேற்றின் அன்பர் மனோபலமே ஏற்பு உடை வாய் – திருமுறை1:2 1/494
திண் கயிற்றால் ஆட்டுகின்ற சித்தன் எவன் வண் கை உடை
தான் அசைந்தால் மற்றை சகம் அசையும் என்று மறை – திருமுறை1:3 1/136,137
உண்டு அளிக்கும் ஊண் உடை பூண் ஊர் ஆதிகள் தானே – திருமுறை1:3 1/405
என் சொலினும் அ சொல் எலாம் ஏலாதே மன் சொல் உடை
தாமரையோன் மால் முதலோர் தாம் அறையார் ஆயில் அன்று – திருமுறை1:3 1/1192,1193
துன்ப வடிவு உடை பிறரில் பிரித்து மேலோர் துரிய வடிவினன் என்று சொன்ன எல்லாம் – திருமுறை1:5 98/3
மன்னே முக்கண் உடை மா மணியே இடை வைப்பு அரிதாம் – திருமுறை1:6 2/3
வேய்க்கு பொரும் எழில் தோள் உடை தேவி விளங்கும் எங்கள் – திருமுறை1:6 122/1
நிறைமதியாளர் புகழ்வோய் சடை உடை நீள் முடி மேல் – திருமுறை1:6 150/1
சிவமே முக்கண் உடை தேவே நின் சித்தம் தெரிந்திலனே – திருமுறை1:6 158/4
நன்றே முக்கண் உடை நாயகமே மிக்க நல்ல குண – திருமுறை1:6 177/2
வளைக்கின்ற மாயைக்கு இங்கு ஆற்றேன் முக்கண் உடை மா மணியே – திருமுறை1:6 215/4
உடை என்றும் பூண் என்றும் ஊண் என்றும் நாடி உழன்றிடும் இ – திருமுறை1:6 218/1
தாதா உணவு உடை தாதா என புல்லர்-தம்மிடை போய் – திருமுறை1:7 85/1
உடை என்ன ஒண் புலித்தோல்_உடையார் கண்டு உவக்கும் இள – திருமுறை1:7 89/1
அடையில் கனிவால் பணி என்றே அருளீர் உரி ஈர் உடை என்றேன் – திருமுறை1:8 4/2
உடுக்கும் புகழார் ஒற்றி_உளார் உடை தா என்றார் திகை எட்டும் – திருமுறை1:8 132/1
உடை உடுத்திட இடை மறந்தாலும் உலகுளோர் பசிக்கு உண மறந்தாலும் – திருமுறை2:4 8/1
மானை நோக்கிய நோக்கு உடை மலையாள் மகிழ மன்றிடை மா நடம் புரிவோய் – திருமுறை2:10 1/3
கட்டியே தேனே சடை உடை கனியே காலமும் கடந்தவர் கருத்தே – திருமுறை2:11 6/4
உடை கொள் கோவணத்து உற்ற அழகரே – திருமுறை2:19 4/1
வணம் கொள் நாக மணி தலை ஐந்து உடை
பணம் கொள் செல்வ படம்பக்கநாதரே – திருமுறை2:19 6/1,2
திங்கள் தங்கிய சடை உடை மருந்தே திகழும் ஒற்றியூர் சிவபெருமானே – திருமுறை2:22 1/4
வீறு கொன்றை அம் சடை உடை கனியே வேதம் நாறிய மென் மலர் பதனே – திருமுறை2:22 6/3
உடுக்க வேண்டி முன் உடை இழந்தார் போல் உள்ள ஆகும் என்று உன்னிடாது இன்பம் – திருமுறை2:26 8/1
திரு_கண் மூன்று உடை ஒற்றி எம் பொருளே தில்லை ஓங்கிய சிவானந்த தேனே – திருமுறை2:27 4/4
பொன் உடை விடையினோய் பொறுத்துக்கொண்டு நின்றன்னுடை – திருமுறை2:32 11/2
தலையின் மாலை தாழ் சடை உடை பெருமான் தாள் நினைந்திலை ஊண் நினைந்து உலகில் – திருமுறை2:34 3/3
ஆய ஆனந்த கூத்து உடை பரமா காய சோதி கண்டு அமருதல் அணியே – திருமுறை2:34 10/4
வதனம் நான்கு உடை மலரவன் சிரத்தை வாங்கி ஓர் கையில் வைத்த நம் பெருமான் – திருமுறை2:35 5/1
நிலவு வெண் மதி சடை உடை அழகர் நிறைய மேனியில் நிகழ்ந்த நீற்று அழகர் – திருமுறை2:36 5/3
ஒன்பதாகிய உரு உடை பெருமான் ஒருவன் வாழ்கின்ற ஒற்றியூர்க்கு இன்றே – திருமுறை2:37 2/3
தண்மை மேவிய சடை உடை பெருமான் சார்ந்த ஒற்றி அம் தலத்தினுக்கு இன்றே – திருமுறை2:37 5/3
விச்சை வேண்டினை வினை உடை மனனே மேலை_நாள் பட்ட வேதனை அறியாய் – திருமுறை2:37 9/1
தூக்கம் உற்றிடும் சோம்பு உடை மனனே சொல்வது என்னை ஓர் சுகம் இது என்றே – திருமுறை2:37 10/1
முத்தி முதலே முக்கண் உடை மூரி கரும்பே நின் பதத்தில் – திருமுறை2:43 7/1
கடம் பொழி ஓங்கல் உரி உடை உடுக்கும் கடவுளே கடவுளர் கோவே – திருமுறை2:50 8/1
தகை-அது இன்றேல் என் செய்வேன் உலகர் சழக்கு உடை தமியன் நீ நின்ற – திருமுறை2:50 9/2
சுத்தியாகிய சொல் உடை அணுக்க தொண்டர்-தம்முடன் சூழ்த்திடீரெனினும் – திருமுறை2:54 10/2
மடுக்கும் நீர் உடை பாழ்ங்கிணறு-அதனுள் வழுக்கி வீழ்ந்தவன் வருந்துறா வண்ணம் – திருமுறை2:55 1/1
நஞ்சு படும் கண்டம் உடை நம் பரனே வன் துயரால் – திருமுறை2:56 2/3
இ பாரில் மயங்குகின்றேன் நன்மை ஒன்றும் எண்ணுகிலேன் முக்கண் உடை இறைவா என்றன் – திருமுறை2:59 2/3
ஆர்_அமுதே முக்கண் உடை அரசே வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 7/4
ஒன்பது ஆகிய உரு உடை பெரியோய் ஒற்றி ஓங்கிய உத்தம பொருளே – திருமுறை2:65 6/4
அம்மை அப்பன் என் ஆர்_உயிர் துணைவன் அரசன் தேசிகன் அன்பு உடை தேவன் – திருமுறை2:66 4/1
நண்ணுகின்றதும் நங்கையர் வாழ்க்கை நாடுகின்றதும் நவை உடை தொழில்கள் – திருமுறை2:66 7/2
சோதியே முத்தொழில் உடை மூவர்க்கும் – திருமுறை2:72 8/2
செம்பவள தனி குன்றே அருளானந்த செழும் கனியே முக்கண் உடை தேவே மூவா – திருமுறை2:94 4/1
கொழுதி அளி தேன் உழுது உண்ணும் கொன்றை சடையார் கூடல் உடை
வழுதி மருகர் திருவொற்றி_வாணர் பவனி வர கண்டேன் – திருமுறை3:14 4/1,2
புற்றின் அரவார் கச்சை உடை புனிதர் என்னை புணரும் இடம் – திருமுறை3:15 2/2
முத்தர் குழு காண மன்றில் இன்ப நடம் புரியும் முக்கண் உடை ஆனந்த செக்கர் மணி_மலையே – திருமுறை4:2 48/4
மோகாந்தகாரம்_அறுத்தவர் ஏத்த பொதுவில் முயங்கி நடம் புரிகின்ற முக்கண் உடை அரசே – திருமுறை4:2 75/4
அணி கொள் வேல் உடை அண்ணலே நின் திரு_அடிகளை அன்போடும் – திருமுறை5:6 1/1
விருப்புள் ஊறி நின்று ஓங்கிய அமுதமே வேல் உடை எம்மானே – திருமுறை5:6 5/3
அடியார்க்கு எளிய முக்கண் உடை அம்மான் அளித்த அரு_மருந்தே – திருமுறை5:28 10/3
கஞ்சன் மால் புகழ் கருணை அம் கடலே கண்கள் மூன்று உடை கரும்பு ஒளிர் முத்தே – திருமுறை5:29 2/3
முகம் ஆறு உடை முதல்வா என முதிர் நீறு அணிந்திடிலே – திருமுறை5:32 8/4
செய்யாள் மருவும் புயன் உடை தேவனும் சேணவனும் – திருமுறை5:36 2/3
மின் உடை பவள வெற்பினில் உதித்த மிளிர் அருள் தருவினை அடியேன் – திருமுறை5:40 3/3
பெண் அளாவிய புடை உடை பெருமான் பெற்ற செல்வமே அற்றவர்க்கு அமுதே – திருமுறை5:42 9/3
சிங்க மா முகனை கொன்ற திறல் உடை சிம்புள் போற்றி – திருமுறை5:50 9/1
பொருள் உடை மறையோர் உள்ளம் புகுந்த புண்ணியமே போற்றி – திருமுறை5:50 11/2
மருள் உடை மனத்தினேனை வாழ்வித்த வாழ்வே போற்றி – திருமுறை5:50 11/3
அருள் உடை அரசே எங்கள் அறு முகத்து அமுதே போற்றி – திருமுறை5:50 11/4
இரவு நிறம் உடை இயமன் இனி எனை கனவினும் இறப்பிக்க எண்ணமுறுமோ எண்ணுறான் உதையுண்டு சிதையுண்ட தன் உடல் இருந்த வடு எண்ணுறானோ – திருமுறை5:55 27/2
ஊர் உண்டு பேர் உண்டு மணி உண்டு பணி உண்டு உடை உண்டு கொடையும் உண்டு உண்டுண்டு மகிழவே உணவு உண்டு சாந்தமுறும் உளம் உண்டு வளமும் உண்டு – திருமுறை5:55 28/2
தளைத்திடும் உடை ஊன் உடம்பு ஒருசிறிதும் தடித்திட நினைத்திலேன் இன்றும் – திருமுறை6:12 12/3
வைகிய நகரில் எழில் உடை மடவார் வலிந்து எனை கை பிடித்து இழுத்தும் – திருமுறை6:13 53/1
வன்பு உடை மனது கலங்கி அங்கு அவரை வா எனல் மறந்தனன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 59/3
என் இரு கண்ணே என் உயிர்க்குயிரே என் உடை எய்ப்பினில் வைப்பே – திருமுறை6:13 117/2
இலத்திலே கூடி ஆடுகின்றனர் நான் என் செய்வேன் என் உடை அருமை – திருமுறை6:14 6/3
பொன் இணை அடி_மலர் முடி மிசை பொருந்த பொருத்திய தயவு உடை புண்ணிய பொருளே – திருமுறை6:26 3/3
தாய் மதிப்பு அரியதோர் தயவு உடை சிவமே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 4/4
தாரணி-தனில் என்ற தயவு உடை அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 11/4
ஈ காதல் உடையவர்க்கு இரு_நிதி அளித்தே இன்புற புரிகின்ற இயல்பு உடை இறையே – திருமுறை6:26 25/3
இன்ன என் உடை தேகம் நல் ஒளி பெறும் இயல் உருக்கொளுமாறே – திருமுறை6:28 2/4
சழங்கு உடை உலகில் தளருதல் அழகோ தந்தையும் தாயும் நீ அலையோ – திருமுறை6:30 10/4
பை உடை பாம்பு_அனையரொடும் ஆடுகின்றோய் எனது பண்பு அறிந்தே நண்பு வைத்த பண்பு_உடையோய் இன்னே – திருமுறை6:31 6/3
செய் உடை என்னொடு கூடி ஆட எழுந்தருள்வாய் சித்த சிகாமணியே என் திரு_நட நாயகனே – திருமுறை6:31 6/4
உரு உடை என் உயிர்க்குயிராய் ஒளிர்கின்ற ஒளியே உன்னு-தொறும் என் உளத்தே ஊறுகின்ற அமுதே – திருமுறை6:36 1/2
எரிந்து உளம் கலங்கி மயங்கல் கண்டிலையோ எங்கணும் கண் உடை எந்தாய் – திருமுறை6:37 2/2
அன்பு உடை அரசே அப்பனே என்றன் அம்மையே அருள்_பெரும்_சோதி – திருமுறை6:42 15/2
இசை வளர் திரு_சிற்றம்பலத்து ஓங்கும் இன்பமே என் உடை அன்பே – திருமுறை6:45 7/1
பற்றிய என் பற்று அனைத்தும் தன் அடி பற்று ஆக பரிந்து அருளி எனை ஈன்ற பண்பு உடை எந்தாயே – திருமுறை6:60 43/3
வன்பு உடை மனத்தை நல் மனம் ஆக்கி எனது வசம் செய்வித்து அருளிய மணி மன்றத்தவரே – திருமுறை6:64 41/2
சுருள் விரிவு உடை மன சுழல் எலாம் அறுத்தே – திருமுறை6:65 1/329
பண்புற எனக்கு அருள் பண்பு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1086
அலக்கணும் தவிர்த்து அருள் அன்பு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1090
எய்ப்பு எலாம் தவிர்த்த இன்பு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1092
சத்தியை அளித்த தயவு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1094
வைத்து அமுது அளித்த மரபு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1096
அளித்து அளித்து இன்பு செய் அன்பு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1102
என்னை வளர்த்திடும் இன்பு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1106
தன்ன என்று ஆக்கிய தயவு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1108
தரியாது அணைத்த தயவு உடை தாயே – திருமுறை6:65 1/1110
தாயில் பெரிதும் தயவு உடை தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1120
எதிர் அற்று ஓங்கிய என் உடை தந்தையே – திருமுறை6:65 1/1152
அணங்கு அற கலந்த அன்பு உடை நட்பே – திருமுறை6:65 1/1188
இது அது என்னா இயல் உடை அதுவாய் – திருமுறை6:65 1/1241
அடுத்தடுத்து ஓங்கும் மெய் அருள் உடை பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1352
மென்பு உடை தசை எலாம் மெய் உற தளர்ந்திட – திருமுறை6:65 1/1452
என் உளத்து எழுந்த என் உடை அன்பே – திருமுறை6:65 1/1478
என் உளே விரிந்த என் உடை அன்பே – திருமுறை6:65 1/1482
என் உளே கனிந்த என் உடை அன்பே – திருமுறை6:65 1/1484
என் வசம் கடந்த என் உடை அன்பே – திருமுறை6:65 1/1492
இந்து உறும் அமுதே என் உயிர் துணையே இணை_இலா என் உடை அன்பே – திருமுறை6:70 3/2
தனியே என் அன்பு உடை தாயே சிற்றம்பலம் சார் தந்தையே – திருமுறை6:72 5/3
உடை தனி பேர்_அருள் சோதி ஓங்கிய தெள் அமுது அளித்தாய் – திருமுறை6:83 2/2
எம் பொருள் எனும் என் அன்பு உடை மகனே இரண்டரை கடிகையில் உனக்கே – திருமுறை6:87 2/1
அன்பு உடை மகனே மெய் அருள் திருவை அண்டர்கள் வியப்புற நினக்கே – திருமுறை6:87 3/1
இன்பு உடை உரிமை மணம் புரிவிப்பாம் இரண்டரை கடிகையில் விரைந்தே – திருமுறை6:87 3/2
பண்பு உடை நின் மெய் அன்பர் பாடிய பேர்_அன்பில் பழுத்த பழம் பாட்டில் ஒரு பாட்டும் அறியேனே – திருமுறை6:91 5/3
தண்பு உடை நல் மொழி திரளும் சுவை பொருளும் அவைக்கே தக்க இயல் இலக்கியமும் தந்து அருள்வாய் எனக்கே – திருமுறை6:91 5/4
அப்போது என்று எண்ணி அயர்ந்திடேல் பெண்ணே அன்பு உடை நின்னை யாம் இன்புற கூடல் – திருமுறை6:102 5/3
இன் அமுதில் என் உடை அன்பு என்னும் நறும் கனியின் இரதமும் என் தனி கணவர் உரு காட்சி எனும் ஓர் – திருமுறை6:106 6/3
தெருள் உடை என் தனி தலைவர் திரு_மேனி சோதி செப்புறு பார் முதல் நாத பரியந்தம் கடந்தே – திருமுறை6:106 78/3
இன்பு உடை பொருளே இன் சுவை கனியே – கீர்த்தனை:1 127/1
அன்பு உடை குருவே அம்புயற்கு இறையே – கீர்த்தனை:1 127/3
ஆனந்த நாதன் என்று ஊதூது சங்கே அருள் உடை அப்பன் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 173/1
நசையாதே என் உடை நண்பு-அது வேண்டில் நல் மார்க்கமாம் சுத்த சன்மார்க்கம்-தன்னில் – கீர்த்தனை:11 3/3
ஊர் உண்டு பேர் உண்டு மணி உண்டு பணி உண்டு உடை உண்டு கொடையும் உண்டு உண்டுண்டு மகிழவே உணவு உண்டு சாந்தமுறும் உளம் உண்டு வளமும் உண்டு – கீர்த்தனை:41 7/2
இருக்கன் மான் தோல் உடுக்கை எங்கே பொன் சரிகை உடை ஏற்கின்றார்க்கு – தனிப்பாசுரம்:27 8/2
தோடு உடை என மறை சொல் அமுது அளித்து – தனிப்பாசுரம்:30 2/17
நாடு உடை தாதையை நயப்பித்து அருளி – தனிப்பாசுரம்:30 2/18
இன்பு உடை அறிவே இல்லை என்பதும் – திருமுகம்:4 1/27
பை உடை பாம்பை பயந்தது போன்று – திருமுகம்:4 1/188

மேல்


உடைக்கும் (5)

உண்ணும் உணவுக்கும் உடைக்கும் முயன்று ஓடுகின்ற – திருமுறை2:62 10/3
தடை உடைக்கும் தனி முதலே தண் அமுதே எங்கள் பெருந்தகையே ஓங்கி – தனிப்பாசுரம்:3 12/1
மடை உடைக்கும் பெரும் கருணை மத_மலையே ஆனந்த_மலையே உள்ளத்து – தனிப்பாசுரம்:3 12/2
இடை உடைக்கும் துயர் நீக்கி இன்பு அளிக்கும் ஐந்து கரத்து இறையே மாயை – தனிப்பாசுரம்:3 12/3
கடை உடைக்கும் கழல் புனை தாள் கணபதியே போற்றி என கனிந்து-மன்னோ – தனிப்பாசுரம்:3 12/4

மேல்


உடைகின்றேன் (2)

பொருள் அறியேன் பொருள் அறிந்தார் போன்று நடித்து இங்கே பொங்கி வழிந்து உடைகின்றேன் பொய்யகத்தேன் புலையேன் – திருமுறை6:4 7/1
உற்று நான் நினைக்கும்-தோறும் உள் நடுங்கி உடைந்தனன் உடைகின்றேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 16/4

மேல்


உடைத்தாம் (2)

ஆயும் உடற்கு அன்பு உடைத்தாம் ஆர்_உயிரில் தான் சிறந்த – திருமுறை1:3 1/385
மால் ஏறு உடைத்தாம் கொடி_உடையார் வளம் சேர் ஒற்றி மா நகரார் – திருமுறை3:10 2/1

மேல்


உடைத்தாய் (2)

ஆட்சிக்கு உரிய பல் மாட்சியும் உடைத்தாய்
கைதவர் கனவினும் காண்டற்கு அரிதாய் – திருமுறை6:65 1/1342,1343
மும்மையும் தரும் ஒரு செம்மையை உடைத்தாய்
இம்மையே கிடைத்து இங்கு இலங்கிய பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1349,1350

மேல்


உடைத்தார் (1)

தெரிந்திடு நால் நிலைக்குள்ளே இருந்து வெளிப்படவும் செய்கை பல புரிகின்ற திறல் உடைத்தார் அகம் மேல் – திருமுறை6:101 36/3

மேல்


உடைத்து (2)

மேய மதி எனும் ஒரு விளக்கினை அவித்து எனது மெய் நிலை சாளிகை எலாம் வேறு உற உடைத்து உள்ள பொருள் எலாம் கொள்ளைகொள மிக நடுக்குற்று நினையே – திருமுறை2:100 7/2
வேறு உற உடைத்து உள்ள பொருள் எலாம் கொள்ளைகொள மிக நடுக்குற்று நினையே – கீர்த்தனை:41 15/4

மேல்


உடைத்தே (5)

நாடி யாண்டு உடைத்தே பார் ஆர்ந்த – திருமுறை1:3 1/710
மெய்யோடு எழுதினும் தான் அடங்காத வியப்பு உடைத்தே – திருமுறை1:6 10/4
வேட்டு கொண்டு ஆடுகின்றேன் இது சான்ற வியப்பு உடைத்தே – திருமுறை1:6 73/4
நால் அறியா எனில் நான் அறிவேன் எனல் நாண் உடைத்தே – திருமுறை1:6 112/4
யார் அறிவார் நின்னை நாயேன் அறிவது அழகு உடைத்தே
வார் எறி பூண் முலை மானே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 40/3,4

மேல்


உடைந்த (2)

உடைந்த சமய குழி நின்று எழுந்து உணர்-மின் அழியா ஒரு நெறியாம் சன்மார்க்க திரு_நெறி பெற்று உவந்தே – திருமுறை6:98 11/4
பூசுக உடைந்த பின் பூரம் பூசுக – திருமுகம்:5 10/10

மேல்


உடைந்தது (1)

உரைத்த போது எல்லாம் நடுங்கி என் உள்ளம் உடைந்தது உன் உளம் அறியாதோ – திருமுறை6:13 11/4

மேல்


உடைந்தனன் (1)

உற்று நான் நினைக்கும்-தோறும் உள் நடுங்கி உடைந்தனன் உடைகின்றேன் எந்தாய் – திருமுறை6:13 16/4

மேல்


உடைந்தால் (1)

இல்லி குடம் உடைந்தால் யாது ஆம் என்று உன்னுடன் யான் – திருமுறை1:3 1/1185

மேல்


உடைந்துஉடைந்து (1)

எழு மனம் உடைந்துஉடைந்து உருகி நெகிழ் பத்தர்கட்கு இன் அமுதம் ஆகும் பதம் – திருமுறை1:1 2/124

மேல்


உடைந்தே (1)

வினை அடைந்தே மன வீறு உடைந்தே நின்று வேற்றவர்-தம் – திருமுறை1:6 85/3

மேல்


உடைந்தேன் (2)

பிறர் துயர் காட்ட துடித்தவோ என்று பேதுற்று மயங்கி நெஞ்சு உடைந்தேன்
நறுவிய துகிலில் கறையுற கண்டே நடுங்கினேன் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 26/3,4
பனித்தனன் நினைத்த-தோறும் உள் உடைந்தேன் பகர்வது என் எந்தை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 43/4

மேல்


உடைப்பேம் (1)

உண்மை_உடையீர் என்றேன் நாம் உடைப்பேம் வணங்கினோர்க்கு என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 9/2

மேல்


உடைமை (9)

கருமம் சொலும் என்றேன் இவண் யான் கடாதற்கு உன்-பால் எம் உடைமை
தருமம் பெற கண்டாம் என்றார் தருவல் இருந்தால் என்றேன் இல் – திருமுறை1:8 27/2,3
உடைமை வைத்து எனக்கு இன்று அருள்செயாவிடினும் ஒப்பு_இலாய் நின் அடிக்கு எனையே – திருமுறை2:18 5/1
உய்ய வல்லனேல் உன் திரு அருளாம் உடைமை வேண்டும் அ உடைமையை தேடல் – திருமுறை2:49 3/1
ஊனம் மிகும் ஆணவமாம் பாவி எதிர்ப்படுமோ உடைமை எலாம் பறித்திடுமோ நடை மெலிந்து போமோ – திருமுறை6:11 10/2
உன்-புடை நான் பிறர் போலே உடுக்க விழைந்தேனோ உண்ண விழைந்தேனோ வேறு உடைமை விழைந்தேனோ – திருமுறை6:31 4/1
உனது செயல் எனது செயல் உனது உடைமை எனது உடைமை உணர் என உணர்த்தும் நிறைவே – கீர்த்தனை:41 1/3
உனது செயல் எனது செயல் உனது உடைமை எனது உடைமை உணர் என உணர்த்தும் நிறைவே – கீர்த்தனை:41 1/3
உனது செயல் எனது செயல் உனது உடைமை எனது உடைமை உணர் என உணர்த்தும் நிறைவே – தனிப்பாசுரம்:24 1/3
உனது செயல் எனது செயல் உனது உடைமை எனது உடைமை உணர் என உணர்த்தும் நிறைவே – தனிப்பாசுரம்:24 1/3

மேல்


உடைமைகளும் (1)

உகும் தருணம் உற்றவரும் பெற்றவரும் பிறரும் உடைமைகளும் உலகியலும் உற்ற_துணை அன்றே – திருமுறை6:98 2/2

மேல்


உடைமையா (1)

ஊனே விளங்க ஊனம் இலா ஒளி பெற்று எல்லா உலகமும் என் உடைமையா கொண்டு அருள் நிலை மேல் உற்றேன் உன்றன் அருளாலே – திருமுறை6:66 3/2

மேல்


உடைமையே (1)

மண்தளி எம் உடைமையே திண்மை – திருமுறை1:2 1/308

மேல்


உடைமையை (1)

உய்ய வல்லனேல் உன் திரு அருளாம் உடைமை வேண்டும் அ உடைமையை தேடல் – திருமுறை2:49 3/1

மேல்


உடைய (166)

சிவ பதமே நன்கு உடைய
உள்ளம் மங்கைமார் மேல் உறுத்தாதவர் புகழும் – திருமுறை1:2 1/158,159
பா ஊர் இசையின் பயன் சுவையின் பாங்கு உடைய
தேவூர் வளர் தேவதேவனே பூவினிடை – திருமுறை1:2 1/299,300
ஓதும் இலம்பயம்கோட்டூர் நலமே தீது உடைய
பொன் கோலம் ஆம் எயிற்கு போர்_கோலம் கொண்ட திருவிற்கோலம் – திருமுறை1:2 1/498,499
நீறு_உடையாய் ஆறு உடைய நீள் முடியாய் தேட அரிய – திருமுறை1:2 1/579
வீம்பு உடைய வன் முனிவர் வேள்வி செய்து விட்ட கொடும் – திருமுறை1:2 1/747
அன்பு உடைய தாயர்கள் ஓர் ஆயிரம் பேர் ஆனாலும் – திருமுறை1:2 1/773
ஏண் உடைய நின்னை அன்றி எந்தை பிரானே உன் – திருமுறை1:2 1/777
நிற்பதாகார நிருவிகற்பாய் பொற்பு உடைய
முச்சுடராய் முச்சுடர்க்கும் முன்_ஒளியாய் பின்_ஒளியாய் – திருமுறை1:3 1/62,63
எல்லாம் உடைய இதத்தன் எவன் எல்லார்க்கும் – திருமுறை1:3 1/282
சால்பு உடைய நல்லோர்க்கு தண் அருள்தந்து ஆட்கொள ஓர் – திருமுறை1:3 1/309
அன்னையினும் அன்பு உடைய அப்பன் காண் மன் உலகில் – திருமுறை1:3 1/348
மேலாய் நமக்கு வியன் உலகில் அன்பு உடைய
நாலாயிரம் தாயில் நற்றாய் காண் ஏலாது – திருமுறை1:3 1/367,368
ஏங்கும் பரிசு உடைய எம்_போல்வார் அச்சம் எலாம் – திருமுறை1:3 1/447
மேல்_வீடும் அங்கு உடைய வேந்தர்களும் மேல் வீட்டு அப்பால் – திருமுறை1:3 1/855
மெய்_பிணியும் கொண்டவரை விண்டிலையோ எய்ப்பு உடைய
முட்டு_ஊறும் கை_கால் முடம் கூன் முதலாய – திருமுறை1:3 1/916,917
வாசம் என்றும் அவ்வவ் வழக்கு என்றும் மாசு உடைய
போகம் என்றும் மற்றை புலன் என்றும் பொய் அகலா – திருமுறை1:3 1/1152,1153
துன்பம் பிறப்பு என்றே சோர்கின்றேன் வன்பு உடைய
இ பிறவி துன்பத்தினும் திதியில் துன்பம்-அது – திருமுறை1:3 1/1178,1179
தாயில் வளர்க்கும் தயவு உடைய நம் பெருமான் – திருமுறை1:3 1/1313
கண் உடைய நுதல் கரும்பே மன்றில் ஆடும் காரண_காரியம் கடந்த கடவுளே நின் – திருமுறை1:5 89/1
தண் உடைய மலர்_அடிக்கு ஓர்சிறிதும் அன்பு சார்ந்தேனோ செம்மரம் போல் தணிந்த நெஞ்சேன் – திருமுறை1:5 89/2
புண் உடைய புழு விரும்பும் புள் என்கேனோ புலை விழைந்து நிலை வெறுத்தேன் புலையனேனே – திருமுறை1:5 89/4
அருள் உடைய பரம்பொருளே மன்றில் ஆடும் ஆனந்த பெரு வாழ்வே அன்பு_உளோர்-தம் – திருமுறை1:5 100/1
தெருள் உடைய உளம் முழுதும் கோயில்கொண்ட சிவமே மெய் அறிவு உருவாம் தெய்வமே இ – திருமுறை1:5 100/2
மருள் உடைய மன பேதை நாயினேன் செய் வன்_பிழையை சிறிதேனும் மதித்தியாயில் – திருமுறை1:5 100/3
இருள் உடைய பவ கடல் விட்டு ஏறேன் என்னை ஏற்றுவதற்கு எண்ணுக என் இன்ப தேவே – திருமுறை1:5 100/4
எல்லாம் உடைய இறையவனே நினை ஏத்துகின்ற – திருமுறை1:6 174/1
பேசும் கமல பெண் புகழும் பெண்மை உடைய பெண்கள் எலாம் – திருமுறை1:8 93/1
நடவும் மால் விடை ஒற்றியூர் உடைய நாதன்-தன்னை நாம் நண்ணுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 1/4
கல்லை வில்லாக்கும் கருணை_வாரிதியே கண் நுதல் உடைய செங்கனியே – திருமுறை2:11 4/3
கொங்கு உடைய கொன்றை குளிர் சடையாய் கோதை ஒரு – திருமுறை2:20 10/2
வென்றி மழு கை உடைய வித்தகனே என்றென்று – திருமுறை2:20 11/2
கல் வைப்பு உடைய மனம் களிக்க கண்கள் களிக்க கண்டு நின்றேன் – திருமுறை2:29 1/3
ஒற்றி கனியை உலகு உடைய நாயகத்தை – திருமுறை2:30 16/3
அயன் அறியா சீர் உடைய அம்மான் நயன்_அறியார் – திருமுறை2:30 23/2
பை விடம் உடைய வெம் பாம்பும் ஏற்ற நீ – திருமுறை2:32 1/3
கணித்தலை அறியா பேர் ஒளி_குன்றே கண்கள் மூன்று உடைய என் கண்ணே – திருமுறை2:41 4/3
உய்வது என் கடன் காண் அன்றி ஒன்று இல்லை உலகு எலாம் உடைய நாயகனே – திருமுறை2:41 10/2
அஞ்சு_உடையாய் ஆறு உடைய சடையாய் வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 4/4
நள்ளும் புகழ் உடைய நல்லோர்கள் எல்லாரும் – திருமுறை2:62 5/3
கோதை ஓர் கூறு உடைய குன்றமே மன்று அமர்ந்த – திருமுறை2:62 6/1
கொத்து ஆர் குழலி ஒரு கூறு உடைய கோவே என் – திருமுறை2:63 8/3
கருணை அம் கடலே கண்கள் மூன்று உடைய கடவுளே கமலன் மால் அறியா – திருமுறை2:71 9/1
துன் உடைய வியாக்கிரம தோல்_உடையான் தான் இருக்க – திருமுறை2:74 4/1
விடை ஆர்க்கும் கொடி உடைய வித்தக என்று உன் அடியின் – திருமுறை2:75 1/1
வாயிற்கு இனிய புகழ் உடைய வள்ளல் அவர்-தம் திரு_அழகை – திருமுறை2:81 3/2
வகை அறியேன் சிறியேன் சன்மார்க்கம் மேவும் மாண்பு உடைய பெரும் தவத்தோர் மகிழ வாழும் – திருமுறை2:85 7/1
செய் விளக்கும் புகழ் உடைய சென்ன நகர் நண்பர்களே செப்ப கேளீர் – திருமுறை2:96 1/3
அற்பு உடைய அடியர் புகழ் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 2/4
உரு எலாம் உடைய ஒருவன் என்கின்றாள் உச்சி மேல் கரங்குவிக்கின்றாள் – திருமுறை2:102 4/2
பிடிக்கும் கிடையா நடை உடைய பெண்கள் எல்லாம் பிச்சி என – திருமுறை3:2 3/3
மரு மாண்பு உடைய மனம் மகிழ்ந்து மலர் கை கூப்பி கண்டு அலது – திருமுறை3:8 2/3
கறை அணிந்த களத்து அரசே கண் உடைய கரும்பே கற்கண்டே கனியே என் கண்ணே கண்மணியே – திருமுறை4:1 2/2
வரு நெறியில் என்னை வலிந்து ஆட்கொண்ட மணியே மன்று உடைய பெரு வாழ்வே வழங்குக நின் அருளே – திருமுறை4:1 7/4
ஒரு நிதி நின் அருள் நிதியும் உவந்து அளித்தல் வேண்டும் உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம்பொருளே – திருமுறை4:1 18/4
ஓத முடியாது எனில் என் புகல்வேன் அம்பலத்தே உயிர்க்கு இன்பம் தர நடனம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 26/4
உகல் ஒழிய பெரும் தவர்கள் உற்று மகிழ்ந்து ஏத்த உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 49/4
உண்டவர்கள் உணும்-தோறும் உவட்டாத அமுதே உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 52/4
உடைய பரம் பொருளே என் உயிர் துணையே பொதுவில் உய்யும் வகை அருள் நடனம் செய்யும் ஒளி மணியே – திருமுறை4:2 54/4
உர யோகர் உளம் போல விளங்கும் மணி மன்றில் உயிர்க்கு இன்பம் தர நடனம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 59/4
உம்மையிலே யான் செய் தவம் யாது எனவும் அறியேன் உயர் பொதுவில் இன்ப நடம் உடைய பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 63/4
இடும் கடுக என்று உணர்த்தி ஏற்றுகின்ற அறிவோர் ஏத்த மணி பொதுவில் அருள் கூத்து உடைய பொருளே – திருமுறை4:2 96/4
அருள் உடைய நாயகி என் அம்மை அடியார் மேல் அன்பு_உடையாள் அமுது_அனையாள் அற்புத பெண் அரசி – திருமுறை4:4 3/1
தெருள் உடைய சிந்தையிலே தித்திக்கும் பதத்தாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை4:4 3/2
மருள் உடைய மாயை எலாம் தேய மணி மன்றின் மா நடம் செய் துரையே நின் மன் அருளின் திறத்தை – திருமுறை4:4 3/3
இருள் உடைய மன சிறியேன் பாடுகின்றேன் பருவம் எய்தினன் என்று அறிஞர் எலாம் எண்ணி மதித்திடவே – திருமுறை4:4 3/4
காசு உடைய பவ கோடைக்கு ஒரு நிழலாம் பொதுவில் கன நடம் செய் துரையே நின் கருணையையே கருதி – திருமுறை4:4 4/3
தெருள் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தெரிகின்றதாயினும் என் சிந்தை உருகிலதே – திருமுறை4:5 1/3
இருள் உடைய சிலையும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 1/4
இன்பு உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் விளங்குகின்றதாயினும் என் வெய்ய மனம் உருகா – திருமுறை4:5 2/3
என்பு உடைய உடலும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 2/4
நீள் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் நிகழ்கின்றதாயினும் என் நெஞ்சம் உருகிலதே – திருமுறை4:5 3/3
ஏள் உடைய மலையும் இதற்கு உருகல் அரிது அலவே இனித்த நடம் புரிந்து மன்றில் தனித்த சிவ_கொழுந்தே – திருமுறை4:5 3/4
சீர் உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தெரிகின்றதாயினும் என் சிந்தை உருகிலதே – திருமுறை4:5 4/3
கற்பு உடைய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் காண்கின்றது என்னினும் என் கல்_மனமோ உருகா – திருமுறை4:5 5/3
தலை ஞான முனிவர்கள்-தம் தலை மீது விளங்கும் தாள்_உடையாய் ஆள் உடைய சற்குரு என் அரசே – திருமுறை4:8 2/4
தலைக்கடைவாய் அன்று இரவில் தாள்_மலர் ஒன்று அமர்த்தி தனி பொருள் என் கையில் அளித்த தயவு உடைய பெருமான் – திருமுறை4:8 3/3
உறப்படும் மெய் உணர்வு_உடையார் உள்ளகத்தே விளங்கும் உண்மை அறிவானந்த உரு உடைய குருவே – திருமுறை4:8 8/3
ஊர்ந்த பண கங்கணமே முதல் பணிகள் ஒளிர உயர் பொதுவில் நடிக்கின்ற செயல் உடைய பெருமான் – திருமுறை4:8 9/3
சார்ந்தவரை எவ்வகையும் தாங்கி அளிக்கின்ற தயவு உடைய பெரும் தலைமை தனி முதல் எந்தாயே – திருமுறை4:8 9/4
பாவம் எலாம் அகற்றி அருள் பான்மை நல்கும் பண்பு உடைய பெருமானே பணிந்து நின்-பால் – திருமுறை4:10 3/3
கரு நெடும் கடலை கடத்து நல் துணையே கண்கள் மூன்று உடைய செங்கரும்பே – திருமுறை5:2 1/3
விட களம் உடைய வித்தக பெருமான் மிக மகிழ்ந்திட அருள் பேறே – திருமுறை5:2 10/3
வண்ணனை எல்லா வண்ணமும் உடைய வரதன் ஈன்றெடுத்து அருள் மகனை – திருமுறை5:40 2/3
உடைய நாயகிக்கு ஒரு பெரும் செல்வமே உலகம் எலாம் அளிப்போனே – திருமுறை5:41 9/3
உய்ய நின் திரு_தணிகையை அடையேன் உடைய_நாயகன் உதவிய பேறே – திருமுறை5:42 2/3
சீலம் எலாம் உடைய அருள் குருவாய் வந்து சிறு_காலை ஆட்கொண்ட தேவ தேவே – திருமுறை5:44 8/4
அன்பு உடைய நின் அடியர் பொன் அடியை உன்னும் அவர் அடி_மலர் முடிக்கு அணிந்தோர்க்கு அவலம் உறுமோ காமம் வெகுளி உறுமோ மன தற்பமும் விகற்பம் உறுமோ – திருமுறை5:55 13/3
மா காதல் உடைய பெரும் திருவாளர் வழுத்தும் மணி மன்றம்-தனை அடையும் வழியும் அறிவேனோ – திருமுறை6:6 8/3
கொடுத்திலேன் கொடுக்கும் குறிப்பு_இலேன் உலகில் குணம் பெரிது உடைய நல்லோரை – திருமுறை6:8 10/2
தொழும் தகை உடைய சோதியே அடியேன் சோம்பலால் வருந்திய-தோறும் – திருமுறை6:13 32/1
உடைய அம்பலத்தில் ஒருவனே என்றன் உயிர்க்குயிர் ஆகிய ஒளியே – திருமுறை6:13 34/1
ஓங்கிய திரு_சிற்றம்பலம் உடைய ஒரு தனி தலைவனே என்னை – திருமுறை6:13 66/1
நல் தகவு உடைய நாதனே உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 10/4
சிற்றறிவு உடைய நான் செய்த தீமைகள் – திருமுறை6:24 10/1
தந்திரம் யாவையும் உடைய மெய்ப்பொருளே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 17/4
அரு உடைய பெருவெளியாய் அது விளங்கு வெளியாய் அப்பாலுமாய் நிறைந்த அருள்_பெரும்_சோதியனே – திருமுறை6:36 1/3
ஓங்கிய எனது தந்தையை எல்லாம் உடைய என் ஒரு பெரும் பதியை – திருமுறை6:49 11/2
மும்மையை எல்லாம் உடைய பேர்_அரசை முழுது ஒருங்கு உணர்த்திய உணர்வை – திருமுறை6:49 25/1
ஒருத்தனை என்னை உடைய நாயகனை உண்மை வேதாகம முடியின் – திருமுறை6:49 26/2
உருவினதாய் அருவினதாய் உரு_அருவாய் உணர்வாய் உள்ளதுவாய் ஒரு தன்மை உடைய பெரும் பதியாய் – திருமுறை6:50 6/1
ஒருத்தனை உள் ஒளியை ஒளிர் உள் ஒளிக்குள் ஒளியை உள்ளபடி உள்ளவனை உடைய பெரும் தகையை – திருமுறை6:52 2/2
மதித்திடுதல் அரிய ஒரு மாணிக்க மணியை வயங்கிய பேர்_ஒளி உடைய வச்சிர மா மணியை – திருமுறை6:52 4/1
உடைய மாணிக்க பெரு மலை என்கோ உள் ஒளிக்குள் ஒளி என்கோ – திருமுறை6:53 8/3
ஒருத்தனே எல்லாம் உடைய நாயகனே ஒரு தனி பெரியனே என்கோ – திருமுறை6:54 4/2
கரும்பிலே எடுத்த சுவை திரள் என்கோ கடையனேன் உடைய நெஞ்சகமாம் – திருமுறை6:54 6/2
பித்து எலாம் உடைய உலகர்-தம் கலக பிதற்று எலாம் என்று ஒழிந்திடுமோ – திருமுறை6:58 8/1
விமல ஆதி உடைய ஒரு திரு_வடிவில் யானும் விமலா நீயும் கலந்தே விளங்குதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 11/4
தன்மை எலாம் உடைய பெரும் தவிசு ஏற்றி முடியும் தரித்து அருளி ஐந்தொழில் செய் சதுர் அளித்த பதியே – திருமுறை6:60 62/3
மையல் சிறிது உற்றிடத்தே மடந்தையர்கள் தாமே வலிந்து வரச்செய்வித்த மாண்பு உடைய நட்பே – திருமுறை6:60 69/2
அன்பு உடைய என் மகனே பசி தவிர்த்தல் புரிக அன்றி அருள் செயல் ஒன்றும் செய துணியேல் என்றே – திருமுறை6:60 72/2
தெருள் உடைய அருள் நெறியில் களித்து விளையாடி செழித்திடுக வாழ்க என செப்பிய சற்குருவே – திருமுறை6:60 75/2
பொருள்_உடைய பெரும் கருணை பூரண மெய் சிவமே போதாந்த முதல் ஆறும் நிறைந்து ஒளிரும் ஒளியே – திருமுறை6:60 75/3
மா தயவு உடைய வள்ளலே என்றாள் வரத்தினால் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:61 1/4
கன்று உடைய பசு போலே கசிந்து உருகும் அன்பர் எலாம் காண காட்டும் – திருமுறை6:64 37/1
என்று உடைய நாயகனே எல்லாம் செய் வல்லவனே இலங்கும் சோதி – திருமுறை6:64 37/2
மன்று உடைய மணவாளா மன்னவனே என் இரு கண்மணியே நின்னை – திருமுறை6:64 37/3
உடைய நாயகன் பிள்ளை நான் ஆகில் எவ்வுலகமும் ஒருங்கு இன்பம் – திருமுறை6:64 50/1
உரைதரு பெரும் சீர் உடைய நல் மருந்தே – திருமுறை6:65 1/1330
ஊற்று நீர் நிரம்ப உடைய பூம் தடமே – திருமுறை6:65 1/1396
அன்பு உடைய என் அறிவே அருள் உடைய பொருளே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 5/1
அன்பு உடைய என் அறிவே அருள் உடைய பொருளே அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 5/1
துன்பு உடைய உலகர் எலாம் சுகம்_உடையார் ஆக துன்மார்க்கம் தவிர்த்து அருளி சன்மார்க்கம் வழங்க – திருமுறை6:68 5/2
இன்பு உடைய பேர்_அருள் இங்கு எனை பொருள்செய்து அளித்த என் அமுதே என் உறவே எனக்கு இனிய துணையே – திருமுறை6:68 5/3
உண்மையே எல்லாம் உடைய ஓர் தலைமை ஒரு தனி தெய்வமே உலவா – திருமுறை6:70 7/3
பெண் உடைய மனம் களிக்க பேர்_உலகம் களிக்க பெத்தரும் முத்தரும் மகிழ பத்தர் எலாம் பரவ – திருமுறை6:79 7/3
விண் உடைய அருள் ஜோதி விளையாடல் புரிய வேண்டும் என்றேன் என்பதன் முன் விரைந்து இசைந்தீர் அதற்கே – திருமுறை6:79 7/4
இனித்த அருள்_பெரும்_சோதி ஆணை எல்லாம் உடைய இறைவன் வரு தருணம் இது சத்தியமாம் இதனை – திருமுறை6:89 10/3
நாணே உடைய நமரங்காள் ஊணாக – திருமுறை6:93 45/2
சினம் உடைய கூற்று வரும் செய்தி அறியீரோ செத்த நுமது இனத்தாரை சிறிதும் நினையீரோ – திருமுறை6:97 8/2
ஓம் மய வான் வடிவு_உடையார் உள்ளகத்தே நிறைந்த ஒரு பொருளை பெரும் கருணை உடைய பெரும் பதியை – திருமுறை6:98 6/3
தேசு உடைய பொதுவில் அருள் சித்தி நடம் புரிய திருவுளம்கொண்டு எழுந்தருளும் திரு_நாள் இங்கு இதுவே – திருமுறை6:98 10/3
பொற்பு உடைய ஐங்கருவுக்கு ஆதார கரணம் புகன்ற அறு கோடி அவைக்கு ஆறு இலக்கம் அவற்றுக்கு – திருமுறை6:101 28/1
உள் உண்ட உண்மை எலாம் நான் அறிவேன் என்னை உடைய பெருந்தகை அறிவார் உலகிடத்தே மாயை – திருமுறை6:105 4/1
தையல் ஒரு பால் உடைய நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 9/4
பார் முதலா பரநாத பதி கடந்து அப்பாலும் பாங்கு உடைய தனி செங்கோல் ஓங்க நடக்கின்ற – திருமுறை6:106 42/1
இருள் உடைய இரவகத்தே எய்தாது கண்டாய் எதனால் என்று எண்ணுதியேல் இயம்புவன் கேள் மடவாய் – திருமுறை6:106 78/2
அருள் சோதி தலைவர் எனக்கு அன்பு உடைய கணவர் அழகிய பொன்_மேனியை நான் தழுவிநின்ற தருணம் – திருமுறை6:106 97/1
தன் சாதி உடைய பெரும் தவத்தாலே நான்-தான் சாற்றுகின்றேன் அறிந்து இது-தான் சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:108 53/3
பிரிய அரிய பிரியம் உடைய பெரியர் இதய படனனே – கீர்த்தனை:1 74/2
உளமும் உணர்வும் உயிரும் ஒளிர ஒளிரும் ஒருவ சரணமே உருவின் உருவும் உருவுள் உருவும் உடைய தலைவ சரணமே – கீர்த்தனை:1 78/1
ஆர் துணையும் வேண்டேன் என் அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 7/2
ஆசை ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 8/2
அப்படி நீ செய்க எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 10/2
அவ்வண்ணம் செய்க எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 11/2
ஆசை பொங்குகின்றது எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 12/2
ஆசை பொங்குகின்றது எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 13/2
ஆசை பொங்குகின்றது எனக்கு அன்பு உடைய ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 14/2
உறவும் பகையும் உடைய நடையில் – கீர்த்தனை:17 45/1
பொதுவில் நடிக்கின்றவரே அணைய வாரீர் பொற்பு உடைய புண்ணியரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 4/1
உருவும் அருவும் உபய நிலையும் உடைய நித்தனே – கீர்த்தனை:29 51/1
கலக மனம் உடைய என் பிழை பொறுத்து ஆட்கொண்ட கருணை அம் கடல் அமுதமே – கீர்த்தனை:41 1/25
களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே – கீர்த்தனை:41 8/3
சேர்ப்பு உடைய குருமணியே என் செய்கேன் அறிவு அறியா சிறியனேனே – தனிப்பாசுரம்:2 42/4
போத மன செறிவு உடைய மாணாக்கர் சஞ்சலனை புரிந்து நோக்கி – தனிப்பாசுரம்:2 52/2
ஒட்பு உடைய நம் பெருமான் மாளிகையை வலம் ஏழின் உவந்து செய்து – தனிப்பாசுரம்:3 10/3
நட்பு உடைய மனம் கசிய ஐந்தெழுத்துள் நினைந்து மெல்ல நடந்து-மாதோ – தனிப்பாசுரம்:3 10/4
வனப்பு உடைய மலர்_பதமும் மாயை-தனை மிதித்து ஊன்றும் மலர் பொன்_தாளும் – தனிப்பாசுரம்:3 19/2
இன பெரியார்க்கு இன்பு அருளும் கூத்து உடைய மா மணியே இன்ப வாழ்வே – தனிப்பாசுரம்:3 19/4
மலையான்-தன் ஒரு மகளே வடிவு உடைய இளங்குயிலே மயிலே போற்றி – தனிப்பாசுரம்:3 28/4
தா தங்க மலர் கொன்றை சடை உடைய சிவபெருமான் சரணம் போற்றி – தனிப்பாசுரம்:5 4/3
பெருத்த முலையோடு இளம் பருவமுடன் அழகு உடைய பெண் அகப்படுமாகிலோ பேசிடீர் அ பரம பத நாட்டினுக்கு நும் பிறகு இதோ வருவம் என்பார் – தனிப்பாசுரம்:15 7/3
களவே கலந்த கற்பு உடைய மடவரல் புடை கலந்த நய வார்த்தை உடனாய் களி கொள இருந்தவர்கள் கண்ட சுகம் நின் அடி கழல் நிழல் சுகம் நிகருமே – தனிப்பாசுரம்:15 12/3
கலக மனம் உடைய என் பிழை பொறுத்து ஆட்கொண்ட கருணை அம் கடல் அமுதமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/25
அணி வளரும் உயர் நெறி கொள் கலைகள் நிறை மதி மகிழ்வை அடையும் ஒளி உடைய சடையோய் – திருமுகம்:3 1/1
இயற்பெயர் உடைய இ திருவாளனுக்கு – திருமுகம்:4 1/15
செய் விளக்கும் புகழ் உடைய சென்ன நகர் நண்பர்களே செப்ப கேளீர் – திருமுகம்:5 11/3

மேல்


உடைய_நாயகன் (1)

உய்ய நின் திரு_தணிகையை அடையேன் உடைய_நாயகன் உதவிய பேறே – திருமுறை5:42 2/3

மேல்


உடையதாய் (1)

எவ்வுலகும் எவ்வுயிரும் எப்பொருளும் உடையதாய் எல்லாம் செய் வல்லது ஆகி இயற்கையே உண்மையாய் இயற்கையே அறிவாய் இயற்கையே இன்பம் ஆகி – திருமுறை6:25 16/1

மேல்


உடையது (5)

ஓயாத சத்தி எலாம் உடையது ஆகி ஒன்று ஆகி பல ஆகி ஓங்கும் தேவே – திருமுறை1:5 10/4
மறவாது உடையது மாது ஓர் புடையது வாழ்த்துகின்றோர் – திருமுறை2:86 5/3
மண் அனந்தம் கோடி அளவு உடையது நீர் அதனில் வயங்கிய நூற்றொரு கோடி மேல் அதிகம் வன்னி – திருமுறை6:101 22/1
பொது நலம் உடையது பொது நடமிடுவது – கீர்த்தனை:1 89/2
சுற்றினும் ஒன்பது பொத்தல் உடையது
சீழும் கிருமியும் சேர்ந்து கிடப்பது – திருமுகம்:4 1/338,339

மேல்


உடையதுவாய் (4)

எல்லாம் தான் உடையதுவாய் எல்லாம்_வல்லதுவாய் எல்லாம் தான் ஆனதுவாய் எல்லாம் தான் அலதாய் – திருமுறை6:2 5/1
தடை ஒன்றும் இல்லா தகவு உடையதுவாய்
மாற்று இவை என்ன மதித்து அளப்ப அரிதாய் – திருமுறை6:65 1/1338,1339
ஊற்றமும் வண்ணமும் ஒருங்கு உடையதுவாய்
காட்சிக்கு இனிய நல் கலை உடையதுவாய் – திருமுறை6:65 1/1340,1341
காட்சிக்கு இனிய நல் கலை உடையதுவாய்
ஆட்சிக்கு உரிய பல் மாட்சியும் உடைத்தாய் – திருமுறை6:65 1/1341,1342

மேல்


உடையதோர் (1)

எமையும் உம்மையும் உடையதோர் அம்பலத்து இறையும் – திருமுறை6:95 8/3

மேல்


உடையர் (6)

படமெடுத்து ஆடும் ஒரு பாம்பாக என் மனம் பாம்பாட்டியாக மாயை பார்த்து களித்து உதவு பரிசு உடையர் விடயம் படர்ந்த பிரபஞ்சமாக – திருமுறை2:78 5/1
கூடும் வகை உடையர் எலாம் குறிப்பு எதிர்பார்க்கின்றார் குற்றம் எலாம் குணமாக கொண்ட குண_குன்றே – திருமுறை4:1 14/4
தெளி வண்ணம் உடையர் அன்புசெய்யும் வண்ணம் பொதுவில் தெய்வ நடம் புரிகின்ற சைவ பரம் பொருளே – திருமுறை4:2 2/4
பொற்பின் அறு_சுவை அறியும் அறிவு_உடையர் அன்று மேல் புல் ஆதி உணும் உயிர்களும் போன்றிடார் இவர்களை கூரை போய் பாழாம் புற சுவர் என புகலலாம் – தனிப்பாசுரம்:15 10/3
உச்சி தாழ்குவர் நமக்கு_உடையர் நெஞ்சமே – தனிப்பாசுரம்:16 11/4
சாந்த நெஞ்சு_உடையர் நினது அன்பர் யான் மணம் வீசு சாந்த நெஞ்சு-அதுவும் உடையேன் – திருமுகம்:3 1/58

மேல்


உடையர்-பால் (1)

புன் சொலும் உடையர்-பால் பொருந்துறார்களும் – தனிப்பாசுரம்:2 20/4

மேல்


உடையவ (3)

உனக்கு இனிய வண்ணம் இது என்று உரைத்து அருளி சென்றாய் உடையவ நின் அருள் பெருமை உரைக்க முடியாதே – திருமுறை4:2 62/4
ஓதியில் அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்து ஒன்று கொடுத்தாய் உடையவ நின் அருள் பெருமை என் உரைப்பேன் உவந்தே – திருமுறை4:2 86/4
சிலை மலை_உடையவ சரணம் சரணம் சிவசிவ சிவசிவ சரணம் சரணம் – தனிப்பாசுரம்:5 5/3

மேல்


உடையவர் (16)

இருவர் ஒரு பேர் உடையவர் காண் என்றார் என் என்றேன் எம் பேர் – திருமுறை1:8 58/2
ஒன்றின் ஒன்றிய உத்தம பொருளே உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 1/4
ஓது செய்வது ஒன்று என் உயிர் துணையே உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 2/4
உன்றனால் களித்து உவகைகொள்கின்றேன் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 3/4
உய்யவைத்த தாள் நம்பி நிற்கின்றேன் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 4/4
உண்ண நல் அமுது அனைய எம் பெருமான் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 5/4
உன்னை எப்படி ஆயினும் மறவேன் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 6/4
ஓலமிட்டு அழுது அரற்றி எங்கு உரைப்பேன் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 7/4
ஒடிய மா துயர் நீக்கிடாய் என்னில் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 8/4
உன் அன்பு என்பது என்னிடத்து இலையேனும் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 9/4
ஒடிய நின்றனன் என் செய்கேன் சிவனே உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 10/4
வரு மாலை உடையவர் போல் மண_மாலை புனைந்த முழு மணியே முக்கண்_குரு – திருமுறை5:51 6/3
உலகு புகழ் திரு_அமுதம் திரு_சிற்றம்பலத்தே உடையவர் இன்று உதவினர் நான் உண்டு குறை தீர்ந்தேன் – திருமுறை6:91 1/1
உடையவர் என் உளத்து இருந்தே உணர்வித்த வரத்தை உலகவர்கள் அறியார்கள் ஆதலினால் பலவே – திருமுறை6:105 10/1
உடையவர் ஆர் இ கடையவனேனுக்கு – கீர்த்தனை:17 48/1
இருவர் ஒரு பேர் உடையவர் காண் என்றார் என் என்றேன் என் பேர் – தனிப்பாசுரம்:10 14/2

மேல்


உடையவர்-தம் (2)

எ மேதகவும் உடையவர்-தம் இதயத்து அமர்ந்த இறையவனே – திருமுறை6:16 6/1
தான் கிளர் உலகில் சால்பு_உடையவர்-தம் – திருமுகம்:1 1/40

மேல்


உடையவர்க்கு (1)

ஈ காதல் உடையவர்க்கு இரு_நிதி அளித்தே இன்புற புரிகின்ற இயல்பு உடை இறையே – திருமுறை6:26 25/3

மேல்


உடையவர்கள் (2)

பத்தி எலாம் உடையவர்கள் காணும் இடத்து இருக்கும்படி தான் எப்படியோ இப்படி என்பது அரிதே – திருமுறை4:6 4/4
உயிர் கொலையும் புலை பொசிப்பும் உடையவர்கள் எல்லாம் உறவினத்தார் அல்லர் அவர் புறஇனத்தார் அவர்க்கு – திருமுறை6:60 71/1

மேல்


உடையவரா (1)

திரு_மணி பொதுவில் அன்பு_உடையவரா செய்யவும் இச்சை காண் எந்தாய் – திருமுறை6:12 17/4

மேல்


உடையவராய் (1)

ஒத்துரிமை உடையவராய் உவக்கின்றார் யாவர் அவர் உளம்-தான் சுத்த – திருமுறை6:108 8/2

மேல்


உடையவரே (10)

உளம்கொண்ட புண்ணியர் அன்றோ என்றன்னை உடையவரே – திருமுறை1:6 194/4
தனி பெரும் தலைவரே தாயவரே என் தந்தையரே பெரும் தயவு_உடையவரே – திருமுறை6:34 1/1
அன்பு_உடையவரே எல்லாம் உடையவரே அருள்_பெரும்_சோதி என் ஆண்டவரே என் – திருமுறை6:64 41/1
அன்பு_உடையவரே எல்லாம் உடையவரே அருள்_பெரும்_சோதி என் ஆண்டவரே என் – திருமுறை6:64 41/1
இன்பு_உடையவரே என் இறையவரே என் இரு கண் உள் மணிகளுள் இசைந்து இருந்தவரே – திருமுறை6:64 41/3
தினகரன் போல் சாகாத தேகம்_உடையவரே திரு_உடையார் என அறிந்தே சேர்ந்திடு-மின் ஈண்டே – திருமுறை6:97 8/3
உடையவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 48/2
இயற்கை இன்பம் ஆனவரே அணைய வாரீர் இறைமை எலாம் உடையவரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 2/3
உலகம் எல்லாம் உடையவரே அணைய வாரீர் உண்மை உரைக்கின்றவரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 3/1
பொறுமை மிக உடையவரே அணைய வாரீர் பொய்யாத வாசகரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 6/3

மேல்


உடையவரை (1)

அன்பு_உடையவரை கண்ட போது எல்லாம் என்-கொலோ என்று அயர்ந்தேனே – திருமுறை6:13 59/4

மேல்


உடையவரோ (3)

ஒருவர்க்கு நான் சொல மாட்டேன் அவர் என் உடையவரோ
வெருவற்க என்று எனை ஆண்டு அருள் ஈது என்றன் விண்ணப்பமே – திருமுறை1:6 213/3,4
துன்பு_உடையவரோ இன்பு_உடையவரோ சொல்லுவது என்னையோ என்றே – திருமுறை6:13 59/2
துன்பு_உடையவரோ இன்பு_உடையவரோ சொல்லுவது என்னையோ என்றே – திருமுறை6:13 59/2

மேல்


உடையவளை (1)

உள் அமுதம் ஆகிய நின் திரு_குறிப்பு ஏது உணரேன் உடையவளை உடையவனே உலகு உணரா ஒளியே – திருமுறை4:3 8/2

மேல்


உடையவளோடு (1)

ஒரு திரு_தேர் ஊர்ந்து என்னை உடையவளோடு அடைந்தே உள்_வாயில் தாழ் பிடித்து பயத்தொடு நின்றேனே – திருமுறை6:80 4/2

மேல்


உடையவன் (6)

ஓங்கு அருளால் நம்மை உடையவன் காண் ஆங்கு அவன்றன் – திருமுறை1:3 1/414
தாயினும் பெரும் தயவு_உடையவன் நம் தலைவன் என்று நான் தருக்கொடும் திரிந்தேன் – திருமுறை2:67 9/1
ஒன்றும்_இல்லவன் என்று உரைக்கினும் எல்லாம் உடையவன் ஆகும் என்கின்றாள் – திருமுறை2:102 7/3
ஊன் மறந்த உயிரகத்தே ஒளி நிறைந்த ஒருவன் உலகம் எலாம் உடையவன் என்னுடைய நட ராஜன் – திருமுறை6:23 9/1
அந்தணாளன் மெய் அறிவு_உடையவன் என் அப்பன் தன்மை என் தன்மை என்று அறி-மின் – திருமுறை6:108 41/4
பொன் வேறு இலையால் பொன்_உடையவன் எம் – திருமுகம்:1 1/54

மேல்


உடையவன்-தன்னை (1)

உளம்கொளும் என்றன் உயிர் துணையானை உண்மையை எல்லாம் உடையவன்-தன்னை
இளம்பிறை சூடிய செஞ்சடையானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை2:33 9/3,4

மேல்


உடையவனா (1)

மா காதல் உடையவனா மனம் கனிவித்து அழியா வான் அமுதும் மெய்ஞ்ஞான மருந்தும் உண புரிந்தீர் – திருமுறை6:79 2/2

மேல்


உடையவனார் (1)

உடுப்பார் கரி தோல் ஒற்றி எனும் ஊரார் என்னை உடையவனார்
மடுப்பு ஆர் இன்ப மாலையிட்டார் மருவார் எனது பிழை உரைத்து – திருமுறை3:3 19/1,2

மேல்


உடையவனே (22)

உள் இருக்கின்ற நின் தாட்கு ஓதல் என் எம்_உடையவனே – திருமுறை1:6 60/4
ஓர் சிந்து போல் அருள் நேர் சிந்தன் ஏத்தும் உடையவனே – திருமுறை1:6 82/4
நுதலில் ஆர் அழல் கண்_உடையவனே நோக்கும் அன்பர்கள் தேக்கும் இன் அமுதே – திருமுறை2:10 7/3
குடர் கொளும் சூல படை_உடையவனே கோதை ஓர் கூறு_உடையவனே – திருமுறை2:18 4/4
குடர் கொளும் சூல படை_உடையவனே கோதை ஓர் கூறு_உடையவனே – திருமுறை2:18 4/4
விடம் கலந்து அருள் மிடறு_உடையவனே வேதன் மால் புகழ் விடை_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/1
விடம் கலந்து அருள் மிடறு_உடையவனே வேதன் மால் புகழ் விடை_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/1
கடம் கலந்த மா உரி_உடையவனே கந்தனை தரும் கனிவு_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/2
கடம் கலந்த மா உரி_உடையவனே கந்தனை தரும் கனிவு_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/2
இடம் கலந்த பெண் கூறு_உடையவனே எழில் கொள் சாமத்தின் இசை_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/3
இடம் கலந்த பெண் கூறு_உடையவனே எழில் கொள் சாமத்தின் இசை_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/3
திடம் கலந்த கூர் மழு_உடையவனே திகழும் ஒற்றியூர் சிவபெருமானே – திருமுறை2:22 3/4
மாலின் கண்_மலர் மலர் திரு_பதனே மயிலின் மேல் வரு மகவு_உடையவனே – திருமுறை2:22 8/1
காலில் கூற்று உதைத்து அருள்செயும் சிவனே கடவுளே நெற்றிக்கண்_உடையவனே – திருமுறை2:22 8/3
உடையவனே உலகு ஏத்தும் ஒற்றி அப்பா நின்-பால் வந்து – திருமுறை2:45 34/3
ஊழாம் வினை தவிர்த்து ஆண்டனையே என்_உடையவனே – திருமுறை2:83 5/3
உள்ளத்திலே நின்ற ஆங்கு அவை காண்க உடையவனே – திருமுறை2:83 10/4
உள் அமுதம் ஆகிய நின் திரு_குறிப்பு ஏது உணரேன் உடையவளை உடையவனே உலகு உணரா ஒளியே – திருமுறை4:3 8/2
பரை மதித்து இடம் சேர் பராபரற்கு அருமை பாலனே வேல் உடையவனே
விரை மதித்து ஓங்கும் மலர் பொழில் தணிகை வெற்பினில் ஒளிரும் மெய் விளக்கே – திருமுறை5:37 4/3,4
ஊக்கம் எலாம் உற உள் கலந்தான் என் உடையவனே – திருமுறை6:41 7/4
ஊதியம் தந்து எனை ஆட்கொண்டு உள்ளிடத்தும் புறத்தும் ஓவாமல் விளங்குகின்ற உடையவனே இந்த – திருமுறை6:68 3/3
உடையவனே என்னுடைய உள்ளம் உருகுதடா – கீர்த்தனை:4 12/2

மேல்


உடையவனை (1)

தாரனை குகன் என் பேர் உடையவனை தணிகையில் கண்டு இறைஞ்சுவனே – திருமுறை5:40 6/4

மேல்


உடையவா (6)

ஓங்குகின்றதற்கு என் செய கடவேன் உடையவா எனை உவந்துகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 6/4
உருக்கல் ஆகுதற்கு என் செய கடவேன் உடையவா எனை உவந்துகொண்டு அருளே – திருமுறை6:5 8/4
உண்டியே விழைந்தேன் எனினும் என்றன்னை உடையவா அடியனேன் உனையே – திருமுறை6:9 13/1
உடையவா எல்லாம் உடையவா உணர்ந்தோர்க்கு உரியவா பெரிய வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 3/4
உடையவா எல்லாம் உடையவா உணர்ந்தோர்க்கு உரியவா பெரிய வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 3/4
ஒத்து நின்று ஓங்கும் உடையவா கருணை உளத்தவா வளத்த வாழ்வு அருளே – திருமுறை6:29 6/4

மேல்


உடையவைகள் (1)

துன்பு உடையவைகள் முழுவதும் தவிர்ந்தே தூய்மை சேர் நல் மண கோலம் – திருமுறை6:87 3/3

மேல்


உடையற்கும் (1)

கரிய பெரு மால் உடையற்கும் அருளல் உன்றன் கடன் அன்றே – திருமுறை2:84 8/4

மேல்


உடையன் (3)

தீவு ஆய நரகினிடை விழக்கடவேன் எனை-தான் சிவாயநம என புகலும் தெளிவு_உடையன் ஆக்கி – திருமுறை4:7 7/3
சிற்றறிவு_உடையன் ஆகி தினம்-தொறும் திரிந்து நான் செய் – திருமுறை6:21 3/1
கருணை அமுது உண்டு இன்ப நாட்டுக்கு உடையன் ஆயினேன் – கீர்த்தனை:29 68/2

மேல்


உடையனவே (1)

சொல்லுகின்றேன் பற்பல நான் சொல்லுகின்ற எல்லாம் துரிசு அலவே சூது அலவே தூய்மை உடையனவே
வெல்லுகின்ற வார்த்தை அன்றி வெறும்_வார்த்தை என் வாய் விளம்பாது என் ஐயர் நின்று விளம்புகின்றபடியால் – திருமுறை6:108 49/1,2

மேல்


உடையனை (2)

ஊணனை அடியேம் உளத்தனை எல்லாம் உடையனை உள்கி நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:39 1/2
உடையனை ஒற்றி_ஊரனை மூவர் உச்சனை உள்கி நின்று ஏத்தா – திருமுறை2:39 6/2

மேல்


உடையனையும் (1)

ஒரு மொழியே என்னையும் என் உடையனையும் ஒன்றுவித்து – திருமுறை4:12 8/2

மேல்


உடையனோ (1)

இவை எலாம் அ நாள் உடையனோ அலனோ இந்த நாள் இறைவ நின் அருளால் – திருமுறை6:15 28/3

மேல்


உடையா (4)

மண் கட்டும் பந்து எனவே வாழ்ந்தாய் முதிர்ந்து உடையா
புண் கட்டி என்பவர் வாய் பொத்துவையே திண் கட்டும் – திருமுறை1:3 1/663,664
கொன் உடையா உடல் பருக்க பசிக்கு சோறு கொடுக்கவோ குளிர்க்கு ஆடை கொளவோ வஞ்ச – திருமுறை1:5 90/2
உடையா தலை மேல் தலையாக உன் கை ஈர்_ஐஞ்ஞூறு கொண்டது – திருமுறை1:8 158/3
எண்பு உடையா மறை முடிக்கும் எட்டா நின் புகழை யாது அறிவேன் பாடுக என்று எனக்கு ஏவல் இட்டாய் – திருமுறை6:91 5/2

மேல்


உடையாட்கு (1)

ஆ_மலர்_உடையாட்கு என் பெயர் பலவாம் அவையுள்ளே – திருமுறை5:49 7/3

மேல்


உடையாண்டி (2)

பன்னிரு தோள்கள் உடையாண்டி கொடும் – திருமுறை5:53 3/1
பன்னிரு தோள்கள் உடையாண்டி கொடும் – கீர்த்தனை:10 3/1

மேல்


உடையாத (1)

உடையாத நல் நெஞ்சர்க்கு உண்மையை காண்பிக்கும் உத்தமனே – திருமுறை5:5 27/3

மேல்


உடையாது (1)

உடையாது ஓடினாலும் அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே – திருமுறை3:19 10/4

மேல்


உடையாமையும் (1)

அடையாமையும் நெஞ்சு உடையாமையும் தந்து அருளுகவே – திருமுறை1:6 77/4

மேல்


உடையாய் (154)

எண் தோள் உடையாய் எனை_உடையாய் மார்பகத்தில் – திருமுறை1:2 1/561
எண் தோள் உடையாய் எனை_உடையாய் மார்பகத்தில் – திருமுறை1:2 1/561
நீறு_உடையாய் ஆறு உடைய நீள் முடியாய் தேட அரிய – திருமுறை1:2 1/579
வீறு_உடையாய் நின்றனக்கு ஓர் விண்ணப்பம் மாறுபட – திருமுறை1:2 1/580
ஏறு_உடையாய் நீறு அணியா ஈனர் மனை ஆயினும் வெண் – திருமுறை1:2 1/675
அன்பு_உடையாய் நின்னை போல் ஆவாரோ இன்பமுடன் – திருமுறை1:2 1/774
உட்பகைவர் என்று இவரை ஓர்ந்திலையே நட்பு_உடையாய் – திருமுறை1:3 1/1044
வீறு_உடையாய் வேல்_உடையாய் விண்_உடையாய் வெற்பு_உடையாய் – திருமுறை1:4 0/1
வீறு_உடையாய் வேல்_உடையாய் விண்_உடையாய் வெற்பு_உடையாய் – திருமுறை1:4 0/1
வீறு_உடையாய் வேல்_உடையாய் விண்_உடையாய் வெற்பு_உடையாய் – திருமுறை1:4 0/1
வீறு_உடையாய் வேல்_உடையாய் விண்_உடையாய் வெற்பு_உடையாய் – திருமுறை1:4 0/1
நீறு_உடையாய் நேயர்கள்-தம் நெஞ்சு_உடையாய் கூறு – திருமுறை1:4 0/2
நீறு_உடையாய் நேயர்கள்-தம் நெஞ்சு_உடையாய் கூறு – திருமுறை1:4 0/2
ஊழ்_தாதா ஏத்தும் உடையாய் சிவ என்றே – திருமுறை1:4 24/3
ஆயா கொடியேனுக்கு அன்பு_உடையாய் நீ அருள் இங்கு – திருமுறை1:4 49/1
தீங்கு_உடையாய் என்ன இவண் செய் பிழையை நோக்கி அருள் – திருமுறை1:4 55/3
பாங்கு_உடையாய் தண்டிப்பது – திருமுறை1:4 55/4
இன்பு_உடையாய் என் பொய்யும் ஏற்கும்-கொல் துன்பு_உடையேன் – திருமுறை1:4 65/2
அன்பு_உடையாய் நீ அமைப்பித்தாய் இதற்கு வன்பு அடையாது – திருமுறை1:4 74/2
கங்கை_சடையாய் முக்கண்_உடையாய் கட்செவியாம் – திருமுறை1:4 91/1
அம் கச்சு_உடையாய் அருள்_உடையாய் மங்கைக்கு – திருமுறை1:4 91/2
அம் கச்சு_உடையாய் அருள்_உடையாய் மங்கைக்கு – திருமுறை1:4 91/2
உய்குவித்து மெய் அடியார்-தம்மை எல்லாம் உண்மை நிலை பெற அருளும்_உடையாய் இங்கே – திருமுறை1:5 79/1
என்_உடையாய் என்_உடையாய் என்னை இங்கே எடுத்து வளர்த்தனை அறியேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை1:5 90/4
என்_உடையாய் என்_உடையாய் என்னை இங்கே எடுத்து வளர்த்தனை அறியேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை1:5 90/4
விண்_உடையாய் வெள்ளி வெற்பு_உடையாய் மதி மேவு சடை-கண்_உடையாய் – திருமுறை1:6 6/1
விண்_உடையாய் வெள்ளி வெற்பு_உடையாய் மதி மேவு சடை-கண்_உடையாய் – திருமுறை1:6 6/1
விண்_உடையாய் வெள்ளி வெற்பு_உடையாய் மதி மேவு சடை-கண்_உடையாய் – திருமுறை1:6 6/1
நெற்றிக்கண்_உடையாய் அருள் கண்_உடையாய் – திருமுறை1:6 6/2
நெற்றிக்கண்_உடையாய் அருள் கண்_உடையாய் – திருமுறை1:6 6/2
பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை1:6 6/3
பண்_உடையாய் திசை பட்டு_உடையாய் இட பாலில் அருள் – திருமுறை1:6 6/3
பெண்_உடையாய் வந்தி பிட்டு_உடையாய் என் பெரும் செல்வமே – திருமுறை1:6 6/4
பெண்_உடையாய் வந்தி பிட்டு_உடையாய் என் பெரும் செல்வமே – திருமுறை1:6 6/4
விடை_உடையாய் மறை மேல்_உடையாய் நதி மேவிய செம் – திருமுறை1:6 7/1
விடை_உடையாய் மறை மேல்_உடையாய் நதி மேவிய செம் – திருமுறை1:6 7/1
சடை_உடையாய் கொன்றை தார்_உடையாய் கரம் தாங்கு மழு – திருமுறை1:6 7/2
சடை_உடையாய் கொன்றை தார்_உடையாய் கரம் தாங்கு மழு – திருமுறை1:6 7/2
படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை1:6 7/3
படை_உடையாய் அருள் பண்பு_உடையாய் பெண் பரவையின்-பால் – திருமுறை1:6 7/3
நடை_உடையாய் அருள் நாடு_உடையாய் பதம் நல்குகவே – திருமுறை1:6 7/4
நடை_உடையாய் அருள் நாடு_உடையாய் பதம் நல்குகவே – திருமுறை1:6 7/4
கீள்_உடையாய் பிறை கீற்று_உடையாய் எம் கிளை தலை மேல் – திருமுறை1:6 8/1
கீள்_உடையாய் பிறை கீற்று_உடையாய் எம் கிளை தலை மேல் – திருமுறை1:6 8/1
தாள்_உடையாய் செம் சடை_உடையாய் என்றனை_உடையாய் – திருமுறை1:6 8/2
தாள்_உடையாய் செம் சடை_உடையாய் என்றனை_உடையாய் – திருமுறை1:6 8/2
தாள்_உடையாய் செம் சடை_உடையாய் என்றனை_உடையாய் – திருமுறை1:6 8/2
வாள்_உடையாய் மலை_மான்_உடையாய் கலை மான்_உடையாய் – திருமுறை1:6 8/3
வாள்_உடையாய் மலை_மான்_உடையாய் கலை மான்_உடையாய் – திருமுறை1:6 8/3
வாள்_உடையாய் மலை_மான்_உடையாய் கலை மான்_உடையாய் – திருமுறை1:6 8/3
ஆள்_உடையாய் மன்றுள் ஆட்டு_உடையாய் என்னை ஆண்டு அருளே – திருமுறை1:6 8/4
ஆள்_உடையாய் மன்றுள் ஆட்டு_உடையாய் என்னை ஆண்டு அருளே – திருமுறை1:6 8/4
அன்பால் என்றன்னை இங்கு ஆள்_உடையாய் இ அடியவனேன் – திருமுறை1:6 17/1
நீயே என் தந்தை அருள்_உடையாய் எனை நேர்ந்து பெற்ற – திருமுறை1:6 33/1
உடையாய் என் விண்ணப்பம் ஒன்று உண்டு கேட்டு அருள் உன் அடி சீர் – திருமுறை1:6 77/1
கூத்து_உடையாய் என்_உடையாய் முத்தேவரும் கூறுகின்ற – திருமுறை1:6 147/1
கூத்து_உடையாய் என்_உடையாய் முத்தேவரும் கூறுகின்ற – திருமுறை1:6 147/1
ஏத்து_உடையாய் அன்பர் ஏத்து_உடையாய் என்றன் எண்மை மொழி – திருமுறை1:6 147/2
ஏத்து_உடையாய் அன்பர் ஏத்து_உடையாய் என்றன் எண்மை மொழி – திருமுறை1:6 147/2
சாத்து_உடையாய் நின்றனக்கே பரம் எனை தாங்குதற்கு ஓர் – திருமுறை1:6 147/3
எனை பெற்ற தாயினும் அன்பு_உடையாய் எனக்கு இன்பம் நல்கும் – திருமுறை1:6 149/1
மின்_உடையாய் மின்னில் துன் இடையாய் ஒற்றி மேவும் முக்கண் – திருமுறை1:7 98/3
மன்_உடையாய் என்னுடையாய் வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 98/4
நேயானுகூல மனம்_உடையாய் இனி நீயும் என்றன் – திருமுறை1:7 100/1
நன்று அன்பு_உடையாய் எண் கலத்தில் நாம் கொண்டிடுவேம் என்று சொலி – திருமுறை1:8 5/3
இ மால்_உடையாய் ஒற்றுதற்கு ஓர் எச்சம்-அது கண்டு அறி என்றார் – திருமுறை1:8 7/2
ஈடாய்_உடையாய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 26/4
இரு கால் உடையாய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 47/4
முகம் சேர் வடி வேல் இரண்டு உடையாய் மும்மாதவர் நாம் என்று உரைத்தார் – திருமுறை1:8 67/2
இன்னே கடலினிடை நீ பத்து ஏழ்மை_உடையாய் போலும் என – திருமுறை1:8 95/3
எள்ளல்_உடையாய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 104/4
வண்ணம் உடையாய் நின்றனை போல் மலர் வாய் நடம் செய் வல்லோமோ – திருமுறை1:8 141/3
போகம்_உடையாய் புற தண்ணீர் புரிந்து விரும்பாம் அக தண்ணீர் – திருமுறை1:8 151/3
பங்கு_உடையாய் ஏழை முகம் பாராது தள்ளிவிட்டால் – திருமுறை2:20 10/3
நினை_உடையாய் நீ அன்றி நேடில் எங்கும் இல்லாதாய் – திருமுறை2:20 31/1
எனை_உடையாய் ஒற்றி எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 31/4
உடையாய் உன் அடியவர்க்கும் அவர் மேல் பூண்ட ஒண் மணியாம் கண்மணிக்கும் ஓங்கு சைவ – திருமுறை2:23 1/1
எண் தோள் உடையாய் என்று இரங்கேன் இறையும் திரும்பேன் இ அறிவை – திருமுறை2:40 7/3
நலமே ஒற்றி நாடு_உடையாய் நாயேன் உய்யும் நாள் என்றோ – திருமுறை2:43 5/4
தலை வளைக்கும் செங்கமல தாள்_உடையாய் ஆள்_உடையாய் – திருமுறை2:45 2/2
தலை வளைக்கும் செங்கமல தாள்_உடையாய் ஆள்_உடையாய் – திருமுறை2:45 2/2
மன்று_உடையாய் மால் அயனும் மற்றும் உள வானவரும் – திருமுறை2:45 9/1
குன்று_உடையாய் என்ன குறை தவிர்த்த கோமானே – திருமுறை2:45 9/2
ஒன்று_உடையாய் ஊர் விடையாய் ஒற்றி அப்பா என்னுடைய – திருமுறை2:45 9/3
நாடிய சீர் ஒற்றி நகர்_உடையாய் நின் கோயில் – திருமுறை2:56 4/1
கால் அயர்ந்து வாட அருள் கண்_உடையாய் விண்_உடையாய் – திருமுறை2:56 9/2
கால் அயர்ந்து வாட அருள் கண்_உடையாய் விண்_உடையாய் – திருமுறை2:56 9/2
அன்பு_உடையாய் எனை_உடையாய் விடையாய் வீணே அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 3/4
அன்பு_உடையாய் எனை_உடையாய் விடையாய் வீணே அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 3/4
விஞ்சு_உடையாய் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் சீர் மெய்_புளகம் எழ துதித்து விளங்குகின்றார் – திருமுறை2:59 4/1
அஞ்சு_உடையாய் ஆறு உடைய சடையாய் வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 4/4
அருள்_உடையாய் ஆள்_உடையாய் உடையாய் வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 6/4
அருள்_உடையாய் ஆள்_உடையாய் உடையாய் வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 6/4
அருள்_உடையாய் ஆள்_உடையாய் உடையாய் வீணில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 6/4
உண்மை அறியேன் எனினும் எனை_உடையாய் உனையே ஒவ்வொருகால் – திருமுறை2:60 2/1
வண்மை உடையாய் என் செய்கேன் மற்று ஓர் துணை இங்கு அறியேனே – திருமுறை2:60 2/4
என்_உடையாய் மற்று இங்கு எனக்கு ஆர் இரங்குவரே – திருமுறை2:74 4/4
எல்லாம் உடையாய் எனக்கு ஆர் இரங்குவரே – திருமுறை2:74 10/4
உடையார்க்கோ என்னை_உடையாய் உதவுவதே – திருமுறை2:75 1/4
வாய்க்கும் கருணை_கடல் உடையாய் உன்-பால் அடுத்தேன் வலிந்து எளிய – திருமுறை2:82 3/3
உய்வேன் என்பது எவ்வாறு என் உடையாய் உய்வேன் உய்வித்தால் – திருமுறை2:82 6/3
பொடியே திகழும் வடிவு_உடையாய் யாது புரிவேன் புலையேனே – திருமுறை2:82 16/4
கலையே கருதும் கழல்_உடையாய் அருளாமையும் நின் கடன் அன்றே – திருமுறை2:82 17/4
புண்ணுடையாரின் புலம்புகின்றேனை பொறுத்து அருள் முக்கண்_உடையாய் – திருமுறை2:83 4/3
கழல் கால்_உடையாய் மணி_கண்டத்தனே – திருமுறை2:83 4/4
எல்லாம் உடையாய் நினக்கு எதிர் என்று எண்ணேல் உறவு என்று எண்ணுக ஈது – திருமுறை2:84 1/3
உள்_உணர்வோர் உளத்து நிறைந்து ஊற்றெழுந்த தெள் அமுதே உடையாய் வஞ்ச – திருமுறை2:94 15/1
ஒழியா கவலை உறுகின்றேன் உடையாய் முறையோ முறையேயோ – திருமுறை2:94 29/1
ஆண்டவன் நீ ஆகில் உனக்கு அடியனும் நான் ஆகில் அருள்_உடையாய் இன்று இரவில் அருள் இறையாய் வந்து – திருமுறை2:98 1/1
ஒருமை_உடையார் கோவணமே உடையாய் உடுத்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 2/3
தேன் கேட்கும் மொழி மங்கை ஒரு பங்கில் உடையாய் சிவனே எம் பெருமானே தேவர் பெருமானே – திருமுறை4:1 20/3
மரணம் அற்று வாழ்க என திரு_வார்த்தை அளித்தாய் மன்று_உடையாய் நின் அருளின் வண்மை எவர்க்கு உளதே – திருமுறை4:2 15/4
அ தகவின் எனை அழைத்து என் அங்கையில் ஒன்று அளித்தாய் அன்னையினும் அன்பு_உடையாய் நின் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:2 48/3
செறிவு_உடையாய் இது வாங்கு என்று உதவவும் நான் மறுப்ப திரும்பவும் என் கை-தனிலே சேர அளித்தனையே – திருமுறை4:2 53/3
அருள்_உடையாய் அடியேன் நான் அருள் அருமை அறியேன் அறியாதே மறுத்த பிழை அத்தனையும் பொறுத்து – திருமுறை4:5 1/1
அன்பு_உடையாய் அடியேன் நான் அருள் அருமை அறியேன் அறியாதே மறுத்த பிழை அத்தனையும் பொறுத்து – திருமுறை4:5 2/1
ஆள்_உடையாய் சிறியேன் நான் அருள் அருமை அறியேன் அறியாதே மறுத்த பிழை அத்தனையும் பொறுத்து – திருமுறை4:5 3/1
தலை ஞான முனிவர்கள்-தம் தலை மீது விளங்கும் தாள்_உடையாய் ஆள் உடைய சற்குரு என் அரசே – திருமுறை4:8 2/4
முருகா முகம் மூவிரண்டு உடையாய் முறையோ முறையோ முறையேயோ – திருமுறை5:28 4/4
உற்றவருள் சிந்தனை தந்து இன்பம் மேவி உடையாய் உன் அடியவன் என்று ஓங்கும் வண்ணம் – திருமுறை5:44 7/3
எல்லாம் உடையாய் நின் செயலே எல்லாம் என்றால் என் செயல்கள் – திருமுறை6:7 19/1
உரை சேர இருத்தல் அன்றி உடையாய் என் உறவே என் உயிரே என்றன் – திருமுறை6:10 9/3
உண்ட-தோறு எல்லாம் அமுது என இனிக்கும் ஒருவனே சிற்சபை உடையாய்
விண்ட பேர்_உலகில் அம்ம இ வீதி மேவும் ஓர் அகத்திலே ஒருவர் – திருமுறை6:13 13/1,2
உடையாய் திரு அம்பலத்து ஆடல் ஒருவா ஒருவா உலவாத – திருமுறை6:17 2/1
ஊனே புகுந்து என் உளம் கலந்த உடையாய் அடியேன் உவந்திட நீ – திருமுறை6:17 17/3
அன்னையினும் தயவு_உடையாய் அப்பன் எனக்கு ஆனாய் அன்றியும் என் ஆர்_உயிருக்கு ஆர்_உயிராய் நிறைந்தாய் – திருமுறை6:22 6/3
கருவினில் எனக்கு அருள் கனிந்து அளித்தவனே கண்_உடையாய் பெரும் கடவுளர் பதியே – திருமுறை6:26 5/2
அன்பு_உடையாய் என்றனை நீ அணைந்திடவே விழைந்தேன் அந்தோ என் ஆசை வெள்ளம் அணை_கடந்தது அரசே – திருமுறை6:31 4/2
மெய்_உடையாய் என்னொடு நீ விளையாட விழைந்தேன் விளையாட்டு என்பது ஞானம் விளையும் விளையாட்டே – திருமுறை6:31 6/2
அன்னையினும் தயவு_உடையாய் நின் தயவை நினைத்தே ஆர்_உயிர் வைத்திருக்கின்றேன் ஆணை இது கண்டாய் – திருமுறை6:35 6/3
அன்னையினும் தயவு_உடையாய் நீ மறந்தாய் எனினும் அகிலம் எலாம் அளித்திடும் நின் அருள் மறவாது என்றே – திருமுறை6:35 7/3
திரு_உடையாய் சிற்சபை வாழ் சிவ பதியே எல்லாம் செய்ய வல்ல தனி தலைமை சித்த சிகாமணியே – திருமுறை6:36 1/1
ஒளி வேய் வடிவு பெற்று ஓங்கி உடையாய் உன்-பால் வளர்கின்றேன் – திருமுறை6:57 6/3
அரு எலாம் உடையாய் நீ அறிந்ததுவே அடிக்கடி உரைப்பது என் நினக்கே – திருமுறை6:58 1/4
ஒத்து உயிரில் கலந்துகொண்ட உடையாய் என்று உமையே ஓதுகின்றாள் இவள்அளவில் உத்தமரே உமது – திருமுறை6:62 5/3
உன் ஆணை உன்னை விட உற்ற_துணை வேறு இலை என் உடையாய் அந்தோ – திருமுறை6:64 3/1
உன்னிடை நான் கொடுத்தனன் மற்று என்னிடை வேறு ஒன்றும் இலை உடையாய் இங்கே – திருமுறை6:64 30/2
நண்பு_உடையாய் என்னுடைய நாயகனே எனது நல் உறவே சிற்சபையில் நடம் புரியும் தலைவா – திருமுறை6:91 5/1
விரை சேர் சடையாய் விடையாய் உடையாய்
விகிர்தா விபவா விமலா அமலா – கீர்த்தனை:1 198/1,2
மன்று_உடையாய் நின் அருளை வைத கொடும் சொல் பொருளில் – கீர்த்தனை:4 14/1
அருள்_உடையாய் எண்ணில் எனக்கு அஞ்சும் கலங்குதடா – கீர்த்தனை:4 32/2
அன்பு_உடையாய் எண்ணில் எனக்கு அஞ்சும் கலங்குதடா – கீர்த்தனை:4 35/2
என்_உடையாய் உன்றன் இணை அடி-தான் நோவாதா – கீர்த்தனை:5 1/2
உடையாய் அவர்க்குள் எனையும் ஒருவன் என்று சொல்லவோ – கீர்த்தனை:29 16/4
உடையாய் எனக்கு புரிந்த தயவை உன்ன உன்னவே – கீர்த்தனை:29 37/1
உடையாய் துரிய தலத்தின் மேல் நின்று ஓங்கும் தலத்திலே – கீர்த்தனை:29 77/3
உடையாய் உத்தமனே எனக்கு உண்மை உரைத்து அருளே – கீர்த்தனை:31 8/4
கடியேற்கு அன்னை எனும் சிவகாம கொடை_உடையாய் – கீர்த்தனை:32 13/3
முகம் சேர் வடி வேல் இரண்டு உடையாய் மும்மாதவர் நாம் என்று உரைத்தார் – தனிப்பாசுரம்:10 23/2
அனம் மகிழ் நடையாய் அணி துடி இடையாய் அழகுசெய் காஞ்சன உடையாய்
இனம் மகிழ் சென்னை இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு திருவே – தனிப்பாசுரம்:21 5/3,4
அன்பு_உடையாய் நீ அறியாதது அன்றே – திருமுகம்:4 1/28
படிப்பது நன்று என தெரிந்த பாங்கு_உடையாய் மன்றுள் வெளி பரமன் அன்பே – திருமுகம்:5 6/1
தடிப்பது நன்று என தேர்ந்த சதுர்_உடையாய் அறம் நவின்ற தவத்தாய் வீணில் – திருமுகம்:5 6/2
துடிப்பது_இலா தூய மன சுந்தர பேர்_உடையாய் என் தோழ கேள் நீ – திருமுகம்:5 6/3

மேல்


உடையாயும் (2)

உச்ச ஆதி அந்தம் இலா திரு_வடிவில் யானும் உடையாயும் கலந்து ஓங்கும் ஒருமையும் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 8/4
பொருளாம் ஓர் திரு_வடிவில் உடையாயும் நானும் புணர்ந்து கலந்து ஒன்றாகி பொருந்துதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:59 10/4

மேல்


உடையார் (207)

நாள் போக்கி நிற்கும் நவை_உடையார் நாட அரிதாம் – திருமுறை1:2 1/129
தீரா வடு_உடையார் சேர்தற்கு அரும் தெய்வ – திருமுறை1:2 1/201
அன்பு_உடையார் யாரினும் பேர்_அன்பு_உடையான் நம் பெருமான் – திருமுறை1:3 1/525
இன்பு_உடையார் ஏனும் இணங்குவரே அன்புடனே – திருமுறை1:3 1/528
பொன்_உடையார் துன்ப புணரி ஒன்றே அல்லது மற்று – திருமுறை1:3 1/797
என்_உடையார் கண்டு இங்கு இருந்தனையே பொன் இருந்தால் – திருமுறை1:3 1/798
அன்பு_உடையார் இன் சொல் அமுது ஏறு நின் செவிக்கே – திருமுறை1:4 65/1
காட்சியே காண்பதுவே ஞேயமே உள் கண்_உடையார் கண் நிறைந்த களிப்பே ஓங்கும் – திருமுறை1:5 32/1
நெஞ்சு அடைய நினைதியோ நினைதியேல் மெய்ந்நெறி_உடையார் நெஞ்சு அமர்ந்த நீதன் அன்றே – திருமுறை1:5 71/4
பொன்_உடையார் இடம் புகவோ அவர்கட்கு ஏற்க பொய் மொழிகள் புகன்றிடவோ பொதி போல் இந்த – திருமுறை1:5 90/1
தம்மை மறந்து அருள் அமுதம் உண்டு தேக்கும் தகை_உடையார் திரு_கூட்டம் சார்ந்து நாயேன் – திருமுறை1:5 93/1
பற்றாயும் அவர்-தமை நாம் பற்றோம் பற்றில் பற்றாத பற்று_உடையார் பற்றி உள்ளே – திருமுறை1:5 96/2
நின் போலும் அன்பு_உடையார் எனக்கு ஆர் இந்த நீள் நிலத்தே – திருமுறை1:6 16/4
வேத்து_உடையார் மற்று இலை அருள் ஈது என்றன் விண்ணப்பமே – திருமுறை1:6 147/4
உன்னும் திருவொற்றியூர்_உடையார் நெஞ்சு உவப்ப எழில் – திருமுறை1:7 33/1
தேசை உள்ளார் ஒற்றியூர்_உடையார் இடம் சேர் மயிலே – திருமுறை1:7 42/3
உடை என்ன ஒண் புலித்தோல்_உடையார் கண்டு உவக்கும் இள – திருமுறை1:7 89/1
பொன்_உடையார் அன்றி போற்றும் நல் கல்வி பொருள்_உடையார் – திருமுறை1:7 98/1
பொன்_உடையார் அன்றி போற்றும் நல் கல்வி பொருள்_உடையார் – திருமுறை1:7 98/1
என்_உடையார் என ஏசுகின்றார் இஃது என்னை அன்னே – திருமுறை1:7 98/2
கோமாற்கு அருளும் திருவொற்றி கோயில்_உடையார் இவரை மத_மா – திருமுறை1:8 6/1
வண்மை_உடையார் திருவொற்றி_வாணர் இவர்-தாம் பலி என்றார் – திருமுறை1:8 14/1
துன்னல்_உடையார் இவர்-தமை நீர் துன்னும் பதி-தான் யாது என்றேன் – திருமுறை1:8 17/1
உடையார் துன்னல் கந்தை-தனை உற்று நோக்கி நகைசெய்தே – திருமுறை1:8 41/3
உடையார் என்பார் உமை ஒற்றி_உடையீர் பணம்-தான் உடையீரோ – திருமுறை1:8 126/1
யோகம்_உடையார் புகழ் ஒற்றியூரில் பரம யோகியராம் – திருமுறை1:8 151/1
தாகம் உடையார் இவர்-தமக்கு தண்ணீர் தர நின்றனை அழைத்தேன் – திருமுறை1:8 151/2
தோடு_உடையார் புலித்தோல்_உடையார் கடல் தூங்கும் ஒரு – திருமுறை2:6 1/1
தோடு_உடையார் புலித்தோல்_உடையார் கடல் தூங்கும் ஒரு – திருமுறை2:6 1/1
மாடு_உடையார் மழு மான்_உடையார் பிரமன் தலையாம் – திருமுறை2:6 1/2
மாடு_உடையார் மழு மான்_உடையார் பிரமன் தலையாம் – திருமுறை2:6 1/2
ஓடு_உடையார் ஒற்றியூர்_உடையார் புகழ் ஓங்கிய வெண் – திருமுறை2:6 1/3
ஓடு_உடையார் ஒற்றியூர்_உடையார் புகழ் ஓங்கிய வெண் – திருமுறை2:6 1/3
காடு_உடையார் நெற்றிக்கண்_உடையார் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 1/4
காடு_உடையார் நெற்றிக்கண்_உடையார் எம் கடவுளரே – திருமுறை2:6 1/4
மனை_உடையார் மக்கள் எனும் வாழ்க்கையிடை பட்டு அவமே – திருமுறை2:20 31/2
ஆவல்_உடையார் உள்_உடையார் அயன் மால் மகவான் ஆதியராம் – திருமுறை2:29 5/1
ஆவல்_உடையார் உள்_உடையார் அயன் மால் மகவான் ஆதியராம் – திருமுறை2:29 5/1
பாங்கு_உடையார் மெய்யில் பலித்த திரு_நீறு அணியா – திருமுறை2:30 13/1
தீங்கு_உடையார் தீ மனையில் செல்லாதே ஓங்கு_உடையாள் – திருமுறை2:30 13/2
கண்கள் மூன்றினார் கறை_மணி_மிடற்றார் கங்கை நாயகர் மங்கை பங்கு உடையார்
பண்கள் நீடிய பாடலார் மன்றில் பாத நீடிய பங்கய பதத்தார் – திருமுறை2:35 1/1,2
பதியும் நாமங்கள் அனந்தம் முற்று உடையார் பணை கொள் ஒற்றியூர் பரமர் காண் அவர்-தாம் – திருமுறை2:35 8/3
புரக்கின்றோர் மலர் புரி சடை உடையார் பூத_நாயகர் பொன்_மலை சிலையார் – திருமுறை2:36 3/3
வலமே உடையார் நின் கருணை வாய்ந்து வாழ்ந்தார் வஞ்சகனேன் – திருமுறை2:43 5/1
இன்பு_உடையார் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் சீர் இசைக்கின்றார் நான் ஒருவன் ஏழை இங்கே – திருமுறை2:59 3/1
துன்பு_உடையார் அனைவர்க்கும் தலைமை பூண்டேன் தூய்மை என்பது அறிந்திலேன் சூழ்ந்தோர்க்கு எல்லாம் – திருமுறை2:59 3/3
நஞ்சு_உடையார் வஞ்சகர்-தம் சார்பில் இங்கே நான் ஒருவன் பெரும் பாவி நண்ணி மூட – திருமுறை2:59 4/2
தெருள்_உடையார் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் தாள் சிந்தையில் வைத்து ஆனந்தம் தேக்குகின்றார் – திருமுறை2:59 6/1
வெண்மை உடையார் சார்பாக விட்டாய் அந்தோ வினையேனை – திருமுறை2:60 2/3
பொன்_உடையார் பக்கம் புகுவானேன் என்று இருப்பேன் – திருமுறை2:74 4/2
மன் உலகில் பொன்_உடையார் வாயில்-தனை காத்து அயர்ந்தேன்-தன்னுடைய – திருமுறை2:75 8/3
தெரிய தெரியும் தெரிவு_உடையார் சிவாநுபவத்தில் சிறக்கின்றார் – திருமுறை2:80 4/1
உரு ஆர் அறிவானந்த நடம் உடையார் அடியார்க்கு உவகை நிலை – திருமுறை2:81 1/2
பொன்னை உடையார் மிகும் கல்வி பொருளை உடையார் இவர் முன்னே – திருமுறை2:94 22/1
பொன்னை உடையார் மிகும் கல்வி பொருளை உடையார் இவர் முன்னே – திருமுறை2:94 22/1
கண்ணன் நெடுநாள் மண் இடந்தும் காண கிடையா கழல்_உடையார் – திருமுறை3:2 1/1
மாய_மொழியார்க்கு அறிவரியார் வண்கை_உடையார் மறை மணக்கும் – திருமுறை3:2 4/1
தூசு பூத்த கீள்_உடையார் சுகங்காள் அவர் முன் சொல்லீரோ – திருமுறை3:2 10/2
பாடல் கமழும் பதம்_உடையார் பணை சேர் ஒற்றி பதி_உடையார் – திருமுறை3:3 5/1
பாடல் கமழும் பதம்_உடையார் பணை சேர் ஒற்றி பதி_உடையார் – திருமுறை3:3 5/1
ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமனார் உயர் மால் விடையார் உடையார் தாம் – திருமுறை3:3 7/1
மானும் உடையார் என்றனக்கு மாலையிட்டது ஒன்று அல்லால் – திருமுறை3:3 8/2
உழை ஒன்று அணி கைத்தலம்_உடையார் ஒற்றி_உடையார் என்றனக்கு – திருமுறை3:3 12/1
உழை ஒன்று அணி கைத்தலம்_உடையார் ஒற்றி_உடையார் என்றனக்கு – திருமுறை3:3 12/1
கஞ்சன் அறியார் ஒற்றியினார் கண் மூன்று_உடையார் கனவினிலும் – திருமுறை3:3 14/1
பொறை ஆர் இரக்கம் மிக_உடையார் பொய் ஒன்று உரையார் பொய் அலடி – திருமுறை3:3 18/3
பொன் நேர் சடையார் கீள்_உடையார் பூவை-தனை ஓர் புடை_உடையார் – திருமுறை3:4 3/1
பொன் நேர் சடையார் கீள்_உடையார் பூவை-தனை ஓர் புடை_உடையார் – திருமுறை3:4 3/1
கச்சை இடுவார் பட வரவை கண் மூன்று உடையார் வாமத்தில் – திருமுறை3:5 2/1
வெற்றி இருந்த மழு_படையார் விடையார் மேரு வில்_உடையார் – திருமுறை3:5 5/1
உடையார் ஒற்றியூர் அமர்ந்தார் உவந்து என் மனையில் இன்று அடைந்தார் – திருமுறை3:5 8/2
தம் தார் அல்லல் தவிர்ந்து ஓங்க தந்தார் அல்லர் தயை_உடையார் – திருமுறை3:6 4/2
மாடு ஒன்று உடையார் உணவு இன்றி மண் உண்டது காண் மலரோன்-தன் – திருமுறை3:7 1/1
ஓடு ஒன்று உடையார் ஒற்றி வைத்தார் ஊரை மகிழ்வோடு உவந்து ஆலங்காடு – திருமுறை3:7 1/2
ஒன்று உடையார் கண்டம் மட்டும் கறுத்தார் பூத கணத்தோடும் – திருமுறை3:7 1/3
ஈடு ஒன்று உடையார் மகளே நீ ஏதுக்கு அவரை விழைந்தனையே – திருமுறை3:7 1/4
முத்திக்கு_உடையார் மண் எடுப்பார் மொத்துண்டு உழல்வார் மொய் கழற்காம் – திருமுறை3:7 9/2
கஞ்சற்கு அரியார் திருவொற்றி காவல் உடையார் இன் மொழியால் – திருமுறை3:9 7/3
கா வாய்ந்து ஓங்கும் திருவொற்றி காவல் உடையார் எவ்வெவர்க்கும் – திருமுறை3:9 8/3
இலை நேர் தலை மூன்று ஒளிர் படையார் எல்லாம் உடையார் எருக்கின் மலர் – திருமுறை3:9 9/3
வெயிலின் இயல் சேர் மேனியினார் வெண் நீறு உடையார் வெள் விடையார் – திருமுறை3:9 10/2
பயில் இன்_மொழியாள் பாங்கு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை3:9 10/3
மால் ஏறு உடைத்தாம் கொடி_உடையார் வளம் சேர் ஒற்றி மா நகரார் – திருமுறை3:10 2/1
காணி_உடையார் உலகு_உடையார் கனிவாய் இன்னும் கலந்திலரே – திருமுறை3:10 6/2
காணி_உடையார் உலகு_உடையார் கனிவாய் இன்னும் கலந்திலரே – திருமுறை3:10 6/2
உலகம்_உடையார் என்னுடைய உள்ளம்_உடையார் ஒற்றியினார் – திருமுறை3:10 10/1
உலகம்_உடையார் என்னுடைய உள்ளம்_உடையார் ஒற்றியினார் – திருமுறை3:10 10/1
கலகம் உடையார் மாதர் எலாம் கல்_நெஞ்சு உடையார் தூதர் எலாம் – திருமுறை3:10 10/3
கலகம் உடையார் மாதர் எலாம் கல்_நெஞ்சு உடையார் தூதர் எலாம் – திருமுறை3:10 10/3
ஆடல் அழகர் அம்பலத்தார் ஐயாறு_உடையார் அன்பர்களோடு – திருமுறை3:10 13/1
கானம்_உடையார் நாடு_உடையார் கனிவாய் இன்னும் கலந்திலரே – திருமுறை3:10 17/2
கானம்_உடையார் நாடு_உடையார் கனிவாய் இன்னும் கலந்திலரே – திருமுறை3:10 17/2
மானம்_உடையார் எம் உறவோர் வாழாமைக்கே வருந்துகின்றார் – திருமுறை3:10 17/3
உண்டார் ஒற்றியூர் அமர்ந்தார் உடையார் என்-பால் உற்றிலரே – திருமுறை3:10 21/2
வாக்குக்கு அடங்கா புகழ்_உடையார் வல்லார் ஒற்றி மா நகரார் – திருமுறை3:10 23/1
நோக்குக்கு அடங்கா அழகு_உடையார் நோக்கி என்னை அணைந்திலரே – திருமுறை3:10 23/2
உற்ற சிவனார் திருவொற்றியூர் வாழ்வு உடையார் உற்றிலரே – திருமுறை3:10 25/2
போகம்_உடையார் பெரும்பற்றப்புலியூர் உடையார் போத சிவயோகம் – திருமுறை3:10 26/1
போகம்_உடையார் பெரும்பற்றப்புலியூர் உடையார் போத சிவயோகம் – திருமுறை3:10 26/1
உடையார் வளர் ஒற்றியூர் வாழ்வு உடையார் உற்றிலரே – திருமுறை3:10 26/2
உடையார் வளர் ஒற்றியூர் வாழ்வு உடையார் உற்றிலரே – திருமுறை3:10 26/2
ஓம புகை வான் உறும் ஒற்றியூர் வாழ்வு உடையார் உற்றிலரே – திருமுறை3:10 27/2
ஆரூர் உடையார் அம்பலத்தார் ஆலங்காட்டார் அரசிலியார் – திருமுறை3:10 28/1
ஒருமை அளிப்பார் தியாகர் எனை_உடையார் இன்று வருவாரோ – திருமுறை3:11 2/2
ஆழி விடையார் அருள்_உடையார் அளவிட்டு அறியா அழகு_உடையார் – திருமுறை3:11 3/1
ஆழி விடையார் அருள்_உடையார் அளவிட்டு அறியா அழகு_உடையார் – திருமுறை3:11 3/1
பணியார் ஒற்றி பதி_உடையார் பரிந்து என் முகம்-தான் பார்ப்பாரோ – திருமுறை3:11 4/2
வன்னி இதழி மலர்_சடையார் வன்னி என ஓர் வடிவு_உடையார் – திருமுறை3:11 9/1
பொற்றை பெரு வில் படை_உடையார் பொழில் சூழ் ஒற்றி புண்ணியனார் – திருமுறை3:11 10/2
பூணா அணி பூண் புயம்_உடையார் பொன்_அம்பலத்தார் பொங்கு விடம் – திருமுறை3:12 1/1
ஊணா உவந்தார் திருவொற்றியூர் வாழ்வு_உடையார் உண்மை சொலி – திருமுறை3:12 1/2
கொற்றம்_உடையார் திருவொற்றி கோயில்_உடையார் என் எதிரே – திருமுறை3:12 6/1
கொற்றம்_உடையார் திருவொற்றி கோயில்_உடையார் என் எதிரே – திருமுறை3:12 6/1
நாக அணியார் நக்கர் எனும் நாமம்_உடையார் நாரணன் ஓர் – திருமுறை3:13 9/1
பாகம்_உடையார் மலை_மகள் ஓர் பாங்கர்_உடையார் பசுபதியார் – திருமுறை3:13 9/2
பாகம்_உடையார் மலை_மகள் ஓர் பாங்கர்_உடையார் பசுபதியார் – திருமுறை3:13 9/2
யோகம்_உடையார் ஒற்றி_உளார் உற்றார்_அல்லர் உறும் மோக – திருமுறை3:13 9/3
பொன் என்று ஒளிரும் புரி சடையார் புனை நூல் இடையார் புடை_உடையார் – திருமுறை3:14 1/1
புன்னை இதழி பொலி சடையார் போக யோகம் புரிந்து_உடையார் – திருமுறை3:14 5/1
வண்ணம் உடையார் திருவொற்றி_வாணர் பவனி வர கண்டேன் – திருமுறை3:14 9/2
மாழை மணி தோள் எட்டு_உடையார் மழு மான் ஏந்தும் மலர்_கரத்தார் – திருமுறை3:14 10/1
எண் தோள் இலங்கும் நீற்று_அணியர் யார்க்கும் இறைவர் எனை_உடையார் – திருமுறை3:15 4/1
தவர்-தாம் வணங்கும் தாள்_உடையார் தாய் போல் அடியர்-தமை புரப்பார் – திருமுறை3:15 5/1
பவர்-தாம் அறியா பண்பு_உடையார் பணை சூழ் ஒற்றி பதி அமர்ந்தார் – திருமுறை3:15 5/2
வண்மை_உடையார் ஒற்றியினார் மருவ மருவி மனம் மகிழ்ந்து – திருமுறை3:15 8/2
அள்ள மிகும் பேர் அழகு_உடையார் ஆனை உரியார் அரிக்கு அரியார் – திருமுறை3:15 10/1
அடையார் புரங்கள் எரித்து அழித்தார் அவரே இந்த அகிலம் எலாம்_உடையார் – திருமுறை3:16 1/2
பெரு வாழ்வு_உடையார் என நினைத்தாய் பிச்சை எடுத்தது அறிந்திலையோ – திருமுறை3:16 2/3
உலகம்_உடையார் தம் ஊரை ஒற்றி வைத்தார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 1/1
பெருமை_உடையார் மனை-தொறும் போய் பிச்சையெடுத்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 2/1
ஒருமை_உடையார் கோவணமே உடையாய் உடுத்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 2/3
எல்லாம்_உடையார் மண் கூலிக்கு எடுத்து பிழைத்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 3/1
என்னை உடையார் ஒரு வேடன் எச்சில் உவந்தார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 4/1
தாழ்வை மறுப்பார் பூத கண தானை உடையார் என்றாலும் – திருமுறை3:17 7/2
அமலம்_உடையார் தீ வண்ணராம் என்று உரைப்பார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 8/2
நம் மலம் அறுப்பார் பித்தர் எனும் நாமம்_உடையார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 8/3
உடையார் உலகில் காசு என்பார்க்கு ஒன்றும் உதவார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 12/1
தில்லை_உடையார் திருவொற்றி தியாகர் அவர்-தம் பவனி-தனை – திருமுறை3:19 9/1
ஊறிய மெய் அன்பு_உடையார் உள்ளம் எனும் பொதுவில் உவந்து நடம் புரிகின்ற ஒரு பெரிய பொருளே – திருமுறை4:1 17/4
அறிவு_உடையார் உள்ளக போது அலருகின்ற தருணத்து அருள் மணத்தேன் ஆகி உற்ற அடி_இணைகள் வருந்த – திருமுறை4:2 53/1
பொரு அரும் மெய் அன்பு_உடையார் இருவரும் கண்டு உவந்து போற்ற மணி பொதுவில் நடம் புரிகின்ற துரையே – திருமுறை4:4 1/3
அன்பு_உடையார் நின்றுநின்று கண்டுகொண்ட காலம் ஆங்கு அவர்கட்கு இருந்த வண்ணம் ஈங்கு எவர்கள் புகல்வார் – திருமுறை4:6 2/3
துன்புறுதல் இல்லாத சுத்த நிலை உடையார் தொழுகின்ற-தோறும் மகிழ்ந்து எழுகின்ற துரையே – திருமுறை4:6 2/4
நூல் மொழிக்கும் பொருட்கும் மிக நுண்ணியதாய் ஞான நோக்கு_உடையார் நோக்கினிலே நோக்கிய மெய்ப்பொருளே – திருமுறை4:6 6/4
சிற்பதத்தில் பர ஞான மயம் ஆகும் என்றால் தெளிவு_உடையார் காண்கின்ற திறத்தில் அவர்க்கு இருக்கும் – திருமுறை4:6 9/3
என்பு உருக மன ஞான மயமாகும் என்றால் எற்றோ மெய் அன்பு_உடையார் இயைந்து கண்ட இடத்தே – திருமுறை4:6 10/4
அந்தோ ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அறிவு_உடையார் ஐம்புலனும் செறிவு_உடையார் ஆகி – திருமுறை4:7 4/1
அந்தோ ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் புகல்வேன் அறிவு_உடையார் ஐம்புலனும் செறிவு_உடையார் ஆகி – திருமுறை4:7 4/1
அன்பு_உடையார் இன்பு அடையும் அழகிய அம்பலத்தே ஆத்தாளும் அப்பனுமாய் கூத்தாடும் பதியே – திருமுறை4:8 4/4
உறப்படும் மெய் உணர்வு_உடையார் உள்ளகத்தே விளங்கும் உண்மை அறிவானந்த உரு உடைய குருவே – திருமுறை4:8 8/3
கையாத அன்பு_உடையார் அங்கை மேவும் கனியே என் உயிரே என் கண்ணே என்றும் – திருமுறை5:8 5/1
சகம் ஆறு உடையார் அடையா நெறியார் சடையார் விடையார் தனியானார் – திருமுறை5:39 1/1
உகம் ஆர் உடையார் உமை ஓர் புடையார் உதவும் உரிமை திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 1/2
முகம் ஆறு உடையார் முகம் மாறுடையார் எனவே எனது முன் வந்தார் – திருமுறை5:39 1/3
மது வாழ் குழலாள் புடை வாழ் உடையார் மகனார் குகனார் மயில் ஊர்வார் – திருமுறை5:39 2/2
புது வாழ்வு உடையார் எனவே மதி போய் நின்றேன் அந்தோ பொல்லேனே – திருமுறை5:39 2/4
எல்லாம் உடையார் தணிகாசலனார் என் நாயகனார் இயல் வேலார் – திருமுறை5:39 5/3
ஆரூர் உடையார் பலி தேர்ந்திடும் எம் அரனார் அருமை திரு_மகனார் – திருமுறை5:39 6/2
மன்றார் நடம் உடையார் தரு மகனார் பசு மயில் மேல் – திருமுறை5:43 2/2
பொன்னையே உடையார் வறியவர் மடவார் புகலும் ஆடவர் இவர்களுக்குள் – திருமுறை6:13 12/2
ஐயறிவு_உடையார் போற்றும் அம்பலத்து அரசே நின் சீர் – திருமுறை6:21 4/3
இனம் பிடியாமையும் உண்டோ உண்டு எனில் அன்பு_உடையார் ஏசல் புகழ் பேசல் என இயம்புதல் என் உலகே – திருமுறை6:22 8/4
இருள்_உடையார் போல் இருக்கும் இயல்பு என்னை அவன்றன் இயல்பு அறிந்தும் விடுவேனோ இனி-தான் என் தோழீ – திருமுறை6:23 4/4
தேன் பாடல் அன்பு_உடையார் செய பொதுவில் நடிக்கின்ற சிவமே ஞான – திருமுறை6:24 20/1
ஆடிய கால்_மலர்களுக்கே அன்பு_உடையார் யாவர் இங்கே அவர்க்கே இன்பம் – திருமுறை6:24 34/1
உள்ளலேன் உடையார் உண்ணவும் வறியார் உறு பசி உழந்து வெம் துயரால் – திருமுறை6:24 61/1
பொய்_உடையார் விழைகின்ற புணர்ச்சி விழைந்தேனோ பூண விழைந்தேனோ வான் காண விழைந்தேனோ – திருமுறை6:31 6/1
ஓர்ப்பு_உடையார் போற்ற மணி மன்றிடத்தே வெளியாய் ஓங்கிய பேர்_அரசே என் உரையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 42/4
வன்பு_உடையார் கொலை கண்டு புலை_உண்பார் சிறிதும் மரபினர் அன்று ஆதலினால் வகுத்த அவரளவில் – திருமுறை6:60 72/1
தயை_உடையார் எல்லாரும் சமரச சன்மார்க்கம் சார்ந்தவரே ஈங்கு அவர்கள்-தம்மோடும் கூடி – திருமுறை6:60 74/1
அருள்_உடையார் எல்லாரும் சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்தவரே ஆதலினால் அவருடனே கூடி – திருமுறை6:60 75/1
அயல் அறியா அறிவு_உடையார் எல்லாரும் போற்ற ஆடுகின்ற அரசே என் அலங்கல் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 87/4
துன்பு உடைய உலகர் எலாம் சுகம்_உடையார் ஆக துன்மார்க்கம் தவிர்த்து அருளி சன்மார்க்கம் வழங்க – திருமுறை6:68 5/2
எண்_உடையார் எழுத்து_உடையார் எல்லாரும் போற்ற என் இதய_மலர் மிசை நின்று எழுந்தருளி வாம – திருமுறை6:79 7/2
எண்_உடையார் எழுத்து_உடையார் எல்லாரும் போற்ற என் இதய_மலர் மிசை நின்று எழுந்தருளி வாம – திருமுறை6:79 7/2
தினகரன் போல் சாகாத தேகம்_உடையவரே திரு_உடையார் என அறிந்தே சேர்ந்திடு-மின் ஈண்டே – திருமுறை6:97 8/3
வன்பு_உடையார் பெறற்கு அரிதாம் மணியே சிற்சபையின் மா மருந்தே என்று உரை-மின் தீமை எலாம் தவிர்ந்தே – திருமுறை6:98 5/4
ஓம் மய வான் வடிவு_உடையார் உள்ளகத்தே நிறைந்த ஒரு பொருளை பெரும் கருணை உடைய பெரும் பதியை – திருமுறை6:98 6/3
பதி_உடையார் கனக_சபாபதி எனும் பேர் உடையார் பணம் பரித்த வரையர் என்னை மணம் புரிந்த கணவர் – திருமுறை6:101 5/1
பதி_உடையார் கனக_சபாபதி எனும் பேர் உடையார் பணம் பரித்த வரையர் என்னை மணம் புரிந்த கணவர் – திருமுறை6:101 5/1
விதி_உடையார் ஏத்த நின்ற துதி_உடையார் ஞான விளக்கு அனைய மெய்_உடையார் வெய்ய வினை அறுத்த – திருமுறை6:101 5/2
விதி_உடையார் ஏத்த நின்ற துதி_உடையார் ஞான விளக்கு அனைய மெய்_உடையார் வெய்ய வினை அறுத்த – திருமுறை6:101 5/2
விதி_உடையார் ஏத்த நின்ற துதி_உடையார் ஞான விளக்கு அனைய மெய்_உடையார் வெய்ய வினை அறுத்த – திருமுறை6:101 5/2
மதி_உடையார் தமக்கு அருளும் வண்கை பெரிது உடையார் மங்கை சிவகாமவல்லி மணவாளர் முடி மேல் – திருமுறை6:101 5/3
மதி_உடையார் தமக்கு அருளும் வண்கை பெரிது உடையார் மங்கை சிவகாமவல்லி மணவாளர் முடி மேல் – திருமுறை6:101 5/3
நதி_உடையார் அவர் பெருமை மறைக்கும் எட்டாது என்றால் நான் உரைக்க மாட்டுவனோ நவிலாய் என் தோழி – திருமுறை6:101 5/4
நல்லாய் மீக்கோள்_உடையார் இந்திரர் மா முனிவர் நான்முகர் நாரணர் எல்லாம் வான்முகராய் நின்றே – திருமுறை6:106 3/2
ஆர்தரு பேர்_அன்பு ஒன்றே குறித்து அருளுகின்றார் ஆதலினால் அவரிடத்தே அன்பு_உடையார் எல்லாம் – திருமுறை6:106 42/3
பொடி ஏறு வடிவு_உடையார் என் கணவர் சபையின் பொன் படி கீழ் நிற்பது பெற்று அ பரிசு நினைந்தே – திருமுறை6:106 53/2
இமை அறியா விழி_உடையார் எல்லாரும் காண இளநகை மங்கள முகத்தே தளதள என்று ஒளிர – திருமுறை6:106 58/2
தே மாலை சத்திகளும் விழித்திருக்க எனக்கே திரு_மாலை அணிந்தார் சிற்சபை_உடையார் தோழி – திருமுறை6:106 61/4
மன்று_உடையார் என் கணவர் என் உயிர்_நாயகனார் வாய்_மலர்ந்த மணி வார்த்தை மலை இலக்காம் தோழி – திருமுறை6:106 68/1
அருள்_உடையார் எனை_உடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் அழகர் எலாம் வல்லவர் தாம் அணைந்து அருளும் காலம் – திருமுறை6:106 78/1
அருள்_உடையார் எனை_உடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் அழகர் எலாம் வல்லவர் தாம் அணைந்து அருளும் காலம் – திருமுறை6:106 78/1
பெருகிய பேர்_அருள்_உடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் பெருந்தகை என் கணவர் திரு_பேர் புகல் என்கின்றாய் – திருமுறை6:106 88/1
தாயினும் பேர்_அருள்_உடையார் என் உயிரில் கலந்த தனி தலைவர் நான் செய் பெரும் தவத்தாலே கிடைத்தார் – திருமுறை6:106 99/1
கண்_உடையார் என்பார் ஐயோ பாங்கிமாரே – கீர்த்தனை:2 8/2
தெருள்_உடையார் எலாம் செய்ய வல்லார் திரு – கீர்த்தனை:35 10/1
அருள்_உடையார் இதோ அம்பலத்து இருக்கின்றார் – கீர்த்தனை:35 10/2
இன்பு_உடையார் நம் இதயத்து அமர்ந்த பேர்_அன்பு_உடையார் – கீர்த்தனை:35 16/1
இன்பு_உடையார் நம் இதயத்து அமர்ந்த பேர்_அன்பு_உடையார் – கீர்த்தனை:35 16/1
அரசு_உடையார் இதோ அம்பலத்து இருக்கின்றார் – கீர்த்தனை:35 22/2
செறிவு_உடையார் உளத்தே நடம் செய்கின்ற – கீர்த்தனை:35 23/1
பெருகிய பேர்_அருள்_உடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் பெருந்தகை என் கணவர் திரு_பேர் புகல் என்கின்றாய் – கீர்த்தனை:41 34/1
பொன்_உடையார் வாயிலில் போய் வீணே காலம் போக்குகின்றேன் இ உலக புணர்ப்பை வேண்டி – தனிப்பாசுரம்:18 6/1
உன்பு_உடையார் கலி மகிமை கண்டாய் முக்கண்ணுடன் என் உளம் கொண்டோயே – தனிப்பாசுரம்:28 3/4
தட்டுறா ஞானம்_உடையார் நினது தொண்டர் யான்-தானும் அது சுட்ட உடையேன் – திருமுகம்:3 1/57

மேல்


உடையார்-தங்களை (1)

வாட்டமே உடையார்-தங்களை காணின் மனம் சிறிது இரக்கமுற்று அறியேன் – திருமுறை6:3 7/1

மேல்


உடையார்-தம்மை (1)

கூறாத புலை வாய்மை உடையார்-தம்மை கூடாத வண்ணம் அருள் குருவாய் வந்து – திருமுறை5:44 6/2

மேல்


உடையார்-தமக்கு (1)

நெஞ்சு_உடையார்-தமக்கு எல்லாம் தலைமைபூண்டு நிற்கின்றேன் கருணை முக நிமல கஞ்சம் – திருமுறை2:59 4/3

மேல்


உடையார்-தமக்கும் (1)

மருள்_உடையார்-தமக்கும் மருள் நீக்க மணி பொதுவில் வயங்கு நடத்து அரசே என் மாலையும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 75/4

மேல்


உடையார்-தமை (3)

பொன்_உடையார்-தமை போய் அடுப்பாய் என்ற புன்மையினோர்க்கு – திருமுறை1:6 19/1
வன்பு_உடையார்-தமை கூடி அவமே நச்சு மா மரம் போல் நிற்கின்றேன் வஞ்ச வாழ்க்கை – திருமுறை2:59 3/2
நீற்றில் இட்ட நிலையா புன்_நெறி_உடையார்-தமை கூடி – திருமுறை4:11 2/1

மேல்


உடையார்க்கு (2)

ஒற்றி நகரீர் மனவசி-தான் உடையார்க்கு அருள்வீர் நீர் என்றேன் – திருமுறை1:8 54/1
ஒற்றி நகரீர் மனவாசி உடையார்க்கு அருள்வீர் நீர் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 10/1

மேல்


உடையார்க்கோ (1)

உடையார்க்கோ என்னை_உடையாய் உதவுவதே – திருமுறை2:75 1/4

மேல்


உடையார்கள் (1)

மா காதல் உடையார்கள் வழுத்த மணி பொதுவில் மா நடம் செய் அரசே என் மாலையும் ஏற்று அருளே – திருமுறை6:60 56/4

மேல்


உடையார்களுக்கு (1)

அணவாத மனத்தவரை புற பணிக்கே விடுக அன்பு_உடையார்களுக்கு இடுக அக பணி செய்திடவே – திருமுறை6:106 19/4

மேல்


உடையாரிடை (1)

உடையாரிடை என் உளம் நொந்து வாடி – திருமுறை2:89 8/3

மேல்


உடையாருக்கு (1)

அளியார் ஒற்றி_உடையாருக்கு அன்னம் நிரம்ப விடும் என்றேன் – திருமுறை1:8 109/1

மேல்


உடையாள் (15)

விடம் கொண்ட கண்டத்து அருள்_குன்றமே இம வெற்பு_உடையாள் – திருமுறை1:6 41/3
தாயே மிகவும் தயவு_உடையாள் என சாற்றுவர் இ – திருமுறை1:7 79/1
தீங்கு_உடையார் தீ மனையில் செல்லாதே ஓங்கு_உடையாள் – திருமுறை2:30 13/2
சண்பை மறை_கொழுந்து மகிழ்தர அமுதம் கொடுத்தாள் தயவு_உடையாள் எனை_உடையாள் சர்வசத்தி_உடையாள் – திருமுறை4:4 2/1
சண்பை மறை_கொழுந்து மகிழ்தர அமுதம் கொடுத்தாள் தயவு_உடையாள் எனை_உடையாள் சர்வசத்தி_உடையாள் – திருமுறை4:4 2/1
சண்பை மறை_கொழுந்து மகிழ்தர அமுதம் கொடுத்தாள் தயவு_உடையாள் எனை_உடையாள் சர்வசத்தி_உடையாள் – திருமுறை4:4 2/1
அருள் உடைய நாயகி என் அம்மை அடியார் மேல் அன்பு_உடையாள் அமுது_அனையாள் அற்புத பெண் அரசி – திருமுறை4:4 3/1
தேசு_உடையாள் ஆனந்த தெள் அமுத வடிவாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை4:4 4/2
தெள் அமுத வடிவு_உடையாள் செல்வம் நல்கும் பதத்தாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை4:4 7/2
தேர் அணியும் நெடு வீதி தில்லை நகர் உடையாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை4:4 9/2
சிவயோக சந்தி தரும் தேவி உலகு_உடையாள் சிவகாமவல்லியொடும் செம்பொன் மணி பொதுவில் – திருமுறை4:6 3/1
சித்தி எலாம் அளித்த சிவ_சத்தி எனை_உடையாள் சிவகாமவல்லியொடு சிவ ஞான பொதுவில் – திருமுறை4:6 4/1
ஏமமுறு கற்பு_உடையாள் இன்பினும் இன்பு எய்துவதே – திருமுறை4:12 6/4
மரு_உடையாள் சிவகாமவல்லி மணவாளா வந்து அருள்க அருள் சோதி தந்து அருள்க விரைந்தே – திருமுறை6:36 1/4
வாழ் வகை என் கணவர்-தமை புறத்து அணைந்தாள் ஒருத்தி மால் எனும் பேர் உடையாள் ஓர் வளை ஆழி படையாள் – திருமுறை6:106 52/2

மேல்


உடையாளரே (1)

அன்பு_உடையாளரே வாரீர் – கீர்த்தனை:17 2/3

மேல்


உடையாளே (2)

மங்கலநாண்_உடையாளே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 30/4
உலகம் புரக்கும் பெருமான்-தன் உளத்தும் புயத்தும் அமர்ந்து அருளி உவகை அளிக்கும் பேர்_இன்ப உருவே எல்லாம் உடையாளே
திலகம் செறி வாள் நுதல் கரும்பே தேனே கனிந்த செழும் கனியே தெவிட்டாது அன்பர் உளத்து உள்ளே தித்தித்து எழும் ஓர் தெள் அமுதே – தனிப்பாசுரம்:22 1/1,2

மேல்


உடையான் (45)

சம்பு வேதண்டன் பிறப்பு_இலான் முடிவு_இலான் தாணு முக்கண்கள்_உடையான் – திருமுறை1:1 2/45
அன்பு_உடையார் யாரினும் பேர்_அன்பு_உடையான் நம் பெருமான் – திருமுறை1:3 1/525
பித்தா எனினும் பிறப்பு அறுப்பான் நம்_உடையான் – திருமுறை1:3 1/533
ஓரா வெகுளி_உடையான் தவம் அடையான் – திருமுறை1:3 1/873
இன்பம்_அடையான் தன்பு_உடையான் என்று ஏழையேன் தலை மேல் – திருமுறை1:4 74/1
தரும் பேர் அருள் ஒற்றியூர்_உடையான் இடம் சார்ந்த பசும் – திருமுறை1:7 56/1
மலை கொள் வில்லினான் மால் விடை உடையான் மலர் அயன் தலை மன்னிய கரத்தான் – திருமுறை2:7 10/3
சங்கு_உடையான் தாமரையான் தாள் முடியும் காண்ப அரிதாம் – திருமுறை2:20 10/1
இனை_உடையான் என்று இங்கு எனை ஆள்வது உன் கடனே – திருமுறை2:20 31/3
நீர் ஆர் சடை மேல் பிறை ஒன்று உடையான் நிதி_கோன் தோழன் என நின்றான் – திருமுறை2:24 1/3
மின்னும் சூல_படையான் விடையான் வெள்ளிமலை ஒன்று அது உடையான்
பின்னும் சடையான் ஒற்றி தியாக_பெருமான் பிச்சை பெருமானே – திருமுறை2:24 4/3,4
மணி சேர் கண்டன் எண் தோள் உடையான் வட-பால் கனக_மலை வில்லான் – திருமுறை2:24 5/3
ஈதல் வல்லான் எல்லாம் உடையான் இமையோர் அயன் மாற்கு இறை ஆனான் – திருமுறை2:24 6/3
கற்றை சடையான் கண் மூன்று உடையான் கரியோன் அயனும் காணாதான் – திருமுறை2:24 7/3
பரமன் தனி மால் விடை ஒன்று உடையான் பணியே பணியா பரிவுற்றான் – திருமுறை2:24 8/3
ஒன்று என்று நின்ற உயர்வு_உடையான் நன்று என்ற – திருமுறை2:30 11/2
ஆசும் படி இல் அகங்காரமும் உடையான் என்று எண்ணி – திருமுறை2:69 9/1
துன் உடைய வியாக்கிரம தோல்_உடையான் தான் இருக்க – திருமுறை2:74 4/1
உள்ளம் அறிந்து உதவுவன் நம்_உடையான் எல்லாம் உடையான் மற்று ஒரு குறை இங்கு உண்டோ என்ன – திருமுறை2:85 6/1
உள்ளம் அறிந்து உதவுவன் நம்_உடையான் எல்லாம் உடையான் மற்று ஒரு குறை இங்கு உண்டோ என்ன – திருமுறை2:85 6/1
ஓணம்_உடையான் தொழுது ஏத்தும் ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமர்-பால் – திருமுறை3:18 1/1
ஊழை அகற்றும் பெரும் கருணை உடையான் என்பார் உனை ஐயோ – திருமுறை6:7 3/2
தாயில் பெரிதும் தயவு_உடையான் குற்றம் புரிந்தோன்-தன்னையும் ஓர் – திருமுறை6:17 5/3
மருள்_உடையான்_அல்லன் ஒரு வஞ்சகனும்_அல்லன் மனம் இரக்கம் மிக உடையான் வல்_வினையேன் அளவில் – திருமுறை6:23 4/3
மருள்_உடையான்_அல்லன் ஒரு வஞ்சகனும்_அல்லன் மனம் இரக்கம் மிக உடையான் வல்_வினையேன் அளவில் – திருமுறை6:23 4/3
பொய்யாத புகழ்_உடையான் பொதுவில் நடம் புரிவான் புண்ணியர்-பால் நண்ணிய நல் புனித நடராஜன் – திருமுறை6:23 7/1
சிட்டமும் அடைந்தேன் சிற்சபை உடையான் செல்வ மெய் பிள்ளை என்று ஒரு பேர் – திருமுறை6:77 10/3
ஒளி விளங்க பெற்றேன் உடையான் எனை தான் – திருமுறை6:81 9/3
திரு வளர் பேர்_அருள்_உடையான் சிற்சபையான் எல்லாம் செய்ய வல்ல தனி தலைமை சித்தன் எல்லாம் உடையான் – திருமுறை6:86 1/1
திரு வளர் பேர்_அருள்_உடையான் சிற்சபையான் எல்லாம் செய்ய வல்ல தனி தலைமை சித்தன் எல்லாம் உடையான்
உருவமுமாய் அருவமுமாய் உபயமுமாய் அலவாய் ஓங்கும் அருள்_பெரும்_ஜோதி ஒருவன் உண்டே அவன்-தான் – திருமுறை6:86 1/1,2
இரணமுற உனை முழுதும் மடித்திடுவேன் இது-தான் என்_உடையான் அருள் ஆணை என் குரு மேல் ஆணை – திருமுறை6:86 20/3
உடையான் உளத்தே உவந்து – திருமுறை6:93 6/4
பொன்_உடையான் அயன் முதலாம் புங்கவரை வியவேன் என்றன்னுடைய – திருமுறை6:108 11/3
மைந்தன் என்று எனை ஆண்டவன் எல்லாம்_வல்ல நாயகன் நல்ல சீர்_உடையான் – திருமுறை6:108 41/3
எல்லாம் உடையான் என்று ஊதூது சங்கே எல்லாமும் ஆனான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 170/2
அன்பு_உடையான் அம்பலத்தான் அருள் சோதி எனக்கு அளித்தான் அந்தோ அந்தோ – கீர்த்தனை:28 5/2
ஒரு நாளில் ஒரு மகன் ஓர் பதினாறு ஆண்டு அகவை நலம்_உடையான் ஒற்றி – தனிப்பாசுரம்:2 30/1
உற்று அடியேன் இருக்கும் ஊர் சூத்திரர்-தம் குலத்து ஆசை உடையான் என்னை – தனிப்பாசுரம்:2 34/2
ஒன்றிய வெண்_நீறு அணிந்து தூல எழுத்து ஐந்து உணர்த்தி உடையான் கோயில் – தனிப்பாசுரம்:2 53/2
கரு அலகிட்டு அருள்புரியும் கண்_உடையான் விமானத்தின் கனக சூழல் – தனிப்பாசுரம்:3 32/1
கரு முடிக்கும் களம்_உடையான் கண்_உடையான் எம்முடைய கருத்தன் செய்ய – தனிப்பாசுரம்:3 34/1
கரு முடிக்கும் களம்_உடையான் கண்_உடையான் எம்முடைய கருத்தன் செய்ய – தனிப்பாசுரம்:3 34/1
என் மாலை அகற்று_உடையான் திரு_முடிக்கு சாத்து திரு இண்டை மாலை – தனிப்பாசுரம்:3 36/2
கைத்தலை மேலிட்டு அலை இல் கண்_உடையான் கால்_மலர்க்கு – தனிப்பாசுரம்:14 4/1
கண் மூன்று_உடையான் எவன் அவனே கடவுள் அவன்றன் கருணை ஒன்றே கருணை அதனை கருதுகின்ற கருத்தே கருத்தாம் அ கருத்தை – தனிப்பாசுரம்:25 4/1

மேல்


உடையான்-தன் (1)

இ வழியில் செல்லாதே என்_உடையான்-தன் அடி சேர் – திருமுறை2:89 12/1

மேல்


உடையான்-தனையே (1)

என்_உடையான்-தனையே அடுப்பேன் இதற்கு எள்ளளவும் – திருமுறை1:6 19/2

மேல்


உடையானிடம் (2)

கேட்டாலும் என்னை உடையானிடம் சென்று கேட்பன் என்றே – திருமுறை1:6 31/3
சீர் கொண்ட ஒற்றி பதி_உடையானிடம் சேர்ந்த மணி – திருமுறை1:7 0/1

மேல்


உடையானும் (2)

பொன் உலாவிய பூ_உடையானும் புகழ் உலாவிய பூ_உடையானும் – திருமுறை2:2 3/3
பொன் உலாவிய பூ_உடையானும் புகழ் உலாவிய பூ_உடையானும் – திருமுறை2:2 3/3

மேல்


உடையானே (14)

ஊன் ஏறும் உயிர்க்குள் நிறை ஒளியே எல்லாம் உடையானே நின் அடி சீர் உன்னி அன்பர் – திருமுறை1:5 70/3
ஒத்து ஏறி உயிர்க்குயிராய் நிறைந்த எங்கள் உடையானே இது தகுமோ உணர்கிலேனே – திருமுறை1:5 74/4
ஒரு கணத்தும் உனை நினைந்தது உண்டோ என்னை உடையானே எவ்வகை நான் உய்யும் ஆறே – திருமுறை1:5 91/4
உரிய பெரு மா தவர் பழிச்சல் உண்மை எனில் என் உடையானே
கரிய பெரு மால் உடையற்கும் அருளல் உன்றன் கடன் அன்றே – திருமுறை2:84 8/3,4
உன்னை அலாது ஒருவர்-தம்பால் செல்லேன் என்னை_உடையானே என் உள்ளத்துள்ளே நின்று – திருமுறை2:85 4/3
உன்னி உவந்து உணர்ந்து உருகி பாடுகின்றேன் எங்கள் உடையானே நின் அருளின் அடையாளம் இதுவே – திருமுறை4:4 10/4
ஒல்லும் வகை அறிவித்தாய் உள்ளே நின்று என் உடையானே நின் அருளும் உதவுகின்றாய் – திருமுறை5:44 4/2
உன்னும் கொடியர்-தமக்கும் அருள் உதவும் கருணை உடையானே
மன்னும் பதமே துணை என்று மதித்து வருந்தும் சிறியேனுக்கு – திருமுறை6:7 5/2,3
உரை சேர் மறையின் முடி விளங்கும் ஒளி மா மணியே உடையானே
அரைசே அப்பா இனி சிறிதும் ஆற்ற_மாட்டேன் கண்டாயே – திருமுறை6:16 2/3,4
ஒப்பா சிறியேன் புன் மொழி பாட்டு எல்லாம் உவந்த உடையானே
அப்பா அரசே இனி சிறிதும் ஆற்ற_மாட்டேன் கண்டாயே – திருமுறை6:16 7/3,4
ஒப்பார் உயர்ந்தார் இல்லாத ஒருவா எல்லாம் உடையானே
அப்பா அரசே இனி சிறிதும் ஆற்ற_மாட்டேன் கண்டாயே – திருமுறை6:16 8/3,4
ஒப்பால் உரைத்தது அன்று உண்மை உரைத்தேன் கருணை உடையானே
அப்பா அரசே இனி சிறிதும் ஆற்ற_மாட்டேன் கண்டாயே – திருமுறை6:16 10/3,4
உழுது களைத்த மாடு_அனையேன் துணை வேறு அறியேன் உடையானே – திருமுறை6:17 1/4
உடையானே எவ்வுயிர்க்கும் ஒரு முதலே இளம்பிறை கொண்டு ஓங்கும் கங்கை – தனிப்பாசுரம்:3 16/1

மேல்


உடையானை (11)

சகம் இலையே என்று உடையானை எண்ணலர்-தங்கள் நெஞ்சம் – திருமுறை1:6 144/1
வெள் விடை மேல் வரும் வீறு_உடையானை வேத முடிவினில் வீற்றிருந்தானை – திருமுறை2:33 7/1
உள் வினை நீக்கி என் உள் அமர்ந்தானை உலகு_உடையானை என் உற்ற_துணையை – திருமுறை2:33 7/3
எண் அமராத எழில்_உடையானை இன்றை இரவில் எதிர்ந்துகொள்வேனே – திருமுறை2:33 8/4
வளம் கொளும் தில்லை பொன் மன்று_உடையானை வானவர் சென்னியின் மாணிக்கம்-தன்னை – திருமுறை2:33 9/1
களங்கம்_இலாத கருத்து_உடையானை கற்பனை முற்றும் கடந்துநின்றானை – திருமுறை2:33 9/2
குற்றம் எல்லாம் குணமாக கொள்வானை கூத்து_உடையானை பெண் கூறு_உடையானை – திருமுறை2:33 10/1
குற்றம் எல்லாம் குணமாக கொள்வானை கூத்து_உடையானை பெண் கூறு_உடையானை – திருமுறை2:33 10/1
உடையானை அருள் சோதி உருவினானை ஓவானை மூவானை உலவா இன்ப – திருமுறை6:48 10/1
இத்தனை என்றிட முடியா சத்தி எலாம் உடையானை எல்லாம்_வல்ல – திருமுறை6:71 6/1
வானே நிறைந்த பெரும் கருணை வாழ்வை மணி மன்று_உடையானை – திருமுறை6:92 7/3

மேல்


உடையினர் (1)

துன்னல் உடையினர் அம்பலத்தே நின்ற தூய திரு_நடராயரடி – கீர்த்தனை:7 5/2

மேல்


உடையீர் (88)

கந்தை_உடையீர் என் என்றேன் கழியா உன்றன் மொழியாலே – திருமுறை1:8 16/2
ஓடு ஆர் கரத்தீர் எண் தோள்கள்_உடையீர் என் என்று உரைத்தேன் நீ – திருமுறை1:8 26/2
பலம் சேர் ஒற்றி பதி_உடையீர் பதி வேறு உண்டோ நுமக்கு என்றேன் – திருமுறை1:8 31/1
வரும் சீர்_உடையீர் மணி வார்த்தை வகுக்க என்றேன் மார்பிடை காழ் – திருமுறை1:8 34/3
உயிருள் உறைவீர் திருவொற்றி_உடையீர் நீர் என் மேல் பிடித்த – திருமுறை1:8 49/1
ஒண் கை மழுவோடு அனல்_உடையீர் ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமர் நீர் – திருமுறை1:8 57/1
உகம் சேர் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஒரு மா தவரோ நீர் என்றேன் – திருமுறை1:8 67/1
ஒன்றும் பெரும் சீர் ஒற்றி நகர்_உடையீர் யார்க்கும் உணர்வு அரியீர் – திருமுறை1:8 76/1
ஒன்னார் புரம் மூன்று எரிசெய்தீர் ஒற்றி_உடையீர் உம்முடைய – திருமுறை1:8 88/1
என்னே அடிகள் பலி ஏற்றல் ஏழ்மை_உடையீர் போலும் என்றேன் – திருமுறை1:8 95/2
கூம்பா ஒற்றியூர்_உடையீர் கொடும் பாம்பு அணிந்தீர் என் என்றேன் – திருமுறை1:8 112/1
புயல் சூழ் ஒற்றி_உடையீர் என் புடை என் குறித்தோ போந்தது என்றேன் – திருமுறை1:8 113/1
நட வாழ்வு ஒற்றி_உடையீர் நீர் நாகம் அணிந்தது அழகு என்றேன் – திருமுறை1:8 114/1
கோடா ஒற்றி_உடையீர் நும் குலம்-தான் யாதோ கூறும் என்றேன் – திருமுறை1:8 115/1
நலமாம் ஒற்றி_உடையீர் நீர் நல்ல அழகர் ஆனாலும் – திருமுறை1:8 116/1
அனம் சூழ் ஒற்றி பதி_உடையீர் அகிலம் அறிய மன்றகத்தே – திருமுறை1:8 119/1
நல்லார் ஒற்றி_உடையீர் யான் நடக்கோ வெறும் பூ_அணை அணைய – திருமுறை1:8 122/1
இடம் சேர் ஒற்றி_உடையீர் நீர் என்ன சாதியினர் என்றேன் – திருமுறை1:8 125/1
உடையார் என்பார் உமை ஒற்றி_உடையீர் பணம்-தான் உடையீரோ – திருமுறை1:8 126/1
கற்றை சடையீர் திருவொற்றி காவல்_உடையீர் ஈங்கு அடைந்தீர் – திருமுறை1:8 130/1
கா வாய் ஒற்றி பதி_உடையீர் கல்_ஆனைக்கு கரும்பு அன்று – திருமுறை1:8 133/1
கந்த வனம் சூழ் ஒற்றி_உளீர் கண் மூன்று_உடையீர் வியப்பு என்றேன் – திருமுறை1:8 135/1
கண்ணும் மனமும் களிக்கும் எழில் கண் மூன்று_உடையீர் கலை_உடையீர் – திருமுறை1:8 141/1
கண்ணும் மனமும் களிக்கும் எழில் கண் மூன்று_உடையீர் கலை_உடையீர் – திருமுறை1:8 141/1
கண்கள்_உடையீர் என் காதல் கண்டும் இரங்கீர் என் என்றேன் – திருமுறை1:8 144/2
உதய சுடரே_அனையீர் நல் ஒற்றி_உடையீர் என்னுடைய – திருமுறை1:8 148/1
நீரை விழுங்கும் சடை_உடையீர் உளது நுமக்கு நீர் ஊரும் – திருமுறை1:8 156/1
பொன் நேர் மணி மன்று உடையீர் நீர் புரிந்தது எது எம் புடை என்றேன் – திருமுறை1:8 157/1
உரியும் புலித்தோல்_உடையீர் போல் உறுதற்கு இயலுமோ என்றேன் – திருமுறை1:8 161/2
வெள்ளி மா மலை வீடு என உடையீர் விளங்கும் பொன்_மலை வில் என கொண்டீர் – திருமுறை2:15 2/1
புழைக்கை மா உரியீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 1/4
என்னை நான் பழித்திடுகின்றதல்லால் இகழ்கிலேன் உமை எழில் ஒற்றி உடையீர்
புன்னை அம் சடையீர் எனை_உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 3/3,4
புன்னை அம் சடையீர் எனை_உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 3/4
பொன்மை அம் சடையீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 4/4
புறம் கொள் காட்டகத்தீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம் வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 5/4
பொரும்பின் கட்டு உரியீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 6/4
பொருப்பு வில்_உடையீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 7/4
பொருப்பு வில்_உடையீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 7/4
பொடிய நீறு அணிவீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 8/4
புனையினால் அமர்ந்தீர் ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 9/4
புழை புரிந்த கை உலவு ஒற்றி உடையீர் பொய்யன் என்னில் யான் போம்_வழி எதுவோ – திருமுறை2:46 10/4
சோலை ஒன்று சீர் ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 1/4
சூத ஒண் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 2/4
துப்பு இடா எனக்கு அருள் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 3/4
சூலி ஓர் புடை மகிழ் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 4/4
சோர்ந்திடார் புகழ் ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 5/4
துதி-அது ஓங்கிய ஒற்றியூர்_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 6/4
தொழுக்கன் என்னை ஆள்வீர் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 7/4
துச்சை நீக்கினோர்க்கு அருள் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 8/4
துத்தி ஆர் பணியீர் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 10/4
துன்னு மா தவர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் தூய மால் விடை துவசத்தினீரே – திருமுறை2:54 11/4
நடுக்கு_இலார் தொழும் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 1/4
நல் தவத்தர் வாழ் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 3/4
நள்ளல்_உற்றவர் வாழ் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 4/4
நரந்தம் ஆர் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 5/4
நையல் அற்றிட அருள் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 8/4
நந்த ஒண் பணை ஒற்றியூர்_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 9/4
நல்_விதத்தினர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 10/4
நண்ணி மாதவன் தொழும் ஒற்றி_உடையீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 11/4
மாதர் செய் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 1/4
மனக்கு நல்லவர் வாழ் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 2/4
மஞ்சு அளாவிய பொழில் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 3/4
வன்பு_இறந்தவர் புகழ் ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 4/4
வாம மாதராள் மருவு ஒற்றி_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 5/4
வன்பர் நாடுறா ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 6/4
வாழ்வினை தரும் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 7/4
வறிப்பு இலா வயல் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 8/4
மஞ்சின் நீள் பொழில் ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி_அனையீரே – திருமுறை2:57 9/4
மல்லல் ஓங்கிய ஒற்றியூர்_உடையீர் வண்_கையீர் என் கண்மணி அனையீரே – திருமுறை2:57 10/4
எல்லாம் உடையீர் மால் விடையீர் என்னே இரங்கி அருளீரே – திருமுறை2:94 21/4
என்னை_உடையீர் வெள் விடையீர் என்னே இரங்கி அருளீரே – திருமுறை2:94 22/4
ஒன்று உடையீர் என்றேன் செங்காடு ஒன்று உடையேன் என்றாரே – திருமுறை3:5 9/4
ஊர் என்று உடையீர் ஒற்றி-தனை உலகம்_உடையீர் என்னை அணைவீர் – திருமுறை3:18 4/1
ஊர் என்று உடையீர் ஒற்றி-தனை உலகம்_உடையீர் என்னை அணைவீர் – திருமுறை3:18 4/1
பாகை பொருவும் மொழி_உடையீர் என்று மடவார் பழிச்சாமல் – திருமுறை5:21 10/1
இரண்டேகாற்கு ஐமுகம் கொண்டீர் என்னை_உடையீர் அம்பலத்தீர் – திருமுறை6:24 8/1
உரைக்கு அணவாத உயர்வு_உடையீர் என் உரைக்கு அணவி பல உதவி செய்கின்றீர் – திருமுறை6:34 8/2
கண்_உடையீர் பெரும் கருணை_கடல்_உடையீர் எனது கணக்கு அறிந்தீர் வழக்கு அறிந்தீர் களித்து வந்து அன்று உரைத்தீர் – திருமுறை6:79 7/1
கண்_உடையீர் பெரும் கருணை_கடல்_உடையீர் எனது கணக்கு அறிந்தீர் வழக்கு அறிந்தீர் களித்து வந்து அன்று உரைத்தீர் – திருமுறை6:79 7/1
அன்பு_உடையீர் வம்-மின் இங்கே சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்திடு-மின் அக வடிவு இங்கு அனக வடிவு ஆகி – திருமுறை6:98 5/2
வீறு_உடையீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 55/2
நீறு_உடையீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 55/3
எண் தகு பொன்_சபை_உடையீர் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 8/4
ஒண் கை மழுவோடு அனல்_உடையீர் ஒற்றி நகர் வாழ் உத்தமர் நீர் – தனிப்பாசுரம்:10 13/1
உகம் சேர் ஒற்றியூர்_உடையீர் ஒரு மா தவரோ நீர் என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 23/1
உண்மை_உடையீர் என்றேன் நாம் உடைப்பேம் வணங்கினோர்க்கு என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 9/2
கண்மை_உடையீர் என்றேன் நான் களம் மை_உடையேம் யாம் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 9/3
ஒன்னார் புரம் மூன்று எரிசெய்தீர் ஒற்றி_உடையீர் உவப்புடனே – தனிப்பாசுரம்:11 10/1

மேல்


உடையீராம் (1)

மேவ குகுகுகுகுகு அணி வேணி_உடையீராம் என்றேன் – திருமுறை1:8 159/2

மேல்


உடையீரே (12)

உரப்படும் தவத்தோர் துதித்து ஓங்க ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 1/4
ஒள்ளியீர் உமை அன்றி ஒன்று அறியேன் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 2/4
உள்ளம் இங்கு அறிவீர் எனை ஆள்வீர் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 3/4
உண்மையான் உமை அன்றி மற்று அறியேன் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 4/4
உந்தி_வந்தவனோடு அரி ஏத்த ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 5/4
ஒல்லை இங்கு எனது உளம் கொண்டது அறிவீர் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 6/4
ஒளிக்கும் தன்மை-தான் உமக்கும் உண்டேயோ ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 7/4
உற்ற நல் துணை உமை அன்றி அறியேன் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 8/4
உய்யும் வண்ணம் எவ்வண்ணம் என் செய்கேன் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 9/4
ஓய் இலாது நல் தொண்டருக்கு அருள்வான் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 10/4
அளித்திடு சிற்றம்பலத்து என் அப்பன் அருள் பெறவே ஆசை உண்டேல் வம்-மின் இங்கே நேசம்_உடையீரே – திருமுறை6:98 9/4
ஈதல் உடையீரே வாரீர் – கீர்த்தனை:17 75/3

மேல்


உடையீரேல் (1)

ஓங்கும் சடையீர் நெல்வாயில் உடையேம் என்றீர் உடையீரேல்
தாங்கும் புகழ் நும்மிடை சிறுமை சார்ந்தது எவன் நீர் சாற்றும் என்றேன் – திருமுறை1:8 165/1,2

மேல்


உடையீரோ (1)

உடையார் என்பார் உமை ஒற்றி_உடையீர் பணம்-தான் உடையீரோ
நடையாய் ஏற்கின்றீர் என்றேன் நங்காய் நின் போல் ஒரு பணத்தை – திருமுறை1:8 126/1,2

மேல்


உடையும் (4)

துடி கொண்ட கையும் பொடி கொண்ட மேனியும் தோல் உடையும்
பிடி கொண்ட பாகமும் பேர்_அருள் நோக்கமும் பெய் கழலும் – திருமுறை1:6 83/2,3
உண்ணாத ஊணும் உடுக்கா உடையும் உணர்ச்சி சற்றும் – திருமுறை1:6 109/3
ஊர் தருவார் நல்ல ஊண் தருவார் உடையும் தருவார் – திருமுறை1:6 126/1
ஊருவில் கட்டி உடனே உடையும்
அது குறித்து ஐய நீ அஞ்சலை அஞ்சலை – திருமுகம்:5 10/3,4

மேல்


உடையே (3)

ஊணே உடையே என்று உள் கருதி வெட்கம்_இலேன் – திருமுறை1:4 93/1
ஊணே உடையே பொருளே என்று உருகி மனது தடுமாறி – திருமுறை5:7 1/1
ஓடினேன் பெரும் பேர்_ஆசையால் உலகில் ஊர்-தொறும் உண்டியே உடையே
தேடினேன் காம சேற்றிலே விழுந்து தியங்கினேன் மயங்கினேன் திகைத்து – திருமுறை6:15 15/1,2

மேல்


உடையேம் (10)

கண்மை_இலரோ நீர் என்றேன் களம் மை உடையேம் கண் மை உறல் – திருமுறை1:8 86/3
பாடு ஆர் குலம் ஓர் சக்கரத்தான் பள்ளி குலம் எல்லாம் உடையேம்
ஏடு ஆர் குழலாய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 115/3,4
இடையாது உடையேம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 126/4
இம்மை உடையேம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 129/4
நன்று அப்படியேல் கோளிலியாம் நகரும் உடையேம் நங்காய் நீ – திருமுறை1:8 160/3
இணங்க உடையேம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 163/4
ஓங்கும் சடையீர் நெல்வாயில் உடையேம் என்றீர் உடையீரேல் – திருமுறை1:8 165/1
கனம்_உடையேம் கட்டு_உடையேம் என்று நினைத்து இங்கே களித்து இறுமாந்து இருக்கின்றீர் ஒளிப்பிடமும் அறியீர் – திருமுறை6:97 8/1
கனம்_உடையேம் கட்டு_உடையேம் என்று நினைத்து இங்கே களித்து இறுமாந்து இருக்கின்றீர் ஒளிப்பிடமும் அறியீர் – திருமுறை6:97 8/1
கண்மை_உடையீர் என்றேன் நான் களம் மை_உடையேம் யாம் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 9/3

மேல்


உடையேற்கு (1)

பொய் தட்டு இகல் உடையேற்கு உன் கருணை புரிந்திலையேல் – திருமுறை2:69 10/2

மேல்


உடையேன் (77)

மந்திரத்தை உச்சரியா வாய்_உடையேன் என் போல – திருமுறை1:2 1/725
ஒப்பாரியேனும் உடையேன் காண் தப்பு ஆய்ந்த – திருமுறை1:2 1/826
இன்பு_உடையாய் என் பொய்யும் ஏற்கும்-கொல் துன்பு_உடையேன் – திருமுறை1:4 65/2
பொய்_உடையேன் ஆயினும் நின் பொன் அருளை வேண்டும் ஒரு – திருமுறை1:4 65/3
மெய்_உடையேன் என்கோ விரைந்து – திருமுறை1:4 65/4
ஊராம் ஒற்றியீர் ஆசை உடையேன் என்றேன் எமக்கு அலது – திருமுறை1:8 68/1
கரப்பவர்க்கு எல்லாம் முற்படும் கொடிய கடையனேன் விடையமே உடையேன்
இரப்பவர்க்கு அணுவும் ஈந்திலேன் என்னை என் செய்தால் தீருமோ அறியேன் – திருமுறை2:11 3/1,2
ஏதமே உடையேன் என் செய்வேன் என்னை என் செய்தால் தீருமோ அறியேன் – திருமுறை2:11 10/2
சிந்தை நொந்துநொந்து அயர்கின்றேன் சிவனே செய்வது ஓர்ந்திலேன் தீ_குணம்_உடையேன் – திருமுறை2:25 1/1
இல் வைப்பு_உடையேன் அம்மா நான் என்ன தவம்-தான் செய்தேனோ – திருமுறை2:29 1/4
மலமே உடையேன் ஆதலினால் மாதர் எனும் பேய் வாக்கும் உவர் – திருமுறை2:43 5/2
இன்னல் கொடுத்த பவம்_உடையேன் எற்றுக்கு இவண் நிற்கின்றேனே – திருமுறை2:43 9/4
கனிய அ கொடியார்க்கு ஏவல்செய்து உழன்றேன் கடையனேன் விடய வாழ்வு உடையேன்
துனிய இ உடல்-கண் உயிர் பிரிந்திடுங்கால் துணை நினை அன்றி ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:44 8/2,3
கொடிய நெஞ்சினேன் கோபமே அடைந்தேன் கோடிகோடியாம் குண பழுது_உடையேன் – திருமுறை2:51 2/1
வெண்மை நெஞ்சினேன் மெய் என்பது அறியேன் விமல நும்மிடை வேட்கையும் உடையேன்
உண்மை ஓதினேன் வஞ்சக வாழ்க்கை உவரி வீழ்வனேல் உறுதி மற்று அறியேன் – திருமுறை2:55 2/1,2
ஐய நும் அடிக்கு ஆட்செயல் உடையேன் ஆண்ட நீர் எனை அகற்றுதல் அழகோ – திருமுறை2:55 8/3
மருள்_உடையேன் நான் ஒருவன் பாவி வஞ்ச மனத்தாலே இளைத்திளைத்து மயங்குகின்றேன் – திருமுறை2:59 6/2
இருள்_உடையேன் ஏர்பூட்டும் பகடு போல் இங்கு இல் உழப்பில் உழைக்கின்றேன் எல்லாம்_வல்ல – திருமுறை2:59 6/3
இம்பர் வினை உடையேன் நான் ஒருவன் பாவி எள்துணையும் நினைந்து அறியேன் என்றும் எங்கும் – திருமுறை2:59 9/2
வம்பு அவிழ் பூம் குழல் மடவார் மையல் ஒன்றே மனம் உடையேன் உழைத்து இளைத்த மாடு போல்வேன் – திருமுறை2:59 9/3
இருள் ஆர் மனத்தேன் இழுக்கு உடையேன் எளியேன் நின்னை ஏத்தாத – திருமுறை2:60 1/1
எண்மை உடையேன் நினைக்கின்றேன் என்னே உன்னை ஏத்தாத – திருமுறை2:60 2/2
இன்னே எளியேன் பொய்_உடையேன் எனினும் அடியன் அலவோ நான் – திருமுறை2:60 9/1
இருள் பவம் உடையேன் என் செய்கேன் நின் தாள் இணை துணை என நினைந்து உற்றேன் – திருமுறை2:68 10/3
குன்றின் ஒன்றிய இடர் மிக உடையேன் குற்றம் நீக்கும் நல் குணம்_இலேன் எனினும் – திருமுறை2:70 1/2
பொய் வகை உடையேன் எங்ஙனம் புகுகேன் புலையனேன் புகல் அறியேனே – திருமுறை2:94 7/4
கலை பயின்று நெறி ஒழுகும் கருத்து உடையேன்_அலன் நின்னை கனவிலேனும் – திருமுறை2:94 16/1
வீறு அணிந்து என்றும் ஒரு தன்மை பெறு சிவஞான வித்தகர் பதம் பரவும் ஓர் மெய் செல்வ வாழ்க்கையில் விருப்பம் உடையேன் இது விரைந்து அருள வேண்டும் அமுதே – திருமுறை2:100 10/2
ஒன்று உடையீர் என்றேன் செங்காடு ஒன்று உடையேன் என்றாரே – திருமுறை3:5 9/4
சிந்திப்பு உடையேன் என்னடி நான் செய்வது ஒன்றும் தெரிந்திலனே – திருமுறை3:10 4/4
சோகம் உடையேன் சிறிதேனும் துயிலோ அணையா குயில் ஒழியா – திருமுறை3:10 26/3
பிறிவு_உடையேன் இருக்கும் இடம் தேடி நடந்து அடைந்து பெரும் கதவம் திறப்பித்து பேயன் எனை அழைத்து – திருமுறை4:2 53/2
மாசு_உடையேன் பிழை அனைத்தும் பொறுத்து வரம் அளித்தாள் மங்கையர்கள் நாயகி நான்மறை அணிந்த பதத்தாள் – திருமுறை4:4 4/1
ஆசு_உடையேன் பாடுகின்றேன் துயரம் எலாம் தவிர்ந்தேன் அன்பர் பெறும் இன்ப நிலை அனுபவிக்கின்றேனே – திருமுறை4:4 4/4
வேண்டி எனை அருகு அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே மிக அளித்த அருள் வண்ணம் வினை_உடையேன் மனமும் – திருமுறை4:5 6/2
விரும்பு மணி பொதுவினிலே விளங்கிய நின் வடிவை வினை_உடையேன் நினைக்கின்ற வேளையில் என் புகல்வேன் – திருமுறை4:6 11/2
இ தோடம் மிக உடையேன் கடை நாய்க்கும் கடையேன் எனை கருதி யான் இருக்கும் இடம் தேடி நடந்து – திருமுறை4:7 3/3
செய்யாத சிறு தொழிலே செய்து உழலும் கடையேன் செருக்கு_உடையேன் எனை தனது திருவுளத்தில் அடைத்தே – திருமுறை4:7 9/3
தீங்கு ஆய செயல் அனைத்தும் உடையேன் என்ன செய்வேன் சொல்லரசே என் செய்குவேனே – திருமுறை4:10 6/4
புலை உருவா வஞ்சக நெஞ்சு உடையேன் என்றன் புன்மை-தனை எவர்க்கு எடுத்து புகலுவேனே – திருமுறை5:27 8/4
அகம் ஆர் உடையேன் பதி யாது என்றேன் அலைவாய் என்றார் அஃது என்னே – திருமுறை5:39 1/4
குற்றமே உடையேன் அம்பல கூத்தன் குறிப்பினுக்கு என் கடவேனே – திருமுறை6:3 2/4
நெடுமை ஆண்_பனை போல் நின்ற வெற்று உடம்பேன் நீசனேன் பாசமே உடையேன்
நடுமை ஒன்று அறியேன் கெடுமையில் கிளைத்த நச்சு மா மரம் என கிளைத்தேன் – திருமுறை6:3 3/2,3
கோட்டமே உடையேன் கொலையனேன் புலையேன் கூற்றினும் கொடியனேன் மாயை – திருமுறை6:3 7/2
விலை தொழில் உடையேன் மெய் எலாம் வாயாய் விளம்புறும் வீணனேன் அசுத்த – திருமுறை6:3 8/2
செறியாத மன கடையேன் தீமை எலாம் உடையேன் சினத்தாலும் மதத்தாலும் செறிந்த புதல் அனையேன் – திருமுறை6:4 3/3
மாறுகின்ற குண பேதை மதி-அதனால் இழிந்தேன் வஞ்சம் எலாம் குடிகொண்ட வாழ்க்கை மிக உடையேன்
வீறுகின்ற உலகிடை நான் ஏன் பிறந்தேன் நினது மெய் கருத்தை அறிந்திலேன் விளங்கு நடத்து அரசே – திருமுறை6:4 5/3,4
மோகமே உடையேன் என்னினும் எந்தாய் முனிந்திடேல் காத்து அருள் எனையே – திருமுறை6:8 1/4
இழுத்து அலை எருதேன் உழத்தலே உடையேன் என்னினும் காத்து அருள் எனையே – திருமுறை6:8 3/4
எழுதலாம்படித்து அன்று என மிக உடையேன் என்னினும் காத்து அருள் எனையே – திருமுறை6:8 8/4
பித்தியல் உடையேன் எனினும் நின்றனக்கே பிள்ளை நான் வாடுதல் அழகோ – திருமுறை6:13 84/4
நனி தவறு_உடையேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 17/4
தண்மையே அறியேன் வெம்மையே உடையேன் சாத்திரம் புகன்று வாய் தடித்தேன் – திருமுறை6:15 19/3
துளி அவர்க்கு உதவேன் விருப்பு_இலான் போல சுவை பெற சுவைத்த நாக்கு உடையேன்
நளிர் என சுழன்றேன் என்னினும் உனையே நம்பினேன் கைவிடேல் எனையே – திருமுறை6:15 24/3,4
பொய்_அறிவு_உடையேன் செய்த புன்மைகள் பொறுத்து ஆட்கொண்டாய் – திருமுறை6:21 4/2
வல்_வினை உடையேன் என்று உளம் பதைப்பாள் வருந்துவாள் நான் பெற்ற மகளே – திருமுறை6:24 40/4
உயல் அறியேன் எனினும் அது கண்டு கொளும் ஆசை ஒரு கடலோ எழு கடலோ உரைக்கவொணாது உடையேன்
மயல் அறியா மனத்து அமர்ந்த மா மணியே மருந்தே மதி முடி எம் பெருமான் நின் வாழ்த்து அன்றி மற்று ஓர் – திருமுறை6:24 52/2,3
பொய் வகை உடையேன் எங்ஙனம் புகுவேன் புலையனேன் புகல் அறியேனே – திருமுறை6:30 1/4
அறிவு_இலேன் அறிந்தார்க்கு அடி பணி புரியேன் அச்சமும் அவலமும்_உடையேன் – திருமுறை6:30 2/1
நானே அழியா வாழ்வு உடையேன் நானே நின்-பால் வளர்கின்றேன் – திருமுறை6:57 8/3
அன்று உடையேன் இன்று விடேன் ஆணை உன் மேல் ஆணை உன் மேல் ஆணை ஐயா – திருமுறை6:64 37/4
தாய் பந்த உணர்வு_உடையேன் யானோ சிற்சபையில் தனி முதல்வர் திரு_வண்ணம் சாற்ற வல்லேன் தோழி – திருமுறை6:101 10/4
ஒன்று_உடையேன் நான் அவரை கலந்து அவரும் நானும் ஒன்று ஆன பின்னர் உனை அழைக்கின்றேன் உவந்தே – திருமுறை6:106 68/4
நின்னுடைய பெரும் கருணை நிதி உடையேன் ஆதலினால் – திருமுறை6:108 11/2
நாடி நினையா நவை_உடையேன் புன் சொல் எலாம் – கீர்த்தனை:4 19/1
மருள்_உடையேன் வஞ்ச மன தீமை எல்லாம் – கீர்த்தனை:4 32/1
துன்பு_உடையேன் புன் மொழிகள் தூற்றியதை எவ்வுயிர்க்கும் – கீர்த்தனை:4 35/1
சுற்றம் மிக உடையேன் சஞ்சலன் எனும் பேர் என் பெயரா சொல்வராலோ – தனிப்பாசுரம்:2 34/4
ஊராம் ஒற்றியீர் ஆசை உடையேன் என்றேன் எமக்கு அலது – தனிப்பாசுரம்:10 24/1
பசி-அது உடையேன் என்றேன் உள் பணி அல்குலும் அப்படி என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 5/3
புண் ஆளாநின்ற மனம்_உடையேன் செய்த பொய் அனைத்தும் திருவுளத்தே பொறுப்பாய் அன்றி – தனிப்பாசுரம்:18 3/3
பின்_உடையேன் பிழை_உடையேன் அல்லால் உன்றன் பேர்_அருளும் உடையேனோ பிறந்தேன் வாளா – தனிப்பாசுரம்:18 6/3
பின்_உடையேன் பிழை_உடையேன் அல்லால் உன்றன் பேர்_அருளும் உடையேனோ பிறந்தேன் வாளா – தனிப்பாசுரம்:18 6/3
தங்கும் மொழி முதலை உடையேன் முதல் கயலில் தயங்கும் ஒரு நாமம் உடையேன் – திருமுகம்:3 1/52
தங்கும் மொழி முதலை உடையேன் முதல் கயலில் தயங்கும் ஒரு நாமம் உடையேன்
தகும் முறை கடை மூன்றினும் சுவசியுற்றிலேன் சதுர்_இலேன் பஞ்சம் நயவேன் – திருமுகம்:3 1/52,53
தட்டுறா ஞானம்_உடையார் நினது தொண்டர் யான்-தானும் அது சுட்ட உடையேன்
சாந்த நெஞ்சு_உடையர் நினது அன்பர் யான் மணம் வீசு சாந்த நெஞ்சு-அதுவும் உடையேன் – திருமுகம்:3 1/57,58
சாந்த நெஞ்சு_உடையர் நினது அன்பர் யான் மணம் வீசு சாந்த நெஞ்சு-அதுவும் உடையேன்
சகச நியமம் பெறுவர் நின் அடியர் அடிமையும் சகச நியமம் பெற்றுளேன் – திருமுகம்:3 1/58,59

மேல்


உடையேன்-தனக்கு (1)

மடமே உடையேன்-தனக்கு அருள் நீ வழங்கல் அழகோ ஆநந்த – திருமுறை2:84 2/2

மேல்


உடையேன்-தனை (3)

மருள்_உடையேன்-தனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே மகிழ்ந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 1/2
வன்பு_உடையேன்-தனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே வலிந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 2/2
வாள்_உடையேன்-தனை அழைத்து திரும்பவும் என் கரத்தே வலிந்து அளித்த பெரும் கருணை வண்ணம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 3/2

மேல்


உடையேன்_அலன் (1)

கலை பயின்று நெறி ஒழுகும் கருத்து உடையேன்_அலன் நின்னை கனவிலேனும் – திருமுறை2:94 16/1

மேல்


உடையேனுக்கு (2)

அல்_கோட்டை நெஞ்சு உடையேனுக்கு இரங்கிலை அன்று உலவா – திருமுறை1:6 38/3
நாயும் செயாத நடை_உடையேனுக்கு நாணமும் உள் – திருமுறை1:6 47/1

மேல்


உடையேனை (1)

வாங்காது தூங்கியதோர் வழக்கம் உடையேனை வலிந்து அடிமைகொண்டு அருளி மறப்பு ஒழித்து எந்நாளும் – திருமுறை6:80 10/3

மேல்


உடையேனோ (1)

பின்_உடையேன் பிழை_உடையேன் அல்லால் உன்றன் பேர்_அருளும் உடையேனோ பிறந்தேன் வாளா – தனிப்பாசுரம்:18 6/3

மேல்


உடையோய் (9)

ஓதும் அவளிவள் நல்லூர்_உடையோய் கோது அகன்ற – திருமுறை1:2 1/330
பூவனூர் மேவும் புகழ்_உடையோய் பூ_உலகாம் – திருமுறை1:2 1/334
பொறுத்தாள் அ தாயில் பொறுப்பு_உடையோய் நீ-தான் – திருமுறை1:4 67/3
தெருள் நிறைந்த இன்ப நிலை வளர்க்கின்ற கண்_உடையோய் சிதையா ஞான – திருமுறை1:5 0/2
நடமே உடையோய் நினை அன்றி வேற்று தெய்வம் நயவேற்கு – திருமுறை2:84 2/3
பை உடை பாம்பு_அனையரொடும் ஆடுகின்றோய் எனது பண்பு அறிந்தே நண்பு வைத்த பண்பு_உடையோய் இன்னே – திருமுறை6:31 6/3
தப்பாமல் உயிர்விடுவேன் சத்தியம் சத்தியம் நின் தாள் இணைகள் அறிக இது தயவு_உடையோய் எவர்க்கும் – திருமுறை6:35 1/3
என் இயலே யான் அறியேன் இ உலகின் இயல் ஓர் எள்ளளவும் தான் அறியேன் எல்லாமும் உடையோய்
நின் இயலை அறிவேனோ அறிந்தவனே போல நிகழ்த்துகின்றேன் பிள்ளை என நிலை பெயர் பெற்றிருந்தேன் – திருமுறை6:91 10/1,2
நெடும் பொற்பு_உடையோய் நீயும் எம் போல் – திருமுகம்:1 1/67

மேல்


உடையோர் (21)

அன்பு அள்ளி ஓங்கும் அறிவு_உடையோர் வாழ்த்தும் செம்பொன்பள்ளி – திருமுறை1:2 1/213
எள் ஆற்றின் மேவாத ஏற்பு_உடையோர் சூழ்ந்து இறைஞ்சும் – திருமுறை1:2 1/233
படிக்குள் நோவாத பண்பு_உடையோர் வாழ்த்தும் – திருமுறை1:2 1/345
மாசு ஊர் அகற்றும் மதி_உடையோர் சூழ்ந்த திருப்பாசூரில் – திருமுறை1:2 1/503
காணில் உலகில் கருத்து_உடையோர் கொள்ளுகின்ற – திருமுறை1:2 1/701
மண் சுமந்தான் என்று உரைக்கும் வாய்மை-தனை பண்பு_உடையோர் – திருமுறை1:3 1/498
மெய்-தான்_உடையோர் விரும்புகின்ற நின் அருள் என் – திருமுறை1:4 58/1
காமம் படர் நெஞ்சு_உடையோர் கனவினும் காணப்படா – திருமுறை1:7 9/1
உற்ற இடத்தில் உதவ நமக்கு உடையோர் வைத்த வைப்பு-அதனை – திருமுறை2:1 11/1
ஒருதிறம் உடையோர் உள்ளத்துள் ஒளியே ஒற்றியூர் மேவும் என் உறவே – திருமுறை2:11 7/4
உய்திறம் உடையோர் பரவும் நல் ஒற்றியூர்-அகத்து அமர்ந்து அருள் ஒன்றே – திருமுறை2:11 8/4
வேண்டாமை வேண்டுவது மேவா தவம்_உடையோர் – திருமுறை2:30 17/1
எண்ணும் சுகாதீத இன்பமே அன்பு_உடையோர் – திருமுறை2:61 6/2
ஆரா_அமுதாய் அன்பு_உடையோர் அகத்துள் இனிக்கும் அற்புதனார் – திருமுறை3:13 4/1
யோகாந்த மிசை இருப்பது ஒன்று கலாந்தத்தே உவந்து இருப்பது ஒன்று என மெய்யுணர்வு_உடையோர் உணர்வால் – திருமுறை4:2 75/1
பண்ணவனே நின் பத_மலர் ஏத்தும் பயன்_உடையோர் – திருமுறை5:5 28/1
கற்று அறிந்த மெய் உணர்ச்சி_உடையோர் உள்ள கமலத்தே ஓங்கு பெரும் கடவுளே நின் – திருமுறை5:44 7/1
பெற்ற தாய் நேயர் உறவினர் துணைவர் பெருகிய பழக்கம் மிக்கு உடையோர்
மற்றவர் இங்கே தனித்தனி பிரிந்து மறைந்திட்ட-தோறும் அ பிரிவை – திருமுறை6:13 16/2,3
ஆயிரமாயிரம் கோடி நா_உடையோர் எனினும் அணுத்துணையும் புகல் அரிதேல் அந்தோ இ சிறியேன் – திருமுறை6:79 5/2
திருத்தம்_உடையோர் கருணையால் இந்த உலகில் தியங்குவீர் அழியா சுகம் சேர் உலகமாம் பரம பதம்-அதனை அடையும் நெறி சேர வாருங்கள் என்றால் – தனிப்பாசுரம்:15 7/1
எம்-பால் அன்பும் எமது அருள்_உடையோர் – திருமுகம்:1 1/35

மேல்


உடையோர்-தம் (1)

தன்னை பொருவும் சிவயோகம் தன்னை உடையோர்-தம் பயனே தணிகாசலமாம் தலத்து அமர்ந்த சைவ மணியே சண்முகனே – திருமுறை5:46 4/4

மேல்


உடையோர்-தம்முடைய (1)

மாசு பறிக்கும் மதி_உடையோர்-தம்முடைய – திருமுறை1:3 1/215

மேல்


உடையோர்-பால் (1)

துன்பின் உடையோர்-பால் அணுகி சோர்ந்தேன் இனி ஓர் துணை காணேன் – திருமுறை5:28 3/2

மேல்


உடையோர்க்கு (1)

தெருள் உடையோர்க்கு வாய்த்த சிவானந்த தேனே போற்றி – திருமுறை5:50 11/1

மேல்


உடையோர்கள் (1)

நாடும் வகை உடையோர்கள் நன்கு மதித்திடவே நல் அறிவு சிறிது அளித்து புல்_அறிவு போக்கி – திருமுறை4:1 14/2

மேல்


உடையோன் (2)

சஞ்சிதம் அறுக்கும் சண்முகன் உடையோன் தந்தையே ஒற்றி எம் தேவே – திருமுறை2:17 6/4
மழை பொறுக்கும் வடிவு_உடையோன் புகழ் – திருமுறை2:76 10/3

மேல்


உடையோனும் (1)

பொன் ஆர் புயத்தனும் பூ_உடையோனும் புகழ் மணியே – திருமுறை5:5 29/1

மேல்


உடையோனே (12)

உற்று நோக்கினால் உருகுது என் உள்ளம் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 1/4
ஒடிய மும்மலம் ஒருங்கு_அறுத்தவர் சேர் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 2/4
ஊமன் ஆகுவதன்றி என் செய்வேன் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 3/4
உள் நிரம்ப நின்று ஆட்டுகின்றனை நீ ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 4/4
உருட்சி ஆழி ஒத்து உழல்வது மெய் காண் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 5/4
ஓது செய்வது ஒன்று என் உயிர்_துணையே ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 6/4
உந்த மட்டினால் தருதியோ உரையாய் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 7/4
ஊனம் நீக்கி நல் அருள்தரும் பொருளே ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 8/4
ஒளிய வித்தினால் போகமும் விளைப்பேன் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 9/4
ஓகை நாட்டிய யோகியர் பரவும் ஒற்றி மேவிய உலகு_உடையோனே – திருமுறை2:51 10/4
உருவாகிய பவ பந்தம் சிந்திட ஓதிய வேதியனே ஒளியே வெளியே உலகம் எலாம் உடையோனே வானவனே – திருமுறை5:52 1/4
உருவாகிய பவ பந்தம் சிந்திட ஓதிய வேதியனே ஒளியே வெளியே உலகம் எலாம் உடையோனே வானவனே – தனிப்பாசுரம்:9 1/4

மேல்


உடையோனை (1)

தோலையிட்டு ஆடும் தொழில்_உடையோனை துணிந்து முன்_நாள் – திருமுறை1:7 13/3

மேல்


உண் (13)

உண் பழனத்து என்றன் உயிர்க்குயிரே பண்பு அகன்ற – திருமுறை1:2 1/102
ஒள்_இழையார்-தம் உரு ஓர் உண் கரும்பு என்றாய் சிறிது – திருமுறை1:3 1/715
கோ வதைத்து உண் செயல் அன்றோ வாகோர்-தம் – திருமுறை1:4 32/2
பட்டு உண் மருங்குல் பாவாய் நீ பரித்தது அன்றே பார் என்றே – திருமுறை1:8 45/3
உண் கள் மகிழ்வால் அளி மிழற்றும் ஒற்றி நகரீர் ஒரு மூன்று – திருமுறை1:8 144/1
பிச்சை உண்டு எனி பிச்சரில் சீறும் பேயர் உண்_மனை நாய் என உழைத்தேன் – திருமுறை2:27 1/3
உண் அப்பா என்று உரைத்த ஒற்றி அப்பா வந்து அருள – திருமுறை2:56 1/3
குருகு உண் கரத்தாய் என்னடி என் குறையை எவர்க்கு கூறுவனே – திருமுறை3:3 20/4
சேல் உண் விழியாய் என்னடி நான் செய்வது ஒன்றும் தெரிந்திலனே – திருமுறை3:10 11/4
கன்று உண் கரத்தாய் நான் அவர் மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே – திருமுறை3:17 5/4
மின் உண் மருங்குல் பேதையர்-தம் வெளிற்று மயக்குள் மேவாமே – திருமுறை5:21 3/1
உண் கலந்த ஆனந்த பெரும் போகம் அப்போது உற்றது என எனை விழுங்க கற்றது காண் தோழி – திருமுறை6:106 8/4
பட்டு உண் மருங்கே நீ குழந்தை பருவம்-அதனின் முடித்தது என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 3/3

மேல்


உண்_மனை (1)

பிச்சை உண்டு எனி பிச்சரில் சீறும் பேயர் உண்_மனை நாய் என உழைத்தேன் – திருமுறை2:27 1/3

மேல்


உண்க (3)

சைவ நீறு இடும் தலைவரை கண்காள் சார்ந்து நின்று நீர் தனி விருந்து உண்க
செய்பவன் செயலும் அவை உடனே செய்விப்பானுமாய் தில்லை அம்பலத்துள் – திருமுறை2:7 3/2,3
தெருள் கொள் நீறு இடும் செல்வர் கூழ் இடினும் சேர்ந்து வாழ்த்தி அ திரு அமுது உண்க
இருள் செய் துன்பம் நீத்து என்னுடை நாவே இன்ப நல் அமுது இனிது இருந்து அருந்தி – திருமுறை2:7 6/2,3
ஓல வெவ் விடம் வரில் அதை நீயே உண்க என்றாலும் நும் உரைப்படி உண்கேன் – திருமுறை2:54 9/2

மேல்


உண்கண் (1)

சேல் ஏறு உண்கண் என்னடி நான் செய்வது ஒன்றும் தெரிந்திலனே – திருமுறை3:10 2/4

மேல்


உண்கின்றது (1)

இன் சுவை கனி போல் உண்கின்றது அழகோ இவைக்கு எலாம் நான் இலக்கு அலவே – திருமுறை6:13 74/4

மேல்


உண்கின்றாய் (1)

உண்டனவே உண்கின்றாய் ஓர்ந்தனவே ஓர்கின்றாய் – திருமுறை1:3 1/1093

மேல்


உண்கின்றேன் (7)

ஊட்டுவித்தால் உண்கின்றேன் உறக்குவித்தால் உறங்குகின்றேன் உறங்காது என்றும் – திருமுறை6:10 4/3
நின் சுவை உணவு என்று உண்கின்றேன் இன்னும் நீ தருவித்திடில் அது நின்றன் – திருமுறை6:12 9/2
திளைத்திடும்-தோறும் வெறுப்பொடும் உண்டேன் இன்றுமே வெறுப்பில் உண்கின்றேன்
தளைத்திடும் உடை ஊன் உடம்பு ஒருசிறிதும் தடித்திட நினைத்திலேன் இன்றும் – திருமுறை6:12 12/2,3
சாதி இந்த மதம் எனும் வாய் சழக்கை எலாம் தவிர்த்த சத்தியனே உண்கின்றேன் சத்திய தெள் அமுதே – திருமுறை6:68 3/4
ஓர்ந்தேன் அருள் அமுதம் உண்கின்றேன் சார்ந்தேன் சிற்றம்பலத்தில் – திருமுறை6:74 7/2
உண்டேன் அமுதம் உண்கின்றேன் உண்பேன் துன்பை ஒழித்தேனே – திருமுறை6:92 4/4
அச்சம் எலாம் தீர்ந்தேன் அருள் அமுதம் உண்கின்றேன்
நிச்சலும் பேர்_ஆனந்த நித்திரை செய்கின்றேனே – திருமுறை6:108 46/3,4

மேல்


உண்குவை (1)

நஞ்சம் ஆயினும் உண்குவை நீ-தான் நானும் அங்கு அதை நயப்பது நன்றோ – திருமுறை2:37 4/2

மேல்


உண்கேன் (1)

ஓல வெவ் விடம் வரில் அதை நீயே உண்க என்றாலும் நும் உரைப்படி உண்கேன்
சாலம் செய்வது தகை அன்று தரும தனி பொன்_குன்று_அனீர் சராசரம் நடத்தும் – திருமுறை2:54 9/2,3

மேல்


உண்ட (62)

கள் உண்ட பித்தனை போல் கற்றது உண்டு நள் உலகில் – திருமுறை1:2 1/644
பாறு உண்ட காட்டில் பலர் வெந்திட கண்டும் – திருமுறை1:3 1/1007
சுவர் உண்ட மண் போலும் சோறு உண்டேன் மண்ணில் – திருமுறை1:4 19/3
மணக்கும் மலர் தேன் உண்ட வண்டே போல வளர் பரமானந்தம் உண்டு மகிழ்ந்தோர் எல்லாம் – திருமுறை1:5 65/1
முன் நஞ்சம் உண்ட மிடற்று அரசே நின் முழு கருணை – திருமுறை1:6 45/1
அல் உண்ட கண்டத்து அரசே நின் சீர்த்தி அமுதம் உண்டோர் – திருமுறை1:6 114/1
கொல் உண்ட தேவர்-தம் கோள் உண்ட சீர் எனும் கூழ் உண்பரோ – திருமுறை1:6 114/2
கொல் உண்ட தேவர்-தம் கோள் உண்ட சீர் எனும் கூழ் உண்பரோ – திருமுறை1:6 114/2
சொல் உண்ட வாயினர் புல் உண்பரோ இன் சுவை கண்டு எனும் – திருமுறை1:6 114/3
மணி கொண்ட கண்டனை வாழ்த்தார்-தம் வாய் தெரு மண் உண்ட வாய் – திருமுறை1:6 143/1
பிணி கொண்ட வாய் விட பிச்சு உண்ட வாய் வரும் பேச்சு அற்ற வாய் – திருமுறை1:6 143/2
குணி கொண்ட உப்பிலி கூழ் உண்ட வாய் என கூறுபவே – திருமுறை1:6 143/4
மட்டு உண்ட கொன்றை சடை அரசே அன்று வந்தி இட்ட – திருமுறை1:6 159/1
பிட்டு உண்ட பிச்சை பெருந்தகையே கொடும் பெண் மயலால் – திருமுறை1:6 159/2
சூடுண்ட பூஞைக்கு சோறு உண்ட வாய் பின் துடிப்பது அன்றி – திருமுறை1:6 186/1
தேர் ஓங்கு காழி-கண் மெய்ஞ்ஞான பால் உண்ட செம்மணியை – திருமுறை1:6 191/1
வேலை கொண்ட விடம் உண்ட கண்டனே – திருமுறை2:14 3/1
முன் அமுதா உண்ட களம் முன்னிமுன்னி வாடுகின்றேன் – திருமுறை2:16 1/3
கார் மதிக்கும் நஞ்சம் உண்ட கண்ட நினைந்து உள்குகின்றேன் – திருமுறை2:16 7/3
படர் கொளும் வானோர் அமுது உண நஞ்சை பரிந்து உண்ட கருணை அம்பரமே – திருமுறை2:18 4/3
வேர்த்து நிற்கின்றேன் கண்டிலை-கொல்லோ விடம் உண்ட கண்டன் நீ அன்றோ – திருமுறை2:18 6/2
இங்கு ஒளிக்கா நஞ்சம் உண்ட என் அருமை அப்பா நீ – திருமுறை2:20 28/3
ஒல்லையே நஞ்சு அனைத்தும் உண்ட தயாநிதி நீ – திருமுறை2:20 30/1
அல் ஆலம் உண்ட மிடற்று ஆர்_அமுதை அற்புதத்தை – திருமுறை2:30 5/1
ஆற்றாத நஞ்சம் உண்ட ஆண்தகையை கூற்று ஆவி – திருமுறை2:30 19/2
நீல் விடம் உண்ட மிடற்றாய் வயித்தியநாத நின்-பால் – திருமுறை2:31 15/3
கள் உண்ட நாய் போல் கடும் காம வெள்ளம் உண்டு – திருமுறை2:45 22/1
உள் உண்ட தெள் அமுதே ஒற்றி அப்பா உன்றனை நான் – திருமுறை2:45 22/3
ஆலம் உண்ட நின் தன்மை மாறுவதேல் அகில கோடியும் அழிந்திடும் அன்றே – திருமுறை2:48 1/3
காட்டுகின்ற வான் கடலிடை எழுந்த காளம் உண்ட அ கருணையை உலகில் – திருமுறை2:48 7/2
உண்ட நஞ்சு இன்னும் கண்டம் விட்டு அகலாது உறைந்தது நாள்-தொறும் அடியேன் – திருமுறை2:50 4/1
ஆலம் உண்ட நீர் இன்னும் அ வானோர்க்கு அமுது வேண்டி மால் அ கடல் கடைய – திருமுறை2:54 9/1
நாவலனே தில்லை நாயகனே கடல் நஞ்சை உண்ட
மா_வலனே முக்கண் வானவனே ஒற்றி மன்னவனே – திருமுறை2:58 4/3,4
வெய்து அட்டி உண்ட விரதா நின் நோன்பு விருத்தம் என்றே – திருமுறை2:69 10/3
கொள் உண்ட வஞ்சர்-தம் கூட்டுண்டு வாழ்க்கையில் குட்டுண்டு மேல் – திருமுறை5:5 8/1
கள் உண்ட நாய்க்கு உன் கருணை உண்டோ நல் கடல் அமுத – திருமுறை5:5 8/3
தெள் உண்ட தேவர் புகழ் தணிகாசல சிற்பரனே – திருமுறை5:5 8/4
வெம் கயம் உண்ட விளவு ஆயினேன் விறல் வேலினை ஓர் – திருமுறை5:5 16/2
பூ உண்ட வெள் விடை ஏறிய புனிதன் தரு மகனார் – திருமுறை5:43 1/1
கரையில் வீண்கதை எலாம் உதிர் கருங்காக்கை போல் கதறுவார் கள் உண்ட தீக்கந்தம் நாறிட ஊத்தை காதம் நாறிட உறு கடும் பொய் இரு காதம் நாற – திருமுறை5:55 10/1
தார் உண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 28/4
களிப்புறு சுகமாம் உணவினை கண்ட காலத்தும் உண்ட காலத்தும் – திருமுறை6:13 29/1
களி உணும் மனையில் சர்க்கரை கலந்து காய்ச்சு பால் கேட்டு உண்ட கடையேன் – திருமுறை6:15 24/2
கவை எலாம் தவிர்ந்த வெறுமரம்_அனையேன் கள்ளனேன் கள் உண்ட கடியேன் – திருமுறை6:15 28/1
பஞ்சு உண்ட சிற்றடி பாவை_பங்கா நம் பராபரனே – திருமுறை6:24 37/2
மஞ்சு உண்ட செம் சடை மன்னா பொன்_அம்பலவா வலவா – திருமுறை6:24 37/3
பிஞ்சு உண்ட வாய்க்கு பழம் அளித்து ஆண்ட பெரியவனே – திருமுறை6:24 37/4
உரை விசுவம் உண்ட வெளி உபசாந்த வெளி மேலை உறு மவுன வெளி வெளியின் மேல் ஓங்கும் மா மவுன வெளி ஆதி உறும் அனுபவம் ஒருங்க நிறை உண்மை வெளியே – திருமுறை6:25 21/1
கனித்த தீம் கனியின் இரதமும் கலந்து கருத்து எலாம் களித்திட உண்ட
மனித்தரும் அமுத உணவுகொண்டு அருந்தும் வான_நாட்டவர்களும் வியக்க – திருமுறை6:29 10/2,3
கள் எலாம் உண்ட வண்டு என இன்பம் காணலாம் களிக்கலாம் இனியே – திருமுறை6:64 35/4
இரவும்_பகலும் தூங்கிய என் தூக்கம் அனைத்தும் இயல் யோகத்து இசைந்த பலனாய் விளைந்தது நான் இரண்டு பொழுதும் உண்ட எலாம் – திருமுறை6:66 8/1
உள் உண்ட உண்மை எலாம் நான் அறிவேன் என்னை உடைய பெருந்தகை அறிவார் உலகிடத்தே மாயை – திருமுறை6:105 4/1
கள் உண்ட சிற்றினத்தார் யாது அறிவார் எனது கணவர் திரு_வரவு இந்த காலையிலாம் கண்டாய் – திருமுறை6:105 4/2
உள் உண்ட போது மயக்குற்றிடும் கள் அலவே உள்ள மயக்கு அனைத்தினையும் ஒழித்திடும் கள் மடவாய் – திருமுறை6:106 12/3
அள்ளுண்ட பிறரும் எனை அடுத்தடுத்து கண்டால் அறிவு தரும் அவர்க்கும் இங்கே யான் உண்ட கள்ளே – திருமுறை6:106 12/4
முன் வடிவம் கரைந்து இனிய சர்க்கரையும் தேனும் முக்கனியும் கூட்டி உண்ட பக்கமும் சாலாதே – திருமுறை6:106 32/4
கடம் பெறு கள் உண்ட என மயங்குகின்றவாறு கண்டிலை நீ ஆனாலும் கேட்டிலையோ தோழீ – திருமுறை6:106 55/4
வஞ்ச நஞ்சம் உண்ட கண்ட மன்றுள் நின்ற அழகனே – கீர்த்தனை:1 56/2
தொண்டர் கண்டுகண்டு மொண்டுகொண்டு உள் உண்ட இன்பனே – கீர்த்தனை:1 57/1
அண்டர் அண்டம் உண்ட விண்டு தொண்டு மண்டும் அன்பனே – கீர்த்தனை:1 57/2
தார் உண்ட சென்னையில் கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – கீர்த்தனை:41 7/4
திகழ் பரமன் நடவும் விடை மனை இனமும் அவன் முனோர் செறி கமரின் அமுது உண்ட நாள் – திருமுகம்:3 1/41

மேல்


உண்ட-தோறு (1)

உண்ட-தோறு எல்லாம் அமுது என இனிக்கும் ஒருவனே சிற்சபை உடையாய் – திருமுறை6:13 13/1

மேல்


உண்டடி (1)

கள் உண்டாள் என புகன்றார் கனகசபை நடுவே கண்டது உண்டு சிற்சபையில் உண்டதும் உண்டடி நான் – திருமுறை6:106 12/1

மேல்


உண்டது (4)

மாடு ஒன்று உடையார் உணவு இன்றி மண் உண்டது காண் மலரோன்-தன் – திருமுறை3:7 1/1
கள்_உண்டாள் என புகன்றீர் கனகசபை நடுவே கண்டது அலால் உண்டது இலை என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 13/1
உண்டது எலாம் மலமே உட்கொண்டது எலாம் குறையே உலகியலீர் இதுவரையும் உண்மை அறிந்திலிரே – திருமுறை6:98 4/2
இன்று ஆர உண்டது என இனித்தினித்து பொங்கி எழுந்து எனையும் விழுங்குகின்றது என்றால் என் தோழி – திருமுறை6:106 22/3

மேல்


உண்டதும் (2)

உண்டதும் பொருந்தி உவந்ததும் உறங்கி உணர்ந்ததும் உலகியல் உணர்வால் – திருமுறை6:58 4/1
கள் உண்டாள் என புகன்றார் கனகசபை நடுவே கண்டது உண்டு சிற்சபையில் உண்டதும் உண்டடி நான் – திருமுறை6:106 12/1

மேல்


உண்டதே (1)

உண்டதே உணவு தான் கண்டதே காட்சி இதை உற்று அறிய மாட்டார்களாய் உயிர் உண்டு பாவ புண்ணியம் உண்டு வினைகள் உண்டு உறு பிறவி உண்டு துன்ப – தனிப்பாசுரம்:15 2/1

மேல்


உண்டதொர் (1)

பா உண்டதொர் அமுது அன்னவர் பசு மா மயில் மேல் வந்து – திருமுறை5:43 1/2

மேல்


உண்டதொரு (1)

ஏடு அவிழ் பூம் குழலாய் நான் உண்டதொரு தருணம் என்னை அறிந்திலன் உலகம்-தன்னையும் நான் அறியேன் – திருமுறை6:106 9/2

மேல்


உண்டபடி (1)

பாலோடு பழம் பிழிந்து தேன் கலந்து பாகும் பசு நெய்யும் கூட்டி உண்டபடி இருப்பது என்றால் – திருமுறை4:6 1/3

மேல்


உண்டபேர் (1)

கல் உண்டபேர் கருங்கல் உண்பரோ இ கடலிடத்தே – திருமுறை1:6 114/4

மேல்


உண்டவர் (2)

ஆலம் உண்டவர்_அல்லிர்-கொல் ஐயரே – திருமுறை2:19 3/4
தேன் முகந்து உண்டவர் எனவே விளையாடாநின்ற சிறுபிள்ளை கூட்டம் என அருள்_பெரும்_சோதியினால் –