ஹ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஹர 1
ஹரஹர 4

ஹர (1)

மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – திருமுறை6:113 5135/2

மேல்


ஹரஹர (4)

அனக பரம்பர சங்கர ஹரஹர – திருமுறை6:113 5076/2
அருணாம்பரதர ஹரஹர சிவசிவ – திருமுறை6:113 5121/2
கருணாகர பரசுரவர ஹரஹர – திருமுறை6:113 5122/2
மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – திருமுறை6:113 5135/2

மேல்