இ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 665
இ_வணத்தன் 1
இ_இடத்தன் 1
இ_இயலன் 1
இஃது 29
இஃதும் 1
இஃதென்று 1
இஃதே 1
இக்கணத்தே 4
இக்கணம் 1
இக்கரை 1
இக்கு 1
இக 9
இக_பரத்து 1
இக_பரத்தே 1
இக_பரம் 3
இக_பரமும் 2
இகத்தானை 1
இகத்திலே 1
இகத்தினும் 1
இகத்து 3
இகத்தும் 2
இகத்தே 1
இகந்த 4
இகந்ததும் 1
இகந்தவராய் 1
இகந்தவன் 1
இகந்தார் 1
இகந்திடுமே 1
இகந்தேன் 1
இகந்தோர்க்கு 1
இகந்தோரும் 1
இகம் 8
இகமே 1
இகரம் 3
இகல் 3
இகல்வர் 1
இகலல் 1
இகலில் 1
இகலும் 2
இகலுறு 1
இகவா 9
இகவாது 2
இகழ் 3
இகழ்கிலேன் 1
இகழ்தியேல் 1
இகழ்ந்த 1
இகழ்ந்தனன் 1
இகழ்ந்தாள் 1
இகழ்ந்திட 1
இகழ்ந்திடாது 1
இகழ்ந்திடில் 1
இகழ்ந்திடேல் 1
இகழ்ந்து 4
இகழ்ந்துவிட 1
இகழ்ந்தே 1
இகழ்ந்தேன்-தனை 1
இகழ்பவர்-தம்மை 1
இகழ்வது 1
இகழ்வர் 2
இகழ்வார் 1
இகழ்வாரை 1
இகழ்வே 1
இகழாதீர் 1
இகழாதே 7
இகழாநின்றார் 1
இகழாரோ 10
இகழேல் 1
இகழேன் 1
இகார 1
இங்கண் 1
இங்கித 1
இங்கிதம் 1
இங்கிருந்து 1
இங்கு 529
இங்கு_அங்கு 1
இங்கும் 7
இங்கும்அங்கும் 1
இங்கும்அங்கும்-தான் 1
இங்கே 142
இங்ஙன் 1
இங்ஙனம் 5
இங்ஙனமே 1
இங்ஙனே 2
இச்சித்து 1
இச்சை 80
இச்சை_இல்லவன் 1
இச்சை_இல்லாள் 1
இச்சை_இலார் 1
இச்சை_இலேன் 1
இச்சைகொண்டு 1
இச்சைகொள்வேன் 1
இச்சையதாகி 1
இச்சையாம் 1
இச்சையால் 3
இச்சையிடுவார் 1
இச்சையில் 1
இச்சையின் 4
இச்சையின்படி 1
இச்சையினால் 1
இச்சையுற்றபடி 1
இச்சையுற 1
இச்சையூட்டும் 1
இச்சையே 1
இச்சையை 3
இச்சைவழி 1
இச்சைவைத்து 2
இச்சைவையேன் 1
இசை 27
இசை-தான் 1
இசை_உடையவனே 1
இசைக்க 2
இசைக்கின்ற 1
இசைக்கின்றது 2
இசைக்கின்றார் 2
இசைக்கின்றான் 1
இசைக்கின்றேன் 2
இசைக்கின்றோர்களும் 1
இசைக்கின்றோரும் 2
இசைக்கு 1
இசைக்கும் 5
இசைக 1
இசைகின்றது 1
இசைகுதல் 1
இசைத்த 8
இசைத்ததே 1
இசைத்தபடி 1
இசைத்தல் 1
இசைத்தவரும் 1
இசைத்தனன் 1
இசைத்தாய் 1
இசைத்தார் 2
இசைத்தாள் 2
இசைத்திடவும் 1
இசைத்திடுக 1
இசைத்திடுவேம் 1
இசைத்திலை 1
இசைத்து 3
இசைத்தும் 1
இசைத்தேம் 1
இசைத்தேன் 5
இசைத்தேனே 1
இசைத்தோய் 1
இசைந்த 37
இசைந்தது 4
இசைந்ததுவே 1
இசைந்ததோ 1
இசைந்தனவே 1
இசைந்தனள் 1
இசைந்தனையே 1
இசைந்தாயேல் 1
இசைந்தார் 1
இசைந்தாரும் 1
இசைந்தால் 1
இசைந்தான் 1
இசைந்திடு 1
இசைந்திலையே 1
இசைந்தீர் 1
இசைந்து 22
இசைந்தே 7
இசைந்தேன் 1
இசைந்தோய் 1
இசைப்ப 1
இசைப்பதற்கும் 1
இசைப்பது 7
இசைப்பதுவோ 1
இசைப்பர் 1
இசைப்பவர் 1
இசைப்பள் 1
இசைப்பா 1
இசைப்பால் 1
இசைப்பின் 1
இசைப்பினும் 2
இசைப்பேன் 4
இசைப்போரும் 1
இசைய 3
இசையா 1
இசையாத 1
இசையாதால் 1
இசையாது 1
இசையாமல் 2
இசையாய் 1
இசையாயோ 1
இசையார் 1
இசையார்கள் 1
இசையால் 1
இசையாள் 2
இசையில் 1
இசையிலே 1
இசையின் 1
இசையீரே 1
இசையும் 10
இசையே 8
இசைவது 1
இசைவாய் 1
இசைவாயோ 1
இசைவாரோ 1
இசைவித்த 1
இசைவித்து 2
இசைவுடன் 1
இசைவுடனே 1
இசைவுறாது 1
இசைவுறுத்துதும் 1
இசைவே 1
இஞ்ஞான்று 2
இஞ்ஞான்றே 3
இட்ட 46
இட்ட_தெய்வ 1
இட்டத்து 1
இட்டதன் 1
இட்டது 2
இட்டம் 4
இட்டம்-அதை 1
இட்டம்வைத்தேன் 1
இட்டமா 1
இட்டமுடன் 2
இட்டமே 2
இட்டனம் 1
இட்டனை 1
இட்டனையே 1
இட்டாய் 4
இட்டார் 4
இட்டால் 11
இட்டாலும் 2
இட்டான் 1
இட்டிடாய் 1
இட்டு 23
இட்டுக்கூட்டியே 1
இட்டேனே 1
இட 18
இட_பாகா 1
இடக்கு 1
இடக்கை 1
இடக்கையில் 1
இடங்கர் 2
இடங்கள் 1
இடங்கள்-தொறும் 1
இடத்தவன் 1
இடத்தவனே 2
இடத்தன் 1
இடத்தாண்டி 2
இடத்தாய் 1
இடத்தார் 2
இடத்தானை 2
இடத்தில் 15
இடத்திலே 1
இடத்தினில் 1
இடத்தீர் 1
இடத்து 46
இடத்தும் 10
இடத்தே 31
இடத்தை 2
இடத்தோய் 2
இடது 1
இடந்த 1
இடந்தாலும் 1
இடந்து 2
இடந்தும் 1
இடப்படா 1
இடப்பால் 1
இடப்புறத்தின் 1
இடப 1
இடப_வாகனன் 1
இடம் 116
இடம்-தன்னில் 1
இடம்-தனில் 2
இடம்-தனை 7
இடம்-தான் 1
இடம்-தொறும் 1
இடம்-அது 1
இடம்கொடுத்து 1
இடம்கொண்ட 4
இடம்கொண்டது 1
இடம்கொண்டு 3
இடம்கொளும் 1
இடமா 2
இடமாக்கி 1
இடமாம் 4
இடமாய் 7
இடமும் 6
இடமுறில் 1
இடமே 4
இடர் 63
இடர்-தான் 1
இடர்_கடல் 3
இடர்க்கு 1
இடர்க்கே 1
இடர்கள் 1
இடர்களும் 1
இடர்கொண்டாய் 1
இடர்கொண்டு 4
இடர்கொண்டே 1
இடர்கொள்வேன் 1
இடர்செய் 1
இடர்ப்பட்ட 1
இடர்ப்பட்டு 1
இடர்ப்படில் 1
இடர்ப்படுகின்றாய் 1
இடர்ப்படுகின்றேன் 1
இடர்ப்படும் 2
இடராம் 1
இடரால் 3
இடரின் 1
இடரும் 6
இடருள் 1
இடருறுகின்றேன் 1
இடரே 1
இடரை 4
இடரொடு 1
இடல் 4
இடலாம் 2
இடவாய் 1
இடவும் 1
இடவே 1
இடறி 1
இடறினும் 1
இடனாக 1
இடனாம் 2
இடா 11
இடாத 1
இடாது 1
இடார் 2
இடி 3
இடிக்கும் 1
இடிகள் 1
இடித்திடித்து 3
இடித்து 1
இடிப்பொடு 1
இடிபட்டதே 1
இடிய 1
இடியா 1
இடியாத 1
இடியாது 2
இடியுண்ட 1
இடியுண்டும் 1
இடியும் 3
இடியுமோ 1
இடில் 9
இடிவு 1
இடிவேனோ 1
இடினும் 4
இடு 20
இடு-மின் 1
இடுக்கண் 3
இடுக்கிய 1
இடுக்கு 1
இடுக்குண்டு 1
இடுக 6
இடுகாட்டகத்துள் 1
இடுகாட்டில் 1
இடுகாட்டு 1
இடுகின்ற 3
இடுகின்றாய் 1
இடுகின்றேன் 1
இடுகின்றோய் 1
இடுகினும் 1
இடுகும் 2
இடுதல் 1
இடுதற்கு 1
இடும் 45
இடும்பாட்டை 1
இடும்பாவனத்து 1
இடும்பை 5
இடும்பையிலே 1
இடும்பையினாலும் 1
இடுமே 1
இடுவாய் 1
இடுவார் 10
இடுவார்கள் 1
இடுவாரை 1
இடுவித்தாரை 1
இடுவோம் 2
இடை 58
இடை-தான் 2
இடை_கற்று 1
இடை_கொடி 1
இடைக்கிடை 1
இடைக்குள் 2
இடைச்சுரத்தின் 1
இடைதல் 1
இடைந்து 1
இடைப்பட்டு 1
இடைப்படல் 1
இடைப்படு 1
இடைப்படும் 2
இடைமருதில் 1
இடையர் 1
இடையறாது 1
இடையா 5
இடையாத 1
இடையாது 3
இடையாய் 12
இடையார் 2
இடையார்க்கு 1
இடையாரை 2
இடையாள் 1
இடையாற்றின் 1
இடையான் 1
இடையிட்டு 1
இடையிடா 1
இடையிடை 1
இடையில் 9
இடையிலே 2
இடையின் 2
இடையும் 1
இடையுறப்படாத 1
இடையுறு 1
இடையுறும் 1
இடையூற்றை 1
இடையூறு 3
இடையூறும் 2
இடையே 2
இடையை 2
இடையோர் 1
இடைவரும் 1
இடைவிடாது 2
இடைவுறாது 1
இண்டை 2
இண்டை_சடையோய் 1
இணக்கம் 1
இணக்கமுற 1
இணக்கு 1
இணங்க 2
இணங்காத 1
இணங்காது 1
இணங்கி 1
இணங்குவரே 3
இணங்கேம் 3
இணை 69
இணை-தனக்கு 1
இணை_தாள் 1
இணை_அடி 1
இணை_இல் 5
இணை_இலா 4
இணை_இலாய் 1
இணை_இலேன் 1
இணைக்கு 1
இணைகள் 5
இணைசெய் 1
இணைத்தோர் 1
இணைந்த 3
இணைந்து 3
இணையாம் 1
இணையாள் 1
இணையில் 1
இணையின் 1
இணையேன் 1
இணையோ 1
இத்தகை 6
இத்தகைய 1
இத்தனை 6
இத்தனைக்கும் 5
இத்தனைக்குள் 1
இத்தனையும் 5
இத்துணை 2
இத 3
இதத்தன் 1
இதத்தால் 1
இதத்திலே 2
இதம் 21
இதம்பெற 1
இதமாய் 1
இதமே 1
இதய 17
இதய_கமல 1
இதய_கமலத்தே 1
இதய_கமலம் 1
இதய_மலர் 7
இதயத்தானை 1
இதயத்தில் 6
இதயத்திலே 3
இதயத்தினார்க்கு 1
இதயத்து 10
இதயத்தே 3
இதயம் 17
இதயம்-தோறும் 1
இதயமும் 1
இதயாம்புயனே 1
இதழ் 4
இதழ்_நீர் 1
இதழ்க்கு 1
இதழ்கள் 1
இதழி 18
இதழை 2
இதற்கு 48
இதற்கும் 2
இதற்குள் 1
இதன் 4
இதனால் 4
இதனாலோ 23
இதனில் 3
இதனை 38
இதாம் 1
இதாய 1
இதிகாசத்தை 1
இதிகாசம் 2
இதில் 10
இது 339
இது-தனை 2
இது-தான் 195
இது-தானே 6
இதுவரை 2
இதுவரையில் 1
இதுவரையும் 2
இதுவரையோ 1
இதுவாக 1
இதுவாம் 2
இதுவாமே 1
இதுவும் 1
இதுவே 50
இதுவேல் 1
இதுவோ 2
இதே 12
இதை 24
இதைவிட 1
இதோ 25
இந்த்ரசாலம் 1
இந்த 153
இந்தப்படி 1
இந்தப்படியிலே 1
இந்தமட்டில் 1
இந்தனம் 1
இந்தா 6
இந்திய 3
இந்தியம் 1
இந்தியமாய் 1
இந்தியமும் 1
இந்திரஜால 1
இந்திரசாலம் 2
இந்திரர் 6
இந்திரர்கள் 1
இந்திரரும் 1
இந்திரவில்லாய் 1
இந்திரன் 11
இந்திரனாய் 1
இந்திரனும் 3
இந்திரனே 1
இந்திரிய 1
இந்திரியம்-அவை 1
இந்து 16
இந்தும் 1
இந்தையே 1
இந்நாள் 4
இப்படி 9
இப்படிக்கு 1
இப்பாலாய் 1
இப்பாலோ 1
இப்பொழுது 2
இப்பொழுதே 3
இப்போது 10
இப்போதே 6
இம்பர் 6
இம்பரத்தே 1
இம்பரில் 1
இம்பருக்கோ 1
இம்மட்டு 1
இம்மட்டு_இலவே 1
இம்மியே 1
இம்மெனும் 1
இம்மை 4
இம்மை-தனில் 1
இம்மையில் 2
இம்மையிலே 6
இம்மையினும் 1
இம்மையினோடு 1
இம்மையும் 3
இம்மையே 13
இம 1
இமய 3
இமயமலை 1
இமாசல 1
இமாசல_குமாரி 1
இமை 2
இமைக்கும் 3
இமைத்தல் 1
இமைத்தாலும் 1
இமைத்திடுவாரால் 1
இமைத்தில 1
இமைப்பது 2
இமைப்பில் 3
இமையவர் 1
இமையா 2
இமையார் 1
இமையான் 1
இமையேன் 1
இமையோர் 3
இமையோர்கள்-தம் 1
இயக்க 1
இயக்கர் 1
இயக்கி 4
இயக்கிலரேல் 1
இயக்கும் 1
இயங்க 4
இயங்கா 1
இயங்காத 1
இயங்கி 3
இயங்கிட 1
இயங்கிய 1
இயங்கு 3
இயங்குகின்ற 1
இயங்குகின்றாய் 1
இயங்கும் 1
இயத்தானே 1
இயம் 2
இயம்ப 4
இயம்பல் 3
இயம்பலே 1
இயம்பவும் 1
இயம்பாய் 1
இயம்பி 2
இயம்பிடாது 1
இயம்பிடில் 2
இயம்பிடும் 1
இயம்பிய 6
இயம்பியதை 1
இயம்பியிடல் 1
இயம்பினர் 1
இயம்பினன் 1
இயம்பினேன் 10
இயம்பு 5
இயம்புக 1
இயம்புகவே 3
இயம்புகிற்பேன் 1
இயம்புகின்றாய் 1
இயம்புகின்றார் 1
இயம்புகின்றாள் 1
இயம்புகின்றேன் 1
இயம்புகின்றோரும் 1
இயம்புகேனே 7
இயம்புதல் 2
இயம்புதியே 1
இயம்புதுமேல் 1
இயம்பும் 4
இயம்புவது 3
இயம்புவர் 1
இயம்புவன் 1
இயம்புவனே 1
இயம்புவேன் 1
இயம்புறா 1
இயம்புறும் 1
இயம்பே 1
இயம்பொணா 1
இயமன் 10
இயமனுக்கு 1
இயல் 177
இயல்_குணம்-அதனிலே 1
இயல்_அறியார் 1
இயல்கள் 1
இயல்கின்றன 1
இயல்கொள் 1
இயல்பாக 1
இயல்பாய் 3
இயல்பில் 1
இயல்பின் 7
இயல்பினுள் 1
இயல்பினை 1
இயல்பு 12
இயல்பும் 1
இயல்புற 3
இயல்புறு 1
இயல்புறும் 1
இயல்பெற 1
இயல்பே 11
இயல்பை 1
இயல்போ 13
இயல்வது 2
இயலன் 1
இயலா 2
இயலாதாய் 1
இயலாதால் 1
இயலாது 2
இயலாதேல் 1
இயலாம் 1
இயலாய் 3
இயலார் 2
இயலால் 1
இயலானை 1
இயலிடை 1
இயலிலே 1
இயலிற்று 1
இயலும் 12
இயலுமோ 1
இயலுவதேயோ 1
இயலுற்று 1
இயலுற 3
இயலுறு 4
இயலே 8
இயலை 12
இயலொடு 1
இயலோனே 1
இயற்கை 38
இயற்கை-தன்னை 1
இயற்கையதாய் 1
இயற்கையது 1
இயற்கையாய் 1
இயற்கையானை 2
இயற்கையிலே 5
இயற்கையின் 2
இயற்கையும் 1
இயற்கையுள் 1
இயற்கையே 4
இயற்கையோ 2
இயற்பெயர் 1
இயற்ற 8
இயற்றத்தான் 1
இயற்றலே 1
இயற்றாது 3
இயற்றாமல் 1
இயற்றி 17
இயற்றிட 2
இயற்றிடேனோ 1
இயற்றிய 7
இயற்றியது 1
இயற்றினன் 1
இயற்றினும் 1
இயற்றினேனோ 1
இயற்றினையோ 1
இயற்று 5
இயற்று_என்றானை 1
இயற்றுக 5
இயற்றுகின்ற 1
இயற்றுகின்றது 1
இயற்றும் 28
இயற்றுவது 1
இயற்றுவர் 1
இயற்றுவல் 1
இயற்றுவள் 1
இயற்றுவன் 1
இயற்றுவான் 1
இயற்றுவிக்கும் 1
இயற்றுவித்த 1
இயற்றுவேன் 1
இயன்ற 13
இயன்றது 2
இயன்று 1
இயைதி-கொலோ 1
இயைந்த 6
இயைந்து 4
இரக்க 4
இரக்கத்தால் 2
இரக்கத்தை 1
இரக்கம் 43
இரக்கம்-தன்னையும் 1
இரக்கம்-தான் 2
இரக்கம்_இல்லாதான் 1
இரக்கம்_இல்லீர் 1
இரக்கம்_இலாள் 1
இரக்கம்_இலேன் 1
இரக்கம்_உள்ளவர்க்கு 1
இரக்கம்_உள்ளவன் 1
இரக்கமுற்று 1
இரக்கமுற்றே 1
இரக்கமே 1
இரக்கின்றோர் 1
இரக்கின்றோர்களுக்கு 1
இரக்கின்றோர்களும் 1
இரக்கின்றோர்களே 1
இரக்கும் 2
இரங்க 1
இரங்கல் 1
இரங்கலர் 1
இரங்கலை 1
இரங்கா 6
இரங்காத 4
இரங்காது 11
இரங்காதோ 4
இரங்காநின்று 1
இரங்காமல் 2
இரங்காமை 2
இரங்காய் 10
இரங்காயா 1
இரங்காயே 1
இரங்காயேல் 3
இரங்காயோ 4
இரங்கார் 2
இரங்கார்-தமக்கும் 1
இரங்காள் 1
இரங்கான் 1
இரங்கி 26
இரங்கிட 1
இரங்கிடாயே 1
இரங்கிடினே 1
இரங்கிநிற்பார் 1
இரங்கில் 2
இரங்கிலை 7
இரங்கிலையே 7
இரங்கிலையேல் 3
இரங்கிவந்து 1
இரங்கினால் 1
இரங்கீர் 1
இரங்கு 5
இரங்குகவே 2
இரங்குகிலாய் 2
இரங்குகின்ற 1
இரங்குகின்றாய் 1
இரங்குகின்றார் 1
இரங்குகின்றார்க்கு 1
இரங்குகின்றோய் 1
இரங்குதல் 1
இரங்குதியோ 1
இரங்கும் 7
இரங்குவதோ 1
இரங்குவர் 1
இரங்குவரே 10
இரங்குவார் 1
இரங்குவையோ 1
இரங்கேன் 1
இரட்டி 1
இரட்டை 1
இரண்டதோ 1
இரண்டரை 10
இரண்டரையில் 1
இரண்டா 1
இரண்டாம் 4
இரண்டாய் 4
இரண்டார் 1
இரண்டானை 1
இரண்டிடை 1
இரண்டில் 2
இரண்டின் 10
இரண்டினும் 1
இரண்டினையும் 1
இரண்டு 61
இரண்டு_ஆறு 2
இரண்டு_இலை 1
இரண்டுபடாது 1
இரண்டுபடாள் 2
இரண்டும் 27
இரண்டும்_அலார் 1
இரண்டே 8
இரண்டே_கால் 1
இரண்டேகாற்கு 1
இரண்டொன்றோடு 1
இரண்டோ 2
இரண்டோடு 3
இரணமுற 1
இரணன் 1
இரத்தம் 3
இரத்தல் 1
இரத 1
இரதம் 4
இரதமும் 4
இரந்தார் 1
இரந்தார்களுக்கு 1
இரந்திடும் 1
இரந்து 14
இரந்தும் 1
இரப்ப 1
இரப்பவர்-தமக்கு 1
இரப்பவர்க்கு 4
இரப்பவருக்கு 1
இரப்பார் 3
இரப்பு 1
இரப்போர் 2
இரப்போர்-தமை 1
இரப்போர்க்கு 3
இரப்போர்களுக்கு 1
இரவகத்தே 3
இரவா 1
இரவாதவர் 1
இரவான 1
இரவி 10
இரவி-தன்னிலே 1
இரவிடை 7
இரவியின் 2
இரவியும் 2
இரவில் 69
இரவிலே 1
இரவின் 1
இரவின்-கண் 1
இரவினிடை 7
இரவினில் 1
இரவினும் 3
இரவு 35
இரவு-தனில் 1
இரவு-அதிலே 2
இரவு-அது 1
இரவு_நிறத்தவரும் 1
இரவு_பகல் 11
இரவு_பகலும் 1
இரவும் 23
இரவும்_பகலும் 9
இரவும்_பகலுமே 1
இரவும்_எல்லும் 1
இரவே 1
இரவொடு 2
இரவோ 1
இரா 11
இரா_காலத்து 1
இரா_பகல் 3
இரா_பகலும்-தான் 1
இராக்கத 2
இராக்கதர் 1
இராக்கதர்_மன்னன் 1
இராது 2
இராமலிங்கம் 1
இராமனுக்கு 1
இராமாயணத்தும் 1
இராவணன் 1
இராவணன்-தனை 1
இராவணனை 1
இராவில் 1
இரான் 1
இரிக்கும் 1
இரிந்தன 1
இரிந்திட 1
இரிந்திடச்செய்தனை 1
இரியும் 2
இரிவு 1
இரு 147
இரு-மின் 3
இரு_கன்மம் 1
இரு_கால்_மாடேனே 1
இரு_தொழிலும் 1
இரு_நான்கு 1
இரு_நிதி 2
இரு_நிதிய 1
இரு_நிதியே 2
இரு_மூன்று 1
இரு_மூன்றும் 1
இரு_வாதனை 1
இரு_வினை 4
இரு_வினையால் 1
இருக்க 54
இருக்கப்பண்ணுவள் 1
இருக்கலாம் 1
இருக்கலேன் 1
இருக்கலை 1
இருக்கவும் 5
இருக்கவே 1
இருக்கவேண்டும் 1
இருக்கவைத்தாய் 2
இருக்கவைத்து 1
இருக்கன் 1
இருக்காதீர் 1
இருக்காது 1
இருக்கில் 1
இருக்கிலை 1
இருக்கின் 1
இருக்கின்ற 17
இருக்கின்றதற்கேனும் 1
இருக்கின்றதானால் 1
இருக்கின்றது 9
இருக்கின்றவர் 1
இருக்கின்றனை 1
இருக்கின்றாய் 8
இருக்கின்றாயால் 1
இருக்கின்றார் 28
இருக்கின்றாரடி 1
இருக்கின்றான் 3
இருக்கின்றானை 3
இருக்கின்றீர் 4
இருக்கின்றேம் 1
இருக்கின்றேன் 31
இருக்கின்றேனே 32
இருக்கின்றோம் 2
இருக்கின்றோர்களும் 1
இருக்கின்றோரை 1
இருக்கினும் 1
இருக்கு 1
இருக்குதடா 1
இருக்குது 1
இருக்கும் 96
இருக்கும்படி 1
இருக்குமோ 1
இருக்கை 1
இருட்டரை 1
இருட்டிப்போகின்றது 1
இருட்டில் 1
இருட்டிலே 1
இருட்டு 17
இருண்ட 2
இருண்டு 1
இருத்த 2
இருத்தல் 19
இருத்தலான் 1
இருத்தலில் 1
இருத்தலும் 1
இருத்தலே 1
இருத்தலை 1
இருத்தலோ 2
இருத்தற்கு 1
இருத்தி 22
இருத்தி-கொலோ 1
இருத்திய 2
இருத்தியேல் 2
இருத்தியோ 1
இருத்தினையே 1
இருத்து 1
இருத்துகின்ற 1
இருத்தும் 8
இருத்துவதே 2
இருத்துவீர் 1
இருந்த 123
இருந்த_இடம் 1
இருந்ததடி 8
இருந்ததல்லால் 1
இருந்தது 27
இருந்தது-தான் 1
இருந்ததும் 1
இருந்ததுவே 2
இருந்ததே 2
இருந்ததேயோ 1
இருந்ததோர் 3
இருந்தபடி 2
இருந்தபடியே 1
இருந்தரோ 1
இருந்தவர் 1
இருந்தவர்கள் 2
இருந்தவரும் 1
இருந்தவரே 3
இருந்தவரை 1
இருந்தவரோ 1
இருந்தவனே 2
இருந்தவாறு 2
இருந்தன 6
இருந்தனம் 1
இருந்தனவே 1
இருந்தனன் 5
இருந்தனை 4
இருந்தனையே 7
இருந்தனையேல் 1
இருந்தாய் 9
இருந்தாயே 1
இருந்தாயோ 1
இருந்தார் 22
இருந்தாரடி 4
இருந்தாரே 1
இருந்தால் 14
இருந்தாலும் 6
இருந்தாள் 4
இருந்தாளடி 2
இருந்தான் 5
இருந்தானை 2
இருந்திட 5
இருந்திடவும் 4
இருந்திடில் 3
இருந்திடு 2
இருந்திடும் 1
இருந்திடுமேல் 1
இருந்திடுவீரேல் 1
இருந்திடேன் 1
இருந்திருந்து 1
இருந்திலையோ 1
இருந்தீர் 6
இருந்தீரே 3
இருந்து 90
இருந்தும் 8
இருந்தே 14
இருந்தேற்கு 1
இருந்தேன் 39
இருந்தேன்_அல்லடி 1
இருந்தேனுக்கு 1
இருந்தேனே 5
இருந்தேனை 2
இருந்தோய் 1
இருப்ப 5
இருப்பதடி 1
இருப்பதாதலினால் 1
இருப்பதாய் 1
இருப்பது 30
இருப்பதும் 3
இருப்பதுவாய் 1
இருப்பதுவே 2
இருப்பதுவேல் 1
இருப்பதுவோ 1
இருப்பதோ 2
இருப்பம் 4
இருப்பவர்க்கு 1
இருப்பவனே 1
இருப்பறை 1
இருப்பன் 1
இருப்பாய் 2
இருப்பாய 1
இருப்பாயேல் 1
இருப்பாயோ 3
இருப்பார் 5
இருப்பாரோ 3
இருப்பானை 1
இருப்பிரேல் 1
இருப்பில் 1
இருப்பீர் 2
இருப்பீரேல் 1
இருப்பு 9
இருப்புக்கு 1
இருப்பேன் 4
இருப்பேனே 2
இருப்பையோ 2
இருப்போர் 1
இருப்போர்கள் 1
இருப்போரும் 2
இருப்போனே 2
இருபத்தைம் 1
இருபுறம் 1
இரும் 29
இரும்_கடலே 1
இரும்_பொன் 1
இரும்பாய 1
இரும்பிலே 1
இரும்பின் 3
இரும்பினும் 2
இரும்பு 9
இரும்பும் 2
இரும்பூளை 1
இரும்பேல் 1
இரும்பை 2
இரும்பொடு 1
இரும்போ 1
இருமினார் 1
இருமை 7
இருமை_பாலதோ 1
இருமைக்கும் 3
இருமைகொள் 1
இருமையாம் 1
இருமையில் 1
இருமையின் 2
இருமையினும் 4
இருமையும் 9
இருமையுறு 1
இருவர் 10
இருவர்க்கு 2
இருவர்க்கும் 1
இருவராம் 1
இருவருக்கு 1
இருவரும் 5
இருவருமாய் 1
இருவரை 2
இருவரையும் 1
இருவா 1
இருவாணர் 1
இருவும் 1
இருவோங்கள் 1
இருவோரும் 2
இருள் 121
இருள்_கடல் 1
இருள்_கடலில் 2
இருள்_உடையார் 1
இருள்_உடையேன் 1
இருளாமை 3
இருளாயின 1
இருளால் 1
இருளான 1
இருளிடை 1
இருளில் 6
இருளும் 9
இருளுறு 1
இருளுறும் 3
இருளே 3
இருளை 12
இருளையே 1
இரேணுகை 5
இரை 4
இரைக்கு 1
இரைக்கும் 1
இரைத்து 1
இரைந்து 1
இரையாக 1
இரையுறு 1
இரைவுறு 1
இல் 152
இல்_குணம் 1
இல்_பசு 1
இல்_பூ 1
இல்_ஒழுக்கம் 1
இல்ல 1
இல்லது 2
இல்லதுமாய் 1
இல்லதுவாய் 2
இல்லதை 1
இல்லதோர் 7
இல்லம் 1
இல்லம்-தோறும் 1
இல்லவர் 1
இல்லவர்க்கு 1
இல்லவராய் 1
இல்லவரே 2
இல்லவன் 4
இல்லவனே 2
இல்லறத்தார் 1
இல்லனவே 1
இல்லா 70
இல்லாத 25
இல்லாதவர் 1
இல்லாதாய் 4
இல்லாதார் 1
இல்லாதான் 1
இல்லாதானை 1
இல்லாதிருத்தல் 1
இல்லாது 14
இல்லாதே 7
இல்லாதேன் 1
இல்லாதோய் 2
இல்லாமல் 7
இல்லாமை 5
இல்லாமையால் 4
இல்லாய் 1
இல்லாயோ 1
இல்லார் 27
இல்லாரை 1
இல்லாரோ 1
இல்லாள் 2
இல்லான் 5
இல்லானை 1
இல்லி 2
இல்லிடை 4
இல்லில் 1
இல்லினிடத்தே 1
இல்லீர் 12
இல்லீரே 4
இல்லேற்கே 1
இல்லேன் 36
இல்லேன்_அல்லேன் 1
இல்லை 170
இல்லையடி 7
இல்லையாம் 1
இல்லையால் 1
இல்லையே 14
இல்லையேல் 7
இல்லையோ 3
இல்லோய் 1
இல 14
இலக்கண 2
இலக்கணங்கள் 2
இலக்கணமே 1
இலக்கம் 9
இலக்கா 1
இலக்காம் 1
இலக்காய் 1
இலக்கான 1
இலக்கானேன் 1
இலக்கிய 1
இலக்கியம் 2
இலக்கியம்-தானாய் 1
இலக்கியமாய் 2
இலக்கியமும் 5
இலக்கு 5
இலக 5
இலகா 1
இலகி 1
இலகிய 3
இலகு 23
இலகுகின்றனம் 1
இலகும் 7
இலங்க 13
இலங்கவைத்த 1
இலங்கள்-தோறும் 1
இலங்காபுரத்தன் 1
இலங்கி 4
இலங்கிய 18
இலங்கியது 1
இலங்கு 41
இலங்குகின்ற 7
இலங்குகின்றது 1
இலங்குகின்றேன் 1
இலங்குதல் 1
இலங்கும் 41
இலங்கை 1
இலச்சினையாம் 1
இலச்சை 2
இலக்ஷண 1
இலஞ்சி 2
இலஞ்சியமே 1
இலத்திலே 1
இலதாய் 27
இலது 2
இலதேல் 3
இலதை 1
இலந்தை 2
இலம் 4
இலம்பயம்கோட்டூர் 1
இலமே 1
இலயங்கள் 1
இலர் 5
இலர்-தம்மையும் 1
இலர்-பால் 2
இலர்க்கு 1
இலரே 3
இலரை 3
இலரோ 1
இலவாய் 3
இலவு 4
இலவே 3
இலள் 2
இலன் 3
இலனே 7
இலா 206
இலாஞ்சம் 1
இலாத 33
இலாதது 3
இலாதவர் 1
இலாதவர்-பால் 2
இலாதவர்கள் 1
இலாதவள் 1
இலாதவன்-தன்னை 1
இலாதனவே 1
இலாது 50
இலாமல் 2
இலாமலே 2
இலாமே 1
இலாமையால் 1
இலாமையின் 1
இலாமையினால் 2
இலாமையினாலோ 1
இலாமையினான் 1
இலாய் 11
இலார் 33
இலார்க்கு 7
இலாள் 8
இலான் 11
இலானை 3
இலி 6
இலிக்கும் 1
இலிகள் 1
இலியாய் 3
இலியேன் 7
இலியேனுக்கு 1
இலியோய் 1
இலீர் 2
இலேசம் 1
இலேசம்-அதாய் 1
இலேசமும் 1
இலேன் 99
இலேன்-தன் 1
இலேனும் 2
இலேனே 4
இலேனை 3
இலேனையும் 1
இலை 193
இலை_கறிக்கு 1
இலை_அன்று 1
இலை_அனையேன் 1
இலைக்கு 1
இலைப்பட்ட 1
இலையால் 2
இலையான் 1
இலையானால் 1
இலையே 65
இலையேல் 17
இலையேனும் 1
இலையை 1
இலையோ 23
இலையோ-தான் 1
இலைஇலை 1
இலோர் 1
இவ்வகை 4
இவ்வகையாய் 1
இவ்வகையால் 2
இவ்வகையில் 1
இவ்வண்ணம் 14
இவ்வணத்தது 1
இவ்வணம் 4
இவ்வளவில் 1
இவ்வளவு 1
இவ்வாறு 8
இவ்விடத்தும் 1
இவ்விடத்தே 1
இவ்விடம் 1
இவ்வுலகு-அதனில் 1
இவண் 36
இவணம் 3
இவந்து 1
இவர் 49
இவர்-தம் 4
இவர்-தமக்கு 1
இவர்-தமை 11
இவர்-தாம் 8
இவர்-பால் 1
இவர்க்கு 7
இவர்க்கும் 3
இவர்கட்கு 2
இவர்கள் 8
இவர்கள்-தம் 1
இவர்கள்-தாமோ 1
இவர்களில் 1
இவர்களுக்குள் 1
இவர்களை 1
இவர்ந்திடும் 1
இவர்ந்து 4
இவர்வான் 1
இவரால் 3
இவருக்கு 1
இவரும் 2
இவரூடு 1
இவரே 1
இவரை 6
இவரொடு 1
இவரோ 1
இவள் 13
இவள்-தான் 1
இவள்அளவில் 4
இவளால் 1
இவளே 1
இவளை 4
இவளொடும் 1
இவற்றால் 2
இவற்றிடை 1
இவற்றில் 2
இவற்றின் 3
இவற்றினது 1
இவற்றினில் 1
இவற்றினுக்கு 1
இவற்றினொடு 1
இவற்று 1
இவற்றுக்கு 2
இவற்றுள் 1
இவற்றை 4
இவறாத 1
இவறும் 1
இவன் 28
இவன்-பால் 1
இவன்றன் 3
இவனே 1
இவனை 4
இவை 38
இவை-தமக்கு 1
இவைக்கு 6
இவைக்குள் 1
இவைக்கே 2
இவைகள் 3
இவைகளால் 1
இவையும் 1
இவையே 1
இழந்த 5
இழந்தனன் 1
இழந்தனையோ 1
இழந்தாய் 1
இழந்தாயே 1
இழந்தார் 1
இழந்து 3
இழந்தும் 1
இழந்தே 2
இழந்தேன் 8
இழந்தோர் 2
இழந்தோர்க்கு 1
இழப்பர் 1
இழப்பன் 1
இழப்போம் 1
இழவு 1
இழவுக்கும் 1
இழி 6
இழிகிலேன் 1
இழிச்சினை 1
இழித்த 1
இழிதகையேன் 1
இழிந்த 7
இழிந்தவர் 1
இழிந்தாய் 1
இழிந்தாரையும் 1
இழிந்தாலும் 1
இழிந்திழிந்து 1
இழிந்து 3
இழிந்துநின்றேன் 1
இழிந்தேன் 8
இழிந்தேனே 1
இழிந்தேனை 1
இழிய 1
இழியவைப்பாருக்கு 1
இழியா 3
இழியாது 3
இழியாமல் 2
இழியும் 4
இழியேனோ 1
இழிவடைந்தனன் 1
இழிவடைந்தால் 1
இழிவது 1
இழிவாம் 1
இழிவினுக்கு 1
இழிவினும் 1
இழிவினேன் 1
இழிவினேன்-தனை 1
இழிவு 6
இழுக்கில் 1
இழுக்கின்ற 1
இழுக்கின்றதாதலினால் 1
இழுக்கின்றாய் 1
இழுக்கு 3
இழுக்கு_உரை 1
இழுக்குது 1
இழுக்கும் 3
இழுக்குற்று 1
இழுக்குற 1
இழுத்ததோர் 1
இழுத்திட்டு 3
இழுத்து 12
இழுத்தும் 1
இழுத்துவிட்டது 1
இழுத்துவிடுத்தது-தான் 2
இழுத்தே 2
இழுது 3
இழுதை 1
இழுதைகள்-பால் 1
இழுதையில் 1
இழுதையீரே 1
இழுதையேன் 1
இழுப்பார் 1
இழுப்பேன் 1
இழை 9
இழைத்த 3
இழைத்தானை 1
இழைத்திடும் 3
இழைத்து 1
இழைத்தோய் 1
இழைப்பாரில் 1
இழையவர்-தம் 1
இழையாய் 3
இழையார்-தம் 1
இழையாள் 1
இழையாளை 1
இள 10
இள_நகை 1
இள_மதி 1
இளகா 1
இளகி 2
இளகிலா 2
இளகிவிடும் 1
இளகிஇளகி 1
இளகும் 1
இளகேன் 1
இளங்கதிர் 2
இளங்காயின் 1
இளங்காலை 1
இளங்காலையே 1
இளங்காளாய் 1
இளங்குயிலே 1
இளங்கோயில் 1
இளஞ்சூட்டின் 2
இளந்தென்றலாய் 2
இளந்தை 1
இளந்தையில் 1
இளநகை 4
இளநகைசெய்து 1
இளநிலவின் 1
இளநிலா 1
இளநீர் 1
இளநீர்க்கு 1
இளம் 31
இளம்_பிடியார்-தம் 1
இளம்_பிடியே 1
இளம்பிள்ளையை 1
இளம்பிறை 3
இளமதி 1
இளமதியும் 1
இளமை 6
இளமைதான் 1
இளமையோடு 1
இளவேனில் 2
இளிவே 1
இளைக்க 4
இளைக்க_மாட்டேன் 2
இளைக்கவைத்தாய் 1
இளைக்கில் 1
இளைக்கின்ற 2
இளைக்கின்றது 2
இளைக்கின்றீர் 1
இளைக்கின்றேன் 12
இளைக்கும் 1
இளைஞர் 1
இளைஞர்கள் 1
இளைஞன் 1
இளைத்த 4
இளைத்தது 1
இளைத்ததும் 1
இளைத்தவர்-தமை 1
இளைத்தவை 1
இளைத்தனன் 5
இளைத்தாள் 1
இளைத்திட்டேன் 1
இளைத்திட 1
இளைத்திளைத்து 4
இளைத்தீர் 1
இளைத்து 14
இளைத்துநின்றேன் 2
இளைத்தே 2
இளைத்தேம் 2
இளைத்தேன் 10
இளைத்தோம் 1
இளைப்பது 1
இளைப்பாற்றி 2
இளைப்பாற 1
இளைப்பாறும் 1
இளைப்பு 11
இளைப்புடனே 1
இளைப்பும் 1
இளைப்புறல் 1
இளைப்புறுகின்றேன் 1
இளைப்பேன் 2
இளைப்பை 2
இளைப்பையும் 1
இளைய 2
இளையர் 1
இளையவர் 1
இளையவன் 1
இளையன் 1
இளையா 1
இளையாள் 1
இளையான் 1
இளையானை 1
இளையேம் 1
இளையேல் 1
இளையோய் 1
இளைவு 1
இற்குருவின் 2
இற்புடைய 1
இற்றது 1
இற்றவளை 1
இற்றிது 1
இற்று 9
இற்றென 1
இற்றை 13
இற்றை-தொடுத்து 1
இற்றைக்கு 2
இற 1
இறக்கவும் 1
இறக்கி 2
இறக்கினும் 1
இறக்கு 1
இறக்கும் 1
இறக்குவர் 1
இறகு 2
இறங்க 1
இறங்க_மாட்டேன் 1
இறங்கல் 1
இறங்கல்_இலேன் 1
இறங்கா 1
இறங்காத 1
இறங்காது 3
இறங்காதே 2
இறங்காமல் 1
இறங்கி 1
இறங்கிடுமே 1
இறங்குகின்ற 1
இறங்குகின்றதும் 1
இறங்குகின்றீரே 1
இறங்குகின்றேன் 1
இறங்கும் 4
இறங்குமுகம் 1
இறங்குவதும் 2
இறங்குவான் 1
இறங்கேன் 1
இறத்தல் 2
இறந்த 12
இறந்தவர் 5
இறந்தவர்-தமை 1
இறந்தவர்கள் 3
இறந்தவரை 3
இறந்தனவே 1
இறந்தார் 8
இறந்தாரை 3
இறந்தால் 2
இறந்தாலும் 1
இறந்தான் 1
இறந்தான்_இலையே 1
இறந்திலர் 1
இறந்திறந்து 1
இறந்திறந்தே 1
இறந்து 6
இறந்தும் 3
இறப்பனோ 1
இறப்பாய 1
இறப்பாயோ 1
இறப்பான் 1
இறப்பிக்க 1
இறப்பின் 1
இறப்பு 9
இறப்பு-தன்னை 1
இறப்பு-அதனை 1
இறப்பு_இல்லார் 1
இறப்பு_இலாது 1
இறப்பு_இலார் 1
இறப்பேன் 1
இறப்பை 3
இறவா 17
இறவா_வரம் 3
இறவா_வரம்-தான் 1
இறவாத 13
இறவாது 3
இறவாமல் 2
இறவாமை 5
இறவார் 2
இறவானை 1
இறவீரே 1
இறவேன் 3
இறு 1
இறுக்கும் 1
இறுக 6
இறுகிட 1
இறுத்த 1
இறுத்தார் 1
இறுதி 4
இறுதி_இலீர் 1
இறுமாக்கின்றேன் 1
இறுமாக்கும் 1
இறுமாந்து 4
இறுமாப்பால் 1
இறுமாப்பு 1
இறுமாப்புற்றே 1
இறை 42
இறை_மகன் 1
இறை_அருள் 1
இறைக்காது 1
இறைக்கின்ற 1
இறைக்கு 6
இறைகள் 1
இறைகொள் 1
இறைச்சி 1
இறைஞ்ச 1
இறைஞ்சி 12
இறைஞ்சி-மன்னோ 1
இறைஞ்சிடில் 1
இறைஞ்சிலேன் 1
இறைஞ்சுதுமே 1
இறைஞ்சும் 3
இறைஞ்சுவனே 10
இறைஞ்சேன் 1
இறைத்த 1
இறைத்து 7
இறைத்தேன் 4
இறைப்ப 1
இறைப்பேன் 1
இறைமை 4
இறைமையும் 2
இறைமொழி 1
இறையவர் 1
இறையவரே 10
இறையவன் 1
இறையவனே 11
இறையளவு 1
இறையளவும் 2
இறையளவேனும் 1
இறையாம் 2
இறையாய் 5
இறையார் 2
இறையும் 30
இறையே 51
இறையேனும் 4
இறையை 4
இறையோடு 1
இறையோர்-தமை 1
இறையோர்க்கு 1
இறையோன் 1
இறையோன்-தன்னை 1
இறையோனே 1
இறையோனை 1
இறைவ 23
இறைவர் 23
இறைவர்கள் 1
இறைவராலே 1
இறைவரை 1
இறைவரையே 1
இறைவற்கு 1
இறைவன் 30
இறைவன்-தன்னை 1
இறைவனாம் 1
இறைவனே 16
இறைவனை 7
இறைவனையே 1
இறைவா 26
இறைவி 4
இறைவியொடும் 1
இன் 125
இன்_மொழியாள் 1
இன்ப 203
இன்ப_துன்பங்கள் 2
இன்ப_துன்பம் 2
இன்ப_வாரி 1
இன்ப_வாரிதியே 1
இன்ப_வாரியே 1
இன்ப_வெள்ளம் 3
இன்ப_வெள்ளமே 4
இன்பத்தின் 1
இன்பத்தும் 3
இன்பம் 145
இன்பம்-அது 1
இன்பம்_அடையான் 1
இன்பமற்று 1
இன்பமாம் 4
இன்பமுடன் 1
இன்பமும் 11
இன்பமுமாம் 1
இன்பமுமாய் 4
இன்பமுற்று 2
இன்பமுற 3
இன்பமுறலாமே 1
இன்பமுறு 2
இன்பமுறுகின்ற 1
இன்பமுறுகின்றேன் 1
இன்பமே 41
இன்பமேயா 1
இன்பரே 1
இன்பவல்லி 1
இன்பன் 1
இன்பனே 5
இன்பனை 1
இன்பா 1
இன்பாய் 1
இன்பால் 3
இன்பாலே 1
இன்பானந்தமே 1
இன்பானானை 1
இன்பிலே 3
இன்பினால் 1
இன்பினில் 1
இன்பினும் 1
இன்பினை 1
இன்பு 71
இன்பு_இலான் 1
இன்பு_இலேன் 1
இன்பு_உடையவரே 1
இன்பு_உடையவரோ 1
இன்பு_உடையாய் 1
இன்பு_உடையார் 3
இன்புடன் 1
இன்புடனே 1
இன்பும் 2
இன்புமாம் 1
இன்புருவாகி 1
இன்புற்றது 1
இன்புற்றிருக்க 1
இன்புற்று 5
இன்புற 20
இன்புறச்செய்கின்றார் 1
இன்புறச்செய்கின்றீர் 1
இன்புறச்செய்த 1
இன்புறச்செய்து 2
இன்புறச்செயவும் 1
இன்புறலாம் 1
இன்புறவே 3
இன்புறு 5
இன்புறுக 1
இன்புறும் 2
இன்புறுவது 1
இன்பே 20
இன்பை 1
இன்பையும் 1
இன்பொடு 1
இன்மயம் 1
இன்மை 3
இன்மையன் 2
இன்மையால் 2
இன்மையாளர் 1
இன்மையுற்றவருக்கு 1
இன்மையுற 1
இன்றளவும் 3
இன்றா 1
இன்றாக 1
இன்றாய் 1
இன்றால் 3
இன்றி 95
இன்றிய 5
இன்றியே 11
இன்று 159
இன்று-தான் 1
இன்று_இருந்தவரை 1
இன்றும் 13
இன்றும்_உளார் 1
இன்றுமே 1
இன்றே 32
இன்றேல் 7
இன்றை 12
இன்றோ 7
இன்றோடே 3
இன்ன 7
இன்னது 5
இன்னம் 6
இன்னம்பர் 1
இன்னமும் 2
இன்னருள் 1
இன்னல் 14
இன்னலால் 1
இன்னலுற 1
இன்னவர் 1
இன்னவன் 1
இன்னவாறு 2
இன்னா 1
இன்னாமை 3
இன்னான் 3
இன்னும் 171
இன்னும்-தான் 1
இன்னும்இன்னும் 1
இன்னென்று 1
இன்னே 15
இன்னேயும் 1
இன 3
இனங்கள் 1
இனத்தார் 2
இனத்தாரை 1
இனத்தாரொடும் 1
இனத்தால் 1
இனத்தாலும் 1
இனத்துக்கு 1
இனத்தேன் 1
இனத்தோடு 1
இனம் 20
இனம்-தோறும் 1
இனமான 2
இனமும் 1
இனமுற 1
இனமே 2
இனன் 2
இனாது 1
இனி 225
இனி-தான் 1
இனிக்க 6
இனிக்கவே 1
இனிக்கின்ற 17
இனிக்கின்றவரே 1
இனிக்கின்றீர் 2
இனிக்கின்றோய் 1
இனிக்குதே 2
இனிக்கும் 35
இனித்த 45
இனித்தது 1
இனித்ததே 1
இனித்ததோர் 1
இனித்தற்கு 1
இனித்தன 1
இனித்திட 10
இனித்திடும் 3
இனித்திருக்கும் 1
இனித்தினித்து 1
இனித்து 2
இனித்தே 1
இனிதாம் 3
இனிதாய் 2
இனிது 33
இனிதுற 1
இனிதே 2
இனிப்ப 1
இனிப்பது 1
இனிப்பதுவே 2
இனிப்பாம் 1
இனிப்பாய் 1
இனிப்பிலே 2
இனிப்பு 1
இனிப்புற 1
இனிப்புறு 4
இனிப்புறும் 2
இனிப்பே 1
இனிப்பை 1
இனிமேல் 4
இனிமை 1
இனிய 66
இனியதொரு 1
இனியவரே 2
இனியவா 1
இனியனே 2
இனியனை 1
இனியாகினும் 1
இனியாய் 6
இனியாயினும் 2
இனியார் 6
இனியான் 1
இனியீர் 2
இனியும் 1
இனியே 9
இனியோய் 1
இனும் 5
இனுமே 1
இனை 1
இனை_உடையான் 1
இனைகின்றாய் 1
இனைத்து 1
இனையாது 1
இனைவு 2
இனைவும் 1

இ (665)

வாழ்வு இ குடிகள் அடி_மண் பூசலால் என்னும் – திருமுறை1:2 1/47
நண் இ படிக்கு அரையர் நாள்-தோறும் வாழ்த்துகின்ற – திருமுறை1:2 1/61
சீவன் குடியுற இ சீர் நகர் ஒன்றே எனும் சீர் – திருமுறை1:2 1/85
தீது இ குடி என்று செப்பப்படார் மருவும் – திருமுறை1:2 1/155
வாக்கு தெளிச்சு ஏர் இ மா தவத்தர்க்கு இன்ப நலம் – திருமுறை1:2 1/229
வன்னியூர் வாழு மணி_கண்டா இ நிமிடம் – திருமுறை1:2 1/254
காணும் அரும் துறை இ காமர் தலம் என்று எவரும் – திருமுறை1:2 1/257
இ நிலத்தும் வான் ஆதி எந்நிலத்தும் ஓங்கும் பெரு – திருமுறை1:2 1/271
இ கூடல் மைந்த இனி கூடல் என்று பள்ளி – திருமுறை1:2 1/301
இன்றா பூர்வம் தொட்டு இருந்தது இ ஊர் என்ன உயர் – திருமுறை1:2 1/367
இ தூரம் அன்றி இனி தூரம் இல்லை என – திருமுறை1:2 1/397
பண்டு ஈச்சுரன் இ பதியே விழைந்தது எனும் – திருமுறை1:2 1/465
நள் இ பதியே நலம் தரும் என்று அன்பர் புகும் – திருமுறை1:2 1/507
கை குடையவே எழுதி கட்டிவைத்த இ உலக – திருமுறை1:2 1/723
பேயினை ஒத்து இ உலகில் பித்தாகி நின்ற இந்த – திருமுறை1:2 1/741
இ பாரில் உன் மேல் அன்பு இல் எனினும் அன்பன் என – திருமுறை1:2 1/825
இ பிறப்பினோடு இங்கு எழு பிறப்பும் அன்றி எனை – திருமுறை1:3 1/3
இ ஒரு சொல் கேட்டிடுக என் நெஞ்சே எவ்வெவ் – திருமுறை1:3 1/6
கற்பனை செய்தே மயக்கும் கள்வன் எவன் முற்படும் இ
தொண்டு உலகில் உள்ள உயிர்-தோறும் ஒளித்து ஆற்றல் எலாம் – திருமுறை1:3 1/210,211
இ_வணத்தன் இ_இடத்தன் இ_இயலன் என்று அறியா – திருமுறை1:3 1/231
இ_வணத்தன் இ_இடத்தன் இ_இயலன் என்று அறியா – திருமுறை1:3 1/231
இ_வணத்தன் இ_இடத்தன் இ_இயலன் என்று அறியா – திருமுறை1:3 1/231
யாதொன்றும் தேராது இருந்த நமக்கு இ உலகம் – திருமுறை1:3 1/327
இ பாரில் சேயார் இதயம் மலர்ந்து அம்மை – திருமுறை1:3 1/333
பொங்க என்றால் ஈது ஒன்றும் போதாதோ தங்கிய இ
பார் அறியா தாய் ஆகி பன்றி_குருளைகட்கு – திருமுறை1:3 1/504,505
இ பார் வெறும் பூ இது நயவேல் என்று உனக்கு – திருமுறை1:3 1/539
ஏதும் உணர்ந்திலையே இ மாய வாழ்க்கை எனும் – திருமுறை1:3 1/579
ஆசை இன்னும் தவிர்ந்திலையே இ மாயம் – திருமுறை1:3 1/602
பேய் பிடித்தால் தீர்ந்திடும் இ பெண்_பேய் விடாதே செந்நாய் – திருமுறை1:3 1/611
ஈறு இகந்த இவ்வகையாய் இ மடவார் செய்கை எலாம் – திருமுறை1:3 1/771
என் அடுத்தது ஒன்றும் இஃது எண்ணிலையே இ நிலத்தில் – திருமுறை1:3 1/830
இ செல்வம் இன்றி இயலாதேல் சிற்றுயிர்கள் – திருமுறை1:3 1/833
ஏறுவனேல் உன் ஆசை என் ஆமோ கூறிடும் இ
மண் அளித்த வேதியனும் மண் விருப்பம்கொள்ளானேல் – திருமுறை1:3 1/858,859
இ வெகுளி யார் மாட்டு இருத்துவதே செவ்வை_இலாய் – திருமுறை1:3 1/876
ஓயா விகார உணர்ச்சியினால் இ உலக – திருமுறை1:3 1/889
சூலை என நோவாரை சூழ்ந்திலையோ சாலவும் இ
தேகம்-அது நலிய செய்யும் காண் உய்வு அரிதாம் – திருமுறை1:3 1/910,911
பொய் என்று அறவோர் புலம்புறவும் இ உடம்பை – திருமுறை1:3 1/921
கெடுகின்றது என்றதுவும் கேட்டாய் படும் இ
நிலை முற்ற யோனி நெருக்கில் உயிர்போய் – திருமுறை1:3 1/964,965
இ கணமோ மேல் வந்திடும் கணமோ அன்றி மற்றை – திருமுறை1:3 1/981
கூடு என்கோ இ உடம்பை கோள் வினை நீரோட்டில் விட்ட – திருமுறை1:3 1/983
இ கட்டு அவிழ்த்து இங்கு எரி மூட்டு என கேட்டும் – திருமுறை1:3 1/995
முக்கட்டும் தேட முயன்றனையே இ கட்டு – திருமுறை1:3 1/996
ஈன்றோன்-தனை நாளும் எண்ணாமல் இ உடம்பை – திருமுறை1:3 1/1013
இ சீவர்-தன் துணையோ ஈங்கு இவர்கள் நின் துணையோ – திருமுறை1:3 1/1025
சீச்சீ இது என்ன திறம் கண்டாய் இ சீவர் – திருமுறை1:3 1/1026
இ நிலத்தில் நீ சென்றால் என் செய்வர் நின் இயல்பின் – திருமுறை1:3 1/1028
இ மால் அடைந்தது நீ என் நினைந்தோ அ மாறு இல் – திருமுறை1:3 1/1046
இ படக மாயை இருள் தமமே என்னும் ஒரு – திருமுறை1:3 1/1059
சத்தி என்றிடும் ஓர் அம்மை விளையாட்டு எனும் இ
பாசத்தின் உள்ளே படர்ந்தனையே நேசத்தின் – திருமுறை1:3 1/1063,1064
கங்குலினை பகலாய் கண்டனையே தங்குறும் இ
தேகாதி பொய் எனவே தேர்ந்தார் உரைக்கவும் நீ – திருமுறை1:3 1/1074,1075
வாளா மதத்தின் மலிகின்றாய் கேளாய் இ
சார்பில் ஒன்று விட்டு ஒழிந்தால் சால மகிழ்கிற்பேன் நான் – திருமுறை1:3 1/1116,1117
சாதி என்றும் வாழ்வு என்றும் தாழ்வு என்றும் இ உலக – திருமுறை1:3 1/1157
எ நினைவு கொண்டோ மற்று இ உலகர் எ நவையும் – திருமுறை1:3 1/1162
இ பிறவி துன்பத்தினும் திதியில் துன்பம்-அது – திருமுறை1:3 1/1179
நைவது எல்லாம் கண்டு நடந்தனையே கைவரும் இ
இல்லி குடம் உடைந்தால் யாது ஆம் என்று உன்னுடன் யான் – திருமுறை1:3 1/1184,1185
தன்மை விடல் அந்தோ சதுர் அல இ புன்மை எலாம் – திருமுறை1:3 1/1224
ஈனம் அந்தோ இ உலகம் என்று அருளை நாடுகின்ற – திருமுறை1:3 1/1251
சத்திகளே வத்து என்போர் சார்பு அடையேல் பொத்திய இ
சன்மமே தோற்றும் தரமாம் திரம் அளித்த – திருமுறை1:3 1/1278,1279
அப்பா நின் தாள் அன்றி யார் கண்டாய் இ பாரில் – திருமுறை1:4 5/2
தாள் வருந்த வேண்டேன் தடைபட்டேன் ஆதலின் இ
நாள் வருந்த வேண்டுகின்றேன் நான் – திருமுறை1:4 42/3,4
ஒரு கூறு அளித்தாய் உனை தொழும் இ நாயேன் – திருமுறை1:4 91/3
இ பாரில் என் பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்து அருள் என் – திருமுறை1:4 102/1
அப்பா நின் தாட்கே அடைக்கலம் காண் இ பாரில் – திருமுறை1:4 102/2
இறை முடிக்கும் மூவர்கட்கும் மேலாய் நின்ற இறையே இ உருவும் இன்றி இருந்த தேவே – திருமுறை1:5 33/4
பிடித்தேன் மற்று அதுவும் நீ பிடிப்பித்தாய் இ பேதையேன் நின் அருளை பெற்றோர் போல – திருமுறை1:5 73/3
துதி அணிந்த நின் அருள் என்றனக்கும் உண்டோ இன்று எனில் இ பாவியேன் சொல்வது என்னே – திருமுறை1:5 75/4
முன் கொடு சென்றிடும் அடியேன்-தன்னை இந்த மூட மனம் இ உலக முயற்சி நாடி – திருமுறை1:5 78/2
உருள் சகட கால் போலும் சுழலாநின்றேன் உய்யும் வகை அறியேன் இ ஒதியனேனே – திருமுறை1:5 80/4
அடியனேன் பிழை அனைத்தும் பொறுத்து ஆட்கொண்ட அருள்_கடலே மன்று ஓங்கும் அரசே இ நாள் – திருமுறை1:5 94/1
இன்ப வடிவு அடைந்து அன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னளவு என் சொல்கேன் இ ஏழையேனே – திருமுறை1:5 98/4
தெருள் உடைய உளம் முழுதும் கோயில்கொண்ட சிவமே மெய் அறிவு உருவாம் தெய்வமே இ
மருள் உடைய மன பேதை நாயினேன் செய் வன்_பிழையை சிறிதேனும் மதித்தியாயில் – திருமுறை1:5 100/2,3
தண்டாத சஞ்சலம் கொண்டேன் நிலையை இ தாரணியில் – திருமுறை1:6 3/1
அன்பால் என்றன்னை இங்கு ஆள்_உடையாய் இ அடியவனேன் – திருமுறை1:6 17/1
தாயே நின்-பால் இடத்து எம் பெருமாட்டி இ தன்மையினால் – திருமுறை1:6 33/2
வெறிகொண்டதேனும் விட துணியார் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை1:6 36/4
எது யார் படினும் இடர்ப்பட்டு அலைய இ ஏழைக்கு என்ன – திருமுறை1:6 37/3
பீழையை மேவும் இ வாழ்க்கையிலே மனம் பேதுற்ற இ – திருமுறை1:6 55/1
பீழையை மேவும் இ வாழ்க்கையிலே மனம் பேதுற்ற இ
ஏழையை நீ விடலாமோ அடிமைக்கு இரங்கு கண்டாய் – திருமுறை1:6 55/1,2
பொன்கு இன்று பூத்த சடையாய் இ ஏழைக்கு உன் பொன் அருளாம் – திருமுறை1:6 61/1
கறை உளதே அருள் எங்கு உளதே இ கடையவனேன் – திருமுறை1:6 65/3
சினத்தாலும் காமத்தினாலும் என்றன்னை திகைப்பிக்கும் இ
மனத்தால் உறும் துயர் போதாமை என்று மதித்து சுற்றும் – திருமுறை1:6 66/1,2
பொய் விட்ட நெஞ்சு உறும் பொன்_பதத்து ஐய இ பொய்யனை நீ – திருமுறை1:6 70/3
வேகம் கொண்டு ஆர்த்த மனத்தால் இ ஏழை மெலிந்து மிக – திருமுறை1:6 74/3
தடை யாதும் இன்றி புகல்வது அல்லால் இ சகத்திடை நான் – திருமுறை1:6 77/2
தினம் போய்வரும் இ சிறியேன் சிறுமை செயல்-அது போய் – திருமுறை1:6 86/2
இ நாள் நையா வகை என் நாணை காத்து அருள் ஏழைக்கு நின்றன் – திருமுறை1:6 88/3
பவ சாதனம் பெறும் பாதகர் மேவும் இ பாரிடை நல் – திருமுறை1:6 89/1
இன்பு அரிதாம் இ சிறு நடை வாழ்க்கையில் ஏங்குகின்றேன் – திருமுறை1:6 93/2
தெரு புக்குவாரொடு சேர்கில் என் ஆம் இ சிறுநடையாம் – திருமுறை1:6 105/3
இ வழி ஏகு என்று இரு வழிக்குள் விட்டது எவ்வழியோ – திருமுறை1:6 108/2
வெவ் வழி நீர் புணைக்கு என்னே செயல் இ வியன் நிலத்தே – திருமுறை1:6 108/4
இ மா நிலத்து அமுது ஏற்றாயினும் தந்திடுவள் முக்கண் – திருமுறை1:6 110/3
கல் உண்டபேர் கருங்கல் உண்பரோ இ கடலிடத்தே – திருமுறை1:6 114/4
இலைப்பட்ட இ மனம் அந்தோ இ ஏழைக்கு என்று எங்கிருந்து – திருமுறை1:6 116/3
இலைப்பட்ட இ மனம் அந்தோ இ ஏழைக்கு என்று எங்கிருந்து – திருமுறை1:6 116/3
காண்டத்தில் மேவும் உலகீர் இ தேகம் கரும் பனை போல் – திருமுறை1:6 123/1
சீர் தரு நாவுக்கரையரை போல் இ சிறியனும் ஓர் – திருமுறை1:6 135/1
வைத்ததோ இன்பம் யான் எணும்-தோறும் இ பாவிக்கு மால் – திருமுறை1:6 151/3
கட்டுண்ட நான் சுகப்பட்டு உண்டு வாழ்வன் இ கல்_மனமாம் – திருமுறை1:6 159/3
கார்முகமாக பொன் கல் வளைத்தோய் இ கடையவனேன் – திருமுறை1:6 163/1
போர் முகமாக நின்றோரையும் காத்த நின் பொன் அருள் இ
பார் முகமாக என் ஓர் முகம் பார்க்க பரிந்திலதே – திருமுறை1:6 163/3,4
சீர் இடுவார் பொருள் செல்வர்க்கு அலாமல் இ தீனர்கட்கு இங்கு – திருமுறை1:6 167/1
தீபம் கண்டாலும் இருள் போம் இ ஏழை தியங்கும் பரிதாபம் – திருமுறை1:6 173/2
குறை ஆறுதற்கு இடம் வேறு இல்லை காண் இ குவலையத்தே – திருமுறை1:6 175/4
விடம் பாச்சிய இருப்பு ஊசிகள் பாய்ச்சினும் மெத்தென்னும் இ
தடம் பார் சிறு நடை துன்பம் செய் வேதனை தாங்க அரிது என் – திருமுறை1:6 182/2,3
வான் ஆள மால் அயன் வாழ்வு ஆள அன்றி இ மண் முழுதும் – திருமுறை1:6 184/1
ஈடு அறியாத முக்கண்ணா நின் அன்பர் இயல்பினை இ
நாடு அறியாது உன் அருள் அன்றி ஊண் சுவை நாவை அன்றி – திருமுறை1:6 185/1,2
ஈடுண்ட என் மனம் அந்தோ துயரில் இடியுண்டும் இ
வீடுண்ட வாழ்க்கையில் வீழுண்டதால் எம் விடையவனே – திருமுறை1:6 186/3,4
இன்பு அற்ற இ சிறு வாழ்க்கையிலே வெயில் ஏற வெம்பும் – திருமுறை1:6 193/1
சேவிக்கும் சேவகம்செய்வோரை ஆயினும் சேவிக்க இ
பாவிக்கு வாய்க்கில் என் ஆவிக்கு நீண்ட பயன் அதுவே – திருமுறை1:6 195/3,4
கான் போல் இருண்ட இ வஞ்சக வாழ்க்கையில் கல்_நெஞ்சமே – திருமுறை1:6 201/1
உருமத்திலே பட்ட புன் புழு போல் இ உலக நடை – திருமுறை1:6 208/1
உடை என்றும் பூண் என்றும் ஊண் என்றும் நாடி உழன்றிடும் இ
நடை என்றும் சஞ்சலம் சஞ்சலம் காண் இதில் நான் சிறியேன் – திருமுறை1:6 218/1,2
வையகத்தே நினை அல்லாமல் நல் துணை மற்று இலை இ
பொய்_அகத்தேன் செயும் தீங்கு ஆயிரமும் பொறுத்து அருளே – திருமுறை1:6 221/3,4
உள் ஆடிய மலர் சேவடியோய் இ உலகியல்-கண் – திருமுறை1:6 229/2
இருக்காது உழலும் என் ஏழை நெஞ்சே இ இடும்பையிலே – திருமுறை1:6 230/2
பை ஆளும் அல்குல் சுரர் மடவார்கள் பலருளும் இ
செய்யாளும் வெண்ணிற_மெய்யாளும் எ தவம் செய்தனரோ – திருமுறை1:7 16/1,2
சேய் குற்றம் தாய் பொறுத்து ஏடா வருக என செப்புவள் இ
நாய் குற்றம் நீ பொறுத்து ஆளுதல் வேண்டும் நவில் மதியின் – திருமுறை1:7 29/1,2
நின் போல் அருளில் சிறந்தவர் இல்லை இ நீர்மையினால் – திருமுறை1:7 66/2
துன்பே மிகும் இ அடியேன் மனத்தில் நின் துய்ய அருள் – திருமுறை1:7 67/1
பேதங்களாய் உயிர் ஆகிய நின்னை இ பேதை என் வாய் – திருமுறை1:7 74/3
தாயே மிகவும் தயவு_உடையாள் என சாற்றுவர் இ
சேயேன் படும் துயர் நீக்க என்னே உளம் செய்திலையே – திருமுறை1:7 79/1,2
களம் திரும்பா இ கடையேனை ஆள கருணைகொண்டு உன் – திருமுறை1:7 86/1
இத்தனை என்று அளவு ஏலாத குற்றம் இழைத்திடும் இ
மத்தனை ஆளல் வழக்கோ வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 93/3,4
இ மால்_உடையாய் ஒற்றுதற்கு ஓர் எச்சம்-அது கண்டு அறி என்றார் – திருமுறை1:8 7/2
முன்னம் பசி போயிற்று என்றார் முன்-நின்று அகன்றேன் இ அன்னம் – திருமுறை1:8 12/3
இட்டம் களித்த ஒற்றி_உளீர் ஈண்டு இ வேளை எவன் என்றேன் – திருமுறை1:8 45/1
வண்ணம் பல இ மொழிக்கு என்றேன் மடவாய் உனது மொழிக்கு என்றே – திருமுறை1:8 66/3
மயலாய் இடும் இ பெயர் பின்னர் வந்த இளைய நாமம் என்றார் – திருமுறை1:8 73/2
தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்-பால் – திருமுறை1:8 81/3
விச்சை அடுக்கும்படி நம்-பால் மேவினோர்க்கு இ அகில நடை – திருமுறை1:8 106/2
இ நானிலத்து உண்டு என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 127/4
முந்நீர்_தனையை_அனையீர் இ முது நீர் உண்டு தலைக்கு ஏறிற்று – திருமுறை1:8 153/3
இ நீர் காண்டி என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 153/4
தெவ்_ஊர் பொடிக்கும் சிறு_நகை இ தேவர்-தமை நான் நீர் இருத்தல் – திருமுறை1:8 162/1
இ ஊர் எடுத்து ஆய் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 162/4
ஏய்ந்து வஞ்சகர் கடைத்தலை வருந்தி இருக்கின்றாய் இனி இ சிறு பொழுதும் – திருமுறை2:3 7/1
ஈர்ந்த நெஞ்சினார் இடம்-தனில் இருந்தே இடர்கொண்டாய் இனி இ சிறு பொழுதும் – திருமுறை2:3 8/1
கமைப்பின் ஈகிலா வஞ்சகர் கடையை காத்திருக்கலை கடுகி இ பொழுதும் – திருமுறை2:3 9/1
உறைந்து வஞ்சர்-பால் குறையிரந்து அவமே உழல்கின்றாய் இனி உரைக்கும் இ பொழுதும் – திருமுறை2:3 10/1
இன்னும் பற்பல நாள் இருந்தாலும் இ கணம்-தனிலே இறந்தாலும் – திருமுறை2:4 10/1
எம்மை வாட்டும் இ பசியினுக்கு எவர்-பால் ஏகுவோம் என எண்ணலை நெஞ்சே – திருமுறை2:5 4/1
சொல்ல அரும் பரிமளம் தரும் மூக்கே சொல்லும் வண்ணம் இ தூய் நெறி ஒன்றாம் – திருமுறை2:7 5/3
ஒருப்படாத இ என்னளவு இனி உன் உள்ளம் எப்படி அப்படி அறியேன் – திருமுறை2:9 6/3
உளம்கொளும்படி உன் திரு_கோயில் இ
களம் கொள் நெஞ்சினன் கண்டதும் கண்டதே – திருமுறை2:13 3/3,4
உடுத்துவார் இலையோ இ உலகிலே – திருமுறை2:14 5/4
பாரும் மற்று இ பழம் கந்தை சாத்தினீர் – திருமுறை2:14 9/3
புல்லிதாய இ கந்தையை போர்த்தினால் – திருமுறை2:14 10/3
இரப்பவர்க்கு ஒன்றும் ஈகிலீர் ஆனால் யாதுக்கு ஐய நீர் இ பெயர் எடுத்தீர் – திருமுறை2:15 1/3
இந்த வண்ணம் நீர் இருந்திடுவீரேல் என் சொலார் உமை இ உலகத்தார் – திருமுறை2:15 5/3
பொல்லாத நெஞ்ச புலையனேன் இ உலகில் – திருமுறை2:20 5/2
பன்ன அரும் இ பார் நடையில் பாடு உழன்ற பாதகனேன் – திருமுறை2:20 15/1
பண்ண முடியா பரிபவம் கொண்டு இ உலகில் – திருமுறை2:20 27/1
மற்று இ கோலம் கண்டு களிப்பான் வருந்தும் எமக்கு ஒன்று அருளானேல் – திருமுறை2:24 7/2
என்ன நான் சொலி நிறுத்தினும் நில்லாது ஏகுகின்றது இ ஏழையேன் மனம்-தான் – திருமுறை2:25 4/1
கொச்சை நெஞ்சம் என் குறிப்பில் நில்லாது குதிப்பில் நின்றது மதிப்பின் இ உலகில் – திருமுறை2:27 1/2
வல்_வினையேனை இ வாழ்க்கை கடல்-நின்றும் வள்ளல் உன்றன் – திருமுறை2:31 1/1
பொய் வாய் விடா இ புலையேன் பிழையை பொறுத்து அருள் நீ – திருமுறை2:31 8/3
புலையினார்கள்-பால் போதியோ வீணில் போகப்போக இ போக்கினில் அழிந்தே – திருமுறை2:34 3/4
பிறந்து முன்னர் இ உலகினாம் பெண்டு பிள்ளை ஆதிய பெரும் தொடக்கு உழந்தே – திருமுறை2:34 7/1
இ பார் நடையில் களித்தவரை ஈர்த்து கொடுபோய் செக்கிலிடுவிப்பார் – திருமுறை2:40 4/3
எண் தோள் உடையாய் என்று இரங்கேன் இறையும் திரும்பேன் இ அறிவை – திருமுறை2:40 7/3
இ பரிசானால் என் செய்வேன் எளியேன் எவ்வணம் நின் அருள் கிடைக்கும் – திருமுறை2:41 5/3
வைவது உன் அடியர் அன்றி இ உலக வாழ்க்கையில் வரும் பொலா அணங்கே – திருமுறை2:41 10/4
இன்று_இருந்தவரை நாளை இ உலகில் இருந்திட கண்டிலேம் ஆஆ – திருமுறை2:42 1/1
கரும் கணம் சூழ கசியும் இ உடலம் கருதும் இக்கணம் இருந்தது-தான் – திருமுறை2:42 4/1
நசிக்கும் இ உடலை நம்பினேன் என்னை நமன்_தமர் வருத்தில் என் செய்கேன் – திருமுறை2:42 6/2
மற்று இ கொடியேன் அஃது இன்றி மடவார் இடை வாய் மணி பாம்பின் – திருமுறை2:43 10/2
பெரும நின் அருளே அன்றி இ உலகில் பேதையர் புழு மல பிலமாம் – திருமுறை2:44 4/1
துனிய இ உடல்-கண் உயிர் பிரிந்திடுங்கால் துணை நினை அன்றி ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:44 8/3
பொறி_இலேன் பிழையை பொறுப்பது உன் கடனே பொறுப்பதும் அன்றி இ உலக – திருமுறை2:44 10/2
கொடிய நஞ்சு அமுது ஆக்கிய உமக்கு இ கொடியனேனை ஆட்கொள்ளுதல் அரிதோ – திருமுறை2:46 8/1
நாட்டுகின்றனையாயில் இ கொடிய நாய்க்கும் உன் அருள் நல்கிடவேண்டும் – திருமுறை2:48 7/3
என்னை விட்டிடில் நான் என் செய்வேன் ஒதி போல் இருக்கின்ற இ எளியேனே – திருமுறை2:50 1/4
உனை அலாது இறந்தும் பிறந்தும் இ உலகில் உழன்றிடும் தேவரை மதியேன் – திருமுறை2:50 5/3
ஏன்றுகொண்டு அருளவேண்டும் இ எளியேன் இருக்கினும் இறக்கினும் பொதுவுள் – திருமுறை2:50 6/1
மடம் பொழி மனத்தேன் மலம் செறிந்து ஊறும் வாயில் ஓர் ஒன்பதில் வரும் இ
உடம்பு ஒழிந்திடுமேல் மீண்டுமீண்டு எந்த உடம்பு கொண்டு உழல்வனோ என்று – திருமுறை2:50 8/2,3
அற்று நோக்கிய நோய்களின் மூப்பின் அலைதந்து இ உலகம் படும் பாட்டை – திருமுறை2:51 1/3
காமம் என்பதோர் உரு கொடு இ உலகில் கலங்குகின்ற இ கடையனேன்-தனக்கு – திருமுறை2:51 3/1
காமம் என்பதோர் உரு கொடு இ உலகில் கலங்குகின்ற இ கடையனேன்-தனக்கு – திருமுறை2:51 3/1
கண்ணில் நேர் நிதம் கண்டும் இ வாழ்வில் காதல் நீங்கிலா கல்_மன கொடியேன் – திருமுறை2:51 4/2
சீல வாழ்வு அடையும் செல்வம் இ பொல்லா சிறியனும் பெறுகுவதேயோ – திருமுறை2:52 7/2
யாது சொல்லினும் கேட்பது_இன்று அந்தோ யான் செய்தேன் எனது என்னும் இ இருளில் – திருமுறை2:53 4/1
கலைய நின்றது இ கல் உறழ் மனம்-தான் கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 8/2
கடியது ஆதலின் கசிந்திலது இனி இ கடையனேன் செயக்கடவது ஒன்று அறியேன் – திருமுறை2:53 10/2
உப்பு இடாத கூழ் இடுகினும் உண்பேன் உவந்து இ வேலையை உணர்ந்து செய் என நீர் – திருமுறை2:54 3/1
உற இ கொள்கையை உள்ளிரேல் இதனை ஓதிக்கொள் இடம் ஒன்று இலை கண்டீர் – திருமுறை2:55 6/3
உய்ய வைப்பன் ஈது உண்மை இ உலகில் ஒதியனேன் புகல் ஓர் இடம் அறியேன் – திருமுறை2:55 8/2
எண் அப்பா என்று அழும் இ ஏழை முகம் பாராயோ – திருமுறை2:56 1/4
பண்டை துயர்கொளும் இ பாவி முகம் பாராயோ – திருமுறை2:56 6/4
இ பாரில் மயங்குகின்றேன் நன்மை ஒன்றும் எண்ணுகிலேன் முக்கண் உடை இறைவா என்றன் – திருமுறை2:59 2/3
அம்பலத்து எம் அரசே இ வாழ்க்கை துன்பில் அலைகின்றேன் என் செய்கேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை2:59 9/4
எஞ்சல் இலவாய் அலைக்கின்றது என் செய்கேன் இ எளியேனே – திருமுறை2:60 10/4
இ பாதகத்தேற்கு இரங்கினால் ஆகாதோ – திருமுறை2:62 1/4
சேய் பிழையை தாய் அறிந்தும் சீறாள் பொறுப்பாள் இ
நாய் பிழையை நீ பொறுக்க ஞாயமும் உண்டு ஐயாவே – திருமுறை2:62 9/1,2
இ பாரிடை உனையே ஏத்துகின்ற நாயேனை – திருமுறை2:63 3/1
இ மா நிலத்தில் இடர் உழத்தல் போதாதே – திருமுறை2:63 6/1
இ தாரணியில் எளியோரை கண்டு மிக – திருமுறை2:63 8/1
குணத்தினில் கொடும் தாமதன் எனும் இ கொடிய வஞ்சகன் ஒடிய மெய் போதம் – திருமுறை2:65 2/3
மான்று கொண்ட இ வஞ்சக வாழ்வின் மயக்கினால் மிக வன்மைகள் செய்தேன் – திருமுறை2:66 3/2
இட்ட நல் வழி அல் வழி எனவே எண்ணும் இ வழி இரண்டிடை எனை நீ – திருமுறை2:67 2/2
ஆட்டுகின்றனை ஆடுகின்றனன் இ அகில கோடியும் அவ்வகையானால் – திருமுறை2:67 3/3
மருள் அளித்து எனை மயக்கி இ உலகில் வருத்துகின்றனை மற்று எனக்கு உன்றன் – திருமுறை2:67 7/1
இ பாரில் ஈசன் திரு_அருள் நீ பெற்றது எங்ஙனமோ – திருமுறை2:69 2/3
செப்பாய் என அரிப்பார் சிரிப்பார் இ செகத்தவரே – திருமுறை2:69 2/4
ஒண்ணாது இ வண்மை விரதம் என்றால் என் உரைப்பதுவே – திருமுறை2:69 5/4
செய்யாய் எனில் எது செய்குவன் யான் இ செகதலத்தோர் – திருமுறை2:69 6/2
உன் உள்ளம் கொண்டேற்கு அருளாய் எனில் இ உலகர் பொய்யாம் – திருமுறை2:69 7/1
ஞாலம் இட்ட இ வாழ்க்கையில் அடியேன் நடுங்கி உள்ளகம் நலியும் என் தன்மை – திருமுறை2:70 7/2
என்பு உளம் உருக துதித்திடல் வேண்டும் இ வரம் எனக்கு இவண் அருளே – திருமுறை2:71 2/4
வரதத்து ஆண்டவனே இ வருத்தமே – திருமுறை2:72 1/4
நீக்க அரிது இ வருத்தம் நின் – திருமுறை2:72 4/3
இ பார்-தனில் என்னை அப்பா அஞ்சேல் என ஏன்றுகொள்ளே – திருமுறை2:73 1/4
சான்றுகொள்வாய் நினை நம்பி நின்றேன் இ தமி அடியேன் – திருமுறை2:73 2/2
கண்டு ஓர்சிறிதும் இரங்குகிலாய் இ கடையவனேன் – திருமுறை2:73 9/2
இடை ஆர்த்து நின்று அழும் இ ஏழை முகம் பாராமே – திருமுறை2:75 1/2
அய்யனே முக்கணா இ அடியனேற்கு – திருமுறை2:76 2/3
சிந்தை நொந்து இ சிறிய அடியனேன் – திருமுறை2:76 8/1
எற்றுவது செய்யாமல் எழுவதொடு விழுவதும் இறங்குவதும் ஏறுவதும் வீண் எண்ணுவதும் நண்ணுவதும் இ புவன போகங்கள் யாவினும் சென்றுசென்றே – திருமுறை2:78 7/2
சுற்றுவதும் ஆகி ஓர் சற்றும் அறிவு இல்லாது சுழல்கின்றது என் செய்குவேன் தூய நின் திரு_அருளின் அன்றி இ ஏழை அ சுழல் மனம் அடக்க வருமோ – திருமுறை2:78 7/3
அணி மதி முடியோய் போற்றி இ ஏழைக்கு அருள் அமுது அருளுக போற்றி – திருமுறை2:79 2/2
தருண கருணை அளித்த புகழ் என்னாம் இ நாள் சாற்றுகவே – திருமுறை2:80 6/4
இ நாள் அடியேன் பிழைத்த பிழை எண்ணி இரங்காய் எனில் அந்தோ – திருமுறை2:80 7/1
இ மா நிலத்தில் சிவபதம் ஈது என்னும் பொன்_அம்பல நடுவே – திருமுறை2:81 6/1
களியேன் கருங்கல் பாறை என கிடக்கின்றேன் இ கடையேனை – திருமுறை2:82 11/2
அடியேன் முடுகி செயும் பிழைகள் அனந்தம் அவற்றை அந்தோ இ
கொடியேன் நினைக்கும்-தொறும் உள்ளம் குமைந்து நடுங்கி குலைகின்றேன் – திருமுறை2:82 16/1,2
இ நாள் இரங்காது இருக்கின்றாய் எங்கே புகுவேன் என் புரிவேன் – திருமுறை2:82 21/3
செறியாத நெஞ்சக வஞ்சகனேன் இ சிறு தலத்தே – திருமுறை2:83 1/1
தாழாத துன்ப சமுத்திரத்தே இ தனி அடியேன் – திருமுறை2:83 5/1
வாழா வகை எனை இ நாள் விடுத்தல் வழக்கு அலவே – திருமுறை2:83 5/4
ஆள்வினையால் பயனுறுவார் அசதியாட அந்தோ இ புலை நாயேன் அன்பால் நின்-பால் – திருமுறை2:85 1/1
விழற்கு இறைத்து மெலிகின்ற வீணனேன் இ வியன் உலகில் விளைத்திட்ட மிகைகள் எல்லாம் – திருமுறை2:85 9/1
நிழல் கருணை அளித்தாயே இ நாள் நீ கை நெகிழவிட்டால் என் செய்வேன் நிலை_இலேனே – திருமுறை2:85 9/4
காய் ஆர் சரிகை கலிங்கம் உண்டேல் இ கலிங்கம் கண்டால் – திருமுறை2:88 7/1
நான் சிறியேன் என்னினும் இ நானிலத்தில் நான் செய் பிழை-தான் – திருமுறை2:89 4/1
அங்ஙனமேனும் உன் அருள் பெருமைக்கு இ பெருமை – திருமுறை2:89 4/3
பாவித்து உள் நையேன் இ பாவியேன் சேவித்து – திருமுறை2:89 5/2
இ வழியில் செல்லாதே என்_உடையான்-தன் அடி சேர் – திருமுறை2:89 12/1
நீ இரங்காய் எனில் என் செய்குவேன் இ நிலத்தில் பெற்ற – திருமுறை2:94 3/3
சதியை நினைந்து அழுகேனோ யாது குறித்து அழுகேன் இ தமியனேனே – திருமுறை2:94 8/4
இரும் புன்னை மலர்_சடையாய் இ உலகில் சிலர் தங்கட்கென்று வாய்த்த – திருமுறை2:94 17/1
பாம்புக்கும் பால் உணவு ஈகின்றனர் இ படி மிசை யான் – திருமுறை2:94 19/2
இன்னல் எனும் ஓர் கடல் வீழ்ந்து இ ஏழை படும் பாடு அறிந்திருந்தும் – திருமுறை2:94 22/2
ஆயும் வஞ்சக நெஞ்சன் இ அடியனேன் ஐயா – திருமுறை2:94 23/1
ஆற்றால் விளங்கும் சடையோய் இ ஏழை அடியனும் பல் – திருமுறை2:94 26/1
ஒன்றாலும் குறைவு இல்லை ஏழையேன் யான் ஒன்றும்_இலேன் இ உலகில் உழலாநின்றேன் – திருமுறை2:94 31/2
வாய் கொண்டு அனந்தர் அனந்தர்க்கும் சொல்லவராது எனில் இ
நாய் கொண்டு உரைக்க வருமோ என் செய்குவன் நச்சு மர – திருமுறை2:94 35/2,3
பேணாத பிறப்பு எல்லாம் பிறப்பு அல இ பிறப்பே என் பிறப்பாம் அந்தோ – திருமுறை2:94 45/4
திரு_நெறி மெய் தமிழ்_மறையாம் திருக்கடைக்காப்பு-அதனால் திருவுளம் காட்டிய நாளில் தெரிந்திலன் இ சிறியேன் – திருமுறை2:98 2/1
இ கணம் இருந்த இ மெய் என்ற பொய்_கூரை இனி வரு கண போதிலே இடியாது இருக்குமோ இடியுமோ என் செய்கோம் என் செய்கோம் இடியும் எனில் யாம் – திருமுறை2:100 3/1
இ கணம் இருந்த இ மெய் என்ற பொய்_கூரை இனி வரு கண போதிலே இடியாது இருக்குமோ இடியுமோ என் செய்கோம் என் செய்கோம் இடியும் எனில் யாம் – திருமுறை2:100 3/1
எய்யாத வாழ்வும் வேறு எண்ணாத நிறைவும் நினை என்றும் மறவாத நெறியும் இறவாத தகவும் மேல் பிறவாத கதியும் இ ஏழையேற்கு அருள்செய் கண்டாய் – திருமுறை2:100 4/2
தார் இட்ட நீ அருள் சீர் இட்டிடாய் எனில் தாழ் பிறவி-தன்னில் அது தான் தன்னை வீழ்த்துவது அன்றி என்னையும் வீழ்த்தும் இ தமியனேன் என் செய்குவேன் – திருமுறை2:100 6/3
கவ்வை பெறு கடல் உலகில் வைர_மலை ஒத்தவர் கணத்திடை இறத்தல் பல கால் கண்ணுற கண்டும் இ புலை உடலின் மானம் ஓர் கடுகளவும் விடுவது அறியேன் – திருமுறை2:100 8/2
உண்ணும் உணவோடு உறக்கமும் நீத்து உற்றாள் என்று இ ஒரு மொழியே – திருமுறை3:2 1/4
சென்று இ குளிர் பூ மாலையிட்டார் சேர்ந்தார்_அல்லர் யான் அவரை – திருமுறை3:3 27/2
தரும் தார் காம மருந்து ஆர் இ தரணி இடத்தே தருவாரே – திருமுறை3:6 2/4
தாமம் அருள்வீர் என்கினும் இ தருணத்து இசையாது என்பாரேல் – திருமுறை3:18 5/3
பொற்புறவே இ உலகில் பொருந்து சித்தன் ஆனேன் பொருத்தமும் நின் திரு_அருளின் பொருத்தம் அது தானே – திருமுறை4:1 1/4
இ தமன் நேய சலனம் இனி பொறுக்க மாட்டேன் இரங்கி அருள் செயல் வேண்டும் இது தருணம் எந்தாய் – திருமுறை4:1 4/3
இ பாடுபட எனக்கு முடியாது துரையே இரங்கி அருள் செயல் வேண்டும் இது தருணம் கண்டாய் – திருமுறை4:1 5/3
நீடும் வகை சன்மார்க்க சுத்த சிவ நெறியில் நிறுத்தினை இ சிறியேனை நின் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:1 14/3
தேறிய நீர் போல் எனது சித்தம் மிக தேறி தெளிந்திடவும் செய்தனை இ செய்கை எவர் செய்வார் – திருமுறை4:1 17/3
அஞ்சாதே என் மகனே அனுக்கிரகம் புரிந்தாம் ஆடுக நீ வேண்டியவாறு ஆடுக இ உலகில் – திருமுறை4:1 19/1
இ நிலையில் இன்னும் என்றன் மயக்கம் எலாம் தவிர்த்தே எனை அடிமைகொளல் வேண்டும் இது சமயம் காணே – திருமுறை4:1 26/4
இரவில் அடி வருந்த நடந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து எனை அழைத்து மகனே நீ இ உலகில் சிறிதும் – திருமுறை4:2 5/1
கொடும் மாலை விடுத்து மகிழ் என திருவாய்_மலர்ந்தாய் குண_குன்றே இ நாள் நின் கொடையை அறிந்தனனே – திருமுறை4:2 8/4
விலகு ஓடி என துயர்கள் ஒன்றொடொன்று புகன்று விரைந்து ஓடச்செய்தனை இ விளைவு அறியேன் வியப்பே – திருமுறை4:2 22/4
எல் போது அங்கு அகன்று இரவில் யான் இருக்கும் இடம் போந்து எழில் கதவம் திறப்பித்து இ எளியேனை அழைத்து – திருமுறை4:2 44/2
திரு_மணி மன்றிடை நடிக்கும் பெருமான் நின் கருணை திறத்தினை இ சிறியேன் நான் செப்புதல் எங்ஙனமே – திருமுறை4:2 57/4
இ உலகில் வருந்த நடந்து என் பொருட்டால் இரவில் எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு என் கையில் ஒன்று அளித்தாய் – திருமுறை4:2 83/3
இ மதத்தில் என் பொருட்டாய் இரவில் நடந்து அருளி எழில் கதவம் திறப்பித்து அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்தே – திருமுறை4:2 88/3
உண போது போக்கினன் முன் உளவு அறியாமையினால் உளவு அறிந்தேன் இ நாள் என் உள்ளம் மகிழ்வுற்றேன் – திருமுறை4:2 95/3
எள்ளல் அற பாடுகின்றேன் நின் அருளை அருளால் இ பாட்டில் பிழை குறித்தல் எங்ஙனம் இங்ஙனமே – திருமுறை4:4 7/4
இ பாரில் எனை அழைத்து வலியவும் என் கரத்தே இனிது அளித்த பெரும் கருணை இன்பம் என்றன் மனமும் – திருமுறை4:5 9/2
துப்பாய கண்களும் விட்டு அகலாதே இன்னும் தோன்றுகின்றதாயினும் இ துட்ட நெஞ்சம் உருகா – திருமுறை4:5 9/3
உய் வகை அ நாள் உரைத்தது அன்றியும் இ நாளில் உந்திரவில் வந்து உணர்வு தந்த சிவ குருவே – திருமுறை4:6 5/4
இ கோலத்துடன் இருந்தேன் அன்பு அறியேன் சிறியேன் எனை கருதி என்னிடத்தே எழுந்தருளி எனையும் – திருமுறை4:7 1/3
இ தோடம் மிக உடையேன் கடை நாய்க்கும் கடையேன் எனை கருதி யான் இருக்கும் இடம் தேடி நடந்து – திருமுறை4:7 3/3
இ பாரில் இருந்திடவும் அவர்க்கு அருளான் மருளால் இ உலக நடை விழைந்து வெவ் வினையே புரிந்து – திருமுறை4:7 5/2
இ பாரில் இருந்திடவும் அவர்க்கு அருளான் மருளால் இ உலக நடை விழைந்து வெவ் வினையே புரிந்து – திருமுறை4:7 5/2
இ துணை வெளியின் என்னை என்னிடத்தே இருந்தவாறு அளித்தனை அன்றோ – திருமுறை4:9 3/3
ஓங்கார தனி மொழியின் பயனை சற்றும் ஓர்கிலேன் சிறியேன் இ உலக வாழ்வில் – திருமுறை4:10 6/1
ஓவு அற மயங்கி உழலும் இ சிறியேன் உன் அருள் அடையும் நாள் உளதோ – திருமுறை5:1 10/2
களி நலன் உடன் இ
அளி நலன் உறு பேர்_ஆனந்த கடலே அரு_மருந்தே அருள் அமுதே – திருமுறை5:2 2/2,3
ஆணிலே அன்றி ஆர்_உயிர் பெண்ணிலே அலியிலே இ அடியனை போலவே – திருமுறை5:3 8/1
காணிலேன் ஒரு பாவியை இ பெரும் கள்ள நெஞ்ச கடையனை மாயையாம் – திருமுறை5:3 8/2
ஏணிலே இடர் எய்த விடுத்தியேல் என் செய்கேன் இனி இ உலகத்திலே – திருமுறை5:3 8/3
பேணி திரிந்தனன் அந்தோ என் செய்வன் இ பேதையனே – திருமுறை5:5 3/4
என்னே இ ஏழைக்கு இரங்காது நீட்டித்து இருத்தல் எந்தாய் – திருமுறை5:5 4/2
சில் பகல் மேவும் இ தேகத்தை ஓம்பி திரு_அனையார் – திருமுறை5:5 9/1
கற்பகமே நின் கழல் கருதேன் இ கடைப்படும் என் – திருமுறை5:5 9/3
கரு வேரறுத்து இ கடையனை காக்க கடன் உனக்கே – திருமுறை5:5 12/4
எனக்கே அருள் இ தமியேன் பிழை உளத்து எண்ணியிடேல் – திருமுறை5:5 13/2
கேளாது போல் இருக்கின்றனை ஏழை இ கீழ்நடையில் – திருமுறை5:5 17/1
கரு பாழ்செயும் உன் சுழல் அடிக்கே இ கடையவனை – திருமுறை5:5 19/3
சேரும் தொழும்பர் திரு_பதம் அன்றி இ சிற்றடியேன் – திருமுறை5:5 24/2
இன்று மா மயில் மீதினில் ஏறி இ ஏழை முன் வருவாயேல் – திருமுறை5:6 6/3
வேட்டேன் நினது திரு_அருளை வினையேன் இனி இ துயர் பொறுக்க_மாட்டேன் – திருமுறை5:7 8/1
கண்டாயே இ ஏழை கலங்கும் தன்மை காணாயோ பன்னிரண்டு கண்கள் கொண்டோய் – திருமுறை5:8 4/2
பொய்யாத பூரணமே தணிகை ஞான பொருளே நின் பொன் அருள் இ போது யான் பெற்றால் – திருமுறை5:8 5/2
பண் ஏறும் மொழி அடியர் பரவி வாழ்த்தும் பாத_மலர் அழகினை இ பாவி பார்க்கில் – திருமுறை5:9 1/1
ஈது செய்தவன் என்று இ ஏழையை எந்தவண்ணம் நீ எண்ணி நீக்குவாய் – திருமுறை5:10 7/2
பேயும் அஞ்சுறும் பேதையார்களை பேணும் இ பெரும் பேயனேற்கு ஒரு – திருமுறை5:10 8/1
ஐய நின் திரு_அருட்கு இரப்ப இங்கு அஞ்சி நின்று என் இ விஞ்சு வஞ்சனேன் – திருமுறை5:10 9/2
அலையும் இ பெரும் குறையினை ஐயகோ யாவரோடு உரைசெய்கேன் – திருமுறை5:11 4/2
இன்று நின் திரு_அருள் அடைந்து உய்வனோ இல்லை இ உலகத்தே – திருமுறை5:11 8/2
மாயை நீக்கு நல் அருள் புரி தணிகைய வந்து அருள் இ நாளே – திருமுறை5:11 10/4
குறிக்கொள் அன்பரை கூடுறாத இ
வெறி கொள் நாயினை வேண்டி ஐய நீ – திருமுறை5:12 20/1,2
இன்னும் இ துயர் ஏய்க்கில் என் செய்கேன் – திருமுறை5:12 24/2
பொய்யர்-தம் இடத்து இ அடியனேன் புகுதல் பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய் – திருமுறை5:14 1/2
புன்மையர்-இடத்து இ அடியனேன் புகுதல் பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய் – திருமுறை5:14 2/2
புலையர்-தம்மிடம் இ புன்மையேன் புகுதல் பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய் – திருமுறை5:14 4/2
புல்லர்-தம்மிடம் இ பொய்யனேன் புகுதல் பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய் – திருமுறை5:14 5/2
இரங்காநின்று இங்கு அலைதரும் இ எளியேன் கனவினிடத்தேனும் – திருமுறை5:15 2/1
காவலாகிய கடும் பிணி துயரம் இ கடையனேன்-தனக்கு இன்னும் – திருமுறை5:17 2/3
அன்பு இலாத இ பாவியேன் செய் பிழை அனைத்தையும் பொறுப்பாயேல் – திருமுறை5:17 4/2
பாரேனோ நின் அழகை பார்த்து உலக வாழ்க்கை-தனில் படும் இ சோபம் – திருமுறை5:18 3/2
இனி ஏது செய்வேன் மற்று ஒரு துணையும் காணேன் இ ஏழையேனே – திருமுறை5:18 5/4
இ வேளை அருள் தணிகை அமர்ந்து அருளும் தேவை எனது இரு கண்ணாய – திருமுறை5:18 6/1
தெவ்வேளை அடர்க்க வகை தெரியாமல் உழல்தரும் இ சிறியனேனே – திருமுறை5:18 6/4
அறியேனோ பொருள் நிலையை அறிந்து எனது என்பதை விடுத்து இ அகில மாயை – திருமுறை5:18 7/3
எணியே நினைக்கில் அவமாம் இ ஏழை எது பற்றி உய்வது அரசே – திருமுறை5:23 3/4
முதுவோர் வணங்கு தணிகாசலத்து முதலே இ ஏழை முறியேன் – திருமுறை5:23 9/1
எய்திலேன் இ உடல் கொண்டு ஏழையேன் யான் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை5:24 3/4
எட்டிக்கனியாம் இ உலகத்து இடர் விட்டு அகல நின் பதத்தை – திருமுறை5:25 6/3
இலக்கம் அறியா இரு_வினையால் இ மானிடம் ஒன்று எடுத்து அடியேன் – திருமுறை5:25 7/1
வில்லான்-தன் செல்வமே தணிகை மேவும் மெய்ஞ்ஞான ஒளியே இ வினையேன் துன்பம் – திருமுறை5:27 4/3
பொன் பிணிக்கும் நெஞ்ச புலையேனை இ உலகில் – திருமுறை5:30 4/1
கடைப்பட்டு ஏங்கும் இ நாயினுக்கு அருள்தர கடவுள் நீ வருவாயேல் – திருமுறை5:31 2/1
பவ சங்கடம் அறும் இ இக_பரமும் புகழ் பரவும் – திருமுறை5:32 1/2
ஆழ்வனோ எளியேன் அல்லது இ உலகில் அறம் செயா கொடியர்-பால் சென்றே – திருமுறை5:34 2/2
எண்ணப்படும் நின் திரு_அருள் ஈக இ ஏழையற்கே – திருமுறை5:35 4/4
இ பாரில் நின் அடியார்க்கு ஏவல்செய்ய எனக்கு அருளே – திருமுறை5:36 1/4
ஊன் பார்க்கும் இ உடல் பொய்மையை தேர்தல் ஒழிந்து அவமே – திருமுறை5:36 4/1
பேதை நெஞ்சே என்றன் பின் போந்திடுதி இ பேய் உலக – திருமுறை5:36 6/1
சென்ற இ புலையேன் மனத்தினை மீட்டு உன் திரு_அடிக்கு ஆக்கும் நாள் உளதோ – திருமுறை5:37 1/2
வாழும் இ உலக வாழ்க்கையை மிகவும் வலித்திடும் மங்கையர்-தம்பால் – திருமுறை5:37 10/1
உற்ற இ உலக மயக்கு அற மெய்மை உணர்த்தும் நாள் எந்த நாள் அறியேன் – திருமுறை5:38 2/2
ஞால வாழ்வு எனும் புன் மலம் மிசைந்து உழலும் நாயினும் கடைய இ நாய்க்கு உன் – திருமுறை5:38 3/1
முலை முகம் காட்டி மயக்கிடும் கொடியார் முன்பு உழன்று ஏங்கும் இ எளியேன் – திருமுறை5:38 5/1
எய்ய இ வெறும் வாழ்க்கையில் உழல்வேன் என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை5:42 2/4
கல்வி எலாம் கற்பித்தாய் நின்-பால் நேயம் காணவைத்தாய் இ உலகம் கானல் என்றே – திருமுறை5:44 4/1
கோலம் எலாம் கொடியேன் நற்குணம் ஒன்று இல்லேன் குற்றமே விழைந்தேன் இ கோது_உளேனை – திருமுறை5:44 8/2
சொற்பனம் இ உலகியற்கை என்று நெஞ்சம் துணிவுகொள செய்வித்து உன் துணை பொன்_தாளை – திருமுறை5:44 9/2
பரிவேன் பாவம் பரிவேன் இ பரிசால் ஒன்றும் பயன் காணேன் – திருமுறை5:45 5/2
வன்பில் பொதிந்த மனத்தினர்-பால் வருந்தி உழல்வேனல்லால் உன் மலர்_தாள் நினையேன் என்னே இ மதி_இலேனும் உய்வேனோ – திருமுறை5:46 7/1
ஏதம் நிறுத்தும் இ உலகத்து இயல்பின் வாழ்க்கை-இடத்து எளியேன் எண்ணி அடங்கா பெரும் துயர்கொண்டு எந்தாய் அந்தோ இளைக்கின்றேன் – திருமுறை5:46 9/1
வேதம் நிறுத்தும் நின் கமல மென் தாள் துணையே துணை அல்லால் வேறொன்று அறியேன் அஃது அறிந்து இ வினையேற்கு அருள வேண்டாவோ – திருமுறை5:46 9/2
பின் குலம் பேசுகின்றாரும் உண்டோ இ பெரு நிலத்தே – திருமுறை5:51 14/4
எள்ளளவும் இ மொழியில் ஏசுமொழி அன்று உண்மை என்னை ஆண்டு அருள் புரிகுவாய் என் தந்தையே எனது தாயே என் இன்பமே என்றன் அறிவே என் அன்பே – திருமுறை5:55 4/3
ஏமம் அறு மாச்சரிய விழலனும் கொலை என்று இயம்பு பாதகனுமாம் இ எழுவரும் இவர்க்கு உற்ற உறவான பேர்களும் எனை பற்றிடாமல் அருள்வாய் – திருமுறை5:55 6/2
கற்று ஒளி கொள் உணர்வினோர் வேண்டாத இ பெரும் கன்ம உடலில் பருவம் நேர்கண்டு அழியும் இளமைதான் பகல்வேடமோ புரை கடல்நீர்-கொலோ கபடமோ – திருமுறை5:55 15/1
சடம் ஆகி இன்பம் தராது ஆகி மிகு பெரும் சஞ்சலாகாரம் ஆகி சற்று ஆகி வெளி மயல் பற்று ஆகி ஓடும் இ தன்மை பெறு செல்வம் அந்தோ – திருமுறை5:55 16/1
உழலுற்ற உழவு முதல் உறு தொழில் இயற்றி மலம் ஒத்த பல பொருள் ஈட்டி வீண் உறு வயிறு நிறைய வெண் சோறு அடைத்து இ உடலை ஒதி போல் வளர்த்து நாளும் – திருமுறை5:55 20/1
விழலுற்ற வாழ்க்கையை விரும்பினேன் ஐய இ வெய்ய உடல் பொய் என்கிலேன் வெளி மயக்கோ மாய விட மயக்கோ எனது விதி மயக்கோ அறிகிலேன் – திருமுறை5:55 20/2
இருள் நாடிய இ சிறியேனுக்கு இன்னும் இரங்காது இருந்தாயே – திருமுறை6:7 4/4
பயத்தால் ஐயோ இ உடம்பை சுமக்கின்றேன் எம் பரஞ்சுடரே – திருமுறை6:7 14/4
அ நாள் இ நாள் இ நாள் என்று எண்ணிஎண்ணி அலமந்தேன் – திருமுறை6:7 16/2
அ நாள் இ நாள் இ நாள் என்று எண்ணிஎண்ணி அலமந்தேன் – திருமுறை6:7 16/2
தடுக்கும் தடையும் வேறு இல்லை தமியேன்-தனை இ தாழ்வு அகற்றி – திருமுறை6:7 18/3
ஞாலம் மேலவர்க்கு காட்டி நான் தனித்தே நவிலும் இ நாய் வயிற்றினுக்கே – திருமுறை6:9 1/3
இ பாரில் உடல் ஆவி பொருளும் உன்-பால் கொடுத்தேன் மற்று எனக்கென்று இங்கே – திருமுறை6:10 1/1
அப்பா நின் திருவுளத்தை அறியேன் இ அடியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 1/4
தடி எடுக்க காணில் அதற்கு உளம் கலங்கி ஓடுவன் இ தரத்தேன் இங்கே – திருமுறை6:10 3/2
அடி எடுக்க முடியாதே அந்தோ இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 3/4
ஆட்டுவித்தால் ஆடுகின்றேன் அந்தோ இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 4/4
அடுப்பவனும் நீ என்றால் அந்தோ இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 5/4
ஆவது ஒன்றும் இல்லை என்றால் அந்தோ இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 6/4
அசைத்திடற்கு முடியாதேல் அந்தோ இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 7/4
அல்லால் ஒன்று ஆகாதேல் அந்தோ இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 8/4
அரைசே என் அம்மே என் அப்பா இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 9/4
அன்பே என் அம்மே என் அப்பா இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 10/4
இ மதி சிறியேன் விழைந்தது ஒன்று இலை நீ என்றனை விழைவிக்க விழைந்தேன் – திருமுறை6:12 3/3
இ புவி-தனிலே அறிவு வந்தது தொட்டு இந்த நாள் வரையும் என்றனக்கே – திருமுறை6:12 5/2
கிளைத்த இ உடம்பில் ஆசை எள்ளளவும் கிளைத்திலேன் பசி அற உணவு – திருமுறை6:12 12/1
இ உலகு-அதிலே இறை அரசாட்சி இன்பத்தும் மற்றை இன்பத்தும் – திருமுறை6:12 13/1
தவம்_இலேன் எனினும் இச்சையின்படி நீ தருதலே வேண்டும் இ இச்சை – திருமுறை6:12 24/3
என்னை ஈன்றெடுத்த தந்தையே அடியேன் இசைக்கின்றேன் கேட்க இ மொழியே – திருமுறை6:13 4/4
கொண்டு உடன்பிறந்தோர் அயலவர் எனும் இ குறிப்பினர் முகங்களில் இளைப்பை – திருமுறை6:13 9/3
ஆர்த்த இ உலகில் அம்மையர் துணைவர் அடுத்தவர் உறவினர் நேயர் – திருமுறை6:13 10/2
அன்னையே அப்பா திரு_சிற்றம்பலத்து என் ஐயனே இ உலகு-அதிலே – திருமுறை6:13 12/1
விண்ட பேர்_உலகில் அம்ம இ வீதி மேவும் ஓர் அகத்திலே ஒருவர் – திருமுறை6:13 13/2
மேவிய ஒளியே இ உலகு-அதில் ஊர் வீதி ஆதிகளிலே மனிதர் – திருமுறை6:13 14/2
ஏந்தும் இ உலகில் இறப்பு எனில் எந்தாய் என் உளம் நடுங்குவது இயல்பே – திருமுறை6:13 19/4
இறையும் இ உலகில் கொலை எனில் எந்தாய் என் உளம் நடுங்குவது இயல்பே – திருமுறை6:13 20/4
இட்ட இ உலகில் பசி எனில் எந்தாய் என் உளம் நடுங்குவது இயல்பே – திருமுறை6:13 22/4
இன்புறும் உணவு கொண்ட போது எல்லாம் இ சுகத்தால் இனி யாது – திருமுறை6:13 30/1
ஒடித்த இ உலகில் சிறுவர்-பால் சிறிய உயிர்கள்-பால் தீமை கண்டு ஆங்கே – திருமுறை6:13 37/1
சுதந்தரமே அடுத்த இ தருணம் தமியனேன்-தனை பல துயரும் – திருமுறை6:13 74/2
தாரணியிடை இ துன்பம் ஆதிகளால் தனையனேன் தளருதல் அழகோ – திருமுறை6:13 81/4
ஆதியே நடுவே அந்தமே எனும் இ அடைவு எலாம் இன்றி ஒன்றான – திருமுறை6:13 89/1
மலைவு இல் என் அறிவும் நானும் இ உலக வழக்கிலே உயிர் இரக்கத்தால் – திருமுறை6:13 98/2
என்னையும் இரக்கம்-தன்னையும் ஒன்றாய் இருக்கவே இசைவித்து இ உலகில் – திருமுறை6:13 100/1
எந்தை நின் உள்ளம் வெறுப்ப நின் பணி விட்டு இ உலகியலில் அவ்வாறு – திருமுறை6:13 102/3
இம்பர் இ உலகில் ஒரு தினமேனும் ஏழையேன் பிறரொடு வெகுண்டே – திருமுறை6:13 103/3
வள்ளல் இ உலகில் தந்தையர் வெறுப்ப மக்கள்-தாம் ஒழுக்கத்தை மறந்தே – திருமுறை6:13 104/1
நிவந்த தோள் பணைப்ப மிக உளம் களிப்ப நின்றதும் நிலைத்த மெய்ப்பொருள் இ
பவம்-தனில் பெறுதல் சத்தியம் எனவே பற்பல குறிகளால் அறிந்தே – திருமுறை6:13 119/2,3
சிவந்த பொன்_மலை போல் இருந்ததும் இ நாள் திகைப்பதும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 119/4
தோய்ந்து நின்று ஆடி சுழன்றதும் இ நாள் சுழல்வதும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 120/4
கேட்ட போது இருந்த கிளர்ச்சியும் இ நாள் கிலேசமும் திருவுளம் அறியும் – திருமுறை6:13 121/4
நெடிய ஏழ் கடலில் பெரிது எனக்கு இ நாள் நிகழ்கின்ற ஆவலும் விரைவும் – திருமுறை6:13 125/2
இன்னும் என்றனக்கு இ இடரொடு பயமும் இருந்திடில் என் உயிர் தரியாது – திருமுறை6:13 128/3
பயம் துயர் இடர் உள் மருட்சி ஆதிய இ பகை எலாம் பற்று அற தவிர்த்தே – திருமுறை6:13 131/1
கரு_இலாய் நீ இ தருணம் வந்து இதனை கண்டிடில் சகிக்குமோ நினக்கே – திருமுறை6:14 8/4
சாய்ந்த இ செவிலி கையிலே என்னை தந்தது சாலும் எந்தாயே – திருமுறை6:14 9/4
இ பார் முதல் எண்_மூர்த்தம்-அதாய் இலங்கும் கருணை எம் கோவே – திருமுறை6:16 1/1
இ தாரணியில் என் பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்த என் குருவே – திருமுறை6:16 5/1
இ மேதினியில் எனை வருவித்திட்ட கருணை எம்மானே – திருமுறை6:16 6/2
இ பாரிடை நின் புகழ் பாடுகின்ற பெரியரின் மொழி பாட்டு – திருமுறை6:16 7/2
இ பாரிடை என் கருத்தின் வண்ணம் எல்லாம் விரைவின் ஈந்து அருள்க – திருமுறை6:16 10/2
கருணை கருத்து மலர்ந்து எனது கலக்கம் அனைத்தும் தவிர்த்தே இ
தருணத்து அருளாவிடில் அடியேன் தரியேன் தளர்வேன் தளர்வது-தான் – திருமுறை6:17 3/1,2
தகை பாரிடை இ தருணத்தே தாராய் எனிலோ பிறர் எல்லாம் – திருமுறை6:17 4/3
அருளே வடிவாம் அரசே நீ அருளாவிடில் இ அடியேனுக்கு – திருமுறை6:17 8/1
சேர்த்தார் உலகில் இ நாளில் சிறியேன்-தனை வெம் துயர் பாவி – திருமுறை6:17 12/3
நீயே இ நாள் முகம்_அறியார் நிலையில் இருந்தால் நீடு உலகில் – திருமுறை6:17 13/3
தானே மகிழ்ந்து தந்தாய் இ தருணம் கைம்மாறு அறியேனே – திருமுறை6:17 17/4
எந்தாய் நினது பெரும் கருணை என் என்று உரைப்பேன் இ உலகில் – திருமுறை6:17 20/2
ஏதம் தலை மேல் சுமந்தேனுக்கு இ சீர் கிடைத்தது எவ்வாறே – திருமுறை6:19 7/4
ஓதி முடியாது என் போல் இ உலகம் பெறுதல் வேண்டுவனே – திருமுறை6:19 10/4
இ மதிக்கு அடியேன் குறித்தவாறு உள்ளது இயற்றுவது உன் கடன் எந்தாய் – திருமுறை6:20 9/4
அனித்தம் இலா இ சரிதம் யார்க்கு உரைப்பேன் அந்தோ அவன் அறிவான் நான் அறிவேன் அயல் அறிவார் உளரோ – திருமுறை6:23 10/3
எந்த நாள் புரிந்தேன் இ பெரும் பேறு இங்கு எய்துதற்கு உரிய மெய் தவமே – திருமுறை6:24 13/4
மண்ணை கட்டிக்கொண்டே அழுகின்ற இ மடைய பிள்ளைகள் வாழ்வினை நோக்கும் கால் – திருமுறை6:24 23/3
இருள் ஏய் மனத்தில் எய்தாத இன்ப பெருக்கே இ அடியேன் – திருமுறை6:24 29/3
இலக்கம் உற்று அறிந்திட அருள் புரிகுவாய் எந்தை இ இரவின்-கண் – திருமுறை6:24 36/2
அனத்தான் புகழும் அம்மே இ அடியேன் உனக்கே அடைக்கலமே – திருமுறை6:24 39/4
துன்பு_இலேன் என இ உலகு எலாம் அறிய சொல்லினேன் சொல்லிய நானே – திருமுறை6:24 62/2
சிரிப்பிலே பொழுது கழிக்கும் இ வாழ்க்கை சிறியவர் சிந்தை மாத்திரமோ – திருமுறை6:24 63/1
சுடுகாட்டு பிணங்காள் இ சுகம் அனைத்தும் கண சுகமே சொல்ல கேள்-மின் – திருமுறை6:24 66/2
அ பனை இ பனை ஆக்கி சிவிகை அமர்ந்தவன் சொல் – திருமுறை6:24 70/1
உறுவுறும் இ அண்டங்கள் அத்தனையும் அருள் வெளியில் உறு சிறு அணுக்களாக ஊடு அசைய அ வெளியின் நடு நின்று நடனம் இடும் ஒரு பெரும் கருணை அரசே – திருமுறை6:25 18/3
ஏர் உற்ற சுக நிலை அடைந்திட புரிதி நீ என் பிள்ளை ஆதலாலே இ வேலை புரிக என்று இட்டனம் மனத்தில் வேறு எண்ணற்க என்ற குருவே – திருமுறை6:25 27/3
வேகாத_கால் ஆதி கண்டுகொண்டு எப்பொருளும் விளைய விளைவித்த தொழிலே மெய் தொழில்-அது ஆகும் இ நான்கையும் ஒருங்கே வியந்து அடைந்து உலகம் எல்லாம் – திருமுறை6:25 28/2
துன்பம் அற மேற்கொண்டு பொங்கி ததும்பும் இ சுக வண்ணம் என் புகலுவேன் துரிய வெளி நடு நின்ற பெரிய பொருளே அருள் சோதி நடராச குருவே – திருமுறை6:25 33/4
இ நிலை அறிந்து அவண் எழு நிலை கடந்தே இயல் நிலை அடைக என்று இயம்பிய பரமே – திருமுறை6:26 10/3
புரி புழுவில் இழிந்தேனை பொருள் ஆக்கி அருளாம் பொருள் அளிக்கப்பெற்றனன் இ புதுமை பிறர் அறியாது – திருமுறை6:27 8/2
கழற்கு இசைந்த பொன் அடி நம் தலை மேலே அமைத்து கருணை செயப்பெற்றனம் இ கருணை நம்மை இன்னும் – திருமுறை6:27 9/2
துஞ்சும் இ உடல் இம்மையே துஞ்சிடா சுக உடல் கொளுமாறே – திருமுறை6:28 3/4
இலங்கு பொன் அணி பொது நடம் புரிகின்ற இறைவ இ உலகு எல்லாம் – திருமுறை6:28 5/1
அலங்கும் இ உடல் இம்மையே அழிவுறா அருள் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 5/4
பிறந்த இ உடல் இம்மையே அழிவுறா பெரு நலம் பெறுமாறே – திருமுறை6:28 6/4
துளங்கும் இ உடல் இம்மையே அழிவுறா தொல் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 7/4
ஏய்ந்த இ உடல் இம்மையே திரு_அருள் இயல் உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 8/4
காற்றில் ஆகிய இ உடல் இம்மையே கதி உடல் உறுமாறே – திருமுறை6:28 9/4
வாட்டும் இ உடல் இம்மையே அழிவுறா வளம் அடைந்திடுமாறே – திருமுறை6:28 10/4
பழக நேர்ந்திட்டேன் இன்னும் இ உலகில் பழங்கணால் அழுங்குதல் அழகோ – திருமுறை6:30 9/4
இல்லை உண்டு எனும் இ இருமையும் கடந்து ஓர் இயற்கையின் நிறைந்த பேர்_இன்பே – திருமுறை6:30 13/1
விரைந்து நின் அருளை ஈந்திடல் வேண்டும் விளம்பும் இ தருணம் என் உளம்-தான் – திருமுறை6:30 16/1
இது தருணம் தவறும் எனில் என் உயிர் போய்விடும் இ எளியேன் மேல் கருணை புரிந்து எழுந்தருளல் வேண்டும் – திருமுறை6:33 7/2
பொன்றிட பேர்_இன்ப_வெள்ளம் பொங்கிட இ உலகில் புண்ணியர்கள் உளம் களிப்பு பொருந்தி விளங்கிட நீ – திருமுறை6:33 9/3
இ பாரில் இது தருணம் என்னை அடைந்து அருளி எண்ணம் எலாம் முடித்து என்னை ஏன்றுகொளாய் எனிலோ – திருமுறை6:35 1/2
ஐவகை இ உயிர் துயரம் இனி பொறுக்க_மாட்டேன் அருள் சோதி பெரும் பொருளை அளித்து அருள் இப்பொழுதே – திருமுறை6:35 5/4
உருவிடத்தே நினக்கு இருந்த ஆசை எலாம் இ நாள் ஓடியதோ புதிய ஒரு உருவு விழைந்ததுவோ – திருமுறை6:35 9/2
இ தினமே தொடங்கி அழியாத நிலை அடைதற்கு ஏற்ற குறி ஏற்ற இடத்து இசைந்து இயல்கின்றன நாம் – திருமுறை6:36 11/2
பவம் கனிந்த இ வடிவமே அழிவுறா பதி வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 1/4
உளம்கொள் இ வடிவு இம்மையே மந்திர ஒளி வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 2/4
துஞ்சும் இ உடல் அழிவுறாது ஓங்கும் மெய் சுக வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 3/4
அலங்கும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா அருள் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 5/4
பிறந்த இ உடல் என்றும் இங்கு அழிவுறா பெருமை பெற்றிடுமாறே – திருமுறை6:40 6/4
தயங்கும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா தனி வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 7/4
பூட்டும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா பொன் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 8/4
புடையின் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா பொன் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 9/4
செய்யும் இ உடல் என்றும் இங்கு அழிவுறா சிவ வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 10/4
இ தாரணியில் அருள்_பெரும்_சோதி எனக்கு அளித்தாய் – திருமுறை6:41 6/2
இ சோதி ஆக்கி அழியா நலம் தந்த விச்சையையே – திருமுறை6:41 9/4
வாழி இ வையமும் வானமும் மற்றவும் வாழியவே – திருமுறை6:41 10/4
ஏதமுற்று இருந்த ஏழையேன் பொருட்டு இ இரு நிலத்து இயல் அருள் ஒளியால் – திருமுறை6:42 13/3
அடியனேன் பொருட்டு இ அவனி மேல் கருணை அருள் வடிவெடுத்து எழுந்தருளி – திருமுறை6:42 14/1
குறைவு_இலது இ பெரு வரம்-தான் போதாதோ அரசே கொடும் புலையேன் குடிசையிலும் குலவி நுழைந்தனையே – திருமுறை6:50 5/4
இம்பர் இ பிறப்பே மெய் பிறப்பு ஆக்கி என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 1/4
இ பிறப்பு-அதிலே மெய் பயன் அளித்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 3/4
இ சகத்து அழியா பெரு நலம் அளித்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 4/4
இ தனி பிறப்பை நித்தியம் ஆக்கி என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 5/4
என்னே அதிசயம் ஈது இ உலகீர் என் உரையை – திருமுறை6:55 6/1
புண்ணியம் இ வானில் புவியின் மிக பெரிதால் – திருமுறை6:55 10/3
இ தாரணிக்கு அணி ஆயது வான் தொழற்கு ஏற்றது எங்கும் – திருமுறை6:56 6/3
பொய் வைப்பு அடையேன் இ உலகில் புரியும் பணியை புகன்று அருளே – திருமுறை6:57 10/4
ஒளி திருவுளமே அறிந்தது இ அனைத்தும் உரைப்பது என் அடிக்கடி உனக்கே – திருமுறை6:58 3/4
உன் திருவுளமே அறிந்தது இ அனைத்தும் உரைப்பது என் அடிக்கடி உனக்கே – திருமுறை6:58 9/4
இ மாலை தத்துவங்கள் எல்லாம் என் வசத்தே இயங்கி ஒரு தீமையும் இல்லாதிருத்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 7/2
இ சாதி சமய விகற்பங்கள் எலாம் தவிர்த்தே எவ்வுலகும் சன்மார்க்க பொது அடைதல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 8/3
இ திசை அ திசையாக இசைக்கும் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளில் இருக்கும் உயிர் திரள்கள் – திருமுறை6:60 81/2
ஐயமுறேல் என் மகனே இ பிறப்பில்-தானே அடைவது எலாம் அடைந்தனை நீ அஞ்சலை என்று அருளி – திருமுறை6:60 91/1
அஞ்சல் என்று எனை இ தருணம் நீ வந்தே அன்பினால் அணைத்து அருள் என்றாள் – திருமுறை6:61 3/1
மலிந்த இ உலகர் வாய்ப்பதர் தூற்ற வைத்தல் உன் மரபு அல என்றாள் – திருமுறை6:61 8/3
இ மதமோ சிறிதும் இலாள் கலவியிலே எழுந்த ஏக சிவ போக வெள்ளத்து இரண்டுபடாள் எனினும் – திருமுறை6:62 1/2
இன் பாடும் இ உலகில் என் அறிவில் இலை அதனால் எல்லாம்_வல்லோய் – திருமுறை6:64 2/2
என் நாணை காத்து அருளி இ தினமே அருள் சோதி ஈதல் வேண்டும் – திருமுறை6:64 3/2
முன்_நாள் நின் அடியவன் என்று உலகு அறிந்த இ நாள் என் மொழிந்திடாதே – திருமுறை6:64 3/4
உறு செயலை அறியா இ சிறு_பயலை பிடித்து அலைத்தல் உவப்போ கண்டாய் – திருமுறை6:64 6/2
தேன் வேண்டினேன் இ தருணத்து அருள்செய்க செய்திலையேல் – திருமுறை6:64 29/2
குரு முன் பொய் உரை கூறலேன் இனி இ குவலையத்திடை கவலையை தரியேன் – திருமுறை6:64 32/3
ஐ வகை தொழிலும் என்-பால் அளித்தனை அது கொண்டு இ நாள் – திருமுறை6:64 33/1
இ தருணம் சத்தியமே என்று – திருமுறை6:64 43/4
நின்னால் இ உலகிடை நான் வாழ்கின்றேன் அரசே நின் அருள் பெற்று அழியாத நிலையை அடைந்திட என்றன்னால் – திருமுறை6:64 48/2
தடை-அது அற்ற நல் தருணம் இ தருணமா தழைக்க இ தனியேற்கே – திருமுறை6:64 50/4
தடை-அது அற்ற நல் தருணம் இ தருணமா தழைக்க இ தனியேற்கே – திருமுறை6:64 50/4
இணக்கு அறியீர் இதம் அறியீர் இருந்த நிலை அறியீர் இடம் அறியீர் தடம் அறியீர் இ உடம்பை எடுத்த – திருமுறை6:64 53/1
இ வெளி எல்லாம் இலங்க அண்டங்கள் – திருமுறை6:65 1/579
தருண நடம் செய் அரசே என் தாயே என்னை தந்தாயே தனித்த தலைமை பதியே இ தருணம் வாய்த்த தருணம் அதே – திருமுறை6:66 1/4
ஈது உன் கருணைக்கு இயல்போ நீ என்-பால் வைத்த பெரும் கருணை இ நாள் புதிதே அ நாளில் இலையே இதனை எண்ணிய நான் – திருமுறை6:66 6/3
தேவா இது நின் செயலே இ செயலை நினைக்கும்-தொறும் எனது சிந்தை கனிந்துகனிந்து உருகி தெள் ஆர்_அமுதம் ஆனதுவே – திருமுறை6:66 7/4
இ சமயம் எழுந்து அருளி இறவாத வரமும் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தின் இயற்கையும் தந்தனையே – திருமுறை6:68 4/4
என் புடை நீ இருக்கின்றாய் உன் புடை நான் மகிழ்ந்தே இருக்கின்றேன் இ ஒருமை யார் பெறுவார் ஈண்டே – திருமுறை6:68 5/4
தூங்காது பெரும் சுகமே சுகித்திட இ உலகை சுத்த சன்மார்க்கம்-தனிலே வைத்து அருள்க விரைந்தே – திருமுறை6:68 7/4
சிவானந்த கூத்தாடிக்கொண்டு இ குவலயத்தே – திருமுறை6:73 5/2
தன் இயல் ஆகி கலந்து இ தருணம் தயவு செய்தாய் – திருமுறை6:73 13/3
கூ கா என கூடி எடாது இ கொடியனேற்கே – திருமுறை6:75 2/1
தாயே எனை தந்த தயாநிதி தந்தையே இ
நாயேன் பிழை யாவையும் கொண்டனை நன்மை என்றே – திருமுறை6:75 9/1,2
இ திக்கில் எப்படியேனும் செய்கிற்பீர் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 7/4
உய திடம் அறியாது இறந்தவர்-தமை இ உலகிலே உயிர்பெற்று மீட்டும் – திருமுறை6:77 5/1
சோதியும் வேதியும் நான் அறிந்தேன் இ செகதலத்தில் – திருமுறை6:78 6/3
தீமைகள் யாவும் தொலைத்துவிட்டேன் இ தினம் தொடங்கி – திருமுறை6:78 10/1
ஆயிரமாயிரம் கோடி நா_உடையோர் எனினும் அணுத்துணையும் புகல் அரிதேல் அந்தோ இ சிறியேன் – திருமுறை6:79 5/2
பெரும் பிழைகள் அனைத்தினையும் பொறுத்து அருளி இ நாள் பெரிது அளித்தீர் அருள் பெருமை பெற்றவளில் பெரிதே – திருமுறை6:79 9/4
இ நாளே ஆதலினால் எனக்கு அருள்வீர் என்றேன் என்பதன் முன் அளித்தீர் நும் அன்பு உலகில் பெரிதே – திருமுறை6:79 10/4
போற்றாத குற்றம் எலாம் பொறுத்து அருளி எனை இ பூதலத்தார் வானகத்தார் போற்றி மதித்திடவே – திருமுறை6:80 7/2
என்னே நின் தண் அருளை என் என்பேன் இ உலகில் – திருமுறை6:81 3/1
புண்ணே எனும் இ புலை உடம்பில் புகுந்து திரிந்த புலையேற்கு – திருமுறை6:82 15/2
இ பாரில் என்றன்னை நீயே வருவித்து இசைவுடனே – திருமுறை6:84 1/2
தேட்டம் எல்லாம்_வல்ல சித்தி பெற்றேன் இ செகதலத்தே – திருமுறை6:84 7/3
அப்பன் எலாம் வல்ல திரு_அம்பலத்தான் இ புவியில் – திருமுறை6:85 10/2
நிலை அறியாய் ஒன்றை ஒன்றா நிச்சயித்து இ உலகை நெறி மயங்க மயக்குகின்றாய் நீயோ இங்கு உறுவாய் – திருமுறை6:86 7/2
நலம் கொள புனைந்து மகிழ்க இ உலகர் நவிலும் அ உலகவர் பிறரும் – திருமுறை6:87 7/3
இ புவியோ வானகமும் வானகத்தின் புறத்தும் எவ்வுயிரும் எவ்வெவரும் ஏத்தி மகிழ்ந்திடவே – திருமுறை6:89 1/3
எல்லா நன்மைகளும் உற வரு தருணம் இதுவே இ உலகம் உணர்ந்திட நீ இசைத்திடுக விரைந்தே – திருமுறை6:89 4/4
தரு நாள் இ உலகம் எலாம் களிப்பு அடைய நமது சார்பின் அருள்_பெரும்_ஜோதி தழைத்து மிக விளங்கும் – திருமுறை6:89 5/2
ஏதும் அறியா சிறிய பயல்களினும் சிறியேன் இ பெரிய வார்த்தை-தனக்கு யான் ஆர் என் இறைவன் – திருமுறை6:89 9/1
நினைப்பு அள்ளி உண்ண தெள் ஆர்_அமுது அளிக்கும் நேரம் இ நேரம் என்று ஆரியர் புகன்றார் – திருமுறை6:90 7/2
விலங்கியது இருள் எலாம் விடிந்தது பொழுது விரைந்து எமக்கு அருளுதல் வேண்டும் இ தருணம் – திருமுறை6:90 10/3
என் இயலே யான் அறியேன் இ உலகின் இயல் ஓர் எள்ளளவும் தான் அறியேன் எல்லாமும் உடையோய் – திருமுறை6:91 10/1
குலத்தே சமய குழியிடத்தே விழுந்து இ உலகம் குமையாதே – திருமுறை6:92 8/3
இ உலகில் எந்தை எனக்கு அளித்தான் எவ்வுயிரும் – திருமுறை6:93 28/2
இ தினம் தொட்டு ஆடுகிற்பான் இங்கு – திருமுறை6:93 32/4
இ உலகில் செத்தாரை எல்லாம் எழுக எனில் – திருமுறை6:93 38/1
யான் புரிதல் வேண்டும்-கொல் இ உலகில் செத்தாரை – திருமுறை6:93 39/1
நல் மார்க்கம் சேர்வீர் இ நாள் – திருமுறை6:93 42/4
இ நாளே கண்டீர் இறந்தார் எழுகின்ற – திருமுறை6:93 43/1
நல் நாள் என் வார்த்தைகளை நம்பு-மினோ இ நாள் – திருமுறை6:93 43/2
ஏமாந்திருக்கும் எமரங்காள் இ உலகில் – திருமுறை6:93 44/1
விட்டு கருது-மினோ இ தருணம் – திருமுறை6:93 44/3
இ புவியில் இ தருணம் இங்கு – திருமுறை6:93 46/4
இ புவியில் இ தருணம் இங்கு – திருமுறை6:93 46/4
நினையாதீர் சத்தியம் நான் நேர்ந்து உரைத்தேன் இ நாள் – திருமுறை6:93 47/3
உரிய இ மொழி மறை மொழி சத்தியம் உலகீர் – திருமுறை6:95 5/4
பொய் கட்டிக்கொண்டு நீர் வாழ்கின்றீர் இங்கே புலை கட்டிக்கொண்ட இ பொய் உடல் வீழ்ந்தால் – திருமுறை6:96 9/1
மெய் அகத்தே விரும்பி இங்கே வந்திடு-மின் எனது மெய்ப்பொருளாம் தனி தந்தை இ தருணம்-தனிலே – திருமுறை6:97 9/3
செறித்திடு சிற்சபை நடத்தை தெரிந்து துதித்திடு-மின் சித்தி எலாம் இ தினமே சத்தியம் சேர்ந்திடுமே – திருமுறை6:98 20/4
வாய் உரைத்த வார்த்தை என்றன் வார்த்தைகள் என்கின்றார் இ மனிதர் அந்தோ – திருமுறை6:99 1/2
சிறந்த திரு_வார்த்தை என தெரிந்திலர் இ மனிதர் மதி திறமை என்னே – திருமுறை6:99 2/4
கொண்டு ஆள கருது-மினோ ஆண்ட பின்னர் இ உலகில் குலாவுவீரே – திருமுறை6:99 4/4
தலை தொழில் செய் சன்மார்க்கம் தலையெடுக்க புரிகுவது இ தருணம் தானே – திருமுறை6:99 10/4
ஒன்றே சிவம் என்று உணர்ந்து இ உலகம் எலாம் – திருமுறை6:100 2/1
இ தாரணியில் இருந்து ஒளிர்க சுத்த சிவ – திருமுறை6:100 7/2
இ வழக்கை யார்-பால் இசைத்து அறுத்து கொள்கிற்பாம் – திருமுறை6:100 10/3
நிலைக்கு உரிய திரு_சபையின் வண்ணமும் அ சபை-கண் நிருத்தத்தின் வண்ணமும் இ நீர்மையன என்றே – திருமுறை6:101 11/3
ஆற்றலுறும் இவை-தமக்கு ஓர் ஏழாம் இ கரணம் அனைத்தினையும் தனித்தனியே தோற்றி நிலை பொருத்தி – திருமுறை6:101 29/3
உளம்கொள நின்று அதிட்டிக்கும் சத்திகள் ஓர் அனந்தம் ஓங்கிய இ சத்திகளை தனித்தனியே இயக்கி – திருமுறை6:101 30/3
எண்ணுறும் இ திண்மைகளும் இவற்றினது விகற்பம் எல்லாமும் தனித்தனி நின்று இலங்க நிலை புரிந்தே – திருமுறை6:101 32/3
விண்ணிடத்தே முதல் முப்பூ விரிய அதில் ஒரு பூ விரிய அதின் மற்றொரு பூ விரிந்திட இ ஐம்பூ – திருமுறை6:101 33/1
ஏத்துவதும் ஏறுவதும் இறங்குவதும் ஆகி இருக்கின்ற என்று உணர்ந்தோர் இயம்பிடில் இ சிறியேன் – திருமுறை6:101 41/3
இ நாளே என்கின்றார் என்னடி அம்மா என் கை பிடிக்கின்றார் என்னடி அம்மா – திருமுறை6:102 4/4
இ குல மாதரும் யானும் என் நாதர் இன் அருள் ஆடல்கள் பன்னுறும் போது – திருமுறை6:102 6/2
இ மதம் பேசி இறங்காதே பெண்ணே ஏக சிவோகத்தை எய்தினை நீ-தான் – திருமுறை6:102 7/3
மாறு அகல் வாழ்வினில் வாழ்கின்ற பெண்ணே வல்லவள் நீயே இ மா நிலை மேலே – திருமுறை6:102 10/3
வயம் தரும் இ அண்ட பகிரண்டம் மட்டோ நாத வரையோ அப்பாலும் உள மா நாட்டார்-தமக்கும் – திருமுறை6:104 3/3
அறம் குலவு தோழி இங்கே நீ உரைத்த வார்த்தை அறிவறியார் வார்த்தை எதனால் எனில் இ மொழி கேள் – திருமுறை6:104 6/1
பிரமம் என்றும் சிவம் என்றும் பேசுகின்ற நிலை-தான் பெரு நிலையே இ நிலையில் பேதம் உண்டோ எனவே – திருமுறை6:104 11/1
பின்பாட்டு காலையிலே நினைத்த எலாம் முடியும் பிசகு இலை இ மொழி சிறிதும் பிசகு இலை இ உலகில் – திருமுறை6:105 3/2
பின்பாட்டு காலையிலே நினைத்த எலாம் முடியும் பிசகு இலை இ மொழி சிறிதும் பிசகு இலை இ உலகில் – திருமுறை6:105 3/2
என்னடி இ திரு_மேனி இருந்த வண்ணம் தோழி என் புகல்வேன் மதி இரவி இலங்கும் அங்கியுடனே – திருமுறை6:106 11/2
இ உலகில் எனை_போல்வார் ஓர் அனந்தம் கோடி என்னில் உயர்ந்து இருக்கின்றார் எத்தனையோ கோடி – திருமுறை6:106 33/1
ஓலையிலே பொறித்ததை நீ உன் உளத்தே கருதி உழல்கின்றாய் ஆதலில் இ உளவு அறியாய் தரும – திருமுறை6:106 72/3
இ உலகோர் இரவகத்தே புணர்கின்றார் அதனை எங்ஙனம் நான் இசைப்பதுவோ என்னினும் மற்று இது கேள் – திருமுறை6:106 76/1
இ மாலை அம்பலத்தே எம்மானுக்கு அன்றி யார்க்கு அணிவேன் இதை அணிவார் யாண்டை உளார் புகல் நீ – திருமுறை6:106 79/2
செம்மாப்பில் உரைத்தனை இ சிறுமொழி என் செவிக்கே தீ நுழைந்தால் போன்றது நின் சிந்தையும் நின் நாவும் – திருமுறை6:106 79/3
எவ்வுலகில் எவ்வெவர்க்கும் அரும் பெரும் சோதியரே இறைவர் என்பது அறியாதே இ மதவாதிகள்-தாம் – திருமுறை6:106 87/1
இ பொருள் அ பொருள் என்றே இசைப்பது என்னே பொதுவில் இறைவர் செயும் நிர்_அதிசய இன்ப நடம்-தனை நீ – திருமுறை6:106 90/3
இ நாள் அடைந்து இன்பம் எய்திட ஓங்கினன் எண்ணியவாறு – திருமுறை6:108 1/2
எந்நாளும் இ உடம்பே இறவாத இயற்கை பெற்றேன் – திருமுறை6:108 1/3
இ தாரணியில் எனக்கு இணை யார் என்று இயம்புவனே – திருமுறை6:108 19/4
ஊக்கமும் எனையே உற்றன உலகீர் உண்மை இ வாசகம் உணர்-மின் – திருமுறை6:108 20/4
தரு வகை இ தருணம் நல்ல தருணம் இதில் எனக்கே தனித்த அருள்_பெரும்_சோதி தந்து அருள்க இது-தான் – திருமுறை6:108 22/1
இரும்பு அசைக்கும் மனம் பெற்றேன் யானோ இ ஏழைகள்-தம் – திருமுறை6:108 37/2
செல்லுகின்றபடியே நீ காண்பாய் இ தினத்தே தே_மொழி அப்போது எனை நீ தெளிந்துகொள்வாய் கண்டாய் – திருமுறை6:108 49/3
இ தினமே அருள் சோதி எய்துகின்ற தினமாம் இனி வரும் அ தினங்கள் எலாம் இன்பமுறு தினங்கள் – திருமுறை6:108 52/2
இல் பகரும் இ உலகில் என்னை இனி ஏச்சு என் பிறவி துன்பம் எலாம் இன்றோடே போச்சு – கீர்த்தனை:1 181/2
இ தாரணியில் என்று சின்னம் பிடி இதுவே தருணம் என்று சின்னம் பிடி – கீர்த்தனை:1 220/2
பற்று நினைத்து எழும் இ பாவி மன தீமை எலாம் – கீர்த்தனை:4 1/1
இ தாரணிக்குள் எங்கும் இல்லாத தீமை செய்தேன் – கீர்த்தனை:4 23/1
இ பாவி நெஞ்சால் இழுக்கு உரைத்தேன் ஆங்கு அதனை – கீர்த்தனை:4 25/1
இ தருணம் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 29/2
உடையவர் ஆர் இ கடையவனேனுக்கு – கீர்த்தனை:17 48/1
இ சமயம் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 69/2
ஐயமுற்றேனை இ வையம் கரி ஆக – கீர்த்தனை:17 84/1
ஒப்பார்_இல்லீர் உமக்கு இ பாரில் பிள்ளை நான் – கீர்த்தனை:17 88/1
நல்ல மருந்து இ மருந்து சுகம் – கீர்த்தனை:20 1/1
ஞான மருந்து இ மருந்து சுகம் – கீர்த்தனை:21 1/1
இ தாரணி முதல் வானும் உடுத்தது – கீர்த்தனை:25 3/3
தலைவா எனக்கு கருணை அமுதம் தர இ தலத்திலே – கீர்த்தனை:29 36/1
இ பார் ஆதி பூதம் அடங்கும் காலும் நின்னையே – கீர்த்தனை:29 54/3
அகத்தும் புறத்தும் திரிகின்றாய் இ உலகு என் புகலுமே – கீர்த்தனை:29 74/2
பேசிப்பேசி வியக்கின்றேன் இ பிறவி-தன்னையே – கீர்த்தனை:29 94/4
இ பாரில் பசிக்கே தந்த இன் சுவை நல் உணவே – கீர்த்தனை:31 5/3
இ புவியில் நம்மை ஏன்றுகொண்டு ஆண்ட நம் – கீர்த்தனை:35 5/1
பண் ஏறும் மொழி அடியர் பரவி வாழ்த்தும் பாத_மலர் அழகினை இ பாவி பார்க்கில் – கீர்த்தனை:41 12/1
இ மதமோ சிறிதும் இலாள் கலவியிலே எழுந்த ஏக சிவ போக வெள்ளத்து இரண்டுபடாள் எனினும் – கீர்த்தனை:41 21/2
தெறுங்கை ஆனனம் உரித்த சிவனே இ குடும்பத்தின் செய்கை சொல்லப்பெறும் – தனிப்பாசுரம்:1 3/1
சீர் பாட்டில் சிறந்த சிவ குருவே இ குடும்பத்தின் திறம் பாடற்கே – தனிப்பாசுரம்:1 4/1
மாநிலம் மீது இ நூல் முறை செய்தது மனை மேவும் – தனிப்பாசுரம்:1 5/1
வானமே பெறினும் இ மாய வாழ்க்கையில் – தனிப்பாசுரம்:2 18/3
மறந்திலர் உலகர் இ வஞ்ச வாழ்க்கையை – தனிப்பாசுரம்:2 19/1
கற்றவர் சூழ் இ தலத்துக்கு ஐங்கடிகை எல்லை-தனில் கவின் சேர் சென்னை – தனிப்பாசுரம்:2 34/1
நடிப்பு ஏறினார் அவர் முன் நொடிப்பு ஏற நின்றேன் இ நாயினேனே – தனிப்பாசுரம்:2 35/4
உண்ணுறும் இ உடல் ஓம்பி ஒதியே போல் மிக வளர்ந்தேன் உணர்வு_இலேனே – தனிப்பாசுரம்:2 37/4
இரும் செல்வத்து இ நாள் மட்டு அயல் வேறு குறை சிறிதும் இல்லை எந்தாய் – தனிப்பாசுரம்:2 38/2
இன்ன வகை உழல்கின்றேன் இ தலத்தில் திரு_நாள் என்று இசைக்க கேட்டு இங்கு – தனிப்பாசுரம்:2 39/1
மன் நகருக்கு ஏகி அவண் தந்தை_தாய்க்கு உரைத்து அவர் சம்மதம் பெற்று ஈண்டு இ
தொல் நகருக்கு எய்துதி என்று உரைத்து அருள சஞ்சலன் கை தொழுது சொல்வான் – தனிப்பாசுரம்:2 41/3,4
எம் குருவே சிவகுருவே எழில் குமர_குருவே இ எளியேன்-தன்பால் – தனிப்பாசுரம்:3 39/3
இ மொழி ஆர்_அமுது அருந்த என்ன அரும் தவம் முன்னர் இயற்றினேனோ – தனிப்பாசுரம்:3 44/2
புண் தரு இ நோய் தணிக்க புரை_இலியோய் யான் செய்யும் புன்மை-தானோ – தனிப்பாசுரம்:7 5/2
தீ வாய் இ பிணி தொலைப்பாய் சிங்கபுரி-தனில் அமர்ந்த தெய்வ குன்றே – தனிப்பாசுரம்:7 6/4
தானவர்-தம் குலம் அடர்த்த சண்முகனே இ பிணியை தணிப்பாய் வாச – தனிப்பாசுரம்:7 7/3
விட்டு ஒற்றியில் வாழ்வீர் எவன் இ வேளை அருள நின்றது என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 3/1
வண்ணம் பல இ மொழிக்கு என்றேன் வாய்ந்து ஒன்று எனக்கு காட்டு என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 22/3
தருமம் அல இ விடை என்றேன் தரும விடையும் உண்டு என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 4/3
ஆலம் படுத்த களத்தீர் என்று அறைந்தேன் அவள் இ ஆன் என்றார் – தனிப்பாசுரம்:11 7/3
பார்த்தாய் இ பாட்டின் பரிசு – தனிப்பாசுரம்:14 7/4
இன்று எவ்விடத்து என்னில் இ பாட்டில் – தனிப்பாசுரம்:14 8/4
கண் கொண்ட குருடரே என்று வாய் பல் எலாம் காட்டி சிரித்து நீண்ட கழுமர கட்டை போல் நிற்பார்கள் ஐய இ கயவர் வாய் மதம் முழுதுமே – தனிப்பாசுரம்:15 6/3
மெய் ஓர் தினைத்தனையும் அறிகிலார் பொய்_கதை விளம்ப எனில் இ உலகிலோ மேல்_உலகில் ஏறுகினும் அஞ்சாது மொழிவர் தெரு மேவு மண் எனினும் உதவ – தனிப்பாசுரம்:15 11/1
விளங்கு விச்சுவவியாபி இ விசுவத்தை யாண்டு – தனிப்பாசுரம்:16 13/3
இ மை அறை அனைய ஏசு ஊர மாதருமா – தனிப்பாசுரம்:16 20/1
வெவ் வினை தீர்த்து அருள்கின்ற ராம நாம வியன் சுடரே இ உலக விடய காட்டில் – தனிப்பாசுரம்:18 4/2
இ வினையேன் அகப்பட்டேன் புலனாம் கள்வர்க்கு இலக்கு ஆனேன் துணை ஒன்றும் இல்லேன் அந்தோ – தனிப்பாசுரம்:18 4/3
பொன்_உடையார் வாயிலில் போய் வீணே காலம் போக்குகின்றேன் இ உலக புணர்ப்பை வேண்டி – தனிப்பாசுரம்:18 6/1
மெய்யா என்றனை அ நாள் ஆண்டாய் இ நாள் வெறுத்தனையேல் எங்கே யான் மேவுவேனே – தனிப்பாசுரம்:18 9/4
அன்பால் உன்-பால் ஒரு மொழி தந்தனம் இ மொழியால் அறிந்து ஒருங்கி அளவா அறிவே உருவாக அமர் என்று உணர்த்தும் அரும் பொருளே – தனிப்பாசுரம்:25 2/2
திங்கள் அணி சடை மவுலி சிவனே இ கலி மகிமை திறத்தில் இங்கே – தனிப்பாசுரம்:27 1/1
இ வகை இங்கு ஆபாச உபநயனம் அல்லாமல் எள்ளில் பாதி – தனிப்பாசுரம்:27 2/1
செவ்வகையும் பருவம் அதில் இ சடங்கின் விதி ஒன்றும் செய்ய காணேன் – தனிப்பாசுரம்:27 2/2
கரும் கள மா மணியே இ கலிகால மகிமை என்னால் கழறற்பாற்றோ – தனிப்பாசுரம்:27 3/4
கருக்கு அணி கண்டத்தோய் இ கலிகால மாணிகள் சீர் நவிலற்பாற்றோ – தனிப்பாசுரம்:27 8/4
சிந்தை மட்டாம் சிவ_கொழுந்தே இ கலியின் உண்டு சில சீடர்க்குள்ளே – தனிப்பாசுரம்:27 9/4
செல் அறத்தில் சிவ_கொழுந்தே இ கலியின் உண்டு சில சீடர்க்குள்ளே – தனிப்பாசுரம்:27 10/4
ஊர்க்குருவி போல் கிளைப்பர் மாணிகள் இ கலிகாலத்து உவப்பாம் அன்றே – தனிப்பாசுரம்:27 12/4
அற்பம்-அதும் சுதந்தரம்-தான் இல்லாமல் இ குருவுக்கு அடங்கி முன்னே – தனிப்பாசுரம்:27 13/1
கற்பதுவும் போலாம் இ கட்டை எலாம் விட்டு மெள்ள கடப்போம் என்பார் – தனிப்பாசுரம்:27 13/3
பொன் பொதுவில் நடம் இயற்றும் புனிதா இ மாணிகள்-தம் புதுமை என்னே – தனிப்பாசுரம்:27 13/4
எவ்வாறு இ பிரமசரியாம் சனியை இழப்போம் என்று இரங்கிநிற்பார் – தனிப்பாசுரம்:27 14/1
செவ்வாம்பல் கனி வாய் மா தேவி ஒரு புடையாய் இ திறம்-தான் என்னே – தனிப்பாசுரம்:27 14/4
பொய்-அதனை உரைப்பர்கள் இ பிரமசாரிகள் நெறி-தான் புதிதே முக்கண் – தனிப்பாசுரம்:28 1/1
ஊட்டிட உண்டு இ உலகு எலாம் தழைப்ப – தனிப்பாசுரம்:30 2/15
பெறல் அரும் சோதி பேர்_உரு அளித்து இ
வையமும் வானமும் மறையும் சைவமும் – தனிப்பாசுரம்:30 2/35,36
இ திறை அபர நோக்கலை பர நோக்கு எய்துதி இறை நிறை உறைவாய் – தனிப்பாசுரம்:30 5/2
விளங்கும் இ நூல் முன்னர் மற்றை நூல் எல்லாம் கிழி படத்தின் வெண்_நூல் அன்றே – தனிப்பாசுரம்:33 1/4
இயற்பெயர் உடைய இ திருவாளனுக்கு – திருமுகம்:4 1/15
ஐய நின் புடை இ பொய்யனேன் போதர – திருமுகம்:4 1/18
இ கொடும் பாவி என் மனையானது – திருமுகம்:4 1/114
பிறந்த இ பாவி இறந்தான்_இலையே – திருமுகம்:4 1/179
சென்ற_நாள் எலாம் இ சிறுவனால் அன்றோ – திருமுகம்:4 1/180
நாளில் தொடங்கி இ நாள் பரியந்தம் – திருமுகம்:4 1/297
பகர் இ மனையால் படும் பாடு அதிகம் – திருமுகம்:4 1/346
இ மனை_தலைவராய் எழுந்த மூவர் – திருமுகம்:4 1/347

மேல்


இ_வணத்தன் (1)

இ_வணத்தன் இ_இடத்தன் இ_இயலன் என்று அறியா – திருமுறை1:3 1/231

மேல்


இ_இடத்தன் (1)

இ_வணத்தன் இ_இடத்தன் இ_இயலன் என்று அறியா – திருமுறை1:3 1/231

மேல்


இ_இயலன் (1)

இ_வணத்தன் இ_இடத்தன் இ_இயலன் என்று அறியா – திருமுறை1:3 1/231

மேல்


இஃது (29)

என் அடுத்தது ஒன்றும் இஃது எண்ணிலையே இ நிலத்தில் – திருமுறை1:3 1/830
இஃது என்பவரை கண்டிலையோ கொண்ட உடல் – திருமுறை1:3 1/906
மேகம் இஃது என்பாரை மேவிலையோ தாகமுற – திருமுறை1:3 1/912
பாடை மேல் சேர்தலினை பார்த்திலையோ வீடல் இஃது
இ கணமோ மேல் வந்திடும் கணமோ அன்றி மற்றை – திருமுறை1:3 1/980,981
நீண்டாய் இஃது ஓர் நெறி அன்றே வேண்டா நீ – திருமுறை1:3 1/1214
வாய்க்கு இங்கு இஃது ஓர் வழக்கு – திருமுறை1:4 47/4
காப்பாய் இஃது என் கருத்து – திருமுறை1:4 79/4
வல்லை பொன் ஆர் புய என்பார் இஃது என் சொல்_வாணர்களே – திருமுறை1:6 146/4
மாலையிட்டாய் இஃது என்னே வடிவுடை_மாணிக்கமே – திருமுறை1:7 13/4
என்_உடையார் என ஏசுகின்றார் இஃது என்னை அன்னே – திருமுறை1:7 98/2
செம்மால் இஃது ஒன்று என் என்றேன் திருவே புரி மேல் சேர்கின்ற – திருமுறை1:8 7/3
மானம் கெடுத்தீர் என்று உரைத்தேன் மா நன்று இஃது உன் மான் அன்றே – திருமுறை1:8 79/2
ஊனம் தவிர்த்த மலர் வாயின் உள்ளே நகைசெய்து இஃது உரைக்கேம் – திருமுறை1:8 80/3
தருண பருவம் இஃது என்றேன் தவிர் அன்று என காட்டியது உன்றன் – திருமுறை1:8 139/3
அணங்கின் மறையூராம் என்றேன் அஃது அன்று அருள் ஓத்தூர் இஃது
இணங்க உடையேம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 163/3,4
ஐய நும் அடி அன்றி ஓர் துணையும் அறிந்திலேன் இஃது அறிந்து அருளீரேல் – திருமுறை2:15 9/3
உறைவது உன் அடி_மலர் அன்றி மற்றொன்று உணர்ந்திலேன் இஃது உண்மை நீ அறிதி – திருமுறை2:25 8/3
ஓர்ந்து இங்கு என்றனை தொழும்புகொள்ளீரேல் உய்கிலேன் இஃது உம் பதம் காண்க – திருமுறை2:54 5/3
பற்றுவது பந்தம் அ பற்று அறுதல் வீடு இஃது பரம வேதார்த்தம் எனவே பண்பு_உளோர் நண்பினொடு பகருவது கேட்டும் என் பாவி மனம் விடய நடையே – திருமுறை2:78 7/1
வாட கற்றாய் இஃது என்னை நெஞ்சே இசை வாய்ந்த சிந்து – திருமுறை2:88 2/1
நெஞ்சமே இஃது என்னை நின் மதி – திருமுறை5:12 4/1
எனை யான் மதித்து புகல்கின்றது அன்று இஃது எந்தை பிரான்-தனை – திருமுறை6:84 9/1
ஆனந்தம்-அது சச்சிதானந்தமே இஃது அறிந்து அடைதி என்ற நலமே – கீர்த்தனை:41 1/15
ஆனந்தம்-அது சச்சிதானந்தமே இஃது அறிந்து அடைதி என்ற நலமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/15
சிவ நிலை இஃது என தெளிவித்து அழியா – தனிப்பாசுரம்:30 2/11
அதிக்கிராந்தத்து இயல்பு திக்கிராந்தத்து இயல்பின் அமைதி இஃது என்ற அறவோய் – திருமுகம்:3 1/10
அருவம் இஃது உருவம் இஃது அருவுருவம் இஃது என அறைந்து அறிவுறுத்தும் அறிவோய் – திருமுகம்:3 1/12
அருவம் இஃது உருவம் இஃது அருவுருவம் இஃது என அறைந்து அறிவுறுத்தும் அறிவோய் – திருமுகம்:3 1/12
அருவம் இஃது உருவம் இஃது அருவுருவம் இஃது என அறைந்து அறிவுறுத்தும் அறிவோய் – திருமுகம்:3 1/12

மேல்


இஃதும் (1)

பூமான் நிலத்தில் விழைந்துற்றீர் புதுமை இஃதும் புகழ் என்றேன் – திருமுறை1:8 118/2

மேல்


இஃதென்று (1)

வீழ்வனோ இஃதென்று அறிகிலேன் தணிகை வெற்பினுள் ஒளிர் அருள் விளக்கே – திருமுறை5:34 2/4

மேல்


இஃதே (1)

எல்லா நலமும் இஃதே என்று ஏத்துகின்ற – திருமுறை1:3 1/879

மேல்


இக்கணத்தே (4)

என் முன் இருந்தனை எனில் நீ அழிந்திடுவாய் அதனால் இக்கணத்தே நின் இனத்தோடு ஏகுக நீ இலையேல் – திருமுறை6:86 12/3
இத்தனை நாள் பிடித்தது உனை கண்டு துரத்திடவே இன்னும் அரை_கணம் தரியேன் இக்கணத்தே நினது – திருமுறை6:86 13/2
ஏசுறு நின் செயல் அனைத்தும் என்னளவில் நடவாது இதை அறிந்து விரைந்து எனைவிட்டு ஏகுக இக்கணத்தே
மாசு அறும் என் சரிதம் ஒன்றும் தெரிந்திலையோ எல்லாம்_வல்ல ஒரு சித்தருக்கே நல்ல பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 15/3,4
நசிய உமக்கு உளம் உளதோ இக்கணத்தே நீவீர் நடந்து விரைந்து ஓடு-மினோ நாடு அறியா வனத்தே – திருமுறை6:86 19/3

மேல்


இக்கணம் (1)

கரும் கணம் சூழ கசியும் இ உடலம் கருதும் இக்கணம் இருந்தது-தான் – திருமுறை2:42 4/1

மேல்


இக்கரை (1)

இக்கரை கடந்திடில் அக்கரையே – கீர்த்தனை:1 22/1

மேல்


இக்கு (1)

நற இக்கு ஓங்கிய ஒற்றி அம் பதியீர் ஞான நாடகம் நவிற்றுகின்றீரே – திருமுறை2:55 6/4

மேல்


இக (9)

இக உறா துணை ஆகி தனியது ஆகி எண்_குணமாய் எண்_குணத்து எம் இறையாய் என்றும் – திருமுறை1:5 15/3
இயங்கா மனமும் கயங்கா நிலையும் இக_பரத்தே – திருமுறை1:6 203/1
உளவு_அறிந்தோர்-தமக்கு எல்லாம் உபநிடத பொருளாய் உளவு_அறியார்க்கு இக_பரமும் உறுவிக்கும் பொருளாய் – திருமுறை4:2 82/1
பவ சங்கடம் அறும் இ இக_பரமும் புகழ் பரவும் – திருமுறை5:32 1/2
எருதாக திரிந்தேனுக்கு இக_பரம் அளித்தே இறவாத வரமும் தந்து அருளிய ஒளியே – திருமுறை6:26 24/2
இக நிலை பொருளாய் பர நிலை பொருளாய் – திருமுறை6:65 1/7
ஈனம் இன்று இக_பரத்து இரண்டின் மேல் பொருளாய் – திருமுறை6:65 1/9
இருளான மலம் அறுத்து இக_பரம் கண்டே எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ – திருமுறை6:69 9/1
பலித அநுசித உசித யுகள இக_பரம் இரவு_பகல் என விளம்பும் வளமே – திருமுகம்:3 1/31

மேல்


இக_பரத்து (1)

ஈனம் இன்று இக_பரத்து இரண்டின் மேல் பொருளாய் – திருமுறை6:65 1/9

மேல்


இக_பரத்தே (1)

இயங்கா மனமும் கயங்கா நிலையும் இக_பரத்தே
மயங்கா அறிவும் தியங்கா நெறியும் மகிழ்ந்து அருள்வாய் – திருமுறை1:6 203/1,2

மேல்


இக_பரம் (3)

எருதாக திரிந்தேனுக்கு இக_பரம் அளித்தே இறவாத வரமும் தந்து அருளிய ஒளியே – திருமுறை6:26 24/2
இருளான மலம் அறுத்து இக_பரம் கண்டே எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ – திருமுறை6:69 9/1
பலித அநுசித உசித யுகள இக_பரம் இரவு_பகல் என விளம்பும் வளமே – திருமுகம்:3 1/31

மேல்


இக_பரமும் (2)

உளவு_அறிந்தோர்-தமக்கு எல்லாம் உபநிடத பொருளாய் உளவு_அறியார்க்கு இக_பரமும் உறுவிக்கும் பொருளாய் – திருமுறை4:2 82/1
பவ சங்கடம் அறும் இ இக_பரமும் புகழ் பரவும் – திருமுறை5:32 1/2

மேல்


இகத்தானை (1)

இகத்தானை பரத்தானை பொதுவில் ஆடும் எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:47 5/4

மேல்


இகத்திலே (1)

இகத்திலே எனை வந்து ஆண்ட மெய்ப்பொருளே என் உயிர் தந்தையே இந்த – திருமுறை6:13 110/1

மேல்


இகத்தினும் (1)

இகத்தினும் பரத்தினும் எனக்கு இடர் சாராது – திருமுறை6:65 1/1175

மேல்


இகத்து (3)

இகத்து இருந்த வண்ணம் எலாம் மிக திருந்த அருள் பேர் இன்ப வடிவம் சிறியேன் முன் புரிந்த தவத்தால் – திருமுறை6:27 3/1
இகத்து உழல் பகுதி தேவர் இந்திரன் மால் பிரமன் ஈசானனே முதலாம் – திருமுறை6:46 4/1
இகத்து அன்றி பரத்தினும் எனக்கு ஓர் பற்று இலை காண் எனை பள்ளிஎழுப்பி மெய் இன்பம் தந்தீரே – திருமுறை6:76 3/4

மேல்


இகத்தும் (2)

இகத்தும் பரத்தும் பெறும் பலன்கள் எல்லாம் பெறுவித்து இம்மையிலே – திருமுறை6:88 5/1
இன்பால் என்-பால் தரு தாயில் இனிய கருணை இரும் கடலே இகத்தும் பரத்தும் துணை ஆகி என் உள் இருந்த வியல் நிறைவே – தனிப்பாசுரம்:25 2/3

மேல்


இகத்தே (1)

இகத்தே பரத்தை பெற்று மகிழ்ந்திடுதற்கு என்றே எனை இந்த – திருமுறை6:92 9/3

மேல்


இகந்த (4)

ஈறு இகந்த இவ்வகையாய் இ மடவார் செய்கை எலாம் – திருமுறை1:3 1/771
மல் இகந்த வாய் வாதமிட்டு உலறி வருந்துகின்ற துன்மார்க்கத்தை நினைக்கில் – திருமுறை2:9 2/2
இல் இகந்த என் மீது எனக்கே-தான் இகலும் கோபமும் இருக்கின்றதானால் – திருமுறை2:9 2/3
களித்து உலகில் அளவு இகந்த காலம் உலகு எல்லாம் களிப்பு அடைய அருள் சோதி கடவுள் வரு தருணம் – திருமுறை6:98 9/1

மேல்


இகந்ததும் (1)

இகந்ததும் இலை ஓர் ஏகதேசத்தால் இறையும் இங்கு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 10/2

மேல்


இகந்தவராய் (1)

ஏழ் இயற்ற ஏழும் இகந்தவராய் ஊழ் இயற்ற – திருமுறை1:3 1/100

மேல்


இகந்தவன் (1)

கல் இகந்தவன் நெஞ்சக கொடியேன் கயவர்-தங்களுள் கலந்து நாள்-தோறும் – திருமுறை2:9 2/1

மேல்


இகந்தார் (1)

செக தொடர்பு இகந்தார் உளத்து அமர் ஒளியில் தெரிந்தனன் திரு_அடி நிலையே – திருமுறை6:46 4/4

மேல்


இகந்திடுமே (1)

ஏர் ஆர் செல்வ பெருக்கு இகவா இடும்பை ஒன்றும் இகந்திடுமே – திருமுறை5:16 3/4

மேல்


இகந்தேன் (1)

எள்ளல் இகந்தேன் அம்மா நான் என்ன தவம்-தான் செய்தேனோ – திருமுறை2:29 4/4

மேல்


இகந்தோர்க்கு (1)

ஈங்கான மாயை இகந்தோர்க்கு அருள்வோய் நின் – திருமுறை1:4 70/3

மேல்


இகந்தோரும் (1)

ஈறும் கடையும் இகந்தோரும் வீறுகின்ற – திருமுறை1:3 1/1376

மேல்


இகம் (8)

இகம் ஆகி பதம் ஆகி சமய கோடி எத்தனையும் ஆகி அவை எட்டா வான் கற்பகம் – திருமுறை1:5 17/3
இகம் இலையே ஒன்றும் இங்கு இலையே என்று இரங்கும் நெஞ்சே – திருமுறை1:6 144/4
இகம் சேர் நயப்பால் உரைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 67/4
இகம் காண திரிகின்றேன் எங்ஙனம் நான் புகுவேன் யார்க்கு உரைப்பேன் என்ன செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:6 2/4
இகம் பெறல் ஆற்றேன் மயக்கு எலாம் தவிர்த்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருள்வது உன் கடனே – திருமுறை6:20 10/4
இகம் தரு புவி முதல் எவ்வுலகு உயிர்களும் – திருமுறை6:65 1/1421
இகம் காண அடங்குக நீ அடங்காயேல் கணத்தே இருந்த இடம் தெரியாதே எரிந்திடச்செய்திடுவேன் – திருமுறை6:86 8/3
இகம் அறியீர் பரம் அறியீர் என்னே நும் கருத்து ஈது என் புரிவீர் மரணம் வரில் எங்கு உறுவீர் அந்தோ – திருமுறை6:98 18/2

மேல்


இகமே (1)

இகமே பரத்தும் உனக்கு இன்றி எத்தேவருக்கும் எமக்கு அருள – திருமுறை5:45 9/3

மேல்


இகரம் (3)

மருவும் ஈறு அற்று அயல் அகரம் வயங்கும் இகரம் ஆனது என்றே – திருமுறை1:8 58/3
இகரம் உறும் உயிர் எவைக்கும் கருவிகள் அங்கு எவைக்கும் எப்பொருட்கும் அனுபவங்கள் எவைக்கும் முத்தி எவைக்கும் – திருமுறை6:2 1/3
மருவும் ஈறு அற்று அயல் அகரம் வயங்கும் இகரம் ஆனது என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 14/3

மேல்


இகல் (3)

பொய் தட்டு இகல் உடையேற்கு உன் கருணை புரிந்திலையேல் – திருமுறை2:69 10/2
என்றோடு இகல் எழில் ஆர் மயில் ஏறி அங்கு உற்றார் – திருமுறை5:43 4/2
இகல் உறு கனவாம் கொடிய வெம் பாவி எய்துமே என் செய்வோம் என்றே – திருமுறை6:13 35/2

மேல்


இகல்வர் (1)

இவர்கள் என்னோடு இகல்வர் இரங்கார் – திருமுகம்:4 1/355

மேல்


இகலல் (1)

அகலல் அணுகல் புகலல் இகலல்
அணிகள் துணிகள் அணிவது ஆய – திருமுகம்:4 1/342,343

மேல்


இகலில் (1)

இகலில் இடையை இரட்டி தகவின் – திருமுறை2:89 9/2

மேல்


இகலும் (2)

இல் இகந்த என் மீது எனக்கே-தான் இகலும் கோபமும் இருக்கின்றதானால் – திருமுறை2:9 2/3
உருத்து உள் இகலும் சூர்_முதலை ஒழித்து வானத்து ஒண்_பதியை – திருமுறை5:25 3/1

மேல்


இகலுறு (1)

விருப்போடு இகலுறு வெறுப்பும் தவிர்த்தே – திருமுறை6:65 1/331

மேல்


இகவா (9)

கொண்டு இகவா சார்பு குறித்தாரும் தொண்டுடனே – திருமுறை1:3 1/1306
ஊடினாலும் மெய் அடியரை இகவா ஒற்றி மேவிய உத்தம பொருளே – திருமுறை2:65 5/4
ஏர் ஆர் செல்வ பெருக்கு இகவா இடும்பை ஒன்றும் இகந்திடுமே – திருமுறை5:16 3/4
இகவா அடியர் மனத்து ஊறும் இன்ப சுவையே எம்மானே – திருமுறை5:16 4/1
ஏர் இகவா திரு_உருவை எழுத முடியாதே என்று சொன்னேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 14/2
கார் இகவா குழல் சோர கடுத்து எழுந்தாள் பாங்கி கண் பொறுத்து வளர்த்தவளும் புண் பொறுத்தாள் உளத்தே – திருமுறை6:63 14/3
நேர் இகவா பெண்கள் மொழி போர் இகவாது எடுத்தார் நிருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 14/4
ஏர் இகவா திரு_வடிவை எண்ண முடியாதேல் இயம்ப முடிந்திடுமோ நாம் எழுத முடிந்திடுமோ – திருமுறை6:106 13/2
பேர் இகவா மறைகளுடன் ஆகமங்கள் எல்லாம் பின்னது முன் முன்னது பின் பின்_முன்னா மயங்கி – திருமுறை6:106 13/3

மேல்


இகவாது (2)

நேர் இகவா பெண்கள் மொழி போர் இகவாது எடுத்தார் நிருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 14/4
பார் இகவாது இன்றளவும் மிக எழுதிஎழுதி பார்க்கின்ற முடிவு ஒன்றும் பார்த்தது இலை அம்மா – திருமுறை6:106 13/4

மேல்


இகழ் (3)

ஊர் ஆதி இகழ் மாய கயிற்றால் கட்டுண்டு ஓய்ந்து அலறி மனம் குழைந்து இங்கு உழலுகின்றேன் – திருமுறை5:9 23/1
எந்தை நினை வாழ்த்தாத பேயர் வாய் கூழுக்கும் ஏக்கற்றிருக்கும் வெறு வாய் எங்கள் பெருமான் உனை வணங்காத மூடர் தலை இகழ் விறகு எடுக்கும் தலை – திருமுறை5:55 18/1
புகழ் இகழ் ஒன்றும் பொருந்தா புனிதன் – தனிப்பாசுரம்:30 2/59

மேல்


இகழ்கிலேன் (1)

என்னை நான் பழித்திடுகின்றதல்லால் இகழ்கிலேன் உமை எழில் ஒற்றி உடையீர் – திருமுறை2:46 3/3

மேல்


இகழ்தியேல் (1)

இரக்கம் என்பது என்னிடத்து இலை என நீ இகழ்தியேல் அஃது இயல்பு மற்று அடியேன் – திருமுறை2:48 4/1

மேல்


இகழ்ந்த (1)

ஆவது அறியாது அடியேன் இகழ்ந்த கொடும் – கீர்த்தனை:4 66/1

மேல்


இகழ்ந்தனன் (1)

எடுத்தெடுத்து உரைத்தேன் எனக்கு எதிர் இலை என்று இகழ்ந்தனன் அகங்கரித்திருந்தேன் – திருமுறை6:15 23/2

மேல்


இகழ்ந்தாள் (1)

என்னை இகழ்ந்தாள் என் செயல் கொண்டாள் என்பாயே – திருமுறை5:49 9/4

மேல்


இகழ்ந்திட (1)

ஏர்கொண்டார் இகழ்ந்திட இங்கு ஏழையேன் யான் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை5:24 4/4

மேல்


இகழ்ந்திடாது (1)

பண் ஆரும் மூவர் சொல்_பா ஏறு கேள்வியில் பண்படா ஏழையின் சொல்_பாவையும் இகழ்ந்திடாது ஏற்று மறை முடிவான பரமார்த்த ஞான நிலையை – தனிப்பாசுரம்:13 6/1

மேல்


இகழ்ந்திடில் (1)

எஞ்சலில் அடங்கா பாவி என்று எனை நீ இகழ்ந்திடில் என் செய்வேன் சிவனே – திருமுறை2:52 1/3

மேல்


இகழ்ந்திடேல் (1)

இகழ்ந்திடேல் எளியேன்-தன்னை நீ அன்றி ஏன்றுகொள்பவர் இலை அந்தோ – திருமுறை2:68 2/1

மேல்


இகழ்ந்து (4)

கதியை இகழ்ந்து இருள் விழைந்த விதியை நினைந்து அழுகேனோ கண் போல் வாய்ந்த – திருமுறை2:94 8/2
கொடுத்தவர்-தமையே மிக உபசரித்தேன் கொடாதவர்-தமை இகழ்ந்து உரைத்தேன் – திருமுறை6:15 23/3
மதி முகத்தாள் பாங்கி ஒரு விதி முகத்தாள் ஆனாள் மகிழ்ந்து என்னை வளர்த்தவளும் இகழ்ந்து பல புகன்றாள் – திருமுறை6:63 22/3
இனி ஏது செய்வேன் இகழ்ந்து உரைத்த சொல்லை – கீர்த்தனை:4 61/1

மேல்


இகழ்ந்துவிட (1)

வானவர்_கோன் மேல்_நாளில் தரம் அறியாது இகழ்ந்துவிட விரைவில் சென்று – தனிப்பாசுரம்:7 7/1

மேல்


இகழ்ந்தே (1)

அன்னை இகழ்ந்தே அங்கு அலர் செய்வாள் அனுராகம்-தன்னை – திருமுறை5:49 9/2

மேல்


இகழ்ந்தேன்-தனை (1)

இகழ்ந்தேன்-தனை கீழ் வீழ்த்திடவும் என்னே புவிக்கு இங்கு இசைத்திலை நீ – திருமுறை6:17 9/3

மேல்


இகழ்பவர்-தம்மை (1)

வைதிலேன் வணங்காது இகழ்பவர்-தம்மை வஞ்சனேன் நின் அடியவர்-பால் – திருமுறை2:11 8/1

மேல்


இகழ்வது (1)

முறையிடுகின்றேன் அருள்தராது என்னை மூடன் என்று இகழ்வது முறையோ – திருமுறை2:68 1/4

மேல்


இகழ்வர் (2)

ஏடு அறியாது அவை ஏன் அறியா என்று இகழ்வர் அன்றே – திருமுறை1:6 185/4
எய்யா விரதத்தில் யாது பெற்றாய் என்று இகழ்வர் கண்டாய் – திருமுறை2:69 6/3

மேல்


இகழ்வார் (1)

எவ்வண்ணம் நம்மை இகழ்வார் அறிவோம் என்று – திருமுறை1:3 1/871

மேல்


இகழ்வாரை (1)

திகழ் வாய்மையும் நீ தெளியாய் இகழ்வாரை
எவ்வண்ணம் நம்மை இகழ்வார் அறிவோம் என்று – திருமுறை1:3 1/870,871

மேல்


இகழ்வே (1)

ஏற்றால் இகழ்வே என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 155/4

மேல்


இகழாதீர் (1)

போற்றி உரைக்கின்றேன் பொய் என்று இகழாதீர்
நால் திசை-கண் வாழும் நமரங்காள் ஆற்றல் அருள் – திருமுறை6:93 46/1,2

மேல்


இகழாதே (7)

புண்ணியமே என் பெரிய பொருளே என் அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 13/4
பொய்க்கு_இசைந்தார் காணாதே பொது நடம் செய் அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 15/4
தடுத்திட வல்லவர் இல்லா தனி முதல் பேர்_அரசே தாழ் மொழி என்று இகழாதே தரித்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 16/4
திரு ஒழியாது ஓங்கும் மணி மன்றில் நடத்து அரசே சிறு மொழி என்று இகழாதே சேர்த்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 20/4
தட்டு அறியா திரு_பொதுவில் தனி நடம் செய் அரசே தாழ் மொழி என்று இகழாதே தரித்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 22/4
புரிந்த தவ பயன் ஆகும் பொதுவில் நடத்து அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 37/4
கல்லாதேன் எனினும் எனை இகழாதே நினது அடியார் கழகம் கூட்டாய் – தனிப்பாசுரம்:7 4/3

மேல்


இகழாநின்றார் (1)

எள்ளாது இருந்த பெண்கள் எலாம் இகழாநின்றார் இனிய மொழி – திருமுறை3:10 1/3

மேல்


இகழாரோ (10)

ஏண விழியாய் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 1/4
ஏதம் மணக்கும் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 2/4
எண்ணார் ஆயின் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 3/4
யார் என்று உரைத்தால் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 4/4
ஏம முலையாய் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 5/4
இல்லை எனிலோ என் செய்கேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 6/4
இருந்தால் அம்மா என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 7/4
இசையார் ஆகில் என் செய்கேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 8/4
ஏற்காய் என்றால் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 9/4
ஏழை அடி நான் என் செய்வேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 10/4

மேல்


இகழேல் (1)

இருளும் பவமும் பெறு வஞ்சக நெஞ்சினன் என்று இகழேல் அபயம் அபயம் – திருமுறை6:18 4/2

மேல்


இகழேன் (1)

இகழேன் எனை நான் ஒற்றி அப்பா என்னை மதித்தேன் இருள் மனத்தேன் – திருமுறை2:40 2/2

மேல்


இகார (1)

சேர் இகார சார வார சீர் அகார ஊரனே – கீர்த்தனை:1 61/1

மேல்


இங்கண் (1)

இங்கண் வளை இழந்தேன் மயல் உழந்தேன் கலை எனவே – திருமுறை5:43 7/4

மேல்


இங்கித (1)

நார வித்தக சங்கித இங்கித நாடகத்தவ நம் பதி நம் கதி – கீர்த்தனை:1 201/3

மேல்


இங்கிதம் (1)

அமைக்கும் மொழி இங்கிதம் என்றேன் ஆம் உன் மொழி இங்கு இதம் அன்றோ – திருமுறை1:8 18/3

மேல்


இங்கிருந்து (1)

யாரே துணை நமக்கு ஏழை நெஞ்சே இங்கிருந்து கழுநீரே – திருமுறை1:6 115/2

மேல்


இங்கு (529)

இங்கு ஆபதம் சற்றும் இல்லாத அனேகதங்காபதம் – திருமுறை1:2 1/479
ஈ பத்தா என்று இங்கு இரப்போர்-தமை கண்டு – திருமுறை1:2 1/629
வேடருக்கும் கிட்டாத வெம் குணத்தால் இங்கு உழலும் – திருமுறை1:2 1/735
இ பிறப்பினோடு இங்கு எழு பிறப்பும் அன்றி எனை – திருமுறை1:3 1/3
புல்லென்ற மாயையிடை போம்-தோறும் நம்மை இங்கு
நில் என்று இருத்துகின்ற நேசன் காண் சில்லென்று என் – திருமுறை1:3 1/391,392
கொண்டு நமக்கு இங்கு அளிக்கும் கோமான் காண் மண்டலத்தில் – திருமுறை1:3 1/406
செங்கோலன் ஆக்கிய அ சீர்த்தி-தனை இங்கு ஓத – திருமுறை1:3 1/490
ஓலை வரும் கால் இங்கு ஒளிப்பாயே மாலை உறும் – திருமுறை1:3 1/538
நின் உடலும் பொய் இங்கு நின் தவமும் பொய் நிலையா – திருமுறை1:3 1/577
எண் என்ற நல்லோர் சொல் எண்ணிலையே பெண் இங்கு
மா மாத்திரையின் வருத்தனம் என்று எண்ணினை அ – திருமுறை1:3 1/606,607
சிங்கம் எனில் காண திரும்பினையே இங்கு சிறு – திருமுறை1:3 1/624
செவ்விளநீர் கொங்கை என செப்பினை வல் ஊன் தடிப்பு இங்கு
எ இளநீர்க்கு உண்டு அதனை எண்ணிலையே செவ்வை பெறும் – திருமுறை1:3 1/657,658
இங்கு இவர் வாய் பாகு இலையை ஏற்கின்றாய் புன் மலத்தை – திருமுறை1:3 1/757
என்_உடையார் கண்டு இங்கு இருந்தனையே பொன் இருந்தால் – திருமுறை1:3 1/798
எச்செல்வம் கொண்டு இங்கு இருந்தனவே வெச்சென்ற – திருமுறை1:3 1/834
இன்னது நீ கேட்டு இங்கு இருந்திலையோ மன் உலகில் – திருமுறை1:3 1/842
எட்டு ஊறும் கொண்டவரை எண்ணிலையோ தட்டு ஊறு இங்கு
எண்_அற்றது உண்டேல் இளமை ஒரு பொருளாய் – திருமுறை1:3 1/918,919
இ கட்டு அவிழ்த்து இங்கு எரி மூட்டு என கேட்டும் – திருமுறை1:3 1/995
அவ்வவ் இடங்கள்-தொறும் அவ்வவரை ஆண்டாண்டு இங்கு
எவ்வெவ் விதத்தால் இழந்தனையோ அவ்விதத்தில் – திருமுறை1:3 1/1031,1032
உன் தந்தை தன்-தனக்கு இங்கு ஓர் தந்தை நாடுவன் நீ – திருமுறை1:3 1/1039
எம் பந்தமே நினக்கு இங்கு இல்லை என்றால் மற்றையவர்-தம் – திருமுறை1:3 1/1047
இங்கு நினை பெரியோர் என் நினைப்பார் ஏமாப்பில் – திருமுறை1:3 1/1073
கொள்ள திரிபவர் போல் கூடினையே கொள்ள இங்கு
கண்டன எல்லாம் நிலையா கைதவம் என்கின்றேன் நீ – திருமுறை1:3 1/1086,1087
காலம் போல் இங்கு நிகழ்_காலமும் காண்கின்றி எதிர்_காலம் – திருமுறை1:3 1/1099
நீ எங்கே நான் எங்கே நின்று அறி காண் நீ இங்கு
ஒன்று எடுக்க சென்று மற்றை ஒன்று எடுக்க காண்கின்றேன் – திருமுறை1:3 1/1112,1113
ஆ உனையும் இங்கு ஆர் அடக்குவரே மேவு பல – திருமுறை1:3 1/1150
இன் சொலினோம் இன்று இங்கு இருந்து வருவோம் என யாம் – திருமுறை1:3 1/1191
சங்கம் அடைந்தால் அன்றி சாராதால் இங்கு அதனால் – திருமுறை1:3 1/1258
எந்தாய் இங்கு ஒன்றும் அறியேன் – திருமுறை1:4 17/4
வாய்க்கு இங்கு இஃது ஓர் வழக்கு – திருமுறை1:4 47/4
இங்கு ஓதி வாழ்த்தாத யான் – திருமுறை1:4 48/4
ஆயா கொடியேனுக்கு அன்பு_உடையாய் நீ அருள் இங்கு
ஈயா குறையே இலை கண்டாய் மாயாற்கும் – திருமுறை1:4 49/1,2
வாரம் வைத்தான் முன் இங்கு ஓர் மன்னன் என்பர் நாரம் வைத்த – திருமுறை1:4 62/2
பத்தன் என்பர் என்னோ பகல்வேடத்தார்க்கும் இங்கு
வித்தம் இலா நாயேற்கும் வேறு – திருமுறை1:4 64/3,4
நின் பெருமை நோக்கி இங்கு நிற்கின்றேன் என் பெரும – திருமுறை1:4 86/2
குற்றம் எலாம் இங்கு ஓர் குணமாக கொண்டு என்னை – திருமுறை1:4 90/3
தொண்டை பெறும் என் துயர் எல்லாம் சண்டைக்கு இங்கு
உய்ஞ்சேம் என ஓடும் ஓட்டத்திற்கு என்னுடைய – திருமுறை1:4 97/2,3
அந்தரம் இங்கு அறிவோம் மற்று அதனில் அண்டம் அடுக்கடுக்காய் அமைந்த உளவு அறிவோம் ஆங்கே – திருமுறை1:5 62/1
கணக்கு_வழக்கு அனைத்தினையும் கடந்தது அந்தோ காண்ப அரிது இங்கு எவர்க்கும் என கலைகள் எல்லாம் – திருமுறை1:5 65/3
ஒடிய நேர் நின்ற பெரும் கருணை வள்ளல் என மறைகள் ஓதுவது இங்கு உனை-தான் அன்றே – திருமுறை1:5 94/4
அன்பர் திருவுளம் கோயில் ஆக கொண்டே அற்புத சிற்சபை ஓங்கும் அரசே இங்கு
வன்பரிடை சிறியேனை மயங்கவைத்து மறைந்தனையே ஆனந்த வடிவோய் நின்னை – திருமுறை1:5 98/1,2
என்றே உரைப்பர் இங்கு என் போன்ற மூடர் மற்று இல்லை நின் பேர் – திருமுறை1:6 12/2
அன்பால் என்றன்னை இங்கு ஆள்_உடையாய் இ அடியவனேன் – திருமுறை1:6 17/1
இறைக்கு ஒளித்தாய் இங்கு அதில் ஓர் பழி இலை என்றன் மன – திருமுறை1:6 96/2
கொல்லாமல்_கொன்று எனை தின்னாமல்_தின்கின்ற கொள்கையை இங்கு
எல்லாம் அறிந்த உனக்கு எளியேன் இன்று இசைப்பது என்னே – திருமுறை1:6 107/3,4
எண்ணாத பாவி இங்கு ஏன் பிறந்தேன் நினை ஏத்துகின்றோர் – திருமுறை1:6 109/2
எம்மான் இங்கு ஏழை அழு முகம் பார்த்தும் இரங்கிலையே – திருமுறை1:6 110/4
ஒண் கொண்ட கல்லும் உருகும் என்றோ இங்கு ஒளித்தனையே – திருமுறை1:6 121/4
சோர் தருவார் உள் அறிவு கெடாமல் சுகிப்பதற்கு இங்கு
ஆர் தருவார் அம்மை ஆர்தரு பாகனை அன்றி நெஞ்சே – திருமுறை1:6 126/3,4
இகம் இலையே ஒன்றும் இங்கு இலையே என்று இரங்கும் நெஞ்சே – திருமுறை1:6 144/4
சீர் இடுவார் பொருள் செல்வர்க்கு அலாமல் இ தீனர்கட்கு இங்கு
ஆர் இடுவார் பிச்சை ஆயினும் பிச்சன் அசடன் என்றே – திருமுறை1:6 167/1,2
இடனாக மெய் நெறிக்கு ஈடாக செய்குவது இங்கு உனக்கே – திருமுறை1:6 171/3
வாதனை யாது இங்கு வா தனையா என்று உன் வாய்_மலர – திருமுறை1:6 192/3
இங்கு இட்ட மாயையை எம் கிட்ட வா என்று இசைப்பினும் போய் – திருமுறை1:6 196/3
மன் இறைவா இங்கு வா என்று எனக்கு நல் வாழ்வு அருளே – திருமுறை1:6 209/4
கரு வர்க்கம் நீக்கும் கருணை_வெற்பே என் கவலையை இங்கு
ஒருவர்க்கு நான் சொல மாட்டேன் அவர் என் உடையவரோ – திருமுறை1:6 213/2,3
வளைக்கின்ற மாயைக்கு இங்கு ஆற்றேன் முக்கண் உடை மா மணியே – திருமுறை1:6 215/4
ஆறா துயரத்து அழுந்துகின்றேனை இங்கு அஞ்சல் என்றே – திருமுறை1:7 76/1
ஒரு வாது அடைந்தேன் இனி நமக்கு இங்கு உதவ வரும்-தோறு உன் முலை மேல் – திருமுறை1:8 1/3
நேராய் விருந்து உண்டோ என்றார் நீர் தான் வேறு இங்கு இலை என்றேன் – திருமுறை1:8 9/2
வந்தார் பெண்ணே அமுது என்றார் வரையின் சுதை இங்கு உண்டு என்றேன் – திருமுறை1:8 11/2
தன்னந்தனியாய் இங்கு நிற்கும் சாமி இவர் ஊர் ஒற்றி-அதாம் – திருமுறை1:8 12/1
மாறா அழகோடு இங்கு நிற்கும் வள்ளல் இவர் ஊர் ஒற்றி-அதாம் – திருமுறை1:8 13/1
வீறாம் உணவு ஈ என்றார் நீர் மேவா உணவு இங்கு உண்டு என்றேன் – திருமுறை1:8 13/2
அமைக்கும் மொழி இங்கிதம் என்றேன் ஆம் உன் மொழி இங்கு இதம் அன்றோ – திருமுறை1:8 18/3
ஒற்றி நகரார் இவர்-தமை நீர் உவந்து ஏறுவது இங்கு யாது என்றேன் – திருமுறை1:8 24/1
கண்ணின் மணி போல் இங்கு நிற்கும் கள்வர் இவர் ஊர் ஒற்றி-அதாம் – திருமுறை1:8 25/1
துருமம் செழிக்கும் பொழில் ஒற்றி தோன்றால் இங்கு நீர் வந்த – திருமுறை1:8 27/1
திருத்தம் மிகும் சீர் ஒற்றியில் வாழ் தேவரே இங்கு எது வேண்டி – திருமுறை1:8 29/1
ஈது நமக்கு தெரிந்தது என்றார் இறை ஆமோ இங்கு இது என்றேன் – திருமுறை1:8 56/2
வய பாவலருக்கு இறை ஆனீர் வஞ்சிப்பா இங்கு உரைத்தது என்றேன் – திருமுறை1:8 65/2
செயல் ஆர் காலம் அறிந்து என்னை சேர்வீர் என்றேன் சிரித்து உனக்கு இங்கு
இயல் ஆர் அயல் ஆர் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 73/3,4
இவர்ந்து இங்கு அணைந்தாம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 87/4
அறியேன் ஒற்றி அடிகேள் இங்கு அடைந்த வாறு என் நினைத்து என்றேன் – திருமுறை1:8 90/2
மொழியும் நுமை-தான் வேய் ஈன்ற முத்தர் எனல் இங்கு என் என்றேன் – திருமுறை1:8 99/2
மயல் சூழ் தனம் இங்கு இலை என்றேன் மறையாது எதிர் வைத்து இலை என்றல் – திருமுறை1:8 113/3
உலகு ஓதுறும் நம் குலம் ஒன்றோ ஓர் ஆயிரத்தெட்டு உயர் குலம் இங்கு
இலகா நின்றது என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 116/3,4
எதிர் அற்று அருள்வீர் நும் குலம் இங்கு எதுவோ என்றேன் மனைவியருள் – திருமுறை1:8 117/3
அருந்தா அமுதம் அனையீர் இங்கு அடுத்த பரிசு ஏது அறையும் என்றேன் – திருமுறை1:8 128/2
பாவாய் இரு கல் ஆனைக்கு பரிவில் கரும்பு இங்கு இரண்டு ஒரு நீ – திருமுறை1:8 133/3
நீற்றால் விளங்கும் திரு_மேனி நேர்ந்து இங்கு இளைத்தீர் நீர் என்றேன் – திருமுறை1:8 155/2
என்ன மேலும் இங்கு எனக்கு வந்தாலும் எம்பிரான் எனக்கு யாது செய்தாலும் – திருமுறை2:4 10/3
உன்ன நீ இங்கு உடுத்திய கந்தையை – திருமுறை2:14 4/3
உள்ளம் இங்கு அறிவீர் எனை ஆள்வீர் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 3/4
வண்மை கேட்டு இங்கு வந்து அடைந்து ஏற்றால் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர் – திருமுறை2:15 4/2
கல்லையும் பசும்பொன் என புரிந்த கருணை கேட்டு உமை காதலித்து இங்கு
வல்லை வந்து நின்று ஏற்றிடில் சிறிதும் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தையும் சொல்லீர் – திருமுறை2:15 6/1,2
ஒல்லை இங்கு எனது உளம் கொண்டது அறிவீர் ஓங்கு சீர் ஒற்றியூர் உடையீரே – திருமுறை2:15 6/4
மேவி இங்கு ஐயோ கைவிடில் சிவனே வேறு நான் யாது செய்வேனே – திருமுறை2:17 1/2
அடைமைவைத்தேனும் நின் அருள் பொருள் இங்கு அளித்திடவேண்டும் இன்று எவைக்கும் – திருமுறை2:18 5/2
முன் அறியேன் பின் அறியேன் மூடனேன் கைம்மாறு இங்கு
என் அறிவேன் ஐயா எழுத்தறியும்_பெருமானே – திருமுறை2:20 3/3,4
தூக்கம் இலா ஆனந்த தூக்கமன்றி மற்றும் இங்கு ஓர் – திருமுறை2:20 22/3
இங்கு ஒளிக்கா நஞ்சம் உண்ட என் அருமை அப்பா நீ – திருமுறை2:20 28/3
அல்லையோ நின்று இங்கு அயர்வேன் முன்வந்து ஒரு சொல் – திருமுறை2:20 30/2
இனை_உடையான் என்று இங்கு எனை ஆள்வது உன் கடனே – திருமுறை2:20 31/3
ஈவு ஏதும் அறியேன் இங்கு என்னை அந்தோ என் செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய் – திருமுறை2:23 10/4
வருந்தி இன்னும் இங்கு உழன்றிடேல் நெஞ்சே வாழ்க வாழ்க நீ வருதி என்னுடனே – திருமுறை2:26 6/2
இச்சை உண்டு எனக்கு உன் திரு_மலர்_தாள் எய்தும் வண்ணம் இங்கு என் செய வல்லேன் – திருமுறை2:27 1/1
வெய்ய நெஞ்சக பாவியேன் கொடிய வீணனேன் இங்கு வீழ் கதிக்கு இடமாய் – திருமுறை2:27 2/2
ஒல்லை உன் திரு_கோயில் முன் அடுத்தேன் உத்தமா உன்றன் உள்ளம் இங்கு அறியேன் – திருமுறை2:27 8/3
உய்யும் வண்ணம் இங்கு உன் அருள் எய்த நான் – திருமுறை2:28 7/1
பொருந்த நின்று அருள் புண்ணியமே இங்கு
வருந்த என்றனை வைத்தது அழகு-அதோ – திருமுறை2:28 9/3,4
எவராயினும் நமக்கு இங்கு என்னாம் கவராத – திருமுறை2:30 24/2
இல்லையே என்பது இங்கு இல்லை என்று அருள் – திருமுறை2:32 7/1
அணி கொள் கோவண கந்தையே நமக்கு இங்கு அடுத்த ஆடை என்று அறி மட நெஞ்சே – திருமுறை2:34 1/1
அழிந்த வாழ்க்கையின் அவலம் இங்கு அனைத்தும் ஐயம் இன்றி நீ அறிந்தனை நெஞ்சே – திருமுறை2:34 4/1
மன்னும் மும்மல மடம் செறி மனனே வாழ்தியோ இங்கு வல்_வினைக்கு இடமாய் – திருமுறை2:37 1/2
வஞ்ச வாழ்க்கையை விடுத்தனன் நீயே வாரிக்கொண்டு இங்கு வாழ்ந்திரு மனனே – திருமுறை2:37 4/1
அன்னியன் என்றே கழித்திடில் உனக்கு இங்கு ஆர் சொல வல்லவர் ஐயா – திருமுறை2:42 5/2
இங்கு எனை நிகரும் ஏழை யார் எனக்குள் இன் அருள் எவ்வணம் அருள்வாய் – திருமுறை2:42 9/3
தண் நல் அமுதே நீ என்னை தடுத்து இங்கு ஆள தக்கதுவே – திருமுறை2:43 1/4
வழக்கு இருப்பது இங்கு உமக்கும் என்றனக்கும் வகுத்து கூறுதல் மரபு மற்று அன்றால் – திருமுறை2:46 1/3
தீது நோக்கி நீ செயிர்த்திடில் அடியேன் செய்வது என்னை நின் சித்தம் இங்கு அறியேன் – திருமுறை2:48 5/2
வெல்லுகின்றனர் வினை புல வேடர் மெலிகின்றேன் இங்கு வீணினில் காலம் – திருமுறை2:49 4/1
ஒல்லை இங்கு வா என்று அருள் புரியாது ஒழிதியேல் உனை உறுவது எவ்வணமோ – திருமுறை2:49 7/3
எனை அலாது உனக்கு இங்கு ஆள் இலையோ உண்டு என்னினும் ஏன்றுகொண்டு அருளே – திருமுறை2:50 5/4
மருட்சி மேவியது என் செய்கேன் உன்-பால் வருவதற்கு ஒரு வழியும் இங்கு அறியேன் – திருமுறை2:51 5/2
சொல்லும் சொல்லளவு அன்று காண் நெஞ்ச துடுக்கு அனைத்தும் இங்கு ஒடுக்குவது எவனோ – திருமுறை2:53 5/1
ஓர்ந்து இங்கு என்றனை தொழும்புகொள்ளீரேல் உய்கிலேன் இஃது உம் பதம் காண்க – திருமுறை2:54 5/3
என்ன நான் அடியேன் பல பல கால் இயம்பி நிற்பது இங்கு எம்பெருமானீர் – திருமுறை2:54 11/1
உற்றதோர் சிறிது அன்பும் இவ்வகையால் உறுதி ஈவது இங்கு உமக்கு ஒரு கடன் காண் – திருமுறை2:55 3/3
எனக்கு நீர் இங்கு ஓர் ஆண்டை அல்லீரோ என்னை வஞ்சகர் யாவரும் கூடி – திருமுறை2:57 2/1
இன்பம் என்பது விழைந்து இடர் உழந்தேன் என்னை ஒத்த ஓர் ஏழை இங்கு அறியேன் – திருமுறை2:57 6/1
இருள்_உடையேன் ஏர்பூட்டும் பகடு போல் இங்கு இல் உழப்பில் உழைக்கின்றேன் எல்லாம்_வல்ல – திருமுறை2:59 6/3
வண்மை உடையாய் என் செய்கேன் மற்று ஓர் துணை இங்கு அறியேனே – திருமுறை2:60 2/4
எளியேன் இழைத்த பெரும் பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்து இங்கு இன்பு அளித்தாய் – திருமுறை2:60 3/1
எண்ணாது எளியேன் செயும் பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்து இங்கு எனை ஆள்வது – திருமுறை2:60 5/1
ஆயினும் இங்கு எனை ஆட்கொளல் வேண்டும் ஐயா உவந்த – திருமுறை2:64 5/3
அல்லை இல்லையால் அருள்தராது இருத்தல் அடியனேன் அளவாயின் இங்கு இடர்க்கே – திருமுறை2:66 8/3
இங்கு மால் அரி_ஏற்றின் முன் கரி போல் ஏங்குகின்றதும் இடர் பெரும் கடலில் – திருமுறை2:66 9/2
உரக்க இங்கு இழைத்திடும் பிழை எல்லாம் உன்னல் ஐய நீ உன்னி என்னளவில் – திருமுறை2:66 10/3
தம்பிரான் தயவு இருக்க இங்கு எனக்கு ஓர் தாழ்வு உண்டோ என தருக்கொடும் இருந்தேன் – திருமுறை2:67 1/1
தெருள் அளித்திடில் போதும் இங்கு உனது சித்தம் அன்றி யான் செய்வது ஒன்று இலையே – திருமுறை2:67 7/4
அண்ணா நின் சித்தம் இரங்காய் எனில் இங்கு அயலவர்-தாம் – திருமுறை2:69 5/2
முந்து ஓகை கொண்டு நின் தண் அருள்_வாரியின் மூழ்குதற்கு இங்கு
அந்தோ என் துன்பம் துடைத்து அருளாய் எனில் ஆங்கு உலகர் – திருமுறை2:69 8/1,2
நன்றி ஒன்றிய நின் அடியவர்க்கே நானும் இங்கு ஒரு நாய்_அடியவன் காண் – திருமுறை2:70 1/1
தெய்வ தற்பரனே சிவனே இங்கு
உய்வதற்கு உன் அருள் ஒன்றும் இல்லையேல் – திருமுறை2:72 10/2,3
தன்னுடைய துன்பம் தவிர்த்து இங்கு அருளாயேல் – திருமுறை2:74 4/3
என்_உடையாய் மற்று இங்கு எனக்கு ஆர் இரங்குவரே – திருமுறை2:74 4/4
என்றும் உளாய் மற்று இங்கு எவர்-தான் இரங்குவரே – திருமுறை2:74 8/4
நைவேன் அலது இங்கு என் செய்வேன் அந்தோ எண்ணி நலிவேனே – திருமுறை2:82 6/4
சிறியேன் பிழையை திருவுளத்தே தேர்ந்து இங்கு என்னை சீறுதியோ – திருமுறை2:82 12/1
தூணே என இங்கு எனை விதித்தாய் எந்தாய் யாது சூழ்வேனே – திருமுறை2:82 13/4
ஊன் செய்த வெம் புலை கூட்டின் பொருட்டு இங்கு உனை மறந்து – திருமுறை2:83 6/1
அரித்தால் கண்டு இங்கு இரங்காமை அந்தோ அருளுக்கு அழகேயோ – திருமுறை2:84 3/4
நாயேன் துன்ப_கடல் வீழ்ந்து நலிதல் அழகோ நல்லோர்க்கு இங்கு
ஈயேன் ஒன்றும் இல்லேன் நான் என் செய்கேனோ என்னுடைய – திருமுறை2:84 6/1,2
உன்னால் இங்கு உயிர் தரித்து வாழ்கின்றேன் என் உள்ளம் அறிந்து உதவுதியோ உணர்கிலேனே – திருமுறை2:85 5/4
உள்ளம் அறிந்து உதவுவன் நம்_உடையான் எல்லாம் உடையான் மற்று ஒரு குறை இங்கு உண்டோ என்ன – திருமுறை2:85 6/1
எள்ளலுறப்படுவேன் இங்கு ஏது செய்வேன் எங்கு எழுகேன் யார்க்கு உரைப்பேன் இன்னும் உன்றன் – திருமுறை2:85 6/3
அழற்கு இறைத்த பஞ்சு எனவே ஆக்கி நீயே ஆட்கொண்டால் தடுப்பவர் இங்கு ஆரே ஐயா – திருமுறை2:85 9/2
ஏதப்படாதது உள் எட்டப்படாதது இங்கு யாவர்கட்கும் – திருமுறை2:86 3/3
சொன்னாலும் கேட்கிலை நீ துட்ட மனமே உனக்கு இங்கு
என்னால் உறவு ஏது இனி – திருமுறை2:89 12/3,4
ஞாலத்தார்-தமை போல தாம் இங்கு நண்ணுவார் நின்னை எண்ணுவார் மிகு – திருமுறை2:90 2/1
ஏழாக அன்றி மற்று எட்டாக இங்கு என்னை என் செயுமே – திருமுறை2:94 2/4
ஏயும் இங்கு இதற்கு என் செய்வேன் என் செய்வேன் எவைக்கும் – திருமுறை2:94 23/3
பொன் மான் அம்பினை பொருந்தும் அம்பினை வைத்து ஆண்டு அருளும் பொருளே நீ இங்கு
என் மானம் காத்து அருள வேண்டுதியோ வேண்டாயேல் என் செய்வேனே – திருமுறை2:94 36/3,4
என்னை நான் பல கால் இங்கு இயம்பலே – திருமுறை2:94 40/4
இருவருக்கு அரிய ஒருவனே எனக்கு இங்கு யார் துணை நின் அலாது என்பாள் – திருமுறை2:102 1/3
வறித்து இங்கு எளியேன் வருந்தாமல் மாலையிட்ட நாள் அலது – திருமுறை3:3 9/2
குறித்து இங்கு உழன்றேன் மாதே என் குறையை எவர்க்கு கூறுவனே – திருமுறை3:3 9/4
தொடுத்து இங்கு எனக்கு மாலையிட்ட சுகமே அன்றி என்னுடனே – திருமுறை3:3 11/2
உந்தாநின்ற வெண்_நகையார் ஒற்றி தியாகர் பவனி இங்கு
வந்தார் என்றார் அந்தோ நான் மகிழ்ந்து காண வரும் முன்னம் – திருமுறை3:4 2/2,3
எழுந்து இங்கு அவிழ்ந்த கலை புனைந்து அங்கு ஏகும் முன்னர் எனை விடுத்தே – திருமுறை3:4 5/3
இட்டு புணர்ந்து இங்கு எது பெறுவாய் ஏழை அடி நீ என் மகளே – திருமுறை3:16 3/4
யோகம் பயில்வார் மோகம்_இலார் என்னே உனக்கு இங்கு இணங்குவரே – திருமுறை3:16 7/2
இசையால் சென்று இங்கு என்னை அணைவீர் என்று உரைப்பேன் எனில் அதற்கும் – திருமுறை3:18 8/3
காரணமும் காரியமும் புலப்படவே தெரித்தாய் கண்_நுதலே இங்கு இதற்கு கைம்மாறு ஒன்று அறியேன் – திருமுறை4:1 22/2
அ வண்ண பெருந்தகையே அம்பலத்தே நடம் செய் ஆர்_அமுதே அடியேன் இங்கு அகம் மகிழ்ந்து புரிதல் – திருமுறை4:1 31/3
மன்ற வைத்துக்கொண்டு என்னை வரவழைத்து மகனே வருந்தாதே இங்கு இதனை வாங்கிக்கொள் என்ன – திருமுறை4:2 4/2
உரவிடை இங்கு உறைக மகிழ்ந்து என திருவாய்_மலர்ந்த உன்னுடைய பெரும் கருணைக்கு ஒப்பு இலை என் புகல்வேன் – திருமுறை4:2 5/3
மயங்காதே இங்கு இதனை வாங்கிக்கொண்டு உலகில் மகனே நீ விளையாடி வாழ்க என உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 6/3
அன்று அகத்தே அடி வருந்த நடந்து என்னை அழைத்து இங்கு அஞ்சாதே மகனே என்று அளித்தனை ஒன்று அதனை – திருமுறை4:2 10/1
துன்பம் எலாம் நீங்குக இங்கு இது-தனை வாங்குக நீ தொழும்பன் என்ற என்னுடைய துரையே நின் அருளை – திருமுறை4:2 11/3
சரணமுற்று வருந்திய என் மகனே இங்கு இதனை தாங்குக என்று ஒன்று எனது தடம் கை-தனில் கொடுத்து – திருமுறை4:2 15/3
வாளா நீ மயங்காதே மகனே இங்கு இதனை வாங்கிக்கொள் என்று எனது மலர் கை-தனில் கொடுத்தாய் – திருமுறை4:2 20/3
அல கோடி வருந்தேல் இங்கு அமர்க என திருவாய்_அலர்ந்த அருள் குருவே பொன்_அம்பலத்து எம் அரசே – திருமுறை4:2 22/3
செய் வகை ஒன்று அறியாது திகைப்பினொடே இருந்தேன் திடுக்கென இங்கு எழுந்திருப்ப தெரு கதவம் திறப்பித்து – திருமுறை4:2 23/1
இங்கு சிறியேன் பிழைகள் எத்தனையும் பொறுத்த என் குருவே என் உயிருக்கு இன்பு அருளும் பொருளே – திருமுறை4:2 27/3
சீதான கதவு-தனை திறப்பித்து சிறியேன் செங்கையில் ஒன்று அளித்து இனி நீ சிறிதும் அஞ்சேல் இங்கு
மாதானத்தவர் சூழ வாழ்க என உரைத்தாய் மா மணி நின் திரு_அருளின் வண்மை எவர்க்கு உளதே – திருமுறை4:2 31/2,3
யாவருக்கும் இழிந்தேன் இங்கு இருக்கும் இடத்து அடைந்தே எழில் கதவம் திறப்பித்து உள் எனை அழைத்து மகனே – திருமுறை4:2 37/2
இங்கு நினது அருள் பெருமை என் உரைப்பேன் பொதுவில் இன்ப நடம் புரிகின்ற என்னுடை நாயகனே – திருமுறை4:2 47/4
வான் கொண்டு நடந்து இங்கு வந்து எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 74/4
அழுத்துறும் இங்கு இவை எல்லாம் அல்லனவாய் அப்பால் ஆகியதற்கு அப்பாலும் ஆன பதம் வருந்த – திருமுறை4:2 93/3
பிறிவிலது இங்கு இது-தனை நீ பெறுக என பரிந்து பேசி ஒன்று கொடுத்தாய் நின் பெருமையை என் என்பேன் – திருமுறை4:2 98/3
துன்னுதற்கு இங்கு அரிதாம் நின் திருவுள்ள குறிப்பை துணிந்து அறியேன் என்னினும் ஓர் துணிவின் உவக்கின்றேன் – திருமுறை4:3 10/3
சீர் அமுதம் ஆகி எல்லாம் தித்திப்பது அன்பு ஓர்சிறிதும் இலா கடை புலையேன் திறத்துக்கு இங்கு என்றால் – திருமுறை4:6 8/3
என்னோ இங்கு அருளாமை என்று கவன்று இருப்ப யாதும் ஒரு நன்றி_இலேன் தீது நெறி நடப்பேன் – திருமுறை4:7 10/2
சற்றேயும் அன்று மிக பெரிது எனக்கு இங்கு அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 12/4
பொன் நேயம் மிக புரிந்த புலை கடையேன் இழிந்த புழுவினும் இங்கு இழிந்திழிந்து புகுந்த எனை கருதி – திருமுறை4:7 13/3
நாட்டமுறும் என்னில் இங்கு நான் அடைதல் வியப்பு அன்றே – திருமுறை4:12 10/4
அடையாத வஞ்சகர்-பால் சென்று இரந்து இங்கு அலைந்தலைந்தே – திருமுறை5:5 27/1
ஓரும்போது இங்கு எனில் எளியேன் ஓயா துயருற்றிடல் நன்றோ – திருமுறை5:7 2/2
அன்னே அப்பா என நின் தாட்கு ஆர்வம் கூர்ந்து இங்கு அலைகின்றேன் – திருமுறை5:7 10/1
ஐயா நின் அடியரொடு வாழ்குவேன் இங்கு ஆர் உனை அல்லால் எனக்கு இன்று அருள்செய்வாயே – திருமுறை5:8 5/4
வாய்க்கும் உனது அருள் என்றே அந்தோ நாளும் வழிபார்த்து இங்கு இளைக்கின்றேன் வருத்தும் பொல்லா – திருமுறை5:8 6/1
ஆழ்வேன் என்று அயல் விட்டால் நீதியேயோ அச்சோ இங்கு என் செய்கேன் அண்ணால் அண்ணால் – திருமுறை5:8 8/4
அண்ணாவே நின் அடியை அன்றி வேறு ஓர் ஆதரவு இங்கு அறியேன் நெஞ்சு அழிந்து துன்பால் – திருமுறை5:8 9/1
சே ஏறும் பெருமான் இங்கு இவர்கள் வாழ்த்தல் செய்து உவக்கும் நின் இரண்டு திரு_தாள் சீரே – திருமுறை5:8 10/4
இன் புலைய உயிர் கொள்வான் வரில் என்-பால் அ இயமனுக்கு இங்கு என் சொல்கேன் என் செய்கேனே – திருமுறை5:9 3/3
என் அருமை அப்பா என் ஐயா என்றன் இன் உயிர்க்கு தலைவா இங்கு எவர்க்கும் தேவா – திருமுறை5:9 7/3
எந்நாளும் உனை போற்றி அறியேன் என்னே ஏழை மதி கொண்டேன் இங்கு என் செய்கேனே – திருமுறை5:9 10/2
இளம் தளிர் போல் நலிந்து இரந்து இங்கு உழலும் இந்த ஏழை முகம் பார்த்து இரங்காய் என்னே என்னே – திருமுறை5:9 16/2
மா வல்_வினையுடன் மெலிந்து இங்கு உழல்கின்றேன் நின் மலர்_அடியை பேற்றேன் என் மதி-தான் என்னே – திருமுறை5:9 19/2
ஊர் ஆதி இகழ் மாய கயிற்றால் கட்டுண்டு ஓய்ந்து அலறி மனம் குழைந்து இங்கு உழலுகின்றேன் – திருமுறை5:9 23/1
ஐய நின் திரு_அருட்கு இரப்ப இங்கு அஞ்சி நின்று என் இ விஞ்சு வஞ்சனேன் – திருமுறை5:10 9/2
என்றும் இப்படி பிறந்து இறந்து உழல்வனோ யாதும் இங்கு அறிகில்லேன் – திருமுறை5:11 8/3
தனியே துயரில் வருந்தி மனம் சாம்பி வாழ்க்கை தளை பட்டு இங்கு
இனி ஏது உறுமோ என் செய்கேன் என்றே நின்றேற்கு இரங்காயோ – திருமுறை5:13 6/1,2
இரங்காநின்று இங்கு அலைதரும் இ எளியேன் கனவினிடத்தேனும் – திருமுறை5:15 2/1
உரியேன் அந்தோ எது கொண்டு இங்கு உய்கேன் யாது செய்கேனே – திருமுறை5:15 8/4
ஒருமை மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 1/3
உய்தல் பொருட்டு இங்கு உச்சரித்தே உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 2/3
ஓரா மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 3/3
உகவா மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 4/3
உன்னி மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 5/3
ஓரும் மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 6/3
ஓர்ந்து மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 7/3
ஒழியா மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 8/3
உதி ஏர் மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 9/3
ஊன்றா மனத்தின் உச்சரித்து இங்கு உயர்ந்த திரு_வெண் நீறு இட்டால் – திருமுறை5:16 10/3
தனியே இங்கு உழல்கின்ற பாவியேன் திரு_தணிகாசலம் வாழ் ஞான – திருமுறை5:18 5/1
நானும் இழந்தேன் பெரு வாழ்வை நாய் போல் அலைந்து இங்கு அவமே நீ – திருமுறை5:19 5/3
சொன்னால் நகைப்பர் எனைவிட்டும் தொலையாய் இங்கு நிலையாயே – திருமுறை5:19 6/4
இருந்தாய் இங்கு கண்டவிடத்து ஏகாநின்றாய் அவ்விடத்தும் – திருமுறை5:19 11/1
ஆறா துயரம் தரும் கொடியார்க்கு ஆளாய் உழன்று இங்கு அலையாதே – திருமுறை5:21 4/1
பொருந்து இங்கு அயலார் அன்னாரோ பொருள் ஈது என்று பன்னாரோ – திருமுறை5:22 8/3
நான் ஏழை இங்கு மனம் நொந்துநொந்து நலிகின்ற செய்கை நலமோ – திருமுறை5:23 1/4
குறையோடும் இங்கு மயல்கொண்டு நின்ற கொடியேனை ஆளல் உளதோ – திருமுறை5:23 6/3
ஏர்கொண்டார் இகழ்ந்திட இங்கு ஏழையேன் யான் ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை5:24 4/4
என்று அறியேன் வெறியேன் இங்கு அந்தோஅந்தோ ஏன் பிறந்தேன் புவி சுமையா இருக்கின்றேனே – திருமுறை5:24 6/4
ஏன் பிறந்தேன் ஏன் பிறந்தேன் பாவியேன் யான் என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை5:27 1/4
இடுகாட்டில் வைக்குங்கால் என் செய்வேனோ என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை5:27 6/4
என்னையே யான் சிரிப்பேனாகில் அந்தோ என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை5:27 7/4
ஏய் பாலை நடும் கருங்கல் போல் நின்று எய்த்தேன் என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை5:27 9/4
எஞ்சல் இலா வினை சேம இடமாய் உற்றேன் என் குறையை எவர்க்கு எடுத்து இங்கு இயம்புகேனே – திருமுறை5:27 10/4
பவம் எனும் கடற்குள் வீழ்ந்து உழன்று ஏங்கும் பாவியேன்-தன் முகம் பார்த்து இங்கு
எவையும் நாடாமல் என் அடி நிழல் கீழ் இருந்திடு என்று உரைப்பது எந்நாளோ – திருமுறை5:38 4/1,2
வாடி நின்று ஏங்கும் ஏழையேன் நெஞ்ச வாட்டம் இங்கு அறிந்திலை என்னே – திருமுறை5:38 9/2
என்னை என்னை இங்கு என் செயல் அந்தோ என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை5:42 6/4
ஈனன் ஆகி இங்கு இடர்ப்படுகின்றேன் என் செய்வான் பிறந்தேன் எளியேனே – திருமுறை5:42 10/4
இளைப்பேன் அலன் இங்கு இயம்புகிற்பேன் எனக்கு என் குறையுண்டு எமதூதன் – திருமுறை5:45 6/3
கந்தைக்கும் வழியில்லை அரகர கஞ்சிக்கும் வழியில்லை இங்கு ஐயனே – திருமுறை5:52 3/4
தானம் இங்கு ஏர் சென்னை கந்தகோட்டத்துள் வளர் தலம் ஓங்கு கந்தவேளே தண் முக துய்ய மணி உண்முக சைவ மணி சண்முக தெய்வ மணியே – திருமுறை5:55 21/4
துடிக்க பார்த்து இங்கு இருந்தது காண் ஐயோ இதற்கும் துணிந்ததுவோ – திருமுறை6:7 10/4
மாயேன் ஐயோ எது கொண்டு வாழ்ந்து இங்கு இருக்க துணிவேனே – திருமுறை6:7 13/4
இந்த வகை இங்கு ஐயோ நான் இருந்தால் பின்னர் என் செய்வேன் – திருமுறை6:7 17/3
என்னே எம் பெருமான் இங்கு இன்னும் அணைந்திலன் என்றே ஏங்கிஏங்கி – திருமுறை6:10 2/1
பிடித்து ஒரு தந்தை அணைப்பன் இங்கு எனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் – திருமுறை6:12 1/2
என்னொடும் இருந்து இங்கு அறிகின்ற நினக்கே எந்தை வேறு இயம்புவது என்னோ – திருமுறை6:12 6/3
இன்னும் இங்கு எனை நீ மடந்தையர் முயக்கில் எய்துவித்திடுதியேல் அது உன் – திருமுறை6:12 7/1
தன் உள புணர்ப்பு இங்கு எனக்கு ஒருசிறிதும் சம்மதம் அன்று நான் இதனை – திருமுறை6:12 7/2
இன் சுவை உணவு பலபல எனக்கு இங்கு எந்தை நீ கொடுப்பிக்க சிறியேன் – திருமுறை6:12 9/1
சுதந்தரம் இங்கு எனக்கு அதில் இறையும் சம்மதம் இல்லை நான்-தானே – திருமுறை6:12 9/3
உலக அறிவு எனக்கு இங்கு உற்ற நாள் தொடங்கி உன் அறிவு அடையும் நாள் வரையில் – திருமுறை6:12 19/1
என்னை ஆண்டு அஞ்சேல் உனக்கு நல் அருள் இங்கு ஈகுதும் என்ற என் குருவே – திருமுறை6:13 6/2
என்னை ஈன்றளித்த தந்தையே விரைந்து இங்கு ஏற்று அருள் திரு_செவிக்கு இதுவே – திருமுறை6:13 6/4
குலத்திலே பயிலும் தரமும் இங்கு எனக்கு கொடுத்து உளே விளங்கு சற்குருவே – திருமுறை6:13 8/2
இங்கு உளம் களித்தால் களித்தவர்க்கு உடனே இன்னல் உற்றிடும் நமக்கு இன்னல் – திருமுறை6:13 27/2
இவ்வணம் சிறியேற்கு உலகியல் அறிவு இங்கு எய்திய நாள் அது தொடங்கி – திருமுறை6:13 69/1
துன்ன ஆணவமும் மாயையும் வினையும் சூழ்ந்திடும் மறைப்பும் இங்கு உனை-தான் – திருமுறை6:13 72/2
எள்ளலாம் பயத்தால் துயரினால் அடைந்த இளைப்பு எலாம் இங்கு நான் ஆற்றிக்கொள்ளவே – திருமுறை6:13 73/1
அறிவு ஒருசிறிது இங்கு அறிந்த நாள் முதல் என் அப்பனே நினை மறந்து அறியேன் – திருமுறை6:13 75/1
ஓர்வு இலா பிழைகள் ஒன்றையும் அறியேன் இன்று நான் உரைப்பது இங்கு என்னே – திருமுறை6:13 77/4
குற்றம் நான் புரிந்து இங்கு அறிந்திலேன் குற்றம் குயிற்றினேன் என்னில் அ குற்றம் – திருமுறை6:13 91/2
விரும்பி நின் அடிக்கே விண்ணப்பித்திருந்தேன் வேறு நான் செய்தது இங்கு என்னே – திருமுறை6:13 96/2
இன்னவாறு என நீ சொன்னவாறு இயற்றாது இருந்ததோர் இறையும் இங்கு இலையே – திருமுறை6:13 100/4
மறுகி நின்று ஆடி ஆர்த்தது இங்கு உண்டோ நின் பணி மதிப்பு அலால் எனக்கு – திருமுறை6:13 101/3
உன்னையே கருதி உன் பணி புரிந்து இங்கு உலகிலே கருணை என்பது-தான் – திருமுறை6:13 115/2
உற்றது இங்கு எதுவோ என்று உளம் நடுங்கி ஓடி பார்த்து ஓடி பார்த்து இரவும் – திருமுறை6:13 122/3
நிலத்திலே அவர்கள் அறிந்திலார் பெற்றோய் நீயும் இங்கு அறிந்திலையேயோ – திருமுறை6:14 6/4
கட்டமே தவிர்த்து இங்கு என்னை வாழ்வித்த கடவுளே கனக மன்றகத்தே – திருமுறை6:15 2/3
இகழ்ந்தேன்-தனை கீழ் வீழ்த்திடவும் என்னே புவிக்கு இங்கு இசைத்திலை நீ – திருமுறை6:17 9/3
ஈர்த்தால் அது கண்டு இருப்பதுவோ கருணைக்கு அழகு இங்கு எந்தாயே – திருமுறை6:17 12/4
என்னே செய்வேன் செய் வகை ஒன்று இங்கு இது என்று அருள்வாய் இதுவே தருணம் – திருமுறை6:18 2/1
உடலோடு உறு மா பொருள் ஆவியும் இங்கு உனவே எனவே அலவே அபயம் – திருமுறை6:18 9/3
நோக்கிய நோக்கம் பிற விடயத்தே நோக்கியது இறையும் இங்கு உண்டோ – திருமுறை6:20 3/2
ஊன்றிய பாதம் அறிய நான் அறியேன் உறுகண் இங்கு ஆற்றலேன் சிறிதும் – திருமுறை6:20 4/3
தூய பொன் பாதம் அறிய நான் அறியேன் துயர் இனி சிறிதும் இங்கு ஆற்றேன் – திருமுறை6:20 5/3
அண்ணல் நின் பாதம் அறிய நான் அறியேன் அஞர் இனி சிறிதும் இங்கு ஆற்றேன் – திருமுறை6:20 6/3
வாடல் செய் மனத்தால் கலங்கினேன் எனினும் மன்றினை மறந்தது இங்கு உண்டோ – திருமுறை6:20 7/2
ஆடல் செய் பாதம் அறிய நான் அறியேன் ஐயவோ சிறிதும் இங்கு ஆற்றேன் – திருமுறை6:20 7/3
வள்ளல் உன் பாதம் அறிய நான் அறியேன் மயக்கு இனி சிறிதும் இங்கு ஆற்றேன் – திருமுறை6:20 8/3
செம்மல் உன் பாதம் அறிய நான் அறியேன் சிறிதும் இங்கு இனி துயர் ஆற்றேன் – திருமுறை6:20 9/3
இகந்ததும் இலை ஓர் ஏகதேசத்தால் இறையும் இங்கு எண்ணியது உண்டோ – திருமுறை6:20 10/2
உகந்த நின் பாதம் அறிய நான் அறியேன் உறுகண் இங்கு இனி சிறிதும்-தான் – திருமுறை6:20 10/3
இகம் பெறல் ஆற்றேன் மயக்கு எலாம் தவிர்த்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருள்வது உன் கடனே – திருமுறை6:20 10/4
நாடுதற்கு இங்கு என்னாலே முடியாது நீயே நாடுவித்து கொண்டு அருள்வாய் ஞான சபாபதியே – திருமுறை6:22 5/4
எணம் குறியேன் இயல் குறியேன் ஏது நினையாதே என்பாட்டுக்கு இருந்தேன் இங்கு எனை வலிந்து நீயே – திருமுறை6:22 7/1
தான் மறந்தான் எனினும் இங்கு நான் மறக்க மாட்டேன் தவத்து ஏறி அவத்து இழிய சம்மதமும் வருமோ – திருமுறை6:23 9/3
இரண்டே கால்_கை முகம் கொண்டு இங்கு இருந்த நீயும் எனை கண்டே – திருமுறை6:24 8/3
எந்த நாள் புரிந்தேன் இ பெரும் பேறு இங்கு எய்துதற்கு உரிய மெய் தவமே – திருமுறை6:24 13/4
ஒவ்வணத்து அரசே எனக்கு என இங்கு ஓர் உணர்ச்சியும் உண்டு-கொல் உணர்த்தே – திருமுறை6:24 32/4
அரங்கு ஆய மனம் மாயை அளக்கர் ஆழம் அறியாமல் கால் இட்டு இங்கு அழுந்துகின்றேன் – திருமுறை6:24 38/1
விதிக்கு அளவா சித்திகள் முன் காட்டுக இங்கு என்கின்றாய் விரைந்த நெஞ்சே – திருமுறை6:24 44/3
செயல் அறியேன் எனக்கு அருள திருவுளம் செய்திடுவாய் திரு_எழுத்து ஐந்து ஆணை ஒரு துணை சிறிது இங்கு இலனே – திருமுறை6:24 52/4
நின்றுகொண்டு ஆடும் தருணம் இங்கு இதுவே நெஞ்சமே அஞ்சலை நீயே – திருமுறை6:24 55/4
ஓதியும் உணர்ந்தும் இங்கு அறிவ அரும் பொருளே உளம்கொள் சிற்சபை நடு விளங்கு மெய் பதியே – திருமுறை6:26 20/2
சாகாத வரம் தந்து இங்கு எனை காத்த அரசே தனி நடராச என் சற்குரு மணியே – திருமுறை6:26 25/4
படி பிடித்த பலர் பலவும் பகர்ந்திட இங்கு எனை-தான் படு வழக்கிட்டு உலகியலாம் வெளியில் இழுத்து அலைத்தே – திருமுறை6:27 10/3
வழங்கு நின் புகழே பாடுறுகின்றேன் மற்றொரு பற்றும் இங்கு அறியேன் – திருமுறை6:30 10/3
ஆள் அறிந்து இங்கு எனை ஆண்ட அரசே என் அமுதே அம்பலத்தே நடம் புரியும் அரும் பெரும் சோதியனே – திருமுறை6:33 8/2
இனி சிறுபொழுதேனும் தாழ்த்திடல் வேண்டா இறையவரே உமை இங்கு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:34 1/3
எடுக்கும் நல் தாயொடும் இணைந்து நிற்கின்றீர் இறையவரே உம்மை இங்கு கண்டு அல்லால் – திருமுறை6:34 9/3
முன் ஒருநாள் மயங்கினன் நீ மயங்கேல் என்று எனக்கு முன்னின் உரு காட்டினை நான் முகம் மலர்ந்து இங்கு இருந்தேன் – திருமுறை6:35 6/1
ஊன் மறந்தேன் உயிர் மறந்தேன் உணர்ச்சி எலாம் மறந்தேன் உலகம் எலாம் மறந்தேன் இங்கு உன்னை மறந்து அறியேன் – திருமுறை6:35 8/3
பால் மறந்த குழவியை போல் பாரேல் இங்கு எனையே பரிந்து நினது அருள் சோதி புரிந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:35 8/4
தன் உழை பார்த்து அருள்வாயேல் உண்டு அனைத்தும் ஒரு நின்றனது சுதந்தரமே இங்கு எனது சுதந்தரமோ – திருமுறை6:36 5/2
பிறந்த இ உடல் என்றும் இங்கு அழிவுறா பெருமை பெற்றிடுமாறே – திருமுறை6:40 6/4
மயங்குறாத மெய் அறிவிலே விளங்கிய மா மணி_விளக்கே இங்கு
இயங்கு சிற்றடியேன் மொழி விண்ணப்பம் ஏற்று அருள் புரிந்தாயே – திருமுறை6:40 7/2,3
செய்யும் இ உடல் என்றும் இங்கு அழிவுறா சிவ வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 10/4
போதமும் சுகமும் ஆகி இங்கு இவைகள் போனதுமாய் ஒளிர் புலமே – திருமுறை6:42 13/2
எள்ளானை இடர் தவிர்த்து இங்கு என்னை ஆண்ட எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – திருமுறை6:47 3/4
அடுத்தானை அடியேனை அஞ்சேல் என்று இங்கு ஆண்டானை சிறு நெறிகள் அடையாது என்னை – திருமுறை6:48 1/1
பாங்கனில் என்னை பரிந்துகொண்டு எல்லா பரிசும் இங்கு அளித்த தற்பரத்தை – திருமுறை6:49 11/3
வெம்மையை தவிர்த்து இங்கு எனக்கு அருள் அமுதம் வியப்புற அளித்த மெய் விளைவை – திருமுறை6:49 25/2
எணம் உள என்-பால் அடைந்து என் எண்ணம் எலாம் அளித்தாய் இங்கு இது-தான் போதாதோ என் அரசே ஞான – திருமுறை6:50 7/3
குரங்கு மன சிறியேனுக்கு இங்கு இது போதாதோ கொடும் புலையேன் குடிசையிலும் குலவி நுழைந்தனையே – திருமுறை6:50 8/4
இம்மையே அழியா திரு உரு அளித்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 2/4
இ பிறப்பு-அதிலே மெய் பயன் அளித்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 3/4
இ சகத்து அழியா பெரு நலம் அளித்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 4/4
இறப்பு இலா வடிவம் இம்மையே அளித்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 6/4
இறை முடி பொருள் என் உளம் பெற அளித்து இங்கு என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 9/4
நீயே என் பிள்ளை இங்கு நின் பாட்டில் குற்றம் ஒன்றும் – திருமுறை6:55 10/1
ஏகாந்தம் ஆகி வெளியாய் இருந்தது இங்கு என்னை முன்னே – திருமுறை6:56 11/1
மறப்பே தவிர்த்து இங்கு எனை என்றும் மாளா நிலையில் தனி அமர்த்தி – திருமுறை6:57 7/1
என்றும் இங்கு இறவா இயற்கை என்று உறுமோ இயல் அருள் சித்திகள் எனை வந்து – திருமுறை6:58 9/2
என் பருவம் குறியாதே எனை ஆண்ட அரசே யானும் அவர் போல் அணிகின்றேன் அணிந்து இங்கு அருளே – திருமுறை6:60 12/4
ஊன் பசித்த இளைப்பு என்றும் தோற்றாத வகையே ஒள்ளிய தெள் அமுது எனக்கு இங்கு உவந்து அளித்த ஒளியே – திருமுறை6:60 49/2
பிள்ளை விளையாட்டு என நன்கு அறிவித்து இங்கு எனையே பிள்ளை என கொண்டு பிள்ளை பெயரிட்ட பதியே – திருமுறை6:60 84/3
தலை_கால் இங்கு அறியாதே திரிந்த சிறியேனை தான் வலிந்து ஆட்கொண்டு அருளி தடை முழுதும் தவிர்த்தே – திருமுறை6:60 100/1
என்னை உனக்கு இருக்கின்றது ஏகுக என்று உரைப்பாள் இச்சை எலாம் உம்மிடத்தே இசைந்தனள் இங்கு இவளை – திருமுறை6:62 6/2
இரவு அறியாள் பகல் அறியாள் எதிர்வருகின்றவரை இன்னவர் என்று அறியாள் இங்கு இன்னல் உழக்கின்றாள் – திருமுறை6:62 7/2
வன் பூத வனம் போன்றாள் பாங்கி அவள்-தனை முன் மகிழ்ந்து பெற்று இங்கு எனை வளர்த்தாள் வினை வளர்த்தாள் ஆனாள் – திருமுறை6:63 16/3
என்-புடை எனை தூக்கி எடுத்தீர் இங்கு இதனை எண்ணுகின்றேன் அமுது உண்ணுகின்றேனே – திருமுறை6:64 41/4
இச்சை எலாம் புகன்றேன் என் இலச்சை எலாம் விடுத்தேன் இனி சிறிதும் தரியேன் இங்கு இது தருணத்து அடைந்தே – திருமுறை6:64 49/1
எப்படி எண்ணியது என் கருத்து இங்கு எனக்கு – திருமுறை6:65 1/191
எ தகை விழைந்தன என் மனம் இங்கு எனக்கு – திருமுறை6:65 1/193
இங்கு உற திரிந்து உளம் இளையா வகை எனக்கு – திருமுறை6:65 1/195
சாமாறு அனைத்தும் தவிர்த்து இங்கு எனக்கே – திருமுறை6:65 1/205
இம்மையே கிடைத்து இங்கு இலங்கிய பொன்னே – திருமுறை6:65 1/1350
ஏதும் தெரியாது அகங்கரித்து இங்கு இருந்த சிறியேன்-தனை வலிந்தே எல்லா உலகும் அதிசயிக்க எல்லாம்_வல்ல சித்து எனவே – திருமுறை6:66 6/1
ஊற்றை உடம்பில் இருட்டு அறை-வாய் உறங்கி விழித்து கதை பேசி உண்டு இங்கு உடுத்து கருத்து இழந்தே உதவா எருதின் ஊர்திரிந்து – திருமுறை6:66 9/1
இன்பு உடைய பேர்_அருள் இங்கு எனை பொருள்செய்து அளித்த என் அமுதே என் உறவே எனக்கு இனிய துணையே – திருமுறை6:68 5/3
தெள் அமுது அளித்து இங்கு உன்னை வாழ்விப்பேம் சித்தம் அஞ்சேல் என்ற சிவமே – திருமுறை6:70 5/2
இரதம் ஆதிய நல் தெள் அமுது அளித்து இங்கு என் கருத்து அனைத்தையும் புரிந்தே – திருமுறை6:70 10/2
என்னையும் என் பொருளையும் என் ஆவியையும் தான் கொண்டு இங்கு என்-பால் அன்பால் – திருமுறை6:71 8/1
வைத்தனை உள்ளம் மகிழ்ந்தனை நான் சொன்ன வார்த்தைகள் இங்கு
அத்தனையும் சம்மதித்து அருள்செய்தனை அம்பலத்தே – திருமுறை6:72 4/2,3
இடரே தவிர்த்து எனக்கு எல்லா நலமும் இங்கு ஈந்தவனே – திருமுறை6:73 8/4
மா காதலன் ஆகினன் நான் இங்கு வாழ்கின்றேன் என் – திருமுறை6:75 2/3
வந்தார் எனை வாழ்த்துகின்றார் இங்கு வாழ்க என்றே – திருமுறை6:75 3/4
வாழ்வேன் அருள் ஆர் அமுது உண்டு இங்கு வாழ்கின்றேன் நான் – திருமுறை6:75 4/1
இத்தகை உலகிடை அவைக்கும் என்றனக்கும் ஏதும் சுதந்தரம் இல்லை இங்கு இனி நீர் – திருமுறை6:76 1/3
அகத்து ஒன்று புறத்து ஒன்று நினைத்தது இங்கு இல்லை அருள்_பெரும்_சோதி என் ஆண்டவரே நீர் – திருமுறை6:76 3/1
இச்சை வேறு இல்லை இங்கு என் கருத்து எல்லாம் என் உள் அமர்ந்து அறிந்தே இருக்கின்றீர் – திருமுறை6:76 9/1
யான் மதித்து இங்கு பெற்ற நல் வாழ்வு அது சாற்றுகின்றேன் – திருமுறை6:84 9/2
நனவில் எனை அறியாயோ யார் என இங்கு இருந்தாய் ஞான சபை தலைவனுக்கு நல்ல பிள்ளை நானே – திருமுறை6:86 2/4
உயங்கி விசாரித்திடவே ஓடுகின்றாய் உணரும் உளவு அறியாய் வீண் உழைப்பு இங்கு உழைப்பதில் என் பயனோ – திருமுறை6:86 6/2
நிலை அறியாய் ஒன்றை ஒன்றா நிச்சயித்து இ உலகை நெறி மயங்க மயக்குகின்றாய் நீயோ இங்கு உறுவாய் – திருமுறை6:86 7/2
போக்கில் விரைந்து ஓடுக நீ பொன்_சபை சிற்சபை வாழ் பூரணர்க்கு இங்கு அன்பான பொருளன் என அறிந்தே – திருமுறை6:86 16/4
தாப உலோப_பயலே மாற்சரிய_பயலே தயவுடன் இங்கு இசைக்கின்றேன் தாழ்ந்து இருக்காதீர் காண் – திருமுறை6:86 18/2
பரணமுறு பேர்_இருட்டு பெரு நிலமும் தாண்டி பசை அற நீ ஒழிந்திடுக இங்கு இருந்தாய் எனிலோ – திருமுறை6:86 20/2
நேற்று உரைத்தேன்_இலை உனக்கு இங்கு இவ்வாறு என் இறைவன் நிகழ்த்துக இன்று என்றபடி நிகழ்த்துகின்றேன் இது-தான் – திருமுறை6:89 8/2
கோடு தவறாது உனை நான் பாடுதற்கு இங்கு ஏற்ற குண பொருளும் இலக்கியமும் கொடுத்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:91 4/4
இழியாமல் ஆடுகின்றேன் இங்கு – திருமுறை6:93 27/4
உற்று இங்கு அறிந்தேன் உவந்து – திருமுறை6:93 29/4
இ தினம் தொட்டு ஆடுகிற்பான் இங்கு – திருமுறை6:93 32/4
இங்கு நடம் செய்வான் இனி – திருமுறை6:93 33/4
செத்தாரை எல்லாம் திரும்ப எழுப்புதல் இங்கு
எத்தால் முடியும் எனில் எம்மவரே சித்தாம் – திருமுறை6:93 37/1,2
சன்மார்க்க சங்கத்தை சார்வீர் விரைந்து இனி இங்கு
என் மார்க்கமும் ஒன்று ஆமே – திருமுறை6:93 41/3,4
இ புவியில் இ தருணம் இங்கு – திருமுறை6:93 46/4
அன்பு_உடையீர் வம்-மின் இங்கே சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்திடு-மின் அக வடிவு இங்கு அனக வடிவு ஆகி – திருமுறை6:98 5/2
தேசு உடைய பொதுவில் அருள் சித்தி நடம் புரிய திருவுளம்கொண்டு எழுந்தருளும் திரு_நாள் இங்கு இதுவே – திருமுறை6:98 10/3
அடைந்திடு-மின் உலகீர் இங்கு இது தருணம் கண்டீர் அருள் சோதி பெரும் பதி என் அப்பன் வரு தருணம் – திருமுறை6:98 11/1
உண்மை உரைக்கின்றேன் இங்கு உவந்து அடை-மின் உலகீர் உரை இதனில் சந்தேகித்து உளறிவழியாதீர் – திருமுறை6:98 13/1
பொருட்டு_அல நும் போகம் எலாம் பொய்யாம் இங்கு இது நான் புகலுவது என் நாள்-தொறும் நும் புந்தியில் கண்டதுவே – திருமுறை6:98 23/1
துருவாமல் இங்கு எனக்கு கிடைத்ததை என் சொல்வேன் சொல்அளவு அல்லாத சுகம் தோன்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:101 1/4
ஒருமை பெறு தோற்றம் ஒன்று தத்துவம் பல் வேறு ஒன்றின் இயல் ஒன்றிடத்தே உற்றில இங்கு இவற்றை – திருமுறை6:101 18/1
அடைத்து மற்று இங்கு இவைக்கு எல்லாம் அப்புறத்தே நிற்பார் அவர் பெருமை எவர் அறிவார் அறியாய் நீ தோழி – திருமுறை6:101 19/4
அற்புறும் ஓர் அறுபதினாயிரம் அவற்றுக்கு அடை ஆறாயிரம் ஆங்கு அவற்றுக்கு ஓர் அறுநூறு இங்கு இவைக்கே – திருமுறை6:101 28/2
வில் பொலியும் அறுபது மற்று இவைக்கு ஆறு இங்கு இந்த வியன் கரண சத்திகளை விரித்து விளக்குவதாய் – திருமுறை6:101 28/3
ஏர் உடம்பு ஒன்று என எண்ணேல் நீ பெண்ணே எம் உடம்பு உன்னை இணைந்து இங்கு எமக்கே – திருமுறை6:102 8/3
தம் தேகம் எனக்கு அளித்தார் தம் அருளும் பொருளும் தம்மையும் இங்கு எனக்கு அளித்தார் எம்மையினும் பிரியார் – திருமுறை6:105 1/1
வந்தே இங்கு அமர்ந்து அருள்வர் ஆதலினால் விரைந்தே மாளிகையை அலங்கரித்து வைத்திடுதி இதற்கு – திருமுறை6:105 1/3
தள்ளுண்டு இங்கு ஐயமுறேல் நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 4/4
தாரகம் இங்கு எனக்கான நடத்து இறைவர் ஆணை சத்தியம் சத்தியம் மாதே சத்தியம் சத்தியமே – திருமுறை6:105 8/4
ஐயர் எனக்கு உள் இருந்து இங்கு அறிவித்த வரத்தை யார் அறிவார் நான் அறிவேன் அவர் அறிவார் அல்லால் – திருமுறை6:105 9/1
எல்லாம் செய் வல்ல துரை என்னை மணம் புரிந்தார் எவ்வுலகில் யார் எனக்கு இங்கு ஈடு உரை நீ தோழீ – திருமுறை6:106 3/1
வல்லானை மணந்திடவும் பெற்றனள் இங்கு இவளே வல்லாள் என்று உரைக்கின்றார் நல்லார்கள் பலரே – திருமுறை6:106 3/4
ஏழ் கடலில் பெரிது அன்றோ நான் அடைந்த சுகம் இங்கு இதை விட நான் செய் பணி வேறு எ பணி நீ இயம்பே – திருமுறை6:106 17/4
தந்தை என்றாய் மகன் என்றாய் மணவாளன் என்றாய் தகுமோ இங்கு இது என்ன வினவுதியோ மடவாய் – திருமுறை6:106 26/1
தேன்குழல் இங்கு இனி எனக்கு பசி வரில் அப்போது செப்புகின்றேன் இப்போது சிலுகிழைத்தல் வேண்டா – திருமுறை6:106 30/3
புலம்_அறியார் போல் நீயும் புகலுதியோ தோழி புலபுல என்று அளப்பது எலாம் போகவிட்டு இங்கு இது கேள் – திருமுறை6:106 46/2
இன்ப வடிவம் தருதற்கு இறைவர் வருகின்றார் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தர் இங்கு வருகின்றார் – திருமுறை6:106 48/1
ஈற்று அறியேன் இருந்திருந்து இங்கு அதிசயிப்பது என் நீ என்கின்றாய் நீ எனை விட்டு ஏகு-தொறும் நான்-தான் – திருமுறை6:106 54/1
இடம் வலம் இங்கு அறியாயே நீயோ என் கணவர் எழில் வண்ணம் தெரிந்து உரைப்பாய் இசை மறை ஆகமங்கள் – திருமுறை6:106 55/2
கோமாலை மன செருக்கால் மயங்கி உடம்பு எல்லாம் குறி_கொண்ட_கண்ணர் பலர் வெறி கொண்டு இங்கு அலைந்தார் – திருமுறை6:106 60/2
காலையிலே கலப்பதற்கு இங்கு எனை புறம் போ என்றாய் கண்டிலன் ஈது அதிசயம் என்று உரையேல் என் தோழி – திருமுறை6:106 72/2
அரிய பெரும் பொருள் மறைகள் ஆகமங்கள் உரைக்கும் ஆணையும் இங்கு ஈது இதற்கு ஓர் ஐயம் இலை அறியே – திருமுறை6:106 85/4
பெரிய சிவ அனுபவத்தால் சமரச சன்மார்க்கம் பெற்றேன் இங்கு இறவாமை உற்றேன் காண் தோழி – திருமுறை6:106 93/4
அரும் பசிக்கு மருந்து அளிப்பேன் அந்தோ இங்கு என்னாலே – திருமுறை6:108 37/3
நல்லார் எவர்க்கும் உபகரிப்பான் இங்கு நண்ணுகின்றேன் – திருமுறை6:108 38/3
தன்னைவிட தலைமை ஒரு தகவினும் இங்கு இயலா தனி தலைமை பெரும் பதியே தருண தயாநிதியே – திருமுறை6:108 45/1
துய்யன் அருள்_பெரும்_சோதி துரிய நட நாதன் சுக அமுதன் என்னுடைய துரை அமர்ந்து இங்கு இருக்க – திருமுறை6:108 50/3
கனித்த சிவானந்தம் எனும் பெரும் போகம்-தனிலே களித்திடவைத்திடுகின்ற காலையும் இங்கு இதுவே – திருமுறை6:108 51/4
வம்பு அல வா இங்கு வாவாவா – கீர்த்தனை:1 30/2
அஞ்சோடு அஞ்சு அவை ஏலாதே அங்கோடு இங்கு எனல் ஆகாதே – கீர்த்தனை:1 148/1
பதம் நம்புறுபவர் இங்கு உறு பவ சங்கடம் அற நின்றிடு பரமம் பொது நடம் என்றனது உளம் நம்புற அருள் அம்பர – கீர்த்தனை:1 155/1
எவ்வண்ணம் நின் கருத்து இங்கு என்னளவில் எண்ணியதோ – கீர்த்தனை:6 11/1
ஏறாமல் இழியாமல் இருப்பாயோ தோழி ஏறி இழிந்து இங்கு இறப்பாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 5/2
அந்தணரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 3/2
அற்புதரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 5/3
அங்கணரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 6/3
இன்பம் தர இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 8/3
நடிக்க வல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 9/3
ஆட வல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 11/2
ஆரியரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 14/2
ஆரியரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 15/2
ஆனந்தரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 16/2
ஆடல் வல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 16/3
ஜோதியரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 19/2
வேதியரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 19/3
பாடல்கொண்டீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 20/2
கூட வல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 20/3
ஆண்டவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 21/2
தாண்டவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 21/3
காண வந்தேன் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 22/3
இறையவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 23/2
இது தருணம் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 24/2
இனி தரியேன் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 26/3
இது தருணம் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 27/2
இது தருணம் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 28/2
இனியவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 28/3
இ தருணம் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 29/2
இங்கு_அங்கு என்னாமலே எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் – கீர்த்தனை:17 31/1
ஏறவைத்தீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 32/2
இறுதி_இலீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 32/3
நீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 37/2
நேசரே நீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 37/3
ஏச நின்றீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 38/2
நாசம்_இல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 38/3
இயம்ப நின்றீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 39/2
வயம் தருவீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 39/3
ஈதல் செய்வீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 40/2
ஓத அரியீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 40/3
ஈடு_அணையீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 41/2
ஆட வல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 41/3
ஈண்டுகின்றீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 42/2
ஆண்டவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 42/3
வள்ளல் விரைந்து இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 43/3
ஒன்றும்_அல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 44/2
என்றும் நல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 44/3
உறவும் எண்ணேன் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 45/2
பிறவும் நண்ணேன் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 45/3
உய்ய வல்லேன் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 47/2
செய்ய வல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 47/3
உடையவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 48/2
சடையவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 48/3
உறங்க_மாட்டேன் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 49/2
இறங்க_மாட்டேன் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 49/3
உண்டி தர இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 50/3
உத்தமரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 51/2
உற்று அறிந்தீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 52/3
இல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 54/2
யாரும் இல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 54/3
வீறு_உடையீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 55/2
நீறு_உடையீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 55/3
ஏன்றுகொள்வீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 56/2
ஆன்றவரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 56/3
பாடல் சொல்வீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 58/2
ஆடல் நல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 58/3
எல்லாம்_வல்லீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 66/2
என்று தந்தீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 68/2
இ சமயம் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 69/2
இச்சை கண்டீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 71/2
ஏறவைத்தீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 77/2
தேறவைத்தீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 77/3
ஏடா என்றீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 80/2
ஒன்றே என்றீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 87/2
நன்றே நின்றீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 87/3
ஒருமையினீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 91/2
பெருமையினீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 91/3
உண்மை சொன்னேன் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 92/2
பாங்கு செய்வீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 94/3
கண்மணியீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 104/2
உள்_மணியீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 104/3
காரணரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 105/2
பூரணரே இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 105/3
உறு வயது இங்கு இது தருணம் அணைய வாரீர் உண்மை சொன்ன உத்தமரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 6/2
ஆர் எனக்கு இங்கு உம்மை அல்லால் அணைய வாரீர் அயல் அறியேன் ஆணை உம் மேல் அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 11/2
உலகத்து இருப்ப இங்கு என்னை தன் ஏவல் – கீர்த்தனை:23 27/2
அங்கு அவர் எல்லாம் இங்கு ஆர் இவர் என்னவும் – கீர்த்தனை:26 25/1
தனக்கு நிகர் இங்கு இல்லாது உயர்ந்த தம்பம் ஒன்று அதே – கீர்த்தனை:29 2/1
இங்கு ஓர் மலையின் நடுவில் உயர்ந்த தம்பம் நணுகவே – கீர்த்தனை:29 3/1
அன்போர் அணுவும் இல்லா எனக்கு இங்கு அருளல் ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 11/4
நாய்க்கு தவிசு இட்டனை நின்றனக்கு இங்கு இது ஓர் ஆட்டமோ – கீர்த்தனை:29 14/4
ஏறா நிலையில் விரைந்துவிரைந்து இங்கு என்னை ஏற்றியே – கீர்த்தனை:29 19/1
உள்ளே விளங்கி காண்கின்றாய்க்கு இங்கு ஒளிப்பது என்னையே – கீர்த்தனை:29 40/4
உறவு பகை என்று இரண்டும் எனக்கு இங்கு ஒன்று-அது ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 65/1
உன்னை கண்டுகொண்டேன் கண்டவுடன் இங்கு என்னையே – கீர்த்தனை:29 66/1
துரையே நின் மெய் அருள் இங்கு எனக்கு சொந்தம் ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 79/4
இறைவா நின் மெய் அருள் இங்கு எனக்கு சொந்தம் ஆயிற்றே – கீர்த்தனை:29 80/4
அச்சம் தீர்த்து இங்கு என்னை ஆட்கொண்டு அருளும் அமுதனே – கீர்த்தனை:29 83/1
அதன் பின் பிள்ளை ஆக்கி அருள் இங்கு அளித்த சோதியே – கீர்த்தனை:29 97/2
நீயே வலிந்து இங்கு என்னை ஆண்ட நீதி சோதியே – கீர்த்தனை:29 98/1
இங்கு அம்பலம் ஒன்று அங்கே எட்டு அம்பலம் உண்டு ஐய – கீர்த்தனை:37 4/2
சிற்பரர் எல்லாமும் வல்ல தற்பரர் விரைந்து இங்கு உன்னை – கீர்த்தனை:38 7/3
பிடித்து ஒரு தந்தை அணைப்பன் இங்கு எனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் – கீர்த்தனை:41 17/2
ஊன் மறந்தேன் உயிர் மறந்தேன் உணர்ச்சி எலாம் மறந்தேன் உலகம் எலாம் மறந்தேன் இங்கு உன்னை மறந்து அறியேன் – கீர்த்தனை:41 22/3
பால் மறந்த குழவியை போல் பாரேல் இங்கு எனையே பரிந்து நினது அருள் சோதி புரிந்து மகிழ்ந்து அருளே – கீர்த்தனை:41 22/4
வான் கொண்டு நடந்து இங்கு வந்து எனக்கும் அளித்தாய் மன்றில் நடத்து அரசே நின் மா கருணை வியப்பே – கீர்த்தனை:41 26/4
எள்ளானை இடர் தவிர்த்து இங்கு என்னை ஆண்ட எம்மானை கண்டு களித்து இருக்கின்றேனே – கீர்த்தனை:41 27/4
கனித்த சிவானந்தம் எனும் பெரும் போகம்-தனிலே களித்திடவைத்திடுகின்ற காலையும் இங்கு இதுவே – கீர்த்தனை:41 36/4
இன்ன வகை உழல்கின்றேன் இ தலத்தில் திரு_நாள் என்று இசைக்க கேட்டு இங்கு
என் அனைய சிறுவர்களோடு எய்தினேன் திரு_பவனி இனிது கண்டேன் – தனிப்பாசுரம்:2 39/1,2
பண்பார் இங்கு உறும் அவர்-தாம் பிச்சைச்சோறு உச்சியிலே பரிந்து வாங்கி – தனிப்பாசுரம்:2 43/3
இங்கு உருவில் கருணைபுரி திரு_வாக்கின்படி பிச்சை ஏற்றது ஈதால் – தனிப்பாசுரம்:3 39/4
இங்கு உற நினைதி நின் – தனிப்பாசுரம்:4 1/2
கந்தைக்கும் வழியில்லை அரகர கஞ்சிக்கும் வழியில்லை இங்கு ஐயனே – தனிப்பாசுரம்:9 3/4
எட்டாம் எழுத்தை எடுக்கும் என்றார் எட்டாம் எழுத்து இங்கு எது என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 9/2
ஈது நமக்கும் தெரியும் என்றார் இறை ஆமோ இங்கு இது என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 12/2
வய பாவலருக்கு இறை ஆனீர் வஞ்சிப்பா இங்கு உரைப்பது என்றேன் – தனிப்பாசுரம்:10 21/2
வா என்று உரைப்பீர் என்றேன் பின் வரும் அ எழுத்து இங்கு இலை என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 27/2
செயல் ஆர் காலம் அறிந்து என்னை சேர்வீர் என்றேன் சிரித்து உனக்கு இங்கு
அயல் ஆர் என்றார் என்னடி அ ஐயர் மொழிந்த அருள்_மொழியே – தனிப்பாசுரம்:10 28/3,4
செய் வினை ஒன்று அறியேன் இங்கு என்னை எந்தாய் திருவுளத்தில் சேர்த்திலையேல் செய்வது என்னே – தனிப்பாசுரம்:18 4/4
உங்களுக்கு இங்கு எது தெரியும் ஒன்பது தொட்டு ஐம்பது மட்டு உண்டு என்பாரே – தனிப்பாசுரம்:27 1/4
இ வகை இங்கு ஆபாச உபநயனம் அல்லாமல் எள்ளில் பாதி – தனிப்பாசுரம்:27 2/1
இந்த ஜபம் அடிக்கடி இங்கு ஆராலே செய முடியும் அந்தோ நீரில் – தனிப்பாசுரம்:27 4/1
படைத்து இங்கு இயற்றுவள் பற்பல ஜாலம் – திருமுகம்:4 1/104
உருக்கொடு இங்கு இயம்பொணா ஊறுகள் இயற்றுவன் – திருமுகம்:4 1/246
தான் மணந்தது போதாது இங்கு என்று பின் – திருமுகம்:4 1/258
எளியேன் பாடு இங்கு இயம்பவும் படுமோ – திருமுகம்:4 1/287
அரும் தொழில் செய்து இங்கு அடைந்த பொருளை – திருமுகம்:4 1/313
புவி மிசை பாதகர் போந்து இங்கு உதித்தனர் – திருமுகம்:4 1/328

மேல்


இங்கு_அங்கு (1)

இங்கு_அங்கு என்னாமலே எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் – கீர்த்தனை:17 31/1

மேல்


இங்கும் (7)

அருள்பவன் நின்னை அல்லதை இங்கும் அங்கும் மற்று எங்கும் இன்று அது போல் – திருமுறை2:68 10/1
யார் தருவார் நெஞ்சமே இங்கும் அங்கும் இயம்புகவே – திருமுறை2:88 1/4
இங்கும் இருப்பார் அங்கு இருப்பார் எல்லாம் இயல்பில் தாம் உணர்ந்தே – திருமுறை3:7 8/3
இங்கும் அங்கு என்னாமல் எங்கும் ஆம் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 30/4
இங்கும் அங்கும் நடமாடி இருக்கலாம் என்ற போது – கீர்த்தனை:37 5/4
பங்கம் அற அங்கும் உள இங்கும் உள எங்கும் உள பண்டை வெளி என்ற ஒளியே – திருமுகம்:3 1/30
இங்கும் உள்ளான் அங்கும் உள்ளான் – திருமுகம்:4 1/171

மேல்


இங்கும்அங்கும் (1)

எள் அகத்தே உழன்றென் நின்று அலைத்து எழுந்து இங்கும்அங்கும்
துள் அகத்தேன் சிரம் சேரும்-கொலோ நின் துணை அடியே – திருமுறை5:5 20/3,4

மேல்


இங்கும்அங்கும்-தான் (1)

இன்னும் எங்ஙனம் ஏகுகின்றனையோ ஏழை நெஞ்சமே இங்கும்அங்கும்-தான்
முன்னை நாம் பிறந்து உழன்ற அ துயரை முன்னில் என் குலை முறுக்குகின்றன காண் – திருமுறை2:34 6/1,2

மேல்


இங்கே (142)

அச்சம் கெடுத்து ஆண்ட அப்பன் காண் நிச்சலும் இங்கே
இரவும்_எல்லும் எளியேம் பிழைத்த பிழை – திருமுறை1:3 1/344,345
நீ இங்கே நான் அங்கே நிற்க நடுவே குதித்தால் – திருமுறை1:3 1/1111
அங்கு ஓர் பொருள் சுமையாள் ஆனேனேல் இங்கே நின் – திருமுறை1:4 42/2
என் அரசே என் உயிரே என்னை ஈன்ற என் தாயே என் குருவே எளியேன் இங்கே
தன் அரசே செலுத்தி எங்கும் உழலாநின்ற சஞ்சல நெஞ்சகத்தாலே தயங்கி அந்தோ – திருமுறை1:5 76/1,2
அல் விலங்கு செழும் சுடராய் அடியார் உள்ளத்து அமர்ந்து அருளும் சிவ குருவே அடியேன் இங்கே
இல் விலங்கு மடந்தை என்றே எந்தாய் அந்த இருப்பு விலங்கினை ஒழித்தும் என்னே பின்னும் – திருமுறை1:5 77/1,2
உய்குவித்து மெய் அடியார்-தம்மை எல்லாம் உண்மை நிலை பெற அருளும்_உடையாய் இங்கே
மை குவித்த நெடும் கண்ணார் மயக்கில் ஆழ்ந்து வருந்துகின்றேன் அல்லால் உன் மலர்_தாள் எண்ணி – திருமுறை1:5 79/1,2
கல் தவளை-தனக்கும் உணவு அளிக்கும் உன்றன் கருணை நிலை-தனை அறியேன் கடையேன் இங்கே
எற்ற வளை எறும்பே போல் திரிந்து நாளும் இளைத்து நினது அருள் காணாது எந்தாய் அந்தோ – திருமுறை1:5 81/1,2
அனை அறியா சிறு குழவி ஆகி இங்கே அடி நாயேன் அரற்றுகின்றேன் அந்தோ அந்தோ – திருமுறை1:5 85/4
எம் பெருமான் நின் விளையாட்டு என் சொல்கேன் நான் ஏதும் அறியா சிறியேன் எனை-தான் இங்கே
செம்_புனலால் குழைத்த புலால் சுவர் சூழ் பொத்தை சிறு வீட்டில் இருட்டு அறையில் சிறைசெய்து அந்தோ – திருமுறை1:5 87/1,2
என்_உடையாய் என்_உடையாய் என்னை இங்கே எடுத்து வளர்த்தனை அறியேன் என் சொல்வேனே – திருமுறை1:5 90/4
எண்ணிய நம் எண்ணம் எலாம் முடிப்பான் மன்றுள் எம் பெருமான் என்று மகிழ்ந்து இறுமாந்து இங்கே
நண்ணிய மற்றையர்-தம்மை உறாமை பேசி நன்கு மதியாது இருந்த நாயினேனை – திருமுறை1:5 97/1,2
பெரும் செல்வமே எம் சிவமே நினை தொழப்பெற்றும் இங்கே
தரும் செல் அரிக்கும் மரம் போல் சிறுமை தளர் நடையால் – திருமுறை1:6 52/2,3
குருந்தாம் என் சோக மனம் ஆன பிள்ளை குரங்குக்கு இங்கே
வருந்து ஆணவம் என்னும் மானிட பேய் ஒன்று மாத்திரமோ – திருமுறை1:6 117/1,2
பெரும் சீர் ஒற்றி_வாணர் இவர் பேசா மௌனம் பிடித்து இங்கே
விரிஞ்சு ஈர்தர நின்று உடன் கீழும் மேலும் நோக்கி விரைந்தார் யான் – திருமுறை1:8 34/1,2
இங்கே நடந்து வருகின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 40/4
உய்ய உரைப்பேம் என்றார் நும் உரை என் உரை என்றேன் இங்கே
எய் உன் உரையை என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 70/3,4
மேவு என்று அதனில் சேர்த்தது இங்கே மேவின் அன்றோ வா என்பேன் – திருமுறை1:8 71/3
கஞ்சம் இரண்டும் நமை அங்கே கண்டு குவிந்த விரிந்து இங்கே
வஞ்ச இரு தாமரை முகையை மறைக்கின்றன நின்-பால் வியந்தாம் – திருமுறை1:8 108/2,3
இங்கே ஆட்டு தோல் எடுத்தாய் யாம் ஒன்று இரண்டு நீ என்றால் – திருமுறை1:8 120/3
வருந்தாது இங்கே அருந்து அமுத மனையாளாக வாழ்வினொடும் – திருமுறை1:8 128/3
இன்பு_உடையார் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் சீர் இசைக்கின்றார் நான் ஒருவன் ஏழை இங்கே
வன்பு_உடையார்-தமை கூடி அவமே நச்சு மா மரம் போல் நிற்கின்றேன் வஞ்ச வாழ்க்கை – திருமுறை2:59 3/1,2
நஞ்சு_உடையார் வஞ்சகர்-தம் சார்பில் இங்கே நான் ஒருவன் பெரும் பாவி நண்ணி மூட – திருமுறை2:59 4/2
நையாநின்று உலைகின்ற மனத்தால் இங்கே நான் ஒருவன் பெரும் பாவி நாயேன் தீமை – திருமுறை2:59 5/2
என் உள்ளம் கொண்ட களவு அறியாதுநின்று ஏட இங்கே
நின் உள்ளம் கொள் விரத பயன் யாது நிகழ்த்து எனவே – திருமுறை2:69 7/2,3
மின்னை நாடும் நல் வேணி பிரான் இங்கே
என்னை நாடி எனக்கு அருள்செய்கவே – திருமுறை2:76 9/3,4
யாது ஒன்றும் நான் கண்டு அறியேன் அறிந்தவன் என்ன இங்கே
போது ஒன்று போக்குகின்றேன் பிழை யாவும் பொறுத்து அருள்வாய் – திருமுறை2:83 2/2,3
மிகை அறிவேன் தீங்கு என்ப எல்லாம் இங்கே மிக அறிவேன் எனினும் எனை விடுதியாயில் – திருமுறை2:85 7/3
உன்னை நினைந்து இங்கே உலாவுகின்றேன் அன்றி எந்தாய் – திருமுறை2:89 6/1
அந்த நாள் மகிழ்வு அடைபவர் உளர் சிலர் அவர் எவர் எனில் இங்கே
இந்த நாள் முறை திறம் பலராய் உயிர்க்கு இதம் செயும் அவர் அன்றே – திருமுறை2:94 50/3,4
வந்தனர் இங்கே வந்தனம் என்றேன் மாதே நீ – திருமுறை2:103 1/2
நீண் ஆல் இருந்தார் அவர் இங்கே நின்றார் மீட்டும் நின்றிடவே – திருமுறை3:12 1/3
முன் அறியேன் பின் அறியேன் முடிபு-அது ஒன்றும் அறியேன் முன்னியும் முன்னாதும் இங்கே மொழிந்த மொழி முழுதும் – திருமுறை4:1 26/1
ஒன்று சிறியேன் மறுப்ப மறித்தும் வலிந்து எனது ஒரு கை-தனில் கொடுத்து இங்கே உறைதி என்று மறைந்தாய் – திருமுறை4:2 4/3
தரும் நாளில் யான் மறுப்ப மறித்தும் வலிந்து எனது தடம் கை-தனில் கொடுத்து இங்கே சார்க என உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 7/3
ஊர் அணவி நடந்து எளியேன் உறையும் இடம் தேடி உவந்து எனது கை-தனிலே ஒன்று கொடுத்து இங்கே
ஏர் அணவி உறைக மகிழ்ந்து என உரைத்தாய் நின் சீர் யாது அறிந்து புகன்றேன் முன் யாது தவம் புரிந்தேன் – திருமுறை4:2 18/2,3
உரிய பொருள் ஒன்று எனது கையில் அளித்து இங்கே உறைக மகிழ்ந்து என உரைத்த உத்தம நின் அருளை – திருமுறை4:2 19/3
சித்த உரு ஆகி இங்கே எனை தேடி நடந்து தெரு கதவம் திறப்பித்து என் செங்கையில் ஒன்று அளித்து – திருமுறை4:2 21/2
பொருள் நிறையும் இதனை இங்கே வாங்கு என என் கரத்தே பொருந்த அளித்து அருளிய நின் பொன் அருள் என் என்பேன் – திருமுறை4:2 39/3
நன்று ஆர எனது கரத்து ஒன்று அருளி இங்கே நண்ணி நீ எண்ணியவா நடத்துக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 46/3
தன் உருவம் போன்றது ஒன்று அங்கு எனை அழைத்து என் கரத்தே தந்து அருளி மகிழ்ந்து இங்கே தங்குக என்று உரைத்தாய் – திருமுறை4:2 51/3
ஒக்க எனை அழைத்து ஒன்று கொடுத்து இங்கே இரு என்று உரைத்தனை எம் பெருமான் நின் உயர் கருணை வியப்பே – திருமுறை4:2 81/4
மூவர் நாயகன் என மறை வாழ்த்திடும் முத்தியின் வித்தே இங்கே
வராயினும் நின் திரு_தணிகை சென்று இறைஞ்சிடில் அவரே என் – திருமுறை5:6 9/2,3
எந்தை பிரான் என் இறைவன் இருக்க இங்கே என்ன குறை நமக்கு என்றே இறுமாப்புற்றே – திருமுறை5:44 5/1
தகு வான் பொருளாம் உனது அருளே என்றால் அடியேன்-தனை இங்கே
நகுவான் வருவித்து இருள் நெறிக்கே நடத்தல் அழகோ நவிலாயே – திருமுறை5:45 2/3,4
வீறு மயிலும் தனி கடவுள் வேலும் துணை உண்டு எமக்கு இங்கே
சீறும் பிணியும் கொடும் கோளும் தீய வினையும் செறியாவே – திருமுறை5:45 10/2,3
வாசியில் இங்கே வருவாண்டி – திருமுறை5:53 13/2
பொருள் அறியேன் பொருள் அறிந்தார் போன்று நடித்து இங்கே பொங்கி வழிந்து உடைகின்றேன் பொய்யகத்தேன் புலையேன் – திருமுறை6:4 7/1
இங்கே சிறியேன் ஒருவனுக்கும் இடர்-தான் அளிக்க இசைந்தாயேல் – திருமுறை6:7 6/2
அல்லும்_பகலும் திரு_குறிப்பை எதிர்பார்த்து இங்கே அயர்கின்றேன் – திருமுறை6:7 11/2
அடுக்கும் தொண்டர்-தமக்கு எல்லாம் அருள் ஈந்து இங்கே என்னளவில் – திருமுறை6:7 18/1
இ பாரில் உடல் ஆவி பொருளும் உன்-பால் கொடுத்தேன் மற்று எனக்கென்று இங்கே
எப்பாலும் சுதந்தரம் ஓர் இறையும் இலை அருள் சோதி இயற்கை என்னும் – திருமுறை6:10 1/1,2
தடி எடுக்க காணில் அதற்கு உளம் கலங்கி ஓடுவன் இ தரத்தேன் இங்கே
முடியெடுக்க வல்லேனோ இறைவா நின் அருள் இலதேல் முன்னே வைத்த – திருமுறை6:10 3/2,3
தசைத்திடு புன் துரும்பினையும் அகங்கரித்து தங்கள் சுதந்தரத்தால் இங்கே
அசைத்திடற்கு முடியாதேல் அந்தோ இ சிறியேனால் ஆவது என்னே – திருமுறை6:10 7/3,4
திரை சேர புரிந்தாலும் திருவுளமே துணை என நான் சிந்தித்து இங்கே
உரை சேர இருத்தல் அன்றி உடையாய் என் உறவே என் உயிரே என்றன் – திருமுறை6:10 9/2,3
இன்பே நன்று அருளி அருள் இயற்கையிலே வைத்தாலும் இங்கே என்னை – திருமுறை6:10 10/1
ஒவ்வுறு களிப்பால் அழிவுறாது இங்கே ஓங்கவும் இச்சை காண் எந்தாய் – திருமுறை6:12 18/4
விலகிய மாந்தர் அனைவரும் இங்கே மெய்யுற கூடி நின்று உனையே – திருமுறை6:12 19/3
மற்றவர் இங்கே தனித்தனி பிரிந்து மறைந்திட்ட-தோறும் அ பிரிவை – திருமுறை6:13 16/3
நகைத்த போது எல்லாம் நடுங்கினேன் இங்கே நல்ல வாகனங்களில் ஏறி – திருமுறை6:13 47/2
ஓதியே வழுத்தும் தனையன் நான் இங்கே உறுகணால் தளருதல் அழகோ – திருமுறை6:13 89/4
மை அரி நெடும் கணார்-தம் வாழ்க்கையின் மயங்கி இங்கே
பொய்_அறிவு_உடையேன் செய்த புன்மைகள் பொறுத்து ஆட்கொண்டாய் – திருமுறை6:21 4/1,2
இரண்டே கால் கை முகம் புடைக்க இருந்தாய் எனைக்கு என்று இங்கே நீ – திருமுறை6:24 7/3
நீட்பாய் அருள் அமுதம் நீ கொடுத்தாய் நின்னை இங்கே
கேட்பார் இலை என்று கீழ் மேலது ஆக்கினையே – திருமுறை6:24 19/3,4
இங்கே நீ-தான் என்னளவு இன்னும் இரங்காயேல் – திருமுறை6:24 24/2
ஆடிய கால்_மலர்களுக்கே அன்பு_உடையார் யாவர் இங்கே அவர்க்கே இன்பம் – திருமுறை6:24 34/1
பொதிக்கு அளவா முன்னர் இங்கே சத்தத்துக்கு அளவு என்பார் போன்றாய் அன்றே – திருமுறை6:24 44/4
மழவுக்கும் ஒரு பிடி சோறு அளிப்பது அன்றி இரு பிடி ஊண் வழங்கில் இங்கே
உழவுக்கு முதல் குறையும் என வளர்த்து அங்கு அவற்றை எலாம் ஓகோ பேயின் – திருமுறை6:24 49/1,2
ஈனமும் இடரும் தவிர்த்தனை அ நாள் இந்த நாள் அடியனேன் இங்கே
ஊனம் ஒன்று_இல்லோய் நின்றனை கூவி உழைக்கின்றேன் ஒருசிறிது எனினும் – திருமுறை6:30 6/2,3
சிந்தையுற்று இங்கே இருக்கின்றேன் இது நின் திருவுளம் தெரிந்ததே எந்தாய் – திருமுறை6:30 8/3
இன்னும் மிக களித்து இங்கே இருக்கின்றேன் மறவேல் இது தருணம் அருள் சோதி எனக்கு விரைந்து அருளே – திருமுறை6:35 7/4
துரிய நிலத்தவர் எல்லாம் துதிக்கின்றார் ஏழை துதித்தல் பெரிது அல இங்கே துதித்திட என்று எழுந்த – திருமுறை6:35 10/2
இந்து ஆர் அருள் அமுதம் யான் அருந்தல் வேண்டும் இங்கே
நந்தா மணி_விளக்கே ஞான சபை எந்தாயே – திருமுறை6:38 2/1,2
உடாத வெற்றரை நேர்ந்து உயங்குவேன் ஐயோ உன் அருள் அடைய நான் இங்கே
படாத_பாடு எல்லாம் பட்டனன் அந்த பாடு எலாம் நீ அறியாயோ – திருமுறை6:39 5/3,4
இடைதல் அற்று ஓங்கும் திரு அளித்து இங்கே என்னை ஆண்டு அருளிய நினையே – திருமுறை6:53 8/4
செத்தாரை மீட்டும் இங்கே எழுப்பியிடல் வேண்டும் திரு_சபைக்கே அடிமைகளா செய்வித்தல் வேண்டும் – திருமுறை6:59 4/2
தனி சிறியேன் சிறிது இங்கே வருந்திய போது அதனை தன் வருத்தம் என கொண்டு தரியாது அ கணத்தே – திருமுறை6:60 46/1
இச்சை ஒன்றும் இல்லாதே இருந்த எனக்கு இங்கே இயலுறு சன்மார்க்க நிலைக்கு இச்சையை உண்டாக்கி – திருமுறை6:60 53/1
பயிர்ப்புறும் ஓர் பசி தவிர்த்தல் மாத்திரமே புரிக பரிந்து மற்றை பண்பு உரையேல் நண்பு உதவேல் இங்கே
நயப்புறு சன்மார்க்கம் அவர் அடையளவும் இது-தான் நம் ஆணை என்று எனக்கு நவின்ற அருள் இறையே – திருமுறை6:60 71/2,3
அன்னையை கண்டு அம்மா நீ அம்பலத்து என் கணவர் அடியவளேல் மிக வருக அல்லள் எனில் இங்கே
என்னை உனக்கு இருக்கின்றது ஏகுக என்று உரைப்பாள் இச்சை எலாம் உம்மிடத்தே இசைந்தனள் இங்கு இவளை – திருமுறை6:62 6/1,2
பெண் ஆயம் பலபலவும் பேசுகின்றார் இங்கே பெரிய நடராயர் உள்ள பிரியம் அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 15/4
உன்னிடை நான் கொடுத்தனன் மற்று என்னிடை வேறு ஒன்றும் இலை உடையாய் இங்கே
புல் நிகரேன் குற்றம் எலாம் பொறுத்ததுவும் போதாமல் புணர்ந்து கொண்டே – திருமுறை6:64 30/2,3
மன் செய்து கொண்ட சன்மார்க்கத்தில் இங்கே வான் செய்து கொண்டது நான் செய்து கொண்டேன் – திருமுறை6:76 10/1
அலந்த சிறியேன் பிழை பொறுத்தே அருள் ஆர்_அமுதம் அளித்து இங்கே
உலந்த உடம்பை அழியாத உடம்பா புரிந்து என் உயிரின் உளே – திருமுறை6:82 13/2,3
தீபம் எலாம் கடந்து இருள் சேர் நிலம் சார போவீர் சிறிது பொழுது இருந்தாலும் திண்ணம் இங்கே அழிவீர் – திருமுறை6:86 18/3
நல்லார்கள் வியக்க எனக்கு இசைத்தபடி இங்கே நான் உனக்கு மொழிகின்றேன் நன்று அறிவாய் மனனே – திருமுறை6:89 4/2
மேயது இதுவாம் இதற்கு ஓர் ஐயம் இலை இங்கே விரைந்து உலகம் அறிந்திடவே விளம்புக நீ மனனே – திருமுறை6:89 7/2
ஞான வடிவும் இங்கே நான் பெற்றேன் எங்கெங்கும் – திருமுறை6:93 17/3
இன்று தொடங்கி இங்கே எம் பெருமான் எந்நாளும் – திருமுறை6:93 35/1
பொய் கட்டிக்கொண்டு நீர் வாழ்கின்றீர் இங்கே புலை கட்டிக்கொண்ட இ பொய் உடல் வீழ்ந்தால் – திருமுறை6:96 9/1
கூடு விட்டு போயின பின் எது புரிவீர் எங்கே குடியிருப்பீர் ஐயோ நீர் குறித்து அறியீர் இங்கே
பாடுபட்டீர் பயன் அறியீர் பாழ்க்கு இறைத்து கழித்தீர் பட்டது எலாம் போதும் இது பரமர் வரு தருணம் – திருமுறை6:97 2/2,3
கனம்_உடையேம் கட்டு_உடையேம் என்று நினைத்து இங்கே களித்து இறுமாந்து இருக்கின்றீர் ஒளிப்பிடமும் அறியீர் – திருமுறை6:97 8/1
மெய் அகத்தே விரும்பி இங்கே வந்திடு-மின் எனது மெய்ப்பொருளாம் தனி தந்தை இ தருணம்-தனிலே – திருமுறை6:97 9/3
அன்பு_உடையீர் வம்-மின் இங்கே சமரச சன்மார்க்கம் அடைந்திடு-மின் அக வடிவு இங்கு அனக வடிவு ஆகி – திருமுறை6:98 5/2
ஓர்பு உறவே இது நல்ல தருணம் இங்கே வம்-மின் உலகியலீர் உன்னியவாறு உற்றிடுவீர் விரைந்தே – திருமுறை6:98 7/4
விரைந்துவிரைந்து அடைந்திடு-மின் மேதினியீர் இங்கே மெய்மை உரைக்கின்றேன் நீர் வேறு நினையாதீர் – திருமுறை6:98 8/1
அளித்திடு சிற்றம்பலத்து என் அப்பன் அருள் பெறவே ஆசை உண்டேல் வம்-மின் இங்கே நேசம்_உடையீரே – திருமுறை6:98 9/4
ஆசை உண்டேல் வம்-மின் இங்கே அருள் சோதி பெருமான் அம்மையுமாய் அப்பனுமாய் அருளும் அருளாளன் – திருமுறை6:98 10/1
குறித்து உரைக்கின்றேன் இதனை கேண்-மின் இங்கே வம்-மின் கோணும் மன_குரங்காலே நாணுகின்ற உலகீர் – திருமுறை6:98 20/1
மருட்டு உலகீர் இருட்டு உலகில் மடிவது அழகு_அலவே மரணம் இலா பெரு வாழ்வில் வாழ வம்-மின் இங்கே
பொருள் திறம் சேர் சுத்த சிவ சன்மார்க்க நிலையில் பொருந்து-மின் சிற்சபை அமுதம் அருந்து-மின் அன்புடனே – திருமுறை6:98 23/2,3
சிறந்திடு சன்மார்க்கம் ஒன்றே பிணி மூப்பு மரணம் சேராமல் தவிர்த்திடும் காண் தெரிந்து வம்-மின் இங்கே
பிறந்த பிறப்பு இதில் தானே நித்திய மெய் வாழ்வு பெற்றிடலாம் பேர்_இன்பம் உற்றிடலாம் விரைந்தே – திருமுறை6:98 25/3,4
தாய் உரைத்த திரு_பொதுவில் நடம் புரிந்து என் உளம் கலந்த தலைவா இங்கே
நீ உரைத்த திரு_வார்த்தை என அறியார் இவர் அறிவின் நிகழ்ச்சி என்னே – திருமுறை6:99 1/3,4
இறந்தவர்கள் பலரும் இங்கே எழுகின்ற தருணம் இதே என்று வாய்மை – திருமுறை6:99 2/1
அறம் காதல் செய்தேனை ஆண்டுகொண்டு இங்கே அருள்_பெரும்_சோதியாய் ஆடும் அழகர் – திருமுறை6:102 3/1
வியந்து வருகின்றது கண்டு உபசரியாது இங்கே மேல் நோக்கி இருப்பது என் நீ என்கின்றாய் தோழி – திருமுறை6:104 2/2
அறம் குலவு தோழி இங்கே நீ உரைத்த வார்த்தை அறிவறியார் வார்த்தை எதனால் எனில் இ மொழி கேள் – திருமுறை6:104 6/1
துன்னுறும் மங்கலம் விளங்க அலங்கரிப்பாய் இங்கே தூங்குதலால் என்ன பலன் சோர்வு அடையேல் பொதுவில் – திருமுறை6:105 5/3
அளைய எனக்கு உணர்த்தியதை யான் அறிவேன் உலகர் அறிவாரோ அவர் உரை கொண்டு ஐயமுறேல் இங்கே
இளைவு அடையேன் மாளிகையை மங்கலங்கள் நிரம்ப இனிது புனைந்து அலங்கரிப்பாய் காலை இது கண்டாய் – திருமுறை6:105 7/2,3
இடை புகல்கின்றார் அது கேட்டு ஐயமுறேல் இங்கே இரவு விடிந்தது காலை எய்தியதால் இனியே – திருமுறை6:105 10/2
அன்னம் உண அழைக்கின்றாய் தோழி இங்கே நான்-தான் அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அண்ணல் அடி_மலர் தேன் – திருமுறை6:106 6/1
அள்ளுண்ட பிறரும் எனை அடுத்தடுத்து கண்டால் அறிவு தரும் அவர்க்கும் இங்கே யான் உண்ட கள்ளே – திருமுறை6:106 12/4
எவ்வுலகும் உணர்வ அரிய திரு_சிற்றம்பலத்தே இனிது அமர்ந்த தலைவர் இங்கே என்னை மணம் புரிந்தார் – திருமுறை6:106 33/3
துருவாத எனக்கு இங்கே அருள் நினைக்கும்-தோறும் சொல்லளவு அல்லாத சுகம் தோன்றுவது என் தோழி – திருமுறை6:106 34/4
விலக அறியா உயிர் பலவும் நீயும் இங்கே நின்று மினுக்குவதும் குலுக்குவதும் வெளுத்துவிடும் காணே – திருமுறை6:106 46/4
உரிமை பெறும் என் தோழி நீயும் இங்கே சின்ன ஒலி கேட்டு களித்திடுவாய் உள வாட்டம் அறவே – திருமுறை6:106 49/4
ஆதேயர் ஆகி இங்கே தொழில் புரிவார் என்றால் ஐயர் திரு_அடி பெருமை யார் உரைப்பார் தோழி – திருமுறை6:106 62/4
உய்ய இங்கே நான் அவரை கலந்து அவரும் நானும் ஒன்று ஆன பின்னர் உனை அழைக்கின்றேன் உவந்தே – திருமுறை6:106 67/4
இனிப்புறு சிற்சபை இறையை பெற்ற பரிசு-அதனால் இத்தனையும் பெற்று இங்கே இருக்கின்றேன் தோழி – திருமுறை6:106 96/4
செவ்வியர்-தம் செயல் அனைத்தும் திரு_அருளின் செயல் எனவே தெரிந்தேன் இங்கே
கவ்வை_இலா திரு_நெறி அ திருவாளர்-தமக்கு ஏவல் களிப்பால் செய்ய – திருமுறை6:108 7/2,3
இதுவே தருணம் எனை அணைதற்கு இங்கே
பொதுவே நடிக்கும் புனிதா விது வேய்ந்த – திருமுறை6:108 13/1,2
என்னை விட மாட்டாய் நான் உன்னை விட_மாட்டேன் இருவரும் ஒன்று ஆகி இங்கே இருக்கின்றோம் இது-தான் – திருமுறை6:108 45/3
ஆரும் அறியாமல் இங்கே வெண்ணிலாவே அருளாளர் – கீர்த்தனை:3 7/1
வாசியில் இங்கே வருவாண்டி – கீர்த்தனை:10 13/2
ஊழிதோறூழி நின்று ஆடுவன் நீயும் உன்னுதியேல் இங்கே மன்னருள் ஆணை – கீர்த்தனை:11 2/3
இங்கே களிப்பது நன்று இந்த உலகோ ஏத குழியில் இழுக்கும் அதனால் – கீர்த்தனை:11 7/3
விஞ்சாத அறிவாலே தோழி நீ இங்கே வேது செய் மரணத்துக்கு எது செய்வோம் என்றே – கீர்த்தனை:11 9/3
திருவாளர் போற்ற என்னோடு ஆட வாரீர் திரு_அனையார் வாழ்த்த இங்கே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 3/1
ஓசை கொண்டது எங்கும் இங்கே ஆட வாரீர் உம் ஆணை உம்மை விடேன் ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 6/2
தள்ள_அரியேன் என்னோடு இங்கே ஆட வாரீர் தாழ்க்கில் இறையும் தரியேன் ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 10/3
நச்சுகின்றேன் நிச்சல் இங்கே ஆட வாரீர் நாணம் அச்சம் விட்டேன் என்னோடு ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 11/1
ஈது இசைந்த தருணம் இங்கே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 7/4
ஈர்_அகத்தேன் அல்ல இங்கே அணைய வாரீர் என் ஆசை பொங்குகின்ற அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 11/3
என்னை தான் ஆக்கும் மருந்து இங்கே
இறந்தாரை எல்லாம் எழுப்பும் மருந்து – கீர்த்தனை:21 20/1,2
என்னை தான் ஆக்கிய ஜோதி இங்கே
இறந்தாரை எல்லாம் எழுப்பும் ஓர் ஜோதி – கீர்த்தனை:22 20/1,2
இழிந்தாலும் நம்மை இங்கே ஏற்றுவார் என்று அடைந்தால் – கீர்த்தனை:36 4/1
இதைவிட பெருவெளி இருக்குது என்றால் இங்கே – கீர்த்தனை:37 3/4
இன்று தம் கையில் கொண்டே வந்து நிற்கின்றார் இங்கே
இந்த கதவை மூடு இவர் போவது இனி எங்கே – கீர்த்தனை:39 3/3,4
ஆதேயர் ஆகி இங்கே தொழில் புரிவார் என்றால் ஐயர் திரு_அடி பெருமை யார் உரைப்பார் தோழி – கீர்த்தனை:41 33/4
எல்லோமும் இங்கே இருக்கின்றோம் சொல்லோம் – தனிப்பாசுரம்:14 5/2
திங்கள் அணி சடை மவுலி சிவனே இ கலி மகிமை திறத்தில் இங்கே
எங்கள் உலகியலின் உறு பிரமசரியத்தின் நெறி என் சொல்கேனோ – தனிப்பாசுரம்:27 1/1,2
நிந்தை என்பது எங்கே நாம் இங்கே வந்து அகப்பட்டோம் நிலையல் தம் ஓர் – தனிப்பாசுரம்:27 4/3
புண் பல் நேர்ந்த போது உண்டவாம் கண்டு நின் புல்லி நின்னுடன் இங்கே
உண்பனேல் அஃது உணவு என மதிப்பன் ஈது உண்மை என்று உணர்வாயே – திருமுகம்:5 8/3,4
கருமை_இலா கருணை முகம் காண்பதற்கு விழைந்து அங்கே கலந்தது இங்கே
அருமை_இலா பெருமையிலே இருக்கின்றேம் இது கடவுள் ஆணை என்றே – திருமுகம்:5 12/3,4

மேல்


இங்ஙன் (1)

என்னை அவத்தை கடல்-நின்று இங்ஙன் எடுத்த தெய்வமே – கீர்த்தனை:29 82/3

மேல்


இங்ஙனம் (5)

இத்தகை உலகில் இங்ஙனம் சிறியேன் எந்தை நின் திரு_பணி விடுத்தே – திருமுறை6:13 113/1
முன் செய்து கொண்டதும் இங்ஙனம் கண்டீர் மூ வகையாம் உடல் ஆதியை நுமது – திருமுறை6:76 10/2
சைகரையேல் இங்ஙனம் நான் தனித்து இருத்தல் வேண்டும் தாழ்_குழல் நீ ஆங்கே போய் தத்துவ பெண் குழுவில் – திருமுறை6:106 69/2
இன்பு அறியாய் ஆதலினால் இங்ஙனம் நீ இசைத்தாய் இறைவர் திரு_வடிவு அது கண்டிட்ட தருணம்-தான் – திருமுறை6:106 77/3
இங்ஙனம் பற்பல ஏழை குறும்புகள் – திருமுகம்:4 1/276

மேல்


இங்ஙனமே (1)

எள்ளல் அற பாடுகின்றேன் நின் அருளை அருளால் இ பாட்டில் பிழை குறித்தல் எங்ஙனம் இங்ஙனமே – திருமுறை4:4 7/4

மேல்


இங்ஙனே (2)

நாயாய் பிறந்திலன் நாய்க்கும் கடைப்பட்ட நான் இங்ஙனே – திருமுறை2:73 5/4
பதிய இங்ஙனே வம்-மினோ கொலை பயில்வீரேல் – திருமுறை6:95 11/3

மேல்


இச்சித்து (1)

என் கண்_அனையார் மலை_மகளை இச்சித்து அணைந்தார் ஆனாலும் – திருமுறை3:17 6/1

மேல்


இச்சை (80)

சாற்ற அரிய இச்சை ஞானம் கிரியை என்னும் முச்சத்தி வடிவாம் பொன்_பதம் – திருமுறை1:1 2/51
இச்சை உனக்கு எவ்வாறு இருந்ததுவே இச்சை_இலார் – திருமுறை1:3 1/826
இச்சை உனக்கு எவ்வாறு இருந்ததுவே இச்சை_இலார் – திருமுறை1:3 1/826
இன்பம் எது கண்டேம் மால் இச்சை எலாம் துன்பம் அதில் – திருமுறை1:3 1/1177
மெய்ஞ்ஞான விருப்பத்தில் ஏறி கேள்வி மீது ஏறி தெளிந்து இச்சை விடுதல் ஏறி – திருமுறை1:5 50/1
படித்தேன் பொய் உலகியல் நூல் எந்தாய் நீயே படிப்பித்தாய் அன்றியும் அ படிப்பில் இச்சை
ஒடித்தேன் நான் ஒடித்தேனோ ஒடிப்பித்தாய் பின் உன் அடியே துணை என நான் உறுதியாக – திருமுறை1:5 73/1,2
எண் மதியோடு இச்சை எய்தாது அலையும் என் ஏழை மதி – திருமுறை1:6 155/3
இச்சை எனையும் குறிக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 37/4
எல்லாம் அறிவீர் என்னுடைய இச்சை அறியீர் போலும் என்றேன் – திருமுறை1:8 96/2
இச்சை எடுப்பாய் உரைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 106/4
இச்சை பெரும் பெண் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 110/4
இச்சை உண்டு எனக்கு உன் திரு_மலர்_தாள் எய்தும் வண்ணம் இங்கு என் செய வல்லேன் – திருமுறை2:27 1/1
இச்சை நிற்கின்றது உம் அடிக்கு ஏவல் இயற்றுவான் அந்த இச்சையை முடிப்பீர் – திருமுறை2:54 8/2
இச்சை கொடு வாடும் இந்த ஏழை முகம் பாராயோ – திருமுறை2:56 8/4
நாளாக இச்சை உண்டு என்னை செய்கேன் கொடு நங்கையர்-தம் – திருமுறை2:64 1/2
இச்சை நன்று அறிவாய் அருள்செய்யாது இருக்கின்றாய் உனக்கு யான் செய்தது என்னே – திருமுறை2:67 5/3
ஏர் ஆர் குழலாய் என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 1/4
ஈர்த்தேன் குழலாய் என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 2/4
ஈது அற்புதமே என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 3/4
என் ஆர் அணங்கே என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 4/4
ஏல குழலாய் என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 5/4
ஏய் என் தோழி என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 6/4
எம் கண்_அனையாய் என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 7/4
ஏசாநிற்க என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 8/4
ஏடு ஆர் கோதை என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 9/4
இருள் மாண் குழலாய் என்னடி நான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே – திருமுறை3:1 10/4
எப்பாலும் இழிந்து மனத்து இச்சை புரிகின்றேன் எனை கருதி யான் இருக்கும் இடம் தேடி அடைந்து – திருமுறை4:7 5/3
எற்றே ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் இசைப்பேன் இச்சை எலாம் விடுத்து வனத்திடத்தும் மலையிடத்தும் – திருமுறை4:7 12/1
இச்சை ஏற்றவர்க்கு யாது செய்குவாய் – திருமுறை5:12 16/2
கெஞ்சி கொஞ்சி நிறை அழிந்து உன் அருட்கு இச்சை நீத்து கிடந்தனன் ஆயினேன் – திருமுறை5:20 1/2
இச்சை கட்டி இடும்பை எனும் சுமை ஏறக்கட்டிய எற்கு அருள்வாய்-கொலோ – திருமுறை5:20 10/3
இறையளவும் அறிவு ஒழுக்கத்து இச்சை_இலேன் நரகில் இருந்து உழன்று வாடுகின்றோர் எல்லார்க்கும் இழிந்தேன் – திருமுறை6:4 9/1
நகம் கானம் உறு தவர் போல் நலம் புரிந்தும் அறியேன் நச்சுமர கனி போல இச்சை கனிந்து உழல்வேன் – திருமுறை6:6 2/2
ஈனம் உறும் அகங்கார புலி குறுக்கே வருமோ இச்சை எனும் இராக்கத பேய் எனை பிடித்துக்கொளுமோ – திருமுறை6:11 10/3
எவ்வளவெனினும் இச்சை ஒன்று அறியேன் எண்ணு-தோறு அருவருக்கின்றேன் – திருமுறை6:12 13/2
உறியதோர் இச்சை எனக்கு இலை என்றன் உள்ளம் நீ அறிந்ததே எந்தாய் – திருமுறை6:12 14/4
திரு_மணி பொதுவில் அன்பு_உடையவரா செய்யவும் இச்சை காண் எந்தாய் – திருமுறை6:12 17/4
ஒவ்வுறு களிப்பால் அழிவுறாது இங்கே ஓங்கவும் இச்சை காண் எந்தாய் – திருமுறை6:12 18/4
அலகு_இல் பேர்_அன்பில் போற்றி வாழ்ந்திடவும் அடியனேற்கு இச்சை காண் எந்தாய் – திருமுறை6:12 19/4
கரு வளர் உலகில் திருவிழா காட்சி காணவும் இச்சை காண் எந்தாய் – திருமுறை6:12 20/4
அங்கமே குளிர நின்றனை பாடி ஆடவும் இச்சை காண் எந்தாய் – திருமுறை6:12 21/4
மருவிய புகழை வழுத்தவும் நின்னை வாழ்த்தவும் இச்சை காண் எந்தாய் – திருமுறை6:12 22/4
நண்ணும் அ வருத்தம் தவிர்க்கும் நல் வரம்-தான் நல்குதல் எனக்கு இச்சை எந்தாய் – திருமுறை6:12 23/4
இவை அலால் பிறிது ஓர் விடயத்தில் இச்சை எனக்கு இலை இவை எலாம் என்னுள் – திருமுறை6:12 24/1
தவம்_இலேன் எனினும் இச்சையின்படி நீ தருதலே வேண்டும் இ இச்சை
நவை இலா இச்சை என அறிவிக்க அறிந்தனன் நவின்றனன் எந்தாய் – திருமுறை6:12 24/3,4
நவை இலா இச்சை என அறிவிக்க அறிந்தனன் நவின்றனன் எந்தாய் – திருமுறை6:12 24/4
வன்மையில் பொருள் மேல் இச்சை_இல்லவன் போல் வாதி போல் வார்த்தைகள் வழங்கி – திருமுறை6:15 20/1
உருவே இச்சை மயமே மெய் உணர்வின் வணமே உயர் இன்ப – திருமுறை6:24 28/2
மெய் தழைய உள்ளம் குளிர்ந்து வகை மாறாது மேன்மேல் கலந்து பொங்க விச்சை அறிவு ஓங்க என் இச்சை அறிவு அனுபவம் விளங்க அறிவு அறிவது ஆகி – திருமுறை6:25 4/1
இரணன் என்று எனை எண்ணிடேல் பிறிது ஓர் இச்சை ஒன்று இலேன் எந்தை நின் உபய – திருமுறை6:32 6/3
இச்சை எலாம் எனக்கு அளித்தே எனை கலந்த தெய்வம் இறந்தவர்கள் அனைவரையும் எழுப்புகின்ற தெய்வம் – திருமுறை6:44 6/1
இச்சை ஒன்றும் இல்லாதே இருந்த எனக்கு இங்கே இயலுறு சன்மார்க்க நிலைக்கு இச்சையை உண்டாக்கி – திருமுறை6:60 53/1
பால் மறுத்து விளையாடும் சிறுபருவத்திடையே பகரும் உலகு இச்சை ஒன்றும் பதியாது என் உளத்தே – திருமுறை6:60 78/1
இனம் பழ மோகம் கலந்தாள் சிவானுபவத்து அல்லால் எந்த அனுபவங்களிலும் இச்சை_இல்லாள் அவர்-தம் – திருமுறை6:62 3/2
என்னை உனக்கு இருக்கின்றது ஏகுக என்று உரைப்பாள் இச்சை எலாம் உம்மிடத்தே இசைந்தனள் இங்கு இவளை – திருமுறை6:62 6/2
என் உயிரில் கலந்துகொண்டார் வரில் அவர்-தாம் இருக்க இடம் புனைக என்கின்றாள் இச்சை மயம் ஆகி – திருமுறை6:62 9/1
இச்சை எலாம் வல்ல துரை என்னை மணம் புரிந்தார் ஏடி எனக்கு இணை எவர்கள் என்ற அதனாலோ – திருமுறை6:63 5/1
எதிலும் எனக்கு இச்சை இல்லை அவர் அடி கண் அல்லால் என்று உரைத்தேன் இதனாலோ எதனாலோ அறியேன் – திருமுறை6:63 22/2
இச்சை எலாம் புகன்றேன் என் இலச்சை எலாம் விடுத்தேன் இனி சிறிதும் தரியேன் இங்கு இது தருணத்து அடைந்தே – திருமுறை6:64 49/1
அச்சம் எலாம் தவிர்த்து அருளி இச்சை எலாம் அளித்த அம்மே என் அப்பா என் ஐயா என் அரசே – திருமுறை6:68 4/1
இச்சை வேறு இல்லை இங்கு என் கருத்து எல்லாம் என் உள் அமர்ந்து அறிந்தே இருக்கின்றீர் – திருமுறை6:76 9/1
இச்சை எலாம் வல்ல துரை என்னை மணம் புரிந்தார் யான் செய் தவம் யார் செய்தார் இது கேள் என் தோழி – திருமுறை6:106 4/1
எனை தனி வைத்து அருள் ஒளி ஈந்து என் உள் இருக்கின்றான் எல்லாம் செய் வல்ல சித்தன் இச்சை அருள் சோதி – திருமுறை6:108 23/2
இச்சை எலாம் எய்த இசைந்து அருளி செய்தனையே – திருமுறை6:108 46/2
இச்சை அளித்தான் என்று ஊதூது சங்கே இன்பம் கொடுத்தான் என்று ஊதூது சங்கே – கீர்த்தனை:1 162/2
இச்சை நின் மேல் அன்றி எனக்கு எள்ளளவும் வேறும் ஒன்றில் – கீர்த்தனை:6 9/1
இச்சை இலை நின் ஆணை என் அருமை ஐயாவே – கீர்த்தனை:6 9/2
என் மயம் ஆகி இருப்பாயோ தோழி இச்சை மயமாய் இருப்பாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 3/2
எச்ச உரை அன்று என் இச்சை எல்லாம் உமது – கீர்த்தனை:17 71/1
இச்சை கண்டீர் இங்கு வாரீர் – கீர்த்தனை:17 71/2
இச்சை மயமாய் இருந்தேன் ஆட வாரீர் என்னுடைய நாயகரே ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 11/4
இச்சை எலாம் தந்த ஜோதி உயிர்க்கு – கீர்த்தனை:22 30/3
எனக்கும் நின் மேல் அன்றி உலகில் இச்சை இல்லையே – கீர்த்தனை:29 7/4
இச்சை யாவும் முடித்து கொடுத்து உள் இலங்கும் குரவனே – கீர்த்தனை:29 83/3
இச்சை மன மாயையே கண்டன எலாம் அவை இருந்து காண் என்ற தவமே – கீர்த்தனை:41 1/19
திலகம் தழைத்த நுதல் கரும்பே செல்வ திருவே கலை குருவே சிறக்கும் மலை_பெண்மணியே மா தேவி இச்சை ஞானமொடு – தனிப்பாசுரம்:20 2/2
இச்சை மன மாயையே கண்டன எலாம் அவை இருந்து காண் என்ற தவமே – தனிப்பாசுரம்:24 1/19
இல்லறத்தார் ஆக எமக்கு இச்சை உமக்கு இச்சை என்ன என்கின்றோரும் – தனிப்பாசுரம்:27 10/1
இல்லறத்தார் ஆக எமக்கு இச்சை உமக்கு இச்சை என்ன என்கின்றோரும் – தனிப்பாசுரம்:27 10/1
இச்சை வழியே இணங்கி வலிவில் – திருமுகம்:4 1/325

மேல்


இச்சை_இல்லவன் (1)

வன்மையில் பொருள் மேல் இச்சை_இல்லவன் போல் வாதி போல் வார்த்தைகள் வழங்கி – திருமுறை6:15 20/1

மேல்


இச்சை_இல்லாள் (1)

இனம் பழ மோகம் கலந்தாள் சிவானுபவத்து அல்லால் எந்த அனுபவங்களிலும் இச்சை_இல்லாள் அவர்-தம் – திருமுறை6:62 3/2

மேல்


இச்சை_இலார் (1)

இச்சை உனக்கு எவ்வாறு இருந்ததுவே இச்சை_இலார்
இட்ட மலம் பட்ட இடம் எல்லாம் பொன்னாம் என்றால் – திருமுறை1:3 1/826,827

மேல்


இச்சை_இலேன் (1)

இறையளவும் அறிவு ஒழுக்கத்து இச்சை_இலேன் நரகில் இருந்து உழன்று வாடுகின்றோர் எல்லார்க்கும் இழிந்தேன் – திருமுறை6:4 9/1

மேல்


இச்சைகொண்டு (1)

இச்சைகொண்டு நான் செல்கின்றேன் உனக்கும் இயம்பினேன் பழி இல்லை என் மீதே – திருமுறை2:37 9/4

மேல்


இச்சைகொள்வேன் (1)

அம்பு ஆதல் நெடும்_கண்ணார்க்கு இச்சைகொள்வேன் அகம் மலர முகம் மலர்வோடு அருள்செய் உன்றன் – திருமுறை5:24 9/1

மேல்


இச்சையதாகி (1)

கோவை வாய் இதழ்க்கு இச்சையதாகி நின் குரை கழற்கு அன்புகொண்டிலன் ஆயினேன் – திருமுறை5:20 4/2

மேல்


இச்சையாம் (1)

தென்_சபை உலகத்து உயிர்க்கு எலாம் இன்பம் செய்வது என் இச்சையாம் எந்தாய் – திருமுறை6:12 16/4

மேல்


இச்சையால் (3)

ஏகமே பொருள் என்று அறிந்திலேன் பொருளின் இச்சையால் எருது நோவு அறியா – திருமுறை6:8 1/2
எ பணி இட்டாய் அ பணி அலது என் இச்சையால் புரிந்தது ஒன்று இலையே – திருமுறை6:12 5/3
மருவினால் பொருளின் இச்சையால் பல கால் மருவுகின்றான் என கருதி – திருமுறை6:13 46/2

மேல்


இச்சையிடுவார் (1)

இச்சையிடுவார் உண்டி என்றார் உண்டேன் என்றேன் எனக்கு இன்று – திருமுறை3:5 2/3

மேல்


இச்சையில் (1)

இச்சையில் கண் மூடி எ சுகம் கண்டீர் எ துணை கொள்கின்றீர் பித்து உலகீரே – திருமுறை6:96 5/4

மேல்


இச்சையின் (4)

ஓடுகின்றாய் மீளாமல் உன் இச்சையின் வழியே – திருமுறை1:3 1/545
வீக்கம் எல்லாம் சென்று உன் இச்சையின் வண்ணம் விளங்குக நீ – திருமுறை6:41 7/2
வெம் கேத மரணத்தை விடுவித்து விட்டேன் விச்சை எலாம் கற்று என் இச்சையின் வண்ணம் – கீர்த்தனை:11 7/1
இச்சையின் வண்ணம் எனக்கு அருள்செய்ய – கீர்த்தனை:17 24/1

மேல்


இச்சையின்படி (1)

தவம்_இலேன் எனினும் இச்சையின்படி நீ தருதலே வேண்டும் இ இச்சை – திருமுறை6:12 24/3

மேல்


இச்சையினால் (1)

மின்_போல்வார் இச்சையினால் வெம்புகின்றேன் ஆனாலும் – திருமுறை2:20 13/1

மேல்


இச்சையுற்றபடி (1)

என் பருவம் குறியாதே எனை மணந்த பதியே இச்சையுற்றபடி எல்லாம் எனக்கு அருளும் துரையே – திருமுறை6:60 3/3

மேல்


இச்சையுற (1)

ஏர் நந்தன பணி கண்டு இச்சையுற நம் இறைக்கு – திருமுறை1:3 1/1309

மேல்


இச்சையூட்டும் (1)

எச்ச நீட்டி விச்சை காட்டி இச்சையூட்டும் இன்பனே – கீர்த்தனை:1 88/1

மேல்


இச்சையே (1)

இருளையே ஒளி என மதித்து இருந்தேன் இச்சையே பெரு விச்சை என்று அலந்தேன் – திருமுறை6:5 10/1

மேல்


இச்சையை (3)

இச்சை நிற்கின்றது உம் அடிக்கு ஏவல் இயற்றுவான் அந்த இச்சையை முடிப்பீர் – திருமுறை2:54 8/2
இச்சை ஒன்றும் இல்லாதே இருந்த எனக்கு இங்கே இயலுறு சன்மார்க்க நிலைக்கு இச்சையை உண்டாக்கி – திருமுறை6:60 53/1
விச்சையை இச்சையை விளைவித்து உயிர்களை – திருமுறை6:65 1/757

மேல்


இச்சைவழி (1)

எந்நாளும் உன் இச்சைவழி பெற்று வாழ்க யாம் எய்தி நின்னுள் கலந்தேம் இனி எந்த ஆற்றினும் பிரிவுறேம் உண்மை ஈது எம் ஆணை என்ற குருவே – திருமுறை6:25 30/3

மேல்


இச்சைவைத்து (2)

என்றும் மாதர் மேல் இச்சைவைத்து உன்றனை எண்ணுவேன் துயருற்றால் – திருமுறை5:17 10/1
இளகிலா மனத்தேன் இனிய பச்சடிசில் எவற்றிலும் இச்சைவைத்து இசைத்தேன் – திருமுறை6:9 8/3

மேல்


இச்சைவையேன் (1)

ஈன உடற்கு இச்சைவையேன் பாங்கிமாரே நடனேசர்-தமை – கீர்த்தனை:2 4/1

மேல்


இசை (27)

ஈவு அரசர் எம்முடைய நாவரசர் சொல் பதிக இசை பரிமளிக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/99
ஏவலார் புகழ் எமது நாவல்_ஆரூரர் புகல் இசை திரு_பாட்டு பதம் – திருமுறை1:1 2/100
எங்கள் பதம் எங்கள் பதம் என்று சமய தேவர் இசை வழக்கிடும் நல் பதம் – திருமுறை1:1 2/127
எண் அமுத பளிக்கு நிலாமுற்றத்தே இன் இசை வீச தண் பனி_நீர் எடுத்து வீச – திருமுறை1:5 38/2
எழுதா எழில் உயிர் சித்திரமே இன் இசை பயனே – திருமுறை1:7 52/1
புதல்வர்க்கு ஆனை பெரும் குலம் ஓர் புதல்வர்க்கு இசை அம்புலி குலமாம் – திருமுறை1:8 117/2
தடவும் இன் இசை வீணை கேட்டு அரக்கன்-தனக்கு வாளொடு நாள் கொடுத்தவனை – திருமுறை2:7 1/3
நாட நல் இசை நல்கிய மூவர்-தம் – திருமுறை2:19 7/1
இடம் கலந்த பெண் கூறு_உடையவனே எழில் கொள் சாமத்தின் இசை_உடையவனே – திருமுறை2:22 3/3
தென் இசை பொழில் ஒற்றி எம் வாழ்வே செல்வமே பரசிவ பரம்பொருளே – திருமுறை2:53 7/4
வாட கற்றாய் இஃது என்னை நெஞ்சே இசை வாய்ந்த சிந்து – திருமுறை2:88 2/1
ஏழ்_இசையாய் இசை பயனாய் இன் அமுதாய் என்னுடைய – திருமுறை4:11 5/1
இசை சிவ சண்முக என்று நீறு இடில் – திருமுறை5:47 10/3
இசை வளர் திரு_சிற்றம்பலத்து ஓங்கும் இன்பமே என் உடை அன்பே – திருமுறை6:45 7/1
கூ இசை பொறி எலாம் கும்மென கொட்டிட – திருமுறை6:65 1/1462
இடம் வலம் இங்கு அறியாயே நீயோ என் கணவர் எழில் வண்ணம் தெரிந்து உரைப்பாய் இசை மறை ஆகமங்கள் – திருமுறை6:106 55/2
எல்லார்க்கும் செய்யாமை யாது குறித்து இசை எனக்கே – திருமுறை6:108 10/4
இயல் கிளர் மறையே மறை கிளர் இசையே இசை கிளர் துதியே துதி கிளர் இறையே – கீர்த்தனை:1 134/1
தளவேயும் மல்லிகை பந்தராய் பால் போல் தழைத்திடும் நிலா காலமாய் தனி இளந்தென்றலாய் நிறை நரம்பு உள வீணை-தன் இசை பாடல் இடமாய் – கீர்த்தனை:41 8/2
எண் அமுத பளிக்கு நிலாமுற்றத்தே இன் இசை வீச தண் பனி_நீர் எடுத்து வீச – கீர்த்தனை:41 10/2
தளவேயும் மல்லிகை பந்தராய் பால் போல் தழைத்திடும் நிலா காலமாய் தனி இளந்தென்றலாய் நிறை நரம்பு உள வீணை-தன் இசை பாடல் இடமாய் – தனிப்பாசுரம்:15 12/2
ஏர் வளர் குணத்தாய் இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு திருவே – தனிப்பாசுரம்:21 1/4
இவந்து ஒளிர் பசும் தோள் இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு – தனிப்பாசுரம்:21 2/4
இரும் திசை புகழும் இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு திருவே – தனிப்பாசுரம்:21 3/4
எண்ணிய அடியர்க்கு இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு திருவே – தனிப்பாசுரம்:21 4/4
இனம் மகிழ் சென்னை இசை துலுக்காணத்து இரேணுகை எனும் ஒரு திருவே – தனிப்பாசுரம்:21 5/4
கண் களிப்புறவும் காது இசை பெறவும் – திருமுகம்:1 1/41

மேல்


இசை-தான் (1)

வீயாத பிஞ்ஞக பேர் மெல்லினத்தின் நல் இசை-தான்
தோயாத நாசி துளை – திருமுறை1:4 26/3,4

மேல்


இசை_உடையவனே (1)

இடம் கலந்த பெண் கூறு_உடையவனே எழில் கொள் சாமத்தின் இசை_உடையவனே
திடம் கலந்த கூர் மழு_உடையவனே திகழும் ஒற்றியூர் சிவபெருமானே – திருமுறை2:22 3/3,4

மேல்


இசைக்க (2)

எண்ணாதே யான் மிகவும் ஏழை கண்டாய் இசைக்க அரிய தணிகையில் வீற்றிருக்கும் கோவே – திருமுறை5:8 9/4
இன்ன வகை உழல்கின்றேன் இ தலத்தில் திரு_நாள் என்று இசைக்க கேட்டு இங்கு – தனிப்பாசுரம்:2 39/1

மேல்


இசைக்கின்ற (1)

இளையன் அவனுக்கு அருள வேண்டும் என்று உன்-பால் இசைக்கின்ற பேரும் இல்லை ஏழை அவனுக்கு அருள்வது ஏன் என்று உன் எதிர்நின்று இயம்புகின்றோரும் இல்லை – திருமுறை5:55 29/2

மேல்


இசைக்கின்றது (2)

என்பு உரு பொன் உரு ஆக்க எண்ணி வருகின்றார் என்று திரு_நாத ஒலி இசைக்கின்றது அம்மா – திருமுறை6:106 48/3
இரிவு அகல் சிற்சபை நடம் செய் இறைவர் வருகின்றார் என்று திரு_நாத ஒலி இசைக்கின்றது அம்மா – திருமுறை6:106 49/3

மேல்


இசைக்கின்றார் (2)

ஏம்பா நிற்ப இசைக்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 112/4
இன்பு_உடையார் நின் அன்பர் எல்லாம் நின் சீர் இசைக்கின்றார் நான் ஒருவன் ஏழை இங்கே – திருமுறை2:59 3/1

மேல்


இசைக்கின்றான் (1)

எண்மையினான் என நினையீர் எல்லாம் செய் வல்லான் என் உள் அமர்ந்து இசைக்கின்றான் இது கேண்-மின் நீவிர் – திருமுறை6:98 13/2

மேல்


இசைக்கின்றேன் (2)

என்னை ஈன்றெடுத்த தந்தையே அடியேன் இசைக்கின்றேன் கேட்க இ மொழியே – திருமுறை6:13 4/4
தாப உலோப_பயலே மாற்சரிய_பயலே தயவுடன் இங்கு இசைக்கின்றேன் தாழ்ந்து இருக்காதீர் காண் – திருமுறை6:86 18/2

மேல்


இசைக்கின்றோர்களும் (1)

இன் சொலும் வாய்மையும் இசைக்கின்றோர்களும்
வன் சொலும் மடமையும் மறமும் வஞ்சமும் – தனிப்பாசுரம்:2 20/2,3

மேல்


இசைக்கின்றோரும் (2)

இந்த மட்டும் போதும் இனி இல்_ஒழுக்கம் சொல்லும் என இசைக்கின்றோரும்
வந்த மட்டும் சொல்வம் அன்றி வாராது நிறுத்தும் என வகுக்கின்றோரும் – தனிப்பாசுரம்:27 9/1,2
எந்த மட்டும் நுழைந்தது என்றால் வால் மட்டும் நுழைந்தது என இசைக்கின்றோரும்
சிந்தை மட்டாம் சிவ_கொழுந்தே இ கலியின் உண்டு சில சீடர்க்குள்ளே – தனிப்பாசுரம்:27 9/3,4

மேல்


இசைக்கு (1)

தாயாய் முலை_பாலும் தந்தனையே வாய் இசைக்கு
பாண்டியன் முன் சொல்லி வந்த பாணன் பொருட்டு அடிமை – திருமுறை1:2 1/752,753

மேல்


இசைக்கும் (5)

பூம் தண்டு அளி விரித்து புக்கு இசைக்கும் சீர் ஓணகாந்தன்தளி – திருமுறை1:2 1/477
வண்டு அங்கு இசைக்கும் பொழில் ஒற்றி வதிவார் என்றன் மனை அடைந்தார் – திருமுறை3:5 6/2
இரு வாய் அல நின் திரு_அடி பாட்டு இசைக்கும் ஒரு வாய் இசைத்தேனே – திருமுறை6:17 16/4
இ திசை அ திசையாக இசைக்கும் அண்ட பகுதி எத்தனையோ கோடிகளில் இருக்கும் உயிர் திரள்கள் – திருமுறை6:60 81/2
எண் முதல் புருட தரத்தினால் பரத்தால் இசைக்கும் ஓர் பரம்பர உணர்வால் – திருமுறை6:67 3/2

மேல்


இசைக (1)

என்றனால் இனி ஆவது ஒன்று இலை உன் எண்ணம் எப்படி அப்படி இசைக
உன்றனால் களித்து உவகைகொள்கின்றேன் உனை அலால் எனை_உடையவர் எவரே – திருமுறை2:70 3/3,4

மேல்


இசைகின்றது (1)

எனது என்பதும் நினது என்பதும் இது என்று உணர் தருணம் இனம் ஒன்று அது பிறிது அன்று என இசைகின்றது பரமம் – கீர்த்தனை:1 154/1

மேல்


இசைகுதல் (1)

இனிய மால் விடை ஏறிவந்து அருள்வோன் இடம் கொண்டு எம் உளே இசைகுதல் பொருட்டே – திருமுறை2:7 8/4

மேல்


இசைத்த (8)

எண்ணமுறு மா மவுன வெளி ஆகி அதன் மேல் இசைத்த பர வெளி ஆகி இயல் உபய வெளியாய் – திருமுறை6:2 2/2
எண்ணுறும் எனக்கே நின் அருள் வலத்தால் இசைத்த போது இசைத்த போது எல்லாம் – திருமுறை6:12 23/3
எண்ணுறும் எனக்கே நின் அருள் வலத்தால் இசைத்த போது இசைத்த போது எல்லாம் – திருமுறை6:12 23/3
என் உயிர் காத்தல் கடன் உனக்கு அடியேன் இசைத்த விண்ணப்பம் ஏற்று அருளி – திருமுறை6:13 132/1
நிழற்கு இசைத்த மேல் நிலையில் ஏற்றும் என மகிழ்ந்து நின்ற என்னை வெளியில் இழுத்து உலக வியாபார – திருமுறை6:27 9/3
ஏது ஆகுமோ என நான் எண்ணி இசைத்த எலாம் – திருமுறை6:55 3/1
இன்புற என்றனக்கு இசைத்த என் குருவே எனை-தான் ஈன்ற தனி தந்தையே தாயே என் இறையே – திருமுறை6:60 72/3
நயமுறு நல் அருள் நெறியில் களித்து விளையாடி நண்ணுக என்று எனக்கு இசைத்த நண்புறு சற்குருவே – திருமுறை6:60 74/2

மேல்


இசைத்ததே (1)

எவ்வணத்தவர்க்கும் அலகுறாது எனில் யான் இசைப்பது என் இசைத்ததே அமையும் – திருமுறை6:13 69/3

மேல்


இசைத்தபடி (1)

நல்லார்கள் வியக்க எனக்கு இசைத்தபடி இங்கே நான் உனக்கு மொழிகின்றேன் நன்று அறிவாய் மனனே – திருமுறை6:89 4/2

மேல்


இசைத்தல் (1)

இசைத்தல் எங்ஙனமோ ஐயகோ சிறிதும் இசைத்திடுவேம் என நாவை – திருமுறை6:67 4/3

மேல்


இசைத்தவரும் (1)

இதம் மலரும் அ படி மேல் இருந்தவரோ அவர் பேர் இசைத்தவரும் கேட்டவரும் இலங்கு முத்தர் என்றால் – திருமுறை6:101 12/3

மேல்


இசைத்தனன் (1)

எவன் அவன் திரு_ஆணை ஈது இசைத்தனன் இனி துயர் அடையேனே – திருமுறை6:24 68/4

மேல்


இசைத்தாய் (1)

இன்பு அறியாய் ஆதலினால் இங்ஙனம் நீ இசைத்தாய் இறைவர் திரு_வடிவு அது கண்டிட்ட தருணம்-தான் – திருமுறை6:106 77/3

மேல்


இசைத்தார் (2)

நின்றார் இரு கை ஒலி இசைத்தார் நிமிர்ந்தார் தவிசின் நிலை குறைத்தார் – திருமுறை1:8 38/2
கின்னரம் கேள் என்று இசைத்தார் பாங்கிமாரே நான் – கீர்த்தனை:2 17/1

மேல்


இசைத்தாள் (2)

சின்ன வயதினில் என்னை ஆள நினக்கு இசைத்தாள் சிவகாமவல்லி பெரும் தேவி உளம் களிப்ப – திருமுறை4:4 10/2
நாடிய என் பாங்கி மனம் மூடி நின்று போனாள் நண்ணி எனை வளர்த்தவளும் எண்ணியவாறு இசைத்தாள்
தேடிய ஆயங்கள் எலாம் கூடி உரைக்கின்றார் திருத்தர் நடராயர் திரு_கருத்தை அறிந்திலனே – திருமுறை6:63 24/3,4

மேல்


இசைத்திடவும் (1)

இசைத்திடவும் நினைத்திடவும் பெரிது அரிதாம் தனி தலைமை இறைவா உன்றன் – திருமுறை6:10 7/1

மேல்


இசைத்திடுக (1)

எல்லா நன்மைகளும் உற வரு தருணம் இதுவே இ உலகம் உணர்ந்திட நீ இசைத்திடுக விரைந்தே – திருமுறை6:89 4/4

மேல்


இசைத்திடுவேம் (1)

இசைத்தல் எங்ஙனமோ ஐயகோ சிறிதும் இசைத்திடுவேம் என நாவை – திருமுறை6:67 4/3

மேல்


இசைத்திலை (1)

இகழ்ந்தேன்-தனை கீழ் வீழ்த்திடவும் என்னே புவிக்கு இங்கு இசைத்திலை நீ – திருமுறை6:17 9/3

மேல்


இசைத்து (3)

இரு_நிதிய திரு_மகளிர் இருவர் எனை வணங்கி இசைந்திடு வந்தனம் அப்பா என்று மகிழ்ந்து இசைத்து
பெரு நிதி வாய்த்திட எனது முன் பாடி ஆடும் பெற்றி அளித்தனை இந்த பேதமையேன்-தனக்கே – திருமுறை4:1 18/2,3
எவ்வண்ணம் அது வண்ணம் இசைத்து அருளல் வேண்டும் என்னுடைய நாயகனே இது தருணம் காணே – திருமுறை4:1 31/4
இ வழக்கை யார்-பால் இசைத்து அறுத்து கொள்கிற்பாம் – திருமுறை6:100 10/3

மேல்


இசைத்தும் (1)

பொய் கரைந்து ஆணை புகன்றும் மேல் விழுந்தும் பொருள் முதலிய கொடுத்து இசைத்தும்
கை கலப்பு அறியேன் நடுங்கினேன் அவரை கடிந்ததும் இல்லை நீ அறிவாய் – திருமுறை6:13 53/3,4

மேல்


இசைத்தேம் (1)

எட்டாம் எழுத்தை எடுத்து அது நாம் இசைத்தேம் என்றார் எட்டாக – திருமுறை1:8 53/2

மேல்


இசைத்தேன் (5)

இளகிலா மனத்தேன் இனிய பச்சடிசில் எவற்றிலும் இச்சைவைத்து இசைத்தேன்
குளகு உணும் விலங்கின் இலை_கறிக்கு ஆசை கொண்டனன் என் செய்வேன் எந்தாய் – திருமுறை6:9 8/3,4
என்பாட்டுக்கு எண்ணாதது எண்ணி இசைத்தேன் என்றன் – திருமுறை6:55 5/1
வம்பு இசைத்தேன் என எனது பாங்கி பகை ஆனாள் வளர்த்தெடுத்த தனி தாயும் மலர்ந்து முகம் பாராள் – திருமுறை6:63 2/3
இறப்பேன் இது சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம் இசைத்தேன்
பிறப்பே தவிர்த்து எனை ஆட்கொண்டு அமுதம் பெரிது அளித்த – திருமுறை6:73 7/2,3
வம்பு இசைத்தேன் அன்றடி நீ என் அருகே இருந்து உன் மணி நாசி அடைப்பதனை திறந்து முகந்து அறி காண் – திருமுறை6:106 1/3

மேல்


இசைத்தேனே (1)

இரு வாய் அல நின் திரு_அடி பாட்டு இசைக்கும் ஒரு வாய் இசைத்தேனே – திருமுறை6:17 16/4

மேல்


இசைத்தோய் (1)

அநநிய பரிக்கிரக சத்தி விளைவு எல்லாம் கை ஆமலகம் என இசைத்தோய்
அத்துவா நெறி ஆறும் ஒத்து வான் நெறி ஆறு அடைந்திடுக என்ற பரிசோய் – திருமுகம்:3 1/14,15

மேல்


இசைந்த (37)

என் அன்பு எனும் பதம் என் அன்பிற்கு வித்தாய் இசைந்த கோகனக பதம் – திருமுறை1:1 2/114
ஆட்டிற்கு இசைந்த மலர் வாழ்த்தி வேதம் அமைத்த மறைக்காட்டில் – திருமுறை2:6 5/3
என் மன கனிவே என் இரு கண்ணே என் உயிர்க்கு இசைந்த மெய் துணையே – திருமுறை6:13 111/3
வைப்பாம் இறைவா சிவகாமவல்லிக்கு இசைந்த மணவாளா – திருமுறை6:16 8/2
நாட்டுக்கு இசைந்த மணி மன்றில் ஞான வடிவாய் நடம் செய் அருள் – திருமுறை6:19 6/1
ஆட்டுக்கு இசைந்த பெரும் கருணை அப்பா என்றன் அரசே என் – திருமுறை6:19 6/2
பாட்டுக்கு இசைந்த பதியே ஓர் பரமானந்த பழமே மேல் – திருமுறை6:19 6/3
வீட்டுக்கு இசைந்த விளக்கே என் விவேகம் விளங்க விளக்குகவே – திருமுறை6:19 6/4
கழற்கு இசைந்த பொன் அடி நம் தலை மேலே அமைத்து கருணை செயப்பெற்றனம் இ கருணை நம்மை இன்னும் – திருமுறை6:27 9/2
கைக்கு இசைந்த பொருள் எனக்கு வாய்க்கு இசைந்து உண்பதற்கே காலம் என்ன கணக்கு என்ன கருதும் இடம் என்ன – திருமுறை6:33 3/1
செய்க்கு இசைந்த சிவ போகம் விளைத்து உணவே இறைத்தேன் தினம்-தோறும் காத்திருந்தேன் திருவுளமே அறியும் – திருமுறை6:33 3/3
மைக்கு இசைந்த விழி அம்மை சிவகாமவல்லி மகிழ நடம் புரிகின்றீர் வந்து அருள்வீர் விரைந்தே – திருமுறை6:33 3/4
கோள் அறிந்த பெரும் தவர்-தம் குறிப்பு அறிந்தே உதவும் கொடையாளா சிவகாமக்கொடிக்கு இசைந்த கொழுநா – திருமுறை6:33 8/1
எண்ணிய எனது உள் எண்ணமே எண்ணத்து இசைந்த பேர்_இன்பமே யான்-தான் – திருமுறை6:37 8/1
ஏசு அறும் அங்கம் உபாங்கம் வேறு அங்கம் என்றவற்று அவண்அவண் இசைந்த
மாசு அறு சத்தி சத்தர் ஆண்டு அமைத்து மன் அதிகாரம் ஐந்து இயற்ற – திருமுறை6:46 9/2,3
கருத்தனே எனது கருத்தினுக்கு இசைந்த கணவனே கணவனே என்கோ – திருமுறை6:54 4/1
ஏக மெய்ஞ்ஞான யோகத்தில் கிடைத்து உள் இசைந்த பேர்_இன்பமே என்கோ – திருமுறை6:54 9/2
கூட்டாளா சிவகாமக்கொடிக்கு இசைந்த கொழுநா கோவே என் கணவா என் குரவா என் குணவா – திருமுறை6:60 14/3
கைக்கு இசைந்த பொருளே என் கருத்து இசைந்த கனிவே கண்ணே என் கண்களுக்கே கலந்து இசைந்த கணவா – திருமுறை6:60 15/1
கைக்கு இசைந்த பொருளே என் கருத்து இசைந்த கனிவே கண்ணே என் கண்களுக்கே கலந்து இசைந்த கணவா – திருமுறை6:60 15/1
கைக்கு இசைந்த பொருளே என் கருத்து இசைந்த கனிவே கண்ணே என் கண்களுக்கே கலந்து இசைந்த கணவா – திருமுறை6:60 15/1
மெய்க்கு இசைந்த அணியே பொன் மேடையில் என்னுடனே மெய் கலந்த தருணத்தே விளைந்த பெரும் சுகமே – திருமுறை6:60 15/2
நெய்க்கு இசைந்த உணவே என் நெறிக்கு இசைந்த நிலையே நித்தியமே எல்லாமாம் சத்தியமே உலகில் – திருமுறை6:60 15/3
நெய்க்கு இசைந்த உணவே என் நெறிக்கு இசைந்த நிலையே நித்தியமே எல்லாமாம் சத்தியமே உலகில் – திருமுறை6:60 15/3
எடுத்தெடுத்து புகன்றாலும் உலவாத ஒளியே என் உயிரே என் உயிருக்கு இசைந்த பெரும் துணையே – திருமுறை6:60 16/3
என் உடலும் என் உயிரும் என் பொருளும் நின்ன என இசைந்த அஞ்ஞான்றே – திருமுறை6:64 30/1
இரவும்_பகலும் தூங்கிய என் தூக்கம் அனைத்தும் இயல் யோகத்து இசைந்த பலனாய் விளைந்தது நான் இரண்டு பொழுதும் உண்ட எலாம் – திருமுறை6:66 8/1
வேலைக்கு இசைந்த மனத்தை முற்றும் அடக்கி ஞான மெய் நெறியில் – திருமுறை6:82 5/2
விண்ணுக்கு இசைந்த கதிர் போல் என் விவேகத்து இசைந்து மேலும் என்றன் – திருமுறை6:82 17/3
எட்டுக்கு இசைந்த இரண்டும் எனக்கு இசைவித்து எல்லா இன் அமுதும் – திருமுறை6:88 8/3
கல் மார்க்க மனம் கரைத்தீர் ஆட வாரீர் கண் இசைந்த கணவரே நீர் ஆட வாரீர் – கீர்த்தனை:18 7/2
ஈது இசைந்த தருணம் இங்கே அணைய வாரீர் என்னுடைய நாயகரே அணைய வாரீர் – கீர்த்தனை:19 7/4
எட்டி பிடிக்க இசைந்த மருந்து – கீர்த்தனை:21 28/4
இசைந்த பொன் தம்பமடி அம்மா – கீர்த்தனை:26 14/2
இசைந்த பொன் தம்பமடி – கீர்த்தனை:26 14/3
எனக்கும் உனக்கும் இசைந்த பொருத்தம் என்ன பொருத்தமோ – கீர்த்தனை:29 1/1
நீர்க்கு இசைந்த நாமம் நிலை மூன்று கொண்ட பெயர் – தனிப்பாசுரம்:14 2/1

மேல்


இசைந்தது (4)

இன்று அது-தான் அனுபவத்துக்கு இசைந்தது நாய்_அடியேன் என்ன தவம் புரிந்தேனோ இனி துயர் ஒன்று இலனே – திருமுறை4:2 4/4
என் போலே இரக்கம் விட்டு பிடித்தவர்கள் இலையே என் பிடிக்குள் இசைந்தது போல் இசைந்தது இலை பிறர்க்கே – திருமுறை6:33 6/3
என் போலே இரக்கம் விட்டு பிடித்தவர்கள் இலையே என் பிடிக்குள் இசைந்தது போல் இசைந்தது இலை பிறர்க்கே – திருமுறை6:33 6/3
போர்க்கு இசைந்தது என்று அறியா புல் நெஞ்சே நீர்க்கு இசைந்தே – தனிப்பாசுரம்:14 2/2

மேல்


இசைந்ததுவே (1)

வல்லான் இசைந்ததுவே மா மாலை அற்புதம் ஈது – திருமுறை6:55 8/3

மேல்


இசைந்ததோ (1)

எவ்வண்ணம் நின் நெஞ்சு இசைந்ததோ அந்நாளில் – திருமுறை1:4 74/3

மேல்


இசைந்தனவே (1)

எல்லா உலகும் இசைந்தனவே எம் பெருமான் – திருமுறை6:93 21/3

மேல்


இசைந்தனள் (1)

என்னை உனக்கு இருக்கின்றது ஏகுக என்று உரைப்பாள் இச்சை எலாம் உம்மிடத்தே இசைந்தனள் இங்கு இவளை – திருமுறை6:62 6/2

மேல்


இசைந்தனையே (1)

ஈர் ஆனையை கண்டு இசைந்தனையே சீரான – திருமுறை1:3 1/620

மேல்


இசைந்தாயேல் (1)

இங்கே சிறியேன் ஒருவனுக்கும் இடர்-தான் அளிக்க இசைந்தாயேல்
செம் கேழ் இதழி சடை கனியே சிவமே அடிமை சிறு நாயேன் – திருமுறை6:7 6/2,3

மேல்


இசைந்தார் (1)

பொய்க்கு_இசைந்தார் காணாதே பொது நடம் செய் அரசே புன்_மொழி என்று இகழாதே புனைந்து மகிழ்ந்து அருளே – திருமுறை6:60 15/4

மேல்


இசைந்தாரும் (1)

உணர்வாய் இசைந்தாரும் அன்பு ஆகி – திருமுறை1:3 1/1304

மேல்


இசைந்தால் (1)

கண்ணின் நல்ல நும் கழல் தொழ இசைந்தால் கலக்கம் காண்பது கடன் அன்று கண்டீர் – திருமுறை2:55 11/3

மேல்


இசைந்தான் (1)

இசைந்தான் என் உள்ளத்து இருந்தான் எனையும் – திருமுறை6:74 4/1

மேல்


இசைந்திடு (1)

இரு_நிதிய திரு_மகளிர் இருவர் எனை வணங்கி இசைந்திடு வந்தனம் அப்பா என்று மகிழ்ந்து இசைத்து – திருமுறை4:1 18/2

மேல்


இசைந்திலையே (1)

இட்டம்-அதை விட்டற்கு இசைந்திலையே முட்டு அகற்ற – திருமுறை1:3 1/828

மேல்


இசைந்தீர் (1)

விண் உடைய அருள் ஜோதி விளையாடல் புரிய வேண்டும் என்றேன் என்பதன் முன் விரைந்து இசைந்தீர் அதற்கே – திருமுறை6:79 7/4

மேல்


இசைந்து (22)

எண்ணுறில் பாலில் நறு நெய்யொடு சருக்கரை இசைந்து என இனிக்கும் பதம் – திருமுறை1:1 2/125
தீங்கு என்ற எல்லாம் என் சிந்தை இசைந்து உற்றன மற்று – திருமுறை1:4 61/3
குலைய காட்டும் கலவிக்கு இசைந்து நின் கோலம் காண குறிப்பு_இலன் ஆயினேன் – திருமுறை5:20 2/2
எண்ணிய மடவார்-தங்களை விழைந்தே இசைந்து அனுபவித்த அப்போதும் – திருமுறை6:13 50/2
ஏதம் அற என் உளம் நினைத்தவை நினைத்தாங்கு இசைந்து எடுத்து உதவ என்றும் இறவாத பெரு நிலையில் இணை சொலா இன்புற்று இருக்க எனை வைத்த குருவே – திருமுறை6:25 23/2
கைக்கு இசைந்த பொருள் எனக்கு வாய்க்கு இசைந்து உண்பதற்கே காலம் என்ன கணக்கு என்ன கருதும் இடம் என்ன – திருமுறை6:33 3/1
மெய்க்கு இசைந்து அன்று உரைத்தது நீர் சத்தியம் சத்தியமே விடுவேனோ இன்று அடியேன் விழற்கு இறைத்தேன் அலவே – திருமுறை6:33 3/2
இ தினமே தொடங்கி அழியாத நிலை அடைதற்கு ஏற்ற குறி ஏற்ற இடத்து இசைந்து இயல்கின்றன நாம் – திருமுறை6:36 11/2
எந்தை நடராஜன் இசைந்து – திருமுறை6:55 3/4
அன்பின் இசைந்து அந்தோ அணிந்துகொண்டான் என் பருவம் – திருமுறை6:55 7/2
என் அப்பன் என் சொல் இசைந்து அணிந்தான் தன் ஒப்பு இல் – திருமுறை6:55 8/2
என் உயிரும் என் உடலும் என் பொருளும் யானே இசைந்து கொடுத்திட வாங்கி இட்டதன் பின் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:60 60/1
எம்பலத்தே மலர் அணையை புனைக என பல கால் இயம்புகின்றாள் இவள்அளவில் இசைந்து நுமது அருளாம் – திருமுறை6:62 10/3
இன்பு_உடையவரே என் இறையவரே என் இரு கண் உள் மணிகளுள் இசைந்து இருந்தவரே – திருமுறை6:64 41/3
எல்லா நிலைகளும் இசைந்து ஆங்காங்கே – திருமுறை6:65 1/895
இன்பம் எலாம் தந்தான் இசைந்து – திருமுறை6:74 3/4
எண்ணுக்கு இசைந்து துயர்_கடல் ஆழ்ந்திருந்தேன்-தன்னை எடுத்து அருளி – திருமுறை6:82 17/2
விண்ணுக்கு இசைந்த கதிர் போல் என் விவேகத்து இசைந்து மேலும் என்றன் – திருமுறை6:82 17/3
ஈது இதுவே என்று உலகம் அறிய விரைந்து உரைப்பாய் எல்லாரும் களிப்பு அடைந்து உள் இசைந்து ஏத்தியிடவே – திருமுறை6:89 9/4
இடம் புரிக வாழ்க இசைந்து – திருமுறை6:100 2/4
எல்லோரும் வாழ்க இசைந்து – திருமுறை6:100 5/4
இச்சை எலாம் எய்த இசைந்து அருளி செய்தனையே – திருமுறை6:108 46/2

மேல்


இசைந்தே (7)

மூவர் திரு_பாட்டினுக்கு இசைந்தே முதிர் தீம்பாலும் முக்கனியும் – திருமுறை2:40 1/3
உண்ணுதற்கு இசைந்தே உண்டு பின் ஒதி போல் உன் முனம் நின்றனன் அதனால் – திருமுறை2:47 8/2
பொய் உலகு ஆசை எனக்கு இலை உனக்கு என் புகல் என அவனும் அங்கு இசைந்தே
மெய்யுற துறப்போம் என்று போய் நினது மெய் அருள் மீட்டிட மீண்டேம் – திருமுறை6:13 76/2,3
இலக அருள்செய்தான் இசைந்தே திலகன் என – திருமுறை6:64 25/2
பெண்ணுக்கு இசைந்தே பல முகத்தில் பேய் போல் சுழன்ற பேதை மனத்து – திருமுறை6:82 17/1
யான் கொடுக்கும் பரிசு இந்த மாலை மட்டோ தோழி என் ஆவி உடல் பொருளும் கொடுத்தனன் உள் இசைந்தே – திருமுறை6:106 83/4
போர்க்கு இசைந்தது என்று அறியா புல் நெஞ்சே நீர்க்கு இசைந்தே
ஒன்று ஒன்று ஒன்று ஒன்று ஒன்று ஒன்று ஒன்று ஒன்று தில்லை மணி – தனிப்பாசுரம்:14 2/2,3

மேல்


இசைந்தேன் (1)

கண் படாது இரவும்_பகலும் நின்றனையே கருத்தில்வைத்து ஏத்துதற்கு இசைந்தேன்
உண்பனே எனினும் உடுப்பனே எனினும் உலகரை நம்பிலேன் எனது – திருமுறை6:15 4/2,3

மேல்


இசைந்தோய் (1)

கண்ணுக்கு இசைந்தோய் நின்றனக்கு கைம்மாறு ஏது கொடுப்பேனே – திருமுறை6:82 17/4

மேல்


இசைப்ப (1)

தக்கோன் என்று உலகு இசைப்ப தன் வணம் ஒன்று அளித்தான் தனித்த சிவகாமவல்லிக்கு இனித்த நடத்தவனே – திருமுறை4:7 1/4

மேல்


இசைப்பதற்கும் (1)

என் புகல்வேன் தோழி நான் பின்னர் கண்ட காட்சி இசைப்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் எட்டாது கண்டாய் – திருமுறை6:106 65/1

மேல்


இசைப்பது (7)

எல்லாம் அறிந்த உனக்கு எளியேன் இன்று இசைப்பது என்னே – திருமுறை1:6 107/4
மற்று இசைப்பது எல்லாம் வரும் – திருமுறை2:30 3/4
இம்பருக்கோ அம்பருக்கும் இது வியப்பாம் எங்கள் இறைவ நினது அருள் பெருமை இசைப்பது எவன் அணிந்தே – திருமுறை4:2 79/4
எவ்வணத்தவர்க்கும் அலகுறாது எனில் யான் இசைப்பது என் இசைத்ததே அமையும் – திருமுறை6:13 69/3
ஈதலால் வேறு ஓர் தீது என திடத்தே இல்லை நான் இசைப்பது என் எந்தாய் – திருமுறை6:13 99/4
என் மாலை மாத்திரமோ யார் மாலை எனினும் இறைவரையே இலக்கியமாய் இசைப்பது எனில் அவை-தாம் – திருமுறை6:106 84/1
இ பொருள் அ பொருள் என்றே இசைப்பது என்னே பொதுவில் இறைவர் செயும் நிர்_அதிசய இன்ப நடம்-தனை நீ – திருமுறை6:106 90/3

மேல்


இசைப்பதுவோ (1)

இ உலகோர் இரவகத்தே புணர்கின்றார் அதனை எங்ஙனம் நான் இசைப்பதுவோ என்னினும் மற்று இது கேள் – திருமுறை6:106 76/1

மேல்


இசைப்பர் (1)

இலை கலங்கார் அ இயமன் வந்தால் என் இசைப்பர் வெள்ளி – திருமுறை1:6 222/3

மேல்


இசைப்பவர் (1)

இதிகாசத்தை இசைப்பவர் சில பேர் – திருமுகம்:4 1/373

மேல்


இசைப்பள் (1)

அடி_மடி பிடிப்பள் அரிய வம்பு இசைப்பள்
உறங்கவிடாள் அவள் உறங்கு பாய் சுருட்டாள் – திருமுகம்:4 1/117,118

மேல்


இசைப்பா (1)

இன் இசைப்பா ஆதி இசைப்போரும் மன் இசைப்பின் – திருமுறை1:3 1/1332

மேல்


இசைப்பால் (1)

மன் இசைப்பால் மேலோர் வகுத்து ஏத்திநின்ற திரு – திருமுறை1:3 1/1331

மேல்


இசைப்பின் (1)

இன் இசைப்பா ஆதி இசைப்போரும் மன் இசைப்பின்
நல் வாழ்வு அருளுகின்ற நம் பெருமான் மான்மியங்கள் – திருமுறை1:3 1/1332,1333

மேல்


இசைப்பினும் (2)

இங்கு இட்ட மாயையை எம் கிட்ட வா என்று இசைப்பினும் போய் – திருமுறை1:6 196/3
என்பாட்டுக்கு இசைப்பினும் என் இடும் பாட்டு கரணம் எலாம் – திருமுறை4:11 8/3

மேல்


இசைப்பேன் (4)

எற்றே ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் இசைப்பேன் இச்சை எலாம் விடுத்து வனத்திடத்தும் மலையிடத்தும் – திருமுறை4:7 12/1
என்னே ஈது அதிசயம் ஈது அதிசயம் என் இசைப்பேன் இரவு_பகல் அறியாமல் இருந்த இடத்து இருந்து – திருமுறை4:7 13/1
யாரிடம் புகுவேன் யார் துணை என்பேன் யார்க்கு எடுத்து என் குறை இசைப்பேன்
போரிட முடியாது இனி துயரொடு நான் பொறுக்கலேன் அருள்க இப்போதே – திருமுறை6:39 1/3,4
யாது-தான் புரிவேன் யாரிடம் புகுவேன் யார்க்கு எடுத்து என் குறை இசைப்பேன்
தீது-தான் புரிந்தேன் எனினும் நீ அதனை திருவுளத்து அடைத்திடுவாயேல் – திருமுறை6:39 2/2,3

மேல்


இசைப்போரும் (1)

இன் இசைப்பா ஆதி இசைப்போரும் மன் இசைப்பின் – திருமுறை1:3 1/1332

மேல்


இசைய (3)

எழில் பரவை இசைய ஆரூர் மறுகின் அருள் கொண்டு இரா முழுதும் உலவும் பதம் – திருமுறை1:1 2/104
இசைய காண்பேம் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 82/4
இவர்களில் ஒருவரும் இசைய வந்தார்_அலர் – திருமுகம்:4 1/324

மேல்


இசையா (1)

இதமே அன்றி அகிதம் இசையா
நெடும் பொற்பு_உடையோய் நீயும் எம் போல் – திருமுகம்:1 1/66,67

மேல்


இசையாத (1)

இரும் பேய் மனத்தினர்-பால் இசையாத இளம் கிளியே – திருமுறை1:7 56/3

மேல்


இசையாதால் (1)

எண்ணம் வந்தால் அன்றி இசையாதால் எண்ணம்-அது – திருமுறை1:3 1/1256

மேல்


இசையாது (1)

தாமம் அருள்வீர் என்கினும் இ தருணத்து இசையாது என்பாரேல் – திருமுறை3:18 5/3

மேல்


இசையாமல் (2)

இசையாமல் போனவர் எல்லாரும் நாண இறவா பெரு வரம் யான் பெற்றுக்கொண்டேன் – கீர்த்தனை:11 3/1
எம் பதம் ஆகி இசைவாயோ தோழி இசையாமல் வீணிலே அசைவாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 2/2

மேல்


இசையாய் (1)

ஏழ்_இசையாய் இசை பயனாய் இன் அமுதாய் என்னுடைய – திருமுறை4:11 5/1

மேல்


இசையாயோ (1)

இன்றே துறத்தற்கு இசையாயோ நின்றோரில் – திருமுறை1:3 1/1034

மேல்


இசையார் (1)

இசையார் ஆகில் என் செய்கேன் என்னை மடவார் இகழாரோ – திருமுறை3:18 8/4

மேல்


இசையார்கள் (1)

கையோ மனத்தையும் விடுக்க இசையார்கள் கொலை களவு கள் காமம் முதலா கண்ட தீமைகள் அன்றி நன்மை என்பதனை ஒரு கனவிலும் கண்டு அறிகிலார் – தனிப்பாசுரம்:15 11/2

மேல்


இசையால் (1)

இசையால் சென்று இங்கு என்னை அணைவீர் என்று உரைப்பேன் எனில் அதற்கும் – திருமுறை3:18 8/3

மேல்


இசையாள் (2)

ஈ என்பதற்கும் இசையாள் காண் ஈ என்பார்க்கு – திருமுறை1:2 1/712
தவத்தில் இசையாள் பவத்தின் நசையால் – திருமுகம்:4 1/121

மேல்


இசையில் (1)

கயில் ஏந்து அரும்_பெறல் முத்தே இசையில் கனிந்த குரல் – திருமுறை1:7 54/2

மேல்


இசையிலே (1)

இன் இயல் என் வாக்கிலே என்னுடைய நாக்கிலே என் செவி புலன் இசையிலே என் இரு கண்மணியிலே என் கண்மணி ஒளியிலே என் அனுபவம்-தன்னிலே – திருமுறை6:25 2/2

மேல்


இசையின் (1)

பா ஊர் இசையின் பயன் சுவையின் பாங்கு உடைய – திருமுறை1:2 1/299

மேல்


இசையீரே (1)

பணிக்கும் வேலை செய்து உண்டு உடுத்து அம்பலம் பரவுதற்கு இசையீரே – திருமுறை6:24 67/4

மேல்


இசையும் (10)

இலகு பர அபர நிலை இசையும் அவரவர் பருவம் இயலுற உளம்கொள் பரையே இருமை நெறி ஒருமையுற அருமை பெறு பெருமை-தனை ஈந்து எனை அளித்த அறிவே – திருமுறை2:100 1/2
இறையாய் எவ்வுயிர் அகத்தும் அகப்புறத்தும் புறத்தும் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 25/4
எல்லார்க்கும் பொதுவில் நடமிடுகின்ற சிவமே என் அரசே யான் புகலும் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 39/4
ஏங்கிய என் ஏக்கம் எலாம் தவிர்த்து அருளி பொதுவில் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 45/4
இன்மை எலாம் தவிர்ந்து அடியார் இன்பமுற பொதுவில் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 62/4
என் அரசே என் உயிரே என் இரு கண்மணியே இணை அடி பொன்_மலர்களுக்கு என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 67/4
ஏண் உறு சிற்சபை இடத்தும் பொன்_சபையின் இடத்தும் இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 77/4
எண்ணுகின்றபடி எல்லாம் அருள்கின்ற சிவமே இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 83/4
ஏன்ற திரு_அமுது எனக்கும் ஈந்த பெரும் பொருளே இலங்கு நடத்து அரசே என் இசையும் அணிந்து அருளே – திருமுறை6:60 88/4
இசையும் விகற்ப நிலையை ஒழித்து இருந்தபடியே இருந்து அறி காண் என்று என் உணர்வை தெளித்த நினக்கு என்னே கைம்மாறு அறியேனே – தனிப்பாசுரம்:25 3/2

மேல்


இசையே (8)

என்னும் நணாவினிடை இன் இசையே துன்னி அருள் – திருமுறை1:2 1/424
பண்ணே பண் இசையே பண் மயமே பண்ணின் பயனே மெய் தவர் வாழ்த்தி பரவும் தேவே – திருமுறை1:5 26/4
பண்ணினுள் இசையே பாலினுள் சுவையே பத்தர்கட்கு அருள்செயும் பரமே – திருமுறை2:12 6/1
யாழ் உறும் இசையே இனிய இன் இசையே – திருமுறை6:65 1/1423
யாழ் உறும் இசையே இனிய இன் இசையே
ஏழ் உறும் இசையே இயல் அருள் இசையே – திருமுறை6:65 1/1423,1424
ஏழ் உறும் இசையே இயல் அருள் இசையே – திருமுறை6:65 1/1424
ஏழ் உறும் இசையே இயல் அருள் இசையே
திவள் ஒளி பருவம் சேர்ந்த நல்லவளே – திருமுறை6:65 1/1424,1425
இயல் கிளர் மறையே மறை கிளர் இசையே இசை கிளர் துதியே துதி கிளர் இறையே – கீர்த்தனை:1 134/1

மேல்


இசைவது (1)

அன்பு ஆட்டுக்கு இசைவது காண் அருள் பாட்டு பெருந்தகையே – திருமுறை4:11 8/4

மேல்


இசைவாய் (1)

ஈர்ந்த ஒன்றினை ஈயவும் ஒட்டாய் இரக்கின்றோர் தரின் அது கொளற்கு இசைவாய்
சோர்ந்திடாது நான் துய்ப்பவும் செய்யாய் சுகம் இலாத நீ தூர நில் இன்றேல் – திருமுறை2:38 5/2,3

மேல்


இசைவாயோ (1)

எம் பதம் ஆகி இசைவாயோ தோழி இசையாமல் வீணிலே அசைவாயோ தோழி – கீர்த்தனை:13 2/2

மேல்


இசைவாரோ (1)

இரவு வரும் முன் வருவாரோ என்னை அணைதற்கு இசைவாரோ
குரவம் மணக்கும் குற மடவாய் குறி நீ ஒன்று கூறுவையே – திருமுறை3:11 11/3,4

மேல்


இசைவித்த (1)

எச்சமய முடிபுகளும் திரு_சிற்றம்பலத்தே இருந்த என எனக்கு அருளி இசைவித்த இறையே – திருமுறை6:60 53/3

மேல்


இசைவித்து (2)

என்னையும் இரக்கம்-தன்னையும் ஒன்றாய் இருக்கவே இசைவித்து இ உலகில் – திருமுறை6:13 100/1
எட்டுக்கு இசைந்த இரண்டும் எனக்கு இசைவித்து எல்லா இன் அமுதும் – திருமுறை6:88 8/3

மேல்


இசைவுடன் (1)

இன்புற திரு_வாக்கு அளித்து என் உள்ளே கலந்து இசைவுடன் இருந்த குருவே எல்லாம் செய் வல்ல சித்து ஆகி மணி மன்றினில் இலங்கு நடராச பதியே – திருமுறை6:25 26/4

மேல்


இசைவுடனே (1)

இ பாரில் என்றன்னை நீயே வருவித்து இசைவுடனே
தப்பாத தந்திரம் மந்திரம் யாவையும் தந்து உலகில் – திருமுறை6:84 1/2,3

மேல்


இசைவுறாது (1)

இதத்திலே ஒரு வார்த்தையும் புகலேன் ஈயும் மொய்த்திடற்கு இசைவுறாது உண்பேன் – திருமுறை6:5 4/2

மேல்


இசைவுறுத்துதும் (1)

அவுத்திரியின் உத்தரம் உனக்கு இசைவுறுத்துதும் அமர்ந்திடுக என்ற இனியோய் – திருமுகம்:3 1/16

மேல்


இசைவே (1)

இடம் வளர் வலமே வலம் வளர் இடமே இடம் வலம் வளர்தரும் இசைவே
திடம் வளர் உளமே உளம் வளர் திடமே திட உளம் வளர்தரு திருவே – கீர்த்தனை:30 8/2,3

மேல்


இஞ்ஞான்று (2)

அய்யா நின் கால் பிடித்தற்கு அஞ்சேன் காண் மெய்யா இஞ்ஞான்று
கண்டு நான் மகிழ நம் தொண்டன் என்று எனையும் – திருமுறை1:4 53/2,3
தன் நிகர் என்று எனை வைத்தாய் இஞ்ஞான்று என் கொடுப்பேன் நின் தன்மைக்கு அந்தோ – திருமுறை6:64 30/4

மேல்


இஞ்ஞான்றே (3)

தருணம் இஞ்ஞான்றே சுத்த சன்மார்க்க தனி நெறி உலகு எலாம் தழைப்ப – திருமுறை6:30 18/1
புலம்கொள் விண்ணப்பம் திரு_செவிக்கு ஏற்று அருள் புரிந்தனை இஞ்ஞான்றே
அலங்கும் இ உடல் எற்றையும் அழிவுறா அருள் வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 5/3,4
ஐய மற்று உரைத்திட்ட விண்ணப்பம் ஏற்று அளித்தனை இஞ்ஞான்றே
செய்யும் இ உடல் என்றும் இங்கு அழிவுறா சிவ வடிவு ஆமாறே – திருமுறை6:40 10/3,4

மேல்


இட்ட (46)

என் குரு எனும் பதம் என் இட்ட_தெய்வ பதம் எனது குல_தெய்வ பதம் – திருமுறை1:1 2/120
பூமி எங்கும் வாழ்த்தி புகழ்வார் விரும்பும் இட்ட
காமியங்கள் ஈயும் கணேசன் எவன் நாம் இயங்க – திருமுறை1:3 1/265,266
இட்ட மலம் பட்ட இடம் எல்லாம் பொன்னாம் என்றால் – திருமுறை1:3 1/827
ஆறு இட்ட வேணியும் ஆட்டு இட்ட பாதமும் அம்மை ஒரு – திருமுறை1:6 113/1
ஆறு இட்ட வேணியும் ஆட்டு இட்ட பாதமும் அம்மை ஒரு – திருமுறை1:6 113/1
கூறு இட்ட பாகமும் கோத்திட்ட கொன்றையும் கோலம் மிக்க – திருமுறை1:6 113/2
நீறு இட்ட மேனியும் நான் காணும் நாள் என் நிலை தலை மேல் – திருமுறை1:6 113/3
காப்பு இட்டு மேல் பல பாப்பு இட்ட மேனியை கண்டு தொழ – திருமுறை1:6 128/2
மை இட்ட கண்ணியர் பொய் இட்ட வாழ்வின் மதி மயங்கி – திருமுறை1:6 157/1
மை இட்ட கண்ணியர் பொய் இட்ட வாழ்வின் மதி மயங்கி – திருமுறை1:6 157/1
கையிட்ட நானும் உன் மெய் இட்ட சீர் அருள் காண்குவனோ – திருமுறை1:6 157/2
பை இட்ட பாம்பு அணியை இட்ட மேனியும் பத்தர் உள்ளம் – திருமுறை1:6 157/3
பை இட்ட பாம்பு அணியை இட்ட மேனியும் பத்தர் உள்ளம் – திருமுறை1:6 157/3
மொய் இட்ட காலும் செவ்வை இட்ட வேலும் கொள் முன்னவனே – திருமுறை1:6 157/4
மொய் இட்ட காலும் செவ்வை இட்ட வேலும் கொள் முன்னவனே – திருமுறை1:6 157/4
மட்டு உண்ட கொன்றை சடை அரசே அன்று வந்தி இட்ட
பிட்டு உண்ட பிச்சை பெருந்தகையே கொடும் பெண் மயலால் – திருமுறை1:6 159/1,2
ஊடுண்ட பால் இட்ட ஊண் கண்டதேனும் உண துணியாது – திருமுறை1:6 186/2
கரம் காட்டி மை இட்ட கண் காட்டி என் பெரும் கன்ம நெஞ்ச – திருமுறை1:6 187/1
கொங்கு இட்ட கொன்றை சடையும் நின் ஓர் பசும் கோமள பெண் – திருமுறை1:6 196/1
இங்கு இட்ட மாயையை எம் கிட்ட வா என்று இசைப்பினும் போய் – திருமுறை1:6 196/3
சங்கு இட்ட ஓசையில் பொங்கிட்ட வாய் கொடு தாண்டிடுமே – திருமுறை1:6 196/4
இட்ட நல் வழி அல் வழி எனவே எண்ணும் இ வழி இரண்டிடை எனை நீ – திருமுறை2:67 2/2
நீலம் இட்ட கண் மடவியர் மயக்கால் நெஞ்சம் ஓர் வழி நான் ஒரு வழியாய் – திருமுறை2:70 7/1
ஞாலம் இட்ட இ வாழ்க்கையில் அடியேன் நடுங்கி உள்ளகம் நலியும் என் தன்மை – திருமுறை2:70 7/2
இட்ட வகை வாழ்கின்றேன் எந்தாய் நானே எண்ணுகிலேன் எண்ணுவித்தால் என் செய்வேன் நின் – திருமுறை2:85 8/1
காரிட்டு இதற்கு முன் யார் இட்ட சாபமோ கண்டிலேன் அம்மம்ம ஓர் கணமேனும் நில்லாது பொல்லாது புவியில் கறங்கு என சுழல்கின்றதே – திருமுறை2:100 6/2
தார் இட்ட நீ அருள் சீர் இட்டிடாய் எனில் தாழ் பிறவி-தன்னில் அது தான் தன்னை வீழ்த்துவது அன்றி என்னையும் வீழ்த்தும் இ தமியனேன் என் செய்குவேன் – திருமுறை2:100 6/3
ஆர் இட்ட சடையாளர் தில்லை அம் பதி மருவும் அண்ணலார் மகிழும் மணியே அகிலாண்டமும் சராசரமும் ஈன்று அருள் பரசிவானந்த வல்லி உமையே – திருமுறை2:100 6/4
இரும்பின் மனத்தேன்-தனை மாலையிட்டார் இட்ட அன்று அலது – திருமுறை3:3 25/2
நீற்றில் இட்ட நிலையா புன்_நெறி_உடையார்-தமை கூடி – திருமுறை4:11 2/1
சேற்றில் இட்ட கம்பம் என தியங்குற்றேன்-தனை ஆளாய் – திருமுறை4:11 2/2
ஏற்றில் இட்ட திரு_அடியை எண்ணி அரும் பொன்னை எலாம் – திருமுறை4:11 2/3
உற்று ஒளியின் வெயில் இட்ட மஞ்சளோ வான் இட்ட ஒரு விலோ நீர்க்குமிழியோ உலை அனல் பெற காற்றுள் ஊதும் துருத்தியோ ஒன்றும் அறியேன் இதனை நான் – திருமுறை5:55 15/2
உற்று ஒளியின் வெயில் இட்ட மஞ்சளோ வான் இட்ட ஒரு விலோ நீர்க்குமிழியோ உலை அனல் பெற காற்றுள் ஊதும் துருத்தியோ ஒன்றும் அறியேன் இதனை நான் – திருமுறை5:55 15/2
இட்ட இ உலகில் பசி எனில் எந்தாய் என் உளம் நடுங்குவது இயல்பே – திருமுறை6:13 22/4
நன்செய்-வாய் இட்ட விளைவு-அது விளைந்தது கண்ட நல்குரவினோன் அடைந்த நல் மகிழ்வின் ஒரு கோடி பங்கு அதிகம் ஆகவே நான் கண்டுகொண்ட மகிழ்வே – திருமுறை6:25 25/3
அங்கு அல் இட்ட களத்து அழகர் அம்பலவர் திரு_தோள் ஆசை எனும் பேய் அகற்றல் ஆவது_இலை எனவே – திருமுறை6:62 2/1
பொங்கல் இட்ட தாயர் முகம் தொங்கலிட்டு போனார் பூவை முகம் பூ முகம் போல் பூரித்து மகிழ்ந்தாள் – திருமுறை6:62 2/2
சழக்கு வெளுத்தது சாதி ஆச்சிரமாசாரம் சமயமதாசாரம் என சண்டை இட்ட கலக – திருமுறை6:64 40/2
இட்ட நல் சுவை செய் இலந்தை அம் கனியே – திருமுறை6:65 1/1406
எட்ட எட்டி ஒட்ட ஒட்டும் இட்டது இட்ட கீர்த்தியே – கீர்த்தனை:1 60/1
அட்ட வட்டம் நட்டம் இட்ட சிட்ட வட்ட மூர்த்தியே – கீர்த்தனை:1 60/2
இயலாய் இட்ட நாமம் அதற்கு இளைய நாமமே என்றார் – தனிப்பாசுரம்:10 28/2
இம்பர் நாம் கேட்ட கதை இது என்பர் அன்றியும் இவர்க்கு ஏது தெரியும் என்பர் இவை எலாம் எவனோ ஓர் வம்பனாம் வீணன் முன் இட்ட கட்டு என்பர் அந்த – தனிப்பாசுரம்:15 3/3
காதினையே கொண்ட மணி கடுக்கன் இட்ட முகம் அன்றி கருணை அன்பு – தனிப்பாசுரம்:28 5/3
இட்டமா அடியேன் இட்ட விண்ணப்பம் – திருமுகம்:2 1/74

மேல்


இட்ட_தெய்வ (1)

என் குரு எனும் பதம் என் இட்ட_தெய்வ பதம் எனது குல_தெய்வ பதம் – திருமுறை1:1 2/120

மேல்


இட்டத்து (1)

இட்டமே இட்டத்து இயைந்து உளே கலந்த இன்பமே என் பெரும் பொருளே – திருமுறை6:15 2/2

மேல்


இட்டதன் (1)

என் உயிரும் என் உடலும் என் பொருளும் யானே இசைந்து கொடுத்திட வாங்கி இட்டதன் பின் மகிழ்ந்தே – திருமுறை6:60 60/1

மேல்


இட்டது (2)

நிதி சேர்ந்திடும் அ பெயர் யாது நிகழ்த்தும் என்றேன் நீ இட்டது
எதுவோ அது காண் என்கின்றார் இது-தான் சேடி என்னேடீ – திருமுறை1:8 21/3,4
எட்ட எட்டி ஒட்ட ஒட்டும் இட்டது இட்ட கீர்த்தியே – கீர்த்தனை:1 60/1

மேல்


இட்டம் (4)

இட்டம் கள